Click icon to add picture

Báo cáo công việc
Người báo cáo: NGUYỄN VĂN QUÝ Người hướng dẫn: PHẠM TUẤN Nguyễn Vă Quý 6/23/12 THÀNH, LƯU THÀNHnLUÂN

Nội dung công việc
Tìm

hiểu hệ thống mạng của tòa nhà Internet vụ WifiNET

Dịch

Khảo sát, thiết kế Thiết lập, cấu hình

Tìm Tìm

hiểu hệ điều hành mã nguồn mở hiểu về các dịch vụ mạng

Nguyễn Văn Quý

6/23/12

Khảo sát, thiết kế WifiNET
Địa

điểm

KTX ĐH Quốc gia KTX HV Báo chí tuyên truyền

Kinh Vẽ

nghiệm thực tế

sơ đồ thiết bị

Nguyễn Văn Quý

6/23/12

Hệ điều hành mã nguồn mở

Click to edit Master subtitle style

Linux CentOS Unix Solaris

Nguyễn Văn Quý

6/23/12

Linux CentOS
Kiến trúc HĐH Linux

Bao gồm các thao tác tập tin, nén, sao lưu tập tin, các trình biên dịch, gỡ lỗi, soạn văn bản

Kernel trợ giúp HĐH quản lý ü Thiết bị (Devices) ü Bộ nhớ (Memory) ü Các tiến trình (Processes) ü Liên lạc (Communication) ü Quản lý phần cứng

Nguyễn Văn Quý

6/23/12

Linux CentOS
Đặc điểm chính

Nhiều tiến trình song song Truy cập nhiều người dùng Swap lên bộ nhớ đĩa Thư viện chung Bộ đệm động của đĩa Tổ chức bộ nhớ theo trang Nạp mô-đun sử dụng “theo yêu cầu” Cùng sử dụng chương trình
Nguyễn Văn Quý 6/23/12

Linux CentOS
Filesystem

KN

Là cách tổ chức dữ liệu trên thiết bị lưu trữ dữ liệu. Linux hỗ trợ nhiều filesystem khác nhau để giao tiếp với những HĐH khác như: ext2, ext3, iso9660, vfat …
Các
◦ ◦

lệnh lấy thông tin của filesystem filesystem

Lệnh df  tổng kết việc sử dụng vùng đĩa trống trên đĩa Lệnh du  ước lượng khối lượng vùng đĩa trống Nghĩa là gắn kết các block device vào một điểm mount. Điểm mount phải là một thư mục rỗng trên cây thư mục Cú pháp câu lệnh: Nguyễn Văn Quý 6/23/12

Mount

Linux CentOS
Cây thư mục

/etc/rc.d/init.d: lưu các script khởi động /var:lưu các và dịchcủa /lib: lưu những log viện của hệ thốnghàm thư vụ hệ thống có 2 các thưvụ, hàng nhân /mnt: và các dịch con cá đợi /home: lưu thư mụcmục là floopycủa củacd-rom trong hệ thống và các dịch mount tạm in, người dùngđểvụ như máy thời các mail… như lưu các dữ liệu không chương trình thực thi và tập tin hệ thiết bị CD-ROM /lost+found:đĩa mềm, /bin: chứa cácgắn /usr: lưu và nào các tập động hệ /sbin: lưu các chươngthống của trình với thư mục chứakhi khởi tindành thống các ứng dụng đãtrị /boot: chứa image và những tập tin khởi động hệ cho người quản được cài fsck hay khi chạy chương trình đặt cho người dùng điều hành
Nguyễn Văn Quý 6/23/12

Linux CentOS
Các lệnh cơ bản

Các Các Các Các Các Các

lệnh quản lý hệ thống lệnh phân quyền lệnh xử lý tiến trình lệnh thao tác với tập tin lệnh liên quan tới mạng lệnh cơ bản khác

üü

top pwd arch ü ps ü ifconfig üü cd chmod uname ü ü ü route pstree üü mkdir catchown ü ü kill ü more /etc/resolv.conf üü echo passwd, ü chgrp ü pkill, killall ü gedit /etc/resolv.conf üü rm, lsü–l  xem chi tiết dmeg exit rmdir ü ü ü ping sleep üü cp ü logout useradd ü renice ü servicereboot restart üü mv ü network groupadd
ü üü üü

ls rpm

wc ü shutdown userdel touch groupdel cat passwd

üü

üü

Nguyễn Văün vi Quý 6/23/12 ü gpasswd

Unix Solaris
Kiến

trúc tổng quát giống Linux (Kernel,

Shell)
Về

tập lệnh liệu

Cơ bản giống với Linux
Tài

“UNIX® Essentials Featuring the Solaris™ 10 Operating System SA-100-S10, Student Guide”, Sun Microsystems, 2005

Nguyễn Văn Quý

6/23/12

Unix Solaris
Sự khác biệt về tập lệnh
CentOS shutdown -h now (or) poweroff reboot /sbin/lsmod /sbin/insmod /sbin/rmmod scanpci lp (or) lpr lpstat (or) lpq /sbin/service --status-all /sbin/service sendmail stop /sbin/service sendmail start /sbin/service sendmail status /sbin/chkconfig –list /sbin/chkconfig –add /etc/rc3.d/f00 /sbin/chkconfig sendmail on Solaris shutdown shutdown -y -g0 -i5 (or) init 5 reboot (or) shutdown -y -g0 -i6 (or) init 6 kernel modinfo modload modunload /usr/x11/bin/scanpci (or) prtconf -v printing lp (or /usr/ucb/lpr) lpstat (or /usr/ucb/lpq) services svcs –a svcadm disable sendmail svcadm enable sendmail svcs sendmail svcs –a svccfg import f00.xml svcadm enable sendmail

Nguyễn Văn Quý

6/23/12

Unix Solaris
Sự khác biệt về tập lệnh
CentOS
top cat /proc/cpuinfo cat /proc/meminfo exportfs (edit /etc/exports) /sbin/mii-tool ifconfig /sbin/ethtool /sbin/dhclient iptables monitoring prstat psrinfo –v prtconf nfs exportfs (or) share share /home (or) zfs sharenfs=on networking ndd (or) /sbin/dladm show-dev ifconfig -a ndd dhcpagent ipfilter

Solaris

Nguyễn Văn Quý

6/23/12

Unix Solaris
Sự khác biệt về tập lệnh
CentOS storage fdisk (and) format format mkfs -f ufs /dev/rdsk/c0t0d0s0 /dev/rdsk/c0t0d0s0 gtar xfvj f00.tar.bz2 meta* dev crle /opt/csw/bin/gcc /usr/ccs/bin/ld (or) newfs Solaris

fdisk parted mkfs -t ext3 /dev/hda1 cdrecord dev=2,0 f00.iso cdrw -i f00.iso tar xfvj f00.tar.bz2 lvm/pv*/lv*/vg*

(edit /etc/ld.so.conf) gcc ld

Nguyễn Văn Quý

6/23/12

Unix Solaris
Thực hành

Viewing

directories and files the Solaris OS directory contents

Changing Using Using

command within the Shell basic file permissions access control lists (ACLs)

Configuring

Nguyễn Văn Quý

6/23/12

Các dịch vụ mạng
Mail

Hoạt động, các dịch vụ mail

DNS

Cơ chế phân giải tên miền

AntiSpam

Các kỹ thuật chống spam

AntiRelay LDAP
Nguyễn Văn Quý 6/23/12

Công việc sắp tới
Thực

hành với Solaris

Searching files and directories Performing basic process control Advanced Shell scripts Creating archives Compressing, viewing, and uncompressing files

Nguyễn Văn Quý

6/23/12

Công việc sắp tới
Cài

đặt và cấu hình server

FTP server DNS server LDAP server Mail server

Nguyễn Văn Quý

6/23/12

Em xin chân thành cảm ơn!
Click to edit Master subtitle style

Nguyễn Văn Quý

6/23/12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful