4.3.

1 马来西亚政府中学课外活动评鉴指南 (国文版) 国文版)

PANDUAN PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA
1. PENDAHULUAN 1.1 Kegiatan kokurikulum sekolah yang merangkumi aktiviti Pasukan Badan Beruniform, kelab dan persatuan serta sukan merupakan aktiviti luar bilik darjah. Kegiatan ini adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kepentingan aktiviti ini juga setara dengan kepentingan aktiviti di dalam bilik darjah kerana peranannya sebagai penyumbang dan pelengkap kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Pada masa ini sekolah menawarkan pelbagai jenis kegiatan pasukan badan beruniform, kelab/persatuan dan sukan. Setiap pelajar diwajibkan menganggotai sekurang-kurangnya satu daripada setiap jenis aktiviti tersebut. Berdasarkan kepada tinjauan ke sekolah-sekolah yang dilakukan oleh Bahagian Sekolah, pihak sekolah ada membuat penilaian terhadap kegiatan kokurikulum yang diceburi oleh murid-murid. Namun penilaian yang dibuat oleh setiap sekolah adalah berbeza-beza. Perbezaan ini wujud kerana penilaian yang dibuat adalah berdasarkan persepsi dan keperluan sesebuah sekolah. Dalam mesyuarat Pengurusan Pendidikan Bil. 9. 1997, wakil Bahagian Pengajian Tinggi mencadangkan agar kegiatan kokurikulum di sekolah dinilai berdasarkan format atau kaedah yang tetap dan diiktiraf agar kesahan dan kesahihannya tidak dipertikaikan apabila markah kokurikulum dijadikan sebagai sebahagian dari markah penilaian kemasukkan murid ke institusi-institusi pengajian tinggi tempatan.

1.2

1.3

1.4

2.

RASIONAL 2.1 Penilaian kegiatan kokurikum murid yang dibuat oleh sekolah adalah berbeza antara satu sama lain. Keadaan ini menjelaskan wujudnya unsur-unsur ketidaksamarataan dalam pemberian markah kepada murid. Kemungkinan ada murid memperolehi markah yang berbeza walaupun pencapaian dalam kegiatan kokurikulum adalah sama. Melalui penggunaan borang penilaian yang standard unsur-unsur ketidakadilan dalam pemberian markah boleh dihindari. Penilaian kegiatan kokurikulum boleh merangsang murid-murid untuk bergiat lebih aktif dalam kegiatan kokurikulum. Semua murid mempunyai peluang yang sama untuk memperolehi markah kerana penilaian yang dibuat adalah setara. Bagi murid yang bercita-cita melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi penglibatan yang cemerlang dalam aktiviti kokurikulum boleh dijadikan sandaran untuk mencapai cita-cita mereka.

2.2

101

3. OBJEKTIF 3.1 3.2 3.3 Menyediakan satu kaedah penilaian aktiviti kokurikulum yang boleh diterima pakai oleh semua sekolah. Membantu Jabatan Pengurusan IPT dalam membuat penilaian kemasukan pelajar-pelajar ke institusi-institusi pengajian tinggi. Menggalak dan meningkatkan penglibatan yang menyeluruh di kalangan murid dalam aktiviti kokurikulum.

4. GARIS PANDUAN SEMASA MELAKSANAKAN PENILAIAN KOKURIKULUM SEKOLAH 4.1 Pengurusan sekolah hendaklah mempunyai pengurusan/kemudahan berikut: 4.1.1 Perancangan yang jelas 4.1.2 Tempat Penyimpanan Buku Rekod Kehadiran dan Penilaian. 4.1.3 Buku Panduan Penilaian Kokurikulum. 4.1.4 Rancangan mingguan & tahunan kokurikulum. 4.1.5 Buku panduan pelaksanaan aktiviti yang dikeluar oleh KPM dan agensi luar. 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 Gambar murid dilekatkan pada Buku Rekod Kehadiran dan Buku Rekod Penilaian. Semua murid mesti mempunyai Buku Rekod Kehadiran Kokurikulum dan Buku Rekod Penilaian Kokurikulum. Bekerjasama dengan setiausaha peperiksaan sekolah untuk merekod dan menyerahkan data pencapaian murid. Mengadakan taklimat kepada setiausaha peperiksaan, guru penasihat/pemimpin dan guru kelas. Mewujudkan Jawatankuasa Penilaian peringkat sekolah. Memastikan semua murid mendapat peluang menyertai aktiviti Badan Beruniform, Persatuan-Kelab dan Sukan. Melantik guru yang berkemahiran sebagai guru penasihat/pemimpin. Memberi peluang kepada guru yang berkemampuan dalam sesuatu bidang menjadi guru penasihat dalam bidang tersebut.

4.10 Menyediakan prasarana dan sumber kewangan yang mencukupi. 4.11 PPD atau JPN melakukan pemantauan secara berkala.

102

5. CARTA ALIRAN PENGURUSAN PENILAIAN KOKURIKULUM SEKOLAH
1 Perancangan strategik kokurikulum sekolah Dilaksanakan pada minggu pertama persekolahan - Memaklumkan kepada ibu bapa, guru dan murid. Nisbah guru-murid dalam kokurikulum ialah 40-60 orang murid 2 orang guru penasihat

2

Agihan Tugas Guru Penasihat/Pemimpin mengikut kepakaran.

3

Pendaftaran setiap murid dalam 3 elemen: - Badan Beruniform - Sukan /Permainan - Kelab/Persatuan Jumlah murid bagi setiap unit adalah antara 40-60 Menjalankan aktiviti mengikut perancangan sekolah. Taklimat Pengisian data kepada Setiausaha Peperiksaan pada bulan Mei Takwim & Rancangan Pelajaran Mingguan Buku rekod kehadiran disimpan di sekolah dan dikeluarkan setiap kali perjumpaan

4

5

Merekod kehadiran murid dalam buku rekod kehadiran kokurikulum ( RKK1 ) dan ditandatangani oleh guru penasihat setiap kali perjumpaan. Guru Penasihat/Pemimpin melengkap kan Borang Rumusan Aktiviti Kokurikulum dengan merujuk rekod kehadiran kokurikulum ( RKK1 ) Guru Kelas melengkapkan Buku Penilaian Kokurikulum ( BPK1) apabila memperolehi Borang Rumusan Aktiviti Kokurikulum dari Guru Penasihat/Pemimpin Jawatankuasa Penilaian Markah Kokurikulum mengesahkan markah kokurikulum murid. Jawatankuasa ini terdiri daripada: Pengerusi :Pengetua / Guru Besar Setiausaha :GPK Kokurikulum AJK :Tiga orang yang dilantik Buku Penilaian Kokurikulum (BPK 1) ditandatangani oleh GPK Kokurikulum, Pengetua/Guru Besar dan Ibubapa/ Penjaga. 15 Oktober

6

7

8

9

Keputusan Penilaian Kokurikulum dihantar ke Lembaga Peperiksaan Malaysia untuk dicatatkan dalam Sijil UPSR/PMR/SPM/STPM Buku Rekod Kehadiran murid dan Buku Penilaian Kokurikulum di simpan di sekolah
103

10

Buku Rekod Kehadiran dan Buku Rekod Penilaian akan berpindah mengikut murid

6.

PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM 6.1 Aspek-aspek yang dinilai: 6.1.1 Penilaian aktiviti kokurikulum seseorang murid dalam setiap jenis aktiviti yang disertai adalah berdasarkan kepada 4 aspek yang berikut: a. Kehadiran b. Jawatan disandang c. Penglibatan d. Pencapaian 6.1.2 Bagi keempat-empat aspek ini peratus markah yang diperuntukkan adalah seperti berikut: Jadual 1 ASPEK PENILAIAN Kehadiran Jawatan disandang Penglibatan Pencapaian JUMLAH % MARKAH 50 10 20 20 100

6.1.3 Markah Aspek Kehadiran ialah markah yang tertinggi (50%). Ini bertujuan untuk menggalakkan murid hadir pada setiap aktiviti yang dijalankan. Jumlah kehadiran yang maksimum berasaskan kepada jumlah minggu persekolahan dalam setahun; dengan mengambil kira bahawa setiap jenis aktiviti kokurikulum dijalankan sekali seminggu dan dengan peruntukan masa 2 jam(mengikut kursus). Pengecualian kehadiran hanya dipertimbangkan jika murid sakit, menyertai kegiatan lain dengan kelulusan dan sebab-sebab lain yang munasabah. Ketidakhadiran ini perlulah dalam pengetahuan pihak sekolah. Kehadiran minimum bagi kegiatan Pasukan Badan Beruniform ialah 18 kali perjumpaan setahun, kelab / persatuan 12 kali perjumpaan setahun dan sukan / permainan 12 kali perjumpaan setahun. Perkiraan markah kehadiran adalah seperti berikut: Markah kehadiran Jika jumlah kehadiran pelajar Jumlah Perjumpaan setahun Ketidakhadiran diluluskan (cuti sakit, wakil sekolah dll) Markah kehadiran = a = b = c = a b–c x 50

6.1.4 Markah Aspek Jawatan Disandang ialah 10% dan diberikan kepada individu yang memegang sesuatu jawatan yang tertinggi dalam kegiatan kokurikulum. Sungguhpun begitu ahli-ahli biasa dan jawatan-jawatan yang lain juga diperuntukkan markah mengikut jenis jawatan yang disandang.

104

Agihan markah bagi jawatan yang disandang adalah seperti berikut: Jadual 2 Pasukan Badan Beruniform JAWATAN Pengakap Di-Raja/ Pandu Puteri Di-Raja / Pegawai Waran 1/ Sub-Inspektor/Drum Major/ Pangkat-Pangkat lain yang difikirkan sama taraf. Pegawai Waran II /Bintara Kanan/ Staf Sarjan / Sarjan Mejar / Ketua Trup / Anugerah Ketua Pesuruhjaya / Pangkat-Pangkat lain yang difikirkan sama taraf. Sarjan/Penolong Trup / Bintara Muda / Ketua Platun / Pangkat-Pangkat yang difikirkan sama taraf. Koperal / Lans Koperal / Ketua Patrol / Penolong Ketua Patrol / AJK / Laskar Kanan/Jawatan-Jawatan / Pangkat-Pangkat yang difikirkan sama taraf. Pra-Persetiaan / Ahli Aktif Ahli Biasa Jadual 3 Persatuan /Kelab / Sukan / Permainan JAWATAN Pengerusi / Presiden / Kapten Pasukan / Ketua Pasukan Sukan/Permainan / Ketua Rumah Timbalan Pengerusi / Naib Pengerusi Setiausaha / Bendahari Penolong Setiausaha / Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa Ahli Aktif Ahli Biasa MARKAH 10 8 7 6 5 3 1 MARKAH 10

8 7 5 3 1

6.1.5 Markah Aspek Penglibatan ialah 20%. Markah ini diberikan kepada semua ahli berdasarkan sumbangan dan komitmen mereka di dalam semua aktiviti yang dijalankan dan tahap penglibatan yang disertai. Markah penglibatan bagi individu dan pasukan atau kumpulan adalah sama. Pemberian markah-markah adalah seperti berikut: Jadual 4 PERINGKAT PENGLIBATAN Sekolah Zon/Daerah/Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa MARKAH 8 11 14 17 20

6.1.6 Markah Aspek Pencapaian ialah 20%. Markah ini merupakan pencapaian

105

pelajar dalam pertandingan di peringkat Sekolah, Zon, Daerah, Bahagian, Negeri, Kebangsaan dan Antarabangsa. Pencapaian yang dinilai hanyalah kepada kedudukan Johan, Naib Johan dan Ketiga. Dalam aspek pencapaian markah bagi pencapaian individu atau pasukan adalah sama. Markah-markah pencapaian yang ditetapkan adalah seperti berikut: Jadual 5 PERINGKAT PERTANDINGAN Sekolah Zon/Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa MARKAH Naib Johan 2 4 8 13 18

Johan 3 5 10 15 20

Ketiga 1 3 6 11 16

6.1.7 Setiap pemberian markah dalam aspek-aspek yang dinilai adalah berdasarkan markah tertinggi yang layak diperolehi oleh seorang murid. Umpamanya jika seorang pelajar pernah mewakili daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa, markah aspek pencapaian yang diambilkira hanyalah pencapaian di peringkat antarabangsa (20 markah). 7. KEGIATAN KOKURIKULUM YANG DINILAI 7.1 Setiap murid sekolah menengah diwajibkan menganggotai pasukan pakaian seragam, persatuan/kelab dan sukan. Dalam hal ini setiap murid memilih salah satu aktiviti yang terdapat dalam setiap bidang kegiatan kokurikulum tersebut. Ini bermakna penilaian kegiatan adalah berdasarkan: a. Aktiviti Pasukan Badan Beruniform seperti Kadet Remaja Sekolah, Pandu Puteri, Pengakap, Seni Bela Diri dan sebagainya. b. Aktiviti Kelab / Persatuan / Badan seperti Persatuan Bahasa Melayu, Kelab Pencinta Alam, Kelab Seni Foto dan sebagainya. c. Aktiviti Sukan / Permainan seperti Kelab Olahraga, Kelab Renang, Kelab Memanah dan sebagainya. 7.2 Setiap jenis aktiviti yang dianggotai oleh murid akan dinilai berdasarkan aspek-aspek yang telah dinyatakan dalam 6.1.1 dan agihan markah setiap jenis aktiviti adalah sama seperti yang dinyatakan dalam 6.1.2. Sebagai contoh berikut adalah markah kegiatan kokurikulum yang diperolehi oleh Pelajar X: Contoh: i. Kegiatan Pasukan Badan Beruniform Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Jawatan disandang c) Penglibatan d) Pencapaian Prestasi Penuh (18/18) Ahli Aktif Menghadiri Jambori Pengakap Peringkat Negeri Ketiga Kawad kaki Peringkat Negeri JUMLAH
106

Markah 50 3 14 12 79

ii. Kegiatan Kelab/Persatuan Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Jawatan c) Penglibatan d) Pencapaian Prestasi Penuh (10/12) AJK Persatuan Sejarah Menyertai Seminar Penulisan Sajak Peringkat Negeri Naib Johan Pertandingan Bahas Ala Parlimen Antara Kelas JUMLAH Markah 42 5 14 7 68

iii. Kegiatan Sukan/Permainan Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Jawatan c) Penglibatan d) Pencapaian Prestasi Penuh (12/12) AJK Kelab Bola Sepak B18 Mewakili Negeri dalam Pertandingan Balapan MSSM Naib Johan Timang Bola Sepak Nike Peringkat Kebangsaan JUMLAH Markah 50 5 14 16 85

7.3

Gred Penilaian Kegiatan Kokurikulum 7.3.1 Gred penilaian setiap markah yang diperolehi adalah seperti berikut: Jadual 6 GRED A B C D E 7.3.2 MARKAH Antara 80% hingga 100% Antara 60% hingga 79% Antara 40% hingga 59% Antara 20% hingga 39% 19% ke bawah

Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperolehi Pelajar X, gred yang diperolehi bagi setiap kegiatan kokurikulum adalah seperti berikut: Jadual 7 Kegiatan Pasukan unit Beruniform Persatuan/Kelab Sukan/Permainan Markah Yang Diperolehi 79 68 85 Gred B B A

107

8.

MARKAH BONUS 8.1 Markah Bonus diberi berdasarkan sesuatu jawatan kepimpinan yang disandang oleh murid dan jawatan tersebut bertujuan membantu pengurusan dan pentadbiran sekolah. Perjawatan tersebut merangkumi: a) Perjawatan Peringkatan Sekolah seperti pengawas, pengawas perpustakaan, Imam dan sebagainya. b) Perjawatan Peringkat Rumah seperti Ketua rumah, Ketua bilik/asrama dan sebagainya. c) Perjawatan Peringkatan Kelas seperti Ketua Kelas/darjah dan sebagainya. 8.2 Bagi setiap jawatan tersebut markah bonus diberikan sebagai pengiktirafan kepada murid di atas sumbangan perkhidmatan setiap tahun. Markah bonus yang ditetapkan adalah seperti berikut: Jadual 8 Bil 1. 2. 3. 4. 5. Jawatan Ketua Murid I/Ketua Murid II Timbalan/Penolong Ketua Murid Ketua / Pengerusi badan-badan perkhidmatan atau pengurusan utama yang ditubuhkan untuk membantu sekolah – Ketua Asrama / Ketua PRS / Quartermasters Penolong Ketua Asrama / Penolong Quartermasters AJK Utama badan-badan perkhidmatan atau pengurusan ( Bendahari / Setiausaha / Ketua Biro) - Asrama / PRS / Penerima sijil dan lencana SLAD / PROSTAR / Ahli Lembaga Pengarah Koperasi Sekolah Ahli-ahli J/Kuasa perkhidmatan dan sokongan - AJK Kecil Biro / Ketua Bilik / Ketua Dorm / Ketua Darjah / Ketua Tingkatan / Penerima sijil SLAD / PROSTAR Penolong Ketua Kelas / Penolong Ketua Bilik / Ahli Quartermasters Markah Bonus 10 8 7 6 5

6.

3

7.

2

8.3

Anugerah Khas Anugerah khas diberi sebagai pengiktirafan kepada murid/ pelajar di atas pencapaian cemerlang dalam bidang kokurikulum dan kemasyarakatan yang diusahakan sendiri. Markah anugerah khas ini ditetapkan seperti berikut:

108

Jadual 9 Bil 1 Jawatan Anugerah Remaja Perdana (ARP) Emas Perak Gangsa Pingat Hang Tuah Kebangsaan / Tunas Jaya Kebangsaan Pencapaian aktiviti kokurikulum di luar negara atas pembiayaan sendiri Johan Naib Johan Ketiga NILAM Lain-lain anugerah yang setara tara Markah Bonus 10 7 5 10

2

3

4 5 8.4 8.5

5 3 2 5 5

Setiap murid hanya layak menerima markah bonus untuk jawatan yang paling tertinggi yang disandang pada setiap tahun. Sekiranya jawatan yang disandang dilucutkan atas sebab-sebab tindakan tatatertib atau kes disiplin, maka markah bonus ini tidak layak dimasuk kira.

9.

GRED KESELURUHAN 9.1 Gred keseluruhan bermaksud gred yang diperolehi oleh seorang murid dalam dua dari tiga jenis kegiatan kokurikulum yang dianggotai berserta markah bonus. Dua bidang kegiatan dipilih bergantung kepada prestasi markah yang diperolehi, iaitu dua bidang yang menunjukan prestasi tertinggi. Gred keseluruhan boleh diperolehi dengan mencampurkan jumlah markah kedua-dua kegiatan kokurikulum yang diperolehi dan mendapatkan purata bagi kedua-dua markah tersebut. Kemudian nilai tersebut dicampurkan dengan markah bonus yang diperolehi. Hasil tambah tersebut dipadankan dengan nilai gred sebagaimana yang terdapat pada 7.3.1. Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperolehi Murid X perkiraan gred keseluruhan adalah seperti berikut: Jumlah Markah Pasukan Badan Beruniform Jumlah Markah Persatuan/Kelab Jumlah Markah Sukan Markah purata ialah Markah bonus Markah keseluruhan Gred Keseluruhan = 79 = 68 = 85 = (79+85) / 2 = 82 = 10 (sebagai Ketua Murid) = 82 + 10 = 92 =A

9.2

9.3

109

10. PELAKSANAAN 10.1 Semua sekolah menengah di setiap negeri diminta menggunakan format dan borang yang sama dalam membuat penilaian aktiviti kokurikulum pelajar (Lihat Lampiran 1,2 dan 3). 10.2 Penilaian hendaklah dibuat pada setiap hujung tahun atau selewat-lewatnya awal bulan Januari tahun yang berikutnya. Tempoh ini diperlukan kerana masih ada kegiatan kokurikulum peringkat kebangsaan yang dijalankan pada bulan Disember. 10.3 Oleh sebab penilaian kokurikulum dibuat sepanjang tempoh Tingkatan 1 hingga 6, pihak sekolah perlu menyediakan Kokurikulum yang telah diseragamkan oleh KPM. Langkah penyimpanan rekod-rekod kemajuan dan pemindahan rekod berpindah ke sekolah lain dan kemasukan ke Matrikulasi / IPT. murid berada di Buku Kemajuan ini memudahkan sekiranya murid

10.4 Pihak sekolah hendaklah membentuk jawatankuasa penilai yang terdiri daripada guru–guru dan dipengerusikan oleh Pengetua / Guru Besar. 10.5 Setiap borang penilaian perlu disemak oleh guru pemimpin sebelum disahkan oleh Pengetua dan Penolong Kanan Kokurikulum. 10.6 Penilaian kokurikulum murid dilakukan pada setiap tahun sepanjang persekolahannya . Keputusan penilaian akan dipersembahkan dalam bentuk prestasi tahun semasa (GPA) dan himpunan prestasi sepanjang tempoh persekolahan (CGPA). Contohnya prestasi GPA dan CGPA Murid X dalam bidang kokurikulum dalam tempoh persekolahan sehingga Tingkatan 5: Jadual 10 Tingkatan I II III IV V Markah Kokurikulum 69 82 83 89 80 GPA 69 82 83 89 80 CGPA 69.0 75.5 78.0 80.8 80.6

Contoh pengiraan CGPA Tingkatan II Tingkatan IV = (69+82)/2 = 75.5 = (69+82+83+89)/4 = 80.8

10.7 Untuk mendapatkan markah 10%, markah akhir hendaklah dibahagikan dengan 100 dan didarabkan dengan 10. Contohnya Tingkatan V 80.6 100 = 8.06 = x 10

110

10.8 Bagi murid Tahun 6 , penilaian kokurikulum berdasarkan pencapaian terbaik dari Tahun 4 hingga 6 diambil kira bagi kelayakan kemasukan ke Sekolah Berasrama Penuh / MRSM. 10.9 Kes-Kes Terpencil Penilaian kokurikulum bagi : ■ murid-murid Pendidikan Khas ■ murid-murid kurang upaya ■ pesakit kronik / luar biasa ■ sekolah di kawasan pedalaman ■ sekolah kurang murid (SKM) 10.10 Kes-Kes Khas Murid-murid yang terlibat dalam aktiviti sukan berprestasi tinggi hendaklah dinilai mengikut kriteria seperti murid biasa 11. PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM BAGI PELAJAR-PELAJAR TINGKATAN 6 Murid-murid yang telah menamatkan Tingkatan 6 dan mengikuti Program Latihan Khidmat Negara (PLKN), mereka yang terlibat boleh memilih markah prestasi PLKN untuk turut dipertimbangkan dalam pengiraan markah. Dalam kes ini, murid mempunyai empat pilihan dari tiga yang perlu dipilih untuk menentukan markah kokurikulumnya. Jika prestasi murid didapati tinggi dalam kegiatan PLKN, maka markah terendah dalam bidang lain akan digugurkan. Markah Kokurikulum yang diperolehi calon ialah 60 markah @ 60/100 x 10 = 6 (pengekalan cadangan sebelumnya yang dicadangkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

111

REKOD KEHADIRAN KOKURIKULUM
Tingkatan: ___________________ Minggu Unit Beruniform Aktiviti T.tangan Guru Pemimpin Kelab/ Persatuan Aktiviti

Lampiran 1 BORANG A

Tahun: __________________ T.tangan Guru Pemimpin Sukan/ Permainan Aktiviti T.tangan Guru Pemimpin

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39 40. Jawatan: __________ Nama Guru Pemimpin 1. ________________ 2. ________________ 3. ________________ Jawatan: __________ Nama Guru Pemimpin 1. ________________ 2. ________________ 3. ________________ Jawatan: _________ Nama Guru Pemimpin 1. ________________ 2. ________________ 3. ________________

112

BORANG RUMUSAN AKTIVITI KOKURIKULUM: SEKOLAH …………………………………………………………………….. BORANG PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM TAHUN…………………

Lampiran 2 BORANG B

1. Nama Murid: ………………………………….. 2. Tingkatan: ……………………………………...

3. Jenis Kegiatan: .…………………………. 4. Jenis Aktiviti: ………………………………

ASPEK PENILAIAN KEHADIRAN JAWATAN YANG DISANDANG PENGLIBATAN PENCAPAIAN

PRESTASI

AGIHAN MARKAH 50 10 20 20

MARKAH

JUMLAH MARKAH GRED

100

Tanda Tangan: …………………………………….. Guru Pemimpin: …………………………………… Cop Sekolah: ………………………………………

113

BORANG RUMUSAN AKTIVITI KOKURIKULUM: SEKOLAH …………………………………………………………………….. BORANG PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM TAHUN…………………

Lampiran 3 BORANG C

Nama Murid: ………………………………….. Tingkatan: ……………………………………… I Aspek Yang Dinilai Agihan Markah 50 10 20 20 100

No. K.P: …………...…………………………. Jantina: …………….………………………… II Kelab/ Persatuan III Sukan/ Permainan IV Prog. Khidmat Negara

Badan beruniform

KEHADIRAN JAWATAN YANG DISANDANG PENGLIBATAN PENCAPAIAN JUMLAH MARKAH GRED

60

Jawatan bidang-bidang lain : _________________________________________ Markah Bonus Gred Keseluruhan : : GPA : CGPA :

Ulasan: ___________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Disahkan Oleh _________________________ Tanda Tangan P.K Kokurikulum ___________________________ Tanda Tangan dan Cop Pengetua

Tanda Tangan Ibubapa/Penjaga: ___________________ Tarikh: ____________________
114

月止) 2007 年度全国华文独中联课活动处之通讯录 (截至 2007 年 9 月止)
序 学校 教师 姓名 关莲意 陈雪薇 洪大义 辜丽秀 郑俊健 黄德成 陈俊华 潘德福 林彩虹 陈德利 罗晓涵 林玉华 符贻锦 叶辅财 陈美凤 徐亚烈 陈天龙 杨汉彬 林锦安 林明利 刘伟民 朱清祥 詹文龙 高伟铭 梁慧仪 林秀莲 曾湘茗 李傲程 廖慧萍 林建豪 性 别 女 女 男 女 男 男 男 男 女 男 女 女 男 男 女 男 男 男 男 男 男 男 男 男 女 女 女 男 女 男 职位 组长 助理 课委 主任 助理 助理 主任 主任 助理 书记 主任 主任 主任 副主任 书记 主任 助理 主任 副主任 主任 主任 副主任 副主任 书记 主任 副主任 主任 助理 内勤书记 外勤书记 联课活动处网址 http://www.chhs.edu.my/phpc ms/data/activity/ http://www.peihwa.homeip.ne t/extracurricular/index.php http://yphs.net/data/cocurricul um/ http://chsbp.net/article/activiti es/ http://www.djz.edu.my/school /sbrchhs/ss_dormitory.php http://www.foonyew.edu.my/s ociety/society.htm http://www.payfong.edu.my/s tudentscc.htm http://www.tsunjin.edu.my/xo ops2/modules/xoopspartners/ 2006lianketuanti.php http://confucian.edu.my/cn/in dex.php?option=com_content &task=blogcategory&id=34& Itemid=41 联络电话

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

麻坡中化中学 利丰港培华独中 居銮中华中学 永平中学 巴株华仁中学 新文龙中华中学 笨珍培群独中 新山宽柔中学 马六甲培风中学 芙蓉中华中学 波德申中华中学 吉隆坡循人中学

06-9522632 06-9571032 07-7724021 07-4671611 07-4341186 07-4241148 07-6873980 07-2224446 06-2824217 06-7612782 06-6471282

03-92214371

13

吉隆坡坤成女中

03-22732713

14

吉隆坡尊孔独中

03-20261086

115

学校

教师 姓名 李慧慧 白万云 陈玉焮 郑盈盈 白万发 郑守旺 杨紫琳 洪淑芬 陈淑娴 吕绿萱 谢锡福 黄志光 颜友玲 洪兴隆 谢仙妮 沈玉俊 温慧玲 陈肖君 游志明 刘志忠 庄织华 郑希浩 张弘弼 李亚国

性 别 女 女 女 女 男 男 女 女 女 女 男 男 女 男 女 男 女 女 男 男 男 男 男 男

职位 主任 副主任 副主任 副主任 副主任 助理老师 助理职员 主任 主任 助理 主任 副主任 助理 书记 联课组长 助理 主任 书记 主任 助理 主任 助理 主任 学生事务 主任 主任 助理 主任 助理 训导 主任 主任 助理 职员 主任 书记

联课活动处网址

联络电话

15

吉隆坡中华独中

http://www.chonghwakl.edu. my/

03-62587946

16 17

巴生光华独中 巴生滨华中学

http://www.djz.edu.my/pinhw a/PH5/pages/lianke.html -

03-33416650 0333438128

18

巴生兴华中学

03-33714241

19 20 21 22 23 24

巴生中华独中 怡保深斋中学 霹雳育才独中 怡保培南中学 班台育青中学 江沙崇华独中

http://www.yukchoy.edu.my/s ociety/ http://www.poilam.edu.my/ce camenusoc.asp http://www.stnh.edu.my/Nan %20Hua%202006/2006%20 Nanhwa%20Homepage/Lian %20Ke%20Hua%20Dong%2 0Main.htm http://www.djz.edu.my/school /hualian/huodong.htm http://www.djz.edu.my/school /spsinmin/houdong.htm

03-33728632 05-3126612 05-5267912 05-3215289 05-6771379 05-7761484

25

曼绒南华独中

林光进 雷丰侥 杨秀琼 张汉强 孙凤娟 王龙云 吴颖瀚 陈大升 林孙兴 黄鉥琍 杨月诗

男 男 女 男 女 男 男 男 男 女 女

05-6913457

26 27 28 29 30

金宝培元独中 安顺三民独中 太平华联中学 吉兰丹中华中学 双溪大年新民立中

05-4661363 05-6221622 05-8072208 09-7887671 04-4211060

116

序 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

学校 亚罗士打新民独中 亚罗士打吉华独中 大山脚日新独中 槟城韩江中学 槟城钟灵独中 槟城槟华女子独中 槟城菩提独中 古晋中华第一中学 古晋中华第三中学 古晋中华第四中学

教师 姓名 王玉珍 刘荠祥 李宗持 陈威汝 傅淑梅 郭燕玲 李淑菁 黄清木 陈星君 廖丽霞 李志鹏 陈亮文 许淑燕 彭碧玉 李红莹 刘丽香 王石泉 杨小慧 罗庆龙
温世恒 蔡秋铭 蔡汉薇 温世琪 吴舜卿 谢爱燕

性 别 女 男 男 女 女 女 女 男 女 女 男 女 女 女 女 女 男 女 男 男 男 女 女

职位 主任 主任 主任 助理 主任 助理 主任 助理 训导兼联 课主任 主任 训导主任 副训导 训导主任 助理 训导主任 教师 教师 教师 教师 教务主任 训育主任 教师 教师 教师 教师 主任 训导 主任 书记 主任 助理 主任 助理 助理 副校长 教师 教师

联课活动处网址 http://www.jitsin-ind.edu.my/ society/society.htm http://www.hchs.edu.my/socie tyclubs.htm http://www.chms1.edu.my/ke waihuodong/ -

联络电话 04-7320021 04-7771222 04-5305063 04-2817181 04-8283655 04-2281604 04-2271469 082-331599 082-331877 082-243860

41

石角民立中学

-

082-682788

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

西连民众中学

-

082-874073

诗巫光民中学 诗巫黄乃裳中学 诗巫建兴中学 诗巫公教中学 诗巫公民 民都鲁开智中学 美里培民中学 美里廉律中学 泗里奎民立中学

http://www.smkaidee.net/scho ol_act.htm -

084-319564 084-215732 084-320219 084-322327 084-351392 086-339339 085-432448 085-612423 084-651124

严生勇 黄楫钩

男 男 男 女 女 女 女 男 女 男 女 女

刘九财 江仙琦 林国秀 Nancy 黄秋雨 陈建荣 彭颖慧 林波龙 赵金锭 巫晓馨

117

学校

教师 姓名 曾永道 陈彦绫 邬秀琴 冯慧盈 江赐良 陈宣绫 王经纶 任俭之 甘庆喜
钟天福

性 别 男 女 女 女 男 女 男 男 男 男 女 男 男 女 男 男 女 女 男 女

职位 主任 副主任 会社组长 副会社 演艺组长 书记 主任 助理 主任 教师 主任 主任 主任 主任 助理 主任 助理 书记 书记 助理主任 行政助理 职员 职员

联课活动处网址 http://sttss.edu.my/AdminStaf f/Admin_CCA.htm http://sttss.edu.my/SchActivit ies/SchActivities_2007Activit iesRecords.htm http://www.kiankok.edu.my/ main.php?do=showclub -

联络电话

52

沙巴崇正中学

088-254154

53 54 55 56 57 58 59

沙巴建国中学 沙巴吧巴中学 沙巴保佛中学 丹南崇正中学 斗湖巴华中学 古达培正中学 沙巴拿笃中学

088-215959 088-913955 087-211434 087-735698 089-772975 088-611948 089-882002

邹文婷 黄南国 古丁华 林琴音 陈律部 方年华 张瑞欢 闵美仪 邓勇咨 刘惠萍 关明华 巫美子 林美岚

60

山打根育源中学

-

089-218843

61

宽柔中学古来分校

http://www.foonyewkulai.edu .my/news/ex060511c.php

07-6636479

118

4.3.3
国家 董总联课教育网站 马 来 西 亚 各校联课活动处网站 马来西亚佳礼中文论坛。课外活动 青少年艺术坊 友谊花开部落格 All Malaysia Info 香港课外活动主任协会 香港教育学院(课外活动资源网) 香港中学课外活动资料册档案 香港狮子会中学联课活动组 香港布厂商会朱石麟中学 联课活动 香港神托会培敦中学 联课活动 香 港 西贡崇真天主教中学 课外活动 香港道教联合会圆玄学院第二中学 课外活动组 基督教粉岭神召会小学 课外活动 网站名称

国内外联课教育资源网站 (仅供参考)
网址 http://www.djz.edu.my/student/lianke/di1/lianjie/lj4.htm 参考本册 “2007 年度全国华文独中联课活动处之通讯录” ” http://chinese.cari.com.my/myforum/forumdisplay.php?fid=399 http://www.ycamalaysia.com/v3/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 http://youyihuakai.blogspot.com/2006/04/blog-post.html http://allmalaysia.info/news/attraction.asp?id=225&pt=11 http://hkeama.hkedcity.net http://home.ied.edu.hk/~oecas/related_website/related_website.htm http://www.fed.cuhk.edu.hk/~nywong/course/hkdata.html http://student.lionscollege.edu.hk/lc-eca/home.html http://www.hkwmacsl.edu.hk/ex_activity/exact.htm http://pooitun.school.net.hk/schorg/coedu.htm http://www.sts.edu.hk/skstcs/internet/sch_ext_cur_act/plan_03_04.htm http://eca.yy2.edu.hk/ http://www.fagps.edu.hk/units/eca/ http://mst.hkcampus.net/~mst-ccur/intro/index.shtml http://www.fagps.edu.hk/units/eca/ http://sslmc.mysch.net/~geog/main/activity/index.htm http://qcrc.qef.org.hk/qef/browse.phtml?nature_id=3&subnature_id=36 http://www.volunteer.org.hk/LTC/LTC01.htm

SKH Bishop Mok Sau Tseng Secondary School 联课活动 基督教粉岭神召会小学 课外活动 圣公会圣西门吕明才中学 联课活动 优质教育基金网上资源中心 无国界义工-青年领袖培训中心

119

国家

单位 台湾西苑高中 社团活动组 世新大学 课外活动指导组 玄奘大学 课外活动指导组 台湾东吴大学 课外活动组 台湾国立交通大学 课外活动组 明新科技大学 课外活动指导组 国立台湾大学 课外活动组

网址 http://www.sysh.tc.edu.tw/train/group/007main.htm http://club.shu.edu.tw/ http://www.hcu.edu.tw/sbb/ http://www.scu.edu.tw/extracur/ http://www.cc.nctu.edu.tw/~activity/ http://act.must.edu.tw/main.php http://ccms.ntu.edu.tw/~activity/Frameset-2.htm http://www.hfu.edu.tw/~ec/ http://www.jtis.org/snapshot_eskul.htm http://www.tskes.tpc.edu.tw/6E_NET/index.htm http://www.cyc.org.tw http://www.pataiwan.com.tw/02/02_03.htm http://www.colors.idv.tw/ http://www.aaee.org.tw/index.htm http://www.cyc.org.tw/ http://www.mgct.com.tw/index_G.htm http://www.dckw.net/?becom_authtest_username=&becom_authtest_key=9330A3894F806 55C6FCC5C663B589FA7 http://www.35d1.com/jiaoan/shi/Index.html http://www.cn910.net/ http://cnctc.org/html/tuozhan/tz_trainingcourse.htm http://www.neixun.cn/pxyx/peixun_youxi.htm http://www.kewai3-12.com/

台 湾

華梵大學課外組 雅加达台北国际学校 联课活动 教育部六大学习网 中国青年救国团全球资讯网 中华体验学习发展协会 冒险、探索教育资讯中心 亚洲体验教育学会 中国青年救国团全球资讯网 团康魔法城

东城区青少年课外活动网 中 国 上网第一站.教案.实践活动 中华教育资源网 中国拓展培训网 培训游戏大全 快乐的课外教室

120

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful