P. 1
g Prekrsajni Postupak

g Prekrsajni Postupak

|Views: 126|Likes:
Published by Marko Nikolic

More info:

Published by: Marko Nikolic on Jun 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

pdf

text

original

ПРЕКРШАЈНИ ПОСТУПАК

Појам прекршаја -прекршај је противправна скривљено извршена радња која је прописом надлежног органа одређена
као прекршај.
Да би нека радња била прекршај истовремено морају постојати три основна елемента прекршаја:
постојање повреде правног поретка,
прописаност у закону или другом пропису и
предвиђеност прекршајне санкције.
1. ОСНОВНА НАЧЕЛА ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА
• Наело законитости ! нико не може бити одговоран за прекршај, ако пре него што је уињен, није био предвиђен
прописом, нити се може изре"и санкција ако унапред није била прописана.
• Наело законитости у изрицању прекршајни# санкција ! уиниоцу прекршаја казну или другу санкцију може
изре"и само надлежни суд и орган државне управе који води прекршајни поступак.
• $птужно наело ! прекршајни поступак покре"е се и води на основу за#тева овлаш"еног органа или оште"еног.
• %тврђивање истине ! суд је дужан да истинито и потпуно утврди ињенице важне за доношење законите одлуке,
како ињенице које терете окривљеног тако и оне које му иду у корист.
• &омо" неукој странци ! суд је дужан да се стара да незнање или неукост странака не буде на штету њи#ови#
права.
• 'кономиност прекршајног поступка ! суд је дужан да поступак спроведе без одуговлаења, али тако да то не
буде на штету доношења правилне и законите одлуке.
• (лободна оцена доказа ! суд оцењује доказе по свом слободном уверењу.
• &раво на одбрану ! окривљени има право да се брани сам или уз струну помо" браниоца кога сам изабере. (уд је
дужан да приликом првог испитивања окривљеног поуи о праву на браниоца.
• %потреба језика у прекршајном поступку ! окривљени, сведоци и друга лица која уествују у прекршајном
поступку имају право да употребљавају свој матерњи језик, о том праву суд и# обавештава приликом првог
испитивања. % записник се уноси да је дата поука и изјава уесника о томе.
• Двостепеност прекршајног поступка ! против одлука надлежни# органа донети# у првом степену може се
изјавити жалба ако законом није другаије одређено. &ресуда односно решење донето у прекршајном поступку
постају правоснажни даном доношења пресуде )ишег прекршајног суда.
• *абрана преинаења на горе ! ако је жалба изјављена само у корист окривљеног, пресуда се у делу који се односи
на изреену санкцију не може изменити на његову штету, нити се у поновљеном поступку може донети
неповољнија пресуда за окривљеног.
• Накнада штете неоправдано задржаном или кажњеном лицу.
• &равна помо" ! судови и органи управе који воде прекршајни поступак, дужни су једни другима, другим
судовима, државним и другим органима пружати правну помо" у послвима из своје надлежности.
2. ВРСТЕ ПРЕКРШАЈНИ КА!НИ
)рсте прекршајни# санкција су: казне, опомена, заштитне мере и васпитне мере.
)рсте прекршајни# казни су:
ка"#а "а$%ора ! не може се прописати у трајању кра"ем од + ни дужем од ,- дана. *а теже прекршаје ./0 и којима се
угрожава живот или здравље људи може се прописати казна затвора до 1- дана. 0оже је изре"и само прекршајни суд.
0оже се изре"и свима осим трудницама и мајкама док дете не напуни једну годину живота,
#о%&а#а ка"#а ' може се прописати у распону од 2--,-- до 2-.---,-- динара за 3изико или одговорно лице, од
+-.---,-- до +.---.---,-- динара за правно лице и од 2.---,-- до 2--.---,-- динара за предузетника. /ок пла"ања
новане казне не може бити кра"и од петнаест дана нити дужи од три месеца од дана правоснажности пресуде. 4ко
кажњено 3изико лице у одређеном року не плати новану казну у целини или делимино нована казна или њен део
замени"е се радом у јавном интересу или казном затвора. Део непла"ене новане казне који није могао бити замењен
казном затвора или радом у јавном интересу, напла"ује се принудним путем,
ра( ) ја%#ом *#$ере+) ! је непла"ени рад у корист друштва којим се не вређа људско достојанство и неостварује
про3ит. 0оже се изре"и само уз пристанак уиниоца а не може трајати кра"е од +- нити дуже од +5- асова, с тим
што се не може обављати дуже од 5 аса днево,
ка"#е#* пое#* +а по#*ш$е,ем %а-е,а %о"а&ке (о"%о.е ' за прекршаје против безбедности саобра"аја на путевима
законом се могу прописати казнени поени у распону од + до+6. 4ко је током две године воза добио +6 или више
казнени# поена, суд му пресудом поништава возаку дозволу.
+
*а један прекршај се може алтернативно прописати казна затвора или нована казна, али се може изре"и само једна од
њи#. *а прекршај уињен ради стицања материјалне користи законом се могу прописати и казна затвора и нована
казна и обе се могу изре"и заједно. *а прекршај правног лица може се прописати само нована казна. 7азна затвора се
може изре"и само као главна казна. Нована казна, рад у јавном интересу и казнени поени са поништењем возаке
дозволе могу се изре"и и као главна и као споредне казне.
/. ОРГАНИ ОВЛАШ0ЕНИ !А ПРОПИСИВА1Е ПРЕКРШАЈА И ПРЕКРШАЈНИ КА!НИ
&рекршаји се могу прописивати законом или уредбом, односно одлуком скупштине аутономне покрајине, скупштине
општине, скупштине града и скупштине града 8еограда. $ргани овлаш"ени за доношење прописа о прекршајима могу
прописивати казне и заштитне мере само за повреде прописа које они доносе у оквиру своје надлежности и само ако
су предвиђене *аконом о прекршајима и у границама које одређује овај закон. $рган који је овлаш"ен да прописује
прекршајне казне и заштитне мере не може ово право пренети на друге органе.
2. !АШТИТНЕ 3ЕРЕ4 ВРСТЕ4 ОРГАНИ ОВЛАШ0ЕНИ !А ПРОПИСИВА1Е
)рсте прекршајни# санкција су: казне, опомена, заштитне мере и васпитне мере.
*аштитне мере могу се прописивати законом и уредбом, а свр#а им је да отклоне услове који омогу"авају или
подстиу уиниоца на извршење новог прекршаја. $ргани овлаш"ени за доношење прописа о прекршајима могу
прописивати казне и заштитне мере само за повреде прописа које они доносе у оквиру своје надлежности и само ако
су предвиђене *аконом о прекршајима и у границама које одређује овај закон. $рган који је овлаш"ен да прописује
прекршајне казне и заштитне мере не може ово право пренети на друге органе. %иниоцу прекршаја може бити
изреена једна или више заштитни# мера. 9зрие и# суд уз изреену казну или опомену.
)рсте заштитни# мера су:
о()"*ма,е пре(ме$а ' предмети који су били употребљени или су били намењени за извршење прекршаја или који су
настали извршењем прекршаја могу се привремено или трајно одузети ако су својина уиниоца прекршаја, па ак и
кад нису његова својина ако то за#тевају интереси опште безбедности, живота и здравља људи, разлози морала.
$дузети предмети могу бити уништени, продати или предати заинтересованом органу или организацији, о ему
одлуку доноси суд:
"а5ра#а %рше,а о(ре6е#*7 (е.а$#о+$* ' састоји се у привременој забрани предузетнику или другом уиниоцу
прекршаја да врши одређену привредну или другу делатност за коју се издаје дозвола надлежног органа. 0оже се
изре"и у трајању од 1 месеци до , године. )реме проведено на издржавању казне затвора не ураунава се у трајање
изреене мере:
"а5ра#а пра%#ом .*8) (а %рш* о(ре6е#е (е.а$#о+$* ' састоји се у забрани производње одређени# производа или
вршења одређени# послова у области промета робе, 3инансија и услуга или други# послова. 0оже се изре"и у трајању
од 1 месеци до , године:
"а5ра#а о(9о%ор#ом .*8) (а %рш* о(ре6е#е по+.о%е ' изрие се када одговорно лице злоупотреби дужност ради
извршења прекршаја. )реме проведено на издржавању казне затвора не ураунава се у трајање изреене мере:
"а5ра#а )пра%:а,а мо$ор#*м %о"*.ом ' изрие се уиниоцу прекршаја против безбедности саобра"аја или када
постоји опасност да "е поново уинити прекршај, односно ије раније кршење ти# прописа показује да је опасно да
управља моторним возилом. 9зрие се у трајању од ,- дана до + године. )реме проведено на издржавању казне
затвора не ураунава се у трајање изреене мере:
о5а%е"#о .е&е,е а.ко7о.*&ара * #аркома#а ' изрие се лицу које је уинило прекршај услед зависности од сталне
употребе алко#ола или опојни# дрога. $бавезно леење врши се у одговарају"ој здравственој или другој
специјализованој установи. 0оже се извршити и принудним путем. Најдуже може трајати до годину дана:
"а5ра#а пр*+$)па ош$е;е#ом4 о5јек$*ма *.* ме+$) *"%рше,а прекршаја ' изрие се ради спреавања уиниоца
да понови прекршај или да настави да угрожава оште"еног. 0оже се изре"и у трајању до године дана:
ја%#о о5ја%:*%а,е пре+)(е ' може се извршити путем штампе, радија или телевизије или путем више наведени#
средстава ин3ормисања у слуајевима када суд сматра да би било корисно да се јавност упозна са пресудом а
нароито ако би то допринело да се отклони опасност по живот или здравље људи и сл.:
)(а:е,е +$ра#8а +а $ер*$ор*је Реп)5.*ке Ср5*је ' изрие се странцу који је уинио прекршај због кога је
непожељан његов даљи боравак у земљи. 9зрие се у трајању од 1 месеци до , године. )реме проведено на
издржавању казне затвора не ураунава се у трајање изреене мере.
<. О=ГОВОРНОСТ И КА>1АВА1Е !А ПРЕКРШАЈ
&рекршај може извршити и за њега одговарати 3изико лице, правно лице и одговорно лице у правном лицу.
5
Да би 3изико лице могло бити одговорно за уињени прекршај потребно је да поред објективног елемента, тј.
ињења или пропуштања ињења радње која је предвиђена прописом као прекршај, постоји и субјективни елеменат,
тј. узраст, ураунљивост и виност. ;изико лице је одговорно за прекршај ако је у време извршења прекршаја било
ураунљиво и прекршај извршило са умишљајем или из не#ата.
$во се односи и на одговорно лице у правном лицу.
&равно лице је одговорно за прекршај уињен предузетом радњом или пропуштањем дужног надзора од стране органа
управљања или одговорног лица.
<ица до += година старости ! (е8а ! нису одговорна за прекршај и против њи# се не може водити прекршајни
поступак.
<ица од += до +1 година старости ! м.а6* ма.о.е$#*8* ' су одговорни за уињени прекршај, али се њима не може
изре"и казна. 0оже им се изре"и нека од васпитни# мера:
> мере упозорења и усмеравања: укор и посебне обавезе и
> мере појааног надзора.
<ица од +1 до +6 година старости ! +$ар*ј* ма.о.е$#*8* ! су одговорни за уињени прекршај и може им се изре"и
васпитна мера или казна. $вој категорији лица се може изре"и и заштитна мера уз васпитну меру, ако је због природе
прекршаја то неп#одно.
Није )ра&)#:*% извршилац прекршаја који у време извршења прекршаја није могао с#ватити знаај свог ињења или
неињења, или није могао управљати својим поступцима, услед трајне или привремене душевне болести или друге
теже душевне пореме"ености или заосталог душевног развоја. $колност да је прекршај уињен под утицајем алко#ола
или други# ома> мљују"и# средстава не искљуује одговорност уиниоца.
&од %*#ош;) се подразумева унутрашњи пси#ики однос уиниоца према његовој радњи. &остоје два облика
виности умишљај и не#ат. *а прекршајну кривицу довољан је не#ат уиниоца ако прописом о прекршају није
одређено да "е се казнити само ако је прекршај уињен са умишљајем. &рекршај је уињен *" #е7а$а кад је уинилац
био свестан да услед његовог ињења или неињења може наступити забрањена последица, али је олако држао да је
може спреити или да она не"е наступити, или кад није био свестан могу"ности наступања забрањене последице, иако
је према околностима и према својим линим својствима био дужан и могао бити свестан те могу"ности. &рекршај је
уињен +а )м*ш:ајем кад је уинилац био свестан свог дела и #тео његово извршење или кад је био свестан да услед
његовог ињења или неињења може наступити забрањена последица и пристао је на њено наступање.
Са)&е+#*ш$%о представља посебан слуај одговорности и оно обу#вата:
+а*"%рш*.аш$%о > када више лица уествовањем у радњи извршења прекршаја заједники уине прекршај или
остварују"и заједнику одлуку другом радњом битно допринесу извршењу прекршаја. (вако од њи# казни"е се
казном прописаном за тај прекршај.
по(+$река%а,е ! ко другог са умишљајем подстрекне да уини прекршај би"е кажњен као да га је сам уинио.
пома9а,е ! ко другом са умишљајем помогне да изврши прекршај казни"е се као да га је сам уинио.
9скљуење одговорности за извршени прекршај постоји у слуају када је радња прекршаја извршена у нужној
одбрани: крајњој нужди: под силом, претњом и принудом: стварном заблудом и у слуају када извршилац има
дипломатски имунитет.
?. О=3ЕРАВА1Е КА!НЕ
7азна за прекршаје одмерава се у границама које су за тај прекршај прописане, а при том се узимају у обзир све
околности које утиу да казна буде ве"а или мања, а нароито: тежина и последице прекршаја, околности под којима
је прекршај уињен, степен кривице уиниоца, лине прилике уиниоца и држање уиниоца после уињеног
прекршаја.
Не може се узети у обзир као отежавају"а околност раније изреена казна или заштитна мера, ако је од дана
правоснажности пресуде до дана доношења нове пресуде протекло више од две године.
&ри одмеравању висине новане казне узима се у обзир имовно стање уиниоца.
4ко се утврди да прекршајем нису изазване теже последице а постоје и олакшавају"е околности прописана казна може
се ублажити:
> изрицањем казне испод најмање мере казне која је прописана за тај прекршај, али не испод најмање законске
мере те врсте казне,
> уместо прописане казне затвора може се изре"и нована казна или рад у јавном интересу,
> уместо прописане казне затвора и новане казне може се изре"и само једна од ти# казни.
,
@. !А3ЕНА НОВЧАНЕ КА!НЕ
Нована казна се законом или уредбом може прописати у распону:
> од 2--,-- до 2-.---,-- динара за 3изико или одговорно лице,
> од +-.---,-- до +.---.---,-- динара за правно лице и
> од 2.---,-- до 2--.---,-- динара за предузетника.
/ок пла"ања новане казне не може бити кра"и од петнаест дана нити дужи од три месеца од дана правоснажности
пресуде. % оправданим слуајевима суд може дозволити да се нована казна исплати у ратама у периоду који не може
бити дужи од 1 месеци.
4ко кажњено 3изико лице у одређеном року не плати новану казну у целини или делимино нована казна или њен
непла"ени део замени"е се радом у јавном интересу ?не може да траје дуже од 1- дана@ или казном затвора ?не може
бити кра"а од једног нити дужа од ,- дана@. Део непла"ене новане казне који није могао бити замењен казном
затвора или радом у јавном интересу, напла"ује се принудним путем.
4ко после одлуке суда о замени непла"ене новане казне 3изико лице исплати новану казну, казна затвора или рад
у јавном интересу не"е се извршити. %колико је извршење казне запоето, па кажњено лице исплати остатак новане
казне, обустави"е се издржавање казне затвора и рада у јавном интересу.
A. О=ГОВОРНОСТ И КА>1АВА1Е 3АЛОЛЕТНИКА
Да би 3изико лице могло бити одговорно за уињени прекршај потребно је да поред објективног елемента, тј.
ињења или пропуштања ињења радње која је предвиђена
прописом као прекршај, постоји и субјективни елеменат, тј. узраст, ураунљивост и виност.
<ица до += година старости ! (е8а ! нису одговорна за прекршај и против њи# се не може водити прекршајни
поступак. 7ад је дете уинило прекршај због пропуштања дужног надзора родитеља, усвојитеља, односно старатеља,
који су тај надзор могли да врше, они "е бити кажњени за прекршај који је извршило дете као да су га сами уинили.
<ица од += до +1 година старости ! м.а6* ма.о.е$#*8* ' су одговорни за уињени прекршај, али се њима не може
изре"и казна. 0оже им се изре"и нека од васпитни# мера:
> мере упозорења и усмеравања: укор и посебне обавезе ?да се извини оште"еном, да поправи или надокнади
штету, да не посе"ује одређена места и избегава друштво одређени# лица, да се укљуи у рад спортски# и др.
секција у школи и сл.@
> мере појааног надзора ?од стране родитеља, усвојитеља, односно старатеља или од стране органа
старатељства@.
<ица од +1 до +6 година старости ! +$ар*ј* ма.о.е$#*8* ! су одговорни за уињени прекршај и може им се изре"и
васпитна мера или казна. $вој категорији лица се може изре"и и заштитна мера уз васпитну меру, ако је због природе
прекршаја то неп#одно. 7азна затвора старијем малолетнику може се изре"и изузетно и она не може бити дужа од +2
дана.
*аконом се може прописати да "е се за прекршај казнити и родитељ, усвојитељ, односно старатељ малолетника од +=
до +6 година, који је уинио прекршај, ако је то последица пропуштања дужног надзора над малолетником, а били су у
могу"ности да тај надзор врше.
B. !АСТАРЕЛОСТ !А ПОКРЕТА1Е ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА И И!ВРШЕ1Е ПРЕКРШАЈНИ КА!НИ
И !АШТИТНИ 3ЕРА
&рекршајни поступак не може се покренути ако протекне једна година од дана када је прекршај уињен. *астаревање
се прекида сваком процесном радњом надлежног органа која се предузима ради гоњења уиниоца прекршаја.
*а прекршаје из области царинског, спољнотрговинског, девизног пословања, јавни# при#ода и 3инансија, промета
роба и услуга и ваздушног саобра"аја може се посебним законом прописати дужи рок застарелости гоњења, који у
сваком слуају не може бити дужи од 2 година.
&рекршајно гоњење застарева у сваком слуају кад протекне два пута онолико времена колико се по закону тражи за
застарелост гоњења.
9зреена казна и заштитна мера не могу се извршити ако је од дана правоснажности пресуде протекла једна година.
*астаревање се прекида сваком процесном радњом надлежног органа која се предузима ради извршења казне, односно
заштитне мере.
9звршење казне односно заштитне мере застарева у сваком слуају кад протекне два пута онолико времена колико се
по закону тражи за застарелост извршења казне, односно заштитне мере.
=
1C. ОРГАНИ НА=ЛЕ>НИ !А ВОDЕ1Е ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА
&рекршајни поступак у првом степену воде прекршајни судови, уколико за вођење прекршајног поступка нису
надлежни органи управе. &рекршајни поступак у другом степену води )иши прекршајни суд. )иши прекршајни суд
одлуује о жалбама на одлуке суда, о жалбама на одлуке које у прекршајном поступку донесу органи управе, о сукобу
и преношењу месне надлежности судова и врши друге послове одређене законом. (удија прекршајног суда суди и
одлуује као судија појединац. )иши прекршајни суд суди и одлуује у ве"у састављеном од троје судија.
&ротив правног лица и одговорног лица у правном лицу води се јединствен прекршајни поступак.
*а вођење прекршајног поступка у првом степену месно је надлежан суд на ијем подрују је прекршај уињен или
покушан. 4ко је прекршај извршен или покушан на подрују више прекршајни# судова, надлежан је онај суд који је
први запоео поступак, а ако поступак још није запоет, суд коме је пре поднет за#тев за покретање прекршајног
поступка. 4ко није познато место извршења прекршаја, месно је надлежан суд на ијем подрују окривљени има
пребивалиште или боравиште, односно седиште окривљеног правног лица.
11. ПОЈА3 ОКРИВEЕНОГ И ОШТЕ0ЕНОГ У ПРЕКРШАЈУ 1ИОВА ПРАВА И =У>НОСТИ
Окр*%:е#* је лице против кога се води прекршајни поступак. $кривљени има право да подноси доказе, ставља
предлоге и користи правна средства предвиђена овим законом.
*а окривљеног који није пословно способан радње у поступку предузима законски заступник. $кривљени има право
да се брани сам или уз струну помо" браниоца. $кривљени може узети за браниоца адвоката, а њега може, у складу
са законом, заменити адвокатски приправник. 8ранилац је дужан да поднесе пуномо"је суду, односно органу управе
пред којим се води поступак. $кривљени може дати браниоцу и усмено пуномо"је на записник код суда, односно
органа управе пред којим се води прекршајни поступак. 8ранилац је овлаш"ен да у корист окривљеног предузима све
радње које може предузети окривљени.
*а окривљено правно лице у прекршајном поступку уествује његов представник, који је овлаш"ен да предузима све
радње које може да предузима сам окривљени. &равно лице и одговорно лице у том правном лицу која имају статус
окривљени# у истој ствари могу имати сваки свог браниоца или заједниког браниоца.
Ош$е;е#* је лице ије је какво лино или имовинско право повређено или угрожено прекршајем. $ште"ени који је
навршио шеснаест година може сам поднети за#тев за покретање прекршајног поступка.
$ште"ени има право да сам или преко свог законског заступника или пуномо"ника:
> подноси и заступа за#тев за покретање прекршајног поступка,
> подноси доказе, ставља предлоге и истие имовинско>правни за#тев за накнаду штете или повра"ај ствари,
> изјављује жалбу на пресуду односно решење донето поводом његовог за#тева за покретање прекршајног поступка.
12. РОКОВИ У ПРЕКРШАЈНО3 ПОСТУПКУ И 1ИОВО РАЧУНА1Е
/ок у прекршајном поступку представља временски размак у току којег има да се изврши нека радња из поступка.
/аунају се на сате, дане, месеце и године. (ат или дан када је достављање или саопштење извршено односно у који
пада догађај од када треба раунати трајање рока не ураунава се у рок, ве" се за поетак рока узима први наредни сат
односно дан. % један дан рауна се двадесететири аса, а месец се рауна по календарском времену. /окови одређени
по месецима односно годинама завршавају се протеком оног дана последњег месеца односно године који по свом
броју одговара дану када је рок отпоео. 4ко нема тог дана у последњем месецу, рок се завршава последњег дана тог
месеца. 4ко последњи дан рока пада на државни празник или у недељу или у неки други дан када суд не ради, рок
истие протеком наредног радног дана.
7ад је изјава везана за рок, сматра се да је дата у року ако је пре него што рок истекне предата оном ко је овлаш"ен да
је прими. 7ад је изјава упу"ена преко поште препоруеном пошиљком или телегра3ским путем, дан предаје пошти
сматра се даном предаје ономе коме је упу"ено. 4ко је поднесак који је везан за рок, због незнања или оигледне
омашке подносиоца, предат или упу"ен ненадлежном органу пре истека рока а стигне надлежном органу после истека
рока, сматра се да је поднет на време.
1/. ПОВРА0АЈ У ПРЕDАШ1Е СТА1Е
&овра"ај у пређашње стање је институт везан за пропуштање рокова.
2
$кривљеном који из оправдани# разлога пропусти рок за изјаву жалбе на одлуку, суд, односно орган управе који води
прекршајни поступак, решењем "е дозволити вра"ање у пређашње стање ради изјаве жалбе, ако у року од осам дана од
дана престанка узрока због кога је пропуштен рок поднесе молбу за вра"ање у пређашње стање и ако истовремено с
молбом преда жалбу.
&осле протека месец дана од дана пропуштеног рока не може се тражити вра"ање у пређашње стање.
0олба за вра"ање у пређашње стање подноси се органу који је донео првостепену одлуку ?суд, односно орган управе
који је донео првостепену одлуку@. 7ад суд, односно орган управе дозволи вра"ање у пређашње стање због
пропуштеног рока за жалбу, жалбу са списима предмета достави"е на решавање )ишем прекршајном суду.
12. ТРОШКОВИ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА
Aрошкови прекршајног поступка су издаци уињени поводом прекршајног поступка од његовог покретања до
завршетка. Aрошкови прекршајног поступка су:
> трошкови за сведоке, вештаке и тумае:
> трошкови увиђаја:
> подвозни трошкови окривљеног:
> издаци за довођење окривљеног:
> подвозни и путни трошкови службени# лица:
> нужни издаци оште"еног односно његовог законског заступника и награда и нужни издаци његовог пуномо"ника:
> награда и нужни издаци браниоца:
> трошкови превођења и
> паушални износи.
Aрошкови прекршајног поступка падају на терет лица које је кажњено за прекршај. (уд, односно орган управе може
ослободити окривљеног од дужности да у целости или делимино накнади трошкове прекршајног поступка, ако би
њи#овим пла"ањем било доведено у питање издржавање окривљеног или лица која је он дужан да по закону издржава.
Aрошкове поступка за прекршај за који је поступак обустављен сноси суд, односно орган управе који је поступак
водио.
4ко је прекршајни поступак обустављен због лажног за#тева оште"еног или због одустанка оште"еног од поднетог
за#тева, трошкове поступка сноси оште"ени.
Aрошкови превођења на језик национални# мањина падају на терет суда, односно органа управе који води поступак.
1<. И3ОВИНСКО-ПРАВНИ !АТЕВ У ПРЕКРШАЈНО3 ПОСТУПКУ
$ имовинско>правном за#теву одлуује само суд.
9мовинско>правни за#тев који је настао услед извршења прекршаја расправи"е се на за#тев оште"еног или другог
овлаш"еног лица у прекршајном поступку ако се тиме знаајније не одуговлаи поступак. 9мовинско>правни за#тев
може се односити на накнаду штете и повра"ај ствари. &редлог за остваривање имовинско>правног за#тева у
прекршајном поступку може се поднети најкасније до доношења првостепене пресуде.
<ице овлаш"ено за подношење имовинско>правног за#тева дужно је да у њему наведе на шта се за#тев односи и да
поднесе доказе. 4ко докази изведени у прекршајном поступку не пружају поуздан основ да се удовољи имовинско>
правном за#теву у целини или делимино, суд "е упутити оште"еног или друго овлаш"ено лице да имовинско>правни
за#тев односно вишак тог за#тева може да остварује у парници. 9сто важи и у слуају ако је за#тев за покретање
прекршајног поступка решењем одбаен или је прекршајни поступак обустављен.
/ок за накнаду штете и повра"ај ствари не може бити дужи од петнаест дана од дана правоснажности пресуде.
1?. ПОКРЕТА1Е И ТОК ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА
&рекршајни поступак покре"е се на основу за#тева за покретање прекршајног поступка.
*а#тев за покретање прекршајног поступка подноси овлаш"ени орган ?органи управе, овлаш"ени инспектори, јавни
тужилац и други органи и организације, које врше јавна овлаш"ења у ију надлежност спада непосредно извршење
или надзор над извршењем прописа у којима су прекршаји предвиђени@ или оште"ени.
*а#тев за покретање прекршајног поступка подноси се писмено и садржи:
> назив подносиоца за#тева и његову адресу односно лино име лица које подноси за#тев:
> назив суда, односно органа управе коме се подноси за#тев:
1
> основне податке о окривљеном: лино име, лино име родитеља, место и датум рођења, јединствени матини број
грађана, занимање, место и адресу становања и држављанство односно назив и седиште окривљеног правног лица, а за
одговорно лице у правном лицу и 3ункцију коју обавља у том правном лицу:
> ињенини опис радње, време и место извршења прекршаја и друге околности потребне да се прекршај што таније
одреди:
> пропис о прекршају који треба применити:
> предлог о доказима које треба извести, уз ознаење лини# имена и адреса сведока, списе које треба проитати и
предмете који служе као доказ:
> потпис и пеат подносиоца за#тева.
7ад надлежни суд, односно орган управе прими за#тев за покретање прекршајног поступка, испита"е да ли за#тев
садржи све потребне податке и да ли је достављен у довољном броју примерака. %колико утврди неке недостатке,
затражи"е од подносиоца да и# у одређеном року исправи. % слуају да подносилац за#тева не отклони недостатке у
одређеном року, сматра"е се да је одустао од за#тева и за#тев "е се одбацити.
%колико је за#тев уредан надлежни суд, односно орган управе, испита"е да ли постоје услови за покретање
прекршајног поступка. %колико ти услови постоје надлежни орган доне"е решење, односно закљуак о покретању
прекршајног поступка. 7ад суд, односно орган управе утврди да не постоје услови за покретање прекршајног
поступка, за#тев за покретање поступка, одбаци"е решењем.
&рекршајни поступак запоиње претресом. &ретрес поиње изношењем садржине за#тева за покретање прекршајног
поступка. &осле провере присутности позвани# лица приступа се испитивању окривљеног. &о саслушавању
окривљеног прелази се на извођење доказа саслушањем сведока и вештака и извођење други# доказа. &рекршајни
поступак завршава се доношењем осуђују"е односно ослобађају"е пресуде или решења којим се поступак обуставља.
1@. ПОВО= !А ПОКРЕТА1Е ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА
&ротив извршиоца прекршаја, пре него што се покрене прекршајни поступак, подноси се прекршајна пријава. Bу
може поднети свако ко има сазнање о извршеном прекршају и његовом извршиоцу. % зависности од врсте прекршаја
подноси се оним државним органима који су овлаш"ени да на основу поднете пријаве саставе за#тев за покретање
прекршајног поступка и доставе га надлежном првостепеном органу за прекршаје.
Нпр. када су у питању прекршаји против јавног реда и мира, прекршајну пријаву органу унутрашњи# послова подносе
овлаш"ена службена лица, на основу непосредног опажања или обавештења грађана и други# субјеката.
&рекршајна пријава треба да садржи:
> назив органа коме се подноси,
> лине податке за лице које се пријављује као уинилац ?односно назив и седиште правног лица или име и
презиме одговорног лица и његову 3ункцију@,
> опис прекршаја ?време, место и наин извршења@,
> наин сазнања за прекршај,
> доказе, број и врсту прилога,
> службену белешку о задржавању, ако је лице задржано,
> датум и место подношења пријаве и потпис подносиоца.
&рекршајна пријава представља основ да надлежни орган поднесе за#тев за покретање прекршајног поступка код
првостепеног органа за прекршаје.
1A. ПО!ИВА1Е И ПРИВОDЕ1Е ЛИFА
$кривљени који треба лино да присуствује извођењу радњи у прекршајном поступку, позива се писменим позивом.
*атворени писмени позив садржи: назив суда, односно органа управе, лино име окривљеног, назив прекршаја који му
се ставља на терет, место где окривљени има до"и, дан и ас кад се окривљени треба јавити, назнаење да се позива у
својству окривљеног, службени пеат и потпис судије односно службеног лица које позива. 7ад се окривљени први
пут позива, уз позив му се обавезно доставља примерак за#тева за покретање прекршајног поступка и поука о праву да
може узети браниоца и да бранилац може присуствовати његовом испитивању.
4ко за утврђивање ињениног стања присуство окривљеног није неоп#одно, у позиву "е се упозорити да "е у слуају
неодазивања, одлука бити донета без његовог испитивања.
4ко се уредно позвани окривљени не одазове позиву а свој изостанак не оправда, или ако се није могло извршити
уредно достављање позива, а из околности оигледно произлази да окривљени избегава пријем позива, суд "е
наредити његово довођење ако је његово присуство неоп#одно ради утврђивања ињениног стања. $рган управе
надлежан за вођење прекршајног поступка не може одредити довођење окривљеног, али може затражити од суда да
C
нареди његово довођење. Довођење окривљеног може се наредити само ако је у позиву било назнаено да "е бити
принудно доведен ако се не одазове позиву.
Наредба за довођење издаје се писмено, а извршавају је овлаш"ени полицијски службеници. <ице коме је поверено
извршење наредбе предаје наредбу окривљеном односно представнику окривљеног правног лица и позива га да са
њим пође. 4ко позвани то одбије, довеш"е га принудно.
$влаш"ени полицијски службеници могу и без наредбе судије привести лице затеено у вршењу прекршаја:
> ако се идентитет тог лица не може утврдити или постоји потреба провере идентитета,
> ако нема пребивалиште или боравиште,
> ако одласком у иностранство може избе"и одговорност за прекршај,
> ако се довођењем спреава у настављању извршења прекршаја.
&ривођење уиниоца прекршаја мора се извршити без одлагања. 4ко је уинилац прекршаја затеен у вршењу
прекршаја и не може се одма# привести код судије, а постоје основи сумње да "е побе"и или опасност да "е
непосредно наставити да врши прекршаје, овлаш"ени полицијски службеник може уиниоца задржати најдуже
двадесететири аса.
% том слуају, овлаш"ени полицијски службеник дужан је да без одлагања о задржавању обавести лице по избору
задржаног лица, као и дипломатско>конзуларног представника државе ији је држављанин, односно представника
одговарају"е међународне организације ако је у питању избеглица или лице без држављанства.
1B. 3ЕРЕ !А ОGЕ!GЕDЕ1Е ПРИСУСТВА ОКРИВEЕНОГ
0ере које се могу предузети за обезбеђење присуства окривљеног и за успешно вођење прекршајног поступка јесу:
по"*%4 (о%о6е,е4 јем+$%о * "а(р-а%а,е.
(амо суд може одредити довођење, јемство и задржавање.
$кривљени који треба лино да присуствује извођењу радњи у прекршајном поступку, позива се п*+ме#*м по"*%ом.
*атворени писмени позив садржи: назив суда, односно органа управе, лино име окривљеног, назив прекршаја који му
се ставља на терет, место где окривљени има до"и, дан и ас кад се окривљени треба јавити, назнаење да се позива у
својству окривљеног, службени пеат и потпис судије односно службеног лица које позива. 7ад се окривљени први
пут позива, уз позив му се обавезно доставља примерак за#тева за покретање прекршајног поступка и поука о праву да
може узети браниоца и да бранилац може присуствовати његовом испитивању.
4ко за утврђивање ињениног стања присуство окривљеног није неоп#одно, у позиву "е се упозорити да "е у слуају
неодазивања, одлука бити донета без његовог испитивања.
4ко се уредно позвани окривљени не одазове позиву а свој изостанак не оправда, или ако се није могло извршити
уредно достављање позива, а из околности оигледно произлази да окривљени избегава пријем позива, суд "е
наредити његово (о%о6е,е ако је његово присуство неоп#одно ради утврђивања ињениног стања. $рган управе
надлежан за вођење прекршајног поступка не може одредити довођење окривљеног, али може затражити од суда да
нареди његово довођење. Довођење окривљеног може се наредити само ако је у позиву било назнаено да "е бити
принудно доведен ако се не одазове позиву. Наредба за довођење издаје се писмено, а извршавају је овлаш"ени
полицијски службеници. <ице коме је поверено извршење наредбе предаје наредбу окривљеном односно
представнику окривљеног правног лица и позива га да са њим пође. 4ко позвани то одбије, довеш"е га принудно.
7ад је прекршајни поступак покренут против окривљеног који нема стално пребивалиште у /епублици (рбији или
који привремено борави у иностранству, као и у другим слуајевима када постоји опасност да би бекством могао
избе"и одговорност за прекршај, може се за#тевати да он лино, или ко други за њега пружи јем+$%о да до краја
прекршајног поступка не"е побе"и, а да сам окривљени обе"а да се не"е крити и да без одобрења не"е напустити своје
боравиште. .емство увек гласи на новани износ. .емство се састоји у полагању готовог новца, #артија од вредности,
драгоцености или други# покретни# ствари ве"е вредности које се лако могу уновити и увати, или у линој обавези
једног или више грађана да "е у слуају бекства окривљеног платити утврђени износ јемства. .емство може бити
уве"ано за износ истакнутог имовинско>правног за#тева оште"еног.
% прекршајном поступку окривљени може бити "а(р-а# судском наредбом у следе"им слуајевима:
> ако се не могу утврдити његов идентитет или пребивалиште односно боравиште, а постоји основана сумња да "е
побе"и:
> ако одласком у иностранство може избе"и одговорност за прекршај за који је предвиђена казна затвора:
> ако је затеен у извршењу прекршаја, а задржавање је потребно да би се спреило даље вршење прекршаја.
$рган управе надлежан за вођење прекршајног поступка не може одредити задржавање, али може затражити од суда
да одреди, продужи или укине задржавање.
% наредби мора бити ознаен дан и сат кад је наређено задржавање, као и законски основ задржавања. *адржавање не
може бити дуже од 5= аса. Наредба о задржавању саопштава се окривљеном уз потпис. $кривљеном који је задржан
допусти"е се без одлагања да о задржавању обавести лице по његовом избору, као и дипломатско>конзуларног
6
представника државе ији је држављанин, односно представника одговарају"е међународне организације ако је у
питању избеглица или лице без држављанства или браниоца, ако бранилац није био присутан приликом његовог
испитивања. <ице под утицајем алко#ола или други# омамљују"и# средстава затеено у вршењу прекршаја може се
по наредби суда или овлаш"еног полицијског службеника задржати ако постоји опасност да "е и даље вршити
прекршаје. *адржавање лица у овом слуају може трајати до отрежњења, а најдуже дванаест сати.
2C. САСЛУШАВА1Е ОКРИВEЕНОГ И СВЕ=ОКА
Окр*%:е#* се саслушава по правилу усмено, мада с обзиром на знаај прекршаја и податке којима располаже, суд
односно орган управе који води прекршајни поступак може позвати окривљеног да своју одбрану да писмено.
$кривљени може бити саслушан у одсуству браниоца ако бранилац није присутан иако је обавештен о саслушању или
ако за прво саслушање окривљени није обезбедио браниоца. &осле узимања лини# података, окривљеном "е се
саопштити зашто се окривљује и позва"е се да наведе све што има у своју одбрану. 4ко окривљени не"е да одговара
или не"е да одговори на постављено питање, поуи"е се да тиме може отежати прикупљање доказа за своју одбрану.
$кривљени се саслушава уз пуно поштовање његове линости. &рема окривљеном се не смеју употребити сила,
претња, обмана, обе"ање, изнуда, изнуривање или друга слина средства да би се дошло до његове изјаве или
признања.
$кривљени има право да употребљава свој матерњи језик, о том праву суд га обавештава приликом првог испитивања.
4ко је окривљени глув, поставља"е му се питања писмено, а ако је нем, позва"е се да писмено одговори. 4ко се
испитивање не може обавити на такав наин, позва"е се као тума лице које се са окривљеним може споразумети.
7ао +%е(о8* позивају се лица за која је вероватно да "е мо"и да дају обавештења о прекршају и уиниоцу и о другим
важним околностима. $ште"ени се може саслушати као сведок. (ведоку се доставља писмени позив, у коме се наводе
лино име и занимање позваног, време и место доласка, прекршајни предмет по коме се позива, назнаење да се
позива као сведок и упозорење о последицама неоправданог изостанка. (ведоци који се због старости, болести или
тешки# телесни# мана не могу одазвати позиву могу се саслушати у свом стану.
(ведоци се саслушавају појединано и без присуства остали# сведока. (ведок је дужан да одговоре даје усмено.
(ведок "е се прет#одно опоменути да је дужан да говори истину и да не сме ништа пре"утати, а затим "е се упозорити
да давање лажног исказа представља кривино дело. (ведок није дужан да одговара на поједина питања ако је
вероватно да би тиме изложио себе или свог блиског сродника тешкој срамоти, знатној материјалној штети или
кривином гоњењу. 4ко сведок који је уредно позван не дође, а изостанак не оправда, може се наредити да се
принудно доведе, а може се казнити новано до 2--,-- динара.
Не може се саслушати као сведок:
> лице које би својим исказом повредило дужност увања службене или војне тајне, док га надлежни орган не
ослободи те дужности:
> бранилац окривљеног о ономе што му је окривљени као свом браниоцу поверио, осим ако то сам окривљени за#тева.
$слобођени су од дужности сведоења:
> брани друг окривљеног:
> сродници окривљеног по крви у правој линији, сродници у побоној линији до тре"ег степена закљуно, као и
сродници по тазбини до другог степена закљуно:
> усвојеник и усвојитељ окривљеног:
> верски исповедник о ономе што му је окривљени исповедио.
21. СУОЧЕ1Е
$кривљени може бити суоен са сведоком и са другим саокривљеним ако се њи#ови искази не слажу у погледу
важни# ињеница и ако се то неслагање не може на други наин отклонити. (уоени "е се поставити један према
другом и од њи# за#тевати да један другом понове своје исказе о свакој спорној околности и да расправљају о
истинитости онога што су исказали. Aок суоења и изјаве при којима су суоени конано остали, суд, односно орган
управе "е унети у записник.
(ведоци такође могу бити суоени ако се њи#ови искази не слажу у погледу важни# ињеница. (уоени "е се о свакој
околности о којој се њи#ови искази међусобно не слажу појединано саслушати и њи#ов одговор унети у записник.
9стовремено се могу суоити само два сведока.
22. УВИDАЈ
D
4ко је за утврђивање или разјашњење какве важне ињенице потребно лино и непосредно опажање судије који води
прекршајни поступак, изврши"е се увиђај. %виђај је важна процесна радња путем које се надлежни орган, непосредно
на лицу места улним запажањем уверава о битним ињеницама. %виђај се може обавити и уз суделовање вештака.
(удија који води прекршајни поступак одреди"е која "е се лица позвати да присуствују увиђају. $ увиђају се води
записник. % записник се уноси назив суда, односно органа управе који спроводи увиђај, попис присутни# лица,
резултат увиђаја и друге важне ињенице.
2/. ВЕШТАЧЕ1Е
)ештаење се одређује када је за утврђивање или оцену неке важне ињенице неоп#одно прибавити налаз и мишљење
од лица које располаже струним знањем.
)ештаење одређује писменом наредбом суд, односно орган управе који води прекршајни поступак. % наредби "е се
навести у погледу који# ињеница се обавља вештаење и коме се поверава. &о правилу се одређује један вештак, а
ако је вештаење сложено, два или више вештака. )ештаење се може поверити одговарају"ој струној установи,
државном органу или струњаку, првенствено са листе стални# судски# вештака.
*а вештака се не може узети лице које не може бити саслушано као сведок или лице које је ослобођено од дужности
сведоења ?види питање бр. 5-@, као ни лице које је прекршајем оште"ено.
&ре поетка вештаења позва"е се вештак да предмет вештаења брижљиво размотри и да своје мишљење изнесе
непристрасно и у складу са правилима науке или вештине. $н "е се посебно упозорити да давање лажног исказа
представља кривино дело. )ештак даје свој налаз и мишљење по правилу писмено. Несагласност или нејасно"е у
налазу и мишљењу вештака отклони"е се његовим саслушањем или понављањем вештаења преко истог или другог
вештака.
22. ЈЕ3СТВО
.емство је једна од мера за обезбеђење присуства окривљеног и успешно вођење прекршајног поступка.
7ад је прекршајни поступак покренут против окривљеног који нема стално пребивалиште у /епублици (рбији или
који привремено борави у иностранству, као и у другим слуајевима када постоји опасност да би бекством могао
избе"и одговорност за прекршај, може се за#тевати да он лино, или ко други за њега пружи јемство да до краја
прекршајног поступка не"е побе"и, а да сам окривљени обе"а да се не"е крити и да без одобрења не"е напустити своје
боравиште. .емство се не може одредити пре него што окривљени буде испитан нити без његовог пристанка.
.емство увек гласи на новани износ. .емство се састоји у полагању готовог новца, #артија од вредности, драгоцености
или други# покретни# ствари ве"е вредности које се лако могу уновити и увати, или у линој обавези једног или
више грађана да "е у слуају бекства окривљеног платити утврђени износ јемства. )исина јемства се одређује у износу
до највише новане казне прописане за прекршај за који се води поступак. .емство може бити уве"ано за износ
истакнутог имовинско>правног за#тева оште"еног.
.емство се задржава, по правилу, до доношења правоснажне пресуде. 4ко је донесена правоснажна пресуда о обустави
прекршајног поступка, положено јемство се вра"а.
4ко кажњени по правоснажности пресуде не плати штету или трошкове прекршајног поступка, утврђени износ "е се
наплатити из положеног јемства, а ако положени износ није довољан, из њега "е се првенствено надокнадити износ
штете. 4ко окривљени побегне или напусти територију /епублике (рбије, решењем "е се одредити да се вредност
дата као јемство унесе као при#од буEета /епублике (рбије.
2<. ПРЕТРЕСА1Е СТАНА И ЛИFА У ПРЕКРШАЈНО3 ПОСТУПКУ
(тан и друге просторије, као и лица могу се претресати само код тежи# прекршаја ако је вероватно да "е се у стану,
другим просторијама, стварима или код поједини# лица на"и предмет или трагови који би могли бити знаајни за
прекршајни поступак, или да "е се претресом стана и други# просторија у#ватити окривљени.
&ретресање се одређује само писменом наредбом суда. Наредбу о претресању извршавају органи унутрашњи#
послова. Наредба о претресању предаје се, пре поетка претресања, лицу код кога "е се или над ким "е се претресање
извршити. &ретресању присуствују два пунолетна грађанина. Држалац стана или просторије позва"е се да присуствује
претресању, а ако је одсутан, позва"е се да претресању присуствује један од одрасли# ланова дома"инства или сусед.
&ре претресања позва"е се лице на које се наредба за претресање односи да добровољно преда лице односно предмете
који се траже.
&ретресање у просторијама правни# лица може се вршити само у присуству представника тог правног лица.
&ретресање лица женског пола врши службено лице истог пола или друго женско лице коме се може поверити
претресање.
+-
$ сваком претресању стана, односно просторије или лица састави"е се записник који потписује и лице код кога се или
које се претреса и лица ије је присуство обавезно.
4ко се приликом претресања нађу предмети који су употребљени за извршење прекршаја или су прибављени
прекршајем, или су настали извршењем прекршаја, или предмети који могу послужити као доказ у прекршајном
поступку, ти предмети "е се привремено одузети.
2?. 3ЕРЕ !А=Р>АВА1А ОКРИВEЕНОГ
*адржавање је једна од мера за обезбеђење присуства окривљеног и успешно вођење прекршајног поступка.
% прекршајном поступку окривљени може бити задржан судском наредбом у следе"им слуајевима:
> ако се не могу утврдити његов идентитет или пребивалиште односно боравиште, а постоји основана сумња да "е
побе"и:
> ако одласком у иностранство може избе"и одговорност за прекршај за који је предвиђена казна затвора:
> ако је затеен у извршењу прекршаја, а задржавање је потребно да би се спреило даље вршење прекршаја.
$рган управе надлежан за вођење прекршајног поступка не може одредити задржавање, али може затражити од суда
да одреди, продужи или укине задржавање.
*адржавање се одређује наредбом у којој мора бити ознаен дан и сат кад је наређено задржавање, као и законски
основ задржавања. *адржавање не може бити дуже од 5= аса. Наредба о задржавању саопштава се окривљеном уз
потпис. $кривљеном који је задржан допусти"е се без одлагања да о задржавању обавести лице по његовом избору,
као и дипломатско>конзуларног представника државе ији је држављанин, односно представника одговарају"е
међународне организације ако је у питању избеглица или лице без држављанства или браниоца, ако бранилац није био
присутан приликом његовог испитивања. <ице под утицајем алко#ола или други# омамљују"и# средстава затеено у
вршењу прекршаја може се по наредби суда или овлаш"еног полицијског службеника задржати ако постоји опасност
да "е и даље вршити прекршаје. *адржавање лица у овом слуају може трајати до отрежњења, а најдуже дванаест сати.
)реме за које је уинилац прекршаја задржан пре доношења пресуде ураунава се у изреену казну.
2@. РЕШЕ1Е У ПРЕКРШАЈУ
&рекршајни поступак завршава се доношењем осуђују"е односно ослобађају"е пресуде или решења којим се поступак
обуставља. &ресуда, односно решење изради"е се у року од осам дана од дана оконања сви# радњи у прекршајном
поступку. &ресуда којом се окривљени оглашава кривим за прекршај доноси се кад се у прекршајном поступку утврди
постојање прекршаја и одговорност окривљеног за тај прекршај. &исмено израђена пресуда садржи: увод, изреку,
образложење и упутство о праву на жалбу, као и број, датум, потпис судије и службени пеат.
&ресуду којом се окривљени ослобађа кривице суд "е изре"и:
> ако дело за које се терети по пропису није прекршај,
> ако има околности које искљуују прекршајну одговорност окривљеног,
> ако није доказано да је окривљени уинио прекршај за који је против њега поднет за#тев за покретање прекршајног
поступка.
/ешење којим се обуставља прекршајни поступак доне"е се кад се утврди:
> да је прекршајни поступак вођен без за#тева, односно да подносилац за#тева за покретање прекршајног поступка
није био овлаш"ен за његово подношење:
> да суд, односно орган управе није стварно надлежан за вођење прекршајног поступка:
> да је окривљени за исту радњу ве" правоснажно кажњен у прекршајном поступку или је прекршајни поступак
правоснажно обустављен, али не због ненадлежности:
> да је окривљени у кривином поступку односно у поступку по привредном преступу правоснажно оглашен кривим
за исто дело које обу#вата и обележје прекршаја:
> да окривљени има дипломатски имунитет:
> да је наступила застарелост за вођење прекршајног поступка:
> да је окривљени у току прекршајног поступка умро, односно да је окривљено правно лице престало да постоји:
> да је овлаш"ени подносилац одустао од за#тева за покретање прекршајног поступка пре правоснажности одлуке.
++
2A. =ОНОШЕ1Е РЕШЕ1А GЕ! САСЛУШАВА1А ОКРИВEЕНОГ
&ре доношења одлуке, окривљеном се мора дати могу"ност да се изјасни о ињеницама и доказима који га терете и да
изнесе све ињенице и доказе који му иду у корист. 4ко уредно позвани окривљени не дође и не оправда изостанак
или у одређеном року не да писмену одбрану, а његово испитивање није нужно за утврђивање ињеница које су од
важности за доношење законите одлуке, пресуда се може донети и без испитивања окривљеног.
$во је могу"е у слуају ако је за#тев за покретање прекршајног поступка поднесен од стране органа управе,
овлаш"ени# инспектора, јавног тужиоца и други# органа и организа> ција које врше јавна овлаш"ења. &ри томе је
битно да се из за#тева, приложене документа> ције и други# доказа несумњиво утврђује да је окривљени поинио
прекршај. $вако се може поступити само ако је за прекршај предвиђена нована казна. 9зузетак је слуај када су
алтернативно прописане казна затвора и нована казна, али само када судија процени с обзиром на све околности, да
окривљеном треба изре"и новану казну.
&ротив малолетника се не може донети одлука а да прет#одно не буде саслушан.

2B. >АЛGА У ПРЕКРШАЈНО3 ПОСТУПКУ
&ротив одлуке донете у првом степену може се изјавити жалба )ишем прекршајном суду.
$длука се може побијати:
> због битне повреде одредаба прекршајног поступка ?ако је прекршајни поступак водио и одлуку донео судија
односно службено лице у органу управе који се морао изузети, ако окривљени није поуен о праву на употребу језика,
ако је пресуду донео суд који због стварне ненадлежности није могао судити у тој ствариF@:
> због повреде одредаба материјалног права из *акона о прекршајима и други# прописа ?да ли је радња за коју се
окривљени гони прекршај, да ли има околности које искљуују прекршајну одговорност, да ли је наступила
застарелост прекршајног гоњењаF@:
> због погрешно или непотпуно утврђеног ињениног стања:
> због одлуке о прекршајним санкцијама, одузимању имовинске користи, трошковима прекршајног поступка и
имовинско>правном за#теву.
Gалба је ре(о%#* пра%#* .ек. Gалба се предаје суду, односно органу управе, који је донео првостепену одлуку.
Gалба се подноси у року од осам дана од дана усмено саопштене одлуке, односно од дана достављања пресуде или
решења. Gалбу могу изјавити окривљени и подносилац за#тева. $кривљени и подносилац за#тева могу се одре"и
права на жалбу пошто је одлука саопштена, а од изјављене жалбе могу одустати до доношења другостепене пресуде. %
жалби се могу износити нове ињенице и предлагати нови докази, али је подносилац жалбе дужан навести зашто те
ињенице и доказе није раније изнео.
Неблаговремену, недозвољену и од неовлаш"еног лица изјављену жалбу одбаци"е решењем првостепени орган.
/ешавају"и по жалби )иши прекршајни суд може жалбу:
> одбацити > као неблаговремену, недозвољену или изјављену од стране неовлаш"еног лица, ако утврди да је
првостепени орган пропустио да то уини,
> одбити као неосновану и потврдити првостепену одлуку или
> усвојити, а првостепену одлуку преинаити или укинути.
/C. !АТЕВ !А СУ=СКУ !АШТИТУ ' !АТЕВ !А ВАНРЕ=НО ПРЕИСПИТИВА1Е ПРАВОСНА>НЕ
ПРЕСУ=Е
*а#тев за ванредно преиспитивање правоснажне пресуде о прекршају може се поднети само против другостепене
пресуде због повреде закона. *а#тев за ванредно преиспитивање правоснажне пресуде могу поднети кажњени, његов
бранилац и законски заступник. *а#тев за ванредно преиспитивање правоснажне пресуде подноси се у року од
петнаест дана од дана пријема пресуде донете у другом степену и то писмено )р#овном суду (рбије.
*а#тев за ванредно преиспитивање правоснажне пресуде може се поднети у следе"им слуајевима:
> због битне повреде одредаба прекршајног поступка:
> због повреде материјалног права на штету кажњеног:
> због погрешно или непотпуно утврђеног ињениног стања:
> због одлуке о казни ?у слуају изрицања казне затвора, заштитне мере забране вршења одређени# делатности,
заштитне мере забране правном лицу да врши одређене делатности, заштитне мере забране одговорном лицу да врши
одређене послове, заштитне мере забране управљања возилом на моторни погон лицу које је по занимању воза,
одлуке о поништењу возаке дозволе@.
+5
Неблаговремени, недозвољени или од неовлаш"еног лица поднет за#тев за ванредно преиспитивање правоснажне
пресуде )р#овни суд (рбије одбаци"е решењем.
)р#овни суд (рбије "е пресудом одбити за#тев за ванредно преиспитивање правоснажне пресуде као неоснован ако
утврди да не постоји повреда прописа на коју се позива подносилац за#тева.
7ад )р#овни суд (рбије утврди да је за#тев за ванредно преиспитивање правоснажне пресуде основан, доне"е пресуду
односно решење којим "е или преинаити правоснажну пресуду или је укинути у целини или делимино и предмет
вратити суду, односно органу управе на поновно одлуивање.
/1. !АТЕВ !А !АШТИТУ !АКОНИТОСТИ
*а#тев за заштиту законитости као ванредно правно средство може се користити против правоснажне одлуке ако је
повређен закон или други пропис о прекршају. *а#тев за заштиту законитости подиже републики јавни тужилац у
року од три месеца од дана достављања пресуде. $ за#теву за заштиту законитости одлуује )р#овни суд (рбије.
*а#тев за заштиту законитости не може се поди"и ако је )р#овни суд (рбије решавао по за#теву за ванредно
преиспитивање правоснажне пресуде. &ри решавању о за#теву за заштиту законитости суд "е се ограниити само на
испитивање повреде прописа на коју се јавни тужилац позива у свом за#теву. (уд "е пресудом одбити за#тев за
заштиту законитости као неоснован ако утврди да не постоји повреда прописа на коју се указује у за#теву.
7ад суд утврди да је за#тев за заштиту законитости основан, доне"е пресуду којом "е, преинаити правоснажну
одлуку или укинути у целости или делимино одлуке прекршајног суда и )ишег прекршајног суда и предмет вратити
на поновно одлуивање прекршајном суду, или "е се ограниити само на то да утврди повреду прописа.
4ко је за#тев за заштиту законитости подигнут на штету кажњеног, а суд нађе да је основан, утврди"е само да постоји
повреда закона, не дирају"и у правоснажну одлуку, јер се изреена санкција не може изменити на штету окривљеног.
/2. ОGНОВА ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА
&онављање прекршајног поступка као ванредно правно средство се може користити против правоснажног решења,
односно пошто су искориш"ена редовна правна средства. &рекршајни поступак завршен правоснажном одлуком може
се поновити:
> ако се докаже да је одлука заснована на лажној исправи или на лажној изјави сведока или вештака:
> ако се докаже да је одлука донета услед кривиног дела судије или другог службеног лица које је уествовало у
поступку:
> ако се утврди да је лице које је кажњено за прекршај за исту радњу ве" једном кажњено у прекршајном поступку:
> ако се изнесу нове ињенице или поднесу нови докази који би сами за себе или у вези са ранијим доказима довели до
другаије одлуке да су били познати у ранијем поступку.
*а#тев за понављање прекршајног поступка могу поднети кажњени, његов бранилац и подносилац за#тева за
покретање прекршајног поступка. *а#тев за понављање прекршајног поступка може се поднети у року од годину дана
од дана правоснажности одлуке. % за#теву треба навести по којем се законском основу тражи понављање поступка и
којим се доказима поткрепљују ињенице на којима се за#тев заснива. $ за#теву за понављање прекршајног поступка
одлуује суд, односно орган управе који је донео првостепену одлуку.
Ре(о%#о пра%#о +ре(+$%о је Gалба.
Ва#ре(#а пра%#а +ре(+$%а су:
+. *а#тев за понављање прекршајног поступка,
5. *а#тев за ванредно преиспитивање правоснажне пресуде,
,. *а#тев за заштиту законитости.
//. ПОСЕGНИ ПОСТУПFИ У ПРЕКРШАЈНО3 ПОСТУПКУ
&осебни поступци у прекршајном поступку су:
> поступак према малолетницима ?питање бр. ,=@,
> накнада штете због неоправданог кажњавања ?питање бр. ,1@ и
> наплата новане казне на месту извршења прекршаја ?питање бр. ,2@.
/2. ПОСТУПАК ПРЕ3А 3АЛОЛЕТНИFИ3А
+,
7ада се пред надлежним органом за вођење прекршајног поступка појављују малолетна лица *акон о прекршајима
предвиђа за то посебан поступак ије одредбе обавезују уеснике поступка да поступају обазриво, воде"и рауна о
душевној развијености, осетљи> вости и линим својствима малолетника. 7ад је малолетник уествовао у извршењу
прекршаја заједно са пунолетним лицима, поступак према њему "е се раздвојити.
&рекршајни поступак према малолетнику је #итан. 0алолетник се позива преко родитеља, односно законског
заступника, осим ако то није могу"е због потребе да се #итно поступа или из други# оправдани# разлога. 4ко се
малолетник не позива преко родитеља, односно законског заступника, суд који води прекршајни поступак "е и#
обавестити о покретању поступка.
7ад судија утврди да малолетник у време извршења прекршаја није имао навршени# етрнаест година живота
обустави"е прекршајни поступак, а о прекршају који је уињен обавестити родитеља, усвојитеља и старатеља
малолетника, као и орган старатељства.
Нико не може бити ослобођен од дужности да сведои о околностима потребним за оцењивање душевне развијености
малолетника, упознавање његове линости и прилика у којима живи. &ре изрицања васпитне мере или казне
малолетнику, прибави"е се мишљење надлежног органа старатељства.
&ротив пресуде донете у поступку којим је малолетник оглашен кривим за прекршаје жалбу могу изјавити његов
бранилац, старатељ, брат, сестра и #ранитељ малолетника, ак и против његове воље. % поступку према малолетнику
увек "е се искљуити јавност.
/<. НАПЛАТА НОВЧАНЕ КА!НЕ НА 3ЕСТУ И!ВРШЕ1А ПРЕКРШАЈА
Новану казну у утврђеном износу напла"ује на лицу места, од лица затееног у вршењу прекршаја, овлаш"ено лице
органа у ију надлежност спада непосредно извршавање, односно надзор над извршавањем прописа у којем је
прекршај предвиђен. $ напла"еној нованој казни издаје се потврда у којој се ознаава који је прекршај уињен и
колика је нована казна изреена и напла"ена.
4ко лице које је уинило прекршај не плати новану казну на лицу места, овлаш"ено лице уруи"е му позив да исту
плати у року од осам дана, на наин назнаен у позиву или да одређеног дана и аса приступи у орган управе ради
вођења прекршајног поступка.
/ок за долазак по позиву за вођење прекршајног поступка не може бити кра"и од осам дана. %инилац прекршаја "е се
у позиву посебно поуити о праву на одбрану.
На решење о прекршају органа управе, може се изјавити жалба )ишем прекршајном суду, преко органа управе који је
донео решење, у року од осам дана од дана достављања решења. 4ко уинилац прекршаја у року за жалбу не плати
новану казну, нити изјави жалбу, решење о прекршају доставља се на извршење прекршајном суду надлежном по
месту пребивалишта кажњеног, са забелешком да изреена нована казна није пла"ена.
На извршење новане казне примењују се одредбе *акона о прекршајима о замени новане казне казном затвора или
радом у јавном интересу. 4ко кажњено 3изико лице у одређеном року не плати новану казну у целини или
делимино нована казна или њен непла"ени део замени"е се радом у јавном интересу ?не може да траје дуже од 1-
дана@ или казном затвора ?не може бити кра"а од једног нити дужа од ,- дана@. Део непла"ене новане казне који није
могао бити замењен казном затвора или радом у јавном интересу, напла"ује се принудним путем.
/?. НАКНА=А ШТЕТЕ !GОГ НЕОПРАВ=АНОГ КА>1АВА1А
&раво на накнаду штете због неоправданог кажњавања има лице коме је правоснажном пресудом била изреена
прекршајна казна или заштитна мера, а касније је поводом ванредног правног лека прекршајни поступак обустављен,
осим у следе"им слуајевима:
> ако је прекршајни поступак обустављен због тога што је у новом поступку оште"ени као подносилац за#тева одустао
од за#тева за покретање прекршајног поступка, а на основу споразума са окривљеним:
> ако је поводом за#тева за понављање прекршајног поступка на штету окривљеног нови поступак обустављен услед
смрти или каквог трајног душевног обољења окривљеног:
> ако је нови прекршајни поступак обустављен због застарелости гоњења до кога је дошло због недостижности
окривљеног:
> ако је окривљени својим лажним признањем или на други наин намерно проузроковао своје кажњавање, осим ако је
на то био принуђен.
&раво на накнаду штете има и лице:
> према коме је одређено извршење прекршајне санкције пре правоснажности пресуде ако у жалбеном поступку дође
до обуставе прекршајног поступка:
> које је било задржано у прекршајном поступку, па је поступак обустављен:
+=
> које је издржало казну затвора па му је поводом ванредног правног лека или поводом жалбе, изреена казна затвора
кра"а од казне коју је издржало, или је изреена прекршајна санкција која се не састоји у лишењу слободе:
> које је услед грешке или незаконитог рада судије неосновано задржано дуже него што закон дозвољава.
<ице коме је у прекршајном поступку неоправдано изреена нована казна, заштитна мера одузимања имовинске
користи или заштитна мера одузимање предмета има право на вра"ање пла"ене новане казне, вра"ање одузете
имовинске користи, вра"ање предмета или новане вредности одузетог предмета. &осле смрти неоправдано кажњеног
лица накнаду штете односно вра"ање нованог износа могу тражити његов брани друг и његови сродници које је он
по закону био дужан да издржава. 4ко се неоправдано кажњено лице одрекло за#тева за наплату штете односно
вра"ање нованог износа, после његове смрти за#тев се не може поднети.
&раво неоправдано кажњеног лица и лица које је оно по закону било дужно да издржава, да тражи накнаду штете,
односно вра"ање нованог износа, застарева за једну годину од дана правоснажности пресуде.
/@. И!ВРШЕ1Е О=ЛУКЕ У ПРЕКРШАЈНО3 ПОСТУПКУ
% прекршајном поступку одлуке се доносе у облику пресуде, решења, наредбе, закљука и забелешке. $длука донета
у прекршајном поступку извршава се кад постане правоснажна и кад за извршење нема законски# сметњи. &ресуда
односно решење стиу својство правоснажности када се више не могу побијати жалбом или кад жалба није дозвољена.
$суђују"а пресуда се може извршити и пре њене правоснажности:
> ако окривљени не може да докаже свој идентитет или нема пребивалиште, или ако одлази у иностранство ради
боравка, а суд нађе да постоји основана сумња да "е окривљени осујетити извршење изреене казне:
> ако је окривљени кажњен за тежи прекршај из области јавног реда и мира а постоји основана сумња да "е поновити
или наставити са вршењем прекршаја или да "е избе"и извршење казне затвора.
$длука којом је правоснажно изреена нована казна или је одлуено о накнади трошкова поступка или о имовинско >
правном за#теву, или је изреена мера одузимања имовинске користи, извршава се кад истекне одређен рок за
пла"ање казне, трошкова поступка, имовинске користи, накнаде штете или за повра"ај ствари.
$длука стие својство извршности даном достављања кажњеном.
Наредба се извршава одма# ако суд који је издао наредбу не одреди другаије.
/A. И!ВРШЕ1Е КА!НЕ !АТВОРА4 НОВЧАНЕ КА!НЕ4 ТРОШКОВА ПОСТУПКА И НАКНА=Е ШТЕТЕ4
!АШТИТНИ 3ЕРА
7азна затвора, нована казна замењена казном затвора, рад у јавном интересу, заштитне мере и васпитне мере
извршавају се по закону којим се уређује извршење кривини# санкција, ако овим законом није другаије одређено.
Новану казну изреену за прекршај и трошкове прекршајног поступка извршава суд, односно орган управе који је
казну изрекао. Нована казна, трошкови прекршајног поступка и други новани износи упла"ују се преко поште,
банке или %праве за јавна пла"ања на посебној уплатници коју попуњава надлежни суд, односно орган управе у року
одређеном одлуком. 4ко кажњено лице у одређеном року не плати трошкове прекршајног поступка и новану казну,
наплата "е се извршити принудним путем.
*аштитну меру одузимања предмета извршава орган у ију надлежност спада извршење односно надзор над
извршењем прописа по којима је заштитна мера изреена, ако законом није другаије одређено. $дузети предмети се
продају или пресудом може бити одређено да "е се исти предати одређеном органу или организацији.
0еру одузимања имовинске користи извршава суд који је донео пресуду. &ринудну наплату те мере врши орган
управе надлежан за послове јавни# при#ода по прописима који важе за принудну наплату пореза. 9мовинска корист
која се није могла наплатити принудно, напла"ује се принудно из непокретности. &ринудну наплату одузимања
имовинске користи из непокретности врши општински суд. 9мовинска корист одузета на овај наин при#од је буEета
/епублике (рбије.
НАПО3ЕНАH
+2
2?. питање > 0ере задржавања окривљеног, решење у прекршају
?раздвојила сам на 0ере задржавања окривљеног и /ешење у прекршају, с тим да ово друго у новом закону стоји
поред осуђују"е и ослобађају"е пресуде само као /ешење којим се обуставља прекршајни поступак а не као раније
/ешење о прекршају којим се окривљени оглашава одговорним или /ешење о прекршају којим се обуставља
поступак@
2A. питање ! Доношење решења без саслушавања окривљеног у новом закону се не спомиње изриито
/C. питање ! *а#тев за судску заштиту > нисам нашла под тим називом ! да ли је то *а#тев за ванредно преиспитивање
правоснажне пресуде
+1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->