Επιχείρθςθ: Επιχειρεί

Νταλιάνησ Αργφριοσ
Πανεπιςτήμιο Αθηνών, argda7@Hotmail.com
Πιτικάρησ Θεόδωροσ
Πανεπιςτήμιο Αθηνών, thodoris@pitikaris.eu
Κανζλοσ Νικόλαοσ
Πανεπιςτήμιο Αθηνών kanetza@yahoo.com
Nelson Rivera Carrera
London School of Economics and political Science,
n.carrera@lse.ac.uk

Σο ΢ΗΜΕΡΑ

Η χϊρασ , διζρχεται μια περίοδο ζντονο
κοινωνικοφ και οικονομικοφ μεταςχθματιςμοφ.
Σο ιςχφον μοντζλο ανάπτυξθσ , φαίνεται να ζχει
ξεπεράςει, τα όρια του
Αποτζλεςμα, αυτοφ φαινομζνου, είναι θ
δθμοςιονομικι ανιςορροπία και θ ςυρρίκνωςθ
τθσ εςωτερικισ αγοραςτικισ δφναμθσ, ενϊ το
ζλλειμμα ςτο ιςοηφγιο ςυναλλαγϊν παραμζνει
υψθλό (2,9 δισ Ευρω για το Ιανουάριο του
τρζχοντοσ ετουσ

Επιχειρθςιακι Κουλτοφρα

H επιχειρθςιακι κουλτοφρα μπορεί να αποτελζςει
για μια επιχείρθςθ, ιςχυρό ανταγωνιςτικό
πλεονζκτθμα ενιςχφοντασ τθν κερδοφορία τθσ και
κάνοντάσ τθν περιςςότερο αποτελεςματικι.
Είναι δυνατό να προςομοιωκεί με ζνα ςφςτθμα
όπου τα ειςαχκζντα δεδομζνα (input)
περιλαμβάνουν αλλθλεπίδραςθ από τθν κοινωνία,
επαγγζλματα, νομικό κακεςτϊσ, αρχζσ
ανταγωνιςμοφ κλπ.

Επιχειρθςιακι Κουλτοφρα

Η αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ ςτθ ςφγχρονθ
αγορά κακιςτά επιτακτικι τθν επιχειρθςιακι
αλλαγι δεδομζνου ότι οι ςθμερινζσ επιχειριςεισ
βιϊνουν ζντονα τθν ανάγκθ να προςαρμοςτοφν
ςτισ νζεσ ςυνκικεσ όχι μόνο για τθν αφξθςθ τθσ
κερδοφορίασ τουσ αλλά και για λόγουσ επιβίωςθσ.

Θζματα προβλθματιςμοφ
1.Μικρο Μζγεθοσ τησ αγοράσ
 Η Ελλάδα αποτελεί μια μικρι αγορά 11.000.000
περίπου κάτοικων. Ήδθ από ςυςτάςεωσ του
ελλθνικοφ κράτουσ ο Καποδίςτριασ είχε τονίςει
(Education 1998)το μικρό μζγεκοσ του κράτουσ και τθν
δυνατότθτα αυτοδφναμθσ ανάπτυξθσ , που κα
προκαλοφςε θ ςυρρικνωμζνθ του αγορά.
 Παρότι από τότε θ ελλθνικι αγορά και επεκτακεί ςε
ςθμαντικά, θ Ελλάδα παραμζνει μια μικρι χϊρα με
μικρι οικονομία. Ο ίδιο ο πρϊθν πρωκυπουργόσ
φρόντιςε να μασ κφμιςε το μζγεκοσ μασ λζγοντασ
ςτθ βουλι «Αυτι είναι θ Ελλάδα» (Parliament 2001)

Θζματα προβλθματιςμοφ

Σο «ρθχό μζγεκοσ τθσ οικονομίασ» δεν επιτρζπει
τθν ςυςςϊρευςθ των απαιτοφμενων κεφαλαίων
για τθν ανάπτυξθ, μεγάλων ιδιωτικϊν
πρωτοβουλιϊν . Ασ μθν ξεχνάμε ότι θ μεγαλφτερθ
επζνδυςθ που ζγινε ςτθν χϊρα (άμεςα) ιταν θ
πϊλθςθ τθσ ολυμπιακισ, μια εταιρίασ με ιςχυρό
Brand Name και ζντονθ εξωςτρζφεια
(http://www.tanea.gr 2009; T.Mariolis. 2010).

Θζματα προβλθματιςμοφ -΢υνζργιεσ

Ζνα ςθμαντικό κζμα που αντιμετωπίηει θ
ελλθνικι αγορά είναι θ ζλλειψθ, κοινωνικοφ
κεφαλαίου. Δθλαδι εμπιςτοςφνθσ προσ τθν
ανάπτυξθ μιασ Win-Win ςυνεργαςιϊν και τθ
δθμιουργία, κετικά αυτοτροφοδοτοφμενων
οικονομικϊν ςυςτθμάτων.

Θζματα προβλθματιςμοφ -΢υνζργιεσ

ΟΙ πρακτικι των ετεροχρονιςμζνων επιταγϊν, οι
ακάλυπτεσ υποςχετικζσ, και θ αποτυχία των
αγροτικϊν ςυνεταιριςμϊν τθσ δζκατεσ του 80
δθμιοφργθςαν μια αρνθτικι δυναμικι αναφορικά
με τθν ανάπτυξθ ςυνεργατικϊν δομϊν.

Αλλαγι περιβάλλοντοσ παραγωγισ επιδοτιςεισ

Η εξζλιξθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτερικθκε
ςε μεγάλο βακμό, ςτθν αγροτικι παραγωγι, τθν
ανάπτυξθ ηωικοφ κεφαλαίου, τθν ναυπθγικι, τον
εμπορικό ςτόλο, και τον τουριςμό και τθν ιςχυρι
οικιςτικι ανάπτυξθ τισ περιόδου 1960-2010.
Η είςοδοσ τθσ χϊρασ ςτθν ΕΟΚ οδιγθςε ςταδιακά
ςτθ μεταβολι του παραγωγικοφ πρότυπου . Ζτςι θ
δθμιουργία μονοκαλλιεργειϊν (λ. χ καπνα)

Αλλαγι περιβάλλοντοσ παραγωγισ επιδοτιςεισ

Η είςοδοσ τθσ χϊρασ ςτθν ΕΟΚ οδιγθςε ςταδιακά ςτθ μεταβολι
του
παραγωγικοφ
πρότυπου
.
Ζτςι
θ
δθμιουργία
μονοκαλλιεργειϊν (λ. καπνά), οι ποςοςτϊςεισ λόγο ΚΑΠ (λ.
ηάχαρθ ι ηωικό κεφάλαιο) .΢υνδυαςτικαν με ζνα πλθκωριςμό
κεφαλαίων
από τισ επιδότθςθσ τθσ ΚΑΠ, τα Μεςογειακά
Ολοκλθρωμζνα Προγράμματα, και τα πακζτα
“delor”
απζκρυψαν, τθν αποδυνάμωςθ του παραγωγικοφ Ιςτοφ (του
τμιματοσ τθσ οικονομίασ που παράγει νζο πλοφτο)(J.DELOR 2001;
F. Voulgarisa 2004).
΢τα παραπάνω πρζπει να υπολογίςουμε και τθν , πολιτικι των
κυβερνιςεων τθσ εποχισ για τθν εκνικοποίθςθ, προβλθματικϊν
επιχειριςεων και τθν καταπολζμθςθ τθσ ενεργείασ μζςω, τθσ
αφξθςθσ των προςφερόμενων κζςεων εργαςίασ ςτο δθμόςιο
τομζα(N.KARALI 2005).

Αλλαγι περιβάλλοντοσ παραγωγισ επιδοτιςεισ

Ζτςι θ ελλθνικι οικονομία ανζπτυξε ζνα
δυςανάλογο τριτογενι τομζα, αμελϊντασ τα
ςυγκριτικά πλεονεκτιματα τθσ οικονομίασ.
Αποτζλεςμα αυτοφ, ιταν θ αυξανομζνθ εξάρτθςθ
των χρθματοδοτικϊν ροϊν (και ειδικά αναφορικά
με το εμπορικό ιςοηφγιο) από τισ μεταβιβάςεισ,
μζςω των Ευρωπαϊκοφ κοινωνικοφ ταμείου, του
ταμείου περιφερικισ ανάπτυξθσ, και των δανείων
κεφαλαίων από ιδιϊτεσ επενδυτζσ (López-Bazo,
Vayá et al. 1999).

Εντάςεωσ Εργαςίασ

Η διαρκισ μείωςθ του πραγματικοφ κόςτουσ εργαςίασ,
είτε μζςω τθσ υποτίμθςθσ ι και του πλθκωριςμοφ τα
προθγοφμενα χρονιά, αφαίρεςαν το κίνθτρο από τθν
επιχειρθματικι κοινότθτα να προβεί ςε εκείνεσ τισ προςαρμογζσ ςτθ διοίκθςθ και τον εκςυγχρονιςμό τθσ
παραγωγισ, με νζεσ τεχνολογίεσ που κα οδθγοφςαν ςτθ
βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ και του social welfare.
Ακόμθ και ςιμερα, ςυηθτάμε τθν μείωςθ μιςκϊν και
ςυντάξεων ωσ εργα-λείο δθμοςιονομικισ ανάταξθσ τθσ
οικονομίασ, και τθν βελτίωςθ τθσ α-νταγωνιςτικότθτασ.
Όμωσ το μιςκολογικό dubbing διακζτει ζνα οριςμζνο
αποτελεςματικότθτασ βακμό, που εξαντλείται ςε
αναλογία με τθν εξάπλωςθ του φαινόμενου ςτθν
παγκόςμια παραγωγι (Kaplan 1989).

Ρυκμόσ Ανάπτυξθσ ωσ δείκτθσ
ευθμερίασ και οικονομικισ ιςχφοσ

Ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ μιασ οικονομίασ ςτο ςφνολό τθσ, δεν
είναι τίποτα άλλο παρά ο μζςοσ όροσ των ρυκμϊν
ανάπτυξθσ των παραγωγικϊν κλάδων που τθν ςυνκζτουν
(Petrakis 2010)Οι ταχείσ ρυκμοί ανάπτυξθσ απαιτοφν
δραςτικζσ προςαρμογζσ κυρίωσ ςε κεφαλαιουχικά αγακά,
ςτθν παιδεία, ςτθν υγεία, ςτθν τεχνολογία, ςτο ςφςτθμα
μεταφορϊν και ςτθ διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων. Ζνασ
από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ που ςυντελεί ςτθν
ανάπτυξθ των οικονομιϊν είναι θ επιχειρθματικότθτα.
Επιχειρθματικότθτα είναι θ προςπάκεια μετατροπισ τθσ
πρωτοβουλίασ ςε αποτζλεςμα και από αυτι τθ διαδικαςία
να προκφψει και οικονομικό κζρδοσ.

Ρυκμόσ Ανάπτυξθσ ωσ δείκτθσ
ευθμερίασ και οικονομικισ ιςχφοσ

Σο κράτοσ πολλζσ φορζσ αδυνατεί ι δεν επικυμεί
να αναλάβει επενδυτικζσ πρωτοβουλίεσ για τθν
ίδρυςθ και λειτουργία επιχειριςεων, οφείλει
όμωσ να δθμιουργεί κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για τθν
ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ. ΢τθ
δθμιουργία των κατάλλθλων αυτϊν ςυνκθκϊν
πρζπει να ςυμβάλλουν και τα νοικοκυριά, οι
επιχειριςεισ και το χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα.

Σο κράτοσ – Πολιτειακζσ Δομζσ

Πρϊτον, τθ μείωςθ και απλοφςτευςθ τθσ
γραφειοκρατίασ, που βαςανίηει ιδιαίτερα τθ χϊρα
μασ, ϊςτε ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα θ
επιχείρθςθ να λειτουργεί. Δεφτερον, να γνωρίηουν
οι επιχειρθματίεσ τα δικαιϊματα και τισ
υποχρεϊςεισ τουσ, τόςο απζναντι ςτο κράτοσ, όςο
και απζναντι ςτουσ εργαηόμενουσ. Και τρίτον, να
γνωρίηουν ειδικότερα οι νζοι επιχειρθματίεσ τουσ
κανόνεσ του υγιοφσ ανταγωνιςμο

Σο κράτοσ – Πολιτειακζσ Δομζσ

Ζνα ςθμείο που χρίηει ιδιαίτερθσ προςοχισ είναι θ τόνωςθ τθσ
οικονομικισ δραςτθριότθτασ. Για να γίνει αυτό κα πρζπει οι δαπάνεσ που
προγραμματίηονται από το κράτοσ να πραγματοποιοφνται για την
ανάπτυξη όλων των τομζων (πρωτογενι, δευτερογενι και τριτογενι) τθσ
οικονομίασ,
Επιπλζον, όπου κρικεί αναγκαίο κα πρζπει να υπάρχει ςυνεργαςία
μεταξφ κράτουσ και ιδιωτϊν, προκειμζνου να πραγματοποιθκοφν από
κοινοφ επενδφςεισ, κακϊσ επίςθσ και να παρζχονται κίνθτρα ςε
επιχειρθματίεσ που επικυμοφν να ιδρφςουν και λειτουργιςουν
επιχειριςεισ με ζδρα ςε παραμεκόριεσ ι άλλεσ περιοχζσ τθσ ελλθνικισ
υπαίκρου, με ςκοπό την αποκζντρωςη των ςυντελεςτών παραγωγήσ και
των παραγωγικϊν μζςων.
Βαςικό ςθμείο που πρζπει όμωσ είναι οι πολιτικζσ και οι πρακτικζσ των
κυβερνήςεων να μην ευνοοφν την ανάπτυξη ολιγοπωλίων, μονοπωλίων
ή και ακόμα την ανάπτυξη προςωπικών επιχειρήςεων ςυγκεκριμζνων
πολιτικών φίλων ή χρηματοδοτών τουσ

Προτάςεισ

κα πρζπει να καταβλθκεί από το ιδιαίτερη
προςπάκεια ϊςτε να ενιςχυθοφν οι εξαγωγζσ και
να προβληθεί η παραγωγή των επιχειρήςεων
μζςω δικτφων διανομών και διακρατικών
ςυνεργαςιών, κακϊσ επίςθσ και να ενκαρρυνκεί θ
ανάπτυξθ, ειςαγωγι και χριςθ νζων τεχνολογιϊν.

Προτάςεισ

Για να επιτφχουν οι πολιτικζσ υγιοφσ ανάπτυξησ και
ανταγωνιςμοφ πρζπει να επιβληθεί η διαφάνεια ςε όλα
τα επίπεδα ςυναλλαγών, να παταχθεί η διαφθορά τόςο
των δθμοςίων οργάνων όςο και των επιχειριςεων, κακϊσ
και του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ, (κφριοι υπαίτιοι
τθσ διαςτρζβλωςθσ τθσ ομαλισ λειτουργίασ τθσ αγοράσ).
Επίςθσ, το κράτοσ κα πρζπει να εποπτεφει με
αυςτθρότθτα τθν εφαρμογι των κανόνων που κεςπίηονται
για τθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, οδθγϊντασ ςτθ
δικαιοςφνθ τουσ παραβάτεσ αυτϊν, κακϊσ και να
επιβραβεφει τουσ ςυνεπείσ επιχειρηματίεσ και τισ υγιείσ
επιχειριςεισ μζςω των φορολογικϊν και αςφαλιςτικϊν
κανόνων, ϊςτε να επιτφχει και τον θκικό ανταγωνιςμό
τουσ.

Προτάςεισ- Επιχειριςεισ

Προκειμζνου λοιπόν να ενιςχυκεί θ επιχειρθματικι
δραςτθριότθτα, ςτα πλαίςια του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ, οι
επιχειρθματίεσ κα πρζπει να παράγουν αγακά και
υπθρεςίεσ ανταγωνιςτικά ςε ποιότθτα και ποικιλία ϊςτε
να είναι δυνατι θ διάκεςι τουσ τόςο ςτθν εςωτερικι, όςο
και ςτθν εξωτερικι αγορά. Επίςθσ, κα πρζπει να
πραγματοποιθκοφν επενδφςεισ που να καλφπτουν τισ
πραγματικζσ ανάγκεσ των αγορϊν και να αναλαμβάνουν
πρωτοβουλίεσ και επιχειρθματικοφσ κινδφνουσ για
επενδφςεισ ςε νζεσ τεχνολογίεσ και ζρευνα και ανάπτυξθ.
Οι επενδφςεισ όμωσ αυτζσ δεν πρζπει να ςυνδζονται μόνο
με κρατικζσ δαπάνεσ, αλλά να αναηθτθκοφν άλλοι τομείσ
χρθματοδότθςθσ και δράςθσ.

Προτάςεισ- Επιχειριςεισ

΢θμαντικό ρόλο ςτθ δράςθ των επιχειριςεων διαδραματίηει και το
ανθρώπινο δυναμικό που απαςχολείται ςε αυτζσ. Για το λόγο
αυτό είναι αναγκαίο να χρθςιμοποιείται το προςωπικό ανάλογα
με τισ δεξιότητεσ και τα προςόντα και να μην επιτρζπονται
πολιτικζσ παρεμβάςεισ ή παρεμβάςεισ άλλων για τη διαχείριςή
του (αξιοκρατία). Επίςθσ πρζπει να διαςφαλίηεται περιβάλλον
εργαςίασ για τουσ εργαηόμενουσ που να πλθροί τισ προχποκζςεισ
αςφάλειασ, υγιεινισ και αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ τουσ κατά το
χρόνο εργαςίασ τουσ. Τζλοσ, το προςωπικό θα πρζπει να
αμείβεται ανάλογα με τα καθήκοντα, τισ ευθφνεσ και γενικότερα
την προςφορά του. Μζςα από τα παραπάνω οι επιχειριςεισ κα
μπορζςουν να κερδίςουν τθν αφοςίωςθ, τθν αγάπθ και τθν
ουςιαςτικι ςυμβολι του προςωπικοφ ςτθ λειτουργία, ανάπτυξθ,
ποιοτικι και ποςοτικι παραγωγι τουσ.

Προτάςεισ

΢θμαντικό ρόλο ςτθ δράςθ των επιχειριςεων διαδραματίηει και το
ανθρώπινο δυναμικό που απαςχολείται ςε αυτζσ. Για το λόγο
αυτό είναι αναγκαίο να χρθςιμοποιείται το προςωπικό ανάλογα
με τισ δεξιότητεσ και τα προςόντα και να μην επιτρζπονται
πολιτικζσ παρεμβάςεισ ή παρεμβάςεισ άλλων για τη διαχείριςή
του (αξιοκρατία). Επίςθσ πρζπει να διαςφαλίηεται περιβάλλον
εργαςίασ για τουσ εργαηόμενουσ που να πλθροί τισ προχποκζςεισ
αςφάλειασ, υγιεινισ και αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ τουσ κατά το
χρόνο εργαςίασ τουσ. Τζλοσ, το προςωπικό θα πρζπει να
αμείβεται ανάλογα με τα καθήκοντα, τισ ευθφνεσ και γενικότερα
την προςφορά του. Μζςα από τα παραπάνω οι επιχειριςεισ κα
μπορζςουν να κερδίςουν τθν αφοςίωςθ, τθν αγάπθ και τθν
ουςιαςτικι ςυμβολι του προςωπικοφ ςτθ λειτουργία, ανάπτυξθ,
ποιοτικι και ποςοτικι παραγωγι τουσ.

Προτάςεισ- Επιχειριςεισ

΢θμαντικό ρόλο ςτθ δράςθ των επιχειριςεων διαδραματίηει και το
ανθρώπινο δυναμικό που απαςχολείται ςε αυτζσ. Για το λόγο
αυτό είναι αναγκαίο να χρθςιμοποιείται το προςωπικό ανάλογα
με τισ δεξιότητεσ και τα προςόντα και να μην επιτρζπονται
πολιτικζσ παρεμβάςεισ ή παρεμβάςεισ άλλων για τη διαχείριςή
του (αξιοκρατία). Επίςθσ πρζπει να διαςφαλίηεται περιβάλλον
εργαςίασ για τουσ εργαηόμενουσ που να πλθροί τισ προχποκζςεισ
αςφάλειασ, υγιεινισ και αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ τουσ κατά το
χρόνο εργαςίασ τουσ. Τζλοσ, το προςωπικό θα πρζπει να
αμείβεται ανάλογα με τα καθήκοντα, τισ ευθφνεσ και γενικότερα
την προςφορά του. Μζςα από τα παραπάνω οι επιχειριςεισ κα
μπορζςουν να κερδίςουν τθν αφοςίωςθ, τθν αγάπθ και τθν
ουςιαςτικι ςυμβολι του προςωπικοφ ςτθ λειτουργία, ανάπτυξθ,
ποιοτικι και ποςοτικι παραγωγι τουσ.

Σο χρθματοπιςτωτικό
ςφςτθμα

Μετά τθν εμφάνιςθ τθσ οικονομικισ κρί-ςθσ, το
χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα, που ςτθ χϊρα μασ
αποτελείται κατά βάςθ από τράπεηεσ, αναηιτθςε
κρατικι βοικεια για να μθν πτωχεφςει, να μειωκεί το
κόςτοσ δανειςμοφ του και να ςυνεχιςτεί θ
εμπιςτοςφνθ των πολιτϊν προσ αυτό, τθν οποία και
ζλαβε. Για το λόγο αυτό, το τελευταίο οφείλει να
χρθματοδοτιςει τθν ίδρυςθ και λειτουργία των
επιχειριςεων, επενδυτικζσ πρωτοβουλίεσ αυξθμζνου
κινδφνου, όπωσ ζρευνα και ανάπτυξθ, τεχνολογία,
καινοτομία, κακϊσ και τθν

Σο χρθματοπιςτωτικό
ςφςτθμα

Μετά τθν εμφάνιςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, το
χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα, που ςτθ χϊρα μασ
αποτελείται κατά βάςθ από τράπεηεσ, αναηιτθςε κρατικι
βοικεια για να μθν πτωχεφςει, να μειωκεί το κόςτοσ
δανειςμοφ του και να ςυνεχιςτεί θ εμπιςτοςφνθ των
πολιτϊν προσ αυτό, τθν οποία και ζλαβε. Για το λόγο αυτό,
το τελευταίο οφείλει να χρθματοδοτιςει τθν ίδρυςθ και
λειτουργία των επιχειριςεων, επενδυτικζσ πρωτοβουλίεσ
αυξθμζνου κινδφνου, όπωσ ζρευνα και ανάπτυξθ,
τεχνολογία, καινοτομία, κακϊσ και τθν κατανάλωςθ των
νοικοκυριϊν. Επίςθσ, με τθ διακζςιμθ εμπειρία του,
πρζπει να ςυμβουλεφει τόςο τουσ επιχειρθματίεσ, όςο και
τα νοικοκυριά, για τθν καλφτερθ διάκεςθ των
αποταμιεφςεϊν τουσ.

Ρίςκο του κζρδουσ

Η επιχείρθςθ, από οριςμοφ τθσ, επιδιώκει τη μεγιςτοποίηςη των
κερδών τησ. Σο κράτοσ, αντίςτοιχα, επιδιϊκει τη μεγιςτοποίηςη
τησ κοινωνικήσ ευημερίασ. ΢τθ ςθμερινι εποχι όμωσ, πρζπει να
υπάρξει ςφνδεςη τησ μεγιςτοποίηςησ του κζρδουσ και τησ
κοινωνικήσ ευημερίασ. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί όταν το κζρδοσ
επενδφεται, αλλά και μζροσ αυτοφ επιςτρζφει ςτθν κοινωνία. Η
ςυμπεριφορά αυτή των επιχειρήςεων ζχει ωσ αποτζλεςμα την
ενίςχυςη τησ εμπιςτοςφνησ των πολιτών προσ τουσ
επιχειρηματίεσ και τισ παραγόμενεσ υπηρεςίεσ και προϊόντα.
Παράδειγμα τζτοιασ ςυμπεριφοράσ αποτελεί θ δράςθ του
αμερικανοφ επιχειρθματία Bill Gates, ο οποίοσ μζρουσ του
κζρδουσ των επιχειριςεων το παραχϊρθςε ςτθν αμερικανικι
πολιτεία για τθν αντιμετϊπιςθ προ-βλθμάτων κοινωνικοφ
χαρακτιρα.

΢υμπεράςματα

Η χϊρα μασ ςιμερα βρίςκεται ςε μια ςθμαντικι οικονομικι κρίςθ, μζςα
ςε ζνα διεκνζσ και ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον, που κυρίαρχο
ρόλο διαδραματίηουν οι κατζχοντεσ ςθμαντικά κεφάλαια επενδφςεων και
τα χρθματοπιςτωτικά ςυςτιματα, με αποτζλεςμα πολλζσ φορζσ να
επθρεάηονται οι πολιτικζσ αποφάςεισ διαχείριςθσ τθσ κρίςθσ από
επιδιωκόμενα ςυμφζροντα.
Για να μπορζςει να εξζλκει από αυτι τθν κρίςθ κατ’ αρχιν πρζπει οι
πολιτικζσ δυνάμεισ να πάρουν αποφάςεισ. Με τισ αποφάςεισ αυτζσ κα
πρζπει να δθμιουργθκοφν ελπιδοφόρεσ προςδοκίεσ ςτο λαό μασ για να
μπορζςει να προςαρμόςει προσ αυτζσ όλεσ τισ δραςτθριότθτζσ του.
Ζνασ τομζασ που είναι επιτακτικι θ λιψθ αποφάςεων τϊρα είναι αυτόσ
για τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ. Η τελευταία αποτελεί ζνα
ςθμαντικό παράγοντα για τθν ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ, που κα
βοθκιςει αποτελεςματικά ςτθν ζξοδο από τθν κρίςθ.