ìñ¾

á"òùú ïåéñ å"ë 

‫תוכ העניני‬
'‫ א‬.......................... ‫טוב‬

‫לקח‬
'‫ ב‬................... ‫שבת בשבתו‬
'‫ג‬..................... ‫דבש תמרים‬
'‫ ד‬................ ‫בשפתי צדיקים‬
'‫ ה‬............ ‫פרפראות לחכמה‬
'‫ ו‬.................. ‫ודרשת וחקרת‬
'‫ ז‬..................... ‫פניני התורה‬
'‫ ט‬.............. ‫הילולא דצדיקיא‬
'‫י‬................... ‫לוח ההילולא‬
‫י" א‬......... ‫ילקוט דברות קודש‬
‫י" ב‬................... ‫דברות קודש‬

'‫אבות פרק ג‬

ã"ñùú ïåéìâ æ"è äðù 

‫היש בה ע א אי‬
úåáåøî úåðìéàå íéöòá òåèð 'éä ,úåáåøî úåàñøôì òøúùä ìåãâ ñãøô
áåèá ïéòåèð 'ä úåðìéàä éâåñ ìëù äðéîá 'éä ãçåéî ,íéðåù íéðéîî íéðéî
ìë øçà øå÷çìå øåúì åæ ñãøôì åòéâä íéçîåîäå íéø÷åçä ìëù ãò ,íòè
. ïìéàå ïìéà ìë ìù òáèå áåè ùøåù
úòãì ùéøçî äàúùî ùéàä ãîò åñðëäá ãéîå ,ìåãâ ø÷åç íùì òéâä íòô
, úåøéô àéöåî åðéà êãéàîå ,úåðìéàä øàùî ãåàî äåáâ æøàä õò äîì
àìå çð àìå ,äåáâ åðéà ìáà , íéçáåùî úåøéô àéöåî øîúä õò äæ úîåòìå
.äæ äî ìòå äæ äî úòãì è÷ù
õåøéúä éøä ,øáãî êéôù äî êðæàì òîùä :åì øîàå ãçà íëç íù øáò
ìëå åîöòì âàåã æøàäù ïåéëîù ,äáåùú éöç êúìàùå ,êúééùå÷á úçðåî
øîúä õò ïë àì ,úåøéô àéöåî åðéà ïë ìò åäáåâá æëøî àåä åìåãéâå åçåë
åçåë úà íéàéöåîå åðîî íé÷ðåé úåøéôäå úåøéô àéöåäì åðåàå åçåë ìë òé÷ùî
.åìù äçéîöä çë èòîúî ïëì
íéìäú) ë "äîàî äæá øàéáù ò"éæ äàìôää ìòá ïåàâä íùá øàåáî ìùîðä
éðùì ÷éãöä ìùîð äîì äøåàëìå ,äâùé ïåðáìá æøàë çøôé øîúë ÷éãö (âé áö
åéúåçåëî òé÷ùîå ,åúìåæ ìò òéôùî ÷éãöäù ïîæá àìà ,à÷ééã åìà íéöò éâåñ
çøåôä øîúì ìùîð äæë ÷éãö ,úåøéô àéöåäìå íéãéîìú ìãâì éãë åðîæîå
. úåøéô àéöåîå

àåäù úåéäì êéøö äéä ,íéøçàì åçåëî òé÷ùî ÷éãöäù äãáåòä úàôî ïëà
éîöòä åúçéîö çëî òøâðù øîúä åîë ïè÷ øàùéå åîöòî êë éãé ìò òøâé
'äù "äâùé ïåðáìá æøàë" áåúëä åçéèáî ïëì ,ìãâî àåäù úåøéôä ììâá
.ïåðáìá æøà åîë äâùéå ìãâé åîöò àåä íâù åäøæòé
æ"éòù ô "òà åéãéîìúá òé÷ùäì êéøö ÷éãöäù ,åðéøáãî ïéøùåðä ú"åøéô
'ä êàìîì äîåã áøä íà ì"æç åøîàù äî øàéá äæáå ,åúâéøãîî àåä ãøé
êìåä åðéàù " ãîåò" 'éçáá àåä êàìîä äðäã ,åäéôî åù÷áé äøåú úåàáö
àåäå íéîúáå úîàá åéãéîìú øåáò øñîúî áøä íàå ,äâéøãîì äâéøãîî
úåìòì àìå åîå÷î ìò "ãîåò" úåéäì àåä ïëåîù úåàáö 'ä êàìîì äîåã
. åäéôî åù÷áé äøåú æà åéúåâéøãîá
‫יסודי התורה קרח‬
.‫ לא‬ïåùàø íåé
: ‫לא‬
éðù íåé
.‫ לב‬éùéìù íåé
:‫לב‬
éòéáø íåé
.‫לג‬
éùéîç íåé
äøæç ÷"áùå ÷"ùò

íàä úåàøì åëìéù íéìâøîä úà çìùùë åðéáø äùî äåéö øùà øáãä àåäå
åðééäã ,åéúåøéôî úç÷ìå ÷æçúäì øùôà øùà "õò" úðéçáá ÷éãö íù àöîð
, úåøéôä úçéîöá òé÷ùî åéúåðåøùëå åéúåçåë ìë àìà åîöòì âàåã åðéàù
(æè æë øáãîá) ú"éùäî ù÷éá åðéáø äùîù ò"éæ ïéìøà÷î ÷" äøä øàéáù åîëå
ïëåî àäéù 'éô "íäéðôì àöé øùà" äãòä ìò ùéà úåçåøä é÷åìà 'ä ãå÷ôé
.ìàøùé ììë øàô - ééæ øàô ïééâåöñéåà

‫שלח‬

‫ב‬

‫שלח‬

ïî éàãååá ,äéúùå äìéëà àìì úåéçì
éöåöéð úà úåìòäì äëæéù òðîðä
íà ÷ø ,äìòîì ìëàîä êåúáù äùåã÷ä
øîåàå ,øáã ìë ìò ìéëùîå íëç íãàä
àøåáä ïåöø äéä íà éàãååá àìä ,åáìá
øùôà äéä ,äìéëà éìá äéçðù ä"á
ä"á àøåáäù àìà ,äúò åîë íéé÷úäì
ìòå ,äìéëà é"ò éç ìë ùôð úåéçäì åðåöø
äùåã÷á ìåëàì çøëåî éðà äæ éãé
çëá ùé æà ,äæá åðåöø úåùòì ,äøäèáå
.íùøåùá äùåã÷ä éöåöéð úåìòäì íãàä
"õøàä ìà íëàåáá" ÷åñôá æîåøî äæå
,äéúùå äìéëà ÷ñò - úåéöøàä ìà åðééä
íëúà àéáî éðà øùà" äðîàð åòãúå
ïåáòøäù äæì íëúà éúàáä éðà éë "äîù
àéä äòéáùäå ,ú"éùä úàî íä ïåàîöäå
íëìëàá äéäå" æà ,êøáúé åúàî ïë íâ
åìëåú "'äì äîåøú åîéøú õøàä íçìî
íùøùì äùåã÷ä éöåöéð íéøäìå äéáâäì
(ìàøùé úãåáò)
.äìòîì 

åîéøú õøàä íçìî íëìëàá äéäå
,äçîù ïåùì àìà äéäå ïéà ,'äì äîåøú
éë ,àéä äîåöòå äìåãâ äçîù éë
øùàë óëéú "õøàä íçìî íëìëàá"
"'äì äîåøú åîéøú" ,õøàä íçìî åìëàú
úáäìù ùàå äùåã÷ä úåøåà íëá àåáé
äìåãâå úåîîøúä úúì ,íëáø÷á ã÷åú
,åîùá êøáìå åúøùìå åììäì ,ãåáëä ì-àì
'ä éðéòù ,õøàä úùåã÷ úîçî àåä ìëäå
éãé ìò àéä äòôùääå ,ãéîú äá êé÷åìà
åäæå ,òöåîî éãé ìò àìå åîöòá ä"á÷ä
.äîù íëúà àéáî "éðà" øùà
(íééç íéî øàá) 

,'äì åîéøú äìç íëéúåñéøò úéùàø
úéùàø" ,æîø êøãá ùøôì øùôà
øîåì äöåø 'äñéøò' ïåùìî "íëéúåñéøò
'íëéúåñéøò'î åîé÷ú øùàë 'úéùàø'
ìéç ïåùìî "åîéøú äìç" ,íëúèîîå
'ä ãçôî äãòøå ìéçá åîå÷ú ,äãòøå
(íçðî éøáã)
.åðåàâ øãäîå

‫ג‬

,äøåú éøáã òåîùì åîöò äèîù äæ
ïéøåç ïá úåéäì äëåæ "éøåç ïá èôù"
(á÷òéì úîà)
.åøöé èôùîî 

íúéìòå áâðá äæ åìò íäéìà øîàéå
áöîä ìôùá íãàä úåéäá íâ ,øää úà
ìë àìì ùáé àåäù "áâðá" ,úåéðçåøá
÷æçúäì åéìò ,äùåã÷ ìù úéçåìçì
ïåöø àåä êë éë "áâðá äæ åìò" úåìòúäìå
äáøãàå ,ùåàéá ìåôéì àìù ú"éùä
ìåáâ àìì äìòúéù åãéá òééñé ä"á÷ä
(ìàåîù éøáã)
."øää úà íúéìòå" 

ì"æ é"ùøéô ,êéøáãë éúçìñ 'ä øîàéå
åøîàéù úøîàù äî ìéáùá 'êéøáãë'
äî ìéáùá ïåùìä ,'ä úìåëé éúìáî
é"ùø úðååë àìà øåàéá êéøö úøîàù
ììôúäù äùî ìò äù÷ äøåàëì éë àåä
äéäé àìù äðòèá ìàøùé ãòá ä"á÷ä ìà
åòîùå áåúëä øîàîë ,íùä ìåìéç å"ç
úåáùçî ìë ä"á÷ä ãéá àìä - íéøöî
øùàì íúåèäì íäéëøã ìëå íãà éðá
àìù úåîåàä úåáùçî äèé ïë íàå ,õåôçé
àìå 'åâå àéáäì 'ä úìåëé éúìáî åøîàé
øçàîù àåä ïéðòä ìáà ,íùä ìåìéç äéäé
äìòîì íùåø äùåò ÷éãö ìù åøåáéãù
øæâúå (çë ,áë áåéà) áåúëä øîàîë äèîìå
åðéáø äùîù ïåéë ïë íà ,êì í÷éå øîåà
íà ,íùä åìéç å"ç äéäéù ,åúìéôúá øîà
.äéäé êë éàãååá ,ìàøùéá äìë å"ç äùòé
úøîàù äî ìéáùá" é"ùø 'éôù äæå
êøåáéãáå "'åëå 'ä úìåëé éúìáî åøîàéù
ïëì ,êë åøîàé éàãååá ë"àå íùåø úéùò
êøåáéã úìåæ ìáà "êéøáãë éúçìñ"
úåîåàä åéä àì - íéåâä åøîàå - úøîàù
(éåì úùåã÷)
.êë íéøîåà 

ìà íëàåáá ìàøùé éðá ìà øáã
,äîù íëúà àéáî éðà øùà õøàä
åîéøú õøàä íçìî íëìëàá äéäå
äååàúî íãàäù ãåò ìë ,'äì äîåøú
åì øùôà éàù åîöòá äîãî éë ,ìåëàì

êì çìù øåîàì äùî ìà 'ä øáãéå
àéä éìàøùéä ùéà úãåáò ,íéùðà
÷éçøäìå ,úåéëåðàä åúáùçîî ÷éçøäì
àìù "êì çìù" ,äååàâä úãéîî åîöò úà
( êìîéìà éøîà)
.êîöò êøåöì ïéåëúú 

êì çìù øåîàì äùî ìà 'ä øáãéå
æîøì ,úåáéùç ïåùì àåä íéùðà ,íéùðà
'éçáá íä íäéáåùçå øåãä éìåãâù êë ìò
àúåèùôúéà éøäù åðéáø äùî éçåìù
( ïøäà úéá)
.àøãå àøã ìëá äùîã 

äëîñð äîì é"ùøáå ,íéùðà êì çìù
äú÷ìù éôì ,íéøî úùøôì íéìâøî úùøô
íéòùøå ,äéçàá äøáãù äáã é÷ñò ìò
úìéî äøåàëì ,øñåî åç÷ì àìå åàø åììä
åììä íéòùøå øîåì åì äéäù øúåéî åàø
éë åðéãîìì àá äæ éøä àìà ,øñåî åç÷ì àì
ãò ,ìåãâ äë àéä úåòùøä ìù äçåë
åëøãù åéðéòá äàåø àåäù úåøîìù
åîöò äùåò ,úåéúçú ìåàùì äìéáåî
"åàø åììä íéòùøå" ,äàåø åðéà åìéàë
íîöò åùòù "øñåî åç÷ì àì" úàæ ìëáå
(íçðî úéøàù) .úåàéöîä úà íéàåø íðéàë 

ïòðë õøà úà åøåúéå íéùðà êì çìù
ùéà ìàøùé éðáì ïúåð éðà øùà
ùéà"ë úåãçàá íä ìàøùéùë ÷ø ,ãçà
úà úùøì íä íééåàø ,ãçà áìá "ãçà
(äãùá íéàãåã)
.õøàä 

àéäù íäì éúøîà éðà é"ùøáå ,êì çìù
íéøöî éðòî íëúà äìòà øîàðù äáåè
,úåòèì íå÷î íäì ïúåð éðàù íäééç ,'åâå
àìå íîöò êøåöì äéäú íúðååëù äòùá
"íäééç" ïòîì äéäé ìëä ÷ø ,'úé åîùì
éðà" éæà ,íééîùâ íééç úåéçì äøèîá
äòéâðä éë "úåòèì íå÷î íäì ïúåð
( ìåàù éøîà)
.úåòèì äàéáî úéîöòä 

äèîä ,éøåç ïá èôù ïåòîù äèîì
"ïåòîù äèîì" äøåú éøáã òåîùì åîöò

‫שלח‬

‫ד‬

‫ד‬

‫שלח‬

‫שבת היא המוח והדעת של כל השנה‬
‫שלח ל אנשי‪ ,‬פירש"י לדעת‪ ,‬דהנה הש "י ברא את העול‬
‫בעול שנה נפש ובכל אחד יש קומה שלימה בחי ' ראש וידי‬
‫ולב ושאר איברי וכ בשנה ראש השנה בחי' ראש‪ ,‬שבת בחי '‬
‫מוח ודע"ת לשו חיבור ושבת קודש הוא הדעת וחיבור לכל‬
‫השבוע‪ ,‬כמו ששמעתי אומרי בש הרב הקדוש מלאנצהוט‬
‫דכבו"ד שב"ת ‪ ,‬ר"ת כ 'ל ב'רכתא ד 'לעילא ו'תתא ב'יומא‬
‫ש'ביעאה ת'ליי‪ ,‬עכד"ק‪ ,‬ע"כ הוא הדעת והמוח של כל השנה ‪,‬‬
‫ע" כ אמר שלח ל אנשי ר"ל ימות החול נקראי אנשי ‪,‬‬
‫ושל"ח לשו חיבור‪ ,‬כתרגו על וישלחו אתו ואלויאו יתי'‪ ,‬והנה‬
‫כמו שהצדיק הוא הדעת של כל ישראל כ שבת הדעת של כל‬
‫ימות החול‪ ,‬ובשבת בא לדיעה שלימה‪ ,‬ע"כ אמר שלח כלומר‬
‫תתחר אנשי דהיא ימות החול‪ ,‬לדעת היינו שבת קודש‬
‫שנקרא דעת כמ "ש לדע"ת כי אני ה' מקדשכ‪ ,‬ויתורו את אר‬
‫ר"ל שיתורו שיפתחו הארציות של כל ימות החול‪ ,‬שבכל ימות‬
‫החול הארציות אינה מצוה ובשב"ק היא מצוה והוא לשו ויתורו‬
‫לשו מותר דשב" ק אפילו אוכל לש תענוג הגו מותר ‪ ,‬וזהו‬
‫א"ת אר" כנע" שבשבת קודש בא לידי הכנעה שב" ת אותיות‬
‫בש"ת‪ ,‬אש"ר אנ"י נות" לבנ" י ישרא"ל ‪ ,‬ר "ל שבת קודש הוא‬
‫מתנה ע"ד שאחז "ל מתנה טובה יש לי בבית גנזי ‪ ,‬וזה אש " ר‬
‫אנ"י נות" לבנ" י ישרא" ל‪ ,‬הש"י יזכינו להיות משומרי שבת כדת‬
‫אמ‪.‬‬
‫)רביד הזהב(‬

‫בכל יו צרי לקשר עצמו לקדושת שבת‬
‫כמספר אשר תעשו ככה תעשו לאחד‪ ,‬י"ל כי ידוע אשר בכל‬
‫יו צרי לקשר עצמו בקדושת שבת קודש‪ ,‬וע"כ כשסופרי‬
‫מספר הימי אומרי היו יו ראשו בשבת וכדומה‪ ,‬והנה‬
‫שבת נקרא אחד‪ ,‬כמו דאיתא בזוהר רזא דשבת ]איהי שבת‬
‫דאתאחדת[ ברזא דאחד ‪ ,‬וג אמר ז" ל ) ב"ר יא ח ( לכול נתת ב‬
‫זוג כו '‪ ,‬וזהו כמספר אשר תעשו‪ ,‬היינו כשתהיו סופרי מספר‬
‫הימי‪ ,‬אז תעשו לאחד כמספר‪ ,‬לקשר קדושת שבת הנקרא‬
‫אחד ע מספר הימי‪.‬‬
‫)אמרי נוע (‬

‫קדושת האד תלוי בשמירת שבת‬
‫למע תזכרו ועשית את כל מצותי‪ ,‬רומז לשמירת שבת‬
‫כדאיתא בירושלמי ברכות )פ"א ה "ה( זו מצות שבת שהיא שקולה‬
‫כנגד כל מצותי ' של תורה דכתיב ואת שבת קדש וגו ' להודיע‬
‫שהיא שקולה כנגד כל מצותיה של תורה‪ ,‬עכ"ל ‪ ,‬ופי' החרדי‬
‫דשבת כתיב זכור‪ ,‬והכא כתיב למע תזכרו כל מצותי הוא‬
‫השבת ששקולה ככל המצות‪ .‬והשבת הוא קודש לה' ויש בו‬
‫נשמה יתירה‪ ,‬ועל ידי זה נתקדש האד כששומר שבת כהלכתו‬
‫כמ"ש האור החיי פ' תשא בפסוק ושמרו באריכות‪ ,‬וזה פירוש‬
‫הפסוק ועשית את כל מצותי זה השבת‪ ,‬ועי "ז והיית קדושי‬
‫לאלקיכ‪ ,‬ומהשבת נמש בני חיי ומזוני רויחא ופרנסה‬
‫והצלחה לכל ישראל אמ כיה "ר‪.‬‬
‫)חקל יצחק(‬

‫ע"י שמירת שבת מתקבלי תפילות ישראל‬
‫ויקרא משה להושע ב נו יהושע‪ ,‬יש לומר שלזה הוסי לו י '‬
‫כי י' אומניות הוא ב זוג דע בני ישראל קדושת שבת קודש‬
‫כידוע ) ב"ר יא ‪ ,‬ח( ולזה הוסי לו י' להמשי לו קדושת שבת‬
‫קודש‪ ,‬והשומר שבת קודש כהלכתו נותני לו כל משאלות לבו‬
‫לטובה )שבת קיח( ועי "ז יהיה שוה לכלב בתפלתו‪.‬‬
‫)מחזה אברה(‬

‫לענג את השבת בלימוד התורה‬
‫עלו זה בנגב‪ ,‬ע"ד ופרקתו עלו‪ ,‬כי כל המענג את השבת ניצול‬
‫משעבוד עכו" )שבת קיח‪ (:‬וז"ש ופרקת עלו ‪ ,‬ע"י מה ע" י שיפרוק‬
‫עונג שבת ‪ ,‬וז "ש על" ו‪ ,‬ר" ת למפרע ו'קראת ל 'שבת ע 'ונג )ישעיה‬
‫נח‪ ,‬יג( וז"ש הכתוב )תהלי מד ב( פוע"ל‪ ,‬ר"ת פ' עולת ו'קראת‬
‫ל'שבת ע'ונג ‪ ,‬רק א תאמר האי אפשר לענג השבת לזה אמר‬
‫ר"ת פוע" ל ל' וו ע'לי ו'אני פ'ורע )ביצה טו‪ (:‬פעלת בימיה וכו '‪,‬‬
‫וז"ש על" ו ר" ת כנ "ל‪ ,‬ומהו העונג לזה אמר בנגב ‪ ,‬היינו בתורה‬
‫כנ"ל‪.‬‬
‫)ברית אבר(‬

‫השבת היא יומא דנשמתא ונרו של עול‬
‫איתא במדרש כי נאמרה פרשת ציצית אחר פרשת מקושש‬
‫כי ישראל אמרו שבשבת אי לה אות‪ ,‬ונת לה פרשת‬
‫ציצית‪ ,‬והנה בודאי הפירוש שהציצית לאות שישמרו השבת ‪,‬‬
‫ושוב השבת לאות‪ ,‬דא לא כ יקשה הא שבת גופו חשוב אות‬
‫וק"ל‪ ,‬א להבי אי הציצית לאות על השבת‪ ,‬נראה דהנה‬
‫השבת הוא השלמת העול כאמר מה היה העול חסר –‬
‫מנוחה‪ ,‬באה שבת באה מנוחה ‪ ,‬ועל כ תיקנו חכמי נר של‬
‫שבת‪ ,‬כי העול הוא טבעי ושבת הוא יומא דנשמתא וכמו‬
‫שהנשמה הוא אור אל הגו כדאיתא נר ה ' נשמת אד‪ ,‬כמו כ‬
‫השבת נר אל העול והו דומה אל ציצית ‪ ,‬כי ציצית שקולה ככל‬
‫המצוות‪ ,‬כי הטלית רומזת על הגו שהוא מלבוש אל הנשמה ‪,‬‬
‫והציצית היוצאי מ הבגד דומי למצות שה יוצאות מ הגו‬
‫וכמו שביאר זה המהר" ל‪ ,‬ולי נראה שהטלית רומזת ה בחינת‬
‫מלבושי לנפש ‪ ,‬והל"ב חוטי שבציצית רומזי לשלושי‬
‫ושתי נתיבות חכמה‪ ,‬כי החכמה אור אל המצות שנקראות נר ‪,‬‬
‫וכ השבת בחינת בינה‪ ,‬אור אל ששבת ימי המעשה‪.‬‬
‫)נאות הדשא(‬

‫ה‬

‫ה‬

‫שלח‬

‫ו‬

‫ו‬

‫שלח‬

−½õêî −òê þôîñ íêè³ôî îëëñ óþ
ó¼ ðìê³ô îò−ê ×"ê ðî¼ ö−êî
¾−ê ×"è êîí îô®¼ −òõñî ó−þìê
ðìê ¾"−ê ¾"ïî ,îô®¼ −òõë óñ¾
óñî×¾ ,’îèî î−³ëê í¬ôñ ðìê ¾"−ê
¼"õë ê"îê× óí¾ óí−ò−¼ë îë¾ì
ðìê³íñ î®þ êñ ö×ñî óñ¾í óðê×
³®¼ë î½õ³ò ×"−¼î ,ó−þìê ó¼
(¬"î− ³¾îðš)
.þ"í®−í 

.¼¾îí− öîò öë ¼¾îíñ í¾ô êþš−î
í¾ô êôì ð× ê³−ê ö³òî− óîèþ³ëî
,¼¾îí− îñ êþš ¼¾îíð î³îò³îò¼
í−í ó−ñèþôíð ¼îð− íòíð þêîë−î
³î−íñ î®þ¾ þëðë í¼−èò îï−ê óíñ
³î−íñ ó−ñî×− î−í êñ −"êëî ó−ê−¾ò
,³î¼¬ −ð−ñ ó³îê ê−ëí íïî ðî¼
þëðôë¾ µõ−íñ í−í ¼¾îí− ñ®êî
−"êëî ñêþ¾− è−íòô ö−−ð¼ í−í êñ
ñðîèô ñëê ,è−íòô ³î−íñ ð−³¼ í−í
êñî ðîë×í öô ìþîë í−í î³îò³îîò¼
×"è îñ í−í ×"êî è−íòíñ í−í ±õì
−ð× þëðôë îþê¾− −"òë¾ í¼−èò îï−ê
šîñ−ì ¾− óòôê , è−íòô í−í− êñ¾
óíñ¾ í¼−èòí¾ ó−ñèþôíð óí−ò−ë
ö−ê þôîê í"ëší¾ íîêè ¹ò¼ í−í
ðìê óîšôë þîðñ ö−ñî×− êîíî −òê
ê³¼−−½ óñ®ê ³î−íñ ö׳− êñ ×"ê
−× ê¬ìí öô ó³îê ñ−®íñ ê−ô¾ð
×"ê¾ô ,ö³®−ìôë ³îþ¾ñ ñî×− îò−ê
µõ−íñ í−í îñ¾ í¼−èòí¾ ¼¾îí−ë
ê³¼−−½ ö׳− îñ®êî ðîë×í öô ìþë¾
õ"ïî ,³ôêí µþðë î×−þðíñ ê−ô¾ð
î³îò³îîò¼ í¾ô êôì ð×î −"³í
ñðîè íêþ¾ ,¼¾îí− îô¾ êþš ¼¾îíð
ñî×− íï ð®ô¾ ö−ëíî îñ¾ íîîò¼í
íš î−ñ¼ ññõ³í ,³î¼¬ −ð−ñ ³î−íñ
ñî×− µñ®ê¾ ,ó−ñèþô ³®¼ô µ¼−¾î−
óñ¾ í³ê¾ öî−× ¼−¾îíñ í"ëší
(ñêî− −þëð)
.íîò¼í ³ñ׳ë

‫ז‬

‫ז‬

ê³−êî ,ó−þíí ñê −ò−¼ ê¾ê ëî³×í
êñê ó−þíí ñê êþš³ ñê ¾þðôë
−þï¼ êñ−ôôî ,³îëêí îñê ó−þîíí
îíïî ,−ô®¼ ³î×ïë ’í ó¼ô êš−−ð
−¾êþ ñêþ¾− −ê−¾ò îë−þš−î þôêò¾
óí¾ ó−ñî³ î−í¾ êš−−ð ó³îëê ³−ë
³ôêë −× óê ,ó³îëê ³î×ïë ó−¾êþ
,óô®¼ ³î×ïë óí ³î¬ôí −ê−¾ò ó"í
ó"í ó−ðîšõí ñ¼ ó−ðôî¼í ó"í µ×ñ
ó−¾êþ ó³îê íòíî ,óô®¼ ³î×ïë
íñî³ í"ëšíî óô®¼ ³î×ïë ó−ñî³í
êñî þîï¼− êñ íï −þí ó³îëê ³î×ïë
¼þíñ −¾îòê ñ¾ íþ−ìë ñ¬ëñ ñ−¼î−
õ"í¼ µ−¾ñêë þêîëô× ,ë−¬íñ îê
óí¾ êš−−ð ó"ð−ô î³îê ñ−®í ö¼ôñ
−× î−ëê ñê îë−¾íñ ,íþ−ìë −ñ¼ë
ó−¾ìò þîëô ¼¾îî− î−ëê ³î×ïë
ñ¼ë ð−ô ñ−®íñ ñëê ,ó−ëþš¼î
³îëê ³î×ï ñ−¼îô êñ íïñ íþ−ìë
¾"ïî ,ñ−¼îíñ ñî×− îô®¼ ³î×ï ê"×
ö−ñî³ î−í−¾ ,î−³îëê í¬ôñ ðìê ¾−ê
ó³îê ìñ¾−î ñëê ,î−³îëê ³î×ïë
−"òë −¾êþ ó−¾òê óñî× ’îèî í¾ô
óí−ò−¼ë îë¾ìò −× êš−−ð í"ôí
í−í¾ íô í−í µ×î ,óô®¼ ³î×ïë
³î×ïë ö׳− êñ íþ−ìëí þ−½íñð
(ëñ ë¬−−)
.³îëê 

þêîë− .í¬ôñ ðìê ¾−ê ðìê ¾−ê
êñ êô¬ô þîí¬ ö³− −ô ëî³×í −"õ¼
ö−ò¼ë µ−¾ñêí −þëð ¼îð− íòíð ,ðìê
−ð× êîí¾ ñš¾í ³−®ìô ³ò−³ò
þôîñ ³îðìêí ö−ò¼ −"òë ó¼ñ ³îþîíñ
³−®ìô šþ îò−ê îðëñ óðêí¾
óðê −òë þê¾ ó¼ î³îõþ¬®íëî
−ô ö׳− ï"−õ¼î ,óñ¾í ö−òôñ ó−ñ¾−
óê ñ"þ ,ð"ìê êñ êô¬ô þîí¬ ö³−
ê"× îô®¼ −òõñ îðëñ ðìê îò−ê
íòíî ,ó−¾òê þê¾ ó¼ ³îññ×òí
óêð íîò¼ ³ðô êîí ³îðìêñ ðî½−í

.¼¾îí− öîò öë ¼¾îíñ í¾ô êþš−î
í¾ô êôì ð× ê³−ê ö³òî− óîèþ³ëî
,¼¾îí− îñ êþš ¼¾îíð î³îò³îîò¼
ëñ× −ëè îò−®ô¾ ô"−õ¼ þêîë−î
−ð− ñ¼î ëñë ðìêî íõë ðìê þë−ð¾
ñëê ó−ñèþôí ³®¼ô ñ®−ò ö×
−× ,ö× í¾¼−¾ îò−®ô êñ ¼¾îí−ë
êñ ô"ô ñîðè š−ð® í−í¾ ¹ê ëñ×
þôêò¾ ¼¾îí− ñ¾ î³è−þðôñ ¼−èí
ó®¼³òî ñíîê µî³ô ¾ô êñ îë
¾þõí ¾−¾ ð"î−ë ê³−êî ,íþî³íë
ñêî þîë¼− îê þîë¼− ñëî èþí− ö−ë
,ó−¾òê þê¾ñ ¾−þõî ð−½ì ö−ë èþí−
−ìî ëî³×í öô −šõò îí−−îîþ³ð ñ"−î
ó®¼³ò êñ¾ ëñ× ö×ñî ,óíë
îñ þ³îí ×"ê ¼¾îí− îô× íþî³íë
³îô−¾ êñî óíë −ìî óî¾ô þš¾ñ
íþî³íë ó®¼³ò¾ ¼¾îí− ñëê ,óíë
−îíî î−õô þš¾ þëð ê−®îíñ îñ þî½ê
ññõ³í ×"¼î þîë¼− ñêî èþí− í−ëèñ
íòíî ,ëñ×ñ êñî ¼¾îí−ñ šþ í¾ô
šþ íþî³íë ó®¼³íñ óðêí ñ×î− êñ
’ í ö−ë ðôî¼ −×òê þôêòð íîò¼ −"¼
ñ¼ þôîê¾ −ôð íòîî×íî ó×ò−ëî
ö−ëñ îò−ë ðôî¼í êîí íï −×òê îô®¼
ñêþ¾−î í"ëîšî ê³−−þîêð ¼îð−î ,îòîš
í×ï− êñ îëþšë ’í ö−ê óêî ðì
êôì ð× ¾"ïî ,íþî³í þîêñ
î−ò¼ êîí¾ îò−−í ,¼¾îíð î³îò³îîò¼
×"êî íþî³í ó¼ ó®¼³íñ í×ï ï"−¼î
×"¼ ,ëñ× îô× þš¾ñ ñ×î− êñ
³®¼ô µ¼−¾î− íš î−ñ¼ ññõ³í
(í¾ô ìô¾−)
.ó−ñèþô 

ñ× îìñ¾³ î−³ëê í¬ôñ ðìê ¾−ê
.’îèî í¾ô ó³îê ìñ¾−î óíë ê−¾ò
íñî³í ñ× ñ"ïì −þëð óðšíë öëî−î
³î×ïë îñ ö−ñî³ í"ëší îô®¼ ³î×ïë
³îëêí ³î×ïë íñî³í ñ×î ³îëê
¾"ïî ,îô®¼ ³î×ïë îñ íñî³ í"ëší

‫שלח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫שלח‬

‫וראית" את האר
מה היא‬
‫איש אחד מחסידי הרה"ק מרוזי חזר מביקור באר ישראל‬
‫ובא לפני רבו כדי לקבל ממנו ברכת שלו ‪ ,‬שאלו הצדיק‪:‬‬
‫כלו נשאה האר ח בעיני‪ ,‬כשהלה שתק ק הצדיק‬
‫וסיפר לו‪ :‬מעשה בעשיר אחד שהשיא את כל בנותיו‬
‫לתלמידי חכמי‪ ,‬רק בשביל בת זקוניו לא מצא חת כלבבו‬
‫וחיתנה ע חייט פשוט‪ ,‬לפני הנישואי אמר לבתו שכדאי‬
‫לה להתקשט כדי שתישא ח בעיני בעלה‪ ,‬נענתה בתו‪:‬‬
‫בשלמא אחיותי יאה לה שתתקשטנה‪ ,‬הלא ה מתקשטות‬
‫לפני תלמידי חכמי‪ ,‬אבל בשביל החייט שלי אני מספיק‬
‫נאה ויעלת ח כמות שהוא‪ ,‬א אר ישראל ‪ -‬סיי הצדיק ‪-‬‬
‫מתגלה בכל הודה והדרה רק לפני מי שיודע רו ערכה וח‬
‫מעלתה‪ ,‬לפני אנשי פשוטי אינה נראית כלל‪ ,‬וה אפי '‬
‫לא רואי אותה ‪.‬‬

‫טובה האר
מא"ד מא"ד‬
‫הרה"ק ר' שמואל אבא מזיכלי ז"ל היה נוהג לשלוח כס‬
‫לעניי אר ישראל בכל שנה ושנה ומלבד זאת שלח סכו‬
‫כס כל כמה חדשי לבני הרה"ק ר' משה מלעלוב ז"ל שהיו‬
‫חביבי מאד על הרה"ק מזיכלי ‪ ,‬פע"א בא איש אחד‬
‫מחסידי הרה"ק מזיכלי שהיה באר ישראל והביא אתו‬
‫מכתב אשר שלח הגאו המפורס ר ' מאיר אויערבא ז" ל‬
‫בעל "אמרי בינה" )שהי' מקוד רב בקאליש‪ ,‬ואז היה רב‬
‫בירושלי( להרה"ק מזיכלי‪ ,‬במכתב מתלונ הגאו על מה‬
‫שהרה"ק שולח הרבה מעות לבני הרה"ק מלעלוב לחוד‪,‬‬
‫ושואל מה היתרו לה משאר עניי אר ישראל‪ ,‬קרא הרה"ק‬
‫מזיכלי את המכתב ואמר‪ :‬במש הזמ תתברר להגאו ר'‬
‫מאיר האמת‪ ,‬אחר זמ קצר נסע הגביר החסיד ר' לייב‬
‫קושמירק לאר ישראל וביקר ג את הגאו ר ' מאיר‬
‫אויערבא ז"ל‪ ,‬כשנודע להגאו שר' לייב הוא מחסידי‬
‫הרה"ק מזיכלי ביקש מאתו כי בטר יסע בחזרה יבקרו שוב‬
‫הואיל וברצונו לשלוח על ידו מכתב לרבו‪ ,‬הגביר עשה כ‬
‫וכשהגאו ר' לייב מסר לו המכתב אמר לו‪ ,‬שתוכ המכתב‬
‫הוא הבעת חרטה על אשר התלונ במכתבו הקוד על שהוא‬
‫שולח הרבה כס לבני הרה"ק מלעלוב‪ ,‬והוא מבקש עתה‬
‫סליחה מהרה"ק מזיכלי שכ הוא רואה עכשיו שבאמת טוב‬
‫הוא עושה בזה שהוא שולח לה כס‪ ,‬שאלו ר' לייב‪ :‬ילמדנו‬
‫רבינו בתחילה מאי קסבר ולבסו מאי קסבר‪ ,‬השיב לו‬
‫הגאו‪ :‬שבועות אחדי לאחר שכתבתי אותו המכתב‪ ,‬נראה‬
‫לי בחלו זק אחד ואמר לי‪ :‬אי מלא לב לכתוב מכתבי‬
‫לצדיקי ולדבר סרה על בניו הקדושי של הרה"ק ר' משה‬
‫מלעלוב ז"ל‪ ,‬השבתי לו בחלומי‪ :‬ומה אעשה הלא אני רואה‬

‫בה כמה חסרונות‪ ,‬השיב לי הזק‪ :‬זהו מפני שאי ל מידת‬
‫ענוה‪ ,‬וא תבוא למידת ענוה תראה בה כל מיני מעלות‪ ,‬כי‬
‫על אר ישראל כתוב בפרשת שלח‪" :‬טובה האר מאד‬
‫מאד" רוצה לומר‪ :‬כשהאד הוא בבחינת "מא"ד מא"ד הוי‬
‫שפל רוח" אז הוא רואה כל טוב באר ‪ ,‬ואינו רואה ש שו‬
‫רע ח"ו‪ ,‬הקיצותי מחלומי ונזכרתי במכתב שכתבתי להרה"ק‬
‫מזיכלי‪ ,‬והתחלתי להשריש בקרבי מידת הענוה ומאז‬
‫והלאה הנני רואה בבני הרה"ק מלעלוב כל מיני מעלות‬
‫ויתרונות ואני מתחרט על מה שכתבתי אז עליה ‪.‬‬

‫ויי לנס רביעית ההי‬
‫השפ"א הי' נוהג בכל יו אחרי התפילה לסעוד לבבו במיני‬
‫מזונות ולשתות לחיי‪ ,‬פע"א היתה הרבנית חולה ומוטלת‬
‫על ערש דוי‪ ,‬והל לבקרה בבוקר לפני התפילה וראה‬
‫שמצבה החמיר‪ ,‬אחרי התפילה ציוה להביא לו מזונות ויי" ש‬
‫כבכל יו‪ ,‬ואמר‪ :‬הנה בפרשת נסמכה פרשת נסכי‬
‫לפרשת מרגלי‪ ,‬מפני שלאחר שנגזרה הגזירה הקשה על‬
‫עו המרגלי הי' לב של ישראל קשה עליה‪ ,‬ולכ הסמיכה‬
‫תורה פרשת "נסכי" לומר ל שאפי' בזמני קשי אל‬
‫ימנע א"ע מניסו היי" ‪.‬‬

‫ולא תתורו אחרי לבבכ ‬
‫סיפר הרב מבארנוב ז"ל‪ ,‬שהיה פע בפרשת שלח בצאנז ‪,‬‬
‫וכשהגיע בשולח לאמירת תורה‪ ,‬לקח הרה"ק מצאנז חומש‬
‫בידו‪ ,‬ודפד באותה פרשה למצוא איזה פסוק לומר עליו‬
‫תורה‪ ,‬ועבר על כל הפרשה עד סופה‪ ,‬ופתח ואמר הפסוק‪:‬‬
‫ולא תתורו אחרי לבבכ ואחרי עיניכ וגו ' ונתלהב מאד‬
‫כדרכי בקודש ודפק על השולח בהסעררות גדולה‪ ,‬ואמר כ‬
‫הוא פירושו הפשוט "איהר זאלט ניש ט נא גיי נא אייערע‬
‫הערצער‪ ,‬אי נא אייערע אויג‪ ,‬נאר פאר דע אי סו‬
‫אויסצו גיי" עד כא דבריו הקדושי ומדברות קדשו אלו‬
‫נפל פחד גדול על כל המסובי בשלח‪ ,‬וממש פרחה נשמת ‬
‫מכול‪ ,‬עד זמ מה שרוח שב בקרב‪.‬‬

‫אני ה' אלוקיכ ‬
‫פע שאלו להרה"ק הבעל התניא בימי ילדותו‪ :‬היכ מצינו‬
‫בתורה פסוק שפותח ומתחיל באות שלש תיבות‪ ,‬השיב‬
‫הבעל התניא‪ :‬היכ שמשה רבינו לא אמר אמת! והעומדי‬
‫ש השתוממו על דבריו‪ ,‬אמר לה‪ :‬פסוק כזה מצינו בסו‬
‫פרשת שלח "אני ה' אלוקיכ אשר הוצאתי אתכ מאר ‬
‫מצרי להיות לכ לאלוקי אני ה' אלוקיכ" ואנחנו‬
‫מוסיפי בקריאת שמע אחרי שלש תיבות אלו ג את תיבת‬
‫"אמת" אול משה רבינו לא אמר "אמת"‪.‬‬

‫ט‬

‫ט‬

‫שלח‬

‫י‬

‫י‬

‫שלח‬

å÷ìúñä ïåùìî "íúéìòå" é"àì åàáúùë "áâðá äæ åìò" 'úëä
.àòãåî úðòè åðééä øää úééôë úðòèî "øää úà"
( ãåã éðô) 

:õøàä éøôî íúç÷ìå ïéà íà õò äá ùéä
õøàä éøôî úç÷ì øùôà õò äá ùé íà àìéî äù÷ äøåàëì
ùøôî é"ùø ,õøàä éøôî úç÷ì íéìåëé êéà õò äá ïéà íà ìáà
àìù øùë íãà ùé íà íäì øîà äùî ,øùë íãà äá ùé íà ïàë
øùôà éë úëøåáî õøàäù äéàø ïéà æà éë õøàä éøôî æà åç÷é
ïéàù) "ïéà íà" ìáà ,øùëä íãàä úåëæá íä úåáåèä úåøéôäù
õøàäù ïîéñ äæ éë "õøàä éøôî íúç÷ìå" æà (øùë íãà
.úëøåáî
( øôåñ íúç) 

:ãàî úìãâ úøöá íéøòäå

úáéãî ÷ìç äéä äæ íâ ,úìâò úåéðøéá ïåùì ïëéøë åîåâøúå :é"ùø
"íëúæåçà õøàá úòøö éúúðå" ìàøùéì íäì çèáåäù õøàä
åðéîèäù éôì íéàá íéòâðäù àéä äøåùá :é''ùøéôå ('â ã"é àø÷éå)
úéáä õúåð òâðä éãé ìòå íéúáä úåøé÷á úåéðåîèî íééøåîàä
åðééäã) úåìåâò – úøöá íéøòä åøîàå íéìâøîä åàá ,ïàöåîå
àúéàãë íéòâðá íéàîèî íðéà úåìåâò íéúáå (úåìåâò íéúáä
åìëåé àìå äçèáää íéå÷ú àì àìéîî ('à á"é íéòâð) äðùîá
.úåéðåîèîä àåöîì
( íãà úåãìåú) 

:ãàî ãàî õøàä äáåè

úáæ õøà àéäå áåè øéåàä éë ãàî ãàî õøàä äáåè íòèå :ï"áîø
äðååëä "áåè øéåàä" øîàù äî ï"áîøä úðååë ì"é ,ùáãå áìç
àéäå ,íéëçî ìàøùé õøàã àøéåà (:ç"ð÷ á"á) åøîàù äîì
"ùáãå áìç úáæ õøà àéäå" øîàù äîå ,äîëçå äøåúì úìâåñî
ú"ø "ãàî õøàä äáåè ù"æå ,äñðøôì ìâåñî àåäù äðååëä
ì'à ìéëù'î ú"ø "ãàî" úéðù íòôå äøåú åðééä ú'ã ù'à äðò'î
.äñðøôì ìâåñî åðééä ì'ã
( à"éøäî éøáã) 

íåéá íéöò ùùå÷î ùéà åàöîéå øáãîá ìàøùé éðá åéäéå
:úáùä
íùá 'ñåúä åáúë ì"é ,øáãîá åéä ìàøùéù åðòãé àì éëå äù÷
ìàøùé íéøîåà åéäù ïéåëúð ù''ùì ùùå÷î (:è"é÷ á"á) ùøãîä
ïéà áåù íéìâøî äùòîî õøàì ñðëéì àìù ïäéìò øæâðù ïåéë
äæå ,íéøçà åàøéå âøäéù éãë úáù ììéçå ãîò úåöîá ïéáéåçî
íäéìò øæâðù äáéñî "øáãîá ìàøùé éðá åéäéå" æîøì 'úëä àáù
åàöîéå"ì äáéñä äéä äæ åîúé äæä "øáãîá" íéìâøî äùòîá
íðéà íà óà úååöîá åøäæéù éãë "úáùä íåéá íéöò ùùå÷î ùéà
.õøàì íéñðëð
( ãåã ùàø)

‫יא‬

‫יא‬

:íéùðà êì çìù
äæéà äøåàëì ,êúáåèìå êúàðäì - "êì" êì 'øôá ùøéô é"ùø
íéìâøîä íéçìùð åéä àì íà àìà ,äùîì ïàë ùé äáåèå äàðä
åéùëò ìáà úåîì êéøö äéä äùîå ãéî é"àì íéñðëð ìàøùé åéä
äðù 'î øáãîá úåéäì ìàøùé ìò øæâðå åàèçå íéìâøîä åçìùðù
äùî ìù äàðää äæå äðù 'î äùî ìù åééç éîéì åôñåð àìéîî
.íéìâøîä çåìùî
( íéð÷æ áùåî) 

:äùðî äèîì óñåé äèîì

ìöà àìå äùðî èáù ìöà óñåé úà 'úëä øéëæä òåãî äù÷
íåù åì äéä àìå ïãøéä øáòá åúìçð ìá÷ äùðî éøä ì"é ,íéøôà
äîìå äá ÷ìç åì ïéàù õøàä úáã úà àéöåäìå ìùëäì äáéñ
øáã øùà óñåé ìù àèçä åá øáãù íåùî àìà ìùëð úîàá
àèçá äùðî úà øéëæîùë ïëì äòø íúáã àéöåäå åéçà ìò ø"äì
.åéáà óñåé úà åìöà êéîñä íéìâøîä
( ïúðåé úøàôú) 

:òùåäé ïåð ïá òùåäì äùî àø÷éå
äùî àø÷ äéúåðúååðò äùî àîç éãëå :ïúðåéì ñçåéîä íåâøú
äðä 'ãàî åðò äùî ùéàäå' áéúë ì"é ,òåùåäé ïåð øá òùåäì
óéñåäì 'é úåàä äùî ç÷ì ïàëîå 'é úåàä øñç "åðò" úáéú
ìù "äéúåðúååðò äùî àîç éãëå" íåâøúä ù"æå ,ïåð ïá òùåäì
òùåäì äùî àø÷" 'é øñç åðò úáéú 'ñôá áåúë êéà åðééä åîöò
.òùåäéì 'é úåàä óéñåäå "òùåäé ïåð ïá
('÷ä éãåäéä) 

éøåëéá éîé íéîéäå õøàä éøôî íúç÷ìå íú÷æçúäå
.íéáðò
,íúàáäå øîà àìå íúç÷ìå øîà éàîà äù÷ä éðå÷æçáã ì"ðå
øîà êëìå ,øåñà í"åëò ìæâå ,ë"òá òîùî íúàáäå ïåùìã 'éúå
é"à àäã äù÷ äøåàëìå ,ã"ëò óñëá àìà äçé÷ ïéàå íúç÷ìå
åç÷ì àì éàîàå ìæâ íåùî ïàë ïéà ë"à ,åðéúåáàî åðì ú÷æçåî
íäìù úåøéôä ìáà åðì êééù ò÷ø÷ä óåâã â"òàã ì"é êà ,íðçá
íðéàù úåøéô åç÷ì íà àçéð àä êà ,óñëá ç÷éì íäì äåéö êëìå
ò÷ø÷äå éîã ò÷ø÷ë ò÷ø÷ì íéëøöðä úåøéôã ,ò÷ø÷ì íéëéøö
é"àù ô"òàù í"ú÷æçúäå äùî íäì ù"æå ,åðéúåáàî åðì ÷æçåî
,óñëá àìà äçé÷ ïéàå õøàä éøôî í"úç÷ìå î"î åðì ú÷æçåî
íðéàù úåøéô éåäå ,"íéáðò éøåëéá éîé íéîéä"ù éðôî íòèäå
.à÷ééã óñëá í"úç÷ìå ë"ò ,íäì êééùã ò÷ø÷ì íéëéøö
(à"éøäî éøáã) 

:øää úà íúéìòå áâðá äæ åìò

úðòè äìèá é"àì ìàøùé úñéðëá íéðåùàøä éøáã ô"ò ì"é
øåáòá íéåâ úåöøà íäì ïúéå" áéúëãî (úéâéâë øä úééôë) äòãåî
ù"æå ,äøåú àéøèîéâá – øää úà è"äòáá àúéàå "åé÷åç åøîùé

‫שלח‬

‫ברכת מז"ל טוב‬
‫ברגשי הודאה והערכה‪ ,‬נשגר בזה כוס של ברכה‪ ,‬בברכת מז"ט בשיר‬
‫ושבחה‪ ,‬קד ידידינו הנכבד והנעלה‪ ,‬נודע לש ולתהילה‪ ,‬תו נדיבי‬
‫ע סגולה‪ ,‬הוא הגבר הוק עול של תורה ותפילה‪ ,‬עושה ומעשה‬
‫צדקה וחסד‪ ,‬תומ נלהב למוסדותינו הק' בכל עת תמיד‪ ,‬נודע במעשי‬
‫צדקה הישרי‪ ,‬מקבל את כל אד בפני מאירי"‪ ,‬שמו מפארי‬
‫הרבני הנגיד הנדיב המפואר‪ ,‬מוכתר בכל תואר‬

‫‪'ø ç"äøä‬‬

‫‪øòìôñéø âéìòæ øéàî‬‬

‫‪à"èéìù‬‬

‫‪à"òé âøåáñîàéìéåå áì áèé ÷"÷ éãáëðî‬‬

‫‪äùî ìàåéå úéø÷á "ìëéî ìàéçé ïåøëæ" ã"îäéá íé÷îå äðåá‬‬
‫‪"øòìôñéø ïéðá" ìçø úéá ïéðá ïáãðå‬‬

‫לרגל השמחה שבמעונו‪ ,‬קול ששו בארמונו‪,‬‬
‫בנישואי נכדתו שתחי' למזל טוב‬
‫בת בנו ידידינו הנדיב היקר והנעלה‪ ,‬נחמד למטה ואהוב למעלה‪,‬‬

‫מוה"ר אפרי פישל ירוח ריספלער‬

‫הי" ו‬

‫חבר הנהלת כולל שומרי החומות‬
‫יה"ר שתזכה לראות ולרוות רב תענוג ונחת מה ומכל יוצאי‬
‫חלציכ‪ ,‬ותזכו להמשי במעשי צדקה וחסד לאור כל ימי חייכ‪,‬‬
‫ואלקא דמאי"ר יענכ‪ ,‬להניח ברכה אל תו בתיכ ‪.‬‬
‫המברכי בתודה וקול זמרה‬

‫הנהלת מוסדות סאטמאר‬
‫בני ברק יצ"ו‬
‫יב‬

‫יב‬

‫שלח‬

úáùáå úéöéöá íéàìë ïéðòá
( çì ,åè çìù )

íúåøåãì íäéãâá éôðë ìò úéöéö íäì åùòå

ìáà úéçãð ÷ø äååöîäã ì" ôàã åà åæ äååöîá ììë áééåçî
ìåëé åðéà ñåðà àåäù ïåéë àì à , éøîâì åðîî ò÷ôð åðéà
. äîéé÷ì
íùá éëãøîä 'ãî çéëåäì áúë (íù ) äøåú ìäåàáå
úëìì øúåî úáùá úéöéö ìéèäì ìåëé åðéà àåäù ïåéëã é"øä
øåèô àåä ñåðàã åéøáãî ' éàø ë" à ,úéöéö éìá úåôðë ' ãá
êéàä ë"à ,ñåðà àåä àìà äøéáò ãéáòã áùçð éàã øåîâ
úåñë ùåáìì àì åãéá éøä äù òä ìò øåáòìå ùåáìì éàùø
ïééòå ] øåîâ øåèô àåäã äðéî ' éàø ë"à , åéúåôðë ' ã íò åæ
.[ 'é 'éñ á" á ñ "îò é "ä÷á 

ä ù÷ä ( ç" ë ' éñ ã " åéá ) ì "æ øòâééà äîìù ' ø ïåàâäå
è " åéòî ïëåî øôò åì ïéàù éîá ( íù ) ì " éé÷ éàîà é "øä úèéùì
ï éà éåë éáâ . ç óã äöéáá òîùî ïëå ) èåçùì åì øåñà íã úåñëì
äøåú äøñà àìã àîéð àì éàîà ' åàëìå ( è " åéá åúåà ïéèçåù
åì à " àùëå , éåñéë äøåú åúáééçù ÷ø äñëî åðéàùë äèéçù
éáâ åîë ùîî ,èåçùì éàùøå àåä ñåðà éåñéë úååöî íéé÷ì
úèéù ìù áúëù ( â "é ' éñ ç " åàá ) æ "åèä ã "éôì èøôáå , úéöéö
. ïðáøãî ' éôà úåôðë ' ã éìá ùåáìì øúåî é"øä
' éñ úåçðî ñ " îò ) á÷òé úìéä÷áå (' à é " ñåñ) è " åé âðåò ú " åùá
àåä ñåðà úéöéö éáâã úéöéöì äèéçù ïéá ÷ìçîå ' éú ( â "ë
àìù ïéáå ùáìéù ïéáå äæ ãâáá úéöéö úååöî íéé÷ì à" àù
íéé÷éù äîå , íåéä úéöéö úååöî íéé÷é àì êùôð äîî ùáìé
éøä ( íéøùë úéöé ö åéìò ï÷úéù é" ò ) úáùä úøçîî úéöéö úååöî
íéé÷ì øçîì ìëåé ãåò íåéä åðùáìé íà ' éôàå äøéúñ äæá ïéà
éàùøã éëãøîä ' ë øéôù ë" ò , åæ ãâá íò úéöéö úååöî
íöòù ïåéë úåôðë ' ã åéìò ïéà íà 'éôà åæ ãâá úáùá ùåáìì
. äøåú äøñà àì äùéáìä
øçîì åðèçùé íåéä åðèçùé àì íà äèéçùá ë "àùî
íåéä èåçùé íà íðîà , äøåãéäá íãä éåñéë úååöî íéé÷é æà
øéôù ë "ò íãä éåñéë úååöî íéé÷ì ìëåé àì øáëå ñåðà 'éäé
íéé÷ì íâå èåçùì åì øùôà àäã íåéä èåçùì åì åøñà
ïéàã úéöéö ë"àùî ,øçîì ãò ïéúîéù é"ò éåñéë úååöî
. íåéä åðùáìéù é "ò äååöîä íåé÷ ãñôä 

é "øä úèéù ÷æçî ( ç " ë ' éñ à " ç ç " åà ) â" ùøäî ú " åùáå
àåä ñåðàã úåñëä ùåáìì øúåî úåôðë ' ã åì ïéàùëã

‫יג‬

‫יג‬

àéáî (: æ" ì óã ) úåçðî ÷ "îèéùá ïëå ( ã " î÷ úú ' éñ ) éëøãîá
øåñà úáùá úéìè ìù èåç ùéàì ÷ñôð íàù ù "øä úèéù
ì " éé÷ ïëå , äùòá øáåò åùáåì íàù åúåà ï÷úéù ãò åùáåìì
. (â "é ' éñá ) äëìäì
ì éèäì àìà åðéà åúååöî úéöéöã åéìò ÷ìåç é "øäå
àì ïåùìá áåúëä øîà àìå , åðùáìéù äòùá úéöéö åéìò
äùò úååöî àìà úéöéö àìá úåôðë 'ã åá ùéù ãâá ùáìú
íâå ,ùåáìì øåñà úéìèä ïéà î "îå úéöéö åá ìéèäì àãéøâ
òãúå ,úáùá úéöéö ìéèäì ìåëé ïéàù ïååéë äùòá øáåò ïéà
ãåîòáã àèéùô àìà úéáì ñðëéì øåñàé äæåæî àìá åèàã
. ì"ëò ,àì åúå éà÷ äùòå 

' ëù é "øä 'ãì 'éàø àéáä ( á " ì é" ñåñ ) 'éøà úâàùäå
åùáåìì éøùå øåñéà íåù ìò øáåò åðéà úåôðë 'ã åì ïéàùë
åðì ïéàå úéöéöá áééçù ãâá ïéùáåì ïðàã àäî ,úéöéö àìá
äæ ãâá úùéáìá åðçðàù àöîðå , úìëú àìå ïáì àìà
ïéàã ïååéëã êçøë ìò àìà ,úìëú úååöî ìò ïéøáåòå ïéìèáî
ïéàå , úìëú àìá úéöéö ïéùáåìù äîá øåñéà ïéà úìëú åðì
äùò éúàã àìà úìëú úååöî ìò ïéøáåò åðà úîàáã øîåì
éøäã åðéà äæå , úìëúã øåñéà äçåãå ïáì úéöéö úååöîã
éàî 'éøîàã äùò äçåã äùò ïéàã ïéìåç óåñá øàåáî
é "øä úèéùì ' éàø ë" à , äùò éàäî äùò éàä àîìåà
â" îôá àúéà ïëå åùáåìì øúåî úåôðë 'ã åì ïéàùëù
. (úéöéö 'ìäì ) úììåë äçéúôá
ï 'éæãàøî ø" åîãàä åîë íéìåãâ åéä øáã ìù åúîàìå]
øåñà úìëú ïéà íàù ' éä åéúåðòè ïéáù "úìëúä " ìòá
ì ò é" áä ïøîî ) ú " äò óñåé úéáá áâà êøãå , úåôðë ' ã íò úëìì
íäéãâá éôðë ìò úéöéö íäì åùòå áéúëã àø÷á ÷ééãî (øå èä
áéúë àì éàîà ' ÷å ' åëå úìëú ìéúô óðëä " íúåøåãì"
' éàø ïàëîã 'éúå ,úìëú úååöî øçà àø÷ óåñá íúåøåãì
ìàøùéî ìèáúéù ïîæ 'éäéã íúåøåãì úìëú úååöî ïéàã
.[÷ "åãå , íéãøôð úååöî 'á íäå 

ä öåø äøåú ìäåà õáå÷á ì" æ ïàîøòñàåå à" ø ïåàâäå
íéðåøçàä úøé÷çì ' éàø àéáäì ìéòì ïéàáåîä é "øä ' ãî
àðîçø ñðåà ì "éé÷ã àä éà (â " é ' éñ àúééøåàã ïååúàá ïééò ) äòåãéä
åðéàù åîë éåäå éøîâì øåèô ñðàð àåäù ïåéëù åðééä ä 'éøèô

‫שלח‬
' ñåúù (ïéìåçã ÷ " ôá ) 'éúèéùì éëãøîäã ì "ôàã 'éúå
, ïéìéôúä øåù÷ì íåé ìëá êéøöù åäéìà åðéáø úèéù àéáî
øåù÷ì øåñàãî çéðäì øåñà úáù á éàîà ë "à ú " ø äù÷äå
, àîéé÷ ìù åðéàù øù÷ éåä åäéìà 'ø 'éùì éøä ïéìéôú
íúøù÷å áéúëãë øù÷ éåä ïéìéôú é áâìã ï åéë õøéú éëãøîäå
íà ä "äã ì " ôà ë "à . ã "ëò , áééçå øù÷ éåä úáù ïéðòì ä "ä
. íéàìë ïéðòìå úáù ïéðòì øù÷ éåä úéöéö ïéðòì øù÷ éåä 

( : ã " é óã ) äöéá ñ" îò óñåé ùàøä 'ã äáâùð äàéìôå
ïðéøéäðà àéîù ïîå :ì "æå åðåùì èèöà íéùåãéç úîçîå
, úéöéöá íéàìë ìù ãâá ùåáìì øåñà è " åéå úáùáã ïéðééòì
( íéàìë åá ùéù ) äæ úéìèá êìéì äöåøã íåùî øúåî ìåçáã
àëéì ú " äî è " åéå úáùá ë "àùî , ú" ìãò ' éøîà úéöéö êéøöå
àìá ùåáìì ú " äî éøù å øåù÷ì ìåëé åðéàã ììë äùò
. ã "ëò , äùò àëéìã íéàìëá øåñà åú , úéöéö
ø á ã ìù åúî àìå ) óñåé ùàøä ' ã ìò åäîú ïë åàø íéáøå
à÷ìñ íàä (åéøáãî ïë òîù î ë " âù éëãøîä ìò øáë åù÷ äù ùé
íåé ìëá íéùòîå ,úéöéö ìù äùò úåöî ïéà úáùáã ïéúòãà
úé öéö ìò ïéëøáîã øîåì ïéàå ,óèòúäì úáùá ïéëøáîù
÷ø øñç íéùðáã åðéà äæ , ïéáééç íðéàù ô "òà íéùð åîë
úáùá ë" àùî ,íìåòá åæ äååöî ùé ñ" ëåñ ìáà àøáâ áåéçä
äðùä úåîé òöîàá äöî ìëåàù åîë éåä óñåé ùàøä ' ãì
à " áãðúä ' ãî úåù÷äì åéìò åáøä ãåòå . êøáì êééù êéàäå
ïåéë íéöò ùùå÷îä âøäðù øçàù ' ëù ( ÷ " äçäåàá àáåî)
àìå ïáä äùòé äî äùîì ä " á÷ä øîà , úáùä úà ììéçù
, íøéëæéù éî íäì ïéàå úáùá ïéìéôú ïéçéðî ïéà éøä àèçé
åàåáé àì úáùá æ "éòå ,úéöéö íäì åùòå é"ðáì øåîà ë" ò
àåä äååöîä ø÷éòã åéøáãî òîùî ë "àå ,ã "ëò ,àèç éãéì
à÷åãã øîéîì ïéúòã à÷ìñ êéàäå ïåøëæì íäì 'éäéù úáùá
. äååöî ïéà úáùá
àåä äååöîä øãâã åéøáã åöøéú íéðåøçà äáøäå
åà êì äùòú íéìéãâ áéúëãë , úéöéöä ' ãù÷ úééùò éàãååá
íúøëæå íúéàøå àåä äååöîä úéìëú ìáà , úéöéö íäì åùòå
áåéç ïéà úáùáã ô " òà úáùá úéöéö ùáåìä ë "à ' åëå
éë úéöéö úååöî íéé÷îù éàãååá åùáåìä î "î úéöéö úåùòì
. äðøëæé æ "éòå äðàøéùå úéöéöä úåéååä àåä úéìëúä
íéàìëã ú " ìä úåçãì ïðéòáù úéöéöá íéàìëá íðîà
ïåéë ë "ò , äùò íåé÷á éã àìå äùò ìù éååéö 'éäéù ' éòá
é "ò åúååöî íéé÷îù ô "òà úéöéöã äùò áåéç ïéà úáùáã
. äùòä úåçãì éãë äæá éã ïéà åúùéáì
ú åøòä õáå÷á àáåîå íéðåøçàá íñøåôî åäæ ãåñéå
ì " æ ÷ñéøáî ç" øâä ø" åî íùá (ì " æ ïîøñåå à " øâäî ) úåîáé ñ "îò
úáùáã ïåéëå ùîî áåéç êéøö ú " ì úåçãì éãëã ( ã " àá è " ñ ' éñ )
øåñà ë "òù óñåé ùàøä úðååë äæ éìåà , äùò áåéç ïéà
íâ àáåî ì " ðä ãåñéù éðîåãîëå ] úáùá úéöéöá íéàìë ùåáìì
. [ã " åéá à " øâä øåàéáá

‫יד‬

‫יד‬

àåä ïë åúòãìã 'ëå ,ïàë ïéà äùéáì øåñéàå ,äåöîä íéé÷ìî
àìá äùåòä ìò øåñéà äáúë àìù äøåú äúååöù ò" î ìëá
ìåëàì ' éôà åà äæåæî åá ïéàù úéáá áùéì ïåâë äåöîä íåé÷
ïåæîä úëøá àìá íçì ìåëàì 'éôàå ,äëåñ àìá úåëåñá
øåñéà íåù åéìò ïéà , äååöîä íåé÷á àåä ñåðà íà éðä ìëáù
øåñéà ïéàã , äëåñ àìá úô ìåëàì åà äæåæî éìá úéáá øåãì
. æ "îäøá éìá åà äëåñì õåç äìéëàä íöò ìò
ú éöéöá íéàìëã àä àãç íéðéðò äîë áùééî äæáå
ïéà íäéðù íéé÷ì øùôàá éøä 'åàëìå ú "ìãò íòèî øúåî
ìù ãâá à÷ååã ùåáìì çøëåî åðéà éøä äù÷ ë" àå , ú" ìãò
àìä ïúùô ìù úéìè ùåáìì çøëåî íà ' éôà åúå , ïúùô
, úéöéöî øåèô 'éäéù ïôåàá äìåâò úçà ïø÷ úåùòì øùôà
äáúë àì äøåúä éøäù ,éãéî àìå äù÷ àì ì" ðä éôì ìáà
ìë ãéá äðåúð úåùøäå , äååöî ïåùìá àìà øåñéà ïåùìá
, äöøéù úåôðë äîë åá ' éäéùå äöøéù ãâá äæéà ùåáìì íãà
. íäéðù íéé÷ì øùôàù øîåì êééù àì ïëìå
ä îì ( ãåòå íéøôà ãéä ) íéðåøçàä ' å÷ äæá áùééî ïëå
ïéàù óà âçä éîé ìë äëåñá áùéì äëåñá ïéìëåàùë ïéëøáî
ìë äöî ïéìëåàùë çñôá ë "àùî ,ïåùàø ìéìá àìà áåéç
, éããäà àéîã 'åàëìå ,äöî úìéëà ìò ïéëøáî ïéà âçä éîé
, äöî ìåëàì çøëåî úô ìåëàì äöåøùë çñôä éîé ìëá íâã
äæ ,çñôä éîé ìë úô ìåëàì àì äøéøá åì ùéù øîàú íàå
àìå úô ìåëàì àì äøéøá íâ åì ùé úåëåñá éøäã åðéà
äî ìë äëåñ éáâã áèéä ïáåî ì " ðä éôìå , äëåñá áùéì êøèöé
åì ïéà íà úîàáå ,äååöîä íåé÷ úîçî àåä äëåñá áùåéù
ìåëàì øúåî è " åéå úáùá ïåâë äëåñ úåùòì ìåëé àìå äëåñ
, ò" îä úîçî ÷ø äëåñì õåç ìåëàì øåñéà ïéàã ,äëåñì õåç
. äååöîä íéé÷ìî àåä ñåðà åì ïéàã ïååéëå
ä öåø íà äöî ìåëàì çøëåîù äî çñôá ë "àùî
øåñéà úîçî àìà äöî ìù ò " îä úîçî àì àåä úô ìåëàì
åì øåñà äöî è" åéå úáùá åì ïéàùë àîòè éàäîå ,õîç
äîã çøëåî ë" à , úåðòúäì çøëåî 'éäé íà óà õîç ìåëàì
øåñéàî äòéðî ìòå , õîç øåñéà ìéáùá àåä äöî ïéìëåàù
. úååöîä âç éîé øàùá ïéëøáî ïéà ë "ò ïéëøáî ïéà
áìåì åà ä" øá øôåù åì ïéàù éî àðéãì ÷ñô æ" éôòå
íãå÷å øôåù úòé÷ú íãå÷ ìåëàì åì øúåî úåëåñä âçá
. ïáäå , áìåì úìéèð 

ú èéù ìò äù÷ä ( â "ò ' éñ â "ç ) íéøùéî ááåã ú " åùá
åìéèäì ìåëé ïéàãî úéöéö éìá úëìì øúåî úáùáù éëãøîä
ïøéúäì î" ò úáùá úéöéö øåù÷ì ìåëé éøä '÷ 'åàëìå úáùá
èøôáå ,úáùá øúåîã àîéé÷ ìù åðéàù øù÷ éåäå äìéìá
÷ø áééç åðéà úåôéëú éðù óëåúá úáù ïéðòìã à" âîä 'éùì
, ãçà øù÷ éðäî úéöéöå íéàìë ïéðòì ë "àùî íéøù÷ éðùá
éáâìå éðäî úéöéö éáâìã ãçà øù÷ ìéèäì øùôà ë" à
. øáåò åðéà íéàìë

‫שלח‬

‫טו‬

‫טו‬

‫שלח‬

‫וית ל את ברכת אברה"‬
‫בברכת התורה‪ ,‬ובאותות הערכה והוקרה‪ ,‬נשגר בזה ברכת מזלא טבא‪,‬‬
‫לכבוד ידידינו החשוב האי צנתר דדהבא‪ ,‬בפי ישרי תהילתו ‪ ,‬יראתו קודמת‬
‫לחכמתו‪ ,‬שלמ"ה שמו ושלימה משנתו‪ ,‬וה' בר את אברה" בכל‪ ,‬אי‬
‫גומרי עליו את ההלל‪ ,‬מסור בלו"נ למע החזקת כוללינו המעטירה‪ ,‬ברוח‬
‫נדיבה ומסורה‪ ,‬אפריו נמטיה לר' שמעו"‪ ,‬שמו הטוב מהללי בשיר ורו‪,‬‬

‫‪øòãéåå ïåòîù íäøáà ø"äåî‬‬

‫‪å"éä‬‬

‫‪ñðä ìòá øéàî éáø ú÷ãö '÷ä åðéììåë éð÷ñòî‬‬
‫‪å"éä øòãéåå íééç äùî 'ø ç"äøä ïá‬‬

‫‪å"éä øòðæòøã àãåé êåøá 'ø ç"äøä ïúçå‬‬

‫‪¬"ïôñ ’−ì³ î³ë ³ðñîíë î³ìô¾ ñèþñ‬‬
‫יה"ר שמשמחה זו יושפע לו רב תענוג ונחת‪ ,‬תורה וגדולה במקו אחת ‪,‬‬
‫ויזכה להמשי במעשי הצדקה והחסד לפרט ולכלל‪ ,‬ולעמוד לימי‬
‫החזקת הכולל‪ ,‬עדי נזכה לקיבו ישראל‪ ,‬בביאת הגואל‪ ,‬ומלכינו בראשינו ‪,‬‬
‫במהרה בימינו‪ ,‬אמ‪.‬‬
‫‪íþôï ñîšî íðî³ë îô¾ ö¼ôñ ó−ô³îìí‬‬

‫‪ññî×í ³ñíòí‬‬

‫טז‬

‫טז‬

‫שלח‬

‫נו "נ ע "י אחד המגי"ש שליט"א‬

‫חשבו נפלא מהגה"ק מאוסטראווצא‬
‫בגמרא)דףכג‪"(.‬האומרלחבירוקונםשאנינהנה‬

‫לאדםאחדליום‪ .‬והנהסתםחביתמחזקתמאה‬

‫לך‪ ,‬אם אי אתה נוטל לבנך כור של חטין ושתי‬

‫לוגין‪,‬כדמשמעבגיטין)כ"הע"א(דהלוקחייןמבין‬

‫חביותשליין‪,‬וכו'"‪ .‬‬

‫הכותים אומר שני לוגין שאני עתיר להפריש‬

‫‬

‫הריהןתרומה‪,‬והיינואחדמחמישים‪,‬א" כסתם‬

‫כתבהגה"קר'מאיריחיאלמאוסטראווצא זצ"ל‬

‫חבית מחזקת מאה לוג‪ ,‬וא"כ ב ' חביות יש בהן‬

‫)הובאבקובץכרםשלמהשנהח'קו'ג'עמוד כב(‪.‬לכאורה‬

‫מאתיםלוגיןיין ‪ .‬‬

‫מדוע דקדקו חכמינו זכרונם לברכה לומר דוקא‬

‫‬

‫מספרכזה‪',‬כורשלחיטיןוב'חביותשליין' ‪ .‬‬

‫והנה צריכין להפריש מהן תרומה ד' לוגין‪,‬‬
‫)ומעשר שני מותר לאכול‬

‫ ‬

‫ומעשר ראשון כ' לוגין‪,‬‬

‫ויש לומר כי כור חיטין הוא בדיוק סך החיטין‬

‫בירושלים‪ ,‬או אף בשאר מקומות ע"י פדיון(‬

‫שנצרך לאדם אחר בשביל כל השנה‪ ,‬ושתי‬

‫שנשתיירקע"ולוגין‪,‬שהםשנ"בחצאילוגין‪ .‬‬

‫נמצא‬

‫חביות של יין‪ ,‬הוא ג"כ בדיוק כמה יין שותה‬

‫‬

‫סתםאדםבמשךכלהשנה‪.‬דהנהשנינובמשנה‬

‫והנה כבר נתבאר לעיל חשבון הימים לשנה‬

‫במס' פאה )פרק ח' משנה ה'( דחצי קב חטים הוא‬

‫שמותרים לאכול בהם‪ ,‬ש"ס ימים‪ ,‬ועכשיו צא‬

‫מאכל אדם ליום אחד כדי שביעה ‪ .‬והנה בכור‬

‫מהן עוד שמונת ימי ר"ח עד תשעה באב שאין‬

‫יש שלשים סאה‪ ,‬ובכל סאה ששה קבים‪ ,‬נמצא‬

‫שותין בהם יין‪ ,‬נמצא שנשאר שנ"ב ימים‬

‫דכור אחד יש בו מאה ושמונים קבים‪ ,‬שהם‬

‫שמותרלשתותבהןיין‪,‬א"כהחשבוןמכווןשתי‬

‫שלש מאות וששים חצאי קבים‪ .‬והנה שנה יש‬

‫חביות יין‪ ,‬שיש בהן יין כדי לשתות עבור אדם‬

‫בה שס"ה ימים‪ ,‬צא מהם ה' ימים שמתענים‬

‫אחד לשנה‪) .‬ולא תיקשי מדוע בהחסין אין מנכין כלום‬

‫בהם‪ ,‬יוה"כ והד' תעניתים ‪ ,‬ונשארו ש"ס ימים‬

‫עבור תרומות ומעשרותכי החטין כבר הותקנו בגורן( עכ"ד‬

‫שמותרלאכולבהם‪,‬א"כהחשבוןמכווןחציקב‬

‫ודפח"ח‪ .‬‬

‫חיטיןלכליום‪ .‬‬

‫‬

‫‬

‫]ובהג"הבקובץהנ"לכתבולכאורהבשב תקדש מותר‬

‫ועתה נבוא לחשוב חשבון היין‪ .‬דהנה מבואר‬

‫לשתותיין‪,‬ותוישלהעירשהריבליליהסדרשותיןד'‬

‫במשנההנ"לדחצילוגייןהיאשיעורשתייתיין‬

‫כוסותבלילה‪,‬וזהויותרמחצילוגיין[‪ .‬‬

‫לעילוי נשמת‬

‫האה"ח מרת פייגא ב"ר שלמה שבתי פרידמא‬

‫ע"ה‬

‫נלב"ע כ"ב סיו‬
‫ת‪ .‬נ‪ .‬צ‪ .‬ב‪ .‬ה‪.‬‬

‫הונצח ע"י בנה מו"ה מנח שלמה שבתי פרידמא הי"ו‬
‫יז‬

‫יז‬

‫שלח‬

‫יח‬

‫יח‬

‫שלח‬

‫‪à "èéìù ïàîãéøô íäøáà ìëéî ìàéçé áøä é"ò ð"åð‬‬

‫‪:äìàù‬‬

‫הרוצה להתקי עירקאנדעש" מעל סוכת שכינו‪,‬‬
‫הא שכינו יכול לעכב עליו‪) .‬שאלות המצוי בימי אלו(‬

‫וא הוא פחות משיעור הנ"ל מותר לאכול ולישו‬
‫תחתיו )דסכ פסול פחות מד' טפחי ותבטל לסכ הכשר‬
‫ובסוכה קטנה דהיינו של ז ' טפחי פסול בג' טפחי מעיקר הדי(‪.‬‬

‫היזק מעל סוכת חבירו‬
‫‪:äáåùú‬‬

‫יש כמה אופני של סוכה א( סוכה שנבנתה בעת‬
‫שהוק הבני )וכ הוא רוב הסוכות נבנו ע"י הקבל(; ב( סוכה‬
‫שנבנתה במש הזמ ע"י אחד מהשני מעל חצר‬
‫הבני; ג( סוכה שנבנתה ע"י אחד מהשני מעל‬
‫קרקע הרה"ר‪ ,‬ובשניה יש חילוק בי שנבנה ברשות‬
‫השכני ובי כשנבנה שלא ברשות‪.‬‬

‫ונבאר ההלכה בסוכה שנבנתה בתחילת הבנויה‪.‬‬
‫ונקדי מקוד באיזה אופ העירקאנדעש גור לנזק‬
‫בסוכת השכ‪ ,‬ובאיזה אופ אינו גור נזק‪ ,‬ותלוי הדבר‬
‫בדי סכ פסול בסוכה‪.‬‬

‫סוכה הבנויה בבני נשתעבד לה האויר שמעלה עד‬
‫לשמי שישאר פנוי לצור הסוכה ואי לאחר רשות‬
‫לבנות מעליה שו דבר שיגרו על ידי זה שיפסל כל‬
‫הסוכה או שיפסל חלק מהסוכה‪.‬‬
‫)וכמו דמצינו בשו"ע חו" מ סי ' קנ"ג סעי ' א' דהמבקש להוציא קורה‬
‫מכותלו לתו אויר חצר חבירו‪ ,‬בעל החצר יכול לעכב עליו‪ ,‬כיו‬
‫דבעת שתולה חפצי על הקורה ומשתמש בו הריהו מזיק את בעל‬
‫החצר בראיה(‪.‬‬

‫ולכ כשעירקאנדעש עשויה ברוחב ד' טפחי יכול בעל‬
‫הסוכה לעכבו מלעשותו מעל סוכתו‪.‬‬
‫וא‪ %‬כשהוא ברוחב ג' טפחי )בסוכה גדולה( דכל האיסור‬
‫לישב תחתיו אינו אלא לחומרא‪ ,‬ג כ יכול לעכבו בזה‬
‫)הרה"ג ר' שלמה זלמ אולמא שליט"א‪ ,‬ראה"כ‪ ,‬כיו דבעל הסוכה‬
‫יש לו חזקה להשתמש בו כפי כל השיטות( ‪.‬‬

‫סכ פסול‬
‫סכ פסול שנמצא בגג הסוכה או שנמאצ מעל הסכ‬
‫ברוחב ד' טפחי אי לישב וליש תחתיו בסוכות )שו" ע‬
‫סי' תרל" ב סעי' א'‪ ,‬דד ' טפחי היא שיעור חשוב שאינו בטל‬
‫לסוכה(‪.‬‬

‫ולכתחילה יש להחמיר שלא לישב אפילו כשהוא‬
‫ברוחב ג' טפחי משנ"ב סק"ג בש הח"א לחוש לדעת‬
‫הראב"ד והר"‪.‬‬
‫ולכ כשיש עירקנדשע מעל הסוכה ברוחב הסוכה‪,‬‬
‫דהיינו כשהוא מדופ הבני והלאה‪ 31.2 ,‬ס"מ אי לישב‬
‫תחתיו )השיעור שכתבנו הוא טפי לפי שיעור ר"ח נאה‪ ,‬וכפי מה‬
‫שנוהגי להחמיר לכתחילה בסוכה שהוא די דאורייתא(‪.‬‬
‫ולכתחילה אי לישב א‪ %‬כשהוא ברוחב ‪ 23.4‬ס"מ )שהוא‬
‫רוחב ג' טפחי כשיעור ר"ח נאה‪ ,‬אול יש מקו לגבי חומרא זו‬
‫לשער ג' טפחי לפי שיעור חזו"א דהיינו ‪ 30.7‬ס"מ(‪.‬‬

‫ויש עוד כמה אופני ובכל עני יש לברר לחוד פרטי‬
‫הדיני‪ ,‬ונכתוב רק העקרונות‪:‬‬
‫ סוכה שנבנתה לאחר שהושל הבני‪ ,‬ובזה‬
‫יש לחלק בי נבנתה ברשות‪ ,‬ובי נבנתה שלא‬
‫ברשות‪.‬‬
‫ סוכה שנבנתה מעל חצר הבני דאז שיי‬
‫האויר שמעל החצר לכל השכני ולכל אחד‬
‫יש זכות בה לבי כשנבנתה מעל שטח‬
‫הרשות הרבי דמי שזכה בראשונה יש לו‬
‫זכות‪.‬‬
‫ א לשכ שלמעלה יש לו מקו אחר לעשיית‬
‫הערקנדשע ובעל הסוכה יש לו סוכה גדולה‬
‫ביותר יש מקו להתיר לעשותו משו כופי‬
‫על מדת סדו ‬
‫יט‬

‫יט‬

‫שלח‬

‫תודה וקול זמרה‬
‫‪,íêñ−¼ êôîþô −ô¾ô ,íê− ê−ðèî êë¬ êñïô ³×þë íïë þè¾ò ,íêðîíî íþšîí −¾èþë‬‬
‫‪ì"òîñë þî½ô ,íñîè½ ó¼ −òš½¼ µî³ ,íñ¼òíî ±þôòí öš½¼í µþëêí îò−ð−ð− óðš‬‬
‫‪,íñ−í³ñ ññíí ³ê î−ñ¼ ö−þôîè ö−ê ,íñ−ñî óôî− ’ ší îò−³îð½îô ö¼ôñ‬‬

‫מוה"ר ישעי' וויינבערגער הי"ו‬
‫עסק נמר לטובת מוסדותינו הק'‬

‫ב הר"ר שמואל לייבוש וויינבערגער שליט"א ‪ -‬חת הר"ר עמר כה שליט"א‬
‫לרגל השמחה שבמעונו‪ ,‬בעזר צורו וקונו‪ ,‬רוממות קל בגרונו‬

‫בהולדת בתו שתחי'‬
‫למזל טוב‬
‫‪,íþîêî íìô¾ µî³ô ³ìòî èîò¼³ ëþ íòôô ³îîþñî ³îêþñ í×ï−¾ þ"í−‬‬
‫‪,³¼ðí ³ëìþíî þ¾î¼î þ¾îêñ í×ï−î ,íþêõ³ñî ó¾ñ îò−ò−ô−ñ ðîô¼ñ µ−¾ô−î‬‬
‫¾¾‪íñ½ ëî¬ ñ×î ,³¼ ñ×ë íìô¾î öî‬‬

‫החותמי למע שמו בתודה וקול זמרה‬

‫הנהלת המוסדות יטב לב‬
‫בארה"ק‬
‫כ‬

‫כ‬

‫שלח‬

ïåéñ æ" ë
‫ג"אתת " ל‬- ‫רביחנניהבןתרדיון‬ 
‫רבי מאירמאייזנשטאטב"ריצחק)פנים‬
‫תק"ד‬- (‫מאירות‬ 
‫רבי ארי ' ליב שפירא מזיטאמיר ב" ר‬
‫תרנ"ו‬- ‫שמואלאברהםאבאמסלאוויטא‬ 
‫רבי שמואל שמעלקא מחוסט ב"ר‬ 
‫תרצ" ד‬- ‫ישראליעקב‬ 
‫רבינפתליצביבראךאב"דמאגענדארף‬
‫תש" ד‬- (‫ב"רשאול) דברנצב‬ 
‫רבי רפאל זילבער אב"ד פריימאן ב" ר‬
‫תשנ"ה‬- ‫משה‬
ïåéñ ç" ë 
- ‫רבימשולםפיישמטאהשב"רמרדכי‬
‫תרל" ג‬
ïåéñ è" ë
‫רביברוךמיאמפאליב"ריצחק –תרי" ט‬
ïåéñ 'ì 
‫רבי שלמה קלוגר מבראד ב"ר יהוד ה‬
‫תרכ" ט‬- ‫אהרן‬
æåîú 'à 
‫רבי קלונימוס קלמן ב"ר אהרן ) מאור‬ 
‫תקפ" ז‬- (‫ושמש‬ 
- ‫רבי שלמה מבאבוב ב"ר מאיר נתן‬
‫תרס"ה‬
æåîú 'á
‫ב"אש" ט‬- ‫הבןיעקב‬- ‫יוסףהצדיקמשבטיי‬
‫תקכ"ה‬- ‫רבינחמןמהורדנקאב"ריצחק‬
æåîú 'â 
‫רבי אברהם מטריסק ) מגןאברהם( ב"ר‬
‫תרמ"ט‬- ‫מרדכימטשערנאבל‬
æåîú 'ã 
- (‫רבינויעקבתם ב"רמאיר) רבינותם‬
‫ד"אתתקל"א‬ 
‫רבי פנחס אב"ד פראנקפורט דמיין ב" ר‬
‫תקס"ה‬- (‫צביהירש)הפלאה‬ 

‫הגה"ק רבי קלונימוס קלמ ב רבי ישראל עפשטיי זי"ע‬
(‫יומא דהילולא א' תמוז )תקפ "ז‬

‫בעמח"ס מאור ושמש‬

åéáàì èàèùééð øéòá à"é÷ú úðùá ãìåð ò"éæ ùîùå øåàî ìòá ïééèùôò ïîì÷ ñåîéðåì÷ éáø ÷"äâä
ãìé ' éäùë ùîù å øåàîä ìòá åðáù øôåñéå ,øéòá äôåà úëàìî åúëàìî 'éäù ì"æ éåìä ïøäà éáø
øîâùë óøåçä éîéá à"ô ,åúëàìîá ãåàî óéøç ' éäå ìòâééáä úøéëîá åòééñî ' éä òáùå úéù øáë
åúåàøëå ,åîöò íçäì ã"îäéáì ñðëð õåçá äøøùù úåøéø÷äî ãåàî ø÷ åì äúéäå ìòâééáä úøéëî
ææ àìå òåîùì åðæà äèä úåàé÷áå úåôéøçá äëìäá äæá äæ íéìôìôî ã"îäéáù íéîëç éãéîìú úà
ãåò êìäå åúåãåáò úà øäî øîâ úøçîìå ,äìé ìá úåòù äîë ãò äàøîäî ãàî âðòúäå íäî åéðéò
øéùò ' éäù ã "îäéááù íéìôìôîäî ãçà íù ' éäå , íéîé äîë ' éä êë , åîöò âðòúäì ã"îäéáì íòô
òåîùìå ã"îäéáì àåáì úåòù äîë íåé ìë äàìð åðéà ïè÷ øòð åúåàøá ãàî àìôéå ìåãâ ç "úå ãåàî
òãåéù øòðä åì äðòå ,íåéä åøáéã ìåôìéôäî øáã äæéà òãåé äúà éðá åìàùå åéìà äðôéå äøåúä ìå÷
øòðä ïòéå ãîåì øãç äæéàáå àåä éî åìàùå øéùòä ãàî àìôéå äìë ãò ìçäî ìåôìéôä ìë åì øîàå
. ãîìî ìöà éúåà ÷éæçäì åãé ìàì ïéà éáàì éë øãçá ãîåì éðéàå äôåàä ìù åðá åððä øîàéå
úåòù äîëî ìåôìéô øéæçäì ìëåé òãåé åðéà ùîåç ' éôà ïè÷ øòð éë äæ àìô øáã øéùòä úåàøë éäéå
úá éì ùé äðä åì øîàéå åéáà ìöà êìéå ,ãéáòúé àáøáø àðìéàì íéãîìî ìöà åúåà å÷éæçé íàù ïéáä
ïúà äðåúçä úòìå ,åúåà ÷éæçàå åúåà ùéáìà æà éúáì ïúçì êðá úà ïúú íàå íéðù äùù úá äðè÷
åúåà ùéáìäå åøáã úà íéé÷ øéáâäå ,íéàðúä åùòéå ,åéáà íéëñäå ,íéáåäæ íéôìà úøùò ìåãâ ïãð åì
äöøå øçà øéùò åá àð÷éå ìåãâ ç "úì äùòð íéðù øùò ïáë åúåéäá ' éäéå ,ãîìî ìöà åäéëéìåäå
úåàöåää ìë øéæçäì ïëåî ,åúáì åðúçì åðá åì ïúé íàù åì øîàå åéáà ìöà êìä åúáì ïúçì åúç÷ì
íéôìà úøùò êì íâ óñåàå ,ïãðì íéáåäæ íéôìà úøùò ïúà éðà íâå ,äë ãò åì ' éäù ïúåçîä ìù
éúòãé úîà ïä ïúåçîä åì øîà ,øéùò åúåà ìù åøáã åì øîàå ïúåçîä ìöà ïøäà ' ø êìä ,íéáåäæ
åððä øîàéå øçà øéùò øçîì àåáé àìù éãëå ,ì"ðä íåëñ êì éðà íâ ïúà æà óñëì äúà çøëåîù
íåéá äåä ïëå ,î "åèòùá äðåúçä äùòð æà äåöî øá äùòð êðáå úåòåáù äîë ãåòá ïë ìò ,ãåò óéñåî
. øéùò åúåà ìù åúá íò äðåúçä íéé÷úä äðù â"é åùòð
óëéúå ,ãåàî ãåàî ÷åáã ' éä åáå , ò"éæ ÷ñðòæéìî êìîéìà 'ø ÷"äøä ìàøùé ìù ïáø ' éä ïåùàøä åáø
åáø÷á åîòôì ' ã çåø ìçúå à÷àø÷á áùéì úéìëú åì ïéàù åúåàøá åìù äúùîä éîé úòáù øçà
äøøù ïîæ åúåàá éë ,à"øì ãåñá òñðå åúùàì åááìá øùà úà ìâéå ò"éæ êìîéìà 'ø ÷"äøäì òåñðì
÷ñðòæéìì àá øùàë ' éäéå , ãåàî ìåãâ ãâðúî ' éä åðúåç íâå úåãéñçä êøãì äìåãâ úåãâðúä à÷àø÷á
à÷àø÷î ñåî éðåì÷ éðà áéùä , àá äîìå , äúà éî åìàùå íåìù åì ïúð à"øå úìãä éøåçà ãåîòéå
úéðù åäìàùéå äòù åîë íù ãåîòéå ,íéãéîìú íò ãîåì éðéà à"ø åì äðò ,éáøä ìöà ãåîìì éúàáå
' øå ,' éäé åìöà úøùî úåéäì äöåø íà åì øîàù ãò ,íéîòô äîë ' éä êë äðåùàøáë åäðòéå äðåùàøáë
. ãåàî åá ÷áãúðå ' ÷ä åéãé ìò íéî ú÷öì äëæ êëå ,íéëñä ñåîéðåì÷ 

åéìà åùâéðå åìäáð åéðáå ,ãåàî áø ïîæ íéìâøå íéãé èåùéôá

‫בצל רבותיו‬

íúéöø äî ë"çà øîàå ,åúåà åöé÷ä éùå÷áå ,åöé÷äì åìéçúäå

ïëéä äìâ åìå ïîàðä åãéîìúì åáéùçä ÷ñðòæéìî '÷ä åáø

øáë æà ,úå÷ã äîë ãåò áëùéì éúåà íéçéðî íúééä íà åðîî

øîà äìéìä òöîàá à" ôù àãáåòä òåãéë åúøåá÷ íå÷î 'éäé

.ïãò ïâì øùé éáø íò éúëìä

äàøéù äî ìëå ,ì÷î åîò ç÷éå íééçä úéáì åîò àåáéù åáø åì

åáø ìù ååéö ô"ò áåùèàìæî ãéâîä ÷"äøäì òñð ë"åîë

ù " åîä äàøå àåää íå÷îá õøàä ìò ïîéñ ì÷îá äùòé

àèôàî ÷" äøäìå ,ò"éæ àùåæ 'ø éáø ÷" äøäì òñð ïëå ,à"ø

úåöåöéð åæúéð àøåðã àãåîò áéáñîå ,àøåðã àãåîò äìâúðù

' éä íâå ,ò"éæ áåùèéãøàáî ÷"äøä ìöà úåéäì äëæ íâå ,ò"éæ

ë "çàå ,ì÷îä íò àåää íå÷îá õøàä ìò íéðîéñ äùòå , ùà

ùøòä 'ø éáøä î"îå áåðîéøî î" øäî ÷" äøä éìëéäá ø÷áî

íå÷îäáå ,ò"éæ è"ùòáä 'éä àøåðã àãåîòäù à" øøä øîà

úéáá åøéáç õéùôàøî ð"ø ÷" äøäì òñð ïë ,ò"éæ áåðîéøî

åæúéð åáù íå÷îäáå ,åìù øá÷ä 'éäé àøåðã àãåîòä äìâúðù

åðéá äøøù íéãåã úáäàå ,ïéìáåìî äæåçä ÷"äøä ìù åùøãî

åáø ìù åðåéö ìò 'éä à"ô .áéáñî ìäàä 'éäé ùà úåöåöéðä

.ò"éæ àèôàî íéîùì øåàä ÷"äøä ïéáå

ïåéöä ìò åîöò áéëùäå ãöä ïî åãîòéù åéðáì äåöå à"òåðä

‫כא‬

‫כא‬

‫שלח‬
ùåøãì ìçä øúà ìòå äøåúä ãåîéìá íéãéñçä ìù íçåë

äìéìä òöîàá à" ø åáø úà ùîéùù íéðùä ïúåàá à"ô

ìù íéìåôìéôä ìë úà äæ øçà äæá êéøôä íäáù äàð ìåôìéô

àééè ñåë åì àéáäì åáø åéìò äåö ,úåöç ïå÷éú åáø êøòù úòá

àúçî àãçá õåøéú íäéøáãá åìòäù úåéùå÷ä ìë úàå ,åéçà

ååéæå ï÷æ ùéà åéðôì ãîåò äàø ,åãéá ñåëäå åáø øãçì øæçùë

÷ø àìå .äøåú ìù äúéîàì ìåãâä åçåë ìò åãéòä íìåëù ãò

ãçô áåøîå åéøåçàì òúøðå ìåãâ ãçô åéìò ìôð ,ö"ä êàìîë

øáãäå ,øúñðä úøåúá íâ àìà äéìéç áø 'éä äìâðä úøåúá

åéðéòá ääéîú äúéäå ,øãçäî çøá àåäå øáùð å åãéî ñåëä ìôð

ìù äáøì äù÷úðù ,øäåæá àøîéî úøäáä úåá÷òá òãåð

ïîæ øáò ,äìéìá úåøåâñ 'éä úåúìãä ìë àìä ï÷æä ñðëð êéà

áâà êøãá åøôéñ åùîùîå äæ ìò ïåëð ùåøéô àöî àìå ,à÷àø÷

äúéä äî åáø åìàùå ,'éä àì øáë ï÷æäå åúåà àø÷ åáøå äî

êéà ãåâøôä éøåçàî òîùå ù" åàîä ìù åúéá øáò äìéìáù

åéæîå éáøä ìöà ãçà ï÷æ éúéàø åì øîà ,êéìò ìôðù ãçôä

äàìôð äøáñäá íéøáãä øéáñä óàå ,ùåã÷ä øäåæ øôñ ãîåìù

åáø åìàù ,éúôìòúð èòîëù ãò ,ìåãâ ãçô éìò ìôð åøàåú

, æøá åúìåëé øéúñäì äñð äðåùàøá ,áøä åúåà ïîæåä ,úðáåîå

åðéàù ïáì åì éåà" åáø åì øîà ,àì øîàéå åúåà øéëî êðéàä

åì äðòð æà ÷øå àøúàã àøî úøéæâá åéìò øæâ áøä íìåà

ìöðúäì àáå ä"ò åðéáà íäøáà 'éä ï÷æä àìä åéáà úà øéëî

. åì äù÷ù äî íòè áåèá åì øéáñäå

äàøî úåàøì äâéøãîä åì 'éäùë æàå ," úåìâä úëéøà ãáåë ìò 

‫איש אלוקי‬

äãò âéäðäì åéìò ìá÷éå åúéáì òñéù åáø åì äåö åæ äàøåð

òìòãðòî 'ø éáø ÷"äøä 'éä ùîùå øåàîä ìù åéúåáø ïéá

ìéçúäå à÷àø÷ äìåãâä øéòá áùééúð æ"î÷ú úðùá ,úåãéñçá

÷ã÷ãî 'éä ò"éæ òìòãðòî 'ø éáø ÷"äøäù òåãé áåðîéøî ò"éæ

úîåç õøôù ïåùàøä 'éä àåä úåãéñçä úøåú äá õéôäì

åðéàù éî î"ø æéøëä úçà úáùá ,åðçìù ìò ïéáåñîä ïéá ãàî

ãåàî

åçøáå ïçìùä úà åáæò íìåëå ,åðçìù ãéî áåæòé úéøáä øîåù

úåáäìúäá äìéôúä úòùá åúâäðúä åìáñ àìù íéãâðúîäî

åúðåúååðòáå ,åîå÷î ìò øàùðù ùîùå øåàîäî õåç ,äìäáá

à " ô ,úåãéñçì ñôúð øéòöä éåìéòää éë åîéìùä àìå ,äîåöòä

ìáñ

íùå

,à÷àø÷

äøéèòîä

øéòá úåãâðúää

éøáã ìòá ÷ "äøä - . çåøáìå õåøì éãéá ïéàå éðà ï÷æ éãåäé øîà

æéúäù ãò åúòáöà ìò óéìöäå åúìéôú òöîàá ãçà åéìà ùâéð

øîàå åçáùá âéìôä åìéöá óôåúñäì èàèùééðì òéâäù íééç

, áàëä úà ùéâøä àì óà åúìéôúá ÷åáã äéäù ù" åà îäå ,íã

éðôì ïåùàøä íãà úðéçáá åéäù íé÷éãö äùìùá éúééä øéëî"

, ìëä ìò øáâúä àåäå åì åùò úåòéðîå íéìåùëî äðäëå äðäëå

÷ " äøä :íäå úååöîá íéáøî åéä øúåé íéìëåàù äî ìëå ,àèçä

, à÷àø÷ ìù øéåàä úà úåðùì åãéá äúìò äøö÷ äôå÷ú êåúå

, íéîùì øåà ìòá àèôàî î"ø ÷"äøä ,õéùôàøî éìúôð éáø

àì ìáà .ùøãî úéáì åúéá çúôå ,åéìà åôøèöä íéìåãâ äáøäå

ãòåîä ìåçä éîéî ãçàá .ò "éæ ùîùå øåàîä ìòá ÷" äøäå

åäåøöòå úåðåèìùì åúåà åøñîù ãò åúåà åôãøå çåðî íù àöî

òãåéù áåøà÷î áøä åãéãéì ùîùå øåàîä øîà ã"ò÷ú úåëåñ

àöé àåä íìåà ,øøçåù ìåãâ óñë íåëñ úøåîúå øîùîá

÷ø åúåà ãçéì øåñà ,äæä íåéá ãåçéì ìâåñîù ãåçé åúåàù

åéãéñç åì åð÷ íùå åúãìåî øéò èàèùééðá øåâì øáòå à÷àø÷î

ãøôéì çøëåî õøàì õåçá åúåà ãçéîù éîå ìàøùé õøàá

øîà à÷àø÷î àöéùë ,òéøôî ïéàá åúãåáò ãáòå ,äøéã

àì ò"éæ àçñéùôî ùåã÷ä éãåäéäù éðà ùùåç ,ïéãä àîìòî

åìàå úåãéñçì íôåñá åôøèöé ù" ùì åîçìðù íéãâðúîäù

' ÷ä éãåäéä íðîàå ,åééçì éðà ùùåçå äæ øåñéà ìò çéâùé

. äåä ïëå ,äòø úåáøúì åàöéå åì÷ì÷úé ù" ùì àìù åîçìðù

- .'éä ïë øúô øùàëå ,íåé åúåàá åîìåòì øèôð ò"éæ àçñéùôî

‫גדלותו בתורה‬

ãçà íéàìô 'â åîöòî øôéñ èàèùééðî óñåé ø"øäî ÷"äøä åðá

æâøù åðúåç ,÷ñðòæéìá åúåäù øçà à÷àø÷ì øæçùë

úåòîì êøèöéù úò ìëáù åúåà êøéá åéáàù äúéä íéàìôä ïî

ïúôî ìò êåøãì åéìò øñà úåãéñçá ñôúðù ìò åéìò ãåàî

õåç úàæ äùò àì íìåòîå ,åëøö éã íù àöîéå ñéëì åãé èéùåé

äîë åìçä íéîé íééòåáù øçàì ÷ø ã"îäéáì êìä àåäå ,åúéá

äéì à÷éçã æà 'éäå úáùì ïåâä çøåà åéìà àáùë úçà íòôî

, íéëñä éùå÷áå ,ïúçäå ïúåçä ïéá íéìùäì øéòä éãáëðî

àöîå ñéëì åãé èéùåäå äåöî øáã íåùî åîöòì øéúäå àúòù

áéùä ,÷ñðòæéìá úãîì äî åðúåç åìàù äðåùàøä íúãåòñá

. óñë íù

ùéù úòãì 'ä úãåáòá êøã åáø éôî ãîì ÷ñðòæéìá éë åì

‫אשכבתי' דרבי‬

áø éá øá ìë åðúåç åì øîà ,äøéáì âéäðî àåäå íìåòá íé÷åìà

òåñðì åì åöòé íéàôåøä ,áëùîì ìôðå äìç ô" ÷ú úðùá

ìáà ,ùåçá úàæ ùéâøäì éúãîì íù ìáà åì äðò ,úàæ òãåé

óñàð øùà ãò ùìçðå êìä íùå íéàôåøá ùåøãìå à÷àø÷ì

úãîì äî äàøð äáä åì øîàå äæá åúòã äçð àì ïééãò àåä

úøçð øùà äæå - â"ô÷ú æåîú 'à 'â íåéá íéðù á"ò ïá åéîòì

äæ éðôì øôñî úåòåáùù äîåöò àéùå÷ åéðôì òéöäå ÷ñòðæéìá

íéîëç' ì ,íéìòô áø éç ùéà ìò äéððå'÷ ð"ô :åúøåá÷ úáöî ìò

íðîàå ,õåøéú àåöîì åàìðå øéòä éìåãâ ìë éðôì òéöä

íéúòáù úåøåäè

õåøéú óëéú øéòöä åðúç øùàë äøùôð åðúåç ìù úåãâðúää

åéúåøîà' å ,íéìéëùîì øéäðîå øéàî

åøáã ìà 'éä 'ä éàø'é ,íéãéñç ìä÷á åúìéä÷ øàôú 'ð ,íé÷÷åæî

ïøäà 'ø åéáà ìöà åôñàð ãòåîä ìåçä éîéî ãçàá à"ô ,àìôð

åãåîì ìåñì'ñ ,íå÷ùé íéúôù åùã÷ éøîà ãéâ'î ,íéãøç

éðéðòî ìåôìéô òéîùä ãçà ìëå ,âçä úãåòñì åúçôùî éðá ìë

áøä ,äìéìå íîåé äøåú ìù äìäàî ùî àì ,äìâðáå øúñðá

' éäù íéçøåàä ãçà àèáúä øîåì åøåú òéâä øùàë ,àîåéã

ïøäà 'î éðáøäá ïîì÷ ø" äåî íé÷éãöä øàô âìôåîä ãéñçä

ãîìù éôë øåðúä úà ì'ùéîì÷ ÷éñé ìåôìéôä íå÷îá" ãâðúî

äøåøö íééçä øåøöá åúîùðå äøäèáå äùåã÷á ð"é ì"öæ éåìä

íù 'éäù òåãéë) "øåàì íîçúä øùàë à" ø ìù åùøãî úéáá

. ÷ "ôì â"ô÷ú æåîú ç" øã 'á íåéá íå÷é÷ð íò í÷éå

úà úåàøäì äòù äúåàá èéìçä ù" åàîä (íãå÷î úøùî

‫כב‬

‫כב‬

‫שלח‬

‫‪äàé àéãâå àáè àìæî‬‬
‫‪õøîð ï÷ñò ,ùòîä øéáë áåùçä åðéãéãé íã÷ è"æî úëøá øâùà ,äàáéìã à÷îåòî ,äàãåäå äø÷åä éùâøá‬‬
‫‪,úôôåç åéðô ìò ãñçå ïç ,úåôé íéðô øñá à"ë úà ìá÷î ,ù÷áî ìëì äçååøì çåúô åúéá ,ùãå÷ øáã ìëì‬‬

‫מוה‪¢‬ר‬

‫זלמ לייב סופר‬

‫הי‪¢‬ו‬

‫אב‪¢‬י בעיר תהילה קרית יואל יע‪ ¢‬א‬

‫לרגל השמחה שבמעונו בנישואי בתו‬

‫‪äîåöòä åúåøñîúä ìò äãåúì øåîæî åéðôì òéáð åæ úåðîãæäáå‬‬
‫‪à"èéìù åðéáø ïøî ìöá íúåäù úòá åéçéù åðéðá úáåèì äàìôðå‬‬
‫יה"ר שיזכה לרוות רב נחת‪ ,‬מכל יוצ"ח בבת אחת‪ ,‬וימשי להרבות פעלי להגדיל תורה ולהאדירה‪ ,‬מתו רב שמחה ואורה‬

‫‪äëøòäå äàãåä úåúåàá åîù ïòîì íúåçä‬‬

‫‪'ôùîå àùéù éåìä íééç øéàî‬‬

‫רעי‬
‫האהובי‬

‫שמח‬
‫תשמח‬

‫מריחוק מקו וקירוב ליבאה‪,‬‬
‫אבר ואשגר ברכת מזלא טבא וברכת הודאה‪,‬‬
‫אל מעלת כבוד ידידי החשוב רב פעלי לתורה ולתעודה‪,‬‬
‫כל פה אליו יודה‪ ,‬אהוב וחביב על כל יודעיו ומכיריו‪ ,‬שמו הטוב בפעליו‬
‫הברוכי והכבירי הול לפניו‪ ,‬ח וחסד נסו על פניו‪,‬‬

‫האי גברא יקירא‪ ,‬אחיעז"ר ואחיסמ" בכל עת תדירא‬

‫מוה‪¢‬ר זלמ לייב סופר שליט‪¢‬א‬
‫אב‪¢‬י בעיר תהילה קרית יואל יע ‪ ¢‬א‬

‫לרגל השמחה שבמעונו בנישואי בתו החשובה שתחי'‬
‫עב"ג החת החשוב מופלג ומושל בתויר"ש כמר אברה מארקאוויטש ני" ו‬
‫יה"ר מלפני אבינו שבשמי ‪ ,‬שיזכה לראות ולרוות מה נחת מלא חפניי ‪,‬‬
‫וימשי להרבות פעלי להגדיל תורה ולהאדירה‪ ,‬מתו רב שמחה ואורה‬
‫‪äëøáäå äãåúä øéñà æåò åãéãé ,äëøòäáå äáäàá åîù ïòîì íúåçä‬‬

‫‪ïøäà çñô‬‬

‫‪å "öé ÷øá éðá ãìàååðéøâ‬‬

‫כג‬

‫כג‬

‫שלח‬

ìà øæç ë"îçàì ,íéðù øùò íù áùéå ,õéèñåøô ÷"÷ì
.àöååàìãéù ÷"÷ì ïåùàøä åîå÷î
,èãàèùðæééà úìéä÷á ìá÷úð äðù äðåîù øåáòë
úàæä øéòä íù ìòå ,ïéøàâðåà úðéãîá ìàøùéá íàå øéò
åîåé ãò øàùð íùå ,èàèùðæééà î"øäî ìàøùéá àø÷ð
íåéá åáù ÷"ôì ã"÷ú úðù ïåéñ ùãåçì ê"æ 'à íåé ïåøçàä
.åøöåéì åúîùð úà áéùä 

‫הגה"קר'שלמההאלברשטאם‬ 
 ‫מבאבובזי"ע‬ 

'‫א‬
‫תמוז‬

ãìåð ò"éæ áåáàáî íàèùøòáìàä äîìù 'ø ÷"äâä
éùéìùä åðá ò"éæ ïúð øéàî éáø ÷"äâä åéáàì æ"øú úðùá
úá àìééá úøî úéðáøä åîàìå ,ò"éæ æðàöî '÷ä ïøî ìù
åééç úåðùá øáë ,ò"éæ áå÷éæãî øæòéìà éáø ÷"äøä
úðåúçáù øôåñî øöåð úåìåãâìù åéìò øëéð 'éä úåðåùàøä
'éä íéîéì øéòö øòð ãåò 'éäùë íééç éøáãä ìù åéðáî ãçà
,æðàöî ÷"äøä éãéîìúî ãçà ìù åéúåòåøæ ìò àùéð
äúà õôç íà" :ì"äæá åì øîà æðàöî ÷"äøä åãéì øáòùë
äæ ãìéá áèéä ïðåáúä åúå÷ðéá ÷éãö äàøð ãöéë úåàøì
íåéá øèôðù åéáàî íúééúð äðåîù ìéâá ,"êéúåòåøæ ìòù
.ò"éæ æðàöî '÷ä åðé÷æ éëøá ìò ìãâúðå ,å"èøú áàá å"è
ã"áàì äðîúð íéðù è"é ìéâá 'éäùë ã"ëøú úðùá
è"ìøú úðùá ,íéðù øùò úåðáøá ïäéë íù ÷ñååà÷åá
ñë ìò úåìòì àø÷ð á"îøú úðùá ,ïéöéôùåàá áùééúä
éùðàî ú÷åìçî åì 'éä íù ìáà ,àöéðæéåå øéòá úåðáøä
ååéö ô"ò áåáàá äðè÷ä äøééòì øáò á"ðøú úðùá ,øéòä
.àø÷ð äîù ìòå åúåàéøá úîçî íéàôåøä
ä"ë íåéáå åúìçîî úö÷ íéìçä ä"ñøú úðù óøåçá
áåáàáì æðàöî åáåùá êà ,èééöøàéä ìò æðàöá 'éä ïñéð
úééåìá íééäéåðãàá øéòì òñð ë"çàå ,åúìçî áåù øáâúä
øæâðù øòèöäå íéøåôñ åéîéù ùéâøä ÷"äøä ,åúçôùî éðá
æåîú ùãåç ùàøã 'á íåéáå ,äéøëð õøàá ÷ìúñäì åéìò
íà åòãé àì åéáøå÷î ,äøäèá åúîùð äàöé ä"ôøú úðù
äô åäåøá÷éù åà áåáàá åéøåâî øéò ãò åðåøà úà ìèìèì
'éäù ÷"äøä ìù åùîåç úà ìèð íäî ãçàå ,æðëùàá
åàøå åçúô íéôãäî ãçàá ìôå÷î åàöîå ,äøãñä åá øéáòî
åéúåáà íò ãåã áëùéå" áåúëù éçéå 'øô úøèôäá ìôå÷îù
íéòáøà ìàùé ìò ãåã êìî øùà íéîéäå ãåã øéòá øá÷éå
úåðáøä àñë ìò áùé ÷"äøä éë íäéðéòá àìôì 'éäå ,"äðù
åøá÷ì êéøöù åðéáäå ,äðù íéòáøà áåáàá ãò ÷ñååà÷åáî
.áåáàáì åëéìåäå äá êìîù øéòá
,ò"éæ øò'æééø÷î ïøäà 'ø ÷"äøä åáùé à"ôù øôåñî
äîìù éáø ÷"äøäå ,ò"éæ õéìøàâî êåøá 'ø ÷"äøäå
øòã" :áåáàáî ÷"äøä øîà çéùä êåúáå ,ò"éæ áåáàáî

‫כד‬

‫כד‬ 

‫הגה"ק ר'מאירמאייזנשטאט‬ 
 ‫]בעל"פניםמאירות"[זי"ע‬

‫כ"ז‬
‫סיון‬

ì"ú úðùá ãìåð ò"éæ èàèùðæééàî øéàî éáø ÷"äâä
úåçà úá äúéäù ú÷éãöä åîàìå ì"æ ÷çöé éáø åéáàì
øéàî ø"øäî" :áúåëù íéìåãâä íù ïåùì éôì] ,ò"éæ ê"ùä
.["èàèùðæééà ÷"÷á ã"áà ê"ù áøä úåçà ãëð éæðëùà
íé÷éøä úîçìî éîéáù øôåñé úøôñîä äãâàä éôì
'ø åéçàå ê"ùä ÷"äâä àðìéåå éìåâ íò åçøá å"èú úðùá
åøæôúð äîçìîä úîçîå ,äøéòöä íúåçà íâ 'éä íîòå äðåé
ê "ùä òåñðá à"òôå ,íéáø íéîé íäéðéá øù÷ä ãáàðå
,éæðëùà ÷çöé ø"äåî ïéö÷ä ñðøôä ìöà ïñëàúä åëøãì
éäð ìå÷ òîù íåàúô ,äìéì ïåùéàá åëøãë äîéòðá ãîìå
ìò úåàøì ê"ùä øñéå ,íéøãçä ãçàî äìåò äøî äéëáå
,äáø 'éëáá ïðå÷úå ììééú åéðôì äøòð äðäå ,éëáä øå÷î
éúàöá :øîàúå ïòúå ,äéúåòîã íòè ìò ê"ùä äìàùéå
ìòáå ãéîúî ,éì 'éä øéòö çà øéàî 'ø éáà úéáî àðìéååî
,'÷ä åðúøåú ìò ãå÷ùì íéîéë úåìéìä äùåò 'éäå ,ïåøùë
,êøãçî äìéìä éúòîùù ïåâéðä åúåàá ùîî ãîåì 'éäå
íù úà ê"ùä òåîùë ,åì éòî åîä ïë ìò ãåò åðøëæà øåëæå
ìòá íéîé äîë øçàå ,"éúåçà éåà" ìå÷á àø÷å òæòãæð åéáà
úúøùî 'éäù äøòðä úà àéùä ïîìàúðù ÷çöé 'ø 'éðñëàä
åøéàé íäéöìçî àöåéä íðáù íëøá ê"ùäå ,äùàì åúéáá
.åàåìîìå íìåòì åéðô
åìåë íìåò úà ø"éàäù "øéàî" íðá íäì ãìåð ïëàå
ïééèöä åúåãìé éîéá ãåò ,íéø÷éä åéøåáéçáå åúøåúá
.âìôåî ïåøùë ìòáå àìôð éåìéòë
" íäøáà ïâîä" ìòá ïåàâä éôî äøåú ãîì åúåøòðá
ì "öæ äùî 'ø ïåàâä ìöà äð÷ åúøåú ø÷éò ìáà ,ùéìà÷á
åøéëæäå åæ åáø úà áäàå õéøòä ãàîå ,áåùèëàñ ÷"ãáà
.åéøôñá äáøä
ïúçë ãçà øéáâ åá øçá ùã÷î ùéàä ÷øôì òéâäá
ìòå äøåúä ìò åéîç ïçìåù ìò êåîñ íéðù øùò áùéå åúáì
úøåúá íâå ,äìâðä úøåúá ïîæ åúåàá ùëø äáøäå äãåáòä
.íùå ãé åì 'éä øúñðä
äùòî íåùî ,åøùåòî åðúåç ãøé íéðù øùò øåáòë
íúã úçàå ,ïéìáåìá øäåñä úéáá úåùôð ã"ë åñôúðù 'éäù
éãë ,åéøçà åéðá éñëðå åéñëð ìë æáæá àåäå ,úåîì äúéä
ìë úà ìáà ,íúåãôì åãéá äìòå úçù úãøî íìéöäì
.äæ ììâá ãáà åùåëø
åéìò ìá÷ì åì íøâ äæù ïåéë ,úàæ äúéä 'ä úàî íìåà
ö"îå áøì æà ìá÷úðå ,íìåòá åòáè àöéå ,úåðáøä ìåò úà
.éöåååàìãéù ÷"÷ì
úìá÷úð êë øçà áåùå àæééîøéååì øáò ë"îçàì

‫שלח‬ 
 ‫הגה"ק ר'אברהםמטריסקזי"ע‬ 
 [ ‫]בןהרה"קמטשערנאבילזי"ע‬

'‫ב‬
‫תמוז‬

åéáàì ãìåð ò"éæ ÷ñéøèî ãéâîä íäøáà éáø ÷"äâä
úðåîùî ãçàë ìéáàðøòùèî ãéâîä éëãøî 'ø ÷"äøä
÷éìãäù àðééø÷åà úðéãîá ìàøùé úãò úà åøéàäù úåøðä
ïøäà 'ø ÷"äøä) ò"éæ ìéáàðøòùèî ãéâîä ÷"äøä
,ò"éæ áåùéèñàø÷î äùî 'ø ÷"äøä ,ò"éæ ìéáàðøòùèî
íåçð 'ø ÷"äøä ,ò"éæ ñà÷øòùèî ìàøùé á÷òé 'ø ÷"äøä
,ò"éæ ÷ñéøèî ãéâîä íäøáà 'ø ÷"äøä ,ò"éæ áåøà÷îî
àøéåå÷ñî ÷çöé 'ø ÷"äøä ,ò"éæ àðìàèî ãåã 'ø ÷"äøä
ãçà ìëù ,ò"éæ à÷ååéøèñéîçàøî ïðçåé 'ø ÷"äøä ,ò"éæ
.(ìàøùéî íéôìà íäéìà åøäðå åîå÷îá øöç ãñé íäî
ò"éæ ÷ñéøèî ÷"äøä ìéçúä åéáà úøéèô øçàì
úçà íòôù øôåñé .úåðåù úåøééòá äðéãîä éðô ìò òåñðì
íå÷î ùéù øéòä ãöá íù äàø øùàëå ,÷ñéøè øéò êøã òñð
òá÷àå áùà äô øîà ,ãéîú íù íéçì÷î íéîå èéèå ùôø
åùã÷ øöç èéèäå ùôøä íå÷îá åì äðáù 'éä êëå ,éúøéã
'éä íàî äîë éô íéø÷é íéîãá åì äìò ïáåîëå ,åùøãî úéáå
êà ,äìåãâ àìôì íéãéñçä éðéòá 'éäå ,ìéâø ò÷ø÷ ìò äðåá
÷"äøä 'éäùë íéîéì ,êë ìò åìàùì æéòä àì ùéà íåù
÷çöé 'ø ÷"äøä åãåã úà íù ùâô ,òìååà÷ øéòá ÷ñéøèî
øáãë äùò òåãî æéëùòðî ÷"äøä åìàùå ,ò"éæ æéëùòðî
åì áéùä .èéèäå ùôøä íå÷îá ìàøùé ïåîî úåìëì äæä
áéúë ïëùîä úà ìàìöá äùòùë äðä :÷ñéøèî ÷"äøä
åì ïúðù 'éô é"ùøáå äîëçá íé÷åìà çåø åúåà àìîàå
÷"äåøì êéøö ìàìöá 'éä äîì äù÷å ,ùãå÷ä çåø ä"á÷ä
êà ,ùøç äùòî äùåòå ïîåà àåäù äæá éã 'éäå ,åúëàìîì
úëàìî ìò íáì úáãð ìàøùé éðá åðúðù úòá éë àåä ïéðòä
ïúéì ììë åöø àì úîàáù íéùðà äáøä íäéðéá 'éä ïëùîä
çåø åì 'éäù ìàìöá ïëì ,ïúéì íéëéøö 'éä çøëää ãöî êë
'äì éúìá äúéä íúðååëù åìàî ÷ø úåáãðä ç÷ì ùãå÷ä
øàùäå íéùã÷ éùã÷ íäù ïëùîä éìë äùò íäîå åãáì
÷"äøä íééñå .øàùäî ìáé÷ù úåòîä íò äùò íéøáã
úåòî éì íéðúåðù íéãéñçä íúåà åðéìöà àåä êë :÷ñéøèî
éëøö øàùå ã"îäéá äðåá éðà úåòîä äæî äéåöø äðååëá
åìàë úåòî 'éåöø äðååë àìá íéùðàî àáù úåòîäå ,äåáâ
.èéèäå ùôøä íå÷îá ïúåð éðà
àáðúä ìéáàðøòùèî ïøäà éáø ÷"äøäù øôåñî
íéøáãäå ,çéùî àåáé äðùä úàæáù åééçì äðåøçàä äðùá
íéøáãä åòéâäù ãò ,íéãéñçä ìä÷á úåùâøúäì åàéáä
åìá÷é àìù íéãéñçäì øîàå ÷ñéøèî ÷"äøä åéçà éðæàì
÷ìúñäì éçà ìù åîåé áø÷ù øáúñî éë ,íèåùôë íéøáãä
,úåîãà éìò åãåòé úà íéìùä øáëù åðééäã ,àîìò éàäî
çéùîä úàéáá å÷ìç úà ÷éãö ìëì ùé òåãéëù øçàîå
éðéòá àåä äàåø ïëì å÷ìç úà íéìùä øáë '÷ä ãéâîäå
äðù äúåàáù äåä êë íðîàå .àáå áø÷úî çéùî úà åçåø
ïá ò"éæ ìéáàðøòùèî ïøäà 'ø ÷"äøä ÷ìúñð á"ìøú úðù
íééúòáù àìôåî ïéðòä êà ,áåè åìåëù íìåòì äðù â"ö
øîà ò"éæ ÷ñéøèî ÷"äøä åîò àåäùë ,íéðù á"åè øåáòë
óåñáìå ,åðé÷ãö çéùî àåáé äðùä úàæá éë åéãéñçì ë"â
.åéîò ìà óñàéå òåâ è"îøú úðù æåîú 'ã íåéá äðù äúåàá

‫כה‬

‫כה‬

ä"ë íåéá øèôðù "èðëòøòâñéåà èåâ øäòæ êéæ èàä òãééæ
íéòãåé àì åðçðà ìáà ,ïåðçú íéøîåà àì àìéîîù ïñéð
å÷ìúñð íúùìùù äåä êëå ,ùãåç ùàøá áåè ô"äëì ìáà
,áà ç"øá ÷ìúñð æééø÷î ïøäà éáø ÷"äøä ,ùãåç ùàøá
éáø ÷"äøäå ,øãà ç"ø ÷ìúñð õéìøàâî êåøá éáø ÷"äøäå
.åééçì ï"çä úðùá æåîú ç"øá äéùôð ç"ð áåáàáî äîìù 

 ‫הגה"ק ר'נחמןמהורדנקאזי"ע‬ 
 ['‫]תלמידהבש"טהק‬

'‫ב‬
‫תמוז‬

äîåàä äñðëðù íãå÷ :ïìäìãë àáåî ñçðô éøîà 'ñá
ñçðô éáø ÷"äøä) ì"æ àåä äàø ,ïéìåô úðéãîá äòåãéä
ùéâøî éúééä àìå ñðëðù äìåãâ äøö àéäù (ò"éæ õéøà÷î
áàä êéà" :æðëùà ïåùìá) ,åòðîì çë åì ùéù íãà äðéãîá
ïîçð 'ø ÷"äøä ÷ø ,("ñòöééìô òðéåæà èìéôòâ èùéð
äéä ãåàîå ãåàî ìåãâì åúåà ÷éæçî äéäù øò÷ðéãåøåä
øîàå ,åéçáùá øôñî (ò"éæ õéøà÷î ñçðô 'ø ÷"äøä)
÷ñåòë íé÷éãö ìù ïçáùá øôñîä ìë ùøãîá àúéàã
òåñðì åîöò ïéëî äéä ì"ðä ïîçð 'ø êà ,äáëøî äùòîá
äøáò àì äðéãîá ïîçð éáø äéäù ïîæ ìëå ,ìàøùé õøàì
úðéãîì íéîòô äîë åçìùù óà øôòéðã øäð ì"ðä äîåàä
åøáò øèñòðä ïîçð 'ø øáòù íåéáå ,ñåðëì åìëé àì ïéìåô
.ì"ëò ,øôòéðãä íä
'ø ÷"äøä àöéå ,íéîùâ úøéöò äéä à"òô øôåñé ãåò
äòåø äæéà íúåà äàøå ,íéãøôñ ïéðî íò øò÷ðãøàä ïîçð
÷çöå ,íùâ àéáäì íéëìåä íäù ì"àå ,íëøãì íúåà ìàùå
úãøì ìéçúäù ãò úåôéè óèðì åìéçúä íúøéæçáå ,íäî
'ø ÷"äøä úà äòåøä ç÷ì úåìòôúä áåøîå ,óèåù íùâ
.øåîçä ìò åáéëøäå ïîçð
àìå íçì åì äéä àì äðéôñä ìò äéäùë úçà íòô
íéãåäé íù äéä àìå øéò äæéàì åòéâäù ãò íéîé äîë åìëà
ïúðå ïîçð 'ø ÷"äøä úà ãçà ìàòîùé ç÷ìå ,íéìàòîùé ÷ø
êøéáå åéãé ìèðå íéîé äîë ìëà àì øáë àåäå ,ìåëàì åì
åúáùçî ìò åì àá ìåëàì ìéçúäù íãå÷å ,àéöåîä úëøá
äî òãé àìå ,(å âë éìùî) "ïéò òø íçì úà íçìú ìà"
åúòãá äéä ë"ôòà êà ,àéöåîä úëøá êøéá øáë éë úåùòì
àá ë"çà êà ,úàæä äáùçîä úîçî ììë ìåëàìî òåðîì
æé à íéëìî) "êìëìëì éúéåö íéáøåòä úàå" åúáùçî ìò
.ìëà æà ÷øå (ã
àöî é"øàì ò"éæ áåèé÷î ïåùøâ 'ø ÷"äøä äìòùë
äøåúá ãçéá å÷ñòå ò"éæ à÷ðòãøåäî ïîçð éáø ÷"äøä úà
íò ãçéá åãåîéì òöîàá à"ôù øôåñîå ,ú"éùä úãåáòå
äìë ÷"áù ìéìá ò"éæ ò÷ðòãøåäî ïîçð 'ø ÷"äøä åòéø
øðäì ïåùøâ 'ø äðô ,úåáëìå úåäëì ìéçúäå ,øðáù ïîùä
àìôå ,íãåîéìî òéøôé æ"éòù äáëéù äàð àì éë äðòèá
÷"áù éàöåîáù ãò ,ùãå÷ úáùä ìë ÷åìã øàùð øðäù
äáëð ãéîå ,"éã" øðäì øîà ,ð"ëäéáî ïåùøâ 'ø áù øùàë
.øðä
äìòå 'éùôð çð ä"ë÷ú úðùá æåîú ùãåçì 'ã íåéá
íå÷îì êåîñ ,'éøáèá ç"äéáá ãåáë åúçåðîå ,íéîùä
ò"éæ à÷ååéèéôùî ïåùîù á÷òé 'ø ÷"äøä ìù åúøåá÷
.íäéðù úøåá÷ íå÷î úà úðééöî úçà äáöîå

‫שלח‬

‫רכ‬

à"èéìù ïééì÷ ìåàù äùî éáø ïåàâä øå÷éá
à"èéìù éåìä èáù ìòá ïøî ìù ö"ãéáä øáçå - ÷øá éðá íééçä øåà úðåëù áø

å"öé ÷øá éðáá - à"èéìù åðéáø ïøî ÷"ë úééðñëàá

à"èéìù õéùæãàîî ø"åîãàä ÷ "ë íâ òéâä òöîàáå
÷"ôì á"òùú äîåøú úùøô 'ã íåé
äøåú ãåîìú à èéî äìéä÷ à àã èàä øéà :åðéáø øîàå

úåùãçúä úáåèì íéð÷ñò å íéðáø äîë ååìúð ù"îøâä ìà

øòáéøà ïéá'ë ïòåå ïäòæòâ ñò áàä'ë ,'øôåñ áúë'

ïéøàâðåà úðéãîáù ïéñ÷àãàèøàä úåìéä÷

.ïøàôòâ
*

,á"áá éåìøò ÷"÷ã áø à"èéìù øôåñ àáé÷ò éáø â"äøä íäéðéáå
àååà÷àî ã"áà ïá à"èéìù øòâøòáîòì äîìù 'ø â"äøäå

,ïéøàâðåà ïåô àùåð à ïâòåå ïòîå÷òâ ïòðòæ øéî :ù"îøâä

å"éä øòáìòâ äîìù ãåã 'ø áøä å

÷éøåö øàé - èøòãðåä ééååö - âéöôåô ïåà èøòãðåä øàô

äëøáá à"ë íãé÷å íîåìùá ùøã åðéáø

ïåà ,(å"ëøú úðùá) âðåìééè òñéåøâ éã èëàîòâ êàã ïòî èàä

*

ïøàååòâ æéà ñèìàîòã ,é"ùú úðù æéá ïòååòâ æéà ñàã

íåìùá à"èéìù øôåñ àáé÷ò 'ø â"äøä úà åðéáø ìàù ë"çà

. ïéøàâðåà ïéà äðéãî éã íòèî ïèéé÷éøòååù òñéåøâ

à"èéìù éåìøò ã"áàâ åéáà

‫התודה והברכה‬
‫ מוכתר בכל תואר‬,‫לידידינו הרבני הנגיד הנכבד והמפואר‬

‫הי"ו‬

‫אפרי פישל ריספלער‬

‫מוה"ר‬

‫אב"י בעיואב" י וויליאמסבורג יע" א‬

‫החודש" של גליונינו‬

‫אשר נדב סכו הגו "פרנס‬

'‫לרגל השמחה שבמעונו בנישואי בתו תחי‬
‫עב"ג הבה"ח המו"מ בתוי"ש הי"ו למזל טוב ובשעטו"מ‬
‫החותמי למע שמו ב רגשי תודה וברכה‬

"‫מערכת "קול התאחדותינו‬
‫שע "י התאחדות האברכי ד 'סאטמאר קרית יואל בני ברק יצ" ו‬

‫כו‬

‫כו‬

‫שלח‬
êéåà ìàæ éáø øòã æà èìàååòâ ïèìàåå øéî :ù"îøâä

ïáàä

(ïéøàâðåà úðéãîá æà åèìùù)

ïèñéðòîà÷ éã ,àé :åðéáø

éáø øòã ,íéøáãä ÷åæéç øàô ïééæ ìàæ'ñ ,êàæ éã åö ïééèùåö

. ïòîàæåö ïòîòð íàæåö êéæ æåî'î æà ïñééäòâ

èøàñ éã óéåà øîùîä ìò ãîåò æéà ñàåå øòã êàã æéà

ñèìàîòã ïáàä ñàåå íéðáø ïòååòâ æéà'ñ :ù"îøâä

. ìàîà ïòååòâ æéà'ñ ñàåå ïëàæ

éã ïéà ïåà ,ïòîàæåö ïééâ ïòî ìàæ âéìééååèééö æà èâàæòâ
÷éøåö àé ïò÷'î æà áöî à ïøàååòâ øòáà æéà ïøàé òèöòì

ìù úåìåòôä ìãåâî å"éä øòáìòâ äîìù ãåã 'ø áøä øôéñå
úìåëéä éôë äìéú ìò úãä ãéîòäì èñòôàãåá øéòá íéð÷ñòä

áøä ,áø à àã æéà èñòôàãåá ïéà ïåà ,ïìééèôà êéæ

íù ïéììôúîù úåéñðë éúá äøùò úåçôì íù ùéå

áøä ééá ïâòøô êàñà èîå÷ øò ñàåå ,øòâøòáñééåå

åðéáø òñð øùàë å"ëùú úðùá)

èøàã ïòååòâ êàð ïéá'ë :åðéáø

ïøî åéáà íò ãçé åúðåúç éðôì äðëäë íùã íéùåã÷ä úåîå÷îì à"èéìù

êéåà æéà øò ,(à"èéìù

éåìä èáù ìòá ìåãâä ïåàâä ÷"ë)

øòðæàåå

øò ïåà ,áø øòéåìøò ïèéî ,áø øòååò÷àî ïèéî èðàð øòééæ

ïéà ïéðî à ïäòæòâ êàð áàä'ë ïòåå , (ì"æ äùî êøá ìòá ÷"äéáø

ñò æéà ä"á ïåà , âðåìééè à ïééæ ìàæ'ñ èòáøàòâ êàñà èàä

æéà'ñ ,ïéöòøáòã ïéà ïéðî à ïòååòâ æéà'ñ ïåà ,õìà÷ùéî

ïéà èðò÷øòðà èàä âðåøéâòø éã æà ,ìòéöéôà èðééä ïéåù

.ïèøàã äå÷î à ïòååòâ êéåà êàð

òøòééæ òìà åö ïòîå÷åö ïéåù ïòðò÷ ééæ ïåà ,âðåìééè éã

÷éøåö ìñéáà ñðèöòì êéæ èàä ïéöòøáòã ïéà :ù"ãøøä

.ìåò é÷øåô éã êøåã èùéð ,ïééìà ïèëòø

÷éøåö ïèøàã ïáàä ïãéà øòùèéååàáåéì ,èìòèùòâôéåà

íòã èìòèùòâ ÷éøåö èàä'î æà èñééä ñàã :åðéáø

. ìñéáà èìòèùòâôéåà

.éñ÷àãàèøà

à ïòååòâ ìàîà æéà ïéöòøáòã ïéà æà ïééî'ë :ù"îøâä

ìéåå'î ïòåå æà ,ìéô éåæà óéåà ïôìàäòâ èàä'ñ :ù"îøâä

ìäåù éã ïôéå÷øàô èìàååòâ ïáàä òëàååù éã ìééåå ,äëøòî

ïééæ äöò ìàåù èùéð ïéåù êéæ ïòî óøàã ,áåè øáã à ïëàî

ïåà ,íòã ïåô èìòâ ïòðéãøàô ïåà ,êàæ òèåâ à èùéð øàô
.íòã óéåà ïèìàäòâ äîçìî ïáàä òëéìøò éã

.ìåò é÷øåô éã èéî
é"ùú úðùá à"èéìù íéðáøä åáúëù íéáúëîäá ïééò åðéáø

ïòî èàä èøàã ïåà , ïòååòâ êéà ïéá éé÷àè ïéà :ù"ãøøä
.ìäåù éã èôéå÷øàô ïéåù
êàð æéà , ïòååòâ èøàã ïéá êéà ïòåå éé÷àè ïéà :åðéáø

æàã ïéðòä êøåöì

ååéøá à àã êéåà æéà ì"æ øòèòô íòðåô ï'úîà ïéà :åðéáø
1

. âðåðééî ïéé÷ ïâàæ èìàååòâ èùéð èàä øò ,íòã øòáéà

. ìäåù éã ïòðàèùòâ ñèìàîòã
è÷ðåô æéà ,ïèøàã ïøàôòâ øòáéøà ïéá'ë ïòåå :ù"ãøøä
. èøòöðà÷ òèùøò éã ñèìàîòã ïòååòâ
óéåà ÷éù í"øäî íòðåô ïåùì à àã æéà'ñ :ù"îøâä
åôñàúð íùù)

âðåìééè éã ïòååòâ êàã æéà èøàã ,èñòôàãåá
. (úåìéä÷ä ãåñéá ïåãì íéâéöðä ìë

úåöåçá éúéëá øúåé äáøä èâàæòâ èàä øò ,àé :åðéáø
2
ì "æ øôåñ íééç éáø ìåãâä ïåàâä ä "ä) øòèñòô
úòùá)

. ..èñòô

íééç éáø :ù"îøâä

ùéè ïôéåà ïòâðéøôùòâ êàã æéà (íééç äðçî ú"åù ñ"çî

‫ממדינת אונגארי אל רבינו אשר בו מבואר בפרוטרוט כל העני אשר‬
.[‫עלי' סובב מכתב זה שהשיב לה רבינו‬

2
‫בס' מזכרת פאקש )עמ' ל"ד( מובא שביו כ"ב שבט שאז נתחלקו‬
, ‫ לחברי הקאנגרעס‬%‫ ובאותו יו פנו הרבני הצדיקי עור‬,‫הקהילות‬
‫ הרבה יותר בכיתי בשוקי‬:‫והגאו המהר" שיק כתב אח"כ בזה"ל‬
. ‫ ממה שבכיתי בתשעה באב‬,‫פעסט בימי הקאנגרעס‬

‫כז‬

‫כז‬

1
‫וזלש"ק של רבינו ז"ל במכתבו להרבני מקהילות הארטאדאקס בעיר‬
‫ היות כי לדאבו לבבי השגתי מכתבכ וצר‬,‫ אחדשה"ט באה"ר‬:‫פעסט‬
‫ חשבתי הרבה ושקלתי במאזני שני הצדדי לטכס עצה‬,‫לי בצערכ‬
‫ אבל יע כי בעו"ה האחריות גדולה בזה עד מאוד בכל‬,‫כדת מה לעשות‬ 
‫צד מהצדדי וא"א להחליט ממרחק כי לתכלית ההחלטה בזה צריכי‬
‫ כ"א בראות‬, ‫לידע עוד כמה פרטי בהמצב אשר לא נוכל לידע מפה‬
‫ וג כי נודע דרכ העשויי להשתנות‬,‫עיני הדיי ש במקומו בשעתו‬
‫ ויוכל להיות שמעת כתבי תשובתי עד שיגיע‬,‫בכל עת ובכל שעה‬ 
‫ ופרטי העניני‬,‫לידכ ישתנה המצב ויהי' צור לתשובה אחרת‬ 
‫ הג‬- ‫שצריכי לידע עוד בזה א" א בשו אופ לבאר בכתב כמוב‬ 
‫שלפי גודל הצרה והמבוכה שאת בה כעת הי' לכ למשיב נפש א‬ 
‫ אבל האי אוכל להחליט ממרחק עני‬,‫הי' בכוחי לכתוב לכ דבר ברור‬
‫ ואקוה להשי"ת שיהי' לכ סייעתא דשמיא לעשות כראוי‬,‫נשגב כזה‬
...‫במקומו ובשעתו‬
‫ וע" ע‬,‫]ועי' בס' אגרות מהרי"ט )סי' מ"ז( שמביא את כל המכתב הנ"ל‬
‫ חלק ד'( שמבאר‬- ‫בס ' זכור ימות עול )מהגה"ח ר' ב ציו יאקאבאוויטש ז"ל‬
‫ ועי' להל בס ' אגרות מהרי"ט במדור "אגרות‬,‫עני מכתב זה באריכות‬
‫ רנ"ג( שמובא ש המכתב הארו שכתבו הרבני הגאוה" צ‬%‫לרבינו" )ד‬

‫שלח‬
‫‪íéòùøä íéùðàä éìäà ìòî àð åøåñ' èâàæòâ ïåà ,(äôéñàä‬‬

‫‪ïáàä ééæ ,áöî øòëéì÷òøù à ñèìàîòã ïòååòâ æéà'ñ‬‬

‫‪.'äìàä‬‬

‫‪ééæ ïòðòæ ï'úîà ïéà ,úåìéä÷ éã ïòîòð øòáéà èìàååòâ‬‬

‫‪, ïòååòâ æéà'ñ ñàåå ñòøâðà÷ éã ééá ïòååòâ æéà ñàã :åðéáø‬‬

‫‪ééæ ïòåå èìãðéååùòâ êéåà ééæ ïáàä ìñéáà ,áåø éã ïòååòâ‬‬

‫‪ïùéååö ïâééìðééøà èìàååòâ èùéð ïáàä (íéùãçúîä) ééæ ìééåå‬‬
‫‪. 'êåøò ïçìåù éô ìò ïøéô êéæ ïìàæ úåìéä÷ éã' æà úåð÷ú éã‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ééæ øåöé÷á . äôéñà éã åö ïèàèåôòã éã è÷éùòâ ïáàä‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫אשר מצד היראי היו רק שמונה צירי לעומת מאה ועשרי צירי‬
‫מצד המתבוללי‪.‬‬

‫להבנת הדברי נקדי כא בקיצור נמר' את ההשתלשות העניני אי‬
‫ולמה נתייסד הארטאדא קס ‪:‬‬

‫לא נארי כא כל ההתרחשיות בהקונגרעס הסוערת מש ארבעה‬
‫ימי‪ ,‬והיות שה היו הרוב‪ ,‬החליט היושב ראש של הקאנגרעס שע " פ‬
‫רוב החלטת המתאספי אי לה חלק ונחלה בשו"ע‪ ,‬אז פקעו‬
‫סבלונת של היראי‪ ,‬הגאו רבי יהודה אסאד ז"ל מזקני החבורה קרע‬
‫קריעה‪ ,‬והגאו רבי ירמי' לעוו ז"ל צעק ארור האיש אשר ישב פה‪ ,‬הגאו‬
‫בעל המהר" שיק ז"ל בכה ואמר קשה יו זה כשריפת בית אלוקינו ‪,‬‬
‫הגאו בעל כתב סופר ז"ל צעק מי לה ' אלי‪ ,‬הגאו בעל מחנה חיי זצ " ל‬
‫ביקש מאת היושב ראש את הרשות הדיבור כדי להסביר על מה‬
‫המהפכה‪ ,‬וכשלא נתנו לו קפ' בכח על השלח ונהפ‪ %‬הדיו‪ ,‬וקרא‬
‫בקולי קולות "כל מי שאהבת ה' נוגע אל לבו יעזוב מיד את המקו " ‪,‬‬
‫ואז קמו כל הרבני גדולי ישראל נשיאי פני ועזבו את האסיפה ‪,‬‬
‫וצעקו אי לנו חלק בכל האסיפה ‪ ,‬וכמעט כבר יצא הדבר כי השליטה‬
‫על כל עניני הדת יהי' ביד המתבוללי שנשארו ש וה יהי' ועד‬
‫הארצי אשר יהי' מורכב מאפיקורסי ומיני‪ ,‬ולא לתת לרבני שו‬
‫אפשרות חוקית להתערב בעניני הקהילות‪ ,‬עד שבעזרתו יתבר‬
‫נתקבלו גדולי ישראל עוה"פ לביקור אצל המל ‪ ,‬וכבוד גדול נחלו אז‬
‫ועברה אז שהכרעת ההחלטה לידי הפארלימענט )בית הנבחרי(‪ ,‬ואז ביו‬
‫הפורי שנת תר"ל הוחלט ברוב דעות של הנבחרי‪ :‬רשות נית לכל‬
‫קהלה וקהלה לעמוד על נפש להיחלק ולהפרד מהמתבוללי וליסד‬
‫לה קהלה קדושה ולקבל רב ושוחט‪ ,‬ואז התפרדו היראי מכת‬
‫הנעאלאגי והקימו גדולי ישראל את קהילות " הארטאדאקס"‪ ,‬לאחד‬
‫כל הקהילות לחטיבה אחת‪ ,‬ועשו תקנות‪ ,‬ושלחו אל כל הקהילות‬
‫לקבל על עצמ את התקנות הארטאדאס‪ ,‬ואכ רוב קהילות שלחו‬
‫הכערת‪ ,‬ואלו שלא שלחו את הכרעת ליכנס תחת דגלו של‬
‫הארטאדאהקס אלא נשארו תחת המתבוללי הנעלאגי וג הקהילות‬
‫שלא היו תחת הנעלאג וג לא תחת הארטאדאס אשר יקראו בש‬
‫קהילות השטאטוסקווא אסרו הרבני את קהילותיה לבוא בקהל ה '‬
‫ושחיטת נבילה וטריפה‪ ,‬וכ התבדלו היראי אחת ולתמיד מאת‬
‫המתבוללי‪.‬‬

‫מלכות עסטריי משלה על הרבה מדינות שהיו כול כפופי‬
‫ומשועבדי למל עסטריי שישב בוויע‪ ,‬בשנת תר"ח התקוממו בני‬
‫מדינת אונגארי וערכו מלחמה נגד עסטריי לפרוק מעליה עול‬
‫שעבוד מלכות עסטריי ‪ ,‬והיהודי המתבוללי עמדו לימי‬
‫המתקוממי‪ ,‬עד שהי' אונגארי מפלה גדולה ‪ ,‬וחמת מלכות עסטריי‬
‫בערה על היהודי על שיתו‪ %‬פעולת ע המתקוממי ההאונגארי ‪,‬‬
‫ובשנת תר"י הטילו מלכות עסטריי על היהודי קנס מס עונש סכו‬
‫יותר משני מיליא טולער‪ ,‬אמנ אחרי שנתיי נתמנה מל חדש על‬
‫עסטריי ‪ ,‬פראנ' יאזע‪ ,%‬ועשה חסד ע היהודי וויתר לה את החוב ‪,‬‬
‫וג את המיליא שכבר שלמו אמר להחזיר ‪ ,‬כדי לעשות הימנו צרכי‬
‫צבור‪ ,‬כא מצאו המתקדמי מקו להרי ראש‪ ,‬ה נעשו לאומיי‬
‫נלהבי ונאמני וחנפו לשרי המדינה לקבל ביד את האפוטרפוסות‬
‫של יהדות אונגארי‪ ,‬להיות מושלי על כל הרבני והקהלות ולפרוש‬
‫את רשת ההשכלה באנגארי‪ ,‬להרוס ולעקר את מסורת הקדושה‬
‫ולשנות דמות היהודי ככל הגוי ‪ ,‬והלכו להממשלה והציעו לה את‬
‫מחשבת ‪ ,‬והממשלה הסכימו עמה ‪ ,‬אחר השתדלות רבות השיגו‬
‫גדולי הרבני תלמידי חת "ס רשיו ליכנס למל כדי לבטל את הגזירה ‪,‬‬
‫והצליחו בבקשת והמל ביטל את בקשת המתקדמי‪ ,‬גדולי הדור‬
‫שהרגישו בסכנה האיומה הצפויה לקיו התורה"ק ודת ישראל מקיבו'‬
‫רשעי זה שרע לה ורע לעול‪ ,‬באו לידי החלטה שצריכי להתאחד‬
‫בכדי להפר את זממ של המתבוללי ‪ ,‬ואז הקימו את ה"שומרי הדת "‬
‫שבה התאחדו כל הרבני ביחד‪ ,‬לש כ הוצרכו גדולי ישראל‬
‫להתאס‪ %‬מפע לפע להתיע' אי לעצור בעד המי הזדוני‪ ,‬ובאיזו‬
‫דר ישכו אור לחזק את בדק הקהילות‪ ,‬כדי שלא יבוא בה המשחית‬
‫לנגו‪ ,%‬החשובות והמפורסמות ביותר בי התועדיות של גדולי הדור היו‬
‫"אסיפת פאקש" בשנת תר"ד‪" ,‬אסיפת נירעדהאז " בשנת תרכ"ד ‪,‬‬
‫"אסיפת מיהאלאוויט'" בשנת תרכ"ד‪,‬‬
‫אחר כמה שני משו כמה סיבות נת פראנ' יאזע‪ %‬לאונגארי את‬
‫הרשות ליעשות מלוכה בפני עצמ ‪ ,‬ושיהי' לה בית מחוקקי לחוד ‪,‬‬
‫המתבוללי הרשעי מצאו עוד הפע שעת הכושר להתחנ‪%‬‬
‫להממשלה החדשה של אונגארי בהבטחת שבא ינת לה כח‬
‫לאומי וממשלתי אז תכניס בה רוח התקדמות וההשכלה ותשנה את‬
‫דמות היהודי בכל המובני‪ ,‬מוב מאליו שהממשלה נענתה לזה‬
‫בשמחה‪ ,‬והיתה מוכנת לשת‪ %‬פעולות עמה‪ ,‬הממשלה החליטה לכנס‬
‫קאנגרעס דהיינו אסיפה גדולה ממאתי ועשרי שלוחי מכל הערי‬
‫והמחוזות‪ ,‬והוועידה תחליט על הקהלות ועל מוסד שיטפל לפתור כל‬
‫הדברי המתעוררות‪ ,‬ובכח הרוב תקבל תוק‪ %‬ממשלתי‪ ,‬כבר מתחילת‬
‫הקאנגרעס ראו כבר הרבני את האסו הנורא הממשמש לבוא ‪ ,‬בעת‬

‫‪4‬‬
‫כ"כ המהר" שיק בתשו ' )או"ח סי' ש"ט ד"ה ועתה(‪ :‬צאו וראו התו ומרמה‬
‫וחמס בעני בחירת הדעפוטירטע )הצירי שנבחרו( לקאנגרעס‪ ,‬ובזרוע‬
‫שוד ומרמה גברה באר' להיות לה הרוב והראש בקאנגרעס ‪ ,‬ובעמל‬
‫ואו עשו מה שעשו ‪.‬‬
‫וכ"כ שנית המהר" שיק )ש סי' ש"י(‪ :‬ותבינו מה עשו ראשי פעסט‬
‫הנעאלאגי וכו' ואחרו הכביד בשנת תרכ"ט לפ"ק בזרוע עוז בשוט‬
‫לשונ וכו' עלה ביד לאסו‪ %‬הקאנגרעס ולהיות לה מאיאריטעט )פי '‬
‫רוב דעות( מאנשי שאי בה לא תורה ולא אמונה ‪ ,‬עיי"ש ‪.‬‬

‫כח‬

‫כח‬

‫שלח‬
‫‪éã ïåà ,ñòøâðà÷ íòã ééá áåø øòã ïòååòâ ïòðòæ‬‬
‫‪. èåòéî à ïòååòâ ïòðòæ ïñ÷àãàèøà‬‬

‫‪, ïòååòâ æéà'ñ ñàåå èùéðøàâ ïééèùøàô èùéð ïò÷'î ,êàæ‬‬
‫‪èééâ'î ïåà ,âðåìééè íöò éã øàð ïòååòâ èùéð êàã æéà'ñ‬‬

‫‪à"èéìù õéùæãåîî ø"åîãàä òéâä ïàë‬‬

‫‪.òøòãðà éã ïåô ïãéà ñéåà èëàîòâ èàä'î øàð ,øòèñ÷ò‬‬

‫‪åãéì áùéì åãáéëå äëøáá åéðô ìáé÷ åðéáøå‬‬

‫‪êéåà êéæ èàä 'èåâéñ' æà øéî êéæ èëàã :ù"îøâä‬‬
‫‪èìòèùòâåö øòèòôù‬‬

‫‪òâéã'úåéøçà à ïòååòâ ò÷àè æéà âðåìééè éã :ù"îøâä‬‬

‫)‪' éä àìù óà ,ïéñ÷àãàäèøàä úåìéä÷ì‬‬

‫‪ïåà ,ïãéà ñéåà ïòðòæ òðòé æà èëàîòâ èàä'î ,àé :åðéáø‬‬
‫‪.ééæ åö úåáøò ïéé÷ èùéð èàä'î‬‬

‫‪.(àéðòîàøáù ùåøàîøàî æåçîá ÷ø ïéøàâðåàá‬‬

‫‪.çë à ïáàä èôøàãòâ ïòî èàä ÷ñô àæà óéåà :ù"îøâä‬‬

‫‪áì áèéé øòã æà ,êàð èâàæ'î .øòèòôù ïøàé ,àé :åðéáø‬‬

‫‪...÷éù í"øäî à ,àé àé :åðéáø‬‬

‫‪, ïìòèùåö êéæ ìàæ øò éö úå÷éôñ èàäòâ äìéçúëìî èàä‬‬

‫‪:ù"ãøøä‬‬

‫‪êéæ ìàæ øò ïèòáòâ íéà èàä ÷éù í"øäî øòã ïåà‬‬

‫‪éã ééá ïòååòâ ïòðòæ ïãéà òëéìøò ïåà ,ïéñ÷àãàèøà‬‬

‫‪, ïìòåå èòåå øéà ïòåå' èâàæòâ íéà èàä øò ïåà ,ïìòèùåö‬‬

‫‪. ïâàìòð‬‬

‫‪éåæà ò÷àè æéà øòèòôù ïåà ,'ïòðò÷ èùéð ïéåù øéà èòåå‬‬

‫‪à ïòååòâ æéà øò - éìàø÷ ïéà ñ'ìøòô øéàî 'ø :åðéáø‬‬

‫‪èùéð øò èàä ,èìàååòâ èàä áì áèéé øòã ïòåå ,ïòååòâ‬‬
‫‪ïåà ,ùôð úîâò ñéåøâ íòã ïåô èàäòâ èàä øò ,èðò÷òâ‬‬
‫‪,ïøéô êøåãà èðò÷òâ èùéð ñò øò èàä åéîé ìë ò÷àè‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ééá ïáéìáòâ æéà øò , éåæà ïòååòâ êéåà æéà - ïåàâ øòñéåøâ‬‬
‫‪.àåå÷ñåèàèù éã‬‬

‫‪8‬‬

‫‪5‬‬

‫‪æéà'ñ ,èøéôòâñéåà óåñ íåö ñò èàä è"åé úùåã÷ øòã øàð‬‬

‫ריי ז"ל תמ בכל כחו את מר הקדיו"ט‪ ,‬וא‪ %‬נסע לשבת שירה‬
‫להסתופ‪ %‬בצל מר הקדיו"ט‪ ,‬ואז בעת עריכת השלח אמר הקדוי"ט‬
‫פי' על הפסוק התיצבו וראו את ישועת ה' אשר יעשה לכ היו‪ ,‬אמר‬
‫דמלכותא דרקיע כעי מלכותא דארעא‪ ,‬ומדר המלכות כשעושי‬
‫איזה ח ק אז חות המל את שמו על החוק ואחר כמה שבועות יוצא‬
‫החוק החדש בפועל ומחייב את כול לציית לזה‪ ,‬משו שלוקח קצת‬
‫זמ עד שמגיע לכל הפקידי‪ ,‬אבל מאת המל יוצא החק הרבה זמ‬
‫טר שיוצא החוק לפועל ‪ ,‬וכמו"כ בדינא דמלכותא שאנו צריכי רחמי‬
‫ה' שהשי"ת יעזור לנו שנשא ח וחסד בעיני המלוכה שיסכימו ויחתמו‬
‫את הבקשה ששלחנו לה ‪ ,‬וא‪ %‬שעדיי לא נדע את דבר המלוכה בעני‬
‫זה אבל ישועת ה' כהר‪ %‬עי והקב" ה ברוב רחמיו וחסדיו ישלח לנו עזרו‬
‫מקודש עוד היו‪ ,‬א‪ %‬על פי שהדבר לא יגיע לנו רק בעוד זמ מרובה ‪,‬‬
‫וזהו פי' הפסוק התיצבו וראו את ישועת ה' שיהי' לנו כאשר יגיע לנו‬
‫כתב הממשלה בעוד זמ מרובה‪ ,‬אשר יעשה לכ היו "‪ ,‬אבל את‬
‫הישועה יעשה לנו עוד היו‪ ,‬רק אנו צריכי לחכות זמ עד שנראה את‬
‫הישועה שעשה לנו השי"ת‪ ,‬והנה כאשר גזר כ הי' וביו שביעי של‬
‫פסח שקורי בו את הפסוק התיצבו וראו את ישועת ה ' וגו'‪ ,‬הגיע‬
‫הידיעה מהממשלה שנתקבלה הצעת הקהילה בסיגעט לטובה לצדו‬
‫של מר הקדיו"ט זי "ע ]ועי ' בשו" ת דברי יואל )סי' קפ"ד( במכתבי קודש‬
‫של מר הגה"ק הקדושת יו"ט ז"ל בעני זה‪ ,‬ועי' ש עוד בס' נ"ט אות ז '‬
‫ד"ה אמנ‪ ,‬ועי ' באבני שוה לכ"ו אב )עמ' קי" ט ‪-‬ק"כ( מה שדיבר בקדשו‬
‫מר רביה"ק בעל בר משה בעני זה[ ‪.‬‬

‫‪èìééèåö êéæ èàä'ñ ïåà ,ïèøàã ä÷åìçî òñéåøâ à ïòååòâ‬‬
‫‪.èìééèåö êéæ èàä äìéä÷ òáìàä à ïåà ,äìéä÷ éã‬‬

‫‪æéà'ñ‬‬

‫‪ïòååòâ‬‬

‫‪éììçî‬‬

‫‪úåúáù‬‬

‫‪ééá‬‬

‫‪éã‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬
‫מר הייטב לב עשה פעולות שג קהילתו עיר וא בישראל סיגעט‬
‫יכנס בברית הארטאדאקס כשאר קהילות קודש‪ ,‬אבל לא עלתה בידו ‪,‬‬
‫כי כבר היו אז כמה פושעי ומחללי שבתות שעמדו לשט לו‪ ,‬וג כמה‬
‫אנשי וחסידי שוני תושבי העיר אשר התנגדו לזה מטעמי ונגיעות‬
‫שונות‪ ,‬בשנתו האחרונה עלי אדמות עשה במסינ"פ כמה אסיפות‬
‫להקהיל את הקהל לקבל את התקנות‪ ,‬אבל הפריצי עזי הפני‬
‫התחצפו נגדו‪ ,‬ועשו לה תקנות אחרות אשר ה נגד התוה"ק‪ ,‬והי'‬
‫להייטב לב עגמת נפש וצער גדול‪ ,‬וקוד פטירתו לקח את השטאטוט‬
‫)תקנות( שנעשו ע"פ פקודתו והוסי‪ %‬עליה בכתב יד קדשו לבקש‬
‫שיקבלו כול את השטאטוט ויכנסו לברית הארטאדאקסי וז" ל ‪:‬‬
‫השטאטוט אשר יוצע לפניכ המה עשוי ע" י עושי רצוני לפי דעתי‬
‫ועצתי כי נכוני באמת וישר‪ ,‬וכל איש אשר יראת ד' נוגע ללבו יכתוב‬
‫ידו ויסתפח להשטאטוט אלו כי המה חי ל וחומה נשגבה לכלל ישראל‬
‫ועירינו בפרט‪ ,‬ע"כ אחי וידידי נא ונא בל תעשו אגודות אגודות‬
‫ומחלוקת‪ ,‬רק כולכ בפה אחד כאיש אחד תקבלו באהבה את‬
‫השטאטוט אלו שנתקנו כפי רצוני וחתמתי שמי עליה‪ ,‬אוהבכ‬
‫הנאמ יקותיאל יודא טייטלבוי ‪.‬‬

‫‪6‬‬
‫אחר פטירת הייטב לב זי"ע ביו ו' אלול תרמ"ג‪ ,‬כאשר עבר הנהגת‬
‫העיר לידי בנו מר הקדושת יו"ט‪ ,‬מילא את רצונו של אביו הק' שציוה‬
‫לפני הסתלקותו‪ ,‬ושלח תיכ‪ %‬את השטאטוט להממשלה להודיע כי‬
‫נתקבלו שטאטוט אלו בעיר סיגעט ונכנסו לחבורת הארטהאדאקסי‬
‫כשאר ערי וקהילות אונגארי‪ ,‬וביקשו את הממשלה לאשר את‬
‫התקנות ולית לה תוק‪ %‬עפ"י חוקי הממשלה‪ ,‬ראש הלשכה ר' יצחק‬

‫‪7‬‬
‫עיר קראלי לא נגרע משאר הקהילות במערכות ישראל בי קהילות‬
‫הארטאדאקס לקהילות השטאטוסקווא ‪ ,‬ובס ' מלחמת מצוה נדפס‬
‫מכתב ממר הגה"ק הייטב לב זי"ע בעני השטאטוסקווא בעיר קראלי ‪,‬‬
‫וכתב ש בי השאר "הפרדו נא מאהלי האנשי ‪ ...‬האלה‪ ,‬ומי לה '‬
‫אלינו"‪.‬‬
‫קהילות השטאטוסקווא בראות שיורדי מטה מטה‪ ,‬במש השני‬
‫השתדלו אצל הממשלה לשנות את שמות קהילת שג המה יקראו‬

‫כט‬

‫כט‬

‫שלח‬
‫‪æéà'ñ ,èìòèùòâñéåà éåæà ñàã êéæ èàä ñðèñééî øòáà‬‬

‫‪ïééæ ìàæ íòã ïâòåå ,âðåìééè íòã øàô ïåô ÷ìç ïùéâàìòð‬‬
‫‪9‬‬

‫‪èùéð æéà ãðàì - øòèðåà ïéà ,àåå÷ñåèàèù ïáéìáòâ‬‬

‫‪.øòîééá ïåô äöéçî à øàð‬‬

‫‪æéà ìòäåà ïéà ,àåå÷ñåèàèù øàð , ïâàìòð ïéé÷ ïáéìáòâ‬‬

‫‪æéà'ñ éö ,ïâàìòð ïòååòâ àé æéà àååà÷àî ïéà :åðéáø‬‬

‫‪ïéà áéåà èùéð ñééåå'ë ,àåå÷ñåèàèù ïòååòâ øàð êéåà‬‬

‫‪? àåå÷ñåèàèù ïòååòâ‬‬

‫‪.àåå÷ñåèàèù øàð ,ïâàìòð ïòååòâ æéà ïéöòøáòã‬‬

‫‪èðééä èééèù ìäåù øòééæ ïåà ,ïâàìòð ùîî ,àé :ù"øâä‬‬

‫‪úåéîîå÷ ÷"÷ ã"áà à"èéìù ïàñìãðòî äùî 'ø â"äøä òéâä ïàë‬‬

‫‪.èùéð‬‬

‫‪ïåìåçî à"èéìù éáàøâåî áøä ïëå‬‬
‫‪áùéì íãáéë åðéáøå‬‬

‫‪äîìù úåòéøé øòã :åðéáø‬‬

‫)‪ì " æ ïàîìåà ïîìæ äîìù éáø ïåàâä‬‬

‫‪. àååà÷àî ïéà áø ïòååòâ êàã æéà (òååò÷àî ã"áà‬‬

‫‪ïòðòæ òîåøô éã åìéôà ÷ñéøá ïéà :õéùæãåîî ø"åîãàä‬‬

‫‪. íééçä úéá òùéâàìòð éã ééá êàð èâéì øò :ù"øâä‬‬

‫‪íééç éáø èàä ,ïòðéååòâ òééøô éã ïáàä ,áåø éã ïòååòâ‬‬

‫‪ï'øàô ïòååòâ êàð æéà øò ,àé :åðéáø‬‬

‫‪øòãòé èùéð æéà òîåøô éã ééá æà ,èâàæòâ øò÷ñéøá‬‬

‫‪.(â"ëøú úáè‬‬

‫‪...áåø éã ééæ ïáàä àìéîî ,èðòöàøô èøòãðåä øòðééà‬‬

‫‪.ééæ ééá êéåà èâéì äùî çîùé øòã :ù"ãøøä‬‬

‫‪ïéà èìééèåö êéæ èàä'î ïòåå :øòâøòáîòì ù"øâä‬‬

‫‪.àåå÷ñåèàèù éã ééá øòáà èâéì øò :åðéáø‬‬

‫‪à"éá øèôð àåä éë) ïìééè‬‬

‫‪æà ïñééäòâ áø øòæìòá øòâéãøòéøô øòã èàä ,àååà÷àî‬‬

‫‪ééæ æà èâàæòâ èàä'î‬‬

‫‪, èðàåå à ïåô äöéçî à íééçä úéá ïéà ïëàî èùéð ìàæ'î‬‬

‫‪øò ïåà ,óøàù éåæà ïòååòâ æéà ÷éù í"øäî øòã ,ïâàìòð‬‬

‫‪éã ééá ñòãééæ èàäòâ êàã ïáàä òìà ìééåå ,øòîééá ïåô øàð‬‬

‫‪éã åö åö èùéð êéæ ïìòèù ééæ áéåà æà èâàæòâ èàä‬‬

‫)‪(àåå÷ñåèàèùä‬‬

‫‪éã ïåô ïéã à ïáàä‬‬

‫‪éã ìééåå ,ïâàìòð éã ïåô ïéã à ééæ ïáàä ,ïñ÷àãàèøà‬‬
‫‪ïèééö òâéèðééä ,êéìøò ïòååòâ äùòîì ïòðòæ àåå÷ñåèàèù‬‬
‫‪èìàåå‬‬

‫‪ñò‬‬

‫‪ïòååòâ‬‬

‫‪øòùéñ÷àãàèøà‬‬

‫‪åàåå‬‬

‫‪ïåô‬‬

‫‪éã‬‬

‫‪ééá ïééæ èéìçî èðò÷òâ èùéð ïáàä ééæ øàð ,ïñ÷àãàèøà‬‬
‫‪' ä úøæòá åàá àì' ïñ÷àãàèøà éã åö ïòîå÷ åö êéæ‬‬
‫‪'íéøåáéâá‬‬

‫) ‪,ä íéèôåù áåúëä ïåùìî‬‬

‫‪,(âë‬‬

‫‪10‬‬

‫בש ארטאדאקס‪ ,‬וגדולי הדור עמדו בפר' והחליטו באסיפה שעד‬
‫שלא יקבלו כל התקנות משומרי הדת‪ ,‬דינ כדי הקהילות הנאסרות‬
‫ופירסמו כרוז מיוחד על זה )עי' בס' אגרות מהרי"ט עמ' רנ"ב סי' רפ"ה(‪.‬‬

‫‪,ïèìàäòâèéî èàä øòãòé èùéð .êéìøòôòâ‬‬

‫קול קורא זה נכתבה ביו ג' לסדר אשר יהי' בו מו לא יקרב שנת‬
‫אתפא"ר )תרפ"ב(‪ ,‬בעת שמר רביה"ק ז"ל כיה פאר כרב בעיר‬
‫ארשיווא‪ ,‬והגה"ק רבי שאול ברא ז"ל אבד"ק קאשוי כיה אז בעיר‬
‫קראלי‪ .‬ונדפסה ג מתורג ללשו אידיש ‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫ומ הראוי לציי אשר רבינו מזכיר עני זה בהיותו כבר אבד" ק קראלי‬
‫והוא לו נדפסה בשו"ת דברי יואל )חלק יו"ד סי' ל"ז( וזל"ק‪ :‬מעשה שהיה‬
‫כ היה‪ ,‬בהשו"ב ששימש בשו"ב וש"' אצל השטאטוסקווא דפה‬
‫עירינו יצ"ו מש ארבע שני רצופי‪ ,‬והמה פעלו אצל הערכאות‬
‫שיהיה לה ש ארטאדאקס‪ ,‬כאשר בעתי הללו מתאמצי לזה כל‬
‫קהילות השטאטוסקווא והנעלאג לבטל ש זה שיהיה נקראי כול‬
‫ארטאדאקס ‪ ,‬אבל רוב רבני המדינה כמעט כול כתבו וחתמו ונדפס‬
‫בקול קורא שעד שלא תתקבל הקהלה אצל הקאנצעליי הארטאדאקס‬
‫לראות א ראויה היא לאותה איצטלא‪ ,‬עדיי היא באיסורה הראשו‬
‫בלי שינוי‪...‬‬

‫‪8‬‬
‫שטאטוסקווא‪ ,‬פירושו מחזיק במצב הקיי‪ ,‬ג קהילות הללו קבעו‬
‫שאינ מתחברי ע הנעלאג ‪ ,‬כי הללו מחפשי חדשות המה‬
‫)רעפארמער(‪ ,‬אבל ג את דרכי "שומרי הדת " אינ גורסי‪ ,‬לכ נשארי‬
‫על מעמד היש ‪ ,‬וזהו "שטאטוס ‪-‬קווא" מעמד היש ‪.‬‬

‫‪ïòååòâ æéà'ñ‬‬

‫כי הבית החיי היש שבה נטמנו גאוני ומצוקי תבל נשאר בידי‬
‫הנעלאגי‪ ,‬כמו שהיה בהרבה קהילות‪ ,‬ועיי בס ' אוהל משה מהגאו רבי‬
‫משה פארהאנד זצ"ל )בהקדמה( שמביא סיפור נורא אי ש לח כארי‬
‫נגד הנעלאגי שרצו למכור את הבית החיי ולהרוס אותה כליל‪ ,‬ע"ש ‪.‬‬

‫‪10‬‬
‫וז"ל המכתב של המהר" שיק ז"ל‪ ... :‬וכאשר ראיתי זאת נפלה חרדה‬
‫גדולה על השגגה הגדולה שיצא מלפני השליט‪ ,‬ותמוה נשגבה בעיני וכי‬
‫שכח דברי עצמו שזה שנתיי קרא בקול גדול בצירו‪ %‬חמשה ועשרי‬
‫רבני גדולי דמדינת אונגארי להתוודע ולהגלות לכל מקהלות ע בני‬
‫ישראל להשמר ולהזהר מרשת זו טמנו לה‪ ,‬כי בנפש הוא וכו'‪ ,‬ואי‬
‫עתה מאשר את בעלי השטאטוסקווא ‪ ,‬ואפילו אינו חושד אות שה‬
‫שליחי וגירי דבעלי קאנגרעס ‪ ,‬הרי ה עמדו מנגד ביו שבות זרי ‪ ,‬חיל‬
‫התורה והאמונה‪ ,‬ועודו יהמו גלי הקאנגרעס לשטו‪ %‬המורשה לנו חיי‬
‫עד‪ ,‬והי' לו לקרוא לה 'ולא תעמוד על ד רעי כתיב' ובעלי‬
‫השטאטוסקווא ישבו בי המשפתיי‪ ,‬לשמוע שריקת עדרי‪ ,‬ואי לא‬
‫קמו ולא זעו מארור אשר אמר ברק ב אבינוע‪ ,‬אורו מרוז אמר מלא‬
‫ה' כי לא באו לעזרת ה' בגיבורי‪ ...‬עיי"ש ‪.‬‬

‫ל‬

‫ל‬

‫שלח‬
‫‪.ïéøàâðåà ïèìàäòâ èàä (âðåìééèä) ñàã :ù"îøâä‬‬

‫‪11‬‬

‫‪æéà øò æà èâàæòâ ñèìàîòã èàä íééç éøáã øòã :åðéáø‬‬

‫‪ééæ ñàåå õàìô òèñâéöðééà éã ïòååòâ æéà èñòô :ù"ãøøä‬‬

‫‪.âðåìééè éã èøàã èëàî'î æà ïéøàâðåà àð÷î‬‬

‫‪øòëéìøò à ,äèéçù à èéî äìéä÷ à ïèìàäòâ ïáàä‬‬

‫‪, ïòîå÷ èòåå çéùî ïòåå æà èâàæòâ èàä áø øòæìòá øòã‬‬

‫‪ïòååòâ æéà èøàã ,ïøàé òùéèñéðàîà÷ òìà éã ïéà ,èçåù‬‬

‫‪éã ïåô ïò î èòåå ,ïéøãäðñ à ïìòèùôéåà ïòî èòåå‬‬

‫‪.äå÷î à ïåà ,ùøãîä úéá à ,áø à‬‬

‫‪èàäòâ ïáàä ééæ ìééåå ,ïéøãäðñ éã ïëàî íéðáø òùéøàâðåà‬‬

‫‪, êàð ïèñéðàîà÷ éã ééá èñòô ïéà ïòååòâ ïéá'ë :åðéáø‬‬

‫‪ïåà ,úåìéä÷ éã èæàìòâ øòáéà ïáàä ééæ ,ùôð úåøéñî‬‬

‫‪úðù ,ìàî òèùøò ñàã ïòååòâ æéà ì"æ òèàè øòã ïòåå‬‬

‫‪, ïøéåìøàô ñòìà êàã ïòî èàä ,èìééèòâôà êéæ èàä'î‬‬

‫‪.åô÷åúá éåæà ïòååòâ êàð æéà íåæéðòîà÷ ñàã ,å"ëùú‬‬

‫‪èàä éåæà ,'òöá éàðåù' òèëò æéà ñàã æà èâàæòâ øò èàä‬‬
‫‪13‬‬

‫‪ñèìàîòã ïåà ,ïèøàã ïãéà êàñà ïòååòâ ïòðòæ æ"èùú æéá‬‬

‫‪. èâàæòâ áø øòæìòá øòã‬‬

‫‪ïòðòæ ïãéà êàñà ïåà ,ùéðòøò÷øòáéà à ïòååòâ æéà‬‬

‫‪êéåà æéà ïéøàâðåà ïéà íéðáøä ãåáë éã êéåà :ù"îøâä‬‬

‫‪. ïòâðàâòâ ñéåøà ïåà ïôàìèðà‬‬

‫‪12‬‬

‫‪øàîèàñ ïåô àã øãç øòã :ù"ãøøä‬‬

‫‪áøä ïåô èøòäòâ áàä'ë , êàæ òâéãìàååòâ à ïòååòâ‬‬
‫)‪(÷øá éðáá‬‬

‫‪æéà‬‬

‫‪ïòðòæ ñàåå øòãðé÷ éã èéî ïøàååòâ ìéô ñèìàîòã‬‬

‫‪øòðæàåå‬‬

‫)‪(à"èéìù éåìä èáù ìòá ìåãâä ïåàâä ÷"ë‬‬

‫‪èàä øò ïòåå‬‬

‫‪æéà ñàåå ÷éøà øéàî éáø ïåô ,øùåé éøîà íòðåô èãòøòâ‬‬

‫‪. ïòîå÷òâ‬‬

‫‪ïéà áø ïòååòâ íãå÷ æéà øò æà ,àðøàè ïéà áø ïòååòâ‬‬

‫‪ìñéáà ïòðòæ âéø÷ éã êàð ïøàé òèùøò éã ïéà :ù"îøâä‬‬

‫‪...ïéøàâðåà‬‬

‫‪êàñà ïòðòæ æ"èùú úðù ïéà øòèòôù ïåà ,ïòîå÷òâ‬‬

‫‪çøæî ïéà áø ïòååòâ íãå÷ æéà ÷éøà øéàî éáø :åðéáø‬‬
‫‪14‬‬

‫‪. ïòîå÷òâ‬‬

‫‪. õéååòì æàé ïéà ,òéöéìàâ‬‬

‫‪êàñà ïòååòâ æéà ñèìàîòã ,êéåà à÷éøòîà ïéé÷ :åðéáø‬‬

‫‪øò æéà íòãøàô èééö ì÷éèù à æà ñéåà èäòæ'ñ :ù"îøâä‬‬

‫‪.íéèéìô‬‬

‫‪. ïéøàâðåà ïéà áø ïòååòâ êéåà‬‬
‫‪òèùøò éã ïéà ,ïéøàâðåà ïéà èðéåàååòâ èàä øò :åðéáø‬‬

‫‪íééçì úëøáá à"èéìù íéðáøä úà ãáéë åðéáø‬‬

‫÷‪.ïéøàâðåà ïéà èòèëéìôòâ øò èàä âéø‬‬

‫‪11‬‬
‫עי' מ"ש מר רביה"ק בדברי יואל על מס' אבות לפרש המשנה‬
‫משנה ז'( הרחק משכ רע ואל תתחבר לרשע‪ ,‬וז"ל‪ :‬וכבר אמרתי על מה‬
‫שעשו רבותינו הק' זלה"ה החלוקה במדינת אונגאר שהתפרדו מ‬
‫הפושעי‪ ,‬והיא שעמדה לה שנשארו שלמי באמונת ותורת‪,‬‬
‫והאמת הוא שג במדינת פויל רצו הצדיקי לעשות פירוד כזה‪ ,‬רק‬
‫שבתחילה כשדברו מזה לא היה עדיי כל כ הכרח לעשותו‪ ,‬ואחר כ‬
‫כשכבר רצו לעשותו לא היה באפשרי להוציאו אל הפועל מחמת כמה‬
‫סיבות‪ ,‬וזה ברור בלי שו ספק‪ ...‬עיי"ש באריכות‪.‬‬

‫)פרק א '‬

‫‪13‬‬
‫ויש לציי שבספר "אוהב שלו" לתולדות הגה"ק מהר"ש מבעלזא‬
‫זי"ע מובא )אות שפו(‪ :‬שמעתי מזק וחסיד אחד ששמע מפ"ק הגה " ק‬
‫שר חכמת האמת מוה"ר יצחק אייזיק מזידיטשוב כשבא לקבל אפי‬
‫רברבא הגאוה"ק מופת הדור מהר"ש מבעלזא זי"ע ‪ ,‬שאלו הרה " ק‬
‫מבעלזא להרה"ק מזידיטשוב " כבודו נוסע לפעמי למדינת אונגארי ‪,‬‬
‫מהו אומר רוח מבינתו על תמימות תלמידי חכמי וישרי לב הנמצאי‬
‫בה‪ .‬והשיב "בודאי נמצא ביניה תלמידי חכמי גדולי חקרי לב‬
‫מלאי דעת ויראת ה' "‪.‬‬

‫‪12‬‬
‫כידוע מהומת הרוועלאציע שהיה בשנת – ‪ '56‬למספר‪ ,‬שהיתה אחר‬
‫שליטת ממשלת הקאמעניזע על מדינת אונגארי‪ ,‬ואז נזדמ שיכלו‬
‫לברוח מהקאמעניסט‪ ,‬וכל יהודי אונגארי ברחו בעיקר למדינת‬
‫עסטריי ולעיר הבירה וויע‪ ,‬ואחר כמה שבועות הגיעו הקאמעניסטע‬
‫והתחילו לאיי ולהרוג את הממשלה באונגארי עד שכפו עליה‬
‫לסגור את גבולות המדינה ‪.‬‬
‫ואז שלח רבינו הק' בעל הדבר"י זי"ע את הגה"צ משאפרא זצ"ל ועוד‬
‫רבני ועסקני לעיר וויע לדבר על לב הפליטי שהגיעו לש שלא‬
‫יסעו לאר"י ע שלוחי הציוני שעשו ש פעולות כדי להעלות‬
‫למדינת‪ ,‬ועיי' בס' אגרות מהרי"ט )אות ה'( שמביא מכתב מרבינו‬
‫שמקוד הוא רצה לנסוע לעיר וויע לפעול בעני נחו' זה‪ ,‬אבל היות‬
‫שאי ביכלתו לנסוע הוא שולח ב רבני במקומו ‪.‬‬

‫וע"ז נענה הרב הקדוש "אני אומר‪ ,‬לא רק שנמצא ‪ ,‬רק ה המה‬
‫השרידי אשר ה' קורא עליה ומתפאר בה‪ ,‬ולדעתי בא היה‬
‫תכלית בחירת סנהדרי ללשכת הגזית בדורינו אשר צרי לבחור יראי‬
‫ה' אנשי חיל אוהבי אמת שונאי בצע תמימי חכמי ונבוני‪ ,‬ימצאו‬
‫רוב במדינת אונגארי"‪ ,‬עכלה" ק ‪.‬‬

‫‪14‬‬
‫הגאו רבי מאיר אריק ז "ל נתמנה בשנת תרמ"ה לאב "ד ביאזלעווי' עד‬
‫שנת תרע" ב )ואח"כ נתמנה ב דודו הגאו רבי אהר דוד לכה ש תחתיו(‪ ,‬ואח" כ‬
‫נתמנה לאב" ד בעיר בוטשאטש‪ ,‬ובשנות מלחמת העול הראשונה‬
‫גלה לעיר וויע‪ ,‬ואח" כ כיה כאב"ד בעיר טורנא עד הסתלקותו בשנת‬
‫תרפ"ו‪.‬‬

‫לא‬

‫לא‬

‫שלח‬
‫‪ïéà áø ïøàååòâ æéà øò ïòåå øòèòôù ïåà :ù"îøâä‬‬

‫‪.ïéìåô õðàâ ïéà ïòååòâ æéà éåæà :åðéáø‬‬

‫‪ïæéåä éã ïôéå÷øàôåö óøàã'î æà èâàæòâ øò èàä ,àðøåè‬‬

‫‪ïéé÷ ïéøàâðåà ïåô ïòîå÷òâ æéà øôåñ ïåòîù éáø ïòåå‬‬

‫‪íòðåô èøòäòâ êéà áàä éåæà ...ïéøàâðåà ïéà áø à ïééæ åö‬‬

‫÷‪. úåøö ïèéìòâðà êéæ øò èàä ,à÷àø‬‬

‫‪.áø‬‬

‫‪ïéåù æéà äùøã òèùøò éã ééá :õéùæãàîî ø"åîãàä‬‬

‫‪äìéä÷ òðééì÷ à ïåô - áø øòãòé æéà ïéøàâðåà ïéà :åðéáø‬‬

‫‪êàð ÷ðòãòâ êéà' ïâàæ èôøàãòâ èàä øò æà ...ïòååòâ‬‬
‫‪16‬‬

‫‪æéà úéáä ìòá à ïòåå - äìéä÷ òñéåøâ à ïåô éö‬‬

‫‪.'íù íòã‬‬

‫‪ïåà ,ì÷òø ñàã èãàøâòâñéåà êéæ øò èàä ïòîå÷òâðééøà‬‬

‫‪ïâàæ èùéð øàè'î ,èééì òñéåøâ ïòååòâ æéà'ñ ïåà :åðéáø‬‬

‫‪ñàåå' èâàæòâ ïåà ,èðàä éã ïéà ùé÷ à ïáòâòâ èàä øò‬‬

‫‪òñéåøâ ,äùøã éã ééá ïèøàã ïòååòâ õìà æéà'ñ øòåå êòéåä‬‬

‫‪. áø ïãòé ééá ïòååòâ æéà éåæà ,'éáø øòã èëàî‬‬

‫‪. ïòååòâ èøàã ïòðòæ íéîëç éãéîìú‬‬

‫‪à ïééæ èðò÷òâ èàä'î åìéôà :õéùæãàîî ø"åîãàä‬‬

‫‪ïòâðåìùôàøà èðò÷òâ èùéð êéåà ïáàä ééæ :ù"îøâä‬‬

‫‪. áø øòã éåå íëç ãéîìú øòøòñòøâ‬‬

‫‪.áø ïøòåå èøàã èîå÷ áø øòùéøàâðåà à æà ñàã‬‬

‫‪ïéøàâðåà ïéà èâééìòâ ôàøà èàä øôåñ íúç øòã :åðéáø‬‬

‫‪ïéà ïùèðòî ñ'èàèù éã ìééåå ïòååòâ æéà ñàã :åðéáø‬‬

‫'‪ïòðøòì ïåà äáéùé à ïáàä ìàæ áø à æà ,'úåðáøä øãñ‬‬

‫÷‪ïòååòâ æéà'ñ ,ïëééìâñéåà èðò÷òâ èùéð êéæ ïáàä à÷àø‬‬

‫‪ïáàä ééæ åàåå ïòååòâ øãñî ééæ èàä'î ïåà , íéøåçá éã èéî‬‬

‫‪ïòååòâ æéà'ñ ,íéãéñç øò÷ñîàãàø ïåà ,íéãéñç øòæðàö‬‬

‫‪éìòá éã ïáàä àìéîî , íòèñéñ ïöðàâ íòã , âòè ïñòâòâ‬‬

‫‪èàä àìéîî ,íéãéñç òðòãéùøàô ,íéãéñç øòæìòá êéåà‬‬

‫‪æéà ãðàìñåø ïéà ïåà .õøà êøã ñéåøâ èàäòâ êéåà íéúá‬‬
‫‪, ïòååòâ èùéðøàâ êéåà æéà ïìéåô ïéà ïåà ...ïòååòâ èùéðøàâ‬‬
‫הדבר תמוה בעיניו‪ ,‬לבסו‪ %‬שאל לאחד הא לא ראית את ר '‬
‫לייב'עלע אייגר‪ ,‬והנ" ל הביט עליו בתמהו וענה אי כא רב ‪ ,‬והזק שאל‬
‫כזאת לאחדי מ הנמצאי‪ ,‬עד שלבסו‪ %‬עמדו סביביו כמה‬
‫מהחסידי‪ ,‬וענה אחד ואמר אני אגיד לכ‪ ,‬הוא כנראה מתכוו‬
‫ל"לייב'יל שלמה'ס עקיבא'ס"‪) ,‬דהיינו לייבל הב של שלמה שהוא ב עקיבא(‪,‬‬
‫הזק נבהל מאד בשמעו אי שקוראי בשמות הגאוני האלה שלא‬
‫בכבוד הראוי לה ‪ ,‬עד שאחרי איזה ימי חזר הביתה ‪.‬‬

‫‪. 'áø øòã ì÷ðàé' ïâàæ èðò÷òâ èàä'î‬‬
‫‪êéã èøòä'î' ìèøòåå àæà ïòååòâ åìéôà æéà'ñ :ù"îøâä‬‬
‫‪.'áø íòã éåå ñéåà‬‬
‫‪. ïòååòâ æéà éåæà ,àé :åðéáø‬‬
‫‪øòâééà òìòáééì éáø ïòåå :õéùæãàîî ø"åîãàä‬‬
‫‪(úîà úøåú ñ"çî ìòá‬‬

‫)‪÷ "äâä‬‬

‫‪ïééæ èàä ,÷öà÷ ïéé÷ ïøàôòâ æéà‬‬

‫וכ ידוע שכשהגאו רבי שלמה התאונ בפני אביו הגרעק"א שנתירא‬
‫שבנו רבי לייב' ל סטה מדר הישר בהתחברו לעדת חסידי קאצק ‪,‬‬
‫והגרעק"א אמר לו שישלח שליח שיתבונ הא הוא מקפיד על נטילת‬
‫ידי‪ ,‬ולפי זה יהיה סימ מובהק בידו על מדריגתו בעבודת ה' וביראת‬
‫שמי ‪.‬‬

‫‪øòã ïåà ,ïäåæ ïééæ åö çéìù à è÷éùòâ äîìù éáø øòèàô‬‬
‫‪, ìáééì éáø ïåàâä áøä àã æéà øòåå èâòøôòâ èàä çéìù‬‬
‫‪,' ñ'àáé÷ò ñ'äîìù ìáééì ? ïòîòåå' ,èâàæòâ íéà ïòî èàä‬‬
‫‪. ìàîðééà èéî èâàæòâ ïòî èàä úåøåã ééøã‬‬

‫‪15‬‬

‫‪16‬‬
‫‪15‬‬
‫עיי' בס' אמת ואמונה )עמ' צ"ד( שהרה"ק רבי העני מאלכסנדר ז " ל‬
‫סיפר כשהרבי ר' לייב'לי אייגר ז"ל בא בפע הראשונה לקאצק לבוש‬
‫בפוזמקאות משי גבוהי ומכנסיי מהודרי‪ ,‬בהיכנסו לבית המדרש‬
‫בשטריימל על הראש וטליתו מתחת לשחיו‪ ,‬הביט בו רבי הירש‬
‫טאמאשובער )מקורבו של הרה"ק מקאצק( ותיכ‪ %‬בא מאחוריו‪ ,‬והשמיט‬
‫ממנו את השטריימיל ולקח את הטלית ונתנ לאחד מ החבריא‬
‫להעניק בתורת משכו בכדי להביא יי"ש‪ ,‬נכנס ר' לייב'לע לקודש‬
‫פנימה‪ ,‬וסיפר זאת לרבינו זצ"ל ‪ ,‬ושלח רבינו ז" ל לר' הירש שישיב לו‬
‫את חפציו כי בי כ ובי כ הוא לא ישאר פה‪ ,‬וכ הוה שנסע אחר כ‬
‫לאיזביצא ‪.‬‬
‫אביו הגאו ר' שלמה אייגר ז" ל שלח שליח מיוחד לקאצק‪ ,‬להתודע על‬
‫הנהגת בנו ש‪ ,‬השליח היה יהודי בעל זק לב‪ ,‬ויבוא לבית המדרש ‪,‬‬
‫והנה א‪ %‬אחד לא נת לו שלו ‪ ,‬כי כל אחד הי ' עסוק ברעיונותיו‪ ,‬והי '‬

‫אז בדרשתו הראשונה בק"ק קראקא באו כמה תלמידי חכמי‬
‫שהתנגדו להתמנותו‪ ,‬והכינו עצמ לפני כ ע קושיות עצומות על‬
‫הסוגיא שלמד‪ ,‬וכ עלה ביד להפרי את כל הדרשה‪ ,‬ואז סיפר ל ה‬
‫כי בימי ילדותו למדו אביו מר החת סופר ז"ל את ה'ש' בעת שהיה‬
‫חתונה בתערובות ר" ל בעיר פרעשבורג‪ ,‬ושלחו אביו להתרות בה‬
‫שיפסיקו מדרכ הקלוקל‪ ,‬א ה צחקו ממנו ולא השגיחו בו‪ ,‬וכשבא‬
‫פע שנית עפ"י ציווי אביו התרו בו שא יבוא שוב יכוהו‪ ,‬וכאשר‬
‫שלחו אביו פע שלישית למדו את ה' ש' הנ"ל ואמר לו שלא יפחד‬
‫מה כלל וא ירצו לפגוע בו יכוו את ה 'ש ' הזה וינצל‪ ,‬ואכ כשבא‬
‫רבי שמעו סופר ומסר את דברי אביו והתראתו‪ ,‬והאנשי האלו חמת‬
‫בערה ב והחת בעצמו ניגש אליו בחימה שפוכה והרי את ידו‬
‫להכותו ורצה לקיי את זממו הרע‪ ,‬ואז עשה ר"ש סופר כפי ציוו אביו‬
‫וכיוו את ה'ש' ונענש החת תיכ‪ %‬ומיד‪ ,‬וכמוב שהחתונה נתבטלה‬
‫ור"ש ניצל מיד‪ ,‬ובזה סיי הגאו רבי שמעו סופר את דבריו‪" ,‬אי‬
‫געדענק נא דע ש"‪ ,‬ונפל עליה פחד ואימה וברחו כול מביהמ"ד ‪.‬‬

‫לב‬

‫לב‬

‫שלח‬
èøàã ,õìàèù øòééæ ïòååòâ ïòðòæ - ïøàéãàî éã - ééæ ïåà

, áø à óéåà ïëééìâñéåà èøàã èðò÷òâ èùéð êéæ ïòî

éãë ,øòâøéá à ïøòåå ìòðù éåæà èðò÷òâ èùéð ïòî èàä

òøòãðà éã ïáàä ,àæìòá ïéé÷ ïøàôòâ øò æéà øòîàè

à ïééæ èæåîòâ ïòî èàä øòâøéá øòùéøàâðåà à ïééæ åö

, øòäà ïøàôòâ æéà øò æà ïåà ,èìàååòâ èùéð íéà íéãéñç

.øàéãàî øòðòøéåáòâ

êéæ ïòî èàä ,èìàååòâ èùéð íéà íéãéñç òøòãðà éã ïáàä

à - ìèòö à ïòîå÷àá ìàæ øò èñòô ïéé÷ ïøäàôòâ øò æéà

èìàååòâ íòã ïâòåå ïòî èàä ,ïáòâ äöò à èðò÷òâ èùéð

, âéìééååèééö ïéøàâðåà ïéà ïòðéåàåå ïòðò÷ ìàæ øò - ïåéùø

. ïéøàâðåà ïåô ïòâðòøá

èðò÷òâ èàä ñàåå 'øòëàî à' ãéà à ïòîåðòâèéî øò èàä

ïñééäòâ íòã ïâòåå êàã èàä áø øòååàðéù øòã :ù"øâä

ïøòðéà íòã åö ïòîå÷åöðà èôøàãòâ èàä'î , ïâéãòìøò

ïòðéåàåå ïééâ ìàæ øò ,øòèøòôöàø øæòéìà íåìù éáø øàô

, âåäðë ,ïâéåá à èìéôòâñéåà èàä'î ïåà ,íåéøòèñéðéî

.íäéà åö ïééèùøàô ïòî èòåå ïèøàã ,èøòôöàø ïéé÷

òèàè øòã éåæà éåå ïåà ,ïòîàð íòã ïáéøùòâðééøà èàä'î

ïé é÷ ïòîå÷òâ æéà ì'øæòéìà íåìù éáø ïòåå äùòîì :åðéáø

êéåà æéà éåæà ,èîå÷'î åàåå ïåô ïåà ,øòãðé÷ éã ïåà ,èñééä

èùéð áø øòååàðéù øòã ïéåù èàä ,(ñ"øú úðùá) èøòôöàø

ïòðò÷ ìàæ øò éãë ïòååòâ æéà ñàã ïåà ,íää íéîéá ïòååòâ
. ïòðéåàåå åö úåùø ïòîå÷àá ìàæ øò ïèòá

17

.(è"ðøú úáè 'åá ÷ìúñðù) èáòìòâ

' åìù éáø ïåô äåöî øá éã ïòååòâ æéà'ñ ïòåå úòùá :ù"øâä

æéà ,íåéøòèñéðéî ïøòðéà íòã åö ïòîå÷òâðà æéà øò ïòåå

èàä ,èøòôöàø ïåô ïãéà ééååö ïòîå÷òâ ïòðòæ ì'øæòéìà

íéà èàä ïåà ,øòèîààá øòñéåøâ à ïòîå÷òâ ñéåøà

éã øàô êòìôò ïáòâ ìàæ øò æà ïñééäòâ áø øòæðàö øòã

øò èàä ,'íàèùøòáìàä' èñééä øò áéåà èâòøôòâ

. ïãéà ééååö

øòèàô øòã áéåà èâòøôòâ øòèééåå øò èàä , àé èâàæòâ

ïåô ïãéà ïòååòâ æéà ñò áéåà èùéð ñééåå'ë :åðéáø

øòã íéà èâòøô ,àé øò èâàæ , æðàñ ééð ïéà áø ïòååòâ æéà

. ïéøàâðåà ïåô ïòååòâ ïòðòæ ééæ øàð ,èøòôöàø

éáø æéà ,'øòâøéá à' ïøòåå øùôà øéà èìéåå øòèîààá

ïééæ áø÷î èñìàæ' èâàæòâ íéà èàä íééç éøáã øòã

åö åáì ìò äúìò àì ...ïééèù ïáéìáòâ ì'øæòéìà íåìù

øòùéøàâðåà à ïééæ èñòåå åã ìééåå ,ïãéà òùéøàâðåà
18

à øàô íéà ïòî èâàìù àã ïåà ,êàæ àæà ïòîå÷àá

.'éáø

,'èôàùøòâøéá'

æðåà øàô êàã æéà øò - øæòéìà íåìù éáø òãééæ øòã

, ãðé÷ à ïòååòâ æéà øò ïòåå æà èìééöøòã øòðòé íéà èàä

ñ'ê"îñ éã ïéà ïéøàâðåà ïéé÷ ïòîå÷òâ æéà - òãééæ à ïòååòâ

øòèàô øòã æéà , ïòååòâ èðåæòâ èùéð ñòôò øò æéà

òèùøò éã øàô ùôéä ïòååòâ êàð æéà'ñ

øòã ïåà ,íééç éøáã íåö æðàö ïéé÷ íéà èéî ïøàôòâ

, ãðàì ñéåøâ à ïòååòâ êàð æéà ïéøàâðåà ,âéø÷ - ñ'èìòåå

,(÷"ôì ñ"øú úðù)

øòã ,äòåùé à ïùèðåàååòâðà íéà èàä áø øòæðàö
èìàååòâ èàä øò ïåà ,èìòâ èàäòâ èàä øòèàô
èùéð íòð êéà , ïééð' èâàæòâ íééç éøáã øòã èàä ,ïìàöàá
ïòåå' , ìâðåé ï'øàô èâàæòâ èàä øò øàð ,'øéã ïåô èìòâ ïéé÷
íäéà åèñìàæ ,äáåè à ñòôò ïôøàã èòåå ãðé÷ à ñðééî
øòëéåä à ïøàååòâ øò æéà øòèòôù ,'ïäåè åö äáåè à ïäòæ
ïòåå ïåà , èñòô ïéà íåéøòèñéðéî ïøòðéà éã ïéà øòèîààá
, í éà åö ïòîå÷òâðà æéà ì'øæòéìà 'åìù éáø ïåô ìèòö ñàã

17
‫עיי' בס' רביה" ק מראצפערט )עמ' מ"ג( שעד שנת תרמ"ו התגורר‬
‫הרה"ק מהרש"א במדינת רוסלאנד אצל חותנו הרה " ק‬
, ‫ ובשנת תרמ"ו עבר להתגורר בעיר טורנא שבגאליציע‬,‫מהארנסטייפעל‬
‫ ואח"כ נתייע' ע אחיו הק' משינאווא‬,‫וש ישב כעשר שני‬
‫ והוא רצה להתגורר בקאליב והרה"ק משינאווא‬,‫להשתקע באונגארי‬
‫ ומש עבר לכחצי‬,‫ והתגורר כשנתיי בעיר בערגעסאס‬, ‫הניאו מכ‬
.‫ ובשנת תר"ס עבר להתגורר בעיר ראצפערט‬,‫שנה לעיר טעגלאש‬

ïééæ èéî íàèùøòáìàä ïòîàð íòã ïäòæòâ øò èàä
ïäåæ à æéà ñàã æà ïòðàèùøàô øò èàä ,ïòîàð ñ'ðèàè
øò ïåà ,äùòî éã èðàîøòã êéæ øò èàä ,áø øòæðàö ïåô
à ïáòâòâ íäéà èàä øò ïåà ,ïôìàäòâ ò÷àè íäéà èàä
.èëòø øòâøéá
ïéà êàã ïòî èàä

(íøôñîì '41)

à"ùú úðù ïéà ïåà

ïåà ïæéååòâñéåøà - òùéìéåô éã - òãîòøô òìà ïéøàâðåà

‫לג‬

‫לג‬

18
‫עיי' עוד בס' הנ "ל )עמ' כ"ט( שפע"א חילק הרה"ק רש"א זי"ע את הי " ב‬
‫ קוקט'ס ווי אזוי א‬:‫ והרה"ק התבטא ואמר‬,'‫חלות של אביו הק‬
.'‫'אונגארישע רבי טיילט שיריי‬
: '‫ אמר לו אביו הק‬,‫וכ פע"א כשחילק שיריי של אביו הק' להאורחי‬
,‫ או ווע זיי בעט דיר זאלסטו זיי געב‬,‫זיי מקרב די אונגארישע איד‬
.‫ווייל דו וועסט נא ברויכ צוקומע צו זיי‬

‫שלח‬
äãåáò íù ìò úåøééòä úà åàø÷ íìåòä úåîåà éë)

ïòîàð òùéãéà

æéà òãééæ øòã øòáà ,(ù"äã÷ò

íù åâøäðå)

è÷éùòâ ÷òååà

òéöéìàâ ïéà ,'æðàñ - éåàð' êéåà èñééä ñðééìà æðàö ,(úåøæ

øò ïòåå (íøôñîì '44) ã"ùú úðù æéá ,ïéøàâðåà ïéà ïáéìáòâ

. çéëù øòééæ ïòååòâ ñò æéà

èàäòâ èàä òãééæ øòã ìééåå ,õéååùéåà ïéé÷ ïòâðàâòâ æéà

òñéåøâ ïéé÷ èùéð - ìèòèù à ïòååòâ êéåà æéà èòâéñ ïáòð

òèùøò éã øàô ïåô êàð ,(ïéøàâðåà úðéãîá áùåú 'éäù) ïèôéøù

èàä øòãòé ,'äàîåè õøàååù' ïñééäòâ èàä'ñ - èàèù

.âéø÷

òñééåå' ïñééäòâ ñò èàä ùéà'éåâ óéåà ,ïôåøòâ éåæà ñò

õéùæãàî øéò úåãåà õéùæãàîî ø"åîãàä íò øáéã åðéáø

ïòî èàä 'òëøé÷' à ,?éåæà ïôåø ïòã ïìòåå ïãéà ïåà ,'òëøé÷

àæà ïìéåô ïéà àèùéð æéà'ñ :õéùæãàîî ø"åîãàä

õøàååù' ïôåøòâ ñò ïòî èàä ,èâàæòâ ñéåøà èùéð

éã ,òôàî éã óéåà èùéð ñò èäòæ'î ,'õéùæãàî' èàèù

.ìë éôá øåâù ñò æéà éåæà ,'äàîåè

ïòî èàä ïãéà éã ééá øàð ,ïòîàð òùéìéåô à èàä èàèù

èìòåå òöðàâ éã ïåà ,ïôåøòâ éåæà êéåà ïòî èàä 'íéìäòö'

. õéùæãàî ïôåøòâ ñò

øàð ,èðééä øàð èùéð ,'íéìäòö' èñééä èàèù éã æà èñééåå

èàèù àæà àèùéð æéà'ñ ,éåæà ïòðòæ èòèù êàñà :åðéáø

ïñééäòâ ïéåù ñò èàä øàé âéöôåô ïåà èøòãðåä øàô

, ïôåøòâ éåæà ñò ïáàä ïãéà éã øàð ,'àùéø' ïòîàð ïèéî

.ïãéà éã ééá øàð øòáà ,'íéìäòö'

õë íçðî éáø . 'íéìäòö' éåå èàèù àæà àèùéð êéåà æéà'ñ

' õå÷ ïéò ìë ïéò' ,ïééæ äðùî åö èøéáàøô èàä'î :ù"îøâä

íúç íòðåô ãéîìú à -

úéá éàðâì íù íäì úåðëì - íîù úà íúãáàå ô "äò äàø 'øôá é"ùø ïåùì)

íé÷éãöä íéðåàâä ë"åîëå)

.(õå÷ ïéò ìë ïéò àéøë úéá äì ïéøå÷ àéìâ

ïãéà ñàåå ìèòèù à ïòååòâ êéåà æéà àðééø÷åà ïéà :åðéáø

(íéìäòö ã"áà ë"çàå õéèñàøô ÷"÷î )

.íéìäòö ïéà áø ïòååòâ æéà - øôåñ

åîë íäéãé ìò äæ íù íñøôúðå ,ì"æ íéç÷øî úåìãâî ìòáå ãåãì ïø÷ ìòá

àæà àèùéð æéà'ñ øòáà ,(ìàøùé

éðá é"ò øéòä íù àø÷ðù

.'äàîåè õøàååù' ïòîàð ïèéî ïôåøòâ ïáàä

.èàèù

áøë íù ïäëì äúò äæ øçáðù äôéçá íéãéñç ìä÷ ÷"÷ã áøä

à ïòååòâ æéà àùéø ïéà :õéùæãàîî ø"åîãàä

äìéä÷ä úåãåà åðéáø åìàùå ,åðéáø ìù åùã÷ úëøá ìá÷ì àá

.ïéååòì ïøäà éáø ,áø øòèñåàååàá

åðéáø ìçéà ë"çàå ,äáø äçìöäá åðéáø åëøéáå ,úåãñåîäå

éã óéåà ,ïòîàð øòùéãéà à êéåà æéà áå÷éùæã :åðéáø

íåìùì åãøôðå ,úåëøá áøá íëøéáå íéðáøä ìëì íééçì

à ïáòâòâ ïòîàð à ééæ ïáàä ïãéà ,àèùéð ñò æéà òôàî

‫ילקוט דברות קודש‬
‫מאת כ"ק מר רבינו הגה"ק שליט"א‬
‫פניני יקרי דברי אגדה על פרשיות התורה וזמני השנה‬
‫( ההיא‬:‫ואפ"ל בהקד הא דאיתא במס' חולי )ד ז‬
‫אתתא דהוי קא מהדרא למשקל עפרא מתותי כרעא דרבי‬
‫ לא‬,‫ אמר לה שקולי‬,‫חנינא לעשות לו כשפי להמיתו‬
‫ אי עוד מלבדו כתיב )דברי ד לה( ואפילו‬,‫מסתייע מילתי‬ 
‫ ופרי והאמר רבי יוחנ למה נקרא שמו כשפי‬,‫כשפי‬
‫ ומשני שאני דרבי חנינא‬,‫שמכחישי פמליא של מעלה‬
‫ ולכאורה אינו מוב כיו דמכחישי פמליא‬.‫דנפיש זכותיה‬
. ‫ מה מהני נפיש זכות‬,‫של מעלה‬ 
‫וביאר א"ז זללה"ה בייטב לב )פ' בלק( כי כשפי ה‬
‫ ומי‬,‫תערובות כוחות מי בשאינו מינו שדרכ להזיק ח"ו‬
‫ היינו‬,‫שאי דעתו צלולה רק עובד את עצמו ואת רבו‬

‫לד‬

‫לד‬ 

‫טעות המרגלי בשביל שהיתה כוונת‬
‫בביאת האר לאכול מפריה‬
‫ אני‬,‫ פירש"י ז"ל שלח ל לדעת‬, ‫שלח ל אנשי‬
‫ ולכאורה אינו מוב למה‬.‫איני מצווה ל א תרצה שלח‬
. ‫יעשה משה דבר אשר הקב"ה לא רצה לצוותו על זה‬ 

‫ ובתרגו‬,‫ב( ויקרא משה להושע ב נו יהושע‬
‫יונת וכדי חמא משה ענוותנותיה קרא משה להושע‬ 
‫ ורשיז"ל פירש התפלל עליו יה יושיע‬.‫בר נו יהושע‬
‫ ומשמע שבשביל שראה משה‬.‫מעצת מרגלי‬
.‫ וצרי ביאור‬,‫ענוותנותיה דיהושע התפלל עליו‬

‫שלח‬
‫שמכוי להתפאר שמשת את עצמו בעבודתו או על מנת‬
‫לקבל פרס‪ ,‬אז הכשפי שה תערובות שני מיני יכולי‬
‫להזיקו ח "ו‪ ,‬אבל מי שעובד את ה' באמת ובתמי וכוונתו‬
‫זכה וצלולה בלתי לה' לבדו בלי שו ערבוב‪ ,‬הקב"ה‬
‫שומריהו שלא יוזק מתערובות כוחות כשפי‪ .‬ולזה אמרו‬
‫דרבי חנינא נפיש זכותיה‪ ,‬כלומר שהיתה עבודתו בדעה‬
‫צלולה מאד בלי ערבוביא רק בלתי לה' לבדו‪ ,‬ולכ לא שלטו‬
‫בו הכשפי‪ ,‬עכ"ד ‪.‬‬
‫ובזה יש לבאר הטע ששלח משה נשיאי ישראל‬
‫שיהיו מרגלי לתור את האר"‪ ,‬והקשו המפרשי דיותר‬
‫היה ראוי לשלוח בקיאי ביישוב העול לראות את האר"‬
‫מה הוא החזק הוא הרפה‪ ,‬ולמה שלח את הנשיאי‪ .‬אמנ‬
‫לפי האמור יוב‪ ,‬דהנה באותו זמ היה עמלק יושב באר"‬
‫הנגב‪ ,‬ומצינו )רש"י סו"פ בשלח( שבני עמלק מכשפי היו‪ ,‬ועל כ‬
‫שלח משה דוקא אנשי חשובי דנפישא זכותייהו‪ ,‬שה‬
‫ינצלו מ הכשפי‪.‬‬
‫והנה משה רבינו עבד את בוראו בכוונה זכה לש‬
‫שמי‪ ,‬וג מה שביקש ליכנס לאר" היתה לש שמי‪ ,‬כמו‬
‫שאמרו )סוטה יד‪ (.‬מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לאר"‬
‫ישראל‪ ,‬וכי לאכול מפריה היה צרי‪ ,‬אלא לקיי מצות‬
‫התלויות באר"‪ .‬ועל זה אמר הקב"ה שלח ל לדעת‪ ,‬היינו‬
‫א תמצא אנשי שיש לה דעת בדעה צלולה בלי‬
‫ערבוביא רק בתי לה' לבדו ‪ ,‬אז תוכל לשלוח ‪ ,‬שה לא‬
‫יתייראו מ העמלקי‪ ,‬אני איני מצווה ל‪ ,‬כי הבחירה‬
‫חפשית הוא‪ ,‬ושמא ג אנשי חשובי יסורו מצדק‪ ,‬א‬
‫תרצה שלח‪ ,‬אבל משה רבינו סבר שנשיאי ישראל בודאי‬
‫יעמדו בצדקת‪ ,‬ועל כ שלח ‪.‬‬
‫אמנ למעשה כאשר באו אל אר" ישראל וראו את‬
‫פירותיה‪ ,‬נתאוו אליה ובקשו ליכנס לאר" בשביל‬
‫פירותיה‪ ,‬ועל כ וישובו מתור האר" וילכו ויבאו אל משה‬
‫ואל אהר ואל כל עדת בני ישראל וכו' ויראו את פרי‬
‫האר"‪ ,‬ויספרו ויאמרו באנו אל האר" אשר שלחתנו וג‬
‫זבת חלב ודבש הוא וזה פריה‪ ,‬לאמר שעושי עבור שכר‬
‫המתוק‪ ,‬הרי איכא תערובות מחשבות זרות בעבודה‪ ,‬ועל‬
‫כ יש להתיירא מעמלק שה מכשפי‪ .‬וזה שאמרו‬
‫המרגלי לא נוכל לעלות אל הע כי חזק הוא ממנו ‪,‬‬
‫ופירש"י כביכול כלפי מעלה אמרו‪ .‬ולכאורה היתכ שאמרו‬
‫דברי כפירה ח"ו שאי כמוהו‪ ,‬והאי קבלו זאת בני ישראל‬
‫בשתיקה‪ .‬אמנ לדברינו יוב‪ ,‬כיו שהמרגלי וכ בני‬
‫ישראל היתה כוונת בביאת האר" שלא לשמה‪ ,‬ואז‬
‫באמת יש לה להתיירא מ הכשפי המכחישי את הכח‬
‫של פמליא של מעלה‪.‬‬

‫עוד זאת נקדי מה שכתב א"ז זללה"ה בייטב לב‬
‫בראשית( הנה עינינו רואות כי מי שעובד ה' באמת נראה‬
‫בעיניו שהוא איננו כלו ולמה נחשב‪ ,‬ומי שאינו עובד את‬
‫ה' באמת ידמה בעיניו לאד חשוב‪ .‬והטע כי כל מצוה‬
‫דלאו איהו בדחילו ורחימו לא פרחת לעילא )תיקוני‬
‫הזוה "ק ד כה‪ ,(:‬ונשאר הכל בכא‪ ,‬ולכ נדמה בעיניו‬
‫שעושה ומקיי מצות ומעשי טובי‪ ,‬מה שאי כ מי‬
‫שעובד ה' באמת בדחילו ורחימו‪ ,‬פרחת לעילא ולא נשאר‬
‫פה מאומה‪ ,‬ולזה נדמה בעיניו כאילו לא עשה כלו‪ ,‬עכ"ד ‪.‬‬

‫)סו"פ‬

‫וזהו ביאור דברי התרגו יונת וכדי חמא משה‬
‫ענוותנותיה קרא משה להושע בר נו יהושע‪ ,‬ופירש" י‬
‫התפלל עליו יה יושיע מעצת מרגלי‪ ,‬כי מאחר שהתנהג‬
‫עצמו בענוה‪ ,‬הרי זה לאות שהוא עובד עבודה שלימה‬
‫תמה וזכה מכל פנויה‪ ,‬ולכ המצות ומעשי טובי שלו‬
‫פרחו לעילא ועל ידי זה נדמה בעיניו שעדיי לא עשה‬
‫כלו‪ ,‬וכיו שעבודתו הוא בלבא שלי בלי שו ערבוביא‪,‬‬
‫א כ כחות הכשפי אי לה שו שליטה עליו‪ ,‬ועל כ‬
‫התפלל עליו יה יושיע מעצת מרגלי‪.‬‬

‫ביאת האר בכח חידושי תורה שבעל פה‬
‫וישלח אות משה ממדבר פאר על פי ה' כול ‬
‫אנשי ראשי בני ישראל המה‪ ,‬ופירש"י כל אנשי‬
‫שבמקרא לשו חשיבות‪ .‬וצרי ביאור למה שלח דייקא‬
‫אנשי חשובי‪ ,‬לכאורה היה מ הראוי יותר שילכו פשוטי‬
‫ע הבקיאי בטוב האר" לראות השמינה היא א רזה‪ .‬ג‬
‫יש להבי אומרו על פי ה'‪ ,‬הלא השי"ת לא צוה לו לשלוח ‪.‬‬

‫ב( ויוציאו דבת האר אשר תרו אתה אל בני‬
‫ישראל לאמר האר אשר עברנו בה לתור אותה אר‬
‫אוכלת יושביה הוא‪ ,‬ופירש"י בכל מקו שעברו מצאו‬
‫קוברי מתי‪ .‬וצרי ביאור למה היתה כ‪ ,‬ורשיז"ל פירש‬
‫לדרכו‪.‬‬
‫ונראה על פי דברי א"ז הישמח משה זללה"ה‬
‫בייטב לב פ' דברי( לפרש אמר ז"ל )מגילה ו‪ (.‬ויל יהושע בלילה‬
‫ההוא בתו העמק )יהושע ח יג(‪ ,‬מלמד של בעומקה של‬
‫הלכה‪ .‬דאיתא בגמרא )מכות י‪ (.‬עומדות היו רגלינו בשערי‬
‫ירושלי )תהלי קכב ב( ‪ ,‬מי גר לרגלינו שיעמדו במלחמה ‪,‬‬
‫שערי ירושלי שהיו עוסקי בתורה‪ .‬וביאור הדבר כי על‬
‫ידי עסק התורה בעיו לחדש חידושי להסיר הקושיות‬
‫והספיקות‪ ,‬בכח זה מזמר עריצי והקליפות‪ ,‬ויפקוד על‬
‫צבא מרו במרו ועל מלכי האדמה על האדמה ‪ ,‬ולכ בעת‬
‫)הובא‬

‫לה‬

‫לה‬

‫שלח‬
‫שהל יהושע להלח ע האומות ל בעומקה של הלכה ‪,‬‬
‫ובכח זה נצח המלחמה‪ .‬ובזה פירש בייטב לב )פ' דברי (‬
‫הכתוב אחרי הכותו את סיחו בכח הפלפולי וחידושי‬
‫תורה‪ ,‬הואיל משה באר את התורה הזאת ‪ ,‬שהתחיל‬
‫ללמד ביאור התורה והבנתו ופלפולו‪ ,‬למע יוכלו בזה‬
‫לנצח המלחמה ע הל"א מלכי‪ ,‬עכ"ד‪.‬‬
‫והנה בעת ההוא שהלכו המרגלי באר" ישראל‪ ,‬אז‬
‫היו צריכי בני ישראל ליכנס לאר" ישראל‪ ,‬זולת חטא‬
‫המרגלי‪ ,‬ועל כ בכל מקו שעברו מצאו קוברי מתי‪ ,‬כי‬
‫בכח חידושי תורה של משה רבינו במדבר להסיר הקושיות‬
‫והספיקות‪ ,‬נפל שורש השר למעלה וממילא נפלו האומה‬
‫למטה פגרי מתי‪.‬‬
‫ובזה יתבאר למה שלח משה רבינו דייקא אנשי‬
‫חשובי‪ ,‬כי משה רבינו עליו השלו ידע מזה‪ ,‬שבכח‬
‫התורה הוא מפיל השר למעלה והאומה למטה‪ ,‬ולכ שלח‬
‫דייקא אנשי חשובי דייקא‪ ,‬היודעי ומביאי עומק‬
‫העני וכח תורה שבעל פה‪ ,‬ועל כ ה לא יטעו בראות‬
‫קוברי מתי לאמר שהוא אר" אוכלת יושביה‪ ,‬ועוד‬
‫שבזה ינצלו מ הטעות לאמר אפס כי עז הע‪ ,‬דאדרבה בני‬
‫ישראל ה גיבורי מבני הענק‪ ,‬שהרי יכולי להכרית‬
‫מהר על ידי עסק התורה ובכח החידושי ‪.‬‬
‫וזה שאמר הכתוב וישלח אות משה ממדבר פאר‬
‫על פי ה'‪ ,‬והוא על דר שדרשו רבותינו ז"ל )גיטי ס‪ (:‬כי על פי‬
‫הדברי האלה כרתי את ברית )שמות לד כז(‪ ,‬לא כרת הקב"ה‬
‫ברית ע ישראל אלא בשביל תורה שבעל פה‪ .‬כול אנשי‬
‫ראשי בני ישראל המה‪ ,‬ופירש"י אנשי חשובי‪ ,‬דהיינו‬
‫אנשי חשובי שידעו והבינו כח התורה שבעל פה‪ ,‬אשר‬
‫גדול כחה להכרית שר אומות העול למעלה ועל ידי זה‬
‫נופל ג האומה למטה‪ ,‬וחשב משה שה בודאי לא יבואו‬
‫לידי טעות ‪.‬‬

‫מדת הענוה מרחיק את היצר הרע‬
‫ויקרא משה להושע ב נו יהושע‪ ,‬ובתרגו יונת‬
‫וכדי חמא משה ענוותנותיה קרא משה להושע בר נו‬
‫יהושע‪ .‬ורשיז"ל פירש התפלל עליו יה יושיע מעצת‬
‫מרגלי‪ .‬ויש להבי למה התפלל עליו דוקא בשביל שראה‬
‫ענוותנותיה ‪.‬‬
‫ואפ"ל על פי מה שכתב א"ז זללה"ה בעצי חיי‬
‫תרומה( אהא דמבואר בגמרא )ברכות לב‪ (.‬אמר הקב"ה אשר‬

‫)פ'‬

‫הרעותי )מיכה ד ו(‪ ,‬כביכול אני גרמתי לה שבראתי לה יצר‬
‫הרע‪ .‬דבאתערותא דלתתא נעשה כ לעילא )זוהר תזריע מד‪,(.‬‬
‫ועל ידי שהצדיקי מתקטני עצמ בעול הזה‪ ,‬וכל ימיה‬
‫ה בתשובה וחרטה ורוח נשברה‪ ,‬בזה מעוררי החרטה‬
‫למעלה‪ ,‬עכ"ד‪ .‬ולפי זה יש לומר כי מי שמתנהג עצמו‬
‫בענוה‪ ,‬הרי הוא גור שיתחרט כביכול הקב"ה על מה‬
‫שברא יצר הרע‪ ,‬על כ השט מתבהל ומתבייש ממנו ואינו‬
‫מסיתו לדבר עבירה ‪.‬‬
‫ולזה אמר וכדי חמא משה ענוותנותיה קרא משה‬
‫להושע בר נו יהושע‪ ,‬ופירש"י התפלל עליו יה יושיע‬
‫מעצת מרגלי‪ ,‬כי מאחר שהתנהג עצמו בענוה‪ ,‬בקל יוכל‬
‫להנצל מהסתת היצר הרע ‪.‬‬

‫אחיזת דבר גשמי לצמצ האהבה‬
‫והתחזקת ולקחת מפרי האר‪ .‬ולכאורה אינו‬
‫מוב לאיזה צור צוה משה שילקחו מפירות האר"‪ ,‬וג‬
‫איזה חיזוק צרי לכ‪.‬‬
‫ונל"פ בהקד מה שכתב בספה"ק מאור ושמש‬
‫וירא( הנה ידוע מספרי‪ ,‬ג בעיני ראיתי זאת מצדיקי ‪,‬‬
‫בעת שבאו לדביקות גדול והיו מדבקי עצמ בעולמות‬
‫עליוני‪ ,‬עד שכמעט היו מתבטלי מציאת ולא היו‬
‫יכולי כמעט להשאר בזה העול‪ ,‬עד שהיו צריכ להגש‬
‫את עצמ באיזה דבר גשמי‪ ,‬שיביטו על איזה דבר או חפ"‬
‫להשתעשע בו‪ ,‬או שיסתכלו באיזה איש‪ ,‬ובזה יגשמו‬
‫עצמ מעט‪ ,‬ויכלו להוריד עצמ מדביקות להשאר בזה‬
‫העול‪ ,‬ובא לא היה מצוי לה דבר להתגש בו‪ ,‬אז‬
‫הוצרכו ליל חוצה כדי להביט על איזה דבר טמא‪ .‬והנה‬
‫אברה אבינו‪ ,‬אחר שמל את עצמו בא כל כ להשתוקקות‬
‫ודביקות והתלהבות גדולה‪ ,‬עד שבלתי היה באפשריותו‬
‫שיסבול גשמיות העול הזה‪ ,‬ומה ג לסבול הערלי האלו‬
‫להכניס בביתו‪ ,‬כי היה אז בהזדככות גדול‪ ,‬והיה יכול‬
‫כמעט להבטל ממציאות מחמת אהבת ה' אשר בערה בו ‪,‬‬
‫על כ ישב בפתח האוהל והביט על איזה דבר להתגש בו ‪,‬‬
‫שירד קצת מדביקותו ויוכל להשאר בזה העול‪ ,‬וזה מרמז‬
‫והוא יושב פתח האוהל כחו היו‪ ,‬ר"ל מחמת אור‬
‫התלהבות וחמימות שהיה דבוק באורות עליוני‪ ,‬לזאת‬
‫ישב בפתח האוהל להסתכל על איזה עובר ושב‪ ,‬עכדה"ק ‪.‬‬
‫וכ מספרי העול על צדיק קדוש אחד מתלמידי תלמידיו‬
‫של הבעש"ט הקדוש זי"ע‪ ,‬כי בעת אמירתו קדושת כתר‬
‫בתפלת מוס בש"ק‪ ,‬אחז את המורה שעות ]הנקרא‬
‫)פ '‬

‫לו‬

‫לו‬

‫שלח‬
‫זייגער[ בידו‪ ,‬והיו אומרי שהוא מזה הטע‪ ,‬כי בשעה‬
‫ההוא נתלהב כל כ בדביקות ה' ונתחמ לבבו‪ ,‬עד שהגיע‬
‫פשוט לכלות הנפש‪ ,‬ועל כ אחז בידו דבר גשמי כדי‬
‫לצמצ האהבה ‪.‬‬

‫מחמת הפסד חמ"‪ ,‬אמנ לאחר שהוא ב ודק החמ"‬
‫ומחזיר עליה על מנת לבערו מהעול ולשרפו‪ ,‬הרי רואה‬
‫שלא ישאר ממילא מ החמ" מאומה‪ ,‬ממילא הוא הביטול‬
‫הוא בלב של כיו שכבר הוסר המניעה ‪.‬‬

‫והנה המרגלי אמרו אר" אוכלת יושביה היא‪ ,‬ואולי‬
‫י"ל כוונת כי אר" ישראל עיני ה' אלהי בה תמיד‪ ,‬והוא‬
‫גבוה מכל הארצות‪ ,‬לכ כל יושבי האר" מתעוררי לאהבת‬
‫ה' בתשוקה ובדביקות עזה‪ ,‬ובאי לכלות הנפש להבטל‬
‫ממציאות מגודל האהבה‪ ,‬ועל כ יושבי האר" ה כסדר‬
‫קוברי מתי ‪.‬‬

‫ובזה כתב ליישב קושית התוספות )פסחי ב‪ (.‬על מה‬
‫שפירש"י ש בודקי את החמ"‪ ,‬שלא יעבור עליה בבל‬
‫יראה ובל ימצא‪ .‬והקשו בתוספות הא מדאורייתא סגי‬
‫בביטול‪ .‬ולפי האמור מיושב‪ ,‬דהא בביטול גופא יש חשש‬
‫דלא אהני א מדאורייתא‪ ,‬דשמא לא ביטלו בלב של ‪,‬‬
‫וא כ יעבור עליו בבל יראה‪ ,‬רק לאחר שבדק החמ" על‬
‫מנת לבערו מהעול‪ ,‬ובלאו הכי לא יהיה לו ריוח מהחמ" ‪,‬‬
‫אז הוא מבטלו בלב של‪ ,‬נמצא באמת שבדיקת חמ"‬
‫תקנת חכמי הוא בשביל שיהא הביטול מועיל שלא יעבור‬
‫בבל יראה‪ ,‬עכ"ד‪.‬‬

‫וזה שהתכוי משה רבינו ואמר עצתו אמונה ‪,‬‬
‫והתחזקת‪ ,‬כדי להשאר חי וקיי בעול הזה‪ ,‬על ידי‬
‫ולקחת מפרי האר"‪ ,‬שתטלו בידכ איזה דבר גשמי‪ ,‬ועל‬
‫ידי זה תצוצמ האהבה ולא תתבטלו מ המציאות ‪,‬‬
‫להשאר בחיי‪.‬‬

‫טבע איש הישראלי לקיי רצו ה'‬
‫במדרש פליאה )הובא בדמשק אליעזר( ויניחו אותו‬
‫במשמר כי לא פורש מה יעשה לו‪ ,‬מכא לבדיקת‬
‫חמ מ התורה‪ .‬והוא פלאי‪.‬‬
‫ויתבאר בהקד מה שכתב הר" )פסחי ב‪ (.‬בטע‬
‫שהצריכו חכמי בדיקת חמ"‪ ,‬א דמדאורייתא בביטול‬
‫סגי מילתא‪ ,‬לפי שביטול זה תלוי במחשבת של בני אד‪,‬‬
‫ואי דעתיה שוות ‪ ,‬ואפשר שיקילו בכ ולא יוציאהו מלב‬
‫לגמרי‪ ,‬ראו חכמי להחמיר שלא יספיק ביטול‪ ,‬והצריכו‬
‫בדיקה וביעור ג אחר הביטול‪ ,‬עכ"ד ‪.‬‬
‫וא"ז זללה"ה בעצי חיי )שבה"ג אות יג( הסביר הדבר‪ ,‬על‬
‫פי מה שכתב הרמב" )סופ"ב מהל' גירושי ה"כ( בטע שכופי‬
‫אותו עד שיאמר רוצה אני )ערכי כא‪ ,(.‬ולא אמרינ אנוס הוא ‪,‬‬
‫שאי אומרי אנוס אלא למי שנלח" ונדחק לעשות דבר‬
‫שאינו מחוייב מ התורה לעשותו ‪ ,‬כגו מי שהוכה עד‬
‫שמכר או נת‪ ,‬אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצוה או‬
‫לעשות עבירה‪ ,‬והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו‪ ,‬או‬
‫עד שנתרחק מדבר שאסור לעשותו‪ ,‬אי זה אנוס ממנו ‪,‬‬
‫אלא יצרו הוא שתקפו‪ ,‬וכיו שהוכה עד שתשש יצרו ואמר‬
‫רוצה אני‪ ,‬כבר עשה לרצונו‪ ,‬עי"ש‪ .‬והכי נמי היינו טעמא‬
‫דבדיקת חמ"‪ ,‬כי המניעה שלא היה הביטול בלב של‪ ,‬הוא‬

‫ובדר זה יש ליישב מה שהעיר בעצי חיי ש בעני‬
‫שכר ועונש‪ ,‬א הועד בנו לאמור שיגיע עונש ח"ו לעובר‬
‫עבירה או א לא יעשה מצוה ‪ ,‬א כ א א עושה מצוה‬
‫או שמר עצמו מכל דבר רע‪ ,‬מאי אהני ומה הוא חשובה‬
‫וצדיק מה פעל בכל עבודתו בעול הזה‪ ,‬הא כל מה‬
‫שעושה הוא כאונס ומוכרח לעשות מכח יראת העונש ‪,‬‬
‫וקי"ל )בבא בתרא מז‪ (:‬תליוהו ויהיב לאו כלו הוא‪ ,‬עי "ש‬
‫לדרכו‪ .‬א לפי האמור יוב שפיר‪ ,‬כי כל העני של יראת‬
‫העונש אינו אלא להסיר המונע והיצר הרע המעכב לקיי‬
‫רצו ה'‪ ,‬ובהסיר המניעה שוב מתעורר טבע איש הישראלי‬
‫לקיי מצות ה' ברצו באמת ‪ ,‬וא כ אי עבודתו מכח‬
‫האונס רק מכח עצמו ‪.‬‬
‫ובזה יתפרש המדרש‪ ,‬ויניחו אותו במשמר כי לא‬
‫פורש מה יעשה לו‪ ,‬ובתרגו יונת שידעו איסור שבת אבל‬
‫לא ידעו עונש המחלל שבת‪ ,‬ובתוס' במס' בבא בתרא )ד‬
‫קיט‪ (:‬כתבו בתוס' בש המדרש מקושש לש שמי נתכוי ‪,‬‬
‫כדי שיהרג ויראו אחרי‪ ,‬ע"כ‪ .‬ולכאורה קשה כיו שיתגלה‬
‫לה עכשיו עונש המחלל שבת ‪ ,‬הרי יהיה מעתה כל‬
‫מעשיה מיראת העונש‪ ,‬ואז צדיק מה פעל בעבודתו ‪,‬‬
‫וצרי לומר שהפחד והיראה מהעונש אינו רק כדי להסיר‬
‫המניעה‪ ,‬ושוב עושה מרצו בלב של‪ ,‬ועל זה אמר המדרש‬
‫מכא לבדיקת חמ" מ התורה‪ ,‬וכשיטת רש"י שלא יעבור‬
‫עליו בבל יראה‪ ,‬והיינו שעל ידי שהוצרכו חכמי בדיקה‬
‫ויחזור עליו כדי לשרפו יוסר המונע ואז יבא לבטלו בלב‬
‫של‪.‬‬

‫כל הזכויות שמורות לועד להוצאת ספרי כ"ק מר אדמו"ר שליט"א‬

‫לז‬

‫לז‬

‫שלח‬

‫דברות קודש‬
‫_______________________‬

‫מאת‬

‫_____ __________________‬

‫כ"ק מר רבינו הגה"ק שליט"א‬
‫אחר לימוד פרקי אבות שב"ק פרשת בהעלות שנת תשע"ב לפ"ק‬
‫בביהמ"ד הגדול דקהל יטב לב דסאטמאר בארא פארק‬
‫על כל פני‪ ,‬מ'האט געגעב די תורה פאר כלל ישראל ‪,‬‬
‫או נישט פאר די מלאכי‪ ,‬ווייל דער אייבערשטער האט א‬
‫נחת רוח פו א איד וואס ער האט א יצר הרע או ער שלאגט‬
‫זי מיט יצה"ר‪.‬‬
‫אי וויל דאס יעצט דא ארויסברענגע‪ ,‬מע רעדט אי‬
‫בארא פארק‪ .‬ס'איז דא א שווערע גאס‪ ,‬א פרעמדע גאס‪ ,‬א‬
‫שעדליכע גאס‪ ,‬א גאס אנגעפילט מיט נסיונות‪ ,‬מ'דאר‪ %‬זי‬
‫שלאג צו באקעמפ די כוחות היצר הרע‪.‬‬
‫פאר א אינגערמא‪ ,‬ווי אזוי קוקסטו אויס?‪,‬‬
‫מ'האלט ָ‬
‫אזוי קוקט אויס דיי דאווענע?‪ ,‬אזוי קוקט אויס דיי‬
‫לערנע?‪ ,‬ווי אזוי זעהט אויס דיי שטוב?‪ ,‬ענטפערט ער‪ ,‬נע!‪,‬‬
‫אי בי נישט קיי קרית יואל'ער‪ ,‬אי וואוי אי בארא‬
‫פארק!‪ ,‬איר מיינט אי וואוי אי קרית יואל?‪ ,‬איר ווייסט‬
‫וויאזוי בארא פארק קוקט אויס?‪ ,‬קרית יואל איז א שטאט‬
‫פו לויטער חסיד'ישע איד מיט א ערליכ ֲאוִיר‪ ,‬בארא‬
‫פארק איז נישט אזוי‪ ,‬בארא פארק איז א שטאט וואס האט‬
‫אי זי אלע סארט מענטשע‪ ,‬די גאס אי בארא פארק‬
‫אפילו זיי זענע שומרי תורה ומצות‪ ,‬איז דאס אבער פיל‬
‫מיט חומריות‪ ,‬מע ווערט נאכגעשלעפט נא די גאס‪.‬‬
‫דאר‪ %‬מע צו וויס‪ ,‬די תורה האט מע נישט געגעב‬
‫פאר די מלאכי‪ ,‬נאר דייקא פאר א בשר וד‪ ,‬טאקע‬
‫צוליב דע ווייל א איד האט א יצר הרע‪ ,‬ער מאכט מיט‬
‫שוועריקייט‪ ,‬אבער פארדע איז ער א איד!‪ ,‬או אוי‪ %‬דע‬
‫איז א איד געשטעלט צו מאכ פאר זי גדרי וסייגי צו‬
‫באזיג או מנצח צו זיי דע יצר הרע‪ ,‬או פו דע האט‬
‫השי"ת א נחת רוח פו זיי עבודה‪ ,‬או דייקא פו זיינע‬
‫שוועריקייט ווע ער איז זי מתגבר ‪.‬‬

‫מ'דאר‪ %‬געדענק‪ ,‬מ'וואוינט טאקע אי בארא פארק‪,‬‬
‫יא עס איז דא א גאס‪ ,‬ליידער די גאס האט א השפעה‪ ,‬מע‬
‫גייט נא די תאות עול הזה‪ ,‬דער גאנצער קאפ ליגט אי‬
‫חומריות‪ ,‬זי צו שענער צו מאכ‪ ,‬זי צו באפוצ או זי‬
‫אהערצושטעל פאר די גאס‪ ,‬ווי מער ארויס ברענגע די‬
‫תאות‪ ,‬שיינע הייזער או קליידונג וכדומה ‪ .‬מ'דאר‪ %‬אבער צו‬
‫וויס וואו מע באלאנגט‪ ,‬וואו מע האט געלערנט‪ ,‬או וועלכ‬
‫חינו מע האט באקומע ‪.‬‬
‫א סאטמאר'ער אינגערמא דאר‪ %‬זיי אנדערש‪ ,‬א‬
‫היימישער חסיד'ישער אינגערמא דאר‪ %‬זיי אפגעזונדערט‬
‫פו די גאס‪ ,‬זי נישט שעמע פו די גאס‪ .‬יא! אי בי א‬
‫סאטמאר'ער אינגערמא!‪ .‬א חסיד'ישער אינגערמא דאר‪%‬‬
‫זעה צו דאווענע ערלי מיט התלהבות‪ ,‬דאר‪ %‬קומע צו‬
‫דאווענע אי צייט‪ ,‬או קובע זיי עתי לתורה‪ ,‬א שיעור‬
‫צופרי אדער אויפדערנאכט‪ .‬זיי גאנצע באנעמונג דאר‪ %‬זיי‬
‫אנדערש פו די גאס‪ ,‬מער דערהויב‪ ,‬ערליכער‪ ,‬אזוי ווי א‬
‫חסיד'ישער איד דאר‪ %‬זי צו פיר‪ ,‬מיט דערהויבנקייט או‬
‫התרוממות הנפש ‪.‬‬
‫*‬
‫די ווא אי די סדרה בהעלות את הנרות‪ ,‬שטייט אי‬
‫די ספרי‪ ,‬די נשמה פו א איד ווערט אנגערופ נר‪ ,‬נר ה'‬
‫נשמת אד )משלי כ כז(‪ ,‬אהר הכה ווע ער האט אנגעצינד‬
‫די נרות המנורה‪ ,‬האט ער אנגעצינד א התלהבות אי די‬
‫נשמות ישראל לאביה שבשמי ‪.‬‬
‫עס איז דא א מג אברה אי הלכות חנוכה‬
‫סקי"ב( ביי די הלכה פו כבתה‪ ,‬אז אויב די נר חנוכה האט זי‬
‫אויסגעלאש‪ ,‬אי זקוק לה‪ ,‬איז מע נישט מחויב צוריק‬
‫)סי' תרע"ג‬

‫לח‬

‫לח‬

‫שלח‬

‫אנצוצינד‪ .‬זאגט דער מג אברה‪ ,‬אויב אבער ער האט דאס‬
‫געלייגט אי א פלא' נעב א אפענע פענסטער אדער א טיר‬
‫וואו ס'בלאזט א ווינט‪ ,‬או ס'האט זי אויסגעלאש‪ ,‬זקוק‬
‫לה‪ ,‬דאר‪ %‬ער עס נאכמאל אנצינד‪ ,‬עס איז אזוי ווי ער האט‬
‫בכלל נישט אריינגעלייגט קיי אויל‪.‬‬

‫אנדערש‪ ,‬או יעצט איז געקומע די רייע אוי‪ %‬בארא פארק ‪.‬‬
‫מיט אייבערשטנ'ס היל‪ ,%‬וועט עס זיי א חוט המשולש‪ .‬דא‬
‫וועט מע אי"ה אוי נישט אננעמע אי די מוסדות א קינד‬
‫פו אזא שטוב וואס איז דא דארט א קאמפיוטער‪ .‬והיה‬
‫מחנינו קדוש‪.‬‬

‫מורי ורבותי!‪ ,‬מע וואוינט אי בארא פארק‪ ,‬עס‬
‫בלאזט דא א ווינט‪ ,‬מע דאר‪ %‬האלט פארמאכט די‬
‫פענסטער עס זאל נישט אריינקומע די ווינט ‪ -‬די חומריות‬
‫ נישט פו די פרעמדע גאס‪ ,‬או נישט פו די אידישע גאס‪,‬‬‫מע זאל חלילה נישט נשפע ווער‪ ,‬עס זאל זי נישט‬
‫אויסלעש די נרות‪ ,‬די נשמות‪ ,‬פו די גאס‪ .‬אזוי ווי דער די‬
‫איז ביי די נרות‪ ,‬אז אויב לאזט מע די פענסטער אפ‪ ,‬איז‬
‫אזוי ווי מע האט דאס בכלל נישט אנגעצינדע ‪.‬‬

‫עס וועט נא נעמע אביסל צייט ביז עס וועט ווער‬
‫דורכגעפירט אינגאנצ‪ ,‬אבער דאס וועט אי"ה זיי‪ ,‬אי‬
‫וויל בעט סיי די הנהלת המוסדות סיי די עלטער‪ ,‬מע זאל‬
‫טוה אי דע‪ ,‬אי וויל זאגע פאר די הנהלה זיי זאל זי‬
‫גרייט‪ ,‬עס גייט נישט פו איי מינוט אויפ צווייט‪ ,‬זיי זאל‬
‫מאכ די ריכטיגע הכנה צו דע‪ .‬השי"ת יעזרינו על דבר‬
‫כבוד שמו ‪.‬‬

‫מע דאר‪ %‬שטארק נזהר זיי אי דע ‪ ,‬בהעלות את‬
‫הנרות‪ ,‬ווע מע איז מחנ די נרות די קינדער‪ ,‬יעדער איד איז‬
‫מתפלל צו האב ערליכע קינדער‪ ,‬יעדער וויל האב ערליכע‬
‫קינדער‪ ,‬מע דאר‪ %‬געב א ערליכ חינו פאר די קינדער ‪,‬‬
‫אזוי ווי עס פאסט‪ ,‬די קינדער זאל נישט נשפע ווער פו די‬
‫גאס‪.‬‬
‫*‬
‫או אי וויל דא אוי ארויסברענגע בנוגע די‬
‫קאמפיוטער'ס‪ ,‬ברו ה' עס איז שוי געוואר איינגעפירט ביי‬
‫אונז‪ ,‬קרית יואל איז געווע די ערשטע‪ ,‬וויליאמסבורג איז‬
‫געווע די צווייטע‪ ,‬מע האט געמאכט א תקנה אי די‬
‫מוסדות‪ ,‬אז עס ווערט נישט אנגענומע קינדער פו אזעלכע‬
‫הייזער וואס עס געפינט זי א קאמפיוטער ביי זיי אי אי‬
‫שטוב‪ ,‬אפילו מיט א פילטער‪ ,‬מיט א שלאס או מיט א‬
‫פעסווארד‪ .‬די מציאות האט געוויז‪ ,‬אז די קינדער זענע‬
‫אסא קלוגער‪ ,‬עס העלפט נישט די אלע זאכ ‪.‬‬
‫זענע געקומע איד פו בארא פארק מיט א טענה‬
‫למה נגרע‪ ,‬פארוואס זענע מיר אנדערש‪ ,‬פארוואס דא‬
‫דאר‪ %‬מע נישט די תקנה‪ .‬אי היט מיי קינד פו די זאכ ‪,‬‬
‫ביי מיר אי שטוב איז נישטא קיי קאמפיוטער‪ ,‬עס זיצט‬
‫נעב אי א חבר אי זיי כתה‪ ,‬או איי קינד פארציילט‬
‫פאר צווייט‪ ,‬או ער רייצט אי אוי‪ %‬די אלע זאכ‪.‬‬
‫וויל אי דא זאג‪ ,‬יא!‪ ,‬די איד זענע גערעכט‪ ,‬עס איז‬
‫נישטא קיי תירו'‪ ,‬מ'האט דאס שוי געמאכט ערגע'‬

‫*‬
‫אוי איז יעצט די צייט צו דערמאנע‪ ,‬עס קומט יעצט‬
‫זומער‪ ,‬עס איז שוי אזוי דער מנהג‪ ,‬מע פארט אוועק‬
‫פונדערהיי‪ ,‬וויל אי נאכזאג‪ ,‬דער פעטער זכרונו לברכה‬
‫האט אמאל געזאגט )שנת תשט"ז( אי א דרשה פאר' זומער‪,‬‬
‫אז מ'דאר‪ %‬געדענקע אז מ 'פארט טאקע אוועק פו די‬
‫חברותא‪ ,‬אבער פו באשעפער פארט מע נישט אוועק ‪.‬‬
‫היי יאר ווע מע קומט אהיי‪ ,‬גייט שוי זיי די ימי‬
‫הרחמי והרצו‪ ,‬תיכ‪ %‬ווע מע קומט אהיי גייט מע זי‬
‫שוי שטעל זאג סליחות‪ ,‬זאל יעדער דאס האלט פאר די‬
‫אויג‪ ,‬אז ווע מע וועט זאג סליחות זאל מע זי נישט‬
‫דארפ שעמע פו זי אליינס‪ .‬מ'זאל זי אזוי אויפפיר‬
‫גאנ' זומער‪ ,‬מ'זאל וויס אז עס קומט חודש אלול‪ ,‬או‬
‫מ'זאל וויס אז מע גייט זאג סליחות‪ ,‬או אפגעב א די‬
‫וחשבו פאר בורא כל עולמי‪.‬‬
‫והשי"ת ישמור צאתינו ובואינו לחיי ולשלו‪ .‬דער‬
‫אייבערשטער זאל העלפ מיר זאל אלע האב א געזונטע‬
‫זומער‪ ,‬געזונט ברוחניות‪ ,‬או געזונט בגשמיות‪ ,‬אי אלע‬
‫עניני‪ .‬מיר זאל זוכה זיי מגדל צו זיי די קינדער על דר‬
‫התורה והיראה‪ ,‬מע זאל קענע דינע דע הייליג‬
‫באשעפער‪ ,‬או האב תענוג או נחת פו די קינדער או‬
‫אייניקלע ‪ ,‬או דער אייבערשטער זאל משפיע זיי פרנסה‬
‫פאר אלע אידישע קינדער‪ ,‬הצלחה או סייעתא דשמיא מיט‬
‫אלע גוט‪ ,‬או מיר זאל זוכה זיי צו די גאולה שלימה‬
‫במהרה בימינו אמ ‪.‬‬

‫לט‬

‫לט‬

‫שלח‬

‫שמחות אנשי שלומינו קהל עדתינו שיחיו‬

‫די בכל אתר ואתר בכל מקומות מושבותיה‬
‫בני ברק אלעד ירושלי בית שמש לאנדא‬

‫וויליאמסבורג בארא פארק קרית יואל מאנסי‬

‫אנטווערפ מאנטשעסטער וויע‬

‫לעיקוואד מאנטריאל אוסטראליע‬

‫ברכת מזל טוב‬
‫הננו משגרי ברכת מז"ט חמה ולבבית לאנ שי שלומינו תומכי וידידי כוללינו הק' די בכל אתר ואתר כאו "א בשמו הטוב יבור‬

‫וויליאמסבורג‬
‫‪ï áä úãìåäì‬‬
‫הרב אי תמר האראווי ט שליט א‬
‫ר צבי אלימל וויינש טאק נ י‬
‫ר אלעזר ווייס נ י‬
‫ר יעקב ברמ ז פריעד מא נ י‬
‫ר אברה קע פעטש נ י‬

‫ר ‬

‫יואל דאס קאל‬

‫נ י‬

‫‪ïáä éàåùéðì‬‬

‫ר יעקב‬

‫ריבל נ י‬

‫בית שמש‬
‫ר אברה הערשק אוויטש‬

‫ר שמואל אהר מי טעל מא נ י‬
‫הר ר יוס פריעד מא שליט א‬
‫ר מ בישיבת קר התורה‬

‫נ י‬

‫מאנסי‬
‫‪ï áä úãìåäì‬‬
‫ר ‬

‫לאנדא‬

‫בערל בראדי‬

‫ר אברה יהושע‬

‫פי שער נ י‬

‫מצוייני‬
‫• כולל‬
‫‪úååöîäå äøåúä‬‬
‫אברכי‪ìåòì‬‬
‫‪ïáä ñðëäì‬‬

‫נ י‬

‫הר ר משה א לעזר פרענקל שליט א‬
‫ר אשר ישעי הורווי נ י‬
‫ר אברה ש מעו ווידער נ י‬
‫ר ישעי וויינבערגער נ י‬
‫ר בנציו לאנדא נ י‬
‫ר יקותיאל חנני סי מא נ י‬
‫ר יעקב קעסלער נ י‬

‫ר שמואל דוד גאנדל‬
‫ר ברו ווידער ע ה‬
‫ר ישראל לע באווי טש נ י‬
‫הר ר ישראל פריינד שליט א‬
‫ר זלמ לייב פאלקאוו יטש נ י‬
‫נ י‬

‫לעפקאוויטש נ י‬

‫אויסטרליע‬

‫ביקסנשפא נ י‬

‫ר יונה יחזקאל לעב אוויטש נ י‬
‫ר חיי ישעי אשר מענדלאוו יטש נ י‬
‫ר שלמה אהר סופר נ י‬
‫ר יואל בהרא ש שוואר נ י‬

‫‪úååöîäå äøåúä ìåòì ïáä ñðëäì‬‬

‫‪úáä úãìåäì‬‬

‫‪ú áä úãìåäì‬‬

‫ר חיי משה לוי ברוי נ י‬
‫ר א פרי טייטלבו י נ י‬

‫‪úáä úãìåä‬‬

‫‪ï áä úãìåäì‬‬

‫‪úååöîäå äøåúä ìåòì ïáä ñðëäì‬‬

‫להוראהמנ ח‬
‫כולל פנ חס‬
‫ר ‬

‫גאלדשטיי נ י‬

‫‪úååöîäå äøåúä ìåòì ïáä ñðëäì‬‬

‫‪ú áä úãìåäì‬‬

‫ר ‬

‫‪úáä úãìåäì‬‬

‫‪ï áä úãìåäì‬‬

‫ר יצחק אייזיק‬

‫ר אברה מענדל ווע רטהיימער נ י‬
‫ר יעקב מרדכי ב ר מענדל טייטלבו י נ י‬
‫ר שמואל ברו ב ר יו ס בנימי שטער נ י‬

‫יוס הערש‬

‫בני ברק‬

‫קרית יואל‬

‫‪ú áä úãìåäì‬‬
‫ר ‬

‫כולל הלכות שבת‬

‫דוד יהושע יעקב לאנ דא‬

‫נ י‬

‫כולל הלכות יו"ט‬

‫אירוסי צאצאיה‬

‫חברה משניות‬

‫•‬

‫החת אלי משה נ י‬
‫החת אפרי פישל נ י‬
‫החת יחזקאל נ י‬
‫החת יואל נ י‬
‫החת שלו נ י‬
‫החת צבי נ י‬

‫ר שאול יחזקא ל האל פערי נ י וויליאמס בורג‬
‫ר ישראל חי י ווייס נ י וויליאמסבורג‬
‫ר יושע רא טשטיי נ י בארא פ אר ק‬
‫הר ר ישראל העני שעהר שליט א קרית יואל‬
‫ר דוד מאיר רובינשטיי נ י בארא פאר ק‬
‫התאחדות האברכי‬
‫ר ישראל פריעד מא נ י מאנטרע אל‬

‫ארגו שיעורי תורה‬

‫ר אהר ליכטער נ י וויליאמסבורג‬
‫ר חיי הערש שוואר נ י וויליאמס בורג‬
‫ר גרשו מנח מאיע ר נ י ווילי אמסבורג‬
‫ר חיי יחז קאל שרגא וויינגארטע נ י קרית יו אל‬
‫ר אברה יושע ברי י ווערצ בערגער נ י קרית יו אל‬
‫הר ר אלי שלמה קאה נ י קרית יואל‬

‫נישואי צאצאיה‬

‫התורה‬
‫יסודי‬
‫וואג שאהל שליט א וויליאמסבורג‬
‫סינ י‬
‫חבורת ר ‬
‫הרב‬
‫ר שלו יצ חק יא קאבאוו יטש נ י וויליאמס בורג‬
‫איחוד החבורות‬
‫ר שמשו לעווי נ י וויליאמסבורג‬
‫התאחדותינו דמא אבד ק שמ למנחה ‪ -‬וומ ס‬
‫שאולקולשמחה פריע‬
‫הרבמערכת‬
‫ר ישראל שעהר הי ו וויליאמס בורג‬
‫ר אלימל גליק נ י קרית יואל‬
‫ר קלונימוס קלמ עק שטיי נ י קרית יואל‬
‫ר מרדכי צבי פארק אש נ י קרית יו אל‬
‫חסדגר אס מא נ י בארא פאר ק‬
‫צדקהיושע‬
‫מפעלימרדכי‬
‫ר ‬
‫•‬
‫ר משה אהר מאש קאווי טש נ י ב ארא פאר ק‬
‫אברהידי משה"‬
‫מפעל החסד "‬
‫הערש ראזמא נ י בארא פאר ק‬
‫ר ‬
‫הרב ש מעי לעוו שליט א דומ קהיל תינו לאנדא‬
‫קמחא דפסחא "ידי חסד"‬
‫ר א ברה יעקב קליי נ י לאנדא‬
‫פושקס נ י בני ברק‬
‫מרדכי‬
‫וועד עריכת ר ‬
‫לאנ"‬
‫שמחות‬

‫החת מענד ל נ י‬
‫החת מרדכי נ י‬
‫החת שמעו נ י‬
‫החת מנ ח שמעו נ י‬
‫החת יואל אלטר נ י‬
‫החת חיי ישראל ברו נ י‬
‫החת יואל נ י‬
‫החת חיי אלי שע נ י‬
‫החת יחזקאל נ י‬
‫החת יוס אורי נ י‬
‫החת שמואל נ י‬
‫החת שמואל דוד נ י‬

‫הרב ר אברה רוק ח שליט א וויליאמס בורג‬
‫ר פנ חס שפירא נ י קרית יו אל‬
‫ר אברה יוד א באנד א נ י וויליאמסבורג‬
‫הרב בערל אשכנזי אבד ק מאגלאניצא ‪ -‬וויליאמסבורג‬
‫ר יעקב נפתלי הירצקא ווי יס מא הי ו וויליאמסבורג‬
‫ר דוב בער שוואר נ י וויליאמס בורג‬
‫ר מרדכי יצחק סא מעט נ י קרית יו אל‬
‫ר שמואל לאנ דא נ י קרית יואל‬
‫ר יחזקאל שרגא הכה כהנא נ י קרית יואל‬
‫הר ר אברה מרדכי ענגעל שליט א ירו שלי‬
‫ר אפרי פישל ריספלער נ י בארא פאר ק‬
‫ר יושע רא טשילד נ י לאנדא‬
‫ר חיי גרונער נ י מאנט שעסטער‬
‫ר מרדכי מנ ח שפיל מא נ י בני ברק‬

‫ארגו "חסדי משה"‬
‫למע אחי ורעי‬
‫קופת גמ"ח‬
‫קר עזר נישואי‬

‫צו מעלד א שמחה קע מע זי פארבינד צו ‪:‬‬
‫‪ 1-888-732-6347‬או אי אר"י ‪011-972-527648437‬‬

‫קול התאחדותינו‬

‫אדער קע מע שיק דור א פעקס אדער מייל‬
‫‪a.ch.bnb@gmail.com - FAX: 011-9723-6194389‬‬

‫שע‪¢‬י התאחדות האברכי דסאטמאר בני ברק‬

‫מ‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful