‫שלח‬

‫רכ‬

à"èéìù ïééì÷ ìåàù äùî éáø ïåàâä øå÷éá
à"èéìù éåìä èáù ìòá ïøî ìù ö"ãéáä øáçå - ÷øá éðá íééçä øåà úðåëù áø

å"öé ÷øá éðáá - à"èéìù åðéáø ïøî ÷"ë úééðñëàá

à"èéìù õéùæãàîî ø"åîãàä ÷ "ë íâ òéâä òöîàáå
÷"ôì á"òùú äîåøú úùøô 'ã íåé
äøåú ãåîìú à èéî äìéä÷ à àã èàä øéà :åðéáø øîàå

úåùãçúä úáåèì íéð÷ñò å íéðáø äîë ååìúð ù"îøâä ìà

øòáéøà ïéá'ë ïòåå ïäòæòâ ñò áàä'ë ,'øôåñ áúë'

ïéøàâðåà úðéãîáù ïéñ÷àãàèøàä úåìéä÷

.ïøàôòâ
*

,á"áá éåìøò ÷"÷ã áø à"èéìù øôåñ àáé÷ò éáø â"äøä íäéðéáå
àååà÷àî ã"áà ïá à"èéìù øòâøòáîòì äîìù 'ø â"äøäå

,ïéøàâðåà ïåô àùåð à ïâòåå ïòîå÷òâ ïòðòæ øéî :ù"îøâä

å"éä øòáìòâ äîìù ãåã 'ø áøä å

÷éøåö øàé - èøòãðåä ééååö - âéöôåô ïåà èøòãðåä øàô

äëøáá à"ë íãé÷å íîåìùá ùøã åðéáø

ïåà ,(å"ëøú úðùá) âðåìééè òñéåøâ éã èëàîòâ êàã ïòî èàä

*

ïøàååòâ æéà ñèìàîòã ,é"ùú úðù æéá ïòååòâ æéà ñàã

íåìùá à"èéìù øôåñ àáé÷ò 'ø â"äøä úà åðéáø ìàù ë"çà

. ïéøàâðåà ïéà äðéãî éã íòèî ïèéé÷éøòååù òñéåøâ

à"èéìù éåìøò ã"áàâ åéáà

‫התודה והברכה‬
‫ מוכתר בכל תואר‬,‫לידידינו הרבני הנגיד הנכבד והמפואר‬

‫הי"ו‬

‫אפרי פישל ריספלער‬

‫מוה"ר‬

‫אב"י בעיואב" י וויליאמסבורג יע" א‬

‫החודש" של גליונינו‬

‫אשר נדב סכו הגו "פרנס‬

'‫לרגל השמחה שבמעונו בנישואי בתו תחי‬
‫עב"ג הבה"ח המו"מ בתוי"ש הי"ו למזל טוב ובשעטו"מ‬
‫החותמי למע שמו ב רגשי תודה וברכה‬

"‫מערכת "קול התאחדותינו‬
‫שע "י התאחדות האברכי ד 'סאטמאר קרית יואל בני ברק יצ" ו‬

‫כו‬

‫כו‬

‫שלח‬
êéåà ìàæ éáø øòã æà èìàååòâ ïèìàåå øéî :ù"îøâä

ïáàä

(ïéøàâðåà úðéãîá æà åèìùù)

ïèñéðòîà÷ éã ,àé :åðéáø

éáø øòã ,íéøáãä ÷åæéç øàô ïééæ ìàæ'ñ ,êàæ éã åö ïééèùåö

. ïòîàæåö ïòîòð íàæåö êéæ æåî'î æà ïñééäòâ

èøàñ éã óéåà øîùîä ìò ãîåò æéà ñàåå øòã êàã æéà

ñèìàîòã ïáàä ñàåå íéðáø ïòååòâ æéà'ñ :ù"îøâä

. ìàîà ïòååòâ æéà'ñ ñàåå ïëàæ

éã ïéà ïåà ,ïòîàæåö ïééâ ïòî ìàæ âéìééååèééö æà èâàæòâ
÷éøåö àé ïò÷'î æà áöî à ïøàååòâ øòáà æéà ïøàé òèöòì

ìù úåìåòôä ìãåâî å"éä øòáìòâ äîìù ãåã 'ø áøä øôéñå
úìåëéä éôë äìéú ìò úãä ãéîòäì èñòôàãåá øéòá íéð÷ñòä

áøä ,áø à àã æéà èñòôàãåá ïéà ïåà ,ïìééèôà êéæ

íù ïéììôúîù úåéñðë éúá äøùò úåçôì íù ùéå

áøä ééá ïâòøô êàñà èîå÷ øò ñàåå ,øòâøòáñééåå

åðéáø òñð øùàë å"ëùú úðùá)

èøàã ïòååòâ êàð ïéá'ë :åðéáø

ïøî åéáà íò ãçé åúðåúç éðôì äðëäë íùã íéùåã÷ä úåîå÷îì à"èéìù

êéåà æéà øò ,(à"èéìù

éåìä èáù ìòá ìåãâä ïåàâä ÷"ë)

øòðæàåå

øò ïåà ,áø øòéåìøò ïèéî ,áø øòååò÷àî ïèéî èðàð øòééæ

ïéà ïéðî à ïäòæòâ êàð áàä'ë ïòåå , (ì"æ äùî êøá ìòá ÷"äéáø

ñò æéà ä"á ïåà , âðåìééè à ïééæ ìàæ'ñ èòáøàòâ êàñà èàä

æéà'ñ ,ïéöòøáòã ïéà ïéðî à ïòååòâ æéà'ñ ïåà ,õìà÷ùéî

ïéà èðò÷øòðà èàä âðåøéâòø éã æà ,ìòéöéôà èðééä ïéåù

.ïèøàã äå÷î à ïòååòâ êéåà êàð

òøòééæ òìà åö ïòîå÷åö ïéåù ïòðò÷ ééæ ïåà ,âðåìééè éã

÷éøåö ìñéáà ñðèöòì êéæ èàä ïéöòøáòã ïéà :ù"ãøøä

.ìåò é÷øåô éã êøåã èùéð ,ïééìà ïèëòø

÷éøåö ïèøàã ïáàä ïãéà øòùèéååàáåéì ,èìòèùòâôéåà

íòã èìòèùòâ ÷éøåö èàä'î æà èñééä ñàã :åðéáø

. ìñéáà èìòèùòâôéåà

.éñ÷àãàèøà

à ïòååòâ ìàîà æéà ïéöòøáòã ïéà æà ïééî'ë :ù"îøâä

ìéåå'î ïòåå æà ,ìéô éåæà óéåà ïôìàäòâ èàä'ñ :ù"îøâä

ìäåù éã ïôéå÷øàô èìàååòâ ïáàä òëàååù éã ìééåå ,äëøòî

ïééæ äöò ìàåù èùéð ïéåù êéæ ïòî óøàã ,áåè øáã à ïëàî

ïåà ,íòã ïåô èìòâ ïòðéãøàô ïåà ,êàæ òèåâ à èùéð øàô
.íòã óéåà ïèìàäòâ äîçìî ïáàä òëéìøò éã

.ìåò é÷øåô éã èéî
é"ùú úðùá à"èéìù íéðáøä åáúëù íéáúëîäá ïééò åðéáø

ïòî èàä èøàã ïåà , ïòååòâ êéà ïéá éé÷àè ïéà :ù"ãøøä
.ìäåù éã èôéå÷øàô ïéåù
êàð æéà , ïòååòâ èøàã ïéá êéà ïòåå éé÷àè ïéà :åðéáø

æàã ïéðòä êøåöì

ååéøá à àã êéåà æéà ì"æ øòèòô íòðåô ï'úîà ïéà :åðéáø
1

. âðåðééî ïéé÷ ïâàæ èìàååòâ èùéð èàä øò ,íòã øòáéà

. ìäåù éã ïòðàèùòâ ñèìàîòã
è÷ðåô æéà ,ïèøàã ïøàôòâ øòáéøà ïéá'ë ïòåå :ù"ãøøä
. èøòöðà÷ òèùøò éã ñèìàîòã ïòååòâ
óéåà ÷éù í"øäî íòðåô ïåùì à àã æéà'ñ :ù"îøâä
åôñàúð íùù)

âðåìééè éã ïòååòâ êàã æéà èøàã ,èñòôàãåá
. (úåìéä÷ä ãåñéá ïåãì íéâéöðä ìë

úåöåçá éúéëá øúåé äáøä èâàæòâ èàä øò ,àé :åðéáø
2
ì "æ øôåñ íééç éáø ìåãâä ïåàâä ä "ä) øòèñòô
úòùá)

. ..èñòô

íééç éáø :ù"îøâä

ùéè ïôéåà ïòâðéøôùòâ êàã æéà (íééç äðçî ú"åù ñ"çî

‫ממדינת אונגארי אל רבינו אשר בו מבואר בפרוטרוט כל העני אשר‬
.[‫עלי' סובב מכתב זה שהשיב לה רבינו‬

2
‫בס' מזכרת פאקש )עמ' ל"ד( מובא שביו כ"ב שבט שאז נתחלקו‬
, ‫ לחברי הקאנגרעס‬%‫ ובאותו יו פנו הרבני הצדיקי עור‬,‫הקהילות‬
‫ הרבה יותר בכיתי בשוקי‬:‫והגאו המהר" שיק כתב אח"כ בזה"ל‬
. ‫ ממה שבכיתי בתשעה באב‬,‫פעסט בימי הקאנגרעס‬

‫כז‬

‫כז‬

1
‫וזלש"ק של רבינו ז"ל במכתבו להרבני מקהילות הארטאדאקס בעיר‬
‫ היות כי לדאבו לבבי השגתי מכתבכ וצר‬,‫ אחדשה"ט באה"ר‬:‫פעסט‬
‫ חשבתי הרבה ושקלתי במאזני שני הצדדי לטכס עצה‬,‫לי בצערכ‬
‫ אבל יע כי בעו"ה האחריות גדולה בזה עד מאוד בכל‬,‫כדת מה לעשות‬ 
‫צד מהצדדי וא"א להחליט ממרחק כי לתכלית ההחלטה בזה צריכי‬
‫ כ"א בראות‬, ‫לידע עוד כמה פרטי בהמצב אשר לא נוכל לידע מפה‬
‫ וג כי נודע דרכ העשויי להשתנות‬,‫עיני הדיי ש במקומו בשעתו‬
‫ ויוכל להיות שמעת כתבי תשובתי עד שיגיע‬,‫בכל עת ובכל שעה‬ 
‫ ופרטי העניני‬,‫לידכ ישתנה המצב ויהי' צור לתשובה אחרת‬ 
‫ הג‬- ‫שצריכי לידע עוד בזה א" א בשו אופ לבאר בכתב כמוב‬ 
‫שלפי גודל הצרה והמבוכה שאת בה כעת הי' לכ למשיב נפש א‬ 
‫ אבל האי אוכל להחליט ממרחק עני‬,‫הי' בכוחי לכתוב לכ דבר ברור‬
‫ ואקוה להשי"ת שיהי' לכ סייעתא דשמיא לעשות כראוי‬,‫נשגב כזה‬
...‫במקומו ובשעתו‬
‫ וע" ע‬,‫]ועי' בס' אגרות מהרי"ט )סי' מ"ז( שמביא את כל המכתב הנ"ל‬
‫ חלק ד'( שמבאר‬- ‫בס ' זכור ימות עול )מהגה"ח ר' ב ציו יאקאבאוויטש ז"ל‬
‫ ועי' להל בס ' אגרות מהרי"ט במדור "אגרות‬,‫עני מכתב זה באריכות‬
‫ רנ"ג( שמובא ש המכתב הארו שכתבו הרבני הגאוה" צ‬%‫לרבינו" )ד‬

‫שלח‬
‫‪íéòùøä íéùðàä éìäà ìòî àð åøåñ' èâàæòâ ïåà ,(äôéñàä‬‬

‫‪ïáàä ééæ ,áöî øòëéì÷òøù à ñèìàîòã ïòååòâ æéà'ñ‬‬

‫‪.'äìàä‬‬

‫‪ééæ ïòðòæ ï'úîà ïéà ,úåìéä÷ éã ïòîòð øòáéà èìàååòâ‬‬

‫‪, ïòååòâ æéà'ñ ñàåå ñòøâðà÷ éã ééá ïòååòâ æéà ñàã :åðéáø‬‬

‫‪ééæ ïòåå èìãðéååùòâ êéåà ééæ ïáàä ìñéáà ,áåø éã ïòååòâ‬‬

‫‪ïùéååö ïâééìðééøà èìàååòâ èùéð ïáàä (íéùãçúîä) ééæ ìééåå‬‬
‫‪. 'êåøò ïçìåù éô ìò ïøéô êéæ ïìàæ úåìéä÷ éã' æà úåð÷ú éã‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ééæ øåöé÷á . äôéñà éã åö ïèàèåôòã éã è÷éùòâ ïáàä‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫אשר מצד היראי היו רק שמונה צירי לעומת מאה ועשרי צירי‬
‫מצד המתבוללי‪.‬‬

‫להבנת הדברי נקדי כא בקיצור נמר' את ההשתלשות העניני אי‬
‫ולמה נתייסד הארטאדא קס ‪:‬‬

‫לא נארי כא כל ההתרחשיות בהקונגרעס הסוערת מש ארבעה‬
‫ימי‪ ,‬והיות שה היו הרוב‪ ,‬החליט היושב ראש של הקאנגרעס שע " פ‬
‫רוב החלטת המתאספי אי לה חלק ונחלה בשו"ע‪ ,‬אז פקעו‬
‫סבלונת של היראי‪ ,‬הגאו רבי יהודה אסאד ז"ל מזקני החבורה קרע‬
‫קריעה‪ ,‬והגאו רבי ירמי' לעוו ז"ל צעק ארור האיש אשר ישב פה‪ ,‬הגאו‬
‫בעל המהר" שיק ז"ל בכה ואמר קשה יו זה כשריפת בית אלוקינו ‪,‬‬
‫הגאו בעל כתב סופר ז"ל צעק מי לה ' אלי‪ ,‬הגאו בעל מחנה חיי זצ " ל‬
‫ביקש מאת היושב ראש את הרשות הדיבור כדי להסביר על מה‬
‫המהפכה‪ ,‬וכשלא נתנו לו קפ' בכח על השלח ונהפ‪ %‬הדיו‪ ,‬וקרא‬
‫בקולי קולות "כל מי שאהבת ה' נוגע אל לבו יעזוב מיד את המקו " ‪,‬‬
‫ואז קמו כל הרבני גדולי ישראל נשיאי פני ועזבו את האסיפה ‪,‬‬
‫וצעקו אי לנו חלק בכל האסיפה ‪ ,‬וכמעט כבר יצא הדבר כי השליטה‬
‫על כל עניני הדת יהי' ביד המתבוללי שנשארו ש וה יהי' ועד‬
‫הארצי אשר יהי' מורכב מאפיקורסי ומיני‪ ,‬ולא לתת לרבני שו‬
‫אפשרות חוקית להתערב בעניני הקהילות‪ ,‬עד שבעזרתו יתבר‬
‫נתקבלו גדולי ישראל עוה"פ לביקור אצל המל ‪ ,‬וכבוד גדול נחלו אז‬
‫ועברה אז שהכרעת ההחלטה לידי הפארלימענט )בית הנבחרי(‪ ,‬ואז ביו‬
‫הפורי שנת תר"ל הוחלט ברוב דעות של הנבחרי‪ :‬רשות נית לכל‬
‫קהלה וקהלה לעמוד על נפש להיחלק ולהפרד מהמתבוללי וליסד‬
‫לה קהלה קדושה ולקבל רב ושוחט‪ ,‬ואז התפרדו היראי מכת‬
‫הנעאלאגי והקימו גדולי ישראל את קהילות " הארטאדאקס"‪ ,‬לאחד‬
‫כל הקהילות לחטיבה אחת‪ ,‬ועשו תקנות‪ ,‬ושלחו אל כל הקהילות‬
‫לקבל על עצמ את התקנות הארטאדאס‪ ,‬ואכ רוב קהילות שלחו‬
‫הכערת‪ ,‬ואלו שלא שלחו את הכרעת ליכנס תחת דגלו של‬
‫הארטאדאהקס אלא נשארו תחת המתבוללי הנעלאגי וג הקהילות‬
‫שלא היו תחת הנעלאג וג לא תחת הארטאדאס אשר יקראו בש‬
‫קהילות השטאטוסקווא אסרו הרבני את קהילותיה לבוא בקהל ה '‬
‫ושחיטת נבילה וטריפה‪ ,‬וכ התבדלו היראי אחת ולתמיד מאת‬
‫המתבוללי‪.‬‬

‫מלכות עסטריי משלה על הרבה מדינות שהיו כול כפופי‬
‫ומשועבדי למל עסטריי שישב בוויע‪ ,‬בשנת תר"ח התקוממו בני‬
‫מדינת אונגארי וערכו מלחמה נגד עסטריי לפרוק מעליה עול‬
‫שעבוד מלכות עסטריי ‪ ,‬והיהודי המתבוללי עמדו לימי‬
‫המתקוממי‪ ,‬עד שהי' אונגארי מפלה גדולה ‪ ,‬וחמת מלכות עסטריי‬
‫בערה על היהודי על שיתו‪ %‬פעולת ע המתקוממי ההאונגארי ‪,‬‬
‫ובשנת תר"י הטילו מלכות עסטריי על היהודי קנס מס עונש סכו‬
‫יותר משני מיליא טולער‪ ,‬אמנ אחרי שנתיי נתמנה מל חדש על‬
‫עסטריי ‪ ,‬פראנ' יאזע‪ ,%‬ועשה חסד ע היהודי וויתר לה את החוב ‪,‬‬
‫וג את המיליא שכבר שלמו אמר להחזיר ‪ ,‬כדי לעשות הימנו צרכי‬
‫צבור‪ ,‬כא מצאו המתקדמי מקו להרי ראש‪ ,‬ה נעשו לאומיי‬
‫נלהבי ונאמני וחנפו לשרי המדינה לקבל ביד את האפוטרפוסות‬
‫של יהדות אונגארי‪ ,‬להיות מושלי על כל הרבני והקהלות ולפרוש‬
‫את רשת ההשכלה באנגארי‪ ,‬להרוס ולעקר את מסורת הקדושה‬
‫ולשנות דמות היהודי ככל הגוי ‪ ,‬והלכו להממשלה והציעו לה את‬
‫מחשבת ‪ ,‬והממשלה הסכימו עמה ‪ ,‬אחר השתדלות רבות השיגו‬
‫גדולי הרבני תלמידי חת "ס רשיו ליכנס למל כדי לבטל את הגזירה ‪,‬‬
‫והצליחו בבקשת והמל ביטל את בקשת המתקדמי‪ ,‬גדולי הדור‬
‫שהרגישו בסכנה האיומה הצפויה לקיו התורה"ק ודת ישראל מקיבו'‬
‫רשעי זה שרע לה ורע לעול‪ ,‬באו לידי החלטה שצריכי להתאחד‬
‫בכדי להפר את זממ של המתבוללי ‪ ,‬ואז הקימו את ה"שומרי הדת "‬
‫שבה התאחדו כל הרבני ביחד‪ ,‬לש כ הוצרכו גדולי ישראל‬
‫להתאס‪ %‬מפע לפע להתיע' אי לעצור בעד המי הזדוני‪ ,‬ובאיזו‬
‫דר ישכו אור לחזק את בדק הקהילות‪ ,‬כדי שלא יבוא בה המשחית‬
‫לנגו‪ ,%‬החשובות והמפורסמות ביותר בי התועדיות של גדולי הדור היו‬
‫"אסיפת פאקש" בשנת תר"ד‪" ,‬אסיפת נירעדהאז " בשנת תרכ"ד ‪,‬‬
‫"אסיפת מיהאלאוויט'" בשנת תרכ"ד‪,‬‬
‫אחר כמה שני משו כמה סיבות נת פראנ' יאזע‪ %‬לאונגארי את‬
‫הרשות ליעשות מלוכה בפני עצמ ‪ ,‬ושיהי' לה בית מחוקקי לחוד ‪,‬‬
‫המתבוללי הרשעי מצאו עוד הפע שעת הכושר להתחנ‪%‬‬
‫להממשלה החדשה של אונגארי בהבטחת שבא ינת לה כח‬
‫לאומי וממשלתי אז תכניס בה רוח התקדמות וההשכלה ותשנה את‬
‫דמות היהודי בכל המובני‪ ,‬מוב מאליו שהממשלה נענתה לזה‬
‫בשמחה‪ ,‬והיתה מוכנת לשת‪ %‬פעולות עמה‪ ,‬הממשלה החליטה לכנס‬
‫קאנגרעס דהיינו אסיפה גדולה ממאתי ועשרי שלוחי מכל הערי‬
‫והמחוזות‪ ,‬והוועידה תחליט על הקהלות ועל מוסד שיטפל לפתור כל‬
‫הדברי המתעוררות‪ ,‬ובכח הרוב תקבל תוק‪ %‬ממשלתי‪ ,‬כבר מתחילת‬
‫הקאנגרעס ראו כבר הרבני את האסו הנורא הממשמש לבוא ‪ ,‬בעת‬

‫‪4‬‬
‫כ"כ המהר" שיק בתשו ' )או"ח סי' ש"ט ד"ה ועתה(‪ :‬צאו וראו התו ומרמה‬
‫וחמס בעני בחירת הדעפוטירטע )הצירי שנבחרו( לקאנגרעס‪ ,‬ובזרוע‬
‫שוד ומרמה גברה באר' להיות לה הרוב והראש בקאנגרעס ‪ ,‬ובעמל‬
‫ואו עשו מה שעשו ‪.‬‬
‫וכ"כ שנית המהר" שיק )ש סי' ש"י(‪ :‬ותבינו מה עשו ראשי פעסט‬
‫הנעאלאגי וכו' ואחרו הכביד בשנת תרכ"ט לפ"ק בזרוע עוז בשוט‬
‫לשונ וכו' עלה ביד לאסו‪ %‬הקאנגרעס ולהיות לה מאיאריטעט )פי '‬
‫רוב דעות( מאנשי שאי בה לא תורה ולא אמונה ‪ ,‬עיי"ש ‪.‬‬

‫כח‬

‫כח‬

‫שלח‬
‫‪éã ïåà ,ñòøâðà÷ íòã ééá áåø øòã ïòååòâ ïòðòæ‬‬
‫‪. èåòéî à ïòååòâ ïòðòæ ïñ÷àãàèøà‬‬

‫‪, ïòååòâ æéà'ñ ñàåå èùéðøàâ ïééèùøàô èùéð ïò÷'î ,êàæ‬‬
‫‪èééâ'î ïåà ,âðåìééè íöò éã øàð ïòååòâ èùéð êàã æéà'ñ‬‬

‫‪à"èéìù õéùæãåîî ø"åîãàä òéâä ïàë‬‬

‫‪.òøòãðà éã ïåô ïãéà ñéåà èëàîòâ èàä'î øàð ,øòèñ÷ò‬‬

‫‪åãéì áùéì åãáéëå äëøáá åéðô ìáé÷ åðéáøå‬‬

‫‪êéåà êéæ èàä 'èåâéñ' æà øéî êéæ èëàã :ù"îøâä‬‬
‫‪èìòèùòâåö øòèòôù‬‬

‫‪òâéã'úåéøçà à ïòååòâ ò÷àè æéà âðåìééè éã :ù"îøâä‬‬

‫)‪' éä àìù óà ,ïéñ÷àãàäèøàä úåìéä÷ì‬‬

‫‪ïåà ,ïãéà ñéåà ïòðòæ òðòé æà èëàîòâ èàä'î ,àé :åðéáø‬‬
‫‪.ééæ åö úåáøò ïéé÷ èùéð èàä'î‬‬

‫‪.(àéðòîàøáù ùåøàîøàî æåçîá ÷ø ïéøàâðåàá‬‬

‫‪.çë à ïáàä èôøàãòâ ïòî èàä ÷ñô àæà óéåà :ù"îøâä‬‬

‫‪áì áèéé øòã æà ,êàð èâàæ'î .øòèòôù ïøàé ,àé :åðéáø‬‬

‫‪...÷éù í"øäî à ,àé àé :åðéáø‬‬

‫‪, ïìòèùåö êéæ ìàæ øò éö úå÷éôñ èàäòâ äìéçúëìî èàä‬‬

‫‪:ù"ãøøä‬‬

‫‪êéæ ìàæ øò ïèòáòâ íéà èàä ÷éù í"øäî øòã ïåà‬‬

‫‪éã ééá ïòååòâ ïòðòæ ïãéà òëéìøò ïåà ,ïéñ÷àãàèøà‬‬

‫‪, ïìòåå èòåå øéà ïòåå' èâàæòâ íéà èàä øò ïåà ,ïìòèùåö‬‬

‫‪. ïâàìòð‬‬

‫‪éåæà ò÷àè æéà øòèòôù ïåà ,'ïòðò÷ èùéð ïéåù øéà èòåå‬‬

‫‪à ïòååòâ æéà øò - éìàø÷ ïéà ñ'ìøòô øéàî 'ø :åðéáø‬‬

‫‪èùéð øò èàä ,èìàååòâ èàä áì áèéé øòã ïòåå ,ïòååòâ‬‬
‫‪ïåà ,ùôð úîâò ñéåøâ íòã ïåô èàäòâ èàä øò ,èðò÷òâ‬‬
‫‪,ïøéô êøåãà èðò÷òâ èùéð ñò øò èàä åéîé ìë ò÷àè‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ééá ïáéìáòâ æéà øò , éåæà ïòååòâ êéåà æéà - ïåàâ øòñéåøâ‬‬
‫‪.àåå÷ñåèàèù éã‬‬

‫‪8‬‬

‫‪5‬‬

‫‪æéà'ñ ,èøéôòâñéåà óåñ íåö ñò èàä è"åé úùåã÷ øòã øàð‬‬

‫ריי ז"ל תמ בכל כחו את מר הקדיו"ט‪ ,‬וא‪ %‬נסע לשבת שירה‬
‫להסתופ‪ %‬בצל מר הקדיו"ט‪ ,‬ואז בעת עריכת השלח אמר הקדוי"ט‬
‫פי' על הפסוק התיצבו וראו את ישועת ה' אשר יעשה לכ היו‪ ,‬אמר‬
‫דמלכותא דרקיע כעי מלכותא דארעא‪ ,‬ומדר המלכות כשעושי‬
‫איזה ח ק אז חות המל את שמו על החוק ואחר כמה שבועות יוצא‬
‫החוק החדש בפועל ומחייב את כול לציית לזה‪ ,‬משו שלוקח קצת‬
‫זמ עד שמגיע לכל הפקידי‪ ,‬אבל מאת המל יוצא החק הרבה זמ‬
‫טר שיוצא החוק לפועל ‪ ,‬וכמו"כ בדינא דמלכותא שאנו צריכי רחמי‬
‫ה' שהשי"ת יעזור לנו שנשא ח וחסד בעיני המלוכה שיסכימו ויחתמו‬
‫את הבקשה ששלחנו לה ‪ ,‬וא‪ %‬שעדיי לא נדע את דבר המלוכה בעני‬
‫זה אבל ישועת ה' כהר‪ %‬עי והקב" ה ברוב רחמיו וחסדיו ישלח לנו עזרו‬
‫מקודש עוד היו‪ ,‬א‪ %‬על פי שהדבר לא יגיע לנו רק בעוד זמ מרובה ‪,‬‬
‫וזהו פי' הפסוק התיצבו וראו את ישועת ה' שיהי' לנו כאשר יגיע לנו‬
‫כתב הממשלה בעוד זמ מרובה‪ ,‬אשר יעשה לכ היו "‪ ,‬אבל את‬
‫הישועה יעשה לנו עוד היו‪ ,‬רק אנו צריכי לחכות זמ עד שנראה את‬
‫הישועה שעשה לנו השי"ת‪ ,‬והנה כאשר גזר כ הי' וביו שביעי של‬
‫פסח שקורי בו את הפסוק התיצבו וראו את ישועת ה ' וגו'‪ ,‬הגיע‬
‫הידיעה מהממשלה שנתקבלה הצעת הקהילה בסיגעט לטובה לצדו‬
‫של מר הקדיו"ט זי "ע ]ועי ' בשו" ת דברי יואל )סי' קפ"ד( במכתבי קודש‬
‫של מר הגה"ק הקדושת יו"ט ז"ל בעני זה‪ ,‬ועי' ש עוד בס' נ"ט אות ז '‬
‫ד"ה אמנ‪ ,‬ועי ' באבני שוה לכ"ו אב )עמ' קי" ט ‪-‬ק"כ( מה שדיבר בקדשו‬
‫מר רביה"ק בעל בר משה בעני זה[ ‪.‬‬

‫‪èìééèåö êéæ èàä'ñ ïåà ,ïèøàã ä÷åìçî òñéåøâ à ïòååòâ‬‬
‫‪.èìééèåö êéæ èàä äìéä÷ òáìàä à ïåà ,äìéä÷ éã‬‬

‫‪æéà'ñ‬‬

‫‪ïòååòâ‬‬

‫‪éììçî‬‬

‫‪úåúáù‬‬

‫‪ééá‬‬

‫‪éã‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬
‫מר הייטב לב עשה פעולות שג קהילתו עיר וא בישראל סיגעט‬
‫יכנס בברית הארטאדאקס  כשאר קהילות קודש‪ ,‬אבל לא עלתה בידו ‪,‬‬
‫כי כבר היו אז כמה פושעי ומחללי שבתות שעמדו לשט לו‪ ,‬וג כמה‬
‫אנשי וחסידי שוני תושבי העיר אשר התנגדו לזה מטעמי ונגיעות‬
‫שונות‪ ,‬בשנתו האחרונה עלי אדמות עשה במסינ"פ כמה אסיפות‬
‫להקהיל את הקהל לקבל את התקנות‪ ,‬אבל הפריצי עזי הפני‬
‫התחצפו נגדו‪ ,‬ועשו לה תקנות אחרות אשר ה נגד התוה"ק‪ ,‬והי'‬
‫להייטב לב עגמת נפש וצער גדול‪ ,‬וקוד פטירתו לקח את השטאטוט‬
‫)תקנות( שנעשו ע"פ פקודתו והוסי‪ %‬עליה בכתב יד קדשו לבקש‬
‫שיקבלו כול את השטאטוט ויכנסו לברית הארטאדאקסי וז" ל ‪:‬‬
‫השטאטוט אשר יוצע לפניכ המה עשוי ע" י עושי רצוני לפי דעתי‬
‫ועצתי כי נכוני באמת וישר‪ ,‬וכל איש אשר יראת ד' נוגע ללבו יכתוב‬
‫ידו ויסתפח להשטאטוט אלו כי המה חי ל וחומה נשגבה לכלל ישראל‬
‫ועירינו בפרט‪ ,‬ע"כ אחי וידידי נא ונא בל תעשו אגודות אגודות‬
‫ומחלוקת‪ ,‬רק כולכ בפה אחד כאיש אחד תקבלו באהבה את‬
‫השטאטוט אלו שנתקנו כפי רצוני וחתמתי שמי עליה‪ ,‬אוהבכ‬
‫הנאמ יקותיאל יודא טייטלבוי ‪.‬‬

‫‪6‬‬
‫אחר פטירת הייטב לב זי"ע ביו ו' אלול תרמ"ג‪ ,‬כאשר עבר הנהגת‬
‫העיר לידי בנו מר הקדושת יו"ט‪ ,‬מילא את רצונו של אביו הק' שציוה‬
‫לפני הסתלקותו‪ ,‬ושלח תיכ‪ %‬את השטאטוט להממשלה להודיע כי‬
‫נתקבלו שטאטוט אלו בעיר סיגעט ונכנסו לחבורת הארטהאדאקסי‬
‫כשאר ערי וקהילות אונגארי‪ ,‬וביקשו את הממשלה לאשר את‬
‫התקנות ולית לה תוק‪ %‬עפ"י חוקי הממשלה‪ ,‬ראש הלשכה ר' יצחק‬

‫‪7‬‬
‫עיר קראלי לא נגרע משאר הקהילות במערכות ישראל בי קהילות‬
‫הארטאדאקס לקהילות השטאטוסקווא ‪ ,‬ובס ' מלחמת מצוה נדפס‬
‫מכתב ממר הגה"ק הייטב לב זי"ע בעני השטאטוסקווא בעיר קראלי ‪,‬‬
‫וכתב ש בי השאר "הפרדו נא מאהלי האנשי ‪ ...‬האלה‪ ,‬ומי לה '‬
‫אלינו"‪.‬‬
‫קהילות השטאטוסקווא בראות שיורדי מטה מטה‪ ,‬במש השני‬
‫השתדלו אצל הממשלה לשנות את שמות קהילת שג המה יקראו‬

‫כט‬

‫כט‬

‫שלח‬
‫‪æéà'ñ ,èìòèùòâñéåà éåæà ñàã êéæ èàä ñðèñééî øòáà‬‬

‫‪ïééæ ìàæ íòã ïâòåå ,âðåìééè íòã øàô ïåô ÷ìç ïùéâàìòð‬‬
‫‪9‬‬

‫‪èùéð æéà ãðàì - øòèðåà ïéà ,àåå÷ñåèàèù ïáéìáòâ‬‬

‫‪.øòîééá ïåô äöéçî à øàð‬‬

‫‪æéà ìòäåà ïéà ,àåå÷ñåèàèù øàð , ïâàìòð ïéé÷ ïáéìáòâ‬‬

‫‪æéà'ñ éö ,ïâàìòð ïòååòâ àé æéà àååà÷àî ïéà :åðéáø‬‬

‫‪ïéà áéåà èùéð ñééåå'ë ,àåå÷ñåèàèù ïòååòâ øàð êéåà‬‬

‫‪? àåå÷ñåèàèù ïòååòâ‬‬

‫‪.àåå÷ñåèàèù øàð ,ïâàìòð ïòååòâ æéà ïéöòøáòã‬‬

‫‪èðééä èééèù ìäåù øòééæ ïåà ,ïâàìòð ùîî ,àé :ù"øâä‬‬

‫‪úåéîîå÷ ÷"÷ ã"áà à"èéìù ïàñìãðòî äùî 'ø â"äøä òéâä ïàë‬‬

‫‪.èùéð‬‬

‫‪ïåìåçî à"èéìù éáàøâåî áøä ïëå‬‬
‫‪áùéì íãáéë åðéáøå‬‬

‫‪äîìù úåòéøé øòã :åðéáø‬‬

‫)‪ì " æ ïàîìåà ïîìæ äîìù éáø ïåàâä‬‬

‫‪. àååà÷àî ïéà áø ïòååòâ êàã æéà (òååò÷àî ã"áà‬‬

‫‪ïòðòæ òîåøô éã åìéôà ÷ñéøá ïéà :õéùæãåîî ø"åîãàä‬‬

‫‪. íééçä úéá òùéâàìòð éã ééá êàð èâéì øò :ù"øâä‬‬

‫‪íééç éáø èàä ,ïòðéååòâ òééøô éã ïáàä ,áåø éã ïòååòâ‬‬

‫‪ï'øàô ïòååòâ êàð æéà øò ,àé :åðéáø‬‬

‫‪øòãòé èùéð æéà òîåøô éã ééá æà ,èâàæòâ øò÷ñéøá‬‬

‫‪.(â"ëøú úáè‬‬

‫‪...áåø éã ééæ ïáàä àìéîî ,èðòöàøô èøòãðåä øòðééà‬‬

‫‪.ééæ ééá êéåà èâéì äùî çîùé øòã :ù"ãøøä‬‬

‫‪ïéà èìééèåö êéæ èàä'î ïòåå :øòâøòáîòì ù"øâä‬‬

‫‪.àåå÷ñåèàèù éã ééá øòáà èâéì øò :åðéáø‬‬

‫‪à"éá øèôð àåä éë) ïìééè‬‬

‫‪æà ïñééäòâ áø øòæìòá øòâéãøòéøô øòã èàä ,àååà÷àî‬‬

‫‪ééæ æà èâàæòâ èàä'î‬‬

‫‪, èðàåå à ïåô äöéçî à íééçä úéá ïéà ïëàî èùéð ìàæ'î‬‬

‫‪øò ïåà ,óøàù éåæà ïòååòâ æéà ÷éù í"øäî øòã ,ïâàìòð‬‬

‫‪éã ééá ñòãééæ èàäòâ êàã ïáàä òìà ìééåå ,øòîééá ïåô øàð‬‬

‫‪éã åö åö èùéð êéæ ïìòèù ééæ áéåà æà èâàæòâ èàä‬‬

‫)‪(àåå÷ñåèàèùä‬‬

‫‪éã ïåô ïéã à ïáàä‬‬

‫‪éã ìééåå ,ïâàìòð éã ïåô ïéã à ééæ ïáàä ,ïñ÷àãàèøà‬‬
‫‪ïèééö òâéèðééä ,êéìøò ïòååòâ äùòîì ïòðòæ àåå÷ñåèàèù‬‬
‫‪èìàåå‬‬

‫‪ñò‬‬

‫‪ïòååòâ‬‬

‫‪øòùéñ÷àãàèøà‬‬

‫‪åàåå‬‬

‫‪ïåô‬‬

‫‪éã‬‬

‫‪ééá ïééæ èéìçî èðò÷òâ èùéð ïáàä ééæ øàð ,ïñ÷àãàèøà‬‬
‫‪' ä úøæòá åàá àì' ïñ÷àãàèøà éã åö ïòîå÷ åö êéæ‬‬
‫‪'íéøåáéâá‬‬

‫) ‪,ä íéèôåù áåúëä ïåùìî‬‬

‫‪,(âë‬‬

‫‪10‬‬

‫בש ארטאדאקס‪ ,‬וגדולי הדור עמדו בפר' והחליטו באסיפה שעד‬
‫שלא יקבלו כל התקנות משומרי הדת‪ ,‬דינ כדי הקהילות הנאסרות‬
‫ופירסמו כרוז מיוחד על זה )עי' בס' אגרות מהרי"ט עמ' רנ"ב סי' רפ"ה(‪.‬‬

‫‪,ïèìàäòâèéî èàä øòãòé èùéð .êéìøòôòâ‬‬

‫קול קורא זה נכתבה ביו ג' לסדר אשר יהי' בו מו לא יקרב שנת‬
‫אתפא"ר )תרפ"ב(‪ ,‬בעת שמר רביה"ק ז"ל כיה פאר כרב בעיר‬
‫ארשיווא‪ ,‬והגה"ק רבי שאול ברא ז"ל אבד"ק קאשוי כיה אז בעיר‬
‫קראלי‪ .‬ונדפסה ג מתורג ללשו אידיש ‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫ומ הראוי לציי אשר רבינו מזכיר עני זה בהיותו כבר אבד" ק קראלי‬
‫והוא לו נדפסה בשו"ת דברי יואל )חלק יו"ד סי' ל"ז( וזל"ק‪ :‬מעשה שהיה‬
‫כ היה‪ ,‬בהשו"ב ששימש בשו"ב וש"' אצל השטאטוסקווא דפה‬
‫עירינו יצ"ו מש ארבע שני רצופי‪ ,‬והמה פעלו אצל הערכאות‬
‫שיהיה לה ש ארטאדאקס‪ ,‬כאשר בעתי הללו מתאמצי לזה כל‬
‫קהילות השטאטוסקווא והנעלאג לבטל ש זה שיהיה נקראי כול‬
‫ארטאדאקס ‪ ,‬אבל רוב רבני המדינה כמעט כול כתבו וחתמו ונדפס‬
‫בקול קורא שעד שלא תתקבל הקהלה אצל הקאנצעליי הארטאדאקס‬
‫לראות א ראויה היא לאותה איצטלא‪ ,‬עדיי היא באיסורה הראשו‬
‫בלי שינוי‪...‬‬

‫‪8‬‬
‫שטאטוסקווא‪ ,‬פירושו מחזיק במצב הקיי‪ ,‬ג קהילות הללו קבעו‬
‫שאינ מתחברי ע הנעלאג ‪ ,‬כי הללו מחפשי חדשות המה‬
‫)רעפארמער(‪ ,‬אבל ג את דרכי "שומרי הדת " אינ גורסי‪ ,‬לכ נשארי‬
‫על מעמד היש ‪ ,‬וזהו "שטאטוס ‪-‬קווא" מעמד היש ‪.‬‬

‫‪ïòååòâ æéà'ñ‬‬

‫כי הבית החיי היש שבה נטמנו גאוני ומצוקי תבל נשאר בידי‬
‫הנעלאגי‪ ,‬כמו שהיה בהרבה קהילות‪ ,‬ועיי בס ' אוהל משה מהגאו רבי‬
‫משה פארהאנד זצ"ל )בהקדמה( שמביא סיפור נורא אי ש לח כארי‬
‫נגד הנעלאגי שרצו למכור את הבית החיי ולהרוס אותה כליל‪ ,‬ע"ש ‪.‬‬

‫‪10‬‬
‫וז"ל המכתב של המהר" שיק ז"ל‪ ... :‬וכאשר ראיתי זאת נפלה חרדה‬
‫גדולה על השגגה הגדולה שיצא מלפני השליט‪ ,‬ותמוה נשגבה בעיני וכי‬
‫שכח דברי עצמו שזה שנתיי קרא בקול גדול בצירו‪ %‬חמשה ועשרי‬
‫רבני גדולי דמדינת אונגארי להתוודע ולהגלות לכל מקהלות ע בני‬
‫ישראל להשמר ולהזהר מרשת זו טמנו לה‪ ,‬כי בנפש הוא וכו'‪ ,‬ואי‬
‫עתה מאשר את בעלי השטאטוסקווא ‪ ,‬ואפילו אינו חושד אות שה‬
‫שליחי וגירי דבעלי קאנגרעס ‪ ,‬הרי ה עמדו מנגד ביו שבות זרי ‪ ,‬חיל‬
‫התורה והאמונה‪ ,‬ועודו יהמו גלי הקאנגרעס לשטו‪ %‬המורשה לנו חיי‬
‫עד‪ ,‬והי' לו לקרוא לה 'ולא תעמוד על ד רעי כתיב' ובעלי‬
‫השטאטוסקווא ישבו בי המשפתיי‪ ,‬לשמוע שריקת עדרי‪ ,‬ואי לא‬
‫קמו ולא זעו מארור אשר אמר ברק ב אבינוע‪ ,‬אורו מרוז אמר מלא‬
‫ה' כי לא באו לעזרת ה' בגיבורי‪ ...‬עיי"ש ‪.‬‬

‫ל‬

‫ל‬

‫שלח‬
‫‪.ïéøàâðåà ïèìàäòâ èàä (âðåìééèä) ñàã :ù"îøâä‬‬

‫‪11‬‬

‫‪æéà øò æà èâàæòâ ñèìàîòã èàä íééç éøáã øòã :åðéáø‬‬

‫‪ééæ ñàåå õàìô òèñâéöðééà éã ïòååòâ æéà èñòô :ù"ãøøä‬‬

‫‪.âðåìééè éã èøàã èëàî'î æà ïéøàâðåà àð÷î‬‬

‫‪øòëéìøò à ,äèéçù à èéî äìéä÷ à ïèìàäòâ ïáàä‬‬

‫‪, ïòîå÷ èòåå çéùî ïòåå æà èâàæòâ èàä áø øòæìòá øòã‬‬

‫‪ïòååòâ æéà èøàã ,ïøàé òùéèñéðàîà÷ òìà éã ïéà ,èçåù‬‬

‫‪éã ïåô ïò î èòåå ,ïéøãäðñ à ïìòèùôéåà ïòî èòåå‬‬

‫‪.äå÷î à ïåà ,ùøãîä úéá à ,áø à‬‬

‫‪èàäòâ ïáàä ééæ ìééåå ,ïéøãäðñ éã ïëàî íéðáø òùéøàâðåà‬‬

‫‪, êàð ïèñéðàîà÷ éã ééá èñòô ïéà ïòååòâ ïéá'ë :åðéáø‬‬

‫‪ïåà ,úåìéä÷ éã èæàìòâ øòáéà ïáàä ééæ ,ùôð úåøéñî‬‬

‫‪úðù ,ìàî òèùøò ñàã ïòååòâ æéà ì"æ òèàè øòã ïòåå‬‬

‫‪, ïøéåìøàô ñòìà êàã ïòî èàä ,èìééèòâôà êéæ èàä'î‬‬

‫‪.åô÷åúá éåæà ïòååòâ êàð æéà íåæéðòîà÷ ñàã ,å"ëùú‬‬

‫‪èàä éåæà ,'òöá éàðåù' òèëò æéà ñàã æà èâàæòâ øò èàä‬‬
‫‪13‬‬

‫‪ñèìàîòã ïåà ,ïèøàã ïãéà êàñà ïòååòâ ïòðòæ æ"èùú æéá‬‬

‫‪. èâàæòâ áø øòæìòá øòã‬‬

‫‪ïòðòæ ïãéà êàñà ïåà ,ùéðòøò÷øòáéà à ïòååòâ æéà‬‬

‫‪êéåà æéà ïéøàâðåà ïéà íéðáøä ãåáë éã êéåà :ù"îøâä‬‬

‫‪. ïòâðàâòâ ñéåøà ïåà ïôàìèðà‬‬

‫‪12‬‬

‫‪øàîèàñ ïåô àã øãç øòã :ù"ãøøä‬‬

‫‪áøä ïåô èøòäòâ áàä'ë , êàæ òâéãìàååòâ à ïòååòâ‬‬
‫)‪(÷øá éðáá‬‬

‫‪æéà‬‬

‫‪ïòðòæ ñàåå øòãðé÷ éã èéî ïøàååòâ ìéô ñèìàîòã‬‬

‫‪øòðæàåå‬‬

‫)‪(à"èéìù éåìä èáù ìòá ìåãâä ïåàâä ÷"ë‬‬

‫‪èàä øò ïòåå‬‬

‫‪æéà ñàåå ÷éøà øéàî éáø ïåô ,øùåé éøîà íòðåô èãòøòâ‬‬

‫‪. ïòîå÷òâ‬‬

‫‪ïéà áø ïòååòâ íãå÷ æéà øò æà ,àðøàè ïéà áø ïòååòâ‬‬

‫‪ìñéáà ïòðòæ âéø÷ éã êàð ïøàé òèùøò éã ïéà :ù"îøâä‬‬

‫‪...ïéøàâðåà‬‬

‫‪êàñà ïòðòæ æ"èùú úðù ïéà øòèòôù ïåà ,ïòîå÷òâ‬‬

‫‪çøæî ïéà áø ïòååòâ íãå÷ æéà ÷éøà øéàî éáø :åðéáø‬‬
‫‪14‬‬

‫‪. ïòîå÷òâ‬‬

‫‪. õéååòì æàé ïéà ,òéöéìàâ‬‬

‫‪êàñà ïòååòâ æéà ñèìàîòã ,êéåà à÷éøòîà ïéé÷ :åðéáø‬‬

‫‪øò æéà íòãøàô èééö ì÷éèù à æà ñéåà èäòæ'ñ :ù"îøâä‬‬

‫‪.íéèéìô‬‬

‫‪. ïéøàâðåà ïéà áø ïòååòâ êéåà‬‬
‫‪òèùøò éã ïéà ,ïéøàâðåà ïéà èðéåàååòâ èàä øò :åðéáø‬‬

‫‪íééçì úëøáá à"èéìù íéðáøä úà ãáéë åðéáø‬‬

‫÷‪.ïéøàâðåà ïéà èòèëéìôòâ øò èàä âéø‬‬

‫‪11‬‬
‫עי' מ"ש מר רביה"ק בדברי יואל על מס' אבות לפרש המשנה‬
‫משנה ז'( הרחק משכ רע ואל תתחבר לרשע‪ ,‬וז"ל‪ :‬וכבר אמרתי על מה‬
‫שעשו רבותינו הק' זלה"ה החלוקה במדינת אונגאר שהתפרדו מ‬
‫הפושעי‪ ,‬והיא שעמדה לה שנשארו שלמי באמונת ותורת‪,‬‬
‫והאמת הוא שג במדינת פויל רצו הצדיקי לעשות פירוד כזה‪ ,‬רק‬
‫שבתחילה כשדברו מזה לא היה עדיי כל כ הכרח לעשותו‪ ,‬ואחר כ‬
‫כשכבר רצו לעשותו לא היה באפשרי להוציאו אל הפועל מחמת כמה‬
‫סיבות‪ ,‬וזה ברור בלי שו ספק‪ ...‬עיי"ש באריכות‪.‬‬

‫)פרק א '‬

‫‪13‬‬
‫ויש לציי שבספר "אוהב שלו" לתולדות הגה"ק מהר"ש מבעלזא‬
‫זי"ע מובא )אות שפו(‪ :‬שמעתי מזק וחסיד אחד ששמע מפ"ק הגה " ק‬
‫שר חכמת האמת מוה"ר יצחק אייזיק מזידיטשוב כשבא לקבל אפי‬
‫רברבא הגאוה"ק מופת הדור מהר"ש מבעלזא זי"ע ‪ ,‬שאלו הרה " ק‬
‫מבעלזא להרה"ק מזידיטשוב " כבודו נוסע לפעמי למדינת אונגארי ‪,‬‬
‫מהו אומר רוח מבינתו על תמימות תלמידי חכמי וישרי לב הנמצאי‬
‫בה‪ .‬והשיב "בודאי נמצא ביניה תלמידי חכמי גדולי חקרי לב‬
‫מלאי דעת ויראת ה' "‪.‬‬

‫‪12‬‬
‫כידוע מהומת הרוועלאציע שהיה בשנת – ‪ '56‬למספר‪ ,‬שהיתה אחר‬
‫שליטת ממשלת הקאמעניזע על מדינת אונגארי‪ ,‬ואז נזדמ שיכלו‬
‫לברוח מהקאמעניסט‪ ,‬וכל יהודי אונגארי ברחו בעיקר למדינת‬
‫עסטריי ולעיר הבירה וויע‪ ,‬ואחר כמה שבועות הגיעו הקאמעניסטע‬
‫והתחילו לאיי ולהרוג את הממשלה באונגארי עד שכפו עליה‬
‫לסגור את גבולות המדינה ‪.‬‬
‫ואז שלח רבינו הק' בעל הדבר"י זי"ע את הגה"צ משאפרא זצ"ל ועוד‬
‫רבני ועסקני לעיר וויע לדבר על לב הפליטי שהגיעו לש שלא‬
‫יסעו לאר"י ע שלוחי הציוני שעשו ש פעולות כדי להעלות‬
‫למדינת‪ ,‬ועיי' בס' אגרות מהרי"ט )אות ה'( שמביא מכתב מרבינו‬
‫שמקוד הוא רצה לנסוע לעיר וויע לפעול בעני נחו' זה‪ ,‬אבל היות‬
‫שאי ביכלתו לנסוע הוא שולח ב רבני במקומו ‪.‬‬

‫וע"ז נענה הרב הקדוש "אני אומר‪ ,‬לא רק שנמצא ‪ ,‬רק ה המה‬
‫השרידי אשר ה' קורא עליה ומתפאר בה‪ ,‬ולדעתי בא היה‬
‫תכלית בחירת סנהדרי ללשכת הגזית בדורינו אשר צרי לבחור יראי‬
‫ה' אנשי חיל אוהבי אמת שונאי בצע תמימי חכמי ונבוני‪ ,‬ימצאו‬
‫רוב במדינת אונגארי"‪ ,‬עכלה" ק ‪.‬‬

‫‪14‬‬
‫הגאו רבי מאיר אריק ז "ל נתמנה בשנת תרמ"ה לאב "ד ביאזלעווי' עד‬
‫שנת תרע" ב )ואח"כ נתמנה ב דודו הגאו רבי אהר דוד לכה ש תחתיו(‪ ,‬ואח" כ‬
‫נתמנה לאב" ד בעיר בוטשאטש‪ ,‬ובשנות מלחמת העול הראשונה‬
‫גלה לעיר וויע‪ ,‬ואח" כ כיה כאב"ד בעיר טורנא עד הסתלקותו בשנת‬
‫תרפ"ו‪.‬‬

‫לא‬

‫לא‬

‫שלח‬
‫‪ïéà áø ïøàååòâ æéà øò ïòåå øòèòôù ïåà :ù"îøâä‬‬

‫‪.ïéìåô õðàâ ïéà ïòååòâ æéà éåæà :åðéáø‬‬

‫‪ïæéåä éã ïôéå÷øàôåö óøàã'î æà èâàæòâ øò èàä ,àðøåè‬‬

‫‪ïéé÷ ïéøàâðåà ïåô ïòîå÷òâ æéà øôåñ ïåòîù éáø ïòåå‬‬

‫‪íòðåô èøòäòâ êéà áàä éåæà ...ïéøàâðåà ïéà áø à ïééæ åö‬‬

‫÷‪. úåøö ïèéìòâðà êéæ øò èàä ,à÷àø‬‬

‫‪.áø‬‬

‫‪ïéåù æéà äùøã òèùøò éã ééá :õéùæãàîî ø"åîãàä‬‬

‫‪äìéä÷ òðééì÷ à ïåô - áø øòãòé æéà ïéøàâðåà ïéà :åðéáø‬‬

‫‪êàð ÷ðòãòâ êéà' ïâàæ èôøàãòâ èàä øò æà ...ïòååòâ‬‬
‫‪16‬‬

‫‪æéà úéáä ìòá à ïòåå - äìéä÷ òñéåøâ à ïåô éö‬‬

‫‪.'íù íòã‬‬

‫‪ïåà ,ì÷òø ñàã èãàøâòâñéåà êéæ øò èàä ïòîå÷òâðééøà‬‬

‫‪ïâàæ èùéð øàè'î ,èééì òñéåøâ ïòååòâ æéà'ñ ïåà :åðéáø‬‬

‫‪ñàåå' èâàæòâ ïåà ,èðàä éã ïéà ùé÷ à ïáòâòâ èàä øò‬‬

‫‪òñéåøâ ,äùøã éã ééá ïèøàã ïòååòâ õìà æéà'ñ øòåå êòéåä‬‬

‫‪. áø ïãòé ééá ïòååòâ æéà éåæà ,'éáø øòã èëàî‬‬

‫‪. ïòååòâ èøàã ïòðòæ íéîëç éãéîìú‬‬

‫‪à ïééæ èðò÷òâ èàä'î åìéôà :õéùæãàîî ø"åîãàä‬‬

‫‪ïòâðåìùôàøà èðò÷òâ èùéð êéåà ïáàä ééæ :ù"îøâä‬‬

‫‪. áø øòã éåå íëç ãéîìú øòøòñòøâ‬‬

‫‪.áø ïøòåå èøàã èîå÷ áø øòùéøàâðåà à æà ñàã‬‬

‫‪ïéøàâðåà ïéà èâééìòâ ôàøà èàä øôåñ íúç øòã :åðéáø‬‬

‫‪ïéà ïùèðòî ñ'èàèù éã ìééåå ïòååòâ æéà ñàã :åðéáø‬‬

‫'‪ïòðøòì ïåà äáéùé à ïáàä ìàæ áø à æà ,'úåðáøä øãñ‬‬

‫÷‪ïòååòâ æéà'ñ ,ïëééìâñéåà èðò÷òâ èùéð êéæ ïáàä à÷àø‬‬

‫‪ïáàä ééæ åàåå ïòååòâ øãñî ééæ èàä'î ïåà , íéøåçá éã èéî‬‬

‫‪ïòååòâ æéà'ñ ,íéãéñç øò÷ñîàãàø ïåà ,íéãéñç øòæðàö‬‬

‫‪éìòá éã ïáàä àìéîî , íòèñéñ ïöðàâ íòã , âòè ïñòâòâ‬‬

‫‪èàä àìéîî ,íéãéñç òðòãéùøàô ,íéãéñç øòæìòá êéåà‬‬

‫‪æéà ãðàìñåø ïéà ïåà .õøà êøã ñéåøâ èàäòâ êéåà íéúá‬‬
‫‪, ïòååòâ èùéðøàâ êéåà æéà ïìéåô ïéà ïåà ...ïòååòâ èùéðøàâ‬‬
‫הדבר תמוה בעיניו‪ ,‬לבסו‪ %‬שאל לאחד הא לא ראית את ר '‬
‫לייב'עלע אייגר‪ ,‬והנ" ל הביט עליו בתמהו וענה אי כא רב ‪ ,‬והזק שאל‬
‫כזאת לאחדי מ הנמצאי‪ ,‬עד שלבסו‪ %‬עמדו סביביו כמה‬
‫מהחסידי‪ ,‬וענה אחד ואמר אני אגיד לכ‪ ,‬הוא כנראה מתכוו‬
‫ל"לייב'יל שלמה'ס עקיבא'ס"‪) ,‬דהיינו לייבל הב של שלמה שהוא ב עקיבא(‪,‬‬
‫הזק נבהל מאד בשמעו אי שקוראי בשמות הגאוני האלה שלא‬
‫בכבוד הראוי לה ‪ ,‬עד שאחרי איזה ימי חזר הביתה ‪.‬‬

‫‪. 'áø øòã ì÷ðàé' ïâàæ èðò÷òâ èàä'î‬‬
‫‪êéã èøòä'î' ìèøòåå àæà ïòååòâ åìéôà æéà'ñ :ù"îøâä‬‬
‫‪.'áø íòã éåå ñéåà‬‬
‫‪. ïòååòâ æéà éåæà ,àé :åðéáø‬‬
‫‪øòâééà òìòáééì éáø ïòåå :õéùæãàîî ø"åîãàä‬‬
‫‪(úîà úøåú ñ"çî ìòá‬‬

‫)‪÷ "äâä‬‬

‫‪ïééæ èàä ,÷öà÷ ïéé÷ ïøàôòâ æéà‬‬

‫וכ ידוע שכשהגאו רבי שלמה התאונ בפני אביו הגרעק"א שנתירא‬
‫שבנו רבי לייב' ל סטה מדר הישר בהתחברו לעדת חסידי קאצק ‪,‬‬
‫והגרעק"א אמר לו שישלח שליח שיתבונ הא הוא מקפיד על נטילת‬
‫ידי‪ ,‬ולפי זה יהיה סימ מובהק בידו על מדריגתו בעבודת ה' וביראת‬
‫שמי ‪.‬‬

‫‪øòã ïåà ,ïäåæ ïééæ åö çéìù à è÷éùòâ äîìù éáø øòèàô‬‬
‫‪, ìáééì éáø ïåàâä áøä àã æéà øòåå èâòøôòâ èàä çéìù‬‬
‫‪,' ñ'àáé÷ò ñ'äîìù ìáééì ? ïòîòåå' ,èâàæòâ íéà ïòî èàä‬‬
‫‪. ìàîðééà èéî èâàæòâ ïòî èàä úåøåã ééøã‬‬

‫‪15‬‬

‫‪16‬‬
‫‪15‬‬
‫עיי' בס' אמת ואמונה )עמ' צ"ד( שהרה"ק רבי העני מאלכסנדר ז " ל‬
‫סיפר כשהרבי ר' לייב'לי אייגר ז"ל בא בפע הראשונה לקאצק לבוש‬
‫בפוזמקאות משי גבוהי ומכנסיי מהודרי‪ ,‬בהיכנסו לבית המדרש‬
‫בשטריימל על הראש וטליתו מתחת לשחיו‪ ,‬הביט בו רבי הירש‬
‫טאמאשובער )מקורבו של הרה"ק מקאצק( ותיכ‪ %‬בא מאחוריו‪ ,‬והשמיט‬
‫ממנו את השטריימיל ולקח את הטלית ונתנ לאחד מ החבריא‬
‫להעניק בתורת משכו בכדי להביא יי"ש‪ ,‬נכנס ר' לייב'לע לקודש‬
‫פנימה‪ ,‬וסיפר זאת לרבינו זצ"ל ‪ ,‬ושלח רבינו ז" ל לר' הירש שישיב לו‬
‫את חפציו כי בי כ ובי כ הוא לא ישאר פה‪ ,‬וכ הוה שנסע אחר כ‬
‫לאיזביצא ‪.‬‬
‫אביו הגאו ר' שלמה אייגר ז" ל שלח שליח מיוחד לקאצק‪ ,‬להתודע על‬
‫הנהגת בנו ש‪ ,‬השליח היה יהודי בעל זק לב‪ ,‬ויבוא לבית המדרש ‪,‬‬
‫והנה א‪ %‬אחד לא נת לו שלו ‪ ,‬כי כל אחד הי ' עסוק ברעיונותיו‪ ,‬והי '‬

‫אז בדרשתו הראשונה בק"ק קראקא באו כמה תלמידי חכמי‬
‫שהתנגדו להתמנותו‪ ,‬והכינו עצמ לפני כ ע קושיות עצומות על‬
‫הסוגיא שלמד‪ ,‬וכ עלה ביד להפרי את כל הדרשה‪ ,‬ואז סיפר ל ה‬
‫כי בימי ילדותו למדו אביו מר החת סופר ז"ל את ה'ש' בעת שהיה‬
‫חתונה בתערובות ר" ל בעיר פרעשבורג‪ ,‬ושלחו אביו להתרות בה‬
‫שיפסיקו מדרכ הקלוקל‪ ,‬א ה צחקו ממנו ולא השגיחו בו‪ ,‬וכשבא‬
‫פע שנית עפ"י ציווי אביו התרו בו שא יבוא שוב יכוהו‪ ,‬וכאשר‬
‫שלחו אביו פע שלישית למדו את ה' ש' הנ"ל ואמר לו שלא יפחד‬
‫מה כלל וא ירצו לפגוע בו יכוו את ה 'ש ' הזה וינצל‪ ,‬ואכ כשבא‬
‫רבי שמעו סופר ומסר את דברי אביו והתראתו‪ ,‬והאנשי האלו חמת‬
‫בערה ב והחת בעצמו ניגש אליו בחימה שפוכה והרי את ידו‬
‫להכותו ורצה לקיי את זממו הרע‪ ,‬ואז עשה ר"ש סופר כפי ציוו אביו‬
‫וכיוו את ה'ש' ונענש החת תיכ‪ %‬ומיד‪ ,‬וכמוב שהחתונה נתבטלה‬
‫ור"ש ניצל מיד‪ ,‬ובזה סיי הגאו רבי שמעו סופר את דבריו‪" ,‬אי‬
‫געדענק נא דע ש"‪ ,‬ונפל עליה פחד ואימה וברחו כול מביהמ"ד ‪.‬‬

‫לב‬

‫לב‬

‫שלח‬
èøàã ,õìàèù øòééæ ïòååòâ ïòðòæ - ïøàéãàî éã - ééæ ïåà

, áø à óéåà ïëééìâñéåà èøàã èðò÷òâ èùéð êéæ ïòî

éãë ,øòâøéá à ïøòåå ìòðù éåæà èðò÷òâ èùéð ïòî èàä

òøòãðà éã ïáàä ,àæìòá ïéé÷ ïøàôòâ øò æéà øòîàè

à ïééæ èæåîòâ ïòî èàä øòâøéá øòùéøàâðåà à ïééæ åö

, øòäà ïøàôòâ æéà øò æà ïåà ,èìàååòâ èùéð íéà íéãéñç

.øàéãàî øòðòøéåáòâ

êéæ ïòî èàä ,èìàååòâ èùéð íéà íéãéñç òøòãðà éã ïáàä

à - ìèòö à ïòîå÷àá ìàæ øò èñòô ïéé÷ ïøäàôòâ øò æéà

èìàååòâ íòã ïâòåå ïòî èàä ,ïáòâ äöò à èðò÷òâ èùéð

, âéìééååèééö ïéøàâðåà ïéà ïòðéåàåå ïòðò÷ ìàæ øò - ïåéùø

. ïéøàâðåà ïåô ïòâðòøá

èðò÷òâ èàä ñàåå 'øòëàî à' ãéà à ïòîåðòâèéî øò èàä

ïñééäòâ íòã ïâòåå êàã èàä áø øòååàðéù øòã :ù"øâä

ïøòðéà íòã åö ïòîå÷åöðà èôøàãòâ èàä'î , ïâéãòìøò

ïòðéåàåå ïééâ ìàæ øò ,øòèøòôöàø øæòéìà íåìù éáø øàô

, âåäðë ,ïâéåá à èìéôòâñéåà èàä'î ïåà ,íåéøòèñéðéî

.íäéà åö ïééèùøàô ïòî èòåå ïèøàã ,èøòôöàø ïéé÷

òèàè øòã éåæà éåå ïåà ,ïòîàð íòã ïáéøùòâðééøà èàä'î

ïé é÷ ïòîå÷òâ æéà ì'øæòéìà íåìù éáø ïòåå äùòîì :åðéáø

êéåà æéà éåæà ,èîå÷'î åàåå ïåô ïåà ,øòãðé÷ éã ïåà ,èñééä

èùéð áø øòååàðéù øòã ïéåù èàä ,(ñ"øú úðùá) èøòôöàø

ïòðò÷ ìàæ øò éãë ïòååòâ æéà ñàã ïåà ,íää íéîéá ïòååòâ
. ïòðéåàåå åö úåùø ïòîå÷àá ìàæ øò ïèòá

17

.(è"ðøú úáè 'åá ÷ìúñðù) èáòìòâ

' åìù éáø ïåô äåöî øá éã ïòååòâ æéà'ñ ïòåå úòùá :ù"øâä

æéà ,íåéøòèñéðéî ïøòðéà íòã åö ïòîå÷òâðà æéà øò ïòåå

èàä ,èøòôöàø ïåô ïãéà ééååö ïòîå÷òâ ïòðòæ ì'øæòéìà

íéà èàä ïåà ,øòèîààá øòñéåøâ à ïòîå÷òâ ñéåøà

éã øàô êòìôò ïáòâ ìàæ øò æà ïñééäòâ áø øòæðàö øòã

øò èàä ,'íàèùøòáìàä' èñééä øò áéåà èâòøôòâ

. ïãéà ééååö

øòèàô øòã áéåà èâòøôòâ øòèééåå øò èàä , àé èâàæòâ

ïåô ïãéà ïòååòâ æéà ñò áéåà èùéð ñééåå'ë :åðéáø

øòã íéà èâòøô ,àé øò èâàæ , æðàñ ééð ïéà áø ïòååòâ æéà

. ïéøàâðåà ïåô ïòååòâ ïòðòæ ééæ øàð ,èøòôöàø

éáø æéà ,'øòâøéá à' ïøòåå øùôà øéà èìéåå øòèîààá

ïééæ áø÷î èñìàæ' èâàæòâ íéà èàä íééç éøáã øòã

åö åáì ìò äúìò àì ...ïééèù ïáéìáòâ ì'øæòéìà íåìù

øòùéøàâðåà à ïééæ èñòåå åã ìééåå ,ïãéà òùéøàâðåà
18

à øàô íéà ïòî èâàìù àã ïåà ,êàæ àæà ïòîå÷àá

.'éáø

,'èôàùøòâøéá'

æðåà øàô êàã æéà øò - øæòéìà íåìù éáø òãééæ øòã

, ãðé÷ à ïòååòâ æéà øò ïòåå æà èìééöøòã øòðòé íéà èàä

ñ'ê"îñ éã ïéà ïéøàâðåà ïéé÷ ïòîå÷òâ æéà - òãééæ à ïòååòâ

øòèàô øòã æéà , ïòååòâ èðåæòâ èùéð ñòôò øò æéà

òèùøò éã øàô ùôéä ïòååòâ êàð æéà'ñ

øòã ïåà ,íééç éøáã íåö æðàö ïéé÷ íéà èéî ïøàôòâ

, ãðàì ñéåøâ à ïòååòâ êàð æéà ïéøàâðåà ,âéø÷ - ñ'èìòåå

,(÷"ôì ñ"øú úðù)

øòã ,äòåùé à ïùèðåàååòâðà íéà èàä áø øòæðàö
èìàååòâ èàä øò ïåà ,èìòâ èàäòâ èàä øòèàô
èùéð íòð êéà , ïééð' èâàæòâ íééç éøáã øòã èàä ,ïìàöàá
ïòåå' , ìâðåé ï'øàô èâàæòâ èàä øò øàð ,'øéã ïåô èìòâ ïéé÷
íäéà åèñìàæ ,äáåè à ñòôò ïôøàã èòåå ãðé÷ à ñðééî
øòëéåä à ïøàååòâ øò æéà øòèòôù ,'ïäåè åö äáåè à ïäòæ
ïòåå ïåà , èñòô ïéà íåéøòèñéðéî ïøòðéà éã ïéà øòèîààá
, í éà åö ïòîå÷òâðà æéà ì'øæòéìà 'åìù éáø ïåô ìèòö ñàã

17
‫עיי' בס' רביה" ק מראצפערט )עמ' מ"ג( שעד שנת תרמ"ו התגורר‬
‫הרה"ק מהרש"א במדינת רוסלאנד אצל חותנו הרה " ק‬
, ‫ ובשנת תרמ"ו עבר להתגורר בעיר טורנא שבגאליציע‬,‫מהארנסטייפעל‬
‫ ואח"כ נתייע' ע אחיו הק' משינאווא‬,‫וש ישב כעשר שני‬
‫ והוא רצה להתגורר בקאליב והרה"ק משינאווא‬,‫להשתקע באונגארי‬
‫ ומש עבר לכחצי‬,‫ והתגורר כשנתיי בעיר בערגעסאס‬, ‫הניאו מכ‬
.‫ ובשנת תר"ס עבר להתגורר בעיר ראצפערט‬,‫שנה לעיר טעגלאש‬

ïééæ èéî íàèùøòáìàä ïòîàð íòã ïäòæòâ øò èàä
ïäåæ à æéà ñàã æà ïòðàèùøàô øò èàä ,ïòîàð ñ'ðèàè
øò ïåà ,äùòî éã èðàîøòã êéæ øò èàä ,áø øòæðàö ïåô
à ïáòâòâ íäéà èàä øò ïåà ,ïôìàäòâ ò÷àè íäéà èàä
.èëòø øòâøéá
ïéà êàã ïòî èàä

(íøôñîì '41)

à"ùú úðù ïéà ïåà

ïåà ïæéååòâñéåøà - òùéìéåô éã - òãîòøô òìà ïéøàâðåà

‫לג‬

‫לג‬

18
‫עיי' עוד בס' הנ "ל )עמ' כ"ט( שפע"א חילק הרה"ק רש"א זי"ע את הי " ב‬
‫ קוקט'ס ווי אזוי א‬:‫ והרה"ק התבטא ואמר‬,'‫חלות של אביו הק‬
.'‫'אונגארישע רבי טיילט שיריי‬
: '‫ אמר לו אביו הק‬,‫וכ פע"א כשחילק שיריי של אביו הק' להאורחי‬
,‫ או ווע זיי בעט דיר זאלסטו זיי געב‬,‫זיי מקרב די אונגארישע איד‬
.‫ווייל דו וועסט נא ברויכ צוקומע צו זיי‬

‫שלח‬
äãåáò íù ìò úåøééòä úà åàø÷ íìåòä úåîåà éë)

ïòîàð òùéãéà

æéà òãééæ øòã øòáà ,(ù"äã÷ò

íù åâøäðå)

è÷éùòâ ÷òååà

òéöéìàâ ïéà ,'æðàñ - éåàð' êéåà èñééä ñðééìà æðàö ,(úåøæ

øò ïòåå (íøôñîì '44) ã"ùú úðù æéá ,ïéøàâðåà ïéà ïáéìáòâ

. çéëù øòééæ ïòååòâ ñò æéà

èàäòâ èàä òãééæ øòã ìééåå ,õéååùéåà ïéé÷ ïòâðàâòâ æéà

òñéåøâ ïéé÷ èùéð - ìèòèù à ïòååòâ êéåà æéà èòâéñ ïáòð

òèùøò éã øàô ïåô êàð ,(ïéøàâðåà úðéãîá áùåú 'éäù) ïèôéøù

èàä øòãòé ,'äàîåè õøàååù' ïñééäòâ èàä'ñ - èàèù

.âéø÷

òñééåå' ïñééäòâ ñò èàä ùéà'éåâ óéåà ,ïôåøòâ éåæà ñò

õéùæãàî øéò úåãåà õéùæãàîî ø"åîãàä íò øáéã åðéáø

ïòî èàä 'òëøé÷' à ,?éåæà ïôåø ïòã ïìòåå ïãéà ïåà ,'òëøé÷

àæà ïìéåô ïéà àèùéð æéà'ñ :õéùæãàîî ø"åîãàä

õøàååù' ïôåøòâ ñò ïòî èàä ,èâàæòâ ñéåøà èùéð

éã ,òôàî éã óéåà èùéð ñò èäòæ'î ,'õéùæãàî' èàèù

.ìë éôá øåâù ñò æéà éåæà ,'äàîåè

ïòî èàä ïãéà éã ééá øàð ,ïòîàð òùéìéåô à èàä èàèù

èìòåå òöðàâ éã ïåà ,ïôåøòâ éåæà êéåà ïòî èàä 'íéìäòö'

. õéùæãàî ïôåøòâ ñò

øàð ,èðééä øàð èùéð ,'íéìäòö' èñééä èàèù éã æà èñééåå

èàèù àæà àèùéð æéà'ñ ,éåæà ïòðòæ èòèù êàñà :åðéáø

ïñééäòâ ïéåù ñò èàä øàé âéöôåô ïåà èøòãðåä øàô

, ïôåøòâ éåæà ñò ïáàä ïãéà éã øàð ,'àùéø' ïòîàð ïèéî

.ïãéà éã ééá øàð øòáà ,'íéìäòö'

õë íçðî éáø . 'íéìäòö' éåå èàèù àæà àèùéð êéåà æéà'ñ

' õå÷ ïéò ìë ïéò' ,ïééæ äðùî åö èøéáàøô èàä'î :ù"îøâä

íúç íòðåô ãéîìú à -

úéá éàðâì íù íäì úåðëì - íîù úà íúãáàå ô "äò äàø 'øôá é"ùø ïåùì)

íé÷éãöä íéðåàâä ë"åîëå)

.(õå÷ ïéò ìë ïéò àéøë úéá äì ïéøå÷ àéìâ

ïãéà ñàåå ìèòèù à ïòååòâ êéåà æéà àðééø÷åà ïéà :åðéáø

(íéìäòö ã"áà ë"çàå õéèñàøô ÷"÷î )

.íéìäòö ïéà áø ïòååòâ æéà - øôåñ

åîë íäéãé ìò äæ íù íñøôúðå ,ì"æ íéç÷øî úåìãâî ìòáå ãåãì ïø÷ ìòá

àæà àèùéð æéà'ñ øòáà ,(ìàøùé

éðá é"ò øéòä íù àø÷ðù

.'äàîåè õøàååù' ïòîàð ïèéî ïôåøòâ ïáàä

.èàèù

áøë íù ïäëì äúò äæ øçáðù äôéçá íéãéñç ìä÷ ÷"÷ã áøä

à ïòååòâ æéà àùéø ïéà :õéùæãàîî ø"åîãàä

äìéä÷ä úåãåà åðéáø åìàùå ,åðéáø ìù åùã÷ úëøá ìá÷ì àá

.ïéååòì ïøäà éáø ,áø øòèñåàååàá

åðéáø ìçéà ë"çàå ,äáø äçìöäá åðéáø åëøéáå ,úåãñåîäå

éã óéåà ,ïòîàð øòùéãéà à êéåà æéà áå÷éùæã :åðéáø

íåìùì åãøôðå ,úåëøá áøá íëøéáå íéðáøä ìëì íééçì

à ïáòâòâ ïòîàð à ééæ ïáàä ïãéà ,àèùéð ñò æéà òôàî

‫ילקוט דברות קודש‬
‫מאת כ"ק מר רבינו הגה"ק שליט"א‬
‫פניני יקרי דברי אגדה על פרשיות התורה וזמני השנה‬
‫( ההיא‬:‫ואפ"ל בהקד הא דאיתא במס' חולי )ד ז‬
‫אתתא דהוי קא מהדרא למשקל עפרא מתותי כרעא דרבי‬
‫ לא‬,‫ אמר לה שקולי‬,‫חנינא לעשות לו כשפי להמיתו‬
‫ אי עוד מלבדו כתיב )דברי ד לה( ואפילו‬,‫מסתייע מילתי‬ 
‫ ופרי והאמר רבי יוחנ למה נקרא שמו כשפי‬,‫כשפי‬
‫ ומשני שאני דרבי חנינא‬,‫שמכחישי פמליא של מעלה‬
‫ ולכאורה אינו מוב כיו דמכחישי פמליא‬.‫דנפיש זכותיה‬
. ‫ מה מהני נפיש זכות‬,‫של מעלה‬ 
‫וביאר א"ז זללה"ה בייטב לב )פ' בלק( כי כשפי ה‬
‫ ומי‬,‫תערובות כוחות מי בשאינו מינו שדרכ להזיק ח"ו‬
‫ היינו‬,‫שאי דעתו צלולה רק עובד את עצמו ואת רבו‬

‫לד‬

‫לד‬ 

‫טעות המרגלי בשביל שהיתה כוונת‬
‫בביאת האר לאכול מפריה‬
‫ אני‬,‫ פירש"י ז"ל שלח ל לדעת‬, ‫שלח ל אנשי‬
‫ ולכאורה אינו מוב למה‬.‫איני מצווה ל א תרצה שלח‬
. ‫יעשה משה דבר אשר הקב"ה לא רצה לצוותו על זה‬ 

‫ ובתרגו‬,‫ב( ויקרא משה להושע ב נו יהושע‬
‫יונת וכדי חמא משה ענוותנותיה קרא משה להושע‬ 
‫ ורשיז"ל פירש התפלל עליו יה יושיע‬.‫בר נו יהושע‬
‫ ומשמע שבשביל שראה משה‬.‫מעצת מרגלי‬
.‫ וצרי ביאור‬,‫ענוותנותיה דיהושע התפלל עליו‬