UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT-BRAŞOV Specializarea: MANAGEMENT APROB, Decan, Prof.univ.dr.

Ion Petrescu

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ SESIUNEA IULIE 2010 ŞI FEBRUARIE 2011 LA SPECIALIZAREA MANAGEMENT I. PRECIZĂRI GENERALE (extras) 1. Examenul de licenţă sesiunea iulie 2010 şi februarie 2011 va avea loc [...] sub formă de examen complex, pe calculator, tip grilă. Datele vor fi aduse la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare la Avizierul facultăţii şi la rubrica Examen de licenţă [...] cu 30 de zile inainte. 2. Înscrierile la examenul de licenţă se fac la secretariatul facultăţii între 1525 iunie [...]. Programul de înscriere este zilnic între orele 10.00 – 14.00. 3. Examenul scris (Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate) constă în rezolvarea unui număr de 50 de teste grilă, sub formă de enunţuri cu variante de răspuns. Fiecare test grilă va fi notat cu 0,20 puncte. Timpul alocat pentru susţinerea probei Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate este de 2 ore. II. CONŢINUTUL EXAMENULUI DE LICENŢĂ LA SPECIALIZAREA MANAGEMENT 1. Evaluarea cunoştinţelor are ca scop evidenţierea capacităţii absolvenţilor de integrare a cunoştinţelor obţinute pe parcursul facultăţii şi de adaptare a acestora la procesul cognitiv din domeniul managerial. 2. Tematica pentru proba Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate a fost dezbătută şi aprobată în Consiliul facultăţii din 26 MAI 2010 şi cuprinde tematica pentru 2 discipline fundamentale (unică pentru toţi candidaţii) şi tematici distincte pe 3 module opţionale a câte două discipline de specialitate pentru cunoştinţe de specialitate (absolventul va opta în scris, odată cu înscrierea la examenul de licenţă, pentru unul dintre cele 3 module). 3. Tematica pentru proba Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate a fost elaborată în conformitate cu planurile de învăţământ şi programele analitice ale disciplinelor după care au studiat absolvenţii din promoţia 2010. Tematica nu repetă integral programele analitice ale disciplinelor fundamentale şi de specialitate pe care studenţii le-au parcurs în anii de facultate. 4. Tematica şi bibliografia sunt aceleaşi pentru toţi absolvenţii [...] indiferent de anul în care au absolvit facultatea.

III. DISCIPLINE DE EXAMEN A. DISCIPLINE FUNDAMENTALE 1. Microeconomie şi macroeconomie 2. Management general B. DISCIPLINE DE SPECIALITATE MODULUL I 1. Managementul resurselor umane 2. Managementul aprovizionării şi desfacerii MODULUL II 1. Management comparat 2. Sisteme de organizare a producţiei MODULUI III 1. Managementul investitiilor 2. Managementul serviciilor IV. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA A. DISCIPLINE FUNDAMENTALE Disciplina 1: MICROECONOMIE. MACROECONOMIE Tematica: Economia şi ştiinţa economică. Obiectul de studiu al economiei politice. Metodă în ştiinţa economică: nevoile umane şi resursele economice; raritatea şi alegerea; activitatea economică şi structurile ei; formarea şi dezvoltarea ştiinţei economice. Obiectul de studiu al economiei politice; metoda şi ştiinţa economică. Economia de piaţă: caracterizarea generală. Agenţii economici: economia de schimb; tipuri; economia de piaţă contemporană; trăsături şi tipuri ale acesteia; agenţii economici; fluxurile economice. Piaţa. Cererea şi oferta: piaţa şi rolul ei; tipuri de piaţă; cererea; legea cererii; elasticitatea cererii; oferta; legea ofertei; elasticitatea ofertei; echilibrul pieţei; efectul variaţiilor ofertei şi cererii. Comportamentul consumatorului: conceptul de bun şi clasificarea bunurilor; utilitatea bunurilor; optimul consumatorului. Comportamentul producătorului. Combinarea factorilor de producţie: întreprinderea; combinarea factorilor de producţie; factorii de producţie; combinarea factorilor de producţie; randamentul, productivitatea folosirii factorilor de producţie; definirea şi măsurarea productivităţii; productivitatea muncii; factorii de creştere a productivităţii. Costul de producţie: conţinutul costului; mărimea şi tipologia costului; minimizarea costului; relaţia dintre cost şi productivitate; comportamentul producătorului; echilibrul producătorului. Concurenţa şi formarea preţurilor: concurenţa - conţinut, forme, funcţii; formarea preţurilor pe diverse tipuri de pieţe. Piaţa muncii şi salariul: piaţa muncii -conţinut, caracterizare, structuri;

cererea şi oferta de muncă; salariul - definire; forme de salarizare. Profitul şi renta: profitul - definire, tipuri, mărime şi dinamică; renta concept şi forme. Piaţa monetară. Dobânda: moneda şi funcţiile acesteia; masa monetară şi agregatele monetare; piaţa monetară; cererea şi oferta de monedă; băncile; dobânda; echilibrul pieţei monetare. Piaţa capitalului: definire şi forme ale acesteia; piaţa primară a capitalului; cererea şi oferta de titluri de valoare; piaţa secundară a capitalului şi formarea cursului; rolul bursei de valori. Piaţa valutară: definire şi categorii de operaţiuni valutare; cursul valutar şi factorii care îl influenţează; consecinţe ale modificării cursului valutar; datoria externă. Externalităţi şi bunuri publice: eşecul pieţelor - cauze şi consecinţe; externalităţi, caracterizare, clasificare; bunuri publice. Creşterea şi dezvoltarea economică: Rezultatele macroeconomice şi măsurarea lor; indicatori macroeconomici; conceptul de creştere economică şi tipuri ale acesteia; conceptul de dezvoltare economică; dezvoltarea economică durabilă şi ecodezvoltarea; echilibrul şi dezechilibrul economic. Problema dezvoltării ţărilor rămase în urmă din punct de vedere economic: conceptul de subdezvoltare economică; tipologii privind nivelul de dezvoltare; aspecte structurale ale economiilor subdezvoltate; cauzele subdezvoltării; politici şi strategii de dezvoltare în ţările rămase în urmă economic. Venitul, consumul, economiile şi investiţiile: venitul la nivel macroeconomic (venitul naţional); relaţia dintre venit, consum şi economii; investiţiile; multiplicatorul investiţiilor şi acceleratorul. Fluctuaţiile activităţii economice: ciclicitatea procesului economic şi factorii acesteia; tipologia ciclului economic; ciclul economic decenal şi fazele sale; politici anticriză. Şomajul: definirea şi cauze; forme ale şomajului şi indicatori de măsurare; consecinţele economice şi sociale ale şomajului; politici active şi pasive. Inflaţia: definire, cauze, măsurare, forme; relaţia inflaţie-şomaj; curba Phillips; consecinţele economice şi sociale ale inflaţiei; politici de atenuare a efectelor şi de combatere a inflaţiei. Statul şi economia: implicarea statului în economie - conţinut şi forme; bugetul de stat şi politica bugetară; politica fiscală; programarea (planificarea) macroeconomică. Bunăstarea şi sărăcia. Distribuirea veniturilor: inegalităţile economice şi inegalitatea veniturilor; economia de piaţă şi politici de protecţie socială. Economia mondială: concepte şi structuri; economiile naţionale; fluxurile economice mondiale; indicatori de măsurare a comerţului exterior; diviziunea mondială a muncii şi circuitul economic mondial; regionalismul în economia mondială; integrarea economică; mondializarea activităţilor economice; locul României în economia mondială.

Bibliografie obligatorie: 1. Enache, C.; Mecu, C., Economie politică, Vol. 1,2, Ed. Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2009. 2.Bondrea Aurelian, România la începutul secolului XXI, Starea naţiunii 2004, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucuresti, 2004. Bibliografie suplimentară: 1. Mecu, C.; Părăluţă, N.; Brarna, C. ; Uţă, C.; Zorzoliu, R., Economie politică – aplicaţii practice, Ed. Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2009. Disciplina 2: MANAGEMENT GENERAL Tematica: Concepţii şi tendinţe privitoare la management: etimologia şi semnificaţiile conceptului de management; definiţii ale conceptului de management; şcoala conducerii administrative; universalitatea managementului; managementulul între artă şi ştiinţă Rolul managementului în sistemele sociale, în domeniul productiv – economic şi cultural Agentul economic şi mediul ambiant: definirea mediului ambiant al agentului economic; componente şi schimbări ale mediului intern şi extern; factorii de influenţă ai mediului intern şi extern; rolul agentului economic în economia de piaţă; managementul transformării mediului ambiant; firma ca obiect al managementului Procesul managerial: conceptul de proces managerial; esenţa şi conţinutul procesului managerial; trăsăturile procesului managerial; funcţiile managementului Strategia şi managementul strategic al firmei: conceptele de strategie managerială, management strategic şi politică a organizaţiei; componentele şi determinanţii strategiei; tipologia strategiilor; elaborarea strategiei manageriale; strategia managerială şi inovaţia; rolul strategiilor de firmă Organizarea managerială: organizarea, ca funcţie managerială; organizarea procesuală a societăţii comerciale: definire, importanţă şi componente; funcţiunile societăţii comerciale; conceptul de organizare structurală; componentele structurii organizatorice Organizarea structurală a societăţii comerciale: componentele structurii organizatorice, interdependenţa dintre organizarea formală şi informală Sistemul informaţional al managementului: aspectul informaţional al managementului societăţii comerciale; definirea sistemului informaţional managerial; componentele sistemului informaţional managerial Sistemul decizional al managementului: conceptul de decizie managerială; rolul deciziei în managementul societăţii comerciale; tipologia deciziilor manageriale; etapele procesului decizional managerial; bazele metodologice ale elaborării deciziei manageriale Metode, tehnici şi instrumente manageriale: caracteristicile societăţii comerciale concepute ca sistem; managementul societăţii comerciale în viziunea de sistem integrat; metode manageriale operative: managementul pe bază de bugete; managementul prin rezultate; managementul prin excepţie; managementul prin inovare; managementul prin alternative; tehnici stochastice; instrumente manageriale Controlul în activitatea managerială: controlul ca funcţie managerială; locul şi rolul controlului în managementul societăţii; obiectivele controlului; caracteristicile

controlului; funcţiile controlului; tipologia controlului; aspecte psihologice ale controlului Managementul activităţii de cercetare – dezvoltare: dimensiunea managerială a activităţii de cercetare – dezvoltare; interrelaţii manageriale între dezvoltarea tehnologiei şi obiectivele cercetării ştiinţifice; determinarea eficienţei cercetării ştiinţifice, ca cerinţă managerială; fenomene manageriale în cercetarea ştiinţifică; managementul şi stimularea creativităţii şi inovării; managementul activităţii de proiectare; influenţarea managerială a procesului de folosire deplină şi eficace a instalaţiilor existente Managementul activităţii de producţie: conceptul de management al producţiei; managementul activităţii de programare, lansare şi urmărire a producţiei; determinarea şi folosirea capacităţilor de producţie; standardizarea, diversificarea şi simplificarea producţiei; managementul activităţii de fabricaţie; managementul activităţilor auxiliare şi de servire Managementul activităţii de marketing, desfacere şi reclamă comercială: conceptul de marketing în managementul societăţii comerciale; piaţa societăţii comerciale; studierea pieţei; studierea pieţei; determinarea preţului; organizarea activităţii de desfacere; reclama comercială şi promovarea desfacerii; probleme psihosociale în activitatea de desfacere şi marketing Managementul financiar: definiţia şi obiectul managementului financiar; organizarea şi domenii de sarcini; mecanismul financiar al societăţii comerciale; bugetul de venituri şi cheltuieli, instrument de bază al managementului financiar; bilanţul societăţii comerciale, contul de profit şi pierderi, contabilitatea comercială; capitalul social şi acţiunile; decizia financiară — esenţa managementului financiar; analiza financiară şi valorificarea rezultatelor acţiunilor financiare de creştere a eficienţei economice şi a profitului Managementul resurselor umane: conceptul de resurse umane; organizarea managementului resurselor umane; recrutarea şi menţinerea personalului; orientarea şi selecţia profesională; asimilarea şi integrarea noilor angajaţi; promovarea salariaţilor; Aprecierea salariaţilor în ordinea meritelor; problemele sănătăţii şi protecţiei muncii; organizarea desfăşurării unor servicii în folosul salariaţilor; investigarea stării de spirit a salariaţilor Participarea, natura şi conţinutul ei în societatea comercială: semnificaţia managerială a participării Comunicarea în activitatea managerială a societăţii comerciale: caracteristicile comunicării Liderul formal şi informal în echipa managerială Consultanţa în management: esenţa consultanţei în management, organizarea procesului de consultanţă în management Bibliografie obligatorie: 1. Petrescu, I., Management general, Concepte şi aplicaţii, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007, pag.7 – 16; 18 – 19; 23 –33; 48 –53; 54 – 55; 65 – 66; 75 – 79; 85 – 89; 92 – 101; 105 – 106; 110 – 111; 112 – 124; 147 – 158;171 – 176; 180 – 182; 190 – 191; 193 –195; 197 – 200; 205 – 206; 208 – 210; 217 – 222; 227 – 235; 239 – 240; 242 – 245; 248 – 250; 256 – 257; 261 – 273; 275 – 285; 293 – 301; 305-307; 309 – 310

Bibliografie suplimentară: 1. Gâf – Deac, M., Management, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2004, pag. 23 – 25; 43 – 46; 128 – 129; 146 - 147

B. DISCIPLINE DE SPECIALITATE MODULUL I Disciplina 1: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Tematica: Noţiuni de bază privitoare la managementul personalului: problema resurselor în organizaţia contemporană, începuturile managementului, organizaţia şi personalul ei, elemente de teoria şi practica managementului personalului. Managementul personalului ca sferă specifică a managementului, ca ştiinţă şi disciplină de învăţământ, ca profesiune şi gen al puterii. Structura managementului personalului: managementul personalului, ca sferă specifică a managementului; managementul personalului ca ştiinţă şi disciplină de învăţământ; managementul personalului, ca disciplină de învăţământ. Noţiunea de competenţă profesională, socială şi metodică; managementul personalului ca gen al puterii; managementul personalului ca profesiune; structura managementul personalului. Asigurarea organizaţiei cu personal, partea I-a. Prognoza şi planificarea personalului organizaţiei, orientarea profesională:prognoza şi planificarea personalului organizaţiei; orientarea profesională. Asigurarea organizaţiei cu personal, partea a-II-a. Recrutarea personalului, selecţia personalului:recrutarea personalului; selecţia personalului. Dezvoltarea personalului organizaţiei:asimilarea şi integrarea noilor angajaţi; formarea şi perfecţionarea profesională. Dezvoltarea personalului organizaţiei partea a-Iia:evaluarea performanţelor personalului organizaţiei şi aprecierea salariaţilor în ordinea meritelor; promovarea personalului. Salarizarea personalului:salariul, ca pârghie de echilibru pe piaţa de muncă; sisteme, principii şi criterii; politica de salarizare la nivel de organizaţie; forme de salarizare; plata salariilor; negocierile salariale. Managementul relaţiilor cu salariaţii partea I: implicarea personalului în dialogul social; activitatea sindicală. Managementul stărilor conflictuale în organizaţie; managementul raporturilor de muncă. Managementul relaţiilor cu salariaţii partea a-Iia:drepturile şi obligaţiile angajaţilor şi angajatorilor; disciplina muncii şi răspunderea disciplinară;ocuparea forţei de muncă, şomajul, protecţia socială a şomerilor şi integrarea lor profesională. Managementul sănătăţii, protecţiei muncii şi serviciilor sociale:problematica sănătăţii şi protecţiei muncii; managementul asigurărilor sociale, al protecţiei sociale şi al protecţiei speciale. Administrarea propunerilor făcute de personalul organizaţiei:noţiunea de propunere a salariaţilor; factorii apariţiei şi formării propunerilor salariaţilor;sistemul de propuneri:componente şi obiective; funcţiile propunerilor. Locul şi rolul ergonomiei în managementul personalului organizaţiei:ergonomia: obiect, metodă şi perspective; interdisciplinaritatea ergonomiei; studiul muncii şi normele activităţii personalului organizaţiei; principiile şi regulile ergonomice privitoare la economisirea mişcărilor şi reducerea oboselii în organizaţie; probleme ergonomice ale managementului producţiei;eficienţa preocupărilor ergonomice şi indicatorii de eficacitate ai organizaţiei.

Eficienţa utilizării personalului organizaţiei:eficienţa economică, cerinţă a economiei de piaţă;primatul factorului uman în procesul de creştere a eficienţei economice;participare şi eficienţă; cointeresarea personalului ca mobil psihosocial al creşterii eficienţei economice; locul şi rolul personalului în creşterea eficienţei organizării producţiei şi muncii; personalul în procesul de creştere a eficienţei activităţii comerciale;aspecte psihoeconomice în relaţia resurse umane – creşterea eficienţei activităţii financiare şi contabile. Implicaţii psihosociale în managementul personalului organizaţiei:problemele psihosociale de bază ale organizaţiei; aportul psihologiei în tratarea personalului organizaţiei. Bibliografie obligatorie: 1. Petrescu, I., „Esenţial în managementul personalului organizaţiei”, Ed. Fundaţia România de Mâine, Bucureşti, 2003 Bibliografie suplimentară: 2. Petrescu, I., „Management personalului organizaţiei”, Ed. Expert, Bucureşti, 2003 2. Petrescu, I., „Dimensiunea europeană a managementului personalului organizaţiei”, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2006 3. Pitariu H.D., Proiectarea fiselor de post, evaluarea posturilor de muncă si a personalului, Ed.IRECSON, 2003 4. Manolescu, A., „Managementul resurselor umane”, ediţia a III-a, Ed. Economică, Bucureşti, 2001 Disciplina 2: MANAGEMENTUL APROVIZIONĂRII ŞI DESFACERII PRODUCŢIEI Tematica : Conducerea şi organizarea aprovizionării şi desfacerii (managementul aprovizionării şi desfacerii; obiectivul principal şi rolul aprovizionării şi desfacerii; sisteme şi metode de aprovizionare; organizarea structurală a sistemelor de aprovizionare şi desfacere; canalele de aprovizionare şi desfacere; sistemul de relaţii pentru aprovizionare şi desfacere; semnificaţia economică a aprovizionării şi desfacerii; programele de fabricaţie). Gestiunea economică a stocurilor (rolul, funcţiile şi natura economică a stocurilor; tipologia stocurilor productive; criterii de determinare a nivelului şi structurii stocurilor de producţie; factorii care influenţează nivelul de formare a stocurilor de producţie; pragul de comandă-reaprovizionare; obiective în conducerea proceselor de stocare şi elementele funcţionale de caracterizare a acestora; stocurile de desfacere; gestiunea diferenţiată a stocurilor, sisteme de urmărire a evoluţiei stocurilor, cerinţe şi efecte economice, analiza stocurilor de desfacere). Depozitarea materialelor (funcţiile depozitului; tipologia depozitelor; ambalarea produselor; recepţia cantitativă şi calitativă a produselor). Indicatorii de consum şi valorificare (consumul de materii prime şi materiale; indicatori de consum şi valorificare; normele tehnice de consum; coeficienţii de masă netă; procesul de croire; recuperarea şi recircularea materialelor refolosibile). Fundamentarea programelor de aprovizionare (nomenclatorul de materiale şi echipamente tehnice; structura materială a planului şi programelor de aprovizionare

materială; indicatori de evaluare a planului şi programelor de desfacere; elaborarea planului şi programelor de aprovizionare materială). Strategii folosite în aprovizionare şi desfacere (obiectivele strategiei; indicele de bonitate; activităţi vizate de planul strategic; tipuri de strategii; evaluarea şi selecţia furnizorilor; testarea credibilităţii furnizorilor; tehnici şi metode de lucru specifice pentru culegerea, prelucrarea şi furnizarea informaţiilor; elaborarea strategiei în aprovizionare şi desfacere; piaţa şi particularităţile sale; căi de prospectare a pieţei; sfera de cuprindere a serviciilor). Organizarea şi desfăşurarea relaţiilor economice de aprovizionare şi desfacere (etapele parcurse în organizarea şi concretizarea relaţiilor economice de aprovizionare şi desfacere; arta negocierii; partenerii şi subfurnizorii, contractul economic). Bibliografie obligatorie: 1. Constantin Posea, Teorie şi aplicaţii în managementul aprovizionării, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2001, p.9-19, 21-24, 27-32,38,42-48, 50-53,58-61,65-66,123-131, 154,158-166, 174-177, 181-182, 184-186, 206-210. 2. Constantin Posea, Managementul desfacerii - noţiuni de bază şi aplicaţii, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2001, p. 9-20, 24-32, 72-92, 114124, 129-134, 145-147, 162-176. Bibliografie suplimentară: 1. D. Fundătură ş.a., Dicţionar de management aprovizionare-depozitaredesfacere, Editura Diaconu Coresi, Bucureşti, 1992 2. Gh. Băşanu, M. Pricop, Managementul aprovizionării şi desfacerii, Editura Economică, Bucureşti, 1996 3. Gh. Cârstea, Asigurarea şi gestiunea resurselor materiale (marketingul aprovizionării), Editura Economică, Bucureşti, 2000 MODULUL II Disciplina 1: MANAGEMENTUL PRODUCŢIEI (SISTEME DE ORGANIZARE A PRODUCŢIEI) Tematica: Întreprinderea în sistemul productiv al societăţii moderne: delimitări conceptuale; definirea, locul, rolul şi atribuţiile întreprinderilor moderne de producţie; trăsăturile şi componentele de bază ale unei întreprinderi de producţie; întreprinderea şi responsabilitatea socială a acesteia; tipologia întreprinderilor de producţie industrială. Funcţiunea de producţie a întreprinderilor moderne : elemente ale structurii întreprinderilor moderne de producţie; funcţiunea de producţie; tipologia proceselor de muncă; principiile organizării producţiei; legile fundamentale ale organizării producţiei; principalele tipuri de producţie în întreprinderile moderne; principalii factori care influenţează procesul de producţie şi organizarea acestuia. Sisteme de organizare structurală a producţiei : tipuri de structuri de producţie şi concepţie; structura de producţie şi concepţie; tipologia proceselor de producţie. Sisteme de organizare spaţială a producţiei: problemele specifice amenajării spaţiale a producţiei; problemele generale ale organizării spaţiale a verigilor de producţie; specificitatea configuraţiei fluxurilor tehnologice; metode şi tehnici folosite pentru organizarea în spaţiu a producţiei întreprinderii; metode folosite pentru

amplasarea locurilor de muncă; metode de grupare a locurilor de muncă; dimensionarea spaţiilor de producţie necesare. Sisteme de organizare în timp a producţiei: delimitări conceptuale; durata ciclului operativ al produsului. Sisteme de organizare procesuală a producţiei: sisteme moderne de organizare a producţiei; sistemul de organizare a producţiei în flux; tipuri de linii de producţie în flux; parametrii de funcţionare ai liniilor de producţie în flux; modul de amplasare a locurilor de muncă în cadrul liniilor de producţie în flux; problemele dimensionării suprafeţelor de producţie pentru liniile de producţie în flux; aspectele echilibrării liniilor de producţie în flux; efectele economice ale folosirii liniilor de producţie în flux; sistemul de organizarea producţiei pe comenzi; metode de amplasare a locurilor de muncă; metoda verigilor pentru amplasarea locurilor de muncă; sistemul flexibil de fabricaţie. Sisteme de întreţinere şi reparare a utilajelor: organizarea şi planificarea activităţii de întreţinere şi reparare a utilajelor; rolul şi priorităţile activităţii de întreţinere şi reparare a utilajelor; sisteme şi metode de organizare a reparării utilajelor; unele metode moderne de executare a reparaţiilor utilajelor. Bibliografie obligatorie: 1. Pânzaru, S., Sisteme de organizare a producţiei, Editura Fundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, 2003; 2. Pânzaru, S., Politici manageriale de producţie, Editura Fundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, 2003; 3. Ştefănescu R., Managementul operaţional al producţiei, Editura Fundaţiei “România de Mâine”, 2005. Bibliografie suplimentară: 1. Bărbulescu, C., Bâgu, C., Managementul producţiei, Vol.1, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2001; 2. Bărbulescu, C., Bâgu, C., Managementul producţiei, Vol.2, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2002; 3. Badea,F., Managementul producţiei industriale, Ed. All Educational, Bucureşti, 2001.

Disciplina 2: MANAGEMENT COMPARAT Tematica: Noţiuni fundamentale şi concepte principale utilizate în managementul comparat:conceptul;principalele şcoli şi modele de management comparat; rolul şi funcţiile managementului comparat. Problemele metodologice ale managementului comparat: obiectul şi particularităţile cercetării ştiinţifice; etapizarea studiilor de management comparat; realizarea studiilor de management comparat -metode şi tehnici; tipologia studiilor managerial-comparatiste. Convergenţe manageriale în Uniunea Europeană: afacerile europene şi managementul pieţei unice; dimensiunile culturale, social-umane şi etice ale managementului european; bazele teoretice ale managementului european - concept, principii, valori; întreprinderea europeană - tipologie, trăsături şi caracteristici.. Trăsături definitorii ale managementului în Marea Britanie într-o viziune comparativă: principii, baze constituţional-juridice şi trăsături specifice; influenţa

structurii statale şi administrative asupra managementului; politica europeană a Marii Britanii şi consecinţele ei asupra modelului britanic de management; bazele diferenţelor culturale şi influenţa lor asupra managementului britanic; managementul personalului în modelul britanic; stilul şi valorile modelului britanic de management; particularităţi ale managementului din Marea Britanie; relaţiile management-sindicate în întreprinderile britanice. Potenţialul, resursele şi imaginea modelului francez de management: extinderea domeniului constituţional-juridic asupra managementului francez; tendinţe în sistemul managerial sub influenţa structurilor statal-administrative; particularităţile culturale ale Franţei şi influenţa lor asupra modelului francez de management; orientări şi atitudini în abordarea rolului statului în economie şi consecinţe asupra managementului francez; legislaţia muncii şi politica de personal; sindicatele în întreprinderile franceze şi raporturile lor cu admninistraţia; particularităţi ale managementului întreprinderilor franceze. Noţiuni de bază privitoare la modelul german de management: contextul tranziţiilor germane şi a modelului german de management; organizarea structurală a întreprinderilor germane; structură, proces şi stiluri în modelul german de management; relaţia dintre management şi sindicate. Alte modele vest-europene de management: Managementul corporatist în Olanda; Modelul suedez de management; Funcţionalitatea şi limitele managementului spaniol; Structură, proces şi stil în modelul italian de management. Managementul în ţările Europei de Est şi în Federaţia Rusă: Modelul de management est-european ; Managementul şi managerii din Federaţia Rusă. Puncte de plecare, particularităţi culturale, strategii şi organizare managerială în S.U.A.: puncte de plecare; particularităţile culturii nord-americane şi influenţa lor asupra managementului; viziunea anticipativă prin strategie şi management strategic; concepte organizaţionale noi în viziune nord-americană; abordarea contextuală a întreprinderii nord-americane. Elemente specifice ale managementului întreprinderilor din S.U.A.: factorii influenţi ai evoluţiei şi performanţelor managementului nord-american; caracteristici contextuale ale managementului S.U.A.; managementul întreprinderilor nord-americane şi trăsăturile lor specifice; managerul general ca principal factor de schimbare; separarea între activităţile de management şi cele de execuţie în relaţia cu elementele informaţional – decizionale; managementul integrat al producţiei, ca formă specifică de management; proliferarea utilizării instrumentarului managerial modern; intensificarea caracterului inovaţional al managementului firmei nord-americane; managementul de tip motivaţional în întreprinderile S.U.A..; dezvoltarea laturii formative a managementului firmei nord-americane; conturarea dimensiunii internaţionale a managementului întreprinderii S.U.A.; profesionalizarea managementului firmelor nord-americane. Resursele umane şi managementul acestora în firmele nord – americane: amplificarea rolului resurselor umane în întreprinderea din S.U.A.; managementul resurselor umane – de la definiţie la aplicaţie; managementul strategic al resurselor umane; modele în managementul resurselor umane; rolul funcţiunii de resurse umane; integrarea resurselor umane în planificarea strategică a firmei americane; managementul internaţional al resurselor umane din întreprinderile nord-americane; politicile privitoare la raporturile de muncă în întreprinderile nord – americane; procesul de motivare în firmele din S.U.A; comunicarea în managementul resurselor umane.

Particularităţile culturale şi economico – sociale ale Japoniei şi influenţa lor asupra modelului nipon de management: bazele culturale ale managementului japonez; particularităţile economico - sociale ale contextului managerial japonez; trăsături definitorii ale managementului întreprinderilor nipone. Dimensiuni specifice ale managementului resurselor umane în întreprinderile japoneze: creşterea rolului resurselor umane în întreprinderea japoneză; particularităţile managementului resurselor umane în firmele japoneze. Managementul japonez între întreţinere şi inovare:conceptul Kaizen; managementul funcţional Kaizen; Kaizen şi rezolvarea problemelor manageriale; Kaizen şi schimbarea mentalităţii. Bibliografie obligatorie: 1. Petrescu, I., „Management comparat”, Ed. Fundaţia România de Mâine, Bucureşti, 2005 Bibliografie suplimentară: 1. Petrescu, I., „Management european”, Ed. Expert, Bucureşti, 2004 2. Nicolescu, O., „Management comparat”, ediţia a II-a, Ed. Economică, Bucureşti, 2000 MODULUL III Disciplina 1: MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR Tematica: Investitiile organizatiei: definirea investitiilor, tipuri de investitii si de investitori, dezinvestitiile, investitiile din cadrul organizatiei, investitiile din afara organizatiei Conceptul de management al investitiilor: definirea conceptului, managementul procesului de investitii, procesul decizional in investitii, procesul managerial al dezinvestitiei Incertitudinea si riscul in investitii: riscul in procesul investitional, criterii economice de analiza a riscului in proiectele de investitii, metoda pragului de rentabilitate Fundamentarea deciziei de investitii: angajamentul de capital, raportul dintre veniturile totale actualizate si angajamentul de capital actualizat, valoarea neta actualizata, indicele de profitabilitate, rata interna de rentabilitate Tipuri de decizii in managementul investitiilor: decizii de investitii in obiective de constructii, decizii de investitii in echipamente de productie, decizii in investitii financiare, investitiile in marketingul strategic, decizia de investitii in resurse umane Bibliografie obligatorie: 1. Doval E., Managementul investiţiilor, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008 pag.30-45; 49-71; 172, 177-191; 192-207;.269-286, 289-297. Bibliografie suplimentară: 1. Românu I., Vasilescu I. şi alţii, Managementul Investiţiilor. Editura Mărgăritar, Bucureşti, 1997, pag. 15;

2. Vasilescu I., Tabele şi formule de compunere şi discontare. Editura Economică, Bucureşti, 1999, pag.9-12.

Disciplina 2: MANAGEMENTUL SERVICIILOR Tematica: Serviciile în economia de piaţă: conceptul de servicii şi conţinutul acestuia; caracteristicile serviciilor; corelaţia bunuri-servicii; serviciile ca sector specific al economiei naţional; indicatorii calitativi ai serviciilor. Taxonomia serviciilor: probleme generale privind taxonomia serviciilor; teorii clasice privind taxonomia serviciilor; teorii moderne în taxonomia serviciilor; tipologia serviciilor în literatura economică din România. Sistemul resurselor angajate în prestarea de servicii: resursele umane; resursele materiale; resursele financiare. Conexiunile serviciilor cu alte domenii de activitate: tehnologiile şi serviciile; serviciile şi sistemul informaţional; serviciile şi marketingul; serviciile şi producţia; serviciile şi rentabilitatea; serviciile şi calitatea vieţii; Firma prestatoare de servicii: firma prestatoare de servicii şi funcţiile sale; tipologia firmelor prestatoare de servicii; mediul extern al firmei prestatoare de servicii. Organizarea firmei de servicii ca funcţie a managementului: conceptul de organizare în cadrul firmei prestatoare de servicii; structuri organizatorice specifice firmei prestatoare de servicii ; relaţiile organizaţionale ale firmei de prestări servicii; Instrumentarul managerial folosit în conducerea firmei prestatoare de servicii: elemente manageriale în domeniul serviciilor; factorii care influenţează managementul serviciilor; funcţiile managementului serviciilor; metode şi tehnici de management folosite în managementul serviciilor; stilurile de conducere (lideritatea) în managementul serviciilor; Decizia-element fundamental în managementul serviciilor: cerinţele deciziei în managementul serviciilor şi clasificarea acesteia; modele ale deciziei în managementul serviciilor. Cererea de servicii – expresie a nevoii sociale:consumatorul de servicii şi comportamentul său; specificul cererii de servicii pe piaţă; factorii care influenţează cererea de servicii; metode de analiză a cererii de servicii; Oferta de servicii – expresie a organizării producţiei de servicii:comportamentul furnizorului de servicii; oferta de servicii şi caracteristicile acesteia; tendinţe şi perspective în oferta de servicii; Servicii prestate agenţilor economici: structura serviciilor prestate agenţilor economici; furnizorii de servicii pentru agenţii economici; perspective ale serviciilor prestate agenţilor economici; Servicii prestate populaţiei: diversitatea serviciilor prestate populaţiei; servicii prestate populaţiei fără plată; servicii prestate populaţiei cu plată. Managementul calităţii în sectorul serviciilor: calitatea serviciilor şi bunurilor materiale; eficienţa serviciilor, etape şi indicatori; evaluarea calităţii serviciilor; instrumente de lucru în domeniul calităţii serviciilor. Internaţionalizarea serviciilor: serviciile pe piaţa internaţională; strategii folosite în internaţionalizarea serviciilor; restricţii în tranzacţiile internaţionale cu servicii.

Bibliografie obligatorie: 1. Constantin Posea, Ioan Valentin Marcel Posea, Managementul Serviciilor. Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, pag.:9-18; 21-32; 35-46; 4865; 67-74; 76-86; 88-115; 117-128; 131-140; 143-149; 151-155; 157-162; 164-168; 171-177. Bibliografie suplimentară: 1. Ion Criveanu, Managementul serviciilor, Editura Sitech, Craiova, 2007

Şef catedră, Prof..univ.dr. Pânzaru Stelian

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful