Meena and Viji

இதயம

இதயம

இதயம

*Meena* and *Viji*

1

இதயம

Meena and Viji

இதயம

2

ந ய ய ரக ஏரப

ரட ம கவம

கணகக ன மககள மகதத ல
வ'ம னம

க இயஙக கக ணட இரநதத.

ல ந டட$ ப%ரநத ஆய'ரக

லதரப ட$ உணரவகள$ன ந$ம ட கக ணடம இரநதனர. நறற கணகக ன

றப தம இறஙகவதம க இரநதத. உலகம, க லம எவவளவ பவகம க க%னற கக ணட

இரகக றத எனற
பவடகடக

ர ரப

'ரம பப$ண அமரநத இரநத ள %கத . இவவ ற ஒனறம க%யய மல, அமரநத கக ணட

ரதத எவவளவ வர$ஙகள ஆக னறன எனற எணண'ய ட க ரமச% ஒனற வ'ட$ ள %கத .

மனப கலலரய'ல

டகடகய'ல, இவவ ற தன நண ரகள$ன அமரநத கக ணட, ம ணவரகடள க ண$ல

க%யத அரடட$ அடததத கண மன வநத ந னறன. ஒர % ற பனனடக உதடடல பததத. அநத வழ ய க
வரக னற ம ணவரகடள அடழதத ம ரக ப

டட க ண$ல கல ட$

ஒர மடற க%யடகய'ல த ன அவடன மதல மதல க
உச% ய'ல இரநதவள, அதன

ரததத. அநத வ'ன ட வடர %நபத ஷதத ன

'றக எனற எணணடகய'ல பல% க இதயதத ல ஒர வல வரவத ப

இரநதத. ஒர டகய ல கநஞட%
வரததம கவம இரநதத. அபப

இநத ய

டவதரகக

த அவள பத ளIல ஒர டக வ'ழநதடத உணரநத த ரம '

ரதத ள.

"எனன %கத , அதறகள

ய ப%ரநத வ'ட$ ய " எனற க ண$ல க பகட$ ன.

அவன அவவ ற பகட$தறகக அவளI$ம இரநத ஒர % ற பனனடக மடடம
அடத

த ல க பவதடனயம

கணகளIல கனIவம, மகதத ல % ரபபம த ஙக ய ட அஙக ந னற கக ணட

'டதத கக ணட, கநறற பரவஙகள மடச% $ கணகடள மடன ள.

ந னக வர$ஙகள கழ தத த யகம க%லக பற ம எனற %நபத ஷத

சரய

க%யவதம க இரநதனர. அவவ ற

த ல க வநதத.

ரதததம "எனன %கத ஒர ம த ர இரகக ற ய, உ$மபகக எத வத க%யக னறத " எனற

அககடறய$ன பகட$ ன.
இநத அககடரயம, அனபம த ன அவடள இவவளவ க லம உய'ர வ ழ க%யதத எனற எணண'ய அவள
மணம கநக ழநதத, அடத அவனI$மம கற ன ள.
அடத பகட$ சரய

%கத டய அடணதத ஆறதல க தடலடய த$வ'ன ன. அபப

த அஙக வநத ப%ரநத

ரக வ' எனன எனற பகட$ ள.
சரய

ர கவ'ய'$ம "%கத கண$டதயம ந டனதத தனடன வரதத க கக ளக ற ள என ந டனகக பறன"

எனற கற ன ன.
அடத பகட$வ$ன ர கவ' %கத டய

ரதத "உனனI$ம எததடன மடற க% லல இரகக பகன, அநத

தபர க டய ந டனகக பத" எனற பக

ம க க% னன ள.

%கத ய'ன மகம ப% ரவடத கண$ ர கவ' உ$பன மணம இலக " இஙக
வ%ப டவத உன அபர க யதத றக

நலலத லடல, உனனI$ம

ர %கத , இத ம த ர உணரச%

ல ஆய'ரம மடற க% லல ய'ரகபகன"

எனற அனபம கணடபபம க கற ன ள.
சரய , ர கவ' இரவரன அனபம அரவடணபபம
இவரகடள வரததப டம
அடத

க ட$ப தறக க ரம பணண'யம க%யத ரகக பவணடம.

ட எதவம க%யய க$ த எனற எணண' %கஜம க இரப த ப

ல % ரதத ள.

ரதத ர கவ' %கத ய'ன கனனதத ல மததம ட$ ள.

ஒர % ற அடமத கக

'ன "கழநடதகடள அடழதத வரவ'லடலய " எனற ர கவ'ய'$ம பகட$ ள %கத .

இதயம

Meena and Viji

இதயம

3

“இலடல, இஙக வநத ல அழவ ரகள, அபபறம %ம ளIப த ம கவம கடனம அதன ல க வ'ய

வRடடல

வடட வநத ரகக பறன" எனற ர கவ' கற ன ள.
% றத பநரதத ல ரஞ% த, சபரஷ, பமஹ

அஙக வநத ப%ரநதனர. அடனவரம ப%ரநத இநத ய வ'ல பத த க

pharmaceutical company ஆரம 'கக இரகக ற ரகள. அதன ல த ன இநத இநத ய
கலகலப

யணம. எலபல ரம

க ப % க கக ணட இரநதனர.

“OK, பநரம ஆக றத, ந னம சரய வம வ'டரவ'ல அஙக வரபவ ம, அத வடர நRஙகள அஙக
எலல வறடறயம

ரதத கக ளளஙகள" எனற ர கவ' கற ன ள.

%கத ய'$ம தனIய க
வ'ட$ ள.

ழட% எலல ம ந டனய மல இரககம ற கற அவளட$ய டகடய அழதத

'றக அடணவரம ர கவ' சரய வ'$ம வ'ட$ க றற க%னறனர.

வ'ம னதத ல ஏற அமரநதவ$ன ரஞ% த தஙக ஆரம 'தத வ'ட$ ன. சபரஷ, பமஹ
வர$ஙகள க க தல கக ற ரகள, இபக
அவரகடள

இரவரம இரணட

ழத தஙகள உலகததகக க%னற வ'ட$னர.

ரததவ$ன %கத ய'ன எணணகள

'ன பந கக க%லல அரம 'ததன. தடலடய % லப 'க

கக ணட 'இலடல அவறடற எலல ம ந டனகக க$ த' எனற தனகக த பன க% லல க கக ண$ ள.
சமம

இரநத ல பவண$ த எணணம மனடத வரநத க%யயம, அடத தவ'ரகக எணண' தனனI$ன

இரககம பததகதடத எடதத
கத $ரநத
ஈட

டகக மயனற ள %கத . மனம ஒர கடட

டகக மடயவ'லடல. இத ம த ர %கத அவத

டடல இலல தத ல அவள ல

டடகய'ல ர கவ' அவடள பவற வ'ஷயஙகளIல

டதத க%யவ ள.

கணகடள இரகக மடககக ணட ர கவ' தனனI$ம கட$% ய க கற யடத ந டனதத கக ணட ம கவம

ர ட பததகதத ல கவனம க%லதத மயனற ள. மனIதன அவனட$ய எணணஙகடளயம

ந டனவகடளயம கடட

டதத மடநத ல எவவளவ நனற க இரககம, ஆன ல அத அவவளவ எளIத ன

க ரயம அலலபவ. %கத யம அதறக வ'த வ'லகக அலல, எவவளவ மயனறம கடட
எணணஙகடள அதன ப

டதத மடயத தல

கக ல வ'டட வ'ட$ ள.

@@@@@ %கத final year BE(CS)

டதத கக ணட இரநத ள. தனத பத ழ நநத னIய'ன அகக வ'ன

த ரமணததகக தன நண ரகள$ன க%னற இரநத ள.
%கத டய

ரததவ$ன மக ழ% ய க வரபவறற ள நநத னI, “இநத க%ம வள வணணதத ப$டவய'ல ம கவம

அழக ய இரகக ற ய" எனற கற %கத ய'ன நRள கநதடல ஆட%ய க த$வ'ன ள.
கலலர ம ணவரகள, க% லலவ

பவணடம, கலய ண மண$ பம அத ரம

டய க கல ட$

க%யத

கக ணட இரநதனர. அனடணவரன கவனமம அவரகளI$ம த ன இரநதத.
த டரகரனற வ'ததய%ம ய ஏபத
ரதத ள %கத . அடத
"எனடன ய பர
அதறக க_த

பத னற, தனடன ய பர

ரதத அவளட$ய பத ழ க_த

கவனIப த ப

கவனIப த ப

ல உணரநத

சறறம மறறம

எனனகவனற பகட$ ள.

ல கத னனத" எனற க% லல த ரம ' அஙகம இஙகம

ரதத ள.

"இஙக உளள அடனவரம நமடம த ன கவற தத கக ணட இரகக றனர" எனற க ண$ல க

க% லல % ரதத ள, க$பவ க%ரநத % ரதத ஒர பவடள

'ரமடமபய

எனற வ'டட வ'ட$ ள.

இதயம

Meena and Viji

இதயம

4

% ல ந டகள கழ தத, க டலய'ல தனத நண ரகள$ன கலலர வள கதத ல வழககம ப
அரடட$ அடதத கக ணட இரகடகய'ல, அஙக வநத நநத னI %கத டய

ல மரததடய'ல

ரததம அத ரச% ய$ன "ஐபய

%கத எனன இத இப ட உன நRளம ன மடடய பத ள வடர கவடட வ'ட$ ய" எனற வரததம க
பகட$ ள.
அதறக %கத நநத னIய'ன டககடள
அதவ'ம இலல மல

'டததக கக ணட "ஒ இடத cancer patient கக donate

னனIடப$ன,

ர மரகக றகக ம கவம கடனம க உளளத" எனற க% லலவம அவள பமல தனI

மரய டத உண$ ய'றற.
% ற கமbனதத றகக

'ன "பஹ, இனற freshers join

ணணற ஙக கதரயம " எனற பக

' பகட$ ன.

"ஆம ம இனற நமகக நலல time pass, ர க ங அத இத எனற தள கலப பவணடம. இனனIகக ஒர
ம றதலகக ந ய கமமரபc $ personality

ரதத ம ரக ப

எகஸ ரட, அதன ல ய ர ய ர எப ட எனற

டட வ'டளய $ல ம, பஹ %கத நR த ன

ரதத அவரகளகக ம ரக ப

$னம" எனற கவஙகட

க% லல, அடனவரம ஆவல$ன க தத ரநதனர.
% ற த பநரதத ல அஙக வநத ம ணவரகடள அடழதத ர க ங க%யத ஒர % லரகக ம ரக ப
உறச% க க$ல ல இரகடகய'ல, "பஹ அஙக
த ரம '

ரஙகள" எனற க_த

க% னன த ட%ய'ல அடனவரம

ரகக அடனவரன மகதத ல ஈய $ வ'லடல. அநத உரவம %கத ய'ன ஆழமனத ல

நலல உயரம, கம 'ரம, ந ச% யம க இளம க ணகடள தன
எனன அவடன இப ட
அவளகக

டநதன.

'னன ல சறற டவககம பத றறம. 'ச% இத

ரதத கக ணட' எனற ந டனதத, தன நண ரகள

ககம த ரம '

ரகடகய'ல

கககனற % ரபப வநதத.

"பஹ எனன இத, எலபல ரம இப ட த டகதத ப

டட,

வத க க% லல வ'டட இபக

ய, ம...

எனனபம

ழத நRஙகள அடனவரம அ%நத ப

நRஙகள பத ம ணவரகடள அ%தத
ய இரகக ற ரகள" எனற க% லல

எலபல ரம அ%ட வழ நதனர.
"%ர %ர மதல ல அவடன கப 'டபவ ம" எனற நநத னI க% லல எலபல ரம % ரததனர.
"எனகக எணணகம
ரதத ல first year ப

வமபல ம டடககக ளள ப

க பற ம எனற

யம க இரகக றத, அதவம அவடன

ல பதரயவ'லடல" எனற %கத கற ன ள.

"அ$$ , %_னIயர ஸடக$ன$

இரநதனட இப ட

யப $ல ம " எனற க% லல , பக ப ' "கஹபல

இஙக

வ " எனற அவடன டக தடட அடழதத ன.
அடத பகட$ அவன த ரம '
வ'ன ட

ரகக, அஙக %கத டய கண$வ$ன அவன கணகளIலம மகதத லம ஒர

'ரக %ம பத னற யத. ஒறடற பரவம உயரதத , அவரகடள பந கக கம 'ரம க ந$நத வநத ன.

"பஹ ஹRகர

ம த ர இரகக ன" எனற நநத னI %கத ய'ன க த ல கமதவ க க% னன ள.

அடத பகடட % ரததவ ற அவடன

ரதத ள %கத . அவனம அவடள

ரதத வனனம வநத கக ணட

இரநத ன.
அவன அவரகள அரக ல வநததம "எனன first year ய " எனற பக ப ' பகட$ ன.
அதறக "ம" எனற அவன தடலடய அட%கக, “ந ஙகள seniors ....” எனற கவஙகட மடப தறகள, "ஓ

இதயம

Meena and Viji

இதயம

5

அப டய " எனற அவன தடலடய பல% க % யதத கக ணட %கத ய'ன பமல

ரடவபய $ அவள பத ள

வடர கவட$ப ட$ மடய'ன பமல வ'ழநதவ$ன இர பரவஙகளம பல% க மடச% ட$ன.
"பஹ எனன நககல " எனற கவஙகட %றற அழததம க பகடக, "அச%ப% " எனற
வடன க%யத, இர டககடளயம ம ர 'ன கறகபக கடட கக ணட
நநத னI "

வவ'யம க ந னற ன.

ரடவகக நனற க இரப த ல cent percent ம ரக தடட கக ணட ப

ந டனதபதன, ஆன ல த ம ர

யநதவன ப

யடவ ன எனற

'டதவன, அதன ல zero ம ரகத ன" எனற %கத ய'ன க த ல க சக சதத ள.

நநத னI க% னனடத பகடட %கத ய'ன கணகள அவடன அளகவடகக கத $ஙக ன. அளவ க கவட$ப ட$
பக%ம, கறமப நட$ய டம

ரடவ, கர ன மகக, அளவ ன ம ட%, அழததம ன உதடகள, வளம ன

பத ளகள எனற அளபவடகடகய'ல, ய ரம எத ர

ர வனனம அவன %கத டய தன அரக ல இழதத ன.

அவனIன தRடர க%யடகய ல அவன பமல பம த தடம ரன ள. அவள வ'ழ மல இரகக த ஙக
"அப ட க%யய க$ த" எனற அவன க% னனவ$ன கவ$கவ$தத ப

'டதத

ன ள %கத .

அவனத அரக டமய'ல அவளத க%லகள அடனததம க%யல இழநதன. ஒர % ற பனனடகய$ன “அளவ
எடப த எப ட எனற ந ன உனகக க% லல தபரன" எனற க% லல தனத வலத டகய ல அவளட$ய
மடடய பல% க பக த வ'டட, 'மட நRளம க இரநத ல ம கவம
அவன எணண'ன ன. " 'டற ப
வரட, அதன

'றக "வ'ல ப

நனற க இரககம ம,

ரவ லடல' எனற

னற கநறற " எனற க% லல கமதவ க அவளட$ய கநறற டய பல% க
னற பரவம" எனற க% லல இர பரவஙகடளயம நRவ' வ'டட, அவளட$ய

மகடகடய கத டடகய'ல, %கத ய'ன இதயதடபப ம கவம அத கரகக, அத அவள க த ல தலல யம க
பகட$த. அபக
கவஙகட, பக

ழத அவனI$ம இரநத %கத டய பவகம க இழதத ன கவஙகட.
' இரவரம அவனI$ம ம கவம பக

ம க கதத கக ணட இரகடகய'ல, க_த வம நநத னIயம

%கத டய அஙக இரநத அடழதத கக ணட க%னறனர.
பக

ம கவம கழப ம கவம இரநத ள, 'சப% மதல மதல க

கக ளவத சப% எனன ம த ர ஆள'

எனற கநஞச

எவவளவ %ம த னம க% லல யம அவள

ரகக ற க ணண'$ம இப டய

ந$நத

தற ககக ணட இரநதத. அவளட$ய நண ரகள

$ $பப அ$ஙக வ'லடல. அதன

'றக %கத ய ல %கஜம க

இரகக மடயவ'லடல.
அனற ம டல ம கவம ப% ரவ$ன வRடடகக க%னற ள %கத . %கத ய'ன கடம ம ஒர ந ரமல ம டல
கல ஸ, அமம
வ'ட$ ர. அமம

பதவக , தம ' ஸதர மடடம த ன. அப

இரணட வர$தத றக மன ஒர வ' தத ல இறநத

ஒர நலல பவடளய'ல இரப த ல ஒர அளவகக வ%த ய கபவ இரநதனர. ஸதர

இரண$ ம ஆணட BE(CS)

டதத கக ணட இரநத ன. அத ஒர எளIடமய ன இனIடமய ன கடம ம.

அவரகளIன தநடதய'ன கணவ இரவரம கவளIந டடல பமல

டபப

டதத நலல ந லடமகக வரபவணடம

எண தத ன. அதன ல இரவரம அடத ந டறபவறற பவணடம எனற ம கவம தடபப$ன இரநதனர.
பதவக %கத ய'ன அரக ல வநத "எனன$

ம கவம ப% ரவ க இரகக ற ய” எனற ம கவம

ற வ$ன

பகட$ ர.
"ஒபர தடலவல ம " எனற க% லல வ'டட தனத அடறகக க%னற வ'ட$ ள.
% ற பநரதத ல கவஙகட அஙக வநத "ஆனட, %கத எஙபக" எனற பகட$ ன.
அதறக பதவக "எனன$ , அவள ஒர ம த ர இரகக ற ள, எனன ந$நதத, ஏத வத தகர ற " எனற
பகட$ ர.

இதயம

Meena and Viji

இதயம

6

"அப ட எலல ம ஒனறம இலடல ஆனட, க டலய'ல இரநத தடலவல எனற க% லல க கக ணட
இரநத ள, அதன ல

ரதத வடட ப

கல ம எனற வநபதன"

எனற ஏபத

ஒனற க% லல மழப 'ன ன.

%கத ய'ன அடறகக க%னற "எனன %கத இனனம அடதடய ந டனதத கக ணட இரகக ற ய " எனற
பகட$ ன.
"ச% ப

$ , எனக டப$ ப % பத" எனற எரநத வ'ழநத ள.

"எனன நR எனனI$ம பக

டக ற ய" எனற வரததம க பகட$ ன.

"ம எலல ம உஙகள ல வநதத, ஏபத
வ'டடக கக ண$த ப

ல சமம

க% லலவ ரகபள பவல ய'ல ப

ன ஒணண டன பவடடய'ல எடதத

னவடன அடழதத ர க ங க%யபறன ..... ச% எனகக த ன கட$% ய'ல

அ% ஙகம, ந ன அப பவ க% னபனன பவண$ ம எனற, அவடன வமபகக இழததத நRஙகள அடனவரம,
ம டட கக ண$த ந ன, எனனபம
எனற பக

ம க அவடன

senior student அத இத க ர%

kறற கக டட, மதலல இஙக இரநத ப

"

'டதத தளளI வ'ட$ ள.

எனன க%யவகதனற எனற கதரய மல அஙக இரநதக ளம ' வ'ட$ ன. அடதத ந ள உ$மப %ரய'லடல
எனற கற வ'டடல இரநத வ'ட$ ள.
அடதத ந ள கலலர பகனடனIல க ஃ ' அரநத கக ணட இரகடகய'ல, "டஹ %கத , கவஙகட...
இரவரம எப ட இரகக ற கள, உஙகடள எலல ம வ'டட

'ரய மனம லல மல, இஙபகபய MTech க%ரநத

வ'டப$ன" எனற க% லல அஙக உளள ந றக ல ய'ல அமரநத ன கவறற .
“எனனத எஙகடள வ'டட
எனன ...., %ர க ஃ ' ஆர$ர

'ரய மனம லடலய ? ஹபல ... ய ர க ட$ க த கததற, எஙகளகக கதரயத
னனவ " எனற கவஙகட பகட$க, "எண நண ன வ ஙக வரவ ன" எனற

கவறற க% னன ன.
"இரணட ந ள க உஙகடள எலல ம பதடகக கக ணட இரநபதன, எஙக ஒளIநத கக ணட இரநத ரகள"
எனற பவடகடகய க கவறற பகட$ ன.
"பஹ, சமம

கடத வ'$ பத, ந ய ஸடக$ன$ஸ ஜ ய'ன க%யத ரகக ற ரகள ந டறய அழக ன க ணகள

இரகடகய'ல எஙகடள பதடக கக ணட இரப த க ஏன க

ய க% லலக ற ய" எனற கவஙகட க% லல

அடனவரம % ரததனர.
அபக

ழத இரணட கப க ஃ 'ய$ன வநத கவறற ய'ன அரக ல அமரநத ன அவன. அவடன

%கத ய'ன % ரபப ந னற வ'ட$த. கவஙகடடம %கத யம ஒரவடர ஒரவர
எரச%ல$ன த ரம ' அவடன

ரததவ$ன

ரதத கக ண$னர.

ரதத ள %கத . ஆன ல அவனகக அத பவடகடகய க இரநதத ப

ல,

ம கவம ர% தத % ரதத ன.
கவறற அவரகடள அற மகம க%யத டவதத ன.
"கவஙகட, %கத ... இவன என classmate ….” எனற க% லல மடப தறகள, "ந ஙகள க ளமபபற ம, வகபபகக
பநரம ஆக றத” எனற க% லல அஙக இரநத பவகம க க%னற வ'ட$ ள.
கவறற அவடன

ரதத "எனன$ , ஏத வத

'ரச%டனய , இலல ஏத வத வமப

ணண'ன ய " எனற

இதயம

Meena and Viji
பகடக, கர ம

இதயம

அ%ல$ க எனகக ஒனறம கதரய த என த ப

7

ல பத டள கலகக ன ன.

அனற ம டல %கத கலலர வ'டட க ளம 'டகய'ல, அவடள வழ மரதத "டஹ %கத , என க யர
க ரதத க... எனன என பமல பக

ம ... c ர... அனனIகக எனனபம

உனடன

ரததவ$ன எனகக இநத

உலகபம மறநத வ'ட$த. ந ன ஏன அப ட க%யபதன எனற எனகபக பரயவ'லடல. எனன இரநத லம
ந ன க%யதத தபபத ன. அடத ந டனதத கர ம

பவதடன

டப$ன கதரயம " எனற க% லல க கக ணட

இரகடகய'ல, அவள கவறபப$ன அஙக இரநத நகர அவள டகடய
க% லபறன இலல... பள Rஸ” எனற ககஞசவத ப
‘ஆம ம... க%யயறடத க%யதவ'டட, க ர%

'டதத "பளRஸ %கத , அதத ன c ர

ல பகட$ ன.

c ர க% லல வநத$ ன... ஆடள

ர' எனற ந டனததவ ர

அவள டகடய வ'டவ'ததக கக ளள மயனற ள.
“%கத ந ன க%யதத தபபத ன... பவணம ன ல எனடன அடகக றத எனற லம அடதத கக ள” எனற
அவன க% லல,

‘நலல கணணதத ல அடரய பவணடம’ எனற எணண' மகதடத சளIததவ ற பவற

ககம

மகதடத த ரப ' கக ண$ ள.
ஒர க ரமச% வ'டட "ந ன

ணண'னதகக க c ரயம க% லல ய சச, அதன

'றக மணண'ககறத உன

வ'ரப ம, மனனIதத ல %நபத ஷம” எனற க% லல அவள டகடக வ'டட அஙக இரநத க%னற வ'ட$ ன.
அவன

'டதத இ$ம கனற % வநத இரநதத, மறடகய ல த$வ'ககக ண$

ட அஙக இரநத க%னற ள.

மரந ள க டலய'ல %கத தன நண ரகள$ன ப % க கக ணட இரநத ள, கவறற யம அவரகள$ன
இரநத ன. நநத னI அஙக

ர என த ப

ரடவயல க% லல, க ரதத க ஒர க ணண$ன தன bike ய'ல

வநத கக ணட இரநத ன.
அஙக கவறற டய

ரததவ$ன அவடன பந கக வநத ன. அடனவடரயம ஒர

"டஹ, எனன எலபல ரம அடமத ய
ஒர % ற அடமத கக

ரடவ

ரதத வ'டட

இரகக ற ரகள” எனற கமதவ க கற ன ன.

'ன “அனனIகக ந$நததகக c ர, நRஙகள எனடன ர க ங க%யய ந டனததRரகள, ந ன

மநத ககக ணப$ன ம ணவரகளகக இத எலல ம %கஜம, so lets be friends”

எனற க% லல

ஒவகவ ரவர$மம டக கலகக ன ன.
அவன தனனI$ம டக கக டககம ப

த தனத டகடய

'னன ட டவததககக ணட அவடன கவறபப ஏறற

பவணடம எனற மடவ க%யத ள.
ஆன ல %கத ய'ன மடற வநதவ$ன அவடள
க%லதத , எப ட என த ப

ரதத % ரததவ ற இர டககடளயம தகக வணககம

ல பரவஙகடள உயரதத பகட$ ன. அநத வ'ன டய'ல பக

அவள உ$ம 'ல ச$ க இரததம

யநதத. இவனகக ஒர ந ள நலல

ம தடலகக ஏற

த லட கக டதபதய க பவணடம

எனற மடவ க%யத ள %கத .
'றக க ரதத க தன அரக ல ந னற க ணடன "இவள cவ தத , my childhood thick friend,
L.K.G மதல BTech வடர ஒபர

ளளI, கலலர கலலரய'ல

டதபத ம.

ந ஙகள இரவரம

அதன ல MTech ஒனன

த ன

டகக

பற ம.” எனற c வதத டய எலபல ரககம அற மகம க%யத டவதத ன.

'இவன வரல டற ய ர இஙக பகட$ ' எனற எணண' c வதத டய

ரதத பல% க % ரதத ள %கத .

உ$பன நநத னI "ஓ நமம %கத , கவஙகட ம த ரய " எனற க% னன ள. அடத பகடட ஒர அரதத மறற

இதயம

Meena and Viji

இதயம

8

ரடவடய %கத ய'ன பமல க%லதத ன ன க ரதத க.
ஒர % ல வ ரஙகள க%னற

'ன, க_த

%கத ய'$ம "ந ம % னIம வகக ப

ல ம " எனற பகடக, "ம...

ல பம, மறறவரகளI$மம க% லல வ'டக பறன" எனற எழநத ள %கத .

அவ%ரம க "இலடல இலடல ந ம இரவரம மடடம ப

ல ம" எனற ககஞ%ல க க% லல, %கத

பரவதடத உயரதத எனனகவனற பகட$ ள.
க_த வ'ன மகதத ல கவடககம கடககக ளள "ந ன அபபறம க% லபறன, மதலல வ

பவ ம" எனற

அவ%ரஅவ%ரம க அடழதத க%னற ள.
அஙக Theater ரல கவறற ந னற கக ணட இரநத ன. அவடன
அப டய

வ'ஷயம, இத எபப

ரததவ$ன க_த டவ த ரம '

ரதத "ஓ

த ல இரநத" எனற %_ணடன ள %கத .

"மனற ம தஙகளகக மன, அவன எனடன propose

ணண'ன ன. ஆன ல எனகக

தயககம கவம இரநதத. ஒர % ல ந டகள எனன$ன
கழப ம க இரநதத. அதவம இலல மல அவன

யமம கவம,

ழக வ'ட$, எஸபகப ஆய'ட$ ன , பர ம பவ

பமல

டபப, பவடல எனற பவற எஙக வத ப

வ'டவ ன" எனற ந டனதபதன.
"ஆன ல அவன இஙகபய ப%ரநத வ'ட$த ல, எனகக ம கவம %நபத ஷம" எனற பரபப$ன கற ன ள.
"ப

ன வ ரம த ன ப % ஒர மடவகக வநபத ம" எனற க% லல மடததம கவறற அரக ல வநத ன.

%கத அவடன க ண$ல க%யத தடளதத எடதத வ'ட$ ள. "ய பர
எலல ம வ'டட

'ரய மனம இலடல... அத இத எனற,

இபப

க% னன ரகள, எனனபம

த அலலவ

பரக றத,

எஙகடள

மதலல இடத

எலபல ர$மம க% லல பவணடம" எனற %நபத ஷதத ல கத தத ள.
"ஐபய

%கத அப ட எதவம க%யத வ'$ பத, கக ஞ% ந ள ய ரககம கதரய மல இரப த நலலத,

எஙகள வ'டடல கதரநத வ'ட$ ல அவவளவ த ன, எனன ஆகம எனற க% லல மடய த, அதன ல என
டபப மடயம வடர இடத ய ர$மம க% லல ம ல இரப த நலலத" எனற நடககதத$ன கற ன ள
க_த .
%கத க_த வ'ன டகடய

'டதத, " யப $ பத ந ன ய ர$மம க% லல ம டப$ன, டதரயம க இர" எனற

க% லல மடகடகய'ல, அஙக க ரதத க வநத ப%ரநத ன.
%கத க_த டவ பகளவ'ய$ன பந கக, "அவரககம எலல ம கதரயம" எனற க% லல % ரதத ள க_த .
க ரதத க "Black கக ல ந னக டககட க ட$ததளளன, ஆன ல" எனற இழதத ன. அடனவடரயம ஒர மடற
ரததவ'டட "இரனட டககட ஒர இ$தத லம மறற இரனடம பவற இ$தத லம க ட$ததளளன" எனற
தயஙக தயஙக க% னனவ$ன

'பவணடம எனபற இவவ ற க%யத ரப

ன' எனன எணண' அவடன

மடறதத ள %கத .
அடத கவனIய த "எனன க%யயல ம" எனற கவறற ய'$ம பகடக, "இத எனன$
தனI தனIய

அமரவதகக

டகய'ல இரநத

இஙக வநபத ம, இரனட டககடட$

பகளவ', ந னம க_த வம

எஙகளI$ம கக ட" எனற க ரதத கக ன

'டஙக ககக ணட வ'டரவ க க%னற வ'ட$ ன.

'இவன$ம அமரநத

$ம

ரப த

சப% எனன க%யவத' எனற பரய மல ந னற கக ணட இரநத ள.

"இஙபகபய எவவளவ பநரம ந ரப த க உதபத%ம,

$ம ஆரம 'ககம பநரம ஆக றத" எனற க% லல வ'டட

இதயம

Meena and Viji

இதயம

9

இரண$ட எடதத டவதத ன.
அவள அவன$ன வர மல ந ரகவம, த ரம ' பரவதடத உயரதத அவடள
ரகக ற மட இலல, அதன ல

ககதத shopping complex கக ப

ரதத ன. "எனகக

$ம

பறன" எனற க% லல த ரம , க ரதத க

ஒனறம ஆவதறக இலடல எனற தடலடய பல% க ஆடட அவள டகடய

'டதத இழதத கக ணட

க%னற ன.
%_ட நம ர பதட

ரதத அமரநதனர.

$ம ஆரம 'தத % றத பநரதத ல, ஜ ம வ ன ப

ல பத றறம உளள

ஒரவன வநத %கத ய'ன மன இரகடகய'ல அமரநத ன. அவவளவத ன அவளகக அவன தடலடய தவ'ர
ஒனறம கதரயவ'லடல. தன

இரகடகய'ல இரநத

% ற அட%நத லம அவடன உர% பவணடம எனற

எணண' அப டபய அமரநத இரநத ள. எவவளவ பநரம த ன அவன தடலடய

ரப த எனற எணண'

கணகடள மட பக ண$ ள.
% ற த பநரதத ல %கத ய'ன டகடய கத டட "எனன" எனற பகட$ ன.
அவள

த லகக "எனன எனன" எனற த ரப ' பகட$ ள.

"இலடல கணடண மடககக ணட இரகக ற பய" எனனகவனற வ'ளககம க பகட$ ன.
'எனகக ஓனறம பரய த எனற இவன வ'ளககம கக டததக டட... அதவம இலல மல இவனI$ம
எனனகவனற க% லவத' எனற எணண' "ம சமம
"எனனத சமம

தடலவல " எனற க% னன ள.

தடலவல " எனற அவன ககடக, 'தடலவல எனற ல வ'$ பவணடயத த பண, பந ணட

பந ணட பகளவ' பகடடக டட' எனற அவளகக எரச%ல க இரநதத.
"சமம

இலல... க ச கக டதத தடலவல வ ஙக பனன" எனற எரச% ல கபவ க% லல அதறக பமல

பகளவ' பகடக பத என த ப

ல மற டயம கணகடள மடக கக ண$ ள.

க ரதத க தன இரகடகய'ல இரநத எழநத க%லவத %கத ய ல நனற கபவ உணர மடநதத. % ற பநரதத ல
க ஃ ' வ %டனய'ல கண த றநத ள. ஒர கபட

அவளI$ம நRடடன ன. %கத பவண$ ம என தடல

அட%தத ள.
அவன ஏன எனற பகடக, "ந ன கண$ பநரதத ல க ஃ ' கடகக ம டப$ன" எனற க% லல மறதத
வ'ட$ ள.
அவன பரவஙகடள சரகக பய %டனய$ன %கத டய

ரகக, அநத

ரடவய'ன த வ'ரதடத

தவ'ரகக

மற டயம கணகடள மடககக ண$ ள. அப டபய % ற பநரதத ல தஙக யம வ'ட$ ள.
தனடன ய பர

எழப வத ப

ல பத னற, கணணகடள த றநத ள.

"இஙபகபய தஙகவத க உதபத%ம ,

$ம மடநத வ'ட$த, வ

கல ம" எனற க% லல வ'டட

ந$நத ன.
அவடன கத $ரநத கவளIய'ல வநத ந னறக கக ணட இரநத ள.
கவறற க_த

வநதவ$ன " $ம எப ட இரநதத" எனற க ரதத க பகடக, இரவரம ஒரவடர ஒரவர

ரதத கக ணட % ரததனர.

இதயம

Meena and Viji

அவரகள % ரபப

இதயம

ல கடதகள க% லல, "ஓ அஙபகயம

$ம

10

ரககவ'லடலய " எனற க ண$ல க பகட$ ன

க ரதத க.
"அஙபகயம எனற ல அவவ'$மம அப டத ன " எனற
%கத க ரதத கடய மடறகக, “ஐபய

எனன$

த லகக கவறற யம க ண$ல அடகக, அடத பகடட

நR, எனடன வம 'ல ம டட வ'$ பத, பம$ம

ஆரம தத பலடய தஙக வ'ட$ ரகள" எனற க% லல % ரதத ன.
அதன

'றக க ரதத க %கத டய

ரககம ப

%கத ய ல க ரதத க $ம %கஜம க

த எலல ம ம கவம தனடமய க

%கத கக க ரதத க $ம நலல அ 'ப 'ர யம வர ஏபத
ஸவ த எபப

ழக ன ன. ஆன ல

ழக மடயவ'லடல. மதல பக ணம மறறம பக ணல என த ப

தம க ரதத டக அடட$ ப

ஒனற தட$ய க இரநதத. அதவம இலல மல

ல ஒடடக கக ணட இரநதத ஏபன

%கத கக

'டககவ'லடல,

ஏன இப ட எனற பய % கடகய'ல கழப ம க இரநதத, எலல ம ப%ரதத எரச%ல க இரநதத.
இவவ ற க%னற கக ணட இரகடகய'ல, ஒர ந ள க_த
எலபல ரம camping ப
கதரநத

ல ம

%கத ய'$ம "%கத இநத வ ர இறத ய'ல ந ம

எனற கவறற பகடக க% னன ன, நR எனன க% லலக ற ய, உன வ'ரப ம

'ன மறறவரகளI$ம ப %ல ம எனற இரகக பறன" எனற க% லல,

கல ம" எனற

% ற பய %டனகக

'ன "OK

உரச% கம க க% னன ள %கத .

அடத பகட$தம க_த

ஆனநதத ல %கத டய அடனதத கக ண$ ள க_த .

அவரகள த ட$தத ன

ட %கத , க_த , நநத னI, கவஙகட, பக

', கவறற , க ரதத க, ஸவ த அடனவரம

camping க%னறனர.
அஙக க ரதத க ஸவ த இரவரம ம கவம கநரககம க அமரநத ப % க கக ணட இரநதனர. %கத ய'ன
கணகள தனIசட%ய க அவரகளI$ம மtணடம மtணடம க%னற மtண$ன.
கவறற "எலபல ரம தனI தனIய க ப % க கக ணட இரககவ
ணணல ம. மதல ல
ஒர

டட

டட$ன ஆரம 'ககல ம. ய டர

டவ ர" எனற

இஙக வநபத ம! எத வத எனஜ ய

$ க% லல ம... மம..

நம கலலர கய'ல %கத

அற வ'தத ன.

%கத மகதடத சளIதத கக ணட அஙக இரநத க%லல மயனற ள. எலபல ரம வறபறதத பவற
வழ ய'னற அரக ல இரநத மரதத ன பமல % யநத கக ணட
இவன ய பர

இவன ய பர

$ கத $ஙக ன ள.

வநதத எதறக க

% ரகக னற ன ர% கக ற ன எனகபக எனகக க
எனன சச எனகபக கதரயவ'லடல
என மச% ன க யச%ல கடறயவ'லடல
அ$ எனன இத எனன இத இப ட ம டடககக ணப$ன
இத
அவள

'டகக றத

'டககலடலய

ய ர$ம பகடட க% லபவன

டக கக ணட இரகடகய'ல, க ரதத க % ரததவ ற கமதவ க அவடள பந கக வநத ன. 'இவன

எதறக இவவ ற எனடன பந கக வரக ற ன', எனற ந டனதத அவள

டட

த ய'ல த கக த கக ந னறத.

அவன அட பமல அட எடதத டககக இவளகக இதய தடபப அத கரததத. க ரதத க %கத ய'ன அரகல
வநதவ$ன வலககட$ யம க அவடள

'டதத இழகக, அதன ல அவன பமல பம த ன ள.

இதயம

Meena and Viji
அவளத ப

இதயம

11

ம உச% கக ஏற 'இவனகக எபக ழதம இத ம த ர ஏத வத க%யவபத பவடளய க

இரகக றத இவடன... ' எனற ந டனதத க ரதத கக ன கனனதத ல

ள ர எனற அடறநத வ'ட$ ள. அஙக

உளள அடனவரம ஸதம 'தத ந னறனர.
அநத ந %பதம கத பபனன எனற %ததத ல கடளய, %ததம வநத த ட%ய'ல அடனவரம த ரம '
அஙக ஒர
அடத

ரகக,

மப %ல%லதத வ'டரநத ஓடயத.

ரதத %கத

யநத இரணட அட

'ன பந கக க%லல, க ல தடம ர வ'ழ ப

னவடள த ஙக

'டதத ந ரகக டவதத வ'டட அஙக இரநத க%னற வ'ட$ ன.
%கத உடரநத ப

ய'ரநத ள. ம கவம பவதடனய க இரநதத.

% ற பநரதத ல க_த

%கத ய'ன டகடய

'டதத கக ணட "எனன %கத இப ட..." எனற பகடடகய'ல

%கத ய'ன கணகளIல இரநத கணண'ர வர ஆரம 'ததன. அடனவரம %கத டய %ம தனம க%யடகய'ல,
ஸவ த கக பக

ம கவம எரச%ல கவம இரநதத.

% ற பநரதத ல %கத %ம தனம ஆன

'ன க_த

அவடள

தனIய க அடழதத க%னற, "எனகக எனனபம

க ரதத க உனடன க தல ப த க பத னறக றத" எனற க% லல %கத டய அத ரச% அட$ய க%யத ள.
அடத பகடட "ச% உளற பத" எனற %கத க% லல, "ந ன ஒனனம உலரவ'லடல, ஆரம தத ல ரநபத
உனடன

ரகடகய'ல அவன கணகளIலம மகதத லம ஒர

நனற க கவண'தத

ர, ஆன ல இநத பக

'ரக %ம பத னறக றத. நR பவணடம ன ல

தபத டம %நபதகதத$னம

ரகக பத" எனற ந த னம க

கற ன ள.
அடத பகடட கமbனம க பய % தத ள, அடத

ரதத க_த

இதறக பமல இடத

றற ப % கழப

பவண$ ம எனற எணண'ன ள.
க ண த, ஸவ த ய'$ம பகட$ ள

%கத . "எதறக

மறற கனனதத ல அடறயவ " எனற நககல க பகடட மகதடத த ரப 'க கக ணட பவற

'றக %கத ய'ன கணகள க ரதத டக பதடன, அவடன

ககம க%னற

வ'ட$ ள.
அவடன எப ட அனகவத! அதவம இநத இரடடல அவடன எஙக பதடவத! ஒர மடவ$ன அவடன
பதட க%னற ள. பநரம ஆகஆக %கத ய'ன தய'ரயம கடறய,

யதத ல உ$ல நடஙக ஆரம 'ததவ'ட$த.

இநத இரடட, வ'பன தம ன %ததஙகள எலல ம ப%ரதத %கத டய தலல $ டவததத. % ற த ப% ரவ$ன
அவள பதடடகய'ல, %றற தரதத ல க ரதத டக ஒர

டறய'ன பமல அமரநத இரநத இரப டத

ரததவ$ன %கத கக ம கவம ந மமத ய க இரநதத.
எனனபவ

கர ம

ந ள

'ரவ'ன

'றக அவடன %நத ப த ப

ல உனரநத "க ரதத க

க ரதத க" எனற

அடழததவ ற பவகம க அவடன பந கக ஒட க%னற ள.
தனடன யபர

அடழப த க த ல வ'ழ, த ரம '

ரதத க ரதத க %கத தனடன பந கக வரவடத கணட

வ'யநத பரவதடத உயரதத ன ன.
ஒபர பமடம,

ளளமம

இரப டத

உளள %ரவ'ல %ரநத ள. அடத

ரட டதத மல பவகம க ஒடய %கத ,

ரதத க ரதத க ம னனல பவகதத ல அவடள

அவனம அவள$ன %ரவ'ல %ரநத ன.

க ல இ$ர தடம ர அஙக
டக றற மயல, மடய மல

இதயம

Meena and Viji

இதயம

12

உரணட பரண$த ல, இரவரககம அஙக அஙபக % ர யபபகள.
'ஸ..... ஆ.......' எனற மனகல$ன இரவரம எழநத சறற மறறம
தவ'கக, "எனன %கத கர ம

ரததனர, வல த ஙக மல %கத

வல ககத " எனற கர%னதத$ன பகடக, 'ம..' எனற கணண'ல நRர ததம

க% னன ள.
அடத த ஙக மடய மல %கத டய அடனததக கக ண$ ன க ரதத க.. அ$தத வ'ன ட %கத கக எலல
வல யம

றநபத டயத. அவவ ற எவவளவ பநரம த ன அப ட இரநத ரகபள , ய ரகக கதரயம.

%கத டய

ரதத "எனன

யம க இரகக றத " எனற பகடக, 'ம....மஹv...' எனற தடலடய ஆடட க% லல,

% ரததவ ற %கத ய'ன டககடள

'டததக கக ணட, " ந ம எஙக இரகக பற ம, இஙக இரநத எப ட

வத, அதவம இநத இரடடல ஒனறம பரயவ'லடல, அதன ல க டல வடர இஙபகபய இரநத வ'டட,

வ'டநததம வழ டய பதட கணட

'டதத ப

பவ ம % ரய " எனற க% லல, அதறக எனன க% லவத எனற

கதரய மல கமbனம க இரநத ள.
எனன ப சவத எனற கதரய மல இரவரம கமbனம க ததனர. அஙக இரநத இரடட$ வ'ரடடவத

ல பமகததககள இரநத ந ல

ஒரவர

கவளIபய வநத ஒளI வR% யத. அநத ஓளIய'ல இரவரம ஒரவடர

ரததனர.

கமbனதடத மதல ல கடளததத %கத த ன, "Sorry Karthik, I am extremely sorry Karthik”,

எனற %கத க% லல

அடத பகடட க ரதத க தன டககடள ம ர 'ன கறகபக கடட கக ணட ஒர க ரமச% வ'ட$ ன. அடத
ரதத %கத கக ம கவம பவதடனய க இரநதத.
"ந ன க%யதத தபப த ன, எனடன மனனIததவ'ட please karthik" எனற ககஞசவத ப
க ரதத கக ல % ரபட

ல பகடக,

அ$கக மடயவ'லடல. 'அனனIகக வ'ழ பவணடயத இனனIகக வ'ழநதத' எனற

மனதககள கக ண$ ன.
"மறறவரகடள வ'$ எனகக கக ஞ%ம க ரய மனத, அதன ல ப
வ'டக பறன, ஆன ல இதறகக

த எனற இனனIகக வ'டட

த ல அட ந ச%யம க ந ன த ரப ' கக டதபத த ரபவன... ந டனவ'ல

டவதத கக ள" எனற சழந டலடய %கஜம க % ரதவ ற கற ன ன.
அதன

'றக இரவரம வ'டயம வடர ம கவம சவ ர% யம க ப % கக ணட இரநதனர, எனன ப % ன ரகள

எனற பகட$ ல அவரகளகபக கதரய த. வ'டநததம நண ரகடள பதட க%னறனர. அஙக க%னறவ$ன,
க ரதத கடக

ரதத ஒட வநத ஸவ த "எஙபக க ரதத க ப

ய'ட$, இரவ மழவதம பதடபன ம. எவவளவ

யநதடப$ன கதரயம ”, எனற க% லல அவடன அடனததக கக ண$ ள.
அடத

ரதத %கத ய'ன மகம கரததத. அதன

'றக எனன ந$நதத எனற அடனவரககம கற னர. அடத

பகடட ஸவ த கக %கத ய'$ம எரச%பல ட ப%ரதத க
கவஙகட %கத ய'ன டககடள ஆதரவ க

ற டமயம வளரநதத.

டதத "ந ஙகள எலபல ரம கர ம பவ

யநத வ'டப$ ம, இரவ

மழவதம பதடபன ம, எனன க%யவத எனபற கதரயவ'லடல. இஙக இரநத மதல ல ப
வநதத ல இரநத எதவபம %ர இலடல" எனற

$ $பவனற க

அடத பகடட க ரதத ககம %கத யம ஒரவடர ஒரவர
அதறகள கவறற "எனன கவஙகட, இப ட கவடல

பவ ம,

ரநத தளளIன ன.

ரதத % ரதத கக ண$னர.

டக ற ய, இபப

camping cancel க%யய பவணடம, %கத நR க% லபலன" எனற

ரத

ழத எநத

'ரச%டன இலலபய, எதறக

ம க %கத டய ந டன ன.

இதயம

Meena and Viji

"ஆம ம கவஙகட இபப

ழத

% ரததவ ற %கத க% லல,
% ல ந டகள க%னற

இதயம

13

யப $ பவணடய அவ% யபம இலடல, ந ம இஙபகபய இரபப

ம" எனற

'றக எலல ம ந ள இனIடமய க கழ நதத.

'ன, ஒர ந ள ம டலய'ல %கத தன வRடடகக க%லக னற வழ ய'ல ஒர நடததர

வயத க ணமண' அளவகக அத கம க க

ரளகள$ன ம கவம % ரமப டட தகக க%லடகய'ல, %கத

அவரகளகக உதவம எணணதத$ன அவரகளI$ம இரநத % ல க

ரடகடள வ ஙக அவரகள$ன ந$நத

க%னற ள.
அவள வ% ககம கதரவககள அவர நடழயவம "இநத கதரவ'ல
உஙகடள

உஙகள வRட உளளத இதறக மனப ந ன

ரதபத இலடலபய" எனற ஆச%ரயம க பகட$ ள.

"ஒ, உன வRடம இஙக த ன உளளத , நலலத, ந ஙகள இரணட ந ள மனப த ன இஙக கடபயரபன ம,
ஆம ம மதல ல உன க யர எனன" எனற அவர
"என க யர %கத , அபத

மலல

ரவ$ன பகட$ ர.

நதல கதரக றபத அத த ன என வRட" எனற % ரததவ ற க% னன ள.

அவரகள ப % க கக ணட இரகடகய'ல "அமம " எனற அடழததவ ற வநத இளம க ணடன

ரதத

% ரதத ள %கத .
%கத டய

ரததம "எனனம , அதரகள இஙக உளளவரகள$ன

ரச%யம ஆக வ'ட$த " எனற பகட$வ ற

%கத ய'ன அரக ல வநத "ந ன ம ததர, final year B.sc Bio Technology” எனற அரமகம
%கத யம தனடன அரமகம

டதத கக ளள,

டதத கக ண$ ள.

இரவரம ஒதத வயத னர என த ல தஙகடள மறநத ப % க கக ணட இரகடகய'ல, வ %ல ல bike %ததம
பகட$வ$ன "என அணணன வநதவ'ட$ ன" எனற க% லல வ %லகக ஒடன ள ம ததர.
பரடட கக ணட இரநத

தத ரகடகய'ல இரநத கரல பகடட

மதல ல % ற த அத ரநத லம
அஙக %கத டய

ரதத க ரதத ககம அபத ந டலய'ல த ன இரநத ன.

இரவரம ஒரவடர ஒரவர
த ன

ந ம ரநத %கத அஙக க ரதத கடக கண$தம,

'னப அவள இதயம தளள ஆரம 'தத வ'ட$த.

ரததக கக ணட இரகடகய'ல "அணண

இவரகளம உஙகள கலலரய'ல

டகக ற ர" எனற ம ததர உர% கதத$ன க% னன ள.

ஆன ல க ரதத க கவரம "ம ..... ஹபல

%கத " எனற % தரனம க க% லல வ'டட தன அடறகள க%னற

வ'ட$ ன.
%கத கக ஒர ம த ர ஏம றறம கவம கழப ம கவம வரததம கவம இரநதத. அதறக பமல அஙக இரகக
'டககவ'லடல, பநரம ஆக றத எனற க% லல தன வRடடகக க%னற வ'ட$ ள. அனற ம டல மழவதம
mood out.
அடதத ந ள கலலரய'ல க ரதத க %கத டய பதடக கக ணட வநத ன. ஆன ல %கத அவனI$ம ப %
மனம னற library கக க%லல,
"பக

க ரதத க %கத ய'ன டகடய

ம , உனனI$ம ந ன எதறக பக

'டதத "எனன பக

ம " எனற பகட$ ன.

$ பவணடம" எனற அடமத ய க க% னன ள %கத .

இதயம

Meena and Viji
"இபக

இதயம

ழத த ன ந மமத ய க இரகக, எஙபக எனனI$ம பக

எனற அப

'தத கக ண$ பய

14
எனற

யநபத வ'டப$ன"

வ'ய க க% னன ன.

"சப%" எனற க% லல வ'டட ந$நத ள.
க ரதத ககம அவடள

'ன கத $ரநத க%லல, எரச%லறற %கத "ஏன க ரதத க இப ட எனடன கத நதரவ

க%யக ற ய, தயவ க%யத ஆடள வ'ட" எனற %றற பக
அவளத பக

ம க கற ன ள.

ம பரநத, "பநறற அப ட ந$நத கக ண$தகக ஒர க ரணம இரகக, ந ன

க% லலக பறன, தப

'றக

க எடதத கக ளள பத, please” எனற க ரதத க மகதடத ப% கம க டகததக கக ணட

ககஞ% த கடறய க கற ன ன.
அவனத ப% கமம ககஞ%லம %கத ய'ன மனடத வரதத யத. எனன க%யவத எனற கதரய மல
அடமத ய க இரநத ள. % ற த கமbனதத றக

'ன %கத க ரமசச வ'$, அபத %மயம க ரதத ககம

க ரமச% வ'$, இரவரககம % ரபப வநதத.
உ$பன க ரதத க தடலடய % யதத "க ஃ '" எனற பகடக, "மஹvம" எனற தடலடய அட%தத மறதத ள
%கத .
"பளRஸ" எனற க ரதத க ககஞ%, %ர எனற % ரததவ ற %கத க% லல, இரவரம க ஃ ' கடகக க%னறனர.
அதன

'றக இரவரககளளம % ற கநரககம ஏற ட$த. அதவம இலல மல இரவரம க_த

கவறற

க தலகக உதவம பந ககதத ல அடககட கவளIய'ல க%னறத ல க ரதத க %கத கக இட$ய'ல கநரககம
அத கம ஆய'றற.

வளI த ரந ள அனற %கத தன அனடன பதவக டய அடழததக கக ணட அரக ல உளள அமமன

பக ய'லகக க%னற இரநத ள. %கத கண மட மனம உரக அமமடன பவணடக கக ணட இரநதத ள.
அதன ல கரககளI$ம இரநத வ'பத கஙகமம வ ஙக வ'லடல. கணடன த ரநத

ரதத ப

த கரககள

அஙக இரநத அடதத %னனIத கக க%னற கக ணட இரநத ர. டக ந டட "சவ ம " எனற அடழதத ப
ஒர வ'ரல தன கநறற ய'ல கஙகமதடத டவகக, த ரம '
உ$பன பவற ய ர வத இடத

ரத ரகள

எனற ஒர

ரதத %கத அத ரச% ய'ல வ டய

kத ய$ன சறற மறறம

த,

'ளநத ள.

ரகக, அடத

ரதத

க ரதத க கண அடதத % ரதத ன.
"எனன க ரதத க, எத எதல வ'டளய $றதன இலடலய " எனற பகடக, "என வரஙக ல மடனவ'ய'$ம
எப ட பவணடம எனற லம வ'டளய டபவன, அடத ய ர பகட த" எனற கறமப$ன கற ன ன.
"வரஙக ல மடனவ'ய ? ய ர அத" எனற அப
கக ணட இரககம அநத

டட"

வ' ப

ல ஆரவதத$ன %கத பகடக, "ம... அபத

ப வ'றறக

எனற வ'டளய ட$ க க ரதத க க% லல, அடத கர டன க%யத

ரதத

%கத அ$ககம ட$ மல வ ய வ'டட % ரதத ள.
அவளத % ரப 'ல மயஙக , ஆட% த ர ர% தத வ'டட,
டகடய க ண 'தத க தல க

"என மடனவ'ய க இரகக உனகக %மமதம " எனற

ஙக பகட$ ன. மகதத ல க%மடம ஏற, மனம களIரநத தன டககடள அவன

டகய'ககள ந ணதத$ன டவதத ள.
%கத ய'ன டகடய இறக

'டததக கக ணட அமமன %னனIத டய வளம வநத ன க ரதத க. த டகரனற "இநத

பநரதத ல... நRஙகள எப ட பக ய'லகக..." எனற %கத பரய மல பகட$ ள.
"என அமம

தஙடகய$ன வநபதன" எனற க ரதத க க% லல மடககம மன... அவள அமம வ'ன

இதயம

Meena and Viji
நய

இதயம

கம வர, "ஆ... அமம ..." எனற அவன டகடய

அடத
% ரபக

15

டக$னற வ'டட அஙக இரநத ஓட க%னற ள.

ரதத க ரதத க %ததம க % ரதத ன. அவன % ரபக

ல அவள க த ல வ'ழநதத ல... வ'த ய'ன

ல அவள க த ல வ'ழவ'லடல.

"அமம " எனற அடழததவ ற பதவக ய'$ம க%னற ப

த, அவர க ரதத க அமம

ரவத ய'$ம ப %

கக ணட இரநத ர. படஜ எலல ம மடதத கக ணட அடனவரம வRடடகக க ளம ' க%னறனர. %கத
க ரதத க இரவரம ம கவம அடமத ய க, மகதத ல ஒர பரபப$ன % ரதத வ ற ந$நத க%னறனர.
அடககட இரவர கணகளம %நத ததக கக ண$ன, அபப

கதலல ம கணகள பலபய % லம ஷம க%யத ன

க ரதத க, வ'ன டகக வ'ன ட %கத ய'ன மகதத ல, ந ணதத ல க%மடம அத கரததத.
'மஹvம இதறக பமல இஙக இரப த நலல அலல, இரநத ல அவவளவ த ன' எனற எணண', "அமம ,
நRஙகள ந த னம க வ ஙக, ந ன %_கக ரம வRடடகக ப
க% லல அஙக இரநத நழவ
க ரதத க அமம

பரன, வRடடல ந டரய பவடல இரகக" எனற

ரதத ள %கத .

ரவத "எனன %கத இவவளவ தரம வநத வ'டட எஙகள வRடடகக வர மல ப

ன ல

எப ட? அதவம ந ளம க ழடமயம" எனற க% லல அடழதத ர.
"இலடல ஆனட, இனனIகக தR

வளI இலலய

வRடடல தR ம ஏறற பவணடம, அதன ல த ன" எனற

இழதத ள.
"ஒர

தத ந ம ஷம வநதடட ப

க% லலற ஙக,

" எனற அவர க% லல, %கத ய'ன அமம

தத ந ம ஷம இஙக இரநதடட ப

பதவக ய'ம, "இவவளவ

ல ம வ ", எனற க% லல, அபத பநரம க ரதத ககம

கணகள ல ககஞ%, அடனவரம அவரகள வRடடககள க%னறனர.
ரவத யம பதவக யம ப % க கக ணட இரகக, ம ததர

அவரகள வRடடல தR ம ஏறற கக ணட இரநத ள.

%கத யம ம ததர வ$ன ப%ரநத தR ம ஏறற ன ள.
இரவரம % ரததவ ற ப % ய ட தR ம ஏறற டகய'ல, ம ததர

"நRஙகள ம ச%ம உளள வ'ளகககடள

ஏறறஙகள, ந ன இனனம கக ஞசம வ'ளகககடள தய ர க%யய பவணடம, ஒர ஐநத ந ம ஷதத ல
வரக பறன" எனற க% லல வ'டட க%னற ள.
ம கநத ஆனநததத ல இரநத %கத ய'ன மகம க
ஏறறக னற வ'ளகக$ன ப

டட ப

ல வ க றற இரநதத, அவள மகதத ன க

ல வ அவள

டடக கக ணட இரநதத. அவள இரநத மனந டல ஒர

ட$ க

கவளIவநதத.
'தR ஙகள ப சம இத க ரதத டக ம %ம, மண'கள ப
அநத

லபவ அட%நத ஆடபத தR பம .....'

$ல ல க ரதத க எனற வ ரதடதடய உச%ரககம ப

த ம கவம இனIடமய க உணரநத ள %கத .

கமய மறநத தR ம ஏறற க கக ணட இரநத %கத , த டகரனற க ரதத க

'னன ல இரநத %கத டய கடட

அடனதத அவள கணணதத ல கமனடமய க மததம ட$ ன. இசக%யயல ல அத ரச% யறற %கத தன
டகய'ல இரநத அகல வ'ளகடக நழவ வ'ட$ ள. அத க_பழ வ'ழநத % தற உட$நதத. அத வடர அவள
மகதத ல இரநத க
மடறநத ப

ல வ ஆனநதம எலல ம வ'ளகக க_பழ வ'ழநதவ$ன, அத இரநத இ$ம கதரய மல

ய'றற. அவள மகதத ல இனம பரய த கழப ம, பவதடன வநத கட கக ண$த.

"எனன க ரதத க, இப ட....." அதறக பமல அவளகக வ ரதடத வரவ'லடல.
"இதறக எதகக இவவளவ க$னஷன ஆக ற ய, கவடல

$ பத" எனற க% லல க கக ணட இரகடகய'ல,

இதயம

Meena and Viji
மறறவரகள அடனவரம

16

தற ககக ணட அஙக வநத ப%ரநத ரகள.

"எனன, எனன %ததம அத" எனற
அவர

இதயம

ரவத பகடகய'ல, அவர கணண'ல உட$நத வ'ளகக

ட$த. உ$பன

ரடவ %கத ய'ன பமல வ'ழநதத. எனன க% லவத எனற கதரய மல அவள கணகள கலஙக ன.

க ரதத க "அமம , த டகரனற கவடதத கவட %ததத ல %கத அத ரநத... வ'ளகக வ'ழநத... உட$நத.... "
எனற வ யகக வநதடத பக ரடவய க க% னன ன.
"எனன %கத கக ஞ%ம கவணம க இரநத ரகக$ த , இத ம த ர ஒர தரம%ஙக$தத ஆள கக வ'ட$ பய"
எனற கடநத கக ண$ ர பதவக .
" ர வய'லடல நRஙகள %கத டய ஒனறம க% லல த ரகள, ஆன ல ந ளம க ழடமயம இப ட வ'ளகக
உட$நதத வ'ட$பத எனற மனத றக ம கவம %ஞ%லம க உளளத" எனற பவதடனய க கற க ரமச%
வ'ட$ ர

ரவத .

%கத க ரதத கடக

ரத

ம க

ரகக, க ரதத க "sorry" எனற உதடகடள அட%தத கமதவ க க% னன ன.

"மனனIதத வ'டஙகள, ந ஙகள வரக பற ம"
டகடய

எனற பதவக

ரவத ய'$ம க% லல வ'டட, %கத ய'ன

'டதத கக ணட அஙக இரநத க ளம ' வ'ட$ ர.

வRடடகக வநத 'றக எதவம க%யய பத னற மல, டவ'டய ஆன க%யத அமரநத ள. அவளI$ம வநத
"பநரம ஆக றத %_கக ரம வ'ளககடள ஏறற" எனற பதவக க% லல, %கத அவடர
அடத

ரதத "எனன$

ந டனதத

பக

ரதத மடறதத ள.

ம , கக ஞ%ம கவணம க இர எனற த பன க% னபனன,

அவரகடள

ர அ %கணம க ந டனகக ம ட$ ரகள " எனற வரததம க க% னன ர பதவக .

இவரகளI$ம எனனகவனற க% லவத எனற எணண' தன பவடலடய க%யய கத $ஙக ன ள. ஏபன
த பன

எனற தR ஙகடள ஏறற கக ணட இரநத %கத தன மனந டலடய ம றற எணண'

கத $ஙக ன ள, அவடள அற ய மல அபத
.....' , இவவளவ கழப ஙகளகக

$

டட அவள இதயதத ல ரநத கவளIவநதத 'தR ஙகள ப சம

'றகம ம டலய'ரநத ந$நத அடனதத ந கழ% கடளயம, தன மனகண

மன கக ணட வநத ள. இன ம தரகடயத ய இரநதத. அடத ந டனதத மழ நத ள.
அடதத ந ள கலலரய'ல க ரதத க %கத டய
எதவம ந$வ தத ப
பக

ம க இரப த ப

ரதத %கஜம க ப % கக ணட இரநத ன. 'எனன இவன

ல இவவளவ %கஜம க இரகக ன' எனற எணண' %கத கக எரச%ல க இரநதத,
ல மகதடத த வ'ரம க டவதத, அடமத க தத கக ணட இரநத ள.

"எனன %கத வநதத ல இரநத ந ன த ன ப % கக ணட இரகக பறன, எனனபம

mono act ப

ல, எனன

கமbன வ'ரதம , ஏன இப ட" எனற பகட$தம த ன த மதம .
"பநறற ஒர தபபம க%யய மல, பதடவ இலல மல இரவர$மம வ ஙக கடட கக ணப$ன, உஙக அமம
எனடன
க தல
த ன"

றற எனன ந டன

ரகள, அதவம இலல மல எனகபக மனத ம கவம கஷ$ம க உளளத,

ரம ற கக ண$ கக ஞ%ம பநரதத ல இப ட அ %கணம ம த ர ந$நத வ'ட$த, எலல ம உனன ல
எனற

$ $கவனற க

ரநத தளளIன ள.

"எனன ல ய, ந ன எனன க%யபதன" எனற அப
அப

நம

வ'ய பவ ஏபத

வ' ப

ல கணகளIல கறமப$ன பகட$ ன.

க% லல வ ய த ரநத %கத அவன பந ககம பரயவம, அவன கணகளIல இரநத

இதயம

Meena and Viji
கறமட

ரததவ$ன தன

இதயம

17

மகக தல % வபப ஏற அடத மடறகக தன மகதடத மற

ககம த ரப 'க

கக ண$ ள.
க ரதத க அடத ர% தத வ ய வ'டட %ததம கபவ % ரதத ன.
அவளம க$ ப%ரநத % ரகக, அவள பத ளIல இ$த கரதடத ப

டட வலத டகய ல %கத ய'ன மகவ டய

'டதத தன பறம த ரப ', "பநறற ந$நதத ஒர % னன incident, அதறக ஏன இவவளவ க$னஷன ஆக ற ய,
க ரயவரகள ஏத வத க% லல க கக ணட த ன இரப
மடலய'ல erase

ரகள, அநத ந கழ% டய மடடம rubber கக ணட உன

ணண'வ'ட, எலல ம %ரய க வ'டம" எனற % ரததவ ற க% னன ன.

'இனI பமல இடத ந டனதத பதடவ இலல மல மனடத கழப ' கக ளள க$ த' எனற ந டனதத ள.
அதன ல "%ர அடத வ'ட, பவற ஏத வத ப சபவ ம" எனற %கத க% லல, க ரதத க அடத பகடட
% ரததவ'டட கமbனம க இரநத ன.
அவன கமbனதடத க

ரகக மடய ல "எனன இபக

ழத நR கமbன வ'ரதம " எனற க ண$ல க பகடட

% ரதத ள.
அவள % ரப டத ர% தத வ'டட, "நR % ரககம ப
க ரதத க.. "ப

த ம கவம அழக ய இரகக ற ய" எனற க% னன ன

தம ஐஸ டவததத எனகக ஜலபத ஷம

டதத கக ளள ப

க றத" எனற க% லல

த ர வம % ரதத ள.
மற ட க ரதத க அடமத ய க இரகக, "அ$$ ... எனன ஆச% ரயம, இனற நலல மடழ வரப

கத. ந ன

கட$ க$ கக ணட வரவ'லடல, நR இவவளவ தRவ'ரம க இரப டத எனன ல நம பவ மடயவ'லடல"
எனற க% லல அதறக % ரததவ'டட அவள தன டகடய க ளளI
உ$பன அவள டகடய

ரதத "ஆ" எனற கதத ன ள.

'டதத அவள க ளளIய இ$தத ல த$வ' "நR ந டரய % ரப

ய " எனற பகட$ ன

க ரதத க. அடத பகடட %கத ய'ன % ரபப அத கம அய'றற, "எனன க ரதத க இடத பகடகவ

இவவளவ

தRவ'ரம க பய % ததக கக ணட இரநத ய, எனன ல த ஙக மடயவ'லடல" எனற க% லல தன வய'றடற
'டததக கக ணட வ யவ'டட % ரதத ள.
அவடள

ரதத அவனககம பல% க % ரபப வநதத. க% லலப

வடத எப ட எடததககக ளள ப

கற ள

எனற கலககம க இரநதத அவனகக. அதன வ'டளவ ல க ரமச% கவளI வநதத.
"இதறகக க க ரமச% வ'$ பவண$ ம. ந ன கக ஞ%ம அத கம க த ன % ரபப ன என அமம
க% லலவ ரகள. இப ட % ரகக பத,
கக ணட இரகக த ன

'னன ட அழவ ய எனற, ஆன ல எனகக எபக

'டககம. மனம வ'டட % ரப த ஆபர க யம ன வ'ஷ யம,

அழபவ பம , அத கதரய த. அதறக க இபப
இப ட ஒர பகளவ'" எனற % ரபட

க$

ழதம % ரதத

'னன ட % ரபப

பம

ழத இரநபத % ரகக க$ த எனற ல எப ட, எதறக க

அ$கக யவ ற பகட$ ள %கத .

"உனனI$ம ஒர வ'ஷயம க% லல பவணடம, அடத எப ட எடதத கக ளவ பய
ஒர ம த ர கரல ல க% லல வ'டட %கத டய

கதரயவ'லடல" எனற

ரதத ன க ரதத க. %கத ய'ன மகதத ல % ரபப ந னற வ'டட

இரநதத.
'இவன இவவளவ serious ஆக இரப டத

ரதத ல, எத வத ... எனனகவனற ந டனப த, ஒர பவடல

இதறக மனன ல பவற க ணடன க தல பதன... அப ட எத வத க% லல ... என தடலய'ல கலடல

$பப

க ற ன ' எனற வ' ரதம க உணரநத ள.

இதயம

Meena and Viji

இதயம

அவபன க% லலடடம எனற கலககதத$ன அவன மகதடத
நR எஙகள வRடடகக மதல த$டவவநத ப
எனற க ரதத க பகடக, 'அடத எப ட

18

ரதத ள. ஒர % ற அடமத கக

'ன "அனற

த, ந ன உனடன கணட கக ளள வ'லடல ந ய

மறகக மடயம. அனற மழவதம எதகக பவதடன

எனற கதரய மபல ம கவம பவதடன அட$நபதன' எனற ந டனதத ஆம என த ப

கம இரகக "
டக பற ம

ல தடலடய

ஆடடன ள %கத .
% ற இட$கவளI வ'டட அவபன கத $ரநத ன. "அதறக க ரணம என அமம
ஒனறம பரய மல அவடன கழப ம க

த ன" எனற அவன க% லல,

ரதத ள %கத .

"இப ட க% னன ல உனகக ஒனறம பரய த, எலல வறடறயம க% லலக பறன. அபபறம உனகக பரயம”
எனற அவன க% லலவம, %கத கக கழப மம

யமம அத கம ஆய'றற.

"எஙக அமம வகக ஒர அணணனம தஙடகயம இரநதனர. அவர அணணன பவறற மததத க ணடன
க தல தத மனம பரநதக கக ண$ ர. அதன ல என % தத கக அடமநத வரனகள எலல ம தடட ப
மறறவரகள

ய'றற.

ரடவயம, பகளவ'களம, க ண$லகளம %க கக மடய மல அவரகக வ ழகடகபய கவறதத

வ'ட$த.
இதன ல ம கவம மனபவதடன அட$நத, % லத ஆணடகளIல கர ம
கக ண$ ர. அவர இறநத

depress ஆக

தறகக டல க%யத

'றக எனத ம ம வகக கறற உணரச% அத கம ஆய'றற, அபத கறற

உணரச% ய'ல அவரம இறநத வ'ட$ ர" எனற ப% கம க க% னன ன க ரதத க.
'அப $

ந ன

யநதத ப

ல பவற க ணன$ன க தல எனற எலல ம இலடல' எனற ஒர வ'ன ட

ந மமத ய க உணரநத ள. மற வ'ன ட, 'சப% எவவளவ பம %ம ந ன, இரணட உய'ரகடள
ந டனகக மல அல தனம க ஏபதபத

றற

ந டனகக பறபன' எனற தனடனபய கடநத கக ண$ ள.

அதறக வரததம கதரவ'தத வ'டட, "இபக

ழத எதறக இடத எனனI$ம கறக ற ய" எனற % ற

தயககதத$ன பகட$ ள %கத .
"அதன ல என அமம வகக எபக

ழதம ஒர

தஙடகய'ன ந டலடம அத ம த ர ஆக வ'டபம

யம, எஙபக ந னம அத ம த ர எத வத க%யதவ'டட என
எனற" கமதவ க க% னன ன க ரதத க.

"எனன க ரதத க ஒர இர த ஆணடகளகக மனன ட ந$நதடத டவதத இபக

ழத

யப $ல ம "

எனற %கத எடதத க% னன ள.
"ந த னம க த ன என அமம வகக பரயடவகக பவணடம, அதவடர நம வ'ஷயம என அமம வகக
கதரய மல இரப த நலலத" எனற க ரதத க க% னன ன.
"இதறக ஏன இவவளவ கவடல. நமம க_த

கவறற ப

ல ந மம இரககல ம" எனற % த ரனம க

க% னன ள %கத .
தடலடய அட%தத "இரணட வர$ஙகளகக மனப வ'டளய டடகக ந ன ஒர க ணடன க தல ப த க
க% னபனன, உ$பன என அமம வகக fits வநத ம கவம serious ஆய'ட$ ஙக, அத ல ரநத ந ஙகள இடத
றற ப சவபத இலடல அவர மனந டலய'ல ந ன க ணகள$ன

ழகவம இலடல" எனற க ரமச%

வ'ட$வ ற க%னன ன.
'அ$ப

வ' இவவளவ

யதடத டவததக கக ணட பநறற எனகவலல ம க%யத ன, க%யவகதலல ம

க%யதவ'டட எனடன அலலவ

ம டட வ'ட$ ன' எனற ந டனதத ள.

இதயம

Meena and Viji

"%ர இபக

இதயம

19

ழத எனன க% லலவரக ற ய" எனற ஒனறம பரய மல பகட$ ள.

அவள மகதடத

ரதத எப ட க% லவத எனற எணண' மகதடத பவற பறம த ரம ' கக ணட "நமககள

எதவம இலல தத ப

ல ந$நத கக ளபவ ம" எனற க ரதத க கற ன ன.

%கத எதவம க% லல மல கமbனம க இரகக த ரம ' அவள மகதடத

ரதத "எனன க% லலக ர ய"

எனன பகட$ ன.
"அத எப ட எனற அடதயம நRபய க% லல வ'ட" எனற %கத கவடகககனற க% னன ள.
%கத பக

ம க இரப டத உணரநத அவடள %ம த னம

டக வ'ட$ ன. அவன ஏத வத க% லல ப

டதத பவணடம எனற பத ணற ய எணணதடத

ய, அதறக அவள ஏத வத க% லல வ'ட$ ல எனன க%யவத

எனற எணண' ப % மல வ'டட வ'ட$ ன.
"ந ம ம கவம % த ரனம க கவறம

ரச%யம ஆனவரகள ப

ல இரகக பவணடம" எனற க ரதத க

கற ன ன.
"%ர வRடட அரக ல அப டபய ந$நத கக ளபவ ம" எனற எரச%டல மழஙக வ'டட க% னன ள %கத .
"இலடல இலடல கலலரய'ல ஸவ த இரப

ள, அவள ப

ய ஏத வத க% லல வ'ட$ ள"

எனற

அவ%ரஅவ%ரம க க% னன ன க ரதத க.
பரவதடத சரகக அவடன கறநத

ரதத ள. உ$பன "ஸவ த கக ஞ%ம ஒட$ வ ய, எதறக வRன

ரஸக எடகக பவணடம, அதவம இலல மல இரவர கடம மம family friends, அதன ல அவள அடககட
எஙகள வRடடகக வரவ ள" எனற க% னன ன.
"ஒ, அவள$ன ப சவதரகக உஙகள அமம

ஒனறம க% லல ம ட$ ரகள " எனற எரச%டல

கவளI ட$ய கபவ க டடன ள.
க ரதத க % ரம

டட % ரபட

அ$கக "அவளம ந னம % ற வயத ல இரநத ஒனற கபவ

ழக பன ம,

அதன ல என அமம வகக நனற கபவ கதரயம ந ஙகள எப ட எனற, அதவம இலல மல ஸவ த கக
அவள ம ம

ட யன இரகக ன, அவள

டபப மடநதவ$ன த ரமணம" எனற க% னன ன.

இநத கடத எலல ம பகடட %கத கக தடலவல வநத வ'ட$த, 'கக ஞ% ந ள க இலல த தடலவல இனற
வநத வ'ட$த. இவன ல மனற ம மடறய க இநத தடலவல , இத ம த ர ஒர க தல பதடவ த ன '
எனற எணண' அஙக இரநத எழநத க%லல மயனற ள.
உ$பன க ரதத க அவள டகடய
ந ன ப

டதத "எனன %கத " எனற பகடக, "எனகக வகபபகக பநரம ஆக றத,

க பறன" எனற அவள டகடய வ'டவ'ததக கக ணட க%னற ள.

க ரதத க அவடள
நமம ல இயல

'ன கத $நத "பளRஸ %கத , இரணட ந ளIல ஊரரல ரநத வநத வ'டவ ள. அதன

க ப % மடய த, அதன ல இனற எனடன வ'டட ப

ந னற அவடன மடறதத வ'டட அவடன

'றக

க பத" எனற க% லல, ஒர ந ம $ம

'டதத க_பழ தளளIவ'டட அஙக இரநத க%னற வ'ட$ ள.

அனற ம டல கலலர மடநதவ$ன க ரதத க %கத ய'$ம ப % மயல, அடத க த கக டதத பககக மல
ந$நத க%னற ள. "ஏன %கத இப ட ந$நத கக ளக ற ய" எனற அழதத$ன பகடக "எனடன எனன
க% லலக ற ய" எனற

த லகக %கத பகடக, க ரதத க கமbனம ன ன.

ணண

இதயம

Meena and Viji

'னப "%கத என கடம
ந டனககம ப

இதயம

20

ந டலடய உனனI$ம க% னபனன, ஆன ல நR பரநத கக ளளவ'லடல எனற

த ம கவம பவதடனய க உளளத" எனற

அடத பகட$வ$ன %கத கக எனபவ

வரததத$ன க% னன ன.

க%யதத, அவள அடமத ய க இரப டத

ரதத மtனடம

கத $ரநத ன, "நR என ந டலடமய'ல இரநத ல எனன க%யவ ய க% ல" எனற பகடக, %கத கணகடள
மட தனத டகய ல கநறற டய பதயதத கக ண$ ள.
'ஒனற க தலரகள க இரகக பவணடம அலலத நண ரகள க இரகக பவணடம,

இஙக

எனகவனற ல

க தலரகள க இரநத கக ணட நண ரகள க நடகக பவணடம, அதவம % த ரன நண ரகள க' எனற
ந டனதத ஒர க ரமச% வ'டட கணகடள த ரநத க ரதத கடக

ரதத ள.

அத ல ரநத எனன கதரநத கக ண$ பன , உ$பன "Thanks %கத , எனடன பரநத கக ண$தறக" எனற
%கத ஏதம கறம மன க% லல %கத ய'ன டகய'ல கமனடமய க மததம இட$ ன. அடத

ரததவ$ன

' யஙகரம ன ஆள' எனற ந டனகக %கத கக பல% க % ரபப வநதத.
அநத % ரபட

ரததவ$ன "இபக

எஙக வத ப

ல ம " எனற க ரதத க பகடக, "ம ந ன என வRடடகக,

நR உன வRடடகக" எனற க% லல % ரதத ள.
"பளRஸ இனற ந ம இரவரம மடடம எஙக வத ப

ல ம, அஸ$லகம பக ய'லகக ப

பகடக, அவள இரககம மனந டலய'ல அவளககம பக ய'லகக ப

ல ம " எனற

க பவணடம எனற பத ணற %ர என

தடல ஆடடன ள.
அடதத % ல ந டகள % த ரனம க ம கவம கமதவ க க%னறத.
ஒர ந ள க டலய'ல, கலலரய'ல க ரதத க %கத ய'ன மன bike க ல வநத ந னற ன.
"இனற ம டல கவளIய'ல

ல ம வரக ரய " எனற பகடக, %கத யம உரச% கம க தடலடய

ஆடடன ள.
ம டல க ரதத கடக பதட க%னற ப

த க ரதத ககம ஸவ த யம bike ய'ல க%லவடத

ரதத அப டடய

ந னற ள. அனற ம டல மழவதம மனம %ஞ%ல தத கக ணட இரநதத.
அடதத ந ள க டலய'ல க ரதத க %கத டய பதட வநத ப

த, அஙக வநத கக ணட இரநத professor ர$ம

ப % க கக ணட க%னற வ'ட$ ள. இரணட மடற அவவ ற க ரதத கடக தவ'ரதத

'றக மனற ம மடற

அவனI$ம ம டடக கக ண$ ள.
க ரதத க %கத ய'ன மகதடத

ரகக, %கத தன மகதடத பவற பரம த ரப 'க கக ண$ ள. "பநறற

ஸவ த என வRடடகக வர பவணடம எனற க% னன ள, அதன ல த ன அவடள அடழதத க%னற...

'றக

அவள வRடடல drop க%யபதன" எனற மனனIபப பக ரம வடகய'ல கற ன ன.
"நR ய டர pickup க%யத ல எனகக எனன, ய டர drop க%யத ல எனகக எனன" எனற பக

ம க

கல லல வ'டட அஙக இரநத க%னற ள.
'றக நண ரகள அடனவரம கவளIய'ல க%னற ப

த க ரதத க %கத ய'$ம ம கவம அளவ க ப % ன ன.

அத %கத கக ம கவம வரததம க இரநதத.
ஒர ந ள எலபல ரம % னIம வகக க%னற ப

த, ஒபர வரட%ய'ல டககட க ட$தத ப

தம %கத ஒர

இதயம

Meena and Viji

இதயம

21

மடலய'லம, க ரதத க ஒர மடலய'ல ஸவ த ய$ன அமரநத ன. இதறக மனப ந$நத ந கழச%
ந டனவ'ல வநதத. அபக
ஆன ல இபக

த வ'ரப ம இலல த ப

த அவன அரக ல அமரவதரகக வ யபப க ட$ததத.

ழத அவன அரக ல இரகக மனம தடகதத. இடத த ன ஒர

$தத ல 'ஆனIன தவ'பப

அ$ஙக வடம க ணண'ன தவ'பப கத $ஙக வ'டம எனற க% னன ரகள ' எனற எணண' %கத ய'ன கணகள
கலஙக ன.
$ம

ரகக மனம லல மல, தன நண ரகளI$ம தடலவல , த ன வRடடகக ப

வத க க% லல எழநத

க%னற ள. அடத பகட$ கவஙகட அவள$ன க%னற ன.
கவளIய'ல வநத

'றக எனனகவனற %கத ய'$ம பகடக, தடலவல எனற %கத க% லல, "அடத த ன

அஙபகபய க% லல வ'ட$ பய, ந னம கவண'ததக கக ணட த ன இரகக பறன, கக ஞ% ந ள
dull ல க இரகக ற ய, எனன

ம கவம

'ரச%டன, எனனI$ம க% லல" எனற அககடரய$ன பகட$ ன. ஏறகனபவ

கலஙக ய கணகளIல ரநத கணண'ர கவளIவநதத. இடத %றறம எத ர
"%கத அழடக ந ரதத, ய ர வத

ரதத ல தப

க ந டனப

ரத கவஙகட

தரப

ன ன.

ரகள" எனற க% லல , அதறக பமல எதவம

பகடட %கத டய கத நதரவ க%யய மனம லல மல அவடள ஆடழதத க%னற ன.
%கத டய க ணத கவளIய'ல வநத க ரதத க, %கத யம கவஙகடடம க%லவடத

ரதத %கத கக கதரய

வ யபப இலடல.
இவவ ற அடனவரம ஒனற க இரகடகய'ல ஸவ த க ரதத கக $ம ம கவம உரடம எடதத கக ணட
ழக யடத

ரகக, ஸவ த பவற ஒரவடன த ரமணம பரநத கக ளவ ள என கதரநதம க$ %கத கக

எரச%ல க இரநதத. அதவம அலல மல க ரதத க மறற க ணகளI$மம அத கம க

ழக அடத %கத ய ல

த ஙக கக ளள மடயவ'லடல.
ஒர ந ள தனIடம க ட$தத ப

த க$றகடர க%னறனர. அஙக இடத

றற பகட$ ப

நமகக இப ட ஒர %நதர ம க ட$ப த அபரவம, இநத பநரதத ல %நபத ஷம
பதடவ இலல மல மறறவரகடள
டககள டவதத கக ண$ ன.

த, "ஒ எனன %கத

இரப டத வ'டட எதறக

றற ப % பவணடம" எனற க% லல %கத ய'ன டகடய எடதத தன

தன டகடய அவன டகய'ல ரநத எடதத கக ணட க$டல கவற தத ள

%கத .
க ரதத ககம % றத பநரம க$டல

ரதத வ'டட %கத ய'ன மகதடத

ரதத "இபக

இப ட டவதத கக ணட இரகக ற ய, ந ன % த ரணம க த ன எலபல ர$னம
ப % மல இரப தறக என அமம ..." எனற க ரதத க க% லல மடப தரககள, "ப
ந ன இறநதவரகடள அவம ன

ழத எதறக மகதடத

ழகக பறன, உனனI$ம
தம ந றதத க ரதத க,

டதத வ'ரம வ'லடல, ஆன ல அடத க% லல இரப வரகடள வடதப த

எநத டவய'லம ந ய யம இலடல.
அதவம எநத வடகய'லம %மமநதம இலல த ந ன எதறக க அவத

$பவணடம. உன அமம வ'ன

உணரவகடள மத ப த எனற ல, நR எநத க ணடனயம க தல கக மல இரகக பவணடம, க தல தத வ'டட
இத ம த ர மடடகடட$ ப

$க$ த, அதவம அநத மடடகடட$ எனகக மடடம த ன, நR எனபம

ம யககணணன ம த ர எபக

ழதம உனடன சறற க ணகள கட$ம.

ந ல ப ர நடவ'ல எனடன மடடம தனIதத ஒதககவத ம கவம பவதடனய க இரகக றத" எனற
பக

ம க ஆரம 'தத கரகரதத கரல ல மடதத ள.

அதன

'றக அஙக கமbனம ந லவ'யத. ஒரபவடல அத கம க ப % வ'டப$ பம

க ரதத கக ன மகதடத ஏற $வம, க ரதத ககம அபத பநரம %கத ய'ன மகதடத

எனற ந டனததவ ற
ரகக, இரவர கணகளzம

இதயம

Meena and Viji
தஙகள உணரவகடள

இதயம

22

டற% றற ன.

ந த னம க %கத ய'ன டககடள எடதத "என தஙடகய'ன

டபப மடநதவ$ன அவள த ரமணம, அதன

'றக நமகக எநத தட$யம இலடல, அத வடர கக ஞ%ம க

றடமய

இரகக பவணடம பளRஸ" எனற

க ரதத க மற டயம ககஞ% ன ன.
எனன ந டனதத பல

%ர எனற தடலடய ஆடடன ள. அவடள உற% க

"நமம இரணட ப ரம மடடம எஙக வத ப

டததபவணடம ப

ல பத னற

பவ ம " எனற க ரதத க பகடக, நம 'கடக இலல மல

ரதத ள %கத .
"ந ஜம

த ன %கத , அதவம ந டளகபக, ஒபகவ " எனற க% லல, %கத ய'ன மகதத ல % ற பணணடக

பததத.
"அப

இநந % ரபபகக எவவளவ ககஞ% பவணட இரகக" எனற க ரதத க க% லல அவள மகடக

'டதத

ஆடடன ன.
"ம... இஙக மடடம எனனவ ம, ஜன த த டயபவ சல ம க

ரதத ப % மடயம, ஆன ல ஐய பவ $ call

sheet க ட$கக கர ம பவ கஷ$ம க உளளத, அதவம ஒபர கதர ஒபர கலலரய'ல இரநதக கக ணட"
எனற க% லல அவன வய'றற ல பல% க ஒர கதத வ'ட$ ள.
வய'றடற

'டதத கக ணட "ஐபய

அமம " எனற கதத யவ ற % ரகக, %கத ய'ன மனமம பல% க அவன

க$ ப%ரநத % ரதத ள.
"பநரம ஆக றத வRடடகக ப

ல ம " எனற %கத பகடக, "மஹம இர ப

ல ம" எனற தன ஒர டகய ல

%கத ய'ன பத டள சறற அவன பத பள ட அடணததவ ற அமரநத கக ணட இனபன ர டகய ல
%கத ய'ன டகடய அழததம க

றற க கக ணட ஏபதபத

ப % கக ணட இரநத ன க ரதத க.

%கத கக இப டபய உலகம ந னற வ'ட$ ல எவவளவ நனற க இரககம என பத னற யத. அடத அவனI$ம
க% லல அவள மகதடத

ரதத %கத ய'ன டகய'ல ஆட%ய க தன உதடகடள

த தத ன. அவள மகம

பல% க % வநதத.
க ரதத க, அஙக

ர என த ப

ல தன வ'ரடல சடட க ட$, அஙக பமறகக ல அஸதம தத கக ணட

இரநத சரயனIன அழடக ர% தத வ'டட "ம கவம அழக க இரகக றத" எனற %கத க% லல "ஆம" எனற
%கத ய'ன மகதடத

ரதத க% லல, அவன கணகளம கரலம பவற ஏபத

க% லல ன.

ஒனறம பரய மல %கத எனனகவனற பகடக, அஙக ஒர சரயன தன இள% வபப கத ரடள வR% கக ணட
இரகக ற ன. ஆன ல இஙக இரணட சரயனகள தன இள% வபட

வR% க கக ணட இரகக றத எனற

%கத ய'ன கனனஙகடள ஆட%ய க கத டட பல% க வரடன ன. க ரதத க கத டட வரண'ககவம %கத ய'ன
மகதத ன % வபப அத கம ஆய'றற.
இபத மனந டறவ$ன அடதத ந ள மக

லல பரம க%னறனர. அஙக உளள % ற ஙகடள எலல ம ர% தத

வ'டட இரவரம க$டல பந கக க%னறனர. க$ல ல ஒரவர பமல ஒரவர தணணRடர வ ர அடதத
கக ணட இனIடமய க க

ழடத கழ ததனர. க ரதத க %கத ய'$ம % றத பநரம நRநத ப

வத க க% லல

க$ல ல இறஙக ன ன.
மனத ல மக ழச% க

ஙக, % ரததவ ற அவன நRநதவடதபய

க ரதத க அவள கணகளIல

$ தத ல

ரததக கக ணட ந னற %கத ,

த டகரனற

தற கக ணட 'க ரதத க க ரதத க' எனற கதத யவ ற க$லககள

இதயம

Meena and Viji

இதயம

23

க%னற ள. அவள பத ளவடர தணணRர வநத பம த, தனடன ய பர

'டதத இழககவம த னற ககக ணட

தணணRரல வ'ழநத ள.
அவடள தகக க கக ணட கடரய'ல ந ரதத ய க ரதத கடக

ரதததம

"ந ன

யநபதவ'டப$ன" எனற

அவடன அடணததக கக ணட அவன ம ர 'ல % யநத அழத ள.
"எதறக இவவளவ

தறக ற ய" எனற ஆதரவ க %கத ய'ன மதக ல த$வ'ய ட பகட$ ன.

கணகளIல நRர பதஙக "உனகக ஏத வத ஒனற எனற ல எனன ல த ஙக மடய த, நR இலல த
வ ழகடகடய எனன ல ந டனதத க$

ரகக மடய த" எனற க% லல, " ய'தத யம" எனற க%லலம க

கடநத கக ணட அவடள இரகக அடணதத ன க ரதத க.
அவடள வ'லகக ந றதத வ'டட அவள மனந டலடய ம றற "உனகக நRச%ல கதரய த " எனற பகடக,
கதரய த என தப
%கத ய'ன டகடய

ல தடலடய ஆடடன ள. "%நபத ஷம, வ
'டதத இழதத க%லல, "ஐபய

ந ன உனகக கதத தரக பறன" எனற

பவண$ ம, வ'ட எனடன, எனகக ஒர ம த ர இரகக"

எனற %கத ககஞ%, அவள க% லவதறககம தனககம %ம நதம இலடல என த ப

ல அவடள இழதத

க%னற ன.
தணணRரரககள க%னறவ$ன க ரதத க நRச%ல கதத கக டததடத வ'$ க%யத % லம ஷஙகள த ன அத கம.
%கத உளளககள அடத அன வ'தத %நபத ஷ

ட$ லம கவளIய'ல பக

'தத கக ண$த ப

ல அவடன

'டதத தளளIவ'டட கடரடய பந கக ந$நத ள. இரவரம மழகக நடனநத இரநதத ல, உலரதத
கக ளவதறக க க ல ர கடரடயபய டட ப % ககக ணட ந$நத க%னறனர.
இனIடமய கவம %நபத ஷம கவம இரப டத உணரநத %கத "இவவ ற ந ம இரவரம மடடம தனIதத
இரப த கர ம

நனற க உளளத எநத ஒர இட$யரம இலல மல மக ழச% ய க இரகக" எனற

கற ன ள. மனத றகள 'ஆத லம ஏவ லம கர ம

கக டதத டவததவரகள, எநத ஒர இட$ஞ%லம

இலல மல அவரகள மடடம மக ழச% ய க இரநத ர

ரகள' எனற எணண' % ரதத ள. க ரதத க எனனகவனற

பகட$தறக தயஙக தயஙக க% னன ள.
"ஆம ம அப ட இரநத ல ம கவம நனற க த ன இரககம" எனற கரல ல ஏககதடத கடட க% லல,
அவன மகதடத

ரதத %கத அவன க% லவடத பரநதவ$ன கவடக டட "ச%_" எனன அவடன

'டதத

தளளIவ'ட$ ள.
"பஹ எனன எப

ரதத லம எனடன

'டதத தளளIகக ணட இரகக ற ய உனடன எனன க%யக பறன

ர" எனற க% லல எழநத தன பமல இரககம மணடண தடட வ'ட$ ன.
%கத அவனகக ஒழஙக க டடவ'டட அஙக இரநத ஒ$, அவடள தரதத க கக ணட க ரதத க அவள
'னன ல ஒ$, அதறக பமல ஒ$ மடய மல ஒர மரததடய'ல ந னற பவக பவகம க மசச வ ஙக, அஙக
வநத ப%ரநத க ரதத ககம மசச வ ஙக யத. ஒரவடர ஓரவர

ரதத ஆசவ %ம

டதத க கக ணட

% ரததனர.
க ரதத கக ன மகதத ல % ரபப கடறய அவன கணகள

ள ளகக, அடத

ரதத %கத ய'ன மகதத லம

% ரபப ந னற வ'ட$த. க ரதத க ஒர அட அவடள பந கக எடதத டவகக,
அத கரகக,

'னபந கக ஒர அட எடதத டவகக மரதத ன பமல

%கத ய'ன இதய தடபப

$ரநத ள. %கத க ரதத கக ன இர

டககளகக நடவ'ல % டற டட இரகக, %கத ய'ன மகதடத பந கக க ரதத க கனIய, %கத தன இர
கணகடளயம இரகக மடககக ண$ ள. அடத

ரதத க ரதத க % ரபப$ன அவள மகதடதபய ர% ததவ ற

ரததக கக ணட ந றக, % ற த பநரம கழ ததம ஒனறம ந கழ தத ல, %கத கணகடள த றகக, இரவர

இதயம

Meena and Viji
கணகளம க தல

டஷ

இதயம

24

ரம ற க கக ண$ன. க ரதத க கமதவ க அவடள கநரஙக கவடகதத$ன

அவடன தளளI வ'டட ஓடன ன. இரவர % ரபபம ஒனற$ன ஒனற கலநதன.
அடதத வநத ந டகள கதளIநத நRபர ட$ம ப
அனடறய த னம ஒர ஞ ய'றறகக ழடம!

ல இரநதத.

அனற க ரதத கக ன

'றநதந ள!

அனடறய ந ள மழவதம தனன$ன பநரதடதச க%லவழ ககபவணடம எனற %கத ய'$ம மதல
ந பள அவன உறத வ ஙக டவதத ரகக அதன டபய %கத யம அவன$ன இரநத ள.
க டலய'ல பக ய'லககப ப
'க தல'
$ம

$ம

ய வ'டட அதன

'ன க ரதத கக ன வ'ரப தத றக ஏற ... மத யம

ரகக த பயட$ரககச க%னறனர.

ரதத வ'டட கவளIபய வநதவரகள உ$பன வRடடறகச க%லல மனம லல மல % நபத ம

kச% றகச க%னற ஒர தனIடமய ன இ$தத ல அமரநதனர.
%கத எதவம ப % த அடமத ய க இரகக, "எனன %கத ? எதவம ப % ம டப$ன எனக ற ய?" எனற
அவளட$ய கமbனதடதக கடலகக மயனற ன க ரதத க.
"ம" எனற கமbனம கடலநதவள. " $தடதப

றற பய % ததக கக ணடரநபதன, க ரதத க!"

எனற ள.
"வ'ட %கத !

கவறம

$ம... அடதப

"இலடல க ரதத க.. கவறம
பரடடப ப

றற எனன பய %டன?" எனற அ% ல$ க க ரதத க கற...

$ம க அடதப

ரகக மடயவ'லடல!

ட$ வ'ஷயம கத த ன எனன ல

வ'% தத ரம கப

இரணட ப ரன வ ழகடகடயப

ரககமடக றத!" எனற %_ரயc கச க% னனவடள

ரதத ன க ரதத க.

% ற த கமbனம க ததவள த டகரனற, "அநத கத

ந யக க%யதடத நRஙகள %ரகயனற ஒததக

கக ளக றRரகள ?" எனற அவள பகடக க ரதத க அவள %_ரயc கக பகடக ற ள என டத
உணரநதவன க, "அவள ல பவற எனன க%யயமடயம, க% ல?" எனற கமதவ கக பகட$ ன.
"க தல ததவன உய'டரப

ல கக டதத ல த ன க தலகக உய'ர கக டககமடயம எனற ந டலய'ல

ந றகம அவள ல பவற எனன த ன க%யயமடயம?

க தல ததவனகக கக க தடலப

கக டததவ'ட$ ள, அவவளவ த ன!" எனற அவன ந றதத ந த னம கக கற யடதக பகட$ %கத
த ல எதவம கற மல அடமத ய க இரநத ள.
அவளட$ய அடமத க ரதத கக றக இமட%ய க இரகக, "%கத ... இனற எனனட$ய
எனடனப

றற ஏத வத ப சவ ய எனற

ரதத ல.. நR பவற ய டரபய

'றநத ந ள!

றற ப ப சக ற பய?"

எனற அவள மன ந டலடய %கஜம கக மயனற ன.
அவடன மடறததவள, "இநத

$ம

ரககபவணடம எனற அடழதத வநதவர ய ர ம?" எனற

பகடக, "எனன க%யவத %கத ?

ந ன நடதத

$ம வர இனனம கக ஞ% ந ள ஆகம ப

இரகக றத. அத வடர கக ஞ%ம அடஜஸட க%யத கக ள!" எனற %வ$ ல ய கற ன ன க ரதத க.
"ந டனபப த ன க ரதத க!" எனற %கத % ரகக... "ஏன.. %கத .. ந ன நடககக க$ த ? எனடனப
ரதத எததடன ப ர ஹRபர
க ரடமய ய கற ன ன.

ம த ர இரகக ற ய எனற க% லல ய'ரகக ற ரகள கதரயம ?" எனற

இதயம

Meena and Viji

"ய ரவள... உஙகடளப

அதன

25

ரதத அப ட கற யவள..." எனற %கத வர த பக

கக ணட பகடக.. "அயபய .. சமம
எனற ப

இதயம

தடத வரவடழததக

க% னபனனமம ... நR உன கநறற ககணடணத த றநத வ'$ பத!"

ண'வ$ன தடல வணஙக ன ன அவன.

'ன எடத எடதபய

ப %ய

ட... % ரதத ட... பநரதடதக க$தத க கக ணடரநதனர இரவரம.

த டகரனற க ரதத கக $ம %கத , "எனடன உஙகளகக எவவளவ
அவடள வ'% தத ரம கப

ரததவன, "உனடன எனககப

'டககம?" எனற பகட$ ள.

'டககம ?

ய ர க% னனத?" எனற பகடக

அவன வய'றற ல க%லலம கக கதத ய டபய, 'க ரதத க' எனற % ணஙக ன ள அவள.
மக
இபப

வடன ம ற கதத ய டககடள எடதத கமலல வரடய ட "கர ம

கர ம

'டககம!" எனற ன

த.

உ$பன %கத "கர ம

எனற ல... எவவளவ கர ம ?" எனற கணகள அகல ம கநத ஆவல$ன

பகட$ ள.
ஒர வ'ன ட அவன த ட$டய த$வ' பய % ததவ'டட "மம... இபத

எத ரல கதரயம இநத க$ல

அளவ... பமபல கதரயம அநத வ னம அளவ" எனற டககடள வ'ரதத க தல க
அடத பகட$தம அவள மகம பரப 'ல ம னனIயத. த ரம
பகடக, "எனககம உஙகடள கர ம
பகடட க ரதத க மகதடத

கர ம

ஙக கற ன ன.

க ரதத க அபத பகளவ'டய %கத ய'$ம

'டககம. எவவளவ எனற கதரய பவணடம ?" எனற

ரதத ள.

க ரதத க மகதத ல கதரநத ஆரவதடத

ரதத அவடனத தன

ஙககக %_ண$ எணண' "இபத

எத ரல கதரயம இநத க$ல அளவ... பமபல கதரயம அநத வ னம அளவ" எனற அவடனப

லபவ டககடள வ'ரதத கணகளIல கறமப$ன கற ன ள.

"பஹ... நRயம ந ன

ரதத அநத

$தடதப

ரததவ'ட$ ய ? க% லலபவ இலடல" எனற

கறமப$ன பகட$வன அவள அடதக பகடட % ரதததம அவடளப
நRயம த ரப 'ச க% லக ற ய ? எனடனப

ரதத, "ந ன க% னனடதபய

ரதத க ப ' அடகக மல உனகக க% நதம கச க% லலத

கதரய த ? பவற ஏத வத க% ல" எனற அவடள

ரதத கக ஞ% ன ன.

அவன கக ஞ%டல மனத றகள ர% தத டபய %கத "உஙகளகக எனடன
எனககம அவவளவ

எவவளவ

'டககபம

'டககம எனற த பன க% னபனன" எனற % ணஙக அவன மகதடத

ரதத

% ரதத ள.
"அகதலல ம மடய த.
வ'ரல ல கநறற ப க

நRய க பவற ஏத வத க% ல" எனற அவன கற இபக

கணகடள மடய டபய அவள பய % ககம வ'ததடதப
க% ல எனற ல எனனபவ .. ந னக

ரதத க ரதத க, "க% நதம க ந னக வரகள

ககதத றக கவ'டத க% லலப ப

கக டகக ற பய!" எனற கற ய டபய அவள மகடகப
அவன டகடயப

ழத %கத அவள

டட$த தடடய டபய பய % கக ஆரம 'தத ள.

'டதத அவள கணகடள ஒர தரம மடத த றநத ள.

எலல ம ஒரதத ய க அரநத யவள ப

வடதப ப

'லட அப

'டதத பல% க ஆடடன ன.

ல தRவ'ரம ன மகப

'ன உலகதத க தல ர%தடத

வதத$ன கணகடள மடக கக ணட,

இதயம

Meena and Viji

இதயம

26

"இநத உலகதத றக நR ஒர மனIதன. ஆன ல எனகக நR த ன உலகம" எனற ஒவகவ ர
வ ரதடதய கத கதளளத கதளIவ கச க% லல வ'டட கணகடளத த றநத அவன கணகடள பநர க
ரதத ள.
அவள க% னன வ ரதடதகடள பகட$தம... அவள கணகளIல க
க ரதத கக ன இதயம

னIப

ஙக வழ நத க தடலப

ரதததம

ல உரக யத.

தன கணகடள மடயவன ஆழம க சவ %தடத உளவ ஙக க கக ணட "%கத " எனற உச%ரதத டபய
%கத ய'ன டககடள அவன உதட அரபக எடதத க%லல தனனIடனவ அட$நத ரநத %கத அவள
டககடள 'கவடக'ககனற உரவ'கக ண$ ள.
அவளத மறப 'ன க ரணம பரய த க ரதத க அவடள பந கக அநத

ரடவ அவடளக கறகறகக

டவததத. இரளIன ர ஜஜ யம அவரகள இரவடரயம தன ஆளடகககள கக ணட வநத ரநதடதக
கண$வள தனடனச %ம ளIதத டபய, "பநரம ஆக றத க ரதத க! வRடடககப ப

கல ம" எனற

க% லல ய டபய எழ மயனற ள.
அவள மயற% டய எளIத கத தடததவன இறகக அவள கரஙகடளப

'டததக கக ணட, "இனனம

கக ஞ%ம பநரம இர %கத ... பளRஸ" எனற க ரதத க ககஞ% %கத மறப

க தடலடய அட%தத

வ'டட மற டயம எழ மயனற ள.
த எழநத ரநத ந டலய'ல இனனம அவன வ'$ மல
இழகக... அடத எத ர

'டதத ரநத கரஙகடளக கக ஞ%ம பவகம க

ரதத ர த %கத அவன பமல பம த அப டபய அவன மடய'ல வ'ழநத ள.

க ரதத கக ன மகதடத அவவளவ அரக ல

ரதததம %கத ய'ன கணகள இடமகக மறநதன.

இரவரன மகஙகளககம இட$ய'ல இரநத இட$கவளI கடறநத கக ணப$ வரவத ப
இரகக %கத ய'$ம

தட$ம சழநதகக ண$த. அதறக பமல த ளம ட$ தவள ய அவனI$ன இரநத

வ'லக க கக ண$ ள. அவளத அவஸடதடய ர% ததவன அதறக பமல அவடளச ப% த கக மல
எழதத அவள$ன ந$நத ன.
அவன வRடட$ கநரஙக யதம, "வRடடககள வ

%கத ! அமம

ஏத வத ஸவRட க%யத இரப

எனற க% லல யவன அவள மறககவம இ$ம கக டகக மல அவள டகடயப

ரகள"

'டதத இழததச

க%னற ன. பகடட$த த றநத உளபள க%னறதம ட ககள டக வ'டட % வ'டய அவன கவளIபய
எடகக %கத கழப தத$ன அவடன
"அமம வம, ம தர வம த ரச% ககப ப

ரதத ள.
ய'ரகக ற ரகள!

வRடடல ய ரம இலடல" எனற

கணணடதத டபய க% லல அடதக பகடட %கத அவடன மடறததப

ரதத லம அவளத

கனனஙகள பல% க % வகக ஆரம 'ததன.
தனடனச %ம ளIததக கக ண$வள, "ய ரம இலல மல ந ன உளபள வரமடய த, க ரதத க.
பளRஸ" எனற அவள ககஞ%ல கக பகடக அவன
எனனட$ய
ஆட%

'றநதந ள %கத .

அதறக கவ வத...

த லகக "%கத , கவறம ஐநத ந ம $ஙகள. இனற
ஒர % ல மண'ததளIகடள உனன$ன கழ கக

டக பறன" எனற ககஞ%ல கக பகட$ ன.

"%ர.. கவறம ஐநத ந ம $ஙகள த ன" எனற கற ய டபய அவள உளபள நடழநத ஹ ல ல ந னற
கக ளள அவன அடறககச க%னற டகய'ல ஏறகனபவ வ ஙக டவதத ரநத பககபக ட த ரம 'ன ன.
"எதறக இநத பகக?, க டலய'ல த ன பகக பவடடபன பம" எனற அவனத க%யலகக வ'ளககம
பகட$வடளப

ரதத "இர... எனன அவ%ரம? க% லக பறன" எனற பத ர டவதத ன அவன. க ரதத க

பகக நடவ'ல கமழகவதத டய டவதத %கத ய'$ம "Make a wish எனற க% லபலன, பளRஸ" எனற ன.

இதயம

Meena and Viji

இதயம

27

அவனட$ய க%யடககள ஒவகவ னறம %கத கக வ'% தத ரம கத பத னற ன லம அவன கற ய ட
கமனடமய க % ரதத டபய, "Make a wish" எனற கண% ம டடக கற ன ள.
அவள கண% ம டடச % ரததடத கண % ம ட$ மல

ரததவன, "If your kisses were wishes, I would make

1000 wishes" எனற கற ய டபய %கத ய'ன மகதடத தன இர டககளIலம ஏநத கக ண$ ன.
அவன கற யடதக பகட$தம %கத ய'ன இதயதத ல ஆய'ரம ந ணபபககள பததன. அவளத
இதயதத ல பதத பககள அவள கனனஙகளIலம தஙகள வணணஙகடள எத கர ல ததன.
தன டககடள அவள கனனஙகளIல இரநத க ரதத கக ன டககள பமல டவதத, "மதல ல பகக
கவடடஙகள க ரதத க" எனற % ணஙக ன ள.
அவபன

ம கநத ஏககதத$ன "எனனட$ய வ'ஷ" எனற க ரஙக ய கரல ல %கத ய'ன க த ல

க சக சக... க ரதத கக ன கரல க%வ'களIல மலம %கத ககள பகநத அவள உ$ல மழவதம ச$ ன
ரதததடதப

யச க%யதத. அநத சட த ஙக மல % னனககரல ல அவள மணஙக க ரதத கக ன

வ'ரலகள %கத ய'ன % வநத கனனஙகளIல பக லம இட$ன.
க ரதத கக ன வர$ல அவடள கநளIய டவதத ப

தம அவளத உளளணரவ வ'ழ ததக கக ளள

கமதவ க க ரதத கக ன டககடள எடதத வ'ட$ ள. அவளத கரஙகளIன கட$டளகக அவன கரஙகள
அட ண'நத லம அவனத அதரஙகள அவள எத ர
கனனஙகளIல

த ய %கத ய'ன வய'றற ல

கக ணட அவடளப

ரகக த பநரதத ல கமனடமய க %கத ய'ன

ட$ மபச% கள

றநதன.

த நத இதழகடள மtடக$டததக

ரதத பனனடகதத டபய பககடக கவடடன ன அவன.

கவடடயத ல இரநத ஒர % ற தணட$ எடதத %கத க ரதத கக ஊட$ மயல க ரதத க அநத பகக
தணட$ வ ஙக க பழ வநத வ'டட, "பகக பவண$ ம %கத . I need my wish to be fulfilled" எனற கற
வ'டட அவடள கநரஙக ன ன.
அவன அவடள கநரஙக கநரஙக வ'ழ கள
அவடள பந கக மனபனற %கத

$ $கக %கத கமதவ க

$ $பப$ன

'ன நகரநத ள.

க ரதத க

'னனட$நத டபய க%னற சவரல % யநத ந னற ள.

க ரதத க % ரதத டபய அவடள கநரஙக %கத ய'ன இதயம எக ற கவளI வரம அளவகக தடததத.
ஒர வ%_கரப பனடனடகய$ன அவடள கநரஙக தன இர டககள லம அவளத பத ளகடள
அழததப

றற ன ன அவன. அவனத கடட$ வ'ரல அவளத பத டள ஒர அழதததத$ன வர$ %கத

பமலம மகம % வநத ள.
க%மடம கட கக ணடரநத மகதடத ர% தத டபய அவளத டககடள தன டககளககள அ$கக
வரடய டபய "ந ன

உனடன ஒனற பகடகவ ?" எனற கமனடமய ன கரல ல பகடக %கத கக

ப சப% எழவ'லடல.
ஒனறம பரய மல 'எனன' எனற கணகள ல பகடக, %கத ய'ன க தகளIல ரக% யம ப
கஸ

ணணவ ?" எனற ஆட% க

ல, " ஒர

ஙக பகட$ ன.

அவன பகட$தம % ற த பநரதத றக மன க%யதத ப

ல கனனதத ல மததம இ$க பகடக ற ன

எனற ந டனததவள தன டககடள அவனI$ம இரநத உரவ'க கக ணட அவள கனனஙகடள

தத ககக ணட கணகடளயம மடகக ணட தடலடய த ழதத க கக ண$ ள. %கத ய'ன க%யடலப
ரதத க ரதத க % ரகக அவன % ரபப அநத அடறய'ல ரஙக ரம இட$த. அவனத % ரபப %ததம

பகடட பல% க ஒர கணடணத த றநத %கத

ரகக க ரதத கக ன % ரபப பமலம அத கரததத.

இதயம

Meena and Viji

இதயம

28

"உணடமய'பலபய உன கனனதத ல மததம $பவணடம எனற ந டனததத த ன ந ன உனடனக
பகடப$ன.

ஆன ல... இபப

ந டடயப

'டதத பல% க உயரதத ன ன.

க ரதத கக ன

த..." எனற கற ய டபய க ரதத க தன ஒர வ'ரல ல %கத ய'ன

ரடவ %கத ய'ன இதழகளIல

டநத இரப டதக கண$தம அவனத பந ககம

உணரநத, 'அச%சப% ' எனற க% னனவள தன டககள ல அவள வ டய மடம மன அவடள
மநத க கக ண$ க ரதத கக ன இதழகள கமனடமய க %கத ய'ன இதழகடள மடன. அநத கணதத ல
இரவரன உளளஙகளம ஒனறறக கலநதன.
இரவரகக இட$ய'லம இரநத இட$கவளI கடறய %கத ய'ன கரஙகள எபப

பத ளகளIன பமல

'டதத இரநத

$ரநதன எனற அவளககத கதரய த. அவன பத ளகடள

%கத ய'ன கரஙகடள எடதத அவன மதக ல

$ரவ'ட$வன %கத ய'ன கமலல ட$டய வடளதத

இறகக அடணதத ன. அவளIன உணரச% க கக நதளIப 'ல அவள கணண'டமகள
ரதத க ரதத க தனடன மழடமய க
தன மகதடதப

க ரதத கக ன

$ $கக அடதப

ற கக டதத ன.

'னனகக இழதத அநத அழடக ர% ததவன மற டயம கனIநத அவளத இர

கணண'டமகளIலம கமனடமய க மததம இட$ ன. மடய இடமகடளத த றநத அவள அவனI$ம
இரநத வ'லக மயல, "கணமண'... ஒன பம ர க ஸ பளRஸ" எனற க ரதத க ககஞ% ன ன.
அநத 'கணமண'' எனற அடழப 'ல... 'பளRஸ' எனற ககஞ%ல ல... கரல ல க

ஙக வழ நத க தல ல

மழவதம கடரநத %கத கணண'டமகடளச %ரதத தன %மமததடதத கதரவ'தத ள.
அவன உளபள நடழநத ப

த க% னன ஐநத ந ம $ஙகள$ன கடதல க

த அஙக ரநத க ளம 'ன ள %கத .

எனகக க ட$தத ர த
கற... "எனன

'றநத ந ள

தத ந ம $ஙகள கடரநத

அவள க ளமபவதறக மன அவளI$ம க ரதத க, "இத வடர

ரட%க கக டதததறக க க$வளகக நனற " எனற உளளனப$ன

ரச?" எனற பரய மல பகட$ ள %கத .

"நR.. நR த ன அநத

ரச..." எனற அவன கதளIவ கக கற... அநத கரல ல இரநத க தல.. பநரடம..

கர%னம... அவடள மழவதம க ஆடகக ளள %கத பனனடகதத ள. அனறம... அதன

'ன வநத

ந டகளம அவனட$ய க தல ல மழடமய கத தனடன அரப ண'ததக கக ண$ ள %கத .
அதன

'றக வநத ந டகள எநத ஒர

'ரச%டனயம இனற % த ரனம க க%னறத. ஆன ல நண ரகள$ன

கவளIய'ல க%லவடத தவ'ரத ள. இரவரம ஒரவடர ஒரவர %நத ததக கக ளவடத தவ'ரததனர.
அவரகள$ன க%னற ல வRண ன மனபவதடன எனற ந டனதத, "கலலர மடய இனனம இரணட
ம தஙகள த ன இரகக,

டகக பவணடம" எனன க% லல வ'டவ ள.

இவவ ற ந டகள நகரநத கக ணட இரகடகய'ல, ஒர ந ள ம டலய'ல க ரதத கக ன அமம
%கத ய'ன வRடடகக வநத ர. அவரத ஒனற வ'ட$ அகக
அதன ல கணடப

ரவத

மகள கவ'த வ'றக ஞ ய'ர அனற வடளக பப,

க வரபவணடம எனற க% லல வ'டட க%னற ர. ஞ ய'ர அனற %கத யம பதவக யம

க%னற ரகள. அஙக க%னறவ$ன %கத ய'ன மனம அடல

ய கணகள க ரதத கடக பதடன. அவடன அஙக

க ண த ஏம றறம அட$நத %கத அடமத ய க அமரநத ள.
ஸவ த %கத டய க ண 'தத ஏபத
பதவக ய'$ம வநத க

ரவத ய'$ம

த ட$ய க ஏபதபத

க% லல க கக ணட இரநத ள. % றத பநரதத ல

ப % ககக ணட இரநத ர.

வRடடல இனனம ஒர வ'ப%%ம உளளத, ம தர வ'ன த ரமணம,

ரவத

'றக "இநத வர$தத ல எஙகள

டபப மடநதவ$ன அவள த ரமணம, எனத

இதயம

Meena and Viji

இதயம

29

அணணனIன மகனகக த ன ப % மடததளபள ம" எனற மக ழச% க

ஙக கற ன ர.

அரக ல இரநத %கத அடத பகட$வ$ன அவள மகதத ல % ரzபப ஒடயத. பதவக "க% நதத பலபய மடதத
வ'டடரகள " எனன பதவக பகடக, "ஆம, எஙகள கவ'த வககம
க$ இர

க% நதத ல த ன மடதபத ம, க ரதத கக

ககமம ந டறய மடற க ணகள இரகக ற ரகள, ஆன ல ய ர எனன எனற மடவ கவ'லடல,

ஆன ல கணடப

க க% நதத ல த ன" எனன உறத ய க கற ன ர.

அவரகள உடரய $டல பகடட கக ணட இரநத %கத கக அவள தடலய'ல ய பர

ஒஙக அடதத ப

இரநதத. எனன க%யவத அற ய மல ம கவம %ஞ%ல டடக கக ணட இரநத ள. அஙக வநத ம தர டவ
ரததவ$ன அவளI$ம ப
க%னற அற மக

ய ப % ன ள, %கத டய தனத அகக

டதத டவதத ள. %கத தறக%யல க ஜனனல

கவ'த

இரககம அடறகக அடழதத

ககம த ரம '

ரகக, அஙக க ரதத கடக

சறற ந டரய க ணகள, %கத மகதடத சளIககவம ம தர , "அடனவரம அதடத க ணகள, எஙகளகக
ஐநத அதடதகள அடனவரம க ரதத கடக தஙகள ம ப 'டள ஆகக கக ளள ஆட%
% ரபப$ன க% லல அவள
க ரதத க %கத டய

டக ற ரகள" எனன

ஙககக எரக னற கநரப 'ல எனடன ஊறற ன ள.

ரதத % ரதத ப

த %கத மகதடத த ரப ' கக ண$ ள. கவ'த வகக வடளக பப

ந$நத கக ணட இரகடகய'ல, "ய ர வத

$பவணடம" எனற ஒரவர க% லல "%கத நனற க

எனற ஸவ த க% லல,

டம ர பகடக, %கத இரககம மனந டலய'ல ப % ன பல

அழதவ'டவ ள, எப ட

ரவத %கத டய

டவள"

$மடயம, அதன ல கமbனம க இரநத ள. கணகடள உயரதத க ரதத கடக

ரகக, அவன ஸவ த ய'$ம மமமரம க ப % கக ணட இரநத ன,
அவடன ஒடட ஒர க ண

ந னற ரநத ள. %கத டய அடனவரம வறபரதத கணகள மட

$

கத $ஙக ன ள.
கஙடகக கடர பத ட$ம
கனனIப

க ணகள கட$ம

கணணன நடவ'னIபல
ஓஓஓஓ

...........

கண மயஙக

ஏஙக

கனனI % டலய க

ந னபறன
ந னபறன

எனன ந டனநபதபன
தனடன மறநபதபன
கணணRர

க ரக யபத

ஓஓஓஓ.......

அவள மனம உரக

$ அவள கணகளIல ரநதம கணணRர க ரக யத. அஙக உளள அடனவரன மனமம

உரக வ'ட$த.
ம தRயளள ந டள கனதத இதயதத$ன ப

கக வ'டட மரந ள க ரதத கக $ம அடத

றற ப % ன ள.

%கத ய'ன பவதடன பரய மல, வ'டளய டட தனம க க ரதத ககம "ஆம என அமம வ'ன ஆட%கடள
ந டறபவரவத எனத மகக ய க$டம" எனற கற %கத ய'ன க
"please க ரதத க ந ன serious ப சக பறன, உன அமம

ரடமடய ப% த தத ன.

க% நததத ல உனகக கலய ணம மடப த க

இதயம

Meena and Viji

இதயம

கறக ற ர, நR எனன க% லலக ற ய" எனற க
க ரதத க "இபக
"இபக

ழத எதறக அநத ப சச,

30

றடம இழநத பகட$ ள.

'றக

ரதத கக ளளல ம" எனற க% னன ன.

ழபத எனகக கதரஞ% க பவணடம க% லல" எனன %கத வ'$ மல பகடக, எனன க% லவத எனன

பரய மல க ரதத க கமbனம க ந னற ன.
"உனன ல உறத ய க ஒர

த டல க% லல க$ மடயவ'லடல, உணரவகடள மத கக த உனகக எலல ம

எதறக க தல, வRண க எனனட$ய உணரவ$ன வ'டலய $ பத. தயவ க%யத என மகதத ல மழ கக பத"
எனற அழடகய$ன க% லல வ'டட ஒட க%னற ள.
அவடளபய

ரததவ ற அப டபய ந னற ன க ரதத க. அதன

உணரத ள. அவள மகதத ல எபப

'ன வநத ந டகள ம கவம கக டடமய க

தம ஒர ப% கம. அநத மனவல ய$ன

டப 'ல மழ கவணம

க%லதத ன ள.
கநஞ%ம எனனம ஊரனIபல
க தல எனனம கதரவ'னIபல
கனவ எனனன வ %ல பல
எனடன வ'டட வ'டட ப

ன பய

வ ழடக எனனம வRத ய'பல
மனச எனனம பதரனIபல
ஆட% எனனம ப

டதய'பல

எனடன வ'டட வ'டட ப

ன பய

ந ன தனIய ய தனIய ய ந$நபதபன
%ற

னIய ய

னIய ய கடரநபதபன

ஒர மடறய ய மடறய ய உட$நபதபன
க தல ய….
அதன

'றக.... அதன

'றக...

ந டனகக... ந டனகக... @@@@ %கத கக இயதத ல பல% க வல ஆரமக,

அறகடரய க pilot க% லவத க த ல வ'ழ, %கத ய'$ம இரநத மனகல %ததம வர, உ$ல பவரதத, மயஙக
வ'ட$ ள.
அரக ல இரநத ரஞ% த %கத டய
%கத அபப

ரதத

தற சபரஷ, பமஹ வ'$ம க% லல , வ'ம னம இறஙக யவ$ன

பல வ'ல ICU வ'ல ப%ரகக ட$ ள. உ$னடய க சரய வ'றகக தகவல கக டகக

அடதத இர தத ந னக மண' பநரம கழ தத கணகடள த ரநத ப

த அவள எத ரல சரய

ட$த.
ப% கம க

அமரநத இரநத ன. %கத பல% க கணகடள த றகக, அவள டகடய எடதத ஆதரவ க த$வ'ய

ட "இப

ரவ ல ய , இனனம வல இரகக " எனற அககடரய$ன கமனடமய க பகட$ ன.
"ம.." எனற ஒறடற க% லடல உத ரதத வ'டட மற டயம கணகடள மடககக ண$ ள.
மற டயம கணகடள த றநத ப
%கத ய'$ம இரநத % னனத
அமரநத ன சரய .

த "எனன$

இப

எப ட இரகக" எனற அககடரய$ன பகட$ ன சரய .

ஒர % ரபப கவளI வநதத. ஒர ந ரக ல டய அவள அரக ல ப

டட

இதயம

Meena and Viji

"உனடன தனIய க அனப

இதயம

31

எனகக எனகக கக ஞ%ம க$ வ'ரப ம இலடல. உன

'டவ ததத ல தனIய க

வநத... உனடன தனIய க அனப 'யடத ந டனதத ம கவம பவதடன அட$நபதன கதரயம ,

தற அடததக

கக ணட வநபதன" எனற வரததம க கற ன ன.
"% ர சரய , எனன ல உஙகளகக எவவளவ கஷ$ம" எனற %கத கற, "இநத அககடர உன நலடன
ரதத கக ளவத ல க ண 'தத ல நனற க இரககம" எனற கற ன ன.
அவடன

ரதத "உஙகளகக மகக யம ன conference இரகக, எனன ல அடத வ'டட வ'டட இஙக

வரம ட ஆக வ'ட$த" எனற %கத கற, "சச அடத வ'ட, நR இப ட ம த ர இரககம ப

த அஙக

எனன ல எப ட பவடல க%யய மடயம, ஒர ந னக ந ள கழ தத வர பவணடயத, இபப

தற க

கக ணட வநத வ'டப$ன" எனற க% லல % ரதத அவள கணணதத ல பல% க தடடன ன.
"நRஙகள மடடம த ன வநத ரகள , அலலத ..." எனற மடப தரகள %கத ய'ன உதடடல வ'ரல டவதத, "நR
கக ஞ%ம ஒயவ எடததக கக ள, ந ன ப

ய $ க$டர

ரதத வ'டட வரக பறன" எனற க% லல வ'டட

க%னற ன சரய .
%கத ய'ன டகடய எடதத கமதவ க வரடய ட "ந ன $ க$ர$ம ப % வ'டப$ன, ந டள discharge ஆக
வ'$ல ம எனற க% லல வ'ட$ ர, அபபறம உனகக ஒர ஆச%ரயம க ததககக ணட இரகக" எனற
சரய

க% லல, %கத ஆவல க "எனன" எனற பகடக, "மஹvக ந டள discharge ஆன

'றக த ன" எனற

அழததத$ன கற மடதத ன. பவற வழ இலல மல %கத அடமத ய க இரநத வ'ட$ ள.
"ம அத எனன ஆச%ரயம" எனற மற டயம க

றடம இழநத %கத பகடக, "மஹvம அத ந டளகக

த ன" எனற தன ஆலக டட வரடல அட%தத க% லல வ'டட % ரதத ன சரய .
அடதத ந ள எலல

%ம 'ரத யதடதயம ம$தத கக ணட %கத டய அடழதத க%னற ன சரய .

"சரய , அத எனன ஆச%ரயம" எனன வ'$ மல நச%ரதத ள.
சரய

%கத டய

தத % ரதத வ'டட க ரல %கத கக

'டதத

டட$ ப

டட க டர ஓட$ கத $ஙக ன ன.

'எநதன கநஞ% ல நRஙக த கதனறல நRத ன
எணணம எஙகம நR

டம தRர தRர த லல ன ...'

அடத பகட$வ$ன தடலடய % யததக கக ணட கணகடள மடன ள. அநத
ந$நத இனIடமய ன %ம வம க%ப

ன %ம வமம அ$ஙக யளளடத ந டனதத

க ர ஒர க ரய shopping complex மன ந னறத. அடத
"மகக யம ன ஒர க

டடககள தன வ ழவ'ல
ரகடகய'ல க ர ந னறத.

தத பகளவ'ய$ன சரய டவ

ரதத ள %கத .

ரடள வ ஙக பவணடம, ஐநத ந ம $ததகள வநத வ'டகபறன, நR இஙபகபய

அமரநத இர" எனற க% லல % ரதத வ'டட வ'டரவ க க%னற ன.
அஙக உளள இரகடகய'ல அமரநத 'ஏத வத வ ஙக கக ணட வநத இத த ன ஆச%ரயம எனன க% லல

றRஙக... எனகக கதரய த' எனற ந டனதத தன

அவள மகதத ல உளள % ரபப தணணRர ப
வநத கடககக ண$த.

ரடவடய வ %ல

டட தட$தத ர ப

ககம த ரப 'ன ள %கத .

ல ந னற வ'ட$த. மகதத ல ஒர இறககம

இதயம

Meena and Viji

இதயம

32

கதனறல வR% கக ணட பஞப% டலய க இரநத அவள வ ழவ'ல பயல ப

ல வநத ந %ம க%யத வ'டட

னவன! ய ர ல... தன கடம தடத தன ந டட$ வ'டட க%னற பள ! ய ர ல...

எலல ம அன வ'தத பல ! ய டர வ ழந ள மழவதம

$க$ த தயரதடத

ரககபவ க$ த எனற எணண' இரநத பள !

அவன ந னற கக ணட இரநத ன! ஆம க ரதத க %கத ய'ன மன ந னறக கக ணட இரநத ன.
%கத ய'ன மனத ரகள ஒர

'ரளயபம ந$நத கக ணட இரநதத. க ரதத கக ன

மகதத லம அதரச% , அடதத

வ'ன ட % ற மக ழச% அட$நத ஒர பணணடகய$ன %கத டய பந கக ஒர அட எடதத டவகக, "surprise
surprise" எனற க% லல கக ணட %கத ய'ன கணகடள ய பர

மடனர.

அநத ஸ ர%மம கரலம %கத ய ல உணர மடநதத. அநத டககடள
மணற வயத உதய வம %கத ய'ன கழதடத கடட கக ணட "அமம
இரவரம தஙகள
அடத

'டதத எடகக, ஐநத வயத ரஷ யம
அமம " எனற ட அவள கனனதத ல

'ஞச உதடகல ல மததம இட$னர.

ரததவ$ன க ரதத கக ன % ரபப உடரநத வ'ட$த. அவனத அத ரச%

%கத ககம க ரதத கடக

ரதத அதரச% ஒரபரம ரஷ , உதயடவ

னம$ஙக அத கரததத.

ரதத இன தரச% இரணடம ஒபர

பநரதத ல த கக தடல பல% க சறற... கணகள இரட$... மயஙக %ரநத ள.
க ரதத க %கத டய த ஙக மன வரவதரகள, சரய

வநத %கத டய த ஙக

'டதத தன மடய'ல அவள

தடலடய டவதத கக ண$ ன.
இதன ல

தறறம அட$நத ரஷ உதய

"அப

, அமம வகக எனன ஆசச" எனற சரய டவ

ரதத அழ

ஆரம 'ததனர.
அடத பகடட க ரதத க அப டபய

'ன அட$நத ன. க ரதத க தன அலவலகம வநத அமரநதவ$ன,

அவன ல தன கணகடள க தகடளபய நம மடயவ'லடல. கணகள க ரததக கக ணட வநதத, இததடன
வர$ஙகள கழ தத இப ட ஒர சழந டலய'ல

ரகக பவணடம. 'இலடல இரகக த' எனற அவனத

மனம த ரப ' த ரப ' க% லல கக ணட இரநதத. அவனகக ந டல கக ளளவ'லடல.
%கத ந னக ஆணடகள கழ தத தன வRடடகள க லட எடதத டவகக, இனம பரய த ஒர உணரவ
%கத ககள கடககக ண$தz. இர த ஆணடகள க வ ழநத வRட, இனIய ந டனவகடள தரம இ$ம,

த ய,

த யவRட, த யந ட, இநத சகம பவற! எஙகம க ட$கக த! எனன எணணம பத ணற, மனம பல% னத.
கணமட அடத அன வ'தத ள.
அவள எத பர சரய

ரஷ உதய

தன மகதத ன மன க% டக டம %ததம பகடட கணகடள த றநத ள.
மவரம தஙகள இடப 'ல டக டவதத %கத டய பகல

ரடவ

ரதத

% ரததனர.
"அமம

எனன ந னறக கக ணப$ தஙக ற ரகள" எனற உதய

% ரததக கக ணட தன மழடல கம ழ ய'ல

பகட$ ள.
உதய டவ தகக கணனதத ல ஒர மததம டட, "அ$$

எனடன க ன$ல க%யயம அளவ'றகக க ரய

க ண ஆக வ'ட$ பய , ந ன ஒனறம தஙகவ'லடல, உனடன ப
ந$நதடத ந டனதத

ல % ற க ணன க இரநதபப

ரபதன, அவவளவ த ன" எனற உதய வ'ன மகடக

'$தத க%லலம க

ஆடடயவ ற கற ன ள %கத .
'றக சரய

ககம த ரம ' "இநத இரணட ந டகள க ரஷ உதய

கக ணடரகள" எனற ஆச% ரயம க பகட$ ள.

எஙக இரநத ரகள, எப ட கவனIததக

இதயம

Meena and Viji

"பமஹ வ'$ம த ன இரநத ரகள. உன அமம
சரய

இதயம
எபப

33

ழத ஆஸத பரல ய வ'ல இரநத வரவ ரகள" எனற

பகட$ ன.

தன த டய

ரகக ப

க பற ம எனற %நபத ஷம ஒர பறம, தன த டய

அவடள அடலகழ தத. அதன ல %கத ககள பல% க

'ரநத பவதடன ஒர பறம

தறறம உண$ ய'றற, "இர த ந டகளIல

வரக ற ரகள" எனற கற ன ள.
'கவடல
"இபக

$ பத' என த ப

ல %கத ய'ன பத ளIல ஆறதல க தடட வ'ட$ ன.

ழத அடனவரம கவளIய'ல இரஙகள, ந ன இரணட மண' பநரதத ல வRடட$ சததம க%யத

வ'டக பறன" எனற சரய

க% லல, "ந னம உதவ' க%யக பறன" எனற %கத க% லல, "மஹvம, நR மழ

ஓயவ எடகக கக ளள பவணடம, அதன ல நRஙகள பத ட$தத ல இரஙகள" எனற சரய
க% லலவம %கத ரஷ

அழததம க

உதய ய டவ அடழததக கக ணட பத ட$தத றகக க%னற ள.

%கத ய'ன தம ' ஸதர ஆஸத பரல ய வ'ல பவடல க ட$ததத ல பதவக டயயம தனன$ன அடழதத
க%னறவ'ட$ ன.

ர மரகக ய ரம இலல த ல பத ட$ம % டதநத இரநதத.

%கத வRடட$யம பத ட$தடதயம %_ர டதத ன ள. ரஷ உதய

இரவர$மம ப%ரநத இனIடமய க

ழடத கழ ததக கக ணட இரநத ள.

சரய வம மறறவரகளம கமக னI பவடலய'ல மம ரம க இறஙக ன ரகள.
"நR கவனIகக பவணடய பவடலடய எலல ம ந ஙகள

தத கக ளக பற ம, நR எடத

$ம ல அடமத ய க ஓயகவடததககக ள. கக ஞ% ந டளகக கர ம

றற யம கவடல

அலடடக கக ளள பத" எனற கற

மடதத ன சரய .
"ஆன ல நமம company கக website, database details எலல ம உனகக த ன கதரயம, இஙக உளள ஒர
company யடம ப % அடதத வ ரம appointment வ ஙக யளபளன, இநத ந டலடமய'ல உனடன எப ட அநத
company பய $ project manager டய

ரதத ப % ..."

எனற க% லல க கக ணட இரகடகய'ல, "I am fine

சரய , ந ன அடதத வ ரம அநத project manager டய

ரதத ப சக பறன, எனடன ஒபரடய க

பந யயளIய க ஆகக வ'$ த ரகள" எனற க% லல % ரதத ள.
இவவ ற ஒர % ல த னஙகள க%னற
சரய வ'$ம பகடக, "எலல

'ன, "பவடல எலல ம எப ட இரகக" எனற ஆவல க %கத

%ம 'ரத யமம

யஙகர பவகம

மடநத வ'ட$த. எலல ம கரடய க த ன

உளளத. வர கவளளIக ழடம அனற ஆரம 'தத வ'$ல ம” எனற க% லல ப% ரவ க பc

வ'ல

அமரநத ன சரய .
அவன அரக ல வநத, "நRஙகபள எவவளவ பவடல க%யக ற ரகள ந டளய'ல ரநத ந னம பவடலகக
வரல ம எனற இரகக பறன, உஙகள சடமகடள

க ரநத கக ளளல ம எனற ந டனகக பறன" எனற %கத

சரய வ'$ம கமதவ க க% னன ள.
%கத ய'ன டகடய

'டதத பc

வ'ல அமரடவதத "அதறகள எனன அவ%ரம இனனம ஒர வ ரம ஓயவ

எடததக கக ளள பவணடயத த பன, ஏறகனபவ ந ன த ன க% னபனபன ந ஙகள
எனற சரய

ரதத கக ளக பற ம"

கனIவ$ன கற ன ன.

"மஹvம இதறக பமல எனன ல சமம
ஆகக வ'டவRரகள ப

வRடடல இரகக மடய த, இப டபய வ'ட$

ல கபக" எனற %கத %ததம க க% னன ள.

எனடன ப% மப ற

இதயம

Meena and Viji

"அபப

ரஷ உதய

எஙக இரப

க% லல மடப தறகள, "எலல
உளள day care ரல வ'$ ஏற

ஏர

இதயம

ரகள, இரணட ந ள க

34

ர ந ன ஏத வத ஏர

ட க%யக பறன" எனற

டகடளயம ந பன க%யத வ'டப$ன. என அமம

ட க%யத வ'டப$ன. அதன ல நRஙகள அடத

வரமவடர அரக ல

றற கவடல

$ பவணடய

அவ% யம லடல" எனற %கத க% லல % ரதத ள.
"ம... மனபனற

ட எலல ம

லம

இரகக. அபப

ந டளய'ல ரநத நRயம எஙகள$ன க%ரநத கக ளள"

எனற க% லல சரய வம அவள$ன ப%ரநத % ரதத ன.
அடதத ந ளIரநத %கத யம அடனவர$ன ப%ரநத பவடலடய ஆரம 'தத ள. ப

க ப

க பவடலய'ல

தனடன த டனததக கக ண$ ள எனற த ன க% லல பவணடம. இரணட வர$தத ல மடகக பவணடய
டபப, தனத

'ரச%டனய ல அடத மடப ரககள ந னக வர$ஙகள ஆய'ன, அதவம சரய வ'ன

தணடதல லம அவன கக டதத ஊககதத லம கவறற கரம க மடதத ள. மதல மதல ல பவடல
க%யயவம அதவம க% நத கமக னய'ல பவடல க%யயவம ம கவம உரச% கம ன ள. எநத ஒர வ'% யமம
மதன மதல ல க%யம ப

த அதறக தனI தததவம உணட.

தனத % ற வயத கனடவ ந டரபவற யத ல, %கத ககள பத தனநம 'கடக
டதய'ரயதடத த னIததத ப

'றநதத, தனகள ய பர

பத

ல உணரநத ள. அவவ ற உணரடகய'ல அவளள ஒர ந ம ரடவ க ண

மடநதத.
அனற ம டலய'ல சரய

%கத ய'$ம அடத

றற பகட$ப

த, சரய வ'ன இர டககடளயம

கக ணட "கர ம %நபத ஷம கவம க ரடமய கவம இரகக" எனற மக ழச% க
சரய

ஒர வ'ன ட க$ கண % ம ட$ மல %கத ய'ன மகதடதபய

'டததக

ஙக கற ன ள.

ரததக கக ணட ந னற ன.

அவனI$ம ரநத எநத ஒர அட%வம வர மல இரககபவ "சரய " எனன அடழததவ ற அவன பத டள
'டதத உளகக ன ள.
இவளI$ம உதய

ரஷ டய தவ'ற பவற எதறக இவவளவ %நபத ஷ

அவளத உரச% கதடத ககடகக வ'ரம

மல

டட

"எலல ம ஐய பவ $ ஏர

ரததத லடல, அடத கற

$ ககம. க பரட சரய !" எனற

கற தன %டட$ க லடர தகக வ'டட கக ண$ ன.
"மஹv ஏற

ட பவன

க பரட %கத " எனன

உஙகபள $த இரககல ம ஆன

இதறக ஐடய

கக டததத ந ன ககம, அதன ல

த ல க% லல % ரதத ள.

"ஓபக ஓபக... %கத க பரட! அன ல ஒர % னன த ரததம, இநத ஐடய வகக க மடடம இலல,
எலல வறறககம நR எபப

ழதம உ%தத த ன. உனனட$ய இநத உற% கதடத இனற ந ம கக ண$ டபய

ஆக பவணடம. அதன ல டனகனரகக ப

ல ம" எனற சரய வம உற% கம க கற, %கத %நபத ஷம க

தன தடலடய ஆடடன ள.
வ'டடறக க%னறவ$ன ரஷ உதய

இரவடர களIப

சடத டர ஆனIநத கக ணட தய ர க வநத ப

டட தனIகடள அனIவ'தத த னம % ம ள க ஒர

த சரய

%கத டய பமலம க ழம க

ரததவ'டட

அடனவடரயம க ரல வநத அமரச க% னன ன.
மதல ல க ர ஒர க ரய ஷ ப 'ங க மபகளகஸ மன ந றக, %கத பகளவ'ய$ன சரய டவ

ரதத ள.

"டனகனரகக மன ஒர % னன ஷ ப 'ங" எனற க% லல கட$ககள அடனவடரயம அடழதத க%னற ன.

இதயம

Meena and Viji

இதயம

35

மதல ல கழநடதகளகக டரஸ எடதத வ'டட, %கத கக வ'டலயரநத தனIகடள எடகடகய'ல %கத
சரய வ'ன டகடய
த ன எனகக
"அபத
எபப

$ பவண$ ம %கத , நR % ம ள க இரப த எனககம கர ம

'டககம. ந ன உனடன

லவநதம க%யய ம டப$ன என த உனகக நனற கபவ கதரயம. ஆன ல இனIபமல நR

ம ற ய க பவணடம! ஏன எனற ல இபப

த நR ஒர கம ண'கக மதல ளI! மறறவரகள மத ககதகக உட$

அண'யபவணடம. கமக னI ஆரம 'கக ஐடய
அடத

தம % ம ள க இரகக

'டககம" எனற கற ன ள.

லலவ'டய
தம

'டதத தடகக "இலடல இகதலல ம எனகக பவண$ ம, எபப

கக டததத க க லடர தகக வ'ட$ ல மடடம ப

த த,

கவறற கரம க க%லததவம கதரய பவணடம. அதறக உனனட$ய பத றறதடத ம தத க கக ளள

பவணடம" எனற ஒர க ர% க அற வடரடய கக டதத வ'டட அவபன எலல வறடறயம பதரவ
க%யத ன.
சரய

ஒவகவ னற க

ரதத

ரதத எடகக %கத வ யட$தத ப

ன ள. அதன

றக ஒர பஹ $லகக

க%னற தஙகள உணடவ மடததக கக ண$னர.
கமக னI ஆரம 'ககம வ'ழ

நலல டய க மடநதத.

தன மழகவனதடதயம பவடலய'ல க%லதத ன ள %கத . ஏபத
ம றறஙகள. தனககள
அவவப

லம கடககக ணப$ ப

வத ப

ம யஜலம ப

ட$த ப

ல %கத கக

ல உணரநத ள.

த க ரதத கக ன ந டனவ வர மல இலடல, அநத ந டனபட

நRடகக வ'ட$ ல தனகக எனன

ஆகம எனற நனற கபவ கதரநத இரநதத ல அடத தவ'ரதத ள . அதவம அலல ம

மறறவரகளககம

தனன ல எவவளவ கத நதரவ! அபப

டட தன மனடத

த எலல ம % ரம டட மனத றக கடவ ளம ப

பவடலய'ல க%லதத மயலவ ள. ர கவ' கதத கக டததத, இபப
ந டகள

ட பவகம க க%லவத ப

த ஒர அளவ'றக டக கக டததத.

ல இரநதத %கத கக.

க டலய'ல ஏழநத சரய , ரஷ , உதய

மவரககம பதடவய னவறடற க%யத வ'டட பவடலகக க%னற

மற டயம வRடடகக வநத, மற டயம அடனவரககம எலல ம க%யத மடப தரகள அப $

எனற

ஆக வ'டம %கத கக.
இர தத ந னக மண' பநரம
க%யத ன. இவவ ற சரய

ததவ'லடல %கத கக. அடத

ஒவகவ னற க

கத ழ ல வRட இரணடலம சரய
பமஹ

ரதத

தத சரய

வRடட பவடலகக ஆள ஏற

ரதத க%யடகய'ல %கத ய'ன மனம உரக வ'டம.

%கத கக மழ ஒததடழபப தநத

கக

லம க இரநத ன. ரஞ% த, சபரஷ,

அடனவரம தஙகள மழ த ரடமயம ஒததடழபபம தநதனர.

இவவ ற ந டகள க%னறக கக ணட இரகடகய'ல, ஒர ந ள சரய

தஙகள கமக னIகக பதடவய ன

% படபவர அடனதடதயம தய ரப தறக க ஒர client டய வரடவதத, "இவர த ன ம ஸ$ர மஹ பதவன"
எனற அடனவடரயம அடழதத அற மக
"%கத யம ரஞ% ததம உஙகளகக எலல
ஃட லடல

டதத ன ன.

வ'வரமம கக டப

ரகள" எனற க% லல வ'டட அஙக இரநத

ரகக ஆரம தத த ன சரய .

%கத வ'வரஙகடள க% லல ஆரம 'கக, "கக ஞ%ம இரஙக பம$ம இனகன ரததரம வரபவணடம, ஏபத
எத ர

ர த பவடலய ல கக ஞ%ம த மதம ஆகம எனற கற ன ர" எனற ர மஹபதவன.

பவற வழ இலல ம மறற வ'ஷயஙகடள ப % கக ணட இரகடகய'ல "எகஸகயஸ மt ” எனற ட உளபள

இதயம

Meena and Viji

இதயம

36

வநத ன க ரதத க.
%கத யம க ரதத கயம ஒரவடர ஒரவர எத ர

ரதத ல இரவரககம

"வ ஙக க ரதத க, இவர த ன இநத பர கஜகடட$ handle

னனப

லதத அத ரச% .

க ற ர" எனற மஹபதவனIன கரல

இரவடரயம கடலததத.
இரவரககம ம கவம %ஞ%லம க இரநதத. மற டயம
"இப

க% லலஙக பம$ம உஙக பர கஜகடட$

ரஸ ர அரமகம ந$நதத.

தத " எனற ர மஹபதவன.

%கத கக எதவம க த ல வ'ழவ'லடல, உளளககள பகம ம ந$கக அடமத ய க அமரநத ரநத ள.
அடனவரம அவடளபய

ரததக கக ணட இரகக சரய

'ம...' எனற அத ரவ$ன சரய டவ

%கத ய'ன டகடய

'டதத %கத எனன உலகக,

ரதத ள.

'எனன ஆச% ' எனற கணகல ல பகடக, ஒர நRண$ க ரமசட% கவளIவ'டட "எகஸகயஸ மt" எனற
க% லல வ'டட எழநத க%னற ள.
சரய வம "எகஸகயஸ மt" எனற க% லல வ'டட அவள

'னன டபய க%னற %கத ய'ன பத டள

'டதத

"எனன$ " எனற பகடக, இவனI$ம எனனகவனற க% லவத எனன கழம 'ன ள.
அவ%ரம க பய % தத "க டலய'ல ஒனறம %
இரநதத, நRஙகள ஒனறம
தன

'$வ'லடல அதன ல தடல க ரரன சதத ன ம த ர

தறறம

$பவண$ ம இபப

றகள அடனடதயம க டட ப

ல ய க % ரதத ள.

நலல

த ன இரகக" அவ%ர அவ%ரம க கற

அவடள மடறதத வ'டட அரக ல ரநத ஃபரடடஜ த ரநத அத ல உளள ஜvடc எடதத ஒர க ள ஸ% ல
உறற அவளIன வ ய'ல டவதத கடகக டவதத ன.
இடவ அடனதடதயம கணண ட தடபப மலம

ரதத கக ணட இரநத ன க ரதத க. க%யலறற தன டக

இரககம க மட இனபன ர டகய ல தன tie டய லஸ% கக ன ன. அவனம தன அரக ல உளள
தம ளரல உளள தணண'டய எடதத ஒபர மச% ல கடதத மடதத ன.
சரய

அவடள வ'$ம ட$ ன எனன கதரநந அவன கக டதத ஜvஸ மழவதம கடதத மடததவ$ன

"இரணட ந ம ஷம" எனற க% லல வ'டட அவளட$ய அடறகக க%னற ள %கத .
அஙக க%னறவ$ன தனIடமய'ல, சரய
த ன இவவ ற அடககட உணரச% வ%
அதவம தகத யறறவடன

தனகக க எலல வறடறயம வ'டட இர கல க கஷ$
டட சரய டவ கஷ$

டடகய'ல

டதத க பர ம எனன என டத உணரநத ள.

தத ந டனதத உணரச% வ% டவத மட$ ளதனம! இடத தனககத பன

லமடற க% லல க கக ண$ ள.

'றக % ர க மசச வ'ட$ ள. அதன

'றக கவளIய'ல வநத சரய

ரதத % ரதத வ'டட, அவள க% லல வ'வரஙகடள ந த னம க கற ன ள. ஆன ல க ரதத கக ன மகதடத
ஏரஎடததம
அதன
அவன

ரகக வ'லடல %கத .

'றக க ரதத க தனIடமய'ல %கத டய

ரதத "எப ட இரகக ற ய %கத " எனற பகடககம ப

பத

ரடவ தனIச%டய சரய வ'$ம க%னறத.

க ரதத கடய %றறம எத ர

ர த %கத அத ரச% ய'ல க_பழ வ'ழ மல இரகக அரக ல உளள இரகடகடய

இதயம

Meena and Viji
இரகப
%கத

இதயம

37

றற க கக ண$ ள. க ரதத க தன அரக ல வநதம அவளத இதயம பவகம க அடததக கக ண$த.
'ன பந கக இரணட அட எடதத டவகக, அடத உணரநத க ரதத க "%கத " எனற டக நRடட

கமதவ க அடழகக, த ரம ' அஙக இரநத க%னற தன அலவலக அடறககள பகநத கக ண$ ள.
மற டயம %கத ய'ன மனம அடல
ய டர

ய கத $ஙக வ'ட$த. ம கவம %ஞ%லம க உணரநத ள.

ரதத ல மனத ல ஒர தளளதல எழமபபம , ய டர

ந டனதத ல வய'றற ல

றககபம , ய ரட$ய அரக டமடய மனம வ'ரமபபம , இபக

ழத அவடர

ட$ மபச%

ரததவ$ன மனசகக

ம கவம வரததம கவம %ஞ%லம க பவதடனய கவம இரநதத. ய ர$ம எநத ஒர தயககமம இனற
உலக ல உளள அததடன வ'ஷயமம தட$ய'னற மனம வ'டட ப % மக ழநத பள
வ ரதடத க$ ப % ந வரவ'லடல. இநத க தல மடடம த ன எலடலய'லல
எலடலய'லல

தன மம வ ர வழஙக மடயம. மனடத பல% க வ னத ல

அவனI$ம ஒர

%நபத ஷமம
றப த ப

ல ஒர

உற% கதடத தரகடயத க தல! % றககடள உட$தத வல டய தரகடயதம அபத க தல, எனன ஒர
வ'% தத ரம.
க ரதத கக ன மகம அவள கணமன வநதத, 'இநத ந னக ஆணடகளIல அவன மகதத லம

ம றறஙகள, மகதத ல கடதல மத ரச% , கணண ட பவற அண'நத ரநத ன, அவனத % ரககம கணகள
க ணமல ப

யவ'ட$த, ஏன ஏத வத

அவனகக எனன

'ரசடனய ' எனன %கத ய'ன மனம பய % கடகய'ல, மஹvம

'ரசடன அவன ல மறறவரகளகக த ன

'ரசடன. மறறவர ந மமத டய கழ பத ணட

படதகககடயவன எனற இனனபம ர மனம க% னனத.
அவவ ற ந டனதத தன கணகடள மடயட தன தடலடய ந ரக ல ய'ல % யததக கக ண$ ள. ந னக
ஆணடகளகக மனப க ரதத கக ல த ட% த ரம 'யடத அவள

வ ழவ அவள மனகண மன வநதத.

@@@@@ தன மகதத ல மழ கக பத எனற க% லல வ'டட வநத
ரககபவ இலடல,

'றக

ரககபவ இலடல எனற க% லலவடத வ'$

ல ந டகள %கத க ரதத கடக

ரககம %நதர தடத %கத

உரவ ககவ'லடல எனற த ன க% லல பவணடம.
க ரதத க எநத எநத பநரதத ல எஙககலல ம இரப

ன எனற அரநத %கத அஙககலல ம க%லவடத

தவ'ரதத ள.
ஆககம தததத ல க% லல ப

ன ல ஒர கணடகள அட$ ட$த ப

ல கவளIய'ல எஙகம ப

க மல

இரநத ள.
இநத மனபவதடனய$ன தன கலலர வ ழகடகடய மடதத ள %கத . கலலர வ ழகடக ஆரம 'தத ப
இரநத உரச% கம ஆனநதம மக ழச% கலகலபப எலல ம இநத ஒர வர$தத ல அனஅனவ க கடரநத
இபப

த க ன மல ப

இபப

யவ'ட$த.

டபப மடநதவ$ன, மடலகக பவடல கடறநதவ$ன மனம தன பவடலடய க ண 'கக

ஆரம 'ததவ'ட$த.
தன மனமம ந டனவம க ரதத கடகபய சறற சறற வநதத.
இவவ ற இரப த நலலத அலல எனன உணரநத %கத நண ரகள$ன கவளIய'ல எஙக வத க%னற
வரல ம எனற ல அதறகம வழ இலல ம இரநதத.
எஙக வத க ரதத கடக

ரகக பநரம எனற அடத டகவ'ட$ ள.

இதயம

Meena and Viji

இவவ ற வRடடல அட$ டட இரகக %கத கக

இதயம
ய'தத யம

38

'டதத வ'டம ப

ல இரநதத.

இநத பவதடனய$ன தவ'பப$ன இபத ஊரல வ % ப த % தத யம இலடல எனன அரநத பமல

டபபகக க

கவளIந டடல வ'ணணப 'தத ள %கத .
தRடகரனற ஒரந ள க_த

க$ல ப

னIல %கத ய'$ம வரததத$னம அழடகய$னம, "%கத என அப

எஙகள வ'ஷயம எலல ம கதரநத வ'ட$த. வRடடல ஒபர
டவகக ஏர

ட ந$நதக கக ணட இரகக றத. கர ம

ப %மடய த, எலல

வகக

'ரச%டன, உ$பன எனகக த ரமணம க%யத

கடட

ட, எனன ல ப

incoming outgoing call அடனதடதயம கரக ட க%யய

ன க%யத க$ ய ர$னம

டக றத. இபப

அமம வ$ன

கவளIய'ல ஷ ப 'ங வநத இ$தத ல ஒர க ணனட$ய கம ட டல வ ஙக உனனI$ம ப சக பறன.
கவறற கக இத தத ஒனனம கதரய த. கவறற ய$ன இலல த வ ழகடகடய எனன ல ந டனதத க$
ரகக மடய த. அப ட ஒர ந டல வநத ல ந ன என உய'டர வ'$ட வ'டபவன" எனற உணரச% க
அழ த கடறய

ஙக

க% லல கக ணட இரநத ள.

%கத கக ம கவம வரததம க இரநதத. எலபல ரககம தடலபமபல எழதத ஒனன உணட எனன எணண'
"ச%

ய'தத யம ம த ர உளர பத, உன வ ழவ உன கவறற ய$ன த ன, நRஙகள இரணட ப ரம உரத ய க

இரநத ல ய ரலம உஙகடள
பதடவய ன ஏர

'ரகக மடய த,

கவடல

$ பத ந ன உ$பன கவறற டய

ரதத

டகடள க%யக பறன" எனற ஆபவ%ம க கற க_த டவ பதறற ன ள %கத .

தன க தலத ன இப ட அடரகடரய க மடநத வ'ட$த, தன பத ழ ய'ன க தல வத கஜயகக பவணடம
எனற உ$பன கவறற கக ப

ன க%யத வ'ஷயதடத க% லல வ'டட அவடன பநரல %நத கக க%னற ள

%கத .
அஙக க%னறவ$ன c$ன

'பரக ப

ட$த ப

ல ந னற வ'ட$ ள %கத .

க ரதத ககம கவறற யம தRவ'ரம க ப % க கக ணட இரநதனர.
இததடன ந டகள ய ய டர

ரகக க$ த எனற தனகக த பன

அட$நத க $நத பள , அவடன

ல கடட

டகள ப

ரதததம க%யலறற அரக ல இரநத சவறடற

டடக கக ணட

றற யவ ற அட%ய ல

ந னற வ'ட$ ள.
அவள

ரடவ க ரதத கக ன மகதத ல ந டலதத ந னறத, தறக%யல க தடல த ரப 'ய க ரதத க அஙக

%கத டய கண$தம அவன மகதத ல % ற பனனடக ஒடயத.
க_த வ'$ம இரநத எநத தகவலம வரதத ல, %கத டய
எனன ந$நதத எனற

ரதததம

தறறதத$ன %கத ய'ன அரக ல வநத

$ $பப$ன பகட$ ன கவறற .

அவன எனன பகடக ற ன என பத பரய த ப

ல மலஙக வ'ழ தத ள. க

றடம இழநத கவறற மற டயம

பகடகய'ல, தன கநறற டய அழதத பதயததக கக ணட ப % வ ய வர மல தணணR எனற க%யடகய'ல
பகட$ ள.
கவறற தணணRர கக ணட வர உளபள க%னறவ$ன %கத யன பத டள கத டட எனன ஆய'றற எனற
வ'ன வ'ன ன க ரதத க.
அவன கத ட$வ$ன மகதடத சளIதத அவன டகடய தடட வ'டட ஒர அட தளளI ந னற ள.
கவறற தணண'ர$ன வநதவ$ன அடத வ ஙக

ரக வ'டட க_த

தனனI$ம க% னடத அடனததம ஒனற

இதயம

Meena and Viji

வ'$ மல கமதவ க கற ன ள. "க_த

இதயம

39

தனனட$ய வ ழகடக கவறற ய$ன இலல வ'ட$ ல உய'டர

வ'டடவ'டவத க கற ன ள" என டத கடதல அழததத$ன க% லல ஓர கணன ல க ரதத கடய

ரதத ள

%கத .
அடத பகட$வ$ன கவறற அத ரச% ய'ல

ககதத ல இரநத இரகடகய'ல அமரநத ன.

ஒர % ல

வ'ன டகள அடமத ந லவ'யத. அநத அடமத டய கடலததத %கத த ன.
"எனன கவறற இப ட நRபய இடஞ% ப
அவவளவ கடட

ய அமரநத வ'ட$ ல எப ட, க_த டவ ந டனதத

'ரசடனய$ன எவவளவ அவத டடக கக ணட இரப

ர அஙக

ள" எனற ந ன னம க

கற ன ள.
மற டயம அஙக அடமத ந லவ'யத. "எனகக எனனபம

நR பநரல ப

ய க_த வ'ன அப

வ'$ம

டதரயம க ப சவத நலலத எனன பத ணறக றத" எனற க ரதத க ந த னம க கற ன ன.
அடத பகடட எரச%லறற %கத "லச ம த ர உளர பத, எனகக க_த வட$ய அப
அவரகக ஆள

லம அர% யல

அன வ% யம க உய'ர

றற நனற க கதரயம,

லம இரணடம உணட. உன பய %டனடய பகடட க%யல ல இறஙக ன ல,

ல த ன ந$ககம, மடநத ல உர டய க ஏத வத பய %டன க% லல,

இலல வ'ட$ ல வ டய மடககக ணட இர, அதவம மடய வ'ட$ ல உன வRடடல ப

ய ..." எனற

மழ% க மடககமடய ல ந ரதத ன ள.
அவள ப % ப % க ரதத கக ன மகம ம ற, வ டய மடக கக ண$ ள.
மனற ப ரம
க_த

லதத %ரசட%கக

'ன க_த

த ரமணம ந ச%யம ஆன அபத ந ளIல த ரப த ய'ல கவறற

த ரமணம எனற மடவ க%யய ட$த. இடத ம கவம ரக% யம க ந$தத பவணடம எனறம தRரம னIகக

ட$த.
"அதவடர க_த டவ கத $ரபப கக ளள க$ த, ய ரககம எநத %நபதகமம வர மல
பவணடம, கவறற நRயம கவளIய'ல எஙகம வரபவண$ ம, எலல

ஏர

ரததக கக ளள

டகடளயம ந னம %கத யம

ரததக கக ளபவ ம. இனனம இரணட ந டகள த ன உளளத, ந டரய பவடல இரகக" எனற %கத டய
ரதத % ரதத ட கற ன ன.
'இபப

எதறக இநத % ரபப, இஙக எனன பவடகடகய

ந$கக றத' எனற எணண'ய ட மகதடத பவற

பரம த ரப 'க கக ண$ ள %கத .
அடனதடதயம ப % மடததவ$ன %கத க ளமபடகய'ல, க ரதத க "வ

%கத ந ன உனடன drop

க%யக பறன" எனற % ரபப$ன கற ன ன.
க ரதத கடய ஆழம க

ரதத க ரமச% வ'டட அநத

ககம வநத ஆடப$ டவ அடழதத அத ல

ஏரககக ளள, க ரதத க ஒறடற பரவதடத உயரதத அவடள கரநத பந கக ன ன.
ஆடப$

பற டடகய'ல அதன அரக ல வநத "ந டள ந டறய பவடல இரகக, அதன ல க டல

மண'கக கரடய க இர, த .நகர ப

பற ம, ந ன வநத அடழதத ப

தத

க பறன" எனற க% லல கக ணட

இரநத ன க ரதத க.
"ந டள க டலய'ல எனடன த .நகர G.R.T ய'ல வ'$ மடயம " எனற ஆடப$
"%ரம " எனற ஆடப$

டடரவர க% லல, %கத க ரதத கடய த ரம '

வRடட வ'ல %தடத க% லல ப

க க% னன ள.

டடரவர$ம %கத பகட$ ள.

ரதத ஆடப$

டடரவர$ம தன

இதயம

Meena and Viji

இதயம

40

அடதத ந ள க டலய'ல %கத G.R.T மன க ரதத ககக க க ததகக ணட இரநத ள. க ரதத க இ$த
டகய ல தன ட க % வ'டய சழறற யவ றம, மற டகடய தன

னட

கககடககள வ'ட$ ட ஸட$ல க

வநதக கக ணட இரநத ன.
'இவன எனன ம த ர ஆள, இவன ல எப ட இவவளவ %நபத ஷம கவம உரச% கம கவம இரகக
மடக றத, எனககள உளள வல யம பவதடனயம அன அளவ க$வ
ந$வடகடள

ரதத ல அப ட எதம பவதடன

டவத ப

அவள அரக ல இரணட இளம க ணகள க ரதத கடக

இவனகக இரகக த, இவன

ல கதரயவ'லடலபய' எனன ந டனகடகய'ல

ரதத ஏபத

தஙகளகள க சக சதத % ரததவ'டட

க%னறனர.
'மஹvம இத பவற! இவன எனடன ந டனதத

ற ன. ச% எனன ம த ர ஆளI$ம ப

ர பத அரத ன வ'ஷயம, இத ல எஙக இரநத உரகப

ய ம டடக கக ணப$ன' எனற அவள மனம

க ரதத க %கத மன ந னற "எனன அப ட

தற யத.

ரததக கக ணட இரநத ய, நமம ஆள எவவளவ ஸம ரட

எனற எணண'க கக ணட இரநத ய " எனன பகடட அவள கனனதத ல பல% க ஒர வ'ரல ல தடடன ன.
அவனத க%யயல ல கழம ' அஙபகபய ந னற வ'ட$ ள, த ரம '
கணகல ல பகடக, 'ஒனனம லடல' என த ப

ரதத 'எனன' எனற க ரதத க

ல தடலடய ஆடட அவடன கத $ரநத ள.

பநர க த ரம ஙகலயம இரககம இ$ம பந கக க%னற ரகள. இரவரம ஒவகவ னற க எடதத
கட$ % ப நத இவரகள இரவடரயம ஒர ம த ர
வரவ'லடலய , உஙகள கடம

ரகக,

ரதத, "எனன தம ' க ரயவரகள ய ரம

வழககம க% லலஙகள ந ன அதறக தகநத ம த ர எடதத க ன 'கக பறன"

எனற அவர கறன ர.
%கத க ரதத க இரவரம ஒரவடர ஒரவர
"க ரதத க ஓட ப
"சமம

ய கலய ணம கடடகக ப

இர க ரதத க எப

தத மழ கக, அடத

தத அவர % ரதத ர.

பர ம" எனற கண% மடட கற அவர உரககபவ % ரதத ர.

ரதத லம உனகக வ'டளய டட, எஙகள நண ரகளகக த ன கலய ணம,

எஙகளகக ஒனறம கதரய த அதன ல நRஙகபள ஒர த ல டய எடதத கக டஙகள" எனற %கத க% லல,
அவரகள அரக ல த ல டய வ ஙக க கக ணட இரநதவர அடத பகடட நடகதத ர.
அவர கக டதத த ல டய வ ஙக க கக ணட,
நடககடள

ரகக எழநத க%லலம ப

ணதடத கடடம ற க% லல வ'டட அரக ல உளள

த, "எபப

த ன க ணகள

ணதடத கடடய'ரகக ரகள" எனற

க ரதத க பகல பகல ய க கற ன ன.
ந னற அவன மகதடத பநர க

ரதத "இபத dialouge டக எததடன யகஙகள க க% லலவத க உதபத%ம,

கக ஞ%ம ம தத ஏத வத இரநத ல க% லலஙகள. அபபறம த ல டய வ ஙக பவணடயத ஆண வRடட
ககம அதன ல உஙகள நண னகக நRஙகள த ன வ ஙக பவணடம" எனற க% லல வ'டட அஙக இரநத
நகரநத ள.
அடத பகடட க ரதத ககம அநத

கட$ ஆளம % ரகக, க ரதத க அவர க த ல ஏபத

% ரதத டபய க% லல

அவரம % ரதத டபய தடலடய ஆடடன ர. இடவ அடனதடதயம %றற தரதத ல ரநத

ரதத கக ணட

இரநத %கத கக தனடனயம அரய ல அவள உதட வ'ரநதத.
%கத ககள ஏபத

க% லலமடய த ஒர உணரவத, அடமத ய க இரநத ள.

'றக

டட ப$டவ எடகக

இதயம

Meena and Viji
நலல கக ப

இதயம

41

ய நலல கக க%னறனர.

அவள பத டள கத டட "உனகக

'டததடத எட %கத " எனன க ரதத க %கத ய'ன மகதடத

ரதத

கற ன ன.
அபக

தம %கத அட%ய மல ரகக, அவளத டகடய

மகதடத ஏரடட

றற அழதத ன ன க ரதத க. %கத க ரதத கக ன

ரகக %கத ய'ன கணகள கணணRர ல

ல லததத, தன கணணRடர கடட டதத தன

உதடட$ அழதத கடகக அவள உதடடல பல% க இரததம க% நதத.
சறற ஒர மடர

ரதத வ'டட, "ஸஸ.. எனன %கத ய ர வத

ரதத ல தப

க ந டனப

ரகள" எனற

க% லல அவள டகடய ஆதரவ க த$வ', அவடள ஒர இரகடகய'ல அமரடவதத அவபன
எலல வறடறயம பதரநத எடதத ன.
க_த வ'ன வRடடல ஆடகள ந டரய ப ர இரப

ரகள எனன ந டனதத, அடதத ந ள இரவ'ல %கத க_த டவ

கலய ண மண$ தத ல ரநத எப ட மtடட வரவத எனற தRரம ண'கக ட$த.
அஙக இரநத

ஸc ல த ர த ப

வபதன மடவ க%யத ரகள. %கத தன வRடடல பத ழ கக த ரமணம

எனற க% லல வ'டட க ளம 'ன ள. த ட$தத ன

ட நலல ரவகக பமல %கத த ரமணம மண$ தடத

அட$நத, க_த வ'ன அடறகள கமதவ க க%னற ள.
அஙக க_த

தன தடலடய தன மழஙக ல மtத டவதத கக ணட கணணRர % நத கக ணட இரநத ள. %தத

"க_த " எனற கமதவ க அடழகக தடலடய உயரதத

ரதத க_த

%கத டய

ரததம ஓட வநத கடடக

கக ணட இனனம கணணRர வடதத ள.
அவடள அடனதத அவள தடலடய பல% க த$வ' "இப
கக ணட இரகக ற ன, ந ம இஙக இரநத %_கக ரம ப
கக ணட வ , ப

அழடகடய ந ரதத, கவறற கவளIய'ல க ததக

க பவணடம இநத

இநத cலவ டர அனIநதக

பவ ம" எனற அவ%ர அவ%ரம க க% னன ள %கத .

உ$பன தண'டய ம தத க கக ணட, அஙக இரநத க ளம 'னர. மதல ல க_த டவ ப
%றற இட$கவளI வ'டட %தத அவடள
%தத ந$நத ப

கம ப

க க% லல வ'டட

'ன கத $ரநத ள.

த எத ரல வநத ஆள மtத பம த "எனனம

எனன பகடக %தத மலஙக வழ தத ள, உ$பன சத ரததக கக ணட,

இநத பநரதத ல எஙக க%லலக ற ய"
தரம எனற க% லல வ'டட

வ'டரநத க%னற வ'ட$ ள.
கவளIய'ல க ரதத க கவறற இரவரம க தத கக ணட இரகக, க_த

அவரகடள

ரததம ஓட க%னற

கவறற டய அடனதத கக ண$ ள. %தத டய க ண த க ரதத கக ன கணகள %தத டய பதடன, % றத பநரம
கழ தத த ரம ' த ரம '

ரததவ ற ஓட வநத ள %தத .

உ$பன அஙக வநத அடப$ டவ
அமரநததம ந த னம க %கத

'டதத

ஸ ஸ$ பகக க%னறனர.

ஸc ல க_த

கவறற ய'ன அரக ல

ககம த ரம ' "இனற நR மடடம வரவ'லடல எனற ல அவவளவ த ன ..."

எனற க% லல மடப தறகள கவறற அவள உதட பமல வ'ரல டவதத "ஸஸஸ.. எனன ப சச இத"
எனற க% லல க_த டவ ஆதரவ க அடனதத கக ண$ ன.
அடத

ரதததம %கத ய'ன மனம உரக யத, கணகளIல க ரக ய கணணRடர தட$தத வ'டட அடமத ய க

அமரநத ரநத ள. தன பத ழ ய'ன க தல கவறற அட$நதத ல ஒர த ரபத . தனடன ப
பத ழ அத ரஷ$% ல எனன ந டனதத க ரமச% வ'ட$ ள.

ல இலல மல தன

இதயம

Meena and Viji

"

தத நR வ'டம க ரமச% ய'ல

'ர நத ப

இதயம

ய வ'$ ப

42

க றத" எனற கரயவ ற %கத ய'ன அரக ல

வநத அமரநத ன க ரதத க.
அவடன மடறதத வ'டட ஜனனபல ரம தளளI அமரநத ள %கத . க ரதத க இனனம தளளI %கத டய
இடழததக கக ணட நலல வ%த ய க அமரநத கக ண$ ன. க ரதத க த ன கக ணட வநத பததகதத ல
மழக ன ன.
மன இரகடகய'ல க_த வ'ன தடலடய தன பத ளIல %ய'தத கக ணட க_த டவ ஆறதல

டதத ன ன

கவறற .
அடத

ரதத பல%

% ரதத

'றக தன வ'ழ டய உய'ரதத க ரதத டக

ரதத,

'ன

ஜனனல

த டலடய த ரப ' கக ண$ ள %கத . கமbனம க க%னற கக ணட இரநதத இநத
க ரதத க பததகம

டப த ப

ககம

யணம.

வடன க%யத கக ணட %தத டய ஓர கணண ல

ரதத ன. %தத தன

இர டககளIல உளள அடனதத வ'ரலகடளயம ம றற ம றற பவகம க நRவ' வ'டட கக ணட இரநத ள.
"

ரதத வ'ரலகள உட$நத வ'$ ப

க றத" எனற பகல ய க க% லல வ'டட அவள டககடள எடதத

கமலல வரடன ன.
%கத தன டகடய அவனI$ம இரநத உரவ' கக ண$ ள. இரவரன உதடடல % ற பனனடக ஓடயத.
வ'டரநத க%லல க%லல, % லலன க றற மகதத ல அடகக, கணகடள மட கக ணட

ரவ%ம க

உணரநத ள %கத . % றத பநரதத ல மடழ தர அவள உ$மப % ல ரததத.
ஜனனடல ம$ எணண' அடத இழகக, அடத அவள ல ம$மடயவ'லடல. தன
அடத இழகக, மஹvம.. அபப
தன % ரபட

தம ம$மடயவ'லடல. த ரப ' க ரதத கடக

ரத

லம கக ண$ மட$ம
ம க

ரகக, க ரதத க

அ$கக z கக ணட அடமத ய க இரநத ன.

மற டயம %கத ஜனனடல இழகக, அவள கமனடமய ன டககடள அகறற வ'டட க ரதத க %கத ய'ன
தடலய'ல பல% க தடட தன வல ய கரதத ல ஜனனடல ஒர இழ இழகக அத எளIத க மடககக ண$த.
அதறகள %கத மடழ % ரல ல பல% க நடனநத வ'ட$த ல அவள உ$ல நடஙக ஆரம 'தத வ'ட$த.
இரகடகய'ல % யநத கணகடள மடக கக ண$ ள.
இனIய கனவ'ல இரநத கடலய வ'ரம
உடரகக %கத கணகடள த ரநத ப

மல கணகடள இரகக மடக கக ண$ ள. த டகரனற ஏபத

த... இத கனவ

எனற எணண' இர கணகடளயம க%கக

ரகக,

அவடள அடனதத ட க ரதத க உறஙக க கக ணட இரநத ன.
த ன எபப

த உறஙக பன ம எப ட அவன அடனபபகள அ$ஙக பன ம எனன ஒனறம பரய ல வ'ழ தத ள

%கத .
அத க டலய'ல எலல

ஏற

டடன

ட கவறற க_த

த ரமணம நலல டய க மடநதத.

'றக %கத அஙக இரநத வ'லகக க%னற, அஙக இரநத களததஙகடரய'ல தன மகதடத தன
இரடககளIல த ஙக ய ட மழஙக ல ல டவதத அமரநத இரநத ள.
க ரதத க %கத டய பதட ப

ய, அவள அரக ல அமரநத %கத ய'ன டகடய

'டதத "ந மம அத ப

இதயம

Meena and Viji
க%யத கக லலல ம "

இதயம

43

எனன க ரதத க பகட$ ன.

அவன எனன க% லலக ற ன எனபற பரய மல மலஙக வ'ழ தத ள %கத . அடத
ரகக ற ய, அனற பகட$ ய அலலவ
க தல க

உறத ய ன

த ல, ந மம கலய ணம

ரதத "எனன அப ட
ணண'ககக ளளல ம" எனற

ஙக க% லல % ரதத ன க ரதத க.

வ'ழ கடள அகல வ'ரதத, இடமதட$ மல அவடன

ரதத ள. ஒர வ'ன ட கழம 'ய

%கத ய'ன மனத ஏன

க$ த எனற மற வ'ன ட பகட$த.
அவரகடள சறற ஓளI வR% யத ப
அவரகள மடடம தனIதத வ'$

லவம, தஙகடள சறற பதவடதகள % ரப த ப

ட$த ப

லவம, இநத உலக ல

லவம உணரநத ள %கத z.

அதறக பமல அவள பய % கக அவக %ம கக டகக மல, அவளத டக வ'ரலகடள வரடயம, அழதத யம
வ'டளய டக கக ணடரநத அவனத வ'ரலகடள மtற அவனத க% லலகக ம ற க எடதயம பய % கக
எணணம அவளகக வரவ'லடல.
இததடன ந ள ய க ண மல ப

ன %நபத ஷம, மக ழ ச% அடனததம %கத ய'$ம கடக யரநதத.

ஒர % ல கந டகளIல வ னம தவ, மணவ %டனயம மலரகளIன வ %டனயம அவடள மனதடத கவர,
அவள மனம கதகலதத ல

$ ஆரம 'ததத.

'.....என பமல வ'ழநத மடழத தளIபய
இததடன ந ள ய எஙக ரநத ய
இனற எழத ய என கவ'பய
இததடன ந ள ய எஙக றத ய
எனடன எழப 'ய பஙக றபற
இததடன ந ள ய எஙக ரநத ய
எனடன மயகக ய கமலல ட%பய
இததடன ந ள ய எஙக ரநத ய
உ$ம 'ல உடறக னற ஓரய'ர ப

உனககள த பன ந ன இரநபதன....'.
க ரதத க %கத ய'ன டகடய அழதத
த ல

'டதத கக ணட அடழதத க%னற ன. க ரதத க டகய'ல

ரககவம அத ரச% ய'ல அவடன ஏற டட

டட ப$டவ

ரகக, "எலல ம உன கண மனன ல எடததத த ன"

எனற க ரதத க க% லல % ரககவம, %கத ய ல எடதயம நம

மடயவ'லடல.

%கத மத ம யஙக இரகடகய'ல அவள கழதத ல த ல ஏற யத. இடத

ரதத கவறற க_த

இரவரககம

ஒபர பநரதத ல ஆச%ரயமம ஆனநதமன பமபல ஙக ன.
அடத வ யவ'டட க% லலவம, %கத "எனககம த ன" எனற கறவம அஙக % ரபக
'ன கவறற க_த டவ தம ழந ட பகரள

ல எழம 'யத.

எலடலய'ல உளள தன க ர மததகக அடழதத க%லவத க ஏற

க%யப டட உளளத. க%னடன க%னற ல எஙபக க_த வ'ன அப

வ'$ம ம டடகக லலபவ பம

எனற

யநதனர. அதன ல கவறற ய'ன ஊர ககம க%லல மடவ க%யதனர.
தஙகள$ன வரம ற வறபறதத அடழககவம க ரதத ககம %கத யம க_த
க ர மம பந கக க%னறனர.

கவறற ய$ன அநத அழக ய

இதயம

Meena and Viji
எஙகம ஒபர

இதயம

44

சடம, மடலப 'ரபத%மம அரவ'யம கணகளகக வ'ரநத க இரநதத. களடமய க

இரநதத. %கத ய'ன மனம ப

லபவ.

க ரதத கக ன அடணப 'லம இயறடகய'ன அழக லம %கத கமயமறநத இரநத ள. தனடனபய மறநத
இரநத ள. ஏன இநத உலடகபய மறநத இரநத ள. க% ரககபப

கம க இரநதத %கத கக. இரவரககம

ஒவகவ ர வ'ன டயம மக ழச% ய கவம ஆனநதம கவம கழ நதத.
%கத தன தடலடய ஒர

ககம % யதத க ரதத கக ன மகதடதபய இடமததட$ மல

க தல க

ஙக

ரதத கக ணட இரநத ள. க ரதத க "எனன" எனற % ரபப$ன பகட$ ன.
"எனன ல எடதயம நம

மடயவ'லடல, நR எபப

கதரய த" எனற க% லல தன அர%

றகள

எப ட எனன க%யவ ய எனற ஆண$வனகக க$

ளIச% $ % ரதத ள %கத .

%கத டய த ன அரக ல இழதத அவள கனனதத ல மதத டர
மதல ல எனடன
கலலரய'ல

ரதத ப

ரதத ப

த தத, இரகக அடனதத ட, "நR மதல

த எனன ந டனதத ய" எனற க ரதத க பகடக, க ரதத கடக மதல மதல ல

த ந டனதததடதயம ந$நதடதயம தன கணமன வர, அவன வய'றற ல பல% க

கதத ன ள %கத .
"பஹ, எனன நR எப

ரதத லம என வய'றற ல கததக ற ய, ந ன உன பரஷன, க% ஞ%ம க$

இலல மல, உனடன எனன க%யக பறன

யம

ர" எனற க% லல அவடள பந கக கனIய, அவனI$ம இரநத

த ம ற க கக ணட ஓடன ள.
க ரதத க %கத டய தரதத கக ணட அவள

'னன ட ஓட அவடள % டற

றற , "%கத பலtஸ க% லபலன"

எனற ககஞ%, அவள ஒ$ம 'ல ஓடய ச$ ன ரததம அவள மகதடத % வப
"மஹv என அடமனதத ல ஏபத

ஊடரவ'யத ப

க யத.

ல இரநதத" எனற கவடகதத$ன கற வ'டட, “நRஙக

எனன ந டனதத ரகள" எனற ஆரவம கலநத கரல ல பகட$ ள %கத .
க ரதத க ஒர வ'ன ட தன கணகடள மட,
"ந ன எபப

த உனடன மதல ல

'ன %கத டய தன டக வலயததககள ந றதத ன ன க ரதத க.

ரதபதன கதரயம " எனற கணகளIல க தல$ன பகட$ ன.

%கத கவடகதத$ன "ம..., கலலரய'ல ர க ங க%யத ப
நR எனடன

ரததத, அதறக மனப

ந ன உனடன

த" எனற க% லல மடப தறகள, "மஹvம, அத
ரதத ரகக பறன" எனற க% லல, %கத ய'ன கணகள

அகல வ'ரநதத.
அடத

ரதத க ரதத க % ரதத "உன பத ழ நநத னIய'ன அகக

மதல ல

கலய ணதத ல த ன ந ன உனடன மதல

ரததத, வ னதத ல இரநத பதவடத ஒனற இறஙக வநதபத

எனன ந டனதபதன. அபப

உன மட இடத வ'$ இனனம நRளம க இரநதத" எனற க% லல %கத ய'ன தடலடய பல% க வரட
இரகக அடனததக கக ண$ ன.
பல% க அவடள வ'டவ'தத "அபப
மகதடத

த ந ன எப ட உணரநபதன கதரயம " எனற க% லல %கத ய'ன

ரதத ன க ரதத க.

%கத ஆவல ய அவனத

த டல எத ர

ரகக, க ரதத க அடமத ய க அநத உணரடவ தனனககள ர% தத ன.

அநத அடமத ய ல %கத தன தடலடய உயரதத க ரதத கடக ஆரவம க
க த ல கமதவ க,

ரகக, க ரதத க கனIநத அவள

இதயம

Meena and Viji
'உனடன

ரதத

இதயம

45

'னப ந ன ந ன க இலடலபய

என ந டனவ கதரநத ந ன இத ப
எவபள

எவபள

எனற கநடந ள

இரவம

கலம % நத தபதன ...

பல இலடலபய
இரநபதன ...

இவபள இவபள எனற இதயம கதரநபதன ...
இளடம இளடம

த த பதன ...

கக ளடள கக ண$ அநத ந ல
எனடன கக னற கக னற த னறபத ...
இன ம ன அநத வல
இனனம பவணடம பவணடம எனபறபத ....'
$, %கத இநத உலகதத ல உளள அடனதத மதடவயம அரநதய'யத ப
க தல லம மயஙக க ரதத கக ன கனனதத ல தன
இர மனகளம

ல அவனத கரல லம

டட உதடடன ல மததம $,

ந னக கணகளம கலகக,

ஒனற க, இர உ$லகளம %ஙகமம ஆனத.

ந னக ந டகள ஒவகவ ர மண' தளIயம இனIடமய க கழ நதத. கவறற க_த

பஜ டய$ன ப%ரநத

இ$ஙகளகக க%னற மக ழநதனர. ந னக ந டகள கழ தத க%னடன க ளமபகடகய'ல ஒரவரகக ஒரவர
டதரயம க% லல வ'டட க ளம 'னர.
ஸ க%னடனடய கநரஙக கநரஙக %கத ககள இனம கதரய த
டகடய இரகக
க ரதத க எனன$

அவள டக

யதடத உணரமடநதத. க ரதத கக ன

றற க கக ண$ ள.
எனற அககடறய$ன பகடக, ஒனறம இலடல எனன தடலடய ஆடடன ள.

'ட இறக, க ரதத க %கத ய'ன மகதடத ஒர வ'ரல ல உயரதத " யம க இரகக " எனற

பகடக %கத ஆம எனன தடலடய ஆடட "எஙக அமம

ஒனறம க% லல ம ட$ ரகள, ஆன ல உஙகள

அமம " எனற இழகடகய'ல...
%கத டய அவன பத ள$ன அடனதத "எதறக பதடவ இலல மல
ம தர

வ'ன த ரமணம, அதன

தறக ற ய, இனனம ஒர ம ததத ல

'றக நமகக எநத இட$யறம இலடல, பதடவயலல மல மனடத ப

டட

கழப ' கக ளள பத" எனன க% லல டதரயம ஊடடன ன க ரதத க.
க%னடனடய அட$நததம, இரவரம

'ரய மனம இலல மல, "த ரப ' எபப

ரககல ம" எனன

க ரதத க பகடக, %கத கக % ரபப வநதத, எனன எனற க ரதத க பகடக, "க தலர த ன இப ட பகட
ந ம கணவன மடனவ' ஞ
"அ$$
"ம தர

ரகள,

கம இரககடடம" எனற க% லல % ரதத ள %கத .

அப டய ... எனகக கதரய பத... எபப

த ல இரநத..." எனற பகல க%யத அவனம % ரதத ன.

வ'ன த ரமணம த ரச% ய'ல, அதன ல ந ஙகள வ'டரவ'ல த ரச% கக க ளம ' க%னற வ'டபவ ம.

அவள கலய ணம மடநதவ$ன த ன த ரம ' வரபவ ம, அதன ல த ன பகடக பறன, எபப

ரககல ம

எனற" கரல ல ஏககதடத கடட பகட$ ன.
அடத பகட$ %கத கக, வய'றககள ஏபத
"எனன %கத இத % னன

'ட%ய கணகள கலஙக அடமத ய க ந னற ள.

'ளடள ம த ர, கணகடள மதல ல தட$" எனற கக ஞ%ம கமதவ க க ரதத க

க% லல, %கத தன கணகடள தட$ததக கக ண$ ள.

இதயம

Meena and Viji
"%ர அபப

அடலtஸட ப

இதயம

46

னல ப %ல ம" எனற க% லல , ஒரமடற சறற

ரடவடய சழல வ'டட

%கத ய'ன கநறற ய'ல % னனத க மததம இடட தன வRடடகக க%னற ன க ரதத க.
ந னக ந ள
%கத .

பல%

இரநத மனம இபப

தறறமம ப% ரவ$னம பc

பல% க கனகக கத $ஙக ய மனதத$ன தன வRடடகக க%னற ள

வ'ல அமரநத

டவ'டய ப

டட வ'டட ஒவகவ ர ப%னல ல க

ம றற கக ணட இரநத ள.
இநத %தததடத பகடட அவளட$ய அமம

பதவக க டப%ன அடறய'ல இரநத கவளI வநத ர. அவடள

ரததம "நலல பவடல வநத வ'ட$ ய , உனகககக க த ன க தத கக ணட இரநபத ம, பநறற ர தத ர
பக யம ததரல இரநத ப
எனற,
%கத

ன வநதத,

அதன ல உ$பன க ளம
அடத வ ஙக

"எனன$

டடகக உ$மப மடயவ'லடல கர மப

பவணடம" எனற கற ய ட %கத கக க ஃ k கக ணட வநத கக டதத ர.

ரக வ'டட அடமத ய க அமரநத இரககவம, அவள கநறற ய'ல டக டவதத

உ$மப %ர இலடலய " எனற அககடறய$ன பகட$ ர.

ஒனறம இலடல எனன தடலடய ஆடட "அ%த ய
டவதத

மடய ம இரகக ஙக

இரகக" எனற கண மட அவர மடய'ல தன தடலடய

டதத கக ண$ ள.

%கத கணகடள மட தன அமம வ'ன டகடய எடதத தன கநஞ% ன பமல டவதத,
அமம வகக கதரய மல கலய ணம

இவவ ற தன

ணண' கக ண$த ந டனதத மனம வரநத ன ள, உளளககள கணணRர

% நத ன ள, மனத ர மனனIபப பவணடன ள.
"உன பத ழ ய'ன கலய ணம நலல

டய க மடநதத " எனற அவர பகடக, %கத கணகடள மடய டபய

"ம" எனற மடடம க% னன ள.
அவள மகதடத கரநத

ரதத 'எனனபம

%ரய'லடல, கக ஞ% நளபவ ஒர ம த ர இரகக ள, எனன

'ரச%டனபய ' எனன ந டனதத ட க றமசச வ'ட$ ர.
அவள தம ' ஸதர மனற ரய'ல டகககடட$ன வரவம, உ$பன க ளம ' பக யம ததர க%னறனர.

"ப

வதறக மன க ரதத கக $ம க% லல மயற% க%யத மடய மல பவதடனய$ன க ளம ' க%னற ள.
கம வழ ய'ல பக வ'லகக க%னற க$வடள பவணட

'றக க%லபவ ம" எனற பதவக கற %கத

தடலடய ஆடடன ள.
பக ய'ல ல க$வடள பவணட ந றடகய'ல, அஙக க ரதத க அமம
மனம

தற யத. % னனத க ஒர % ரபட

வநத ர. அவரகடள

ரததம %கத ய'ன

% நத வ'டட அடமத ய க இரநத ள.

பதவக த ன அவர$ன ப % ன ர, "எனனஙக கலய ண பவடல எலல ம எப ட ந$நத கக ணட
இரகக றத" எனற பகடக, %கத கலய ணம எனற வ ரதடதடய பகட$வ$ன எச% டல மழஙக ன ள.
ரவத "தடலகக பமல ந டறய பவடல இரகக கக ஞ%ம

தட$ம க உளளத, கலய ணம எனற ல

சமம வ " எனற க% லல அவர கண %கத ய'ன டகய'ல உளள ட டய

ரதததம, "நRஙகள.." எனற

இழதத ர.
பதவக "என அமம வகக கக ஞ%ம உ$மபகக மடயவ'லடல, அதன ல ஊரகக க ளமபபற ம, ரய'லகக
பநரம ஆக றத, ந ஙகள வபர ம" எனற வ'டட க ளம '
"எனன

க%னறனர.

ரவத எப ட இரகக றRரகள, கலய ண க ண எப ட இரகக ற ள" எனற பகட$ ட ஒர க ணமண'

இதயம

Meena and Viji

இதயம

47

வநத ர.
அவடர

ரதததம

ரவத "நலல

இரகக பறன, ம தர

ட யன கலய ண பவடல எப ட ப

ய கக ணட இரகக றத" எனற பகட$ ர.

"அத ந$நத கக ணட த ன இரகக றத, ஆமம
என வRடட அரக ல இரகக ற ரகள, கர ம
பகடக ற கள" எனற % ரதத ட

நனற க இரகக ற ள, நRஙகள எப ட, உஙக

ய ர அவரகள" எனற அநத க ணமண' பகடக , "அவரகள

நலலவரகள, அநத க ண கர ம

அடமத ய ன க ண, ஏன

ரவத பகட$ ர.

"ஓ அப டய , எனன உஙக க ண கலய ணதபத ட ப%ரதத உஙக ட யன கலய ணமம டவகக

றRஙகள " எனற பகல ய க % ரதத ட அநத க ணமண' பகடக,

க% லலக_ரகள, எனகக ஒனறம பரயவ'லடல" எனற
ஒர வ'ன ட வ'ழ தத வ'டட "ப

ரவத பரவதடத சரகக "எனன

தறறதத$ன பகட$ ர.

ன வ ரம ந ஙக ள என ட யன கலய ணததகக க த ல வ ஙகம ப

த,

அஙக க ரதத க இநத க ணண$ன வநத த ல வ ஙக ன ன" எனற கமதவ க கற ன ர.
அடத பகட$வ$ன மயஙக வ'ழநத ர
அநத க ணமண'. இடத

ரவத .

ரவத டய த ஙக ய ட அவர வRடடகக அடழதத க%னற ர

தத ய ர$மம க% லல பவண$ ம எனற பவணட பகடட கக ண$ ர

அதறக அநத க ணமண' "கவடல

$ தRரகள, ந ன ய ர$மம க% லல ம டப$ன, எனககம

இரகக ற ரகள, எனன ல பரநத கக ளள மடயம" எனற க% லல
ரவத டய

ரதததம ம தர

எனற க% லல வ'டட
%கத அவள

'ளடளகள

ரவத டய பதறற ன ர.

தற கக ணட ஓட வநத ள, எனன எனற பகட$தகக பல%

ரதத அழததம

டதத கக ண$ ர.

டட வRடடகக க%னற

ந டனதத மன பவதடன, ஒர பரம
எலல ம ப%ரதத அவடள
ஒர ந ள அவளIன தவ'பட

$ ய

'றக, %கத கக ஒர பரம அமம வ'$ம தன கலய ணதடத மடறதத
டடய'ன உ$ல ந டல, இனகன ர பரம க ரதத கக ன ந டனவ
டதத கக ணட இரநதத.

ரதத பதவக " ந னம

இப ட தவ'தத கக ணட இரகக ற ய, எனன$
க% ல" எனற அவளட$ய தடலடய ஆதரவ க
க% லல வ'$ல ம

ரவத .

ரதத கக ணட இரகக பறன கக ஞ% ந டள ஏன

ஏத வத

'டறச%டனய , எதவ

இரநத லம அமம வ'$ம

த$வ'ய ட பகட$ ர.

எனற எணண' வ ய த றகக, அவளகக வ ரதடத வ'ரவ'லடல, அவள த னரகடகய'ல

"எனன$ " எனற மற டயம

ரவ$ன பகட$ ர.

%கத கக கணகள கரதத கக ணட வநதத. இலடல 'இபப

எதவம க% லல பவண$ ம இனனம கக ஞ%

ந ள கழ தத க% லலல ம' எனற எணண' அடமத ய க இரநத வ'ட$ ள.
பதவக யம 'இபப

எதவம கத லடல க%யய பவண$ ம, க% லல பவணடயத எனற ல அவபள

க% லலவ ள இதறக பமல ஏத வத பகட$ ல அழத வ'டவ பள ' எனற எணண' வ'டட வ'ட$ ர.
தன த ய மற டயம அவளI$ம வநத இவவ ற பகடக இ$ம கக டகக க$ த
டடடய கவனIப த ல தன கவனதடத க%லதத ன ள. அககம
டட க% லல கக டப தம, தன

டடகக பததகம

எனற எணண', அவள

ககதத ல உளள % ற க ணகடள அடழதத

டப தம க ந டகள % ல ஓடன.

ஒர ந ள க டலய'ல தடல சறறவம ந டல கக ளள மல அரக ல இரநத இரகடகடய
அநத ந றக ல ய'ல அமரநத ள, மணட$ககள ஸவ'ச ப

ட$த ப

'டதத கக ணட

ல ஒனற உடரகக, எழநத ஆள உயர

இதயம

Meena and Viji
கணண ட மன ந னற தனடன

இதயம

48

ரகடகய'ல தன டக தனIட%ய க அவள வய'றடற கத டட

ரதத

'டதத கக ண$த.
அடதத ந ள தன அமம வ'$ம "ஒர மகக யம ன college application apply

ணண பவணடம, அதன ல ந ன

உ$பன க%னடன க ளமபக பறன, நRஙகள இனனம கக ஞ%ந ள இரநத

டடடய கவனIதத கக ளளக ள"

எனற க% லல வ'டட க ளம 'ன ள %கத .
"ஜகரதடதய க இர, இனனம ஒர வரதத ல ந னம ஸதரம வநத வ'டபவ ம" எனற அவடள வழ
அனப ' டவதத ர பதவக .
%கத க%னடன வநத ப%ரநததம மதல பவடளய க த ன கரததரததளளதடத உறத ப டதத கக ளள ஒர
க ண $ க$ரடர

ரதத ள. அவள கரவறற தனடமடய ஊரஜ தம க%யத ர அநத $ க$ர, அடத பகட$

வ'ன டய'ல அவள மகம பவ ய மலரநதத.
தன உ$மப % லரகக, க% லலமடய த அளவகக %நபத ஷம அட$நத ள. கடட க ரதத க அலலத கடட
%கத எனற மனத கற டனய'ல ஆழநத

ரவ%ம அட$நத. மனம பர

மக ழச% யம கணகளIல

கனவகடளயம சமநத கக ணட கவளIய'ல வநத ள. இடத உ$பன க ரதத கக $ம க% லல மனம தடததத.
கவளIய'ல வநத க ரதத கக ப

ன க%யய அத engaged அ இரநதத, க

ரடம அறற நகதடத கடதத ட

அமரநத இரநத ள.
மற டயம ப

ன க%யய மற டயம அத engaged அ இரகக, க ரதத கக ன வRடட நம ரகக ப

ன க%யய

ஒர இனIய க ண கரல பகட$த, ம தர வ க இரககம, ம தர வ'ன த ரமணம மடநத ந னக ந டகள
ஆக னறன, இனI எநத ஒர

'டறச%டனயம இரகக த எனற எணண' “வ ழததகள ம தர " எனற கரல ல

மக ழச% க

ஙக கற ன ள %கத .

"ந ன ம தர

இலடல,

வன , ம தர

பக ழ ய'லகக ப

ய'ரகக ற ள, நRஙக ய ர, அவள வநத ல

க% லலக பறன" எனற பதன கலநத கரல ல ஒல ததத

வ னவ'ன கரல. “ஓ அப டய , மமம.. க ரதத க

இரகக ற ர , ந ன அவர$ம கக ஞ% ப %ணம" எனற தயஙக தயஙக பகட$ ள %கத .
'எலல ம என பநரம என கணவனI$ம ப % மறறவரகளI$ம இப ட அனமத பகடக பவணட இரகக,
ரவ ய'லடல இனனம கக ஞ% ந ள த பன' எனற தனகக த பன க% லல கக ண$ ள.
'இநத வ'ஷயதடத க% லலம ப
இரநதத. இடத

இபப

த க ரதத க மகம எப ட இரககம எனற க ண ம கவம ஆவல க

னனIல க% லல பவண$ ம, பநரல வர க% லல

கக டககல ம' எனற மனம ஏபதபத

எணண' கக ணட கமம ளம ப

'றக இன

அத ரச%

ட$த.

அவள மனம கற டனய'ல ஆழநத இரகக, இதறகக இட$ய'ல தன க த ல வ'ழநத அடரகடற
வ ரதடதகள தன கநறற க

டடல அடகக, "ம, எனன க% னனRரகள" எனற ள கலககதத$ன %கத .

"ந ன க ரதத கக ன மடனவ', அவர களIதத கக ணட இரகக ற ர, எனனI$ம க% லலஙகள, அவர வநததம
அவர$ம க% லக பறன" எனற கணRர கரல ல க% னன ள

வன . %கத ய'ன தடலய'ல இட வ'ழநதத

ல உணரநத ள.

இலடல இரகக த

ய பர

எனனI$ம வ'டளய டக ற ரகள. ஆன ல ய பர

எனனI$ம ஏன வ'டளய $

பவணடம, ஒர பவடல இத உணடமய க இரககபம . ச% க ரதத க இத ம த ர எலல ம க%யய
ம ட$ ன, இப ட

ல பகளவ'கள, தன மணட$ககள.

இதயம

Meena and Viji
'இவவ ற மணட$டய ப

இதயம

49

டட மடட கக ளவடத வ'$ க ரதத கக $ம ப % கதரநத கக ளளல ம' எனற

எணண' மற டயம அவனத க%ல ப

னகக மயற%

ணண இநத மடற ரங ப

னத.

க ரதத கக ன கரல பகட$தம "க ரதத க ந ன %கத ..." எனற கமதவ க கறடகய'ல இடணபப தணடகக
ட$த. ஒர கந ட ஸதம 'ததவள, மற டயம டக நடஙக ட$யல க%யத ள.
ஆன ல அத ல ய ரம

த ல அளIககதத ல ப% ரவறற அஙக உளள சவரல % யநத கணகடள மடய ட

ந னற ள %கத . எனன ந$கக றத எனற ஒனறம பரயவ'லடல கணடண கடட க டடல வ'ட$த ப
இரநதத. பவதடனய$ன வRடட$ பந கக ந$நத ள. %றற தரம க%னறவ$ன, எஙக ரநபத
கரல பகட$த. ந டல கக ளள மல ஆரவதத$ன த ரம '
க%ல ப

க ரதத கக ன

ரதத %கத ய'ன கணகளIல க ரதத க அவனத

னனIல ப % கக ணட ஒர கட$ககள நடழவத கதரநதத.

ஒர வ'ன ட %கத ய'ன கணகளIல ஒளI
அவன எத ரல ப

'றநதத. உ$பன அநத கட$ககள நடழநத க ரதத கடக பதடன ள.

ய ந னற "க ரதத க" எனற கப '$, %கத டய

ரதததம மதல ல அத ரச% அட$நத,

'றக தன தடலடய பவற பறம த ரப ' கக ண$ ன.
க ரதத கக ன மக

வதடத

ரதத %கத ய'ன இதயதத ல சடம ஏற யத. %கத மற டயம "க ரதத க" எனற

கமதவ க அடழகக, க ரதத க மகதடத த ரப
%கத ககள ஒர

யம

ரவ, இதயம

ட $கக ந

மபல "ம" எனற ன அழதததத$ன.
உலரநத "க ரதத க,

வன

ய ர" எனற நடஙகம

கரல ல பகட$ ள.
இடத %றறம எத ர

ர த க ரதத கக

லதத அத ரச% , அவளத இநத பநர தககதத ல ல ந டல கடலநத

ந னற ன. இவளகக எப 'ட கதரநதத, ய ர க% லல இரப

ரகள, இபப

எனற கழப தத$னதனம மன கனறல லம க ரதத க %கத ய'ன மகதடத

த இவளI$ம எனன க% லலவத
ரதத க_பழ கனIநத

கக ண$ ன.
க ரதத கக $ம இரநத எநத

த லம வர தத ல, %றற ஏரச%லறற "க ரதத க உனனI$ம த ன பகடக பறன"

எனற ள %றற %ததம க.
நRன$கத ர க ரமச% வ'டட "எலல ம கதரஞ% கக டட, எதறககக க பகடக ற ய" எனற ஒர ம த ர
கரல ல கற ன ன.
அவன க% னனடத பகடட மசப% ந னற வ'ட$த ப
கடடப டதத தன

ல இரநதத. கணகளIல வர இரநத கணணRடர

றகடள அழதத கடதத கக ணட க ரதத கக ன மகதடத கரநத

'இவனம ஒர பவடல வ'டளய டக ற பன ' எனற எணண'
ப டத மனத தனகக % தகம க ஒர

ரதத ள.

நRன$கத ர க ரமச% வ'ட$ ள.

த டல பதட அடலநதத.

"இத ம த ர பநரதத ல எனனI$ம வ'டளய $ பத க ரதத க உனனI$ம ஒர மகக யம ன வ'ஷ யம
க% லவதறக க வநத ரகக பறன" எனற கரகரககம கரல ல க% னன ள.
"இரகக ர இமட%

தத தத எனற இவ

ஙககக என உய'டர வ ஙக வநத$ ள. ஆள ஆளகக எனடன

டததக றRரகள, என உய'டர வ ஙக எனடன % வட% டவஙக ப

ல ரகபக" எனற தனககள க% லவத

ல கமதவ க க% னனத %கத ய'ன க தகளIல நனற கபவ பகட$த.

இதயம

Meena and Viji

தடலடய ஒர

இதயம

50

ககம % யதத பரவதடத உயரதத "எனன க% னன ய, ந ன உனடன இமட%

க%யக பறன , எஙபக என மகதடத

ரதத க% லல, இபப

ஒவகவ ர வ ரதடதயம என இதயதடத

நR த ன எனடன கக ளளக ற ய, நR க% னன

'ளகக றத, ந ன உனடன அப ட எனன க%யத வ'டப$ன" எனற

பகட$ ள.
க ரதத கக எனன க% லலவகதனபற கதரய மல அடமத ய க இரநத ன.
அவன அடமத ய ல பக

ம கக ண$ %கத க ரதத கக ன %டட$டய

'டதத "உனடன த பன பகடக பறன

அப ட எனன இமட% க%யபதன க% லல, நR எனகக வஞ%கம க%யத வ'டட எனடன க% லலக ற ய "
எனற அவடன உலகக ஆபவ%ம க கதத ன ள.
%கத உலகக ய உலகக ல க ரதத கக ன %டட$ய'ல உளள
கதத ல அரக ல உளளவர த ரம '
உணரதத க ரதத ககம பக
பக

ட$ன

'ச% கக டட

ரநதத.

அவள கதத ய

ரததனர. ஓரரவர வநத எனன எனற பகடக, அதன ல அவம னம க

ம வர "ஏன இப ட க

த இ$தத ல அந கரகம ன ந$நத கக ளக ற ய" எனற

ம க க% லல அவள டகடய உதற வ'$, அவள

'ட இறக யத.

"நR ஏன எனகக இப ட அந ய யம க%யத ய க% லல" எனற அஙக உளள அடனவரககம பகடகம

கதத ன ள.
க ரதத கக ன பக

ல ம$ஙக அத கரகக, பக

தத ன ல கணகள % வநத. %கத ய'ன வ டய எப ட

அட$ப த எனற ந டனதத அவளத பத டள அழதத
மடடம பகடகம

ட "ஏன எனற பகட$ ய அலலவ

மனனIடலய'ல எனடன அடதத அவம ன

'டதத கனIநத அவளத க த அரக ல அவளகக
கதரநத கக ள, அனற camping ல அததடன ப ர

டதத ன ய அலலவ , அனபற க% னபனன இநத அடகக

த லட கக டதபத தRரபவன ந டனவ'ல டவதத கக ள எனற, எனன மறநத வ'ட$ ய " எனற க ரதத க
கற, %கத த க 'ரமடம

'டததத ப

ல அட%வ'னற ந னற ள.

%கத டய எளIத ல உதற வ'டட த ரப 'யம

ர மல அஙக இரநத பவகம

பவகம க உதரயத ல ந டல தடம ற வ'ழ ப

னவள அரக ல உளள

தன உ$ம 'ல உளள அடனதத அணககளம க%யல இழநதத ப

க%னற வ'ட$ ன. க ரதத க

'டடய

'டதத கக ணட ந னற ள.

ல உடறநத வ'ட$ ள. அப டபய

எவவளவ பநரம ந னறய'ரநத பள ! அரக ல வநத ஒரவர %கத டய கத டட "எனனம " எனற பகடக,
ஒனறம இலடல எனற தடலடய ஆடட வ'டட கவளIயல வநத ள.
ய பர

தன கநஞ% ல அடப த ப

லவம, தன கநஞ%ட% ய பர

க%கக

அவம னம ந ர கரககப ட$ அவம னதத ல இநத பம ககள படதநத ப

'ழ வத ப

லவம இரநதத. ரணம

ய வ'$ ம டப$ ம

எனற

இரநத %கத கக.
மடழ ப%

எனற கக ட$, மடழ தளIய$ன ப%ரநத %கத ய'ன கணணRரம பம டய கத ட$த. க றற ல

களIரச% ம கநத ரநதத. ஆன ல %கத ய'ன மனபம

தRய ய எற நத கக ணட இரநதத. தன வ ழபவ

அஸதமம ஆக வ'ட$த எனற எணண கணகளIல கணணRர க ரக யத, ஏன த ன இநத கஜனமம
எடதபத பம , இனI தன வ ழகடக அரததமறறத எனற பத னற வய'றறககள ஏபத

'ட%நதத.

ந$நத கக ணட இரநதவள அப டபய கணகடள மட இறககம க ந னற ள. தனககள உதயம ஆகம % ச
தன மன கண மன வர கணகளIல வழ நத கணணRடர தட$தத வ'டட, இனI வரம இநத உடதயததகக க
தன அரததமறற வ ழடவ வ ழநத க பவணடம. இநத கழநடத ஆணபன
ப ர டவகக பவணடம எனற தRரம னIதத ள .

க ணபண

அதறக உதய

எனற

இதயம

Meena and Viji

சயந டனவடய இழநத ந டலய'ல நட$ப 'ணம

இதயம

51

ந$நத கக ணட இரநதவள எத ரல த டகரனற வநத

இரணட ப ரல ஒரததன "அணபண இநத க ண த ன உஙக கலய ண ந ள அனற கலய ண மண$ தத ல
நட இர தத ரய'ல த ர த ரன மழ சசகக டட இரநதத, எனனன பகட$ததகக எனனபம
%ம ளIசத, இநத க ண த ன க_த

க% லல

அணண'டய அடழதத கக ணட க%னற இரகக பவணடம, எனனன

பகளஙக வ'ஷ யம கதரயம" எனற ஒரததன ஆபவ%ம க க% னன ன.
உ$பன இனகன ரவன "பஹ க
கடடகக டட ப

ணண, நR த ன

ந ன கடடகக பவணடய க_த டவ த ரடட தனம

னத" எனற %ததம க பகட$ ன.

அவள இரநத மனந டலய'ல அவரகள எனன ப சக ற ரகள எனபற பரய மல வ'ழ தத கக ணட ந னற ள.
அவள கமbனம க ந னறடத

ரதத எரச%ல அட$நத "எனனட ந ன பகடக பறன, ஒனறம க% லல மல

கலல ம த ர ந னற கக ணட இரகக ற ய, த ம ர " எனற ம ர$டதல க பகட$ ன.
எனனபம

அவரகள %மமநதபம இலல மல உளறகக னறனர எனற ந டனதத அஙக இரநத ஒர அட

எடதத டவகக, "எனன த ம ர உனகக, எவவளவ கநஞச அழததம இரநத ல ந ன பகடக பகடக நR
ஒணணம க% லல மல ப

ய கக ணட இரகக ற ய" எனற %கத டய

'டதத பக

தத ன ல கணகள

% வகக கதத ன ன.
உ$ன இரநதவன "அணபண இப ட பகட$ ல ஒனறம பவடலகக ஆக த, ந ம ய ர இவளகக
க ண 'தத ல த ன வ டய த றப

ள" எனற கற அரக ல இரநத ஒர கடட$டய எடதத இனகற ரவன

டகய'ல த ண'கக, அடத வ ஙக %கத டய அடகக ஓஙக ன ன.
அபப

த த ன சழந டலடய உணரநத

தறறம அட$நத ள. அநத தRவ'ரதடத உணரநத அவள க%யல

டம மனன ல அநத கடட$ அவள வய'றடற பந கக வர, அநத அட அவள வய'றற ல மடடம
க$ த எனற அவள மனதத ல

$, தன வய'றடற தன இர டககளIல ம இரகக

அநத கடட$ அவள இதயதடத

தம

த அநத ஆள ஆடதத அடய ல அவள இதயபம

ல இரநதத. வல தஙக மல %கத வRர$, அஙக இரநதவரகள அடத பகடட அரக ல

வர, "மறறவரகள வரவதறககள வ ஙக அணபண ப
டகடய

றற கக ணட கனIய,

ரதத.

ஏறகனபவ க ரதத கக ன ல ரணம ய'ரநத கநஞ% ல, இபப
கவடதத வ'டம ப

$

ய வ'டபவ ம" எனற

தறறதத$ன இபன ரவனIன

'டதத இழதத கக ணட ஓ$, இரவரம அஙக இரநத ஓட வ'ட$னர.

%கத கதத ய கததல %றற தரதத ல க%னற கக ணட இரநத கவஙகட %கத ய'ன ந டலடமடய
தன ட கய'ல இரநத இறஙக அடதத

ரதத

'டதத ஓட வநத %கத டய அணக, வல ய ல தடதத... அவன

டகய'ல கணகள மட %ரநத ள.
பவபர ட

'டஙக ய பஙகக ட ப

கணதத ல பல%

ல மயஙக வ'ழநத %கத டய

ரதத

தற "%கத %கத " எனற அவள

தடட அடழதத ன கவஙகட.

அவளI$ம இரநத எநத ஒர அட%வம இலலதத ல, அநத வழ ய க வநத ஒர ஆப$ டவ அடழதத அத ல
%கத டய தகக கக ணட அரக ல உளள மரததவமடனகக வ'டரநத ன.
ஹ ஸ '$ல ல %கத டய அடம ட க%யத வ'டட

எனன க%யவத எனற கதரய மல தவ'தத ட டகடய

'ட%நத கக ணட இரநத ன கவஙகட. $ க$ர$ம பகட$தறக "இபப
24 மண' பநரம க

றஙகள" எனற டகடய வ'ரதத ர.

ஒணணம க% லலமடய த, ஒர

இதயம

Meena and Viji
கவஙகட %கத ய'ன வRடடகக ப

இதயம

52

ன க%யய அத அடதத கக ணட இரநதத. %கத ய'ன அமம வ'$ம எனன

க% லலவத எப ட க% லலவத, அவரகள எபப

ஊரல இரநத வரவ ரகள ஒனறம பரய மல தவ'தத

கக ணட இரநத ன.
மதல ல %கத கக எனன ஆய'றற, ய ர அவரகள ஏன %கத டய அடகக பவணடம. % ல ம தஙகள கபவ
அவளI$ம ஏபத
இபப

ஒர ம றறம இரகக றத. இததடன வர$ஙகள க எலல தடதயம எனனI$ம

எனனI$ம ஏபத

மடறகக ற ள எனன

லவ ற எணண' கழம 'ன ன.

இநத கழப தத$ன ஒவகவ ர கந டயம % ரமப டட க
அளIதத

'றக கவஙகடட$ம வநத $ க$ரடர

க ரநதவள,

ஙக ககக ணட இரநத ன கவஙகட. தRவ'ர % க சட%

ரதததம, கவஙகட "$ க$ர, %கத இபப

எப ட

இரகக ற ள" எனற பகட$ ன.
$ க$ர தன தடலடய ஆடட "அநத க ணணகக நR எனன பவணடம" எனற பகட$ ர. "ந ன... ந ஙக
இரவரம நண ரகள, ஒபர வகபப, ஏன $ க$ர பகடக றRரகள" எனற

யதத$ன கவஙகட பகட$ ன.

"ஓ.., அநத க ணணகக பவற ய ரம இலடலய " எனற அவன மகதடத
"அவளட$ய அமம

அவள

டட வRடடகக ப

ய'ரகக ற ரகள, அநத வ'ல %ம ப

எனகக கதரய த, %கத கண மழ தததம த ன பகடகணம, இடத பகட$
மனந டலய'ல இரப

ர எனற ந டனகடகய'ல எனகக

ன நம ர எதவம

'றக அவள அமம

எநத

யம க உளளத, ஏதவ க இரநத லம எனனI$ம

க% லலஙகள, அவள எப ட இரகக ற ள க% லலஙகக $ க$ர" எனற க
ஒர % ற அடமத கக

ரதத பகட$ ர $ க$ர.

றடம இழநத பகட$ ன.

'ன அவர க% லல ஆரம 'தத ர "ஒபர ஒர அட வ'ழநதத எனற லம... அநத அட

லம க கநஞ% ல வ'ழநதத தரதஷ$ம த ன. ம ரக லமபகளகக எநத வ'தம ன

த பபம நலல

பவடளய க இரககவ'லடல. ஆன ல....” எனற ந றதத ஆழ மசச இழததவ'டட, அண'நத ரநத மகக
கணண டடய கழறற பமட%ய'ன பமல டவததவ'டட, எத ரல இரநத கவஙகடடன மகதடத

ரதத

வ'டட... பமபல கத $ரநத ர.
"இப ட

லம க அட வ'ழநதத ல... இதபவ ஒர ஆண க இரநத ரநத ல... கணடப

க அநத அடடய

த ஙக ய'ரகக மடயம. ஆன ல ஒர க ண என த ல, அதவம... அநத பநரதத பல ... அலலத %றற
பநரதத றக மனப

.. மனதளவ'ல ஒர க ரய அத ரச% கக உளள க ய'ரப

அபத ட ப%ரநத இப ட ஒர

ஙக எனற ந டனகக பறன.

லம ன அட பவற, இதன ல இநத க ணண'ன இதயம.... பமலம

% ற யபத ..க ரயபத ... எநதவ'தம ன அத ரச% டயயம த ஙக மடய த அளவகக
அத வத... இபப

த கக டடரகக றத.

த ஏற ட$ அத ரச% ய'ன வ'டளவ க இநத க ணண'ன இதயதத றக க%லலம இரதத

ந ளஙகள... சரஙக யத ல... கக ஞ% பநரம.. இதயதத ன ஒர % ல

கத கக இரததம க%லலவ'லடல.

இதவம ஒர வடகய ன டமலட ஹ ரட அட$ க த ன. நலல பவடளய க நRஙகள வ'டரவ'ல
ஹ ஸ 'ட$ல ல அடம ட க%யத பதடவய ன % க சட% அளIததத ல இறககம தரவ ய'ல இரநத
இதயதத ன த சககளகக மtணடம இரததம
மறற லம மடறய த. அதறக க
இபதப

ய ஆரம 'ததளளத.

யப $பவண$ ம.... இபத ப

இரநத லம... இபப

த ஏற ட$

த பப

ல.. அத ரச% கள..அடககட ஏற ட$ ல

ல... இரதத ந ளஙகள சரஙக , இரததம இதயததகக ஒழஙக க க%லல த... அப ட பநரமப

மயககம வரம. இதறக acute coronary spasm எனற க% லலபவ ம! அபத பநரதத ல இப ட அடககட
பநரநத ல... உய'ரகக ஆ தத க மடயம. அப ட பநர மல
உய'ரகக எநதவ'தம ன

ரதத கக ளளமவடர.... இநத க ணண'ன

த பபம க ட$ய த. அடதவ'$, இநத க ணணம... எத ரக லதத ல எநத வ'தம ன

அத ரச% டயயம த ஙக கடய அளவகக தனத மனடத வலவ கக கக ளளவத கர ம

மகக யம" எனற

நRளம க க% லல மடதத ர. அடத பகட$தம கவஙகடகக மயககம வர த கடற த ன.
%கத கணகடள % ரமதத$ன த றநத

ரகக எஙபக இரகக பற ம எனற ஒனறம பரய மல கணகடள மட

இதயம

Meena and Viji

இதயம

53

கக ண$ ள. அவள அரக ல இரநத நரஸ அடத கவனIதத வ'டட $ க$ரடர அடழகக க%னற ர.
"அநத க ணணகக ம கவம பதடவய னத அனபம ஆரவடணபபம த ன, அதவம இலல மல இபப
க ண இரககம ந டலய'ல.... கற ....”

அநத

எனற மடப தறகள, நரஸ "$ க$ர, அநத க ண கண வ'ழ தத

வ'ட$ ள" எனற க% லல, $ க$ர உ$பன %கத இரககம அடறகக அவ%ர அவ%ரம க வ'டரநத க%னற ர,
கவஙகடடம அவடர கத $ரநத ன.
%கத கக மடய கணகளககள மநத ய ந ள ந$நத அடனதத %ம வமம த டரப $ம ப

ல ஓடயத.

இதயதத ல வல ததத, ஆன ல அத எதன ல வநதத க ரதத க ல அலல த அநத தடய ன அடதததன ல
எனற த ன பரயவ'லடல.
மற டயம கணகடள த றநத சழல வ'ட$ ள. அவள கணண'ல $ க$ர
அடழகக, அவர அவள அரக ல வநத "எனனம , வல ககத " எனற
ஆம எனன தடலடய அடயவள, கவஙகட அவள
டகடய டவதத அவடரபய

$ "$ க$ர" எனற கமதவ க

ரவ$ன பகட$ ர.

'னன ட இரப த கதரய மல, அவள வய'றற ன மtத

ரதத மற டயம "$ க$ர" எனற கமதவ க அடழதத "என கழநடத"

எனற ள.
அடத பகட$தம கவஙகடடகக அவன க தகடளபய நம
கவஙகடட$ ஒர

வ'ன ட

ரதத, உ$பன %கத டய

மடயவ'லடல. $ க$ர %கத ய'ன

'ன ந னற

ரதத % ரதத "உன கழநடத நனற க உளளத,

கவடல பவண$ ம" எனற கற அளIகக பவணடய % க சட%டய அளIதத வ'டட %கத ய'ன டகடய தடட
வ'டட அஙக இரநத க%னற ர.
%கத ய'ன மன வநத ந னற ன கவஙகட.
அவடன எத ர

ரத %கத ய'ன மகதத ல

லதத அத ரச% , இரவரம மகதத லம அத ரச% கவளIப ட$ய க

கதரநத, கமbனம க ஒரவடர ஒரவர

ரதத கக ணட ந னறனர.

கமbனதடத கடலததத மதல ல கவஙகட த ன, "எனன %கத , எனன ந$ககத உனடன சறற ஏபத
யஙகர வ'%னகரம க ந கழச% கள ந$கக னறன. உணடமடய க% லலணமன
எனன ல எடதயம நம

எனகக

ஏபத

யஙகர அத ரச% ,

மடயவ'லடல" அத ரச% கலநத கரலல ல க% னன ன.

அவன க% னனடத பகடட %கத ய'ன மகம பவற பரம த ரம 'யத. %கத ய'ன மகம சரஙக யதடத
எனன க%யவத எனற ஒனறம பரய மல அவடளபய கணகக ட$ மல

ரதத,

ரதத கக ணட க%யலறற

ந னற ன.
இதறக பமல எதவம பகடட அவடள பந கடகக பவண$ ம எனற எணண' "%ர
ப %ல ம, இபப

உன அமம வகக இடத

றற க% லலணம, அதன ல உன

கக ட" எனற கவஙகட க% லலவம, கலவரதத$ன அவடன ஏற டட
%கத ய'ன மகதடத
அதன ல "கவடல
வர டவகக ப
%கத ய'ன அமம

'றக இடத
டட வRட ப

றற
ன நம ர

ரதத ள.

ரததவ$ன கவஙகடடன மனம உரக யத.
$ பத, அவர$ம உனகக ஒர % னன ஆகc க$னட எனற மடடம க% லல அவடர

க கறன,

ன நம ரடர கக ட" எனற க% லல நம ரடர வ ஙக கக ணட ப

னன ன.

வரம வடர %கத ய'ன அரக ல இரநத நனற க கவனIதத கக ண$ ன கவஙகட.

அவளI$ம கலகலன ப % %கத ய'ன மனந டலடய ம றற மயற% க%யத ன. % னன வயத ல இரவரம

இதயம

Meena and Viji

இதயம

ப%ரநத அடதத லடடகள, கலலரய'ல க%யத கல ட$
அதன

'ரத ல ப

க அவவபப

54

எனன ஏபத

ஏபத

ப % கக ணட இரநத ன.

த %கத ய'ன மகதத ல % னன % ரபப. %கத ய'ன மனந டலடய

கக ணட வநதவன, %நதரப தடத எத ர

டதத

ரதத கக ணட இரநத ன. ந த னம க %கத ய'$ம எனன ந$நதத

எனற வ'% ரதத ன. அடத பகட$தம %கத ய'ன மகம இறக யத.
% ற அடமத கக

'ன "உனகக எனன

'ரச%டன எனற க% னன ல த பன கதரயம, இப ட அடமத ய க

இரநத ல எனனகவனற ந டனப த, ம.. உளளககளடலபய டவதத கக ணட, மனதடத அழதத கக ணட,
come on %கத , speak up"

எனற ம கநத அககடறய$ன பகட$ ன.

இநத அககடறய ன வ ரதடதகள பகட$தம %கத ய'ன கணகள கலஙக ன. "%கத மதல ல அழடகடய
ந றதத, அழடகய'ன ல ஒணணம தRரவ க ண மடய த, எனன ந$நதத எனற மதல ல க% ல" எனற
%றற அழதததத$ன க% னன ன.
% ரமப டட தனடன கடடப டதத கக ணட "அவம ன ம கவம பவதடனய கவம

இரகக கவஙகட" எனற

ம கநத பவதடனய$ன க% னன ள. கவஙகட தன த ட$டய அழதத பதய'தத கக ணட அவன உய'ர
பத ழ பவதடனப டவடத

ரதத பவதடன

ட$ ன.

"எதறக %கத இப ட எலல ம ப %ற" எனற க% லல, %கத கவஙகடடன மகதடத
வ'டட ந$நததடத அடனததம கற கற கவஙகடடன இரததம கக த ததத, பக
மனIதன

அவன, அவடன எலல ம சமம

தன கடடப

ம தடலகக ஏற யத. 'ச%

வ'$ க$ த' எனற உளளககள கரவ'ன ன.

ட$ இழநத அநத அடறய'ல கறககம கநடககம ந$நத கக ணட இரநத ன. இபப

க%யய மடயம ஏத வத வழ இரகக
"ந ன பவண

ரதத க ரமச%

எனன

எனற % நத தத ன.

க ரத க $ம ப %ட$ " எனற கமதவ க பகடக, 'அவனகபக கதரய பவணடம, மறறவரகள

ய ப % எனன இரகக' எனற எணண' பவண ம எனற தடல அட%தத ள %கத .

ஒணணம க%யய இயல மல ஆபவ%ம க ந$நத கக ணட இரநதவன, த டகரனற
வநதவ$ன எனன க% லல ப
கவஙகடட$

"இபப

உன அமம

க ற ய" எனற பகடகவம, %கத கலககதத$ன தன வ'ழ கடள வ'ரதத

ரத ள.

தன த ய'$ம எனன க% லவத, அமம வ'ன மகதத ல எப ட மழ ப த, ஒர இககட$ ன சழந டலய'ல
ம டட கக ணட அவத

ட$ ள. த ய'கக எனகனனணபவ

க%யய பவணடம எனற ஆட%

ட$ ள,

அவரகடள ம கவம %நபத ஷம கவம ந மமத ய கவம டவதத கக ளள பவணடம எனற கனவ கண$ ள.
ஆன ல இபப

த அடனததம %ரநதத ப

ல ஆக வ'ட$த. அவரகளகக கஷ$ம பவதடனயம அளIககம ட

ஆக வ'ட$த எனற எணண' உளளககள பழஙக ன ள. 'எனடன

தத கதரநத ல அவரகள ந டல எனன

ஆகம' எனற ந டனகடகய'ல அவள மனம நடஙக யத. %கத தன பநறற க

டட அழதத பதய'தத

கக ணட கணகடள மட கக ண$ ள.
%கத உறஙக கக ணட இரநத பவடளய'ல %கத ய'ன அமம
ஹ ஸ '$லககள நடழநதனர. தன மகடள இநத ந டலய'ல
பதறற கவஙகடகக க ரம

$

பதவக யம அவள தம ' ஸதரம
ரகக த ய உளளம

தறறதத$ன

தற யத. அவரகடள

இரநதத.

அவரகள "எனன... எப ட... இத... ந$நதத...” எனற பகடக, "அனற ஏபத

ஒர % லரககள டககளபப ந$நத

கக ணட இரநத இ$தத ல %கத க%லடகய'ல, ஒரவன இனகன ரவடன ஒர உரடட கடட$ய ல அடகக,
அத தவற ப

ய %கத ய'ன பமல

ணண'யதடத கற ன ன.

டட வ'ட$த" எனற கவஙகடடம %கத யம ஏறகனபவ ப % மடவ

இதயம

Meena and Viji

%ததம பகடட கண வ'ழ தத %கத த யடய
%கத ய'ன அரக ல அமரதத "எனன$

இதயம

55

ரததம "அமம " எனற கமல ய கரல ல அடழதத ள. பதவக

ரதத ப

ககக$ த, ஜகரதடதய

இரகக க% லல த பன

அனப 'பனன" எனற க% லல அவடள அடனதத கக ணட கணணRர % நத னர.
த ய'ன அரக டமயம அடணபபம %கத கக இதம க இரநதத. % றத பநரதத ல $ க$ர கக டதத மரநத ன
மக டமய ல %கத உறஙக ன ள.
கவஙகட "ஆனட உஙக க ட$ கக ஞ%ம தனIய ப %ணம" எனற த கக த ணற க% னன ன.
அவடன பகளவ'ய$ன

ரகக, கவஙகட அவடர

ரத

ம க

ரதத ன. அவர தடல அட%கக அவடர

தனIய க அடழதத க%னற ன. % ற பநரம எனன க% லவத, மதல ல எப ட ஆரம 'ப த எனற கதரய மல
மழ தத ன.
பதவக க

றடம இழநத "எனன$

வ'ஷ யம, ஒனறம க% லல மல இரப தறக கவ

எனடன தனIய க

அடழதத வநத ய" எனற க% லலவம, "ஆனட... ஆனட..... %கத டய ஒனறம க% லல தRரகள, அவபள
வம ம கவம உட$நத ப
டககடள

ய'ரகக ற ள, பலtஸ ஆனட நRஙக த ன அவளகள டதய'ரயம க% லலணம"

'ட%நத ட க% னன ன.

பதவக தடலய'ல அடதத கக ணட "எனன$

க% லலக ற ய, %கத டய ந ன எனன க% லலப ப

க பறன நR

க% லலவத தடலயம பரயவ'லடல க லம பரயவ'லடல, க% லலவடத ஒழஙக க க% லல" எனற தன

றடமடய

'டதத கக ணட கற ன ர.

ம கவம பவதடனய$ன $ க$ர க% னனடத கமதவ க க% னன ன. கவஙகட க% னனடத பகட$தம
அத ரச% யம பவதடனய க இரநதத.
'என மகளகக

இப ட ஒர ந லடம, அவள ய ர மனதம கஷட$

ஒர வ ரதடத க$ க% லல ம ட$ ள. இபப

அவளகக

டம ட ந$நத கக ளள ம ட$ ள. ஏன

இதயதத ல இப ட ஒர % ககல, ஆண$வ இத

எனன ப% தடன' எனற த ய மனம இடறவனI$ம மனற டயத. மகடள ந டனதத உரக யத.
"எனன$

கவஙகட %கத கக ப

அவடர

ரகக

ணண ப

ய இப ட ஆக வ'ட$த" எனற க

லம

ஆரம 'தத வ'ட$ ர. கவஙகடகக

வம க இரநதத, 'இதறபக இப ட கதரக ற ரகள, கழநடதடய

தத கதரநத ல எனன

க ற ரகள. ஆன ல இத மடறகக கடய வ'ஷ யம இலடலபய, எலல ம இநத க ரதத கக ல

வநதத, இப ட ஒர கடம பம கஷட$
மடடம பத ம ப 'டளய க உலல %ம

டம ட க%ய'தத வ'ட$ ன. இவவ ற க%யத வ'டட அவன
இரகக ன, அவன எனன நலலவ

இரகக ப

மனம எப ட கதரக றத, இநத நலல உளளஙகடள பந ககடததவன நRச%யம

அவத

க ற ன, இநத த ய
டவன' எனற

மனதககள % 'தத ன.
"ஆனட இனIபமல நRஙகள %கத டய நனற க

ரதத கக ளள பவணடம, அவள மனம வரநதம ட எதவம

ந$வ மல

kடடகபய $ க% னன ன.

ரதத கக ளள பவணடம" எனற

கவஙகட க% லவத பரய மல "அவள மனம வரநதம ட எபப
இனI ப ப

த ந$நதரகக பற ம, இரநத லம அவடள

ரதத கக ளபவன" எனற கணணRடர தட$தத கக ணட க% னன ர.

"ஆனட இனனம ஒர வ'ஷ யமம உஙககளI$ம க% லல பவணடம, தயவ க%யத தப

க ந டனகக தRரகள"

எனற கவஙகட இழதத க% லல, "இதறக பமல எனன இரகக, அதத ன என மகடள இநத ந டலய'ல
கக ணட வநத டவதத வ'ட$ பன அநத ஆண$வன" எனற தடலய'ல டக டவதத கக ண$ ர.

இதயம

Meena and Viji

அவடரபய

இதயம

56

ரதத கக ணட ந னறவன, தனகக இநத வ'ஷ யதடத க% லல மனதடதய'ரயதடத தர

மனத ர ஆண$வனI$ம பவணடன ன.
"ஆனட இபப
கவஙகடட$

%கத கற ம

இரகக " எனற கமனற மழஙக க% னன ன. அவன

ரதத "ம... எனன$

க% னன" எனற நம

"நRஙகள பகட$த %ர த ன, அவள இபப
வ'ழநதத ப

க ரபகணட" எனற கவஙகட க% லல, தன தடலய'ல இட

ல இரநதத. தடல க றரன சததற ம த ர இரநதத, தடலடய

உளள இரகடகய'ல அமரநத ர.

க% னனடத பகடட

மல பகட$ ர.

'டதத கக ணட அரக ல

அவரகக எனன ந$ககத எனபற பரயவ'லடல.

அவடர தணணRர கடகக டவதத "ஆனட நRஙகபள இப ட இரநத ல, %கத கக ய ர ஆறதல க% லலவத"
எனற அவர டகடய

'டதத கக ணட பகட$ ன.

ஒர % ல வ'ன டகள அவர$ம எநத அட%வம இலடல. "ஆனட.. ஆனட.." எனற கவஙகட அவடர உலகக,
அவரகக அழடகயம பக

மம கலநத கரல ல "ய ர அத என க ணண'ன வ ழகடகடய இப ட ந %ம

க%யதத" எனற பகட$ ர.
"அத.. அத.. ய ர எனற எனகக கதரய த ஆனட, எனகபக இனற க டலய'ல த ன கதரயம, இவள
ய டரபய

க தல தய'ரகக ள, அவன அவன..." எனற த னரகடகய'ல, அவர "ப

தம ந றதத, இதறக

பமல எனன ல பகடக மடய த" எனற க% லல கதற அழத ர.
ம கவம % ரமப டட பதவக டய %மத னம க%யத ன கவஙகட. ந த னம க அவர$ம "ஆனட இநத வ'ஷ யம
உஙகளகக கதரயம எனற %கத கக இப

கதரய பவண$ ம, அவள மனந டல இபப

எப ட இரககபக ,

மதல ல அவள மன த $தடத கட$ பவணடம, % ல ந டகள கழ தத ந த னம க ப சபவ ம" எனற
க% லல அவடர %கத ய'ன அடறகக அடழதத க%னற ன.
%கத கண மட உறஙக கக ணட இரநத ள. அவள அரக ல அமரநத %கத ய'ன தடலடய கமதவ க
வரடன ர. அவர கணகள அவள மகதடதபய கணகக ட$ மல

ரதத கக ணட இரநதத. 'இப ட ஒர

கக டடமகக ஆள க இரகக ற ள, என க%லலம' எனன க றற த ய மனம கணணRர வடததத.
எப ட இவடள இநத அட

த ளதத ல இரநத ம டடக ப

க பறன! இனI இவள வ ழகடக எனற

ந டனகடகய'ல ஒர பகளவ' கற தன கண மன வநதத. எலல ம வ'ஷ யமம கவஙகட மலம அற நத
ஸதரகக க% லல மடய த அளவகக பக
வரநத ன ன. ஏனபன

ம தடலகக ஏற யத. தன தமகடகய'ன ந டலடய ந டனதத

கவஙகட க ரதத க த ன இடவ அடனததககம மல க ரணம எனற க% லல மல

மடறதத ன. %கத ய'$ம ப % அவபள க% லல கக ளளடடம எனற வ'டட வ'ட$ ன.
அமரநத இரநத தன த ய'ன அரக ல க%னற அவர டகடய

ஸதர, % டல ப

'டதத, எனன க% லல அவடர %ம த னம

டததவத எனற கதரய மல அவர அரக ல அமரநத ன.
கண வ'ழ தத %கத தன த டய

ரதததம கமலல தன உதடகடள வ'ரதத % ரதத ள. தன த ய

வரநதவடத %க கக மல "எனகக ஒனறம இலடல, நனற க த ன இரகக பறன, நRஙகள கவடல
$ த ரகள" எனற தன வல டய உளளககள மடறதத

தன த டய பதறற மயனற ள.

பதவக ய'$ம இரநத 'நR இரககம ந டலய'ல எனடன பதறறகக ற ய ' என த ப

ல ஒர % னன % ரபப

மடடம கவளI வநதத. %கத ய'ன தடலடய த$வ' அவள கநறற ய'ல மததம இடட அவள கனனதடத
தடடனர.

இதயம

Meena and Viji

இதயம

57

%கத தன த ய'$ம த ன கரவறறதடத எப ட க% லலவத எனற தவ'தத கக ணட இரநத ள. த ய மகள
இரவரம பவதடனடயயம வல டயயம தஙகளககள மடறதத மறறவரகக க %கஜம க இரகக
மயனறனர. % ல ந டகள மரததவமடனய'ல இரநத வ'டட %கத டய வRடடகக அடழதத க%னறனர.
இறகடக வ'ரதத

றகக பவணடய வயத ல இறகடக கவட$

ட$

றடவடய ப

ல ம$ஙக க $நத ள.

%கத ய'ன ந டனவம மனமம க ரதத கடகபய சறற கக ணட இரநதத.
எவவளவ எளIத ல தசட% தடட வ'டவத ப
த ய எபப

தம அவடள கணக ண'ப த ப

ல அவடள உதற வ'டட ப

ய வ'ட$ ன. %கத கக அவள

ல உணரநத ள. %கத யம ஒவகவ ர வ'ன டயம தன த ய'$ம

ப % வ'$ பவணடம எனற சறற கக ணட இரநத ள. %கத ய'ன மனம எத லம லய'கக வ'லடல, ஆன ல
கவஙகடடம ஸதரம %கத டய அவவப

த chess, carom எனற எத வத ஒர வ'டளய டடல அவடள இட

$ க%யத ரகள. %கத யம அவள நனடமகக க த ன இவரகள அடனவரம ப
உணரநத அவளம எலல வறடறயம தனககள மடறதத அவரகளI$ம
%கத எபப

தம அடமத ய க இரநத ள. வ'$தடத

ரததவணணம அமரநத இரநத ள. அவளIன

கலகலபப, உற% கம அடனததம இரககம இ$ம கதரய மல க ண மல ப
அடத

ர டக ற ரகள எனற

ழக ன ள.

ய வ'ட$த.

ரதத கக ணட இரநத பதவக ஒர ந ள %கத ய'ன அரக ல அமரநத, அவள டகடய எடதத

பல% க வரட "%கத இநத கரடவ... இத பவண$ ம.. அழ தத வ'ட" எனற க% லலவம, %கத கக தகக
வ ர ப

ட$த.

இத கணவ

ந டனவ

எனற பரய மல வ'ழ தத ள %கத .

இத கனவ அலல என டத உணரநத "அமம .. உஙக..வநத.. இத.." எனற எனன க% லலவத எனபற
கதரய மல த ணற ன ள.
கணகடள ஒர வ'ன ட மட ஒர க ரமசச வ'டட "எனனட ஒர த யகக தன மகளIன ம றறம கதரய த
எனன"

எனற க% லலவம, உளளககள அ$கக டவதத இரநதவறடற உட$தத கக ணட கவளI வரவத

ல அவர மடய'ல மகம படததத கணணRர வ'டதத ள.

அவள மதடக

ரய$ன வரடயவர "இநத % னன வயத ல எவவளவ அவலஙகள உனகக,

டம ககட$ கட ககடம என த ப
பதடவ த ன , இதன ல ஏகப ட$

ட$ க ல ல

ல உனகக அடதத அடதத அட, இநத ந டலய'ல இநத கழநடத
'டறச%டன வரம %கத , இரகக ற

'டறச%டன ப

த த, அதன ல

த ன க% லலக பறன இநத கழநடத உனகக பவண$ ம எனற" எனற க% லலவம தன மகதடத உயரதத
"அமம

பளRஸ அப ட க% லல த ரகள, இநத கழநடத எனகக பவணடம, என ஜRவன" எனற டநநத ப

கரல ல கற ன ள %கத .
அவள மகதடதபய

ரதத கக ணட "ய ர அவன, அடதய வத க% லல, ந ன அவனI$ம ப சக பறன,

உனடன கலய ணம..." எனற மடககம மன, %கத "அமம
ககஞசவத ப

பளRஸ அவடன

றற ப % த ரகள" எனற

ல கற ன ள.

எவவளவ க% லல யம கழநடத வ'ஷ யதத ல

'டவ தம க மறதத வ'ட$ ள. அதறக பமல வறபறததவம

பதவக கக

த தத வ'ட$ ல எனன க%யவத எனற எணண' வ'டட

யம க இரநதத. அவள உ$டல

வ'ட$ ர. அடனவரம %கத டய பதறற தனன ல அன

மயரசடய க%யத ரகள. அதன

'ரத ளIபப ஒர % ல

மண' பநரஙகள த ன, மறமடயம %கத ய'ன மனம தன பவடலடய கத $ஙக வ'டம.
ஒர ந ள கவஙகட "%கத மனடத இப ட அலடட கக ணட பவதடன படவத ல, உனகபக உன பமல

இதயம

Meena and Viji
ரத

மம சய ச% த

58

மம வரம, சய ச%த ம ஆடளபய கக னற வ'டம, உனடன நRபய ம றற கக ள"

எனற க% லல அவளIன பமல டபப
%கத அடத

இதயம

றற ப % ன ன.

றற பய % கடகய'ல, "அத மடடம அலல, உன வ ழகடகடய

றற யம நR மடவ எடதத க

பவணடய பநரம" எனற கவஙகட க% லல, %கத அவடன கரநத பந கக ன ள.
"ந மதல ல க% னனடத

றற மடடம ப சபவ ம" எனற க% லல த ன எநத எநத கலலரல

வ'னன 'தபத ம எனற பய % தத ள.
அடத

ல யகஙகளகக மன ந$நதத ப

ல பத னற யத.

றற அவள த ய'$ம ப % பதவக "இநத ந டலய'ல கவளIந டடகக எலல ம அனப

இஙகபய எத வத கலலரய'ல
ரதத அவள த ய பவதடன

மடய த

டககடடம" எனற க% லலவம, அவள இஙக இரநத ல அவடள
டட கக ணட இரப

ரதத

ர, அதவம அலல மல த ய'ன % றகககள அட$நத

கக ளள அவளகக மனம இலடல, கணகக ன இ$தத ல இரநத ல

லவறடற தவ'ரககல ம எனற

ந டனதத ள.
%கத "அமம

இநத ஊரல எனன ல இரகக மடய த, பவற எஙக வத க%னற ல மறறவர பகல

க ண$லகக ஆளக மல இரகக மடயம, அதவம அலல மல பதடவ இலல த ந டனவகள எனடன
கத லடல க%யயம" எனற தRரம னதபத ட கற வ'ட$ ள. இபத ஊரல இரநத கக ணட க ரதத கக ன
மகதடத

ரகக மடய த எனற மனத ல எணண' கக ணட.

அவன எவவளவ % மரதத யம க த ட$ம டட எனடன ஏம றற றக ற ன, ந டனதத பல அவம னம க இரகக.
ஆரம தத ல இரநபத அவன கதளIவ க த ன இரநத ரகக ற ன, அமம

த டடவ ரகள,

'ரச%டனய க

வ'டம அத இத எனற கற எனடன நலல பவ ஏம றற றக ற ன. அடத எதவம அற நத கக ளள மல
எவவளவ மட$ளள க இரநத ரகக பறன எனற ந டனகடகய'ல பவதடனய க இரகக. அவள த ய
%கத ய'ன மனந டல உ$ல அபற க யம இரணட$யம மனத ல கக ணட எவவளவ க% லல யம
'டவ ததத$ன அகமரகக

க%னற வ'ட$ ள.

@@@@ தன பத ளIல ல ஒர அழததம ன டக வநத வ'ழநததம கண த றநத
எத ரல சரய

ரதத ள %கத , அவள

ந னற கக ணட இரநத ன.

"எனன... க டலய'ல இரநபத ஒர ம த ர ப% ரவ க இரகக ற ய, உ$மபகக ஒனறம இலபலயபய" எனற
அவள கநறற ய'லம கழதத லம டக டவதத ம கவம அககடறய$ன பகட$ ன சரய .
ஒர வ'ந ட த ன எஙக இரகக பற ம எனபற கழப ம க இரநதத. மறவ'ன ட இயலபகக வநத %கத
எனன க% லலவத எனற கதரய மல கமbனம க இரநத ள.
அவள மகதடதபய

ரதத சரய வ'ன பரவஙகள சரஙக ன, "எனன வ'ஷயம %கத , ஏன ஒர ம தர

இரகக ற ய, ய ர வத எத வத க% னன ரகள " எனற பகடகவம, இனனம தன ந டனவகளIல இரநத
மழடமய க வ'ட $ மல இலடல எனன தடல ஆடட தன

லடல கடதத கக ணட அடமத ய க

இரநத ள.
%ர வ

வRடடகக ப

ல ம, பநரம ஆக றத" எனற க% லல %கத டய தனன$ன அடழதத க%னற ன.

க ரல க%லடகய'ல அடமத ந லவ'யத. அடககட %கத ய'ன மகதடத த ரம '

ரதத ட க ரடர

ஓடடன ன.
% ற அடமத கக

'ன "ந ம இரவரம இநத பவடளய'ல மழக இரகக பற ம, ஆன ல

'ளடளகள

வRடடபலய அட$நத இரகக ற ரகள, அதன ல இனற அவரகடள அரக ல இரககம கழநடதகள

வம

இதயம

Meena and Viji
பஙக வகக அடழதத ப

இதயம

வத க கற ய'ரகக பறன" எனற சரய

59
க% லலவம, %கத அவடன

ரதத

கவறமபன தடலடய அட%தத % ரதத ள.
ம டலய'ல அடனவரம பஙக வ'ல உற% கம க தஙகள க

ழடத கழ தத கக ணட இரநதனர. சரய வ'ன

கலகலபபம, உதய வ'ன மழடல ப சசம, ரஷ ய'ன உற% கமம %கத டய கத றற கக ண$த.
%கத ககள 'ந மம இத ப

ல கழநடதய கபவ இரநத ரநத ல எவவளவ நனற க இரககம' எனற

ஏககம க இரநதத. கழநடதகள$ன ப%ரநத அவளம வ'டளய ட கக ணட இரநத ள. சரய வ'ன
கழதடத, ரஷ
அடத

'ன

ககமம, உதய

மன

ககமம கடட கக ணட கத ஙக ன ர.

ரதத ர% தத கமய மறநத ந னற ரநத ள. ரஷ உதய

இரவர % ரபப %ததம பகடகபவ ம கவம

ரமம யம க இரநதத. ஒபர % ரபபம %ததமம அநத இ$தத ல இனIடம கட கக ணட இரநதத.
ரஷ கனன மச% வ'டளய $ பவணடம எனற பகடக, உதய வம அபத பவணடம
மதல ல எனற கத கக, சரய

எனற க% லல , ந ன

தனனI$ம இரநத டக கடட$டய எடதத மதல ல உதய வ'ன கணடண

கடடன ன. கணடண கடட கக ணட தன டககடள நRடட
டவதத மறறவரகடள பதடன ள. அடத

% னன % ற

ரகக இரணட கணகள

தஙகடள அட பமல அட எடதத

தத த.

அநத கக ளடள அழடக ர% தத

ட %கத அட%ய மல ந னற இரகக, உதய

"டஹய

அவட" எனற கண கடடட$ அவ'ழதத கத தத கக ணட தன டககடள

அமம

அவட, அமம

%கத டய எளIத ல

'டதத

தடட கனனம கழ வ'ழ % ரதத ள.
ரஷ யம டக தடட, "$ ட, அமம வகக கண கடட வ'டஙக" எனற க% லல கத தத ன.
சரய

%கத ய'ன கணகடள கட$, %கத டககடள நRடட பத$ ஆரம 'தத ள. சரய

ரஷ உதய

இரவடரயம

தனனI$ம வரமம ற ட%டக க%யத ன. இரவரம கமதவ க ந$நத சரய வ'$ம க%னறனர. மவரம
அரக ல உளள க ஞச% ல %ததம ப
% ரபட

$ மல அமரநத கக ணட %கத டய பவடகடக

ரததனர. உதய

தன

அ$கக தன வ டய இர டககள லம மட கக ண$ ள.

%கத "ரஷ உதய " எனற வ'ளIதத ட கமதவ க ந$நதத க%லல, மறறவரகளI$ம இரநத எநத ஒர
%ததமம வர தல ல %றற கழம ' சறற சறற அவரகடள பதடன ள.
% றத பநரம அஙகம இஙகம அடலநத %கத ய'ன டககளIல ஒர டக அகப $ "சரய " எனற % ரதத ட
அவனட$ய டகடய இரகக

'டதத வ'ன ட, உதய வ'ன கரல பகட$த "அமம

தப

ன ஆடள ப

'டகக ற ரகள" எனற க% லல கக ணட %கத டய பந கக ஓட வநத ள.
அடத பகட$ %கத தன கண கடடட$ அவ'ழகக அவள எத ரல க ரதத க ந னற கக ணட இரநத ன. தRடய
கத ட$த ப

ல அவன டகடய உதற வ'ட$ ள.

அநத தR தன உ$ல மழவதம

யவத ப

'டததய'ரக ரகள............ ' எனற உதய

ல இரநதத. 'அமம

தப

ன ஆடள ப

க% னனத %கத ய'ன க தத ல ரஙகரம இட$த.

எவவளவ உணடமய ன வ ரதடதகள. எலல தடதயம கடலதத வ'டட இவன எதறக இஙக வநத ன
எனற எரச%ல க அவடன

ரகக, க ரதத கக ன மகதத ல அப ட$ம ன அத ரச% .

அவன உதய டவ கணகக ட$ மல

ரதத கக ணட ந னற ரநத ன. அடத

ரதத கலஙக ய %கத ய'ன

இதயம

Meena and Viji
கணகளIல, அவன

'னன ட எபத

இதயம

60

அட%ய %கத தன தடலடய % யதத

கவனIதத ள க ரதத கக ன டகடய

ரகக, அபப

த த ன

'டதத அவன க டல ஒடட கக ணட ந னற ரநத அநத % ற க ணடண.

உ$பன %கத ய'ன கநஞசககள ஏபத

வநத அமரநத

'ட%வத ப

ல இரநதத. இரவர மகதத லம

க% லல மடய த உணரச% கள.

அதறகள அஙக வநத சரய

க ரதத கடக

ரதத "ஹபல

க ரதத க, ந ஙக எப ட இஙக" எனற % ரதத டக

கலகக டகடய ந டடன ன. அநத % ற க ணண'ன டகடய வ'டட, க ரதத ககம சரய டவ

ரதத டக

ந டட கலகக "எனத வRடம இஙக அரக ல த ன உளளத" எனற கற ன ன.

உதய

"அமம

அஙக

லன, எனகக அத பவணடம வ ஙக கக டஙக" எனற கதத, %கத ந மமத

க ரமசச வ'டட அடதத வ'ன ட உதய வ'ன டகடய

'டதத கக ணட எத ல ரநபத

தப ' ஓடவத ப

அஙக இரநதத க ளம 'ன ள.

%கத ந$நத ப

டகய'ல "ம கவம அழக ன கடம ம" எனற க ரதத க சரய வ'$ம க% லலவத %கத ய'ல

க தகளIல வ'ழநதத. அடத பகடட % ற வரட% % ரபப

%கத ய'ன இதழகளIல தழவ'யத.

அநத கழநடதககம உதய வ'ன வயத த ன இரககம. அநத கழநடத ய ர க இரககம எனற %கத ககள
கட$நத கக ணட இரநதத. உதய வம ரஷ யம டகய'ல இரககம
ஓரகணண ல க ரதத கக ன அரக ல இரககம க ணடண

லலன$ன வ'டளய $, %கத தன

ரதத ள. க ரதத ககம அடககட இஙக

ரப த

கதரநதத. க ரதத க சரய வ'$ம % றத பநரம ப % வ'டட அஙக இரநத க ளம 'வ'ட$ ன.

சரய

%கத ய'ன அரக ல வநத அமரநத "க ரதத க கர ம

எனகக ஒனறம கதரய த என த ப

அனற இரவ க ரதத க கர ம

அடமத ய

கழநடத க ரதத கக ன கண மனபன த ரம

த ரம

ரதத %கத ய'ன

ரச%யப ட$ கணகள கத பத னற ன.

த அவள கனனஙகளIல பத னற ய கனனககழ டயயம அவன

ரதத ரகக ற ன. எஙபக எனற த ன அவன ஞ

அதறகள, "அப

ரகக ல அவன

வநத கக ணடரநதத. %கத ய'ன அசச அ%ல கத

கதன ட$ அநத கழநடதய'ன கணகள மடடம அவனகக ம zகவம
எஙபக

கதரய'ற ர" எனற க% லல,

ல %கத தன பத டள கலகக ன ள.

பநரதத றக தககம வர மல தவ'தத ன.

டக கக டட அநத கழநடத % ரதத ப

ஆள

கதத றக வரவ'லடல.

" எனற % னனஞ% ற கரல அவடன இவவலகதத றக அடழதத வநதத.

"எனனமம , இனனம தஙகவ'லடலய ?" எனற அவன

ரவ$ன தன மகடள வ'னவ அவள கமதவ கத

தடலயட%தத டபய, "இலடல" எனற கற ன ள.
"உ$மபகக ஏத வத க%யக றத மம " எனற மகளIன டககடளப

ரவ$ன வரடய டபய க ரதத க வ'னவ

அவள மற டயம "இலடல" எனற தடலயட%தத ள.
"%ர, வ . வநத தஙக" எனற அநத % றம zடய அரக ல ப

டட தடடக கக டதத டபய க ரதத க

மற டயம %கத டயப

அவன உளமனம எலடலய'லல

றற ய ந டனவகளககத த வ'ன ன.

ப% கதத ல

தததளIததத. அனற இரவ தஙக மல தவ'ததத க ரதத க மடடமலல.
%கத யம தககம வர மல பரணட பரணட

டததக கக ணடரநத ள. க ரதத கக ன மனடத ப% கம

இதயம

Meena and Viji

இதயம

61

ஆகக ரம zதத ரநதத எனற ல %கத ய'ன மனடத ஆதத ரம ந டறதத ரநதத. அநத % னன க ணண'ன மகம
%கத ய'ன கணணககளபளபய இரநதத.

ஏபத

ஒனற வ'தத ய %ம க இரநதத ப

ல %கத ககத

பத னற யத. அநத வயதககரய சடடததனம, சறசறபப, கழநடதததனம எலல ம ம zஸc ங. % ற த பநரம
பய % தத

ரததவள நமகக எதறக பதடவய'லல த வ'ஷயம எலல ம எனற வ'டட வ'ட$ ள.

அடதத ந ள ஆ 'c ல, சரய

%கத ய'$ம வநத, "பஹ %கத , இனனம இரணட ந டகளIல ர கவ' இஙக

வரவத கச க% லல ய'ரகக ற ள. இஙக எப டயம ஒர ம தம இரப

ள" எனற க% லலவம %கத கக

%நபத ஷம க இரநதத.
'ர கவ' இரககம இ$ம எபப
அன

க இரப

தக கலகலப

க இரககம, அவடளச சறற இரப வரகளI$ம ம zகவம

ள. ஆன ல, ஒர ஆள தவற னவன எனற கதரநத ல எவவளவ தRய க ம ற மடயபம

அவவளவ ம ற வ'டவ ள' %கத மனத றகள ந டனததக கக ண$ ள, 'பக

ம இரககம இ$தத ல த பன

கணமம இரககம'.
ர கவ'டயப

றற ய ந டனவகளIல %கத மழக இரகடகய'ல, க ரதத க கதடவத தடட கக ணட உளபள

வநத ன. %கத பரவதடதத தகக பகளவ'ய க அவடன பந கக ன ள.
"%கத , உனனI$ம ந ன கக ஞ%ம ப %ணம" எனற தயஙக தயஙக க% னன ன க ரதத க.

ல அவடன

எனன என த

ரதத ள %கத .

"%கத , பநதத பஙக வ'ல அநத கழநடத..." எனற இழகடகய'ல, %கத கவடகககனற "ம zஸ$ர, ஏத வத
பவடல வ'ஷயம க இரநத ல ப சஙகள. எனகக ந டறய பவடல இரகக றத" எனற க% லல வ'டட
அலட% யம க தன

ரடவடயக கமபயட$ரல

அஙக இனகன ர ஜRவன இரப த ப

த தத ள.

ல உணரபவ இலல மல %கத மகதடத கமபயட$ர த டரய'ல

இரநத வ'லகக தத கணட க ரதத கக ன மகதத ல ஒர

ரதவ'பப.

க ரதத க, "%கத " எனற மற டயம அடழகக, %கத மகதடத ந ம zரதத மல

ரடவடய மடடம அவன பமல

வR% ன ள.
க ரதத க மற டயம வ டயத த றககவம %கத ய'ன பமடஜ பமல இரநத கத டலப % % ணஙகவம %ரய க
இரநதத.

அடத எடதத %கத ய'ன மகதத ல ஒர

'ரக %ம.

"க% லலஙக சரய " எனற கற ய ட மற ககதத ல இரநத சரய வ'ன கரலகக க%வ'மடததவடள
ஏம றறதத$ன

ரதத டபய க ரதத க கவளIபயற ன ன. %கத ய'ன உதடகளIல ஒர ஏளன பனனடக

அரம 'யத.
மத ய உணவ பநரதத ல வழககம ப
அடறய'ல இரநத கவளIபய வநத ப
கணடம க ண தவள ப

ல சரய வ'ன அடறய'ல க%னற உணவரநதவதறக க %கத தன
த அவள அடற வ ய'ல அரக ல க ரதத க ந னற நதடதப

ல %கத பநரப

ரதத ள.

ரடவய$ன மனபன க%லல க ரதத க அவள மன வநத அவள

வழ டய மற ததக கக ணட ந னற ன.
"எனன பவணடம உஙகளகக? என வழ ய'ல கறகக டவடதத தவ'ர உஙகளகக எபப

தம பவற

பவடலபய இரநதத இலடலய ?" எனற எரநத வ'ழநத %கத டய க ரதத க அடமத ய$ன ஏற ட$ ன.
அவள கற யத ன உடக

ரள க$ பரய த மட$ ள

அவன!

எனபவ எனன க% லவத எனற பய % தத ட ந னறவடன ஏளனம கப

ரததவ'டட %கத வ'லக ந$கக

இதயம

Meena and Viji

இதயம

க ரதத க மற டயம வ'டரவ க அவள மன க%னற ந னற ன.
அவடனப

ரகக க ரதத க அவள கணகடள ந ம zரநதம

62

%கத எரச%ல ந டறநத கணகள$ன

ரகக அரகடத இலல தவன க தடரடயப

ரதத டபய, "%கத , உன வழ ய'ல கறகக டவத தவற த ன. அத எனகக நனற கத கதரயம. இபப
தயவ க%யத எனகக ஒர பகளவ'கக மடடம

த ல க% ல" எனற மனற டம கரல ல பகட$ ன.

கத $ரநத, "உன மகள..." எனற கற யவடனக கறகக டட, "உதய வகக எனன?" எனற கற ன ள %கத .
பமலம ஒர ந ம zரநத கரல ல, "எனகக மகள மடடம இலடல. ஒர மகனம இரகக ற ன" எனற கற
க ரதத க அட ட$ பத றறதத$ன, "அத த ன எப ட எனற பகடக பறன" எனற பகட$ ன.
"அடதப

றற உஙகளகக எனன வநதத? ஒர க ணடண ஏம றற இனகன ர க ணடண மணநத ஒர

கழநடதகக தநடதய ன நRஙகள எனடன எதறக க பகளவ' பகடக றRரகள?" எனற கவடகககனற பகட$வள
கத $ரநத, "தளளஙகள. இஙக எநத பவடலகக க வநதRரகபள
க% நத வ ழகடகப

அடத மடடம

ரஙகள. அடத வ'டட என

றற ய ஆர யச% க%யய தRரகள" எனற ஆதத ரதத$ன கற ன ள.

அதறகள தரதத ல சரய

வரவடதக கண$ %கத , "சரய

ந$நத கக ளள தRரகள. என வ ழகடக அடமத ய கப ப
ஏற டதத தRரகள" எனற

வரக ற ர. அவர மனன ல எனனI$ம இப ட

ய கக ணடரகக றத. அத ல மற டயம கழப தடத

டபய மற டயம வ'லக சரய டவ பந கக ந$நத ள. க% லகல ணண

பவதடனய$ன க ரதத க த ரம ' ந$நத ன.
சரய டவ வ'டரநத கநரஙக ய %கத , "% ர சரய , கக ஞ%ம பலட$ க வ'ட$த" எனற ள.
"ந ன உனடன இண$ரக ம zல கத $ரப கக ளள மயற% தபதபன %கத ! ரங ப

ய கக ணப$ இரநதத.

எனபவ, நR என அடறகக த ன வநத கக ணடரகக ற ய எனற ந டனதபதன. வர பநரம கவம த ன ந பன
வநபதன" எனற %கத ய'$ம கற ய சரய

கக ஞ%ம கத டலவ'ல கதரநத க ரதத கடக அபப

த த ன

கவனIதத ன.
"எனன %கத , க ரதத க ஏத வத க% னன ர ?" எனற சரய

த டகரனற பகடகவம %கத த டகக டட,

"இலடலபய, ஏன, ஏன பகடக றRரகள சரய ?" எனற பகட$ ள.
அவள அத ரச% டயப

ரதத சரய , "இத ல த டகக $ எனன இரகக றத %கத ? நமத கவபட%ட வ'%யம க

% ல வ'வரஙகடளப ப % க ரதத கடகக கப 'டப$ன. அவர வரவ'லடல. எனபவ, உனனI$ம அடதப
ஏத வத க% னன ர
இயல

எனற பகடப$ன.

கக பகட$ சரய

றற

இத ல நR இவவளவ அத ரச% யட$ய எனன இரகக றத?" எனற

மற டயம கணகடளக கரடமய கக , "உனகக க ரதத கடகப

'டககவ'லடல

த பன!" எனற பகட$ ன.
அதறகள இயலப ந டலகக வநத ரநத %கத , "ந ன அப ட எதவம க% னனத க ந டனவ'லடலபய சரய ...
ம" எனற பனமறவல$ன பகட$ ள %கத .
அவடளப

ரவ$ன

கட$தடத ந ம எபப

ரதத சரய , "நR க% லல த த ன ந ன எதவம கதரநத கக ளள பவணடம எனற
பத

க$நத ய'றற %கத .

'ன, நம இததடன க ல உறவ'றக அரததபம இலல மல

கம" எனறவன கத $ரநத, "%ர, %ர, ப சட% ம றற பத! ந ன பகட$ பகளவ'கக

த ல க% ல!" எனற

பகட$ ன.
அவன கணகளIல கதரநத

ரடவக கனIவ$ன

ரததக கக ணடரநத %கத அவன கத $ரநத தன

பகளவ'ய'பலபய ந றக, கத $ரநத ஒர பனனடகய$ன, "த டகரனற உஙகளகக ஏன அப ட பத னறக றத
சரய ?" எனற பகட$ ள.

இதயம

Meena and Viji

'ம' எனற ஒர கந ட பய % தத சரய , "பநறற

இதயம

63

ரகக ல நR ந$நத கக ண$ வ'ததத ல இரநத அப ட

பத னற ய'ரககம எனற ந டனகக பறன. ஆன ல, ஏன?" எனற சரய வ'ன பகளவ'கக %கத , "% லடரப
ரககம ப

பத க ரணம இலல மல கவறககத பத னறபம... அதவ க இரககல ம. எனகக இநத

க ரதத கடகப

'டககபவ இலடல சரய . ஊர உலகதத ல பவற ஆபள இலல த ம த ர இநத ஆளI$ம

ய நம பவடலடயக கக டததRரகபள ?" எனற எரச%ல$ன கற ன ள.

"க ரதத க நலல த றடம% ல %கத . எவவளவ % ககல ன பவடலய ய இரநத லம சளவ க மடகக ற ர.
அதன ல நRய க ஏத வத க% லல பத. உனகக அவடரக க ரணம இலல மல
ஒர த றடம% ல டய இழககமடய த %கத " எனற சரய
"நமத க

% ற கணடபப$ன கற ன ன.

னன ன லஞச பநரதடத வRணடததக கக ணட இபப

சரய ? லஞச வநத வ'ட$த ? வ ரஙகள, எனககப

'டககவ'லடல என தறக க

த அநத ஆடளப

றற எனன ப சச

% கக றத" எனற டபய சரய டவயம இழததக

கக ணட அவன அடறடய பந கக ந$நத ள %கத .
அவள மற ட ப சட% ம றறக ற ள என டத உணரநதம சரய
% நத ககபவ , ந டனககபவ
அனற அதறக

அவள உ$ல ந டலகக எடதப

றற ஆழ

க$ த எனற க ரணதத ல பமறகக ணட எதவம ப % த அவள$ன ந$நத ன.

'றக க ரதத க %கத மன வர மயற% ககவ'லடல. %கத மனத றகள ந மமத ய க

உணரநத லம அவன ஏன அவளI$ம ப % மயற% ககபவணடம என பத பரய த பத ர க இரநதத. த ன
கரப ம க இரப டத அவனI$ம கதரவ'கக மயனற த னம ந$நத %ம வஙகள ஒவகவ னற க அவள
ந டனவ'றக வநதன.
"எனடன $ ரச%ர

ணண பத" எனற எரநத வ'ழநதவன எவவளவ கரரதத$ன, "உனடன

ழ வ ஙகத

த ன அப ட க%யபதன" எனற கற ன ன.
அபத ட, இபப
இரகக றத.

த ஊரகக மன அவபன ட வ ழ ஒர மடனவ' இரகக ற ள; ஒர கழநடதயம

%கத டயப

ரதததம தப 'தத ஓ$ மல ஏன அவள மனபன வநத கக ணட இரகக ற ன.

%கத கக உளளர எரச%ல
இபப
எனன

தம அவள

றற க கக ணட வநதத. இரககம கக ஞ% நஞ% ந மமத டயக ககடககத த ன

'னபன சறறக ற பன

எனனபவ ! ஆன ல, இவன

டழய %கத ய ! அவள இதயம மரததவரத ய க

%பப வ ரதடதகடள நம

ந ன

லவRனம அட$நத ரககல ம. ஆன ல, க ரதத க

னற ஏம றறகக ரடன ஓ$ டவககம அளவ'றக அவள இதயதத றக உரம இரகக றத. மற ட

அவள$ன ப % அவன மயற% ககடடம! அபப

த கதரயம இநத %கத ய கரனற எனற மனத றகள

தரககம பரநத கக ணடரநத ள %கத .
அவளகக அபப

த சரய டவப

றற ய ந டனவகள மனத றகள எழநதன. சரய

எனகற ர மனIதடன

ஒர பவடள %கத %நத கக மல இரநத ரநத ல இனற %கத எனற க ணடணப படததத இ$தத ல பல...
எனன க ரய மரபம மடளதத ரககம. எவவளவ கனIவ, எவவளவ அனப! ஆன ல, அவனககக க$
%கத டய ஒரவன ஏம றற ன ன எனற அளவ'றகத த ன கதரயபம தவ'ர அத ய ர, எனன எனற
வ'வரஙகள கதரய த.

அடதப

றற ப %மடய த எனற %கத வ'$ ப 'டய கத கதரவ'தத ப

த அடத

அவன அப டபய ஏறறக கக ண$ ன. அனற மதல இனற வடர அவன அன 'ல ஒர ம றறமம இலடல!
'ன ர கவ'! %கத ய'ன கணகள

னIததன. க ரதத க எனற ஒர தபர க உன வ ழவ'ல %நத ததத ப

எனற க$வளகபக அவள பமல கரடண வநத வ'ட$பத
எலபல ரம அவள பமல அனட ப க

ழ நதனர.

எனனபவ !

அதன

தம

'ன அவள %நத ததவரகள

எணணஙகளIன அடலககழ பபகளIல மழக ய'ரநத

%கத டயக கதடவத தடடக கக ணட உளபள நடழநத சரய வ'ன வரவ ந கழக லதத றக கக ணட வநதத.
"எனன சரய ?" எனற அவள பகடக, "அதறகள மறநதவ'ட$ ய ? ந டள மதல பமஹ வம

இதயம

Meena and Viji
அலவலகதத றக வரப ப

இதயம

64

க ற ள. எனபவ, ரஷ டயயம, உதய டவயம க ரச உ$ன கடய ஒனற ல

ப%ரககல ம எனற கற ய ப

த தடலய டடன பய! இபப

த அடத மறநத வ'ட$ ய ?" எனற சரய

பகட$ ன.
"மறககவ'லடல! ஆன ல, இனடறகபக ப

ரககபவணடம என டத மறநதவ'டப$ன. % ர சரய "

எனற டபய தன பமடஜடய சததம க%யய ஆரம 'தத ள %கத .
% ல ந ம z$ஙகளககப

'றக, "ந ன கரட சரய . வRடடறகப ப

ய ரஷ டயயம, உதய டவயம அடழததச

க%லக பற ம அலலவ ?" எனற %கத பகடக, "ந ம மதல ல ப

ய இநத இ$தடதப

ரபப

ம. நமகக

'டதத இரநத ல பமஹ வ'$ம கற ரஷ டயயம, உதய டவயம அடழதத வரச க% லபவ ம" எனற
சரய

கற ன ன.

அவன கற ய பய %டன %கத ககம
க%னற ள.
இரநதத.

சரய

அடழதத க%னற

ரதத மதல

'டதத ரகக அவள கமbனம கத தடலய டடய டபய அவன$ன
ளளIய$ன கடய க ரச %கல வ%த கடளயம உளள$கக யத ய

ரடவய'பலபய %கத ககப

'டதத ரநதத.

ண' பரநதவரகளம த ரபத யளIகக "இநத இ$தத பலபய ப%ரககல ம சரய " எனற ஒபபதல அளIதத ள
%கத .
சரய வ'றகம எலல ம

'டதத ம த ர இரகக அவன உ$பன கழநடதகடள வரவடழதத ன. பமஹ வ$ன

வநத ரஷ ககம, உதய வ'றகம

'டததப ப

கபவ கழநடதகடள அநத

ளளIய'ல ப%ரதத

kஸ கடட வ'டட

'மற ந ள மதல கழநடதகள வரவ ரகள' எனற கதரவ'ததவ'டட அடனவரம கவளIபய வநதனர.
"இவவளவ கறக ய க லதத ல இநத இ$தடத எப ட கணட
%கத பகடக சரய
அதறகள

'டததRரகள சரய ?" எனற க ரம zததத$ன

த ல அளIகக வ டயத த றநத ன.

ரகக ங ல டடல க ரதத %பததத$ன ஒர க ர வநத ந றக அதன கதடவத த றநத கக ணட

க ரதத க இறஙக ன ன. அவடனப
க ரதத கடகப

ரதத சரய

%கத ய'ன மtத

ரடவடயப

ரதததபம %கத ககத தன பகளவ'கக ன வ'ட$ க ட$ததத.

ஒர பனனடகய$ன அவடன கநரஙக , "ஹபல

க ரதத க" எனற கற ன ன.

த தத டபய சரய வ'ன நRடடய டககடளக கலகக ய டபய, "ஹபல

சரய "

எனற கற ன ன க ரதத க.
"நRஙகள க% னனத ப

லபவ இநத ஸகலம, க ரசசம எஙகளகக ம zகவம

கழநடதகளககம அடம zஷன க$ ப
"உஙகள மடனவ'ககம
ரடவய'ல அனல

'டததவ'ட$த. இரணட

டடவ'டப$ ம" எனற மக ழச% ய$ன கற ன ன சரய .

'டதத ரகக றத ?" எனற க ரதத க ஒர ம த ர கரல ல பகடக %கத ய'ன

றநதத.

அவன பகளவ'டய எளIத க எடததக கக ண$ சரய , "%கத டயச க% லக றRரகள ?
அவளககத த ன பரண த ரபத .
இரள

எனன %கத ?" எனற %கத டயப

எனடன வ'$

ரதத % ரகக க ரதத கக ன மகதத ல

$ரநதத.

'இரககபம ', 'இரகக பத ' எனற %நபதகபம வர வழ ய'லல மல '%கத என மடனவ' த ன' எனற சரய
ஒததக கக ண$ பன!
மகதத ல

%கத யம அடத மறதபத , எத ரதபத

எதவம க% லலவ'லடலபய!

$ரநத கரடமடயக கண$ %கத மனத றகள % ரததக கக ண$ ள.

க ரதத கக ன

இதயம

Meena and Viji

'உனகக இத ப

இதயம

65

தம ' இலடல - இனIயம ஏத வத பகடட இனனம கர ப% க கக ளளப ப

க ற ய ?'

எனற மனத றகள கரவ'ன ள %கத .
ஆன ல, கவளIய'ல எடதயம கவளIகக ட$ மல சரய டவ கநரஙக அவன டககடளப
"ப

கல ம

"ஓ, ப

'டதத டபய,

சரய ?" எனற இனIய கரல ல பகட$ ள %கத .

கல பம!" எனற %கத ய'$ம கற ய சரய

க ரதத கடக பந கக , "ஓ.பக க ரதத க, ந டள ஆ 'c ல

%நத ககல ம" எனற ன.
'ன, கழநடதகடள அடழததக கக ணட க ரயவரகள க ளம
டநதத. அவடனத த ணடம ப

த உதய

க ரதத கடகப

க ரதத கக ன
ரதத ஒர

கனனஙகளIலம வ'ழநத கழ மற டயம க ரதத கடகக கழப 'யத.

ரடவ இபப

ளRர % ரபட

த உதய

பமல

% நத அவள இர

'இநத கனனககழ கடள எஙபக, எஙபக

ரதத ரகக பறன' எனற க ரதத க மனம அவனககள பதடயத. ஆன ல தகநத

தல த ன

க ட$ககவ'லடல.
%கத கக அனற இரவ உணவ பநரம ம zகவம இனIய பநரம க இரநதத. 'ந ன ந டள மதல ஸகல

%ப

க பறன ககம. அதன ல எனகக ய ரம ஊட$கக$ த. ந பன த ன % ப 'டபவன' எனற டபய
தத டயத தன % னனஞ% ற வ'ரலகள ல

அவள % ற வ'ரலகள ல %ப

தத டயப

'யததக கக ணடரநத ள உதய .

'யகக மடயவ'லடல என டதக கண$ ரஷ , "உத , ந ன

'யதத

தரக பறன" எனற டபய உதவ'கக வநத ன.
"பவண$ ம, ந பன த ன
"இஙபக

'யபப ன" எனற டபய அவன உதவ'டய மறதத ள உதய .

ர. இப ட % னன % னனத கப

'யதத ல ந டள ஸகல பநரம மழவதம நR ஒர %ப

தத

% ப 'டட மடககத த ன பநரம %ரய க இரககம" எனற அவடள %ம த னப டதத வ'டட அவளகக
%ப

தத டயப

'யதத தநத ன ரஷ .

கழநடதகளIன உடரய $ல ல கறகக $ த அவரகள ப சட%க கவனIததக கக ணடரநத சரய வ'ன
கணகளIல ரஷ டயப

ரதத

ரடவய'ல க ரடம

றபபணரவ, தஙடக பமல எவவளவ

%கத ககம ரஷ டயப
இரநத ரப

ரககம ப

கக ணடரநத ப
கழநடத.

த க ரடமய கத த ன இரநதத. சரய

ன எனற ரஷ டயப

அவன க ரயவன கம ப

ளIச% ட$த. இநத % னன வயத பலபய எவவளவ

%ம!
% ற வயத ல இப டத த ன

ரககம ஒவகவ ர த$டவயம %கத மனத றகள ந டனததக கக ளவ ள.

த ந ச%யம இனகன ர சரய வ கத த ன வரவ ன. ரஷ டயப

றற ந டனததக

பத %கத ய'ன மனம க ரதத கக $ம த வ'யத. நலல பவடள, க ரதத கக றக க ண

இனகன ர க ரதத க உலகதத றக பவண$ ம எனற த பன

எனனபவ

அவனகக க ண

கழநடதகடள க$வள கக டதத பர !
சரய வ'றக க ரதத கக ன மtத நலல அ 'பர யம இரகக றத என டத %கத ய ல உணர மடநதத.
இலடலகயனற ல, கழநடதகள

ளளI வ'ஷயம க சரய

அவனI$ம அற வடர பகடடரகக ம ட$ ன. சரய

த ன பகட$ பன , இலடல அவன த ன மநத க கக ணட க% னன பன ! %கத கக உ$பன அடதத கதளIவ
டதத க கக ளள பவணடம ப

ல இரநதத.

'சரய ' எனற அடழதத %கத டயப
வயப டடரநதடத சரய

ரதத ன சரய . அவள நRண$ பநரம க ஏபத

% நதடன

கவனIததக கக ணட த ன இரநத ன. அத எனன எனற அவள கபவ பகடகடடம

இதயம

Meena and Viji
எனற க

இதயம

66

றடமய க இரநத ன சரய .

%கத , "சரய , இநத

ளளIடயப

றற உஙகளகக எப டத கதரநதத?" எனற ஒரவழ ய க த ன பகடக

ந டனததடதக பகட$ ள %கத .
'பப, இடதக பகடகத த ன

இவவளவ பய %டன' எனற % ரததக கக ண$ சரய

த ன ந டனததடத

வ ய ல க% லல வ'டட, "க ரதத க க% னன ர, %கத " எனற ன.
"நRஙகள பகடடரகள , இலடல அவர க க% னன ர ?" எனற %கத பகடக, "எப ட இரநத லம எனன %கத ?"
எனற மற டயம பனனடகதத ன சரய .
கத $ரநத, "ந ன த ன பகடப$ன. அபப
ஆணடகள கப ப

த த ன தன க ண இநத கரச% றகத த ன இரணட

க ற ள எனறம ம zக நலல கரச எனறம க ரதத க த ன க% னன ர" எனற ன சரய .

அவன க% னன மறற வ'வரஙகள %கத ய'ன க தகளIல வ'ழவ'லடல.
"இரணட ஆணடகள கவ ?" எனற வ யவ'டட கற ய %கத , "ஏன?" எனற பகட$ ள.
அவள பகளவ'ய'ன அரததம பரய த சரய , "ஏன எனற ல எனன அரததம %கத ?" எனற ந த னம கக
பகட$ ன.
"இலடல, இரணட ஆணடகள க கழநடத கரச% ல இரகக றத ? ஏன, அவர மடனவ'ய ல கழநடதடயப
ரததக கக ளள மடய த ககம. ஏன, அவளம பவடலககப ப

க ற ள ?" எனற க

றடமடய இழநத

கரல ல பகட$ ள %கத .
%கத ய'ன

$ $பட

பவடலககப ப

ஆச%ரயம கப

ரதத சரய , "இத எலல ம எனகக எப டத கதரயம? அவர மடனவ'

ன ல த ன எனன, பவடலககப ப

கத $ரநத, "உனககக க ரதத கடகத த ன
ரககக க$வ'லடல. பகட$தபம
அவன இப டக பகட

க வ'ட$ ல த ன எனன?" எனற பகட$ ன.

ரததவ$பனபய

'டககவ'லடல. இபப

த அவர மடனவ'டய நR

'டககவ'லடல. ஏன %கத ?" எனற பகட$ ன.

ன எனற எத ர

ரதத ர த %கத அவன பகளவ'கக

த ல அளIகக மடய த

த ணற ன ள.
சரய வ'ன பகளவ'கக எனன

த ல க% லவத எனற பரய மல %கத உணடமய'பலபய மழ தத ள. அவள

பகளவ'ய'ல கவறபப கலநத ரநதத என டத % ற கழநடத க$ கணட கக ளளம. அப டய'ரககம ப
சரய

அடத கணட கக ண$த க ரய வ'ஷயம இலடல த ன. ஆன ல, அடத கவளIப ட$ய கக பகட

எனற %கத ந ச%யம எத ர

ரககவ'லடல. 'ஆம ம' எனற க% னன ல அத ஏன எனற பகட

ன.

எனற ல அடத ஒததக கக ளளம ட$ ன. %கத க% லவதற ய த த டகததக கக ணடரககம ப
அவடளக க கக ஒர %நதரப ம அளIப த ப

ல க$ல ப


'இலடல'

ன அலற யத. சரய வ'ன பகளவ'ய'ல இரநத

தப 'ககத தவ'ததக கக ணடரநத %கத அத த ன % கககனற க$ல ப

டன பவகம கச க%னற எடதத ள.

மறமடனய'ல இரநத ப % யத அவள தம '. "அகக , எனககம, அமம வ'றகம

யணம

உறத ய க வ'ட$த. அடதத வ ரம ந ஙகள வரக பற ம" எனற உற% கதத$ன கதரவ'தத ன %கத ய'ன
தம ' ஸதர.
'ன கமதவ க, "அகக , ந ஙகள க% னனடத நR பய % தத ய அலலவ ! அமம

ம zகநத எத ர

ரப 'ல

இதயம

Meena and Viji

இதயம

67

இரகக ற ரகள. இனகன ர ஏம றறதடதத த ஙக அமம வ'றக %கத ய'லடல" எனற க% னன ன.
அவன எடதப

றற ப ப சக ற ன என டத உணரநத %கத % ற த பநரம கமbனம % த தத ள.

அதறகள, "அகக " எனற மற டயம அடழதத அவன, "ப

தம அகக

நR பய % ததகதலல ம. இபப

ந ஙகள க% லவடத நR ஏறறக கக ளளத த ன பவணடம.

நR இநத ய

வநதபத அதறக கத த ன எனற

ந ஙகள நம 'ய'ரநபத ம. ஆன ல, நR பய % ப டதப

லத கதரக றத.

ரதத ல இனனம கழப தத ல த ன இரகக ற ய

இதறக பமலம நR இப ட இரப டத அமம வ ல த ஙகமடய த. ந னம அடத

அனமத கக ம டப$ன" எனற அவன பவகம கக கற %கத கக அவன பவகதடதப

ரதத % ரபப த ன

வநதத.
"கமலல ப ச$ . நR ப சம பவகதடதப

ரதத ல க$ல ப

ன வழ ய கபவ வநத கத ததவ'டவ ய ப

இரகக றபத" எனற பகல ய கக கற ன ள.
அகக வ'ன பகல ப ப ச% ல மனம களIரநத ஸதர, "அதவம நலலத த பனகக . எனன, ஆ 'c ல இரநத
ப சக பறன. வRடடல இரநத ப % ன ல அமம டவயம அடழததக கக ணட கத ககல ம. வ'ம னச க%லவ
ம zச%ம" எனற % ரதத ன.
அவன % ரபட க பகட$ டபய, "இப ட ப சம ப
பநரதத றக மன அத க ரம க%யத பய... அபப

த த ன என தம ' ப

ல இரகக றத.

கக ஞ%

த என தம ' இலடல என மதத அணணன ப

இரநதத" எனற ள %கத .
"அப ட ய ரம இலல தத ல ந பன த ன உனகக தம '. ந பன த ன உனகக அணணன. %ரய
எனற பகல ய கபவ கற ய ஸதர
பய % ப

தமகக . ந ன க% லவடத ந ன

ய அலலவ !" எனற பகட$ ன.

"நR த ன அடதத வ ரம வரப ப
இபப

'ன %_ரயc ன கரல ல, "பகல ப

அகக ?"

க ற பய ஸதர. அபப

த உன ம zச% பய %டனகடளக கறல ம. %ரய ?

த நலல ட யன க ஆ 'ஸ பவடலடயக கவனI. அமம டவ ந ன ம zகவம பகட$த கச க% ல. ந ன

அமம வ'$ம

'றக ப சக பறன எனற கற" எனற கற வ'டட க$ல ப

%கத ய'$ம zரநத இமம zயளவம தன கவனதடதத த ரப

டன டவதத ள %கத .

த ரநத சரய , "ப

னIல ய ர %கத ?

ஸதர

த பன?" எனற பகட$ ன.
"ம" எனற ஒறடற எழதத ல
அவன

த ல அளIதத வ'டட "ந ன % ற த ஓயகவடகக பறன சரய " எனற கற வ'டட

த ல அளIககம மனப

%கத தன பகளவ'ககப
கக ஞ%ம அவள ப

உளபள க%னற மடறநத ள %கத .

த ல க% லல மல % மரதத யம க க%னறவ'ட$டத உணரநத சரய , '%ர, அவடளக

கககக வ'$ல ம' எனற மனத றகள மடகவடதத ன.

அடதத ந ள க டலய'ல உதய வம, ரஷ யம ஏக

ர ரப 'ல இரநதனர. உதய வ'றக மதல

அலலவ ! ரஷ ஏறகனபவ அகமரகக வ'ல இரநத ப
எனபவ, அவன அடமத ய கபவ இரநத ன.
கக ணடரநத ன ரஷ .
உதய

பத

ளளIகக க%னற வநத கக ணடரநத ன.

உதய வ'றக மயனற அளவ'றக உதவ' க%யத

'ன ந லவரம க ளம ' மதல ல கழநடதகடளப

மதல மடறய கப

ளளIய'ல

க அலவலகதத ல கற வ'ட$த ல %கத த ன இரப த கத கதரவ'தத ள.

கழநடத அஙக ரககம பத யவரகளI$ம ஒட$மடய மல மரணட
நலலத த பன எனற

ளளIய'ல வ'$ச க%னறனர.

ளளIகக க%லக ற ள என த ல க றபற ரல ஒரவர % ற த பநரம

இரககபவணடம எனற கணடப

ளளI

'டதத ல %ம ளIகக ஒரவர இரப த

ளளI ந ரவ கதத னரன வ ததத ல எநத தவறம இரப த க %கத ககத

இதயம

Meena and Viji
பத னறவ'லடல.

இதயம

68

எனபவ, %கத டயச % ற த பநரம கழ தத வநத அடழததச க%லவத கச சரய

கற ய

த %கத அடத மறதத ள.

"எனன சரய ? உதய டவ வ'$ % னன க ணண

ந ன? ந ன கபவ $ கc , இலடல ஆடப$

எடததக

கக ணட வநதவ'டபவன" எனற கற ன ள %கத .
சரய

அதறக தயஙக %கத % ரதத டபய, "ஹபல , இபத

க%னடன ம

நகரதத பலபய

ந ன. நடவ'ல % ல ஆணடகள இஙக இலடல என தன ல எலல ம ம ற வ'டம
ஒவகவ ர இணட இடககம எனகக நனற கபவ கதரயம. எனபவ, எனடனப
வழ ய'ல க ண மல ப

க மல ஒழஙக க ஆ 'ஸ ப

'றநத வளரநதவள

எனன? இபத ஊரன

றற கவடலப $ மல நRஙகள

ஙகள" எனற கற ன ள.

%கத ய'ன பகல ப ப சட% ர% தத டபய க டரக க ளப 'ன ன சரய . ஆ 'ஸ உளபள உடக ரநத ரப டத வ'$
உதய டவ மடறவ கக கணக ண'தத டபய பத ட$தத ல அமரநத ரப த க ஆ 'c ல கதரவ'ததவ'டட
கவளIபய வநத ள %கத .
அவள பத ட$தத றக வநத % ற த பநரதத ல க ரதத கக ன க ர வநத ந னறத. அதன கதடவத த றநத
கக ணட அவன மகள மதல இறஙக க ரதத க அடதத இறஙக ன ன.
உளபள க%லவதறக மன, "அப

" எனற அரக ல அடழதத அவன கனனதத ல கழநடத மததம zடட

வ'டட உளபள க%னறத.
அபப

த க ரதத கக ன மகதத ல பத னற ய பனனடகடயக கணட %கத கக எரச%ல

வநதத. 'க ரய பனனடக மனனன' எனற ந டனபப இனனம ப
அவடனத த டடன ள. த டகரனற க ரதத க அவள இரககம

றற க கக ணட

கவ'லடலய ககம எனற மனத றகள

ககம க வர %கத ககப

கககனறத. அவனI$ம

ஏதம ப சம மன ந டலய'ல அவள ந ச%யம க இலடல. அவள இரககம இ$ம வடர வரம ட$ ன எனற
%கத ய'ன ந டனபட ப க

யய கக வ'டட அவள மன வநத ந னற ன க ரதத க.

'அவள ந டனதத ட எனற ந$நத கக ண$ ன இனற ந$நத கக ளள' எனற மனத றகள ந டனதத ட
அவன மகதடதப

ர மல பவற ககம

ரதத ள %கத .

'மககம' எனற கத ணட$டயக கடனதத ன க ரதத க. த ஙக மடய த அவன
கவறபட

ககம த ரம ' கணகள ல

உம zழநத ள %கத .

கக ஞ%ம %டளகக மல, "எனன %கத , உன மகடளப

ரததக கக ளள வநத ரகக ற ய ?" எனற பகட$ ன

க ரதத க.
"அடதப
"ஓ, நR

றற உஙகளகக எனன வநதத? ந ன எதறபக
ளளIய'ல ந ற த ல உன மகடளப

ந றக பறன" எனற ள %கத .

ரகக வநத ரகக பற ய எனற ந டனதத வ'டப$ன.

தவற ரநத ல மனனIததக கக ள, %கத " எனற மற டயம பனனடகதத ன க ரதத க.
அவன

ளIச பனனடகடய எரச%ல$ன

ரதத, "உஙகள பவடலடயப ப

ரகக மல ஏன மற டயம

என வழ கபக வரக றRரகள? நRஙகள கத $ரநத இப டபய க%யத கக ணடரநத ல ந ன எனன க%யபவன
எனற எனகபக கதரய த" எனற கரல உயரதத மல கதத ன ள %கத .
"ஏன, எனன க%யவ ய? உன கணவனI$ம ப

ய க% லவ ய ? எனன க% லவ ய, என மதல கணவன

எனனI$ம த ரம வம வநத கத நதரவ க%யக ற ன எனற க% லவ ய ?" எனற கடனக கரல ல பகட$ ன

இதயம

Meena and Viji

இதயம

69

க ரதத க.
'கணவன ' - தனடனயம அற ய மல கரடல உயரதத ன ள %கத .
'ன இரககம இ$ம ந டனவ'றக வர கரடலத தண'ததக கக ணட, "அநத க% லலகக அரததம வத
உஙகளககத கதரயம ? ஒர க ணண'ன மtத கக ண$ பம கம தRர அவடள மணப வன கணவன இலடல.
ஒர க ணண'ன மtத கக ண$ க தல ன ல அவடள மணநத அவடள இறத வடர மனம பக ண மல
க ப வன த ன உணடமய ன கணவன" எனற கற யவள, கத $ரநத ஒர இளகக ரப பனனடகய$ன, "ஓ,
அத எப ட உஙகளககத கதரயம? பவணடம ன ல சரய டவப

ரதத கறறக கக ளளஙகள" எனற

கற ன ள.
%கத ககப

த லகக

த ல %டளகக மல வ தம க%யத கக ணடரநத க ரதத க இபப

த அவளககப

தல

கற மடய த வ யட$தத ந னற ன.
அடத ஒர இளகக ர பனனடகய$ன

ரதத %கத கத $ரநத, "எனன வ யட$தத வ'ட$த ? ஏன, இனனம

ஏத வத க% லலபவணடயத த பன!" எனற பகட$ ள.
"பமலம, என வ ழகடகய'ல ந$நத ஒவகவ ர வ'ஷயமம சரய வ'றக கதரயம.

ஆன ல, என

கத லடலகளககம க ரணம நRஙகள த ன எனற மடடம அவரககத கதரய த. கதரநத ரநத ல, நRஙகள
இபப

த என மன டதரயம கப ப % க கக ணடரககமடய த. அதன ல, ஏத வத கழப ம

வ'டளவ'ககல ம எனற நRஙகள மயனற ல அத உஙகளககத த ன ஆ தத க மடயம. மனப எப டபய ,
இபப

த உஙகடள நம ' ஒர மடனவ' இரகக ற ள; ஒர கழநடதயம இரகக றத. அதன ல மற டயம

என வழ கக வர மல ஓடப ப

ஙகள" எனற ம zரட$ல$ன கற மடதத ள.

அதத$ன அவள ந றதத ய'ரககல ம. ஆன ல அவள கத $ரநத, "இதறக பமலம நRஙகள ஏத வத க%யய
மயனற ல ந ன சமம

இரககம டப$ன. பநர க உஙகள மடனவ'ய'$ம வநத எலல வறடறயம கற

வ'டபவன. அவள மன எப ட ந$நத கக ளக றRரகபள , எனககத கதரய த. ஆன ல, உஙகள கழநடத மன
ஒழகக%_லன கத த ன ந$நத கக ளக றRரகள. அத அப டபய இரககடடம. அதறக கவ வத, நRஙகள
ஒழஙக க ந$நத கக ளளஙகள" எனற நRளம கப ப % மடதத ள.
நRளம கப ப % யத பல ... இலடல மனத ல இரநத ஆதத ரதடத எலல ம கக டடயத பல
மனம பல% னத ப

எனனபவ

அவள

ல இரநதத.

வழககம க அவள ஆதத ரப டம ப
தளள டவ ள. ஆன ல, இபப

பத , உணரச% வ%ப டம ப

பத

அவள மயககம வர த கடறய கத

த வழககதத றக ம ற க அவள மனம பல% னடத உணரநத %கத

ஆச%ரயப ட$ ள. தனனI$ம ஏற ட$ ம றறதடத % ற த பநரம % நத தத %கத மற டயம க ரதத கடகப
ரதத ப

த அவவளவ பநரம இறக ப ப

தளIரப டதப

ய கனற ய'ரநத அவன மகதத ல மtணடம ஏளனம

ரதத ள.

ஏளனதத$ன %கத டயப

ரதத அவன, "என மடனவ'ய'$ம த பன! த ர ளம கச க% லல க கக ள. ஆன ல,

நR க% லவடத அவள பகடகவம ம ட$ ள; நம வம ம ட$ ள" எனற ன.
மற டயம %கத எரச%ல ம zக, "ஏன, அவளகக எனன க%வ'$ ? இலடல, மடளபய க ட$ய த ?"
எனறவள கத $ரநத, "%ர த ன, உஙகடளப ப

ல ஒர ஆடள மணநத, இததடன ஆணடகள கக கடம ம

ந$தத யவளI$ம ந ச%யம மடள இரநத இ$தத ல இரநத க ண மல த ன ப
எனற ள.

ய'ரககம. உணடமத பன?"

இதயம

Meena and Viji
"அத நR அவடளச %நத ககம ப

இதயம

த நRபய கணட

70

'டததக கக ளபளன %கத . ஆன ல, அவள த ன உனடனச

%நத கக வ'ரப ப $ ம ட$ ள" எனற ன மற டயம பகல கலநத.
அவன எதறபக

சதத வடளகக ற ன என டத %கத ய ல உணர மடநதத.

ஆன ல, க ரணதடதத த ன

அவள ல உணர மடயவ'லடல.
எனபவ எரச%ல$ன, "ஏன %நத கக வ'ரப ப $ ம ட$ ள? %ர த ன... உஙகள ல ஏம றறப ட$ க ணகள
ல ஸடல என ஒரதத க யர த ன இரகக றபத

எனனபவ ?

எலபல டரயம %நத கக அவளகக பநரம

எப ட இரககம? மதல ல, தன கழநடதடயபய %ர வரக கவனIகக மடய தவளகக இடதப
இரககம

ரகக பநரம

எனன?" எனற ள.

அவள கற ய கட$% வ ரதடதகடள ஆச%ரயதத$ன பகட$ க ரதத க, "ஏன, கழநடதகக எனன?
நனற கத த பன இரகக ற ள" எனற ன.
"ஆம ம, நனற கத த ன இரகக ற ள. மகதத ல % ரப 'லல மல, கணகளIல ஒளIய'லல மல, உ$ல ல வல
இலல மல நனற கத த ன இரகக ற ள" எனற %கத க ண$ல$ன கற வ'டட, "கழநடதடய
நலல டய கக கவனIப டத வ'$ உஙகள மடனவ'கக அப ட எனன கவடட மற ககம பவடல?" எனற
ஆரவ ம zகத ய'ல தனடனயம அற ய மல பகடப$ வ'ட$ ள.
அவள மடறமகம க
உனனI$ம

வன டவப

றற அற ய மயலக ற ள என டத உணரநத க ரதத க, "பநறற ந னம

ல பகளவ'கள பகடப$ன. ஒனற றகம

எலல ம ந ன வ'ட$யளIபப ன எனற எத ர

த ல வரவ'லடல. இபப

த உனனட$ய பகளவ'களகக

ரதத ல நR மட$ ள" எனற கற வ'டட அவடள வ'டட வ'லக

ந$நத ன.
அவன மட$ ள எனறதம %கத ய'ன கணகள பக

தத ல % வநதன. "மட$ ள ! ந ன மட$ ள !" எனற

லடலக கடதத %கத , "ஆம ம, உனடன நம 'ய ப
ஆன ல, இபப

த ந ன மட$ ள கத த ன இரநபதன.

த இலடல. இர, உனடன இநத மட$ ள எனன

றதத ரநத

டததக ற ள என டதப

ர" எனற மனத றகள கற க கக ண$ ள.

க ரதத க க%னற % ற த பநரதத றககலல ம %கத யம க ளம ' வ'ட$ ள. 'உதய
அழக கப க

அஙக ரநதவரகள$ன

ரநத வ'ட$ ள. அதன ல %கத பவணடம ன ல க ளம ல ம' எனற

ளளIய'ல கற வ'ட$த ல

%கத த மதம க%யய மல க ளம 'ன ள.
அவளகக உ$பன சரய டவப

ரககபவணடம ப

கற ச க%னறடத ந டனககம ப

த %கத கக ஆதத ரம

ல இரநதத. க ரதத க க ளமபம ப

சரய வ'$ம ஒர மடற க ரதத க ய கரனற பக ட க டட வ'ட$ ல சரய
கக ளவ ன. %கத இரககம த ட%

ககபம க ரதத கடகத த ரம

பதடவ த ன ? %கத % நத தத ள. அவளகக க சரய
ரத ய கவம தன ப ட$ ப
இபப

த இனனம ?

த 'மட$ ள' எனற

றற க கக ணட வநதத.
ம zச%தடதப

ரததக

மல க%யத வ'டவ ன. ஆன ல, அத

எவவளவ த ன க%யவ ன? மன ரத ய கவம, உ$ல

த அவளகக %மம க அவனம த ன எவவளவ தன ஙகடள அன வ'தத ன?
தம, ப

தம. க ரதத கடக அவள கத த ன %ம ளIகக பவணடம. %கத

மடகவடதத ள.
%கத அலவலகதடத அட$நத ப

த மத ய உணவ பநரதத றக இனனம ஒர மண' பநரம த ன இரநதத.

எனபவ, அவள பநர க சரய வ'ன அடறககச க%னற ள.

அவளகக அபப

சரய டவப

லபவ க ரதத க ஏற டதத ய க யதத றக சரய

ரகக பவணடம ப

ல இரநதத.

மன ப

த ரநத மன ந டலய'ல

இதயம

Meena and Viji

இதயம

71

த ன மரநத $பவணடம.
கடகடதத ரநத அவள மகதடதக கழப தத$ன கவனIத சரய . "எனன %கத , க%னடன கவய'ல எலல ம
உன தடலய'ல த ன

இனற?" எனற % ற பகல ய$ன சரய

பகடக, 'சச' எனற %ல பப$ன

தல

அளIதத ள %கத .
தளரவ$ன அவன எத ரல இரநத ந றக ல ய'ல அமரநதவடளக கழப தத$ன

ரததவ பற தன

இரகடகய'ல இரநத எழநத அவள அரக ல இரநத மறகற ர ந றக ல டய இழததப ப

டட

அமரநத ன.
"எனன %கத , ஏத வத

'ரச% டனய ?" எனற சரய

பகடக %கத அவடன வ'யபப$ன

ரதத ள.

எனன இவன! அவள வ ய'ல இரநத இனனம ஒர வ ரதடத க$ மழடமய க வரவ'லடல! அதறகள
அவன கபவ அவள ஏபத

கழப தத ல இரகக ற ள என டத அவள மகதத ல இரநபத கணட 'டதத

வ'ட$ பன! இவனI$ம எபப
மக

தம ஜ கக ரடதய கபவ ந$நத கக ளள பவணடம எனற ந டனதத டபய

வடனடய ம றற மயனற ள %கத . அடதயம உ$பன உணரநத கக ண$ ன சரய .

அவன கபவ அவடள எபப

தம 'ஏன, எனன' எனற தரவ'யத லடல. அவள கபவ த ன அவனI$ம தன

'ரச% டனகடளக கறவ ள. அத ப

லபவ, இபப

தம அவள கக கறவ ள எனற எத ர

ரப 'ல

அவடளபய பந கக ய ட இரநத ன சரய .
"எனன

'ரச% டன எனற ல... ஒனற , இரண$ !

இஙக ஏகப ட$ ப

ந ன எடதக கறவத? ந ன இஙக இலல த க லதத ல

ககவரதத கநர%ல ஆக வ'ட$த. % டலய'ல பத ய பமட

க றற இனனம ம சப டடவ'ட$த. பத த க இனனம

லர வRடலல மல நட$

வ'ட$னர. இப ட ஒனற , இரண$ .... ந ன எடதச க% லல?" எனற

ளளஙகள ஏற டடவ'ட$ன.
டதகளIல கடபயற

வடனகள$ன %கத கற சரய

வ யவ'டட % ரதத ன.
"ஏபதத? இரகக ற

'ரச% டனகள ப

த த எனற உனடனத தனIய க வ'டட வநத பநரதத ல இனனம

'ரச% டனகடள இழதத வநத ரகக ற ய ?" எனற % ரதத ட அவள தடலய'ல க%லலம கத தடடன ன.
"ஆம ம, மகக யம ன இனகன ர
அவன 'எனன' என த ப

"கக ஞ% பநரம கபவ வய'ற கர ம
அவள கற "அநத
'ரச% டன அத.

'ரச% டனடய மறநத வ'டப$பன!" எனற அவள ர கதத$ன இழகக

ரதத ன.
%ததம ப

டக றத. அத எனன

'ரச% டனய க இரககம?" எனற

'ரச% டன எனன எனற எனகக நனற கபவ கதரயம. இநத ந டடல இரககம

லரன

% !" எனற அவனம அபத ர கதத ல கற %கத தனடன மறநத % ரதத ள.

அவள % ரபப$ன சரய வ'ன % ரபபம கலநத கக ண$த. சரய வ'ன அடறககள வர அனமத பகடக ந னற
கக ணடரநத க ரதத கக ன க தகளIல இரவரன % ரபபம பகடக அவன மகம கரததத. அவன உளபள வர
அனமத பகடக மல அப டபய த ரம ' ந$நத ன. "%ர %கத . நR

% ய'ல இரகக ற ய. வ , இனற ந ம

கவளIபய ப

அவன க ர % வ'டய எடகக %கத யம

ய % ப 'டட வ'டட வரபவ ம" எனற டபய சரய

எழநத ள.
'எப டபய , சரய வ'றக எநத %நபதகமம வர மல %ம ளIதத ய'றற' எனற அவள மனத றகள ந டனகக,
'%கத , நR நடகக ற ய எனற நனற கப பரக றத. ஆன ல, எதறக எனற உன வ ய பலபய வ'டரவ'ல
வரவடழகக பறன,

ர!" எனற சரய

மனத றகள ந டனதத % ரததக கக ண$ ன.

இதயம

Meena and Viji

இதயம

72

இரவரம இடணநத ட கவளIபய க%லவடதத தரதத ல இரநத
எனற க% லலமடய த

ரதத ன க ரதத க.

அவன மனம எனன

ரதத ல கனதத ரநதத. அதறக பமல அவன ல அனடறய பவடலகடளக

கவனIககமடயம எனற பத ணவ'லடல. எனபவ, அவன வRடடறக க%லலல ம எனற மடகவடதத ன.
வRடடறக ப

வத எனற மடகவடதத வ'ட$த ல பநர க மகடளயம அடழததச க%லலல ம எனற

ந டனதத டபய அவன மதல ல day care-கக க%னற ன. அவன க%னற பநரம மத ய உணவ பநரம
என த ல கழநடதகள அடனவரம பத ட$தத ல உணவரநத கக ணடரநதனர.
"எனன க ரதத க, %_கக ரம வநத வ'டடரகள?" எனற அவடனப

ரதத பனனடகதத ர அநத

ளளIய'ன

ந ரவ க .
"வநத, உ$மப %ரய'லடல. அதன ல த ன வRடடறக %_கக ரம க ளம 'பனன. வழ ய'ல பரய டவயம
அடழததச க%லலல ம எனற வநபதன" எனற ன க ரதத க கமதவ க.
"உ$மப %ரய'லடல எனற ல $ க$ர$ம ப
% ப 'டடரகள ?" எனற அவர

ரவ$ன பகடக, "என மகடள வ'$ பவற மரநத எனககத பதடவய'லடல

பம$ம" எனற பனனடகய$ன
கத $ரநத, "இபப

த பரய

க பவணடயத த பன, க ரதத க. மரநத எதவம

த ல அளIதத ன க ரதத க.

எப ட இரகக ற ள பம$ம? மறற

'ளடளகள$ன கலநத

வ'டளய டக ற ள ?" எனற அவன பகட$ ன.
"பநறற நRஙகள இநத பகளவ'டயக பகடடரநத ல எனன க% லல ய'ரபப பன ! இனற நRஙகபள ப

ரஙகள" எனற ர அவர கமனனடகய$ன.
க ரதத க பநர கக கழநடதகள உணவரநத க கக ணடரநத இ$தத றகச க%னற ன.
ஆச%ரயம க தத ரநதத. எபப

தம பரய

தனIடம வ'ரம '!

அஙக அவனகக

ய ர$னம ப%ரநத வ'டளய $ ம ட$ ள.

உணவரநதம ப

தம தனIய கபவ த ன அமரநத ரப

ள. ஆன ல, இனற அவள$ன உதய வம, ரஷ யம

அமரநத ரநதனர.

மகளIன மகதத ல கதரநத % ரபட

ஆச%ரயதத$ன

ரதத ன க ரதத க. ரஷ ஏபத

க% லல க கக ணடரகக % றம zயர இரவரன மகதத லம அ$ககமடய த % ரபப!

மநத ரம ப

ட$த ப

அவரகடள பந கக கமலல ந$நத க ரதத க அவரகளIன % ரப 'றக இட$யற கக டகக த அடமத ய க
ந னற ன.
மகளIன மtத இரநத

ரடவ % ற த உதய வ'ன

ககம ம ற யத. அளவ ன மகக, பநரய ந % , அழக ய

கநறற , கவ'நத உதடகள - இவறற ல %கத ய'ன மற த ப
அற ய மல அவன க ரமசச ஒனடற வ'டதத ன.

கபவ பத னற ன ள கழநடத. தனடனயம

ஆன ல, கணகள - ந ச%யம இடவ %கத ய'ன கணகள

இலடல. அவனகக ம zகவம அற மகம ன கணகள! ஒரபவடள சரய வ'ன கணகபள ! கணகடள மட
சரய வ'ன கணகடள மனத றகள கக ணரநத ன க ரதத க. இலடல, சரய வ'ன கணகளIல ஒர கம kரம
இரககம! இப ட % ரபபம, பகல யம பதஙக இரகக த.
கழநடதகளIன

ரடவ அபப

அவள வநத சறசறபட ப

த த ன க ரதத க மtத

$ பரய , "அப

ரதத க ரதத க ஒர ந ம z$ம அ%நத ப

" எனற த வ' அவனI$ம வநத ள.

ன ன. "பரய

கடட" எனற

கற ய டபய அவடளத தகக ஒர சறற சறற ன ன க ரதத க.
அவடன ஆவல$ன உதய

ரகக, "வ " எனற அவடள அடழதத அவடளயம ஒர சறற சறற ன ன.

கழநடத % ரப 'ல அவள க ளக ளகக தனடனயம அற ய மல அவளIன கனனதத ல மததம zட$ ன க ரதத க.
அவன கணகளIல ந ரம 'ய கணணRர அவனI$ம அனமத பகடக மபலபய அவன கனனஙகளIல வழ நதத.

இதயம

Meena and Viji

இதயம

73

"எனன அஙக ள? ஏன அழக றRரகள? எஙபகய வத வ'ழநதவ'டடரகள ?" எனற பகட$ டபய தன

'ஞச

வ'ரலகள ல அவன கணணRடரத தட$கக அவன அவடள இறக அடணததக கக ண$ ன.
ஏபன

அவன உளளணரவ, "இநத கழநடத உன க

கக ஷம! நழவ வ'$ பத" எனற அடற கவல ட$த.

உணரச% கடளக கடடககள கக ணட வநத அவடளக க_பழ இறகக வ'ட$வன, "உன க யர எனனமம ?"
எனற பகட$ ன.
"என க யர உதய . இத என அணணன ரஷ " எனற அவள க ளடளக கரல ல கற ரஷ அவன அரக ல
வநத ன.
"நRஙகள பரய வ'ன அப
அப

த பன" எனற ரஷ பகடக க ரதத க கமbனம கத தடலயட%தத ன. "நRஙகள என

க$த த பன பவடல

ரகக றRரகள அஙக ள?" எனற அவன கத $ரநத பகடக க ரதத க மற டயம

தடலயட%தத ன.
'ன, " ன க யர எனன?" எனற க ரதத க பகடக, "My name is Rishi. I am five years old" எனற க ரடமய$ன
கதரவ'தத ன ரஷ .
அவனத ஐநத வயத க ரதத க மனத றகள கழப தடத வ'டளவ'கக அவன கமதவ க, "உன அமம

க யர

எனன?" எனற பகட$ ன.
"என அமம டவ உஙகளககத கதரய த

அஙக ள?" எனற பகட$ ரஷ , "என அமம

க யர %கத " எனற

கதரவ'தத ன.
"இஙபக வ " எனற அவடன அரக ல அடழதத அவடனக டககளIல தகக க கக ண$ ன க ரதத க.
உதய டவத தகக ய'ரநத ப

த இரநத கத ட உணரச% யம, இபப

த ரஷ டயத தகக இரநத ப

இரநத கத ட உணரச% யம ந ச%யம ஒனற லடல. உதய டவத தகக ய'ரநத ப
இதயதடதக க%கக

'ழ வத ப

த மனத ல அநத

னற உணரவ ஏற டடரநதத. ஆன ல, இபப

ரம இலடல. மனத ம zகவம பல% னத ப

த அவனகக தன

த ரஷ டயத தகக ய'ரககம

ல இரநதத. க ரதத கக றக தடலடயச

சறற க கக ணட வநதத. இப டபய அவன ஆர யச% க%யத கக ணடரநத ல அவனகக ந ஜம கபவ உ$ல
ந டல %ரய'லல மல ப
கடடப

யவ'டம!

டனற க%னற கக ணடரநத மனடதக கடடககள கக ண$ரநத க ரதத க ரஷ டயக க_பழ இறகக

வ'டட வ'டட, "உனடனயம, உன தஙடகடயயம %நத ததத எனகக உணடமய'பலபய ம zகவம மக ழச% .
பரய டவயம உன தஙடக ப
த ன

ல கரத அவளI$மம நR நனற க வ'டளய $ பவணடம. இரவடரயம நR

ரததக கக ளள பவணடம" எனற கற ய டபய உதய வ'ன அரக ல கனIநத அவள கனனதத ல

கழ நத ரநத கனனககழ களIல மற டயம கமனடமய க மததம zடட வ'டட பரய டவ பந கக ,
"ப

கல ம ?" எனற பகட$ ன.

பத ய நண ரகளகக '$ $ ' கற வ'ட$ க றறக கக ணட தநடதய'ன டகவ'ரலகடளப

றற ய டபய

அவன$ன ந$நத ள பரய .
சரய வ$ன க%னற உணவரநத வ'டடத தன அடறககச க%னற %கத ம zகவம உற% கம க உணரநத ள.
இத த ன சரய வ'ன கண த %யம! அவள எவவளவ மனஉடளச%ல ல இரநத லம %ர! ஒர பனனடக,
ஒர கனIநத

ரடவ - இவறற ன மலம கபவ அவள மனத றக உற% கமடட வ'டவ ன. க டல

மழவதம பவடல

ரகக மல அவளகக மன பவடலகள கவ'நத க $நதன. பத த க ஒர கமக னIடயத

கத $ஙக உற தத டய ஆரம 'கக கவக ந டகள

'டககம எனற சரய

ஏறகனபவ ந$நத கக ணடரநத

இதயம

Meena and Viji

இதயம

74

ஒர % ற ய கமக னIடய வ'டல ப % மடதத ரநத ன. அதடன வ'ரவ

டததவம, பத ய மரநதகடள

உற தத க%யயவம பதடவய னவறடற க%யவத ல அவனம, மறறவரகளம மழ மச% க
இறஙக ய'ரநதனர.
%கத ய'ன இபப

டதய பவடல அவரகளத கமக னI கவபட%ட

றற யத. ஏறகனபவ

டழய

கமக னI

க யரல இரநத கவபட%டடறக இவரகளத பத ய கமக னI க யர, மறறம பத ய த ட$ஙகள
வ'வரஙகடள இடணககம பவடலடய %கத கவனIததக கக ண$ ள. அவரகளத இபப

றற ய

டதய

தய ரபபகடள ஏறறமத க%யவத கற ததம அவரகளகக எணணம இரநதத. அகமரகக வ'ன ஒர
கமக னIய$ன அவரகள அகமரகக வ'ல இரநத ப
அநத அகமரகக கமக னIய'ன மகக ய

பத சரய

ப சசவ ரதடதகடளத தவகக ய'ரநத ன.

தவ'ய'ல இரநதவடர நRண$ ந டகள கபவ சரய வ'றகத கதரயம.

கவபட%டடல பதடவய ன வ'வரஙகடள இடணதத அவரகளகக அனப
கவறபம பளளI வ'வரஙகடள அனபபவத ல எநத
இரககபவணடம என த ல சரய

%கத த ட$ம தRடடய'ரநத ள.

'ரபய ஜனம zலடல; எலல ம க%யலத ட$தத ல

தRவ'ரம க இரநத ன.

த றடமய$ன டகய ணடரநத ன. அவள எத ர
க பலஜ ல க ணகளIன

'ர ல

அவள கற ய ம றறஙகடளக க ரதத க ம zகத

ரததத றகம பமல கக க ரதத கக ன க%யலத றன இரநதத.

'ன சறற ய ம zச% பநரஙகளIல கக ஞ%ம

டததம இரகக ற ன எனற %கத

இளகக ரதத$ன ந டனததக கக ண$ ள.
இரணட ந டகள கபவ அவள மனத றகள அவரகள பர கஜகட கற தத ஒர பத ய த ட$ம உரவ க ய'ரநதத.
அடதச %ரய க க%யல வடவ'ல கக டகக அவளககக க ரதத கக ன உதவ' பதடவப ட$த. அவன$ன
இடணநத பவடல

ரககபவணடம எனற ந டனதத ல %கத கக எரச%ல கத த ன இரநதத. ஆன ல,

பவற வழ ய'லடலபய!

அவள எனன க% லல சரய வ'$ம பரயடவப த! அதறக

தல

லடலக கடததக

கக ணட அநத க ரதத கக$ன பவடல க%யயபவணடயத த ன!
இப ட எலல ம மனத றகள ந டனதத ட த ன %கத க%யயபவணடய பவடல கற தத கற பட க
க ரதத கக றக கமய'ல க அனப 'ன ள. ஆன ல, பநரம க$நத
எரச%ல அட$நத %கத அவனட$ய பக 'னIறக ப

'றகம அவனI$ம

த ல கமய'ல வர தத ல

ன க%யத ள. அவன அனற கவக %_கக ரம கபவ

க ளம ' வ'ட$டத அற நத %கத மனத றகள எரச%ல அட$நத ள. அவன ய ர$மம கற மல
க ளம 'யடதயம %கத அற நத ள. அவளத பவடல அனபற மடயபவணடய அளவ'றக மகக யம
க ட$ய த எனறப

தம அவன எநத தகவலம அளIகக த க%னறத அவளகக உளளர பக

க ளற யத. இடத எனபறனம %ரய கப
ஆன ல, அடத அவள மறந பள

தடதக

யன டதத க கக ளள பவணடம எனற அவள மடவ கடடன ள.

யன டததககடம எனற அபப

த %கத கபக கதரய த.

பமறகக ணட க%யயபவணடய பவடலகடளத தனIய கபவ கவனIதத %கத டய மற டயம ம டல ந னக
மண' ப

ல சரய

அடழதத ன.

"%கத , கக ஞ%ம பவடலகள அத கம க இரகக னறன. ந ன வர கக ஞ%ம த மதம ஆகம ப
உனன ல கழநடதகடள அடழததக கக ணட தனIய க வRடடறக ப

ல ரகக றத.

க மடயம ?" எனற சரய

பகடக

%கத % ரதத ள.
அவள % ரபபகக க ரணம பரய த சரய , "எனன %கத , எதறக இபப

த % ரகக ற ய?" எனற பகடக, " 'ன

எனன சரய ... ந ன த ன க டலய'பலபய க% னபனபன. இநத ஊர எனககப பத த
அடழததக கக ணட வRடடறக ப
இப ட நRடட மழஙகக றRரகள?
"இபப

எனற உததரவ ப

ம" எனற % ரதத டபய

ட$ ல அப டபய க%யத வ'டட ப

$மடயம %கத ?

க பறன. எதறக

த லளIதத ள %கத .

த நR த ன நRடட மழஙகக ற ய?" எனற மறமடனய'ல % ரதத சரய

எனன ல உனகக எப ட உததரவ ப

எனன? கழநடதகடள

கரல கமனடமயற, "

நR த ன எனகக உததரவகள ப

$பவணடம.

இதயம

Meena and Viji

இதயம

75

அதறக கத த பன ந ன க ததக கக ணட இரகக பறன" எனற கற %கத கமbனம ன ள.
"எனன, %தததடதபய க பண ம? தஙக வ'ட$ ய ?" எனற சரய
கடலநத ள. "ம.. ஒனறம இலடல. %ர, சரய .. ந ன ப
க%லக பறன" எனற கற வ'டட ப

மற டயம பகடக %கத கமbனம

ய கழநடதகடள அடழததக கக ணட வRடடறக

டன டவதத ள %கத .

அவள இதயம இனனகதனற க% லலமடய த பவகதத ல தடததக கக ணடரநதத.
த பன மனத றக எலல

% நதடன க%யத ல

கத லடலகளம? % நதடனய'ன மதல எத ர க%யலகள - இட$வ'$ த க%யலகள

- இட$வ'$ த பவடலகள. இததடன வர$ஙகளIல அவள ர கவ'ய'$ம இரநத கறறக கக ண$டவகளIல
தடலய யத இநத வ'ஷயம த ன. அவள மனம % ற த சணஙக ன லம ர கவ' அடத உணரநத கக ளவ ள.
'இடதச க%ய! அடதக கக ஞ%ம
% யலகள வ'ழ மல

ர!' எனற எடதய வத க%யய டவதத அவள மனடத பவதடனகளIன

ரததக கக ளவ ள! இததடன வர$ஙகளIல எவவளபவ

ர கவ'யம அவடள மtடட கக ணட வநத ரகக னறனர.

இபப

மயனற சரய வம,

த த டகரனற மன வநத ந னற அவள

ந மமத டயக கடலகக ற ன இநத க ரதத க!
எலல வறடறயம மறநதவ'டப$ன எனற ந டனததபத உணடம த ன ! அத உணடமகயனற ல இவடன
ஏன எனடனப

த ககவ'டக பறன! %கத தடலடய உலகக க கக ண$ ள. ப

அனமத தத என வ ழகடகடய ந %ம கக க கக ண$த ப
மற டயம ய ரககம உரடம இலடல! இபப
அவளட$ய பவடலகளகக அடதத
ந டனதத க

தம. சரய

தம, இவடன என வ ழவ'ல

மtடக$டதத வ ழகடக இத! இத ல

டதகக அவடளச % நத கக மல க%யயக கடய %கத

டய க ரஷ ககம, உதய வ'றகம த ன உணட.

கழநடதகடள

ழத பலபய %கத அனடறய த னதத ன பவடலகடள மடட$ கடட வ'டட, சரய வ'றக

தகவல அளIதத வ'டட கழநடதகடள அடழதத வரக க ளம 'ன ள.
ளளIய'ல ரநத கழநடதகடள அடழதத வRடடறக %கத நடழநத ப

த அவளத கம ட ல மற டயம

அவடள அடழததத.
அடழததத சரய , " ளளIய'ல இரநத

தத ரம க வநத ப%ரநத வ'டடரகள , %கத ?" எனற சரய

அககடறய$ன பகடக %கத ககத தன கவடலகடளயம மtற மற டயம % ரபப வநதத.
"எனன சரய , மற டயம எனடன கழநடத ம த ர ந$ததக றRரகள? ந ஙகள
வ'டப$ ம" எனற %கத ய'ன

த லகக, "எனடனப க

தத ரம க வRடடறக வநத

றதத வடர நRயம ஒர கழநடத த ன %கத . உதய ,

ரஷ ய$ன ப%ரதத நR என மனற வத கழநடத" எனற சரய

றபப$ன

த லளIதத ன.

கத $ரநத, "நலலத, ககட$த இனனம பரய த கக ஞ%ம கவகளI கழநடத" எனற ன.
"சச ப

ஙகள சரய . நRஙகளம, ர கவ'யம ப%ரநத எனடன இனனம எததடன ந டகளககத த ன

கழநடதய க ந$ததப ப

க றRரகபள !" எனற ப

மறமடனய'ல இரநத சரய

ல ய க வரததப ட$வளIன

வடனடயக பகடட

% ரதத ன.

'றக, "%கத , ர கவ' கமய'ல அனப ' இரகக ற ள" எனற ன.
"எனன?

எதறக க - மற டயம அவள

யணதடத ஏதம தளளI டவதத வ'ட$ ள ?" எனற %கத

பவகம கக பகடக, "இலடலய'லடல, அப ட

யணதடத தளளI டவதத வ'ட$ ல நR வ'$ம ட$ பய!

பநர கச க%னற அவடள இஙக இழதத வநத வ'டவ பய!" எனற கற % ரதத ன சரய .
'ன, "அகதலல ம ஒனறம இலடல. அவள கற தத பதத ய'ல - அத வத ந டள மற ந ள வநத
வ'டவ ள" எனற சரய

கத $ரநத, "ந னம, நRயம மறநத லம ர கவ' மறககம ட$ ள. உனனட$ய

இதயம

Meena and Viji

இதயம

76

க%ககப 'றக க ந டளகக மரததவமடனககச க%லலபவணடம. அடதப
கமய'ல அனப 'ய'ரகக ற ள. அதன ல, அகமரகக வ'ல கக டதத ரப

த எடதத வநத ரகக பறன. அடத எலல ம ஞ

டடரகக ற ள" எனற ன சரய .

%கத கபக அத மறநத த ன ப

கப

கப டததத த ன ர கவ'

கம க எடததச க%லல பவணடம ம. எனகக உததரவ

ய'ரநதத. ஆன ல, சரய

கதரயம. ஆன ல, ர கவ'யம மறகக த ஞ

றற ஞ

ரடகள எலல வறடறயம வரம

ந ச%யம மறநத ரககம ட$ ன எனற %கத ககத

டதத ய'ரகக ற பள!

அவள அனட

எனன எனற

க% லவத! அவள வ ழகடகய'ல சரய டவயம, ர கவ'யம அடழதத வநத க$வளகக - எததடனய வத
மடறய கபவ

- %கத கக கதரய த... நனற க%லதத ன ள.

"ந ன வரக கக ஞ%ம த மதம ஆகம %கத . எனகக க எத ர

ரகக த நRயம, கழநடதகளம % ப 'டட வ'டட

தஙகஙகள. எனனI$ம ஒர % வ' இரகக றத. எனன?" எனற கமனடமய க சரய

டனக கக ட" எனற கற ன ன.

டன வ ஙக ய ரஷ , "ஹபல

மறமடனய'ல இரநத சரய

அப

, நRஙகள எபப

எனன கற ன பன

கற வ'டட "ரஷ ய'$ம

த வரவRரகள?" எனற பகட$ ன.

ரஷ , "%ர அப

டன %கத ய'$ம கக டதத ன. %கத ய'$ம ப % வ'டட சரய

, %ர அப

" எனற தடலய டடவ'டட

டன டவதத ன. கம ட டல டவதத

வ'டட கழநடதகடள களIகக அடழதத ள %கத .
"அமம , நRஙகள கஷ$ப $ தRரகள. ந பன உதய டவக களIகக டவதத வ'டட ந னம களIதத வ'டக பறன"
எனற க ரய மனIதன ப

ல கற ன ன ரஷ .

"ஏன ரஷ , ந ன களIகக டவதத ல எனன தவற? ம" எனற ரஷ கக %ரகக %ர %கத பகடக அவள
அரக ல வநத அவள க த ல, "உஙகடள எதறகம கஷ$ப டததகக$ த எனற அப

இபப

த த ன

கற ன ர.
"எஙகள பவடலகடள ந ஙகபள க%யத கக ணட நலல
இரநத ல ஞ ய'றறகக ழடமயனற எஙகடள

ந ஙகபள களIததக கக ளக பற ம" எனற ககஞ%ல
அவன மழடல கம ழ களIல உளளதடதப

'ளடளகள க அமம டவக கஷ$ப டதத ல

kச% றக அடழததச க%லவ ர ம. அதன ல அமம , பளRஸ...
த , கக ஞ%ல

த ய க ரஷ

த ல அளIதத ன.

ற கக டதத %கத அவடனக டககளIல தகக க கக ணட,

"அமம டவக கஷ$ப டததக க$ த எனற த பன அப

கற ன ர.

இத எனகக கஷ$பம இலடல$

க%லலம. உனககம, உதய வ'றகம பவடல க%யவத ல அமம வ'றக ஒனறம ஆக த. ந ன அப
உஙகடளக கணடப

kச% றகக கடடப ப

கச க% லக பறன" எனற ள.

'ன கரல ல கறமப கக ப ளIகக, "ஆம ம, இபப

த உணடமடயச க% ல.

க$ த எனற ந பன களIகக பறன எனற ய ... இலடல,

kச% றக ப

பகடக, ரஷ யம கறமப$பன, "இரணடறக கவம த ன அமம " எனற
"%மரததப ட யன$

வ'$ம

அமம டவக கஷ$ப டததக

வதறக கச க% னன ய ? ம" எனற
த ல அளIதத ன.

நR" எனற அவன கனனதத ல மததம zடட அவடனயம, உதய டவயம களIகக

அடழததச க%னற ள.
அபப

த ரஷ , "அமம , நRஙகள வத எனடன மததம zடடக கக ஞ% னRரகபள! அநத அஙக ள உதய வ'றக

மடடம இரணட மததம கக டதத ர அமம " எனற கற வ'$ %கத ய'ன க லகள ' 'பரக' ப
ந னற வ'ட$ன.

ட$த ப

இதயம

Meena and Viji

"எனன, உதய வ'றக மததம கக டதத ர

இதயம

77

அஙக ள? எநத அஙக ள? எபப

த? எஙபக?

ளளIய'ல ?" எனற

%ரம ரய க %கத பகளவ'கடளத கத டகக ரஷ கழம 'ன ன.
'ன, "அநத அஙக ள த னமம ! பரய வ'ன அப

" எனற கழம 'ய டபய கற, க

றடமய'ழநத %கத , "எநத

பரய ?" எனற பகட$ ள.
"அமம , உஙகள ஆ 'c ல க$ பவடல க%யக ற பர? அனற
கக ணட தவற கப

ரகக ல க$ நRஙகள கணடணக கடடக

'டததRரகபள! அநத அஙக ள!" எனற ரஷ கற %கத ய'ன ரதத அழததம அத கரததத.

"அநத அஙக ள எதறக உதய டவப

ரதத ர? எஙபக

ரதத ர? ஸகல ல ?" எனற %கத பகடக, "ஆம ம

அமம . மத யம லஞச ட$ம zல பரய டவக கடடப ப
உதய வ'$மம ப % ன ர. அபபறம அமம , வரம ப
உதய டவத தககம ப

த வல ததத ப

க வநத ர.
த எஙபக

ரஷ ய'ன டககடளப
%கத டயப

ரகக

ல -

வம க இரநதத. உதய

க$

ம அவன ஒவகவ ர வ ரதடதய கக கறக

கற அத கரகக றத என டத உணர த ரஷ கற க கக ணப$ ப
அமம வ'ன மகதத ல கதரநத பக

த த ன எனனI$மம,

க_பழ வ'ழநத வ'ட$ ர ப

ல - கக ஞ%ம அழத ர.

அவர கணணRடரத தட$தத வ'ட$ ள" எனற அமம வ'ன பக

அபப

ன ன.

தடத மதல ல உணரநதவள உதய

த ன.

'டதத, "அணண " எனற கமலல ய கரல ல அவள கற ரஷ யம அபப

த த ன

ரதத ன.

"ஏன அமம , ஏத வத தப

மம " எனற அவன கமலல ய கரல ல

ரத

ம கக பகடக %கத ய'ன பக

மடடப ட$த.
"இலடல ரஷ , உன பமல எநத தவறம இலடல. ஆன ல, இப ட அனனIயரகள$ன ப %க க$ த எனற
உனககம, உதய வ'றகம கதரய த ?
இலடலய ?" எனற %கத டயக பக
இலடலபய!

பரய வ'ன அப

உதய வ'றகத கதரயவ'லடல எனற லம உனகக வத கதரயம
தடத அ$கக க கக ணட %கத பகடக, "அமம , அவர அனனIயர

த பன! அனற ஸகல ல அப

கரல ல ரஷ கற %கத ய'ன பக

க$ அவர$ம ப % ன பர!" எனற பரய த

ம மற டயம ஏற யத.

"ரஷ , அவர$ம இனI நRஙகள ப %கக$ த. அவர க வநத ப % ன லம நRஙகள ப %கக$ த. பரநதத ? ஏன,
எனன எனற க ரணம பகடக பத. % ல வ'ஷயஙகளககக க ரணபம க ட$ய த. அமம , அப
எபப

க% லவத

தம உஙகள நனடமகக கத த ன இரககம என டதப பரநத கக ணட நRஙகள அடதக

பகடகபவணடம. பரநதத ?" எனற %கத கணடப

ன கரல ல கற இனனம பரய த ந டலய'ல இரநத லம

ரஷ தடலய டடன ன. கழநடதகடளக களIகக டவதத வ'டட இரவ உணடவ தய ரதத ள %கத .
அவள உளமனம பக

தத ல கக நதளIததத. ஆக, ஆ 'c ல ய ர$மம க% லல மல அவன

க%னற கழநடதகடளத த ரடடததனம க %நத தத ரகக ற ன.

ளளIககச

உதய டவக டககளIல தகக மததம

கக டதத ரகக ற ன. எனன டதரயம? இபத உதய டவ வய'றற ல சமநத கக ணட அவனI$ம அநத இன
க%யத டய அவனI$ம கதரவ'ககச க%னற ப
அவனத வ ரதடதகள - 'உனடன

த எவவளவ த ம zர$ன, எவவளவ உத %_னதத$ன ப % ன ன.

ழ வ ஙகத த ன அப ட க%யபதன' - அநத வ ரதடதகடள எனபறனம

அவள மறகக மடயம ? அனடறய தன ஙகள எலல ம ஏபத
உளளம மறகத கத $ஙக யத.

அனற த ன ஏற ட$ன ப

ல %கத ய'ன

எநதவ'தம ன மனககவடலகளம இலல மல இநத வ ழகடகய'ல

த ரபத ய$ன அவள வ ழநத கக ணடரககம பவடளய'ல இநத க ரதத கக ல மற ட எவவளவ
பவதடனகள!
அவன அவள வ ழகடகய'ல இரநத ந ரநதரம கச க%லலம வடர எனறபம அவளகக ந மமத ய'லடல.

இதயம

Meena and Viji
ஆன ல, அப டப ப

இதயம

78

க மல அவள கண மன அவள அலவலகதத பலபய வநத பவடல க%யத

கக ணடரகக ற பன! அவடன அனப 'வ'$ல ம எனற சரய வ'$ம பநரடய கவம க% லலமடயவ'லடல.
ஏறகனபவ, சரய வ'றக %நபதகம வநதவ'ட$த ப

ல கதரக றத. எனபவ, அவனககத கதரய மல இநத

க ரதத கடக இவள கத த ன %ம ளIகக பவணடம. அவடனத த ன கபவ அநத அலவலகதத ல இரநத ஓ$
டவககபவணடம! ஆன ல - எப ட, எப ட? %கத ய'ன மனம ஆர யச% ய'ல ஈட ட$த. அவளகக அபப

ளRகரனற ஒர எணணம பத னற 'ம, அத த ன %ர' எனற மனத றகளள க தன எணணதத ல
த ரபத யட$நத ள.
மற ந ள அவரகளதகமக னI வ ர நத ர கட$ம. க$நத வ ரதத ன ந கழவகள கற தத அல%வம, வரம
வ ரதத ல க%யய பவணடய த ட$ஙகள கற தத வ'வ த ககவம கமக னIய'ன மகக ய ந ரகள வ ரதத ல
ஒர ந ள கடவ ரகள. அவரவர எடததக கக ண$ பவடலகள கற தத ஒவகவ ர தடறடயச
ப%ரநதவரகளம அற கடக %மரப 'ப

ரகள. அத ல கமக னI கவபட%ட கற தத அற கடகடயத தய ரப த

%கத ய'ன பவடல. அத ல ப%ரகக பவணடய வ'வரஙகடளத கதளIவ கக கட$தத ன மதல ந ள க ரதத க
அனப 'வ'டவ ன. அத வத க$நத வ ரம வடர இத ல % ற தம தவற ந$ககவ'லடல;
க ரதத க எநத வ'வரஙகளம தரவ'லடல எனற லம %கத ய ல அநத அற கடகடயத தய ரககமடயம.
அடத %கத எத ர

ரககவம இலடல. அத வத க$நத வ ரம வடர.

ஆன ல, மதல ந ள க ரதத க இரநத

மனககழப தத ல %கத கக எநத வ'வரஙகளம அளIகக மல க ளம 'வ'ட$ ன. அடத %கத எத ர

ரததக

கக ணட இரகக த அற கடகடயயம தய ரததவ'ட$ ள. ஆன ல, இபப

த க ரதத க மtத கறறம ஏதம

சமதத அவடன கவளIபய அனப மடய த

த க ரதத கக ன இநத தவறகள

எனற பந ணடப

ரதத ப

%கத கக பத கரம கத கதரநதன.
இத தவ'ர, அவன மதல ந ள அவள அனப 'ய பவடல %ம நதப ட$ கமய'டலயம கவனIகக மல
க%னற ரநத ன. அத வத, அநத கமய'டல %கத அனபபம மனப
கக டகக மல க ரதத க க ளம 'ய'ரநத ன.
அவள க அனப

இநத தவறகள ப

அனமத யம க ற மல, தகவலம

த த

- க ரதத கடக கவளIபய அனப .

மல அவன க கவளIபயற க%யய இடத வ'ட$ ல பவற %நதரப ம க ட$ககம ?

'இலடல' எனற %கத மனத றகள கற க கக ண$ ள.
க டல 11 மண'கக நட$க றம கட$தடத

எனபவ, மற ந ள அலவலகதடத அட$நததம

தத மண'கபக %கத அடழதத ள.

மண'ககத த ன அலவலகதத றக வரக ற ன எனற வ'வரமம %கத கக மனப
ளளIய'ல வ'$ சரய

க ரதத க த னமம
கதரயம.

தத

கழநடதகடள

க%னற வ'ட$த ல அவன இனனம அலவலகதடத அட$யவ'லடல.

த ன மதல

ந ள %_கக ரம க ளம 'வ'ட$த ல ந டறய பவடலகள இரகக னறன எனற சரய வ'ன மகதடதப
ரகக மபலபய கற வ'டட %கத மதல ல க ளம 'ய'ரநத ள.
சரய

இனனம வர தத ல %கத கட$தத றக தடலடம த ஙக அடனவரம மtடடங ஹ ல ல கடனர.

தத மண' அடதத ஐநத ந ம z$ஙகள ஆனதம கதடவத தடடக கக ணட க ரதத க உளபள நடழநத ன.
அவன இனனம வர தடதக கணட தன த ட$ஙகள அடனததம

ழ க வ'டபம

கக ணடரநத %கத அவன உளபள நடழநததம % ரததக கக ண$ ள.

எனற மனத றகள கழம 'க

ஒவகவ ரவரம வரட%ய க தஙகள

அற கடககடள %மர 'கக கட$% ய'ல %கத ய'ன மடற வநதத.
%கத க ரதத கடக பந கக , "ம zஸ$ர.க ரதத க, நRஙகபள

டயஙகள" எனற வ'னயம கக கற ன ள.

அவள க% னனத பரய மல க ரதத க வ'ழ கக, "எனன ம zஸ$ர.க ரதத க, நRஙகள அற கடகடயத
தய ரககவ'லடலய ?" எனற %கத பகட$ ள.
"இலடல பம$ம, நRஙகள த பன வழககம க அற கடகடயத தய ரப kரகள" எனற பரய த கரல ல க ரதத க
பகட$ ன.

இதயம

Meena and Viji

இதயம

79

"ஆம ம, ந ன த ன தய ரபப ன - நRஙகள கக டககம வ'வரஙகடளக கக ணட.
ஏதம வ'வரஙகள அனப வ'லடலபய!

நRஙகள எனகக பநறற

அதன ல, நRஙகள இநத வ ர அற கடகடயத தய ரகக றRரகபள

எனற ந டனததவ'டப$ன" எனற %கத கற க ரதத க எனன க% லவத எனற பரய மல த டகதத ன.
"அத ப

கடடம, ந ன பநறற அனப 'பனபன - அநத கமய'ல கற தத எனன ந$வடகடககள எடததRரகள?

ந ன க% னன ம றறஙகள எலல ம எபப

த உஙகள ல க%யயமடயம?" எனற %கத கத $ரநத பகடக

க ரதத க, "எனன, எனன கமய'ல?" எனற த ணறம கரல ல பகட$ ன.
மனத றகள, "ம டடன ய

நR?" எனற கரவ'க கக ணட "எனன க ரதத க? எநத கமய'ல எனற பகடக றRரகள?

ந ன பநறற ம டல மனற மண' ப
நRஙகள

ல ஒர மகக ய ம றறதடதக கற தத கமய'ல அனப 'பனபன. அடத

ரககபவ இலடலய ?" எனற கரல ல % ற த பக

தடத வரவடழததக கக ணட %கத பகடக

க ரதத க கட$தத ல இரநத அடனவரம தஙகள உடரய $டலக கவனIப டத அவம னதத$ன
உணரநத ன.
தனடன %ம ளIததக கக ணட, "இலடல பம$ம, ந ன கவனIககவ'லடல. ந ன பநறற கக ஞ%ம %_கக ரம
க ளம 'வ'டப$ன" எனற கற ன ன க ரதத க.
"ஓ, அப டய ?

நRஙகள பநறற %_கக ரம க ளமபவத க அனமத பகடட அனப 'ய கமய'டல ந ன

கவனIககவ'லடல ப

லம" எனற மற டயம கரல ல % ற த ஏளனதடதத தவழ வ'டட %கத தன

பலப$ ப 'ல க%க க%யவத ப
"இலடல பம$ம!

ரடவடயத த ரப 'ன ள.

ந ன எநத அனமத கமய'லம அனப வ'லடல. c ர" எனற ம zகவம த ழநத கரல ல

க ரதத க பகட$ ன.
அவடன அவம னம

'டஙக த த னறத. அடனவரம அவடனபய ஒர ஏளனதத$ன

ரப த ப

அவனககத கதரநதத. பவணடகமனபற %கத அவடன வ டடக ற ள என டதக க ரதத கக ல
உணரமடநதத.
%கத கரல ல % ற த பக

தடத வரவடழததக கக ணட, "ம zஸ$ர.க ரதத க, எனன வ'டளய டக றRரகள ?

அனமத எதவம பகடகவ'லடல. ந ன அனப 'ய கமய'டலக கவனIககவம இலடல. இனடறய
கட$தத றக ன அற கடகத தகவலகடள அனப வம இலடல.

'ன எனன த ன நRஙகள க%யத கக ணட

இரகக றRரகள? ந ன பநறற அனப 'ய ம றறஙகள எவவளவ இனற யடமய னடவ எனற உஙகளககத
கதரயம ? அடவ எலல வறடறயம இனடறககள மடதத அடதத வ ர ரலtc றகள தய ர க
இரககபவணடம எனற க$க கற ய'ரநபதன. அடத எலல ம நRஙகள எஙபக கவனIததRரகள? நRஙகள
எஙகளட$ய பநரட

ண'ய ளர க இலல மல இரககல ம.

ஆன ல, நRஙகள இவவளவ அஜ கக ரடதய க

பவடல க%யவடத ந ஙகள அனமத ககமடய த. இவவளவ கவனக கடறவளள ஆடள எப ட த ன
உஙகள அலவலகதத ல இரநத இஙக அனப 'ன ரகபள , கதரயவ'லடல! உஙகள ல எஙகள
எத ர

ரபபகடள ந டறபவறறமடய த எனற ல நRஙகள இஙக கத $ரநத பவடல க%யயபவ

பதடவய'லடல. நRஙகள இஙக ரநத கவளIபயறல ம" எனற கரல ல பக
அவளகக எநத

க யப டததவடதப ப
ம ட$ ரகள

ரநத ள.

த லம க% லலமடய த வ யட$தத ந னற ன க ரதத க. கட$தத ல இரநதவரகளIன

ரடவ தன மtத வ'ழவடத அவன ல த ஙக க கக ளள மடயவ'லடல.
பவணடம ப

தடதக கலநத %கத க

ல கத $ரநத %கத ப % க கக ணப$ ப

பமலம, பமலம அவடனக

க க ரதத கக றக அஙக ரநத ஓடவ'$

ல இரநதத. அவனத %க பபததனடம க ல ய வதறகள ய ர வத வநத க ப
எனற எணண' மடதத கந ட சரய

% ற த அடமத ய ன ள.

உளபள நடழநத ன. சரய

றற வ'$

உளபள நடழநததம %கத

இதயம

Meena and Viji

இதயம

80

'ன அஙக ரநதவரகடள பந கக , "ஓ.பக, இனடறய கட$ம இதத$ன மடநதத.
கட$தத ல வத எஙகள எத ர

அடதத வ ரக

ரபபகளககத தகக ட பவடல க%யயமடயம எனற ந ர 'ப kரகள எனற

நமபக பறன" எனற கற அடனவரம கவளIபயற னர.
க ரதத க ஒர நRண$ க ரமச% டன கவளIபயறற வ'டட தன க
அவரகளககப

ரடகடள எடதத கக ணட கமதவ க

'னபன கவளIபயற ன ன.

அடனவரம கவளIபயற யதம சரய
அடழததவ'ட$ ய?

%கத டயப

ரதத, "எனன %கத , இனற %_கக ரம கபவ கட$தடத

ந ன வரவதறகள அப ட எனன அவ%ரம?" எனற வ'னவ %கத , "அவ%ரம எனற

இலடலபய சரய . ஏன இனற %_கக ரம கட$தடத அடழகககக$ த எனற பத னற யத. உ$பன
அடழததவ'டப$ன. அவவளவ த ன" எனற
"கட$தத ல ஏத வத

த ல அளIதத ள.

'ரச% டனய , %கத ?" எனற சரய

பகடக %கத வ'ரகககனற ந ம zரநத ள.

"ஏன, ஏன பகடக றRரகள?" எனற %கத வ'னவ, "ஒனறம zலடல. க ரதத க கக ஞ%ம ப% ரவ கத கதரநத ர

ல இரநதத" எனற சரய

த ன கக கற வ'ட$ லம

கற ன ன.

'னன ல ய ர மலம வத அற நத கக ளள % தத யம இரப டத உணரநத %கத ,

"இலடல சரய , பநறற ய ர$மம அனமத க ற மல அவர க%னற ரகக ற ர. அடதப
ஒரபவடள அதன ல வ டய'ரப

பர

றற க பகடப$ன.

எனற ந டனகக பறன" எனற கற வ'டட மனத றகள, 'க ரய

வ ட$ம. பம ப க கடழயம அனIச%ம அலலவ

இநத க ரதத க. அதன ல வ டவ'ட$ ர.. ம... இவன ல

ந ன வ ழகடகய'ல எவவளவ வ டய'ரகக பறன! அதறககலல ம ப%ரதத டவதத வசல ககபவண$ ம '
எனற ந டனததக கக ண$ ள.
அவள கற யடத ஏறறக கக ண$ சரய , "%ர %கத , பவற எதவம இலடலகயனற ல ந ன என அடறககச
க%லக பறன. மற டயம மத ய பநரம

ரககல ம. ந னக மண'கக மரததவமடனககச க%லலபவணடம.

பமஹ வ'$ம க% லல கழநடதகடள அடழததவரச க% லலல ம. இலடல, க ரதத கக $ம க% லபவ ம ?"
எனற பகட$ ன.
"பவண$ ம, பவண$ ம. பமஹ வ'$பம க% லலல ம" எனற %கத பவகம கப
க% னனடத மற டயம ஏறறக கக ண$ சரய

அவளI$ம அன

த ல அளIதத ள. அவள

க வ'ட$க றறக கக ணட க%லல

%கத யம தன அடறககக க ளம 'ன ள.
அவள அடறகக ந$நத க%லலம ப

த க ரதத கக ன பக 'ன கணண'ல

$ அவன இனனம

மகவ ட$தத$ன அமரநத ரப டத ஒர த ரபத ய$ன கணடவ'டட தன அடறககள நடழநத ள. அவள
மனம ம zகவம பல% னத ப
ஆதத ரதடதக கக டடய ப
அவடனப

ல இரநதத. மதல ந ள
தம இத ப

ரதத ல எரச%ல ம zகம; பக

எரச%லம, பக

ளளIய'ல க ரதத கடகச %நத தத அவனI$ம தன

லபவ அவள மனம பல% னடத %கத ந டனவ கரநத ள.
ம வரம எனற அவள ந டனததத ப

மம வநதன. ஆன ல, அடவ அவள மனடத

லபவ அவளகக

ரப டததவதறக ம ற க பல% ககவதன

ம யதடதத த ன %கத ய ல உணர மடயவ'லடல. ர கவ' க$ அவள மனத அநத க யர கதரய த
மனIதடன ந டனகக பத, உன உ$ல ந டலகக ஆக த எனற க% லல க கக ணப$ இரப
இபத

ள.

ஆன ல,

அவள கண மனன ல அநத மனIதன வநத ந னறம தனகக ஒனறம ஆகவ'லடல என டத ர கவ'

அற நத ல எனன க% லலவ பள ! %கத ய'ன இதயம எலபல ரககம ஒர பரய த பத ர த ன ப

ல.

எலபல ரககம மனன ல, %கத கபக அத வ'ளஙக த பத ர. %கத நRண$ க ரமசச ஒனடற வ'டதத ள.
அவள

ரடவ கமபயட$ர ஸக ரனIன பமல

த நதத. உ$ல ந டலயம, மன ந டலயம %ரய'லல த

இதயம

Meena and Viji

இதயம

81

க ரணதத ல தனன ல பவடலகடளக கவனIகக மடயவ'லடல எனறம அதன ல அலவலகதத ல இரநத
க ளமபவத கவம க ரதத க கமய'ல அனப 'ய'ரநதத %கத ய'ன கணகளIல

ட$ன. இபப

த க$ அனமத

பகடகவ'லடல; தகவல த ன அனப 'ய'ரகக ற ன. 'அலவலகதத ல இரநத க ளமபக பறன' எனற
வ ரதடதகளIன பமல %கத ய'ன

ரடவ

த நதத. 'அலவலகதத ல இரநத ஒபரயடய கக க ளமபக பறன'

எனற அவள க ஒர வ ரதடதடய நடவ'ல ப%ரததக கக ணட
அட$நதத. 'ப

, ப

! அப டபய ப

டதத ள. அவள மனம கதகலம

யவ'ட' எனற மனத றகள கற க கக ண$ ள.

மத ய உணவ பவடளய'ல %கத சரய வ'ன அடறககச க%னற ள. வழககம ப

ல சரய

%கத கக கக

க தத ரநத ன.
"எனன %கத , பவடல கர ம

அத கபம ? த மதம க வரக ற பய!" எனற டபய அவடள வரபவறற ன

சரய .
இத த ன நலல %மயம எனற மனத றகள ந டனததக கக ண$ %கத , " 'ன பவடல ந டறய இலல மல

கம?

நலல ஆடளப

'டததRரகள எனகக உதவ' க%யய" எனற ள கரல ல %ல பட

வரவடழததக

கக ணட.
அவள க ரதத கடகத த ன கற ப 'டக ற ள என டதப பரநத கக ண$ சரய

ஒர பன% ரபப$ன, "ஏன,

க ரதத கக றக எனன?" எனற பகட$ ன.
"எனனவ ? ஆள அவவபப

த க ண மல ப

யவ'டக ற ர.

ரஙகள - பநறற தகவல ஏதம அளIகக மபல

ஆடளக க ணவ'லடல. இனற எனன$ கவனற ல, உ$ல ந டல %ரய'லடல, அத %ரய'லடல, இத
%ரய'லடல எனற % ககபப

கக க% லல க%னற ய'றற" எனற ள கத $ரநத %ல பப$ன.

"இப ட ஒர ஆள உதவ'கக இரநத ல எனகக பவடல அத கம க மல எனன க%யயம?" எனற கற வ'டட
சரய வ'ன மகதடத ஆர யநத ள. சரய வ'ன மகம அவன % நதடனய'ல ஆழநத ரப டத
கவளIகக டடயத.
% லர ப

ல அலல மல சரய வ'ன மகம

ளIஙக ப

னறத. அவன உளளதடதப

ளIசக%னற கவளIபய

க டடவ'டம. % லரம இரகக ற ரகபள! உளபள எனன ந டனகக ற ரகள? கவளIபய எப ட ந$ப
ய ரபம ஊக கக மடய மல கரஙகல ப
க ரதத கடகப

ரகள எனற

ல மகதடத டவததக கக ணட. %கத அநத பநரதத லம

ழ தத ள.

தன % நதடனய'ல இரநத கவளIபய வநத சரய , "ஏன இப ட த டகரனற ந$நத கக ளக ற ர அவர? ந ன
ரததவடரககம கர ம
அவடரப

% ன% யர ன ஆள கத த ன கதரநத ர.

அவரத பமலத க ர மஹ பதவன க$

றற அவவளவ கற ன பர" எனற ன.

"அவர கறவதறக எனன சரய ? தஙகள கமக னI எமபள ய'டயப
கறவ ரகள

றற அவரகபள கடறததக

எனன?" எனற கற ய %கத உணடமடய மழடமய க மடறககவ'ரம

மல, "இபப

த க$

அவர பவடல %ரய'லடல என த என பக ரலடல. அவரத ந$வடகடககள த ன %ரய'லடல எனற
கறக பறன" எனற ள.
அவள கற யடத உனனIததக கவனIதத சரய , " 'ன எனன %கத ? அவர பவடல கற தத உனகக எநத
'ரச% டனயம இலடல. இநத இரணட ந டகடள டவதத அவடர கம ததம க எட$ ப
வRடடல ஏத வத

'ரச% டனய க இரககல ம.

டவத %ரய'லடல.

அவர கழநடதககக க$ அடககட உ$மப %ரய'லல மல

கம ம. ஒர பவடள, அப ட ஏதம இரககபம ?" எனற ன.

இதயம

Meena and Viji

இதயம

"எனன, அப டய ? அநத கழநடதடய மதனமதல ல
சறசறபப

, கறமபததனபம

ரதத ப

82
த க$ கணகளIல அநத வயத றகரய

எதவம இலடலபய எனற ந டனதபதன. ஏன, சரய ? அநத கழநடதகக

உ$மபகக எனன? உஙகளகக ஏத வத கதரயம ?" எனற தனடனயம மறநத அககடறய$ன பகட$ ள
%கத .
'இத த ன %கத . அவளகக ஏபன

க ரதத கடகப

'டககவ'லடல. ஆன லம, ஒர கழநடதகக உ$ல ந டல

%ரய'லடல எனறதபம தனடன மறநத அநத கழநடதடய வ'% ரகக ற பள! அநத உணடமய ன %கத
எனறபம ம றம ட$ ள' எனற மனத றகள ந டனததக கக ண$ ன சரய .
ஆன ல, கவளIபய எடதயம கவளIகக ட$ மல, "எனகக பமல வ'வரஙகள எதவம கதரய த %கத .
க% லலபப

ன ல க ரதத ககம இடதப

றற மதல ல ப சம ப

றற ஒனற க$ க% னனத க ட$ய த. ஒர தரம க ரதத கடகப

த மஹ பதவன த ன கற ன ர" எனற ன கவக %_ரயc ன கரல ல.

"ஓ" என தறக பமல மற வ ரதடத எதவம கற மல %கத எழநத தனககம, சரய வ'றகம தடடகளIல
உணடவப

ரம ற ன ள.

உணடவ உணணம ப
அப

த, "%கத , %ரய க ந னக மண'கக தய ர க இர. உன கமடககல

ய'ணடகமனட-கக க%லலபவணடம" எனற ந டனவ டதத ன ன சரய .

"உஙகளகக த ன பவடலகள அத கம க இரகக னறனபவ சரய ? ந ன மடடம க ப
மடததக கக ணட அப டபய கழநடதகடளயம அடழததக கக ணட வRடடறகப ப
கற சரய

ய கக ளளவ ? அடத
க பறன" எனற %கத

% ரதத டபய, "ர கவ'ய'$ம எனகக அட வ ஙக க கக டககபவணடம எனற எததடன

ந டகள கக கஙகணம கடடக கக ணடரகக ற ய, %கத ?" எனற ன.
அவன கறவத பரய மல %கத மழ கக அவடளப

ரதத பமலம % ரதத டபய, " 'ன எனனவ ம?

உனடன மடடம தனIய க அனப ' டவதத ல 'என %கத டயக கவனIப டத வ'$ உஙகளகக பவற எனன
அப ட தடல ப

க ற பவடல' எனற அவள எனடன அட

எனற கற, அவன கறவத அபப
% ரப டத ந றதத வ'டட சரய

அவள மகதடத கமனடமய க பந கக , "அவள கற வ'ட$ லம எனகக
அத உனககத கதரய த ?" எனற கற

லபவ %கத கக ந டறய பவடலகள இரநதன.

ல ந டகள

பவணடய பத ய அம%ஙகள
%ணட$ ப

தபம க ட$ய த %கத .

ரதத பனனடக பரநத ள.

சரய வ'$ம க% னனத ப
ம றற யடமககபவ

%கத ?"

த த ன பரநத %கத யம அவன க$ இடணநத % ரதத ள.

அடத வ'$ பவற க ரய பவடல எபப
%கத அவடனப

'னனIவ'டவ ள. இத எனககத பதடவய

'டககம ப

ல இரநதத.

றற பய % ககபவணடம.

அத மடநத

'றக த ன அத ல பகதத

இப ட க ரதத கக$ன எல யம, படனயம ப

டடக கக ணட இரநத ல அடத எலல ம எப ட மடப த?

கத டலநத பத ய ஆள வநத

டழய கவபட%டட$

ஏபத

'றக வத பவடலகள பவகம க ந$கக னறனவ

எனகறலல ம ந டனதத டபய பவடலடயப

இனபற ட அவன
எனற

ரககல ம

ரததக கக ணடரநத %கத டய அடழகக %ரய க ந னக

மண'கக அவள அடறகக வநத வ'ட$ ன சரய .
மற ப சச ப % மல பவடலகடள மடட$க கடட டவதத வ'டட அவன$ன க ளம 'ன ள %கத .
மரததவமடனககக க டர வ'ட$ சரய
அடழததச க%னற ன.

பநரடய க %கத டய அவள க ண பவணடய மரததவர$ம

உளபள க%னற மரததவரகக வணககம கதரவ'கக அவரகள இரவடரயம

பனமறவல$ன வரபவறற ர அநத மரததவர.
"எனனமம

பநர க

- நR த ன %கத ய ?" எனற அவர பகடக %கத கமலல தடலயட%தத ள.

இதயம

Meena and Viji

"ர கவ' உனடனப
ரபப

றற ய எலல

இதயம

83

வ'வரஙகடளயம எனகக அனப ' வ'ட$ ள. இத வடர எடதத

ரடகள கற தத வ'வரஙகடள எலல ம நRஙகள வரம ப

வநத ரகக றRரகள ?" எனற கமனடமய கக பகடக சரய

த அனபபவத கச க% னன பள! கக ணட

%கத ய'ன ரப

ரடகடள எலல ம எடததக

கக டதத ன.
"நRஙகள த ன சரய வ ? உஙகடளப

றற யம ர கவ' கற ன ள" எனற டபய சரய டவப

ரதத பனனடக

பரநத ர மரததவர.
"ர கவ' எப ட இரகக ற ள? வ'டரவ'ல இஙக வரவத கக கற ன பள! எபப
ரபப

ரடகளIன மtத

ரடவடயப

த வரக ற ள?" எனற டபய

த தத ர அவர.

"ந டள வரக ற ள $ க$ர. $ க$ர, உஙகளகக ஏறகனபவ ர கவ'டயத கதரயம ?" எனற %கத வ'னவ,
"ஓ, நனற கத கதரயபம! ந ன இஙபக ர மச%நத ர வ'ல க ரடய லஜ ய'ல ம ஸ$ரஸ க%யயம ப
இஙபக எம. '. '.எஸ ப%ரநத ள. ஒர ந கழச% ய'ல அவள அற மகம க ட$ததத. அதன
பமற டப 'றக க அகமரகக
$ச% ல இரகக பற ம.

க%லலம வடர பநரட கத $ரப

அவள %கத டயப

இரநதத.

றற , ஏன- சரய டவப

இரகக ற ள" எனற அவர கற ய டபய ரபப

ரடகடளப

த அவள

'ன அவள

'னனம, ஈ.கமய'லஸ வழ ய க

றற க க$ எவவளபவ

கற

ரதத மடதத ர.

"ஓ.பக %கத , % ல க$ஸடகள எடகக பவணடய'ரகக றத. அதறக மன % ல

ரப% தடனகடள மடதத

வ'டக பறன" எனற டபய %கத டய அடழததக கக ணட உளபள க%னற ர.
அடனதத க$ஸடகளம மடநத %கத வர ஒர மண' பநரதத றகக க ட$ ஆக வ'ட$த.
வநத இரகடகய'ல அமரச க% லல வ'டட, "இத வடர எடதத
இனடறய ந லவரப ட ஒர
டவதத ரநத ல எநத

'ரச% டனயம இலடல.

அவடள அடழதத

ரப% தடனகளIன மலம %கத கக

இபத ம த ர அவள தன உ$ல ந டலடய

'ரச% டனயபம இரகக த" எனற கற சரய

மகம மக ழச% ய'ல

ளIச% ட$த.

"ஆன ல" எனற கத $ரநத $ க$ர, "அவர அத கப டய க உணரச% வ%ப ட$ ல அவரத ஸக$கரஸ
கலவல அத கரககம. இத ந ச%யம க நலலத இலடல. தன உணரச% கடள கவளIகக ட$ %கத வடக லகள
அடமததக கக ளள பவணடம. கற ப

க, உஙகளகக இர கழநடதகள இரப த க ர கவ' கற ய'ரகக ற ள.

அவரகள க$ வ'டளய டவதன மலம க %கத கக மனம உற% கம க இரககம. அதறக க, அத கப டய ன
உற% கமம க$ த. மகக யம க, எடதயம மனத றகளபளபய ப

டட படதததடவககக க$ த.

எடதயம

கவளIகக டடவ'டவத க$ நலலதறக த ன. அத க$, மரநதகடளயம தவற மல உணணபவணடம.
அளவ ன உ$ற ய'ற% க$ நனடம தரம" எனற கற ன ர.
அவர கற யவறடற %கத யம, சரய வம கவனம கக பகடடக கக ண$னர. "ர கவ' வநதவ$ன எனனI$ம
ப %ச க% லலஙகள" எனற கற ஒர பனமறவல$ன வழ யனப 'ன ர $ க$ர.
கழநடதகடள அடழதத வரப
%கத டயப

ரதத

ளளIககக க டர க%லதத ய சரய

அரக ல தளரவ$ன அமரநத ரநத

ரவ$ன, "எனனமம , க$ஸட எனற க யரல %கடகய கப

'ழ நத வ'ட$ ரகள ?" எனற

பகட$ ன.
'சச' எனற உசசக கக டடய டபய %கத , "இத எனககப

ழககம த பன சரய ? ந டளகக %ரய க வ'டம"

எனற ள.
அவள மன ந டலடய ம றற வ'ரம 'ய சரய , "%கத , $ க$ர க% னனடதக பகட$ ய அலலவ ? நR
எடதயம மனத றகள டவதத மரகக க$ த ம. எடதயம கவளIகக ட$ பவணடம ம. ய டரய வத

இதயம

Meena and Viji

இதயம

84

அடககபவணடம எனற பத னற ன ல எனடன அடததக கக ள. ஆன ல, அதறக க %ப
கரஙகல எனற ப
ஒர க$டட

யவ'$ பத. ஏபத

- என உ$மப த ஙகவத ப

'யர, ஒர மய'ல றக - இத ப

ல - ய டரய வத த ட$பவணடம ப

ல ஒர இலவம

ல ஏத வத கடனம ன க

தத க கடட$,

ஞச தடலயடண,

ரடகள எடதத அட. %ரய ? அபத

ல பத னற ன ல எனடனத த டடக கக ள. ஆன ல, த டடம மன

எனனI$ம க% லல வ'ட$ ய எனற ல க தகளIல

ஞட% டவதத அட$ததக கக ளபவன" எனற கற %கத

தன உ$ல அயரச% டயயம மtற % ரதத வ'ட$ ள.
"ஏபதத சரய ...

இலவம

ஞச, க$ட

'யர, மய'ல றக - இகதலல ம கடனம ன க

ரடகள எனற

எனனI$ம க% லல எலபல ரம மறநதவ'ட$ ரகபள" எனற % ரதத டபய கறமப கக ப ளIகக %கத கற
சரய வம %டளகக மல, "எஙகள ஊரல அப டத த ன %கத " எனற கற ன ன.
"அ$$

சரய ... ந ம அதறக க உஙகள ஊரகககலல ம ப

எஙகள ஊரல நRஙகள மதல ல க% னன %ப

ரடகள. ந ன எஙகள ஊர

சரய

கமடய த. நRஙகள இரப த என ஊரல ககம.

தத க கடட$, கரஙகல இகதலல ம த ன கமனடமய ன

ழககப டபய ந$நத கக ளக பறன சரய " எனற %கத % ரதத டபய கற

தன தடலய'ல ஒர டகடய டவதத ன.

'எனன' எனற

ரடவய பலபய வ'னவ'ய %கத ய'$ம, "இலடல, தடலய'ல கஹலகமட இலடலபய எனற

ரதபதன. %கத , மதல ல ஒர கஹலகமட வ ஙக வ'டடத த ன மறபவடல" எனற %_ரயc க சரய
கற %கத வ'ழநத வ'ழநத % ரதத ள.
% ரதத டபய வரம அமம டவயம, அப

டவயம

ரதத கழநடதகள அவரகடள ஓட வநத கடடக

கக ளள ரஷ டயயம, உதய டவயம அடழததக கக ணட க ரல ஏற னர %கத யம, சரய வம.
க ளமபவதறக மன அஙபக வ'டளய டக கக ணடரநத மறற கழநடதகள மtத %கத ய'ன கவனம வ'ழ,
அவள

ரடவய பலபய பரய டவத பதடன ள.

அஙபக பரய

இலல தடதக கணட %கத , "எஙபக பரய ? %_கக ரம கச க%னற வ'ட$ ள ?" எனற ரஷ டயக

பகட$ ள.
"அவள எபப

பத

யவ'ட$ ள. அநத அஙக ள த ன வநத அடழததச க%னற ரகள.

எனடனயம, உதய டவயம ப %க கப 'ட$ ரகள. ஆன ல, நRஙகள க% னனத ப
ப %வ'லடல. %ர த பன அமம ?" எனற ரஷ கற %கத கக
'நணலம தன வ ய ல ககடம' என தறக ஏற
பவணடம; இபப

கம ப

லபவ ந ஙகள அவர$ம

க_கரனறத.

அவள ஏன பரய டவப

றற இபப

த ப சக%டகக

த ரஷ வ ய ல சரய வ'றகத கதரய பவண$ ம எனற ந டனதத ரநதடதத கதரய

டவகக பவணடம. இபப

த சரய

எனன க% லலப ப

க ற பன

எனற மனத றகள

%கத அமரநத ரநத ள. ரஷ கற யத க தகளIபலபய வ'ழ தவன ப

ல சரய

கழநடதகளI$ம அளவள வ'க கக ணப$ க டர ஓட$ %கத த ரம
வRடடல க டர ந றதத ய சரய
அவளத கவளதத மகதடதப

த ரம

கழநடதகள உளபள க%லலம வடர க
ரதத அவன மனம

ரத

டத டதததவள க

வழககம ன கரல ல

அவன மகதடதபய

றதத ன.

ரதத ன.

'ன %கத டய ஏற ட$ ன;

ப ட$த.

'ன மரததவர க% னனடத மனத றகள ந டனவ கக ணரநத, "%கத , இபப

த மகம கவளககம

அளவ'றக எனன ந$நதத? ம" எனற பகட$ ன.
'ன கரல ல

ரக %தடதக கலநத, "உஙகள ஊரன இபல% ன க

இலடலய , %கத ? இரநத ல, என பமல

ரடகள ஏதம இபப

த டகவ%ம

'ரபய க கக பவணடயத த பன" எனற பகட$ ன.

இதயம

Meena and Viji
%கத

த ல எதவம கற த தடரடயப

இதயம

ரதத டபய ந றக சரய

85
அவடள கநரஙக அவள கரஙகடள தன

கரஙகளIல எடதத, "%கத , நR கழநடதகளI$ம ஏன அப ட க% னன ய எனற எனககத கதரய த. உனகக
க ரதத கடகப

'டககவ'லடல என த எனககப பரக றத.

த ண'கக பத. அவரகள அவரகள ப

ஆன ல, கழநடதகளI$ம உன கரதடதத

கக ல வளரடடம. எத %ர, எத தவற எனற அவரகள க

மடகவடககடடம. 'வழ க டட' - தவற லடல. ஆன ல, உனகபக கதளIவ'லல த வ'ஷயதத ல வழ க ட$ பத"
எனற கற %கத
"என பமல பக

த ல ப % மடய மல கவறபம தடலயட%தத ள.
ம ஒனறம இலடலபய, %கத ?" எனற சரய

எதறக க ந ன பக

பகடக %கத , "உஙகள பமல ? உஙகள பமல

ப $ பவணடம சரய ? நRஙகள க% லவத எபப

தம ப

ல இபப

கரததகடள ந ன கழநடதகளI$ம த ண'கக ம டப$ன" எனற இறஙக ய கரல ல
"%ர %கத , நR எடதப

றற யம % நத கக மல ப

ய % ற த ஓயகவட. இரவ உணவ ஏதம நR தய ர

க%யயபவணடம. ந ன சபரஷ $ம வ ஙக க கக டககச க% லக பறன. இபப

கபவணடம. நR ஜ கக ரடதய க இரப

தம %ர த ன. என

த ல அளIதத ள.

த ந ன மற டயம அலவலகம

ய அலலவ ?" எனற பகடக %கத மற டயம கவறபம

தடலயட%தத ள. அவள கனனஙகளIல கமனடமய கத தடடவ'டட சரய

க ரல ஏற %கத உளபள

க%னற ள.
பரய டவ அடழததக கக ணட வRடடறக வநத க ரதத கக றக கக ஞ%ம க$ மனம %ம த னம
ஆகவ'லடல. அததடன ப ர மதத ய'ல டவதத %கத அவடன எடதகதற நத ப % ய வ'தம மற ட மற ட
அவன மனத ல rewind ஆக க கக ணப$ இரநதத. அத தவ'ர, பரய டவ அடழககச க%னற ப
ந ள ப

ல ரஷ ய'$மம, உதய வ'$மம ப % மயனற ப

ந டனதத லம பவதடன மலக யத.

த மதல

த அவரகள வ'லக ச க%னறடத இபப

அவடன பந கக வர மயனற உதய டவத தடதத ரஷ ஏபத

க தகளIல கற உதய

அவனI$ம வர மல வ'லக ச க%னறடத இபப

கக ணட அறப த ப

ல இரநதத.

அவள

த ந டனதத லம கநஞட% அரவ ள

'னனம ரஷ டய வலககட$ யம க அடழதத, 'ஏன ரஷ , ஏன ப %ம டப$ன எனக ற ய? அஙக ள பமல
ஏத வத பக

ம ?' எனற பகட$தறக அவன தன கணகடள அகல வ'ரதத டபய, "இலடல அஙக ள.

எனகக உஙகள பமல எநத பக

மம இலடல. அமம

த ன உஙகள பமல கர ம

பக

ம க

இரகக ற ரகள. உஙகளI$ம இனI பமல ப %க க$ த; நRஙகள க வநத ப % ன லம ந ன ப %கக$ த
எனற க% லல ய'ரகக ற ரகள.

% ர அஙக ள" எனற கற வ'டட ப

யவ'ட$ ன.

'ஏன? ஏன %கத இப ட க%யக ற ய?' எனற மனத றகள நற வத த$டவய கக கற ன ன.
பரய

அவடன எதறக கபவ

அடழகக கவனதடதத தறக ல கம க பரய

அதறகள

ககம த ரப 'ன ன.

'ன அவளகக உணவ கக டதத அவடளத தஙக டவதத க ரதத கக ல அனற இரவ மழவதம

லபவற

% நதடனகள ல தககம வர த தவ'தத ன. அவன கணகளIல மற ட, மற ட %கத யம, உதய வம பத னற
அவடனத தஙகவ'$ த இமட% க%யதனர.

மற டயம அவன மனம அனற க டலய'ல ந$நத

ந கழச% ககத த வ'யத. கக ஞ%ம மனடத ஒர ந டலப டதத %கத ய'ன வ ரதடதகடளக கவனம க
மனத றகள ஓடடப

ரதத ன. இபப

த ந டனததப

பநரதத ல பத னற க% னன வ ரதடதகள ப

ல அவனககத இபப

ரதத ல அநத வ ரதடதகள அடனததம அநத

ல கதரயவ'லடல; மன கடடபய த ட$ம ப

டட க% னனத

த பத னற யத. அதவம, வழககம கக கட$ம நட$க றம பநரதத றக

மனனத கபவ இனற கட$தடத கத $ஙக பவணடய அவ% யம எனன? அதவம, அநத பநரதத ல சரய
க$ இலடல.
க ரதத க
சரய

டகடகய'ல இரநத எழநத அமரநத ன. இத மனப

இரநத ல அவன தடப

%கத த ட$ம zடட ந$தத ய'ரகக ற ள ?

ன எனற அவன இலல த பநரதத ல %மபய ஜ தம க க%யத ரகக ற ள.

ஆன ல, ஏன? அத மடடம இலல மல கழநடதகடளயம தனனI$ம ப %கக$ த எனற

இதயம

Meena and Viji

க% லல ய'ரகக ற ள. அதவம ஏன?

இதயம

86

%கத சரய வ$ன மணமடதத ஒர %நபத ஷம ன வ ழகடகடய

ந$தத க கக ணடரகக ற ள எனற ல க ரதத கடகப
கழநடதகளI$ம க$ அவள ஆதத ரம

ரதத ஏன

யப $ பவணடம? அதவம,

யநத ரகக றத எனற ல அதறக

'னன ல ந ச%யம க ஏபத

க ரணம இரகக றத. '%கத ' - ம ன%_கம க அடழதத 'அநத க ரணம கதரய மல ந ன உனடன வ'டட

யவ'டபவன' எனற

கல கனவ க ண பத' எனற கற ன ன க ரதத க. அதன

'ன, க ரதத கக றக

சகம ன தககம வநதத.
மற ந ள க டலய'ல %கத அலவலகதத ல க டல டவதத ப
பகடட த ரம '

த 'கடம ரனIங பம$ம' எனற கரடலக

ரதத ல ஒர பனனடகடய % நத ய ட ந னற கக ணடரநத ன க ரதத க.

மனத றகள ஆதத ரம க

ஙக, "இனனம இஙபக இரநத ப

க மல எனன க%யத கக ணடரகக றRரகள?"

எனற பகட$வள %டக$னற ந கடகக கடததக கக ண$ ள.
ஒர கவறற பனனடகடய % நத ய க ரதத க, "இத த பன, %கத - உன த ட$ம. எனடன இஙக ரநத
கவளIபயறறத த பன இநத ந $கம ஆடன ய. அதன க ரணதடத உன வ ய பலபய வரவடழகக மல
அவவளவ எளIத கப ப

டட ஏம நத ப

யவ'டபவன எனற ந டனதத ய ?

கநவர. அவவளவ எளIத க எனடன எட$

யவ'ட$ பய, %கத " எனற எகக ளதத$ன கற யவன அவள அரக ல வநத, "என

'டவ த கணதடத எனன$ன அவவளவ கநரககம க

ழக ய உனகக இனனம

பரயவ'லடல? ம" எனற

ஏளனதத$ன பகட$ ன.
அபப

த க டரப

ரக க%யத வ'டட

டகளIல ஏற வநத கக ணடரநத சரய டவப

%கத ய'$ம zரநத கக ஞ%ம நகரநத கக ணட கரல ல
பம$ம.

ரததவ$ன

வயம கலநபத $, "நRஙகள க% னன ரபப

ரட கரட,

இனற க டலய'ல %_கக ரம கபவ வநத மடதத வ'டப$ன, பம$ம" எனற கடழநத ன.

அதறகள அரக ல கநரஙக ய'ரநத சரய டவப

ரதத ஒர % பனகம ன 'கடம ரனIங' கற வ'டட

க%னற ன க ரதத க.
அவன ப

ன த ட%டய கணகள பலபய

%கத , கணகளIல இவவளவ பக

ஸம கக வ'டவ ள ப

ம? அவடரப

ல மடறதத %கத டயப

றற ய உன கண'பப தபபககண'ப

ரதத, "எனன

க வ'ட$த ?" எனற

பகட$ ன சரய .
'உணடம த ன. அவடனப

றற ய எனத எநத கண'பப %ரய னத க இரநத ரகக றத' எனற மனத றகள

மணமணததவள கவளIபய, "அப ட ஒனறம இலடல" எனற உதடகடள அட%தத ள.
"

ர, பநறற அவரட$ய % னc ய ரடடடய அவவளவ %நபதகப ட$ பய. இபப

பவடலடயப

றற த ரபத ய னத ?" எனற பகட$ சரய டவப

உணடமய'ல % ன% யர .. இலடல, % ன% யர ப
"அவர

ல நடகக ற ர

வம - உனகக எநத கஜனமதத ல தRஙக டழதத பர

ம டடக கக ண$ ர" எனற பகல ய க சரய

கற... "இபப

ரதத, "ப

க ப

த உனகக அவர
கத த பன கதரயம..

எனற?" எனற கற ன ள.

- இநத கஜனமதத ல நனற க உனனI$ம
கதலல ம, அநதநத கஜனமதத ல க%யத

வதத றக அநதநத கஜனமதத பலபய தண$டன க ட$ததவ'டம, சரய " எனற ப$கம கக கற வ'டட
மனபன ந$நத ள %கத .
க$ ப%ரநத ந$நதவன, "அத எனனபவ

நR க% னனத %ர த ன %கத .

வரக ற ள. எனகக நமத factory-ல கக ஞ%ம பவடல இரகக றத.
கக ணட பநர க ஏரப

'ன, ர கவ' இனற இரவ படளடடல

அதன ல, நR பமஹ டவ அடழததக

ரடறக க%னற வ'ட. ந ன பநர க அஙபக வநத வ'டக பறன. %ரய ?" எனற ன.

இதயம

Meena and Viji
"ஏன சரய , இரவ

இதயம

87

னனIகரணட மண'கக பமல ஆக வ'டபம? அநத பநரதத ல பமஹ டவயம,

கழநடதகடளயம ஏன அடலகழ ககபவணடம. அபத ட, ப க$ரய'ல ம றறஙகள க%யத
வரபவய'லடலபய. இனற ஒர ந டளகக பமஹ டவக கழநடதகடளப
ந ன உஙகள க$பவ ப க$ர வநதவ'டட பநர க ஏரப
%கத டய பய %டனய$ன

ரததக கக ளள க% லலல ம.

ரடறக க%லபவ ம. %ர த பன?" எனற பகட$

ரதத ன சரய .

"பவணடம ன ல, நRயம வRடடபலபய இரகக ற ய
எனற சரய டவப

'றக ந ன

ரதத மறப

இலல மல நRஙகள மடடம ப

%கத ? ந ன மடடம ர கவ'டயக கப '$ப ப

க பறன"

கத தடலயட%தத %கத , "மடயபவ மடய த. ர கவ'டய அடழகக ந ன

வத ?

மடயபவ மடய த" எனற அழதத க கற ன ள.

"%ர, %ர.. கரடல உயரதத ப ப % பத! நR க% லவத ப

லபவ க%யதவ'$ல ம.

வய'றகறரச%டல இனனம எவவளவ கக ட$மடயபம

வம, சபரஷ ன

அவவளவ கக ட$ல ம" எனற பகல ய க சரய

கற ச % ரதத ன.
"இத ல சபரஷ ன வய'றகறரச%ல எஙபக வநதத?" எனற உணடமய'பலபய பரய மல %கத பகடக, "அ$
மணப$, பமஹ டவ அடழததக கக ணட எஙக வத ப
இபப

த அநத த ட$ம

ழ த பன.

வ'ளககம கக டதத ன சரய .

"ஓ, ஆம ம ம.

%_ரயc கக பகட$ %கத டயப
கக ளக பறன.
எனற ன.

கல ம எனற அவன த ட$ம ப

'ன அவன வய'றகறரச%ல

டடரப

ன.

$ மல எனன க%யவ ன?" எனற

ந ன பவணடம ன ல சபரஷ $ம ப %டடம ?" எனற

ரதத % ரதத சரய , "கவடலப $ பத, என நண டன ந ன %ம ளIததக

பவணடம ன ல, அவடனயம பமஹ வ'$ம ப%ரநத 'ப

" நலல பய %டன, சரய .

' % டடங' க%யய டவககல ம"

அப டபய க%யயல ம" எனற மற டயம %_ரயc கப

த ல அளIதத

%கத ய'ன தடலய'ல க%லலம கத தடடவ'டட தன அடறடய பந கக ந$நத ன சரய .
தன அடறடய கநரஙக ய %கத அஙக ஒர ஓரதத ல இரநத க ரதத க கவனIப டத எரச%ல$ன
%கத .

அடறககள நடழயம மன

க அவடனப

வரக றRரகள ?" எனற ம zடகக கக கற வ'டட உளபள நடழநத ள.
ந டகள க இப ட எஙகடள பவவ

ரதத ள

ரததவள, "ம zஸ$ர.க ரதத க, கக ஞ%ம உளபள
அவன உளபள நடழநததம, "எததடன

ரததக கக ணடரகக றRரகள?" எனற எரச%ல$ன பகட$ ள %கத .

"எனன உளறக ற ய, %கத ?" எனற அவனம எரச%ல$ன த ரப 'க பகடக, " ந ன உளறக பறன ?
அடறகக அரக ல உஙகளகக எனன பவடல?" எனற பக

'ன

தத$ன பகட$ ள.

"கவபட%டடல க%யய பவணடய ம றறஙகள கற தத கமய'ல ல ஒர இ$தத ல எனகக %நபதகம வநதத.
அடத பநர கத கதளIவ
க_ழததரம ன கணம

டதத க கக ளளத த ன ந ன வநபதன.

கணவன-மடனவ'டய பவவ

ட$ததவன ந ன இலடல" எனற அவனம பவகம கப

த ல கற ன ன.

வ ரதடதகடளக பகடட %கத ய'ன உதடகளIல ஒர பகல பனனடக அரம 'யத.
உடக ரஙகபளன.

உஙகள %நபதகஙகடளத கதளIவ

ரககம
அவனத

"ஓ, அப டய ?

டததக பறன" எனற கற வ'டட தன இரகடகய'ல

அமரநத டபய, "பவடல கற தத %நபதகஙகடள" எனற அழதத கற ன ள.
'ன ந ஜம கபவ பவடல கற தத டஸகcன க ம ற யத அவரகளத உடரய $லகள.

அவனIன

பதத % ல ததனதடத பவறவழ ய'லல மல அவளம, அவளIன பதத % ல ததனதடத உணடமய'பலபய
அவனம மனத றகள

ர டடக கக ண$னர.

ஒர மண' பநரதத றக

பவடலகள எலல ம ந டளககள மடயபவணடம.
ந டளகக அலவலகம வரவ ள.
க ட$பவணடம.
மற டயம ப

'ன க ரதத க க ளம , " இநத

இநத கமக னIய'ன இனகன ர

ரடனர ர கவ'

அவளI$ம இஙபக ந$நத பவடலகள எனற கக ஞ%ம வத

பரநதத ?" எனற கரல ல ஒர ம zரட$டலக கக ணரநத %கத கற ன ள.

கரல ல

ண'வ$ன, "கயஸ பம$ம" எனற கற வ'டட மனத றகள நடகதத டபய க ரதத க

கவளIபயற ன ன.
சபரடஷ எனன கற சரய

%ரகடடன பன

- பமஹ

%கத கக ப

ன க%யத 'கழநடதகடள ந ஙகள

இதயம

Meena and Viji
ரததக கக ளக பற ம, %கத .

நR ப

சரய வ'ன அடறகக %கத ப
கணடணப
க ளம

இதயம

ய வ'டட வ ' எனற கற ன ள.

ன ள.

த தத பவடல க%யத கக ணடரநதடதப

ப க$ரககம த ன எவவளவ ம றதலகள!

ஏறறக கக ண$ ன.

ரதத டபய க%னற ள.

அனற இரநத ப க$ரககம இனற இரககம

ர ட$ அவன பனனடகய$ன அவளட$ய

ர டட ஒனறம ஆகப ப

த ன மகக யம" எனற கற ன ன சரய .

அவள க%னறதம சரய

எலல வறற றகம க ரணம சரய .

ரடவய ல சரய டவ அவள
" நR

க%னடனகக வநத பவடலடய ஆரம 'தத பத த ல இபத

ப க$ரகக சரய வ$ன %கத யம வநத ரகக ற ள.

ஙகம

ம டல ஐநத மண' ப

கம வழ ய'ல க ரதத க % ன% யர க கமபயட$ர த டரய'ல

இரவரம ப க$ரககச க%னறனர.

க ரடம க

88

"ஏன?

வத லடல %கத .

என

ர கவ'

ர டட$

ர ட$ பவணடம.

ர டட அப ட எனன மட$ம?

ர கவ'

அத

ர டட

அப ட எனன உயரதத ?" எனற பவணடகமனபற %கத சரய டவ வமபகக இழகக அவன, "மட$ம,
உயரதத எனற இலடல %கத .

உனனட$ய எத ர

ரபபகள கர ம

வ ஙக க கக டதத பல உனகக %நபத %ம வநதவ'டம.
அதறக பமட% ங நடககள வ ஙக பவணடம.
வ'ஷயதத ல மடடம zலடல,
க$ வ'$ மல
"சமம

ரப

ள.

% ம 'ள.

ஆன ல, ர கவ'கபக

ஒர % த ரண சடத ர
சடத ர வ ஙக பவணடம;

ஏன, க%ரபப க$ வ ஙகபவணடம என

பவடல வ'ஷயதத ல க$ அவள எத ர

ரபபகள அத கம.

அலஙக ர

இணட, இணகக

எமக தக " எனற நRளம க வ'ளககம கக டதத ன.

வ'டளய டடகக க% னன ல இவவளவ நRளம க வ'ளககம கற பவணடம

மற டயம பகல ய கக பகடக, " நR என
தRரதத டவகக பவணடய க
கற ன ன.

ள.

ரடனர ஆய'றபற!

சரய ?" எனற %கத

உனகக எனன %நபதகம வநத லம அடதத

றபப எனகக இரகக றபத!" எனற சரய வம இபப

த பகல ய கபவ

தல

% ற த பநரதத ல கழநடதகடள அடழததக கக ணட வRடடறக வநத வ'டப$ ம எனற பமஹ

தகவல கக டகக %கத மற டயம அவளI$ம '% ர' கற ன ள.
எனடனக க ப
டவதத ரநத ன.

றற இரகக ற ய.

" ரவ ய'லடல வ'ட %கத .

ஒர ரம ப $தத றக இனற ப

அத ல இரநத எனடனக க ப

உணடமய'ல நR

கல ம எனற சபரஷ த ட$ம ப

டட

றற வ'ட$ ய" எனற % ரதத டபய கற வ'டட ப

டன

டவதத ள பமஹ .
இரவ ஒன த மண'கக பமல மற டயம வRடடறக ப

ன க%யத கழநடதகளI$ம ப % ன ள %கத .

ஒழஙக க % ப 'டடவ'டட %மரதத க தஙக பவணடம; பமஹ டவயம, சபரடஷயம கத நதரவ க%யயக
க$ த எனற கற வ'டட ப
பநர க ஏரப

டன டவதத ள %கத .

'ன இரவ உணடவ எளIத க மடததக கக ணட

ரட$ பந கக ச க%னறனர %கத யம, சரய வம.

நRண$ பநர க தத ரபபகக

கவளIபய வர அவடள ஓடச க%னற கடடக கக ண$ ள %கத .

'ன ர கவ'

'னன பலபய சரய வம வநத, "ஹபல

ர கவ'" எனற பனனடககக, "ஹ ய ஹRபர " எனற % ரதத ள ர கவ'.
'ன %கத ய'ன

ககம த ரம ', "இஙக வநத மதல ந பள அமரககளப டதத வ'ட$ ய ப

ம zரடடம கத னIய'ல பகட$ ள ர கவ'.

ல %கத " எனற

படளடடல மயஙக வ'ழநத ஆஸ தத ரகக க%னறடதத த ன

கற ப 'டக ற ள என டத உணரநத %கத அடமத ய க ந றக, " ஏன, அநத உரப $ தவடனப
ந டனதத ய ககம!" எனற மற டயம கரல ல பக
தண'ததக கக ணட பகட$ ள ர கவ'.
%கத டய ஏன வ டடக ற ய?

இபப

பநறற $ க$ர க$ அவடள எலல

றற

ம ஏற %கத கக மடடம பகடகம அளவ'றக கரடலத

அரக ல இரநத சரய , "%ர வ'ட ர கவ'.
த அவளகக எநத

வநததம வர ததம க

'ரச% டனயம இலடல. நனற க இரகக ற ள.

ரப% தடனகளம க%யத வ'டட அவள உ$ல ந டல த ரபத கரம க

இரகக றத எனற த ன கற ன ர" எனற அவடள அடமத ப டதத மயல, "அத %ர த ன சரய .
அவள உ$ல ந டல வRண வபத அநத வRண பப
எனற ல இவள பகடக ற ள ?

ன எவடனபய

அத த பன என பக

ஆன ல,

ந டனததத த பன... அவடன ந டனகக பத

ம" எனற ர கவ' கரல ல இயல டமய$ன

தல

கற ன ள.
அவவளவ பநரம அடமத ய க இரநத %கத , "ர கவ', இனI என உ$ம 'றக ஒனறம ஆக த" எனற
உறத ய கக கற அவள கரல ல இரநத பத ய உறத ர கவ'ககம க$பவ சரய வ'றகம க$ வ'யபட

இதயம

Meena and Viji
அளIததத.

"ம.

இத த ன %ர.

இதயம

89

இநத மன உறத உனகக இரநத ல ப

தஙடக" எனற பனனடகய$ன %கத டயக கடடக கக ண$ ள ர கவ'.
கக ணட ர கவ' வர மவரம கவளIபய ந$நதனர.

தம %கத .

எனற பகடட தடளதத எடதத வ'ட$ ரகள" எனற %கத
"%கத , கவறபம பகட$ ரகள எனற க% னன பல ப

ரகள ?

தம.

ழத வரக ற ய

'தடளதத எடததவ'ட$ ரகள' எனகறலல ம நR

அவரகளகக நR அரக ல இரநத பல ப

'c ர கவ'.

எபக

எனடனக

த ல க% னன ள.

தம.

சரய

க$ பவண$ ம எனற எனககத

கதரயம" எனற ர கவ' க ண$ல க%யய %கத அடமத ய க பனனடகதத ள.
கர ம

த த ன நR என

"கழநடதகள எப ட இரகக ற ரகள, %கத ?

பகட$ ரகள ?" எனற ர கவ' பகடக, " 'னபன, உனடனக பகடக மல இரப

அளககபவண$ ம.

இபப

'ன ப கபகஜகடள ப%கரததக

"இபப

கதலல ம சரய

எஙகளகக க க%லவழ கக பநரபம க ட$ய த" எனற கரல ல கடற இடழபய $ %கத

கற, "அத த ன ந ன வநத வ'டப$பன!

இனI கவடலப $ பத!

க% லல வ'டக பறன" எனற ர கவ' கற ன ள.

மழ பநரமம உன அரக பலபய இரகக

'ன சரய டவ பந கக , "எனன சரய ?" எனற ம zரட$ல கக

பகடக, " நR க% னன ல %ர த ன ர கவ'" எனற கற % ரதத ன சரய .
அதறகள க டர மவரம கநரஙக ய'ரகக லகபகஜகடள
எடதத ன சரய .

அவரகள வRட க%னற ப%ரநத

'னன ல ஏறற வ'டட மனன ல அமரநத க டர

'றக பமஹ வம, சபரஷƒம வ'ட$ க றறச க%லல

ர கவ' க%னற உறஙக க கக ணடரநத கழநடதகடள க%னற

ரதத ள.

அவளத அடறடயக க டட வ'டட

'கட டநட' கற த தஙகச க%னற ள %கத .
@@@@மற ந ள க டலய'ல %கத எழம மனப
%டமயலடறககச க%னற ள.

%டமயலடறய'ல அரவம பகடக அவள பநர க

அஙபக ர கவ' எடதபய

உரடடக கக ணடரநத ள.

"எனன ர கவ',

அதறகள எழநத வ'ட$ ய?" எனற டபய உளபள நடழநத %கத , "எனன தககம வரவ'லடலய ? கஜட
ல க பர பளம ?" எனற பகட$ ள.

"கஜட ல கக வத மணண ஙகடடய வத!

ஷ பட, ப$ ஷ பட எனற ம ற ம ற

ஹ ஸ '$ல ல டநட

ரதத ந ன 'இநத தரம த ன தஙக பவணடயத' என பத இலடல.

டதத ல உ$பன பநர கத தககம த ன" எனற எடதபய

பதடய

டபய

த ல அளIதத ள ர கவ'.

அவள

எனன த ன பதடக ற ள எனற பரய த %கத , "ர கவ', அப ட எனன த ன பதடக ற ய?

க% னன ல, ந ன

எடதத தரக பறன" எனற பகட$ ள.

வநத

"அதவ , க

'

'ல$டரத பதடக பறன.

இநத ய

'றக

'ல$ர

' கடககபவணடம எனற ஆட%" எனற ர கவ'டய மடறதத ள %கத .

%கத ய'ன

ரடவகக அரததம பரய மல ர கவ' மழ கக, "கண மனன டபய டவததக கக ணட இவவளவ

பநரம கத பதடக கக ணடரகக ற பய! உனடன எலல ம எனன க%யவத!" எனற ர கவ'ய'ன
டகயரக பலபய இரநத க

'

'ல$டரச சடடக க டடன ள %கத .

"அ$$ , என க டல பநரதத ன

னன ன அடர மண' பநரம வRண க வ'ட$பத" எனற டபய ந கடகக கடதத ள ர கவ'.

வர வ'ட$ ல, இனனம ஒர மண' பநரதத றக கவத பதடக கக ணடரப
க% னன டபய, "தளள ர கவ', ந ன ப
'னன

நரசஸ க

ய" எனற பகல ய க

டடத தரக பறன" எனற டபய மனபன வநத ள %கத .

எனற நகரநத வழ வ'ட$ ர கவ' % ற த பநரதத ல %கத ப
கடதத வ'டட, "க

' த ன.

டடக கடதத

ப ஷ, ப ஷ, கர ம

'ல$ர க

"%ர"

'டய ஒர வ ய

நனன ய'ரகக" எனற வ'ளம ர

ண'ய'ல ப % க க ண 'கக %கத தனடன மறநத % ரதத டபய, "இத நரசஸ க
எனற அவளம வ'ளம ர

" ந ன

' இலடலமம .

பர"

ண'ய'ல ப % இரவரம வ ய வ'டட % ரததனர.

அவரகள இரவரம % ரககம கரடலக பகட$ டபய உளபள நடழநத சரய , "க டலய'பலபய அப ட எனன
பஜ க?

கக ஞ%ம எனககம க% லலஙகபளன" எனற ன.

வ'ட$த ?

"எனன சரய , ஜ க ங எலல ம மடநத

' கடகக றRரகள ?" எனற அவடன உ %ரதத %கத டய பந கக , "எனன உ % ரம எலல ம

லம க இரகக றத?

' கநலலகக

யம நRர கக ஞ%ம பலலகக ஆஙபக க

ர கவ'கக கக டததத ல எனககம கக ஞ%ம க
க% லவ பனன?

' க ட$கக றத ?

உன மனட%க கஷ$ப டததவ பனன?

வ'டக பறன" எனற ன.

கக ட!

% யம ம' என த ப

க ட$ககம ப

த ஏன பவண$ ம எனற

எப டய வத கஷ$ப டடக கடதத

"அப டக கஷ$ப டடக கக ணட நRஙகள ஏன கடககபவணடம?

%கத , அவரககக

இதயம

Meena and Viji

இதயம

90

கக டகக பத" எனற கட$டளய'டம கரல ல பகல ப % ன ள ர கவ'.
வ'ட$பத!

மனனIததக கக ளளமம !

தம ?" எனற ப

எபப

ல ய க சரய

ககஞ%, "என மனன ல எனன,

தம நRஙகள பகல க%யயக க$ த.

"%ர, %ர" எனற தடலய டடய சரய
எபப

த அகமரகக

"அ$$ , மதலகபக பம %ம வநத

இனI உன மனன ல %கத ய'ன க

'டயக க ண$ல க%யயம டப$ன.

'னன ல எனன?

என தஙடகடய

பரநதத ?" எனற அரடடன ள ர கவ'.

%கத கக ணட வநத கக டதத க

க ளமபக ற ய?" எனற பவணடகமனபற பகட$ ன.

'டயக கடதத டபய, "ர கவ', நR
அவன கரல ல மடறநத ரநத

பகல டயப பரநத கக ண$ ர கவ', "%கத கக டதரயம க எப ட இரப த எனற கறறக கக டககபவணடய
$ஙகள எவவளபவ

இரகக னறன சரய .

கம டப$ன" எனற கற சரய

அடதகயலல ம கறறக கக டகக மல அவவளவ %_கக ரம

யநத நடஙக வன ப

வடன க%யத ன.

அடதப

ரதத

%கத யம, ர கவ'யம % ரததனர.
அபப

த த ன எழநத வநத ரஷ யம, உதய வம ஒனறம பரய மல மழ ததக கக ணட ந றக சரய

கழநடதகளககக 'கட ம ரனIங' கற ன ன.
வRடடல டமன ரடட.

'ன ரஷ டயப

ரதத, "ரஷ , இனI நRயம ந னம இநத

இநத கமஜ ரடடகளIன கக ட$தடத எப ட அ$ககபவணடம எனற இனI த ன ந ம

ஆபல % கக பவணடம" எனற கற ரஷ ஒனறம பரய மல இனனம மழ தத ன.
"ரஷ , இநத அப
ர கவ'மம

வ'றக ஒனறம பவடலய'லடல.

%ம ளIததக கக ளளடடம.

வ , ந ம ப

மனபன வநத %கத ,

ஏத வத க% லல க கக ணட இரப

ர.

அவடர

ல வ'ளககல ம" எனற டபய கழநடதகடள

அடழததக கக ணட க%னற ள.
அவள உளபள க%னற
சரய ?

'றக சரய டவப

மதல த$டவ வநத

வ'% ரகக, "இலடல ர கவ',
எநத

'ரச% டனயம இலடல.

எழப 'ன ள ர கவ'.

'ரச% டனககப
ந ன வநத

'றக

ரததக கக ணட த பன இரகக பறன.

ஆன ல..." எனற இழதத ன சரய .

சரய

ப டக ற ள" எனற கற ன ன சரய .

"ஆன ல எனன சரய ?" எனற வ'ன

"பக

ப டக ற ள .. %கத ய ?

%கத ககக

ப டக ற ள, உஙகள மtத ?" எனற

இலடல எனற தடலயட%கக, " 'ன கழநடதகள மtத ?" எனற மtணடம பகட$ ள.

மற டயம அவன 'இலடல' எனற தடலயட%கக க
பக

உ$ல ந டலய'ல

ஆன ல, அவள மன ந டல த ன %_ர க இலடல.

ப $கக$த கதரயம ?" எனற வ'யநத ர கவ', "ய ர மtத பக

பகட$ ள.

'றக எப ட இரகக ற ள

'றக உ$ல ந டலய'ல எநத ம றறமம இலடலபய!" எனற

"ஒனறம க ரத க இலடல ர கவ'.

பதடவய'லல மல பக
பக

ரதத ர கவ', "%கத இஙபக வநத

றடமய'ழநத ர கவ', " 'ன ய ர மtத த ன

ப டக ற ள?" எனற பகட$ ள.

"ஆ 'c ல ஒரவர.
அத கம கக பக

%கத கக தடணய க கவபட%ட கற தத பவடலகடளக கவனIப வர.

ப டக ற ள" எனற கற ன ன சரய .

இரகக றத சரய ?

"இத ல நRஙகள கவடலப டம அளவ'றக எனன

ஆ 'c ல அவள க_ழ பவடல க%ய வரகள க%யயம தவடறப

இரநத ல த ன தபப.

அவர பமல த ன

ரததக கக ணட சமம

இத ல எனன வ'நடத இரகக றத? கக ஞ%ம வ'ளககம கச க% லலஙகள" எனற

ர கவ' கத $ரநத பகடக, "ர கவ', எனகபக ஒனறம %ரய கப பரயவ'லடல. எனகக %ரய கத கதரய த
ஒர வ'ஷயதடத ந ன எப ட உனனI$ம வ'ளகக க% லலபவன.
நRபய

ர.

நR த ன ஆ 'c றக வரபப

க ற பய!

உனகக ஒனறம தவற கத பத னறவ'லடல எனற ல அடத வ'டடவ'$ல ம" எனற சரய

கற

மடதத ன.
கழநடதகடள அடழததக கக ணட %கத வர அவரகள ப சச அதத$ன மடநதத.
ஒனற கக க ளம ' கழநடதகடளப
வரம ப

ளளIய'ல வ'டடவ'டட ஆ 'c றக வநதனர.

த பவடல க%யய ஒர தனI பக 'ன இரநதத.

க டலய'ல அடனவரம

ர கவ'கக எனற அவள

அடத அவளககக க டடவ'டட அவடள

அடனவர$மம அற மகம க%யத வ'டட %கத யம, சரய வம தஙகள அடறககச க%னறனர.

அனற அவள

வநத ரப த ல அநத வ ரதத ய கட$தடத கக ஞ%ம மனனத க அனபற ந$தத வ'$ல ம எனற சரய
மடகவடதத எலல ரககம தகவல அனப 'ய'ரநத ன.

இதயம

Meena and Viji

இதயம

%கத உளபள நடழநத அவளட$ய பலப$ பட

91

ஆன க%யத மதல ல கமய'லகடள க%க க%யத ள.

க ரதத கக ன கமய'ல மதல ல கணண'ல $ அவள அடத மதல ல ஓ ன க%யத ள.
மழடமய ன தகவல அற கடகடய அவபன தய ரதத அனப 'ய'ரநத ன.
கடடபய ந$ததப ப
கமய'ல அனப 'ன ன.
%கத ய'ன

சரய

அநத வ ரததகக ன

கட$தடத மன

வத க மடவ எடதத அடனவரககம மதல ந ள பவடல பநர மடவ'ல த ன
அதன

'ன த ன க ரதத க இநத அற கடகடயத தய ர க%யத இரககபவணடம.

ரடவ கமய'ல அனப ப ட$ பநரதடத பந கக யத.

கமய'ல அனப ப டடரநதத.

மதல ந ள இரவ

தத மண'கக அநத

அவளகக மனத றகள எநதவ'தம ன உணரவகள பத னற ன எனற

அவள பலபய வ'ளஙக மடயவ'லடல.

தறக ல கம க தன மன உணரவகளகக % ற த வ'டதடல

கக டததவ'டட க ரதத க தய ரதத ரநத அற கடகடயப

டகக ஆரம 'தத ள.

அவள கடதல க எதவபம ப%ரகக பதடவய'லல த டகக க ரதத க தய ரதத ரநத அற கடக கனகச% தம க
இரநதத.
% ற த பநரதத ல சரய
க%னற ள.

மtடடங ஹ லகக வரச க% லல அடனவரககம கமய'ல அனப

அவள க%லவதறக மனப

ர கவ'யம, சரய வம வநத ஏபத

அவரகள$ன %கத யம கலநத கக ளள

'ன ஒரவர

க ரதத ககம % ற த மனனத கபவ வநத ன.
ஒரவர எனற அடனவரககம க
அற மகப டதத க கக ண$னர.

%கத யம அஙபக

ப % க கக ணடரநதனர.

'ன ஒரவர க ஆடகள வரத கத $ஙக னர.

மதல ல ர கவ'டய சரய , அநத கமக னIய'ன

தவ க அற மகம க%யத டவதத ன.

ரடனரகளIல

'ன ஒவகவ ரவரம தஙகடள

அடனவரககம ர கவ' இனமகதத$ன வணககம கற ன ள.

க ரதத ககம

தனடன அற மகப டதத கக ண$ ன.
'ன சரய , "இநத கட$ம த டகரனற ஏற
இரகக த எனற எனககத கதரயம.
ரககல ம" எனற கற ன ன.

ட க%யயப டட வ'ட$த ல உஙகளத அற கடககள தய ர க

எனபவ, இநத வ ரதத றக ன அற கடகடயயம ப%ரதத அடதத வ ரம

க ரதத க ஏபத

சரய , அப டபய க%யயல ம" எனற கற ன ள.
அவடளப

ரதத ன.

%கத கற யடதக பகட$ க ரதத க வ யட$தத ப

'ன கட$ம கடலய அடனவரம க ளம 'னர.

'டததக கக ண$ ர கவ', "சரய , எனககப

ய மதல ல % ப '$ல ம" எனற கற ன ள.

ந டறய பவடல இரகக றபத!

%கத ர கவ'டயப

யஙகரம க

% கக றத.

வ ரஙகள,

ரதத, "அதறகளள கவ ?

எனகக

லஞ% றக மன அடனதத பவடலகடளயம மடததவ'$ல ம எனற

ந டனதபதன" எனற கற ர கவ', "உனகக பவடல இரநத ல நR அடதப

%கத , "ஆம ம

த லகக ஒர ஏளனபபனனடகடய வR% அவன மகதடதத த ரப 'க கக ண$ ன.

தவ ன உடரய $லககப

சரய வ'ன டககடளப

%கத

கற மனவர அவன ப சவதறக மனப

ய % ப 'டட வ'டட உனகக ஏத வத வ ஙக வ'டட வரக பற ம.

ர %கத .

ந னம சரய வம

%ரத பன!" எனற கற ன ள.

%கத

அதறக %ர எனற க% லல, "வ ரஙகள சரய " எனற அவன டககடளத தன டககளIல பக ரததக கக ணட
ர கவ' ந$நத ள.
"ஏத வத மடவ எடகக பவணடம ன ல எனடனயம ப%ரததக கக ளளஙகள.

நRஙகள கபவ மடவ

எடததக கக ணட இரவரம எனடன டடரவர க ந$ததவடத இநத ய

'றகம ந றததவ'லடல"

எனற க ண$ல க கற ய டபய சரய வம ந$நத ன.
வRடடல ந ஙகள த ன கமஜ ரடட எனற!
ஆகபவணடம.

"அத அப டத த ன!

நRஙகள த பன க% னனRரகள!

கமஜ ரடட க% லவடத டமன ரடட பகடடத த ன

பரநதத ?" எனற ர கவ' கற "%ர த ன வ ய ட" எனற டபய அவள தடலடய

க%லலம கத தடடன ன சரய .
ந$நதனர.

வநத

ர கவ' 'கலகல' த லகக % ரகக இரவரம % ரதத டபய க டர பந கக

இரவரம % ரதத டபய டககடளக பக ரததக கக ணட க%லவடதக க ரதத க கவனIதத ன.

இரவரககம இரநத கநரககம அவடனக கழப தத ல ஆழதத யத.
இரவடரயம கவனIததக கக ணட த ன இரநத ன.

அவன க டலய'ல இரநபத

இரவரம க ஏத வத ப % % ரப தம, அடதப

%கத பனனடகப தம, கவக %கஜம க ர கவ' சரய டவத கத டவதம, சரய வம அவள பத ளகளIல
இயல

க டக ப

ஆழதத யத.

டவதம, அடத %கத %கஜம க எடததக கக ளவதம க ரதத கடகக கழப தத ல

ரதத

இதயம

Meena and Viji

அபப

92

த ஹ ல ல இரநத %கத கவளIபய வர, "%கத " எனற டபய அவடள கநரஙக ன ன க ரதத க.

"மறறவரகள மனன ட 'பம$ம'.
எபப

இதயம

த த ன ப

எனனI$ம தனIய க '%கத '.

கபம !" எனற கரல ல பக

த லகக உசச கக டடன ன.

'ன, "இபப

இநத இரடட$ பவ$ம ப

த அத கர ம

%கத .

"இநத ர கவ' ய ர?" எனற பகட$ ன க ரதத க.

"ஏன?

அவள ய கரனற த ன சரய

மகக யம ?

மtடடஙக ல க% னன பர!

ஞட% அட$தத டவததக கக ணடரநதRரகள ?

ந ன உனனI$ம மகக யம க

அபப

ல அவடனப

த எனன க%யதRரகள?

ரதத ள

க தல

இலடல, கணடணத த றநத டபய பக ழ ததககம

டடக கக ணடரநதRரகள ?" எனற பகட$ ள %கத .

கதரயம.

ழககம

தடத வரவடழததக கக ணட %கத பகடக க ரதத க

பகடக பவணடயத ஒனற இரகக றத" எனற க ரதத க பகடக, 'எனன' என த ப

டம

"இநத கமக னIய'ல ஒர

ரடனர என த எனகக

உனககம, சரய வ'றகம தனIப ட$ வ'ததத ல ர கவ' ய ர என த த ன பகளவ'!" எனற

பகட$ ன க ரதத க.

"ஏன கதரநத கக ணட எனன க%யயப ப

லtடலகடள அவளI$ம க ட$ ஏத வத த ட$ம ?

க றRரகள?

ரதத, கனனம

மறற க ணகளI$ம க டடம

ழததவ'டம" எனற பவணடகமனபற

மட$ம தடடன ள %கத .
அவள கற யடத அப டபய ஒதகக த தளளIய க ரதத க, " நR க% லல வ'ட$ ல
எனற வத ஒர ந ள கவளIபய வர மல ப

க த.

ரவ ய'லடல.

உணடம

ஆன ல, உன கணவர$ம அவள கநரககம கப

ழகவடத நR எப டத த ன அனமத கக ற பய ! அத த ன எனககப பரயவ'லடல!" எனற க ரதத க
கறவடதக பகடட %கத கக மதல ல பக
ஏற டடப

ம வநத லம கத $ரநத % ரபப த ன வநதத.

ரகக த தன பய %டனய கபவ க ரதத க கத $ரநத, " இடத இபப

%ரய'லடல த ன.

ஆன ல, எனன ல க% லல மல இரகக மடயவ'லடல!

இ$ஙகளIலம ந ன பவற க ணகளI$ம ப % ன பல , % ரதத பல
அவவளவ க
ப சக ற ர.

cc வ ன கணம உனகக.

க பலஜ லம, மறற

உனகக அவவளவ ஆதத ரம வரம.

ஆன ல, இனற உன கணவர இனகன ர க ணண'$ம % ரதத

டககடளக பக ரததக கக ணட இரவரம க%லக ற ரகள!

அனமத கக ற ய.

அவள மகதடத

த உனனI$ம ப சவத

அடதகயலல ம நRயம

அத த ன எப ட எனற பரயவ'லடல" எனற க ரதத க நRளம கப ப % மடகக %கத

எரச%ல அட$நத ள.
சறற லம ஒர மடற அவள தன

ரடவடய ஓட$ அநத இ$தத ல அவரகடளத தவ'ர ய ரம

இலல தடதக கணட மனத றகள த ரபத யட$நத ள.
கடதகயலல ம இபப

'ன கரடலத தண'ததக கக ணட, "இநத

த ஏன ப சக றRரகள?" எனற %_ற ன ள.

க ரதத க

த லகக எனன க% லவத எனற

பய % ககம ப

பத கத $ரநத %கத , " நRஙகள எடதத வ'ட$த ல ந னம க% லக பறன.

கக ளளஙகள.

உஙகள பமல அவவளவ க

பகடடக

cc வ க இரநதத ல த ன வ ழகடகய'ல ந ன ஏம நபதன.

உஙகள பமல ட தத யம ப

ல பரயம டவததத ல த ன எனடன எளIத க உஙகள வடலய'ல

வRழதத னRரகள.

ரபபகள எபப

நனற கபவ

அத க எத ர
$ம

தம ஏம றறதடதபய அளIககம எனற உஙகள மலம ந ன

டததக கக ணப$ன" எனற கத $ரநத %_றறதத$ன

கத $ரநதவள "இனற சரய வ'$ம ந ன எடதயபம எத ர
ந$தத பவணடம எனற சரய வ'றகம இலடல.

ரககவ'லடல.

பமலம, சரய

னத.

த ல அளIதத ள %கத .
ந ன எத ர

ஏன

அவர சரய !" எனற கற

அவன மக ப% ரடவப பனனடகய$ன

எகக ளம டடக கக ண$ %கத , "அவவளவ த பன!

ரதத த ன அடத

பமல எனகக நம 'கடக இரகக றத.

எனற ல, நம ' வநதவடள ஏம றற அவர இனகன ர க ரதத க இலடல.
க ரதத கக ன மகம ப% ரநத ப

டழய

ரதத மனத றகள

பவற ஒனறம இலடலபய!" எனற டபய நகரத

கத $ஙக ன ள.
"இலடல, பவற ஒனறம பகடக பவணடம" எனற அவடள வழ மற தத க ரதத க, "எனனட$ய
அற கடகடய கமய'ல ல அனப 'பனபன! அடதப
எனற %கத அ%டட$ய கப

த லளIதத ள.

"

ரதத ய , இலடலய ?" எனற பகடக, "ஏன,

ரதத ய ?

அபபறம ஏன சரய

க% னனப

ரதபதபன"

த நR அடத

இதயம

Meena and Viji
க% லலவ'லடல?

நR அநத அற கடகடயப

டதத ரககல ம த ன!
%கத ?

ஆன ல

ஏன அப ட க%யத ய?

இதயம

93

டதத ரககல பம!" எனற க ரதத க கவகணட பகடக, "ஆம ம,

டககவ'லடல" எனற %கத கத $ரநத அ%டட$ய கபவ கற ன ள.

ந ன பநறற இரவ எவவளவ பநரம ஆ 'c ல தஙக அநத பவடலடய

மடதபதன எனற கதரயம ?" எனற க ரதத க மயனற வரவடழதத கரல ல க
பகட$ ன.

அ%டட$ய க அவடனப

அடதக கட$தத ல

டப தம,

அதபத ட, உஙகளகக எனன தகத இரகக றத எனற எனனI$ம க ரணம எத ர
பகளவ'களகக எலல ம நRஙகள
அபப

க ரதத க

த ல அளIததRரகள ?

த வத வநத தகநத

பகளவ'களகக ந ன

றடமய$ன க ரதத க

ரதத %கத , " 'ஏன' 'ஏன' எனற இததடன 'ஏன' ஏன ப

அற கடகடயக கக டப த த ன உஙகள பவடல.

ம றற னRரகபள!

"ஏன

டக றRரகள?

டகக ததம என இஷ$ம.
ரகக றRரகள?

எனனட$ய

என வ ழகடகடயபய நRஙகள பகளவ'ககற ய க

த ல க% னனRரகள ?

த ல க% லலபவணடம எனற எப ட எத ர

இபப

த மடடம உஙகள

ரகக றRரகள?" பகட$ ள.

த ல கற மடய த த ணற ந றக அவன த ணடறடல மனத றகள ர% ததவ ற, "ஒர

கமக னIய'ன பமபனஜ ங

ரடனரகளIல ஒரதத ய ன எனகக ஆய'ரதகதடட பவடலகள இரகக னறன.

ஆய'ரதகதடட $ ரச%ரகள இரகக னறன.
க%யய தRரகள!
த டகததப ப

இரகக னற $ ரச%ரகள

உஙகள பவடலடய மடடம நRஙகள
ய ந னற ன.

தத த எனற நRஙகளம $ ரச%ர

ரஙகள" எனற கற வ'டட %கத ந$கக க ரதத க

%கத ய'ன மனத உணடமய'ல அநத பநரம பரததக கக ணட இரநதத.

இநத

வ ரதடத - '$ ரச%ர' எனற இநத ஒர வ ரதடத உணடமய'பலபய அவடள இவவளவ ந ள க $ ரச%ர
க%யத கக ணட த ன இரநதத.

இனற அவடனத த ரப ' அடகக அநத வ ரதடதடயபய அவள

உ பய கப டதத அவன வ யட$தத ப
பனனடகய$ன

ய ந னற ரநத க ட% %கத கக ப ர னநததடத வழஙக யத.

kட நட$ ந$நத ள %கத .

@@@%கத த ரம வம தன அடறககள வநத அமரநத ப
க யம அட$நத பல

த அவள மனம

தன ந வ பலபய அநத க யஙகடள நகக அவறடற ஆறறம ம; ஆன ல, %கத கபக

க ரதத கக ல அட$நத க யஙகள இவவளவ ந ள க எப ட எப டபய
வடககள கபவ அவள மனத றகள இரநதன.
இபக

ழத த ன அடவ மடறவத ப

மயனற ப

த லம ம ற த

இனற அவடனத த ரப ' அடகக %நதரப ம க ட$ககம

ல ஒர

'ரடம %கத ககத பத னற யத.

கக ணடரநத லம உளள ரநத அடமத ஒனற அதறக க ட$ப த ப
மனம பல% னத.

$ $ததக கக ணடரநதத.

மன ம

$ $ததக

ல ஒர எணணம பத னற அவள

அவள பமலம பய % ப தறக மனன ல ர கவ' உளபள வர %கத ய'ன கவனம

அவளI$ம க%னறத.
"எனனபம

யஙகர பவடலகள இரப த கச க% னன பய எனற வ'டடச க%னற ல நR இப ட

பமறகடரடயப

ரததக கக ணட உடக ரநத ரகக ற ய.

எனற க ண$லடதத டபய உளபள நடழநத ள ர கவ'.

இத த ன நR

அவள க ண$டல இலகவ க ர% தத டபய %கத யம

கமனனடக நடகததவ ற, "எனன ர கவ', வய'றறகக நனற கப ப

த, இநத ய வ'றக வரம ப

டவதத ரநத பய!

த இகதலல ம % ப '$பவணடம எனற க ரய ல ஸட ப
இனற மதல ந ள.

ஆரம 'தத இரகக பறன. இனI அப டபய, ஒனகற னற கப ப

"அமம

டடக கக ண$ ய ? அஙபக இரககம

அடத மறகக மல எடததவநத வ'ட$ ய அலலவ ?" எனற ள.

டகபட ய'பலபய டவதத இரகக பறன.
எபப

ரககம மகக யம ன பவடலய ?"

டட

" அடத மறபப ன ! என

அத த ன மஙகளகரம க %ரவண
க பவணடயத த ன.

அடத வ'ட.

வனIல
% தத

த வரக ற ரகள, %கத ?" எனற பகட$ ள ர கவ'.
த பன!

அமம வம, ஸதரம இனனம இரணட ந டகளIல வநதவ'டவ ரகள ர கவ'.

ஏன

பகடக ற ய?" எனற %கத பகடக, ர கவ' தன டகபட டய பந ணடயவ பற, "இலடல, % தத வநததம
அவரகள டகய ல க%யயச க% லல % ப '$ இனகன ர ல ஸட இரகக றத.
எனற ள.

"அடப

வ'!

% ரததவ'டட, "சரய

ந ன ஏபத

அதன ல த ன பகடப$ன"

%தத ல பகட$ ய ககம எனற ந டனதபதன!" எனற %கத

எஙபக ர கவ'?" எனற பகட$ ள.

"ஏன, சரய டவப

ரகக மல ஒர மண' பநரம

க$ இரககமடயவ'லடலய ககம" எனற பகல க%யதவ'டட, "அவர எனடன இறகக வ'டட வ'டட
ஃப க$ரகக க%னற வ'ட$ ர %கத " எனற கற ன ள ர கவ'.

'ன அவள பகல கரல ம ற , "%கத , நR

இதயம

Meena and Viji
மடவ எடததவ'ட$ ய அலலவ !

94

பவற எநத கழப மம இலடலபய!" எனற பகட$ ள.

%கத தடலடயக கனIநத டபய, "எனடன இபப
வரடடம.

இதயம

த ஒனறம பகடக பத ர கவ'.

அமம வம,ஸதரம

அவரகள வநத 'றக ந ன அவரகளI$மம ப %பவணடம" எனற கற ன ள.

மடவ எடககபவணடம எனற த பன க ததக கக ணடரகக ற ரகள.
பவண$ ம எனற ய ரபம க% லலம ட$ ரகள %கத .

க% லலபப

எனற ய ரபம இலடல, %கத " எனற ர கவ' கற க கக ணப$ ப
பகட$த.

"அவரகளம நR நலல

நR ஒர மடவ எடதத அடத
ன ல, உன நலவ ழவ'றக இஙக தட$

ன ப

த ய பர

கதடவத தடடம ஓட%

"கயஸ, கம இன" எனற %கத கறக கதடவத த றநத கக ணட உளபள நடழநதவன க ரதத க.

"கயஸ, எனன பவணடம?" எனற ம டகக க %கத பகடக " ப

ன வ ரம ந ம க%யத ம றறஙகடள

எலல ம $ ககமணட க%யயச க% லல ய'ரநதRரகள. அநத $ ககமணடன ஹ ரட க ப 'டயக கக ணட
வநதளபளன" எனற க ரதத க கற ன ன.

"இடத கமனகககடடத தகக க கக ணட வநதRரகள ககம!

கவறபம % ஃபட க ப 'டய எனகக கமய'ல ல அனப 'ன ல ப

தம னத ய'ரநத ரககபம!

ஏன,

%ர, %ர, அடத

அஙபக டவததவ'டட க%லலஙகள" எனற %கத கரதத கரல ல கற க ரதத க கமbனம கத
தடலயட%ததவ'டட பமடஜய'ல த ன கக ணட வநத ஃட டல டவததவ'டடத த ரம 'ச க%னற ன.
அவன உளபள நடழநததபம %கத ய'ன மகதத ல ஏற ட$ ம றதலகள,

'ன அவனI$ம ப சம ப

த அவள

கரல ல இரநத ம றதலகள இவறடற எலல ம கவனIததக கக ணடரநத ர கவ' க ரம வ'யபப
அட$நத ள.
அவடன

க டலய'ல சரய

ரதத ள த ன!

ரச%யம னத ய'ரநதத.
ப %த கதரயம ?

கற ப 'ட$ க ரதத க இவன த ன ப

ஆன ல, இவவளவ அரக ல

க டலய'ல மtடடஙக ல

த அவன மகம ம கவம

ஆன ல, %கத ஏன த டகரனற ம ற ன ள?

%கத கக இவவளவ கவறபப$ன

மனத றகள கழம 'ய டபய ர கவ' அமரநத ரநத ள.

ம டலய'ல ஃப க$ரய'ல இரநத சரய
அடழததவரக க ளம 'ன ள.

வநதவ'$ %கத அவன$ன கழநடதகடளப

க அவரகடள வநத

ரககபவணடம %கத .

ந ன அகமரகக வ'ல இரநத வரம ப

ரககபவணடம எனற கற ய'ரநத ரகள.

ரததவ'டட பநர க வRடடறக வநதவ'டக பறன.
தன உ$ல ந டலடயப

ளளIய'ல இரநத

ர கவ'டயயம அவரகள$ன வரம ற அவள அடழகக ர கவ' அடத மறதத

வ'டட, " ந ன என %_னIயடரச க%னற
கணடப

ரததப

லம.

நRஙகள மனன ல ப

றற $ க$ர$ம ஆபல % ககத த ன ப

பனமறவல பததவ'டட சரய வ$ன க%னற ள.

அதன ல, ந ன அவரகடளப
ஙகள" எனற கற ன ள.

அவள

க ற ள என டத உணரநத %கத ஒர

அவரகள க%னற

'றக ர கவ' $ க$ரககப ப

ன க%யய

அவர அவடள பநர கத தன வRடடறக வரச க% னன ர.
ம டல ஆற மண' ப

ல தன பவடலகடள மடததக கக ணட ர கவ' கவளIபய வநத அலவலகம

மனன ல ஆடப$ வ'றக கக க ததக கக ணட இரநத ள.

அபப

த க ரதத கக ன உளபள க ர வர

ர கவ'டயக கண$தம க ரதத க க டர அவள அரக ல ந றதத ன ன.
க ர கதடவத த றநத கக ணட க ரதத க இறஙக
பரய .

க ரதத கடகப

"ஹபல

ம ஸ.ர கவ'" எனற டபய

'ன கக கதடவத த றநத டபய கவளIபய இறஙக ன ள

ரதத % பனகதத$ன பனனடகதத ர கவ', பரய டவப

ம ஸ$ர.க ரதத க" எனற வ'னவ'ன ள.

ரதததம, "உஙகள மகள ,

"ஆம ம" எனற கற ய க ரதத க "ம ஸ$ர.சரய வ'றக கக க ததக

கக ணட இரகக றRரகள ?" எனற பகட$ ன.
"இலடல! சரய வம, %கத யம கழநடதகடள அடழததவரப ப
அட$ய ர வடர ப

கபவணடம.

த ல அளIதத ள ர கவ'.

ஆடப$ வ'றக கப

"ஓ, அப டய ?

எனற அடழதத ன க ரதத க.

ய'ரகக ற ரகள.

பகட$ ள.

ரகக

ரததக கக ணடரகக பறன" எனற பனனடகய$ன

வ ரஙகபளன, ந ன என க ரல டர ப க%யத வ'டக பறன"

" பந , பந , உஙகளகக ஏன வRண % ரமம?

ந பன

எனற கமனடமய க மறதத ர கவ' அவன க ர அலவலகதத றகள வநதத அபப
" நRஙகள எனன இபக

ந ன ஒரவடரப

ரததக கக ளக பறன"
த த ன ந டனவ'றக வர,

ழத உளபள வரக றRரகள, அதவம கழநடதடய அடழததக கக ணட" எனற

இதயம

Meena and Viji

இதயம

95

"கழநடதடய ஆற மண'ககள ப$ பகரல இரநத அடழதத வநதவ'$ பவணடம.
கக ஞ%ம மகக யம ன பவடல இரகக றத.

அடத மடகக பவணடம.

அலவலகதத ல

அத த ன கழநடதடய அடழததக

கக ணட அவடள இஙபக இரகக டவததக கக ணப$ பவடலடய மடததவ'டபவன" எனற கற ன ன
க ரதத க.

அவன கறவடத வ'% தத ரம கப

மடககபவணடயத த பன, ம ஸ$ர.க ரதத க.

ரதத ர கவ', "பவடல இரநத ல நRஙகள இரநத
கழநடதடய வRடடல வ'டட வ'டட வநத ரககல பம!

பவடலடய மடககம வடர கழநடதயம உஙகளகக கக க தத இரப
கழநடதடயப

ள ?" எனற பகட$ ள.

ரததக கக ளள ய ரம இலடல, ம ஸ.ர கவ'" எனற கழநடதடயப

நRஙகள

"வRடடல

ரவ$ன

ரததவ'டட

ர கவ'ய'$ம கற ன ன க ரதத க.
"ஏன, உஙகள மடனவ'...." எனற ர கவ' இழகக க ரதத க அவளI$ம க% லலல ம , பவண$ ம
தயஙக ய டபய கழநடதடயப

ரகக மனன ல வநத பரய , "எனகக அமம

ய'ட$ ஙக" எனற கற ன ள.

ர கவ'

ரத

ரதத, "% ர, ம ஸ$ர.க ரதத க" எனற அனத
அவளI$ம கற வ'டட பரய டவப

இலடல, ஆனடட.

தத$ன அநத கழநடதடயப
தத$ன கற ன ள.

ரதத, "பரய , உளபள ப

எனற
க%ததப

ரததவ'டட க ரதத கடகப

" ரவ ய'லடல, ம ஸ.ர கவ'" எனற

ய உடக ர" எனற கற ன ன.

"வRடடல

பவற ய ரம..." எனற ர கவ' இழகக, "பவற ய ரம இலடல" எனற கமலல பனனடகததவ பற
கற ன ன க ரதத க.

"அடத வ'டஙகள ம ஸ.ர கவ'!

தல

வ ரஙகள, ந ன உஙகடள என க ரபலபய டர ப

க%யக பறன" எனற மற டயம அடழதத ன க ரதத க.
"இலடல,

ரவ ய'லடல! அபத

ஒர ஆடப$

அவனI$ம மற டயம மறதத ள ர கவ'.

வரக றத.

ஆடப$ டவக டக க டட ந றததச க%னற ன க ரதத க.
அமரநத ரநத கழநடதடயப

ந ன அத ல ப

ஆடப$ டவ ந றதத ர கவ' உளபள ஏற க ரல

ரதத டகய டடவ'டட, "த ஙகஸ ம ஸ$ர.க ரதத க" எனற கற க ரதத க

கமதவ கத தடலயட%தத ன.

ஆடப$

க%னற 'றக அவன தன க டர அலவலகதத றகள க%லதத ன ன.

@@@அட$ய ர க நத நகரல இரநத $ க$ரன வRடட$ ர கவ' அட$நதப
$ க$ர.சகனய

அபப

வரபவறற ர அவர.

ய கக ளக பறன" எனற

"%ர, உஙகள இஷ$ம" எனற கற ய டபய வநத கக ணடரநத

த த ன வRடடறக வநத ரநத ர.

ர கவ'டயப

த ர கவ'ய'ன %_னIயர,

ரதததம

"இபத , வநதவ'டபவன எனற கற வ'டட அகமரகக

%தத$ன அடணதத

க%னற ய.

ர, எததடன

வர$ஙகள கழ தத வநத ரகக ற ய எனற" எனற கடறய$ன ப % ஆரம 'தத அவர, பவடலய டள
அடழதத க

' எடததவரப

ண'தத ர.

கத $நதவர, "எனன ர கவ'?

இரககம டய க ஏதம த ட$ம இரகக றத ? இலடல, அகமரகக
"இனனம எதவம மடவ க%யயவ'லடல, %_னIயர.
ஆரம 'தத ரகக பற ம.

சரய

இபப

எனன பள ன?

கத $ரநத இஙபக

த ன ?" எனற பகட$ ர.

த த ன இநத கமக னIடய

இஙபகயம, ந ன அஙபகயம இரநத ந$ததவத கத த ட$ம இரகக றத.

இஙபக ஆற ம தம, அஙபக ஆற ம தம எனற ம ற ம ற இரககல ம எனற ந டனகக பறன" எனற
அவரககப

த ல கற ன ள ர கவ'.

ம தம த ட$ம ப

"ம, அத %ர. வ'கரம த ததன கடத ப

ல க $ ற ம தம, ந $ ற

ல இரகக றபத, ர கவ'" எனற பகல கரல ல கற ன ர $ க$ர.

"அத %ர, த ரமணத

த ட$ம எதவம இரகக றத , இலடல எனடன அடழகக மபலபய த ரமணதடத மடததக கக ண$ ய ?
எனற கத $ரநத பகட$ ர அவர.
"ப

ஙகள %_னIயர!

உஙகடளக கப '$ மல அப ட எதவம க%யபவன ?" எனற % ணஙக ய ர கவ'

%_ரயc ன கரல ல, "எனககத த ரமணம க%யத கக ளவத ல எநதவ'த ஆரவமம இலடல %_னIயர.
கத ழ ல ல பமலம பமலம
எனற கற ன ள.
க% லக ற ய ?

$ க$ர

ல % தடனகள க%யயபவணடம என த ல த ன என ஆரவம இரகக றத"

அவள கரல த டகரன ம ற யடத உணரநத சகனய , "எனன ர கவ', %_ரயc கத த ன

உனகககனற கடம ம, கழநடதகள எனற பவண$ ம ?" எனற பகட$ ர.

"எனகக

கடம ம, கழநடதகள இலடல எனற ய ர க% னனத?" எனற பகளவ' எழப 'ய ர கவ'டய வ'யபப$ன
சகனய

ரகக, "என தஙடக %கத அனற உஙகளI$ம க%ககப 'றக வநத பள அவள த ன என கடம ம.

இதயம

Meena and Viji

இதயம

96

அவள கழநடதகள த ன என கழநடதகள எனற கற ன ள ர கவ'.

கத $ரநத, "அநத வ'ததத ல

ரதத ல

எனககப க ற மபலபய இரணட கழநடதகள இரகக ற ரகள" எனற % ரதத டபய கற ன ள.
"ர கவ', உன க றபற ரகக நR ஒபர க ண எனற எனககத கதரயம.
இழகக, "%கத , என அமம வ'ன ஒனற வ'ட$ தஙடகய'ன க ண.
வ'ததத ல அவள என தஙடக" எனற கற ன ள ர கவ'.
மடறகடள வ'டஙகள %_னIயர.
உணடமய'ல அவளகக இபப

ந ன இபப

'ன, இநத தஙடக..." எனற சகனய

அத வத, என % தத க ண.

த %கத ய'ன உ$ல ந டலடயப

டதத ரகக ற ய.

இலகவ கக கற ன ர.

றற க பகடகத த ன வநபதன.

த எநத பரச% டனயம இலடலபய" எனற கவடலய$ன பகட$ ள ர கவ'.

ர கவ'ய'ன கரல ல இரநத அககடறடய உணரநத சகனய , "ர கவ', ந ன
நRயம

அநத

"ஓ" எனற அவர வ'யகக, "இநத உறவ

உன தஙடகய'ன உ$ல ந டலடயப
" நRஙகள

டதத அபத

டதத அபத

டபட த த ன

றற உனககத கதரய த ?" எனற

டபட த த ன ந னம

டதத ரகக பறன.

ஆன ல, உஙகள

அன வம எனகக இலடலபய" எனற ர கவ'யம இலகவ கபவ கற ன ள.
"%ர, %ர, கர ம

ஐஸ டவகக பத, ர கவ'" எனற % ரதத அவர கத $ரநத, "இபப

ட %கத கக இனடறய ந லவரப ட எநதவ'தம ன கழப மம இலடல.
இரகக ற ள" எனற ர.
கத $ர, ர கவ'

அவள ஆபர கக யம கபவ

ர கவ'ய'ன மகம மலர அவர அவடள பனனடகய$ன

தட$தத$ன, "ஆன ல எனன $ க$ர?" எனற பகட$ ள.

அவள இதயம எனறபம இரககம
கறக இரகக னறன.

எனற க% லலமடய த.

எநதவ'தம ன அத ரச% யம

அவள இதயதத ல த ஙகமடய த.
இதயதத றக %ரவர ரததம ப

த எடதத க$ஸடகளIன
ரதத, "ஆன ல..." எனற

"ஆன ல, இனற ப

அவள இதயதத றக க%லலம ரதத ந ளஙகள

உ$ல அத ரச% பய , மன அத ரச% பய

அடவ பநரடய க அநத கறக ய ரதத ந ளஙகடளப

க த.

லபவ

கத $ரநத மபய க ரடயல இனஃ

எதவ ன லம %ர
த கக

ரக%ன அத வத ஹ ரட அட$ க

வரம" எனற அவர கற ர கவ'ய'ன மகம கவளIற யத. ‍
ர கவ'ய'ன கவளIற ய மகதடதக கவனIதத $ க$ர, "ர கவ', இகதலல ம ந$ககல ம எனற கற ன ல
ந டளபயவ

ந$நதவ'டம?

ந ம மரததவம

அவளத நலலக லதத றக இகதலல ம ந$கக மபலபய க$ப ப

டததவரகள.

யவ'$ல ம.

எடதயம இத ந$கக த எனற ம$ததனம க ந டனததக கக ணடரப டத

வ'$ 'இத ந$நதவ'$ல ம! ந$நத ல எனன க%யவத' எனறம பய % தத டவததககக ண$ ல நலலத
த பன!

உனகக இகதலல ம ந ன க% லல த த ன கதரயபவணடம ?" எனற கற ன ர.

அவர கறவடதக

பகட$ கமலல யத கப க ரமசச வ'ட$ ர கவ', "இகதலல ம ஒர மனற வத மனIதரகக ந$ககம ப
ந பன ஒர மரததவர க ந னற ஆறதல அளIபப ன %_னIயர.
மரததவர எனற பர ல மறநத ப

ஆன ல, தஙடககக எனற வரம ப

க '%பக தர' என த த ன ந டனவ'ல ந றக றத" எனற கற ன ள.

அவர

கற யத ல இரநத உணடம பரய ஒர ந ம $ம கமbனம க இரநத ர சகனய .
% ற த பநர கமbனதத றகப

'ன, "% ர $ க$ர" எனற கமனடமய கக கற ன ள ர கவ'.

க% லவத மழகக மழகக உணடம!" எனற அவடளத தடததக கற ய அவடரப
ர கவ'.

"%ர $ க$ர, நR ப % க கக ணடரநத ப

கறஙகள" எனற பகட$ ள ர கவ'.

அநத அட$ கடக அவள ல த ஙகமடய த" எனற

"இதறக எனன த ன மடவ, $ க$ர?" எனற ர கவ' பகடக சகனய , "இபப

க ர ஃபடங %ரஜர %ரவ % த ரண வ'ஷயம ஆக வ'ட$த ர கவ'.
ந டலடமகக அத பதடவய'லடல.
அ$கககக$ த.

கர ம

" ந ன

- எதவ ய'ரநத லம கவளIபய

ரததக கக ளக பறன, %_னIயர.

த ந ன வரக பறன" எனற டபய எழநத ள ர கவ'.

இனனம இரணட ம தஙகள கழ தத அடழதத வ .

தம.

மகக யம னத, தன உணரச% கடள உளளர

எதவ ய'ரநத லம - %நபத ஷபம , தககபம

கக டடவ'டவத நலலத" எனற கற ன ர.
ம கவம நனற . இபப

கதலல ம

ஆன ல, இனடறய ந லவரப ட %கத ய'ன

கத $ரநத அவள எடததவரம மரநதகடள எடதத பல ப

பமலம, டமல$ ன உ$ற ய'ற% கள க%யயல ம.

ரபப

ரதத பனனடகதத ள

நRஙகள க% லல வநதடத

"ம" எனற கத $ரநத சகனய , "ஹ ரட அட$ க வரவத அவள

இதயம இரககம ந லடமய'ல நலலத அலல!
கற ன ர.

த கறகக டட வ'டப$ன.

" பந , பந ! நR

உஙகளட$ய உதவ'கக

"%ர ர கவ', %கத டய மற டயம

மற ட ஒர தரம அடனதத க$ஸடகளம க%யத

ம" எனற கற ய டபய ர கவ'கக வ'ட$ கக டதத ர சகனய .

இதயம

Meena and Viji

@@@ர கவ' கவளIபய வநத ப
"எனன சரய ?

த அபப

இதயம

த த ன சரய

97

க டரப

ரக

ணண'க கக ணட இரநத ன.

நRஙகள எப ட இஙபக?" எனற வ'யபப$ன பகட$ ர கவ'டயத த ரம

"எனடனத த ன டடரவர பவடல

ரகக எனற தனI மதத டர கதத வ'டடரகபள!

ரதத சரய ,
%கத டயயம,

கழநடதகடளயம வRடடல டர ப க%யதவ$ன, 'ர கவ'டய அடழதத வநத வ'டஙகள' எனற %கத எனடன
மற டயம தரதத வ'ட$ ள" எனற சரய

பகல ய கக கற ன ன.

எலல ம உஙகடள வ'ரடட இரககம ட$ ள.

"சமம

க% லல தRரகள.

பவற ஏத வத பவடலய க இநத

%கத அப ட

ககம வநத ரப kரகள.

அப டபய எனடனயம அடழததச க%னற வ'$ல ம எனற வநத ரகக றRரகள, %ரத பன?" எனற ர கவ' கற
சரய

% ரதத டபய, "உனடன ஏம றற ய ர லம மடய த.

%ர வ " எனற கதடவத த றநத வ'ட$ ன.

"ம.. டடரவர எனற க ர கதடவத த றநத வ'டட க டடக றRரகள ககம!" எனற கற ய டபய ர கவ' வநத
மனன ல அமர சரய

க டரக க ளப 'ன ன.

க டர ஓடடயவ பற தRவ'ரதத$ன எடதபய
"எனன ர கவ',

லதத பய %டன?

எனற அககடறய கக பகட$ ன.

பய % ததக கக ணடரநத ர கவ'டயத த ரம '

%கத ய'ன உ$ல ந டலடயப
"ம" எனறவ பற அவன

றற உன $ க$ர எனன க% லக ற ரகள?"

ககம த ரம 'ய அவள, "இபப

நனற கத த ன இரகக ற ள எனற கறக ற ர.

இப டபய அவள இரநதவ'ட$ ல எநத

இலடல எனறம கறக ற ர" எனற கற ன ள.

" நலல வ'ஷயம த பன, ர கவ'.

பய % கக எனன இரகக றத?" எனற சரய
த ப

'ரச% டனயம

இடதக பகடட நR

ரப% தடனகள க%யத இரகக பற ம!

ல எநத மரததவரம மழ த ரபத கதரவ'ததத லடல!

உ$ல ந டலய'ல ஏபத

டதகக அவள

வ'யபப$ன பகடக, "இலடல சரய , இத வடர %கத டய

எததடன மரததவரகளI$ம அடழததச க%னற ரகக பற ம! எததடன
ஆன ல, இபப

ரதத சரய ,

அநத அளவ'றக %கத ய'ன

ம றறம ந கழநத ரகக றத. அதறக எனன க ரணம எனற த ன பய % ததக

கக ணடரகக பறன" எனற கற ன ள.
இத வடர இநத பக ணதத ல ந டனதபத

ரதத ர த சரய டவ ர கவ'ய'ன % நதடன ஆச%ரயப டதத

அவன அடத கவளIப ட$ய கபவ ர கவ'ய'$ம தன வ'யபட த கதரவ'தத ன.
க ரணம எனற உனகக ஏத வத பரக றத ?" எனற பகடக, ர கவ' உதடட$
கதரயவ'லடல.
கற ன ள.

ஆன ல, ஏபத

சரய வ'ன

ககம மழடமய கத த ரம ', "சரய , நRஙகள இஙபக த பன இரகக றRரகள!

அவள கணதத ல, அவள க%யலகளIல
னவள அபப

'தகக வ'டட, "அத எனகக

நலல வ'ஷயம ஒனற %கத ய'ன வ ழகடகய'ல ந கழநத ரகக றத" எனற

உஙகளககத கதரய மல %கத ய'$ம எனன ம றதல ந கழநதவ'டம?

கத $ரநத, " அத எனன

நனற க பய % ததக கறஙகள!

ஏத வத கற ப '$த தகநத ம றறம" எனற கற க கக ணப$

த த ன அநத எணணம

ளRர$ சரய டவப

ர கவ' த டகரனற தன ப சட% ந றதத யடதப பரய மல

ரதத ள.

$ $கவனற ப % க கக ணப$

ரதத சரய , "எனன ர கவ', உனகக ஏத வத

பத னறக றத ?" எனற பகட$ ன.
"ஆம ம சரய , %கத ய'ன கணம - %கத ய'ன கணதத ல த ன ஏபத
ர கவ'.

இனனம பரய மல அவடளபய

ம றறம கதரக றத" எனற கற ன ள

ரதத சரய வ'$ம, "சரய , %கத ககக பக

ப $த கதரயம ?

%கத கக ய ர மனடதய வத தனபறதத கதரயம ? %கத கக ய டரய வத எடதகதற நத ப %த கதரயம
- அத வத அகமரகக வ'ல இரநத இநத ய வகக வரம மன" எனற பகட$ ள.
பரய மல அவள மகதடதபய
வரக ற ள என பத பரநதத.
பய % தத க% லலஙகள.
எனற பகட$ ள.

சரய

?

ர கவ' ப சவத

ரததக கக ணடரநத சரய வ'றக அபப

த த ன அவள எனன க% லல

"அப டகயனற ல..." எனற இழததவடனப

ரதத ர கவ', "சரய , நனற க

இநத ம த ர எலல ம அவள இஙபக வரவதறக மனன ல ந$நத ரகக ற ள ?"
% ற த பய % ததவ'டட மறப

கத தடலயட%தத ன.

ர கவ' கத $ரநத, "இஙபகயம அவள %நத ககம எலபல ர$மம அப ட ந$நத கக ளக ற ள ?" எனற
பகட$ ள.
மறப

இபப

த சரய

பய % கக இனனம % ற த அத க பநரம எடததக கக ண$ ன.

'ன மற டயம

கத தடலயட%ததவ'டட, "இலடல ர கவ', க ரதத க ஒரவர$ம த ன..." எனற கற ன ன.

"அப டகயனற ல, இநத க ரதத ககம, %கத யம ஒரவடர ஒரவர மனப

அற நத ரகக ற ரகள.

அப டத

இதயம

Meena and Viji

இதயம

98

த பன கற வரக ற ய, ர கவ'" எனற பய %டனய$ன பகட$ ன சரய .
தடலயட%தத ள.

சரய

கரல ல % ற த

ர கவ' ஆபம த ப

கத

ர ரபப ஏற, "இநத க ரதத க த ன ஒரபவடள அவடள ஏம றற ய

அநத ஒரவன க இரப

பன !" எனற பகட$ ன.

உணரச% களIன கலடவ

ரவ'யத.

சரய வ'ன மகதத ல ஒரவ'த இனமபரய த

ஆன ல ர கவ', "இரககமடய த" எனற உறத ய ன கரல ல கற

சரய வ'ன மகம மற டயம % த ரணம க ம ற யத.
'ன % ற த தனடன அடமத ப டதத ககக ணட, "ஏன ர கவ', ஏன இரககமடய த எனற கறக ற ய?"
எனற பகட$ ன.

"க ரதத கக றக

த ரமணம ந$நத ஒர கழநடதயம இரகக றத" எனற கற சரய

றடமய'ழநத, "அதன ல.." எனற பகட$ ன.

அடமத ப டதத வ'டட, "அவரகக இபப

"% ற த அடமத ய கக பகளஙகள சரய " எனற அவடன

த மடனவ' க ட$ய த.

இறநதவ'ட$ ர" எனற கற ன ள.

"ஓ"

எனற கற ய சரய வ'ன மனத உணடமய'பலபய க ரதத கக றக கவம, கழநடத பரய வ'றக கவம % ற த
அனத

ப ட$த.

"ஒர பவடள, க ரதத க அநத க

றகக ய க இரநத ல த ரமணம மடநத மடனவ'

இறநததபம இனகன ர பதமலடரத பதடத த ரமணம க%யத கக ணடரப
ய ர தடணயம இலல மல வளரததக கக ணடரகக ம ட$ ர.

ர.

கழநடதடய தனIய ள க

%கத டய ஏம றற ய அநத க

றகக

ந ச%யம இநத க ரதத கக க இரககமடய த" எனற ந ச%யம ன கரல ல கற ன ள ர கவ'.
"அவவளவ ந ச%யம க நR கற ன ல
எனற சரய

பகட$ ன.

'ன ஏன %கத இநத க ரதத கடகப

"அத ஏன எனற ந ச%யம க எனன லம க% லலமடயவ'லடல சரய .

இநத க ரதத கக றக %கத ய'ன மநடதய அவல ந டலய'ல ஏபத
க ரதத க அநத க

ஙக இரகக றத.

எனற %ல பப$ன கற ன ன.
அடதப

க%யயமடயம?

ஆன ல,

ஒர பவடள, இநத

றகக ய'ன நண ன கக க$ இரககல ம" எனற ர கவ' கற சரய , "ச... வ'ட ர கவ'.

%கத நமகக எதவம கதளIவ கக கற த ந டலய'ல ந ம க ஏபதபத
இரகக பற ம.

ரதத ஆதத ரப $ பவணடம"

" ந மம த ன அவடள எபப

கற டன க%யத கக ணடரகக பற ம"

த ரநபத

பகடடக கக ணட த பன

றற ஒனறபம கறமடய த எனற அடததக கற வடள ந ம எனன

வ'டஙகள... இநத க ரதத க ய பர ... அவன ல இபப

ந$நத கக ணடரகக றத.

த %கத ய'ன வ ழவ'ல நலலத

நRஙகள இஙபக வநத மகக யம ன க ரணதடதயம ந டறபவறற வ'ட$ ல

%கத ய'ன வ ழகடகய'ல எநத கழப மம இரகக த" எனற ர கவ' கற சரய

'ன

மகதத ல % ற பனனடக

ஒளIவ'ட$த.
'ன % ற பய %டனய$ன, "இடதப

றற %கத ய'$ம எதவம ப %கக$ த எனற ந டனகக ற ய , ர கவ'?"

எனற அவன பகடக ர கவ'யம, "இதறக மனபம இடதப
ப % ய'ரகக பற ம.

த$டவகள %கத ய'$ம

அவள ஏத வத க% லல ய'ரகக ற ள ?" எனற த ரப 'க பகட$ ள.

தடலயட%கக, " 'ன... பகடடப

'ரபய %னம லடல எனற ஆன 'றக அடதப

மற டயம பகளவ' எழப 'ன ள ர கவ'.
க ல வ ழகடகய'ல ஏபத
எனற அச%ம இபப

றற எவவளபவ

"%ர த ன ர கவ'.

மறப

கத

ஆன ல, இநத க ரதத கக றக %கத ய'ன க$நத

ஙக ரகக றத எனற ல அவர ல %கத கக எநத தன ம வத பநரடடவ'டபம

த பத னறக றத" எனற சரய

பத னறவ'லடல சரய .

சரய

றற ப சவ பனன?" எனற

கற ர கவ'பய , "க ரதத க அப டப

ஆன லம, ஒபரயடய க ய டரப

ட$ ஆள கத

றற யம எநத மடவ'றகம அவவளவ %_கக ரம

வரவம க$ த. எனபவ,இரவடரயம கவனIததக கக ணப$ இரபப

ம.

க ரதத கக ல %கத கக ஏத வத

கத லடல பநரடக றத எனற % ற %நபதகம வநத லம ந ம கறகக டட வ'$ல ம" எனற கற ன ள.
சரய

ஆபம த ப

கத தடலயட%ததவ'டட க ரன பவகதடதக கடடன ன.

சரய வம, ர கவ'யம க ரதத கடக மடநத ப

பதலல ம கணக ண'ததக கக ணப$ இரநதனர.

பமல எநத % ற %நபதகமம அவரகளகக வரவ'லடல.
கக ண$ ள.

மற ந ள மழவதம
அவன

%கத யம ம கவம % த ரணம கபவ ந$நத

மற டயம ம டல பவடளய'ல %நத தத ர கவ'யம, சரய வம அனடறய ந கழவகடளப

ப % வ'டட தஙகள கரததககடளப

ரம ற க கக ண$னர.

'ன எவவளவ பய % ததம க ரதத கடகப

எநத மடவ'றகம வரமடய த ர கவ' மடவ க, "வ'டஙகள சரய .
தம 'யம வரபப

க ற ரகள.

றற

எப டயம %கத ய'ன அமம வம,

%கத ய'ன வ ழகடகய'ல இநத க ரதத கக றகத கத $ர 'ரகக றத என த

உறத ய ன ல அவரகளகக இநத க ரதத க ய ர என த ந ச%யம கத கதரநத ரககம.

எனபவ, அவரகள

இதயம

Meena and Viji
வரமவடர ந ம கக ஞ%ம க
அபப

றதத ரபப

இதயம

99

ம" எனற கற ன ள.

த கதடவத தடடக கக ணட %கத உளபள நடழய இரவரம அவ%ரம கப ப சட% ம றற னர.

கவக மமமரம க பவடலடயப
எநதவ'த %நபதகமம இலல மல

றற ப % க கக ணடரப த ப
ரவ$ன

கலம ஷம

ரதத ர கவ', "எனன %கத , இனற பவடலகள எலல ம

எனன, உன அc ஸக$னட இபப

எனற ப$கம கக பகட$ ள.

வடன க%யத இரவடரயம

ரதத பனனடகதத டபய உளபள நடழநத ள %கத .

இலல மல பனனடக க%யத அவடளப
%_கக ரம மடததவ'ட$ ய ?

"என அc ஸக$னட-ஆ?

கதலல ம நனற க பவடல க%யக ற ர ?"

ஓ... அநத க ரதத கடகப

றற க பகடக ற ய ?

அவரகக எனன? நனற கத த ன பவடல க%யக ற ர" எனற மகதத ல % ரமப டட எநத
மயனற %கத ய'ன மயற% ர கவ'ககத கதளளதகதளIவ கப பரநதத.

வமம க% லல

அவளத %நபதகம உறத ப $

ஆரம 'ததத.
ஆன லம, மகதத ல எதவம கவளIகக ட$ மல, " பநறற %_னIயரன வRடடறக க%லவதறக க அலவலக
வ %ல ல ஆடப$ வ'றக கப
கக ணட வநத ப

ரததக கக ணடரநத ப

த அவர தனனட$ய மகடளயம அடழததக

ரதபதன" எனற கற ய ர கவ'டய வ'தத ய %ம கப

அடழததக கக ணட இஙபக வநத ர ? எதறக க?" எனற பகட$ ள அவள.
பகடப$ன %கத .

மகடள வRடடல

வநதத கச க% னன ர.
க% னன ர கவ'ய'ன

ஏபத

'ன

எனன அரததம, ர கவ'?
உனகக அத கதரய த ?
ஆக வ'ட$த ப

ரதத ள %கத .

"மகடள

" ந னம அடதபய த ன

ரததக கக ளள ய ரம இலல தத ல அவடளயம அடழததக கக ணட

மகக யம ன பவடலடய மடககபவணடம எனறம க% னன ர" எனற

த வ கக யதடதக கவனIகக த %கத , "வRடடல கவனIகக ஆள இலடல எனற ல
அவர மடனவ' எனன ஆன ள?" எனற பரய த
அவரகக மடனவ' இலடலய பம!

ல இரகக றபத" எனற கரல ல % ற

அத ரநத %கத அரக ல இரநத ந றக ல டய இறகப

ரத

வடனய'ல பகட$ ள %கத .

அவர மடனவ' இறநத

தத$ன கற ன ள ர கவ'. "எனன?" எனற

றற ன ள. அவள மனத றகள அநத மகம கதரய த

வன , ந ன , ந ன க ரதத கக ன மடனவ'' எனற க ரம ததத$ன கற ய

வன

இபப

த உய'ர$ன

இலடலய ! எனற பகளவ' ம னனடலப ப

ல த கக யத.

%கத ய'ன அத ரச% டய

த ரனர. அடத உணரதத %கத உ$பன தன மனந டலடய

ரதத இரவரம

"ஓ,

ல வர$ஙகள

மடறதத %கஜம க இரகக மயனற ள. அடத கவனIதத ர கவ' ‘எனன %கத உன மன ப

ர ட$தடத

மடறகக மயலக ற ய , ஏன %கத இப ட எலல தடதயம உளளககலடலபய டவதத கக ணட
பழஙகக ற ய, எஙகளI$ம க% னன ல ந ஙகளம உனகக உதபவ ம இலடலய , ஆன ல ம கவம
%கத நR, இனனம எவவளவ ந ள த ன %ம ளIகக ற ய எனற
கக ண$ ள. அடத த ட% த ரப
அடனவரம பவடல

வம

ரககல ம’ எனற உளளகக % ரதத

%கத பவடல %மநதப ட$ வ'ஷயஙகடள

றற ப % ஆரம 'தத ள.

'றக

றற ப %, அஙக %கஜ ந டல ம ற யத. “ரஷ ஐஸகரம பவணடம எனற பகட$ ன

சரய , அதன ல க ளமபகள” எனற %கத க% லல, “எனகக மகக யம ன பவடல இரகக %கத ,
இனனகம ர ந ள கணடப

க வபரன, இனற மனனIதத வ'ட பள Rஸ” எனற சரய

அடதத கக ண$ ள, இடத அடனததம பகடட கக ணட இரநத ர கவ' “சரய
ரதத கக ளளக பறன, நR %கத டய அடழதத கக ணட ப
கர ம

மகக யம ன பவடல, எத வத க% தப 'ன ல

“எனன சரய

ககஞ% %கத தடலய'ல

இநத பவடலடய ந ன

ஙகள” எனற க% லல, “இலடல ர கவ' இத

'றக தடலவல த ன ம ஞசம” எனற சரய

க% லல,

என பமல உனனகக அவவளவ த ன நம 'கடகய ” எனற ர கவ' பகடகக, “அப ட இலடல

ர கவ'” எனற சரய

இழகக, “ந ன எனன எனன க%யய பவணடம எனற க% லலஙக, அதன

டபய

க%யக பறன” எனற ர கவ' க% லல, “ஆன ல இடவ அடனதத க% லல அடர மண' பநரம ஆகம, அதறக
ந பன க%யயத கக ளளல ம” , எனற சரய

மடப தறகள “அடர மண' பநரதத றகள அடனதடதயம

க% லல மடயஙகள, அதறகள ந ன கழநடதகடள pickup

ணண' கக ணட அவரகடள ice cream

bar அடழதத க%லக பறன, நRஙகள பநர ய அஙக வநத வ'டஙகள” எனற கற வ'டட அஙக இரநத
க%னற ள. பவற வழ இலல மல சரய
ளளIய'ல உதய

%கத டய

ஒதகக ண$ன.

ரததம ஓட வநத கடட கக ண$ ள,

'னன டபய வநத ரஷ டய

ரததம

இதயம

Meena and Viji

இதயம

100

கமதவ க அடனதத கக ண$ ள %கத . இரவரககம ம ற ம ற மதத மடழ க
வகப 'ல ந$நத %ம வதடத சவ ரஷ யதத$ன க% லல, %கத கக % ரபட
ஆன ல உதய

ழ நத ள. உதய

அ$கக க ரம

அவள

$ க இரநதத.

வ'$ மல க% லல க% லல, %கத உரககபவ % ரதத ள. கழநடதகளIன மழடல % ரபப$ன

ப%ரநத %கத ய'ன % ரப

ல %ஙக_தம க இரநதத. தரதத ல இரநத இடத

ரதத கக ணட இரநத

க ரதத கக ன க த ல ரஙக ரம இட$த. க ரதத கக ம கவம பவதடனய கவம வரததம கவம இரநதத.
வ ழவ'ல அடனதடதயம இழநதத ப
இரநத பரய
பரய

ல அவன இதயதத ல ஒர வல , அவன அரக ல ந னற கக ணட

க ரதத கக ன டகடய இரகக

'டகக, க ரதத க தன தடலடய கனIநத பரய டவ

%கத , உதய , ரஷ டய கண கக ட$ மல ம கநத ஏககதத$ன

கணகளIல கதரநத ஏககதடத

ரததம க ரதத கக ன வல

ரதத ன.

ரதத கக ணட இரநத ள. அவள

ணம$க அத கரதத. இநத இ$தத ல இரநத ல

பரய வ'ன ஏககம அத கரககம என உணரநத அஙக இரநத க%னற வ'ட$ ன க ரதத க. இடத எதவம
அற ய த %கத ரஷ உதய

இரவடரயம தன இர கரகளIன ல அடழதத க%னற ள.

அரக ல உளள ice cream barrukku க%னறனர. உதய

ஐஸக ரம % படடகய'ல அத உரகக அவள %டட$ய'ல

டட வ'$, ரஷ உ$பன தன டகககடட$டய எடதத உதய வ'ன %டட$டய தட$தத வ'ட$ ன. அடத
ரதத %கதத ன மனம ஐஸக ரம வ'$ பவகம க உரக யத. உ$பன %கத ரஷ டய அடனதத கனனதத ல
மததமய'$ , அவள பத ளIல ஒர அழததம ன டக வ'ழ, தன தடலடய த ரப '
அத ரச% . “இத கனவ

ந டனவ

ரகக அவளகக இன

எனபற கதரயவ'லடல” எனற கற ய ட அரக ல இரநத ந றக ல ய'ல

அமரநத ன கவஙகட. %கத தன இடமதட$ மல கவஙகட ட$பய

ரகக, “ஹபல

%கத எனன அப ட

ரககற, எனடன மறநத வ'ட$த ” எனற கவஙகட பகடகக, “அத எப ட உனடன மறபப ன, ஆமம
எப ட இரகக, நR எப ட இஙபக” எனற அடககடகக க %கத பகடகக, “அமம
உதய

நR

இநத uncle உஙக frienda எனற

பகடகக” ஆம எனற தடலடய அடடன ள %கத. ஒர வ'ன ட உதய டவபய கண கக ட$ மல

ரதத கவஙகட “அப டபய xerox copy த ன” எனற க% லல % ரகக, %கத யம % ரதத ள. “ந ன அப டபய
த ன இரகபகன, உனனI$ம த ன ந டறய வ'ஷயம இரககம ப
உனனI$ன இரநத எநத

த லம வநதத இலடல, ந னம உனடன கத நதரவ

வ'டட வ'டப$ன, அதன ல மதல ல நR உனடன
பமல

ல, எஙபக ந ன email அன 'ன ல க$

ரடவடய க%லதத ய

ணண பவண$ ம எனற

றற க% லல” எனற அரக ல இரநத உதய

ட பகட$ ன கவஙகட. அவன பகளவ'கக எனன

ரஷ ய'ன

த ல க% லலவத எனற

கழம 'ய %கத ‘இவனI$ம க% லலல ம , க% லலவத எனற ல எனன க% லலவத’ எனற பய சகடகய'ல
ஐஸக ரம கட$ய'ன கதடவ த றநத கக ணட சரய

உளபள வர, உதய

அப

எனற அடழதத ட ஓட

க%லல, சரய

உதயடவ தகக கக ண$ ன. அரக ல வநததம சரய வகக கவஙகட ட$ அற மகம

வ'டட க

ட$ய க ப % ன ர, அவரகள க%யயம கத ழ ல, கவஙகடடன பவடல. ஆன ல கவஙகடடன

மனம அத ல

டதத

த ய வ'லடல, அவன மணட$ககள 1000 பகளவ'கள. அடத %கத ய ல நனக உணர

மடநதத. % ரததககக ணப$ “ந டள நR freeya கவஙகட, freena lunchkku ப

கல ம

“எனற %கத பகடகக,

கவஙகட மக ழச% ய$ன தடல ஆடடன ன.
அடததந ள மத யம %கத யம கவஙகடடம

ரதத க

த, “%கத இததடன வர$ஙகள கழ தத உனடன

ரததம கர ம பவ %நபத %ம, அதவம ஒர complete family ய க

ரகக ம கவம %நபத %ம க இரகக”

எனற கவஙகட க% லல %கத கவறடமடய % ரதத ள. “எனனகக சரய டவ
கர ம

ரததவ$ன

'டதத வ'ட$த,

நலல ம த ர பத னறக றத” எனற க% லல %கத மம எனன தடல அடடன ள. “அத %ர உன

அமம வம ஸதரம எப ட இரகக ற ரகள எபப

த இஙக வரக ற ரகள” எனற

$ $கவன ப % கக ணப$

இரநத ன. “எனன %கத ஒனறம க% லல ம றற” எனற %றற வரததம க பகடக, “எனன க% லலணம,
இப ட பகளவ'கடள அடகக ல ந ன எதறக
சரய டவ

த ல க% லலவத” எனற பவடகடகய க பகடக, “மதல ல

றற க% லல” எனற ஆரவதத$ன பகட$ ன கவஙகட. “சரய டவ

றற ஒர வ ரதடதய'ல

க% லல மடய த” எனற க% லல தன கடதடய க% லல ஆரம 'தத ள %கத.
%கத அகமரகக

ய இறஙக தம, ஒர பத உலகததககள க ல டவதத ப

ல இரநதத. தன

நண னககக க க தத கக ணட இரகடகய'ல, ஒர மடற தனடன சறற உளள மனIதரகடள கணகள ல
அல% ன ள. கணண'ல

ட$ அடனவரன மகதத லம பனனடக அரம 'யத. ‘இவரகள ல எப ட இத ம த ர

இதயம

Meena and Viji

இதயம

101

% ரதத கக ணட இரகக மடக றத’ எனற எணண' வ'யநத ள. ‘இவரகளகக வ ழவ'ல %நபத ஷம தவ'ர
பவற ஒனறம இரகக த , அத எப ட அடனவரம மனIதரகள த ன, மனIதரகள

'றநத ல

ல இன

தன ஙகள அன வ'தத த ன தRரபவணடம, ஒரபவடள இநத மணண'ல வ ழம மண'தரகளகக இடறவன
% ரககம வரம கக டத ரகக பன , அப ட எனற ல எனககம அநத வரம க ட$ககம ’ எனற எணண'
கக ணட இரகடகய'ல அவள அரக ல ஒர க ர வநத ந னறத. “ஹ ய %கத ” எனற அடழதத ட க ர
கதடவ த றநத அவள மன வநத ந னற ன ர கல.
“ஹ ய ர கல” எனற எனற %கத க% லல, %கத ய'ன மன தன தடல கனIநத “Welcome to the Great America”
எனற %கத டய வரபவறற ன ர கல. அடதத வ'ன ட ம னனல அடததத ப

ல %கத தன

ச%ர%

கதரய % ரதத ள. க ரல அமரததம “பஹ %கத , I am very happy to see you, எனபன $ Junior இஙக வநதல ல
க% லல மடய த %நபத ஷம” எனற ர கல ப % கக ண$ இரநத ன. %கத ர கல ப சவடத பகடட
கக ணட அடமத ய க இரநத ள. ர கலகக வ'பந தம க பத னற “Hyper energetic girl %கத எஙபக
க பண ம” எனற ர கல பகடக, அவன பகளவ'கக ஒர வ'ன ட தடம ற ய %கத “எனன ர கல 24 மண'
பநரததகக பமல

யண'தத வநதரகக பறன, jet lag இரகக த, அதன ல tired இரககத” எனற க% லல

% மளIததவள தன கணடகடள மட கக ண$ ள. % டலய'ல இரநத தன மகதடத த ரப ' %கத ய'ன
மகதடத

ரதத வ'டட மற டயம % டலய'ல தன கவடனதடத க%லதத ன ன ர கல. அதன

'றக

அஙக அடமத ந லவ'யத.
% ற அடமத கக

'ன ர கல %கத டய அடழகக %கத கண த றநத ள. “நR தஙக ப

கம இ$ம வநத

வ'ட$த” எனற ர கல கற, %கத க ரல இரநத க பழ இறஙக ன ள. % ல % ல க றற அவள உ$டல
ஊடரவ' க%னறத. தன டககடள ம ர 'ன கறகபக இறகக கடட கக ணட வ'டடனள க%னற ள. “இத
என friendoda apartment, ஒர வ ரம நR இஙக தஙக கக ள, அதறகள உனகக ஒர apartment
எனற ர கல கற %கத தடலடய அட%தத ள. அஙக வநத கரணட ந டகளIல பரய
கதரய வநதத, வ'டரவ'ல இரவரம த ரமணம க%யத கக ளள ப

ரதத வ'$ல ம”

ர கல ன க தல என

க ற ரகள. பரய வ'ன roommate இநத ய

க%னற இர த ல %கத அவள$ன தஙக ன ள, ஒர வ ரதத றகள தனI apartment

ரகக பவணடம.

அவளகக இனகன ரவர$ன வ% கக வ'ரப ம இலல தத ல தனI apartment எடகக மடவ க%யத ள.
%கத ய'ன இரணட வ'ட$ … இலடல.. இலடல மனIத
கவக % ல ந டகபள

'ம னமறற ஒர கயவனIன க தல எனற ந $கதத ல

ஙபகறற க தல பமட$ய'ல % ரப த மடடபம வ ழகடக என த ப

எனடனயம நடககடவதத

'ன”ந $கம மடநதத ப

” என த ப

ல நடதத

ல எனடன இரடடல தளளIவ'ட$

அவடன எணண' எணண' மரக கக ணடரககம பவடளய'ல % ற தR ம ய எனனட$ய வ ழவ'ன இரடள

கக வ ழகடக

டதய'ல ந$தத ல க%லலம தனத உய'ரககள உதயம ன உய'டர எணணடகய'ல

அவளத மனதககள ஏபத

ஒனற

'ட%வத ப

ல இரநதத. வ ழகடகய'ல மரணதடதவ'$ கக டரம னத

த ன உய'ர ய ந டனககம ஒரவர தனடன ந ர கரப தத ன. அப டப ட$ ந ர கரபப மரணதத றக
ந கழநத ரநத ல அநத வல டய இநத ஜRவன உணர மபலபய ப
ந ர கரபட

உணரநதம என உய'ர உ$டல வ'டட

ய'ரககம. ஆன ல இபப

'றக

த அநத

'ரய மல இரப த அத ய%ம எனற எணண'ன ள

'றகத ன க ரணம பரநதத, “உனககம எனககம இரநத உறவ'ன அட$ய ளம க உரவ க கக ணடரககம
இநத உய'ரத ன க ரணம எனற!!???
ந லவ'ன சவட
தவழநத வ னதத ல இலடல,
கதனறல ன சவட
ஆடய கக டய'ல இலடல,
உய'ரன சவட
வ ழநத உ$ல ல இலடல,
ஆன ல.. க தல ன சவட..
வ ழவ'ன மரணம வடர..

இதயம

Meena and Viji
இதயதடத வ'டட

இதயம

102

மடறவத லடல..!!

எனற இநத ப% கதத லம, கலஙக ய களதத ல பதத க%நத மடர ப

ல உத தத கவ'டதடய அதன

அரதததடத எணண' தனககள வ'ரகத ய ய % ரதத கக ண$ ள %கத . இநத கவ'டத அவன$ன ப
வ ழநத ந டகளIல உத தத ரநத ல இதவம உணடம எனற நம 'ய'ரப

ள. ஆன ல இபப

நமபவதறக அவளIன மரணடப ட$ மனத தய ர க இலடல. ஆன ல இபப

லய ய

த அப ட

த க$, அநத கவ'டதய'ன

அரததம உணடம எனறத ன பத னற யத. ஆன ல க தல தன சவட$ வ'டட வ'டட க%னற இ$மத ன
பவற அஙபக இதயம.. இஙபக.. எனத கரவடற..!???? ஒர க ணண'ன வ ழவ'ல உலக அளவகக
மக ழச% ய ன வ'ஷயம எதகவனற ல அவள த யடமயட$வதத ன, ஆன ல அநத த யடமய'ன
%நபத ஷதடத க$ க தல எனற ‘ஒபர வ ரதடதய'ல க ண மல ப
மடயம எனறத ன க% லலபவணடம. அப ட
இதயதடத

கடவகக அவன ஒரவன ல மடடபம

ட$ ஒரவடன மறககமடய மல தவ'கக னற தனத

'டஙக எற நதவ'$ பவணடம எனறத ன பத னற யத %கத கக. ஆன ல அதவம

மடய த டகக தனத இதயதடப 'ல உய'ரவ ழநத கக ணடரககம அவளத உதய வகக க அநத ந ம $ம
மடவகக வநத ள. அநத மடவ ‘அவளத உதய வகக க மடடபம.. இனI அவளத இதயம தடககம
என தத ன’.
%கத எவவளபவ

மயனற தன வ ழவ'ல ந$நத %ம வஙகடள மறகக மயனற ள. ஆன ல ம ற க அடவ

அவள கநஞ% ல தRய க எரநத கக ணட இரநதத. அநத தRடய ஒதகக டவதத தன கவனதடத

டப 'ல

க%லதத ன ள. ந டகள கமதவ க ஆடம பவகதத ல நகரநத கக ணட க%னறத. %கத கக வ'டக டல
ந னககக எலல ம வ'ழ பப தடடயத, அநத %ம வதத றக

'றக இப டதத ன இரவ கவக பநரம கழ தத

உறஙகவதம ஊர எழவதறகள கணவ'ழ ப தம வழககம க ய'ரநதத . அதவம இஙக வநத மதல
வ ரதத ல பவகற ரவர$ன இரநதத ல ந னக மண'கக வ'ழ பப வநத லம எழநத ரகக மடய மல
டகடகய'பல இரப

ள. அநத பநரஙகள ம க கக டடமய னடவ, அநத பநரதத ல இரககம அடமத யம

அவளத க%யலறற ந டலயம க ரதத கக ன ந டனவகடள அவளத மனத ஆழதத ல ரநத பத ண$
ஆரம 'ககம, டகயளவ மடடபம இதயம இரநத லம மனIதனIன மனத க$லளவ
எனற
இபப

ளளIய'ல எபப

பத

ரநத இரககபவணடம

டததடத எணண' எணண' அப டபய மனடத ம றற கக ணடரநத %கத கக

த அநத மனடத வ'$. க ரயத க வ'ட$. க தடல க தல கக ண$வடன மறகக வழ ய'னற

தவ'ததப

வ ள.

ஆன ல இநத இரணட வ ரஙகளIல அநத வRடட$வ'டட தனIய க வநத ரநதத ல ய ரககம
கத லடலய'னற உ$ல கடளதத ப% ரநத ப
க டலய'ல %_கக ரம வ'ழ பப தடடயதம

கம வடர எத வத க%யத கக ணப$ இரநதவ'டட

டகடகய'ல க ட$கக மல எழநத

$தத ல இலடல உணவ

தய ரப த ல இப ட எத வத க%யத, க$நதக ல ந டனவகடள பவடகடக க டட ப% றடடம த ய ப

த ட%த ரபபம வடகய'ல ந$நதகக ண$ ள %கத . % லபநரம பவடல எதவம இலல த பநரதத ல
$தத லம கவனம
க ட% ய'ல கரதடத

தய த ப

லகனIய'ல வநத அமரநதகக ளளவ ள. கணகளIல பத னற ய

த ததகக ளளவ ள. ஆன ல.. இனறம எபப

டதத ரகக மடய மல எழ மயற% க%யதவளகக.. தடலய'ல

தப

ல க டலய'பல வ'ழ பப தடடவ'$..

ற ஙகலடல டவதத கடடயத ப

ரம ய இரகக.. தடலடய இரடககள லம.. த ஙக ய ட. மtணடம எழ ஆரம 'கக அவளகக கணகள
இரடடககக ணட வர கக ஞ% பநரதத ல…அநத இரள..மழடமய க.. அப டபய மயஙக கடடல பலபய
வ'ழநத ள.
எததடன பநரம அப டபய இரநத பள
% ரதத ட இரப த ப

அவளகபக கதரயவ'லடல. ஆன ல அநத இரளIல க ரதத க

ல பத னற அப ட ஒர கனபவ எனகக வரபவண$ ம எனற அரறற ய ட கணடண

வ'ழ ததவளகக % ற த பநரம சறறபறபம மறநதப

னத. கணடண நனற க % ம டடன ல நனற க இரககம

ஆன ல எஙபக கணடண மடன ல மtணடம அவனIன மகம வநதவ'டபம
அகலம க வ'ரதத சறறபபறதடத வ'ழ தத

எனற கணடண இனனம

ரதத ள. % ற த பநரதத ல த ன பவற கண$தத ல இரப த

ந டனவகக வர %றற பநரதத றக மன த ன எழ மயற% ததப

த மயஙக யதம ந டனவகக வர %கத கக

இதயம

Meena and Viji

இதயம

103

அழடக மடடககக ணட வநதத. “க$வபள இப ட ஒர ஈன 'றவ'ய ய வ ழவ
இப டபய க%ததப
வ ழப

எனடன நR

ட$தத ய?

ன ல க$. பகடக ந த ய'லல த இ$தத ல என உதய வ$ன ந ன எப ட

க பறன..? ” எனற அவள த ன க ப % கக ண$ப

த அவளத கணகளIல சரநத கணணRர மட$

த றநத கவளளம ய கனனஙகளIல வழ நபத டயத.
உ$பன.அவளத டககள.. அவளத வய'றடற

ரவ$ன கத $. “மகம க$ கதரய த அநத % ச”உனகக க

ந ன இரகக பறன அமம ” எனற க% லலவத ப
இபப

ல பத னற அவளத உ$ல கவகவ க % ல ரததத. %கத கக

த மனற ம தஙகள என த ல பல% ய இரநத ம%கடகய'ன உ

டதகள இபப

த கவகவ க

அத கம க வ'டடரநதன. க$.. மனத ல இரநத வல ய'ல உணவ கத ணட$ய'ல மளள ய உறதத
ஒழஙக க அவள % ப 'டட இரககவ'லடல. இநத உ

டதகள ல த ன தனIய க இரப த அவளககள ஒர

கவறடமடய ஏற டதத யத. பமலம இநத பநரதத ல.. தனகக க தனடன பத ளமtத % யதத ஆதரவ தர
ஒர பத ள க ட$கக த

எனற ஏஙக யத. க$பவ அவளIன அமம வ'ன ந டனவ இபப

அத கம க வநதத. மtணடம எழநத ல எஙபக மற டயம வ'ழநதவ'டபவ பம

எனற

த இனனம
யதத ல

இரநதவளIன மனதககளத ன இததடனயம பத னற யத. “இப டபய இரநத ல ட தத யம

டதத டபய

'டததவ'டம ”

எனற எணண'யவள கமதவ க எழநத உடக ரநத ள.
“இனனம மயககம இரநத லம மனடனகக இபப

ரவ ய'லடல எனற பத னற யத. கமதவ க..

க டல கடடல ல இரநத க_பழ டவததவள % ற த பநரம கழ தத கவக ஜ கக ரடதய க.. எழநத ந னற ள.
இபப

த மயககம.. இனனம அத கம கவத ப

ல பத னற சவரன பமல % யநதகக ணட ந னற ள.

மனதககள”%கத உனகக க ய ரம இஙபக இலடல நRத ன உனடன
இர” எனற மனதககள க% லல கக ண$வளகக இபப
கமதவ க ந$நத

ரததககக ளள பவணடம டதரயம க

த கக ஞ%ம

ரவ ய'லல தத ப

தரமககள க%னறவள மகதத ல களIரநத நRர அடதத கழவ'..

ல இரநதத.

லதலகக எணண'

'ரடஷ டவதததத ன த மதம..அடதத வ'ன ட.. கமடடககக ணட வர வய'றற ல இரககம உறபபகள
எலல ம கவளIபய வநதவ'டம
க$வபள க ப

றற” எனற

ட வ ம ட க%யத ள. அப ட எடககமப

தற ய ட.. அடவய'றடற

ஆன ல வ ம ட ந றகவ'லடல இரவ எபப

தம ப

த “ஐபய .. என கழநடத…

'டததகக ண$ ள.

ல % ப '$ தத ல கவறம வய'பற ட இரநதத ல

கவறம தணண' மடடமத ன வ நத ய ய வநதத. ஒர வழ ய க வ ம ட வரவத %றபற கடறய வ டய
கக ப ளIதத கழவ'யவளகக உ$ம 'ல உளள %தகதலல ம வடநதவ'ட$த ப
கடடல வடர ந$கக மடயம

ல இரநதத.

தத ரம க..

எனற %நபதகம வர ந னற இ$தத பலபய சவரல % யநத ட. மடநத

தடரய'பல அமரநத ள. மழஙக ல ல மகதடத படதததவளகக அழடகத ன வநதத. “இப டதத பன என
அமம

கஷட$ப டட சமநத க றற ரப

அவம னம? அமம

ள ? அவளகக எததடன கஷ$ம கக டததவ'டப$ன? எததடன

எனடன மனனIதத வ'டமம

அநத

வத றக கதத ன ந ன இபப

த நனற க

அன வ'கக பறன” எனற அவளத உதடகள மணமணகக மt ணடம அழத ள.
“%றற பநரதத ல..%கத கக
% ய'ல வRறRடட அழவத ப

யஙகரம க

% கக ஆரம 'ததத. அவளத கரவ'ல இரககம கழநடத.. அநத

ல பத னற.. அதன

தடம ற ய டபய எழநத ந னற

'ன கமதவ க

கடதத ல பதவல ம எனற பத னற..

டல சட

% டய ப

கக பவணடம எனற உநததல ல..

தரடம வ'டட கவளIபய வநத ள. எத வத ச$ க
டதத .. க ள % ல ஊறற வ யரபக கக ணட ப

ல வ %டன அவளகக மtணடம வ நத டய வரவடழகக…

க அநத

டல க_பழ நழவவ'ட$வள அஙக ரநத

வ ஷக % னIல வ ம ட எடகக ஆரம 'தத ள. இப ட இரணட மடற.. உ$பன உ$பன..வ நத வநதத ல %கத
ஆபள ம ற ய'ரநத ள. அவளகக அவளத உ$ல எனனபவ

க றற ல

றப த ப

எனன ல த ஙக மடயவ'லடலபய?” எனற மனதககள எணண'ய ட. இபப
யநதகக ணட ப % மல

ல இரநதத. “க$வபள

த பவற எடதயம கடகக

டதத கக ளளல ம.” எனற பத னற மறற லம %கத டய இழநத %கத கமதவ க

க டரடம பந கக ந$கக ஆரம 'கக.. அவளத உ$ல தளள டயத.
“எஙபக க_பழ வ'ழநத ல கர கடலநதவ'டபம ?” எனற

யம க இரகக அப டபய தடரய'பலபய

இதயம

Meena and Viji

டததகக ண$ ள %கத . “ர கலகக ப

இதயம

104

ன க%யயல ம எனற ல வRடடறக இனனம ப

வநத ரககவ'லடல தனத தடலவ'த டய கந நத ட..

பல% க களIர ஆரம 'ததத. களIரன ல உ$டல கறகக கரவ'ல இரககம கழநடத ப
%கத . %றற பநரதத ல மtணடம அபக ரம ய

வரவத ப

ல இரககம எபப

டதத ரநத ள

% கக ஆரம 'கக %கத கக அழடகத ன வநதத. அவளத

க தகளIல அவளத கழநடத அழவத பகட$த”மடயடலபய$
ந ன எனன க%யபவன எப ட உன

டதத ரநத ள. க ச%னIல ட$லஸ என த ல இபப

% டய ப

அமம வ ல % ப '$ மடயவ'லடலபய

ககபவன க%லலம. மதல ல எலல ம.. பல% க வ நத

த வத வ நத வரம.. ஆன ல.. இபப

ந டனககபவ மடயடலபய! அநத வ %டன க$ உய'பர ப

வத ப

த எனன ல % ப

தத

ல வ நத டய வரவடழகக றபத ந ன

எனன க%யவத?
எனகக இப ட எலல ம இரககம எனற கதரய பத? கதரநத ரநத ல இப ட தனIய க
இரநத ரககம டப$பன? இப ட உனடன

% பய ட டவதத ரகக பறபன? ஏறகனபவ க%யத

இனனம தண$டன அன வ'தத கக ணடரகக பறன இநத
எடதத கத டலபப ன? க$வபள என கழநடதடய க ப

வதடத எஙபக ப

றற? என கழநடத

வதத றக

ய எததடன கஜனமம
% ய ல அழக றபத? அடத

எனன ல த ஙகமடயவ'லடலபய! ஒபர ஒர வ ய ஒர வ ய மடடம என கழநடதகக க % ப '$ அனமத
அத ப

தம ந ன

% டய க

றதத கக ளபவன” எனற கணணகக கதரய த க$வளI$ம… மனற டன ள

%கத .

வம அவளகக அபப

த கதரயவ'லடல கணணகக கதரய த அநத க$வள அவள வ'ஷயதத ல

மடடம கணடணயம.. க டதயம இறகக மடககக ணட கலல க ப

ன ன எனற?!?

மனத ல நம 'கடகபய ட தடட தடம ற அரக ல இரநத க ச%ன பமட$டய
ந னற ள. கப

ரடல இரநத %_ரயடல எடதத சட

ணண த

லல ப

'டதத கக ணட எழநத

டட கக ஞ%ம ய %ரககடர ப%ரதத

நடஙகம டககள ல ஒர ஸபன வ ய'ல டவதத வ'ழஙக ன ள. க யநத ப

ய'ரநத கத ணட$ய'ல

அம ரதம ய இறஙக யத. “இனனகம ர ஸபன % ப '$ல ம ? எனற எணண'யவள.. எஙபக மtணடம வ ம ட
வரபம

எனற

அவள எதறக

யநத %

'$ மல டவததவ'டட ஒர ம$க தணணRர கடதத ள. ஆன ல அடதத ந ம $ம

யநத % ப '$ மல இரநத பல

அத ந$நதத. இநத மடற இனனம அத கம க.. ஆழம க

வ ம ட வநதத. இடத த ள மடய த %கத பவரறற பஙபக டய ய மயஙக %ரநத ள. ஆழ மயஙக ய அநத
ந டலய'லம அவளத டக அவளத அடவய'றடற
அத வRககனட என த ல

ததமண'ப

றற ய ட இரநதத.

ல தனத பகரள

'ரணட$ன %கத டய

ர கல கவக பநரம க கதடவ தடடகக ணடரகக , %கத பய
தனIய க எஙபகயம கவளIபய ப

ன க%யத வ'வரதடத க% னன ன. அடதத

தத

லtஸ ஆமபலனஸ எனற அஙபக வர, அவரகள கதடவ த றநத கக ணட உளபள வநதத

ரகக %கத அலஙபக லம ய க_பழ க $நத ள. அடத
தற ப

ஆழநத மயககதத ல இரநத ள. %கத ..

கம ட$ ள என த ல அவள உளபளத ன இரகக பவணடம ஆன ல

இததடன பநரம அவள கதடவ த றகக தத ல 911-கக ப
ந ம $ஙகளIல ப

ரகக அவளத வRடடறக வநத

ரதத ர கலம.. அவனத பகரள

'ரணடம பரய வம

லtஸ ஆமபலனஸ ஆடகடள உளபள வரசக% லல அடததடதத பவடலகள தரதம க ந$நபதற ன.

%கத ஹ ஸ 'ட$ல ல அடம ட க%யய டட டரடகமனட பவகம க கக டககப ட$த.
“அவள dehydrate ஆக ய'ரப டத உணரநத அதறக ன க ரணதடத பத$. அவள pregnant-ஆக இரப த கதரய
அவளகக hyperemesis gravidarum எனற diagnose க%யத அதறக ஏறற ர ப

ல டரடகமனட கக டககப ட$த.

நலலபவடளய க கழநடதகக எநத ஆ ததம ஏற $வ'லடல. ஆன ல %கத அனற ஒர ந ள மழதம
ஆழநத மயககதத ல இரநத ள.

யநத ர கல $ம மரததவரகள க ரணதடத க% னன ரகள. உ$ல ல

இரநத இழநத நRர எலல ம மtணடம க ட$ததவ'$.. அடதத ந ள %கத கணவ'ழ தத ள. ஆன ல ம கவம
ஓயநத ப

ய க ணப ட$ ள. கண வ'ழ தததம மதல ல த ன ஹ ஸ 'ட$லகக எப ட வநபத ம என த

பரய வ'ட$ லம.. அவள கண வ'ழ ததவ'ட$ ள என த கதரநததம அவடள

ரகக உளபள வநத ர கடல

ரதததம அவள ல ஓரளவகக யக கக மடநதத.
அபத பநரதத ல தனத கழநடதகக எநத

த பபம இலடல என டத அவளககள எபப

தம இரககம

இதயம

Meena and Viji
தடபட

இதயம

105

டவதத பரநதகக ண$ ள. ர கல ல $மம பரய வ'$மம மதல ல நனற உடரதத வ'டட,

ம ற ம ற மணண'பப பகட$ ள %கத . ர கல அவளத கரப ம

'றக

தத எதவம பகடகவ'லடல. அவனத பகரள

'ரணட பரய வம அவடள நனற க கவனIதத கக ண$ ள. ஹ ஸ 'ட$ல ல ஒர கரணட ந ள கழ தத
%கத கக இபப

தம இனனம கமட$ல வ ம ட இரநத லம மரநத ன உ யதத ல எலல ம கவகவ க

கடறநத ரநதத. அவள நனற க % ப '$ ஆரம 'தததம ஹ ஸ 'ட$ல ல இரநத டஸ% ரஜ ஆன ள.
கலலரய'ல ப%ரநத
ந மம ப

'ன அஙக உளள ம ணவரகடள

ன வர$ம இத ம தர த பன உலல %

ரகடகய'ல %கத கக பவதடனய க இரநதத.

றடவய க இரபத ம. இநத ஒர வர$தத ல எலல பம

ம ற வ'ட$த. க ரதத டக %நத கக மல இரநத ரநத ல இபப
ஆன ல இபக

கமதவ க த$வ'
இரநதத. க

தம அபத உலல %ம கத $ரநத ரககம..

த எனற எணண' ஒர க ரமச% மடடம கவளI இடட ஒர டகய ல தன வய'றடற
ரதத ள %கத . ம ணவ'ய க இரநத கக ணட தனIய க வ% ப த ம கவம கஷ$ம க

ரள த ர

'ர% ச%டன, அதவம அலல மல தனத வய'றற ல வளரம கழநடதகக க%யய

பவணடய க%லடவ ந டனதத வ'யநத ள. எவவ ற %மம ளIகக ப

பற ம எனற

ர கல தனத த ரமணம அடழ 'தழடல %கத ய'$ம கக டகக, அடத

ரதத %கத ம கவம மக ழநத ள. தனத

த ரமணமம இத ம த ர மடறப ட ந$நத இரநத ல இனற இவவ ற அவத
எனற எணண' க ரமச% வ'ட$ ள.

யநத ள.

$ பநரநத இரகக த

'றக, ம ணவ'ய க இரநத கக ணட தன க%ளவகடள %மம ளIகக

% ரமம க இரநதத ல part time job க%யய மடவ க%யத ள %கத , அடத ர கல $ம கற, ர கல அதறக ஒர
வழ க%யவத க கற ன ன.
ர கல ன த ரமணதத ல ர கல %கத டய அடழதத, “%கத உன பவடல வ'ஷயம க என manager ர$ம
ப % யளபளன” எனற க% லல, %கத கக ம கவம ஆறதல க இரநதத. “வ
டத க பறன” எனற க% லல அடழதத க%னற ன. “சரய

என பத ழ %கத , க%னற வ ரம உஙகளI$ன

க% னபனபன பவடல வ'ஷயம க” எனற க% லல %கத கக அற மக
கமனபனனடகய$ன “Hello” எனற க% லல டக நRட$,

அவர$ம உனடன அற மக

டதத ன ன. சரய

த லகக %கத யம % னனத க % ரதத தன இர

கரஙகடளயம ப%ரதத வணஙக ன ள.

நRடடய கரஙகடள

'னனகக இழதத, அழக கப பனனடகதத "வணககம" எனற கற ன ன சரய .

மனத றகள %கத டயக கண$தம இனம பரய த ஏபத

ஒர வ'தம ன வ'யபப உதயம னத.

பநர க க%னடனய'ல இரநத இனற த ன அகமரகக

வநத இறஙகக றRரகள ?" எனற பகல ய கக

அவன

" எனன %கத ,

பகட$வனIன பகளவ'ய'ன உளபள கத கக இரநத க ண$டல %கத ய ல உணர மடயவ'லடல.
"இலடலபய % ர, ந ன வநத கக ஞ% ந டகள ஆக வ'ட$னபவ.
கற யவடளப

ரதத வ ய மடய டபய % ரதத ன சரய .

"மதல ல எனடன '% ர' எனற அடழகக தRரகள %கத .

'ன தன % ரபட

கவறபம சரய

எனடன மடடமலல ய டர பவணடம ன லம அவரகள கடம

தம.

கர ம

ஏன பகடக றRரகள?" எனற கவகளIய கக
வ யககள அ$கக ய டபய,

எனற கப 'ட$ ல ப

தம.

க யடர டவதத ஒர ம ஸ$ர ப%ரதத பல

ழக யவரகள எனற ல கவறபம அவரகள மதல க யடர டவதத கப 'ட$ ல ப

தம.

நம ந டப$ ட இநத '% ர' 'க_ர'-ஐ'எலல ம மடட$ கடட டவததவ'டஙகள" எனற ம கவம
பவணடயவடனப ப

அபப

ல க

றப

த தரதத ல ய பர , "ஹபல

த ல அளIததவடன வ'யபப$ன

ம ஸ$ர.க ரதத க" எனற ய டரபய

க தகளIல ஈயதடதக க யச% ஊறற யத ப
மறநபதன அநத தபர க டய.
ற கக டதத

ல உளளககள தடததப ப

அடழககம கரல பகட$தம
ன ள %கத .

'எப ட, எப ட

அப டப ட$ ஏம றறதடத ஒரவனI$ம அட$நத வ ழகடகடயபய

'றகம இனகன ரவடனப

கடட$ய'ல ஊற ய மடட$கள த பன!

ரதத ள %கத .

ரதத வ'யநத ந ற த ?
அப ட இரககம ப

எலல

ஆண

'ளடளகளம ஒபர

த இவன மடடம எனன பவற டட இரககப

க ற ன!' எனற மனத றகளபளபய தனடனச % டக கக ண$ %கத சரய டவப

உதடகள ல பனனடகதத, "உஙகடளச %நத தத ல ம கவம மக ழச% ம ஸ$ர.சரய .

ரதத கவறபம
என பவடல கற தத

இதயம

Meena and Viji
வ'வரஙகடள ந ம ர கல மலம

இதயம

106

க ரநத கக ளபவ ம" எனற எடப

கரஙகடளக கவ'ததவ'டட பவகம க அஙக ரநத நகரநத ள.
ரதத பரய மல ந னற ன சரய .

கக கற வ'டட மற டயம ஒர தரம

த டகமன அவளI$ம கண$ ம றறதடதப

வம அவனகககனன கதரயம - இத சட கண$ படனய'ன ஓட$ம

எனற.

'ன அத க பநரம அஙக தஙக த ர கல $ம வ'ட$க றறவ'டட அஙக ரநத க ளம
க%னற ள %கத .

"எனன %கத , உன பவடல வ'வரம கற தத சரய

ர கல $ம கவறபம உதட$ப

ந டனதத ர கல $ம

ஏத வத க% னன ர ?" எனற பகட$

'தகக க க ண 'தத %கத , "ஏத வத க% லல பவணடம ன ல உனனI$ம

க% லவ ர எனற ந டனகக பறன ர கல" எனற ள.
பவடல அத த ன" எனற ர கடலப
அலவலகம ? எனன மறநத ப

"ஓ, அப டய ? ந டள அலவலகம க%னற

ரதத, "எனன ர கல, இனற த ன த ரமணம.

'றக மதல

ந டளகபக

ய க% லக ற ய ?" எனற பகல ய கக பகட$ ள %கத .

"ம" எனற க ரமசச வ'ட$ ர கல, "Career oriented woman-ஐ த ரமணம க%யத ல இத த ன கத , %கத .
அவள பவடலய'ல இபக

ழத வ'டமடற எடகக மடய த ம.

ஹனIமன எலல ம எனற பரய
ரதத டபய கற ன ன.
எனன வ ழக றத ம?

கணடப

அதன ல ஒர ம தம கழ தத த ன

கச க% லல வ'ட$ ள" எனற

ககதத ல இரநத பரய டவப

"மஹƒககம" எனற கரடல கமனடமய கக கடனததக க டடய பரய , "அஙக

20 ந டகள கழ தத த ன ஹனIமன எனற நRஙகள க% னனRரகள.

ஙககக 10 ந டகள கடடக கக ளபவ ம' எனற ஒர ம தம எனற ந ன க% னபனன.
இபப

த க% லக றRரகள ?

கற ய பரய டவப
க%லபவ ம.

இனபற பவணடம ன லம ந ன க ளம

'%ர த ன.. நம
பவணடம ன ல

தய ர" எனற அவனகக '%ரகக %ர'

ரதத "இலடல, இலடல.. எனன ல மடய த.

ந ம ஒர ம தம கழ தபத ஹனIமன

அநத ஒர ம தமம மடன நம வRடடறக வரவடழதத வRடடபலபய அதவடரககம ஹனIமன

கக ண$ ட வ'டபவ ம" எனற %ர%ம கக கற ன ன ர கல.

"ஸ.. கர ம த த ன வழ க றRரகள.
கக ணட இரகக ற ள" எனற
கக ணட க ளம 'ன ள %கத .

ரஙகள.. %கத உஙகடளப

ரதத மனத றகள க ண$ல க%யத

த லககக பகல க%யத பரய வ'$மம, ர கல $மம வ'ட$ க றறக
"க

ற %கத , நR எப ட ப

வ ய?

க%யய க% லக பறன" எனற ர கல கற மடககவம சரய
கற யடதக பகடடக கக ணப$ த ன சரய

வநத ன ப

ற, ந ன ய ர$ம வத உனடன டர ப

அஙக வரவம %ரய க இரநதத.

லம.

"%கத , உஙகளகக ஆடப% டண இலடல

எனற ல ந ன டர ப க%யக பறன" எனற ஆதரவக கரம நRடடய சரய வ'ன அடழபட
வறபறததலகக இணஙக %கத ஏறறக கக ளளம டய னத.
மழவதம கத $ரப ப

வத அவளகக அபப

கக ளளல ம.

ந ன ர கல ன நண ன.

த எப ட கதரயம?

ரதத சரய , "இயல

ர கல ன நண டன உஙகள நண ன கவம நRஙகள ஏறறக

தவற லடல" எனற கற ன ன.

கக ணடரகக, சரய

ர கல - பரய வ'ன

சரய வ'ன அநத ஆதரவ கரம வ ழகடக

க ரல ஒர தயககதத$ன மன %_டடல வநத அமரநதவடள வ'யபப$ன
இரஙகள %கத .

ர கல

ஒனறம ப % மல %கத அடமத ய க மன ககம

ரததக

க டரக க ளப 'ய டபய, " உஙகளIன இநத அடமத வரவடழககப ட$ அடமத ப

எனககத பத னறக றத. ர கல எனடன அற மகப டதத ய ப

த ம கவம இயல

கப ப % னRரகள" எனற ன.

%கத கக உளளககள பல% க எரச%ல மண$த கத $ஙக யத.

கரல ல அநத எரச%ல கவளIப $ "ம ஸ$ர.சரய , உஙகளகக எனன பவணடம?
வரவத ல நRஙகள க% லவடத எலல ம ந ன பகடகபவணடம ?
இரகக பறன.
எனற ள.

எனபவ, நRஙகள எனடனப

உஙகள$ன ஒபர க ரல

பமலம, ந ன ம க ம க இயல

றற ஆர யச% க%யய மல % டலடயப

கபவ

ரதத ஓடடஙகள"

பத ளகடள கமலலக கலகக வ'டட பமறகக ணட எதவம ப % த % டலய'ல கவனம க%லததத

இதயம

Meena and Viji
கத $ஙக ன ன சரய .

அவள அ

இதயம

107

ரடகமணட வ ய'ல ல க டர சரய

நனற " எனற வ யககளபளபய மணஙக வ'டட உளபள ந$நத ள.

ந றதத க_பழ இறஙக ய %கத , "

அவளத வ'% தத ர ந$வடகடகடயக

கணட வ'யநத டபய க டரக க ளப 'ன ன சரய .

சரய வ'ன கரஙகள க டரச க%லதத க கக ணட இரகக மனபம
றற பய % நத தத கக ணட இரநதத.

%றறமன %நத தத அநத க ணடணப

அவடள ர கல மதல ல அற மகப டதத ய ப

கரஙகடளக கவ'தத அழக க வணஙக ய ப

பத அவனகக அவள

ஈரபபகக எநத ப ரம சட$ அவன அபப

த வ'ரம வ'லடல.

$ரநத ரநத கமலல ய ப% கம சரய வ'ன கணகளIல

த அவள இர

ல ஓர ஈரபப உண$ க வ'ட$த.

உதடகள % ரதத ப

$தத ன க%யதத.

அநத

தம அவள கணகளIல

'எனன ப% கம அவளகக?

டப தறக க இநத ய வ'ல இரநத வநத ரககம ம ணவ' - வ ழகடகடய அன வ'கக பவணடய வயத.
இபப

த அப ட எனன தன ம அவளகக வநத ரககம?

அவனத மனப 'ரடமபய ?

சரய

இலடல, அவள கணகளIன

மனத றகள % ரததக கக ண$ ன.

க ணடணப

வபம அத த பன

க ணகடளப

கம

றற அவன ஒர ப

இநத அகமரகக வ'ல இலல த க ணகள ?

எனன ஸக ஷல? சரய வ'ன % நதடனகக மடவ வநதபத

எனனபவ ? '

%நத தத கவறபம ந னக வரகள மடடபம ப % ய அநத

றற இவவளவ ஆர யச% எதறக?

% நத ததத லடலபய!

இலடல, அவள கணகளIல கதரநத ப% கம

டதகக மடவ வநத த பன ஆகபவணடம!

அப ட இரககம ப

எனனபவ

தன அ

தம இவவளவ
த இவள மடடம

அவன க%லல பவணடய இ$தத றக

ரடகமணட$ அட$நத சரய

க டரப

ரக க%யத வ'டட தறக ல கம க %கத டய ந டனவ'ல இரநத அகறற ன ன.

மற ந ள க டலய'ல %கத க பலஜ மடதத வRடடறக வநதப

னIல க ததக கக ணட இரநதத.

"%கத , இனற சரய

த அவளகக க ர கல ன கமபcஜ,

உன பவடல வ'ஷயம கப ப % ன ர.

கமபயட$ரல எனடர கலவல பவடல ஒனற இரப த க அவர கதரவ'தத ர.
நR இபப

த க$ வரல ம எனற அவர கதரவ'தத ர.

ர கல ன க%யத டயக பகட$ %கத கக மக ழச% க
க%யல லம பவகம த ன ப

உனகக வ'ரப ம இரநத ல

எனபவ, த மதம க%யய த உ$பன வரவம" எனற

ஙக யத.

'கவறம ப ச% ல மடடம அலல அநத சரய

லம - எதறகம அவனI$ம கக ஞ%ம ஜ கக ரடதய கத த ன ந$நத கக ளள

பவணடம' எனற மடகவடதத %கத

பளIக

ஸடcப

'டதத உ$னடய க ர கல ன அலவலகதடத

அட$நத ள.

அவள வநத ரககம தகவல அற நத ர கல அவடள வநத %நத தத சரய
கதரவ'ததவ'டட அவடள சரய வ'ன அடறகக அடழததச க%னற ன.

கற ய பவடல வ' ரஙகடளத

கமபயட$ரல அடப ட$

வ'ஷயஙகள கற தத % ல பகளவ'களம, கத $ரநத ஒர பர கடகல பதரவம டவதத %கத ய'ன
க%யல

டகள கற தத த ரபத யட$நத சரய

கக டதத ன.

அவடள உ$பன பவடலய'ல ப%ரச க% லல உததரவ

அவளட$ய க டல க பலஜ பநரதடத மனத ல கக ணட மத யம 2 மண' மதல 5 மண'

வடர அவள வரல ம எனறம சரய

கதரவ'கக %கத அவனகக நனற கதரவ'தத ள.

%கத கக அவள இ$தடதக க ண 'தத சரய

ஒர பனனடகய$ன, "ஆல த க ஸட ம ஸ.%கத " எனற

கற வ'டட நகர %கத கக உளளககள சரகககனறத.

'ன மகதடத உ$பன %ரப டதத க கக ணட

மனத றகள, 'இனற லடல எனற லம இனனம % ல ம தஙகளIல இநத வய'ற எலபல ரககம உணடமடயக
க டடக கக டககத த பன ப

க றத.

அபப

த இவவளவ %கஜம க ம ஸ எனற அவடள ய ர அடழகக

க ற ரகள?' எனற கற ய டபய பவடலய'ல ஆழநத ள %கத .

ம டல மண' ஐநதகக %கத டயக க ண வநத ர கல, "எனன %கத ?

எலல ம எளIத க இரகக றதலலவ ?"

இதயம

Meena and Viji

இதயம

108

எனற அககடறய$ன பகடக %கத ஒர % ற ய பனனடகடய அவனகக அளIததவ'டட, "ப$ட$
த பன ர கல!
கற ன ள.

அத ல எனன கடனம இரகக றத.

"%ர %கத ,

இனற உனடன ந ன டர ப க%யக பறன.

பய %டனய'ல இரகக ற ள.

பரய

அவளட$ய க டர வ'றகம

அடத பவணடம ன ல நR எடததக கக ள %கத .

%ம ளIததக கக ள" எனற அககடறய$ன கற யவடன கநக ழச% ய$ன

%கத ய'ன அ

எனடர

எலல ம எளIடமய கத த ன இரகக றத" எனற
அத வடர கக ஞ%ம

ரதத நனற கதரவ'தத ள.

ரடகமணட$ பந கக வரம வழ ய'ல மற டயம, "%கத , உனகக க ர டடரவ'ங கதரயம

இலடலய ?" எனற பகட$ ர கடலப
கணணRர த டரய'ட$த.

ரதத "கதரயம ர கல" எனற %கத ய'ன கணகளIல கமல த க

க ர டடரவ'ங அவள கறறக கக ளள க ரணம க இரநதவபன க ரதத க த ன!

" டதத மடதத பவடலகக க%னறதம மதல பவடலய க ந ன க ர வ ஙக வ'டபவன.
க பலஜ றக ப

கபவணடம" எனற எனபற

அவன அவடளக கக ஞ% ய டபய கற யத எலல ம ந $கம

த ன என பத அநத ந $கம மடநத 'றக த ன அவளகக கதரநதத.
கறவத எலல ம பவதவ கக ப

அத ல த ன நR

அத அபப

த பரய மல அவன

ல எடததக கக ணட மற ந பள க ர டடரவ'ங கததக கக ளள

ப%ரநத ள %கத .

கணகளIல க

ஙக ய நRடரத தட$ததவ'டட, "இவவளவ அழத தRரதத

ம ச% கணணRர இரகக றத !

த பன த டடக கக ண$ ள %கத .

மtணடம அவள மகதடதப

இரப டதக கணட, "எனன %கத ? எதறக க இபப
எனற பகட$ ன.

"ஒனறம இலடல ர கல.

வரவடழதத பனனடகய$ன %கத % ரதத ள.
ம ட$ பய!" எனற

இபப

லதத

ரதத ர கல அவள கணகள கலஙக

த கண கலஙகக ற ய? உ$மபகக ஏத வத க%யக றத ?"

ந ன நனற கத த ன இரகக பறன" எனற மயனற
"%கத , ந ன ஒனற பகட$ ல தப

க ந டனததக கக ளள

kடடகய$ன ர கல பகடக %கத பவதடனய$ன அவடனப

த ர கல பகடக ற ன!

ந டளகக ய பர !

மடத த றநத %கத , " நR எனன பகடகப ப
மடநதவ'ட$த ர கல.

'றகம இநத கணண'ல இனனம

அதவம அநத தகத யறறவடன ந டனதத - சப%" எனற மனத றகள தனடனத

அதறக மற ந ள ய ர ய பர !

ரதத ள.

கணகடள அழததம க

க ற ய எனற எனககத கதரயம ர கல.

எனககத த ரமணம

ஆன ல, ந ன நலலவன எனற நம ' மணநதவன ஒர ஏம றறகக ரன என த

எனகக ம கவம த மதம கத த ன பரநதத.

அதறகள எலல ம டகமtற வ'ட$த" எனற பவதடனய$ன கற

ர கல அவளகக க உணடமய'பல வரநத ன ன.

"அவன ய ர %கத ?

உனடனப ப

னற ஒர க ணண'ன மனடத உட$ககம அளவகக கக டய கணம

ட$தத அவன ய ர %கத ?" எனற பகட$ ர கடலப

ரதத "அடத மடடம பகடக பத ர கல.

க%யத பகடக பத" எனற மனம கந நத %கத கற ன ள.
எதவபம பகடகம டப$ன.

"%ர %கத , உனனI$ம இடதப

ஆன ல, ந ன க% லல வ'ரமபவத ஒனபற ஒனற த ன.

தகத யறறவடன ந டனதத நR ஒர ப

தம பவதடனப

$க க$ த %கத .

தயவ

றற ந ன

அநத

உனடனப ப

னற க ணடணப

'ரநத அவன த ன பவதடனடய அன வ'ககபவணடம" எனற ர கல கற %கத அடமத ய கத தன
கணகடள மடன ள.

அவள பமறகக ணட அடதப

றற ப % வ'ரம வ'லடல என டத உணரநத ர கல அதன

கமbனம கக க டர க%லதத %கத ய'ன அ

ரடகமணடல அவடள இறகக வ'ட$ ன.

%கத ய'ன வ ழகடக அடமத ய ன நத ய'ன நRபர ட$ம ப
பரய வ'ன க டரக கக ணட வநத ர கல கக டதத ன.

ல க%லலத கத $ஙக யத.

'ன

@@@மற ந ள மதல
இரணட ந டகளIல

%கத ய'ன டடரவ'ங டல%னஸககம பதடவய ன

உதவ'கடளயம அவபன க%யத அவளகக டல%னஸ க ட$கக

க%யத ன.

பரய வ'றகம நனற கதரவ'கக மற $, " நனற எதவம க% லல பத %கத .

%கத அவனககம
எஙகள ல கத $ரநத உனகக

இதயம

Meena and Viji

இதயம

109

உதவ மடய பத எனற த ன எனககம, பரய வ'றகம வரததம" எனற ர கல கற ன ன.
கற யடதக பகடட த டகதத %கத , "எனன கறக ற ய ர கல?" எனற பகடக பரய
"எனகக இனகன ர பவடல ஃபபள ர$ வ'ல க ட$ககம ப

ல இரகக றத %கத .

அவன

மனபன வநத,
அப ட

க ட$ததவ'ட$ ல ர கலம, ந னம ஃபபள ர$ வ'றக க%லலம பய %டனய'ல இரகக பற ம" கற ன ள.

தன ஏம றறதடத எச% ல$ன ப%ரதத உளளககள மழஙக ய %கத , "ஓ அப டய !
ஹனIமனம அஙபக த ன எனற க% லலஙகள" எனற பரய வ'ன டககடளப
பரய வ'ன மகம % வகக அவள கமலல ய கரல ல, "ஆம ம %கத .
வ ரஙகளIல க ளம

பவணடய'ரககம எனற ந டனகக பறன" எனற கற ன ள.
சரய

உனடன நலல டய கப

"அவரகக எதறக க வRண % ரமம ர கல?
கக ளள எனன ல மடயம.

எனடனப

றற க கக ண$ ள.

அபனகம க ந ஙகள இரணட

"%கத , ந ஙகள இஙபக இலடலபய எனற நR கவடலப $பவ பவண$ ம.
த ன ந ஙகள க ளமபபவ ம.

ஆக கம ததம உஙகள

ர கல மனபன வநத,

சரய வ'$ம க% லல வ'டடத

ரததக கக ளவ ர" எனற ன.

பமலம, ந ன எனன % னன

'ளடளய ?

எனடனக கவனIததக

றற நR வRண கக கவடலப $ பத" எனற %கத த $ம கக கற

பரய , "%கத , நR தனIய ள க இரநத ல ந ஙகள கவடலப $ ம டப$ ம. ஆன ல, இபப
இழதத ள.

%கத அவடளப

ரதத ஒர பனனடகடய % நத வ'டட, "பரய , எநத ந டலய'லம எனன ல

எனடனக கவனIததக கக ளள மடயம.
எனகக எநத

அபத ட, morning sickness period-ம மடநதவ'ட$த.

'ரச% டனயம வர த" எனற உறத ய கக கற ன ள. அவள வ கக க

எனபற , அவள 'பவண$ ம' எனற கற ய சரய
க ககபப

க ற ன எனபற , அவள இபப

கத $ரபப

பரய

க றத எனபற

கற யத ப

அபப

யகக ப

இதறக பமல
க றத

த ன அவடளயம அவள கழநடதடயயம

த தவ'ரககம சரய வ$ன ன

நதம அவள ஆயள மழவதம

த %கத கக %தத யம கத கதரய த!

லபவ பரய வம ர கலம பபள ர$

வ ரஙகளIல அஙக ரநத க ளம 'னர.
இலல வ'ட$ லம சரய

பத ..." எனற

க%லவத உறத ய க வ'$ அவரகள இரணட

க ளமபவதறக மதல ந ள ர கல அவடளச %நத தத, " ந ன அரக ல

உனககத பதடவய ன உதவ'கடளச க%யவ ர.

உதவ'டயயம வ ஙகவதறக நR தயஙக பத!" எனற க% னன ன.

அவர$ம இரநத எநத

எதறக க அவடன மறததப ப % க கட$%

பநரதத ல அவடனக கஷ$ப டதத பவணடம எனற ந டனதத %கத , "அப டபய க%யக பறன ர கல.
பரய வம எனடனப

நRயம,

றற க கவடல $ மல இரஙகள. %ரய ?" எனற பனனடகய$ன கற ர கலம அடத

அப டபய நம 'ன ன.

'ன ஏபத

பத னற யவள க, "ர கல, என ந டலடயப

றற ஏத வத அவர$ம க% லல ய'ரகக ற ய ?"

எனற %கத பகடக ர கல அடத மறததத தடலயட%தத ன.
வ'ஷயம.

அடத உன இட%வ இலல மல மறறவரகளகக ஒர ப

கற ய ர கடலப

ரதத நனற கற பனனடகதத ள %கத .

வழ யனப ' வ'டட வநத %கத கக மனத றகள எனனபவ
பதறற யவள க, 'எததடனபய

"இலடல %கத .

யவ'டம

எனன?

ஒரகக லம இலடல!

தம ந ன க% லலம டப$ன" எனற

மற ந ள ஏரப

ரட க%னற அவரகடள

ல இரநதத.

ஆய'ரம டமலகள க$நத வநத ப

'ன தனடனத த பன

த இரநத டதரயம இபப

எனற அவளகக ஏன அபப

த மடடம

எனடனயம, என கழநடதடயயம இத ந ள வடரக க தத

அநத கதயவம இனIயம க ககம' எனற த $மனத$ன க% லல க கக ண$ ள.
கடலதத அநத க ரதத கடகப

இத உனனட$ய தனIப ட$

அவள வ ழகடகடயக

றற ய இனகன ர க%யத அவளத அநத நம 'கடகயம

ழ ககப ப

க றத

த கதரயவ'லடல?

ர கலம, பரய வம க ளம 'ச க%னற ஒர ம ததத றக பமல ஆக வ'ட$த.
அகமரகக வ ழகடகககத தனடனப

ழகக க கக ண$ ள.

%கத யம கமலல கமலல

க டலய'ல க பலஜ; மத யதத றக பமல ஆஃ 'ஸ;

இதயம

Meena and Viji
ம டலய'ல அ

இதயம

ரடகமணடகக அரக ல இரககம

110

ரகக ல நட$ ய'ற% ;

வடரமடறகக உட ட$ ஒர வ ழகடக ந$ததத கத $ஙக ன ள %கத .

'ன இரவ

டபப எனற ஒர

மனடதக கடடப

கக ணரநத அநத தபர க ய'ன ந டனபவ தனகக வரகக$ த எனற தனககள உர ப
அவளத மயற% ந ச%யம

வ ரம ஒர மடற ப

நலடன வ'% ரதத அவள த ய ர, "%கத , ஏன இப ட
இஙக வநதவ'$மம " எனற கற %கத
இரப வரகளIன பகளவ'கக

இநத ந டலடமய'ல நR

எனன ஆன லம

ரடவ தச%ம கப

ரவ ய'லடல %கத .

நR வநதவ'டமம " எனற கணணRல மலக அநத த ய

'தகப ன க யர கதரய த கழநடத' எனபற , 'ககடடப ப
த லகக %கத ப

ஆன ல, அநத த யகக

ட$த.

மற டயம மனற $, "அமம , எனன ல ஊரன வ ய'ல வ'ழமடய தமம !
பகடகமடய தமம !" எனற

நR

அமம ?" எனற பகட$ ள.

த நத ரநத உணடம அநத த யககப பரயத த ன க%யதத.

"ஊர எனன க% னன லம

ரவ ய'லடல!

த லகக, "அப ட வநதவ'ட$ ல அநத ஊரல, அககம ககதத ல

த ல க% லலம தண'வ உஙகளகக இரகக றத

%தத ன மன இநத உலகதத ன

டத டதததத.

னIல அழத டபய மகளIன

'டவ தம க இரகக ற ய?

அஙக தனIய கக கஷ$ப டடக கக ணட எனடனயம வடதகக ற பய!

த ய

ட$ ள %கத .

லன தரத த ன க%யதத.

ன க%யத அவள த ய ரம, தம 'யம ப % னர.

மகளIன பகளவ'ய'ல க

டடறகள

அதவம என கழநடதடய

னவள கழநடத' எனபற

ஊர ஏசவடத எனன ல

னIபலபய கதற அழதவ'$ அவள த ய'ன உளளம

"பவண$ மம .. நR வரபவ பவண$ ம.

உன வ'ரப ம ப

ல எஙக இரககபவணடபம

அஙபகபய இரநதவ'ட" எனற அவடள அடமத ப டதத ன ர பதவக .

ஆன ல உணடம இனனம அநத த டய சடக$ரகக, " ஆன ல ஒர ந ள இலடல ஒர ந ள நR இஙக வரத
த பன பவணடம.

அபப

தம இநத உலகதத ன பகளவ'களகக ந ம வ'ட$ க% லல த த பன

ஆகபவணடம" எனற அவர கற... "அடத அபப

த %ம ளIததக கக ளளல ம அமம .

இ$தத ல எனகக ஒரவர$ன த ரமணம ந$நதத.
'ரச% டனயம வர மல ந ன

'வ'தடவ' எனற க யர எவவளபவ

வநத

த ரமணம மடநத கக ஞ% ந டகளIல அவர ஒர

வ' தத ல இறநதவ'ட$ ர' எனற ஏத வத க% லல க கக ளளல ம அமம .
எநத

'அகமரகக

ரததக கக ளக பறன.

எனன ல தம ' வ ழகடகய'ல

' ந$தடத ககட$வள' எனற க யரகக மன

பதவடல அமம " எனற இதயதடதக கலல கக க கக ணட %கத

கற ன ள.

%கத கற யடதக பகட$ அவள த ய மறமடனய'ல கதற வ'ட$ ர.
வ ழகடகய'ல மலரநத மணம வR% ஆரம 'ககம மனப
த ய ல இநத வ ரதடதடய ஜRரண'ககமடயம!
இரநத ர%_வடரப

'வ'தடவய ... என மகள வ'தடவய !

என மகளIன வ ழகடக கரக வ'ட$த !' எநத

"அப ட க% லல பதமம " எனற கதற ய த ய'ன டகய'ல

ற தத ஸதர "அகக , நR அமம வ'$ம எனன க% னன ய?

அமம

ஏன இப ட

தறக ற ரகள?" எனற %_றறதத$ன பகடக %கத ஒர வ'ரகத % ரபப$ன, "உணடமடயச க% னபனன$ ..
அடத அமம வ ல ஜRரண'கக மடயவ'லடல! இநத அத ரஷ$கடட$டயத ந டனதத அமம

த னம த னம

பவதடனப டக ற ரகள $ ?" எனற %கத பகட$ ள.

மறமடனய'ல ஸதர அடமத க கக, " நR க% லல வ'ட$ லம எனககத கதரயம$ !

எனடன மறநதவ'டட

உஙகள வ ழகடகய'ல இனIய வத ந மமத ய க இரஙகபளண$ " எனற ப % க கக ணப$ ப
"இபப

த உன உளறடல ந றததப ப

கடடப டதத யத.
ஙகப

ஙக ப

ன %கத டய,

இலடலய கக ?" எனற ஸதரன %_றறககரல

" கடம ம என தன அரததம வத உனககத கதரயம கக ?

டடக கக ணப$ ம.

ஒனற க இரநத

கற ய

உனகக இத ப% தடன க லம.

உன

இத ந ள வடர இன தடத

'டவ ததத ன ல உன தன தடத

$த த ன நR எஙகடள அனமத ககவ'லடல.

இபப

த எனன$ கவனற ல உன

இதயம

Meena and Viji

இதயம

ஒடடகம தத வ ழகடகய'ல இரநபத எஙகடள வ'லகக வ'$ப
அனமத கக

வத லடல!" எனற பக

%கத கநக ழநத ப

"% ர$

111

ரகக ற ய ?

ந ச%யம க ந ன இடத

தத ல ஆரம 'தத வ'சம ல ல மடநத ஸதரன ப சட%க பகடட

ன ள.

ஸதர! மதல ல அமம டவ அழ டவதபதன.

இபப

த உனடனயம பதம

டவததவ'டப$ன!

ந ச%யம க இப ட எலல ம ந ன ப %ம டப$ன$ !" எனற கநக ழநத கரல ல %கத கற ன ள.

% ற த அடமத டடரநத பதவக மற டயம ஸதர$ம இரநத ர%_வடர வ ஙக , "%கத , இனI ஒர ப
இப ட எலல ம ப % பத!
ந டனககம உன அமம

உனகக ய ர இரகக ற ரகபள , இலடலபய

உய'ர$ன த ன இரகக பறன.

ன க ரயதடத மதல ல மட!

உனடனக கண ப

தம

ல எனறம

எனககம பமல க ஸதர இரகக ற ன.

அதறக நடவ'ல எடதப

இனI

அதறகள

றற யம % நத கக பத!" எனற க

எனபவ, நR
றடமய கக

கற மடதத ர.

"%ரமம !" எனற நலல க ணண கத தடலய டடய %கத ஸதரன ஆஸத பரல ய
றற அவனI$ம ப % வ'டட ப
கக ணட த ன இரநதத.
தன ப டததக க$ த!

டன டவதத ள.

%கத ய'ன கணகளIல இரநத கணணRர இனனம வடநத

மனத றகள, 'இனI எபப

தம இப ட ப % அமம டவயம, தம 'டயயம

அவள ல ஏறகனபவ அவரகள அட$நத தன ம ப

எனற உறத எடததக கக ண$ ள %கத .

பமற டபப த ட$ஙகடளப

தம! இனI பமலம பவண$ ம'

அடதத ந ள க டலய'ல எழநத %கத ம கவம கதளIவ க

உணரநத ள.

%கத ய'ன ந டகள கமலல கமலல நகரத கத $ஙக ன.
பவகம அளவ'றக பம %மம இலடல!
'றநத

'றக எலல வறடறயம எப ட %ம ளIககப ப

வரநதவதம, ந$ககப ப

வடத இபப

மயல பவகதத ல இலடலகயனற லம ஆடம

தன மழ கவனதடதயம

டப 'ல க%லதத ன ள %கத .

க ற ள அவள?

த ரநபத ந டனதத

கழநடத

ந$நத மடநதவறடற ந டனதத

ந$நதகக ணடரககம க லதடத வRணடப தம

க$ த எனற அற வறதத க கக ண$ %கத ந கழக லதத ல கவனம க%லதத ன ள.

வய'றற ல கழநடதய'ன வளரச% %_ர க இரநதத.
உணரத கத $ஙக ன ள %கத .
அவள.

ஐநத ம தஙகள மடநத 'ன கழநடதய'ன அட%டவ

மதன மதல ல கழநடத அட%நத ப

உ$பன $ க$ர$ம அவ%ர அவ%ரம க அப

தற ய டபய $ க$ர$ம தன
% ரததவ'ட$ ர.
த ன ஏபத
எனற க

"இத ல

த உளளககள நடஙக ப ப

ன ள

ய'ணடகமனட வ ஙக க கக ணட க%னறவள

யதடதத கதரவ'கக அநத இநத ய $ க$ர கவளIப ட$ய கபவ

யப $ ஒனறபமய'லடலமம . கழநடத ஐநத ம ம ததத ல அட%ய வ'ட$ ல

அப- ந ரமல எனற ந டனபப

ம.

றடமய$ன வ'ளகக ய அநத $ க$ர

இத கழநடதய'ன %ரய ன வளரச% டயக க டடக றதமம "
'ன அவடள பய %டனய$ன

ரதத, " உனகக அகக ,

தஙடக ய ர வத இரகக ற ரகள மம ?" எனற பகட$ ர.

அவர எனன பகடக ற ர எனற பரய மல மழ தத %கத , "இலடலபய $ க$ர! ந ன என க றபற ரகக ஒபர
க ண.

எனகக ஒர தம ' மடடம த ன இரகக ற ன" எனற கற ன ள.

அவடளப

இனனம பய %டனய$பன

ரதத அநத $ க$ர, "இநத ஹ ஸ '$ல ல ர கவ' எனற ஒர $ க$ர பத த க ஜ ய'ன

க%யத ரகக ற ரகள!

உஙகள இரவரககம ஏறககடறய ஒபர மகச% யல த ன!

பகடப$ன" எனற பனனடகய$ன கற ப
வ'ட$யளIதத ர.

"ர கவ'

'ன அவளகக க

தவ ன % ல பய %டனகடளக கற

இத வடர இநத க யடர அவள பகளவ'ப ட$பத இலடலபய!

இரககம" எனற வ'யநத டபய க டர பந கக ந$நத ள %கத .
கற யதன பல

எனனபவ

அதன ல த ன
ய ர ய

ஒபர மகச% யல எனற அநத $ க$ர

%கத கக அநத $ க$ர.ர கவ'டய உ$பன

ஆன ல, அவள அடததடதத ம தஙகளIல கரகலர க%ககப 'றக கப ப

ரககபவணடம ப
கம ப

ல இரநதத!

தம வரம ப

தம அநத

இதயம

Meena and Viji
$ க$ர.ர கவ' அவள கணகளIல

நட நடவ'ல ப

இதயம

112

$பவய'லடல.

ன க%யத ர கலம, பரய வம அவள நலடன வ'% ரககத த ன க%யதனர. %கத

க% லல யம பகள மல சரய வ'$மம ர கல, %கத டயக கவனIததக கக ளளம ட கற ய'ரப
அவடளப

ரககம ப

கதலல ம சரய

ஒர பனனடகய$ன, "எப ட இரகக றRரகள %கத ?

பதடவகயனற லம நRஙகள எனடனக பகடகல ம" எனற கறவ ன.
கக ஞ%ம கவளIப ட$ய கத கதரய ஆரம 'ததத.

ன ப

லம.

எநத உதவ'

ஐநத ம ம த மடவ'ல அவள வய'ற

சரய வ'ன கணகளIலம அத

$தத ன க%யதத.

ஆன லம அவன தனககளபளபய கழம 'க கக ணட அவளI$ம எடதயம பகடக த ரநத ன.

சரய வ'றக ஏபன

%கத பமல அவடனயம அற ய மல ஒர

அவடனக பகடக மபலபய வளரநத கக ணட இரநதத.
வய'ற இனனம க ரத க சரய வ'றக அபப

இனனம ஒர ம தம கழ நத

த த ன அவள ந டலடம பரநதத.

இனனகதனற பரய த ஒர வல பத னற மடறநதத.
ந டலடமடய வ'வரதத ன.

ரவ பத னற அத ஒவகவ ர ந ளம
'றக %கத ய'ன

அவனககள

அவன உ$னடய க ர கடலத கத $ரப கக ணட

% ல வ'ன டகள கமbனம % த தத ர கல 'இத மட மடறககக கடய

வ'ஷயம இலடல; இபத , இபப

தம அவன கத த ன கணட 'டததக பகடக ற பன தவ'ர ர கல எடதயம

பக ட க ட$வ'லடலபய' எனற ந டனதத டபய ஒர க ரமசச$ன, "ஆம ம சரய .
கரப ம க இரகக ற ள.
இடதப

அவடள மணநதகக ண$வன அவடள ஏம றற வ'ட$ ன ப

றற எநத வ'வரமம அவள இதறக பமல எனனI$ம க% லலவ'லடல.

அவளI$ம பகடக பத" எனற கற ன ன.
உறத யளIததவ'டட ப

'இடதப

%கத இபப

நRயம அடதப

றற த த ன க எதவம பகடகப ப

ல கதரக றத.
றற

வத லடல' எனற

டன டவதத ன சரய .

அவன மனம பவதடன க ரமசசகடள கவளIபயறற க கக ணடரநதத.
இரநபத அவள பமல இனம பரய த ஏபத

அவடளப

ரதத மதல ந ளIல

ஈரபப ஏற டட ந ள க ந ள க அத வளரநத கக ணப$ வநதத.

இனற ஒபர ந ளIல எலல ம உட$நத வ'ட$பத!

சரய

தன ஏம றறதடத கவளIகக ட$ மல %கத ய'ன

மtத பமலம கவனம க%லததபவணடம எனற மடவ எடதத ன.

%கத கக இபக

ழத ஏழ ம ம தம ந$நத கக ணட இரநதத.

ஆக க கக ணடரநதன.

மரததவக%லவகள அளவகக அத கம க

அவள % ப '$பவணடய மரநதகள, %தத உணவகள ப

எலல ம அவள %கத கக மtற யடவய க இரநதன.
அ%டட$ய க வ'டடரப

ள.

ஆன ல, உளளககள வளரநத கக ணடரககம அவள வ ழவ'ன மtதம ரககம

ஒபர நம 'கடக உதயதத றக க உணணபவணடபம எனற
'%க மல கட$ 'டதத ள %கத .

க டர எடகக மல

ரதவ'ப 'ல $ க$ரன ஆபல %டனகடள அசசப

ஸc ல எஙகம க%னற வரத கத $ஙக ன ள.

கடறநத அளவ தரம எஙக வத க%லல பவணடகமனற ல ந$ர ஜ

அவள எவவளவ மயனறம டகககம, வ யககம
பவணடய'ரநதத.

%ரவRc ல க%லல ஆரம 'தத ள.

றற ககடறய ன வ ழகடகடயபய அவள ந$தத

அதறக நடவ'ல ஸதரன ஆஸத பரல ய

கஷ$ஙகடளச க% லல ப

னறவறற ன வ'டல

அவளகக க உணணச க% லல ய'ரநத ல அவள அடத

யணம உறத ப டடவ'$ தன த ய'$ம தன

ணவதவ' பகடக அவள வ'ரம வ'லடல.

எனன ஆன லம, இத தன மடவ!

த ன த ன %ம ளIகக பவணடம என த ல அவள உறத ய க இரநத ள!

ஒர ந ள தன அ

இரநத ஒர டமல தரதத ல இரநத ஒர சப ர ம ரகககடடகக %கத க%னற ரநத ள.
ந$ர ஜ

%ரவRc ல த ன!

ரடகமணடறக எத ர அ

பதடவய ன க

ரடகமணடல

வழககம ப

ரடகடள வ ஙக வ'டட அவள கவளIபய வநத ப

ரடகமணடல தனIய கத தஙக ய'ரநத மத டடயம % ல ட கடள சமநத

கக ணட கவளIபய வரவடதப

ரதத ள %கத .

த அவள

இதயம

Meena and Viji

இதயம

113

ட கடளத தககமடய மல தகக க கக ணட % ரமதத$ன ந$நத கக ணடரநத அவர அரக ல க%னற
தனடன அற மகப டதத க கக ண$ ள %கத .

"எனககத கதரயபம! உனடன அவவபப

ரதத ரகக பறபன" எனற ஆஙக லதத ல கற ச % ரதத அவர எவவளபவ
% ல ட கடள வ ஙக க கக ண$ ள %கத .
கக ணடரநத ந டலய'ல த ன சரய

தடததம அவர டககளIல இரநத

'ன அவர$ன அளவள க க கக ணப$ கமலல ந$நத

அவடளக கண$ ன.

வய'றறச சடமய$ன, டககளIல தன

ட கபள ட அநத வயத ன மத டடயட$ய ட கடளயம சமநத அவடளக கணட அவன மனம

க க

உரக ப ப

எடதத

னத.

தனன ல ஆன உதவ'கடள அவளகக க%யபத ஆகபவணடம எனற எபப

பத

மடடவ நட$மடறப டதத பய ஆகபவணடம எனற ந டனதத டபய அடதத ந ள அலவலகதத றக
க%னற ன.

அனற ம டலய'ல பவடல மடநத
கத $ரநத க%னற ன.
எனற அடழதத ன.

'றக %கத அவ%ரம கக க ளமபவடதக கண$ அவன அவடளத

அவள அவ%ரம க

த ரம 'ப

ம ச%ம டவதத வ'டப$ன ?

ஸ ந றதததடத பந கக க%லவடதப

ரதத அவள சரய டவப

ஏத வத அவ%ரம ?" எனற பகட$ ள.

%ம நதம க எதவம இலடல.

ரதத அவன, "%கத "

ரதத கழப தத$ன, "ஏத வத பவடலய'ல
"இலடல, இலடல %கத .

பவடல

கக ஞ%ம உனனI$ம ப %பவணடம. அதறக கத த ன உனடன அடழதபதன"

எனற கற ன ன சரய .

டககடக ரதடதத த ரப ' மண'டயப
இரகக றத.
%கத .

அதறகள எனன க% லலபவணடபம

ஸc ல ப
இவவளவ

ஏன இபக

ழகதலல ம நR க ரல

ந ன உனடனக கவனIததக கக ணட த ன இரகக பறன.

க ற ய.

ஏன?" எனற சரய

பகடக %கத பனனடகதத ள.

kடடகய ?" எனற நடகதத அவள, "% ககனம சரய .

ஸ மறறம ந$ர ஜ

க% லலஙகள சரய " எனற அவ%ரதத$ன கற ன ள

"அடதத த ன ந ன மதல ல பகடகபவணடம %கத .

வரவத லடல!

இநத

ரதத %கத , "எனகக இனனம ஐநத ந ம $ஙகளIல ஒர

ந$நத ப

க ற ய, இலடல

"பப இடதக பகடகத த ன

என % ககன ந$வடகடககளIல ஒனற த ன

%ரவRஸ" எனற கற ன ள.

மற டயம அவள டககடக ரதடதத த ரப ' மண'டயப
பவணடகமனற ல ந டளககப ப சபவ ம ?

எனகக

ரதத அவள, "இனனம ஏத வத க% லல
ஸடcப

இனற உனடன ந ன டர ப க%யத வ'டக பறபன" எனற சரய

'டககபவணடம" எனற கற ன ள.

"%கத ,

கற % ல வ'ன டகள %கத பய % தத ள.

சரய டவ இநத % ல ம தஙகள க அவளம கவனIததக கக ணட த ன இரகக ற ள. அன வ% யம க ஒர
% ரபப இலடல; வழ %ல இலடல.

ய ர$மம அனப$ன ப சவத, அ$ககம க

ழகவத கற ப

க ணகளI$ம மரய டதய க இரப த இநத ம த ர ந$தடதகள ல %கத ககம அவன பமல ஒர நலல
எணணம உரவ க தத ன இரநதத.
கற %கத கக 'சரய

நட நடவ'ல ர கலம ப

ன ப சம ப

கதலல ம சரய டவப

ஒர உதவ'ககரம' எனற எணணதடத வலபக ற டவதத ரநத ன.

றற க

அதன ல த ன

இவவளவ பநரம சரய வ$ன ந னற ப % க கக ணடரகக ற ள %கத .

இபப

த எடதபய

ப %த த ன அவன அடழகக ற ன என டத உணரநத அவள ஒர மடகவடதத, "%ர

சரய , ந ன உஙகள க ரபலபய வரக பறன.
சரய வ'ன மகம

ளRர$, "இபத

எஙபக ப

ய ப %ல ம எனற க% லலஙகள" எனற ள.

ஒர கந டய'ல என க டர எடதத வரக பறன %கத .

ஏத வத க ஃ 'ஷ ப

ய ப %ல ம ?" எனற பகடடவ'டட %கத %மமதம கற ய 'ன க டர எடதத வர உளபள க%னற ன.

ஐநத ந ம $

யணதத ல ஒர க ஃ 'ஷ ப வர க டர

ரக க%யத வ'டட இரவரம உளபள க%னறனர.

வ%த ய க இரகடகய'ல அமரநதவ'டட ஆளகக ஒர க
கமbனதத றக

'ன சரய , "%கத , உனடனப

ஊக ததRரகள?" என த ப

ல %கத அவடனப

' ஆர$ர க%யதனர.

'ன % ற த பநர

றற எனன ல ஓரளவ ஊக கக மடக றத!" எனற ன.

"எனன

ரகக சரய , "உன த ரமணம ஏம றறதத ல மடநத ரகக றத

எனற நR இநத ந டலய'ல தனIய க இஙபக வநத ரப டதப

ரககம ப

பத பரக றத!" எனற கற வ'டட

இதயம

Meena and Viji
%ஙக$தத$ன தடரடயப

இதயம

114

ரதத ன.

" நRஙகள %ரய கத த ன ஊக தத ரகக றRரகள.

ஆன ல, ந ம இடதப

றற ப %வ

எனடன இஙபக

அடழதத வநதRரகள?" எனற பகட$ %கத ய'ன தண'ச%ல ன பகளவ'டயக கணட வ'யநத டபய, "இலடல.
ந ம இஙக வநதத இடதப
ந ன உனடனப

றற ப % இலடல" எனற ன சரய .

'ன ஒர ந ம $ம தயககதத றக

ரதததபம உன பமல ஒர இனம பரய த ஈரபட

உண$ கக க கக ணப$ன.

கணகளIல கதரநத கமலல ய ப% கதடதத தட$தத எற நபத ஆகபவணடம எனற ந ன
எனற கத ணட$ வடர வநதவ'ட$ வ ரதடதகடள அஙபகபய படதததவ'டட, "ர கல

'ன, '

உன

ர ரகக பறன'
உனடனப

றற

எனனI$ம ந டறய ப % ய'ரகக ற ன. உனகக ஏத வத உதவ' பதடவப ட$ ல ந ன க%யயபவணடம எனற
லமடற எனனI$ம கற ய'ரகக ற ன. இபப
எனககப பரக றத.

த நR க

ரள த ர ரத ய'ல ன % ககல ல இரகக ற ய எனற

இத ல ந ன ஏத வத உதவ' க%யயமடயம

எனற பகடகத த ன ந ன உனனI$ம

ப %பவணடம எனற உனடனக கப 'டப$ன %கத " எனற ஒரவ ற க% லல மடதத ன சரய .

அவன கற யடதக பகடட கநக ழநத %கத , "ஆன ல, உஙகள ல இனIயம எனன உதவ' க%யயமடயம?
உஙகள ல ஆன உதவ' எனகக ஒர பவடல.

அடத ஏறகனபவ க%யதவ'டடரகள.

உஙகளI$ம எனன உதவ' பகடகமடயம சரய ?" எனற
பய % தத ன.

வயம க %கத கற சரய வம % ல ந ம $ஙகள

'ன ஒர பய %டன அவன மடளய'ல

கவனIககபவணடம. உனகக ஆடப% டண இரககம
பனனடகதத, "எனன,

லதத

நRஙகள எனன க% லலப ப
பஷர க%யவத பல

ளRர$, "%கத , ந ன கறவடத நR நனற கக
ட%தத ல நR அடதச க% லலல ம" எனற கற %கத

kடடகய க இரகக றபத! எனற ள.

தனIய கத த பன இரகக ற ய! எனற சரய

"உன அ

அதன ல த ன ந ன தனIய க வ% கக பறன.

ரடகமணட - அஙபக நR

பகட$ ன. "ஆம ம" எனற தடலய டடய %கத கத $ரநத, "

க றRரகள எனற எனககப பரக றத சரய .

ந ன இனகன ரவர அ

இதறக பமலம ந ன

ரடகமணடல ப

என அ

ரடகமணட$ ய ர$னம

ய பஷர க%யவபத

எனபவ, இநத பய %டன %ர வர த!

எனககப

'டககவ'லடல.

பவற ஏத வத

இரநத ல க% லலஙகள!" எனற %ல பப$ன கற ன ள.

"அவ%ரப டக ற பய %கத !

ந ன க% லவடத மழவதம பகள" எனற அவடள அடமத ப டதத ய சரய

கத $ரநத, "பமலம இநத பய %டனய'ல என உதவ' எஙபக வரக றத? ம" எனற பகட$ ன.

அவன எனன

க% லலவரக ற ன எனற பரய த %கத அவடனப பரய மல

ரகக சரய , " நR அநத அ

க ல க%யத வ'ட" எனற ஒர கணட$த தகக ப ப

அவன பய %டனடயக பகட$ %கத

ட$ ன.

ரடகமணட$

அவடனக பகல க%யயம கரல ல, " க ல க%யதவ'டட ந ன எஙபக நட பர டடல ந ற த ?" எனற
கற ன ள.

"அயபய , ந ன அப ட க% லலவ'லடலபய!

த பன க% லக பறன" எனற சரய

இபப

"அடதயம ந ன பய % தத ரகக பறன சரய .
மடய த.

அத

தக ப

மனபன

'னபன கதரய தவரகள வRடடல ந ன ப

னத அலல என த என அ 'பர யம" எனற %கத கற ன ள.

அத கம க இலல வ'ட$ லம கக ஞ%ம வத மனபன
%கத கக அபப

க ல க%யத வ'டட paying guest-ஆக வ

அத %ரப $ த சரய " எனற கற ன ள.

ய தஙக

" எனடன உனகக

'னபன கதரயம இலடலய ?" எனற சரய

த த ன அவன க% லலவரவத எனன என பத பரநதத.

உஙகள வRடடல ?

எனற

த %ல தத கரல ல கற ன ன.

பகடக

ஆன ல அவள பவகம க, "

அவள எனன ந டனகக ற ள என த

கந டய'ல சரய வகக பர $ அவன கமனடமய க, "%கத , என வRட எனற ல ந ன தனIய க இரககம வRட
அலல.

ந ன என அணணன கடம தத$ன தஙக ய'ரககம வRட" எனற ன.

இனனம கழப ம கதளIய மல %கத அவடனப

ரகக, " நR கவடலப டம டய க இரகக த %கத .

உனககத தஙக %ரய ன இ$ம கக டகக மல ஏத வத closet-ஐ க ல க%யத கக டததவ'$ ம டப$ ம.

இதயம

Meena and Viji
ஐநத

டகடகயடறகள, மனற

உனகக எலல

115

தரமகள கக ண$ க ரய $வனஹவஸ ம $ல வRட அத.

வ%த களம இரககம.

ஆன ல, ஒர கணடஷன" எனற

கணகளIல பகளவ'கள$ன %கத அவடனப
ந டனததவ'$ பத.

இதயம

ரகக, "ஆன ல, ஓ% ய'ல வநத ப$ர

ம த ம தம வ $டக தநதவ'$ பவணடம" எனற கணடஷன ப

" நRஙகள பகடக வ'ட$ லம ந ன ஒழஙக க வ $டக தநதவ'டபவன.
அத, இத எனற அளகக றRரகபள!

மதல ல வRடட$க க டடஙகள!

எனபவ,

kடடகய$ன ந றதத ன ன.

எனனபவ

எனககப

$ல ம எனற மடடம
$ %கத பர %தத$ன,

க ரய $வனஹவஸ

'டகக றத

இலடலய

எனற

ந ன க% லக பறன" எனற க% னன ள.

"கணடப

க, இபத

எழநத ப

இபப

க அபப

பத கடடச க%லக பறன" எனற % ரதத டபய கற வ'டட

த த ன %கத கக 'சரய

%மமதம அளIததவ'ட$ ள என பத பரநதத. அவள மறததபப % வ யபப
கக ளள டவகக சரய

க%யத தநத ரம அபப

'லடலக கட$ சரய

வRடடல paying guest-ஆக தஙக' அவள தனடனயம அற ய மல
அளIகக மல அவடள ஒததக

த த ன அவளககப பரய அவள உளளககள % ரததக

கக ண$ ள.

சரய

அவடளத தன க ரபலபய அவன வRடடறக அடழததச க%னற ன.

வRடடன அரக ல க டர ந றதத

அவளI$ம, "%கத , இத த ன எஙகள வRட" எனற கற %கத யம அநத வRடட$ பந கக ன ள. அழக ன பத ய
ம $ல $வனஹவஸ.
அடமபப
சரய

மன ககம

% ய பலகவளIயம, பசக%டகளம பததக கலஙக வRடடன மன கக

மனடதக கவரவத க இரநதத.

அவள மகதடதப பரய மல

எலல ம இரககம ப

" நRஙகள க% னனத உணடம த ன ப

ரதத ன.

"அத த ன.. 'ஐநத

ல கதரக றபத" எனற %கத கற சரய

மடவ க%யயபவண$ ம %கத .

உளபள வநத

ல" எனற %கத கற

டகடக அடற, மனற

தரமகள...

பனனடகய$ன, "அடத இஙபக இரநபத நR

ரதத உறத ப டதத க கக ள" எனற கற ன ன.

'ன தனனI$ம இரநத % வ'டயக கக ணட கதடவத த றநத சரய

%கத டய உளபள அடழதத ன.

சரய

இனனம க$ கக ஞ%ம அத கம க க ரடம அடததக கக ளளல ம எனற அளவ'றக வRட அழக க
இரநதத.

“உஙகள வRட ம கவம அழக க இரகக றத சரய . இனற பத த க வநதத ப

எததடனபய

ஆணடகள க இநத வRடடபலபய வ% தத வநதத ப

கற ன ள %கத .

இநத வRடடன பமல அவள

எனபற , இபப
பந% ககபப

அபப

ல பத னறக றத" எனற உளம றக

'டபப அத கம ஆகப ப

மகக யம ன பவரகள எலல ம அநத வRடடல இரககம ப

லபவ இலடல.

க றத எனபற , அவள வ ழவ'ன

த த ன அவளககக க ட$ககபப

க ற ரகள

த அநத வRடடல இரககம ஒர ஜRவன ல அவள தன வ ழகடகடய இனனம

க ற ள எனற உஙகளகக ந ஙகள க% லல த த ன கதரயபவணடம

எனன?

த உளபள இரநத, "எனன சரய , வநத வ'ட$ ய ?" எனற கரல கக டதத டபய ஒர க ண வர,

"ஆம ம அணண'" எனற
%கத டயப

த ல கற ன ன சரய .

ரததவ$ன ந னற ர.

ந ம $ம சரய .

சரய

மன அடறகக வநத சரய வ'ன அணண' நரமத

%கத டய அவரகக அற மகம க%யத டவககம மனப , "ஒர

இநத க ண ய கரனற ந ன யக கக மயற% க%யக பறன" எனற அவடனத தடதத ர.

%கத ய'ன அரக ல வநத ஒர தரம ஏற இறஙகப

'ன

ரதத வ'டட, " நR த ன %கத ய ?" எனற பகட$ ர.

ஆச%ரயதத$ன %கத , "எனடன உஙகளகக ஏறகனபவ கதரயம ?" எனற பகடக, 'இலடல' எனற
தடலயட%தத நரமத , " ந ன இநத வRடடறக வநத ஐநத வர$ஙகளIல சரய
க ணண'ன க யர '%கத ' த ன.
ஒனறம ஒனறம இரணட.

அபத ட சரய

ம கவம எளIய கணகக" எனற கற ன ர.

எனற இவவளவ கஷ$ம ன கணகக ப
எனற சரய

பகல ய கக கற ன ன.

வ ய'ல இரநத வநத ஒபர

வRடடறக அடழதத வநத ரககம ஒபர க ணணம நR த ன.
"அணண', நRஙகள பமதஸ

டததவர

டடக க ண 'தத த ன எஙகளகக க ட$பவணடம எனற லடல"

" ந ன கணகக ல பல என த ஒர

ககம இரககடடம.

இபப

இதயம

Meena and Viji
ந ன ப

ட$ கணகக %ரய , தவற ?

இதயம

116

அடதச க% ல மதல ல" எனற நரமத

பகடக சரய

% ரதத டபய

"%ர த ன அணண'" எனற கற வ'டட %கத டய அடழதத வநத க ரணதடதக கற நரமத வ'ன ஒபபதல
க றற ன.

'ன %கத டயப

ரதத அவன, "ர கல ஒர நலல நண ன.

அவன இத வடர ய டரப

றற யம உயரதத ப

ப % பய , இலடல ய ரககம எடதயம தரச க% லல %

ரச க%யபத

உனடனப

ரச க%யததம எனகக ம கவம ஆச%ரயதடதக

றற க கற உனகக பவடல தரச க% லல %

கக டததத.

அடதத த ன என வRடடனர$மம

கநடய வ'ளககம கக டதத ன.
மடய த அளவ'றக %கத யம

க ரநத கக ணப$ன.

ந ன அற நதத லடல.

அவன

மறற ட ஒனறம லடல %கத " எனற

'அவன கறவத மழகக மழகக உணடமய'லடல' என டத உணர
சட%க கழநடதய'லடலபய!

சரய

அவள பமல தனI மத பபம, பரயமம

டவதத ரகக ற ன என டத %கத ய ல உணர மடநதத.

அவள தறப

த இரககம ந டலடயக கண$

கக ளள வ யபப

'றக சரய

க ட$ய த எனற %கத நம 'ன ள.

ப % வ'$ பவணடம எனற மடவ க%யத ள.

அவடளப

இரநத ப

றற பவறவ'தம ன எநத எணணமம

தம அவள அடதப

ஆன ல, அவள அடதப

அளவ'றக ஒர பக ர ந கழச% சரய வ'ன வ ழகடகய'ல ந கழப ப

றற சரய வ'$ம

றற ந டனககக க$ மடய த

க றத எனற அபப

த %கத ககம

கதரய த; சரய வ'றகம கதரய த.

% ற த பநரம இயல
க%னற ர.

கப ப % க கக ணடரநத நரமத

%கத ககக கடப தறக ஜvஸ எடதத வர உளபள

"எஙபக, உஙகள அணணடனக க ணவ'லடலபய!

வரவ'லடலபய ?" எனற %கத பகடக, "வநதவ'ட$ ர %கத .

கவ'லடல எனற ல அவரகக இரபப

கக ளள த.

இனனம அலவலகதத ல இரநத
மகடன அடழததக கக ணட எஙக வத

அலவலகதத ல இரநத வநதவ$ன மகடனயம

அடழததக கக ணட அரக ல இரககம கட$ககச க%னற ரகக ற ர.
பவடலகடளக கவனIகக பவணடம எனற ப

கவ'லடல.

பவகம கச க%லவத எனற ல அவரகக அவவளவ

மகடனயம அடழததக கக ணட க ரல

'டககம.

இபத

இலல ன ய% ல இரககம அவர நண ர வRடடககச க%லலபவணடம.
ந ம மடடம ப

ந ன வRடடல இரநத %டமயல
இநத ம தக கட$% ய'ல
ரஷ டய சரய வ'$ம வ'டட வ'டட

கல ம எனற ல பகடகக க$ ம டப$ன எனக ற ர" எனற ம கவம இயல

க கற ய டபய

ஜvஸ டபரடய சமநத கக ணட வநத ர நரமத .

"ஓ, உஙகள மகன க யர ரஷ ய ?
%கத . இவரகள வRடடல எலல
அ$ஙக வ'$ பவணடம.

கவறம ரஷ ய ?

இலடல..." எனற %கத பகடக, "கவறம ரஷ த ன

க யரகளம இரணக$ழதத இலடல அத க ட%ம மனகறழததகளIல

என கணவர க யர ரவ'.

$மபளடர எடதத %கத ககக கக டதத ர நரமத .

இபத

இவர சரய " எனற கற ய டபய ஜvஸ

% ற த பநரம ரவ' வரவதறக கக க தத ரநத %கத

பநரம வத கணட, "%ர இனகன ர ந ள ந ன உஙகள கணவடரயம, மகடனயம
எழநத ள.

"ஆம ம %கத , உனகக பநரம க றபத.

கற வ'டக பறன.

நR ந டளகபக உன க

ந ன என கணவர$ம எலல

ரகக பறன" எனற
வ'வரஙகடளயம

ரடகடள எடததக கக ணட இஙபக வநதவ'ட" எனற அனப$ன

கற ன ர நரமத .

"இலடல அகக , அத மடய த.

க னடர கட

ட ந ன 15 ந ள பந டடc வத கக டககபவணடம.

அதபத ட இநத ம தம வடர வ $டகயம கக டதத ரகக பறன.

அடத ஏன வRணடககபவணடம?

எனபவ,

ந ன அடதத ம த ஆரம தத ல இஙக வரக பறன" எனற %கத கற நரமத , "உன வ'ரப ப ட க%யமம "
எனற பனனடகய$ன கற ன ர.

இதயம

Meena and Viji

இதயம

117

ரடகமணடறக வரம வழ ய'ல சரய வம, %கத யம % த ரணம கப ப % க கக ணட வநதனர.

தன கடம தடதப

றற ச சரககம கக கற ன ன.

ரவ'யம, சரய வம

'றநதனர.

கல ச% ரதத ன

சரய

'றக த ன

அடதத தடலமடற அகமரகக வ ழ இநத யன ன சரய வ'ன த ய தம ழ

ல ம கநத

ஊடடபய வளரதத ர.

அவன க றபற ர அகமரகக வ'றக வநத

றற கக ண$வர.

கழநடதகடளயம வளரககம ப

இநத ய வ'ல வளரநத ல எப ட வளரவ ரகபள

பத இநத ய

ணட

அப டபய இரவரம வளரநதனர.

வ'டமடறகக லஙகளIல தவற மல இநத ய வ'றக அடழதத வநத தம ழ ந டடன கல ச% ர வ'டதகடளப
'ளடளகளககள வ'டதததனர.

தன க றபற ரகக ஒபர

'ளடளய ன சரய வ'ன தநடத, க றபற ர இறநத

க%லலம எணணதடதபய டகவ'டடவ'ட$ ர.
எத ர

சரய

க பலஜ ல

ர த ம ரட$ப 'ல அவன த ய மரணமட$நத ர.

'றக த ரம வம இநத ய வ'றக

டததக கக ணடரநத ப

ரவ'கக நரமத டவப

த ஒர

ரதத த ரமணம

மடததடவதத டகபய ட அவன தநடதயம மரணமட$நத ர.

அதன

சரய டவத த டட ரவ' தன க$பவ இரககம

சரய வ'ன பமற டபப க%லவகள

அடனதடதயம ரவ'
சரய வ'ன பணண'யம.
கடம தத$ன ன

ரததக கக ண$ ன.
ரஷ

ண'தத ன.

நரமத வம சரய வ'ன பமல

%ம கக ண$வள க அடமநதத

'றநத இநத ஒனறடர ஆணடகள க அவனககத தன அணணன

நதம இனனம கடதல க ப ப

னத.

ஆன ல,

ஏத வத ஒர க ணடணக கக ணட வநத ந றததவ ன எனற எத ர
சரய

கக டததத ஏம றறபம.

சரய

இவவளவ வ'வரஙகடளக கற ய 'றக தனடனப

உணரநத %கத தன கடம தடதப

'ன தனIபய க%லல மடகவடதத

த ரமண வ'ஷயதத ல மடடம அவன க
ரதத ரநத ரவ'கக இத ந ள வடர

றற க கற மல இரப த %ரய'லடல என டத

றற சரககம கக கற ன ள.

க ரதத கடகப

றற ச க% லல வரம

த மடடம அவள கநஞட% தககம வநத அட$கக தனடனச %ம ளIதத டபய ம கவம சரககம க அவன

ய ர, எனன எனற வ'வரஙகடளச க% லல த ம கச சரககம கத தனடனப
வரபவணடம எனற மடவ எடப தறக மன அவடனப

றற த கதரவ'தத ள.

றற %ரய க வ'% ரததவ'ட$ யலலவ ?

" நR இஙக
அவன

உனடன ஏம றற வ'ட$ ன என த உனகக ந ச%யம கத கதரயம ?" எனற கர%னம கக பகட$வடனப
ரதத %கத , "இடத அவன வ ய'ல இரநத வ ரதடதகள மலபம ஊரஜ தம க%யத கக ணப$ன.
எனகக எநதவ'தம ன %நபதகமம இலடல.

அதபத ட, அவனகக இபப

த ரமணமம மடநதவ'ட$த" எனற கற ன ள.

ஏபத

எனற ந டனகக பறன.

எனகக இபப

'டதத டபய கற யவடள

ரதத

பத கநஞச வல ப த ப

ரதத, " நR எடதப

றற ந ம எதவம ப %பவண$ ம

ல இரகக றத" எனற கநஞட%ப
றற எதவம ப %வ'லடல.

ரடகமணட வ ய'ல ல க டர ந றதத ய சரய

றற யம ந டனதத வரநத பத!

%_கக ரம எஙகள வRடடறக வநதவ'ட!

ன ன சரய .

தற ய சரய , "%ர, %ர.. %கத , ந ன இடதப

நR அடமத ய க இர" எனற கற ன ன.
%கத டயப

த இனகன ர க ணண$ன

அடதக பகடட அத ரநத ப

க% லல வநதவடனத தடதத ந றதத ய %கத , "சரய , இடதப

எனபவ,

க_பழ இறஙக ய

எவவளவ %_கக ரம மடயபம , அவவளவ

நR இநத ந டலய'ல தனIய க இரப த அவவளவ %ரய'லடல" எனற

அககடறய$ன கற ன ன.

அவன அககடறடயப

ரதத மனஙகனIநத %கத , "மயற% கக பறன சரய .

நனற " எனற கற வ'டட உளபள க%லல த ரம 'ன ள.
ரதத த ரம ', "உஙகள வRடடறக ந ன வநத தஙகப ப

உஙகள அனபகக ம கவம

'ன எனன ந டனதத பள , த ரம வம சரய டவப
க பறன என த ல இநத வ'வரஙகடள எலல ம

உஙகள கடம தத னர$ம க% லல எனகக எநத ஆடப% டணயம இலடல" எனற கற வ'டட க%னற ள.

சரய வ'ன வRடடல ரஷ ய$ன வநத ரவ'ய'$ம சரய

அடழததவநத %கத டயப

றற க கற க

இதயம

Meena and Viji
கக ணடரநத ள நரமத .

"அ$ நமம சரய

இதயம

118

க$ ஒர க ணடண அடழதத வநத ன ?

%ர த ன, இனI

த ரமண பவடலகடள %_கக ரம கத $ஙக பவணடயத த ன" எனற மக ழச% ய$ன கற ன ன ரவ'.
நRஙகளம உஙகள கற டனயம.

அநத க ண ஏறகனபவ கரப ம க இரகக ற ள" எனற அவடனப

ழ ததக க டடய டபய கற ன ள நரமத .

த த.

"அயய..

"கரப ம க இரகக ற ள ?

ரதத

ந ச%யம என தம 'கக டதரயம

எனபவ, இநத க ண கவறம பத ழ ய க இரககல ம" எனற ன ரவ' ஏம றறம பத யநத கரல ல.

"ஆன ல, ந ன ப % ப

ரததவடரககம ம கவம நலல க ணண க இரகக ற ள.

ம தஙகள த ன ஆக னறனவ ம.
டகக ற பள!

வம, இநத ந டலடமய'ல இநத ய வ'ல இரநத தனIபய வநத

அவளகக எனன கஷ$ஙகபள !" எனற நரமத

நடழநத ன சரய .
கதரவ'தத ன.

"ஆம ம அணண', ம கவம

"அ$

கற அடதக பகட$ டபய உளபள

வம த ன" எனற சரககம க %கத கற ய வ'வரஙகடளத

வபம, இநத ந டலடமய'ல அவள அஙக ரநத வநத ரகக ற ள எனற ல அவள மனம

எனன பவதடனய'ல இரநத ரககம?
வரதததத$ன கதரவ'தத நரமத
இரககடடம.

இஙபக வநத % ல

அவள த ய எவவளவ பவதடனப டடரப

பமலம, "அவள இஙபக இரககம ப

அவடள ந ன நனற கப

த ன க%யவ ர எனபற

ரததக கக ளக பறன" எனற கற ன ள.

அவள கற யத ல ஒர

த த ன

ர!" எனற உணடமய ன

த வத ந மமத ய க, %நபத ஷம க

ல ககம; மற

க$வள எடதயம அளநத

த ந ச%யம க ந$கக த எனற

வம, அவளகக எப ட கதரயம?

"%ர, இரவரம மகம கழவ' வ'டட வ ரஙகள.
ப%

டனனர எடதத டவகக பறன" எனற கற வ'டட

வ'ல தஙக க கக ணடரநத ரஷ டயத தகக ய டபய உளளடறககள க%னற ள நரமத .

டனனர ப$ 'ளIல %நத ததவரகள இனனம இர வ ரஙகளIல இலல ன ய% றக க%லலப ப
ப %த கத $ஙக னர.

"அணண , நRயம அணண'யம க%னற வ ரஙகபளன.

அடலககழ கக பவணடம ?" எனற சரய

ரவ'டயப

மற டயம

வடதப

றற

ரஷ டய இவவளவ தரம

ரதத பகட$ டபய ந றக ல டய இழததப ப

டட

அமரநத ன.

"இலடல சரய , %நதரவம ந னம எவவளவ கநரஙக ய % பனக தரகள எனற உனகபக கதரயம.
மடநத
'றநத

'றக ஆளகக ஒர த ட%ய'ல க%டடல க வ'டப$ ம.
'றக அவடனப

ரப தறபக

வரமடயவ'லடல.

அவன ல என கலய ணததகபக , ரஷ

எனன லம அவன த ரமணதத றகப

கமடயவ'லடல.

$ ' எனற அடழப வனI$ம மடய த எனற எப ட க% லலமடயம?" எனற ரவ' வ'ளககம

கக டதத ன.

த அவனகக கழநடத

"அணண , இகதலல ம எனககம பரயம.

க% லலவ'லடல.

'றநத

நRஙகள ப

'றக வத 'ஒர தரம வநத வ'டட

வதறக ந ன ஒனறபம

ரஷ டய ஏன அடழததக கக ணட க%லக றRரகள எனற த ன பகடக பறன.

ரகக மல எனன ல
% ரபப$ன

அடலtஸட, இபப

டதத

தத ந டகள எப ட இரககமடயம?" எனற கழநடத ப

ரதத ரவ', " நR எனன$ , ரஷ டய வ'$ % னன

'ளடளய க % ணஙகக ற ய.

வ'டடச க%லல மடயம? ஒனறடர வயத கழநடதடயத தனIய க நR

ரஷ டயப

ல பகட$வடனச
அவடன எப ட$

ரததக கக ளவ ய ?" எனற

பகட$ ன.

"அகதலல ம ந ன
கற ன ன.

ரததக கக ளக பறன.

நRஙகள மடடம ப

ன ல ப

தம" எனற வ'டளய ட$ க சரய

நமத பர ணதத ல அஸவ'னI பதவரகள எனற % ல பதவரகள உண$ ம.

பதவரகள' எனறம க% லவ ரகள.

அவரகடள 'தத ஸத

அவரகள உலகதத ல இரப வரகளIன ப சசகடள எலல ம க த

கக டதத பகடட 'தத ஸத' அத வத அப டபய ஆகடடம எனற ஆ% கக டதத வ'டவ ரகள ம.
நலல வ ரதடதகள , இலடல தRயடத வ'டளவ'ககக கடய வ ரதடதகள
பந கக வ'டட அவரகள ஆ% ரவத ப த லடலய ம.
பகடக றRரகள ?

நமத சரய

தனத அணணடனப

எனகறலல ம ஆர யச% க%யத

அதன ல த ன க ரயவரகள தRய க

வ ரதடதகடள மறநதம க% லலக க$ த எனற க% லவ ரகள.

இபப

அத

ரள தரம

த எதறக க இநத கடத எனற

ரதத அப ட கற ய ப

த அநத பதவரகள 'தத ஸத'

இதயம

Meena and Viji
எனற கற வ'ட$ ரகள ப
"சமம

இர$ .

லம.

இதயம

'ன ந கழநதனவறடறப

உன ரஷ டய ந ஙகள

119

ரதத ல உஙகளககம அப டத த ன பத னறம.

தத ரம க உனனI$பம கக ணட வநத ப%ரகக பற ம" எனற

தம 'டய வ'டளய ட$ கச %_ணடவ'டட உணவ உணணத கத $ஙக ன ன ரவ'.

மற ந ள மதல %கத சரய வ'$ம நனற கப ப %த கத $ஙக ன ள.
உதவ'கடளத தயககம னற ஏறறக கக ளளத கத $ஙக ன ள.
வRடடறக க%னற வ'டவத சரய வ'ன

ண'ய ய'றற.

பவடலகபள அவரவரகள தடலகக பமல இரநதன.
ப %பவ

அவரகளகக பநரம லடல.

அத ப

அநத அலவலகதத ல இரபப
அதன ல இடதப

ல %கத ய'ன ந டலடயப

த ல இரகக றத , க லவ'ரலகளIல கமடட இரகக றத
பந ட$ம

ரககம ஆடகளம எஙபகயம இலடல.

அகமரகக வ'றக வநத பல

றற பரளI க ளப பவ , பரண'
றற ஆர யநத அவள கழதத ல

எனகறலல ம மகக கணண டடய ஏறற வ'டட

எனபவ, எடத மறககபவணடகமனற %கத

றற அதன

நடவ'ல ஒர ந ள நரமத

'ன எதவபம பகடகவ'லடல.

ரததக கக ள %கத " எனற அனப$ன

"ஆம ம அகக , அப டத த ன ந னம ந டனததக கக ணட இரகக பறன.

யவ'டட வ ரஙகள.

சரய டவ ந ன

நரமத , " நR சரய டவப
ப % வ'டட ப

ந டகள %_ர கச

ன க%யத %கத ய'ன நலடன வ'% ரததவ'டட, "

ந ஙகள டரப மடததவ'டட வநததம நR இஙக வரவத ப
கற ன ர.

ரகக அவரவர

அடத எளIத ல க%யய அவள ல மடநதத.

சரய வம அவள தனIப ட$ வ ழகடகடயப
க%னற கக ணடரநதன.

சரய வ'$ம இரநத % ற % ற

த னம த னம அவடள அலவலகதத ல இரநத

நRஙகள நலல டய கப

ரததக கக ளக பறன" எனற கற ய %கத டய ந டனதத % ரதத

ரததக கக ளள ப

க ற ய ?" எனற ர.

'ன க

தவ க % ல வ'ஷயஙகடளப

டன டவதத ர நரமத .

அவரகள இலல ன ய% றக க ளம 'ய அனற சரய வ'றக தன வRடடல உணவ தய ரதத டனனர % ப '$
வரம ற அடழதத ரநத ள.
ஸக ஷல க எனன

மதல மதல கத தன வRடடறக உணவ % ப '$ வரம சரய வ'றக க

'டககம எனற பகடட தய ரதத டவதத ரநத ள %கத .

'னனம அவன வர தத கணட அவள எனனபவ
கக ளள மயற% தத ள.

மண' எடட$க க$நத

எனற ந டனதத டபய அவன க%லப

டனத கத $ரப

ஆன ல, அவள மயனற மனற த$டவயம வ யஸ கமய'லகபக க%லல அவள

எனனகவனற அற ய த த டகதத ள.

%ரய க மண' ஒன த அடதத ப
இரநத பகட$ சரய வ'ன

த அவள ப

ன அடகக ஓடச க%னற எடததவள அடதத மடனய'ல

தட$ம ன கரடலக பகடட

டததத ள.

"எனன ஆசச, சரய ?" எனற %கத

பகடக, "%கத , என அணணன க%னற க ர ஓடஹபய வ'ல கக லம டcத த ணடம ப

த ஆகc க$னட

ஆக வ'ட$த ம" எனற மறமடனய'ல இரநத கணட$த தகக ப ப

ட$ ன சரய .

அரணட ப

த அஙபக த ன க%னற கக ணட

ய ந னறவளI$ம பவக பவகம ன கரல ல, " ந ன இபப

இரகக பறன.

எனன ல உன வRடடறக வரமடய த எனற க% லலத த ன ப

சரய டவத தடதத, "சரய , ந னம வரக பறன.
எனற கற ன ள %கத .
எனனபவ ?

ன க%யபதன" எனற கற ய

அப டபய எனடனயம வநத அடழததச க%லலஙகள"

"இலடல %கத , எடட மண' பநர

'ரய ணதடத உஙகள உ$மப த ஙகபம

ன க%யதவரகள ' யப $ ஒனறம லடல' எனற த ன கற ய'ரகக ற ரகள.

வRடடல ஓயகவடததக கக ணடர.
சரய

"எனன?" எனற

ந ன அஙக ப

கர%னம க ட$ %கத தன ந டலய'ல

'ன அவள கறவதறக

ய ப

எனபவ, நR

ன க%யக பறன" எனற அநத பநர

தட$தத லம

'டவ தம க ந னற ள.

ண'நத அவள வRடடறக வநத அவடளயம அடழததக கக ணட சரய

கக லம டc பந கக க டரச க%லதத ன ன.

எனன த ன மயனற லம அவன மனத ல இரநத

பவதடனயம அவடனயம மtற க கக ணட அவன கணகளIல கதரநதன.

%கத வழ மழவதம

யமம,

இதயம

Meena and Viji

இதயம

120

' யப $ தRரகள, ஒனறம ஆக த' எனற கவளIப ட$ய க அவனககத டதரயம ஊடடக கக ணடம,
மனத றகள க$வளI$ம ஆய'ரம பவணடதலகடள பவணடக கக ணடம வநத ள.
மரததவமடனடய அட$நதப

ஆன ல, அவரகள

த அவரகளககக க ததக கக ணடரநதத பவதடன க%யத த ன.

ஆகc க$னட ஆன ஸதலதத பலபய ரவ'யம, நரமத வம ம ணடரநதனர.
க% னனவரகள 'இநத வ'வரதடதக கற த மடறதத ரநதனர'.

ன க%யத வ'வரதடதச

"அணண " எனற கதற ய டபய

அமரநதவ'ட$வடனத தன பத ளகளIல % யதத அடமத ப டதத மயனற ள %கத . ஆன ல, அவள
கணகளIல இரநதம கணணRர ஆற கப க ரக ஓடக கக ணட த ன இரநதத.
"ரஷ " எனற
க%னறனர.

தறறதத$ன எழநதவடன அஙபக இரநதவரகள ஒர அடறடய பந கக அடழததச

சரய வ'ன கரதடதப

கணண ட வழ ய கப
அழத ள.

% ல ந ம $ஙகள கழ தத,

றற ய டபய %கத யம அவரகடளத கத $ரநத ள.

டகடகய'ல உ கரணஙகள சழ

"ரஷ இரகக ற ன ?

"அவனகக ஒனறம லடல.

டதத ரநத

'ஞச ரஷ டயக கண$தம %கத கமற

அவனகக ஒனறம இலடலபய?" எனற

கதயவ தRனம கக கழநடத தப 'ததவ'ட$த.

% ற % ற க யஙகள தவ'ர க ரய அடகள எதவம இலடல.

தட$தத$ன சரய

அத ரச% ய'ல மயஙக வ'ட$ ன.

ஒனற, இரணட ந டகளIல %ரய க வ'டவ ன"

எனற ஆஙக லதத ல கற ய அநத $ க$ரன வ ரதடதகள சரய வ'ன வய'றற ல
மற டயம அநத

'ஞச கழநடதடயப

பகடக,

டல வ ரததன.

ரதத %கத ஒபர பநரதத ல த ய, தநடதடய இழநதவ'ட$ அநத

கழநடதகக இனI த ன த ன த ய எனற மனத றகள கற க கக ண$ ள.

அவள கணகளIல இரநத

கணணRர ஆற க ஓடக கக ணடரநதத.

கழநடதகக ஒனறம லடல எனற மடவ க%யத இரணட ந டகளIல ரஷ டய ஹ ஸ '$ல ல இரநத
டஸ% ரஜ க%யதனர.

சரய

தன மனடதத பதறற க கக ணட தன அணணன, அணண'ய'ன தகன

க ரயஙகடளக கவனIதத ன.

%கத அவடன மடநத அளவ'றக பதறற மயற% க%யத ள.

வ'ட$ % ல உணடமகடள எபப

ந$நத மடநத

தபம ம றற மடய த எனற பரநத சரய பவ வ'டரவ'பல

கதளIநதவ'ட$ ன. ரஷ ய'ன ந டலடயக கணட அவன தனடனத பதறற க கக ணட ரஷ டயக கவனIதத ன.
ஹ ஸ '$ல ல இரநத ரஷ டய டஸ% ரஜ க%யத
எணண'ன ன.

'றக அவடன வRடடறக அடழததச க%லல

ஆன ல, ரஷ க டரக கண$தம க லகடள உடதததக கக ணட கதத ஆரம 'கக சரய வம,

%கத யம எனன க%யவத எனற பரய மல த டகததனர.

ந$நத வ' தத ன த ககம அநத

'ஞச மனத ல இனனம இரப டத உணரநத சரய

பஹ ட$ல ல ரம எடதத தஙக மடவ க%யத ன.
கக ணட இரநத ப

%கத ய'$ம எனன க% லவத எனற பரய மல தவ'ததக

த %கத யம இபத பய %டனடய கதரவ'கக சரய

ந மமத ப க ரமசச வ'ட$ ன.

'ன அரக ல இரநத ஒர பஹ ட$ல ல அடற எடதத ரஷ ய$ன %கத தஙக சரய
தஙக ன ன.

அரக ல இரநத

தனIயடறய'ல

ரஷ %கத ய'$ம ஒடடக கக ண$ வ'தபம சரய வ'றக ஆச%ரயதடதக கக டததத.

மதல % ல ந டகள அமம டவத பதடய ரஷ ய'ன கணகளIல இரநத பத$டலக கணட %கத ய'ன உளளம
பவதடனப ட$த.
"அமம

"சரய ப

வநதவ'டவ ரகள ரஷ .

எனற க% லல வ'டட ப
கணணRர வழ நதத.
அமம

, அமம

தன

எஙபக?" எனற மழடலய'ல பகட$ ரஷ ய'$ம சரய

நR 'அமம

வரம வடரககம சரய ப

வ'$ம %மரதத க இரநதகபக '

ன ஙக ரஷ " எனற கற யவனIன கணகளIல இரநத அவடனக பகள மபல
'ஞச வ'ரலகள ல அவன கணணRடரத தட$தத ரஷ , "சரய ப

, அழ பத!

க% னன ம த ரபய %மரதத" எனற அவன கழதடதக கடடக கக ளள %கத கநக ழநத ள.

மனற ந டகளIல ரஷ இயலப ந டலகக வநத ன.
%_கக ரம

தவ'பப$ன,

கழநடத உளளம த பன!

த நத வ'டம; அபத பவகதத ல அதபவ அழ நதம வ'டம.

சரய வ'ன

ந ன

இரணட,

'ஞச மனத ல எதவம
%மம, %கத யம

ரவம

இதயம

Meena and Viji
ரஷ ய'ன

இதயம

121

பவதடனகக மரநத க ன.

இரணட ந டகள கழ தத அரக ல இரககம
மயல மதல ல க%யதத ப

ரக வடர க%லலல ம எனற அவடன க ரல ஏறற சரய

ல இலல வ'ட$ லம ரஷ % ற த ம ரண$ ன.

வ ஙக ய %கத தனடனயம அற ய மல, "அமம

இரகபகன$

ஏறல ம" எனற கற ரஷ அவள கற ய டபய க%யத ன.
அத ரச% ய$ன

ரகக %கத அவடனப

க%லலம! எதககப

சரய

யப டபற? வ , க ரல

அவள கற யடதக பகடட அவடள

ரதத % ற மறவல பரநத ள.

ரகக றRரகள?" எனற கற ய %கத டய வ'யபப$ன

சரய வ'$ம இரநத அவடன

" நRஙகளம ஏறஙகள சரய .

ரதத டபய சரய

எனன

டடரவர %_டடல ஏற க டரக

க ளப 'ன ன.

அடறககத த ரமபம ப
ந றதத வ'டட சரய

த க ரபலபய %கத ய'ன டககடளப

ன ன.

ரஷ டயத தகக க கக ணட அடறககள வநத கடடல ல க $தத ன ன.

வ%த ய கத தஙகக ற ன
கக ளக பறன.

'டதத ட ரஷ தஙக ப ப

எனற

ரததவ'டட சரய டவ

ரதத "ஓ.பக சரய , ந ன

கழநடத

ரததக

நRஙகள உஙகள அடறககச க%னற ஓயகவடஙகள" எனற கற ய %கத டயப

ரதத சரய , "

%கத , உனகக ஆடப% டண இலடலகயனற ல உனனI$ம கக ஞ%ம ப %பவணடம" எனற ன.
எனற அடமத ய கப

ரடவய பலபய வ'னவ'யவடளப

க டர

'எனன'

ரதத, "%கத , ந ம இனனம இரணட ந டகளIல

வRடடறக ரஷ டய அடழததச க%லலல ம எனற ந டனகக பறன" எனற கற ன ன.

"ஆம ம சரய , ந னம உஙகளI$ம க% லல ந டனதபதன. ரஷ இபப
இரகக ற ன.

க டரப

ரதத அபபறம எலல ம

த ம கவம இயல

யப $பவ இலடல.

கபவ

யப $ மல ஏற அமரநத ன.

எனபவ, ந ம இரணட ந டகளIல க ளம ல ம" எனற %கத கற வ'டட கத $ரநத, "பவற ஒனறம
இலடலபய!" எனற பகட$ ள.
'அமம

இரகபகன$

கற ய சரய டவப

% ல வ'ன டகள அடமத க ததவன, "%கத , ரஷ க ரல ஏற

க%லலம' எனற க% னன ய.
ரதத %கத , "ஆம ம.

அதன

யநதப

த நR,

'னன ல த ன அவன க ரல ஏற ன ன" எனற

எனடனயம அற ய மல வநதவ'ட$த.

ஆன ல, அத ல

தவகறனன?" எனற பகட$ ள.

எவவளவ க ரய வ'ஷயதடத எவவளவ எளIத கக கறக ற ள? எனற வ'யநத சரய
"இலடல %கத , ந ம ஊரககப ப
க ரய இழப 'ல இரகக ற ன.

னதம ரஷ யம, நRயம இப ட %நத கக மடய த.

இபப

த மற டயம உன பமல

'றக அவடன %ம த னப டதத எனன ல மடய த.
ரதத ள %கத . அவள

அதன ல..." எனற இழததவடன பகளவ'ய$ன

ரடவய'ல இரநத பகளவ'கத னI பரநத சரய

க பறன.

டக றRரகள?" எனற பகட$ ள.

ப சவடத % ற த ந றதத ன ன.

நRஙகள த பன வரச க% னனRரகள.

இபப

க பறன?

ந ன உஙகள

த நRஙகள எனன பத ர

ப % யத பரயவ'லடல.

மதல ல என அணணனம, அணண'யம இரநத ரகள.

அஙக வநத தஙக ன ல ஒனறம லடல.
சரய .

கப ப

அவளகக உணடமய'பலபய சரய

"%கத , நR பரநத த ன க% லக ற ய ?

ஏறகனபவ அவன

%தடத வளரததக கக ண$ ல நR க%னற

அவன ப சவடத ந றதத யதம %கத , "ஆன ல சரய , ந ன எஙபக ப
வRடடல த பன இரககப ப

'ன கமதவ க,

ஆன ல இபப

பத

அபப

த நR

அவரகள..." எனற ப %மடய மல தவ'தத ன

அவன கரல ல இடழபய டய பவதடன த ஙகமடய த %கத அவடன கநரஙக அவன கரஙகடளத

தன கரஙகளIல எடததக கக ண$ ள.
த ன பரக றத.

இநத ந டடல

"சரய , நRஙகள எனன க% லல வரக றRரகள எனற எனகக இபப

'றநத, வளரநத ப

மத ப ளIகக றRரகள என பத எனகக உஙகள பமல என மரய டதடயக கடடக றத.
எணணஙகள இரநத ல ய ரம, எஙபகயம ப

தம இனனம நமத ந டட எணணஙகளகக
ஆன ல, மனத ல தய

ய இரககல ம எனற ந ன நமபக பறன.

எனடனயம அற ய மல த ன ரஷ ய'$ம 'அமம ' எனற கற பனன.

அபத ட, ந ன

ஆன ல, என மனத ல அவடன

இதயம

Meena and Viji
ஹ ஸ '$ல ல

இதயம

122

ரதத அநத கந டய'பலபய அவன பமல எலடலய'லல த

அவனகக இனI பமல ' ந ன த ன அமம ' எனற அபப
அவவளவ எளIத க, 'அமம ' எனற வ ரதடதடய
கற ய %கத டயப

%ம பத னற வ'ட$த.

பத மடகவடததவ'டப$ன.

'ரபய க தத ரகக பறன எனற ந டனகக பறன" எனற

ரதத சரய வ'ன கணகளIல கணணRர அரம 'யத.

'எவவளவ உயரநத க ண இவள' 'எவவளவ உயரநத மனத இவள மனத'!
தடணய ன பள

அத ப

%கத ய'ன அ

ட$ ன சரய .

ரடகமணட$ க ல க%யத அவள க

ரடகடளக கக ணட வநத தன வRடடல

ரஷ ய'ன அடறகக அடதத அடறய'ல %கத தஙக ஏற

பவடலககச க%லவத லடல.

இனI பமல அவள பவடல

ஆரம தத ல அவனI$ம கற ப

எனற

இரணக$ ர ந டகளIல அவரகள வRடடறகக

க டலய'ல ரஷ டய ப$ பகரல வ'டடவ'டட க பலஜ றக க%னற ள.
கற வ'ட$ ன.

எப ட இவள ரஷ கக

லபவ இவளகக ந ன இனI வ ழவ'ன இறத வடர தடணய பவன'

மனத றகளபளபய உறத எடததக கக ண$ ன சரய .
க ளம 'னர.

அதன ல த ன

டகள க%யத ன.

இபப

த அவள மத யதத றக பமல

ரகககக$ த எனற கணடப

ரதத %கத அவன

%கத

க சரய

'டவ தம க 'மடய த' எனற

கற வ'$பவ பமறகக ணட அவடன வறபறதத மல வ'டடவ'ட$ ள.

%கத ரஷ ய'$ம இயல

க, 'அமம

வபரன$

க%லலம', 'அமம க ட$ வநத உடக ர ரஷ ' எனற கற க

கக ணப$ இரகக ரஷ அவடள 'அமம ' எனற எளIத க அடழககத கத $ஙக ன ன. %கத யம, ரஷ யம
நனற க ஒடடக கக ண$னர.

கம வரவபத இலடல.

%கத ய'ன பவதடன ந டறநத க$நத க லம இபப
எபப

கதலல ம அவளகக

த வத எடதய வத ந டனததக கக ண$ ல க$ ரஷ அரக ல வநத

'அமம ' எனற அடழததவ'ட$ ல அவள உலகபம வணணமயம க வ'டம.
அடழததக கக ணடரநத ரஷ கமலல கமலல அவடன 'அப
இழபபகளIல இரநத மtண$ மவரபம இபப

'சரய ப

' எனற சரய டவ

' எனற அடழககத கத $ஙக ன ன.

த அவரகளககள ஒர உலகதடத % ரஷடததக கக ணட

தஙகள வல கடள மறநதனர.

%கத கக இபப

த எட$ வத ம தம ந$நத கக ணடரநதத.

கணணம கரததம கக கவனIததக கக ண$ ன.
கக ணடரநதவடள இபப
க%லக ற ன.

இநத இரணட ம தஙகளIல சரய

அவடளக

ம தம ஒரமடற க%ககப 'றக க%னற

கதலல ம அவன வ ரதத றக ஒர தரம ஹ ஸ '$ல றக அடழததச

$ க$ர$ம அவள பகடக மறநத பகளவ'கடளயம அவன ஞ

கம கக பகட$ ன.

அடனவரபம 'அவன த ன %கத ய'ன கணவன' எனற எணணத கத $ஙக னர.

அஙக ரநத

ஆன ல கவளIப ட$ய க

அவரகடள எதவம பகடக தத ல மறததச க% லல %கத கக எநத வ யபபம இலடல.

ந டகள இயல

ன பவகதத ல நகரநத கக ணடரநதன. க ரதத கடகப

பவதடனடய இனI பமல அன வ'கக ப

றற மறநபத வ'டப$ ம. அநத

வபத இலடல எனற ந டனதத ரநத %கத டய 'க % ககப

ன லம கரமம கத டலய த கடத'ய க அகமரகக வ'லம அநத க ரதத கடகப

றற ய க%யத கள அவள

க தகளகக வநதன. ஒர ந ள க பலஜ ல இரநத வரம வழ ய'ல க யகற கள வ ஙக ச க%லலல ம எனற
ந டனதத %கத வRடடறக வரம வழ ய'ல இரநத சப ர ம ரகககடடல க டர ந றதத ன ள.

கட$டய

எடததக கக ணட உளபள நடழநதவடள, "பஹ, நR %கத த பன?" எனற ஒர கரல அடழததத.

ய ரத

தனடன அடழப த எனற த ரம 'ய %கத அஙபக ந னற ரநத க ண ய கரனற கதரய மல த டகதத ள.
அவடள கநரஙக ய அநத க ண மற டயம, " நR %கத த பன!" எனற பகடக %கத , "ஆம ம, ஆன ல நRஙகள
ய ர எனற கதரயவ'லடலபய!” எனற கற ன ள.

"எனன %கத ?

எனடனத கதரயவ'லடலய ?

எனற கற அபப

ந ன த ன உன ஃபகரணட நநத னIய'ன அகக

த த ன %கத கக ந டனவகக வநதத.

அவள அவன

ரடவய'ல

கலய ண'"

ட$த இநத

இதயம

Meena and Viji

அகக வ'ன த ரமணதத ல த பன எனற

இதயம

டழய ந டனவ'ல %கத ஒர கந ட அடமத க தத ள.

தனடனச %ம ளIததக கக ணட, "ஓ, நRஙகள கக ?

ரதத கர ம

வரவ'லடல! நRஙகள எப ட இரகக றRரகள அகக ?
ந ஙகள நனற க இரகக பற ம %கத .
மன த ன த ரமணம ந$நதத.

123

ந ள ய'றற ? அத த ன ஞ

நநத னI எப ட இரகக ற ள?" எனற பகட$ ள %கத .

நநத னIயம நனற க இரகக ற ள.

இபப

உனடனத பதட வRடடறக க%னற ள ம.

அவளகக இரணட ம தஙகளகக

ல இரகக றபத!

வRட படடக க $நதத ம!

உனகக

தத ரகடக டவகக

எனனI$ம க% னன ள" எனற கத $ரநத

கற யவர அவள உப 'ய வய'றடறக கவனIதத டபய, " கலய ணம ஆக வ'ட$த
த பன!

வநத ய ?" எனற ர.

%கத ?

அதன

இரணடபம அவள % ற த க$ மறகக வழ ய'லல த மழ

அதன ல %கத , "ஆம ம அகக .

கமதவ க.

"

த லண$னIல இரகக ற ள" எனற ர கலய ண'.

" நR இஙபக வநதத அவளககக க$த கதரய த ப

அகமரகக

'ன
கதத றக

அவ%ரக கலய ணம.

"ஓ, அத த ன நநத னI க$ க% லலவ'லடல.

'ன த ன

உணடமகள

ய டரயம அடழககவ'லடல" எனற ள

அவளகக நR எனற ல கர ம

'டககபம!

எப ட உன கலய ண வ'ஷயதடதச க% லல மறநத ள எனற பய % தபதன" எனற ர கலய ண'.

ப சட% பவற த ட%ய'ல ம றற எணண'ய %கத , " நநத னIய'ன த ரமணம எஙபக ந$நததகக ?
ஃபகரணடஸ எலல ம வநத ரகள ?

ம ப 'ளடள எனன க%யக ற ர?" எனற பகட$ ள.

எஙகள

அவள இநத

பகளவ'டயக பகடக மபலபய இரநத ரககல ம! ஆன ல ப சட% ம றற எணண' அவள பகட$ பகளவ'பய
அவளகக வ'டனய க வநதத.

"ம ப 'ளடள த ரச%

ககம!

க ரய

ணகக ர இ$ம! லண$னIல

% படபவரல த ன பவடல க%யக ற ர.

உன க பலஜ ல க$ப

கற %கத ய'ன இதயம 'த டக'ககனறத.

அவள உளளணரவ'றக மடடம %கத ய'ரநத ரநத ல அவள

க தகடள அட$தத ரககம.

டதத ர பம க ரதத க.." எனற கலய ண'

கலய ண' கற ய எதவம அவள க தகளIல வ'ழ மல ப

அப ட எதவம ந$ககத த ன வ யப 'லடலபய.

ய'ரககம.

ஆன ல

எனபவ, அவர கற ய ஒவகவ ர வ ரதடதகளம

கதளளதகதளIவ க அவள க தகளIல வ'ழநதன.

அவடளயம அற ய மல அவள உதடகள, "ஆம ம, அநத க ரதத கக றக எனன?" எனற கமதவ க
மணமணகக கலய ண', "அநத க ரதத க '
நநத னIய'ன கணவரகக ஏபத
அப

அர% யல கட%

'ரமகர.

வன ' எனற க ணடணத த ரமணம க%யத ரகக ற ர.

வ'ததத ல இநத

வன

வRடம க% நதம.

யஙகர

த ரச% டயபய டகககள டவதத ரகக ற ர.

த ம ர கக ஞ%ம வத க ண உ$ம 'ல இரககம இலடலய !

அவவளவ க%லவ கக.

வய'றறப

உடக ரநத ரகக ற ள.

ககதத ல இநத க ரதத ககம, அவன அமம வம டக கடட வ ய க

ண'நத ப

ய உடக ரநத ரகக ற ரகள!

கவனIததக கக ணடரநத ர.

ணதடதப

கக ஞ%ம க$ கதளIபவ இலடல!

த ம ர கக க ல பமல க ல ப

அநத

டட
தத த

அநத க ரதத க அவடளத 'த ஙக த ஙகக'னற

ரதத வ'ழநதவ'ட$ ரகள ப

ப யடறநதத ப

அவள

த எப டயம அவளகக ஆற

ம தம வத இரககம.
கடறய கப

'ளடளதத யச% !

அபப

ணகக ர இ$ம.

ல!

அவன அமம

மகதத ல

ல இரநத ரகள" எனற %கத ய'ன மன ந டலடயக

கக ஞ%ம க$ உணர மல தகவலகடள வ ர வழஙக ன ர.

அதறகள

'னன ல இரநத 'கலய ண'' எனற ஒர கரல பகடக "அவர கப 'டக ற ர %கத " எனற டபய

தன ட ய'ல இரநத ஒர ப ப ரல அவ%ரம கத தன ப
"அவ% யம ப

ன க%ய %கத .

உனடனப

எனற கற வ'டடச க%னற ர. அதன

ரதபதன எனற கற ன ல நநத னI ம கவம %நபத ஷப டவ ள"

'ன %கத எப ட கவளIபய வநத ள, எப ட க டரக க ளப 'ன ள, எப ட

வRடடறக வநத ள எனற எதவபம அவளககத கதரய த.
கக நதளIககத கத $ஙக ன.

ன நம டர எழத அவளI$ம கக டததவ'டட,

அவள மனத றகள எணண அடலகள

இதயம

Meena and Viji

'அநத க ரதத க நனற க இரகக பறன.

இதயம

124

அவள க ணடமடய ஒர ஏம றற த ரமணதத ன மலம

அழ ததவ'டட ஊர மன இனகன ர த ரமணம க%யத கக ணட வலம வநத கக ணட த ன இரகக ற ன!
இபப

ணகக ர க

ண$ டட, அதறகம பமல க கரப ஸத ர க

கக ணட இரகக ற ன ப

லம!'

ண$ டடகக ப%டவகள க%யத

%கத , ' ந டனககபவண$ ம' ந டனககபவண$ ம எனற எவவளபவ

கடடப டதத யம அவள மனம அவள கடடப

ட$ இழநத தவ'ததத.

வ'தஙகளIல க ரதத ககம, அநத மகம கதரய த
கவக பவகம கத தடககத கத $ஙக யத.

அவள கண மன கவவபவற

வன வம வநத ஜ லஙகள க டடனர. அவள இதயம

தனனIடல மறநத அவள உணரவறற பவரறநத மரம கக க_பழ

% யநத ள.

த னமம வழககம ன பநரதத ல வநத தவற மல ரஷ டய அடழததப ப
ப$ பகரல இரநத அவள க%லப

டன அடழததனர.

க%லப

கம %கத அனற வர தத கணட

ன அடழபப அவள க தகளகக எட$ த

ந டலய'ல ஆழநத மயககதத ல இரநத ள %கத . எனபவ, அவரகள அடதத சரய வ'ன எணடண
அடழததனர.

'%கத வநத ரஷ டய அடழததச க%லலவ'லடல' எனற தகவல சரய வ'றக மதல ல

வ'யபட க கக டததத!
எடகக தடதக கணட

'ன

யதடத அளIததத!

யநத ப

அவன அவள க%லப

டன அடழதத ன.

ன அவன கத $ரநத அவள க பலஜ றக ப

இரநத க ளம ' வ'ட$டத உறத க%யத ன.
எஙபக க%லவத எனற பரய மல

அவள

ன க%யத அவள க பலஜ ல

'ன உ$னடய க அலவலகதத ல இரநத க ளம 'ய அவன

'ன வRடடறக க%னற

ரககல ம எனற மடகவடதத ன.

வRடட$ அட$நத அவன வRடடன மனபறம %கத ய'ன க ர த றம ற ன ந டலய'ல ந றததப டடரப டதக
கணட அரணட ப

ன ன.

'ன எப டயம %கத வRடடறகள த ன இரப

கதடவத த றநத கக ணட உளபள நடழநத ன.
க $ப டதப

ரதத

அடழதத ன.

அடதத

க%னறனர.

ள எனற நம 'கடகய$ன வRடடன

அஙபக மனனடறய'ல அவள மயஙக ய ந டலய'ல

டத டததத அவன உ$னடய க அவள வழககம க க%லலம மரததவமடனடய
தத ந ம $ஙகளIல ஆமபலனஸ வர %கத டய தரதம க ஹ ஸ '$லகக எடததச

க%லலம வழ ய'ல ப$ பகரறக ப

டவதத ரககம ற தகவல அளIதத ன சரய .

ன க%யத ரஷ டய இனனம % ற த பநரதத றக அஙபக
ஹ ஸ '$ல ல %கத டய அனமத தத அவளகக பதடவய ன

% க சட%கள வழஙக அவள இரநத அடறககள வநத மரததவரன க யர ர கவ'!

உளபள நடழநத ர கவ'

டகடகய'ல க $ததப டடரநத %கத டயக கண$தம ஒர ந ம $ம அ%நத ப

ன ள.

$ க$ர.பஜ ஷ , "உஙகடள ம த ரபய ஒர க ண எனடனக க ண வநத ள. அவளம தம ழ க ண த ன"
எனற கற ய ப

த க$ அவர கக ஞ%ம ம டகப டதத கறக ற ர எனற அவள அ%டட$ய க இரநத ள.

ஆன ல, பநரல %கத டயக கண$தம அவளகக ம கவம ஆச%ரயம க இரநதத.

தன ஆர யச% டய

'றக

டவததக கக ளளல ம எனற மளமளகவனற பதடவய ன பவடலகளIல இறஙக ய ர கவ' %கத கக % க சட%
அளIகக ஆரம 'தத ள.

பதடவய ன மதலதவ'கடள அளIததவ'டட ர கவ' கவளIபய வநத ப

த சரய

தட$தத$ன ந னற கக ணடரநத ன.

அபத

தட$தத$ன ர கவ'டய கநரஙக ய அவன, "$ க$ர, %கத எப ட இரகக ற ள?" எனற பகட$ ன.

"ப ஷணட இபப

த நனற க இரகக ற ர.

அவள அவன தம ழ ப ச வன
பவணடம?" எனற பகட$ ள.
தஙக ய'ரகக ற ர" எனற

எனற உறத க%யத வ'டட தம ழ ல, "ஆம ம, நRஙகள ப ஷணடறக எனன
" என க யர சரய . ந ன அவரன நண ன.

த ல அளIதத ன சரய .

ந றதத சரய , "%கத இபப
நடககதத$ன கற ன ன.

யப $ ஒனறம லடல" எனற அவனகக டதரயம அளIதத
என வRடடல த ன அவர

"ஓ" எனற டபய மனபன ந$நத ர கவ'டய மற டயம

த இரககம ந டலடயப

ரதத ல எனகக

யம க இரகக றத $ க$ர" எனற

இதயம

Meena and Viji
அவடன ஆதரவ$ன

இதயம

ரதத ஒர பனனடக % நத டதரயம அளIதத ர கவ'

"அவரகக இப ட அடககட மயககம வரம ?" எனற பகட$ ள.
க% லலபப

'ன ஒர % ற பய %டனய$ன,

"எனகக கதரயவ'லடல $ க$ர.

ன ல, %கத இஙபக வநத % ல ம தஙகள த ன ஆக னறன" எனற கற ர கவ' அவடன

அத %யம க

ரதத, "கரப ம க இரககம க ண _ தனIய கவ

கற யடத கமbனம க ஆபம த தத சரய , "$ க$ர,
"இபப

125

டதகக

யப $ ஒனறம லடல!

வநத ள?" எனற பகட$ ள.

யப $ ஒனறம லடலபய" எனற பகட$ ன.

ஆன ல, அவடர

ரப% த தத

ரததத ல அவரகக ஏறகனபவ

இதயகபக ள றகள இரககபவணடம எனற ந டனகக பறன" எனற ர கவ' கற சரய
அவடளப

அவள

அத ரச% ய$ன

ரதத ன.

"ஆன ல, ந ன இடதப

றற பதடவய ன

ரப% தடனகள க%யய மல ஒனறம க% லலமடய த.

க டல அவர கண மழ தததம அவடரபய பகடகல ம.
பதடவய ன

ரப% தடனகடளச க%யயல ம.

இபப

ந டள

அவரகபக தன ந டல கதரய மல இரகக த.
த அவடரப

'ன

ரககம $ க$ர.பஜ ஷ இஙக இலடல.

அவர வநததம அவடரயம ஆபல % கக பறன" எனற கற வ'டட ஒர பனனடகய$ன ந$நத ள. சரய வ'றக
ர கவ' கற யடதக பகட$தம ஏபத

'ன ஒர தரம %கத டயப

'றநதத.

ரததவ'டட அவன அதறக பமல அஙபக இரகக மடய த எனற கதரநததம

ரஷ ய'ன ப$ பகரககச க%னற ன.
அவனகக எடதபய

ந மமத

ரஷ அவடனப

க% லல %ம ளIதத ன.

டதத ன ன.

இ$தடதப

எஙபகப

?" எனற பகடக

'னனம %ம த னம க மல ரஷ %கத டயக பகடடக

கக ணப$ இரகக அவன இனனம எனகனனனபவ
அடமத ப

ரதததம, "அமம

க%யதம, வ'டளய டடகள க டடயம அவடன

சரய வ'றபக அனற த ன ரஷ வ ழவ'ல %கத எததடகய இனற யடமய த

'டததவ'ட$ ள எனற பரநதத.

%கத கக ஒனறம ஆககக$ த; அவள ரஷ கக கவம, அவள

வய'றற ல இரககம அநத கழநடதகக கவம வத நனற க இரககபவணடம எனற இடறவடன மனமரக ப
'ர ரதத தத ன சரய .

மற ந ள க டலய'ல ரஷ டயயம அடழததக கக ணட மரததவமடனகக வநத சரய

%கத இன$ன% வ

பகரல இரநத % த ரண அடறகக ம றறப டடரப டத உணரநத மனடதரயம அட$நத ன.
ஹ ஸ '$டலப

ரதததம % ற த ம ரண$ ரஷ %கத டயப

ரதததம %கத யம மகதகதளIவ$ன எழநத அமரநத ள.
"எனன ல உஙகளகக வRண % ரமம!
ரதத, "%கத ,இபப

சரய டவப

டட அமரநத ன.

த வத உணடமடயச க% ல!

அடமத ய க அவள

'ன ஒர கரடமய$ன அவள மகதடதப

உனகக எனன?

ஏன அப ட மயககம ப

டட

இப ட அடககட உனகக ந$ககம ?" எனற பகடக %கத % ற த பநரம அடமத க தத ள.

'ன க_த -கவறற த ரமணதடத ந$தத டவததத

றற யம, அதன ல ஏற ட$ வ'டளவகள

க ரதத க தவ'ரதத மறற வ'வரஙகடள சரககம கத கதரவ'தத ள %கத .
சரய வ'ன மனம பவதடன ட$த.
எனற அவன மனம தவ'ததத.
ர ப

லம!

றற யம

அவள கற யடதக பகடட

இநத வயத ல இவள எததடன தன ஙகடள அன வ'ததவ'ட$ ள

'ன தன மன பவதடனடய மடறதத % த ரணம கப ப % ய சரய , " ந ம

உ$னடய க ஒர ஸக ஷல ஸட$ப
உணரநத ரப

ரஷ டயப

ரதத மனனIபப பக ரம கரல ல,

எனடன மனனIததவ'டஙகள" எனற பகடக சரய

அரக ல ஒர ந றக ல டய இழததப ப
வ'ழநத ய?

ரதததம %ம த னம அட$நத ன.

ரகக பவணடம %கத !

பநறற ந ன

ரதத அநத $ க$ரம இடத

அவரம இனற உனனI$ம ப %பவணடம எனற கற ன ர" எனற கற ன ன.

"எநத $ க$ர சரய ?" எனற பகட$ %கத ய'ன பகளவ'கக உ$பன வ'ட$யளIகக த கக ஞ%ம பய % தத
சரய , "அவரம தம ழ ந டட$ச ப%ரநதவர த ன %கத .
உன மக ஜ ட$ கக ஞ%ம இரநதத.
ஆச%ரயதத$ன கற ன ன.

இபப

த பய % ததப

பநறற இத எனகக பத ணபவ இலடல,

ரதத ல அவரககக க$
ர" எனற

இதயம

Meena and Viji
அவன கற யடதக பகடட
%கத .

அவடரப

எனற ள.

இதயம

126

ர ரபப$ன, "ஓ, அவர த ன $ க$ர.ர கவ'ய க இரககம" எனற கற ன ள

றற என டகனக லஜ ஸட கற ய'ரகக ற ர!

ரப தறக எனடன ம த ரய

இரநத ர?"

"அப டத த ன எனகக பத னறக றத" எனற சரய

கற க கக ணட இரககம ப

த கதடவத

தடடம ஓட% பகட$த.

"உளபள வரல ம" எனற அனமத யளIதத

கதவ த டளத த றநத ட உளபள ஒர பனனடகய$ன
எனற பனனடகதத ள.

"ஹபல

%கத

டகடகய'ல ந ம ரநத அமரநத ள.

நடழநத ர கவ' %கத டயப

ரதத, "ஹபல

%கத "

$ க$ர, நRஙகள த ன $ க$ர.ர கவ'ய க இரகக பவணடம" எனற த ரம

பனனடகதத ள %கத .

"ந பன த ன!

$ க$ர.பஜ ஷ க% னன ப

த க$ ந ன நம வ'லடல.

உஙகடளப

ம கநத ஆச%ரயம க இரநதத" எனற நடப$ன தன கரஙகடள நRடடன ள.
றற$ன

றற க கக ண$ ள %கத .

" இரணட க ணகள இரநத ல அநத இ$தத ல இரககம ஒறடற ஆண

கவளIபய ஓட வ'$ பவணடம எனற % லர க% லலக பகடடரகக பறன.
வ'டளய டடகக எனற ந டனதத ரநபதன.

இபப

அத சமம

%ர த ன!

கவறம

த த ன பரக றத.. அதன உணடமய ன அரததம

எனனகவனற?" எனற பகல ய க இட$ய'ல பகநத சரய டவ வ'யபப$ன
க% லல க கக ணட த ரக ற ரகள ?

ரதத 'றக எனகக

ர கவ'ய'ன நடபககரதடதப

மறறவரகடள வ'டஙகள!

ரதத ர கவ', "இப ட பவற
இபப

த நRஙகள எனன கணட

'டததRரகள ம ஸ$ர.சரய ?" எனற பகட$ ள.

"மதல ல இநத ம ஸ$டர வ'டஙகள $ க$ர.
த ன" எனற சரய

நடப$ன கற ன ன.

%கத ய'$ம நடப

ர டடம எவரம எனககம நண ரகள

" அத மடய த" எனற அவடன அத ரச% ககளள கக ய ர கவ'

கத $ரநத, " நRஙகள இநத $ க$டர வ'டம வடர ந னம ம ஸ$டர வ'$ம டப$ன" எனற ள % ரதத டபய.
ஒர % ற ய தயககதத ன
% ரதத ள ர கவ'.

பகடக, "

ய வ'ட$ ல..

ரதத %கத , "சரய , இபப

"

கச க% லக ற ர.

%ர.. அவர

த பகடக பறன" எனற கற வ'டட கவளIபய க%னற ன சரய .

அவன கவளIபய க%னற கதடவச % தத ய

'ன, "ம கவம கலகலப

த லகக %கத , "சரய , இப ட கலகலப

த ன இப ட ப சவ ர.

'ன ஒர $ க$ர க எனகக எனன பவடல %கத ?" எனற ர கவ' த ரப 'க

ர %கத , ச%கம க உன $ க$ர ஃபகரணட எனடன கவளIபய ப

ர கவ' கற

எனன %கத ?" எனற கற

க பவணடயத ய ர... நRஙகள , இலடல ந ன ?" எனற வ'டளய ட$ கக பகட$ ள.

க% ல டபய ந ன இபப

எனற ள.

கற, "ம.. இத %ர!

இரவரம ம கவம இயலப$ன ப % க கக ணடரப டதப

கவளIபய எழநத ப
நR எழநத ப

'ன, "ஓ.பக. ர கவ'" எனற சரய

ன ஆள த ன உஙகள ஃபகரணட" எனற

க எலபல ர$மம ப %ம ட$ ர.

அவர உஙகளI$ம இப ட ப % யடதப

கவக % லர$ம

ரதத ல எனகபக ஆச%ரயம க இரகக றத"

அவள கற யடதக பகடட % ற த வ'யப ட$நத ர கவ' அடத கவளIகக ட$ த, "இப ட ஒர

ஃபகரணட தடணகக இரப த ல த ன உஙகள வRட$ ர உஙகடளத தனIய க அனப 'ய'ரகக ற ரகள"
எனற கற ன ள.

"அப ட ஒனறம இலடல $ க$ர.
'டவ தம க இரநத ரகள.

என அமம வம, தம 'யம எனடன வ'$பவ மடய த எனற

ந ன த ன அ$ம

'டததக கக ணட வநபதன.

எனகக நண ன கக க ட$தத ர" எனற %கத கற ர கவ' அவடளப
அவடர எப ட %ம ளIததRரகள?
பகட$ ள.

இஙபக வநத

ரப% த தத டபய, "உஙகள கணவர..

இலடல, அவரம இஙபக வரவத க இரகக ற ர ?" எனற இயல

அவள கற யடதக பகடட த டகக ட$ %கத ர கவ'ய'ன மகதடதப

உள பந ககமம இலல மல ம கவம இயல
த ல எதவம க% லல த அடமத க தத ள.
ந ம ரநத பந கக ன ள.

'றக த ன சரய

ரதத ள.

கக

எநத வ'தம ன

க அநத பகளவ'டயக பகடடரகக ற ள என டத உணரநத %கத
அவள அடமத ர கவ'கக வ'யபட

அளIகக %கத டய

%கத ய'ன மகதத ல இரநத ஆழநத அடமத அவடள பவற பகளவ' எதவம

பகடகமடய த தடதத ந றதத யத.

இதயம

Meena and Viji
அவள அடமத ககப

இதயம

127

'ன ஒளIநத ரப த அவள ல க% லலமடய த ஏபத

ஒர பவதடனடய எனற

உணரநத ர கவ', "c ர %கத ! என பகளவ' உஙகள மனடதத தனபறதத ய'ரநத ல எனடன மனனIதத
வ'டஙகள" எனற கற ன ள.

அதறகம % ற த பநரம அடமத க தத %கத

'ன தன அடமத ர கவ'டய

தரம%ஙக$தத றக உளள ககம என டத உணரநத, " ரவ ய'லடல $ க$ர!
வ ழகடகய'ல மடநத ப

ன அதத ய யம அத!

அவள அவவளவ கற யபத அத கம என த ப
கடலககவ'ரம

றற க கற ப

த ர கவ'யம அடமத ய கச க%யய பவணடய

கரல கக டகக சரய
வதடதயம

உளபள நடழநத ன.

என

யனIலடல" எனற கற வ'டட

ல அடமத ய கக கணகடள மடன ள.

% ற த பநரம கழ தத கவளIய'ல இரநத சரய
மக

அடதப

அடத வ'டஙகள!

அவள பம னதடதக

ரப% தடனகடளச க%யத ள.

கதடவத தட$, "உளபள வ ரஙகள, சரய " எனற ர கவ'

%கத ய'ன மகபவற

ரதத அவன அவரகள இரவரம ஏபத

டட$யம, ர கவ'ய'ன அடமத ய ன

வ'ரம த தக தடதப ப % ய'ரகக ற ரகள

என டத ஒர கந டய'ல உணரநத கக ண$ ன.

அவரகள கவனதடத பவற ககம த ட% த ரப

அவன ர கவ'ய'$ம %கத ய'ன இதயக பக ள ற

றற %கத தனனI$ம கதரவ'தத வ'வரஙகடளத

கதரவ'தத ன.
%கத டயப

" நRஙகள இடதப

கடடம.

த தனIய ள இலடல %கத .

இபப

த ந ம இடதப

உஙகள வய'றறப

றற உ$னடய கப ப %பவணடம.

நRஙகள

'ளடளகக கவம உஙகடள நRஙகள நலல டய கக

கவனIததக கக ளளபவணடம இலடலய ?" எனற ர கவ'
இரநதத.

%கத ?" எனற ர கவ'

ரததக பகடக %கத தடலடயக கனIநத டபய 'இலடல' எனற கமதவ கக கற ன ள.

"இத வடர க% லல தத ப
இபப

றற உஙகள $ க$ர$ம ப % ய'ரகக றRரகள

எணண'ய

ரவ கக கற அவளIன

ரவ %கத கக இதம க

" நRஙகள எனன க% லக றRரகபள , ந ன அப டபய க%யக பறன, $ க$ர" எனற %கத கற ர கவ'

அவளரக ல அமரநத கக ணட, " மதல ல ந ன க% லவத, 'எனடன '$ க$ர' எனற கறவடத ந றதத'
என த த ன" எனற கற வ'டட பனனடகதத ள.

அவவளவ பநரம மரய டதய கப ப % க

கக ணடரநதவள த டகரனற ஒரடமய'ல ப %வம % ற பத த டகக ட$ %கத ர கவ'ய'ன மகதத ல கதரநத
பந%

வதடத உணரநத, "அப டபய க%யக பறன ர கவ'" எனற ள.

அவரகளககள ஏற ட$ பந%ம நடப

எனற எலடலகபக டட$யம த ணடச க%லக றத என த சரய வ'றகம பரய அவனம பனனடக க%யத ன.

அடதத இரணட ந டகளIல %கத ககத பதடவய ன டவதத ய
அவளம அபப

ரப% தடனகளகக ர கவ' ஏற

த க ரடய லஜ ய'ல ம ஸ$ரஸ க%யத கக ணட இரநத ள.

'ரச% டனகடள அவள ல உணரமடநதத.

ட க%யத ள.

அதன ல %கத ய'ன

அதறக எனன க%யயபவணடம எனற ஆபல %டனகள கறவம

மடநதத.

%கத ய'$ம கநரஙக ப

ழக ஆரம 'தத ர கவ'கக வ'டரவ'பலபய %கத ய'ன கடத மழவதம

கதரநதத.

அநத க யர கதரய தவனIன பமல ஆதத ரம

பரய அவளகக சரய வ'ன பமலம, ரஷ பமலம அனத
தளளIவ'டட %கத பமலம, ரஷ பமலம

றற ககக ணட வநதத.
ம வநதத.

%தடதக கக டடம சரய

சரய வ'ன ந டலடம

தன க% நத ப% கஙகடளத தரத
பமல அவளகக மரய டத

அவனI$ம ப % க கக ணடரப பத அவளகக ஆனநததடதக கக டததத.

'றநதத.

கமலல கமலல ர கவ'யம அநத

கடம தத ல ஒர உறப 'னர கபவ ம ற வ'ட$ ள.

ந டகள இப ட சகம க நகரநத கக ணடரநத ப
அடழதத ள.

த ர கவ' ஒர ந ள %கத டயத தன வRடடறக

ர கவ' தன த ய$ன ஒர வRடடல வ% தத வநத கக ணடரநத ள.

அவள தநடத % ற த

வர$ஙகளகக மன க லம க வ'ட$ ர எனற வ'வரஙகடள ர கவ' ஏறகனபவ க% லல ய'ரநத ள.
அவளIன அடழபட

ஏறற %கத , சரய

மறறம ரஷ மவரம ர கவ'ய'ன வRடடறகச க%னறனர.

கதடவத

த றநத உளபள அடழததச க%னற ர கவ' அவரகள மவடரயம தன த ய பவதவலல ய'$ம அற மகம
க%யத டவதத ள.
%கத கபக

அவரகக ர கவ'ய'ன மகஜ ட$டய %கத ய'$ம கணட ஆச%ரயம வநதத எனற ல

தன த ய பதவக ய'ன மகஜ ட$டய அவர$ம கணட வ'யபப வநதத.

இதயம

Meena and Viji
'ன க

தவ கப ப % க கக ணடரநத ப

அத ரச% ய$ன, "பதவக ய'ன க ணண
சரய வம ஆச%ரயதத$ன
% னனமம

றற ய வ'வரஙகடளச %கத கற பவதவலல

ரதத, "எனன

றற ந ன கற யபத இலடல.

இரகக றத. என அமம வ'ன க$ப
த ரமணம மடநத

த தன கடம ம

128

நR?" எனற கற ய டபய அவடளக கடடக கக ண$ ர.

ரகக அவர ர கவ'டயப

க ண பதவக டயப

க ர மததககச க%லலம ப

இதயம

ரகக ற ய ர கவ'?

'றநத தஙடகப க ண த ன பதவக .

என தஙடக!

னத.

நR இஙபக வநத

னத.

இபப

எப டபய

ஊரன கத $ரப

ரதத

%தத ன ல த பன

றற வநத ரகக றத.

அதன

ப%ரநத உணவரநத வ'டட சரய ,%கத , ரஷ மவரம வ'ட$ க றறச க%னறனர.

கண ந டறநத கணவன.

எனனபவ

'ன மக ழச% ய$ன

அவரகள மவரம

லய க லக கடதகடள ஆனநததத$ன கற க

'ன த டகரனற, "என தஙடகப க ண கக டதத டவததவள!

கடம ம அவளகக!

சததம க வ'டடப

ஙகக கற ன ர.

இரவரககம அவவளவ %_கக ரம ஒரவர பமல ஒரவர
'றகம பவதவலல ர கவ'ய'$ம தன

'ன அவளககம

ன கத $ரப மற டயம க ட$ததடத ந டனதத ல

அடதக பகட$ ர கவ'யம, %கத யம ஆனநத க$ல ல தததளIததனர.

கக ணடரநத ர.

'ன எனககத

இர கடம தத றகம கத $ரப வ'டடப

'றக ந ஙகளம இஙபக வநதவ'டப$ ம.

த %கத ய'ன மலம க வ'டடப ப

எனகக ப ரனநதம க இரகக றத" எனற மக ழச% க

க%னற

வ'டமடறகக

'ன உன தநடதய$ன ந ன வ$ இநத ய வ'றகச க%னற வ'டப$ன.
ககம க%னறவ'ட$ ள.

உனகக என

அதன ல த ன உனகக ஆச%ரயம க

த எலல ம ந னம அவளம ஒனற கத த ன சறறபவ ம.

த ரமணம மடநத அவள ஒர

ர கவ'யம,

அழக ன கழநடத!

எவவளவ அழக ன

அவடள அநத தம ' எவவளவ நனற கக

கவனIததக கக ளக றத! உணடமய'பலபய இப ட ஒர கணவன க ட$கக அவள அத ரஷ$ம த ன
க%யத ரகக பவணடம" எனற %கத ய'ன அத ரஷ$தடதப பகழநத சரய டவ % ல க கக ர கவ'
அத ரச% யட$நத ள.

'ன தன த ய'$ம, "%ர அமம , கர ம

பநரம கப ப % க கக ணடரகக பற ம.

ய தஙகஙகள அமம .

க டலய'ல ந னம %_கக ரம க எழநத கக ளளபவணடம" எனற கற வ'ட$ க றறக கக ணட தன
அடறககள வநத ள.

அவள மனபம அவளகக அபப

த த ன மழடமய கப பரநதத.

சரய வ'ன பமல

மரய டத மடடபம உளளத எனற த ன அவள அவவளவ ந ள ந டனததக கக ணடரநத ள.
அநத மரய டத எனபற

தன ந றதடத ம றற க கக ணட வ'ட$த என டத அவள அநத கணதத ல

உணரநத கக ண$ ள.

ஆன ல, எததடகய பநரதத ல அவளககத தன மனம பரநத ரகக றத!

அவடள %கத ய'ன கணவன எனற தன த பய கற ய
பரநத ரகக றத!

தடலகக பமல கவளளம ப

லய'தத ரகக பவணடம!

'றகலலவ

யவ'ட$த!

அவளகக தன மனத ல இரநத க தல

அபத ட சரய

மனமம %கத ய'$ம த ன

அவள பமல அவன க ண 'ககம அககடறகக பவற எனன க யர சடடவத?

லவ ற க உளளககளபள ந டனததக கக ணட மரக ன ள ர கவ'.
கதளளத கதளIவ கத கதரயம!
வ ழ கணடப

ஆன ல,

%கத ப

க ஒர தடண பவணடம!

%கத ய'ன ந டலடம அவளககத

னற கமனடமய ன க ணண'றக இநத க

லல த உலகதத ல

அநத தடணடய அவடள மழவதம பரநத கக ண$

சரய டவத தவ'ர ய ர ல கக டககமடயம?

இபப

பத க$ அத %கத ககப பரநத த ன இரககம!

பரநத சரய டவ இயல

க ஏறறக கக ளவ ள!

இரவடரயம கழப மட$ய டவப த ல எனன ல
ந மமத த ன

ற ப

கம!

கக ஞ% ந டகளIல அவளகக அத மழவதம

இதறக நடவ'ல தன மனடத கவளIகக டட அவரகள
ம க ட$ககம?

ம ற க மவரன மனத லம இரககம

அதன ல தன மனடத தனககளபளபய படதததக கக ளவத த ன

அடனவரககம நலலத எனற தனககளபளபய % நத தத ஒர மடவகக வநத ள ர கவ'!
அநத மடவகக வநத
மடயவ'லடல!

'னனம தன க தல கம டட வ'$ மபலபய கரக ப ப

ஆன ல, அவள

வடத அவள ல த ஙகத த ன

கணகளIல இரநத கணணRடர வடய வ'டட தன கநஞ% ன பவதடனடயத தண'ககம

இதயம

Meena and Viji

இதயம

129

பவடலய'ல இறஙக ன ள ர கவ'!

தன உளளதத பவதடனகடளத த றடமய க ய ர கணண'லம
க றற ள ர கவ'. %கத ய'$ம இனனம கநரககம கப
ழகம வ'தபம பவற க இரநதத.

ழகத கத $ஙக ன ள ர கவ'.

அடதப

%கத யம ர கவ'ய$ன

இத வடர %நத கக த %பக தரகள மதல ல பத ழ கள க %நத தத

%பக தரகள னத இரவரககபம ஆனநததடதக கக டததத.
%கத ய'$ம மடநத ப

$ மல மடறதத டவப த ல மழ கவறற ப

இரவரன நடபம ம கவம இறக ப ப

'ன

னத.

த ப சசக கக டதத அவள வ ழவ'ன அவலதடத உணர மயனற ள ர கவ'.

%கத

றற அத கம கப ப % வ'ரம வ'லடல என பத அவள வ ழடவக ககடதத கயவடன மறகக அவள

மயலக ற ள என தறக ஆத ரம க ர கவ'கக பத னற யத .

நடவ'ல %கத ய'ன உ$ல நலதடதயம கவனIததக கக ளள ர கவ' அபப
ம கவம உதவ'ய க இரநதத.

%கத ய'ன க%னடன மரததவமடன ரபப

டததக கக ணடரநத

டபப

ரடகடள வ ஙக தன %_னIயர

$ க$ரகளI$ம க ண 'தத % க சட%கக ன உரய மரததவமடன வ%த கடள ஏற டதத க கக டதத ள ர கவ'.
ர கவ' %கத ய'ன மtத க ண 'தத

ரடவக கணட %கத ய'ன உளளம பரததத.

தவற மல ர கவ' கற ததம,

அவள த ய ர கற ததம தன த ய ரககம, தம 'ககம தகவல அளIதத ள %கத .

அதறகள அவள தம '

ஆஸத பரல ய வ'றக பமற டபபகக கச க%னற ரகக %கத ய'ன த ய ரம பக யமபததரபலபய
தஙக வ'ட$ ர.

தன அகக

மறறம அவர மகள க

றப 'ல மகள நலல டய க இரப

ள எனற

நம 'கடகய'ல ந மமத ப க ரமசச வ'ட$ ர பதவக .

இதறக நடவ'ல ஒர நலல ந ளIல %கத ய'ன மtதம ரநத வ ழகடகய'ன
அத கரகக உதயம ன ள உதய .
%கத ஒர

உதய

ஙக அனப க டடன ல சரய

ல இரநத நம 'கடகடய

'றநத

'றக ர கவ' %கத ய$பன த ன இரநத ள.

உதய

மtத

தத ம$ஙக அனட

ழ நத ன.

ஆனநததத ல ம தநத கக ணடரநத மவரககம ஒர அ$ஙக த அத ரச% ய க உதய
ம தஙகளIல ஒர எத ர

ர த ம ரட$ப 'ல மரணமட$நத ர பவதவலல .

'டவ ததத றக

ர கவ' அஙக வநத

உதய

'றநத

'றநத ஆற

இநத உலகதத ல தனகக ரநத

ஒபர தடணடயயம இழநத தவ'தத ந னற ர கவ'கக உதவ' க%யவத இபப
%கத ய'ன

ரஷ ய'ன மtத

த %கத ய'ன க$டமய னத.

ண'நத சரய வ'ன வRடடறக தன ஜ டகடய ம றற க கக ண$ ள ர கவ'.

'றக மவரககம இட$பய இரநத கநரககம அத கரததத.

ரஷ %கத டய அமம

எனறம, ர கவ'டய 'ர கவ'மம ' எனறம அடழககத கத $ஙக ன ன.

அவடனப

அப டபய அடழகக ஆரம 'தத ள.

டப 'றகம இட$பய தளள டய

%கத டயத த ஙக ப

கழநடத வளரப 'றகம, க பலஜ

'டதத ன சரய .

கக ணட கழநடதகள$ன தஙக ன ன.

அவளத இறத ப
ர கவ'யம அபப

'ன கத $ரநத உதய வம

ரடட% %மயஙகளIல அவன வ'டபப எடததக
த தன

டப 'ல மமமரம க இரநதத ல

அவள ல அத க உதவ'கள க%யயமடயவ'லடல; ஆன லம தனன ல மடநதடதத தட$ மல க%யத ள
ர கவ'.

%கத ய'ன

கக ண$ ள %கத .

டபப மடநததம அவளகக ஒர நலல பவடல க ட$கக அநத பவடலய'ல ப%ரநத
ர கவ'யம தன

டபட

இனIபத உதய

மடததக கக ணட த ன பவடல க%யத ஆஸ தத ரய'பலபய

உரய

ண'ய'ல அமரநத ள.

'றநத ஆணடகள இரணட க$நத ஓடன.

ஸதர

டபப மடநத பவடலய'ல அமர அவனI$ம க%னற ர பதவக .

இதறக நடவ'ல %கத ய'ன த ய'$ம தனIய க ப
கற தத வ'% ரதத ள.

ஆஸத பரல ய வ'ல

ன க%யத ப % ய ர கவ' %கத ய'ன க$நத க லதடதக

அவரககத கதரநத ரநத ல அவரம அபப

பத ஏத வத க%யத ரப

ர; ஆன ல,

%கத ய'ன வ ழகடக இப ட ஆனதககக க ரணம ய ர என த அவரம அற ய த ரக% யம த பன!
அவன ய பர , எவபன ... %கத ப
எப டப

ஆன ல

னற ஒர க ணடண ஏம றற யவன வட கடடய அபய கக யனனற பவற

ட$வன க இரககமடயம என த ல ம றறக கரதத இரவரககபம இலடல;

இதயம

Meena and Viji

இதயம

130

ர கவ'ய'$ம தன உளள கமறலகடள கவளIப டதத ய அநத த ய, "ர கவ', ந ன உனடன இதவடரககம
ரததத லடல.

ஆன ல, நRயம ந ன க ற த மகள த ன.

எனற கநக ழச% ய$ன பகட$ ர. "எனன பவணடம % தத ?
ர கவ' கற, மறமடனய'ல இரநத அவர, " எவபன
வ ழகடக மழவதம இரகக மடய பதமம !

அப ட ந டனததத த ன உனடனக பகடக பறன"
எனன ல இயனறடத ந ன க%யக பறன எனற

ஒரவன ஏம றற ன ன என தறக க அவள இப டபய

இனனம அவன த ன அவள மனத ல இரகக ற ன எனற ல

அவடன எப டய வத அவன டகய'ல க ல ல வ'ழநத வத அவபள ட ப%ரதத டவகக பறன!

அவன

ய கரன டதக பகடடச க% லலமம !" எனற அவர கரல கமமக பகட$ ர.

ர கவ'ய'ன மனமம கநக ழநதத!

ஆன ல, அத ந$ககக கடய % தத யககறகபள இலடலபய! எனபவ,

மனடதத பதறற க கக ணட, "% தத , அப ட ந$கக வ யபப

இலடல!

ய ர$மம க% லலவ'லடல என த ஒர பறம இரகக அநத
கக ணடவ'ட$ ன ம!

இனகன ரதத ய$ன

எனற %கத ந ச%யம க ந டனப
ககடடப ப

கடடம!

தடலகயழதத

ஙக ப

ள!" எனற ள.

அவன ய கரன டத %கத

வ' பவற ய டரபய

த ரமணமம க%யத

ட$ வத அப ட எனன வ ழகடக பவணட இரகக றத

அடதக பகடட மனம அத ரநத அவர, "அவன எகபகப$

இவள க லகமலல ம இப ட தனIமரம க ந றக பவணடம எனற இவளகககனன

அமம ?

அவன ந டனபட ய வத ஒழ ததவ'டட ந டலடம பரநத இவடளக ஏறறக

கக ளளம ஒரவன வர மபலபயவ

யவ'டவ ன?

அப ட ஒரவடன ஏறறக கக ளளம

மனப ககவதடதய வத என மகளகக வர டவகக ஏத வத க%யமம !" எனற ர.

"அடதப

றற க கவடலப $ தRரகள % தத !

%கத ய'ன ந டலடம அடனததம கதரயம!

அப ட ஒரவர எஙகள அரக பலபய இரகக ற ர!

அவரகக

அவடள அப டபய ஏறறக கக ளள அவர தயஙகம ட$ ர எனற

எனகக ந ச%யம கத கதரயம!" எனற ர கவ' உறத ய கக கற மறமடனய'ல பகடடக கக ணடரநத
பதவக மக ழச% க$ல ல தததளIதத ர.
பகடக ர கவ', "உஙகளகக சரய
கற ன ள.

சரய டவப

அநத மக ழச% ய$பன, "அப டப ட$ அவர ய ர ர கவ'?" எனற

கதரயம த பன % தத ?

றற ய அடனதத வ'வரஙகளம பதவக கக உளளம பறமம கதரயம!

ஆனநததத ன உச%கட$தத றபக க%னற, "அநத
%கத கற ய'ரகக ற பள!

அவர த ன அநத நலல மனIதர" எனற

'ளடளய ?

அவடரப

எனபவ

றற ய அடனதத வ'வரஙகடளயம

அநத ட யன மனமவநத %கத டய ஏறறக கக ண$ ல அடத வ'$ மக ழச%

எனன இரகக றத?" எனற கற யவர கத $ரநத, "இடதப

றற அவர ஏத வத உனனI$ம கற ய'ரகக ற ர

ர கவ'?" எனற ஆவபல வடவ கக பகட$ ர.

"இலடல % தத !

அவர கவளIப ட$ய க ஏதம கறவ'லடல எனற லம அவரகக அநத வ'ரப ம இரககம

எனற எனகக பத னறக றத!
ர கவ'.

ந ன அவர$ம ப % வ'டட உஙகளI$ம கறக பறன % தத " எனற கற ன ள

கத $ரநதவள, "அவர ஒததக கக ண$ லம இநத த ரமணதடத ந$தத டவகக ஒர % ற ய % ககல

இரககம % தத " எனற கற பதவக , "எனன % ககல ர கவ'?" எனற

தட$தத$ன பகட$ ர.

"%கத ய'ன

மதல த ரமணதத ல இரநத வ'டதடல வ ஙக மல இநத த ரமணதடத ந$ததகக$ த % தத !

அதன ல,

நமத மகக ய பவடல %கத ய'ன வ'வ கரதத த ன!" எனற ர கவ' த ட$வட$ம கத கதரவ'கக பதவக
அத ரச% அட$நத ர.

கவஙகட '%கத டய ஒரவன ஏம றற ன ன' எனற த ன கற இரநத பன தவ'ர %கத கக த ரமணம மடநத
வ'ஷயதடதக கறபவ இலடல! எனபவ ர கவ' %கத கக வ'வ கரதத வ ஙக பவணடம எனற கற யதம
பதவக அத ரச% அட$நத ர.
ர கவ'கக இபப

த அத ரச% !

"%கத கக த ரமணம ந$நதவ'ட$த ?" எனற பவதடனய$ன அவர பகடக
"அநத

வ'டய என மகள த ரமணம க%யத கக ண$ ள ?" எனற அவர

கத $ரநத அத ரச% ய$ன பகடட வ'டட % ற த பநரம அடமத ய ன ர. தன மகள தவற ன

டதய'ல க%லல

ம ட$ ள எனற அவர எணண'ய'ரநத ந டனப 'றக ம ற க தன மகள ஒரவனI$ம ஏம நத ரகக ற ள; த ல

இதயம

Meena and Viji

இதயம

131

கட$ மபல கடம ம ந$தத இரகக ற ள எனற எணண'பய அநத த ய பவதடனவ%ப டடரநத ர.

ஆன ல இபப

தம %கத ஒரவனI$ம ஏம நதவ'ட$ ள என த ல எநத ம றறமம இலடல எனற லம தன

மகள தவற ன

டதய'ல க%ல வள அலல என த ன ந ர ணபம அவரகக ந மமத டய அளIததத.

ஆன ல அநத த ரமணபம இபப
மற டயம கலஙக ன ர அவர.

த தன மகள வ ழவ'றக இட$ஞ%ல க வநத ந றகபம

வ'தம க, "% தத , நRஙகள இடதப

றற கவடலப $ தRரகள!

த ரமணபம க%யத கக ணடரகக ற ன!
'ரச% டனயம க ளப

மடய த!

எனபவ இபப

ஆன ல, இபப

ந$நத த ரமணதடத மடறதத அவன மற

த %கத வ'வ கரதத பகட த ல அவன ல எநத

த உணடமய'பலபய

'ரச% டன எனனகவனற ல %கத

அவன ய கரனற க% லல மறப த த ன!" எனற ர கவ' கற மடதத ள.
"ஆன ல, அடதப

எனற ந டனதத

அவர மனத ன எனன ஓட$ஙகள எதவம பரய த ர கவ' அவடர பதறறம

றற யம நRஙகள கவடலப $ தRரகள!

பமலம கத $ரநத அவபள,

ந ன கடய வ'டரவ'ல %கத டயயம, சரய டவயம

க%னடனகக அடழதத வரக பறன! அதறகள ந ன சரய வ'$ம ப % %கத டய த ரமணம க%யய %மமதம
வ ஙகக பறன!

%கத ய'$மம வ'வ கரதத ஏற

டகடளச க%யய %மமதம வ ஙகக பறன!

அதன

'ன

அவள மனடத மறமணதத றக %மமத கக டவப த என பவடல!" எனற நம 'கடகய$ன கற மடதத ள.

பதவக ய'$ம ப % யத ன எத கர ல ய க அவள அடதத சரய டவ கவனIகக ஆரம 'தத ள.

சரய வ'ன

ஒவகவ ர க%யல லம %கத ய'ன

ல கக ண$ அனப கவளIப ட$ய க கதரய அவள டதரயம க ஒர

ந ள சரய வ'$ம ப %ச க%னற ள.

"உஙகளI$ம மகக ய வ'ஷயம ஒனற ப %பவணடம!

மரததவமடனய'ல இரநத அடழகக நRஙகள வரக றRரகள ?" எனற ர கவ' ப
எடதப

றற ப % ப

க%லலம மன

ஹ ஸ '$ல

றபட

அவளI$ம ரஷ மறறம உதய

ஒப ட$தத வ'டட ர கவ'டயப

ரககக க ளம 'ன ன.

"உன க ர எனனவ ய'றற ர கவ'?" எனற அககடறபய ட பகட$வடனப

ரதத பனனடகதத ர கவ', "என க ர நனற கபவ இரகக றத.
எனன?

அககடற அலல!

"ஆன ல" எனற மற டயம கத $ரநதவள, "அத க ரன மtத மடடம க டடம

%கத ய'ன வரஙக ல வ ழகடகய'லம க டடம அககடறயம த ன!" எனற பத ர

ட$வடளப பரய மல

அவன பரய த

மனIதரகளகக மடடம த ன ஓயவ

ஒர ந ள என க ரம நனற கபவ ஓயகவடககடடபம எனற த ன க டர வRடடபலபய

வ'டடவநபதன" எனற ள.

இரவடரயம கரச% ல இரநத

ரகக ங ல டடல க பர ட க தத ரநதவடன அத க பநரம க கக டவகக த ர கவ'யம வர

இரவரம அஙக ரநத க ளம 'னர.
பதடவய

ன க%யத கற அவள

க ற ள எனற மனத றகள வ'யநத டபய அவடள அடழகக க%னற ன சரய .

க %கத டய அடழதத சரய

அடழததவரம க

எனடன

ரதத ன சரய .

ரடவடயக கவனIதத டபய கத $ரநத ர கவ', "க டர எஙக வத ந றததஙகள சரய !

எனகக கக ஞ%ம ரல கஸ$ கப ப %பவணடம" எனற கறபவ சரய வம அரக ல இரநத ஒர
அடமத ய ன பஙக வ'ல க டர ந றதத ன ன.

உளபள க%னற ஒர இ$ம பதட அமரநத

ப சட% ஆரம 'ப த எனற பரய மல % ல ந ம $ஙகள பய % தத ள ர கவ'.

'னனம எப ட

'ன ஒரவ ற பய % தத

%கத ய'ன த ய ர$ம ப % ய வ'ஷயதடதக கற ஆரம 'ககல ம எனற எணண'ய டபய சரககம க
பதவக ய'ன தயரஙகடள சரய வ'$ம

க ரநத கக ண$ ள.

அவள கற ய வ'வரஙகடளக பகடட சரய வ'ன

கமனடமய ன மனம கலஙக யத.
சரய வ'ன கலககம ர கவ'கக டதரயமட$, " நRஙகபள க% லலஙகள சரய !
இப டத த ன இரகக பவணடம ?" எனற பகட$ ள.

"எதறக க ர கவ'?

%கத க லம மழவதம

எதறக க %கத க லம மழவதம

இப டபய இரககபவணடம?" அவள மனடதப பரநத கக ண$ ய டரய வத அவள மணநத கக ணட
ந மமத ய க அவள வ ழத த ன பவணடம! எனற சரய
அத கம னத.

உஙகளI$ம இடதப

ட$ ள.

கரடல உயரதத க பகடக ர கவ'ய'ன டதரயம

" நRஙகளம இடத ஒபபக கக ளவRரகள எனற எனககத கதரயம சரய !
றற ப ப %பவணடம எனற ந டனதபதன!" எனற ர கவ'

அவள ப சவத %ரவரப பரய மல சரய

ர கவ'டயப

அதன ல த ன

kடடகடய

லம கப

ரகக, "ஆம ம சரய , உஙகடள வ'$

இதயம

Meena and Viji

இதயம

132

%கத ய'ன மனம அற நதவரகள பவற ய ர இரகக ற ரகள? எனபவ, நRஙகள த ன %கத டய மணநத கக ணட
அவளகக நலவ ழகடக அளIககபவணடம" எனற ர கவ' கற வநதடதப
சரய , ர கவ' இப ட பகட
க தத ன.

$ கரனற ப

டட உட$தத ள.

ள எனற கனவ'லம கரத யத லடல என த ல % ற த பநரம கமbனம

அவனத கமbனம

ர கவ'கக கலககதடத ஊட$, "எனன சரய , அடமத ய க வ'டடரகள?"

எனற அவள கலககதத$ன பகடக சரய

வ'ளஙக மடய த மக

இனனம ர கவ'ய'ன வய'றற ல பளIடயக கடரததத.

வடனய$ன அவடள

ரதத ன.

அத

"எனன சரய ?" எனற அவள மற டயம பகடக

அவனத கமbனதடதக கடலததக கக ணட, " ந ன இப ட ஒர ந ளம ந டனததபத இலடலபய ர கவ'!"
எனற கழப ம ன கரல ல கற ன ன.
ர கவ' அவன எனன க% லலக ற ன எனபற ஒர கணம பரயவ'லடல! அடத கவளIப ட$ய கபவ
கற யவள, " நRஙகள.. உஙகளகக... %கத டய
ர கவ'!
சரய

கர ம

'டககம!

'டககம த பன!" எனற கத $ரநத பகட$ ள.

அவடள ந ன மதல மதல க

கற ர கவ'ய'ன மனம % ற த ந மமத அட$நதத.

கணட எனகக அவள பமல

ரவ வநதத!

ரதத ந ள மதபல அவடளப

"அதன

" 'டககம
'டககம" எனற

'ன அவள தனIடமய ன ந டலடயக

அதவம அவடளக கரப ம ன பக லதத ல கண$ ப

பமல இரககம த ன அத கம க இரநதத" எனற சரய

கற க கக ணப$ ப

த அவள

க ர கவ' அத ரநத ப

ன ள.

"அப ட எனற ல உஙகளகக %கத மtத க தல இலடலய ?" எனற வ ய வ'டப$ பகடட வ'ட$ ள ர கவ'.
"க தல ? அப ட நR எபப

த ந டனதத ய ர கவ'?

ஒர க ணடணக கரப ஸத ரய க

அவள மtத க தல எப ட வரம ர கவ'?" எனற சரய
எத ர

பகடட வ'டட கத $ரநத அவள

ரககம ப

த லகக க

ரகக மல கத $ரநத, "அதறக மனபம எனகக %கத மtத இனம பரய த ஒர ஈரபப த ன இரநதத.

ஆன ல, அநத ஈரபட க க தல எனற ந ச%யம க க% லல ம டப$ன.
ழக அவளத நலல கணம மtத கணடப

ஆன ல, அவபள ட கநரஙக

க எனகக மரய டத வநத ரகக றத.

ழக

அவளகக ஒர நலல

தடணய க இறத வடர தடண இரகக பவணடம எனற எனககளபளபய உறத க$ எடதத ரகக பறன"
எனற க% லல க கக ணப$ ப

ன ன.

அவனத கட$% வ ரதடதகள ர கவ'ககள ஒர

ர ரபட

உண$ கக, "அதறக எனன அரததம சரய ?" எனற பகட$ ள.
ஆம ம ர கவ', அவளகக ஒர நலல தடணய க ந ச%யம க ந ன இறத வடர இரபப ன.
தடணய க இரநத லம %ர!
ந றதத ன ள ர கவ'.

அத எததடகய

ந ன தய ர" எனற இனனம ப$கம கபவ ப % க கக ணடரநதவடன

"சரய , நRஙகள இபப

த எனன க% லக றRரகள?

உஙகள ல %கத டய

மணநதகக ணட அவளகக ஒர நலல வ ழகடகடய அடமததக கக டகக மடயம , மடய த ? ஒபர
த ல அதவம கதளIவ ன

த ல கறஙகள" எனற ர கவ' உறத ய க பகடக, " ந ச%யம க மடயம" எனற

கற ர கவ'ய'ன உளளதடதக களIர டவதத ன சரய .
பகளவ'ய கப

"ஆன ல" எனற மற டயம இழததவடன ர கவ'

ரகக, "அத அவள பமல உளள க தல ல அலல.

கம அககடறய'ன ல" எனற சரய

கத $ரநத, "இடதப

கற ர கவ'கக அதபவ ப

றற நR த ன %கத ய'$மம ப %பவணடம!

ஏறற கக ணடரகக ற பள தவ'ர அவள மனத ல எனடனப
ந ச%யம க இலடல எனற எனகக உறத ய க கதரயம!
மன

அவள அவடன மறநத ரப

சரய டவப
ஒனற

தம னத க இரநதத.

%கத எனடன ஒர நலல நண ன கத த ன

றற ய இநத ம த ரய ன எணணஙகள

பமலம, மறமணதடதப

றற %கத ய'$ம ப சம

என டதயம உறத க%யத கக ளளபவணடம!" எனற கற ய

ரதத, "இடவ அடனதடதயம க%யத மடதத

கக உளளத!" எனற ர கவ' கற ன ள.

வ'னவ'யவடனப

அவள பமல எனகறனறம எனகக இரகக

'னனம இனகன ர மகக யம ன பவடல

"எனன அத?" எனற

ரடவய'ன பலபய

ரதத ர கவ', "அவனI$ம இரநத %கத கக வ'வ கரதத வ ஙக பவணடம" எனற

கற ன ள.
"அதவம %ர த ன!

எனன த ன அவன த ரமணதத றகம மத ப ளIகக மல, %ட$தடதயம மத கக மல தன

இஷ$தத றக ந$நத இனகன ர த ரமணம க%யத கக ணடரநத லம ந ம %ட$தடத மத தத த ன

இதயம

Meena and Viji

இதயம

ஆகபவணடம" எனற சரய வம ஒததக கக ண$ ன.

133

"ஆன ல ர கவ', அவன ய ர, எஙபக இரப வன

எனற எநத வ' ரதடதயம %கத ய ர$மம க% லலவ'லடலபய!
கழப தத$ன பகட$வனI$ம ர கவ', "அடத

றற நRஙகள கவடல $ தRரகள!

அவடள இநத ய வ'றக அடழதத க%லலபவணடம!
டவதத அவடன
அவடரயம,

அத என பவடல!

மதல ல

அதறக மன அவடள வ'வ கரதத றக %மமத கக

றற ய வ'வரஙகடள வ ஙக பவணடம!

டவப த என பவடல.

'ன எப ட இடத க%யயமடயம?" எனற

அதறக

'ன அவடள த ரமணதத றக %மமத கக

இதறக %கத ய'ன த ய ரன ஒததடழபபம இரகக றத.

ந ம இநத ய

க%னற

'றக

ஸதடரயம அஙக வரவடழதத அவரகள மலம கவம %கத ய'ன மனடத ம றறல ம" எனற

ர கவ' மளமளகவனற த ட$ஙகள தRடடன ள.

அபப

த அவரகள பமலம ப % யத ல அவரகளகக

பத னற ய பய %டன த ன இநத ய வ'ல ஒர கமக னIடய வ ஙக அடத % கக டவதத %கத டய
இநத ய வ'றக அடழதத க%லலம த ட$ம.
கக ளள இரவரம பமலம அடதப

%கத ய'$ம அடதப

றற ப சம க

றபட

ர கவ' எடததக

றற ப % ய டபய வRடடகக வநத ப%ரநதனர.

@@@"எனன இவவளவ த மதம? ம.." எனற ம டகக க ம ரடடய டபய அவரகடள வரபவறற ள %கத .
இரணட வர$ஙகளகக மன இரநத %கத ககம இபப

டதய %கத ககம த ன எவவளவ ம றறஙகள! சரய

உளளர வ'யநத டபய, "எனன %கத , இனற வரபவறப த$ப$ல க இரகக றபத!" எனற %கத டயக
க ண$லடதத ன.

"அயபய ! இத த$ப$ல வரபவற

? ப$லஙக ய!" எனற சரய டவக க ண$லடதத

ர கவ', "உஙகளகக %கத எனன க%யத லம அத %ரய னத கத த ன இரககம!
%கத டய உனனIப

கக கவனIதத டபய ர கவ' கற ன ள.

க% லலவநத சரய டவ ர கவ'ய'ன ப$கம ன
இரவரககம ந$நத

ரடவ

ஆரம 'தத ல எனனI$ம
உனககப

"அகதலல ம ஒனறம லடல ர கவ'!" எனற

ரம றறதடதக கவனIகக த %கத கவக யத ரததம க, " நR ஏத வத க% லல
எனபவ, ப சட%க கடறததக கக ணட உளபள ப

இனற என %டமயல!

'டதத மளளஙக % ம

கத $ரநத டபய, " எனககப

%கத ?" எனற

ரடவ தடதத ந றதத யத.

த ல இரகக த ர கவ'!

ஃபகரஷ க க கக ணட வ !

இலடலய

சரய வ'றக ம கவம

'டதத உரடளகக ழஙக கற !

ர!" எனற கற ய டபய %டமயலடறககள நடழநத ள.

'டததத, சரய வ'றகப

'டததத எலல ம %ர %கத !

அவடளப

உனககப

'ன

'டததத எனன

க%யத ரகக ற ய?" எனற ர கவ' பகட$ ள.
அவடளப

ரதத பனனடகதத டபய, "எனகககனற தனIபய எனன இரகக றத ர கவ'?

'டததபத எனககம

'டததம னத!" எனற %கத கற, "அப டய !

டட எனற ம றற க கக ண$ ய %கத ?" எனற கவக %_ரயc கக பகட$ ள ர கவ'.
மடறநத ரநத பகல டய கந டய'ல கணட கக ண$ %கத , "எனன ர கவ'?
ஹ ஸ '$ல ல இரநத சரய வ$ன வநத ரகக ற ய!
ந$ததக ற ய!

இனற எனன வ'ஷயம?
ரப% தடன

அவள பநரடக பகளவ'டய

ரதத ர த ர கவ' % ற த தடம ற ன ள.

உ$பன தனடனச %ம ளIததக கக ணட, "%ர த ன
பநரடய கபவ க% லக பறன!
கக ஞ% பநரம!

த %கத

அவள கரல ல

அபத ட அலல மல, எனனI$ம பவற

ம.. எனன வ'ஷயம?" எனற பநரடய கபவ பகடடவ'ட$ ள.

% ற தளவம எத ர

உஙகளககப

அ$$ ... உன க யடர எபப

%கத !

நRயம பநரடய கக பகடடவ'ட$த ல ந னம

உனனI$ம ந ன கக ஞ%ம ப %பவணடம" எனற ள.

"கக ஞ% பநரம எனன

எனனI$ம எவவளவ பநரம பவணடம ன லம நR ப %ல ம!" எனற அவளI$ம கற ய டபய

%டமதத டவதத

த ரததஙகடள ட$னIங ப$ 'ளகக ம றற ன ள.

"க% ல ர கவ'!" எனற கற ர கவ', "இஙபக பவண$ ம!
கற வ'டட தன அடறககச க%னற ள.
வ'யநத டபய ரஷ ககம, உதய வ'றகம

'ன ர கவ'டயப

ரதத % ரதத டபய,

கழநடதகள தஙக ய 'றக ந ம ப %ல ம" எனற

'இநத ர கவ'கக இனற எனன ஆய'றற?' எனற மனத றகள
ரம றச க%னற ள %கத .

அனற இரவ உணவ பநரம மடநத 'ன கழநடதகடளத தஙகடவதத வ'டட %கத யம, ர கவ'யம
ர கவ'ய'ன அடறககச க%னறனர.

அஙபக க%னற 'றக %கத பநரடய கபவ, "க% ல ர கவ'!

வடளததக கற மல எனன க% லலபவணடபம
"% தத ய'$ம ப % பனன %கத !" எனற ள.

சறற

அடதச க% ல!" எனற பகடக ர கவ' சரககம க,

பதவக ர கவ'ய'$ம

க ரநத கக ண$ மனககமறலகடள ம கவம

இதயம

Meena and Viji
சரககம க ர கவ' கற மடததப

134

தம தன த ய'ன உளளதத பவதடனடய உணரநத %கத ய'ன கணகளIல

% ற த கணணRர அரம 'யத. " இபப

இதயம

த க% ல %கத !

உன த ய ரன பவதடனடயத தRரகக நR எனன க%யய

க ற ய?" எனற ர கவ' பகடக %கத அவடளப பரய த

ரடவ

ரதத ள.

" நR இப ட தனIமரம க ந றகம வடர % தத ந மமத ய க இரககம ட$ ரகள!
நR எனன க%யயப ப

அவரகளகக ந மமத அளIகக

க ற ய?" எனற ர கவ' கத $ரநத பகடக %கத பவதடன கரல ல, " ந ன எனன

க%யயமடயம ர கவ'?

இடதப

றற அமம வ'$ம ந ன ப % ய க வ'ட$த!

க%யவதறக எனன இரகக றத ர கவ'?" எனற பகட$ ள.
"இரகக றத %கத ! அநத க$ஙக ரப

அதறக பமல ந ன

அவள மகதடதக கரடமய கப

ரதத டபய,

வ'ய'$ம இரநத வ'வ கரதத வ ஙக க கக ணட நR இனகன ர நலல

ஜRவடன உன வ ழகடகத தடணய க ஏறறக கக ளவத!

அத ஒனற த ன நR உன த ய ரன ந மமத கக

க%யயபவணடய உ$னடச க%யல!" எனற ர கவ' கற %கத ய'ன மகதத ல அத ரச% அப ட$ம கத
கதரநதத.
"எனன க% லக ற ய ர கவ'?" எனற வ ய வ ரதடதய லம தன அத ரச% டய கவளIப டதத அவள
அத ரச% டயத தவற கப பரநத கக ண$ ள ர கவ'.

"இவவளவ ந$நத

'றகம அநத

வ'ய'$ம இரநத

வ'வ கரதத வ ஙக நR எதறக கத தயஙகபவணடம %கத ? அவனI$ம இரநத நR %ட$ரத ய க வ'டதடல
வ ஙக தவடரககம உதய டவ அவன எபப
ந றகல ம எனற வத உனககப பரக றத
அத ரச% யட$நத ள.
அவன

த பவணடம ன லம க% நதம கக ண$ டக கக ணட வநத

இலடலய ?" எனற பக

"ர கவ'.." எனற த கக ய டபய %கத ர கவ'டயப

ரகக, "எனன

ரகக ற ய %கத ?

'ரச% டன க%யயபவணடம எனற ந டனதத ல எனன பவணடம ன லம க%யயல ம! அவன

உனடனப

ழ வ ஙகவதறக கத த ன த ரமணம க%யவத ப

க% லல ய'ரகக ற ய! இனனம உனடனப

ல க%யத ஏம றற இரகக ற ன எனற நRபய

ழ வ ஙகவதறக க உன கழநடதடய உனனI$ம இரநத

மயற% க%யயம ட$ ன எனற உனகக ந ச%யம

உய'ர வ ழவத ?
ன ள.

ரததத க$ இலடல!

உதய டவப

%கத ய'ன இதயம பவகம கத தடகக ஆரம 'ததத. ர கவ'கக அபப

க% றகளIன கடடம பரநதத.

'ரகக

%கத ?" எனற பகட$ ள ர கவ'.

இவவளவ ந ளIல %கத இப ட ஒர பக ணதத ல ந டனததப

தத$ன ர கவ' பகடக %கத பமலம

%கத ய'ன மகம அநத களIரலம வ'யரப டதப

'ரநத

த த ன தனத

ரதத ர கவ'

யநத

"%கத !" எனற அவடள ஓட வநத த ஙக க கக ண$ ர கவ' தன டககடள நRடட பமடஜய'ன

மtத ரநத தணணRடர எடதத %கத ககப

ரகக கக டதத ள.

%கத ய'ன மகம கமலல

டழய ந டலககத த ரம 'யத!

அவள ர கவ'டயப

ம கப

ரத

ரதத, " ந ன இடதப

ர கவ' கக டதத நRடர வ ஙக அரநத ய

றற ந டனததப

ரததபத இலடலபய ர கவ'!"

எனற கற ர கவ' அவடளத த ஙக ய டபய, "%கத , இடவகயலல ம ந டளகபக ந$ககப ப
இப ட ந$கக % தத யம இரகக றத எனற த ன ந ன கறக பறன.
கற! அவனI$ம இரநத வ'வ கரதத வ ஙக ஏற
%நபத ஷம க இரககபவணடம!" எனற கற ன ள.

ட க%யயல ம!

எனபவ, அவன ய கரனற மதல ல
'ன நR மறமணம க%யத கக ணட

'ன %கத ய'ன மக

"சரய வம இனனம எததடன ந டளககத த ன தனIய க இரப

வத லடல!

வஙகடளக கவனIதத டபய,

ர?" எனற கற ன ள.

%கத கக ர கவ'

எனன க% லல மயலக ற ள எனற சததம கப பரயவ'லடல!
அடத கவளIகக டடய டபய, "இநத

'ரச% டனககம சரய வககம எனன %ம நதம ர கவ'?" எனற

பகடடவ'டட உ$பன தன தடலடயத தடடன ள.
பரயவ'லடலபய ர கவ'!

"அ$$ !

என மரமணட$கக இத இததடன ந டகள கப

இத எவவளவ ந ள க ந$கக றத... ம" எனற ம ரட$ல கக கற வ'டட, "எனறபம

இலல த த ரந ள க நR சரய டவ ஆஸ தத ரகக வரச க% னனத ஏன எனற இபப
களளம லல மல % ரதத ள %கத .

இபப

த பரக றத!" எனற

த பரய மல மழ ப த ர கவ'ய'ன மடறய க ப ப

னத.

தன

% ரபட த கத $ரநத %கத , "ர கவ', நRயம சரய வம இடத எனனI$ம க$ இததடன ந டகள க மடறதத
டவதத வ'டடரகபள!" எனற % ரககவம த ன ர கவ'கக %கத ப சம வ'ஷயபம பரநதத.
கநஞசககள அவடளயம அற ய மல பவதடன அமரநத கக ண$த.

அவள

இதயம

Meena and Viji

இதயம

135

ஒரவ ற தனடனச %ம ளIததக கக ணட %கஜம ன கரல ல, "பஹ, ந றதத, ந றதத, ந றதத.. நRயம உன
பதத % ல மடளய'ன கற டனயம!" எனற %றற உரககக கறபவ %கத தன % ரபட
எனன %கத ?

ந றதத ன ள.

"

ந ன உனடனயம, சரய டவயம இடணககபவணடம எனற ப % ன ல நR எனன$ கவனற ல

கடதடயபய ம றறக ற பய!" எனற க% லலவநதடத 'க$ ப'க னற ப
சரய டவ.. சரய

டட உட$ததவ'டட, " ந ன எப ட

எனகக ம கவம நலல நண ர!" எனற ஓலம ட$ மனடத அ$கக ய டபய இலகவ கக

கற மடதத ள ர கவ'.
%கத அவடள உனனIப

கப

ரதத டபய, "சரய

எனனவ ம?" எனற கற ர கவ' அவடளப

உனகக நலல நண ர எனற ல எனகக மடடம

ரதத ள.

கத $ரநத ஏபத

க% லலவநத %கத டய தடதத

ர கவ', "%கத , ந ன உன நனடமகக கவம, ரஷ - உதய வ'ன நனடமகக கவம, ஏன - சரய வ'ன
நனடமகக கவம த ன கறக பறன! இநத த ரமணதத றக சரய வம %மமத தத வ'ட$ ர! நR சரய டவ
மணநத கக ளளபவணடம!

அத த ன எலபல ரககம நலலத!" எனற பவகம கக கற ன ள.

கத $ரநதவள, "அதறக கத த ன க% லக பறன!

ந ம இநத ய வ'றகப ப

கக டயவனI$ம இரநத எப டய வத வ'வ கரதத வ ஙகபவ ம!
க%யய எநத தட$யம இரகக த!" எனற கற மடதத ள.
மனதககளபளபய ஏபத

பவ ம!

உனகக அநத

'ன, உனககம, சரய வ'றகம த ரமணம

% ல ந ம $ஙகள %கத அடமத ய க

பய % கக ர கவ'யம அவடளத கத நதரவ க%யய மல அடமத க தத ள.

'ன தன கமbனதடதக கடலதத %கத , "%ர ர கவ'!

நR க% னனடத எலல ம பய % ததப

அவனI$ம இரநத வ'வ கரதத வ ஙக க கக ளவத ல எனகக எநத கழப மம இலடல!
எஙபக இரகக ற ன எனற எனகபக கதரய த!

எனபவ, ந ம இநத ய

இரகக ற ன என டத மதல ல கணட 'டகக பறன!

'ன எனன க%யயபவணடபம

ஆன ல..." எனற கற ந றதத ர கவ'டய %கத டயப

ரதத ள.

மறத ரமணதத றக அவவளவ இலகவ க %மமத ககமடய த!
நண ன கப

க%லபவ ம!

ஆன ல, அவன

அவன எஙபக
அடத பய % ககல ம!

கத $ரநத %கத , "ஆன ல ர கவ', எனன ல
அதவம சரய டவ... இவவளவ ந ள நலல

ழக வ'டட த டகரனற ம றற க கக ளள எனன ல மடய த!

பய % ககபவணடம!

ரதபதன!

ந ன ஒர மடவ'றக வரம வடர நR அடதப

எனபவ, அடதப

றற ந ன

றற எனனI$ம மடடமலல,

சரய வ'$மம ப %கக$ த!" எனற கற ர கவ'யம '%கத இவவளவ %மமத ததபத க ரத!
மனமம த ன க ம ற வ'டம!' எனற மடவகக வநதவள க, "%ர %கத !

இனI அவள

நR க% னன டபய க%யக பறன!"

எனற கற ன ள.
அதன
சரய

'ன ர கவ'யம, சரய வம இநத ய வ'றக வரம த ட$தடத மளமளகவனற தRட$த கத $ஙக னர.
ஏறகனபவ மரநத %ம நதப ட$ கத ழ ல லம, ர கவ' $ க$ர என த லம இநத ய வ'ல ஒர

ரமசடடகல கமக னIடய வ ஙக கத ழ டலத கத $ஙகவத எனற மடகவடததனர.

நண ரகள சபரஷ, பமஹ , ரஞ% த மவரம
எத ர

ரதத த ட$ஙகள எத ர

ரததடதப ப

ரடனரகள க ப%ரவத எனற மடவ னத.

கதலல ம %கத ய'$ம சரய டவப

ஒர கட$தத ல அவளI$ம, "ர கவ'! நR க% லல த த ன ந ன சரய டவப

கற வ'ட$ ள.

அதறக அவ% யபம

ஏறகனபவ ஒர தணடதல ல எடககப ட$ மடவ

யவ'ட$த! மற டயம அத ந$ககபவண$ ம எனற ந டனகக பறன" எனற கதளIவ கக
அதன

'ன த ன ர கவ'யம தனத மயற% டய % ற த தளரதத க கக ண$ ள.

சரய பவ , 'இநத வ'ஷயதடத ர கவ' %கத ய'$ம ப % வ'ட$ ள' எனற கதரநத
ப சவ பள

றற க கற %கத

றற கதரநத கக ளளபவணடயத

பமலம, நR எதறக க இப ட க%யக ற ய எனற நனற கபவ பரக றத!

இலடல ர கவ'! எனடன ந ன க மடகவடககவ'ட!
உரப $ மல ப

ஆன ல, அவரகள

ல ந$கக வர$ம ஒனற ஆனத.

அநத ஒர வர$தத ல ர கவ' %நதரப ம க ட$ககம ப
இலடலபய!

சரய வ'ன

எனற

கக ளளவ'லடல!

'றக, இனI %கத எப ட

ட$ கவடலகக அவ% யபம இலல மல %கத அவனI$ம எடதயபம கவளIகக டடக
அவனI$ம மன எபப

தம

சரய வ'றக க ரதத ஆறதடல அளIததத.

ழகவத ப

லபவ இபப

தம

ழக ன ள.

அதபவ

அவன க %கத ய'$ம க%னற மறமணம கற தத எதவம

இதயம

Meena and Viji

இதயம

136

ப % ததத %கத கக க ரதத ஆறதடலக கக டததத எனற சரய வ'றக எப ட கதரயம?
%கத ய'ன வ'வ கரதத கற தத ப % ய ர கவ' அடதப

றற ய ந$வடகடககள எடககபவணடம எனற

வ'வரஙகள பகட$தறக %கத அத அததடனயம அவபள இநத ய
கற வ'ட$ ள.

க%னற

'றக

ரததக கக ளவத கக

%கத , ர கவ' மறறம சரய வ'ன தடணய'னற தனIய கபவ மதல ல இநத ய

க%லலபவணடம எனற ர கவ' கற %கத யம, சரய வம அவள ஏபத
க% லக ற ள என த பரநத அடத ஒததக கக ண$னர. அநத ஏற

க ரணதத றக கத த ன அப ட

டடன

ட %கத மறற நண ரகள

மவர$ன தன வ ழகடகய'ன மடய த ரக% யதடதத பத$க க ளம 'ன ள.
@@@ஒர க ரமசச$ன அடனதடதயம கவஙகடட$ம க% லல வ'டட அதன
அத வத க ரதத க தவ'ர

'ன க%னடனய'ல ந$நத -

'ற - வ'வரஙகடளயம சரககம க கற மடதத ள %கத !

கற ய வ'வரஙகடள எலல ம அடமத ய க பகட$ கவஙகட %கத டயப
க ரதத கடகத பதடன ய ? அவடனப

ரதத, "இஙபக வநத

மறநதவ'ட$ ள.

அவள

'றக

ரதத ய ?" எனற பகட$ ன. % ல வ'ன டகள %கத தயஙக ன ள.

க ரதத கடகத பத$பவணடம எனற மடவ$ன த ன %கத இநத ய வ'றக வநதபத!
மனன பலபய கண$

அத வடர

'னனம அவடன எதறக கத பத$ ந டனதத பள

ஆன ல, அவடனக கண

அநத வ'ஷயதடதபய அவள

அவடன வ டடவத ல த ன அவளத மழக கவனமம இரநதத.

சரய வ'$மம,

ர கவ'ய'$மம க$ க ரதத க த ன அநத அவன எனற உணடமடயயம அவள க% லலவ'லடல; அதறக
க ரணம பகட$ ல அவளகபக அத கதரயவ'லடல என த த ன உணடம.
இபப

த கவஙகடட$ம அவள எனன க% லவ ள?

எனற பகளவ' வரம? அதறக அவள எனன
ஒர மடவகக வநத ள.

இபப

அவடனப

த ல க% லவ ள?

டதகக க ரதத கடகப

இலடல ப

ல கதரக றத!

லவ ற கக கழம 'ய டபய மடவ க

றற ய வ'வரஙகடள ய ர$மம க% லலபவண$ ம;

கவஙகடட$ம க$ பவண$ ம என த த ன அநத மடவ.
ந கழநதவ'$க க$ த எனற மனத றகள

ரதத ள எனற க% னன ல 'எஙபக' 'எப ட'
%கத

அநத மடவ'ன ல எநத வ' ரதமம

'ர ரதத தத டபய, "இலடல கவஙகட! க ரதத க

அவன பமறகக ணட எதவம கறவதறக மன, "%ர, அநத ப சட% வ'ட!
த ரமணம ஆக வ'ட$த ?

டழய வRடடல

பவற எஙபக பதடவத எனற கதரயவ'லடல?" எனற கற ன ள.
உனடனப

றற கற! உனகக

உன வRடடல எலபல ரம எப ட இரகக ற ரகள?" எனற ப சட% ம றற ன ள.

ஆன ல கவஙகட வ'$ ககண$ன க, "எனடனப

றற க% லல எனன இரகக றத %கத ?

ந ன நனற க

இரகக பறன; என வRடடல எலபல ரம நனற க இரகக ற ரகள; இனனம த ரமணம ஆகவ'லடல;

தம ?" எனற பவகம கக கற வ'டட, "இபப

பதடக கணட 'டககபவணடம %கத !

த உன வ'ஷயதத றக வரபவ ம.

அநத க ரதத கடகத

அவனI$ம இரநத வ'டதடல வ ஙக க கக ணட நR சரய டவத

த ரமணம க%யத கக ளளபவணடம %கத !" எனற ஒர நலல நண ன க அவளகக அற வற தத ன ன.
த லகக ஒர பனனடகடய மடடம % நத வ'டட, "
எழநத ள %கத !
வநதனர.

'ன கவஙகடடன பவடலடயப

கவளIபய வநத 'ன %கத கவஙகடட$ப

ஸதரம வரக ற ரகள கவஙகட.

அமம

தவ க ப % ய டபய இரவரம கவளIபய

ரதத, "இனனம இரணட ந டகளIல அமம வம,

உனடனப

வRடடறக வ !" எனற கற கவஙகடடம கணடப

ரககல ம கவஙகட" எனற வ'டப$தத ய கக கற வ'டட
றற க

ரதத ல ம கவம %நபத ஷப டவ ரகள!

க வரவத கக கற ன ன.

நR கணடப

'ன %கத அவள க ரல ஏற க

க ளமபம வடர க தத ரநத வ'டட கவஙகட தன க டர பந கக ச க%னற ன.
%கத வRடட$ அட$நத ப

த சபரஷƒம, பமஹ வம வநத ரநதனர.

இனமகதத$ன ப % க கக ணடரநதனர.
ர கவ' பகட$ டபய எழநத ள.

%கத உளபள நடழநததம, "%கத , எஙபக ப

யவ'ட$ ய?" எனற

"உனகக கவஙகட கதரயம அலலவ ? கவஙகடட$ன இனற லஞ% றகப

யவ'டட வநபதன!" எனற டபய ப% ரவ$ன ப%

வ'ல அமரநத ள %கத .

வRடடறபக அடழதத ரககல பம! ந ஙகளம %நத தத ரபப
அரக ல அமரநத ள.

சரய வம, ர கவ'யம அவரகள$ன

"ஏன %கத ? கவஙகடட$

பம!" எனற கடறப ட$ டபய ர கவ' %கத ய'ன

" ரவ ய'லடல ர கவ'! இனகன ர ந ள கப 'டடக கக ளளல ம!

அமம வம,

இதயம

Meena and Viji

இதயம

137

ஸதரம வநத 'றக அவபன வரவத கக கற ன ன!" எனற டபய சபரஷ பமஹ டவப
ஒபர ஆச%ரயம க இரகக றத பமஹ ?
மற டயம சபரஷ ர வட
" நR பவற %கத !
பமஹ
"சமம

$ம ஏத வத

இர சரய !

kடடகய$ன சரய

நR ஒனறம

கற ய சபரஷ %கத டயப

ஏன,

ரககக கப 'ட$ ன ?" எனற % ரதத டபய பகட$ ள.

இனனம இரணட வ ரஙகளIல சபரஷ த ய கர ஜ

வ ள!" எனற

ரதத %கத , "எனன

ஞ ய'றறகக ழடமயம அதவம க இஙபக வ'ஜயம?

கவதர க லததப

$ம கப 'ட$ லம

கற பமஹ வ'ன மகதத ல கவடகபபனனடக

kடடக எலல ம ப

$ரநதத.

$பவண$ ம! ந பன க% லல வ'டக பறன" எனற

ரதத, "%கத , எனககம பமஹ வ'றகம %_கக ரம த ரமணதடத ந$தத வ'டவத

எனற எஙகள இரவர வRடடலம மடகவடதத ரகக ற ரகள!

இனனம இர வ ரஙகளIல த ரமணம!

க% லல வநத ல ஆள ளகக எஙகடள ஓடடக றRரகள!" எனற கற ன ன.

அடதச

மனம ரநத வ ழததககடள

கநஞ% ன ஆழதத ல இரநத வழஙக ய %கத , " த ரமணதடத எஙபக ந$தத மடவ க%யத ரகக றRரகள
சபரஷ?" எனற பகட$ ள.
பமஹ

பனனடகய$ன, "த ரப த ய'ல % ம 'ள க த ரமணதடத ந$தத க கக ளளல ம எனற மடவ

க%யத ரகக ற ரகள" எனற கற அடதக பகட$ %கத ய'ன வய'றற ல
றநதன.

ட$ மபச% கள ஆய'ரம ஒரப%ர

% ற த தடம றறதத$ன, "எஙபக.. எஙபக எனற க% னன ய பமஹ ?" எனற பகடக சரய ,

"த ரப த ய'ல எனற அவள த ன கதளIவ கக கற ன பள %கத !" எனற கற ன ன.
டழய ந டனவகள கனன

'னன கவனற எழநதன.

த ரப த ய'ல ஒர த ரமணதடத ந$தத டவககப ப
மனடத ஆகக ரம ததன.

அவள மகதடதபய

க ரணம பரய மல, "எனன %கத ?

ய கத $ரச% ய க ந$நத ந கழவகள அடனததம அவள

ரததக கக ணடரநத ர கவ' அவள மகம றறஙகளககக

உ$ம 'றக ஏத வத க%யக றத ?" எனற பகடக %கத % ல கந டகள

அடமத க ததவ'டட, "இலடல.. இலடல ர கவ'! கக ஞ%ம கடளப
ஓயகவடததக கக ளளடடம ?" எனற கமதவ கக பகட$ ள.
கக ள %கத !

%கத ய'ன மனத றகள

க இரகக றத!

"கடளப

ந ன ப

க இரநத ல க%னற ஓயகவடததக

அபபறம ப %ல ம!" எனற ர கவ' கமனடமய க அவள கனனஙகடளத தடடய டக கற %கத

அடனவர$மம ஒர தடலயட%பப$ன வ'ட$க றறக கக ணட உளபள க%னற ள.
தன அடறககச க%னற

டதத %கத , மனத ல எழநத

கடளப 'ல ஆழதத அப டபய உறஙக ப ப
கவளIபய க%லல மல அப டபய

ன ள.

டழய ந கழவகள அவடள உணடமய'பலபய

இரணட மண' பநரத தககதத ன

டதத ட பய % கக ஆரம 'தத ள.

த ரப த ககச க%னற ல அவளககப

டழய ந டனவகளIன த ககதத ல எனன ம த ர ந$நத கக ளவ பள !
வRண ன %நபதகஙகடளக க ளபபம!

'ன எழநத %கத ,

அத சரய வ'றகம, ர கவ'ககம

அதவம ர கவ' அவடள ஏன, எப ட, எதறக க எனற ஆய'ரதகதடட

பகளவ'கள பகடட அவளI$ம ரநத உணடமகடள வ ஙக வ'டவ ள!

அதன

'ன...

உளளIரநத அவள மனபம பகளவ' பகட$த.. "அப ட ர கவ'ககம, சரய வ'றகம உணடமகள கதரநத ல
எனன %கத ?

அநத க ரதத க த ன ம டடவ ன!

அதறக எனன

அதன ல, உனகக எனன?" எனற பகளவ' பகடக %கத பய

த ல க% லவத எனற கதரய மல %பட க கடட கட$ ஆரம 'தத ள.

ம டடன ல எனகககனன, ம ட$ வ'ட$ ல எனகககனன!

"க ரதத க

ஆன ல, அத க ரதத க எனற கதரநதவ'ட$ ல

ர கவ' வ'டரவ க ட$வரஸ கற தத பவடலகடள க%யய ஆரம 'ததவ'டவ ள.
'ரச% டனகள வரபம !" எனற கற அவள மனபம , "அதன ல எனன

அதன ல எனகனனன

'ரச% டன!

உனகக க ரதத கக $ம

இரநத ஒபரயடய க வ'டதடல க ட$ககம! அத நலலத த பன!" எனற கற யத.
"ஆன ல, அதறகடதத த பன உணடமய ன
"ர கவ' அப டபய வ'$ம ட$ ள!
க% னன ள.

அதன

"எனன ல எநத மடவம எடககமடய மல தவ'ப டத வ'$ இப டபய ந டகள க%லவபத

பமல" எனற அவபள கற க கக ண$ ள.
அமம !

'ரச% டனகபள ஆரம 'ககம" எனற கற ய %கத கத $ரநத,

'ன சரய டவத த ரமணம க%யத கக ள எனற கறவ ள" எனற

இனனம

அவள பமறகக ணட % நத ப தறக மன, "அமம , எநத ரஙகள

தஙகக றRரகள?" எனற கற ய டபய ரஷ யம, உதய வம வநதவ'ட$ ரகள.

"இபத ,

இதயம

Meena and Viji

இதயம

138

எழநத ரததவ'டப$ன" எனற கற ய டபய %கத எழநத அமரநத ள.
"அப

$ , எழநதவ'ட$ ய ?

'அமம

எபக

ழத எநத ரப

வழ ய கக வ'ட$ ரகள!" எனற டபய டகய'ல க
"இனற என டகய ல

'ல$ர க

%கத கமதவ கச % ரதத ள.
%கத , "கடளபப ப

' கட %கத !

"இபப

'கபக பட டய ஏநத ய டபய உளபள நடழநத ள ர கவ'.

கடளபக லல ம ஓடபய ப

யவ'டம.. %ரத ன!

ஆன ல, கடதல ப

என தஙடக நR!

யகபக

தத$ன கற

னc க பவற ஏத வத வநதவ'ட$ ல...

"ஏய" எனற

ஆன லம இத எனகக ம கப க ரய அவம னம" எனற ப
ரதத %கத டயப

யவ'டம" எனற அவள கற

த எதறக கச % ரகக ற ய?" எனற ர கவ' க

$ க$ரகக ய ர க%லவ க%யவத" எனற இழதத ள.
அவடளப

ரகள' எனற இரணட ப ரம எனடன ஒர

'ன

த லகக ம ரடடய ர கவ', "%கத ,

ல ய க வரததப ட$ ள.

'எனன' என த ப

ரதத கணகளIல இலல த கணணRடரத தட$தத டபய, " 'ன எனன %கத ?

உனகக மரததவம

ரப தறக க$ ந ன ஃ kஸ வ ஙகபவன

எனன?

உனகக எபப

தம

ஃபர த ன!" எனற கற ன ள.
அடதக பகட$ டபய உளபள நடழநத சரய , "ர கவ', இத கர ம
ப % மல நR ஒர பஹ ட$ல ஆரம 'ததவ'ட!

அதன

அஙபக % ப 'டடவ'டட உ$மப %ரய'லல மல ப
வரவ ரகள!
% ரதத ள.
மரததவம

எப ட?

இபப

நலல ஐடய வ க இரகக றபத!

ககதத பலபய ஒர களIனIககம ஆரம 'ததவ'ட!

னவரகள எலல ம % க சட%கக க உனனI$பம

ஒபர கலல ல இரணட ம ஙக ய!" எனற கற %கத அடதக பகடட இனனம

த சரய டவ ம ரட$ல

ரககம

டபப

ரகக றRரகள ?..ம" எனற

ரடவ

டதத ரகக பறன!

ரதத ர கவ',

"ந ன கஷ$ப டட இதய பந யகக

நRஙகள இரவரம எனடன வய'ததவல $ க$ர ஆககப

வடனய$ம ம ரட$ %கத ய'ன % ரபப அத கம னத.

'ன ர கவ' இலகவ க, "க ண$ல க%யவத ல க$ உஙகள இரவரககம எனன க
% ல க கக %கத ய'ன % ரபப ந னற ப
எழநத வநத க
%கத ?

னத.

'டயக கட!" எனற கற வ'டட சரய டவப

இவவளவ கடளப

கம

"அ$ப

கத $ரநத சரய

வபம!

ரதத பனனடகதத டபய க%னற ள.

றற யம கவஙகடட$ம க% னபனன!

இனI கவஙகட எஙகள மகஙகடளப

பகல ய கக பகடக %கத , "ப

%கத கவளIபய க%னற

ல ர கவ' கத $ரநத, "%ர %கத ,

ட கவஙகடட$ன க ரய டஸகcன ?" எனற இலகவ க சரய

%கத பனனடகய$ன, "உஙகள இரவடரப
கற ன ள.

அடதக கவனIகக தத ப

ரததம?" எனற

அவவளவ த ன" எனற

ரதத ல % ரப

ர , ம ட$ ர ?" எனற

ஙகள சரய " எனற டபய எழநத கவளIபய க%னற ள.

'றக அடறககள இரநத உதய

பகடக ரஷ யம அவடன ஆவல$ன

"எனன
பகடக

ரதத ன.

சரய டவப

ரதத, "அப

இரவரன மகஙகடளயம

, உபபமடட$!" எனற

ரதத சரய , "இரணட

ப டரயம எப ட உபபமடட$ தககவத? பவணடம ன ல, இரவரம ஆளகக ஒர பத ளIல ஏற க
கக ளளஙகள" எனற கற இரவரம ஆவல$ன தடலய டடனர. ரஷ டயயம, உதய டவயம பத ளகளIல
சமநத டபய கவளIபய வநத ன சரய .

உதய டவ அவன அப ட தககவத %கஜம த ன.

ரஷ டயயம அப டபய தகக ய டபய கவளIபய வர ர கவ', "அயபய

சரய ? உஙகடளப

ஆன ல,
ரதத ல எனகக

% ரபப த ன வரக றத!" எனற கற ன ள.
கழநடதகடளத தகக ய டபய கவளIபய வநதவடனப பனனடகய$ன
ர கவ'டயப

ரததக கக ணடரநத %கத

ரதத, "ஏன ர கவ'?" எனற பகடக, "இலடல... ந ன ர ம யணதத ல த ன அனம ர இப ட

ர ம, கலடசமணரகடளத தன இர பத ளகளIலம தகக ச சமநத டபய ர வணன$ன ப
க%லவடதப

ரதத ரகக பறன!

கம வநதவ'ட$த.

பவஷம ப
% ரபட

டட

இபப

த சரய

அப ட வரவடதப

ரககச

ரதத உ$ன எனகக அனம ர

% ல ந ம $ஙகள என கற டன கத டரய'ல ஏற ச க%னற சரய வ'றக அனம ர

ரததவ'டட வரக பறன" எனற ர கவ' கற ய டபய வ'ழநத வ'ழநத % ரதத ள.

அவள

ந றதத மயற% க%யதவ'டட அடதக கடடப டதத மடய மல %கத யம % ரகக ஆரம 'தத ள.

இனனம கழநடதகடளத தகக ய டபய ந னற ரநத சரய , "அப டய , எனடனப
இரவரககம அனம ர ப

லவ

இரகக றத?

கடடம!

ரதத ல உஙகள

ந ன அனம ர எனற ல ர கவ' த ன ர வணன!

இதயம

Meena and Viji
இபப

இதயம

த உனடன... "எனற டபய அவடளத தரதத ஆரம 'கக கழநடதகள அநத வ'டளய டட$ ர% ததச

ககககல க கக டட % ரததனர.

% ல ந ம $ஙகள ர கவ'டயத தரதத வ'டட, "அப

கழநடதகடள க_பழ இறகக வ'டட வ'டட ப%
அடதத ப % க கக ணப$ இர!

வ'ல அமரநத ன சரய .

த ரப த ப

உனகக கம டட$ அடகக டவகக பறன
உதடட$ சழ தத அழக க டடன ள.
ட$த ப

ர!" எனற சரய

வ'டளய ட$ கக கற ர கவ' அவனககத தன

த ரமணதத றக வரவ'லடல!" எனற கற ன ள.

இனனம ஒர

'ரச% டன %கத ?" எனற பநரடய கபவ பகட$ ள.

ரகக த %கத % ல கந டகள த டகததவ'டட

சவ'டச

னத!

"ஏன %கத ?" எனற இரவரம ஒபர கரல ல வ'னவ ர கவ'பய
எத ர

"இப டபய எனடனக க ண$ல

அத வடர அடமத ய க அவரகள பகல டய ர% ததக கக ணடரநத

ல மறறவர இரவரன % ரபபம ந னற ப

த ரப த வரவத ல எனன

$ " எனற கடளபப$ன

னதம மதல க ரயம க '%கத ய'ன பநரதத கக$ன' எனற

%கத கமதவ க, "சரய , ந ன சபரஷ - பமஹ

139

ட பமபல ப

ய, "உனகக

அவளத அநத பகளவ'டய

'ன தனடனச %ம ளIததக கக ண$ ள.

"எனன ர கவ'?

ந ன த ரமணதத றக வரவ'லடல எனற த பன க% னபனன! இத ல த ரப த டய ஏன கக ணட
வரக ற ய?" எனற % ரதத டபய பகட$ ள.
உணடம த பன!

அவள த ரப 'க பகட$த ல இபப

த ர கவ'கக கழப ம!

அவள த ரமணதத றக வரவ'லடல எனற த பன க% னன ள!

த ரப த கக வரவ'லடல

எனற அவள கறவத க இவபள மனத றகள எடததக கக ணட அவடளக பகடடரகக ற ள.
அப டகயனற ல, த ரப த எனற க யடரக பகட$தம %கத ய'ன மகம ம ற யபத!
அப டபய %கத ய'$மம பகடக %கத மற டயம மழ தத ள.
% னன வ'ஷயஙகள க$ தபபவத லடலபய!
க% லக ற ய ர கவ'?

இநத ர கவ'ய'ன கணகளIல இரநத % னன

தனடனயம அற ய மல அவடள

ர டடய %கத

'ன, "எனன

இதவம உன அனம ர கற டன ம த ர இனகன ர கற டனய ?" எனற இலகவ கக

பகடக ர கவ' ந ஜம கபவ கழம 'ப ப

அத ஏன? ர கவ' அடத

யவ'டட வநத ஃபகரஷ கவ

ன ள.

இரப

" இநத க%னடன கவய'ல ல மத ய பநரம கவளIபய

ரகள ர கவ'?

கற டனத த றடம வளதத ல எனனபவ

கடளப 'ல என மகம ப% ர உனகபக

பத னற வ'ட$த!

இபப

த க% ல!

உன

ந ன எனடறகக வத மத ய

பநரம உறஙக ய'ரகக ற ன ?" எனற மற டயம பகடக ர கவ' 'தனகக அப ட பத னற யத தன கற டன
த ன' எனற மடபவ கடடவ'ட$ ள.
"%ர... %ர.. நR கடளப 'ன ல த ன மகம ப% ரநத ய!
ஒததக கக ளக பறன!

ஆன ல, இபப

த ரப த எனற க யடரக பகடட அலல... அடத

த நR ஏன த ரமணதத றக வரவ'லடல எனற க% லக ற ய?" எனற

ர கவ' ந னற இ$தத பலபய ந றக %கத ப% ரநத ள.
"எலபல ரம அஙபக ப
கணடப

க ப

த ரமணம!

'ன தனடன கவகவ க %ம ளIததக கக ணட,

யவ'ட$ ல இஙபக அலவலகதடத ய ர

ய த ன ஆகபவணடம!

ரஞ% ததம அப டபய!

ரப த ர கவ'?

எனபவ, அவரகடளயம இரகக க% லலமடய த!" எனற

த ன க% லக பறன!

சரய வம, நRயம

சபரஷƒககம, பமஹ வ'றகம த ன

ந ன இரகக பறன" எனற %கத கற ன ள.

ர கவ', " நR அகமரகக வ'றக வநத எடதக கறறக கக ண$ பய

வடனய$ம கற வ'டட, "அதன ல

அவள ப சவடதக பகடட பனனடகதத
கதரயவ'லடல!

ஆன ல, நனற கப

ப %க கறறக கக ணடரகக ற ய!" எனற கற ன ள.
அவபள கத $ரநத, "ஆன ல %கத , நR ஞ ய'றறகக ழடமயனற அலவலகதடத எப டப

க ற ய?.. ம" எனற அப

கற க கக ண$ ன.

ஷ!

%ரய ன ப

எப டயம த ஙகள க ழடம ஆக த?" எனற %கத பகடக இபப

ந ம ஞ ய'றனபற த ரமபக பற ம!

இலடலபய!" எனற கற வ'டட ர கவ'ய'ன
உறத !

மனத றகளபளபய, "%

"ஞ ய'றறகக ழடம எனற ல ஒர ந ள த ன அஙபக இரப kரகள ?

இரணட ந டகள ஆகபம!
"இலடல ஆக த!

வ'ய கக பகடக சரய

தம ?

ககம த ரம ', "இபப

இபப

ரததக கக ளள
டட" எனற

எப டயம வர
த சரய ,

த உனகக ஆடப% டண ஏதம

த ந ம ஐவரம த ரப த கக க%லவத

உனகக த ரபத த பன!" எனற ஒபர ப ச% க மடததவ'ட$ ன.

இதறக பமலம 'மடய த' எனற

கற ன ல பதடவய'லல த பகளவ'களககம, ந கழவகளககம வழ வகககம எனற பரநத கக ண$ %கத
அடமத ய ன ள.

சபரஷƒம, பமஹ வம இநத த ரமணதத றக அலவலக

அடழககபவண$ ம.. கற ப

ண'ய ளரகள ய டரயம

க க ரதத கடக எனற %கத மனம ர பவணடக கக ண$ ள.

ஆன ல,

இதயம

Meena and Viji
க ரதத கடகப க

இதயம

றததவடரககம அவள பகட$த எபப

மற ந ள % ம 'ள க அடதத

140

த ந$நதத இபப

த ந$ப தறக!

தத ரகடகடய அலவலகதத ல வ'னIபய க தத சபரஷ தவற த

க ரதத கடகயம அடழதத ன. 'த ரப த ' எனற வ ரதடத க ரதத கக ன மனத லம
தண$ தவறவ'லடல!
பகட$ ன.

டழய ந டனவகடளத

எச% ல$ன தன எணணஙகடளயம மழஙக ய க ரதத க, "த ரப த ய'ல ?" எனற

"ஆம ம க ரதத க" எனற

வரக ற ரகள ?" எனற பகட$ ன.
வநத ல %கத யம கணடப

த லடரதத சபரஷ $ம, "%கத .. அத வத... சரய

"சரய

என உய'ர நண ன.

அவன கணடப

க வநத த பன ஆகபவணடம" எனற சபரஷ

- %கத யம

க வரவ ன.

அவன

த லடரகக க ரதத கக ன மகம

இரண$த.
"ஆ 'c ல இரநத அடனவரம க%லவதறக ஒர

ஸடc ஏற

ட க%யத ரகக பற ம.

அத ல த ன

அடனவரம க%லக பற ம" எனற க ரதத கக ன மகம றறதடதக கவனIகக த சபரஷ கற வ'டட
அடததவரகக

தத ரகடக கக டகக க%னறவ'ட$ ன.

கக ணடரநத க ரதத கடக %கத கவனIதத ள.

டகய'ல

தத ரகடகய$ன மகம இரணட ந னற

அவள மனத றகள, 'இனனம உன மன% ட% பவடல க%யத

கக ணட த ன இரகக றத ?' எனற எணண' நடகததக கக ண$ ள.
பத னற ய அவளககக க ரதத கக ன இரண$ மகதடதப
பத னற யத.

த மடவ எடதத ரப

பள

இரணட வ ரஙகள %_கக ரம கபவ
ந ள இரபவ

கபவண$ ம' எனற

ரப தறக கபவ 'இனற ப

கபவணடம' எனற

ஆன ல, த ரப த க%னற வநத ல வ ழவ'ல ஒர த ரப ம பநரடம எனற க ரயவரகளIன

க% ல தன வ ழவ'லம, க ரதத க வ ழவ'லம உணடமய கப ப
இபப

'பநறற ப

க றத எனற கதரநத ரநத ல %கத

எனனபவ !
றநதவ'ட$ன.

மற ந ள அத க டலய'ல மகரததம என த ல மதல

ஸc ல க ளமபவத எனற அடனவரம மடவ க%யதனர.

க ரதத ககம அநத

வரக ற ன எனற கதரநத கக ண$ %கத கமதவ க சரய வ'$ம, " ந மம

ஸc ல த ன ப

சரய ? நமத க டர எடததக கக ண$ ல எனன?" எனற பகடக சரய பவ , "எனன %கத ?
ஸc ல த ன வரபப
பகட$ ன.

க ற ரகள!

'ன ந ம மடடம க ரல க%னற ல நனற கவ

"இலடல, எலபல ர$னம எப ட ப

மனத றகள ஏபத

னபத இலடலய

ஒனற அட$ததத ப

க பலஜ ல நண ரகள பட$சழ ர ண' ப

டதத பய ?

%கத ?" எனற சரய

ல இரநதத %கத கக!

க பலஜ ல இரநத இப ட ஒனற க

அவள

நண ரகபள இலல தவள!
த கன வ ப

ரதத சரய

த$வ'ய டபய, "இப ட கடடபபழ ப

ல உனககளபளபய அ$ஙக க க $கக பத %கத !

கப

ழக!

எனன ந டனதத பன ... ஆதரவ$ன அவள தடலடயத
எலபல ர$மம

அதன ல உனகக எநத ககடதலம ந கழநதவ'$ த!" எனற கற சரய வ'ன ஆறதல

வ ரதடதகளIல அவள பகடக வநதடத அப டபய
%னIகக ழடம ம டல
க%னறவ'ட$னர.

லத பத னற யத!

தம அவள கண மனன பலபய ந$ம டக ற பன!

இயல டமய$ன ஏஙக ய %கத டயப
இயல

மணமககபள

இரககம?" எனற

ஆதரதத$ன பகட$ ன.

ல க%னறத அவளகக இபப

அத எலல வறடறயம ம றற யவன த ன இபப

கபவணடம

வத எனற ந டனதபதன?" எனற மற டயம

தயஙக ய டபய %கத பகடக, " நR எப டத த ன க பலஜ ல
எலபல ரம ப%ரநத டர ப

ஸc ல த ன

ஸ ஆ 'c ல இரநத க ளமபவத ல அடனவரம கற தத பநரதத ல ஆ 'c றகச

சரய

நடழநத தன க டரப

த ய'ல ந றதத வ'ட$ ள %கத !

க டர ந றதத அடனவரம க_பழ இறஙக னர.
ரக க%யத ன.

அபத பநரதத ல க ரதத ககம உளபள

க ர கதடவத த றநத கக ணட பரய டவ அவன இறகக வ'$ %கத

தன மகதடத பவற த ட%கக த ரப 'ய டபய பவற

ககம க%னறவ'ட$ ள.

ரஷ யம, உதய வம, 'பரய ' எனற கவ'ய டபய அவளI$ம ஓடனர.

"

ரதத!

பரய டவப

ரதததம

எஙபகய வத க_பழ

வ'ழநதவ'$ தRரகள!" எனற தனடன மறநத உரதத கரல ல %கத கற க ரதத க அவடள அபப
கவனIதத ன.

அழக ய

சட% ந றதத ல சடத ர அண'நத

சட%கக ளI ப

ல கணகடளப

த த ன

ற தத அவடளக

கண$ அவன தனடனயம அற ய மல ஒர ஏககபக ரமசட% வ'டதத ன.
அதறகள ரஷ யம, உதய வம அவடன கநரஙக ய'ரகக அவன உதய டவப

ரதத, "ஹ ய உதய " எனற

இதயம

Meena and Viji

இதயம

கற ய டபய அவடள அல கக கத தகக ஒர சறற சறற ன ன.
"ப

141
அடதப

ரதத %கத ய'ன உ$மப எரநதத.

தம உதய , இஙபக வ !" எனற மற டயம அவள அடழகக " ந ன பரய

க$பவ இரகபகன அமம !

பளRஸ" எனற மழடலய'ல ககஞ% யவளI$ம மறககத பத னற த '%ர, ஜ கக ரடத' எனற
மணமணதத டபய உளபள க%னற ள.

ர கவ'ய'$மம, சரய வ'$மம %கஜம க எடதபய

ப % ய டபய

கழநடதகடள அடழதத டபய அவடளத கத $ரநத ன க ரதத க.
வ'டரவ'ல அடனவரம அஙபக வநதவ'$ மணமககளம, அவரகள கடம தத னரம த மதம க%யய மல
வநத ப%ரநத வ'$ கற தத பநரதத ல ப ரநத க ளம 'யத.
க%யதவ'டட ர கவ' கழநடதகள$ன
பரய வ$ன அமரநத கக ண$ ன.
சரய வ'ன மtத க

மன ககம சரய வ'ன அரக ல %கத டய அமரச

'ன ககம அமரநத கக ண$ ள.

அவடனயம அற ய மல அவன

ற டமய$னம வ'ழநதத.

அவளககப

'னபன க ரதத ககம

ரடவ %கத ய'ன மtத ஏககம கவம,

ஒர க ரமச% ல தனத ஏககஙகடளப படதததக கக ணட

பரய வ'ன மtத கவனம க%லதத ன ன க ரதத க.
பரய

உதய வ$னம, ரஷ ய$னம அமர பவணடம எனற

பரய டவ மன ககம அடழததக கக ண$ ள.

'டவ தம

'டகக ர கவ' தன கரஙகடள நRடட

க ரதத க தனIய க அமரநத டபய %கத ய'ன

த ரம த தடதத கணகடளக கடடப டததமடய மல இடமகடள மடக கக ண$ ன.
அமரநத ரநதவன எபப

த தஙக ன பன ... மற டயம அவன கணகடளத த றநத

%கத யம இ$ம ம ற ய'ரநதனர.

அவன தஙக க கக ணடரநத ப

அப டபய
ரதத ப

த ர கவ'யம,

த உதய வம, ரஷ யம %கத ய'$ம த ன

தஙகபவ ம எனற கற %கத யம அவரகள இரநத %_டடறக வநத ரநத ள.
கவனIததவள பரய டவ அவனI$ம அனப

ககபம

க ரதத க தஙகவடதக

மல அவடளயம தனனI$பம டவதத தஙக டவததவ'டட

த னம கணணயரநத ரநத ள.
ப ரநத %_ர ன பவகதத ல மனபன கக ச க%னற கக ணடரநதத.
'னபன கக அடழததச க%னற கக ணடரநதத.
ந ள அவள$ன அவன த ரப த கக க%னற ன!
கதவ த றநதத.

க_த

க ரதத கக ன ந டனவகபள

அவடன

- கவறற த ரமணதத றக க இப டத த பன ஒர

அநத ஒபர ந ளIல அவன வ ழகடகய'ல க% ரககதத ன

ஆன ல வ'த ய'ன வ'டளய டடல அவனத க% ரககவ ழவ அற

ஆயளIல மடநத ப

னத.

இபத .. இனற அவன கண மனன பலபய அவனத மடனவ' இனகன ரவனIன மடனவ'ய க ந$ம டக
கக ணடரகக ற ள.
அபப

க ரதத க பவதடன த ள த கணகடள மடக கக ண$ ன.

த த டகரனற கவளIபய தறல தற அவன மகதத ல மடழததளIகள % ற % ரல கத கதரததன.

அவன பமல வ'ழநத மடழததளI அப டபய
எழநத ள.

மடழ கமல த கத தற யப

% ரல அடததத.
கரகலடதத ள.

டடச % தற %கத ய'ன மtத வ'ழ அவள தககம கடலநத

தம அவள

கக ஜனனல கக ஞ%ம த றநத ரகக அதன வழ ய க

கழநடதகள மடய'ல தஙக க கக ணடரகக அவள உதவ'கக ர கவ'டய அடழகக
அதறக மன

கபவ, "ஒர ந ம $ம %கத !" எனற

'னன ல இரநத க ரதத க கற அடழகக

எடதத கரடலத தனனளபள அ$கக க கக ண$ ள.
"ஜனனல கதடவச % தத பவணடம.. அவவளவ த பன!" எனற கமனடமய கக கற ய டபய எழநத அவள
ககம கக டககடள நRடட ஜனனடல மழத க அட$தத ன.
மசசக க றற அவள கழதத ல
மகதத ல

அப ட அட$கக மயனற ப

$ %கத ககள தணல எரநதத.

க ரதத கக றபக

த அவன

அவள கமலல ய வ %ம

$ அடத மடதத மடடம தனககள சவ % ததக கக ண$ டபய ஜனனடல இழதத மடன ன.

"த ஙகஸ" எனற மணமணததவளI$ம, "எதறக த ஙகஸ?
எனற க ரதத க கற %கத ககத தகக வ ரப ப

ட$த.

அஙபக இரப த என கழநடதயம த பன"

'ன ந த னம க அவன பரய டவத த ன

கற ப 'டக ற ன எனற பரய அவள கநஞ%ம அடமத அட$நதத.
அதன

'ன தககம வர மல தவ'தத %கத தன மtத

யணதடத வ'ழ தத டபய கழ தத ள.

அவள

உறஙகவ'லடல என த பரநத க ரதத ககம தன தவ'தத மனடத அ$கக ய டபய அமரநத ரநத ன.

இரவர

உளளமம இப ட அவரவர தவ'பபகளIல ஆழநத ரகக அவரகள க%லல பவணடய இ$மம வநத ப%ரநதத.

இதயம

Meena and Viji
அவரகள தஙக ஏற

இதயம

142

$ க ய'ரநத பஹ ட$ல வ %ல ல ப ரநத ந றக ஒரவர

'ன ஒரவர க தககதத ல

இரநத வ'ழ ததனர.
"எனன %கத ?

கக ட$ கக ட$ வ'ழ ததக கக ணடரகக ற ய!

ரததக கக ளக பறன எனற லம நR பகடகவ'லடல!
எனன ஆகம?" எனற

ரவ$ன பகட$ டபய சரய

பநரம தஙக பனன சரய !

தஙகபவ இலடலய ? கழநடதகடள ந ன

இப ட இரவ மழவதம கண வ'ழ தத ல உன உ$மப
வர %கத % ற ப% ம ல$ன பனனடகதத ள.

நடவ'ல மடழ க யதத இலடலய !

அபப

த த ன தககம கடலநதத!" எனற

%கத கற... "எனன.. நடவ'ல மடழ க யதத ?" எனற டபய ர கவ'யம எழநத வநத ள.
ப தத ப

ல இப ட தஙக ன ல மடழ க யததம உனகக கதரய த!

எனற %நதட % கக ல சரய

வ'ய க பகடக சரய

%ர.. ஒததக கக ளக பறன.

அ%டடச % ரபப % ரதத ன.

எனற ந டனதத ல இபப

இட இடதத லம உனகக கதரய த!"

உஙகளகக கதரயம

சரய ?" எனற

"%ர த ன.. கம கரணனகக ப தத மடடம த ன

த ஒர ப ரனம ?" எனற %கத கற இத வடர அவரகள உடரய $டல ஒர

பனனடகய$ம பகடடக கக ணடரநத க ரதத க ' க'ககனற % ரததவ'ட$ ன.
அத இநத ப ரநத ல ப

"கம கரணனகக

ர கவ' க டல வ ரன ன.

ர கவ'பய , "எனககத த ன கதரய த!
அப

"கக ஞ%

வபத ட ந லல மல த ரப த மழவதம

க றத.

றப தறக மன கழநடதகடளத தகக க

கக ணட க_பழ இறஙகஙகள" எனற ர கவ' %ல ததகரல ல கற சரய
கக ணடரநத ரஷ டயத தகக ன ன.

"அயபய .. ம னம ப

ஒர பனனடகய$ன தஙக க

க ரதத க மனன ல வநத பரய டவத தகக க கக ளள %கத

உதய டவத தகக க கக ண$ ள.
அத க டல மகரததம என த ல அஙபக ப % க கக ணப$ ந றக ய ரககம பநரம லடல.
கடடக கக ணட
ஏற யத.

றகக அடதத இரணட மண' பநரதத ல சபரஷ கடடய த ல பமஹ வ'ன கழதத ல

த ரமண ந கழச% ய'ல

ஙககடததக கக ணடரநத அடனவரன மகதத லம மக ழச%

ஙக ய'ரகக க ரதத க, %கத இரவரன மனஙகளIல மடடம

கக ணடரநதன.

பநரம கரகடக

டழய ந டனவகள அடல

யநத

தனடன மtற த தளIரதத கணணRடர ய ரம அற ய மல தட$ததக கக ண$ %கத

உளளககள, "சப%.. அநத தகத யறறவனIன ஏம றற பவடலடய இனனம மறகக இநத

ழம மனத ல

மடயவ'லடலபய!" எனற தனடனத த பன த டடக கக ண$ ள.
த ரமண %$ஙககளகக எனற ஏற

ட க%யயப டடரநத க டப$ஜ ல அதறக பமல ந றகப

%கத சரய வ'$ம கற வ'டட கவளIபய க%னற ள.

அவள க%லவடத ஓரககணண ல கவனIதத

க ரதத கக றக அவள அப ட க%லலம க ரணம பரநத த ன இரநதத.
இயல தவன ய அவள ப

ஆன ல, ஏதம க%யய

வடதத தடகக மடய மல ந னற ரநத ன அவன.

அவன ந ற த இத இததடனய வத மடறபய !

'டகக மல

இப ட இயல டம ந டலய'ல

அத அவன மனத றக மடடம த ன கதரயம!

தம த கடள வ ழதத வ'டட சரய வம, ர கவ'யம க$ % ம தர%னம க%யய க%னறவ'ட$னர.
அவரகள$ன த னம க%லலபவணடம எனற அ$ம 'டதத பரய டவ அவரகள$ன அனப 'ன ன க ரதத க.
அவரகள க%னற

'ன தன

% ற த த மத தத ன.

ஙக றக வ ழதத க ரதத க க%லலம மன

க ரஞ% த க%னறவ'$ க ரதத க

சபரடஷக கடடப 'டதத தன வ ழததககடளத கதரவ'தத ரஞ% தத $ம, "ஏன$ .. உன

க றபற டரயம அடழதத வநத ரககல பம!" எனற சபரஷ பகட$ ன. அதறக ரஞ% த, "சபரஷ, இப ட
அவ%ரம க ஏற

ட க%யதத ல

ர... எனன ல அவரகடள அடழததவர மடயவ'லடல!

த ரச% ய'ல

இரககம என க றபற டரயம த ரப த கக அடழததவர பவணடம எனற ந டனதத ரநபதன.

'இப ட

கட$% பநரதத ல க% னன ல இஙபக இரககம பவடலகடளப

அதபத ட

த ய'ல வ'டட வரமடய த.

இபத மகரதததத ல இஙபக க% நததத ல ந$ககம இனகன ர த ரமணதத றக வரவத க மனப
க% லல வ'டப$ ம' எனற அவரகள க% லல வ'ட$ ரகள" எனற கரல ல % ற கடறபய ட கற ன ன.
"ப$ய.. இதறக ஏன$
வரபவணடம!

இவவளவ வரததப டக ற ய?

அவவளவ த பன!

உனகககனன, உன க றபற பர ட த ரப த கக

நம கரப 'ல த ன இனனம ஒர த ரமணம ந$கக

இதயம

Meena and Viji
பவணடய'ரகக றபத!

த ரமணம

றற த த ன கறக பறன.

த ரமணம க%யய மல இரகக ற ரகள எனற ந ன க$
க ரணம இரகக றத ப

ஙக றக இனனம % ல தகவலகடளத கதரவ'தத ன.

அவரகள இவவளவ ந டகள க ஏன

லமடற பய % தத ரகக பறன.

அவள பமல
த ன.

ற கக டததத ப

லத த ன இரப

%ம க ட$மடயபம

வ'தத ர.

எனனபவ ..சரய

அவர

%தடதயம க டட
வநத

'ன

அவள அஙபக பவடலகக ப%ரநத

ள. அவளகக டதரயம அளIதத,

உற% கப டதத அவள வ ழகடகய'ல மக ழச% டய அளIததவபர சரய
உதய டவத தன க% நத மகள கத த ன சரய

ரடவயம,

%கத அகமரகக

எஙகள ஆ 'c ல வநத ப%ரநதத ல இரநபத எனகக அவடளத கதரயம.

இததடன

ககம

இத வடர அவரகள ப % யடதக கவனIததக

த அவள கரப ம க இரநத ரகக ற ள.

தபம, எடதபய

%கத ய'ன

ல ஒர மனIதடர ந ன இதவடர %நத ததத லடல.

அவள இனற ரககம ந டலகக வர க ரணம க இரநதவபர சரய
த எபப

ட$ ன.

ல கதரக றத" எனற அவன கற யடத ஆபம த ததவ'டட தன

கக ணடரநத பமஹ , "ஆன லம, சரய
%கத டய %நத தத ப

க றத!" எனற

பத ரஞ% த, "ய ர... %கத -

றற ச க% லக ற ய ?" எனற பகடட க ரதத கக ன மtத இடடயத தகக ப ப

சபரஷ, "ஆம ம$ .. %கத சரய

ட க%யத ல ப

அடதக பகடடக கக ணடரநத க ரதத க, 'அவரகள ர கவ'ய'ன

றற ப சக ற ரகபள ' எனற ந டனததக கக ணடரககம ப

சரய டவப

த ன ஏபத

143

அடத ஆற அமர இபத த ரப த ய'ல ந$ககம ற ஏற

சபரஷ அவனகக %ம த னம கற ன ன.
த ரமணம

இதயம

த ன.

உதய

'றநத

'றக க$

க% நத தகப ன இரநத ல அவள பமல

அதறகம பமல கத த ன உதய

பமல

%தடத

ழ க ற ர" எனற கற மடகக க ரதத க க லடய'ன க_ழ பம நழவ'யத.

அவள கற யடத ஆபம த தத ரஞ% த, "%கத ப

ல ஒர நலல க ணடண ஏம றற யவன எப டப ட$

அபய கக யன க இரககபவணடம" எனற கவறபப$ன கற க ரதத க அநத கவறப 'ன கவடடக த ள மல
தடலடயக கனIநத கக ண$ ன.

அவன ந ற டத அபப

த த ன கவனIதத சபரஷ, "ஓ, ம ஸ$ர.க ரதத க..

எனன அஙபகபய ந னறவ'டடரகள?" எனற பகடக, "இலடல.. அஙபக நRஙகள எனனபவ
இரநதRரகள.

அத த ன..." எனற தடம றறதத$ன கற ன ன க ரதத க.

ப % க கக ணட

"ஓ.. அதவ ... அடதத எஙகள

சரய வ'றகம, %கத ககம இபத த ரப த ய'ல த ரமணம ந$ததபவணடம. அடதப

றற த த ன ப % க

கக ணடரநபத ம" எனற உற% கதத$ன சபரஷ கற க ரதத க ஒர கவறறப பனனடகய$ன தன
வ ழததககடளத கதரவ'ததவ'டட அவ%ர அவ%ரம க க டப$டஜ வ'டட கவளIபயற ன ன.
எவவளவ தரம ந$நத பன
கக ணடரநதத.

அவனகக கதரய த!

%கத ககம, சரய வம கணவன - மடனவ' இலடல எனற உணடமயற நத அவன எனன

ம த ர உணரச% களகக ஆள பன
ட$ததத.
த பன !

அவன மனத ல எலடலய'லல த பவகதத ல பயல வR% க

அடத வ'$வம, 'உதய

உதய டவ மதன மதல ல

ரதத ப

தன மகள' எனற உணடம அவடன ஆடடப

பத அவள பமல ஏற ட$ உணரச% களகக க ரணம அத

'த ன ஆ$ வ'ட$ லம தன %டத ஆடம' என தறக ஏற

கக ஷப படதயடலத தகக யத ப

அவள கணகள...
பய % ககம ப

அவடளத கத டட தகக ய ப

த ஒர

ல உணரநத பன... அதறக க ரணம இத த பன ..

ரச%யம ன அநத கணகள!

ஏன அப ட உணரநத ன எனற இபப

த க ரதத க

த த ன.. 'அநத கணகள அவனத கணகள... உற% கதடதயம, % ரபட யம இனற அவன

கத டலததப ப

ன அபத அவனட$ய

டழய % ரககம கணகள' எனற அவன ல கணட கக ளளமடநதத.

அதபத ட அவள கனனதத ல வ'ழநத கழ கள... க ரதத க கணடண மட பய % ககம ப
உணடமயம அவனககள

ளRரட$த.

த த ன அநத

ம தர .. அவன தஙடக ம தர .. அவளககம இபத ம த ர கழ கள

வ'ழம.
க$ப

'றநத பத %தத றக க அவபன ட ப%ரநத எலடலய'லல

ம தர .. அவள

தன ஙகளகக ஆள ன அவன தஙடக

ட$ தன ம த ள மல, "இநத அணணன ஒரவன இரப டதபய நR மறநதவ'ட.

உனடனப

ரததவடரககம இநத அணணன க%ததவ'ட$ ன" எனற அவன பவதடனய$ன கற அழத டபய க%னற

அவன தஙடக ம தர ... அவளககம, அவள % ரககம ப
மறநதவ'ட$ பன!

டழய தயரஙகள$ன இபப

த இப ட கழ கள வ'ழம. அடதபய அவன

த அவன அற நத உணடமகளIன பவகமம அவடனத

இதயம

Meena and Viji

இதயம

144

த கக அவன ல தனடனக கடடப டததமடய த க_பழ அமரநதவ'ட$ ன.

அவன கணகளIல இரநத

அவடனயம பகள த இர க% டட நRர வ'ழநத கதற ததத.
% ற த பநரம அப டபய அமரநத ரநத க ரதத க தன கணகடளத தட$ததக கக ண$ ன.
ரதத ப
தற ப ப

கடக ரதடதப

த பநரம ஒர மண' பநரதடதக கடதல கக க டடவடதக கண$தம பரய வ'ன ந டனவ'ல
ய எழநத ன.

அவன பவகம க கலய ண %$ஙககள ந$நத க டப$டஜ அட$நத ப

அடனவரம % ம தர%னதத றக க%னற வ'ட$னர எனற தகவல க ட$ததத.
கக ளளல ம எனற பய % தத டபய மறற

அவரகள$ன ப%ரநத

கதரகள$ன கலநத ந$நத ன.

% ம தர%னதத றக க ந னற ரநத கயவ'ல ந னற ப
கழநடதகள$ன %கத யம ந ற டதக கண$ ன.

த தரதத ல ந னற ரநத சரய , ர கவ' மறறம

அவன கநஞ%ம

அவளI$ம க%னற, '%கத , ந ன உனனட$ய அபத க ரதத க த ன.
எனடன மனனIதத ஏறறககக ள' எனற கற வ'$ல ம
தனடன மறநத அவள அரக ல க%னறம இரப

$ $கவனற தடததத.

ந ன க%யதடத எலல ம மறநதவ'ட!
அவன

ன.

த லகக அவள தடலய'ல தடடவ'டட % ரதத ன.

தடலய'ல தட$

அவரகளIன % ரபப %ததம க ரதத கக ன

க தகளIல %ததம க வ'ழ நகர மயனற க லகள பபரக இட$த ப
அவரகளகக மனன ல ர கவ', பரய வ$ன ந னற ரகக சரய
தகக க கக ண$னர.

ஒபர த வ க

எனற அவன உளளம கககரல ட$த.

அதறகள அஙபக எனன ப % ன ரகபள ... %கத கலகலகவனற % ரதத டபய சரய
சரய வம

ல அப டபய ந னறவ'ட$ன.

ரஷ டயயம, %கத உதய டவயம இபப

அநத ந லவரன அழக ய %ஙகமதடதக கடலகக வ'ரம

மல மகதடத பவற ககம

த ரப 'க கக ண$ ன க ரதத க.
' நR தனIய ள.

உனகக இனI %கத இலடல.

%கத டயப க

றததவடரககம நR மடநத அதத ய யம!

த ன!

உன பமல எனன த ன தவற லடல எனற நR ந டனதத லம

சபரஷƒம, ரஞ% ததம மறறம பமஹ

அவளட$ய இனடறய வ ழகடககக பதடவ சரய

கற யத ல இரநபத கதரயவ'லடலய ...

வ ழகடகடய மtடக$டததக கக டததத சரய

த ன எனற....

%கத ய'ன

அவன மtடக$டதத வ ழவ'ல இனI

க ரதத கக றக இ$ம லடல; அத சரய வ'றபக க% நதம!' க ரதத கக ன

ரடவ இபப

த உதய வ'ன பமல

வ'ழநதத.
உதய

இபப

த சரய வ'ன கரஙகளIல இரநத ள.

கக ணடரநதத க ரதத கக ன
வ'ழநதத.

ரடவய'ல

அவள அவடன, 'அப

ட$த; அவளத அப

' எனற அடழதத ஏபத

எனற அடழபபம அவன க தகளIல

அநத அடழபப அவன கநஞட% அனல ட$ கமழக ய தடககடவததத.

இனகன ர கரல அவன க தகளIல வ'ழ க ரதத கக ன கவனம கடலநதத.
கக ணடரநத ள பரய .

கற க

அதறகள, 'அப

அவன டகடயப

' எனற

றற இழததக

கணகளIல ந ரம 'ய'ரநத கணணRடர அவ%ரம கத தட$ததவ'டட பரய டவக

டககளIல அளளIக கக ண$ ன க ரதத க.
அவன மன ககம எடடப

ரகக ர கவ' அவ%ர அவ%ரம க வநத கக ணடரநத ள.

க ரதத கடகப

ரதததம ஒர பனனடகடய % நத வ'டட, "இவள உஙகடள அஙக ரநபத கவனIததவ'டட ஓட
வநத ரகக ற ள.
வநபதன.

க_பழ இறகக வ'$ச க% னனவள எஙபக ஓடக ற ள எனற கதரய மல கவடலய$ம ஓட

நRஙகள எபப

த வநதRரகள ம ஸ$ர.க ரதத க?" எனற பகட$ ள ர கவ'.

ஆக றத ம ஸ.ர கவ'!" எனற கமல த க

"வநத கக ஞ% பநரம

த ல கற யவனIன கரல ல இரநத ம றறதடத உணரநத கக ண$

ர கவ' பமறகக ணட ஏதம பகள மல, " நRஙகளம அஙபக வரக றRரகள ?" எனற மடடம பகட$ ள.
அவன, "இலடல

ரவ ய'லடல! பரய டவ மடடம மடநத ல நRஙகள கடடப ப

ர கவ' பரய டவ அடழததக கக ணட க%னற ள.
கற %கத %டக$னற அவடனத த ரம 'ப
கக ண$ ள.

சரய பவ

அஙபக ப

ஙகள!" எனற கற வ'$

ய அவள சரய வ'$மம, %கத ய'$மம ஏபத

ரததவ'டட மற டயம மகதடத பவற ககம த ரப 'க

% பனகதத$ன டகயட%கக க ரதத க ஒர கமலல ய பனனடகய$ன

த லகக

இதயம

Meena and Viji

இதயம

145

டகயட%தத ன.
கமதவ க நகரநத கயவ'ல மனபனற ச க%னற ஸவ ம டயத தர%னம க%யத வ'டட மனமரக
'ர ரததடன க%யத வ'டட கவளIபய வநத லடட
கவளIபய வநத ன க ரதத க.
பவதடன

ரடவய$ன

%கத ய'ன

'ர% ததடத வ ஙக க கக ணட அடனவர$னம

ரடவ இனனம பவற

ரதத ன க ரதத க.

ககதத பலபய இரகக அவடள ஒர

'ன தனடனச %ம ளIததக கக ணட பரய டவ அடழததக

கக ணட அவரகளI$ம இரநத வ'ட$க றறக கக ணட பஹ ட$ல அடறககச க%னற ன அவன.
பஹ ட$ல அடறககச க%லலம வடர %ம ளIததக கக ண$வன கதடவத த றநத உளபள வநத பரய டவ
அமரச க%யத வ'டட களIயலடறககச க%னற த ளIடடக கக ண$ ன.
டவதத ரநத கணணRர 'இபத

ல க

ஙக வடநதத.

வநத வ'டப$ன.. உன

தன அததடன மன

பரய

ன மனடத பல% கக' எனற கறவத

ரதடதயம, அததடன வர$ஙகள க அவன

தயரஙகடளயம கணணRரபலபய கழவ' வ'டவ ன ப
'ன, "அப

ரம க ப ப

அவவளவ பநரம அ$கக

ல கவடதத அழத ன க ரதத க.

.... இனனம எனன க%யத கக ணடரகக றRரகள?

எனகக

ட$

% ற த பநரதத றகப

யம க இரகக றத" எனற டபய

கதடவத தட$ தனடன %ம ளIததக கக ணட கணகடள தட$ததவ'டட மகதடதச சததம க

அலம 'ன ன அவன.
'ன % ல ந ம $ஙகள கழ தத கவளIபய வநதவன கணகள ரதத % கபப ந றம கக ணடரகக பரய
மகதடதப

யதத$ன

ரதத ள.

"ஒனறம லடலமம .. அப

கணண'ல ஏபத

த% வ'ழநதவ'ட$த.

அடதத த ன இவவளவ பநரம கக கழவ'க கக ணடரநபதன" எனற வ ய'ல வநத ஏபத
கற ச %ம ளIகக மயனற ன க ரதத க.
அத ரச% பய ட அவடளப

"ஓ...

உதய

ரதத ன க ரதத க.

அவடளக க ரதத க பகடக, "இலடலப
கணடணக க%கக க%கக கண % வப

"எனன க% லக ற ய?

.. உதய

அமம வ'றகப ப

சசப

அமம

லபவய ப

உதய

கணண'லம ஏபத

!" எனற பரய

அவன

க ரணதடதக

!" எனற பரய

கற

அமம வ'றக எனன?" எனற
த% வ'ழநதவ'ட$த எனற

கற ன ள.

க ரதத கக ன மனத அநத

கணதத ல மற டயம % ல ரதத எழநதத.
%கத .. %கத யம அழத ள ...
இரகக னறனவ ?

அவடனப ப

லபவ அவளககம இனனம

ஆன ல.. அவள எதறக க அழத ள?

டழய ந டனவகள

டழய ந டனவகளIல அழத பள .. இலடல..

அவன தபர கம க%யதவ'ட$ ன எனற எணண' அழத பள .... இலடல... இப ட அவனIன தபர கதத றக
த ன ஆள க வ'டப$ பம எனற தனனIரககதத ல அழத பள ... அத அவனககத கதரய த.
ஆட% கக ண$ மனத ஏபதபத

கற டனகளIல ம தகக ஆரம 'ததவ'ட$பத!

ஒரவ ற க தன மனடத அ$கக ய க ரதத க, "வ
% ப 'டடவ'டட வரபவ ம.

மற டயம

பரய .. உனகக

ஸc ல பவற ப

% ககபம.. ப

கபவணடம!

ய ஏத வத

ந ம ப

ய % ப 'டடவ'டட

க ளமபம பநரதடதக பகடட வரபவ ம... வ " எனற கற ய டபய உட$ ம றறப ப
கறவத பரய வ'றக பரயபம

'ன அவன

எனனபவ

இரககம ஒபர ஜRவன அவள த ன.

ன ன.

அவன

எனற க$ அவன ந டனப த லடல; அவன ப % அவனகக

பரய வம அவன க% லவத எலல ம பரநதத ப

ல, "%ரப

" எனற

த லளIதத ள.
பரய வ$ன க%னற உணவ உணடவ'டட

ஸ இனனம இரணட மண' பநரதத ல க ளமபம எனனம

தகவடலயம கதரநதகக ணட மtணடம தன அடறகபக த ரம 'ன ன க ரதத க.

அவனகக இரககம மன

ந டலய'ல அவன ல ய ர$மம ந னற ப %மடயம எனற அவனகபக நம 'கடகய'லடல!

தன அடறகக

வநதவன, '% ற த பநரம தஙகமம ' எனற பரய டவத தடட தஙக டவததவ'டட பய % கக ஆரம 'தத ன.
%கத அவன மடனவ' த ன.
உதய

அவன மகள த ன!

ஆன ல, அவள வ ழகடகய'ல அவனகக இனI எனன இ$ம இரகக றத?
ஆன ல, மகள

இரப பத அவனககத கதரநத ரகக றத!

'றநத மனற வர$ஙகள கழ தத த ன அப ட ஒர மகள
இத ப

னற ஒர கக டடம எநத தகப னகக வத

இதயம

Meena and Viji
ந கழநத ரககம

இதயம

எனற அவனககத கதரயவ'லடல!

146

வ'த அவன வ'ஷயதத ல ம கவம கக டரம க

வ'டளய டய'ரகக றத என த மடடம அவனகக நனற கபவ பரநதத.
வ'ஷயதடத அவனI$ம க% லலபவ இலடல!
கதரய த

எனற ந டனததப

ரககம ப

ஆன ல, %கத ஏன உதய

ஒரபவடள அவளகபக அவள அகமரகக

பத எஙபக

இடப த ப

க%லலம வடர

ல அவனககத பத னற யத.

அநத கட$% த னம.. அவன %கத டய %நத தத கட$% த னம... அவடள % ல ந டகளகபக , ம தஙகளகபக
அவன

ரககபவ க$ த எனற மடகவடதத % ல மண' பநரஙகளககள எலல ம அவடள அவன

பநரநத அநத த னம.. அனற %கத அவனI$ம க% லல மயனறத எனன?
பவடள... அவளகக அபப
மயனற ள ?
எனற

க ரதத க

ரகக

ர ரப ட$நத ன.

ஒர

பத அவள கரவறற ரநத வ'ஷயம கதரயபம .. அடதச க% லலத த ன அவள

அயபய .. இத பரய மல.. அவள உ$னடய க அநத இ$தடத வ'டடச க%லலபவணடம

ர ரப 'ல அவன கற ய வRரயம ன வ ரதடதகள அவடளக கக னற ரககபம!

அனடறய த னதத ல அவன க% னன வ ரதடதகளIன அரததம இனறம அபத பவகதத$ன அவடனத த கக
அவன தடதத ன.

ஆன ல %கத .. அடவ உனகக க.. உன உய'டரக க ப தறக க ந ன க% னன

வ ரதடதகள அலலவ !

அத எனற வத உனகக பரயம ?

ஒரபவடள அனபற %கத கரவறற ரநத

வ'ஷயம க ரதத கக றக கதரநத ரநத ல அவன எனன க%யத ரப
க%யத ரககமடயம?

கக டய ந க

ம 'ன கக டரம ன

ன? அவன ல எனன

'டய'ல % கக க கக ணட தன த டயயம,

அரடமத தஙடகடயயம தவ'கக வ'டட வ'டட %கத பய ட உலகதத ல எநத மடலகக வத ஓடச க%னற
தப ' வ ழ அவன ல மடநத ரககம !

அநத தண'ச%ல அவனகக இரநத ரககம !

ஆன ல, ஆ தத அவரகளகக மடடம இலடலபய!
த பன அநத ந கப
ஓலம ட$த.

அவன உய'ரககம பமல ன அவன %கத ககம ப%ரதத

மப தன வ'ஷப றகடளக க டடக கக ணடரநதத.

க ரதத கக ன உளளம பவதடனய'ல

ஆன ல, ந கழநத வ'ட$ ந கழவகடள ய ர லம.. ஏன.. இத இப டத த ன ந கழபவணடம

எனற மடவ கடடவ'ட$ அநத ஆண$வன லம ம றறமடய த எனனம ப
இநத க ரதத க எனன க%யதவ'$ மடயம!
பவற எதவம க%யய இயல த!
இபப

ழககம த பன!

ந கப

மப நசககப டடவ'ட$த!

வ'த ய'ன ப

இயல டமய'ன கக டய கரஙகளIன

ஆன ல, இபப

தக ப

'டய'ல % கக த தவ'ப த அவனகக

த %கத கக எநத ஆ ததம லடல!

%கத யம

ந டலய'ல ஒதஙக ந னற அவரகடளப

த % த ரணம ன ம னI$ன

கக ல க%லவடதத தவ'ர அவன ல இபப

நலல பவடளய க அநத

ன கரஙகளIல இரகக ற ள.

உதய வம த ன!

இநத

ரப த மடடம த ன க ரதத கக றக வ'த ககப டடரககம வ'த !

எவவளவ பநரம அப டபய அமரநத ரநத பன ... கதவ பவகம கத தட$ப ட$ %ததம பகடட அவ%ர
அவ%ரம க எழநத ன க ரதத க.

கதடவத த றநதவனI$ம கவளIபய ந னற ரஞ% த, "எனன க ரதத க,

த ரப த டய வ'டட வர மனம லடலய ?

அஙபக எலபல ரம கரட!

ஸ க$ க ளம 'வ'ட$த!

நலலபவடளய க %கத நRஙகளம, பரய வம இலல தடதக கவனIதத க% னனத ல த ன நRஙகள அஙபக
இலல ததத எஙகளகபக கதரநதத!

%_கக ரம வ ரஙகள!" எனற கற ன ன.

"ஓ.. ஐ யம % ர.

பநரம

ஆனபத கதரயவ'லடல!" எனற மணமணததவ'டட பரய டவத தகக க கக ண$ ன க ரதத க.

அவன

கரடய க எடதத டவதத ரநத ப டக ரஞ% த எடததககக ளள க ரதத க அவனகக நனற கற வ'டட
அடறடய வ'டட கவளIபய வநத ன.
ஸc ல ஏற ய க ரதத கடகப

ரதத ர கவ', "எனன ம ஸ$ர.க ரதத க, லடட த னற மயககதத ல அப டபய

தஙக வ'டடரகள ?" எனற க ண$லடகக கமன பனனடக ஒனடற அவளககத தநதவ'டட %கத ய'ன
த ரம 'ன ன.

"த ஙகஸ %கத " எனற கற வ'டட அவன

'னன ல க%லல %கத கபக

அத ரச% !

மறறவரகள மனனIடலய'ல அவடள க யர க% லல அடழப த இதபவ மதல மடற!
அவடன வ'தத ய %ம கப

ரததவ'டட %கத ய'ன மகதடத ஆர யநத ன.

கதரய அவன மனத றகள கழம

ஆரம 'தத ன.

ககம

அவன

சரய வம

அவளம அத ரநத ப

இத எடதயம கவனIகக த ர கவ' வழககம ப

ய'ரப த

ரஷ ய'$மம, உதய வ'$மம ப % க கக ணடரநத ள.
க%னடன க%னற அட$யம வடர %கத மறநதம க$ க ரதத கக ன

ககம த ரம 'ப

ரககபவய'லடல.

இதயம

Meena and Viji

இதயம

147

சரய வம கவக வ'டரவ'பலபய தன கழப ஙகடள மறநத வழககம ன உற% கதத$ன %கத ய$னம,
ர கவ'ய$னம ப % க கக ணட வநத ன.
உதய டவ வ'டட நகரவ'லடல.

பரய

மடய'பலபய உறஙக ய'ரகக க ரதத கக ன

அவன ஏறகனபவ ந டனதத ரநதத ப

வ'ளஙக ய கழநடத கலtகரனற % ரககம ப

ரடவ

ல %கத ய'ன மற த ப

த மடடம அதன தநடத ய கரன டதக க ண 'ததக

கக ணடரநதத.
அநத ஒறறடமடய ய ரம எப ட கவனIகக மல ப
உளமனத, " இநத க$நத ப
% ரதத ரகக ற ய?
ஒறறடமடயப

ன வர$ஙகளIல நR எபப

பத அவன

த க ரதத க உனடன மறநத மக ழச% பய ட

அப ட % ரதத ரநத ல த பன உனககம, உதய வ'றகம இரககம அநத ஒபர

றற ய ர வத பய % தத ரப

ரகள?" எனற இடததடரததத.

$ அவன பமறகக ணடம, களளம லல த இபப
உதய டவபய

ன ரகள எனற க ரததக பய % ககம ப

ரததவ ற அமரநத ரநத ன.

அத அவனககம %ரகயனற

த %கத ய'ன டகககள உறஙக க கக ணடரநத

%கத ய'ன

ககவ டட %_டடல அமரநத ரநதத ல அவனககம

அத எளIத கபவ மடநதத.
ஆன ல, அவனத கறகற

ரடவ உதய வ'ன மtத இரப டத %கத ய ல உணர மடநதத.

த ன அவளககப பரயவ'லடல;
க ண தத ப

அத அவளககக கக ஞ%ம க$ப

ரடவடயத த ரப 'யவ ற வநத ள %கத .

'டககவம இலடல.

அடதக கணடம

க%னடன அலவலக கடட$தத ல

ந றக இனனம உறஙக க கக ணடரநத கழநடதகடளத தகக யவ பற க_பழ இறஙக னர.
க%லலம ப

அத ஏன எனற

த, %கத ய'ன பத ளIல உறஙக க கக ணடரநத உதய டவப

ஸ வநத

வ'ட$ க றறச

ரதத டபய, "கடளப 'ல

இனனம உறஙக க கக ணடரகக ற பள கழநடத!" எனற கற ன ன க ரதத க.
சரய

ரஷ டயத தகக யவ பற க டர எடககச க%னற ரகக ர கவ'யம பமஹ வ'$ம ஏபத

கக ணடரகக, அவனகக தனIய க ந னற ரநத %கத ய'$ம ப சவத எளIத க இரநதத.
ந னற ரநத %கத ய'ன

ப %க

தல ப % த

ககம இனனம கக ஞ%ம கநரஙக , "கழநடத அப டபய உன ஜ ட$ %கத !" எனற

கற ய டபய உதய டவத கத $பப

க %கத

டக$னற வ'லக க கக ண$ ள.

எலல ம இதபத ட ந றதத க கக ளளஙகள க ரதத க.

"உஙகள ஜ லபப சட%

என மகடள உரடம கக ண$ டம ப சக%லல ம

பவண$ ம!" எனற % ற கரல ல எச%ரதத ள %கத .
அவள கரல ல வ'ரவ'ய'ரநத கவறபப மனடதப

'ளநத லம, "உன மகடள ந ன எப ட உரடம கக ண$ $

மடயம %கத ?" எனற % த ரண கரல ல க ரதத க பகடக %கத த டகக ட$ ள.

தனடனச %ம ளIததக

கக ண$ டபய ப சட% ம றற ய அவள, "என க யடரச க% லல அடழககம பவடலடயயம இனபற ட
ந றதத க கக ளளஙகள!" எனற மற டயம எச%ரககம கரல ல கற ன ள.

"அடழப தறக கத த பன க யர,

%கத !" எனற மற டயம அவன %_ண$ எரச%ல ல உச%கட$தடத அட$நத ள %கத .
ஏபத

கறப ப

கறப ப

க சரய

க டர ந றதத வ'டட க_பழ இறஙகவடதக கணட

அவள ஆதத ரம க

லடலக கடதத டபய த ன

னடத உளளககள இழததக கக ண$ ள.

"எனன க ரதத க, பரய டவத தகக ய டபய ந னற கக ணடரகக றRரகள? க டர எடககப ப
எனற அககடறய$ன பகட$ டபய அவரகடள கநரஙக ன ன சரய .
பவணடம ன ல கக டகக றRரகள ?

நRஙகள ப

'ன %கத ய'ன

"கழநடதடய எனனI$ம

ய க டர எடதத வ ரஙகள!" எனற பகட$ அவடன % ற

பனனடகய$ன எத ரகக ண$ க ரதத க, " ரவ ய'லடல சரய !
எனற கற ன ன.

கவ'லடலய ?"

ந பன ப

ய கக ளக பறன.

கர ம

நனற !"

ககம த ரம 'ய அவன, "வரக பறன %கத !" எனற மற டயம

உரடமய$ன கற வ'டட அஙக ரநத நகரநத ன.
"எனன %கத ? த ரப த ய'ல எனன ந$நதத?" எனற சரய

பகடக

தற த த ரம 'ன ள %கத .

த ரப த ய'ல எனன.. ஒனறம லடலபய!" எனற உளற க கக டடயவடள வ'% தத ரம கப
"த ரப த ய'ல நRயம, க ரதத ககம %ம த னம க வ'டடரகள ?

அவர மனகனபப

உனடன க யர க% லல அடழகக ற பர எனற பகடகவநத ல உனகக ஏன இநத

"எனன..

ரதத சரய ,

தம இலல த டகக
தட$ம %கத ?" எனற

இதயம

Meena and Viji
பகட$ ன.

இதயம

148

உளளககளபளபய ந மமத க ரமசச வ'ட$ %கத , "அப டகயலல ம ஒனறம இலடல.

அவரகக எனன?

பநரதத றக தகநத ம த ர தன ந றதடத ம றற க கக ளளம

ந றம எதறக க எனற ப

க ப

அவடள ஆச%ரயம கப

ரதத டபய, "இபப

சப% நத !

இபப

த இநத

கத த பன கதரயம!" எனற ஏளனககரல ல கற ன ள.
த அவர எனன க%யதவ'ட$ ர எனற இநத கடம வ'மர%னம

%கத ?" எனற பகட$வன %கத மற டயம ஏபத
'டககவ'லடல என த கதரநத வ'ஷயம த பன!
நRஙகள %ம த னம க வ'டடரகள ப

க% லலப ப

க, "%ர வ'ட.. அவடர உனககப

அவர ம கவம %கஜம க உனனI$ம ப சவடதப

லம எனற ந டனததவ'டப$ன!" எனற கற ன ன.

இரநத அவன உதய டவ வ ஙக, இரவரம க டர பந கக ந$நதனர.

ரதததம

'ன %கத ய'$ம

ர கவ'யம அவரகள$ன ப%ரநத

கக ளள க ர வRடட$ பந கக க%னறத.
அவரகள வRடட$ அட$நத ப

த ஒர %நபத ஷ ஆச%ரயம க %கத ய'ன அமம வம, ஸதரம மதல ந ள

ம டல ஆஸத பரல ய வ'ல இரநத க ளம 'வ'ட$ ரகள எனறம மற ந ள அத க டலய'ல க%னடனடய
அட$நதவ'டவ ரகள எனற தகவல க$ல ப
உற% கம க உணரநத ள %கத .

க ற ள!

ரததபத இலடல.

ரதத, ப % ய'ரநத லம பநரல

உதய வ'$மம, ரஷ ய'$மம, "
%நபத ஷதடதப

ல ஆகம

க ரநத கக ண$ ள.சரய வம, ர கவ'யம % ற கழநடத ப

ல உற% கதத ல ம தககம

ல மற ந ள க டல வடரய'லம உற% கக க$ல ல ம தநத டபய

இரப த எனறம மடவ னத.

எனன?

மனத றகள ம தநத ஆய'ரம கழப ஙகளம அநத ஒபர தகவல ல

மற ந ள க டலய'ல %கத யம, சரய வம மடடம ஏரப

ஏரப

எனன த ன கவப பகம லம, ப

ரப த ப

டடயம, ம ம வம ந டளகக வநதவ'டவ ரகபள!" எனற தன

%கத டயக கணட % ரதத டபய க%னறனர.
ய'ன ப

மனத றகள ம கவம

எததடன வர$ஙகள கழ தத தன த டயயம, தம 'டயயம %நத ககப

உதய வம இனனம அவரகடளப

மலம கவம அவரகள

அட டட ப

னIல அவரகளகக க தத ரநதத.

அதன

இரநத ள %கத .

ரடடறக க%லவத எனறம, ர கவ' வRடடபலபய

ட, க டல ந னக மண'கக சரய வம, %கத யம க ளம 'னர.

ரடடல தன த டயக கண$தம %கத ஓடச க%னற அவடரக கடடக கக ளள அவர

%நபத ஷககணணRர கணண'ல வழ ய மகடள அடணததக கக ண$ ர.
ரதத தம 'ய'ன கரஙகடளப
வ'யபப$ன கற ன ள %கத .

அரக ல

%தத$ன அவடளப

'டததக கக ண$ %கத , "க ரய ஆள க வ'ட$ பய$
" நR மடடம எனனவ ம அகக !

அவன த ரம க கற அவரகடள கநரஙக ய சரய , "இலடலபய, அவள அகமரகக
எட$ இரநத பல
% ரததனர.

அபத எட$ய'ல த ன இபப

ஸதர!" எனற

நRயம த ன க ரய ஆள க வ'ட$ ய!" எனற

தம இரகக ற ள!

வரம ப

த எனன

இலடல %கத ?" எனற கற மவரம

"அமம , இவர த ன சரய " எனற சரய டவ அவள அற மகப டதத டவகக % ரதத

மகதத$ன, "வணககம ஆனடட!" எனற கரஙகடளக கவ'தத ன அவன.
" உனடன பநரல
கக ணடரநபதன.

த தப

கரஙகடளப

ரதத உனகக ஆய'ரம ஆய'ரம நனற க% லலபவணடம எனற ந ன இத வடர ஏஙக க
இத ந ள வடர %கத கக க நR க%யதவறற றக ந ன எததடன நனற கள க% னன லம

!" எனற ந

தழகக தழகக

த லகக தன கரஙகடளக கவ'தத ர பதவக .

அவரத கவ'நத

'டததக கக ண$ சரய , "அப ட ஒனறம ந ன க ரத க ஒனறம க%யயவ'லடல ஆனடட!

ரஷ வ'%யதத ல %கத க%யதவறற றக மன ந ன க%யதத ஒனறபம இலடல!" எனற அவனம கனIநத
கரல ல கற ன ன.
"இஙபக ர கவ' இலல மல ப

யவ'ட$ பள சரய !" எனற பகல ககரல ல %கத கற மவரம அவள எனன

கற வரக ற ள எனற கவனIததனர. "அவள இரநத ரநத ல உஙகள இரவர கழதத லம க ரய ம டல

டட ஒர பமட$ ஒனற ஏற

ட க%யத ஒர ப% $

நனற அற வ'பப வ'ழ

எனற ஏற

மடகக சரய , "அப

$ .. எவவளவ நRளம கப ப % வ'ட$ ய!

எனற கற வ'டட % ரதத ன.

ட க%யத ரப

டடடலயம டகய'ல கக டதத பமட$ ஏறற

ள" எனற பகல இடழநபத டம கரல ல %கத கற
இபப

த உனககத த ன ப% $

பவணடம"

இதயம

Meena and Viji

இதயம

149

தன தமகடக %கஜம க சரய வ$ன ப சவடத ஒர த ரபத ய$ன கவனIதத ஸதர த டயத த ரம 'ப
அவரம அவரகள இரவடரத த ன கவனIததக கக ணடரநதனர.
ந டலடய இரவரம நனக அற நதவரகள த பன!

இபப

%கத அகமரகக

க%லலம ப

த அவடள இநத ந டலய'ல

ரகக

த க%னற

ரப தறக அவரகள

ம கவம மக ழச% அட$நதனர.
"%ர %கத !

ஆனடடடயயம, ஸதடரயம வRடடறக அடழததச க%லலம த ட$ம ஏதம இரகக றத ?

இலடல... இப டபய ப % க கக ணடரநத வ'டட அடதத படளடடல ஆஸத பரல ய வ'றக த ரப ' அனப ப

க ற ய ?" எனற சரய

இப டத த ன!

பகல ப % %கத % ரதத ள.

ஏத வத க% லல க கக ணப$ இரப

ர!

'ன % ரதத டபய, "வ ரஙகள அமம .

ஆள!" எனற யத ரததம கக கற ககக ணப$ டர ல டயத தளள வ'டழநத ள.
எனற அவடள இயல

சரய

இவடர அ$ககவதறக ர கவ' த ன %ரய ன

க நகரச க% லல வ'டட ஒர டர ல டய சரய

" நR அநதப

ககம நகர"

தளள இனகன ர டர ல டய ஸதர

தளளIய டபய அடனவரம வ ய'டல பந கக நகனறனர.
வரம வழ மழவதம தன த ய'$ம மக ழச% ய$ன அளவள வ'க கக ணப$ வநத %கத டய ஆ$வர
இரவரம மக ழவ$ன கவனIதத டபய வநதனர.

%கத டய மற டயம

ஸதரகக மக ழச% டய அளIததத எனற ல %கத டய கலகலப
ம கவம அரத ன வ'ஷயம.
அ$ஙகம நதடதடயப ப

அதவம க%னடனகக வநத

'றக அவள

லத த ன இரநத வநத ரகக ற ள.

டழய %கத ய கக க ண த

கக க ண த சரய டவப க

றததவடரககம

ல பவடளகளIல கடடககள

எனபவ, அவனககம கலகலப

ன %கத டயக

க ண த உவடகடய அளIததத.
அடனவரம வRடட$ அட$நத ப
கக ணடரநதனர.
அவரம

த ர கவ'ய$ன கழநடதகளம எழநத ரநத ஆவல$ன க ததக

பதவக டயக கண$தம மக ழச% ய$ன எழநத வநத ர கவ' அவடரக கடடக கக ண$ ள.

%தத$ன அவடள உச% பம நதவ'டட, " உன கரடலக பகடகம ப

கரடலக பகட த ப

லபவ இரநதத.

இரகக றத ர கவ'" எனற கற ன ர.

இபப

த பநரல

அவரன

கணட வ'ட$ கநக ழச% ய$ன ந னற ரநத ப
% தத , எனடனப
அவளIன அப

%தடதக கண$தம மடறநத ப

தம ர கவ'ய'ன இயல

ரதத ல அவவளவ வயத னத ப

வ'

வடனடயப

"இபப

த பநரல

சரய .

"அப ட இலபலப

லவ

ரகக ம டப$ ம

ரதத 'றக ஏன$

லபவ

ன கறமபததனம கவளIகக ட$, "ஏன

கதரக றத?" எனற பகட$ ள.

கத $ரநத, "%கத உனடனப

எனற ரநதத!" எனற கற யவடரப

பநரல

ரப டதப ப

ன தன த டயபய பநரல

ரதத பனனடகதத பதவக , " ந ன % னன வயத ல

அகக டவச க% னபனனமம !" எனற கற ன ர.
உனடன பநரல உ$பன

பத என அகக வ'ன

ரககவம என அகக டவப

ரதபத ம எனற இரகக றத

ரதத என

றற க% னன ப

கதலல ம

த ய'பலபய தடதத,

ஆனடட!" எனற பகநத ன

" எனற கற வநதவர$ம %கத , "அமம , இநத சரய வ'$மம, ர கவ'ய'$மம

வ டயக கக டததRரகபளய ன ல அடதத படளடடல நRஙகள டகககட எடககச க% லல ஸதர$ம
க% லல வ'டவRரகள!

அதன ல, இவரகள இரவர$மம கக ஞ%ம ஜ கக ரடதய கத த ன இரககபவணடம"

எனற கற ன ள.
கத $ரநத, "அத எனனபவ
உனடனப

கதரயவ'லடல ர கவ'!

சரய

ஒனறடர நRளததகக க ழ நத வ'டக றத!" எனற ர கவ'டயப
அவள கற யடதக பகடட உளளககள ஏபத

ன வ டயத டதககத த ன ம த

கற ன ள.

பவற ய ர$மம இப ட ப சவபத இலடல!

ரதத ல அவரகக எப ட இரகக றபத .. உன வ'ஷயம எனற ல மடடம அவரகக வ ய
க%யத லம கவளIகக டடக கக ளள மல, "அப ட க ழ நத

ம தம ஊ% ச க%லபவ அவவளவ ஆக வ'டக றத ?" எனற ர கவ'

"அயபய .. எனகக தடல சறறக றத!

இவவளவ ஆணடகள க இரகக ற பய !
பகல க%யய ஆரம 'தத ன ஸதர.

ரதத பகல ப பனனடகய$ன கற ன ள %கத !

அகக , இவரகள இரணட ப ர$னம நR எப டத த ன

இனற வநத எனகபக தடல சறறக றத!" எனற தன

ஙககக

இதயம

Meena and Viji
"மதல ல அப டத த ன$
கதரநதவ'டம.

இரககம!

இதயம

'ன சறற சறற .. இனI சறறவத ல

நR இனற த பன வநத ரகக ற ய.

யனIலடல எனற தடலகபக

இனனம இரணக$ ர ந டகளIல உன தடலககம அத

பரநத வ'டம!" எனற %கத வ'$ மல பகல ப % சரய
அன வப ட$வள க% லக ற ள!

150

% ரதத டபய, "கவடலப $ பத ஸதர.

%ரய கத த ன இரககம!

அதன ல இபப

த அடதப

கக ஞ%ம ஓயகவடததக கக ள" எனற டபய அவடன அடழததச க%னற ன.

றற % நத ய மல

'ன %கத யம தன த டய

தன அடறககள அடழததச க%லல ர கவ' கழநடதகள$ன வ'டளய $ ஆரம 'தத ள.
அனற ஒர ந ள பவணடம ன ல வRடடல இரநதவ'டட மற ந ள அலவலகம வ
கற யவ$ன %கத யம மறகக மல அடத ஒததக கக ண$ ள.
எததடனபய

உளளபத!

வRடடல தஙக ன ள.

எனற சரய

அவளககம தன த ய'$ம ப %பவணடயத

எனபவ சரய வம, ர கவ'யம மடடம அலவலகம க%லல கழநடதகள$ன %கத

அத கதரய த கவஙகட %கத ய'ன அலவலகம வழ ய க க%லல பநரநதத ல %கத டயப

ரதத வ'டடச க%லலல ம எனற மத ய பநரதத ல அஙபக வநத ன.
மத ய உணவ பவடளய'ல அடனவரம உணவ'றக கச க%னற ரகக அஙக மதடகக க டடய டபய
அமரநத ரநதவடன அடழதத, "எகஸகயஸ ம !
எனற பகட$ ன.

இஙபக %கத ய'ன அடற எத எனற க% லக றRரகள ?"

அஙபக அமரநத ரநத க ரதத க த ரம

அத ரச% யட$நத ந னற ன.

அவடன அஙபக % ற தம எத ர

ர த கவஙகட

" நR.. நR க ரதத க த பன!" எனற கவஙகட ஆதத ரதத$ன பகடக அவன

ய கரனற பரய த க ரதத க, "கயஸ, ந ன க ரதத க த ன!

நRஙகள ய கரனற எனகக கதரயவ'லடலபய!"

எனற இழதத ன.
%டக$னற த வ' அவன %டட$டயப
அட$ய ளம கதரயப ப
நR?

க றத?

'டதத கவஙகட ஆதத ரதத$ன, "உனகக ஏன$

%கத டயபய ஏம றறம அளவ'றக கல கநஞ%ம

எனடன

ட$ததவன அலலவ

உனகக ஏன.. எனடன.. %கத ய'ன நலனIல உணடமய ன அககடற கக ண$ அவளIன நண ன இநத

கவஙகடட$ அட$ய ளம கதரயப ப
க%யக ற ய?

க றத? ஆன ல, நR.. இஙபக, %கத ய'ன அலவலகதத ல எனன

%கத ய'ன வ ழகடகடய இதவடரககம ந %ம க%யதத ப

த த எனற இனனம எனன

த ட$ம தRடடக கக ணடரகக ற ய?" எனற வ ரதடதகடளக கடதத தப 'ன ன.
அவடன அபப

த த ன அட$ய ளம கணட கக ண$ க ரதத க அவனத வ ரதடதகள அவனத ஆழ

மனடதக க யப டதத, "ப

தம, ந றதத கவஙகட!

எனற எனடன வ ரதடதகள ல % தத டரவடதப

ஆள ளகக %கத டய ஏம றற பனன.. ஏம றற பனன

டததக றRரகபள... ந ன எனன ம த ர சழ ந டலய'ல அநத

ம த ர க%யய பநரநதத எனற ய ரகக வத கதரயம ?" எனற பவதடனய$ன பகட$ ன.
சரய

ஃப க$ரககச க%னற ரகக மத ய உணவ'றக க கவளIபய வநத ர கவ'ய'ன க தகளIல அநத

வ ரதடதகள வ'ழ அவள அத ரச% ய$ன அப டபய ந னற ள.
இநத ந டலகக ஆள கக யவன இநத க ரதத க த ன !

%கத ய'ன வ ழகடகய'ல நடழநத அவடள

அத ரச% ய'ல அப டபய ந னற இ$தத ல % டலய க ப

ய ந னறவள கத $ரநத, 'ஆன ல, இவன எனன க% லல வரக ற ன?' எனற பய % தத ள.

வ ரதடதகள கவஙகடடன பக

தடத மடடப டதத வ'ட$ லம க ரதத கக ன %டட$டயப

அவனத

'டதத ரநத தன

டகப 'டடயச % ற த தளரதத ன ன கவஙகட.
" நR எனன கடத க% லலப ப
இலடல எனற ஆக வ'டம

க ற ய க ரதத க?

க ரதத க?

நR எனன க% னன லம உனன ல %கத

நR க%யத தபர கம

க_த டவக கலய ணம க%யய ந ச%ய'தத ரநத ரகபள..

தத த எனற அநத கரbட... அவன த ன

அவனI$ம பவற அட வ ஙக அவள இதய பந ய ளI

ஆக வ'ட$ ள!" எனற கவஙகட ஆதத ரதத$ன கற க கக ணப$ ப
மறநத ப

ட$ பவதடன

க க ரதத க அத ரச% ய'ல மசசவ'$வம

ய ந னறவ'ட$ ன.

அவன இதயதடத ய பர

க%கக ப

ஆகக ரம ததத. அவன இதயம

'ழ வத ப

ல வல ததத. க% லல மடய த ஒர வல அவன கநஞட%

ட பவகம க %கத கக கத தடததத.

அநத அட தனகக

டட இரகக

இதயம

Meena and Viji
க$ த

இதயம

151

எனற அவன மனம இடறவனI$ம பகட$த. 'அதவம.... அதவம அநத பநரதத ல த ன அவள

கரவறற ரகக ற ள. ஆண$வ , எனன ம த ர கக டடமகக ஆள க இரகக ற ள என இதய பதவடத' எனற
வல ய'ல அவன கணகளIல இரநத கணணRர க ரக யத. அடனதடதயம

ரதத கக ணட இரநத கவஙகட

கமதவ க 'க ரதத க' என அடழதத அவன பத ளIல டக டவதத ன.
"அவனI$ம %கத எப ட ம டடன ள?

அவன

ரடவய'ல அவள

டடவ'$க க$ த எனற த பன

%கத டயக கக டஞக% றகள கற அநத இ$தடத வ'டட வ'ரடடபனன?
ரதத ன?" எனற த ஙககவ ணண

பக

ம, ஆதத ரம, இயல டம, வரததம எலல ம கலநத கலடவய ன

உணரச% கள$ன க ரதத க கற க கக ணப$ ப
இபப

ன ன.

த அத ரச% யட$நத ந ற த கவஙகடடன மடறய னத!

அவன கணகளIல என %கத

'ன எப ட அவன அவடளப

"இதறகத த ன

ந ன அநத

ட$த?

டடவ'ட$ ல அவள உய'ரகபக ஆ தத எனற த பன அவடளத தரதத பனன!

அப ட இரநதம வ'த அவடள வ'$வ'லடலய ?

இநத

வ'டயக க தல தத

வதத றக க த பன அவள

இவவளவ பவதடனகடளச சமநத ள?" எனற ஆதத ரதத$ன பலம 'யவடனத தடதத ந றதத ய கவஙகட,
"க ரதத க, நR எனன க% லக ற ய எனபற எனககப பரயவ'லடல!

அநத மததர ஜ தன த ரமணதடத

ந றதத யவள எனற ஆதத ரதத ல %கத டயத த கக ய'ரகக ற ன.

ஆன ல, நR க% லவடதப

எனகக எனகனனனபவ

பத னறக றபத!

க ரதத க ஒர நம மடய த

ரடவய ல அவடனப

ரதத ன.

" அப டகயனற ல அவன %கத டயத தன த ரமணதடத ந றதத யவள எனற மடடம த ன
எனககம, %கத ககம எனன %ம நதம எனற அவனகக கதரய த ?" எனற வ'ளககமடய த
பகடக கவஙகடடம பரய த

வடனய$ன, 'இலடல' எனற தடலயட%தத ன.

கதரநத ரநத ல என %கத டய அவன உய'பர ட வ'டடரப
ஆதத ரதத$ன வ ரதடதகடளத தப 'ன ன க ரதத க.
" உனகக பரயவ'லடலயலலவ

ரதத ல

நR எனன த ன க% லல வரக ற ய?" எனற ஆதத ரதத$ன பகடக

பன

கதரயம!
வடனய$ம

" அவனகக அத மடடம

எனனபவ !" எனற

லடலக கடதத டபய

கவஙகட பரய மல ந னற ரப டதப

ரதத க ரதத க,

கவஙகட?" எனற பகடக கவஙகட மற டயம 'இலடல' எனற

தடலயட%தத ன.
ஒர ஆழநத க ரமசட% உளளகக ழதத கவளIபய வ'ட$வன, "அநத மததர ஜ..
வன .. ய ர எனற உனகக கதரய தலலவ ?

என தஙடகய'ன வ ழகடக

வன வ'ன அணணன.

ழ க ம ல க ப தறக கவம,

அதறகம பமல க என %கத ய'ன உய'டரக க ப தறக கவம அநத மததர ஜ ன ந நதடனய க என
தடலய'ல கட$ப ட$வள!" எனற கற வ'டட, கத $ரநத, "இதறக பமல எனடன எதவம பகடக பத
கவஙகட!

அடதச க% லலம வல எனகக இலடல" எனற தளரவ$ன அரக ல இரநத ந றக ல ய'ல

அமரநத ன.
அவன கற ய ஒவகவ ர தகவலம கவஙகட மறறம ர கவ'ய'ன தடலகளIல இடடய இறகக, "
உஙகள தடலய'ல கட$ப ட$வள எனற கடதகயலல ம %ர த ன க ரதத க!

வன

ஆன ல.. பரய ... அவள

எஙபக.. வ னதத ல இரநத பநர கக கத தத வ'ட$ ள ?" எனற ஆதத ரதத$ன பகட$ டபய கவளIபய
வநத ள ர கவ'.

ர கவ'டய அநத பநரதத ல எத ர

ர த க ரதத க

அத ரச% யட$நத ன.

% ல கந டகளIல

தனடனத த $ப டதத க கக ண$வன ஒர பவதடனப பனனடகய$ன, "உஙகடள இஙபக ந ன % ற தம
எத ர

ரககவ'லடல ர கவ'!" எனற கற வ'டட கத $ரநத, "எனன பகடடரகள.. பரய டவப

பகடடரகள?

நனற கக பகடடக கக ளளஙகள.

றற ய

என %கத டயத தவ'ர ந ன ய டரயம கத ட$த லடல!

அவடளத கத ட$ கரஙகள ல இனகன ரதத டயத கத டம அளவ'றக ந ன ஒனறம ஈனப 'றவ'ய'லடல"
எனற பவகம கக கற ன ன.
அவன கறவடத % ற தளவம நம
க ற த மகள.

அவள

வடனய$ன ந னற கக ணடரநத ர கவ'டயப

ரதத, "பரய

ந ன

'றநத ந ளIல இரநத என க% நத மகள கத த ன வளரததக கக ணடரகக பறன.

ஆன ல, இநத உலகதத ல அவள

'றப தறகக க ரணம க இரநதவன ந ன அலல!" எனற கற ன ன.

இதயம

Meena and Viji

இதயம

அடதக பகடடச % ற த அத ரச% யட$நத ர கவ', "இத ப

152

த த க ரதத க!

நRஙகள க% லவத உணடம

எனற ந ஙகள நம பவணடம ன ல நRஙகள ந$நதத அடனதடதயம உளளத உளள டகக

க% லல த த ன

ஆகபவணடம!" எனற ள.
ஆன ல க ரதத கபக , "அடதச க% லல எனன
எலல ம இழநதத த பன!
வ'டப$தத ய ன

யன வ'டளநத வ'$ப ப

க றத ர கவ'!

அத எலல ம த ரம வம க ட$தத வ'$ப ப

ரடவய$ன எஙபக

ரதத டபய கற ன ன.

ந ன இழநதத

க றத ... எனன?" எனற

ர கவ'யம, கவஙகடடம மtணடம,

மtணடம வறபறதத ந$நதடதச க% லல ஒபபக கக ண$ ன க ரதத க.

ர கவ'ய'ன தனIயடறககள க%னற

அஙக ரநத ந றக ல களIல மவரம அமர க ரதத க தன கடதடய.. %கத டயயம, அவடனயம

'ரதத வ'த

வ'டளய டய கடதடயச க% லல ஆரம 'தத ன.
%கத டய அவள வRடடறக அனப ' வ'டட தன வRடட$ அட$நத க ரதத க ம கவம %நபத ஷம க இரநத ன.
மனம எத லம

த ய மல %கத ய'$பம சறற க கக ணட இரநதத. எஙகம எத லம %கத ய'ன த ரமகம த ன

அவன கணண'ல கதரநதத. அவன வநதத கதரநததம அவன அமம

ரவத , "வநத வ'ட$ ய

க ரதத க?

த ரப த ய'ல % ம தர%னம நனற க இரநதத ?" எனற பகடக க ரதத க மனத றகள, "ஓ.. %கத தர%னம..
ம கவம நனற கபவ இரநதத" எனற கற க கக ணட கமதவ கச % ரதத ன.
ரவத , ம தர வ'ன த ரமண வ'ஷயம

அவன % ரபட க கவனIகக த

றற ப % க கக ணட இரகக, க ரதத க தனத கனவலக ல ம தநத

கக ணட இரநத ன.
த ன ப சவத ல அவன கவனம இலடல என டதத த மதம க

உணரநத

ரவத கழப தத$ன,

"எனன$ ?" எனற பகடக "ஒனறம இலடல" எனற தடலடய ஆடடவ'டட தன அடறககள க%னற கதடவ
% தத கக ண$ ன க ரதத க. "இவனகக எனன ஆனத?" எனற
ம தர வ'$ம "ந ன பக ய'லககப ப

ரவத தன தடலய'ல அடததக கக ணட

க பறன" எனற க% லல வ'டட க%னற ர. அடறககள க%னற க ரதத க

தன கடடல ல அமரநத %கத ய'ன ந டனவ'ல ஆழநத ன. %கத ய'ன அரக டமடய அவன மனம ந டயத.
"சப%!

'ரநத வநத அடர மண' பநரம த ன இரககம. அதறகள எனனபம

'ரநதடதப ப
ந$ககப ப
%கத கக ப

ல யகஙகள க %கத டய

ல இரகக றபத!" எனற தனககள கற க கக ண$ ன க ரதத க. அவன உணரநதத அப டபய

க றத எனற அற ய மல த ன ந டனததடத எணண' அவனககள % ரததக கக ண$ ன க ரதத க.
ன க%யத ப %த தணடய மனத ன ஒர

எதவம க%யய பத' எனற அ$கக யத இனகன ர

கத டய 'இபப

த ப

ன க%யத %கத கக

'ரச%டன

கத .

அவன ஆட% மனத ஒனறம க%யயமடய மல இநத ந னக ந டகளIல ந$நதடவ அடனதடதயம
கமதவ க அட% ப

டட கக ணட இரநதத. அநத இனIய ந டனவகள$ன கண மடன ன. மடய

கணகளககள ந டனவகள கனவகள க ம ற ன. தனடன ய பர

தடட எழபபவத ப

ல இரகக கணடணத

த றநத ன க ரதத க. %கத தன இர டககடளயம ம ர 'ன கறகபக கடட கக ணட அவன மன ந னற
இரநத ள. க ரதத க நம

மடய மல தன இர கணகடளயம க%கக ப

ரகக %கத % ரதத ட அவன தடல

மடடய தன கமலல ய கரதத ல கடலதத ட அவன அரக ல அமரநத ள.
உ$பன க ரதத க தன

லம கக ண$ மடடம அவடள இறகக அடணதத ன.

த ணற கக ணட "அப

கமதவ க, என எலமப எலல ம மற நத வ'டம ப

அவன

அவன

'டய'ல இரநத

ல இரகபக" எனற கற ன ள.

'டடய %றற தளரதத "நR எப ட இஙக வநத ய?" எனற பகடட அவள

த ல கறம மன அவள

உதடகடளத தன உதடகள ல % டற க%யத ன. % ரமப டட அவனI$ம இரநத அவடள வ'டவ'தத கக ண$
%கத கக பவகம க மசச வ ஙக யத. அவடளக கறஞ% ரபப$ன

ரதத, "எப ட வநத ய எனற

பகடப$பன!" எனற க ரதத க பகடக, %கத அவடன மடறதத, "மம.. இரகக ற ஒர வ டயயம % டற
க%யத வ'ட$ ல எப ட க% லலவத ம" எனற % ணஙக ன ள. "எப ட க% லலவத எனற ந ன க% லல த
தரக பறன. ஆன ல அதறக என வ டய ய ர வத % டற க%யய பவணடபம! நR க%யக ற ய ?" எனன
பகடக %கத அவனகக 'கவவகவவபவ' என அழக க ண 'தத ள.

இதயம

Meena and Viji

"%ர, நR க%யய வ'ட$ லம

இதயம

ரவ ய'லடல. பவற ய டரய வத க%யயச க% ல. ந ன ப சக பறன" எனற

க ரதத கற %கத அவன வய'றற ல பல% க கதத ன ள.
இரகக த.

153

"இப ட எலல ம ப % ன ல ப சவதறக வ பய

ஜ கக ரடத" எனற எச%ரகடக வ'டததவள அவன அடத பகடடச % ரதததம இலகவ க, "நR

எனடன ந டனதத ய! ந ன வநத வ'டப$ன. எப ட வநபதன எனற க% லல ம டப$ன! நRபய கணட
எனற தன தடலடய % யததக கக ணட கற ன ள.

"அப டய ? அபப

த, ந ன உனடன எபப

'ட"

ந டனதத லம வரவ ய ?" எனற க ரதத க பகடக "மம வரபவன, அடதத வ'ன டபய வநத வ'டபவன"
எனற கற % ரதத ள.
க ரதத ககம % ரததக கக ணப$ %கத டய தன வ%ம இழதத % லம ஷஙகள க%யய %கத த ணற ன ள. "இத

ல க%யத ல இஙக இரநத ப

மடலகக ப
அவள, 'ப

ய வ'டபவன" எனற %கத ம ரட$, க ரதத க

த லகக "உலகதத ன எநத

ன லம ந ன உனடன வ'$ம டப$ன" எனற %கத டய இறகக அடணததக கக ண$ ன.

ய வ'டபவன' எனறம அவன, 'வ'$ம டப$ன' எனறம ஒரவடர ஒரவர ம ற ம ற இழகக,

க ரதத க தடம ற க கடடல ல இரநத வ'ழநத தடலய'ல பல% க இடதத கக ண$ ன.
ரகக அடனததம

கண வ'ழ ததப

கல கனவ! அவன கண$ அடனததம மனககண மன ஓ$ அவன மகதத ல % ரபப

வநதத.
அபப

த கவளIய'ல ஏபத

%ததம பகடட எழநத ஓடன ன க ரதத க.

ரவத ப% ரவ க கணகடள மடய

ந டலய'ல ந றக ல ய'ல அமரநத இரகக, க ரதத க அரக ல க%னற ம தர வ'$ன எனனகவனற பகட$ ன.
"அமம வகக pressure அணண " எனற ம தர
அமரநத ன. க ரதத க , "அமம
இறககம கப
க%யத

கற, க ரதத க பவதடனய$ன

அமம " எனற அடழகக,

'டதத கக ண$ ர. பக ய'ல ல %கத டயப

ரவத ய'ன அரக ல

ரவத மயஙக ய ந டலய'ல க ரதத கக ன டகடய
ரதத

ரவத ககத கதரநத க ணமண' கற ய

ரவத டய மன உடளச%லகக ஆள கக ய'ரநதத.

அதறகள ம தர
ரவத டயப

$ க$ரகக ப

ன க%யய % ற த பநரதத ல $ க$ர வநதவ'ட$ ர.

வநத $ க$ர

ரப% தடன க%யத வ'டட க ரதத கக $ம "அவர மன உடளச%லகக ஆள க மல

ஜ கக ரடதய கப

ரதத கக ளளஙகள! இத ம த ர அவரகக மற டயம வநத ல உய'ரகக உததரவ தம

க ட$ய த" எனற க ரதத கக ன தடலய'ல கலடல எரநத வ'டட க%னற ர. க ரதத க எனன க%யவத எனற
பரய மல

ரவத ய'ன அரக ல அமர, ம தர

ப% கம க க ரதத கக ன மடய'ல தடல டவதத

% ற த பநரதத ல கணகடளத த றநத

ரதத

இபப

தட$தத$ன பகட$ ன.

த எப ட இரகக றத?" எனற

நலல டய க ந$ககபவணடம.

ரவத , "க ரதத க" எனற அடழகக அவன, "க% லலஙகமம ..
" ம தர .. ம தர வ'ன த ரமணம

அவள % தத ய'ன கத ம தர வ'றக ஏற டடவ'$க க$ த!

நலல டய க ந$நத ல த ன என உய'ர ந மமத ய க இநத மணடண வ'டடப ப

அவன கற
" நR இபப
பரய மல

அத என க

அவள த ரமணம

கம!" எனற ந றதத

ந றதத ப ப % க ரதத க, "அமம .. அமம .. ஏனமம .. இப ட எலல ம ப சக றRரகள?
நலல டய க ந$ககம அமம .

டதத ள.

ம தர வ'ன த ரமணம

றபப! நRஙகள எநத கவடலயம இலல மல இரஙகள" எனற

ரவத ய'ன மகதத ல % ற த கதளIவ

'றநதத.

த க% னனடத எனகக %தத யம க%யத கக ட!" எனற அவர பகடக க ரதத க அவடரப
ரதத ன.

"அமம .. இபப

த நRஙகள %தத யம பகடகம அளவ'றக எனன ந$நதத?" எனற

அவன பகடக, "எனகக அகதலல ம கதரய த! ம தர வ'ன த ரமணம கற ப 'ட$ பதத ய'ல எநத த$ஙகலம
இலல மல ந$ககம என தறக ந ன க
ந னற ர.

றபப எனற நR %தத யம க%ய!" எனற அவர

அவர கறவத எனனகவனற இனனம பரய மல க ரதத க ந றக

கத $ஙக யத.

தன த ய'ன மகம றறம க ரதத கக ன கணகளIல

'டதத 'டய'பலபய

ரவத ய'ன மகம கவளIறத

$, "அமம .. எனன பநரநத லம %ர...

கற தத பதத ய'ல நRஙகள ந ச%யம க%யத ம தர வ'ன த ரமணம நலல டய க ந$ககம.

அத என க

இத %தத யம!" எனற அவ%ரம கக கற அவர கரஙகளIல தன வலத கரதடத டவதத ன க ரதத க.
க ரமசச$ன

றபப.
ந மமத

ரவத ய'ன கணகளIல இரநத கணணRர வழ ய க ரதத க தன மறகரதத ல அவர கணணRடரத

இதயம

Meena and Viji

இதயம

154

தட$தத ன.
அதன

'றக க ரதத க

கத $ர

ரவத டய ஒயவ எடககம ட க% லல வ'டட ம தர வ'ன கலய ண பவடலகள

க ம தர வ$ன ஆபல % கக ஆரம 'தத ன.

ரவத கணகக தத

க க ரதத கக ன மகதடத

ஆர யநத கக ணட இரநத ர. இடத எதவம அற ய த க ரதத க %கத ய'ன ந டனவகளIல பவடலகளகக
நட நடபவ தனI உலக ல ம தநத கக ணட இரநத ன.

அவன மகதத ல தனI

'ரக %ம ம னனவடத

ரவத கவனIததக கக ணப$ இரப டத க ரதத க த ன கவனIககவ'லடல!
% ற த ந டகளககள எலல ம

ரவத ய'ன உ$ல நலம %_ரப $ இரணட வ ரஙகள கழ தத த ரமணதத றக க

அடனவரம த ரச% ககக க ளம 'னர.

நடவ'ல க ரதத க %கத டயப

வRட படடய'ரப த கணட கழப தத$ன த ரம 'ன ன.
இலல மல அடததக கக ணப$ இரநதத.

அவவபப

ரப தறக க அவள வRடடறக க%லல
த ப

ன க%யத

ரகக அத எடப

தனனI$ம க% லல மல க$ அப ட எஙபக ப

பய % தத டபய த ன த ரச% கக க%லல தய ர ன ன க ரதத க.
கவளIப ட$ய கக பகடகவம அவன ல மடயவ'லடல.

ய'ரப

ள எனற

அககம ககதத ல ய ர$மம

'%ர, எஙபக ப

ய'ரநத லம அவள இஙபக வநத

த பன ஆகபவணடம!

ம தர வ'ன த ரமணம மடநதவ'ட$ ல அதறக

எநத தட$யம லடல!

அமம டவ எப டய வத %ரககடட வ'$ல ம' எனற த $மனத$ன க ளம 'ன ன

க ரதத க.

ம தர வ'றக

'ன %கத ய$ன ப%ரவதறக பவற

வம! வ'த ய'ன வ'டளய டட அவனத கணகககடள எலல ம தடரமட$ம ககப ப

எனற கதரநத ரநத ல அவன அப ட ந டனதத ரப

பன

க றத

எனனபவ !

ரதத ரநத ம ப 'ளடள அவரகளகக ஒர வ'ததத ல க% நதம த ன!

ம ப 'ளடள த வ கரம அவரகள க% நத ஊரககச க%லலம ப

ம தர வம, அநத

கதலல ம ய ரககம கதரய மல %நத தத

தஙகள க தடல வளரதத வநத ரநத வ'ஷயம க ரதத க ஒரவடனத தவ'ர ய ரககம கதரய த!

க தல

எனற பல கடடமய ன மகம க டடம தஙகள த ய'$ம இரநத அநத வ'ஷயதடத மடறதத 'மழகக
மழகக க றபற ரகள ல ந ச%ய'ககப ட$ த ரமணம க' அடத ஆககவதறக க ரதத க கர ம பவ
கமனகககடட பவடலகள க%யத ரநத ன.

எனபவ இநத த ரமணதத ல கழப ஙகள ஏதம பநரநத வ'$ த

என த ல க ரதத க கர ம பவ உறத ய க இரநத தனத

ஙக றக அடனதடதயம ஒழஙக கச க%யத

கக ணடரநத ன.
த ரமணதத றக மதல ந ள ம டல ந ச%யத ரததம எனற மடவ க%யத அதறக ன ஏற
கக ணடரநதன.

க ரதத கக றக கதரய மல பவற % ல ஏற

டகள ந$நத

டகளம ந$நத கக ணட இரநதடத அற ய த

க ரதத க அடனவரத வ%த கடளயம, க%bகரயஙகடளயம கவனIதத கக ணட இரநத ன. கலய ண
மண$ தத றக அரக ல இரநத க% நதக ரரன வRடடல அவரகள தஙக ய'ரகக, எலபல ரட$ய மகதத லம
% ரபபம, %நபத ஷமம ந டறநத வழ நதத. ந ச%யத ரதததத றக மதல ந ள இரவ'ல ம தர வ'ன அடறககச
க%னற ம தர வ$ன % ற த பநரம க ண$லம பகல யம க ப % ய'ரநத வ'டட வநத அவனகக ம தர வ'ன
மகதத ல உளள %நபத %தடதப

ரதத அளவ'லல த ந மமத ஏற ட$த.

அநத ந மமத யம, %நபத ஷமம அவன மனடத ஆககரம தத கக ளள, அவனட$ய அடறகக வநத

டதத

கக ண$ ன. %கத ய'ன ந டனவ அவடன ம கவம வ டடயத. இநத மஙகளகரம ன சழந டலய'ல
தனடனயம %கத டயயம இடணததப

ரதத தன கனவ உலகததககள க%னற ன. ம கவம

இனIடமய கவம %நபத %ம கவம அவன இரவ கழ நதத. இநத இனIடமயம %நபத ஷமம மற ந ள ஒடட
கம ததமம க கத டலககப ப

வத அற ய மல கனவலக ல இரநத ன க ரதத க. இரவ மழவதம நRண$

இனIய கனவகள வ'டயம தரவ ய'ல தடலக_ழ க ம ற ன. தனனI$ம இரககம %கத டய ய பர
தகக ச க%லவத ப

லவம, அவரகடளத தரதத ச க%னற க ரதத க

'டஙக த

ளளதத கக ல உரணட வ'ழவத

லவம, எனன க%யவத எனற கதரய மல மறக%டகளககள இரநத எழநத வநத க ரதத க

பமறகக ணட நகரமடய மல பக ர உரவம ஒனற தடப த ப
க ரதத க எழநத ன.

லவம ஏபதபத

கனவகள வர அலற ய ட

இதயம

Meena and Viji

இதயம

155

எழநத க ரதத கக றக ஒனறம பரய மல பவரதத வ'யரததத. %றற பநரம கழ தத த ன அவன கண$த
அடனததம கனவ என பத அவனகக வ'ளஙக யத. அடறய'ல இரநத கடக ரம மண' ந னடகக க டடக
கக ணடரகக வ'டயறக டலய'ல கண$ கனவ

ல ககம என த பதடவய'லல மல அபப

%கத கக ஏபத

கதத றகள வநத அவடன அடலகழ ததத.

அவடன

$ $ககச க%யதத. ஒர அவ%ரதத$ன தன க%லப

கத $ரப கக ளள மயல ப
க% லலமடய த

ன அபப

ந கழபப

வத ப

த அவன

ல ஒர எணணம பத னற

டன எடதத %கத ய'ன வRடட எணடணத

தம அடததக கக ணப$ இரகக க ரதத கக ன மனத ல

யஙகள கழ ழ வ'$ ஆரம 'ததத.

%ல பப$ன ப

டன ஆஃப க%யத வ'டட

டகடகய'ல

அமரநத ன க ரதத க.
அவன இரவ தஙக வரம ப
ம ற டடரநதன.

த இரநத மனந டலயம இபப

$ $பப %றற அ$ஙக யதம க$வள மன ந னற %கத கக ஒனறம ஆககக$ த எனற

மனம ர பவணடன ன. அதன
க%னற ன அவன.

த இரககம மனந டலயம மறற லம

'ன க$வள பமல

ஆன ல வ'த ய'ன

ரதடதப ப

%ரதத ரஙகள க% லலம கடதகள எததடன எததடன? நமடமப
வ'த ய'ன

டட வ'டட மன கநர$ல$ன எழநத

'டய'ல இரநத ய ர ல தப

மடயம? இதறக உத ரணம கச

ட$தத அநத இடறவபன % ல %மயம

'டய'ல % ககடகய'ல % தரண மனIதரகள ந ம எமம தத ரம?

மற ந ள ம டலய'ல ந ச%யத ரதத வ'ழ வ'றக க அடனவரம கலய ண மண$ தத ல கடனர.

க ண

வRடட க% நதம, ம ப 'ளடள வRடட க% நதம எனற தனIததனIய க இலல மல இரவரபம க% நதகக ரரகள
என த ல அத கம ன கட$ம மண$ தத ல இலடல.
த ரமணதத றக வநத ல ப

உளளடரச ப%ரநதவரகள எலல ம மற ந ள

தம எனற எணண'ய'ரகக மண$ தத ல கடறநத கட$பம இரநதத.

ந ச%யத ரதத பவடலகளIல மமமரம க இரநத க ரதத கக ன அரக ல வநத அவன த ய, "க ரதத க, ஒர
ந ம $ம!" எனற அடழகக க ரதத க, "எனனமம ?" எனற பகட$ ன.
க ணகள % ரததப ப % க கக ணடரகக அவரகடள பந கக தன
ம தர வ$ன ப % க கக ணடரகக ற பள.. % வப 'ல
ந ரஞ%ன !

சட%

தரதத ல ம தர வ$ன % ல க% நதக ரப
ரடவடயச க%லதத ய

ர$ர ப

ரவத , "அபத ,

ட$ ப$டவ உடதத ... அவள க யர

என ஒனற வ'ட$ தம 'ய'ன மகள!" எனற கற க ரதத க ஒர அ%டட$ய ன

ரடவடய அநத

ககம க%லதத வ'டட, "அவளகக எனனமம ?" எனற பகட$ ன.
ஒர % ல வ'ன டகள

த ல க% லல த மத தத

த ன உனககப ப % மடதத ரகக பறன!

ரவத % ற த கத ணட$டய க%ரம வ'டட, "அவடளத

ந டளகக ம தர வ'ன த ரமணதத$ன இநத த ரமணதடதயம

ப%ரதத டவககல ம எனற இரகக பறன!" எனற கமதவ கக கற ன ர.

க ரதத க அத ரநத ப

"எனனமம ... எனன க% லக றRரகள?" எனற தன க தகடளபய நம ம ட$ மல கற ன ன.
அத ரச% டய பவகம கக கற ததக கக ண$

ரவத , "இத ல ஏனப

ந டளகபக த ரமணம எனறதம அத ரநத வ'ட$ ய ?
க%யத டவபப ன ?

என தம ' மகள!

அவன

.. இவவளவ அத ரச% உனகக?

ஓ..

நR அத ரம அளவகக உனகக ஒர ககட$டத ந ன

நலல வ%த ய ன கடம ம!

அவளககத த ன எனற என தம ' கறக ற ன.

ய,

ஒபர க ண!

க ணணம நனற கப

க% தத எலல ம

டதத ரகக ற ள.

எலல வறற றககம பமல க நமத இனதடதச ப%ரநதவள!" எனற கட$% ய க அழதததத$ன கற
மடதத ர.
க%யத கக ணடரநத பவடலடய அப டபய டவதத வ'டட, "அமம .. ந ன உஙகள$ன ப % பவணடம!
வ ரஙகள... கக ஞ%ம தனIய கப ப
க ரதத க.

ஒர அழததம ன மக

அடறககதடவத த ழப

ய ப %ல ம" எனற ஒர அடறககள அவடர அடழததச க%னற ன
வடனய$ன

ள இட$ க ரதத க, "இபப

ரவத யம அவன$ன க%னற ர.

உளபள நடழநததம

த என த ரமணதத றக எனன அவ%ரம அமம ?" எனற

பவகம கக பகட$ ன.
"% ல வ' ரதஙகடளத தடககத த ன உனகக உ$பன த ரமணம க%யத டவகக பவணடம எனற
க% லக பறன ந ன" எனற
பரயவ'லடல அமம !

ரவத பத ர ப

$ பரய த க ரதத க, " நRஙகள க% லவத எனககப

என த ரமணம ந டளகபக ந$கக வ'ட$ ல எனன வ' ரதஙகள ந$நதவ'டம எனற

இதயம

Meena and Viji
க% லக றRரகள!" எனற கற ன ன.
மனத றகள ஏபத

இதயம

156

கத $ரநதவன அவர கரஙகடள கமனடமய கப

பகநத கழபபக றத எனற எனககத பத னறக றத அமம !

கவளIப ட$ய கக கறஙகள!" எனற அவன பகடக

றற , "உஙகள

எனனவ ன லம அடத

ரவத ஆதத ரதத$ன, "என மனத றகள எனன

இரகக றத எனற நR பகடக ற ய ? உன மனத றகள எனன இரகக றத எனற ந னலலவ
உன ம ம

மறறம % தத ய'ன கடதடய ந ன எததடன த$டவகள க% லல இரகக பறன!

நR பதத ககடடப ப
உனடன எனன

ணண'ன ல தகம?" எனற கதத ன ர.

தடதக கடடப டதத ய க ரதத க க

ம மண$ லம அவர உ$ல நலதடதக கரத தன

றடமய க, " அமம ... ம தர வ'ன த ரமணம நலல டய க

ந டளகக ந$ககத த ன ப

க றத!

ந$நத வ'ட$ ல ப

ந டலகக பவண$ ம ?

தம ?

அத ல எநத

'ரச% டனயம வநதவ'$ த அமம !" எனற கற ன ன.
ம தர வ'ன ம மன ர ஜ த , அநதஸத

ணதடத வ'$ ம னதடதப க ரத க மத ககம கடம ம அத!
அத எப ட இரநத லம ம தர டவப

த ககத த ன க%யயம!

நR பதத ககடடப ப

"

ரப வர.

ய ஏத வத க%யத ல

அடதத தடககத த ன ந ன உனககம

உ$பன த ரமணம க%யத டவகக பவணடம எனற க% லக பறன!" எனற பக
ரவத .

அப ட இரநதம

ய ம தர வ'ன வ ழகடககக உடல டவககம பவடலய'ல இறஙக இரகக ற பய!

அவர ஆதத ரப டவத கணட மனத றகள பக
பக

பகடக பவணடம!

அவர ப %ப ப % %கத ய'ன வ'ஷயம அவரககத கதரநதவ'ட$பத

தத$ன கமற ன ன
எனற %நபதகம க ரதத கக றக

வநதத.
ஒர ந ம $ம கழம 'ன லம மற ந ம $பம, 'இத எப ட இரநத லம ஒர ந ள அமம வ'றக கதரநத த பன
ஆகபவணடம!

கததரகக ய மறற ன ல கட$தகதரவ'றக வநத த பன ஆகபவணடம!

ந டளககத

கதரயபவணடயத %றற மனனத கபவ கதரநத வ'ட$த! அவவளவ த ன!' எனற எணண'ய க ரதத கக ன
ம றம மக
பக

வடனகடள பக

தத$ன கவனIததக கக ணட இரநத ர

தடத மடடப டதத இநத த டர த ரமண ஏற

மறற வ'ஷயஙகடள ஊரககச க%னற
நRஙகள ம தர டவப
எனற ஆறதல

'றக

ரவத .

இபப

டதகக அமம வ'ன

டகள கற தத எணணஙகடள ம றறச க%யத ல ப

ரததக கக ளளல ம எனற மடகவடதத க ரதத க, "அமம ..

றற கவடலப $ தRரகள! ம ப 'ளடள அவடளத தஙகம கப

ரததக கக ளவ ர!"

டதத மயனற ன.

" ந ன ம ப 'ளடளடயப

றற ப %வ'லடலய$ !

ந டளகக நR ஏத வத ஏ$ க$ம கச க%யயப ப

%ம நத வRட$ ர ம தர டவ ஒதகக டவதத ல ம ப 'ளடள எனன க%யவ ர?" எனற அவர
'டய'பலபய ந றக க

அதன ல ம தர டவப

நRஙகள உஙகள அ%டட எணணஙகடள வ'டஙகள!" எனற எரச%ல$ன கற ன ன.

றற க கவடலப $ மல
" ந ன இவவளவ

க% லல யம நR பகடகவ'லடல எனற ல உன பமல எனகக %நபதகம வரக றத" எனற அவர பக
க% லல 'கததரகக ய கட$த கதரவ'றக வரம பநரம வநதவ'ட$த' என த பரநத ப
நRஙகள ந டனப த %ர த ன!

அவள என உய'பர ட எபப

பத

யஙகரம க ம றவடதப

டதகக இநத அத ரச% ப

இபப

பத ம ரட$பப வநத லம வநதவ'டம' எனற கரத ந றதத ன ன.

த கவளIய'ல ஏபத

கமதவ கப

ரதத,

த ன %கத டயத த ரமணம க%யத வ'%யதடதக கற ன ல

ரவத க_பழ வ'ழ க ரதத க அவடர அவ%ரம க தன கரஙகளIல த ஙக ன ன.

கபள ரம ந கழவத ப

லதத %ததம பகடக தன த டய அநத அடறய'ல

டகக டவதத வ'டட கதடவத த றநத ன க ரதத க.

மசட% ந றததச க%யதத.

ன க ரதத க,

இனI அவடள வ'டட எனன ல வ ழமடய த!" எனற

'இபப

அவன கற யடதக பகட$தம

தம!

தத$ன

ந ன ஒர க ணடண உய'ரககம பமல கக க தல கக பறன.

கலநதவ'ட$ ள!

உணரச% வயப ட$ கரல ல கற ய அவன தன த ய'ன மகம

அபப

'டதத

றடமய'ழநத க ரதத க, "ம ப 'ளடள அப ட எலல ம ஒனறம க%யத வ'$ம ட$ ர.

அவர ம தர வ'ன மtத தன உய'டரபய டவதத ரகக ற ர!

"ஆம ம அமம !

தம!

தத,

த டனநத ரவடகள ப

கவளIபய அவன கண$ க ட% அவன

ல பத றறம கக ண$வரகள அஙக ரநத

ரடகடள எலல ம உட$ககத கத $ஙக ய'ரகக மண$ தத ல இரநத கக ஞ% நஞ% ப ரம கவளIபய

ஓடக கக ணடரநதனர.

அவரகளகக தடலவன ப

ல இரநத ஒரவன, "இஙபக எவன$

க ரதத க?

டதரயம ன ஆம 'டளய ய இரநத ல என மனன ல வ $ !" எனற கரஜ ததக கக ணடரநத ன.

இதயம

Meena and Viji

அவன அரக ல நடனநத பக ழ டயப ப
அவடன எஙபக

ரதததம

% ல வ'ன ட பநரதத பலபய அவன

ந தன எனற க ரதத கக றக பரய அவன பவகம க, "ந தன, நR எப ட இஙபக?

இவன ஏன இஙபக வநத கல ட$

ந$நத ன.

157

ல நடஙக ய டபய ந னற கக ணடரநதவடனப

ரதத ரப த கக க ரதத கக றகத பத னற யத.

%கத ய'ன க ள ஸபமட
இவன?

இதயம

ய ர

க%யத கக ணடரகக ற ன?" எனற டபய அவரகடள பந கக

"க ரதத க.. க ரதத க... எனடன மனனIததவ'டஙகள!

இவன.. " எனற அநத ந தனதடம ற க கக ணடரககம ப

ந ன கதரய மல க%யதவ'டப$ன. இவன..

பத அவடனத தளளIவ'டட மனன ல வநத

அநத ரவடகளIல தடலவன அவன த ன மததர ஜ..., " நR த ன க ரதத கக $ ?" எனற டபய க ரதத கக ன
%டட$டயக கக தத கப

றற ன ன.

க_த டவ %கத அடழதத வரம ப
மன

கபவ க_த

த இட$ப ட$ ஆடளச %ம ளIததக கக ணட %கத கவளIபய வரம

க ரதத க, கவறற ய'$ம வநத வ'ட$ ள.

கவறற ஆடப$

ஏதம வரக றத

%றபற மனபன க%லல க_த வம, க ரதத ககம மடடம %கத வரவதறக கக க தத ரநதனர.

எனற

ரகக

%கத , க_த வ'ன

க ள ஸபமடகள % லர மற ந ள த ரமணதத றக க மண$ தத பலபய தஙக ய'ரநதனர.

அத ல ஒரவன ன

ந தன அபப

ட$னர.

த எதறக கபவ

கவளIபய வர க ரதத ககம, க_த வம அவன கணகளIல

தகக கலககதத ல அநத க ண பவற ய பர

எனற கரத ய டபய ந தன உளபள க%னற வ'$ அதன

த ன %கத அவரகள$ன வநத ப%ரநத கக ண$ ள.
அலபல லப டம ப

அதன

த ந தன அவடள க ரதத கக$ன

க ரதத கடகத பதடப பறப ட$ ன.

'ன

'ன க_த டவக க ணவ'லடல எனற மண$ ம

ரததத கக கற வ'$ மததர ஜ ஆதத ரதத$ன

க ரதத க %மt தத ல த ன வRட ம ற ய'ரநதத பல , இலடல...

க ரதத கடகத கதரநதவரகள 'எஙகளககத கதரயபவ கதரய த' எனற % த ததத பல ... க ரதத கக ன
வRடடன மகவர அவவளவ எளIத க அவனககக க ட$ககவ'லடல!

சவ ம டயயம இழததக கக ணட

அவன ஒவகவ ர இ$ம க அடலநத ஒர வழ ய க க ரதத கக ன இரப '$தடதக கணட 'டதத இபப

த ரச% கக வநத இரகக ற ன.
இத எடதயம அற ய த க ரதத க அநத த டர த ககதல ல ந டல கடலநத ன.

உ$பன சத ரததக கக ண$

க ரதத க அவன டகப 'டய'ல இரநத தனடன வ'டவ'ததக கக ணட, "ஏய.. ய ர நR?
கல ட$

க%யத கக ணடரகக ற ய?

இஙபக வநத எனன

ல டcக கப 'டட உனடன அளளIக கக ணட ப

டவப தறக மனன ல நRய க இநத ரவடகடளக கப 'டடக கக ணட இ$தடதக க ல க%ய" எனற
ம ரட$ல ன கரல ல கற ன ன.
கட$ ளIகடளப

அவன கற யடதக பகடட கவற ச% ரபப % ரதத அநத மததர ஜ தன

ரதத, " இஙபக பகளஙக$ ..

% ர கறவடத..." எனற கற வ'டட கத $ரநத % ரதத ன.

அவன % ரபப க ரதத கக றக கவற பயறற, "ஏய, % ரபட

ந றதத!" எனற கதத ன ன.

அவனத உரதத கரடலக பகடட % ரப டத அடனவரம %டக$னற ந றதத ய ப
அநத ரவடகள தடலவன மடடம மனபன வநத, " ப
கம ஷனர.. இலடல.. இலடல.. ப

கடம தத ன தயவ'லல மல அநத ஆளகக அநத
மததர டஜப

கற ய ?

ய க% லல க கக ள!

தவ'பய க ட$தத ரகக த!

ய ப

அவனI$ம ப

ரகக பறன!" எனற மற டயம ஊடளய'ட$ ன.
ய ந றக அநத கபள ர %ததம பகடட

ய, "எனனப

ய இநத
க றத

அவன கற யடதக பகடட க ரதத க

... எனன ந$கக றத இஙபக?" எனற ஓட வநத ர.

ரதத அவர

தற ப

"அமம .. நRஙகள இஙபக வரபவண$ ம!

எனனவ ன லம ந ன ப % க கக ளக பறன!" எனற க ரதத க அவடரப

ரதத கதத ன ன.

மததர ஜ, "ஓ, இவர த ன உன அமம வ ?" எனற ஏளனம கக பகடட வ'டட ஒர ப

அடதக பகட$

"வணககமம .. உஙகள ட யன க%யத அந ய யதடதக பகடட நRஙகள த ன அதறக ந ய யம
க% லலபவணடம!" எனற கற ன ன.

லஸ

ரவத கவளIபய எழநத வநதவ'ட$ ர.

ரவடகள சழநத ரகக அவரகளகக நடவ'ல தனனநதனIய ள ய க ரதத க ந ற டதப

இநத மததர ஜ

றற கமபடளய'ணட கக ட! உன கமபடளய'ணட எநத கபட த கத டடககப ப

எனற ந னம
த டகததப ப

ல c ல க% லலப ப

ல ஸ மநத ரய'$பம ப

தம % ல கந டகளIல

ண'வ$ன,

இதயம

Meena and Viji

இதயம

158

றடமய'ழநத க ரதத க, "ப$ய, நR ய கரனற எனகக கதரய த!

எனற கறக ற ய?
கல ட$

க% லலபப

இத ல ந ன எனன அந ய யம க%யபதன

ன ல என தஙடக த ரமணம ந$கக இரககம பநரதத ல இஙபக வநத

க%யத நR த ன எஙகளகக அந ய யம க%யக ற ய" எனற கற அவன

த ரம 'ய மததர ஜ, " எனடன உனககத கதரய த, %ர!

க_த

ய ர எனற உனககத கதரயம த பன!

அநத க_த டவ ஆட%ப டட மணகக இரநத ம ப 'ளடள ந ன!
ஆனநததத$ன க$ப

'றநத ஒபர

'றப

ககம %_றறதத$ன

அபத க_த வ'ன அணணனகக

ன என தஙகச% டயக கலய ணம க%யத கக டதத ரகக

பவணடயவன!

நR மடடம கறகபக வநத இரகக வ'ட$ ல எஙகள இரவரன த ரமணமம நலல டய க

ந$நத ரககம!

இபப

த அவடள நR கடடப ப

த ரமணமம ந னறவ'ட$த!

ய என த ரமணம ந னறதம அலல மல என தஙகச%

இநத த ரச% கபக ர ஜ

ல ஆணட கக ணடரநத என அப

மடய த அவம னதத ல அடறககளபள அட$நத க ட$கக ற ர!
உனககத தடண க%யதவரகடளயம ந ன சமம

தடல தகக

இததடனககம க ரணம ன உனடனயம,

வ'டபவன எனற கனவ'ல க$ ந டனகக பத!" எனற கற

மடதத ன.
அவன ப % யடதக பகட$தம த ன க ரதத கக றக அஙக வநத அவன கல ட$
வ'ளஙக யத!

கத $ரநத ப % ய மததர ஜ, "இபப

க_த டவ எனனI$ம ஒப ட$ததவ'ட!

அதன

த க$ ஒனறம ககடடப ப

க%யவதறக ன க ரணபம
ய வ'$வ'லடல!

அநத

'றக ந ன உனகக எநத கத நதரவம கக டகக மல ப

வ'டக பறன!" எனற கற க ரதத க, "அத எப ட மடயம?

க_த வ'றக த ன த ரமணம மடநதவ'ட$பத!"

எனற கற ன ன.
அவன கற யடதக பகடட அத ரச% யட$நத மததர ஜ ந றக அவடன கநரஙக ய க ரதத க, "மததர ஜ,
உஙகள பக
ஏற

தத றக ன க ரணம எனகக பரக றத!

ட க%யத த ரமணம அத!

ந மமத யம ககடடப ப

ஆன ல, க_த வ'ன %மமதம இலல மல அவள அப

'டகக மல த ரமணம க%யத ல அவள ந மமத மடடம லல மல உஙகள

ய'ரககம!

க_த வ'ன க தல வ'வக ரதடத அவள அப

மடறதத..." எனற கற க கக ணப$ இரககம ப
கணடற வ'யம எனககத கதரயம!

அவள அப ன எலல

ந னம இத வடரககம எததடனபய

கம ப

பத க% லல வ'ட$ ன!

ரதத ரகபகன!

ஏன.. கத டடக க$ இரகபகன!

ணண மடடம த ன!

உஙகளI$ம இரநத

த அவடன தடததப ப % ய மததர ஜ, "எலல
வ'ஷயதடதயம ந ஙகள கலய ணம ப %ப

ஆன ல

ணணஙகடளப

ரதததம என மனசககள

த ஞ%த அநத

அதன ல த ன, '% த ரண க தல வ'வக ரம த ன .. இலடல அதககம

பமல 'னன வ'% ரசசடட அப ட எலல ம இலடலனன கதரஞ%தம க தல, கததரகக டய
தகக க க$ % வ'டட அவடளபய கலய ணம

ணண'ககணம எனற ஆட%பய ட இரநபதன!

எலல ம
அடத

எலல ம ந %ம கக வ'ட$ பய$ !" எனற ஆதத ரதத$ன கற ன ன.
அவன கற யடத எலல ம பகட$ க ரதத கக றக அரவரததக கக ணட வநதத!
மன%ன ?" எனற வ யவ'டட கற பய வ'ட$ ன.

"சப%, நRயம ஒர

அடதக பகட$தம மததர ஜ றக

றற க கக ணட

வநத லம அடத மடறதத ஒர பக ணல % ரபப % ரதத, " நR எனன பவணமன லம க% லல கபக !
அடதப

றற கவடலய'லடல!

இபப

ந ன க% லற ம த ர நR க%யத ல உனகக ஒர

இலடல!" எனற கற க ரதத கக றக உளளககள

க_கரனறத.

அவன ஏபத

'ரச% டனயம

வ' ரத எணணதத$ன

வநத ரகக ற ன எனற உளளணரவ கற த டகபப$ன ஏற ட$ க ரதத கடக மtணடம ஒர பக ணல
% ரபப$ன

ரதத, " ந ன ஆட%ப டட கலய ணம க%யய இரநதடத ந றதத யதகக

தஙகச% டய எனகக கடட டவச% ட!" எனற கற
க ரதத கக றபக

அடதக பகட$தம தடல சறற யத!

எனன உளறக ற ய?
மததர ஜ பமல

ரவத அலற பய வ'ட$ ர.
தன அத ரச% டய %ம ளIததக கக ணட, " ப$ய...

வ'டநத ல என தஙடககக த ரமணம!

இலல மல எனகனனனபவ

இபப

த வநத கல ட$

உளற பவற க%யக ற ய ?" எனற அவன பமல

டவதறக மன

அவடன அடகக ஆரம 'ததனர.

ரக ரம .. உன

கபவ அவடன சழநத ரநத ரவடகள

யநத ன.

க%யவதம
க ரதத கக ன டக

யநத க ரதத கடக இழதத

க ரதத ககம ரவடகளககம டககலபப அத கம க யத.

அடதப

ரதத

இதயம

Meena and Viji
ரவத அலற அத வடர
ஆரம 'தத ள.
க%யய பத!

இதயம

யதத ல ஒர ஓரதத ல ந னற ரநத ம தர

ரவத அலற ய டபய, "உனகக பணண'யம க ப

வ'ழவடதப

நR கவடலப $ பத கணண!

மததர டஜப

தற ய

ரவத , "அப$ய

'டதத தளள மயனற ர.

வ'!

என க

அவர தடதத

இபப

'டதத, " நR

எனன, ம ப 'ளடள

பத உனடனத தகக டடப

யநத அலற ஆரம 'தத ள.

மகளIன

ணடண வ'ட$ !" எனற கதத ய டபய

க ரதத க அததடன ப டரயம %ம ளIகக மடய மல அவரகள$ன

ர டக கக ணடரநத ன.

அபப

த ஒர க ண கரல, "அணண ... எனன அடடழ யம க%யத கக ணடரகக ற ய?

எலல வறடறயம ந றததப ப

கற ய

க ரதத ககம க$ கரல வநத

கதத ன ன.

ககம த ரம 'னர.

ககம த ரம 'னர.

கக ணடரகக மததர ஜ அவடளப

ரதத, "

மததர ஜƒம,

அஙபக பக

ரவத யம, ம தர வம, ஏன

பவ%ம க ஒர க ண ந னற

வன , நR எப ட இஙபக வநத ய?" எனற பகட$ டபய

" நம இரணட ப ரன த ரமணம ந னற க

சறற க கக ணடரப டதப

இபப

இலடலய ?" எனற கதத க ரதத கடக அடததக கக ணடரநத

ரவடகள அடப டத ந றதத வ'டட கரல வநத
-

உன கலய ணம ந றக த!

ய கலய ணம க%யதகக பறன!" எனற இளIதத ட கற ம தர
ரதத

ய வ'ழநத ர.

க மததர ஜ அவடளப

உன அணணனம, அமம வம %மமத கக வ'ட$ ல எனன?

ந டலடயப

என ட யடன ஒனறம

ரவத தரப ப

ரதத ம தர , 'அமம ' எனற அலற ய டபய ஓடம மன

த ன கலய ணப க ணண ?

ஓட வநத தன த ய$ன கதத
கம!

அவடன அடகக தRரகள எனற க% ல" எனற மததர ஜ ன க லகளIல வ'ழநத ர.

மததர ஜ ஒர அலட% ய % ரபப$ன தன க லகடள உதற

த ன பவற!

159

ழத ல இரநபத நR கவற

ரதத 'இப ட ஏதம வ' ரதம க%யயப ப

'டததவடனப ப

க ற ய' எனற ந டனதபதன!

எனபவ

த ன உன ந$வடகடககடளக கவனIககச க% லல எனகக நம கம ன % ல ப ர$ம க% லல யம
டவதத ரநபதன!

அப டத த ன நR க%யத கக ணடரககம அடடழ யம கற தத தகவல எனககக

க ட$ததத!" எனற உரதத கரல ல கற ய

வன

உளபள வநத ள.

மததர ஜ ன டகப 'டய'ல தடததக கக ணடரநத ம தர டவ

லல தத அணண !

மததர டஜப

தத$ன

ரதத

வன , "க ண

இவரகள வய'றகறரச%ல உனகக பவண$ ம! அவடள மதல ல வ'ட!

ரதத உததரவ'ட$ ள.

ம தர டவ வ'$ ம தர

ரத

பவண$

கவறப

அதறகம பமல க என பமல

ம தர டவக கடடக கக ணட

வன , "அழ தRரகள அமம !

%ம கக ண$வன!

" எனற

க அநத உததரவ'றக கடடப ட$ மததர ஜ

தன அனடனய'$ம அட$ககலம ந டன ள.

அழ அவரகள இரவடரயம கநரஙக ய

வம

என அணணன பக

ரவத

கக ரன!

எனடன மtற எதவம க%யதவ'$ ம ட$ ன!" எனற

கற ய டபய அவர கணணRடரத தட$தத ள.
அவளத க%யடககடள ஒர

'ரம பப$ன

"உனகக என பமல த பன பக

ரததக கக ணடரநத ன க ரதத க.

ம! எனடன எனடன பவணடம ன லம க%யத கக ள.

வ'டடவ'ட!" எனற மனற டம கரல ல பகட$ ன.
ரவத ய'ன கணணRடரத தட$தத வ'ட$
ந றகபப

'ன மததர டஜப

க றத எனற அநத அமம

என தஙடகடய

அவன கறவடத % ற தம க த ல வ ஙக த மததர ஜ,

வன டவ ஆதத ரதத$ன

ரதத, " அவர க ண த ரமணம

அழவத மடடம த ன உன கணணககத கதரக றத ?

ந னறவ'ட$பத எனற அவம னதத ல நம அப

ரதத,

உன த ரமணம

அழவத உன கணணககத கதரயபவ இலடலய ?

ஒர

த$டவ ந னற வ'ட$த ல பவற எநத ம ப 'ளடளயம உனடனத த ரமணம க%யய வரவ'லடலபய!
பவதடனய லம, அவம னதத லம நம அப
பகடக

அநத

அழத பலமபவத உனகக கதரயம , இலடலய ?" எனற

வன வ'ன கணகளIல கணணRர அரம 'யத.

கணகடளத தட$ததக கக ண$ அவள, "அத என தடலகயழதத அணண !

அதறக க இநத அப

வ டடவத எநத வ'ததத ல ந ய யம?" எனற பகடக அவடள கநரஙக ய மததர ஜ, "ய ர அப
த ரமணம ந ற தறக க ரணம க இரநதவபன இஙபக ந றகம இநத க ரதத க த ன!
வ'$ச க% லக ற ய ?" எனற ஆபவ%தத$ன பகட$ ன.
%டக$னற ந னற க ரதத கடக பய %டனய$ன

அவடனச சமம

ஆபவ%தத$ன ப % க கக ணப$ வநதவன

ரதத ன.

'ன தனககளள க ஏபத

வ'கடள

வ'?

கணகக_டகள

உன

இதயம

Meena and Viji

ட வன க % ற த பநரம எடதபய

இதயம

160

பய % தத ன.

'ன க ரதத கடக கநரஙக , " இஙபக

ர!

உன தஙடக த ரமணம கற தத ந ளIல நRஙகள

ம ப 'ளடளய$பன ந$கக பவணடம எனற ஆட%ப டக ற ய ?" எனற பகட$ ன.
நப

ரதத

அவன பகளவ'டய ஒர

ட%ய$ன எத ரகக ண$ க ரதத க, "ஆம ம" எனற கற ய டபய தடலய ட$ அவடன ஒர வஞ%கப

ரடவய$ன

ரதத மததர ஜ, "அப ட அத ந$கக பவணடகமனற ல நR இபப

பத என தஙடகடய

த ரமணம க%யய பவணடம!" எனற ம னன மல மழஙக மல ஒர க ரய இடடய இறகக ன ன.
அடதக பகட$ க ரதத க அத ரநத ப
ந னற ள.

ய ந றக

வன வம அத ரச% ய$ன ந னற இ$தத ல % டலய க

ம தர வம கண இடமககவம மறநத ப

அழதததத ல மயககம க வ'ழநத ர.
பந கக ஓடன ன.

அவன

அவடர ம தர

ய அத ரச% ய'ல ஊடமய க ந றக
த ஙக ப

ரவத ரதத

'டகக க ரதத க கதத ய டபய தன த டய

டதடயத தடதத மததர ஜ, "மதல ல ந ன கற யதறகக உன

த ல எனன?

அடதச க% லல வ'டட உன த டயக கவனI!" எனற கற க ரதத க ஆதத ரதத$ன, "அவரகள ஏறகனபவ
ரதத அழதத பந ய ளI!
அவன பக

அவரகடள மதல ல கவனIகக பவணடம!

தடத அலட% ய டதத ய மததர ஜ, " மதல ல என தஙடகடய மணநத கக ளள %மமதம..

இலடல.. இலடல... இபப

பத மணநத கக ள!

க ரதத க மற டயம அத ரநத ப
எனற கற ஆரம 'ககம ப

ய ந னற ன.

பத

அதன

'ன எஙபக பவணடம ன லம ப

மததர ஜ, "

வன வம, "மடய த!

வன , நR வ டய மடக கக ணடர!

வம க

லல தத!

மடயபவ மடய த!

அதன

அநத க ணடண வ'ட' எனற க% னன ய!

கக ணடரநத க ரதத கடக கநரஙக , " எனன
க றத?

கற ன ள.

தத$ன கநரஙக ய

ஆன ல, இபப

நR க% னன டபய அநத க ண
த ந ன க% லவத ப

'ன த ன இஙபக இரநத ய ரம கவளIபய க%லல மடயம!" எனற கதத ன ன.

அவன ஒர மடவ$ன கறவடத உணரநத

அவடளக பக

மதல ல அநத அமம டவ

இத வடரககம நR க% னனடத எலல ம பகடப$ன!

த ரமணதத றக எநத இட$ஞ%லம க%யய ம டப$ன!
ந$ககபவணடம!

!" எனற கற

அத ரச% ய'ல இரநத கவளI வநத க ரதத க, "இலடல..."

மரததவமடனகக அடழததச க%லல வ'ட" எனற அலற ன ள.
'க ண

என வழ டய வ'ட!" எனற கதத ன ன.

வன

எதவம க%யய இயல மல

ரகக றRரகள?

ரத

தத$ன ந னற

கநரபக னற ல வ ய கவநதவ'$வ

'எனடன மணநத கக ளள %மமதம' எனற கறஙகள!

உஙகள த டயக க ப

றறஙகள!" எனற

அவள அணணனகக க அப டச க% லலச க% லக ற ள எனற ந டனதத க ரதத க %கத டய

எணண', " ந ன... ந ன.. அப ட எலல ம எனன ல க% லல மடய த!" எனற த ணற யவன ஒர மடவகக
வநத டபய, " ந ன ஒர க ணடணக க தல கக பறன!

எனன ல பவற ய டரயம ந டனததப

ரககக க$

மடய த!" எனற கற மடதத ன.
அவன கற யடதக பகடட

வன வகக % ற த அத ரச% த ன எனற லம தனடனச %ம ளIததக கக ணட, "

பகடடக கக ளளஙகள அணண !
இபப

த வத உஙகள அ%டட

பவற ஒர க ணடண வ'ரமப வர எனடன எப ட மணநத கக ளவ ர?

'டவ ததடத வ'டட வ'டட அநத அமம டவ மரததவமடனகக எடததச

க%லல வ'டஙகள!" எனற மததர ஜ $ம மனற டன ள.
ந னற ரநத மததர ஜ
இப ட ப

க றத ?

வன

க ரதத க கற யடதக பகடட ஆதத ரதத$ன

கற யடதக பகட$தம பக

தத ன எலடலய'ல ந னற டபய, "ஓபஹ .. கடத

என ஆட%டய ந ர ட%ய கக யவன க தல கக ற ன ?" எனற பகடட வ'டட

கவற ச% ரபப % ரதத ன.
'ன க ரதத கடக கநரஙக ஒர கவற ப

ரடவய$ன, " நR இனகன ர க ணடணக க தல ப தன ல த ன

என தஙடகடய த ரமணம க%யத கக ளள மறகக ற ய ?" எனற பகடட வ'டட, " அவள உய'பர ட
இலடலகயனற ல.. அவள க%ததவ'ட$ ல எனற ல.. அபப

த என தஙடகடயத த ரமணம க%யத

கக ளவ ய ?" எனற க ரதத கக ன உய'ர ந டய'ல டக டவதத ன.
க ரதத கக றக உலகபம ஒர தரம சறற யத!

இவவளவ பநரம ஏபத

அவன கற யடதக பகடட
டதரயதத ல ந னற ரநதவன அவன

கற யடதக பகட$தம இரநத டதரயகமலல ம வறற உணரச% யறற க_பழ வ'ழநத ன.

இதயம

Meena and Viji

இதயம

உணரச% யறற ந டல உ$பன ம ற க ரதத கக றக பக
'டதத கநரதத வ'$பவணடம என த ப

161

ம தடலபகற யத.

ல ஆதத ரம பத னற யத!

மததர ஜ ன கரலவடளடயப

அவன மக

வடனகடளப

கக ணடரநத மததர ஜ மற டயம ஒர கவற ச% ரபப % ரதத டபய, " க% ல, ய ரவள?
இரகக ற ள ?

ய ர அவள?

கவற ய$ன பகட$ ன.

என தஙடகககக கறகபக ந னற கக ணடரப வள -

அபப

தம க ரதத கக றக உளமனத ல, ' நலலபவடள,

வரவ'லடல!" எனற பத னற யத.

க ரதத கக ன தவ'பட ப

ரததக

இஙபக த ன

ய ர அவள?" எனற

%கத இநத த ரமணதத றக

ரததக கக ணடரநத

வன

மற டயம

அவன மனபன வநத, " ந ன கக ஞ%ம உஙகளI$ம தனIய கப ப %பவணடம!" எனற கற ன ள.
அவள எனன பகடக ற ள எனற மழவதம க உணரம ந டலய'ல க$ க ரதத க இலடல!
ஜநதவ க அவள கற யடதக பகட$ அவடனப

ரதத

டததக ற பய!" எனற இரககதத$ன கற ன ள.
"உஙகள நலலத றக கத த ன கறக பறன!
கற ன ள.

வன , "

வம அணண

அவர!

உணரவறற
இநத

'ன க ரதத கடக பந கக கனIநத அவள கமதவ க,

கக ஞ%ம உஙகளI$ம தனIய கப ப %பவணடபம!" எனற

அவள எனன க% லக ற ள எனற பகடடத த ன

ரபப

பம எனற க ரதத கக றகத பத னற

அவள$ன தனIய கப ப %ச க%னற ன க ரதத க.
அபப

த ம தர , "அணண , எனககப

யம க இரகக றத!

ஏத வத க%ய அணண !" எனற கதற

அமம வ'ன கண வ'ழ கள க% ரகக னறன!

வன , "கவடலப $ பத!

இனனம % ற த பநரதத ல உன

அமம டவ மரததவமடனகக அடழததச க%லலல ம!" எனற கற வ'டடச க%னற ள.
வ'ழ கள$ன ம தர

மரண$

ரவத டயத த ஙக ய ட அமரநத ரநத ள.

தன தஙடகய'ன வ ழவ, தன எத ரக லம, தன த ய'ன உய'ர எலல ம ஒர பகளவ' கற ய க க ரதத க கண
மன ந னறத. எலல
இரகககக$ த

வழ களம அட$ ட$த ப

எனற அவன மனம தவ'ததத. பதடவ இலல மல க டலய'ல கண$ கனவ பவற

பத கரம க வ'ஸவர ம எடதத அவடன
நப

ல உணரநத ன. ந$ப த அடனததம ஒர ககட$ கனவ

ட% பத னற

வன டவ

உளபள க%னற கதடவத த ழப
இலடல க ரதத க!

இபப

யமறதத யத. எத வத நலலத ந$நதவ'$ த

எனற ஒர

'ன கத $ரநத ன க ரதத க.
ளIட$

வன , "இநத ந டலடமய'ல இரநத தப 'கக பவற வழ பய

த எனன க% னன லம ஏறறக கக ளளம ந டலய'ல என அணணன இலடல!

உஙகள அமம வ'ன ந டலடமடயப

ரஙகள!" எனற கமலல ய கரல ல கற க ரதத க, " எநத

ந டலய'லம இத மடடம ந$ககபவ ந$கக த!

ந ன அவடளத தவ'ர பவற ய டரயம என கனவ'லம

ந டனயம டப$ன!" எனற ஆதத ரதத$ன கற ன ன.
கத $ரநதவன, " இவவளவ க ரய ஊரல நமகக உதவ' க%யய ஒர ப
ம ட$ ரகள?

ந ன எப டய வத தப 'ச க%னற ப

ல ஸ க$வ

மனவர

ல ட% அடழதத வரக பறன!" எனற கற ன ன.

"வRண

மயற% " எனற ஒர க ரமசச$ன கற யவள, " என தநடத ய கரனற உஙகளககத கதரய தலலவ ?
இநத

கத ய'ன

ர ளமனற எம. ' அவர.

அத தவ'ரவம

க யடர.. ஏன.. என அணணன க யடரச க% னன பல ப

ரம டரய க அர% யல ல இரப வர.
ல c ர எழநத ரநத %லயட அடப

அவர
ரகள!" எனற

கற க ரதத கக ன நம 'கடகடய ஆட$ம க ண டவதத ள.
ப யடறநத ப

ய ந னற க ரதத கடகப

ரதத, " பவற வழ ய'லடல க ரதத க!

நRஙகள உஙகள க தல டய

த ய கம க%யத த ன ஆகபவணடம!" எனற கற தனனணரவ அட$நத க ரதத க, "க தல டய அலல..
மடனவ'டய!

அவள என உய'பர ட, உ$பல ட கலநதவ'ட$வள.

ந ன அவள ஒரதத ககத த ன க% நதம.

அதவம அலல மல என ந ழடலக க$ இனகன ரதத கத டவடத ந ன அனமத கக ம டப$ன!"
உணரச% வயப ட$ கரல ல கற ன ன.

அவன கற யடதக பகடட அத ரநத ப

அவடளத த ரமணம க%யத ஒர ம தம க ட$ ஆக வ'ட$த!

வன

எனற

ந றக, " ந ன

என தஙடக த ரமணம மடநததம

மடறப ட என வRடடறக அடழததவரல ம எனற ரகக பறன!" எனற கற ன ன.

கத $ரநதவன, "இடத

இதயம

Meena and Viji

இதயம

உஙகள அணணனI$ம கற ன ல.. " எனற கறம மனப
அணணனI$ம கற தRரகள!
ரப

யநத அவள, "அயபய .. இடத என

கற ன ல அவவளவ த ன.. அவடளத தRரததவ'டட த ன மற பவடல

ன!" எனற கற ன ள.

அவள கற யடதக பகடட அரண$ க ரதத க, "இலடல... சமம

அவன வ யப

அப டகயலல ம ஒரவடர கக லவத..." எனற கற ந றதத ன ன.
ரதத, " என அணணடனப
அஞ% தவன!

162

ன ன.

வ'$ தRரகள!

வன

யச%ல க டடக ற ன!

அவடனப

றற கதரய தத ல இப ட ப சக றRரகள க ரதத க!

ரத

தத$ன

அவன எநத பவடலககம

பமலம அவனகக இத ஒனறம பத த லடல" எனற கற க ரதத க %கத டய எணண' அரணட

" நRஙகள ப % யத நமககள இரககடடம!

அநத க ணடணப

றற மசச க$க க டட

உஙகளகக ஏறகனபவ த ரமணம ந$நதத க$ நலலத றக த ன!

இபப

த ந$ககம

த ரமணம %ட$தத றக மன க%லலபவ க%லல த!" எனற அவள கத $ரநத ப % க கக ணப$ ப

க ரதத க அவள கற யடதக பகடட த டகதத ன.
" ந ன இவவளவ க% லல யம நRஙகள இநத த ரமணதடதப
பகட$வடனப

ரதத

றற இனனம ப சக றRரகபள!" எனற

வன , " இநத ந டலய'ல இரநத தப .. உஙகள அமம வ'ன உய'டரக க ப

றற,

உஙகள தஙடகய'ன த ரமணம தட$ய'லல மல ந$கக, எலல வறற றகம பமல க உஙகள க தல ..
இலடல.. இலடல உஙகள மடனவ'டயத தப 'வ'கக இநத ந $கதத றக நRஙகள ஒததக கக ளளத த ன
பவணடம!" எனற நRளம கப ப % மடதத ள.
கதளIவ கப பரநதத!

க ரதத கக றக த ன ஒர சழ ந டலக டகத என த

தன இயல டமடய ந டனதத அவன கணகளIல இரநத கணணRர வநதத.

அவன ந டலடயத கதளளத கதளIவ கப பரநத கக ண$
எனற

நRஙகள ந டனகக றRரகள க ரதத க?

'டதத 'டடய வ'$பவ ம ட$ ன.
பமல கவற ய க ம ற ய'ரகக றத!

வன , " இநத ந $கதத ல எனககம இஷ$ம

என அணணனIன கணம எனகக நனற கத கதரயம!

அவன

அநத க_த வ'ன பமல அவன கக ணடரநத ஆட% அடத தடததவரகள
உஙகடளக கக லலபவணடம எனற பதடக கக ணடரநதவன இநத

அளவ'றக கவ வத %லடக அளIதத ரகக ற பன எனற நRஙகள %நபத %ப $ பவணடம!
% டறய'ல நRஙகள நRண$ ந டகள ம ட$ பவணடய'ர த!

என அணணனIன மனடத ம றற அவனகக

த ரமணம க%யத டவதத வ'டட ந ன உஙகளகக வ'டதடல அளIதத வ'டக பறன!
இலடல.. ஆற ம தபம .. இநத நரக பவதடனடயப க

பமலம, இநத

றததக கக ளளஙகள!

ஒர மனற ம தபம ..

இத உஙகளகக

மடடம லடல.. எனககம பவதடன த ன" எனற கலடலயம கடரககம கரல ல கற மடதத ள
ப % மடதத ப

த அவள கணகள கணணRரல தததளIததக கக ணடரநதத.

அவள கறவடத பவற

வழ ய'லல மல ஒததக கக ண$ க ரதத கக ன கணகளIலம கணணRர அரவ'ய கப க
தம

ஙக க கக ணடரநதத.

அவன உளளம %கத டய எணண' அரறற யத!

அபப

அவன" நRஙகள க% லவத எலல ம %ர த ன!

ஆன ல, எஙகளகக க உஙகள வ ழகடக

எனன ல எப ட அனமத கக மடயம?" எனற க ரதத க

வன வ'ன வ ழகடகடயப

க%யய மல தடககம %கத த ன எனகக லடல!
க$டமடயய வத ந ன ஏறறககக ளக பறபன!

வன

வம

த பப இலல மல க ககம
க% லலபப

ன ல,

னத.

தனத ந டலய$ன க$ அவளத

ரத

இநத ந டலய'ல இரநத மtள பவற வழ பய இலடல

த டகதத ள.

த பன.. நRஙகள என கழதத ல த ல டய டவதத பல ப
மனற க இரநத வ'டடப ப

தன

அவடனப

டளத த றககத தன டகடய நRடடயவன எனன

ஆன லம, அவள கழதத ல த ல கடட மடசச ப

$ த!" எனற உறத ய கக கற

ல க$ வ வடத

தம!" எனற கற ன ள.

ப ட$ மனத$ன த ழப

ந டனதத பன .... " நR க% லவத எலல ம %ர த ன!
த ன!

ரக ரம!

இதன ல எனகக ஒனறம வநதவ'$ த!

அவள கற யடதக பகட$ க ரதத கக ன உளளம உரக ப ப
ச% த

வதத றக எனத

கடறநதத அதன ல அத கம

உஙகடள எலல ம க ககம மன ந மமத பய எனககப ப

ந டலடயயம எணண'

றற ந டனதத

வன டவக பகடக அவள எஙபக

ரடவடயச க%லதத ய ட, "இத என அணணன க%யயம

வன .

ட$ இநத கரஙகள இனகன ர கழதத ல மடசச
'ன % ற த பய %டனய'ல ஆழநதவள, "அவவளவ

தம!

ந ததன ர மடசச இரணடறக

கடடம!" எனற கற க ரதத க அதறக %மமத தத ன.

தல க

இதயம

Meena and Viji

இதயம

அதறகள ம தர வ'ன கரல, "அணண , %_கக ரம வ ரஙகள!
கதடவத த றநத கக ணட கவளIபய வநத ன க ரதத க.
அவர கணகள ந டலகதத ஆரம 'ததன.
க%யய %மமத தத வ'ட$ ர.

இபப

மனபன வநத

163

எனககப

யம க இரகக றத!" எனற கதத

ரவத ய'ன உ$ல கவளIறத கத $ஙக ய'ரகக
வன , " அணண , இவர எனடனத த ரமணம

த வத அநத அமம டவ மரததவமடனகக அனப

ஏற

ட க%ய!"

எனற கற மததர ஜ ஆணவதத$ன, "அத ந$கக த! உன கழதத ல அவன த ல கடடம வடர இநத
அமம

இப டபய இரகக பவணடயத த ன!" எனற கற ன ன.

யநத க ரதத கடகத தடதத

அவன கற யடதக பகடட ஆதத ரதத$ன

வன , " அணண ... அதறக ந ன க

றபப!

இபப

த தயவ க%யத ந ன

க% லவடதச க%ய" எனற கற ன ள.
அவள மகதடதப

ரதத மததர ஜ தன %க டவ அடழதத அவன க தகளIல ஏபத

தடலய டட வ'டட கவளIபய க%னற ன.

அடதத % ல ந ம $ஙகளIல

ஆமபலணஸ மரததவமடனடய பந கக ப
அடதத அடர மண' பநரதத ல

வன

றநதத.

க% லல அவன

ரவத ச சமநத கக ணட

இஙபக பவக பவகம க த ரமண ஏற

த ரமண பமட$ய'ல இரநத ள.

தன க$ப

டகள ந$கக

'றநத

ரதத 'றப 'றக கவம, தன த ய'ன உய'ரகக கவம, தன உய'ரககம பமல ன %கத ய'ன உய'ரகக கவம
க ரதத க நட$ 'ணம ஆன ன.

அநத நட$ 'ணதடத மணபமட$ய'ல அமர டவததனர.

க% னனத ப

லபவ அவள கழதத ல த ல கய'றடற கவறபம டவகக

த டகதத ள.

'ன தன அணணனIன

க ரதத க

'னன ல இரநத ம தர

%றத

ரடவடயச %நத ததவள அநத கணகள க% னன கட$டளடயப பரநத

கக ணட மனற மடசசகடளயம அவபள ப

ட$ ள.

க ரதத கக ன கணகடளக கணணRர மடறததத.

இததடன கபள ரஙகளகக இட$ய'லம ம ப 'ளடள வRட$ ர ஓ$ மல இரநதபத க ரய க ரயம த ன
எனற மற ந ள ந$நத த ரமணதத றக க% ற ம ன அளவ'ல வநத ரநத க% நதக ரரகள
ப % ககக ணடரகக அத ம ப 'ளடள த வ கரன க%யல எனற க ரதத கக றக நனற கபவ பரநதத.
கணகளIல வல ய$ன ம ப 'ளடளககப ப
பத ளகளIல தடடக கக டதத ன.

ய அவன நனற க% லல த வ கர ஒனறம ப % த க ரதத கக ன

அடதத ந ள க டலய'ல அணணனIன ந டலடய எணண' ம தர வ'ன

மகதத ல மணபக ணணககரய உற% கம கடறநத ரகக அபத ந டலய'பலபய வநத மணபமட$ய'ல
அமரநத ள.

அவளகக %கத டயப

வ'ததடதப

ரதத 'எப டபய

றற எதவம கதரய த க ரணதத ல

வன

ந$நத கக ண$

அணணனIன ந டலடம அப ட ஒனறம பம %ம ய ப

யவ'$ த' எனற

தனககளள கபவ ஆறதல கற க கக ண$ ள.
ரவத ய'ன ந டலடம இனனம கக ஞ%ம கவடலகக $ம ய'ரகக அவரகக கக க தத ர த கற ப 'ட$
பநரதத ல ம தர வ'ன த ரமணம நனற கபவ ந$நத மடநதத.
இரநதபத க ரதத கக றகம, ம தர வ'றகம

மததர ஜ அநத த ரமணதத றக வர த

த ந மமத டய அளIததத.

ம ப 'ளடளய$ன கவளI ந டடல க%டடல ஆக வ'ட$ ல அதன
க ரதத க தனககள எணண'க கக ண$ ன.
ந டனககம ப

பத அவன உளமனம

அவடளச %நத தத க

ம தர

நலல டய க

'றக தன ந டலடயப

ரககல ம எனற

ஆன லம இநத ந டலடய %கத ய'$ம எப ட வ'ளககவத எனற

தற யத!

இடதக பகடட வ'டட அவள எப ட தடததப ப

வ ள?

ழத ல இரநபத அவளகக ஏத வத ஒர வ'ததத ல தன தடத அளIப பத அவனகக

வ டகடகய க வ'ட$த!
க ரதத க தன ந டனவகளIல அழநத ப ப

ய ந னற ரககம ப

கதலல ம உரடமகக ரய ய

வன

எநத

க ரயமம உரய மடறய'ல நட$க ற உறதடணய ய ந னற அடனவரன நனமத பட யம க றற ள.
'அப டப ட$ ஒர அணணனகக இவவளவ
அவளத

ஙக டனக கணட வ'யநதனர.

நதம ன ஒர தஙடகய ' எனற அஙக ரநத அடனவரபம

அடனதத %$ஙககளம மடநத

'றக ம தர

அணணனI$ம வ'ட$

க றறக கக ணட ம ப 'ளடள வRடடறகச க%லல க ரதத க ந மமத க ரமசச வ'ட$ ன.
அதன

'ன

வன

க ரதத கக $ம, " க ரதத க, நRஙகள ஆட%ப ட$ ம த ரபய உஙகள தஙடகய'ன

கலய ணம நலல டய க ந$நத மடநதவ'ட$த!

அவளம நலல டய க கணவன வRடடறக

இதயம

Meena and Viji
க%னறவ'ட$ ள!
அப

இதயம

164

எனகக த ரமணம மடநதவ'ட$த என டதபய இபப

வ'$ம க% லல ய'ரப

வயம கக பகட$ ள.

ர!

எனபவ, ந மம அப

அவள வநத பகட$ ப

டவப

த த ன அணணன என

ரததவ'டட வநதவ'$ல ம ?" எனற

த த ன க ரதத கக றக ந$நத ப

ன மதல ந ள

த ரமணதத ன வ'டளவகள பத கரம கக கண மன வநத ந னறத!
ஆன லம

வன டவ எணண'

த ரமணபம அலல!

ரத

ப ட$ டபய, " எனடனப க

நRஙகளம அப டபய கரத பவணடம!

ந ன உஙகள அப

உணடமகடள எலல ம கதரவ'கக பறன!" எனற கற ன ன.
க%யதவ'$ தRரகள க ரதத க!

அப

ஏறகனபவ அவர மனமட$நத ப

றததவடரககம ந$நதத ஒர

"அயயயபய !

ஏறகனபவ இரதய பந ய ளI!
ய'ரகக ற ர!

தறக றத!" எனற
"இபப

ந டலடம எனன ஆக ய'ரககபம !
வன

அணணன க%யத க ரயஙகள ல
அத மடடம அப

அடத எணண'ப

வ'ஷயஙகள எதவபம கதரயபவண$ ம!

ரதத ல க$ என கநஞ%ம

எப டபய அடததப

ரதத

வன , "அப

வ'றக இநத

'டதத மனற ம தஙகடளக க$தத

'ன 'எனககம அவரககம ஒதத வரவ'லடல' எனற ஏத வத கடத

அவடர %ம ளIததவ'டபவன!
இத வடர எவவளபவ

வ'றக

கணணRர வ'$ க ரதத க %ஙக$ம அட$நத ன.

த எனடன எனன க%யய க% லக றRரகள?" எனற பகட$வடனப

வ'டப$ ம ன ல அதன

அப ட மடடம

பநறற ந$நத எநத வ'ஷயமம அவரககத கதரய த!

அவரகக எடதயம கதரவ'கக மல த ன ந ன க ளம ' வநத ரநபதன!
கதரநத ரநத ல அப

வ'$ம வநத ந$நத

ணண'

அதறகள என அணணனIன கத லடலயம தRரநதவ'டம!" எனற கற ன ன.

உதவ'கள.. ஏன.. எலல வறற றகம பமல க தன வ ழடவபய

ணயம

டவதத ரககம அவளகக க இடதக க$ச க%யய வ'ட$ ல எப ட எனற எணண'யவன க, 'உஙகள
இஷ$ம' எனற மணமணதத ன க ரதத க.
அடதக பகடட

வன வ'ன மகமம பவ க மலரநதத.

உஙகள அமம டவயம ப
அதன

ரததவ'டட வநத வ'$ல ம.

'ன ந டளகக உஙகள தஙடக ம தர டவப ப

தRடடன ள

வன .

'என அப

வன வ'ன வRடடறகப ப

கத $ரநத, "ப

நலல டய க இரகக ற பள, ‍ அதபவ ப

தம!

ரதத வ'டட அதன

'ன

இனடறகக ந ம என வRடடபலபய தஙகல ம!
ரககல ம' எனற மளமளகவனற த ட$ஙகள

கம வழ ய'ல

எனனI$ம வத உணடமகடளச க% லல ய'ரககல ம.
தடதத ரபப ன! ம" எனற கற ன ள.

டவப ப

வன

க ரதத கக $ம, " இநத க_த

இப ட ஒர ந டலடம வர மல ந ன எப டய வத
கடடம!

எஙபகபய

வம அவள அப

த ரமணம ஆக அவள

த ன.. அவள க%யத க ரயதத ன ல

ஊரல தடல க ட$ மடய மல ஊடர வ'டப$ ஓடவ'ட$ ர!" எனற கற ன ள.
அடதக பகடட அத ரநத க ரதத க, "அ$ப
கதரயபம

எனனபவ !

வபம!" எனற ன.

வன வம, "இநத வ'ஷயம க$ க_த வ'றக

உஙகளககத த ன அவள எஙக ரகக ற ள எனற வ'ஷயம கதரயபம!

இநத வ'ஷயதடதத கதரவ'தத வ'டக றRரகள ?" எனற பகட$ ள.
மடநத

'றக ட யனத க% நத ஊரககச க%னற ரகள.

க ட$ய த!
க$ ஏபத
க%னற ரப

ஸக லரஷ ப 'ல

டததக கக ணடரநத ன.

கவளI ந டடல பவடல க ட$தத ரநதத.
ரகள எனற ந டனகக பறன.

க% லலவ'லடல!" எனற க ரதத க கற

எபப

"இலடலபய!

அவளI$ம

அவரகளககத த ரமணம

அவனககப க றபற ர, உறற ர எனற ய ரம
டததக கக ணடரககம ப

அபனகம க இபப

பத அவனககம

த அவரகள கவளI ந டடறகச

த க%னற ரகள எனற தகவடல எஙகளI$ம அவரகள

வன பவ

அப

வ'ய க, "எஙகளI$ம எனற ல இத ல உஙகடளத

தவ'ர பவற ய ரம %ம நதப டடரகக ற ரகள ?" எனற பகட$ ள.
அவள அப டக பகட$தம க ரதத கக றக ஏபன
அவள க_த

உளளககள உதறல எடததத!

%கத ய'ன க யடரபய ,

கவறற த ரமணம ந$ப தறக க ரணம க இரநத ள எனற உணடமடயபய

வன வ'$ம க$ச க% லலக க$ த எனற மடவ எடதத ன.

வன

மததர ஜ வநத அதடடன ல அவள கற வ'$ ம ட$ ள எனற எனன ந ச%யம?
பய % ததவன க, "அடதப

றற உஙகளகக எனன

வன வம அடத ஆபம த ததவள க, "அத த பன!

அவன

நலலவள த ன!

ஆன ல,

க ரதத க இப ட

வன ?" எனற ப சட% ந றதத மயற% க%யத ன.
அடதத கதரநத கக ணட ந ன எனன க%யயப

இதயம

Meena and Viji

இதயம

165

க பறன?&