Ghidul împlinirii

Robin Sharma
este considerat a doua mare minte în domeniul leadership-ului pe plan mondial. A scris câteva c r i ce au ajuns bestseller: "C lug rul care i-a vândut Ferrari-ul" i "Ghidul împlinirii³. A infin at firma "Sharma Leadeship International Inc.³ care are în portofoliul clien ilor pe: Nike, Microsoft, IBM, GE, FedEx, NASA, Unilever, Sun Microsystems, precum i universit ile Harvard i Yale.

Iat sintetizate câteva dintre înv mintele lui: A a cum î i tr ie ti zilele, în a a fel î i f ure ti via a. Nu- i irosi zilele, pentru c nu exist nicio zi f r importan .

Un proverb spune: "A ti s cite ti, dar a nu citi, este aproape acela i lucru cu a fi analfabet.³ G si i-v timp pentru a citi în fiecare zi. Citirea unei c r i de un autor pe care îl admiri face ca o parte din str lucirea lui s te cuprind i pe tine.

O. Holmes spunea: "Orizontul gândirii, odat l rgit de o idee, nu va mai reveni niciodat la dimensiunile de dinainte". Po i s reduci cheltuielile cu chiria, cu mâncarea sau hainele, dar niciodat s nu renun i s investe ti în c r i bune.

Adevaratul risc în via const într-o via f r riscuri. Nu po i câ tiga dac nici m car nu intri în joc.

Face i-v timp s gândi i. În fiecare zi trebuie s v face i timp pentru a sta i a gândi, pute i lua timp de la alte activit i. Peter Drucker, cel mai proeminent expert în management spunea: "Nimic nu e mai inutil decât s faci bine ceea ce nu ar trebui s faci"

Alege i modele în via , modele pozitive. Daca î i spui ³Am 65 de ani i m apropii de sfâr itul vie ii³ este cel mai p gubos lucru, dar dac î i spui " la 60 de ani vreau sa fiu ca Mick Jagger" este extraordinar, deoarece î i ofer noi posibilit i i o noua perspectiv în via .

Prea mul i oameni se tem s mai fie ei în i i. A adar renun la visele lor, la felul lor de a fi pentru a imita mul imea din dorin a de a fi accepta i. Fi i unici, fi i voi în iv . Urma i-v visurile i distra i-v în acela i timp, pentru c via a nu este facut s fie un chin, ci o s rb toare.

Asculta i de dou ori mai mult decât vorbi i. A asculta pe cineva cu aten ie este unul dintre cele mai bune moduri de a ar ta respect i de a construi o rela ie profund . Oamenii nu mai au timp, r bdare s asculte. Asculta i cu interes real ce au ceilal i de spus i ve i vedea dou lucruri: ve i în elege corect ce au de comunicat i în plus ve i câ tiga aprecierea, respectul, prietenia i chiar i dragostea lor.

De câte ori spune i "da³ unui lucru f r importan , spune i de fapt "nu" unui lucru important.

Ridica i-v mereu tacheta mai sus. Perfec iona i-v în continuu. Refuza i mediocritatea. Re ine i c to i marii lideri sau vizionari care acum sunt venera i au fost la început ridiculiza i..

Fi i atle i în orice domeniu. Numai prin exerci iu i antrenament se ajunge la rezultate pozitive i la performan . Succesul, bucuria i lini tea interioar nu apar din senin, ci se creaz .

Fi i entuzia ti. Nimeni nu se înconjoar de moroc no i, cârcota i, pesimi ti.

Valoarea binelui. Unii spun c "a fi bun este un semn de sl biciune". Total gre it. Este cea mai mare dovad de putere moral . Este u or s fii nervos, s ipi, s acuzi, s dai vina pe al ii, s fii violent, dar este în schimb foarte greu s dai dovad de opusul acestora.

Î i trebuie curaj i putere pentru a te purta frumos chiar i în condi ii grele sau în situa ii limit . Maica Tereza, Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, sunt astfel de oameni.

Vorbi i ca un superstar. Cuvintele pe care le folosi i v definesc i v influen eaz via a. Alege i-le a adar cu aten ie i în mod constructiv.

Pl cerea vine din lucruri exterioare. Fericirea din interior. Pl cerea este minunat numai c nu dureaz . Ea vine prin internmediul celor 5 sim uri, de la o mas excelent , de la un parfum bun sau de la o ma ina nou i frumoas . Nu e nimic r u în astea numai c sunt trecatoare.

Fericirea vine îns din interior, de la starea de spirit i poate fi controlat . V pute i controla starea de spirit, o pute i îmbun t i. Cei care o fac devin ferici i i mari personalit i. Exist fericire f r pl cere i pl cere f r fericire. Alege i s fi i ferici i !

Cei cu experien câ tig în majoritatea cazurilor. De ce s a tept m s îmb trânim ca s avem experien ? Haide i s avem experien i cât suntem tineri. Pentru asta trebuie: s v asuma i riscuri, s v perfec iona i continuu, s purta i discu ii cu oameni care au experien , s citi i cât mai mult, s c l tori i cât mai mult i cât mai divers.

Bucura i-v cu ceea ce ave i. "Am blestemat faptul c nu am pantofi pân când am întâlnit un om f r picioare³ spune un proverb persan. Nu c de i în gre eala de a v concentra pe ceea ce nu ave i, în loc s v concentra i pe ce ave i.

Fi i în elep i - trezi i-v devreme i nu mânca i dup 7 seara.

Nu uita i efectul de boomerang. Oferi i doar ceea ce a i dori s primi i.

Face i cur enie. Elimina i ceea ce trebuie s dispar din via a voastr , ceea ce v trage în jos, ceea ce v prisose te. Te vei sim i mai u urat, mai fericit i cu con tiin a mai impacat .

A adar face i cur enie în via a voastr i începe i asta cât mai curând, ve i fi uimi i de rezultatele surprinz toare pe care le ve i ob ine.

Re ine i regula Million Dollar Baby: G si i echilibrul perfect între dragostea pentru ceilal i i dragostea pentru sine.

Nu uita i c problema martirilor este c majoritatea nu mor în patul lor.

Via a este scurt , lumea este mic dar mai este i foarte larg . Când ave i o problem întreba i-v : '³Va mai conta asta peste un an sau doi ?³ i dac raspunsul este "nu", gândi i-v bine dac merit s v irosi i atât de tare pentru ea. Sunt probleme care atunci când apar credem c s-a sfâr it lumea, dar mai târziu realiz m c nu au fost decât ni te noi începuturi sau ni te oportunit i.

Frumuse ea timpului. Ceea ce trebuie s re ine i este c odat timpul pierdut nu-l ve i mai recupera niciodat .

Bunele maniere nu sunt doar o vorb în vânt, o poveste de pension, ci reprezint o treapt esen ial în drumul t u spre fericire i împlinire.

Exemplul lui Garth. Acesta spunea: "Am venit pe aceast lume f r a avea nimic, când voi pleca nu voi lua nimic altceva cu mine decât con tiin a mea".

O zi bun !

Muzica : Rachmaninov Italian Polka For Piano Duet

Vitalis

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful