You are on page 1of 834

In the name of Alljli Ihc Raliman (Bcnefiecnl) the Raliini (Merciful

)

KURAN

THF HOLY QURAN
Forditonaa Translated in Hungarian Unguage ''''' _. » » . . ^rr n i ' D f - M l h a f T y BalaZS
Rcvieu and Co-ordination hv

ALHAJ MUHAMMAD MOAZAM ALI,
GF.NHRAL S[:rRHrAR\

Publishing Consultants

1) Rclibar I'ublishcr I Irclii lia/ar Karaclii. 2) Tahrcck Ishalul Quran (Rcgd) Karaclii -25
ft ,lsn aKf Woi c I

Under the auspices of \^>4V #

EDHI INTERNATIONAL FOUNDATION INC.
{NON PROFIT ORGANIZATION)

TELEPHONES (718) 429-2164 (718)639-5120 FAX NO (718)335-1978 42-07 NATIONAL STREET CORONA, NEW YORK 1 1368 (U S A)

In tho naiiio of Allah the Rahiiiaii (Bonoliccnl) llic Rahiin (Mcialul,

KUKAN

HOLY QURAN
Fonlitottaa Tanslated m Hungoriin Ljnguige by

Dr. Mihaffy

Bala'^s

Review and Co-ordination by:

ALHAJ MOHAMMAD MOAZAM ALI
M.Sc. (Ahg) B Com .F.I.C.A.A.B.T.I. (London) GLNERAL SECRETARY TahreeK ishalul Quran Trusl (Regd.)

1) Rehbar Publishers Urdu Bazar Karachi. 2) Tahreek IshatuI Quran (Regd.) Karachi-25.
1/156 Commercial Area, Adiacont to Almashtq (Hotel Shah Faisal Colony. Kara<;ht-25.
Under the auspices of

EOHI INTERNATIONAL FOUNDATION INC.
(NON PROFIT OAGANIZATION) TtLEPIIONES (718)429-2164(711)610 SI20KAX NO (718)335-1978 42-07 NATIONAL STREET CORONA, NEW YORK II368 (U S A)

#

1. Szura Nyitás /Uakka.1 k i n y i l a t k o z t a t á s /

1. 2, '3. 4. 5. 6. 7.

A jvindenható és Könyörületes Allah nevében Dicsőség Allahnak a Mindenségek Urának, A ?/íinQenhatónak és ílönyörületesnek, As í t é l e t líap.ja Eirtokos'éri.ak. Hoszá'. imádkozunk és Hozzád fcrőultmk menedékért, Vezérel:' Tiinket az egyenes ösvényre, Azoknak ösvényérQ, k i k s t Te kegyedben r é s z e s í t e s z , s nr.eiy nem azoké kik kiérdemlik haragod és nem az eltévely^őké.

2 -

2. Szura

A tehén (Medindi kinyilatkoztatás)

A Mindenható es k ö n y ö r ü l e t e s Allah

neveben

1. Alif. Lám. Mim 2. Ez az I r a s semmi k e t s e g : UtmutatAs az Örizkcdöknck, 3 . Kik hiszik a L a t h a t a t l a n t , mcgtnrtjak az iinat, s

m i n d a b b ó l , mit Mi nekik a d t u n k

áldoznak,

4. S kik hiszik mi neked (C, Muharnmad) Icbocsn j ' a i o t t , s mi éneg) e l ő t t e d l e b o c s a j t a t o t t , s a Túlvilágban

bizonyosak .

5. Ezek ök, kik Uruk ú t m u t a t á s a 5 ezek bk. kik boldogulnak.

szerint

cselekszenek,

6. S kik h i t e t l e n e k ,

mindegy s z á m u k r a ,

hogy

intetted

&ket v a g y sem, nem h i s z n e k . 7. Allah pecsétet tett s z i v ü k r e , h a l l á s u k r a , hályogot k ü l d ö t t , o s z t á l y r é s z ü k h a t a l m a s 8. Az emberek közt, kik mondjak: s a z Ítélet N a p j á b a n , Hiszünk látásukra szenvedés. Allahban,

s ok nem h i s z n e k . kik

9. Meg s z á n d é k o z z a k t c v c s / t c n i Ali :hot, s a z o k a t , hisznek,

de nem (evpsztik meg, osak m a g u k a t s ök

ncii! c r z i k . iű. Szivükben a betc.c:?;otí, s Allah p y a r a p i t j a okét scgt)cn, s s/.íunukr.i -i l a j d a l m a s mit fnc,qha/,udlol tak . 11 Midön moruiva van n e k i k : N? r o n t s a t o k a mcndják: lanem uii ^'igyunk a j ó t e v ő k . i üicgiontók, <\c nem é r z i k . ahogy az földön, sztnvcdes beteg-

minda/ért,

i 2 . iianem ök v a l ó j á b a n

13. S niidön rrondva van n e k i k : Higgyelek, emberek h ; znck-''•, ok mondjak: a .'elkegyclmúek nisznek"^ Hanem felkegyeiri űek, de nem tudjcvk.

Higg línk-é a h o g y 'ók a.ójában a

""Medina

lakosai

- ^ -

1^- S midőn találkoznak olyanokkal, kik hisznek, mondják: Hiszünk! S midőn félrevonulnak ördögeikhez, mondjak: Mi veletek vagyunk, mert bizony mi vagyunk a csúfot uzSk. 15. Allah csúfolja meg azokat, meghagyván okét csokönyösségükben vakon. 16. Azok, kik az Útmutatást eltévelyedésre váltották, hat üzletük nem jövedelmez, és nem vezettetnek (a helyes utón). 17. Ok olyanok, mint aki tüzet gyújt, s midőn meg­ világítja mi körülötte van, Allah kioltja világos­ ságukat, sötétben hagyván őket, s ók nem látnak. 18. Süketség, némaság, vakság, s 5k nem térnek vissza. 19. Vagy mint az égbSl kitoro vihar, benne sötétség, mennydörgés, villámlás. Ok ujjaikat fülükre helye­ zik a mennydörgéstol, félik a halált. Allah körbeveszi a hitetleneket. 20. A villám majdhogynem elragadja látásukat, s minden mi megvilágosodik szamukra mennek felé, s midőn (újból) rájuk borul a sötétség megállnak. Ha Allah akarja, úgy elveszi hallásukat s látásukat. Lám! Allah Mindenre képes.

- 5 -

21. 0 emberek! Imádjatok Uratokat Ki titeket s azokat kik előttetek, h á t h a t a l á n

teremtett,

őrizkedtek. az

22. Aki kijelölte számotokra a főidet p i h e n ő h e l y ü l , eget boltozatul, az égből vizet bocsájtott mellyel gyümölcsöket hozott elo adományul hát ne állitsátok Allahnak vetélytársakat^ s ti ezt_ tudjatok! 23. S ha kétségetek lenne a r r ó l , hogy mit ki szolgálóinknak, ugy hát hozzatok el le,

nektek,

nyilatkoztattunk ilyen szúrat, vagytok. -,

s hivjátck Allah nélküli t a n ú i t o k a t , ha i g a z a k

lU. S ha nem teszitek - és sohasem tudjátok megtenni ugy óvakodjarok a Pokol tüzétől, melynek emberek és kövek, s a hitetleneknek

gerjesztői

készíttetett. s jckat

25. Hirdess ( 0 , Munammad) azoknak kik hisznek, cselekednek. Övék a Menycr?:;ág, mely a l a t t folyók futnak, a h á n y s z o r megajándékoztatnak ajándékként, m.ondják:

s

gyümiolcseibol { égi)

Ez az mi nékünk megadatott

azelőtt (földön), s azonképpen a d a t i k most. Ott szeplőtelen pár várja őket, s ott ok halhatatlanok.

26. Lam ! Allah nem veti meg, hogy példát vessek.

még ha a h a n g y á r ó l i s , v a g y nn c:'^;öii. S hanem kik hisznek t u d j a k , hogy az ;^az az U r u k t ó l , .

de kik íagaGnaK mcndjak: Mit a k a r -.••ah ezzel a p é l d á v a l ? Eltevelyit vele sokakat es helyes i r á n y b a terir. vele sokakat.

De nem t e v e l y i t i el a z z a l , csak a z ü l l c t t e k e t . 27. Kik megszegik Allah szövetséget, miután lényegültek vele, s megtagadjak mit p a r a n c s o l t á l t a l a , hogy l e g y e n

és m.egrontók a földön: ök a vesztesek. 28. Hogy t a g a d j a t o k Allahot midSn haiottaitokböl (újra) feltámasz­

tott, majd e l h a l t a t o k Xltala, majd t i t e k e t , s majd Hozzá tértek meg?

felélesztett

29. 0 az Ki megteremte nektek mándazt ami a földön,

majd

az eg felé fordult és megmintázta a hét m.enyorszagot. ö a Iviindenek Tudója. 30. Monda Urad az a n g y a l o k n a k : uralkodót, lme\ En megteszek a főldön

s mondták: Megteszel-e ott o l y a t , ki ront Dicsőségedet,

r a j t a s ontja a v é r t , miközben mi zengjük s szentnek illetünk Téged?

Monda: Én tudom a z t , mn ti nem t u d t o k . 3 1 . S megtanitá íaz Ur» Ádámnak m i n d a n n y i u k neveit,

majd- megmutata ezeket az a n g y a l o k n a k , s monda: Hirdessétek ki Nekem e neveket ha i g a z a k vagytok. csak

32. Mondák: Légy Dics&! Nincs nékünk t u d á s u n k ,

mit megtanitottál nékünk, hiszen Te v a g y a Tudó, a Bölcs. 33- Mon-iá (az Ur ): 0 A'dám! Hirdesd ki nékik neveiket,

s rri í5n o megvilagos.tá nékik neveiket monda (az Ur) Nem .nondtam-é néktek, hogy Én ismerem az egek es a fold t i t k a i t , tudom mit k i t a r t o k , s mit elfedtek? hat

34. Mondánk az a n g y a l o k n a k : boruljatok le Xdámnak, ok l e b o r u l t a k , kivéve I b l i s z t , aki fennhéjázón

szembe­

szegült, igy hitetlenne lett. 3D. iMondank: 0 Adam! Elj íe es párod a Menyorszagban, táplálkozzatok belőle szabadon, a k a r a t o t o k szerint, lesztek.

de ne közeledjetek e fához, mert e i k á r h o z o t t a k

36. Megtörte őket a b b a n a Sátán és kiűzte Őket onnan miben v o l t a k , s mondánk: Szálljatok l e , egyik a másikának ellensége, szamotokra a földön van

S

'

lakóhely

cs g o n d o s k o d á s egy ido r e .

37. Befogadá A'dám Urától a s z a v a k a t , s O nicgonyfiüU iránta. íme! ü a Megenyhülő, a Könyon'ílelcr,. le innen m i n d n y á j a n , s

38. Mondánk: Szálljatok

bizony eljövend nektek Tőlem a z Ulnuilatár., r, kik követik i i t m u t a t a s a i m a t , felelem s nem ck bankodnak. 39. Es kik nem h i s z i k , s meghazudtoljak k i n y i l a t k o zasainkal, kön örökké^0. 0 I z r a e l f i a i ! Emlékozzc'.ek kegyeinte amely kegycmben r é s z e s ü l t e t e k es t a r t s a t o k meg sz.ovclscgcmet, azonképpen tartom szövelseglckcl cs feljetek 4 1 . Higgyetek amit k i n y i l a t k o z t a t t a m megcrositve mi veletek v a n Engem tzi azok a pokol kövoioi, s itt 5k m i n d ö r ö k ­ szamukra rüncs

( í r á s ) , s ne legyetek ennek e l s ő kinyilatkozá-

t a g a d ó i . Ne v á l t s á t o k a p i ó pénzre • saitnat, s Engem pedig számon

tartsatok. elhallgat-

42. Ne öltöztessétek az i g a z a t hamis s z í n b e , van a z i g a z a t , s ti tudjatok.

43- T a r t s á t o k meg az imát, adjatok es térdeljetek a t é r d e p l ő k k e l .

kötelezÖ a l a m i z s n á t

44. M e g p a r a n c s o l j a t o k - e az embereknek az e g y o n c s s c g e t , s magatokról megfeledkeztek? az Irast Es o l v a s s á t o k

- 9 -

mit csszcl fel nem crlck? 45. Kérjetek menedéket Allhatíilosság és ima á l t a l , s valóban ez nagy megpróbáltatás, kivéve az alázatosaknak^ • 46. Akik hiszik, hogy találkozójuk van Urukkal, s hogy ok Hozza térnek meg. 47. O Izrael fiai ! Emlékezzetek kegyemre, mely kegyemben részesültetek, s hogy kiváltságosaim voltatok mindenek felett. 48. Tartsatok számon a napot mikor nem juttatja semmilyen előnyhöz lélek a lelket, nem fogadlatík el tőle közbenjárás, s nem vétetik t&le clcglétel és nem lesznek ők a pártfogoltak. 49. Megszabaditank titeket Fáraó nemzetségétől, kik lesújtottak rátok rettegett szenvedéssel, lemészároltak fiaitokat, megvetettek asszonyaitokat: S ebben hát a hatalmas próbatétel Uratoktól. 50. Xtkisércnk titeket a tengeren, hat Mi megmenekitenk benneteket, s vízbe vészejtenk a Fáraó nemzetséget s ti láttatok. 51- Kijelölcnk Mózesnek negyven éjszakát, majd a borjut vettetek, ami' után mentek, s ti bfinbe estetek. 52. Majd megbocsajtank nektek ezek után, hátha talán hkÚt adtok.

53- Adomanyozank Mózesnek az Irast

- 10 -

és az Ismérveket, h á t h a t a l á n jól v e z e t t e i t e k . 5A. Monda MÓzes népének: 0 nep!
I '

Elkárhoztattatok
I I I I

m a g a t o k a t m i á l t a l a b o r j u t vevetek, hat

bánjatok ezál­

•^ieg TeremtótÖknek, s öljetek meg m a g a t o k a t , t a l jobb nektek Teremtötöknél, s ü megenyhül irántatok:

íme! 0 a Megenyhülő, a Könyörületes.

55. Mondatok: 0 Mózes! Nem hiszünk neked a d d i g , mig nem l á t j u k Allahot n y i l v á n v a l ó a n • S l e s ú j t o t t '-eátok a v i l l á m , s t i latjatok. után,

56. Majd Mi f e l t a m a s z t a n k titeket halálotok hátha talán megköszönitek.

57. B e a r n y e k o l a n k t i t e k e t fellegekkel, a mannát es fürjeket a jöbol

rátok b o c s a t á n k

(mondván): Egyetek mindabból Ok nem v i t t e k

mit nektek n y ú j t o t t u n k .

b ú n b e Minket, hanem ök maguk estek b ű n b e . 5S. Mondánk: Térjetek be ebbe a faluba es e g y e t e k belőle a k a r a t o t o k s z e r i n t s z a b a d o n . Menjetek be a kapun leborulva es mondjatok: Bűnbánatot fogadok! Mi megbocsajt jjk néktek vétkeiteket és gyarapítjuk a jótevflk szamát. 59. Akik rosszat tettek megváltoztatták a mondást r r a s s a , mint mondva volt nekik és Mi r a b o c s a j tottuP.

- 11 -

a z o k r a , kik gonoszat tettek az eg m i á l t a l ok a gaztevok.

haragját,

60. Midőn xMozes vizert esdekelt népének,

mondánk:

Üsd botoddal a s z i k l a t , s k i f a k a d t ebből t i z e n k é t p a t a k . Bizony megtudta minden torzs a maga ivóhelyet. Egyetek s igyatok mit Allah adott és ne züllesszetek a főidőn r o n t á s n a k rontásával.

61. Mondatok: 0 Mózes! Nem n y u g h a t u n k bele egyféle e t e k b e . Hivd hozzánk U r a d a t , hogy előhozza mit a fold terem* füveit, lencséjét es h a g y m á j á t . uborkáit, Monda nekünk

gabonáját,

(az Ur ): F e l c s e r é l i t e k - e

azt mi s i l á n y a r r a mi jó? Szálljatok le az e l r e n d e z e t t földre es tietek mit k e r t e t e k . Megalázottság, csétlenség sújtott le r á j u k es Allah h a r a g j a , m e g t a g a d á k Allah k i n y i l a t k o z á s a i t , szeren­ miáltal

s megölek a

prófétákat i g a z t a l a n u l . Ez h á t m i á l t a l ok az e n g e d e t ­ lenek, a törvényszegők. 62. Lam! Akik h i s z n e k , s azok kik Zsidók,
I

Keresztények

Szabeusok,

- 12 -

ki hisz

Allahban,

az Iteieí

Napjában

és jókat cselekedik,

hat nekik jutalmuk

Uruknál, s nincs r a j t u k feleleiri, s nem ok banKoGnak. 63. S midőn vevenk szövetsegteket, emelenk a Hegyet fölétek

(mondván): Vegyetek mit a d t u n k

nektek erővel, s emlékezzetek mi benne, hatna talán SL. őrizkedtek.

Majd elfordultatok ezek u t á n , s ha nincs szamotokra Allah K i v á l t s á g a es Kegyelme, bizony vesztesek lennetek.

65. S bizony megismertétek azokat, kik megtörtek. közületek a Szombatot, s Mi mondánk Legyetek majmok , k i t a s z i t o i t a k . 66. S peldat a l l i t á n k á l t a l a r é s z ü k r e , s kik okét követik, intelemként az crizkedoknek. 67. Monda Mózes népének: íme! Allah megparancsola néktek hogy áldozzátok fel a t e h e n e t , mondák: nekik:

játékot űzöl-é velünk? Monda: .Mlah őrizzen, hogy a t u d a t l a n o k közül legyek. 68. Mondák: Kivd hozzánk Uradat n y i l v a n i t s a szamunkra melyiket ftehenet), ki

s monda ÍMÓzes):

íme! 0 monda (az Ur}, bizony a tehén nem Dorjázott s nem is é r e t l e n , hanem a kettc kőzött, hát tegyetek mi p a r a n c s o l v a van nektek.-

- 13 -

69- Mondák: Hivd hozzánk Uradat tegye

nyilván­

valóvá s z a m u n k r a , mi a színe? Monda [ M ó z e s ] : íme! 0 monda (Az Ur) bizony a tehén csillogó, szine megörvendezteti ki n é z i . /O. Mondák: Hivd hozzánk Uradat n y i l v a n i t s a ki sárga,

mely (tehén). Íme! A tehén h a s o n l í t r á n k es lami! Ha Allah a k a r j a , bizony mi jol v e z e t t e t ü n k . a

71. Monda (Mózes): íme! 0 monda (az U r J , b i z o n y tehén nem fogatott i g á b a ,
I I

nem s z á n t j a a f ö l d e t ,
I

a b a r á z d á t nem n e d v e s í t i , s é r t e t l e n , jegy n i n c s r a j t a . Mondák: Most elhoztad az i g a z a t . feláldozták,
I

Így
'

bar alig-alig

tettek.
..

72. S megöletek az embert s ebben osszekülönbözetek. Allah felszínre hozza mit elfeledtetek. 73. Mondánk: Sújtsátok le reá n é h á n y s z o r . támasztja fel Allah a h a l o t t a t ,
' " r
' I

így
I

s megláttatja feléritek.

veletek az 0 b i z o n y s á g a i t ,

hátha tan

74. Majd megkeményedett szivetek e z u t á n , s az mint a s z i k l a , a v a g y r i d e g e b b a n n á l . Bizony v a n n a k sziklák, melyekből folyók f a k a d n a k , s valóban,

melyek r é s r e v á l n a k , így a víz kíj<5ve b e l ő l ü k . S bizony van mely lezúdul Allah feleimétol.

~i4

Allah nem az, ki nincs tudatában annak, mit tesztek. 75. Lesitek-e, hogy higgyenek néktek? S bizony • egy csoport közülük meghalla Allah Szavat, majd kiforgat ta azt értésük után, s ők tudjak. 76. S midőn találkoztak olyanokkal, kik hittek, mondák: Hiszünk. Smidon egym.asra maradtak, mondák: Elbeszeletek-e nekik azt, mit Allah kiI • I I I

tart nektek, hogy azzal ck vitába szálljanak
1 , 1 I .

veletek Uratoknál? Hat nem eritek-e fel? 77. Avagy nem tudják-e, hogy Allah tudja mit el­ titkolnak, s mit kihirdetnek? 78. Közöttük Írástudatlanok, nem ismerik az Irasr, csupán vágyjak, s Sk csak találgatják. 79. Hat jaj azoknak kik kezeikkel írjak az Irast, majd mondjak: "Ez Allahtól való" - hogy apró­ pénzre válthassak azt. Hat jaj nekik miáltal

kezeik irtak, s jaj nekik azért m.it elnyertek. 80. Monda.k: Nem érint minket a Pokol tüze, csak megszamitott napokon. Mondd: Vevetek-e Allahtol
. . I
< •

a szövetséget, - Allah nem szegi meg egyezséget avagy rámondjatok

-Jf-

• Allahra mit nem tudtok? 8 1 . Mi több, ki elnyerte a r o s s z a t , s vétke körülölele of, hat ezek a Pokol követői s ók

ebben mindörökkön Őrökké. 82. Kik hisznek s j ó k a t cselekszenek, hát ezek a Menyorszag követői s Ők ebben mindörökkön orökke. Bú. xMiddn vevenk szö'vetseget I z r a e l fiaínak (mondván)

Ne imádjatok csak Allahot, s jok legyetek a szülőkhöz, s igy a rokonok, a r v a k ,
I I

szűkölködők,
I

az emberekhez szépen beszeljetek,

imádkozzatok

es adjatok kötelező a l a m i z s n á t . .N'.ajd elfordultatok • csak kevesen nem közületek - es ti lettetek az ellenzok84. Midőn vevenk szövetségieket (mondván) : Ne ontsatok véreitek v e r e t , ne hajtsatck ki maga­ magatokat o t t h o n a i t o k b ó l . Majd e l h a t a r o z a t o k , s ti (hitet) vallottatok.

85. Majd ti v a g y t o k , kik lemeszaroljaiác m a g a t o k a t , s kihajtjátok magatok közül a csoportot hazaik­

ból^ megjelenitven közöttük a bűnt es e l l e n s é g e s ­ kedést, s ha foglyokkent jönnek hozzatok megv a l t j a t o k okét, mígnem kiűzetésük mar maga
I

I

I

I

t i l t v a volt n e k t e k , s h i s z i t e k - e reszet

- 16 -

az Írásnak es tagadjátok a i maslk) reszt? S osztályrésze annak ki ezt teszi közületek nem mas mint becstelenség a foidi életben, s a Feltámadás Napján aiavetetnek a legkínzóbb szenvedésnek, s nem Allah az ki nincs tudatában annak mit tettelek. 86. Kik az e v i l ^ i életre valtiak a Túlvilágot, bizony nem enyhittetik róluk szenvedésük, s nem ok a pártfogoltak. 87. S bizony adank Mózesnek az Irast s kitanitank a küldötteket kik outana'. Adomanyozank Jezusnak Maria fiának a bizonyosságokat, s megtamasztank' ót a Szent Leiekkel. £ nem-e mindahányszor, ha jóve hozzatok a küldött, kikre magatok nem vágytatok, hat dolyfoskodtetek, s néhányukat meghazudtoltatok, néhányukat levágtatok. 88. Mondák: Szivünk megkeményedett. Mi több, megatkozá őket Allah hitetlenségükért. Kevés az mit ok hisznek. 89- Midén eljőve nekik az Írás Allahtól, megerősítve azt ami velük van - s ök azelőtt esedeztek, hogy győzelmet arassanak azokon kik hitetlenek - s midőn eljött nekik mit tudtak, hat megtagadtak. Allah atka a hitetleneken.

- 17 -

90. Gonoszság az mire váltották önmagukat: tagadják mit Allah kinyilatkoztatott neheztelvén, hogy Allah kegyeben reszesiti akit 0 akar szolgálói közül. Magukra vontak a haragok haragját, s hitetleneké a szégyenletes szenvedés. 91. S mid^ n mondva van nekik: Higgyetek mit Allah kinyilatkozott, mondjak: Hisszük, mi kinyilatkoztattatctt reánk, de t a ^ d j a k azt mi emogott, pedig maga az Igazság megerősítve, mi velük van. Mondi (0 Muhammad): Miért öltetek meg Allah prófétait azelÖtt, ha (valóban) hivők vagytok? 92. S bizony eljőve hozzatok MÓzes a nyilt bizonyságokkal, majd a borjut vettetek ami után mentek, s elkarhozatok. 93- Vevenk egyezsegteket s emelénk főietek a Hegyet, (mondván): Vegyétek mit adtunk nektek erővel; 3 hall. . gassatok (szavunkat), mondák: Hallunk es fellázadunk. S beivodott szivükbe a borjú hitetlensegük által. Mondd: Bün az, mit parancsol néktek hitetek, ha ti hivSk vagytok. 9á. Mondd: Ha néktek van Túlvilági Lakhely Allahnál bizonyosan, emberek nélkül, ugy kivanjatok a halalt,

- 18 -

ha igazak vagytok 95- S ok ezt sosem vágyjak mindazért, mit kezük meg­ előlegezett. Allah Ismerője a bűnösöknek. 96. S úgy fogod találni, hogy ok az emberek legmohóbbj a i az életre, (mohóbbak), akar a bálványimádók. Szeretne { mind)egyikük ha megadatna életkornak ezer ev, pedig nem szabadittatik meg o a szenvedésektől, ha megadatik (ezer ev). Allah Latoja annak, mit cselekszenek. 97. Mondd: ki az ki ellensége Gábrielnek! Mert Ü az, ki rábocsajta ezt (az Irkst) szivedre Allah engedel­ mével megerósitve azt mi azelőtt kinyilatkoztatott, út­ mutatásként s hirdetésként a hivoknek.
r "

98. Ki az ki ellensége Allahnak, az 0 angyalainak, dötteinek, Gábrielnek és Mihálynak (Michael)! Hat lam! Allah ellensége a hitetleneknek. 99. Mert bizony
I

kül­

kinyilatkoztattuk neked az Igét bizony« .. ..

sagul, s nem kételkedik benne csak ki zuUott. 100. Avagy mindannyiszor, ha mégegyezenek egyezséggel, felrúgta ezt nehany kőzűluk. Sot,legtöbbjük nem hivő. 101. Midőn Hirnök jőve hozzájuk Allahtól, megerősítve azt mi velük van, néhány azok közül, akiknek megadatott az Iras elhajicak Allah Irasat

- 19 -

h á t a i k moge, mintha nem t u d n a k . 102. S í>k azt követek, mit a sátánok o l v a s t a k r a Salamon k i r á l y s á g á r a . Salamon nem volt h i t e t l e n , de a Sátánok hitetlenek v o l t a k , s megtaniták az embereket a m á g i á r a s a r r a , ami r á b o c s á j t a t o t t két a n g y a l r a , H a r u t r a es Marutra Bábelben. Nem t a n í t o t t a k (ok) senkit a d d i g , mig nem mond­ t á k ; Hanem mi v a g y u n k a k í s é r t é s , i g y h á t ne h i t e t l e n k e d j . S megtanulák (az emberek) tóluk kÖzt, a

ami különbözőség férfi és p á r j a ( a s s z o n y a ) s nem á r t a n a k senkinek, h a c s a k nem Allah engedelmével.

S megtanulják ami á r t nékik és nem h a s z n á l s z á m u k r a . S bizonyosan t u d j á k , hogy ki k u f á r ­

kodik ( ü z é r k e d i k ) , nincs számára teremtés a T ú l v i l á g o n , s gonoszság az mire v á l t o t t á k Ön­ magukat, ha tudnák! 103. Ha ők h i t t e k volna és t a r t ó z t a t j á k m a g u k a t , viszonzás Allahtól j o b b , ha t u d n á k ! 10^. Oh! kik hisznek^ ne mondjátok ( a P r ó f é t á n a k ) : Hallgass minket! Hanem mondjátok: Nézz r á n k ! S h a l l g a s s a t o k . S hitetleneké a szenvedés. 105. S nem s z e r e t i k kik t a g a d n a k a könyv kovet<5i* fájdalmas a

*Zsidók is

keresztények

- 20 -

közül, sem a b á l v á n y i m á d ó k , a jó Uratoktól,

ha rátok

bocsájtatik

S Allcih azt r é s z e s i t i kegyében kit a k a r , s Allah a Hatalr.as Kiváltság Birtokosa! azt,

106. S nem vonjuk v i s s z a Igénket s nem is feledtetjük hanem j o b b a t hozunk bel(?le, a v a g y h a s o n l ó t . Nem

t u d o d - é , hogy Allah Mindenre Képes? 107. Nem t u d o d - é , hogy AUahé az egek s a fold Minden­ h a t ó s á g a , s nincs- számotokra Allah n é l k ü l p a t r ó n u s , sem pártfogó? 108. Avagy meg a k a r j á t o k - é kérdezni küldöttötöket, Mózest kérdezték azelőtt? S ki felcserélte a h i t e t , hát bizony l e t é r t az egyengetett ahogyan

hitetlenségért útról.

109. Sokan s z e r e t n é k az Í r á s követői közül, ha v i s s z a ­ t é r í t e n é n e k titeket hitetek után h i t e t l e n e k k é , irigyedvén Igaz.

s a j á t m a g u k r a , miután megnyilvánult számukra az Bocsássátok meg, sparancsával. Lám! Allah Mindenre Képes. 110. T a r t s á t o k meg az imát, adjatok kötelezA a l a m i z s n á t , nézzétek

el, amig el nem jó Allah

s

mit megel«5legeztek magatoknak a jóból, h á t m e g t a l á l j á t o k an

- 21 -

A l l a h n á l . íme! Allah Látja mit •; .sztek. 111. S mondák: Nem t é r h e t Paradicsorba soha, csak ki Zsidd, vagy k e r e s z t é n y . Ez az o vagyijk, Mcndd: Fe-ddjetek fel bizonyságaitok a t , ha igazak vagytok, 112. Mi több, ki Allahnak kitíírj a arcát., s o j ó t ^ t l é l e k , hát számára a jutalom Urá,nai. S nincs félelem rajtuk, s nem ok bánkádnak. 113. Mcfidák a Zsidók: A keresztények semmire sem valók, s mordak a keresztények: A zsidck seirmire sem valclc. S 3< olvassak az I r a s t . Eképpen beszelnek, kik nem tudják mit r e j t szavuk. S a Feltámadás Napján Allah Í t é l k e z i k közöttük abban, miben különböztek. ilZ.. S ki gonoszabb annál, mint ki megtiltja Allah s z e n t é l y e i t , (ne)hcgy em.i i ttessél< benne az 0 Neve, s törekszik leraribolasara, Ezdoiek nem k e l l , hogy betérjenek a (szenté l y b e ) , csakis félele'nr.el. Számukra a világon g y a l á z a t , s nekik a Túlvilágon az iszonyú szenvedés. 115- S Allahé a Napkelet es Napnyugat, s akármerre fordultok o t t Allahhal a l í t dk szeirben.

- 22 -

Lám! Allah Mindent Átölel, Mindent Tudó. 116. Mondák: Magához v e t t Allah egy gyermeket. Legyen Dicső! Sőt! Övé ami az egeken ^s a Mindnyájan Néki v a n n a k alárendelve. fÖldon.

117. Elinditéja az egeknek és a földnek! Midőn e l rendelé a p a r a n c s o l á s t monda n é k i : Légyí S lészen. 118. S mondák kik nem t u d n a k : Miért nem beszél h o z 'zánk Allah, a v a g y ad nékünk jelet? Eképpen beszéltek azok i s , k i k e l ő t t ü k , mint beszédük. Szivük h a s o n u l t . Már bizony k i n y i l a t k o z t a t á n k Mi az Igét a népnek, kik b i z o n y o s a k . 119- Tme! Elküldtünk Téged (Muhammad) az i g a z z a l hirdetőként s figyelmeztetőként, megkérdezni a Ftkol kovetőiíről. 120. Sosem egyeznek k i veled a Zsidók, sem a keresztények, amig nem követed felekezetüket. s nem fognak

Mondd: íme! Allah Ú t m u t a t á s a , a z az Útmutatás (az i g a z i ) . Smert követted v á g y a i k a t a z u t á n mi eljovendt néked a t u d á s b ó l , n i n c s számodra Allah ellenében p a t r ó n u s sem p á r t f o g ó . 1^1. Azok, kiknek Mi megadtuk az Í r á s t , s o l v a s s á k azt igaz o l v a s á s s a l , azok hisznek b e n n e . S kik

t a g a d j á k a z t , h á t ók azok

-

23-

a vesztesek. 122. 0 ! Izrael f i a i ! Emlékezzetek kegyemre, kegyben r é s z e s ü l t e t e k , s k i v á l t s á g o s a i m minden teremtés felett. amely voltatok

123. S t a r t s á t o k számon a n a p o t , mikor nem j u t t a t j a semmilyen e l í n y h o z lélek a l e l k e t , elégtétel tíTle el nem f o g a d t a t i k , s nem h a s z n á l a k ö z b e n j á r á s ,

s nem lesznek <5k p á r t f o g o l t a k . 124- P r ó b á r a tévé Ábrahámot az o Ura s z a v a i v a l , s o

ezeknek eleget t e t t . Monda (az Ur) Íme! Megteszlek téged az emberek é l é r e . Monda (A'brahám): Hát sarjaimból ( l e s z n e k - é e l ö l j á r ó k ) ? Monda {az U r ) :

Nem vivják ki egyezségemet a bűnösök. 125- S megalkotánk a Házat (Mekkában) az embereknek, s menedékül, a h e l y e t , hol Xbrahám á l l t , találkozóhelyül

( m o n d v á n ) : Vegyétek imadkozóhelyűl. (mondván):

.S e l ő i r á n k Ábrahámnak és Izmáe^nek Tisztitsátok meg házamat a

körbenjároknak,

meditálóknak, térdeplőknek és l e b o r u l ó k n a k . 126. Monda Ábrahám: Uram! Tedd ezt a biztonság tájékává, s j u t t a s s népének a gj'ümölcsökbol, Napjában.

kik hisznek közülük A l l a h b a n , s az ítélet

Monda (az Ur): Ki t a g a d , hát kielégittetem k e v é s s é , majd a Pokol szenvedéseibe taszítom -

- 24

- nyomorúságos v é g z e t . 127. F e l á l l i t á Ábrahám és Izmáéi a Ház a l a p j a i t , (A'brahám l e b o r u l v a : ) Urunk! Fogadd el t o l u n k . Lám! Te, s c s a k Te v a g y a Meghallgató, Mindenttudó. i 2 8 . Urunk! Tegyél minket megbékélokké Tebenned, s u t ó d a i n k b ó l Tebenned megbékélt nemzetet. Láttasd a

v é l ü n k , hogyan imádjunk, s engesztelődj meg r á n k . Íme! Te s c s a k Te v a g y a Megenyhülő, a KőnyÖriíletes, 129- Urunk! S t á m a s s z fel közéjük Hirnokót, közülük

v a l ó t , ki o l v a s s a nékik I g é d e t , s megtanitja n é k i k az Írást, a b ö l c s e s s é g e t , s okosbitja 6ket.

Íme! Te, s c s a k Te v a g y a N a g y s z e r ű , a Bölcs. 130. S ki az ki e l h a g y j a Ábrahám felekezetét, hacsak

nem az ki bolondot tesz magából? S bizony k i v á l a s z t á n k Őt a v i l á g r a , s lám! 0 a Túlvilágon a cselekedetúek között. jó-

131. Monda néki az ó Ura: Térj meg! Monda: Megtértem a Mindenség Urához. 132. S e z á l t a l meghagyá Ábrahám fiainak e's J a k a b n a k ( m o n d v á n ) : O fiaim! íme! Allah k i v á l a s z t á ra a hitvallást, megbékéltetek. 133- Avagy l á t ó i v o l t a t o k , midőn jőve a h a l á l J a k a b h o z , számotok­

h á t ne haljatok meg, csak ha

- 25 -

s 5 monda f i a i n a k : Mit imádtok én utánam! I-ícndák: Imádjuk Xbrahámét, Istenedet, atyáid Istenét,

Izmaelét és I z s á k é t .

Egy az I s t e n s mi Őbenne megbékélünk. 13^. Azok a nemzetek k i k e l m u l t a k , övek mit n y e r t e k , s tiétek mit n y e r t e t e k . S t i nem ke'rdeztettek meg a r r ó l mit Sk tettek.

135. Mondák: Legyetek Zsidók v a g y Keresztények, s t i jól v e z e t t e t t e k . Mondd: S6t, (követjük) felekezetét az egyenesét, Ábrahám

s o nem volt b á l v á n y i m á d ó . ki­

136. Mondjátok: Hiszünk A l l a h b a n , s a b b a n mi n e k ü n k nyilatkoztatott, s mi k i n y i l a t k o z t a t o t t Ábrahámnak, s

Izmaelnek, I z s á k n a k , J a k a b n a k es a t ö r z s e k n e k ,

mi m.egadatott Mo'zesnek es Je'zusnak, s mi m e g a d a t o t t a pro'fe'ta'knak az Uruktól. Nem t e s z ü n k köztük k ü l ö n b ­ séget, s mi Neki megtértünk. -

137. 5 h a h i s z n e k , mint ahogy t i hisztek, ugy h e l y e s e n vezettetnek. 5 h a e l f o r d u l n a k , ügy Sk hitszakitok,

e's ellát titeket Allah ellenükben. 0 a Meghallgató, a Mindenttudó. 138. (Vevenk) a színezetet (arculatot) Allahtól, s k i az kinek jobb

- 26 -

a színezete A l l a h e n a l . S'mi az 0 imádbi

vagyunk.

139. Mondd: Vitatkoztok-e v e l ü n k A l l a h r ó l , s 0 Urunk e's Uratok. Ne'kű'nk a magunk t e t t e i , s nektek a magatok l e t t é i . S mi Neki teljes o d a a d á s s a l 140. Avagy mondjatok, viseltetünk. Jakab

hogy Ábrahám, Izmael, I z s á k ,

es a törzsek zsidák v o l t a k , v a g y k e r e s z t é n y e k ? Mondd: Ti tudjátok j o b b a n , v a g y Allah? Ki bűnösebb a n n á l , mind ki e l r e j t i a t a n ú b i z o n y s á g o t , mi n á l a Allahtol? S nem Allah az ki nincs t u d a t á b a n a n n a k , tesztek. 141. Azok a nemzetek, kik e l m u l t a k , ove'k mit n y e r t e k , s van mit

tietek mit nyertetek." S t i nem kérdeztettek meg a r r ó l mit 6k t e t t e k . 142. Félkegyelműek az emberdc kőaíl mondani fogják. Mi f o r d i t a Mondd:

el őket a Quibla-tol,* amelyet e d d i g t a r t o t t a k .

Allahe a Napkelet, s a N a p n y u g a t . Vezeti azt, k i t 0 a k a r az egyenes ö s v é n y r e . 143. Ekeppen jelolénk ki t i t e k e t közvetito nemzetnek, hogy

legyetek t a n u k az emberek felett es legyen a Hirn'ők t a n ú felettetek, s nem jelöltük volna meg a Q u i b l a - t

melyet eddig t a r t o t t a l , c s a k hogy tudjuk k i köVeti

*Quibla: Az a szent hely

melynek i r á n y á b a a hivők imádkoznak.

Előzőleg eZ;..^eruzsalem v o l t , majd ez összeütközésre a d o t t okot a Medinában eló zsidók es muzulmánok között, akik

a muzulmánokat J u d a i z m u s r a szerettek v o l n a t e r i t e n i .

27 -

a Hírnököt, akitol sarkon fordul. S bizony nagy rr.egpróbaltatás volt, csak azoknak nem kiket Allah vezetett. S nem szándékozott elveszejteni Allah hiteteket. Lam! Allah az embereket Megszánó', Könyörületes. lUi. Bizony Mi laituk, hogy forditad arcod az égnek, h a t forditunk téged Quibla-nak, melyben megelégedett v a g y . Forditsd arcod a Selrthetetlen Szentély* fele, s akárhol vagytok, hat forditsátok arcotokat fele. Lam! kiknek megadatott az Iras, tudja meg, hogy az igaz az Uratol. 3 nem Allah az ki nincs tudatában mit csinálnak. R5. S ha elhoztál minden jelet azoknak kiknek megadatott az Ircs, s ók nem követik a :e Cuibla-dat, hat te se kövesd az o Quibla-jukat es no kövessek egymás Quibla-jat- S ha követed kivcinaiiriaikat, miután e l jött hozzad a tudásból, há: vj.loDan bünbsÖk közül vagy. 146. Akiknek adtuk az Irast (tettük vizert), hogy tudjak azt, ahogy tudjak fiaik. De lam! Néhányan közülük p a l á s toljak az Igazat s ok tudiak.

*Kába köve Mekkában

- 28 -

147. Az Igaz az Uradtól ]o (0 Muhammad), hat ne l e g y e t e k azok közül, kik i n g a d o z n a k . 148. S mindegyiknek megvan a célja, s o afelé' f o r d u l , h a t versengjetek a j ó k b a n . Akármerre is v a g y t o k , titeket Allah. Íme! Allah Mindenre Képes. 149. Bárhonnan is jössz elo hat forditsd arcod a Se'rthetetlen Szentély fele! íme! Az Igaz az Uradtol, s nem A l l a h ki nincs t u d a t á b a n mit tesztek. 150. Bárhonnan is jössz eló, hat forditsd arcod a S é r t h e t e t l e n Szentély felé, s ba'rmerre is vagytok forditsa'tok arcotokat az, összehoz

fele, merthogy ne legyen az embereknek e'rve e l l e n e t e k , kivéve azokat kik b ű n ö s ö k , - h á t ne feljetek okét, Engem féljetek - hogy beteljesíthessem r a j t a t o k h á t h a t a l á n jol vezettettek. 151. Ahogy küldettünk hozzatok KirnÖkÖt közületek, ki nektek k i n y i l a t k o z a s a i n k a t , okosbit t i t e k e t , nektek az I r a s t , s a bölcsességet, azt mit nem t u d t a t o k . 152. Hat emlékezzetek Ram, s en emlékezem r á t o k . kó'szőnetet Nekem, s ne tagadjatok meg. Mondjatok előadja hanem

kegyem,

megtanítja nektek

s megtanítja

- 29 -

153. 0 , kik hisznek ! Kérjetek menedéket

állhatatosság tart.

es ima á l t a l - Lam! Allah az á l l h a t a t o s a k k a l 15^. Ne mondjátok a r r a kit Allah utján öltek meg: Halottak. Sot elok, c s u p á n nem fogjatok fel.

155. P r ó b á r a teszünk t i t e k e t valamennyi felelemmel, s é g g e l , v a g y o n , let es termes h i á n y á v a l , az állhatatosaknak.

éh­

s hirdess

156. Kiket ha szerencsétlenség er mondjak: vagyunk, s mi Ohozza t e r ü n k meg.

Íme! Mi A l l a h e

157. Őnekik imádság Uruktol s kegyelem, s ok azok k i k jól vezettetnek. 158. Íme! (A hegyek) As-safa es Al-Marwa Allah j e l e i . Tehát ki e l z a r á n d o k o l ( I s t e n ) Háza'hoz, elidőz ott, h a t nem vétek s z a m á r a , ha avagy korbejarja

a z o k a t * . S ki önként teszi a jot, h a t lam! Allah Halas, Mindenítudó.

159- Íme! kik p a l á s t o l j á k mit k i n y i l a t k o z t a t t u n k a b i zonysagokbol, s az ú t m u t a t á s t miután Mi azt k i r f

n y i l a t k o z t a t t u k az embereknek az í r á s b a n : elátkozza Allah, s elátkozzak okét

ezeket

*A k ö r b e n j a r a s pogány szokás

- 30 -

az átkozok. 160. Kivéve azokat, kik megbánást tanúsítanak, megjavulnak, s kinyilvanitjak. Hat ezek fele En meg^ / / / •

enyhülök. S En vagyok a Megbocsajto, a Könyörületes. 161. Lam! Kik tagadtak, s úgy haltak meg, hogy hitet­ lenek, azokra Allah, az angyalok, s az emberek atka együtt, 162. S ebben ok mindörökkon orŐkke. S nem enyhül róluk a szenvedés, s nem ok a megváltottak. 153. Istenetek Egy Isten, s nincs Isten csak 0, a Mindenható, a Könyörületes. 164. Íme! Az egek es fold megteremtéseben, az éjjel és a nappal eltérőségében, a bárkában, mely fut a tengeren, miáltal hasznot nyújt az embernek, s mi vizet Allah leküldött az égből hogy életre keltse általa a földet halála után s szétszóra rajta az összes lényt, a szelek, s az e'g e's föld köze rendelt felhők szabályozásában a jelek a népnek, kik felfogják. 165. Vannak az emberek közül, kik követik a vetélytársat (bálványt) mi Allahon kivüli, úgy szeretik azokat mintha Allahot szeretnék. Azok, kik hisznek, megrendithetetlen szeretetük Allah irányában.

- 31 -

S h á t meglátják azok kik búnosok, midőn m e g l á t j á k szenvede'st. S az összes ero Allahe', s bizony A l l a h szigorú szenvedteto. 166. Midá^n megtagadák azok, kiket követtek, a z o k a t kik

a

követtek, hát ok meglátják a szenvede'st, s c é l j a i k velük együtt összeomlanak. 167. Mondák kik követtek: Ha n / k ű n k lenne a v i s z o n z á s , h á t megtagadnánk okét, ahogy ok t a g a d t á k meg k e t . Ekeppen l á t t a t j a velük Allah t e t t e i k e t , min­

meggyö­ a

törve 5ket, s nem ok azok kik m e g s z a b a d u l n a k Pokoltól. 158. 0 emberek! Egyetek mindabból, ami a földön

meg­

engedett, ü d v ö s , s ne kövessetek a Sata'n l é p t e i t , mert bizony ó' néktek n y i l v á n v a l ó e l i e n s e g t e k . 169. Hanem az megparancsolja néktek a rosszat s a l e d e r seget, s hogy mondjatok Allahra azt mit nem t u d t o k . 170. S ha mondák n e k i k : kövessetek, mit Allah kinyilat­

koztatott mondják: Mi több! követjük a z t , min a t y á i n k a t l e l e n k . Igy-e? Atyáik nem fogtak fel semmit, s nem voltak vezetve. 171. Azok, kik hitetlenek olyanok, mint az k i h i r d e t i mit nem h a l l , k i v / v e a k i á l t á s t , s a s i r a s t .

- 32 -

Süket, néma, v a k , i g y h á t nem fogjak 172. 6,

fel.

kik hisznek! Egyetek a jókból mikkel e l l á t u n k

t i t e k e t , s mondjatok köszönetet A l l a h n a k , ha Hozza imádkoztok. 173. Hanem megtiltotta (0) nektek a tetemet, v é r t , disznó­

h ú s t , s mindazt mi nem Allahnak á l d o z t a t o t t . S kit kényszer vezet s nem v a g y , s nem is szegedelem, nem vétek s z á m á r a . Íme! Allah Megbocsájtcí, hát

Könyörületes. az

17^. Íme! Kik e l p a l á s t o l j á k mit Allah k i n y i l a t k o z t a t o t t Írásból, s aprópénzre'váltják

a z t , azok nem nyelnek el

mást h a s u k b a n , c s a k tüzet, s nem szol hozzájuk Allah a Feltámadás Napján, fájdalmas szenvedés. váltották, állhata­ s nem okosbitja őket, s o s z t á l y r é s z ü k

175. Ezek azok, kik az ú t m u t a t á s t eltévelyedésre s a megbocsájtást k i n s z e n v e d é s r e . S mennyire tosak a Pokolért!

176. Ez h á t , m i á l t a l Allah az í r á s t i g a z z a l n y i l a t k o z a k i . Lám! Kik összekulőnbözé'nek az í r á s b a n , hát Ők n y i l t hitszakitók. 177. Az nem h e l y e s , h a arcotokat kelet s n y u g a t fordítjátok. fel^

- 33

nanem a

helyes az ki hiszi Allahot, az Ítélet

Napját, az angyalokat, az Írást, s a prófétákat, pénzt áldoz az 6 szeretetére rokonoknak, árváknak,

ínségben szenvedSknek, vándornak, kéregetőknek, s felszabadítja a (rabiszolgákat, megtartja az i m á t . s kötelező alamizsnát ad. S kik hűek egyezségukh'öz, ha egyezséget kötöttek, kik a megpróbáltatásban, hányat­

tatásban, s a nyomor idején állhatatosak, ok azok, kik igazak, s Sk azok kik számon tartják (Allahot). Í7S. 0, kik hisznek: Megíratott néktek megtorlása az

ölésnek: szabad (emberért) szabadot, szolgáért szolgát, nőért not. S annak, kinek megbocsájtaiott valami a (sérült) fivére által, hát. az illően rendeztessék- el, s fizessen neki jóságáért. Ez enyhítés Uratoktol s
/ / •• / f f

kegyelem. Es ki ezek után törvényt szeg, hat osztály­ része a fájdalmas szenvedés. 179- S szamotokra a megtorlásban elet van. 0, kik ertetek, talán ti őrizkedtek. iSO. Megíratott néktek

- 34 -

midőn a h a l á l eljo v a l a m e l y e t e k h e z ,

s ha az

h á t r a h a g y j a a jót, a végrendelkezés szülőknek, s közeli rokonoknak illően, ez kötelessége az i s t e n ­ félőknek. 181. Ki megváltoztatja (a Végakaratot) a z u t á n , miután

h a l l o t t a azt, h á t vétek azokra kik m e g v á l t a z t a t l á k a z t . Lam! Allah Mindent HallcJ, Mindenttudó. . 182. De az k i fél a végrendelkezőtdl, hogy az i g a z s á g ­ t a l a n , v a g y vétkes (mit meghagy), h a t egymás között j a v i t s a k k i , s nem v a t k e z i k . Íme! Allah Megbocsájto, Kcnycrületes. 183. 0, kik hisznek! Megíratott nektek a bojt, mint ahogy megíratott azoknak kik elődeitek, h á t h a t á n őrizked­ tek. l8i. íA böjt) megszamitott napokon, s ki közületek b e t e g , , v a g y utcn v a n , h á t a n n y i további napon, s azoknak kiknek módjukban á l l , h á t v á l t s á k meg élelemmel a szegények j a v á r a . S k i j&l szolgálja (az u r a t ) , hát jobb n é k i , s h a böjtöltök jobb néktek, ha tudnátok! i35. Kamatíán h a v a , midó'n k i n y i l a t k o z t a t o t t c Korán, az embereknek Útmutatás, s bizonyságok az Útmutatásból, s az Ismérvek (jó és r o s s z ) . És k i jelen van közüle­ tek a. h ó n a p b a n , h á t böitőlie k i azt,

- 35 -

s ki b e l e g , v a g y utón v a n , h á t a n n y i további napon. Allah néktek megkönnyebbülést a k a r , s nem a k a r j a néktek a v i s z o n t a g s á g o t , s ( a k a r j a ) hogy tel-

j e s i t s é t e k az időszakot, s hogy dicsőítsétek amiért t i t e k e t vezetett, h á t h a t á n h á l á t

Allahot,

adtok.

186. S ha kérdeznek szolgáim Rólam, h á t én kezel v a g y o k , válaszolok a fohászkodó ima'jára, ha Engem h i v . Hat h a d d h a l l j á k meg hívásomat, h a d d higgyenek Bennem, h á t h a t á n jó ű t r a te'rnek. 187. Megengedett számotokra a böjti éjszakán, hogy

kedveteket leljétek a s s z o n y a i t o k b a n , ük a t i öltöze'keitek, t i az ó' öltözékük. Allah tudja hogy ámitottá'-

Tok m a g a t o k a t , majd megenyhült felétek, s feloldozott t i t e k e t . í g y h á t érintkezzetek velük, s v á g y j á t o k , mit

Allah megirt számotokra. Egyetek és igyatok, míg el nem különül számotokra a h a j n a l fehér fonala a fekete fonáltol. Majd t a r t s á t o k a bojtot az e'jszakáig, s ne

érintkezzetek ( a s s z o n y a i t o k k a l ) , hanem g y a k o r o l j a t o k á h í t a t o t a mecsetekben. Ezek Allah korla'tai, h á t ne közeledjetek felé. Ekébben n y i l v á n i t á ki

~ 36 ~

Ailah igeit ac embereknek, (a gonosztól;,

h á t h a tán ő r i z k e d n e k

188. S ne élje'tek fel v a g y o n o t o k a t magatok közt

hasztalan,

í vezettettek á l t a l a a b í r á k h o z a z ^ r t , hogy e i n y e l h e s ^ sétek más emberek v a g y o n á t bűn á l t a l , s ti tud".átok. IS9. Kérdeznek ' 0 Muhammad) az űjholdról. Mondd: Ez az időpont ielzc az em,bereknek és z a r á n d o k l a t n a k . Kern.

egyenes, ha a h á z a k b a h á t u l r ó l jÖtttök, hanem egyenes az, ki őrizkedik (a g o n o s z t ó l ) . Hát jöjjetek a h á z a k b a tán

a kapukon s t a r t s á t o k számon Allahot, h á t h a boldogultok. 190. Kűzdjetek Allah u t j á n a z o k k a l , kik ve'letek de ne kezdeményezzetek ellense'geskedást. nem szereti az ellens^geskedőket. 191. És öljétek meg ókét b á r h o l is t a l á l t o k r á j u k , ki őket, ahogy ők űztek ki t i t e k e t . A z a k l a t á s

hadakoznak,

Íme! Allah

űzzétek rosszabb

az Ölköklésnél. S ne h a r c o l j a t o k a Sérthetetlen Szent­ é l y n é l , amig ott r á t o k nem t ö r n e k . S ha rátok törtek, hát öljétek le őket. Eképpen részesülnek a h i t e t l e n e k . 192. S ha ők f e l h a g y n a k Megbocsájtö, ( s z á n d é k u k k a l ) , hát lám' Allah

Könyörületes.

193. S öljetek őket a d d i g ,

- 37 -

hogy ne legyen több z a k l a t á s , s hogy a v a l l á s Allahfe l e g y e n . Ha f e l h a g y t a k (szándékukkal), h á t

ne legyen ellense'geskedés, csak azokkal kik g o n o s z ­ tevők. 194. A Megtiltott Hónapért Megtiltott Hónapot a t l l i o t t dolgokért m e g t o r l á s t . S ki véletek hat ti is ellense'geskedjetek ellenségeskedik,

vele, ahogy o e l l e n s é g e s ­

kedik véletek, s t a r t s á t o k számon Allahot, s tudjá'tok, hogy Allah az 6rizkedókkel 195. Áldozzatok Allah u t j á n , pusztításra. a játevőket. 196. Gyakoroljatok z a r á n d o k l a t o t e's időzzetek el A Í l a h é r t . S ha g á t o l v a lennetek, küldtejek s ne v á g j á t o k szőrzeteiteket fejeiteken, íív'ekkában) ajánde'kokat, aján­ van. a

s ne vesse'tek kezeiteket

Cselekedjetek jc5kat. Lám! Allah s z e r e t i

amig az

dék célhoz nem é r . Ki közületek beteg^ vagy feje g y e n g e , h á t fizesse meg a bojt, v a g y v a g y ajánde'kozás v á l t s á g d i j a t . alamizsna-adás, vagytok, kisebb

Ha épségben

s k i élvezi az elid(5zést z a r á n d o k l a t k o r , - ajándékokat. De ki nem t a l á l (ajándékot)

adjon

böjtöljön visszatér­

három napot a z a r á n d o k l a t o n és hetet ha tetek, ez tiz összesen.

- 38 -

E2 h á t , kiknek hozzátartozói nincsenek jelen a Sérthetetlen Szentélyben. S t a r t s á t o k számon Allahot •és tudjátok meg, hogy Allah keményen b ü n t e t . 197- A z a r á n d o k l a t ismert hónapokban. S ki közülük z a r á n d o k l á s r a szánja magát, hát nincs o t t sem {nok)

bujaság,

megbecsteleniíés, sem veszekedés a z a r á n d o k l a t o n . maga­

S mit tesztek a jóból, Allah tudja. Gondoskodjatok

tokról, s a legjobb gondoskodás őrizkedés (a gonosztól). Tartsatok számon, 0 emberek értőbbjei. 198. Nem vétek számotokra, ha vágyjátok a k i v á l t s á g o t Uratoktól. De midőn leereszkedtek az "Arafatról" (hegység)^ emlékezzetek A l l a h r a , a "Sérthetetlen Emlékmű" 0-

íiél. Emlékezzetek Rá, ahogy titeket vezetett, s hogy elátte elte'velygók voltatok. 199 Majd haladjatok tovább onnan, ahogy a többi ember, s kérjétek Allah b o c s á n a t á t . Lám! Allah Megbocsájtó, Könyörületes. 200. S ha ájtatosságtokat töltitek, hát emle'kezzetek meg

Allahról, ahogy a t y á i t o k r a emlékeze'tek, a v a g y erősebb emlékezéssel. De van az emberek közül ki mondja: Urunk] "Add nékünk mi a világon van".

- 39 -

S a Túlvilágon nincs számára teremtés. 201. S közülük, ki mondja: Urunk! Add nékünk mi a világon

jó, s a Túlvilágon jd és őrizz minket a Pokol szén vetéseitől. 202. Ezek számára rész jut abból mit megkerestek. Gyors Számvető.

tüzének

Allah

203. Em.lékezzetek Allahra a megszámitott napokon. S k i elsieti két n a p p a l nem vétek száma'ra s ki l e k é s i nem vétek s z á m á r a . Ez azoknak, kik őrizkednek (a gonosz­

t ó l ) . T a r t s á t o k számon Allahot, s tudjátok meg, hogy ti Őhozzá ö s s z e t e r e l t e t í e k . 20^. Az emberek közt, kiknek beszéde az e v i l á g i tetszik néked, s t a n ú n a k hivja Allahot a r r a , szivében , s Ő a l e g r i d e g e b b ellenző'. 205. S ha elfordul, igyekszik a földre, hegy rontson rajta, életről mi

s p u s z t í t s a a s z á n t á s t (terményt), s a j ó s z á g o t . Allah nem szereti a r c n i á s t . 206. S ha rtiaxüarék n é k i : T a r t s d számon Allahot, bűnös s

cölyf k e r i t i hatalm.ába. Osztályrésze a Pokol, nyugvóhelye gyötrelmes.

207. Az emberek közt, kik eladják magukat keresve Axllah tetszését, s Allah szánakozik

- 40 -

szolgálc^ján. 208. 0 kik hisznek! Térjetek be a megbékéléshez teljesen, (Őbenne)

s ne kövessetek a Sátán le'pteit. Íme! Ő

számotokra n y i l v á n v a l ó ellenség. 209. S ha visszakoztok miután eljövének hozzátok a b i z o n y ­ ságok, Boics. 210. Nem azt nézitek-e c s a k , hogy eljöjjön Allah hozza'juk a fellegek á r n y é k á b a n az a n g y a l o k k a l ? S a dolgok elrendeltetnek, s -a dolgok Allahhoz térnek meg. 211. Kérdez étek Izrael fiait hányszor adtunk nékik nyilt • blzoiiv ágot! S ki felcseréli Allah kegyét miután e l jövendt néki, h á t Allah szigorú Büntetd'. 212. Feldiszittetett azoknak, kik hitetlenek az e v i l á g i é l e t , s i5k gúnyolják azokat, kik hisznek. De kik számon tartják (Allahot) fölöttük lesznek a Feltámadás Napján. hát tudjátok meg, hogy Allah Nagyszerű,

Allah megajándékozza kit a k a r számvetés n é l k ü l . 213. Az emberek egy nemzet voltak, s Allah elküldte a Prcfcíákat, kik hirdetcSk és figyelmeztetők. S l e b o c s á j -

totta velük az í r á s t az i g a z z a l , hogy Ítélkezzen az emberek között a b b a n ,

- A l ­

miben k ü l ö n b ö z t e k . S nem különböztek b e n n e , azok, kiknek megadatott (az Í r á s ) , miután

csak

eljövend­

tek nékik a bizonyságok, s gyűlölet közöttük. S u t a t mutatott Allah az 0 a k a r á t á b ö l azoknak, kik hittek, an­

az i g a z h o z , miben különböztek. S Allah u t a t m u t a t nak kinek a k a r az egyenes "ösve'nyhez. 21/i. Avagy a r r a számittok, hogy a menyországba s

beleptek,

nem jS hozzátok o l y a n , ki előttetek múlt el?

A nyomorúság, h á n y a t t a t á s leverte Őket, s m e g r á z k ó d ­ t a k , mignem a Hirnök, s kik vele hisznek, m o n d j á k : Mikor j ő Allah pártfogása? közel.

Mert bizony most Allah pártfogása

215. Kárdeznek téged (Ö, Muhammad): Mit á l d o z z a n a k ? Mondd: Mit áldoztok a jóból, hát a z a szülóke, z á t a r t o z ó k é , á r v á k é , szűkölködők^, s kik utón S mit tesztek a jóból, hát Allah ezt t u d j a . 216. Megiratott néktek a h a r c , s ez gyűlöletes n é k t e k . Megesik, hogy gyűlöltök valamit, s ez jo' n é k t e k megesik, hogy szerettek valamit, s ez bún n é k t e k . Allah t u d j a , s t i nem tudjátok. ^s hoz­ vannak.

- la 1\1. Megkérdeznek (Ö Muhammad) Tiltott Hónapban a harcról, mondd: A harc ekkor nagy (bún). De lete'riteni Allah útjáról, s nem hinni (5t, a Sérthetet­ len Szentélyt, kiűzni népét belőle nagyobb (súllyal esik latba) AUahnál. A zaklatás nagyobb (bűn) az "öldöklésnél. S nem hagyják abba a harcot véletek, amig ki nem vernek titeket hitvallásotokból, ha erre ke'pesek. S ki kivetk&ik közületek vallásából es hitetlenke'nt hal meg, h á t ezeknek leromboltattak tetteik az evilágon és Túlvilágon, ezek a Pokol tüzének köve­ tői, ahol ők mindörökkön örökké. 213. Lam! Kik hisznek, s kik elmenekülnek (a zaklatástól), s törik magukat Allah utján, ezek remélhetik Allah kegyelme't. Allah a Mégbocsájto, a Könyörületes. 219- Kérdeznek a mámoros italro'l és szerencsejátékról. Mondd: bennük a nagy bún és nagy haszon az emberek­ nek. De a bűnük nagyobb, mint hasznuk- Kérdeznek: Mire áldozzanak? Mondd: a feloldozásra. Eképpen nyilvánitá ki Allah néktek ktnyilatkozásait, hátha tán gondolkodtok.

- 43 -

220. Az evilágon ás T ú l v i l á g o n . Kérdeznek az á r v á k r ó l . Mondd: J a v í t a n i (sorsukon) a legjobb. S ha össze­ fonódtok v e l ü k , úgy téstve'reitek. Allah t u d j a ki a megrontó, s ki a jótevő". Ha Allah a k a r j a titeket. íme! Allah Nagyszerű, Bölcs. túlterhel

221. Ne nemezzetek b á l v á n y i m á d ó asszonyokat addig mig nem h i s z n e k . Szolganőnek hivd j o b b , mint bálvány­

imádó', ha megtetszett n é k t e k . S ne nemeztesse'tek ma­ g a t o k a t b á l v á n y i m á d d k k a l a d d i g , mig nem h i s z n e k . Szolgának hiv5 j o b b , mint b á l v á n y i m á d ó , ha megtet­ szett néktek. Azok a pokolra h i v n a k és Allah az ö a k a r a t á b ó l a Menyországba e's megbocsájtásra S ö kinyilvánítja hiv.

m e g n y i l a t k o z á s a i t az embereknek,

h á t h a tán emlékeznek. 222. Kérdeznek a h a v i v é r z é s r ő l , mondd: Ez betegse'g hagyjátok magukra a s s z o n y a i t o k a t h a v i vérzéskor, mig meg nem t i s z t u l n a k . ahogy Allah és s

ne közeledjetek feléjük,

Midón megtisztultak jöjjetek hozzájuk,

p a r a n c s o l j a néktek. Mert bizony Allah szereti a megbánókat és szereti a m e g t í s z t u l t a k a t . 223. Asszonyaitok b a r á z d a számotokra,

- 4A

hát

jöjjetek barázdátokhoz a k a r a t o t o k s z e r i n t , ts tartsátok

s

ajándékozzátok meg magatokat, . A l l a h o t , s tudjátok, h i r d e s s a hivŐknek.

szá.mon S

hogy találkozótok lészen V é l e .

224. Ne tegyetek Allahot hitetek elienzójéve',

(ellenzó'jéve

a n n a k ) , hogy egyenesek, örizkedók, jotevóTc l e g y e t e k a z emberek kőzett. Allah Mindent Halld, Mindenttudö. hitetek­

225. Nem vesz titeket Allah a z á l t a l , mi a k a r a t l a n ben, de vesz titeket a z á l t a l , mit szivetek Irgalmas.

elnyert.

A l l a h Megbocsájtd,

226. Azok, kik (esk'úvel) lemondanak várjanak

asszonyaikrdl, hát ime!

négy hdnapot. S ha meggondolták, Könyörületes.

A l l a h Megbocsájt6,

227. S ha v á l á s r a h i v n a k , hát ime! AJlah a M e g h a l l g a t ó , a Mindenttudó. 228. A^z e l v á l t asszonyok v á r j a n a k magukban három bajt. havi­

És nem megengedett számukra, hogy l e p l e z z e k Allahot, vissza­ (lasszofölöttük van

a z t , mit Allah teremtett me'hükben, ha hiszik ^s az Ítélet Napját. Fe'rjük jobban t e s z i , ha veszi Őket ekkor, ha jót a k a r t e n n i . S Nékik nyok) ugyanazok ( a jogok j á r n a k ) mint kik állanak felettűk. (férfiak) illően. A férfiúknak rangja

Allah a Nagyszerű a Bölcs.

45

229- A válást kétszer (kell kijelenteni), majd visszafogadni (az asszonyt) ill<5en, avagy szaoadon engedni szépen. Nem megengedett számotokra, hogy elvegyetek abból valamit is, amit n^kik( asszony ál toknak) adtatok, fel­ téve ha mindketten féltek, hogy nem tartjátok meg Allah korlátozásait. S ha fáltek, hogy nem tartjátok meg Allah korlátozásait, hát nem vétek széfmotokra (férfi és n6) ha az asszony megváltja magát általa. Ez Allah korlátozása, s ne hágjátok át ezt. Kik áthágják Allah korlátozásait, azok bűnösök. 230. S ha elvált (a férfi) az asszonytál, hát nem engedett meg számára ("az asszony) ezek Után, mindaddig mig nem nemzik más férjjel. S ha S '.a másik férj is) e l ­ válik tóle, hát nem v^tek mindkettejüknek (a2 el séf fér­ finek es az asszonya'nak"). hogy visszajárjanak, ha tigy ve'lik, megtartják Allah korlátozásait.

Ezek Allah korlátozásai, mit kinyilvánít a népnek,kik tudnak. 231. Ha elváltatok az asszonytól, kinek időszaka betelje­ sedett (3 havibaj), hát fogadjátok vissza okét illően,

vagy engedjétek el őket illc?en. Es ne tartsátok vissza okét durván megsértve, hogy bönoe essetek. Ki ezt te­ szi elkárhozza önmagát. S ne tegyétek Allah kinyilatkoz­ tatásait nevetségessé.

A6 -

s emlékezzetek Allah kegye're, r a j t a t o k reátok bocsájtott

^s a r r a ,

mit

az Irásbál e's bölcsesse'gból, mivel Ő hogy

i n t t i t e k e t . Tartsáftok számon Allahot, ^s t u d j á t o k , Allah Mindent Tud. 232. Ha e l v á l t a t o k az a s s z o n y t ó l , kinek időszaka h á t ne, a k a d á l y o z t a s s á t o k 6l,

beteljesedett, nemzék, közületek,

hogy (más)ferjjel

h a közöttük a megegyezés illó'. Ez inte's a n n a k k i hiszi Allahot és az Ítélet Napját.

Ez igy okosabb (ere'nyesebb) néktek és t i s z t á b b . Allah tudja ^s ti nem t u d j á t o k . 233. Az a n y á k s z o p t a s s á k gyermekeiket két teljes é v i g , .(szél) azoknak, kik a k a r j á k , ez

hogy elve'geztessék a s z o p ­ ruház­

t a t á s . S kitol a gyermek v a n , kell hogy t á p l á l j a ,

t a s s a (gyermekes a s s z o n y á t ) illően. Nem bizható meg lélek (asszony) c s a k a z z a l , mi k é p e s s é g e . Ne tegyen ka'rt gyermekében, sem k i t ő l az újszülött származik ( a p a ) mekében. Az ( a p a ) örökösére u g y a n e z h á r u l . S h a ketten) a k a r j á k megegyezéssel a (gyermek) anya gyer­

(mind­

leválaszta'-

s á í , s meg is b e s z é l t é k , h á t nem vétek k e t t ő j ü k n e k . S ha gyermeketeket d a j k a s á g b a akarjátok adni.

- 47 -

hát nem vétek számotokra, feltéve, ha j u t t a t t o k adtok illően. T a r t s á t o k számon Allahot, s hegy mit tesztek Allah látja.

valamit^

tudjátok,

234. Akik meghalnak közületek, s feleséget h a g y n a k

háirs^.

azok (feleségek) v á r a k o z z a n a k magukban n^gy h ó n a p o t és t i z í n a p o t ) . S ha idejük beteljesedett, h á t nem vétek arrdl

számotokra amit tesznek magukkal i l l ő e n . S Allah mit tesztek Értesült.

235. Nem vétek számotokra a z , mit k i n y i l v á n i t o t o k az nyok eljegyzéséről, tudja,

asszo­ Allnh

v a g y ha leplezitek m a g a t o k b a n .

hogy rájuk fogtok emlékezni. Ne fogadkozzatok illő

nekik (asszonoknak) titokDan, hanem mondjatok mondást. És ne hívjatok

(asszonyt) nemzésre a d d i g , mig hogy Allah Tudjá­

az í r k s a sorsot be nem t e l j e s i t i . S t u d j á t o k ,

tudja mi rejtőzik bennetek, h á t őrizkedjetek Tőle. tok, hogy Allah Megbocsájtó, Irgalmas.

236. Nem vétek számotokra, ha elváltok asszonyotoktól,

kiket

nem e'rintettetek, s részük (hczoma'ny ) sem t ü z e t e t t k i . Lássátok el okét: a bőse'gben lévők is

- 48 -

pesseguk s z e r i n t , a szűkölködők i s képessegük lló g o n d o s k o d á s s a l , a jó cselekedeíűekhez

szerint,

méltóan ókét,

S ha e l v á l t o k az asszonyoktól meg mielőtt é r i n t e n e t e k s k i t ű z t e t e k ne'kik a reszt (hczoma'nyí), hat

(fizessetek) le

felet mit k i t ű z t e t e k , h a c s a k le nem mondják ők, v a g y nem mondjak azok, k i k n e k kezeben a nemzés k ö t e l e k é . S a lemondás közelebb a l l az önmegtartóztatáshoz. Ne jetek a s z i v e l y e s s e g e t magatok között Lám! Allah mit latja. 23S. T a r t s á t o k meg az i m á d s á g o k a t , tok fel Allahhoz 239. S ha fe'ltek, ájtatosan. ha s a közápso imát e's

feled­ tesztek

állja­

(imádkozzatok) á l l v a , vagy lóháton, s h á t em/ie'kezzetek meg A l l a h r o l

biztonságban vagytok,

úgy,

ahogy 0 t a n í t o t t t i t e k e t a r r a , mit nem tudtatok^ MO. Akik meghalnak közületek, s h á t r a h a g y n a k feleségei, rendelkezzenek felese'gükre gondoskodással e s z t e n d ő r e , vég­ s

el ne űzessék (az asszony), S ha kimennek (az a s s z o n y o k m a g u k t o l ) , h á t nem ve'tek szamotokra amit tesznek k a l ill(?en. Allah Nagyszerű', Bölcs. maguk­

541. Az e l v á l t asszonyok s z a m á r a a gondokodás illően: igazat szolgaija

- 49 -

az ö n m e g t a r t ó z t a t ó k n a k . 2^2. Ek^ppen n y i l v á n i t á ki Allah nektek i g e i t , talcín felfogjatok. s 8k Hallja­ hátha

2/,3. Nem l á t t a d - e ' azokat kik e l h a g y t á k o t t h o n a i k a t ,

ezrével? Fenyegetett a h a l á l . Monda ne'kik Allah:

tok meg; majd feltámasztotta okét. Íme! Allah k i v á l t s á g o s az emberekhez, de legtöbb ember nem h á l á l j a meg. 2AI. Harcoljatok Allah ú t j á n , Hall(5, Mindenttudo. 245- Ki a z , ki kölcsönöz Allahnak sze'p hitelt? Hat 0 letö'rleszti azt néki bőse'ges t ö r l e s z t é s s e l . Allah megszorul s b ő ­ ségben v a n , s Hozzá tértek meg. 246.. Nem l a t t a d - é élenjáróit Mondák a p r ó f é t á n a k , királyt, I z r a e l fiainak Mózes uta'n? ki az ő've'k: Küldj el nékünk egy. vagytok-e s tudjatok, hogy Allah Mindent

s Allah útján h a r c o l u n k . Monda: azon

mikor megiratott nektek a h a r c , hogy ne harcoljatok? Mondák: Mi az nekünk, hogy ne Harcoljunk Allah s bizony útján,

k i ű z e t t ü n k otthonainkból fiainkkal? 5 raidcn elfordultak,

megiratott nekik a h a r c

- 50

'

csak kevesen nem közülük. Allah t u d a t á b a n v a n a bűnösöknek.

247. Monda' nekik prófétájuk:

íme! Allah elkülde ne'ktek

Saul-t k i r á l y n a k . Mondák: Hogyan lehet neki k i r á l y ­ s á g a felettünk, ha mi erdemesebbek v a g y u n k n á l a a

k i r á l y s á g r a ? S vagyona sem a d a t o t t meg elegendő? Monda: íme Allah k i v á l a s z t o t t a ot fejetekre, s gyara­ annak

pította 6í gazdagon t u d á s b a n es t e s t b e n . S Allah adja az 0 k i r á l y s á g á t , kinek a k a r j a . Átölelő, Mindenttudo. 248. Monda nekik pro'fetajuk: Íme! K i r á l y s á g á n a k

Allah Mindent

bizony­ a

s á g a , ha eljön hozzatok a f r i g y s z e k r e n y ,

benne

megbeke'le's Uratoktól, s a t ö b b i , mit meghagyott Mózes nemzetsége es Áron nemzetsége, s mit az a n g y a l o k hordoznak. íme! Ebben rejtőzik a bizonyság n e k t e k , ha

hivők v a g y t o k . 249. S midőn elrendezé Saul k a t o n á i t , monda: íme! Allah p r ó b á r a tesz t i t e k e t a folyóval. Hat k i iszik b e l ő l e , az nem tŐlem v a n , s k i nem Ízleli meg az tőlem v a n , kivéve az, k i kezevei v á l y ú t formál. Es i t t a k belŐle, csak kevesen nem közülük. S midőn á t k e l t {a folyón), <' ő es azok.

- 51 -

kik vele h i t t d c mondák: Nincs erőnk ira GÓliat es katcHiái e l l e n . S azck, kik tudjak, hogy találkozójuk van A l l a h h a l , mondjak: Hány k i s csapat kerekedett fe-liil hatalmas c s a p a ton Allah engedelmével! Allah az á l l h a t a t o s a k k a l t a r t . 250. S midőn k i á l l t a k Góliát e's katonái e l l e n , mondák. Urunk! t ö l t s belénk k i t a r t á s t , rcgzitsd lábainkat, s p á r t f o g o l j minket a h i t e t l e n e k népe ellenében.

$

|

251. S elveszejtek eket Allah engedelmével, s megöle Dávid G ó l i á t o t . Es Allah néki adá a k i r á l y s á g o t , a b ö l c s e s s é g e t , s megtanította a r r a , amire 0 a k a r t a . S ha nem taszítana Allah az arbereket egNTiasnak, a föld megromlcina, de Allah Kiváltságos Minden teremtmények f e l e t t . 252i Ezek Allah k i n y i l a t k o z t a t á s a i , miket Mi előadunk néked

(0 Mahamrad) az igazzal es íme,te i s a profetcík közül vagy. 253. Azon prc5fe'ták, kiket kiemeltünk masd< f e l e t t ,
f f
r

köztiik olyan
-

kihez Allah s z o l t , irasckat rangra emelt. Es adtuk a b i z o n y ­ ságokat jézusnak, Kk'ria fiának 5 megtámsztank ot a S z e n t ­ lélekkel.

- 52 -

S ha Allah ugy akarná, nem olda<ölnenek azdc, kik a (próféták) k b v e t o i , miután e l j ö t t e k hozzájuk a b i z o n y ­ ságok. De összekülönböztek, s közülük kik hisznek s k ö ­ zülük kik tagadnak. Ha Allah ugy akarna nem öldckölnenek, de Allah azt t e s z i mit O akar. 254. 0 , kik hisznek! A'ldozzatdk abból mit nektek adtunk eló'zóleg. Mert bizony e l j o a nap,mikor n i n c s kalmárkodás, sem a t y a ­ f i s á g , sem közben;[aras. Es a hitetler.ek a bűnösek. 255. Allah! Nincs Isten csak 0 , az ilS,
ff
I f

az Orckkevalo. Nem
f

*'

f

veszi Ot hatalmába sem szendergés, sem a l v á s . Ove mi az egeken, s mi a földön. Ki a z , k i közben j a r Nála, hacsak " / // .. .. nem az 0 engedelmével? 0 tudja mi előttük, s mi mögöttük,

5 nem övezi okét semmi az 0 tudásából, csak az amit 0 akar. Á t ö l e l i trónja az egeket es a f ö l d e t , s n e m m e r i t i k i megorzesuk. 0 a Kfegassagos, a Hatalmas. 256. Nincs kényszer a v a l l á s b a n . Bizony, megnyilvómul a helyes irány a h e l y t e l e n t ő l . S k i tagadja a (hamis) i s t e n s é g e k e t , es h i s z Allahban, b i z a i y

- 53 -

megragadta a s z i l á r d kapaszkodót, amelynek nincs szakadása. Allah, a Mindent Hallá, Mindenttudo. 257. Allah oltalmazója azoknak kik hisznek, 0 k i v e z e t i ól<et a sötétségből a világosságba. S azdc, kik tagadnak, oltal-

mazoik az istenségek, kik k i v e z e t i k őket a világosságból a sötétségbe, ők a Pckol követői, s amott ok mindorckkÖn ördd<e. 258. Nem l a t t a d - e ' , ki v i t a t k o z o t t ADrahaWal az 0 Ura'rol, merthogy adta neki Allah a k i r á l y s á g o t , s monda Abraha!b.: Uram; Ki é l t e t s z s e l n u l a s z t a s z . Monda: En e l t e t e k s elmulasz­ tok. Monda Atrahcrá: Lara! Allah hozza a napot K e l e t r ő l , hat t e meg hozd Nyugatról. Megzavarodott, ki t a g a d o t t . £ Allah nem vezet i a bunÖsSc népet. 259. Avagy mint az ki menvén településhez er, mely romjaiban hever, monda: Hcgyan k e l t i é l e t r e ezt Allah h a l á l a után? S e l m i l a s z t o t t a azt Allah száz évre, majd visszaküldte (az é l e t b e ) . Monda: Mennyit időztetek? Monda (az enber): Egy napig t a r t o t t , vagy a nap egy r é s z é i g . Monda (az Ur): SÓt, e l i d ő z t é l száz evet.

- 54 -

hat nézz é t e l e d r e , s italodra,meg nem ronlottak. N'e'zz szaimradra.S téged teszünk bizcnyscígul az enfcereknek. Nézd a csontokat, hogyan rendeztük e l , majd fedtük be h ú s s a l . S mid6h (a t e t e i ) megnyilatkozott nel-;i, ronda: Tűdön, hogy Allah Mindenre Képes. 2oO. S midőn Aoraham maida: Uram! Mitasd meg nekem hog\'an k e l t e d é l e t r e a h a l o t t a k a t , nr^da: Avagy nem h i s z e l ? Monda (Ábrahám): De^ csupán hegy szivem megnyugodjék. Monda (az ü r ) : Hat végy neg;^ madarat, s szdctasd azd<at nagadhoz. i/ajd helyezz beliSlűk minden heg^'re darabjaikból, s hivd eket. Igyekvőén joinek hozzad. S tudd meg, hogy Allah Nagyszerű, Bölcs. 261. Azok, kik vagyaiukat Allah utján áldozzak olyanck, mint a gabonaszem, mely het kalászt hozott, minden kalászban száz szemet. Allah azt r e s z e s i t i bőségben, k i t akar, Allah a Mindent Atfcgo, a Mindent tudó'. 262. Kik vagyonukat Allah utján áldozzak, najd nem követi á l ­ dozatukat szemrehányás,, sem serelem, nekik a jutalcxn Uruknál, nincs rajtuk felelem.

-

Í>D

-

s nem ck, kik bankodnak. 263. I l l o ' b e s z e d es megbocsajtas jobb, mint alamizsna adás, melyet sereiem követ. Allah a k o r l á t l a n , az Irgalrms 26<1. 0 , kik hisznek! Ne e r í e k t e l e n i í s e t é k alamizsnaadástd<at szemrehányással es sérelemnél, mint ki áldozza mi neki van, hogy lassek az orbereknek, s nem h i s z i A l l a h o t , s az í t é l e t Napja't. 0 olyan mint a s z i k l a , melyet t a l a j fed, s a s z é l v i h a r ha r á t ö r csupaszon hagyja Ót. Nem tudnak tenni semmit, (hegy megtartsák) mit szereztek. Allah nem vezeti a h i t e t l e n e k népet. 265. Azdc, kik vagyonukat áldozzak, keresve Allah jííindulatát meger^sitven rragukat olyanok, mint a k e r t a

n a g a s l a t o i , mit tarrad a v i h a r , s k é t s z e r e s terme'st h o z . 5 ha nem a vihar táíradja, hát a zápor. Allah Lát(íja annak, mit t e s z t e k . • .

266. Szeretne-e egyiktek, hegy legyen néki k e r t j e p a l n a k k a l , 5z6i<íível, mi a l a t t folyck futnak, s néki benne minden' gyümölcs (megterem)' S rájo az ö r e g s ^ , s az utódai gyengék. Hat j 5 a förgeteg,

-56^

benne a tuz, s (minden) e l é g e t t . Eképpen n y i l v á n í t j a k i néktek Allah az igá<et, hátha tán elgondolkoztdí. 267. C5 kik hisznek! Áldozzatok a jckbol, mit elnyertetek, s abból, mit kihoztunk nektek a földből. S ne keressetek a gonoszt, hegy abból áldozzatok, s ne vegyetek azt rmgatdchoz, csak megvetessél. Tudjatok meg, hegy Allah a K o r l á t l a n , a Dicsá^j 268. A Sátán szegénységet iger ná<tek, s megparancsolja n e k ­ tek a l e d e r s e g e t . 4^1ah a megbocsajtast ige'iri náctek Tálé, s k i v á l t s á g o t . Allah a Mindent Ktíogó, Mindenttudó.

269- 0 adja , b ö l c s e s s ^ e t annak kinek akarja, s kinek a bölcsesi.eg megadatott, h^t bizony a bóseges j o a d a t o t t meg. S nem t a r t j a emlékezetében, csak kik m.egertik. 27". S amit áldoztck az áldozatból, s tesztek fcgadalnnt a fogadaloTDol, hat Allah tudja. S a bűnöseknek nincs pártolójuk. 271. Ha f e l h i v j a í d c a figyelmet alamizsnaadastokra, hat j o , de ha e l r e j t i t e k s ugy adjatok a szegényeknek,meg jobb nektek. És jóvá tetetnek rossz cselekedeteitek ( a ' l í a l a ) . Allah mit t e s z t e k , a r r ó l É r t e s ü l t .

- 57

if

'

272. Nem k e l l vezetned 5<et (0 Nühamrad), hiszen Allah a z t • vezeti k i t a k a r . S amit áldcztdc a j ó b c l , hat azt rragatcknak (áldozzatd<), s mit á l d o z i d i csakis (ugy, hegy) keresve Allah orcainak fényességet. S mit á l d o z t d c a j ó b ó l , v i s s z a t e r u l nektek, s t i nemkárhozid< e l . 273. (Alamizsna j a r ) a szegenyel-cnek, kik sroi-c'ólködnek A l l a h ú t j á n , kik nem tudjak a földet j á r n i (hegy k e r e s k e d j e n e k ) . A tudat lanck ugy t a r t j á k gazdagck öc az önmegtartc^ztatásbanMegismered c3<et ismérveikről: Nem keVegetnek az en±)erekt5l tolakodva. S mit áldoztok a j o b o l , laín I Allah e z t Tudja.

274. ICik áldoznak vagyoiukból ej j e l , nappal, t i t d c b a n , vagy n y i l t a n i hat jutalmak Uruknál, s nincs felelem szánxikra, s nem ^ bankodnak.

275. S kik az uzsorát e l n y e l i k , nem állnak fel csak ugy, ahcgy az á l l a k i t összetört a Sátán érinte'sevel. S ez, m i á l t a l á< mcndják: A kereskede's olyan, mint az uzsora: mígnem Allah megengedte a kereskedé'st, riKgtiltoíía az u z s o r á t .

- 58 -

S kihez eljó^ Urának intesse es megfékezi nagat, hat szanara (mindazck a j a v a k ) , amiből kinaradt, s dolgai Allahhoz t a r t o z n a k . S k i v i s s z a t é r (az uzsorahoz), hat azck a Pdcol k ö v e t e i , s Se ebben mindÖr5d<OTi Örckke. 276. Megátkoza Allah az u z s o r á t , s gyűmSlcs'ózcJve t e t t e az alamizsnaadast. Allah nem s z e r e t i az i s t e n t eleieket es vétkesdcet. 277. Lamí Akik hisznek, s j á c a t cselekednek, megtartják az i n á t , s adják a k'ótelezá alamizsnát, jutalmuk Uruknál, nincs szamokra félelem, s nem Sk. bankodnak. 278. Ó! Kik hisznek! Tartsátok nagatdcat Allahhoz, s hagyj a t d c fel a\'val, rai maradt az uzsorából, ha hivők vag>'tok. 279. S ha nem t e s z i t d c , hát k i h i v j a t o k Allah es az 0 Himcke háborúja't. S ha megbánjatok, hát számotokra a javak. Ne teg>'etdc r o s s z a t , s v e l e t e k san t e t e t i k r o s s z . 280. S ha (adósotdcat) ndie'z helyzet s ú j t j a , hat v á r j a t o k , míg jobbra fordul ( n ^ i ) . S ha (a k ö l c s ö i t ) alamizsnának adjátok, jobb náctek, hát tudjátok.

281. Tartsátok számon a napot midcSi Allahhoz t e r i t t e t t d - ; meg. Jfajd minden l e l e k elnyeri mit erdemei.

- 59 -

s nem v i t t étnek bűnbe. 282. 0! Kik hisznek! Ha adósságba estek egy véges i d e i g , h á t jegyezze'tdí fel a z t . Írja (ezt) közöttetek irástudo' igazsággal. S nem tagadhatja meg Í r á s t u d ó hogy í r j o n , Allah t a n í t o t t a , hat hadd i r j a e s h a d d d i k t á l j a az^aki jogosult (ad(ís). Es t a r t s a nagat Allahhoz, ahcgy erre

Urahoz (mind­

egyik), ez nem vcxi l e ertekéből semnit. S ha a z , ki a d ó s fe'lkegyelmíí, vagy gyenge, avagy nem képes a r r a , hogy d i k ­ t á l j o n , hát dikta'ljon pártfogójuk igazsággal. S h i v j a t d < ke't tanút fe'rfiaitdc köziíl. S ha nan lenne ket ferfiu, így

ha't egy fe'rfit s ket not k i k e t jóvahagytde tanukkent,

ha egyikük tévedésbe esik ( f e l e j t ) , a másikuk emlékezik. A tanuk nem tagadhat jak meg, ha hívják ^ e t . Ne idegen­ kedjetek feljegyezni (a megállapodást, legyen az) k i c s i ,

vagy nagy, s hozza a terminust. Ez így méltányosabb Allah szine e l ő t t , biztosabb a t a n ú s á g t é t e l re s legcsdcelyeb (az e d i e t o s ^ ) , h e g y k é t k e d j e t d e . Kivéve, ha azonnali üzlet k ö t t e t i k közöttetdc.

- 60 -

;^i£In vetek SZÓUTVOtokra, ha nem jegyzitek (a megállapodást ebben az esetberi). (Szerezzetek) tanu.kat,'ha eladtok, S ne essék 5e''relem irasTudon, sem tanún. S ha ezt terunetek (se'rte'st), •'"..ni. hőn szcmotdcra. Tartsa'tck rragatd-cat Allahhoz. Allah t a n i t t i t e k e t , s Allah i'.iindenek Tudo'ja. .o3. S ha utón vagytok s nem t a l á l t o k i rastudót^ hat {adjatok)

i'ezzel fogható b i z t o s í t é k o t . £ ha iTiegbizrck eg^irfisban. a z kiben megbíznak n y l l v a n i t s a ki megbízhatóságát es t a r t s a níigát Allahhoz, Urához. Ne leplezzetel: el a tanuss'gt e't e l t , E ki e l l e p l e z i , hát szive biínös, Allah Tudója annak, mit tesz: dk. .óL. Allahe mindaz, mi az egeken és a feldon, s akár kinyi I v a n i t iatok mi bennetek, akár e l r e j t i t e k , megméret t i t e k e t A • lah á l t a l a , s megbocsájt kinek akar, s megbünteti azt k i t a k a r . Allah Mindenre képes. í'^S. A Himök hi'^zi a z t , cuni megnyilvánult néki u r á t ó l , s (igy) a hlvSk. Mindnyájan hisznek Allahban, Angyalaiban, ban es Prófétáiban - s nem teszünk különbséget az írásai-

- 61 -

0 profe'tai k ö z ö t t - , s mcsidják: Hallunk es engedelmeskedünk, A Te megbocsájtasod. Urunk. S Hozzad vezet a végzet. 286. Allah nem b i z meg s e n k i t , csak mi képessege. Ove'mit elnyer, s rea mii megérdemel. Urunk! Ne i t e l j e l , ha felejtünk; vag>' hibát követicTk e l . Urank! Ne v i i e s s velünk annyi t e r h e t , mint mit v i t e t t é l a z c k k a l , kik előttünk v o l t a k . Urunk! Ne v i t e s d velünk azt^mit el nem bírunk. S oldozz fel minket, bocsdiits meg nekünk, s keg\'elmezz meg nékünk Te,a mi Felségünk es vigyél rairiket győzelemre a h i t e t l e n d c népe e l i e n .

3 . Szura In^rán Nemzetsége

(Medinai k i n y i l a t k o z t a t á s )

A Mindenható e's Kaiyöriiletes Allah neveben.

1. 2.

Alif. Lám. Mim. Allah! Nincs Isten, csak 0, az Elo, az Örökkévaló,

- 62 -

3. Ó reád bocsaita (Miharmad} az í r á s t az i g a z z a l , megerő­ s í t v e a z t , mit e l ő t t e k i n y i l a t k o z t a t o t t , s lebocsajtá a Tc^rá-t és az U j s z ö v e t s ^ i Szentírást

4. A z e l á t t , Utnutatcískáit az enfcereknek, s k i n y i l v á n i t á az Isme'n'eket. Lam! Azok, kik tagadják Allah í g ^ i t , szálukra szomyu szenvedés. Allah Nagyszerű, Megtorló. 5. Lám! Nincs r e j t v e Allah elől seniní, ami a földön e's a z ^en. 6. 0 az Ki t i t e k e t úgy formá'l képre a móiekben, ahcgy a k a r . Nincs Isten csak 0 , a Nagyszerű,a Bölcs. 7. U az ki l e b o c s a j t o t t a reád (Mihairrmd) az Ira'st a z . í t é l ­ kező kinyilatkozasc4<kal - ezek az Iras a l a p j a i - es mas jelképekkel. De azck, kiknek szivében ke'tely honol, követik azt mi hascxilatos, keresve a kise'rtest, e'rtelmez5 k e r e s e s s é l . De nem tudjak érteimezesét, csak Allah. S kik megingathatatlanok a tudásban modják: Hiszünk Benne minden az Urunkt<$l jö»/endt, s nem emlá<ezik, csak a megértés enbere. 8. Unmk! Ne engedd, hogy szivünk elbritangóijon, miután Te v e z e t t é l minket, s j u t t a s s nácünk Színedből kegyelmet.

- 63 -

íme! Te, csakis Te vagy az Adoricínyozó. 9. Urunk! Te vagy Ki összegyűjtőd az erri3erei-:et a Napcn, miben nincs k e t s e g . Lam! Allah nem t é v e s z t i el a t a l á l k o z ó t . 10. Lam! Kik tagadnak, hát sdiasen segit rajtuk Allah e l l e n e b e n vagyonuk, sem gyennekeik. CK a Pdcol tíízóiek e ' l t e t ^ i . 11. Akár a Farao n e m z e t s ^ e , s kik e l ő t t ü k v o l t a k , 8k meghazud­ t o l t á k k i n y i l a t k o z a s a i n k a t , hát megragada 5cet Allah b ű n e i k á l t a l , e's Allah szigorú Büntető. 12. MoicfcKO Muhaimad) azd<nak, kik tagadnak: Le lesztd< győzve es össze lesztek gyűjtve a Pckolban, s nyomorúságos s z á l l a ' s , 13. S b i z a i y volt nektek az ^ i j e l két had kepében, kik t a l a l -

koztak. Az egyik Allah utján küzd, a másik h i t e t l e n , k i k pusztaszemnel k é t s z e r olyannak l á t s z o t t a k . Allah azt t á m o g a t ­ j a pártfogásával k i t a k a r . íme! Ebben van a lecke azoknak k i k látnak. 14. I«'l<igszepittetett az eT±>ereknd< s z e r e t e t e az assz<xiyokt<^l szár­

mazó elvezeteknek, utódoknak, halracácba halmozott aranynak, ezüstnek, megbillogzott Icnak,

—u-

marhának és földnek. Ezek a földi e'let v i g a s z a i . 5 Allah, Nála a legjobb szálla's. 15. Mondd: Kirdessek-e'náctek jobbat enne'l? Azcknak, kik ő r i z ­ kednek. Uruknál a Kertek mi a l a t t folyók futnak, benne Se mindörckköi orSdce', párjuk szeplőtelen, s megelégedettség A l l a h t ó l . Allah Látja szolgálo'it.

16. Azokat, kik mcndjak: Urunk! íme! Mi hiszímk, hat bocsajtsd meg nácűnk bűneinket es őrizz minket a Pdíol szenvede'seitol 17. Az á l l h a t a t o s a k , igazak, a l á z a t o s a k , aláozik. nat ert v i r r a s z t ó k . 16. ivíegvalla Allah, hogy'Viincs Isten csak 0. (S megv.^1 lot tálc ezt) az angyalok, s kik a tudásban elsS<. Fenntartva '.az 0 teremtese't) igazsággal, hát nincs Isten csak 0, a Nagy­ szerű, a Bölcs. 19. Íme! A h i t v a l l á s Allahnal a Megbékéle's-'. S nem k e r ü l t e k szénbe azok, kiknek megadatott az I r a s , csak miután a tudás i s e l j ö t t hozzájuk, megszegve az ( í r á s t ) egymás kÖzt. S ki tagadja Allah i g e i t , hát íme! Allah Gyors Szanvetó'. 20. S ha v i t á b a szállnak veled ió 'viihanrad), mondd:
ff

es bűnbocsá­

•Iszláún

- 65

A l á v c i c t t a n célomat Allahnak, s (ug\'anigy) azok, k i k engem követnek. S mondd azcfciak, kiknek megadatott az I r a s , s.kil< i rastudat ianck: Megbékéltetek? S ha megbékél tek^ hat bi 2on> j o l v e z e t t e t n e k , s ha elfordulnak, hát rajiad a l 1 az üzenes Allah Latja a l a t t v a l ó i t . 21. Azdt, kik Tagadjak Allah i g e i t , s levágjak a profe'tákat i g a z t a l a n u l , s leTie'szarol ják azcicaí az errfjerei-: k ö z ü l , kik e l r e n d e l i k az igazságosat, hat hirdesd ki nelcik a faidalrrES szenvedést. 22. EZCIK azck, kiknek cselekedetei összeomlottak az evilagon e's a Túlvilágon. S nincs nékik pártfogó'. 23. Nem l á t t a d - e ' a z o k a t kik reszt kaptak az Ira'sból s toboroz­ tak A.llah ira'sára, hogy Í t é l j e n közöttük, rrajd néhányan ke— ziilük e l f o r d u l l a k , s Í3< az ellenzSc? 2L. Ez, m i á l t a l ők mondják: A Pokol tüze soha nem é r i n t minket, csak m.egszámi t o t t napokig. 5 rriegt eveszte'Őket vallásukban az, mit 6k eszeltek k i . 25. S hát hpg\' (legyen az v e l ü k ) , irdd^i Níi összegsKíjtjük S<;et a Napon, miben nincs ke'tseg, s minden lelek e l n y e r i mi jár néki,

- 66 -

s (S< nem rontatnak meg. 26. Mondd: ó Allah! A Teljhatalniis4 Birtokosa!

Azt reszesitesz^teljhatalnusaggal, k i t akarsz, s a t t ó l vonod meg a t e l j h a t a l m i s a g o t ^ k i t o l akarod. Azt emeled fel k i t a k a r s z , s azt alacsonyitod l e , k i t akarsz. Kezedben a j o lakozik, hámi Te Mindenre k^pes vagy. 27. At lényegit ed az éjszakát nappallá, s át lényegit ed a nappalt éjszakává. S kiváltod az élőt a h o l t b d l , s k i v á l ­ tod a h o l t a t az el6ból, s azt tápla'lod k i t akarsz^ szám­ vetés nélkül. 2S. S a hivák ne vegyek oltalmazóul a hitetleneket' a (többi) hivő h e l y e t t . S k i ezt t e s z i , hát nem veszi ót Allah semnibe, s hanem hát őrizkedjetek tólük ő r i z k e d e s s e l . Allah i n t t i t e k e t iraga és Allahhoz vezet a v é g z e t . 29. Mondd (0 Müianmad): Hegy e l f e d i t e k - é mit kebletek r e j t , vagy kinyiIvanitjá'tok, Allah tudja. S tudja mi az egeken és a föld&i. Allah Mindenre Képes. 30. A Napon mindai lélek szénben t a l á l j a magát a z z a l , mit t e t t a j ó b ó l , s amit t e t t a rosszból. Kell hcjgy eközött és aközött (jó és rossz) legyen egy messzi t a v .

- 67 -

S Allah rmga int t i t e k e t , s Allah Megszánja

szolgálóit.

31. Mondd ' 0 íviiharnrad az eni)ereknek): Ha s z e r e t i t e k A l l a h o t , hát kövessetek engen, s Allah szeret t i t e k e t e's megbocsájtja ná-:tek v é t k e i t e k e t . Allah Ivegbocsáj te', Könyörületes. 32. Mondd: Erigedelmeskedjeíek Allahriak e's a Himölcnek. S ha e l ­ fordulnak, hát láiT;! Allah naT: s z e r e t i a h i t e t ; é n e k e t . 33. Iniei Allah k i v á l a s z t o t t a Aaánxjt, Noe't, Ábrahám nerrrcei seget, e s Imrím n emz e t s eg e't mi nd en el; f e l e t t . 3/1. á< eg\TrBsnak utdclai. Allah Minderst Hailo', Mlndenttudc. 35. Midőn monda Imrán asszonya: Uraml Megfogadtair; Neked, hogy mi hasarrfcan van felaianicír:, ha: fogadd el tőlem. Lam! Te vagy a Meghallgató, a Mindent tudó. 36. S miden v i l á g r a hoza, monda: Uram! Mit v i l á g r a hoztar;i leány S Allah jobban tudta mát hozott vila'gra. A fiú nem. olyan mint a leány, s en elneveztem ot Maria'nak. Kcnyorgon, vedd meg 6l és u t ó d a i t a Sátánto'l, a k i v e t e t t ő l . 37. S elfogadá 6^ az o Ura t e l j e s s é g g e l , s k i t e l j e s i t e ' o t gyönyöní v i r á g g á ,

68 -

s kineveze melle Z a k a r i á s t . Mindaháiyszor Zakariás bete'rt hozzá a szentélybe^ eleimet t a l á l t n á l a . Monda: O Varia! Honnan van ná<ed mindez? Mcsida: A l l a h t ó l . S Allah azt t á p l á l j a , k i t akar, száim'eteá n é l k ü l . 3S. S i t t Zakariás h i v t a Urát, monda: Uram! Adj ná<em üdvös utdciot Színedből. Lám! Te vagy Meghal Igatója a fchászkodáiak. 39- S szcfliták ot az angyalok, miközben o'a szentélyben iimra a l í t : Allah k i h i r d e t i náced (fiad) Jánost, (kindc e l j ö v e t e l e ) megeró'siti Allah szavát^ís ki e l ­ jövend) u r k á i t , t i s z t á n , prófétaként a jócseldcedetuek közül. Z.0'. Monda: Uram! hegy lehetne nékem ivadá<om, mikor a korcsn i s e l & e h a l á d t , s asszonyon meddó. (Az angyal monda): Eképpen ( l e s z ) . Allah azt t e s z i mit akar. ^ 1 . Mcndá: Uram! Tűzz ki nekem j e l e t (bizoiyságkent ),(A.z

angyal )mc»idá: A jeled a z , hogy nem beszelsz enberekkel hárem napig, csak j e l z é s e k k e l . Emlácezz Uradra s c k a t , irradkozz e s t e es korán ( r e g g e l ) . 42. S iTKndák az ang>'ald<: 0 Kfeíria! Laini Allah k i v á l a s z t o t t t^ed, megtisztitctt,

69 -

s a v i i a g asszonyai

föle''emelt

L2. dlvk'ria! Légy ja'rrbor Uradhoz, borul] l e . s térdepelj a térdeplőkkel. LL. Ezek az ismeretlenség h i r e i . Sugdllj'jk az.okat neked {ÖMjhamTHd), s ne^n v o l t á l (jelen) velük, midén tol I á i k a t

v e t e t t e l : , íhqgv' megtudjáK,.' TielyikUk ie'szen Maria cr;:5je. 5 nem v o l t a i velük midcr; civakodtak. Lz- S mondák az angyalok: 0 Maria! Lam! Allah k i h i r d e t i neked az Ő szavával_, kinek neve Je'zus, a Meg^/álío', r.íiria F i a , s ki k; tűnik az Evl 1 ágon, Tulvila'gon, s (Allahhoz) k ö z e l . iS. S beszelni fog az eirfcerelchez bölcsőjében, s f é r f i k o r b a n . 6 a j ó t e v í ^ kezűi v a l ó . Ll. ' •

(NíariairTfOndá: Urain! Hogyan lehetne gyenrieken, s enber nem e'rintetl engem? Kfonda: Ekeppen. Allah azt íereint, mit akar. S ha 0 elrendel valcurat^ hát mondja n e k i : Légy! ÍLS l é s z e n .

ZS. S Ó (az Úr) megtanitá neki (je'zusnak) az Ir-íst, a b ö l c s e s s é g e t , To'rát, ^s az Újszövetségi Szentira'st. fiaihoz.

49- (S megtéve ot} küldöttnek Izrael

(S monda Je'zus): Íme! Elhoztam néktek a bizonyságot U r a t d c t ó l . Íme! Teremtek nektek agyagból madár a l a k z a t o t ,

-

70 -

r ^ l e h e l l e k és Allah engedelmével madár l e s z . S meggycgyitcsr. a vaJ<d<.at, leprasokat, s f e l i áraszt cm a halottalcat Allah engedelmével, S hirdetem náítek n i í egyetek, s mit t a r o l j a t o k hazaitdcban. Lam! Ezekben hát a bizonyságdc nektek, ha hívók vagytok. 50. S (eljövetelem) megerósitése annak, mi előttem k i n y i l a t k o z ­ t a t o t t a Tórából, s feloldok néktek néhányat azok közül, mik m e g t i l t a t t a k szamotckra. Eljöttem hozzátok a bizonysággal U r a t c k t ó l , hát t a r t s á t o k számon Allahot, s engedelmeskedjetek 51. Allah Uram es Uratok, hat szolgáljátok ő t . Ez az Eg^'enes Ösvény. 52- S mid(5i megerze Je2:us közöttük a h i t e t l e n s é g e t , monda: Kik(állnak) pártcjncsi az Allahhoz (vezető'lítori)?

Mondák teinitvanyai: Mi Allah p á r t j a i (ál lünk). Hiszünk A l l a h ­ ban es v a l l j u k , hegy mi megbékélek (nuzulimnol'J vagyaink. 53. Urank! Hisszük mit k i n y i l a t k o z t a t t á l , követjiji< a k ü l d ö t t e t ,

hát végy be minket az (igazat) v a l l á c köze'. 54. S c s e l t szőttek (a h i t e t l e n e k ) , de c s e l t szó'tt Allah (őel 1 énük): Al lah a 1 egj obb Csel szovó', 55- S mionda Allah: 0 Jézus! íme! Einiilasztalak, h'aganhoz emellek, s megtisztítalak azcktól,

- 71 ^

kik tagadnak. Megteszem azckat kik leged követnek e.zdk föle, kik tagadnak az í t é l e t Napjáig. Majd v i s s z a u t a t c k Hozzíím vezet, s i telek közöttetek abban , mibí"n kii lóhbc'zt etek. 56. S leik hi t e t ; ericednek, hat megbuhiődtete'?. ^ e í szomja? b ü n r.ooessei az tviiagon es a iulviiagon; s nem iesz neti-'K pártfogó. 57. S kikhisznd-c, s j<^:at cselekednek, hát (0) rriegadja b é r ü k e t . Allah nera s z e r e t i a bűnöseidet. 55. Ez hat mit olvasunk nelced az igekból^ a bölcs errilAcezl e t o b o l . 59. Lam! J ezi s olyan Aliahnal, mint a^milyen Kdén. Teremte oí porbó. . rrajd monda: Légy! Es Leszen. 60. Az igaz az Uradtól íjo 0 MLhammad), hát ne légy i n g a t a g . 61. S ki veled v i t á b a száll őbenne miután e l j ö t t hozzád a t u d ^ s , hat mondd: j ö j j e t e k ! Behivjak fiainkat e's f i a i t o k a t , asszo­

nyainkat es asszonyaitokat, magunkat e's tirragatd<at, najd megháiolunk (Urunk e l o l t ) , s Allah aikat szo'rjuk a hazugokra. 62. Lmei Ez valóban az igaz t ö r t é n e t . '

72

Nincs I s t e n , csak Allah, s ime! Allah valóban a Nag^'szeru a BoIcs. 63. S ha elfordulnak, hát 1 ^ ! Allah Ismerője a megrontácnak, 6L. Mondd: 0 l'rás népe! J ö j j e t e k el az egyfcrnH szóhoz (egyez­ séghez) közöttünk es k ö z ö t t e t e k : Nem szolgalank mást, csak Allahot, 5 nem t a r s i t u n k őhozzá s e n k i t , s nem veszi senki közülünk a nasikat Ur gyanánt Allah h e l y e t t . S ha elfordul­ nak, hat mondjatok: Valljátok meg, hegy mi megbékél ok (muzulmanck) vagyunk. 65. 0 I r a s népe! Mie'rt vitatkoztok Ábrahámról, s nem jÖvendt el a Tora es az Újszövetségi Szentírás csak öutana? Hat nsn é r i t e k fel (ésszel)?

66. Lam! Ti vagytok azd<, kik vitatkoztok miben tudástd< van: Hat miie'rt vitatkoztok abban, miben nincs tuda'stcK? Allah tudja, s t i nem t u d j a t d c . 67. Aorahajn nem Zsidó, sem Keresztény, hanem egyenes, megbekelc (íruzulman) v o l t . S nem volt ó'bálvány ima'dó. DS. íme! Azok az eTberek számíthatnak Ábrahámra, kik követtek ó t , s ez a próféta es kik h i t t e k .

- 73 -

Allah a hiv<3< patrónusa. 69. Az I r a s Népének egy része szeretne e l t e v e l y i t e n i t i t e k e t . S nem t ^ v e l y i t i k el csak önön rragulcatj s nem erzlk. 70. 0 í r á s N^^e ! Miért tagacjátdc Allah ige'it, s t i vallorrast tesztek (ennek igaza'ra)?
I l i

I

/

. ^

. .

71. 0 I r a s Népe! Miért ö l t ö z t e t i t e k az igazat hairiis {színbe ) , s dpalastolia'tok az igazat e's t i ezt
/
I / I f I

tudja'tdk?

72. í.'onda az I r a s Népének egy r é s z e : Higgyetek aüban mi megnyilatkoztatott azoknak, kik h i t í ^ a nap k e z d e t e t es tagadták a veget; hátha tán v i s s z a t é r n e k . 73. S ne higgyetek, csak annak ki h i t v a l l a s t c K a t k ö v e t i . Mcndd(u Kíihamrad): íme! kz Utmjtatás Allah U t n u t a t ^ s a , hat legyen megadatva az olyan bárkinek, mint mi ÍT:I^a d a t o t t néktek, vagy különben vitatkoznak véletek Uraíokna'l. Mcsndd (d Í.ÍjhaniTs.d): Lam! A k i v á l t s á g Allah k e z e b a i .

Annak j u t t a t bel ól e, kinek akar. Allah a r-íindent A t o í e l ^ , Mindentíudo. 74. Azt r e s z e s i t i kegyelmeben, k i t akar. All^li a Kiváltságo.'i, a HatalriHs. 75. S az I r a s Népe kbzott van ( k i t ) ha rnegbizol (egy) halom (kincssel), visszahozza hozzad.

- 74 -

,

S közöttük k i t ha megbízol egy d i n á r r a l | nan hozza v i s s z a hozzad, hacsak nem j á r s z reá ( k e l l ő ) k i á l l á s s a l . Ez, m i á l t a l ák mondjác: Nincs kötelezettségünk a Gojoldcal (szemben). S moidanak Allahra hazug (szót),, s Se tudják. 76. Mi több! Ki b e t e l j e s i t i e g y e z s ^ e t es ő r i z k e d i k , hat Allah s z e r e t i az á r i z k e d í k e t . 77. Lám! Kik Allah egyezs^e't e's h i t ü k e t aprqpáizre v á l t j á k , azoknak nincs teremtés a Túlvilágon. Allah nan beszél hozzájuk, nem i s nez feléjCöc a Feltámada's Napjém, s nem i s gyarapítja (5<et. Szárajkra fájdalmas szenvedés. 78. S lám! Közöttük egy csoportnak k i s z í n e z i nyelve az I r a s t , hegy (ugy) t a r t s a t o k (beszédük) az írásból ( j 5 ) , pedig az nem az írásból ( j o ) . Kteidjak: Ez Allahtól ( v a l ó ) , pedig ián!

az nem Allahtól ( v a l ó ) . S mondanak Allahra hazug ( s z ó t ) , s S< tudják. 79. Nem (lehet) az embernek, miután megadta neki Allah az I r a s t , bölcsességet, profe'taságot, hegy moidja a ( t ö b b i ) enrbereknek: Legyetek az en szolgaim, Allah h e l y e t t .

- 75 -

Hanem legyetek hűbe'resei az Úrnak, ahogy t a n í t ó t t á t ck, s ahogy tanul ta't dk.

az í r á s t

80. S nem parancsolta néktek, hc5gy az angyalokat es p r ó f é ­ tákat vegye'tek Umak. Parancsolna-e n4ctek a h i t é t l e n ­ e k e t , miután megbéke'ltetde (Allahban)? 8 1 . Mid(ár. véve'Allah a pro'fe'ták eg>'ezseget (monda): Lcfssatok mit adtam néktek: I r a s t es b ö l c s e l e t e t . Nfeijd e l ] e h hozzatck a Himck megero'sitven a z t mi v e l e t e k van. Higgyetek n é k i , s fcgjatdc p á r t j á t . Maidá: E l h a t á r o z á t c k - é s(magátokra)veszitek-e' ezen terhem?

Mondák: Elhatározánk. Monda: Hát v a l l j á t c k meg, s en veletek vallok. 82. S k i k ezek után el fordulnak^hát azok z ü l l ö t t e k . 83-^ Másra, mint Allah h i t v a l l á s á r a vágyhatnak-e', midéíi Neki hódol be (minden), mi az egeken es a földón, engedelmes­ seggel, vagy u t á l a t t a l , s Hozza t e m e k meg. 84. Mondd (0 Iviihammd): Hiszimk Allahban, abban mi neklínk k i n y i l a t k o z t a t o t t , s mi megnyilalkozott Abrahaamak, Izma'elnek, Izsáknak, Jakabnak es a törzseknek, s mi megadatott Mozesndc, Je'zusnak es a prófe'tcömak

- 76 -

ünJctol-

Nem különböztet jük meg egyiket semkbzilűk,

s ítoenne mi megbác^lünk. 85. S ki mas hitvallásra vágyik mint a megbékélés (Iszlám), hat nem fogadtatik el tőle sdia, s o a Túlvilágon a vesztesdc kőzött. 86. Hegy vezesse Allah a népet kik tagadtak hitük után, (raiutaji) vallottak, hogy a Himc3< igaz, s eljöttek hozzá­ juk a bizonyságd<. Allah nem vezeti a bűnösök népét.

87. Ezeknek osztályrésze, hegy ül rajtuk Allah, az angyalok, s mindannyi enfcer árka. 8S. Ebben ^ mindSrckköi őrökké'. Nem en>^ittetik rcíluk szoivedesűk, s nem 6k, kik mentesülnek. 89. Csak kik megbánjak ezek után, s jácat cseldcednek. Íme! Allah a Megbocsájtó, Kchyorijletes. 90. LcúníKik tagadnak hitia< utah, majd gyarapszanak tagadásban, hát sdiasem fogadtatik el megbánásuk, s (3< eltevelyedettdc. 91. Lam! Kik tagadtak, s hitet lénkéit halnak meg, egyikó'jüktól sem fpgadtatik el soha a fóldkerdcs^et (is) megtöltő arany, ha megvált^ii alcamá magát á l t a l a . Szálukra a fájdalmas szenvedés,

-11

-

s nem leszen p a r t f cg ójuk. 92. Nem vívjátok ki a kegyeletet amig nem áldoztok a b b ó l , mit s z e r e t t e k , s akármit i s áldoztcác Allah ennek Tudója. 93. Minden e'tek n^gengedett volt Izrael fiainak, k i v e \ ' e , mit Izrael magának t i l t o t t meg m ^ a Tora megnyilatkozása e l ő t t . Mcxidd: Hozzátdc el a Torát es olvassátck a z t , ha igazak vagytok. 9^. S kik ezek u t á i hazug szót eszelnek ki A l l a h r a , azck a bunősc3í. 95. Mondd: Allah igaz, hát kövesse'tek Ábrahám f e l e k e z e t e t , az egyenest. (0) Nem v o l t bálványimádó. 96. Lanií Az e l s ^ Szente'ly az errbereknek Bekkába* h e l y e z t e t e t t á l d o t t k á ^ t , s Útmutatásként a teremtmeinyéknek. 97. Emitt t i s z t a bizonyságnak a h e l y , hol Ábrahám á l l t s ki b e l e p , a z biztonságban. Szentélyhez a zarándcíclas embereknek Allah s z e r i n t i k ö t e l e s s é g e , (ez hat annak) ki hozza mdclot ( t a l á l ) . S k i ' tagad, hát Allah Független a teremtményektől. 98. Nfondd: O I r a s Népe! M e r t tagadjatok (imára),

*Bekka = Mekka

'.••:•;.-•-•••79:-.:

.

' / . . . :

' , , . • . :

Allah igeit, s Allah Tanuja annak mit tesztek? 99. Mondd: d. Írás Ngjc! Jkfiert tartja'icJc vissza Allah útjától uzdtat, kik hiszndc, kivanva (azt, hegy legyen az) tekerv«iyes es ti hitvallók vagytok? Allah nem az^Ki nihcs tuda­ tában mit teszt de. 100- dkik hiszndc! Ita engedelmeskedtek a csoportnak kinek meg­ adatott az Iras. hat visszateVitcnek ^ titeket hitetek után hl tétlenné. <

101. Hogy tagadhattok midtShnáctek olvastatott Allah igéje, s
it

. . .

*

az o flimőke közöttetek ^van)? S ki kiböjtöli Allahot hat azaz egyenes ösvényre, vezettetik, i 102. 6 kik hisznek! tartsátck számon Allahotj igaz megtarta'ssal. s ne haljatok meg, csak ha mir megbékéltetek (őbenne), 105. Tartsa'tok meg Allah kőtelácétdíwit mindnyájan e's ne váljatok sze't, Emlácezzetdc Allahíkegyere reatck, midón ellenség voltatok^s Összhangot tcremívéi sziveitek kőzött azdkegye a'ltal testveVdc lettetd(. S (midafi) a tüzes szakadác peremen voltatok,megmentett titdcet tőle. Ekeppennyilv^ltja ki nektek Allah ige'it,

- 79 -

hátha tán j o ú t r a t e r t d c . 104. S legyen bel6'letek (olyan)nemzet kik felhívnak a j ó r a , elrendelik & h e l y e s t , s veget vetnek a trágarságnak. Ezek ck, a boldogulok. 105. S ne legyetek olyanok, mint kik sze'tvaltak, s ósszekíilcóböztek miutái e l j ö t t e k hozzájuk a bizonysagdc. S ezek szárm'ra a hatalrras szenvede's. 106. A Napon kifehérednek az arcd< es megfeketednek az arcok. S kiknek arcuk megfeketedett^ (mondva l e s z n e k i k ) : Hitetek után h i t e t l e n e k k é ' l e t t e t e k - e ? Ha't Í z l e l j e t e k meg a szenvede'st, m i á l t a l tagadtatok. 107. Skiknek arcuk kifehe'redik, hát ^ Allah kegyeben, s 6k ebben mindörc3<kc»i örckke'! 108. Ezek Allah i g e i . Olvassuk ezt ná<ed i g a z u l . Allah nem akar b & t a teremtményeknek. 109. Allahe mi az egeken s mi a földön. Allahhoz t e ' r i t t é t n e k meg a dolgck. 110. Ti vagytok a legjobb nemzet, kik az enterisegbél k i enelkedtek. E l r e n d e l i t e k a h e l y e s t , veget v e t t e k a tra"gárságnak, s h i s z t e k Allahban. S ha az Í r á s Népe hinne,

- 80 -

hat jobb lenne n ^ i k . S közöttük k i h i s z , de legtoobjük züllött. 111. á< nem a'rthatnak náctd<, csak j e l e n t é k t e l e n ü l . S ha h a r ­ colnak v e l e t d c , megfordulnak e's menekülésre fcgják. hfajd nem leszen partfcgo'juk. 112. Gyalázat siíjtja <3cet bartiol ü t i k fel fejüket, hacsak nincs Allah k o t e l á c e es az enberek k ö t e l e k é . S maglikra z u d i t o t t á k Allah h a r a g j á t , es szerencsétlenseggel sújtatnak^

mia'ltal tagadtak Allah k i n y i l a t k o z t a t á s a i t , s levágták a p r ó fe'takat igaztalcinul. Ez h a t , mia'ltal 3k fella'zadtak ^s e l l e n ­ szegültek. 113. Ck nem egyformák. (Van) az Ir^s Népe között (olyan) nep, kik megrendíthetetlendc, olvassák Allah i g é i t éjszaka i d e j á i , 5 (ík leborulnak. 11^. Hisznek Allahban, az Í t é l e t Napjában, elrendelik a h e l y e s t , veget vetnek a t rága'rsagnak, s versengenek a jácban. Ezek a jótevők. 115. S barmi jcít tesznek nem tagadtatnak meg a'ltala, s Allah Ismerője az orizkedSoiek.

- 81 -

116. Lájn! kik tagadnak^vagyonuk es gyermekeik sohasem s e g i t i k Őket Allah ellen egya'ltalari. Ezek a Pc>col kövei ó'i, s ebben < < mindórckkbn Örckke'. 9 117. S amire a'ldoznak az e v i l á g i eleiben olyan mint a jeges s z e l , ami (annak a) népnek termeset sújt­

j a , kik elkárhoztak öaTHgukat, es az megsemni s i í i a z t . Nem Allah kárhozta el eket, hanem magukat k á r ­ hoztattak e l . i l 8 . d kik hisznek! Ne vegyetek bizalrratcKba ( s e n k i t ) magatokon k i v ü l , (olyat k i ) nem kime'l hc^y l e v e r j e n ; szeretnének gátat vetni nektek. Szájukból g W l ö l e t hangzik, de mit keblük r e j t nagyobb. Mert bizony Mi k i n y i l a t k o z t u k náctek az Ige't, ha f e l e r i t e k (e'sszel) • 119. Lám! Ti azok vagytok, kik s z e r e t i t e k okét, ák nem szeretnek tite.ket e's h i s z t e k az Ira's összességében. Midón, ha találkoznak véletek mondják: Hiszünk! S ha félrevonulnak beletek rramák u j j a i k a t dühükben. Mondd: Pusztuiiatd< el duliotckben. Allah Tudója mit r e j t k e b l e t e k . 120. S ha j c er t i t e k e t (ez) rossz nekik, s ha baj t i t e k e t örülnek n e k i . sújt

- 82 -

De ha á l l h a t a t o s a k vagytck, s őrizkedtek, a'rmanyságuk nem ka'rosit t i t e k e t egyáltalán.

Allah mit tesztek körülveszi. 221. S mi dől útnak indul ta'l (hajnalban) csala'dodtol_, [hogy) k i j e l ö l d a hivők allása't a harcban, hat Allah Meghallgató (volt) es Mindenttudó. l/:2, Midai ket csapatot közületek az a gond e r t , hegy elbuknak, ha't Allah volt oltalmazójuk. S Allahra hagyatkozzanak az igazhivők. 123^ Allah gyézelenre v i t t t i t e k e t Badr-na'l mi doh t i hitványak v o l t a t o k . Hat tartsa'tdc szamán Allahot, hátha tan megháláljatok. 1 2 ' . S mondád a hivöknek: Hat nem eleg-e nöctek, ha Rwjt szamotokra Uratok három ezer angyalt,kik leszállnak (segítségetekre)?

i2S. Mi több! Ha á l l h a t a t o s a k vagytck, 6'rizkedtek es ratck tö'mek h i r t e l e n , ekkor nyújt nektek Uratdí Öt ezer angyalt, feltartoztathatatlandcat.

126. S amit t e s z Allah ( e z á l t a l ) , csupaíi h i r d e t é s náctek, s hegy á l t a l a megnyugodjak szivei de. S • nincs győzelem csak Allahto'l (jövoO. Allah a NagyszerUja Bölcs 127. S vágja l e 0 egy részüket azoknak kik tagadnak, avagy t i p o r j a l e okét.

83 -

hegy meghátráljanak, megsenmi sülj ének. 128. Nincs na<ed (0 MihaíirrHd) egya'ltalán dolgod (velük). akar megenyhül (0) fele'jű<, akár bünteti <5ket. ák a b'.^ósck. 129. Allahe mi az egeken es a földön. Megbocsajt k i n e k akar, s megbünteti k i t a k a r . Aliah Megbocsajto, Könyörületes. 130. 0 kik hisznek! Ne nyelje'tek el az uzsorát többet e's meg többet. Tartsa'tok számon Allahot,háiha lan boldogul t c k . 131. őrizkedjetek a Pcá<olto'l. amely a hitetleneknek ke'szittetett. 132. S engedelmeskedjetek Allahnak,a Himoknek, ha'tha tan megkegyelmezi e t t e k . 133. S versengjetek megbocsátásért Uratdctól, s a Meny­ ország, (minek) szélessége mint az egek e's a f ö l d , az orizkedá<nek k e ' s z i t t e t e t t , IS-i. Kik áldoznak nyugalofiban, s hányattatásban, s k i k megfékezik dühüket, megbocsájtanak az címereknek. Allah s z e r e t i = j ó t e v ő é t . \ 135.S azok, kik midoi (ha) t e s z i k a lede'rseget, avagy megrontják magukat, hát Allahra emlékeznek, s bűn­ bocsánat e'rt esedeznek vetkeike'rt. - S k i , ha nem

- 84 -

,-

"

Allah bocsa'jt-ja meg a buncket? - S non esnél; újból abba, mit t e t t e k e's ók tudjá<. 136. Ezeknek osztályrésze megbocsájtas Uruktól, s Mennyek^ nely a l a t t folyók futnak, s ebben cSk mindörcMcÖn Örökké', s kegy be're (azoknak) kik nxinka'lkodtak. 137- S rra'r elnuitak rendek e l ő t t e t e k , hát haladjatok a f ö l ­ dön e's la'ssátck mily volt beteljesűle'se a hazugdcnalc. 138. Ez k i n y i l a t k o z t a t á s az enbereknek. Útmutató es intelem azoknal<, kik ó'rizkedSc. 139. Ne hagyjátok el magatokat, ne csüggedjetek, t i kereked­ tek f e l ü l , ha hivóij vagytdc. 140. Ha csapa's er t i t e k e t a ( h i t e t l e n e k ) neípelt i s csapás e'rt e , mint o t t * . Azok a napok, miket vi szeri tag sagossá tettünk az eiberek k ö z ö t t , hogy tudja meg Allah kik hisz­ nek, s hcg\' vegyen közületek nem s z e r e t i a rosszteviS^et. L i i . S tegye próbára Allah kik hisznek e's semnisitse meg a h i t e t l e n e k (reményeit). 142. Avagy a r r a számi t á t ok, hogy beleptek a Menyorszagba, miközben Allah tudja kik azck, kik fáradoztak k ö z ü l e ­ tek e's tudja kik az á l l h a t a t o s a k ? (5 h i t v a l l ókat, s Allah

Badri ütközet

- 85 -

143. S bizony kivcLntatc«< a h a l a i t , meg mielőtt

talalkozatck

v e l e . S (most) ne'zzetek, s t i l á t ó i vagytok. \LL. S Niihamnad nem rms mint HimcSc, s küldöttek ő e l ő t t e ( i s ) elmjlanak. Lehet a z , hogy midőn ha mieghal , avagy megölettetik, s t i saricon fordultok? Ki sarkon f o r d u l , hat nem s é r t i Allahot egyáltalaVi, s a hálásakat Allah megjutalmazza. 145- S nem. hal meg le'iek csak Allah engedelmével, ahogy a sors megirja. 5 ki az evilági viszonzást akarja^, adunk belliié, ki a Túlvilági viszonzást akarja^ adunk b e l ő l e . • Viszcnz'j'ík (mindent) a hálásaknak. (kik)

146. S ha'ny profe'ta'val harcolt eg\aítí sok odaad6(hiv6'),

nem hunyászkodtak meg^midoh eVte ;íket (csapás) Allah utja'n, s nem gyengültek e l , s nem i s tört ele mieg. Allah s z e r e t i az á l l h a t a t o s a k a t . 147. S nemi volt (ma's) mit mondtak csak a z t , hegy Urunk! Bocsájtsd m.eg nékünk bűneinket s hiábavalo'ságunkat dolgainkban. S z i i a n i i í s d meg lábainkat, (s tégy min­ k e t ) győztessé a h i t e t l e n e k népe f ö l ö t t . 148. S megadá nekik Allah az evilag v i s z a n z á s á t .

.

-

86 -

s a Túlvilág jóságos v i s z o n z á s á t . Allah s z e r e t i a jótevőket. 149. 0, kik hisznek! Ha engedelmeskedtek azdoijtk, kik h i t e t l e n e k , (ck) sarkon fordítanak t i t e k e t , s t i vesztesként fordultok meg. 150. Mitöbb ! Allah a t i F e l s i e t e k , 5 0 a Pa'rtfogck Legjobbika. 151. S vetúűnk szivébe azd<nak, kik h i t e t l e n e k r e t t e g é s t , mia'ltal balványdcat a ' l l i t o t t a k Allah melle', melyek­ nek nem adatott hatalom. Hajlékuk Pckol, s nyomor lakdielye a rosszteveknek. 152. Bizony Allah meg'ercísiti náctek Í g é r e t é t midoi megfutamitja'tck ^ e t az 0 engedelmével. (S ezt) mind­ addig ( t a r t j a ) , mig (ba'torsagtok) el nem bukik,

avagy ö'ssze nem különböztök az„akaratban, s engedet­ lenkedtek, miutaji megimtatta ná<tek mit s z e r e t t d e . Közületek, ki akarja az evilágot, s közületek ki akarja a Túlvilágot. S majd elmenekített t i t e k e t tííliik, hogy megpróbálj C I t i t e k e t . S bizony f e l o l d o ­ X zást (nyertetek), s Allah k i v á l t s á g o s a hivS<kel. 153. Midcxi felmentetek (a hegyre), s nem s z e n t e l t e t e k figyelmet senkire, a Himők mcgúTetek toborozott t i t e k e t . S ó viszcnzcí nektek a bánatot az (ö) bánata'ert, (s hegy megtanítson t i t e k e t ) ne kodjatdc aze'rt, mit elhiba'ztatck, szomor-

- 87 -

san azert mi sújt t i t e k e t . Allah É r t e s ü l t a r r ó l mit t e s z t e k . 154. Majd ra'tok b o c s á j t o t t a a bánat után a b i z t o n s a g o t . Szenderge's k ó o ó s i t e ' e l (egy) rendet k ö z ü l e t e k . S

(egy ríHsik) rendet csak onriEga é r d e k e l t e , A l l a h r a igaztalanul gondoltak, a tudatlanság g o n d o l a t á v a l . Nfondak: Van-e nekünk részünk az ei rendele'sben? Nfendd: Az el rendel e's összességeden Aliahé. S rragukba r e j t i k mit nem nyiivanitanak ki neked. Mondják: Ha lenne re'szühk az elrendelésben, nem e l e t t e t t ü n k volna meg emitt. Mcxidd: Meg ha a hazaitokban is

l e t t e t e k volna^tovatűntek volna azd<, kiknek megíra­ t o t t a megölettetes a n^oigvohelyeikre, (hogy emigy)

próbálja meg Allah mi a kebletekben, s tegye próba'ra mi szivetekben. Allah Tudo'ja mit (rejtenek) a keblek. 155. LamI Kik elfordultak közületek a napon, mikor a ket csapat tala'lkozott, hát a Sa'tán a z , ki (bűnre) csa'b i t o t t a (fket eg^méhariy (dologgal), mit kiérdemeltek. Bizony feloldozta Őket Allah. Lam! Allah Megbocsa'jtc, Irgalmas. 156. 0 kik h i s z t e k ! Ne legyetek olyanok, mint kik tagadtak, es mondtak testvéreiknél:.

midőn azd< az u t a t j á r t á k , £vag>' hadban v o l t a k ; Ha velünk l e t t e k volna nem haltak volna meg, s nem i s ö l e t t e k volna l e . S tegye ezt Allah g},'ötrelenicént szivükben. Allah é l t e t , Allah mit tesztek L á t j a . . 157. S mi ( t ö r t é n i k ) , ha megölettettek Allah u t j á n , avagy meghal td<.? Megbocsájtás Allahtól és kegyelem, elmulasztás

bizony jobb mint a z , mit (cS<) gyűjtögetnek. 15S. Mi ( t ö r t é n i k ) ha meghaltok, avagy megölettettek, (s midőn) Allahhoz egybehívat t a t tok? 159. Állal kegyelméből elnéző v o l t a i velük (0 MihairrrHd)* S ha e t t é l volna ádázul zordszivü, hát szétszóródtak

volna körödből. Hát oldozd fel őket, kérj rájuk megb o c s á j t á s t mjtass rá nékik a dolgokra. S midőn e l - ! tökélted magad, hát hagyatkozz Allahra. Lám! Allah s z e r e t i (kik Reá) hagyatkoznak. 16. Ha Allah pártotokat fcgja hát nincs néktek legyőzőt S Í . S ha megvonja t ő l e t e k , hát ki fcgja pártotokat Öatána? Hagyatkozzanak Allahra a hivők. 161. Nem á l l a prófétának, hegy sikkasszon. S ki sikkaszt,

hozza azt mit s i k k a s z t o t t a Feltáiradás Napján, nHJd minden lélek a s z e r i n t f i z e t t e t i k meg, mit megérdemel,

89 -

s ^ nem leszndk elkárhoztatva162. S a z , ki követi Allah megelégedettsege't, olyan-e' mint aki kivivja Allahtol az elkárhozást, s h a j ­ lékuk a Pd<ol, s a sors nyorr>oru? 163. Allahnal fdcozatdc vannak, s Allah Lato'ja annak, rait tesznek. 164. iíert bizony Allah mannája a hivokre, midőn e l kraldte közéjíűc a h i r v i v o t közülük, k i olvassa nekik az 0 ige'je't, okosbit j a okét, megtanitja nácik az I r a s t , a Bölcsességet. Azelőtt Ők nyilvánvaló e l ­ tévelyedésben e l t e k . 165. S middi csapás e'rt t i t e k e t , a t i csapásotok (ra'juk) ke'tszeres. Mondtátok: Honnan ez? Mondd (nékik c5 ^.khamrad): Ez b e l ő l e t e k (fakad). Lam! Allah Mindenre képes. i5ó. S ami l e s ú j t o t t reatck, miden a napon a ket csapat t a l á l k o z o t t , hát az Allah engedelmével v o l t , hogy 0 megtudja kik h i v ^ , 167. S hegy (5 megtudja k i k a képmutatók. Mondva vagyon nékik: J ö j j e t e k Allah utjain h a r c o l n i , avagy védekez­ zetek. Nfondak : Ha mi tudnánk a harcot, követnáik titeket. S ^ a h i t e t l e n s ^ h e z azon a napcai k ö z e ­

lebb v o l t a k , mint a h i t h e z . Szájuk azt mondja, mi nincs a szivünkben.

— 90 -

Allah a Legjobb Tudója annak, mit e l f e d t e k . 168. Kik mondák testvéreiknek (kik harcba mennek)j miközben iSk. o t t h a i ) ülndc: Ha nékiŰTk engedelmeskedtetek volna, nem ö l e t t e t e k volna l e . Mondd (nékik 0 Muhairmad): Ha'ritsa'td< el magatoktól a hala'lt, ha igazak vagytok. 169. Ne szamitson a z , k i l e ö l e t e t t Allah utján h a l o t t n a k , s ő t j é l o . Gc Uruknál e l l á t t a t n a k . 170. Boldogok, m i á l t a l Allah kiváltságalDol re'szesülnek, megörvendeztetik azd<at, kik nem csatlakoztak hozzájuk a hátramaradottaik közül. S nem jó' reájuk a felelem, s nem &K. bankodnak. 171. Megörvendeztetnek Allah kegyeiméből es k i v á l t s á g á b ó l . Lám! Allah nem f e c s é r l i el a h i v ^ b e r e t . 172. Kik Allah es a H i m i ^ kedve szerint j a m a k , miután túzvesz s ú j t o t t l e rajuk, s kik ]o'tevS< e's Őrizkednek, jutalmuk hatalmas. 175. Azdc, kiknek az eiberek mondják: íme! Az enberek e l l e ­ netek gyülekeznek, hát félj etek okét. De hitükben t o val^b gyarapodtak, s mondtak; Allahra szánitunk e's 0 a 1eg3 obb,(ki re) hagyatkozunk. 174. Hat megfordultak Aliah kegyelméből e's k i v á l t s á g á b ó l s nem e r i n t e t t e 3<et a rossz. S követtek

- 91 -

Allah megél egedet t s ^ e t . Allah a Hataliras K i v á l t s á g Birtokosa. 175" Hanen az a Sacán, ki .Tiegfeletnli t i az O h i v e i t . Hat

ne f é l j etek .^.et, fe'ljetek Engem, ha hivők v a g y t d < . 176. Ne bántson téged a z , ha (3< a h i t é t l e n s é g b e rohannak. Lam! de sohasem s e r t i k meg Allahot e g y á l t a l á n . A l l a h akarja ugy, hogy nem teremt nekik szerencsét a T ú l ­ v i l á g o n , s szarrukra a hatalrras szenvedés. 177. Kik a h i t e t tagadásra v á l t o t t a k , nem s e r t i k A l l a h o t e g y á l t a l á n , s czamikra a fájdalmas szenvedés. 178. S ne szarnitsanak kik tagadnak a r r a , hegy mit kiszabunk nekik j o orjtaguknak, hanem mit kiszabunk nekik (arra

j o ) , hogy tovább g y a r a p í t s á k a v é t k e k e t , s szanukra iszonyú szenvedés. 179. Nem. a r r a ( t ö r e k s z i k ) A l l a h , hogy meghagyja a h i v ^ e t , ahogy t i vagytok. (Ez)addig, mig megkülöibozteti a gonoszt a j o t o l . S nem a r r a ( t ö r e k s z i k ) A l l a h , hegy k i k e s z t e s s e n t i t e k e t a z i s m e r e t l e n b e , hanem A l l a h kiszemeli az 0 k ü l d ö t t e i b ő l a z t , k i t 0 a k a r . Hat higgyetek Allahban es az 0 k ü l d ö t t e l b e n . S ha h i s z t e k es orizkedtd<, hat szamotokra hatalmas a b e r .

- 92

180. S ne szaínitsatdc, hegy azok, kik felhalmoztak a z t mit Allah adott nekik az 0 b 3 < e z ü s t é b ő l , hogy a z ­ á l t a l jobb nekik. Sot b a l s o r s n á c i k . Orvul ö l e l i őket mit felhalmoztak, a Feltámadás Mapján. Allahe a z egek .e's a fold öröksége, s mit t e s z t e k a r r ó l A l l a h Ertes,ült. 181. Mert bizony meghal la Allah beszedet azdcnak k i k mondák: Lam Allah szegény, s mi gazdagdc vagyunk. Felirjuk mit mondtak, s hogy megöltek i g a z t a l a n u l a pro^'fetakat, rrajd Mi mondjuk:'ízleljetek meg az egete's k i n j a i t . 182. Ez ( a z é r t ) , mit megelőlegezett kezetek. Allah •nem elkárhoztatoj a az iŐ) szolgainak. 183. S (ck) kik mondták: íme! Allah megegyezett velünk, hogy ne higgyünk a Himc3cnek addig, mig el nem hozza nekünk az á l d o z a t o t , mit tuz eme'szt. Ivfondd (nácik 0 Muhamrad): Ivkr e l j ö t t e k hozzátok a küldöttek a kinyilatkozasojckal, s azzal mit mondtatok. Ha't mié'rt ölte^tek meg ^ e t , ha igazak vagytok? ISC. S ha megtagadnák téged, hat bizony megtagadtattak a küldöttek kik e l ő t t e d , ( k i k ) elhozták a k i n y i l a t kozásckat, a ^ s o l t a r o k a t , s a fényt á r a s z t ó I r a s t . elotten

- 93 -

185. Minden l ^ e k megízleli a h a l a ' l t . Hanem megfi­ z e t t e t i k náctek be'retek a FeltánHda's Napján, S ki e l t a v o l i t t a t i k a Pckoltol es b e v e z e t t e ­ t i k a Menyorszagba, hat valóban g y ő z t e s . S mi az evilági e'let, ha nem vigaszt el i k á p r á z a t . 186. Proba'ra lesztek teve vagyonotokkal oirragatdckal e's meg kell hallanotok a sok gyarlóságot azokról, kiknek megadatott az I r a s eléíttetek, 5 kik bálványt á l l í t o t t a k . Hanem legyetek á l l ­ hatatosak, őrizkedjetek, s ez a dolgck r e n d i t ­ hetet lensege. 187. MidÓh véve'Allah egyezsege't azoknak^kiknek megadatott az Ira's (c5 monda'): (Ez aze'rt v a n ) , hegy tegyetek nyilvánvalóvá az enbereknek e's ne p a l á s t o l j a t o k el a z t . S elvetác azt ha'taik mcge', es aprópénzre v a ' l t o t t a k . Ha't nyorTX)r az, mit k i v á l t o t t a k . 188. Me szajnitsátdc azokat, kik örülnek mi nekik meg­ adatott es szeretnác, ha megdicsőülnének a z á l ­ t a l , mit nem t e t t e k . Hat ne vegyetek i^cet száíiba, (OK) kivivői a kínoknak, s nékik fa'jdalmas szen­ vedés. 189. Allahe'az egek e's föld Teljhatalmusaga,Allah Mindenre Képes.

- 94

190. Lám! Az egek es föld teremte'se'ben, az e'jszaka e's nappal kulóhbő'zó'segeSen a bizonyságok a meg­ értess enberenek. 191. Kik megemláíeznek Allahrol álltukban, ültükben, s oldalukra (dőlve) es gondolkoznak az egek es föld teremte'sái. (Mondjak): Üronk! Narj teremted ezt hiábavaloiak. Leg}' Dicső! S (frizz minket a Pckol k í n j a i t ó l . 192. Urunk! Te vagy^kitha b e j u t t a t s z a Pokolba, hat ] izony valóban b^iveted. S nincs a bűnöseknek pa'rtfcgo. 193. Urunk! Lam! Meghallánk a hiva'st, (ahogy) hiv a h i t r e . "Higg^'etek Urat okban'1 Ha^'t mi hiszünk. Urunk! Hat bocsajtsd meg ná<ünk vétkeinket, vedd l e rólunk rossztetemenyeinket es a helyesen elekkel együtt mulassz e l . 194. Urunk! Add meg nékünk,mit megige'rte'l küldötteiden k e r e s z t ü l . S ne végy minket (a pckolra) a F e l ­ támadás Napján. Íme! Te nem téveszted a t a l á l k o z ó t , 195. S kedvezett nekik Uruk,(mondvái): Íme! Nem v e ­ szejtem el a munkából el6'rainka'ja't közületek, férfie't, vagy noet. Egyma'sból valác vagytdc. S kik elm4enekültek és k i u z e t t e t t e k otthonaikból, s kárt szenvedtek

. - 95 -

az En utamon, harcoltak é's megölettek, hát l e veszem ro'luk rosszt^temenyeiket, s bevezetem ^ e t a Mennyekbe, mely a l a t t folyik futnak,viszonzás­

ként A l l a h t o l . S Allahnal, Na'la - a legszebb v i SZOTITÁS .

19o. Ne vezessen f e l r e (0 Mihamradj azcknak, kik h i t e t l e n e k a földön.

forgandósága

197. (5 szanukra) sovány v i g a s z . I/ajd hajlekiiV a Pd<ol, s nyomorúság a s z á l l á s , 198. Hanem azd<, kik iragukat Urukhoz t a r t jóik, szanukra a Mennyek, mely a l a t t folyd< futnak, s ebben ^

mindcrökkÖn ór'dcke', egi adoianykent A l l a h t o l . S mi A.! laí 'a'l (megvan), az a legjobb a helyesen e l i t n e k . 199. S lajii! Az Iras Népe kÖzűl van, ki h i s z Allahban, s abban, mii na<tek adtunk, s mi nekik megadatott es iTHgukat alárendelik Allahnak. Ck nem v á l t j á k Allah k i n y i l a t k o z a s a i t aprópénzre. Ezeknek jutalrra Uruknál. Íme Allah Gyors Számvető. 200. 0, kik his2aiek! Legyetek á l l h a t a t o s a k , tűrjetek

(mindenkinél jobban), kössetek meg magatd<at, t a r t ­ satok számon Allahot, t a l á n boldcgultdc.

- 96 -

ii. Szura Asszonyok (Medinai k i n y i l a t k o z t a t á s )

A Mindenhatcí és Kchyorületes Allah neveben

1.

d, errberek! Tartsatnl-; szamcn Uratckat^Aki egy leiekből teremtett t i t e k e t es teremte b e l ő l e parjat es kett(5bál szóra szét a sdc f é r f i ú t és asszonyt. Tartsatdc szamcsi Allahot, Akit • kerdóre vontok (jogaitokról) es az (asszcnyck) máheit. Lam! Allah reatdc Felügyel.

2.

Adja^tok meg az árváknak vagyonukat, ne c s e r e i Je­ tek fel vetekre a j o t , s ne nyeljetek el vagyonaikaí vagyonaitckka. Lam! Ez nagy bun l e n n e .

3.

S ha f e l t e k , hegy nem vagytdc méltányosak az a'rvakhoz, hat párosodjatok az assz<nyd<kal k i k jác nektek, ketto't, harmat, s negyet. S ha fe'ltek, hogy nem vagytd< igazságosak, hát egyet, avagy mit jobbotok b i r .

- 97

Ez a legkevesebb, hog\' ne icazsaetalankodjatck. 4. S adjatok meg az asszcnyoKnok resrar:et {hozományt} szabadcn. S ha engednek bel6'le vala.T.lt i s nektek o i s z a n t u k b c l , nal nyeljeteK ei azt uGvkent, ör­ vendve. 5Ne adjatck meg felkegN'einxi'eknek vagyonukat, nút
j /
, /

odahelyezett Allah hozzatoK rriegletre. S t a p l a l Ja'tok c1<et belé'le, oltc'ztessetek, s szóljatok hozzájuk i l l ó szót, o. Tegyetek prooara az arvaKai rnig^ei r-em eriK a nemze'st (házasságra neni erriek), s ha meg l e l étek közöttük az egi j e l e t (negertelí); hat fizessetek

meg nékik vagyonurcat es ne nyeijete-k ei azt t é ­ kozlóként, hevesen, ( a t t ó l tartvanijhcgy feletek

nőnek. S ki gazdag, hat legyen ne.Ties l e l k ű , s k i szegény, hát nyeljen el a (vagyonból) i l l o e n . S ha megfizetitek nekik vagyonukat, hat esküdj e t e k
'rrkon T taí/-1 4^ % t-, /; t j 3 r j ^ I orr anr*. rs X-Tíarrr; <»r n n ísiv-

7.

A fe'rfluknak reszesede's ' j á r ) abból, mit a s z ü ­ lők es ríá<oncK. meghagytak. Az asszonyoknak r e s z e ­ sede's (ja'r) abból, mit a szül Se e's rokonok meg­ hagytak. Van hol keve's, van hol több - a r e s z e s e Ges -jar.

3.

S ha megjelennek a felosztáson (c'rckseg) a rol-consag

- 98 -

az a'rvaík es a szűkölköüác, hat juttassatok nekik beló'le es szc^ljatok hozzájuk i l l ó ' szót. 9. S aggódjanak, kik ha naguk mögött gj'enge utódot hagynak, s féltsék ácet. Tartsák száinon Allahot, s szoljának becsületes szót. 10. LajTi! Kik elnyelik az a'rvák vagyonát biihösen, ha­ nem (3c (ezáltal) tüzet nyelndc el hasaikba, s ö< a Pckol lángjain perzseltetndc. 11. £ eló'irja néktek Allah (a gondoskoda'st) gyermekeitekréls a fiúgyermek szerencse'je (részesedése), mint ke't Ic&iye, s ha a lanydc többen vannak kettcíie'l, hát övek a ke'thanmda mi megmaradt (öroks^), s ha egy (a leány), hát öve a fe'l. Minden egyes szülójáiek (az elhunytnak) egy hatod j a r abból mi megrraradt, ha van náci (az elhunytnak) fia. S ha nincs náci fia, e's Ör3cösei a sailSc, hat anyjaíiak egyharmad j á r . S ha van neki five're, haít az anyianak ^ ^ a t o d j á r , a végrendelet után mit orőkul rendelt, vagy a tartozásból. Apaitck es fiaitok: Nem tudjatcác nelyikuk (all) közelebb hozzatok hasznavehetosegben. Ez Allah rendelkezése. LaraJAUah Mindentudó, BÖlcs..

12.

S t i e t e k a f e l e , mit meghagyott f e l e s e g t e k , ha nem volt nekik gyermekük. S h a - v o l t nekik gyermelcuk^

' • . hat t i e t e k az egv'negyed abból, mit hatrahagytak a végrendelet uíaln, mit örckiil rendeltek, vagy t a r t o z á s b ó l . S övek ( f e l e s é g e i t e k é ) az egxTiegyede annál-:, mit hátrahagytok, ha nincs nektek g y e r . • : mek.etsk'. S ha van gyermelcet ek, hát cr/ek az egynyolcad abból, mit hat rahag^'t ok a végrendelet u tan, mit ordcul rendeltek, vagy t a r t o z á s b ó l , S ha a férfi vagy no íkind^) ordcul hagy t á v o l i (rokon), s neki f i v é r e , vagy novere van, hat minden e g y e s ­ nek k e t t e j ü k kozul egyhatod ( j a r ) . S ha ennél t ö b ­ ben volnának, hat társak az egyharriBdban a v é g r e n ­ delet után, mi orokul r e n d e l t e t e t t , vagy t a r t o -

zasban,-(ami) nem. k a r o s i t . " Az e l r e n d e l é s A l l a h t o l v a l ó . Allah -Mindentudó', Irgalmas. 13. Ezek Allcih k o r l a t j a i . Ki engedelmeskedik Allahnak es HimokeneK, azt 0 b e j u t t a t j a a Mennyekbe, mely a l a t t folyá<. futnak, ebben ók mindprcKkön oroKke, s ez a nagy győzelem. \L,. S ki Allahnak es az 0 Himckenek nem engedelmes/ '
" I

kedik, s áthágja az 0 k o r l á t a i t ,

"Az orckoscket nem t e r h e l h e t i több hatrahagyott mint ee%'harmad.

tartozás,

- 100 -

h^t azt b e j u t t a t j a

(0) a Pokolba, o t t ó'mindörck-

kÖh óirckke', s szántara a szörnyű szenvede's. 15. Kik jcraiek a s s z o i y a i t c k kÖzt, s ledérek, hat t a n ú s ­ kodjon ellenük n ^ y közületek. S ha tanúskodnak, hat t a r t s a t d < 3ket (bezárva) a hazakban mig el nem

rmlasztja 5<et a h a l a i , vagy Allah j e i o l i nsg nékik az u t a t . 16. Kik j ( ^ e k ( f e ' r f i ^ es nóO közületek, (s ledérek) hat

f e n y i t s e t e k meg k e t t e j ü k e t . S ha megbánjak es magjavulnak, hat hagyjatde meg eket. Lam! Allah a Meg enyhü 1 ó', K onyórü 1 et e s. 17. Hanem a bűnbocsánat^ Allahra t a r t o z i k (es csak) azd<nak ( j a r í , kik a rosszat tudatlanságból kö­

v e t i k e l , majd megbánjak (azt) hamarosan. Ezeknek Allah megbocsaj t . Allah a Mindent tudó', a Bölcs. 18. S nincs bűnbocsánat azoknak, kik a rosszat mivelik mindaddig, mig el nem jo'egyikükhöz a halál e's iiKxidjá: Íme! EÍi most megbáiom (bűneimet). S nincs (bűnbocsánat) azoknak, kik meghalnak es ác h i t e t lendc. Ezek szamara Mi e l o c e s z i t e t t ü k a fájdalmas szenvedést. 19. 0 , kik hisznek! Nem megengedett ná<tek, hogy o r c k ö l j e t e k az asszonyokat u t a l a t o s a n (erőszakkal), sem a z , hogy k é n y s z e r í t i t e k eket, hogy elvegyetd<

- 101 -

n é n i t a b b ó l , mit nekik a d t a t d < , hacsak nem jönnek e l o nyilvánvaló l e d e r s e g g e l . É r t s e t e k egyet velük i l l ő e n . S ha meguta'lja'tck á c e t , hat megesik, hogy megutaltd< v a l a m i t , 20 melybe Allah megtéve a sck ioi ,

Ha fel akarja'tdc c s e r é l n i a feleseget feleség helye­ b e , 5 eg^'iküknek halommá (pénzt, ajándékot) a d t a ­ tok, hat ne vegyetek el b e l ő l e serrmit. Vannetek-e azt ragalcsrkent, s nyilvánvaló búnként?

2 1 . Hogyan vennetek el a z t , miután egymásba fonódtatok, 5 vevenk t ő l e t e k s z i l á r d egyezséget? 22. S ne nemezzetek, k i k e t apaitok nemzettek az a s s z o ­ nyok közül, hacsak eddig meg nem t ö r t é n t {a múlt­ ban). Lam! Ez l e d e r s e g , i r t ó z t a t ó es rossz u t . 23. M e g t i l t a t t a k nektek a n y a i t o k , leányaitok, n ő v é r e i ­ t e k , apai nagyneneitek, anyai nagyneneitek, fivére­

tek l e á n y a i , nővéretek l e á n y a i , anyaitok, kik szop­ t a t t a k t i t e k e t ( s z o p t a t ó dajkák), szoptató nővé­ r e i t e k , asszonyaitcác anyja, nevelt leányaitok, kik a t i gondoskodasotckban ( á l l n a k ) , (s kik s z u l e t t e k ) asszcaiyai t cKt o l ,

- 102 -

s k i k e t befogadtatok. S ha nem fogadtatok be o k é t . hat nem v e t s e g szamotokra (a n e v e l t l e á n y ) . (Nkgt i l t a t t a k ) n e k l e k f e l e s e g e i f i a i t o k n a k , kik ágycKo— tokból (j<5'tek), s hogy összegyuj t seték ket n ő v é r t , hacsak eddig meg nem t ó ' r t c n t . huc! Allah az Irgaltnas a fönyorliletes.

24. ( M e g t i l t a t t a k nektek) a jo'tet lelkű (minden házas) asszonyok, kivéve mit jobbotok b i r . Megírta ezt Allah rca'tok. Megengedte ná<tck, mi ezek mcgott l e l e d z i k , hogy vagyjatdc vagyonotok á l t a l a j o t e t ioikeket ( t i s z t a h á z a s s á g o t ) , s n é m a kicsapongast5 k i k é i élveztek (asszcaiyokat) közülük, hat a d j a ­ tok meg bérüket (re'szükel) kötelezően.. Nem v e t e k szAmotckra émiiben kiegyeztek a k ö t e l e z ő resz(megaddba) Uían. Lam! Allah Mindent tudó, Bölcs. 25. S ki non képes közületek (megengedni magának), hogy a j o t e t hivő (asszonyokkal) nemezzek (pár o s a i j á c ) , hat (tegyeltek) azzal k i t jobbotd< b i r , a hivo (szolga) leányaitok kö'zül. Allah ismeri legjobban h i t e t e k e t . Egymásból jővetek^hat n e mezxetek (párosodjatok) velük csaladjuk e n g e d e l ­ mével, 5 adjátok meg nácik

- 103 -

bérüket (re'szuket) i l l ő e n . J o t e t lelkű (asszonyd<) nem kicsapongok, sem laza rragaviseletuek. S ha (férjhez mennek) t i s z t e s s e g g e l , s elkövetik a lederseget, hat reájuk feleannyi Dunietes, mint a j o t e t lelkű as5zonyd<ra (ugyanilyen helyzetberi). Ez ( a d a t o t t ) azoknak, kik f é l i k a bűnt megkiserelni' közületek. S ha á l l h a t a t o s a k vagytok, jobb nektek. Allah a Bunbocsajto, a Könyóníletes. 26. Allah azt a k a r j a , hogy megnyilatkoztasson nektek, s vezessen t i t e k e t azoknak példáján, kik e l ő t t e t e k , 5 hc^y megbocsajtson nektel:. Allah Mindent tudó, Bölcs. 27. -S Allah meg akar bocsajtani nektek, s akarja hogy kik követik ( s a j á t ) vagyulcat, hat forduljatd< el (tőlük) hatalnBs f o r d u l á s s a l . 28. Allah enyhíteni akarja rólatok (a terhet )> ( m i á l t a l ) < az enber gyengének t e r e n t e t e t t . 29. 0, kik hisznek! Ne n y e l j e t e k el vagyonotokat magatok közt haszontalan, s hanem legyen (olyan) k e r e s k e ­ dés, melyben kc'zösen k i e g y e z t e t e k . S ne c'ljetek meg magatd<:at (egymást). Lam! iAllah feletek Köiyörületes. 30. S k i ezt t e s z i ellenségeskedéssel, gonoszul, hat Mi ot a Pokolra v e t j ü k ,

- 104 -

s ez Allahnak egyszerű. 31. Ha elkerülitek a nagy (dolgokat) mik bevegeztettdc (megtiltattak) szamotokra, hat lü levesszük rólatok rossztetemaiyeitdcet, s bevezetünk t i t e ­ ket a nemes kapun. 32. Ne kivanjatdc azt mi kiváltságban reszesitette Allah az egyiket a nasikkal szénben. A férfiak­ nak részesedése (van) abból, mit nyertek, aszszoiyoknak részesedése (van) abból, mit nyertek. Ke'rjetdc Allah kiváltsagaft. Lam! Allah minden dolgok Tudója. 33. Mindaikinek kijelőláik örökösét ahhoz, mit hatráhagynak a szuloc es a rokoiok. S kiknek job­ botokkal köttetett (egyezség), hát adjatdc meg részesedésüket. Lam! Allah mindai dolgok Tanuja. Zí*. A férfiak kiállnak az asszonyokeVt, miáltal Allah kiváltságában reszesitette egyiket a raar f f

sikkal szénben, s miáltal áldoznak vagyonukból (eltartani az asszonyt). Hat a jotet asszonyok engedelroesdc, megőrzői az ismeretlenndc, mit Allah ő r i z e t t . Kiktől felt de, hogy fellázadnak, hat intsetdc meg cicet, s kergessetdc ácet a nyugváielydcre, s verjetde okét. Ha engedelmeskednek náctek, hat ne keressetdc ellenük az utat (sorsot).

- 105 -

Lam! Allah a I'/agassagos, a Nagy. 35. S ha f e l t e k a s z a k í t á s t ó l k e t t e j ü k ( l e r j es f e l e ­ ség) k ö z ö t t , ha't küldjetek ite'lot a férfi csalad­

j á b ó l , s i t é l o t az asszony csaladjából. Ha k e t t e n akarják a h e l y r e i g a z í t á s t , hat Allah egyetértést •'teremt; kettejük Rczt. At.ari ..iinaentuGc, t , r t e s u i t . 36. Szolgáljatok Allahot e's ne a ' l l í t s a t c k ó melle seTmít ( b á l v á n y t ) . S legyetek jok a sziilckhöz, a kö­ zeli rckonokhcz, árvákhoz, szűköl ködökhöz, a szom­ szédhoz ki rokonod m e l l e t t , s a szanszedhoz ki melletted (e'l), ú t i t á r s h o z , vándorhoz, s k i t j o b ­ botok b í r (szolgákhoz). íme! Allah nem s z e r e t i ki kérkedik, s büszke. 57. Kik felhalmoznak, s uralkodncik az erbereken fuka­ r u l , s elfedik mit Allah adott nekik az 0 k i v a l t sagabo'l, hat a hitetleneknek elokeszitettlilc a s z ö r ­ nyű szenvedést, 38. (Szintén azok), kik (ügy) áldozzák vagyonukat, hogy az entiereknek la'tszodjek, de nem hisznek Allahban, sem az Í t é l e t Napjában. S k i a Satant magához t á r s u l , hat a t á r s a r o s s z . 39Mi (vama) reájuk, ha hinnének Allahban, az í t é l e t Napjában^ (veszi)

- 106 -

s áldoznának abból mit Allah adott nekik es Allíih róluk tud? 40. Laml Allah nem ront rneg szemernyit sem. S ha
/ '

t

"

,1

ti

j ó t é t r e l e l , hat O azt megkettőzi, s ad az O Szinebo'l hatalmas be'rt. 41S hogyan (lesz azokkal), ha Mi hozunk minden nerazetbál t e n u t , s Mi hozunk téged (0 Mihamad) c e l l e nűk tanuTiak. 42. Ezen a Maucn azok, kik tagadtak es neii engedel­ meskedtek a Hímeknek (rrajd azt szeretnék), hogy legyenek z. fólcdel eg^' s z i n t e n , s nem h a l l g a t ­ ják el Allah elöl beszédüket. 43 0 , kik hi-;inel<! Ne közeledjetek az imához, s t i részegek vigytck addig, mig nem tudjatok mit b e ­ s z e l t e k , s ne t i s z t á t a l a n u l , kivéve ha az utat jár­

jatok addig, mig nem t i s z t á l k o d t o k . S ha betegek vagytok, vagy utcn vag^/tck, vagy egyiktek az a r nyekszekrci jcn, vagy asszonyt e r i n t e t t e t e k es nem t a l á l t o k v i z e t , hát végezzetek el felrrasr/an magas­

r a , t i s z t a ( t a l a j j a l ) , s t ö r ö l j e t e k m.eg a r c o t o k a t , s k e z e i t e k e t . Lam.! Allah a Feloldozó, a Megbocsajto. 44. Nem la'tad-e, kiknek megadatott rész az í r á s b ó l .

- 107 -

(s a z t ) eltévelyedésre v á l t o t t a k , s azt akarjak, hogy LS' e l t e v e l y i t s e k { az igazhivőket) az u t r o l ?

Allah ismeri a legjcbban e l l e n s é g e i t e k e t . S e l é g ­ séges Allah Örizetek, s e l e g s ^ e s Allah Pártfogónak.

46.

A zsidá< közt, kik kiforgatják a szavakat h e l y e i k ­ ről (összefüggéseikből) , s HiCndjak -."Hallunk es nem engedelnieskedühk"^ s ' h a l l j , mint ki nen h a l l " , 5 "figyelj ránk". E l t o r z í t v a nyelveikkel, s átdöfvén a v a l l á s t . Ha azt mcndtak volna: Hallunk es engeT delmeskediink, h a l l j es t e k i n t s ránk, jobb lenne nekik es egyenesebb. De mega'tkoza (5cet Allah hi t é t ­ lenségük á l t a l es nen hisznek csak keveset.

47

0 , kiknek megadatott az I r a s ! Higgyetek mit k i ­ nyi latkoztatt^jnk megeró'sitve a z t , mi veletek v o l t elJzáleg, hogy lercnboljuk színüket es visszavessük azt kuszaságába, avagy megátkozzuk e k e t , ahogy

Mi megatkozí'jk a Szcrrbat k ö v e t ő i t . S Allah p a r a n csa e l v é g e z t e t e t t . 43. Lam! Allah nembocsajtja meg, ha társakat (bal-

vanyokat) á l l í t a n a k ümelie. Megbocsajt ezen k i vül (mindent) annak, kinek akar. Ki t á r s a t (bál­

ványt) á l l i t Allahnak, hat valóban hatalmas bűnt eszel k i . 49. S nem. l á t a d - e ' a z o k a t , kik magukat művelik ( t i s z ­ t í t j á k ) , mi több, Allah

- 108 -

azt m i v e l i , k i t 0 akar, s &^ nem lesznek meg­ rontva szikranyit seni. 50. Nézd, hogyan eszelik ki Allahra a hazugságot, mi elég ahhoz, hegy nyilvánvaló bun leg^'en. 5 i . Nem lata'd-e azckat, kiknek rr^gadaítak részek az Í r á s b ó l , s kik hiszriek a baivanyckban es a hamis istenségekben es ihog^O mondjak Se azd<ra kik h i t e t l e n e k : Ezek jobban vezettetnek mint azok,kik hisznek (Allah) útjában. 52. Ck azok, kiket elátkozott Allah, s az k i t Allah e l á t k o z , hat sohasem t a l á l s z neki (0 NhhamrBd) pártfogót. 53. Avagy van-e nekik reszuk. a Mindenhatc'sagbol?

S ha van, hát nem adnak az arbereknek szemer­ nyit sam. 54. Avagy irig>'lik-e az errbereket azért mit megadott nekik Allah az 0 k i v á l t s á g á b ó l ? Hat bizony, Mi megadtuk Abrahain nemzetségének az í r á s t es b ö l ­ c s e s s é g e t , s adtunk nácik hatalmas k i r á l y s á g o t . 55. S közöttük ki h i t t benne, s közöttük ki k i k e l t e l l e n e . Elegendő a Pdcol (tüze) fel eget e'siikre. 5b. Lam! Kik tagadjak k i n y i l a t k o z a s a i n k a t , 21 Pokolra *1 vezetjük áaet. Mindahányszor mege'rett (leégett '

ro'luk) bó'rük, felcsere'ljük azt ma'sik b ó r r e l , hegy Í z l e l j e k meg

- luy -

a szenvedést. Íme! Allah Nagyszerű, BÖlcs. 57. S azd<at, kik hisznek e's jdcat cselekednek, b e j u t ­ tatjuk a Mennyekbe, mely a l a t t folyck futnak, s ebben ^ mind5fc3kk'dn örScké az id<Sí végezetéig, benne nekik a szeplőtelen p a r , s bejuttatunk nékik arnyas a r n y a t . 58. Lam!.Allah megparancsolja nektek, hog\' adjátdc v i s z szaaletáécet azok gazdainak, s ha az emberek közt

ite'ltek, hat ite'ljetek igazságosan. Lam! Allah nyájasan figyelmeztet t i t e k e t . Lam! Allah a Megh a l l ó , a Meglátó. 59. 0, ki-k hisznek! Engedelmeskedjetek Allahnak e's engedelmeskedjetek a HimcScnek, s azoknak, kik a parancs gazdái (elo'ljaroitdv) közöttetek. S ha
/ t /

csszekulcsiboznetek valamiben, hat hagyjatd< azt Allahra, s a Himc^re, ha h i s z i t e k Allahot es az Í t é l e t Napját. Ez igy jobb nektek, s szebb l e s z a vegén. 60. Nem l a t t a t c k - e azokat, kik s z i n l e l i k , hegy hisznek abban, mi megnyilatkozott néked, s mi megnyilatko­ zott e l ő t t e d , s akarjak,hogy hamis istenségek Í t é l ­ jenek, miután mar megparancsoltatott nekik, hogy tagadják meg azt?

-

-

;

.

.

: • ; . • ,

••

;

-

1

1

0

-

;

. .

•.

A S^tali el a k a r j a teOelyiteni (íket messzi eltévelyedéssel 61. S ha inondva van ne1<;ik: " j ö j j e t e k ahhoz, mit Allah k i n y i l a t k o z o t t , s a llimokhó'z", hat latnad a keprnitatókal hogyan fordulanak el ti^led ( t e l j e s ) 62. fordulattal.

S hát hogyan ( l e s z ) , ha csapa's sií j t l e rajuk a z á l t a l , mit kezeik megel<51egeztek? Ivtíjdan e l jöhek hozzad, s megesküsznek Allahra (mondván)l Nem akarfiink nvisl tninl szépet, s e g y e t é r t é s t .

63

Ezek azok, kiknek tudja Allah, mi (húzódik) szivükben. Hat ellenezd <51cet, s intsd éket,

s sz(5lj nekik lelkűkről szJlvan, üzenő s z ó t . 64. S nem küldenk a H i m c k ö t , csak hogy engedel­ messé' tegyen Allah engedelirKÍvel. Ha ák, midőn elkárhozzak magukat, hat eljSnek hozzad, hogy bűnbocsánatot kérjenek A l l a h t o l , s hogy bűnbo­ csánatot kérjenek ríHguknak a HimÖktol, s Allahot Megenyhülonek, s Könyörületesnek 65. találjak.

Mi t ö b b . Uradat nem h i s z i k addig, mig a r r a nem (kémek) hogy i t e l j abban, mi közöttük b u r j á n z i k . Ntijd nem t a l á l n a k magukban idegenkedést abból, mit e l r e n d e l t é l , s alcívetik magukat a l a z^ittal. ,

66.

S ha Mi megirnank reájuk, licgy: Öljetek meg rnígatokat, vagy hagyjatdí el o t t h o n a i t o k a t , hat

- 111 -

nem tenne meg, csak kevés közülük. S ha ok azt tennék, mire i n t e t t e k ől<et, hat jobb l e n ­ ne ná<ik es er(5'sebb (lenne) szi l a r d i t a s ( u k ) . 67. 68. b9. S ekkor adnánk n i ^ i k Szinünkbol hatalmis b é r t . S elvezetnénk ^ e t az egyenes ösvényre, S ki engetielriieskedik Ailalinak es a lii nioi<.nt:k, hat ezek azdckal ( t a r t a n a k )j kiket Allah k e ­ gyeben r é s z e s í t , profe^tak, szentéletűek,

vértanuk e^s jo'tev(í3<.. Qc a legszebbek ta'rsnak. 70. Ez kivaltsíig A l l a h t ó l , s Allah elegendő Tudónak. s

71. 0 , kik hisznek! Vegyetek f i g y e l m e z t e t é s i e k e t ,

(abban) haladjatok elá're ( a m i ) b i z t o s , avagy (ha) e l ő r e h a l a d t o k , (hát) együ'tteseri. 72. La'm! Köztetek ki lezeng, s ha csapás er t i t e ­ ket mondja: Allah kegyeben r é s z e s í t e t t engem, midm nem voltam velük h i t v a l l o . 73. S ha Allah k i v á l t s á g a er t i t e k e t , hat ó^ugy b e s z e l , mintha neai lenne kó'ztetek, es közte , b a r lehettem volna velük, hat győz­ tem volna hatalmas győzelemmel. IL,. Hadd harcoljanak Allah u t j á n

112

azck, kik felííldozzak az e v i l á g i e l e t e t a Túlvilágért. S ki Allah u'tjan h a r c o l , akar

m e g ö l e t t e t i k , akar győzedelmeskedik, hat Mi j u t t a t n i fogunk néki h a t a l n a s beVt. 75Mi van v e l e t e k , hogy nem harcoltok Allah u't­ j a n , s a f é r f i a k gyengebbjei, asszonyolc es gyermekek, kik mondjíík: Uaink! Vezess ki min­ ket eb'^éíl a t e l e p ü l é s b ő l * , melynek narizetsege e l k á r h o z o t t . S helyezz l e nekünk Színedből o r i z ő t , s helyezz l e nekünk Szinedbo'l p á r t ­ fogót . 76. Azc ., kik h i s z n e k , Allah utján harcolnak, s a z c . , k i k tagadnak, a balvanydc u t j á n harcolnak, ilat harcol jatd< a Satan kegyenceivel . Lam! A Satan b i l i n c s e gyenge. 77. Nem l a ' t t a d - e azokat, kiknek mon<lva v o l t : T a r t s a t o k vissz^i kezeitelcet, alljeitok fel ima'ra, adjatd< kÖtelezó a l a m i z s n á t , s midm megiralott nektek a h a r c , hat csoport közülük nv^gretlen az erríjerekt öl , mintha Allahot rettognelí, avagy
II
' > '

erosebb r e t t e g é s s e l , s mondjak: Urunk! Miért Í r t a d meg nékünk a h a r c o t ? Oh, ha feltartóztat­

nál bennünket egy rövidebb i d e i g ! Mondd (nekik OMjharirrad): Az evilági * Mekka elvezet

- 113 -

kevés, a T ú l v i l á g jobb azcknak, kik számon t a r ­ t o t t á k (a g o n o s z t ) , s nem lesznek megrontva s z i k r a n y i t sem. 78. /\ka'rhol i s vagytdí beér t i t e k e t a h a l a i , legye­ tek akar s z i l á r d tornyokban. S ha szép e'ri ^et,

mondjak: Ez A l l a h t ó l való'. S ha rossz e r i okét mondják-*Ez t ^ l e d v a l ó (O, Mihamrad). Mondd ( n é k i k ) : Minden A l l a h t ó l v a l ó . Hat mi a baj ezzel a néppel, (hogy) a l i g e'rik fel ésszel a tori enest ? 79. Mi er a sze'pból, ha't A l l a h t ó l v a l ó , s mi er a r o s s z b ó l , hat magadból (fakad). Elküldtühk t é ­ ged (Muhamrad) az enrbereknek Himokkent, s Allah (erre) 80. olt^endó'Tanúnak.

Ki a HimÖlcnek engedelmeskedik, az Allahnak en­ gedelmeskedik. S ki e l f o r d u l : Ha't nem küldőt tünk téged reájuk ó'rizónek.

81.

S mondják: Engedelmesség. S midőn eltávoznak tíSled, (egy) csoport közülük mason töpreng, mint ami,t mondasz. Allah f e l j e g y z i , amin (e'j szakákon á t ) töpren­ genek. Hat szegülj szénbe velük, s hagyatkozz A l l a h r a . Allah el<^seges, mint kozz. (kire)ráhagyat­

82.

Hat nem l a t o l g a t j a k - e a Koránt? S ha (ez)

- 114 -

mástol lenne, mint A l l a h t o l , hat sdc e l l e n t mondást 83. találnának.

S ha el j o ' n e k i k a b i z t o n s á g , vagy felelem h i r e , hat v i l á g g á k ü r t ö l i k a z t . S ha ezzel a HimcS<höz, vagy közülük v a l ó e l ö l j á r ó i k h o z fordulnának, hat megtudnák kik azok kik ki ö t ­ löttek azt közülük.

S ha nem lenne Allah k i v á l t s á g a reátok es k e ­ gyelme, hat a Salant követnetek, csak kevesen nem (közül e t e k ) . 84. H^t h a r c o l j (O, Mjhammd) Allah lítjan. Ne b i z z

ífíeg ( s e n k i t ) csak Önmigad, s buzdítsd a hív<á<et. Allah azon van, hegy fckcn t a r t s a az elméjét azoknak, kik tagadnak. Allah erosebb elmeben es e r<5^s ebb meg róva sba n. 85. Ki közbenjár j o k ö z b e n j á r á s s a l , hat leszen neki részesedése b e l ő l e , s ki közbenjár rossz k ö z ­ b e n j á r á s s a l , hat leszen néki az eredő (követ­ kezmény) b e l S l e . Allah minden dolgok Felvigyázója. 86. S ha üdvözölve vagytok ü d v ö z l e t t e l , hat t i en­ nél szebben üdvözöljetek, avagy ( l e g a l á b b i s ugyanúgy) viszonozzatok. Lam! Allah minden d o l ­ gok Szamontartoja. 87. Allah! N i n c s . i s t e n csak 0 . Ö, Ki Összegyűjt teket a Feltámadás Napján, hol n i n c s ketsegti­

- 115 -

S ki igazabb mint Allah az elbeszélésben? 88. S mi van v e l e t e k , hogy ket nézeten vagytok a kepmitatokkal k a p c s o l a t b a n , s Allah v i s s z a v e t i ^et

a z á l t a l , mit nyertek? Akarjatck-e vezetni azt k i t Allah e l t e v e l y i t e t t ? S k i t Allah e l t e v e l y i t e t t , hat sohasem t a l á l s z neki (O, Miharnnad) u t a t . 89. Azt s z e r e t n é k , ha tagadna'tok, ahogy éS< tagadtak, s hogy legyetek (velük) egy s z i n t e n . Hat ne vegyetek közülük p a t r o r u s t , mig netn menekülnek Allah u t j a n . S ha megfordulnak, hat vegyetek / okét, ü l j e t e k l e <^et ba'rhol i s találjatdc

é k e t , s ne vegyetek közülük p a t r o n u s t , sem p á r t ­ fogót . 90. :

Kivéve a z c k a t , kik e l e m e k a néphez, s k ö z t e ­ tek e's közöttük szövetség van, avagy elj<Snek hoz­ zátok, s kúbclük (szivüTt) m e g t i l t j a , hogy h a r ­ coljanak v e l e t e k , Ví>gy harcoljanek nopükkel. S ha Allah akarná, hat hatalmai adna nekik felettetek,

igy bizcT-ycE^n harcclnaruík v é l e t e k . S ha e l z á r ­ kóznak t é ' l e t d c , hét nem harcolnak y e l e t d c , s beket intéznek hozzátok. S nem h e l y e z e t t l e Allah n e k ­ tek u t a t 91. ellenük.

(Ugy) fogjatdc t a l á l n i , hogy mások azt akarjak legyen biztonságuk t ő l e t e k , s biztonság n ^ ü k n d c . Mindahányszor zaklatáshoz fordulnak.

- 116 -

hat elmerülnek benne. S ha nem zárkóznak el t ő ­ l e t e k , s nem intéznek hozzatok beket, s (nem) t a r t j á k fá<en k e z e i k e t , hat veg>'eíek cícet e's

clje'tek l e eket bárhol i s l e l t e k rájuk. Ezek, e l l e n lehelyeztük nektek a nyilvanvalo'hatalirat. 92. S nem(lehet) hivonek, hogy niegÖlje a h i v o í , csak tévedésből. S k i tévedésből hivot 61, hát szaba­ d í t s o n fel hivő rabszolgát, s adjon (a megölt )csaladjanak bánatpénzt, f e l t e v e , ha könyoradaranynak szánja. S ha (az áldozat) nektek ellenséges ne'pbol v a l ó , s ó'hívó, hat szabaditsatcK fel hivó' rabszolga't. S ha (olyan) napból valo'^ hegy között etek es kÖzö'ttük szövetség van, hát adjatdc bánatpénzt csaladjának, s szabadi tsatdc fel h i v ^ rabszolgá't. S ki nem t a l á l , hat b ö j t ö l j ö i ket egyimst kÖveto honapcsi k e r e s z t ü l megbánásképpen A l l a h t ó l . Allah a Mindentudó', a Bölcs. 93. S k i hivőt ól szánt szándáocal, hát osztályrésze a Pokol, ebben ^ mindörckkön b*r<5dce. Megdühödik r e ^ Allah e's megatkoza ó't, s elŐke'szit i néki a hatalmas szenvedást. 94. Ö, kik hisznek! Ha küzdö'tcSc Allah utján^

- 117 -

hat tegyetek k ü l o h b s ^ e t

(az emberek között) es

ne mondjatd< a r r a , ki beket i n t é z hozzatdc: Te nem vagy hivol (s közben) vagyja'tok rriegnyilvánulását az e v i l á g i é l e t n e k . Allahnal sok a zsakrrány. Eképpen voltatok a z e l o ' t t , s Allah nnnnat (küldött) reátok. Hat tegyetek különbséget. Íme! Allah mit t e s z t e k ( a r r ó l ; É r t e s ü l t . 95. Nem egyéniőek a ( t é t l e n ü l ) ü l o ' h i v ^ - nQTÍ azck kik s e r ü l t e k - azdd<al, kik Allah utján t ö r e k vőek vagyonuk á l t a l , s e l e t ü k k e l . Előnyben r é s z e ­ s í t i Allah a vagyonuk es eletük á l t a l törekvőét

a ( t é t l e n ü l ) ülckkel szénben egy f o k o z a t t a l . S mindkéttáiek megígérte Allah a szépet. S Allah a tö"rekv^<nek az ülckkel szénben, h a t a l n a s bért tat. 96. Fokozatok T<Sle, s megbocsajtas es kegyelem. Allah a iV'egbocsajto, Kcsiyörületes. 97. Lam! Kiket az angyalok mulasztanak e l , ( s ck) meg­ rontottak aimagukat, (az angyald<.) mondjak: Mi (biS^ben) voltatok? Mondjak: Leigázottak voltuk a földcHi. Mcxidjak (az angyalok): Hat nem v o l t - e jut­

(elég) tágas Allah f ö l d j e , hogy elvömdoroljatck r a j t a ? Ezeknek hajléka a Pckol, s sorsii< nyomorú.

- 118 -

98.

Kivéve a f é r f i a k , nük és gyermekek azon

leigazoltjait^

kik nem képesek d ö n t é s r e , s nern m j t a t t a k nékik u t a t . 99. Ezek számára Allah azcai van, hogy feloldozza t k e t , Allah Feloldozó, 100. M^gbocsájtó. s

Ki elvándorol Allah u t j á n , a földön sok t á g a s mene­ dékre l e l . S ki házából kijön Allahhoz és az O l l i m ö k é hez menekülvén, majd u t ó i é r i öt a h a l á l , hát bére Allahra esik ( h á r u l ) . Allah a Megbocsájtó, K ö n y ö r ü l e t e s .

101. Ha a földet j á r j á t o k , hát nem vétek számotokra, ha l e r ö v i d i t i t e k az imdt a t t ó l félvén, hogy kik h i t e t lendc zaklatnak t i t e k e t . Mert bizony a hitetlenelc néktek nyilvánvaló ellenségtek. 102. S midőn t e (0, hívhíiircrad) közöttük vagy, s intíra á l l í ­ tod ü k é t , hát á l l j o n egy csoport közülük v é l e d , s hadd vegyék f e g y v e r e i k e t . S midőn leborulnak, hát gyenek mögöttetek, s hadd j ö j j ö n egy rrásik csoport kik nem imádkoztak ( e z i d e i g ) . le­

- 119 -

s hadd irriidkozzanak v e l e d , s hadd vegyek v i g y á ­ zat ossí/gukat, s f e g y v e r e i k e t . Azok, kik tagadnak szeretnek, ha megfeledkeznetek fegyvereitekről,

es rmlha'tckról, s rea'tok vetemednek egyetlen v e temedt^ssel. S nem ve'tek szamotokra, ha akadályoz­ tatva vagytd< az es&tS\, vagy betegek vagytck, s

lelielyezl tek (rmgatokhoz) f e g y v e r e i t e k e t . S v e ­ gyetek vigya'zatossa'gtd<at. Lam! Allah e l a < e s z i t i

a hitetleneknek a szörnyű szenvedést. 103. S mid^h e l r e n d e l i t e k az irrtit, hát emlékezzetek Állatira á l l v a , ü l v e , s o l d a l a t o k r a ( f o r d u l v a ) . S mid<5i megnyughodtatok, hat tartsa'tok meg az imát. Nfert bizony az ino a hivokre id(^zitetten Í r a t o t t meg. 104. Ne engesztel(5.1 Jetek meg a nep ( e l l e n s é g ) k e r e s é ­ sében. Ha fajdalmatok van, hat nekik a fajdalniik olyan, mint fajdalmatok, s ke'ritek A l l a h t o l , mit

nem kérnek. Allah a Mindenttudo, a Bölcs. 105. íme! K i n y i l a t k o z t a t t u k neked az Irás-t az i g a z z a l , hogy i t e l j az eirberek között abban, mit I c í t t a t o t t

vei etl Allcili. S ne légy a mcgalkuviík vedncJce. 106. Esdekelj Allah bíínbocsanatáe'rt. La'm! Allah a Megbocsájto', KöiyÖrületes..

- 120 -

107- S ne á l l j ki azck m e l l e t t , kik amit jak önmagukat, íme! Allah nem s z e r e t i ki megalkuvó, bunós. lOB. Elbújnának az enl>erelc e l ö l , s nan biijnak ol Allah e l ö l . S 0 velük van midőn (éjszaka) ( a r r ó l ) t o p ­ rengenek, aminek mondandójába 0 nem egyezik meg. S Allah mit tesznek, (annak) KÖiülvevó'je. 109. He'! Ti vagytck azok, kik k i á l l t a t o k e'rtük az e v i l a g o n . S ki a z , ki k i á l l Allahhal e'rettük a Feltámadás Napján, avagy ki az k i r e hagyatkozzanak. 110. 5 ki a rosszat l e s z i , vagy megrontja cröitigat, rrajd Allah bflnbocsa'nataert e s d e k e l , Allahot Megbocsájtonak. Könyörületesnek találja.

111. S k i e l n y e r i a hunt, hat elnyeri azt nviga e l l e n . Allah a Mindent ludá, a Bólcs 112. S ki e l n y e r i a r o s s z a t , avagy a hunt, ntijd r á v e t i azt az egyenesre ( á r t a t l a n r a ) , hat nagan v i s e l i a hamisságot es a nyilvanvíilo bűnt. 113. S ha nem lenne r a j t a d (O, MuhanniLid) Allah k i v á l t ­ sága es kegyelme, egy csoport közülük e l s z á n t a volna ra magát, hegy e l t e v e l y i t s e n e k . De nen t e v e l y i t i k e l , csak saját magukat.

- 121

s nem ejtenek kiírt benned e g y a l l a l ü n . S reád bocsájta Allah az Irast es a b ö l c s e s s é g e t , s megt a n M o t t a r r a , mit nem tiKÍt</l. Allali k i v á l t s á g a reád hatalmas. 114. Nem ( s z ü l ) jot a sd< összebeszélésük, kivéve ki e l r e n d e l i a kö'nyoradooBnyt, avagy i l l e n d ő s é g e t , vagy jot(ítemenyeket az emberek k ö z ö t t . S ki ezt t e s z i , az k e r e s i Allah gyönyörűséget, s Mi j u t t a ­ tunk számara hatalmas b é r t . 115. Ki szerrbeszáll a Hirn<5<kel miután megnyilvánult néki az Útmutatás e's követi mi nem a h i v ^ ha't f o r d í t j u k ot útja,

( a f e l é ) , merre o f o r d u l t , beve­

zetjük o't a Pokolba, s nyomorú v é g z e t . 116. Lam! Allah nem bocscíjtja meg, ha taVsakat (bálvá­

nyokat) á l l í t a n a k Óhozza', de megbocsájt ezen kiviil annak, kinek a k a r . S ki t á r s a k a t (bálvanyckat) á l ­ l i t Allahnak, hat e l t é v e l y e d e t t , messzi e l t é v e l y e ­ déssel . 117. Hanen ék csak nőihez* f dia szkodnak, mi Rajta k i v ü l i , s hanem éíc csak a lazado Sa'tanhoz f o ­ hászkodnak, 118. Kit megátkozott A l l a h , s az mcxidá: elveszem a Te szolgaidtol a k i j e l ö l t 119 S eltevelyitem ^ e t , csolok nekikj "A pogány arabd< a bálványokat naienxieknek t e k i n t e t t é k . reszt. s paran­

felcsigázom ^ e t ,

;

-. 122 -

,

s &t(. meg lemetszik a jószágok, f ü l e i t . S bizony en megparancsolom nekik, smegx'altoztaijak Allah teremtését. S ki a Sa'tant veszi patronusnak Allah h e l y e t t , hat r a j t a v e s z i t nyilvánvaló v e s z ­ tessel . 120. Az Ígéretet t e s z nekik, f e l c s i g á z z a a<et, s nem iger a Saían másképp, csak a l t a t á s s a l , 121. Ezeknek hajléka a Pcácol, s nem tala'lnak ebból • kiutat. .

122. S kik hisznek, jckat cselekedndc, ha't bevezetjük cícet a Mennyekbe, mely a l a t t folyiík futnak, s ák ebben halhatatlanok mindörckke'. Allah ige'rete igaz. S ki az ki igazabbat szo'l Aliahnal? •123. S (ez) nem ( a z ) , mit kivant.dc, sem a z . mit az Iras Népe kivan. Ki rosszat t e s z , v i s z o n o z t a t i k • néki, s nem t a l á l naganak Allahon kivül patronust_, san p á r t f o g ó t . 12^ S ki jckat t e s z fe'rfi, vagy n o , s ó'hivó', hat ezek b e l e ^ á c a Menyorszagba, s non rcsitatnak raeg szemernyit sem. 125. S k i szebb hitvallasabaűn annál, mint k i megbé­ k é l t e t t e (alárendelte) c é l j a i t AllaJmakí s o. jotevo, £ követi Aoraham hagyatdcát az egyenest?

.. - 123 -

S Allah Ábrahámot felebarátnak v e t t e . i26. Allahe mi az egeken s ö.földóh, s Allah mindeneknek •• Atoieicje. 127. Kikérdeznek téged az asszonyokról, mondd: Allah rencelkeziK nektek oroluk, s az iras mi o i v a s t a í c t t nektek a nók an/airo'!, kiknek nem adtátok meg mi megiratott ná<ik, s. t i vagytok, hogy vel'ik n e mezzetek (párosodjatok), s a gyermekek gyengéiről, s hogy igazsággal banjatd< az a'rvákkal. Mit t e s z ­ tek a lóbo'l, hát lajn! Allah ennek Tudója. 12S. S ha az asszony fe'l ura'nak bímtalrraza'satol, avagy az elhagyásto'l, ha't nem vetek kettejüknek, ha jova teszik mi k e t t e j ü k kőzött (ferinall) jóvátétellel. lel­

A j ó v á t é t e l jobb. S megélevenite a ( f é r f i ú i )

keket a k a p i s i s a g . Ha jo1<at t e s z t e k , s crizkedtek_, hat ime! Allah mit tesztek a r r ó l É r t e s ü l t . 129. Sohasem lesztek képesek, hogy igazságosak legye­ tek az asszonyok között, akármerinyire vigyáztok. S ne forduljatok el t e l j e s f o r d u l a t t a l , s h á t r a ­ hagy' ját ck ót (nőt) függőségében. Ha jd<at t e s z t e k ,

.

- 12^ -

s árizkedtek, hát laín! Allah Megbocsa'jto', Kö­ nyörületes. 130." S (iiá-szétválnak, hát viszonozza azt Allah mind­ kettőjüknek, Tó^e t e l h e t ő e n . Allah a Mindenre k i terjedó', a Beles. 131. Allah^, mi az egeken e's a föl dón. S bizony Mi e l ­ rendeltük azoknak kiknek megadatott az Í r á s e":óitétek es nektek, h c ^ ' t a r t s á t o k számon Allahot. 5 ha tagadtok, hat ime! Allahá mi az egeken e's a földön. Allah a Gazdag, a Dicső. 132. Allahe mi az egekgi e's a földöi, s Allah e l e ­ gendő' k i r e hagyatkozz. 133. Ha akarja elmenészt t i t e k e t , 0 enberek e's másokat hoz. Allah e r r e képes. 13A. S ki akarja az evila'g viszonzását, hát Allahnál az evilag es Túlvilág viszonzása. Allah a Mindenthallo, a Mindentla'tc. 135. 0, kik hisznek! Legyetek m.egtartoi az igazság­ nak, h i t v a l l o i Allahnak, akármennyire i s maga-

tck, szüléitek rokonaitok ellen v a l ó , legyen az gazdag, vagy szegény, s hat Allah közelebb a l l mindkettőjükhöz.

125 -

S ne kövessétek a szenvedélyt, ha igazságot t e s z ­ lek, s ha megbotlotck, vagy ellen helyezkedtek, hát ime! Allah n-,it tesztek arról É r t e s ü l t . 13S. 0, kik hisznek! Higvjetdí Allahban, Hírnökében s az írásban, p.ely megnyilatkoztatott az 0 Himol-cének, s az Írásban, mely megnyilatkoztatott a z e l ö t i . S ki tagadja Allahot-, az 0 a n g y a l a i t , az 0 Í r á s a i t , az 0 k ü l d ö t t e i t és az í t é l e t Kapját, hát bizony e l t é v e l y e d e t t , messzi eltévelyedessdi. 137. I.TK! Kik hisznek, nsld tagadnak, irajd hiszná<, irajd tagadnak, najd gyarapszanak tagadásban, hát Allah nem bocsájtja neg ezt nélcik, s nem vezeti tScet az uion. I5S, Hirdesd a képmitatoknak (hippckratáknak), hogy nékik a fájdalnBS szenvedés. 139. Azok, kik a hitetleneket veszik patronusnak a hivtk h e l y e t t ! Keresik-é náluk az erőt? Lán:! Az erö Aliahé mindösszességében. 140. S bizony 0 Kinyilatkcztatá reátci< az írásban, hogy midiin ha meghalljátdc Allah i g é i t , megtagadtatik az és kigúnyol t á t i k . Hát ne ü l j e t e k vélük addig, mig bele nem bocsajíkoznak

- 126 -

másik e l b e s z é l é s b e . íme! Ti teha't (dckor) o l y a ­ nok vag>'tck,mint SK. Lam! Allah összegyűjti a .:

kepmitatckat, s a h i t e t l e n e k e t a pd<olba mind- ,-•' annyit. ' ' ",

U l . Azck, kik rea'tok va'mak, s ha tie'td< a gydzelem Allahtí^l, mondják: Hat nem voltunk-e've'letek? S ha a h i t e t l e n e k é a r e s z , mondjak: Hat nem u r a l ­ tunk-e' t i t e k e t , s t i l t o t t u n k el t i t e k e t a hivcktol? S Allah i t e l köztetek a F e l t a r a d a s Napján. Sohasem tesz meg Allah a hitetleneknek a híveikkel szem­ ben u t a t . 112. Lam! A keprnjtatd< (hippckraták) fe'lrevezetik

Allahot, s 0 fe'lrevezeti okét. S midán irrara a ' l l nak f e l , l u s t á n t e s z i k , hogy lessék az enbe.reknek s nem emlékeznek meg Allahrol csak kevesen. 113- Ingadozók ez (es az) között,nem (tartozva) ezekhez, sam azokhoz. Kit Allah e l t e v e l y i t , hat sohasem tala'lsz néki u t a t . lA/i. Ó kik hisznek! Ne vegyetek a h i t e t l e n e k e t zcknak a hiv<Sc h e l y e t t . Akarjatd<-e oitalrra-

- 127 -

Aiiahnak adni a nyilvánvaló hatalmat ellenetek? i45. íme! A kepnutatdí a Fdíol iegbel so melységében, s nem l a i a l s s nekik p á r t f o g ó t , l i ő . Kivéve kik negbanjak, megjavulnak, megkapaszkodnak Allahban, s oevegzik h i t v a l l á s u k a t A l l a h e r t . Ezelc a hiváckel ( t a r t a n a k ) . S Allah a hivo-cnek hatalmas berí 14.7- '-'ií^ tesz Allah juttat.. bimt et est ékkel, ha halasak vag^y-

tok e's hisztek? Allah a Kála's, a Mindent tudó. 148. Nem szereti Allah a kijelente'st rossz szo'larmal, kivéve, ki romlott. Allah a Meghallgató', a Min­ dent tudó'. U 9 . Ha jóba kezdtek n y i i t a n , v a g y elfeditek azt,

avagy feloldozzatok a r o s s z a t , hát ime! Allah Feloldozc/, E r o i e l i . 150. íme! Kik tagadjak Allahot es az C k ü l d ö t t e i t , s különbséget akarnak tenni .Allah e's az u k ü l d ö t ­ tei között, mondják: Hiszühk néhányban e's t a ­ gadunk néhányat. S aközött akarjőö< venni az utat. 151. Ezek ck a h i t e t l e n e k valóban, s el5<eszit€Íhk

- 128 -

a hitetleneknek iszonyú szenvedést. 152. Kik hisznek Allahban e's az 0 küldötteiben, s nem tesznek külcíibseget egyikük között sem közü­ lük, ezeknek ó meg fcgja adni b e r j k e t . Allah, a Megbocsajto', a Köhyöniletes. 153. Ker téged az Iras Népe, hogy nyilvánítsd ki nékik az egbol (jovo) i r a s t . Mert bizony meg­ kérték Mózest ennél többre, s mondák: Mitasd meg Allahot f é l r e é r t h e t e t l e n ü l . Ha't l e s ú j t o t t reájuk a v i l l á m romlottságuke'rt, majd vevek a borjút miután eljő"ttek hozzájuk a megnyilatkozások. S ez il6l feloldozást adtunk, najd adtunk Mózes- . nek n y i l v á n v a l ó ' h a t a l m a t . 154. Fcle'jük emeltük a Hegyet egyezségükért, s mon­ dánk nekik: Lepjetek be a kapun leborulva! S

mondánk nekik: Ne szegjetek meg a szcrbatoi! 5 veveáik tőlük s z i l á r d egyezséget. 155. S m i á l t a l megtörtek egyezségüket, s mert megíagadak Allah i g e i t , megb"lték a prófétákat

i g a z t a l a n u l , s beszédükért: Szivünk megkeménye­ d e t t - sót megpecse'telte azt Allah h i t e t l e n s e ' g ü k e r t , s nem hisznek, csak kevesen 156. H i t e t l e n s é g ü k é r t , s mit mondtak Mariara

- 129 -

hatalmas vadat. 157. Beszédükért: Mi megöltük a Megváltót, J é z u s t , MaVia f i a t , Allah p r ó f é t á j á t . S nem ölték meg o t , 5 nem i s f e s z i t e t t á c k e r e s z t r e , hanem csak ugy tűnt n e k i k . Íme! k i k különböztek benne, kétségük van felífíle. S n i n c s nékik benne tudásuk, csak k ö ­ v e t i k a s e j t é s t . Nen öltek meg ot bizcsiyosan. 158. Só't! Allah Si Kfegához emelte. Allah a Nagyszerű a Bölcs. 159. (Csak az a való') az Í r á s Nepébó*!, ki h i s z ooenne h a l á l a e l ó ' t t , s a Feltcúrradas Napján tanú l e s z el1 énük. 160. 5 bíínűk á l t a l azck, k i k Zsidác.hát Mi m e g t i l t o t t u k nekik a j á c a t (mik.) megengedettbe, voltak nekik,

s mert akadályoztatták sokakat Allah úíja'hj 161. S v e v ^ az u z s o r á t , midón bevégeztetett az nekik (előzőekben), s elnyelek az ent>erek vagyonát hamisul. S elSceszitenk a h i t e t l e n e k n e k közülük a fájdalmas szenvedést. 162. De k i k m ^ i n g a t h a t a t l a n c k a tudásban közülük es.,, hivők, hiszndc abban mi k i n y i l a t k o z t a t o t t néked, s mi k i n y i l a t k o z t a t o t t elö'tted, (kik) az imádság m ^ t a r t ó i , és j u t t a t ó i .

'.

• . : : ' •

• ;

•,..•,

-

1 3 0

-

:

:

.

,

.

.

a kótelezo alamizsnának, kik hisznek Allahban es az Í t é l e t Napjában. Ezeknek j u t t a t u n k hatalrras
bért. • • • •

163. IrTíe! Mi sugalltunk neked, ahogy sugalltunk Noénak es a prófétáknak &itana, s sugalltunk Abraharmak, IzHBelnek, Izsáknak, Jakabnak, a törzseknek, j é z u s nak, jobnak, Jónásnak, Aríxmak, Salainonnak es a d ­ t u k Dávidnak a Zsoltard-c koh^^'ve't. 16L. S CL k ü l d ö t t e k , kiket Mi felemii tettünk néked előbb s küldöttek ( k i k e t ) nem emiitettünk fel néked. S Allah Mózeshez szólva s z o l t . 165. Küldöttek, kik h i r d e t i , s figyelrneztet<Sí, hc^y ne legyen az enfcereknek Allah e l l e n erve a kül­ dőitek után. Allah a Nagyszerű a Bölcs. 166. De Allah bizonyságot t e s z a r r a , mit 6 k i n y i l a t k o z ­ t a t o t t néked, k i n y i l a t k o z t a t t a azt az ő tudása á l t a l , s az angyalck ( i s ) tanúságot tesznek. Allah elegendő Tanúnak. IÓ7. Lasnl Azok, kik tagadnak es akadályoztatnak Allah utjan, hat eltévelyedtek messzi e l t é v e l y e d é s s e l . 16S. Lam! Azok kik tagadnak

- 131 -

es elkárhoznak, n a n b o c s a j t meg nékik Allah, s nem vezeti Sket az u t c n . 169. Kivéve a Pokol u t j a t , ebben 6k mind6r(5<kc«i örckke, az idá< végezetéig. S ez Allahnak egyszerű. 170. 0 , enberek! A Himcií e l j ö t t az igazzal U r a t c k t o l . Hat higg>'etek, (igy) jobb néktek. S ha tagadtok, hat ime! Allahe, mi az egeken es a földcsi. Allah a Mindent tudó', a Bölcs. 171. d, Í r á s Népe! Ne essetek túlzásokba h i t v a l l a s o td<ban, s ne mondjáítok A l l a h r a , csak az i g a z a t .

Hanem a Megva'lto' Jézus, Ivfe'ria fia Allah k ü l d ö t t e , s a szó i s az Qv'é'mit i n t é z e t t Ktí^riához, s a l é l e k i s Ótó'le. Hat higgyetek Allahban es k ü l d ö t t e i b e n ,

s ne mcaidjatck: Három - fejezzetdc b e . (Ez)jobb nektek. Hanem Allah Egy I s t e n . (Távol a'll) Omagasztossagatól, hcg>' legj'en Neki

f i a ; CVe, mi az egeken és a fóldcxi. Allah e l e ­ gendő, k i r e hagyatkozz. Í72.A Ivi^'áltó sdiasem k i c s i n y l i l e , hogy Allah s z o l ­ gája legyen.

- 132 -

sen a közeledő angyalok. Ki l e k i c s i n y l i az Ó s z o l g a l a t á t es féllengzó, hat 0 f e l s o r a k o z t a t ­ ja 5<et mindahányat. 173. Azonban kik hisznek, s jókat cselekednek, hat 0 megfizeti nekik be'rüket, gyarapitvan ó'ket az 0 kivaltsa'gaval. De kik lekicsinyloek e's f e l l e n g ­ zősek, hát megkinozza okét fájdalrras szenvedessél. S nem t a l á l n a k nékik Allah h e l y e t t oltairrazót sem p á r t f o g ó t . \~L. 0 , erberek! E l j ö t t nektek a bizonyság Uratoktol , s k i n y i l v á n í t o t t u k néktek a nyilvánvaló' v i l á g o s ­ ságot. 175. De kik his23iek Allahban, s megkapaszkodnak Őbenne, hat bevezeti (Scet kegy ebe, ami Otó'le, s a k i v á l t ­ ságba. S e l v e z e t i őket Űiozzá az egyenes ösvényen, 176. Kijelentésedet v a r j a k , hat mondd: Allah k i j e l e n ­ t e s t t e t t a távoli rokonságról. Ha e l r e n d e l t e t e t t ( f é r f i r e ) a p u s z t u l á s , s nincs neki gyermeke, de van nőve're, hat neki (nővérének) fele(jar)abbol,

mit h á t r a h a g y o t t , s ö (a fivér) "órScli a z t , ha a (nóvemek) nincs gyermeke. S ha ket nover lenhe^ hát k e t t o j i k e a ke'tharmad (abból) mit ha'tráhagyott. S ha t e s t v e r e k , ferficik e's nok,

- 133 -

hat a férfiúnak szerencséje (részesede'se), mint két noe. Allah k i n y i l v á n í t j a néktdc ( e z t ) , n e ­ hogy e l t é v e l y e d j e t e k . Allah mindenek Tudója.

5 . Szura Asztal (Medinai k i n y i l a t k o z t a t á s ) A Mindenható es Könyörületes Allah neveben

1.

0 , kik hisznek! T e l j e s í t s e t e k a szerzoae'seket. Megengedett náktek a rrarha - jószág, kivéve mi « o l v a s t a t o t t náctek. Nem megengedett a vadászat (vadhús), ha t i zaráíiddclaton vagytok. Íme! Allah azt i t e l , mit a k a r .

2.

O kik hisznek! Ne gyalázzatok meg Allah jelke'p e i t , sem a S é r t h e t e t l e n Hóiapot, sem az ado­ mányokat, séma füzérdcet, séma S é r t h e t e t l e n Haz h i v e i t , kik k e r e s i k a k i v á l t s á g o t Uruktol es az 0 megelégedését. De midai megengedheti­ tek (elhagyjatok a S é r t h e t e t l e n t e r ü l e t e t ) , hat vadásszatok. Ne v á l t s o n ki b e l ő l e t e k (annyi)gyulÖletet

-134 -

:-;

a nep, kik akadályoztatnak t i t e k e t a Se'rthetetlen Szentély (fele'), hegy törvényt s z e g j e t e k . MöcÖd-' Jetek együtt a helyesben, s az órizkédesben, es ne nuködjetdí együtt a bűnben, s a törvény szeges­ ben.Tartsatok szamcn Al l a h o t , ime! Allcih szigorú Büntető. 3. M ^ t i l t a t o t t ná<tek a tetem, a v e r , a d i s z n á i ú s , s mi nem Allahnak s z e n t e l t , a f o j t o t t , az agyon­ v e r t , a lezuhant, az agyondöfött, s mit felfalt

a ragadozó, kivéve, ha nem t e s z i t e k megengedhető­ vé'', s nem a bálványd<nak áldozott- (Ivfegti I t a t ott nektdc)^'ha eswit tesztek a v a r á z s l a t r a , s ez g y ű l ö l e ­ t e s . Ezen a napcn kétségbeesnek azok, kik megtagad­ ták h i t v a l l a s t o k a t , hát ne felje'tek 5ket, hanem f é l j e t e k Engem! Ezen a napon t e l j e s í t e m be néktek h i t v a l l a s t o k a t , s t e l j e s í t e m ki reátok kegyem, s megelégítelek t i t e k e t az Iszlaimal h i t v a l l a s k á i t . Ki ehsegebei k é n y s z e r ü l t , s nem szánt szándékkal, hát nem bun szamara. Allah a Megbocsájto a Könyö­ rületes. A. Kérdeznek (0, ívtihaimad) , mi engedett meg nékik, mondd: Megengedettek nektek a jck, n i t o t t a t d c a ragadoz(!^bol, S mit b e t a -

- 135 -

mint a vadászkutyát, hat t a n í t s a t o k meg nekik, mire t a n í t o t t t i t e k e t Allah, s ^ y e t d < abból, mit elfcgnak szamotokra e's onlitse'tek meg azcsi Allah nev^t. Tartsa'tok számon A l l a h o t . Íme! Allah a gyors 5. Számrel6.

Ezen a napoi a jck megengedtetnek nektek. Az e'tkük azoknak, kiknek megadatott az Í r á s megengedett náctek, s e'tketék megengedett nekik. A j o t e t l e l k ű (asszcsnyok) a hivck közül, s a jo'te't lelkű ( a s s z o ­ nyok) azck közül, kiknek megadatott az Í r á s e l o t t e tdc (szinten megengedtetnek néktek) midőn megadjátdc ná<ik re'szesedesüket (hozamnyt), s becsületben e l t e k , nem fajtalankodasbah, nem agyasnak véve (íket. S ki megtagadja a h i t e t , h^t cselekedetei hiábavalc^á sek k ö z ö t t . válnak, s é^ a Túlvilágon a v e s z t e ­

6.

O, kik hisznek! Ha imára a l l t c k f e l , h^t mossa­ tok meg a r c o t o k a t , kezeiteket kcsiyácig, s t o r o l j e ' tdc ra^ f e j e t d c e t , l á b a i t d c a t bdcáig. Ha t i s z t á t a ­ lanok vagytde,hat t i s z t u l j a t o k Tneg. S ha betegdc vagytok, vagy úton vagytdc.

- 136 -

vagy egyiktek amyácszékrol j ö n , vagy asszcxiydkkal é r i n t k e z t e t e k , s nem t a l á l t o k v i z e t , hat végezzetek el felrmszvan magasra, t i s z t a ( t a l a j j a l ) , s t o r ö l j é ­ tek meg a r c o t o k a t , s kezeiteket benne. S Allah nem akar t e r h e t helyezni rea'tok, hanem meg aJcar t i s z t i tani t i t e k e t , hogy b e t e l j e s i t s e rajtatd< kegye't, hátha tcin megköszönitek.' 7. Emlékezzetek meg Allah kegyéről reátok, es az 0 eg^/ezsegerol, miben megegyezett v e l e t e k , midőn mondt á t c k : Hallunk es engedeimeskeduaik! Tartsaick számon A l l a h o t . Lám! Allah Tudója mit (rejtenek) a kebelei-;. 8. Ó, kik hisznek! Legyetek k i t a r t ó hitvallo'i Allahnak igazságossággal, s ne vigyen bűnbe titek-.t a i>ep. kik azon vannak, hogy ne leg^'etek igazságosak. Legv'etek igazságosak , (ez) közelebb (a'll) az ó'rizkede'shez. T a r t s á t c k számon A l l a h o t . Láin! Allah, mit / ' .. tesztek, arról Értesült. 9. Allah megigeVte azcknak, kik já<at cselekedndc a megb o c s a j t a s t , es a hatalmas b é r t . 10. Akik taganak es meghazudtoljá< k i n y i l a t k o z t a t á s a i n k a t , azck a Pdcol k ö v e t ő i . 116, kik hisznek! Emláíezzetek Allah k ^ y e r e reátok,

137

midén az az^rt erdd<elte a népet, heg}' k i n y ú j t s a k feletek (ellenetek) karjaikat, s hat 0 v i s s z a t a r t o t t a

k a r j a i k a t r o l a t d < . Tartsatok számon Allahot, s A l l a h ­ ra hagyatkozzanak a hivők. 12. S bizony véve Allah egyezsege't Izrael fiainak, s Mi

elküldenk közülük tizenkét tÖrzsfé't. Allah rrondá: íme! En v e l e t e k vagyok! Ha megtartjátok az irrat, k ö ­ t e l e z ő alamizsnát adtok, hisztek küldőtíeirrben, s

táínogatjatd< oket es h i t e l e z t e k Allahrtak szép h i t e l t , hat leveszem, rólatok bűneiteket, hogy b e j u t t a s s a l a k t i t e k e t a Mennyekbe, mely a l a t t folyói-c futnak. S ki ez után ( i s ) tagad közületek, hat az rossz ú t r a tévelyedik. 13. Miáltal megszegek egyezségüket megátkozánk ó k é t , s sziveiket rideggé t e t t ü k . Kiforgatják a szavakat helyeikbó'l (értelmekből), s elfeledek a r é s z t , m i ­ r e figyelmeztetve voltak, l-.ündig leleplezed a m.egalkuvast kŐzci*.-alK, csak kevesen nem (ilyenek) k ö ­ zülük. Ha't vis<:Id el tőlük, s nézd e l . Lam! Allah s z e r e t i a rTiegs:-cpül<3<et. 14. Azck közül, kik rrondták: Imel Mi Keresztények vagyunk!

- 138 -

Vevenk egyezségüket, de elfeledd< a r e s z t , mire figyelmeztetve v o l t a k . Hat k e l t e t t ü n k közöttük e l ­ lenségeskedést, s gyűlólköde'st a Feltamada's Napjáig, s Allah k i fcgja h i r d e t n i nekik, mit műveltek. 15. O, l'rás Népe! Bizony e l j ö t t hozzatck a Mi Himckűnk, s k i n y i l v a n i t j a nektek azt a sokat abból, mit e l ­ p a l á s t o l t a t o k az írásból es feloldoz sckat. Bizony e l j ö t t nektek A l l a h t ó l a v i l á g o s s á g , s a nyilvánvaló Ira's. 16. Azt v e z e t i á l t a l a Allah, k i az 0 megelégedését keresi a beké u t j a i n . 0 k i v e z e t i á<et a sÖte'tsegből a v i l á ' gosságba az 6 engedelmével, s r á v e z e t i ^ e t az egye­ nes ösvényre. 17. Mert valóban, tagadnak kik mondjoík; Íme! Allah, 0 a Megváltó', Kkria f i a . I4ondd: Ki a z , k i b i r (magának) valamit i s Allah e l l e n , miden 0 a k a r t a , hogy e l p u s z ­ t í t s a a Megváltót, Ma'ria f i a t , a n y j á t , s k i a főldch van mindenki t . Allahe' Mindenhatosaga az egeknek, földndc, s mi a

k e t t ő k ö z ö t t . Azt teremt mit a k a r . Allah Mindenre képes. 18. f-fcndak a Z s i d ^

- 139 -

es a Keresztények: Mi vagyunk Allah f i a i es az 0 s z e r e t t e i . í<ícxidcl: Hat miért büntet 0 t i t e k e t Iníneiteke'rt? Só't! Ti halandck vagytck azokból, mit (5 t e ­ r e m t e t t . Annak bocsa'j.t meg, kinek a k a r , s azt b i m t e t i , k i t a k a r . Allahe Mindenhatosaga az egeknek, ndc s mi a k e t t ó k ö z ö t t , s Hozzá vezet a menet. 19. 0 í r á s népei Mert e l j ö t t hozzatok a Mi Hirnökűhk, hegy k i n y i I v a n i t s a ná<td< a küldöttek utaíi egy i d ő v e l , hegy mondja'tok: Nem j ö t t el hozzaú:ík ki h i r d e t , sem ki figyelmeztet. Mert biz<xiy el j Őt tihozzátok k i h i r d e t , s k i figyelmeztet. Allah Mindenre képes. 20. S midcxi mcndá Mözes nepenék: 0 , nep! Emlékezzetek Allah kegyere reátok, midcxi 0 megtéve kőzetek a p r o fe'tákat, s 6 királyddcá t e t t t i t d < e t t a mit nem adott senkinek a világon. 21. 0 Nep! Térjetek be a szent f ö l d r e , mit megirt nektek Allah. S ne fcgjátdc menekülőre, mert veszteskent fordultok meg. 22. Ivfondaác: 0 , íJiozesl Lam! Rajta roppant nep (lakik), s mi nem terünk be e's nektek a d ­ főld-

- 140 -

mig ck ki nem jcíiek b e l ő l e , s ha k i j q i e k b e l ő l e , hát mi betérvÚTk. 23Kfonda ke't férfi, kik felnek, s mindkettőre Allah

kegyelme: Te'rjeíek be hozza'juk a kapun, s ha ezen t é r t e k b e , hat t i vagytok a győztesek. Allahra h a gyatkozzatdc, ha hivác vagytd<. 24. Mondaíc: 0, Mo'zes! Mi sohasem te'rühk be eg\'általán mig bent vannak. Ha't tck. Mi i t t ülünk. 25. Monda: Uram! Nem bird< ( s e n k i t ) , csak rragam es five'rem, hat tégy különbséget közöttünk es a z ü l l ö t t e k népe k o z o t t . 26. Monda (az U r ) ; (Ezért ez a föld) m e g t i l t a t i k nékik neg}'\'en évig, s ^ a földóh bolyonganak. S nincs saj­ menj t e , s Urad es h a r c o l j a -

nálat a z ü l l ö t t e k népe f e l e t t . 27 S olvasd nékik Adam ket fiának esete't a z - i g a z z a l . Midóh mindkettő f e l a j a n l a az a'ldozatot, s egyikük­ tói e l f o g a d t a t o t t , ma'sikukío'l nem fogadtatott el.

(Egyikük) monda: Meg (foglak) ólni téged. {Másikuk) mcnda: Hanem Allah az orizkedőktől fogad el (a'ldozatot), 28. Mégha t e k i i s nyújtád felem kezed, hogy megölj e n gémben nem njnajtom k i

- 1^1 -

kezem feléci, hegy megöljelek téged: Íme! En felem A l l a h o t , a Vilcígok Ur^t. 29. íme! En azt akarom, hegy v i s e l d el az (ellenem e l ­ k ö v e t e t t ) vétkeket s v e ' t k e i d e t , s l ^ y a Pckol k ö ­

v e t ő j e . Ez a gonoszdc osztcl3're'sze. 30. K i v á l t o t t a bel(5le gondolatban five're megöle'se't, hát megölte 6x , es v e s z t e s s e l e i t . 31. Elküldö"tt Allah egy h o l l ó t , (ami) keresgél (kapirgál)

a főidoh, hegy meginitassa neki.hcgyan bujtassa el f i v é r e tetemet. Mcnda: Jaj nékem! Nem vagyok képes olyan l e n n i , mint ez a h o l l ó , hegy elbujtassam f i ­ vérem teteme't, s bfinbánóvá l e t t . 32. Ennek erdekében megirtuk Izrael fiainak, hegy ki eirbert Öl a földon l e l k e t l e n ü l , vagy romlottság­ ból olyan^mintha megölne az ent>ereket mindahányat,

s ki megvédi azt olyan, mintha megvédene az eiijereket mindahányat. E l j ö t t e k hozzájuk profe'ta'ink a k i nj'-ilatkoztatasokkal, majd lam! Sokan közülük ezután a földen tékozlóvá l e t t e k . 33. Hanem re'szesede'se azoknak, kik háborúban állnak Allahhal es az 0 Him(3<evel,

- U2

s azon vannak a földcxi, hogy megrcxitck legyenek, hat hog>' megölettetndc, vagy k e r e s z t r e f e s z í t t e t n e k , avagy levágattatnak kezeik és lábaik egymással szénben (mÁndketto), avagy k i ű z e t t e t n e k a f ö l d r ő l . Ez nekik megaláztatottsag az evila'gcn, s övék a Tulvilagc« a hatalmas szenvedés. 34. Kivéve kik megbánják mielőtt lebirod Scet. Tudjátok meg, hogy Allah Megbocsajtó, Könyörületes. 35. Ó, kik hisznek! Tartsátok számon A l l a h o t , s keressétek az u t a t Őhozzá, s küzdj etek a z 0 ú t j á n , hátha tán boldogul tok, 36. Íme azck, kik h i t e t l e n d < ! Ha az övék lenne a földon minden, s mégannyi avval, hogy megváltsák (n^gukat) a'ltala a szenvedéstcíl a " FeltcL-radas Napján, hat nem fogadtatnek-^él tőlük, s övék a fájdalmas szenvedés. 37. Ki akarnak cfi< jani a Pckolbál, de nem j a i e k ki b e l ő l e , s övék a tartós szenvedés.

38. Aki t o l v a j , s tolvajn<5^, hat vágjátdc l e (mindkétt<5iek) kezeiket. Részesedésük (ez) a z á l t a l mit t e t t e k , p é l d a adasként A l l a h t ó l . Allah a Nagyszerű, a Bölcs. 39. De ki megbánást t a n u s i t bűnözőt t , miután

- U3 -

s megjavult, h á t , lám! Allah megenyhül f e l é . Íme! Allah Mfigbocsá]tó, Könyörületes. íO. Nem tudod-é, hogy A l l a h , a z Övé az egek és föld Mindenhatósága, azt büntet k i t akar, annak b o c s a j t meg kinek akar, s Allah Mindenre képes. 11. OHimöki Ne szomoritsanak el azok, kik vetélkednek a hitetlenségben, kik nicndják szájukkal: Hiszünk! de nem h i s z szivük. S a Zsidók k ö z ü l , kik a tagadásnak h a l l g a t ó i , mis nép h a l l g a t ó i , kik nem j ö t t e k hozzád, k i f o r g a t j á k a szavakat h e l y e i k ­ r ő l , (értelmükből), s mondják: Ha megadatott néktek ez, hat vegyétek! S ha nem a d a t o t t meg néktek ez, hát vigyázzatdc! S k i t akar Allah hogy megkisértse, hát sosem b i r h a t s z őnéki Allah ellenében semmit. Ezek azd<, kiknek nem akarja Allah, hogy m e g t i s z ­ tuljon szivük. Szánukra evilágon a b e c s t e l e n s é g , s számukra Túlvilágon a hatalmas szenvedés. L2. Hazugság h a l l g a t ó i ! Elnyelői a j o g t a l a n haszonnak!
j

iia eljbnek tehozzád (0, KlihamrrHd), hát közöttük, avagy s z á l l j szénbe v é l ü k . S ha szerrbeszállsz

itélj

- lu -

vélük, hát sosem tesznek benned semniféle k a r t . S ha Í t é l s z , hát i t é l j közöttük igazsággal. l'me! Allah s z e r e t i az igazságosakat! 43. Hogyan kémek tőled í t é l e t e t , s náluk van a Tora, benne Allah Í t é l e t e ? s nem ezek a hiv&c. LU. Íme! Mi k i n y i l a t k o z t a t t u k a T o r á t , amelyben az Útmuta­ t á s és v i l á g o s s á g , (hcg]^') Í t é l j e n e k á l t a l a a p r ó f é t á k , kik megbékéltek, s azd<, kik Zsidck. Rabbik és papok ( a z á l t a l i t é j t e k ) , mit megtartottak Allah Írásából, s ennek ck h i t v a l l ó i voltalc. S ne f é l j é t e k az' errbereket, hanem féljetö.ekEngem. S ne v á l t s á t c k igéimet aprópénzre. S ki nem a z á l t a l i t é l , mit Allah k i n y i l a t k o z t a t o t t , hát azdk a hitetlenek. 45. S megírtuk nékik benne: E l e t e t é l e t é r t , szemet fogért, ^fejd ezek után elfordulnak,

szemért, orrot o r r é r t , fület f ü l é r t , fogat a sebért m e g t o r l á s t , s ki tartózkodik e t t S l ,

hát legyen ez néki k i e n g e s z t e l é s . Ki nem a z á l t a l mit Allah k i n y i l a t k o z t a t o t t , hát ezek a bunó"sc5<.

itél,

- U5 -

46, S reá á l l í t o t t u k nyomdokaikba J é z u s t , Mária f i a t , meger(?sitYe a z t , mi e l ő t t e megnyilvánult a Torabdl, s néki adank az Ujszöv'etségi S z e n t i r a s t , benne a világosság, megerősítvén a z t ,

mi e l 5 t t e megnyilvánult a To'rából, Utrrut a t á s k é n t , s intelerrként az őrizkedScnd<. LTl. Hadd í t é l j e n az Újszövetségi Szentírás népe azáltal,

mit Allah k i n y i l a t k o z t a t o t t benne. S k i nem a z á l t a l í t é l , mit Allah k i n y i l a t k o z t a t o t t , hát ezek a z ü l l ö t t e k , 48. K i n y i l a t k o z t a t t u k néked az Í r á s t az i g a z z a l , megerősítve a z t , mi eléítte megnyilvamult az 1 rásbol_, őrizve a z t . Hat í t é l j közöttük a z á l t a l , mit Allah k i n y i ­ l a t k o z t a t o t t , s ne kövesd vagyaikat, (mely) f é l r e e s i k az i g a z t ó l , mi e l j ö t t néked. Mindahányatoknak kÖ2:ületek megalkotank a törvényt, s az é l e t u t a t . Ha Allah akarná, hát egy nemzetté tenne t i t e k e t , de hadd próbáljon k i t i t e k e t abban, mit nSctek a d o t t , hát versengjetek a j<S<.ban. Allahhoz (vezet) visszautatck mindnyájatoknak, s 0 k i h i r d e t i néktek a z t , miben különböztetek. 49. Ha't í t é l j közöttük a z á l t a l , mit Allah k i n y i l a t k o z t a t o t t .

- U6

s ne kwesd

vagyaikat, s vigyázd (3<et ha

megkiseVtaiek n^a'ny olyanban, mit Allah k i n y i l v á n í t o t t náced. Ha elfordulnak, hat tudd meg: hanem Allah a k a r j a , hogy siljtsa 6ket ná~.any vétkük á l t a l . íme! Sokan z ü l l ö t t e k az errberek k ö z ü l . 50. (A pcgatiykori) Tudat lanság ite'lkezes^t k e r e s i k - ^ ? S ki i t ^ l jobban Allahnál a népnek, kik bizonyosak? 51. 0, kik hisznek! Ne vegye'tek a Zsidókat e's Keresztényeket oltalmaz(5n£ik. eg^iras oltalrrazoi. Ki feléjük fordul

közületek, hat o közülük v a l ó

( l e s z ) . íme!

Allah nem vezeti a bűnösök népét. 52. S lásd azd<:at, kiknek sziveiben a betegség, s ebben S< versengnek. Mondják: Felünlc, hpg)' fordulat sují l e ránk. Hat Allah azon van, hogy győzelmet hozzcsn (neked), s parancsot Ot6']e. S lesznek

ck cinnak, mit nmgukban t i t k o l t a k : bűnbánói. 53. S mondják a h i v c ^ ; Ezek-e azok, kik esküt t e t t e k Allahra h i t ü k törekve'se'ró'l, s (Sk veletek vannak? hogy

U7 -

Ósszeomlottak t e t t e i k , s vesztesekké l e t t e k . 54. O.kik hisznek! Ki levetkőzi közületek h i t v a l l á s á t (tudjátd<, hegy) Allah elhozza a népet, kiket s z e r e t , s 3c szeretik Öt, meghunyaszkodassal a h i v ^ r e , s zordsaggal a h i t e t l e n e k r e , s kik küzdenek Allah u t j á n , s nem f é l i k a (rrasik) nep gáncsát. Ez Allah k i v á l t s á g a , mit annak ad, kinek a k a r , s Allah a Mindent Átfogó, Mindent tudó. 55. Hanem oltalrrazátdc Allah, az 0 H i m ^ c e , akik hisznek, akik megtartják a z imádságot, kötelező'alamizsnát adnak, s ok a te'rdeplák. 56. S kik Allahhoz fordulnak, s az 0 HimS<:éhez, s hisznd<;, hát lám! Allah Klánja, G< a győztesek. 57. ö, kik hisznek! Ne vegye'tek oltalmazácnak azokat, kik h i t v a l l á s t o k á t nevetségesnek, játéknak vettek azok kozul, kiknek megadatott az Iras e l ő t t e t e k , sem a h i t e t l e n e k e t . Tartsatok Allahot, ha hivSc vag^'tck. 58. Mid(5i ha imára hivtok, Se ezt nevetségesnek, játéknak veszik. Ez h á t , miáltal ék a nep, ki nem e'ri fel é s s z e l . számcxi akik

- 1A8 -

59- Mondd: 0, írás Népe! Hibáztat tok-e minket r m s e r t , minthogy hiszünk Allahban, s a z é r t mi meg­ n y i l a t k o z o t t nékünk, s mi m.egnyiIatkozott a z e l ő t t , s mert tcbbségtek z ü l l ö t t ? 60. Mcndd: Hirdetem-e nektek a rosszat ebből viszonzásnak Allahnal? (A rossz azoké);, kiket elíítkozott Allah, k i k r e (lesiíjt) Allah haragja, kikbé'l majmokat, s disznókat t e t t meg,

5 kik balvar.yima'dáí. Ezek helye r o s s z , s letevelyedtek a sima ü t r ó l , 61- Ha eljönnek hozzatok, m/cndjak: Hiszünk! de

bizony behatoltak a h i t e t l e n s é g g e l , F- ck azzal i s jenek k i . Allah jobban tudja, mát fedtek e l . 62. S l ^ t c d , sokan közülük versengenek a bűnben, ellenségeskedésben, s abban mit elnyelnek j o g t a l a n . Fért6', mát tesznek. 63' Miért nem vetnek veget a rabbik es papdc búnŐs beszédeiknek, s a j o g t a l a n t elnyelésüknek? F e r t ő , mit művelnek. 6^. \fcndak a Zsidók: Allah keze m.egb«^lyozott. {S hanem) az o kezeik beklyoztattak m^eg, s (<3<) a'tkoztattak m.eg a z á l t a l , mit mondtak-

- U9 -

s ó t , az ő ket keze, a k i t á r u l k o z ó , úgy adomariyoz, ahogy akar. Kadd növekedjek sokukban közülük ( a z á l t a l ) mi k i n y i l a t k o z t a t o t t néked Uradtol a zsarnokság, s a h i t e t l e n s é g . S Mi közéjük vetenk az ellenségeskedést es gyulólköde'st a Feltáíradas Napjáig. Mindahányszor háborúnak v i l á g á t gyújtak,

Allah k i o l í a a z t . Azon vannak a földön, hogy rontsanak, s Allah nem s z e r e t i a megrontckat. 65. S ha h i t t volna az i r a s Mepe, s o'rizkedelt volna, hát levenne'nk róluk bűneiket, s bevezetnénk Ókét a gyönyörök Menjiyeibe. 66. S ha n^egtartották volna a T o r á t , az Újszövetségi S z e n t í r á s t , s ni k i n y i l a t k o z t a t o t t nékik Uruktol, hát taplalko2:hatnának (mindabból), mi felett'úk es lábaik a l a t t . Közöttük nerrizet, kik merteK:tartok, de sokan kó'zülük bun, amit tesznek. 67. O, Himck! Add á t mi k i n y i l a t k o z t a t o t t néked
;
f i "

Uradtól. S ha nem teszed, hat nam adod at az u küldete'se't. Allah megc'v a 2 e-^berektai. íme! Allah nem vezeti a h i t e t l e n e k népet.

- 15o -

68. O, Í r á s Ncpe! Nincsen nektek scmnitek, mig meg non t a r t j á t o k a T o r á t , Újszövetségi Szentírást,

s azt mi k i n y i l a t k o z t a t o t t néktek U r a t o k t o l . Hadd növekedjek sd<ukban közülük ( a z á l t a l ) mi k i n y i l a t k o z t a t o t t néked Uradtól a z s a m d c s á g , 's a h i t e t l e n s é g . S nincs buslakodas a h i t e t l e ­ nek népe f e l e t t . 69. Lám! Kik h isznek, s kik Zsidck, Szabeusok, Keresztények, - kik h i s z i k Allahot és az Ítélet .,

Napját, s j é k a t cselekszenek'-;hát n i n c s felelem r a j t u k , s nern bf. bankocinak. 70. Mert bizcsiy* vevőnk Izrael fiainak egyezséget, s küldenk hozzájuk a k ü l d ö t t e k e t . Mindahányszor e l j ö t t a k ü l d ö t t hozzájuk ( a z z a l ) mit önmaguk

nem k i v a n t a k , h a t egy részük m e g t a g a d t a t o t t , s (más) re'szük l e ö l e t t e t e t t . 71. Arra számítanak, hogy nem leszen k í s é r t é s , hat megVcikulcinak, s meg süketül ének. Majd megenyhült Allah reájuk, najd sd<an közülük vakok e's süketek. Allah L a t o j a annak, mit tesznek. 72. Mert bizcxiy tagadnak, kik mondják: Íme! Allah, 0 a Megváltó, Mária f i a . Mcaidá a Megváltó (naga): u , Izrael f i a i ! lim'dja'tok A l l a h o t , Urannt e's Uratokat

- 151 -

Lám! Ki t á r s a t (bálványt) á l l i t Allahnak, hát meg­ t i l t j a néki Allah a Menyországot, s h a j l á c a a P o k o l . Bűnösöknek nincs p a r t f c g o . i73. Mert bizony h i t e t l e n e k , k i k mondják: Íme! Allah a harmadik a hárónból, s n i n c s I s t e n b ő l , csak Egy I s t e n . S ha nem veszik be mit mondcuiak, hat

megérinti 6kct kik tagadnak közülük a fájdalmas szenvedés. 74. S nem forduln£ik-e enyhülésért Allahhoz, s esedezndc bunbocsanataert ? Allah a Megbocsájto, a kcriyörilletes. 75. S nem (volt mas) a Megváltó, Maria f i a , csak k ü l d ö t t . Bizony elnulának óelá'tte (más) k ü l d ö t t e k . Az o anyja jairbor ( v o l t ) . Mindketten ( f ö l d i ) étket e t t e k . Lásd hogyan n y i l v a n i t j u k ki nekik az i g é k e t , rmjd lásd hcgyan temek k i . 76. Mondd: Imadjatck-e Allah h e l y e t t a z t , mi nem b i r szonptckra k a r r a l , scan haszonnal? ívícghallgato, a Mindenttudo. 77. Mondd: O, í r á s Népe! Ne e r ő l t e s s e t e k h i t v a l l a s t o k ban mást mint i g a z a t , s ne kövessetdc a ne'p v a g y á t , kik c l t c v c l y c d l e k a z e l ő t t , s c l t e v c l y i t e t t e k sokakat, s eltevelyedének a sima u t r o l . 78. Megátkoztattak azok, kik tagadtak Allah, O a

- 152 -

Izrael f i a i közül

Dávid, Jázus, Nfe'ria fia nyelven.

E z , m i á l t a l akada'lyoztak e's ellenségeskedtek. 79. Nem fékeztek iragukat a megtagadásban, hanem magas­ ra emeltek a z t . Fertó', mit t e t t e k . 80. Látsz közülük sckat, kik olyancMiozfordulnak kik h i t e t l e n e k . Fertő az^mit ck maguk előlegeznek meg órjrag'oknak. Allah haragja reaju>:,s a szenvedésben 5k mind­ örökkön örökké. 8 1 . S ha h i t t é k volna Allahot e's a profe'tát, s m.i kinyi lati o z t a t o t t néki, hát nem v e t t é k volna ókét pat. -ínusnak, s hanem sckan közülük z ü l l ö t t e k . 82. Ugy fogod t a l á l n i , hogy az eirberek l e g s z i l a r d a b b i a i ellenségei azoknak, kik hisznek,(hegy legyenek) Zsidók, s bálványimádók. Ugy fogod t a l á l n i 5k (állnak) legközelebb szeretetben azokhoz, kik hisznek, (hogy legyenek olyanok), kik mondjak: Keresztények vagvijnk. Ez, miáltal közöttük l e l ­ készek e's szerzetesek, s ők nem fellengzenek.

83. Miden m£ghallák mi k i n y i i a t k c z í a t o t t a Himcknek l a t o d , hogy szemeik megtellenek könnyel a z á l t a l , mit megtudtak a z Igazból. Mondák: Jegyezz minket Urunk, hiszünk!

- 153 -

a h i t v a l l 6 k kő'ze. %l*. S mit nékiűik, hegy ne higgyük Allahot s a z t , rri e l j ö t t hozzánk az Igazból? Sóvárgunk, hogy Urunk a j o t e t néppel együtt vezessen b e . 85. Viszonza Allah mit mcndtak a Mennyekkel, mely a l a t t folyók futnak, s ck ebben mindörökkön oradce. Ez re'szesede'se a meg szépült éknek. SS. S azok, kik tagadnak e's meghazudtolják k i n y i l a t k o z ­ t a t á s a i n k a t , azck a Pokol k ö v e t ő i . 87. ö , kik hisznek! Ne t i l t s á t o k meg a j ó k a t , mit megengedett Allah néktek, s - n e hágjatok a t a h a t á r t . Lám! Allah nem s z e r e t i a törvény­ szegőket . ' %%. Egyetek mindabból, mit Allah adott néktek megenge­ d e t t k é n t , jokent. S t a r t s a t o k számon Allahot, Akit ti hisztek. 89. Nem vesz t i t e k e t Allah a z á l t a l , mi önkéntelen h i t e ­ tekben, hanem vesz t i t e k e t a z á l t a l , mit negkött3c hittel. J ó v á t é t e l é ü l t á p l á l j a t o k t.iz szegóiyt a közepesből,

(abból) miból családtckat t á p l á l j á t d < , avagy r u h a z t a s s a t d c Scet, avagy szabaditsatok fel r a b s z o l ­ g á t . S k i nem t a l á l , hát b ö j t ö l j ö n három napot. Ez jováie'tele h i t e t e k n e k .

-15A -

ha megesküdtetek. T a r t s a t o k h i t e t e k e t . Ekeppen n y i l v a ' n i t o t t a k i néktek Allah az 0 ige'jét, h á t h a tan megköszönitek. 90. 0 , k i k hisznek! Hanem a immoros i t a l , j á t é k , a fe'tisek s a v a r á z s l a t szerencse­

(mind) b e c s t e l e n ­

ség, a s á t á n müve, hat v e s s é t e k f e l r e , hátha t a n boldogultok. 91Hanem a z t a k a r j a a Sátán, hogy közetek e j t s e a z e l l e n s é g e s k e d é s t , gyűlölködést szerencsejcftákkal, megemlékezéstekbcn a rriímoros i t a l l a l ,

s hogy akadályozzcai t i t e k e t A l l a h r a , s az iimdoágban. T i

vagytck-e a vegetvetok? 92. Engedelmeskedjetek Allahnak, s engedelmeskedjetek a IlimcSknek, s v i g y á z z a t o k . Ha e l f o r d u l t o k , hát

t u d j á t d c , hogy a Mi Hírnökünknek ( f e l a d a t a ) a n y i l v a n v a l ö Cizeiies. 93. Nem v e t s ^ azoknak kik hisznek e's j<5kat tesznek, amit étkeztek (aze l ő t t ) . Midőn nem őrizkedtek (nem)hittek, (nem) t e t t e k j(íkat, irajd ő r i z k e d t e k , • s hittek, • majd ő r i z k e d t e k , s megszépültek.

Allah s z e r e t i a megszépült e k e t . 94. 0 , kik hisznek! Tegyen próbára t i t e k e t Allah valamelyest a vadászattal,

- 155 -

mit k i v í v t o k k e z e i t e k k e l c's d á r d á i t o k k a l , hogy megtudja Allah ki f e l i Ot az ismeretlenben. S ki tö'rvenyt szeg ezek u t á n , hat néki a mas szenvedés. 95c5, kik hisznek! Ne ö l j e t e k l e a v a d a t , s t i zafájdal­

ránddclatot t a r t ó t dk. Ki l e ö l i a z t közületek szánt szandákkal, hat t e ' r i t s e n meg ( a n n y i t ) , mint mit l e ö l t , a h á z i á l l a t b ó l . í t é l j e ezt ke't t ö r v é n y t u ­ dó kó'zületek, kik ugy vezessék, mint felajánlást

a Vaha kövének, avagy mint j ó v á t é t e l t . Taplálgon szegényeket, vagy egyenlően ezzel t a r t s o n bó'jtÖt, hogy m e g í z l e l j e , s felfogja dolgát (mit t e t t ) . Feloldozza Allah mi mar m e g t ö r t é n t , de k i v i s z s z a e s i k , hat e l é g t é t e l t vesz Allah tSle. a Nagyszerű, 96. Megtorló. Allah

Megengedett nektek a t e n g e r i vad (hal) és é t k e , (ez) gondoskodás r ó l a t o k , s a r r ó l , ki a tengeren j a r . S m e g t i l t a t o t t néktek a s z á r a z f ö l d i v a d , mindaddig mig a zarandcklat t a r t . T a r t s a t o k mon A l l a h o t , (5 a z , kinél ö s s z e t e r e l t e t t e k . szá­

97.

Allah a Kábát, S é r t h e t e t l e n llázat teve' (azzá a z ) enbercknek, (mi m e l l e t t ) k i t a r t s a n a k , S é r t h e t e t l e n Hónapot, f e l a j á n l á s o k a t , (igy) a s f uze'reket.

Ez, hogy meg tudjatok: Allah tudja mi az egeken.

- 156 -

s mi a földen. Allah minden dolgdc Tudója. 9S. Tudjatok meg, hogy Allah szigorú Bmiteto, s hegy Allah Megbocsájto', Kcnyórűletes, 99. S mit a HimScnek k e l l ( t e n n i e ) nem rras, mint a k ö z v e t í t é s . Allah t u d j a , mit k i j e l e n t e t e k , mii elfedtd<. iOO. Mondd: Nem egyenlő a gonoszság a j ó v a l , még ha (olyannyira) i s t e t s z e n e néktek a sdk gonosz­ ság. Hat t a r t s a t d c számon Allahot errberei, hátha tam boldogultok. 101. Ó, kik hisznek! Ne ke'rdezzetd< a dolgokról, ha k i j e l e n t e t t e k (azok) n á c t e k , mert ez rosszat t e s z náctek. S ha kérdeztek róla miden nár a Korán k i n y i l a t k o z t a t o t t , (hát ebben) k i j e l e n t e t ­ o,mege'rte's s

nek nektek. Allah feloldozza e z t , Allah Megbo­ csájto', Irgalmas. 102. S bizony ke'rdezett a nq> e l ö l t e t e k , majd l e t t e k annak tagadójává. 103. Nem j e l öle ki (néktek) Allah B a h a i r a - t , Szaiba-t,

Waszijla-t es Ham-ot*, hanem kik tagadnak e s z e l i k k i Allahra a hazugságot, s többségűk nem e r i fel.

104 Midón mondva van nácik: J ö j j e t e k ahhoz, mit k i ­ nyilvánított Allah,

"A p c g ^ y arabd< á l t a l i s t e n i t e t t tehói bálványd< kii-

• - . : . : . • • ' .

-

157

-

;

••

"

.

s a Him5<hőz, mondák: Arra szarni tünk, miben megtalaljvdc a t y á i n k a t . Jaj nekik! Apáik nem tudtak serrmit, s nem vezet t e t t d e . 105. 0 , kik hisznek! Kfegatckra t a r t o z i k onmagatdc. Nem k á r o s í t t i t e k e t k i e l t é v e l y e d e t t , ha vezetve vagy­ tok. Allahhoz vezet v i s s z a u t a t d c mindahanyotoknak, s 0 k i h i r d e t i ndctd< a z t , mit (valaha) t e t t e t e k . 106. 0 , kik hisznek! Legyenek köztetek tanuk midőn meg­ j e l e n i k egyikteknel a h a l a i ; midón a v e g r ^ d e l k e zes, hat k e t t ó (tanú) k i k tÖrvenytudc^ közületek, avagy ke't másik, kik nasck mint t i (a másik. . ti

törzsből),ha

(éppen) a földet j á r j á t de, s c s a p á s k e n t ' s ú j t o t t l e reátok a h a l a i . Szamitsatok k e t t ő j ü k r e , miután imát(moidtak), esküdjenek meg A l l a h r a , ha k é t s é g e ­ tek lenne (mondván): Nem v a l t j u k ezt e r t e k r e , megha a rdccsie lenne i s , s nem fedjük el Allah t a ­ " „

núbizonyságát, mert bizony mi ekkor vetkesdc lennénk. 107. Ha bebizonyosodott, hogy k e t t ő j ü k kiérdemelte a bunt, hat ket másik á l l j o n helyükre azok kozul, kik a r r a az elscknél erdemesebbek. Hat k e t t ő j ü k esküdjek meg Allahra, (mcmdvan): .

- 158 -

Tanusófgte'teliínk igazabb, mint k e t t e j ü k tanúság­ t é t e l e , s nen SEegjíác meg ( a z t ) , mert különben mi lennénk a bűnösök. 108. Így helyesebb, ha elhozzák arcán (a maga igazan) a tanúságot, vagy fe'lnek, hogy v i s s z a v e t e t i k az eskü esküte'teli3c u t á n . T a r t s a t o k szamcn A l l a h o t , e's h a l l j á t o k . Allah nem v e z e t i a z ü l l ö t t e k népet. 109. A Nap összegyűjti Allah a k u l d ö t t d < e t , s mcxidja: Mi a választok? Mondják: Nincs nékünk tuda'sunk. íme! Te vagy Tudója az Ismeretleneknek. 110. Mcndá Allah: O, J^zus, Níária f i a ! Emlácezz k e ­ gyemre, reád, s szülöányádra, m i d ^ megtámaszta-r lak a S z e n t l é l e k k e l , hat b e s z é l j az .en±)ereknek bölcseden, s fe'rfikorban. Megtanitám néked az f r á s t . Bölcsességet, Tc^rsft, s a z Újszövetségi & e n t i r a s t . S teremted agyagból a madár a l a k zatot az En engedelmaimel, majd rea l e h e l l e t t e l , hat leszen az madár az En engedelnr-emnel. S meggyqgyitad a vakokat, leprasokat az En engedelmemmel, feltaimsztad a h a l o t t a t az En engedelmemnel. S En v i s s z a t a r t a m t ő l e d I z r a e l f i a i t midcxi t e elhozad nekik

- 159 -

a k i n y i l a t k o z t a t a s d c a t , s mondák kik tagadnak k ö zülük: Non íms ez , mint nyilvánvaló n s g i a . 111. Sugallóink a tanitványcknak, hogy higgyenek Bennem, s az En Himcköiben. ívtondak: Hiszünk es v a l l j u k , hogy mi megbékéltek (muzulnanok) vagyunk. 112. Mond^ a tanitv^Tiyck: 0, Je'zus, Ntíria f i a ! Képesed Urad a r r a , hogy lebocsasscai reánk (megteli t e t t ) a s z t a l t az. ^ b Ö l ? Ntoda: Tartsátd< számon A l l a h o t , ha h i v ^ vagytok. 113. Mondák: Enni akarunk a r r á l ^ hat nyugtasd meg s z i vünket ( á l t a l a ) , s mi tudjuk, hegy bizony igaz v o l t a i hozzánk, s e r r e mi v a l l o m s t teszünk.

I K . Monda J e z ü s , Nfa'ria f i a : 0 , Allah! Urunk! Bocsa'ss l e reánk ( m e g t e l i t e t t ) a s z t a l t az ^gb(ííl.(Ez) ünnep l e s z ná<imk els(5íikt5l az utcílsónkig, bizonyságképpen T6'Í ed. S gondoskodj reálunk- S t e vagy a Legjobb Gondoskodó. 115. Mond^ A l l a h : Leim! Lebocsajtom En azt reatd<. S ki tagad közületek ezután, hat bizony megbüntetem b ü n t e t e s s é l , (mivel) nem bimtettem egyet s é m a teremtésben. 116. Moida Allah: 0, Je'zus, N^ria f i a !

- 160 -

Te maidád-e az enbereknek: Vegyétek engem ^s szül<5ányáTat ket istennek Allah h e l y e t t ? Maid^: Légy Dicső! Nem á l l az nekem, hogy mondjam mihez nékem nincs jogom. Ha mondtam volna a z t . bizony'.Te tudnád a z t . Te t u ­

dod mi a lelkenben, s en nem tudom mi a Te l e l k e d ­ ben. Íme, Te, c s a k i s Te vagy Tudója az I s n e r e t l é n e k n e k . 117. Non mcsidtam nekik, csak mit megparancsoltál nekem., (mcxidvan): Imadjatck A l l a h o t , Uramat, e's Uratokat. Rajtuk voltam a tanú midőn kozó'ttük forogtam. S midai e l n u l a s z t o t í á l engem, hat Te l e t t e l Felülvigyazo, Te, a minden dolgckra Tanú, 118. Ha megbünteted 5<et, hát lain! Ck a Te szolga'id. S hamegbocsajtasz nekik, hat ime! Te e's csakis Te vagy a Nagyszeríí, a Bölcs. 119. Monda Allah: ezen a Napon hasznot nyújt az igazak­ nak igazuk, 6vek a Mennyek, mely a l a t t folyók reájuk

futnak, SK. ebben mindörSdcöi órckke az i d ^ v é ­ gezetéig. M ^ e l e g i t i S<et Allah, s &c i s megelégítik Ót. Ez a hatalmas d i a d a l . 120. AUahe az egek es a fold Mindenhatosága, s mi b e n nük van. 0 Mindenre képes.

- 161 -

6. S2xira A jószág (Mekkai k i n y i l a t k o z t a t á s )

A Mindenható es Könyörületes Allah nevében.

1.

D i c s Ő s ^ Allahnak, Ki megteremtette az egeket e's a f ö l d e t , s megte\'e' a s ö t é t s é g e t , s a v i l á g o s s á ­ g o t . Majd k i k tagadták Urukat, k i igazi i t a t n a k .

2.

0 az Ki t i t e k e t agyagból t e r e m t e t t , majd e l r e n d e l ­ t e (nektek) a s o r s o t . A sors k i j e l ö l t iSiála, majd t i kétségbe vcsnjátok.

3.

ö az Allah, Ki az egeken ^s a főldö-i. Tudja t i t k o t c k a t , a r c u l a t o t o k a t , s tudja mit e l n y e r t e k .

A.

Nem j ö t t el (me'g) hozzájuk az ige Uruk ige'ib5l, csak úgy, ha S< enndc ellenzői v o l t a k .

5.

Mert bizony meghazudtolták az igazat mid<5i az e l ­ j ö t t hozzájuk, rmjd el fognak j<^i a h i r d e t e s d c , minek 5c v o l t a k megcsúfolói.

6.

Nem l a t jak-e', hány

- 1G2 -

nemzedéket p u s z t í t o t t u n k el e l ő t t e t e k , k i k e t úgy helyeztünk l e a f ö l d r e , ahogy meg t i t e k e t sem he­ lyeztünk, s reájuk küldiűk az egb<^l a z á p o n , s

lehelyeztük a folycíkat , mik a l a t t u k futnak? H;ít e l p u s z t i t á n k c»<et bűneik a ' l i a l , s megalapita'nk . utánuk a n-asik nemzed&cet. 7. S ha lebocsájtánk néked (u, Mihammd) az Í r á s t pergamenen, ha't mege'rintik azt k e z e i k k e l , s k i k tagadnak,mondjak: Nem egyéb ez mint nyilva'nvalo rrtígia. 8. Mondják: Miért nem boci.új tat ot t ] <.: neki az a n ­ gyal? Hit 1 ebocsil j l ot tvik volna az a n g y a l t , hát e l ­ r e n d e l t e t t e k volna a tlolgok, mijd nem kaptak volna hciladokot. 9. S ha k i j e l e l j ü k az a n g y a l t , ha't cni^eiitk j e l ó ' l jül< k i ól, vi seinek. 10Mert bizony ni-jgcsúfoltattak a k ü l d ö t t e k e l i 5 t t e d , hát k ö r ü l ö l e l e azokat közülük, kik giínyol fxltnk az,mit megcsúfollak. 11. Mondd: Haladjatok a földön, uajd nézzétek h o ­ gyan akadályoztatnak a hazugok. •12. Mondd: Kie az mi az egeken ca a földön? Mondd: A l l a h e . Ktigara i r t a ki O .i kegyelmet, hogy o s z s:• •••gyu ] t sön t i t el; v't hadd ruházzuk fel ^Kel a z z a l , raiá-

- 163 -

A Feltamiciaá N'apjan, hol sermú k é t s é g . Akik e l ­ vesze] t e l tok onrmgiikat, nzok nem h i s z n e k . 13. S Ove mi az éjben, s mi nappalban, s 0 a Meghallp a t o, a Mi nd cn 11 ud c?. U. MoTídd: Vonyek-e'imst, mtnt Allahot ol talmazonak? Elindilcíja az egeknek, s a földnek. 0 a z , ki t a p l a ' l , de nem t a p l a l t a t i k . Mcíidd: El rendel t e l lem, hogy en legyek az e l s ő ki megbékél (megte'r). S ne légy (O K^lkintaid) balvanyirrado. 15. Mondd: Felek; ha felkélek Urarm^l (szénben); a b u n i e í e s (nvim mfirad e l ) a hatalmas NapOTi. 16. ' S ki elöl (a b ü n t e t é s ) ezenia Napcxi e l t e ' r i t t e t i k , hát bizony ez az 0 kegyelme^ s ez nyilvánvaló g y ő ­ zelem. 17. S ha megérint téged Allah a b a j j a l , hat nem eny­ h í t i azt mas, csak 0 . S ha megérint téged a j ó v a l , hat 0 Mindenre képes. 18. (5 T e l j h a t a l m í az <5 szolgái f e l e t t es 6 a BSlcs, az Értesül t . 19. y Mondd (0, Muhamrad): Mi a z , mi a legnagyobb t a nusa'gte'telül? Mondd: Allah a Tanú köztem es k ö z ­ t e t e k . S s u g a l l o t t nekem ez a Korán, hogy f i g y e l ­ meztesselek t i t e k e t á l t a l a , s a z t k i t elér.

- 16Z» -

Avagy tesztek-e tanúságot ( a m e l l e t t ) , hegy A l l a h ­ hal van rms i s t e n ( i s ) ? Mondd: Nem vallom. Mondd: Hanem 0 az Egy I s t e n , s íme! En á r t a t l a n vagyck abban, na Ot t a r s i í j a t o k . 20. Az-ok, kilcnek rriegadtuk az Irast tudjak a z t , ahog\' tudlak f i a i k . Kik e l v e s z e j t i k önmagukat, hat ok nem hisznek. 21. S ki b'jncsebb annál, mint ki k i e s z e l Allahra h a ­ zug szct, avagy rreghazudtol ja kinyilatVcozasai t ? Lam! KSTI boldogulnak a buncsok, 22. 5 a NapcTi összetereljük eket mindahányan, majd t:>ond1uk azcknak.kik t á r s a t á l l i t ó t t a l : (AliahnaJ-;): Hol vannak tetteíe;:? 23. í«feijd nem leszen zaklatásuk feltéve^ha mcndiak: Allah a mi UrurJc, k i t nem t á r s í t o t t u n k (serikivel). 24. Nézd, hcDg\' hazudnalc ca-mgukra, s tévelyednek el azáltal,mit kieszeltek. 25. S közöttük, ki h a l l g a t leged, de Mi' fá'tyolt h e lyezerik s z i v e i k r e , hogy (igy) erj-dc fel a z t , s füleikre a süketséget. S minden bizonyságot, ha . // l a t n a k , hat nem hisznek berine m.ig el nem jonek hozzad v i t á r a velőd. Mondják, kik tagadnak: ez nem rms, t á r s a i t o k , kiknek l á t s z a t á t k e l -

- Ibi) -

mint az é'sck mítosza. 26. S fík bevegzik a z t , s e l k e r ü l i k a z t , de nem p u s z t i t j a k e l , csak önmagukat, s nem é r z i k . 27. S ha l á t t a d volna, midin állanak a Pdcol (kapu­ jában), s maidak: 0! Bac v i s s z a t é r h e t n é n k ! Nem hazudtolnánk meg Urunk I g e i t , s hiv<^ lennénk. 28. Sot! Nfegjelení nékik mit a z e l ő t t e l f e d t e k . - . S ha v i s s z a f o r d í t t a t n á n a k , hat visszatérnének a h ­ hoz mit bevégeztek, s ^ 29. a hazugdc.

Mcffidak: Ez nem volt rnas mint evilági e'letühk, s mi nem leszünk fel támasztottak.

30.

S ha l á t t a d volna midőn megallanak uruk e l Ő t t ! O monda: Nem ez az igaz? Mondák: Bizaiy Urunk! Uond a : Hat Í z l e l j e t e k meg a szenvedést m i á l t a l t a g a áck v o l t a t de.

31.

Bizoiy vesztesek kik meghazudtolják AllarJial a találkozo't addig, mig el nem j ^ az Ura v á r a t l a n u l , s mondjak: 0 , iXDrzalmas nekCmk a z , mit melloztürik! S S< hátaikon v i s e l i k t e r h e i k e t , s b m c k v azok_, mik t e r h e l i k ^ e t .

32.

S nem mas az ex'ilagi e l e t , mint j á t i k e's nevetség.

- 166 -

Lakí&elyül a Túlvilág jobb Hat nem e r i l e k - e fel? 33.

azcknak kik átizkednek.

Bizony tudjuk, hogy az mit mondanak elszcmorit téged, de (Se nem haradtólnak meg téged, hanem kiK bűnösök veszik serrrnibe Allah i g e ' i t .

3^.

Mert bizony méghazudtoltattak a küldöttek, e l ő t t e d , s ^ á l l h a t a t o s a k v o l t a k abban, miben meghazudtol­ t a t t a k s ü l d ö z t e t t e k mindaddig, mig m^g nem adtulí nekik pártfogásunkat. S n i n c s v i s s z á j á r a fordító­

ja Allah szavainak. S bizony e l j ö t t rrar hozzad a küldöttek h i r e . 35. S ha nagyképűség, mit veled szerrfcen tanúsítanak, ha képes vagy h a t - k e r e s s l e j á r a t o t a f ö l d r e , avagy le'pcsot az égre, s ig-y adj nelcík bizonysá­ g o t . Ha Allah akarja, hat csszeg^-ujti iS<.et az u t n u t a t a s r a . Hat ne legyetek tudatlanok. 36. Hanem azok fogadnak b e , kik hallanak. S a h a l o t ­ takat feltámasztja A l l a h , majd 6iozza t e ' r i t t e t nek meg. 37. ivíondak: Miért nem n y i l v á n í t t a t o t t ki reá a b i ­ zonyság Uratol? Mondd: Allah Képes a r r a , hogy bizonysagot n y i l v á n í t s o n k i , hanem legtöbbjük nem tudia.

- 167 -

38. Nincs leíiy a földöi, sem légben szScellí, mi k^t szárnyon repül, csak veletek hasonlatos nemzetdc. Nem mellőztünk az írásból sermiit. Kfejdan Uruknál ősszetereltetnek. 39' Azok,kik meghazudtoltak kinyilatkozasainkat süket de, s nenak a söie'tsegben. Kit akar Allah eltevelyit, kit akar ráhelyezi ot az egyenes osvéiyre. 40. Mondd: lit jatck-e magatdcat, hogy jo el hozzatdc Allah büntetése, vagy jS el hozzatok az Ora? Hivtd<-e'mást mint Allahot, ha igazak vagy t de? ül, S<5t! öiozza hivjatok, s ö felfedi mit Oiozzá hivtok, ha 0 akarja. S elfelejtitek mit t a r s i iottatck (őhozzá)? 42. Kfert bizcny elküldtühk Mi a nemzetddiez, kik előtted valanak, s vevenk 5<et a nyomorba, s csapásba hátha tan megala'zkódnak. 43. S csak ha el jó hozzájuk a mi nyomoritasunk alázkodnak meg! Hanem szivük megridegült, s feldíszítette neKik a Satmi.mit tettek. 44. S midoi elfelejtdc miáltal említve voltak, hát Ivíi kitáráik nácik a mindeneknek kapuit, nem ó'rulni (kezdtek) rag-

- 168 ~

annak mi megadatott nékik, (s akkor) vevenk <5<et v á r a t l a n u l , s lam! Ck a meglepettek. ^5. S levágat t á t i k imradvinya a népnek, k i k bűnösek. Dicsőség Allahriak, a Világok Urának. ^6. Mondd: L a t t a t c k - e , hogy Allah elveszi l i a l l a ' s t o ­ kát, laíastckat, s megpecsételi s z i v e i t e k e t ? Ki

Isten ims, mint Allah, Ki megadja nelctek ezt? Kezd hog\'an j e l e n í t j ü k meg a k i n y i l a t k o z t a t á s o k a t , maid ck k i t é r n e k . Ll. Mondd: La'tta'tok-e'magatokat, hogy j ö t t el hozzatok Allah büntetése v á r a t l a n u l , avagy nyilvánvalóan? Elpusztít t a t ik-e' mas mint a bűnösed; népe? i3, Kern küldünk k ü l d ö t t e k e t , csal: h i r d e t ő k e t , s f i ­ gyelmeztetőket. S ki h i s z es jókat t e s z , hát n i n c s rajTuk fél elemi, s nem. ok bankodnak. 49. S kik meghazudtoltál; kinyi latkozasainkat, vedés kinozza okét, m i á l t a l r ű l l észt e t t e k . 50. Mondd (d Ktihairmad): Nem. mondom néki de, hogy n á ­ lam Allah tarhaza, semhogy tudom az Ismeretlent^
/
r

szen­

^t

s nem. mondc»ri neKtek: Íme ! cn angyal vagyck. Azt követem csak, mi nekem sugal I t a t o t t . Mondd: Eg\'enló-e a vak a la'toval? S nem. gondolkodtck-e?

- 169

-

5i.

Figyelmeztesd ezzel azokat, kik fe'lnek, hegy ó'szszeterei tétnek Urukhoz. Nincs szanukra őnélküle patro'nus, sen közbenjóiró, hátha tan őrizkednek.

52.

S ne uzd el azckat, kik Urukat hivjak reggel és e s t e , (kik) az 0 orcáinak fenyessege't akarják. • Terád ők nem számithatnak egyaltala'n, s t e sem szamithatsz órájuk e g y á l t a l á n . S ha kiuzod áket, hat bwiös vagy.

53.

S ekeppen teszünk probat egyik a ma'sikaval, hegy mondják: Ezek-e azok, k i k r e Allah (kiváltsága) közülünk? S nem Allah a z , ki Legjobb Tudója a

k ös zon e t ad óknak ? 5^. S midőn éljenek hozzád azdc, kik h i s z i k k i n y i l a t kczasainkát,hat mondd: Beké reátok! Megirta Ura­ tok .\tigara a kegyelmet, s a z , k i kőztetek rosszat t e t t tudatlanságból, majd megbánta ezután, s j ó ­ kat cselekszik,hát lam! 0 a Megbocsajtó, Könyörületes. 55. Ekeppen re'szletezzűk a k i n y i l a t k o z t a t a s d < a t , hegy megnyilvánuljon a gazt evők d t j a . 5c. Mondd: Számomra b e v é g e z t e t e t t , hogy irmdjam a z o ­ k a t , kik a r r a hivnak, mi Allah ne'lküli.

' *^!:^ **!l h-^—.i':::*-.'*'

m^'^s^:^z)

lí^l •; í

^ SCRÍ oalTona5zcm.a--ísott efsegbei? aToJ^ícey.-^Xcííi" ncájpes-..7']7

|f

ii

I>Í;Í
V.»-Váf^, ^, v ^ -W^8-«^ W> -^ÉsSaí*^ v ^ ^ í W

^^^^V

ijéll

~—ll

.t:"^ 7-.^>^V'?^'*'*°^*""*^-="'"*"**"*""^'3r^'^^*v'j"*=*»«»^

- « 5 x 3 & b i _»íc'

- 171 ,T/. oii 7.(^c[ nddig, niig el nom j o egy iklckho/. Í\ h a l á l . S a Mi k ü l d ö t t e i n k (angyalaink) elnrulasztjak o l , s ö< nem nicl 1 őznek ( s e n k i t ) . 62. NVijd visszakerülnek Allahhoz, Felségükhöz, az Iqa'/'.hoz. Csak az öve' az i t e l k e z c s , s O a szaxnvctck leggyorsabbja. 63. Mondd: Ki szabadit meg t i t e k e t a s z á r a z f ö l d , s tenger söte'tje't(?1 ? Hivjátok Ót a l á z a t t a l , rejt­

ve (mondván)'Ha megmeneki t t e t i m k e t t ő l , hat h a I.'Kidék leszünk. 6/» MtMidd: Allah inogszabadit t i t e k e t a l t o l , s minden g y ö t r e l e m t ő l , rrajd t i t á r s a t a l l i t t o k 65. (Neki).

Mondd: O kcpcs a r r a , hogy e l k ü l d j e reátok a szcnvcdc'st fcntró'l, avagy l á b a i t o k a l ó l , vagy f e l nihazzon t i t e k e t a vi szalykodással , s i n c g i z l c l t e t i nehanytokkal néhányuk zsarnokságát. Nézd, hogy j e l e n i tjük meg a k i n y i l a t k o z t a t á s o k a t , ha tan felfogjak. hát­

66.

Meghazudtolta azt néped (O, Niihamnid), s az (pedig) az igaz. ^v1ondd: Nean vagyok en nektek a z , k i r e hagyatkozzatok.

67.

Minden hirdetésnek (megvan a rraga) időszaka, s {cz\ ) t i meg fogjatok tudni.

68.

Ila Iniod azokat, kik b e l e a'rtottak rmgukat k i ­ nyi Intkozasainkba, hat á l l j szénbe velük

n^^^jiÁ^^^H^^^

|4l^^|

• " '^rH&,par-toli eí azoktól, k4íc hitváTla'stdca-t i^t.eknak,. ' x ' ^ . 1 \ ^ ; I._. .;^!?vei/et^%i.ek../«€szik:^':salától í-5s;U i ? & ? f '^aE^;^ilagi.„.^.?J. .^á \ |Í

fi4'^*Öwtyfía:*t4/^9éf-eika^

'f-t-., ->tó-^T^2|l^i ftát ^in^Vtv^llincs néki ^liaÓ^J^i^^í„v , íj

V I1I

!i#t.. > . II kit elképesztettek a Sa'tandc a foldöi, s megszállotta tettek? Az o társái hivja5< 6't az Ut-

i

nutata'sra (mondván): eljössz hozzánk? Mondd; Íme! Allah Utimtatása az az (igazi) Lltmatatcís^

"2i'^<r'-''-?-'*"!Ü

"T^:s^^.sr^

- i73 -

s az megparancsolja nácünk, hegy békéljünk meg a Vila'gck Urában. 72. Tarsatd< meg az imát, s t a r t s a t c k szamcxi Ot, s 0 a z , Kihez o'sszet erei t e t t e k . 73. 0 a z , ki az egeket e's földet t e r e m t e t t e az i g a z ­ z a l . S a Kap nraidja: Légy, s leszen! Mondása az i g a z , s Öve a Nap Mindenhatosaga, (miden) megfúvatnak a harsa'^ak. Tudo'ja az I s m e r e t l e n s ^ n e k s a L a t hatónak, s 0 a Bölcs, az É r t e s ü l t . lU. Monda Ábrahám at3/janak, A'zamak: Veszel-e' b á l ­ ványt i s t e n ü l ? Lam! En l a t lak téged e's népedet a nyilvánvaló' tévelygésben. 75S eképpen mutatank meg Abraháimak az egek es a : fold k i r á l y s á g á t , hogy legyen a bizcxiyosak közül való. 76. Miden reá sóte'tedett az e'j, megláta' az é g i t e s t e t ( c s i l l a g o t ) . Mcxidá: Ez az én. Uram! S midőn l e tunt moida: Nem szeretem a l e t u n d c e t . 77. S miden raegla'ta' a holdat f e l k e l n i , monda: Ez a z eh Uram! S iiidai l e t ű n t , monda: Amig nem vezet engem Uram, az el tévelygő nepbol vagyok. 78. S m.áoc\ meglatá a napot f e l k e l n i , monda: Ez az

^ 1 U<~iO(v)í«™»

*;

én Uram! Ez a Legnagyobb! S midCTi 1 eti^|f^^^^jc4|BpHN^/ fíí

ei

H ^ I ^ ' A ' á t fSí^%e|MlfU€lf''^.::'ftáft;íiraAkra

ff

ir^

•»*'> j ' ^

•LV

' a^Gfei*^ir5Í2or}yossag, r ok j o I vezet efTác." •íí&^sSMÍSTk: Megadtuk azt Abrahannak népével szenten. Azt eraeljük fokokra, k i t akarunk. Lam! Urad Bölcs, Mindenttudo.

84.

S adomsúiyozank ndci Izsákot, Jakabot,

.^^^Tgg^>>''-«*"^^!tK»^ga>y««"

IJljj^ ^ S J i m i l ' •»?W.mJMM«BI»>Íi

- 175 -

s mindkettőt vezettük, s Noe't, kit Mi azeliSlt vezettimk, s utódait Dávidot, Salaméit, Jobot, Józsefet, Mózest, Áront. Ekeppen jutalirazzuk a megszeműiteket. 85S Zakariást, Jánost, Jézust es Eliast. N5indannyian jotevSc. 86. S Izraaelt, U l e s t , Jonast e's Lotot. Mindannyiokat kiváltságunkban reszesitettük a teremtménydc felett. 87. S atyáik, utódaik, s testve'reik közül i s . Kivalasztánk 5<et, s vezet óik S<et az egyenes ösvényen. 88. Ez Allah Utnutata'sa, azt vezeti á l t a l a kit akar az 0 szolgálói kózul. S ha Se társat a'llitanák {Ohozza),hat ömöljek os'sze az, mit tettek. 89. Azok <^, kikndc adtuk az Ir^st, az ite'lkeze'st, s a hirdete'st. S ha ok megtagadták ezt, hát bizony ráhagyjuk azt a népre (kik) nem lesznek enndc tagadói. 90. Azck cic, kiket Allah vezet, hát vezettete'sűket tartsd magad e l ő t t . Moidd (0, Muhaimad): Nem kerdc t ölet de érte be'rt. íme! Ez nem ma s-mint Ehúáceztete's
t

• l<& Li i, "^~:í íí A ! W *

tad volna midén a bíúiÖs3c haláltusában, s az an-

gyaldc kinyujták kezeiket, mcndvan: Bocsa'jtsa'tok ki l e l k e i t e k e t . A Napcsn Sk. megfizettetnek a l e a l a cscnyodas gyötrelmével,

!i

- 177 -

miáltal Allahra rrast moidtatck, mint az igazat, s az 0 igeit lekicsinyeltetek. 9A. Mert hizony eljövetek egyenként, ahcgy teremtenk titeket legelőször, s hataitd< mögött hagyatok azt, mit ndctek adomanyozank, s nem latjuk v e l e tek közbenjáróitdcat, kiket igenyeltetek, hegy (k tibennetek társakká legyenek. Mert bízaiy a szakadás köztetde, s e l t e v e l y i t e t t titeket az, mit igenyeltetek. 95. Lam! Allah a gabaiaszem, s a mag megrepesztoje. Kihozza az el6't a h a l o t t b ó l , s kihozója a h a l o t t ­

nak az elóből. Ez Allcih. hát hogyan ferdülhettek el? 96. Meghasito'ja a reggeleknek, s 0 megtéve' az e'jszakát lenyugvásra, a napot, holdat szc&ivete'sre. Ez hat merteke a Ncigy szerűnek, a Mindent tudónak. 97. 0 az,ki k i j e l ö l e a csillagokat nektek, hegy v e ­ zettessetek á l t a l a a szárazföld es a tenger sötétjében. Bizony Mi re'szletezaik az igácet a nepnd^, kik tudnak. 98. S 0 az, ki megalkotott titdcet egyetlen le'ldcb é l , s (adott) tartózkodó helyet, s nyughelyet. Bizony Mi reszletezenk a kinyilatkoztatásokat

- 178 -

a népnek, kik 99.

felfogjak.

d a z , ki l e b o c s á j t á az egbŐl a v i z e t , s Mi k i b u j tatank á l t a l a mindenfele növényt, s kihozank b e ­ l ő l e a z ö l d e t , miből kihozzuk az összefúzötí g a ­ bonaszemet, s a datolyapalmat az o porából, fü­ zéreket, f ü r t ö k e t , s s z ő l ő k e r t e k e t , o l i v á t , gra'nátalmát, s ehhez, vagy imshoz hasonloakat. Nézze­ tek g^'üÍDÖl c s e r e , mi dón g^'ümöl esőznek, s e r e s e r e . Ifrie! Ezekben az igá< a népnek, kik hisznek.

100

S O megteváí Allahnak ta'rsakként a dzsinné<:eí, K (kiket) ó t e r e r i t e t t , s hamisan t u l a j doni lanak Őneki f i a k a t , s lányokat t u d a s t a l a n u l . Leg^'en 0 Dicső, s kiemelkedett azck kózíil, mit neki i m á k .

101. E l i n d í t ó j a az egeknek es a földnek! Hogyan legyen Oriá<i gyermeke_,nem leven Neíci hitvestarsa., s mega l k o t t a 0 a mindent? S 0 a Minden Dolgok Tudója. 102 Ez Allah, Uratck. Nincs Isten csak 0 , a mindenek Megteremtője, hat imádjatok ó t . S 0 mindenre felügyel. 103. S nem eVi el O't a l a t a s , de 6 ele'ri a l a ' t á s t . 0 a J o , az É r t e s ü l t .

79 -

104 Bizony e l j ö t t e k hozzatok a szernriel l á t h a t ó ( b i zonysagd<) Uratokto'l, s ki ne'zi a z t , hat az magának t u d h a t j a , £ k i vak, hat (vakság) rea. S En nem vagyd< a t i Megtartotok. 105- S ugy j e l e n i t j ü k meg a k i n y i l a t k o z t a t ^ s c k a t , hogy mondha s sak (n ek ed 0. Kiahammad): k i t anu 11 ad. S k i n y i l v á n í t j u k azc a népnek, kik tudnak. 106 Kövesd mi neked s u g a l l t a t ott Uradtol. Nincs isten csak íJ, s z á l l j szénbe a bálvanyirra'dókkal. 107. Ha akaiT'.a Allah, hát nem irrádriának bálványokat. 5 nem tevénk meg te'ged az c megtartásukra, s nem vagy t e az nekik k i r e hag^'átkozzanak. 108. S ne becsmérelje'tek azokat, kik (imára) hiVTiak Allah ne'lkül, s becsme'rlik Allahot ellenségként, t u d a t l a n u l . Ekeppen szepitehk meg minden nemzetnek t e t t e i k e t , rrajd Urukhoz (vezet) v i s s z a ü t j ü k , 5 k i h i r d e t t e t i k nákik az mit t e t t e k . 109 S esküt tesznek Allahra hitük törekve'sevel, hegy ha eljönne nekik az i g e , hát hinnének benne. Mondd: Hanem az Igék Allahnál (e's az i s ) , mi é r e z t e t i veletek midőfi ha eljönne (az ige )T nem hinnének; 110. Kiforgatjuk s z i v e i k e t , s l á t á s a i k a t , amiért nem

- 180 -

h i t t e k benne el<?szÖrre, s meghagyjuk (Scet makacs­ ságukban vakOTi. 111. S ha Mi 1 ebocsáj tanaíik nékik az angyal dcat, s a h a l o t t a k beszelnének hozzájuk, s összeterelnénk ellenük mindent sorban,(hat )nem hinnének, hacsak Allah nem akarja. De legtöbbjük t u d a t l a n . 112. Ek^ppen jelölenk ki minden pro'fe'tának az e l l e n s é ­ g e t , az etberek Sa'tanjait, dzsineket, (kik) sugall­ ják egyik a nasikanak az amito'beszedet fortély­

kent. Ha akarná Urad, nem tennék e z t , hat hagyd meg 5<.et (abban)j mit k i e s z e l t e k 113. S hadd hajoljanak efelé' szivei azdoiak, kik nem hisznek a Tulvilagbein, s hadd egyezzenek ki ebben, s hadd nyerjek el a z t , minek-: S< elnyerői. ll/i. Vagyom-e' másra, mint Allahra i t é l k e z ó i d c , s 0 a z , Ki k i n y i l v á n í t o t t a ná<tek az Irast részleteiben? S azdc, kiknd< adtuk az Írást tudjak, hogy az az Uradtól n y i l v á n í t t a t o t t ki az i g a z z a l . Hat ne legyetek az ingatagok közül. 115. Bevégeztetett Urad Szava igazen, s igazsággalNincs megváltoztatoja az 0 szavainak. S Ő a ívleghallgato,

- 181 -

a Mindent tudó'. 116. Ha engedelmeskedsz legtöbbnek a fold&i, (hat ok) l e t e r í t e n e k Allah uíja'rol. S iSk) nem k ö ­ v e t i k , csak a ( s e j t e s t ) s ^ nem nBscá<, mint találgatok. 117- íme! Urad Ki a legjobban tudja ki tévelyedett l e u t j a r o l , s o a Legjobb Tudója a v e z e t e t t é k n e k . 118. Hat egyetek abbo'l, mire Allah neve m e g e m l i t t e t e t t , ha k i n y i l a t k o z t a t á s a i n a k hivői vagytok. 119. Mit ndctek nem enni abból,mire Allah neve megem­ l i t t e t e t t ; s bizony r é s z l e t e z e nektek, mi megt i l t t a t o t t nektek, hacsak nem kényszerültbe r e a . Lain! Sdcan tévelyednek el vagyaik á l t a l , tudat-

l a n u l . Lam-I Urad Legjobb Tudója a törvényszegőknek. 120. S hagyjatdc fel a vetek l á t s z a t á v a l , s annak mivol­ t á v a l . Laín! Xik kiérdemlik a vétket,viszcaizasul megkapjak, mit e l n y e r t e k . 121. S ne egyetek abbo'l, mire nem e m l í t t e t e t t Allah neve, s ez i r t o ' z t a t o . íme! A Sa'táick hadd s u g a l l janak patroiusaiknak, hogy vitába menjenek v e l e ­ t e k . S ha engedelmeskedtek nékik, hát bálvány­ imádók vagytok.

- 182 -

122 Az, ki h a l o t t v o l t , s fele'lesztenk ó t , s v i ­ lágosságot helyezünk "le n e k i , (hegy) járjon á l t a l a az enberek kozott olyan-e, mint a z , ki a sötétségben, s ebből nincs k i j á r á s a ? Ekeppen d i s z i t t e t e t t fel a hitetleneknek a z , mit tettek. 123. S ekeppen tevénk meg minden nagy településben annak bűnözd (reszet), hogy anranyt szőjenek benne. De nem szőnek a'rmányt, csak magiaknak, s nem érzik. 124. Midőn eljcve hozzájuk a bizonyság, mondák: Nem hiszünk addig, mig meg nem adatik nékünk a z , mi megadatott Allah küldötteinek. Allah a Legjobb TudcJja annak, hogy k i r e helyezze k ü l d e t é s é t . S 0 lesújt azokra, kik bűnöztek. 5 megszegyenit e s Allahnal, s szigorú b i m t e t e s , m i á l t a l á r ­ mányt szőttek. 125. S a z , k i t Allah akar, hegy vezessen, hat 0 s z e ­ l e s r e t a r j a az o k e b l e t , a megbékélésnek ( i s z laimak). S k i t 0 akar, hegy eltévelyedjek, hat szukke', keskennye t e s z i annak k e b e l é t , mintha az az égre mászna. Ekeppen j e l ö l i ki Allah a gyalázatot azd<ra, kik nem hisznek. 126. S ez Urad egyenes ösvénye.

- 183 -

S bizony részletezenk a k i n y i l a t k o z t a t á s o k a t a népnek, kik megemlöceznek. 127. Szarnjkra a békesség lakáielye Uruknál. S 0 Patrónusa azdoiak abban, mit t e t t e k . 128. A Nap 6"sszetereli ^ e t nindahanyukat, (mondván): 0, dzsirirekgjóilékezete! Bizoiy sdc ei±»ert elcsa'b i t a t o k . S mondák hiveik az eirberek közül: Urunk! Élveztük egyik a irasikat, s elérkezett az idoik, mit Te k i j e l ö l t é l neKunk.Mondja 0 : A Pdcol a t i otíhcnotck, s ebben rr.indcrS<kcxi örökké, kivéve annak, (kinek) Allah (rrast) akar. Lam! Ural a Bölcs, a Mindent tudói 129. b'ekepDe forditank a bunosd<et egyimsnak a z é r t ,

mit elnyertek. 130. 0 Dzsianek.eseiberek g\"jlekezete ! Nem j o t t e k - e el hozzatok a küldöttek közületek, (hogy^ elóadjak nektek az Eri- Igeimet, s (hogy) figyelmeztesse­ nek t i t e k e t a találkozóra ezen a Napotdcon? MondaK: Kfegunk e l l e n voltunk. S megszedi t e <3<et az evilági elet s maguk ellen vallanak, hegy S< voltak a tagad<^. 131. S ez, mivel Urad nem volt e l p u s z t i t o j a a t e l e p ü ­ lésnek a bun á l t a l , (mig) lakói tudatlandc. 132. S mindegyikőjüknek a fckozatck

- 184 -

abból, mit t e t t e k . S nem Urad az Ki tudatlan a r ­ r ó l , mit tesznek. 133 urad a korla'tlan, a kegyelmes. Ha 6 akarja elmeneszt t i t e k e t , s az következik utanatck, mit 0 akar, ahog>' mas nep magvaibol i s teremthet t i ­ teket. 134. Íme! Mit i g e r t d c , hat e l j o , s t i nem k e n á l h e t i t e k el. 135 MonddíO, Mihamnad): 0 , nép! Miveljetek a z t , mi lehetőségiek. Íme! En i s tevékenykedem. S meg fogjatok tudni kinek leszen b e t e l j e s e d é s a lak. hely. Lam! A bunösSc nem boldogulnak. 136 S Sk megtevék Allahnak abból, mit-ó a l k o t o t t a termáiyb<?l, s a jo'sza'gból a r e s z t , s mandják: Ez Allahe! - latszatkelte'sűk a'ltal - s ez, a t o r s a i n k é (bálvanycké).S mi társaiké' (bálvamyaiké), hát nem e'ri el Allahot, s mi Allahé, ha't az ta'rsaikhoz e l '

ir

t

-

e r . Fertő amint i t e l n d c . 137. S eképpen szepitik scácaknak a balváiyima'dác köziil gyennekeik megölését az ó ba'lvcóiyaik, hegy v i s z szavessék okét, s rea'juk ruha'zzák hitvalla'stikat.

Ha Allah akarna, hat nem tennék e z t , de ra'juk hag>'ja mit ki eszelt de.

- 185 -

138. Mondá<: Eme joszag es termény t i l o s . Nem t á p lálkozhat beló'le senki, csak k i t mi akarunk l a t s z a t k e l í e s ü k á l t a l - a joszag, minek h á t a m e g t i l t a t o t t , s a jószág, mire nem emiitik meg Allah n e v é t . ( E z ) k i e s z e l e s Oellene. S 0 viszonozza nékik a z t , mit k i e s z e l t e k . 139. Mondák: £ mi ezen jószágnak hasaoan van, hat készen a l l a fe'rfiainknak es m e g t i l t a t o t t fe-

lesegeinknek. S ha elnulva(]onne v i l á g r a ) , hat O eboen reszeseK. :> C rrajd viszonozza neKik K jegyeiket, i-sri! 0 Beles, níindenttudo. 110. S veszítenek, kik megölek gyermekeiket fel-kegyeliTuen, t u d a t l a n u l , s megtilták mit Allah adott ne^ik, kieszelve (hazug szót) A l l a h r a . Bizony eltévelyedtek, s S< nem v e z e t e t t e k . 141. S O a z , ki megalkota a Mennyeket fellugasozva, s nem fellugasozva, s a d a t o l y a p á l n a t , a k ü l o i bozó'izu termeseket, o l i v a t , gránátalmát, s mi ehhez es ma'shoz hascxilcí. Egyetek gyümölcsét, midőn gyümolcsoznok, s adjatok meg a b e t a k a r í t á s n a p j a nak járandóságát, s ne tékozoljatok. Lam! 0 nem s z e r e t i a tékozlókat. 1^2, S a jo'sza'gból

-

186 -

mi t e r h e t van,

s mi e'téknek(val o ) . Egyetek abból

mit Allah adott nektek, s ne kövessetek a Sa'tan l é p t e i t . Lam! Az náctek nyilvánvaló' e l l e n s e g t e k . U 3 . Nyolc pa'r: Birkából k e t t ő a kecskebó'l k e t t ő . Mcsndd: M e g t i l t o t t a - e 0 nektek a ket hímet, vagy

a k^t nőstényt, avagy mit a ket nőstény méhe b e ­ fogadott? Hirdessetek ki nekem tudassál ha i g a ­ zak vagytok. 14A. S a teveból k e t t ő , s a tehénből k e t t ő . Maidd: M e g t i l t c t t a - e 0 nektek a ket himet, vagy ket n ő s ­ tényt, avagy mit a ke't nőstény méhe befcgadott? Avagy tanúi v o l t a t o k , midőn el rendel t-i nektek ezt Allah? S ki bűnösebb a n n á l , mint ki k i e s z e l i Allahra a hazug s z ó t , hogy e l t e v e l y i t s e v é l e az entterdcet t u d a t l a n u l . Íme! Allah nem v e z e t i a bűnösök népet. K 5 . Ivtodd: Nem találom meg abban, mi nekem sugall t á ­ tott a t i l t o t t a t az evőre, hogy (ne)egye azt

kivéve, ha az tetem, kiomlo v e r , vagy d i s z n ó ­ hús, mert az i r t ó z t a t ó , avagy gyulóletes^mi nem Allahnak s z e n t e l t . S k i rákényszerül, (de) nem vágybál, sem t ö r v é n y s z e g é s b e , hat ime! Urad

- 187 -

Megbocsa j t o, Koiyorűl et e s . 146. Azoknak,, kik Zsiddc, megtiltank mindent mi körmös ( á l l a t ) . A teheóibol, s a birkából m e g t i l t o t t u k n á í i k azok faggyúja't,kiveve, ha az nem azdc ha'ta'n, z s i g e r e i n v i s e l t e t e t t , avagy mi c s o n t t a l k e v e r e ­ d e t t . Emigy viszonozzuk nékik lazada'sukat. S lam! Mi Igazak vagyunk. 147. S ha meghazudtolnak téged (0, Muhamn^d) hat moidd: Uratok kegyelmes, Mindent Atfcgo, s nem vonja v i s z £za haragját a DunozcK neperol. 148 Azck, kik bálványt a l l i t o t t a k mondjak: Ha Allah a k a r t a volna, nem á l l í t o t t u n k volna bálványt, sem atyáink, s nem t i l t o t t volna nekünk senmit. Eképpen hazudtak azdc, kik előttük v o l t a k , addig, vrig raeg nem Í z l e l t e k barátiunkat. ívtondd: Van-e nelitek tudastok, hogy azt Számunkra kibocsajtsatok? Íme! Nem k ö v e t i t e k , csak mit e l g a i d o l t d < . Lam! Ti csak t a l á l g a t t d e . 149. Mcndd: Ailahe a vegso e'rv, s ha akarta volna, hat mindahányatokat v e z e t t e volna. 150. Mcndd: A U i t s a t c k k i t a n ú i t o k a t , kik v a l l j á k , hogy Allah ezt m e g t i l t o t t a . S ha v a l l j á k , ha't ne v a l l j a t d c velük. S ne kövesd vagyaikat azok­ nak, kik meghazudtolták k i n y i l a t k o z a s a i n k a t .

- 188 -

s azokat, kik nem h i s z i k a T ú l v i l á g o t , s 2j< Urukat (mással) ^ y e n l c n d c tartják.

151. ^toldd: J ö j j e t e k , felolvasom, mit Uratok megt i l t o t t ndctek: Hegy ne a l l i t s a t o k Őneki sem­ miféle t á r s a t , t egyet de j o t a sziilSdcel, s ne ö l j é t d c l e gyermekeitd<et az i n s ^ miatt - mit t i n d c t d c adtunk oertuk - s ne közel édjet dk a lederddiez sem n y i l v á i v a l d a n , sem leplezve. S ne o l j e t d c l e a l e l k e t , k i t Allah m e g t i l t o t t , kivéve j o g g a l . Ezt r e n d e l e ' e l O n á c t d < , hátha tan f e l e r i t e k . 152. Ne közeledjetde az árva vagyonahoz, k i v w e a z ­ zal mi náci jcbb addig, mig el nem e'ri é r e t t ­ s é g e t . Adjatok meg a t e l j e s merteket es siílyt igazsággal. Ne b i z z meg s e n k i t , csak azzal mi képessege. S ha mraidotok (valamit), hat t e l j e s i t s e ' t e k , m ^ ha a z rckon (karára i s v á l i k ) , s Allah szövetséget megtartsatok. Ezt rendele el 0 n á c t d c , hátha tán enülkeztdc. 153. S ez az Qi egyenes ösvényem, hat kővesseltdc a z t . S ne kövessétdc (mas) u t a k a t , mert (ezdc) l e v a lasztanak t i t e k e t a z En utamról. Ezt rendele el 0 náctdc, ha'tha tán iSrizkedtdc.

- 189 -

15^.

ívfejd Mi megadtuk Mózesnek az í r á s t , mi t e l j e s azok számára, kik j ó t é t ( l e l k e k ) , s a magyarázatát minden dolognak ütmitatásként, kegyelerrként, hátha tán a találkozót Urukkal hiszik.

155.

Ez az í r á s , mit Mi megáldva bocsájtottunk l e , hát kövessétek a z t , s őrizkedjetek, hátha tán k e g y e l ­ met nyert de.

156.

Hát mondjátok: Hanem az Írás két szektának n y i l v á ­ n í t o t t ki (csak) flottunk, s mit ik t a n u l t a k , mi azt nem fogadánk be.

157.

Avagy mondjátdc: Ha az Írás nékünk n y i l v á n i t t a t o t t volna k i , hát mi náluk jobban v e z e t e t t e k lennénk. Mert bizony eljö\e.a rdzonyság hozzátd< Uratd<tól, az Útmutatás, s a kegyelem. S ki bűnösebb annál, mint ki meghazudtolja Allah i g é i t , s szenbeszáll vélük? S szenvedéssel jutalrrazzuk azdcat, kik szenbeszállnak igéinkkel a z é r t , amiért szembeszálltak.

158.

Nem a r r a vámak-é csak, hogy eljöjjenek hozzájuk az angyal de, avagy e l j ö j j o i Urad, vagy e l j ö j j ö n Urad néhány j e l e ? A Nap e l j ö Urad néhány j e l e , (s az ebbe v e t e t t ) h i t nem használ a léleknek, ki nem h i t t a z e l ő t t ,

- 190 -

.

avagy ki elnyerte annak (a jelndc) hiteljen a jot. h4cffidd: Varjatdc! Lám! Mi (is) varunk. 159. Íme! Azok, kik külciiváltak hitüktől szakadárkélt, ne legyoi serrmi közöd hozzajijk. Hanem dolgaik Allahhoz (te'mdt meg), majd 0 kihirdeti ná<ik a z t , mit tettdc. 160. 5 ki e l j ő a jóval, hat néki tizamyit az olyanból, s ki eljo a rossszal, hát nem viszoioztatik, csak ugyanazzal, s ök nem leszndc megrontva. 161. Mcndd: Lám! Elvezetett engem az Uram az egyenes ösvényre, (hol) a helyes hitvallás, (hol) Ábrahám tisztes feldcezeté, s o nem volt bálvány­ imádó. 162 Mondd: Lam! ímajn,a'ldozatom, eletem es halálom Allahe, a Világdc Urae! 163 Nincs társa Náci. Ez, mi nékem parancsoltatott, s én vagyok a megbeke'lok elsője. I6A. Mondd: Vágyom-e' ma'sra, mint Allahra Umak, s 0 a Mindenség Ura! S minden 1^1 de csak azt nyeri el, mi reá, s nem viseli a terhet hordc^ mas terhe't. Majd Uratokhoz (vezet) visszautat ok, s 0 kihirdeti nektdc azt, mibei különböztet de.

- 191 -

165. ő az Ki helytartókká t e t t t i t e k e t a földem, s e g y i k teket a másik f ö l e ' e m e l t e fokozatokkal, hegy p r ó b á r a tegyen t i t e k e t abban, mit náctek a d o t t . íme. Urad a Gyors Bűntetá', s lam! 0 a Megbocsájto', a K ö i y o r ű l e t e s ,

7. Szura A Nfeigaslatdc (Mddcai k i n y i l a t k o z t a t á s )

A Mindenható es Könyörületes Allah nevében
1. A l i f . Lam. Mim. Sad-

2.

Az I r a s k i n y i l a t k o z t a t o t t ná<ed, hat ne legyen k e b l e d ­ ben levertség m i a t t a , hat figyelmeztess á l t a l a , s ( e z ) Emlékeztető azoknak, kik hiszndc.

3-

Kövessétdc mi k i n y i l a t k o z t a t o t t ná<tdc Uratcáctél, s ne kövessetd< oltalmazckat Rajta kivill. Keveset mit emláceztek.

<+.

S hány t e l e p ü l é s t pusztitank e l , s e l j ö t t oda haragunk éjszakai v i r r a d a t k o r , avagy (amint) ők nappal l e ­ nyugszanak.

3.

S nem volt ments^uk

- 192 -

midán e l j ö t t hozzájuk haragunk, csak azoknak, kik mondták: Íme! Mi b{inó's3< voltunk. 6. Ha't kérdezzük meg azdcat kikhez k ü l d e t e t t , s k é r ­ dezzük meg a k ü l d ö t t e k e t . 7. Hí't elbeszéljük nékik (az e s e t e t ) tuda'ssal, s Mi nem hiányoztunk (midőn az m e g t ö r t é n t ) . 8. A megme'rettetes ezen a Napon az igaz. S ki megmé­ ret tete'sekor nehéznek ( b i z a i y u l ) , hat azok b o l ­ dogulnak. 9. S az, ki megmérettetéskor kőinyúnek (bizonj'ul), hat azck e l v e s z e j t e t t e k óhmagukat mialía] k i n y i ­ latkoztatásainkat megrontották. 10. Mert bizony elhel'yezenk t i t e k e t a földön, s k i j e - • lölenk szanütdcra a megélhete'st. Keveset mit megkös2Öit3<. 11 Mert bizony megteremteíik t i t e k e t , rrajd képre formál­ tunk t i t e k e t , majd mondáink az angyaldcnak: Boruljatok l e A'dájtnak! Hat l e b o r u l t a k , kivéve I b l i s z t , k i nem v o l t a leboruldíc k ö z t . 12. McndaCaz Ur): Mi t a r t v i s s z a téged a t t ó l , hegy l e ­ b o r u l j , midCTi en megparancsoltam néked. Moida ( I b l i s z ) : EÍi jobb vagyck n á l a . Te tú'zbol t e r e m t e t ­ t e l engem, s 6't ag)^gböl teremted. 13. Monda (az Ur): Hat s z á l l j j l e innen, s nem lehet . neked, hegy dölyföskócij , hat ki innen! íme!

- 193 -

Te a lealacsonyultak közt va^^} II Monda ( I b l i s z ) : Va'rj velem (addig) a Napig (midcr.) feltajTHsztatnak. 15. 16. Nteda (az Ur): íme! Te a haladékot kapottak közt Monda ( I b l i s z ) : Miáltal engeT: f é l r e á l l í t o t t á l , hat lesben á l l o k reajiik a Te egyenes ösvényeden, 17. Nfe.}d megadcxn nekik mi e l ő t t ü k , mi mögöttük, mi jobb­ jaikban, s mi baljaikban es nem t a l á l o d legtöbbjü­ ket halasnak. 18. Monda (az Ur):Ki innen megalázva, sza'niizve! S kik k ö ­ vetnek téged közülük, hát megtöltőn veletek a Pd<lot m.i ndahainy ot d<ka 1. 19. 0, Addm] Lakj t e es párod a Menyországban, egyetek b e l ő l e a n n y i t , amennyit akartok, de ne közeledjetek ehhez a fához, mert. elkárhoztok. 20 S sziszegett hozzájuk a Sátán, hogy előhozza nácik a szégyenkezést, mi elcflük e l r e j t e t e i t , s mionda: E l ­ t i l t o t t t i t e k e t Uratok e t t ő l a fa'to'l, de csak a z e ' r t , n e ­ hogy ket angyal legyetek, vagy va'ljatok crockevalckka. 21. S megeskidott tok vagyok. 22. £ anrannyal v e z e t t e ^ e t . Miden megizlelac nekik: Íme! En néktek (igaz) tanácsadó­ vagy.

- 194 -

a fa't, ha't e l j ö t t ndcik szegyenkezesük, s e l f e d t á c (maglikat), aggatván nagukra a Kert l e v e l e i b ó ' l . Szolita' <5ket Uruk: Nem e l t i l t o t t a l a k - e ' t i t e k e t ett<^l

a fáto'l es moidt^m néktek: Irne! A Sa'tan nektek n y i l va&ivald eliense^tek? 23. Mond^: Unmk! Elkáriioztuk aimagunkat. S ha Te nem bocsájtasz meg nékünk, s nem kegyelmezel, hat v e s z ­ tesek leszünk. 24. '

Mc^da' (az Ur): Szálljatd< l e egyik a másikának e l l e n ­ sége, szamotd<ra a földön van lakciiely es graidoskodas egy i d ^ r e .

25-

Níondá: E'.en e'ltek, s ezen h a l t o k , s ebbÖl hozattck eló'.

26.

d, A'daín f i a i ! Bizony lebocsájtank ra'td< ö l t ö z é k e t , (hogy) elfedje szegyenkeze'steket, s ruha'zatot, de a megtartóztata's őltözáce, ez a legjobb. Ez Allah I g e j e , hátha t ^ emlNéztek.

27.

0 , Ádám f i a i ! Ne kise'rtsen meg t i t e k e t a Scítán, ahogy kimenesztette osszü'l6tc3<et a Menyorszagbol, s l e t é p t e rólvk ruháikat, hogy megmutassa nékik szégyenkeze'sü-

k e t . Íme! ó' la't t i t e k e t , hanem 0 es az 6 t ö r z s e a z , ahonnan t i Sket nem l ^ t j ^ t o k . Sátaíit íme! Én k i j e l ö l ón a

-195'-

patrohusnak azcjknak^kik nem hiszndc. 28. Mid<&i teszik a l e d e r s ^ e t , mondják: Ezen t a l á l t u k a t y á ­ i n k a t , s Allah ( i s ) ezt parancsolta nékünk. Ntondd: Lam! Allah nem parancsol l é d e r s e g e t . Kksndtok-e'Allah­ ra olyat, mit nem tudtok? 29. Mondd: Megparancsolta Uram az igazságosságot. S t a r t s a t d í arcotd<at (Ófele') a mecsetdcben, s fcíiászkodjatcác őhozzá szintisztaíiak tevéi a h i t v á l l a ' s t Őneki. Ahcgy 6 megélevenitett t i t e k e t , úgy t é r t e k vissza-. 30. Csoportot 0 v e z e t , (mas) csoportnak j u s s a az e l t é v e l y e ­ d é s . Íme! Ck a Satant v e t t é k ' patronusnak Allah h e ­ vezettetnek.

l y e t t , s ligy számítják, hogy Í3c ]6\ 31.

0 , AdcUTi f i a i ! Vegye'tek ékességeiteket minden mecset­ ben, egyetek, igyatok, ne t é k o z o l j a t d c . Lain! 0 nem s z e r e t i a tá<ozlckat.

32.

Mondd:

Ki t i l t o t t a meg Allah ékességet, amit 0 k i -

hozott az 0 szolgainak, s a j c x a t , mit 0 adorranyoz o t t ? Mondd: Ez azoknak ( j á r ) a Feltanadas Napján, kik h i t t e k az evilági életben odaadóan. Elceppen részletezzük a k i n y i l a t k o z t a t á s o k a t a népnek,

196 -

kik tudnak. 33. Mondd: Hanem megtiltotta Uram a lede'reket, miről nyilvánvaló, s mi s e j t e t t , a vétket, s az igazta­ lan szándékot. S (azt), hegy bálvéúiyt állitsatck Allahnak, minek'n^i bocsájtátott le hatalom, s hegy mondjatok Allahra azt, mit nem tudtd<. 34. Minden nemzetnek a (maga) idé'szaka, s irádBn eljo idejük, hat nem ke'slekedhetnek c^ranyit sem, s nem is jSietnek el<5bb. 35. 0, A'dcún f i a i ! Eljovenek hozza'tdc a küldöttek közü­ letek, s elbeszelik nektek kinyilatkoztatásaimat , s ki őrizkedett,- já<at t e t t , hat nincs rajtuk fe­ lelem, s nem 'ék bankodnak. 3S. Akik meghazudtolták kinyilatkoztatásainkat, s fenn­ héjázva vettác azt, azok a Pdcol követői, s ebben

ok mindörcSdcOT ÖrSdce! 37. S ki . bűnösebb annál, mint ki kieszeli Allahra a hazug szót, avagy meghazudtolja az 0 kinyilatkoz­ tatásait .Ezek kivivják részüket az frásból addig, mig el nem jaiek küldötteink (angyalaink), s e l nul&sztvdn íket mcndják: Hol van az, mihez fohászkodtatdc Allah helyett. Kfondák: Azd< eltévelyitettek minket. S ck megvallákCTimagukra,hegy ok

-197 -

hitetlenek voltak. 38. Mondói az Ur: Te'rjetek be a Pokolba a dzsinnác es ennberek nanzetei köze' mik bizony el(Sttétek m i l o t t a k e l . Mindahőínyszor b e t é r (egy) nemzet, megátkozza né>ve'r^t (társnemzete't) addig, mig egynás nyomába , nan kényszerűinek mindahányan. Mondák utolsóik

e l e i k n d c : Urunk! Ezek e l t ^ e l y i t e t t d c minket, hát hozd reájuk a Pokol k é t s z e r e s szenvedését. Monda

(az Ur): Mindegyiknek k é t s z e r e s ( j a r ) , de t i nem tudját ck39. Maidák e l e i k utolso'iknak; Nem v o l t náctek rearik kcxiyörület, hat Í z l e l j é t e k meg a szenvedést a z é r t , mit e l n y e r t e t e k . ^0. Lc6n! Kik meghazudtolják k i n y i l a t k o z t a t á s a i n k a t , s

fennhéj jazva veszik a z t , hát- nem n y i t t a t n a k meg nácik az ég kapuiv s nem te'mek be a Menyorszagba a d d i g ,

mig a t nem bújik a teve a tu fdcan. Ekeppen j u t a l maz2:uk a gonoszokat. 41. Nácik a Pokol a nyugvóhely, s f ö l ö t t ü k ( i s az) a t a k a r ó . Ekeppen jutalmazzuk a b ű n ö s é é t . 42. S kik h i t t e k es jókat t e t t e k , hat nem bizzuk meg a l e l k e t , csak mi képessege, ezek a Menyország k ö ­ vete ^

- 198 -

s Ők ebben mindörőkköi örácke! 43. S leha«itjuk a gyűlölkőizest, mi kebleikben (honol), s alattuk folyók futnak. Mondjak: Dicsőség Allahnak, aki ide vezetett minket. Nem vezettettünk volna j o l , ha nem Allah vezetett volna minket. Mert bizony Urunk küldöttei elhozták az igazat. Szóliták éket: Ez a hfenyorszag. Ezt ör3<óltétek aze'rt, mit tettetek UU. S szóliták a Menyorszag követeli a Pdcol követó'it: Bizcsiy megtaláltuk azt, mit Urunk ige'rt nékünk, az Igazat. Hat ti megtalálták ok-e', mit Uratck ige'rt, az Igazat? Mcndák: Igen. S kiáltá a kikiáltó közöttük: Allah

a'tka a bűnösökre. LS' Azok, kik akadályoznak Allah utján, s vágyják azt, (hogy az legyen) tekerváiyes, hat c < a TÚlvilágcxi S hitetlenek.. 46. Kettejük között a lepel. S a Magaslatdccn erriberek, kik ismerik eket jegyeikről. S szélitják ^ a Menyország követó'it: Báce reátok! Nan te'mek be oda, s 5c (csak ) scJvarpgnak (fele'). lü. Midoi. tekintetük odairaűnyult, s találkozott

.

, - 199 -

.

:

a Pd<©l követőivel, noidak: Urunk! Ne tégy minket együvé a btmó'sc3< népevei. 48. Szoliíak a Afegaslatck lakói az erbereket, kik isme­ rik (9<et j e g y e i k r ó l . Mondák (azck a bűnöseknek): Miben gazdagitott t i t e k e t társasa'gtd<, s mit dölyfősk'ódtetek? 49. Ezek azok, kiknek esküt t e t t e t e k , hegy nem érdemlik ki Allah kegyelmét? Térjetek hat be a Menyorszagba, s ne legyen rajtatok felelem, s ne t i bankodjatdc. 50. Szcíliták a Pokol követői a Menyorszag kőveto'it. Juttassatok nékünk a vizbó'l, s abbdl, mit Allah adoirányozott nektek'. Mcsidak.: íme! Allah mindkettőt meg­ t i l t o t t a a hitetleneknek. 51. Azok Ők, kik h i t v a l l á s u k a t nevetségesnek, jatá<nak veszik, kiket az evilági e l e t elamit. De ezen a Napon Mi elfeledjük eket, ahcgyan ók eifeledác ezen Napjuk t a l á l k o z ó j á t , s mert Ige'inket megtagadták. 52. Mert bizcaiy elhoztuk nékik az í r á s t , re'szleíeztük

azt tudással Utimtatásként, s kegyelenicént a népnek, kik hisznek. 53. Vámak-e' mást, mint annak beteljesede'set? A Napon e l j o annak beteljesedése, s azok, kik elfeledték azt azel<í(tt, mcodjak:

- 200 -

Bizony Urunk küldöttei elhozták az Igazat. Hat vannak-e náojmk kozbenjéíroink, kik kó'zbaij a'mak mie'rettunk? Avvagy visszate'rjímkjS imst tegyíőnk mit tettünk? Bizony Sk e l v e s z e j t i ainagukat, s eltevelyite. <3cet az, mit kieszeltek. 5^. íme! Uratok Allah, ki megterantette az egeket es a ••

földet hat nacp a l a t t , najd felszállt a Troira. 0 e l ­ fedi az e'jjelt, a nappallal, mely ke'ri annak sietséget, s a nap, hold, s a csillagdc az 0 parancsaiiak a l á ­ rendeltjei. Csakis az Ove' a teremtefs, s a parancsolafs. A'ldass^ meg Allah,a Vilaígdc Ura. 55- Fohászkodjatok Uratokhoz nyiltan e's rejtve. Lam! 0 nem szereti az ellaise^eskedoket. 56. S ne rontsatok a földön annak megjavítása után, s fdiászkodjatok Őtiozzá félve e's sóváran. íme! Allah kegyelme közel a jótét lelkekhez. 57. S 0 az, ki elküldi a szeleket kihirdetni két keze közt az 0 k^yelmet meg akkor is,ha ezenközben nehe'z felh<ík tartatnak meg, miket Mi elvezeteik a holt földre, s lebocsajtank á l t a l a

- 201 -

a v i z e t , s előliozánk á l t a l a minden gyümölcsből. Eke{)pen támasztank fel a h o l t a k a t , hátha tan em­ lékeztek. 58. S a z , mely j o föld, növényét meghozza Ura cngedelm(^vel, s a z , mely r o s s z , nem hozza meg,csak a s i Icfnyat. Ekéjppen tudatjuk a bizonyságokat a n é p ­ nek, kik h á l á t adnak. 59. Mert bizony elküldtük Noét az 4 ' n é p i h e z , s mcndá: 0 ne'p! Ima'djátd< A l l a h o t . Nincs néktek mas I s t e n , csak O. Íme! F é l t e l e k t i t e k e t a Hatalmas Nap szenvedé'seitd'l. 60 Mcsidák az ó'népének t ö r z s f é ' i : íme! Téged mi a n y i l vanvalcf elte'velyede'sben la'tunk. 6 1 . hkx\dá: O nep! Nincs bennem el te'velyedes, hanem en küldött vagydc a Világok U r á t ó l . 62. Tudatom v e l e t e k Uram ü z e n e t e i t , tanácsot adok n e k ­ t e k , es tudom azt A l l a h t o l , mit t i ..oii tudtc4<. 63. Avagy elálmelkodatok, hogy c l j o li^z::::aok egy Emlá<ezteto UratoktcA eirber (ke'pe'ben) k ö z ü l e t e k , hogy figyelmeztessen t i t e k e t , s hogy ($frizkedjetek, hátha tan megkegyel mezt e t t e k ? ó/». Hanem meghazudtolak 6't, s Mi megmenekitenk o t , s kik óVe'ie a bárkában es megfúllasztank azokat, kik

- 202 meghazu':itolai< Igeinket- Íme! U< vak nep voltak65. S (elkúldénk) Aa'd (törzséhez) five'rúket Hud-ot, Maida: O neíp! Imádjatok A l l a h o t . Nincs nektek nas Isten cí-ak ű, nem orizkedtek-é? 66. Mondák • törzsfők,kik tagadták nepeliol: Lám! Téged mi felkegyelmusegben látunk, s ime! Mi téged hazug­ nak t a r t u n k . 67. Monda' (Hu'd): u , nep! Nincs bennem felkeg^'elnuseg, hanem en küldött vagyck a Világok U r á t ó l . 6S. Tudatom v*íletek Uram ü z e n e t e i t , s en nektek hu l a n a c s adotok vagyck.

69. Avagy elalme'lkodatdc, hogy el jó'hozzatd< egy ET.le'kezt e t ó ' U r a t c k t ó l enber {k^e\)en) kÖzületdc, hog\' f i g \ ' e l meztessen t i t e k e t ? Emlékezzetek hog>'an t e t t meg t i ­ teket 0 helytartád<á Noe népe u t á n , s g y a r a p i t o t t t i t e k e t . a szellem megteremtésében, hat emlékezzetek Allah bíScezűsegere, hátha tan boldogultd<. 70. ítoidak: Azzal j ö s s z - é hozzánk, hegy imádjuk Allahot egyedül, s áldozzuk f e l , mit apáink ima'dtak? Hat hozd el ndcünk a z t , mivel fenyegetsz bennünket, ha igaz vagy. 71. Nkxida: Bizony reátok esik Uratoktol

- 203

az iszonyat es düh. Civakodtok-e velem a neveken, (aho§\Oti neveze'tdc el ó t , s apait dk, (mire) Allah

nem bocsajtott hatalmat? Hat v a r j a t c k , s ime! En veletek varok. 72. Hat megmeneki t enk o t , s kik cSvele a Mi kegyelmJttikb 5 l , e's elvagank gySceruket azdcnak, kik meghazud­ t o l t á k a Mi k i n y i l a t k o z á s a i n k a t , s nem voltak hivS<. 73« S (elkuldaik) Thamud (törzséhez) fivérüket Szalih-

o t . Kfcnda: 0, nó)! Irradjatck A l l a h o t . Nincs néktek mas Isten,csak 0 . Bizony e l j ö t t hozattok a j e l Uratoktél. Ez Allah tevetehene,tinektek bizcaiysag. Hat tápláljátok a z t , egyen az Allah f ö l d j é r ő l , e'rintsetd< azt a r o s s z a l , mert l e s ú j t reátdc a dalmas szenvedés. 74. S emlá<ezzetek midai 0-megtett t i t e k e t h e l y t a r t o k ka Aad után, s e l s z á l l á s o l t t i t e k e t a f o l d ö i . Ti annak sikságara veve'tek a v a r a t , s a h l y e k b e vá­ s ne fáj­

gatok a hazakat. Ha't emlékezzetek Allah bScezusege're, s ne goioszkodjatok a földöi meg ront ekként. 75. NíMidák a tÖrzsfác, kik dőlyfösködtd< az o nepebol azoknak, kiket megvetett de, nekik, kik

- 204 -

h i i i e k közülük: Tudjatok-e, hegy Szalih az ő Urának k ü l d ö l t e ? MOTidak: Lam! Mi azt mie'rt küldetett..hlsszük 76. Mondák kik dólyfőskőÖtek: ime! Mi azt miben h i s z t e k tagadj'jk. 77. Hat lebenitak a tevetehenet es gúnyt üzenek Uruk p a ­ rancsából, s mondák: 0 , Szalih! Hozd el ná<úhk a z t mivel fenyegetsz bennünket, ha a küldöttek közül vagy. 78. S l e s ú j t o t t reájuk a földindulás, s a reggel cScet otthonaikban k i t e r i t v e t a l á l í a . 79. Hát e l f o r d u l t t6'luk Szalih, s mcxidá: 0, nep! Bizony tudattam v e i e t d e Uram ü z e n e t é t , s tanácsot adtam néktek, hanem t i nem s z e r e t i t e k a tanácsadókat. 80. Es L<ít! UidSn Tnondi nqjenek: Elhoztátck-é a b u j a ­ ságot, mit e l ő t t e t e k egy teremtmény sem? 81. Lam! Ti elhoztatdc a fe'rfiuknak az asszony n é l k ü l i vagyat, mi több t i f e s l e t t nep vagytok. 82. S nem v o l t mas válasza népének, csak mint mondák: Uzzétdc el eket t e l e p ü l é s e i t e k b ő l , de a nep kik megtisztulnak. 83. S megmendcitehk á't e's nemzetséget, kivéve asszonyát.

- 205 -

aki hat ranaradot t . 84. S zu'ditahk rea'juk az es6\, t e l jesüle'se a biínösokndc. 85. S (elküldenk) Midian-4ioz five'ríiket Shu'eyb-et h ó i d á : 0 , n q ) ! Imadja'tcjk A l l a h o t . Nincs néktek más Isten,csak 0 . Bizony e l j ö t t hozzátok a j e l U r a t o k t ó l , hat j o l me'rj^tdc f e l , j d l s ne t egyet de. rosszat az enberéknek sűlyozzátck, dolgaikban ha't nézd mily volt b e ­

es ne rwitsatok a foldöi annak megjavita'sa u t á n . Ez igy jobb náctek, ha hivők vagj 86. ck.

S ne lapuljatok meg mindéi ösvéiyen, hogy fenye­ gessetek (a vándort) es akadalyoztassatdc Allah útjam a z t , ki h i s z i Ót, s vágyjatok annak görbü­ l e t é t . S emlácezzetdc, midíSh kevesen v o l t a t d < , 0 megsokszorozott benneteket e's ne'zze'tek mily v o l t b e t e l j e s ü l é s e a megrontácnak.

87.

S ha egy csapat kÖzűletdc h i s z i a z t , m i á l t a l en küldettem, s (ma'sik) csapat nem h i s z i , h á t legyetek a^Qiiitatosak addig, mig Allah nen i t e l közöttünk, s 0 a Birak Legjobbika.

88. hfaidak a törzsfők, kik dölyfÖskÖdtek

- 206 -

az ó'nepebol: Mi eluziSik te^ed, o a l u ' e j b e s kik vei ed hisznek települe'súhkboí, avagy v i s s z a t e s s z felekeze­ tünkbe. Monda: Meg ha gyűlöljük I s azt.? 89. Bizony ki kellene eszelnünk Allahra, a hazug s z ó t , ha visszatérnénk feldcezetetdcbe a z u t á n , hogy Allah megmenekitett boinünket a t t ó l . S n i n c s számunkra oda visszate're's, csak haa'jni Urunk, Allah a k a r j a . Mindent

átfogó a mi Urunk tudása.. Allahra hagyatkozurfc. Unonk Ta'rd fel közöttünk es népünk között az i g a z a t , s Te vagy a Felta'rdk Legjobbika. 90- Mondák a törzsfák, kik tagadtak az o n ^ e b ó l : Ha Shu'éyb-etkövetitdc, b i z a i y v e s z t e s d c l e s z t d c . 91. S l e s ú j t o t t r ^ j u k a földindulás, s a reggel ofcet házaikban k i t e r í t v e t a l á l t a . 92. Azok, kik meghazudtolták Shu'eyb-et ^ mintha nera i s i d & t d c volna ott ( w é l e ) . Azok, kik mi^hazudtölták Shu'eyb-et voltak a v e s z t e s d c . 93. Hat elfordult (é*) tSlvk es mcndá: Ó, nep! Mert

bizoiy tudattam v e i e t d e Uram ü z e n e t e i t , s tanácsot adtam náctek, ha't hegy bánkódnác

- 207 -

a h i t e t l e n e k n4>e f e l e t t ? 9^. S Mi. nem küldőik a településbe p r o f e t á k a t , hanem lesujtank annak nemzetségére gyötrelemriel, s h á ­ n y a t t a t á s s a l , hátha tan meghunya'szkcxinak. 95- K'ajd f e l v á l t o t t u k a rossz a'llapotot j ó r a , amig gyarapodtak bőségben, s mondák: Bizony megérin­ t e t t e apáinkat a gyötrelem, s a kimerülés. Hat Mi l e s ú j t o t t u n k rea'juk v á r a t l a n u l , s 2k nem é r z i k . 96. S ha a települe's n e m z e t s ^ e h i t t , s őrizkedett volna, ha't reájuk n y i t o t t u k volna az eg e's föld a'lda'sait, hanem ík hazudottak, haít sújta'nk a z z a l , mit (maguknak) megszereztek. 97. Hat biztosan van-e'a t e l e p ü l é s népe, ha el jó' hozzájuk a Mi haragunk r a j t a ü t é s k é n t , s ^ alszanak? ^eí

98. Avagy biztosan van-e a t e l e p ü l é s népe, ha eljo' hozzájuk a Mi haragunk nappal, s <ík ja'tszadoznak? 99. Avagy biztosan vannak-e (3k Allah t e r v e t o l ? S nem t a r t j a nagát biztoiságban Allah terve'tol, csak a vesztesek népe. 100. Avagy az nem. utrmtatas-é azdcnak, kik öröklik a földet annak népe után, hegy ha Mi akarjuk, hát sújtjuk ókét vétkeikkel, s megbélyegezzük

- 208 -

s z i v e i k e t , s oíc nem hallanak? 101. Ezek voltak hát a t e l e p ü l é s e k . Elbeszéljük néked (0, MiharTTmd) azck h í r e i t . Mert bizony el j ö t t de hozzájuk az ó ' k ü l d ö t t e i k a bizonysagd<kal, s nem h i t t e k , miáltal hazugdc v o l t a k eleit t e . Ek éppen b é lyegzi meg Allah a h i t e t l e n e k szivet.

102. S nem lelenk meg többségükben a szövetséget, hanem megleienk többségükben a z ü l l o t t s e g e t . i03-Vajd elküldenk 6'utánuk Mo'zest a bizonyságokkal a Fáraóhoz e's t o r z s f o i h e z , de 'ék v i s s z a u t a s i t á k azckat Hát nézd hogyan l e s z b e t e l j e s ü l é s e a megróni oknak. lOi. S-monda MÓzes: 0, Farao! Íme! En a Világok Uratol vagyok a k ü l d ö t t . 105. j óvanagyatott, hogy nem mondón A l l a h r a , csak az i g a z a t . Bizony el jöttem hozzatok a bizaiysagckkal Uratcktól, hát küldjetek ehvélem Izrael f i a i t .

106.Monda (a Faraö): ha bizonysággal j ö t t e i , hát add el6', ha igaz vagy. 107. Hat meglendite b o t j á t , s valoWn! Megjelent a kigyó. 108. S elóveve k e z e t , s valóban!

- 209 -

Ez fehér volt az ot ne'z(3<nek. 109. Mondák "a törzsfők Farad nepéból: Lam! Ez tudója a iragianak. 110. El akar t i t e k e t űzni f ö l d e t e k r ő l , hat mii rendeltek el ? 111. Mondák (a Fáraónak): Tedd ot es five'rét fel re (egy i d ó r e ) , s küldj a varosokba h i r v i v c k e t , 112. Hozzák el de néked valamennyi tudoja't a mágiának. 113- S eliovenek a nagusd< a Fáraóhoz, s mcndák: Legyen nekünk a d i j , ha mi nyerünk. 11/i. Monda: igen! Ti vagytok, kik közel kerültcá< (hozzam). 115. ív'ondak: 0 , Mózes! Avagy í e vetsz(elscaiek), avagy mi leszünk a v e t d c . 116. Monda: Vessetek. S midón hajitanak elkapraztataik a z errberek szemeit, s megfél elmlit de d<et. Hatalmas iiHgiaval j ö t t e k . 117. S Mi sugallottuk Nfozesndc: Hajitsd el botodat! S valóban! Az e l n y e l t e az o kaprazatukat. 118. S megnyilvánult a z igaz, s hamis v o l t az mit ák tettdc. 119. S anitt O i ^ y é z e t t e t t d c es lekicsinyl ettek. K 120. S elvetdc magukat a mágusok leborulva. 121. Mcnd^: Hi szűnk

- 210 a Világok Urában, 12.2. ívbzes es Áron Urában. 123. Monda a Fa'rao': Hisztek-e Óbenne meg mieló'tt en meg­ engedem neJ-;tek? Íme! Ez ha't az anTany, mit t i s z ő t ­ t e t e k a va'rosban, hogy kivezessetek abból népet! Hat meg fogjatok tudni ! 124. Levágon k e z e i t e k e t es la^baitckat egx'massal szenbeni oldalcsi, majd megfeszítelek benneteket mindahányan. 125. UcuTiáak: Íme! Mi a má Urunkhoz térünk meg. 126. S t e csak a z é r t a l i s z bosszút r a i t u n k , mert mi hisszük Urunk I g e i t , ml eljövendt hozzánk. Urunk! T c l t s b e ­ lénk a i l h a t a t o s s a g o t es míegbekeláckent k e n t ) imlassz el bennünket. 127. S mondák a t ö r z s i e k a Farao' ne'pebol: 0 k i r á l y i Sem­ mibe veszed-e Mózest, s az o n é p e t , hogy rcntsanak a főidőn, s o senniíbe vesz téged e's a t e i s t e n e i d e t ? Maida: Megöljük f i a i k a t , s megvetjük asszonyaikat es Ic&n! Mi erőben á l l u n k f e l e t t í i k . 128. Mcaida Mózes az ó'népének: Keressetek menedéket A l l a h ­ ban, s legyetek a'llhatatosak. Íme! A föld Allahe, a n ­ nak o r c k i t i kinek akarja az 0 szolgálói közül. S a b e t e l j e s e d é s az ó'rizkedáce! Maidák: Megsebzettek bennünket (muzulmanck-

- 211

meg miel5tt e l j ö t t é l hozzánk, s miutcín e l j o t t e ' l hozzánk, f.kndá: Uratok azon van, hegy e l p u s z t í t s a el 1 ensé^teket ^s hely t a r t (5kká tegyen t i t d c e t a földön, hogy n^zze hog>'an íevátenykedtek. 130- Mert bizony sújtánk a Fáraó nemzet sége't az

ínséggel es a gyumolcs'ck hiányával, hátha tán megeml Őceznek. 131- S.mid&i e l j ö t t hozzájuk a j ó , nxaidak: Ez a miéik! S ha a rossz s ú j t j a 5ket, Kíózes rossz oltalmának t u d ­ ják be,sazoknak k i k fivéle vannak. Hanem a z S oltalmuk Allahnál van, de legtöbbjük nem tudja. 132- S mondák: Akármilyai bíyonysagot i s hoztál el nékünk, hogy e l k á p r á z t a s s bennünket á l t a l a , mi nan hiszünk nöíed. 133. Hát Mi elküldtük reájuk a z á r a d a t o t , a sáskákat, fergdcet, békákat es a v e r t r é s z l e t e s bizcnysagckkent.

Hanem ok dolyfőácodtek, s b m o s nep l e t t e k . 134. S midőn r e t t ^ é s ereszkedett l e rájuk,mondak: 0 , Mózes! Hivd el hazzarik Uradat, mia'ltal a z (0) szövetséget t e b í r o d . S ha e l o s z l a t o d rólunk a r e t t e g é s t , hat hiszünk neked es elküldjük v e l e d Izrael fiait.

212 -

135. S mid(^ Mi-eloszlattuk róluk a r e t t e g é s t egy idó're, s fik ezt felfogták, hát IÖÜTI! a< az egyezség szeg&c. 136. S e l e g t e ' t e l t vevenk tŐlük es megfullasztank Acet a tengerbe, m i á l t a l meghazudtoltak a Mi k i n y i l a t k o z a s a i n k a t , s azckkal nem t ö r ő d t e k . 137. Es Mi Örckitettuk a népre, kik lenézettek v o l t a k , a k e l e t es nyugat f ö l d j é t , mit Mi megáldottunk. Es b e t e l j e s e d e t t Urad szép szava Izrael fiainak,

m i á l t a l á l l h a t a t o s a k v o l t a k , s megsermisitenk a z t , mit a Farao es az G népe mjvelt, s mit azd< kiagyaltak. 138. S a'tszelettük Izrael f i a i v a l a t e n g e r t , s ck elelrkezének a néphez, kik az o bálványaiknak engedtek at magukat. Mondák: 0 Mózes! J e l ö l j ki nekünk egy I s t e n t , minthogy nekik i s t e n e i k v o l t a k . Monda: Lam! Ti tudatlan n^p vagyt ck. 139. í«íarpedig ezdaiek lerofrboltatott miben < < vannak, 5 tesznek.

s hamis a z , mit ^

\L,o. Monda: K-eressek-e nektek mas I s t e n t , mint Allah e's O a z , k i kiváltságban r e s z e s i t e t t t i t e k e t az (összes) teremtmény f e l e t t ? 141. S midc^ Mi megmenekitenk t i t e k e t a Fáraó n e m z e t s ^ e ' t o l , kik l e s ú j t o t t a k reatdí

- 213 -

gyötrelmes k í n o k k a l , levágtak fiaitcjkat, meg\'etettá< a s s z o n y a i t o k a t . S ebben ( v o l t ) Uratdctol a hatalmas meg­ próbáltatás. K 2 . S k i j e l o l e n k Mózesnek harminc é j s z a k á t , s k i t e l j e s i t e n k azt (meg) t í z z e l , hat 0 bevegeze Ura t e r ­ minusát, a n ^ y v e n é j j e l t . S monda Mózes fivérének, Áronnak: V á l t s fel engem, nepermel, tégy
', , *• ,

f,

'

.

I

j o l , s ne kövesd a megroitck u t j a t .
n

'•

t

'

'

"

143. S miden e l j ö t t Ntozes a Mi találkozónkra, s az 0 Ura beszelt v e l e , mcanda: Uram! Mjtasd meg nekem (Magad), hcg^- en Téged l á s s a l a k . Monda ( 0 ) : Sdiasem l á t s z Engem, hanem t e k i n t s a hegyre. Ha az nyugton van a helyen, hat meglátsz. S midőn k i n y i l v á n í t o t t a az Ur (az 0) d i c s e r e t e t a hegynek, hat összeomlasztotta a z t . S összeesett Mózes caitudatlan. Midőn f e l é l e d t , m^ida: Dicsőség Ndced! Hozzad fordulok f e l o l d o z á s é r t , s en vagy<á< az e l s ő h i v ő . 144. Monda ( 0 ) : 0 , MÓzes! En k i v á l a s z t o t t a l a k Téged az orberdk f ö l e uzaieseim es beszedem á l t a l . Hat vedd a z t , mit neked adok, s légy hálaadó. 145. Megírtuk néki á t á b l á k r a intelmet minden

- 2U -

dolgdaicik, s részletezését mindeneknek. Hat tartsd meg azt erővel es rendeld el népednek, hogy tartsak meg annak jóságat. Kfejd megmu­ tatom néktek a züllöttek hajld<at. 146. Elterelem kinyilatkozasairatol azckat, kik dőlyfŐskodnek a foldon igaztalanul, (kik) ha lat jak a mindannyi jelet es nemhiszndc benne, s ha latjak a kijelölt u t a t , nem veszik azt (saját) útnak, s ha látják a tevés utat, azt veszik (saját) útnak. Ez, miáltal ac meghazudtoltak a Mi kinyilatkozásainkat, s nem vettek azokat senmibe sem. 147. Azdc, kik meghazudtoljak a Mi kinyilatkozasainkát és a Túlvilági találkoz-^t, hat megsaiinisül írunkajxjk. Megjutalmaztatnak-e rmsert, mint mit tettek? K8. S vévé Mózes népe ami után menjen ácessegeik kczlil a borjut, a sáfrány testűt, bogot. Hat nen lattak-e, h c ^ az non beszel hozzájuk, s nan
n

azért,

í

/'

r

I

/

vezeti okét az útra? Qc azt vevek, s elkarhozanak. 149. A midőn (minden) összeomlott kezeikben, s láttak, hogy ók bizCTiy eltévelyedtek, mondák: Amig nem kegyelmez meg nekünk Urunk es nem bocsajt meg nekünk, mi vesztesek vagyunk.

-215 -

150. S midöi megtért Mózes az ö népdtiez, es bánatos. Maida:

haragos

Iszonyat az mit mögöttem t e t t e t d c

enutanam. Sürgetitek-e ü r a t c k rendeleset? S e l h a j i t a a t á b l á k a t , tnegragada five're fejét,nugához vonván a z t . Nkndá: Anyám f i a ! Iinef A nep gyengendk iteltmeg engem, s majdnem megöltek. Hat ne vidd győzelemre az ellenséget entajtajn, s ne tégy engem egyiive a bunösSc népével. 151. Monda.: Uram! Bocsajts meg nékan es fiveiramek, s vonj be minket kegyelmedbe. Te vagy a Legkegyel­ mesebb a kegyesek kÖzt. 152. Íme! Azck, kik a borjut v e t t á c . ' h a t reájuk t o r Uruk haragja es megaláztatottsag osztalyres2Íű< az e v i l á g i életben. Ekeppen jutalmazzuk a z t , ki k i e s z e l i (a hazug szót). 153. Azdc, kik rosszakat cselekedtek, majd bűnbánatot fogadtak ezután, s hisznek, lam! Urad ezután K ^ b o c s á j t o , Kmyőrületes. 154 S miden e l i l l a n t Mózesról a dűh.liat véve' a téblákit^

roelyndc soraiban a z Utnutatas es kegyelem azcknak, kik f é l i k Urukat. 155 S ' k i v á l a s z t o t t MÓzes,népéből

- 216 -

hetven fe'rfiűt a Mi találkozónkra, s midái l e s ú j t o t t reájuk a f ö l d i n d u l á s , monda: Uram! Ha a k a r t a d v o l n a , h á t e l p u s z t i t o t t a d volna őket elóbb i s velem ( e g y ü t t ) . E l p u s z t i t a s z - e a z é r t minket,'mit közü­ lünk a felkegyeirmek t e t t e k ? Nk'rpedig ez c s a k i s a Te kise'rte'sed. E l t e v e l y i t e s z v e l e a k i t akarsz es vezeted k i t a k a r s z . Te vagy a mi O l t a l n a z o i k , hat b o c s a j t s meg nekimk, s kegyelmezz náojink. Te vagy a Megbocsajtck Legjobbika. 15ö. S i r d meg nekünk ezen a vilagcn a j o t , s a TÚlvilagcsn. Lam! Mi Hozzad v e z e t t e t t ü n k . Monda ( 0 ) : Bímtetesenrnel l e s ú j t o k a r r a , k i r e akarok, s k e g y e l mem k i t e r j e d minden dologra, hat En megirom ezt azoknak, kik őrizkednek, kőtelező a l a ­ mizsnát adnak, s azd<nak, kik hisznek k i n y i l a t kozasainkban157. Azck, k i k követik a profét á t , az i m i - olvasni nen tudó H i m c k ö t , h á t megtalálják öt megirva,mi hálunk van a Torában e's az Újszövetségi Szentírásban.

0 e l r e n d e l i ndcik az i l l ő t , s veget vet a g y a l á ­ zatnak, m^engedi nekik a j o t , s m e g t i l t j a nékik a r o s s z a k a t . Leveszi ro'luk t e r h e i k e t , s a béklyókat, mi r a j t u k v o l t .

- 217 -

S azok, kik hiszik 6't, becsülik ot, s az o partjára állnak es követik a világosságot ami ővele küldetett le, azck ck, kik boldogulnak.
I

t

I

158. Mondd (0, Mihairimd): 0 , errberek! Ime!En Allah HimcSce vagycác a t i mindnyájatoknak, (Aze) Akié az egek es a főid Mindenhatosaga.

Nincs I s t e n , csak 0 . É l e t r e k e l t es e l m i l a s z t . Hat higgyetek Allahban es az- 0 himckeben, az i m i - o l v á s n i nem tudó prófétában, aki h i s z i Allahot es az 0 s z a v a i t . Kövessetek o t , hátha tan jól v e z e t t e t t e k . 159. S Ivfozes nepeból a nemzet, kik az igazzal vezetnek, s i g a z saggal v i s e l t e t n e k . 160. Felosztank eket tizenkét t ö r z s r e , ner.izetekre. S Mi su­ g a l l ottuk Mózesnek, midőn népe vize'rt fordult

őhozzá, (mondván): Íme! Sújts l e botoddal a s z i k l á r a ! 5 kifakadt belóle tizenkét patak, s bizony megtudta minden t o r z s a maga ivohelyet. Bearnyékolank ocet a fellegekkel, s reájuk becsajtank a mannát e's a fürjeket, (maidvan): Egyetek

mindabból a j ó b ó l , mit nektek nyújtottunk. Q< nem v i t t e k bűnbe bűnbe. 161. Miden mondva volt nékik: MrJ<et, hanem Ok naguk estek

- 218 -

Lakját ck ebben a faluban, egyet de belcfte akaratatok s z e r i n t es maidjatok: Bűnbocsánatot fcgaddc, najd t é r j e t e k be a kapun leborulva. Mi megbocsajtjuk nektek v é t k e i t e k e t , s gyarapítjuk a jótevőket.
/
I I

162. Akik rosszat t e t t e k megváltoztattak a mondást
f *
I I I

n a s s a , rr.int mi mondva volt nekik es Mi rajuk küldtük az eg h a r a g j á t , miáltal OK g a z t e v ^ v o l t a k . 163. Kérdezd eket (0, Miharrmai) a f a l u r ó l , mely a tenger íme: le) e s e t t , miaon megszegek, OK a szofroatot. Ahogy eliovenek -hozzájuk az o nag\' h a l a i k az o szarbatjukon szerrbetunoen, s a napon (midőn) nem t á r t a k meg a szorroatot, nem jovenek el hozzaj'ak. Ekeppej: tevénk próbára eket, m i á l t a l el z ü l l ö t t e k , 15/i. S monda egy nemzet közülük: Miért prédikálIok a n e p r ó l , ( k i k e t ) Allah e l p u s z t í t , szom\Tji szenvedessél büntet? Mondák: Megsza­ badulásképpen a buntol Uratck e l ő t t , hátha tan őrizkednek. 165. S miden e l f e l e j t i k azt m i á l t a l e n l i t v e vannak. Mi megmendcitjuk azokat, kik veget vetnek a rossznak es lesújtunk azokra, kik bűnösek iszcsnyu szenvedessél, miáltal 166. S midőn elzüllottek. vagy

219 -

hivalkodnak ( a z z a l ) , mit vegeztdc. Mi ir-oadank n á c i k : Legyetdc irajmok, k i t a s z í t o t t a k . 167. S k i h i r d e t e Urad, hog>' 0 ellenük küldi a Feltairadas Napjáig azokat, k i k reájuk merik a szörnyű büntetést.

Íme! Urad gyorsan i t e l , s lara! 0 Kfegbocsaito, Könyörületes. 168. S szétvagdaltuk okét a főidőn {küloi) nemzetd<re. Közöttük van ki j o , s közöttük .an k i éneikül. S Mi megpróbáltuk CKet a széppel, s a r o s s z a l , hátha tan megtérnek. 169. S f e l v á l t a d i e í ííutanuk (egy új nemzedék) a v a l t a ' s , kik örökölác az Í r á s t . Ok nHgukhcz ragadák ez alacsony

s z i n t ű ( e l e t ) k í n á l a t á t , s mcsidak: Megbocsajtátik nekiaik. S ha (újra) e l j o emilyen k i n a l a t , hát magukhoz veszik a z t i s . S nem t a r t o z i k - e reájuk az I r a s ^ y e z s ^ e , hogy nasi mondanak mást A l l a h r a , csak a z i g a z a t ? S ác m ^ t a n u l a k azt mi abban. Hanem a Túlvilág hajléka jobb cizcknak, k i k o r i z k e d ndc, hat nem é r i t e k f e l ? 170. S azok, k i k a z Írásba kapaszkodnak, s megtartják az i n a t , lam! Vá. nem vesztegetjük el jutalnat. 171. S roi^razahk a jocseldcedetudc

- 22o a Hegyet f ö l ö t t ü k , mintha az takaró lenne, s ugy vei ék, hegy az rijuk e s i k . (Mondánk): Vegyelek mit néktek adtunk e r ő v e l , s emlékezzetek a r r a , mi benne, hátha tan őrizkedtek. 172. S vévé Urad A'dam f i a i b ó l , az o ágyékaikból mag j a i ka t , s meg e s k e t t e 6ket önmagul-: ra, (mondván): Nem En vagyck-e a t i üratcác? Mondák: Valóban , megvalljuk. (Ezt) mondjatok hat a Feltámadás Napján: Íme! Mi ezt seirmibe v e t t ü k . 173. Avagy mondjatok: Hanem (csak) apairik á l l i t c t t a k bálva'nyt a z e l ő t t , s ma sarjak vag>'unk óutanuk. E l p u s z t i t a s z - e minket a z é r t , mit a méghasonlottak tettek? 174. Ekepperi részletezzük a k i n y i l a t k o z t a t á s o k a t , hátha tan miegtemek. 175. Olvasd nácik h i r é t annak, kinek adtuK a Mi kinyilaíkozasairikat, s 6 ' k i v é d i e t t beió'le, írüjd e l é r e oí a Satan, s e l t e v e l y ü l t lett.

176. Ha akarnánk felemelnénk ót á l t a l a , de o a foldhbz tapadt, s saját vagyait k ö v e t i . 0 olyan, mint a kutya: ha rátámadsz k i ö l t i n y e l v e t , s ha otthagyod k i ö l t i n y e l v e t . Ilyen az a nep, kik

221 -

meghazudtoljak a Mi k i n y i l a t k o z a s a i n k a t . Hat beszeld el a t ö r t é n é s e k e t , hátha tcún elgondolkodnak. 177. Fért6'példának a nep, kik meghazudtoltak k i n y i l a t kczasainkat, s magukat elkarhozak. 178. Kit Allah v e z e t , az valóban jól v e z e t e t t , s kiket Allah e l t é v e l y i í , hat azdc a vesztesek. 179- S bizony Pcácclra jut tatánk sck dzsinní es énbert, kiknek szive nem erez a t , kiknek szeme nem l a t , s kiknek füle nem h a l l . Ezek olyaack,

mint a rmrha, sot eltevelyedettebbek. Ck a nxilasztck.
/
r

(I

,

180. Allahnak hat a legszebb n e v e i . Hat hívd Ot á l t a l u k . S hagyd el azd<at, kik karomoljak az 0 n e v e i t . S viszonoztatik nekik az, mit t e t t e k . 181. S azok k ö z t , kiket Mi teremtettunk ( o t t ) a nemzet, kik az igazzal vezetnek, s azzal tesznek igazságot. 182. S azckat, kik meghazudtoljak a Ml k i n y i l a t k o z a s a i n k a t , hat Mi fokozatosan elvezetjük cicet cnnan, ahonnan tudnak, 183. Szarosra fogom ^ e t , s iam! Bd<lycm s z i l á r d .

- 222 184- Avagy nem gcxidolkodnak-e azon, hogy nem bolondság a z , mi az ó'kiséró'jűk? Lam! Ez csak egy n y i l Vcínvalo figyelmeztető. 185. Avagy nem látják-e' az egek e's a föld uralmat, s mit Allah teremtett dolgokat, s meglehet,hegy ' bizony közeledik az o idejűk? Hat mely törtene'sben hisznek ezután? 186. Az, k i t Allah e i t e v e l y i t , hát nincs számara Útmutatás, s 0 meghagyja eket csckonyossegukben vakon. 187. tKerdeznek téged az öráro'l, annak .bekövetkeze'se'ro'l. iNícndd: Hanem ennek tudása az en Urarmai. Nem
f f

ff

j e l e n i t i meg ennek i d e j é t (mas), csak 0 . Ez ránehezedik az egekre es a f ö l d r e . Nem \o el az hozzatd<, csak v á r a t l a n u l . T ^ e d kérdeznek, mintha t e tudnál r ó l a . Mondd: Hanem annak tudása Allahnál, de a legtöbb e^ber nem tudja. 188. Mondd: Nem bircm amagam szármra a hasznost, sem a k á r o s t , csak mit Allah akar. S ha tudnám a L á t h a t a t l a n t , hát bóseget adnám a jónak, s nem fogna engem a rossz. Íme! En csak figyelmeztető vagydc, s igehirdet<íf a népnek.

- 223 -

kik hisznek. 189. (5 a z , ki megalkotott t i t e k e t egyetlen l é l e k b ő l , s megtette abból az o p á r j á t , hogy megpihenjék n á l a . S midőn eifede' ó t , (az asszony) kÖnnyu terhet v i s e l t es azzal h a l a d t . S miden az megnehezedett, ha't Allahhoz fohászkodanak, az ó' Urukhoz, (mondván) : Ha megadod nékünk épségben, hát mi h a l a t adunk. 190. S miden 0 megadá azt épségben, ha't ck t á r s a k a t á l l í t o t t a k Őnéki a z é r t , mit 0 adott nekik. S fele emelkedett Allah annak, mivel Ot
/
^ f

társitjak.

ff

191. T a r s i t j a k - e ck a z z a l , mi nem terem.t serrmit, s c5< rraguk terem.tik ( a z t ) ? 192. S nem képesek, hogy nékik partukat fcgják, s maguk p á r t j á t sem fcgják? 193. S ha elhivjatck ókét az Utrrutatáshoz, hat nem k ö ­ vetnek t i t e k e t . Egy az neKtek, hcg>' hívjatok ókét, avagy hal i g á t t d e . •Lam! Azdc, kikhez Allah h e l y e t t fohászkodtok,
f i t
I

szolgák

akar

t i . Hat fohaszkodjatdc hozzájuk, s hadd feleljenek

meg nektek, ha igazak vagtdc. 195. Van-e nekik lábuk mivel j a m a k , avagy van nekik kezük, mivel tartanak, avagy nekik szemk, mivel látnak, avagy nékik

- 22A -

• fülük^mivel hallanak? Mondd: Hívjatok a t i bálványaitckat, bék.lvozzatdc meg, s ne kíméljetek. 196. Lam! Az e'n 01 tairnazom Allah, Aki k i n y i l a t k o z t a t t a az íra'st, s 0 odafordul a jocselekedetuekhezfi
, , >

197./JíikhezŐhelyette fohaszkodtdc nem képesek partotokat lOgni, s rrag'jlc p>artjat ser?, fogjak. Í9S. S ha t i odahivja'ick á-cet az Utrrutatashcz, (ezt)

neir. h a l l j a k , s t e úNtjharnmd) latod c{<et feled nézni, s ^ nerri .látnak. 199. Veg\' magadhoz feloldozást, s rendeld el a ÍCT. , s fordulj el a t u d a i l a n o k t o l . 2oc. S mid n beled r e r Sa'ta'nidl a rágalom, hat keress
f
! UG Oj a .

f

,

menec ket Alianoan. Lam:! 0 a ívlegnallgato, a IvímdeneK 2cl. Íme! Azok, kik őrizkednek, mádon ha é r i n t i okét baiantc! a ragvogas, vnat; emueKeznek, s OK ai<:Kor latnak. 2c2. Fivéreik alámerítik okét a buanek, s ck nemi hagyják abba. 2c3. S ha nem; hozod el nekik az Igét, mondjak: Miért nem. v á l a s z t o t t a d a z t ? "Jondd: Hanem en azt kovetemi, mrit nekem Urami s u g a l l . Ez (a K.oran) Uratck é l e s l á t á s a .

- 225 -

Utnutatas es kegyelem a népnek, kik hisznek. 2o4. Midőn olvastatik a Korán, hát halljatok azt, s jegyezzetek meg, hátha tan megkegyelmez tettek. 2oD. S emlékezz (0, ívlihaimad; Uradra cfumgadban ^^^ a l á z a t t a l , felelemuel, a beszed moraja nélkül, reggel, s . e s t e t a j t . Ne legyetd< nulasztck. 2o6. Lam! Azok, kik Uradnál vannak, hat ^ nem viseltetnek dolyffel az 0 szolgalatában, malasztaljak Ot, s OneKÍ leborulnak.

8.

S z u r a

HADIZSÁKMÁNY

(Medinai kinyilatkoztatás) A Mindenható es Könyörületes Allah neveboi 1. Megkerdezndc (0, KLihannad) a hadi zsákmányról. Mondd: A hadizsákmány Allahe, s a Himcke, hat

tartsa'tdc számon Allahot, s hozzatck rendbe, mi
~
t "

közöttetek, s engedelmeskedjetde Allahnak es az 0 HimSkenek,

- 226 -

ha (igaz) Hivck vagytck. 2. Hanem az (igaz) h i v ^ azck, kik ha megenlittetett
r f

Allah,

SZÍVÜK

r i a d t , s ha olvastatnak nekik az 0

kinyilatközasai, hat ck gyarapodnak hitben, s Urukra hagvatkoznak,
\
* t /

':

3. Kik megtartják az iimt, s arra, irát adtunk nd<ik aldozr^ak. 4. Hzék 5c a hivSc igazan. Ndcik fckozatck (jamak) Unjknal, s inegbocsajtas es nemes gondoskodás. 5. Ahcgy elmenesztett téged(ÍAíhgimad) Urad házad­ ból az Igazzal, s lam! Néhányan a hivéíc közül i d e ­ genkedtek. 6. Vitába szállnak véled az igazban miután az megnyilvcGiult, mintha a halaiba laméiek vezetve, s <5c l a t jak. 7. S m i d ^ Allah megígérte ndctdc az egyiket a ket sereg a fegyveres legyen a t i e/t e k . S Allah azt akarja, hegy közül, hogy az a t i e t e k , t i azt kívántatok, hegy ne beigazolódjak az Igaz Jaz 0 szavaival, s hegy elvágja a hitetlendc gjicrkeret. 8. A 0 igazra v i s z i az Igazat, s mi^hiusitja a Igj hiábavalót, de a bűnösök szenbealInak.

- 227 -

//

t

t

f

t

t

ff

t

9. Midóh a t i ü r a t c k segítséget keretek, hat .0 ndctek felelt (mondván): En lekuldök nácték ezer angyalt rendékbe szedve. 10. S nem t e t t e ezt Allah irasert, csak hitxietesképpen, s hegy megnyugodjon á l t a l a szivetek. S nincs partfcgas, csak Allahnal. Íme! Allah a Nagyszerű, a BÖlcs. 11. SÓ elhcnHlyositott titeket a szendergéssel biztonság­ képpen Ótéle, s reátck kíilde az ^bé\ a vizet, hegy

megtisztítsál titeket á l t a l a , s eLTienesnte rólatok rettegését a Sa^tánnalc, megkóte szivete!<et, s megsziiarditoí a'ltala lábaitokat. 12. Sugalla üfad az angyalci-3^ak, (njondvan): Eh veletek vagyok. Hat szüa'rditsatdc. meg azckat, kik hiszndc. Fel elmet vetek azdaiak szivébe, kik í ágadnak. Hat sújtsatok le a nyakakra, s sújtsatok le minden u j j r a . 13. Ez,
f f

niiáital ik szenfoeailtak Allahhal es az Ó himc5<e' * » ' # •

veV. Ki szen±>eszall Allahhal es az 0 Kimökevel, hát lam! Allah szigorú Büntető. lú. Ez hát, s Ízleljetek meg azt es (tudjatdc), hegy a hitetleneke' a Pokoi szenvedése. 15, 0, kik hisznek! Ha találkoztok olyanokkal a harcban,.kik i a g a d n a k , hát ne fordítsatok nékik h k t a t .

- 228 1^, Aki'ezen a napon hátát fordítja n^kik, hacsak

nem harci fondorlatbél, a v a g y hogy törekedjek a csapathoz, hát bizony kivija Allah h a r a g j á t , s h a j l i k a a Pokol, sorsa nyomoriS. 17. S t i (muzulmánok) nem Sltétek meg okét, hanem Allah ölte meg Sket, s nem te (Muhammad) hajítottad el, midőn hajítottál, hanem Allah hajított, hogy ö próbára tegye a hiv<5ket az Ótále jövő j6 próbatétellel. Lám! Allah a Meghallgató, Mindenttudá. 18. Ez h a t , s Allah meggyengitoje a hitetlenek béklydjának. 19. (0, Qureysh! )-'Ha Ítélkezést kerestek, hát bizony az Ítélkezés eljött hozzátok, S ha felhagytok (izgatástokkal), hát jobb lesz néktek. S ha megfordultok, hát mi is meg­ fordulunk. Nem segít rajtatok csapatotok egyiiltalíín, mégha sokan is vagytok. Irae! Allah a hiv5kkel t a r t . 20. 6, kik hisznek! Engedelmeskedjetek Allahnak • e's az 0 hírnökének, s ne forduljatoi t5le midőn halljátok. 21. Ne legyetek olyanok, mint kik mondták: Hallottuk! S 6k nem hallanak. 22. , el

Íme! A leggyarlóbb lények. AUahnéíl

* A próféta torzsé, mely Ht kitagadta és ellensége lett.

- 229 -

a süketek és a némák, kik fel nem foghatnak. 23. S ha tudná bennük AlUh a jót, hát h a l l á s r a bírná (5ket, s ha (5 hallÁsra b i r n á cSTket, hát elfordulnának, s <5k lennének a ezembeszegűlők. 24. ö, kik hisznek! Vessétek alá magatokat Allahnak, s a Hírnöknek, midőn í) ahhoz hív titeket,ami fele'leszt benneteket, s tud­ játok, hogy Allah az ember ^ s a.z 8 (Muhammad) szive kSzt kbzvetit, s t i Őhozzá tereitettek. 25Őrizkedjetek a k i s á r t á s t í l , ami nem kizárólag azokat sújtja közületek, kik bun5s5k, s tudjátok, hogy Allah szigora BüntetiS. 26. S emlékezzetek, midőn kevesen voltatok, ' erélytelenül a földön, s f^ltetd<, hogy az emberek irmagostól k i i r t a n a k titeket. Kát Mi menedéket adtunk néktek, s megtámasztottunk titeket az 6 pártfogásával, s gondofikodtt'nk részetekre a jikból, hátha tán hálát atítok. 27. 0, kik hisznek! Ke hagyjátok cserben Allahot és a Hírnököt, s ne hagyjátok cserben hiteteket, s ti ezt tudjátok. 28. S tudjátok, hogy vagyonaitok és gyermekeitek kisérte's és Allahnál a hatalmas bér.. 29. 6, kik hisznek!

-.23o -

Ha Allahot szimcxi tartjátok, u megadja náctdc az Ismérveket, s leveszi rólatok rosszte'temóiyeiteket, 0 megbocsájt nácték, s Allahe a Hatalnas kiváltság. 2o. S ha tervet szcftdc ellened (0, ÍAihamrHd) azck, kik hitetlenek, hogy megbenitsanak, vagy megöljenek, avagy elu-zzeiiek, hat tervet szőnek, de

tervet szó'Allah, s Allah a legjobb Tervszövo'. 31. Midiíh olvastatnak ná<ik. á N kinyilatkozasaink, É mondják: Bizony mi hallotuk. Ha akamáak, monda­ nánk mi i s ilyent. Imei: Ezd< csxipan az e l o d ^ regei 32. S mondák: OAllahi Ha ez lenne az igaz T(?led, h^t hullajts reánk az ^ b o i kŐzaport, avagy hozd el nákünk a fájdalmas szenvedést. 33. S nem büntette ^ e t Allah, mig te íkozottük, s nem bünteti <S<et Allah, ha bunbocsatert 3^. esedeznek.

S mit gondolrak, hogy nem bünteti 5<et Allah, s öc akadályoztatnak a Sérthetetlen Szentélynél e's nem annak oltalnazc^i? Lam! Annak- oltalrrazcíi csakis az ó'rizkediSk, de legtobbjijk nen tudja.

35.

S nem volt imájuk más a (szoit) háznál, csak

- 231 -

sípszó es csattogás. Hát izleljetdc meg a szenvedést, nú^ltal tagadtatck. 36. íme! Azck, kik tagadnak vagyonukat arra áldozzak, hegy gátat állítsanak Allah utján. .Hát áldoznak ra, majd gyötrelem lesz rajtuk, majd leg>'ozettétnek. S azok, kik tagadnak a Pokolba tereltetndc, 37. Hegy megkülönböztesse Allah a rosszat a j ó t ó l . S a rosszakat 0 egymásra t e s z i , majd hal ónba rakja mindahányat, s a Pokolra v e t i . Ezek ok a vesztesd<. ó6. Nfcndd azcknak, kik tagadnak, hegy ha veget vetndc (tett •'fKndc), m^bocsájiatik nekik mi val&>an elmalott. 5 ha vlsszatemdc, hát bizony az eiSdac adnak példát, (mi mar) elmílott. 39. \^gjátck l e áket addig, hegy ne legyen zaklatás, s l ^ y e n az egész h i t v a l l á s Allahe. S ha veget vetndc, hát lasn! Allah Látója armak, mit tesztek, 40. S ha elfondulnak, hat tudjátok, hegy Allah F e l s ^ t e k , kegyes Felség, s kegyes Pártfogó. 41. S tudjátok, hegy bánnit i s zsaknáiyoltck, ^yotöde annak Allahe, s a Himoke', hát ime!

- 232 -

•& rckoncke, árvake, az Ínségben szenvedőbe, s a vándoroké, ha hiszitek Allahot, s mit Mi kinyilatkoz­ tattunk szolgálóinknak az lanervek Napján, a napcn, midőn találkozott a ket csapat. 5 Allah Mindenre K^es. ^2. Miden t i az innenső parton v o l t a t d í , s ^ a tulso

parton, a menet meg a l a t t a t c k . S találkozótok l e t t volna, s elveszejtettetek volna a találkozót, de ha elrendeli Allah a parancsot, hat végrehajt aí ÍR Hegy az, ki elpusztíttatott (ezerí a napcn), pusztuljek a ."bizcfiys^g a l i d l , £ az-ki feléledt, hat éljen a bizonyság á l t a l . Lam! Allah a Meghallgatc, a Mindenttudo. 43. 5 megnutata neked (0, ívtihanmad) OKet Allah a te aiiTKxibcLn, (hc^y ck csak) néhányan (vannak). S ha O megmiTatta volna neked (a mazulnanckat), (mily) sdsan (vannak), hát elvesztetek volna, s szethu2tatd< vclníi a parancsban. De Allah megóvott (tlid-cet). Lami 0 Tudója annak, mi van a keolékben, 44. S fiKgiá'ttata azd-cat 0 véletek (mLizulmEinckkal) midan taláikczatd-: vélük, s CK a t i szemeitekben kevesek. 5 0 lecsökkentett titeket az 0 szemeikben, hegy elrendelje Allah a parancsot, mi végrehajtatott. S Allahhoz temek meg a dolgok. 45. 0, kik hisznek! Ha talalkoztck a csapattal. ',

- 233 -

hat legyetek szilárdak és emlékezzetek Allahra sokat, hátha tán boldogultok. 46. S engedelmeskedjetek Allahnak, s az ö Hirnőkének, s ne különbözzetek Sssze, mert elvesztek, s elszáll a ti szeletek. Legyetek állhatatosak. Lám! Allah az állhatatosakkal (tart). 47. S ne legyetek olyanok, mint kik kérkedve jöttek ei6 otthonaikból, hogy lassúk az embereknek, £ gáíat állitottak Allah útján. S Allah korülSlelóje anrsak mit tesztek. 48. Megszépité nékik a Sátán az 6 tetteiket, s mond^: N'incs Iegy6z(?t5k ma az emberek között mig én vagyok á ti szomszédságtokban. S midőn látha­ tóvá vált a két csapat 6 sarkon perdült, s monda: lsie.1 Én vétlen vagyok köztetek! Iraeí Én látom' mit ti nep láttok! Íme! tn félem Allahot, s Allah Szigorú Büntető. 49. i^oiidak a képmutatók, s azok, kiknek szivében a betegség: Megtéveszti ezeket hitvallásuk. S ki Allahra hagyatkozik, hát lám! Allah a Nagyszerű, a Bölcs. 50. Ha látnád azokat, kik tagadnak, midőn elmúlnak! Az angyalok lesújtanak arcaikba,

- 234 -

s hátaikra, (mondván): Ízleljetde m ^ a kinzo égetést. 51. Ez hat a z é r t , mit megelőlegezett kezetd<, Allah nem zsarnoka'a szolgálóknak, 52. Mint a Farao falkája, s kik oelottük. Megtagadták Allah kinyilatkozasait, s v e t t e ^Ital. Lám! Allah Eré^s, Szigorú Bünteto. 53. Ez hat azért, mert Allah nem nem az. Ki megvál.toztatja kegyet, amely kegyben r e s z e s i t e t t e a népet • addig-, mig ók nem változtatják meg a z t , mi . öbennuk (lakol). S Allah a Meghallgató, a Mindenttudó. 5A. Mint a Faraié falkája, s kik oelé'ttük. Meghazudt ö l t i k ünjk kinyilatkozasait;. hát Mi elpusztitánk öcet vétkeik á l t a l , s megfúllasztank a Fáraó n ^ e t . Mindnyájan bűnösek voltak. 55. Íme! A l^gyarlobb lények Allahnal azd<, kik tagadnak s ck nem hiszndc. ; 56. Azck, kik kÖzott ha egyezséget k ö t ö t t e l , ck mindahány­ szor megszegik egyezségüket, s ^ nem őrizkednek. 57. S midőn ha tiadat viselsz ellenük,, hát fe'lenűitsd meg azokat, kik oiKÍgÖttuk, hátha tan ernlékéznek. ^ e t Allah bűneik s lam!

- 235 -

58.

S ha feltdc a n ^ n d c árula'sátóí, hat vessétdc vissza (egyezs^üket) e g y e n e s s ^ e l . Íme! Allah nem szereti az arulékat.

59.

S ne számítsak azok, kik tagadnak, hogy t ú l s z á r ­ nyaljak (Allah c e l j a t ) . Lán! Ok nem sz3<hetnek el,

60.

Ke'szitsetd< elá^ nékik a z t , mit birtck erővel, pányvázott loval, hegy megnemitsatok vele Allah ellenséget, e l l e n s ^ t e k e t , s imsokat rajtijk kívül, kiket nem ismertek. Allah ismeri Scet. S bánnit aldoztcic Allah utján, hat visszonoztatik nektek, s t i nem kárhoztattd< e l .

61.

S. ha báce're hajlanak, hat hajolj t e i s arra, s hagyatkcezAllahra. Lam! 0 a Meghallgató, a Mindenttudó.

62.

S ha íéi re akarnak vezetni téged, hat lam! Hit Allah a t e Fedez^s^, 0, Ki megtanHszt téged az O pa'rtfogasával, s a hívőkkel,

63.

S (3 összhangot teremtett a (hívek) szivei közt. S ha te (mar) mindent áldoztál volna, mi a foldcri van, hat nem terantettél -.olna iSsszhangot sziveik

kozott. Hanem Allah összhangot teremtett közöttük. Imeí 6 a Kagyszeru, a Bölcs. 62;. 6, Próféta! Allah a te Fedezésed, s ki téged

- 236 -

k'ívet a hivők közül. 65. 0, Próféta! Buzdítsd a hivÖcet a harcra. S ha van köztetek húsz állhatatos, ok legyőznek kétszázat. S ha van köztetetéc száz, hat ok legy<5znek ezret azok közül, kik tagadnak, miáltal azok a nep, kik ésszel nem ^rik f e l . 66. S most enyhített Allah rajtatok, s 6 tudja hegy bennetdc a gyengeség. S ha van kÖztetdc száz állhatatos, Ők legyőznek kett5szazat,s ha van koztetdí ezer, hát ok legyó'zn^k k e t t ^ z r e t Allah engedelmável. Allah az állhatatosakkal ( t a r t ) . 57. S nens i l l e t meg egy profetát sem, hegy legyen ndclk rabszolgájuk addig, mig nem vesznek reszt az oldc5<lesben ck i s a te'ren. Ti a világ kínálatát akarjatok, Allah a Túlvilágot akarja. Allah a Nagyszerű, a Bölcs. 65. S ha nem lenne az /rás Allahtol mi előzőleg volt,

hat megérintene titdcet a hatalmas szenvedés a z á l t a l , mit (rTEgatddioz) vettetdc. 69. Hát egyetek abból, mit zsákmányoltatok megenge­ dettkent, s jokent, s tartsatok számon Allahot. Lám! Allah a Megbocsájto, a Könyörületes. 70. Ó, Prófáta! Kfcndd azDn rabszolgáknak, kik a t i kezeitdcben vannak: Ha tudja

v - 237;-:

Allah m. szivetdcben jo'f hat 0 m^adja náctdc a . iw^jöbbat annál, mint ná elvetetett tőletek, s

hiegbocsájt nóctdc. Allah a Megbocsajto>a Könyörü­ letes. 71. S ha el akarnak árulni tc^ed, hát bizony ck elárulák Allahot a e e l o t t , s 0 erőt adott ellenük. Allah a Mindenttudo, a Bölcs. 72. Íme! Azok, kik hiszndc^mendculnek, s tordcszend< vagyonukkal e's eletükké.! Allah utján, s kik kizbe veszik őket, partfcgoljak Acet, hat azok oltalnazoi egyik a nasikanak. S azok, kik de nem mendiülndc, hat nem kell oltaliratdcba venni Scet egyáltalán addig, nág nem mendailnek. S ha pártfcgastckat kérik a hitvallásban, hát hisznek,

pártfcgast kell adnotok, kivéve a nep ellen, (ha) koztetdc es közöttük egyezs^ van. Allah Latoja armak, mát tesztdc. 73. S azck, kik tagadnak, egyik a nasikanak oltalrmzcíja. - Ha ezt nera teszitek, hat zavar lesz a földöi es nagy m^rcjntas. 74. Azok, kik hí5znek,maiekíilnek, s tordcszendc Allah utján, s azck kik kézbe veszik goljak fiket, ck az igazmi hivők. eket, p á r t f o ­

- 238 -

Szánukra a megbocsájtas, s a nemes gondoskodás. 75. Azck, kik ezutái hisznek, s mendcülnd<, s veletek törekszenek, hat azck közétek vald:. S azok, kik egymásnak verrckonai, hat ok közelebb rendeltetnek egymásnak Allah Írásában.
I t

' Lam! Allah a Mindenek Tudója.

9.

Sz u r a

Bűnbánat
I

(Medinai kinyilatkoztatás)

1.

Nincs kötelezettsége Allahtol e's az 0 Hirncketol
1 ) 1 1 / _ w

azdcnak a bálványimádóknak, kikkel egyezséget k ö t ö t ­ tetek. 2. Kat járjatok a földet négy hcnapOTi a t , s tudjatck meg, hogy nem te'rheTtek ki Allah el^l, s lám! Allah megzavarja a hitetleneket. 3. S kihirdet e's Allahtól, s az 6 Him'áce'tol az enberdcnek a Legnagyobb Zarándoklat napján, hegy nincs Allahnak e's az 0 Himokenek ko+elezettsége a bálványimádókkal szénben. S ha buiibánatot fcgadtok,

- 239 -

hat jobb náctek, de ha elfordultok, hat tudjatok
/ ff

-í.

meg, hegy nem terhettdc ki Allah^^elol. S vidd hirul (0, Mihannad) azoknak kik tagadnak, a fajdalnBS szenvedést. U. Kivéve azokat a balvanyiimdokat, kikkel egyezsegtek van, s nem ki sebbit endc meg titeket seinmt sem, s nem tüzelndc ellenetek senkit sem. Hat t e l j e s i t setek nekik egyezségüket az o terminusukban.

Lam! Allah szereti az orizkedóket. 5. A ha elmulanak a Sérthetetlen Hónapok, hat vágja ck le a balvanyirradokat, bárhol i s t a . Jaitck rajuk, s v^yeték a<et, ostromoljatck 5 fektessetek nekik mindannyinak csap­ dát. S ha megbánjak, s m^tartják az imát, kötelező alamizsnát adnak, hat hagyjatok útju­ k a t . Lam! Allah a Ktegbocsajtó, KOTyörületes. 6. S ha egy a balvanyinsáck kÖzíil a te oitalrradat kéri ÍO, Mjha-Tnad), hát vedd ot o l t a l ­ madba, hegy hallhassa Allah Szavat, nmjd üzend meg ná<i a iielyet, mi biztonságos. Ez hat, miáltal a neo, kik nem tudnak. 7. Hogyan lehet a baiványinüdácnak egyezs^e s az 0 Hirírjénél, kivéve azokat, kikkel a Serthetlen Szentélynél kötöttetek egyezséget? Hát addig, núg ok AUahnal

- 24o -

cgyenesdc Vííletek, hát t i i s legyetek egyenesek velük. Lam! Allah szereti az éírizkedScet. 8. S hcgyan hat, ha Se felulkerdcedndc rajtatok e's nem veszndc semnibe titeket sem egyezségükkel, sem t i s z ­ t e s s é g e i ? Kfegelegitenek t i t d í e t sziijaikkal, mig s z i ­ vük megtagad, s legtS)bjuk z S l l ő t t . 9. Apr4>áizre váltottak Allah kinyilatkozásait, s gátat a l l i t o t t a k az 0 ú t j á i . Irne! Fertő az, amit tettdc. 10. Nem veszik serrtnibe a hiv5t Sön egyezséggel, sem t i s z t e s ­ séggel. Ezek &c a torvenyszegá:. 11. S ha megbánják smegtartják az im^t, kötelező a l a ­ mizsnát adnak, hat testvéreitek a hitvallásban. S Mi részletezzük a kinyi latkozasd<at a nepndc, kik tudnak. 12. S ha megszegik fcgadalmxkat egyezségük után, s beledofndc hitvallastckt^, hát vágjátok le a h i t e t l e n s ^ fóít. - Lajui ííincs nekik hiteluk. Hátha tán v ^ e t emdc. 13Nsn vagjatok-e le a népet, kik megszegik fcgadalnukat, s célozzak a HimcJ-< eluze'set, s el<5szor rajtatok

kezdik? Rettegtek-e' tólük? Hat Allah jogosultabb, hegy Ot felje'tek, ha hivck vagytcí-:.

-241-

14. Va^j^tck le éket! Megfenyíti éket Allah kezeitek á l t a l , s 0 megzavarja ácet, s pártfogol titdcet ellenükben, s 0 begyégyitja a hivck nqpendc kebelét. 15. S 0 elroeneszti sziveik duhet. Allah azt oldozza f e l , k i t 6 akar. S Allah a Mindenttudó, a Bölcs. 16. Avagy arra szaraitatck, hogy (bdcében) hagyattok, mikor Allah tudja kik azok, kik tördcedndc kö­ zöttetek, s nem veszndc írns szellemet Allahon, az <^ Hitneken, s a hivókŐh kivul? 5 S AUah Értesült a r r ó l , nüt tesztek. 17. S nem ( i l l e t i m ^ ) a bálvaúiyini^dokat, hegy eliéazreaek Allah szentélyeiben, s ők thiraguk ellen vallanak tagadásuk á l t a l . Ezdoidc t e t t e i osszeociottak, s a Pokolban ők mindorokk'ói orcScke. 16. Haneri idózzác el Allah szentélyeiben az, ki h i s z i Allahot, az í t é l e t Napját, megtartja az inat, kötelező alamizsnát ad, s nem f é l , csak Allchtoi. Hat ezek azon vannak, hegy jol vezetettek legyének. 19. Tev^tek-e a zarándoklás megéleguleset, s elidozést a Sérthetetlen Szentélyben (egyenlővé azzal), nint ki hiszi Allahot,

- 242 -

az í t é l e t Hapját, s t o r i imgat Allah utján? (Ezdk) nem egyailoék. Allahnál. S Allah nem vezeti a bunosők népet. 20. Azok, kik hiszndc, menekülnek, s torekednek Allah utján vagyonukkal, s eletCBdcel, hat hatalnesabb fokozat (az övek) Allahnál. a g>'oztesek. 21. Klhlixieti ndcik az o Uruk a kegyelmet Ó t í l e , 5 a megelégedést, s a Main/eket nácik, benne a rmradando gyönyörűséget. 22. = a leg— Ezek ok,

Ebben Sk. halhatatlanok mindörökké'. Lam! Allalviái a hatalmas b e r .

23.

Ó, kik hisznek! Ne v ^ y e t d e atyáitokat, s f i v é r e i t e ­ ket oltalmazoul, ha tetszessél t ö l t i el Gket a h i t e t l e n s ^ a h i t t e l szénben. S ki köztctdc hozzájuk fordul, hat 5c azck a bmosok.

24. Mondd: Ha atyaitok, fiaitok, fivéreitek, asszonyaitok, torzsetek, vagyonotok mit megszereztetek^ üzletetek mindc csocijet^l feltek, s a hazak, mikre a h i toztok kedvesdíbdc n á c t ^ Allalinal, a z O Himokenel, .

- 243 -

s a törekvésnél az 6 utján, hat várakozzatok addig, mig el nem jéT Allah az 6 parancsával. S Allah nem vezeti a züllöttek népet. 25. S bizony pártotokat fcgta Allah sok hazában, S Hunéin napjém,*midoh örvendeztetek sokasagtckon, de ez nem s e g í t e t t rajtatok senroit, s ratck szűkült a fold mi hatalmas ( v o l t ) , trajd megfordultatok megfutamodva. 26. Majd lebocsajta Allah az 0 bátorítását az 0 Himíjkere, s a hívekre, s lebocsajta a harcoso­ k a i , kiket non l a t h a t t a t c k , s megbíÍTh<5lenek azok, k i k t a g a d t a k . Ez osztályrésze a hitetiendcnek. 11. }«kjd Allah ezután megenyhül a r r a , k i r e 0 akarja. Allah a Megbocsájto, a KJxíybrulctes. 28. O, kik hisznek! Hanem a bálványimádók t i s z t a t a l a ü c k . Hat ne közeledjenek ezen esztendcjjk után a Sérthetetlen Szentélyhez. Ha feltek a mcgszcgenyedestol, hat meggazdagít t i t e k e t Allah az 0 bokezusege á l t a l , ha akar. Lairi! Allah a Mindenttudo, a Bolcs^ 29. Harcoljatok azokkal, kiknek megadatott az Iras c's
n cm hiszik Allahot, az Ítélet Napját, s nem t i l t j á k azt^

'

/

'

f

f

X Huncin napján a Mizulman sereg fortéllyal győzedel­ meskedett, miután majdnem megserrmisitettek.

- 244 -

mit A l l ^ es az O Himoke m e g t i l t o t t , s nem vallják az Igaz Hitet addig, mig m ^ nem fizetjk.készséggel a sarcot, s lealacsonyodnak. 30. Uondak a. Zsidók: Ezra Alléih f i a . S mondák a Keresztcáiydc: a Megváltó Allah f i a . Ezt maidják szájaikkal. Úi. azok mondásat utánozzak, kik azelőtt tagadtak. Küzd velük Allah (is) . Mily megátalkodottak 5c! 31. OH a ' r a b b i j a i k a t es szerzeteseiket vettek uruknak Allah h e l y e t t , s a Megváltót, Nferia f i a t , midőn e l r e n d e l t e t e t t nácik hegy csak Egy Istent imalljanak. Nincs I s t ö i , csak O! Legyei) Dicső mindattól, mit Onáci ta'rsul a l l i t a n a k . 32. Ok k i akarjak oltani Allah világosságát szájaikkal, s megveti íőket) Allah, csak hegy az 0 világossága

beteljesedj de, meg ha irtóznak i s a hitetlendc! 33. 0 az, k t elküldte az 0 HimcScét az Útmutatással,

s az Igaz H i t v a l l á s s a l , hogy az fölényeskedjek minden v a l l á s f e l e t t , mégha irto'znak i s a bálványimádók! 34. 0, kik hisznek! Lam! .

- 245 -

Sok rabbi es szerzetes nyeli el az emberek vagyonát hamisul, s gátat emelnek Allah utján. <5k azok, kik felhalmozzák az aranyat, ezüstöt,s nem áldozzak azt Allah utján. Hát hirdesd ki nékik ( ó , Muhammad) a fájdalmas szenvedést. 35. Azon a Napon felhevitletnek a Pokol tQzében, s elCiszkösittetik általa homlokuk, oldaluk, s hátuk (mondván): Ez az, mit felhalmozatok magatoknak, hál Ízleljétek meg mit felhalmoztatok.
.1

36.

Lám! A hónapok szlima Allahnál tizenkettő h<$nap, AlJah elrendelése által a napon, (midőn) megte­ remte az egeket ^s a földet,Közöttük négy sért­ hetetlen: ez az egyenes hitvallás. Kát ne kárhoztassátok es magatokat bennük. S kuzdjetek az összes bálványimádóval, ahogy 6k küzdenek a ti összcssógetekkel. S tudjátok, hogy Allah az őrizkedőkkel ( t a r t ) .

37.

Htinern a hal.-isztíis ráadás a hitetlenségre, e l t é ­ velyednek á l t a l a azok, kik hitetlenek. Ők e l ­ engedik a::t esziendSre, s rncgtiltják azt esztendSre, l'icj3y kikerekítsék a (hcínapok) szamát, miket Allah megtiltott,

*a bálv/inyimádók, ha harcot yivtak a sérthetetlen hónapban, íikkor annak s^rtheletlenségát elhalcíszlották egy musik h(ínapra.

- 246 -

így h á t (5k elengedik azt, mit Allah megtiltott. Megszépittetett nékik tetteik g y a r l ó s á g á t s Allah . nem vezeti a hitetlenek népéf. 38. 0, kik hisznek! Mi lel titeket, ha mondva van néktek: Haladjatok tovább Allah utján, (s ti) lenehezedtek a földre? Megelégedtek-é az evilági élettel a Túlvilág helyett? S az evilági élet vigasza a Túlvilágon bizony csekély. 39. S ha nem haladtok tovább,O megbüntet titeket fáj­

dalmas szenvedéssel, s felcserél titeket más néppel.S Allah Mindenre Képes. 40. S ha nem pártfogoljátok bt, hát bizony pártfogolja Öt Allah, midőn elkergették azok, kik t a g a d n a k , a

második a kettbbbl, midőn I5k ketten*a b a r l a n g b a n , s midbn monda t á r s á n a k : Ne bánkódj! Íme Allah velünk van. Hát lebocsájtá reá Allah az O b á t o r i t á s á t , s megtámasztá öt harcosokkal, kiket nem l á t h a t t a k , s azok szavát kik hitetlenek mélyre helyezte, s Allah szava (lett) a legmagasságosabb. Allah a Nagyszerű, a Bölcs. 41. Haladjatok tovább könnyen (fegyverezve), s nehezen (fegyverezve), s törekedjeielc vagyonotokkal,

* a próféta es Abu Bakr együtt menekültek Mekkából Medinába

- 247 -

s eletetekkel Allah utjíui! Ez jobb náctek, ha tudjatdc. 42. Ha kőhnyu kaland l e t t volna, S gondtalan utazás, hat követtek volna t ^ e d * , hanem megnyúl ott nekik a tav. S 3< imjd megesküsznd< Allahra (mondván): Ha birtuk volna, hat
f f
^

,.

veletek távoztunk volna. Ck onimgiikat p u s z t í t ­ ják e l , 5 Allah tudja, hegy ok bizony hazugok. 43. Feloldoz Allah téged (O, Mahaimad)! Miért adtad nekik engedelmedet mig meg nem nyilvánultak n e ­ ked azck, kik igazak, s (mxg) m^ (nem) ismerted a hazugokat? 44. Azck, kik hiszik Allahot, az Í t é l e t Mapjat, nem kérik engedelmedet, hisz tőrekedndk vagyonukkal, s eletiádcel. Allah Tudója az ő r i z k e d j e k . 45. Hanon oígedelmedet kérik azck, kik nem hiszik Allahot, az Í t é l e t Napját, s kiknek szive k e t s ^ e t r e j t , hat Ac ketsegdc kő'zt hánykolódnak. 46. S ha akartak volna a távozást, bizony megtettek volna annak felkészületet, hanem i r t o i o t t Allah az o külde'síí<t6'l, hat v i s s z a t a r t o t t a őket. 5 mondva v o l t : Üljetek az egyhelyben ulcádcel.

X Hivatkozás a Tabuki menetele'sre. Tabuk félúton van Medina es Damascus kózott.

- 2A8 -

^7. Ha tagoztak volna, hat nem gyarapították volna t i t e k e t , csak győtrelcnben, fel-ala futkározván köztetdc, kivsúiva náctdk a bomlást, s köztetek, kik ndcik meghal lóik. Allah Tudo'ja a tninőscknék. ^8. Kfert bizony azelá^tt a bomlást kívántak, s visszaydra. fordítottak ndced a dolgokat addig, míg el nem j ö t t az. Igaz, s meg nem j e l e n t Allah ren­ dielese. S ok az irtózok. Í9. Köztük ki mondja: Add nekem engedelmedet, s ne

kisc'rts m ^ er^em. Csakis a kísértésben buknak el ác, s lam! A Pokol bizony, mi körülveszi a h i t e t l e n e k e t . 50. Ha j ó er téged (O, Mihaimad), rosszkent e'ri okét, s ha balsors sújt l e rad, mondjak: Bizony mi veverik elrendelésünket a z e l í t t , majd elfordul­ nak, s < c boldc3gok. S 51. Mondd: Nem er minket mas, csak az mit Allah megirt na<unk. O a mi Felségünk. S Allahra haI

ff

gyatkozzdc minden hivő. 52. f.fcidd: Vartok-e ndcunk (tmst), mint egyet a ket szepból ^ ? S mi (azt) varjuk nektdc, hogy sújtson le ra'tok Allah buntete'ssel Ótole, avagy kezeink a l - . t a l . Hat várjatok! Íme! Mi véletdc varunk. 53. Nfondd: Áldozzatok engedclmesB^ggel,
f fr t i

y. halai, vagy győzelem Allah utján.

- 252 -

S (k a vesztesek.' 70. Hat nem e'rt el hozzájuk azoknak h í r e , kik Őelőttük: tioi népénél, Thanudnak, Aadnak, s Midian' lak($inak,

s a v ^ z e t e k á ? Elhozták nácik az é^ küldötteik a bizonyságokat, s nem Allah kárhoztatta el & e t , hanem ÁÍ saját iragukat kárhoztattak e l . 7 1 . A hivők, feVfiak e's nák, egymás oltalmaz6i. E l r e n ­ delik az illáit, s v<^et vetndc a csalárdnak, meg­ t a r t j á k az i n a t , kötelező alamizsnát adnak, enge­ delmeskednek Allahnak, s az 0 Himökenék. Hat ezékndc n^kegyelmez Allah. Lam! Allah a Nagyszerű, a Bölcs. 72. S beigerte Allah a hivő férfiaknak es nScndc a .. Mennydcet, mely a l a t t folyók futnak, ebben ck mindorokköi óríjkke, s az lidvÖs lakot az Éden Kertjeiben. S mi ennél i s tcbb: befcgadtatast Alléihtol. Ez hat a hatalmas győzelem. 73. O, Pro'feta! Küzdj a hitetlenek, s a kepmitat:Ac e l l e n ! Lcgy dühös rajuk. Hajlékuk a Pokol, s inseg a vegzetvá<.

- 251 -

es játszadoztunk. Mondd: Allah, az 0 kinyilatkozasal, s az 0 Hímeké volt-e az, min gúayolódtatck? 66. Ne ment eget őcizetek. Bizony t i tagadtatok hitetek utcm. S ha Mi egy rendet köztetek f eloldozmk, egy (nasik) rendet bímtetunk, mert ác gaztevác. 67. Keptmtatcí fe'rfiak es nác, egyik a ma'sikából. Elren­ delik a c s á á r d a t , veget vetnek az i l l o i d c , s visszafogjak kezeiket. Elfeledik Allahot, hat d elfeledi ácet. Lam! A kqxnatatok, züllöttek. 68. S beígérte Allah a képmutató' férfiaknak, n3<nek,. s a hitetleneknek a Pd<:ol tűzet, melyben cic mind'órckkcn örSdcéí Ez az ó'megelegitesükre. S Tnegatkoza eket Allah, s cjvek a tartós szenvedes. ^'^, Mint kik elöltetek voltak, szilárdabbak nálatok e r ő ­ ben, s többek vagyonban es gyerrr^ben. Hat élvez­ tek javikat, s elveztetác javaitokat, ahogy azck elveztdc javaikat, kik előttetek. 5 dicsekedtetek, ahcgy (ck) dicsekedtidc. Ezeknek t e t t e i ősszecnvlanak azevilagen, s a Túlvilágon. ó(c a

- 25o -

.

60. ^lanem a könyoradoirany a sz^enydcé, i n s ^ b e n szoiyedfic^, azok^ kik értük tesznek, s azoké, kikndc szive megengesztel&Őtt, s hegy fel szabadi t t a s ^^sjpl^ak az el fogottak, s az adosck, s Allah utjae, iaarvádore'; ez Allahtol való kötelezettség. S Allah lifindenttudo', Bölcs. 6 1 . ICozottuk, kik háborgatjác a Pro'fetat, s mondják: ö; (csak) meghalló. Mondd:. A jo'm^halloja nektek, k i h i s z i Allahot, s igaz a hivá<hŐz. Kegyelem azoknak, kik hisznek kőztetdc. S azdc, kik há­ borgatják Allah Himöket, hat ővac a fájdalmas szenvede's. 62. Esküt tesznek Allahra ndctek, hogy megelegitsenek t i t e k e t , de Allah, s az 0 Himcke jogosultabb a r r a , hogy megel^itsek Ót, ha hlvdc volnának. ' 63. Nem tudjak-e', hogy az, ki sze-Tbe helyezkedik Allahhal,

s az 0 Hímekével, hat Öve'a Pckol tüze, melyben o mindörökkön orÖkke? Ez (hat) a hatalmas megalazas. 64. Aggodnak a képmutatók, hog>' rajuk nyilatkoztatik egy szura, mi Vúhirdeti nekik azt, mi sziveikben, h'icndd: Gúnyolódjatok! Íme! Allah fel tárj a azt, mitől aggódtok, 65. S ha megkérdezned c^et (0, Mihammad), hat mondanak: Hanem mi (csupán) csevegtünk

- 249 -

avagy i r t ó z a t t a l , sosem fqgadtatik el t e l e t e k , liun! Ti a züllöttek népe vagytok. 54. S nem akadályozza ókét semni, hegy elfogadtassdc t o l u k áldozatuk* hacsak nem 8k azok, kik tagadjak Allahot, az O H i m i k é t , s nem jonndc inára csak henyén, s nem áldoznak, csak i r t ó z a t t a l . 55* S ne tetszek náced (0, Mmhamnad) az S vagyonuk es . gyenndceik. Hanem Allah meg akarja büntetni <5ket á l t a l a az evilagon, s lelkük tovatűnik, s ák hitetlenek. 56. Esküt tesznek Allahra, hogy < < közületek valdk, de 5 őc nem közületek valck. Hanem ^ a nep, (kik) rettegndc. 57. Ha menedéket találnának, vagy barlangókat, avagy bemenetet (bárhova), hat

őzöilenendc ahhoz, s ék oda szabadulnának. 58. S köztük, ki bemocskol téged az alamizsnát i l l e t v e . S ha adatik nácik belőle megelégedet­ tek, s ha nem adatik nekik belőle, hát lam! (^ felbőszülnek. 59. S ha megelégedtek volna (azzal), mit Allah adott nekik s az O Himdke, mondanak:

Allah elegendő ne'künk! Allah ad nekiink az 0 k i ­ váltságából, s a z O H i m ö k e (úgyszintén). Luni: Mi Allahra vag^'unk!

- 256 -

S lesiíjt azckra közülük, kik tagadtak a fájdalims szenvedés. 91. S nem rmlaszfa's azokra, kik gyengék, sem kik betegek, sem kik nem találjak mit aldozzannak (az otthon­ maradás), ha ék igazak Allahhoz, s az O Himcícéhez, S a jác ellen nincs útja (a vádaskodásnak). S Allah a Megbocsájt<^, a Kaiyörületes. 92. Sem azckra, kik midőn hozzacl Jöttek, hegy vidd magaddal ácet*, mondád: Nem lelek ( o l y a t ) , emiin elvigyelek t i t e k e t . Megfordultak, s szeneik

kohnydcben úsztak a b á n a t t ó l , hegy nem találnak (seranít) mit áldozzanak. 93. Hanem f vádaskodás útja azok ellen, kik engedelmedet kertek (az otthonmaradásra), s Sk gazdagok. Megelé­ gedettek, hogy együtt vannak a hasztalanokkal. S bélyeget t e t t Allah sziveikre, s á< nem tudják. 94. S ment^etdciznek feletek, mid<4h visszatertdc hozzá­ juk. Mondd: Ne ment eget odzetel<. Sosem hiszünk neictd<. Bizcxiy Allah elujsagolta nekíink h í r e t e k e t . Allah es az ó'Him(S<e la'tni fcgja tetteteket, majd .

visszavetettek (ŐhozzA), Alci TudJja a Láthatatlannak es a Láthatónak, s k i h i r d e t i nektek a z t , mit t e t t e t de. 95- Esküt fognak tenni Allahra nektd<, midéh visszafordultok hozzájuk, hogy

-255-

mohainak, s ne a l l j sírjuknál. Lam! Ok tagadták Allahot, s az 0 Hímeket, s Sk. zullötkcit haltak meg. 85. S ne örvendeztessen meg téged vagyonuk, s gyer­ mekeik! Hanem Allah büntetni akarja 5cet á l t a l a a világon, s (i^r) tmiik tova leikuk, (hegy) ok h i t e t l e n de.
ff
^

86. S midőn kinyilatkoztatott a szura: Higgyetd< Allahot, s küzdj etek az ö Hímacei'el; Jke'réc engedelmedet a bó'segben lé/^ kÖzulüik.s mandaJc: Hagyj hátra

minket, hogy legyíiik (együtt) a helyben vílSckel. 87. Megelégedették, hogy együtt vannak a hasztaianckkal, m ^ b e l y ^ ezt e t e t i az ó szivű!^, s ok (ezt) fel nem fcgjak. 8B. Hanem a Himok, s azok, kik vele hittd<, vagycnukk a l . s eletíikkel torekedíd<. Hat ezdc részére'a jok. £ ezek &;,(kik) boldogulnak. S5. S elSkeszitette nécik Allah a Mennyeket, mely a l a t t folyók futnak, s ebben ő< mindor3<kÓn ör3<ke'. Ez hat a hatalrras győzelem. 9o. S jöttek a ment^etődzSc az Arabek kc£íl, hegy az o er^edelmét kérjek. S azd-:, kik meghazudíoltak Allahot, s az 0 Himátet, hat OK visszanferadtak.

-254 -

csak saját torekves(3cet, s csúfot uzndc bel^lQc, hat Allah vz csúfot éíbel^uk, s 6v(k a fájdalmas szen­ vedés. 80. Kérj bSnbocsáiatot nácik (0, Mjhaimad), avagy ne kérj nácik búnbocsamatot. Ha hetvenszer i s bűn­ bocsánatot ke'rsz nácik, Allah sosem bocsajt meg re'szukre. Ez hat, miáltal oíc tagadtak Allahot, az 0 HimBcet, s Allah nem vezeti a ziíllöttdc népet. 81. S megorvendezendc azok, kik nyugvohelyeiken hatranaradottak Allah Himoke mcgőtt, s irtóztak ( a t t ó l ) , hegy törekedjendc vagyonukkal es életükkel Allah utján. S mondác:-Ne haladjatok

tcvibb a hőségben. Mondd: A Pokol tüze hevesebb hó'seg; ha felfcgnak! 82. S hadd nevesselek keveset: Sokat /cgnak ríni v i ­ szonzásképpen azért, mit elnyertek. 83. S ha visszajuttat t ^ e d Allah közéjük a csoporthoz, s kérik engedelmedet, hegy mehessenek (a harcba), hát rncndd: Sosen jőttcic többet velem, s sosem küzdö­ t t e velem az ellenseggel. Ti megelégedtetek az egy helyben üléssel először, hat uljetdc a haszontalanoidcal. 84. S ne imádkozz sosem ^ye'rt sem (0, Mjhammd), ha k o zülíík

- 253 -

74.

Esküt tesznek Allahra, hogy nem mondtak senunit* hanem bizony a tagadás szavcít mondták, s tagadtak Megbékélésük után. S célul túzik ki azt, mit nem vívnak k í , s mit keresnek, az csak elégtételvtítel, hogy gazdagítsa okét Allah, s az ö Hirnőke az 6 bSkczúscg^ból. S ha megbánjak, hát jobb nákik, s ha elfordulnak, hát fájdalmas szenvedéssel bünteti íket Allah az cvilágon, s a Túlvilágon. S nincs nákik a földön oltalmazójuk, sem pártfogójuk.

75.

S közöttük, ki egyezséget kötött Allahhal, (mondván): íla ó juttat nékQnk az (5 kiváltságúbdl, hát mi alamizsnát adunk, s j<^selekedetúek leszünk.

76.

S midSn juttatott nákik az Ó kiváltságából, hát fukarkodtak vlle, elfordultak, s 6k (lettek) az ellenzik. .

77.

Hál 6 Beleljesiti az S sziveikben a képmu­ tatást a Kaplg, (mid^n) találkozójuk lesz övále, miáltal Sk megszegték Allahnak (adott szavukat), mit őnéki ígértek, s miáltal hazudtak.

78.

Nem

tudják-é, hogy Allah tudja titkukat,

é szánjdékaikat? S lám! Allah Ismerője a Láthatatlanoknak. 79. Azok, kik bemocskolják a hiv5k engedelmeseit az alamizsnát illetve, s azokat kik

nem lelnek mást íhogy adjanak),

- 257 -

hagyjatok m ^ A e t , H^t hagyjatok meg ácet, s ime? <3k az iszonyat, hajlácuk a Pokol viszonzásként a z e r t , mit elnyert de. 96. Esküt tesznek ndctek, hogy fogadjatok be okét. S ha befogadjatok oícet, h^t Allah bizoiy nem fogadja be a aöillottek népet. 97. S a (vándorló) Arabek leghevesebbek h i t e t l e n s^ben es kepnrutatásban, s legkituntebbek, hogy nem ismerik a korlátozásokat, miket Allah az Ó Himokere b o c s a j t o t t . S Allah a Mindent tudó, a Bölcs'. " 98. S a (vándorló) Arabok kozul, ki magához veszi mit áldozott veszteségként, s várja nektek a

(szerencsétlen) fordulatot. Hanem rajtuk a szerencse'tlen fordulat. 5 Allah a Meghallgató, a ttido. 99. S a (vándorló) Arabok kozul, ki hiszi Allahot, az
* t f f f

Mindent-

I t e l e l Napját, s magahoz veszi mit áldozott e l ­ fogadott felajánlásképpen Allahna!, s a Himok imáit. Ime hat! Ez ndcik elfogadott felaján­

l á s . S bevezeti eket Allah az 0 kegyeimebe, s lam! Allah a MegbocsSÍjto, könyörületes, loo. S az előzik elei a Mohajirin-ok ^ közül, s kik >í Azok a menekültek, akik Mekka'bol Medinába távoztaic. >t>t Medina muzulmán Icikossága, akik befcgadtcö< a Mckkábc^l e's Ansar-ok ^^

- 258 rrnelíültekét ds segítették a Prófe'tat a harcban. ^ € t kcvettác a jobzm, hát megelégedett vélük Allah, s ck megelégedett de óve'le.S 0 elkészítette nácik a íteinydcet, mely a l a t t folyók futnak, s clc ebben mindörőkköl orőkké az í d ^ végezetéig. Ez hat a hatalnas győzelem. l e l . S vannak korulöttetdc a (vándorló) Arabok kőzött (olyanok), kik képmutatók, s Medina népibSl is

vannak, kik kitartanak a kepnutatas mellett, s kiket te (0, Kíihammd) nem tudsz. De Mi tudjuk ácet, s megbüntetjük dkeí kétszer, majd visszavetetndc a hatalmas szenvedésbe. lc>2. S masck elismerik vétkeiket. Felcsereitek a j ó t e t t e t egy nasik rosszra. Allah azon van, hegy meg­ enyhüljön feléjük, s lam! Allah a Megbocsajto, a Könyörületes. 103. Veg}'alamizsnát vagyonikból, (ezáltal) megtisz- : titod 5cet, s gyarapítód őket á l t a l a , s inadkozz érettük. íme! Inad enyhítés részükre. Allah a Meghallgató, a Mindenttudó. 104. N'em tudjak-e, hegy Allah az, ki fogadja az 0 szolgálójának bunbanatat, s veszi magahoz az alamizsnát? S Allah az, Ki a Megenyhülő, a Könyörületes. lc5, Mcndd (nekik): Cselekedjetek! Allah, az 0 Hímeke, s a hivci: látni fcjgják tetteteket.

'

- 259 -

S visszavetettek a Lathatatlan e's a Láthat(í Tudójcfhoz, s (5 kihirdeti náctek, nát t e t t e t d c . lo6. S rasck meg várjak Allah el rendel ese't, vajon m ^ bímteti ácet, avagy megenj^űl feléjük. Allah a Mindenttudó, a Bölcs. lo7- S azck, kik a serelem es tagadás szentélyét veszik, hogy in^osztottsagra törjenek a hivAc között, előőrsül (szolgálva) azoknak, kik Allahhal, s az ő Himökwel a^el5tt háborúztak, bizony e s ­ küsznek: Mi csak a j<5t akartuk! S Allah a szeiritanuja, hogy ác a hazugok. lob. Ne a'llj odaíiraára) sohasem- A szentAy, mi acz e l s ő naptol (Allah) számon tartására a l a p i t t a t o t t jogosultabb, hogy benne á l l j (inára), Beme férfiak, kik xneg s z e ­ retnének t i s z t u l n i . Allah szereti a megtisztulókat. lo9. Az-^ a jcfcö, ki epitiasnyet Allah számon t a r t á s a r a , E £2 0 nasgelfedett s é ^ e a l a p í t o t t a , avagy az,ki epitmenyét az cmlado meredély szélen a l a p i t o t t a , hogy lezuhanjon vele a Pokol tüzébe? vezeti a buaosSc népet. S Allah nem -

- 26o -

'

110. S epitmoiyűc mi szivi3cben, hat mindig ketseg narad, ndg szivük darabokra nemvagatik. S Allah a Mindent tudó, a Bölcs. 111. Lam! Allah megváltoztatta a hivőc lelkét és vagyo­

n á t , miáltal övek a Menyorszag. Ók Allah utján h a r ­ colnak, hat levágnak e's levágatnak. (Ez) az igeret (Jrajta valooan a Torában, az Ujszovets^i SzaitÍrásban, s a Koránban. S ki hűebb ciz 6 egyezs^áiez, inínt Allah?
' /
. . .« 1^ , .

/

Hat l e l j et de oromotcket eladást okban, mit á l t a l a eladtok, s ez a hatalsas győzelem. 112. (Gy«Dztesek) a. húnbánák., .(a.:z.O) szolgálói, (azÓ't) dicsőítők, bojtolSc, terdcploí<, leborulok, kik elrendelik a j o t , s veget vetői a csalárdnak, s kik Allah korlátozásainak raegörzoi, (hat) hirdess a hívdcndc. 113. S nem i l l e t e m ^ a Prófétát, s azokat, kik h i t t e k , hogy tninbőcsanatert itradkczicíjiak a balvanyimaddcnak, meg ha legközelebbi rckoiuk i s , azdc után, hogy megnyilvánult ndcik: £^ a Pokol kbvetoi. lliC. 5 nem volt raas Abrahaii; bűnbocsánatot kéró fo­ hásza apja szaraara.

- 251 -

csak igeret, mit me^igert énckí. S n á d ^ m ^ • rtyilváttilt nácit hegy az á (apja) Allah e l l e n > s ^ e volt, hat elhúzódott t 5 l e . Laai! Aorahama gyottodo', az irgalnas. 115. S Allah schasincs azon, hegy éltcvelyltse..
f . t • f

a népet, nautan vezete azt addig, mig m ^ ityilvanita nekik, nútSl (őrizkedjenek. Leim! Allah mindéi dolgok Tudója. 116. íme! Allah! CVe az egéc es a fold Mindenhatosaga. 0 életre k e l t , s elnmaszt. Nincs néktek Allahon kivul oltaliiazo, sem partfcgo. 117. Mert bizony.megeryfaiSt Allah a Profeta, a Mihajírin-ck es Ansar-ok fele, kik kovettdc

ot a viszontagság órájában, miután ^ y csoport­ nak kozailük majdhogynem félrehúzott szive, ifajd 0 megenyhült fele'juk. Ime! 0 a k^szano, a Könyörületes. 118. S (ugyancsak megenyhült) a ha rom fele, kik hatranaradtalc addig, mig a fold, mi tágas, rajdc nem szűkült, s rajuk szűkült (saját) lelkűk, s ugy veltóc nincs menekvés Allahtol, csak (Siozza. hfejd 0 m^en^+iült feléjük, heg;/ bunbana.tot fogadjanak. Lám! Allah!
''

...

ff

«

.- ••

0 a Megenyhülő, a Könyörületes. 119. (5, kik

- 262 -

hiszndc! Tartsatok számon Al.láhot, s legyet de . az igazakkal. 120. S non volt Medina népe arra (jogosult), s kik körülöttük a (vándorló) Arabok k ö ­ zül, hogy Allah Himioketól elrraradjanak, sem a r r a , hegy saját eletücet (jobban) szeressoc . az ó életénél. Ez h a t , miáltal nem s ú j t o t t l e rajuk a szomjuhozas, sem v e s z 6 d s ^ , sera áiezes Allcih utján, s nem leptek, (semini} Iq^yest, (mely) felbósziti a h i t e t l e n d c e t , s nem vívtak ki e l l e n s ^ e n a s i k e r t , bar & jcítettt meg i r a t o t t nocrk. Lam! Allah nem vesztegeti el a jótevők b e r e t . 121. S nem h o z n ^ a'ldozatot, (sem) keveset, sem nagyot, s nem vágnak v á g y é t , bár megíratott nácik, hogy Allah viszonozza szánukra a l ^ jdbbat, mit t e t t d c . 122. S nem kell a hívőknek, hogy kivonuljanak (a harcba) teljességgel. Hanem vonul jen ki minden rendből egy csapat (hogy kik hatranaradtak), hat tudatosodjanak a hitvallásban, s figyelmeztessdc népüket midőn visszatemdc (a harcbál) Shozzájuk, hátha tan civakodnak. 123. O, kik hisznek! Harcoljatok azdckal a h i t e t l e nddcel, kik a közeletekbai vannak.

- 263 -

s hadd találjanak ék haragot bennetdc, s tudjatok, hogy Allah a z orizkedékkel t a r t . 124. S amiden (egy) Szura k i n y i l a t k o z t a t o t t , , hat kozuluk, k i mondja: MelyikotcJcet g y a r a p i t a . ez h i t b e n ? S azckat k i k h i s z n d c , h a t a z (mindannyiszor) g y a r a p i t a h i t b e n , s ok ö r v e n ­ deznek. 125. S hanem kiknek sziveben a b e t e g s é g , h a t a z csak n ö v e l i Öcet gonoszságban, ( r á a d á s k é n t ) . gcfioszsagukhoz, s Sk h i t e t l e n k e n t halnak meg. 126. Avagy n e n l a t j a k - e , hegy óic minden cfvben e g y s z e r , vagy k é t s z e r m e g k i s é r t e t n e k ? K4ijd 6k

nen fogadnak b ű n b á n a t o t , s nem j e g y z i k meg. 127. S midfín (egy) szura k i n y i l a t k o z t a t o t t , egyik a másikára nez (mondván): L a t - e t i t e k e t v a - , l a k i ? Ivfajd elfordulnak . (Hanem) Allah for­

d í t j a el s z i v e i k e t , m i á l t a l fík a n e p , k i k nem érik fel. 128. Mert bizony e l j ö t t hozzatok a Himök k ö z ü l e t e k , kinek szivugye a z , mi t i t e k e t t e r i i e l , aggódik e r t e t e k , a hivcket megszánó, a k ö i y ö r u l e t e s .
, ' t
t

129. S ha e l f o r d u l n a k , hat mcxidd ( 0 , hAihaxnnad):
''
"

Allah

elég nekem. Nincs I s t e n , csalc 0 .

Ra hagyatkoztam, s 0 a Hatalmas Trónus Ura.

- 264

lo. S Z U R A J 0 N A' £'. (Mekkai kinyilatkoztatás)

A Mindenható es Könyörületes Allah neveben

1. Alif. Lam. Ra. Ezel'C a BŐlcs Ira's bizcsiysagai* 2. Csoda volt-e''az eirbereknek, mikéit Ivfi sugallottunk a férfiúnak kózüluk- (mcsidvan): Figyelmeztesd az enberdcet, s hiraesd a hivácndc, hegy ok bizonyo­ san megvetik lábxikat Uruknál? Mondák a hitetlenek: Lam! Ez nyilvánvaló nagia.

3. Íme! A t i Uratok Allah, aki megteremtette az egeket es a földet hat nap a l a t t , najd megtelepedett a Trönuson, hegy veze'relje az elrendelést. S nincs közbenjáró, csak az 0 engedelme után. Ez Allah, Urat de, hat imádj at,ok Ot. Avagy nem emlék ezt ek-e? 4. Hozza vezet visszautatdc mihdiyajatoknác.ez Allah Ígérete, az igazi.

r'*-

'.•••••:•••/-

; •

=

"

'

-

-

2

6

5

-

. . / . : • , . •

'

linű (?elinüitja a teraitest, najd m^isnnetli azt, hogy ra^tttalnazza azckat, kik hisznek, s jdcat cselékednek igazsággal. (Mig)azdk, kik tagdnak, hat nácik a fortycgo i t a l , s fájdalsaas szenvedés, inidtVtal tagadtak. 5. 0 az, }& megtéve napnak a ragyogást, s holdnak a világot, s benőére annak állasat, hegy in^tudjatck az evdc szamiit, s a szanvctest. S nem teremte A l l ^ ezt (mind), csak az igazzal. O részletezi a kii^latkozacckat a ncpndc, kik tudnak. 6. Lanl Az éjjel es n a i ^ l kulonbozosegebei, s mit Allah m^tereoáett az ^dcen es a főldai, (vannak) a bizonyságok a nqndc. kik orizkcdndc. 7. Íme! Kik nemv^yjak a Mi talalkozcnkat, s megél^szenek az evilági é l e t t e l , s m^nyu^odottak á l t a l a , s azck, kik kinyilatkozas&inkat elhanyagoljak, d. Ezeknek hajlŐca a Pckol, azáltal mit elnyertbe. 9. íme! Azck, kik hiszndc, s jókat cselekednek,Uruk vezeti ocet h i t i k ^ l t a l . Alattuk folyók futnak a Gyönyörűséges !kfennydd>en. l o . Az o fohászuk d>ben:

- 266 L ^ y Dicsó', O Allah! S üÜvő'zlesük o t t : Békesség. S fohászuk végezete:Dics<5seg legyen Allahnak, a Világok Urának. 11. Ha siettetne'Allah errfcereknek a rosszat, (minthogy) ck a jot s i e t t e t i k , hat elrendeltetne nekik a terminus. Hat Mi meghagyjuk azdcat, kik nem vágyjaJc a Mi találkozónkat cs^onyÖssegükben, vakon.

12.. S midcSfi ha az enbert csapás eri Hozzánk fohász­ kodik oldalara (dőlve), vagy ülve, avagy á l l v a , s midőn ha megszabaditjuk róla az c? szeren­ csétlenséget (tovább) megy, mintha nem i s fohászkodott volna Hozzcínk a csapás miatt,

mi é r t e . Ekeppen s z e p i t t e t e t t meg a tékozld<nak a z , mit t e t t e k . 13. Mert bizony elpusztitottunk eirberöltoKet eló'ttetek, midőn elkárhoztak. S eljöttek hozzájuk küldötteik a kinyilatkoztatásokkal, s ck nem h i t t e k . Ekeppen jutalmazzuk a bunosók népet. 14. fcfajd raegtevenk t i t e k e t helytartókká x fÖldon élutanuk, hogy m^nezzuk mit muveltd<. 15. S midőn <^vastattak nekik kinyilatkoztatásaink i g e i , mondák azok, kik nem vágyjak a Mi találkozónkat: Ne e z t , egy más Koránt (Olvasót) hozzatok, "^

- 267 -

avagy v á l t o z t a s s a t o k meg e z t . Ntondd (O, Mihéinmad): Nem vagyok a r r a h i v a t o t t , hegy ezt megváltoztassam önmagáin i n d i t t a t á s á b ó l . En csak a z t követem, ml nekem s u g a l l t á t o t t . Lam! En f e l e k , hogy nem e n ­

gedelmeskedem Uraxmak, ( s f é l e k ) a hatalmas Nap szenvedésétől. 1 6 . hkxidd: Ha A l l a h ugy a k a r t a v o l n a , h á t nem o l v a s t a m v o l n a a z t n e k t e k , s nem ( i s ) t u d a t t a m v o l n a a z t v e l e t e k . Mert bizony e l t ö l t ö t t e m k ö z ö t t e t e k idol annak e l ő t t e (hogy e í t ' m e g n y i l a t k o z o t t ) . Hat nem voB2Ítek-e' be? 17. S k i gonoszabb a n n á l , mint k i k i e s z e l i A l l a h r a a hazug s z ó t , avagy meghazudtolja a z 0 k i n y i l a t k o z a s a i t ? U6TÍ! Neir. boldogulnak a gaztevÖ<. 18. S ok imádják, ml Allahon k i v u l i , mi nem a r t n e k i k , s nem ( i s ) h a s z n a i n e k i k , s mondjak: Ezek a mi közbenjáróink Allahnéil. Mondd: H l r d c t i t e k - e A l l a h n a k , hogy 0 nem t u d j a (mi) a z egeken e s a foldon? Legyen O Dics(?, s a z O.b^gassaga emel­ kedjek azok föle', k i k k e l tarsitjak. az

19. S nem v o l t a k másként a z en±»erek, mint egy nemzet, s összekUlonbozenek. S ha nem elá'zte volna meg ( e z t ) a szo a z U r a d t o l , ha't ítéltetett ;

v o l n a k ö z ö t t ü k abban, miben ö s s z e k u l ó h bözenek. 20. S mondják: (S ml t ö r t é n t v o l n a ) , ha nem nyilváínit t á t i k

- 268 -

ki rea'a bizonyság az é'Urától? Hat mondd (0, Kiihaniiad): Hanem a láthatatlan Allahe, hát vára­ kozzatok. Lám! ól véletdc vagyck a várakezek közt. . 21. S nádai meglel eltettük az errberékkcl B kegyelmet, iniutái csapa's e'rte ő<et, bizcxiy nácik tervük ( l e t t ) a Mi kinyilaskczasaink ellen. ÍADndd: Allah gycviébb terv2j:ovesben, lara! A Mi küldötteink lejegy­ zik, mit terve2:tdc. 22. O a z , Ki mo^ato'tck a szárazfölden es a tengeren» s m ^ ha barkalsar is. vagytde, s azck futnak általuk az üdvös széllel, s Örcnxiket l e l i k bemé. Eljött ahlioz a

vihar, s eljött hczzajuk a hullair. mirKifn helyről, s & i^y veitek, hegy korul yannak véve (hullámok) a i t a l . Fdiászkodanak Allahhoz megszeplStelenitve őidci a h i t v a l l á s t : }h Te naegmenekitesz minket cttŐl, hát halat adunk, 23. S middih 0 megueiíekit^ 5cet, bizaiy fik fellá2adtak a főiden igaztalanul. O, emberek! Hanem a t i lázada'stck, (csak) imgatok ellen (való'). (M^van) gcndoskodasCtck) az evilági e'letben, najd Hozzánk (vezet) visszau-tatck, hát Mi kihirdetjük nektdc azt mit tettetek. 24. Hanem az evilági e\et olyan, mint a v i z .

- 269 -

: mit az ^ b é l bocsajtottunk a l a , s elegyedvén benne csírázik a fold, melybdl az enberék, s jo'szagok esznek, meg akkor i s , ha a föld f e l ­ vette dcesseget, s f e l d i s z i t t e t e t t . S ugy véli annak népe, hogy birasa van azon. S eljövend ahhoz a Mi elrendelésünk ej j e l , avagy nappal r s megtevenk azt arathat <5va, mintha az mqg t ^ nap nen i s v i r u l t volna. Eképpen részletezzük a bizonyságokat a nepndc, kik elgondolkodnak. 25. S Allah a bace hazába hiv, s azt vezeti, k i t 0 . akar az egyenes ősvaiyre. 26. Azoknak, kik jácat cselekedtdc, a legjobbat, s (meg) a ráadást. S nem ernyeszti el arcaikat a szenny, sem a gyalázat. Ezdc a Moiyorszag gazdái, s <3c ebben mindörökkön őrckke! 27. S azck, kik elnyertác a rosszakat, viszonzás­ ként qppoly rosszat, s elernyeszti okét a gyalázat, - nincs ndcik Allahtol patronusuk - , s mintha elhomályosittattak lennének arcaik a sötét ej egy darab lepl^t^.Ezdc a Pokol gazdái, ebben ék mindörökkön örokke!28. A Napon Mi összetereljük ^ e t mindnyájan.

- 27o -

majd mondjuk azoknak, kik bíílvanyt á l l í t o t t a k : A t i helyetdc 4s társaitoké (a balvanycke)! S Mi különbséget teszünk közöttük. Kkxidak társaik (a bálványok): Nem hozzánk imadkoztatdc. 29. Allah e l ^ (1 esz) tanúnak köztünk,»s köztetdc, midén imádságtckat nera fcgadank be. 30. S ott minden lelek a t e l i a z t , mit mivelt, s . visszavettetndc Allahhoz, igaz Felségükhöz, s elte(^elyitl íícet az, mit kieszeltdv. 31. Mondd: (d, Muhammd): Ki az, ki j u t t a t néktd< az egbfíl e's a fóidról, avagy Ki birtokolja a h a l l á s t , s a lata'st, s Ki kimeneszti az élőt a holtból, s ki kimeneszti a holtat az s Ki vezérli a rendelést? Hat mondj6&c: Allah! Mondd: Hát nem cítizkedtek -é? 32. Hat ez Allah, igaz Uratok. S mi (legyen) az Igaz után, hcjgy ne (legyen) eltévelyedés? S hegy fordultok el? 33. Ekeppen igazolódott be Urad Szava azokra, kik e l s ü l l o t t e k , s ok nem hisznek. 34. MondÜ: Van-e társaitok (a bálványok) közt, ki e l i n d i t j a a Teremtést, majd megismétli azt?

- 271 -

Mondd: Allah indítja el a Teremtést, najd Ismétli in^ a z t . S hegy h a j l i t t a t t a k felre?

35. Mondd: Van-e' tíirsaitok• (a bálványok) kÖzott, ki elvezet az Igazhoz? Mondd: Allah vezet el •' ,.

az Igazhoz. S O, Ki elvezet az Igáshoz jqgosuiltabib-e, hegy kíwettessék, dvagy a z , k i nem (tud) vezetni, s (önmaga) i s csak v e z e t e t t . S mi (legyen) ndctek? Hogyan i t e l t d k .

36. S tobbs^ük nem követi, csak a s e j t e s t . Bizony a sejte's nem segit hozzá az igazhoz ^ ; y á l t a l á n . Lam\ Allah Tudója annak, mit teszndc. 37. S ez a Korán nem Allahon kivüli ki eszel vény, hanem megerősítése annak, mi azelőtt megnyil- ^ vanult, s részletezése az írásnak - amelyben nincs kétség - a Világok Uratol. 38. Avagy mondjak: O k i e s z e l t e ezt? I^iondd: H^t hozzatok el ehhez hasonló szúrat, s fohaszl.w^jatok ah~ hoz, kihez tudtok Allahon kivül, ha igazak vagy-

39. Mi több! Meghazudtoltak a z t , mit non fcgtak a t tudásban, mintha nem j ö t t volna el n ^ i k annak értelmezése. Eképpen tagadtak azok, kik oelÖttuk. Hat n^zd

- 272 -

mily volt beteljesülése a bűnösöknek.

'

40. Köztük, ki hisz benne, köztik, ki nem hisz benne. S Urad a Legjdjb Tudója a megront<íknak. 41. S ha meghazudtolnak, hat mondd: uviekem tettem, s tináctdc t e t t é t d c . Ti vétlenek vagytck abban, rait en teszek, s en v e t l o i vagyck abban, mit t i t e s z t d c . 42. S koztuk, kik hallgatnak reád. S t e h a l l á s r a tudod-e'bimi a süketet ugy, hegy nem érik fel? 43. S köztük, ki reád nez. S t e tudod-e vezetni a vakot ugy, hegy nem latnak ? 44* Ine! Allah ricm viszi bűnbe az enbereket egyál­ talán, hanem az cnfoerdc cnmagükat viszik bűnbe. 45. S a Napon, (mid^) 0 összetereli eket, mintha nem i s tartana tovább n d d k órányinál a nappal, felismerik egymást, s valóban elvesznek azok, kik meghazudtoltak Allah találkozóját, s nem voltak jol vezetettdc. 46. S láttaősunk-é v^led (0, í.lih4miQd) nchany (olyat), mit ndcik igertunk, avagy elimlaszszuhk t ^ e d ? S Hozzaiik vezet visszaútjidc, najd > Allali a Tanuja annak mit t e t t d c . ésszel

- 273 -

47. Mindai nemzetndc, a (maga) küldötte. S ha eljön az ^ k ü l d ö t t ü k , hát í t é l t e t i k köztük igazsággal,

s cic nem vezettetnek bűnbe* 48. 5 inondja&k: Mikor ( t e l j é ü l be) ez az igeret.ha igazak vagytok? 49* Mondd: Nincs ndcem önnagám szanara mi á r t s o n , semmi használjon/csak mit Allah akar. Minden nemzetnek a (maga) i d e j e . S miden eljövend, az 8 idejük; hat non k é s l e l t e t h e t i k océinyit (sem), s nem i s s i e t t e t h e t i k . 50. Mondd: Latja*tok-e', hogy midőn eljőve hozzatok az O bCintete'se cfjjel, avagy nappal, mit s i e t t e t ndc azon a bunósok? 51. Avagy majd mid(^ l e s ú j t o t t (rátok) fcgtck (csak) hinni? (Higgyetdc) most, bizony (eddig) s i e t t e t t e t e k azt. 52. Majd mondatik azoknak, kik biínbe estek: Í z l e l j e t e k meg az orökk^aló szenvedést. Viszonoztatik-e nd<tdc mas azért mint mit elnyertetdk? 53. S kémek hirdesd ki nékik (mcxidván): Ez az igaz? Mondd: Igen, s Uram(ra), bizony ez az igaz, s n ^ térhettek k i . 54. Minden l e l e k , k i bűnbe esett azon, mi a f ö l ­ don, hat megváltana magát attcíl, B örötnticl venne a vezekle'st, midőn l^tn^c . .

- 27^ : ' • • " . ' » •

'.:
' • • •

a szenvede'st. S igazsággal í t é l t e t i k közöttük, s ác nem vezettetndc bűnbe. 55. Laní! Mert bizony Allahe mi az egeken es a földön, s lam! Mert bizony Aliaih igerete az igaz. Hanem legtöbbjük nem tudja. 56. S O ecetre k e l t s elimlaszt, s Hozza tértek meg. 57» cf, enberdc! Bizony e l j ö t t hozzatok az intelem Uratoktol, s vigasz a r r a , mi kebleitd<ben, iftpiitata^ent, s k^yelenkent a hivScnek. 58. lAxiád: Allah kiváltságából, s az 0 kegyelmé­ v e l : hát ezennel hadd örvendezzenek. Ez jobb, mint mit összegyűjtenek. 59. Mondd: Latja'tck-e'azt, mit lebocsajtott Allah néctdc a gondoskodásból, s ki j e l b í r t de benne a t i l t o t t a t , s a megengedettet? Mondd: Allah engedte-e meg, avagy kieszelitek Allahra (a hazug szót)? 60. S mit v^lndc azok, kik kieszelik Allahra a hazug szót, (ml lesz velük) a Feltaiiadas Napján? Lam! Allah BSkezíí az oiberek fele, hanem legtöbbjük nem ad hálcft. 61. S te (Ó, Műliamiad) ne l<^y a dolgokban, s ne o l ­ vassatok fel b e l l i é , a KbránbJl, s ne miveljetde a munkát, csak ha Mi

- 275 -

la'tunk

t i t d c e t , midőn elmerültSc benne. S nem

terhet ki Uradtól (senini), mcgha az ^ y atom­ nyi súly iSf(sem) a fŐldoh, sem az egén, sem kisebb ennél, sem nagyobb, csak ha (megiratott) a Nyilvánvaló írásban. 62. Lam! Mert bizony Allah oltalmaz^in nincs felelem, s nem ok bankodnak. 63. Azck, kik hisznek, s őrizkednek, 6^. övek a hirdetés az evilágon, s a Túlvilágon. S nincs Allah Szavainak változata. Ez hat a hatalmas győzelem. í^S. S ne szomorítson el téged (0, Mihammd) b e ­ szédük, íme! Az ero Allahe^mindosszessegeoen. U a Meghallgató, a Mindent tudó. 6b. Lam! Hat nemAllahe (mindazok), kik az ^ e k e n es kik a földoh? Allah helyett S mit követnek azok, kik

hivnak társakat (a bálványokat)?

Hat C csak a sejte'st követik, s ők. csak találgatnak. K 67. 6 az. Ki megtéve az éjszakát, hogy m^plhenjetdc benne, s a nappalt láthatóvá. íme! Ebben a bizonyságok a nepndc, kik mí^hallanak. .

• v;;.;/'

• ;.-•....,« 276 -

68. lífcndak: Ifegához véve Allah a gyermeket .Legyen 0 Dicső! s ó a Gazdag. Öve'.ami az egeken es mi a földön. S nincs néktek erre hatalmatck. S mondotcác-e Allahra (olyat), mit nem tudtok? 69. í.íondd: Kiért bizony kik kieszelik Allahra a hazug szcit, (azok) nem boldcgulnak. 70. Reszuk (jut) a világon, majd Hozzánk vezet visszaüt­ jük, majd megizl el tétjük velük a szomyfí szenve­ dést, náa'ltal tagadtak. 71. S olvasd nácik Noé torteáiete't, midc^ monda nependc: 0, nep! Ha helyem, s eralékeztetesera Allah kinyilatkozasaira bántalom r a j t a ­ tok, hát en Allahra hagyatkozom, s gyulekeztessétek dolgotokat, s tarsaitck(dolgat). i/ajd ne legyén dolgotok rajtatok kétely, s puszt i t s a t c k el engem, ne várakoztassatok. 72. S ha elfordultck, hat nan kérek nektdc a berbol. Az en be'rera csak Allahra ( t a r t o z i k ) . Elrendel­ tettem, hegy megbékélő (mjzulman) legyek. 73. Hat meghazudtolác 8t, s Mi meg szabadi tank őt, s k i í^ele a bárkában.

- 277 -

s megteveíik <5ícet helytartíMká' (a foldőh), s megfúllaszt^fnk azokat, kik meghazudtoltcác k i ­ nyi latkozasainkat. Ha't nézd mily beteljesediíse a figyelmeztetettekndc. 74. Uia-jd kiildenk Satáxía. küldőttdcet az o népükhöz,

s azok elhozák nácik a bizonyosagokat. S ék nem h i t t á c a z t , mit meghazudtoltak azel<?tt. Ekeppen belyegezenk m^ a torváiyszegák s z i v e i t . 75. ifejd elkűldáik ojitájiuk Mózest és Áront a Mi kinyi latkozasainkkal a Farához es az o t o r z s félhez. S ék dőlyfődcödtdc, s a t ^ ö s o k népe lettek". 76. S midSn eljőve hozzájuk az Igaz Mi téliünk, mondák: Lam! Ez nyilvánvaló mágia. 77. lAxida Mo'zes: (így) beszeltdc-é az Igazról, midőn el j 6 hozzatok? (Hogy) ez magia-e? S nem boldogulnak a mágusok. 78. Mondák: Azért jÖttel-e', hogy kiforgass bennünket a b ­

ból, amin atya'inkat t a l á l t u k , s hogy k e t t o t ö k n ^ l ^ y e n a nagyság a foldóh? Hat mi nem hiszünk tinektdc. 79. S m o i ^ a FÍrao: télyos ird^ust. 80. S midőn el j ö t t de a mágusok, monda n ^ i k Mózes: Hozzátok el ndcero minden for­

-

27Ö -

Vessétek el, minek elvétül vagytok. 81. S midőn elvetek, monda Liózes: Amit ti elhoztatok, az mágia. íme! Allah meghiusitja azt. nem helyesli a megrontok művét. 82. S érvényre viszi Allah az Igazat az 0 s z a v a i v a l , mégha irtóznak is a bűnösök. 83. S nem hitt Mózesnek, csak néhány sarj népéből, ám rajtuk volt a félelem a Fáraótól és t ö r z s föitöl, hogy az zaklatja őket. Lám! A Fáraó magasságos a földön, s ö a tékozló. Ö4. Monda Mózes: 0, nép! Ha hinnétek Allahban, hát Reá hagyatkoznátok, ha (Őbenne) megbékclök ónuzulmánok) vagytok. 85. S mondák: Allahra hagyatkozunk. Urunk! Ne tégy minket ki a bűnösök népe kísértésének. 86. S menekíts meg bennünket a Te kegyelmeddel, a hitetlenek népéttU. 87. S Mi sugallánk Mózesnek; s az ö fivéréiiek, (mondván): Jelöljetek k" kettőtök népének Egyiptomban otthonokat, s tegyétek meg ottho­ naitokat imateremmé, s tartsátok meg az imát, s hirdessetek a hivőknek. 88. Mo«\dá litózes: Urunk! Íme! Megadtad a Fáraónak és az íme! A^lah

- 279 -

^ t ö r z s i é i n e k a tuidöklest, s vagycnt az evilági eletbea. Urunk! TÓrelyedjendc l e ék a Te utadr o i . Urunk! Seninisitsd meg vagyonaikat. s szilarditsd meg sziveiket, s ne higgyenek a d ­ dig,mig a fájdalmas szaivcd({st meg nem lat j a k . 89. lAandd (az l/r): Bizony kett(5tck fótiisza. meghall­ g a t t a t o t t , héít legyetek egyenesdc, s ne k w e s se'tdc azoknak u t j a t , kik nem tudnak. 90. S ^tszeleik Izrael fiaival a tengert, s b e l e ­ haj szola ocet a Farao s az o katonai fellá­

zadván, s törvényszegés á l t a l addig, míg utol nem érte ot a fulladás, (majd) monda: Hiszem, hegy nincs (ims) Isten, csak kiben Izrael fiai hisznek, s en a m^bekelok kÖze' (tartozón). 91. ^íost? Bezzeg előtte f e l l á z a d t á l , s a megrontok közt v o l t a i ! ,

92. Hat U Mi megmentünk téged a saját t e s t e d ­ H ben, hegy l ^ y azdoiak bizonyság, kik utánad lesznd<. Lam! Sck errber bizcxiysagainkkal nem toródik. 93- Mert bizony felparcelláztuk Izrael fiainak az igazi parcellákat, s elláíttuk okét a jókkal, hit nem különbözének Össze addig, mig el nem jött

- 28o -

' ' hozzájuk a ttidas. Lam! Urad i t « l közöttük a Feltaimdas Napján abban,-miben osszdculőhbözendc. 9A. S ha kétséged loine (OiMjhaimad) a f e l ő l , mit Mi ndced kinyilatkoztattunk, hát kérdezd meg azokat, kik olvastak az Irast e l ő t t e d . Kfert b i zaiy e l j ö t t hozzád az Igaz/ a t e Uradtol, hat ne légy az jlngatatck közt. 95. S ne légy azok közül, kik meghazudtoljak Allah bizotyságait, s vesztesek közt légy. 96. Ime! Kikre be igazol otiott Urad Szava, azok nem hiszndc. 97. Meg ha el i s jönne hozzájuk minden bizony­ ság (nem hinnének) addig, mig nem látnak a fájdalmas szenvedést. 98. Mintha nem i s l e t t volna (más) olyan csoport, kik annyi hasznot húztak hitükből, mint Jonas népe. Midai hittek,!evettük róluk a gyalázat gyötrelmet az evilági életben, s egy ideig gondoskodtunk r<$luk. 99. S ha Urad akarná, hat mindenki hinne a földai mindösszességéből. Avagy t e
4

(íAjhammd),

i r t ó z o l - e az enberdktéíl amig nem hisznek? loo. S nem (erdenesült) a leld<, hegy higgyen,

- 281 -

csak Allah" engedélmcvci.. S O ráhelyezi a b e c s t e l c s i s í ^ e t a r r a , k i nem fcgcKlja be (az Ige't). 101. Mondd: Nezzetdc mi a z egeken e s a földen! S nem segítenek a bizcnysagck, s intelnxak a nepndc, kik nem h i s z n e k . 102. S csak olyan napokra v a r n a k - e , nánt aimlyen a z o k é ' v o l t , k i k e l ő t t ü k nulanak e l ? Mondd: Va'rjatck! tn v e l e t e k v a r o k . I c 3 - ?>fajd megraenékítjük a Mi k ü l d ö t t c i n k e t , s a z o k a t , k i k ekcíppen h i t t e k i g a z u l . Reánk ( h á r u l ) a hivŐk megmentése. lo/i. Mcxicid: (O, Mihamrad): O, errberdc! lla k é t e ­ l y e t e k lenne az en h i t v a l l á s o m f e i o l , hal (tud­

j a t o k , hogy) en nem imádkozom azokhoz, k i k h e z t i imádkoztok A l l a h h e l y e t t , hanem AUaHioz ima'dkozom, Aki elrnalaszt t i t e k e t . S e l r e n d e l t e t ­ tem, hegy a hivÖc közt l e g y d c . 105. S (teá, fviilíammd) szegezd a r c o d a h i t v a l l á s

f e l e e l t ö k é l t e n , s ne légy bálványimádó. 106. S ne fohászkodj AUcih h e l y e t t (olyanhoz)

mi nem hasznai neked, s nem i s a r t neked. S ha ( e z t ) tenned, h a t a bKnosök közt l e n n e l . 107. S ha é r i n t téged A l l a h c s a p á s a , hat n i n c s

- 282 -

.

ki azt m^enyhitse, csak

ő. ShaÖ akarja néked

a j<it, hát,nincs visszautast tója az O bókezuségéiek. Azt r é s z e s í t i benne, k i t O akar az O szolgálói kozíil. ö a Megbocsajto', a Könyörüle­ tes, 108. í^londd: O, enfcerdc! Bizony e l j ö t t hozzatok az Igaz, az Uratoktól. S ki j J l v e z e t e t t , hat saj^t lelke (jésagahoz) veze " ^ t e t t , s ki eltévelye­ d e t t , hat az ellen t e v e l y i t e t t . S nem vagyok en felettetek oriz^T. 109. S kövesd {O, fAihcinirad) mi sugall t á t o t t náced, s légy Állhatatos, mignon Allah i t e l . SÓ a Legjobb Itel<^.

11. S z u r a H ú d (íáekkai kinyilatkoztatás) A Mindenható es Könyörületes Allah neveböi 1. Alif. Lam. Ra. (Ez az) Iras, inelynek kinyilatkozasai bevégeztettek, majd k i f e j t e t t e k . (Ez jőve) annak Szinebol, (Ki) Bölcs, Értesült. 2. (Maidv'an): Ne szolgáljatok nast, csak Allahot! Íme! . tsx neKtek

- 283 -

vagyok őtiífle

figyel mezt e t o ' e s hirdet<í.

3 , S bizc3ny esedezzetdc Uratok bocsánatáért, najd v a l l jatck bíjú'bMiatot óxéki. S O elvezteti veletek a

szép örömöket a k i j e l e l t ténninusig. S O j u t t a t b3ceziis€gebó*l minden kiváltsagoavik. S ha e l f e r ­ dültek, hat ime! F e l t e l e k t i t e k e t a nagy Nap szexivedesetoI. •

4 . Allahhoz vezet visszautatok, s ö a z . Ki Mindenre K epés. * 5- H^t nem Sk-^, kik beszőkitik k e b l e i k e t , hegy e l ­ rejtsék ígcndoiataikat) Ot<^e? Hanem a p i l l a n a t b a n , inid(^ befedik nagukat niha'ikkal, O tudja mit t i t k o l ­ nak, s nait kijelentendc- íme! C Tudója a kebldk J (rejtdcendc). 6. S n i n c s el6l^qr a főidon, csak ha Allah annak fenntartója. Cj tudja annak nyíjgváielyét s r e j t d c e t . í^indez Cszerq)el) a nyilvánvaló írásban. 7. ö a z . Ki az egdket e s a földet ro^tereintette -

hat nap a l a t t - s az 0 Trónusa a v i z é n v o l t , hat próbáljon m ^ t i t d c e t melyiktek a legjobb t e t t b e n . S ha mondana (O, MdiamiBd): Lam! Ti feltanasztattck a halai után, hat azok, '-

kik tagadnak roondaheík: Ez nem n a s , mint n y i l vJiavall} nd^ia.

- 284 -

8. S ha kesleltenáik róluk a szenvedeíst megszánitott ideig, hát mondanák: AMÍ az, mi v i s s z a t a r t j a azt? Hanem a Napon eljön hozzaji;tk, r<Sluk l e nem t^rithetoen, s körülöleli Scet az, minek m^csufoloi voltak. 9- S ha Mi megizléltetnénk az orberrel a T<5lünk való kegyelmet, majd megvonnánk azt t ő l e , hat lam!
t i
/

Ket segbe esne tagadon. 10. S ha megizléltetnénk a k<g}et a csapás után, mi é r t e ^ t , ha't iTwndaná: A k é t s ^ b e e s e s (a'tka) e l i l ­ lant ro'lam. Lam! ó (most) orvendezé', dicsekvő! 11. Kivéve azokat, kik állhatatosak, s jókat tesz­ nek- Ezdc^ a megbocsájta's, s a nagy ber. 12. T a l ^ elhagy t ^ e d néhány (dolcg), mi náced sug a l l t a t o t t , s beszöcül általa kebeled, midőn mond­ jak: Miért nem bocsájtátott l e ra kincs, avagy j ö t t véle angyal? Hanem t e vagy a figyelmeztető', s Allah núndaire felt%yel. 13> Avagy mondjak: O ezt (csak) k i e s z e l t e . Mondd: Hat hozzatck el t i z ilyen szureft, k i e s z e l t e t , s hívjatok c^ k i t tudtok Allah helyett, ha igazak vagytok.

- 285 -

14. S ha (ík nem válaszolnak náctek, hál tudjatok m ^ , hogy (ez) Allah tudásával n y i l a t k o z t a t o t t k i , s n i n c s I s t e n , csak Ő. H^t t i megbékélác (íruzuliranok) vagytok-e? 15- S ki a z e v i l á g i e l e t e t , s annak ^nnpajat akarja,

hat Mi megfizetjidc t e t t e i k e t benne, s ok ébboi ne m lesznek e l k á r h o z t a t v a . 16. Azok ok, kiknek n i n c s á Túlvilágon egyéb, csak a , Pokol t ü z e . S összeomlott a z , mit m i v e l t c k , s h a s z o n t a l a n , mit t e t t e k . . . 17. (Egyéni5-e'v^luk) a z , ki bizonyságot nyilvfínit k i U r a t o l , s olvassa azt ^ y h i t v a l l é ö t o l e , s e z e l ő t t Mózes könyve v o l t az iranyadas, s kegy? Ezek hiszndc benne, s k i tagadja a z t a klánokból, hat a Pokol tüze tal^lkozcJhelyuk. Hat ne legyen k é ­ t e l y e d fel<^\e. Lam! Az Igaz az hanem a legtöbb eirber. nem h i s z . 18^ S k i b&iÖsd>b a n n á l , mint k i k i e s z e l i Allahra a hazug s z ó t ? Ezdc Uruk e l é v e z e t t e t n d c , s mondják a tanuk: Ezdc azok, k i k Urukra hazug szót (szc^ltak). Hát Allah a t k a a (HmosoKre. Uradtol ( v a l ó ) ,

- 286 -

19. Azok, kik gátat emelnek Allah.utjam, s kanjrargosnak kívánjak azt, s ok, kik a Túlvilágot tagadjak.
t

20. Ezek nem szökhetnek el a földoh, s nincs ndcik Allahon kivül (mas) oltalmazíí. Megketszereztetik részükre a szenvedés. Nem tudtak rn^hallani, s nem láttak. 21. Ezek, kik elveszejtettác oranagdcat, s eltevelyltette áket az, mit kleszeltíic... .. 22. Bizonyos, hogy ck a Túlvilágon a l^elveszcjtetteb­ bek. • 23* Ime! Kik hiszndc, jácat cselekedndc, s m^alazkodnak Undc előtt, ezdc a Menyorszag gazdáig melyben (5k mindörökkön örökké. 24. A ket csoport hasonlatossága olyan,mint a vak, a síiket es a lato, s halló. Egyenlődc-e milyens^ben? Ha't nem emldccztek-c? .

25' t'tert bizony elkuldoik Noét az é nepéticz. (s o monda): Eh nektek nyilvánvaló figyelmeztetéí(tök) (vagyok). 26. Ne szolgaijatck. csak Allahot. Lam! Eh féltelek ti. téket a fájdalmas tbp szenvedései t o l .

- 287 -

27. S mondák a tó'rzs

kik tagadtak nepA>A: Nem

latunk téged (másnak), csak halandónak, mint ma­ gunk, s nem l / t j u k hogy kcvetnd< tqged, csak azok, kik a legnycmonisagosebbak közülünk, nézet n é l ­ k ü l . S nem latunk t i n d c t d c k i v á l t s á g o t sót mi hazugdcnak tartunk t i t d < e t . 28. MortdázO, nep! L^tta'tok-e, ha a bizonyságot n y i l variitom k i Urtimtol, s el jón hozzam a kegyelem hegy homály borul rátok? Kotelezhtítűhk-e t i t e k e t ra', s t i i r t ó z t o k t ő l e ? 29. Ö, ndp! K^em k^rek t<5letek ez^rt vagyont. Kíarpedig az en b é r e n csak Allahra { t a r t o z i k ) , felettunk,

s nem en vagyck azck eluzó'je, kik h i s z n e k . Lam! Nekik találkozójuk van Urukkal, hanem en t i t e k e t t u d a t l a n népnek l a t l a k . 30. 0 , nep! Ki ment meg engem A l l a h t ó l , ha eluzom őket? Hat nem emláceztek-e? 3 1 . S nem mcndon nektdc: Nöflam van Allah k i n c s e s t a r a , son a z t , hegy: Tudom a l á t h a t a t l a n t , s a z t sem mondom: En aagyal vagyok. S nem mondom azoknak, k i k e t szemeitek l e k i c s i n y e l , (hegy) Allah sosem ad nekik j o t . Allah a Legjobb Tudo'ja a n ­ nak, mi ( r e j l i k ) oramgatokban. Lam! Akkor en v a l ó ­ ban bunos lennác.
f f

- 288 -

32. Mondák: 6, Noe! V i t á b a mentél velű'nk, s megsokszo­ r o z t a d v i t á n k a t . Hathoed künk i g e r s z , ha i g a z vagy. 3 3 . Monda: Hanem elhozza azt n d c t d c A l l a h , ha a k a r j a , s nem i s tudtok k i t é r n i el5le." 3 4 . S nem h a s z n a i nektek taiácsom mid5n t a n á c s o t aka­ e l nd^úlhk a z t , mit n e ­

rok adni n d c t e k , ha A l l a h a k a r j a , hogy m e g t é ­ v e s s z e n b o i n e t e k e t . O a t i Uratok, s ÓtxozzA t e r t d c meg. 35. Avagy mondjak: Ezt o k i e s z e l t e ? Mondd: Ha k i e s z e l ­

tem e z t , h a t ( s ú j t s a n a k l e ) ram bűneim, de en v é t l e n vagyok abban a bűnben, mit nekenti t u l a j d o n í ­ totok. 36. S s u g a l l t á t o t t Noénak: Senki sem fog h i n n i n é p e d -

b é l , csak a z , k i eddig i s h i t t . Hat ne g y ö t ­ rődj azon, mit tettek.

37. S k é s z í t s d el a b a r k á t a Mi szernjunk l a t t a r a , s a Mi s u g a l l a s u n k k a l , s ne szónokolj Nekem azok m e l l e t t , k i k bvmbe e s t e k , s lam! Ok a megfulladcki 38. S ő k e s z L t e a b a r k á t , s mindahányszor a r r a h a l a danak nepebol a törzsf&c, kigúnyolák Á't. Monda ( a z U r ) : Ha t i k i g ú n y o l t o k Minket, hat Mi kigúnyolunk t i t e k e t ugy, ali-Dgy t i gúnyolódtok. 3 9 . S meg fogjatok tudni.

- 289 ~

hogy kihez jon el az. oí kibociío szcsvvfídcs, s reá a t a r t o s gyötrelem.

szakad

40. (Ez) addig, mig el nem j ö t t a Mi parancsol ásunk, s elo nem tort az özüiviz. KSondark: Vig>'el azon mindaibol k e t t ő t , egy pacát, s Igazad nepel, s csak azt ne,kit megelőzött ellene a szo, (s meg azt) ki h i s z . S nem h i t t v e l e , csak kcves. 41. S monda: Szalljatck be h a l ! Allah nevében (enndc) futása, s kikötése. Lam! Uram a Me^bocsajto, a Könyörületes. Ú2. S az futott válük (olyan) hullanKáon, mint a begyek, s szolita No^ az í) f i a t , ki oHganyosan ( a l í t ) : (j, fiam! Szállj be velünk, s ne l<^y a h i t e t l e n e k k e l . 43. Monda: Felmegydc a hegyre, (ami) ínegpjent ei^em a v i z t o l . Monda (Noe): Hincs men<ekves ma Allah parancsolasato], kivéve annak, kinek O megkegyeliTiczett. S kettőjük köze csapott e hullám, s a vizbefultak közt l e t t . 44, S nwndva volt: O föld! Nyold el vized, O eg! Tisz:l u l j k i ! Leapadt a víz es beteljesedett a parancs. S liiognyugcxlott (a birka) A)-judi (hegyenéi), ncijd uKxidva v o l t ; El innen a bűnösök n e p e n ^ .

- 29o -

45. S s z o l i t a Noe a z ó ' U r a t , s monda: Uram! Lam! Fiam csaladonbíil v a l o l Bizony a Te i g e r e t e d a z Igaz, s Te vagy a L e g i t e l ^ b Itél<í.

4 6 . Monda: O, Hoél O nem a. t e csaladodból valo'l hámi U nem h e l y e s e n c s e l e k e d e t t , hét ne k é r j Hhgem ( o l y a n r a . ) , " mire ndced n i n c s tudásod. Íme! En i n t e l e k téged a t t c ^ l , hogy a t u d a t l a n o k kÖzt l é g y . 47. Monda: Uram! íme! őtizzéí a t t ó l , heg/ (olyat)

k é r j e k Toled^mire nekem tudásom n i n c s e n . S ha nem bocscíjtasz meg nácem, s (nem) kegyelmezel, leszek.

nekem, a v e s z t e s e k közt

48. r4>ndva v o l t : O, Noe'í Ereszkedj l e (a h e g y r ő l ) bekével T^iúhk, s a l d a s r e á d , s a nemzetekre a k i k b ő l v e l e d vannak. (Vannak mas) nemzetek, kiknd< megad­ juk a z e l v e z e t e k e t , majd e l é r i éícet Tftlunk a f a ' j dalmas szenvedés. 49. Ezek a L a t h a t a t l a n ( v i l á g ) h i r e i , s u g a l l j u k azokat neked (O, ^/iuha^Tnad). Nem t u d t a d t e e z d c e t , sem n^ped e z e l ő t t . Hat légy á l l h a t a t o s . íme! A b e t e l j e s e d é s a z örizked($ce. 50. (S e l k u l d e n k ) Aad ( t ö r z s é h e z ) a z o f i v é r ü k e t Hudo t . fvíc*ida:0 nep! S z o l g á l j a t o k A l l a h o t . Nincs nektek inas I s t e n , mint O. íme! Ti csak k i e s z e l t e k ,

- 291 -

51. Ó, nep! N em ke'rek, t<?letek ezeVt viszonzást. Íme! Bérem csak Arra tartozik, Aki e l i n d i t o t t engem. Jiat nem e'rifck-é fel?

52. S O, nep! Esedezzetek Uratok bunbocsanataé'rt, majd valljatok bűnbánatot O ratdk küldi

az eget esőbcís^gel, s gyarapit t i t e k e t erővel az er6'tökhó*z, s ne forduljatok el gaztevokent. 53. Kíondaic: O, Hud! Nem hoztad el nekimk a bizonyságot» s mi nem hagyjuk el isteneinket a z é r t , mit mondot­

t a l , s nem hiszünk neked. 54. Hanem cscik azt mondjuk, hogy nehany istenünk rábírt téged a rosszra. McMida: Allah a tanúm, s t i (is)

tanúskodjatok, hegy en vétlen vagyok abban, mi társat t i (Ónáci) á l l i t tok

55. Őrajta kívül. H^t csaljátdc tőrbe mindíiy^jan,
s ne várakoztassatok. 56. Lam! En Allahra hagyatkoztam, (O az) en Uram es a t i Uratok. Nincs eláleiny, csak Ó, ki megragadja azt Ustokoiel. Lam! Az en Uram .az egyenes ösvényen van. S7- S ha elfordultok, h^t bizony en megüzenem náctdc a z t , miiltal küldettem hozzatok, s Uram mas'iq)pel vált fel t i t e k e t . S nem serthetltdc meg Ot egyál­ talán. Lam! Uram a mindenek I«íegörzéje.

- 292 -

58. S midón eljőve parancsol ásunk, hat megnxaiekitenk Hudot, s kik vele h i t t e k , kegyelenbol TŐlünk. S megmenekiteiik ácet az iszCTiyu szenvedéstől. 59« S eképpen Aad. Megtagadak az c Uruk kinyi latkozas a i t , megcsúfolok az O k ü l d ö t t e i t , s kÖvetdc min­ den megátalkodott hatalimssag parancsolatát. 60. S követi eket az atck ezen a világon, s a FeltatiEtdas Napján. IJÍert bizcrty Add-ék. tagadtcík az S Urukat. A legmesszlbbre Aadtol (cíllt) HÚd népe. 61. (S elküldenk) Thamiid (törzséhez) az <? fIvárücet Szalih-ot. í.tondá: 0, nép! Szolgáljatok Allahot. Nincs néktek ir^s Isten, mint O. 0 alkotott meg t i t e k e t a földből, s t e t t t i t e k e t gazdálkodóvá r a j t a , hat esedezzetek az Ó bt^bocsanataert, s valljatok bűnbánatot Onáci. Inie! Uram Közeli, Választ Ado. 62. Mondák: 6, Szalih! B izony mindezideig bizalmasunk voltai közöttünk. Bevegezteted-e velünk, hogy ahhoz imádkozzunk, kihez apáink imiídkoztak? Lam! Mi kételyek közt haúiy^unk a f e l ő l , amire s z o l i t a s z minket. 63. IJkynda: O, nep! L«ftjatok-e; midőn a bizonyságon teszdc az en Uramtol, s eljön hozzam ü t o l e a kegyelem,hat ki ment meg

- 293 -

/

ff

f

A l l a h t o l , ha megcsalom Ot? Hat t i nem g y a r a p í t ó t o k engem m á s s a l , mint e l v e s z e s s e l . nep! Ez Allah t e v e t e h e n e , nektek b i z o n y s á g , hit hicyjáíck enni a z t A l l a h f ö l d j é n , s ne é r i n t s e ­

tek a z t r o s s z a l , mert hanem magahoz v e s z t i t e k e t a k ö z e l i szenvedés. 65. Hat O l e b e n i t a k a z t , s monda: Elvezze'tek (az K e ' l c t e t ) hazátokban héfrom h a p i g . Ez a z I g e r e t nem l e s z meghazudtolva. 66. S ml dód e l j ö t t a f/il, parancsol ^sunk, megmenekitcnk S z a l i h o t , s k i k v e í e h i t t e k , kegyelenbííl Tőlünk ezen nap s z ö r n y ű s é g é t ő l . Leim! Urad a z E r ő s , a Nagyszerű! 67. S e l ő v e t t e a z o k a t , kik búnosck a j a j v e s z é k e l é s , s a reggel ^ c t otthonaikban k i t e r ü l v e találta.

68. Mintha, nem i s e l t e k volna benne. Hanem bizony Thanudác tagadtak a z é ' U r u k a t . Í4e?szlre el Thanudtól 69. Mert bizony e l j ö t t e k a Mi k ü l d ö t t e i n k Abrahanhoz a h i r d e t é s s e l . Mondáik: Békesség! Monda: Békesség. S non t a r t o t t s o k á i g , hogy hozza a s ü l t borjut.

70. S midcSi l a t a , hogy kezeik nem e r hozza, gyanalcodott bennük, s f e l f p g t a toli3c a f e l e l m e t . Mondák:

- 294 -

Ne f é l j ! line! Ui Lot n é p h e z küldettünk. 71. 5 az 6 asszonya (csak) allvan, s n e v e t e t t , mldon Mi kihirdettük n ^ i Izsák (születe'sét), s I z s ^ után Jakabot. 72. IJfcindá. (az asszony): Jaj ndcem! Szülök, s en öreg vagyok, s ez az en erberem (ugyszint) ven? Íme! Ez érdekes dolog. 73. fifcndak: Csodalkozol-e Allah parancsán? Allah kegyelme, 5 az O áldásai reátdc ó, haz népe. Íme! 0 a Magasztalt, a Dics<?itett. 74. S midőn e l s z á l l t Aorahamróla megilletiSdes, s e l j ö t t hozzi a hirdtítés,'hat vitába mene Válunk Lot népe *. oldalán. 75. Lam! Aorahám az irgalmas, esdd<l<5t', a vezdclo. 76. O, Ábrahám! Hagyj fel ezzel! Lam! Bizony e l j ö t t Urad parancsolata, s imeJEljoi rajuk a v i s s z a t a s z i t h a t a t l a n szenvedés. 77. S raidm eljöttek küldötteink Lcíthoz, o szorongott miattuk, s megszűkült oertük támogatása.Ivlonda: Ez Insegsujtotta nap! 78.. S e l j ö t t hozza az o ncpe, hozza iramodván - s a z e l A t rosszakat cselekedenek - . tAonda: O nep! Ezek a leányaim!

- 295 -

ő<. t i s z t á b b a k t i n e k t e k - Hat t a r t s a ' t o k számon A l l a h o t , s ne gyala'zzatck meg vendegerrben. Hat n i n c s k ö z t e t e k egyenes f e r f i u ? 79. Mondák: Bizony t e tudod, hogy n i n c s nékünk jegünk a t e l á n y a i d h o z , s l e tudod, hogy mit akarunk. 80. í.íonda: Bar lenne f e l e t t e t e k erdm, avogy s z a m i t h a t pek s z i l á r d t a n a s z r a
t
•• ».

(köztetek),
f a
f

^
/f

f
/ '

8 1 . ívfondak (a k ü l d ö t t e k ) : O, L o t ! irrje! Ui vagjOirií Urad k ü l d ö t t e i , s cs<. sosem eaíek el teged^ Hat k e l j ú t r a csaladoddal az é j j e l egy d a r a b j á n , s ne f ordu 1 j oc'-. ha x. ts. kezt c? ek egv ser^í, k 1 veve a t e asszonyode'-í. . írne! Lesújt ra' (imjd) a z , nű rajuk l e s ú j t . La;n! A:r: 6 t a i a i k o z o j u k a r e g g e l . S n i n c s c a reggé'- kc.-,e\ ? B2. b inidfffa elj<vve parancsolíisuak tílrendeltuk a z t , hcg^ beküvcíkezv-ek, Í; l e d c n t c i ü k a z t , s záporoztunk reá agyagos kóesot ellenállhatatlanul.

8 3 . Megbi l l o g z o í tak (ck) Uradiial, s nincsenek messze a g-izí evd;t(5l, 'ói*. (S etkuUlerűc) Midianhoz a z S fiví^niket e t . Nfcxida: ü , n e p ! 9iu*eyb-

S z o l g a i j a t o k A l l a h o t , Nincs

nektek n a s I s t e n , mint Ó! S ne r o v i d i t s e t e k a mertcKct, s a s ú l y t . En jeivódban l a t i a k t i t e k e t , s lam! Fel t e l e k titeket

- 296 az á t ö l e l ő Nap s z e n v e d é s é t ő l . 85- O, nep! Adjátok meg a i n e r t j é t es a s ú l y t igazság­

g a l , n e á r t s a t o k a z oibereknek d o l g a i k b a n , s ne galadkodjatok a foldon megrontekként. 86. (Amit) Allah meghagy jobb nöctek,. ha hivólc vagytok, s en nem vagyok f e l e t t e t d c á^rizo. 87. Mondák: O, S h u ' q r b ! El rendel i - e ' n ^ e d imád, hegy elhagyjuk a z t , mihez a t y á i n k innadkoztcik, s a z t tegyük vagyonúnkkal, mit akarunk? Laín! Te vagy az irgalmas, a j o ú t r a vezető. 8 8 . Monda: O, nep! La'tjá(tok-e: Midón megnyilvefriitam a bis.>nysagot a z en Uramtolj O l a p l a l engem

ótále

s z e p U ' t e l e n tapla'leídcal. S nem akarok mcígottetek t e n n . a z é r t , hegy bevegeztesson v e i c t d < a z t , (mit t e s z t e k ) . , H a n e m (mit) akarok csak a z , hegy j a v i t s a k mit tudok. S nem ( t a r t o z i k ) b o l d o ­ gulásom, csak A l l a h r a . Resf hagyatkozom, e s

(5náci

vallom meg (bűneimet).

89. O, nep! Ne vigyen h i t szakításom k ö z ü l e t e k (bűnbe s e n k i t ) , hegy l e s ú j t s o n reaitok a z , mi l e s ú j t o t t Noe n e p e r e , avagy Hud n e p e r e , avagy S z a l i h n e p e r e . S Lot népe n i n c s messze t ő l e t e k .

- 297 -

9o. S esedezzetelc Uratok bunbocsanataert, majd v a l l ­ jatok bűnbánatot Szerető. 91. l>torvdaSc: Ó, Shu'eyb! Nem ervünk fel sokat abból, mit mandasz, s lam! Mi téged közöttünk gyengend^ latunk. Ha nem lenne csaladod, hat megkö­ veznénk téged. Te nem vagy felettünk nagyszerű. 92. fdondá: ó, n4p\ Csala'daa népe nagycbb becsben á l l e l ő t t e t e k , mint Allah? S ó't magatok m^^ v e s z i ­ tek semnibe véve? Lam! Uram, mit tesztek átfogja. 93. Ö, nep! Tegyetek a z t , mi lehetosegtd<, l^! Lam! Uram Könyörületes,

En ( i s ) ezt teszem. Kteg fogjatok tudni, hogy k i r e fog eljoni az 8t meggyalázó szenvedés, s ki a hazug. Figyeljetek, s en i s veletd^ flgyeldc. 94. S mid<án e l j ö t t a Mi parancsol ásunk, hat niegr.ienekitdnk Shu'eybet, s azokat,kik véle h i t t e k a Mi kegyelmünkből. S l e s ú j t o t t azokra, kik bűnösök a jajveszdceles, s a reggel eket otthonaikban k i ; teríilve t a l á l t a ,

95. Mintha non i s eltek volna benne. I^sszl innen Midiannál, ahqgy messzi került Thamad i s . f;96. Itert bizony elküldenk t/ozest a Mi klnyilatkozásainkkal, s nyilvánvaló hatalomml

- 298 -

97. A Fííra<ihoz, s az 5 törzsfoihez, de öc a Farao parancsolatát követtdk, s a Fáraó paran­ csolata non volt j o ú t r a vezető. 98. ó majd népe e l ő t t vcnul a F e l t d ^ d a s Napján, s e l ­ vezeti áket az i tatéhelyhez a Pokol tuzebe. S nyomorúságos az ItatAiely, ahova v e z e t t e t t d c . 99. S az átok követi Acet ezen (a vilíígon), s a Feltámadás (lapjai Nyomorúság les7 ttx «id<em^^^^jr««z o t t adomány. 100. Ezdc a-'települesdc h i r e i , mit elmesélünk noced (d, ?AihamiHd). ICŐzottük mi a l l , s mi megérett. 101. S nem Ml .vittük áket bűnbe, hanem megukat v i t tek bűnbe. 5 nem eegitettdc rajtuk egyáltalán isteneik, kikhez fohászkodtak Allah helyett midőn e l j ö t t Urad parancsolasa, s nem gyarapí­ tották <3cet mással, mint tönkrejutassal. 102. S ekeppen Urad ragadása,mid&i ha O megragadja a bűnös tele^Mlest. Lam! Az O megragadása fájdalmas, ev&s, 103. Mert bizony ebben a bizonyság aravdc, ki f e l i a Túlvilág
I I ' «.

szoivedeset. Ezen a Napon az enberdc összegyűl ekézndc Nála, s ez a Nap tanúsítva l e s z . loii. S Mi nem késleltetjQc a z t , csak a megszamltott terminusig. lo5. A Nap e l j o , (midőn) nem beszel a Icldc, csak a z O engedelmével,

^

- 299 -

s köztük k i nyomorult, s k i b o l d c g . 106. S hanem k i k megnyomorít t a t n a k , hat ok a Pokol t ü z é ­ b e n . Ebben nekik a nycges e s j a j g a t á s . 107. Ebben 5c mindörökkön Őrökké, amig a z egek es a f ö l d f e n n á l l n a k , hacsak Urad ( i s ) ezt a k a r j a . Lam! Urad annak Tev<?je, mit O stkar. 108. S hanem azok, k i k boldogittaínd< hat ok a Meny-

orszJigban, melyben Sk. mihdörckkoh örokke, amig a z egek es a föld fennállnak,, hacsak Urad ( i s ) ezt a k a r j a . K i m e r i t h e t é t l e n adotkiny. 109. S ne legyen k é t e l y e d a f e l 6 l , hogy ezek mit ima'dnak. S mit dk imádnak, csak a z , mit a t y á i k imád­ tak a z e l ő t t . Lam! Mi v i s s z a f i z e t j ü k nácik j á ­ randóságukat, nem cs3ckentve a z t . 110. Mert bizony niegadank I.íozesnek az I r a s t , s ö s s z e kulohbözenelc benne. Ha nem e l ő z t e volna meg Urad szava, h a t maguk közt Í t é l t e t n e , s lam! dk k é ­ t e l y , s k e t s e g közt hernyódnak ebben. 111. Bizony mindnyájuknak v i s s z a f i a t i a t e Urad t e t ­ Értesült. neked,

t e i k e t . Lam! O amit t e s z n d c , a r r ó l

*12. S (haladj") egyenesen, ahcgy e l r e n d e l t e t e t t s tinnak, k i v^led bánja m ^ b ű n e i t (dneki),

s i.e hágjatok a l a tó'rvenyt Íme! O, amit

tesztek.annak

- 3oo -

Latoja. 113. S ne h a j o l j a t o k azokhoz, k i k bunó'sc3<, mert k ű lohben megérint t i t e k e t a Pckol t ü z e . S n i n c s n e k ­ tek Allahon kivíll o l t a l m a z ó , majd nem l e s z t e k partfcgolva. 114. S t a r t s a t d c meg a z imát a nap ket végen, s az

é j j e l i e*brenlétben. íme! A jók elmenesztik a r o s z s z a k a t . Ez e m l d c e z t e t o a z emlekezcScnek. 115. S l e g y e t e k á l l h a t a t o s a k , Lam! Allah nem v e s z t e ­

g e t i el a jo'tevi^ b ^ r e t . 116. S ha (meg) l e t t e k volna a nemzedékek közt e l o t t e t d c (olyan) enijerek, kikben megvan rraradvanya (a j c k n a k ) , hogy bevégeztessek a r o n t á s t a földon, "ahogy t e t t e k kevesen a z o k b ó l , akikből Mi m.egm.enekitet­ tunk! S a.-i?ünös<3< a z t k ö v e t t e k , amiben (Sk e l e r ő t ­ lenedtek, sgaztevck lettek.

117. S a t e Urad nen p u s z t í t o t t a el a t e l e p ü l e s t k e ­ g y e t l e n ü l , ha népe j d c a t cselekedett.

118. S ha Urad a k a r n a , h a t megtenne a z enbereket egy nemzetndc, de meg mindig külóhböznerek, 119. Kivéve a z t , k i n d c megkegyelmezett Urad, s e z é r t m e g t e r e n t e t t e (3<et. S b e t e l j e s e d e t t Urad szava: Bizony m e g t ö l t ő n a Pdclot dzsinnekkel es errberekkel együtt. 120. S m i n d a z t , mit elmesélünk neked

. . . - 3ol -

a küldöttek híreiből (tesszük) a z é r t , hogy megszilatdLtsuk á l t a l a szived melyet. S eljőve hoz­ zád ebben az Igaz, az intelem, s az emlácezteto a hivcScnek. 121. S morddazokncik, kik nan hisznek: Cselekedjetdc l e h e t ő s e t e k szerint. Íme! Mi i s (igy) cselek­ szünk. 122. S va'rjatok! Lam! Mi (is) va'runk.
123. S Allahe az egek es a fold láthatatlansága, s ŐtiozzÁ teríttetik meg valamennyi dolog. Hat szolgáld ót, s hagyatkpzz őreá. Ki nem tudja azt, mit tesztek. S nem Urad az,

12. S z u r a J o z s ef (Mekkai kinyilatkoztatás) A Mindenható es Könyörületes Allah neveben

1. Alif. Lam.Ra. Ezek a megnyilvánult Iras igei. 2. Lam! Mi lebocsajlank ezt, az Arab Koránt, hátha tan feleritek. 3. Mi elmeséljük neked (0, Mjhamrad)

- 3o2 -

a legszebb törtene'seket, ami által Mi sugalljuk neked ezt a Kora'nt, s te ezclAt a scrrmibe vevolc közt voltal. 4. S nxindá József az <$'atyjának: ó, atyám! Láttam tizenegy bolygót, a napot, a holdat, 6 = lat tani ezdcet leborulni nekem. 5. Itjonda: 0, fiam! Ne beszelj la'tcmasodrol testv/re.idnek niert oU csala'rd tervet sz^dc ellenéd. Bizony a Satan az enfoemd« nyilvánvaló ellenség. 6. S d<eppen választ ki te^ed a te Urad, s megtanít leged a történések crtelmezesere, s beteljesíti az o kegyet rajtad. Jakab nemzetségééi, uhogy ő beteljesítette azt atyáidon előtted. Ábrahámon es Izsákon. íme! Urad a Mindenttudo, a BÖlcs. 7. Mert bizony József e s t e s t v c r e l (azt) fürkcszékndc. 8. S mondák: Bizony József es fivére kedvesebb a ml atyánknak, mint• mi akaiiianyan is vagyunk. Lant! A mi atyimk nyilvánvaló'elt^^elyg<!sben van.> 9. (Monda egyik): Ölje'tdc meg Józsefet, s vessetek rá földet, hegy ezentúl bizonyságck az

- 3o3 -

tle'tdc (legyen) atyatok oltalnBi s legyetdc outana ( t i ) a - j o n q ) . 10. lÁxxdi egy közülük. Ne" öljetek meg Józsefet, de ha tiK^is megteszitek, hat vessetek ot a kut melyére valamely karavan (majd) megleli ot. 11. KÍóndaK: O, atyánk! Mlcr.t nem bízol benniínlc Józsefet i l l e t v e , mikor mi énáci tanácsadói vagyunk? 12. Küldd el velünk holnap, hogy Örófnet l e l j e , s j a t szcjn, s ml ^ckl orlzol vagyunk. 13. Monda: Lom! Elszatorlt aigem.hcgy imgatoklcal v i ­ szitek ót, s felek, hogy felfalja Őt a farkas, s 11 Vele nem törődlek. 14. Mondalc: Hogy falná fel St a faLÍ<as, mikor mi vagyunk csapatban, tchat mi vagyunk a vesztesdc. 15. 5 mid(£n elmentejc vele, hat egot/dc voltak abban, hegy betegyek ot a kut melyere, s Mi sugalltuk ndci: Kihirdeted majd nekik ezen el rendelésű-. ket.s ác nem érzékelik. 16. S eljöttek atyjukhoz este sirvan, I7f Vkindaki O, atyánk! Elmenenk, hegy versengjünk, s' hatrahagyank Józsefet dolgainknál, hat felfala ^t a faricas, s te nem hiszed el ndcünk,

- 3o4 -

mégha igazak i s vagyunk. 18. S e l j o t t d c , s az o ingen a hamis v e r . Monda: sóit, f e l r e v e z e t e t t lelketek valamiben. Hat az állhatatosság szép. S Allah a z , Kindc menedeknyujtása megnyilvánult abban, mit e l b e s z e l t e t e k . 19. S j ö t t a katavan, s elkűlddc vizvevojQcet. S o m^merite vedret. Líomla: O, szerencse! Ez g y e r mdc? ifeiid eírunak vett de o t , s Allah Tud<íja volt annak, mit t e t t d c . 20. S eladák ot alacsony áron megszaúnitott dirhamokert, s voltak neki e l v e s z t eget o i . 21. r.ionda "az, ki megveve ot Egyiptcrból ,az <S'asszo­ nyának: T i s z t e l d meg hegy v e l e bánsz. Talán majd hasznunkra l e s z , avagy ( s a j á t ) g y e r mddcent vesszük o t . Ekq)pen helyezenk el Józsefet a földön, hogy megtanitsuk ot a tóVtoiesdc é r t e l ­ mezésére. S Allah felűlrmloja az 0 e l rendel e'senek, hanem a legtöbb ecfoer ( e z t ) nem tudja. 22. S'midcn e l é r t e az o t e l j é t , hat Mi megadtuk ndci a b ö l c s e s s é g e t , s a tudást. Ekeppen jutalmazzuk a jiScat. 23- S csábita ot crumgabol az (asszony), kinek S a hazában v o l t .

- 3o5 -

berekeszte az ajtókat, s nxxida: Rajta h a t ! Monda: En Allahnal keresek menedéket! Uram bánik vélem a legjobban. Ime! Nem boldogulnak a bűnbe GSettek* 24. Mert bizcxiy <S't,, (az asszonyt) érdekelte ó, s <5t (Jo'zsefet) Is érdekelte vona az asszony, ha nem l a t t á volna meg az o Uraneik bizonyságát. Ekeppen forditani< el té'le a rosszat, a lederseget. Laml ó a Mi odaadó szolgaink köze való. 25. S versengtek a2 a j t ó i g , s az asszony rneglepe az ő inget a hatiín, trajd összefutanak az asszcr.y urával az ajtóban. Monda (az asszony): Mit erdemei az, ki rosszat akar csaladod népével, ha nem tomlÖcot, avagy fájdalmas szenvedést? 26. l^ondá (József): 0 csábított engem öirnaganból. S megesküdött egy tanú az o haza népebil: Ha az Ö inge elclr6*l t é p e t t , hat az asszony az igaz, s o (jozsef) a hazug. ?7. S ha az o inge a haton t é p e t t , hat az asszony hazu­ d o t t , s o (Jozsef) az igaz. 28. S midőn meglata az á inget megtépve a haton, morida: Iriie! Ez a te csalárdságod (asszony), s ime! a te csalárdságod hatalmas. 29. d, Jozsef! Fordulj el e t t ő l .

- 3o6 -

s t e (asszony) esedezz megbocsajtasert a t e v é t ­ kedre, íme! Te vagy a hibás! 30. S az asszonyok a vófrosban mondák: A nagyúr asszonya csábita ciniragábol az 6 szolgaio'fiujat. Mert bizony az szerelemnél sújtott le rea. Mert mi azasszonyt juk. 31. S mld&i az asszony meghalla az é' csúfol oda suka t , hat értük k ü l d e t e t t , s k é s z í t e t t részükre pcimázott nyoszolyát, s minden egyesnek közülük kést adott, majd n>c«nda (Józsefnek): Jöjj ki hozzájuk! S midán azok meglatak, hat felmagasztalok őt, s megvagak kezeiket, moidvan: Allah Feddhetetlen! S ez nem arberi lény. Bizony ez nem nns, mint nenies angyal. 32. hfonda (az asszony): Ez az, kivel engem szoba hoztatok. Ivfert bizony csábítottam <í^t önmagából, de á' óhm^tartoztato v o l t . S ha o nem teszi a z t , mi neki el rendel t e t e t l , hat tömlöcbe v e t t e t i k , s valóban, a lekicsinylettek koz4 k e r ü l . 33. Kíondá (József): Uram! A tomloc kedvesebb ndcem annál, mire ok hívnak; engem. S ha nem t e r í t e d el rólam az c^ csalárdságukat, hat feléj'idc hajlok, s a tudatlanok kózt leszek. 34. S válaszolt ndci az & Ura, nyilvánvaló eltévelyedésben l a t ­ ^^

- 3o7 -

s elicVitc róla az S csalárdságukat. Lani! 0 á íArj'.Kallgalá, a MttKicnltudo. 35. Mijd felötlött .nd<ik, miután látták a blzooyságckat, hogy (tricgisV tömlöcbe vetik é'l egy idorc. 36. S vei enieat a tanlocbe kel ifju. f^icinda egyi­ kig: Mcglcdom nxigam (cílmcxTfoan) préselvén a b o r t . 5 monda a imsik: ifeglát^ún nagam (álmonban): fejemen kenyeret hordck, 6 madár eszik ebb5l. Hirdesd ' . "' ki n<^ünk ennek értelmezését» s ml teljed J ó ­ tevőnek latuitk. 37. K'ondá: Nan jcő cl ncklclí az etek, mivel t a p l a l t a t t o k , de en kihirdetem néktek enndc irugyarazali(t, íni?n míel6ti eljönne niá<td<:. Ez az, mire Uram t a n í t o t t . Íme! En elhagytam felekczelc't a ní^pndc, kik nera hiszik Allahot, s ék a Túlvilágon h l t e t l e n d c . 33. S követem atyáim feleicezetct, Aoraluuiiet, Izsakct, 5 jakabíít. S mi nem ál 11 tank társakat (a b á l ­ ványokat) Allahíioz egyáltalán. Ez Ali alt kiváltsága reánk, s az enberekre, de a legtöbb enber nem ad hálál. 39. 0, kel tömlócta'rsam! A külcinbÖzo istenek

- 3o8 -

jóbbak-e, avagy Allah, az Egy, a Korlátlan? 40. S mit iSk) szolgainak Őhelyette, csak nevek, miket t i adtatok, s atyáitok. S nem bocsajtett le ezdcre Allah hatalmat. Bizony az It^Ict csak Allah^, Aki megparancsolta nektek, hogy ne szol­ gáljatok, csak Ót. Ez az egyenes h i t v a l l á s , ha­ nem a legtöbb eirber nem tudja. 41. O, ke t tomloctarsam! Hanem egyikőtök bort fog t ö l t e n i urának, hegy igyek, s mignem a másik keresztre f e s z i t t e t i k , s a madár a fejcrol eszik (majd). Elrendeltetett a parancsolás, melyre kíváncsiak vagytok. 42. S monda cinnak, ki azt hive, hogy o lesz szabad: Említs meg engem uradnál. S elfedtete ve'le a Scftan, hegy megemlítse 6t uráncíl, hat tönlöcben iraradt (József) nehany évig. 43. S monda a k i r á l y : Lam! Láttam (a'lmorrban) het hizott tehenet, melyeket megevett hét ösztö­ vér, s het zöld k a l á s z t , s másik (het) szára­ z a t . 0 , torzsfok! Fejtsetek meg latoinasotmt, ha t i a latarasok riBgyarazoi vagytok. 44. í.iondak: Kusza almok! Mi nem vagyunk az

- 3o9 -

dtlmok ertelrnezesendc tudói. 45. S monda a z , ki megszabadult a kettá^kozOfl, s jo id<$ után emlácezett: &i kihirdetoíi n ^ t e k ennek értelmezését, hat küldjetek e l . 46. (Mcjndá Jozsefndc a tÖblocben): Jc/zsef! O, te igaz­ mondó! Fejtsd meg nékünk: h^t hizott teheín melye­ ket megevett het Ösztövér, s het zóld kalász, s

másik (he't) szcíraz; hogy visszatérjek az eniierdchez, hcítha tíín megtudjak. 47. Monda: Vessetek het évig rendesen, s mit l e a r a t tdc, hat hagyjatok meg a kalászában, kivéve k e ­ veset, amiből étkeztek. 48. Majd ezután e l j ö h e t szűk (esztendő), mely f e l á l l mindazt, mit előkészítettetek nékik, kivéve keveset, amit elraktaroztátdk. 49. Kájd e l j o ezután az esztendő, benne a hSség, s az eirfcerek ebben préselnek (bort, o l a j a t ) . 50. S monda a k i r á l y : Hozzatok 6\ hozzam! S midőn eljőve hozza'a küldött (Jo'zsef), mondcí: Te'rj vissza uradhoz, s kérdezd o t , mi l e t t az asszonyokkal, kik m^vagtak kezeiket. Lam! Az en Uram csalárdságuknak Tudója. 51. Mond4 (a kirefly az asszonyoknak): Mi t ö r t é n t , mid<5i csábitátok

••••;;.>-3Io~^-^ ; Józsefet dfWBgiíból. Ucndaí^: Allah Feck&iétetlen! Ml non tudimk reá rosszat (oiondani). iyfanda a nagyúr asszonya: S most derüljön ki az igazság. &i csábi tam ^t imgáb^I. s <f az igazak kozul val</. 52. (Monda Jcfzsef): Ez hát. hqgy tudja meg (uram), hogy en nem antlom el ^t titokban, s bizony Allah nem vezeti a;E á n i l ^ csalárdságát. 53. S nem mentem imgaimt.ime!^Az (enberi) lelek parancsoltja a rossznak, kivóre (kikndc) m ^ e gyclmezett Uram. Lám! Uram a Megbocsájtá, & Kc^5tíilet«s* 54. S mixxlá a királyt Hozzátok el ^t hozzám, s .mgam melle veszem ^t. S midén beszále v e l e , monda: • Ime ! Te na el^ttuik megalapozott, vagy. 55. Xfandá: T^;yel mq[ földek tárházai főlá,
I

s hifseges -

mert bizony en (ennek) tanult megőrzője vagyck. 56. S dcq>pen nyujtank Idtetoscget Jozsefndc a földhöz, s (ugy) birt azzal, ahogy t a k a r t a . Annak bocsájtunk le a Mi kegyelmJihkbSl, kindc Mi akanmk, s nem veszejtjük el a Jotev«5k b^rát. 57. S a Tdlvilág báré Jobb azoknak, kik hisznek,s órizkedndc. 58. S jöttd< József testV«r.el,

- 311 s elá)e menáidc, (5^megismerte 4 k e t , d e ác náci

fel nem i s m e r ő i . 59. S midőn f e l s z e r e i é ^ e t e l l á t m á n y u k k a l , monda: atyatoktól.

Hozzatok el nácem a t i f i v é r e t e k e t

Nem l é f t j a t c k - e , hegy f e l t o l t a m a r r ^ r t á c e t , s &i vagyok a gazdák l e g j o b b i k a ? 60. S ha nem hozzatok el é't n ^ e m , h a t n i n c s melVtác nektek nálam, s ne k ö z e l e d j e t e k . 6 1 . Mondiík: Nteg p r ó b á l j u k n y e r n i St a z ó a t y ­ j á t cil, s mi TTiegtesszük. 6 2 . S mcxida s z o l g a l ó i n a k : Tegyetek p o r t d c a j u k a t nyeregta'skájükbaj h á t h a tan rájönnek,

miden megfordulnak népükhöz, s h á t h a t a n visszatérnek. 6 3 . S miden vissíatértek a t y j u k h o z , mondák: O, atycuik! Megtagadtatott t á l u n k a ríxíctác, h á t k ü l d e l velünk f i v é r ü n k e t , hogy megszerez­ zük, s mi ónáci meg<?rzői vagyunk, 6 A . Monda: (ügy) bizzam-e 6't r a t d c , mint ahogy r a t c k b i z t a m a z e l ő t t , a z o f i v e r e t ? Hat A l l a h a Meg6'rzőc Legjobbika, s ő a kegyelmet osztok L e g k ^ y e l m e s e b b j e . 6 5 . S midón k i n y i t o t t a k d o l g a i k a t , meglelek p o r t á c á j u k a t visszte'cve .é^ozzájuk. Mondák: O, , a t y á n k ! Mi ( t ö b b e t ) kívánhatunk e n n é l ? P o r tScánk v i s s z a t e ' r i t t e t e t t hozza'í^. E l l á t j u k nemzet s v u n k é t , m ^ £ r i z £ i k fiverimket.

- 312 -

s gyarapítjuk a mertácet egy meílhastevcnyivel-. Ez a mertác kchnyen jóv<^. 66. Monda': Non küldőin ét veletek addig, mig el nem jöttök az egyezséggel Allahtol, hogy v i s z szahozzatok ot nácem, hacsak t i k o r u l v e t e t t e tdc (Általa). 'S miden ^ y e z s ^ ü k e t adtak ndci, monda: Allah arca mit mondunk. Ügyel.

67. S 'mond^: ó , fiaim! Ne menjetdc be egy kapun, hát menjetek be kuloibőzo kaptíkon. á en nem segithetek rajtatok semnit Allah ellenében. Bizony az it^lkeze's csak Allahe. Rea. hagyatkoztam, s rea hagyatkoznak a Reá szavazok. 68. S midifih bementek ahbgy atyjuk parancsolta

nácik.hatnem segjLtett vcüiarajtuk Allaii e l l e noien semiú. Ez nem mas, mint Jakab lelke s z e r i n t i s z ^ s e g , mit e l r e n d e l t , S lam! O tudós v o l t , mic^ltal Mi tanítottuk o t , hanem legtöbb enfcer nem tud. 69. S m i d ^ bementek Jo'zsefhez, Ö magához vonta f i ve'ret. Monda: Ime! En a fivéred vagyok, s ne keseregj a z é r t , mit ok t e t t e k . 70. S midoi f e l s z e r e l t e ^ e t ellátnanyukkal, hát ivékupat t e t t fivére nyeregtáskajcft>a.

-313nnjd kiáltott a kikidltó: Ó. tevehajcs^rokl Liin!

Ti vagytok.a tolvajok, 7|, Moniiik, földjük tartva: Mit veszítettetek el? 72, Mondok: Elvesztettük a király serleget, s annak, ki elhozza azt, egy teve rakonany (Jar), s on (József) vagyok ezért kezes 73. KVxtdik: Allahra! Bizony t i tudjátok, nem aze'rtjöttünk, hogy rontsunk a fSldoin, s nem vagym^ < tolvajok. 74; Mondák: S mi a büntete's akkor, ha hazugok vagytok? 75. McxHÍak: Büntetése annak, kindc nyeregtaskajaWn megtaláltatik, hát ó' (imga) a viszonzás azért. Ekcppen büntetjük abűnbe usetteket. 76. S kezde (kutatni József) az S zsákjaikat fivére z&iíkja cl^tt, imjd el5vcttc azt fivére zsokjábél. Hat dceppen ejtettük szeret (annak) József részére. Nem vehette volna magához az 8 ftve're't a király törvénye szerint, csak ha Allah ugy akarja. Mi fokozatokkal emeljük azt, kit Ml akarurdc, ^8 minden tudós felett (áll) a Mindendc Tudója * 77. Mcndak: ttu ^ lop. Iiat bizony az o fivére i s lo~

pott azelőtt. S eltitkolta azt József önmagá­ ban, s nem hozta clo' azt nákik. Monda: ' Rossz ulon jártok, s Allali a L^jobb Tudója an­ nak, mint leirt de.

- 314 -

7 8 . M o n d ^ : 0 , nagyúr! Lain! Óneici a t y j a a g g a s ­ t y á n , hat vedd magadhoz egyikünket Lamf Mi t ^ e d jotevcsoek l a t u n k . 79. f/londa; M e g t i l t j a A l l a h , hogy iragunkhoz v e ­ gyünk ( v a l a k i t ) , k i v é v e a z t , kine'l d o l g u n ­ k a t meg l e l t ük, mert különben mi l ö m e n k a bűnbe e s e t t d e . 80. S midőn remeaiyuket v e s z t e t t d c f e l ö l e , ertekemelyette.

í z e s t t a r t a n a k . I<1onda legnagyobbikak: Hat nem t u d j á t o k - e , hogy a t y a t o k bizony egyezséget v e t t t á l e t e k Allah nevében, s hogy b u k t a td< meg J ó z s e f f e l a z e l ő t t ? Hat nem f o l y t a ­ tom tovább a f ö l d a i , mig Atyám nem engedi nékem, avagy Allah nem i t é l f e l e t t e m . O a Birak Legjobbika. 8 1 . T é r j e t e k v i s s z a atya'tokhoz, s mcMidjatok: O, a t y á n k ! ime! A t e f i a d l o p o t t . S mi nem teszCmk e s k ü t , csak a r r a , mit tudunk. S mi nem vagyunk a L á t h a t a t l a n ^ r i z ^ i . 82. Kérdezd a t e l e p ü i e ' s t , ahol v o l t u n k , s a k a r a ­ v á n t , mellyel o t t t a l á l k o z t u n k , Lam! Mi i g a ­ zak vjtgyunki '. Monda ( a t y j u k ) : S5t! F é l r e v e z e t e t t titeket

l e l k e t e k valamiben! S az. á l l h a t a t o s s á g szép! Allah azon van, ho^y elhozza nékem ö<et, íruiídegyikei. Larnl O a Mindenttvsdo, a ü o l c s .

- 315 -

84. S elfotxiul t&lük, s monda: Mind bánat

sújtja

j á z s e f e t ! S megfehérednek szemei a k e s e r ű s é g ­ t ő l , mit elfojtott.

85. Mondák: A l l a h r a ! Te nem á l l s z l e a z z a l , hegy J ó z s e f r e emlékezz, m ^ ha meg i s rokkan­ t á l , avagy ha b e l e i s p u s z t u l s z . 86. Monda: Hanem k i t á r o m aggodaltnam, s bána.tom Allahnak, s tudom A l l a h t ó l azt, mit t i nem tudtok. 87. Ö, fiaim! D e r í t s e t e k fényt j ( í z s c f r e , s a z ti/

f i v í í r ^ r e , s ne veszíts«^tek el az A l l a h L e l k é t ő l v a l ó reményt. Lám! Nem v e s z t i

e l Allah Leikenek reményét, csak a h i t e t l e ­ nek n^pe. 88. S midőn ( ú j r a ) b e t ^ r t e k hozzá mondák; ó , nagyúr! L e s ú j t o t t (jőzafhez), ránk, s nem­

z e t s é g ü n k r e a c s a p á s , s szegényes p o r t é k á v a l jövünk. Hát t ö l t s d meg nékünk a m é r t é k é t , s légy j d s z i v ú felérik. Lám! Allah megjutalmaz­ za a j ő s z i v ü e k e t . 89- Monda: Tudjátok-e mit t e t t e t e k J ó z s e f f e l , 6' f i v é r é v e l t u d a t i anginátokban? 9o. lAxidák: Hát valóban t e vagy J ó z s e f ? í4ondá: vagyok J d z s e f , s ez ( i t t ) a f i v é r a n . Allah (kiváltságot) j u t t a t o t t le r á n k . s az

- 316 -

liTiel Ki ő r i z k e d i k , s

a ' l l h a t a t o s , hat Allah nem

v e s z t e g e t i el a jotev«< b e r e t . 9 1 . Ktondak: A l l a h r a ! I ^ r t b i z a i y téged r e s z e s i t Allah kiváltságában felettimk, hibásak voltunk. 92. Monda: Ne l ^ y e n riadalom r a j t a t o k ma. A l l a h megbocsajt n e k t e k , s ó ' a kegyelmet osztok Legkegyelmesebbje. 9 3 . Menjetek hat ezen ingemnél, v e s s e t e k a z t atyám arcába, s eljoh (újra) l a t a s a . S jöjjetek hozzam nemzetségiekkel mindnyájan. el s mi valcsban

94. S midőn e l v a l t a k a r a v a n , monda a t y j u k : Megtalaílom József l e h e l l e t e t , meg ha a g y a l á g y u l t ­ nak i s mondtok. 9 5 . McxKÍák: A l l a h r a ! íme! Te a r e g i el tévelygésben vagy. 96. S midoi j ö t t a h i r d e t ő ' , a r c a r a v e t e a z t (az

i n g e t ) , s a z ( ú j r a ) f e l ö l t e a l a t a s t . í»fcxida: Neín mondtam-é nd<tdc, hogy en tudom a z t A l l a h ­ t ó l , mit t i nem tudtok? 97. Niondak: Ö, a t y á n k ! Essedezz bunbocsanat^rt ré­

szünkre v é t k e i n k m i a t t , s lam! Mi v o l t u n k a hibá­ sak. 9 8 . Monda: K^rem r é s z e t e k r e Uram bíínbocscinatat, s

ime! 0 a Megbocscüjíó, a K ö n y ö r ü l e t e s . 9 9 . S midőn b e t é r t e k Józsefhez,

- 317 ^ ^'nvig<thDli vanta szüleit, s monda: Jojjetdc EgyiptoniM biztonsággal, ha Allah ugy akarja. 100. S trónra emelte az o szüleit, s á< levetettéc magukat náci leborulván, s monda; 0 , atyoml Ez (hát) értelmezésé azelőtti lAomsoimak, Bizony megtéve azt Uram Igazns^, s bizony ráirányított a helyesre, mldon ktszabadí­ tott engem a tomiocb^l, s elhozott tltdcét a sivatagból, miután viszályt szított a Sa­ lán köztem, s test verőim között. Laml
t

1

0

.

hl. cn Uram Kkglagyul anmik, kinek O akat. 0 a Mindent tudó, a Bölcs> 101. Uram! Bizony Te adt^l nácan a teljhatalmasa'gbdl, s incgtanitóttal a történések e r t t l mczc'se're. (0) Elindítója az egeknek es a fÖldndt! Te vagy az Oltalmazó a vlVagcn, % a TÚlvUagpn. Megbck^lScent (nuzulmank^nt)
i

mulassz el engem, s tarsits engem i^ jo pse\ • M

Idcedetuddcel.
i

.

102. Ezek a La'thatatlan (Vllag) hlrel, ttugalljuk azt néked (0, Kiihamnad). S te nem voltai véli^, miden osszesitdc dolgukat, s ác tervet szottdc. 103. S akármily sokat is ügyelsz, legtöbb etrber nem hisz. 104. S ne kérj tolv^ ezért bért. S ez csupán emlékeztető

- ólii -

a teremtmenydcnek. 105. S hány bizcnyság van az egeken es a foldon, mi mellett elfordított ( t e k i n t e t t e l ) haladnak e l . 106. S legtöbbjük nem hisz Allahban, hanem meg bálványt i s a'Uitanak ((Snáci). ''

107. Biztonsagot hisznek-e, hegy el jen nekik a lepel, (mi elva'lasztja éket) Allah büntetésétől, avagy eljön rajuk váratlanul, ^z Ora, s olc nem érzékelik? 108. M^dd: Ez az en Utam: Allahhoz fdiaszkodom t i s z t á n ­ látással én, s ki engem követ. Dlcse'rtessek Allah! S en nem vagyok balvanyinnado, 109. S Mi nem klildtuhk elé'tted (Himckot), csak férfiúkat, kikre sugallottunk a települe'sek nepe'bol. Hat nem haladtak-e a foldc« es láttak mi l e t t beteljesedése azoknak, kik ^elottlik? S lakohelyíil a Túlvilág jobb azoknak, kik őrizkednek. Hat nem éritek fel? 110. Addig, irágnan reményüket veszteltá< a kűldöttdc, s lígy veitek, hogy bizony meghazudtol tat tak. (Nfajd) eljött hozzájuk a Mi pártfogasunk, s Ml megmenekítjük, kit akarunk. S nem t a n t o r i t t a t i k el haragunk a gazt ev^< nepérál. 111. íitect bizony az o törtenetükben

-

oiy

a tanulság a megértés errijcrenek, S a történés nem kiagyalt, hanem m^eró'slte'se annak, mit az 0 keze megnyilvánít, s a miiKien^ .részletezése. Útmutatás es k^yelem a hivő hepndc-

13. S z u r a
M e n n y d ö r g é s (Mdckai kinyilatkoztatás)

A Mindonhato es Kanyörületes Allah neveben

1. Alif. Lam. Mim.Ra. Ezdc az Iras i g e i . S mi k i n y i l a t ­ koztatott náced Uradtol, az Igaz, hanem a legtöbb em­ ber nem h i s z . 2. Allah, Ki felemelte az egdcet pillerd< nélkül, mit látnátok, majd elhelyezkedett a Trdhuson, s maga alá rendelte a napot es a holdat, mindegyik a megneve­ zett tenninuslg fut, Ó vezérli a dolgot, O rész­ letezi a bizonysatokat, háta tán a találkozóban

- 32o -

Uratokkal bizonyosak l e s z t e k . 3 . 5 ( 5 a z , k i k i t e r j e s z t e t t e a f ö l d e t , s niűgtette azon a hegyeket, f o l y c k a t , s minden gyümölcsből l e ­ h e l y e z e t t a r r a k e t t Ő t , egy p á r a t , s O fedi el az
I t •

'

I

f

é j s z a k á t a n a p p a l l a l . íme! Ebben hat a bizonyságok a nepndc, k i k gondolkodnak. 4 . S a földön a szomszáios p a s z t á k , szolcískertdc, s z a n t i k , datolyapálmák, mik hasc«ildc, s különbözők, (melyek) egy v i z b o l n e d v e s í t t é t n e k . S Mi f e l e r e n d e l tük egyiket a nasikanak t á p l á l é k k é n t . Lam! Ebben hat a b i z nysáígok a népnek, k i k fel é r i k . 5 . £ ha c; o d a l k o z o l , hat meglepé beszedűJ< : Ha porból vagyvLiK, h a t csakugyan uj teremtmény vagyunk? Ezek azok, k i k megtagadjak Urukat, s ezek kiknek nyakában a z ékesség*, s ezek a Pokol tüzének g a z d á i , melyben ok mindÖrcldcön örökké. 6 . S s i e t t e t n e k téged a r o s s z a l a j o e l ó t t , s bizony

az e l r e t t e n t ő b ü n t e t é s <?el<?ttük t e l j e s e d e t t b e . S lam! A t e Urad Ivlegbocsajto a z errbereknek az o — b ű n e i k r e . S ime! A t e Urad .

321

szigord Buhteto. 7. S mondják azpk, kik h i t e t l e n e k : ÍUe'rt nem küldetett l e ra blzcHiyság az á^Ura'tcíl? llanem t e vagy a figyel­ meztetik, s minden népnek (megvan a nBga) vezetáje. 8. Allah tudja mit hordoz magában minden nSi nem, s mit szívnak nagukba a niáiek, s mit gyarapítanák. S minden dolqg (Siála megmérettetik. 9. (O a) Láthatatlan s Lathatá TudJja, a Nagy, a Nhgass^gos. 10. Ugyancsak köztetde, k i t i t k o l j a a mw\dast, s ki szelteben-hosszaban h í r e s z t e l i , s az ki megbúvik a? éjszakában, s szabadon jar-kel nappal. 11. ónaci angyalok sorakoznak fel elc^tte es mcgöttc, k i k megátzik ^t Allah parancsából. Lam! Allah nem v á l ­ toztatja meg a z t , mi a néppel van addig, niig < < nem S

v á l t o z t a t j á k meg a z t , mi óhmaguk. S ha Allah rosszat akarna a népnek, hat nincs enndc e l h a r i t o j a , s nincs nácik Óne'lküle Oltalnazo. 12. (3 a z , k i l a t t a t j a veletek a villairot, félelemmel e s sóváran, s f e l e p i t i a nel^ez felhc3!<et.
••
/

''

K f t

13. S elzoigl a mennyilerges ax 0 dicsőséget &« angya­ lokkal, az 0 ( i r á n t i ) alnitatban. S O küldi l e a villaíncsapast, hogy lesújtson a r r a .

322 -

k i r e 6 akar, s ók vitába mennek Allahcxi, s Ó Nagyharagu. H - S Őneki (szól) az igaz fdiasz. S azcsk, kik Rajta kivül fdiaszkodnak, hat nem érkezik nekik válasz egyáltalán^ csak ugy mint ki karját v i z fele nyújtja, hogy szajaoa vegye a z t , de o annak (soha) el nem erője. S nem mas a hitetlenek fdiasza, csupán eltcvelyges. 15. S Allahnak borul l e ml az egeken e's a földen, enge­ delmességgel, s k e l l e t l e n ü l , (ahogy) az o árnyékaik reggel es e s t e . 16. Mondd (0, ÍAihamrotd)': Ki az egek es a fold Ura? Kkxidd: Allah. Nfondd: wit v e t t e t e k - e Rajta kiv-ul oUalmaz(íkat, kik meg meguknak sem b i m a k haszonnal, sem a r t a s s a l ? í.kxidd: Egyénio-e a vak a l á t ó v a l , avagy egyenli>-e a sötétség a világossággal? Avagy bálványokat a l l l t o t t a k - e Allah melle, (melyek) ugy teremteneK, ancgy az O teremtése, s a teremtmény hozzájuk has<xilatos? Mondd: Allah minden dolgok

Teremtője, s 0 az Egyetleii, a Korlátlan. 17. S O lebocsajtott vizet az egbol, s megáradtak a v ö l ­ gyek mértekük szerint, s hordozzak a

- 323 -

tajtékzó habot, mit kiolvasztanak a tűzön, k í v á n ­ ván az ékessíígeket, avagy szerszámokat, (ami k e l i ) a habhoz, mint az. Eképpen vet (példát) Allah a z

i g a z r a , s hamisra. Hanem a h a b továbbmegy s a l a k ­ ként, s az mi hasznos az embereknek, hát megmarad a földben. Ek^ppen vet példát Allah. 18. Azoknak, kik válaszoltak Uruknak, hát a ják (járnak)

s azok, kik nem válaszoltak Néki* ha az övék Is volt minden, mi a földon, s ezzel ami ehhez hasonló, hogy v á l t s á k meg magúkat á l t a l a , hát az 5 számvetésűk rossz, s hajlékuk a Pokol, s nyomorú s z á l l á s . 19. Az ki tudja, hogy mi kinyilatkoztatott neked Uradtál az igaz, olyan-e', ralnt ki vak? Hanem csak a megértés eiibere emlékezik, 20. .

Akik megtartják egyezségüket Allahhal, s nem szegik meg a,szövetséget.

21.

Akik elérik azt, mit Allah rendel*., hogy elérkezzen, s félik Urukat, s rettegnek a rossz számvetéstől.

22.

Azok,kik á l l h a t a t o s a k , kívánván Uruk Színét,

- 324 -

s megtartják az imát, s áldoznak abból, mit nekik a d t u n k , titokban, vagy nyiltan, (kikben) felülkerekedik a jo a rosszon. Hat övek le^sz az Otthon beteljesedése. 23. Az Edén kertjeibe térnek be ok, s ki joicat lett a t y á i k , hitveseik, s utódaik közül. S az angyalok teirnek be hozzájuk minden kapun. 24. (Mondván): Békesség reátok, miáltal á l l h a t a t o sak voltatok, s kegy az Otthon beteljesülése. 25. Azok, kik megszegik Allah szövetséget. annak egyezsége után, s megtörik mit Allah r e n d e l t , hogy elérkezzen, s rontanak a foldon, hat nekik az átok, s nekik az otthon rossza. 26. Allah annak nyújtja az adományt, kinek 0 akarja, s annak meri szuken (kinek

O a k a r j a ) . S ok örvendeznek az evilági életben, mig az evilági elet csupán (rövid) kényelem a Túlvilághoz (képest). 21. S mondák azok, kik t a g a d n a k : Miért nem küldetett le ra bizonyság az o Uratol? t.íondd: Lam! Allah azt tevolyili cl, kit a k a r , s Magához vezeti a (Hozza) 28. fordulókat.

Azokat, kik hisznek, s szivük megnyugszik Allahra

- 325 -

anlácezve. Mert bizony Allahra emlékezve ujcgnyugszanak a szivek. 29. Azok, kik hisznek, s jcakat cselekednek, hat gyonyor nekik, 5 udvos cclba e r e s . 30. Ekeppen küldünk téged (0, JáJvumad) a nenizcthez, kik e l ő t t (más) nemz^tdc elirulanak, hegy olvasd ndcik a z t

mit n^tíd sugallót tünk? 9 ok tagadói a Ulndefihatctiiak.
Mondd: 0 az oi Uram! Nincs (nas) Isten, csak 0 , Rea hagyatkozom, s Ndci vallok bűnbánatot. 31. S ha a Korán megnnozgatna a hegyeket, darabokra t ö r e t ­ ne á l t a l a a föld, avagy beszédre b i m a a h a l o t t a k a t . Mi több! Allahe a parancsolás mindösszességéből. Ilat nem tudjak-e azok, kik hisznek, hogy ha akarna, hat Allah az egész eirberiseget vezetne? S nem a l l el a csapás azokról, kik tagadnak a z á l t a l , mi szörnyű­ séget nuveltek. Avagy az o otthonaikhoz közel lakozik (a csapás) addig, mignem e l j o Allah igerote. S Allah nem téveszti az időt, 32. Mert bizaiy n»egcsufoltattak a küldöttek elóited, s En elnezo voltam (egy ideig) azokra, kik tagadlíik, nnjd lesújtottam rajuk. S mily ( r e t t e n e t e s ) az En büntetésem!
I

ti

,.

'^

t

I

33. Van-e olyan, mint 0, Ki minden lelkek folott a l l o , s

~ 326

(tudja) mit az elnyert? 5 ok t á r s a k a t allilollnk Allahnak. Mondd: Nevezzetek meg okét. Avagy k i hirdetitek-e Onekí, mit O nem tud a földen? Avagy 65 a mondás köntöse? Mi tŐl>l>! ííegszépitett azoknak mesterkedése, kik t a g a d n a k , s gátolva vannak a (helyes) uttol. S az kit Allah eltevelyit, nincs neki vezető. 34. S nekik' a szenvedés az evilági életben, hanem a Túlvilági szenvedés iszonyúbb. S nincs nekik (ki) megóvja okét Allahtol. 35. A Menyorszag, ml beigertetett az orizkedoknek Ilyen: Alatta folyók futnak, t á p l á l é k a , s árnyéka örőkke t a r t ó , h.at ez beteljesülése azoknak, kik őrizkedtek, mig. a hitetlenek beteljesülése ::. Pokol tüze. 36. S azok, kiknek megadtuk az I r a s t örvendeznek azon, mi neked kinyilatkoztatott. S a klánok k ö ­ z ü l , ki nehany (reszt) t a g a d . Mondd: Hanem a r r a rendeltettem,hogy szolgáljam Allahot, s ne a l l i t sak bálványt O melle. Ohozza fohászkodom, s Oneki vallok bűnbánatot. 37. Ekeppen nyilatkoztatank ezt k i , Arab bölcselet­ ként, s ha követed v a g y a i k a t , miután eljött hozzad a tudásból. hat

- 327 -

hat nincs ndced Allahtol oltalnazod, sem m^ovod. 38. Mert bizony elküldtük előtted a kuldcíttd<et, s meg­ tevőik necik asszonyaikat, s utódaikat. S nem hozhatott a küldött bizonyságot, csak Allah engedelmével. Mindenndt m^van a raegirott i d e j e . 39. Allah eltorol mit O akar, s megszilárdít, (mit 0 a k a r ) : az Iras eredese. 40. S vagy néhányat lattatunk veled abból, mit nekik i g e r tünk, avagy elmulasztunk t ^ e d . Hanem reád vár az uzoies, s reánk a számvetés. 41. Avagy nem lat jak, hegy Mi lejövünk a földre, s leha­

sítjuk annak kivöleso r é s z e i t ? S (miden) Allah i t e l , hit nincs, ki megakadályozó ja az 0 ítélésének, s 0 a ^ o r s Szanvet<^. 42. S bizony tervet széttdc, kik áelŐttük, s AUahe az összes mesterkedés. 0 tudja mit erdemei mindoi l e Ide. S imjd megtudjak a hitetlenek^ kie az (Egi) Otthon beteljesülése. 43. Azok, kik tagadnak, mondjak: Te nem vagy Hírnök! Mondd: Allah, s kinél az Iras tudása elegendő tanúnak köztem, s köztetek.

- 328 -

14.

S z u r a

Á b r a h á m

(l.tdckal kinyilatkoztatás) A Mindenható e s Könyörületes Allah neveben 1- Allf. Lam. Ra. (Ez az) Iras, mit kinyilatkoztattunk neked (d, Műhaimad), h o ^ kivezesd az erribereket a sötétségből a.világosságba Uruk engedelmével, a Nagyszerű,s ösvényre. 2. Allah a z , Kie (minden) mi az egeken es a földön, s jaj a hitetleneknek a szomyu szenvedéstől. "3- Azok, kik az evilági e l e t e t jobban szeretik a Túlvilágnál, s al;e.dalyoztatnak Allah uljan, s kívánjak azt kanyargós­ sá, hat azck messzi el tévelygésben (vannak). U, S nem küldtünk k ü l d ö t t e t , csak népének nyelven, hogy a z kinyilváníthassa nekik (Allah üzenetet). S azt t e v e l y i t i el Allah, k i t akar, s azt v e z e t i , k i t akar. S 0 a Nagyszerű, a Bölcs, Áldott

- 329 -

5. t/Iert bizcny elküldenk í-fozest a Mi kinyllatkozasainkkal, (mondván): Vezesd ki néped a sötétségből a világosságba, s emlékeztesd áket Allah Napjaira. Lam! Ezelíben hat a bizcnysagdc minden á l l h a t a t o s ás hálát ado részére. 6. S midőn monda I*íozes az o népének: Emlékezzetek Allah kegyere f e l e t t e t e k , midőn megmenekitett t i t e k e t a Farao nemzetségétől, kik r e t t e g e t t szenvedessél sújtottak, le ratck, lemészároltak f i a i t o k a t , megvetettek asszonyait d c a t . Ebben hat a hatalrras próbatétel Uratckíol. 7. S midcti kinyilvanita Uratok: Ha h a l a t adtok, hat gyarapitálak t i t e k e t , s ha tagadtdc, hat lam! Büntetésem iszonyú.. 8. S monda hfozes: Hisz t i tagadtok, s azok ( i s ) kik a földön mindösszesen, Mert biz<xiy Allah a Korlátlan, az Áldott. 9. Hat nem j ö t t - e el hozzatok azoknak t ö r t e n e t e , kik e l ő t t e t e k ? nep-e Noénak, Aadnak, Thairudnak, s azoké, kik öatanuk? Nem tudja (mas) okét, csak Allah. Eljöttek hozzájuk az o küldötteik a bizcnysagokkal, de ck betapsztottak k e ­ zeikkel szájaikat, s mondok: Lam! Mi megtagadjuk a z t ,

- 33o -

ami á l t a l küldettetek, s ime! Mi a ketelyd< ketelyendc latjuk azt mire minket hiytok. 10. Mondák küldötteik: Lehet-e Allahban ketseg, (Aki) Elinditoja az egekndc e's a földnek? 6 hív t i t e k e t , hogy ; megbocsajthassa nektek v e t k e i t d c e t , s késleltessen t i t e ­ ket a k i j e l ö l t terminusig. í/íondak: Ti i s csak halandok vagjtokmint mi, s l e akartok minket t e r í t e n i a r r ó l , mit atyáink szolgáltak. Hat hozzatok el a nyilvánvaló hatalmat. 11. S mondák nekik küldötteik: Bizony ml i s csak halandok vagyunk, mint t i . Hanem Allah azt r é s z e s í t i az O malasztjaban, k i t O akar szolgálói kozul. S n e m a l l fenn ne kunk,hogy elhozzuk nektek a hatalmat, csak Allcih engedel­ mével. S Allahra hagyatkozzanak a hiv&c. // 12. S hogyan ne hagyatkozzunk Allahra, s bizony 0 vezet minket utunkon? S mi k i á l l j u k a z t , mivel minket sertetek.' S Allahra hagyatkozzon (mindenki) ki benne b í z i k . 13. S mondák azok, k i k , h i t e t l e n d c küldőtteiknde: Eluziűik t i t e k e t földünkről, avagy visszatértek felekezetimkbe. S sugalla ndcik az o Uruk, (mondván): Bizony elpusztítjuk

- 331 -

a gaztevacet. •• ., .. ^ / 14. S bÍ2ony megtelepítünk t i t e k e t a foldon őutánuk. Ez
/
t

tf

-

/

/

if

hat annak ki fel Színemtől, s fel ígéreteimtől. 15. S (az O) segélyét kertdc, s minden konok hatalmasság kudarcba f u l l a d t . . -"

16. S mögötte a Pokol, s fdcelyes vízzel c s i l l a p i t t a t i k szcKija. 17- Kortyolja a z t , de a l i g (tudja) nyelni, s j o hozza a halai mínda:) helyről, de ó'nem halhat meg, s níagotte az iszonyú szenvedés. 18. Azoknak,kik tagadjak Urukat, cseldcedeteik olyanok, mint a licuru, melybe belekapott a szel a viharos napon. Qc nem tudjak elviselni azt mit elnyertdc egyaltalan-

Ez (hat) a messzi eltévelyedés. • 19- Nem l a t t a d - e , hogy Allah az igazzal teremtette meg az egeket es a földet?Ha 0 akarna, hat elmenesztene t i t e k e t ,
f /

s uj teremtményt hozna. 20. Ez Allahnak nem (okozna gondot). 21. S cic mindnyájan tovahaladnak Allahhoz. S mondák a lekicsinyl ették azoknak, kik dolyfösködtek: Mi a t i követeitek voltunk, hat el tudtok-e valamit i s t e r e l ­ ni Allah buiUetesebo'l rólunk? Mondák: Ha Allah v e z e t e t t volna

- - 332 -

minket, hát mi i s vezettünk volna t i t e k e t . Akar

rajtunk

a

gerjedelem, avagy az állhatatosság, nincs nekünk mene­ dékünk. 22. S monda a s á t á i , midc^ e l r e n d e l t e t e t t a dolcg: Lam! Allah megtette nektek az igaz i g e r e t e t , s en igertem nactek, majd megtévesztettelek t i t e k e t . S nem volt n ^ kem hatalmam rajtatok, hacsak nem az, hegy hivtalak t i tekét, s t i válaszoltatok nekem. Hat ne hibaztassatc^ ongan, hanen magatokat hibáztassatok, ui nemgyamolititatlak t i t d c e t , s t i sem gyamolithattok eigem. Íme! En megtadtam a z t , mivel t i azelőtt t a r s i t o t t a t o k engem. Lam! A bűnbe esetteké a fájdalmas szenvedés. 23. S bevezettetndc azok, kik hiszndc, s jókat teszndc a Mennyekbe, mely a l a t t folyac futnak, s ebben ok mindörckkÓh örokke Uruk engedelmével. S az o üdvözlésük amott: Békesség! 24. S nem latod-e hogyan vei peldat Allah: Az üdvös szo, akar az lidvös fa. Annak eredete s z i l á r d , s Iont)ja az égben. 25. S adja az gyünolcset minden időszakban Ura engedelmével. S Allah példákat vet az enrbereknek, hátha tan emlé­ keznek.
I I t

26. A rossz szo példája a rossz fa,

- 333 -

mely gyökerestá'l k i t é p e t e t t a fold f e l é l , s nincs annak, mi támassza. 27. Iviegszilarditja Allah azdcat, kik hisznek a szilárd mondásnak az evilági életben, s a Túlvilágon, s e l t e v e l y i t l Allah a bűnbe e s e t t e k e t . S Allah azt t e s z i , mit akar. 28. Nem latod-e azokat kik f e l c s e r e l t e c Allah kegyet a tagadásra, s népüket az elveszes lakába engedtek, 29. A Pokolba? Ele'rkezndc (hat) oda. Boldcgtalan befejezés. 30. S ki j e l ö l ác Allahnak a v e t é l y t á r s a k a t , hogy azok tevelyitsek l e az (enbereket) az O u t j a r o l . Maidd: Elvezkedjetek hat! Lam! Végzetetek a Pokol tüzében. 31. Kíondd szolgalolrmak, akik hisznek, megtartják az i n a t , áldoznak abbéi, mit nekik adtunk titokbein es n y i l tan, meg a Nap eljövetele e l ő t t , midcxi rmjd nem lesz adas-veves, sem pedig kisegites: « 32. Allah az Ki megteremtette az egeket es a földet, imjd
i

vizét .bocs^jtott l e az ^bdíl, s kihoza á l t a l a
I I ff

a gyümölcsöket e'teklcent nektek. S 0 alárendelte
néktek a barkát, hegy fusson a tengeren az O paran­ csolatara, s alárendelte nektek a folyókat. 33. S O alárendelte nektek á napot es a holdat, mindkettő­ nek a (maga) menete.

- 334 s alárendelte nektek az éjszakát es a nappalt. 34. S 0 megadott ndctek mindenből, mit Tőle k e r t e t d c . . S ha szánba vennetd< Allah kegyet, hat nem tudnátok a z t szanbavetni. Lam! Bizony az enber bunos, h á l á t l a n . 35. S midőn mcxida Ábrahám: Uram! Tedd meg ezt a telQ>ülest biztonságossá, s ovj meg engem, s fiaimat ( a t t ó l ) , hegy bálványokat imádjunk. 36. Uram! Bizony azok (mar) sokakat e l t e v e l y i t e t t d c az eirberdcbol. S ki követ engem, hat az be lol em való, s ki nem engedelmeskedik ndcem, hat lam! Te vagy a Megbocsajto, ^ K ö n y ö r ü l e t e s . 37. Urunk! Lam! En megtelepít ettem sarjaim közül (néhá­ nyat) a vetetlen völgybe a Te Sérthetetlen Otthonodnál,* Urunk! Hat tartsak mi^ ok az iimt, s tedd az enberek szivet (olyanná), hegy vágyjanak hozzájuk, s lásd <Scet el gyümölcsökkel, hátha tan halat adnak. 38. Urunk! Lam! Te tudod, mit mi elkendőzünk, s mit k i nyilvánítunk. S nem bújhat el Allah elöl semni a főidőn, sem az egén. 39. Dicsőség legyen Allahnak, Aki megajandd<ozött oigem ver^segémre Izimellel, s Izsákkal. Lam! Uram MeghalIgatoja a fohásznak.

x Nfekkai völgy

- 335 -

/!tO. Uram! Tégy meg engem az ima megtartójává, s (így) . az en sarjaim ( i s ) . Urunk! Fogadd el a fdiaszt. 41. Urunk! Bocsáss meg nd<em, gyermek el mi ele, s a híveknek
ft ' '

a Napon, midőn a szara^/etes.
f f
'

42. Ne szamitsatck, hogy Allah nincs tudatabein anníik, mit tesznek a bunosdc. Hanati 0 k é s l e l t e t i eket a Napig, midai megmered a t e k i n t e t . 43. Ahogy erőt vesz raj t i k a r e t t e g é s , fejük felemelkedik, s tdcintetíik nem vetéíiik feléjük, s sziveik, (mint) a 1 e^/egS. 44. S figyelmeztesd az enrbereket a Napra, (miden) eljön hozzájuk a szenvedés, s mondjak azok, kik bűnösek: Urunk! Késleltess minket egy rövid iddre. Vcílaszolni fogunk hívásodra, s követjük a küldötteket. (A válasz ez l e s z ) : Avagy nem t e t t e t e k - e esküt a r r a a z e l ő t t , hegy nincs nektek vegetek? 45. S t i azcácnak lakában laktatok, kik magukat Icarhoztak e l . (Hat nem) nyilvánult-e meg nektek hogyan tettünk velük, s vetettünk nektek példákat? 46. S bizony megszc'ttdc tervüket, de tervük AUahnal, s az o tervüktől (m^) a hegyek i s megrengenek. 47. Hat ne szamitsatd:, hogy Allah

- 336 -

megszedi az O igeretet küldőtteindc. Laíín! Allah a Nagyszerű, a Megtorló. /»8: A Napon a fold a t v á l t o z t a t l k raassa, inint föld, s (igy) az ^ e k , s tovahaladnak Allahhoz, az Egyetlenhez, a Teljhatalnuhoz, A9. S ezen a Napon meglátod a gaztevácet leincokra fűzve. 5o: Öltözzük szurokból, s e l h o m l y o s i t j a arcaikat a Pokol tüze. 51. Bizony Allah viszonozza minden lelekndc, mit e l n y e r t . Lam! Al lah Gyors Szanveti?. 52; Ez hát üzenet az eirberdcndc, hogy figyelmeztetve legyendc á l t a l a , s hegy tudjak meg: 0 az Egy Isten, s emldcezzen a'megértés enrbere.

15. Al

S z u r a Hijr

(Mekkai kinyilatkoztatás) A Hnda:ihato es Könyörületes Allah neveben 1. Alif. Lam. Ra. Ezdc az í r á s i g e i , s a megnyilvánuló Korane. 2. Lehet tan.

- 337 -

hegy kik tagadnak szeretnék, ha megbékélek (Mizulmánok) lehetnének. 3. S hagyd ácet f a l n i , elvezkedni, s amitsa el eket a (hamis) remény. Hat majd megtudjak! 4> S Mi nem pusztitank el a t e l e p ü l e s t , csak ha annak köztudottan megíratott. 5. Nincs nemzet', ki m^el<^zi ideje't, sem (olyan) ki késleltetheti. 6. S mondák: 0, kinek kinyilatkoztatott az Emlékeztető, ime! Bizaiy te orillt vagy! 7. Mlert nem hozod el nekünk az angyalokat, ha az igazak közül vagy? 8. Mi nem küldjii< le az angyalokat, csak az Igazzal, s ezt a (hitetlenek) el nem viselnel<. 9. Lam! Mi bocsajtottuk le az Emlékeztetőit, s ime! í-li annak í^eg^rzÖi vagyunk. 10. Mert bizony Mi küldtünlc (küldötteket) előtted az elálck falkáihoz. 11. S nem j ö t t (még) hozzájuk (addig) küldött, de l e t t e k annak megcsufoloi. 12: Ekqjpen húzzuk at azt a gaztevcíc sziveiben: 131 Nem hisznek b0:ine, s bizony az elodők példája tovatűnt. 14. S ha Mi rajuk nyitnaiik az eg kapuját, hat megmaradna'nak sandán.

- 338 -

15. MondanőSk: Hcinan látásunk megbolydult. Mi több, mi vagyunk az elkapraztatottak népe. 16. Mert bizony megtevenk az egén a csillagkepdcet, s megszépítenk azt a nezcicndk. 17. S Mi megórizenk azt minden szankivetett Sátántól, 18. Kivéve annak, ki e l l c p t a a hallc^st.s nyilvánvaló a r ­ nyakat hajszol. 19- S a földet Ml ki t é r j észt enk, megvetenk azon a vonula­ tokat, s kikelesztenk r a j t a minden jobol. 20. S megtevenk nektdc r a j t a a megélhetést, s azoknak ( i s ) kikről t i nem gondoskodtok. 21. S mindendcndc csak Nálunk a tárhaza, s Mi v\&(\ bocsajtjuk azt l e , csak tudott mertddcel. 22. S elkuldenk a szelUcet tennacenyiteni, s lebocsajtank az egbói v i z e t , hqgy c s i l l a p í t s u k vele szomjatokat, s t i

annak nera vagytok t á r o l ó i . 23. L ^ ! Mi es csakis Mi élesztünk f e l , s nulasztunlc e l , s Mi vagyunk 4Z Orokosok. y 24- Mért bizony Ml tudjuk kik sietnek közuletdc, s bizony tudjuk a keslekedocet. 25. Lana! A t e Urad összetereli ácet, s lamf O a a Mindent tudó. 26. lilert bizony megtermtei^ az enbcrt Dolcs,

- 339 -

agyagból es sárból a'thasonitvan, 27i S tnegteremtenk a dzsinnt ezelőtt a tdz l e n y ^ ^ o l . 28. S monda Urad az angyalC3knak: Íme! Eri vagyok terem­ tője a halandó' (enbemek), agyagból es sa'irból athasonitvan (azzá). 29. S midőn ra^lkotam a z t , s Lelkenbol I d i e l l á c bele', hat ereszkedjetdk le ndci leborulva. 30. S l e o m l a n a k az ar^yalck mindnyájan, 31. Kiváre I b l i s z t . O lenézte, hogy a leboruládcal legyen. 32. Monda (az ü r ) : 0 , I b l i s z ! Ki l e l t , hegy nem vagy a Idsoruládcal? 33. I»á3nda: Nem borulck l e egy halandónak, k i t Te teremtettél agyagból es ScArból a'thasoniiv4n.
I r

/

34. Mcxida (az Ür):

Hat menj innen, s lam! Te k i v e t e t t vagy,

35. S reád az atck az í t é l e t Napjáig. 36. 2iíonda: Uram! Hat t a r t s vissza aigera a Napig, miden f e l t á ­ masztatnak. 37. Isáonda (az Ur): Hat ime! Te a v i s s z a t a r t o t t a k közt vagy 38. A k i j e l ö l t idejű'Napig.

39. Ikxvái: Uram! Miáltal l e t e ' r i t e t t ^ l engem, h^t f e l d i ^item ndcik az (cltévelygést) a földóh, s leteritem éket mindah^tyat.

- 34o -

40. Kivéve cdaadcS szolgálóidat. 41. ívlonddí (az Ur): Ez az egyenes osveny, mi Rajtam a l l : 42. ImeJ Az En szolgálóimra nincs neked hatalmad, csak a r r a , ki követ téged a megátalkodottak közül. 43. S lam! A Pokol mindnyájuk beigert helye. 44. Annak het kapuja, s minden kapunak közülük a ráosztott rész. 45. Lam! Az ^ r i z k e d ^ az Egi Kertek es patakok kÖzt. 46. (S mondva van nekik): Térjetek be békességgel, b i z t o n ­ sággal . 47. S Mi levesszük a z t , mi kebleikben honoi a gyuloictbol. Felebarátként, nyoszolyan (pihenve) szemtől szentíe. 48. S nem e'ri éket a veszécies, s nem lesznek onnan kiűzöttek. 49. jövendőid meg (0,. KJuhaiiimd) szolgaiamnak,hegy

bizony En vagyok a hfegbocsajtó', a Könyörületes. ' 50. S az tn kinzascm fájdalmas kinzas. 51. S lijsagold el nácik Ábrahám vendegeit. 52. Midói bete'rtek hozza', s njondak: Békesség, fvtonda: Lam! Mi feltihk "tőletek. 53. }Jk>ndaki Ne félj etek! Lair.l Mi megjövendöljük neked a tudó gyermeket. 54. iJfonda.: f4egjcvendŐl'.itek-e nekem, midoi

- 341 - .

elóirett engem a z aggsag? Hat m i á l t a l

jövendöltek?

5 5 . Nkxidaíc: Jövendöljük ( a z t ) neked a z i g a z z a l . Hat ne légy a k e t e l k e d á c k ö z ü l . 56. Uonáá.: S k i a z , k i k é t e l k e d i k Ura kegyelmeben, hacsak n o n az eltevelyedettek? 57. bfonda: S mi h á t k ü l d e t e s t e k , 6 k ü l d ö t t de? 5 8 . Mcndak: Mi e l k ü l d e t t ü n k a gaztevők n e p á i e z 5 9 . (Mindegyikhez), k i v é v e Lot n e m z e t s é g e t , s mi mindnyájuk­ nak megmendcitŐi vagyunk, 6 0 . Kivéve a z o a s s z o n y á t , k i t (ugy) m é r e t t ü n k , hogy o a h a t ramaradottak köze v a l ó . 6 1 . S midőn eljövének Lot níínzetsegehez a k ü l d ö t t e k , 6 2 . íjfonda: Ime! Ti a tagadck népe v a g y t o k . 6 3 . í.íaidalc: Mi tÖbb! Elhozunk téged ahhoz, miben ák v i t a t k o z á h a k . 6 4 . S megadank neked a z I g a z a t , s mi igazak vagyunk. 6 5 . Hat h a l a d j tovább csaladoddal a z ej egy d a r a b j á n , kövesd h á t a i k a t , s n e f o r d u l j o n meg k ö z t e t d c egy sem, hanem h a l a d j a t o k , ahcgy megparancsol t á t o t t (nd<tdO . 66.' S Mi e l r e n d e l t ü k ezt a p a r a n c s o l á s t n e k i , hegy g y e k é r e ezdcndc (a b u r ; ö s c ^ e k ) levágva e r i meg a r e g g e l t . 67. S e l j ő v e a v a r o s népe (Örvendve) a h í r e s z t e l é s n e k . 6 8 . hlonda: Íme! Ezdc a z en vendegeim!

- 342 -

Hat ne gyalázkodjatok, 69' S tartsatok szamcai Allahot, s ne hozzátdc rarn szegyent! 70. htondak: Avagy nem t i l t o t t u k - e meg neked a teremtmények (elvezetet)? 71. Monda: Ezek (ime) a lányaim, ha (mégis) megteszitek. 72. Eletedre (0, Mihammd), ok mámorukban (haladnak) m^yakul van. 73. S elővette óícet a jajveszékelés napkeltekor. 74. S Mi megtevenk azok t e l j e s l e t ö r é s é t , s rajuk zápo­ roztuk a tii'^es vályog sziklakat.
I r

/

y

75. Ebben hat a bizonyságok azoknak, kik latnak a j e l d c b o l . 76. S ime! Ez a betartandó u t . 77. Íme. Ebbem hat a bizonyság a hivoknek. 78. S az erdő lakói ^ bizony bűnösök voltak. 79. S Mi elc^te'telt vettunk tolűk, s lam! Ók ketten a nyilvcinvalo utón. 80. Mert bizony Al-Hijr lakol m^hazudtoltak (a Mi) k ü l d ö t ­ terinket. 81. S Mi megadtuk ndcik kinyilatkozasainkat, de l e t t e k annak ellenzői. 82. S O biztonságos otthonokat vájtak a hegydcbe, K 83. S elővette acet a jajveszékelés r e g e i r e , 84. S nem segített rajtuk az, mit elnyertdc. 85. S Mi nem terantettük X Midian torzsé

343 -

a z egeket es a f ö l d e t , s mi a k e t t ő k ö z t , csak a z i g a z z a l , s lam! Az Ora e l j o v a i d . Hat b o c s a j t s nveg, (0, Muharamd ) gyonyÖru megbocsaj t a s s a l . 86. Lajn! Urad, O a Teremtő',: á Mindenttudó. 87. f-tert b i z a i y megadtunk neked h e t e t a n y o l c b ó l , s a Nagy Koránt. 8 8 . S ne roereszd szemedet a r r a , mit Mi közülük a ( h á z a s ) pároknak á l t a l a e l v e z e t e s s e t e t t u n k , s n e i s bánkódj m i a t t u k . S szegd l e szárnyadat a hivöknek. 89. í4ondd: íme! &i vagyok a n y i l v á n v a l ó ' f i g y e l m e z t e t ő , 90. Ahcgy Mi Idcüldiink azd<ra, k i k m e g o s z t o t t s á g o t akarncik. 9 1 . Azck, k i k r é s z e k r e tevék meg a K o r á n t . 92. S hat Uradra! Hat 9 3 . A z é r t , mit tettek. Mi mindegyiket k é r d ő r e v(xijuk

94. Hat h i r d e s d k i a z t , mi m e g p a r a n c s o l t a t o t t neked, s s z á l l j szen±>e a balvcinyimadokkal. 9 5 . Lam! Mi féken t a r t j u k t o l e d a c s u f o l o d o k a t , 96. Kik Alahhal ( e g y ü t t ) nas i s t e n t ( i s ) megtesznek. Hanem cic tiajd megtudjak. 97. íifert bizony Mi tudjuk, hegy beszűkül a t e k e b e l e d a t t ó l , mit mondanak, 9 8 . Hat magasztald a t e Urad d i c s o i s ^ e t .

- 34A

s le^y a leborulok közt. 99« S szolgaid Uradat, mignern eljo hozzad az Elkerülhetetlen, x

16. S z u r a A Me h (Ifekkai kinyilatkoztatás) A Mindenható es l ^ y ő r ű l e t e s Allah neveben

1. Eljo Allah parancsolasa, hat ne sürgessetek a z t . S legyen O Dicső, s í.ügassagos azdc f e l e t t , mivel Ot tarsitjak. 2. Ö küldi l e az angyalokat az 0 parancsolasanak Lelkével a r r a , k i r e akarja az O szolgálói kozUl, (mondván): Figyelmeztessetek, hogy nincs (nas) Isten, csak Én, hat tartsatok szanion. 3. u teremte meg az egeket es a földet az igazzal. S legyen 0 iAigassagos azok f e l e t t , mivel (Ot) t a r sitjak. 4. O teraiite meg az enbert a cseppbol, hat lam! Ez
egy nyilvánvaló ellentétel.
I I fi / ' /

5. S a jószágot O megteremte, nektek benne a melegítést X A halai

- 345 -

(ruházatot), a hasznalatot, s hogy ebbel egyetek.. 6. S nektek ebben az őröm, inidon hazaterelitek, s tnidon kihajtjátok 7. (legelni).

S az hordozza terheiteket az földre, hova nem juttok el, csak üggyel-bajjal magatok. Lain! Uratok a Megszánó, a Könyörületes.

8.

A lovak, öszvérek, szamarak, hogy felüljetek

rajuk,

s ékesség. S O megteremti azt, mit ti nera tudtok. 9. S Allahon áll merre tart az ul, s köztük (út) mi nem egyenes. S ha 0 a k a r n a , hat vezetne mind­ nyájatokat. -iO. O az,. Ki lebocsajtott vizet az égből, ne'ktek abboI i v á s r a , s abból a fak, melyekre méneket kuidíok. 11. Kikeleszti nektek á l t a l a a vetést, az olivat, dato-

lyapalmat, szőlőket, s minden gyümölcsből. íme! Ebben hat a bizonyság a népnek, kik gondolkodnak. 12. S O alárendelte nektek az éjszakát, a n a p p a l t , a napot es a holdat, s a csillagok is alárendeltek az O p a r a n c s o l a t á n a k . Lam! Ebben hat a bizonyságok a népnek, kik felérik. 13. S mit O megliagyott nektek a foldon különböző színeiben, hat lam! Ebben a bizonyság a népnek^ *

' kik emlíáceznek.

' , - 346 -

14. SO az, ki alárendelte nektek a tengert, hogy egyetek belőle f r i s s húst, s kiemeljetek abból az ékességet,
..
f

..
f

^}

f
f

f
t t

f
!

/
f f

ritelyet f e l ö l t o t d c . S latjatok a barkát, nx:ly siklik az':Ti, hegy vagyjatdk az O k i v á l t s á g a i , hátha tan halat adtck.. 15. S O vonulatokat v e t e t t a földre, hol tiíeghuzodhattok
f f

f

f

(rengéskor), -s folyókat, utakat, hátha tan vezet­ tettek,
— «•
f

ir

16. S jeleket (a foldon), s a csillagok á l t a l , hogy ok vezetve legyenek.
/
f

17. S az, ki terant olyan-e, mint ki nem teremt? Hat nan emlekeztek-e? 18. S ha t i szairba vennetek Allah kegyet, hat nem tudnátok annak szamát v e t n i . Íme! Allah a Megbocsajto, a Könyörületes. 19. S Allah tudja mit e l t i t k o l t c k , s mit kinyilvánítotok. 20. Azok, kikhez fohászkodnak Allcih h e l y e t t , nem teremte­ nek. seranit, s clc ( i s ) teremtettek. 21. {Azd<) holtak, nem tajiBSztatnak fel . 22- Istenetek Egy Isten. S azok, kik nem hisznek a
I f i
>

s ok nem érzik mikor

ff

Túlvilágban, hat sziveik tagadck, s cJ< (naguk) dölyfösek."
23. Nem kétséges, hogy Allali tudja mit eltitkolnak, s mit

- 347 -

I

II

k:r,;'}.!aLko2.i:7k. L..i;n! 0 x\<:xn s z e r e t i a d ö l y f ö s e k e t . lU. Líirioa tTwndva vnn n e k i k : Mit. n y i l v á n í t o t t k i Uratok? I k n d j á k : {Eiiek csupán) az' elodcJc l e g e n d á i ;
if
I f * f

^.;. Hc'^y öl<. hordóz?-ak t e r h e i k e t t e l j e s s é g é b e n a F e l t a i m d a s Napján, s azoknak í e r h e i k b ó l i s , k i k e t t u d a t l a n u l velyitcttei'C. Bizony bunck a2d<, miket hordoznak. 2-5. Bizony c s a l á r d teiT-'^et s z ő t t e k , k i k o e l á t t ü k , s e l j ö t t A l i a h , ( l e s u i t v a ) epitrne'nyük a l a p j a i r a , s rajuk szakadt a t e t ő z e t f e n t r ő l , s e l j ő v e rájuk a szenvedés onnan, anonnan nem erzekc-.ek. 27. í.fejd a FeltánGdas Napján ó k e g y v e s z t e t t e t e s z i d < e t , s mondja: Hol vannai<: a z £n t á r s a i m , atcikre vágytatok? Mcndják azok kikhez e l j ö t t a t u d á s : Kt-gyvesztettség, s l e r í 6 iVa a h i t e t l e n e k r e , i 3 . /Xlciket az angyalck írulaszíanal: el, miközben elkárhozzak. S megbékélést t a n u s i t v a n ragukat elte-

(inondjaik):

NcJB t c t t í i i k a r o s s z b ó l . Mi több Allah Tudója annaJ:, mit t e t t e t e l c . 29- Hat terjetcl< be a Pdcol k a p u i n , s ebben t i mindorüi<kcn orcidce. S nyccjorusag bizony s z á l l á s a a d ö l y f ö ^ c ö d b k n e k .

348 3o. S niondva van azdcnak, k i k őrizkednek: Mit n y i l v a n i t o t t k i Uralok? Mondák: A j o t . Azdcnak, kik jokal tesz­

nek a z e v i l a g c n szcp (szaruikra a v i s z o n z á s ) , r, o t t ­ honnak a T ú l v i l á g jobb i e s z . S gyönyör l e s z otthona a z orizkedcknek. 5 1 . Az Edca K e r t j e i b e tcmclc b e , iiv-ily a l a t t folyck fut­

nak, s benne nci<ik mit a k a r n a k . Ekcppen jutalrrazza Allah az ó r i z k e d c k e t . 32- Azokat, k i k e t a z angyalok jck]<:ont níjlasztanak
t I \ I !

el.

í/iondjak: Bckcssc^ r e a t d c ! T é r j e t e k ne a Paradl-c s a i b a a z á l t a l , mit tettetek.

3 3 . S nein csak a r r a yamaic-e ok, hegy Gljöjjend< h o z z á ­ juk az angyalok, av.i^y eljójjcai a p a r a n c s o l á s U r a d t o l ? (Meg azok i s ) igy t e t t e k , k i k o e l o t t ü k . S neni v i t t e okét A l l a h 34. S l e s ú j t o t t a bioribe, hanan iragulcat vittd-c büi-ibo, reájuk t e t t e i k bui^ie, Ü k"briViGÍel t e d c e t ' á z ,

mit k i g ú n y o l t o k . 3 5 . S rDCiidak a b a l v a n y i n a d d c : !ía Allah a k a r t a v o l n a , nát nem s z o l g á l t u n k v o m a Kaiía l u v a l sarrni t sen) rni , sein a t y á i n k , s nem i s t i l t c t t u n K volna nieg a z ü ( o a r a n c s o l a s a i n ) kivül scnnút. Eke;j;;f'ri Lettek

- 349 -

azck, kik

<Selé'ttuk. (S mas) a l l - e a küldöttekre, mint

a nyilvánvaló uzenes? 36. Mert bizony elkuldenk minden nemzethez külciottet, (nx^dvan): Szolgaijatd< Allahot, s kerüljetek el a hamis istenségeket. S kozíiluk kit Allah v e z e t e t t , s közülük, k i t magaval ragadott az eltevelyges. Hat haladjatd<: a foldon, s nézzetek mily beteljesedése a hazugoknak. 37. S t e (Q, Níjhaimad) őrized az ó j o vezet tetesűket. S lam! Allah nem vezeti a z t , ki e l t e v e l y i t , s nincs onei<ik partfcgo. 38. S <^ esküt tesznek Allahra hitiic törekvésével, (hegy) Allah nein taxrasztja fel a z t , ki meghal. Mi több! Ez a valós igeret Őrajta - s hanen a legtöbb eriijor nem tudja -^ 39. Hegy kinyilvánítsa nelcik a z t , miben különböznek, s hogy megtudjak azok, kik tagadtak: ok hazugok voltalc 40. Hanem a Mi'szavunk valamihez, ha Mi akarjuk a z t , hat n-iondjulí armak: Légy! S leszen. 41. S kik Allahert (lett-ek) menekültek, miután bűnbe estek, hát Mi elszállásoljuk dket a világon szépen. S a Túlvilág viszonzása nagyobb, ha tudnak!

- 35o -

0,2. Azck, kik á l l h a t a t o s a k , s Urukra hagyatkoznak. 43. S Mi nem küldtünk eló'tted (rrast)^ csak férfiúkat,

k i k r e Mi s u g a l l o t t u n k - Hat k é r d j e t e k a z Emlékeztető' n é p e t , ha t i nem tudtok. ~ 44. A bizonysagck, s az ira'sok a i t a l . d Mi i e b o c s á j t a n k neked a^ Emlékeztetőt, hcgv/ n y i l v á í i i t s d ki az errbereknek a z t , mi (rtHr) l e b o c s a j t á t o t t n e k i k , s hátha t a n gondolkodnak. 45- S biztonságban vannak-e azck, k i k g a z t e t t e t terveznek

az elcíl, ha Allal'i e l n y e l e t i cKet a f ö l d d e l , avagy e l j o hozzájuk a szenvedés onnan, honnan nem e r z a c e l i k ? 46. Avagy (nem) sújt j a - e O ókét ingadozásukért? S ok nen térhetnek k i . 47. Avagy s ú j t j a d<et m e g f e l e l m l i t e s s e l ? S larni Uratok a Megszánó, a Könyörületes.
í > 1

II

45. S nem l a t j a k - e , rhit Allan t e r e m t e t t v a i a i m b o i , '5 ncgy h a j l i k annak arnya j o b b r a , s b a i r a , ván Allahnais', s azok megalazkcxinalc? 49. S Allahii'iak borul l e , rrá lény az egeke.n, 5 a földen, /' igy az angyalok, s ck nem dölyfösek. leborul­

- 351 -

50. Ck félik nagiak f e l e t t Urukat, s azt teszik mi megparancsoltatott nekik. 51. S mcnda Allah: Ne végyetd< ket i s t e n t . Hanem 0 az Egy Isten, s Engem félj etek. 52. S Ove, mi az egeken es a fóldfán, s CVe a h i t v a l l á s raindorckke. Hat tartotck-e számon nnst, mint Allahot? 53. S mi nektdc van a kegyból, hat az Allahtol való. }fSi]á ha balszerencse érint t i t e k e t , hát néki sopánkodtok. 54- j&jd-ha 0 leveszi roiatd< az a r t a s t , hat lam! Egy csoport közületek Uratd< melle társakat a l l i t , 55- Hegy megtagadjak azt, mit Mi megadtunk nékik. Hat elvezkedjetek, najd megtudjatdc. 56. S ác megtesznek annak, mint nem tudnak, egy reszt abból, mit Mi adtunk nekik. Allahra! Hat számon lesz kérve tőletek az mit kieszeltetek. 57. S ac megteszik Allahnak a leanydcat. Legyen Dicső! S önmaguknak a z t , mire vágynak. 58. S ha meghirdettetne í^yikuknd< a leanygyennek, híit arca raegfdcetedve maradna, s haragra gerjedne. 59. S elbujdokol nepetoi. a rossz miatt, mi meghirdettetett
I . i i I .

I

f

i

neki (magát kerdezvoi): Fogja-e fel o azt semminek,

- 352 -

avagy temesse el a foldbeí Bizony gazul í t é l n e k . 60. Azokncik, kik nem hiszndc a Túlvilágban, gazsaguk ha­ sonló. S Allahe a Legmagassa'gosabb Példa. 0 a Nagy­ szerű, a Bólcs. 61. S ha Allcih a bfínck á l t a l venne az enrbereket, hat nem hagynám^ í ^ y ) elélenyt (sem), hanem 0 k é s l e l t e t i <?icet a k i j e l ö l t terminusig, s ha eljo idejük, hat nem kesldcedhetnd< (egy) orat (sem), s nem i s siethetnd<. 62. S <Sk 'azt teszik meg Allahnak, mitől ^
f

irtóznak,
./ '

ti

s nyelveik hazugságot adnak elo, hogy övek a szép. Nem kétséges, hogy övek a Pokol tííze, s ok elhagya­ tottak lesznek.
.. -• I I I

II

63. Allahra! Ml elkuldtunk (prófétákat) előtted a nem­ zetekhez, s megszépítette nekik a Satan t e t t e i k e t . Hat o az o oltalnazojuk ma, s övek a fájdalmas szenve­ dés. 64. S Mi csak azért bocsajtottuk l e reád az I r a s t , hegy kinyilvánítsd nekik a z t , miben 'ée. külcánbó'ztek, s (legyen) Utrautataskoit, kegyel árkait a hivcl<: népének. 65. S Allah lebocsajtott az egbol v i z e t , s é l e t r e k e l t e á l t a l a a főidet, annak halála utcín. Lam! Ebben hat a bizonyság a nepndc.

.rVí

- 353 -

kik meghallanak.

,

66. S íme! A narha nektek t a n u l s á g . Mi i t a t u n k t i t e k e t a b b ó l , mi annak hasában, mi a hulladék, s a ver ivóknak.

k ö z ö t t i , t i s z t a t e j , mi Í z l e t e s az ( a z t )

67. S a datolyapalnH gyümölcséből, s szó'lc&ol, melyből a rmmort vesziteJ-c, s a j o t á p l á l é k o t . Lam! Ebben hat a bizcsiysag a népnek, k i k fel é r i k . 68. S s u g a l l o t t a t e rad a mehre, (mcndvan): Vedd ma­ fákat, , s azt mit

gadnak a h2gyd<et o t t h o n u l , s a beborítanak.

•- // .. / 69. f.fajd egyel minden gyümölcsből, s kövesd Urad ú t j a i t , mik (náced) behódoltak. S k i j o annak b e l s e j é b ő l
"
ir

t

i

az i t a l , annak különböző s z í n e i b e n , s benne a g\'Gg>ailas az erbereknek. Lam! Ebben hat a bizcxiysag a népnek, k i k gondolkodnak. 70. Allah megteremtett t i t e k e t , najd e l n u l a s z t S k ö z t e t e k ki visszavétátetik titdcet.

a 1 eg szanál na sabb é l e t ­

szakaszba, hegy ne tudjcr. a tudás u t á n senmit. Lam! Allah a ívíindaittudo, az E r ő s .
' f t f r

7 1 . S Allah k i v á l t s á g b a n r é s z e s í t e t t e néhányatokat raasck f e l e t t a gcsidoskodasban. S azcíc, k i k k i v á l t - sagban r e s z e s u l t d c , nem adjak a t gcaidoskodasukat

- 354 -

azcknak, kiket jobbjuk b i r

, h c ^ ebben Ük

egyénióek legyendc. Hat Allah kegye.-e az, mit megtagadnak? 72. S Allah megtett nektek iragatokbol felesegeket, s megtett nektek feleségeitekből fiakat, und<akat, s ó gcndoskodik rólatok a jcKbol. Hat a hamisban hiszndc-e, s Allcih kegyet O tagadjak? K 73. S imádjak, mi Allahai k i v u l i , s mi nem b i r ne­ kik gcodoskodassal az egekből, s a földről egyáltalán, s (miknek) nincs képessege? 74. Hat ne vessetek peldat Allahnak. Lam! Allah tudja, s t i nem tudjatok. 75. Pe'ldát v e t e t t Allah: (Van) a rabszolga, ki maga a tulajdon, nem képes seramire, s (van) az, kinek megadtuk T^lúhk a szép gondoskodást, s o' áldoz abb^l titokban es nyiltan. Egyenlo'ek-e? Dicsó'seg legyen Allahnak! Mi több, legtöbbjük nem tudja. 76. S peldat v e t e t t Allah: Ket ferfiu, egyikük nena, nem k^pes samúre, s o teher az orgazdáján. Akármerre iranyitja az 6't, nem lioz j o t . Egyenlo-e o azzal, ki elrendeli az igazságot.

X Rabszolgák

- 355 -

s o az egyenes

csvényen?

77. 5 Allahe, (mi) Lathatatlan az egeken, s a földön, s az Óra dolga nem (nas), mint egy szeripillant a s , avagy az közelebb. Lam! Allah Mindenre ké­ pes. 78. 5 Allah vezet ki titdcet anya'itdc hasából, (s t i ) nem tudtok semmt, najd 0 megteszi nek­ tek a h a l l á s t , a l a t a s t , s a szivet, hátha tan halat adíck. 79. Nem lat jak-e az eg levegőjének alárendelt iradarakat? S nem t a r t j a eket, csak Allah. Lam! • Ebben'hat a bizonyságok a népnek, kik hisznek. 80. S Allah megtette nektek otthonaitdcbol a nyug­ vóhelyet, s megtette nektdc a jo'szagd< boréból
.. /'

/

f

f

az otthont, mit könnyűnek találtok vándorlást ok napján, s a napc«, (miden) megtelepedtek, S gyapjat, szőrméjét, szerzetet, (hogy xegyen) bútornak, kényei ennek egy időre. 81. S Allah megtett nektek abból, mit 0 teremtett árnyas helyet, s megtett nactek a hegyekben bú­ vóhelyet, s megtett netctek f e l ö l t ő t , mi meg­ őriz titeket a melegtol, s felolto't, mi megőriz titeket saját meggondolatlansagtcktcíl. Ekeppen *sátor

- 356 --

"

í

t

f

/

ff

viszi 0 végbe kegyet rajtatok, hátha tcin megbékéltdc. 82. S ha (^ elfordulnak, ha't rajtad ^11 (0, Mihamnad) a nyilvánvaló üzenes. 83. a< tudják Allah kegyet, majd megtagadjak azt, s legtöbbjük h i t e t l e n . 84. S a Napon Mi feltari-asztunk minden nemzetből egy tanút, majd non kapnak engedelmet azck, kik t a ­ gadtak, s nem teheiik jova. 85- S midói meglátják azok, kik bűnbe estek a szenve­ dést, hat az nem enyhül meg róluk, s nern tatnak vissza. 86- S miden meglátják azck, kik társakat á l l i t o t t a k (Allahnak) ta'rsaikat (a bálványdcat), mondjak: Unjnk! Ezek a mi társaink, akildiez mi imádkoztunk Te helyetted. S cí: feléjük vetik a mcxidast: Bizony ti hazugok vagytcdc. 87. S ezen a Napon ck felajánljak Allahnak a meg­ békélést, s e l t e v e l y i t e t t e c5<et az, mit kie­ szeltek. 2>'&. Azoknak, kik tagadnak, s gátat emelnék Allah íre utján, gyarapitjuk a szenvedést a szenvedés f e l e t t , miáltal rontottak. 89^ S a Napcn Mi feltámasztunk minden nar^etben egy tcinut cximaguk (nemzete) ellen, s elhozunk téged (0, Kiihanmad) tanúként tar­

. - 357 -

ezek e l l e n . S Mi l e b o c s a j t o t t u k nel<ed az I r a s t megnyilvánítva (abban) mindent, U t n u t a t c k e n t , kegyelerrkent, s h i r d e t é s k é n t a megbékélácnek zulmanoknak). 9o. Irnei Allah az igazságot, a h e l y e s t r e n d e l i e l , s megadonanyozasat a rokonoknak, s veget vet a l e d e r segnek, a csalárdságnak, az e r k ö l c s t e l e n s é g n e k . S 0 int t i t d c e t , h á t h a tan raegemlékeztek. (jm-

' 9 1 - S t a r t s a t o k be Allah e g y e z s ^ e t , ha egyezségre l e p t e t e k , s ne szegjetek meg az e s k ü t , miután k i j e l e n t e t t e t e k a z t , s bizony m e g t e t t e t e k Allahot r a j t a t o k k e z e s s é . íme! Allah t u d j a , mit t e s z t e k . 92. S ne legyetek olyanok, mint a z ( a s s z o n y ) , azt,

k i f o s z l a t j a c e m a j a t miután m e g e r ő s í t e t t e

szálakra bontvan, s t i eskiitíSket amitasnak v e ­ s z i t e k rmgatdc k ö z t , hegy a nemzet t e k i n t é l y e ­ sebb l ^ y e n (tras) nemzetnél. Hanem megpróbál t i t e k e t Allah á l t a l a , s bizony k i n y i l v á n í t j a 0 nektek a Feltámadás Napján a z t , miben k ü ­ lönböztetek. 93- Ha akarna Allah, hat megtenne t i t e k f t
'
" r

egy

nemzette, hanem 0 eltevelyití,'kit akar, s vezeti, kit akar. S számon kerettetik az, mit tettetek.

- 358 -

94. S ne vegyetek eskűtc^et ajTútasnak nagatck közt, hisz megcsúszik a lab, annak rogzitese után, s megízlelitek a rosszat, miáltal gátat emeltetek
t t í '

Allah utján, s nektek a hatalrras szenvedés. 9"5- S ne váltsatok Allah egyezséget aprópénzre. Íme! S mi Allahnal van, az jobb nektek, ha tudjatd<. 96. S mi veletek van, veszendőbe m^^', s mi Allah­ nal, az megmarad. S bizony Mi megjutalmazzuk azckat, kik állhatatosak voltak, s beruk a j o által,mit t e t t e k . 97. Ki jdíat cselekedett, f é r f i , vagy no, s az hivő, hat hü felélesztjük ot üdvös é l e t t e l , s megju­ talmazzuk dket. Bénik a jo á l t a l , mit t e t t e k . 98. S midőn olvasad a Koránt, hat keress menedéket Allahban a Satanto^, a k i v e t e t t ő l . 99. Irne! Annak nincs hatalma azdccxi, kik hisznek, s Urukra hagyatkoznak. 100. Hanem az o.hatalma (csak ) azokon, kik hozza fordulnak, s azokon, kik társakat állítanak
" t

(Chozza).
101, S midőn Mi felvaltjuk az (egyik) kinyilatkoz­ tatást a (másik) kinyilatkoztatás helyebe .- s Allah a legjobb tudója annak, mit 0 kinyi­ latkoztat -, mondjak:

- 359 -

Hanem t i vagytck a kieszelóíc. Mi több, legtöbbjük nem tudja. 102. Jtondd: Kinyilatkoza ezt á Szent Leldc az

Uradtol az igazzal, hogy megszilárdítsa azckat, kik hisznek, s ütrmtatokait, s hirdetésként a m^bdcéloícnek (nuzulnandcnak). 103. Mert bizony Vá. tudjuk, hegy (5c mondjak: Hanem (csak) egy halandó tanitja o t . S a nyelve annak, k i r e Se hamisan osloznak idegen, s ez (pedig) iszi;a Arab nyelv. "^

104. liae! ' .k nem hiszik Allah kinyilatkozasait, hat / H a h nerr vezeti cícet, s övek a fajdalnas szenvedes. 105. Hanem kieszelik a hazugságot azok, kik nem h i s z ndc Allah kinyi latkozasaiban, s ezek ok, a hazugok. 106. Ki megtagadja Allahot h i t e után - kivéve az, ki kényszeríttetett, s szive njaigodt a hit á l t a l - , s hanem ki könnyebbséget lel a hitetlenségben, hat reájuk Allah haragja,s övek a hatalnas szaivedes. 107. Ez hat, miáltal az evilági eletet ertdceltdc
/
I I

tul a Túlvilág f e l e t t , s Allah nem vezeti a h i t e t lendc népet.

;< Gábriel

- 36o -

108. Ezek azok, kiknek A l l a h p e c s é t e t

tett

sziveikre,

h a l l a ' s u k r a , l á t á s u k r a , s ezek a seninibe vevők. 109. Nem k é t s é g e s , hegy ok a Túlvilágon a v e s z t e s e k . 110. í.feijd lam! Azoknak, kik menekültek miután

b o m l a s z t o t t á k , irajd t o r t e t t e k , s á l l h a t a t o s a k l e t t e k , h a t lara! urad ezután (szamskra) híegbocsaj t o , Kcnyoml et e s . 111. A Napcn minden l e l e k iragarol e r v e i , s v i s z o n o z t a t i k minden leieknek mit t e t t e k , s nem karhoz­ tatnak e l . 112. S Allah p e l d a t v e t : A t e l e p ü l é s , mi b i z t o n s á g o s v o l t , s nyugodt, e l j ő v e hpzza annak gondoskodása bőséggel minden h e l y r ő l , s az niegtagadta A l l a h k e g y e t , s megizl el t e t t e Allah v e l e a z ehseg, s a r e t t e g é s ö l t ő z e k e t a z á l t a l , mit máveltek113. Mert bizony e l j ö t t hozzájuk a klildött kozuluk, s ck írjeghazudtolták <^t. S véve óífet a szenvedés, s ok bűnbe e s e t t e k . l U . Hat egyetek a b b ó l , mit A l l a h nektdc a d o t t íTÉ^engedetikent, íidvoskent, s a d j a t d : h a l a t Allah kegyéért,

- 361 -

ha Ot szolgáljátok. 115- Haneia O megtiltotta nektdc a teteraet, a v e r t , a disznóhúst, s mi másnak, cúnt Allahnak szentelt e t e t t . S ki arra kesiyszerult, (de) nem vágy­ ból, sem törvényszegésből, hat lamí Allah a M^^>ocsajto, a Könyörületes. 116. S ne racndjatok a r r a , mit nyelvetek i r l e , hazc^ szót: *Tz megengedett s ez t i l o s " , hegy k i e s z e l ­ jetek Allahra a hazug szót. Irae! Kik kieszelik Allahra a hazug szót, nem boldcgulnak. 117- ifivezetCidc)-kevés, s ovóc a fajdalnas szenvedés. 118. S azoknak, kik Zsidók megtiltottuk, mit-Mi elbeszéltünk n áced a z e l ő t t . S Mi nera vittük bűn­ be ocet, hanem orasgukat v i t t e k bűnbe. . 119- i&jd lam! Urad azoknak, kik rosszat cseldcedtdc tudatlanságból, majd ezután buhbai^tot v a l l o t t a k s ra^javultak, lam! Urad ( e z c ^ ^ ) ezután KSegbo-

c s a j t i . Könyörületes. 120. Íme! iáiraham nemzef j^olt, (mi) Allahban bizonyos v o l t , s egyenes. S o nem volt oalvanyimado; 121. Halat ado az O kegyéért, s 0 kivalaszta o t , vezete ot

- 362 -

az egyenes ösvényre. 122. S Mi inegaclank náci a világon a szépet, s o'a T ú l v i l á ­ gon a jocselekedetuek között. 123. I'fajd sugallottuk neked (O, Mihanmad): Kövesd Ábrahám felekezetet egyenesen, s ne légy a bálványimádók kösül. 12A. Hanem k i j e l ö l t e t e t t a szcnbat azoknak, kik különböze­ ndő benne, s lam! Urad i t e l jen közöttük a Feltanadas Napján abban, miben különböztek. 125. Hivj Urad utjara bölcsességgel, szép intelenii>el,

s érvelj nekik a r r ó l , mi a szebb ( u t ) . Lam! Urad a Legjobb Tudója annak, ki letevelyedett az O u t j a r o l , s O a Legjobb Tudója a jol v e z e t e t teknek. 126. 5 ha bűntett de, hat büntessetek ugy, ahcgy biintetve v o l t a t d c . S ha állhatatosak vagytok, hat bizony jobb az állhatatosaknak. 127. S l ^ á l l h a t a t o s (0, Mihaimmd). S a t e á l l h a t a t o s s á -

god nem (mas), mint Allahtol jövő. S ne szánd meg acet,» s ne szúíkitsen be a z , mit ok annanj^odnak. t 2 8 . Laán! Allah "azökkail vari, kik orlzkedndc, s kik jótevők.

- 363 ' . 17. S z u r a Al - Iszra (Mekkai kinyilatkoztatás) A Mindentudó es Koiyoruletes Allah neveben

tt f'

"

I

I

I

r

1. Legyen Dicső O, ki elvezette az O szolgálóját é j j e l a Se'rthetétlen Szentélyből ^ a Távoli Szentélybe ^ , . melynek kornyéket ml m^aldo.ttuk, hegy lattassuk v e l e . .a Mi bizonyságainkat. Lam! O a Meghallgatci, a Lato.
t t • • t t

**

2. S Mi megadank Nípzesndc .az I r a s t , s megtettük azt Utirutataskent Izrael fialnak, (mondván): Nevegyetek Rajtam kivul (mas) Orizöt..
.A
,'\

) sarjai (azoknak), kiket Mi hordoztunk Not/val. Irae! 0 hcílaado szolgáló v o l t . 4. S Mi e l r a i d e l t u k Izrael fiainak az Írásban: S t i bizony rontani fogtok a foldoh kétszer, s (magato­ kat) nagy magassagossagnak k i á l t j á t o k k i . 5. S midőn e l j ö t t az ideje egyiknek a kettőből. Ml rátok kuldenk a 141 szolgálóinkat, a legszilárdabb H Mddca K Aksa mecset Jeruzsalénben H

,

-364 -

hatalmasak e l e i t , s.éle feldulak (a t i ) otthonaitokat. S ez (^gy) bevcseztetétt igeret. 6. ISíjd visszaadtuk ntíctek a fordulatot ellenükben. - s megtamqgatank titeket vagyonnal, fialdcal. s meg*tevehk t i t ^ e t szánban tobbndc. 7* (Mondván): .Ha jot tesztek, hat magatoknak tesztek j o t , s ha rosszat .tesztek, hcít azt nékik. Mid^ e l j ^ e . a másik ( i t e l e t ) , (Ifi ellenetek kuldtiidc szolgálóin­ k a t ) , hogy ronba döntsenek, s (hegy) itanyitsanak t i t e ­ ket belépésre a Szentélybe, ahqgy ck először bel^>tek, s vigyek veszendőbe azt, nún veszendőbe viven ( a z t ) . 8. Uratok azon v£ui, hegy me^^yelmezzen náctek, de ha megismetlitdc (tettetdcet), h^t.£.íl i s megismétel jiSc (tettünket). S Ifi megtevaik a Poklot a h i t e t lendc zackajaul. 9. Lam! Ez a Korán azt v e z e t i , ki .egyenes, s hirdeti a hivooiek, kik jókat cseldcesznek, hegy övek a nagy ber. l o . S azok,, kik nem hisznek a Túlvilágban, hat Mi e l ő ­ készítettük szaoicra a fajdalnas szenvedést. 11.. S fohászkodik az enber a gyarlóhoz, (ahcgy) o fohasdcodik a jóhoz. S az enber elhőuiaikodott volt. 12. S Mi megtevenk az e j t , s a nappaltká bizonysággá. S elsötetitenk az éjjel bizonyscigat, hatalnaskod tak,

- 365 s megtevenk a nappal bizonyságát láthatóvá, hogy kívánjatok líratok kiváltságát, s tudjatok nieg az evek szairbavetelet, s a szanvetést. S Mi minden dolgot részletesen részleteztünk. "

13* S minden enbemdc odaerősítettük sorsat az o nya­ kába, s m előhozzuk náci a Feltámadás Napján a könyvet, melyet o szelesre tárva talál.

14* (S mondva lesz hoci): Olvasd Könyvedet. S elegendő l e s z (saját) lelked a Kapón elloied szaunvetmek. 15* S ki jpl vezetett, hat hfunem az o l e l k e n ^ ' j o vezetése, s ki eltévelyedett, hat az (lelke) ellen tévelyedett. S nem v i s e l i el terhelt lelek a másik terhet. S Mi nem bimtetioik addig, mig^el nem loildjiüc a k ü l ­ döttet.
» • • ' • • * ' "»

16. S ha Mi el akarjidc pusztítani a t e l q x i l e s t , hat e l r e n ­ deljük azt (annak), kik könnyen eltek benne, s » l l ,.
* * ' t

lesztettdc benne, maijd érvényre jut a Mondás, s Mi azt a semnivel tesszidc ^yenlove. 17. S hány nemzedácet pusztít ott uidc el Noe után! S Urad e l l e n d ő az o. szolgálói bűneit Meglátni, s Érte­ sülni (azokról). 18. S ki az (életet) siettetni akarja, hát Mi megsíettetjúk ndcí arnit Mi akarunk, s annak, kinek Mi akarjuk. Majd megtess^Jik ndci a Poklot, hova elér

366

megróva, megmaslthatatlanul. 19* S a z , ki a Túlvilágot akarja s oda tordcszik tordcvessel, s ó'hlvó' hát ezdcndc tördcvese háládatos. 20. S mindkettót ellátjuk.ezeket i s , azokat i s Urad bő­ kezűségéből, s nincs elza^rva Urad b ^ e z u s ^ e . 21. Nézd, hogyan részesítettük kiváltságban egyiket a nasik felett^ s bizony a Túlvilágon nagyobbak a fo­ kozatok, s nagyobb a k i v á l t s á g . 22. S ne tegyél in^ Allahhal nas i s t e n t , mert megróva, elhagyatva fllsz l e . 23. S elroidele a t e Urad, hegy csak Ot imádjatok, s a szülékkel jok l ^ y e t d c . S midőn e l é r i egyikü­ ket,vagy mindkettőit nálad az öregség, hat ne mondd n4cik: Pfuj! S ne taszitsd ki okét, hanem mondj nekik nenes mondást. 24* S ereszd l e ndcik a meghódolás szárnyát kegyelent>ól, s mondd: Uram! Kegyelmezz m ^ mindkéttejükndc, a h c g y ' ^ oigem kicsin neveltdc. 25. Uratok a Legjobb Tudója annak.mi (rejtőzik) bennetek. S ha jdcat cselekesztek, hat lam! O Kiegbocsajto annak, ki (Hozzá) fordul.

367 -

26. S add meg jarandúsagat a rokonoknak, szűkölködőnek, s a vándornak, s ne tékozoljatok td<ozlas5al. 27» Lán! A tdcozlok a Satan fivérei voltak, s a Satan (pedig) az ^Urának tagadója. 28. S mid^n szeirbefordulsz vélük, kívánva a kegyelmet Uradtól, (mit) remélsz, ha't mondj nekik ésszerű s z ó t . 29. S ne tedd meg kezedet összelancolva nyakadhoz, s ne tárd k i azt t e l j e s kitdírassal, hanem u l j l e meg­ feddve, l e t a r o l v a . 30. Lam! Urad annak tarja ki az O gondokodasat, kinek akarja, s (annak) meri sziken^ (kinek 6 akarja). Imc! O szolgálóiról É r t e s ü l t , (azokat) Latja. 31. !5 hé ö l j e t ^ m ^ ^ e r t í i á c e i t é k e t f e l y ^ a n i n c s t e l e n segbe (ecestól); Mi gondoskodunk róluk es rolatd<i Lam! Az o megölésük nagy vetek. 32. S ne közeledjetek a paraznasaghoz.. Íme! Az lederseg, s rossz u t . 33- S.ae ontsatok ki e l e t e t , mit Allah m e g t i l t o t t , kivéve az igazzal. S ki helytelen ö l e t t e t e t l e , hat bizony . in^tevenk utódjának a hatalmat, s ó' ne vigye zasba az oldcklest. Lam! O a pártfogolt. tul-

-368-

34« S ne közeledjetek az aiva vagycxiauioz, csak azzal, ml szebb, mign^ éleri ereje t e l j é t . S tartsatok meg az .egyezséget. Lam! Az egyezségért felelni fogtok. 35« S tartsatok meg a mertekét, ha mertdc, s súlyozzatok helyes merl^ele^sel. Ez jdbíb, s szebb a b e t e l j e » i l e s . 36. S ne á l l j (ámelle), mihez ndced nincs tudásod. L ^ ! A hallás, a latas, s a sziv melye, ez mind megkér­ deztetik'eiírol, •• 37. S ne menj a földoh ujjarává. Lam! Te nem tq^eted szét a földet, s nem érheted fel a h l y e k e t iragassagban. 38. S mindez a rossz irtózatos Uradnál. 39* Ez hat (egy rész) at^cíl, mit si^allott náced a te Urad (O, Mihannad) a bölcsességbe. S ne t ^ y meg Allahhal ^[yCitt mást i s istenhdc, mert kűlőnboi a Pokolba vetetsz megkoiholva, elhagyat tátva. 40. Skiváflasztott-c'titdcet Uratok «5, Mekkaiak) fiaitok á l t a l , s hogy ő Kfiganoz vette a nSi angya­ lokat? Léml Bizony mondjatok hatalmas mondást. 41. Mert bizony Mi megnyilatkozunk ebboi a Koránban, hegy emldcezzcndc, de ez nem növeli bennük.

- 369 -

csak az idegenkedést. 42. Mondd (O, KUhairriad): Ha mas istenek ( i s ) lennének 6..e'le. ahogy mondjak,.hát bizony keresnek az utat a Trónuson (lev<í Ur) e l l e n . 43. Dicsértessek 0, s legyen O magasságos azok f e l e t t , kikről azt mondjak: magasságos, nagy. 44. Maci ad halat a hét raenyorszag, s a fold, s ki csak rajtuk van. Legyori az bannl, az 0 dicsőséget zengi. S hanem t i nem fogjatok fel az o magasztalasukat. Ime! 0 az Irgalmas, a Megbocsájto. 45. S midőn olvasa'd a Koránt, hat Mi megtevenk közted es azck közólt, kik nem hisznek a Túlvilágban, egy elrejtett gátat. 46. S Mi megteva:ik sziveikre a l e p e l t , (ne) hogy felfogjak a z t , s füleikre a süketséget. S midőn meg­ érni ócezel Uradról a Koránban egynagaban, hat ók hátukat forültjaic id^eínkedve. 47. S Mi vagyunk a Legjobb Tudói annak, mit hallanak m ^ midőn téged hallgatnak, s midé&i (titkon) t a n á ­ csot vesznek, s midoi mondjá<a bűnbe esettek: Ti csak egy elkápráztatott férfiút követtek. 48. Nézd, hogyan vetik neced a példákat, s e l t e v e l y e denek, s nem képesek (megtalálni)

- 37o -

az u t a t . iiS, S tnondalc: Mldon mi csent s tőVmelcac vagyunK, hát f e l tanasztatank-e uj teremtményként? 50. I»&3ndd: Legyetek sziklak, vagy vas, 51. Avagy teremtmény, mely kebletekben nagyobb szik. Nkjd mondjak: Ki hoz vissza minket (az életbe)? I-íondd: Az,Ki e l i i ^ i t o t t t i t d c e t először. í^jd n>egcs<5valjak neked fejeiket, s mondjak: Mikor lesz ez. Mondd: Talím, hogy kózelg.. 52. A Napon 0 hiv t i t e k e t , s t i valaszoltdc az 0 Dicső­ ségével, s gondoljatck, hegy cscik keveset t a r t o t t náctek. 53. S mcxidd az En szolgaloinnak,(hegy) mondjak azt mi a szebb. Íme! A Satan viszályt szo közöttük. Íme! A Satan az oibemek nyilvánvaló ellensége. 54. Uratok a L^jcbb Tudotck, s ha O akar, hat megkegyel­ mez nedctek, avagy ha akar, hat megbüntet t i t e k e t . S Mi nem küldtünk t ^ e d (O, iAjhamiad) reájuk megorzcndc. 55. S Urad a L€gjcbb Tudója aniiák, k t az egeken, s a földön, s bizony líi kiváltságban reszesitenk a prófétákat ^ y i k e t a másik f e l e t t , s megadtuk . . Dávidnak a Zsoltárok könyvet. 56. Kicndd: Fohászkodjatok azokhoz, kiket

- 371 -

t i sej tettet de (Siely e t t e , s (kik) nem blmak meg­ szabadítani a csapástól, mi rajtatok, sejn á t v á l t o z ­ tatni. :, » .r.

•57. Azok, kik fohászkodnak, s vágyjak az utat Urukhoz, melyik a legközelebbi, hat ck kivanjak az ő kegyel­ met, s félik az 0 büntetését. tetése figyelmeztető. ., • 58. S (nincs) település," mit Ml le ne rcni>olna;nk a Feltámadás Napja e l ő t t , avagy szomyu szenvedessél (ne) büntetnénk. Ez hat, mi,sordcba fektetve a Könyvben. 59. S hem akadályoz Minket, hogy elküldjük a bizonyságokat, csak hegy meghazudtoltak azt az'elodok. S Mi megadtuk "nianudnak a tevétehaiet látható j e l ü l , s elkarhozak a z t . S Mi nem küldjük a bizonyságokat, csak r i a s z ­ tásul. Cot S Mi mondánk ndced: Íme! A te Urad körülöleli az ^-^.tberdcet, s Ml mcgtcvenk a l a t a r a s t , mit mi l á t t a t t u k veled,csupán kísértésül az efrberdcnd<, s (ugyanúgy) a M^atkozott Fat i s a Koremban. IM ijesztjíik Acet, s ez nem gyarapítja <9cet, csak nagy zsarnoksággal. 61. S midőn mondánk az angyaloknak: Boruljatok l e Ádám­ nak, hat leborulanak, kivéve I b l i s z t . Lam! A t e Urad bün­

- 372 -

íáonda: Boruljak-e l e aruiak, k i t Te agyagból tertíntel? 62. Monda: Latod-e ezt, k i t Te felern becsülsz? Ha v i s s z a ­ t a r t a s z engem a Feltanndas Napjáig, hat en kevés k i v é t e l l e l lesújtok sarjaira.

63. Monda (az ü r ) : Menj, s ki téged kcvct közülük, hat j u t a l ­ mai Pokol a jjitalrruk bőséggel, 64. S izgasd közülük, k i t tudsz hangoddal, s hozd reájuk paripádat, s laoadat, s légy társuk a vagyonbcín, s gyennekekben, s igerj nekik. S nem iger nekik (rmst) a Satan, mint amitast. 65. Lam!-Szolgálóimra nincsen neked hatalmad. S elegendő a te Urad Orizonek.
ti

,

66. A t i Uratok az, Ki k é s z t e t i nektek a barkát a tengeren, hegy v^yjáfokaz O bokezusegeíDol. Lam! (5Könyörüle­ tes veletek. 67. S mid*:^ csapás er t i t e k e t a tengeren, hat e l t e v e l y i tendc azok kikhez fohaszkodtdc, csak 0 nem. S midőn O m^tnenekit t i t d c e t a szárazföldre, t i szentje fordul tok, s az eirber tagadó.

68. Biztcnsagban vagytdc-e, ha 0 ra^ok borit ja a földoldalt, avagy rátok küldi

- 373 -

a honwkvihart, majd nem l e l t e k nagatdknak őrlzot? 69. Avagy biztonságban vagytok-e, ha ó v i s s z a t a s z í t t i ­ teket belé megegyszer, s ellenetek küldi a szelor­ kánt, s megfúllaszt t i t e k e t , miáltal tagadtatok, majd nen l e l t e k magatoknak Ellenünkben megtorlót? 70. Mert bizony, Ml becsulenk Adam f i a l t . S Ml hordozzuk a<et a szarazfotdohV(tengeren, s gondoskodunlc nácik a jókból, s kiváltságban reszesitenk Ókét sokak f e l e t t azok közül, kiket Mi kiváltsággal teremtenk. 71. A Napon, Mi összehívunk minden eííi>ert az o feljcgyzesukkel, s kinek megadatott az o könyve a jobbjában, hat ezek olvassak kaiyveiket, s szemernyit sem vezettetnek bűnbe. 72. S nnajdnem,hogy megkísértenek téged(0, Mihcmimd) abban, mit Mi sugallottunk neked, hegy eszeld ki Ránk a rmst, s bizony vegyenek téged cinkostcu.*snak. 74. S ha Mi nem 5^:1 larditank meg leged, hat bizony majdnem fel^juk'hajlottal egy keveset. 75. Akkor Mi meg í z l e l tettük volna a kétszeres (büntetését)

- 374 -

az életnek, s kétszereset a meghalásnak, najd nem l e l t e i volna magadnak Ellenünkben pártfogót. 76. S majdnem elijesztenek t ^ e d a földről, hegy kimenesszendc abból, s ék nem maradnának utánad, csak keveset. 77. Ez a Mi metódusunk (azdcnak) kiket íAi elkuldottühk el óit ed küldó'tteinkbo'l, s nem leled a Í4i metódusunk­ nak megvaltoztatojat. 78. Tartsd meg az imát naplementekor az e'ji sötétségig, s (olvasd) a ferant pirkadatkor. Íme! A Korán (olvasása) pirkadatkor t a n ú s í t o t t . 79- S az e j j é l b ó l , hat ébredj fel a r r a , ez adomány ndced. Talán feltámaszt Urad a dicsőséges sorsra. 80. S mondd: Uram! Terits be engem igaz b e t e r e s s e l , s menessz ki engem igaz kimenessel. S tedd meg nekem Szinedbél a hatalimt, pártfogást. 81. S mondd: Eljőve az igaz, s szertefoszlott a hamis. Lam! A hamis szertefoszló. 82. S Ml megnyilvanitjuk a Koránból a z t , mi gyogyito, s kegyelmet a hivoknek, s (az) ne gyarapitsa a bűnösöket, csak elvészejtesben. 83. S midőn Mi kegyben reszesitenk

- 375 -

az enbert, az szerbe fordul, s oldalara d ó i . S midőn megérinti ot a kócsag, hat kétségbeesett. 84. Mondd: Í4indenki a maga feje szerint cselekszik, s a t i Uratok Legjobb Tudója annak, kinek útja jol v e z e t e t t . 85. S raegkerdezenek téged a Lelekro'l. Mcndd: A Lelek az en Uram elrendeléséből, s nem adatott meg udctek a tudásból, csak kevés. 86. S ha Mi akarnánk, hat elmenesztenőik a z t , mit Mi náced sugallóttünk, majd nem l e l s z magadnak ebben Ellenünkbén o r i z o t . •. ;

87. (Hanem) a kegyelem csak az Uradtol (való). Lam! Az 0 kiváltsága reád nagy* 88. Mondd: Ha bssffigyülekeznének az emberek es az dzsinnek abban, hegy elhozzanak egy olyan Koránt, mint ez, hat nem hoznának el i l y e t , mégha egyik a rmsikanalc s e g i t o t a r s a xs lenne. 89» Mert bizony Mi megnyilvanitanlc ebben a Koránban minden példából, de a legtöbb eirber e l u t a s í t j a , kivéve a tagadást. • ..!

90. S mondák* Sosem hiszünk neked addig, mig ki nem fa­ kasztod ndcunk a földből a patakot.
t f ' 0

91. Avagy legyen neked ^gy kerted datolyapalmaval, szó­ lóéi, $ ki fakasztatnak a folyók

- 376 -

amctt b á f s e ^ e l , 92. S reíínk d i l v a s z t a t i k a z eg darábonl<<int, ahogy a z t el v e z e t t e d , avagy hozd el A l l a h o t es a z angyalokat egy c s a p a t b a n . 9 3 . Avagy legyen náced otthonod d r á g á k é b ó l , avagy hágj fel

a z égbe, s akkor sem hiszünk fclhágásodban a d d i g , rnig l e nem hozod ránk az I r a s t , mit o l v a s u n k . Mondd: Dics6seg legyen U r a m a k . Vagydc-e ( t m s ) , mint halandó'küldőt t ? 94. S neni g a t o l t a az a r b e r e k e t (scnroi), hogy higgyenek, (egy)

midőn el j ő v e hozzájuk az U t n u t a t a s csak a z , hogy mondák Küldőt t - e ' A l l a h haland<ít k ü l d ö t t n e k ? 9 5 . f/ícíidd: Ha a fö]dch angyalok lennének, ( k i k ) nyugtcxi s é t á l n á n a k , hat Mi reájuk bocsajtanank a z eghSl a küldöttet angyalkent. 96. Mondd; A l l a h elegendő Tanúnak köztena es k'oztetek. Íme! O s z o l g á l ó i r ó l É r t e s ü l t , (azokat) L a t j a . 97. S a z , k i t A l l a h v e z e t , az j o l v e z e t e t t , s a z , k i t ó e l t ^ v e l y i t , híít sosern t a l á l s z nekik partfqgcScat Rajta

k i v u l . S Mi ö s s z e t e r e l j ü k okét a Fel tanndas ivlapj in. a r c a i k o n a vakság, ncnE-fK.g es s ü k e t s é g , s hajld<uk a P c k o l . Mindahányszor alábbhagy, hat Mi megnöveljük a

. - 377 -

lángot. 98. Ez o s z l a l y r e s z u k ; m i a l t a l uicglagcidták a I/íi k i n y i l a t k p z a s a i n k a t , s nKndak: Midőn mi c s o n t , s törmelék
/ /
f t

f

i

vagyunk, h a t f e l t a t r a s z t a t u t i k - e uj

teremtményként?

99. Avagy nem l a t j a k - e , hogy A l l a h a z . Ki m e g t e r e m t e t t e a z /' / e g e k e t , s a f ö l d e t ^ s O Képes a r r a , hogy olyanokat t e r e m t s e n , m i n t . d e , s hegy megtéve nékik a s o r s o t , m e l y ­ ben n i n c s k e t s e g ? S e l u t a s í t j á k a bűnösök, k i v é v e a tagadást.
/
f i i

100. Kfondd: Ha t i b i m a t c k Uram kegyelmének

tarhazat,

b l z c n y hegy y i s s z a f c g n a t o k magatdcat f e l v c a z á l ­ d o z á s t . S a z cirbcr fulcar. 101. Mert bizony Ml megadank Mózesnek k i l e n c j e l e t b i z o n y s a g k e n t . Hat kérdezd tneg I z r a e l f i a i t , midőn O e l j ö t t
.'
I I I t I f t

hozzájuk^s mcnda nelci a F a r a o : íme! Ugy gondolom o, Mózes, t e megigézett vagy. 102. Mondcí: Mert bizony t e tudod, hegy nem bocsaj t o t t a (nxis) ezeket (a j e l d c e t ) , mint a z egek es a f o l d Ura b i z o n y s á g o k k é n t , s lam! Mn ugy gondolc©, hogy t e le

F a r á o v e s z t e s vagy. l o 3 - 5 e l a k a r a r é m í t e n i okét a f ö l d r ő l , s Mi m e g f ú l l a s z t a n k o t , s k i k ő v e l e mindahányan. loA- S Mi rnondank

- 378 -

outana Izreal fiainak: Telepedjetele rneg a földön, s midőn eljo a Túlvilág ígérete, lü elhozunle t i t e k e t felgöngyölítve. 105. S az igazzal Mi lebocsajtank a z t , s az igazzal a l á e ­ reszkedett a z . S Mi nem küldenie téged, csak hírdetcnelc, s figyelmeztetőnek. 106. S a Korán, (miben) Mi rnegkülciiboztetenk azt (a r e s z t ) , mit időnként felolvasol az enbereknek, (s mit) Mi kinyílatkozank kinyilatkozaskent. 107. Maidd: Hisztek benne, avagy nem h i s z i t e k , lara! Azdk, kikndc megadatott a tudás a z e l ő t t , midcai az felolvastatik nekik, ha* arcra ereszkednek leborulván. 108. S mraidjak: Dicsértessek a mi Urunk! Bizony a mi Urunk ígérete bevégeztetik. lo9« S arcra borulanak, rinalc, s az növeli bennük az a l á ­ zatot. '

110. fcíondd: Fohászkodjatok Allahhoz, avagy foíiaszlcodjatok a Mindenhatdioz, akarmelyhez fdiaszkodtok (ugyanaz). S az Övei a legszebb nevek. S ne légy hangos az inad/ .. ... ban (O, ttŰKunnad), sem halk, hanem kcryess e kozbtt utat. -

111. S &ícndd: Dicsőség legyen Allahnak, Aki nem v e t t (tihgának) gyermeket, s nincsen Neki társa a T e l j h a t a l rmsagban, s nincsen Neki oltalnrazoja k i t S l függjön. 5 magasztald Ot magasztalassal.

-379-

18.

S z u r a

.

ABá r l a n g (Mddcai kinyilatkc^tatás) A alfináaúia.t6 ds Kchyörületes Allah neveben

1. D i c s £ s ^ l ^ y a i Allahnak, Aki lébocsájtotta az O s z o l .:-^galójara a z l i e í s f , ' s nem t e t t e meg (azt) neki tekerv^yesse, 2. (Hanem megtéve azt) egyaiesnek, hogy figyelmeztessen a szigorú m ^ t o r l a s r a az O Szinébol, (s hegy) h i r desse a hivScndc, kik jckat csel ekesznek,hegy övác a szép ber, 3« Lakók fik abban mindorckke, 4. S (hegy) figyelmeztetve legyenek azdc, kik mondják: Allah gyermeket v e t t (magahoz). 5- Nincsen nácik ebben tudásuk, sem atyáiknak. Megnagyobbodott a szó, mi k i j o szájaikon. Bizony ák csak hazig (sz(St) mondanak. 6. S talán t e gyötrőd imgad sajnálattal (O, íMiamiad)

az ó nyomaik f e l e t t , hogy nem hiszik ezt a törte'nesti 7. Lam! W. megtevenk a z t , mi a foldőh ekessegkait cuinak.

- 38o -

.

hegy megpróbáljuk ^ e t , rnelyikük szebb c s e l e i c e d e t b e n . 8. S lami Ui megtcvenlc mindent, mi azon, kopár h a n t t á , 9 . Avagy a r r a s z á m i t a s z , hogy a Barlang Lakói, s a z A j á n l á s csodák a Mi bizcaiysagaink k ö z t ? 10. Midőn elmenekültek a z i f j a k a Barlangba, s mondok: Urunk! Add meg Szinedbél a kegyelmet, s f o m a l d meg n ^ ü n k el rendel esurü<re a z i r á n y t . 1 1 . S Ml p e c s é t e t tevénk f ü l e i k r e a Barlangban szanxas é v i g . 12. Nfajd Mi f e l t a m a s z t a n k e k e t , hegy megtudjuk, melyik a - k é t kla!h közül j o l ^ számítója a z időnek, mit
• f

(ott)

töltöttek.
13. Mi e l b e s z e l j ü k neked a z o t ö r t ó n c t ú k e t a z i g a z z a l . Lara! Ok i f j a k v o l t a k , h i t t e k Urukban, s Ivíi g y a r a p i t a n k
f,
* f

•,

dcet ú t m u t a t á s b a n . 14. S ivíi megkötenk a z o s z i v e i k e t midőn f e l a l l t a k , s

mondák: A mi Urui-Jc a z egek, Sa. fold Ura. Nem f o haszkodunl< R a j t a k i v u l (mas) I s t e n h e z , mert b i z o n y mi akkor szörnyűséget mondananlc. 15. Ezek h a t a mi népünk, ( k i k ) Rajta k í v ü l v e t t e k (maguknak)"istenelcet, , ( s ck) nem hoznak el n e k i k

n y i l v á n v a l ó h a t a l m a t . S k i bűnösebb a n n á l , mint k i k i e s z e l i A l l a h r a a hazug s z ó t ?

- 381 -

16. S midőn .elkülönültcAc tolíöc, s a t t ó l mit &<. szolgainak, s (mi) nem Allah, hat menekül­ jetek a Barlangba. Kiterjeszti nektek Ura­ tok az O kegyelmet, s megformálja a t i e l ­ rendel est dcbSl a vánkost. 17. 5 láthattad (volna) a napot, mldán fcletne'ike-dett elmozdulván barlangjukt(5l jobbra, mid(5n. lenyugodott éácet balra hagyta, s éi< abban a hasadékban. Ez hAt. Allah j e l e i b ő l . Kit Allah vezet, az jól vezet'^tt, s k i t elte'v e l y i t , hat ním leír-, számára útirutattí o l t a l ivazét 18. S arra számítottál (volna), hegy á< &ren vannak, mig ók aludottak. S Mi atfordifcánk Öcet jobbra, s b a l r a , s ebük két meíso lába kinyújtva a kü­ szöbön. Ha rájuk p i l l a n t o t t a ! (volna), hat e l ­ fordultál (volna) tolűk menekülve, s f e l t ö l t ő d t é l (volna) tőlük r e t t e g é s s e l . 19. Ekeppen támasztánk fel cicet, hogy megkerdezzelc egyimst. Monda egy beszelő közülük: Mennyi ideig t a r t o t t néktek? Mondák: Elidozenlc egy napot, vagy a napnalc egy reszet. Mondáki . üratdc Legjobb Tudója annak, mennyit időz­ tetek. Hat küldj etde egyiketeket ezzel az ezüstpenzetékkel a varosba.

- 382 -

hogy megnézze.melyik a I ^ t i s z t á b b etek, s hozza el nektek abból a gondo^odást. S legyen é udvarias, T s ne ismerjendc meg közületek egyet sem. 20. űk, ha kideritendc t i t d c e t , hát megköveznek, avagy visszatérítenek bennetdícet az 6' felekezetiőkbe. Bizony sosem boldcgultck aldcbr. -

21. S dceppen Mi fel tararik nekik (a varos lakóinak), hegy megtudjak, Allah igerete az igaz, s hogy az Órában sernni k e t s ^ . Midőn (a varos lakéi) tanakodó— nak maguk"koztyhát mondák: Építsetek fblejuk q>itmenyt. Az o Uruk az o Legjobb Tudójuk, f.fc«ídak azok, kik felülkerekedtek dolgukkal: Ui bizaiy szentélyt teszünk m^ folejuk. 22. S (néhányan) mondani fogjak: Hánran (voltak), negyedik az ebük. (í/feisdc) mcndjak: Öten (voltak), hatodik í'.z ebük, találgatva az ismeretlent. (S raasdc) mondják: Heten (voltak), nyolcadik az ebük. Mondd (O [Ajhamnad): Uram a L^jobb Tudójaazö szaraiknak. Nan tud­ ják ^ e t , csak kevesen. Hat ne erósitsetdc a nagatoket velük, csak felszínes tanakvassal, s ne érdeklődjetek téluk azokról egytől sem. 23. S ne mondjátok senmit sem: Lam! En ezt m^teszem holnap. 24. Kivéve, ha Allah akarja.

- 383 -

S endácezz

Uradra m i d ^ f e l e d s z , s mondd: Talán

Uram elvezet aigem ennél közelebbi ú t r a i s . 2 5 . S ók e l i d ő z t e k Barlangjukban háromszáz e v e t , s megnöveltdc azt k i l e n c c e l . 2 6 . ^íondd: Allah a Legjobb Tudója annak, mit i d o z t d c . Ove a z egdc e s a fold L á t h a t a t l a n s á g a . 0 a ( l e g t i s z ­ tább) Latoja annak, s ( l e g t i s z t á b b ) H a l l ó j a . Nincs ndkik Rajta k i v u l o l t a l m a z ó , s 0 nem á l l i t egy t á r s a t sem a z O kormányzóságába.
/
* 1 I I

TI.

S olvasd a z t , mi neked s u g a l l t a t o t t Urad I r a s a b o l .
1 1 "

/

S n i n c s megvallo2íalc5<ai a z O szavainak, s nem t a l á l s z Rajta kivűl. meneddcet. 2 8 . S tedd á l l h a t a t o s s á ohmigad azokkal^kik Urukhoz f d i a s z kodnak reggel es e s t e , akarván a z O S z i n e t , s ne vesd szemeidet a t r a j t u k , akarván a z e v i l á g i e l e t pom­ p á j á t . S ne engedelmeskedj annak, kinek s z i v e t Mi zartuk el a Mi megcmld<eze*sunk e l ö l , s k i vagyait k ö v e t i , s kinek ügye e l h a g y a t o t t . 5<^. S mcxidd: Az i g a z az Uratoktol ( j o ) . S k i a k a r , hat higgyen, s k i alcar, hat tagadjen. Lara! ?4i e l o k e s z i t e t t i í k a bunösc5<nek a Pokol tuze't, mindc s á t r a k ö r ü l ­ öleli okét. (saját)

- 384 -

S ha Zífporra vágynak,Wl dyanvizza'poroztatik mint a megolvadt 6lom, mi s ü t i az a r c o k a t . Nyanorusagos i t a l , s v c g z e t c s nyugvcíicly. 30.

rajuk,

íme! Azok, kik hisznek, s jókat c s e l e k e d t e k , lam! Mi nem vesztegetjulc el borct annak, ki szebb t e t t ­ leg.

31.

Ezek h a t , k i k é a z Edén k e r t j e i , melyek a l a t t lydc futnak, o t t f e l e k e s i t t e t n e k arany k a r k ö ­ t ő v e l , s v i s e l n e k zöld v i s e l e t e t aranyos hímzéssel r a j t a , selyeibol,

fo-

(s ck) a trónusokon.

Kegyes v i s z o n z á s es szép njoigvchely. 32. S v e s s föl nekik p e l d a t : Ket f e r f i u , s egyiküknek

Mi megtevenk ket k e r t e l s z ő l ő v e l , s kőrbevevenk mindkettőt datolyapalmaval, s a k e t t ő köze v e lézl 33. tevénk.

Mindkét k e r t meghozta e t k e í , s nem tartatott v i s s z a b e l ő l ü k senmi, s Mi k i f a k a s z t a n k bennük a f o l y ó t .

34. S v o l t neki gyümölcse. S monda a z

o t á r s á n a k , midőn

az beszédbe elegyedik v e l e : Ln több vagyok n á l a d vagyonbcín es hatalimsabb cnberszanban. 35. S o b e t é r t őinnak k e r t j e o e , s o elkarhoza ohmagat. Msnda:

385 -

Nem hiszem, hogy ez valaha is seimiive lesz. 36. S nem hiszem, hogy az Ora fennáll, s ha valóban visszaterittettem Uránhoz, bizony ennél jobbat talalck piheníKelyul. 37. Monda neki az o társa, midőn az beszédbe elegyedik _ vele: Te megtagadod azt, Ki teremtett téged a porból, majd a cseppbol, majd férfiúvá formait? 38. Hanem 0 Allah, az Uram, s nem tarsitok senkit az en

Uránhoz.
II
f I

39. Hacsak midőn betérsz kertedbe, mondod: Ez hat, mit Allah akart! Nincs ero, csak Allah á l t a l ! S hogy t e kevesebbnek l á t s z engem magadnál, vagyonban, s gyermekdcbení L,Q. Hat az en Uram azon van, hogy megadja nekem a jobbat a t e kertednél, s leküldi arra a mennykocsapast az egbol, s az egy reggelre kopár hegyoldal lesz. 41. Avagy egy reggelre vizel kiapadnak, s te nem tudod annak keWse't. 42. S kor liveve annak gyümölcsét (a pusztulás). Majd az lassan megszorita az o kezet a z é r t , mit a r r a áldozott, s az romjaiban hevert lugasain, s monda: Bar ne állítottam volna, egy társat sem Uránnak.' 43. S nem volt neki csapata, kik pa'rtfpgolnák ot Allah elleneben, ,

- 386 -

s nem győzedelmeskedett. 44. Emitt h a t a z o l t a l m a z á s A l l a h e , az i g a z i . 0 jobb a v i s z o n z á s b a n , s jobb a b e t e l j e s ü l é s b e n . 45. S vesd nekik a z e v i l á g i e l e t p é l d á j á t , (amely) mint

a v í z , mit Mi l e b o c s a j t a n k az egból, s elegyedik v e l e a föld növénye, s l e s z b e l ő l e ( s z á r a z ) g a l l y , mit s z e r t e s z ó r n a k a s z e l e k . S Allah mindenre k é p e s ü l t . 46. A vagycai, s a gyermek ékességei a z e v i l á g i életnek.

De a fennmarad($ j o cselekedetek jobbak Uradnál v i ­ s z o n z á s u l , s jobbak reményül. 47. S a Napon Mi megindítjuk a hegyeket, s l a t o d a f ö l ­ det k i e m e l k e d n i , s Mi ö s s z e t e r e l j ü k okét s nem hagyunk e l közülük egyet san, 48. S rendbe szedetnek Urad e l ő t t , ( s mondva van n e k i k ) : Mert bizony t i (ugy) j ö t t e t e k el Hozzánk, ahcgy Mi teremtenk t i t e k e t e l ő s z ö r . Mi tti)b t i feltettetek,

hogy Mi sohasem teszünk meg ndctek t a l á l k o z ó t . 49* S a Könyv k i h e l y e z t e t e t t , s l a t h a t o d a gaztevdket tegve a t t ó l , mi benne, s de mcxidjak: Jaj nekimk! Miféle ez a iGiyv, mi ncra hagyja meg sem a k i c s i t sem a nagyot,.hanem számon t a r t j a a z t . S meglelec m i t t c t t d c jelenvalónak, ret­

- 387 -

5 neni v i s z bíóibe a t e Urad seiycit sem. ';o. S midón mondánk a z angyaloknak: Boruljatok l e Adarmak, hat 1 eborulcmak, kivéve I b l i s z t . O d z s i n n v o l t , hat z ü l l e s z t e t t e az o Ura parancsát. S v e s z i t ö c - e ot e s az ó s a r j a l t cltalmazókkent Helyettem, (midőn) ok nektdc e l l o m s ^ ? Nyomorúság a bűnöseknek cserebe. 51. S En nem láttattam meg veliík az egek e s a föld terem­ t é s é t , s é m a saját naguk el tévelyedettds:ét ro^terenAeset, s nem v e t t e m

s^itoul.

7-2. S a hfapon O mondja: S z o l i t s a t c k a z En társaimat, kiket t i f e l t e t t e t e k (imgatckban). S ok hivják á c e t , de nem adnak választ azok nékik. S Mi megteveáik k ö z ö t ­

t i ^ a kinckat. 5 3 . S meglaták-a'gaztevok a Pokol t ü z e t , s lígy v e i de, hegy ^ b e l e e j t e t n d c at^>a, s nem lelnek abból k i t é r é s t . 54. S bizony k i á l l i t c m k diben a Koránban a z enberdmdc minden példából, de az enber több dolgot v i t a t . 55. S nem gatolaí (semni) a z enberdcet, hogy higgyenek, midőn e l j w e hozzajtdc az Utitutatas, s hogy Uruk bunbocsanataert esedezzenek, hacsak e l nem jŐ hozzájuk

- 388 -

metcidusa az elddCiknek, avagy el nem j8 hozzájuk szemt^ szénbe a szenvedés. 56. S Mi nem küldjük a küldötteket, csak mint hirdetők, s figyelmeztetek. Azok kik tagadnak hamisan ervei­ nek, hegy megccífoljak általa az Igazat. S v^ydc az Úi Hinyilátkozásaimat, s ne tartsik a figyelmezte­ tést tréfának. 57« S ki búnosd^ annál, mint az,kit emldkeztetncjc Ura kinytlatkozasaira, szenfcefordul v e l e , s elfeledkezik - arrél' mit kezei megél^legezndc. Lam! Mi megtev^»ik
/

f

»•

sziveikre a fátylat, hogy (ne) fogjak fel a z t , s füleikre a ^ e t s ^ e t . S ha hivod ókét az Útmu­ tatáshoz, hat tgy nem Idictndc jol vezetettek sohasem. 58. S Urad a M^bocsájt(^, a Kegyelmes. M 0 azáltal venné a okét, mit elnyertek, hat O megsiettetn^ szaiotkra a szenvedést. Mi tc^b, nácik megjelölt az idejük a találkozóra, s nem lelnek Rajta kivül Elretten­ tőt. 59* S azok a települések! Ml elpusztitánk okét, midőn Ixmbe estek, s megtevőik az o elpusztításuknak idejut. 6o. S monda Mózes az ^^ szolgajajiak: Nem adom f e l , mig el nem erek (oda, hol) a két tenger osszesedik, - avagy menetelék korokat. 6).. S midőn elár«iek (oda,'hol)-osszesedik, hát megfelec'kézéiékhÁ lukról»

- 389 -

s az véve útját a tengeibe szabadén. 62. S midőn tovahaladanak, mondái az S szolgájának: Hozd . nácunk. ebédünket! Mert bizony Ősszetalálkozank ezen utunkon a kimerültséggel. 63. Monda: Lattad-e', midőn roeneddcre 1 elénk a sziklán a l , hat oi megfeledkezem a halról - s nem feled­ t e t i el azt vélem, hogy emlit sem, csak a Sátan s az véve utjat a tengerbe csodásan. 64. ttoida: Ez h a t , mire vágytunk. S visszaidézek nyom­ dakaikat elbeszélve ( a z t ) . 65. S meglelek a Mi szolgálóink koziil a szolgálót, kinek Mi megadtuk a kegyelmet Toljunk, s megtanitánk ót Szirunkbál a tudásra. 66. Monda náci Mózes: Követhet lek-e téged, hegy megtaníts engem a helyes irányra, mire t e t a n í t ­ tattál? 67. Ifanái: Lam! Te nem birod velem állhatatossággal. 68. S hogyan vagy állhatatos a r r a , mit értesülésed • nem ölel fel? 69. Kíonda (Mózes)'Te állhatatosnak fogsz találni

engen, ha Allah is ugy akarja, s nem mondok e l l o i t ntáced semnit. 70. Monda: Héft ha követsz engem, hat ne kérdezz engem semnirol addig, mig en nem teszdc neked arról eralitést.

. ..

_ 39o =

71* Hat nekiindilárak, mígnem midőn hajóvá, szállanak, az leket vag bele. lAondA (Ivfozes): Leket vagtal bele, hegy megfulladja ncpe? Mert nyűséges dologgal j ö t t e i . 72. Monda: Nem mondtam-é neked, h p ^ nem birod veletn állhatatossággal? 73. Monddí (Kíozes): Ne végy engem a z á l t a l , miről meg­ feledkeztem, 8 ne szegülj sz&rbe velem hibás d o l ­ gom m i a t t . 74* H^t ndciíndulanak, mignon midőn talalkozanak egy fiúval, s az megöle'ot. Kfenda (Níózes): Megölted-e' a lelket (ml) tiszta,nem más leldc f e j ^ « i ? Mert bizony ocsnany dologgal j ö t t e i . 75. Monda: Nem mondóttamr-^ ndced, hegy nen birod velem állhatatossággal? 76. Monda (l<lóze5}: Ha megkérdezlek téged valamiről utána hát ne végy társasagodba engem. Bizony m a i t ^ e t ó d zest kaptál sziherrb^l. 77. Hat ndciindulauuűc, roignem mid(&i eljövenek népc^ez a telepulesndc, hat ^telt keráiek 4nnak n^p4t«3tl. De azok dölyföskodtdc, hegy vendégül lássak eket. bizony ször­

S leiének abban egy f a l a t , mely össze akar roskani, hát o f e l á l l t t á a z t . Monda (Mózes): Ha akarnád, hát bért vehetnél é r t e . «
78. Monda: Ez a különbség köztem es közted! En kihir­ detem neked értelmezését annak, mire nincsen náced allhatatossagod.

- 391 -

79. Hanem a haj<$ a szegenyd<e v o l t , kik a tengeren dolgoz­ nak, s ^n tönkre cűcartam tenni a z t , (mert) mögöttük volt a k i r á l y , ki minden hajót elvesz erővel. 80. S hanem a fiú, hat az S szülei hivSc voltak, s mi feltünk, hegy o szenbeszegül v^lük zsamokian, t a ­ gadon. 81. S mi azt szandekozánk, hegy az & Uruk változtassa ^t át jobba tisztaságban, s kŐzelebbé a kegyelaihez. 82. S hanem a fal a kát városi afrva fiue v o l t , s a l a t t a kincs volt nekik. Az & atyjuk jócselekedetu v o l t , s Urad szanddcozá, hogy ck elérjek teljüket, s kivegyek kincsüket Urad kegyeltükből, hat néma (saját) parcincsolasom alapján tettem a z t . Ez hat e'rteimeze'se annak, mire nem volt néked allhatatossagod. 83. S megkerdeznd< a Ketszarvurol, mcndd: Olvasok néktek r róla emlékeztet5t»84. Íme! Mi megtelepitenk ot a földön, s megadank neki mindenből az okot. 85. 5 o követe az okot. • 86. Mígnem midőn elére oda, hol nyugovóra t é r t a nap, ő ugy t a l á l t a , hogy az egy sáros patakba nyugszik l e .

- 392 -

s annfíl egy n é p e t - t a l á l t . ívíondank: 0, Ke'tszarvú! Vagy b ü n t e s s , vagy vedd f e l köztük a s z é p e t . 87. Kfonda: Hanem k i bűnbe e s e t t , hat mi megbüntetjük a z t , majd v i s s z a t e r i t t e t i k Urahoz, s O r e t t e g e t t dessél biínteti a z t . 88. £ hanem k i h i s z , s j á c a t c s e l e k s z i k , h á t neki v i s z o n zásul a s z é p , s Mi mondunk neki enyhet p a r a n c s o l a s u n k ból. 89. ívfajd o k ö v e t e ' a z o k o t . 90. Mignem mi dón e l é r e oda, hol f e l k e l a n a p , s ugy t a l á l t a , hogy a z egy nep f e l e t t k e l , kiknek Mi nem tevénk meg amott a f e d e l e t . 9 1 . Ekeppen h a t . S bizony Mi f e l ö l elénk mindazt mit 6. értesülésben, szenve­

92. Majd 6 k ö v e t e az d<ot. 9 3 . Mignem midőn e l é r e a ket g a t k o z c , melyen innen népet t a l á l t , k i k a l i g fogjak fel a mondást. 94. Mondák: O, Kétszarvú! L^m! GÍíg e's ívfagqg megrontok a földön. Hat f i z e s s u n k - e neked s a r c o t , hegy megtedd köztünk, s közöttük a g á t a t ? 9 5 . Ivlonda; Mit a z en Uram ebben m e g t e l e p í t e t t ne'kem j o b b , (mint a s a r c ) .

- 393 -

hát támogassatok ercével, s megteszek kÖztetdc, s köztü sáncot. 96. Adjatok nékem darab vasakat addig, míg szintre nem

emelem (a sáncot) a ke't sziklával. (Aondá: Fújjátok! Addig, mig & megtéve azt tűzze. Monda: Adjatok nekem olvadt rezet, miv^l kiöntsem. 97. S nem tudtak {Gog es Khgpg) azt Atszamyalni, s nem . tudtak azt ^Italtörni. 98. Monda: Ez kegyelem Uramtól, s midóh cljo Uram lg<írete, ha't 0 megteszi azt alaszállóvá, s Uram ig</rete az igazi. 99. S a Napon Mi hagyjuk okel egymis ellen hörpBlyögni. s a Harsona megfúvat tátik. S M mindnyájukat L összegyűjtjük.

100. S felkínálván Mi felkínáljuk ezen a Napon hitetlenekne a Poklot, 101. Kiknek szemei takarva voltak az £n emlékezésemtől, s nem tudtak hallani.
I t t

'

'

102. S szíuniitjak-e azok, kik tagadnak, hogy az En szolgali^imat veszik oltalmazcikkul Helyettem? líne! Mi előke'szitettük a Poklot^a hitetlendaid< szál­ láshelyül . 103. Mondd: íjfegjcvendöljűk-e Ml, hogy kik a legel veszett eb bek tettekben?

- 394 -

lo4. Azok, kikndc eltévelyedik tordcvese az evilági é l e t b e n , ugy számit jak jot nuvelndc. lo5> Azok Sk, kik megtagadjak Uruk kinyilatkozasait, s a z O találkozóját. H^t Összeomlanak az o müveik, s Mi nem ^rtáceljük súllyal oícet a Feltámadás Napján. 106. Ez hát viszonzasulc: Pokol, micíltal tagadtak, s v e t t é k az un kinyilatkozásainat, s küldötteimet t r é f a k e n t . 107. Lam! Azok kik hisznek, s jókat cseldceszndc, hat

öveik a Paradicsomi kertdc sziíllashelyul. 108. D>bai ok mindörökkön örökké, s nem vágyjak abból a z átmenetet. 109. Kfcxidd: Ha a tenger tirta > ^lenne Uram szavaihoz, hat előbb kiapadna a tenger, minthogy Uram sza­ vai kiapadnának; s^its^ul. 110. Mondd: tknem en halandó vagyok, mint t i . Sugall t á t o t t reám, hogy a t i Istenetek Egy Isten, s ki kivanja az 8 Ura talalkozoja't, hat tegyen j o cselekedetek^ s ne társítson senkit sem fohászában Urához. mégha Ml meg hoznánk Is olyat

- 395 19. Sz u r a

M^ r i a O'fekkai kinyilatkoztatás) A fiindenható es Könyörületes Allah ntyében

1. Káf.H^.Ya. A'in. Sad.

2. Megemlékezés Urad kegyelméről az é szolgálójára Zakariiís 3 . hHóSn AZ szállta az S Uc^t megbúvj szólitiTssal. 4. Monda: Uram! Lam! Erőtlenné váltak a csentek bennem, s dszen gyűlik ki fejem, de nem voltam a Te fohászodban Uram áldatlan. 5. Íme! Én félem a leszármazást utánam, s asszonyom meddő. Hat adonnnyozz nácem a Te Szi nedbA oltalnaztSt. 6. (S ki) örokol utánam, s orökol Jakab nemzetségétől? S tedd ^t Uram (Tebemed) meger«^edett^. 7. 0 , Zakariás! Lam! Ml kihirdetjük náced a fiúgyenncket, kinek neve janos. S Mi nem tevőik meg elnevezést (ilyet) (6) előtte.

8. ^fondár Uram! Ikigyan lehetne nácem fiam, s asszonyom medd

- 396 -

s elértem aggsdígomra az erőtlenséget. 9. í^ondá (az Ur): Ekepp. Ivtoiida Urad: Ez Nekern kŐnnyu, s bizony megteremtettelek téged a z e l á t t , midiSi sermii sem voltál, l o . Mondcí: Uram! Tegyél meg nékem bizonyságot. Ktondá (az Ur): A t e bizonyságod, hogy nem beszélsz az enberekhez harcm éj j e l ö l át, (s te) ép vagy. a szentélyből, s sugallótta nekik:

11. Majd kijcve népéhez

Dicsőítsétek (az Urat) hajnalon, s az e s t e . 12. (S mondva volt fiának): Ő, János! Tartsd meg er<?vel az I r a s t . S. Mi megadánk náci a b ö l c s e s s ^ e t , s ő gyermek, 13. S re'szvéttel a Mi Szinühkb6l a , t i s z t a s á g o t , s o őrizkedő, 14. S sz<$fcgadó az 6' szüleinek, s nem volt hatalmaskodik, ellenszegülő. 15. S b ^ e s s ^ , reá. a napon, melyen s z ü l e t e t t , a napon melyen e l h a l , s a Napon, mid<5^ él<í5/é támasztatik. 16. S entlácezz meg az Írásban Ma'riaról, midőín o visszahúzó* dott népétől a k e l e t r e (nézŐ) h e l y i s é b e , 17. S o v e t t e klvUluk az elzárkózást. S Mi Ic^űldenk hozza a Mi Lelkmket, mi (ugy) túnt ná<i, (mint) €gy tökéletes halandó. l é . Monda ({i^ria): L ^ ! EJI menedéket keresdc a Mindenhatóban tőled, ha érizkeáí vagy.

- 397 -

19. *>ic3ndá! Hanem én a Te :Urad küldötte vagyok, hogy ado­ mányozzak neked szeplőtelen fiugyenneket. 26. Monda (Kikria): Hogyan lehetne nekem gyermekem, s halandói nem e r i n t e t t engem, s nem voltam k l v ^ ^ . 21. Monda: Ekepp. líkxviÁ Urad: Ez Nékem könnyfi. S Mi m^tesszük ^t kinyilatkoztatásul az enbereknek, kegyeleimdc Tolunk, s ez a dolog e l r o i d e l t e t e t t . 22. S o megfőjprt vde, $ visszahúzódott vele egy távoli helyre. 23. S eljőve reá a n y i l a l l á s a pálmafa tovcnel. \íonda: Bár meghaltam volna e z e l ő t t , s lettem volna romlott, s elfeledett. 24. Kfeijd szolita ot (egy hang) alulr<^l, (mondván): Ne bánkódj! Bizony megtéve a te Urad a l a t t a d a pa­ takot. 25- S rázd m ^ nagad fele a pálmafa t o r z s é t , s reád h u l ­ lajtod az ^rett datolyákat. - -

26. S egy^l, igyál, s vigasztalódjon szemed. S midőn ha bánni haland($t l á t s z , h^t mondd: Lám! En felajánlottam a böjtöt a Mindenhatónak, s ma nem beszelhetek em­ berhez. 27. l<&jd ^'elhozta azt népéhez, hordczván o t . Mondák: O, Nária! B izony te banulatos dologgal j ö t t e i .

- 398 -

26* 0» Áron n^ere! Atyád nem volt dolgában bűnös, s non volt szul<$cl sem klváno. 29. Khjd S ilÁria) rea nutatott. Mcxvlak: Hogyan besze'l-

junk ahhoz, ki bőlcscben van csecsszopóke^t? 30. McTKiá ( a gyecmdc): íme! Bi Allah szolgálója vagyok. (5 megadta nácem az Irsíst, s megtett engem Prdf^táva.

31. SO megtett engem áldotta akárhol i s vagyok, s el&irta ' n^em az iira't, a kötelező alamizsnát, amig csak el de. 32. S sz6fcgad<$vá tett szul&mel szettben, s nem tett meg engem hatalmaskodova, áldatlanná. 33. S bdcess^ a napra, melyen születtem, a na^i^. melyen elhalok, s a Napra, midén életre táirasztatok. 34. Ez hát jázus, Maria f i a . (Ez az) Igaz a l l i t á s a , melyben 6k. ketkedndc. 35. S nem Allahra v a l l , hogy &laganak) gyermket vegyai. Legyen DicsSl Mld^ 0 elrendeli a dolgot, s hanem mondja n ^ i : Légy! S lesben. ' 36. S lóri! Allah Uram, s Uratok. Hát szolgáulj/tck (St. Ez az ^^enes osvcny. 37. S osszdoulőnbÖzióick a klándc miguk kŐzt: S jaj azoknak, kik tagadjak a htalmas Hap tanúságát. 38. Halld Acet, s lásd, a Napon fic eljönnek Hozzánk!

- 399 » •

'-

. iianem a bfinbe esettdc na nyilvánvaló el tévelygésben vannak. 39. S figyelmeztesd éket a gyötrelem Napjára, midőn a dolqg elrendeltetik. S (most ovác) az e'rddctelenseg, s nem hiszndc. 40. Lcún! Mi, csakis Mi lépwik orÖkébe a földnek, s ki azon, s Hozz^űik tc^rittetndc meg. 41. S eml^ezz meg (0, Műhamiad) az Írásban Abrahamrc^l. íme! 0 szent v o l t , s profeta. 42. S monda S az S atyjának: 0 , atyám! Mi^rt imádod azt. mi nem h a l l , s nem l a t , s nem segit rajtad sermiit? 43. O atycun! íme! Bizony eljőve hozzam a tudásból, mi hoz­ zad nem.jött e l . Hat kövess oigem, s en t ^ e d az ep o s v á y r e vezet Ide. .-,

44. ö , a t y ^ ! Ne szolgáld a S á t ^ t . Leim! A S a t ^ a Mindenhat<^nak ellenszegülője. 45. ö , atyán! L ^ ! un fél de, hcigy megeVint téged a szen­ vedés a Mindenhatótól, s a Sátánnak leszel oltalmazoja. 46. Monda: Ke'cdéTre vonod-^ t e az ^ isteneimet, o Ábrahám?

Ha (enndc) nem vetsz v ^ e t , hat megkóvezldc, s elűzlek mellőlem ho»»Ku távra. 47. l/ksnda.: B^esseg reád! Btúibocsanatert esedezem néked Uramtol.

- ^oo --

Lajn! (5 v^lem (mindig) kedvesen bánt. 48. S elzárkózom tőled, s azc3kt<$l mikhez fohászkodtok Allahh e l y e t t , s én Allahhoz fohászkodom. Azon vagyok, hegy a fohászban Uránhoz ne legyek á l d a t l a n . 49. S midái <í elzárkózott t<ílűk, s azcktol, mikhez fohász­ kodtak Allah h e l y e t t . Mi adormnyozank neki Izsákot es Jakabot. S mindkettőt Mi megtevenk prcífeta'nak.

50. S Ml adomanyozőmk nákik a Mi kegyelmünkből,s megte­ vőik nácik az igaz és magas h i m e v e t . 51. S emlácezz meg az Írásban Mc/zesrál. Lám! 0 k i v á l a s z t o t t v o l t , (Allah), küldötte, próféta, 52. S Mi sz($litánk <5t a Hegy jobb o l d a l á r é i , s közelitcnk fele a menedácet. 53« S Mi adoraanyozank ndci a Mi kegyelmünkből fivérét, Áront prófétául. 54. S emlékezz meg az írásban Izmiéiról. íme! O igaz t a r t ó j a volt az Ígéretnek, s volt (Allah) küldötte, profeta. 55. S o elrendelte nependc az inat, a kőtelező alamizsnát, ' s l e t t Urainál befogadott. 56. S endácezz meg az Írásban -IdriszrSl. Lám! 0 szent v o l t , profeta. 57. 58. S Mi fel emel erüc ot magas helyre. Ezdc hat azok, kiket Allah kegyében

- 4ol -

r é s z e s í t e t t a pro'fatak kozűl, Adam sarjai közül, s ^.zok közül, kiket Mi hordoztunk Noéval, ADraha'm es Izrael sarjai közül, s azok közül, kiket Mi v e z e t ­ tünk, s kiválasztottunk* Midőn olvastatnak nékik a Minden­ ható kinyilatkozasal, hat leereszkednek leborulván, rív^n. 59. S örckükbe leptek kik őutánuk nemzedék, s e l v e s z e j t e t ­ ték az imát, s kővettd<; a vagyakat, hát találkozni nak az el szédelgéssel. 60. Kivéve ki megbánja bűneit, h i s z , s jckat cselekszik. Ezek hát betérnek a Menyorszagba, s non ejtettiek bunbc egyáltalán. • •' fog­

61. A mennyel Edén k e r t j e i , mit'a Mindenható iger az O szolgálóinak a Láthatatlanban. Laím! Az 6 igerete beteljesittetik. 62. Nem hallanak ott üres szólamot, csak Békességet. S Övek az S gondoskodásuk benne reggel es e s t e . 63. Ez hat a Níenyorszag, minek örökébe léptetjük szolgálóink közül azokat, kik áfrizkedÓk. 64. S ml (angyalok) nen ereszkedünk l e , csak a te Urad
f

,'.

,

-

..

patanCSOiatára,. Ove a z , mi előttünk, s mi mögöttünk, s mi ezek kozÖtt. S Urad nem feledik. 65. Ura az egeknek, a földnek^

- 4o2 -

s mi a kettő között. Hat szolgáld Őt, s légy állhata­ tos az O szolgálasában. Tudsz-e'vele (együtt) nevez­ ni (írBst)? 66. Mondja az enber: Mid^ ha meghalok, hát bizonyos hogy é l ^ ^ hozattatok eló? 67. Avagy nem cmlácezlk az enber, hogy Mi teremtcnk meg St azelőtt, mldSn az scmni scrovolt? 68. S a te Urad cfltal. Mi összetereljük Acet, s a Satanokat, majd korbevisszuk eket a Poklon lekuporodván. 69. ÍAajd Mi kiszedcgetjuk minden kamunábél, kik a legelvetenültebbek a Mindenható ellen lázadókként. 70. Mi vagyunk bizony a L(*gjobb Tud<ii azoknak, kik cls&< abban Rétesre. 71. S bizony köztetek nem egy,ki közeliti azt. Uradon áll bizonypsan az elrendelés. 72. Efeijd Mi megmenekítjGk azokat, kik árizkednek, s o t t ­ hagyjak benne a bűnösöket lekuporodva. 73* Midőn olvastatnak nácik a Mi kinyilatkozasaink bizonyságokkótt, mondák azok. kik tagadnak azoknak, kik hiszndc: Melyndc a kc't csopoCt kö'zül jobb a helyzete, & szebb a kia'llasa? 74. ^ s 6k

S haúiy nemzeáácet pusztítottunk Mi el 5eléíttUk. szebbek voltak szerelesben, s kine'zetben!

75.

Mondd: Ki el tévelygésben van, hát nyújtsa meg

- 4o3 -

n ^ i a Mindenható a távot addig, mig Sk meg nem látják azt, nő. nácik igertetett, akár büntet^s> akár az öra, s Sk meg fogják tudni ki rosszabb helyzetben, s gyengébb s e r i b e n . 76- S gyarapitja Allah azckat, kik helyesen vezettetndk ü t nutatass^i* s a fennnaradiS j6 cselekedetek jol4}ak Urad-n . nál viszonzásul ás jobb a: szállás. 77. Lattad-áazt, ki megtagadta a Mi kinyilatkozásain­ kát, s mcndá: Bizonyos, hegy megadatik nekem a vagyon, 5 a gyennek? 78. Xthatolt-e o a Láthatatlanon, avagy vevá a Mindoihatonál az egyezs^et? 79. S^t, Mi feljegyezáJk távolira a szenvedést. 6o. 5 ifi orőkebe Iqpűhk annak, mit mond, s Hozzánk (csak) egynaga jo e l . 81. S ^ m^tevác Allahon kivűl az isteneket, hegy legyen nácik erejük. . 82. S^t, Sk. megtagadják az S imádásidcat, s lesznek reájuk ellenzék. 83. Non íátod-e^ hogy Ifi elküldtük a Sátánokat a h i t e t l e ­ nekre, hogy semnisitsŐc meg &et megsemnisule'ssel? 84. Hát ne s i e s s elleniSc (0, tkiihaumad). Hanem Mi szaúooljuk nácik a (napok) számat. 85. A Napon, Mi összetereljfflc az ^rizked^et a ífindaihat<5hoz ' mit 5 mond, s megnyújtjidc néki

elküldésre. 86. S Pokolra vezetjük a bűnösöket falkában. 87. Nem bimak ák kőzbenj^rcíst, csak az ki véve a Minden­ hatónál az €;gyezsi^et. 88. S mondák: Vev^ a Mindenható a gyenneket. 89. Mert bizony szomyu dologgal jöttetek. 90. Az egdc majdhcgynem m^hasadnak ettéll, s megrepede­ zik a főid, s összeomlanak a hegyek romckka. 91* Bizony k i k i á l t j a Mindenhatáiak a gyenneket. 92. S non kell a Mindenhat<ínak, hegy gyenneket vegyen. 93. Bizony minden, mi az egeken, s a foldoh, csakis s z o l g i l ^ é i t jött a Mindenhat(Shoz., 9A. Mert bizony Mi megtudtuk Scet. s szánba vettük &et szánnal * 95. 5 mlnd^gyildjk e l j o Hozzá a Feltámadás Napján egynogábeui. 96. Lam! Azok, kik hiszndc, s j<&cat cseldcedndc, hat me^/ teszi n ^ k . a Mindenható a szeretetet.

97. S hanem Mi m^linnyitjük ezt (az írást) a te nyel­ vedre, (0, Mühannad), hegy hirdess kedAcndc, éfltala az 5 r i z -

» figyelmeztesd általa a konok népet.

98. S'hány nemzedácet puutitánk el ^IdttGk! ^rzekelsz-e (0, Muhannad) ^ y e t i s kSailíSc, avagy hallod-é ókét a le^halovanyabbaui is?

- 4o5 -

20.

S 2u r a T A H A

(Nfddcai kinyilatkoztatás) A Mindenható es KchyörOfletes Allah neveben

1. Ta. Ha. 2. Hanem Mi kinyilatkozaúik néked (0, Mihaimad) a Koránt, hegy n o a g g x i j , 3. Csup^ csak emlkeztet^l annak, ki f e l , 4. Kinyilatkoztatáskent A t t é l , Ki megteremtette á földet, 3 a rmgassagos mennydcet. 5. A Mindenható, Ki a Trónuson megállapodott, 6. Övé mi az e g d c ^ , s mi a főld<ai, s ml a k e t t 6 közt, s mi a reg a l a t t . 7> S ha imgy hangot adsz a mondásnak, hát lám! O tudja a t i t k o t , mi (meg) r e j t e t t e b b . 8. Allah! Nincs Isten, csak 0, A legszebb nevet; az dvái. 9. S e l j ő t t - e hozzad Wzes törtenete? l o . MidiSfi tüzet l á t o t t , s mcxidá nemzetsegó^iek: Varjatok! Lam! En megpillantottam a tüzet a távolban. Talán elhozom'nektdk abból a parazsat, avagy meglelan

- 4o6
0

/

.

#

a tűzben az Utnutatast. 11. S midőn eljött alúioz, hat szólítva v o l t : O, í.íozes! 12. Íme! &i vagyok a te Urad, hát vesd l e lábbelidet, s lam! Te a Tuvtia szent völgy eben vagy. 13. S En kiválasztottalak t ^ e d , hát halld mi sugalltatik. 14. Uoe! ö l , csakis Eh; vagyok Allah. Nincs Isten, csak En. Hat szolgálj Engem, s tartsd meg az imát az Eh m^emldcezesenire. 15. Laán! Az Ora eljövend. En majdhogy elrejtetem a z t , hegy vlszonoztassek minden leldcndc az, mire törekedő. 16. Hat Ae te^ritsen le^az t ^ e d róla. ki nem hisz benne, s követi (saját) vagyait, hogy ronbolj. 17. S mi az a jobbodban, c5, Mózes? 18. h&ndá: Ez a boton, melyre dólok, s sudiintok vále birkáim­ ra, s n^em benne az egyá> hasznok. 19. Monda'íaz Ur): Vessd el a z t , Ó, Mózes! 20. Hat o elvete a z t , s lámi Az kigyo, mi s i k l i k . 21. lAonáÁ. (az Úr): Vedd a z t , s ne f é l j . Kfi visszaáíllitjyk azt elséí ra^jelene'sebe.

22. S told kezed hónaljadhoz,, s fehérre lesz serelem ne'lkul*. (Ez egy) nasik bizonyság. 23. Mi mulattatunk véled (néhányat)

_ 4o7 -

a nagyobb bizonyságainkból. 24. Usxíj a Faráéhoz! l ^ n ! Ő zsarnok.

25. Kfonda (Mozes)^ Uram! J^gyarazd meg nekem, mi kebel c n b e n , 26. S könnyítsd meg nd<Qm dolgomat. 27. S l a z i t s d m ^ a csomc/t-nyelvonről, 2 8 . (Hegy) fogjak fel beszedem, 29* S tedd meg ndkem a c s a t l ó s t nenzetsegenbSl, 30. Arcnt, a f i v e r a n e t , 3 1 . f . í ^ s z i l ^ r d u l v e l e er&n, 32. S r e s z t adok neki dolgonisan, 3 3 . Hogy mi d i c s ő í t h e s s ü n k Téged sokat 34. £s sokat emlékezzünk Rad. 3 5 . Lam! Te a mi Latonk v o l t a i . 36. Mcnda (az U r ) : Bl zony megadatott a t e k e r e s e d , O, Ivfozes. 37. S bizony a Mi jóindulatunk r a j t a d megegyszer, 3 8 . Miden Mi s u g a l l o t t u k a z t a t e s z ü l ó ' a n y á d r a , mi s u g a l l t a tott, 39* (Mondván): Bizony h a j í t s d St a frigyla'dába, s h a j í t s d a folyóba* s v e s s e k i a folyó ot a p a r t r a , s véve' őt a z Bm elléscgem, s az o ellais<ege, S v e t ő n reaci a s z e r e t e t e t Tőler»i, hegy míveld a z t mi a Szeinemrc (van Í r v a ) . . 4o. IJÍldan mene a t e nove'red, hat monda: K i j e l o l j c m - c ndctek a z t , k i gondozza o t ? Ivkjd Mi v i s s z a t é r i t e n k téged a t e szülóknyadhoz, 6t

- 4o8 -

hogy f e l v i d u l j a n a k szemei, s ne bankddjon. S t e megÖUe'l egy enribert, h a t Mi megmendcitenk téged a g y ö t r e l e m táfl, s próbával Ml megpráialank t é g e d . Hat e l i d ő z t é l ebe­

k e t Ltidian nepertel, majd e l j ö t t é l a g o n d v i s e l é s a ' l t a l , (3, } ^ z e s , t í ^ e d í.fegaiihoz c s a t o l t a l a k . 4 2 . Menj; h á t t e e s f i v é r e d a z En bizonysaoaitnnal, s n e v""' halványodjék (bennetek) a z megemlékezésem.

43» Menjetek h á t a Fáracíhoz. Íme! Az z s a m c k . 4A. S mondjatok n & i lágy szólaiTOt, h á t h a ta'n a n l á v e z i k , avagy m e g r e t t e n . 4 5 . í.tondak: Urunk! Lam! Felünk, hogy ránk sem h e d e r í t , avagy, hegy zsarnokoskodik.

46. Hat menjetek h o z z a , s mondja'tok: Íme! Mi a t e Urad k e t k ü l d ö t t e vagyunk, h a t küldd velünk I z r a e l fiait,

s ne k í n o z d ő k e t . Bizony mi elhoztulc nél'Ced a t e U r a d t ó l a b i z o n y s á g o t , s békesség a r r a , k i k ö v e t i a z Ú t r r u t a t a s t . 4 7 . Laml Bl zony s u g a l l t a t o t t reánk, hogy kínszenvedés a r r a , k i hazug, s e l f o r d u l ó . 4 8 . Műiid^ (a Fa'ra<$): S k i a z h á t , a t i k e t t ő t ö k U r a . ó , M>zes? 49• Monda: A ml Urunk a z . K i a d t a minden dolgok

- 4o9 -

Megtereoit^Síét, majd helyesen v e z e t t e (azokat). 51. Ifandii S mi h^t az elíídík nemzedáceinek sorsa? 52. Monda: Annak tudctsa az én Uraimál a könyvben. Az én Uram nem t é v e l y i t e l , s nem ( i s ) felejt,

53. Aki megtéve néktek a földet b ö l c s ő ü l , s á t f ű z t e azt nektek utakkal, s lebocsájtÁ az égb(5fl a . v i -

z e t , s Ml kthozánk á l t a l a a k ü l ö i f é l e nóvenypárckból. 5A. (Kfondván): Egyetek, s l e g e l t e s s é t e k jo'szcígtokát. Íme. Ebbort hát a bizonyságok a gondolkodás arbe-

55. Ebből teremtáik Mi meg t i t e k e t , ebbe visszünk v i s z sza t i t e k e t , s ebb&l hozunk v i s s z a t i t d c e t megegyszerj 56. S bizony Mi meígláttatánk v é l e a Mi ö s s z e s bizony­ ságainkat, de o meghazudtolta, s l e n é z t e . 57. Monda: Jött é l - 4 hozzánk, hpgy k i v e z e s s minket f'óldUnkc&l a t e mágiáddal, Ó. Mózes? 5 8 . Hát ml elhozuf4c néked i l y e n f á l e md(glat, hát tedd taeg ktzVSorkf s klSztcd a találka i d e j é t , mit nem t(íve92tunk e l semmi, sem t e , egy megállapodott helyen. 59. ItondÁ (Máies): Találkátok ideje a dőzsölés napja, s hogy gyuljendc egybe az cnberek pirkadatkor. 60. S megfordult a Fárad, s összegyűjté fondorlatát majd eljött.

- 4lo -

61. Monda nácik Mózes: Jaj ndcték! Ne eszeljetdc ki A l l a h r a hazug szót, mert k i i r t (5 t i t e k e t a büntetessél. S bizony (ki) ezt k i e s z e l i , elbukik. 62. S osszdculőhbozenek &c naguk közt dolgukban, s e l t i t k o l ­ tak a tanácsot. 63. Ifcndák: Íme! Ez i t t ket mafgus, kik el akarnak vezetni t i tdcet foldetdcréll mágiajtidcal, s lábbal tiporják a t i legszebb hagyonmiyaitckat. 64* Hat gyűjtsetdc össze fondorlatotokat, majd j ö j j e t e k r e n ddcbei. S bizoi^ az boldcgul, ki ma f elűltnarad. 65. Mcjndauc: O, Mózes! Avagy vess (elsáid<), avagy legyünk mi az eisók vet Zsben? 66. McYid^: Mi tobb,vessetdc! S láml Köteleik, botjaik ugy tiLitek neki az ^mágiájuk á l t a l , (mintha) futnának. 67. S feleimet t á p l á l t magában Kbzes. 68. Moxiank: Ne f é l j ! Lain! Te vagy a legkimagaslobb69. S vesdd e l , mi a jobbodban! Az f e l f a l j a a z t , mit pkc műveltdc. Hanem mit nuveltdk, az fondor mágia, s neoi boldcgul a imgus, akárhova j o . * levetet tettei* '» •^'"•isok Idsorulvan. Kiondak: *

- Ali -

Hiszünk Xrcn es Uozes Urában. 71. 2áondá (a Facaé): Ti hisztdc náci, {txg) mielStt en (ezt) mega^ednón náctdc? Irae! "Rtert 6 a ti nagyságo­ tok, ki iiKgtanitja ndctek a imgiit. Hát én levágattatom kezeitdcet, s lábaitokat átellenben, s megfeszittetlek titeket a pálmafák törzsein, s t i (najd) megtanuljatck melyikünk szörnyűbb, s maradandóbb büntetésben. 72. Uandák: Nem emelhet&ik t^^ed afölé, mi eljött hozzánk a bizonyságokb<$l, s Annak föle^ ki elindított núnket. Hat rendeld el azt, mindc t e el rendelője vagy, hanem mit elrendelsz ezzel, (csupán) az evilági e l e t . 73. Uun! Mi hiszimk Unmkban, hogy O m^bocsajtja nékünk a nd hibáinkat, s a nragiát, melyre te kényszerűét tel inifiket. S Allah jobb es ira.radand<á>b. 74. Láín! Az, ki Urához Ixinöskáit j ^ e l , hát bizony náci a Pokol. Nem hal meg benne, s nem i s e l . 75- S ki e l j ^ Hozza hivácent, s S jókat cselekedett, hat ezdc azok, kiké a l^fels£bb fokozat. 76. Edeh Kértjei, mely alatt folyÚk futnak, s ebben ok mindorokkoh örÖkke. Ez hát jutalma annak, ki gyarapszik.

.

- 412 -

77. S bizony Ml sugalloUUc Mózesnek, (mondván): Meneszd el áz En szolgálc^iimt (az ^j folyainán), s vágj nekik szcíraz utat a tengerben, s ne félj a f e l f e ­ déstől , s ne rettenj meg. 78. S követe éket a 7ára.6 az 6 seregével, s beboritá eket mi az 6 beborit<^juk, a tenger. 79. S e l t c v e l y i t e t t e az o népet a Fatao, s nem helyesen vezet'

te.

80. (5, Izrael f i a i ! Bizony Mi megmendcitóik t i t e k e t a t i e l lensegtdctől, s Ígéretet tevénk náctdc a szentséges H^gy oldalában, s Idiocsájtamk reátok a mannát, s a fűcjdcet, 81. Egyet de a j ékből, mit Itli adcnai^roztunk náctek, s ne zsarnokoskodjatok abban,niert kioldddlk reátok az £n duhan, s az k i r e kioldódott dühöm, bizony e l v e s z e t t . 82. S laínl Sn Meg^<^^J^o vagyok annak, ki bűnbúiatot v a l l , h i s z , 8 j ó l cselekszik, najd jól v e z e t t e t i k . 83. S (mondva v o l t ) : Mi s i e t t e t e t t t^sed el a t e nepedti^l,

d, Mózes?
84. Monda: de szorosan az &i nycr.iomban, s en s i e t t o n Ti^ozzad Uram, hegy megelégedj. 85. UondÁ. (az (ír): Itne! Mi m^kiseVtóik a t e n4>G(let teutsuiad, s As-Samiri e l t ^ c l y i t e t t e ^ e t . 86. Hat v i s s z a t é r t Mózes az d ' n ^ ^ e z

- 413 -

dühösen, szánakozón. Monda: 0 , nep! S nem i g e r t - e náctdc Uratok szó> Ígéretet? Hosszúra nyúl t - e náctek az egyezs^? Avagy azt akarjatok, hegy kioldódj de reátok a harag Uratoktol (azáltal )y

hqgy m^tevesztetdc a találka idejét velem? 87.Mondák: Nem tévesztoik meg a találka idejét véled a mi bírásunkból, hcinem mi t d i e r r e l voltunk meg­ rakodva a nep ácess4[eibol. Hat ml (tíjzre) h a j i ­ tank a z t , s ekeppen v e t e t t As-Samiriíis). 88. S 0 el P e s e t a nácik a borjút, a safrányszinút, a zerígo hangút, s mondák: Ez hat Istcnetdc, s f^íozes Istene, de Ö elfeledd'. 89. Hat nem lat j a k - e , hegy az nem viszonozza nekik a ' szólást, 8 nem b i r n ^ i k sem ártalomnál, sem ha­ szonnal ? 90. S bizony vxxviá nácik /fron a z e l ő t t : d, nep! Hanem t i m c ^ i s e r t e t t etek á l t á l a , . s i r . i e ! Uratck a Mindenható, hát •k<ves$ét^ ér^em, s engedelmeskedjetek parancsol^scimak. 9 1 . Mondák: Ml nem vetQnk vie^ét annak, hegy az S imádói Ic^gyunk addig, míg vissica nem t á r hozzárik iAozes. 92. Mondai (Mcuees): 0 Ároni Mi.gátolt meg t ^ e d , midái la'ttad Acet eltwelyedni? 93. Nem követ sz-e'engem? S rnegszeged-e parancsolásamt ? 94. Monda: O, szul&Lnyam f i a ! Ne kapaszkodj

- 414 -

8zakánáni>an,,sem íejopbcn* Lam! En feltem, hogy azt mondod: Te megosztást t e t t é l Izrael f i a i közt, s nem ered be szólásom,.'. . 95. llkxidÁi H£Ít mi a t é szólamod» Ó Samiri? 96. Hondái u i megláttam, mit ék nem l á t t a k meg, s egy imráoiyit mELckoltám a küldött nycnából, tmjd e l h a j i tam a z t . Ek^ipen x)arancsolta m ^ nácem lelkem. 97» Uondá (Holces): Hát menj| ! S lájoi! Náced az evilág arra va.\<S, hc{gy mondd: Ne e'rints meg aigeni! S ián! Háced a találka idejét mit el nem tévedhetsz. S ne'sz a t« istenedre, melynek az imádója maradtál. Hat K«i elegetjiác a z t , majd szétszórjuk annak ham/at a tei^erfoe. 98. liánon a t i Istenetdc Allah, nincs Isten, csak O, Alci á t ö l e l i tudásban a mindendcet. 99* Bcéppen beszálünk el náced (O, Mulvimtad) a törtcnesckbol, mi bizony imr mcgtörtóit. s Mi mcgadank n ^ e d a Mi S z i n t b ő l az Ehil ékeztetett. 100. S ki szenfoeszegül v4le» hát bizony a Feltámadás Napján tftthet *hordQS. 101. Ebben őc mlndőrokkíki HvQtké, néclk a Feltámadás Napján. 102. A Napon megfúvat tátik a harsona. s iszonyú a rakcnany -

- 415 -

S Mi összetereljük az elsapadott gaztevoket ezen a Napon. 103. S 6k mormolja rmguk közt: Ti csak t i z (napig) id<?ztetek. 104. Mi vagyunk a Legjobb Tudói annak mit mondcuiak, midén az S l ^ s z d s b modorú (társuk) mondja: idéíztetek. 105. S megkerdezáiek téged a h e g y i r ő l , hat mondd: Porrá zúzza azt Uram. 106. S 0 meghagyja azt sivár siknetk, 107. S nem l á t s z rajta tdcervenyt, sem rogot. lo8* Ezen a Napon oÍc a hivot követik, kinek nincs t d c e r Ti csak egy (napot)

venyessege» s a hangok elnémiitatnak a Mindenhatónak, s nem hal lasz (m^st), mint sájfnnögest. lo9« Ezen a Napon nem hasznai a közbenjárás, csak kindc a Mindenható engedi, s kindc szavával 0 megelégszik, ilo. 6 tudja a z t , mi előttük, s mi mcgott'uk, s mit nem ölelndc a t tudassál. 111. S megaláfzkodnak az arcok az Éltetőnek, az OrÖld<evalcí)ak, 8 bizony elbukik, ki a bimt hordozza. fel jen a bűnbe-

112* S ki tesz a jókból, s o hivő, h< ne jokbol, hat eséstől, séma Idcicsinylestcíl.

- 416 -

113. S tícqppen nyllatkozank ki ezt az Arab Koránt, s al l i ­ lánk l e l benne az Ígéretekből, hátha tan árizlcednek , avagy meghozza nekik az emlácezjést. 114. Keft legyen Nkgassagos Allah, az Igaz Király! S ne s i e s s a Koreínnal, (d, Ivijhajmad)l, mielőtt el non r e n d e l t e t i k • íiAced amak sMgallasa^ S mondd: Uram! Gyarapits erx^ern tudásban. 115* S bizony Ml a z e l 5 t t egyezs^et vevenk Adamtol, ki f e l e ­ d e t t , s non 1 elénk náci k i t a r t á s á t . 116. S midiül mondánk az angyaloknak:Boruljatdc le A'daimak, hát ék. leborulának, csak Iblisz dölyfosködott. 117. S xwnd^Lrkz Ő,Áiia:m\Bizony ez né!<éd'ellenség, s párodnak,

hát ne vezessen ki 6 titeket a Menyorszagbol, hcv,y vesz&ij . 118. Bizony, ndced a l l , hogy ne e^ezz benne, s ne iegy csupa­ szon, 119. S t e ne szomjazz benne, s ne hevülj f e l . 120. S a Satuul súgott n á c i , monda: U, Adani! Elvezessélck-é t^ged a halhatatlanság f a j h o z , s a birása'hoz, mi ki nem merül? 121. Hát ^ y e t d c ebbéli, s kitűnt nácik kettejük: bűmé, s c l b u j dokoltak, magukra a Kert leveleiből aggatván.

417

Hát ellene szegült A^lam Urának, s l e t w e d t . 122. h&jd kiválasztá 6t Ura, s megenyhült fele', s v e z e t t e .

123. tksndá: Ereszkedjetek l e Innen mindketten, egyik a ma'sikcinalc ellensége. S midőn eljövend néktek TŐlem az Utmatattís, hát ki követi az úi Űtnutatásonat, nem tévelyedik e l , s nem vlváiik. 124. S k i szeirbesz^ul az cxi roegemlÖcezésemnel, hat neki a szű­ kös m ^ é l h e t e s , ' s Líi összetereljük <5t a Feltámadás Napján vakcn. 125. Ivlondá: Uram! Mle'rt t e r e l t é l engem vakon, s bizony e'n lát<5 voltam? ' 126. Kíondá (az l/r): Ekqpp! Eljöttek hozzád'a I4i kinyilatkozásaink, s t e e l f e l e j t e t t e d azckat. S ekepp f e l e j t e t s z el t e i s (ezen) a Napon. 127» S ekepp viszonzunk annak, ki tékozolt, s nem h i t t e az o Ura kinyilatkozasalt. S a Túlvilág szenvedése bizony szörnyűbb, s maradandóbb. 128. S nem vezettc-e öcet a z , hegy hány nemzedéket pusztitÁiúí Í4l el Sel^ttuk. kik otthonaikba mentek? Lam! Ebben hat a bizonyságok a gondolkodás embereindc. 129. S a szo a t e Uradtól m&r elhangzott, hogy (eljo) a szúkse;gszerű, s a terminus meghatározott.

- 418 -

l3o. S l&gy á l l h a t a t o s (d, ÍAjhamnad) a r r a , mit mondanak, s zoigd a t e Urad d i c s o s ^ e t a nap pirkadasa el o t t , s lenyugvása e l á t t . S szakában az e'jnek, h^t n a g a s z t a l d <5t, s a nap két vc^cn, hátha tán befogadtatsz. 13Í. S ne mereszd két szemed a r r a , mit Mi élvezetessé' t e t t ü n k k&ulQc a (házas)pároknak, az evilági elet v i r á g á t , hegy Ui megki sert síik éket benne. A t e Urad gondoskodása jobb ^s ttaradandÁíb. .: 132.- S rendeld el nepedndc az imát, s légy abban á l l h a t a t o s . Mi nem k^rjidc téíled a gohdo^odast, Mi gondoskodunk rólad. S a beteljesedés az orizkcdése. 133. S mondai: S ha csak elhozná a bizony^a'got az «S' Urát<íl! Avagy nem j ö t t - é n ^ i k kinyilatkozás, mi az első o l d a l a ­ kon? 134. S ha Ml elpusztitánk áket e l á t t e kínzással, bizony mondanak: Urunk! S ha csak elküldted volna hozzánk a k ü l d ö t t e t j hat ml k ^ é t t ü k volna a Te k i n y i l a t k o zasaldat m ^ mielőtt m^al^ztatunk, s meggyaláztatunk. 135. Uondd: lündeaki nagoban varakczlk, hat várakozzatok magatckban! S m ^ fcgjatok tudni, kik az elegyengetett ö s ­ vény gazdái, s ki a j o l vezet i ' t .

-419-

21.

S 2 u r a

A p r ó f ^ t á k (Mekkai kinyilatkoztatás) A Mindenható es Könyörületes Allah nevében

1. Közeledik az enberddiez az 5 elszámolásuk, s ók szenbeszcgűlnék seminbe vevőn. 2. Nem jon el hozzájiic új enüáceztetS az d Uruktól, hanem csak hallják a z t , s ók játszadoznak, 3 . S szivük szórakozott.' S Ók titokban ertekeanek. (Mon­ dák) azok, kik bűnbe estdc: Halandó- ez, mint timagatck? Átadjatck-e magatokat a mágiának, s t i nézitek (azt)? 4. Monda: Az en Uram tudja (mt)'bészálndc az ^ e n es . a földön, s u a M^halló, a Mindent tudó. 5* Mi több! mondák, (hqgy ezek csak) kusza álmok, mi több, h eszelte azt ki,ini tSbb, & k b l t ó . Hat hadd hozza el 6 nilőjnk a bizonyságot, ahcgy elküldettek az el&blck. 6. Nem h i t t (egy) telqpűles (sem) azok kozűl, kiket Mi e l pusztitottunk óelóttuk. Hát ck hisznek-e?

- 42o -

7. S Ml nem küldtünk el (prófétát) előtted, kivéve azokat a férfiúkat, kikre mi sugallót tünk. Ilat kérdjetek meg az Emlácezteto '* nepe't., ha nem tudtok. 8. S Ml nem tevénk m^ 6ket (csupán) testekndc, kik non eszndc ^tket,' s nem i s voltak halhatatlanok. 9. Majd Mi beteljesitáik nákik az igeretet, s Mi m^menekitéik ácet attól,- kitol akarjuk, s elpusztita'nk a tAcozlíkat. 10. Mert bizony Ml kinyilatkoztatánk náctek az Irast, benne Enű ékeztet őt Ödcel. Hat nem e'ritek-e' föl? 11. S haáíy települést, kik bönosdc voltak zúztunk . s z é t , s alapi tank m^ azután irasik népet? > 12. S midőn eVeztác a Mi hatalminkat, bizony Sk elszala^^' dának a t t ó l . 13. (Mccidva volt nácik): Ne szaladjatok, s térjetek vissza ahhoz, mlboi >élpüh{tattatok, s az otthonaitokba, hátha tan kérdőre vonattok. lA. Mcxidák: Jaj nácűnk! Íme! Mi voltunk a bűnbe esettek. 15* S nem hagytak alább az (ÍTkiáltoza'saik addig, mig m^ nem tevénk Mi ^ e t túlerette^ let{mtte\ 16. S Mi nem tereratenk meg az eget, s a főidet, s mi a ketté közt, (csak) jatácból. 17. S ha Mi mulatság vex^sét szandekozank, hat Mi vennénk azt

X A zsidó Iras

- 421 -

a Ml Szinünkbíl - ha (egyáltalán) megtennénk. 18. Mi több! Mi az igazat a hamisra vetjük, s az elgondol­ kodtatja 6 t , s lam! Bizony az szertefoszlik. S jaj nektd< azért mii (Neki) i r t o k .

19* S Ove, mi az egdcen s a földoh. S kik <3nila (lakoznak), hát nem féliengzendc az O szolgálatában, s nem rneriilnek k i . 20. Ck magasztalja öt é j j e l és nappal, s nem lankadnak. 21. Avagy veszndc-^ istendcet a földről, kik feltámasz­ tanak? 22. S ha lemének a kettSben (egén, s földoi) Allahon kivul Istenek, hat elrcmlan^iick (az cg, s a fold). Hat Dicsőség l ^ y e n Allahnak, a Trónus Urának azok f e l e t t , k i k e t (Náci) i m á k . 23. (5 meg nem ke'rdeztétik arr<5l, mit tesz, s ok megkér­ deztetnek. 24. Avagy Ac Rajta, kivul vésznek.istendcet? Kk)ndd:tkitassatck bizonyságaitokat. Ez Emlekezteté'je azoknak, kik velem vannak, s Emi ékezte f<3je azoknak, kik aiel<^ttem. Ui VSbbt legtöbbjük nem tudja az Igazat, s Ők a szcnijcsz^űlQc. 25. Siti nem k ü l d i k el elö'tted küldöttet, csupán Mi si^all^ik n á c i : Íme! Nincs Isten, csak En, hát s z o l ­ gáljatok. 26. S maidák:

- 422 -

Véve a Mindenhat^o magának gyenndcet. L^yen Dics^! Ml többt (kiket az O fialnak mondanak) nemes szolgálok. 27. Nem ei<$zik meg őt a szólásban, s de az O parancsolnisa szerint cseldcszehek. 28. 0 tudja, mi elóttuk, s ml m^öttuk, s Bk nem jacnak ko3d>en, csak annak kit resdcet^. 29. S köztük, ki mondja: Lam! Sn isten vagyck Rajta kivúl, hitt ezt Mi Pokollal jutalmazzuk. Ekqppen jutaltiazzuk a bűnösöket. 30. Avagy nem látják-e azok, kik tagadnak, hogy az egdc. s a föld ^yben valanak| s Mi o.sztaurdc ketté azt, s Mi megte­ vőnk a vlzb5l mindent clove? Hat nem hiszndc-e? 31. S Mi megtev€«k a földön a vonulatokatJhogy rengessen á l ­ taluk, s m^tevenk benne szurdokdcat, utakat, h^tha tan jol vezettetnek. 32. S Mi in^tevenk az eget SrizS fedálndc. S 3c a Mi k i ­ nyi latkozasalrikal szenbesz^gülenek. 33. S u a z , Ki m^teremtette az e j t . a nappalt, a napot, s a holdat. Iifindqtyik az cgi palyan úszik. 34* S nan tevénk meg . halandónak
f , t t

0 ^elfogad, s ék az U féle'sétol

- 423 -

.el<^tted a halhatatlanságot. S ha e l h a l t á l , hat ok halhatatlanok? 35. Minden leldc raegizlelíje a halálnak, s Mi megpróbálunk titd<et a gonosszal, s a jc^al ki sért e'sk éppen. S Mihozzánk t e r i t t e t t e k meg. 36. S midoh IcTtnak téged azok, kik tagadnak, hat ok csak gúnnyal veszndc t ^ e d , (mondván): Ez hat az, aki a t i Isteneiteket emlegeti? S 6c a Mindenható megemldcezésendc tagadói. 37. Az enber s i e t s ^ b ^ l teremtetett. En megláttatom veletek az En bizonysáj^lmat,s ne s i e t t e s s e t d c . 38. S 8k mondjak: Mikor (teljesedik be) ez az ígéret, ha igazak vagytok? 39. Ha tudnak azok, kik tagadnak az időt, midón nem hajthatják el arcaikat, s hátaikat a Pdcol tüzetol, s nem lesznek partfcgoltak! 40. Ml több, eljön az hozzájuk váratlanul, s az megder­ meszti őket, s nem képesek visszaverni a z t , s nem kapnak haladékot. 41. S bizony megcsúfoltattak a küldöttek előtted, s kö­ rülöleld azokat, kik gúnyolódtok közülük az, mit meg­ csúfoltak. 42. Itiondd: KI ov meg t i t e k e t é j j e l es nappal a Mindenhatótól? ti

- tai, Mi több, Bk. az ^ Uruk megemlékezésével szembeszegülök. 43. Avagy ndcik isteneik, kik ácet Tálunk megválik? Nem tudjitk azok maguk p a r t j á t sem fogni, senficgy ők Tcíluhk védelmezzenek. 44. Mi több. Mi .gondoskodtunk ezekrSl, s az o atyáikról addig, mig ele'rt reájuk á kor. S nem la'tják-e', hogy Mi eljövünk a ftíldre, s JerSviditjük annak kivűles5 r é ­ szeit? S ék leszndc-^.a gy<íztesek? 45. Mcndd (d, Mmhoimad): Űn figyelmeztetlek t i t e k e t a Sug a l l a t á l t a l . S nem h a l l j a a süket a hivast, midőn f i ­ gyelmezi etn de 46. S ha megérinti áket Urad fuvallata büntetés gyanánt, hát mondjad: d, j a j nácünk! Íme! Mi bunó'sÖk voltunk. 47. S Mi i g á t m e r l ^ e t helyezünk l e a Feltámadás Napjcui, s nem v i t t e t i k bűnbe a lelek egyáltalán. Mégha az , egy merő nustaimaig I s , hat Mi elhozzuk a z t . S Mi el^endSdc vagyunk szarna/étondc. 48. S bizony Mi m^adank Mo'zesnek es Áronnak az Ismérve­ k e t , a ídnyt, az^rizkedáce. 49* Azoké', kik rettegndc Uruktól titokban, s ok az Órától reszketndc. 5o. S ez áldott £mlekeztetó\ mit Mi kinyi la tkozank. s az Emlaceztetot, (hogy legyen az)

-425 -

S t i ennek megtagadói vagytok-e? 5 1 . S bizony Mi megadank Abrahannak a z o i r á n y á t a z e l á t t , s Mi Tuddi v o l t u n k n e k i . \ 5 2 . Midén monda a z o a t y j á n a k , s ncpepnek: Mik ezdc a szcbrok, miknek t i inadoi vagytok? 5 3 . Kfanda&c: Kfeglelenk a z t , minek a t y á i n k s z o l g á l ó i volt&k. 54. Monda: Bizony t i e s a t y á i t o k n y i l v á n v a l ó e l t e v e l y \ gesben v o l t a t o k . 5 5 . Mondák: Elhozod-e' nácünk a z i g a z a t , avagy t e j á t s z a d o ­ zol? 5 6 . Kkxida': Mi tŐbb, Uratok a z egek e's a f o l d Ura, VUci e l i n d i t o t t a a z o k a t , s éi e r r e teszdc. 57. S A l l a h r a , &\ rászedem a t i balxzanyaitokát, m i u t á n t i ha'tat fordittok. n<dctdc h i t e s k ü t

5 8 . S o m ^ t e v e azokat s z i l á n k o k k á , k i v e y e a n a g y o t , h á t i ^ t a n megtérnek ho2:za. 59. Mondák: Ki t e t t e e z t a mi i s t e n e i n k k e l ? Bizonyo­ san a z egy g a z t e v o . 60. Kíondák: Mi h a l iánk egy i f j ú t mondva vol t n á c i : A^raliám. 6 1 . Lfandák: Hát hozzatok e l ot a z errberek szeme e l e , h á t h a tan t a n u s i t j í ó c . 52. ^íondak: emlegetni a z o k a t , s

Te voltál a z , ki ezt t e t t e a mi isteneinkkel, ó Abrahim? 63. Monda: Mi t ö b b , ez az o nagyjuk, ki ezt tette-? Hat kérdezzetek meg Acet, ha tudnak beszelni. 64. Majd megtéiKiek magukba, s mondák: Íme! T i , t i vagytok a biliősök. OS. Afajd fejeikben zavar l e t t , (s mondák): Bizony t e tudod, hqgy^ ezek nem beszelnek. 66. MondíT: Wit szolgáljátok-e'Allahon kivül ml nem h a s z ­ nai náctdc sepmit, s nem is á r t n ^ t d c ? 67. Pfuj ná^tdc, s annak, mit szolgáltok Allahon k i v ü l ! Hát felfogjátok-e? . ! '«

68. i^ondák: Égessétek meg 5t, s vegyetdc pa'rtját i s t e ­ nei tdcndc, ha c s e l e k v ő Vagytok, 69. Mondáik: 0 , tiíz! L€^y húvös e's béke's Ábrahámra. 70. S ők k e l e p c é d akarák csalni <5t, de Mi megtevenk fiket nagyobb veszteseknek. 71. S Mi roegmenekitenk ét és Lotot (elhozván éket) a • főidre, mit Mi, megaldank azon a teremtményeknek.

72. S Mi adonxinyozank neki Izsákot e's Jakabot unokául. S mlnd€;gylkSjuket Mi m^tevenk jotevondc. 73. S Mi m^tevenk éket f^Skká, kik a Mi parancsolasunk szerint vezetndc, s sugallank ndcik a jok cselekedetének

- 4 2 7 -

imveléset, az imádság megtartását, a kötelező alamizs­ na adásit, s 6k a Mi szolgdíldink voltak. 74. S L</tnak Mi megadamk az itelkeze'st, s a tudást, s megmendcitóik 6t a telepűle'sbol, mely a sz^yenteI d s ^ e k e t Riívelte. íme! Ck a rossz, a züllött nep voltak. 75. S bevezetőik ó't a Ml kegyelnunkbe. lJm\ o a j o ' c s e l e kedetudc kozul való. 76. S Noé, mldán <fazel<ftt szc^litott, ha't Mi va'laszolank náci, s megmenekitáik ^t, s az á' haza nep^t a hatal­ mas csapástól. 77. S Mi az ^ pártját fogstk a n<?ppel szetrben, kik méghaz u d t o l t ^ a Mi kinyilatkozasainkat. Lám! Ok a bSn népe voltak, h^t megfúllasztank &cet mindah^yat. 78. S Dávid es Salamon, ahogy a kett<? itálkezett a földet i l l e t v e , mid& a hep (birka)nyája elkodotgott rajta, 8 Mi az o ite^kézéaí^dc Tsuiuja voltunk. 79. S Mi ineg^rtete^ azt Salamonnal, s mindegyiknek m^ad^^ a bölcsességet e i tuda'st. S Mi ali/rendcláik a hegyeket, a madarakat, hegy dics^itsác (Ot) Dávid­ dal. S Mi voltunk a cseldcv^. 80. S Mi megtanitíxnk neki az Öltözék kászitefset tinektek, hogy

- 428 -

migovjca t i t d c e t szégyenét de t o l . llát halasak vagytok-e? 8 l « ' S Salamonnak (Mi alárendelenk) a viharos szelet, mi az ^ parancsolása szerint: fut a földre, mit Mi megaldot. tunkyini azon. S Mi mindenekndc Tudói vagyunk. 82. S a Satfokból (Ml als^rendeléúc néki) azckat, nrik alónenilndc néci (gyqn^iikert) es v^ezndc e t t ^ l mas nudkaít, s Mi az 3 taigStz$j\Sí voltunk.

83. S ] á > , midén s z o l i t á a z / U r á t , (mondvaíi): Íme! megérintett engem az,artXs* s Te vagy a k^yelcrnosztck L^kegyelmes^bike. 84. S Mi valaszolank n á c i , s meg szabadi t a i ^ ot a t t ó l az d[rtast<$l, s megad^ik náci az o háza nepe't, s a hozzájtdc hasonlókat velük, a kegyelmet Telünk, s az Eml^eztetőt a szolgaiaknak. 85. S Izmael Idrisz ^ s Wiul-Kifl. Mindnyájan á l l h a ­ tatosak v o l t a k . 86. S Mi bcvezetenk éket a M kigyelnunkbe. Irne! Ók a jocseldcedet&dc közül valck. 87. S Dhu n-Nun, mid&i clrnenc dühhel, s ugy vele, hogy Minekünk nincs ercnk f o l o t t c , hat o s z ó l í t o t t a s o t e t s ^ b o i , (mondván): Bizony nincs Isten, csak Te! Lcgy Dicséi! Lmn! En bdnös voltam.

429

68. S Mi válaszolóik néki, s m^mendcitóik őt a gyötrődest<$l. S ek^pen menekítjük meg a hívőket. 89. S Zakariás, midáh sz<5lltotta az 6'Ura't: ürair.! Ne hagyj engem magánban, s Te vagy az örökösök leg­ jobbika. 90. S Mi yalaszolank néki*,. s adonmiyozmik náci Jánost, s met^javitank neki az o (asszony) peTrjat. íme! ' v e r s e l h e t t e k a jókban, s Hozzémk fohaszkodanak - vágyakozással, feleleoinel, s ok Nekimk megalazkodÉÍnak.^ •

91. S ^, ki szepl^tclen^ v o l t ^ , hat Mi bele' lehellóik a Ifi LelkUnkbéíl, s m^tevóik ot, s gyernidcet bizony­ íts*^! & teren^menyekn^. '

92. uatl Ez a t i nemzetetek ^ y nemzet* s út vs^gyek a t i Uratok, hát szolgaijátokv 93. S elszeldelác az ^dolgukat naguk közt. MLncb^ajan tk>zzank tecndc meg. 94. S az, ki jókat cselekszik, s ^ hivá», hát nem t^adtatik meg az ^ tördcváse. Lám! I Ü araiak . > FeljegyzA vagytok. 95. S t i l t á s van a népen, nát Mi elpusztítunk, s 2k nem temdc vissza 96. Addig, mig l e nem gy&scttetett Gég es Magc^, s ák '* minden hantból kimenekulndk.

X Mária

- ^3o -

97. S közelbe er az Igazigeret. S bizony megmeredett tdcintete azoknak, kik tagadnak! (Mondjak): Ja]

nAúbk! Bizony semnibe vev6i voltiink enndc, ím több» bunősdc voltúrk. 98. Laín! Ti, s az mit Allahon kivűl imádtok, a Pokolra való', t i i8 erre (a sorsra) kerültek. 99. Hft ezek istendc lennének, nem kerülnének oda, hanem mindannyi ebben 6rokk^al(f. 100. Nekik dobén a sirdrkoids,. s de ebben nem hallanak.

101. La&n! Kiknek e l o z ^ ^ (m^adatott) Telünk a s z ^ s ^ , azck attól elteívolittatnak. 102. dk nem hallanak ott gyengédséget, stábban mire leikuk vágyik Őrckkevalác. IQ3. Nem szomorítja íket a legnagyobb renulet, s találkozás­ nak az angyalokkal, (kik mondjak): Ez a t i Napotok, mely beigertetett náctek. 104. A Napon, Mi f e l g o i ^ o l i t j u k az eget, mintha az irott / feljegyzesndc gongy^l^e lenne. S ahogy Mi ndcikez- denk az e l s ^ teremtésnek, hát Mi mf^ismeteler^ a z t . (Ez) igeret Reaidc, s lam! Mi ezt megtesszük. 105. Msrt bizony Mi mi^iftuk a Zsoltárok konyváien az Endáceztet^ után, hegy az £n jócseldcedetű szolgaléim l e ^ d c a fold örökébe.

^431 -

106. Íme! Ez hát a z üzenes a ncpndc, k i k s z o l g a i n a k . 107. S Mi nem kiildenk téged (naskepp)t csak kegyelenijol t eremtmenydcnek. 108. &{ondd: Hanei;n a z s u g a l l t a t o t t reám, hogy a t i t d c Egy I s t e n . Ha't megbékéltdc-e' (Cfoenne)? 109. S ha ék d f o r d u l n a k , hóit mondd: EJI k i h i r d e t t e m n é k t e k cgyaraúit, s a z t i s tudora, hogy k ö z e l - e ' , vagy t á v o l , '• mi b e i g e r t e t e t t n d c t e k . . Istenea

110. Íme! 0 tudja a mcndas k ü l c s i n e t , s tudja mit e l p a ­ lástoltok. 111. S nem tudom, t a n a z noctdc k i s e r t e s , s e l v e z e t egy időre. -

112. IJIondá: Uram! I t e l j a z i g a z z a l . A mi Urunk a Mindenhat<{, (Kinek) meghallgatása ( k e l l ) k i k e t (Ohozza) i m á k (egy s o r o n ) . azok e l l e n ,

22. A

S z u r a Zarándoklás

(Medinai k i n y i l a t k o z t a t á s ) A MindenhatJ es Kcüyörulotes Allah nevében

1. O, errberek! T a r t s a t o k számon U r a t o k a t ! Bizony az Ora f o l d r e n g e t e s e h a t a l n n s d o l c g .

- A32 -

2.

A Napon» (nBjd) meglátjátok,

hogy m^feledkezik minden

süoptato's anya a r r é l , mit szektát, s világra hozza minden terhes t e r h e t , s meglátod (0, Mjhamrad) az enbereket mámorban, s Sk. nem mámorosak, hanem Allah l>uüntetese szörnyű. 3 . S Az cnberek közt, k i vitába sza'll Allahban tudatlanul, s k i követ minden m^atalkcdott s á t a n t . A. M ^ i r a t t a t o t t szamara, hogy az. ki oKozza fordul, ha't á'azt bizony e l t e v e l y i t l , s a szenvedés lang~ jaiba v e z e t i , 5- O, enberdc! Ha ketelyetdc lenne a Feltemadas f e l ö l , hat lam! Mi teremtenk meg t i t e k e t poj±)ol, nnajd cseppbiSl, majd alvaddcbol, majd (hus)cafatb(Sl arányosan, s aránytalanul, hogy Mi megnyilvánítsuk azt nektek. S azt marasztaljuk a méhben, k i t Mi akarunk egy k i j e l ö l t ideig, najd kivezetünk t i t e k e t gyermdd^ent, majd (gyarapitunk), hegy ele'rjetek t e l j e t d c e t . S koztetdc, ki elmílik, s köztetdc, ki > v i s s z a v e t e t t e t i k l^szánalma.sabb korszakába, hegy
f i
f /

a'tudás után ne tudj cm semnit. S latod (0, Ivbhamrad) a földet slvátan, s mid(^ Mi Icbocsájtjuk ra a v i z e t , az megrezdül, megduzzad, s k i k e l e t r e hiv

mindoi poipas parbol. 6. Ez haft, miáltal Allah az Igaz, s O az Xl é l e t r e

k e l t i a h a l o t t a t , , s O az, ki Mindenre Képes. 7. S az Ora eljövend, s ebben seiiini'kétség. S Allah feitámasztja azokat, kik a sírokban. 8. S az enberek közt, ki vitába száll Allahban tudás, vagy utnutato, avagy világot adó Írás nélkül. 9. Hivalkodik íih«frzetevel, hogy l e t e v e l y l t s e (az erberdcet) Allah l í t j a r o l . Szárara az evilagon a gya­ l á z a t , s Ml megízleltétjük vele a Feltámadás Napján az ^ e s k i n j a t . > 10. (Mondva l e s z n d c i ) : Ez hát aze'rt, mit kezed megelőle­ g e z e t t , s Allah nem elkádiozoja a szolgaioknak. 11. S az eniDerdc közt, ki Allahot betű szerint szol­ g á l j a . Ha j ó eri 6't, hát megnyugszik á l t a l a , s ha klserte's sújt l e r á , ha't arca'ra bukik. 0 elveszti az evilagot, s a Tálvilágot. Ez hát a nyilvánvaló vesztes. 12. (?Allahon kivul f<áíászkodik (ahhoz), mi nem a r t néki, s nem I s használ n á c i . Ez l^át a messzi e l t é v e l y e ­ dés. 13* 0 (ahhoz) fchaszkodik, kinek ártalma közelebb,

- 434 -

floint haszna. Bizony szomyu oltalnazó, s bizony szottt^ cUáyora..

14. .íme.!-Allah bevezeti azokat» kik hiszndc, s jókat c s e , , , • • ' • ' • I . • • ' • • •

Ickesznék a Mennydcbe, mely a l a t t folyék futnak. ÍÁBA Allah azt tesz, nát akar. 15* 5 k i a z t gondolja, hogy nem pártfogolja Allah 5t llki-r humadot) az evild^on és a Tulvili^ion, hát hűzzon k i egy kdtelet az ^ r e , majd akassza rá magc{t, s i^zze mE^2 Eloszlatja-^ az 6 fondorlata a z t , mint .toBlx>lt;;-v--.'. 16. S ek^^ppen nyilvmiitánk k i azt n y i l t )>Í2<^y^S^^^> ^ Allah azt v e z e t i , k i t ö akar. I 7 . ' l m e ! Azok, kik hisznek, s azok, kik Zsidák, Szabeusok,

Kereszt^ydc, Varázsl6k, s azok, kik bálvinyimadck. Lam! Allah határoz köztük a Feltámadás Napján. Lám! Allah Mindenre Tanú., 18. Hem látod-^, hogy Allahnak, N4ki borul l e (mindenki) ki a z egdcen, s a földön, a nap, a hold, a csillagok, a hegyek, a fak, az élőlények, s sokan az eni>erdc kSzt, raig sokra k i j á r a büntetés. S a z , k i t megvet

- 435 -

Allah, hat nincs szanÁra. ki m^becsüli. íme! Allah azt t e s z i , mit akar. 19* S ez a ket ellentét (hivők es hitetlendc) szénben cíllnak az <f Urvdcat illetően. S azok, kik tagadnak, hát tu^b5l szabat tátik nácik az Őltozdc, s fejeikre f e n t r e forró le' öntetik. 2o.M^dvasztatik általa mi az ^hasukban, s boriik, 21. S szamkra a vashorgok. 22. S mindahányszor l e akarnak, joni arról a gyötre­ lemtől, hat visszatérittelnelc arra, (s mondva lesz nácik): Ízleljetek rn^ az eges szenvedését. 23. íme! Allah bevezeti azokat, kik<hisznek. s jácat c s e Icdcesznek a Mennydcbe, mdy alatt folyác futnaki s megengedtetik nácik benne a kaniisz aranyból, s a gyo^y, s oltőzácük'ott selyoai. 24. S ok az
IKÍVOS

szólamokhoz vezettetnie, s az Áldott

Osvex^re vezettetndc. 25* Lam! Azok, kik tagadnak, akadályoztatnak Allah utján a Sérthetetlen Szentélytől, melyet Mi megtevei^ az enberdcndc c g ^ ^ t akár imado benne, akar vándorló: ki akarja benne a bűnös reszrdiaj l a s t ,

hat Mi megízlel tétjük vele a fájdalmas szenvedést. 26. Smidón Mi előkészítenk Abrahaimak a (Szent) Haz 1; helyet, (mondván): Ne t á r s í t s Hozzam sermiit, s t i s z -

"^ t l t s d meg Hazanat a körben járóknak, az alléknak, (s azoknak, kik) térdepelnék, s leborulnak. 27. S hirdesd ki az enberekndc a zarándoklatot. Ok e l jchndc hozzad gyalpg, s mindenfele gebái, óíc eljöindc ' = minden mely szorosból, ,

28. Hqgy tanúi legyendc azoknak, mik hasznainak nekik, s emlegessdc Allah neve't a tudott napokon a f ö l ö t t , mit (5. adott nekik a marha-a'llatból. S egyetek belo^ l e , s tápláljátok a szákolködó'szegényt. 29* l>iajd vessend< v ^ e t kuszaságuknak, tegyác meg fcgadalnukat, s járjanak körbe az ódon llazban. 3o. Ez hat (a parancsolás). S áz, ki oagyra t a r t j a Allah

t i l t á s a i t , haft jobb l e s z néki Uránál. S megengedett r ndctdc a imriia, k i v w e az, mlríl olvastatott nék-

t á c . Hat kerüljetdc el a balvanyokból eredó' irto'za; tot es kerülje'tek e l a hamis szo'lamot,

31* Allahhoz foidulva, nem társat a l l i t a Neki. S ki i^'v Allahhoz társat A l i i t olyan, mintha o zuhanna az ^b<Sl, s a madarak megragadnák ot,

- 437 -

avagy elfujníí St a szel egy távoli helyre. 32. Ez hat (a parancsola's). S az.ki nagyra tartja az áldozatot Allahnak, hat szive megerősödött. 33. Nektdc benne a haszon egy megnevezett ideig, rmjd annak helye az Ódon Házba (te'ttetik). 34. S mindoi nemzetndc Vü. mi^tevenk a szertartást, hogy in^emlitséc Allah nevét, .afölött, mit Mi adtunk a narha<-al latból. Hat Istenét de Egy Isten, s (x>enne bác eljetdc Tinsg, S hlrdessetdc az'alázatosaknak, 35. Kikraid<ánmegemlíttetik Allah (neve) megretten szivük, állhatatosak arra mi e'ri ókét, megtartói az imának, s abból mit adtui^ n ^ i k aldozi|;iak. 36. S a t e v ^ ! t ^ t e v ó i k IJü azt ndctck Allah áldozatai kpzul. Tietek benne a j o . Hat emlitse'tek meg Allcih nevet ra, (midőn) sorokba (szedi t de). S mi dón az oldalaradólt, hat egyet de bel Sle, s táplál jatdc a kol^t, s az eseddcl^t. Ekeppen rendel enk azt

ala'tinóctek. ha'tha tan hálát adtok. —37. Nem jut el Allahhoz annak húsa, s vére, hanem eljut hozza az ÓTriakedes tőletdc^ .

Ek4>pen rendele <5 azt ala neictdc, hcjgy nagyra t a r t isátok Allahot amiért vezetett t i t d c e t . S hirdess (O, Mjhannad) a j<$tevöcn€k. •

38. Lain! Allah megvédi! azokat, kik hiszndc. UÚm! , Allah ^ y mi^alkuvo h i t e t l a i t sem szeret. V-

39* J<^ahagyattatnak azok, kik klzdendc, miáltal ok búnbe estdc. S blzor^ Allah képes partfogasba •' venni dcet.' .,,;.•,

Ao. Azck (ck), kik otthonaikb<Jl igaztalanul űzettettek ;, e l , csupán mert mondák: A mi Urunk Allah. S ha nera vetn^ vissza Allah azt a (náiany) enbert egyik a REtslkavalt hat leronboltatnanak a kolostorok, tenplomok. kápolnák, s a mecsetdc, miben Allah neve sokat említtetik. S bizonymeg&egiti Allah a z t , ki Ót s ^ i t i . Lám! Allah az Ercfs.a Nagys:;ecti.

41. Azck, kiket ha Kii megtelepituik.a földön meg­ tartják az imát, kötelező alamizsnát adnak, elrende­ lik az i l l e t , s veget vetnék a csalárdságnak. S Allahe # dolgok beteljesülése. 42. S ha O m^hazudtolnak t ^ e d (0, Nkihaimad), s bizony K m^hazudtolta (a Mi prcife'tainkat) előttük Noe^ Aad es Thairud népe, 43. S Ábrahám nepc es Lot népe. ;

- 439 -

"-'

44< S Midian lakol. S m^hazudt o l t a t o t t Kfozes. Ha't &i elnéztem (ezt) a hitetlendcnek, majd l e s ú j ­ tottam rajuk, s mily volt az ó i borzadasom. 45* S hány települést pusztitank Mi el* s az bűnös, s a z romjaibcín hever, s (hsinyat megtevenk) kiszáradt kutta, s (porba dontenk) szilárd p a l o t á t . 46. Hat nem haladnak-e a földön, s van-e nácik szivük, mivel felfogjak, avagy fülük, mivel meghalljak? S b i ­ zony nem vakul meg a t e k i n t e t , hanem elvakul a sziv, mi a kebel dcben. 47. S ék sicttetndc téged a szenvedessél, s Allah nem t w e s z t i el az 0 . i g e r e t e t , de lam! Egy nap a te Uradnál, akar ezer ev, miből számíttok. 48. S hány telepűlesndc néztem En e l , s az bunos. \fa.\á vevem a z t , s Hozzan\ vezet a végzet. 49. Mondd: O, enberek! Hanem En vagyok nektdc nyilvánvaló figyelmeztetőtök. 50. S azok, kik hiszndc, s jókat cselekeszndc, hat nácik a megbocsájtas, s a neaies gondoskodás. 51. S azck, kik tőrekednek a Mi kinyilatkozasalnkban keresztbe á l l a n i .

azok a Pckol lcövet<5l^ ; > V

-

52. S Ml nen küld«9:)k éláftted himokŐt, sem pr<ifétát. lianetn mid&i (5 szánddco2a az (űzenest),

a Sátán az 6 szándáca lítját ^fllta. Hanem Mlah . megsemásit^ a z t , mit a Sát<m üzent. Majd e l r e n ­

dezte Allah<az O k i n y i l a t k o z a s a l t . Allah a Mindenttudoi a Bolcsy 53* Hogy megtegye O azt^ mit á Sátán üzent kísértésnek azok szénára, klkndc s z í v b e n a betegség, s szivük raegkernániyedett. S leim! A bűnösök bizony t i v o l i h i t szaki t<5k. 54. S hegy megtudják azok, kikhez eljővendt a t u d / s , hegy az Igaz az Uradtcd jövő, hat higgy de a z t , s hódoltassác be Náci szivük. Lam! Allah bizony Vezetője azoknak, kik hisznek, az egyenes ösvényen. 55. S nem vetndc veget a k^telyndc benne azok, kik tagad­ nak addig, mlg el nem jo'hozzájuk az Ora v á r a t l a n u l , avagy el nem j 5 hozzájuk a szenvedés á s z ö m y u s ^ e s Napon. 56. A Teljhatalnusag ez&v a Napon Allahe, Ó i t é l közöttük. S azok, kik hlszndc, s jckat cselekednek, a gyönyö­ rűséges kfennydcben ( r e s z e s i t t é t n e k ) . 57. S azok, kik tagadtak, s meghazudtolák a Mi k i n y i latkozasainkat, hát nekik az iszonyú szenvedés.

- 441 -

58. S azok, kik elmenekültek Allah

"tjan, majd l e ö l e t t e k ,

avagy meghaltak, hat Allah bizonyosan szép gondosko­ dással gondoskodik ro'luk. Íme! Bizcxiy Allah a Legjobb Gondoskodik. 59. S O bevezeti okét a bejáraton, miben megelégedettek, s lam! Allah a Mindenttudo, az Irgalrms. 60. Ez h a t . S az, kl b e t e l j e s i t i azt ugy, ahogy rajta b e t e l j e s l t t e t e t t , majd (ujbol) vegyik ra, hat Allah az ^ p a r t j á t fcgja. Lam! Allah a Megenyhülő, a Megbocsajto. 61. Ez h a t , miáltal Allah lényegi t i at az ejt nappallá, s eítlenyegiti a nappalt é j j é . Lam! Allah a Llcghallo, a Látó. 62. Ez h á t , miáltal Allah, 0 az Igaz, s mit Rajta kivul szolgálnak az hamis. S Allah, O a I.tigassagos, a Nagy. 63. Nem la'tod-e, hogy lebocs^jtá Allah az egb^l a v i z e t , s kizÖldűlc^e v á l t a fold? Lam! Allaii a Lágy, az crtesűlt. C4. Öve, mi az cken, s lui a foldon. ImeíAllah, Ove

a Magaszt ga;:dagGaga. 65. Nem latod-e, hogy Allah ala'rendelte nektek a z t , ml a föl dm? S a barka a tengeren

- AA2 -

sdrc, fut, s Ó fogja vissza az e g e t , i^z^üaujon ra a földre, hacsak nem az O engecieimevel. Ime! Allah az eriberdcre Szánakozik, Icgaltms. 66. S Ö a z . Ki é l e t r e hivptt t i t d c e t , majd elnulaszt t i t e k e t , majd feléleszt t i t e k e t . Lam! Az enber bizony hitetlen. -

67• Minden nemzetnek Mi megtevőik a s z e r t a r t á s t , s 6ik azt ro^tartják. Hat ne ko'ssendc Ők. beletdc e dologban,

s hagyd azt'Uradra. Íme! Te bizony az egyenes Utimtatást követed. 68. S ha vitába szál)nák ve'led, hát mondd: Allah a Legjobb Tudója annak, mit t e s z t d c . 69. Allah Í t é l köztetek külohbozt et ek. 70. Héra tudod-á, hogy Allah tudja, mi az ^ e n es a földoh? Lám! Ez egy könyvben ( j e g y e z t e t e t t ) . Lám! Ez Allahnak könnyen megy* 71. S 6k fohászkodnak Allahon kivül olyanhoz, minek 0 nem bocsajtott l e hatalmat, s miben ndcik nincs tudásiic. S nincs a bűnösöknek pártfqgójulí. 72. S mld&i olvastatik n ^ i k a Mi kinyilatkoztatásunk bizonyságul, t e ráismersz a tagadók arcán a ta^adi/sra. a Feltámadás Napja'n abban, tnlbcn

- 443 -

kik najdhcgyneci cátőcnck azckra, kik o l v a s s a ndcik a Mi kinyilatkozasainkat. Mondd: Jövendöljek-^ náctck ennél rosszabbat? A Pckol tű'ze! Allah Ígérte ezt azoknak, kik tagadnak. S nyononísagos végzet. 73. 6, oibereki Vettetett a példa, h^t hallgasatok vi: íme! Azok, kikhez Allahon kivifl fohászkodnak,sosem teremtenek m^g (m^ ^gy) legyet sem, mégha össze i s -. gytilekozenek ra*. S ha a Ic^y elvenne t^Cík valamit, azoíc nem tudnák megmenteni azt el<5lc. (így hat) gyenge az ki ker, s az kit kémek. nem c'rtácelik Allahot, az O igaz eVtckcvel. Lair.! Allah az Er^s, a Nagyszerű. 75. Allah kiváasztja az angyalok kÖzül a küldötteket, s (igy) az ennberdc kbziil. L ^ ! Allah a I</i^halló, a Uté. 76. ő tudja mi előttük, s mi mögöttük, s Allahhoz t e r í t ­ tetnek tvcg a dolgok. 77. 0 azok, kik hiszndc! Térdepeljetek l e , boruljatok l e , szolgilja'tok Uratokat, s tegyetek a jot, hátha tan boldogultok. 78. S küzdj etek Al lahért ac (jf igaz kuzdes»rel. O kiválasztott titclcet, s nem tette meg

- 444 -

rfítok hitvallásban a viszontagságot. Atyatdc, Aorahajn fel ékezete (a t i e t e k ) , ö nevezett titeket Mtizulnanoknak * azelá'tt, s ebben (az Írásban), hogy legyen a Hlmök reátok tanú, s legyetek t i tanuk az enberdcre. udi tartsátok meg az imát, adjatok kötelezd alamizsnát, s tartsatok ki Allah m e l l e t t . O a t i felsegtdc. S kegyes Felség, s kegyes Pa'rtfogo.

23«

S 2 u r a

A h i V< k ? (Mdckai kinyilatkoztatás) A Mindenható es Könyörületes Allah nevében

1. Bizony boldogulnak a h i v ^ , 2. Akik az imájukban alázatosak, 3. S kik a hiábavalóság ellenz<Si, 4. S kik eleget tesznek a kötelezd alarnizsnaadasnak, 5. S kik erényük m ^ ^ r z é i .

X Megbékél éknek (<!^cnne)

- ^lÓ

6. K i v ^ e

házastársuktól, avagy {a szolgáktól), mit

jobbjaik blcnak. llát ék nem kifogasolhatok. 7. S ki arra vágyik mi ezen t ú l i , hát azok törvény­ szegő. 8. S azok, kik kötelezettségüket, s egyezségüket meg<5rzlk, 9. S azck, kik lírájukat megtartják, 10. Ezek ^ , az örökösök, 11. Akik a Paradicsom Örökébe lepnek, s öc benne h a l h a t a t ­ lanok. 12. S bizony Mi megteremtenk az eni>ert az agyagnak származékából, 13. lAijd megtevexik St cseppcf egy biztos odúban, . 14. Majd teremtenk a cseppet alvadádca, s teremtenk az

alvadácot (hus)cafattaf, s teremtenk a (hus)cafatot csonttá, s bevcoank a csontot hússal, majd megalkotank azt egy nas teremtmamyc. S megáldotta Allah a t e ­ remtmények legszebbiket. 15. lAijd laml Ti ez után bizony elhaltok. 16. Majd lám! Ti a Fcltanadas Napján fel támasztat t de. 17. S bizony Mi njíigtererntenk föletek het u t a t , s Mi nem voltunk setrmibevevoi a teremtesnelc.

- 446 -

18« S Mi lebocsájtárik az egb<$l a vizet mertekkel, s megtelepiténk azt a főidon. sdc vagyunk. 19' S megalkotctnk á l t a l a náctdc a datolyapálma, s sz<5l($skerteket, melyben ndctdc a sok gyümölcs, s ebből é t ­ keztek. 20. S a fa, mi a Sinai hegybéíl bújik k i , megtérenven az olajat, s fűszert az etkez&ndc^ 21. S lám! Náctdc a larluiban a tanulság. Isztok abból, mi annak a hasában, s nektdc benne a számos hasznok, s belőle esztek. 22. S r a j t a , s a bárkin hordoztattok. 23. S bizony Mi elkuldenk No^t a z ^ n é p h e z , s monda: Mi azt megvonni kepe-

0 , nep! Szolgáljátok Allahot. Nincs n ^ t e k nas Isten, mint O.' Hat nem érizkedtek-e? 24. S mondák a tŐrzsfác, kik tagadtak nepebi5l: Ez nem m^s, mint halandó, mint t i vagytok, aki k i v á l t s á ­ got akar f e l e t t é t e k . S ha Allah akarna, hat l e bocsájtotta volna az angyalokat. Mi nem hallottunk ilyet ősatyáinkat 25. S o csak ^gy illeti.

- 447 -

f é r f i ú , kiben a z ó r i í l t s e g , h a t vcfrakozva n é z z e t e k &t egy i<leig. . 26. Mond/: Uram! Végy pari.fcgasba engem, m i á l t a l meg­ hazudtolnak engem. 2 7 . S Mi s u g a l l o t t u k red (mcxidvan): Ke'szitsd el a bailcat a Mi szcmjhk l a t t d í r a , s a Mi sugallasunk a ' l t a K S

m i d ^ eljá^ a Mi parélncsolásunk, s k i t c r a z özönvíz, ha't v i l a s s z b e a r r a mindenből kett<?t, egy p á r a t , a t e hazad nepe't, k i v é v e a z t közülük k i n n a r s

rajta

a Szo. S n e é r v e l j Vtílem azdc m e l l e t t , k i k bunbsok. Imei u< a megfulladc&c. 2 3 . S miden e l r e n d e z k e d t é l t e , s kik, a barka'n vc • c<l. h^t mondd: Dicsís<4[ legyen A l l a h n a k , Aki t e t t minket a b\Snösc3< ne'pett^'l. 29. S mondd: Uram! É r k e z t e s s rc'vbe aldot L e'H Ozf .'Ont, s Te vagy a révbe é r k e z t e t e k Lcgjol.bika. 30. líne! Ebben iiat a b i z o n y s a g d c , s lam! Mi vagyunk a ?r<5bíÍKi Tw<Sc. 3 1 . Majd Mi mcgalkotanlc Aitanuk mis nemzedéket. 32. S Mi elküldünk k ö z i j ü k a k ü l d ö t t e t k ö z ü l ü k , (mondván)

Szolgaílj^tdc A l l a h o t . Nincf. ncíktek .TÍÍS I s t e n , csak Ő. Hat nem á t i z k e d t e k - e ? 3 3 . S mondák a íorzőfáL nep^bó'l, k i k t a o a d t a k , s meghazudtolák a T ú l v i l á g i talalkoz<St, s k i k e t Mi elpuhitíínk

- 448 -

az evilági életben:.Ez nem nas, mint halandó, mint ti vagytck. Abbal eszik, miből ti esztek, s azt issza, mit ti isztok.

34. S ha t i egy olyan halandónak engedelrnedcedtdc, mint t i vagytok, hát bizonyosan vesztesdc lesztd<. 35. Azt Ígéri-e'náctde, hegy midán t i mohaitok, por e's csont vagytok, s t i (ujbol) e l h o z a t t o k ? 36. El innen, el innen azzal mi nektek i g e r t e t e t t ! 37. S ez csupeGi a mi evilági eletimk; meghalunk, s e'lünk, de mi nem támasztatunk f e l . 38. S d'csak egy f^rfiií, ki k i e s z e l t e Allahra a hazug szo't, s mi nem vagyunk az o h i v ő i . 39. Monda: Uram! V^y partfcga'sba engem, micíltal meg­ hazudtolnak engem. 40. K&xida (az Ur): ÍJleg egy keveset, s bizony hogy Í5k leszndc a vezdclők. 41. S vev^ éket a kiáltozás az igazzal, s Mi megtevenk &cet roncsokká. S messzi el a bűnösök népével! 42. l^jd Mi megalkotunk <Sut£JÍnuk n^s nemzed^eket. 43. Nem előzheti meg n^p a sorsát, s nern i s k e ' s l e l t e t h e t i . 44. Kfaijd Mi elküldenk egymásutánjában küldötteinket. Mindah^yszor eljőve a néphez az < küldötte, hat ok 5 meghazudtold ó t .

- 449 -

S Mi kcjvettettuk egyiket a másikával, s megtevenk ^ e t t o r t éhesekké. Hát messzi el a néppel, kik nem hisznek. 45. Kíajd elküldóik í.íc/zest, s az ő fivérét Áront a Mi k i nyllatkozasainkkal, s ny 11 va'nval<í hatalomnál 46. A Faradhoz, s az á^ törzsiéihez. Hanem ok dolyföskodtek, s ohkcmyes nep voltak. 47. S (Dond^: Higgyünk-e'a k^t halandcxiak, mint mi va­ gyunk, s kettejük népe minket szolgai? 48. S meghazudtolaöc éUet, s lettek azokká, kik elpusztitattak. ' __,

49. S bizony lAl megadáik Nk/zesnek az I r a s t , hátha tan j o ' ú t r a temiek. 50. S Mi megteváík í/efria f i á t , ^s az ^ ézüléanyjeft bizonyságul, s menedéket nyijjlank nekik a magaslaton, hol a nyáj, s a patak. . 51. 0 küldöttek! Egyetek abból mi üdvös, s csel ele ed jetele jól íme! EJI Tudója vagydc annak, mit tesztek. 52. S lám! A t i vallastok egy v a l l á s , s úi vagyok a t i Uratok, hat (írizkedjetdc. 53. Hanem az (enberek) félSzeldeltác hitüket rraguk közt szektáikká, s minden klán azon örvendezik, mi az Őve. 54. Hat hagyjatok Öcet egy ideig tevelyedettségiil<ben. 55. Számitjduc-e ék, hegy Mi nyújtunlc néi<ik a vagyonból.

- í^

-

s a fiákból? 56. (S tli) siettetjük nékik a jókat? Mi t<5bb, ck nem erze'kelík. •.

57. Lam! Azdc kik Uruk fál^setŐl pirba jovok, 58. S azck. kik Uruk kinyilatkózásait h i s z i k , 59- S azck, kik Urukhoz nem állitanak t á r s a t , 60. S azck, kik adjak, mit a z ^ szivük ad félve, hogy ík Urukhoz temek meg, 61. Ezek versöigndc a j<5cban, s flk ebben győzedelmesek. 62. S Mi nem bizünk roe^ l e l k e t , csak a^zal, mit e l b i r . S Nálunk a Könyv, ml az igazat szolja, s &c nem veze 11 et ndc, bi&ibe. 63. Mi több, az ó'szivük eltévelyedett ezt (a Koránt) i l l e i o n , s az o cselekedeteik ezen k í v ü l i , s ok annak cselekvői. 6^. Addig, mig Mi nem vevenk az o fényűzőiket a vedessél, s lam! Hegy kohyör^nek! 65. Ne koiyörcgjetek a Napon! Ti bizoiyosan nem l e s z tdc Tőlünk pártfogolva. 66. Bizony az Én kinyilatkoztatásaira olvastattak nektek, s t i sarkon fordultatok. 67. Ti fennhéjázva vettétek azt,ssotí(tédeskor tarboltatok. szen­

- 451 -

68. S nem latolgattíík-^ a szót, avagy nem jí5tt-e' el hozzájiik az, mi nem jÖtt el á^satyáikhoz? 69. Avagy nem i s m e r t e meg az ó' küldöttüket, s ck neki megtagadni lettdc? •

70. Avagy mondják: Oriíltseg (lakozik) benne? Mi több, o elhoza nácik az Igazat, s legtöbbjük i r t ó z i k a z . Igaztól. 71. S ha az Igaz kovetn<^ az 6 vagyaikat, bizony megrai-

tódnanak az egdc, s a föld, s kik <5bcnnülc. Mi lóbb. Mi elhozcfnk n ^ i k az 6'Emlékeztetőjüket, s (5k Emláceztctöjukkel szent)eszcgül6k. 72. Avagy f i z e t s ^ e t V.évsz-é tílük (Ó,MibanTíiad)? Ha't a t e Urad fizetsége jobb. SÓ a gaidoskodck Legjobbika. 73. S laúniHivd Acct az egyenes ösvényre. 74. S lam! Azok, kik nem hiszik a Túlvilágot, hat l e t é r ­ nek az ösvényről. 75. S ha Mi megkegyelmeznénk nekik, s meg szabadítanánk Őket az a r t a s t o l mi rajtuk, hat vakon vándorolnának az o makacs e l l e n s z e g ü l e s í ^ b ^ . 76. S bizony. Ml vevenk eket a szenvedessél, s ác nem a l á z ­ kodnak m ^ Uruknak, s nem esdekelnek. 77. Addig, mig IfX rajuk nem nyitjuk a szörnyűséges szenvedés kapuit) s ime'.Oc ebben megrendülnek.

452

78. S ő az. Ki megalkotta nektek a halla'st, a l á t á s t , a szivet. Keve's az, mi htílat adtok.

s

79. S d az, Ki elszórt t i t e k e t a foldch, s Qiozzá t e r e l tettek egybe. 80. S O az, lü é l e t r e h í v , elmulaszt, s Öve'az nappal külŐhboz<ísege. Hat nem eritek-é fel? 81. Mi több, mondcmak olyat, mit az cl<5d3c mondottak. 82. Mondd[k: Midőn mi meghalunk, por, s csont leven, s mi akkor felt£&nasztatunk? 83. Mert bizony ez i g e r t e t e t t nácünk, s atyáinknak a z e l ő t t Ime! Ezd< csupán az e l ^ ö k mese'i. 84. í.londd: Kie a fold, s kik r a j t a , ha tudja'tok? 85. Azt fogják mondani: Allahe'. Mondd: Akkor hát nem eml^eztek-e? 86. Kiondd: Ki Ura a het Menyorszagnak, s Ura a I^talmas Trónusnak? 87. Azt fpgjak mondani: Allahá. Iviondd: Akkor hát nem áirizkedtdc-e? 88. Mondd: Kinek van kezedben minden dolgok Teljhatalnúsága, s Ki mcgá'riz, de nincs Rajta őriző, ha tudjatok? 89. Azt fogják níondani: Allahe. f.iondd: Ha't hogyan kápráz­ tattatok el? ej e's

- 453 -•

90. Mi tS)b, Mi elhozank nékik az Igazat, s ime! Ok hazugck. ' . mas

91. Nem vesz il/Agdnak) Allah gyermeket, s nincs isten, mert

kűlőíiben minden istennel az j a m a , mit

az teremtett, s ^ y i k a másika folÖtt á l l n a . Legyen DicstS^ Allah azok f e l e t t , mit Őiozzá i m á k . 92. Tuddja a Láthatatlannak, s a L^thatc«ak! Hat legyen 6 f^igassagos azck felett,kikkel ^ tdírsitjak;

93. Mond4: Uram! Ha csak megláttatnod velem mi nekik i g é r t e t e l t ! 94. Urar.:! S ne tégy engem a bunÖsc3< népe köze.

95. S bizony Mi képesek vagyunk a r r a , hogy megláttassuk veled mit Ígértünk nekik. 96. Taszítsd el a rosszat azzal, mi j o . Mi vagyunl< Legjobb Tudói, annak, mit (Ndcünk) i m á k . 97. S mondd: Uram! T(?l ed kerek menedéket a Sátánok csábitasatol, 98. S 7«51ed k^rek ménedá<et Uraxn, mig azdc jelen valók, 99. Addig, mig eljőve egyikulcre a h a l á l , s monda: Uram! Küldj vissza engem, loo. Bizony rajtam a l l , hogy jcíl núveljcm a z t , mit hátrahagytam, pe lám! Hanem az (csak) szó, mit o mond, s mögöttük a válaszfal a Napig, (midai) feltámasztatnak. _..^-

- 454 l o l . S m i d ó n r n e g f u v a t t á t i k a h a r s o n a , h<j[t nem le'szen ezen a Napcxi a t y a f i s á g k ö z ö t t ü k , s nem ke'rdez5sködnek. • l o 2 . S kinek megnehezedett a z 6 merlege, hát Ac azcik, k i k boldogulnak. l o 3 . S kinek merlege megkönnyebbedett, hát ezek, k i k e l v e s z e j t e t t á k cxniagukat, s a Pokolban 6íc ö r c k ö - s d c . 104. P e r z s e l i a r c a i k a t a ' t t f z , s í k ebben rncgorvák. 105. (Mondva l e s z ) : Nem o l v a s t a t t a k - ^ néktek a z En k i n y i l a t k o z á s a i m , s t i nem meghazudtolátok-e' 106. ÍJkxiddki Urunk! B a l s z e r e n c s a i k f e l ü l k e r e k e d e t t tunk, s e l t é v e l y e d e t t nep l e t t ü n k . 107. Urunk! Vezess k i minket e b b 4 l ! S ha mi v i s s z a t ^ m ^ i k a b^íihöz, h ^ t mi v a l á ) a n bflnó'sck lermenk. 108. Vkxvdd ( a z ü r ) : Takarodjatok innen, s ne b e s z e l j e t d c Hozzam. 109. Íme! S egy c s c ^ o r t a z Eh s z o l g á l ó i m kózul mondja: Urunk! Mi hiszwüc, haít b o c s á j t s meg nácünk, s k e ­ gyelmezz meg n ^ ü n k . S Te vagy a kegyelmet o s z t o k Legjobbika. 110. S t i őket mulatság targyfúiak v e t t e t e k a d d i g , mig e l f e l e d t e t t é k v e l e t e k a z Dirolam v a l ó megemlácez e s t , s t i r a j t u k (csak) n e v e t t e t e k . 111. Íme! &i ím megjutalnuzom Őket a z á l l h a t a t o s s a g e V t , s ék a gy<?zedelmesek. 112. Mondja (az u r ) : Mennyit idiSztetdc a f o l d o i evekben számolva? ^ azt? raj­

~ 455 -

113. Mondják: Elidőztünk egy napot, avagy a nap egy r é ­ s z i t . Hat kérdezd a z t , ki számolta! 114. hfcndja (az Ur): TI csupcún keveset időztetek, csak hegy tudjatdc. ,

115. Szánt t á t ck-e', hogy Ij nxigtererntmk t i t e k e t hitva'nynak, s t i nem t é r i t tettek meg Hozzánk? 116. S legyen Uiaigassdgos Allah, az Igaz Király. Nincs I s t e n , csak O, a Nemes Trónus Ura. 117. S ki Allahhal együtt más istenhez fohászkodik, hát nincs neki bizonysága benne. S hanem az é szánvetcse az S Uránál. Lam! Nem boldogulnak a h i t e t l e n e k . 118. S mondd (0, I^kihamrad): Uram! Bocsajts meg, kegyelmezz meg, s Te vagy a kegyelmet osztok Legjdabika.

24.

S z u r a

A világosság (Mekkai kinyilatkoztatás) A Mindenhatód es Köryorületes Allah nevében

1. (Ez egy) szura, mit Mi kinyilatkozánk, s mit elrendelelik, s miben lebocsájtank a kinyilatkoztatásdcat bizcaiysagul.

- 456 -

hátha tán emlekeztdc. 2. A paríizna f / r f i t , vagy nőt, hát korbácsoljátok meg mindegyiket SZÍÍZ koibácsütássel • S ne tartson vissza t i t e k e t őirántuka szanálom az Allahi szol3al a t t ^ t e l t í í l , ha hiszitek Allahot, s az í t é l e t Napját S hadd legyen tanuja bűntete'süknek a hivck egy cso­ portja. 3- S a parázna f(írfi ne nemezzék, csak parázna ncJt, avagy bálványiriEÍdót, s a parázna nável ne neiiiezzck, csak parázna f(írfi, avagy bálványimádó'. S mindez meg­ t i l t a t o t t a hiv£knek. 4. S azck, kik megvádolják a jáéletö asszojiyokat, írnjd nen hoznak négy tanút, hkt korbJcsoljátok . meg ókét nyolcvan korbácsütóisel, s ne fqgadjátd< el tőlük a tanúságtételt sohasem. Ezelc ok, a züllöttek. 5- Kivéve azok. kik bűnbánatot fogadnak ezután, s megja­ vulnak. Larn! Allah a Megbocsájtcí, a Könyörületes. 6. S azok, kik megvádolják asszonyukat, s nincs nékik tanujuk csak ömraguk, hát esküdjek meg egyikük nc^yszer Allahra, hogy ö az igaz, 7- S "ötödször i s a r r a , hegy Allah átka reá, ha o hazug.

- 457 -

8. S elhárítja az (asszony) a büntetést nxigar^l, ha négy­ szer megesküszik Allahra, hogy az (a férfi) hazug. 9. S ötödször is arra, hegy Allah dühe legyei rajta, ha 6 (a feVfi) igaz. 10. (S mi lenne), ha nem lenne rajtatok Allah kiv^íltsaga, s kegyelme? S 1 ^ ! Allah a Megenyhüld, a Bölcs. 11. S azok, kik rágalmat terjesztenek, azok banda köztetdc. Ne szamltscítok azt rossznak n^tdc, mi több az }6 néktek. Minden tagnak köztük (megfizettetik), mit

elnyert a v^tdcb6'l, s az kire a legnagyobb rész fordul közöttük, h ' ovk a hatalmas szenvedés. at 12. S mid(Si ha halljatok azt, h ' miért nem gondolnak jot at a hivS férfiak ás nők saját magulcr6l, s mondjak: Ez nyilvánvaló ragalom! 13. Miért nem hoznak rea négy tanút? S ha nem hozzak el a tanukat, hat Sk Allahnal a hazugok. K . S ha nem lenne rajtatok Allah kiváltsága, s az O kegyelme a vil«ígon, s a Tillvilagcxi, hit lesdjtcina rátck a hatalnrfs szcnvedtís, ajuiben moraj lanatck.

- 458 -

15. Midái találkoztok v^le nyelveitekkel, s maidjatok , szájaitokkal miben n(?ktek nincs tudastök, hat sza— mitjatok, hegy az csekélység, holott az AUahnal ha­ talmas'. 16. S midéJi ha hálljc^tok, amiért ne mondjátok: Nem n e ­ künk való i l y e t mondőini. Legyai Dicsái Ez hatalmas ragalom. 17. Allah int t i t d < e t , hogy sohase ismeteljetdc i l y e t , ha hiv2k vagytok. 18. S m e g n y i l v ^ i t o t t a Allah néktek a kinyilatkozasokat. S Allah a Mindenttudó, a Bölcs. 19. Íme! Azok, kik azt s z e r e t n e , hogy burjanozzclc e l a lederseg azcác között, kik hlsznd<,hát nekik a f a j -

dalr.ns szenvedés az evilagon, s a Túlvilágon. Allah tudja, s t i nem tudjatok. 20. (S mi lenne) ha nem lenne rajtatok Allah k i v á l t s á ­ ga, s az 0 kegyelme? S ime! Allah a ^íegszano, a K ö ­ nyörületes. 21. 0 , kik hisznek! Ne kövessetek a sátan l é p t e i t . S ki a S á t ^ l é p t e i t követi,hat lain! 0 megpa­ rancsolja á Icdérseget, s a csalárdságot. S ha

nem lenne rajtatok Allah kiváltsága, s az O k e ­ gyelme.

- 459

hdt köztetek Allah azt

egy sem gyarapodna sohasan. S hanem

gyarapítja, k i t 0 akar. S Allah a Meghalló,

a Mindent tudó. 22. S ne káromoljíö< a kiva'ltság s a kÖnnyübbseg biroi köztetek, ha adakoznak a közeli rokonnak, a szűkölködőnek, s azoknak, kik Allah utja!n menekülac. Oldozzanak f e l , 6 nézzenek e l . (Avagy) nem szeretnetek-e, hogy Allah megbocsájtson nektdc? Allah a Megbocsajto, a Könyörü­ letes. 23. Íme! Azdc, kik becsm^rlik az erenyes, tudatlan,hivő asszonyokat, h^t elatkoztatnak az evilagon, s a Túlvilágon. S nekik a hatalmas szenvedés. 24. A Napoi ellenük tanúskodik nyelvük, kezeik, s lábaik abban, mit t e t t d c . * 25. Ezen a Napon megfizeti nekik Allah az igaz tartozasuk a t , s megtudjak, hegy Allah, 0 a Nyilvánvaló Igaz. 26. A gyarl6 nőket a gyarló fériaknak, s a gyárié f é r f i a ­ kat a gyarl6 ncSkndk. A j o asszonydcat a jó férfiaknak, s a j ö férfiakat a jo asszonyoknak. Ezek ve'tlenek abban, mit (az eirberdc) mondanak. Nekik a megbocs^j t a s , s a nemes gondoskodás.

A6O

-

27. O, kik hisznek! Ne térjetek be a házba, mi nem a t i hazatok addig,míg (először) be nein jelentkeztek, s meg nem b^e'ltek annak haza népével. Ez jobb nektek, hatba tan eszbai tartjátok. 28. S ha nem leltek benne senkit, hat ne terjetdc be abba addig, raig meg nem engedtetik nektek. S ha mondva van ndctek: Térjetek vissza, hat térjetek vissza, ez tisztább (igy) ndctek. S Allah annak, mit tesztek. 29. Nem vetseg szamotdcra, ha betértek a házba, mi nem l a k o t t , s benne a kcnyelcaii nektek. S Allah tud­ ja mit k i e j t e t d c , s mit elpalástoltok. 30. Níondd a hivő férfiaknak, hogy sűssdc l e tekintetüket, s (5rizzek meg eraiyüket. Ez (igy) tisztább nekik. Lám! Allah Értesült a r r ó l , mit nxivelnek. 31. S mcndd a hiv^ asszcxiydcnak, hogy süssek le tekin­ tetűket, orizzíik meg erényüket, s ne nyilvonitsák Tudója

meg szepsegíiket, csak mi megjelenik abból. S vaijak fátylaikat kebeleikre, s ne nyilvilnitsák meg szépsé­ güket, csak hitvesüknek, atyjuknak, hitvesük atyjának,

- 461 -

fiaiknak,hitvese fiainak, fivereindt, five'rel fiainak, n<^ereik fiainak, az ^asszonyaiknak, a (szolgálóknak), mit jobbjuk bir, a f^rfi szcmelyzetndc, kik az életerő hijan vannak, avagy a gyermekdcnek, kikndc nem tűnik fel az asszonyi csupaszsag. S ne dobbantsanak lábaikkal, hogy kitudodjÓc mit tejtendc szq>segükb<jfl. S valljátok b<£ribocs^^tot Allahnak mindannyian, ó h i v ^ , hátha tan boldogultok. 32. S párosodjatok azokkal, kik köztetek társtalanok, s

a jávorokkal szolgálóitok, s cselédeitek közül. Ha ék sze^óiyek, hat gazdagítja Acet Allah az 0 b^ezus^éb^l* Allah a Mindent A'tfcgii, Mindenttud(i. 33. S Ilyenek erenyesdc azok, kik nem lelnek párt addig, mig Allah nem gazdagítja ^ e t az 0 b ^ e z J s ^ é b ^ . S azokból, kiket jobbotok bir (szolgák) vannak,

kik vágyják a (felszabadító) i r á s t , hát írjatok xae% nekik, ha tudtok bennük j o t , s adjatok nekik Allah vagyonából, mit 0 nektek adott. S ne kényszer!ts^tde szolgan<?itekét bujálkodásra.

- 462 -

,

ha vágyjtkck

az evilági ^let kinalatát es ok meg

akarják (tartani) az erényt. S ki rákmyszeriti c5<et, h^t lám! Allah az o kényszeríte'sük után Megbocsajto, Kciiyöruletes (reájuk). 34. S bizcny >4i lebocsájtank néktek a kinyilatkozasckat bizonyságul, s a pe'ldajat azoknak, kik előttetek iri/lottak e l . S (ez) intelem az á^rizkedéknck. 35. Allah az ^ e k , s a fold Világossága. Az O világossága olyan, mint a zug, melyben a larrpa. A lanpa az üvegben, s az üveg, akár a t ü n d ^ l o e l i t e s t . (A lanpa,mely) az áldott fabol lobbantatott f e l , az olivabol, nely nem k e l e t i , s nem nyugati, melynek olaja meg akkor i s majdhogy f c l izzik, ha a tuz meg nem i s e r i . Világosság a vilagos/

'^

I

t

t

A.

sagcxi. Allah azt vezeti az 0 világosságához, akit 0 akar. S Allah példákat vet az eni>ercknek, s Allah a iV.indcnel< Tudója. 36. (S fcz a lanpa) a hazakban, hol Allah megengedle,hogy felmagasztal tassék, s meg említtessék bennülc az Ő neve. S d i c s ő í t t e t i k O ebben reggel és e s t e . 37. Emberek, kiket nem csábit el a kereskedés, sem a kufaricodas a t t ó l , hogy megemlékezzenek A11 ahról, s meg­ tartják az imát, köt él ez<? alamizsnáit adnak.

-463-

s fe'l ik a Napot, midái megfordulnak a szivd<, s a tdcintetdc. 38. Hat viszcxiozza nekik Allah a legszebbel, mit t e t t e k , s gyarapítja eket az 0 b&cezusegéből. S Allah arrdl gondoskodik, kiről 0 cikar számvetés ne IkUl. 39. S azok, kik .tagadnak, t e t t e i k , akar a sivatagi

délibáb. A szomjazó' ugy számítja, hegy v i z , mig , el nem j6 ahhoz, s nem lel semnit, hanem megleli amott Allahot, Ki megfizeti neki szanweteset. S Allah Gyors Szam/etc?. 40. Avagy mint a söte'tscg a végtelen tengeren. S elfede őt a hullám, mi folott hullám, s mi folÖtt a felhő. A sötétség egynus f e l e t t . Midón előveszi kezet, a l i g l a t j a a z t . S az, kinek nem iev^ meg Allah a

világosságot, hát szajmra nincs a világosságból.
f f
ü

ti

t

t

41. S nem latod-e, hpoy Allali, az 0 dicsőséget zengi ki az egeken, a főidün, s ajradarak villodzvan? S mindegyikük inajat, s d i c s o i t i s e t bizony U tudja. S Allah Tudója annak, mit tesznek. 42. S Allalie az egek, s a fold Mindenhatosaga. S Allahhoz (vezet) a végzet.

- ^64 •V

43. Nem l a t o d - e , hogy Allah l e b e g t e t i a felhőket, majd ö s s z e t e r e l i egymásra, najd megteszi azcícat r é t e g e k k é ,
/ ' ti // ••• " /

s

t e latod az esőt k i j o i i közülük? S 0 l e b o c s á j t j a a z egbéfl a hegyeket, melyen a k o s por, s l e s ú j t v e l e a r r a , kire 0 a k a r , s e l t e V i t i a z t a r r ó l , k i r ő l 0 a k a r j a - Az 0 majdhogy elragadja a l a t a s t .

villómíinak fénye

4A. ivfegforgatja Allah az e j t , s a n a p p a l t , nne! Ebben h a t a tanulság a l a t a s errbereinek. 45. S Allah teremte meg valamennyi élőlényt a v i z b ó l . Köz­ tük, mely a hasán j a r , köztük, mely ket lábon j a r , k b z tuk, mely negyén j a r . Allah azt t e r e m t i , mit 0 a k a r . íme! Allah Mindenre Kepés46. Mert bizony Mi lebocsajtank a k i n y i l a t k o z a s c k a t b i z o n y ­ s á g u l . S Allah azt v e z e t i , k i t 6 akar az ösvényre. 47. S ok mcaidjá<.:Mi hiszünk Allahban, a Himökben, s mi engedelmesl<edunk, najd köztük egy csoport ezután d u l . S ezek nem hiv<3<. 48. S midíffi < < Allahhoz fohoíszkodnak es az 0 Himckenez, 3: h Tgy Í t é l j e n elfor­ egyenes

- ^65 -

közöttük, hat lam! Kőztük ^ y csoport szerbeszc^ül. 49. S ha nékik lenne igazuk, hat eljcnnendc hozza kc'szseggel. 50. S bet^seg van-e az o sziveikben, avagy kételkednek, avagy fi^lndc, hogy rontást hoz reájuk Allah e's az 0 Himcke? Mi több, ezdc AÍ a bűnbe esettdc. 52. Hanem a hivAc szava, imdch foh^sdcodnak Allahhoz, s az vj flimSkáiez, hegy Ítéljen kőztük, hát oondjcík: Hallunk e's ei^edelroeskedwik. S ezdc hát azck, kik boldogulnak. 52. S ki enged»;lmeskedik Allahnak, s az 0 Himökóidc, s feli AUcihot e's szánon tartja Ot, hát ezek ác.a gyozede)íroesdc. 53. S iSk niégesküsznek Allahra hitük torekve'set illetve, hogy ha megparancsolnád nácik, hat ok kivonulnak, ^fcndd: Ne eskíkijetidc. A köztudott engedelnesscg (jobb). Lám! AUah Értesült a r r ó l , mit tesztdc. 54. ^VxKkl: EjfigedelmeskedJetek Allahnak, s engedelmeskedjetek a Himökndc. S ha t i elfordultok, hat őrajta all (megtétele annak), mi rea rakatott, s rajtatok all (megtétele annak), mi reátok rakatott. S ha t i engedel­ meskedtek náci, hát jól vezettettdc. S nem a l l nas a Hímeken, mint a nyilvánvaló iizenes. 55- Beígérte Allah azoknak, kik hiszndc köztetde.

- 466 -

/ s jék&t cseldcedndc, hpgy ö megteszi Őket helytart<5kká á földön, ahogy megtette helytartcWca' azd<at, kik b e l ő t ­ tük, hegy megtelepitse ndclk h i t v a l l á s u k a t , melyben O ínegeifedett szanukra, s hegy felvdíltsa ná<ik az ó f é l e l ­ mekét ezután biztonsággá. 5 Ac szolgainak Engem. Nem társítanak Hozzam seninit. S kik ezután tagadnak, hat azok a z ü l l ö t t e k . 56: S iárts^tok metg az i n a t , adjatck kötelező'alamizsnsít, s engedelmeskedj ét de a küldöttnek, hátha tan megk egy c í ­ meztettek. 57. Né szeunitsatok, hogy azok, kik tagadnak el tudnak szab­ ni a földön; S az <? hajlékuk a Pokol tüze, s bizony nyo­ morúságos a végzet. 58. Ö, kik hisznek! K e ' r j ^ engedelmet eket azok (a szolgák), kikét jobbotok b i r , s azdc, kik nem érték el a serdülést köztetek (előttetek a megjelenésre) három alkalorrmal: A haj h a l i ima eléítf, s mid<5h lehelyezitek öltözékeiteket a deli ( h J s e g t ^ ) , s a vacsorái ima után. (Ez a) hárem vísszavonultsag ndctek. Nem ve'tdc náctdc, sem nékik egyebekkor ha ratdc j a m a k , s t i I s egymásra. Ek^ppen nyilvánította

- 467 -

meg Allah a kinyilatkozásokat nektek. S Allah a Mindéit tudó," a Bölcs. 59. S inidái a gyennekdc ele'rik köztetek a serdUl(/st, hát lígy k^rjeneic engedelnwti ahogy azck kertek engedelmet kik ÓelöttOk. Eképpen nyilvánitá l-\ ki Allah náctek az ö kinyilatkozásait. S Allah a Mlndenttudó, a Bölcs. 60. Az asszonyok, kik ti!il vannak a koron, hogy gyerntícet hozzanak v i l á g r a , s kiknek-nincs remáiye a párosodásra, hát nem vétek számukra, ha levetik (kűlso) ölt Székeiket iSgy, hogy

nem v i l l a n t j á k meg a sz&ps'^et. 5 ha tartják az erányt^ h i t jobb n ^ i k . Allah a Meghal l é , a Mindent ttxi(S. 61. Nem I d i é t vád a vakra, nem lehet vád a sántafrá^ nem Idiet vád a betegre,sem önmagátokra^

ha házaitckbél esztek, vagy atyáitok házából» anyáitok hátából, fiváréitek házából, néÁ/éreit«k házából, atyai nagybátyáitok házábc^l, atyai nagynénjeitek házából, anyai nagybá­ tyáitok hazáb<^l, anyai nagynánjeltek házából, avagy minek kulcsait bírjátok, avagy b a r á t a i ­ tok (házából). Nem v^tdc náktdc, ha egylítt észt de, avagy revonulva. Hanem midőn betértek

- A68 -

a házba, hát köszöntsetek ^yna'st AllahtoT jövő üdvöz­ l é s s e l , eíldottal, üdí^óssel. Eke^jpoi nyilvánítja meg Allah nÖctdc a kinyilatkoztatásckat, hátha tan felfogjatok. 62. Hanem azok az (igaz) hiv&c, kik hiszik Allahot, s az ö Himokét, s nádon w e l e vannak kozos ja'ratban, hat ^ nan niennéc el addig-, mig az ó engedelmet meg nem kérik. Íme! Azck, kik a t e engedelmedet k^rik fic azok, • kik hiszik Allahot,,s az 0 Himcket. S nádin 5Íc a t e oigedelraedet ke'rik nehsmy dolgukban, hát engedelroezz annak, kinek akarsz kozuluk es ke'rj szánxikra bwbócsajnatot AllahtA. Lam! Allah a lA^bocsaito, a Könyörületes. 63. Ke t ^ y ^ t é k meg a Himck hivását köztetek, mintha e ^ mást hívnátok. Bizaiy Allah tudja kik azck, kik e l o scnnak koztetdc, lapulva. Hat figyelmeztesse o azokat, kik megtwesztik az 0 parancsolasát, hegy lesújt reájxik a k í s é r t é s , avagy lesújt reájuk a fájdal­ mas szenvedés. 64. León! Senki násá, csak AUahé az, mi az egdcm ás a földön. Bizony 0 tudja raiböi j&Vtck. (S 0 tudja) a Napot, midSn < k visszaterittetndc Hozza, hogy 5 kihirdethesse nekik a z t , mit t e t t de. S Allah a mindendc Tudója.

- 469 -

25.

Sz u r a

Az ismérvek (Mekkai kinyilatkoztatás) A Mindaihatíí e's Könyörületes Alléih nevében

1. Legyen áldott 0, Aki kinyiIvánitotta az Ismérveket az 0 szolgalójának, hegy az figyelmeztetője legyen a t e ­ remtményeknek. 2. 0, Akié az egek es a fold Ifindenhatosaga, (s Ő, KI) nesn véve (Hágának ) gyemeket, s nem volt Náci társa a TéljhatalmLisagban. S 0 megteremte a nándonseget, s f e l márte azt raertádcel.

3. S Ő<. Rajta kivul v e s z i k isteneket, mik nem terenatendc semm.t, hanem azok (is) tereate^t-dc» s nen bimak obmguknak artal-annalySem haszomal. s n e m b i r j ^ a h a l a l t . sem az e l e t e t , sea a, feltámasztást. 4. S racndak azck, kik taga&iak: Hanem ez csak ra^alcm B&t o k i e s z e l t , s mire rabiztatta ót « ^ úasik n ^ . Bizony oc bjjnnel, s haiás (szóval) jöttek. 5. S racndak: (Ezek) az el&ck mesei,

• -- 47o -

miket S lejegyzett, s ezekkel tömlek ot (tele) reggel es este. 6. í.fcndd (0, Klihannad): 0 nyilatkoza ezt meg, Aki tudja az egek és a föld t i t k á t . Lam! 0 a Megbocsa'jto, a Koiyöruletes. 7. S mondák: Mi baja van a kuldottndc, (s o) megeszi az étket, s j a r a piacra? Miért nem küldetett le hozza egy angyal, hegy legyen az vele figyelmeztető. 8. Avagy (nriert nen) h a j i t t a t o t t l e neki kincs, avagy (mie'rt nincs) neki a l-íenyorszag, mib^l eszik? S mcxidak a

bíínosök: Ti csupán egy elkápráztatott férfiút követtek. - 9 . Nézd hegy vetik neícéd a példákat, s ík eltévelyedtek, s nemtudjaic (megtalálni) az u t a t . 10. L^yen oldott 0, Aki ha akarja, megteszi neked az ennél jcbbat: í&nnyeket, mi a l a t t folycíc futnak, s megteszi ná<ed a kastélyokat. 11. Mi több, c4c meghazudtoljak az Ora (el j evet e l e t ) , s .Mi el fikeszi tenk a lángot azoknak, kik meghazudtolják az Ora (eljövetelét). 12. Mid<ín az messzi helyro'l l a t j a ' á c e t , Sk. meghallják an­ nak felmoraj lését, pattcgéísat. 13. S miden ahhoz közeli helyre vettetndc osszelancolva, hát cíc fohászkodnak amott a negsemnisűleshez.

- 471 -

14. Ne fch^s^odjatck a tíapon az ^ y megsenmsüleshez, hanem fohaszkodjatck a sdc tnegsemnisuleshez. 15. iíondd: Ez a (szenvedés) jcbb-é, avagy a Halhatatlanság ^enyorszaga, mely beigertetett az orizkedScnek? Ez n ^ i k a viszonzás, s a végzet. 16. Benne ndcik, irit akarnak, s halhatatlanck. S Urad az Ígéretért f e l e l . 17. S a Napcn 0 összetereli eket, s miket szolgainak- • Allahon kivul, 5 mondja: Ti tevélyitettetdc-e el ezen * szolgálóimat, avagy ók tevelyedtéc l e az utr<íl? 18. ^londak: L ^ y Dicső! Nen k e l l e t t volna n^ünk Rajtad kivfll oltalnazácat venni, s hanem Te kényezteted el ácet, s atyfíikat addig, jaig elfeledek a megemlékezést, s lehanyatlott nep l e t t d c . 19. Mert bizony Ac meghazudtolnak titeket abban, mit mondtok, s t i nem vagytok képesek k i t é r n i , sera pártfogásra ( l e l n i ) . S ki bűnbe ecik közöttetek, hát MÁ. megízlelt etjük vele a nagy szenvedést, 20. S Mi nan kűldenk el előtted a laildottekbál, s íme! Ck bizony e'tket esznek, s a piacdcat járják. S Mi kitevenk nehanytckat a masíktok kísértésének, hat állhatatosak vagytok-e? S a t e Urad Lat.

- 472 -

21. S tnondcik azok, kik nem remeik a Mi találkozónkat: Miett nem klíldetndc l e az angyalok hozzánk, s (miért nem) latjuk Uninkat? Ftert bizony & nagyra tartjak rmgukat, < s nagy megvetessél vetnek meg. 22. A Napon <!k lat jak az angyalokat, s ezen a Napo.i n i n c s hirdetés a gaztevoknék, s mondjak: Megtiltó tilalom! 23. S Ml ahhoz ifordulunk mit t e t t d c a cselekvésből, s Mi'megtesszük azt szétszórt szemcsddce. 24. A iiíenyorszag gazdainak ezen a Napcxi jobb a nyugvdiely, s szebb az útravaló. 25. S a Napon meghasad az eg a fellegekkel, s l e b o c s a j t a t ­ nak az angyalok leereszkedvén. 26. A Teljehatalrmsag ezen a Napon Igaz ( l e s z ) , (s. ez) a Mindenhat éi. S a Nap a hitetlenelcre v^sztjóslo'.

27. S a Napon a bílnos kezet marcangolja, s mondja: 0, ba'r a küldöttel vettem volna az u t a t ! 28. Jaj nácem! Bcfr ne vettem volná (egy ilyen) valakit ciirboranak. 29. Mert bizony o e l t e v e l y i t e t t engem az Einldceztetorol, miután az eljőve hozzam. S a Satan az enbernek megcsaloja. 30. S mondi a Himok: 6 , Uram! Íme! Az en népem nem

:- 473 -

veszi figyelenbe ezt a Koránt. 31. S ekeppen tevénk meg minden prófétának az ellenséget a gaztevők közül. S Urad elegendő Vezetetek, s P á r t ­ fogónak. 32. S mondák azok, kik tagadnak: Mlert nem bocsa j tat o t t l e ra a Korán egyszerre? hát ekeppen (bocsajtátott l e ) , hogy Mi megszilarditsuk' véle a t e szived, s Mi megszerkeszteaik azt szerkesztessél. 33. S ok nem hoznak náced példa't, hanem Mi elhozzuk n ^ e d az Igazat, s a szebb magyarázatot. 34. Azok, kik összeterel tétnek arcaikon a Pokolba, hát ezek helye ocsmány, s útja eltévelyedett. 35. íiíert bizony Mi megadank fAszesnek az iVást, s megtevenlc véle az o fivére. A..^t c s a t l ó s u l . 36. S Kfondánk: Menjetek hát a néphez kik meghazudolták a Ml kinyilatkozásainűAdt. Majd Mi szétrocrbolanlc Őket rorrbolassal. 37* S Noe nqpe, middfi meghazudtolak a küldötteket. Mi megfúllasztank okét, s megteváik dket az orbereknek bizonyságul. S Mi elékeszitenk a bunbesettercnek a fájdal­ mas szenvedést. 3' . Aad es Thamiid (törzse) Ar-Rass lakói, s a sok nemzedác eközót t . 39. S mindnek Mi vetenk

- ^74 -

a példákat, s mindet a romok romjába dontenk. 40. iíert bizoiyUk eljöttek a településhez, melyre raziídult a v e z e t é s es<S'. Ha't lehet az hogy nem Isíttaőc? m több, ék nem remelik a feléledést. 41. S midőn ék latnak téged (O, Mjharmad), hát nem vesznek másnak, mint nulatsagnak, (mondván): Ez hit k i t Allah küldött Himoknek? 42. S o najdhpgynem l e t e v e l y i t e t t minket a mi isteneink­ ről, ha nem l e t t volna irántuk ^fllhatatossagunk.

S Aí meg fogjak tudni, midAi lat jak a szenvede'st, hogy ki tévesztette el az u t a t . 43* Láttad-^ a z t , ki gerjedelmebál veszi az S i s t e n é t ? S t e rea' <íírizŐ vagy? 44. Avagy szamitod-e, hegy legtöbbjük h a l l , avagy felfog? Hanem ok csupaűi akar a matiia, mi több, jdbban el tévelyedett dk az u t r o l ? 45. Nem latod-e Urad, hcgyan nyújtja az árnyékot? S ha 0 akarna, hat megtenné azt megmaradtba. Sibjd Mi megtevenk a napot re^ vezetondc. 46. Majd Mi visszaragadcink azt Hozzánk fokozatos visszaragadassal! 47. S ő a z . Ki megtevő nektek az ejt öltdzádcé, a z alvást nyugvássá, s megtette a nappalt feléledéssé. ^^^

- 475 48. 5 6 a z . Ki elküldte a szeleket hirdetni Őelőtte

az O kegyelmet, s Ml lebocsajtank az ^b<Sl a m e g t i s z t i lo v i z e t , 49. Hegy é l e t r e keltá3c á l t a l a a holt vidd<et, s oltsuk Ve'lé szcsmjat azoknak, náket l/ü teremtenk meg: a j<5szagokat, s a sck enbert. 50. Mert bizaiy JMi niegjelenitoik azt közöttük, hegy enűdcezzendc, hanem T€gtS>b enber fukar, kivéve a tagadással. 51. S ha Mi akarnánk, hat minden telepulesbai feltámasz­ tanánk egy figyelmeztetőt. 52. Hat ne aigedelmeskedj a hitetlenekndc, hanem kíizdj velük ezzel, nagy küzdéssel, 53. S 0 a z . Ki f u ^ e t l e n i t i a ket toigert*. Emez Ízletes édes, ania^ sos, keserű. S ü megtéve' a k e t t ő köze a t o r l a s z t , s a megtiltó t i l a l i m t . 54. S ó a z , KI ro^teremté a vizből az enbert, s m ^ teve annak ve'rs^gi kot el ecet, es nem ve'r s z e r i n t i • kötelékét**. S a t e Urad (erre) K ^ e s . 55. S 8k. azt szolgai jak mi Allahon kivAli, s ml nem hasznai nekik, nem i s a r t nácik. S a h i t e t l e n Ura ellen t ű n t e t . 56. S Mi nem kuldóik t ^ e d (0, Mjhaiftmd), csak h i r d e téhek, s figyelmeztet^dc. 57. Mondd: Nem kérek ezeirt t(Aetek b é r t , csfipim ki akarja, * Scís es eciesviz ** Hsfzasta'rs rokonai

- US -

hát veheti az utat az <í Urához. 58. S hagyatkozz az Előre, Ki nem hal meg, s zengedezd az 0 Dicsőséget. S 0 elegendő Értesültnek az d szolgálói ve'tkeiré'l, 59. Aki megteremtette az egd<et, s a földet, s mi a kett(5'k6zt hat nap a l a t t , majd elhelyezkedett

a Tr<ínuson. A Mindenható'! Hát kérdezd róla az e'rtesultdcet. 60. S midóh mondva van nekik: Boruljatcác le a Mindenhatddak! Mondák: Mi az a Mindaiható? Leboruljunk-' e (mindennek), mire te megparancsolod nekünk? S gyarapodott bennük az idegenkede's. 61. Legyen áldott.Az, ÍQ. megtéve az egén a c s i l l a g k ^ d c e t , s megtevő benne a lafrpást, s a v i l á g i t ó holdat. 62. S 0 a z . Ki megtéve' az ^j es nappal váltakoza'sat annak, ki emlékezni akar, vagy hálaadást akar. 63. A Mindenható szolgálói azok, kik a főiden szeróiyseggel járnak, s miden ha tudatlanok szólják m^ éket, mandjeác: Bekess^et! 64. S azck, kik az Uruknak éjszakáznak leborulva, s állva. 65. S azck, kik mondják: Urunk! TÓritsd le rólunk a Pckol szeivedás^t, lám! Annak kin ja gyotrá^.

- 477 -

66. Lám! Az hitvéíny pihenőhely, 67.

s szállás.

S azck, kik miden áldoznak, nem tékozolnak, s nem i s húzódoznak, hanan dcozott megállapod­ nak.

68.

S azck, kik nem fchasácodnak együtt Allahhal mas istenhez, s nen oltanak ki e l e t e t , mit Allah megtiltott, csak az igazzal, s nem paráználkodnak. S ki ezt t e s z i , hát bűnt v e t .

69.

í.fegketszerezodik náci a szaivedes a Feltáimdas Napján, s o orokkch orSdce a megvetésben.

70.

Kivéve ki bxmbanatot fogad, hisz, s jo cselekedetet tésZ, hat ezekndc megváltoztatja Allah gaztetteiket, jókká. S Allah a ÍÁegbocsájto', a XÖnyőiületes,

71.

S ki bűnbánatot fcgad, jót cseldcszik, hát ime! 0 valóban bmbanatot fcgad Allahnak bűnbánóan.

72.

S azok, kik nem tanusitanak hiábavalóságot, s mid^ az esztelenség felé haladnak, hát meltésaggal haladnak el (mellette).

73.

S azck, kik midán enűáceztetndc Uruk kinyilatkoztatá­ saira, nem esndc erre sükets^be, t vakságba. >

7ii.

S azok, kik mcndj4k: Urunk! Add m^ nácünk a megnyugvást hitveseink es sarjaink á l t a l , s tégy meg minket az őrizkedő példaképéül.

- 478 -

75.

Ezeknek megadatik a (imgass^gos) nyugvchely, miáltal állhatatosak voltak, s rájuk hintetik az üdvözlet, s a bdcesseg.

76.

Halhatatlanok ák ebben. Szép ez nyugvohelynek, s szállásnak.

77.

XSondd (0, Műiainnad): Nem figyel fel rátok Uram, ha nem fohaszkodtck. Mert bizony meghazudtoltatok, hát bekövetkezik a s^jks^szeru.

26. Szura A koltác (Mekkai kinyilatkoztatás) A Mindöihato es Könyörületes Allah nevében.

1. 2. 3.

Ta. Sin. Mim. Ezek a megpyiIvánult Iras i g á i . Talán t e sanyargatod nagad (Ó, Mihannad), hogy Sk nem hivSk.

A.

Ha Ml akarjuk, hat.lebocsájtjük reájuk az égből a bizonys^ot, s megmarad az S nyakuk enndc aláhajló.

5.

S nem jo hozzájuk uj emláceztetó' a Mindenhatótól, hanem lettek annak ellenzői.

„ - 479 -

6.

Mert bizony ik meghazudtolta (az Igazat), hát eljóhék hozzájuk hirei annak mit megcsúfoltak.

7.

Avagy nem látták-e'a földet hányat keltettunk ki azcxi minden nemes párból?

8. 9. 10.

Lam! Ebben hat a bizonyság, s tobbs^üc nan hivő. Laml Urad, bizony O a Nagyszerű, a Könyörületes. S midan szolitá Urad Mózest, (mondván): Jöjj.: el a bLuiosSk nepdiez,

11. 12.

Fáraó nepáiez. Hat nem 5rizkednek-e? Monda: Uram! Íme! Én f^ldc, hegy meghazudtolnak engem,

13.

S beszűkül az en kebelem, s nem indul meg nyelvem, ha't küldess el Arcnert.

14.

S <^ gaztettet (sz^dc) ellenem, s felek, hogy megőlnd<.

15.

Monda: Valcá>an, hát menjetdc (ketten) a Mi kinyilat­ koztatásainkkal. Íme! }.fi veletek Itszürűc Halion.

.16.

S dk eljevének a Farachoz, s mondák: Íme! Mi vagyunk a Mindenség Uianak küldötte.

17. 18.

(Mcsidvan): Hanem küldd velünk Izrael f i a i t . ifonda (a Fáraó): Kem jni nevel tűnk-e't eged kÖztCmk gyermekkent? S elidőztél korodból köztünk evdcet.

19.

S te megtetted tettedet, mit msgtettel,

£ te (minket) megtagadó vagy. 20. Uxidá: Azt en akkor tettem, miden az elteveiye-:^, dettdc közt voltam. 21. S elszcJktem t(ftetdc miden feltelek t i t d c e t , s nekem ajaiid^ozta Uram a bölcsességet, s 0 megtett engem a küldöttek kozlil valova. 22. S ez az a kegy, mit az en szememre vettdc. Hanem t e szolgasorba veved Izrael f i a i t . 23. 24. htondá a F^rao': S mi az a Mindensegek Ura? í-fondá (Kk^zes): Ura az egekndc, a földnek, s mi a kettő kózt, 25. 26. 27. ha t i bizonyosak voln^tck.

Nííxidá (a Faráé) azoknak, kik körülötte; Nem halljatok-e? Monda: A t i Uratok, s ősatyáitok Ura. Mondeí (a F^rao'): Lam! A t i küldöttet de, ki hozzatok küldetett, bizony oirult.

28.

hioTMi^: Ura a Kábelétnek, Napnyugatnak, s mi a k e t t ó . között,ha felemetek!

29.

Monda (a Firgié): Ha meís istent vette'l nagadhoz, mint en, hkt en megteszi de téged a tömlöcbe vetettd< koz/.

30.

IkndÁ: MM akkor i s , ha elhoztam valami nyilvanvalcít? el azt, ha igaz vagy!

31. fcícnda (a F^raé); Hat hozd 32.

Hat elvété az (í b o t j á t , s az nyilvá:ivaló kigyóvá l e t t .

- 481 -

33. 34.

S kihúzá az (?kezét, s az fehérré ( l e t t ) a nézokndc. »*k5nda (a^Farao) a tőrzsf&cndc, kik körülötte: Lam! Ez egy tudós msfgus.

35.

Ki akar vezetni titdcet foldetdcról nagiájaval, hat t i mit rendelték el?

36.

ívfandák: Tedd ot

s az 6 fiveVe't f e l r e , s küldj a v á r o ­

sokba osszdiiivokat, 37. 38. 39. 40. S 8k e l h o z d náced az összes tudós nagust. S osszegyujtetttíc a mágusok a k i j e l ö l t nap idejében. S maidva volt az enberdaiek: Összegyűl ékezetek-e? ÜAond^): Hátha tan követjük a nagusdcat, ha ok kereked­ nek f e l ü l . 41. S nádon eljövenéc a mafgusok, mondák a Fára<x^ak; Meglesz-e berunk, ha mi győzedelmeskedünk ? 42. 43. llionái: Igen. 5 bizcny t i ddcor (hozzám) közel (kerültek). iíonddnékik Mcázes: Vessétdt e l , nánek t i elvetői vagytok. 44. S elvetÓc köteleiket, botjaikat, s ncndak: A Farao hatalmából, hát mi vagyunk a győztesek. 45. S elvete iSozes az 6'botját, s léim! Az elnyelte az o kcípráztatasukat. 46. Hat levetek magukat a mágusok leborulván.

A7. A8. 49.

Mondák: Hiszünk a Mindens^de Urífban! Kk/zes es Áron Urában. iAondá (a Fa'raá): Ti hir.zték náci me^ mielőtt en megengedem ná<ték, hát lam! 0 a t i nagyságotok, aki roegtanitá náctek a nagiat! De meg fogjátck tudni. Én levagora á t e l l e n i lábaitokat, s kezeiteket

es mindnyájatokat megfeszittetlek. 50. lAondák: Nincs sárelem. Íme! Mi a mi Uninkhoz fordittaturk. 51. ifae! Mi vfifgyjuk, hogy rn^bocsájtsa náoínk Unank hibáinkat, s hogy mi Igyunk az első hivők. 52. S Mi sugallank l<k>zesn€k (mondván): Vidd el az ti\ szolgálóimat, s t i követve lesztek. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. fiát elkuldé a Fáraó a varosokba az osszehivckat,

IKik mondák): Íme! Ezdc (csak a) kevestíc raja, S d< a mi mi^bantoink. S Icfcn! Mi pedig ^ y egyb^yült sereg. S Mi kivezetenk őket a kertdcb^l, a patakokból, Skincfidcb^, s becses helyzetből. Ekeppen h a t , s Mi ennek örökébe lepteteiűc Izrael fiait.

60. 61.

S azcjk napkel tdcor követ ác ^ e t . S midón a ke^ sereg mi^latá ^ y i m s t ,

- A83 -

mondák í/o'zes követ (Sí: iJml hli beerettünk. 62. Maidá: ValcSian! Hanem az en Uram velem van, s 0 vezetni fog engem. 63. S Mi sugallank Mo'zesndk, (mondván): Csapj b o tcjddal a tengerre. S az k e t t é v á l t , s minden oldal, akár egy hatalmas hegf, 64. 65 .> 5 majd tü. a közelbe vivenk a násikakat. S Mi me^mendciteíik írlozest, s k i ^e*le mindaháinyan, 66. 67. 68. 69. 70. íxkjd megfullasztank a nasikakat. Lam! Ebben hát a bizonyság, s tc^bstfeu^ nem hivő. S lón! A t e Urad, 0 a Naigyszerű a Kcnyöríiletes. S olvasd ndcik ÍJjrahain esete't. Midőn monda az á^ atyjának, s SLZ 6 nipendc: Mit szolgaitok? 71. }Aonds&c: \& a bálváiyckat szolgál jxik, s m^paradurik annak imádni. 72.Monda': l*^hallanak-e azck t i t d c e t , wiá&i fchaísaitodtck? 73. 7A. Avagy hasznaíinak~e' náctdc, vagy ártanak-é? ÍAondák: Mi több, atyáinkat ( i s ) eképpen tenni találtuk. 75. 76. 77. Monda: Lat játok-e'azt, railr szolgáltok? , T t és éfsatyáitck!

' iSne'A nekem ellens^eim, kiv«í^e a Mindensqgéc
Urat!

- 484 -

"•}. >. o'v'. r>l, .>2.

Aki megteremtett angem.sAkl vezet engem, 5 Az ki engem etet és i t a t , S miden megbetegszem, ha't O meggyqgyit. S Aki elnulaszt engön, najd é l e t r e k e l t . S Akit sovargck, hogy riKgbocsajtsa ndcem h i b á i ­ mat a Végítélet Napján.

;>3.

Uram! Ajandócozz nÖcem b ö l c s e s s ^ e t , s tegyél meg engem a jocseldcedetőddcel.

8/i,

3 tedd rrieg nácem a jo'ravali^ h í r e s z t e l é s t a jovo nemzedékeiben .

í'5.

S tcgy meg engem a Gycnyorus^ Kertjének orokoseí köze,

:'ó.

S bccsajts meg atyáimak. Lám! 0 az eltevelyedettek közt v o l t .

57.

S ne gyalázz meg engem a Napon, (mídón) feltámasztat­ nak.

3S. 39. 90. 91. 92. 93.

A Napcm, midái nem hasznai a vagyon, sem a fíal^, Kivéve annak, ki Allahhoz bekes szivet hoz. S közel hozat t á t i k a Maiyorszáfg az orizkedÖcndc. S előtunlk'a Pokol a gyarlAcnak. S mcndva lesz nácik: Hol van az, mit szolgáltatok Allahon kívül? Pártfogolnak-^ í k t i t e k e t , avagy pártfogol jak-e migukat?

94. 95.

S visszataszít tatnak belé í k , s a gyarlók, S I b l í s z harcosai mindannyian.

- 485 -

96. 97.

ívtondák, rnidon benne civakodnak: Allahra, mi valóban nyilvánvaló' eltévelyedésben voltunk,

98.

Mldon ml egyenlcíiek veltímk t i t e k e t a Mindenségek Uraval.

99.

S ncan tevelyitettck el minket (i^asck), mint a gaztevSc. ' .1 .

100. 101.

S nincs számúinkra kozbenjá[r<í, S nincs forrászlvfí barát.'

102. Ha lehetne nekuo^ {egy raeísik) lehetőségünk, hát hivők lennénk. 103. lOA. Lam! Ebben hat a bizonyság, s_ tobbs^íik nem hivő. S ime! Urad, bizony O Nagyszerű, KohyÖnjletes»

105. Meghazudtolta Noe népe a küldottdket, 106. Midőn monda nácik fivérük, Noá: Hatt nem orizkedtek-é? 107. Íme! Bn n ^ t d c hu küldött vagyok.

108. Hat tartsátok szz&non Allahot, s ei^edelmesked)etek n^em. 109. S en nem kerek t ^ e t d c ezárt f l z e t s ^ e t , mert az en bérem csak a Mindenségek Urán a l l . 110. Hát t a r t s á t o k számon Allahot, s engedelmeskedjetde nekem. .111. Mcxid^: Higgyunk-e náced, mid& az a l j a n ^ s ^ követ téged? 112. Monda: S mi az e^ tudásom a r r ó l , mit & t e t t e k ? 113. Laúrn! Az o s z ^ ^ e t e á j k csakis Uramon á l l , ha efrzékelitdc.

- ÜQ6 -

114. 115.

S en non (azért) vagyok, hogy elíízzem a hívókét. Hanem en csupán nyilvaűnvalo figyelmezteti vagyck.

116. Mondák: Ha nem vetsz (enndc ) veget, 0 , Noé, hát a megkövezett dk közt l e s z e l . 117. íAandá: Uraml fme! Az en népem meghazudtol engem. 118. Hat nyisd m ^ köztem, s koztuk az u r t , s menekíts ..meg engem, s k i mvelem a hivÖk közül. 119. Hat Mi megmoidcitáik o t j *s k i dréle. a megrakott barkán, 120. iiíajd 1/ii megfullasztánk utána a nnaradottakat. 121. 122. Lam! Ebben hát a bizonyság, s tobbs^uk nem hiv<S. S laml A t e Urad, bizony O a Nagysz'erú*, a K ö i y o ruletes.
t

123. íiteghazudtolta Aad (törzse) a küldötteket, 124. Midén monda nd<ik fivérük, Hud: Hat nem óVizkedtdc-^? 125. 126. Laml En nákték hu küldött vagyok. Hat tartsátok számon Allahot, s engedelmeskedjetek nékem. 127. S en nem kerek t i l e t c k ezért fizetséget, mert az é\ bérem csak a ívUndeansegdc Urán a l l . 128. Epltetek-e minden magaslatra j e l e t hasztalan el ragadtatasot oknak? 129. S veszitek az erődöket hátha tan halhatatlanok lesztek? 130. S ha t i lesúj'totck, hát hatalraaskott sújtotok l e ?

- A87 -

131.

Hat tartsatok szamán Allahot, s engedelmeskedjetde nékem.

132.

S tartsatok szamcn Azt, Ki azt nyújtotta náctek, mit tudtok.

133. 13A. 135. 136.

Aki a 3Jsza'gckat, s fiakat nyújtotta nektek, S a kertdcet, s a patakokat. íme! En filém reátok a hatalmas Nap szenvedését. íííondák: Mindegy nésíink, hogy intesz, vagy nem az int Sí. közül vagy.

137. 138. 139.

Hanem ez, csak az eladok k i t a l á l á s a , S mi nem kínoztat tatunk meg. S (Se meghazudtolák ot, s^Ml elpusztitánk okét. line! Ebben hát a bizonyság, de többségük nem hivo.

140. 141. U2.

S lám! A t e Urad, 0 a Nagyszerű, a Könyörületes. Thamid (torzsé) maghazudtolta a küldötteket. Midón monda' n ^ i k az o fivérük, Szalih: Hat nem . orizkedtdc-e?

143. 144.

Íme! m náctéc hu küldött vagyck. Hat tartsátok számcn Allahot, s engedelmeskedjetdc ndeem.

145.

S en nem kérek táietek ezért f i z e t s ^ e t , mert az a i be'rem csak a Mindens^ek liran á l l .

1*46. M^hagyattok-é biztonságban, ml mielottvmk, 147. Kertekben, patakokban, 148. S vetemeátyesekben, s vastag tovu palimsckban,

- A88 -

149. 150.

S otthonokat vajtcic ki a hegyekből jártassággal? Hat t a r t s á t c k számon Allahot, s engedelmeskedjetek nekem.

151.

S ne engedelmeskedjetek a tekozloíc parancsolasanak,

152. Akik r«\tanak a foldoh, s nem javitanak. 153. Mondák: Hanem t e az elkápráztatottak kőzul vagy. 154. Te nem vagy (más) csak halandcí, mint mi. hozd el a bizcs:\ysagct, lia igaz vagy. 155* Wondá: Ez hát a teve-tehen. Neki hogy igyon, s ndctek, hogy igyatok a k i j e l ö l t napon, 156. S ne érintsetek azt a rosszal, mert elővesz t i t e k e t a hatalnas Nap szenvedése. 157. Hanan megbóiitak a z t , svezekl 8kk^ l e t t e k . 158. S elweve' okét a szenvedés. Lam! Ebben hát a bizonyság, de többségük nem hivő. 159S láml A t e Urad, 0 a Nagyszerö a Könyörületes.

160. Kieghazudtolá Lot népe a küldötteket, 161. Midőn monda ndcik az o fivérük, Lot: Hat nem orizkedtdc-e? 162. Íme! En néktek hu küldött vagyok.

163. Hát tartsátok szkmcxi Allahot e's engedeln«skedjetdc nekem. I6ü. S eti nem kerék tőletek ezért fizetséget, mert az en bérem

- 489 csak a Mindensegek Uran a l l . 165. i6G. Elj^Ltok-e minden teremtmcnybál a fcrfihoz,

S h á t r a h a g y j a t o k a z t , mit Urátcik t e r e m t e t t n e k t e k párjaitcjkbói? Mi t ö b b , t i megátalkodott nep vagytdc.

167.

MondaÖc: Ha nem hagyod abba O LÓt, h a t a k i ú z o t t e k kőzett leszel.

168169-

ítonda: En a t i t e t t e t d o i d c g y ű l ö l ő j e vagydc. Uram! Menekits meg engem, s hazam népet a t t ó l , mit t e s z n e k . ' s házanepet összesen. közt

170. 171. 172. 173.

Hat Mi megmenekitáüc 8t,

Kivéve egy öreg ( a s s z o n y t ) , k i a h a t r a m a r a d o t t a k Kfajd Mi lerodboltínk a t ö b b i e k e t .

S rííjuk z u d i t o t t u k a zefport, s szörnyű a f i g y e l m e z t e ­ t e t t de z á p o r a .

17J+.

Íme! El)ben h a t a bizonyság, de többségük nem hiv5. • •

175. 176. 177. 176. 179.

S lám! A t e Urad, O a Nagyszerd, a K ö n y ö r ü l e t e s . f.feghazudtolák a^ erdő* l a k ó i a k ü l d ö t t e k e t . Monda n á c i k Shu'eyb: H^t nem <$rizkedtek-e? Inie! En nektek hu kuldo'tt vagyok. Hat t a r t s í / t c k szsímon A l l a h o t , s engedelmeskedjetde nekem.

180.

S m nem k^rd< t ^ e t d < e z ^ r t f i z e t s é g e t , mert az dn b^rem csak a Mindens^dk Ursín a l l .

-

490 -

181. 182. 183.

É l e s í t s e t e k k i a m e ' r t ^ c t s ne legyetek k á r o s i t á < . S merjetek, a h e l y e s e g y s é g g e l . S ne r o i d i t s a t o k meg a z errberek d o l g a i t , s ne ocsrnánykcxijatcác a f oldÖn m e g r o i t o k k e n t .

164.

S t a r t s a t c á c szaincn Azt, Ki megteremtett s a z elcídok nemzedékeit.

titeket,

185. 186.

Kfcsidak: Héinem t e a z e l k á p r á z t a t o t t a k közül vagy. S t e nem vagy (mas) csak halandc^, a k a r mi, s lam! Mi ugy v e l j u k , t e hazug vagy.

187.

Hat z u h i n t s l e reánk egy t ö r e d é k e t az e g b o l , ha i g a z vagy.

188.

Utsnda.: Az en Uram a Legjobb Tudója annak, mit tesztdc.

189.

Hat

raeghazudtolak

o t , s véve' áket a komor nap

s z e n v e d é s e . Ime! Ez v o l t a h a t a l r r a s nap szenvede 190. íme! Ebben h a t a bizonysáig, de többségük nem hivo. 191. 192. 193. 194. 195. S idro! A t e Urad, 0 a Nagyszerű a K ö n y ö r ü l e t e s . S lam! Ez a M i n d e n s ^ Urának k i n y i l a t k o z a s a , t^elyet a Hu L e l d c b o c s a j t o t t le

A t e s z i v e d r e , hegy l ^ y a figyelmeztetők k ö z t , Nyilvanval<^ Arab n y e l v e n .

- 491 196. 197. S Uml Ez az, mi az elodbk zsoltáraiban (jelen) Vfen. Avagy nem v o l t - e néicik bizcMiysag, hegy Izrael fiainak tudósai ismert 198. azt*?

S ha Mi kinyilatkoztatank azt bármely ims népre, (mint az Arabra),

199. 200.

S o azt olvasná nekik, hát nem hinnék a z t . Ek(^pen tevénk azt lehetetlenné a bunosók s z i v e i ­ ben.

201.

Nem hiszik azt addig, mig nem latjuk a fajdalrms szenvedést.

202. 203. 204. 205. 206. 207.

Ha't el jón az nekik váratlanul, s Sk nem érzékelik. S mondjak: Visszatartatunk-é? S i e t t e t i k - ^ a Mi büntetésünket? Lattad-e, hegy elegitenk meg &<et evekig? I»fajd e l j o hozzájuk az, mi n ^ i k igerve v o l t . (Hogyan,hegy) nem segit rajtuk az, miben m ^ e l e gedettek (azelőtt)?

208.

S Mi nem pusztitank el a települést, hanem annak voltak figyelmeztetői

209. 210. 211. 212. 213.

A megemlÖcezesre, s Mi nem vivőik bűnbe. S nem bocsajtották l e ezt a Sdítcmok. Ez nem s z u k s ^ e s nekik, s nem i s le epések ( e r r e ) . Lam! Ők a hallástcíl el szigetelt de. Hat ne fohászkodj Allahhal együtt

* A Zsidók tudták a saját Irdísukból, hogy az araboknak megígértetett a pr($f^ta

- U^l -

rms istenhez, rnert a nie^inzottak közt lesze 21A. 215. S figyelmeztesd törzsedet, roI<onaidat, 5 szegd le szárnyadat annak ki követ téged a hiv5< kozúl. « 216. S ha oíc engedetlenek náced, hat mondd: Irne! jtm ve'tlen vagyok abban, mit tesztdc. 217. 218 219. S hagyatkozz a Nagyszerűre a Könyörületesre, Aki lat t ^ e d , niidon felállsz (az inára), (Aki l á t j a ) A te megalazkod^sod a leborulác közt. 220. 221. Ine! (5, (csakis) Ő a Já^hallo, a Mindent tudó. W-egjovendoljern-e, hegy k i t szállnak meg a Sata

222. Nfegszállnak minden vétkes ragalnHzc^t. 223. Odavetik a h a l l á s t , de tobbs4íik hazug. 224. 225. 226. 227. S a koltác, hat kcvetik okét a gyarlác. Nem latod-^ hegy Öc minden völgyben kóborolnak? S mondjéu< azt, rait meg nem tesznek. Kivéve azck, kik hiszndc, jdkat cselekszenek, sokat enűácezndc Allahra, s gyózedelmedcednek miután biSnbe estek. 5 meg f cg jak tudni kik bűnbe est de, hogy mily fordulattal fordíttatnak meg.

- 493 -

27. Szura A hangya (Mekkai kinyilatkoztata's)

A Mindenható es Könyörületes Allah neveben

1. •

Ta.Sin. Ezdc a Korán, s a megnyilvánult Iras igei.

2. 3.

Utnutato es hirdetés a hivokndc. Azoknak, kik megtartjik az inát, kőtelező alamizs­ nát adnak, s ák a Túlvilágban bizonyosak.

4.

Inie! Xik nem hiszndc a Túlvilágban, hat Kü f e l diszitettiik .n&ik t e t t e i k e t , s ék elbitangóitak.

5.

Ezek azok, kik^ az adaz szenvedés, s ác a Túlvilá­ gon a legnagyobb vesztesek.

6.

Íme! S t e (O, íAjháimad) bizcny a Bölcs, s Mindentudci Színéből kapod a Kordáit.

7.

Miden monda I^íozes az o haza nq>éndc: Lam! m észrevettem a tüzet, s elhozom néktek abból a h i r t , avagy elhozok náctek egy kőlcscnvett Ismgnyalabot, hcítha x4xi felmelegedtek.

-494 -

8.

S midéSi eljőve ahhoz, hat szólítva volt (mondván): Bizony Áldott, Ki a tűzben, s Xi k o r o t t e . Dicsér­ tessek Allah, a Mindensegek Ura.
t f f I

A

9.

O f/íozes! Íme! Ez En vagyok Allah, a Nagyszerű, a Bölcs. .

10.

S hajítsd l e botodat! S midíSi meglata azt tdcerégni , ak^r egy rossz szellem, hát azonnyoni>an megfordult, s meg hen ^ l l t . 0, Mo'zes! Ne f ^ l j ! Nem felnek a küldött de Énnálam.

11.

Xiveve az, ki bűnbe e s e t t , majd a rossz után széppel v á l t o t t a fel ( a z t ) . S lara! cn f.'egbocscíjto,

: 12.

s Könyörületes vagyok. Tedd kezedet-zsebedbe , s ha kiveszed fehér lesz, (minden) a r t a s n é l k ü l i . (Ez egy lesz) a Fáraónak, s az é'nepéiek (szánt) bizonyságok kozul, Íme! (Jk a züllöttek népe. 13. S raidoi eljöttdc hozzájuk a Ifi bizonyságaink láthatólag, mcndak: Ez nyilvánvaló mágia. 14. S ^ megtagadták a z t , s lelkük elismerte azt bűnösen, nagasbrenduai, hat nézd beteljesedése a m^rontoknak. 15. Ntert bizony Ml m^adánk a tudást Dávidnak ^s Salamonnak, s mondák: Dicsősc^ Allahnak, Aki kiváltságban r é s z e s í t e t t benniuiket az 0 sok milyoi lesz

- 495 -

hivő'szolgálója 16.

felett. Salamcn l e p e t t . Wondá: 0, enbe-

S Dávid őrckebe

rek! Mi megtaníttattunk a madarak beszédére, s megadatott nelíünk (a boseg) mindenbe. Íme! Ez bizony nyilvánvaló kivcíltság. 17. S ö s s z e t e r e l t e t t de Salamonhoz az cf katonai a dzsinrekbül, enberekbcfl, madarakb(^l, s <5c össze­ rendeztet tek. 18. Addig (aztiín) mlg el nem jövenek a Hangyák Völgyébe, s monda' a hangya: 0, h a n g y a ! Húzódjatok be otthonaitokba, hogy ne tiporjoi el t i t e k e t Salamcxi s az áf kat onai, s ok nem erzá<elik. 19. S elmosolyodott (Salamon) , nevetve annak beszéden, s monda: Uram! Rendezz Össze engem, hogy megköszön­ hessem a Te kegyedet, mely kegyben r é s z e s í t e t t e l engem, szülé'imet, s hogy tehessem a j o t , melyben Te megélegedsz.s vezess le engem a Te kegyelmed á l t a l a jotevcS'szolgfíloid kö'ze. 20. S elmerengett a madaraken, s monda: Hogyan hogy nem la't om a búbos bankát, avagy az a hiányzok közt? 21. En bizony megbimtetem azt szigorú büntetessél, avagy leva'gom azt, avagy el kell hogy hozzá a nyllvanval(í ckot. 22. S nem rraradt az el sokára, mijd monda:

- 496 íGrulvett engem az, mivel te nem vagy. körülvetetve, s en She*báb6l jövök hozzád bizonyos hirekkel. 23. Laun! En asszonyt találác (ott) ki b i r j a Scet, s náci megadatott mindenből (a b^seg). S néki hatalmas a t r á i u s a . 24. Ot ás nepe't leborulva találám a najMiak Allah h e l y e t t , s f e l d i s z i t e ndcik a Satan t e t t e i k e t , s gátolja ocet az úton, hat <5c nem jol vezetettek. 25. S <5c nem borulnak l e Allahnak, Aki felszínre hozza az e l r e j t e t t e t az egeken, s a földön, s tudja mit e l t i t k o l t o k , s mit kinyilatkoztok. 26. Allah! Nincs Isten csak O, a Hatalmas Trónus Ura. 27. lAandá (Salamon): Najd mi megne'zzíik, hogy igaz v o l t a i - e , vagy a hazugok közt v o l t a i . 28. bíenj hat ezen irasoimal, s h a j í t s d oda ndcik, majd fordulj meg^ s n^zd mit lőildendc v i s s z a . 29. Mondaf (Shéba királynője): (í törzsfők! Íme! Ideh a j t t t a t o t t hozzam egy nemes i r a s . 30. Lam! Ez Salamontól valc), s lara! Ez (pedig) a Mindenható es Könyörületes Allah neveben. 31. Ne tegyetek magatokat magasságossá rajtam, s mghéíil'ékkánt . hozzam. (mazulmEinokkáit) j ö j j e t e k el

- Ql -

32.

I^cjndá (Sheba k i r á l y n ő j e ) : O t ö r z s f á c ! N y i l v á n u l j a t o k meg nekem dolgor.Tban. Ln nem hozcjk p a r a n c s o l á s t a d d i g , mig t i nem vagytok j e l e n velera-

33-

ivíondak: í.íi é l e n j á r ó i vagyunk a z erondc, s é l e n j á r ó i a r e t t e n t h e t e t l e n v i t e z s c g n d c , hanem a p a r a n c s o l á s a t i e d , h a t nézd meg mit parcincsolsz.

34-

í.ícnda: Íme! A k i r á l y o k , midőn b e t e r e n d c a f a l u b a , h a t lerombolíuc a z t , s népének m e g t i s z t e l eset megszegyenite'ssé' tevék meg- Eke^ppen tesznek

ék ( i s ) .
35S lam! csi aja'ndekot küldene n e k i k , s meg l a t om mit hoznak v i s s z a a k ü l d ö t t e k . 36. S raidon e l j ő v e (a k ü l d ö t t s é g ) Salamonhoz, monda: N y ú j t j a t o k - e nekem a vagyont? Hat mit Allah a d o t t nekem jobb arinal, mint mit nektek a d o t t . Mi t ö b b , t i vagytok, k i k a j í í n d ^ t d c n a k Z7• örvendeztek.

Vigyetek v i s s z a n d c i k . S mi eljövünk hozzájuk k a t c n a k k a l , k i k e t cic fogadni nem tudnak, s kiűzzük dcet onnan meg szegy e n i t v e , s Se a I d c i c s i n y l e t t e k .

38.-

f.fcaida: U, ToVzsfdc! Melyikotck hozza el nekem a z o ( k i r á l y n é ' ) t r ó n u s á t , meg mielcítt ác jönnek el hozzam megb&célón?

39.

Ivfcjnda egy derek d z s i n n : cx\ elhozom a z t neked, meg mielé'tt f e l k e l n é l h e l y e d r ő l . Íme! En e r r e e r ő s , s hu vagyok.

- 498 -

40.

Kíonda a z , kinek megvolt tudása az Írásból: En elhozom azt nJked, meg mielőtt rragadra veted telcintetedet. S midőn ó'megleítta azt lenyugodni

Snála, híít mondtí (SalaiDon): E/. hát az en Uram kiváltsa'ga, hór/ :rcgprobaljon engem, (vajon) megköszönöm, vagy megtagadom. S ki halat ad, hát az sajdít magának ad h a l á t , s ki tagad, {hat saját lelketek tagad). S lám! Allah a Gazdag, a Nemes. 41. lítondá: Tagadjátok meg t á l é t r i ^ u s á t , s megnézzük (vaj -i) jól v e z e t t e t i k - á , vagy azok közá lesz, kik nem jol vezetettek. 42. S midoh e l j ö t t (a királynő'), mondva volt (náki): Ekeppen-e hát tránusod? Ivíonda: Minthogy ez az. S (monda Salcuncai): Nekünk megadatott a tudás őeló'tte, s mi rnegb^áltimk (Allahban). 43. S meggíitolaí' <^t (a királynőt) az, mihez o Allah helyett (szcícott) fohászkodni, s o a hitetlenek napéból vol t . 44. Mcsndva volt nÓci: JÖjj be a tererrbe! S midai ó'megitta a z t , hát ugy gondolta hogy az tavacska, s felfedá lábszárát, ivíondá (Salamon) : Íme!

Ez egy terem sima üvegből. ÍJÍondá (a királynő): Uram! l'me! En elkárhoztam magam, s inegb^^ldc Salamonnal Allahban a Mindensegek Urában. 45. Mert b>2.^i!.- ]M elkuldeAc Tharaidhioz a:- ? f-v.-ruket

- 499 -

S2alihot, (mondván): Szolgáljatdc Allahot. S lam! Ck ket csoportra (bornlanak) civakodván. 46. f/fonda: 0, nep! i»üert siettetitel< a rosszat

a j ó elíi'tt? i.liert nem kerítd? Allah bűnbocsánatit, híltha tan negk egy el mez tettek! 47. fticndák: A madarak ropttíbol rossznak j ó s o l t a t t á l , s azok kik veled. Ivíonda: A t i bűnös madarjoslastok Allahnal. Mi tS^b, t i megkísértett nép vagytok. 48. S volt a vT.rosban kilenc fcf, kik rcxitottak a foldóh, s nem j a v í t o t t a k . 49. Nfondak: Esküdjetek meg egymásnak Allahra, hogy mi bizony rajtaíitímk, s az o haza népen é j j e l , ' majd mcKidjuk az o oltalmazojanak: ivíi nem voltunk szemtcinuí az o'haíza népe elpusztításának. S lam! lii igazak vagyunk. 50. S ék csalárd tervet szettek, s Mi (is) csalárd tervet sz<?ttCmk, de ^ nem érzékelek. 51. S nézd milyen beteljesedése az ^ csalárdságuknak, s lam! Ivíi leronbolmTl< eket, s az á népüket mind­ nyájukat . 52. Amott az cí'otthoiaik romokban hevernek, miáltal . búnbe estek, fme! Ebben hat a bizonyság a n4>ndc, kik tudnak. 53. , S Ml megmenekít óik azokat, kik h i t t d c , s <^rizkedtdc, 54. S LÓt! Midóh monda az (i'népének: Elhozzátok-é -

- 500

a leders^et, s ti (ezt) latjatck?
55. Kell-e nektek, hegy elhozzatok a ferfiu utáni vagyát az asszonyok helyett? Mi több, t i tudatlan nep vagytok. . 56. S nem volt m^s az ó'népének válasza, minthogy mondák: Űzzetek ki Lot nemzetséget telepulestekbol. Lam! Qc az errberek, kik tisztán maradnak. 57. S Mi megrr.enekitenk ot es az ó'haza nJp^^t, kivéve az o asszonya't, kit Mi a hatramaradottak közé Ítéltünk. 58. S Mi reájuk zí/porozafik az esó't, s szomyu a figyelmeztetettek zipora. 59. Maidd: Dicsőség Allahnak es b e k e s s ^ az O szolgálói­ ra, kiket 0 választott meg! Allah jobb azd<nal, mint miket (Neki) társul a l l i t a n a k . 60. S nem Az (a legjotíb), Ki megteremtettt: az egeket, s a földet, s lebocsajtotta nektek az egbol a v i z e t , mivel Mi kikeltenl< a ponpas kerteket, miknek fait t i ki nem keltenétdc? Van-e mas isten Allahhal? Mi több, ok a nep, kik (Ot) egyenlőnek tartjak (a többi i s t e n n e l ) . 61. S nem Az (a legjobb). Ki megtéve a földet nyugvóhelyül, s megtéve azon a foV^^t, s m^teve annak hegységeit, s megtevi a torlaszt két tenger köze? Van-é más isten Allahhal? Mi tÖbb, t & j b s ^ gük nem tudja.

- 501 -

62;.

S nem Az (a legjobb), Ki válaszol az elk^rhozottnak, mid(5h az Hozzá foha'szkodlk, s 0 leveszi a rosszat, s megtesz titeket helytart<ÍKka a földön? Van-e'más isten Allahhal? Csak kevesen emlekezndc.

63»

S nem Az (a legjobb). Ki vezet t i t e k e t a száraz­ föld, s tenger s o t ^ t s í é b e n , s Ki elküldi a szeldcet hirdetőn az 0 kegyelmét Szine el<ítt? Van-€? mas isten Allahhal? Legyai Allah Kfegassagos azok f e l e t t , mildcel t á r s i t j á k .

64.

S nem Az (a legjobb). Ki e l i n d i t j a a teremtést, majd megismétli a z t , s Ki adományoz náctek az ^ r Ö l s a földről? Van-e más isten Allahhal? Mondd: Hozzátok bizonyságaitokat ha igazak vagytok.

65.

I-.tondd CO, Mihamrrad); Nem ismeri senki az egdcei, s a foldon a Láthatatlant, csak Allah. S < k 5 nem erzácelik, midőn feltámasztatnak.

66.

Mi több, beeVi-e'az S tuda(suk a Túlvilágot? Mi több, ok kételkednek f e l á l e . Mi több, erre ék vakok.

67.

S mondák azok, kik tagadnak: Midőn por lessoímk, mint atyáink, h^t eláhozattatunk-é (újból)?

68.

Mert bizony ez megigertetett nékünk, s atyáinknak a z e l ő t t . Hanem ezd< csupán az elSdok meséi.

- 502 -

69.

Mcandd (0 Niiharmad): Haladjatok a foldon, s nézze­ tek milyen a gazt evek beteljesülése.

70.

S ne bcínkdcij ertíBc, s ne szorongj, hiszen ok tervet szenek (ellened).

71.

S mondjc&c; iMikor lesz ezen Ígéret, ha igazak vagytok?

72.

ffondd: Lehet, hegy egy r^sze annak mit s i e t t e t t e k (éppen) m ^ o t t e t e k .

73.

Lam! A t e Urad kiváltságos az enberekre, s hanen többségük nem ad h a l a t .

74.

Lam! A t e Urad bizony tudja mit fed az o kebelük, s mit nyilatkoznak k i .

75.

S nincs elrejtve (saimi) az egén ^s a fÖldőn, hanem az a m^nyilvanult Kaiyvben.

76.

une! Ez a Korán elbeszéli Izrael fiainak,zcinét annak, miben ác Idilonboztek.

77. 78.

S Lam! Ez Útmutatás es k^yelem a hivácnék. Lin! A t e Urad elrendeli köztük az 6 i t t l é t é t , s 0 Nagyszerű, a Mindent tudó.

79.

Hat hagyatkozz Allahra (0, Miharamad), s te a megnyilvánult igazra (küldettél).

- 503 -

80.

íme! Te nem birod hallásra a h a l c t t a t , s nem birod hallásra a süketet, (hegy meghallják) a hivast midcjn megfordulnak, s meg sem állnak. ne t é ­

81.

S te nem vezetheted a vakokat, hogy el

velyedjenek. S te nem birod hallásra, csak azt, ki hiszi a Mi kinyilatkozasainkat, s kik megbé­ kéltek. 82. S midőn rajtuk a sor, hat Mi elShozunk nekik

egy élőlényt a földről, hogy az beszeljen hozzájuk, miáltal D.Z erberdc a Mi kinyilatkozasainkban nem bizonyosak. 83. S a NapCTi, Mi minden nemzetből kiállítunk egy sereget azokból, kik meghazudtolcüc a Mi k i n y i l a t ­ kozasainkat, s de rendekbe szedetnek. 8i. Addig, mig el nem jaiek (az 0 Urukhoz, Ki) monda: Níeghazudtplátok-é az En kinyilatkozasainat, midőn nem fogattatok at vele tudásban? Avagy mi az, mit tettetek? 85. Nen latak-e hogyan tevénk ¥á. meg az é j j e l t , hogy megtelepedjenek benne, s a nappalt l a t h a tcva? l.r.2; Ezekben h;it a bizonyságok a népnek, kik hisznek. 86. A Napon meg fúvat tátik a harsona, s retteg az, ki az egeken es a földOT,

- 504 -

^^

kivwe az, k i t Allah akar. S mindegyik eljo Hozza, megalazkodcn.

88.

S meglátod a hegyeket, miket szilárdnak v é l t e i , haladni a felhck menésével. Allah nxivelese az, mi mindent t(5<eletesit. íme! 0 Értesült a r r ó l , mit tesztek.*

89.

Ki elhozza a szépet, hat cnéíci annál jobb lesz. S oc ezen Nap rettegésétől biztonságban vannak.

90.

S ki elhozza a rosszat, hat arcuk tűzre v e t t e t i k .
t f .

Erder:-2ltek-e (nast),mint mit tettetel:? 91(í^kxídd): En Oviihamrad) elrendeltettem, ho^gy szolgáljam ennek a földnek az Urat, mit 0 f e l ­ szentelt, s Akié minden. S elrendeltettem, hegy a megbékélje közt 1 egyeli. 92. S bizony olvassatok a Koránt. S ki helyesen halad, hát az a lelke (josa'gáto'l) halad helyesen, s ki eltévelyedik, hat maidd: Íme! En figyelmez­ t e t i vagydc. 93. S mondd: Dicsdíseg legyen Allahnak, Ki megláttat­ ja veletek az 0 bizcnyságait, hogy megtudjatok azckat. S nem Urad az. Ki semmbe veszi a z t , mit tesztdc.

" 505 28. Szura A történet (Mdckai k i n y i l a t k o z t a t á ' s )

/ A Mindenható/ es Könyörületes Allah neveben.

1. 2. 3.

Ta. Sa. Mim. Ezek a megnyilvanito I r a s i g e i . Mi olvassuk a z t néked, mi Mózes es a Farao h i r e i v a l ó az i g a z z a l , a nep szamara, k i k h i s z n e k .

A.

Lam! A Farao elhatalmasodott a földen, s megtéve az o népet k a s z t d c b a . S o s a n y a r g a t o t t egy népessé­ g e t közülük, levágatván az o f i a i k a t , s megvetvén a z o' a s s z o n y a i k a t , Íme! 0 megraitó v o l t .

5.

S Mi kedvezni akarank azdcnak, k i k sanyargat t a t tak a földön, s megtevenk eket t a n u l s á g u l , s megtevenk ^ e t örScÖsül.

6.

S megtelepitank acet a f b l d o i , s megnutatank a Faracnak, Hairannak, s a z o katonáiknak közülűc

a z t , mitól f e l t d c . . 7. S Ml sugallank Mózes S2xíloanyjanak, (mcxidvcin):

- 506 -

Szoptasd á t , s nndcn ha f e l t e d <^, h a t h a j í t s d be ot a folyóba, s ne f é l j , ne bardcodj. Lam! Mi v i s s z a a d j u k ot ndced, s niegtess2Íik ot (Mi) k ü l d ö t t e i n k k ö z e . 8. S f e l s z e d e ot a Farao c s a l a d j a , hegy legyen o n€kik ellensegiBc, s búslakodó ( i s ) . Bizony a F a r a o , HamBun e s a z o k a t o n á i k vetkesdc v o l t a k . 9. S mond^ a Fáraó asszonya: 0 szemet gyonyorkőtit e t o nácem, s neked, hat ne old meg. M ^ I d i e t , hegy hasznunkra l e s z , avagy ( s a j á t ) gyerraddcent vess2Íik St. 10. S O nem e r z á < e l t d c . K a

S ü r e s s é l e t t Mózes szüloanyjanak s z i v e , s majd­ hogynem e l a r u l a o t , h a Mi nem kotenk m ^ a z o s z i v e t , hegy l ^ y e n a h i v o c közül v a l ó .

11.

S mcnda a z a z o n ^ e r á t i e k : Leld f e l o t . 5 o m e g p i l l a n t á ot t á v o l r ó l , s ok nem é r z é k e l i k .

12.

S Mi a z e l ő t t megtiltottiác neki a s z o p t a t ó d a j ­ k á k a t , s monda (az a s s z o n y ) : E l v e z e s s é l d c - e t i t d c e t a haznejáiez k i k f e l n e v e l i k x>t t i n e k t e k , s az o gcaidjat v i s e l i k ?

i3-

l ^ t Mi visszaadank o^ a z o szüloanyjanak, hogy gycnyorkocijöc szenae benne, s ne bánkódjác, s tudja, hogy

- 507 -

Allah Í g é r e t e az i g a z . Hanen t ^ b s ^ ü k nem t u d j a , 14. S miden (S'eleré t e l j é t , s megallapcxiott, h a t Mi negadank ndci a b ö l c s e s s é g e t , s a t u d á s t . 5 dceppen jutalmazzuk a jotev<3cet. 15. S o bet e r e a v a r a s b a , midcai a z o népe seranibe V&/S, s t a l á l t o t t k e t f é r f i ú t k ü z d a i i . Egyik az o kasztjába v a l ó , a nasik az e l l e n s ^ e b e . Hat s e g i t s ^ g e t k é r e t ő l e a z , k i az o k a s z t j á b a

való az e l l e n , ki az ellenségébe. S l e t a g l o z a a z t Mózes, s e l p u s z t i t a a z t . Monda: Ez a Satan nuve. íme! Az e l l e i s e g nyilvánvalóan eltévelyedett. 16. Mraida: Uram! ö i elkárhoztam nagam, h a t b o c s a j t s d m ^ ndcera. íifejd 0 megbocsajta neki.. Lara! 0 a Jíegbocsajttí, a Könyörületes. 17. Nícnda: Uram! M i á l t a l Te kegyedben r e s z e s i t e t t e l a:^em, hát sohasexn leszdk a . g a z t e v á c támasza. 18. S r e g e i r e o a varosban v o l t , f e l v a i , éberen, s Icun! Az, k i tegnap hozzá folyamodott, (most) S€gitsegert k i á l t o t t hozzcí. hicndcí náki bfozes: Lám! Te nyiIvéGivaloan forrófejű vagy. 19. S midőn a z neki a k a r t e a i i annak, k i mindket­ tejük el I s i s b e , a z monda: ö , Mózes!

Meg a k a r s z - e ö l n i engem, ahogy e l e t e t

cntottal

k i tegnap? Te csupán zsarnok a k a r s z lenni a földon, s nem a k a r s z a j ó cselekedetűek köze való lenni. 20. S j ö t t egy f e r f i u a varos t u l s o vegéből futván,

s monda: 0 , Mózes! une! A t ö r z s f á < azt h a t á r o z t á k r o l á d , hegy megölnek, hat szökj é l . íme! En neked tanacsadc^ vagyck. 21. Hat 8 elszc3<ött craian fel ven, éberen. Monda: Uram! Menekits meg engem a bunö'sck n é p e t o l . 22. S midcHi Midian f e l e v e t e t e k i n t e t e t , monda: Az en Uram azon v a n , hegy vezessen engem a j o utón. 23. S midőn elStimt Midian v i z e , azon az errberek egy t o r z s é t t a l i l t a , k i k v i z e t v e t t e k . S t á l u k távol k^t a s s z a i y t t a l á l t v i s s z a h ú z ó d ó i . Mcaidá: Mi bánt t i t e k e t ? Mcndcác;Mi nem i t a t h a t u n k , mig a juhaszdc el nem vonulnak, s atyánk már nagycai ö r e g . 24. S ó ' m e g i t a t a nekik ( n y a j u k a t ) , rmjd az á r n y é k ­ ba f o r d u l t , s monda: Uram! En s z e g ^ y vagydc azokból' a j d c b o l , mit Te l e b o c s a j t o t t á l nekem25. S o d a j ö t t hozzá (a ket asszony) egyike, bát o r t a l a n u l

- 509 -

menvén. Mcxida: íme! Az en atyám h i v téged, hogy viszcxiozza neked cinnak b e r e t , hegy m ^ i t a t t á l nekuűik. S midcxi ( / e l j ö t t hozza, s e l b e s z e l é n e c i a t ö r t e n e t e t , mcnda': Ne f é l j ? t e l a bűnösek nepe'tol. 26. Monda (az asszonydc e g y i k e ) : 0 atyám! Fcgadd fel ^'t! ( J a legjobb, k i t f e l b é r e l h e t s z , er<5s es h u . 27. Mcxida: En a z t akarom, hegy ezen k e t lányom k ö ­ zül tedd h i t v e s e d d é egyiket a z z a l , hegy e l s z e ­ gődsz hozzam nyolc zarándoklat ( i d e j é r e ) . S ha Őnkent t i z e t t e l j e s i t e s z , hát nem akarom megn e h e z i t e n i n ^ e d . S t e engon, ha Allah i s ugy a k a r j a , a j o cseldcedetuek közt t a l á l s z . 28. Monda: Ez köztem, s k ö z t e d . Akármelyet végzem be a ket terminusból, h á t n i n c s szegedelem rámnezve. S Allah a B i z t o s i t d c a r r a , mit mcxidok. 29. S midai bevégezte Mózes a t e r m i n u s t , s u t c n v o l t az 8 haza n e p w e l , hát a hegyoldalon m^pil— l a n t o t t egy t ü z e t . Monda a z o haza n e p e i d c : Wbradjatok hsttraílme! En mí^pillcintam a t ü z e t , s most rajtam a l l , hogy elhozzam abból a h i r e k e t , avagy a t u z p a r a z s á t , ha'tha tan megmelegedtdc. m^menekül-

- 510 -

30.

S midáh e l j ő v e ahhor^ h á t s z c í l i t t a t o t t a völgy jobb p a r t j á r ó l a megáldott földdarabon egy f a r o l : 0 , Rícízes! rnie! B i , igen En vagydc A l l a h , a Mindensegek Ura.

31.

H a j í t s d l e b o t o d a t . S miden ó meglata a z t t d c e r e g n i a k á r egy k i g y ó , h a t megfordult. h i r t e l e n , s meg sem a l l t . ( S mondva v o l t n á c i ) ; u , Mázes! Fogadj magadhoz, s n e f é l j . Lam? Te bíztcsisagban vagy.

32.

Tedd zsebedbe kezed, s (midőn ha) ét&uzod

fehér

t e s z , (minden)artas- n e Ü c u l i . dvjoo raoE^ téged szárnyad, a r e t t e g e ' s t l í l . Hát ezen k e t bizonyság a z Uradt<5l a Fáraónak, s a z o t ö r z s f o i n d c . Lam! z ü l l ö t t nep v o l t a k . 33. McxKÍa: Uram! íme! En megöltem s f e l de hegy megölnek. 34. S a z en fivérem, Aror^, nalám ácesebbcn s z ó l , h á t küldd el ot vélem s e g í t ő t á r s u l , hegy megerá*s i t s e n engem. Íme! En f e l e k , hegy meghazudtolnak engem. 35. Monda: Mi m e g s z i l á r d í t j u k a t e karodat fivéreddel, közülük egy l e l k e t ,

s Mi megtesszük ndctek a h a t a l m a t , így ok nem emek el hozzátok a Mi k i n y i l a t k o z t a t á s a i n k e r t . S ti.

- 511 s akik követnek k e t t o t á c e t leszndc a gyozedelmesdc. 36. S midőn e l j ő v e hozzájuk Mózes a Mi megnyilvánult bizonyságainkkal, mondák: Ez nem mas^mint k i a g y a l t raagia. koizt. 37. S mi nem h a l l a n k ezdcet a mi ő s a t y á i n k , .

S monda Mózes: Uram a Legjobb Tudója annak k i a z , k i e l h o z t a a z U t n u t a t a s t O t o l e , s kindc l e s z b e t e l j e s ü l é s e az Otthcci. íme! Nem boldogulnak a bűnbe e s e t t de.

38.

S mond^ a Farao: O, t ö r z s f d c ! Eh n e n tudom^hcgy mas i s t e n i s lenne n d c t d c , mint a i , h a t szitsd

fel nekem a t ü z e t , O, Haman a z agyagra, s tedd meg nekem a magas t o r n y o t , hogy (onnan)vehessem szemügyre Mózes I s t o i e t . S LaJm! En ugy v e l ő n , hegy o a hazugok kozul v a l ó . 39. S dolyfoskődott o, s a z o k a t o n a i a foldoh i g a z ­ t a l a n u l , s ugy v e l t o c , hcgy.ok Hozzánk nen t e r i t t e t ndc meg. 40. S Mi vevőik o t , s a z á k a t o n a i t e4 sorsukra hagyank <Scet a tengerben. Hát nézd milyen b e t e l ­ j e s e d é s e a bunosckndc. 41. S mi megtevenk cícet t a n u l s á g u l , k i k a Pokol t u z e r e hívnak, s á F e l t ^ x a d a s N a p j ^ ck nem pártfogoltak. 42. S k o v e t t e t j u k őket a z evllagon a z a t c k k a l ^

- 512 -

s a FelttuiHdas Napján <5c a meggyalazotlak k ö z t . 43. Mert bizony Mi megadank Mozesndc a z I r a s t , miután e l p u s z t i t a n k a z eloclŐk nemzedáceit. Szemnél foghato(bizonysagot), U t n u t a t a s t , s kegyelmet a z orbereknek, hátha tan emláceznek. 44. S t e ( 0 , Mjhőunrad) nem v o l t a i ( o t t a hegy) nyugati o l d a l á n , rnidcxi iAi cl rendel enk Mozesndc a p a r a n c s o l í i s t , s t e nem v o l t a i a szemtanúk k ö z ö t t . 45Hanem Mi nonzedekeket a l a p i tank, k i k r e a kor r á huzádik. S t e non v o l t á l Midian lako'ja, hogy olvasd nékik a Mi k i n y i l a t k o z a s a i n k a t , s hanem Mi (a k ü l d ö t t e k ) Küldői v o l t u n k . 46. S nem v o l t a i a Hegy o l d a l á b a n , miden Mi s z ó l í t o t ­ tunk, s hőuian (enndc tudása) kegyelen a t e Urad­ t ó l , hegy figyelmeztesd a n ^ p e t , kikhez non j ö t t f i g y e l m e z t e t i e l ő t t e d , hátha tan emlekezndí. 47. S ha l e s ú j t rajuk á csapás a z á l t a l mit kezeik megelőlegeztek, mondjak: Ururk! Miért nem küldesz hozzánk k ü l d ö t t e t , hegy mi kövessük a Te k i n y i l a t k o z a s a i d a t , s hivSk lehessünk? 48. S midai e l j ő v e hozzájuk az Igaz TŐlűnk, mondjak: Miért non a d a t i k meg nck.i a z ,

513

mi megadatott .Mázesnek? Avagy nem tagacljak-é a z t , mi megadatott tózesnek a z e l d t t ? Mondák:

A két iTÁaia. * a l á t á m a s z t j a egyma'st, s mondák: Lám! Mi mindegyikben h i s z ü n k . 49- Mondd (O, Mihaimad): Ha't hozzatdc egy i r a s t Allah S z i n i b o l , irtely jobb Útmutatás a k e t t d h é l , mit k ö v e t h e t e k , ha igazak vagytok. 50. S ha nem v á l a s z o l n a k néked, hát tudd meg, hogy az mit kövei,idc vágyaik. S k i elt&velyedettebb

a n n á l , mint k i s a j á t vágyait követi A l l a h t ó l jövő Ütrrutatás n é l k ü l ? Íme! Allah nem v e z e t i a bűnÖs'dc n é p é t . 5 1 . S bizony Mi e l é r k e z t e t é n k hozzájuk a Szót, hátha tán emlekezndc. 52. Azok, kikndc Mi megadánk az í r á s t e l ő z ő l e g , Ck ebbai h l s z n d c . 53. S midőn a z o l v a s t a t i k . nekik,mondák: Hiszünk b a m e . íme! Ez a z Igaz a z U r u n k t ó l . íme! Mi ez e l ő t t i s (Őb enne) voltunk megbííkél^. 54. Ezekndc b é r e k é t s z e r a d a t i k meg, m i á l t a l á l l ­ hatatosak voltak, s v i s s z a s z o r i t o t t á k a rosszat a j ó v a l , s a b b ó l , mit n ^ i k adományoztunk á l ­ doztak. 5 5 . Midcxi h a l l j á k a hiábavalóságot szembeszegülnek.

*

Kiózes könyve és a

Korán

^ - 514 -

s mondjak: N^kuiúc t e t t e i n k , s ncKtek t e t t e i t d c . Báccsseg r e á t o k ! Nem kívánjuk a t u d a t l a n o k a t . 56. Ltún! Te (O Muhamrad) nem vezeted a z t , k i t
ir

te

s z e r e t s z , hanem Allah v e z e t i a z t , k i t O a k a r . S O a Legjobb TiKJaja a j ó l v e z e t e t t e k n d : . 57. S mcxiddik: Ha mi vc'led követjük a z Útmutatást, hát e l k e r g e t t c t u n k f ö l d ü n k r ő l . Avagy non t e l e p i t e n k e Mi ir?a nekik a b i z t o n s á g o s s é r t h e t e t l e n t * , -hova n.;ndennd< gyümölcse c l h o z a t i k ( e l a d á s r a ) , gondoskodáskait a Mi Szinunkból? S hímem t ö b b s é ­ gük ncni t u d j a . •)8. S heúny t e l e p ü l é s t p u s z t i t a n k Mi e l , kik m e g é l h e t é ­ süket meg Jiem k o s z m t a c ! S ez hat a z o lakcxielyuk,
, ff f ,
f . t f

mi nem t e l e p í t t e t e t t be őutánuk, csupán k e v é s s é . . " 59. S Mi, igen Mi voltunk a z or<S<os3c. S nem v o l t Urad a telepule'sdc E l p u s z t i t o j a a d d i g , mig O fel nem t a m a s z t a ' a z anya (városban) a k ü l d ö t t e t , k i o l v a s s a ndcik a Mi k i n y i l a t k o z a s a i i d c a t . S Mi nera voltunk a t e l e p ü l é s e k Elpwisztitoi, csak ha 60. n^pebunós v o l t .

S bánni megadatott nektek, a z a z e v i l á g i e l e t kényelme^ s annak t x e s s ^ e . S mi Allahiial van, az jobb, s maradímdcbb. Hat non e r i t d c - e f e l ?

61.

S a z , kindc Mi szop i g c r e t t o l

ige'rcnk,

-i-fekka s é r t h e t e t l e n övezete

- 515 -

hogy meglelje (az i g a z a t ) o l y a n - e , mint a z , k i v e l e l v c z t e t é n k az evilcfgi e l e t elvezeteit,

nnjd S a Feltámadás Napján az e l 6 a l 1 i t o t t a k közt ? 62. S a Napon ű s z o ' l i t j a o c e t , s nx>ndja: Hol vannak a z En t á r s a i m k i k e t t i 63. feltételeztetek?

iMondak a z d c , kikndc j u s s a l e s z a Szo: Urunk! Ezelc azd<, k i k e t f é l r e v e z e t t ü n k . Mi f e l r e v e z e t ­ tük őket,ahcgy mi f e l r e voltunk v e z e t v e . Meg­ h i r d e t j ü k náced az egyenessegiinket: ck nem imád­ koztak hozzánk.

6A.

S mcndva l e s z : Fdiaszkodjatd< t á r s a i t d < h o z . S &c fohaszkodanak hozzájuk, hanem azd< nem v á l a s z o l n a k nekik, s megla'tják a szenvedést. S ha Sk. j o l v e z e t e t t e k lennének!

65.

A Napcxi 0 s z o l i t j a a z d c a t , s mcaidja: Mit v a l a s z o l a tcjk a küldötteknek?

66.

S ezen a Napon a h i r d c elhomályosodnak lickik, s ők non kérdezősködnek.

67.

S hanem k i bűnbánatot v a l l , h i s z , s jd<at c s e l e k s z i k , B azcxi van, hogy a boldcguldc közt legyen.

68.

A t e Urad azt teremt, mit a k a r , s a z t ( i s ) v á l a s z t . Ndcik n i n c s v á l a s z t á s u k . Legyen Dicső Allah e's Nfagassagos azok f e l e t t , mikkel társitjak.

69.

S a t e Urad tudja mit fednek k e b l e i k .

-

516 -

s mit k i n y l l a t k o z n a k , 70. S 0 Allah, n i n c s HHS I s t e n , csak 0 . Öve az c\S,

es r,7. u t ü dicsostíge, Ove az í t é l k e z é s , s Qiozza t e r í t t e t t e k rnog. 71. Mcncki: Lat tdtd<'-e', ha Allah megteszi rátok az cfj t veget nar\ érá/e ki a Feltámadás Napjáig, hat

i'i;; i s t e n Allahon ki^Ail, k i elhozza a fényt?

li^t nem hallotok-e''? ?.'-• -/icndd: L á t t á í c k - e ' , ha Allah, megteszi rátok a íiappal í veget iiein ércve a Felíarradas Napjáig, hál k i az i s t e n Allahon k i v u l , k i elhozza nektek

az e j t , hogy megpihenjetek benne? Hát nem l a t t o k - e ? 73. 3 az ÍJ kegyelméből 0 megtéve' nel'.tek az e j t , 5 a n a p p a l t , hogy rr.egpihenjetok benne, s hegy vc/gyjatok az O bíkezűsegéb<ífl,hátha tíín h á l á t adtok. 74. S a Napon, midoi 0 szol i t j a tó<et, hát n'iondja:
f I r

íiol vannak a z En t á r s a i m , k i k e t t i 75.

feltételeztetek?

S ^4i elohozank minden nemzetből egy taniít, s mondánk: Hozzatok el b i z o n y s a g t o k a t . S ck megtud­ j á k , hogy az Igaz A l l a h é , s e l t e v e l y i t i Sket a z , mit k i e s z e l t e k .

76.

Korall Mózes népéből való', s <^ szénben a l í t v e l ü k .

- 517 -

S Mi megadarjk náci (annyi) k i n c s e t , hegy az 3 k e s z l e t e bizcsiy (nagy) t e h e r v o l t egy c s a p a t nyi e r ó s enbeniek ( i s ) . S mcnda n á c i a z o népe: Ne öWendezz, ime! Allah nem s z e r e t i a z őrvendezcácet. 77Hanem vágyj a T ú l v i l á g otthcffiara melyben e l j o hozzacl A l l a h , s ne feledkezz meg r é s z e d r ő l a v i l á g o n , s légy j o , cihqgy Allah ( i s ) j o v o l t hozzaíd, s ne v^gyj r o n t á s r a a főidon. Lam! A l l a h nem s z e r e t i a megrcntcácat. 78. Mondcí: Hanem megadatott a z nácem a r r a a t u d á s r a , mi nilam. Avagy nem t u d j a - e , hegy A l l a h bizony elpusztitá^ n e n z e d b e k k e l o e l ó t t e a z t , k i h a t a l i m sabb v o l t n á l a e r & e n , s nagyobb csapatban? S nem k é r d e z t e t n e k ntóg vétkeikrcíl a g a z t e v a c . 79S e l c á ' l l t népe e l e az ö'ponpajcíban. S mondák azok, k i k a z e v i l á g i é l e t e t a k a r j á k : 0, bar

nékünk lenne a z , mi megadatott Koránnak! Lam! Ove a hatalmas 80. szerencse.

S íAondak azok, kikndc megadatott a ttwíáo:Jaj n e k t d c ! Allah viszonzása jobb annak, k i h i s z , j o t c s e l e k s z i k , s a z t csak a z á l l h a t a t o s a k n y e r i k e l .

81.

S Mi elnyel etenk o t .

-

518 -

s az é ' h a z a t a f ö l d d e l . S n i n c s ndcT a z a s e r e g , k i p á r t f o g o l j a ot Allahon k i v u l , s nem l e s z o 82. a győztesek k ö z t .

5 r e g g e l r e azck, k i k tegnap az o h e l y e r e sóvárogtak, mondjak: Cri j a j ! Allah annak t a r j a k i a gondosko­ d á s t kinek a k a r j a s z o l g á l ó i kozíil, s(annak) meri szilken {kinek a k a r j a ) . S ha nem lenne Allah n a g y i e l k u l s e g e r a j t u n k , hat e l n y e l e t n e bennimket ( i s ) . Oh j a j ! Nem boldogulnak a h i t e t l e n e k .

33-

Ami hát a Túlvilág Hajléka, hát Mi megtevenk azt azoknak, kik nem akarjak az elhatnlírasodast a földcxi, sem a r o n t á s t . A b e t e l e s ü l c s az o r i z k o dcke!

8íi.

Ki elhozza a j o t , hat neki a jobb c n n e l , s ki elhozza a r o s s z a t , hat nem v i s z c n c z t a t i k azd<nak, kik rosszakat t e t t e k , cscik a z , mit miivcltek.

85.

Íme! O, Aki rad j e l ö l t e k i a Koránt törvényedül, visszahoz téged. Mondd: Az cn Uram a Legjobb Tudója annak, k i hozza el az Útmutatást, s k i
I f r t

van n y i l v á n v a l ó e l t é v e l y e d é s b e n . 86. S nem remélhetted, hegy az I r a s neked v e t t e t i k , hanon ez kegyelem a t e U r a d t o l , s ne légy

- 519 -

tanasza a h i t e t l e n e k n e k . 87. S ne g á t o l j a n a k 2k téged Allah k i n y i l a t k o z ^ s a i b a n , miután l e b o c s á j t a t t a k (azok) n ^ e d , hanem hivd

(az eirbereket) Uradhoz, s ne légy a b a l v á n y iimdók k ö z t . •

88. S ne fohászkodj Allahhal együtt más i s t e n h e z . Nincs I s t o i , csak ö . Minden mSlandö, kivéve a z í> o r c á j á t . Övé az Í t é l k e z é s , s Hozzá t é r i t t e i t d c meg.

29.

S z u r a

A p ó k (Mddcai k i n y i l a t k o z t a t á s ) A Mindenható s Köny'órűletes Allah nevében

1. A l i f . :Lám. Mim. 2. Számi t á k - e a z enberek, hogy meghagyatncüc (bÖcében) midőn mondják: Misáink, s ők nem k i s é r t e t n d c mr^? 3 . Lám! Mert bizony Mi raegkisértáTk a z d c ^ t , k i k o e l ő t t ü k , hegy megtudja Allah a z d c a t , k i k igazak, s hegy megtudja a hazugokat.

- 520 -

4.

Avagy szarnitak-e azok, kik rosszakat cselekszenek, hegy elhagyhatnak Minket? Rosszul i t e l i k meg.

5.

S ki reméi:ea t a l á l k o z ó t A l l a h h a l , (hat

tudja

meg), hogy Allah i d e j e bizony eljövend, s 0 a íMeghallo', a Mindent tudó. 6. /Vei küzd, hat az magáért küzd. Lair.! Allah Függet­

len a teremtmenydctíl. 7. S azdc, kik h i s z n d c , s já<at cselekszenek, bizony Mi levesszük róluk rosszt^temenyeiket, s megfi­ zetjük nekik a legjobbat mit t e t t e k . 8. S Mi elrendelenk az o r b e m e k a jóságot a s z ü l á d i ő z . S ha azok e r ő l t e t n e k téged a r r a , hogy'Nékem t á r s a t ^ l l i t s , miben náced nincstudasod, hat ne engedelmeskedj n e k i k . Hozzcím (vezet) v i s s z a u t a t d c , s ári k i h i r d e t e m náctek a z t , mit t e t t e t e k . 9. S azck, k i k h i s z n e k , s j(5<at cselekednek, bizony Mi bevezetjük <Sket a jcf cselekedetuek köze'. 10. Az arberek k ö z t , k i mcxidja: Hiszünk Allahban, de ha ti3mie k e l l A l l a h e r t , hát megteszi az enberelc g y o t r e s e t , mint Allah b ü n t e t ( / s é t . S ha eljS UradtJl a g^'ozelem, hat mondjak: Lam!

Mi v e l e t e k v o l t u n k .

- 521 -

Avagy nem A l l a h - ^ a Legjobb Tudója annak, nú a t e r á n t menyek kebleiben? 11. S bizcny Allah tudja azd<at kik h i s z n e k , s bizony tudja a keprnutatdcat. 12. S mondák, kik tagadnak azcknak, Kovesse'tek a mi u t u n k a t , s bizony kik hisznek: mi hordozni

fcgjuk a t i v é t k e i t e k e t . S ák nem hordoznak a ve'tkekbcíl senmit, 1 ^ ! de hazugok. 13. S bizcxiy cic ( s a j á t ) t e r h e i k e t hordozzak, s (egyéb) teriieket ( s a j ^ t ) t e r h e i k k e l e g y ü t t , s bizony k é r d ő r e vonatnak a Feltonada's Napjcín arrc^l, mit k i e s z e l t e k . 14. Mert bizony Mi elkuldeihk No^t az 6' népéhez, s ^ e l t ö l t ö t t velük ezer evet ötven esztendő h i j j a n , s véve' áket a z a r a d a t , s ^ 15. búnöscJc.

S Mi megraenekitenk ő t , s a hajó u t a s a i t , s niegtevenk a z t egy bizonysággá a tererntmcnydcnek.

16.

S Ábrahám! Midai monda az <? népének: Szolgííljátck A l l a h o t , s t a r t s a t o k szamcn Ó t , ez (igy) jobb n ^ t e k , ha t u d j a t d c .

17.

Hcinem t i Allah h e l y e t t bálvanydcat

szolgaltok,

s rágalmakat teremtet d e . Líím! Azok, kiket A l l a h h e l y e t t s z o l g a i t o k , nem b i m a k nektek gondoskodással, Hát vcigyja'td< a goidoskodást A l l a h n á l ,

522

s szolgáljatcjk d t , a d j a t c k náki h a l a t , Hozza t e r i t t e t t d c meg. 18.

(hiszen)

S ha haztgdc vagytok, h a t bizony e l ő t t e t e k a nqpdc ( i s ) hazugok v o l t a k . S nem a l l (rr^s) a k ü l d ö t t r e , csak a n y i l v á n v a l ó ü z e n e s .

19.

Avagy nera ld[tjak-e hogyan i n d i t j a el Allah a t e r e m t e s t , nHjd megismétli a z t ? Lcun! Ez Allahnak kcnnyu.

20.

McxKld (O, ÍAjhamrrad): Haladjatok a földön, s nezze'td< hogyan i n d í t o t t a el Ó a t e r e n r t e s t , majd Allah megalkotja a következő a l k o t á s t . Lam' Allah Mindenre Képes.

21.

0 megbünteti a z t , k i t a k a r , s megkegyelmez annak, kindc a k a r , s Hozza f o r d i t t a t t o k .

22.

S t i nem t e r h e t t d c k i ( E l ^ e ) a földön, sem a z ^ c n , s n i n c s szsúnotokra A l l a h a i kivíjfl oltalrraztí, sem p a r t f c g t í .

23.

S azd<,kik tagadjcűc Allah k i n y i l a t k o z a s a i t , s az O t a l á l k o z ó j á t , hát ezek nem nezhetndc elébe a z wi kegyelraermek- Ezek számától a fájdalmas szenvedés.

2A.

S nem v o l t mis v á l a s z a a z o n4>enek, minthogy mondák: O l j e t d c meg o t , avagy égessetek meg ó t . Hat Allah m^mendcite ót a t ű z t é l . Íme! Ebben hat a bizonysagr'' a népnek, k i k hiSTnek.

- 523 -

25.

S monda': Hanem t i vevetek iill^ ványokat . ^2. egyirastdc közti

helyett a bál­ szeretet (C^^

az e v i l á g i é l e t b e n van. í.&Ljd a Feltámadás Napján iTKgtagadja egyiktdc a n a s i k a t , s megátkozza egyiktek a n a ' s i k a t . S a t i hajld<otok a Pckol t ü z e , s n i n c s szcfmotckra p a r t f c g o . 26. S h i t t néki L o t , s nKxidá: Ime! EJI Uránhoz n e n e külck. Íme! 0 , csak 0 a Nagyszerű, a B ö l c s . 27. S Mi ajandekozank néki Izsákot es J a k a b o t , s megtevenk s a r j a i köze a p r o f é t a s a g o t , s a z I r a s t , s megadíink náci a z 8 b e W t a v i l á g o n . Lam! O a T ú l v i l agcffi a j ó cseldcedetudc k ö z t . 28. S Lot! Midőn m^ida az 6' népének: Lamí Ti e l ­ j ö t t c3c a l e d e r s e g g e l , mit riem t e t t senki a teremtrrKaiydc k ö z t . 29. Hat t i (vagytd< a z o k ) , k i k e l j ö t t ö k a férfiak­ előttetek

hoz, e l v á g j a t d c az u t a t , s mavelitek t a l á l k o z ó i tckoi a c s a l á r d a t ? S nem v o l t ims a z 5 népének v á l a s z a , minthogy mcxidak: Hozd el nekünk Allah b ü n t e t é s é t , ha az igazak közül vagy! 30. Nbnda: Uram! Vigyél győzelemre engera a megrontok

- 524

népe f e l e t t . 3 1 . S midén e l j ö v á i e k a ivíi k ü l d ö t t e i n k Abrahai.-hoz a h i r d e ­ t é s s e l **, i.ondak: Íme! Mi e l p u s z t i t c í i vagyunk eme t e l e p ü l é s n e k , mivel ennek népe búnbe e s e t t . 32. Ivtondá: Löín! L o t ( i s ) ebben van. Mondák: Mi vagyunk a legjobb tudói azdcnak kik benne vannak. Mi bizony megmenekitjük <St, s az ő háza nepe't, kivéve az o a s s z o n y á t , ki a hatraimrad<^ k ö z t . 33. S midón eljove'nek a Mi k ü l d ö t t e i n k Lóthoz, o nyug­ talankodott miattuk, s mondák: Ne f é l j , hogy nem támogathat j a cScet,

s ne ba'nkoclj! L ^ ! Mi megmenekitoi

vagyunk nÁced, s hazad népének, kivéve a t e asszonyodnak, ki a hat rajmradd< k ö z t . .

34. íme! Mi az iszonyat lebocsajto'i vagyunk ezen falu népe're az egbó'l, mia'ltal elzüllöttek.

35. S bizony mi meghagyank abbJl egy nyilva'nvaló b i z a i y s a got a népnek, kik fel é r i k . 36. S Midianhoz (Mi e l k ü l d á i k ) az ó ' f i v ^ n i k e t Shu'e^'bet.

S monda: O nep! Szolgáljatok A l l a h o t , s nézzetek e l é b e az í t é l e t Napjának, s ne ocsmanykodjatok a földön megront ckke'nt. 37. S oíc meghazudtolak 6i, hát vévé éket a f ö l d i n d u l á s , s

r e g g e l r e ck otthonaikban k i t é r i t t e t t e k . 38. S Aad e's Thaiiud ( t ö r z s e ) !

X Hogy gyermeke l e s z

^ 525 -

(Az o végzetük) bizony megnyilvánul náctek a z o hazaik­ r ó l . S T i e g s z í ^ i t e ' n á c i k a Sátán t e t t e i k e t , s e l z á r t a t5lűk az u t a t , s ok f i g y e l e k v o l t a k . 39- S Korah, a Farao ^s HcóoEm! Kíert bizcrty e l j ő v e hozzájuk Mózes a bizonyságokkal, de Se dolyfoskődtdc a fÖldcn, s nem l e t t e k b e é r e k . 40. S mindegyiket a z ö v e í k c -^Ual vevöJc. S kőztük, k i r e Kii ráküldtük az o r k á n t , koztiík k i t j a j v e s z é k e l é s v e t t , kőztük k i t e l n y e l e t s n k a f ö l d d e l , s koztCik k i t Mi m^fullasztaúnk. 5 nem Allah v o l t , k i bűnbe v i t t e í & e t ,

hanem onnaguk estek bűnbe. 4 1 . Akik Allahon k i v u l veszneác o l t a l n s z d c a t olyanok, mint a pók, mid«i ha (fiaganak) hazat v e s z ; laxn? A l e g i m landííbb ház a pác h a z a , ha tudnak. 42. líne! Allah t u d j a mi a z , mihez ők Rajta kivul kodnak. O a Nagyszeríi, a B ö l c s . 43. S ezdc ha't a peídák, miket f e l v e t ő i k a z onterekndc, s nem fogjálc a z t f e l , csak a t u d a c . fohász­

- 526 -

44. Allah a z egeket, s a földet a z igazzal t e r a n t e meg. Íme! Ebben h a t a bizonyság a h í v é n e k . 45. Olvasd mi néked s u g a l l t a t o t t az I r a s b o l , s t a r t s d rneg az imát. Lam! Az ima veget vet a ledersegnek, s csalőírdsagnak, hanem bizony a legfőbb megemlékezni A l l a h r ó l . S Allah tudja mit m i v e l t e k . 46. S ne é r v e l j e t e k az i r a s népével, csak ugy, ha ( a z z a l ) szebb l e s z , kivéve azokkal, k i k bűnbe e s ­ ték közulíik. S mcndjatdc: Hisszük a z t , mi nékiink k i n y i l a t ­ k o z t a t o t t , s mi nektek k i n y i l a t k o z t a t o t t . A mi Istenünk es a t i I s t e n e t e k Egy, s mi Benne megbékélünk. 47. S Mi eképpen nyilatkozunk k i néked az Í r á s t , s azok, kiknek Mi megadtuk az Ira'st (azel<5tt), h i n n i fognak benne, s ezek közt ( s z i n t e n ) k i h i s z benne.-'

S nem tagadjá< meg a Mi k i n y i l a t k o z á s a i n k a t , csak a hitetlenek. 48. S t e (0, Kíoliammd) non o l v a s t á l ez eló'tt (sem­ milyen) Ira'sból, s non i s i r t a d ezt a jobboddal, hát kétkedjenek a z álnd<ok. 49. Mi több, ezek nyilváhvalo''kinyilatkozáscíc azoknak k e b l e i b e n , kiknek megadatott a Tudás. S nem tagadják meg a Mi k i n y i l a t k o z a s a i n k a t ,

X Mekka iíik

- 527 -

csak a bűnösök. 50. S mondák: Mi^rt nen bocsajtatnak le n & i a bizonys^ck az S ürátJl? iVícndd: Hanan á bizcanys^gok Allahnál! S hanem <ái vagyck a nyilvímvald figyelmeztető. 51. Avagy az non eleg-e' nácik, hogy í.ti lebocsajtottuk náced az Irííst, hogy olvastassác nácik? Lmn! Ebbai bizony a kegyelem, s az emlk^ztetó'a n^mek, kik hiszndc. 52. Mondd (O, iAihanmad): Allah elegendő kóztan ^s köztetdc Tanúnak. O tudja mi az ^ e k e n , s rni a földön. S azck, kik hiszndc a hasztalanban, s tagadnak, azcác Se a vesztesek. 53. S ^ siettetnek l ^ e d (Allah) büntete'sevel. S ha nem lenne

a k i j e l ö l t ido, bizony eljmne hozzájuk a szenvedés (most i s ) . S bizony az eljo nácik váratlanul-, s Sk nem e s z l e l i k . 54. Ck siettetndc t ^ e d a büntetessél, s lara! A Pcácol körbe­ öleli a hitetlendcet. 55. A Napcxi elfedi 5<et a szenvedi/s felülrSl, s lábaik al;$l, (s 0 iiajd) mcndja: fzleljetdc meg a z t , mit t e t t e t e k . 56. ö szolgalóim, kik hisznek! Íme! Az En földen szeles, hat Engem szolgál jatcic. 57. Minden leldc megizleli a h a l a H ,

- 528 -

majd Hozzánk t e r i t t e t t d c meg. 58. S azok, k i k h i s z n e k , s jálcat cselékesznek, Mi bizony e l s z á l l a ' s o l j u k ^ e t a Menyország lakában, mely a l a t t folyác futnak, s miben Sk h a l h a t a t l a n o k . Kegy b é r e a cselekvokndc, 59- Kik cfllhatatosak, s Urukra hagyatkoznak. 60. S ha'ny el<?leny nem v i s e l t e t i k ( s a j á t ) gondoskodással. A^!ah gondoskodik r ó l a e's ro'latok, s 0 a Meghalló, a Mindent tudcí. 6 1 . S ha megke'ixieneÜ (9cet: Xi t e r o n t e t t e az egeket, s a f ö l d e t , 5 r e n d e l t e a l a a n a p o t , s a h o l d a t ? Mondanak: A l l a h . Hat hogyan, hogy elfordulnak? 62. Allah annak t á r j a k i a gondoskodást, akindc cikarja a z O s z o l g a l ó i k ö z ü l , s annak meri szGken (akinek a k a r j a ) . Lam! Allah a mindenek Tudója. 63. S ha megkerdenái ^ e t : Ki b o c s a j t o t t l e az egb8l v i z e t , s k e l t e t t e é l e t r e á l t a l a a földet ómnak h a l á l a után? ívicndanálc: A l l a h . Mcndd: Dicsőség legyen Allahnak! Mi több, többségük nem e r i 64. S nem (egyéb) fel. jatek.

az e v i l á g i e l e t , mint i d ő t ö l t é s ,

S lam! A T ú l v i l á g Otthona az bizony E l e t , ha ck tudnak. 65- S ha bárkába szállnalc

529

Allahhoz fohcíszkodmik, szepló'telennc teve U'dci a h i t e t , s raidiísi O mcgmenekiti 6\<.et a s z á r a z f ö l d r e , leim! OU t á r ­ sakat állitana}<. (Neki). 66. Hadd tagadják a z t , mit Mi adtunk n é k i k , Í;- íiad.i ulvozkcdj e n e k . (Majd) meg fogják tudni.

67. Avagy nem l á t t a k - e , hogy Mi megtevehk a s é r t h e t e t l e n b i z t o n s a g o t , ^ s az erriberek f e l d ú l j a k mi k ö r ö t t e ? A hamisban h i s z n e k - e , s Allah kegyét tagadjak?

68. S k i bűnösebb a n n á l , mint k i k i e s z e l i Allahra a hazug s z á t , avagy megíiazudtol j a az i g a z a t , mi el j ő hozza? • leneknek? 69. S a z d í kik küzdenek Ertijnk, bizony Mi vezetjük 5<et. a Mi ú t j a i n k o n , s lam! Allah bizony a jotevcSdcel ( t a r t ) . az

Hat nen a Piá<ol-e viszonzása a h i t e t -

3o. A

S z u r a

r o m a i a k

(Mekkai k i n y i l a t k o z t a t á s ) A Mindenható és Könyörületes Allah neveben

1. A l i f . Lam. Mim. 2 . Legyőzettek a r a i a i a k 3 . A k ö z e l i f o l d a l , s amazok

}f Mekka Övezete

. - 53o -

a z 8 legyőzésük ut^n gy<§zni fognak. 4 . Egy ^ t i z e d a l a t t - Allahe' a parancsolcís (abban) mi elmll t , s mi ezutefn - s azon a napcsi ó'rvendeznek a hivdk 5 . Allah p á r t f o g á s á v a l . 0 azt v i s z i győzelemre, k i t a k a r , 5 O a Nagyszerű, a K ö i y ö r u l e t e s . 6. (Ez h a t ) Allah i g e r e t e . S nem tcved Allah a z 0 Í g é r e ­ tében, s hinem az enberek többsége nem t u d . 7. Q< (csak) a z e v i l á g i e l e t f e l s z í n é t tudják, s Se a T ú l v i l á g o t semnibe vev<á<. 8. Avagy nem gondolkoznak-á magukban? Allah nem t e r e m t e t ­ t e a z egelcet, a f ö l d e t , s mi a k e t t ő k ö z t , csak a z i g a z z a l , s egy k i j e l ö l t i d ő r e . S bizony sók e n t e r az o Uruk t a l á l k o z ó j á t tagadja.

9- Avagy nem haladnak-e a főidőn, s latjcik meg mily v o l t b e t e l j e s u l e ' s c azoknak, k i k o e l o t t ü k ? Ó< erőben szilárdabbak v o l t a k n á l u k , á s t á k a f ö l d e t , s többet é p í t e t t e k r a , mint cLmennyit ok é p í t e t t e k r a . S e l jövóiek hozzájuk az c5 k ü l d ö t t e i k a bizonyságokkal, s Allah nem v e z e t t e eket bun'oe, hanem n-aguk estek bűnbe, l o . N'ajd a rossz a z , mi b e t e l j e s ü l é s e v o l t azcknaJc,

- 531 -

kik rosszat tettek, mivel ^ meghazudtoltak Allah kinyilatkoza'sait, s megcsúfolói voltak azoknak. 11. Allőűi .neginditja a tercmté^st, majd megisme'tli azt, imjd Chozzú tc'rittettdc meg. 12. S a Napol, (mid<xi) az Óra felemelkedik, kétségbe esnek a gaztev^13. S nem leszndc nekik közbenjáróik azok kozűl, kiket ta'rsaknadc á l l i t o t t a k (Neki), s a (Hozza) á l l í t o t t tarsákit megtagadjak. 14. S a Napoi, (midm) az Ora felenelkedik, hat ezen a Napon szetvalasztatnak. 15. S azok, kik h i t t de, s jckat cselekedtek, hat azok a Gcxidoskodas (Kertjeben) megörvendezietndc. 16. S hanem azok, kik tagadtak, s megtagadtak a Mi k i ­ nyilatkoztatásainkat, s a Túlvilági találkozót, hat azdc el£a'llitatnak a szenvedésre. 17. S ra^asztalva legyen Allah midőn az este't t ö l t i t e k , s miden ratck virrad; — 18. S CVe a Dicsőség az egeken, s a földön! - s ha a nap l e s z á l l , s mid<5n deleltek. 19. Okivezeti az elot a holtból, s kivezeti a holtat" az elobó'l, s életre kelti a földet annak halála után. S eképpen lesztek kivezetve {ti i s ) .

.

- 532 -

20. S a z 0 bizonysagaibcd v a l d , hegy megteremtett

titeket

a p o r b ó l , rrajd ne'zd csak, t i h'ilandá< vagytok, s el t e r j e d t ele! 2 1 . S 07 0 bizCTiysagaíbol v a l ó , hegy megteremtette nektek tmqatokb^l a h i t v e s t , hegy megpihenjetek benne, s meg­ téve k ö z t e t e k a s z e r e t e t e t , s kegyelmet. Lam! Ezekben

hat a bizonyságok a népnek, kik gondolkodnak. 22. S av. Ü bizonyságaiból v a l ó az •?gek, s a fold terem­ t é s e , s r . y e l v e i t d c , s z i n e i t e k különbözősége. Lam! Ezekben hat a bizOTiysagok a tudóknak. 23. S az Ü biyonysagaibol v a l d a l v a s t o k é j j e l , s nappal; s vagyastok a z 0 b ( ^ e z ű s e g e b o l . Ltún! Ezekben hat a bizonyságok a népnek, k i k h a l l a n a k . 2/^. S az 0 bizonyságaiból v a l ó , hogy m e g l á t t a t j a v é l e t e k a v i l l á m o t , hegy r e t t e g j e t e k , s vágyakozzatok ^s l e b o c s a j t j a a z cgbol a v i z e t , s é l e t r e k e l t i á l t a l a a i'"oldet, annak h a l á l a u t á n . Lam! Ezekben hát a b i ­ zonyságok a népnek, kik felérik.

l'-j. 5 az 0 bizonyságaiból v a l ó , hogy az eg e's a föld a z Ó p a r á n c s o l á s a r a (készen) á l l , majd midón ha. O a földről h í v á s s a l hiv tlte]<et, hát elmentek. 2b. S CVc (bTr)ki az egel<en, tiíbizony)

- 533 -

s a fÖldöi. I.Ünden Nc5ci hunyászkodik meg. 27. S Ő a z , Ki e l i n d i t j a a t e r e m t e s t , najd n^gisme'tli a z t , s ez kchnyebb Neki. S Ove'a ívbgassagos Példa az egeken, s a fÖldOTi, s O a Nagyszerű, a B ö l c s . 28. ő felvete' nektek a p e l d a t nagatokból. Vannak-e néktek t á r s a i t o k azck k ö z t , k i k e t jóbbotcí< b í r abban, mit

'Mi nektek ad aranyóztunk, s t i ebben egyéniock vagy­ tok? Ti f é l i t e k Sket, ahogy egymástol f e l t e k ? Ekep-

pen r é s z l e t e z z ü k a bizonyságokat a népnek, kik f e ^ rik. 29. Mi több, k i k bunÖsck, s a j á t vagyaikat követik tudásn é l k ü l . S ki v e z e t h e t i a z t , k i t Allah e l t e v e l y i t e t t ? S n i n c s szarukra p á r t f o g ó . ,

30. Hat á l l í t s a d szénbe magad ( 0 , Kiihamrnad) a h i t v a l l á s s a l egyenesen. Téged Allah e l i n d í t o t t a r r a , amire O az errbereket e l i n d í t o t t a . Nincs v á l t o z a t a Allah t e remtesáidc. Ez az egyenes h i t v a l l a ' s , s hanan az enberd< tcfcbsege nem t u d j a . 3 1 . Hozzá fordulva, s t a r t s á t d c él számon, t a r t s a t o k meg a z irt^t, s ne legyetek bálváiyiimdok. 32. S azd<, kik felbomlasztottak h i t v a l l á s u k a t , s l e l t e k

X

Szolqák

- 53^ -

szakadardc, hát minden k l á n boldog annak, mi n á l a v a n . 33. S ha megérinte a z enbereket a z a r t a í s . Ők Urukhoz fc^iászkodnak Hozzá fordulva. Iviajd ha ok mcgizlelác Tőle a kegyelmet, hát lam! Egy csqjort koztuk Uruknak t á r s a ­ kat á l l i t , 34. Hegy megtagadják a z t , mit Mi nekik adtunk. (S mondva l e s z n e k i k ) : Elvezkedjetek, s meg fogjatok t u d n i . 35. Avagy Mi rájuk bocsajtarJc-e' egy h a t a l r r a t , k i e l b e ­ s z é l i a z t , mit t3c tarsakui á l l í t o t t a k {wá<i)?

Z^*: S midOTí meg m e g i z l e l t e t e n k az enfcerekkel a kegyelmét, hát megörvendeznek annak, s ha l e s á j t rájuk a r o s s z a z á l t a l , mit kezeik n y ú j t o t t a k , hát nézd! 6< k é t s é g b e esndc. 3''. Avagy nem l a t a k - e , hogy Allah annak t a r j a k i a g o n dodcodást kindc a k a r j a , s meri szűken (kinek a k a r j a ) . Ezekben hát a bizonyságok a népnek, kik h i s z n e k . 38. Hat add meg a rokonnak a z ó' j u s s á t , s {igy%) s z e genynd<, s a vándornak. Ez (így) jobb azdknak, k i k akarják Allah Orcainak ( f é n y e s s é g e t ) . Ezek hat ck a bol dogul <3c. , -

39. S amit t i adtck az u z s o r á b ó l , hogy (rras) enberek vagyo­ nában kcimatozzek, hat non kamatozik A l l a h n a l . rlanem mit adtok jótékonyságból, s akarjatok íMlah Orcáinak (fcnyesseget),

• - 535 -

hát ezek c < a meggyarapitottak. 3 4ű. Allah a z . Ki megteremtett t i t e k e t , rrajd gcxidoskodott rólatok,majd elmulaszt t i t e k e t , majd é l e t r e k e l t b e n n e ­ t e k e t . Van-e a t i bálványaitok közt ( o l y a n ) , k i ebboI megtesz valamit i s ? Legyen Dicsó' es ^í^gassagos 0 azd< f e l e t t , mikkel ta'rsitjak.

41. S megjelenik a rcritas a szárazföldön, s a tengeren a z á l t a l , mit az errberek kezei elnyernek, s O hadd Í z l e l t e s ­ sen meg velük ne'hcínyat a b b ó l , mit t e t t e k , h / t h a tan vi sszat e m e k . 42. ívlondd (O, NLihariTmd); Haladjatok a foldon, s nézzetek mily v o l t b e t e l j e s ü l é s e azoknak, kik a ^ e l ó t t ! Többsé­ gük baívanyirrado v o l t . 43. Hat a l l i t s d szeirbe magad az egyenes h i t v a l l á s s a l m i e ­ l ő t t el j ó ' a N'ap,. íTiidai n i n c s kiteVes Allah d ő l . Ezen a Napon (az errberek) elkülönittétnek. ki jckat c s e l e k e ­

44. Ki tagad, hat r a j t a az ó' tagadsa, s d i k , hát cíc rmgukról gondoskodnak.

45. Hat hadd jutalmazza n ^ O azdcat k i k h i s z n d c , s j á c a t cselekednek az O bdícea^us^ébo'l. Íme! 0 nem s z e r e t i a hitetlend<et. 46. S az O bizonyságaiból v a l ó , hegy e l k ü l d i a h i r d e t ő s z e l e k e t , hogy m e g i z l e l t e s s e v e l e t d c

/
- 536 -

a z Ő kegyelmét, s hogy a b á r k ^ a z ő p a r a n c s o l a s a r a futnak, hegy vágyjatok a z Ő bScezusegébál, s hátha t a n halat adtok. 47. í.fert bizony Mi elkííldenk elé'tted a k ü l d ö t t d c e t az o népükhöz, s ác elhozák ndcik a bizonyságokat. S Mi e l é g t é t e l t vevőik azokon, k i k bimosdc v o l t a k . S Recink h á t u l a hiv<Sc partfcgáísa. 48. Allah a z . Ki e l k ü l d i a s z e l t í c e t , hegy f e l t o r l a s s z á k a f e l h á < e t , s s z é t s z ó r j a azokat a z e g o i , ahcgy 0

a k a r j a , s O megteszi azt. kitŐrove, s léftod közüle e l ő j ö n ­ n i a z i v a t a r t . S midőn 0 a r r a b o c s a j t j a l e a z t a z O szolgalmi kozul k i r e a k a r j a , hat lam! orvendcznd<. (áz)

49. S a z e l é t t ( i s ) ugy v o l t a k , hegy leboc'sajtassác reájuk 0 c f i t a l a , s á< kítelkedndc.

50. Híít ne'zz Allah kegyelmének nyorraira: Hogyan k e l t e O é l e t r e a földet annak h a l á l a uta'n. Laún! 0 b i z o i y a h a l o t t a k É l e t r e k e l t ő j e , s 0 Mindenre Ke'pes. 5 1 . S ha f/íi elküldénk a s z e l e t , s <5c a z t sárgának látnák, hat megmaradnának azután ( i s ) h i t e t i e n e k n d c . 52. S bizony t e (0, Mohammd) noTíbirod h a l l á s r a a h a l o t ­ t a k a t , s nem b i r o d h a l l á s r a a s ü k e t e t .

- 537, -

(hegy meghallják) a h i v a s t , midőn megfordulnak, s meg sem á l l n a k . 53- S nem v e z e t h e t e d k i a vakckat a z 6 e l t e v e l y g e s ü k b o l . S csak azckat tudod halla'sra b i m i , kik a Mi k i n y i l a t ­ koztatásainkat hiszik, s ók megbekelcí< (Bennünk).

54. Allah a z , K i megteremtett t i t e k e t a gyengeségből, majd megtéve a gyengeség után az e r ő t , majd megtéve az e r o után a gyengeséget, s öé'zUl^st. 0 a z t teremt, mit al<ar. O a AÜndenttudcí, a (Mindenre) ke'pes. 55. S a K'apcsi, midőn a z Ora felemelkedik, a gazt evők meg-' esküsznek, hogy nem időztek, csak egy orat - eképpen voltak ck rászedve. 56. S mcaidak azcá<, kiknek megadatott a t u d á s , s a h i t : Mert bizony t i e l i d ó z t e t d c Allah i r a s a s z e r i n t a F e l ­

támadás Napjáig. S ez a Feltaimdas Napja, de t i nem tudtátok. 57. S ezen a Napon nem hasznai azoknak, k i k bűnbe e s t e k az o kifogásuk, s nem tehetnek jova ( s e n m i t ) . 58. Mert bizony Mi felvetenk az ent>ereknek ebben a Koránban minden p é l d á b ó l , s ha elhoznátok a bizonyságot, b i z c « y mondanak azd<, kik tagadnak: T; csupán csalok vagytok! 59. Ekeppen.bélyegzi meg Allah

- 538 -

s z i v e i t azoknak, k i k nem tudnak. 60. Hat l<4y á l l h a t a t o s (O, Mmhamrad)! Bizaiy Allah i g e r e t e i g a z , s.ne i j e s s z e n e k el téged azck, k i k naxi bizcxiyosak.

31 • S z u r a L u q rr a n (Mekkai kinyilatkoztatás)

A Mindenható es K a i y ö u i l e t e s Allcih heveben

1. A l i f . Lam. Mim. 2 . Ezá< a Bölcs I r a s i g e i . 3 . Utmitatas es kegyelon a j o t e t (lelkekndc),

4 . Akik megtartják a z i n a t , k ö t e l e z ő ' a l a m i z s n á t adnak, s ok a Túlvilágban bizonyosak. 5 . Ezek a z U t n u t a t á s r a ( v a l á c ) Uniiktííl, s ezd< & a boldogul d e . "

6 . S az errberdc k ö z t , k i megfizeti a beszed m u l a t s á g á t , hogy l e t e v e l y i t s e n Allah utjár<íl tudás n é l k ü l , s meg­ t e s z i a z t csufondarossa. Ezeknek hat a szÖmyu szenvedés.

- 539 -

*

,

,

7- S midőn o l v a s t a t n a k neki a Mi k i n y i l a t k o z t a t á s a i n k , ó doiyfÖ"sen e l f o r d u l , mintha nen ( i s ) h a l l a n a a z t , mintha az o k e t fülen h a l l g a t a g s á g (lenne ) . Hat hirdesd ki náci a fajdalnas szenvedést.

8 . Lc&n! Kik h i s z n d c , s j<íkat cselekednek, hat nácik a g y ö nyörck I^fennyei. 9- á c ebben h a l h a t a t l a n o k . Allah igeVete i g a z , s 0 a Nagyszerű, a B ö l c s , l o . O megteremte'az egdcet p i l l é r e k n é l k ü l , t i l a t j a t o k s l e v e t e t t e a f ö l d r e a hegysegdcet, hogy b i z t o n s a g o t nyújtson ndctek, s s z é t s z ó r t azon minden é l ő l é n y b ő l . S ifi lebocsájtauik a z egbol a v i z e t , s k i k e l e s z t á i k abban rmnden nemes p^rbo'l. -11. Ez h a t Allah t e r e m t é s e . S l á t t a s s a ' t o k meg ve'lem mit reratendc azok, (mikhez ók fohaszkcxinak) Rajta kiviífl? Mi t ö b b , a bűnösök n y i l v á n v a l ó ' e l tévelygésben vannak. 12. Kíert bizony Jíi raegadank Luqmannak a b ö l c s e s s ^ e t , (mcndvmi): Adj hala't Allahnak! S k i h á l á t a d , hat hanem magának ad h a l a t . S k i tagad,iríie! 'Allah a K o r l á t l a n , a Kfa.gasztos. 13. S mid(^ mondai LuqmEun a z Ö fiának, s Ő i n t ^ St'. •• O fiam! Ne á l l í t s t á r s a k a t Allahnak! Lam! A t á r s a k á l l í t á s a (Neki) hatalmas bun. 14. S Mi elrendeleánk az enbert az á^ ket szülőjének. teazt,

54o -

Az 6' anyja hordoza ot legyengülvén a gyengeségen, s a z o l e v á l a s z t á s a ket esztendőkor. Hat adj h a l a t Nekem, s a ktít szűlcÖnek. Hozzíím vezet a v é g z e t . 15- S ha c^ küzdenek ve'led, hegy t á r s a t a l l i t s Nekem, miben neked tudásod n i n c s e n , hat ne engedelmeskedj nekik (a szülőknek). S k i s e r d okét (végig) a v i l á g o n i l l ő e n , kövesd annak u í j a t , ki Mekem v a l l bűnbánatot, majd Hozzam vezet v i s s z a u t a t o k , • s En k i h i r d e t e m nektek a z t , mit tettetek. s

16. d, fiam! Irne! Legyen az (akar) egy mustarriHg s ú l y n y i , s legyen az s z i k l á b a n , vagy'az egeken, avagy a főldm-, Allah elhozza a z t . Lam! Allah a Lágy, az É r t e s ü l t . 17. 0 , fiam! T a r t s d meg a z i n a t , rendeld el az i l l ó t , v e s s veget a c s a l á r d n a k , s légy á l l h a t a t o s a r r a , mi téged e r . íme! Ez h a t a dolgd< maradandosaga. 18. Ne f o r d i t s d orcádat megvetessél a z eirbereknek, s n e j á r j a fÖldcHi h e t y k é n . Íme! Allah nem szeret egy bü'sz* ke kerkedot sem. 19. Légy szerény j á r t a d b a n , s fogd v i s s z a hangod. Irne! A hangok legerdesebbike bizony a

- 541 -

szamár hangja. 20. S nem l a t j a t d c - e , hogy Allah a l á r e n d e l t e ndctek (mind­ a z t ) , mi a z egeken, s a földcfi, s r e a t d c s z á l l i t o t t a a z ó kegyei: k í v ü l r ő l , s b e l ü l r ő l ? S a z ent)erek k ö z t , k i vitcíba s z á l l A l l a h r ó l t u d á s , Ü t n u t a t o , avagy vila'got ado I r a s n é l k ü l . 2 1 . S ha mcaidva van nekik: Kövessetek a z t , mit Allah k i n y i l a t k o z t a t o t t , moidak: Mi több, mi a z t követjük, amin a rni a t y á i n k a t t a l á l á i k . Ivíeg ha a S a t ^ hivná <3<et a langdc k í n j a i r a ! 22. S k i c ^ j á t Allahnak r e n d e l i alaf, s 3 jéte^ (l^lek), .

h á t bizony a megbízható kapaszkodcít markolja meg. S Allahhoz ( t e r meg) a dolgck b e t e l j e s ü l é s e . __^-

23. S k i tagad, -hát ne aggasszon t ^ e d (CJ, Muhanmad) a z ( ^ h i t e t l e n s í á g e . Hozzánk vezet az o v i s s z a ü t j ü k , s Mi k i ­ h i r d e t j ü k n á c i k mit t e t t e k . líne! Allah Tud<íja a k e b e Idc ( r e j t d c e n e k ) . 24. S a z e l v e z e t e k r e hagyjuk ficet keve'sse, irajd Mi békenys z e r l t j ü k <Scet a súlyos szenvedésbe. 25. S ha kerdeneíl ő c e t : Ki teremt^ineg az egeket, s a . f ö l d e t ? Mondanák: Allah.Mondd: Dicsőség legyen Allahnak! Mi több, t Ö b b s ^ u k nem t u d j a .

• - 542 -

26. Allahe mi az egeken, s a foldóh. L ^ ! Allah K o r l á t l a n , a i\faoasztos. 27. S ha a földch a fák t o l l a k lennének, s a tenger n y ú j t a n á annak hét más t e n g e r r e l (együtt a t i n t á t ) , hat Allah szavai nem merülnének k i . Lam! Allah a Nagyszerű a B ö l c s , 28. A t i megterantestek, s f e l t í ú m s z t á s t o k csupán (meg­ teremtése es f e l t á m a s z t á s a ) egyetlen l é l e k n e k . Lőún! Allah a Meghal 1(5, a Meglátó. 29. Nem l á t o d - é , hogy Allah á t l e n y e g i t i a z é j t n a p p a l l á , s

á t l á i y e g i t i a nappalt e j j e , s a l á r e n d e l e ' a n a p o t , a h o l d a t , s mindegyik a k i j e l ö l t i d e i g fut? S Allah É r t e s ü l t arrcd mit t e s z t e k . 30. Ez h á t , m i á l t a l Allcih, O a z Igaz, s mihez Rajta kivűl fdiászkodnak, az a Hamis. S bizcny A l l a h , 0 a i-tigasságos, a Nagy. 3 1 . Nem látod-e', hcjgy a bárka a tengeren Allah kegye á l ­ t a l f u t , hogy megrrutasscn néktek (valamit) a z O bizonysága ib<$l? Ló&n! Ezekben hát a b izcnysagd< min­ den á l l h a t a t o s n a k , hálaadónak. 32. S ha e l b o r í t j a ^ e t a hullc&n, a k á r a z árnyékoló',-hát Allahot hivjalk, s z e p l ő t e l e n n é teve Neki a h i t v a l l á s t . S mkiön O- kimenekíti őket a s z á r a z f ö l d r e , köztük k i

- 5/i3 -

rneghunyas2kodik. S nem tagadja meg a mi k i n y i l a t k o z a s a i n k a t , csak minden hala'datlan h i t e t l e n . 33- 0, enberek! T a r t s a t d c számon U r a t o k a t , s felje'tek a N a ­ p o t , midőn nem s e g í t h e t i a szülo a z S gyermekdt, s a

gyermek sem l e h e t s e g i t ^ j e a z o szüléjének e g y á l t a l á n . Leim! Allah í g é r e t e az i g a z . Hat ne igézzen meg t i t e k e t az e v i l á g i e l e t , s ne igézzen meg benneteket Allahrol megigdzS. 34- L^n! Allah! (jiala az Ora t u d á s a . S 0 l e k ü l d i a. z i v a ­ t a r t , b tudja mi a mehekben. S nem tudja a l e l e k mit nyer el holnap, s nem tudja a l e l e k , hegy mely földoh múlik e l . Íme! Allah a Mindenttudo', az É r t e s ü l t . a

32.

S z u r a

A l e b o r u l ^ s ííííekkaí k i n y i l a t k o z t a t á s ) A Mindenható es Könyörületes Allah neveben

1 . A l i f . Lam.?áim. 2 . Az I r a s k i n y i l a t k o z t a t á s a semni k e ' t s ^ (nem feVhet) Iiozza, a Mindenség de Urat($l v a l é .

3- Avagy őf. nxaidjak: Ki e s z e i é a z t ? Mi több ez a z igaz

-

,- a z U r a d t o l , hogy figyelmeztesd a népet kikhez nem j ö t t figyelmeztető e l ő t t e d , h á t h a tán j<5l v e z e t t e t n e k . l*. Allah a z , Ki megteremte a z egeket, a f ö l d e t , s mi a k e t tcí közt hat nap a l a t t , majd e l h e l y e z k e d e t t a Trónuson. Nincs nektek Rajta ki\'ul oltaln-azo, sem közben j a rc^. Kat nem emlekéztek-e? 5 . 0 vezeVli a dolgot az egbol a f ö l d r e , majd az v i s s z a ­ kanyarodik Qiozza a Napon, minek mert éke ezer ev a b b ó l , mit számoltok. 6. Ez hat Tudója a L á t h a t a t l a n n a k , s a L á t h a t o i a k , a Nagyszení, a Könyörületes, 7. Aki széppé t e t t mindent, mit t e r e m t e t t , s hozzákezdett a z enber t e r a n t é s á i e z agyagból. 8. í/ajd n^gteve a z u magvát egy csepp l e n é z e t t vizbó'l. 9 . Ivkjd k i a l a k i t á a z t , s b e l ^ l e h e l l é az 6 Lelkéb<5^, s megtéve nektek a. h a l l á s t , a l á t á s t , s a s z i v e k e t . Keve.s e t , mi halát adtck.

l o . Ivíondak: Ha mi e l t e v e l y e d e t t e k lennénk a földch, h á t hogyan lehetnenJc ú j r a teremtvcf. Mi több, 5< a t a l á l k o z á t

- 5^5 -

Unakkal t a g a d j á k . 1 1 . bbndd: Elrrulaszt tite!<et az a n g y a l , k i Stiz Uratokhoz t e r í t t e t t é l ^ meg. 12. S ha Icítnad, mid<5h a gaztevíík l e s z e g i k f e j e i k e t az titel<et, majd

o Urukna'l, ( s mondják): Urunk! Látunk, s h a l l u n k , h a t t e ' r i t s v i s s z a minket, mi j<íl fcgunk c s e l e k e d n i , s mi bizonyosak vagyunk. 13. ÍJ ha Mi akarnánk,hát Mi minden leieknek megadnánk a z ö lítrmtatása't, hanem e'rvehyre k e l l jussá< a szo Tőlem (a b\ínÖscacr<51), hogy megtöltsem dzsinneWcel^s errberekkel mjndő'sszesen a Pcklot.

IZi. Hat izlelje^:ek meg, m i á l t a l -elfeledetek ezen Napotok t a lálkozc^ját. Lam! Mi elfeledünk t i t e k e t . S Í z l e l j e t e k ' meg a z örckkevalóság szenvedését a z á l t a l , mit tek, 15. HanaTi (csak) azck h i s z n e k a Mi k i n y i l a í k o z t a t a s a i n ! < b a n , k i k ha emlékeztetve vannak azokra, hat leereszkednek leborulván, s zengik a z o Uruk dicsó'sege't, s nem d ö l y fösködnek. 16. (Aliik) megszakítják nyugva'saikat p i h e n ő h e l y e i k e n , . s Urukhoz fohászkodnaic f é l v e , sdváran, s abból mit Mi nácik adon-anyóztunk áldoznak. 17. S nesn tudják a l e l k e k , mi b u j t a t o t t el számukra a szemet gyönyörködtetobol jutalcrtice'nt a z é r t amit 18. S a z , k i h i v ő olyíin-e. tettek. tette­

- 546 -

rnint k i z ü l l ö t t ? N a n egyenlÖc. 19- Hanera kik h i s z n e k , jd<at cselekednek, hát szanukra a Mennyek a rnenedJk szállá-shelyül a z e r t , mit t e t t e k . 20. S hanem kik z ü l l ö t t e k , hat hajlékuk a Pokol t ü z e , s mindannyiszor ha ki alcamak joni b e l ( ^ e , hát v i s s z a ­ t é r í t tétnek b e l ^ . S mondva van n é k i k : Í z l e l j e t e k meg a Pokol tüzének k i n j a i t , mit t i meghazudtoltatok. 2 1 . S bizcHiy Mi m e g i z l e l t e t j ü l í velülc a legkisebb szenve­ dést (meg) a nagyobb szenvedés e l á i t t , ha'tha tán

visszatérnek. 22. S k i bűnösebb a n n á l , mint k i emlékeztetve van az 6 Ura'nak k i n y i l a t k o z t a t á s a i r a , rrajd szenbeszegül azok­ k a l ? Inie! Mi e l é g t é t e l t veszünk a g a z t e v ^ t ^ l . 23. Mert b i z o i y Mi megadank Nío'zesnek a z I r a s t , hat ne légy kát elyben annak b e f c g a d t a t a s a t o l , s Mi megtevenk a z t Utnutatásként I z r a e l fiainak.

24. S Mi megtevenk köztük az e l o l j a r < ^ a t , kik a fvli p a rancsolásunk á l t a l v o l t a k v e z e t v e , midai latánk hogy á l l h a t a t o s a k , s a Mi k i n y i l a t k o z a s a i n k b a n b i zoiyosak. 25. íme! A t e Urad a z , Ki Í t é l k e z i k közöttük a Feltanpda's Napján abban, miben különböztek. 26. Avagy nem v o l t - e az o'vezetőjük a z , hogy hány

K Az e v i l á g i b ü n t e t é s

- 5A7 -

nonzedi^et pusztitíínk Mi el d e l ^ t t ű k , k i k

lakhelyei­

ken j a r t a k - k e l t d c ? Lain! Ezdcboi h a t a bizonysagdc! Hat nem h a l 1 j a k - c ? 27. Avagy nem l a t a k - é , hcgyan v e z e t á i k Mi a kopar f ö l d r e a v i z e t , s hozank é l 6 ' á l t a l a a vetemóiyt, miből az 5 jószáguk e s z i k , s ohaguk? Hat non l a t j a k - e ? 28. 5 mondjak: Mikor ez a gyozelan, ha igazak vagytok? 29. Ákxídd: A győzelem Napján nem hasznai azcknak, k i k tagadnak a z o h i t ü k , s nem t a r t a t n a k v i s s z a . 30. fiát szegülj szénbe velük (O, NLihairnad), s v á r j . Lam! Ck ( i s ) varnak.

33. S z u r a A K 1 á n o k (Medinai kinyilatkoztatás^

A Mindenható e's Könyörületes Allah nevében

1 . 0 , P r o f e t a ! T a r t s d számon A l l a h o t , s ne engedelmes­ kedj a h i t e t l e n e k n d c , s a kepnutatoknak.

- 548

íme! Allcih Mindcnttudo, B ö l c s . 2 . S kövesd n z t , mi rccíd s u g a l l t a t o t t a t e U r a d t ó l . Leim! A l l a h É r t e s ü l t a r r ó l , mit t e s z t e k . 3- S hagyatkozz A l l a h r a , s Allah elegendő'Kire hagyatkozz. U. S Allah ncrn t e v ^ meg fe'rflimak a ke't szivet t e s t ébe. s 0 nem teve'meg h i t v e s t e k e t k i k e t k i j e l e n t e t e k anyátokká , s nem teví? meg f i a t d < k á , k i k e t annak k i á l t o t o k k i . Ez hát a t i s z á j a i t d c b e s z é d e . S Allah mondja az i g a z a t , /» s 0 vezeti az u t a t . 5 . K i á l t s á t o k k i a z o' ( i g a z i ) atyoCikat. Ez igazságosabb A l l a h n a l . S ha non t u d j á t o k az <? a t y á i k a t , hát 5k f e l e b a r á t a i t o k a h i t v a l l á s b a n , s v é d e n c e i t e k . S nem vetek számotokra, miben (cxikentelen) h i b á z t o k , hanem ( v é t e k ) , mi (hiba) a s z i v e t e k e n nyugszik. Allah a Megb o c s á j t J , a KcHiyorűletes. 6. A P r J f ^ t a közelebb á l l a hiv5<hoz, mint önmaguk, s az o h i t v e s e i (akar) a z o anyjuk. S a méhek gazdái' közelebb vannak egyimshoz Allah megírásában, mint a hiv^, s a menekül Se,

>oof XX ít

Akik Mekkába menekültek C s a l á d f a , nemzetség vezet<5< Pogány a r a b szokás s z e r i n t a fe'rfi f e l r e d o b h a t t a l e s e g e t a k i j e l e n t e s s é l : A t e hátad olyan nékem, mint anyám h á t a fe­

- 5^9 -

s csvi]í tegyetek meg bcirátaitcknalc az ill<í^t. mi a sorckba szedett Ira^sbcín van.

Ez hát

7- 5 midíSn Mi vevtínk a prcífe't^/ktcíl az íf egyezsegülcet, s t ^ l e d i6, Kühama-id), No<^tol, A'brahántál , i.íózest(?l, s J^zust<5l, N'í/ria fiát(5l. S Mi veve'nk t í l i i k s\ilyos e g y c z s^et. 8. Hadd kerdezie 0 a z igazakat igazuicr6l • S 6 e l ó k e s z i t e a h i t e t l e n e k n e k a fajdalrras szenvedést.

9. 0 , k i k hisznek! Eml^kezzetel-c Allah kegyére r e á t o k , m i d o i ( e l l e n e t e k ) jóvenek a katoníík, s h'Á reájuk küldenk a s z e l e k e t , s k a t c n á k a t , mit nem l á t h a t t a t d<:. S Allah Látc/ja v o l t annak, mit t e t t e t e k . 10. Mid6a < < eljővá:íek felülr<5l, s alólatck: ^s tobzádtak 5 a t d c i n t e t d c , a szivek a torkokba e'rtek, s t i gondolatckat gondol tatd< Allahr<5l. 1 1 . Emitt p r á i a l t a l t a k meg a hiv(5<, s megrenget t e t t e k nyű r e n g e s s e ! . 12. S mondák a k^Miutatók, s azck, kikndc szivében a b e t e g s é g : Nem i g ^ r t n^<űk Allah es az O Himcke ma'st, mint megige'ze'st. ször­ (csalfa)

le Ezzel a prJfe'ta minden íAizulmant t e s t v é r i s é g r e h i v

fel.

- 55o

13- S monda egy falka közülük: Ó, Y a t h r i b népe! Nincs nektek inaradastok, hat t é r j e t e k v i s s z a . S egy c s o ­ p o r t közülük a Prófe'ta engedelmet k e r ^ , mondák: íme! A mi otthonaink k i t e t t e k (az e l l e n s é g n e k ) . S azok nem t e t t e k k i , hanem csupán menekülni akarnak. 14. S ha reájuk törnek minden f e l ő l , majd megkéretnek a boml a s z t á s r a , hát eljönnének v e l e , s nem idéznének (a g o n ­ dolkodással ) , csak k e v e s e t . 15. Mert bizOTiy Se a z e l ő t t megegyeze'nek A l l a h h a l , hegy nem forditjálc h á t a i k a t . S az Allahhal ( k ö t ö t t ) egyezség számon k e ' r e t i k . 16. í.íaidd; Nen használ nektek a menelcve's^ha menekültijk a h a ­ l á l tcJl avagy a megölet est (?l,s azidon nem nyughat t o k , csak keveset. 17. ivÍCTidd: Ki a z , k i megőriz t i t e k e t A l l a h t ó l , ha 0 a r t a s t akar r a j t a t o k , avagy k ^ y e l m e t a k a r r e á t o k . S nern t a l d f l nak maguknak Allahcxi kivűl oltalmaz<?t, sem p á r t fpgot. 18. Bizony Allah ismeri a z akadályozókat közület de, s a z o k a t j k i k mcffidják f e l e b a r á t a i k n a k : J ö j j e t e k hozzánk! S *Sc nem jchnek el a (küzdelan) nycraoruságához, csak egy k e v e s e t , 19. Fukarkodva a s e g i t s e g g e l t ő l e t e k (hiv&ct<^). S mid&i e l j í í

- 551 -

a f e l e l e n , hát Icftod

^et

(O, r-iihanrad) reád n é z n i ,

s szemeik forgcinak, mint k i r e a h a l á l l e p l e b o r u l , s n i i dSn elniehe a félelem, hát leforráznak t i t e k e t éles

nyelvekkel, kapzsiskodván a jo'ra. Ezek nem h i s z n e k . S leraribolja Allah t e t t e i k e t , s ez Allahnak könnyen rnegy, 2c. Ugy t a r t j á k , hogy a klánok nem vonulnak v i s s z a (a j & í t o l ) , s ha (ujbol) eljöinenek a klánok, hát szeretriék, s

ha Se a (vándorló) Arabek kÖzt lennének a s i v a t a g b a n , kérdeznóiek a t i h i r e i t t í < r o l . S ha k ö z t e t e k lennének, hát nem harcolnának, csak kevesen. 2 1 . ^fcrt bizony Allah küldöttében a j ó példa nektek a r r a , k i vágyja A l l a h o t , s a z Í t é l e t Napját, s Allahra sd<at emi ékezik. 22. S midiSn l á t á k a h i v í k a k l a n c k a t , mcaidák: Ez a z , mit Allah, s az O Himöke ige'rt nékünk. A l l a h , s a z O Himöke i g a z . S az nen g y a r a p i t o f t a S c e t , csak h i t b e n , s megbékéle'sben. 23. A h i v ^ közt feVfiak, kik igazak abban, mit egyezének A l l a h h a l . S kőztük ki t e l j e s i t e azt a z 6 v é g z e t é ­ vel (a h a r c b a n ) , s köztíik k i v ^ r , (s hane^i) < < nem 5 változnak v á l t o z a s s á l .

- 552 -

2U. 5 Allah megjutalmazza az igazakat i g a z u k é r t , s megbün­ t e t i a kejxmtatókat, ha 0 a k a r j a , s megenyhül reájuk,

(ha 0 a k a r j a ) . Lőún! A l l a l h a Megbocsajto, a Könyörületes. 25. S v i s s z a v e t i Allah azd<at, kik dühű!<ben t a g a d t a k , s ^ nem v i v t a k k i a j ó t . S Allah elegendő a hivácnek

a harcban, s Allah a z E r ő s , a Nagyszerű. 26. S (5 lebocsájtotta azdcat az I r a s nepebol, kik tamqgattcűc

eket bástyílikbol, s r e t t e n e t e t v e t e t t azdcnak s z i v e i b e . Egy re'szüket t i l e ö l i t e k , s ma'sik részüket rabul 27. 5 0 t i t e k e t őrokábe l é p t e t az o foldjüTcnek, vagyonuknak, s a földet t i nem t a p o s t a t o k ; ' S Allah Mindenre Képes. 28. O Prrffe'ta! i.londd h i t v e s e i d n e k : Ha a z e v i l á g i é l e t e t a k a r ­ j a t o k , s annak porrpájat, hát j ö j j e t e k ! En eleget t e s z e k nektek, s elengedlek t i t e k e t szép e l e n g e d é s s e l . 29. S ha A l l a h o t , az 0 HimÖke't, s a Tvílvila'g h a j l é k á t akarja'tck, hát ime! Allah e l í k e ' s z i t e t t e a j ó t é t (lelkfleknek) közületek a hatalmas b é r t . 30. 0 , Próféta a s s z o n y a i ! Ki k ö z t e t e k el j ó ' a ejtitek.

házaiknak,

- 553 -

nyilvánvaló lederseggel, hát megtetetik neki a szenvede's ke'tszeresse. S ez Allahnak kchnyen megy. 31. S ki aláveti nugat köztetek Allahnak, s az 0 Hírnöké­ nek, s jókat cselekszik, hat í.íi megadjuk ná<i az áT f i ­ zetséget kétszeresen, s el&ceszitenk náci a nemes gcandoskoda'st. 32. 0, Prófe'ta asszonyai! Ti nem olyandc vagytcác, mint baVmely (más^ asszony. 1-ía őrizkedtek^hat ne legyetek rrulyák a szóval, hisz kinek szivében a betegség,sóvá­ rog (ratck), hanem szóljatok i l l ő szót. 33. S tartózkodjatok hazaitokbaih. S ne cicon-ázzátok fel iragatckat a Tudatlanság korának cif rángj a i v a l . S t a r t sátdc meg az imát, adjatdí kötelező alamizsnát, s engedelmeskedjetek Allahnak, s az 0 Himckenek. Allah el akarja meneszteni rólatok az iszonyatot, s ó Haz népe, hat (5 (igaz) t i s z t í t á s s a l t i s z t i t meg berineteket. 34. 5 emlékezzetek a r r a , mi a t i házaitokban olvastatott Allah kinyilatkozasaibol, s a bölcsességből. Lam! Allah a Lágy, az Értesült. 35. Íme! Ivíegbek^ló' férfiak e's nók^ hivó^ fe'rfiak es ná<, rragulcat alavetc? férfiak e's n&c, igaz feVfiak és n & .

•••.••

- 5 5 4

-

...•.:

állhatatos férfiak e's n ^ , ala'zatos férfiak és nck, alainizsnaado férfiak es n<3k, bojtot megtartó feVfiak e's nék, ere'nyüket megőrző fe'rfiak es nok, s Allahra sdcat emlélcezo fe'rfiak es n ^ - Allah eloke'szitette nekik a rregbocsajtast, s a hatalnas b é r t . 36. S nem lehet a hivS ferfiijnak, sem a hivő nónek mi­ den ha Allah és az O Him(i;e el rendele a parancso­ l á s t , hogy legyen ná<ik haszonigenyűk az o parancsolasukból. S ki fellázad Allah e's az 0 HimcSce ellen, ha't bizony az nyilvánvaló eltevelyede'ssel tévelye­ dett e l . 37. S midőn mondád annak, k i r e Allah kegye j u t o t t , s k i r e a t e kegyed j u t o t t : Fogd magadhoz hitvesed, s tartsd számon Allahot. S te magadba rejted a z t , mit Allah megvilágított, féled az enijerdcet, s Allah e'rdeíTKísebb, hogy Ot féld. " S midőn elrendelé Zeyd (a válási) szertartást az (assz(xiytol), hát Mi azt (az asszonyt azért) adank neked, hogy ne legyen a hivőkrc ve'tdc asszonyok közt az o' fogadott gyermekeik, midáti ha elrendelek a (valasi) szertarta'st tőlük. S Allah parancsolása

- 555 -

bevégezi et endo3S. S nincs szemrevetes a Prófétának abban, mire Sí Allah kényszert let t e . Ez Allah lítja azddcal, kik azeiífít miiottak e l . S Allah parancsolasa a 39sors bizonysága.

Kikhez elértek Allah üzenetei, felác ó t , s nem felóitíc senkitói, csak Allahtól. S Allah elegarKio sziiivetesre.

40.

S MihanEBd nem atyja egy férfiatoknak sem, hanem o Allah Himcke, s a Prófetác Pecsétje. S Allah a Mindenekről Tudc.

41-

0, kik hisznek! Biűekezzetdt tveg Allahrol sok nagemlekezesselt

II

I

t

I

0

12.

S nagasztaljatck Ot korán es keson. az. Ki inácflcozik ertetek, s az arfcgyalok, hegy O kivezethessen titeket a sote'ts^bSl a világosság­ ba, s O a hívőkre Kci^oriíletes.

I [ I
í

44.

Az o (klvözle'iáik a Napcn, isÁá&\ találkoznak Vele: B & e s s ^ ! S O elScészité nekik a nemes b é r t .

45-

O, Profe'ta! Íme! tói elkűldóíc t ^ e d eskötévmdt, hirdetondc, s figyelineztetdhdc^

1 j { I .4746.

S Allahot szíAitmak az O engedelmével, s világot adó lanpasnak. S hirdesd ki a hivöcndc.

- 556 -

hogy szánokra A l l a h t o l a nagy k i v á l t s á g . CS. S ne engedelmeskedj a h i t e t l e n e k n e k , s a képmu­ tatóknak. S hag'^d az ökártcíkony f ecsege's'öket, s hagyatkozz A l l a h r a . Allah elegendő annak, K i r e hagyatkozz, ik h i s z n e k ! Ha e l j e g y z i t e k a h i v ő asszonyokat, majd e l v a l t o k tÖlük, meg miel(?tt érintenetek számoljatok.

<3<et, hat n i n c s n«^tek reájuk az ido mit

Han-'H'. tegyetek e l e g e t nékik s engedjetek el d<et szép e l e n g e d é s s e l . 50. 0 , Pro'fe'ta! Lam! Mi rriegengedenk neked h i t v e s e i ­ d e t , kiknek megadtad hozonranyat, s k i k e t jobbod b i r - azokbál, k i k e t Allah ( a d o t t ) néked a hadi z s á k - . rnariybo'l, a z a t y a i nagybátyád l á n y a i t , az a t y a i nagyneded l e á n y a i t , anyai nagybátya'd l e á n y a i t , anyai nagyneneci l e a t i y a i t , kik veled menekültek, s a h i v ő a s s z o n y t , ha az magát a Pro'fetának a d j a , s a P r o f e t a házasodni akar v e l e . Ez k i v á l t s á g néked, a ( t ö b b i ) h i v ó r e ez n e m a l l . Bizony, Mi tudjuk mit rendelenk el reajilk h i t v e s e i k b o l , 5 azokból, mit jobbjul^ b i r . S hogy ne érjen te'ged a vádaskodás, hat Allah a

••'-' Szolganok

- 557

Sí^bocsájtó, a KohyöVuletes. 51S t e azt halogathatod el közulöc k i t akarsz, s azt fcgadhatcxl nagadhoz, k i t akarsz. S bármely­ re is vágyódsz azokb<$l kiket elkulcViitettel magad­ tól (idó'legesen), hát nem vet dí szaraodra, ez igy jobb,hiszen azoknak szemei gyciiyőrkóilhetndc, s nem bánktxlnak, s mindnyájaik megélegedhetik abban,mit adsz ndcik. S Allah tudja mi a szivei­ tekből, s Allah a Mindenttudó az Irgalmas. 52. Nem m^eigedett ndced, hegy ezután (mas) nát v ^ y , sem az, hegy acet nas hitvesre cseréld, me^ ha (olyannyira) tetszett (is) az o sz^seguk, kivéve azd<at, kiket jobbod bir- Allah a mindenekre Rátdcinto. 53. ö, kik hisznek! Ne terjetdc be a Profeta ha'zaiba e'tkezni nem megvárva annak idejét, csak ha az m^engedett náctek. S ha m^hivottak vagytck, hat térjetek be, s midén étkeztet de, hat szóródja­ tok szét. S ne feledkezzetek bele a beszélgetésbe. Lam! Ez bosszúságot ckoz a Pro'fe'tanak, hisz o vonakodik (kemi) t<^etdc a (távozást), de Allah nera vonakodik az igazságtól. Midőn ha kérsz toluk (a Profeta. feleségeitől) barmit, hat kerjetdc Öcet egy függöny
iT^;ul.

- 558 -

.

Ez igy t i s z t á b b a t i sziveteknek, s a z o szivüknek. S n e legyen n é k t e k , hegy bosszúságot ckoztok Allah Hímekének, s ne párosodjatok a z o h i t v e s e i v e l ó'utana sohasem. Lam! Ez Allahnal hatalmas (bun) lenne. 54Aka'r közzé'tesztek v a l a m i t , a k a r e l t i t k o l j a t o k , - lam! Allah a Mindenek Tudója. bbNem véiek rita<.Lk (hitvc3Citd<nck, hogy s.?3>vidon viselkednie) atyáikkal, fiaikkal, fivéreikkel,

f i v é r e i f i a i v a l , .nővérei f i a i v a l , a z o a s s z o n y a i ­ v a l , s azokkal, k i k e t az o jobbjuk b i r . Tartsa'tdc számon A l l a h o t . Íme Allah minden dolognak Tanuja. 56. Lam! A l l a h , s az 0 angyalai bocsajtanak a l d a s t a P r ó f é t á r a . Ó, k i k h i s z n e k ! Kérjetek ofldast

r e á , s köszcxitessel k ö s z ö i t s e t é k (ot)* 57. Lan! Kik (ócsároljá< A l l a h o t , s a z 6 HimíJce't, hát megátkozza Öcet Allah a v i l á g a i , s a T ú l v i l a g c n , s e l o k e s z i t e ndcik a szörnyű szenvedést. 58. S azd<, k i k ócsárolják a h i v ó f é r f i a k a t , es nScet érdemtelenül, hát bizony hordozzak a gyalázkodást, s a nyilvánvaló bűnt. 59. (5, P r ó f é t a ! Mcndd h i t v e s e i d n d c , lányaidnak.

- 559 -

s a h i v ő asszonydcnak, hogy vonják magukra l e p ­ l e i k e t . Ez igy j o b b , s ók megismerhet(5c, s neia haborittatnak. S Allah a ^íegbocsájtó, a X ö i y o r ü l e t e s . 60. Ha nem vetnek veget (maguknak) a varosban a k e p mutaték, s k i k sziveijen a b e t e g s ^ , s a r e n h i r t e r ­ j e s z t Se, ha't Mi ellenűSc idézünk téged, najd

nem lesznek S< anxstt szomszédaid, csak k e v e s e t . 61. Átkozottak! Akariiol i s l e l e t n d c ^ h á t v e t e t n e k , s l e ö l e t e s s é l öletnek l e . 62. (Ez v o l t ) Allah ú t j a azok k ö z t , k i k a z e l ő t t n u l a nak e l , s t e nem l e l s z megváltoztatot Allah ú t j á ­ ba. 63. Kerdezndc téged az arberdc az Ó r á r ó l . Mondd: Annak tudása Allahnál van. S mi t u d a t j a a z t v e l e d ? Talán az Ora k ö z e l . 64. Leim! Allah megátkozta a h i t e t l e n e k e t , s e l ő k e s z i t e t t e nácik a lángolC) t ü z e t . 65. Ebben 8k. orSckevalck az idéSc v é g e z e t é i g . Nem t a l á l n a k oltalnaz<ít, sem p á r t f o g ó t . 66. A Napon, midói arcuk a tuz f e l e f o r d í t t á t i k , mondjak: O, bar engedelmeskedtünk volna Allahnak, s engedeliíieskedtűnk volna a Him'öknek. 67. S mcíidak: Urunk! Lam! íÁi engedel; leskcdenk a mi

- 560 -

uralkodóinknak, s nagyjainknak, de Se l e t e v e l y i t e t t é k minket a z u t r o l . 68. Unjnk! Adj ndcik k é t s z e r e s t a szenvede'sbél, s átkozd el Sket nagy á t o k k a l . 690, k i k hiszntíc! Ne 1 e g y e t d í olyanok, mint k i k cícsaroltak Mózest, s Allah v e t l e n n é t e t t e ot azckbol, mit ( r a ) mcíidtak. S o Aliahnal nagyra tartott. 70. ü , k i k h i s z n e k ! T a r t s a t d c számon A l l a h o t , e s mondjatok c é l r a t ö r ő moidast. 71. ő megjavitja néktek t e t t e i t e k e t , s megbocsajtja nÖctek b ű n e i t e k e t . Ki erigedelmeskedik Allahnak s a z 0 Himckenek, hat bizcny h a t a l n a s g y o z e l a n mel győzedelmeskedik. 72. •

lám! Mi megajanlank a g o n d v i s e l é s t a z egd<nd<, a foldndk s a hegyeknek, de ezek meghátráltak annak h o r d o z á s á t ó l , s feltd< a t t ó l . S a z enber hordozza a z t . íme! O pedig b í n o s es t u d a t l a n .

73.

Hat kinozza meg Allah a keprmtato f é r f i a k a t n ő k e t , a balvanyima'do f é r f i a k a t e's n ő k e t . S Allah megenyhül a h i v ő f é r f i a k r a es n ^ r e , s Allah a Megbocsajto^a Könyörületes ,

es

-561 -

34.S2ura S HEBA (Mekkai kinyilatkoztata's) 6 és Könyörületes Allah nevedben A Mindenhat

üicsí(ség legyen Allahnak, Akié' (minden) mi az 1. egeken, s a földön. Öve' a Túlvilág Dicsérete, s O a Bölcs, az Értesült.
2.

0 tudja mi jelenedik

meg a földai, s mi távozik

róla, mi bocsájtátik le az egbéfl, s mi kanyarodik vissza bele. ő a Könyörületes a Megbocsájto. ítondak, kik nem hiszndc: Nem 30 el hozzánk az • Ora. Mcndd: Mi több, Uram á l t a l eljo az hozzatok, (ő) a Láthatatlan Tudója. Nem terhet ki előleaz egdcen, sem a foldái meg egy atonnyi mérték sem, avagy kisebb, avagy nagyctob enn^l, hanem ez egy nyilvanvalé Könyvben. A. Bizony O megjutalmazza azokat, kik hisznek, j<5kat

- 562 -

cseldcednek, s ezdc számára a megbocsajtas, s a nemes gcndodcodás. 5. S kik a Mi kinyilatkozasairik e l l e n küzdenek (Mirfcet) k i h i w a n , hát ezek szánaca a bőszület fájdalmas szenveaese. 6. S Icítjik aizck,kiknek megadatott a tudás a z t , hogy mi lébocsaj t á t o t t ndced Uradt6l a z i g a z , s a Nagyszerű, Magasztos ösvényhez v e z e t . 7. S mcndcfk a h i t e t l e n e k : É l v e z é s a i i k - e t i t d c e t a fe'rfiiftioz, k i k i h i r d e t i náctek, hogy miden ha elporladtok t e l j e s ' e l p o r l a d á s s a l , s t i újra terentt ettek? 8. K i e s z e l e - e o Allahra a hazug s z ó t , avagy limneaz őrület? Mi több, kik neia h i s z i k a Ttílvilé^ot, kinban, s messzi eltévelyedésben vannak. 9Nem l á t j a k - e ' a z t , mi kezeik k ö z t , s mi nipgŐttuk a z égjbol, s a földből? Ha Mi akarnánk, hát e l n y e l e t -

neik áket a f ö l d d e l , vagy lezuditanunk reájuk a messeimásule'st a z ^ b ^ . une! Ebben hat a b i z o n y ­ ság minden bunbano szolgálónak. 10. Mert bizony Mi m^adank Dávidnak Tolunk a k i v á l t s á ­ got (mondván): O hegyek, s madarak! Zengjetek v e l e ( a z imát). S Mi alkalmassá tettük neki a vasat.

- 563 -

11.

(í.fondván): C s i n á l j páncél i n g e t , s me'rd k i

(annak)

láncszemet. S c s i n á l d m ^ j o l . Lcun^En Latoja vagyok annak, mit t e s z t e k . 12. -—-"'

(S Mi adank) Salanionnak a s z e l e t , mindc r e g g e l i (folyása) ^ y hónap, s e s t i (folyása) egy hónap, s Mi m ^ f o l y a t á n k ndci a r e z p a t a k o t , (s ada'nk n d c i ) dzsinneket k i k dolgozzanak a z 5 kezei kÖzt a z o Ura engedelmével. S azok, k i k e l t e m d c k o z u l u k a \A\ parancsol a sunkt c5l, h a t megizl el t é t j ü k velidc a lobcgo t u z s z o i v e d e s e t .

13.

Ck a z t c s i n á l t á k náci arait a k a r t : Zsinagógákat, szobrokat, medencácet, a k a r a k u t a k , s főidbe kazánokat. Adj h a l a t Dávid nanzetsege! Hanem csak k e v e s o i halaadok a z En szolgálóim k ö z t .

14.

S n á d á i Mi e l r a i d e l e n k rea a h a l a l t , h a t nen\ n u t a t o t t nekik a z o h a l á l a egyebet, csupán egy f ö l d i elíftenyt, mely f e l f a l j a f a l k á j a t . S midéíi

I d x i k o t t j S a d z s x m l a t t á hogyan, s ha ok tudták volna a L á t h a t a t l a n t , hat ndíi id<íznűidc iszonyú szöived^sben. 15. KSert bizony bizonyság v o l t nácik az <í'otthonaikban Sheba: Ket k e r t : j o b b r ó l , s b a l r ó l . Egyetek Uratok adcnmiyábol, s adjatok hála't N é k i .

- 564 -

Üdvös vidék, s megbocsájtá Ur! 16. Hanem Ők szénbe szegül ének, hát Mi reájuk küldéik az Iram á r a d a t á t , s megváltafik nekik ket kertjílket ket olyan k e r t t é , mindc gyümölcse k e s e r ű , a tamariszk i t t , s a lótuszfa 17. ott.

Eképpen f i z e t é i k meg nékik a z t , mit tagadtak. S büntetünk-e'ma'st, mint h i t e t l e n t ?

18.

S Mi megtevenk köztük, s a t e l e p ü l é s e k közt miket Mi megáldottunk a v á r c s d c a t , mik k i t ű n n e k , s köinyuve me'rtük k i köztük a h a l a d á s t , (mondván): Haladjatdc benne é j j e l es nappal biztonságban.

19.

S mcaidcö<: Urunk! Hosszabbítsd meg az u t a z á s t köztünk. S ck elkarhozak craragukat, s Mi megtevenk okét közmegvet esnek, s szetszaggatánk cÖ<et t e l j e s s z a g g a t á s s a l . Lam! Ebben hat a bizonyságok minden á l l h a t a t o s n a k , hálaadónak.

20.

S bizony b e i g a z o l ó d o t t r a j t u k I b l i s z v e l e s e , s azdc követtek o t , kivéve az {igaz)hivcá< c s a p a t a t .

21

S neki nem v o l t rajtuk hatalma, hacsak nem a z , hogy Mi megtudjuk k i a z - k i h i s z a Túlvilágban azok kó'zt, kik ke'telkednek f e l ő l e . S a t e Urad a Mindenek Megőrzője.

22.

Mondd (O, Mihamrad): Fohaszkodjatdc azokhoz, kiket Allahon kivűl veitek.

- 565 Azck nem bimák egy atocmyi súllyal (son) az egeken, sem a földön, s nincs nékik azdcbdl részük, s nincs Néki köztük jelenése. 23. S nem használ Nála a közbenjárás, csak annak, kindc ö megengedi. Kiignem aztán elűzetik sziveikről a rettegés, s mondják: Mit mon­ dott Uratck? Mondák: Az Igazat. S ö a Ifegasságos, a Nagy. 24. Mondd: Ki az, Ki adcnanyoz n ^ t e k az egdcbol s a földről. Mondd: Allah Lám! ML, avagy t i talán j6l vezettetünk, .avagy nyilvánval(5 eltévelyedésben vagyunk. 25. Mcjndd: S nem leszel megkérdeztetve a r r á l , mit mi gaztettet- elkövettűrdc, s.nem l e ­ seink mi megkérdeztetve a r r ó l , niit t i tesztek. 26. Moreid: összegyűjt bennünket a mi Urunk, majd az igazzal i t é l közöttünk. S (5 az Í t é l 5 , a Mindent tudó. 27. Kfondd: Láttassátok vélem^aizckat, kiket t i ^ o z z á csatlakoztattatok t á r s u l . Nahát! Mi több, 6 Allah a Nagyszerű a Bölcs. 28. S Ml nem Idíldénk t%ed (6, Kiihamnad), csak mint a hirdetés, s figyelmeztetés elhozdját az eafoerdcnek, s hanem az emberdc többsége nem tudja. 29. S mcndjkk: Mikor lesz ezen Ígéret (betelje­ sítvén), ha igazak vágytok? —-^

- 566 -

30.

Níondd ( 0 , HjhannHd): NÓctdc a Nap i g e r e t e (a t a l á l k o z ó r a ) , mit non k é s l e l t e t h e t t e k , s nem i s s i e t t e t h e t t e k ó r á n y i t sem.

31.

S mondák k i k tagadnak: Mi nem h i s s z ü k e z t a Xorant, sem a z t , mi a z e l A t v o l t . S ha l a t n a d midőn a bunoscjk e l h o z a t n a k Uruknál, s v e t i egyik a másikának a sz<5t, s mondják azok k i k megvetettek (voltak a f ö l d ö i ) azoknak, k i k dölyfő'skodtek: Ka t i nem l e t t e t d c v o l n a , mi bizony h i v ^ l e t t ü n k v o l n a .

32.

Mondák azok k i k dölyfösködtek azoknak, k i k megalá­ z o t t a k : Mi t e ' r i t e t t u n k - é e l t i t e k e t a z U t m j t a t a s t ó l , miután az e l j ő v e hozzatok? Mi több, t i gazt evők vagytok.

33.

S racxids^ a mi^alazottak azcknak, k i k dölyfösködtek: M több, (az a t i ) c s a l a r d s á g ( t c k ) é j j e l , s n a p p a l , mi dón m ^ p a r a n c s o l á t o k náaink,hogy tagadjuk meg Allahot s te^yüc meg Neki a v e t é l y t á r s a k a t . S megtelitŐdoiek b ű n t u d a t t a l , midcín megláták a szenvedést, s Mi megtevenk a z Örvidcet azck nyakaiba k i k t a g a d t a k . í-tíst e'rdemelenek-e a z ^ r t mit t e t t e k ?

34.

S Mi nem kíildenk a t e l e p ü l é s b e f i g y e l m e z t e t ő t ,

.,

- 567 -

hanem annak elpuhultjai mcndák: íme! Mi tagadjuk azt mivel t i küldettetde. 35S raondaic: Mi többek vagyunk (nálatok) vagyonban, s fiakban, s mi nem lesáink megkinoztatva. 36. Mondd (0, Kiihammad): Lam! Az én Uram annak tarja ki a goreioskodást, kindk 6 akarja, s annak míri szfiken (kindc 0 akarja). Hanem az enberdc többsé­ ge nem tudja. 37. S nem vagyonotok az, sem fiaitok, mi közel hoz titeket Hozzctik, hanon ki h i s z , s j < ^ t cselek­ szik (keríil közel)'. Hat ezek számcíra a viszonzás kétszeres azért mit t e t t d c , s ok az ( ^ i ) s z á l l á s ­ helyen biztonságban vannak. 38. S azok,kik a Mi kinyilatkoz^saink ellen vannak (Minket) kihivván,hát ezdc el ^ H i t t a t n a k a szen­ vedésre. 39. Mondd: L ^ ! Az én Uram annak tárja ki a gondoskodást kindc O akarja-az 0 szolgálói kbzül, s annak méri szúken (kinek 0 akarja). S mit áldoztok válamibSl i s , azt Ő'pétolja, s u a Gondoskodok Legjobbika. 40. S a Napon midőn 0 egybetereli eket mindahányat, majd mondja az angyaloknak: Ezek imádkoztak-4 hozzátok? 41. Mondák: Légy Dicső! Te vagy a mi Oltalmazonk, nem 8k.l

^568 -

Mi tSbb, 6k a dzsinnekhez inaidQcozának, s 1 ^ tobbjűk h i * t i s bennük. 42. S a Napon non b i r az egyik a nasikc&iak haszon­ n a l , sem á r t á s s a l . S }& raandjvk azoknak, kik bíínbe e s t de: í z l e l j ét de meg a Pokol tUzóidc szenvede's^t az^rt, mit meghazudtoltatok. 43. S ciidiSi olvastatnak nékik a Mi megnyilv^úiult bizonyságaink, mondák: £z nem CHS, mint egy f é r f i ú , aki l e akar t é r i t e n i t i t e k e t a r r ő l , mit atyáitok szolgáltak. S mondák: £z nem írás, mit k i e s z e l t hazugság. 5 mondák azok, kik tagadnak az igazra, mid&i az e l j ő v e h o z ­ zájuk: íme! £z csupán rtyilvcáivaló mágia. 44. S Mi nem adank nékik az Irásokb<$l, hogy t a n u l ják a z t , s nem kuldénk el hozzájuk e l ő t t e d figyelmeztetőt. 45. S hazugok voltak, kik oelőttíHc, s nem nyer4k e l a t i z e d r e s z t sem, mit Mi adánk nekik, s 8k m^hazudtolák a Mi küldötteinket. S mily a z én borzadasora! 46. Jtondd (ó, f-iihamnad): Hanem éra egyre int el de t i t d c e t : XlÍjatok f e l Allahnak k e t t e s é v e l , s egyenköit, majd gondolkodjatok: Nincs társatokban ő r ü l e t .

- 569 -

0 csupán figyelmeztető nektek az előttetek való • szomyu szenvedésedé. 47. Mondd: Mi b^rt kirtem tSletek, hat az a t i é t e k . Az en beérem csak AUahoi a'll, s ő mindenekre Tanú. 43. ' -49. Kkmdd: Íme! Az én Uram odavetá az igazat. (0 a) Láthatatlanok Tudója.
4
t

Níondd: Eljőve az igaz, s nem tűnik ki a h a r i s , s nem Ismétlődik.

50.

^icndd: Ha eltevelyedek, hat önmagam ellen tevelyedek, s ha jol vezettetek, hát ez a z á l t a l , m i t az én Uram sugallott nekam. Lam! 0 a Meghalló, a Közeli.

51.

S ha látnád, tt&á&\ ha megrénitenek, s nincs menek­ vés, ^8 lesiíjtatnak egy közeli helyrSl.

52.

Mond^: Mi (most) hiszünk Benne. S hogyan nékik (a h i t ) rmgukhoz vétele (oly) messzi helyréi?

53.

S bizony B^ megtagadok azt a z e l ő t t . S ^

célba

vevék a Láthatatlant (oly) messzi helyről. 54. S az örvény koztuk, s aközött mit vágynak, ami.it az megte'tetett az ^kasztjaikkal a z e l ő t t . Lam! ác a kételydc kételyében voltak.

- 570 -

35. Szura Az angyalok (Nfekkai k i n y i l a t k o z t a t á s )

A Mindenható es Könyörületes Allah neveben 1. Dicsőség Allahnak, a z egdc, s a fold E l i n d í t ó j á n a k , Ki megtevő az an&'aldcat k e t , ha'rom, s négyszárnyú k ü l d ö t t e k k é ! S 0 a z t g y a r a p í t j a a teremtésben mit 0 a k a r . Íme! .^llah mindenre Képes. 2. S a z , mit Allah megnyit az 0 kegyelméből az enbereknek, hát n i n c s annak v i s s z a f p g ó j a , 0 s a z , mit

v i s s z a f o g , hát n i n c s annak k i s z a b a d i t ó j a Outcína.

S O.a Nagyszerű, a B ö l c s . 3. 0 arrberdc! Emlá<ezzetek Allah kegyere r e á t c k ! Van-e n a s teremte?, mint A l l a h , k i ajandácoz t i t e k e t a z egb61, s a foldr<ífl? Nincs (más) I s t e n , csak Ő. Hát merre f o r d í t t a t t o k ? /+. S ha ok meghazudtolnak ( 0 , Mihaimad), hat bizony meghazudtoltattak a k ü l d ö t t e k e l ő t t e d . S Allahhoz

- 571 -

t e r i t t e t n d c nseg a dolgck. 5. ó, enberdc! lÉie! Allah ígérete igaz. Hat ne csábitscjn titeket az evilc^i é l e t , s ne csábítson el Allahtól t i t e k e t a csábító. 6. Lam! A Sátán náctdc e l l e n s ^ , hat vegyetdc azt ellenségnek. Hanem 6 hívja az 6 klánját, hegy • 7. legyendc azok a Pckol lai^jainak gazdái. Akik tagadnak, hát nekik a szomyu szenvedés, s akik hiszndc, s j<5kat cseldcedndc, hat nekik a megbocsaj tás es a nagy bér. 8. S az, kindc megszepittetett a rossz az o t e t t eben, s S azt sz^Kidc látja (nem a Sa'tán muve-e)? S bizcry Allah azt t e v e l y í t í el akit akar, s azt vezeti k i t akar. Hat ne nuljon ki lelked s<^jdcban ertuk. Imel Allah Tudója annak mit nuvelndc. 9. S Allah az. Ki elídlldi a szeldcet, s f e l t o r l a s z t ­ ja a felhScet, najd l& azt a holt tájhoz vezetenk, s felélesztóík á l t a l a a földet annalc halála után. Ek^3pen-hat a feléledés. 10Ki akarja az erőt (hát tudja meg), hegy az er6 nánd Allahe. Hozza tor fel a jé sz<5, s a helyes cseldcve's, nát 0 kíerael. 5 kik kiámmi^^odjak

- 572 -

a r o s s z a k a t , hát nekik a szőmyu szenvedés. Az amnany azcke, k i k setrmiv^ v á l n a k . 11. S Allah t e r e m t e t t t i t e k e t p o r b ó l , majd cseppbfíl, majd O megtéve nektek a p a r t . S nem hordoz az anya, s nem i s hoz v i l á g r a , csak a z 0 tudta'val. S nem korosbodik t o v ^ b (egy) koros (sem), s

nem r o v i d i t t e t i k meg annak k o r a , hanem az egy Könyvben (van j e g y e z v e ) . Lam! Ez Allahnak könnyen inegy. 12. 5 nem egyenlő a ket tenger*: Ez f r i s s , e'des, e'lvezet az i v á s a , s a z SC5P, k e s e r ű . S mindből üde húst e s z t e k , s k i h a l á s s z a t o k a z é k e s s é g e t , mit v i s e l t e k . S la'tod a bárkát azon s z e l n i (a h a b o k a t ) , hogy vagyjatck az 0 bőkezűs^éb(5l, s hátha t á n h a l a t a d t o k . 13. 0 a t l e h y e g i t i az e'jt n a p p a l l á , s á t l á i y e g i t i a n a p p a l t e'jje'. S 0 a l á r e n d e l d a napot, s a h o l d a t , mindegyik a k i j e l ö l t idé't f u t j a . Ez hat Allah, a t i Uratok. Öve'a Teljhatalrfusag. S azok, k i k Rajta k i v ú l fohászkodnak, hat nem b i m a k még egy szemernyivel I/4. sem (maguknak). nem h a l l j a k

S ha fdiaszkodtok hozzájuk, hat azok

f o h a s z t c k a t , s ha h a l l a n a k , hat nem válaszolnának nektdc.
V

*A sós es edesviz

- 573 -

S a Feltámadás Napjai Sk m^tagádjak t á r s í t á s t okát, s nan hirdetnek ugy ndced, mint (O) az Értesült. 150, enberdc! Ti szegóiyek vagytdc Allarihoz! S Allah! O Korlátlan, a Xfagasztos. 16. Ha 6 akarja, hát elmeneszt t i t e k e t , s uj teremtmé­ nyeket hoz. 1718. S ez Allahnak nem nagy dolog. S nem hordozhatja a ttíierrel megrakott m^s t e r h e t . S ha ( s e g i t s ^ r e ) szcílit a megrakodott cinnak hordozására, h^t nem rakatik ^t samii t ő l e , xtág ha az (kit szólít) rokon ( i s ) . Hanem te azokat figyelmeztesd, kik rejtve félik Urukat, s megtartják az imát. S az». ki gyarapszik, (a jckban), hát magát gyarapítja. S Allahhoz visz a végzet. 19. 20. 21. 22. S nem egyenlő' a vak a látóval^ Séma sötétség s a vilaígosság^ Sem az a'rnyác, s a h&s4g. S nem ^yenlok az élík s a holtak. Lara! Allah azt bírja hallásra, k i t ő a k a r . 5 t e nem bírhatod hallásra azokat, kik a sírokban.
r " ff

23. 24.

Te csupán egy figyelmeztető vagy. Lam! Mi elkuldénk t ^ e d az igazzal

- 574 -

hirdetfikent, s figyelmeztetíkáit. S nincs nemzet, csak miben figyelmeztető j á r t . 25.. S ha ők meghazudtolna t ^ e d , hat meghazudtoltak azck i s , kik (Seléfttuk. Eljővén ék hozzájuk az o küldötteik a bizonysagckkal, a Zsoltárok könyvevei, s a világot adó í r á s s a l . 26. Ivfeijd Én vevOT azokat,kik tagadtak, s mily volt az tn borzadásom! 27. Nem latád-e', hogy Allah lebocsájta az ^ b o l a vizet, s Mi elohozamk á l t a l a a kíilchféle szinu gyümölcseket? S a hegyek közt a fehe'r, s vörös sávok különböze szindcben,s (rrasok) hollófeket 28. S az emberek, filolenydc, s jószágok közt ék éppen a különféle szindc. Hanem e l r e t t a i t i Allah a tud<5kat az 0 szolgálái koail. íme! Allah a Nagy­ szerű a Megbocsájté. 29. Lam! Kik olvassák Allah Ira'sát, rriegtartják az imát, s áldoznak abból mit Mi adományoztunk nekik titokban, vagy nyiltan, hát ők remélhetik, hogy üzletük sosem m^y tönkre. 30. Hát hadd fizesse meg nekik Öbe'rüket, s gyarapítsa őket az 0 b^ezílsc^éből - LcCm! 0 a I^fegbocsájt<5^

- 575 -

a Hálaadó. 31S amit Mi sugallank náked a z I r a s b o l , a z a z i g a z , megerositván, mi k e z e i k közt ( a z e l ő t t ) . Íme! Allah az O szolgalcSiról É r t e s ü l t ^ (azokat) L a t j a . 32. ^íljd a z Ira's őrckébe azokat leptetárüc, k i k e t Mi v a l a s z t a n k meg s z o l g á l ó i n k koziil. S kÖztíBc, ki elka'rhoza itagát, s köztük k i t a k a r é k o s , s

kőztük, k i megelőz (rrasokat) a já<ban Allah enge­ delmével. Ez hat a z a nagy k i v á l t s á g ! 33Az ódén k e r t j e i ! Ó<. bete'ráiek abba felékesitvá:^ benne arany s gyoigy á c é k k e l , s a z ő öltözékük o t t s el yen. 34. S inondjcflc: D i c s o s ^ legyen Allcihnak, Aki elmeneszt e t t e rólunk a b á n a t o t - Íme! A mi Unink a Megbocsajtó, a Hálaadó! 35. ő . Aki lehetővé' t e s z i n ^ q p k az örcSckévalóság lakát a z 6 b o k e z u s ^ é b Ö l , hol nem e'rint minket a v e s z á d s ^ , s nem é r i n t minket a z unalom. 36. S a z d c , kik tagadnak, hát nékik a Pokol t ü z e , mi non iMisztitja e l e k e t , hegy meghaljanak, s notn i s e n y h i t t e t i k róluk annak szenvedése. Ekéippen

fizetünk meg mindoi tagadónak. 37. S ác s e g i t s ^ e ' r t siránkoznak Urunk! amott, (morídván):

- 576 -

Vezess ki bennünket, s mi jól cselekszünk, nem ugy ahogy ^(régen) cseldcedóik. Avagy nan adank Mi e l ^ kort néktek a r r a , hegy emlékezzen meg benne az, ki m^emlékezik? S eljőve hozzatok a figyelmeztető, hat izlelje'tdc meg (cseldced^iték viszonzását), s nincs a bunösckndc pártfogó. 38. Lám! Allah Tudója á Láthatatlannak, mi az egd<en
— r

Ál

f

/

39.

s a foldon. íme! 0 Tudója a keblek rejtekének. O az, Ki m ^ t e t t t i t e k e t helytartókká a földön, s ki tagad, hát őreá az ó' tagadása. S nem gyara­ pítja a hitetleneket az o tagadásuk Uruknál, csupán borzalomnall S nem gyarapítja a hitetleneket az o tagadásuk, csak veszteseggel.

40.

Mondd: Láttátok-é a t i társaitdcat (a bálványokat) kikhez Allahon kivul fohászkodtok? Láttassátok velem a z t , mit ók teremtettdc a földoi! Avagy van-é nékik reszesede'sCik az ^dcben? Avagy adanké Mi nékik az I r a s t , s öc azon vannak-e,hogy bizonyságot (hozzanak) beló'le? VÁ tcfcb, a bunös<3c mit egyn^snak igemdc, csupán csábítás.

41.

Lám! Allah fcgva t a r t j a az egdcet, s a földet, hegy azok l e ne térjenek. S ha azok letémámek, hát nem tarthatná

- 577 -

fogva, azokat senki a Megbocsájto. C2.

a n a . Lain! ü a z Irgalrras,

S ék megesküsznek A l l a h r a h i t ü k küzdelméről, s ha eljiS hozzájuk a f i g y e l m e z t e t ő , hat jobban v e z e t h e t i mint báiTOely (más) nemzet. 5 miden e l j o hozzájuk a f i g y e l m e z t e t ő , h á t nem g y a r a p i t j a ' <Scet, csupán u n d o r r a l ,

43.

Dölyfösködven a foldcii, s a'rmanykodva a r o s z z a t . S a r o s s z a'rmanykodása nem ö l e l i á t , csak annak nep^t (ki k i e s z e l i ) . S (tmsra) vámak-e', mint ahogy a z el&ick k e z e l t e t t e k ? Hat nem l e l e d meg Allah elbanasájiak v a í l t o z a t á t , s sosem l e l e d meg Allah elbaínásanak megva'ltoztatásat •

44.

Avagy nem h a l a d a n a k - e a fÖldoi, s l á t j á k mily v o l t b e t é l j e sül e'se azoknak, k i k 6 e l o t t ü k ? S azok s z i l á r d a b b a k v o l t a k náluk erőben. S Allah nem az,Ki e l ő l k i t é r h e t bármi i s a z egdcen, s a f ö l d c h . Lam! 0 a íiindenttudó, a z E r ő s .

45.

S ha Allah a s z e r i n t venné a z errbereket, mit e l ­ n y e r t e k , h á t nari hagyna meg a ( f o l d ) egy élóTóiyt sem. felszinen

Hanem 0 haladékot ad nékik

a megjelölt i d e i g , s midén el j ő a z 5 sorsuk, hát Ltlm! (Ok meg fogják t u d n i , hogy ) Allah L a t ö j a az 0 s z o l q á l ó i n a k .

• .•; '[

:•••

..

• -^

:

- 5 7 8

-

.

••,.

36. S á i r a Ya Sin--•'."

(K<d<kai k i n y i l a t k o z t a t á s )

A Mindeiiható es KŐnyötíiletes Allah neveben

1. 2. 3-' li. 5. 6.

Ya S i n . S a Bölcs Kora'n. Löón! Te.azdc közül vagy, k i k k ü l d ö t t e k Az egyenes Ösvényre, A Nagyszerű, a Könyörületes k i n y i l a t k o z t a t á s a , Hegy figyelmeztesd a n é p e t , kiknek a t y j a i nem v o l t a k figyelmeztetve, s <5< serrmibevevök.

7.

Hát bizony igaze'rvenyu a sz<5lás l e g t ö b b j ü k r e , s ok nem h i s z n d c .

8.

Lám! Mi megtevóik a z 8 nyakaikba az ő'rveket, azt (ege'szen) az á l l u k i g , s 5k a k i m e r e v i t e t t nyakuak.

9.

S Mi megtevenk ele'jülc a g á t a t , mqgejük a g á t a t , (emigy) elborita'nk <5cet, s «5c nem l á t n a k .

10.

Egyre msgy nékik, hogy figyelmezteted-e ókét, vagy nem figyelmezteted iScet, <3c nem h i s z n e k .

-579 11 . iianern a z t fioyelincíztesd, ki követi a z Emlékeztetőt, s t i t k o n f é l i a Mindenhatót. Hat h i r d e s d k i néki a megbocsájtást, s a nanes b é r t . 12. Lam! Mi, igen Mi k e l t j ü k e'letre a h a l o t t a t . S Ivü feljegyezzük a z t , mit (Se megelőlegeznek, s nyonaikat. S Mi minden dolgot számcn t a r t u n k a megnyilva'nitó Lajstrorrban. 13. S vesd fel nékik a p é l d á t : A telepűle's l a k a i , midói elj5venek abba a k ü l d ö t t e k ( A l l a h t ó l ) , 14. S midm ívíi elküldenk hozzájuk k e t t ő t , hát ck. meghazudtolák az(á<at,' s Mi megerósiténk a<et a hányadikkal, rnajd mondák: Lc&n! Mi k ü l d ö t t e k vagyunk 15. tihozzátok.

í/iondák: Ti nem vagytck ( n á s ) , csupaji halcindck, aka'r mi, S nem n y i l v á n i t o t t k i a Mindenható senxnit. hanem t i csak hazudoztok.

16.

Inondák: Urunk tudja, hegy mi küldőtte!< vagyunk tihozzátok.

17. 18.

S neni á l l rajtunk (más), csupán a n y i l v á n v a l ó üzenes, i-fcndák (a települe's l a k ó i ) : Ki megjósoltuk a

madarak ropte'bÖl a ( r o s s z a t ) á l t a l a t o k . Ha nem v e t t e k v e g e t , mi bizony megkovezürík t i t e k e t , s megérint benneteket téflűnk a fa'jdalmas szenvede's. 19. í.:ondák: Madárjo'slástdc legyen v é l e t e k ! Aze'rt hát ez, m i á l t a l emlitve van nektek (az igaz)? Mi több, t i tékozlá< népe vagytok. 20. S a v á r o s t ú l s ó végéből j ö t t s i e t v á ^ egy fe'rfiu. ivícndá:

.

. - 580 * fizetséget,

0 nqp! Kövessetek a k ü l d ö t t e k e t . 21.

Kövessétek a z c k a t , k i k nen k é m e k t ő l e t e k s ok j o l v e z e t e t t e k

22.

5 miért ne szolg^lnaín Azt, Ki e l i n d í t o t t engem, s t i Unozzá t e ' r i t t e t t e k meg?

23.

Vegydc-é Rajta kivvil i s t e n e k e t , miden ha a Minden­ h a t ó áfrtast a k a r nekem, hat nem s e g i t rajtam

a z o közbenjárásuk semnit, s nem mentenek meg? 24. Akkoron en b i z o i y o s , hogy nyilvánvaló' e l t é v e l y e d é s b e n vagyok. 25. ifne! En h i s z e k a t i Uratokban, h a t h a l l j a t o k engem. 26. Ivíondva(volt n e k i k ) : Térj be a Menyorszia'gba. Monda': Ba'r népem megtudná 27. Azt,hogy (mily nagyielkun) megbocsájtott nékem Uram, s megtett engem a megbecsültek köze'! 28. S Mi nem küldenk a z ó' nemere óutana hadat az efgbol, s Mi nem i s vagyunk (azok ) l e b o c s á j t ó j a . 29. S a z csupán egyetlen K i á l t á s v o l t , s laín! Ck elhamvadtak. 30. 0 , gyötrelem a s z o l g á l ó k r a ! ííem jó' hozzájuk k ü l d ö t t scha, hogy a z t meg ne csúfolnak. 31. S nem látcík-^ hc'ny nemzedéket p u s z t i t a n k Mi

cl e l ő t t ü k , melyek Yiozzíxivk bizony nem t e m e k vissza?

- 581 32. S mind, midóh egyösszessegben, a Mi'Szinunlc e l e hozatik. 33. S bizOTiysag szamokra a h o l t f ö l d . Mi é l e t r e k e l t á i k a z t , s elQioza'nk b e l 6 l e a gabcnaszernet, s Se abból tápla'lkoznak. 34. S Mi megtevenk azcai a szol ós e's datolyapálna k e r t e k e t ^ s kifakasztánk amott a p a t a k o k a t . 35. tladd egyenek annak gyumolcse^ól^ s a z t nem az < kezeik műveltek. Hat nem adnak-^ h ^ l a t ? 5 36. Legyen Dicsó' a z , k i megteremtett minden pcírt a b b ó l , mit a föld k i k e l e s z t , s önmagukat, s abból mit ^ 37. nem tudnak.

S bizonyság szanukra az ^ j , mibor Mi k i v e t k ő z t e t j ü k a n a p p a l t , s léim! Ok e l k á r h ö z o t t a k .

38.

S a nap az S nyugvóhelye're f u t . Ez hát a Nagyszerű, a Mindenttudó kimérése.

3S.

S a hold, ha't Mi kimérenk annak h á z á t , mignem visszaáll a k á r az ö r e g , fcainyadt pálnői e v e i .

30.

San a nap nem vágyik a r r a , hogy b e é r j e a h o l d a t , sem az ej nem előzi meg a n a p p a l t . S mindegyik ( s a j á t ) palyan l e b e g . ' _, •

41.

S bizoiysag nekik, hogy Mi hordozank az o s a r j a i k a t a megrakott barkán,

42.

S Mi megtera-ntenk nácik az o l y a t , min u^taznak.

-

5 8 2

-

.

;

.^-

- •

43.

S ha Mi a k a r j u k , hdt megfúllasztjuk ^ e t ,

s nincs

szánokra niegszabadulas, s ék nem mentetnek meg, üí. 45. hacsak nem a kegyelen Tolunk vigaszkent egy i d e i g . S midón mondva van n d c i k : Tartsátok szamcsi, mi el(Tttétek, s mi m ( ^ o t t é t e k , hátha tan negkegyel- .• meztettek. 46. S nem jőve el hozzájuk a bizonyság Uruk bizonyságai­ b ó l , csak (lígy) hogy <ík szent>eszegül5<! 47. S midoi mondva van n e k i k : Aldozzatck a b b ó l , mit Allah adományozott n á c t e k , hát rrondák k i k tagadnak azoknak k i k h i s z n e k : Taplaljuk-c' a z o k a t , k i k e t ha

Ő akarja hát Allah t á p l á l ? Ti csupán nyilvaúivaló tévelygésben vagytok. 48. S maidják:Mikor ( t e l j e s e d i k be) ez a z i g e r e t , ha igazak vagytck? 49. Nem ne'23iek e l é b e , c s a k egyetlen K i á l t á s n a k mi v e s z i cKCt, midai &Í v i t a t k o z n a k . 50. S nem tudnak Örcl^be h a g y n i , s nem te'rhetnek v i s s z a nemzetségükhöz. 51. S megfuvattatik a h a r s o n a , s Isún! A sirckból <k 5 52. Urukhoz suhannak.

Mondák: Jaj nékünk! Ki t á i í a s z t o t t f e l minket fekvóhe-

- 583 -

l y e i n k r o l ? Ez a z , m i t . a Mindenható i g e r t , s igazak voltak a küldöttek. 53Hanem az csupán egyetlen K i a ' l t á s , s nézd <5<et összegyiíjtven Szinükhoz e l ő á l l í t v a . 54. S a Napon nem k á r t i o z t a t i k el a l é l e k egyáltala'n, s nem v i s z o n o z t a t i k n e k t e k , csak a z mit t e t t e t e k . 55. íme! A Menyorszag gazdái a Mapcn nunkaban ( l e s z n e k , miben) gyümölcsöznek • 56. Ok, s h i t v e s e i k az árnyékban, s troiusdcon h a j l a d o z ­ nak, 57. Övek amott ( t e t t e i k ) gyümölcse, s övek a z , miért f dia szkodnak. 53. 59. 60. A Könyörületes Urtc^l (jovo) szcí nekik;Békesség. S hordjátok el magatdcat a Napon, á oaztevá<! S nem koték-e' egyezséget t n v e l e t e k , 0 Aciam f i a i , hegy nem s z o l g a l j a t c k a Sata'nt? Ine! 0 néktek nyilvánvaló' e l l e n s e g t e k . 61 62. S ha Engem s z o l g a l t o k , hát ez az egyenes ösvény. Mert bizc«y a z nagy sokasa'got t e v e l y i t e t t el k ö z t e t e k . Hat nem. fqgta'tok-e 63. 64. fol?

Ez a Pokol, mi néktek ige'rVetettj (ha o't k ö v e t t e t e k ) . Harrvasszátdc el o t t a Napon a z t , mit t a g a d t a t o k .

- 584 -

65.

A Napon Mi p e c s é t e t teszífrác szájaikra, s kezeik beszélnek Hozzómk, s l á b a i k teszndc tanuvallonrast arr<il mit e l n y e r t e k .

66.

S ha Mi akarnánk, h a t k i o l t j u k szeniöc v i l á g á t , hogy rragukra h a g y a t o t t a k legyendc a z ősvcnyen. S hogyan l á t n a k ?

67.

S ha ívíi akarnánk, hat h e l y e i k r e r c ^ z i t e n á i k s nein tudnának tovamerini, sem v i s s z a t e ' m i .

^et,

6B.

S a z , kinek e l n y u j t / n k k o r á t , h á t Ivíi visíszaforditánk &t a teremtésben. Hat nem e r i k - é f e l ?

69.

S Mi nem t a n i t o t t u k néki (0, ÍAihamnad) a k ö l t é s z e t e t , s a z nem i s szükséges n é k i . S ez nem (nvís) mint az £jnlékeztető, s a n y i l v á n v a l ó Korán,

70.

Hogy figyelmeztet lessenek az é l e k , s igazolódjék b e a szo a h i t e t l e n d e r e .

71.

Avagy nem l á t á k - e ' hogy Mi megteröntenk nékik a Mi kezünk munkájából a jószágokat, s Se annak birói ?

72.

S Ui azt alárendelenk n é k i k , s a z mire ráülnek, s abból esznek.

73.

S szamukra b e l ő l e a haszndk, s a z i n n i v a l ó k . . Hat nem. a d n a k - e ' h á l á t ?

74.

S < < Allahon kivűl vevenek i s t e n e k e t , hátha tán 5

- 5Ö5 -

p á r t fogasba v e t e t n e k . 75. Neni tudják azck az 6 p á r t j u k a t fogni, hanem ck (a fohaszkodávt a z o fel fég>'verzett haduk. 76. S ne szoiTíOri t scíi el te'ged (O, IviihaimBd) az 6 besze'dük. Íme! Ki tudjuk mit e l t i t k o l n a k , s mit kinyilvanitanak. 77 Avagy nem l a t á - e ' a z errber, ho^y ííi őt a cseppbol teremtenk meg? S ne'zd! 0 egy n y i l v á n v a l ó e l l e n s z e ­ gülő. 78. S a z f e l v e t e a p é l d á t Nekünk, s e l f e l e d e ' a z 6 teremte'se't. Monda: Ki k e l t i e'letre a c s o n t o k a t , midái azck e l k o r h a d o t t a k ? 79. Mondd: Az k e l t i a z t e ' l e t r e . Ki megalkotá azt l e g e l ő s z ö r . S 0 minden teremtmény Tudója, 80. Aki megtéve néktek a zöld fából a t ü z e t , s lam? Ti abból g y ú j t o t o k . 81. Avagy nem kepe s - e ' a z , Ki megalkotá az egeket, s a f ö l d e t a r r a , hogy olyanokat t é r i n t s e n , mint <ík? Mi több, 0 a Mindent tudó Teremtő. 82. Hanem a z 0 parancsola'sa miden a k a r v a l a m i t , hegy mondja n é k i : Légy! S le'szen. 83. S legyen Dicsó' a z . Kinek kezeben van minden dolog T e l j h a t a l m í s a g a ! S Qiozzá t e ' r i t t e t t e k m£g.

- 586 -

37. Szura A sorako2tat<Sc

'

,

(ivíekkai k i n y i l a t k o z t a t á s )

A Mindenható e's K a i y ö r ü l e t e s Allah nevében. 1. 2. 3.' (*. 5. Kik sorakoztat ói a ( c s a t a )sorckna]c, Kik üvöltözó'i a korholásnak, S k i k olvasói a z Emlékeztetoiek. Íme! BizCTiy a t i I s t e n e t e k Egy. Ura az egeknek, a földnek, s mi a k e t t ó k ö z t , s Ura a v i r r a d a t o k n a k . 6. Íme! Mi feldisziteVik a v i l á g ege't a bolyg<^ é k e s ségével , 7. 8. S megó'rizvái minden megátalkodott Sátántól.

Oc nem h a l l g a t n a k a Legfelsó'FÓre, ha't m e g h a j i t t a t n á l minden o l d a l r ó l ,

9. 10.

K i t a s z i t t a t v a ' n , s nekik a szijhni nem akaró szenvedés. Kivéve a z t , k i megragadja a f o s z l á n y t , s ot egy a'tfurakodó lángcsovaköveti

11.

Haít ke'rdezd 5cet (Ó, ivjjhamrad): E rosebbek-e'<Sc a teremte'sbcn, avagy (erosebek) azok, kiket"Mi teremte'nk? Lam! I-.íi képlékeny agyagból terer.itenk 5<ci,

- 567 -

12. 13.

Mi több, t e csodát rruvelsz, midcSn <9c csúfolódnak. S raidiííi e n l á ^ e z t e t v e vannak, hat nem emlékeznél' meg,

lA.

S midJn la'tjak a bizonyságot, h^t va'gyják annak megcsúfolását.

1516.

S mondák: Lam! Ez csupcin nyilva'nvalo'rrngia. Mi dón ha e l h a l a n k , p o r , s csont vagyunk, hat mi feltanasztatunlc-e'?

17. 18.

Hát a ml <^satya'lnk? íjlondd (O, Miham^^d): Igen! S hanem t i l e s z t e k a l e k i ­ csinylettek.

19. 20. 21. 22.

S hanen o t t egyetlen Üvölte's, s lóm! (5< megla'tják, S mondák: Jaj nókünk! Ez az í t é l e t Napja. Ez az Elva'lasztás Napja abban, mit meghazudtoltatd<. (S mondva van az angyaloknak): Terelje'tek össze azokat k i k bűnöztek, s az ő h i t v e s e i k e t , s a z t mit s z o l g á l t a k

23. 24. 25. 26. •27. 28.

A l l a h o i k i v u l , s vezessetek cl<et a Pokol Ösvényére. S a ' l l i t s á t d < meg & e t , m i á l t a l Ű!V ko'rdore vonatnak. Mi ( j á r j o n ) n á c t d c , s t i nem p á r t f o g o l j á t o k Mi több, ék a Napon meghódolnalc. S egyiküic magához vonja irásikukat kordezó'skodven. Ivlondák: Íme! Ti el jövetele hozzánk a jobbik ról). (oldal­ egymást?

^ .

!/iondíöc: Mi tÖbb, t i nem v o l t a t o k hiv<S<.

- 588 30. S nem v o l t ná<ünk r a j t a t o k hatalmunk,mi több t i zsarnok nép v o l t a t o k . 31. S (most) beigazol dilik rajtunk Urunr: szava. Íme! Mi vagyunk (a kinek) 32. izlelái.

H^t mi f é l r e v e z e t t ü n k t i t e k e t . Íme! Mi (rmgunk is) fe'lrevezetettek voltunk.

33. 3C.' 35.

S (9< a Napon a szenvedc'sben t á r s a k . Laín! Ekeppen teszünk Mi a gaztevc5<kel. ÓK, midón mondva v o l t nelcik: Nincs (nás) I s t e n , csak Allah - dőlyfösködtek.

36.

S rondja'k: Elhagyjuk-e' a mi i s t e n e i n k e t egy óriilt köito'ert?

37.

íme! 0 elhozá az i g a z a t , s megerosite' a k ü l d ö t t e k e t (őelőtte).

38. 39. 40. 41. 42. 43.. 44. 45.

Lam! Ti a fájdalmas szenvedés i z l e l ö i vagytck. S nem v i s z o n o z t a t i k nektek, csak az mit Kivéve Allah odaadó' s z o l g á l o ' i t . Ezek számira a t u d o t t gondoskoda's, Gyíimőlcsök. S ck megbecsül tétnek A gyönyörűség Mennyeiben, Az egymással szenbeni nyo'szolyakcai. Windenhonne't körű lót tül< egy kupa f o r r á s v i z e t hoznak n e k i k , tettetek.

46 47.

Fehér, Í z l e t e s azoknak kik isszák^ Nincs abban fejfája's.

- 589 -

s < k a t t ó l nem b o l o n d i t t a t n a k meg. S 48. IS' 50. 51. 52. S ncíluk a tartózkodó t e k i n t e t a finom szemekkel, iMintha azok r e j t e t t t o j a s d c lennének. S eg>'ikük a nnsikat rragahoz ven j a kérdezősködvén. í.ixida' a szolo közülük: íme! Nekem bajtársara v o l t (Ki) monda': Te bizonyos hegy az igazmondók közül ' vagy? 53Midch ha meghalank, p o r , s cscxit vagyunk, hát beszámol t a t t a t u n k - e ? 54. 55. 56. 57. ÍAxidá: Ti o d a p i l l a n t o t c k - e ' S o d a p i l l a n t o t t , najd meglátá a z t a Pdvol feneken. Ivbndá: A l l a h r a ! í.fajdhogynem ranlasba v i v e l ehgom, S ha n i n c s Uram kegye, háí en iü (szenvedésre) e l i S a l l i t o t t lenná<. 58. 59. S mi nem 1 eszünk-e h a l o t t a k Megtakaritvan elozo h a l á l u n k a t , s mi nem leszünke megkínoztatva? 60. 61. 62. 63. 64. Lam! Ez hat a hatalmas gycSzelem. Bizony az i l y e t mint ez, művelj ék a cselekvők. Ez jobb-e lebocsa'jtásnak,'avagy a Zaqqum faja*? Lam! Mi mcgtevenk a z t a bűnösök megkisert^se'űl. Lam! Az a fa rnely a Pokol eredendőjéből búvik elo,

*Az e l á t k o z o t t

fa

~ 590 -

65. 66.

Annak tern^^se a k a r a Satandc f e j e i . S ii.ne! Hat ók hadd egyenek belá^le, s t ö l t s e k ki v e l e h a s u k a t .

67. 68.

yajd larn! í.'ajd

övek a r r a a f o r r a i g ó v i z i t a l n a k ,

i\kjd lám! Bizonyos hogy v i s s z a ü t j ü k a Pokolba vezet.

69. 70. 71. 72. 73. 7^. 75.

'Ck meglelöc valóban e l t é v e l y e d e t t S Öc azok nyonxld<aiban igyelceznek.

atyáikat,

S bizony az elodcic többsége o e l o t t ü k e l t é v e l y e d e t t , S b i z o i y Mi elküldenk közéjük a figyelmeztet S i e t . S nézd mily v o l t b e t e l j e s u l e ' s e a figyelmeztetőknek, Kiví^ve Allah odaadó s z o l g á l ó i t . S bizony s z o l i t a Minket Noe', s kegyes v o l t a Meghalló,

76.

S Mi megrnenekitehk o t , s a z ó'haza nepe't a h a t a l n a s vészedéi ant<5l,

77. 78. 79. 80. 81. 82.

S megtevőik a z <5' s a r j a i t , ÍScet a megnraradottakat, S Mi. reáhagyánk többiek közt (az ü d v ö z l é s t ) : B e k e s s ^ Noe'ra a teremtmény de k ö z t ! Íme! Ekeppen viszonzásunk a ' j ó t e v & n d c . Íme! 0 a i/;i hivS szolgálóink közül v a l ó . K-cijd Mi megfullasztank a tö'bbieket,

591 -

83. 84. 85. 86. 87. 88.

S lám! Az 6 feldcezet<íbol v o l t Abrcűiam, Midén o el jőve Urához békés s z i w e l , Mldöh moida az ó ' a t y j á n a k , s népének: Mit szol2áltd< ti?

HcüTiis i s t e n e k e t akartdc-tí Allahon kivíll? S mi hát sej t e s t e k a Mindensegek Uráról? S o t e k i n t e t e ' t v e t e a c s i l l a g i g kÖze,

89. ' í-^jd monda: Lam! Undorkodan. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. S (aiiazcic) elfordula'nak t ó l e h á t a t fordítván,

Nkjd az o isteneiknek l á t o t t , s monda': Mem e s z t e k - e ? Mi van v e l e t e k , hogy n&n b e s z e l t e k ? f/ajd nékik l á t o t t az ő jobbjának ü t é s é v e l . S {az enterek) hozzá indulának rohanvaún. IJkxiádi: S z o l g a i j a ' t c k - e ' a z t , mit t i faragtok k i ? S Allah t e r e m t e t t t i t e k e t , s mit t e s z t e k ? WOTidák: c p i t s e t é k néki egy építményt, s vesse'tdc ó't a Pokolra.

98.

S k e l 6006136 akarák c s a l n i o t , de lÁi raegtevoTk eket annak l e g b e l s e j e b e .

99.

S nrandá: íme! Ln az Uránhoz megyek, Xi v e z e t n i fcg engo^n.

100. 101. 102.

Uram! Ajándáíozz nékem a jocselekedetúek kÖzúl. Hat Mi k i h i r d e t é h k nékik a nyájas gyermeket. S mid<5i ( f i a ) megérett a r r a , h e g y v e l e h a l a d j o n .

- 5S2 -

mcnáá. (náci Ábrahám): 0 , fiam! Látaín alvascxrban (az a l m o t ) , hogy fel k e l l áldozzalak t é g e d . Hat nézd,mit l á t s z ? IvJonda: Ö, atyaún! Tedd a z t mi megparancsoltatott néked. Ha Allah i s ugy a k a r j a , t e az á l l h a t a t o s a k közt l e l s z meg engem. 103. S midőn (mindketten) megbáíélenek (Allahban), o anníik a r c a f e l e l e n d i t , 104. 105. S Líi'szól i tank o t : C/, AÍ>rahám! Bizony b e i g a z o l t a d a l á t o r a i s t . Lara! Ekepp jutalmazzuk meg a j o c s e l e k e d e t u e k e t . 106. 307. 108. 109 110. 111. 112. Íme! Bizony ez v o l t a'nyilvánvaló'próbatétel.

S Mi megvaltank ot egy hatalmas áldozat á l t a l , S rahagyank többiek közt (az ü d v ö z l e ' s t ) : Bá<es seg Abrah^-nra! Eke'ppen jutalmazzuk a jo'cselekedetúeket. íme! O a Mi hívó' szolgálóink közül v a l ó . S Mi meghirdetóik neki I z s á k o t , minta j ó c s e l e k e detuek p r o f e t a ' j a t .

113.

S Ivíi megaldank o t , s I z s á k o t . S k e t t e j ü k

sarjai

közt k i j o , s ki bűnbe v i s z i nngat n y i l t a n ; 114. 5 bizony Ui Áront, ^ 15 S megmcnckiíonk okét, s az ^ népüket a hatalrras veszedelemtől, 116. 117. S pártjulcat fcgánk, hat ok l e t t e k a győzedelmesd<. S megadank nékik ralasztban r e s z e s i t e n k í/ózest, s

- 593 -

a megnyilvánult 118. 119. 120 121.

Irast,

S elvezeteink 6ket az egyenes ösvényre, S Mi reájuk hagyáhk többiek közt (az ü d v ö z l é s t ) : Békesség '-.fo'zesre e's Áronra! Lán! Ekeppen jutalmazzuk meg a j o c s e l e k e d e t u e k e t

122. 'Ime! Qc a Mi h i v ő szolgálo'ink közül v a l ^ . 123. 124. 125 S lám! Ule's ( i s ) a k ü l d ö t t e k közt v o l t . Kíid<fin monda az o'ne'penek: Hat nem orizkedtelc-e? Foha'szkodtok-^ Baálhoz, s elhagyjatok a Teremtok legjobbikát? 125 127. Allah a Ti Uratdc, s a t i S s a t y a i t d < Ura. S azok meghazudtolák ó't, hát <Sc bizonyosan előve­ zettetnek. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 13A. Kivéve Allah odaadó s z o l g á l ó i t . S Mi reáhagyank a t6"bbiek közt (a k ö s z ö n t é s t ) : Bá<ess^ llle'sre! íme! Ekeppen j u t a l n a z z u k meg a jo'cselekedetueket, Íme! 0 a Ui h i v ő szolgálóink közül v a l ó . S lárn! Lot ( i s ) a k ü l d ö t t e k ' k ö z t v o l t . Mid<5i í.íi megmenekite'nk ó t , s az 6 háza népet mindnyájat, 135. Kivéve a z Öregasszonyt, k i a hátrarrnradottak közt, 136. ívhjd Mi lerorrbolank a t o b b i o k e t .

- 594 -

137. 138. 139140. 141. 142 1-43.

S la'm! Kat j a r j á t c k (az ó ' r c n g a i k ) f e l e r e g g e l , S ^ j j e l , h a t nem e ' r i t e k - e f e l ? S laín! Jonas ( i s ) a k ü l d ö t t e k kÖzt v o l t . Mid(xi ó a megrakott ba'rkara rnenekült, Hat sorsot h ú z o t t , s a k i b u k o t t a k közt S elnyele' ^t a b á l n a , mig (S"hibázott. S ha o nem l e t t volna (az A l l a h o t ) d i c s ő i t 5k k52ÜI, lett,

144.

Hat k i s z u r k o z t a t o t t volna gyomra a Napig, midóh (Se f e l t a n a s z t a t n a k .

145. 146. Í47i^

S í í i p a r t r a vetánk ó't, s 5 b e t ^ , S Ka r a j t a t c k f á t k e l é s z t esik k i . S }& elkulderfc hozzá tabet, százezer ( n é p e t ) , avagy

148. 149.

S ák h i t t d c , h á t :.:i nKfjel^it*4>k fl^ct rpy i d o r c . Hat ke'rdezd öcet (Ó, Kijharamd): Hannak-é Uradnak leamyai, (nág) & á c i k fiaik?

150.

Avagy noldcnek tereintcÍA: >{i meg a z angyalokat, s azok szemtanúi v o l t a k ?

151 152 153

Lsímí Hanem a z cí rágalitiu^ a z mit mondanak: ' Allah nemzett. S iine! bizcany ók hazugok. (S mondjak a z t i s ) : O k i v a l a s z t á a leeinyokat a fiak f51 e .

164

?/i van v e l e t e k ? Hogyan Í t é l t e k ?
' f f

IDD.

Kat non eirJekcztek-e?

- 595 - . 156. Avagy tietek a nyilvánvaló hatalom? 157. Hat hozzátok el irastokat, ha igazak vagytck. 158. S 5c niegtev^< az atyafiságot Scözte, s a dzsinnek közt, s bizony a dzsinndc tudják, hogy ok b i ­ zony előállitatnak (^ykoron aiz Űr Színe e l ő t t ) . 159. Legyen Dicső Allah azcktól, náket (Náci) társakul
imák.

160. Kiyfevc AÍls^ odaadó szolgálóit. 161. S iára! T i , s nát szolgáltck, 162. Hat t i noakisertetdic" ^senkit) d ellene, 163. Kivwe .azt, k i a Pcklcn ^ e t n i v a l ó . 164. S nincs-ls»2t£mk.C5ak olyan, kinek (megvan) a tudott helyev' -165. 5 lánf-M M^ymk * bizcny.a felsorakoztatok.

^166. S ImAtiSL'VB^ymic bizeny a tapasztalok, WÉU. S ácval^abian mondák: Jfifö. Ha csadc:ai^l«nne nékünk ^ el«l^ck'£iEűláceztetioje, leaaarií.

4l69«Bizioe^JI^3j^ odaadó sztdgalói

3^A. Hanera^fic]aq^tagadák azf« s Ac jnE*g f ^ j ^ tti&ii. 171. Shh'xee^ M-i& szavtoik loegelazte a Kü szolgálóin­ kat, a^ldiSttdcet. 172. HaneraiOQg&ik a loegsegitSk, 173. 5 bizeny (ovác) a Mi hadurdc, hát valóban ók a győzedelmesek. 174. Kát fordulj el tóluk (O, líuhannBd) egy ideig, 175. S nézd , s & i s nézni fognak. * Az arnyai beszéde

- 596 -

176. Ho(t sietnek-e a Mi bűntete'sühkkel? 177. S midan az lejc^az o terükre, hát szómyu reggele a figyelmeztetettéknek. 178. Hat fordulj el tJlűk egy időre, 179. S n^zd, s (ók is) neznl fognak. 180. Legyen Dicső Urad, UraaHatalotmak azok f e l e t t , . miket (Onáci ta'rsul) imák.

181. S bácessóg.a küldöttekre. 182. S Dicse'rtessék Allah, a Mindensegek Ura!

3S. :'.. ... ' (Nfekkai

S z u r a

S a d kinyilatkoztatás)

A Mindenható e's Könyörületes Allah nevében

1. Sad. Az emldceze'sre m^ltó Korán á l t a l . •,-iZ' Mi több, azok kik tagadnak hiúságban, s hit sze­ gesben varrnak. 3. Hány nemzedéket pusztitánk el Mi őelottük, s ck :" szo'litanak midőn nrenekvesre mar késő!
.
f

tf

i

f

, 4 . S csodaIkozanak, hegy eljőve hozzájuk kozuluk a figyelmez-

- 597 -

t e t ő , s mondák a h i t e t l ^ i d c : Ez egy. hazug rmgus. 5 . Megtev^-é < az isteneket Egy Istennek? Lám! Ez 5 furcsa dolcg. 6. Nekiindulának a törzsfők közülük (mcjndvan): Menjetek, s legyetek állhatatosak istreneiték­ hez! lima! Ez a dolcg akartatik t ö l e t d c . 7. M nemhallank i l y e t a kés&>bi feldcezetben. Ez nemmas, mint k t t a l á l á s . 8. (Csak) reá nyilatkozott-e* laeg az Hml^ezteto k ö - . sulüiyc? Mi tbbb, Sk k é t s i ^ í ^ vonjlik a z Én BnláceztetAnet. Mi tiSbb, b i z o t ^ Ik m ^ n&a i z l e l S c SKg a szenv£dést. 9* íeragy lÁlvk-Á a t e Urad, a IS^yszem^ a z Adoca-

íifí^c&o kegyelmének tárháza? 10. JBffatígy wék-e mindenhatósága a z ^ e k n d c , a földnek,

s mi a k e t t ő közt? Hát loásszák msg azt köt ál l e l ! 11. Vefiztes hadcdc a kl&nok tBík amott. 12.-flazi:S v o l t oel5ttt3c Noe n ^ ^ , s Aad^, s a Fáraó (szilárdan) m é t e l y e d é i t , 13- S Thanud ( t ö r z s e ) . Lót népe, s az erdő lakói*': Ezek klánok v o l t a k . 14. Hanem mind csupán meghazudtolá a küldötteket, s beigazolódott (az En) bCmt'etésem, IS* S nem várnak azck, csak *Midián

- 598 -

egyetlan k i á l t a á t , s n i n c s a f ö l ö t t abb<5l ( t ö b b ) . 16. S mcHiáik: Urunk! S i e t t e s d nékünk sorsunkat a z Elszc&nolas Napja e l ő t t . 17. L e ^ á l l h a t a t o s a r r a mit mondanak, s emlékezz meg a Mi s z o l g a l m i k r ó l , D á v i d r ó l , a n a g y t e k i n ­ t é l y ű r ő l . Lam! O bűnbánó v o l t (Urához).

18., Íme! Mi a l á r e n d e l e n k a hegyeket, hogy d i c s e ' r t e s sék (az Ur) w e ' l e e s t e , s n a p k e l e t k o r . 19. S a nadarak ö s s z e t e r e l t e t t e k . Minden ö i o z z á i ranyult. 20. S Mi megszilarditeuik az © . k i r á l y s á g á t , s megadank ndci a b o l c s e s s ^ e t e's a meggyőző s z ó l a mácat. '

2 1 . S eljove-e'hozzaci h i r e a perlekedácndc? ^fid&i 5c megmásszak a k i r á l y i terem f a l á t , 22. Midai rátoreíiek Dávidra, s a z m ^ r e t t e n t t<?luk. Mondák: He f e ' l j ! Mi vagyunk a k é t p e r l e k e d ő , egyikünk a másikának megrontója. Hat i t é l j k ö ­ zöttünk a z i g a z z a l , s ne légy i g a z s á g t a l a n , s vezess minket a h e l y e s ösveoyre. 2 3 . Lam! Ez a z en fivérem, onáci k i l e n c v e n k i l e n c j e r ­ k é j e , s ennélcem egy j e r k ó n , s monda: 3izd a z t reám, s meggyó'zÖtt engem a beszédben. 24. I^fondá (Dávid): ivlert bizcaiy o bűnbe v i v é téged a t e j e t k e d olkere'se'vel a z ó^ j e r k é i h e z , s lam!

- 599 s

Sok f e l e b a r á t igyekszik egyraás e l l e n , kivéve kik h i s z ­ nek, j c k a t cselekesznek, (hanern ezek) kevesen v a n ­ raegkisertenk térdre ot,

nak. S rnegsejtette D^vid, hegy Mi

hát ó a z Ura bunbocsanataert e s e d e z e t t , b o r u l t e's bűnbánatot fogadott.

25. Hat Mi raegbocsájtank n á í i e z t , s ime! (Sidci nálunk b e j á r a s a van, s szép a v e g . 25. (S raoidva v o l t n é k i ) : 0 , Dávid! Irne! Eíi megtevenk téged h e l y t a r t c í i a k a f ö l d a i , hat i t e l j az eniíerek közt az i g a z z a l , s ne kövesd a v a g y a t , mert a z e l t e v e l y i t téged A l l a h u t j a ' r o l . Lam! Kik e l t é v e l y e d ­ n i e Allah ú t j á r ó l , hát nekik a szörnyű szenvedés, m i á l t a l e l f e l e d á c az Elszarnola's N a p j á t . 27. S nem tererntenk Mi meg az e g e t , a f ö l d e t , s mi a k e t t ő közt h a s z t a l a n u l . Ez ve'lese azoknal<, k i k h i t e t l e n d c . ííat j a j a z d a i a k , k i k tagadnak a P o ­ kol t üzen! 28. Avagy ugy tegyunk-e Mi azdckal kik h i s z n d c , jókat

cselekednek, a k a r a inegrontokkal a földen, avagy " ugy tegyunk-e az orizkedókkel al<ár a rosszlelkőelckel ? 29. (Ez h a t ) az Ira's, iriit Ki néked lebocsájta'nI< a ' l d o t t a n , hegy merengjenek el .'innak k i n y i l a t k o z a s a i a , s hegy emlkezzenek

.

- 6oo -

a fi-segertes o r b e r e i . 30. S Mi megajtíndékozank Dávidot Salamcrinal. Gyönyörűséges szolgálo'l t á n ! O bűnbánattal v o l t (Allahhoz) f o r d u l ó . 3 1 . Uidaci f e l k í n á l t a t tak néki alkonyatkor a könnyujarasu paripák, 32. S mcxida': En jobban s z e r e t t e m (valaha) a jck e'lvezetet a i ürar.Tra v a l ó nKgemlékezésnél.mignek azok letúúntek a l e p e l mögé. 3 3 . iVajd ncxidá): Hozzátok azokat v i s s z a nácem, majd nékik e s e t t j s ( k a r d j a v a i ) végigvágott (azdc) s z a r a i n , s nyakain. 34. S bizony mi megkise'rtenk Salamont, s odavetenlc a z o száce're egy ( p u s z t a ) t e s t e t . í^iajd o bűnbánatot fogadott. •

35. Monda': Uram! Bocsajts meg nácein, s ajándékozz nékem olyan t e l j h a t a l r t u s a g o t , milyet senki n e m b i r h a t áiutanam. Íme! Te vagy a z Ajcind^ozo. 36. S Mi alárendeleáik <5iáci a s z e l e t , mi a z o p a r a n c s o l a s a s z e r i n t fut engedelmesen,bármerre s z á n j a . 37. S a Satandcat mindet rai e p i t s lemerül, 3 8 . 3 a t ö b b i e k e t , mik laiiicra f ú z o t t d c , 3 9 . 0-fandvan): Ez hát a Mi adcmanyunk, s fogadd e l , vagy tagadd meg szamvet e's n é l k ü l . Ao. 5 lam! Neki Mihozzánk a b e j á r a s a , s szép a veg. "41- S emlitsd meg (O, fájhamrrad) a Mi szolgalÓTkat J o b o t , midc«i s z o l i t a az o Urat: Lam! I^egérintett engem

6ol

a Sáteúi a vészedéi ermel, s s z e n v e d e s s é l . A2. (S mondva v o l t n é k i ) : Rohanj lábaidon- Ez (a p a t a k ) hus fűrdo e's szcxnjat c s i l l a p i t ó . A3. S Mi megajandekozank ot háza n é p é v e l , s ővelük olyanokat mint olí, kegyel énképpen Tolunk, s emlékeztetőül a m ^ é r t e ' s enbereinek. AA. 5 (inondva v o l t n e k i ) : Végy kezedbe egy a g a t , majd sújts

l e v e l e , s n e légy eskuszego. Larr.! Mi á l l h a t a t o s n a k t a l á l a n k ó t . Gyönyörűséges szolgálo'j t a l v o l t (Urához) forduló'. A5. S e m l i t s d meg a Mi s z o l g á l ó i n k a t Aorahániot, Izsái^ot e's Jakabot, a z a d o t t s á g o k , s a irteglátas errbereit. AD. Lam! í-'.i megtisztánk o^cet t e l j e s t i s z t a s á g g a l , a ( T ú l ­ v i l á g i ) o t t h o n r a emlelceztetesul. A7. Lüun! Uc i.íinálunk bizony k i v á l a s z t o t t a k , a legjobbak. A8. S e m l i t s d Rieg Izna'elt, E l i s h á t e's D h u ' 1 - K i f l - t . S mindnyájan a legjobbak közül v a l c k . A9. Ez h á t a z emlé.keztet<5. S larnl Az óriziced5<nek sze'p a v e g . 50. Az Edén k e r t j e i n e k kapui szairukra n y i t v a á l l n a k , 5 1 . ivíelyben S< hajladoznak, s s z ó l í t a n a k o t t a sck gyümölcs­ re, s i t a l r a . 52. S v e l í k vannak a b á j o s t e k i n t e t ű k i s e ' r ^ c . Inie! 0 bunba'nat-

- 5o2 -

53. Ez hát mi ndktek i g e r t e t i k a z El szarriolas Napjára. S-C. Irne! Ez híít a Mi gonüoskcxiasunk, minek n i n c s e l e n y e s z e s e . 55. Ez hát (a j á c n a k ) . S la'm! A zsarnokoknak szörríyü a v é g . 56. A Pokol a z , miben p e r z s e l á l n e k , s nyomorúságos a s z á l l á s . 57. Ez h á t , s i z l c l j á c rneg a z t mi fortyogó, s mi j é g h i d e g . 58. S tovaubi (kinza's) a párok megalkotsfsa! 59. Ez hát a v e l e t e k száguldozó s e r e g . (í-iondak azoknak kik a Pokolra kcrűltel<): Nincs üdvözlés n á c t e k . Lam! tic a Pokol tú'zeíi p e r z s e l ó d n e k . 60. í-.ícndcCí: i'i t ö b b , t i ( e l t e v e l y i t ^ ) ,hát n i n c s üdvözlés ...'ktck. Ti k e s z i t ^ t e k ezt nticünk (a t i eltevelyite's-

te:<kel), s (most) nycrrorusa'gos a z á l l a p o t . 6 1 . Mcndalc: Urunl<! i'Kki ezt k é s z í t e t t e e l ö neKiínlc, hat g y a r a p i t s d 6't k é t s z e r e s szenvedesse! a Pokol t u z e n . 62. 5 mondák: Mi van velünk, hogy nem latunlc azon f e r i a k k ö z ü l , k i k e t mi gcnosztevőnek vevenk szarba? 6 3 . Vevenk-e mi Scet nevetség t á r g y á u l , avagy l e t e v e d t - e róluk a t e k i n t e t ? Gí. Imc! Ez hat az i g a z : Civakodik a Pdcol tüzének népe. 65- Mondd (0, MuharrTrad): Hanem er^ (csupán) figyelmeztető

vagyok, s n i n c s (n-as) I s t e n , csak A l l a h , az E g y e t l e n , a Korlat Lm, t ' i . Ura :\z eqcknck, a iűlcn;.:k, s mi a k e t t ő k ö z t , a Wagy••:rT;,.i/. r J n c z o .

- 6o3 -

6 7 . ívjondd: Ezek a hatalmas h i f e k . 6 8 . Ti e w e l sza:d3e helyezkedtek! 69- Non v o l t tudásán nácem a Legfel se? FŐcrol, ir.idcxi azcác összevitatkozanak, 7 0 . S reám s u g a l I t a t o t t , hogy csupa'n en vagyck a n y i l ­ vánvaló' figyelmezteti?. 7 1 . Mídéh íTűnda'Urad a z angyaldcnalc: Lám! En í/íegtereintoje vagydc a halandó (eríbemek) . agyagból,

72. S midcxi En elrendezén a z t , hat b e l e l e h e l l á c a z En Lelkerrból, hat ereszi<edJetek l e n&'A leborulván. 7 3 . Kat leborulanak minden angyal de mindösszesen, 74. Kivt^e I b l i s z t , k i dölyfösködó'tt, s a h i t e t lenele k ö ­ zül vol t . 7 5 . Vanda (az U r ) : CÍ, I b l i s z ! Mi g á t o l te^ed abban, hogy l e ­ b o r u l j annak, mit txi a ket kezermel teremtettem? DolyfoskŐdsz, avagy fennhéjázol? 76. ifondá: En jobb vagyok n á l a . Te engem tűzből t e r e m t e l meg, s ot agyagból teremted. 7 7 . í»Sondá (az U r ) : liát nienj innen, s irr^! K i v e t e t t vagy, 7 8 . S lián! Recíd a z En átkom az í t é l e t N'apjaig. 7 9 . lAx\da: Uram! Adj nácem haladékot a Wapig, midai masztatnak.
t ' I

feltá­

2>Q. Kixidá (az U r ) : íme! Te a v i s s z a t a r t o t t a k közt vagy 8 1 . A k i j e l ö l t i d ^ Kapjaig.

- 6o4 -

82. Mond^: 3izcs:iy a Te erociáel fogom c s á b í t a n i S<et mind­ nyájat, 83. Kivéve kczüluk a Te odaadó' s z o l g á l ó i d a t . 8^. í/ísidá (az Ú r ) : Az i g a z , s az igazat riondofn, 65. Hogy megtöltőn En a Poklot v e l e d , s a z z a l k i téged .. _ .... , , /. , , , 86. l.ícndd (Ő, r-uhairiTad): ilem kérek en t ő l e t e k ezért s é g e t , s en nem s z í n l e l e k . '6'l. L'irf.''i-.y.c','j,vjri Cjp^y /vníekcztctó .'» fcrcrnfriXmyokrick, Z'^. S egy idő után t e megtudod anncik h i r e t . fizet­

39. A

S z u r a csapatok

(Mekkai k i n y i l a t k o z t a t á s ) A Mindenható es K.cáiyőrületes Allah neveben

'

>

/

t

i

1. Az I r a s k i n y i l a t k o z t a t á s a A l l a h t o l v a l ó , aki a MagyGzerú, a BÖlcs. 2. Íme! Vx lebocsájtánk neked ( 0 . Miharrmad) az I r a s t az I g a z z a l , hát szolgaid A l l a h o t , a h i t v a l l á s t Őneki • szcpl5tclenne tevén. 3 . Allahe csupán a s z e p l ő t e l e n h i t v a l l á s . S azck, kik Rajta kivúl vesznek ol talrrazckat, (mondjak):

.

- 6o5 -

Nem szolgaijuk &cet, csak azért, hogy közelebb vigyenek bennimket Allahhoz, líne! Allah i t e l köztük abban, miben őc kíilóhböznek. Larn! Allah nera vezeti a z t , ki hazug, tagadó. 4. Ha Allah (Nkgahoz) akarna venni egy gyenndcet, hát azt választaná ki az 0 teremtményéből, k i t U akar. Légyen Dicső! O Allah az Egyetlen, a Korlátlan.

Ö

l

«r

ni^teremte az egeket, s a földet az igazzal. O f e l ­ v á l t a t j a e'jjelre a nappalt, s felváltatja nappalra az e'jjelt, s alárendeli a napot, a holdat, s nándegyik a megjelölt sorsot futja. Hat nem O a Nagyszerű, az £ 1 nezo? 6. O megteremtett titdcet egyetlen lélekből, najd megtéve abból annak párját, s 6 lébocsájta néktdc jcíszagbál

a nyolc p á r t . 0 tittícet anyáitok hasaiban teremt rmg, terente'st teremtés után, a háromszoros s ö t é t s ^ b e n . • Ez hat Allah, a t i Uratok. Ové a Teljhatalmusag. Nincs (más) Istai,.csak (5. Kát hegy fordulhattok el? 7- Ha tagadtok, hát Allah Független tftletek, s nera eleg^ szolgálóinak tagadásával. S ha

-6o6 -

hálát adtck, hat C megelégszik abban véletdc. S nem viselheti a teherrel megrakott was t e r h e t . Vájd Uratok­ hoz vezet visszautatok, s O k i h i r d e t i ndctdc a z t , mit t e t t e t d c . íme! O Tudója a kébeldc (rejtekendc). 8. S ha az crrbert megérinti az a r t a s , hat az o Urához fdiászkodik, burűianatot fogadván Cnóci. S ha O megad­ ja neki a kegyelmet Tóle, hát az elfeledi raiert I s fdiásidcodott azelőtt GtiozzÁ, s űi^teszi Allahnak a vete*lytársakat,hpgy letévelyitsen az O ú t j á r ó l . ííondd

(0, NSűhannad): Élvezd tagadásodat keve'ssé. Ime! Te a Pckol tüzének kwetoi VÖzt vé.gy. 9. S a z , k i é j j e l éberen á h í t a t o t gyai:orol leborulva és á l l v a , figyelraAen t a r t j a a Túlvilágot, s reméli Ura kegyelme't í olyan-e', mint ki h i t e t l e n ) ? ÚSondd (O, Ivühairnad): Egyénioek-e azdk., kik tudnak azokkal, kik nem ttdnak? Hanem (csupán) a t a g é r t e s eiiberei emlé­ keznek . 10. Í43ndd: 0 , tn szolgálóim, kik hisznek! Tartsátok számon Uratokat. Azcknak, kik jókat t e t t d c ezen a v i l á ­ gon, hát jo' ( j a r ) , s Allah földje te^as. Hanem vissza­ f i z e t t e t i k az*állhatatosaknak az o beríik szanvetes n é l ­ kül. 11. niondd (O, ?.4ihannBd): Lam! En (arra) parancsoltattam, hegy Allahot szolgáljam, s z ^ l 5t el enne' teve

6o7

Őnáci a h i t v a l l á s t . 12. 5 ( a r r a ) p a r a n c s o l t a t t a m , hogy legyek e i s o a raizulmanok közt 1 3 . í.kxidd: Lami Ha nem engedelmeskedem Uraimak, félnem k e l l a h a t a l n a s í-iap szenvedését. H . Mondd: En Allahot s z o l g a i o n s z e p l ő t e l e n n é t e v e Ondci hitvallasorrat. 15. Hat s z o l g á l j a t o k mit akartok Rajta k l v u l • l.Sondd: H.anem a v e s z t e s e k azok, k i k s a j á t l e l k ű k e t , s há2xik népet v e s z e j t i k el a Feltárradas Napján. Hanem ez ( a z t á n ) a nyilvánvaló veszteség. 16. Szaraikra felűlréíl a z a m y á c t e t á t u z b o l , s a l u l r ó l a z á m y e k t e t o ( t u z b o l ) . Emezzel f e l e m l i t i neg Allcih a z ó s z o l g á l ó i t . O, szolgálóim! T a r t s a t d c hát száríion. 17. S azok, k i k felrevagjalc a hcumis i s t e n s e g d c e t , azdk s z o l g á l a t a t es búnba'nattal fordulnak Allahhoz, hat nekik a h i r d e t e ' s . Hat h i r d e s s (O, íiihannad) s z o l g á loiimak, 18. Akik meghallják a s z ó t , s k ö v e t i k l e g s z e b b i k e t . Ezek hát azok, k i k e t Allah vezet , - s ezdc ők a m ^ e r t e s e r b e r e i , 19- S a z , k i r e beigazolódott a szenvedés szava (kaphat-é s e g i t s e g e t ) , s t e (0, lAihannad) meg tudod-é menteni a z t , k i a Pckol tuzen? 2o. Hanana azdc, k i k szamcsi t a r t jak Urukat, hat nekik a termek, mi f ö l ö t t termek, niik (nekik) e p i t t c t t d c ,

x Az e l s ő , k i rr-eoDekei Qoenne

- 6o8 -

s eindc a l a t t a folyék futnak. Ez Allah ígérete, s Allah nen téveszti el igeretet. 21. Nem látcxi-e', hegy Allah lebocsájta az ^ b o l a v i z e t , s b e t ö l t i véle a patakokat a foldon, najd kihozatik á l ­ t a l a a külőhbözó' szinu vetemény? ?»ájd (azdc) kiszá­ radnak, s la'tod öcet m^sárgulni, raajd 0 m^teszi azckat csepuhtí< ^ . Ims! Ebben hat az eriilácezteto a rregertes erbercriek. 22. S az, kinek kebelét Allah k i t á r t a az Iszlcumak, s S kö­ v e t i a világosságot V^ától^Jolyan-é, nrint ki h i t e t l e n ) ? Ha't jaj (azdínak, kikndc) sziv.í|!Sinegkenenyedett az Allahra valcí megemlácezéssel szermen. Szei< nyilvánvaló eltévelyedésben vannak. 23. Allah nyilvánitá ki a legszebb mondást, a következetes í r á s t , (hol a jótettek viszonzása) párba a l l i t o t t (a gonoszság büntetésével), anütSl sikamlóssá lesz azdc boré, kik félik Unikat, najd m^lágyul az óboruk es sziví5< Allah megérni k e z e s é r e . Ez hat Allah 'Jtnutatása. Allah azt vezeti á l t a l a , k i t 0 akar. S az, k i t Allah e l t e v e l y i t , hat nincs ntáci útmutató. 2A. S az, ki őrizi arcát a szenvedés szörnyűségétől a Feltámadás Napján (olyan-e, mint ki jókat cseltí:szik)? - iT:c3iQva lesz a bűnösöknek: Izlcljetdí n ^ a z t , r.iit elnyertetek.

X Üres pelyvnlevelek, amiből a termes nar kiesett

. - 6o9 -

.

25- Hazugok v o l t a k azok, k i k <5el(!(ttük, hat eljőve h o z ­ zájuk a szenvedés, midón í k nem erzékí'iék. 26. S Alloh m e g i z l e l t e t é velük az iszonyatot az e v i ­ l á g i é l e t b e n , hanem a T ú l v i l á g szenvedése bizcny nagyobb, ha ok tudnák! 27. S bizony felvetünk az etrbereknek ebben a Koránban minden példabeli, hátha tán einlk^znek. 28. Az Arab Korán, mi tekervt-nye-< n é l k ü l i , hátha tan őrizkednek. 29. Allah f e l v e t i a p é l d á t : A f é r f i ú , k i v e l a t á r s a k civakodanak, 's a fe'rfiú, k i egy fe'rfiúhoz Egyenl6ek-c ők? Dicsőség legyen Allahinak! tartozik.

Mi több, legtöbbjül< nem t u d j a . 30. Imc! Ti meghaltok, s lájn! Oic meghalnak. 3 1 . Majd lam! Ti a Fel tinadás Napján Uratoknál fogtok é r v e l n i . 32. S k i bűnösebb a n n á l , mint k i hazug szót szól A l l a h r a , s meghazudtolja az i g a z a t , midŐn a z e l j ő v e hozzá? llat nem a Pokol-é a h i t e t l c n d < s z á l l á s a ? 33. S ki elhozza az i g a z a t , s h i s z i i s a z t , hát ezek ck az 6rizked6k.

- olo -

34. Övek a z , niit 5c akarnak Uruknál. Ez hat j u t a l n B a j ó t ^ t Idkeknek. 3 5 . Kat engedje el róluk Allah a rosszakat mit t e t t e k , s adja m ^ ndcik bérüket a l ^ s z e b b e ' r t mit t e t t e k . ?A. Hat nem vedelmezi-e még Allah az O s z o l g á l ó j á t ? S amazok mcgfélemlitendc téged a z o k k a l , mik Rajta k i v u l i d c . S k i t Allah e l t w e l y i t , ha't n i n c s számara l í t n u t a t o . 37. S k i t Allah v e z e t , hat n i n c s szamara e l t ^ v e l y i t ^ . liat ner/: A l l a h - e ' a Mpj^TX-nt, n?. HJ^f'^'f^^H y**'/^?

3 8 . S ha megkerde-ed 5<et: Ki t e r e m e t e t t e az egeket, s a ; f ö l d e t ? Bizony mondjak: A l l a h ! Ivíondd: Latta'tck-e a z o k a t , kikhez fohászkodtok Allahon k i v u l ? S ha Allah a'rta'st akar ndcem, hát ^ l e v e s z i k - e az 0 a r t a s a t , s

ha O kegyelmet a k a r nékem, ha't amazdc v i s s z a f c g ó i - e a z 0 kegyelnriende? Mondd: Allah az cn mindenem, s Rea hagyatkoznak a Benne b i z o k . 39. Ivíondd: O, nep! Cselekedjet.de l e h e t 6 ' s ^ t d < s z e r i n t . íme! Eh ( i s igy) teszd<. S majd megtudjatok Lo. Kihez j o el a szenvedés mi megalázza o t , s kinek j u t a maradandó gyötrelem.

::':•• ^

- 611

• . •

4I» Jnie! í.ü lebocsa'jtanlc reád (0, ÍAihamrao) az I r a s t a z "^ 'eni)ereknek az i g a z z a l . S ki j o l v e z e t e t t , hat az ^ ;^ (saja't) l e l k e java'ra ( s z o l g a i ) , s k i I hát az e l l e n t é v e l y e d i k . ^ viselő. 42. Allah fcgadja be a leiekeket azd< h a l á l a k o r , s a ( l e l k e t ) mely nem hal meg alvásában. S 0 megragadja (azt a l e l k e t ) , rráre e l r e n d e l t e a h a l a l t , s e l k ü l d e t i k a többi egy k i j e l ö l t i d ő r e . Lam! Ebben eltévelyedett,

S t e nem vagy reájuk gondot

hat a bizcaiysagck a nefmek, kik gcíidolkodnak. 43. Avagy vesznel;-e Allahon kivul közbenjárót? Mcxidd: Meg akkor i s , ha nincsen nekik semmi b í r á s u k , n i n c s fel fogasuk? 44* f/ícHidd: Allahe az összes közbenjárás. Ove az egdc s a föld Teljhatalrmsaga, majd Qiozzá t e r i t t e t t e k meg. 45. S mi dcHi egyedül Allah eml i t t é t i k meg, hat meg; iszCTiyodik szive azoknak, kik nem h i s z i k a T u l v i l a \ g o t . S midóó azdc e m l í t t e t n e k meg, kik Rajta k í v ü l i e k , • hat lam! Ck örvendeznek. 4 6 i J & n d d : d, Allcih! Az egdc s a fold E l i n d í t ó j a ! ;^Judoja a L a t h a t a t l a n n a k , s a Lathatcbak! Te fogsz i t e l n i a Te szolgálóid kÖzt abban, miben kulöibó'ztek.

- 612 -

47. S ha mindaz mi a földön a2o!<e lenne kik bűnbe e s t e k , s megannyi a v v a l , hogy megváltsak iragukat á l t a l a a szenvedés szörnyűségétől a Feltámadás Napján, hat (akkor) k i t ű n n e ne'kik A l l a í u ó l , mit nem i s t a r t o t t a k szamcn. 4 8 . S kitűnnek nékik a rosszak miket e l n y e r t e k , s k ö r ü l ­ ö l e l i ^ct a z , mit megcsúfoltak,

49. S miden megérinti az eritert az á r t a ' s , o Hozzánk f o hászkcdik, majd hn Mi megadjuk neki u kegyet Tolunk, mondja; Hanem az a tudás e r e j é v e l a d a t o t t meg nekem. Mi több, az egy k i s e r t e s , hanem l e g t w b j í i k nem. t u d j a . 5 0 . Bizony azok, kik o'elottük a z t mondák, hogy nem s e g í ­ t e t t r a j t u k a z , mit e l n y e r t e k , 5 1 . Hanem a rosszak, miket e l n y e r t e k l e s ú j t a n a k reájuk.

S azokra ( i s ) ezek kozul k i k bűnbe e s t e k l e fognak s ú j t a n i azon rosszak, miket e l n y e r t e k , s de nem t é r ­ hetnek k i . 52. Avagy nan tudjálí-e, hogy Allah annak t a r j a k i a gondoskodást, k i n d ; O a k a r j a , s annak meri szuken

(kinek ö a k a r j a ) ? Lam! Ezekbíin hat a bizonyságok a népnek, kik hisznek. 53. Ivfcndd: 0 , En szolgálóim, kik migukat e l t é k o z o l t á k !

-613 -

Ne hagyjatdc fel Allah kegyelmével. lr.ie! Allah megboc s á j t j a a ve'tkeket mindaha'nyat. Íme! U a í.íegbocsajtó, a Könyörületes. 54. S forxiuljatck bűnbánattal Uratokhoz, s b e k é l j e t e k meg (íbenne meg m i e l ő t t e l j o hozzatok a szenvedés, maid nem p a r t fcgol t a t t o k . 55- § kcvesse'tek a legjobbat mi l e b o c s a j t á t o t t néktek Ura­ t o k t ó l , m ^ mielőtt e l j o hozzatdc v á r a t l a n u l a s z e n ­

v e d é s , s t i nem i s é r z é k e l i t e k . 56. Es mondja a l e l d c : Ó, a z én szcínorusagom, m i á l t a l seninibe vevem A l l a h o t , s bizony a gúnyolodtík közül voltam! ' *•

57. Avagy mondja: S ha Allah vezetett'~^orna engem, hat b i z c n y a z őrizkedók közt l e t t e m v o l n a . 58. Avagy mondja miden meglátja a szenvede'st: 0 , ha csak egy (m^sik) lehetoseg-em ( i s ) l e h e t n e , hat a j o t e t lelkek kÖzt lennék. 59. (Hanon a v á l a s z ez l e s z ) : Mi több, bizcxiy eljovenek hozzctd az cn k i n y i l a t k o z t a t á s a i m , s t e meghazudtolád a z d c a t , d ö l y f o s k ö d t é l , s a h i t e t l e n e k közt v o l t a i . 60. S a Feltarradas Napján t e meglátod (O, Mihammd) azokat kik hazug szát s z ó l t a k A l l a h r a , s azok a r c a m ^ f e k e t e d e t t . Hat nem a Pdcol-e s z á l l á s a a f ennhej azdcnak? 6 1 . S megmendcití A l l a h ' a z o k a t

- 6U -

kik orizkedtde erdemeik á l t a l . S ókét rvem é r i n t i a rossz, s fk nem bankcxinak. 62. Allah minden dolgok Terant^'je, s 0 a mindenekre Gon­ doskodó*. 63. & a l a az egdc s a föld kulcsai. S azok, kik irogtagadak Allah kinyilatkozasait, hat 5c azok a vesztesek. o^.Kfcndd (0, í/iihanrad): Haít ma'st, mint Allaűiot rendeltdc-e' el nékem, hogy szolgáljak? O, t i tudatlanok! 65. S bizony sugalItatott'rccfd, s azokra kik előtted, (ntíndvan): Ha tcfrsakat á l l i t a s z (Allahnak), bizony rom­ ba dol cseldcedeted, s a Vesztesek közt leszel. 66. IM több, Allahot szolgaljátdc, s legyetek a hala­ adok közt! 67. S őc nem ugy t i s z t e l d c Allahot, ahogy az 0 tisztelete— ndc k i j á r . 5 az ege'sz fold az O (egy) narkolasa (által ve'tetik) a Feltaraadás Napján, s az egek az O jobbja á l t a l göngyölittétnek f e l . Legyen Dicső ús Aügasságos azok folőtt, mikkel (Ot) t a r s i t j a k . 68. S ro^ fúvat t á t i k a harsona, s elalél mindenki az ege­ ken, s a foldcii, kivéve k i t 7\llah (nem) akar. >.lajd belefuvattátik m ^ ^ y s z e r , s lam! varvan! 6S. S rávirrad a földre Urának világossága. állva maradnak,

- 615 -

s l e h e l y e z t e t i k a Köny\'. £lAiozatnak a p r ó f é t á k e's tanuk, s í t é l t e t i k közöltük a z igaz2:al, s ck non kárhoztatnak e l . 70. S minden leieknek m e g f i z e t t e t i k az mit t e t t . S O a Legjobb Tudója annak, mit t e t t d e . 7 1 . S a z c k , kik tagadanak, a Pokolba v e z e t t e t n e k csajjat o s t u l , mignem eljavendc ahhoz, s k i n y i t t a t n a k a n nak k a p u i . S mcndak nekik annak 5 r e i : Nem j Ö t t e k - e el hozzatok a k ü l d o t t d c k ö z ü l e t d c , s olva.stak nektek Uratok kinyilatkozc[sait-, s figyelmeztetlek titeket ' -

ezen Napotok t a l á l k o z ó j á r a ? Mondák: Valóban. Hanem beigazolódik a szenvedés szava a h i t e t l e n e k e n . 72. f4cndva(van n e k i k ) : TÓrjetdc be a Pdcol kapuin, melyben t i örökkévalók vagytok. S nyomorúság v é g e z e t e a dőlyfosokndk. 7 3 . S a z d c , kik szamcxi t a r t o k Urukat, a Mennyekbe v e z e t t e t n e k c s a p a t o s t u l , mignem eljővendc ahhoz, s k i n y i t t a t n a k annak k a p u i . S mcxidalc nekik annak ó^rei: Bdcessc^ reátok! Ti üdvösek vagytok, hát t e r j e t d c be i d e orckkevalcidcent. 74. S mondalc: Dicsőség legj-ea Allahnak, Aki i g a z r a v i t t e nekünk az ó i g e r c t e t , s a fold orcíc^be l í ^ t e t e t i bennünket, elidőzvén a Ifcnnyekbcn amennyit csak akarunk!

-616-

S gji'önyörus^ b é r e a nunldLlkodáknak.

75. S íitod ió, Liihanrnad) a z angyalokat tolongani a
Tránus k ö r ű i , zengvm a z ő Uruk D i c s f i s ^ é t . S e l ­ r e n d e l t e t i k kőztük a z i g a z . S ma\dva v a n : D i c s 5 s ^ legyen Allahnak, a ínindens^dc urának!

4o.

S z u r a

A h i V 5 (Kjdkkai k i n y i l a t k o z t a t á s ) A Mindanhat(S é s Könyörületes A l l a h nevében

1 . Ha. Mim. 2 . Az I r a s k i n y i l a t k o z t a t á s a A l l a h t ó l v^l(^, a Kagyszer ű t ^ l , a Mindent t u d ó t ó l . 3 . A v é t e k Megbocsáitdja, a bűnbánat Fogadója, a Szigorú b ü n t e t ő , a B&cezű. Nincs (más) í s i e n , csak 0 , s Hozzá vezet a v é g z e t . 4- Nem s z á l l n a k v i t á b a Allah k i n y i l a t k o z á s a i v a l , csak azok, k i k tagadnak, hat n e csábitscai téged hamrad) a z o (szerencséjük) f o r d u l a t a a földOTi. 5 . Hazug v o l t (fJelottiik Noé népe, nnjd óutanuk a k l á n o k .

- 617 -

s mindéi nanzetet az izgatta, hogyan vehetnek az o küldöttüket, s hamisan érveltek hogy megcáfolják á l t a l a az Igazat. Majd En veveán <3<et, s mily i s volt a beteljesülés! 6. S ekeppen vált igazra Urad szava azckon kik tagad­ tak; s ^ a Pokol tüzének gazdái. 7. Akikbirják-a Trónust, s azokat kik körülötte, hat zengik az o Uruk Dicsőséget, s hisznek Őbenne. Ck megbocsa'jtást ke'mek azoknak, kik hisznek, (mcndván): Urunk! Te magadban foglalsz mindent, a ke­

gyelmet, s á tudást, hát bqcsájt's meg azdcnak, kik búSibáűiatot fogadnak, s a Te utadat követik. Tartsd tólűk távol a Pokol szenvedése't. 8. Urunk! Vezesd be <Sket az Edén kertjeibe melyet nékik igdrte'l, s azdoiak kik jckat cselekednek atyáik, hitveseik, s sarjaik közül. Lcún! Te, igen Te vagy a Nagyszerű, a Bölcs. 9. Tartsd tőlük távol a rosszakat, s az kitSl Te távol tartod a rosszakat, annak ezen a Napcxi bizony Te megkegyelmezel. Ez hát a hatalmas győzelem. l o . Lám! Szóiitatnak azok, kik tagadnak: Bizony Allah borzadása nagyobb, mint tiiiagatdc borzadása.

• - 618 -

I.ii(£Sn t i hivattatck a h i t r e , t i megtagadátok. 11. Vjcndák: Urunk! Kétszer nulasztottál el minket, s ke'tszer k e l t e t t é l életre bamíinket. Hat mi beismeróik vétkeir&et. Van-é kiút? 12. (hkndva van n & i k ) : Ez hát náctek, miáltal midáh Allah i d ^ t e t e t t fel egymagában, t i megtagadatck, s midoD társak á l l i t a t t a k Náci, t i h i t tét de (azok a t ) . S ^ a Í t é l e t AUahe', Aki N^gassagos, Nagy. 13. JŐ 3UÍ,, Ki l á t t a t j a véletek az <5 bizoiyss^ait, s lebotr^ajtja nz egb5l a gondoskodást n é k t ^ . S nem emlács z i k , csak az, ki bűnbánattal fordul (Hozzá). 14. Rít JTohájszkodjatok Allahhoz, szeplőtelenné teve tiéki. a h i t v a l l á s t , mégha irtóznak i s a hitetlendc. 15- A Fdkozatck Legimgasabblka a Trdnüs uralása. Annak v e t i dda a Lelket az 6 parancsola'saWl, kindc 0 aJcarja szolgálói közül, hogy fi^elraeztessen a Találkozd-Napj ára. 15. A Mapra., jaadóiti ok elát&mdc, s nem marad rejtve belőlük semni Allah e l ö l . Kié hat ezei a Napon a Teljhatalmísag? Allahe, Aki az Egyetlen, a Korlátlan. 17. A Napon minden léleknek az fizettetik meg mit e l ­ nyert, s nincs bűnbe v i t e l ezen a Napon. Íme! Allah Gjtors Szanveto'. 18. S figyelmeztesd ás^et (O.Muhar.Trad) a közelgő Napról,

- 619 -

nád&n a szivdc a torkcjkbőui rekednek msg,

(s midai)

n i n c s a bűnösek szaiíára b a r á t , san közbenjifro k i (nácik) engedelmeskedne. 19- Ő tudja a széniek á r u l á s á t , s mit a kebelek r e j t e n e k . 20. S Allah e l r e n d e l i az iga'zat, míg azok, kik Rajta k i v ű l i h e z fohás2Ícodnak nem rendelnek el semmit. Lám! Allah a Meghal 1<5, a Látd. 2 1 . Avagy nem jcírtak-é a fÖldöi, s nem l a t a k - e ' m i i y v o l t b e t e l j e s ü l é s e azdcnak kik Őelottük? Amazdc szilárdabbak v o l t a k náluk erőben, s nycmdcban (mit hátrahagytak) a f"óidon. Hát vévé fcket Alléih ve'tkeik á l t a l , s nem v o l t n e k i k , k i Scet A l l a h t ó l megvédje. 22. Ez h á t , m i á l t a l elhozák nékik az ő k ü l d ö t t e i k a bizcnysagokat, s HÍ t a g a d t a k , hát vévé 3cet A l l a h . Lám! ö az Erős, a Szigorú Bimtetó'. 2 3 . S bizony Mi elküldénk Mózest a Mi k i n y i l a t k o z t a ­ tásainkkal, s nyilvánvaló hatalcnnal. 24. A Fáraóhoz, Hánanhoz, Korahhoz, s mondák: Hazug nágus! 25> S niidoi o elhoza ndcik a z igazat T(Slűnk, mondák: 01 j ét de l e azok f i a i t k i k v é l e h i s z n d c .

- 62o -

s vessetek k i a s s z o n y a i k a t . S a h i t e t l e n e k kelepce'je csupa'n e l t é v e l y e d é s . 26. S monda a F á r a ó : Hagyjatok nékem, hogy megöljem Ntozest; s hadd fohaszkodjcxi Urahoz. Íme! cn felek hegy (? m e g v á l t o z t a t j a h i t v a l l a s t d c a t , avagy hegy m e g j e ­ l e n i t i a r o n t á s t a földoa. 27. S monda Mózes: Íme! Én. menedéket keresek az en Uránban, s a t i Uratokban minden olyan fennhajazo e l ö l , k i nem h i s z i a z Elszámolás N a p j á t . 28. S vrcsnáa egy hiv<5 f e r f i u a Farao nemzetségéből, k i e l p a l a ' s t o l á a z o h i t e t : Megölitek-é a f é r f i ú t , mert

mondja: Az d i Uram A l l a h , s bizony elhoza o nektek a bizonyságokat Uratd<tól? S ha (5 hazug, ha't hazugsága legyen r a j t a , s ha i g a z , hát lesiíjt reátok néhány azok k c z ü l , mit nektek ige'r. lm.e! Allah nem v e z e t i a z t , k i teicozlo, hazug. 29. 0 , nép! T i e t e k a ma k i r á l y s á g a , mivel megjelentek a földön. De k i vesz minket pártfogásba AÍlah á i h e el'j'l, ha a z e l j á i hozzánk? Mcaida a F á r a ó : I.iit en meg­ l á t t a t o k v é l e t e k csupán a z , nfit én i s l a t c k , s én nem v e z e t l e k t i t e k e t , csa!< a t a n á c s o l t ú t o n . 3 0 . S monda ki h i s z : ó , nqp!

- 621 -

Leim! En fel t e l e k t i t e k e t , hegy a Napon ugy j á r t o k , mint a klanck. 3 1 . Mint No<í n e p ^ d c l é n y e i , Aade', Thaimde, s azcké

kik (Xitaíiuk. S Allah nem a k a r j a a szolgálok k a r h o zatát. 32. 0 , nep! En f é l t e l e k t i t e k e t az Összehivás Napján, 3 3 . A Napon, midőn t i h a t a t f o r d i t t o k s meg sem a l l t d c , s n i n c s nd<tek A l l a h t o l o r i z^tok. S a z , k i t Allah e l t e v e l y i t , hát nincsen nélci k i az u t a t mutassa. 34. S bizcxiy elhoza nektek József a z e l ő t t a bizonyságokat, s t i szüntelen kétségben v o l t a t o k a f e l ó l , m.it o e l ­ hozott néktek, mignem midai elrrula, mondátdc: Allah sosem fcg őutána k ü l d ö t t e t k ü l d e n i . Eke'ppen t e v e l y i t i el Allah a z t ki t é k o z l ó , s k i k é t e l y e k kÖzt hánydclik. 35. Azck, kik v i t á b a szállnak Allah k i n y i l a t k o z t a t á s a i v a l

a n é l k ü l , hegy e l j ő v e hozzájuk a hatalom, hat növekedik a borzadaS Allah szemeben, s azoknál k i k h i s z n e k . Ekeppen bélyegzi meg Allah minden d ö l y f ö s , h a t a l m a s kodö s z i v e t . 36. S mtxKiá a Farao': 0 , Hamatí! E p i t s nekon egy t o r n y o t , hegy tán elérjem az (egi) u t a k a t , 37. Az egdc ú t j a i t , s hogy f e l p i l l a n t s a k Mo'zes I s t e n e r e ,

- 622 -

mert bizony én őt hazugnak sejtem. S eképpen sz<?p i t t e t e t t meg a Fára($nak a z 8 t e t t é n e k szörnyű­ sége, s d) l e t ^ r i t t e t e t t a z i l t r á l . S nem l e t t a Fiira<^ k e l epcéj é b ő l , csak ronhalmaz. 38. S monda k i h i s z : ó , nép! Kövessetek engem! Én elvezetlek titeket a tanácsolt ú t r a . 39- O, nep! Lam! Az e v i l á g i é l e t (csupán nülandé) é l v e z e t , s lám! A T ú l v i l á g a t a r t ó s o t t h o n . 40. Ki r o s s z a t t e s z , hát nem f i z e t t e t i k meg csak aképp mi ahhoz h a s a n l á , s k i j ó t t e s z óű<ar f e ' r f i , a k á r n 5 , s 6 h i v á , h á t ezek betj^mdc a f.íenyorsz^gba, s gondoskodtatik róluk amott, szlurvetés n é l k ü l . 4 1 . S Ó , nep! Mi van velem, hogy h i v l a k t i t d c e t a menekvésre, s t i engan a P d t o l t ű z ő r e h i v t d c ? 42. Ti a r r a h i v t c k engem, hogy tagadjam meg A l l a h o t , s á l l i t s a k Néki olyan t á r s a k a t , mikról ndcem tudáson n i n c s e n , " l g én h i v l a k t i t d < e t a Nagyszerúhöz, a z ElnezSió'z. 4 3 . Semni k é t s é g , hogy mihez engem h i v t c k , h á t n i n c s a r r a szükség a v i l á g o n , s é m a Túlvilágon, hanem a mi v i s s z a ü t ü n k Allahhoz v e z e t , s bizony a<, a t & o z l d c a Pokol t ü z m e k g a z d á i . 44. S t i emlkí^zni fpgtck a r r a , mit mondok n e k t d c .

- 623 -

Én közlöm d o l g á r a t Allahnak, líne! Allah la'tja a szolgálókat. 45. S Allah távol t a r t á t ő l e a rosszakat mit ík annánykodának.mig a Fáraó falka j á t k ö r ü l ö l e l e a szömjna szen­ vedés. 46. A Pdcol tüze mire 5c k i vannak t^ve reggel es e s t e , s a Napon .midőn felemelkedik a z ó r a (mondva le'szen): Vezess^tdc a F á r a J f a l k á j á t a legiszonyi&b szenvedésre. 47. S mid<^ <Sc civakodahak a Pol<ol t ü z á i , h^t mondák a g y e n gác azoknak, kik fennhéjázok: Íme! Mi a t i k ö v e t e i ­

tek v o l t u n k , ha't meg szabadi t jdít d e - ^ rólunk egy reszet a Pokol tüzének? 48. Ivjondák azck, kik fennhejaz<S<: Lam! iv'i mind er.iitt vagyunk. Ldm! Bizony Allah i t e ' l t a szolgálák kö'zt. 49* S mcndák a z d c , kik a Pokol t ű z t í i , a Pokol ő r i z ő i ndc: Hivjatck Uratokat, hegy aigedjen el nekÜTk egy

napot a szenvedesból. 50. Mcsidák: Avagy nem jövének-^ el hozzátck a t i k ü l d ő t t e i tdc a bizonyságokkal? Mcxidák: Val<5ban. Wondák: Hat fdi^szkodjátok. eltévelyedés. 51. Lám! Mi bi zony p á r t j á t fogjuk a Mi k ü l d ö t t e i n k n e k , s azdcnak kik h i s z n e k , az e v i l á g i e'létben, s a Napon midSn a tanuk felenelkednelc. S a h i t e t l e n e k , fdiásza nem rrás, mint

624

52. A Napcín, midái n a n használ a b&5s5cnek mentegetócize'suk, s 6v^ nyűsége. 5 3 . S bizony Mi megadank í.fozesnek az Útmutatást, s Mi I z r a e l f i a i t az Í r á s ÖrŐke'be l é p t e t e n k , 54. Utrautata'skáit, s EmlÖceztetScánt a m ^ e ' r t e s enbereindc. 5 5 . S 1 ^ á l l h a t a t o s (d, Kiihammd). jJm! Allah Í g é r e ­ t e i g a z . S esedezz bunbocsánate'rt v é t k e d r e , s zeng­ j e d Urad Dics<5se^e't e s t e , s h a j n a l b a n . 56. Insl Azdc, k i k v i t á b a s z á l l n a k Allah k i n y i l a t k o z í a t á s a i v a l a n é l k ü l , hegy e l j ő v e hozzájuk a hatalom, hát a z átdk, s nékik a szálla's s z ö r ­

a z & kebeleikben csupán a k e v é l y s é g , s <ík annak e l nem ex&i. Hat k e r e s s menedácet Allahban. L ^ ! (3,igen M ^ h a l l J , a Latc/. 57. Bizony az egdc, s a föld megteremte'se nagycfcb, mint a z enfcerdc m^teremte'se, s hanem a legtöbb errber nen tudja. 58. S nem ^ y e n l o a v a k , s a l á t í í , s k i k h i s z n e k , jc5kat cselékedndc nem (egyenlők) a r o s s z t e v é k k e l . Keveset mit emláceztek! 59. Lam! Az Ora bizony eljövarid, senmi k ^ t s ^ hozzá, §._hcinetn a z enberdc többsége nem h i s z . 60. S mcmdá Uratok: 0 a

^t5^^^-

^1^

^Tnictek. íme! Azok, ^mek

^l^^^tJ^g#aíl

szebgg fbtt szeDDe V

-,, V-N. í >,<

lah, a Mindftis^l^rafc^ y.^ r -,^^
^

Llíiil,

1 1
c-4>ráftci5€^

h l tísiáéc x a , íaiw

Y

Ij

!j %&y |?cí*<»f°hásácodjam, kikhez t i fchászkodt* Allaho^j k^L^fels^-S^&i -«1 iwanek ho77>^"i a hiztxiysagdULIramtAU I rá

s nácen az parancsoltatott hegy megb'eke'l jek a Mindense'- p gek Urában.

%'^ •^^^~"'*^í^^L^t

- 626 -

67. O az. Ki megteremtett titeket a porbál, majd a csepph6l, majd az alvadókból, majd eló'hoz benneteket gyermekkent, majd (elrendeli) hogy ele'rje'tek t e l j é ­ teket, majd hogy öregek legyetek - s közületek k i ez előtt elmúlik - , s hogy elerje'tek a megjelölt id<S't, s hátha tan feleritek. 6&. 6 az. Ki e'letre kelt, s elmulaszt. S midőn e l r e n ­ deli a dolgot, s hanem hat mondja neki: Le'gy! S leszen. 69. Nem latcid-e azokat, kik civakoda'nak Allah k i n y i ­ latkoztatásaiban, hogyan fordultak el? 70. Azokat, kik meghazudtolok az Ircíst, s azt mivel Mi elküldtük küldötteinket. Hat meg fogják tudni, ?! Midőn a z orvek, s a láncok a nyakaikban. S Sk vonszoltatnak 72. A fortyog<$ vizben, majd a Pokol tüzére t a s z i t t a t nak. 73. Majd mondva van n^kik: Hol vannak azok, miket társakul állitottatok 74. Allahon kivül? Mondák: Elte'velyitettek bennünket, m i több, mi nem fohászkoda'nk azel6'tt seramihez. Ek^ppen tevelyiti el Allah a hitetleneket. 75. (S mondva lesz n^kik): Ez hát, miáltak örvendeztetek

- 627 -

a földon igaztalanul, s miáltal zsembesek voltatok. 76. TeTrjetek be hat a Pokol kapuin, miben ti mindőrökkö"n örökké. S nyomorúság szálláshelye a fennhe'jáziknak. 77. S l^gy állhatatos (O, Muhammad). íme! Allah Ige*rete igaz. S vajon Mi láttasuk-e veled reszet a n n a k , mit nekik ige'runk, vagy elmulasszunk-e t^ged? Hisz Hozzánk terittetnek meg! 78. S bizony Mi elküldenk a küldötteket eliStted, kÖzűlük kiről Mi meséltünk ne'ked, s kÖzülíík, klrol nem mese'lénk neked. S nem lehetett a küldöttnek, hogy elhozza a bizonysa'got, csak Allah engedelme'vei. S midőn e l ­ jőve Allah parancsolása^ ha't elrendeltetett az i g a z , s elveszenek amott a hasztalanok. 79. Allah a z , ^i megtéve' nektek a jószágokat, hogy közü­ lük mire üljetek, s közülük miből egyetek,

80. S számotokra benne a hasznok. S elegits^tek ki általa a szükse'get mi kebeletekben, s rajta, s a bárkán hordozzatok. 81. S Ö megláttatja veletek az ö bizonyságait. Hat. jnelyet tagadjátok meg Allah bizonysa'gaibél? 82. Hát nem j á r t a k - é a földön, s láttak mily volt beteljesülése azoknak kik őelÖttük?

- 628 -

Ók náluk többen voltak, s szilárdabbak erőben, s nyomokban (mit hátrahagytak) a főidőn. S nem segített rajtuk az mit elnyertek. S3. S midőn elhozák nékik az o küldötteik a bizonysa- gokat, hát örvendeztek annak mi náluk volt a tudásbál. S körülólele' <5^ket az, mit megcsúfoltak. 84. 3 midőn megla'ták a Mi nyomorunkat, mondák: Mi egyedül Allahot hisszük es megtagadjuk azokat, miket tarsakul állítottunk (One'ki). 85. S nem használt nekik hitük, midőn megiaták nyomorukat. (Ez) Allah törvénye, mi bizony kijelöltetett az .0 szolgalo'inak. S elvesznek amott a hitetlenek.

41.

S z u r a

R é s z l e t e z e t t e k " (Mekkai kinyilatkoztatás) A Mindenható ^s Könyörületes Allah neve'ben

1. Ha. Mim.

2. Kinyilatkoztata's a Míndenhatáto'l, a Könyörületestől.

- 629 -

3. Az I r a s , melynek re'szletezettek igéi, az Arab Korán, mi annak a népnek szánt, kik tudja'k 4. A hirdetést, a figyelmeztetést. S legtöbbjük szembe szegül, s ok meg sem halljak. 5. S mondák: A mi szivünk védve van attcíl, mihez te hivsz bennünket (O, Muhammad), s a mi füleinken a süketse'g, s köztünk es közted a lepel. Ha't csele­ kedj. La'm! Mi is cselekszünk. 6. Mondd (O, Muhammad): Hanem en (is csak) halandó vagyok, mint t i . Sugalltatott nekem, hogy Istenetek Egy Isten, hat legyetek egyenesek Fel^, s esedezze­ tek az 0 bunbocsánatafert. S jaj a balvdfnyimádóknak , 7. Akik nem adnak kötelez(5' alamizsnát, s kik a Túlvi­ lágot tagadják. 8. La'm! Kik hisznek, jókat cselekednek, hát n^kik az el nem mulo fizetse'g. 9. Mondd (O, Muhammad): Tagadjátok-e' ót. Ki megterem­ te' a földet ket nap a l a t t , s ti megteszitek Neki a v e ­ télytársakat? Ez hat a Mindenségek Ura. lo. 5 0 megtéve' azon a vonulatpkat kiemelkedővé', álda'st tett ra', s kimére' azon annak eltartó birása't ne'gy nap a l a t t , s •Eleimét enágy a kérőknek.

- 63o -

11. Majd elrendezkedett az ^gen, s az füstös, s monda annak e's a földnek: Jöjjetek engedelmesen, vagy i r toza'ssal. Monda'k: Engedelmesen jövünk. 12. Majd O elrendele azoknak a he't eget ket nap alatt, s minden e'gre sugalla az Ő parancsola'sat. S Mi feldiszite'nk a világ eget lámpásokkal, s (nyújtank) azt sérthetetlennek. Ez hat meVte'kbe ve'tele a Nagyszerűnek, a Mindenttudonak. ' 13. S ha ok szembe szegülnek, hat mondd: En villamcsapa'ssal figyelmeztetlek titeket, aka'r Thamud villámcsapása, 14. Midőn eljovenek hozza'juk küldötteik el<§ttük, s mö­ göttük, (mondva'n): Ne szolgálja'tok, csak Allahot! Monda'k: Ha a mi Urunk a k a r n á , hát lebocsájtaná az angyalokat. S la'm! Mi tagadjuk azt, mivel ti elküldettetek. 15. S hanem. A'a'd, hát 6'k dölyfösködtek a földön igaz­ talanul, s mondák: Ki szilárdabb nálunk eioben? Avagy nem látak-e', hogy Allah az, ki megteremte őket, s O szilárdabb náluk erőben? S ok a Mi k i nyilatkozásainkat megtagadák. 16. S Mi reájuk kűlde'nk a tömbolcí szelet a rideg n a ­ pokon, hogy megizleltessü'k ve'lük az evilági elet Acíd e's

- 631

-

gyalázatos szenvedését. S bizony a Túlvilág szenvede'se gyalázatosabb, s Sk nem lesznek pártfogoltak. 17. S hanem Thamud, h^t Mi vezete'nk cTt, s amazok jobban szeretek a vaksa'got az Útmutatásnál,

hát vévé őket a szenvedés megalázó villámcsa­ pása azáltal mit elnyertnek. 18. S Mi megmenekite'nk azokat, kik hittek, s őrizkedtek. 19. S a Napon Allah ellenségei ő'sszetereltetnek a Pokol táze'n s ők addig meneteltetnek, 20. Mig el nem jonek oda, s ellenük tanúskodik hallásuk, látásuk, s bÖrük, aszerint mit tettek. 21. S mondák bdrűknek; Mie'rt tanúskodtok ellenünk? Mondák: Allah birt szólásra bennünket, ( 0 ) , Aki mindent szólásra b i r . S ü az. Ki megteremtett titeket elá^szor, s Hozzá terittettek meg. 22. S nem rejtőzhettek hogy ellenetek, ne tanúskodna hallásotok, látástok, s bőrötök, hanem t i ugy ve'litek, hogy Allah sokat nem tud abból, mit tesztek. 23. S ez hat a ti sejtéstek, mit ti véltetek Uratokról, Ki

- 632 -

romokba döntött titeket, s reggelre ti a veszté­ sek közt voltatok. 24S ha ok állhatatosak lennének, hat (akkor is ) a Pokol tüze lenne n^kik a szállás. S ha oltalmat keresnek, hát 8k nem azok, kiknek oltalom j á r . 25. S Mi megjelöle'nk n^kik az o cinkosaikat, s megsze'piténk számukra azt mi előttük, s mi mögöttük. S beigazolódik rajtuk a Szó a dzsinnek és emberek nemzeteiről, kik bizony előttük mulőfnak e l . Lám! Ok a vesztesek. 26. Mondák azok, kik tagadnak: Ne halljáftok meg ezt a Koránt, s vessetek el ^zt, hátha tán felülkerekedtek. 27. Hat hadd Ízleltessük meg Mi azokkal kik tagadnak a szÖrnyu szenvedést, s bizony Mi megfizetjük nékik a legrosszabbat (abbdl) mit tettek. 28. Ez hát jutalma Allah ellenségeinek: A Pokol Tüze. Övék benne az. örökkévaló otthon jutalmul aze'rt, mert megtagadák a Mi kinyilatkozásainkat. 29. S mondák azok, kik tagadnak: Urunk! Láttasd ve'lünk azokat, kik eltévelyitenek bennünket a dzsinnek, s az emberek közül. Mi megtesszük áket lábaink alá, hogy ok legyenek a legmélyebben.

- 633 -

30.

Lám! Azok kik mondák: A mi . Urunk Allah! Majd felegyenesedtek, s leereszkede'nek hozzájuk az angyalok, (mondván): Ne f^íljetek, s no

is bánkódjatok. Hanem kihirdettetik a Menyország néktek, mi számotokra megigertetett. 31. Mi vagyunk a ti oltalmazoitok az evilági életben, s a TÚlvila'gon. S számotokra amott (minden), mit lelketek megkíván, s számotokra amott (minden), mie'rt foha'szkodtok, 32. 33. Lebocsájtva azt a Megbocsájtólól, a Könyörületestől. S kinek szava szebb annál, mint ki Allahhoz fohászkodik, jot cselekszik, s mondja: Én a muzulmánok közül vagyok. 3A. S nem egyenlő a já a rosszal.' Verd vissza a (rosszat) azzal, mi jobb, s lám! Az, ki között s- közötted az ellenségeskede's, (olyanná) lesz), akár a kebelbarát. 35. S nem vettetik e.z oda, csak azoknak kik állhatatosak, s nem ve'ttetik ez oda csak a hatalmas szerencse bíróinak. 36. S ha füledbe jut (O, Muhammad) a sugas a sátántól, hát keress menedéket Allahban. La'm! O a Meghalló, a Mindenttudo. 37. S az O bizonyságaiból való áj: e j , a nappal, a nap, s a hold. Ne boruljatok le a napnak, sem a holdnak,

- 634 -

hanem boruljatok le Allahnak, Ki megteremte' azokat, ha őt szolgáljátok. 38. S ha ők dölyfösek - hát azok kik Uradnál vannak, leborulnak Ne'ki éjjel, s nappal, s nem faradnak bele. 39. S az O bizonyságaiból való': Látod a földet kopáran, s raidon Mi lebocsajtánk reá a vizet, hát megrezdül, s terem. Lám! Az, Ki életre kelt, az a Halottak Életre Keltéje. Íme! 6 mindenre képes. AO. Lám! Kik kitekerik a Mi kinyilatkozásainkat^ nem bújhatnak Előlünk. Hat az-e' a jobb, ki a Pokol tűze're vettetik, avagy ki biztonság­ ba er a Feltámadás Napján? Tegyetek, mit

akartok. Íme! 0 latója annak, mit tesztek. Al. Lam! Kik megtagadjak az Emlékeztetőt, midőn az elj5 hozzájuk, (hát"ok bűnösök). S ime! Bizony az Nagyszerű I r a s ! 42. Nem jo ahhoz a hamis előtte, s mögötte. (Ez hat) a kinyilatkoztatás a Bölcstől, a Magasztostói. 43. .. ;

Nem mondatik neked (O, Muhammad) mas, mint mi a küldötteknek mondatott előtted. Lam; A te Urad a

-

635 -

Meg bocsa jtás ^s a Fájdalmas Büntetés Ura. LI*. S ha Mi megtevenk azt idegen nyelvű Kora'nnak, bizony mondanák: Miért nem részletezettek annak kinyilatkoztatásai? Idegen nyelven, s Arabul? Mondd {O, Muhammad): Ez azoknak, kik hisznek Útmutatás es Gyogyir. S azoknak, kik tagadnak, hát füleiken a süketség, s reájuk a vakság. Ezek hat azok, kiket messzi helyről szólitanak. 45. S bizony Mi megadánk Mózesnek az I r a s t , s osszekülönbózenek benne. S ha nem előzte volna meg íezt) Urad szava, hát ite'ltetne közöttük, s lám! (5k kétségek kétségei közt hányódnak efel<?l. 46. Ki jót cselekszik, hát saját j a v á r a (tesz). S ki rosszat (cselekszik)7 hát az Srajta. S Urad nem bűnbe vivője a szolgálóknak. 47. Hozzá ter meg az Óra tudása. S nem bújnak elő a gyümölcsök hüvelyeikből, nem hordoz az anya, s nem is hpz világra, csak az C tudasaVal. S a N'apon O szólitja ókét: _,

Hol vannak az En társaim? Mondák: Megvalljuk Neked, hogy nincs köztíink (reájuk) tanú. 48. S eltevelyitek okét azok, kikhez fohászkodának azelőtt e's sejtik, hogy nincs számukra menekv.és.

636-

iS.

Az ember nem fárad bele a foha'szba a joe'rt, s ha mege'rinti St a rontsís, ha't elcsügged, s reményit veszti.

50.

S ha Mi megizleltetjük ve'le a kegyelmet T(5lünk, miután meg(írinté 6t az á r t a s , hat mondja: Ez az enyém, s ^n nem v^lem ugy, hogy az Óra felemelkedik. S ha en visszaterittetnék Uramhoz, hat nekem bizony Nála a szépek. Hanem Mi kihirdetjük azoknak, kik tagadtak azt, mit cselekedtek, s megizleltetjük velük az iszonyú szenvede'st.

51.

S ha Mi kegyben re'szesitjük az embert,' hát Ó . visszahúzódik, s oldalara fordul. S ha K érinti 5t a rontás, hat bíse'ges az o fohásza.

52.

Mondd: Lattátok-e? Ha az AUahtc^l jövő, majd ti azt megtagadjatok - ki eltevelyedettebb annál, mint ki messzi hitszakitasban (el)?

53.

Mi megláttatjuk vélük a Mi bizonyságainkat a láthatáron s önmagukban addig, mig meg nem nyilvánul számukra, hogy az az Igaz. Avagy Urad nem elegendo-é? Hiszen 0 mindenekre Tanú!

5^.

Hanem ők kétségek közt ha'nyódnak Uruk t a l á l kozoja felöl? Lam! Hat nem 0 az. Ki mindent Körbevevő?

- 637 Ul' Szura A tanács

(Mekkai kinyilatkoztatás) A Mindenható es Könyörületes Allah neveben

1.

Ha. Mim.

2. 3.

A'in. Sin.Qa'f. Eke'ppen sugallja azt néked, s azoknak kik előtted Allah a Nagyszerű a BÖlcs.

4.

Öve az, mi az egeken, s a földon, s O a ^íagassagos, a Hatalmas.

5.

Az egek majdhogynem meghasadnak fentről, s az angyalok zengik az 5 Uruk Dicserete't, s bűnbocsánatot kérnek azoknak, kik a fÖldÖn. íme! Allah, igen O a Megbocsajtá, a Könyö'ruletes,

6.

S azok, kik Rajta kivűl vettek oltalmazókat, hat Allah Megérző' rajtuk, s ne te le'gy rea'juk a gondoskodó'.

7.

S eke'ppen sugallank Mi neked az Arab Koránt, hogy figyelmeztesd a szülővárost*, s azokat, kik körötte,

* Mekka

- 638 -

s figyelmeztess a gyülekezés Napjára, melyben serami kétséfg. Egy csoport a Menyországban, s egy csoport a Lángokban leszen. 8. S ha Allah akarná, hát megtenne ókét egyetlen nemzette, s hanem Allah azt vezeti be az ö kegyelme'be, kit a k a r . S a bűnösöknek nincs oltalmazó', sem pártfog<5. 9. Avagy megteve'nck-e oltalmaz<5kat Rajta kivul? Hat Allah, igen 6 az Oltalmazd, ö kelti életre a holtakat, s O mindenre Képes. 10. S mi dologban összekülőnboze'tek, annak megitélése Allahnál. Ez hát Allah, , az én Uram, kire hagyatkoztam, s kihez bűnbánattal fordulok. 11. Az egek, s a fold Elinditája. c5 megtéve saját magatokbcíl a párokat, s a j<5szágokból is a párokat, miben ö megsokszoroz titeket. Nincs semmi olyan mint O, s 0 a Meghalló, a Látó'. 12. Ove az egek, s a fdld kulcsai. O annak tarja ki a gondoskodást, kinek akarja, s annak méri szűken (kinek a k a r j a ) . Lam! 0 a Mindenek Tudója. 13O kijelóle nektek a hitvallást, mit elrendelt Noénak, s mit mi sugallánk néked (0, Muhammad),

- 639 -

s mit elrendelünk Ábrahámnak, Mózesnek es Je'zusnak (mondván): Tartsa'tok meg a hitvallást, s ne váljatok szét benne. Félelmetes az a bálványimádcíknak, mire okét hivja'tok. Allah

azt választja ki Magahoz, kit a k a r , s azt vezeti Magához, ki bűnbánattal fordul (Hozzá). S ó'k nem válanak sz^t, csupán azután, miután eljőve hozzájuk a tudás, vetélkedvén egymás közt. S ha nem előzi meg (ezt) Urad szava a kijelölt idorc^, hát bizony Ó ite'lne kÖzó"ttük. S lam! Azok, kik őuta'nuk az Iras öVokebe léptettek, ha't bizony a kétsc'gek ketsc'ge

közt hanycdának afelól. Hát eze'rt szdlitsd (ó'ket, 0, Muhammad). S le'gy egyenes, ahogyan az megparancsoltatott néked, s ne kövesd az o vágyaikat, hanem mondd: Hiszem mi i r a s t Allah lebocsájtott, s megparancsoltatott nékem az igazságosság közöttetek. Allah a mi Urunk, s a ti Uratok. Nékünk cselekedeteink, s néktek cselekedeteitek. Nincs vita közöttünk, s közöttetek. Allah Összegyűjt bennünket, s Ohozza vezet a végzet. S azok, kik vitába szállnak Allahban miután 0 bebizonyosodott nékik, hát eVvele'sük Uruknál, sila'ny

- 640 -

s reájuk a h a r a g , s n^kik a szörnyű szenvedés. 17. Allah az, Ki lebocsajta az Irast az igazzal, es a Merleget. S mi tudatja ezt veled? Tan az Óra közel. 18. Azok, kik nem hisznek abban siettetnek azt, s azok kik hisznek felnek attól e's tudjak, hogy az az ígaz. Hat azok kik ke'tsegbe vonják az öra't, nem a messzi eltevelycde'sben vannak-e? ig. Allah Finom az 0 szolgálóéihoz. 0 azt ajánde'kozza meg kit akar. S Ó az Erős, a Nagyszerű. 20. Aki a TÚlvila'g a r a t á s á t akarja, hát Mi g y a r a p í t ­ juk ne'ki az o a r a t á s á t . S ki az cvilag a r a t á s á t akarja^ hat Mi adunk néki abból, hanem nincs neki része a Túlvilágon. 21 Avagy nékik (Allah) t á r s a i , kik kijelölte'k szamukra a hitvalla'st mit Allah nem engedelmczett? S ha nincs (eló'bb) a re'szletező szo, hát Ítéltetne közöttük. S lám! A bűnösöké' a fájdalmas szenvedés. 22. Te látod a bűnösöket rettegvén attól, mit clnyerenek, 5 az reájuk szakad. S azok kik hisznek,

- u\ s j á k a t cselekednek, (hat nekik) a Mennyek t e r e i , s övek Uruknál a z , mit cikamak. Ez hat az a nagy k i v á l t s á g . 23. Ez hát a z , mit Allah az O szolgálóinai<hirdet, (azoknak) kik hisznek s jókat csdekeclnek. Mondd (0, Niihánnxid): LX\ nem kerek eze'rt t ő l e t e k f i z e t s é g e t , csupa'n s z e r e t e t e t a rckondc k ö z t . S k i b e g y ű j t i a j o t , hat VA g y a r a p i t j u k néki a j ó k a t . Lám! Allah a ívlegbocsájtó, a Hailaadó. 21,. Avagy mcíidják: Amaz k i e s z e i é A l l a h r a a hazug szót?

5 ha Allah a k a r n á , hát megbélyegezne' s z i v e d e t , S Allah e l t ö r l i a hamisat, s i g a z r a v i s z i az igazat (rejte­

az u szavai á l t a l . Lám! 0 Tudója a kebelek kének) .

25. S 0 a z , Ki fogadja a bunba'natot a z ó s z o l g á l ó j á t ó l , s feloldozza a rosszakat e's tudja mit t e s z t e k . 26. S 0 v á l a s z o l azdcnak k i k h i s z n e k , j c ^ a t cselekednek,

s g y a r a p í t j a Scet az O bekezusége^Dol. Hanem a h i t e t ­ leneknek hat a szomyu szenvedés. 27. S ha Allah k i t á r n á a gondoskodást az Ó szolgalóiiak.

- 642 -

hát bizony 6k a földre, vágynának. S hanem 0 olyan mertékkel bocsájt l e ( a b b ó l ) , milyet 0 a k a r . Íme! Ó s z o l g á l ó i r ó l t r t e s ü l t , azckat la'tja.

28. S 6 Az, Ki l e b o c s a j t j a az üdvös esőt miután kétségbe esének, s szét t e r j e s z t i a z O kegyelmet. S 0 az Oltairmzc), a Ntegasztos. 29. S a z O bizonyságaiból v a l ó a z egek, s a fold t e ­ remtése, s mi elíJlényt O elszoVt azckon. S Ó ha a k a r ­ j a , hát azckat összegyűjteni k é p e s . 30. S mi csapás l e s ú j t reátck ez a z á l t a l , mit e l n y e r t jobbot de. S 0 sokat feloldoz.

3 1 . S t i nem te'rhettek k i a földön, s n i n c s néktek Allahon kivűl Oltalmazó, sem P á r t f o g ó . 32. S a z ő bizcnysa'gaiból valók a haj<^ a t e n g e r e n , akar a zaszl(^, 33. S ha. 0 a k a r j a , ha't e l c s e n d e s e i t i a s z e l e t , s azd< annak f e l s z í n e n fekvőn maradnak. Lam! Ebben hat a b i ­ zonyságok minden á l l h a t a t o s , hálaadó' szárrara. 34. Avagy 0 e l p u s z t í t t a t j a azokat a z á l t a l mit elnyerenek. S 0 sokat feloldoz.

35. S azck, kik v i t á b a szállnak a Mi k i n y i l a t k o z -

643 -

t a t á s a i n k k a l tudjcik, hogy n i n c s szannkra menekvés. 36. S bánni megadatott n á c l e k , hát az az evila'gi e'let e'lvcz í t e . S ami Allahnál van az jobb e's rraradandobb azcícnak kik h i s z n e k , s Urukra hagyatkoznak, 37. S azdvnak kik e l k e r ü l i k a vétkek n a g y j a i t , a l e d ^ r s e g e t , s midőn ha haragosak megbocsájtanak, 38. S azoknak, kik v á l a s z o l n a k Uruknak, megtartják az irraí, kiknek dolgaiban a t a n á c s adonanyozank nekik áldoznak, 39. S azoknak, k i k r e ha l e s ú j t a c s a p á s , hat ők gyó'zedelmeskednek. 40. A rossz viszonzása a z éppoly r o s s z ; S ki megeny­ h ü l , s megjavul, hát az 6 ' b é r e Allahon a l l . íme! nem szeret i a bűnösöket. 41- S bizony ki győzedelmeskedik biihbe esése u t á n , hát ezd< e l l e n n i n c s ú t j a (a vádaskodásnak). 42. liancm a (vadaskalas) lítja azok e l l e n k e l l (vezessen), , s abból mit Mi

kik bűnbe v i s z i k az enbereket, s lázadoznak a földen i g a z t a l a n u l . Ezekndc hát a fájdalnas 43. S szenvede's.

<<kie a z á l l í i a t a t o s s á g , s a megbocsájtás, lam! Ez hat

a z , k i e a ÖDlgd-: rrtiradandcísaga.

X

Í t é l k e z ő t a n á c s , Vendc tanácsa s t b .

644 -

44.

S k i t Allah e l t é v e l y i t , hát n i n c s szárrára oldalmizó O j t á n a . S meolátocl (0, ^ilharr^nd) a bűnösöket, midőn LS; meglátják a szenvedést, s ricndják: Van-é út a visszatérésre?

45.

S t e meglátod ökct k i t é v e rá (a t U z r e ) , megalázkcdón a k e g y v e s z t e t t s é g t ö l , nézvén fátyolos tekintettel.

S inondák k i k h i s z n e k : Imc! Azc-k a v e s z t e s e k , kik e l ­ v e s z e j t e k önnrigukat, s házuk népét a Feltárradas Napján. Lám! Nem a bünösöké-é. a t a r t ó s szenvedés? 46. S nincsenek őnekik oltaluBzóik kik az ö p á r t j u k a t fogják Allahon k i v i i l . S k i t Allah e l t é v e l y i t , hát n i n c s számára u t . Ll. Vá In szol játok Uratoknak ^XVÓQ) mi'^lött olibAllnhtol

a Nap, honnan n i n c s v i s s z a f o r d u l á s . Nincs néktek ezen a Napcn menekvés, s n i n c s néktek megtagadás. 48. S ha bk szeibefordulnak, hát Mi nem küldénk téged reájuk ö r i z ö n d c . Hcinem mi ra"jtad, csupán az üzenés. S lám! Midőn Mir m e g i z l e l t e t é n k az eirberrel a kegyelmet Tőlünk, hát a z örvend n é k i . S ha l e s ú j t rájuk a r o s s z , a z á l t a l mit kezük megelőlegez, hát lám!

6A5

Az enber tagadó'. 49- Allahe az egek, s a fold Teljhatalirusaga, O a z t teremt mit a k a r . 0 annak adományoz leány ( s a r j a t ) k i ­ nek íikar, s annak adományoz fiu ( s a r j a t ) kinek a k a r . 50. Avagy 0 ö s s z e p á r o s í t j a (Scet, fe'rfiákat s n c ^ e t . 5 (^

annak t e s z i meg a meddőséget, kinek a k a r j a . Lami 0 a Mindent tudó', az Ero's. 5 1 . S nem j á r k i a halandóiak, hogy Allah b e s z e l j e n v é l e , hacsak nem s u g a l l a ' s s a l , avagy a lepel m%űl, avagy hegy elküldi O a k ü l d ö t t e t es az s u g a l l j a mit 0 a k a r , a z 0 engedelmével. Lamí 0 Magass.igos, Bölcs. 52. S eke'ppen sugallank Mi néked (O, Niihairirad) a Lelket a Mi parancsola sunkbál. Te nem tudtad mi az Ira's, sem a z t , (hogy mi) a H i t . S hanem Mi megtevenk azt v i l á ­ gosságnak, s azt vezetenk c í l t a l a , k i t Mi akarunk szolgál o'ink kÖzül. S lam! Te az egyenes ösvényre vezetsz, 53. Allah ösvényére, K i e mi a z egeken, s a földön. Hat nem Allalinál vegzcxlnek be a dolgdc?

- 646

43, Az

S z u r a aranydi szdc

(Mekkai k i n y i l a t k o z t a t á s ) A Mindenható es Könyörületes Allah neveben

1. Ha. Mim. 2. A mcgny i I va'n i l o' I rá s . 3. Larn! Mi mcgtevenk ezt az Arab Kornnt, hátha tan f c l e r i t e l < . 4. S lam! Az Í r á s forra'sában - mi Nálunk ( l e l e d z i k ) - , a rragassagossag, a b ö l c s e s s é g . 5. Levessük-e rólatok az emlckeze'st v^kc'pp, m i á l t a l ti

te1<ozló n^p v o l t a í c k ? 6. S hány profe'tat kűldenk Mi az el ad 5c. köze? 7. S nem jovc hozzájuk ugy p r o f e t a , hegy a z t 'Ók meg ne csufolak. 8. S Mi e l p u s z t i t a n k s z i l á r d a b b a k a t -náluk r e n d i t h e t e t lensegben, s Ictíúit a z elociők p é l d á j a . 9. S ha megkérdezed eket ( 0 , Muhamnad): Ki teremte' az

egeket, s a f ö l d e t , bizony mondjak: A Nagyszerű, a Mindcnttudo teremte'meg a z o k a t , l o . Ki megtcvd nektek a földet b ö l c s ő ü l , s megtéve '

- 647 -

náctek azon az u t a k a t , hátha ta'n j o l v e z e t t e t t e k , 11. S hí lebocsájta' az egbál a v i z e t me'rtáckel, s Mi ú j j á ­ éleszt enk á l t a l a a h o l t t a ' j a t . Ekeppen hozattok e l ó (ti i s ) . 12. S tö megteremte núndenboi a p a r t , s megtéve nelctek a bárka't, s a jószágot min u t a z z a t d c , 13- Hegy hágjatd< fel azdcnak hata'ra, majd emlékezzetdc Uratck kegyere m i d ^ e l h e l y e z k e d t e t e k azon, s mond­ j a t o k : Legyen Dicső a z , Ki a l á r e n d e l t e nekünk e z t , h i s z e r r e mi nem lennénk képesek. 14. S lam! S mi bizcwiy Urunkhoz, f o r d í t t a t u n k . 15. S a< megtevek Neki a r e s z t a z 0 s z o l g á l ó i kozul ! Lam! Az errber bizony n y i l v á n v a l ó tagadó. 16. Avagy O veve-e a leányokat azckbol mit 0 t e r e n t e t t , s ki j e l ö l e'-e néktelc a f i a k a t ? 17. S ha egyiküknek m e g h i r d e t t e t i k az," mit 6 a Mindenható­ hoz t e s z h a s c n l a t o s s á < t orrból. S \2>. {\/a.]ú c^ a z t Allahhoz t e s z i k h a s o n l a t o s s á ) , s a z f i t c g t a t á s b a n n e v e l t e t i k f e l , , s amaz a v i t á b a n nem meggyőző? 19. S aí meclevek az angyalokat, kik a Mindenható s z o l g á l é i noiekiitk. T a n ú s í t h a t j á k - é ok az o , h á t arca megfeketedik, s

X: Lcanygyenr.;l<-. s z ü l e t é s e

- 648 -

teremtésüket? Wajd f e l j e g y e z t e t i k az ó'vallotrasuk, s ck ke'rdJí-e vonatnak. 20. S rriOTidak: Ha a Mindenható akarná, hat mi nem szolga'lnánk a z o k a t . Nincsen nekik e r r ó l tudásuk. Hanem &<. csupán t a l á l g a t n a k . 2 1 . Avagy Mi megadank nekik az lírást ez e l ő t t , s B<. ahhoz ragaszkodnak? 22. s ó t , mondák: Lam! Mi a t y á i n k a t egy h i t e n lelc'nk, s mi bizony az ó'nyairi oka ikon vagyunk j o l vezetettek.

23. S eke'ppen hát Mi nem kűldehk eló'tted (0, Miharrmad) a t e l e p ü l é s b e f i g y e l m e z t e t ő t , hanem mondák annak feiiyuzoi: íme! Mi a t y á i n k a t egy h i t e n l e l e n k , s bizony

mi az o' nyomdokaikat követjük. 24. S monda (a f igyelmezetet6'): Meg ha en jobb Utrrutatast i s hozd<: náctek a n n á l , min a t y á i t o k a t leletel-c? Mondák: íme! Mi tagadjuk a z t mivel t i küldettcte]<. 25- 5 Mi e l e g t e ' t e l t vevőik tSltJk. j I I I j I j e s ü l c s e a hazugo!<nak. 26. S midcTi mOTidá Atrahám a t y j á n a k , s a z o ne'pének: Lam! En v é t l e n vagyok abban, mit t i szolgáltok. Hói nny/i mi]-/ vcl r ij^-ln]-

27. Kivéve a z t , Ki e l i n d í t o t t engem, s hát 0 bizony vezetni fog engem. 28. S 6'megtéve' azt szóvá', mi s a r j a i közt rrarad.

- 649 -

ha'tha taVi v i s s z a t é r n e k . 29- Mi t c b b , hadd tegyem é l v e z e t e s s é ' (az é l e t e t ) e z e k n e k , atyáikneü:, mlg e l nem j o hazzájuk a z Igaz, s a megnyi Iva'ni t o k ü l d ő t t . 30. S midOTi e l j ő v e hozzájuk a z Igaz, nxDndak: Ez (csupán) mágia, s la'm! Mi annak t a g a d é i vagyunk. 3 1 . 5 mondíik: (Mi l e n n e ) , ha nem b o c s a j t á t o t t volna l e e z a Korán a ke't hatalmas v á r o s ' C!rf">ereire? s

32. Ők-c azok, k i k f e l o s z t j á k Urad kegyelme't? Mi f e l o s z t a n k k ö z ö t t ü k megélheteV.üket a z e v i l á g i e'letben, s e g y i k e t a másikuk föle' errjelcnk f c k o z a t d c k a l , hogy egyikük a íra'sikat a l á r e n d e l t n e k v e g y e . 5 Urad kegyelme j o b b a n ­ n á l , mit Ok g y ű j t e n e k . 33- S ha a z eiTberd< nem lennének egy nemzet (a vngyon s z e r e t e t e ' b e n ) , hát Mi megtenne'nk azok hazainak teteit

e2Űstb<?l, k i k tagadják a Mindenhatot, s a le'pcs5<et i s azcn (ezüstb<fl), min matatkoznak,

3 ^ . S a z o'ha'zaikhoz kapukat ( e z ü s t b ő l ) , s n y o s z o l y á k a t , min elnyugodnak, 35- S a r a n y d i s z é k e t . Hanem mindez csupán a z e v i l á g i e'lvezete. S a T ú l v i l á g Uradnál van a z orizkedck szaWra. 36. S ki haitílyban t a r t j a tingat a Mindenható meganl ekeze'sétói elet

X Mekka e's Ta ' i f

- 65o - -

hc^t Mi hozza rendelenk a S á t a n t , hegy legyen a z n á c i cirrbora'ja. 37- S laín! Legycnd< 6k, k i k a k a d á l y o z t a t n a k a z ú t o n , s h i g g y e k , hogy 3c a jol vezetettek.

38. Mígnem o e l j o Hozzánk, s rnondja (az o c i r r b o r á j a n a k ) : Ba'r l e t t volna köztem C'G kózteíi a k é t n a p k e l e t Siioa. Ü t e szotnyii c i n o o t a . 39- 5 nem használ n ^ t e k a Nap, s m i á l t a l t i bűnbe e s t e t e k , hát t i közösen szenvedtekUQ. Hallíísra birhatcxi-e' t e ( 0 , Mihamrad) a s ü k e t e t , avagy távol-

v e z e t h e l e d - é a v a k o t , s a z t k i a n y i l v á n v a l ó el t é v e l y ­ gésben? ÍA . S midőn Mi ehnenesztunk t é g e d , h a t Mi e l é g t é t e l t szünk t ű l u k . L2. yVvogy ha l á t t a t j u k v e l e d a z t , mit Mi b e i g é r e n k n e k i k , s lam! Mi r a j t u k ( t e l j e s ) b í r á s s a l vagyunk. Imeí ve­

^ 3 . Hat kapaszkodj meg abban mi néked s u g a l l t a t o t t . Te a z egyenes Ösvényen vagy.

LL. S lám! Az L-nlékezt':ító'néked, s népednek e's t i b e ­ számol t a t t d < . ^ 5 . S kríVdezd a z o k a t , k i k e t Mi elletted klildénk a ^;i k ü l - , dc^ eink kczíil : "raj e l ö l enk-e a Mindenhatón kivi'il i s to;!;':keí iinidásra? " o z e s t a Mi k i n y i la tko/.:i fásainkkal

^ 6 . S ;--'-j.u;,, ... ílkuiüc!.:

- 651 -

*

a F i r a d i o z , s a z á^ t ő r z s f q i h e z , s mcxidá: Ea a Mindens^ek üra'nak vagyok k ü l d ö t t e . Ll. 5 midiSíi 6 e l h o z i n á c i k a Mi b i z o n y s a ' g a i n k a t , lom! (.íc n e v e t t e k azon. üS. S mit Hi Icíttatu'nk váli'ik a Mi biztxiysagunkbcíl, hanem a z (mind) nag^'obb, mint annak t e s t v e r (bizonysága),

s Mi veváik eket a szenvede'ssel , htítha tan v i s s z a l en^ek. /.9. S rromiák: Ő nu'gus! Hagyja meg ncScünk Urad a z t , mit O rncgegyezet l v e l e d . Lami Mi ]Ü1 v e z e t e t id-: le'izünk. 5o . S rr.ídön Níi levevehk róluk a szenvede'sl , la'in! uk szászegŐk. - , 1 . S s z ó l í t á s t t e t t a FAraó a z <? ne'pe kÖ?i, irK>ndá: ó , nep: Nem az enyem-e' Egyiptcrn t e l j h a t a l m ú s a g a , s ezeké a f o i y á c e , mik a l a t t a m futnak? Hát ncn l á t jdtck-e: 52. Avagy e'n jobb vagydc enne'l, k i h i t v á n y , s a l i g t e s z (Valar.ú t i s ) nyi lvánval óvá i 53- Ha'i iT.ie'rt nem v e t t e t i k r e i a z aranycicorra, avagy j e n e k eikiildvári ove'le az angyalok? 6L. Ha't o l e c s i l l a p i t á a z S ne'pe't, s azok engedelmeskede'nek n é k i . !rr!e! CÍ< z ü l l ö t t nép v o l t a k . 55. -^ vrAdóii '\. f c l b ő s z i t é n e k Minket, Nii e l é g t e ' t e l t vevéiik rajtuk, s mindnyájukat megfúl laszta'nk.

- 652 -

5 6 . S Mi megteveiik (Skct ar c l m i l á s n a k , s p é l d á n a k a többi (nép) számira. 5 7 . S midCTi Ntíria fia p á l d í t v e t e t t , lam! A t e ne'ped kinevette, 58- S mondák: A mi i s t e n e i n k j o b b a k - e , avagy nem

vetá< fel a7.t nck»íd, csak (orvként. Mi t c b b , ck p ö r lekedcf nep v o l " a k . 59- Hanem 6 csupán a (N'i) s z o l g á l ó n k , k i t Mi kegyünkben r é s z e s i t e ' n k , s inegtcvénk őt p é l d á u l Izrael fiainak.

6 0 . S ha Mi akarnánk, hát rr.egtonndnk k ö z t e t e k a z a n g y a l o ­ k a t , hogy Icgyetick h e l y t a r t ó k a f ő i d o n . 6 1 . S íme! Bizony inhol az Ora t u d á s a . H a t - n e legyen k<^ts(/gtel< a f e l ő l , ösvény. 6 2 . 5 ne t e ' r i t s c n l e t i t e k e t a Sátrfn. Irnei U n & t e k való ellensegtek. 63- S miden elhozá J^zus a b i z o n y s á g o k a t , monda: B i z o i y e l j ö t t e m hozzátok a b ö l c s e s s é g g e l , hogy m e g n y i l v á ­ n í t s a k néktek neliány o l y a t , miben különbó'ztc3<. Hat t a r t s á t o k 5;^áriion A l l a h o t , s engedelmeskedjetek.6 A . Inei A l l a h , i g a i u a, e'i Urim, s a t i U r a t o k , h á t nyilván­ s k ö v e s s é t e k Engem. Ez a z egyenes-

rzolgál játol<: Ot - Er .'Z egye:"ies ösvcíny. 6 5 . S a klánok maguk közt. csszckülonbözeitek. Hat j a j azoknak.

- 653 -

k i k bűnbe estek a f á j d a l n n s Nap szenvcd<ísG á l t a l . 66. Va'mak-e' ck n á s t , mint a z Ó r á t , hogy a z hozzííjuk v á r a t l a n u l , s ck nem é r z é k e l i k ? 67. A barettek ezen a Napai egynásnak e l l e n s é g e i , kive've a z c k , k i k 5rizked5k. 6 8 . 0 szolgálckiNincs a Napon r a j t a t o k f é l e l e m , s nem t i bankodtck. 69. Azck, kik h i s z i k a Mi k i n y i l a t k o z t a t á s a i n k a t , s megbékélcic, 7Q. T é r j e t e k be a f.íenyorszagba t i es h i t v e s e i t e k megör­ vendeztetvén. 7 1 . Elhalmoztattok k o s i m y i a r a n n y a l , k e l y h e k k e l , s abban mire minden l é l e k vágyik, s megörvendeztetik a szem'S t i o t t h a l h a t a t l a n é i vagytok. 72. S ez h á t a t-ienyország, minek orckébe l é p t e t t e k a z ­ á l t a l mit tettetek. eljöjjön

7 3 . Benne nektek a sok gyümölcs mi bál e s z t e k . IL. llanen a gaztev6k a Pokol szenvedésében mindörökkön ci-ckke. 75. Nem c s i l l a p i t t a t i k ez r ó l u k , s Se ebben reménytelenek. 76. S i.'i nem vivénk Őket bÖnbe, hanem 5k e s t ele búnbe. 77. S s z ó l í t a n a k : 0 , mester! Vessen nékünk veget a t e Urad. Nicnda: Ime! Ti rmradtok.

- 65/. -

78- Mert bizony K5i clhozdnk nektek az Ignzal, hanem löbbstfgtek iszonyodik nz Igaztól. 79. Avagy t i valamit i s c l r c r i c U c k (a Prófcta e l l e n ) ? Imc! Mi vagyunk az Elrendelek! 80. Avagy a r r a szarnitanak-e, hogy Mi nem halljuk t i t k u k a t , s bizvasukat? Mi t ^ b , a Níi küldötteink kik (Sialuk, feljegyzik.

81. Kiofidd {0, iAjharmnú): Ma n Mindenlialónak gycnnekc l e n ­ ne, hát ^ lennek a szolgálok l e g e l s ő j e .

82. Legyen Dlcs6'az egek, s a főid Ura, a Trwius Ura azok f o l o l l , mit (Hozzá) írnak! 83. S hagyd íket vesződni, s Játszani addig, mig nati t a ­ lálkoznak Napjukkal, mi nekik b e i g c r l e t e l t . 84- S O a z , Ki íiz cgen az Isten, s Ki « földöti az I s t e n . " » S ő a Bölcs, a Mindent tud<í. 85. S legyen á l d o t t Az, Ki<? Teljliatalimsaga az egeknek, a földnek, s mi a k e t t é k ö z t , s Kinél az Ora tudása. Kihez megtérittetteit. 86. S nemblmak közbenjárással azok, kik Rajta kivúl foha'szkódnak, csak azok, kik tanusilják az Igazat, s &k. tudják. 87. S ha megkérdezed ókét Ki teremtette Bkct, bizony mondja: Allah, llát hogy fordulnak el?

- 655 -

S8. S ncndja: 6, Uram! Ezek hát a nep kik nemhiszndc. 89. Hclt légy elne'zo vélük (0, Mthaimad), s mondd: Bekess^. S meg fcgják tudni.
í

44.

Sz u r a

A f ü s t (Mdckai kinyilatkoztatás) A Mindenhaté e's Könyörületes Allah nevA>en

1. Ha. l/.im. 2. S a megnyilvtmitd I r ^ s . 3. Írre! Mi lebocsájtánk azt az áldott éjszakán, - s idim! Mi figyelmeztetne voltunk. 4. Miben elválasztatik minden bÖlcs parancsolás, 5. A parancsolás Mi Szinunkbol. - Lam! Mi voltunk a Kuld<5c, 6. Kijeimet a t e Uradtál. Lám! 0 a Meghalló, a Mindenttudá. 7. Ura az egeknek, a földnek, s mi a k e t t é közt. Ha bizonyosak lennetdc! 8. Nincs Isten csak ö. ő e'letre k e l t , s elnúlaszt, a • t i Uratok s ősatyáitok Ura.

- 656 -

9 . Mi t ö b b , flc k<ítsegbcn j á t s z a d o z n a k . 10. Ügyelj (c5, Mihanimd) a Napra, midón cl j ó a z cgből a nyilvánvaló füst, szenvedés. Inic!

1 1 . Mi e l f e d i a z c n b e r e k c t . Ez l e s z a f a j d a l n n s

12. (Mijd riKsidjak): IJrunk! Vedd l e rólunk a sr.crjvedest. Ui h i v ő k vagyunk.

13- Hogyan l e h e t n e n t ^ i k a z Emlelceztelő, midón e l j ő v e h o z z á ­ juk a ii»ognyllvaniló k ü l d ő t t , 14. M'ijd e l f o r d u l a n a k t f i l e , s nxandiík: Kintivel t boloííd? 15. Lam! r-U v i s s z a f o g u n k k c v e s s c a s z e n v e d é s t , s ime! Ti visszatértek. 16. A Napc»» midőn Mi l e s ú j t u n k a legnagyobb s ú j t a s s á l , iine! Mi ( l e s z ü n k ) a M e g t o r l ó k . 17. S b i z o n y Mi ircgkiscrt<^nk o e l 5 t l u k a Far.io n c p e l , rnidOTi e l j ő v e hozzájuk a nemes k ü l d ö t t , 18. (Mondván): Adjátok k i ná< em Al l a h ' s z o l g á l c í i t . Lain! En ncactck hu k ü l d ö t t vagyok. IIIKÍ! En elhozom n e k ­ hát

19. S no emelkedjetek Allali f o l c . tek a n y i l v á n v a l ( ^ h a t a l n u t .

20. S lam! Ln Uránban k e r e s e k m e o e d ^ c t . - (Aki) a t i Uratok - , ha t i engem megköveztek. 2 1 . S ha nem h i s z l e k nekem, h a t vífljunk sz.él . 22. S foiiar.zkodott a z o Urahoz, (niondvíín): Lam' Ez a bJnösök n é p e . 23. NVijd (nKDrKJ.Í a z Ui ; : Vidd cl f;7o1qa l ói nrit a z Lam! í i k ö v e t e l t e k lesztek. éjjel.

, «-

- 657 -

2A. S hagyd a tengert nyugton, s Lain! Ck n rrjcgfullnUl sereg. 25. llííny k e r t e t , s patakot hagyanak h a t r a , 26. Svetcnrenyt, ncHies helyeket, 27. S kegyet, miben cl ragadtat lí^k! 28. EHcppcn h a t , s Ml ennek öregébe léptetenk egy nusik népet. 29• S .n«»in r í l t értük az e'g es a fold, s ticin voltak marasztaltak. 30. S bixony Mi mcgnicnekitenk Izrael f i a l t az iszonyú szenvedc'stol, 31. A F a r a i t ó l . Íme! O kírragaslo volt a tékozlók k ö z t . 32. S bizaiy Mi klvalasztánk d<ct tudatosan a Icremlíncnyck f ö l e . 33. S Mi adtíiik nékik a bizojiyságokbil , miben a nyilva'n' v a l á inegpribállatns v o l t .

34. line! Ezek bizony ntondak: 35« Hanem ez csujvln az első haláluik, s mi nem tannsz-» tálunk fel (iijra).

36. Hát hozzátok vissza atya'inkáig ha Igazak vogytd<. 37. Uk-o rx jii)bak, avagy Tubb'a népe, s kik oclotlük?' Mi cli)usztilank okét, h i s z ck gaztevők v o l t a k . 38. S Mi nem tcrantenk az egeket, a f ö l d e t , s mi a kett& közt jíítékból.

- 658 -

39- Mi nctn Icrcmlcnk í i z d ^ a t , csak n z lgn7-znl,s hanem legtöbbjük nan t u d j a . 1,0. Hanein a z E l h a t á r o z á s Napja a z ő i d e j ü k mindiiyájuknak.

/4I. A Nap, midőn nem scgitl^ct c i n b o r a a ciiiborarj s e i n n i l , r. ol< ncrn p a r t fcjgol l a k , /i2. Csak n z , kiriick A l l a h megkegyelmezett. Lam! O a N a g y 5zerí'i, a Kciiyöoi I c t e s . á3' Leim! A Zaqqum faja,

Itlt. A veikor, é t k e ! 4 5 . Akár a z o l v a d t re/., f o r r o n g a h a s a k b a n , 46. Akíír a f o r r ó v i z forrongíísa.

4 7 . (S mondva l e s z ) : Vcgycílelc a z t , s v o n j a t d c a z t a Polcol fcnck<írc. 4 8 . Majd z ú d í t s a t o k a z o f c j c ' r e u forrongcí s z c n v c d e ' s b o l . 49- (Mondván): í z l e l d meg! I.a'm! Te v o l t á l a n a g y s z e r ű , a nenx:s! 50. Lám! Ez híít a z , miben k é t e l k e d t e t e k . 51. Íme! Az JrizJcedcJc b i z t o n s á g o s h e l y e n vannak,

52. A kertekben , s patakokban, 53- Felöltvc'n a s e l y m e t , s a selyjcnhimzesl szénben5 4 . Ektíppen hái. S Mi p á r b a á l l í t j u k Öl<et a h u r i k k a l , (egymással)

k i n e k szaiie (a g y ö n y ö r ) , 55- S k hivnak amott minden gyümölcsöt biztonsággal.

.

.

- 659 -

'~)^. vJ< nem í z l e l i k meg benne, .i h a l a i t , csak a z e l s ő h a l á l t . S (3 incgmcnekiti <9<et a Pokol szenvedésétől

57. Ucad kiv/il tsagtíbo'l. Ez hííl a h a t a l m a s gy<5zclem. 5Í^- S hanem Mi kciinyúve tevénk a t e nyelveden I r a s t ) , híítha tan tnegemlékeznek. 5 9 . Víírj h a t (O, íViihanirad). Lain! Uk i s v a n i a k . (ezen

^5.

S z u L a " k c d e s

A m c g e r o s z

(Meldcai k i n y i l a t k o z t a t á s ) A Windcnható és KÜHiyóall c t c s A l l a h nevében

1 . lla . Mim.

2 . Az Í r á s k i n y i l v a n i t n i . a A l l a h t ó l v a l ó , Aki Nagyszcj-u Bölcs. 3 . Lam! Az egei, n , s a földon a bizonyságok a hiv<5<nck, /(. S niegterointo -etekben, s a z ólŐlcnyekben, mit ü e l s z ó r t a bi-.onyságd^ a népnek, k i k b i z o n y o s a k . 5. S a z ej es nappal külcsibözoscgc, s a goncioskodas, trM t A l l a h I c b o c s á j t a z <5gbí5l ,

- 66o -

cs elet re

k e l t i á l t a l a a földet annak h a l á l a u t á n ,

s a szelek vezcrle'sc a bízonyságd^ a ncpncl<, kik fel — c^rik. 6. Ezek Allah Igtíi, mit iK^kod Mi olvasmk az Igazzal ((5, Nbhaniind). Ila't uicly tÖrlene'sbcn hisznek ől< A l l a h , s az ö bizorjysa'gal ula'n? 7. Jaj minden vétkes hazudozonak, 8. K! h a l l j a Allali kifiyilatkozlatásait rm neki o l v a s l a t i k , irajd mcí'imrad dölyfösnek, mintha nem i s hallan/i a z t ! nát liirdesd ki n-'ki a fájdaluas szenvedést. 9. S midőn Ö megtud valamit a Mi kinyilatkoztalásainl<b6l., hát niilatságn.-jk veszi a z t . Ezek hát i^, nyu szenvedés. 10. Mögöttük a l'okol, s nem segit rajtuk egyáltalán az amit elnyertek, sem az mit Allahoii kivul vettek ol talimzcíiak, 5 óvók a hatalnas szenvedés. 11. Ez liát az Utiiulnta's. S azok, kik tagadják Uruk k i n y i ­ l a t k o z t a t á s a i t , hAt ovck a boszület fájdalims r.zcr»vcrh'sc12. Allah a z . Ki. alárendelte nckt<^k a tcncjcit, liogy a bárka fusson raj la az ő parancsola'sa á l t a l , hogy va'gyjatok az O bc^cczűseggből , hálha tán hálál adtok. kikc a s z ö r -

- 661 13- S Ó alárendeld ac1;tok mindazt ml az egeken, s a földön Őtá'le. It ,e! Ezekben h i t a bizonysa'gck a ncTpnek, kik gondolkodiiak. lA. Kfc)ndd azol<nnk, kik hisznek,'hogy bocsájtsanak meg azoknak, kik nan remélik Allah Napjait. Iladd v i s z o ­ nozza ö a népnek a z t , mit e l n y e r t . 15' Ki jol cselekedett, hat a z t sají/t javara, s ki r o s s z u l , híít az reá. hhjd Uratokhoz t e r í t t e t t e k meg. 16. S bizony Mi mcgadank Izrael fiainalt az Í r á s t , az E l rendelífst, s a Proftílasagot, s Mi ellátajik okct a j ó k ­ b ó l , s klvííl Isagban részeni tóik ötcl a tcrcmtiiicnyek felett, 17. 5 Ml mcgadaiilt nelók a nyilvánvaltí pa,rancsolasolcat. nem különbözének össze, csak miután eljőve hozzá­ juk a ludas, vetélkedvén maguk kÖzt. lri»e! A te Urad i t é l köztük a Fcltaimdas Napján abban, müjen Ő< kü­ l lönbözének. 18. Majd Mi megtevehk lí^ed (0, Milianimd) a törvényes­ ségre a (Mi) parancsolásunkbóV, hát kövesd a z t , s kövesd azok vagyait, kik nem tudnak. 19. Lám! U< nem scgilhctnck rajiad Allah ellenében e g y á l t a ­ lán. S ime! A bűnösök, egyik a inásikanak oltaltTtizcíja, ne

- 662 • • . . • " " ^

5 Allah nz (SrixkedíSk 01 lalnuzdja. 20. Ez hdit (szcmi)el, láthat<S) j e l az aii>crdínek, Ulnutatas es kegyelan a n<^pnek, kik bizcmyosak. 21. Avagy szarnit jak-c azok, kik clkövclik a gyarlosagdcat , hogy Mi ugy teszünk velük, iriint azokkal, kik hisziick, jókat cselekcsznek, cgyfoniiín eletükben, s halalukban? Rossz az, ahogy (ezt) mcgitelik. 22- S Allali az egeket, s a földel az Igazzal teremte nK?g, s vlsszonozlasr.ék liúiiden Iclrknck az, mit e l n y e r t , s ne legyenek azdc e l k a i h o z t i l v a . 23- Láttad-e .ízt. ki (s/ijaO kf.ivoie vevc az ^ i s t e n é t , Allali öt tudva e l t e v c l y i t c , s pecsétet téve az ó' hallására cs szivt^re, s mcgtevtí az Ö l.^tíísífra a h á ­ ^ lyogot? ll/it ki vezeti <5t Allah uta'n? ilát nem cml c!<eztck-c? 24. Mondák: Nincs niís, mint az evilági e l e t . Meghalunk cs ehVnk, s nem pusztít cl minket, c"saJc az ido. Hanem nincs óndcik ebben tudásuk, s c supan t a1a1galnak. s

25- S midőn olvcistatnak ná<ik a \Ai megnyilvánult b i ­ zonyságaink, nem rras ervelesük, csak mint mondjak: Hozzátdc vissz-a a t y á i n k a t , h<i igazak vagytde-

663 -

26. Mondd (c5, Mihanimd): A l l a h é l e t r e k e l l najd c i n u l a s z t t i t e k e t , nnjd összegyűjt

titekcl, titeket a F c l -

t<íinadas Napjííh, miben sanni k c t s e g , s h a n a n a z ö i b e r e k tobbs<^e n a n t u d j í i . 27. S Allah<5 T e l j h a t a l n u s a g a a z egeknek, s a f ö l d n e k , a Napon, niidéíi a z Ora f e l e m e l k e d i k , h á t ezen a Napon a liasztalanc!< v e s z í t e n e k . 28. S l á t o d mindegyik neinZctcl megereszkedvén, minden ncnizcf a nnga könyvéhez l i i v a t t á t i k , v i s z o n o z t a t i k n é k t e k a z , mit s a Napon s

tettétele. Igazzal.

29. Ez híít a Mi köny^/unk, mi e l l e n e t e k szól a z Injc! Kii mcgorokitcnk benne á z t , mit

tcttctrk. bevezeti

3 0 . Hanem k i k h i t t e k , j ó k a t c s e l e k e d t e k , ' h í í t

8ket Uruk a z O kcgycliDcbe. Ez h a t a n y i l v á n v a l ó g y ő ­ zelem. 3 1 . S han«n k i k t a g a d t a k (hcít m o n d v a ' l e s z n e k i k ) : ll&t nem o l v a o t a l t a k - c n e k t e k a lAi k i n y i l a t k o z a s a i n l e ? S t i dÖlyfösk«ltctd<, s o g a z t e v ő k n<ípc v o l t a t o k .

32. S ' m i d ^ mondva v o l t : Lam! A l l a h i g e ' r e l c I g a z , s a z Órában semni k é t s ( ^ , t i mondfítck: Mi nem tudjuk mi a z Ó r a . Mi csupán s e j t j ü k vagyurík b i z o n y o s a k . 3 3 . S clötunÁiek n e k i k a r o s s z a k , miket t e t t e k , s k ö r ü l 6 1 e l e s e j t c l c n n i c l , d e ml nem

- 654 -

eket a z , tr.it mcgcsJfolanalc. 34. S mondva l e s z : Ezen a Napon Mi elfeledünk titeket,

mint ahogy t i i s e l f e l e d i t e k ezen Kapótok t a l a ' l k o z ó j á t , s hajlékiok a Pd<ol t ü z e , s n i n c s szamotokra pártfogó. 36. Ez h á t , m i á l t a l t i mulatságnak vevetek A l l a h k i n y i latkozásait, s elcsábitott t i t e k e t az evilági élet.

Hat a Napon nem v e z e t t e t n e k k i a b b ó l , s nem i 5 v á l tcztathatnrik. 36. S Dicsőség legyen AUalinak, az egek Urának, a fold Urának, s a Mindensegek Urának. 37- 5 Cve'a Méltóság az egeken, s a főldcii, O a Nngyszcnj', a Bölcs.

46.

5 z u r a

A s z e ' l d u n ^ k (r.íekkai k i n y i l a t k o z t a t á s ) A Mindenható e's K c n y ó r ű l e t e s A l l a h neveben

1 . H a . Mim.

2. Az I r a s k i n y i l a t k o z t a ' t á s a A l l a h t ó l v a l ó , Aki Nagyszerű, Bölcs.

. - 665 -

3 . Nem lercmt</tik Mi a z e g e k e t , a f ö l d e t ,

s un a idorc. fi-

k e t t 5 kö?,t, csak a z I g a z z a l , s a k i j e l ö l t

S k i k tagadnak, szciriie rizcgülnck a z z a l , inlio g y c l m c z c t e t v c vannak.

/•. Mondd {c5, Ivíiliainind): Li1íllí(to!<-c'azt, mihez f o h . ' s z kcxitok Allahon k i v i í l ? L á t t a s a t d c v ^ l e m i n i l tctcmlcnek

azoI< a f ö l d b ő l . Avagy r é s z ü k vati n e k i k a z egekben? Hozzatol<^ n(^kem egy ez e l ő t t i i r í í s t , avngy a tufl.ír.riak nyoíu'ít, ha igazak vagytcl<. 5 . 5 k i el t ( / v e l y e d c l l e b b a n n í í l , mint ki Allnh.oj'í k i v ű l fo­

hászkodik o l y a n h o z , k i neki nem v á l a s z o l a Fel lofuidíís N a p j á i g , s ^v fdjászukban tudatlanok. cllen-

6 . S mldon az, a i b c í c k ö s s z e t e r e l t é t n e k , " azok n é k i k so'gcik l e s z n e k , s 5zolgáldísukkal tagadák.

7 . S midai o l v a s t a t n a k n e k i k a Mi megnyilva'nult

bizony­

s á g a i n k , iitondák azok k i k tagadnak a z I g a z r a , -inidái a z e l j ő v e h o z z á j u k : Ez nyi Iveínvalcí i i u g í a . 8. Avagy iiK^ndjAk: 6 k i e s z e l t e a z t . l/ioiuld ( 0 , Nijhairnnd): Ha en c'Z'^l t cm volna k i , h.'ít nem lenne e r ö t ő k g a t n i cngoin Allah e l l e n f g y d l t a l a n . ü a tanw-

Legjobb Tudója

annak, mit ori/(l ' ^ i t c k e z l o k . u el cg cnd(3 Tanúnak köztem, 5 )zlcl. cl<, r. (J íi ?,Ví<,)bo.s.íj to', a K ö n y ö r ü l e t e s .

- 666 -

'

í

..

-

9. í»londd: En nem vagyd< uj a küldöttek k ö z t , s noin tudom mi t<íttGtlk ve'lern, s vc'letek.llancm en csupán követem azt mi n«^kcni s u g a l l t a t o t t , s en csupán egy nyilvánvaló' figyelmezteti' vagyol<. 10. fviondd: Lássátok: Hanem az Allahtol v a l ó , s t i megtagadíítdc a z t . S esküt v a l l o t t egy Igizsigtivó I z r a e l

f i a l kozűl egy i l y e n r e , s h i t t , de t i dÖlyfösködtctek. l'mc! Allah nem vezeti a bűnösök népet. 11. 5 mcnda'k azok kik tagadnak azoknak, kik hisznek: Ha az }é lenne, h.'ít ncin cl5zncnek tneg minket annak elécí^sííben. S amie'rt ok nem a z á l t a l v e z e t e t t e k , nxDndják; Ez egy regi liazugsag. 12. S e z e l á t t volt tózes Írása, peldanutatas es kegye­ lem, s ezen Iras (pedig) az arab nyelvvel moger<5-. s l t e t t , hogy figyelmeztesse azokat kik bíinbe e s t e k , s hirdessen a jótevőknek.^ 13. Íme! Azok, kik mondák: A mi Urunk Allah, majd Í5k egyenesek, hát nincs f(?lelcm rajtuk, s nem tík banl<odnak. . . . .

14. Ezek a Menyország gazdái, mibpn ok halhatatlanolc, viszonzásul azc'rt mit t e t t e k .

- 667 -

1 5 . S Mi cl rendel ciil;. oz cnbcrnck a j ó t é t e t Az H szülőanyja hordozn ói

szüleivel.

vaiakcxlva, mcijd v i l á g r a

liozá ot vonakodva, s a z é hoidoza'sa c s a z 6' clva'l a s z t a ' s a haiininr honnp, r. núgncm c l c ' r i t c l j c ' t , e l c ' r l a negyven e v e t , nionda: Uram! Lbrcr.r.z fel s rn-

gem, hogy hála't adjök Icrgycdt/rt ,-nicly kegyben r c s z é s i t e t t e l engcin, szül ciniol, s hegy j o t mit t e b e f o g a d s z . S tedd liicg n<Ö<ern jov.f Irtie! Ln b ű n b á n a t t a l tcliessck, sarjaiimt.

fordul tani F e l e d , s íme!

nfn a (Tcbcnricd ) n c g b é k é U k közül v a g y o k . 16. Ezel< hKt^kiktó'l Mi a l e g s z e b b e t tettek, fogadjuk c l , mit

s Kihaladunk b ű n e i k e n . ó<. a Mcnyorr.zág

gazdi/l k ó z t . Kz az. i g a z igcVet, mi n é k i k i o c ^ r t c l c t t . 17. S k i mondja s z ü l e í n o k r P f u j r e á t o k ! Azt igcVitck-c'

nékem, hogy eló!iozat.tatol<, s b i z o n y Ictuno'nck e l ő t t e m a ncmzcdc^kck? S m i n d k e t t ő A l l a h h o z k a i y ö rcg s e g i t s e g e V t , (mondviin): j a j néked! Miggyc^l! Ldin!

A l l a h Í g é r e t e I g a z . S iiíondja: Ez nem iivYs,csupán a z el6dok mes(^i. 18. Ezek licit a z d c , kiken beigazol(íxlik a S7.6 a d z s i n n c k CÍ enbcrek nemzetei r ^ l , k i k o e l ő t t ü k tünetiek l e .

.

- 668 -

ŐK a vesztesdc. 19. S mindegyiknek a iragii fdcozata a s z e r i n t mit t e l t d c , s fizesse nteg nekik O t e t t e i k e t , s ^ tatnak e l . 20. S a Napon kile'tctndc azok kik tagadnak a Pokol tűzőre, (s nwiídva l e s z ) : Elherdál tatok jcí dolgaitokat " evilági 6etclctd4jm.az cílvczctcket keresve benne. Ilancnt a Napon n«gjutalr,nztattol< a gyalázatos szen­ vedéssel, miáltal dolyf ősködét de a földöt i g a z t a l a ­ n u l , s miáltal züllöttetek. minem karhoz­

21. S oinlckczz ncg (Ó, Mmhonnnd) Aad flvcrcVol,

doíi az figyelmezteti? az o nepc't a s z é l d u n ^ k ö z t , s bizony tunenek l e e l ő t t e s nwgottc a f igyelnxíztctók,' (nxjndví'n/: ie szolgáljatok, csak Allahot. ln)c!

Efn fellelek t i t e k e t a hataliras Nap szenvedésétől. 22. Mondíík: Eliott-(í ez hozza'nk, begy clforditson minket istenelnkt<3l? fiat bozd el n^cünk azt mit b e í g é r s z , ha igaz vagy. 23. Mondd[:,Hanem a tudás Allahnál van. S cn megüzenem néktek azt miáltal küldettem, s hanem cn t i t e k e t .. tudatlan n^ptiek l á t l a k . 24. S midm azok láttiík a z t , (akár) az ái völgyeik f e l e lort<i felleg, mondák:

H Hud próféta

- G69 -

i>. luít n f e l l e g , mi csó'l líoz n<íkünk. Mi l o h h , a z iiiil r>i ct t o l t (Hck S7.él , miben n f.ijdalims s/.cnvcf5(?s,

2 5 . Lcruiljol i.iindcii tlolp.ol a/. 6 Uia pn lancsolíísabol . S a l e g a r l vigy t a l á l j a <S<et, hcxjy nem l í í l t a l i k (saimi)

a z o l a k h e l y e i k e n k i v ú l • F.keppcn jutalmazzuk a gaztcv<l9< ncpel. 2 6 . S bizony Mi fclhataliuiza'nk cí<ct a z z a l , rnivcl Kii nem halaliiuzánk fel l i l c k c l , s iix:glevcnk nékik a h n l l a ' s t , s nem s c g i t c neVjk h a l l a ' s u k , GCIII

a látííst, s a szivet,

látcísuk, sem szivük e g y í i l l a l a n , ininlhogy megtagada'k Allah kinyi l a t k o z t a l t í s a i t . mit riiegcsiífol t a k . 27- íj bizony M c l p u s z t i lóink a t e l e p ü l é s t k ö r ö t t e t e k , L s" S k ö r ü l ö l e l c' í5kct a z ,

odai ííínyi la'nk a k i n y i latkozlatí{sd<.at , luftba t a n v i s z szatcrnek. 28. liiíl mic'rt nem s e g í t e n e k n é k i k a z d c , k i k e t Allahon k í v ü l vevcnek k ö z e l b e v i v ^ i s t e n e k n e k ? ííi löl)b, azol< e l t c v c l y i t c k <3<ct. S ez v o l t a z ő hazugsa'guk, s a z mit k i e s z e l t e k . ?3. S midón I>li fcle'd h a j o l a n k (O, Muhamivid), valami f<^le'k

a dzsinnelc k ö z ü l , k i k a Korcint kiva'nak l i a l l a n i , s iiiidón ü.< cl ebe t / n u l a n a k , n o i d a k : l l a l l a s a l d < iiK-g! S miden a^ bcvpqPílCéCtit t , v i sszaf oiclulanak a z S n o pukhóV. f i<.iyclniezt cl ol:cnt .

- 67ü -

30. f.ícíidák: O, n<ípű'nk! Lam! l l a l l o t u k a z IccTst, nii Klózcs utcín bocsiíj t a l ö t t l e , rnegcr<?sitv<ín a z t , mi e l ö l t e v o l t ,

s aiiii a z Igazhoz v e z e t , , s a z egyenes u l h o z . 3 1 . Ö, nc/pünk! Vei 1 a s z o l j a t o l c A l l a h hivdsdra, s higgyetek ü t

(5 megbocsííj t j a n^ktclt (ncha'ny) vc'tkei t e k c t , 5 niegov t i t e k e t a fiíjdalinas szcnvede'st(?i. h á t a z nem tc'rlict

3 2 . S k i nem Vtí l a szol Allali hívására,

k i a földcií, s n i n c s e n e k szííinúfra ollalimz<5k R a j t a kivu" Ezek nyilva'nvalcí c l t e V c l y c d e s b e n vannak. 3 3 . Avagy nem líítcfk-^, liogy A l l a h a z , Ki m e g t e r e m t e ' a z egeket, n főidet, s nem m e r ü l t k i azok m e g t e r a i n

t c s ^ c r i , r. ö kt/pcs a r r a , hogy é l e t r e k e l t s e a h a ­ l o t t a t ? igen, O inlndcnro Kcpes. 34. S a Napoti azdc k i k tagadnak k i t ( í t c t n e k a Pokol lü-

z d r e , ( s k(/rdve l e s z ) : Nem e z - c ' a z Igaz? Mondál<: Igen, a mi Urunk í í l t a l . Moridá : Hcít" i z l e l j c ' t e J c meg a szenvedést a z d í l t a l , mii tagadtatok.

3 5 . Hat légy á l l h a t a t o s (d, Muhamiod), ahcgy á l l h a ­ tatosak voltak a k ü l d ö t t cl<5clbl< s z i l c í r d szivei,

s ne s i e t t e s d n<íl<ik (a s z e n v e d o ' s t ) . A Napon rmjd

671

iiicjílí^ljíík a z t irii ncM<ik b c i g e V t c t é t t ,

(s iSgy fog ttínni

n A ' J k ) , hogy nem idő?. {6\ ol , csuprín a Jiappalbiíl egy óviii. Üzcncís. ilat cljiuszl i U a t i k - c ' i m s , mint a z ü l ­

l ö t t e k tiopc?

47.

S z ú r

a " '

Mu h a mm a d (Medinai kinyilatkozlalas)

A Mindenhalcí cfs KÖiiyóVü'lctcs A l l a h nevcbcn

1. Azok k i k tagadnak c s a k a d á l y o z t a t n a k A l l a h ú t j á n , hát 0 hiábavalcjvá t e s z i a z ő c s e l e k e d e t e i k e t . 2 . S k i k h i s z n e k , j ó k a t c s e l e k e d n e k , s h i s z i k a z t tni m e g n y i l a t k o z t a t o t t ÍAihannndnaJ< - s a z a z Igaz, mi Uruktól v a l d - , h á t Ó iDcgszabaditja <Skct r o s s z tó •icmtínyeikt <S'i, G Jova tcr.zl nz & állaV.ukat. 3- Uz h á t , ini.-íltal k i k tagadnak, a hamisai kcívctik, 5 kik h i s z n e k , a z Uruktól val<5 Igazat k ö v e t i k . Kkí'ppen v e t i A l l a h a z ciiborcknck p é l d á i k a t . 4 . S tnid^i ha t a l á l k o z a t o l c a z d c k a l k i k tagadnak, h á t

- 672 -

(legyen) nyakszegc's addig, mig fel nem morzsoljátck c}< s rabla'ncira nan fvízitck ókét. S majd a kegyelem ezutíín, avagy a váltság addig,mig a háboní l e nan

felcteti terheit. Ez h á t . S ha Allah akarná, hát győz­ ne felettük (cgycoial Hs), hanem (ö ezt l e s z i ) , hogy prcfcára legyen t i t e k e t egyiket a tiúsíkán. S azok kik Allah utja'n ö l e t t e k l e , hát sohasem lesznek h i á ­ bavalók az < cselekedeteik. 5 5. (5 vezetni fogja 6ket, s jcfvá teszi az < á l l á s u k a t , ? 6. S bevezeti {ykai a Menyorszagba, mit 0 tudottá t e t t nékik. 7. Ö, kik hisznek! Ha Allah p á r t j á t fogjátolc, hc-ít Ó' pííctfogolni fog t i t e k e t , s nicgszilárdiljn lábaildcat.

8. S kik tagadnak, haít vdgromlást n ^ l k , 5 Ő cselekede­ teiket hiábavaloVa t e s z i . 9. Ez h á t , miáltal <ík Irtdznak a t t d l mit Allali k i n y i ­ l a t k o z t a t o t t , s ü raiba dciitl cselekedeteiket. 10. llát nem ha ládának-c a foldöi\, s látjn'k mily volt b e ­ teljesedése azoknak kik iífel<ítluic? Allah elsöpörte <5 . Í< S a tagadóknak I s Ilyet óiképpen leszen. 11. Ez, miáltal Allah patrdnusa azoknak kik hiszitek, r, n tagad(5knak: hát nincs számukra p a t r c ^ u s . 12. Um! Allali bevezeti a Menyorszafgba, mi a l a t t folycík

- 673

futnak a/.oknt, k i k In. reznek, s j<5l<:nt csel clcoflnck. Lngadnak li^íl él vc/krdiick,

Skik

s a/.l of./.ik mii a jo'czug

c'özik, s a Pokol {.u?> .17. o h n j l r k u k . i ;U S nicnnyi l ol opul <T> . iií •;/i la rdnbb vol I orobcri a l e ví{ror>'.vJii,t 1 (O, ÍAihaanvid) , mi k i ű / o H . t c g c d , r. Mi rlnur.zl i t ank a/,okal, 5 nem vol t lu'kik ^éírlfogcí. l/». 5 n z , ki tínp/ft az 6 Ura bizonyr,.-{gara liagyja olyan-^,

líiint a z , kitir.k fcldi r.zi t l e l e t L l e t t é n e k ocr.iun»yr„Í!i.i, s ''•!; v í p y a i k n t követik?

íS. A fí'rnyor'./.íu ixílciajíi. ini i\7 tni/kodoVnek i t'.orl cl cl t : AIIKMI a folycfviz s z e n n y e z e t l e n , r. a folyók l e j i ) t í l , lainek ;>•>-' ncii! wí'Uozik , fi a foly/.i: b o r b ó l , c^lvG/el er-elc n z ivóidnak., r, a íoiyi^l-; k i peri^M c l l iir'/lu'.'l ; arrwl l n é k i k minden ;.*yiiitkVl er^ixTl , r, ir.(%>b<.>cr-.a'j I .ír. U r n k l o l . (Azdc

leik ennek laktU oIyanc-<!<.->.'), mint az(Tl<;, k i k a Pokol t üzen öl'"kke'va 1 (^<, í 01! ycnjc' vi -.zel c . i 1 l a p i l l a t ik r.zi.injuk , t;'i á tvaqj.1 IxH ?.: iket ?

16. S köztük k i k mepjial lp,aInak tt^í.'.'^d (tJ, Kiihatinvui) acldit'., mig tovább nem Ic'pnck iSlcá, r. iiK^uljíík azol<.nak

kiknek a tudá'r, m e g a d a t o t t : Mi a z , mit a z ime'nl mondott? lizek hnl a z o k , kiknek A l l a h mcgpccstítel l e sziveit,

- 674 -

s s a j á t vágyaikat k ö v e t i k . 17. S k i k j ó l v e z e t e t t e k , 6 g y a r a p i t á (3<et ü t n u t a t á s b a n , s ó'rize'st ad n é k i k . 18. Hát várnak-e' ók rm'st, mint a?. Ó r á t , hogy az h i r t e l e n e l j o h o z z á j u k ' S bizcíiy ennek e l ő j e l e irar eljÖvendt. S hogyan hát a z S megaalélccTÉsük, nidcn ha az e l jővendt hozzájuk? " 19. Hat tudd meg (Ó, MJianrmd), hegy igen 0 , n i n c s rrns I s t e n , csíik A l l a h , s kc'rj bűnbocsánatot v(ítkccl<'rt , s a iiivó nőknek e's fc'rfiáknak, S Allah tudja fcl-

b u z d u l t s á g t o k , s p i h e n é s t ck ( i i d y c t ) . 20. S mondják azok, k i k h i s z n e k : Ha csak egy szura 1 c b o c s a j t a t n a ! S i:iid(5h ha Icbocsáj t á t i k a z i t e l 5 s z u r a , s nxígcnilittctik benne a h a r c , hát la'tcd a z o k a t , k i k n e k sziveiben a betQgseíg,s ok f c l á i t e k i n t e n e k oly t e ­ k i n t e t t e l , mit a h a l a i c l h a l v í / h y i t . Hat j a j n e k i k ! 2 1 . Engedelmesség, s iWS szó, S midoi a dolog e l d ö n t e ­

t e t t , K ha ck igaz-ik AllaJihoz, hát j o n é k i k . 22. S azon vagytck-e', ha m e g p a r a n c s o l t a t i k n é k t e k , hogy r o n t s a t o k a földcti, n meg szaki í sá tok v e r k a p c s o l a t t o k á t ? ?"• Ez'k h á t , k i k e t Allah nicgátkozott, s meg süket i te'

. - 675 -

ö c e t , s megvakittí t e k i n t e t e i k e t . 'IL. Hát nem gondolkcxdncik-e el a Koránon, avagy a s z i ­ veken c'zok l a k a t j a ? 25. l'rie! Azok kik h á t a i k a t f o r d í t j á k miután megnyilvá­ n u l t nékik az Utinjtata's, hát a Satan ige'zo'meg a z o k a t , s a z k a n t á r o z z a fel 26. Ez h á t , m i á l t a l ^ ^et.

mctida'k azoknak, k i k i s z o n y o d ­

nak a t t ó l , mit A l l a h I c b o c s á j t o t t : Mi néhány d o l o g ­ ban engedelmeskedünk n é k t e k . 5 Allah t u d j a a z & titkaikat. 27. 5 hcgyan h á t , middh ha ö s s z e t e r e l e k S<et a z a n g y a ­ lok, ütlegelvén a r c a i k a t , s hátaikat? 28- Ez h á t , m i á l t a l ^ bőszíti, azt követék, mi A l l a h o t fel­

s iszonyodíínak a t t ó l , mi Ot m e g e l e g i t i .

Hat J I c i o n b o l á a z o' c s e l e k e d e t e i k e t . 29. Avagy sz;'"-.út£D<-^' azok, kiknek s z i v e i b e n a . b e t e g s é g , hegy A l l a h nem hozza c l o az ó ' g y ű l ö l e t ü k e t ? 30. S ha Mi akarank. Mi l á t t a t n a r i k v é l e d (S<et ( 0 , Mihajnrad), hogy megismerd (íkct j e l e i k r ő l . De t e megismered <5<ct

beszédük h a n g z á s á r ó l . S Allah tudja a z 'é c s e l e k e d e ­ teiket . 3 1 . S hadd probaljun]< Mi meg t i t e k e t , mig m«?g nem tudjuk k ö z t e t e k k i k a kűzdS<, a z próbáljuk a t i flfUhatatosíik, s Mi meg­

hiresztelc'seitekét.

~ 676 -

_

32

I^arri! Azoic, ) ik t<igndna)c. n k a d á l y o / t a t n a k Allah lítja'n, s szembe szogüh'.ck. a f l í m ó k k c l , miután megnyilvánult nél;ik az Ulriiitatas, hát íc;;jnil s o ) íírtanak Allahnak, s 0 rcxiba (icnti az ó c s e l e k e d e t e i k e t .

33- Ö, kik hiG7!-.ck' Engedelrrheskedjctck A l l a h n a k , s c n g e d e l ntcskedjcí de a !ii möl-cnck c's ne Legyetek h a s z o n t a l a n n á csei c];o(]ct eiket . 3á. Lajn! K\k iagadnak, r. a k a d á l y o z t a t n á l ; Allah u'tja'n, rrajd c'4c h i t e t l e n k é n t ]-.aJJiak nieg, hat sosem b o c s a j t n)C2 n e k i k Allaii. 35- ii:ít ne t et cvázzatc'í<. s fdv:{szkodjatck békcssegcVt ,

t i l e s z i e k legfclCil, s Allaji v e l e t e k . -0 nem hagyja el ncJ-í.t eJc (vi Gzonza'rxit) CGCI ekedet cl t éknek. 35. Hanei!! a/, o v i l a g i e'lcí j a t á c , s n u l a t s á g . S ha h i s z ­ t e k , ő r i z k e d t e k . hni üv^gadatik nclctelc be'rctek, 5 vagyonotd-' neni kérdez 37. Ha 0 i:ie7,kcVdezi azt liát t i fu):arkodtok, destd<et. 33. Ti vagytcik-e azok, kik a r r a h i v a t t a k , hogy Allah u t ­ ján aldo;;zatok, s kÖzt'-tek ki fukarkodik? fukarkodik, titeket. s ckvetetlcnkedik néktek,

ló'elek,

s 6 • el s z í n r e hozza g y u l ó l k ö -

S ki k ö z t e t d ' . ful^arkodk, hát az laagaval

si Allah a Gazdag c's ; i vagytok a szegények.

-677-

S ha t i e l f o r d u l t o k , hát Ó' f e l v á l t majd azok nem olyanc{<, luiiit ti.

t i t é l c e t más n é p p e l ,

/ü8.

5 z u r a

A g y o z e 1 c m (i-/iedinai k i n y i l a t k o z t a t á s ) A ÍMindenható es Kcriyönjl e t e s A l l a h ncve'ben

1. íme! í-íi kilársfnk ná<cd (c5, í/tihatnnad) a n y i l v á n v a l ó győzelmet, 2. Hogy i!>egbocsajt5a neked Allah v é t k e d e t mi clmál t , s mi elj(5, s hogy b e t e l j e s e d j e k r a j t a d a z ü konyc, s

hegy vezessen leged a z egyenes ösvényen. 3 . 5 Allah p á r t f o g o l t^ged nagyszerű p a r t f o g a s s a l . -

ü. O a z . Ki megnyugvást b o c s a j t a a hivők s z i v e i r e , hogy gyarapítsák hitüket hitük melle. S Allah^ ha r c o s a i a z egeknek, s a f ö l d n e k , s Allah a M'ndcnttudó, Bölcs= a

5. Hogy ó ' b e j u t t a s s a a hivó'nó'ket e's f í í r f i a k a t Mcnyorszcígbá,

- 678 -

mi a l a t t foly«5l< f u t n a k , S Icvt/tctnck n<íl a h a t a l m i 5

s í k anxDtt h a l h a t a t l a n o k . Allah-

rcíluk rosszt<ílcuicnycik, s ez hÁl gySzclan.

6 . S megszenvedi elnck a kcpiTUtnt<í f</rfiak c's n<9<., a bálvanyiniído f é r f i a k c's n<Sk, k i k f e l t e s z i k A l l a h r ó l

a rossz*\t. Rntíuk h á t a r o s s z n a k kÖrc, s r e á j u k A l l a h d ü h e , s ü nicgálkozá e k e t , c's a b o l d o g t a l a n vo'gzctel 7. 5 AUali(í h a r c o s a i a z egeknek, s a f ö l d n e k , s A l l a h I I I '^ Nagyszcní, a B ö l c s . 8- Íme! Mi- clkú'l(.lcnl< tc'gcd ( d , ^lihanimd) tanusa'gtevcV.cnt , hirdet<S<ent, s figyelmeztetőként, s beig<ír(í^ n é k i k a P d c l o t

í
I 1 [ \ 9 . Hogy t i

'

^/

-

-

(eni>erck) h i g g y e t e k A l l a h b a n , s a z O l ü m o s

k é b e n , s tartsa'tolc ö t t i s z t e l e t b e n , b e c s ü l jt^tck ü t , r m g . i s z t a l j á t o k Ót v i r r a d a t k o r , s napzártakor. fogad­

l o . Lfím! Azck, k i k náced (Ö, lAihamrad) hvíseget

n a k , Ivát A< Allahnak fogadnak h ő s e d e t . A l l a h Keze ;
i

r

az o kezeik f e l e t t .

S k i ' n t c g s z c g i , hát
• . '

ingn e l l e n

j l \

s z e g i meg, s k i m e g t a r t j a m i r e e g y e z k e d e t t h a t O megadja nclci a h a t a l m a s b é r t ;

Allahhal,

1 1 . S mondjak néked a ( v á n d o r l ó ) Arabok, k i k hát r á m a r a d o t t a k : E l f o g l a l t minket vagyonunl<, s házunk n e p c .

679

hcít b o c s á j t s meg nékünk! dk a z t mondjcík n y e l v e i k k e l , mi nincsen s z i v e i k b e n . Mondd: Ki b í r h a t nektek v a lajTiivel i s Allah e l l e n é b e n , ha (5 nektek a z a'rtást a k a r j a , avagy a k a r j a ná<td< a h a s z n o t ? Mi több, A l l a h É r t e s ü l t a r r ó l , ínit tesztek.

12. Mi t c b b , fel t e v é t e k , hogy a H i m S c , s a hívok nem fordulnak v i s s z a a z o házuk népihez sdiasem, s ez m e g s z e ' p i t t c t c t t s z i v e i t e k b ő l , s / e l tevetelel< a rossz s e j t e ' s t , s h i t v á n y nep v o l t a t o k . 13- S ki neni h i s z Allahban, s a z (5 Hlmők<?ben, hát líún! Ml elú<keszi tctilc a h i t e t l e n e k n e k a lííngot. 1/.. S Allahc' TeljhátaIrmsaga a z egeknek, s a földnek. Ó annak b o c s a j t tr.eg, kinel< a k a r , s a z t ' b ü n t e t i vrjeg, k i t a k a r . S Allah a Mcgbocsájtd, a K ő h y ö t ü l e t e s . 15- Kik ha'tramíiradot ink, mondják niídőn neki indul td<, hogy vegye'tck a nartal'ii-toi: Had kövessünk titeket!

Oc r:rg akarjak v . í l t o z l a t n i Allah s z a v á t . Mondd (O, l.iuhar.rad ): Ti scsorn követhet t de minket. Eképpen mcndá Álla!' a z e M t t . S iiicndjak: lAi több, t i i r í g y l i t e k ló'lüní-;. Mi tcbb filc ( e z t ) fel nem e ' r i k . - c s a k egy k e v e s e t . .

- 6tto -

16. Mondd n ( v á n d o r l ó ) Arnbdínak, k i k hiítrninaradol t.ik: Ti h i v a t v a ics/,tck egy n a g y c r e j ú ncp cllciicbcn . lio<y liarcol j á t o k v<ilük míg meg ncin béktílnek. S !ia t i cngfdeimeskcdtck, hat A l l a h szép b é r t ad niíktck, s ha c i f o r d u l t o k , ahogy a z c l ó ' t t Mgbuntct t i t e k e t i s cl f o r d u l a t o k , híít O

fí/jdalnvis szenved(/sscl .

17. S nein o'rheti szcinreha'nyas a val<ol, s nctn e'rhcti szcmrehánya's a csonkíít , s ncni e'rhcti szcmrcha'nya's cngedcl-

a bclcgcL (t;a ők ncin nKrmiek h a d b a ) . S k i

rucskc<lik A l l a h n a k , s a z O H i m ö k c n e k , hat O b e v e ­ z e t i a z t a Menycrszíígba, l a i a l a t t 5 tci im!gfordul , szeavcdc'sscl. 18. Mert bizony A l l a h megörvendett a h í v é n e k , niidJn &<. • hűseget fognda'nak néked a fa a l a t t , s (J tuda a z t rca'-folyók futnak,

h á t O megbünteti a z t

fHjdalnns

mi a z c ^ s z i v e i b e n , s I c b o c s í í j t á a megnyugvást j u k , s riKgjulalmnzá Ükct a k ö z e l i g y ő z e l e m n é l .

19- LS sdc a i i u r t a l é k mit Sk veszjiek, s A l l a h a Nagys z e m , a Bölcr.. 2o. S l oigérc' nóktek A l l a h a solc n n r t a l é k o t n i t v e s z t e k , s c l 5 l c g c z é ii'iktck e z t , s v i s s z a t a r t j a rólatol< az cni-

b e r d í k e z e i t , hegy a z blzoiiysa'g legyen a hiv6l< sz/mtíra, f tiogy u vc7ciÍ!CS5cn t i t e k e t a z egyenes ösvónycn. >

K Uíala''-. a Pcrzr.a , vngy liiza'nci hat.:i Iniikia .

- 681

?1 . S l a í s i k , i.iLC íiri.i vüííytck k c p e s d c , }i;ít Allalj Ijizony k ó n i l ö l ^ l ó n / t . '^^ A l l a h uiincicnrc k e p c s . 22. S ha azok kik hi l e i Ionok v e l e t e k nicnnck hadba, hat ok UcÍLaikal f o i d i l j á k , itnjd nem l e l n e k oltainaaol,

23' A l l a h t ö r v é n y e a z , mi bizc?ny e l ő t ű n t a z c l o l l , I c l á l A l l a h töiA'enye'nck niegva'l t o z t a t o j a t . 24. S Ü a z , Ki v i s s z a t a r l í í k e z e i k e t r 6 l a t c k ,

c nciii

s kezeite­ ti­

k e t róluk fíelcka v ö l g y i b e n , miután O d i a d a l r a v i l i t e k e t e l l e n ü k b e n . S Al lah Latcíja annak, mit

tcs/Jck,

25. (3c nzd< kik tagada'nak, r- akndalyoza'nak l i l c k o L a S e r t h c t e l l c n Szcnlolytjc'l, r. lcv<^ a z ú l i i u t a t a ' s t ki-

roJ<csztette', hogy a z c<5ljí{t cl ne ^ r j c . S hatjcni ( k ö z ­ tük üiegbujvan) feVTiuk k i k h i v í k , s nolc k i k h i v ő k , ket nen ismertelek,ja tok-e'azdcat, ( s neri) t u d t a t o k , hogy) ki­

eltipor­ t6-

r, igy l e s ú j t o t t volna r e á t o k

liik a ve'tkozc's t u d a t l a n u l . Iliit v e z e s s e be A l l a h a z ó kegyclnx^bc a z t , k i t Ü a k a r . Ha c i k ü l ö i ü l lölc (a h i t e t l e n e k t ő l ) , híít f a j d a l r a s szcnvedc'sscl b ü n t e t j ü k Mi a z o k a t közülük', k i k 26. N'ldcái r.K;gtevék azd< k i k tagadnak s z i v e i k b e n a tagadnak

.

- 682 -

vakbuzgalimt , a Tudatlanság koréinak vakbuzgalmjít, ha't lebocscíjtd A"! lah a ó megnyughodását HimScenek, s a hivfi^nek, ? rájuk i l l é s z t é az 6'rizkedes szavat, imnck cJ< jogosultjai voltak, s i l l e t t reájuk. S Allah a mindenek Tudója. 27. Ivícrt bizony Allah b e t e l j e s i t c az 0 IJiniokenek l a t o mása't az Igazzal. Híít térjetek be a Sérthetetlen Szen­ télybe ha Allih akarja, biztonságban, fejetclt ( l e ­ gyen) borotví/lt, (s a haj) leva'gott, s ne féljetek. S d tudja a z t , nüt t i neu tudtok, s (5 korábban megtéve' a közeli gyozelniet. Z8. Ö az, Ki elküldő' az ő HlmÖke't az lítrmtata'ssal, s az igaz hitvalla'ssasl, hogy 0 azzal feUilniilja az összes h i t v a l l á s t . S Allah elegendő'Tanúnak. 29. Kiiíianmad Allahi 1-Umc3<e. S azok ővele, kik rendíthe­ tetlenek a hitetlenek ellenében, s kegyelmet osz­

tók rraguk kÖzt. Te (0, Mihainrad) leftod fíket te'rdepelve'n, Icborulva'n, vágyvan AHah kiváltsa'ga't, s megéloge<iet tseget. Az é' jegyeik arcaikon (nein rrtísok), mint nyarai a leborul'asnak. Ez hát hasorilatossa'guk a Torában, s hasonlatosságuk az Újszö­ vetségi Szent i rabbin: Akár a gabona, mi el<3hozá b u j t a s a t , s nv?gero5iti a z t ,

- 583 - . .

imjd d i í r i l j a ,

s el rcndczl<edik annak s z á r a r a , mcp,crvcna

doT-.lctvcn a szánt c-vcl S-ict. Ha't bó'szitseCJ ír}

h i t e l leneket a'l t á l u k . A l l a h beige'rc azo-<nak, k i k kó'zülül< h i s z n e k , jc4<al cncl clíetínck a tnígbocsa j ta'st , r. a hal 'X hm 5 b c r t .

1*9. A

S z u r a

l a k o s z t á l y o k

(Medinai k i n y i l a t k o z t a t á s ) A Mindenható e's K m y ö r ü l e t e s Allah neveben'

1. 0 , kik h i s z n e k ! Mc l e g y e t e k tolakodc4< A l l a h , s az Ü Hinicíce c l o t t , s t a r t s a t o k szánion A l l a h o t , Allah a Mep.hallo, a Mindent tudd. 2. O, k i k h i s z n e k ! Ne cmelj<ítek hangotokat a P r ó f é t a hangja föle', s iic ü v ö l t ö z z e t e k hozzá a s z ó t , amint uvöltÖztc3< e g y m / s s a l . különben c s e l e k e d e t e i t e l < rorrba dó'lnek, s t i nen ó r z é k e l i t c k . 3 . Lani! Kik A l l a h llimöl;cnek s z í n e e l ő t t rnegfélcezík. hiangjukat, htfc!

Sc a z d c , kikrielí s z i v e i t, AUali v i z s g á r a l e v e o r i z kedc'sbó'l, riékik a nicgbocsa'j l a ' s , 5 a h n t a l r m s b o r . /i. l'n)c! Kik a lakosztiílydx r.iögul s z ó l í t a n a k h á t tÖbbscgij!< ncn fogja fel . leged,

íS- S ha ők á U h a l n l o s a k l e l l e k v o l n a amig t e elŐ nein j ö s s z n é k i k , beit jobb l e t t v o l n a n e k i k . S A l l a h a Megbocsájto, a K ö n y ö r ü l e t e s . G. O, k i k hiszjiek! Ma egy zül l ö t t - ^ 1 c l ú ú j s a g d c a l n é k t e k , ht^t e l l e n ő r i z z e t e k l e , nehogy ( a z t á n ) hoz Ic-

s ú j t s a l d c a nc'pic t u d a t l a n s í í g b c i l . nvijd vezeklöivcí v a l t d c ann<1k mii levetek.

7 . 5 t u d j á t o k meg, hogy A l l a h Hírnöke kö'z.Öttelek v a n . Ma o n é k t e k engedelmeskedne sok d o l o g b a n , h a l b i z o n y megszenvednc'tek. A l l a h s z e r e l e l t o levcí ncKlek a h i l c t , s nicí.r-ze'! : .é a z t s z i v e i t e k b e n , niig g y ű l ö l e t e s s é nekt>i; a teve

i t é t l e n s é g e t , zül lÖt t s e g e l , s a z e l l e n s z e g ü l é s t

Ezek h a l %, k i k j o i rcínyba v e z e t e t l e k 8. A l l a h k i v d l tsíígíHból ér, k e g y é b ő l . S A l l a h Mindent tudcí, liölcs. 9- S ha a hivc^< kc^t r e n d j e h a r c o t v i s e l , h a l liozzaldc h e l y r e mi <5l<özöt Ilik. S ha egyikük vágyja a

685

rosszat a m í s i k r a , hát addig küzdj etek avval a rosszal k i v d n j a , mig a z v i s s z a t é r

rnely

Allah pararicso-

lása'ra. S ha az v i s s z a t é r t , ha't hozzatok h e l y r e ni cközöttlik jog szer i n t , s legyetek igazságosak. Larn! AllaJT s z e r e t i az i g a z s á g o s a k a t . 10. Hanema hivők t e s t ve'rck. llAt hozzíítok h e l y r e a z t , mi I t e s t v é r e i t e k k ö z ö t t , s t a r t s a t d < szarrcn A l l a h o t , haiha tan megkegyelrneztet t e k . 11. c5, kik lü.sznek! Ne rendeljen rrnga a l a nep n é p e t ,

j ó l l e h e t meg ha az jobb i s a n r í s i k n a l , sem az asszonyok az asszonyokat, jo'llelict rr.cg iio. ck jobbak i s a rrn'sikaknál, ne bccsrne'rel j ^ t e k egyirííst, s ne I [ ! se'rtegess^tek egyinlst gLÚiynevckJ<el. Gyaláza's a z ü l l ö t t nev a h i t uta'n. S k i k nem fogadnak bunbánat o t , h^t azck a biinöscJc. 12. O, kik hisznek! Kerülj etek nagyon a g y a n ú t . Íme! .Menany gyanú vétek- S ne kérrkedjetek, s ne

rosszxn'juskodjatok egyirnsra. Szere tnc'-e'egyik tek (saja't) h a l o t t five'renek husíít enni? Ha't t i nycdtc:< ett(5l, (akkor attcíl t a r t s á t o k számon A l l a h o t , a Kaiycruletes. iszo-

is iszonyodjatok)! S

line! Allah a Megenyhülő,

- 68G -

13. 0 , a r o e r e k ! Lairi! iü incglereriitehk t i t e k e t férfiúvá',

s no\'c,

s iTiegtevenk tilcJcet népekké, t ö r z s e k k é , hegy i sr.ierj c t d : meg egyrast • Íme! A t i legnemesebbiktek A l l a t a á l a 1 c g őrizkedobb. ln)c! Allah a í.íindentludo, a z É r t e s ü l t . \í. f-cxidak a (vándorló) Arabolc: Mi h i s z ü n k . Mondd (d, j.iihanrad): Ti ne h i g g y e t e k , s hanem inkább nx:íidjatd< midcín a h i t behatol sziveitel<be: Mi megbékélünk. S ha engedelmeskedtél; Allahnak, a z Ő n i m e s é n e k , h á t 0 nem fog v i s s z a t a r t a n i t i t e k e t c s e l e k e d e t e i t e k t ő l Íme! Al 1 ah a Megboc Scíj t o', a Könyöru 1 e t e s . 15. Hanem a hivők azok, kik h i s z i k A l l a h o t , a z Ó Hini<3<ct, vrajá nem kétkednek, s küzdenek vapyonukknl - é l e t ü k ­ k e l Allah u t j á n . Ezek hat ck, a z é'szintek. 16. Nbndd (0, fAihamnad): Tani t j á t ok-e'Al lahnak l i i t v n l l á s t c k a t , 5 Allah tudja mi a z egd<en, s a földon, Álla}! mindenek Tudója? 17- Ok kedvezni akaranak neked (0, 14iham^d) midőn megbekélének (Őbenne), r-íondd: Ne nekem kedvezzetek megbélnél e s t e k k e l . Mi több, A l l a h kedvez noktelc, midcín e l ­ v e z e t t i t e k e t a H i t h e z , ha 6'szifitck v a g y i d c . s egyáltalán.

- 687 -

,

\S.

I n'in! Allah ismeri L á t h a t a t l a n t az egeken, s a f ö l d ö n . S Allaii tiiit t e s z t e k la'tja.

'''O. Q (fíeki- li ^

S z u r a a f.

l'inyilatkoztatas) nevében

A Mindcr.ható ''s Kör.vönj'letes Allali

1. Qaf. S a DicsoseV,es !von.n. 2. i/1i t ö b b , ok cla'rric'lkod.i'nak. h c i y e l j ő v e hozzájak a g y r l n i e z t c l o nntjuk kö/iil , s nv-ndcíl' a .Si t et 1 ciiclc: Ez furcsa doh^: fi-

3 . Midőn itic^^ihaliink , s. por Irszünk i-.'i sr.zaho/nln'ik-e'j ? iiz hat a rrcsszi vi s'-^z.?! er>•?;. A. Bizony.Mi tudjuk a / t r.ü t a föld elnyel bej.''lüi<, r ^ Nálunk van a rnegó'rizá' Kóh^a'. 5 . Mi t ö b b , < k nfeghazudtolcík.az i g a z a t nnd<^naz e l j ő v e 3 hozzájuk, s S< rriost dolgukban z a v a r o d o t t a k , ó. Nem l i t á k - e ' a z eget f e l e t t ü k hogyan epite'nk Ui a z t iricg, s diszitenJc azt i e l , s hegy n i n c s azon (seo-.ni) res? 7 S Mi k i t é r j e s z t e n k a f ö l d e t , s elvetenk a r r a a

- 688 a vonulatokat, s kikelesztenk azon minden pomPcfs pa'rbo'l, 8. Ldítva'nyk^nt, s cmlekeztetó'kent minden búnbanó szolgálo'nak. 9. 5 Mi lebocsájtánk az égből az áldott vizet, s kikeleszte'nk a'ltala a kerteket, s a gabonaszemeket, 10. S a kimagasló daplyapalmat annak fürtjeivel,

mik sorokba rendeztettek, 11. Gondoskodáske'nt a szolgálóknak, s Mi életre kelte'nk á l t a l a a holt vidéket. Eke'ppen hát a feltám.idás. 12.. Mcghazudtolá belőttük Noe nc'pe (íiz igazat),- s tcképp) Al-Rass lakói, s Thamud (törzse), 13. - And (tőczí:'^), a Fáraó', s Lo't felebarátai, U . S az ere.'' l a k c i ^ . Tubb'a népe: Minde.qyik megha• zudiolá a r'fl'lőtteket, hát igazra vált igeVetem. 1^. S Mi kimeritenk-c TZ első terente'st? Mi tÖbb, ok kétkednek az '.ij teremtés fei5'.. io. S bizonv Mi meglereníte'nk az embert, s tudjuk mit súg n'?ki az (í lelke, s Mi közelebb vagyunk hozzá, mint nyakán az ér. 17. Midőn fogad'^ űlv^n, 18. C nem szólja a szót, hariem (?véle a megfigyelő' készen, (ot) a k^t Fogadó jobbról, s balró

* Midi a n

- 689 -

19.

S a h a l á l t u s a elhoza' az i g a z a t . ( S mondva n é k i ) : Ez h á t a z mit k e r ü l t é l .

van

20. 21. 22.

S megfuvattütik

a harsona.

Ez h á t a b c i g e r t

Nap.

S eljőve mindon le'lek v e z e t ő v e l , s t a n ú v a l . (S mondva lesz a b ű n ö s ö k n e k ) : Níert b i z o n y semmibe veve'd e z t . Hat Mi l e v e s s z ü k ro'lad s t e k i n t e t e d a Napon é l e s . te lepledet,

23.

S monda ( a b ű n ö s ) c i m b o r á j a : ke'szen megvan.

Ez h á t a z , mi ne'kcni

2A.

(5 mondva l e s z ) : Mindkettőtök'"' v e s s e P o k o l r a összes l á z a d ó hitetlent, törvényszegőt, ke'tkedőt,

az

25. 26.

A jo' f e l t a r t o ' z t a t ó j á t ,

Kik A l l a h h a l e g y ü t t más i s t e n t ( i s ) Hat vesse'iek a z o k a t a s z ö r n y ű

megtt^sznck.

szenvedésbe. bn nem bírtam

27-

S monda a n n a k c i m b o r á j a : Őt l a ' z a d á s r a ,

Urunk!

hanem ő volt a messzi

cltíívelyede'sben. Jelenemben, igeretet.

2S.

Aíondá ( a z U r ) : Ne c i v a k o d j a t o k

az c n

s b i z o n y t n ma'r megtevém n é k t e k az 29.

N'ern v a ' l t c z t a t i k meg a Szó Nálam, s En nem v a g y o k a szolgálok bűnbe vivője. Megtelte'l-é?

30.

A Napon Mi mondjuk a- P o k o l n a k : ? az mondja: Van-e' m-;:; több is? a

31.

r. az óVizkedők közeliibe h o z a t i k 5 iiLiics -ova'bb az "-^GSZÍ.

Menyorszag,

"^A vezető' és a

tanú

- 690 32. (S mondva lesz): Ez heít mi nektek bcigc'rlclct.1. iv.z az, mi)minden büríbónonak s mcgtarioztalonak M-,iinr ), 33. Í;Í ío'li a f.'indcnhntót titokban, s bunbano szívvel
lO
cl,

3'^. Térjetek be bc'kcBseggel. Ez hát a halhaiailansa'g is a p j a . 35. Sza'mukra amott, mit ok a k a r n a k , s Kalunk mog a Tuadás. 36. 5 hct'ny nemzedéket pusztitank Mi el oelSttük, s r.zck szilárdabbak voltak náluk erőben, hát elÖzön7 lek a földeket! Van-e sza'mukra inenedc'k? 37. l'ine!. Ebben hn't nz omlc^keztctó .annak, kinek szive van, avagy fülc't mereszti, s o tanu^^* S bizony Mi megtcremte'nk az egeket, a földet, s mi a kettő közt hat nap a l a t t , s nem o'rintctt iv'iinket a meg visel tse'g39. Ha't le'gy n'llhatatos (d, Muhammad) a r r a , mit mondanak, s zengjed Urad Dicsőse'gct a nap kelese cló'tt, s naplemente elStt. ^0" 5 az ejbíJl is magasztald üt, s köver>sék ezt leborulások. ^l* S halljad a Napon, midőn a hivő közelről hiv, ^2. A N'apon, mid<5n 6'k meghallják a ífiránkoza'si igazzal. Ez hál az eljövetel Napja. ^3. Íme! Mi vagyunk h á t . Kik elctrc keltenek, elmúlasztaaz

- 691 nak, s Hozzánk vezet a végzet• LL. A Napcn (midőn )lehasad róluk a föld, meggyorsitva'n

(az o eljövetelüket). Ez hát az dsszeterclcs, mi Szamunkra könnyű. ^5. ÍMÍ vagyOJik Legjobb Tudo'i a n n a k , mit mondanak,

s te (0, ííuhaminad) nem vagy (elcg) kcnyszerito rajtuk. Hál emlitsd meg a Koránt a n n a k , ki feli ige'retemct.

51. Szura A rostálá szőlek (Wekkai kinyilatkoztata's) A í.íindcnhato e's Könyörületes Allah ncvcbcr

1. 2. 34. 5. 6. 7. 3. 910. 11.

Azok, kik sze'llcl rostálnak, S kik a teher hordozo'i. 5 kik kö"nyeden tovasikldk, S kik parancsot osztók, Imé! Níi néktek igc'rtctik, az valóban igaz, S lám! Az ite'let bekövetkezik. A ívienyország, s annak ösve'nyei, Íme! Mc^ktek bizony szavaitok különbözők," S Ó azt megtagadja attól, ki hazug. Ölessenek le a t a l á l g a t o k , Kik az örvényben óvatlanok!

- 692 -

i2. 6k a?t kérdik: MidSn az í t é l e t Napja? 13. (Az hiít) a Nap, mid^n ok a Pokol tüzen gyötörtetnek, 14. <S mondva l e s z ) : ízlelje'tek meg gyStresteket. Ez hat az, mit sürgettetek. 15. Lam! Kik orizked<?k, héít 6k a kertekben e's p a t a k o k b a n , 16. Vev^k a z t , mit Uruk ád nékik. Lam! Ok voltak azeló'tt a jcítetemenyűck. 17. ók (csak ) keveset töltöttek az e'jbol szenderge'ssel, 18. S v i r r a d a t k o r Sk mar búnbocsanateVt esedezenek, 19. S jussa volt vagyonukból a koldusoknak, s kiveietteknok. 20. S a földön a bizonyságok azoknak kik bizonyosak, 21. S magatoknak. Mát nem latja'tok-e'? 22. 5 a Paradicsomban van gondcskoda'stok, s a.^ r.i néktek í i g j etett. minihogy

23. S a i-.íenyors. ag es fold Ura, igen 0 igaz, (igaz az is) núl ti beszeltok.

2/^. Ele'rkezeit-e hozzád (0, Muhammad) Aorahám megbecsült vendegeinek,, esete? 25- Midőn azok bet^renek hozza, s monda'k: Be'kesse'get! S 6' monda: Be'kesse'g! (S g o n d d á ) : Ismeretlen ne'pse'g. 26. Majd ó'fe'l re vonult az ó' ba'za nepe'hez, s elhozá a hizott borjut.

- 693 -

27. 28.

Majd azt fel^jiík kÖzelite, s monda: Hat nem e s z t e k - e ? S re^ragadt tőlük a fe'lelcm. Mondák: Ne fe'lj! S h i r ­ dessetek ki ne'kik a bölcs gyermek (születését).

29-

fvlajd eljőve az o asszonya keseregve, a r c á t csapko— d á , s monda: Meddő ven(asszony) !

30.

MondaA<: ekeppen is monda' Urad. ImefO a Bölcs, a Mindenttudo.

31. 3233. 3C. 35. 36.

Monda' (A'braha'm) : Mi hát megbiz.astok, ó küldöttek? Monda'k: íme! Mi a gaztev(5k népe'hez küldettünk, Hogy reájuk küldjük az agyagszikla'kat, Mik Uradnál megjelöltek a tékozlók számara.. S mi elővezetjük azt, ki emitt hlv^. S Mi nem lele'nk imhol megbéke'ltekét egy hőTz k i ­ vételével.

37.

S Mi h á t r a h a g y a n k amott a bizonyságot azoknak, kik félik a fájdalmas szcnve dest.

33.

S Mo'zesben (szinte'n a bizonyság), miden Mi e l k ü l denk ot a Fárao'hoz nyilva'nvalo' hatalommal,

39.

S az megfordult gondolatában, s monda: Mágus, avagy bolond.

^0.

S Mi veve'nk őt, s h a d a i t , s sze'tszora'nk ókét a tengerben, s ó semmirekellő volt.

- 694

-

4 1 . 5 Aa'tl ( l ő ' r z s c b c n a b i z o n y s a ' g ) , reájuk a vcgzctcs szelet.

midőn Mi c l k u k l c n k

42. hr. nem kiiao'U semmit mihez c i c r t , azl a k a r a por.

s hanem

rncglcvé

4 3 . S Th£unucl ( t ö r z s é b e n volt nekik:

a b i z o n y s á g ) , " micion egy ideig.

mondva

Llvezkcdjelck

44. Majd ok f c l l a z a d a t \ a k mcijd vev(í okcl 4 5 . S ők nem v o l t a k scí'itcni

Uruk p a r a n c s o l a ' s a s ok

ellen,

a villt^mcsapiís,

la'tjíík, tudtak

képesek felállni,

s nem

önmagukon. Lam! tJk a z ü l l ö t l c k nruc s voltak

4G. S Noc' no'j)c a z o l o U .
I

4 7 . 5 Mi megepite'nk a z e g e t m i n d e n t bel^.'adv.ín, i I I j la'm! Mi v a g y u n k 4 8 . S Mi iiiegagynz.ink az elheverőknek. a kik (azl) a földön, kiterjesztenie. s gyönyörűség

(ez)

4 9 - S Mi ruinden d o l o g b ó i menlcrojntcnk hn'tha ta'n elmlcíkozlck., 5 0 . n á l meneküljetek .

párokat,

Allahhoz,

l'me! En''' nc'klek Ulole.

íiyil-

\ 1 ; j i
j

v a ' n v a l ó figyelmczlel&tÖk

vagyok

5 1 . S ne l e g y e t e k meg A l l a h h a l e g y ü t t m a s

islctit. Vagyok

l'me! Ln nc'klek n y i l y a í n v a l ó f i g y e l m c z t e t ö l ó k ölííle. 52.E!<(/ppcn hc'ít nem jövetnek k ü l d ö t t e k o c l ö t l ü k , ^ haticm oic mondíík: azokhoz

kik bolond:

I

S'./ígus.

av.igy aicár nc:>,

5 3 - A d a k - c (5k tova'bb (a s z ó l a ' s l ) egym.ífsnak a z erckly<^l? lU t ö b b , ok m e g i / l a l k o d o l l *A megnyi Ivanulcí n n g y a l , ml megjelenik.

- 695 -

5 4 . Híi'l f o r d u l j el l o l ü k ( ü , Mihamtnd), s t e ne \ciiy iiícíjrovasl oVcdciiil ő , 5 5 . S crnl t ? k c z t c s s , inia'llal n/. cinlókcKtctcs h a s z ­ nai a hivcá<ndc. 56- ^^ íui csupán n z c r t Icrciiilcmo d z s i n n e k e t , s

«iljorckot , !»c>ijy s/.olga I oiin l e g y e n e k . 57. B' nem akarok l/í^lük gondoskcxJa'st, s nein akarcxti, hoqy tíípl.íl janak i-.ngcm. 5B. Lí'rii! A l l a h ! O a Gondolkodó', k i n c l a t ö r h e t cl l c.u c r o . 59- S larii! (I.coyenck urcv,) v o l k e i azolínak k i k b u n bc e s t e k , a k a r t á r s a i k v c / t k e i , s ne s i e s s e n e k (Hozzam). 6 o . S jaj azoknak kik (a^adn.ik Napúkon, ml b e í ­ g é r t cl ct t ."lekik.

52.

S z u r a y

A h e g (Mekkai

kinytlatkozlatas)

A Mindenható e's Koiiyotul e t e s A l l a h neveben

1 . A llcgy, 2. S a ü.Tokba s z e d e t t 3- A k i t e r j e s z t e t t Iras

pcri^aiiKMien,

- 696 4. S az idó'tállo lUi'z, 5. S a feliragasitott mennyezet, 6. S a t ö l t v e t a r t o t t tenger, 7. Iirtó! Urad büntetc'sc bizony bekövetkezik, 8. Nincs annak kivodóje. 9- A Napon, inidoh az cg háborogva dühőiig, 10. S tovatűnve mozdulnak el a hegyek, 11. Hat jaj ezen a Napon a hazugdcnak 12. Kik a súlyos dolgd<kal játszadoznak. 13. A Napon, inidon b c i g e r t e t i k nékik a Pc*:ol tüzé­ re való igeVet, 14. (Hat mcHidva l e s z n ^ i k ) : Ez hát a Pdcol tüze a z á l t a l , mit inegliazudtoltatok. 15. Hat nngia-e' ez, avagy nem l á t j á t o k ? 16. Perzsel5ijetde hát azon. S akár á l l h a t a t o s a k vagytck, akar nem vagytolc á l l h a t a t o s a k , e g y r e megy nóctek. Hanem t i a z á l t a l mit t e t t e l e k . 17. Lám! Az <5rizked^ a kertekben, s gyönyön.iscgben, 16. Boldpgd< azért mit megadott nekik Uruk, s megőrizte őlcet Uruk a Pokol szcnvcdese'lo'l . 19. Egyetd<, s igyatcjk megengesztel<Sdven mit t e t t e t e k . 20. 5 ííc hajladozók a sorokba "rendezett nyoszolyákon
I

jutalnnztatlok

azáltal '

s Mi párositjuk őket a hurikicai, kiknd< szeme gyönyör. 21. S azok kik hisznek, s kiknek sarjai követik olcct

- 697 hitben, hát Ml fcl7.itikoztntjuk hozzííjuk sarjaikat

(aiiKJtt), s nau fos/Ajuk meg Őket (fóTdi) c s c l c koclctclklál egyáltalán. Minden criijcr adósa annak, mit e l n y e r t ; 22. S Mi nyujtánk ná<ik a gyümölcsöt, s a h ú s t , mire ék vagyiiak. 23. 3 ott &<. (kezrol k^zrc) adják a pcharat, miben nincsen hasztalansag, san vétkezés. 24. S az körbejaV közöttük, mig szolgáik úgy várnak reájiak, mint a ( r e j t e t t ) gyöngyszemek. 25. S iragához vonja egyiK a n á s i k a t , kérdvén, 26. Mondák: Lám! Azelőtt, mid<Sn mi házunk ncj>e közt, mi gondterheltek voltunk. 27. S Allah mcgka^yÖrult rajtunk, s megőrizett minket a Pokol Ichellete'nek szenvedc'setol. 28. Imc! Mi a z e l ő t t Hozzá fohászkodank. Lam! O a Nyájas, a KciiyÖruletes. 29- Uál erolííkeztcss (ó, UJühammd). S nem vagy te Utad kegyéből sem jövendoimMido', r.cm bolond.
* 3o. Avagy uorídjak: (Ez egy) k ö l t o - e/, k i t o l mi v a r ­

juk az ido ketscgesscge't ? 31. Nkxidd: VaVjalck! lúic! In i ^ véletek várok. 32. Avagy az o áltmlk paraiu o" j.'ik-e nékik e z t , avagy cJk a gyalázatos ncp?

- 698 3 3 . Avagy mondjn<: hiszik! 3/4. Hat hozzanak c l o l y bcsz(ídct mint a z , ha fík ő s z i n ­ ték. 3 5 . Avagy ^i<. a scninibol t c r a n t e l t e k ? Avagy Ők-e a terantók? 3 6 . Avagy ck tGrant<ík-e a z e g e k e t , s a f ö l d e t ? Mi t ö b b , ok nern b i z o n y o s a k ! 3 7 . Avagy n a l u k - e Urad t á r h a z a ? Avagy ó k - c (annak) felügyelői? 3 8 . Avagy van-ií n d c l k l e ' t r á j u k ( a z é g i g ) , hogy h a l l ­ g a s s á k azon (a pai-at\csolítsd<at)? lUÍt akkor h o z z á k cl h a l l g a t ó s á g u k n a k a n y i l v í í n v a l o ' hatalittit ! 3 9 . Avagy Ónáii a Icíínyok, s n e k t e k a fiak? tohik, ü a g y a i l a k i a z t . Ml t ö b b , ok nem

/40. Avagy ke'rr.z-o' (O, Kbhanimd) f i z e l s c g c l s 61c adósságba i n c r ü l t c k ? 4 1 . Avagy n a l u k - c ' a L á t h a t a t l a n , s (3c a z t

leirjak?

4 2 . Avagy ti?rbe akarják-<5 c s a l n i a k ü l d ö t t e t ? Hat k i k tagadnak, fílc a t ő r b e c s a l t a k . A3. Avagy v a n - c nekik más i s t e n , mint A l l a h ? D i c s ő ­ sége legyen A l l a h n a k azok f ö l ö t t , k i k k e l 4 4 . 5 ha ^ tArsitják!

a z dg e g y . t ö r e c i é k c t l á t j á k l e e s n i , mond­

j á k : Egy r a k á s fclhö'! 4;j. •••{{ iiigyd (íkct (C5, Nbhainmd), mignan tíilálkozatjak •;u .^>i , inctycri ('k vi. 1 Kur.,,u i t ot l a k . /<lb. A Nripcn, miden nem Gcgit r a j uk cselszövésül', r.crrr.iií.

- 699 -

r. c!l< ncrn piíil f cgol lak. /i7. ü l^m! Kik bilnbc c s t d c , liat nekik az vcdc's. r« liancui többscgul< nein tudja. AS. S (vííi-d) ^íl ihalatosan Urad i t c ' l c t c t , s te bizomy n líi s?.criiJnkbcii vagy, s zengjed Urad Dicso5cgct • mid<5i f e l k e l s z , /S' 5 az c'jbftl i s dicsó'itsd Ót, (s midőn) a csillagok kirajzolbdnak. ezen t ú l i szcn-

53. A

S z u r a c s i l l a g

(Mekkai k i n y i l a t k o z t a t á s ) A Mindenható es Könyörületes Allah nevében

1. A c s l i l a g

ha tündöklik,

2. Tíírsaitd< acin t(ívclyednek cl," s ííini tva sincsendc, 3. 5 6 ncin beszel (saja't) vágyilrol. 4. Hisz az nein iins, mint egy s u g a l l a t , . n ú sugal 1 t á t o t t , 5. Mire őt egy s z i l á r d cro t a n i t á , 6. í/.ibai az e l e t e r e j e . S az elrendeződött 7. Midai o a t u l o n l u l i l a t h a t á r o n . 8. I/ajd 6 k őzeibe jőve, s leereszkedett. (néki),

- 7oo 9 . S a z kát

.

n y i i 1 o v c s n y i r e v o l t , avagy k ö z e l e b b , sugallott.

10. S O s i i g a l l á nz ü s z o l g á l ója'nak mit 1 1 . Neni h a z u d o t t a s z i v abban mit

látott. la'tott? ,

12. Hat v i t d b a s z í í l l t d c - e v<^le a b b a n , mit

13. S bizcsiy ö l á t á a z t egy nrísik l e s z á l l t a k o r \/^. A tíívolbíi v c s z ü 15. lAelynál l(5tusz ícínál , ' .\ íat, v

a llajlék k e r t j e .

: V

16. Mid&i mi e l f e d , e l f e d d a l ó t u s z 17. Nan v e s z cl a t e k i n t e t ,

s az.nem i s k i h í v ó .

18. Mert b i z o n y // láta' Ura ( e g y i k ) 1 egnngyobb k i n y i l a l koza sa t . 19- Hál U í t a t o k - e A l - U t - o t ' " ,
í.-Vr

s AUUzzá-t'""', s a többit?

20. 5 íAiHíU-ot

, a hnnmdikat,

2 1 . Ncl<tcJk-e''mi f é r f i ,

s Ovo ml n o i ?

22. Mz aztíín mc'l li(nytalon m e g o s z t á s ! 2 3 . Hanem azok csupu'n nevek, ahogy " t i nevez(^tck nzol<at, s atyáitok, s nem b o c s a j t o l t l o nzol<ra A l l a h a követik,

h a l a l o r r b ö l . S hanem ők csupán a s c j t c ' s t

s a z t mit iiuguk vngynak. S b i z o n y clj^ívc hozzá luk Uruktól az U t n u t a t a ' s .
2/1. Avíiijv a z r n i l - ' : ' • - . , ' Í:I1 * ..!/. íücgki v a n ? .

2 5 . S Allahc' az mi tu'l , s mi

elolt.

26. S hány angyal van a z egeken, kiknek nojn s c g i i * A prófc'la l á t o n u s a , amit ó ' a hét egén k o r s z t ü l *'' A pogány arabok b á l v á n y a i . íVV /y ,-,.,._^,_, ,,_.] ..; _, fif tulajdoni tolták. ;• :;;r,-.i;,;i /'i).:!! ! <',iMyn i nok látott.

- 7ol -

közbenja'rása cgyaíltalán, csak miután ha Allah meg­ adja engedelmet annak, kinek ö akarja, s megegyezik (őbenne)! 27. L*iin! Azok nem h i s z i k a Túlvilágot, kik az angya­ lokat nSi nevekkel i l l e t i k , 28. S nincsen ebben nékik tudásuk. Hanan 6k csupán a sejte'st követik, s lám! A sejl<ís nem segít az igazhoz cgyáltalíín. 29. Hat Kllj szarbe (d, Muhar.iind) a z z a l , ki e l f o r ­

dul a Mi mcganlííkozcsüiktüj ,s nem akar niűíst, csak az evilági </letet. 30. Ez hál az ó' tudíísu!; összege. Lám! Urad, igen (5 a Legjobb Tudója annak ki lct(/velycdct t az ő útjíírcfl, s O a Legjobb Tudcfja annak ki jól v e z e t e t t . 31. S Allahc'az mi az cgclcen, s a földöi, s te'ritsc meg ü azólcnak kik rosszat t e t t e k azt mit cselekedtek, s t e r í t s e meg ö azoknak kik jót t e t t e k , a jo't. 32. Azcác, kik elkerülik a ftíocnjíírd vétkeket, a l e dérsóget, s csupán cil<arat lan az o kihága'suk, hát lam! Urad megbocsáj ta'sa átfogtí. 0 a t i Legjobb • '^ azütn, hegy (íí megalkotóit t i t e k e t n földből, ?. iinita e l l e j t v e vagyt^<ic anyaitdc hasiban.

- 702 -

Hát ne szépítsétek nngatokát, 0 a Legjobb Tudója annak, ki lirizkedU. 3334. 35. 36. !lát incglátád-cíÓ.NWiámmd) azt ki e l f o r d u l t , S keveset a d o t t , s fukar volt? '

Nála-c a Láthatatlan tudása, s ö azt l á t j a ? Avagy neni h i r d e t t e t e t t meg néki a z , mi tábláin Mózesnek.

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49' 50. 51. 52.

Es Abrahánnak, ki

törlesztett:

Hegy nc<rakjátok senkire másnak t e r h é t , S az criberríek nincs scjiinije, csak miért megküzd, S az b küzdelme láthatóvá lesz Majd megfizettetik néki t e l j e s t ö r l e s z t é s s e l , S az UracUtoz! 0 a végcél : S ö az, Ki megnevettet, s nK'orlkat, S 6 a z , Ki eliiulaszt, s é l e t r e k e l t , S Ö az, KI megteremte a párokat, a f é r f i t , A cseppböl midUti az kibuggyan, S Őreá a nvisodik v i l á g r a hozatal, s ó a z . Ki gazdaggá t e s z , s melegit, S 0 a.z. Ki a Sziriusz* Ura, S Ő a z , Ki e l p u s z t i t á az elüd Aád ( t ö r z s e t ) , S Thaiiud ( t ö r z s é t ) , s ö Nem hagyot t meg (senki t ) , 5 Noé népét a z c l b t t , ime! Ck rnég inkább btl-iőscbbck, s lázadóbbak v o l t a k . s a nliit,

- 7o3 -

53. 5 AH'*íutaf ikah-ol * Ő Icronbola, 54. S (5 bcboritá azl . i w a l , mivel b c b o i i i á . 55. Híít mely (keggyel), ha nan UradA'al s z á l l s z vila'ba? 56. Ez hííl figyeliTicztctcse az el&i f igychneztetolcnek. 57. A fenyegető' Ora közeleg. 58. Nincs annak f c l l a r ó j a Allahon k i v ú l . 59- S t i csocláll<oztítd<-c' ezen eseten, 60. Nevettek, s nan s i r l c k , 61. S t i sziírakoztok? 62. llat boniljatoí< l e Allahnak, 5 szolgnl jalol< Ol.

5/«.

S z u r a

A h o 1d (i4ekkal k i t >y i 1 i f l;ozta ta's) A Míndcnhat(5 ^s I^MiyŐt-ulclcs Allah ncv(5bcn

1. Az (5rn k<'->/.:U;r:i l , s i hold ket tóliasadot t . 2. S ha egy bizonyságot iHtnak, hát 5 rnondjtík: Folytonos ntígial • . szenóefordulnak,

3. S ö< megliazudtolílk (az I g a z a t ) , s vágyaikat követek

*

Feltehetőleg Lót tclepulcsendc neve.

- 704 IloloU minden dolog eldöntetik. 4. S bií'ony eljóvcnck hozzájuk a hirek, miknek t í i r t a l m a olrcllenlo, '5. Találó bölcsesség, s hanem a figyelmeztetések nem scgitenek. 6. • •

Htít fordulj cl tóVúk (O, Muhammad) a Napon, rnido'n szólit a Szólító a fájdalmas dologra.

7.

ük leszegett tekintetcikkel j6v(5nek elo a s í r o k b ó l , a k á r , a szétterjedte sa'skák,

8.

Sietve'n a Szólító fele; a hitetlenek mondják: viszontagságos Nap.

Ez

9.

Hazudott előttük No<^ népe, Sk meghazudlolak Mi szolgálóinkat, s mondá.k:

a

Boloí^d.skivetcttctett.

10.

S 6 Urához fohászkodott, gy(Szvc, hát s e g í t s .

(mondván): Ln le vagyok

11. 12.

S Mi mcgnyita'nk az ^g k a p u i t a k i á r a d ó viz á l t a l , S kífakasztánk a földön a p a t a k o k a t , s találkoza'nak a vizek egy okból, mi bizony eldöntetett.

13.

S Mi hordozánk őt azon, mi t á b l á k b ó l , s szögek­ ből állott,

14.

Mi fut (a vizeken) a Mi szemünk l a t t a r a zaskep})cn a n n a k , ki megtagadtatott.

viszon-

15.

5 Ml azt inegliagyánk bizonyságul, hát v a n - e mi cinlekczlct?

jG. 17.

Ilát mily volt az t n biinlelÓGcm, s figyelmcztc'lcr-cm! S bizony Mi könnyűvé tcvcnk a Koránt az

-705-.

emjtíkezetnek, hat van-c mi emlckcztet? 18. Hazudott Aad (tóVzsc i s ) . Hat mily volt bünicte'scm, s figyelmcztetcsom? 19. Lám! Mi rcííjuk külde'nk a tomboló szelet a nyugods<{g n a p j á n , 20. Elsöpörvc'n az embereket, a k a r a gyökc'rtelen pálmafa 21. 22. torzséit. folytonos

Mát mily .volt az En büntetc'sem, s figyclmcztete'scm! 5 bizony Mi" könnyűvé' tevénk a Koránt az emlékezet­ nek, hát van-e' mi emlékeztet?

23. 24.

Meghazudtol.! Thairfud (ne'pe) a

figyelmeztetéseket, kit

S mondák: Mát közülünk egy halandó-c' a z ,

mi követünk? Mi bizony eltc'vclygesben, s ő r ü l t s é g ­ ben vagyunk! 25. Az Emlékeztető csak ne'ki adatolt-c' meg közülünk? Mi több, o egy szemenszedett hazudozó'. 26. 27. Holnap majd megtudjak ki" a szemenszedett hazudozó. Ime! Mi a tevetehenet kise'rte'snck küldcnk hát vlgya'zd ókét, s le'gy á l l h a t a t o s , 28. Ls hirdesd ki ne'kik, hogy viz az mi julalc'k (a teve es) <5közöttül^. Minden ivo elóa'llíttatik. 29. S ok szóliták t á r s u k a t , ki foga es lebenita (a t e v é t ) . 303l. Hat mily volt az En büntcte'scm, s flgyclmeztele'scm. Imeí Ml lekülde'nk röájuk egy Süvöltest, s ok azt hozzájuk,

olyanná lettek a k á r a száraz vessző a

jiiszol 32.

tetején.

-706-

S b i z o n y Ml k ö n n y ű v é ' t e v é n k a K o r á n t a z h á t v a n - e ' mi cml<íkeztet?

emlékezetne

3334.

M c g h a z u d t o l i í Lc?t n c p e a Lain! Ml r e á j u k Lét n c m z e t s e ' g c t ,

flgyolmeztete'scket. kivéve

külde'jik a s z i k l a g o r g e t c g o t , kiket v i r r a d a t k o r

inegmenckitc'nk ki

35.

Kegyként T e l ü n k . hála't udolt.

Ek<íppen j u t a l m a z z u k a z t ,

36.

S b i z o n y á' f i g y e l m e z t e t t e d e < 1 k e l s e ' g b e vontcík a 5<

a z o k a t a Mi b 5 s z ü l e t u n k r c , figyclmeztcle'sckct.

37.

S b i z o n y a z o k o j c g k o r n y c k e z d k <5ít v e n d e g e i r ő l , s Mi e l v a k i t a n k az 6 szemeiket, (s mondánk): .

l'zlelje'lek meg b u n t e t e ' s e m , 38. 39. 40. S bizony kora r e g g e l r á j u k

s figyelmeztetésem! jőve a s szcnvede's.

Hát Í z l e l j e t e k meg b u n t e t e ' s e m ,

figyelmeziete'sem! emlékezet­

5 b i z o n y Mi k ö n n y ű v é ' teve'nk a K o r á n t a z nek, h a t v a n - c ' mi e m l é k e z t e t ? a figyelirieztetesck a

41.

S b i z o n y eljóve'nek nemzetse'gehez,

Katao

42.

Kik m e g h a z u d l o l a k a Mi " k i n y i l a t k o z t a t á s a i n k a t mindannyit. a (mindenre) Hat l e s u j t á n k ICepes rájuk a Nagyszerű,

sujtasaval. mint a z o k , avagy

43.

A ti hitetleneitek jobbak-é, nektek a ve'tlenseg a

zsoltárokban? csapat?* fordít­

4,4. 45.

A v a g y m o n d j á k : Mi v a g y u n k a g y ő z e d e l m e s Vereségre k a r h o z t a t i k va menekülnek. idejük. . a csapat, s ok h a t a t

46,

Ml több', a z Ó r a a z cí k i j e l ö l t

- 707 -

s a z Ora (ml n é k i k ) b o l d o g t a l a n a b b , 4748.

s keserűbb. vanníík.

Lani! A g a z l e v ó k e l t c v e l y c d e ' s b c n s ő r ü l e t b e n A Napon, midőn a r c a i k o n a Pokol t ű z c r c (mondva t e s z ) : í z l e l j e l e k meg i\ Pokol

vonszoltatnak

érintését.

4950.

liüc! Mi mindent mertekkel

tcrcnite'nk. csak egy, akar

S nom mas a Mi j^arancsolasuuk, a szempillantás-

51.

S -bizony Mi e l p u s z t l t a n k v a n - e mi emlékeztet?

a ti k a s z t j a i t o k a t ,

hát

52. 53. 5455-

S minden mit t e t t e k , S

a zsoltárokban

van, rendezett.

minden n a g y e's k i s u g y sorokba s

Íme! Az ó r i z k e d o k a k e r t e k b e n , I g a z h e l y e n a Hatalmas

patakokban,

Királynál.

55.

Szura

A MINDENHATÓ (Mekkai kinyllatkoztatíís)

A Mindenhal<$ e s Konyöríileles A l l a h neve'ben 1. 2. 3« A Mindenhat<j| KI a Kora'nt t a n i l á . Ki megteremte 'az e m b e r t .

- 708 4. 5. 6. 7. ö. 9. Ki r n c g t a n i t á 6\ A nap, a kozlesre klszamitottak. leborulnak. s elhelyezed a luerttíkct, a súlyt, s ne karositsa'tok meVtéket,

s a hold clo'rc s a fak

A Csillagok, SÓ

felemele a z e g e t ,

Hogy ne le'pjetck túl a S igazsággal a mérteket. rakjatok

10. 11. 12. 13. K. 15. 16. 17. 18. 19»

S O l e h e l y e z é a földet Melyen a g y ü m ó l c s , S a kiha'ntolt mag,

a

teremtményeknek, pálmafák, fu. hazudtoljátok aka'r a meg? fazekas,

s a burkos s íiz i l l a t o s (kegye't)

* m i t , h a nem Ú r i t o k ^

ö a z e m b e r t a g y a g ' ) é l teremte' meg, S a dzsinneket S mit, Ő a t//z v e l e j é b ő l

teremte. meg?

hci ucí.í U r a t o k

(kogy<ít) h a z u d t o l j í / t o k s Ura a kc't

Ura a k e l K e l e t n e k * , S mit,

Nyugatnak** meg? azok

h a nem U r a t o k ( k e g y e ' t )

hazudtoljíítok s

S U szabadjtíra tala'lkoznak.

e n g e d e ' a ke't t e n g e r t * * * ,

20. 21. 22.

Köztük' a g í í t , S mit,

s nem b i t o r o l j a ' k (kegyet) s a

(egymásét). hazudtolja'tok meg?

h a nem U r a t o k

Eló'jo bel<ílCik a. g y ö n g y ,

korall.

* A két pont, ** A k é t pont,

a h o l a n a p f e l k e l t é l e n e's ahol á n a p lenyugszik

nyííron nya'ron

t<ílcn és

* * * A s6s e s ccZ ( í d e s v i z

- 709 -

23.

S luit, ha nom Uralok (Iccgycl) iiozudiol ja'lok meg?

24.

S a hajdk is a/. Üv(!i, mik a tengerre tűzettek, a k a r a zás/k'-k.

25. 26. 27.

S mit, ha iioni. Uratok (kegyet) hazudtolja'tok Mindenki ki a7Ó:i van S csak Urad f^Ju Nemes. letűnik.

meg?

marad. Ki Tenkinto'lycs es

28. 29.

S mit ha nem I r a t o k (kcgye't) hazudtoljatok meg? S kik az c'gon, G a földön, kérik Őt. Minden nap 0 dologra megy.

30. 31. 32. 33.

S mit, ha nem Uratok (kegye't) hazudlolja'lok meg? Mi rendelkcziii fogunk nt^ktck, 6 kc't a l a t t v a l ó . S mit, ha nem Uralok (kégyc't) hazudtolja'tok meg?

U, dzsinnék cs emberek gyülekezete! ila képesek vagytok íílhatolni az egek c's a föld szféráin,

hat hatoljatok a l ! Nem hatolhattok a'l azon, c s a k hatalommal. 34. 35. S mit, ha nem Uratok (Iccgyc't^ hazudtoljatok meg?

Kcátok küldetik a Pokol túze'nck heve, s a csillám­ ló re'z, s ti nem-győzhettek.

36.^ 37.

S mit, ha nem Uratok (kegyet) hazudtolja'tok meg? S ha az ,eg meghasad, s rozsává lesz.

- 710 -

(vörös) a k a r a '(cserző) Híít m i t , h a nem U r a t o k meg ? 39-

innz, (kegyet) hazudtoljatok

S e z e n a Napon nem v o n a l i k k é r d ő r e az ember, sem dzsinn. (kegyet)

vétkéről

^0. Al.

S miij ha nem U r a t o k Megismertetnek

hazudtoljatok s

meg?

a gaztevék jegyelkró'l, meg.

üstÖkeiknc'l

e's l á b a i k n á l r a g a d t a t n a k 42. 43. 1 4/4. : 45. , 46. I 47. i 48. ^9. 50. 51. I 52. 53. 54. S m i t , h a ném U r a t o k Ez h á t a P o k o l , Keringenek S mit, közte,

(kegye't) hazudtolja'tok

meg?

mit a g a z t e v o k s a forrd,

meghazudtoltak. kÖzt. meg? -

bugyogó viz

h a nem U r a t o k

(kegyet)

hazudtoljatok

S k i rc'll a z <5 Ura h e l y e t , S m i t , h a nem U r a t o k Melyek t e l i

ha't azd a k é t k e r t , hazudtoljatok

(kegyet)

meg?-

hajtásokkal. (kcgyc'tj fut. (kegyet) hazudtoljíítok par. hazudtolja'tok meg? meg? hazudtolja'tok meg?

S m i t , h a nem U r a t o k M e l y e k b e n kí^t p a t a k S mit ha nem U r a t o k

Mikben m i n d e n g y ü m ö l c s b ő l e g y S m i t , h a nem U r a t o k Hajladozok (kegyet)

a nyoszolyákon,

minek t a k a r ó i

selymes karnyúj­

b r o k a d d a l hímzettek, tásnyira.

s a kct k e r t gyümölcse

- 711-

55. 56.

S mit,

h a nem U r a t o k

(kegyeit)

hazudtolji/tok kiket

meg? nem

Amott htít a t a r t t í z k o d ó p i l l a n t á s u a k , eírintett <ífeláttűk sem e m b e r , sem

dzsinn. hazudlolja'tok

57.

Híít m i t , h a nem U r a t o k ( k e g y é t ) meg?

58. 59.

S 6k

mintha jácintok, s korallok h a nem U r a t o k (kcgy<ít)

lennének. hazudtolja'tok

S mit, meg ?

60. 61. 62* 63. 64. 65. 66. 67. 68. 6^. 70. 71. 72. 73. 74.

A }6 v l s z o n z a ' s a S mit,

nem m a s - ^ ,

mint

j67 meg?

h a nem U r a t o k

(kegyét) kert.

hazudtoljátok

S a z o k o n klv.űl meg ke't S mit,

h a nem U r a t o k ( k e g y c ' t ) lornbczata. (kegyét) patak.

hazudtoljí/tok

meg?

A kettőnek zöld S mit,

ha nem U r a t o k

hazudtoljatok

meg?

S a k e t t ő b e n ke't bŐvizű S mit, h a nem U r a t o k

(kegyéi)

hazudtolja'tok s a

meg?

Melyekben a gyümölcs, S m i t , h a . nem U r a t o k Mikben a j d k , s

a pálmafák, (kegyet)

gráníítalma. meg?

hazudtoljatok

gyögyörusegek; (kegyet) hazudtoljc/tok meg?

S m i t , ha nem U r a t o k S hurik, S mit,

kik a s á t r a k b a n

ó'rizettek, meg ? dzsinn.

h a nem U r a t o k

(kcgy<^t) h a z u d t o l j a ' t o k sem e m b e r , sem

Kiket nem e ' r i n t e t t ó'clottük

'

~ 712 -

75. 76. 77. 78.

S mit, ha nem Uratok (kegyet) hazudtoljátok meg? Hajladozók a zÖld vánkosokon, s gyönyörű sz<5^nyegeken. S mit, ha nem Uratok (kegyc't) hazudtolja'lok meg? Legyen A'ldott Urad neve. Ki tekintélyes c's Nemes!

56. Szura AZ ESET (Mekkai klnyilatkoztata's) A Mindenhaló és Könyörületes Allah nevebon

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. '

Midőn megesik az eset, Bekövctkezésc'nck nincs t a g a d ó j a , Lesújtó (néhíínynak), 9 fclcmclá (nt^hifnynak), Mldó'n a föld ríízkodeíssal ruzkodtatik, S a hegyek ^rleme'nnye' zu'zatnak. S azok szerteszét hintett por* Icüznek, S ti három féle lesztek í Azok, kik a jobb kézról esnek; hát kik azok kik a jobb kézró'l esnek?

9. ;

Majd kik a b a l k c t r o l esnek; hát kik azok k i k a bal ke'zrol esnék?

- 713 ~ 10. 11. 12. 13. 14. 1516. 17. 18. S a (mindenkit) incgelá'zok, a megelőzők: Ezek kik közelbe hozatnak A ,jyönyörúsc'gck kertjeiben , A sokaság az elődökből, S a néhtíny a k<^sőbbiekből» Sorba szedett fekvőhelyeken

Hajladoznak amott szemtől szembe^ KÖrülv<iszll< őket a h a l h a t a t l a n ifjak

Kupákkal, i b r i k e k k e l , s kclyhckkel, mik egy patakból (töltettek), s meg sem b o l o n d u l n a k , szerelnek,

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

S nem sajog tőle fejük,

5 a gyümölcsből i s , mit Icgjobbban

S a madarak husnból is, tnlbá'l ők k i v a n n a k . 5 a hurik tiszta szemmel, Akár a megbújt gyöngyszem,

Viszonzásul aze'rt mit t e t t e k , Ok. nem h a l l a n a k amott h i á b a v a l ó t , ellenvadaskodast, sem pedig

26. 27.

Hanem csupán e szőlá'st: Békesség,

békesség!

S azok, kik jobb kezról esnek; hát kik azok, kik jobb k^zrő'l esnek?

28. 29. 30. 3132.

TÖvistclcn ló'tuszfák közt, S fürtöktől roskadó b a n a n o s b a n , 5 terjedő árnyc'kban, S a feltörő viz,
S a sok gyümölcs

33.

Noni elszakajtolt

( t ő l ü k ) , s nem is tilosak.

714-

3^. 35« 36. 37 38. 39. 40. 41

S a megeinelt l'mel Mi ( u j )

nyoszolyák, l é n y n e k a l k o t a ' n k meg szüzeknek, » esnek. azokat,

S '.Megtevőnk 6'kct Szerelésinek,

barátainak

A z o k n a k , k i k a j o b b kézvl^l Sokaság az Ls s o k a s í f g elődökből a kcs<5bl)iekből.

S kik bal ke'zrA conek; ke'zro*! e s n e k ?

hál kik azok,

kik

bal

42. 4344. 45• 46. 47.

Perzselő szélben, S fekete füst

s fortyogó

Icben,

árnyékaiban, s nem. i s üditó, elpuhányodtak, estek, por es csont vagyunk,

Mi nem i s h J v ö s , l'mo! Ók a z o k , 5 állandóan S mondák:

k i k azcló'U

hatalmas bűnbe Ha riii e l m ú l u n k ,

hát fcltámasztatunk-e' 48. . 49. S I g y - e a mi Mondd ( d , biek 50. 51. 52. 53 ,54. '

bizonnyal?

ősaiyífink? í m e ! Az e l ö d 5 k , s a ktísőb-

Muhammad):

Bizony e g y b e g y líj t é t n e k a k i j e l ö l t Majd Lám! T i , ,az ellefviílyedettck,

Nap e g y a

idejeben.

mcghnzudlolák,

Ti b i z o n y a Z a q q u m f á j á r d l Z iri'ígloiiiltek v e l e a

esztek ,

hasakat, arra.

5 fortyogd vizet isztok

- 715 55. 56. 57. 58. 59. 60. S isztok, a k a r a leve i s z i k . Ez hdt üdvözlc'sük az ítélet Napján . Mi Icremtenk meg liléket. Hal nem hi5zitck-(í? Lííltáto)<-(í a z t , mit kifejezlek? Ti tercmtclek-<í a z t , a v a g y Mi vagyunk a Tcroiulo? Mi merjük ki köztetek a hala'lt, s Mi nem leszünk lul (rajtalotó 61. Azátt, hogy íílvafitozlassunk benneteket, s o l y a n o k -

káf alkossunk l i t e k c l , mit nem tettetek. 62. S bizony ti ismeritek az clsá alkotííst. Hat mic'rt nem cmlcikczlek? 63. . 64. L.ittÍ3tok-e' azt mit sza'nlotlalok? TI vetitek-^ azt- be, avngy Mi vagyunk Bevetői? 65 ,-. . 66. 67. 68. 69Hci Mi -karn«ink, liát mcgtcnn<^nk azt csopüvc, s ti inegmaradtok panaszkodástokban, l ^ e ! Ml adósok vagyunk! Mi több, kiforgatottak vagyunk! (mondva'n): (annak)

S láttálok-c' a vizel mii isztok? Ti bocsa'jtálok-d azt le a fellegekből, a v a g y Mi vagyunk ( a n n a k ) Lebocsájtói? hát mcglcnne'nk azt keserűvé'.

70

Ha Mi a k a r n á n k ,

há.1 mie'rt nem adtok hc^lal? 71. 72. Lc-ítlátok-e' a tüzet, mi néktek Ti nlkotdítok-íí annak fájíít, ( a n n a k ) Alkotcíi? kipatllnlalolt?

avagy Mi vagyunk

- 716 -

73.

Mi mcgtevenk azt Emlékeztetőül, s gondcskoda'sul a vadon lak<5inak.

IL.

Hát zengjed ((í, Muhammad) Urad, a Hatalmas neve't.

75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. . 84. 85-

Sot, megesküszöm a csillagok

állása'ra,

- S líím! Ez bizony a hatalmas eskü, ha t u d n á t o k ! Hogy ez a Nemes Korán, Mi a Könyvben elrejtett, S mit ne eVintsenek.csak a megtisztultak^ (Ez híít) a k i n y i l a t k o z t a t á s , a Mindensegek Urától. Ez-<í hát az A'llita's, minek ti gúnyolói vagytok, S megteszitek gondoskodastokat meghazudtolttá? ^

Hát akkor miért tör fel (a lélek a haldoklc5) t o r k á n , S ti ekkor nc/zick, - 5 Mi közelebb vagyunk hozza nálatok, s hanem ti nem láttok -

86.

S ha nem vagytok (Tolunk) fűggíSk, ha't miért nem

87. 88. 89. 90. 91.

Terítitek azt '/issza, ha ó'szinték vagytok? S midJn ha o közelbe hozottak közül val<$, Ha't éltet5 lehellet, b<5s^g, s a gyönyör Kertje. S ha (? azok kÖzül, kik jobb kézre esnek, Hat ( az üdvözle's) : Békesség néked, azoktöl, kik jobb ke'zre esnek.

- 717 - ^

92.

S ha ő azok közül vnlcf, kik hazugok, s e l t e v e lyedcttck,

9394. 9596.

Hát forLyogc5 le az istenhozza'd, S fierzselíídcs a Pokol-tüz^n. l'me! Ez hát a val<$ i g a z s á g , Htít zengjed nev^t. Muhammad) Urad, a Hatalmas

57- Szura A VAS .

(Mekkai .kinyilatkoztatás) A Mindenhatd és Könyörületes Allah neve'ben 1. (Minden )mv az egeken, s a földön Allahot, s 0 a Nagyszerű, a Bölcs. 2. Öv^ az egek, s a föld Teljhatalmúsa'ga, Ő életre kelt es elmulaszt, s Ő mindenre Ke'pes. 3(5 az Elsd e's az Utolsö, 6 a Megnyilvánuló, s a Megbúvcí, s ő a mindenek Tudója. 4. Ó az, Ki megteremte az egeket, s a főidet hat nap a l a t t , majd elhelyezkedett a Trdnuson. magasztalja

- 718

-

ó tudja mi húzódik be a földbe, s mi tör eló' abból, s ni száll le az e'gből, s mi tdrú'l vissza a b b a . S 0 veletek v a n , a k á r h o l is vagytok. S Allah Latója annak, mii tesztek, 5. öve' az egek e's a fold Teljhalalmúsa'ga, t^rittetnek meg a dolgok. 6. Ő átle'nyegiti az e'jl n a p p a l l á , s a'tlányegiti a nappalt e'jj^. S ő Ismer&je a Kebelek rejteke'nek. 7« Higyje'tek Allahot, s az 0 Hirnök^t, s áldozzatok abbéi, mire ü megtett titeket letetem«fnyessé, s kik kőztetek hisznek, áldoznak, hát nékik a .nagy bér. 8. Mi az, hogy nem hiszitek Allahot, s a HirnÖk szólit titeket, hogy higgyetek Uratokat? S bizony. 0 9. véve' a ti egyezse^'gteket, ha hiv<?k vagytok! s Allahhoz

ő az, Ki lebocsa'jtja az 0 szolgálo'jára a megnyil­ vánult bizonyságokat, hogy kivezessen titeket a söte'tse'gbol a világosssígba. S lám! Allah a ti Megszánótok, a Könyörületes.

10.

S mi az,

hogy nem áldoztok Allah útja'n, s Allahé

az egek, s a föld örökse'ge? Azok, kik áldoztak, s harcoltak a győzelem előtt, nem egyenlők veletek.

- 719 Ezek hát hatalmasabbak fokozatban azoknál, kik csak azuta'n a'ldoztak és harcoltak. S mindkettő­ nek beigeré' Allah a jót. S Allah Értesült a r r ó l mit tesztek. 11. Ki az, ki Allahnak jo' kölcsönt- hitelez? S U azt megke'tszerezi ne'ki, s öve*^ a tisztes be't. 12. S a Napon látod ,{ó, Muhammad) a hivő fe'rfiakat e's nóket, kiknek vila'gossaga maguk előtt s jobbjuknál tör elé, (s mondva lesz n é k i k ) :

• Örvendetes hirek a mai Nap nektek: Kertek, mik alatt folyók futnak, s ti vagytok amott

a halhatatlanok. Ez hát a hatalmas győzelem. 13. A Napon, a képmutató fe'rfiak e's n<5k mondják azoknak kik hisznek: Ná'zzetek bennünket, mi kölcsönbe vevenk a ti vila'gosságtokból. Mondva lesz: Forduljatok vissza e's keressetek meg a világossa'got! S odavettetik koze'jük a fal, minek kapuja, s annal^ túlsó fele'n

a kegyelem, s az innenső' fele'n a szenvede's. 14. S ők szólítják azokat: Hát mi nem voltunke' véletek? Mondák: Igaz, haiiem ti megkísér­ ke'telkedtetek,

tettetek egymást, vonakodtatok, s csábított titeket

*Minden órdek nálkül

- 720 -

a l:iú \a.5y, mig el nem jÖtt Allah p a r a n c s o l a s a , (s al-kcr) megcsalt titeket Allah (neveben)
iz .'niiiá. **v-.'

15.

Hit T\a nem ve'tetik el t<5letek a v á l t s á g d í j , sei ^tedig "azoktól, kik t a g a d t a k . Hajléktok

a P t k t l tüze, ez a t i patránustok, s nyomorú­ ságos a végzel. 16. Nem jct-<^ el ideje azoknak, kik hiszik szivük behódoi ísAt Allah emle'kczet^nek, s az igazat mi megnyilvánult? S ők nem lesznek olyanok, mint kiknek megadatott az frás azelőtt, s kinyúlt nekik a terminus, majd szivük megkem^nycdí'tt, s közülük sokan züllöttek. 17. Tudja'tok meg, hogy Allah kelti életre a földet annak h a l á l a u t á n . Bizony Mi megnyiivnnit a'nk nélaek a kinyilatkoza'sokat, hátha ta'n frlíogjátok 18. Inie! Az alamizsnaadp fífrfiak e's nők Allahnak sze'p kölcsönt hiteleznek, (s az) nékik megkét-

szereztetik, s övék a tisztes bér. 19. S kik hiszik Allahot,^ s az 0 küldötteit, hat ok a hűségesek. A ve'rtahúk (helye) az o Uruknál, nékik az Ő bérük, s világosságuk. Mig azok kik t a g a d t a k , s meghazudtolák a Mi k i n y i l a t k o z t a t á s a i n k a t , hat azok a Pokol gazdái.

- 721 -

20

Tudjátok

meg, h o g y a z e v i l c í g i e l e t c s a k Icítszat, kérkedés köztetek, s a fiakban.

játék, s

Grcs s z 6 l a m ,

vetélkedés a vagyonban, olyan,

S ez mi

mint a n ö v é n y t a k a r ó e s o u t a ' n , majd az

tetszetős a gazdálkodónak, s látod elsárgulni,

kiszárad,

majd kórova' l e s z . S a a

Tulvila'gon Allahtól a szigorú b ü n t e t é s , megbocsájta's, s a kiegyezés, S az

evilági

e l e t nem m á s , mint c s á b í t ó 21. Versengjetek

kedvtele's. Uratoktol, az

hát a megbocsájtasért

s a Mennyekért, egek. s'a

minek s z é l e s s é g e a k a r r mi azok > s az

fold s z é l c s s c ' g e ,

szíímcíra ü mit Ó

készittetelt , kik hiszik Allahot, küldötteit.

Ez h á t Allali k i v á l t s á g a , kinek 0 a k a r , Birtokosa. sem

a n n a k adoma'hyoz,

s Allah

a hatalmas Kiváltság 22.

Nem siíjt le az á r t a ' s a f ö l d r e ,

reátok,

hanem a z e g y K ö n y v b e n , még miel<5tt Wi a z t cllndiiánk. 23. Íme! Ez A l l a h n a k konnyu! ti­ meg­

S ne b ú s u l j a t o k teket,

a m i a t t mi e l m e n e k í t e t t azért,

s ne ö r v e n d j e t e k

mi n e k t e k sem

adatott. szeret,

S Allah egy büszke szájhóst

- 722-

2A.

Azok, kik fukarkodnak,

s elrendelik az emberek­

nek a fukarkoda'st- S ki elfordul, h á t la'm! A l l a h , i g e n O a Korlátlan, a Magasztos. 25Mert bizony Mi elkuldenk küldötteinket a bizonyságokkal, s lebocsííjtank vélük az í r á s t , s Merleget, hogy az emberek megtartsák az i g a z a t . S Mi Icbocsájtánk a v a s a t , s benne a h a t a l m a s erőt, s hasznot az embereknek. S tudja meg Allah ki az ki <5t p á r t o l j a , s

az O küldötteit t i t o k b a n , l'me! Allah az Erős a Magyszcrű. 26. Mert bizony Ml elkuldenk Noct, A\jrahámot, s

' 5 mcgtcvenk s a r j a i k n a k a pr<ífítas£Ígot, az Vvdst.

S közöttük ki jól vezetett, de s o -

k a n közöltük züllöttek. 27Majd Mi r á á l l i t á n k küldötteinket az o nyomdokai k r a , 5 r á á l l i t á n k Jézust, Mario f i á t , s megad á n k néki az Újszövetségi S z e n t í r á s t , s megtcvcnk sziveikbe azoknak kik őt követek a re'szvétct, s a kegyelmet. S Ők kieszeltek a szerzetessc'gct, mit meg nem i r á n k Mi nekik, csak hogy keressék \ l l a h mcgelí^gedetts^g^t, s nem kezelek azt igaz g o n d o s s á g á v a l . Hat Mi mcgadank azoknak,

kik hisznek közülük b(Srükc\ de sokan közöttük züllöttek.

- 723 28. d, kik hisznek! Tartsatok sx.finon Allahot, s higgy<*lek az Ö Hirnökei. O kétszeresen megadja n<5ktek kegyelmét, s megteszi nektek a világossiígot mivel mentek, s mcgljocsájt

nektek- S Allah a Megbocs/íjló, a Könyörületes. 29Hal hadd tudja meg az UO'G n<?pe, hogy nincs semmi uralmuk Allah bokezuse'gc'n, s hanem a bokczue</g Allah kezében, s O ahnak ad, kinek 0 a k a r . S Allah a Hatalmas Kiváltság Birtokosa.

58. Szura
A VITA'ZŐÍASSZONY)

(Medinai kinyilatkozalaia's )

A Mindé üiato és Könyörületes Allah nevében

1.

Bizony maghallá Allah az (asszonynak) • szaví{t, k i v i t á b a me'ne ve'led (CÍ, Muhammad) az o hitves</r<51, s S Allahhoz p a n a s z k o d i k . S Allah h a l l j a a ti beszélgetésiek. a Látcf. .' . Ime! Allah a Meghallcí,

2.

Azok, kik f<ílrcííllitjíík köztetek a s s z o n y a i k a t , (mondviin, hogy ők olyanok, mint anycíik), h á l azok nem az o a n y á i k .

-

72/4

-

íi ;\7. S aiiyí'ik cf.ak .izok, kiU r./.viltók í'ikrl. í) ok bizony csaL-írdat szcMnak, s hninison bcszcliu.k. L.'íin! Allah a Feloldozó', a • Mc.nbocsajtó. S kik Mlioííllitják asszonyaikat (mondvíln, visszatérnek szabadít­

Iiogy 6k olyanok mini a n y í l í k ) , majd

ahhoz, mit mondtak, hát (büntctcske'nl)

sanak fel egy r a b s z o l g á t , rniel<?tt cgyma'st mcgG'rinten^k. Ez hát a ti intestek, s Allah Értesült a r r ó l , mit tesztek. S ki nem laUÍl, lu^t böjtöljön, kct cgyma'st

követő hónapon, miel(5tt cgyirii-íst mcgcrínlcn<5k . S ki nem kcpcs, h<ít tápláljon hatvan

Ez ha'tjhogy higgyo'teic Allahot, s az 0 S ezek Allah k o r l á t a i , s a hitetlcnek«í a r.zenvedos. Lám! Kik ellenszegülnek Allahnak, s az U Uirnokcneki hát mcgalaztattiak, mint ahogy megalcíztattak azok, kik öclottük. S bizony Mi lebocsájlank a megnylivanult bizonysa'gokal, fájdalmas

s n hitotlcnekc!' a S7x>rnyű szenvedés.
6.

A Na\)on feltámasztja

Allah

mindjanyukat,

s kihirdeti ni^kik azt mit tettek. Allali r.zamba vcllo azl, s ok elfeledtek. S Allah mindenre

7.

Nem l a t l a d - e , hogy Allah tudja mi az egeken

- 725 -

földön? S nincs tilkos esküvés lia'rom közt, csak hti ő a iicgycilik, scin öllel, csak ha (3 a halódik, ;; nem kevesebbel ennei, s ncni is többel, csak ha ö is ve'lük v a n , akíírhol

is v a n n a k . Majd ü k i h i r d e t i nc'kík mit tettek a Fcltíímada's Napján, Tudója. Nem l^tlad-(/ azokat, kiknek bcvctjcztetett rmc! Allah a mindenek

az Ősszoeskiive's, majd ők visszatere'nek ahhoz, mi nekik bevecic/.lctc'f, s osszeesküdc'nck a

b ű n r e , a szeqodciemre, s engedetlensegre a küldöttnek? S ha <5k eljovc'nck hozzad, ó'k ugy üdvözölnek leged, ahogy te'ged Allali nem üdvözöl, s iiiondjí(k magukban: Miért büntet meg minket Allah szavunkért? Oszta'lyr<íszú'k a Tokol, niibcrj perzselődnek, s riyomoriísifg a végzel! Ok kik hisznek!'Ila összeesküdtök, ha't ne esküdjetek á bűnre, a szegedelemrc, s engedeí len segre a küldöttnek, hanem szcvclkcz/.clck az cgyeness<^gre, az óVizkcdcísre, s larlsa'lok számon Allaliot, Kihez ti összetereltél lek. Hanem az összcesküdes a Sátántól valö, liogy o

726

n i e g s z o i u o r i l s a í i z o k a t , kik lÜGznck. S nz ncin a'rlh n l n e k i k scnimil, c s a k S Allahra II. O, kik Allah crijrcdclmc'vcl-

liagyátkozzanak

a.hlvik. nt^ktck a taníi'cr.koutal, mondatik: s Allah kik

liirznck!

lla m o n d a l i k ulal!

7.);iokon:

Nyi';salok nyit

Hát n y i s s a t o k

s Allah is u l a l Emelkodjctck ki!

n<^ktck. S inid(^n ki,

Ilal e m e l k e d j e t e k

is felemeli azol^al k ö z t e t e k hisznek, s azokat,

fokozatokkal,

kiknek megadatott mit lesztck-

a tud.Ys.

S Allali É r t e s ü l t a r r ó l , 12. O, kik' h i s z n e k ! értekezni,

Midá^n a HirnÖkkcl

mentek adjatok s

h<£t me'g g y ű l e ' s l e k el<5lt

kÖnyöradomanyt.

Ez ( i g y ) j o b b nc'ktck, (mit

l i s z l i í b b . S ha ncní t a l . í l t o k

adjatok), Könyörületes. clcStt?

ha'l kim! A l l a h a Mcgbocsííjt<5, a 13. I^eltek-<i k o n y o r a d o i i í J n y l S h a noin t c s z i i c k , hiit t a r t s á t o k .ilamizsníít,

adni gyulc'stek

s Allah feloldoz ii- ::, adjatok

litekcl, kötelező

inog oz

s engcdolmeskcdjotok

Allahnak, arról,

5 n / O Ih'rnökc'nok. mit I/i. teszlek. azokat,

S A.i. .. í^rtcsűll

•ru\ \iliínd-({

kik

,)nez

fotdult.ik, körletek, a hazugra,

k i k e n All.th h - i r a g j a ? nem is k ö z l ü k , s cík tucij.ík.

S Jk nrtn is

de osszon;-<wclkcznek

- 727 -

15.

Klt>koszilcllc n{5kik Allah a r.zörnyu szciívcílcsl. S oonoszsíig a z , mii Sk lettck-

16.

Azok iiicncdckiil vcvck csküvcsükct, s akadályoz­ tatnak Allah útjítn. Ildt nekik az iszonyú szenvedés.

17.

Vagyonuk; s fiaik nem segítenek rajtuk Allah elleniében semmit, ők Iliit a Pokol tüzének g a z d á i , ahol ok mindörökkön orökke-

18.

A Napon fclliímaszija Allah

mindnyájatokat,

s ők (akkor) íniy osl;űvcnck Vele, ahogy (most )csküdnck Ír,'-7C veletek, s ugy sza'miljak, liogy <5k valamire i*; valók. Ilíít nem ók-c' a hazugok? 19. Lefoglalja Őkci a S.da'ri, ;• az elfeledteti vélük

Allah incgcml^kczc'sí^t. Kzek hat kik a 5«ílaii partján, vesztes? 20. Íme! Azok,kik ellenszegülnek Allahhal, s az ő ílirnökcvel, h.ít azok a l e g a l u l . 21. McgiiJ Allah: Gycízcdclriieskedni fogok, En s kül'Iolteim. i>aiiJÍ Allah az Er<?s, n Nagyszerű. 22. Nem l a l a l s z népet kik hiszik Allahot, s az ítélet Naj)jí{t (azok közt), kik szeretik az olyanokat, kik ellenszegülnek Allahhal, s az U líirnoicévcl, bárhogy is legyenek l-ám! Hal nem a Sdli-in p á r t j a - e a

-720

-

ntyííik, fiaik,

fivc'rcik, avagy

klánjuk.

Jvzcknck sziveire ü mcp.irta a hitet, s mecJtnmocí'kcl a U l o k k c l Ötc^le, s bevezeti ükei a Mennyekbe mi a l a l t folyák futnak, s hol

ok h a l h a t a t l a n o k . Allah mcgclcgszik velük, s ok is tncgclcgszenck Vele. Ezek hat Allah paVlja. l'me! Miit nctii Allah pa'itjn-c' Ők a

boldopulók?

59. ír</-uia A SzXlvIKlVlCTES (Medinai kinyilatkoztat<ís)

A Mindenható tís KönyÖiülctes Allah tioveíben

Allahot dicsóiti (minden) mi az egeken, s a földön. S O a Nagyszerű, a Bölcs. O az. Ki elindította otthonaikbc^l azokat, kik t a g a d t a k az l'ra's ne'pc közül, az első sznmkivote'sre. Ti nem scjlí^tek, hogy 6k t á ­ voznak, G ífk lígy r.ejt(^k.

- 729 -

h o g y er(5djeik

niegvcdik 6 k e t AllahtcSl. S e l c r k e z h o n n a n nem szííiniták,

Xeid <5ket A l l a h o n n a n , s rettegést

v e t e t t a z 6' s z i v e i k b e ,

h<ít <5k s ,a o

l e r o m b o l í / k h í í z a i k a t sajeíl k e z e i k k e l , hiv<?k k e z e i v e l . , kiknek 3 szemük Hat v e g y e t e k van.

ludotnásl,

S ha Allah telest,

nem i r t a v o l n a meg n e k i k a z el ű z e t világon,

hí\t i n c g b ü n t e t l e v o l n a <Jket a

s a Tulvil.'ígon ö v e k a P o k o l /4. Ez,

5zenvcdc5c. Allahnak, szegül,

m i á l t a l tík e l l e n e s z e g ü l t e k

é a z O HirnÖke'nek,

s ki Allah ellen Megtorló.

h á t lam! Allah Szigorú 5. Bármely pálmafát hagyjátok azt

is ha k i v á g t o k , törzsen, hc(t

avagy

meg­

annak

(mindez) tönkre

A l l a h engedelmo'vel 0 a 6. züllötteket.

(történik).

5 tegye

S mi z s á k m á n y t azokból,

ad Allah az O llirnokenek azért paripái­ afolÖlt

h á l ti nem Ö s z l ö k e l l c t c k

tokat s h a r c i tcve'ilekct.

S hanem Allah ki

ad h a t a l m a i az Ö küídoítcinck, Ő akar. 7. S Allah mindenre

(fölött)

Kcues. a

Mi z s á k m á n y t

a d All'ah a z O l l i r n o k e n e k

telcp(5lc'sek ncp<l^b<5l, h á t az A l l a h ^ , a' rokonsífg(^, s a vándor*;/ az árv/ikc', u'gy, hogy a

a Mirn'ókc,

szííkölkÖdokc,

730

íi 7. i\c. 1cp,ycn n'r\.i Í) g a z d a p . o k közt köVtolck. S mit a d n e k t e k a lliinÖk, s mit bcvc'gcv. n e k t e k , 5 ta»'ls;ftok ' Mcg,torlo. 8 A menekülök kik elűzettek víígyjíík szegényeinek hazívikból, (is jár

(kik)

hat vegyelek

azt, azt. Szigorn

híil vcgc7,-/,etok be Iinc! A l l a h

sz.'ímon A l l a h o t -

obbol), kik

s vagyonukból, s a

n kiva'ltságol Allahtól,

nicgelei)<{itjat

gcdc^st, k i k A l l a h , fegja'k. 9. S azok, Ezek hát

5 a z U llirnoke'nck az ^színte'k.

6'k,

k i k oclcíttük Ic'ptck b e a l l í / z b a , kik hozzájuk

s

a H i t b e , hííl s z c f c l l k s a z o k nem la láljífk

menekülnek, szükségei magukntíl

a z cT k e b e l ü k b e n a s h a n e m ők

abb($l, ml n e k i k m e g a d a t o t t , is j o b b a n . s z e r e t i k a z o k a t ine'^g a k k o r iiicgiucnckült ó'k a 10. is, ha általuk (a

menekülteket)

i n ? í í g ü k nó'- S k i hát ezek

r.ajál k a p z s i s a ' g n ' t o l ,

boldogultak. Urunk! kik Bocsájts cl«íídeink

S k i k á ' u l á n u k jcSnek, mondja'k: :nog n e k ü n k , G felebarátainknak, s ne t e d d meg

voltak a hitben,

sziveinkre Urunk!

a gyíílölkodo^í;! azok .,y a ,•. n.

felt/ k i k h i s z n e k .

'uS, n K ö n y ö r ü l e t e s . (hogyan) mondjak

Nem l ; i t t a d - é a k c ' p m u l a t ó k a t

- 731 fclob.ii-^löiknak, kik lagnclnak nz iVíís ncpc

kozl: Ha ti elűzettek, ha'l m'i is viílctck (íívoziink, s ncn\ engedelmeskedünk ellenetekben senkinek

sohasem, s ha rcíítok törnek, hát mi a ti pdrtolokal fogjuk. S Allah t a n ú s í t j a , hogy ök li.izngok. 12. S ha Ök clíizctnek, hat azok nem la'voznak v<^lük, s ha re.'íjuk törnek, hát azok nem fogják p.-írtjíjkat, s ha p á r t j u k a t fognák,

hál megfordulnának,

s mcnckül<3^rc vcnnt^k,

majd nem gy<ízcdclmeskedncnck. 13Ti szörnyűbb rettenet vagytok az < kcbclitkbeii, 5 mirít Allah. Ez h á t , miáltal Ók a ne'p, kik nem (írik f cl, 1/í. Ük nem harcolnak veletek egyösszcsse'gben, hai."'m afr'ak -ak orőddc' tett telcpuler,ekk(ínt, avagy

..iogül.Az ő h á n y a t t a t á s u k naguk közt

szörnyw. Te ^ket egystfgcstiek gondolod, s az 6 sziveik különfélék.

Ez l\át , miáltal ok a n(íp, kik nem fognak fel. 15. Ok olyanok, mint kik elcktúk (szenvedlek)

röviddel, s kik iiicgizleUck dolgaik kövctkcztncnyel, 5 nekik a fájdalmas 16. szcnvede's.

(S a k'^pmutatók) olyanok, mint niidííín a Sálán inotíclá <iz embernek, hogy tagadjon, s mid<fín

az tagadott monda: Lám! Seinmi közöm hozzád. Imc! Kn f<^lein Allahot, a Mindcnr-cgck Urát.

- 732 -

17.

S mindkcltcjvik tüzcín,

b e t e l jcsCSlcí.c, liop,y (Sk n Pokol m i n d ö r ö k k ö n öíölckc'. \iy.

s amott 6k n

Iliit j u t a l m a \'a. Ó, k i k

bűnösöknek. Tartsiítok r.zíímon Allahot. nicgcló-

hisznek!

S nc'zzcn e l d b c a Idlek a n n a k ,

mit m

Icgczott az h o l n a p n a k . S tarts.'ílok Allahot, 19. l'ine! A l l a h c r l c s ü U (irv6\,

s/dmon mit lesztek

S ne l e g y e t e k o l y a n o k , !". Ö e l f e l e d t e t i <5k, a

kik e l f e l e d i k

Allaiiot,

vélük önmagukat.

['.Tck Iiat

züllöttek.

20.

Nem e g y e n l í t e k a Pokol l ü z o n e k g a z d a ' i , n a Mcnyorszííg g a z d í í i . &k a győztesek. letiocs.-fj t o t t u k v o l n a ezt a KoianI hát la'ttad volna azt (0, a A Mcnyoi?;zííg gar,dai,

2\ .

Ma Mi

hegyről,

Muhammad) f<ílelntdt6l. hatna

megalazkodvcín,

s sz(?ttiípctv(/n A l l a h

fly p(^ld<íkal vct(ínk a z e m b e r e k n e k , tán 22. gondolkodnak. Kin ( k i v í í l )

U Allah, ó,

nincG mas I s t e n ,

csak

a Ldthalatlan, a

s a La'thatö Könyörületes. nincs

Tudo'ja. C)

a Mindenható, 23. O Allah, 0,

Kin ( k i v í í l )

iiuíp I s t e n

cr,ak a

a Teljliatalmú, az \5v\z6,

a Szent,

a Békesség, a

Hithű, a

a Nagyszerű,

Roppant,

Fense'ges.

Legyen ü Dicsó' azok f ö l ö t t , mikkel

tíírsitják.

- 733 -

'/^Vi- 5 Ó Allnh, a Teremtő, a Formáló, az í^iKÍki n lcf;n/cbl) nevei. Ol magasztalja

Alakitd. (minden) a

mi nz opokcn, s .1 főidőn. S U a Nagyszerű, Bölcs.

60. Szura A MI:GVIZSG/ÍLT (ASSZONY)

(Medinai

kiíiyilatkoztatíís)

A Mindoíiható c's Könyörületes Allah ncv<íbcn lc5, kik hisznek! Ne vcgyc^lok oltalniazóul az t n ellen­

ségeimet, s a ti ellons(ígeitekct. A jdmodort vetitek feli-^jük, s bizony 6'k l a g a d á k azt, mi eljőve hozzatok az igazbál, cliízik a Hirnoköt, titeket, mert hiszitek Allahot, Uratokat? Ha ti ( a z é r t ) j6v(ítek el<5, hogy küzdjctck az bn utamon, s hogy gyönyörúscfgemct va'gvjátok, (hcít hagyjatok fel v i l i i k ) . Titokban lok-(? fele'jük a jomodort, s En vagyok Legjobb tartjáTudája

a n n a k , mit ti le}>lezlek, s mit kijelentetek? S ki ezt teszi köztetek, hot bizony a z lel(/r a lielyes ú t r ó l . 2. ]\n ők fölc^nybc kerülnek ellenetekben, liát ellensífgeítek

73/»

lesznek,

s'a qonossznl

tdrjíík

ki kc/.oikct, ; > Un I n e,<>tlnátok s S fiaitok

t í y o l v o i k c l fcl{5lck, 3. Nern h a s z n á l

s a z l r.7.crotn<5k,

ntíkick v<5rs<^gi k í H o l d k i c k , ö szc'toszl t i t c k c l . mit teszlek,

a Fclla'mad^s Nnpjíín. Allali Latc'ja a n n a k , 4. Bizony j ó p c l d a azokban van

ndktck

Abraha'inbnn,

s

kik o v c I c ,

iiiidon mond«4k

ticpűknrk:

Líím! Mi vi^tlcnck v a i i y u n k

l<!?lclck, s azoktt5l. Mi tucp.lariadunk 5 kőzetek az

mii l i Allaiion kiv<5l s z o i q a l l o k . l í l c k c l . S mcgkczdó'dik ellcnsegeskcdc's, közlünk,

az örökös ula'lat

a d d i p . , m\p^ Abjahám

nem h i s z i t e k A l l a h o t e g y e d ü l szaval atyjahoz

- kivéve

(inidt^n m o n d a ) :

Hűnbocsa'nat-

<^rl esedezem szíímotlrn, Allalitól semmim. -

s n i n c s nc^kem sza'modro

Urimk ! Reífd h a g y a t k o z u n k ,

s Hozzííd végzel.

fordu'nink

b ű n b á n a t t a l , s Hozzííd v e z e t a 5.

U r u n k ! Ne I c g y meg m i n k e t kisc/rl(5snek számira, Urunk! 0 IK-ilcs. kik t a g a d n a k , s b o c s á j l s meo

azok nekünk.

Tme! T-e, i g e n Te v a g y a

Wagyszcrií

6-

i/ictl b i z o n y n e k t e k szíJiii.íra._ kik Napjai,

a jó példa Allahot,

Ijenniik s az

azok ri<'ht

l;lv;{nj{ík

S ki elfor<kil, .

- 735 -

luíl l á m ! A l l a h , 7« Meglehet,

igen ő a Korlállnii,

a

Majjaszlos, s azok S

liogy A l k i h m e g t e s z i k ö z t e l e k , a jdmodort.

kőzd" k i k k e l c l l e n 5 < f g c s k c d t c k , Allííh a Mcjjbocr.Ajtd, a

Könyörületes.

8.

Neti! tiltja n«*ktck Allah azokat, kik nem a'llnak h a r c b a n vtíletck a hitvallíínban, s nem uznck cl litckct otthonaitokból, hat legyetek yd^lük egyenesek, s felijük i g a z s á g o s a k . Lam! Allah szereti nz ignzsíígosakat.

9.

Hanem t i l t j a ncíktck Alíah azokat, kik h a r c b a n á l l n a k vclcXek a h i t v a l l á s b a n , elűznek o t t h o n a i ­ tokból, 5 segils<^gct nyújtanak cluzctcsctckhcz^

híít ne forduljatok hpzzajuk. S kik hozza'juk fordulnak, 10. hat ok azok a bűnösök. (asszonyok)

0, kik hisznek! Mid<5n hivŐ menekült

jőnek. hozzAtok, hát vizsgííljátok meg őket. Allah a Legjobb Tudója az 6 hitüknek. S ha inegtudtálok, hogy ok (igaz)hiv6'k, hAt ne k ü l d ­ jetek 6'kel vissza a hitetlenekhez, ük nem meg­ engedettek a (hitetlenek) számtíra, sem azok (a hitetlenek) az o . s z á m u k r a . S adjátok meg a (Ilitétleneknek) azt, mit költöttek (reájuk).

S nem v<ítck szamotokra, lia v<ílíik nemzetek, mid(5n ha megadjátok nékik dijuknl.

- 736 -

5 ne Ití'pjctck köteleikre hitetlen íisszonyokical, s k(írj<?tok ( v i s s z a a d á s á t a n n a k ) , mit (reájuk) is)

költöttetek. S hadd kcVjt^k (a hitetlenek

azt, mit költöttek. Ez Allah itélctc. Ő ittfl köz­ tetek. 5 Allah a Mli>dentlud<:J, a Bölcs. 11. S ha vainrncly hitvesiek elmegy t<í(letck a h i l e t Icnoklicz, s tiíílek a beteljesülés*, hát adjatok mint

azoknak, kiknek hitvesei elmentek a n n y i t , mibe kerültek. S t a r t s á t o k számon Allahot, Akit ti hisztek. 12.

Ó Pr(5fcta! f.4id(íín elj(5nek hozóid a \\\\/S asszonyok hűsfígi,, fogadalmat téve néked, hogy nem á l l í t a n a k semmilyen t á r s a t Allahnak, nem lopnak, nem p a r á z n á l k o d n a k , nem ölik meg gyermekeiket, nem.j;?nck hazugsa'ggal, mit kezeik s l á b a i k közt a g y a l t a k k i , s nem mondanak ellen néked abban mi illó, hát vedd fogadalmukat, s kcrd

Allah bunbocsánatát n e k i k . Lám! Allah a Mcg•bocsajtó, a Könyörületes. 13. Ó, kik hisznek! Ne forduljatok Allah h a r a g j a , a néphez, kiken

kik bizony kí/tsegbo vonják (kik)kétscg-

a Túlvilágot, nkíír a hitetlenek, bcvonják a sirok gazdáit.

'^'Gytfeclem

- 737 -

6l. A (Mcdinni

Szurn SOROK kinyilntko7,tat.'ís)

A Miíulcnhaló <^s K ö n y ö r ü l e t e s Allah

nevében

1.

Dics(5itse Allíihol ( m i n d e n ) , a földön. S Ó a Nagyszcrií,

mi a z e g e k e n , a Bölcs. azt, mit

s

2.

Ö, k i k h i s z n e k ! Mi^rt mondjátok lesztek?

nem

3-

Mcgnó' az i s z o n y A l l a h n a l , mii nem t e s z t e k ,

ha a z t

mondjatok

4.

l'mc! Allali s z e r e t i a z o k a t , harcolnak zott sorokban, s 6k

k i k . az ü

ügyc'crl

a k í í r a jc^l m e g a l a p o -

(épület. nep! hogy fc'lrc-

5-

S niidó'n monda McCzcs a z 6 n<ípc'nck: O,

Mic'rt g y ö t ö r t ö k engen), s b i z o n y t u d j a t o k , c'n A l l a h k ü l d ö t t e v a g y o k n ( í k t e k . S midón vonulcínak,

hát félrevezeti Allah az 6 s z i v e i k e t . ndptít. . 0, Izrael

S Allah ncnj v e z e t i a z ü l l ö t t e k 6. S mid<5n monda Jc'zus, M á r i a fiai!

fia:

- 738 -

linc'

V.u All.ih k i i l d ö l l c vntjyok

tin<5l<lck,

iiicgcr<?i--

s i l v / r t .ízt , mi r'iicl(5t lom { k inyi l.i t ko/.t.i lol l) ;\ Tcírííhnn, jó, s liirciclvcii a k ű l d ö U c l ki ut.rnnni

i'-iiiok, iif.'vc: Altmccl-'. nioncla'k:

S miciőn ('^ rlhc7.í{ n e k i k n b i z o n y s a g o k o l , V./. iiyil v.f iiv.-j k') m a ' g i a . 7. S, k i b ű n ö s e b b a n n i í l , a hazug szól, iriiril ki k i e s z e l i

Allahra

s 6 a z Iszlííinra ••'"•'hivalotl? S a bűnösök ndípé't. Allah viliigosságat, oka'rhogy

A l l a h jicm v e z e t i 8. Ők ki a k o r j c í k

oltani

szfíjaikkal

hanem A l l a h k i l e l j c s i t i is i s z o n y o d n a k 9. a

az O vilíígossa'gíd,

hitetlenek.

(5 a z , Ki c l k i l l d c ' a z Ó' l ü r n ö k í í l az Útmuf a t a s s a l , s a/, i g a z h i t t e l , összes liitvallcíst,
a ba l v ; í ? i y i i n á d o k .

hogy

fclültnúlja is

cíllala

az

bífrmennyirc

iszonyodriíik

10.

O, kik h i s z n e k ! hez,

ILlvczesselek-e' t i t c k c l a z a

üzlet­

mi m c g m c n c k l l b e n n e t e k e t

fn'jdalmas

s/.envedest^l? 11. Higgyetek jelck Allah Allahban, uljiín 5 az Ü l i i r n ö k c b c n . küclz-

v a g y o n o l o k k a I, s < í l c l c t c k k e l . ha tudjátok. s bevezet

'-''- Í5'y j<^hb ní?klck, 1'/. ü iiicfjbocsríjlja lilekc-t a

ncklck- v é t k e i t e k e t ,

Mennyekbe,

-739-

iiii iil.it! lolydk az ].).

íulri.'ik,

Í;- ütivör.

ii

laklíoly p,yo/.ol(Mii,

Kdön k ö r i j e i b e n .

Ez híit a h a t . i l n i n s

r oc'Y iK.ír.ik i s , mii í i z c r c t t c k : >

Allíili j».í ti (Oo.íir.al , (ü, Muhaiiimad)

s a k ö z e l i oyó'zciinet. 5 hirder.? Iiat a l/t. hivó'knck.

O, k i k h i s z n e k !

L e g y e t e k A)lali p a ' r t f o g ó i , uionda a

rninl

a h o g y j c ' z u s , Mííria fin Kik a z cn parlfcp,óim ványok:

lanilvanyoknak: tanít-

A l l a h l i c z ? Mondrík a

Mi v a g y u n k A l l a h p á r t f o g ó i . t i a i b o i h i t t ^ s e g y (ma'sik) nzoiíat,

5 egy rész kiií. hittek

vé'.hz ' z r a c l la£;a(lott.

S Mi fnogtániaszfa'nk szemben,

ellcn?;egoikkcl

r. k i e m e l k e d ő k

lettek.

62.

Szuia

Az ö s s z c g y ü l c k c z c s (Medinai kinyilatkoztatás) ncvc'bcn egeken, a N'agy-

A N í i n d c n h a l ó c'r. K ö n y ö r ü l e t e s A l l a h 1. Allahot magasztalja (minden) mi az

s a földon, szcritt, a

a Teljhatalmút, Üölcsct.

a ,Szentet,

- 7/iO -

2.

O n>., Ki í\z

iiíístucInHaiiok

kÖ7.v külciöiiot n é k i k a/, d c^kct,

külki-

clöll o k ő z u l i i k ,

hogy f ö l o l v a s s a qyarnpitsa

ny ilntkor.l a l a r . a i t ,

r. lioiiy incp,s

tanitr-.'i ii(íkik a?, Tivíst, s a B ö l c s e s s c g r t , b i z o n y ok a z o l ö l t a n y i l v á n v a l ó voltak. 3S ma'sok ( i s i g y ) kóV.ülük, k i k nem

cltc'vclyfícfsbcn

csatlakozanak

<5hoz7,a'juk. S ü a N a g y s z e r ű , ü. Ez hÁi A l l a h k i v í í l l s a g a , O akar. 5. rnit

a Bölcs. annak ad, kinek Birtokosa. a Tora,

S A l l a h a í l a l n l m a s KivcíUsa'g k i k r e r.-íaggallalott azt, akar a

Azolínak pt^ldífja, iiinjti Sk

nem h o r d o z a k hordoz.

nzarna'r, a ii/'pnck,

Ilii k ó n y v c k o l kik

Nyomorul l peld.íjn

iiiegI»az)idtolak

Allnh k i i i y i l a l k o z i a t í í s n i t . ncjict. li

S Allah nem v e z e t i n b ű n ö s ö k 6.

iVondd (Ő, M u h a m i n a d ) : Ó. k i k Zsicl(5k! lia f c l t c s z i t c k ^ h o g y ti v n g y l o k a (többi) emberek felett, vagytok. a z t sohascru a z á l t a l , mit

Allah ki v á l t s a ' g o s a i a h.alíill,

hát vágyjatok

hn őszintc'k 7.

S ok nem v a g y j a ' k

ko'.cik m e g e l ő l e g e z t e k , 8. Moiulii ( 0 , Muliatiiinad):

s Allah a bunosok líne! A h a l á l ,

Tudója.

niitol fcszen s

t i rnoghátríílfok, v6le, majd

h«-íl bizony t a l ' i l k o z á l o k a Láthatatlan,

visszavételiek Tudójához,

a Látható

-- 7/.]

-

p Ő !<iliir(ir!i 9C^, i<ik

nt'xiok

;\/A , i.)il

töltetek. v.ic»yoi) siesselek ,ii)i);i ki.i a/,

hif.znck!

I'iicion lm

;-.-/AM i t V Í I \]/il

n/, iniíír.) Allnli íidnr.t,

.1 {-'.yii lekor.ot

iinpjan, <••

me;,-;('inl<*kc?.t5'UTe, .s v c v d ' s t . Ez i q y

lia^yjntok nektek,

joob

I ud ja'tok . 10. S íiiiuoi) a az ima veget cr, Allah Allahra, Iwat o s z o l j a (ok biSkezuse.qébol, ht^itha vagy tan el s

fokion,

Vc'íoyjatok sokat latjak

emlékezzetek 11. S tiiidön ha

bolciogu I tok

az ü z l e t e t , alilioz, van,

íviul a t s.-íoot , ha;,^,ynak. a mulal-

hc'ít k i s z a k a d n a k iV.oridd: Sííq,

s toped az j o o b a

ííllva mini

Mi A U a h n . í i

s az ű z i c t ,

s Allah

Ciondoskoclók

Loyjo!)bil<a.

6.3A

Szura

kcpniutalók

(f.ícdinai, k i r i y i l a l k o z t a l a ' s )

A Mindenható 1.) Hiílon

rr. K ö n y ö r ü l e t e s liozzrfd (ü, Mi

Allali

nevében a kcpte

cljóvc'nck híít

l.iuiiaminad)

niiitatcSk, Allah

mondák: vap.y.

t a n ú s í t j u k , hoy.y

Ilirnökc

- na S A l l a h liiclja,- liogy le nz ö l l i r n ő k c v a q y , Allah l a t i ű s i t j a , l. c'ik ü r ü g y n e k h o g y a kt^piiiutatók lútükct, s

h.iziigok.

veszik

s akadíílyo7,lalmit Icsz-

n a k A l l a h ut ja'nnrk.

S ocsmanysa'g nz,

3. ii^z, m i á l t a l 5k h i t l c k , i

mnjcl l a g n c U a k , s ők nem

s

hal

rncgbc^lycgczlclctl r , z i v u k ,

fogjrík

i

fel.
ndkcd t e s t e i k , Ok, s akaV hogy

\u S mi dón l a t o d í5'kct t e t s z e n e k \ . ha s z o l n a k , ( i I az aládúcolt luit h a l l g a t o d fadarabok,

szavukat.

ügy goldoljak,

m i n d e n ki.il Ins hn'i ó v a k o d j a t o k O, mily

e l l e n ü l s z o l . Ok a z cllenGtíg, l»5lük. A l l a h l e k ü z d i okot!

elferdültek! ncíkik: J ö j j e t e k ! kc'r s z á m o t o k r a ! Allah Hír­

j.

S niidon mondva v a n nöke bűnbocsánatot rck'apjak fejeiket,

Hat o'k fííls <5k

látod ákct elfordulni,

I

j ^. i
I

dölyfosckMindegy az sza'niukra, hogy bűnbocsánatot bűnbocsánatot Íme! kernekik.

tel n(^kik, v a g y n e m ' k é r s z

I •

A l l a h neií) b o c s n j t meg r é s z ü k r e . nem v e z e t i a z ü l l ö t t e k kik moridjífk: n<^p<ít.

Allah

|7. Ok a z o k ,

Ne á l d o z z a t o k

azokra,

kik

743 -

Allaii llirnokí'vcl válnak.

vannak

addig,

nüp, k i nc»n ta'rha'zai, íol. bi­

S Ana!i(5 az e g e k ,

s a fold

s hanctii a kc^pinutalók nem fogjak !. Ok niondjt^k:

lla v i s s z a l c í r ű n k A l - M a d i n a i i - h a , a

zony a h a t a l m a s a b b k i u z l o n n a n

gyengébbet;

s AUahc a h.it a l m a s s í í g r. az 0 JiiriiökcM/, s a hivőkcí. Hanem a kc'pmutatók nein tudjak. vagyo­

). O, k i k hir./.nek! Ne v o i i j a n a k cl t i t e k e t notok, 'íerii f i a i t o k

A l l a h mcgcinlekezo'sc'liS^l. S a vesztesek. adtunk r. 6 hala-

k i k ezt icr.zik, lo. S á l d o z z a t o k ne'ktck, mondja:

hííl a z o k 6'k,

abbál,

mit Mi ni(^g a z e l ő t t

mielőtt c l j 5 e g y i k t e l k h e z a h a k í l , Uram! Ha c s a k e g y róVid i d ó r e is ha't on a l a m i z s n á t leszek. adok, s a

díí^kot a d s z ,

jole'temcnyiyek közt

IL S A l l a h nem a d i i a l a d c k o t a l e i e k n e k , cljo a n n a k tesztek. ideje. S Allah Értesült

inidon mit

arról

,- lUU

-

G/^. A

S z u r a

j i5 z <i II 1 a l .r s

(Mekkai . klnyilatko7jotar,) A MindcnhatvS és Kötiyörülclcs Allah ncvcbcn

1. Allnhol magasztalja (niinúcn) mi a z egeken, s a földön Öve a Tcljhatalrnusríp,, Ovc' a Dicsősc'g, s 6 mindenre ktfpes. 2. 0 az, K\ mcgtcrcüUctt lilckct, s kőztetek ki h i t e t l e n ,

s köztetek ki hivó', S Allah Latoja annak mit t e s z ­ lek. 3. 0 az egeket, s a főidet az igazzal teremte nicg, O megformáll titeket, s formátokat széppcí teve'. S Hozza vezet a végzet. /*. ő tudja azt mi az egeken, s a földön, s tudja mit

eltitkoltok, 5 mit kinyilva'nilotok. S Allah Ismerője a kebelek rcitekc'nck. 5. Nem jölt-c cl hozzátok hire azoknak, kik azclétt t a g a d l a k , h á t mcgizlcle'k Ocsmanysiígát r. nekik a fájdalmas szcnvedc's. dolguknak,

- 7/»5 -

6.. Ez h á l , miáltal eljó'vcnek hozzájuk küldötteik a b i ­ zonyságokkal, 5 mondák: Halandók-e kik minket vezet­ nek? lini t a g a d t a k , s clfordulának, s Allah be nem

avatkozott. 5 Allah a Korlátlan, a Magasztos. 7. Fcltcvék azok kik t a g a d n a k , hogy ^k nem t á m a s z t a t ­ nak fel. ^4odd (O, Muhatnmad): Való' igaz, Ti feltámasztattok, Uram!

majd k i h i r d e t t e t i k néktek a z ,

mit teltetek. Ez Allahnak kőnnyvi. 8. llát hlggytítek Allahot, az ö IlirnÖkc't, s a v i l i í gosságot mit Mi Icbocsáj tdnk. S Allah Értesült ról mit lesztek. 9. A Napon ü összegyűjt titeket a Gyülekezés Napjára, ar­

s oz lesz a jo'zanlálás Napja. S ki hiszi Allahot, G jot cselekszik, hát ő leveszi arr(5l rosszttí^tcnienyeil, s bevezriti St a Mennyekbe, mi a l a t t folycík futnak, s ők amott örökkévalók mindörökké.

Ez hat a hatalmas gyó'zelem. 10. S azok kik lagttdják, nyilatkoztatásainkat, s meghazudtolják a Mi k i ­ hát i5k a Pokol g a z d á i ,

miben ok örökkévalók, s nyomorúságos a v<ígzet! 11. Nem sújt le a'rtás, csak Allah engedelmével. 5 ki iiiszi Allahot, hat O vezeti annak szivet.

- 746 -

S Allah a tnindcnck Tuclcíja. 12. S cii9,edclmcskedjetck Allalinak, s cngcdclnicskcdjctck liiriioknck. S ha elfordultok; hát hanom mi a

? a

Mi IlirnökünkÖn a'll, az (csupán) a n y i l v á n v a ­ ló üi',cn(ís. 13Allali! Nincs Isten, csak (5- S Allahra korr-íinak a hívok. U. O, kik hisznek! Inic! Hitveseitek, s gyerme­ kei U'k közi vannak (ktk) ellcns<fgek nektek, h«it civakodjatok táluk. S ha feloldoztok, mel iiiinytolc, r. meg hoc sííj totók, hi(i lam! Allah a Mcgbocsa'jtcí, a Könyörületes. 15. Hanem vagyonotok, s gyermekeitek (csupán) sze­ hagyat-

kiscrt(ís. S Allah! Nála a h a t a l m a s b^r. 16. Híít larlsiítok szcTmon Allahot ahogy csak tudjátok, 5 halljátok, engedelmeskedjetek,

áldozzatok, (ez) így jobb lelkeiteknek- S ki megmenekittetett saj<{t k a p z s i s a g á t o l , hat ezek ők, a boldogUl<$k. 17. lla Allahnak sze'p kölcsönt hilelcztck, hát mcok^tszerczi azt nektek, s megbocsajt tek. 5 Allah a liálaadc:^, az I r g a l m a s , 15^. A L á t h a t a t l a n , s a Lathatíí Tudtíja, a Nagy­ szer ö, a iJölcs. ő

nek­

~ lUl

-

CSA

S z u r a V < 1 dí s f

(Mcdinni k i n y i l a l k o z l a l a s ) A MindoiihnltS Kouyőrülctcr. Allah novcbcn

i. U, F^tc'ífífla! Micl(ín li (férfiak) clvíiltok a/. ar.szonyoJclól, iiat váljatok azok terminusa ( u t á n ) , s v e g y e t e k r;;-amba a terminust. S t a r t s a t o k szartion Allahot, Ijialokat. Ne űzzetek el 5kct hazaikból, \^ azok ne ir- távozzanak, csak l>a clhozak a n y i l v á n v a l ó I c <l'?rr,o'gct. Ezek háí^t Allah k o r l a t j a i , s ki a'lha'c;ja Ailah korlitlait, ha't bizony. imíjít karhoz/a e!. Te nem tudhalocl: Tan Allali czulíín bírja to'n(fsrc a doliJot. Z. S midó'n azok elere'k terminusukat, hiíl (of;j<ilck vissza i5kct illón, avagy különüljetek cl illón, s kel törvényisinero tanúsítson közületek, s AllalniaV; tegyelek meg a Xogndalmat. Ez a Ital intetik az, ki hiszi Allahot, s az. l'í^lct NapjHl. S ki sza'mon tartja Allahot, löi-

- 7i8 -

<3 megteszi annak a k i u t a t , 3. S onnan ajcínd^kozz.a meg St, honnan nem sza'mitja S ki Allahra hagvíiti.-zik, hál 6 elegendő

aeki. Inie! Ailah elvi-kcztctc CLZ U parancsolaScít- Bir.ony Allah mir.dcnnek megtéve a merteket. í. S ar,ok:, kiket a5F.r.oiiyaitok közül e-hagy a h a v i ­ b a j , s ha ketse'gtek van, h.at icrniimr.uk ha'rom hónap kiknek nom jo .i vor::es, 5 azok, kik t d i e r b e estek, ha" rerir.iniiíuic a d d i g , mig v i l á g r a nem hozzák teruriket. 5 ki Aiiahot számon t a r t j a , hát Ő könnyűvé teszi néki doigat. . F.z hal Allah par-anc roiasn, mit O nektek k i n y i l a t kozott, 5 k-i Allahot szá-ron t a r t j a , hát ő leve-

-?/.! rola ror.-.z.tororn-'üyeit, Í nntnimassa teszi a n na'c bé'jci. 6. Ott szálla'soijátok el őket (az as^^zonyokat), hol ti lakoztok gazdagsaotok szerint, s ne ártsatok a z á l t a l , íiogy szerűit helyzetbe hozzátok okct. S ha azok lehetbe esnek, hát áldozzatok reájuk addig, míg terhüket világra nem hozzák. S ha azok szoptatíiak tine'ktek, hát adjátok meg nekik járandostígukar, s beszélje'tek meg egymás közt illően. De ha egymásnak gondot okoztok, hát szoptasson on^ki (az a t y á n a k , s a gyermeknek) más (asszony). nekik

- 749 (•

7.,S áldozzon az ki bőségben van boscge bol, s az kinek gondoskoddísa szííken ine'rettetett, hal á l ­ dozzon abból, mit n<^ki Allah adott. Ncrn va'rja el Allah a leiektől csak azt, mit 0 ne'ki adott. S Allah a viszontagság után megteszi a 'könnyedse'get. , S. S hány telcpule's lázadt fel Urának, s az 0 küldötteinek parancsolasa ellen, s Mi azt szigorú számvetéssel számolank el, s botzasztc^ szenvede'ssel büntetünk, 9- 'Hát megizlel(/ az dolga'nak gyarlóságát, s az o dolgának beteljesülése az el vészes . io. Elókcszite Allah nekik a szörnyű' szenvedést.

Ha't tartsa'tok számon Allahot, 6 mege'rte's embe­ rei; 0 kik hisznek! Bizony lebocsájta' nektek Allah az Emle'kcztetot, 11. A Hírnököt, ki olvassa nektek Allah megnyilvá­ nult bizonysa'gait, hogy Ű kivezethesse azokat kik hisznek, s jókat cselekednek a sötétségből a vilagossa'gba. S ki hiszi Allahot, s.jekat

cselekszik, hát 0 bevezeti azt a Mennyekbe, mi alatt folyók futnak, s amott ok örökkévalók mindörökké. Bizony Allah széppé' teve' szamara a gondoskodást. 12. Allah az. Ki megteremte a hét Mennyországot, s a földből

- 75o -

p e d i g ezekbe?, h a s o n l a t o s a t .

Ezek közül

ereszke­ hogy

d i k le a p a r a n c s o l á s ; h á t tudja'tok meg, Allah mindenre képes, s bizony Allah mindent a tudással. korulölel

66.

S 2 u r a

A t 1 1 a 1 o m (Medinai kinyilatkcztatíís)

A Mindenható er. Könyörületes Allah nevében

í . 0 , Profe'ta! Mie'rl t i l t o d a z t , rrá t n & e d A l l a h megengedottt.'^ t e t t vagyvvín asszcnyaid nicgelegede'set. S Allah H Nk\qbcc5ij t c . ' a K ö n y ö r ü l e t e s . 2 , Bizony All.Th megengedette t e t t e n é k t e k a f e l o l d o ­ zást fcgadnlrrntck a l ó l . S Allah a t i F e n s e g t e k , O a Mindent tudó, a BŐICÍÍ. 3 . S midón a P r ó f é t a r á b i z t a egyik a s s z o n y á r a a h i r t , miden az k i b e s z e l t e a z t , hát Allah f e l s z í n r e hozá a z t néki (a Prófe'táhak), s 6 t u d a t t a avval (az elő­ s s

a s s z o n y á v a l ) egy resztft ennd<, majd re'szenkeht

a d t a a z t . S midőn (a P r ó f é t a ) e l h i r e s z t e l e a z t , mcndá á z asszony n é k i : Ki monda el ezt néked? ^4ondá: A Mindenttudo', az É r t e s ü l t mcndá el nékíim.

- 751 -

4. Ha (mindketten) Allahhoz fordultok b ű n b á n a t t a l ,

{}6

ckotok van r á ) , h i s z s z i v e t e k k i v á n j a (a t i l a l m a t ) . S ha <?ellene * s z i t j á t c k e g w n s t , hát lám! Allah, igen 0 az o O r i z ó j e , r G á b r i e l , a j ó c s e l e k e 7 detu hiv5<, s ráadást az angyalok az oltalrraz<ík. 5 . Megeshet, hogy az S Ura, ha o e l v á l i k t e l e t e k , hát csereije jcbb asszonyokat ad ndki n á l a t o k , kik megbe'ko'l t ek (Al l a h b n n ) , h i v í k , jánbord-:, bunban<?k, szoig<ll<?k, készek a b ö j t r e , özvegyek, s hajadondc. 6. O, kik h i s z n e k ! U r i z z e t e k rragatckat , s házalok ne'p<^t a Pckol tilze'tol, mind-; t ü z e l ő i a z ciífccrdc s a kövek, mik f e l e t t az angyalok r i d e g s e g g e l , s z i g o r r a l , s c?k nem rncndanak e l l e n t Allahnak abban, mit 0 p a r a n c s o l nékik, hanem a z t t e s z i k mi nékik m e g p a r a n c s o l t a t o t t . 7- {N'ajd mondva l e s z ) : tí, kik tagadnak! Ne mentegctódzetek rra. Hanem m e g f i z e t t e t i k néktek a z , mit tettetek.

8. ő , kik hisznek! Banja'tck meg b ű n e i t e k e t Allahnak n y i l t b ű n b á n a t t a l ! .Megeshet, hegy Uratok l e v e s z i ro'latck

rosszte'tcrnenyci t e k é t , s bevezet t i t e k e t a Mennyek­ be, mi a l a t t folyék futnak, s a Napon nem a l a c s o n y í t j a le A l l a h ' a P r é f í í t á t ,

• Mihanrmd • '

- 752 -

s leik /ele hiszhek. Az 5 világosságuk imguk e l 5 t l tör e l í r e , s jobbjaikban. Nfcaidják: Urunk! Telj esi tsd ki nélsünk vila'gossagunkat, s bocsájts meg nékünk! íme! Te mindenre Ke'pes vagy. 9. dicPrófeta! Küzdj a hitetlendc, s képnutatók e l i c n , s.^légy ve'lük'^ rideg. Az o hajlékuk a Pokol, s nyomonjsagos a végzet. lo-'Pe'ldát vet Allah azoknak, kik hitetlenek: Uoé asszo­ nya, s Lot asszonya, s 5t ketten a Mi ket jócselekedeiií szolgálónk a l a t t , hanem azok elarulák 2í<»t (a férjeket), s ák nem segítenek rajtuk Allah e l l e n é . ben egyáltalán. S mondva volt (nácik): Te'rjelek be a Pokol tüzébe együtt az (oda) belép5kkel. 11. S példát vet Allah azoknak, kik hivÖk: A Faraá asszo­ nya, midőn monda: Uram! Epits n^em egy otthont nálad G IMvij-r szagban, s mendcits meg engem a Fáraótdl, az ó, iííri; 0 1 , 5 menekíts meg engem a bánosok *

]/.. S iíiria, Imrán leánya, kinek szeplőtelen volt e r é ­ nye, hát Mi bel él dl el Iáik a Mi lelkűnkből. S o h i tteU adott Ura szavainak, az ő írásainak, s a jánborak közül l e t t .

- 753 -

67. A

S z u r a

T e l j h a t a l m ú s á g

(Mekkai kinyilatkoztatás) A Mindenható e's Könyörületes Allah nevében

1. Legyen áldott az, Kinek keze á l t a l a Teljhatalraísa'g, s 0, aki mindenre képes, 2. Aki megteremte a h a l á l t , s az é l e t e t , hogy megpróbáljon t i t e k e t melyiktek jobb tettekben. S 0 a Nagyszerű, a hiegbocsájt(5t 3. Aki megtereintcí a he't Menyországot Összhangban. Te (Ó, Műhammd) nem l á t s z hibát a Mindenható teremtéseljen, hát vesd vissza a t e k i n t e t e t : Látsz-é bármily 'szakadást? L. Nfajd vesd vissza a tekitnetet ú j r a , s a tekintet v i s z szafordul hozzád gyengén, s az tonpa. 5. S bizony Mi .megszepitónk a világ egeit lánpasckkal, s megtevenk azokat a Sátánok haji lóköveinek* s elí^cészitóik nékik a lángck gyötrelme't. 6. S azoknak, kik tagadják Unikat, hat a Pokol szenvedése.

- 75/i -

s nyomorúságos végzet. 7. Mid«?h b e l é vetetndc, hát h a l l j á k annak nioraját, s az forrong, 8. fcfejdhogynem szétpattan a dühtol. Ahányszor abba (uj ) gazda h a j i t t a t i k , hát megkérdik eket annak 5 r e i :
r

Hát nem j 5 t t - e ' el hozzátok a figyelmeztető? 9. Nkxidcüc: Való igaz, bizony eljőve hozzánk a f i g y e l mezteto, hanem mi m^hazudtolank, s rocndcínk: Non bocsájtott l e Allah semmit, s hanem t i a nagy e l t e v e ' lyedésben vagytde. 10. 5 mondák: Ha hallgattuk volna, vagy felfoga'nk,hát nem lennáik a lángok gazdái k ö z t . 11. Hat clc elismerje vétkeiket,s e l t á v o l í t t a t v á n ok a lángck gazdái. 12. Lam! Azok, kik Urukat titckban f é l i k , hát nácik a megbocsájtás, s a nagy b é r . 13. S t i t k o l j a t c k szavatokat, avagy k i j e l e n t i t d < a z t , hát lám! O Tudója a kebeldc rejtdcének. \L. Hat nem tudja-é 0 , hegy mit teremtett? S O a Lagv', az É r t e s ü l t . 15- 0 a z . Ki m ^ t e v é náktek a földet a l á r e n d e l t t é , hát j á r j a t d c annak csapásain^ s táplálkozzatok az O

g í-kdoskodásából. S Őhozzá vezet a feléledés. ;6. B ztcnsagot remeit de-e TÓle, i^i a Menyországban, hegy 0

- 755 -

'nennyolef

el * . l ö v e t a f ö l d d e l ? S midSn laín! Az

megi:a2k''J.í.a t ot t ! 17. Avn^y b i z t o n s á g o t reme11dc-^ T o l e , k i a Menyorszagban, ^ ygy Ő nem k ű i d i reatd<L a z ockcint? Ha't nnjd megtudjtílck mily a z icxx) figyelmeztetésem! 1 8 . S bizony t a g a d t a k a z o k , k i k 5el<?ttük, h á l m i l y v o l t bőszül etem! 19- Avagy nem l á t t a k - e a íradarakat f e l e t t ü k kinyújtva azckat

( s z á r n y a i k a t ) , s lecsapva ( a z t ) ? Nem t a r t j a

n a s , mint a Mindeniiatá. Íme! ő a mindenek Liítcíja. 2 0 . S hat k i a z , k i maga egy had n Ó < t d í , k i p á r t f o g o l ti­

t e k e t a Mindenhaton k i v ű l ? Haneti a h i t e t l e n e k csupán áirulatban vannak. 2 1 . S h á t k i ^az, k i gcndodcodik r ó l a t o k , ha 0 v i s s z a f o g j a a z ő gciKÍo?kodá&ít? Mi t ö b b , (Sk b e v e t t é k magukat a z őhe'rzetbe, 5 konok ságba. 22. Az-é a jobb,ji v e z e t e t t , k i arcain tapogat<5dzva vagy a z , k i n y i l t a n jár a z cgy^^es osványen? 23- NkíKki (O, Mjhammd): (5 a z . K i rmigalkotott t i t e k e t , megtevő n á c t de a h a l l á s t , a l a ' t a ' s t , s a s z i v e k e t . Keve's a z , mi h a l a t a d t d c ! 24. Mondd: O a z , Ki megsokasít t i t e k e t a f o l d o n , s Hozza' tereltettdc össze. s jar,

25- S mondák: Mikor ( v é g e z t e t i k b e ) ez a z i g ^ r e t , ha

- 756 -

igazak vagytok? 26. MoJidd: I la nem a Tudás AUahnál van, s ó\ csuprfn a nyilvanvaltS f igyelnTczlct^ vagyol<. 27. S mid<5i rncgláták a z t k ö z e l , h á t e l f e r d ü l azok a r c a kik h i t e t l e n e k , tok. , s iiKsidva l e s / . : Kz a z hat mit h i v t a

2 8 . Mondd (Ó, NVi«-.aimad): Ugy l á t j á t o k - c ' , hc^y A l l a h e l p u s z t i t engem', s k i k énvelem, avagy megkcgyclnicz nékünk? Ilát ki vc'di meg a h i t e t l e n e k e t a szenvedéstől? ' fa'jdalrras

2 9 . Wc^idd: O a Mindenha le/. Mi hisszül< C , s rea' h a ­ H g y a t k o z u n k . S t i meg f o g j a t d í vánvaló eltévelyedésben. 3 0 . Mondd: Latja'lol<-e', ha c l i t a t á l i k v i z e t e k , hát Ki a z . Ki e l h o z z a nAclck a forrásvizei' tudiii ki van a n y i l ­

68. S z u r a • A t o l l

(Mekkai k i n y i l a t k o z t a t á s ) A íyíindcnható e's K ö n y ö r ü l e t e s A l l a h nevAjen

1. Nun. S a t o l l , mivel a sorokat 2 . Ilát t e nem v.igy Urad kegyébó'l

Írjátok, őrült.

- 757 -

3- S l.íiii! Neked a kiapncliialatlan b c r . i*. ? lííin! Te h a t a l n n s tereintrncny v a g y . 5. S nicglntcx.1 c'r, nicglaljdk 6 . Melyiktek a t é b o l y u l t 7 . idie! Urad a Legjobb Tudója annak k i I c t c v c l y c d i k a z Ó u l j a ' r ó l , s ü ' a Legjobb Tudója a j ó l v e z e t e t l e k n e k . 8 . Hat no engedelmeskedj a liazugoknak, 9- Kik egyezkedni s z e r e t n é n e k , h a l egyczzencl< ki . 10. S no ongcdelnícskedj a g y a r l ó fcgadkozonak, 1 1 . A becsmérel.onck, a ríígalnvik terjosztojonclc,

12. A j ó m c g t i l t ó j á n a k , a törvényszegőnek, a g o n o s z t e v ő ­ nek , 1 3 . Ki r á a d á s t k.3pzsi , t o l a k o d ó . 1/t. Ez h a ' l , iniííltal neíki a vagyon, r. n 1 5 . S midőn olvasatnak nckL a Mi Az olödcíc 1 6 . S Mi mcgbillogojzuk ét nz orríín. 17. lti»e! Mi mogpróbóla'nk <íl<et , ahogy mcgpriÍJjálank a Mcnyo r s z a g g a z d á i t midőn mogfogadíík, hogy r c t v g e h c Irsz*"dik annak gyümölcsízt, 1 8 . S nem tcve'nck k í v e ' t e l t . 19- Majd a r r a jóve a j c l c n e ' s U««ndtól , ? ^-k n h i v á n a k , 2o. S r e g g e l r e , mintha I c s z e d c t t c t e t t volna. fiak,

kinyi In I k o z t a t á s a i n k , it)ondá;

- 75B 2 1 . S szólitcík eg>TTi1ist a r e g g e l , 22. (Mondván): Hát i g y e k e z z e t c k veteményét ékbe, ha szedők vagytok. 2 3 . Hát e l i n d u l á n a k , s bk s u t t o g n a k : 2U. Nfe nem a v a t k o z i k be ebbe a szűlcölkodó' elleneí-e". t ékben. 25. S korán n e k i i n d u l a n a k , nieggy^Zíílcl^sben. 2 6 . í S midőn megláták a z t , mondák: Lajn! Mi e l t e ' v e l y e d e t t e k vagyunk! 27. Mi t ö b b , v i g a s z t a l a n o k vagyunk! 28. Monda legjobbikuk:Nem megrnondtam-é n á k t e k : M i ^ r t nem iragasztaljátok (Allahot)? ( s 6k) m e g r e n d i t h e t e t l e n e k a

• 29. Mondák: Legyen D i c s é Urunk! Laün! Mi bűnbe e s t ü n k . 3o. Nüjd egyik a t m s i k a t nngához voná önva'dnskodván. •^1. Mondiik: Jaj nékünk! Valt5, hogy mi g y a l á z a t o s a k voltunk, 32. Megeshet, hogy a mi UruTik jobbat ad nékünk (cnn/^l) amonnan. Lain! Mi vágyjuk Urunkat. 3 3 . Ek^ppen hát a b ü n t e t é s . " 5 a TÚlvilcfg büntetesse bizony nagyobb, ha tudnák! ZU. Íme! Az 5rizked6k^ Unjknál a gyönyörűségek k e r t j e i . 35. Hát megtegyük-é Mi a megbékél t e k e t , * aka'r a gaztcv5<? 36. Mi van v é l e t e k ? Hogyan Í t é l t e k ? 37. Avagy néktek a z I r a s miben tanuljatok,

* Mjzulmánokat

- 759 -

3 8 . Hogy l i í t e k benne a z , mit j á v i k

láttok?

39. Avagy nélctek a fog^dalcrn Tőlünk, mi ele'r a Felta'nnúás Napja'ig, hogy t i e t e k az mit elrendeltek? ezt!

^o. Kérdezd eket (U, Mihajmnd), melyikük t e s z i f e l Al. Avagy nékik a t á r s a k *. Fiat hadd hoz5:ak el ha igazak á2. A Kapón, midón az valc5ban b e k ö v e t k e z i k , s azok <^z6l i t t a t n a k a l e b a r u l á s r a . s nem ke'pesek, A3. T e k i n t e t ü k megalázkodó, a sz<%yen e l e r n y e s z t i S bizony azok fel szól i i t a t t a k a l e b o n j l a s r a , sértetlenek.

ta'rsaikat,

fel-

ókét. s ők

/.4. Hát hagyj Engem, s a z t k i meghazudtolja ezt a k i ­ j e l e n t e s t . Mi fokozatosan j u t t a t j u k cl S<et oda, mit nem tudnak. A5. S Én Elnézá'vagyok veliik, s lám! Kelepcfín s z i l a ' r d . ^S. Avngy f i z e t s ^ e t kérsz~e' t ő l ü k ( 0 , N5uharmad), s ok neh^z adó a l á v e ' t e t t e k ? 47. Avagy 6 v é k - c ' a L a ' t h a t a t l a n , s < < l e tudják S imi?

4 8 . Hat légy t ü r e l m e s Urad i t e l e t e r e , s ne légy o i y a n , mint a b á l n a gazda'ja '^'* midOTi s z ó l i l o t t , vesztett. 49. S ha nem e'rte volna el ot Ura kegye, s 6 remenyt-

* Bálványok "" lonás

76o -

hat a k i e t l e n s e g b e v e t t e t e t t v o l n a , s ó a ki LT^ZI LOL L . 5o. S az o Ura kivíflasztá b t , s nicgtevc* a jócse.d-'^'ieiú . köze'. 51- S la'in! Azok, k i k h i t e t l e n e k , rrajdhog^Tieni zavarba hoznak téged t e k i n t e t ü k k e l mldon halljAk az Emlékeztetőt , s mondjak: Inie! 0 b i z o n y o r u l t ! 52. 5 haneiTi ő nem rras, mint E m l é c e z t e t o a teremtményeknek.

69.
A

S z u ra
v a l ó s á g

(Mekkai k i n y i l a t k o z t a t á s ) A Mindenható e s K a i y o r u l e t e s Allah neveben

1 . A Válo'sa'g! 2.' Mi a Valo'sag! 3. S mi ele'r hozzad, az mi a Valóság! á. Thamjd, s Aa'd (törzse) meghazudtolák az Ítélet eljo\'ctelet. 5. S hanem Thanud, hat ok a villámcsapással pusztitattak ol. 6. S hanem A ad, hát 5k nz áda'z, morajló szel által pusz­ títattak el, 7. Mit 0 reájuk rendelt hét hosszú e'jjelen, s nyolc hosszú nappalon, hát láthattad volna a népet-amott

- 761

kidöntve, akár az üreges pálmafa t o r z s . 8. Hat la'tsz-e' (d, Kiihajmad) iraradváiyukból ? 9. S elhozák a Fárad, s kik <?elütte, s az e l p u s z t í t o t t közössegek a ronta'st, 10. S nem engedelmeskedendő Uruk kwetenek, hát 0 vevc c5<et a megszofité s ú j t a s s á l . 11. l'me' Midőn ozchlott a v i z , Mi az uszályon hordozank titeket, 12. Hogy megtegyük azt náclek enilelíni,s tudatosítsa azt a fűi a tudatba. i3- S midőn megfuvattatik a harsona egyetlen fúvassál, K . S felemeltetnek a fold, s a hegyek, hát Összeomlasztatnak egyetlen omlással. 15. Hát ezen a Napon bekövetkezik az Esemény. 16. S k e t t é h a s i i t a t i k az cg, s az ezen a Napon t ö r é ­ kennyé? l e s z . 17. 5 az angyald< annak peremen lesznek, s nyolcan hordozzák ezen a Napon maguk fölött Urad Troiusat. 18. Ezen a Napon *\ k i a i l i t t a t t o k , s nem lapulhat meg ben netek a Tlíok. 19. 5 ekkor. Kinek megadatik jobbjába az '5 könyve, hát az mondja:Vedd, s olvasd könyvemet! 2o Éa bizony sejtetrem, hot;y találkozóm le'szen szánr/etcsemrel . 21. S 5 az üdvözüli Ictben,

~ IGI -

22. A rragasságos Mennyben, 23. Minek f ü r t j e i 2L. cl Ariiét 5k. "

(S mondva l e s z ) : Egyetek, s igyatok üdvvel a b b ó l , mit a tnjlt n a p j a i b a n t i megelőlegeztetek.

25- S hanem kinek baljcíba a d a t i k az 5 köi^^ve, hát mondja: 0 , ba'r ne a d a t o t t v o l n a meg nékem kön^'va'n, 26. 5 ne tudnaím mi számvete'sem! 27. Ő, ba'r a hala'l l e t t volna!

28. !->:ri s c g i t raj tam vagyonon, 2^. Elhagyott engem h a t a l n n m . 3 0 . ÍS mondva l e s z ) : Vegyetek, s béklyózzatok meg ő t , 3 1 . í.'.Tjd a ' n i i s . a t d < k i 8\. a P d c o l r a , 32. S fuzze'tek S\. l á n c r a , minek hossza hetven könyck.

33- l'i)e! 6 nem, h i t t e A l l a l i o t , a Hatalirast, 3'i. S r;em igyekezett t á p l á l n i a szuk51kod<^;ot, 35- Mat n i n c s szárna'ra emitt a Napon b a r á t , 36. Ser; é t e k , csak a szenny, 37^ M:' naTi esz;'-. i<ú^. csak a búi'\öscS<. 38. i o i . mi több r .kúí^őin mindarra mit l a t t ; : k ,

39- S (mindarra) ;?.. t nan l a t t o k , Áo, 41. í'Tgy ez b i 2 u r , '• az nem k o i - ' egy ^erixjs k ü l d ö t t szava,

-TJX'J--. •••• k e v e s e t , mit h i s z t d í !

- 763 -

L,2. S nein jövend mond cí szava - k e v e s e t , mit crnlckeztek! LZ- (S a z ) k i n y i l a t k o z t a t á s a Mindensegek U r á t ó l . LL. S ha fí Reánk mondott v o l n a néhány hamis s z ó t , /Í5. \\^\ Mi j o b b j a á l t a l v e t t ü k volna 5 t , L(i. Majd e l v á g t u k volna az < e l l e t ő ű t o e r e i , 5 47. S n i n c s k ö z t e t e k egy sem, ki Minket t ő l e v i s s z a t a r t . 48. S laim! Az bizcny e m l é k e z t e t ő a z órizkedi?5<nek, 49- S lárn! Mi bizony t u d j u k , hogy k6ztetd< azt, 50. S lam! Az bizonj' gyötrelem a hitetlend< r e . 5 1 . S lám! Az bizony a t ö k í í l e t e s i g a z . 52. Hát magasztald a t e Hatalmas Urad n e v é t ! ki uKíghazudtol ja

7o. A

S z u r a

f e l m e n e t e l

(Mekkai k i n y i l a t k o z t a t á s ) A Mindenhaté e's Kcwiyoruletes A l l a h nevében

1. Kerxieze a k e r d e z ó ' a szenvcde'st mi b e k ö v e t k e z i k 2. A hitetleneknek, s minelc n i n c s k i v é d ó j c ,

- 76A -

3 . S mi A l l a h t ó l , a Felmenetel U r á t ó l való'. Z,. dliozzá anelkodnek fel az angyalok, s a Le/l ck a Napon, minek m.e'rteke ötven e z e r ev. 5. Hat le'gy a ' l l h a t a t o s (Ö, fvájharnrad) sze'p ki t a r t a s s a l . 6. Lajii! G< a z t messzinek 7 . S Mi a z t k ö z e l i n e k latjak,

la'tjuk:

8 . A Nap, midcxi a z eg aka'r a z o l v a d t r é z , 9 . S a hegyek a k á r a g y a p j u p e h c l y , 10. S nem keVdi ciirfoora a c i n b o r a t , 1 1 . Hisz ck l á t t a t v a lesznek v e l ü k . S ezen a Napon a g a z t e v o gyermekei círa'n s z e r e t n é nagát megváltani a szenvcde'stol, 12. S h i t v e s e , barta'ja a r á n , 1 3 . S vérrokona a'rarí, k i befogadd cít, \L. S azok á f á n , k i k a földon mindösszesen, majd ha (Ől-:) megmenekítenék o t ! 15- Hanen, mi több! Tme! A Pokol t ü z e 16. Mi heveny a r r a , hogy süssön, 17 Hivia azt ki h á t a t f o r d i t o t t s mekekült, azt.

18. 5 g v ' u j t ö t t c (a v a g y o n t ) , s v i s s z a t a r t o t t a 19. íme! Az ember aggodalmasnak teremtetett,

20. I z g a t o t t , midón m e g é r i n t i ot a g y a r l ó s á g , 2 1 . S húzódozik midcri m e g é r i n t i ót a j ó , 22. Kive've az iireídkozók, 23- Kik minden időben megtartják imájukat.

765

2L. S kiknek vagyonában e l i s m e r t e n j u s s a van 2 5 . A k o l d u s n a k , s a z ins(?gben szenvedfihek; 2 6 . S a z o k , k i k h i s z i k a z l l e ' l e t Napjíít, 2 7 . S a z d c , k i k r e t t e g i k Uruk b ű n t e t e t e s e t -

2 8 . Lám! Nincs b i z t o n s á g Uruk büntete'se ( e l ö l ) 2 9 . S azok, k i k e r ó i y u k e t megőrzik, 3 0 . Kive've h i t v e s s ü ) ; k e l szent>en, s azokkal k i k e t b i r , hát v e l ü k ok nem hiba'ztathatcSk.

jobbjuk

3 1 . S k i k a r r a vágynak mi emqgott, hat ok a t o r v e n y szegc5<. 3 2 . S azok, k i k m e g t a r t j á k e s k ü j ü k e t , 3 3 . S azok, kik hitfogadalmjkat 3'i. S a z o k , k i k imájukat egyezségüket,

állják,

megtartják, tartatnak,

3 5 . Hát azok a Mennyekben b e c s ü l e t b e n

3 6 . S mi van a z o k k a l , k i k tagadnak, s reád merednek ( 0 , Mahamrad) t á g r a n y i l t I 37. Jobbról, s balról szemekkel

csoportokban?

3 8 . L e s i - e minden enber közülük, hogy b e l e p j e n a Gyönyö­ rűségek Meny országába? 3 9 . Mi t ö b b , lám! Mi abból teremtenk Scet mit t u d n a k . Lo. Sot! Eskü szóm a f e l k e l ő , s a lenyugvó (bolygók) U r á r a ,

- 766 -

hegy Mi vaqyunk (kik megííldat tünk) a Képességgel i\ . A r r a , iipgy f e l v á l t s u k c3<et náluk jobbak]-;al. S nem Kii vaeyunk, k i k niogel(5rJicl5<. Í.2. S hagyd oííct f e c s e g n i , s j c í t s z a n i , mignem talalkozojijk le'szcn NapjukJ<al , mi ni^.ik b e i g e r t e t e t t , ^ 3 . A Nap, midon ok sebesen kibújnak a s i r d < b ó l , mintha Si egy ce'l ^ r t v e r s a i g e n e n e k , /iL. Telcintetűk megalázkodott, s e l e r n y e s z t i okét a l e k i ­ c s i n y l ífs: Ez hat a Nap, mi nékik b c i g ( ^ r t e t c l t .

71 •

^2 u r 1

N c e (Wekkai k i n y i l a t k o z t a t á s ) A Mindenható es K ö i y ö n i l e l c s Allah neveben

1. Íme! Mi elküldenk Noe't az ő nepeliez,

(rrjondvan):

Figyelmeztesd néped e l ő r e , hegy elj<5 hozzííjuk a f í í j dalrras szenvede's. 2. NjDndöf: Ő ne'p! Íme! En egy nyilvájivalcf vagyd< n é k t e k , (ki n o n d j a ) : 3 . Szolgálj3*^1 ok A l l a h o t , s t a r t s á t d - c száixyyn ö t , s e n ­ gedelme í;kodj e t e k . fig}'elmeztet5

- 767 -

^

ái- S 6 mecbocsajt néktek v é t k e i t e k b ő l , s h a l a d é k o t ad n é k ­ tek r^y bizonyos i d e i g . Lam! A l l a h terminusa inid(5n ha c]jo, iiát az ncin k é s l e l t e t h e t t^, ha tudna'loJc! s nappal,

5. Moi-.dd: Urnnr Laiii! En hivc-fin riepeiriet e ' j j e l ,

6. S nűn gyarap) t j/i eket hivasom, csak undorban, 7. S Is'm! Mindahány?701 hivoni a < c t , hogy Te megbocsa'jthass n é k i k , 6k u j j a i k a t fiileikre teszik, s eltakarják

imgukat r u h á i k k a l , nakacskódnak, s fennhéjázón dőlyfcskődnek. 8. Majd dii m e g f e s z í t v e (magam) hivam ó k é t , 9- Majd nyilva'nosan j e l e n t e m k i n é k i k , s t i t o k b a n nékik. lo. S mondcTm: bocsajto. • Ke'rjí^tel< Uratok búnbocsánatát - Lam! Ó Meg' esdeklek

i l . 0 le}<iildi néktek a z égbŐl a z i v a t a r t , 12. S nyújt néktek v a g y o n t , f i a k a t , s megteszi n é k t e k a

Mennyeket, s megteszi néktek a f o l y & a t . 13. Wi a z , hogy nam va'gyjatck Allahnak a m é l t ó s á g o t , 14. S bizony <J lenyekiié t e r e m t e t t titeket?

15. Néni l á t j a t o k - e ' hogyan texemté meg A l l a h a he't Meny­ országot összhangban? 16. S megtéve' a holdat bermuk v i l á g o s s á g n a k , s megtéve

- 768 -

.

a napot lánpcísnnki 17.. S A! lah k i k e l é s z t e t t t i t e k e t a földből IS- ^feljd v i s s z a t e V i t felnövőkkent,

t i t e k e t abba, s 0 é l e t r e keltve'n

( n j r a ) el-Shoz b e n n e t e k e t . 19- S /VllahMTícgtevc/ n á c t e k a f ö l d e t 2o. Hogy átfuzze'lek annak v ö l g y e i t , kitánjlóvá, útjait.

21 . ?»5ondá Ncc': Urajn! (jt<. nem engedelmeskcdenel-; nekem, s a z t k ö v e t i k , k i t n e m g y a r a p i t vagyona, s pyenncko, cscik v e s z t e s e g g e l . 22. S 6lc nagy csnlardsa'gol '••zövenck,

2}>. S mondnk: l^t-.^neitck nem h.igynak el . Nom h ^y fi Wadd, sem Suv-a. sem Yaguth, s a n Yaag. sC'iNasr '"', 2L. S bizony fík nagyai cl tc'velyedcnek, s Te nen g y a r a p i t a ' d a b ű n ö s e k e t , csak eltí/velyede'sben. 25- 5 h i b á i k a ' l t a l ők m e g f ú l l a s z t a t t a k , s bevezet, n e t t e k a

Pckol tüze'be. S ok nem l e i é n e k maguknak Allahon k i v ú l p a r t fogót. 26. 5 monda Noe': Uram! Ne hagyd meg a földon a h i t e t l e ndk o t t h o n á t . 27. lía Te mieghagyod o k é t , h á l í k e l t e ' v e l y i t i k a Te s z o l g á ­ l ó i d a t , s nem szülnek irast mint buja tagadást.

28. íJrajn! B o c s á j t s meg nékem, s z ü l e i m n e k , s annak k i

*

Bálványok

- 769 -

hiv<Scmt t é r b e hazarrba, a hiv<5 f é r f i a k n a k ,

s asszo­

nyoknak, s ne g y a r a p i t s d a b u n o s 3 < e t , csak r o m l á s s a l .

72. A

S z u r a d z s i n n

(Mekkai k i n y i l a t k o z t a t á s ) A Mindenható es K ö n y ö r ü l e t e s A l l a h nevében

l . Nbndd ( 0 , Muhamrad): S u g a l l a t o t t n(?kem, hogy egy c s a ­ pat a dzslnnekből m e g h a l l g a t o t t , Mi meghallíínk a csodcís Koránt, 2- Mi e l v e z e t a j o ira'nyba, s mi h i s s z ü k a z t , s nem á l ­ l í t u n k egy t á r s a t sem Urunknak. 3 . S mi ( t u d j u k ) , hogy O - legyen Urunk D i c s f é n y e iragassagos! - nem v e t t (magának) h i t v e s t , sem g y e r m e k e t , s mondák: Ime!

4 . S hegy egy fe'lkegyelmí' közülünk f ö r t e l m e s e t mondott Allahra. 5 . S lám! Mi v é l t ü k , hogy n&n mondanak a z errberek, s a dzslnnek A l l a h r a hazug szót -

6 . S valóban ( 0 , l.Lihamiad), vannak e r r b e r i - l ^ y e k , k i k d z s i n n d c lényeiben k e r e s n e k menedéket, s azck csak irtozatban

- 77o -

gyarapitjíík ^ e l 7- S Se ugy v ^ l á c , ahogy t i v^lclcác, ^ogy Allah nem t«nmszt fel scíikit. 8. S Ca dzsinn, ki h a l l á a Koránt, nxaida): Mi crzá^elenk a z e g e t , s t e l i t a l á l a t a azt szila'rd orizcSkkel, s a'myakkal. 9> S mi amott űlerác, hol az u l e s a halldísra. S ki inost h a l l , liáx. t a l á l nngcfnak a r n y a t , mi reá vdr,

10. 5 mi nem tudjuk, hogy i ( r t á s - c ' a z , mi a k a r t a t i k azokn ^ kik a földoh, avagy az 5 Urtác ű t n u t a t á s t nkar-<? nekik? 1 1 . S imc! Köztünk kik jcxrsclticcdelúek, s köztünk kik m c i k i í l . Ml külonböztT cl rendel esek szerint vagyunk. 12. S mi ugy vcljuk, hogy nem térhetünk ki Allah clol a főidőn, s nem lerhetűrúc ki e l o l c mcgfutamodassal• 1 3 . S midőn mi mcgivillaii^ az Útmutatást, mi hivnrik a z l , s ki his7i Urait, liát ne "félje az elvesztést, sem az eínyaiBsl. 1^. S iíTíc! Koztűrát kik t r ^ b Ö t é l t d c , s köztűiik kik i g a z ­ ságig] anok. S kik mE^béke'ltek (Allahban), hát azck eítcJceílck a helyes irányban. 15- S Itanern az igazságtalanok, hát ők a tűzifa a Pc;alra. 16. S h; f ici lí-ílványinndok) rátemcic a (helyes) ú t r a , Mi íKi.ink nekik nimi vizel b o s w ^ c l ,

- 771 ' 1 7 . Hogy Mi e z á l t a l - n i c g k i s t í r t s í i k <S<ct, s (nK?gtudjuk) a z ki szetrficszííl l Urn ineganlckczcístfvcl ; s ö cxial í í n c o l j a a z t a z őrokke'novckv<? s z e n v e d é s h e z . 1 8 . S a s z c n t i í l y d c Allahníik v a n n a k , h á t ne AlIahlKil e g y ü t t niíshoz. 19. S midóii A l l a h s z o l g á l ó j a f e l á l l t , hogy fduíszkodjon fdiászkcxljatck ki

liozzá, azok ó k ö r ü l ő t t c nnjdliogyncin clnyam'k o l . 2 0 . Mondd (Ó, Muhainmd): llanetn 6n Uránhoz foliászl<cdoni, nem t í í r s i t o k Hozzá sení<it. 2 1 . MoiKkl: líi^e! Nem bi rck cn S7Üinotdcra a ' r l n s s a l , s a n j ó iríínnyal. 2 2 . Mondd: ifiic! Non cÁ^hat meg engetn senki A l l a h t c í l , lcl<9c Kajta k i v u l meneddlccl, 23- (Rnjtam nem í/ll iit/s\mint csui)t/n (az I g a z ) mcgüzcncsc A l l a h t c í l . s a z <5 k u l d e t c ' s e i . S kd ncaii engedelmeskedik A l l a h n a k , s a z O l l i m o k c í i d c , h á t Lam! NÖki a P o k o l , hol mindörökkön ő r ö k k é . 2 4 . Adciig, .nignein meglát j á k a z t mi ná<ik b e i g e ' r t c t e l t . S ok najd megtudják k i gyengébb |>ártfogókban, v e s e b b száiilwn. 2 5 . Moiídd (Ó, Muhantmd): én ncni tudom, hogy mi n c k l c k b c i g t í r t e l e t t k ö z e l i-e', avagy Uram megtevő annak a messzi s e g é l . 2 6 . ( 0 ) a L á t h a t a t l a n Tudcíja, s ü nem hozza senkinek a z O t i t k á t , 2 7 . Kivéve a k i í l d ö t t e t , k i b e n O m e g e l é g e d e t t , s ü oclafuxi o e l e , s mqge a z o r i z o t , * A Próíélíi felsziíirc s ki ke­ s ncin s

- 772 -

2 8 . Ilcgy Ő megtudja vajon valólmn n>cgüzcnlk-e' Unik küldc'lcísci t . S (5 k ö r ü l ö l e l í a ^ t , mi fvcflülí, s O szniijlia v e s z m i n d e n t .

73A

S z u r a

b c b u r k o 1 o z o t l

(Mekkai k i n y i l a t k o z t a t á s ) A Mindcnliatcí es Konyöi-ülctcs A l l a h ncvcbcn

1. d ki b e b u r k o l o ' z o t l ! 2 . Lcgy (íbren a z ej j e l , csak k e v e s e t ne 3 - Annal< f e l e t , avagy csol<kents abból egy k e v e s e t , /i. Avagy t o l d j a d meg a z t , s ká!ntlad a Koránt fennhangon,

5- S Mi rea'd v e t j ü k a s ú l y o s s z ó t . 6 . Ime! Az é j j e l i é b r e n I t í t a z , midőn a benyomás

m é l y s é g e s e b b , s a szo b i z t o s a b b . 7 . íme! Tenéked a n a p p a l a h o s s z ú d o l g a i d , 8. S emlá<ezz Urad n e v é r e , s szánj Neki a h i t a t o t -

9 . A K e l e t , s a Nyugat Ura, n i n c s HEÍS I s t e n , csak ü ,

- 7 7 3 -

' h á t vedd ö t k i r e hagyatkozz. ío. S l ^ y á l l h a t a t o s szép e l v á l á s s a l . 11. S hagyd meg Nékem a haZudtol<5kat, kik az e v e z e t hajhászai, s adj nákik egy kev^s haladácot. 12. Íme! Nálunk a béklyók, s a lángolcí tüzek, 13. S az etdft mi fojtogat, s a fájdalmas szenvedés 14. A Napon, miden megrendül a fold, s a hegyek, s a hegydc bucka lesznek a fut<5homckon. 15. ImeíMi elkulde'nk hozzátok a küldöttet tanúként elleneI tek, ahogy Mi elkuldeiik a F á r a ^ o z a küldöttet. a r r a mit mcndanak, s válj el t5lük

Íl6. S fellázadt a FaraJ a küldölt ellen, hát Ml durva j • . \ siijtással vevehk.ot. í l 7 . Ha tagadfok, hát hogyan őrizkedtek a Napon, mi i I megteszi a gyermekeket 5ssze', | l 8 . S az ég k e t t é h a s i t t a t i k á l t a l a ? Az C? íge'rete b e t e l í i jesittetik. | l 9 . Lán! Ez hái K^7. pjnlékeztető. S ki akar, fuíi vc^ven i * titat az 6' Urához. kethanmdat

! 2o. Lám! Urad tudja, hogy lo .m'-ihoqynem \ I

az ^jnek ébren töltöd, avagy annak feli/t, vagy hanmdát, s (így a)társciság kiszabja az é j t , s a nappalt. kik tevéled. S Allah

77A

Ó tudja, hegy t i nem veszitck'szauba a z t , háít megenyhül fclíítek. llát olvasscftok a Koránból a z t , mi kciinyen megy nektek. Ó tudja, hogy köztetek kik betegek, s nnsok a földet jcírják kutatva'n Allah k i v á l t s á ­ g á t , s nBLSok (pedig) Allah útján harcolnak. Hát olvassátok a z t , ml'könnyen megy abból, t a r t s á t o k meg az Imát, adjatok kötelező alamizsnát, s kölcsönözzelek Allalinak szép h i t e l t . S mit előlegeztek magatoknak a j(5ból, hát azt Allahnál meglelitek.ö jobb, s hatalmasabb a bérben. Kcfrje'tck Allah bJnbocsánatát. Ijnc! Allah a Mcgbocsáj t<í, a KÖnyomletcs.

74.

S z u r a v l s e l 5

A p a l á s t o t

(Ivlekkai k i n y i l a t k o z l a t á s ) A Mindenható e's K ^ y o r u l c t e s Allah nevében

1. 0 t e , a palást v i s e l ő j e , 2. Kelj fel és figyclmeztesr.! 3 . S Uradat hát rragasztald,

~ 775 A. S Öltozt^kcd hát t i s z t í t s d meg, 5. S a szennyet h á t k e r ü l d ! 6. S ne kivand a (földi) gyarapvást!

7. S Uradért, hát le'gy á l l h a t a t o s ! 8. S midSn h a r s a n a h a r s o n a , 9 . Hát ez a Nap lösz a gyötrelem Napja, 10. Hol a hitelenekre nincs könnyúse'g. 11. Hagyd meg (azcikat) Ná<ciTi, s ot k i t En egyetlennek teremték, 12. S megteván neki a bcísdígcs vagyont, 13. S a fiakat tanukul, lA. S eVringatam 6t ringatván. 15. Ivfajd S azt kivanja, hogy adjak mc^g . 16. Mi több! Lam! 0 a Mi kinyilatkoztatásainkkal trakacs v o l t . 17. S in egyre -növekvó' szenvedessél ernyesztem őt c l . 18. szcirijcn

Ime.ldí gondolt egyet, s számított -

19. Hat megölettetett S (abba), ahcgy számított! 20. Í4ajd (líjra) megölettetett 6'abba, ahogy ézámllott! 21. Kfeijd n é z e t t , 22. S e l z o r d u l t , majd elégedetlenné l e t t . 23. Nfajd hátat f o r d í t o t t , s dölyf ó'sködot t , 24. S monda: Ez nem nnás, mint az ősÖk nngiája, 25. S ez nem trÁs. mint egy halandö szava. 26. üt En a, perzselésbe eVkeztetcm. 27. - S pií ( h i r ) e'rjen be téged, ml ( i s ) az a 28. Az nem hagy e l , de n>eg sem hagy, 29. Elfonnyaszttíja az eriioemek. 30. S efölött még t l z e n k l l enc. perzselés! -

- 776 -

3 1 . 3 Mi ncni lcv<ínk \ncg a Po!<:ol Ő r i z ő i n e k , c s a k i s angya­ l o k a t , s az. 6 szánukat Mi csupán k i s é r t d s n e k v<yTk meg azoknak k i k t a g a d n a k , hogy legyenek b i z o n y o s a k azok k i k n e k m e g a d a t o t t a z •(tds, s te-

g y a r a p o d j a n a k h i t b e n azok k i k h l v S < , s hogy n e k é t k e d j e n e k azok k i k n e k m e g a d a t o t t a z l'rsfs, sem a h l v á c , s hogy mondják azok k i k n e k s z i v e i b e n a b e t e g s t í g , s a h i t e t l e n e k : Mit a k a r t A l l a h e z z e l I i I a pe'ldaval ? Ekeppcn t c v e l y i t i e l A l l a h a z t k i t ö a k a r , s v e z e t i a z t , k i t ö a k a r . S nem t u d j a Urad scrcg<ít, c s a k i s (5. S ez n e n más, mint egy Eml(?keztctcS' a halatidáknak. 3 2 . Ml t ö b b , a Hold, 33- S a z (/j midoti v i s s z a v o n u l , 3 4 . S a reggel midtSi f é n y r e v i r r a d , 3 5 . Lam! Ez h á t a z egyik legnagyobb ( b i z o n y s á g ) , 36. Figyelmeztetóül a halandoknak, 3 7 . Annak k ö z ü l e t e k , k i e l ^ r c n y o n u l , avagy h á t rannrad. 3 8 . Minden l é l e k z á l o g a annak mit elnyert,

I
I í

3 9 . Kivetve a k i k jobb k c z r ó l fcgnak á l l n i . 4 0 . A Mennyekben <9c egynxist kcrdeziki 4 1 . A gaztev<í5krcíl: 4 2 . Mi f ű z ö t t i d e t i t e k e t a p e r z s e l t-shez?

4 3 . ^^^ondják: Mi nem azok v o l t u n k k i k imádkoztak, 4 4 . Sem a z c k , k i k a szűkölködÖcet táplálták.

- 777 -

^ 5 . S rni cítgázoltunk az átgazolólckal, 46. S nxíghazudtolank az Í t é l e t Napja't, 47. Mignon eljőve hozzánk az E l k e r ü l h e t e t l e n . 48. S nem hasznai n^kik a közbenjárás, sem a kozbenjárcSc. 49. ílát ml van v^lük, hogy 5k az Emlá<eztet^t^l e l ­ fordul <^, 50. Mintha 6k. rcáuJlt szamarak lenncaid<, 51. Mik az oroszlántál menekülnek. 52. Ml több, minden lény közülük azt akarja, hc5gy adassanak meg a, n y i l t lapok (Allahtcíl). 53. Mi több, valcjbnn. Ók nem fe'lik a Túlvilágot. 54. Mi több, Wm! Ez hát az E m l ^ e z t e t o . 55. S ki akarja, hat megeml^ezik a r r ó l . 56. S < k nem emlékeznek meg, csak ha Allah eikarja S (azt). forrása. O a r e t t e g é s forrcísa, s O a Mcgbocsájtás

75. A

S z u r a

f e l t á m a d á s

(Mekkai k i n y i l a t k o z t a t á s ) A Mindenható ds Könyörületes Allah nevében

1. 2.

S3t, esküszöm a Feltcúmdás Napjára, 3Jt, eskü szöm a vádaskodó l é l e k r e .

- 778 -

3 . Úgy számítja-^ az crrber, hogy Mi nem gyűjtjük össze az fl c s o n t j a i t ? l^. Ö, val<5ban. Mi képesek vagytmk m^g u j j á t i s (újra) elrendezni! 5. Ml több, az cnber meg akarja hazudtolni azt ml <5előtte... 6. Kérdi: Mikor Itíít a Feltc&radás Napja? 7. Hd(t mldóh a t e k i n t e t összekuszál t á t i k , 8. S a hold megfogyatkozik, 9. S a nap, s a hold e g y e s i t t e t l k , 10. f4andja az cnbcr ezen a Napon: Merre meneküljek? 11. De sajnos nincs menedék! 12. Ezen a Napon Uradhoz van folyaniodiís. 13. Ezen a Napon k i h i r d e t i k az cnijemek mit az^meg­ d ő l i d é z e t t , s mit hátrahagyott. 14. S5t, az enber egy nHga ellen beszel(5 szcmtatm,

15. Ki e l l á g y l t j a ment eget ödze'sel t . 16. Ne mozgattasd meg á l t a l a nyelved, hogy s i e t t e s d azt.

17. Lí6n! Rajtunk á l l annak összegyűjtése, s annak olvasása. 18. S midőn Ml olvasajik a z t , hát kövesd annak o l v a s á s á t , 19- Nfajd lam! Rajtunk á l l annéik lírtelmeztísc. 2 0 . S t, hcinem t i szeretitd< a gyorsan clmíldt,
f

21. S elhanyagoljátok a Túlvilágot. 22. t. :-. .
•-O;T\

az arcok tündöklők,

23. ÍS azok) Urukra ne'z<Sc.

- 779 -

2 4 . S ezen a Napon (mis) arcok csüggedtek, 25. Te úgy ve'led, hogy m e g e j t c t i k azokon a víTsz. 26. S^t, midőn a z cílet f c l j á í a toricon, 27. S mondatik: Ki (most) a vara'zslo (ki s c g i t e n i k c p c s

2 8 . S S %J^ v<?li, hogy a z e l s z a k a d á s , 2 9 . S a g y ö t r e l e m mi egymás hcgyáí 3 0 . Mi ezen a Napon Uradhoz v e z e t , 31- M i á l t a l nón b í z o t t , s nem imádkozott, 3 2 . S lianeni meghazudtolt, 5 e l f o r d u l t , 3 3 . lubjd e l m ^ c a z S ha'za n ^ ^ ) h o z uj j c n g v á i . 3 4 . Közelebb hozzad, s k ö z e l e b b , 3 5 . l l i j d k ö z e l ^ ] b hczzád, s közelebb (a s z e n v e d é s ) . 3 6 . ilat számit j a - e a z e n b e r , hogy c é l t a l a n hagyat ik? 3 7 . S S nem csepp v o l l - c ' a z eredáből mi e l e r e d t ? 3 8 . Mijd alvadáKkíí l e t t , s (Allali) t e r e n t c t t , 39. S megtcvéb l ö l c a párt, a f é r f i t , elrendezett hátsfn a z ,

s a nöt.

4 0 . Ilát n e m Ö - é , k i k é p e s é l e t r e k e l t e n i a h o l t a t ?

70o

76. A z (Mekkai

S z u r a e mb c r

kinyllatkoztatíís)

A iMlndcnhatcí tís Könyör-ulctes A l l a h nevdljcn

1. E l j o t t - c ' a z ciilícnTek a z ici*? a z idiíJk t c n g e r A ó ' l , mid&i ő felcdd'sbe rnoríilt dolog v o l t ? 2 . Irno! Mi nx>gtcrcmtenk a z crrbcrt a besüiijsödo cscppból , hogy megpróbáljuk a z t , irajd nxígtévcnk neki a halLT^st, 5 a líílast. 3. líijc! Ml v<:;:ot(/iik (íl a z ú t o n , s vajon S hala<ído, avagy h i t e t l e n . /». l.dml Mi c l ő k e ' s z i t e n k a h i t e t l e n e k n e k a b i l i n c s e k e t , a z igcikat, s a pcrzsel(5» t ü z e t .

5. 1-ííin! Az egyenesek Kíífur elcgy<5b^l i s z n a k egy csészével, 6 . S a patcik (viz<^t) isszíík A l l a h szolgálcíl,, mi öhiölvc o í U a t i k c l o , 7. (Miííltal) ^ niogfogadák .a f i g y c l n x i z t c t t ^ s l , s

f é l i k a Napot, minek iszonyúsdfga 8 . S t í í p l a l á k í^lekkel a szűkölködőt,

kiterjedő,

- 781 a z á r v á t , s a fogságba e s e t t e t a z ö i r í í n t i tetbtífl, 9. (Mondván): Hanoin mi (csupiín) A l l a h o r c á i n a k nyesscgf^c'rt t á p l á l u n k t i t dect • Ml ncrn akartirjk s a n kÖszÖnetqt. í(íszere-

t e l e l e k (czt/rt) viszonzást,

10. Lám! l'.\ felünk Urunk ttíl a k a i o r s c í g , s a v é g ­ z e t t Napj m . 1 1 . i K l iiv*0^ri/.tc <5ket A l l a h ennek a Napnak i s z o nyatc M.igátíO , s f c l l c l e t t c v á l ű k a S a boiüoi^ií.agot , 12. S v i r,zar>o/,tn n(íkik n^t , rniort á l l h a t a t o s a k v o l tnk a Mcnyországgal, s a selyenniol, 13. Hajladozván aniott a n y o s z o l y á k o n , G ncrn l á t n a k nnioi t (i)i^ves) n a p o t , sein dcnncdc'st. lA. S reájuk b o r u l ani.ak á n i y a , s roskodoznak annak fürtjei kínálkozván. tündöklést,

15. Körbevitetnek n ^ i k a z ezüst s e r l e g e k , s a Í'-T I s t á l y p o h a r a k . 16. (( s i l l o g o k cikár) a k r i s t á l y , (de azok) ezüstb<5T., i; il;ct ( t e t t e i k ) írj^rettck k i k i n i e r e t v á i . 17. S inni adatnak ná<ik amott egy k e h e l l y e l a / i n jabi 1 el cgyáb<ífl, 1<'5. S a potak vlx(?b<?l minek n e v e : Salsabil. ifjak, kiket

19. S k o r b e v e s z i k (Sket a h a l h a t a t l a n

ha l a t i o l i , e l s z J r t győjigyszeiiieknek g o n d o l t o k . 20. S inldőt; hl l á t s z , híít meglátod a gyCT\yó'rt, s a nagy u r a d a l n a t .

- 782 -

2 1 . S r a j t u k a zöld selyem ö l t ö z á < , a z aranyhimze's, ezüst k a r p e r e c e t v i s e l n e k , s Uruk t i s z t a lal oltja szánjukat. ital­

22. (5 mondva l e s z n é k i k ) : Lain! Ez h á t a v i s z o n z á s n á c t d c , s igyekvíístek ha'laadásra lelt.

2 3 . íme! Mi', igen Mi b o c s á j t á n k l e rea'd a Koraínt k i ­ nyi l a t k o z á s k m t , 24. H^t légy a ' l l h a t a t o s Urad i t e ' l e t e r c , s ne engedel­ meskedj köztük a v é t k e s n e k , avagy h i t e t l e n n e k . 25- S cmlá<ezz meg Urad nevéről v i r r a d a t k o r , tajt. 26. S a z o'jbó'l i s , hdx b o r u l j l e N<5<i, s magasztald Ót a h o s s z a n t a r t ó e'jjen. 27. L£{m! Ezek s z e r e t i k a mjlanddsagot, nehéz napot hagynak. 28. Mi t e r e m t á i k meg <5ket, s s z i l a r d i t a ' n k meg t a r t á s u k a t . S midai Mi a k a r j u k , hcít mi f e l v á l t j u k o l y a n o k k a l , mint 6k. 29. ifne! Ez héit a z Emlékeztető, s k i al<ar, ha't vehet u t a t a z 6 Urához. 30. S t i nem a k a r t o k , csak ha Allah a k a r . líiie! Allah a Mindenttudcí, a B ö l c s . 3 1 . (5 a z t v e z e t i be az ő k e g y e i m b e , k i t a k a r , s a bvuiŐsSknek 0 e l ^ e ' s z i t é a fa'jdalmas szenvcxie'st. 5<ot s maguk mögött s estc-

- 783

11. A

S z u r a

k ü l d ö t t e k

(Iv'.el<kai k i n y i l a t k o z t a t á s ) A iíindenhatá e's X a i y ö r ü l e l e s Allah nev<^cn

1. A l e k ü l d ö t t

szelek tddulvaúi,

2 . S az oricanok torriDol 3- 5 a z új j ^ e ' l e s z t Í5k e'lcde'ssel,

4. S az e l k ü l ö n í t i elkűl őiit^ssel ,
5 . S k i k a z Emi^iwíztetá lehoz<5i 6 . Ment eget 5dzven, avagy figyel mezt e t v á i , 7. Hát hanem mi ná<tek b e i g ^ r t e t e t t , a z b i z o n y b e k ö v e t k e z i k . 8. S midAi a c s i l l a g o k - k i ö l tatnak, 9. S midAi a z é<g k e t t é h a s i t t a í . i k , l o . S midőn a hegyek i I
í

^

elsöpörtetnek,

1 1 . S midcxi a k ü l d ö t t e k i d ó z í t l e t n e k , 12. Hat mely Naptiak j Ö t t el ideje?

I 1 i ! ( ' j
í

1 3 . A í i a t a r o z a s Napja'e'. 1/i. S mi e'r l e hozzad, vajon, mi a Katározars í-lapja? 15. HKt j a j ezen a Napcsi a meghazudtol óknak! 16. Hat nem p u s z t t t á n k - ^ Mi e l a z elodol'cet, 17. Majd a z 6 követ^siiltre biraínk a k ^ s ő b b i d c e t ? 18. Eke/ppen teszünk hát a gaztevóíckel.

I I

- 784 -

19. J a j őzen a Napoii a meghazudtol óknak! 20. S nem közönséges v í z b ő l tercmt^nk-c'incg Mi t i t e k e t , 2 1 . Mit Mi inegteveVik a b i z t o s h e l y r e 22. Egy t u d o t t tcnninusra?

2 3 . Ht(t Igy rendczeíik el Mi. S m i l y gyönyoni a Mi cl ren­ d é zesűi'dc ! 24. J a j ezen a Napon a méghazudtolA<nak! . ,

2 5 . S nem tevcrik-(?. rucg Mi .> f ö l d e t gyűl ekézAiclyul 26. Az e'l«S<nck, s a holt.i!.Mnk, 27. S megtevőnk amott a h a t a l i m s vonu 1 a t d c a t , v í z z e l ol tíínk szomjatokat? s /dcs

28. J a j ezen a Napon a mcghazudtol(5knak! 29- (Mondva l e s z n«íkik): I n d u l j a t o k cl a h h o z (a s z c n vedc^shez), jult 30. meghazudtol tatolc,

I n d u l j a t o k e l a h í í r a n s z o r o s címy<Ö<hoz,

3 1 . (Hol) n i n c s enyhüle's, s n i n c s mi s e g i t a l a ' n g o k t o l . 3 2 . Lám! Az p^ikrcít, v e t a k á r a p a l o t a , 33- (Vagy) mint a s^írgíúi c s i l l o g d tcv«ík, 3 4 . J a j ezen a Napon a r.ieghazudtolóknak! 3 5 . Ez hat q Map, midón ^ nem b e s z e ' l n e k ,

3 6 . S nem i s e n g e d t e t i k meg n á < i k , h á t mentegett'^lzp-k. 37. J a j e z e n . a IJ^pon a mcghazudtolcktuik! . 3 0 . Ez h á t a Határozfís Napja, midA^i Ui Összegyúj tünJc t i t e l c e t , s a z el<íida<;et. 39- S ha van Ö t l e t e t e k , h á t j á r j a t o k tul Eszemen.

- 785 -

'•

'

4o- J a j ezen a Napon a meghazudtol óknak! 4 1 . Ldím! Az d r i z k e d ^ c árfiyak, s p a t a k o k k ö z t , 4 2 . S gyümölcsök mikből va'gyakoznak. 4 3 . (Smondva l e s z n é k i k ) : Egyetek, s igyalol< u d v o z ü l y c n r a z á l t a l , mit tettetek. jote'teménjmekát. ..

4 4 . Lam! l.Ü eleképpen j u t a l m a z z u k a

45. J a j ezen a Napon a i?x?ghazudtolóknak !

46. E g y e t e k , s (ílvczkedjetck k e v é s s é (a f ö l d ö n ) . Lamt '' TI gaztGv<?l< vagyto!<. 4 7 . J a j ezen a Napon a mcghazudtol<5knak! 4ö. S midAn mondatik n d k i k t T e ' r d c p í l j c t d < l e ! (5k nein. t e r dc[)el^ok! 49- J a j ezen a Napon a mcghazudlólaknak! 5 o . Ilál HKíly k i j e l c n t c ' s t h i s z i t e k ezután?

78. A (Mekkai

S z u r a h í r e k kinyilatkoztatás)

A Mindenhat<5 és K ^ i y ő r ü l c t e s A l l a h nevA>en

1. í/íi rol keVdezosködtck? 2 . A h t a l r m s hirekr<3>l, '

- 786 -

3 . Mikben Sk külöibőznek? ü.'t'ii t ö b b , n n j d megtudják! megtudják!

5 . S mi t ö b b , v^jd

6. Kát nem t c v e n k - e meg Kii a f ö l d e t b ö l c s ő ü l , 7 . S a hegyeket vedŐbástyákul? 8. S párba teremie'iik t i t e k e t , 9- S megteve'nk a l v a ' s t o k a t nyugvásnak, 10. S megteve'nk a z e j t lepelnek,

1 1 . S megteve'nk a n a p p a l t megélhetésnek. 12. S föle'tek cpi t cnk a h6t S7.il a'rd ( e g e t ) ,

13. S megteváik egy k á p r á z t a t ó Idnnpast, lA. S Icbocsájta'nk a fellegekből bő v i z e t , 15. Hogy előhozzuk á l t a l a a szemet, s a növényt, 16. S a dúslorrbvi k e r t e k e t . 17. Íme! A H a t á r o z á s llapjanalc i d e j e k i j e l ö l t , 18. A Napcxv, midón a harsona megfúvatik, sd<adalanTHl, 19. S k i n y i t t a t i k a z e g , s a z kapukká l e s z , 20. S megmozdít t a t n a k a hegyek, s azok deflibábba' l e s z n e k . 2 1 . Lajn! A Pokol l e s b e n öíll, 22. HajlÖcul a la'zongéknak. 2 3 . (5k korszakokat t ö l t e n e k a m o t t . 24. Nem i z l e l n d c azok o t t h ú s é t , son i t a l t , s ti jöttök

25. Csak a f o r t y o g á t , s a d e n n e s z t í t :

- 787 -

26. (Ez hcít ) a k i o s z t o t t

viszonzás. ^

27. Lám! ó< nem kiva'nák a szmm/et e'st,

28. S c