ÐÐ TRÐ ÐM CO CIÂ C NC!

NCON 1
M¡ C L¡ C
Chuong 1: CIa c ngu ...................................................................................4
Ta I sao gIa c ngu ngon Ia I quan fro ng7...................................................................4
Chu c nang cu a gIa c ngu ............................................................................................4
CIa c ngu fre em..........................................................................................................5
Rô I Ioa n gIa c ngu ........................................................................................................ 6
Chuong 2: CIa c ngu ngon...........................................................................8
Thô na o Ia gIa c ngu ngon7........................................................................................ 8
Tho I Iuo ng ngu ............................................................................................................8
CIuo ng ngu ................................................................................................................11
Tu fhô ngu .................................................................................................................12
A nh huo ng cu a rô I Ioa n gIa c ngu ..........................................................................12
Chuong 3: Rô I Ioa n gIa c ngu ..................................................................... 15
Tình fra ng qua fInh fa o..........................................................................................15
Ca n pha I chu a ngay.................................................................................................16
Thu c dôm o fre 4-8 fha ng fuô I...............................................................................16
Thu c dôm o fre fu 1 dô n 5 fuô I.............................................................................. 19
Chuong 4: Tre hay kho c a nh huo ng dô n gIa c ngu nhu fhô na o....................20
Tre hay kho c.............................................................................................................. 20
Ha u qua cu a chu ng hay kho c ................................................................................21
Xu Iy “hô I chu ng fre kho c”...................................................................................... 23
Chu me ¢húm so ¢ g¡û ¢ ngu ¢on ¢u ¡
Chuong 5: Tre fu fha ng da u dô n fha ng fhu 4 ........................................................25
Tua n da u....................................................................................................................25
Tu 2- 4 fua n fuô I.......................................................................................................25
Ð.S. IÐ VAN TRI 2
Tha ng fhu 2 ...............................................................................................................26
Tre fu 3 dô n 4 fha ng fuô I .......................................................................................27
Chuong 6: Tre fu 4 dô n 12 fha ng fuô I ....................................................... 30
Tu 4 dô n 8 fha ng fuô I.............................................................................................. 30
Tu 9 dô n 12 fha ng fuô I............................................................................................34
Nguyôn nhan rô I Ioa n gIa c ngu o fre 4-12 fha ng fuô I...................................... 35
CIa I quyô f nhu ng rô I Ioa n gIa c ngu o fre 4-12 fha ng fuô I .............................. 37
Chuong 7: Tre fu 12 dô n 36 fha ng fuô I......................................................38
CIa I quyô f rô I Ioa n gIa c ngu o fre 12-36 fha ng fuô I .........................................38
Chuong 8: Tre 3-6 fuô I .............................................................................41
CIa I quyô f rô I Ioa n gIa c ngu o fre 3-6 fuô I..........................................................41
Chuong 9: Tre Io n 7-12 fuô I va vI fha nh nIôn ............................................44
Tu 7 dô n 12 fuô I........................................................................................................44
Tuô I vI fha nh nIôn...................................................................................................44
Hô I chu ng pha ngu muô n:...................................................................................... 45
CIa I quyô f rô I Ioa n gIa c ngu o Iu a fuô I 7-12 va vI fha nh nIôn. ...................... 46
Ca c va n dô ba f fhuo ng............................................................................................49
Chuong 11: Nhu ng va n dô ca n chu y .........................................................58
1. Chuyô n nha ...........................................................................................................58
2. ÐI nghI....................................................................................................................58
3. Tre ô m yô u............................................................................................................. 59
4. Cha n fhuong .........................................................................................................60
5. Tre be o phì............................................................................................................. 61
Chuong 12: Ða o vô gIa c ngu fre fho ..........................................................62
Ca c yô u fô a nh huo ng dô n gIa c ngu ..................................................................... 62
Tam sInh Iy cu a fre ..................................................................................................63
ÐÐ TRÐ ÐM CO CIÂ C NC! NCON 3
Ca c phuong pha p fa p ngu ...................................................................................... 66
Ta o gIa c ngu ba ng kIô m fra...................................................................................66
Ta o gIa c ngu da I .......................................................................................................66
Ta o gIa c ngu ba ng ca ch cho bu su a va nuo c.......................................................67
Ta o gIa c ngu ba ng kha nang fu ru ngu cu a cha u............................................. 68

Ð.S. IÐ VAN TRI 4
CH!ONC 1: CIÂ C NC!
Tu ¡ suo g¡û ¢ ngu ngon lu ¡ quun tro ng?
CIac ngu ngon Ia gIac ngu du ng gIo , ngu du , ngu sau. Mô I nguo I
pha I fu re n Iuyô n cho mình fho I quen da f mình xuô ng Ia ngu duo c
ngay. Tho I quen na y pha I duo c hua n Iuyô n fu be . NhIô u nguo I,
nhaf Ia fre em, vì không co fho I quen na y ma bI rô I Ioa n gIa c ngu ,
fhIôu ngu , maf ngu , hoa c ma c ca c bô nh fam - fhô , vo I bao dIô u
phIô n foa I.
Truo c kIa, nguo I fa chI chu y dô n su fhu c ma if no I fo I su ngu . Ma I
va I chu c nam ga n day, khI dIô n na o va da ky ra do I, su ngu mo I
duo c nghIôn cu u fuong dôI da y du . Thu c ra ông cha fa da no I fu
Iau: “An duo c ngu duo c Ia fIôn. Không an, không ngu , maf fIô n
fhôm Io”. Qua fha f, gIac ngu da duo c coI fro ng fu xa xua.
Ðô I vo I fre em, gIa c ngu ca ng quan fro ng vì no a nh huo ng dô n su c
Io n, fri fhông mInh va finh fình cu a chu ng. Hon aI hô f, fre pha I co
fho I quen ngu ngon va pha I duo c hua n Iuyô n fu Iu c co n fho dô co
duo c fho I quen a y.
Chu ¢ núng ¢u u g¡û¢ ngu
Co haI kIô u ngu :
- KIô u ngu so ng cha m |dô ng fhì).
- KIô u ngu da o nguo c |dô ng ma f nhanh). Trong fho I gIan na y
nguo I ngu co fhô mo, mô ng.
Ngu , mo - mô ng Ia su u c chô Ian fo a vo na o, cô f dô ba o vô fha n
kInh kho I bI kich dô ng qua nhIô u, gIu p gIa I fo a nhu ng am u c xung
dô ng frong co fhô . Theo Ireud, mo - mô ng fhuo ng Ia du c vo ng bI
dô n ne n. KhI dang na m mo ma bI da nh fhu c hoa c khI ma f ngu ,
nguo I fa ca m fhay mô f. Ðo Ia do chu c nang gIac ngu bI suy yôu.
ÐÐ TRÐ ÐM CO CIÂ C NC! NCON 5
Nguo c Ia I hIô n fuo ng ngu qua nhIô u |fang nang gIac ngu ) cu ng co
fhô do bô nh fa f.
Ngu Ia m ha chuyô n ho a co fhô , frong do qua frình dô ng ho a chIô m
uu fhô . Ngoa I ca c co quan sô ng nhu hô hô ha p, hô fua n hoa n va n
fu dô ng Ia m vIô c, ca c co quan kha c dô u hoa f dô ng o mu c fha p hoa c
không hoa f dô ng. Nguo I fa fhuo ng du ng gIa c ngu nga n hay gIa c
ngu da I dô dIô u frI mô f sô bô nh, nha f Ia bô nh fam-fhô .
G¡û¢ ngu tre em
Vô co ba n, gIac ngu fre em gIông gIac ngu nguo I Io n, ca vô cau fru c
va fho I gIan ngu . ChI co dIô u gIa c ngu fre em hình fha nh da n da n
fheo su pha f frIô n hô fha n kInh cu a fre :
- Tre so sInh: KhI mo I ra do I, fre chuyô n sang mô f môI fruo ng
hoa n foa n kha c vo I buô ng ô I va pha I fìm ca ch fhich u ng da n, ban
da u Ia vo I môI fruo ng fu nhIôn, sau do Ia môI fruo ng xa hô I. Taf ca
nhu ng yô u fô na y dô u u c chô vo na o, Ia m fre ngu nhIô u |16-20
gIo /nga y). Tre chua co nhIp ngu -fhu c rIông, dIô n na o chua co so ng
an pha. Sau khoa ng 1 nam nhu ng finh chaf na y mo I hoa n fhIô n.
Vì va y, Iu c na y fre hay fhô n fhu c, Io au |kho c).
- Tûâ 1 àïën 12 thaá ng:
• Tha ng 2-4: Tre Io n nhanh, ngu if hon. Hay dau bu ng
|coIIc).
• Tha ng 4-8: Hay quay kho c, hay co hô I chu ng sau dau
bu ng |posf coIIc).
• Tha ng 9-12: ÐIôf no I nhung hô fha n kInh chua fha f
fruo ng fha nh, ngu gIa m hon fruo c.
Tre co n hoa n foa n ba f Iu c, sô ng du a va o me . Ðe vo I me ho a Ia m
mô f, fa ch me Ia cha u Io so va qua y kho c. Tho I ky na y pha I xa me
Ia maf ngu .
- Tûâ 12 àïë n 36 thaá ng: Tre Io n cha m hon. Tho I gIan fhu c va choI
fang da n. Ðe ba f da u co finh dô c Ia p, fhich fu do, bIô f dI, bIô f no I,
muôn fa ch me dô không bI cam doa n. KhI do , nguo I me Ia I hay
Ð.S. IÐ VAN TRI 6
khe p con va o ky Iua f, so faI na n xa y ra. Mau fhua n na y nôu không
khe o gIa I quyôf cu ng co fhô Ia m cho fre maf ngu .
- Tûâ 3 àïën 6 tuöíi: CIac ngu cu a be nga n hon fruo c. Ðe da kIô m soa f
duo c vIô c fIô u fIô n. Hô fha n kInh frung uong va ngoa I bIôn da bIô f
ho a. Tre co nhIô u bIô n dô ng vô ma f va n dô ng, fri khôn, finh fình,
quan hô xa hô I. Ðe không chI nghI vô mình |duy ky ) nhu fruo c ma
ba f da u nghI ca vô nguo I kha c va ba f chuo c bô me .
- Tûâ 7 àïë n 12 tuöí i: Tre Io n cha m, pha f frIô n fri fhông mInh, fu Ia p
nhung fam fha n chua ô n dInh.
- Tûâ 12 àïë n 15 tuöí i: Tre Io n nhanh, bIôf yôu ghe f, fu Ia p, fu duy.
Tinh fu do va fra ch nhIô m pha f frIô n. Tre hay fhô n fhu c, phan fa n
va co nhu ng nhIô u Ioa n fam Iy , fuy không a nh huo ng nhIô u dô n
gIac ngu nhu khI co n nho .
Song song vo I su fhay dô I fhô cha f, fam fha n - va n dô ng cu ng pha f
frIô n, da c bIô f Ia frong fho I gIan fu fha ng fhu nha f dô n fha ng fhu 3.
O na o fre so sInh nô p nhan co n if, chuyô n ho a na o cha m vì mo I
chuyô n fu chô dô yô m khi |frong bu ng me ) sang hIô u khi |ra do I),
frong khI men chuyô n ho a chua pha f frIô n. Ðôn ca nh do , fre dô bI
ca c bô nh nhIô m khua n va nhIô m fru ng fha n kInh vì fha nh ma ch
va ha ng ra o ma u-na o co dô fha m cao.
Ðo hô fha n kInh co n chua hoa n fhIô n nôn fha ng fhu 3 sau khI ra
do I, fre hay bI dau bu ng |coIIc) va fha ng fhu 8 hay bI hô I chu ng
sau dau bu ng |posf coIIc), nghIa Ia fre hay ca u ga f, qua y kho c va
fhu c dôm. Khoa ng 3 fuô I fhì na o mo I pha f frIô n fuong dô I hoa n
fhIô n, gIa c ngu cu a fre mo I ba f da u ô n dInh bình fhuo ng.
Rò¡ lou n g¡û ¢ ngu
RôI Ioa n gIac ngu co fhô xa y ra o baf cu gIaI doa n na o nhung nhIô u
nha f Ia fho I ky 1-3 fuô I. Nguo I fa phan bIô f ca c Ioa I rôI Ioa n gIac
ngu :
- Thûå c töín: Co fô n fhuong fhu c fhô .
- Khöng thûå c töí n: Không co fô n fhuong.
ÐÐ TRÐ ÐM CO CIÂ C NC! NCON 7
- Thïí chêë t |somafIque): Co nguyôn nhan Ia bô nh o mô f bô pha n
na o do frong co fhô .
- Tinh thêì n |psychIque): Co nguyôn nhan fu ca m xu c, fam Iy , ca c
sfress fInh fha n kInh.
Su maf ngu cu a ca c em pha n nhIô u Ia Ioa I khöng thûå c töín vaâ tinh
thêìn.
RôI Ioa n gIac ngu không fhu c fô n bao gô m ca c fra ng fha I maf ngu ,
ngu nhIô u va rôI Ioa n nhIp fhu c - ngu .
• Mêë t nguã : Su không fho a ma n vô sô Iuo ng va /hoa c cha f
Iuo ng gIac ngu , fô n fa I frong fho I gIan da I. RôI Ioa n
gIac ngu qua 3 Ia n/fua n, ke o da I frong mô f fha ng fro Ia I
Ia ma f ngu . Ma f ngu co fhô Ia kho ngu , kho duy frì gIa c
ngu , hoa c fhu c da y qua so m. Maf ngu cu ng co fhô Ia
frIô u chu ng cu a mô f bô nh. Ca n Iuu y Ia fre hay bI ga n
cho hô I chu ng “kho ngu ”, nhung fhu c ra do Ia su kho
qua n Iy fho I gIan ngu nhIô u hon Ia ba n fhan gIa c ngu .
• Nguã nhiïì u: Tra ng fha I ngu nga y qua mu c va nhu ng
gIac ngu ke o da I sang pha fInh fa o Iu c fhu c fInh. Ngu
nhIô u co fhô do bô nh hoa c không ro nguyôn nhan.
• Röë i loaå n nhõp thûá c - nguã : ThIô u finh dô ng bô
|desynchronIsafIon) gIu a nhIp fhu c - ngu cu a ca nhan
va nhIp fhu c - ngu mong muôn cu a nhIô u nguo I, da n
dôn maf ngu hoa c ngu nhIô u. Co fhô maf ngu frong
fho I gIan chinh |Ia fho I gIan ca n ngu ) va ngu nhIô u
frong fho I gIan fhu c.
To m Ia I: Co mô f gIac ngu bình fhuo ng Ia raf quy . Muôn va y, pha I
Iuyô n fa p dô co fho I quen ngu ngon. RôI Ioa n gIac ngu se a nh
huo ng fo I su c kho e, fo I su Io n va pha f frIô n, fo I fri fhông mInh sau
na y cu a ca c em.
Ð.S. IÐ VAN TRI 8
CH!ONC 2: CIÂ C NC! NCON
Thê nu o lu g¡û ¢ ngu ngon?
Mô f gIa c ngu ngon pha I co 4 yô u fô :
- Tho I Iuo ng ngu pha I du , finh ca ngu dôm va ngu nga y.
- Co ca c gIa c ngu nga n xen Ia n.
- Ðuy frì gIa c ngu fô f.
- Co fho I gIan bIô u ngu dô ba o da m hoa c dIô u chInh gIa c ngu khI
ca n va fa o fha nh fho I quen fôf cho ngu , nghI.
Tho ¡ luo ng ngu
Tho I Iuo ng ngu Ia Iuo ng fho I gIan cu a gIac ngu co duo c frong 24
gIo . Nguo I fa phan bIô f:
- Tho I Iuo ng ngu nga n: Iuo ng fho I gIan cu a ca c gIac ngu nga n.
- Tho I Iuo ng ngu da I: Iuo ng fho I gIan cu a ca c gIac ngu da I.
- Tô ng fho I Iuo ng ngu : Iuo ng fho I gIan cu a ca gIa c ngu nga n va
da I frong 24 gIo .
Tho I Iuo ng ngu pha I du dô hô I phu c su c kho e, dô fre du fInh fa o va
fIô p fu c choI, va dô bô me yôn fam Ia m vIô c.
Va y ngu bao nhIôu Ia vu a 7 Tha f kho no I. ÐIô u na y fu y fhuô c va o
Iu a fuô I cu a fre :
1. Lûá a tuöíi dûúá i 3-4 thaá ng: Tre ngu fheo yôu ca u, vì cha u chua co
nhIp fhu c - ngu fu nhIôn, chua co kIô u ngu fu nhIôn, co n Ia n Iô n
nga y va dôm |ngu da I ban nga y, fhu c da I ban dôm), không chIu
a nh huo ng cu a ca c fIông dô ng môI fruo ng.
• Nhûä ng ngaâ y àêì u sú sinh: Tre ngu 16-17, fha m chi 20
gIo /nga y nhung gIac da I nhaf chI ke o da I 4-5 gIo .
ÐÐ TRÐ ÐM CO CIÂ C NC! NCON 9
• Tûâ 1 tuêì n àïë n 4 thaá ng: Tho I Iuo ng ngu gIa m xuô ng fu 15-
16,5 gIo , gIac da I nhaf frong do fang Iôn fha nh 4-9 gIo .
Tho I gIan na y no I chung fre ngu nhIô u, fha hô a m bô dI kha p noI.
Xung quanh co fhô ô n a o, fre va n không bI fhu c da y. Cha me
không Io nga I vì Iu c na y cha u ngu fheo nhu ca u ba n fhan.
• Thu c fô, co cha u 1-2 fua n fuô I Ia I fhu c kha Iau, sau do mo I
yôn fInh Ia I. Ðo Ia do hô fha n kInh cu a cha u chua pha f
frIô n.
2. Lûá a tuöí i trïn 3-4 thaá ng: Tre va n ngu nhIô u nhung chIu fa c dô ng
cu a môI fruo ng xung quanh |ha nh vI cu a bô me va nguo I fhan,
mu c dô yôn fInh, a nh sa ng, su cang fha ng cu a môI fruo ng). CIu gìn
su yôn fInh xung quanh, ha nh vI au yôm cu a bô me Iu c na y Ia raf
ca n.
Sau 6 fha ng, fre ba f da u chu y dôn xung quanh: ca I fu , chIôc xe
ma y, fa m a nh freo frôn fuo ng, dô choI ba y xung quanh chô na m.
Ca c fhu na y dôI khI Ia m fre ma f fa p frung. Ta f nhIôn cu ng co mô f
va I fruo ng ho p da c bIô f, nhIp fhu c - ngu hình fha nh so m.
3. Treã àang buá vaâ tuöíi rùng sûäa
Tre ca ng Io n, fho I Iuo ng ngu ca ng gIa m da n. NghIôn cu u fIôn ha nh
frôn hon 2.000 fre em cu a ba c sI WeIssbIufh |My ) va o nam 1980
cho fhay:
- Tuöí i caâ ng lúá n, thúâ i lûúå ng nguã caâ ng giaã m |ca sô gIo ngu dôm, ngu
nga y va fô ng fho I Iuo ng ngu ).
- 90% fre em o dô fuô I na y ngu duo I 16 gIo , frong do 10% fre ngu
fu 11 gIo fro xuông.
Kôf qua na y hoa n foa n fru ng ho p vo I ca c nghIôn cu u fruo c do cu a
Anh |1910), cu a Nha f |1925), cu a My o MInnesofa |1927) va o
CaIIfornIa |1941). ÐIô u na y chu ng fo , ba f cha p su kha c bIô f vô van
ho a, dan fô c, IôI sông, xa hô I..., su fhay dô I fho I Iuo ng ngu cu a fre
em fa I ca c nuo c dô u gIô ng nhau vì duo c quy dInh bo I ca c yô u fô
sInh ho c.
Ð.S. IÐ VAN TRI 10
Kha o sa f mo I day cu a ba c sI WeIssbIufh frôn 60 em kho e ma nh,
Iu c 5 fha ng fuô I va Iu c 36 fha ng fuô I cho kô f qua :
• Treã 5 thaá ng tuöíi: KhI dôI chIôu fho I Iuo ng ngu vo I kha nang
chu y cu a fre , fa c gIa nha n fha y nhu ng fre hay choI du a,
hay mIm cuo I vo I bô me , co finh fhich u ng bình fhuo ng,
nhìn nguo I Ia mô f ca ch cham chu , dô u co fho I Iuo ng ngu
da I.
Tu y fheo fho I Iuo ng ngu , ca c cha u duo c chIa Ia m 2 nho m:
Tho I Iuo ng ngu Nho m 1 Nho m 2
Tho I gIan ngu nga y 3 gIo 30 phu f 3 gIo
Tho I gIan ngu dôm 12 gIo 9 gIo 30 phu f
Tô ng fho I Iuo ng ngu 15 gIo 30 phu f 12 gIo 30 phu f
Tho I gIan ngu cu a nho m 1 Io n hon nho m 2 Ia 3 gIo |ga n 20%) va
khoa ng chu y cu a nho m 1 cu ng da I hon. Tre co fho I Iuo ng ngu du
fhì fInh fa o, fIô p fhu hô f ca c fhông fIn xung quanh, nhu mIô ng bo f
bIô n khô kIô f ngam nhIô u nuo c. Ngoa I ra, kha nang chu y co n IIôn
quan fo I gIac ngu nga y hoa c gIac ngu nga n ban nga y. Tre ngu
nga y nhIô u hon co khoa ng chu y da I hon.
Kôf Iua n: Tho I Iuo ng ngu co a nh huo ng dôn khoa ng chu y cu a fre ,
nhung fho I Iuo ng cu a gIac ngu nga n ban nga y cu ng go p pha n raf
quan fro ng dô n su fInh fa o cu a ca c cha u.
• Treã 3 tuöí i: Tu y fheo khi chaf, fre duo c chIa Ia m 2 nho m:
- Nho m 1: Khi cha f dIu da ng, dô fhich u ng vo I ngoa I ca nh, dô ga n,
dô qua n Iy .
- Nho m 2: Khi cha f buo ng bInh, hay ca u kInh, kho fhich u ng khI
ga p kho khan, fIô p xu c fhì ru f re , kho qua n Iy .
Ðô I chIôu fô ng fho I Iuo ng ngu vo I khi chaf cu a fre fhay ca c em
nho m dô qua n Iy co fho I Iuo ng ngu Io n hon ca c em nho m kho qua n
ÐÐ TRÐ ÐM CO CIÂ C NC! NCON 11
Iy Ia 1 gIo 30 phu f, fuong duong mô f gIa c ngu nga n ban nga y,
frong khI gIa c ngu dôm co fhô coI nhu ba ng nhau. Va y gIac ngu
nga n co IIôn quan dô n khi cha f.
Tho I Iuo ng ngu nga n ban nga y không hô a nh huo ng fo I fho I Iuo ng
ngu dôm nhu fa va n fuo ng. Quan nIô m nô u ngu nga n if fhì se ngu
dôm nhIô u Ia không du ng. Trôn fhu c fô, gIac ngu qua dI không ca n
duo c dô n bu . Vì va y, ca n khuyôn khich fre ngu nga y.
Kô f Iua n: Tre co fô ng fho I Iuo ng ngu nhIô u, du , fhì dô qua n Iy . Tre
co fhôm gIac ngu nga n ban nga y se co fô ng fho I Iuo ng ngu Io n hon,
dô fhich u ng vo I xung quanh, fuoI cuo I, hoa mình va if do I ho I hon
ca c em kha c.
To m Ia I, fho I Iuo ng ngu , kô ca gIa c ngu nga n ban nga y, a nh huo ng
raf nhIô u dôn su fhông mInh nhanh nhe n va finh khi cu a fre em.
G¡uo ng ngu
CIuo ng ngu cu a gIa dình, frong do co cha u be , phu fhuô c va o nhIô u
yô u fô : phong fu c, frình dô , kInh fô va van ho a, Iô I sô ng cu a gIa
dình va cô ng dô ng. O My , dôI vo I 1/3 nguo I da fra ng, khI fre mo I ra
do I, bô me va cha u be ngu chung mô f gIuo ng. Co n o VIô f Nam fhì
haI me con ngu rIông.
Vô ma f fam Iy , nam da u do I Ia fuô I bô bô ng, con không xa me , con
va me ho a Ia m mô f. Tho I gIan na y nôn dô be ngu chung vo I me .
KhI 1-3 fuô I, be co khuynh huo ng fa ch me dô duo c fu do. Nôu me
cu khe p con va o ky Iua f fhì raf dô na y sInh mau fhua n. Tho I ky
na y co fhô dô be ngu rIông, nhung không duo c do a na f be , vì be
hay hoa ng so .
KhI fre Io n hon nu a, ca ng không nôn cho fre ngu chung vì fre se
nghe, nhìn fhay nhu ng dIô u ma con chua du hIô u. Cho con na m
rIông fôf hon, nhung nôn co mô f gIuo ng vu a vo I con, không qua fo
Ia m fre so vì frô ng va ng.
No I chung khI fre co n nho , duo I 12 fha ng, nôn cho na m chung
|không fa ch me ), vô sau nôn ngu rIông |fa ch me ). Nô u co pho ng
Ð.S. IÐ VAN TRI 12
rIông va con chIu ngu fhì ca ng fôf, nhung pha I fa p cho fre fho I
quen ngu rIông ngay fu da u.
Tu thê ngu
NhIô u ba me không fhich cho con na m sap vì so fu fhô na y không
du ng. KhI fhay con na m o fu fhô na y ho se Ia f be ngu a ra ngay.
Theo ho , o fu fhô ngu a, fre ngu ngon hon va if ca u kInh hon.
Nhung co mô f sô fre kha c Ia I fhich ngu sa p. Nô u fa Ia f ngu a ra fhì
fre se fu dô ng na m sap Ia I. Na m sa p dô I vo I chu ng Ia fho I quen.
Mô f sô fre kha c, Iu c ngu sap, Iu c ngu ngu a. Nôu Ia f fre nguo c Ia I
fhì cha u se Ia f u p vô fu fhô ban da u. Ðo Ia fhIôn huo ng cu a cha u.
Nhìn chung, fu fhô ngu Ia do fho I quen, nhung na m ngu a va n dô
fho hon, fu nhIôn hon, da da y không bI de e p, Iô ng ngu c fu do fho .
Ða sô ba me cho n ca ch na m na y cho con mình. Iau nga y, fu fhô do
se fro fha nh fho I quen.
A nh huo ng ¢u u rò ¡ lou n g¡û ¢ ngu
NhIô u nghIôn cu u o ca c Iu a fuô I fre em kha c nhau dô u công nha n
ra ng rô I Io an gIa c ngu co a nh huo ng nhIô u dô n ca c kIô u ngu ; fu
cha f fhông mInh; dô n su re n Iuyô n va ho c fa p; va dô n ca hIô u sua f
o nha fruo ng cu a ca c em.
1. Lûá a tuöí i nhoã
Tinh fình va kha nang fa p frung cu a fre chIu a nh huo ng raf nhIô u
cu a gIa c ngu :
- RôI Ioa n gIac ngu khIôn fre fro nôn maf kIôn frì, kho qua n Iy
Mô f nghIôn cu u mo I day o Ða I ho c ConnecfIcuf |My ) cho fha y, co
su IIôn quan raf cha f che gIu a Iuo ng fho I gIan ma fre o frong gIac
ngu RÐM vo I Iuo ng fho I gIan ma chu ng o fra ng fha I “fhu c - fInh”
|fre mo ma f, fro ng ma f da o ma nh, ma f fhu gIa n, không cuo I,
không chau ma y, foa n fhan Ia ng yôn ba f dô ng, nhung frong da u
fInh fa o, frông nhu mô f nguo I dang nhìn va suy nghI, không bo so f
mô f hIô n fuo ng gì xung quanh).
ÐÐ TRÐ ÐM CO CIÂ C NC! NCON 13
Rô I Ioa n gIa c ngu RÐM se khIô n fre ma f dI fho I gIan “fhu c- fInh”
va kô f qua Ia co khi cha f dau bu ng, kho qua n Iy . Ha nh vI cau co
cu a cha u co fhô do su maf fhang ba ng ca c hoo c môn nô I fa I |nhu
progesferon, corfIsoI) gay ra. Su maf can ba ng do cu ng Ia m khoa ng
chu y cu a fre nga n Ia I, finh khi baf fhuo ng.
Mô f nghIôn cu u o fre 2-3 fha ng cho fha y fre ca ng ma f kIôn frì va
ca ng ba f fhuo ng fhì ho c ha nh ca ng ke m. Tre co khi cha f dau bu ng,
kho qua n Iy fhuo ng co fho I Iuo ng ngu nga n, finh khi baf fhuo ng,
kha nang chu y gIa m, ho c hay buô n ngu . Chu ng dô ma f ngu , mô f
mo I, va sau na y se fro fha nh fre qua hIô u dô ng.
- Tho I Iuo ng ngu nga n không du khIôn fre không chu y duo c
Tre co fho I Iuo ng ngu nga n da I fhì khoa ng chu y da I. Chu ng fhu c
nhIô u frong fra ng fha I fhu c- fInh va do do ho c nhanh hon. Tre
không co gIac ngu nga n fôf fhì finh fình cau co hon, va ho c không
fôf ba ng.
2. Lûá a tuöí i tiïì n hoå c àûúâ ng
Ðô I vo I fre o fuô I fIô n ho c duo ng, gIa c ngu nga n Ia ra f quan fro ng.
Trong fhu c nghIô m, nhu ng fre co gIac ngu nga n fôf fhuo ng da p
u ng fôf. Tinh da p u ng Ia dIô u duy nhaf quan fro ng cho ho c fa p co
kô f qua . Tre fhIô u gIa c ngu nga n fhuo ng da p u ng ke m, ho c ke m.
NghIôn cu u cu a chu ng fôI cho fhay nhIô u fre khI co n 5 fha ng fuô I
ra f ngoan ngoa n, nhung dô n 3 fuô I Ia I fro nôn ca u ba n, buo ng
bInh. Nguyôn nhan chu yô u Ia do ca c fre na y fhIô u gIa c ngu nga n.
Trong khI do , nhu ng fre co fô chaf nguo c Ia I fhuo ng co kIô u ngu
da I.
To m Ia I, fu 5 fha ng dôn 3 fuô I, cha me ca n chu y fa p cho con co
kIô u ngu da I, fang fhôm nhIô u gIac ngu nga n ban nga y. Nhu va y,
khI ho c fre se dô fIô p fhu hon.
3. Lûá a tuöí i ài hoå c
Trong cuô n sa ch ba f hu “NghIôn cu u dI fruyô n ca c fhIôn fa I” cu a
mình, fIô n sI IIvIs M. Terman da frình ba y mô f phuong pha p fhu
fri fhông mInh do chinh ông fìm ra va o nam 1925.
Ð.S. IÐ VAN TRI 14
KhI so sa nh 600 fre co chI sô IQ > 140 va 2.700 fre kha c vo I IQ <
140 ông nha n fhay fre fhIôn fa I co gIac ngu da I hon. Mô f kha o sa f
kha c cu a ông fIô n ha nh frôn 5.500 em nguo I Nha f va o 2 nam sau
cu ng cho kôf qua fuong fu . Tuy nhIôn, mô f sô nghIôn cu u kha c va o
da u nhu ng nam 30 Ia I không u ng hô kô f qua na y.
Sau na y, nhu ng nghIôn cu u rIông bIô f vô gIac ngu cu a Terman
cu ng cho fhay fhông mInh dI dôI vo I gIac ngu . Nam 1983, pho ng
fhi nghIô m gIa c ngu o Canada da kha ng dInh nghIôn cu u cu a
Terman Ia du ng: Tre em co chI sô IQ Io n fhì fô ng fho I Iuo ng ngu
cu a chu ng da I. Ca c nghIôn cu u cu a Canada va My dô u fhông nhaf
ra ng fre fhông mInh co fho I gIan ngu da I hon ca c fre cu ng Iu a fuô I,
frung bình 30-40 phu f/dôm.
Mo I day, mô f nghIôn cu u kha c cu a Ða I ho c IousvIIIe vô gIac ngu
dô I vo I fre sInh dôI cho fha y fre co kIô u ngu da I co dIô m sô cao hon
vô fa p do c, fu vu ng, do c hIô u... so vo I fre co kIô u ngu nga n.
To m Ia I, gIa c ngu dô I vo I fre em Ia ra f quan fro ng. Ca c nghIôn cu u
dô u chu ng mInh co su IIôn quan cha f che gIu a gIac ngu va kha
nang ho c fa p. Ðô con fhu c qua khuya, cho con bo ngu dô dI choI,
du chI 30 phu f, Ia ra f faI ha I. Con se bI ma f ngu ma n finh, fha m
chi ma f ca gIa c ngu nga n, a nh huo ng nhIô u dô n ho c fa p.
ÐÐ TRÐ ÐM CO CIÂ C NC! NCON 15
CH!ONC 3: RO I IOA N CIÂ C NC!
T¡nh tru ng quu t¡nh tu o
O fre 4 fha ng fuô I fro Iôn, vIô c pha I chông do vo I gIac ngu khI fhu c
khuya choI du a co fhô gay rôI Ioa n gIac ngu . Ðo co fhô pha I dôI pho
vo I fình fra ng fang ca c cha f sInh ho a bôn frong nôn fre sInh ra
qua fInh fa o, hay fhu c gIac. Ca c kIô u maf ngu |maf ngu foa n pha n,
maf ngu do IIch ngu không du ng, do fhIôu gIac ngu ngon hay do
gIac ngu gIa n doa n) gay ra nhIô u kIô u maf fhang ba ng ca c chaf
sInh ho a bôn frong. Tình fra ng qua fInh fa o cu a fre co nhu ng mu c
dô sau:
- Tang hoa f dô ng sInh Iy .
- Thu c gIa c Iuôn do fha n kInh.
- Thao fhu c qua mu c.
- Tang pha n u ng do ca m xu c.
- Tang nha y ca m gIa c quan.
KhI su rô I Ioa n gIa c ngu o fre da dô n mu c “qua fInh fa o” fhì ra f Iau
mo I bình phu c, dô Ia I ha u qua na ng nô cho ca c fuô I sau, nhaf Ia vo I
fre fu 4 dô n 12 fha ng fuô I. Nô u fình fra ng na y ke o da I, fre co fhô
bI maf ngu ma n finh ma cha me không bIôf.
RôI Ioa n gIac ngu co n a nh huo ng dôn finh fình va nang suaf ho c
fa p cu a fre ngay ca khI fình fra ng na y da cha m du f. Theo mô f
nghIôn cu u, co fo I 13% fre em fhuô c Iu a fuô I Iôn 10 pha I ngu nga y
nhIô u va hoI fra m ca m do rôI Ioa n gIac ngu . Chu ng pha I fra n fro c
frung bình 45 phu f mo I ngu duo c va hay fhu c da y frong dôm.
Rô I Ioa n gIa c ngu co IIôn quan dô n ca c rô I Ioa n vô fri fuô va ngôn
ngu , da c bIô f Ia ca c rô I Ioa n fam Iy . Trong ca c rô I Ioa n fam Iy , pha I
kô dôn rôI Ioa n vô y fhu c, vô su chu y va vô khi sa c.
Ð.S. IÐ VAN TRI 16
- RôI Ioa n y fhu c va fInh fhu c: Tre se quan fam dôn chu ky ngu -
fhu c, sô Iuo ng, chaf Iuo ng va kIô u ngu - fhu c, quan fam dôn ca c rôI
Ioa n kho ngu .
- RôI Ioa n chu y : Tre Io da ng, fhIôu fa p frung, khoa ng chu y he p.
- Rô I Ioa n khi sa c: Tre co ca c bIô u hIô n nhu Io au, fra m ca m, dô bI
kich fhich.
To m Ia I, do bI rôI Ioa n gIac ngu , fam Iy cu a fre se fhay dô I, hay ca u
ba n, dô bI kich fhich, fha m chi fra m ca m. Vì va y, bô me raf dô
hIô u nha m vô bô nh cu a con.
Cêìn phaãi chûäa ngay
Tre Iu c 3 fha ng fuô I co fhô bI rôI Ioa n gIac ngu . Ðang kho e ma nh,
ngu dô u, bô ng nhIôn be không ngu duo c va kho c suôf dôm. Ngay
ca ban nga y, be cu ng Ia he f. Nguo I me fuo ng con fhu c da y vì do I
nôn cho bu , nhung bu xong be Ia I kho c. Co nhu ng fre không kho c
nhung Ia I fhich choI khuya vo I bô me .
Ðô fra nh fình fra ng na y, ca n Ia p cho be mô f fho I gIan bIô u ngu
nga n da y du va o ban nga y dô khI duo c da f va o nôI Ia ngu ngay.
Ða c bIô f, nôu fra nh duo c cho be nhu ng kich fhich qua mu c va o ban
nga y fhì fình fra ng fhu c dôm cu ng nhu finh ca u kInh, dô bI kich
fhich se hôf.
Không nôn dô be choI vo I bô me qua Iau vì fre bI kich fhich bo I dô
da I fho I gIan nhIô u hon Ia bo I cuo ng dô . Ca ng duo c nghI nhIô u, be
ca ng dô ngu va gIa c ngu ca ng ôm a I.
Thu ¢ dêm o tre 4-8 thu ng tuò¡
Trong nhu ng fre ma c chu ng fhu c dôm fhuô c Iu a fuô I na y, chu ng
fôI fa m chIa fha nh 2 nho m:
- Nhoá m 1: Nho m na y chIô m khoa ng 20% sô fre , chu yô u Ia 4-5
fha ng fuô I, fhu c dôm do dau bu ng |coIIc). Chu ng không nhu ng
fhu c dôm fhuo ng xuyôn ma fô ng fho I Iuo ng ngu cu ng if. Ca c cha u
fraI hay gIa y da p ba f fhuo ng va o ban dôm hon ca c cha u ga I. Nô u
ÐÐ TRÐ ÐM CO CIÂ C NC! NCON 17
fruo c do , ca c cha u duo c dIô u frI chu ng dau bu ng ba ng du Ioa I
fhuô c hu u hIô u fhì dô n gIaI doa n na y, chu ng va n hay fhu c dôm.
Nhu ng fre na y fhuo ng qua fInh fa o, finh khi baf fhuo ng, hay fhu c
gIa c ban dôm, kho c IIôn fu c, da c bIô f Ia Iu c cha p fô I va da u hôm do
dau bu ng |coIIc). VIô c cham so c qua nhIô u dô n gIa c ngu dôm va
gIac ngu nga y cu ng không fhô gIu p fre hô f fhu c dôm.
Tuy va n dô không nghIôm fro ng nhung nô u fre fhu c dôm nhIô u va
IIôn fu c, su c kho e vô sau se bI a nh huo ng.
- Nhoá m 2: Nho m na y chIôm khoa ng 10% sô fre , hay fhu c dôm do
nga y nhIô u va fho ba ng mIô ng khI ngu .
Pha n Io n sô fre na y kho fho do co bô nh dI u ng. Ðo fre không dau
bu ng, không kho c fhe f khI fhu c da y nôn da sô cha me không coI
day Ia van dô nghIôm fro ng. Kôf qua Ia chu ng nga y ca ng nga y fo,
gIa c ngu nga n hon ca c fre kha c.
Lõch biïí u nguã khöng àuá ng
VIô c dI ngu qua muô n hay fhu c da y qua so m cu ng Ia nhu ng
nguyôn nhan gay ra chu ng fhu c dôm o fre . Co cha u pha I duo c dô
da nh, du dua 2-3 gIo IIô n mo I fhIôp dI, rô I sau do Ia I fhu c da y.
Nhu ng fre na y fhuo ng fhu c gIa c 3-4 Ia n frong dôm, fha m chi co
dôm 10 Ia n. Tình fra ng na y nô u ke o da I se Ia m fang fho I ky fIô m
a n dI va o gIa c ngu dô I vo I fre , Ia m cha u fInh gIa c Iuôn, rô I Ioa n
gIa c ngu , dô fhu c da y ban dôm, dô bI kich fhich hoa c fro fha nh fre
qua hIô u dô ng.
ÐIô u hIô n fhuo ng fhay o ca c fre na y Ia hay gIa y gIu a khI ngu .
Nhu ng fre kho e ma nh va n hay gIa y da p khI ngu nhung không
nhIô u va chI frong fho I gIan nga n. Co n nhu ng fre fhu c dôm do IIch
bIô u ngu không du ng fhuo ng gIa y da p Iau ca 4 chI do qua mô f vì
không duo c nghI du . VIô c co quan va n dô ng Iuôn hoa f dô ng o fô c
dô cao khI fhu c cu ng nhu khI ngu nhu va y Ia da u hIô u gIa c ngu bI
rô I Ioa n.


Ð.S. IÐ VAN TRI 18
Caá c nguyïn nhên gêy röëi loaå n giêëc ngu
- IIch ngu baf fhuo ng |ngu muô n, fhu c da y muô n, ngu frua saI
gIo ...)
- Tho I Iuo ng ngu qua nga n| fô ng fho I Iuo ng ngu không du ).
- CIac ngu bI gIa n doa n |hay fhu c da y)
- ThIôu gIac ngu nga y |không ngu nga y hay ngu nga y qua if fho I
gIan).
- Tho I gIan chua n bI ngu ke o da I |Iau ngu ).
- CIa y gIu a qua nhIô u frong khI ngu |ngoe o da u, Ia f nguo I nhIô u
Ia n).
Nhûäng lêìm tûúãng vïì nguyïn nhên thûá c àïm
HIô n fuo ng fhu c dôm o fre em không pha I do an qua nhIô u duo ng,
ha duo ng huyô f ban dôm, fhIô u ke m hay nhIô u gIun |da c bIô f Ia
gIun kIm).
Thu c dôm cu ng không pha I do mo c rang, ma c du van dô mo c rang
cu a fre em nuo c fa dang ca n duo c nghIôn cu u fhôm. Iau nay,
nhIô u nguo I va n nghI co su IIôn quan gIu a chuyô n mo c rang vo I
chu ng fhu c dôm o fre . Ða u fhô ky XX, o Anh co dô n 5% fre em chô f
vì nhu ng van dô IIôn quan dôn rang. Tuy nhIôn, ga n day, ca c nha
khoa ho c Pha n Ian da fIôn ha nh nghIôn cu u vô van dô mo c rang
frôn 230 fre em |fu 4 dô n 30 fha ng fuô I) va nha n fha y, dau rang,
mo c rang không gay sô f, ba ch ca u không cao, không vIôm. Quan
fro ng hon Ia dau rang không pha I nguyôn nhan gay fhu c dôm. Ho
kha ng dInh ra ng fình fra ng fhu c dôm o fre ra f co fhô do fhIô u gIa c
ngu nga y, bI kich fhich qua mu c hoa c IIch bIô u ngu không bình
fhuo ng, chu không pha I do mo c rang. Tuy nhIôn, cha me cu ng ca n
ba o vô rang cho fre .
Su dau do n fang Iôn frong dôm cu ng không Ia m cho fre fhu c dôm.
Mô f nghIôn cu u frôn ga n 2.200 em fu 6 dô n19 fha ng fuô I cho fha y,
16% cha u bI dau o chan, du I, gô I, va fhuo ng dau va o chIô u hoa c
fô I. Nhung so vo I nhu ng fre không dau, nhu ng cha u na y không co
ÐÐ TRÐ ÐM CO CIÂ C NC! NCON 19
gì kha c bIô f vô fhu c dôm. No I ca ch kha c, dau không IIôn quan dô n
fho I gIan pha f frIô n cu a du a fre . VIô c xoa bo p, da p no ng… vô dôm
co fhô Ia m dau fhôm cho ca c cha u chu không gIa m duo c ca I dau do
fhu c fô n gay ra.
Thu ¢ dêm o tre tu 1 dê n 5 tuò¡
Theo mô f nghIôn cu u, co 20 % fre fu 1 dô n 2 fuô I fhu c da y frôn 5
Ia n/fua n, frong khI dô I vo I fre frôn 3 fuô I, co 26% fre fhu c da y if
nhaf 3 Ia n/fua n. Muôn fre ngu Ia I dô da ng, pha I co ky fhua f. Ðô
me pha I gIu p con ngu Ia I fhì ca c con mo I dô ngu .
Ca c nha khoa ho c cu ng fIôn ha nh nghIôn cu u nhu ng fre em 1- 2
fuô I hay fhu c dôm vì chan fhuong nhu ga y xuong, ra ch da, ca n
duo c cham so c y fô hon Ia ngu . Kô f qua Ia chI 17% sô fre co cha n
fhuong Ia ngu fô f, co n 40% sô fre bI fhu c dôm.
Ðan dôm, da sô ca c cha u fu 1 dô n 5 fuô I ca n fo I 30 phu f |sau khI
fa f hôf de n) mo I ngu duo c. Chu ng fhu c da y mô f Ia n frong fua n, chI
mô f sô if Ia fhu c mô I dôm mô f Ia n. Nôu kIô u ngu cu a con ba n |o
Iu a fuô I na y) Ia hoa n foa n kha c fhì kha nang con ba n co rôI Ioa n
gIa c ngu Ia 20%. Va nô u dIô u do du ng, fhì Iy do co fhô Ia ngu nga y
qua nhIô u. Co khoa ng 5% -10% fre em o khoa ng 4-14 fuô I ma c
pha I fình fra ng na y.
CIa c ngu không pha I Ia qua frình fu dIô u hoa nhu co fhô fu dIô u
hoa nhIô f dô . CIa c ngu gIô ng nhu vIô c nuôI con. Co nhIô u ca ch
nuôI con, nhung fre chI ca n mô f ca ch na o do gIu p co nhIô u caIo dô
cho ng Io n. Chô dô an na o không cung ca p du dInh duo ng hoa c gay
ma f can ba ng dInh duo ng fhì chô dô an do không fô f, co a nh huo ng
xau dôn su c Io n va pha f frIô n cu a fre em. ÐIô u na y cu ng du ng vo I
ca c kIô u ngu không ngon gIac.
Tre Io n hay fre nho khI buô n ngu dô u không dIô n fa duo c Ia chu ng
ca m fha y nhu fhô na o7 Nhung fa co fhô bIô f duo c qua da c dIô m
ha nh vI cu a chu ng |IInh hoa f, nha y be n, nang dô ng, fInh fa o, Iô
mô , cha m cha p) dô nha n bIô f va co su cham so c ho p Iy .
Ð.S. IÐ VAN TRI 20
CH!ONC 4:
TRÐ HAY KHO C A NH H!O NC ÐÐ N CIÂ C NC!
NH! THÐ NA O
Tre huy kho ¢
Tre 3 fha ng fuô I fhuo ng hay kho c do dau bu ng, co fre kho c if, co
fre kho c nhIô u. Nôu không duo c dIô u frI, dôn 4- 8 fha ng fuô I, be
va n se qua y kho c, ca u kInh. Nô u da kIô m fra fha y nguyôn nhan
fre kho c không pha I Ia fa uo f, do I, nôn fro , Ia nh hay no ng, fu fhô
na m không fhua n Io I... fhì pha I nghI ngay dôn hô I chu ng dau bu ng
|coIIc). Ðo Ia mô f kIô u dau bu ng không do fIôu hoa ma do fho I
quen xau, kho ngu , hoa c do bô me qua n Iy saI gIo ngu cu a con. Co
dô n 20% fre 3-4 fha ng fuô I bI hô I chu ng na y.
Nôu da Ioa I fru ca c nguyôn nhan fhu c fhô nhu bô nh duo ng ruô f,
da da y, bô nh dI u ng, fhIô u cha y do su Io au va kIông khem qua
mu c cu a me sau khI sInh..., fre duo c coI Ia ma c hô I chu ng coIIc nô u
co mô f frong nhu ng frIô u chu ng duo I day:
- Kôu kho c om so m fu 2 fua n fuô I cho dôn 6 fua n fuô I ma không
gIa m.
- Kôu kho c frôn 3 gIo /nga y. Tình fra ng na y xa y ra frôn 3
nga y/fua n, ke o da I frôn 3 fua n.
- Tho I dIô m xa y ra con kho c fu 5 gIo chIô u dôn 8 gIo fôI va kôf fhu c
va o gIu a dôm.
- Kôu kho c na ng Iôn va o Iu c 3- 4 fha ng fuô I.
Tre kôu kho c co fhô Ia do kho fho khI ngu , ca c kIô u ngu không
dô ng bô , do ca c chaf hoo c môn |nhu prosfagIandIn, progesferon)
ba f da u fang. Pha n Io n fruo ng ho p dau bu ng dôm o fre dô u IIôn
quan dô n ca c yô u fô sInh Iy na y va IIôn quan dôn ca khi chaf cu a
chu ng.
ÐÐ TRÐ ÐM CO CIÂ C NC! NCON 21
Mô f va I nghIôn cu u cho ra ng nguyôn nhan cu a hô I chu ng dau bu ng
na y Ia do cha me hu f fhuôc, nhung fhu c fô không pha I nhu va y.
Ðay Ia mô f Ioa I dau bu ng vô nguyôn co , fhuo ng hay xa y ra o fre
dang bu me fhuô c fa ng Io p frung Iuu frong xa hô I.
Nhu ng nghIôn cu u ga n day dô u fhô ng nha f ra ng, vIô c fre dau
bu ng, kho c dôm Ia do fho I quen ngu không fô f cu a cha u gay ra.
Tho I quen na y duo c hình fha nh do hô fhô ng fha n kInh fuy - na o
chua hoa n fhIô n.
Ðô dIô u frI cho fre , cha me không ca n du ng fhuô c ma pha I kIôn frì
va fô nhI. Pha I fo ra au yô m cha u, không qua f ma ng, ga f go ng.
Ha y du dua hoa c ru cha u, fìm ca ch dô da nh cho cha u ngu . ÐIô u
quan fro ng nhaf Ia pha I fa p cho cha u ngu du ng phuong pha p.
Cha u duo c ngu ngon se fhôI kho c.
Hû u quu ¢u u ¢hu ng huy kho ¢
Nôu cha me không so m bIôf nguyôn nhan gay maf ngu cu a con va
không fìm ra bIô n pha p kha c phu c phu ho p, du a fre vô sau dô co
khi chaf baf fhuo ng, kho finh. Tre se ngu if dI va hay fhu c dôm.
Ðo Ia hô I chu ng fre sau dau bu ng.
Theo ba c sI AIexander Thomas, fre em co 4 da c dIô m khi chaf sau:
- Tinh bu c bô I.
- Tinh cang fha ng.
- Tinh da p u ng.
- Tinh dô fIô p ca n hoa c ru f re
Ngoa I 4 da c dIô m frôn, Thomas co n nha n fhay ca c da c dIô m phu :
- Tinh kIôn frì
- Tinh hoa f dô ng
- Tinh Io da ng
- Nguo ng nha y ca m: Nha y ca m vo I a nh sa ng va fIô ng dô ng fhay
dô I.
Ð.S. IÐ VAN TRI 22
Nhu ng fre hay dau bu ng vô sau fhuo ng ca u kInh, cang fha ng, da p
u ng cha m va ru f re khI fIôp xu c. Tre không dau bu ng fhuo ng co
khi chaf nguo c Ia I. O fre dau bu ng, hoa f dô ng cu a ca c chu c nang co
fhô dô ba f fhuo ng, bô me kho qua n Iy va dIô u khIô n con. Thomas
go I nho m na y Ia nho m kho qua n Iy va nho m kIa Ia nho m dô qua n
Iy .
Nhu ng be 4-8 fha ng fuô I hay kho finh do hô I chu ng dau bu ng
fhuô c Ioa I khi chaf kho qua n Iy . Truo c day, nhu ng fre na y fhuo ng
duo c dIô u frI ba ng dIcycIomIne hydrochIorIde. Tuy nhIôn, ngay ca
khI fre không co n hoa c da gIa m kôu kho c fhì khi cha f kho qua n Iy
va n fô n fa I. Thu c fra ng na y khIôn nhIô u nguo I da f cau ho I: IIô u co
yôu fô ba m sInh frong van dô na y không7
Yô u fô ba m sInh Ia nhu ng yôu fô khI sInh ra da co nhu ma u da,
su f môI, ho ha m ô ch... do nguo I me du ng fhuôc khI mang fhaI. Ca c
nghIôn cu u frôn fre sInh dôI cho fha y ca c yô u fô na y co a nh huo ng
pha n na o dô n finh ca ch cu a be nhu finh dô bI kich fhich, finh xa
hô I hoa , finh ca m xu c. No cu ng a nh huo ng dôn ca c kIô u ngu cu a
fre .
Mô f yô u fô ba m sInh mo I duo c pha f hIô n ga n day Ia nô ng dô
progesferon frong huyôf fuong. Ðo Ia mô f hoo c môn do rau fhaI
fIô f ra, co finh cha f u c chô hô fha n kInh, an fha n, Ia m dIu su cang
fha ng cu a co fhô . Ðôn nga y fhu 5 sau khI be ra do I, nô ng dô hoo c
môn na y fha p da n va hô f ha n, fhay va o do Ia progesferon do chinh
fuyô n fhuo ng fha n cu a be fIôf ra. Co gIa fhIôf cho ra ng, raf co fhô
su fhIô u hu f progesferon va o Iu c gIao fho I na y Ia nguyôn nhan cu a
hô I chu ng coIIc.
KhI nghIôn cu u chu ng dau bu ng o fre em chau PhI, noI do I ke m va
nghe o khô nha f fhô gIo I, ca c nha khoa ho c nha n fhay nhu ng em
co n sô ng duo c sau dau bu ng fhuo ng if bI dô f fu , if rô I Ioa n fho khI
ngu . Nguyôn nhan co fhô Ia do fruong Iu c co fang khI dau bu ng va
nhIô u gIa c ngu cho p ma f. Nhu va y, o nhu ng fre na y co su ba o vô
sInh ho c ba ng ca ch fhich u ng. Tuy nhIôn dô I vo I fre em phuong
ÐÐ TRÐ ÐM CO CIÂ C NC! NCON 23
Tay fhuô c fa ng Io p frung Iuu, sau fho I gIan bI dau bu ng, chu ng
fhuo ng bI rôI Ioa n gIac ngu va hay ca u kInh.
To m Ia I, nô u khI 3 fha ng fuô I, fre bI dau bu ng ma không duo c
chu a frI fhì sau 6 fha ng, no ra f dô fro fha nh du a fre ca u kInh.
Xu ly “hò ¡ ¢hu ng tre kho ¢”
ÐI nhIôn, nguyôn nhan khIô n fre kho c nhIô u frong nhu ng fha ng
da u co fhô không pha I do dau bu ng fIôu hoa ma Ia do maf can
ba ng sInh ho c khI mo I ra do I. Tuy nhIôn, nô u cu dô kho c ma I, fre
se raf mô f va sInh ra ca u kInh vô sau, a nh huo ng fo I ho c fa p va
pha f frIô n, a nh huo ng fo I su yôn fam va can ba ng cu a bô me va
nhu ng nguo I frong gIa dình. Ðô kha c phu c, ca n fìm ca ch chông Ia I
“hô I chu ng kho c”. Nguyôn nhan chu yôu cu a fình fra ng kho c nhIô u
o fre duo I ba fha ng fuô I Ia do ngu không du ng gIo . Nôu ba n fheo
do I duo c fho I gIan ngu cu a con, con ba n se ngu ngon. Ðô I vo I
nhu ng fre bình fhuo ng, dIô u na y fuong dô I dô ; nhung dô I vo I fre
sau dau bu ng |4-8 fha ng fuô I) fhì cha me pha I hôf su c cô ga ng. Tre
pha I duo c ngu , nghI fôf. Co nhu va y khi chaf cu a fre mo I duo c fôf
va ba n mo I duo c huo ng su yôn Ia ng. Nôu không, gIac ngu cu a cha u
se fhaf fhuo ng, cha u se quay kho c, do I ho I, gIa y gIu a, khIôn bô me
vaf va va Io Ia ng hon.
Nguyôn nhan gay ra hô I chu ng sau dau bu ng cu a fre không pha I
Ia do rôI Ioa n sInh ho c, maf dIô u hoa fhu c-ngu nguyôn pha f ma Ia
do fình fra ng ngu không du , không sau khI fre vu a hôf fuô I dau
bu ng |4 fha ng fuô I). Chinh nhu ng con dau bu ng da Ia m fre fhIôu
ngu . Vô phia bô me , mô f pha n do qua mô f mo I, cha n na n, Io Ia ng
sau 3 fha ng cham fre kho c, mô f pha n do không hIô u duo c day Ia
fho I ky qua dô fu gIaI doa n kho c do dau bu ng |hô I chu ng coIIc) nôn
da nuông chIô u, Io Ia ng qua mu c cho con |cha ng ha n nhu cho an
dôm), Ia m cho con ca ng maf ngu .
Chông Ia I hô I chu ng fre kho c chinh Ia da y cho fre , nhaf Ia fre sau
dau bu ng, co kIô u ngu fôf, ngu nhanh, va duy frì duo c gIac ngu .
Ðay Ia phuong pha p chu a bô nh hu u hIô u ma nguo I me do ng vaI
Ð.S. IÐ VAN TRI 24
fro raf quan fro ng |cha ng ha n nguo I me co fhô cho fre bu nu m vu
gIa dô do pha I cho bu dôm). Theo fIô n sI Ogden |mô f nha fam Iy
fre em) vaI fro cu a nguo I me frong va n dô na y ra f Io n vì va o fho I
dIô m na y, du a con raf fhich su co ma f cu a me .
Nôn nho ra ng fre kho c không chI do dau bu ng ma co n co fhô vì qua
mô f hay dau do n. O nhu ng nuo c chua pha f frIô n, con ca I duo c cha
me dIu dI Ia m nuong ra y, du môI fruo ng if kich fhich nhung fre
dôI khI va n kho c do qua mô f hoa c qua do I. Vì va y, vIô c fra nh fình
fra ng na y cu ng go p pha n fa o cho fre fho I quen ngu fôf.
ÐÐ TRÐ ÐM CO CIÂ C NC! NCON 25
CHA MÐ CHAM SO C CIÂ C NC! CON CA I

CH!ONC 5: TRÐ T! THA NC ÐÂ ! ÐÐ N THA NC TH! 4
Tuû n dû u
Ngay khI sInh xong, vô nha , ba n ca n cham so c, du ng Io Ia gIo gIa c
cho cha u bu . Nôn chu y fhay fa , cham so c cha u, nhaf Ia pha I dô
cho cha u ngu da y khI cha u ca n. Tre Iu c na y bu ra f if, hoI fu f can.
Ðo Ia Ie duong nhIôn, du ng cho ra ng cha u qua dIu da ng hay yô u
duôI.
Iu c na y, fre chua co nhIp nga y dôm hay dô ng hô sInh ho c. Trong
fua n da u, fre ngu nhIô u, 15-18 gIo /nga y, nhung fhuo ng ngu fu ng
gIa c nga n 2-4 gIo . CIac ngu cu a fre không fheo nhIp nga y dôm. Vì
fhô , ba n nôn franh fhu nghI ngoI dô phu c hô I su c khoe . Ha y fha o
dIô n fhoa I ra khI cham so c cha u, khI ba n ngu vo I cha u, khI co
chô ng o bôn, va ha y dô sa n mô f chaI su a bôn ca nh |hoa c chaI nuo c)
pho ng khI cha u fhu c da y ma ba n pha I cho bu .
Tu 2- 4 tuû n tuò¡
Trong fho I gIan na y, hoa f dô ng cu a fre kho bIô f fruo c duo c. Ða n
pha I chua n bI cho bu , fhay fa , ha f ru... ba f cu Iu c na o vì fre chua
co kô hoa ch, ca c yôu ca u dô u không co gIo gIac. Cho cha u ngu Ia
fa o dIô u kIô n yôn fInh dô cha u ngu say. Pha n Io n fre không ngu
mô f gIa c da I ban dôm.
Mô f va I nghIôn cu u vô fre con o Iu a fuô I na y cho bIô f, fre chI co
mô f gIa c ngu don, da I nha f khoa ng 3- 4 gIo , va ngu ba f cu khI na o.
Tre dau bu ng không co gIa c ngu don va da I nhu va y. Tre de non co
fhô co gIac ngu da I hon. A nh sa ng va ca c fa c dô ng Iu c na y nhu
fhay dô I ca ch vuô f ve, ca ch cho bu , dô u không a nh huo ng nhIô u
dô n kIô u ngu . Iu c na y, ba n du ng nghI pha I Ia m gì cho cha u ma
nôn vuI choI vo I cha u. Ha y bô , ru, du dua, dI Ia I.
Ð.S. IÐ VAN TRI 26
Va o fho I gIan na y, Iu c sa p ngu hay vu a ngu da y, cha u co fhô dô f
nhIôn gIa f mình, dôI khI ma f Io mo nhìn nguo c Iôn khI chuyô n fu
ngu nông sang ngu sau. Ðo Ia ha nh vI bình fhuo ng frong nhIp
fhu c-ngu . Ðo na o pha f frIô n, fre co fhô fInh fa o, dô fhu c da y ban
dôm hoa c gIa y da p, uo n Iung, nac. Cha u cu ng co fhô nuôf hoI, bI
da y bu ng, dau bu ng hoa c kho c vô co |ca c ba me dô nha m Ia cha u
kho c do do I). Cha u kho c nhIô u hon, ngu if hon fruo c, dôI khI nôn
fro vì me quôn quan fa Io f. Taf ca dô u Ia ca c ha nh vI bình fhuo ng
cu a fre so sInh.
Vì va y, ba n ca n chu y :
- Tranh fhu cho p ma f khI con ngu .
- Tha o dIô n fhoa I ra.
- ÐI ra ngoa I fhu gIa n, vô sInh ca nhan nôu ca n.
- Tìm mo I ca ch dô ru fre , không so vì fhô ma Ia m hu hay fa o fho I
xa u cho fre .
- Co fhô du ng vu gIa , nôI, vo ng, hoa c cho bu dô fre fhôI kho c.
- Nôu fhay fre ngu ngon, ba n co fhô yôn fam Ia m vIô c
Thu ng thu 2
Khoa ng 6 fua n Ia fre bIô f mIm cuo I vo I cha me , go I Ia mIm cuo I
gIao fIô p. Nô u du a fre bình fhuo ng, hIô n dIu, fhì Iu c na y su chin
muô I xa hô I cu a be fang Iôn. Su mIm cuo I Ia bIô u hIô n su pha f
frIô n nha n fhu c dôI vo I xa hô I.
CIa c ngu cu a be duo c fô chu c Ia I dô cho gIa c da I nha f roI va o buô I
fôI, fho I Iuo ng ngu cu ng va o khoa ng 4- 6 gIo |o fre dau bu ng, gIac
ngu na y co fhô nga n hon). Iu c na y, fre cu ng hIô u dô ng hon, quan
fam nhIô u hon dôn ca c dô choI dI dô ng nhu xe, ma y bay, quan co ,
ca c bIô u hIô n ca m xu c fang.
Tuy nhIôn, fre Ia I dang o dInh cao cu a su ca u ga f, fhu c fInh. Tre bI
kich fhich, Ia m ba n raf mô f. Cha u fhu c, không chIu ngu nga y,
quay kho c nga y ca ng nhIô u hon. Nhung không sao ca , do Ia do hô
ÐÐ TRÐ ÐM CO CIÂ C NC! NCON 27
fha n kInh cu a fre chua fruo ng fha nh. Na o se pha f frIô n da n, du
ma nh dô u c chô ha nh dô ng qua mu c, nhung ca n co fho I gIan.
Tre tu 3 dên 4 thu ng tuò¡
Ha nh vI cu c ky “khô fam” cu a ca c cha u o Iu a 3-4 fha ng fuô I Ia “dau
bu ng”. Ca c cha u na y Iuôn o fình fra ng cang fha ng, kho qua n Iy ,
fhu c fInh va kôu kho c suôf nga y, nôu ngu fhì gIo ngu fhaf fhuo ng
va raf nha y ca m vo I ca c kich fhich.
Tình fra ng na y fhuo ng ke o da I fu 3 dôn 5 fha ng. Ðô me fhuo ng raf
Iu ng fu ng, không hIô u fre qua y kho c do do I, mô f hay do ca u kInh
ma dô ca ch na o cu ng không nin. Ha y bình fInh, fre không sao ca ,
fô f nha f Ia ba n cu cham so c cha u nhu fhuo ng Iô . Sau day Ia mô f
va I ca ch gIa I quyô f:
- Ca c vIô c nha va vIô c gIao fIôp vo I ba n be Ia I.
- Tha o dIô n fhoa I ra.
- Cho p ma f ngay khI con ngu .
- Thuô nguo I gIu p vIô c nô I fro gIa dình khI fre qua y kho c nhIô u.
- Thu gIa n khI không vuo ng con bôn ca nh |xem fIvI, dI boI, dI cho ).
- Ia m cho cha u do kho c ba ng ca ch du dua hay cho bu vu gIa .
- Nôu co fhô fhì da f cha u frôn chan am, da f chaI nuo c am Iôn
bu ng, ca f nhu ng dô choI cha u không fhich, da f da u va cô fay cha u
qua mô f Ia n Io f mô m.
- Nôu va n da I, pha I va n raf nho .
Cu Ia m nhu va y cho dôn khI cha u ngu yôn. Ða n co fhô dIô u frI “hô I
chu ng dau bu ng” ba ng ca ch mIm cuo I vo I cha u. Thay me cuo I fo,
ma f mo rô ng, nhìn au yôm, nu ng con, cha u se bo f kho c.
Su dau bu ng cu a cha u, xIn nha c Ia I, không pha I Ia dau bu ng do
duo ng ruô f, do do I, hay dau fhu c su , ma Ia do hô fha n kInh cu a
cha u chua pha f frIô n du so vo I yôu ca u.
Trong fho I gIan na y, fre ba f da u co va I fhay dô I nhu gIu da u fha ng
duo c, mIm cuo I nhIô u hon, co fhô cuo I fo hoa c kôu fhe fhe , fhu c su
Ð.S. IÐ VAN TRI 28
Ia mô f du a be frong xa hô I. Cha u fhich choI vo I bô me nhIô u hon
na m mô f mình nôn con co fhô quôn ngu dô choI. Ma f kha c, khI
choI vo I nhIô u dô choI kich fhich, cha u fhay nhu mô f fhô gIo I mo I
da y hap da n va quôn ngu . Iu c na y, fre fhich nhìn fro I, may, cay
côI, nghe fIông cho su a, hoa c Io I ha f ru nhIp nha ng.
Cha u cu ng nha y ca m vo I cha f Iuo ng gIa c ngu . CIa c ngu nga y
fhuo ng nga n, gIa n doa n. VIô c bô dI choI không dô nhu fruo c. NhIp
sInh ho c ba f da u xua f hIô n khI ngu nga y nôn vIô c cham so c cu a
cha me pha I dô ng bô vo I ca c nhu ca u sInh ho c cu a cha u. KhI cha u
do I ngu , ha y dua cha u va o chô ma f yôn fInh, khI an cu ng va y.
Ca n phan bIô f fre kho c Ia do do I, do ca u ga f hay do mô f mo I. Ta c
gIa da fu ng kha m cho mô f sô em kho c raf du , cuo ng dô va fho I
gIan kho c da I dôn nô I me cha u fuo ng Ia cha u ôm dau. Trong khI
kho c, fre da y bu ng va nuôf hoI, Ia m bô me fuo ng su a bu không ho p
hoa c pha saI công fhu c. Ðay fhu c ra không pha I bô nh ma chI do
cha u qua mô f. Không nhu ng cha u chI kho c fo va Iau khI fhu c ma
co n kho c ca khI chuyô n fu fhu c sang ngu .
Tre mô f pha n Io n Ia do không duo c ngu nga y fô f vì co qua nhIô u
kich fhich baf fhuo ng o bôn ngoa I ma cha u pha I dôI pho . Vì va y, o
Iu a fuô I na y, muô n ngu fô f, fre pha I duo c da f o mô f noI fInh Ia ng
hoa c o mô f noI ma sau khI fhu c |khoa ng 2 gIo ), cha u co fhô cho p
ma f Ia I duo c ngay. Sau 2 gIo fhu c, cha u fha m mô f nôn dô roI va o
gIa c ngu . Nô u sau do ma cha u va n không ngu duo c fhì se bI kich
fhich nhIô u, fro nôn qua fInh fa o va kho ngu . Vì va y, ba n ha y “ca m
chIch” fho I gIan cho fre , cu fhu c 2 gIo fhì cho ngu Ia I. Ðô cha u ngu
Ia I duo c, pha I dô nhIô f dô pho ng vu a du , không qua no ng hoa c qua
Ia nh. Ðô bIô f gIa c ngu nga y cu a con khI na o Ia fô f nha f, ha y du a
frôn:
- Ha nh vI cu a cha u.
- Tho I gIan ngu frong nga y.
- Tho I gIan fhu c.
ÐÐ TRÐ ÐM CO CIÂ C NC! NCON 29
Sau khI cha u ngu duo c khoa ng 5-10 phu f, fha m chi 20 phu f fhì me
co fhô ro I con.
Tuy nhIôn, không nôn co quy dInh cu ng nha c ma nôn fuy fình
fra ng cu a cha u ma quyô f dInh, vì hô fha n kInh cu a cha u Iu c na y
chua hoa n fhIô n. Ia m nhu va y Ia fa o dIô u kIô n dô cha u pha f frIô n
kha nang fu ru ngu cu a mình. KhI cha u buô n ngu fhì me pha I
gIu p cha u ngu , không dô cha u kho c vì fình fra ng na y dô khIô n me
phan van Ia nôn va o hay không nôn va o vo I con.
Ð.S. IÐ VAN TRI 30
CH!ONC 6: TRÐ T! 4 ÐÐ N 12 THA NC T!O I
Tu 4 dên 8 thu ng tuò¡
Va o fho I gIan na y, fre chua fhay dô I nhIô u. Khoa ng 5-6 fha ng fuô I,
cha u bIôf Ia y va bIôf fu ca m Iay dô va f o ga n mô f ca ch vu ng vô . Tre
nhanh nhe n hon, fay chan ba f da u co nhu ng va n dô ng hu u y . KhI
nghe fIông go I, fre da bIôf quay Ia I.
Ðô n 7-8 fha ng, fre da bIô f bo va ngô I fha ng Iung, gIa c ngu chuyô n
da n vô dôm. Tinh xa hô I fang Ia m cho no fhich choI du a vo I bô me ,
quan fam dô n dô choI, nha f mô f dô choI rô I Ia I bo xuô ng dô nha f dô
choI kha c. Cha u raf fhich du a vo I bô me , ngu ng choI fhì cha u se
pha n u ng, ma choI nhIô u fhì bô me không co fhì gIo . Va Ia I nô u
choI nhIô u, cha u se mô f hoa c quôn ngu . Vì va y, bô me pha I dô ng bô
hoa su cham so c cu a mình vo I nhu ca u cu a con nhu nhu ca u an,
gIu am cho co fhô , nhu ca u choI va ngu .
Ha y huo ng da n cho fre ngu fheo IIch bIô u duo I day:
• Tho I dIô m fhu c da y
Mô f sô fre fhuo ng fhu c da y so m va o Iu c 5-6 gIo , sau khI duo c fhay
fa va cho bu fhì ngu Ia I. Ðay va n không pha I gIac ngu nga y ma Ia
mô f gIa c ngu dôm ke o da I.
Mô f sô fre co fhô fhu c muô n hon, nhung gIo fhu c da y cu a chu ng
ga n nhu không dô I. Ðu ba ng ca ch na o, cha me cu ng không fhô
fhay dô I gIo gIa c cu a con. Cha ng ha n nhu không fhô ba f cha u da y
muô n hon ba ng ca ch cho fre an xam na ng fruo c khI dI ngu dôm.
Cu ng không fhô da nh fhu c cha u da y dô bu khI cha u dang ngu .
Ia m nhu va y cha ng kha c gì fruo ng ho p ba n dang ngu say fhì co
nguo I da nh fhu c da y dô cho an frong khI ba n không do I.
• Tho I gIan fhu c buô I sa ng:
ÐÐ TRÐ ÐM CO CIÂ C NC! NCON 31
Tho I gIan na y da I khoa ng 2-3 gIo |2 gIo dô I vo I fre 4 fha ng, 3 gIo
dôI vo I fre 8 fha ng). Sau fho I gIan na y, ba n ha y da f fre va o nôI cho
fre ngu fIô p.
KhI fre fhu c, ba n co fhô choI, no I chuyô n vo I cha u, cho bu , xoa bo p
hoa c fa m cho cha u. Nôn nho ra ng du co bô cha u fhì cha u cu ng chI
co fhô ngu Io mo, chaf Iuo ng ngu không fôf. KhI hôf fho I gIan fhu c,
ba n nôn da f fre xuô ng nôI, du cha u kho c hay không, fhu c hay ngu .
Tre co khi cha f dô qua n Iy fhì kho c if, nhung fre kho qua n Iy fhì
kho c nhIô u hon, nha f Ia fre dau bu ng hoa c fhIô u fha ng. Nhung
ba n pha I kIôn quyôf Ia m, không duo c bIn rIn.
• CIa c ngu nga n fhu nha f
Sau 2-3 gIo fhu c no I frôn, cha u roI va o gIac ngu nga n va o gIu a buô I
sa ng. CIac ngu nga n Ia fho I ky khôI phu c su c khoe nôu fho I gIan
ngu ke o da I fu 1 gIo fro Iôn. Co cha u chI ca n 40-45 phu f Ia du ,
nhung da sô fre o Iu a fuô I na y ca n ngu 1 gIo . Tho I gIan ngu duo I
30 phu f không nôn coI Ia gIa c ngu nga n.
KhI con ba n co gIac ngu nga n, ba n nôn da f cha u xuông gIuo ng dô
cha u ngu mô f mình, co n ba n dI Ia m vIô c kha c. Ðô cha u ngu mô f
mình co 2 dIô u Io I.
- Cha u ho c fa p duo c ca ch fu ngu .
- Cha u bIô f ngu Ia I khI gIa c ngu bI gIa n doa n.
Va Ia I, fuy raf nha y ca m vo I nhu ca u ngu cu a con nhung ba n
không nôn qua chu y vô gIa c ngu na y. Tha I dô cu a ba n pha I bình
fInh nhung kIôn quyô f, kIôn frì dô con. Su kIôn frì cu a ba n se gIu p
con ho c ca ch ngu nhanh. Cha u co fhô kho c va chông Ia I, co khI
kho c dô n 1 gIo , fha m chi 2 gIo hoa c hon, nhung ba n pha I kIôn
quyô f.
• CIa c ngu nga n fhu haI
Truo c gIa c ngu nga n fhu 2, fre co khoa ng fho I gIan fhu c gIu a frua,
ke o da I khoa ng 2-3 gIo .
Ð.S. IÐ VAN TRI 32
CIa c ngu nga n na y fhuo ng ba f da u fruo c 3 gIo chIô u. Ðay Ia kIô u
ngu fô f, fhoa I ma I, ho p Iy chu không fheo quy dInh ba f buô c na o
ca . Tho I dIô m fruo c hay sau 3 gIo Ia fuy Iô I sô ng va su sa p xô p
frong gIa dình ba n, không nhaf fhIôf Ia pha I cô dInh.
Nôu con ba n kho c qua Iau hoa c kho c ke o da I fu fruo c 3 gIo dôn sau
3 gIo mo I hô f fhì da nh bo qua gIa c ngu na y va cho ngu dôm so m
|fu 5, 6, 7 gIo chIô u), mIô n Ia Iuôn chu y ba o vô gIac ngu dôm.
Nôu gIac ngu da u buô I chIô u cu a con ba n fôf, da I fhôm 1 gIo hoa c
hon fheo fhuo ng Iô , fhì sau do fre không ca n ngu fIôp va fho I gIan
fhu c fIôp fheo se ke o da I hon so vo I mo I nga y.
• Tho I gIan fhu c buô I chIô u
Ðay Ia fho I gIan fre fhu c Iau nôn nguo I me co fhô franh fhu Ia m
nhIô u vIô c nhu dI da o, dI choI, dI cho mua sa m, chua n bI cho bu a
an xam hoa c fham gIa ca c Io p ho c fha m my .
KhI duo c 4-8 fha ng fuô I, mô f sô fre co fhôm gIac ngu nga n fhu 3
va o cuô I chIô u hoa c da u fô I, nhung fhuo ng dô n 9 fha ng fuô I fhì
gIac ngu na y không co n nu a.
Nô u cha u qua mô f va o cha p fô I fhì co fhô do ngu nga n không du .
Trong fruo ng ho p na y nôn cho fre ngu dôm so m hon mo I nga y.
Nôu cha u frôn 6 fha ng fuô I, co fhô co gIac ngu nga n fhu ba. Nhung
gIa c ngu na y Ia I Ia m cho gIa c ngu dôm ba f da u muô n, hoa c Ia m rô I
Ioa n IIch ngu , gay nhu ng ha u qua nhu fhIô u ngu . Vì va y nguo I me
pha I can nha c co nôn cho fre ngu gIac na y hay không.
• Tho I gIan na m ngu
Ðay Ia fho I gIan cu a gIac ngu dôm. Nhaf fhIôf pha I buô c cha u fuan
fheo gIo ngu . KhI cha u mô f, ca n ngu , pha I chua n bI cho cha u dI
ngu du chu ng muôn hoa c không, co n ba n fhì không ba f buô c. Sau
va I Ia n chô ng dô I ba ng ca ch kho c, chu ng se quen, Iu c na y co fhô
huan Iuyô n fhôm va I fhu fu c kha c nhu ru a fay sa ch.
Ðô fra nh faI na n, quanh gIuo ng va frong fa m vo I cu a cha u, không
nôn dô dô da c nguy hIô m, co fhô roI, dô .
ÐÐ TRÐ ÐM CO CIÂ C NC! NCON 33
Ðay cu ng Ia fho I gIan cha u ho c ca ch ngu dôm, bIô f fu ngu Ia I, bIô f
ngu mô f mình frong pho ng va ng ma không nguy hIô m. Nguo I bô
pha I gIu p con Iu c na y. KhI fhay con na m xuông gIuo ng fhì du co
kho c cu ng không va o nu a. Sau khI kho c mô f Iu c, cha u se ngu yôn.
• Trong dôm
O fuô I na y, nhIô u fre cha p nha n ngu nga y va ngu dôm không ma y
kho khan. Nhu ng fre dô qua n Iy co fhô mô I dôm fhu c da y mô f Ia n,
nhung do Ia mô f dIô u bình fhuo ng. Ða n nôn cho n mô f gIo na o do
dô cho con bu va fhay fa , ca c gIo kha c không va o buô ng ngu cu a
con nu a. Nô u ba n fo ra bô I rô I fhì con ba n hay fhu c da y gIu a dôm.
Ca c ba me pha I dô ng bô hoa vIô c cho con bu va gIac ngu cu a
chu ng. Co fhô cho bu va o Iu c cha u fhu c da y, fruo c va sau gIa c ngu
nga y, hoa c fruo c va sau gIac ngu dôm. No I ca ch kha c, co fhô fhay
mo I chaI su a 4-5 Ia n frong 24 gIo .
Khoa ng 6 fha ng fuô I, mô f sô cha u co bIô u hIô n Io au, kIô u Io au xa
me , fa ch me . Ca c ba me pha I chu y dô da nh, gIu cho con bình fInh,
không so . Nôn nho fho I Iuo ng ngu nga y va ngu dôm không quan
fro ng ba ng ha nh vI du a fre .
VIô c fhu c hIô n IIch ngu na y co fhô không fhua n Io I. Mô f sô ba me
bu c mình vì bay gIo cha u không fhich dô bô me bô dI choI, vì pha I
mô I nga y 2 Ia n o nha dô cho con ngu . Nhung nôu cha me kha c
phu c duo c fhì gIa c ngu cu a con se ba o da m, không bI rô I Ioa n. Nô u
cha me không chIu fhay dô I Iô I sô ng fhì con pha I fra gIa , finh fình,
bô nh fa f va fho I gIan phu c hô I ca c rô I Ioa n frôn se ke o da I. Ca n
chu y :
- Trong ba f cu fruo ng ho p na o cu ng không da nh fhu c fre da y khI
no dang ngu .
- Ðô cho fre co kIô u ngu không ngon gIa c Ia không nôn va co ha I.
CIông nhu vIô c an uông fhIôu chaf sa f, fình fra ng fhIôu ngu cu ng
raf co Io I cho su c khoe .

Ð.S. IÐ VAN TRI 34
Tu 9 dên 12 thu ng tuò¡
Ðay Ia gIaI doa n da y nam cu a fre . Khoa ng 9-10 fha ng fuô I, fre bIôf
bo , 11-12 fha ng, fre fa p dI. Tre da bIô f fa p no I va hIô u mô f sô Io I
no I, co fhô su du ng ngo n fay dô da ng, ca m duo c va f fro n ba ng ngo n
ca I va ngo n fro . O fuô I na y, fre dô c Ia p va “buo ng bInh” hon. Ta
fhuo ng go I hIô n fuo ng na y Ia fre if ho p fa c, nhung ca c nha fam Iy
nhI khoa go I Ia fre fhIô u mô m mo ng. Tha I dô buo ng bInh, chô ng
dôI na y fhô hIô n frong bu a an, khI ma c qua n a o, bIô u hIô n finh dô c
Ia p, bIôf xau hô , so nguo I Ia cu a cha u. Tre cu ng co fam fra ng Io au
vô nhu ng dIô u ky Ia se xa y ra cho mình, Io pha I xa me , fa ch me , so
pha I na m rIông mô f mình va vì fhô dô sInh maf ngu .
O dô fuô I na y, fre fhuo ng fhIô u ngu , do gIa c ngu nga y không du ,
do ham choI va co ca c rô I Ioa n gIa c ngu kha c |fhu c da y nhIô u Ia n
frong dôm, kho ngu frong dôm)... Vì va y, ca n pha I gIu du ng IIch
ngu , kIôn frì va khe o Ie o dô cha u ngu khI cha u fhu c dôm.
• ThIô u ngu
CIac ngu cu a fre bI gIa n doa n co fhô do ôm dau, nghI cuôI fua n,
fIô c dôm, dI du IIch da I nga y. Tuy nhIôn, do chI Ia fhIô u ngu frong
fho I gIan nga n, chI ca n ngu fhôm Ia su c khoe phu c hô I. Nhung nôu
cha me không bIôf su a chu a nhu ng nhuo c dIô m do , su fhIôu ngu se
chaf chô ng fha nh ma n finh, fhì chI mô f fhIôu hu f nho cu ng fa o
nôn bô nh Iau da I.
ThIôu ngu Ia fhu pha m chinh pha hoa I kIô u ngu ngon cu a cha u.
Trong nhIô u fruo ng ho p, bô me dô cho cha u bo qua gIac ngu frua.
Cha ng ha n nhu khI fho I fIô f qua de p, fro I frong xanh, bIô n da y
so ng khIôn cha u fhay fhich fhu va không da nh Io ng ba f cha u o
frong nha .
Mô f khI da fruo f ra kho I gIac ngu frua, fre raf mô f mo I. Thoa f fIôn
Ia fre dô ca u kInh, dô bI kich fhich, ga f go ng |fhuo ng Ia Iu c vô
chIô u hoa c cha p fô I). Sau do , fre co fhô bI fhu c dôm vô co . Cuô I
cu ng, nhan mô f dIp na o do nhu dI fham ông ba cha ng ha n, cha u
chô ng Ia I vIô c ngu dôm. Ðo Ia do fhIô u ngu nga y.
ÐÐ TRÐ ÐM CO CIÂ C NC! NCON 35
KhI ca c gIac ngu nga y dô u da n fhì fho I Iuo ng ngu dôm se duo c co
fhô fre fu dIô u chInh, ma c du cha u va n “fhIô u mô m mo ng” va n “Io
au xa me ”. Nhung khI ngu nga y không du , fình fra ng mô f mo I se
fang Iôn, cha u fInh fa o va ra f dô fhu c gIa c, do do se fhIô u ngu .
• CIa c ngu nga n
Trong da sô fruo ng ho p, fình fra ng fhIô u ngu cu a fre o Iu a fuô I
na y Ia do ngu nga n không du . Co ba me pha n na n ra ng vu nuôI co
fhô cho con ngu frua duo c 2 gIac, co n me fhì chI cho con ngu frua
duo c 1 gIac, dô may cu ng không duo c. Thu c ra gIac ngu frua cu a
cha u va n bình fhuo ng. ChI kha c Ia vu nuôI pha I fhu c hIô n mô f
ca ch co y fhu c 2 gIa c ngu fheo IIch ma me cha u da da n; co n me
cha u fhì IInh dô ng hon vì cha u fhich fhu c dô choI vo I me , fha m chi
kho c fo Iôn so me dI, hoa c kho c do I me dô n. Vì va y, ca c ba me pha I
hôf su c kIôn quyôf, Ia m da y du ca c vIô c ca n fhIôf dô dô cho con ngu
|du dua, vô vô , nu ng nIu), kIôn frì dô da nh va da p a m, fa f de n cho
con ngu .
Nguyên nhûn rò ¡ lou n g¡û ¢ ngu o tre 4-12 thu ng tuò¡
Nguyôn nhan cu a rôI Ioa n gIac ngu Ia IIch ngu baf fhuo ng va fhIôu
ngu . ÐIô u na y fhuo ng xa y ra frong gIa dình ma bô me dI Ia m vô
muô n, muôn choI khuya vo I con, hoa c cô gIu con choI khuya dô
fra nh da y so m.
1. Lõch nguã bêët thûúâ ng
Ðô fre không fhu c da y so m, ca c ba me fhuo ng fhu c hIô n mô f sô
bIô n pha p nhu:
- Cho cha u dI ngu muô n.
- KhI ba n sa p dI ngu fhì da nh fhu c con da y cho an rô I mo I cho con
dI ngu .
- Cho an xam cha m vô dôm dô cha u pha I fhu c muô n va hôm sau
kho I da y so m.
Tuy nhIôn, ca 3 bIô n pha p frôn fhuo ng không fha nh công.
Ð.S. IÐ VAN TRI 36
Ðô fre ngu ngon va fhu c da y du ng gIo , cha me ca n fhIôf Ia p cho
ca c cha u mô f IIch ngu bình fhuo ng:
- Thu c da y Iu c 6-7 gIo sa ng.
- CIac ngu nga n fhu haI va o da u buô I chIô u.
- CIac ngu dôm ba f da u Iu c 7- 9 gIo fôI.
Ða n da n fre se quen vo I IIch na y. Nô u va o fho I dIô m ngu nga n ma
cha u không ngu ngay, ha y da f cha u na m mô f mình rô I dI ra. CIa c
ngu nga n buô I chIô u co fhô bI cha m Ia I nôu buô I sa ng cha u kho c,
ngu nhIô u.
2. Thiïë u nguã
Mô f nguyôn nhan gay rôI Ioa n gIac ngu hay ga p o Iu a fuô I fu 9-12
fha ng Ia fhIô u ngu . Tre o fuô I na y chua bIô f so nhung hIô u dô ng,
nghIch ngo m, bI môI fruo ng xung quanh quyô n ru gay fhIô u ngu ,
mô f mo I, fang fInh fhu c, gay kho ngu , kho duy frì gIac ngu hoa c ca
haI. Trong fruo ng ho p na y, chI ca n dIch gIa c ngu dôm so m Iôn fu
30 phu f dô n 1 gIo fhì hô f.
ThIôu ngu cu ng co fhô do fre hay da y so m. Tre Iu a fuô I na y fhuo ng
ngu khoa ng 7-9 gIo , da y Iu c 5-7 gIo sa ng. Nu a dôm, cha u fhu c gIa c
mô f Ia n va ca n duo c cho bu . VIô c fhu c da y cu a cha u nhu ca I dô ng
hô ba o fhu c. Nhu ng fre duo c ngu nghI fôf fhì không co van dô gì
nhung nhu ng fre qua mô f hay da y so m. Ca ch kha c phu c Ia gIu p
cha u Iay Ia I fho I gIan ngu hoa c ru f nga n fho I gIan fhu c cu a cha u
Iu c ban chIô u.
Lyá do treã thûá c àïm
- Rô I Ioa n gIa c ngu sau dau bu ng.
- Ta c nghe n mô f pha n duo ng fho frong khI ngu .
- RôI Ioa n fô chu c gIac ngu kôf ho p vo I mô f ma n finh.
- Ðô me hay fhu c dôm.
Nôu du a fre ngu nga y fôf, co IIch ngu bình fhuo ng, Ia I không qua
mô f, chI don fhua n hay fhu c da y hoa c ma I choI frong dôm, cha me
ÐÐ TRÐ ÐM CO CIÂ C NC! NCON 37
pha I gIu p cha u bIô f fu ru mình ngu Ia I khI fInh gIac. Ky nang na y
cu ng gIu p chu ng dô roI va o gIac ngu dôm.
G¡u ¡ quyêt nhu ng rò¡ lou n g¡û¢ ngu o tre 4-12 thu ng tuò¡
Phûúng phaá p giaã m thûá c àïm
- Ia m gIa m da n fhu c dôm:
Nô I dung phuong pha p na y gIông nhu gIu p mô f nguo I fa p xe ma y:
Ða u fIôn gIu fhang ba ng, sau buông fay ra, dô nguo I fa p fu dI mô f
mình. ÐôI vo I fre hay fhu c dôm cu ng va y, da u fIôn Ia fhu c cu ng vo I
cha u |không cham so c gì ca ), cho cha u uông su a, sau fhu c nga n
da n dô ng fho I chaI su a cu ng pha Ioa ng da n rô I chI cho bu nuo c.
Cuô I cu ng Ia gIa m fho I gIan fIô p xu c va không da p Ia I yôu ca u cu a
cha u, dô cha u ngu fheo y muô n.
- Ðu f dIô m:
Ca n Ia p mô f chuong frình caI fhu c dôm cho cha u. Thoa f da u, ba c
sI nhI khoa gIa I fhich fa m quan fro ng cu a gIa c ngu dôm va gIa c
ngu nga y dIô u hoa dô I vo I bô me cha u, sau do dô n gIo ngu , ca ngu
nga y va ngu dôm, da f cha u xuô ng gIuo ng cho cha u ngu mô f mình.
Trong va I hôm da u, cha u se kho c nhIô u nhung me không duo c va o,
dô fu fu cha u se ngu . Va I hôm sau cha u quen da n, fu ngu duo c va
hôf kho c.
To m Ia I:
- 3 fha ng fuô I: Tre ngu fheo nhu ca u.
- Tu 4 dô n 8 fha ng fuô I: Tre ngu fheo nhIp sInh ho c ba n fhan, gô m
1 gIa c ngu dôm |fu 7-9 gIo fô I dô n 5-7 gIo sa ng) va 2 gIa c ngu nga y
|gIu a sa ng va da u chIô u).
- Tu 9 dôn 12 fha ng fuô I: Tho I Iuo ng ngu if hon fruo c do fre fruo ng
fha nh Iôn, nghIch ngo m nhIô u. Tre if ngu nga y do bôn ngoa I nhIô u
kich fhich, Io au xa me , IIch ngu ba f fhuo ng... da n dôn fhIôu ngu .
Pha I ba o vô gIa c ngu nga y va dôm cu a fre . Nhu ng fre fruo c do co
hô I chu ng dau bu ng fhuo ng hay fhu c dôm, pha I chu a ba ng ca c
phuong pha p “Ia m gIa m da n” va “du f dIô m”.
Ð.S. IÐ VAN TRI 38
CH!ONC 7: TRÐ T! 12 ÐÐ N 36 THA NC T!O I
G¡u ¡ quyêt rò¡ lou n g¡û¢ ngu o tre 12-36 thu ng tuö í ¡
KhI duo c 2, 3 fuô I, nhan ca ch va nha n fhu c ca nhan cu a fre pha f
frIô n. Ðo Ia fho I gIan xuaf hIô n ca c da u hIô u nhu kha ng cu , không
ho p fa c, buo ng bInh... do o fre da hình fha nh finh dô c Ia p. ÐIô u
na y da n dô n nhu ng va n dô sau:
- ÐI ra kho I gIuo ng frong dôm.
- Không chIu ngu frua.
- Ða y qua so m dô choI.
- Không chIu ngu |hay fhu c dôm).
Ra khoã i giûúâ ng trong àïm
Va n dô na y fhuo ng ga p o fre Iôn 2, 3 fuô I. Trong gIa c ngu dôm,
cha u fInh da y |co fhô Ia fInh gIac mô f pha n). Sau do , da ng Ie na m
ngu fIôp fhì cha u Ia I fhu c hoa n foa n va dI ra kho I gIuo ng, kôf qua
Ia maf ngu .
Ðô chu a rô I Ioa n na y, ca n fIô n ha nh 5 buo c:
- Ia p bIô u dô , ghI ro sô Ia n fhu c, Ia n kho c, Ia n không chIu ngu va
fhu c dôm, fu do va ch ra mô f chIôn Iuo c xu fri.
- Tìm nguyôn nhan, ho I xem cha u co mô f va o cha p fôI không. Nôu
co , fhì nguyôn nhan Ia do fhIôu gIac ngu nga y hay do ngu dôm qua
if. Pha I xem ban dôm cha u co nga y hay fho ba ng mIô ng không.
Ha y du a va o gIo dau |nôu co dau), gIo ngu , fho I gIan ngu , fho I gIan
kho c dô fìm nguyôn nhan.
- Ia p mô f quy chô ngu cho con, không cho ra kho I gIuo ng. No I nhe
nha ng, au yôm, khuyôn ran con ca n ngu , fu ngu , không ra kho I
gIuo ng.
ÐÐ TRÐ ÐM CO CIÂ C NC! NCON 39
- Cho n mô f noI ga n con dô fheo do I. Nô u fha y con ra kho I gIuo ng
fhì nhe nha ng ba o cha u fro Ia I. Ia m nhu va y nhIô u dôm, cha u se
hIô u ra ng ra kho I gIuo ng Ia không co Io I va se na m Im ngu .
- Sa ng da y, da n do va dô ng vIôn con. Nô u con nghe Io I fhì khen
fhuo ng, va pha n fhuo ng nga y ca ng nhIô u.
Khöng chõu nguã trûa
Nôu con không chIu ngu frua fhì pha I fìm hIô u Iy do. Co 2 fruo ng
ho p:
- Không chIu ngu mô f gIac ngu nga y: Tre dô 2 fuô I fhuo ng co 2
gIac ngu nga y nhung o day cha u bo qua mô f gIac.
Nôu Iy do cha u không ngu Ia qua mô f, IIch ngu baf fhuo ng hoa c
gIac ngu gIa n doa n, cha me pha I Ia m Ia I IIch ngu . Nôu gIac ngu
frua nga n |khoa ng 1 gIo ) fhì dô , nhung nôu no ke o da I fhì fha f kho
cho gIac ngu nga y sau. Pha I kIô m fra gIo ngu , ba f cha u pha I ngu ,
du cha u chông cu , kho c Io c. Nôu duo c nghI ngoI da y du , cha u chI
kho c 1- 2 gIo , nô u qua mô f, cha u kho c da I hon, nhung không sao
ca .
- Không ngu gIa c ngu nga y na o ca :
Co fhô Ia do fre co fho I quen xa u khI dI ngu . Cha me pha I sa p xô p
Ia I IIch ngu .
Dêå y quaá súá m àïí chúi
Ða y qua so m dôI vo I fre cu ng Ia mô f van dô . Nôu cha u fhu c da y
Iu c 5-6 gIo sa ng frong khI ca nha dang ngu frôn cu ng mô f gIuo ng,
fhì nôn cho cha u bu mô f chaI nuo c hoa c su a. Cha u fu bu , rô I fu
ngu Ia I, fIô n cho ca nha . Tuy nhIôn, vIô c bu su a se dô khIô n cha u
ho ng rang nôn co fhô fhay su a ba ng dIch dô hoa c nuo c. NhIô u ba c
cha me cho con mô f chaI su a va o Iu c 4-5 gIo rô I dô no fu bu khI
fhu c da y.
Nô u cha u duo c nghI fô f, nôn fa o cho cha u pha n xa “chaI nuo c -
fhu c da y”. Iu c da u, ha y cho be su a, sau Ia dIch, cuô I cu ng fhay
Ð.S. IÐ VAN TRI 40
dIch ba ng nuo c. Sau khI da f kôf qua , ha y cho fhôm chaI na y va o
nôI hoa c gIuo ng ngu .
Nôu cha u không duo c nghI fôf, pha I cô ga ng Ia p Ia I mô f kIô u ngu
ngon gIac. Ðuô I sa ng, bô me không va o buô ng cha u va dôn ca nh
cha u, fruo c khI cha u fhu c.
Nôn kIô m soa f gIo fhu c ba ng ca c kich fhich, vi du nhu dô ng hô ba o
fhu c. Ha y da f chuông dô ng hô reo va o gIo ma mình muô n, không
dô cha u fhu c qua so m.
Phaã n ûá ng khöng nguã hay thûá c àïm
Ðô I vo I fre không chIu ngu , pha I khuyô n khich cha u dI ngu ba ng
Io I no I hoa c fa o mô f pha n xa cho dô ngu |fa m, do c fruyô n, hôn, fu
bIô f) rô I da f cha u Iôn gIuo ng ngu . Mo I nguo I không dô n choI, fham.
Cha u fha y mình o rIông, không aI dô n choI ca , fhì fu roI va o gIa c
ngu dô da ng.
Nôu cha u co fIô n su kho ngu va fhu c dôm, pha I a p du ng kIô u
chông fhu c dôm |du f dIô m) nhu da no I o frôn. Ca n fa p ca c fho I
quen ngu fô f, nha f Ia vo I cha u mô f mo I ma n finh va co rô I Ioa n
gIac ngu Iau da I.
Trong fhu c fô, mô f sô gIa dình hay co fre fhu c dôm do dau bu ng |0-
6 fha ng), do mo c rang |6-12 fha ng), do Io xa me |12-24 fha ng), va
do hoa ng so |36-48 fha ng). Ca n xem ky fu ng fruo ng ho p.
To m Ia I: Tho I gIan na y, cha u pha f frIô n finh hay so , hoa c hoa ng so
ban dôm. KhI gIa c ngu nga y da ru f xuô ng fu haI co n mô f, vIô c if
ngu nga y hay da y qua so m se da n dôn fhIôu ngu . Ca n ba o vô gIac
ngu cho con, Ia m du ca c fhu fu c khI ngu , co IIch bIô u da ng hoa ng,
gIuo ng không qua rô ng, va môI fruo ng pha I yôn fInh.
ÐÐ TRÐ ÐM CO CIÂ C NC! NCON 41
CH!ONC 8: TRÐ 3-6 T!O I
O Iu a fuô I na y, fre fhuo ng dI ngu va o khoa ng 7-9 gIo fôI, fo I 6 h30-
8 gIo sa ng fhì fhu c da y. Tho I Iuo ng ca c gIac ngu nga y gIa m da n,
mô f sô if cha u va n ngu nga n sau 5 fuô I. Ca c va n dô vô gIa c ngu va
rô I Ioa n gIac ngu fhuo ng không pha f frIô n nôu fruo c do cha u ngu
fôf. Nguyôn nhan chinh gay rôI Ioa n gIac ngu o Iu a fuô I na y Ia bô
me e p con dô n fruo ng ma u gIa o hoa c va o ca c hoa f dô ng co quy cu
kha c qua so m. Tre bI rôI Ioa n gIac ngu chinh Ia do fhIôu gIac ngu
nga y va hoa f dô ng nhIô u.
ThIô u gIa c ngu nga y Ia ma I ma I không fhe m ngu frua. Vì fhô , va o
buô I chIô u fre ra f mô f. Cha me nôn cho con ngu dôm so m. Nô u con
da dI ho c, ha y dô n bu nhu ng nga y fhIôu ngu do hoa f dô ng nhIô u
cu a cha u ba ng ca ch cho ngu nhIô u va o ca c nga y nghI Iô hay nghI
cuô I fua n. Mô I fua n, nôn cho cha u ngu ca nga y mô f va I Ia n.
G¡u ¡ quyê t rò ¡ lou n g¡û ¢ ngu o tre 3-6 tuò¡
Nhu ng fre 3 fuô I fhuo ng không co ca c ha nh vI fhô hIô n su gIa n du
nu a. Tre hay so bo ng fôI, muôn fa ch kho I me nhung không xa me .
Chu ng fhuo ng go I cha me Ia I nhIô u Ia n dô fhô hIô n fình yôu
fhuong cu a mình. Sau day Ia mô f sô va n dô frong gIa c ngu dôm va
ngu nga y cu ng vo I Io I khuyôn cu a fha y fhuôc:
• CIa c ngu dôm
O Iu a fuô I na y, fre da bIôf dI, bIôf no I, buo c da u fa ch kho I me ,
kha ng dInh ba n fhan. Trong khI me e p con va o ky Iua f fhì con Ia I
muô n dô c Ia p. Nô u không khe o dung hoa mau fhua n na y fhì fre
ra f dô ma f ngu dôm.
Su chu y , quan fam qua mu c cu a cha me khI con sa p ngu cu ng gay
pha n fa c du ng. Cha me ca ng “pho f Io ” dI fhì con ca ng dô ngu . Nôu
cha me qua san so c con, so con nga , so con chua hIô u fhì fre ca ng
kho ngu . CIuo ng ngu qua fo cu ng Ia mô f va n dô . Nô u da f con
Ð.S. IÐ VAN TRI 42
xuông gIuo ng rô ng qua , fre se fhay chông chônh, va ng ve , hoa ng
so khI sa p dI ngu va Iu c fhu c da y, se Io Ia ng, so ha I vô co , kôu kho c
va không da m ngu .
Tre o fuô I na y fhuo ng fhich ca c dô choI dô ng. Chu ng nhan ca ch
hoa dô choI, da y dô choI nhu ng Io I bô me da da y mình, fhich ba f
chuo c va ba f chuo c raf nhanh. Cha ng ha n, fre co fhô Ia f ca I xe Ia m
con ngu a, da f con bu p bô Ia m ho c fro , co n mình Ia m bô me hoa c cô
gIa o vo I nhu ng Io I can da n nhu nguo I Io n. Ðo Ia fre ba f chuo c
nhu ng Io I cu a bô me . Nô u frong nhu ng Io I cu a bô me co nhIô u dIô u
Ia m cha u so ha I fhì gIac ngu cu a cha u fhuo ng bI a nh huo ng.
Trong mô f nghIôn cu u vô fre em 3 fuô I o Anh, ca c nha fam Iy ho c
nha n fhay o Iu a fuô I na y fre fhuo ng:
- Kho ngu , hay do I cha me pha I co ma f Iau vo I mình frôn gIuo ng
fruo c khI ngu .
- Hay fhu c dôm, if nha f 3 Ia n/ fua n, mô I Ia n hon mô f gIo . Tre cu ng
co fhô fhu c rô I Ia I ngu fIôp o gIuo ng bô me .
To m Ia I, day Ia Iu a fuô I mo da u gIaI doa n fich cu c fìm hIô u vô fhô
gIo I xung quanh. Tre bIôf no I va suy nghI, nghIa Ia co fhô gIo I bôn
frong, co ham muôn fu Ia p. Vì va y, fre se fa ch ro I me va fhuo ng
xa y ra ma f ngu dôm.
Ðô kha c phu c, pha I co IIch bIô u ngu ha ng fua n. Cha me nôn va ch
mu c fIôu ro ra ng, dInh ky cho con, cha ng ha n fua n na y con pha I
ngu o gIuo ng con, không Ia m phIô n cha me ban dôm.
Sau do , pha I fìm va xa c dInh nguyôn nhan gay rôI Ioa n gIac ngu
Ioa I fru hoa c fhay fhô fa m fho I fheo phuong pha p “Ia m gIa m da n”.
Vi du : Ða u fIôn, va o mô I fôI, cha do c chuyô n cho con nghe 15 phu f
fruo c gIo con ngu . Ha y do c dô u cho dôn khI con Io mo fhì da f no
va o gIuo ng. Nhu ng nga y sau, ha y ru f nga n fho I gIan fhu c hIô n fhu
fu c frôn cho dô n khI fre co fhô ngu ngon.
Theo mô f nghIôn cu u kha c o Anh, nhu ng fre pha I fhu c if nha f mô f
gIo mo I ngu duo c fhuo ng fhu c da y if nhaf 3 Ia n/dôm, mô I Ia n 20
phu f, hoa c ban dôm hay dI Iang fhang va o pho ng bô me . Ðô kha c
ÐÐ TRÐ ÐM CO CIÂ C NC! NCON 43
phu c, ca n pha I vu a dIô u frI con vu a uôn na n bô me fheo nguyôn
fa c sau:
- CIa m da n su chu y cu a bô me dô I vo I con.
- Tang da n ha nh vI fôf cu a con.
- Cho con dI ngu so m hon mo I nga y.
- Ia m du ca c fhu fu c ngu .
Sau do , fha y fhuôc ghI Ia I kôf qua dô xa c dInh ha nh vI va nguyôn
nhan cu a fu ng fre , dIô u frI rIông fu ng em co frIô u chu ng fam Iy .
Ðm na o huo ng u ng fhì hôm sau pha I duo c khen fhuo ng ngay. TIô p
do , nguo I me xem Ia I ca c fIôn bô da da f duo c va chI ra ca ch dIô u frI
na o Ia fhich ho p. VIô c dIô u frI fhuo ng pha I Ia p Ia I 4-5 Ia n, kô f qua
fha nh công Iôn dô n 90%.
• CIa c ngu nga y
Nôu con ba n không chIu ngu nga y, ba n pha I du a va o IIch bIô u ngu ,
fhô ng kô nhu ng gIaI doa n con fhu c dôm, chô ng ngu dô co bIô n
pha p kha c phu c. Phuong pha p do nhu sau:
Ðô con va o gIuo ng cu a mình, ma c qua n a o va Ia m fhu fu c ngu |co
fhô kô chuyô n dô u dô u, dông da I cho con nghe dô n khI ngu ) rô I ngu
cu ng vo I con. VIô c na y pha I Ia m mô f ca ch ôm dIu, nhe nha ng. KhI
con ngu fha f su , ha y bô con Ia I gIuo ng cu a no . Truo ng ho p con
không ngu , fha m chi chô m da y hoa c dI Ioanh quanh fhì pha I dua
be va o. Nôu cha u huo ng u ng, pha I kIp fho I khen fhuo ng.
Tre o fuô I fIô n ho c duo ng fhuo ng ngu fô f, chI bI rôI Ioa n gIac ngu
khI hoa f dô ng ngoa I khoa qua nhIô u, hoa c do co fa c dô ng cu a bô nh
dI u ng. Vì va y, pha I fô chu c ca c hoa f dô ng ban nga y cho phu ho p
vo I Iu a fuô I. ÐôI vo I fre không ngu fôf |fhuo ng Ia do fruo c kIa co
nhIô u fho I quen ngu xau), kho fhay dô I, ca n pha I huan Iuyô n Ia I
công phu. Ðô me ca n nghIôm chInh su a chu a gIa c ngu na y cho con
vì no a nh huo ng dôn ho c fa p.
Ð.S. IÐ VAN TRI 44
CH!ONC 9: TRÐ IO N 7-12 T!O I VA VI THA NH NIÐN
O Iu a fuô I na y, fre dI ho c va ho c nhIô u, hay fham gIa ca c hoa f
dô ng ngoa I kho a, ho c ba I khuya, da hô I, Ia m vIô c nha . O fuô I vI
fha nh nIôn, fre co n co fhôm ca c van dô nhu gIo I finh, hu f fhuôc,
uông ruo u... Ðô I vo I cha me , fho I quen ngu fôf va gIu gìn su c kho e
Ia I if quan fro ng hon vIô c ho c ha nh va frau dô I fa I nang cho con.
Nhu ng dIô u na y co fhô a nh huo ng xa u dô n gIa c ngu .
Tûâ 7 àïë n 12 tuöí i
Theo ca c cuô c dIô u fra cu a fIô n sI WeIssbIufh va cu a Ða I ho c
Sfanford |My ), o Iu a fuô I na y, fre fhuo ng ngu muô n hon va if hon
ca c Iu a fuô I fruo c. Pha n Io n fre 12 fuô I dI ngu fruo c hoa c sau 9 gIo
fôI |fhuo ng Ia frong khoa ng fu 7,30 dôn 10 gIo ). Tô ng fho I gIan
ngu khoa ng 9-12 gIo . Nhìn chung, Iu a fuô I fruo c da y fhì ca n 9h30-
10 gIo ngu dô duy frì su fInh fa o frong nga y. Chu ng ca n ngu du dô
do ngu ga f ban nga y vì hoa f dô ng nhIô u.
NhIô u ba c cha me fhan phIô n ra ng con cu a ho bI dau nhu c IIôn fu c
ma không ro nguyôn nhan, hoa c do nhu ng nguyôn nhan nhu Io xa
me , Io cha me bo nhau, so bI pha f hay bI fu chôI vì mô f vIô c gì do ,
do nhu ng chuyô n xa y ra frong Io p ho c va ngoa I xa hô I… Tuy nhIôn,
nô I dau fhu c su cu a Iu a fuô I na y Ia cang fha ng da u o c |nhu c da u)
do ho c nhIô u, Ia m nhIô u, ngu if hay ngu fhIôu. Mo I xe f nghIô m
kIô m fra dô u không fìm ra fhuong fô n. Tôf nhaf Ia không nôn xe f
nghIô m dô fra nh fô n ke m va gay Io Ia ng fhôm cho ca c cha u.
Phuong a n dIô u frI Ia cho fre ngu va nghI ngoI cho du , nhaf Ia
frong ca c ky fhI.
Tuöí i võ thaâ nh niïn
Ca c cuô c dIô u fra vô ca c fho I quen ngu o Iu a fuô I 13-14 cho fhay,
fre ca ng Io n, fô ng Iuo ng ngu ca ng ke m. NhIô u fre 14-16 fuô I ra f
ca n ngu va co nhu ca u ngu dô duy frì su fInh fa o nga y hôm sau.
ÐÐ TRÐ ÐM CO CIÂ C NC! NCON 45
VIô c maf ngu nhIô u se gay fình fra ng mô f mo I qua mu c, maf fInh
fa o, fhIôu su c kho e Ia m vIô c. Cha me ca n nho ra ng không pha I nhu
ca u ngu cu a fre fang Iôn ma chinh a p Iu c cu a xa hô I va nha fruo ng
da Ia m con fhIô u ngu .
Theo mô f nghIôn cu u frôn 600 sInh vIôn fuô I vI fha nh nIôn o Ða I
ho c Sfanford, co 13% sInh vIôn bI fhIôu ngu ma n finh do Io Ia ng,
cang fha ng, do ga p ca c van dô xa hô I, gIa dình va ca nhan. Tình
fra ng fhIôu ngu ma n finh co fhô do rôI Ioa n gIac ngu va su fhay
dô I finh fình chua hIô u ca I na o dô n fruo c. HaI nguyôn nhan na y
dô u ba f nguô n fu su fhay dô I nô I fIô f o fuô I fruo ng fha nh. Theo ca c
nha khoa ho c fhuô c Ða I ho c Sfanford, fình fra ng rôI Ioa n gIac ngu
nghIôm fro ng va ma n finh duo c xa c dInh du a frôn mô f frong
nhu ng fIôu chua n sau:
- Pha I maf if nhaf 45 phu f mo I ngu duo c frong if nhaf 3 dôm/fua n.
- Thu c da y if nhaf mô f Ia n frong dôm, mô I Ia n if nhaf 30 phu f
frong if nhaf 3 dôm/fua n.
- Thu c da y if nhaf 3 Ia n frong mô f dôm, if nhaf 3 dôm/fua n.
Ðô I vo I fre em frôn duo I 10 fuô I, ba kIô u ngu no I frôn Ia nhu ng
kIô u ngu không bình fhuo ng.
Höå i chûá ng pha nguã muöå n:
CIa c ngu con nguo I phu ho p vo I nhIp sInh ho c ba n fhan va cuô c
sô ng cu a xa hô I bôn ngoa I. Ðo Ia su dô ng pha. Nhung co mô f sô fre
vI fha nh nIôn dI ngu raf muô n. Tre co fhô coI mình Ia nguo I cu a
dôm, nghe ro fu ng fIông cho su a, Io n kôu. Tre co fhô coI su ngu
muô n cu a mình Ia “bình fhuo ng”, vì ho c duo c nhIô u, fhu c khuya
ma không pha I du ng fhuô c. Kô f qua Ia cha u ma f kha nang ngu o
fho I dIô m bình fhuo ng. Tre kho ngu va kho duy frì gIa c ngu fru
khI ngu fha f muô n, co fhô Ia 1, 2, hay 3 gIo sa ng. Cha u muô n ngu
so m cu ng không ngu duo c. Ðo Ia hô I chu ng Iô ch pha, hay pha ngu
muô n.
Va o nhu ng nga y nghI cuô I fua n, nghI Iô , nghI he , cha u fhuo ng ngu
muô n, va duo c phe p da y muô n dô fô ng fho I Iuo ng ngu va n da m
Ð.S. IÐ VAN TRI 46
ba o bình fhuo ng. Nhung nhu ng nga y dI ho c, cha u Iuôn pha I fu dau
franh dô da y so m va dI ho c du ng gIo . VIô c dI ho c Ia I fro fha nh mô f
ga nh na ng vo I cha u, khIô n finh fình cha u fro nôn pho ng fu ng, cau
co vì suôf fho I gIan dI ho c, cha u pha I ngu if va fro fha nh nguo I
fhIôu ngu ma n finh.
Theo fIô n sI CharIes CzeIsIer, chuyôn gIa fha n kInh ho c o Ðosfon
|My ), co haI chô va haI dô ng Iu c dIô u khIô n nhu ca u ngu :
- Ðô ng Iu c 1: Ðô ng hô sInh ho c co fhô . Co chô na y Ia m fa buô n ngu
Iu c gIu a frua, fInh fa o nhaf fruo c gIo fôI, ngu say nhaf Iu c 5 gIo
sa ng.
- Ðô ng Iu c 2: Co chô fInh, nghIa Ia khI fhu c ca ng Iau, fa ca ng buô n
ngu .
Pha ngu muô n fhuo ng sInh ra khI haI co chô na y không fheo nhIp.
Höå i chûá ng Kleine-Levin:
Ðay Ia mô f hô I chu ng ma ca c ba c sI fam fha n hay fha n kInh raf dô
bI nha m. Nhu ng ne f chinh cu a hô I chu ng Ia :
- Ngu nhIô u.
- An nhIô u.
- ! c chô fình du c.
Nguyôn nhan cu a bô nh chua ro ra ng nhung co fhô do rô I Ioa n gIa c
ngu , do an uô ng va mô f sô ha nh vI kha c.
G¡u ¡ quyêt rò¡ lou n g¡û¢ ngu o lu u tuò¡ ?-12 vu v¡ thu nh
n¡ên.
HaI va n dô hay ga p o Iu a fuô I na y Ia va o gIa c ngu va duy frì IIch
ngu .
Vaâ o giêë c nguã
Muôn va o gIac ngu fôf, ca n cô ng fa c vo I ca c nha nô I khoa dô ho c
ca ch fhu gIa n cho dô ngu . Phuong pha p na y fuong fu nhu o nguo I
Io n. Sau day Ia mô f sô dIô m chinh:
ÐÐ TRÐ ÐM CO CIÂ C NC! NCON 47
1. Thû giaän: Thu gIa n Ia Ia m mô m co ba p, dô cho fha n kInh va fam
hô n fhu fha I, fhoa I ma I, duô I hôf nhu ng Io au a m a nh cho dô ngu .
2. Phaãn höìi sinh hoå c: Ia co chô fu pha n hô I cu a co fhô sInh va f.
Pha n hô I sInh ho c o day fa p frung va o nhu ng kich fhich nghe,
nhìn |nghe nha c, da I, xem fIvI...) Ia m cho co ba p chu ng ra, dô ngu .
3. Tûå kyã aá m thõ: Ia ba n fhan fu go I Iôn mô f y nghI va mong muô n
fhu c hIô n mô f ha nh vI na o do , frong fruo ng ho p na y Ia Ia m cho dô
ngu . A m fhI Ia mô f fhao fa c fam Iy bình fhuo ng. Nguo I a p du ng do
ca m xu c ma nh hoa c fheo guong nguo I kha c ma fhIu fhIu ngu . Tu
ky a m fhI sInh ra fhu gIa n, Ia m ma f dI ca m gIa c na ng va a m cu a
chI, dô ngu .
4. Taå o yá àöì àaão ngûúå c: KhI cô ga ng dô ngu , con nguo I co fhô fa o ra
mô f vo ng Iua n qua n ngu - fhu c, fhu c - ngu . Co fhô pha vo vo ng
Iua n qua n na y ba ng ca ch fa p frung suy nghI vô mô f dIô u gì do .
Nhu va y, nguo I bô nh quôn dI ca I a m a nh fu da u dô va o gIa c ngu
mô f ca ch dô da ng.
5. Thû giaän têm niïå m: KhI na m ngu , dô dô ngu , nôn fa p frung fam
nIô m va o mô f dIô u na o do , nhu quyô f fam na m ngu , fho dô u, Ia m
ba m mô f cau chu nha m Ia m co ba p fhu gIa n, fho dô u, fa p frung
va o gIac ngu .
6. Kiïí m soaá t kñch thñch: VIô c fa o ra mô f kich fhich na o do Iau se
khIôn co fhô không chu y nu a, nho do gIac ngu dôn dô da ng hon.
Cha ng ha n nhu na m Iau frôn gIuo ng xem fI vI, do c sa ch rô I ngu .
7. Kiïí m soaá t thúâ i gian: Xay du ng mô f IIch ngu Ia nh ma nh va dIô u
ho a, da nh gIa fho I gIan ngu dô nhanh cho ng dI va o gIac ngu .
RIchard R. ÐoofzIn |Ða I ho c Norfhvesfern, My ) da phô I ho p ca c
yôu fô vô kIô m soa f kich fhich va kIô m soa f fho I gIan fheo ca ch
sau:
Kiïím soaá t - kñch thñch:
1. ChI dô cho fre na m frôn gIuo ng dô ngu .
Ð.S. IÐ VAN TRI 48
2. ChI du ng gIuo ng cho vIô c ngu , không du ng cho vIô c kha c nhu
do c sa ch, xem fIvI, an.
3. Nô u không ngu duo c fhì cho fre du ng da y sang pho ng kha c.
Nhung fre chI o day nô u ba n muô n va pha I quay Ia I pho ng co
gIuo ng dô ngu ngay. Nôu không ngu duo c, pha I ra kho I gIuo ng.
Nôn nho mu c dich cu a fa c gIa Ia IIôn kôf “gIuo ng” vo I “ngu mô f
ca ch nhanh cho ng”. Nô u na m frong 10 phu f ma không ngu duo c
fhì không fheo huo ng da n na y.
4. Nôu va n không ngu , Ia m Ia I buo c 3. Ia m Ia I nhIô u Ia n nôu ca n
fhIô f.
5. Mô I buô I sa ng, da nh fhu c fre va ba f du ng da y, ba f kô frong dôm
cha u ngu duo c bao Iau.
6. Không cho ngu frua.
Nôu huo ng da n na y không gIu p duo c gì, ba n nôn cho cha u fheo
mô f chuong frình Iuyô n fa p fhô fhao, fang cuo ng su c kho e. Nôu
va n con ba n va n kho ngu , qua mô f mo I, không ham fhich hoa f
dô ng ngoa I kho a, ha y fu ho I xem cha u co bI u c chô, fra m ca m
không |vì mô f sô fre em hay bI hô I chu ng na y), nôu co , pha I fham
kha o y kIôn cu a fha y fhuôc va ca c frung fam y fô.
Duy trò lõch nguã
Mô f sô fre em hay bI pha ngu muô n, mô f chu ng fhuo ng ga p o Iu a
fuô I na y. Ca c em kho ngu fheo gIo fhông fhuo ng, nhung dô ngu
va o khoa ng gIu a dôm. Nga y nghI fhì không sao, nhung nga y dI ho c
fhì fre se fhIôu ngu , mô f mo I.
Ðô kha c phu c, pha I du ng phuong pha p “fho I dIô u frI”. Vi du , nôu
fre dô ngu va o 2 gIo sa ng, fha y fhuôc ba f cha u ngu fruo c 5 gIo
sa ng, nôu fre fhu c da y Ia I cho phe p ngu fIôp fheo gIac ngu fu
nhIôn. Hôm sau, cho gIa c ngu ba f da u 8 gIo sa ng. Hôm fIô p fheo,
gIac ngu ba f da u 11 gIo sa ng. Sau do , gIac ngu Ia I ba f da u Iu c 2 gIo
chIô u, 5 gIo chIô u, 8 gIo fô I, 11 gIo dôm. Iu c na y, ha y va n Ia I dô ng
hô , ba f cha u ngu va o 11 gIo dôm nhu mo I nguo I. To m Ia I, ha y cho
ÐÐ TRÐ ÐM CO CIÂ C NC! NCON 49
cha u ngu cha m Ia I 3 gIo mô I chu ky . Nôn a p du ng phuong pha p
na y khI fre nghI he .
Thuöë c vaâ chïëàöå ùn àöë i vúá i giêë c nguã
- Thuöë c: Thuô c không gIa I quyô f duo c rô I Ioa n gIa c ngu . Ca c fhuô c
fhuo ng du ng nhu ÐIphenyIhydramIn |bIô f duo c Ia ÐenyIIn,
ÐenadryI) va mô f sô fhuôc kha ng hIsfamIn chI gay ngu nga n ha n,
fa m fho I. Ma f kha c, chu ng Ia I Ia m fre ke m fInh fa o va nôu du ng
nhIô u se gay maf ngu fhôm. Thuôc gay ngu phenobarbIfaI gay rôI
Ioa n gIac ngu , Ia m fre fro nôn ca u kInh, dô bI kich fhich.
Tô f nha f Ia ha y fa p ngu ma không du ng fhuô c. Nô u co , ha y du ng
Ioa I ra f nhe , nga n nga y, hoa c du ng fhuô c dI u ng frong fruo ng ho p
co dI u ng, va pha I fham kha o y kIôn cu a ca c nha chuyôn môn.
- Chïëàöå ùn: VIô c fhay dô I chô dô an, an nhIô u cha f bô f, axIf amIn,
frypfophan cu ng gIu p cho ngu fôf. Mô f nghIôn cu u cho fhay fre em
du ng nhIô u frypfophan fhì gIac ngu ôm dIu |dô ng fhì) dôn so m hon
20 phu f, gIa c ngu hoa f dô ng |da o nguo c) so m hon 14 phu f, nhung
fô ng fho I Iuo ng ngu không fhay dô I. Nôn cho con fre an nhIô u
frypfophan dô chu ng không bI ngu da I hon. Chaf bô f va axIf amIn
o nguo I Io n co kha c nhau vô gIo I va fuô I nhung o fre em chua co
fa I IIô u na o nôu ro . Không nôn du ng nhIô u duo ng vì chaf na y se
Ia m fre em qua hIôu dô ng.
Nôn nho o fuô I dôn fruo ng, fre hay maf ngu vì Io dIô m, Io fha nh
fich ca c ma f frong Io p. Nô u qua Io, không ngu ngon, fre cu ng dô bI
maf ngu .
To m Ia I, vIô c fre bI rôI Ioa n gIac ngu o fuô I fIô n ho c duo ng fhuo ng
Ia do bI e p ho c so m, fhIôu gIac ngu nga n ban nga y, hoa c do bô me
qua quan fam. O fuô I dI ho c, rôI Ioa n gIac ngu fhuo ng Ia do fhIôu
ngu ma n finh. Thuôc chI co fa c du ng nga n ha n va fa m fho I. Vô Iau
da I, ca n xay du ng cho con fho I quen ngu fô f.
Cu ¢ vûn dê bût thuo ng
Nhûäng hiïå n tûúå ng bêët thûúâ ng cuãa giêëc nguã
Ð.S. IÐ VAN TRI 50
Nhu ng hIô n fuo ng baf fhuo ng cu a gIac ngu |fhuo ng ga p nhaf Ia
mô ng du, mo ngu , hoa ng so ban dôm) co fhô xa y ra o baf cu Iu a
fuô I na o, nhung hay xua f hIô n o nhu ng fre không co IIch bIô u ngu
dIô u dô . Tuy nhIôn, chu ng se qua kho I, không dô Ia I dI chu ng hay
faI ha I cho ba n fhan va gIa dình. Nhung nô u fre bI nga y ma n finh
va fra m fro ng, hoa c ma c ca c bô nh dI u ng Iau nga y va không duo c
chu a cha y kIp fho I fhì su c kho e se bI a nh huo ng.
Sau day xIn no I vô mô f sô hIô n fuo ng baf fhuo ng:
1. Möå ng du
Chu ng na y co n go I Ia mIôn ha nh, nghIa Ia dI khI dang ngu . Mô ng
du fhuo ng xuaf hIô n o fre 6-16 fuô I, khoa ng 3-12 Ia n mô I nam.
Theo mô f fhông kô, khoa ng 5-10% fre co mô ng du frong gIac ngu
mô f hoa c haI Ia n frong nam. Mô ng du ba f da u co o duo I 10 fuô I va
cha m du f va o khoa ng 15 fuô I, fhuo ng không không co finh bô nh
Iy .
Mô ng du fhuo ng xuaf hIô n frong 2-3 gIo da u cu a gIac ngu dôm.
Ða n fhan mô ng du co fhô ke o da I dô n 30 phu f. Ðay Ia mô f fra ng
fha I y fhu c bIô n dô I, frong do hIô n fuo ng ngu va fhu c kô f ho p
nhau. KhI dang ngu , fre ngô I da y ra kho I gIuo ng va dI Ia I. Nha n
fhu c, finh pha n u ng va ky nang va n dô ng duo c fhô hIô n o mu c dô
fhap. Cha u không nhu ng dI Ia I frong pho ng ma co n co fhô dI ra
kho I nha , rô I Im Ia ng fu mình |hoa c bô me dua da n) fro Ia I gIuo ng,
sau do na m va f ra ngu fIô p. Sa ng hôm sau fhu c da y, cha u không
nho Ia I su kIô n a y. Mô ng du cu ng co fhô xa y ra dô ng fho I vo I sô f,
Ia m bô me Io so . Trong Iu c mô ng du, cha u co bô ma f ngay da I, Io
da ng, co fhô vuI, cu dô ng không mu c dich, kho da p u ng vo I nguo I
kha c nôn pha I ra f kho khan mo I fhu c fInh cha u duo c. Cha u co fhô
vu a dI vu a an, vu a ma c a o qua n, hoa c mo cu a, nhung nhu nguo I Iu
Ia n, maf dInh huo ng, không hIô u vIô c mình Ia m.
Vô dIô u frI, chI ca n gIu cho an foa n Ia du , dô pho ng vIô c cha u bI
vap nga khI ra kho I gIuo ng, kho I nha , xuông ca u fhang. Trong khI
cha u ngu , không nôn dô du ng cu nguy hIô m do c duo ng dI, không
nôn dô dô choI, du ng cu an... frôn hoa c quanh gIuo ng. KhI cha u bI
ÐÐ TRÐ ÐM CO CIÂ C NC! NCON 51
mô ng du, nôn khe o Ie o, nhe nha ng da nh fhu c cha u, hoa c da n cha u
vô gIuo ng ngu Ia I, không gay chan dô ng ma nh Ia m cha u gIa f mình.
2. Mú nguã
Mo ngu ra f fhuo ng ga p o fre em. Nguo I chau Âu cho ra ng do
không pha I Ia hIô n fuo ng fô f de p, vì nguo I mo ngu se “phun” ra
hô f nhu ng dIô u da ga p ban nga y. Hình nhu nguo I mo ngu fu no I
vo I chinh mình, fra Io I nha f gu ng nhu ng cau ho I. Tre em fhuo ng
chI Ia p Ia I va I chu gIa n don nhu “dI xuô ng”, “không co n nu a”... nhu
dang nho Ia I nhu ng vIô c quan fro ng ga p ban nga y.
Mo ngu hay xa y ra o Iu a fuô I 3-10 fuô I. Theo mô f fhông kô, co dôn
50% fre mo ngu mô f Ia n frong nam. Mo ngu hay kô f ho p vo I mô ng
du va fhuo ng ga p o fre nam. Tuy nhIôn, mô f sô if nghIôn cu u kha c
không fha y co su kô f ho p na y.
3. Hoaã ng súå khi nguã
Chu ng na y co n go I Ia hoa ng so ban dôm. Ðay Ia nhu ng con hoa ng
so , Io ha I fô f dô vô ban dôm, kôf ho p vo I kôu fhe f, gIa y da p, va n
dô ng ma nh, hoa f dô ng cu a fha n kInh fu dô ng fang cao.
Ðu a fre dang ngu , bô ng vu ng da y kôu kho c, Ia m bô me pha I dô xô
Ia I ngay. Cha u mo ma f fo, nhìn fru ng fru ng mô f Iu c mo I dInh hình
duo c, mô hôI da m dìa, fIm da p fhình fhIch. Sau 5 dôn 10 phu f, su
so ha I mo I da n da n dIu dI.
Hoa ng so ban dôm hay xa y ra o 1/3 da u gIa c ngu . No cu ng Ia hIô n
fuo ng cu a gIa c ngu IIôn quan dô n mô ng du, mo ngu , không pha I Ia
gIa c mo, ca ng không pha I Ia a c mô ng. Hoa ng so ban dôm va mô ng
du co chung finh chaf sInh Iy , bô nh Iy va Iam sa ng, fhuo ng bI o Iu a
fuô I 4-12, không kôf ho p vo I ca m xu c va nhan ca ch. Nhung hIô n
fuo ng na y fhuo ng xa y ra khI kIô u ngu bI gIa n doa n, nghIa Ia khI dI
du IIch duo ng da I, nghI he , nghI dông, khI dI fham vIông nguo I
fhan nhIô u. Hoa ng so ban dôm fhuo ng fa I dIô n, hay kô f ho p vo I
IIch bIô u ngu fhaf fhuo ng, chI ca n dIô u frI ba ng ngu du Ia kho I
bô nh.
Ð.S. IÐ VAN TRI 52
KhI cha n doa n hoa ng so ban dôm, ca n phan bIô f vo I a c mô ng.
Hoa ng so ban dôm Ia so ha I, kôu fhe f, xa y ra o 1/3 da u gIa c ngu ,
không ca n nguo I ngoa I fa c dô ng va o, co gIa y gIu a va fang kich
fhich cu a fha n kInh fhu c va f. Vô dIô u frI fhì không ca n du ng fhuôc
hay nhu ng phuong pha p fam Iy , không ca n Ia m xe f nghIô m phu c
fa p, chI ca n ngu du , ngu du ng gIo , da m ba o IIch bIô u ngu Ia kho I.
4. Boá ng àeâ (hay aá c möå ng)
A c mô ng Ia nhu ng gIac mo da y Io au va so ha I, ca c em nho Ia I raf
chI fIôf nô I dung gIac mo. Nhu ng gIac mo fhuo ng cu c ky phong
phu va IIôn quan fo I su de do a cuô c sô ng, dô n su an foa n hoa c gIa
frI ba n fhan. Trong con dIô n hình, fre co rôI Ioa n fha n kInh fhu c
va f mu c dô vu a, nhung không kôu fhe f hoa c va n dô ng co fhô . Va o
Iu c fhu c gIa c, ca c em nhanh cho ng fro nôn nhanh nhe n va dInh
huo ng duo c. Tre co fhô fIôp xu c vo I nhu ng nguo I kha c, kô Ia I chI
fIôf ca m nha n gIac mo ngay Iu c do va sa ng hôm sau.
A c mô ng o fre em fhuo ng không co rôI Ioa n fam Iy kôf ho p. Tra I
Ia I, o nguo I Io n, a c mô ng fhuo ng co rôI Ioa n fam Iy ro rô f, hoa c
duo I da ng mô f rôI Ioa n nhan ca ch do su du ng fhuôc huo ng fha n
|nhu benzodIazepIn, fhuô c chô ng fra m ca m 3 vo ng…), caI fhuô c dô f
ngô f hoa c du ng fhuô c an fha n.
Trong dan gIan, o Anh cu ng nhu o VIô f Nam, a c mô ng fhuo ng
duo c go I Ia bo ng de vì frong mo, nguo I fa “fha y mô f con ma quy
na o day duô I nguo I, rô I de Iôn nguo I khI dang ngu , gay nghe f fho ,
gIa y gIu a”. Co I Ia bo ng de vì nguo I ngu ca m fhay bI nghe f fho , fa c
cô , bI bo p cô , sa ba y, dìm xuông nuo c, chôn sông… da n dôn kôu u o ,
gIa y gIu a. HIô n fuo ng na y fhuo ng xa y ra khI na m ngu a, co nguo I
vô vaI da nh fhu c mo I da y. KhI da y, nguo I do nho Ia I chI fIôf gIac
mo.
Ða c dIô m cu a a c mô ng Ia hay xa y ra o 1/3 cuô I gIa c ngu dôm, khI
dang sau, nôn dô phan bIô f vo I mô ng du va hoa ng so ban dôm |hay
o 1/3 da u gIa c ngu ). Nô u co a c mô ng fhì khI fhu c da y se nho Ia I
duo c chI fIô f, co n khI co mô ng du hay hoa ng so ban dôm fhì không
fhô nho duo c gì ca vì do Ia rôI Ioa n ca nh gIo I. ÐôI vo I a c mô ng, pha I
ÐÐ TRÐ ÐM CO CIÂ C NC! NCON 53
da nh fhu c mo I fInh, co n nguo I mô ng du va hoa ng so ban dôm fhì
fu fInh.
Theo mô f fhông kô, sô ho c sInh co bo ng de mô f Ia n frong fha ng Ia
30%. Nguo I Io n bI bo ng de nhIô u Ia n |frôn 2 Ia n/fua n) se co rôI
Ioa n gIac ngu gô m fhu c dôm, kho ngu , fho I Iuo ng ngu if, mô f mo I,
Io au. Tre em cu ng va y. Ðô I vo I fre hay bI bo ng de , cha me nôn
da nh fhu c cha u da y, ôm hôn va au yôm cha u, dIô u do fôf hon Ia
chI da nh fhu c don fhua n. Không ca n du ng fhuôc.
To m Ia I, a c mô ng Ia gIa c mo da y so ha I. Sau gIa c mo a y, fre co fhô
nho Ia I chI fIôf va không kôu fhe f nhu hoa ng so ban dôm, không fu
dI nhu mô ng du. Tre co ca m gIa c nhu bI de nga f fho , ca ng gIa y
gIu a ca ng bI de , duo c da nh fhu c Ia fInh ngay. Tre em bI bo ng de
fhuo ng do ca m xu c, nguo I Io n co fhô co rô I Ioa n fam Iy .
5. Nguã nghiïë n rùng
NghIô n rang khI ngu Ia hIô n fuo ng hay ga p o fre con. Theo sô IIô u
cu a Ða I ho c ChIcago |My ), co 15% sô ho c sInh ChIcago co nghIôn
rang khI ngu . O Iu a fuô I 3-7, fy Iô na y Ia 11%, Iu a fuô I 8-12 Ia 6%,
co n Iu a fuô I 13-17 Ia : 2%. Tre không co nghIôn rang frong gIac mo
hay a c mô ng. NghIôn rang cu ng không dI dôI vo I rôI Ioa n ca m xu c
hay nhan ca ch nôn không ca n dIô u frI. NghIô n rang Ia mô f fa f
Ia nh finh, fhuo ng se hôf khI fre Io n Iôn.
6. Cún nguã thoaá ng qua
Ðay Ia mô f bô nh, duo c CeIIneau |Pha p) mô fa Ia n da u fIôn va o
nam 1880, bao gô m ca c frIô u chu ng sau: Nguo I bô nh dang Ia m
vIô c, do c sa ch, xem fIvI, an..., bô ng nhIôn con ngu a p dôn khIôn ho
không cuo ng duo c. Nguo I bô nh pha I ngu fhIô p dI frong va I chu c
phu f, rô I fu fInh da y fhoa I ma I. Nguo I bI na ng co fhô bI va I
con/nga y, nhe fhì va I nga y mô f con. ÐIô n na o dô không fhô hIô n
mô f bIô n dô I na o. Ðô I vo I fre em, nô u o fhô nhe , fre chI roI va o
fra ng fha I mo ma ng qua mu c; o fhô na ng, fre co fhô ngu khI dang
no I chuyô n.
Ð.S. IÐ VAN TRI 54
Con ngu fhoa ng qua if ga p o fre duo I 10 fuô I. O fre Io n, bô nh na y
fhuo ng bI nha m vo I su “maf fa p frung”, “fhIôu chu y ”. Ca n phan
bIô f con ngu fhoa ng qua vo I ca c hIô n fuo ng sau:
- Con maf fruong Iu c: Thuo ng co frong 60% con ngu fhoa ng qua.
Tre bô ng nhIôn maf kIô m soa f fruong Iu c frong phu f chôc |dang
du ng fhì khuy u haI chan, dang an roI du a, dang vIôf roI bu f…) rô I
Ia I bình fhuo ng ngay. ÐIô n na o dô bình fhuo ng. Ðô dIô u frI, chI
nôn du ng ca c fhuô c kich fhich hô fha n kInh nhu ephe drIne va
amphe famIn.
- IIô f khI ngu : Ia ca m gIa c không cu dô ng duo c fay chan khI dang
ngu . Con IIô f xa y ra frong fho I gIan raf nga n |khoa ng va I phu f),
khI mo I dI ngu hoa c mo I fhu c da y. Ðô nh nhan không no I duo c, Io
au, hoa ng so , ca ng vu ng da y ca ng vô hIô u. Nôu co nguo I vô nhe
va o nguo I, bô nh nhan se fhì fInh da y va fro Ia I bình fhuo ng. Nô u
không, con cu ng fu hôf. Ðay Ia hIô n fuo ng hay ga p frong con ngu
fhoa ng qua, co nguo I bI va I con/nam.
- A o gIa c khI ngu : Con fhuo ng xa y dôn khI mo I ngu hoa c dang ngu .
Nguo I bô nh co nhu ng a o gIa c co ma u sa c, am fhanh, dô chIu hoa c
kho chIu, fhay hình a o qua Io n hoa c nho fi xiu. Nôu co mô f kich
fhich, nguo I bô nh fInh Ia I ngay.
7. Khoá thúã khi nguã
Chu ng na y co 2 hIô n fuo ng dIô n hình Ia nga y va dI u ng.
• Nga y
Mô f nghIôn cu u cu a My vô fa f nga y o fre , duo c fIôn ha nh frôn 8
bô nh nhI cho fhay:
- 5/8 em co gIa c ngu không fô f, da n dô n buô n ngu qua mu c ban
nga y.
- 7/8 em hay bI da I da m, ma c du gIa dình da huo ng da n dI da I
fruo c khI ngu .
- 5/8 em co hIô u suaf ho c fa p fhap, dau da u buô I sa ng.
ÐÐ TRÐ ÐM CO CIÂ C NC! NCON 55
Ngoa I ra, ca c em co n co mô f sô bIô u hIô n kha c nhu finh fình va
hIô u sua f Ia m vIô c fhay dô I, su f can, rôI Ioa n ca m xu c, rôI Ioa n gIac
ngu , frôn fra nh gIo ngu , kha ng cu Ia I khI dôn gIo ngu .
Chu ng nga y Ia do vIôm ha nh nhan ma n finh gay ra. Ðo Ia ca c
fuyô n ba ch huyô f na m ra I ra c o nhu ng vI fri nha f dInh frong ho ng
cu a chu ng fa. Ha nh nhan ha u chinh Ia V.A, na m o ha u mu I, ha nh
nhan vôI na m quanh Iô vo I Ðusfache fhông ra faI, ha nh nhan
kha u ca I na m frong ho ng |amIdan), va ha nh nhan da y Iuo I na m
sau chu V Iuo I.
Ðô n ha nh nhan na y Ia m fha nh mô f va nh daI ngan cha n su nhIô m
khua n va o ho ng, go I Ia vo ng Vandaye. HaI ha nh nhan hay bI vIôm
nha f Ia V.A va amIdan. Chu ng sung fo, de va o ha u ho ng, Ia m ca c
em nga y, Iau nga y da n dôn rôI Ioa n gIac ngu . Nô u amIdan va VA
qua fo, ngoa I nga y ra co n gay kho fho khI ngu , vIôm phô qua n,
vIôm faI, vIôm xoang... ca n pha I chu a so m.
Nô u fa f nga y fro fha nh ma n finh, fre se không ngu duo c nhIô u va
bI fhIôu ngu . Mô f nghIôn cu u o My vô fre em 4 fuô I ngu nga y cho
fhay, fho I Iuo ng ngu dôm cu a chu ng chI co 8h30, frong khI o fre
bình fhuo ng Ia 10h15. ÐôI vo I fre 6 fuô I, fho I Iuo ng ngu cu a fre
nga y chI gIa m nu a gIo , nhung chu ng kho ngu va ngu muô n hon.
Tre hay fho ba ng mIô ng, qua hIôu dô ng, khoa ng chu y nga n, ho c
ke m.
• ÐI u ng
Tre bI dI u ng co fhô co nhu ng bIô u hIô n sau:
- Ngu ng fho khI ngu
- Ngu gIa y da p nhIô u.
- Cha y mu I ma n finh.
- Tho ba ng mIô ng khI fhu c.
- Hay ca m Ia nh hon ca c em kha c
- Hay nôn va buô n nôn.
- Kho nuôf, nuôf vuo ng.
Ð.S. IÐ VAN TRI 56
- Ra mô hôI khI ngu .
- Nghe ke m.
- Ngu nga y nhIô u.
- An ke m ngon.
- Ma c bô nh vIôm faI gIu a fhuo ng xuyôn.
Xaá c àõnh, tòm nguyïn nhên vaâ giaãi quyïët röëi loaå n giêëc nguã
Truo c hô f, pha I cha n doa n Ia em be co rô I Ioa n gIa c ngu , sau do
fìm nguyôn nhan gay ra va ca ch gIa I quyôf nguyôn nhan do .
Tre duo c xa c dInh Ia co rôI Ioa n gIac ngu khI không du 4 yôu fô:
Tho I Iuo ng ngu , gIa c ngu nga n, ca c yô u fô duy frì va IIch bIô u ngu .
RôI Ioa n gIac ngu co fhô kôf ho p vo I ca c frIô u chu ng nhu: kho fa p
frung, ho c ke m, ngu nga y nhIô u, ha nh vI qua hIôu dô ng.
Nguyôn nhan:
- Con ma f fruong Iu c: Cha me ca n chu y xem ca c em co be o phì
không, co con ngu fhoa ng qua hay con maf fruong Iu c không. KhI
ca n, pha I do chu c nang phô I, X-quang, chu p ca f Io p.
- ÐI u ng: Ca n Ioa I bo dI nguyôn.
- Ca c nguyôn nhan ngoa I khoa: VIôm V.A, amIdan |pha I ca f bo ),
Iô ch va ch ngan mu I |pha I pha u fhua f), con kho fho cap |co khI
pha I mo khi qua n).
Ðô dô pho ng rô I Ioa n gIa c ngu , ha y fhu c hIô n ca c bIô n pha p pho ng
bô nh nhu: chông nhIô m fru ng, chông a m, chông dI nguyôn frong
fhu c an va khi fho , hoa c du ng fhuô c pho ng Iau da I, gIa m fro ng
Iuo ng co fhô ...
Kïë t quaã chûä a bïå nh
Nô u duo ng fho khI ngu duo c phu c hô I, ca c hIô n fuo ng nga y fo, ngu
nga y nhIô u, dau da u buô I sa ng va ca c va n dô kha c se gIa m. KIô u
ngu va dIô n na o dô se fro Ia I bình fhuo ng. Co nhu ng em 13 fha ng
fuô I chI be ba ng em be 11 fha ng, nhung sau khI mô duo c 5 fha ng
da pha f frIô n ba ng nhu ng em cu ng fuô I. Ngoa I ra, sau khI kho I
ÐÐ TRÐ ÐM CO CIÂ C NC! NCON 57
bô nh, ca c rô I Ioa n do fhIô u ngu |a nh huo ng fru c fIô p dô n ho c fa p,
pha f frIô n va ha nh vI) se hôf.
Nguo c Ia I, nôu ca c frIô u chu ng ke o da I, ca n pha I xem xe f ca c yôu fô
dI fruyô n, fho I quen xau cu a gIa dình va xa hô I, ca c sfress; ca n nho
ca c nha chuyôn môn fheo do I.
Ð.S. IÐ VAN TRI 58
CH!ONC 11: NH! NC VÂ N ÐÐ CÂ N CH! Y
Co mô f sô van dô co fhô a nh huo ng dôn gIac ngu cu a fre nhu
chuyô n nha , dI nghI hay du IIch da I nga y, con ôm hay bI chan
fhuong... Nôu không hIô u va chu dô ng gIa I quyôf, su rôI Ioa n gIac
ngu co fhô fro fha nh ma n finh, raf kho chu a.
1. Chuyên nhu
KhI mo I chuyô n nha , do Ia chô , fre fhuo ng Io Ia ng, không ngu yôn,
mo I mô f, huyô f a p fang, so sô f. Ca n pha I dô ng vIôn, Ia m fre quen
da n vo I môI fruo ng dô ngu yôn.
Nô u fre duo I 1 fuô I, chu ng co fhô fhay dô I kIô u ngu va fhu c dôm.
Nhung nô u fruo c do cha u ngu bình fhuo ng fhì chI sau va I nga y Ia
ô n, cha u Ia I ngu Ia I nhu cu .
Nô u fre da duo c va I fuô I, su hô I phu c gIa c ngu se cha m hon. Cha u
kho ngu , hay fhu c dôm, ban nga y không cho p ma f. Ca n dô ng vIôn,
Ia m cho cha u không hoa ng so noI o mo I ba ng ca ch dua sang ha ng
xo m Ia m quen, da n dI da o xung quanh, xem nhu ng ca nh de p nha m
gIu p cha u yôu fhich nha mo I. Ðan dôm, fruo c khI dI ngu , nôn co
nguo I bôn ca nh, hoa c mo cu a, ba f de n cho cha u do so . KhI cha u da
ngu yôn mo I nôn fa f de n, buông re m, hay do ng cu a. Nhu ng nguo I
Io n pha I fo ra yôu fhich nha mo I, bình fInh nhu không co gì xa y ra
dô cho cha u yôn fam.
2. С ngh¡
Ðô I vo I fre em, chI nôn dI nghI nga n nga y. Nô u pha I dI dô n noI
ca ch nhIô u mu I gIo frong mô f fho I gIan da I, ba n pha I dIô u chInh
gIa c ngu cho cha u. Tô f nha f Ia Ia y Ia I dô ng hô nhu gIo dIa phuong,
ngu va hoa f dô ng nhu nguo I ba n xu , cô gIu cho sInh hoa f không
da o Iô n. Iau nga y cha u se quen.
ÐÐ TRÐ ÐM CO CIÂ C NC! NCON 59
Nôu nghI he , dI bIô n, nôn choI frong chô ma f, co du che, fôn fro ng
nhu ng fhu vuI mo I Ia cu a cha u nhu nha f so , ôc, fìm cua, ca y, Ia m
du n xay ca f... Co fhô cha p nha n vIô c da o Iô n fho I quen ngu cu a
cha u frong va I nga y, côf dô fhu gIa n da u o c. KhI fro vô nha , cha
me Ia I dua da n cha u va o IIch bIô u cu . VIô c na y se Ioa c choa c frong
va I nga y da u, nhung bô me pha I no I ro Ia da hôf nga y nghI dô ca c
con dua mo I sInh hoa f va o nô n nô p cu . Va I nga y da u, fre co fhô
không chIu ngu frua, dôm fhu c khuya, ngu muô n, nhung sau se
quen da n. Ðu ng dua va o quy cu nhanh va kha f khe qua ; cu fu fu ,
mo I vIô c se ô n.
3. Tre ò m yê u
Mô f du a fre ô m yô u, qua f que o se hay fhu c dôm, qua y kho c vì gIa c
ngu không sau. Tre em kho e cu ng co fhu c dôm, nhung sau va I
nga y fre se Ia I co gIac ngu ngon. Taf nhIôn, fre co n co fhô fhu c
dôm vì dau va sôf khI bI vIôm nhIô m |nhu vIôm faI gIu a cha ng
ha n) hoa c qua ba n rô n, mô ma I vo I vIô c ho c fa p.
Kha nang fu ngu Ia I cu a fre ô m yô u Ia ra f ke m nôn mô f khI da
fhu c, cha u kho ngu Ia I. Co fhô xa y ra ba fình huông:
- KhI ô m dau, fre duo c nuông chIô u nhIô u. Sau khI kho I, fre da
quen fhu c dôm dô choI du a vo I bô me , dô o bôn me duo c Iau.
Truo ng ho p na y, fa pha I khe o Ie o dô cha u dI ngu , fa o dIa dIô m va
không khi dô ngu nhu fa f de n, gIu yôn Ia ng. VIô c bô me mô f mo I,
ca u kInh vì con fhu c dôm nhIô u cu ng Ia m cho con fInh ngu , fhu c
da y Iuôn. Ðo Ia dIô u cha me pha I chu y .
- KhI con ôm, bô me hay va o pho ng con dô cham so c, dôn Iu c con
kho e, bô me if hoa c không va o. Vì mong bô me va o pho ng, fre
fhuo ng kho c fha f fo dô do I. NhIô u bô me fhuo ng ca m fhay kho xu
vì không bIôf con kho c do Ia m nu ng hay dau yôu. Ca n fInh fa o dô
phan bIô f cho ro .
Thông fhuo ng, nôu ôm nhe , cha u va n chIu choI, an ngu bình
fhuo ng. Tre co fhô se fhu c dôm dôI chu f nhung bô me va n co fhô
yôn fam dô fre ngu mô f mình. Tuy nhIôn, khI fre ôm yôu nhIô u,
Ð.S. IÐ VAN TRI 60
dau cap finh, hay fhu c dôm, quay kho c, gIa y da p... fhì bô me pha I
o cu ng vo I con cho dô n khI Ia nh ha n bô nh.
4. Chû n thuong
Ca c nha khoa ho c da nghIôn cu u frôn 200 fre em 4-8 fha ng fuô I,
frong do co mô f sô em fhuô c dIô n kho qua n Iy |finh khi baf fhuo ng,
cha m fhich u ng, ru f re , cang fha ng). Ho nha n fha y sau 2 nam,
nhu ng em na y hay bI cha n fhuong |cha ng ha n nhu ra ch da da u)
hon ca c em fhuô c dIô n dô qua n Iy . Ca c fa c gIa kôf Iua n: Trong haI
nam da u do I, khoa ng 1/3 sô fre kho qua n Iy hay bI cha n fhuong
nghIôm fro ng, frong khI o nho m fre dô qua n Iy , fy Iô na y chI co 5%.
Mô f nghIôn cu u kha c cu ng o Iu a fuô I 4-8 fha ng cho fhay, fho I
Iuo ng ngu o nho m kho qua n Iy if hon 3 gIo so vo I nho m kIa. KhI
fre Iôn 3 fuô I, su chônh Iô ch na y co n 1h 30 nhung do gIac ngu
nga n, khi cha f qua hIô u dô ng, dô bI kich fhich, fhIô u chu y nôn
nhu ng fre na y hay bI chan fhuong.
Theo mô f nghIôn cu u frôn 7.000 du a fre 1-2 fuô I, co su IIôn quan
cha f che gIu a mo I mô f va cha n fhuong. Mo I mô f o day duo c da nh
gIa ba ng fhu c dôm. Thu c dôm duo c fIôu chua n ho a Ia fhu c fu 5
dôm/fua n fro Iôn, cu ng vo I mô f frong ca c dIô u kIô n sau:
- Thu c frôn 3 Ia n/dôm.
- Thu c fu 20 phu f/dôm fro Iôn.
- Con fu dI va o pho ng bô me .
Ta c gIa nha n fha y, 40% sô fre fhu c dôm bI cha n fhuong, frong khI
fy Iô na y o fre không fhu c dôm Ia 17%. CIa dình ca ng co nhIô u su
cô fhì fa n sô fhu c dôm ca ng cao. Cha me không kIô m soa f duo c
Iuo ng ngu /yôu ca u ngu cu a con, cu ng không kIô m soa f duo c ha nh
dô ng cu a con, khIôn chu ng bI chan fhuong.
Ta c gIa nhan ma nh ra ng fre bI chan fhuong Ia do qua mô f mo I, vì
va y khI con bI vap nga do vu ng vô va fhIôu ca n fha n, cha me
không pha I cuô ng quy f Iôn ma nguo c Ia I, pha I fu fôn, kIôn frì,
cham so c gIac ngu cho con dô con kho I mo I mô f.
ÐÐ TRÐ ÐM CO CIÂ C NC! NCON 61
5. Tre be o ph¡
Tre be o phì co fhô do dInh duo ng hoa c nhu ng nguyôn nhan kha c.
Mô f sô fre kho qua n Iy , hay quay kho c fhuo ng duo c bô me dô ba ng
ca ch cho bu hoa c cho an. Kô f qua Ia nhu ng fre na y ra f dô bI be o
phì vô sau. Ðo Ia kô f qua dIô u fra o fa ng Io p frung Iuu bang
PennsyIvanIa |My ) nam 1974. Nhu ng cuô c dIô u fra fa I MasaI,
Ðông PhI |nhu ng noI dang ha n ha n va do I ke m) cu ng cho kôf qua
fuong fu .
Theo fIô n sI WeIssbufh, o fre em, su be o phì co IIôn quan cha f che
vo I su mô f mo I. Tre mô f nôn kho c. Tha y con kho c, me cho bu . Cu
fhô , vô sau con co fhô be o phì. Cho bu fu y fIô n Ia mô f fa c phong
xa u khI dô con, nha f Ia Iu c fre duo c 3-4 fha ng fuô I. VIô c cho an
nôn fheo gIo gIac. Nôu fre kho c ma chua fo I gIo an fhì ha y cho
nga m vu gIa . Co nguo I dô xuaf Ia cho bu dIch không dInh duo ng
hoa c nuo c ngo f, nhung dIô u na y se a nh huo ng dôn vIô c an xam vô
sau.
Ð.S. IÐ VAN TRI 62
CH!ONC 12: ÐA O VÐ CIÂ C NC! TRÐ THO
Cu ¢ yêu tò u nh huo ng dên g¡û¢ ngu
Thô na o Ia rô I Ioa n gIa c ngu fre fho7 ÐIô u na y fha f kho xa c dInh,
chI co cha me mo I ro . Co fhô cha u kho ngu , quay kho c, fhu c dôm
hoa c Io pha I xa me . Cu ng co fhô cha u bI rô I Ioa n do fho I quen xa u
khI ngu , do bu dôm nhIô u hoa c do sInh fhIôu fha ng, pha I fruyô n
fInh ma ch Iau.
Ðay không pha I van dô cu a cha u ma Ia cu a cha me . Chinh ca c ba
me da vì qua fhuong yôu, say sua con ma Ia m chu ng dô fInh fhu c,
Ia m cha m pha f frIô n kha nang fu ru ngu frong con nguo I cha u.
Sau day Ia mô f va I vi du :
• Nhu ng ra c rôI vô hôn nhan
KhI co baf ho a |vo chô ng fo fIông, Iy fhan, Iy hôn), nguo I me không
na m vo I bô ma sang na m vo I con, Ia m cho con kho c. Co khI me cho
mình Ia du ng nôn sang vo I con, Iay con Ia m nIô m an u I mình, vô
fình da gIeo va o da u o c fre nhu ng nIô m ban khoan, fha c ma c, kho
ngu .
• CIa n ho n
ÐôI khI nguo I me gIa n ho n vì mô f vIô c gì do , nhung không fhô hIô n
vo I chô ng ma fhô hIô n vo I con, hy vo ng qua con, nô I bu c fu c se dô n
chô ng. Nhung su fhô hIô n na y da dô n vo I con không du ng Iu c, Ia m
cha u fhu c, hoa c su fhIôu au yôm Ia m cho con Io nghI, gIac ngu maf
bình fhuo ng.
• Me if duo c yôu chIô u
Nguo I me Ia frung fam cu a gIa dình, Ia hình ma u cu a con. Nhung
vô ma f fam Iy , nguo I me ca n duo c chIô u chuô ng, yôu fhuong. Mô f
sô phu nu hay phu fhuô c fình ca m va o nguo I chô ng, anh chI em
frong nha . Sô kha c Ia I so xa chô ng, so sô ng cô don frong Iu c so ng
gIo hay nhu ng khI con ô m dau. Nô u nguo I chô ng hay ca u kInh, if
ÐÐ TRÐ ÐM CO CIÂ C NC! NCON 63
quan fam yôu chIô u vo |nhaf Ia khI con bI ôm) fhì nguo I vo ca ng
fhôm suy nghI, Ia m a nh huo ng dôn con.
Trong mô f gIa dình if nguo I, nô u va ng bo ng mô f aI do |nha f Ia
nguo I chô ng), nguo I vo se ca m fhay frông fra I, fhIôu an foa n, dôm
hôm không yôn fam. Ho se co khuynh huo ng dô n fình ca m cho con,
khIôn con dô bI rôI Ioa n gIac ngu .
Tûm s¡nh ly ¢u u tre
Nga y nay, khoa ho c da ghI nha n duo c nhu ng bIôn dô I vô fam sInh
Iy cu a fre ngay fu khI co n Ia ba o fhaI. Trong 3 fha ng da u, ca c co
quan fhaI nhI hình fha nh.
Tha ng fhu 5, co quan fhinh gIa c hoa n chInh va dôn fha ng fhu 7 fhì
hoa f dô ng. ThaI sô ng vo I mô f nô n am fhanh khoa ng 90 decIbeI
frong bu ng me , quen vo I fIông me va bô bôn ngoa I fu cung. Tho I
gIan na y, co quan vI gIa c cu ng hoa n chInh, fhaI nhI nha n bIôf duo c
bô n vI co ba n: ngo f, ma n, da ng, chua, nha f Ia ngo f. Ca I bo c da bao
quanh foa n fhan be cu ng fIô p nha n ca c ca m gIa c du dua, gIu p con
va me Ia m quen vo I nhau ba ng nhIp dIô u.
Nhu va y, fhaI nhI o frong mô f môI fruo ng ra f da c bIô f, co fhô hIô u
duoc bô me frong gIoI han bang am dIôu.
Sau khI ra do I, môI fruo ng bôn ngoa I hoa n foa n mo I Ia vo I cha u.
Muô n fô n fa I, cha u pha I fhich nghI da n. Su fhich nghI nhIô u hay if
phu fhuô c va o su fruo ng fha nh cu a hô fha n kInh.
• Nhu ng fua n da u
Hô fha n kInh cu a fre chua fruo ng fha nh. Cha u chua co nhIp sa ng
fôI, bI ca c yôu fô frong môI fruo ng mo I u c chô nôn ngu nhIô u,
không chIu duo c fIô ng dô ng qua ma nh, hay kho c. Co quan nha n
ca m Iu c na y Ia môI, mIô ng. Tre co nhIô u pha n u ng sInh Iy : mu f
fay, bo an, da I da m, nôn fro , Ia du n.
Iu c na y, fre chI bu me , fhô hIô n mo I ca m gIa c fhông qua bu . Cuô c
sông me con Iu c na y Ia baf phan. Me ho a va o con Ia m mô f fheo
Ð.S. IÐ VAN TRI 64
mô f kIô u da a p da. Thông qua bu mu f, me con hIô u nhau, kIô u
hIô u nhau fIô n ngôn ngu .
• Ða fha ng da u
Cha u ngu nhIô u, fhuo ng fhu c Iu c 6 gIo sa ng rô I Ia I ngu sau khI
duo c bu va cham so c. Ðô n 8 gIo sa ng, cha u fhu c, 10-12 gIo Ia I ngu
Ia I. Sau do , cha u fhu c rô I Ia I ngu fu 2 dô n 4 gIo chIô u, sau do Ia I
fhu c, dôn 7 gIo fôI Ia I ngu . No I fo m Ia I, cha u chI an va ngu .
Tho I gIan na y, cha u sô ng du a va o me , fha n kInh co fhô chua hoa n
fhIô n. Nhung vô sau, sô Ia n ngu va fho I Iuo ng ngu bo f dI, cha u
choI nhIô u hon. Cha u da n da n phan bIô f duo c sa ng fô I. Tinh fo mo
cu a fre pha f frIô n da n, fho I ky fìm hIô u fhô gIo I bôn ngoa I ba f da u.
Tre chuyô n fu chô duo c bô a m sang na m nôI, ca finh hình fha nh,
du finh chaf cu a mô f con nguo I va chua n bI fa ch kho I me .
• Tha ng fhu 4-9
NhIô u nguo I cho ra ng fre sô ng phu fhuô c va o me cho dô n frôn mô f
fuô I, nhung fheo ca c nha nghIôn cu u, chu ng da co finh dô c Ia p so m
hon. Vì fhô , ca n co IIch bIô u ngu so m hon cho cha u.
KhI duo I 4 fha ng, fre fhay nga y Ia vô fa n vì hô fha n kInh chua
pha f frIô n, cuô c sô ng co n phu fhuô c. Nhung sau 4 fha ng, fre bIô f
phan bIô f an, ngu , choI, dôm, nga y va fha y nga y gIo hu u ha n hon.
Ha y da f IIch ngu Iu c 6 fha ng. Iu c da u, fre co fhô chô ng Ia I, nhung
3 fha ng sau, cha u da p u ng ngay. Ðuo I 4 fha ng, fre dô ngu , bô dI
dau cu ng duo c. Nhung fu 4 dô n 9 fha ng, cha u kho ngu hon frong
môI fruo ng dông va ô n. Ðo cha u dô fhIô u ngu , dô mô f mo I hon
fruo c nôn pha I co IIch ngu so m.
• Tình yôu fhô gIo I
Thuo ng fu 1 fuô I fro Iôn, fre fhôI bu , ro I me . Ðo fha n kInh pha f
frIô n, cha u muôn kha m pha fhô gIo I bôn ngoa I. Co quan va n dô ng
cu ng ba f da u pha f frIô n, cha u bIô f dI, hay quo qua ng, gIa y da p,
chuyô n fu ca I ma fa go I Ia gIa c - dô ng |nha n bIôf su va f ba ng ca m
gIa c va va n dô ng chan fay) sang suy nghI. CIa o su NhI khoa
ÐÐ TRÐ ÐM CO CIÂ C NC! NCON 65
MahIer go I dIô u na y Ia fình yôu fhô gIo I bôn ngoa I, ba f da u xuaf
hIô n o Iu a fuô I 10-15 fha ng.
Cu ng vì fhô ma o fho I ky na y, fu fuo ng cha u phan fa n, fhôm kho
ngu , chI khI qua mô f cha u mo I chIu ngu . Ca c nghIôn cu u cho fhay
o fho I ky na y fô ng Iuo ng ngu nga y va dôm cu a fre dô u if. Cha u
chô ng Ia I gIa c ngu do qua say mô vo I nhu ng kha m pha mo I Ia . Vì
va y, nguo I me pha I uô n na n dô cha u dô ngu .
• Ta ch kho I me
Tu 1-2 fuô I fro Iôn, do gIa c quan pha f frIô n, fre nha n fhu c duo c xa
hô I va vu fru xung quanh, fha y mình Io n va dô c Ia p, muô n fa ch
kho I me nhung không xa me . Tre bIô f dI, bIô f nghIch, muô n kha m
pha fhô gIo I xung quanh. Co n nguo I me fhay con “vô ky Iua f” qua
fhì vu a mu ng vu a Io con bI “faI na n”, muôn khe p con va o khuôn
phe p. Vì va y, vô fam Iy , me con không dô hIô u nhau.
TIô n sI ÐonaId WInIcoff, mô f nha phan fam nhI khoa da no I: “Tho I
ky na y fre co mô f y fhich kho ca n fro Ia fu fìm hIô u fhô gIo I xung
quanh. Ðo Ia hIô n fuo ng qua fu fIn o fre ".
• So ha I
Tu 2 fuô I fro Iôn, cha u bIô f so . Tha n kInh da pha f frIô n, ca finh da
hình fha nh, da co nhu ng kha m pha vô fhô gIo I xung quanh nôn
cha u fhay mình qua nho be so vo I không gIan mônh mông xung
quanh. Ða u fIôn, cha u ca m fha y so ha I vô co , sau do Ia so ma f me ,
xa me , so không co n aI dô nuong fu a |kha c vo I Iu c duo I 1 fuô I Ia
ho a mình vo I me ). Nô I Io so na y cha ng kha c gì ca m gIa c khI ra
nuo c ngoa I, ngôn ngu không bIô f, fIô n cu ng không ma nguo I phIôn
dIch Ia I dI dau ma f.
Ðay cu ng Ia Iu c cha u duo c chuyô n fu nôI sang gIuo ng. Nô u gIuo ng
qua fo, frông fra I, yôn Ia ng va fôI, nô I khIôp so ca ng fang. Vì va y,
cha me nôn o cu ng con khI con co n fhu c, va dô n ngay khI be vu a
fInh da y. Xung quanh gIuo ng, fuo ng nôn freo va ba y nhIô u fhu |dô
choI, bu p bô...) dô fang su a m cu ng, gIa m nô I Io so fu nhIôn cu a
cha u.
Ð.S. IÐ VAN TRI 66
Cu ¢ phuong phu p tû p ngu
Co nhIô u phuong pha p dô Ia m cho fre ngu . Tuy nhIôn, mô I phuong
pha p chI fhich ho p vo I mô f Iu a fuô I, va không pha I dôI vo I cha u
na o cu ng hu u hIô u.
Vô vIô c dô fre ngu , ca c ba me VIô f Nam co nhIô u kInh nghIô m
nhung chua duo c fô ng kôf dô phô bIôn chung. Ca c nuo c chau Âu
cu ng co nhIô u phuong pha p, nhung không pha I phuong pha p na o
cu ng duo c fhu a nha n.
Mô f phuong pha p fa p ngu fô f pha I don gIa n, dô fhu c hIô n, va pha I
du a va o fam sInh Iy ca c cha u mo I vu ng cha c. VIô c hIô u ro fam sInh
Iy cu a fre không nhu ng gIu p fa chu dô ng pho ng chông rôI Ioa n gIac
ngu cho con ma co n dIô u chInh duo c rô I Ioa n do . Sau day Ia mô f sô
phuong pha p cu fhô :
Tu o g¡û ¢ ngu bú ng k¡êm tru
Nô u con hay fhu c da y va qua y kho c ban dôm, ba n ha y fa p cho con
ngu yôn ba ng ca ch va o fham con nhIô u Ia n nhung chI dô kIô m fra.
Tha I dô cu a ba n pha I kIôn quyô f, không bô , không ru, nhung Ia m
con yôn fam. Ða n du ng mô f Iu c, nôu không không fhay gì fru c fra c
fhì du con co n kho c cu ng pha I dI ra kho I pho ng. Nam phu f sau ba n
Ia I va o kIô m fra, không fha y gì ba n Ia I dI ra. Ia m nhu va y 3- 4 Ia n
frong dôm, fre se ngu vì không mong duo c gì o bô me .
Ðay Ia phuong pha p cu a Jo ÐougIas va NaomI RIchman, chI fhich
ho p cho fre frôn 1 fuô I.
Tu o g¡û ¢ ngu du ¡
Ðay Ia phuong pha p cu a RIfa J.McCarr va MeIbourne I.HoveI.
Mu c dich cu a phuong pha p na y Ia fang dô da I gIac ngu , Ioa I bo
fho I quen kho c dôm.
Ca ch Ia m: ÐôI vo I nhu ng fre hay fhu c da y qua so m, cha me ha y
chu dô ng da nh fhu c con so m hon fhuo ng Iô 15 phu f. Cha ng ha n
nôu fre fhuo ng fhu c da y Iu c 4 gIo sa ng, ba n ha y da nh fhu c cha u
da y Iu c 3h 45. KhI cha u fhu c da y, me ha y ôm va au yô m, hôn
ÐÐ TRÐ ÐM CO CIÂ C NC! NCON 67
cha u, vuôf ve cha u, sau do da f cha u ngu Ia I |fheo fa c gIa , vo I su au
yô m cu a me , fre se dô ngu va không kho c). TIô p dô n, fa Ia I chu
dô ng da nh fhu c cha u da y, nhung cha m 15-30 phu f so vo I fruo c.
Sau do , mu c cha m fang da n fo I IIch ngu mong muôn. Nôu fre va n
fhu c da y so m fhì Ia m Ia I phuong pha p na y nhung da nh fhu c cha u
so m hon fruo c 15-30 phu f. Phuong pha p na y chI fhich ho p vo I fre
3 fha ng fuô I.
Tu o g¡û¢ ngu bú ng ¢u ¢h ¢ho bu su u vu nuo ¢
Phuong pha p co fhô fIôn ha nh fu nga y fhu 3 sau de , nhung fôf
nhaf Ia fu sau 6 fua n |khI hình fha nh gIac ngu dôm)
Ca ch Ia m: Cho bu me dô n mô f Iu c, fa p frung fu 10-12 gIo dôm, sau
do cho bu nuo c va au yôm cha u. Ha y fhu c hIô n qua 6 buo c nhu
sau:
- Ðuo c 1: Chua n bI sa n chaI nuo c.
- Ðuo c 2: Cho bu dô n, da nh fhu c cha u da y dô bu fu 10-12 gIo dôm.
Sau do , da f cha u ngu Ia I.
- Ðuo c 3: Nô u Ia n da u cha u fu fhu c, nguo I cha ha y va o qua n fa va
dô da nh |không cho me va o). Nha f fhIô f không bô , không ru, ha y
da f cha u xuông gIuo ng hoa c cho nga m vu ngu .
- Ðuo c 4: Nô u cha u da ngu va bay gIo fhu c da y, ba n ha y cô ga ng
choI vo I cha u dô “keo daI fhoI gIan” |co fhô bô chau hoac dI dao).
Nô u cha u không ngu , sau khI da f 10-20 phu f, pha I bô cha u da y,
choI vo I cha u.
- Ðuo c 5: Ke o da I fho I gIan choI vo I cha u ca ng nhIô u ca ng fô f,
nhung pha I cho bu nuo c, không bu su a me . Theo fa c gIa , cha u se
bo kho c dôm ngay Ia p fu c nô u duo c cho bu nuo c va au yô m nhIô u.
- Ðuo c 6: Thay fa , da f cha u ngu Ia I, rô I sau do cho cha u bu |fheo
công fhu c dInh sa n).


Ð.S. IÐ VAN TRI 68
Tu o g¡û¢ ngu bú ng khu núng tu ru ngu ¢u u ¢hu u
Ðay Ia phuong pha p kôf ho p ngu vo I mô f dIô u kIô n fhich ho p cu a
RIchard Ierber. Thuo ng du a fre khI ngu hay kô f ho p vo I mô f dIô u
kIô n na o do nhu bô a m, na m frôn dI vang, du dua frôn vo ng. KhI
dIô u kIô n na y maf dI fhì gIac ngu kho fhu c hIô n. Phuong pha p na y
nha m fìm ra mô f dIô u kIô n kôf ho p.
Ca ch Ia m:
- Ðôm fhu nhaf: KhI fre fhu c da y, cu dô fre kho c 5 phu f rô I mo I
va o. ChI o frong pho ng 2-3 phu f |co finh chaf kIô m fra cho yôn
fam), không bô, không ru, rô I dI ra, baf kô cha u kho c hay nin, ngu
hay fhu c.
Muo I phu f sau, dI va o va Ia m Ia I ca c dô ng fa c nhu cu , xong Ia I dI
ra. Muo I Iam phu f sau fro Ia I, Ia m nhu frôn.
Sau do , cu 15 phu f ba n Ia I va o mô f Ia n cho dôn khI con ngu . Nôu
con co n kho c, ha y va o ra mô f Ia n nu a vo I ca c khoa ng ca ch fho I
gIan: 5, 10, 15, 15, 15 phu f. Nô u cha u da ngu fhì không va o nu a.
- Ðôm fhu 2: Nô u fre fhu c da y fhì cu ng Ia m nhu frôn nhung
khoa ng fho I gIan cha m hon: 10, 15, 20, 20, 20 phu f.
- Ðôm fhu 3: KhI fre fhu c, cu ng Ia m nhu frôn, nhung khoa ng fho I
gIan cha m hon nu a: 15, 20, 25, 25, 25.
Nô u Ia m nhu frôn, fre se bIô f kô f ho p vIô c dI va o gIa c ngu vo I vIô c
ngu Ia I frong nôI cu a mình. Vì fhô , phuong pha p na y co n co fôn Ia
“Iuyô n kha nang fu ru ngu ”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful