You are on page 1of 56

Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

Mga Manunulat sa Filipino Language Area Team Mayo 1, 2012
1

Buod ng Linggo 1 at 2
Linggo 1 at 2 Lunsarang Teksto 1 Batang-bata ka pa ng APO Hiking Society Ang Sundalong Patpat ni Virgilio Almario Tema Ang Nagbabagong Ako Lunsarang Teksto 2 Batayang Pangnilalaman Batayang Kakayahan Lingguhang Tunguhin

Pag-unawa sa Napakinggan PN1A

PN1Aa, PN1Ab

Pagsasalita

PA1A

PA1Aa, PA1Ab

Pag-unawa sa Binasa

PB1A

PB1Ac, PB1Af, PB1Aa, PB1Be

Pagsulat

PU1A

PU1Ba, PU1Bb

Tatas

TA1-4A

Pakikitungo sa Wika at Panitikan Estratehiya sa Pag-aaral

PL1-4A, PL1-4B

EP1-4A, EP1-4B

2

Batang-bata ka pa
APO Hiking Society

DAHILAN: -transisyon mula sa pagiging “bata” o mula sa kanilang buhay elementarya papunta sa buhay hayskul

3

Linggo 1 (Unang Markahan)
Araw Panimulang Pagtaya/Pagganya k/Introduksyon Presentasyon Pagpapayaman Pagpapalawig Sintesis Pangwakas na Pagtataya Araw 1 Concept web ng pagkabata (10 minuto) Pakikinig sa awit na “Batang-bata ka pa” (15 minuto) Talakayan pagkatapos ng pakikinig (20 minuto) Gumawa ng Venn Diagram tunkol sa iyong pagkabata at ngayong hay iskul ka na (5 minuto) Pagbabahagi ng mga Venn Diagram (10 minuto)

Araw 2

Mga tuntunin at kayarian ng talata (15 minuto)

Pagsulat ng mga talata (30 minuto)

Ibahagi sa klase ang isinulat (15 minuto)

Araw 3

Magbahagi ng mga payo ng magulang (15 minuto)

Talakayan tungkol sa buhay hay iskul (15 minuto)

Pagguhit/ Paggawa ng isang bagay bilang representasyon ng “buhay hay iskul” (30 minuto)

4

Batang-bata Ka Pa APO Hiking Society
Batang-bata ka pa at marami ka pang Kailangang malaman at intindihin sa mundo „Yan ang totoo Nagkakamali ka kung akala mo na Ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang Batang-bata ka lang at akala mo na Na alam mo na ang lahat na kailangan mong malaman buhay ay di ganyan Tanggapin mo na lang ang katotohanan Na ikaw ay isang musmos lang na wala pang alam Makinig ka na lang, makinig ka na lang
5

Batang-bata Ka Pa APO Hiking Society
Ganiyan talaga ang buhay Lagi kang nasasabihan „Pagkat ikaw ay bata At wala pang nalalaman Makinig ka sa „king payo „Pagkat musmos ka lamang At malaman nang maaga Ang wasto sa kamalian
6

Ang Sundalong Patpat
Virgilio Almario

DAHILAN: -tungkol sa “bagong pakikipagsapalaran” -tungkol sa mga pangarap o nais nilang marating sa kanilang buhay

7

Linggo 2 (Unang Markahan)
Araw Panimulang Pagtaya/Pagg anyak/Introduk syon Pagpapa-kilala ng Talasalitaan (10 minuto) Palabunutan para sa Readers‟ Theatre (10 minuto) Presentasyon Pagpapayaman Pagpapalawig Sintesis Pangwakas na Pagtataya Readers‟ Theatre ng Ang Sundalong Patpat (20 minuto)

Araw 1

Talakayan pagkatapos ng pakikinig (15 minuto)

Araw 2

Talakayan tungkol sa mga elemento ng kuwento (20 minuto)

Paggawa ng character profile ng bawat tauhan sa kuwento at kung ano ang tingin nila sa ulan (25 minuto) Talakayan tungkol sa mga bagay na kinatatakutan mong gawin o subukin (15 minuto) Pagsulat tungkol sa mga kinatatakutan (30 minuto) Pagbabahagi ng isinulat sa kapares (15 minuto)

Pagbabahagi ng mga ginawang character profile (15 minuto)

Araw 3

8

Mga Elemento ng Kuwento
Tanong
Saan kaya naganap ang kuwento? Sino-sino ang mga tauhan ng kuwento?

Sagot

Elemento

Ano ang naging suliranin ng kuwento? Paano ito nalutas?
9

Buod ng Linggo 3 at 4
Linggo 3 at 4 Lunsarang Teksto 1 “Isang Dosenang Klase ng High School Students” mula sa Aklat na “ABNKKBSNPLAko” ni Bob Ong “Isandaang Damit” ni Fanny Garcia Tema Batayang Pangnilalaman Pag-unawa sa Napakinggan Pagsasalita Pag-unawa sa Binasa Nagbabagong Ako Batayang Kakayahan PN1A, PN1B PA1B PA1Aa, PA1Ab, PA1Ac, PA1Ad, PA1Ae, PA1Bc, PA1Bd PB1B PB1Aa, PB1Ab, PB1Ac, PB1Ad, PB1Af, PB1Ca, PB1Cb, PB1Cd Lunsarang Teksto 2 Lingguhang Tunguhin PN1Ab, PN1Ba, PN1Bd

Pagsulat Tatas TA1-4A

PU1D

PU1Ac, PU1Ad

Pakikitungo sa Wika at Panitikan

PL1-4A; PL1-4B EP1-4A, EP1-4B

10 Estratehiya sa Pag-aaral

Bob Ong, popular na manunulat

11

Unang Markahan Linggo 3
12

“Isang Dosenang Klase ng High School Students”

Linggo 3 (Unang Markahan)
Araw

Panimulang Pagtaya/Pagg anyak/Introdu ksyon
Human Bingo (15 minuto)

Presentasyon

Pagpapayaman

Pagpapalawig

Sintesis

Pangwakas na Pagtataya

Araw 1

Pagbasa ng Isang Dosenang Klase ng Highschool Student (20 minuto)

Talakayan hinggil sa akda (20 minuto)

Araw 2

Talakayan tungkol sa stereotyping, pagkakaroon ng sari-sariling katangian (20 minuto)

Isang bagayna sumisimbolo o naglalarawan sa iyong sarili (40 minuto)

Araw 3

Pagkilala at paggawa ng talata na naglalarawan gamit ang mga simpleng pang-uri (payak na paglalarawan) (60 minuto)

13

 CLOWNS – ang official kenkoy ng class. May mga one-

liner na gumigising sa lahat kapag nagkakaantukan na. Sabi ng ilang teacher, „eto raw „yung mga KSP sa klase na dahil hindi naman matalino, o kadalasang matalino na tamad lang, e, dinadaan na lang sa patawa ang pagpapapansin. Pero aaminin ko, walang klaseng walang ganito, at kung meron man, magiging malaking sakripisyo ang pagpasok sa iskul araw-araw.
 GEEKS – mga taong walang pakialam sa mundo. Libro,

teacher, at blackboard lang ang iniintindi. Kahit na mainit na ang ulo ng teacher at bad trip, ang mga geeks ang walang takot na lumalapit sa teacher at nagtatanong kung mag-iiba ang result ng equation kung isa-substitute ang value ng X sa Y.

14

15

UNANG ARAW

Panimulang Pagtaya/ Pagganyak/Introduksyon (15 min.)
Clown Geek Hollow Man Spice Girl

Da Gwaping

Celebrity

Guiness

Leather Good

Weirdo

Anak ni Rizal

Bob Ong

Commoner

16

UNANG ARAW

Pagpapayaman (45 min.)
 Pagpapangkat-pangkat

- Hanapin ang kauri - Magsama-sama - Basahin ang deskripsyon/ pantomime - Talakayan
 Takda: bagay/larawan

17

IKALAWANG ARAW

Pagpapalawig (20 min.)
Talakayan -Stereotyping, panghuhusga -Pagkakaroon ng sari-sariling katangian

18

IKALAWANG ARAW

Sintesis (40 min.)
Bagay/larawang sumisimbolo sa sarili -Isa-isa, pupunta sa harap -Rubrik (pasalitang pagsusulit)

19

IKATLONG ARAW

Pangwakas na Pagtaya (60 min.)
 Pagkilala ng payak na paglalarawan

sa pamamagitan ng mga panuring
- Pagbabalik-tanaw sa pang-uri at

pang-abay - Pagsulat ng talatang naglalarawan sa payak na paraan - Pair work (pagsulat ng talatang naglalarawan sa kapareha) - Rubrik

20

Maikling Kuwento: “Sandaang Damit” ni Fanny Garcia

Paksa •Isang mahirap na batang babae • nakaranas ng bullying at pangmamaliit mula sa mga kaklase • nagkaroon ng pagbabago o transpormasyon • lumikha ng sandaang damit

Isyung Sosyal •bullying •di pantay na pagtingin (antas ng buhay) •panghuhusga mula sa kapwa

21

Linggo 4 (Unang Markahan)
Araw

Panimulang Pagtaya/Pagganya k/Introduksyon

Presentasyon

Pagpapayaman

Pagpapalawig

Sintesis

Pangwakas na Pagtataya

Araw 1

Pagtukoy sa kahulugan ng salita ayon sa konteksto ng pangungusap Pagbibigay ng mga ideya tungkol sa “bullying”

Ginabayang pagbasa at talakayan

Ginabayang pagbasa at talakayan

Araw 2

Talakayan at pagsasadula tungkol sa iba‟t ibang taong karaniwang biktima ng diskriminasyon sa lipunan

Paggawa ng bookmark

Araw 3

Mga idyoma, simili at metapora

Pagbuo ng akrostiks

22

Linggo 5 at 6
Linggo Tema 5 at 6 Ang Nagbabagong Ako Lunsarang Teksto 1 Lunsarang Teksto 2 Kung Bakit Umuulan (Kuwentong Bayan) Alamat ni Tungkung Langit ni Roberto Añonuevo Batayang Pangnilalaman Pag-unawa sa Napakinggan Pagsasalita Pag-unawa sa Binasa Batayang Kakayahan PN1B PA1A PB1A, PB1B Lingguhang Tunguhin PN1Bb PA1Af PB1Af, PB1Ag, PB1Bc, PB1Bd, PB1Be

Pagsulat Tatas Pakikitungo sa Wika at Panitikan Estratehiya sa Pag-aaral TA1-4A

PU1B

PU1Bf

PL1-4A, PL1-4B EP1-4A, EP1-4B

23

Kung Bakit Umuulan
 Isang kuwento tungkol

sa pagkabuo ng daigdig  Dalawang diyos ang tauhan: si Tungkung Langit at si Alunsina  Tumatalakay sa mga isyu ng karapatan, kapangyarihan, at kasarian

24

Linggo 5 (Unang Markahan)
Araw

Panimulang Pagtaya/Pagganya k/Introduksyon

Presentasyon

Pagpapayaman

Pagpapalawig

Sintesis

Pangwakas na Pagtataya

Araw 1

Pagbibigay ng mga halimbawa ng paglalarawan (20 minuto) Pagganyak tungkol sa alamat (5 minuto)

Pagbasa ng Kung Bakit Umuulan (15 minuto)

Talakayan hinggil sa kuwento (20 minuto)

Araw 2

Panggrupong talakayan tungkol sa mga bagay na ayaw ipagawa sa kanila dahil sa edad o sa pagiging bata (30 minuto)

Paggawa ng poster ng bawat grupo (30 minuto)

Araw 3

Pagpupulido ng poster na ginawa noong nakaraang araw at paghahanda para sa presentasyon (10 minuto)

Presentasyon ng mga poster (30 minuto)

Talakayan tungkol sa kaugnayan ng mga ginawa nilang poster at ang kuwento (20 minuto)

25

“Nakaka-relate ako”
 Matagumpay ang paghahain natin ng akda kung

ito ang magiging tugon ng mag-aaral
 Kailangan nating bumuo ng mga pagkakataon

upang mahikayat ang mga mag-aaral na maramdaman ito

26

“Nakaka-relate ako”
 Magbahagi ng ilang karanasan kung saan

mayroong ayaw ipagawa sa inyo dahil sa inyong edad, ngunit nakatitiyak kayo na sapat na ang inyong kakayahan o karanasan upang magawa ito.  Ano ang inyong naramdaman sa karanasang iyon?  Ano ang inyong naging tugon sa karanasang iyon?
27

Alamat ni Tungkung Langit at Alunsina
Roberto Añonuevo
 Muling pagsasalaysay ng

“Kung Bakit Umuulan”  POV ni Alunsina  Ipinakikita na maraming posibilidad sa pagkakabuo ng isang kuwento

28

Linggo 6 (Unang Markahan)
Araw

Panimulang Pagtaya/Paggan yak/Introduksyo n

Presentasyon

Pagpapayaman

Pagpapalawig

Sintesis

Pangwakas na Pagtataya

Araw 1

Talasalitaan (10 minuto) Gumawa ng banghay ng “Kung Bakit Umuulan” (15 minuto)

Pagbasa ng “Alamat ni Tungkung Langit” (15 minuto)

Paggawa ng banghay at talakayan (20 minuto)

Araw 2

Ipaghambing ang mga katangian ni Tungkung Langit at Alunsina sa dalawang kuwento (20 minuto)

Talakayan (may banggit ng kasarian) (20 minuto)

Paghambingin ang inaasahan sa iyong kasarian at ang sarili mong katangian (20 minuto)

Araw 3

Pagsusulat ng sanaysay hinggil sa kasarian (50 minuto)

Pagbabahagi ng ilang isinulat na sanaysay (10 minuto)

29

Alunsina sa “Kung Bakit Umuulan”

Alunsina sa “Alamat ni Tungkung Langit at Alunsina”

30

Mga katangiang inaasahan ng lipunan sa isang babae/lalaki

Mga katangian ko

31

Linggo 7 at 8
Linggo 7 at 8 Lunsarang Teksto 1 “Salamin” ni Assunta Cuyegkeng “Ang Pintor” ni Jerry Gracio Tema Nagbabagong Ako Lunsarang Teksto 2

Batayang Pangnilalaman

Batayang Kakayahan

Lingguhang Tunguhin

Pag-unawa sa Napakinggan (PN)

PN1A, PN1B

PN1Aa, PN1Ab, PN1Ac, PN1Ba, PN1Bb

Pagsasalita (PA)

PA1A, PA1B

PA1Aa, PA1Ab, PA1Ad, PA1Bc, PA1Bd,

Pagsulat

PU1A, PU1B, PU1C

PU1Aa, PU1Ab, PU1Ad, PU1Bb, PU1Bc, PU1Ca

Pag-unawa sa Binasa (PB)

PB1A, PB1C

PB1Aa, PB1Cb: PB1Cd

Tatas Pakikitungo sa Wika at Panitikan

TA1-4A, TA1-4A PL1-4A, PL1-4B EP1-4A, EP1-4B

32 Estratehiya sa Pag-aaral

Salamin
-Assunta Cuyegkeng
Walang kurap siyang titingin sa akin, itong kakambal ko sa salamin. Pag-aaralan ang linya at pekas na unti-unti nang kumalat sa aking mukha pag-aaralan pati ang mata kong kape pala ang kulay, hindi itim. Walang kurap siyang magmamasid, pag-aaralan ang takbo ng aking dibdib na kung minsan, kumakabog,

kung minsan, natutulog.
Dito nagtatago ang aking mangingibig, ina at ama, anak, kapatid, ang init ng gising kong dugo, ang hininga ng Diyos na matiyagang nakikinig. Tatapatan niya ako, sisipatin mula paa hanggang ulo at ihaharap sa akin,

Linggo 7 (Unang Markahan)
Araw

Panimulang Pagtaya/Paggany ak/Introduksyon

Presentasyon

Pagpapayaman

Pagpapalawig

Sintesis

Pangwakas na Pagtataya

Araw 1

Ano ang kilala nating salamin? (10 minuto) May mga pagkakapareho ba ang mga salaming ito? (15 minuto)

Pagbasa ng tula (15 minuto)

Talakayan (20 minuto)

Araw 2

Pangkatang gawain (25 minuto)

Pag-uulat at talakayan (35 minuto)

Araw 3

Paglilinaw ng mga mahahalagang punto (10 minuto)

Pagsuri sa sarili (10 minuto)

Paggawa ng komposisyon (40 minuto)

34

Unang Araw
a. Panimulang Pagtataya

salamin at eyeglasses
b. Introduksiyon Tanong: Ano ang halaga ng malinaw na paningin? Ano ang halaga na makita ang repleksiyon ng sarili? c. Presentasyon Hatiin sa apat na pangkat ang klase at ipabasa nang malakas ang mga saknong.
35

Unang Araw
d. Pagpapayaman Tanong: Pagkaunawa sa unang (ikalawa/ikatlo/ikaapat) saknong? Mahahalagang salitang dapat pansinin? Bakit? Sa una nating pagbasa ng tula, ano ang nabubuo ninyong “sinasabi” ng tula?

36

Ikalawang Araw
a. Pagpapayaman Balik-aral: Mahahalagang puntong napag-usapan

Pangkatang Gawain: Pagsusuri sa tula (ikalawang pagbasa) b. Pagpapalawig Pag-uulat ng bawat pangkat. Pagtatanong ng guro.
37

Ikalawang Araw
Magbigay ng takdang aralin. Magpadala sa bawat mag-aaral ng: Ø Retrato ng sarili noong bata pa Ø Pinakabagong retrato ng sarili Ø Salamin (mirror)

38

Ikatlong Araw
a. Pagpapayaman Pagbalik–aral sa mga tinalakay: (Ikalawang pagbasa ng tula) – sinasabi at nagpaganda

b. Sintesis Tingnan at suriin ang mga litratong dala ng mga magaaral. Pagsusuri ng mga pagbabago sa pisikal na anyo (noon at ngayon) Pagsusuri sa pagbabago ng personalidad (noon at ngayon) Pagbabahagi ng ilang mag-aaral.
39

Ikatlong Araw
c. Pangwakas na Pagtaya Pagsulat ng talatang naglalarawan Pangkatang-Gawain: bahaginan. Pagbabahagi ng ilan sa harap ng klase. Pagpasa ng mga talatang isinulat.

40

Ang Pintor
– Jerry Gracio

Gumuhit siya ng ibon Lumipad ito palayo Gumuhit siya ng isda, Lumangoy ito sa hangin. Gumuhit siya ng bulaklak, Nagkalat ang halimuyak sa dilim. Iginuhit niya ang sarili, At inangkin siya ng kambas.

41

Linggo 8 (Unang Markahan)
Araw

Panimulang Pagtaya/Paggany ak/Introduksyon
Pagsusuri sa isang larawan (10 minuto) Talakayan (10 minuto

Presentasyon

Pagpapayaman

Pagpapalawig

Sintesis

Pangwakas na Pagtataya

Araw 1

Pagbasa ng akda (5 minuto)

Pangkatang gawain (20 minuto)

Presentasyon at talakayan ng mga gawain (15 minuto)

Araw 2

Pagpapakilala sa mga Tayutay (5 minuto)

Tayutay (20 minuto)

Gawain ukol sa tayutay (15 minuto)

Araw 3

Charades (15 minuto)

Ang mga uri ng tayutay (25 minuto)

Pangkatang gawain (20 minuto)

Pagbigkas ng tula (10 minuto)

42

Unang Araw
a.Panimulang Pagtaya/Pagganyak at Introduksyon Larawan (painting na hindi dapat abstract)

Tanong : nakita, naging malinaw, naitawid na ideya paano naitawid pwede pang gawin
43

Unang Araw
c. Presentasyon Pagbasa sa tula (ng guro at mag-aaral)

d. Pagpapayaman Pangkatang-Gawain: Pagguhit Ibabahagi ng bawat pangkat ang kanilang mga iginuhit. e. Pagpapalawig Talakayan: guhit, salitang patunay, nabigyang-buhay, nangyari sa huli Tanong: Para saan ngayon ang talento na mayroon tayo?
Pagbibigay-inspirasyon ang guro
44

Ikalawang Araw
a. Introduksiyon Charades b. Presentasyon Paano makapgbibigay-buhay ang mga salita? Pagtuturo ng tayutay: Pagtutulad, Pagwawangis, Pagtatao, Pagmamalabis

45

Ikalawang Araw
c. Pagpapayaman Pangkatang-Gawain: Paggawa ng tayutay Pagbobotohan ng klase ang pinakamahusay na pagkakapahayag sa bawat bilang.

46

Ikatlong Araw
a. Introduksiyon Showtime, Talentadong Pinoy b. Pagpapalawig Pagsulat : Unang taludtod – Isang salita, pangngalan Ikalawang taludtod – Tatlong pang-uring naglalarawan sa paksa Ikatlong taludtod – Isang pangungusap na gumagamit ng tayutay Ikaapat na taludtod – Isang pandiwang maaaring 47 gawin o ginagawa ng pangngalan

Ikatlong Araw
c. Pangwakas na Pagtaya Pumili ng 8 hanggang 10 mag-aaral na bibigkas ng kanilang tula sa harap ng klase. Pumili rin ng mga-mag-aaral na magbibigay-komentaryo sa tulang binigkas. d. Sintesis Bilang paglalagom, magbigay-puri. Takdang Aralin. Gawin muli ang ehersisyo ng pagsulat ng payak na tula. Gamitin ang salitang ULING bilang unang taludtod. Ipabasa ang kuwentong “Impeng Negro” ni Rogelio R. Sicat.
48

Linggo 9 at 10
Linggo 9 at 10 Lunsarang Teksto 1 Impeng Negro (Rogelio R. Sicat) Tema Nagbabagong Ako Lunsarang Teksto 2

Ang Ambahan ni Ambo ni Ed Maranan

Batayang Pangnilalaman

Batayang Kakayahan

Lingguhang Tunguhin

Pag-unawa sa Napakinggan (PN)

PN1A, PN1B, PN2A

PN1Aa, PN1Ab, PN1Ac, PN1Ad, PN1Be, PN2Ac

Pagsasalita (PA)

PA1A, PA1B, PA2A, PA2B PU1A, PU1B, PU1C, PU2A

PA1Ab, PA1Ad, PA1Bb PA1Bc, PA1Bd, PA2Aa, PA2Bb, PA2Bc

Pagsulat (PU)

PU1Aa, PU1Ab, PU1Bb, PU1Ca, PU2Ag, PU2Ah PB1Aa, PB1Ac, PB1Ad, PB1Ba, PB1Bb, PB1Bd, PB1Bf, PB1Bg, PB1Ca, PB1Cb, PB1Cc, PB1Cg, PB2Ba, PB2Bb

Pag-unawa sa Binasa (PB)

PB1A, PB1B, PB1C, PB2B

Tatas

TA1-4A

Pakikitungo sa Wika at Panitikan

PL1-4A, PL1-4B

Estratehiya sa Pag-aaral

EP1-4A, EP1-4B

49

Impeng Negro ni Rogelio Sicat Linggo 9
 Isa ang Impeng Negro sa mga kuwentong

nagpapatuloy ang pag-iral dahil sa kaniyang tema at paglalarawan. Sa simpleng igiban ng tubig mararamdaman ang hapdi ng sikat ng araw at ang pangangalay na dulot ng paghihintay. Dama rin dito ang tagisan ng dalawang elemento sa lipunan.

50

Impeng Negro ni Rogelio Sicat Linggo 9
 Mga posibleng talakayin:
 Diskriminasyon  Kahirapan  Pagtayo sa sariling mga paa  Kapangyarihang hawak ng takot

51

Linggo 9 (Unang Markahan)
Araw

Panimulang Pagtaya/Pagg anyak/Introdu ksyon

Presentasyon

Pagpapayaman

Pagpapalawig

Sintesis

Pangwakas na Pagtataya

Araw 1

Talasalitaan (10 minuto) Paglalarawan ng iba‟t ibang pangkat etniko (15 minuto)

Pagbuo ng buod ng Impeng Negro (15 minuto)

Talakayan (20 minuto)

Araw 2

Pangkatang gawain (25 minuto)

Presentasyon at Talakayan (25 minuto)

Paggawa ng Freedom Wall (10 minuto) Paglilinaw ng mga mahahalagang punto (10 minuto) Paggawa ng tula at pagbabahagi (50 minuto)

Araw 3

52

Ang Ambahan ni Ambo
 Ed Maranan; Kuwentong Pambata  Nagsagawa ng isang misyon ang pamilya nina

Jack at Anne sa Mindoro. Doon nila nakilala si Ambo at ang mga Mangyan. Sa kanilang paglagi doon, marami silang natuklasan tungkol sa kultura at mga suliranin ng mga Mangyan.

53

Linggo 10 (Unang Markahan)
Araw

Panimulang Pagtaya/Paggany ak/Introduksyon

Presentasyon

Pagpapayaman

Pagpapalawig

Sintesis

Pangwakas na Pagtataya

Araw 1

Talasalitaan (15 minuto) Pagbabahagi ng mga karanasang nagpalawak sa kaalaman ng mga mag-aaral (15 minuto)

Pagbuo ng buod ng akda at pagtalakay ng mga ambahan (30 minuto)

Araw 2

Pangkatang gawain (35 minuto)

Presentasyon at talakayan ng mga gawain (25 minuto)

Araw 3

Buod ng akda at mensahe nito (10 minuto)

Pagsusulat ng mga ambahan at presentasyon (50 minuto)

54

Linggo 10 (Ang Ambahan ni Ambo)
 Sasagutin ang tanong kung paano napapalawak

ang kaalaman ng tao sa pagkilala sa isang bagong kultura o karanasan ng iba.
 Paghahambing sa karanasan ni Jack at Anne sa

karanasan ni Ambo at ng mga Mangyan  Pagbabahagi ng mga mag-aaral sa kanilang mga karanasan sa pakikisalamuha sa ibang tao o panibagong lugar

55

Linggo 10 (Ang Ambahan ni Ambo)
 Susuriin at gagawa sila ng isang ambahan, isang

tradisyonal na tula ng mga Mangyan. Kaibigang dumayo sa malayo kong kubo masanay kaya kayo sa hirap ng buhay ko? Walang aliwan dito kundi awit ng tao, kundi ang pangangaso, kundi kislap sa damo pagkalipas ng bagyo.

56