P. 1
analiza si managementul riscului bancar

analiza si managementul riscului bancar

5.0

|Views: 3,210|Likes:
Published by nelux19

More info:

Published by: nelux19 on Jan 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2013

pdf

text

original

ANALIZA SI MANAGEMENTUL RISCULUI BANCAR - ofera o cuprinzatoare privire de ansamblu asupra aspectelor care se concentreaza pe evaluarea, analiza si managementul

riscurilor financiare in sistemul bancar. Publicatia evidentiaza principiile de management al riscului si subliniaza faptul ca factorii cheie ai procesului de guvernanta corporatista sunt raspunzatori de gestionarea diferitelor aspecte ale riscului financiar. Aceasta publicatie ar putea interesa o gama larga de utilizatori ai datelor financiar-bancare. Cititorii tinta sunt persoane responsabile cu analiza bancilor si cu managementul superior sau organizatii care directioneaza eforturile acestora.

Traducere autorizata de Banca Mondiala - editie bilingva

CUPRINS
Prefaţă la ediţia a II-a

1. Analiza şi managementul riscului bancar
1.1 Introducere: Mediul bancar în schimbare 1.2 Expunerea băncilor la risc 1.3 Guvernanţa corporatistă 1.4 Analiza bazată pe risc a băncilor 1.5 Instrumente analitice furnizate

2. Context pentru analiza bazată pe risc a băncilor
2.1 Introducere: De ce sunt băncile analizate 2.2 Băncile, ca furnizori de informaţii financiare 2.3 Cadru de dezvoltare a sectorului financiar 2.4 O viziune holistică a întregului sistem financiar 2.5 Prezentarea şi transparenţa informaţiilor financiare ale băncilor: Premisă esenţială a analizei bazate pe risc

3. Actori-cheie în guvernanţa corporatistă şi managementul riscului
3.1 Introducere: Principiile guvernanţei corporatiste 3.2 Autorităţi de reglementare: Stabilirea unui cadrul pentru guvernanţa corporatistă şi managementul riscului 3.3 Autorităţi de supraveghere: Monitorizarea managementului riscului 3.4 Acţionarii: Numirea persoanelor potrivite însărcinate cu politicile 3.5 Consiliul de Administraţie: Responsabilitatea finală pentru activitatea băncii 3.6 Management: Responsabilitatea pentru operaţiunile bancare şi implementarea politicilor de management al riscului 3.7 Comitetul de audit şi auditorii interni: O prelungire a funcţiei de gestionare a riscului aparţinând consiliului 3.8 Auditori externi: O reevaluare a abordării tradiţionale a auditului bancar 3.9 Rolul publicului larg

4. Structura şi managementul bilanţului
4.1 Introducere: Alcătuirea bilanţului 4.2 Structura activelor: Creştere şi modificări 4.3 Structura datoriilor: Creştere şi modificări 4.4 Creşterea globală bilanţieră şi extrabilanţieră 4.5 Gestionarea eficientă a riscului

5. Profitabilitatea
5.1 Introducere: Importanţa băncilor profitabile 5.2 Alcătuirea contului de profit şi pierdere 5.3 Structura veniturilor şi calitatea profitului 5.4 Indicatorii de profitabilitate 5.5 Analiza indicatorilor de profitabilitate

6. Adecvarea capitalului
6.1 Introducere: Caracteristicile şi funcţiile capitalului 6.2 Constituenţii capitalului de reglementare (metodologie curentă)

6.3 Acoperirea componentelor de risc prin constituenţii capitalului (metodologie curentă) 6.4 Basel II: Modificări propuse pentru determinarea gradului de adecvare a capitalului 6.5 Implementarea Acordului de la Basel 6.6 Evaluarea informaţiilor de management cu privire la adecvarea capitalului Anexă la capitolul 6

7. Managementul riscului de credit
7.1 Introducere: Componentele riscului de credit 7.2 Managementul portofoliului de credite 7.3 Analiza funcţiei şi a operaţiunilor de creditare 7.4 Revizuirea calităţii portofoliului de credite 7.5 Portofoliul de credite neperformante 7.6 Politici privind managementul riscului de credit 7.7 Politici de limitare sau reducere a riscului de credit 7.8 Clasificarea activelor 7.9 Politica de provizionare a pierderilor aferente creditelor

8. Managementul riscului de lichiditate
8.1 Introducere: Nevoia de lichiditate 8.2 Politicile privind managementul lichidităţii 8.3 Mediul de reglementare 8.4 Structura finanţării: Depozite şi împrumuturi pe piaţă 8.5 Structura scadenţelor şi necorelarea finanţării 8.6 Concentrarea depozitelor şi volatilitatea finanţării 8.7 Tehnici de management al riscului de lichiditate

9. Organizarea trezoreriei şi managementul riscului
9.1 Introducere: Privire de ansamblu asupra funcţiilor trezoreriei 9.2 Stabilirea cadrului general de politici 9.3 Operaţiuni de piaţă 9.4 Analiza riscului şi conformitatea 9.5 Operaţiuni de trezorerie 9.6 Guvernanţa corporatistă şi evaluarea riscului operaţional

10. Managementul portofoliului de investiţii cu lichiditate stabilă
10.1 Natura portofoliului de investiţii cu lichiditate stabilă 10.2 Politica de investiţii 10.3 Instrumente eligibile 10.4 Riscul de credit 10.5 Riscul de piaţă 10.6 Portofoliul etalon 10.7 Managementul activ 10.8 Managementul riscului şi bugete de risc 10.9 Raportarea managementului

11. Managementul riscului de piaţă şi tranzacţionarea în nume propriu
11.1 Introducere: Caracteristicile riscului de piaţă 11.2 Politici de management al riscului de portofoliu 11.3 Registrul de tranzacţionare şi managementul tranzacţiilor 11.4 Evaluarea riscului de piaţă 11.5 Valoarea la risc 11.6 Testarea la stres

12. Managementul riscului ratei dobânzii
12.1 Introducere: Surse ale riscului ratei dobânzii 12.2 Responsabilităţi privind managementul riscului 12.3 Modele pentru managementul riscului ratei dobânzii 12.4 Impactul modificărilor survenite în curbele de randament prognozate

13. Managementul riscului valutar
13.1 Introducere: Originea şi componentele riscului valutar

13.2 Politici de management al riscului valutar 13.3 Expunerea la riscul valutar şi strategia de afaceri 13.4 Managementul riscului valutar şi adecvarea capitalului

14. Transparenţa în situaţiile financiare ale băncilor
14.1 Introducere: Importanţa informaţiilor utile 14.2 Transparenţă şi răspundere 14.3 Transparenţa în situaţiile financiare 14.4 Prezentarea informaţiilor în situaţiile financiare ale băncilor 14.5 Deficienţe întâlnite în practicile contabile bancare

15. Relaţia dintre analiza riscului şi supravegherea bancară
15.1 Introducere: Procesul de supraveghere bancară 15.2 Procesul de revizie analitică 15.3 Riscurile bancare şi răspunderea autorităţilor de reglementare / supraveghere 15.4 Procesul de supraveghere 15.5 Supravegherea consolidată 15.6 Cooperarea cu auditorii interni şi externi în scopul supravegherii

Anexe
1 Chestionar cu date generale pentru facilitarea analizei băncilor 2 Prezentarea informaţiilor cerute de IAS în situaţiile financiare, pe categorii de risc 3 Deficienţe întâlnite în practicile contabile

Căsuţe
3.1 O nouă filozofie a supravegherii bancare 3.2 Rolul Consiliului 3.3 Responsabilităţile Consiliului în ceea ce priveşte managementul riscului financiar 3.4 Răspunderea managementului băncilor 3.5 Standarde de competenţă pentru managementul băncilor 3.6 Riscul financiar şi responsabilităţile managementului 3.7 Controverse cu privire la auditul intern 3.8 Responsabilităţile comitetelor de audit şi ale auditorilor interni 3.9 Responsabilităţile auditorilor externi în ceea ce priveşte managementul riscului financiar 7.1 Conţinutul unui dosar de verificare a creditelor 7.2 Semne ale unei culturi distorsionate referitoare la credite 7.3 Reguli de clasificare a activelor 8.1 Reglementări tipice sau recomandări interne privind lichiditatea 9.1 Declaraţie de misiune privind ALM 9.2 Clase de active 14.1 Criterii de evaluare a standardelor contabile 14.2 Studiu cu privire la prezentările publice de informaţii ale băncilor

Figuri
1.1 Spectrul riscului bancar 1.2 Parteneriatul în guvernanţa corporatistă a băncilor 2.1 Cadru de dezvoltare a sectorului financiar 2.2 Viziune holistică a sistemului financiar: Model de analiză a sectorului financiar 4.1 Componentele bilanţului 4.2 Modificarea structurală şi creşterea activelor 4.3 Modificări în structura portofoliului de active al unei bănci 4.4 Modificarea structurală şi creşterea pasivelor 4.5 Creşterea totală 4.6 Active care generează profit scăzut şi active care nu generează profit, ca procent din activele totale 4.7 Elemente extrabilanţiere, ca procent din activele totale 5.1 Structura veniturilor brute 5.2 Structura activelor versus structura veniturilor 5.3 Surse de venituri versus costuri 5.4 Indicatori ai venitului operaţional 5.5 Diferenţialul randamentului mediu în activităţile de intermediere 5.6 Rentabilitatea activelor (ROA) şi rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE)

6.1 Componentele fondurilor acţionarilor 6.2 Profilul de risc al activelor 6.3 Profilul de risc al elementelor bilanţiere şi extrabilanţiere 6.4 Capital efectiv versus capital cerut 6.5 Estimarea cerinţelor de capital potenţial 7.1 Credite acordate clienţilor pe grup de debitori 7.2 Credite acordate clienţilor pe produs 7.3 Scadenţa creditelor acordate clienţilor 7.4 Date statistice privind portofoliul de credite 7.5 Expunerea la riscul aferent celor mai mari 20 de debitori 7.6 Analiza sectorială a creditelor 7.7 Clasificarea creditelor 8.1 Lichiditatea legală cerută versus activele lichide efective deţinute 8.2 Depozite ale clienţilor pe sector 8.3 Necorelarea scadenţelor 8.4 Scadenţele depozitelor plătibile în moneda autohtonă 8.5 Cele mai mari zece surse de depozite ca procent din totalul depozitelor făcute de clienţi 8.6 Statistici referitoare la lichiditate 9.1 Viziune holistică a mediului de trezorerie 9.2 Etalonarea – operaţionalizarea alocării strategice a activelor 9.3 Rapoarte potenţiale privind analiza riscurilor 9.4 Exemplu de listă de verificare zilnică / lunară a aspectelor de conformitate a portofoliului 9.5 Operaţiuni de trezorerie: Raportarea (Activităţi de finanţare şi investiţii) 9.6 Managementul riscului în trezorerie 11.1 Portofoliul de tranzacţionare 11.2 Marcarea la piaţă 11.3 Valoarea potenţială a capitalului reglementat expus la risc 12.1 Curbe ale randamentului curente şi prognozate 12.2 Efectul potenţial asupra capitalului, datorat unei variaţii a curbei randamentului aşteptat 13.1 Structura în monedă a activelor şi datoriilor 13.2 Structura în monedă a portofoliului de credite şi a depozitelor clienţilor 13.3 Scadenţe ale depozitelor în valută liber convertibilă, ca procent din totalul depozitelor clienţilor 13.4 Expunerea la riscul valutar, ca procent din capitalul reglementat 14.1 Transparenţa în situaţiile financiare 15.1 Contextul supravegherii bancare 15.2 Expunerile la riscurile bancare

Tabele
1.1 Utilizări posibile ale instrumentelor furnizate 3.1 Actori-cheie şi responsabilităţile acestora în guvernanţa bancară şi managementul riscului 3.2 Informaţii cu privire la acţionari 3.3 Consiliul de supraveghere / Consiliul de Administraţie 4.1 Structura bilanţului unei bănci 4.2 Creşterea totală a elementelor bilanţiere şi extrabilanţiere 5.1 Alcătuirea veniturilor şi cheltuielilor 5.2 Indicatori de profitabilitate 6.1 Factori de multiplicare a riscului de credit pentru instrumentele derivate 6.2 Sinteza propunerilor Basel II 6.3 Abordarea standardizată propusă: Ponderi de risc bazate pe rating-uri externe 6.4 Riscul operaţional: Linii de activitate şi tipuri de evenimente care generează pierderi operaţionale 6.5 Indicatori de adecvare a capitalului 6.6 Calcularea ponderii permise de capital de nivel 3 7.1 Date statistice privind la portofoliul de credite 7.2 Creditarea părţilor afiliate 7.3 Provizioane recomandate 8.1 Scara scadenţelor în baza unor scenarii alternative 8.2 Indicatori de lichiditate 10.1 Instrumente de management al riscului de credit 10.2 Exemple de indici de piaţă în USD 10.3 Instrumente de management al riscului de piaţă 11.1 Prezentarea informaţiilor cu privire la riscul de piaţă 11.2 Calcul simplist al poziţiilor deschise nete

12.1 Modelul diferenţei din reaşezarea preţului pentru managementul riscului ratei dobânzii 13.1 Poziţii deschise în valută 14.1 Standarde Internaţionale de Contabilitate aplicabile băncilor 15.1 Etape ale procesului de revizie analitică 15.2 Format propus pentru rapoartele analitice ale băncilor 15.3 Supravegherea pe teren şi examinarea la birou 15.4 Trăsături generale ale sistemelor de avertizare din timp 15.5 Adaptarea auditului extern la circumstanţele / nevoile specifice

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->