P. 1
Revista Evita Montonera. Buenos Aires, Nº 17, año III, Mayo, 1979

Revista Evita Montonera. Buenos Aires, Nº 17, año III, Mayo, 1979

|Views: 10|Likes:
Published by Bibliotecario
El Pueblo no da tregua. Revista N° 17. Buenos Aires: Editorial Evita Montonera. Año III. Centro de Estudios Históricos Marcelo Sellán www.cehms.com.ar Biblioteca Virtual para la Investigación Histórica www.cehms.com.ar/biblioteca.
El Pueblo no da tregua. Revista N° 17. Buenos Aires: Editorial Evita Montonera. Año III. Centro de Estudios Históricos Marcelo Sellán www.cehms.com.ar Biblioteca Virtual para la Investigación Histórica www.cehms.com.ar/biblioteca.

More info:

Published by: Bibliotecario on Jun 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

.r

-------

__

E"'II M'NTfJNERII

~

@

\0

BL PUBBLO lIO

DI TBIIUA

BScrille

IIRIENICH
Q ..

@

_,

"~'t '

<Ie'-

lOot Pau ilo:r., ..1 oligatea ellt.o de. 1a Katdnu inflaci6n de ea

~£L

DEL

S"Ur.RJO

P.L\L

•clfttlc!nu.lll_.6C .OntOI. ~ 100 q ... Up ... ". eng.""" fac;I ... Me, ,po' Ig... l cand6M "" Cotl.. 6t., .... _r""auc •• derucclo"",."I •• ""loucl6t> que p.o.,e .. , ~.II"n

(~~~:·:r~,::,;q~~;:::~~,·
.... "" •• "9O'' '" ...
PO''''''
8o,n, D'eyfus, ele. Sent;! Ilquld.,,do. la5 ferfaca"llu yo ........ fe•• ~ de scrvlcio' ~ublicas. hlin _ntela ..da. YI'f. Des~r",egid., I. I"dunri. nacional uta ';endode ..... fad. po. las g'anduc ..", •• luu'f.nje."., can los cu.. lu1'0 upuede'''"''''''tir. TQdo.llom. p".lble,porqu. funcion.riasymi";'lra.,brig.odie,u, general ... y al",lf.Mes, ,on e.. l.. do~ .$ueldode I. allg_,qur. , la.~nopollo'fnopi." .. neneipuebloq ... 10.... n,i."",.i""""la.p;ot'aReI, utr.nje...,l, • qui._.

lID ptob1_ de "imp.a.cto lIicoH;gico" _ Pero a1 1 ~de enerc aa1ario que de. real eat e ano nuelltro del de 15'.. rill. 0101 351 en junto

f----_

eobr4buloa

1913•
50\-

!,,~"~::~::.;u."""""''''''''''-

t.

u.ctl.rl ",Iru, "i.fund .. " "ta ..: 'u.pl_ ...... "tr.g.;o.6euplohd6ny"'''_r •. I10"".. r;in. V.""'"I ••' '",pid_"U qui u.i ocurrlt""",porq ... u , .. rr c.6ooo ulr"",.u nt. ,;I <16n.

,QUE

ESH,QCURRIENOOI

n".gobi.,,,anQui.,e"ll,,,,u_Icadl ".""nell.nICS ~ uplol_

~n~=:!bl!O::l~~.:;: ~:~~ten"r......
•. SEEST"'REW.TNIXl~ l" ... lliIHU

Loq".""urreuqu

...

,_,ha,,-

~:;:!::~' ..

A lOS TRABAJADORES Y AL PUEBLO CADA PIA NOS FXPIQIAN MAS

j>O'."
0'<0,

0" pa.,IOln
,t""U..sOI

""'"

1'0''' ..... «''1.. 41.'1'''''.

I..g.;orcs I. h,. e"",,,.napo,,,iol.,I,,", . ..hcl_ft'c· In ","ud .... ...._"., •. ··cac.,u,," .... '.1.., ".dONli •.." pcro l. ,uliwd u ~ut; .. tin tc.-.u.ondo .1 ~.oj. Nue ..... '",e'va, ",'allfe'.o. u.,in "enolo ent<e'l.ocl.o.; .~'a.i .. d.lOUIe ~(IQ ""'Clt""U '_n.n,e., _de.1 hudo .enl •• cdOtl<!.,.on reu,<idu entre la''''''''''1>0110'; n dej •• 1 ~"'Mja d. c.. 1 •...,. """H'. co.un. "I~uef •• n ....""'. de vieja, y ~~;C~dO' "","apollo, ,,,... 8ungll ~

I ••

udadn

:~~~ =:':i:~~~:: ~~~;:~i6.:\~"n • p... bl_d."i"'P."'a.ical~i." .. ,,,o~no lepc<le<ao.~dirq veng•• nuestro. t>og.f... p.r.q edieu ..nCO... ,,&0., vi"i_'. e e""" c"",.c"~,,d.o cie10qllC.nededac.to..u<lo"_ ..1..,.,...o.itol6gI"" ...... da ... 19"""~ej_I".""r.q"" .. to Alldc.~ •.,de.Hllallo,_U"'" .. 1.';0 , ... 1 e,~.t 1St c:.on ruputO al quec.obrab..- ... njunlod. "71. htoq"i.,. cied.q ..... po, ..1 ..., ".bajo, en I.. ePCe. ~... '.nr un ltobierllOpopulu. podTa..osc."...,'a.

EI gclIiu"", ~rboc.<:Ie.uoti-

n,i .n. ~"cn "" •. PUtt.. _n,I,_ perc I•• '";....s df ... ofki.I ... I..T" ... In los ~uttltu 'I" 110. I.. din no.dlcenqu.g." pen.. tlt.r· ~.r. p.'U de 10 que 'l_nll>lo"",~.uando t.nll""".un9abie.noelegll1opornosotra •. Eotop ... blell·deen."".1 cualQule.a ube q"" dndeen .. o. It fec~a In co.... ~an """"",,or.do. SI c'''''lnu.n.del.n .. lospl ..n.. de .....· r .Inn de 110:0 '''''''':0 ~.oYPO.lblI1d ..duqYemej"r ..... En la.pl.nn!le I. ollguQul.cu.ndomena .... con....... , ....jor, ,.hp ..... plorlar. C-c.d. d'.",.on''''''''''"''',lapfoduc.lon "J •. p.ar.que Industriale. "" p"HUten, I" ql/e ..... oe ......... n ••• I.· I•• g."."du a co.'. d. n"•• troo •• -

351·

"'f---

-

f-

~un~o

~n

.. ro ~

I".

.:~!~~I:~:~:~u~~:~!~.~~!ap~~:' lPORQIJE E5IAMOS ASl1

_.q....

""''''eel ••o.

EH • .., ••• 1 po, des ,ozonnp""· fund_n'eu .. idu.r .. queu ....... qut;c_i.r. P.i .... ...,' POl"qu.. """" u"p.r,dependienteyl •• co•• ,qut pr"d... ..", d ,ob.e .ock>cerul,.,. y c.o.ne. I.. uFld • ...,. en.1 ..... e ~ M p,.cio'que"o. "j." I". g•• ndu e.,iuli., •• y t ... ~o••• 'I .... Ie'""",, q.... 'OfnIl.a, p.r. n<.teHr • ind~.. rl ... • I.. c_, • .., ... p,eclo. ~<.t."". flj.n I"... I..... g•• ndn e.';ull ..... S.9y"do;{lto...,.p."p<>rquclo.que • c"",."" •. lo,,,.b.j.dare!_,elp"'-

b!O, ...... lgob .. nldo.pc'to.q" O •• c lo.c)(s.rca. , lo •• i.,,1.nt ... dl 10. grand.. c.pl,,11oto. l,,~ Ir.b.jldo,., .OOID. II BOt d.1 to UI y e....ndo .. r"p.,," I. t .. ,u .. ""sot,o. no. dan II 281. l .... 'e II ... I. "jo' p.,u y "'.nt"". 11.1""". II PIque"'" seuor U I. ollg.rqulay I". g,."dtlcul.lle, u"""J.'O •. lonlol,ra"d •• .,.,.,· l..gl.<IoI, quo h.n" , 4Uh.U". E,,, .,.q ........... cto'tlllru., ....... bl.d. I"q".p.u. AI ..... lcI .. d.t ... r"II ..... i"" •• .""-.110."0.,1<10,,,11 .. , • .o" ." ... " ••• u.I .... ' I....,d."o". .1 pUlDlo U .. pr II&r._ ..u. DO' •• !I".n ... c" .. Ir to""'.ny " h." .. I.. q"tu .._.oUlc · bhr. p<>'... o I. '''<''".1 ...n du'oO. I"Irot_II",." .. ",.I.,,_I,.. .... t.".610yfrl .., •• I., .. I"."", ..

'<111'.''''0',

""rI.

orl .. rufl,u'"

"""'"1.,., •• .,.

", ..,.,, •

[.M.]

L,,..UIUrt_apoa."

c!e patriQtali,

p.. ro

la

.,.n!.d .... Qtn, eata" r........ tan<lo a I par". :>0 noa mpiian au.diariaa_ntiras, por..as
dl.fr_ucl.a

,"plgtado"

qua 'Imp"; y haCibre:

.us plan e " d~ ~ntr"sa. So " .. aran.

CONTlNUE.DS
')

'''ct." I, .,"

,II

PEBANBO
r•• IIII'"

'''./If

eae r ibe HoraCia Mendiz:!!:bal

1(0'10 ESTa
lal~,

S~L:r-'OS SI'T\I~C

DE

IO~ 1

.It.!tupe,ar \0' .1~1:I1cIto. y It etl po" lOS \t~baj~doru. .,... •• celante, Ie ."ant •• .".,. nuu·

SE

VA PUORIENDO C".ndO una "ula

TOOO Hlipodd4a 'e

~.~ .:.!~I:'~:~,:!" ~~~' J~~.:~o~"';o~~o,
G•• IV<.' ""I~ .. PO ... U 'U:<'O·

........ : •• ol ... -i .... ·0 ~•• ~•• ~ ,. r••••• ~ 0 10 f~.,. H~CI de .

!~~~t~~~:~'; ~~~ v:~!~:r~~b:'~:~.
EL
PEilONISMO [NT[ilO M(lNTONERO EN El MOVIMIENTO

no,il ~c.llt'tl I, """On.il ~.. i"d~ I ...... "" • ",,"',, hi a....

Ih",.

'H",i~a. ~""'. 0.' ton OOP"lo, I.. ua"'" ' '". pion", t<,'... nII ."I~I ,,1"1<11""O'i • uv"irlc.' U'OUMO.

~~~~~~'

::~~~l::':::~~:~:::~~:: ~:~!~%~'
t~ ..

0<.1<01'a

'u

"inht(o

de

t-

r ,0""'1,,,.

hr~ Io,grar e.. os ebjet)."., •• II 9'U C ....... "n;r a <04oel pueblo; el "ovi .. i."toPHo"l ... Que upr .. 6 euunldadduran •., "'90' 0110., deb. Ur '.ce""ru;do. [""",diode 10 lud,~ tCftH~ la dlc<adur~ ~.. .....,. r.~.d"... 10 unidad del p~n,.... ~..." I. do 1 "~r"'Q~ ,ift .ecudsmo. y ,1ft 10. 10croru q,,~ I" "'deran rr~ca •• <. £1 p,",.,~j • .., ~nlHa utA [on"<ul~ndn ~I ..... ; ... ;efice ~onlonerc •

I. ,iu,atlon ccanOoofcI """"'b<e<:lel\do • leo " .... J.<Ior•• para bend;~i •• a I. 01 i9"QU;~ y 10' ..,,,,,,,,,1 ie. entre90 ....,." ". VIP', "'!lntra htri. ~I joro.Ad~ •• par .... ituq"e el pueblo rucclo ..... l•.• e Pro~... i ..~ ronj"""",er""'el,ilen<i"""'et,e_ fror d. I•• epre.lon ..... r ~II "" ""_ .;eron lodo.l e.f"tHo.n ~."ru ... tOque II_nouo"u"';"par •• ".,., q""eIPuebIO'.n9.yn.<cn""tc;&'.. rodoe"c 10 preund •• rcnd"fcazar diciendoq". venl.n .. a.m;n.rcon la ,o"upcionya c~"a"l.ce'.l b."n. u •• ,.Por"<i .. o.la ... n,i, •• i..... pal •• cen ... l I". trabaj ..... , .. 'ucciona"" •• p~n." ".bl~n ".ns<u-

i~ ~~~:'. ~!: ;~c~~:::~:~~:;:~
".... p.,. ~r.~
",ta ...

rri<lo <"a:''' ') <uo ," 10, lu<"u u o><CI" do... , er;o""aer'; •. 0" ".d, lu .irvi6 l"'I>c". •• "•• n . 'epresl6n ou" ,cPof!6 j.,..h ~•.,,,o P".blo. ro",.if ... '~""tlo~ lege, Ie. dl .. Q~e ....,." • 'ceo • ., de YO' V todc. leo cr •• ~'bon .~=c' .. r ~~ 9cl~c r~ue, .n ~n ".C",O. "," vo lad"" c "0. oj_,., ;6. ". Ili~" .. 1r6~. <01..., • ...,.. llouft <0" ae./Ileo, 0; ,," ou' ol\i. I· n'Qy!l.odO • 10. ~"~I~nO'OI• Ow< 'c' !i"'lu, Ql.e "I"C, 'C" 10, ..11'..,';;0· IClarol. ".,. , .. col<IUOO d. Ullen. ~O' el d•• "o,o ,,_" co~'

,_«.... _

~o.

~".<f'
.• "",.

;:;!~ ~:~.~.If: I~: ..~; :;;::";;" ;::~"
1." •• 1 ..... 0010.

C".."I'_"'lof,.",«<"

(",on.eo .• ~_".. '1\0, o..,luu. oo~., .. "e".c'O'. ."el ••" a ~"I...... "1'. 0110.(""'" " 10 ~jc • ., .." In 01'" ,.11'10 .. ,. 11 ...... (0"'''' ~",r"fl

""."."/'0.'

O.".,.,~,

NOMINA

DE OPERACIONES ••.•.••.•

DE ENERO-FEBRERO, , , .•.•. , ••

1977
105

Antipatronales

Host1g&lll1ento. guardia. de patronales .... , •••••••... policia y ej4!rci to ...........•.. , .... Aniqu11allliento Ilecuperaciones TOTAL ••........... ..•.......... ,' •..•.•... •.•...........•••..••... , •• ', .•••...........

.., ~

iI

Aho,a 1e v ...... viellde 1. pata la ecea . Apenas trilna.,urrido un ane e.piezan a poTler.e nerviosoll, a vac:ilar, II dar ~!~

~illc:uti!j;~~~am::~~u:~::

130

Cuando .. 1 enE:lll:igo esti debil ..a justa c:uaTldo debemo:o •• V.nzar. Para ello debf!lllOlI teller en c:uenta que 10 importante TIn es que cada acci6n individU41 sea grandeeilllport.nte,lIinoQue 8e hagan lIlu"hAs &cc:icne ...

~. 1101.l'It"'ndu ~""I" ur ... d•• n p.er.

Vida'., LA

y

Es

]MPOSI8LE

,lGUANTM!

~ ~nlOnCU ne'aHcs ... ·.n2a""' •• , ... •• "",•• broendobrech .. ,au"",nl."do., acc;onar ~! it ;co 1 .~""'P~~£ndole .a~&.u ..... cen golpu .;ol."to •.

AESISTENCIAPOPULAR

I,,.

o".,!lu. que Ie. ruldeo de la ••• plc.lonco ne leo dOml!r. Que nc h.v~ ni u" .010 ~~a~crc

LUANTO MAS LOS HOSTIGAMOS. MAS TRASTAB1LLAN. TRASTABILLAN,
QUE

CUAHTO MAS DURO LES

dejM Ee:!d~~~::~~~: ~~~:;:~~;:~~~~:
Hn,aM de ,19"n patron. ..,,':1~7~~t~~~o~C~ ::
~R I

hayquc".annr. y, cCI!IC"".nu ... " Ie han ..,. ,.._ 'ific"nlle I •• 'OIMd ... "aciendeque ....~ C"""",~em ~el "<>v'oII,ente ""'1;'

!el!:. ::.!~~; ~f;~~~e~!~~~~::~t~;iJ;::;~i~~~:-"~~~:rl:· ;:;c::~<;~~;. i=.!; ~":~::. :=:::
..... <ocu»do.>,orel d'!'>eT<><lUC I •• p~.d. ~~,~r perdH "tI ""'0, .inc .~c· "".porqu.lOQ"epv«!enlN'rdcr." .n,I ... " e" "rU."dcr .."~le •• "'o,, ." ~rO!';;> .'O~. t:SEI'OS TOOAS LAS ARMAS, LAS ClUE NOS CONS[GAMQS,
"f';

:7:~!~:~:~: ~~~ ,0' .0. ~... :;~~~~~!~~:! !:~ ~!~~~e~~~~~~~!:~~"::~~!!:, ~~~~~:~~~.~~~~-::~: ~~::;::;!~~: :: ~rD
TENEMOS DAR
I\C

MAS

~~::P:~~ Ic:~~. i~~:~:t I :'~:~e~: ~c ~~~i~":;
~~o •• Q~U"" .. ~.ro"de 'He, ItlQ~'" con 10 ~". I.n~." •• : nC ~., •• Iet;" ;a,. .'90\0\0' "1;."'<1' Ie. r" .. Q~. p.ot.; p; rll,. :or.

re. de I ~e, I,"j.nt~ oj.. , ~o" ICC i"~I' c•• lel.Hi. <entrl I~ 'f;,~.r .• ~,. .11,100 .. 1 .... ' ... 0".1110 ... do ben con.. ;~ I t 1 [j tr, : ~o ,,: n' dor' I~ '~ne .I •• orl"~< '1'1:1101 ~~. u~llc.," II h~rlu<16~ .1~~la

'I'.

C"~ndo dij j"",. ~"e "ab" ~ue ht, CU,,,I.,sde <abCliljuype""rcic"_

'Ol d.

est.., .cd""., v~"'" ca,,'''''·

"""~"'IC'.

cont'nu~r,

.~an.~"do.

EI peor

~ilCI d. 11~cd~~. ,. nO "." .H: •• •0 ~.. "". ~61.c•• -'II" " .: \. 1OC".. g. I"", e~ 1"~. r O. un •• ~" t -. '.""'. ,..,Ie,o .. ; .i d......... 0.' •• ~• .'octo ... ,er

,I '0 ." ,... -. ~.. "",

I~.

">9''''''''' .~ ,"
90:>1 ........

p,

do 10 .HI~"

id"'.

Of

~~: I
'c.

;I~:' ~ :::~ I
I...
Q ... I

~!' :~~e~~~: !~~~~:~.:S·:::~ .. ;
~.~~!:~ I d~i::".:~,,~~'
e~r~::. t ~a~~

~e~. I!~ !;~~n!~!~~r:~:~~r!;.~u. ~n ,

,!~~

""","0 Ejircit~ .... •. lle n""~_"t. h c.1iUd, "m ,iOdd d. 'us .cc;~".' .nco"dc. Ii,,,•• ~ tron ••• I". c"""'.~ .. C<.. ..

IIleM ..,

~~:r

~:~p:~~~n:~a

t ~::e~

~::"'

::':~~~r~~. {:~.; ~ .:~~'~~.~~! ::~! ::1':;!:~;.I::::':o~!" I. ' c~:'~:"j:' ... , do.,o,.dO. Qu. ~'"I."'" "0"'0.1<. y.1 poe"".,~.I~ ' .... c::~:~!~'

v. au'

o.li~o •. Uno ....o1eto ••••

O.<.d •

un'''de

I.Vlctet.I,'I",I

.•

.D 'DDEIDB IIIIEDA'''''J

Ell IECIAIACIIIEB
TpPOI UHW!9I A !'9Wb!WIO!"~ LA LA y!UDAD tApA CENTRO
",

SE COfI:STRUYE DESDE DUDE CADA

FAlIUCA.

II 'u'u .........,I_' ••• C,'," I~''''1''."''' ~f'Otr... ••'' ... I. 10'....0. ....1'1r!~. w""' .. '
,,," .... tto wl.1Io , .. ,. I ....r.ftl' ' ........ ,I... ' II•• rl.. """III_I" .. I•• n'KI_n I, 1""1d.4 111'11(.:..1. ~I~. I". ,__ 101" '", ,•• , I. <0- I• 16.. ole 1 I I. If. • t ~ .., .,. ,. .. IIO,o~I1I_ .. t.I hr"" .. 1..... ' .. ' •• 1l1li1"'101 •• "11"' .... , I. "" Ilucl6t! .[ ....ul,., I I, .~1,,'11 .. 16" I. , .. 11",'610 if w... l,,,.rl,, ~ , 1M"""'c.aIO •. 10410" .. 1."4.'·'>111 ..... , ..... _ .. • 101 .... " .. '. I, alUldwn I. 11It.IIU~ ,.,. nunt' .. 0, .... 1.. ,1 __ ,

DE TRABAJO
•• 1. , ....

Own.u,., .110,.. _,."., u""'" ,.,.

"'I.

I-

In'"

..,16.11.101

_r.: .'Lt.
q... '"

NUl

,..., .....

_

I
.
I

0?
-

·
·"SO·, • 0) So""t.je ~ 10 ,"~d""I~ •. I~". tiliu~~G.1 H"d"~\G C c,.~i.", ••~,. 1,,,lioad. • c) Ocs"r~lftiu •• 1 t .. ~.je

....

lM"r.,_.,tU"l .. t.gt' .. Ylr'.'" ., p..,t4'" p.rtlw p.n ~OAIt.ylr I, ...., .... q __ • ,.. .. Iu rK\IPI'1r _Urn or", .. luc'CIftft .' .... 11011 ... t_ __ to4o.I".d .. confiluol,c n*,,,I'J,,.,n,,,,"'" .1.,_uI ,ldo •• ,ulo' ... I. luc... ~IIH·,_·1·rr...u .. .I.,..t.--I "'.I .... luc'_ ... I.rl""'''onotlpo;c ,......,.0. I. ""Iltlu HI Or.J&o ........ 101 di" .. n-

o.

'.~i." ;:g~~!:o~; .i!~t'd" 'o. ~;!:!~:~' •.
g" ..
J.,

fO".'''''

~~r.r

1. w"ld.d,,'

1Io"''''lntO

ob,.·

II .. '~"90 _"",",, ~1.I .. ntn n.... l .. u ... 'lcl."U ,.........ole' tl.,.~16 ... <"."Ie nl fol_n,.

:·~~;:.;171.d! .. 'rg,g._.I"*" ..
!...... ~."

"'h"'.,

ftdo.,
,..

'101

...... ""' ....

~~.~~!Id ..~~

.1 ",1.. ,,, ..... M.o'o'
, 0'" II 1 ..1" .....

bot •• d. I" IIlco. I~ Co->Id .. "CllftHHI.... 1ft "I, .. 'liIhIU"'G .. fr ••• jo, 0 t J.ft"'H" 'n"" 10. Ift' ~toru .. ~ u ..... q _ r"r nU 1"_cl4<>, '011'" I, Id" HI ..... ,.. ,.... 100 ....... 1.1 .... •
In

I."-

I". ,..
""

'1'

t_ •••• " to._. I. MCI,••Id., .... ft~ I. .rendy" I, ""","uei&' .I""ul. I,"'.",.el&o dl I. "III$I • .;.I&o ... tl· ob"",I._lflucl6ftHhpolrtl· uec ...... lcl, ,I cnt"' I, ,.pruI6ft lcl6 .. I" I.. ... ... ~ ... d, uto, .... Iffur ... uoI. fibr;CA, In Cld.g'_'o. , ... Ire 100 9,_10$, .~lo .. 1 ' ...... _ •• H".obJ.tl .... $.

do...

,.


r

• d) C.ru~ I 11..... d.. 1.1"~"iu. ~ _i'ilio ••• P'I'''''U, ...... I... I_l>u"i.oru I uPltleli jOdlde., ,10" IUMo •• i;enci ••• , ... fti •• a" l>'" n.M",I .. ~e oida.de&Cei6ft. • e) Pa.os "•• (1.1 .. , dt ~'ltc. <Ii· ~:;~~~. 10 -i ••loo I """ ~a'. po.

di.tee'onu

:~"

.1 "",,'.',ntoOb,.ro. 1 ...... H =~~;!"~~.~.',i~~.~n111·ef.';'S .<>do.

',ft.,.uo •. <o..
lihG .... U_IItO. • ~c.o.>

'0

""'ICU"I,

I.

t~T. ,,'a

~.~ .610 10 "' ....
fOG

1,,,. , .. , •• , .., ""-

PL.AH

D[ LOCH-' !!IIeO

:~:~:~ ::~.~ ' ... :".. ••• u.'

.... t

r.,"-

PARA RECUPERAR LA CGT 1I Cc;.1 "" •• 'ClI"~""I. I."z~

I.. 1.",,1' •• ~ •.•.. 1 "" dO' " ... ,·.""ria_,.'I' • ~. I,,· d'joJ:.' •• e ~"'.,. ~.' I. ;, .1.' d~'J " N"" de I •• ,'" ••• ;, '. '" oe ••""J,'e.hp •• 'h'.· •• ' ...

~:7:~~~e ~;~~:::!:i:~~ ::;:r~~~~~; ';.i .. I~_~., l~sr.r.,"",

:e~ ~:ft:~; ~;~: !:: ;:!~~:'~; ~:dP:': ~e7;::7 ~~':! "d~ 6: ,~o~~'·~'
d ~~:"~ i

bt •• ~ci6" p,ppC".~C' ..

~I'"

,

>".~

BL PUBBLO.,
!:lIcrile ';ual". 011:105 .L;. procuu IIii' hlo 8lmeralizado, h rnisuncia II", hace por todQllollmedio&; hc~" Ir",.trado que 1. r .. pruiiir. no
(J

DI TBIGUl
~ ~r.

c e
, ..

.~o •• 1 s~I ••

";

I I I.'

nosdoblega. rrlh;il".c p•• o unificar <11 ~:ovi.o<i .. ntD ~. II todD e1 pu.,blo •·nc('rnual •• bander"sdela UI:..r"ci05n,YlosharetlOs retroceder.

c.

~c, pI'" U 'v oolllitl co.. il","" 1,;1, ",111'0:,11"11"10.' ."i~"il i'"10d. In 'v.ru. orSI' nlru" •• 1 pv.~l". ~I 'rocuuo. 10"",,'1'." 1.1 oIUIO' dO <o"'liclo. QI,.Iu ,,,<,1 .. , lu ","";'111.0100" o. ;clrlleoo. 9' ....1.1''' ...... or' 00,.>, ... ", ... ,10,"0<1,,""1 •• 10VI'H'. It o<.lil;'" ofiei.l: Ie "'unt" I. r .... rcl., <"M"«i~" d~ ' ..1';'" "Inldo • ~c~i. I'"to , . .1 .~do""r •• '" 'vIC'" -11111'" ~.l OVI"e OU" ,is_' i01".. "0" • 'I "ka"u,o; ... I,.c .. t ,. DI., 0.0"';";<0. I. d"<K~D.C'6". I. ., ....i"~.;6" e,h,iu •• , ... I."e,

.,~I.~

~i~ ,~~~~~'::~:~'"!:o••"~. ;.:~; .
c••

I, !r.~.,.'."C;. d. '"9'''.' ,I, ••1 .1,,,""
UDluli

• b,.~ ••

and'''o,,,, i'''_Cilt. I., d.tH

S;~~. I.

;~~7~;:~;~~."i'i' ..
I .;"

O'",nl'''''

I. I.'au

'"<"'6~.
nOp;.~~

...

1"".",,\",
•• ..... ~.

10

~;~~!~<~:.~:<!'~~:':o:' :: 7 .:!.::. ,i~, SO h. C" 'Ct' <;<~o~ ••. 0••••• I.h.~"" ,. '","1
nl. ~~!!I' on ;.'

t>~, ,; •• 00 h.e '~cr. g,,< •• -0' ~I,"", d'" 10. I••• etu .....c·•• •or I~ ~t." ... 011'" •• 1 .. , I., - -

;~~'~;i~::~:::!: ,~;::!::~: i~~:~:;~

'r."fi

... n.-pu

••• cc..... ,<r.r ••• -

:;~~~::~ :;"~:;:;";~ : ;:.~:~ ::~~:~;::
.

"i.~tt .. Ur,o I.. runlo~e' ",II,· U, ....... c.ce~. I~ ~I" :~.nU ~"~ cOn II ,u •• ,i6n ~ ~H. ,011,ic. ceonvlc,"o 109,,,On,u,cbJ.,ivo •. AI <tn",rio. i~"fr. ~ i"(Hn.,i~n.l·
"",nlf •

~:~~C~;

I~:~O O:~!~;:~

[~~

CONOU(CJONDELPU£!LO. LA_rtc';"l ~e~e,~1 f .. ,on d"JI .1 Pueblo .in 'u I ide' 1 co~d",'or: lat •• iciOndel"c .... ,ill."".,' ..· •• .. u~ nuevo ' .. <.00 1 01 9011" roili,u. O".ant .... t. a~e d.. dlctldur •• .,i I•• ~e ,,!i1i'~"le. ~opul ..... o na" e "eup.ree,Ce. e'!i~oiu' ciO"U 9.... ;al •• ~.n inl'" noid .... 'cdcel H.ede I. fe'

o,eU~ .. I.. , In "",4.1,\;."

.,,1 ,1.'0
f ••

u',

;'."4"

610 I•• "ui.n.n .,..0' .... , •• ESTA

'040. ~~••

I,,, (.,i· 10. ~"••

I.

.
• •

'-------------"
f.,,,~
•... .. '''''''"'' uU "".... "~ bl •• ,..,p n" y.!lttllr<lil.111 t""" 01 bl" I." ~..,O&,.n".U.' I•• .1, . ,) UN' I. lu'~. Po' "u.n, .. <_~III'" I, .1t"p •• .c16.d. 1I... tr •• "'9.nl .. ~lon.. , .... 1.1" . . L.p.."vlpclt.n •• '.,.,1' ' ftl.lndIUII ..... t,., ~,.,.~. In ~lalI'u .... 1"'110"0",_' ~_I ~U"".nIU<le" p",,"I.,. 5610 •• r ~.n po~ld" IInor "",II'"

Se pelean .... tre el10 .. porqu~ v~n que 1. re.i~tencia cr..., ... por que _beD que eHan d.d •• 1•• condiciones p;lratr8nsfo~re.5talucMaGndilpersa •• n unitaria •.. _.

TODO EL ~AIS

EN CONFLICO

~.• £:

Tuo II ~." ~'DI. "'II ael Q.,Di",· "l4i,loj"'tlflc.,n ..die 1".POrl.C..,MO I" I. f'brlt' "os ~a~.n I, Qul."nl COn wn ."~ntO que ~I ,. ;nfl,,1611, "."all,.,,: In .1,In-oo';n CUlM,. I olre O"~er"'n 100 pfecio' ~.\dl.1 .I.,.clouo. tOde. de.i"",o
"IIi

"U'Hf.,

tr,g6tt

I, O'OU"... .

~, "' dr,

~'n ~:~:~:~ ";~,~:~~; ~ ~~:g~ f ~
I c~ •.

pO'.M" h.",bre,

r;:;~~~
[s,.

.,0<.

:!,:"~~:~~~~ ,,=:.d:~~~~'~:"~~.

~:~~,I:I ~~I

:.:~"C!O~:~.!~:~:-:;_

1,_

• c ...... ,. ~I ~I 'un eOt elle~ "Grcue ... ' q~1 II ''''".ne1, crete, ~'q"" .... Cwl nt'" ~.~ •• I... M4.cit.n"" ~'" " ... 1., ...., till I"c~. ~~n ~i,.

~::~~~ !j;;i1:;;ji!]i;i:!!;!lii1~~!~~!~ :;~~~;J:;::;7~;:~: ~~!:~I;:'~~::~~ft~:~;:~~::~~ f. ~::!:,::' "';o:'~;:~~,:: ~ ~::
•• ' .1t .... l.p'09-v p_blo canoe..' n~ 1'_ ..... lelPriftcip.lu

'edellldellarzoq" .. lle..c .1 <omp.~e'e (';""0' •.. I gobiu ...... ,~. cordenoo la, "".;liuci"ne. 4.j"nioyjul'o<'eI915.cu"ndu ••

~~.:.a,,:r::.~~ ~~~ f~:~::!";,i~~:

~;t~;;.~I~:~~6~i~~~~~~/ .. ner ' •• i,u •• i1nde .. , ... ria. fere. ,epre.i"" ~. ~on> •• !tu,de aI9"no, ".i,e, i ,"c~rd.I:IC'

:·";:!:-;:c~!...:::I~"::,::'~!;~'· IM'"'''~. e""., Ie. que t.ne""" 1."bli;lel~ :~~~~~O,~ ~!I~~~~::~d::j~;...f~t. dod o. nuclu"60o 10.
p ..

.1 M .. " •• f 'I'" ,. -'1"'.,6n .... "'" ~a *,bl,gad<>. 1101 hay q",do"r ,",,,",,,,,1'010$0, ,I M 10' ,r.,I.unlflcKiendtl_I.I.nte. <iii ,odo.l'ueblo,.n!o,,,,,.la. ~IUe'I ""'nM, •• <iii II 111 ..... c!6n, q eo 10001. 'Ifldl. !.dlo W,,"0'1Inlucl6!>p ... 41,"_I •• a, .1 IOonl,.1 h,6!>, y " •..,~ lo.~· ~""'ro. ptl"Cnhu. nol, «l'IIbltl..,. 101 q_enube •....,. I .. luC~", 10.

tr.,

""''''0''''-

.i 11 <II ",""I~"'OO p" ... doo!.ur .... u.popullrU"w,,<"· :obezonuoll l.chaeo,14i.n •. I>oJ.n<lop."llunl<lI<l. Lo •• Ilru", .. del "".IIOI."'D 11 .. "' .. tl.n.q ;ran 'a'u. ' •• o"llohay_lru CCI6nI_dl.ta."dond."a1 ftte".lfI ... , 10~d6 .. : . •• ~

n"'.' 1 ,fI-

_,_I"C.l" •• cU h' .. y.r ....· ..

h.un.o l,nO,a,n"""o •• ,,11""" bf,rriolu. h PO' 110 Q"' ~.. ~"I p,e'"nol .. , la o';I"I.~<le" .. I.in· dlelll.1 ~,I ~uulo , II '<e"Uta· cle" "" cf,""la,I"~ .. ~fo",I.III. u~.e'.I nlt C'T r I" •• lndIUlo.; 1 .,."cIUI u' pa. dG"U lfU.lu ""¥ I. ~"I' lIe-cl6n 4,1 ..... h.I ... la. ~, O"M'

"""'I'"

II

.1""

~:I:"'j:~~:~;:::il':.:;!;f~.,i.
ui ... "lo,I.;lllIc"",",I." ~,.,., IIUdl,l,on, ..

_boo

'odoe! r•• ~..... ... ntrO' de

,1 ..... 011o.'."h

~~~~~1:7~::7~::! ~;: ;~: 1m;~:~:'mi;E~:~~!::~~+i:: ~::~:.:,:;~~~ I.,
",<;,

UU' ....... c~n~;;u;;n!~9~e~;~,::~~~ ;;.;;'~i' ;~~!~ :~~~~~!:"';~t:~ ~:~~~~~~~o. ~"'d.~':~a~a::.,~
l.ba,.lI.de' tro_e, ..

.~'Dlu'_nto

,u~"i".

I.

I"eh.

pore6e•• ,..,debe ~:,~~:~n:l

ha'Q"'~.""

•• 'a I .. d. , .. hU"c," • .1 I~e~ DO' ca.... ,"r. II 10,,1i' •• II, 4. n~ "OO .1..,lula •• C'T ..

~,.p",""

..... ,.

'10"""'" "(,,"n',,

•.•

1

."...., ..... "" le..... e.''''''_"U·

I., Of' I, UU. 0.'1 ~ ...:".. "II'. Iluniou popul.,.1

~:!;;~I,~ 01

t-.u·."we ~~'u.· ~.. a.:~ e
."., Ou~ I~·.

t •• ~~. ~~~o,:: i ~~::. : ~I~::: ~ ""'di", ~ I. diu,,,,,., ,"I.;

:;:d~'''; ,,'. ,,,,n.,.J

p

.. otieias
de la resistencia
ElPUUllOARGENTlNOOEBE CONOCER LA '{ERDAD La pren... de I" Or'Ud",. HIIlur. los periodhtu v..nalu" corruptos. M. ,,,..,_ten todOI 101 di., .. un d..... de info,,,,"_ l0 cloncs ('!Ul. Eous infor"'CiOnu fOhn " tH9iverud~., 'upOndln. lao Internel de las olig.rcn y grandu c.pitati.cu. los di .. ln, qu.. ~n '""",do puti*, por 10 Oklod"r •• ,uina, ~Ien 10. conoc," .. I puoilio. Ahoro bl~n. No bnt. con <lue las ... ntira. qu.quiereneonfundirno. non rapld.....llle Idver,idnyul'enl I. vl.u como •• nibl ... hlsedadu. h "ece,a,roque "ue<tro p_hlo",nozc. I. YHdiOd deeH.o hero,.,. resi<tencl •. ..te '0'1".1., lwi •.cwu ... 'or Uti. ,uanu .lpWllllo c"",rlnn ... <dill, ''''p'OPlunOllcl","oc<'"" .. '" j"for ... cl~n q.,. 11.~. I Iwl oldol.

'-----'

LOS

COI'IPAAEROS

DEL DUEN

JIIOV'I'IIENTO • LA INFOlW(:IC»I rEBE LUGAR. DISTIUBUIR 11 , • .ohor. ~..".,. conoddo ..... ... v"rdad a Ha"". d~ p~rlidpH 0 'u tutl90' en "~SI.<a '.obrien rOIrO$ JugH'" d.. tr.bajo, de ta luchacon.'. In viol.denude n ..... tTo ...... element.ln derec!>O~. ~.tD<lO<idou."erd.d.tu"e. de .er 'eHi<lOs <Ie acto. <Ie ruiSlen' ,ia en barr,o, , ncu .. luy""lvc<>'· dade,_ IIos ~. Ile9.do ..• r.y';. del c""",nurio de yed~s, _'9'" y C"'pallt'e •. PerO.;"dudd,;:O!o".."".pe ....'.e lener •• bal ,dU d. la ""'9n;'ud de I. , ... I .. enol. del pue~h> iiTgentino, nl de luba,l>.eidades"u ... di."cco-

I1OHTONERO Y REPRODUCIR

'ara "ue elle ~eri6di'c ". la r"'lIcncl.c_ta.u fund6., ,. NoU ~uc 10. <_e""o. doolllov,,,,lcntollo,,,_crapa,,,(I""" ... elaborac16n,p'OdllC,.6n, 4ill';bu('6<o '01>,. el CDftjuM<> IN lapobl.d6". I. .. up.';e"ciu ruliud ••• 1 a/lopu.do.nLe"ua,."'.:c,"c ~ .. eclcl t,." luena.·,I,;,cs., e" I a .cI ... t; d." e" Ro .. ,;o, "0, .e~.la" I. ,..,,,,,,e.,,d.de Ute ..... 'oJ. d In'o, ....c16n popul ... ""~.,,. ,._ rea pol I,icc cOl;d,a"o, Y. oue ~e.-

"_,,,,a.'o

no_ieia.~
,II
p ...

Iscribe_ e f puebl.
EL

HI

:.::r~:cr:"::"::::~i:~i:;. r ;:~
CO"J~M" d.1 ~I.. NOTICIASDfLARESISTE.HCIA. HOTICIAS PVULO, QUE £SCRlaE

----;;;;"0

o~Jurvo

It

" ...

1 ..

n(>'


"Noticias,de 1a Resisc.mcia"

s~r:;~ili~;:lm~~E:;:::'iO

eS una ~oJa l:onal, en donde ~e ese r ibee 108 aspectos ...as ampc r t an t.e s de 1a lucha del pueblo en la zOna. Para que

t~at:iposas

pe r a

Ato!"!l

Y

Mayo. oeben e s t a r en eccce
j adcs

.

II

".111 1.,Zf '""'111'1 "

1111111.

AlrE.lIl1'

II Sf .IMBE

par

la justicia.

SOC~

i;;~::;::-:;~"~~. ~!..~~~:::~. ':io
.1 ~O!.;,.b' u.1 1 '". "01 I ,",Io,in', po'"o <0,.,• ., .. 1 .. ........ ., •• 1 .... hrl.I ••. • In Coftltl,u.I~". f .C. '-<>c., Ind" 1. II iO ..... • In IndUlno,,,ell.1 2.)00 I '"" • __ 11 ... "" ..,IIII,Alju"o,I,,<,,,olodo'",,-

-(0

....

u.

<Oft u~10.1

I.

'"I:·I!"(O:~QeX.

"i~~:~~:;~6~·:s.1 ,obi, .o.~l1 ~:~;~O." II, ~."."
.""",.,ondeo ••

Cr.nl0 4<0 ollel.-

• Dif;cuIUd~. ~n '. p,c.i.hln de ".I>oj". "Uso ..... " I.. plo", •• de dC.pIChodl II "".Inu, Go.~ Su<I. y L. 'II" • Aenunci... ~.ooo _ .. no", 1.100 . ~iden ju~iluio5n: ·'g,.n c.Mid.d" de .uplen.e> n"",cPUnu,S'" debld"o

per Iade\ooUcion iilbs~

de Ia CGT

""I,.:

periabwtaddelDf
JftlOS

grerr-aes

ypoltico:

-O."",,c1l1f.I ... Interc_l,ron .1."bt ... O 'II."""·C.t.dr.I ... .• 1,,'.)0. ·, ... ro" Inu""r.dool: ..... olutl... 60. Ino.r"061. '''"'''nol y C ,.. to.; un ~,. tMorno 1. on ~u ,1I •• do.11; "" 75. 1M,rno 1160" .... ""y .... '";'''nl06.lnr.'noSI on VI..,,,,, I "., .... ~."". un <01.0

",I.

ia,. ~~~o~ '~~~~:. int."upc lo5ndoT "Uicoen"oVllloEII.oY'IPII· ••. por_blc"olpu.nlo~I.",,· VOEI G o; llga ,1 .. 110, 'uecdl6on •• 1 i6nC."'bier.d.r.C.hlg,,· ,..,, , blhuno_. uno ,,,,,cc. jon.,il Oed;" on •• ntr. ~1 y U ("" IllgI ••• plalor): Otr.... II to"c.. lon.. l.ubic..r .... U • En AOSAWtO,u,,"_."LMI(hll., Kolpu 10,6,1 1 l1,q ... .. U... 6dl_Wtl.lde,"bl .. I ~lrl6 I un pol,cll ~U •• lgllobO II " .. ;

"0"'. 0

,a.

'v'....s.II .. d. ~i _'d._ II II }, 500: Inun;.r.g. do Don.gol."9. hl1I'''''',d.. Uu''"dod'' •• ut.....s .. II .. , ~'"oo<."~o.1 U .. lojg d. 3 pi.o,. • (aru ~I I. _H.d6n ~.rtrn Ca' ."nHo•unp.lg.o5n .... III<I .. col0· '.u""_,,unlp""flu.,". • l000i. •• n un. <one.. lo"",I. ~. .... _.11 •• on ~~'<!ODO (.11 y . ·~ .... di .. i... O...,d.' ~I· 'H •• I •• 1 1.10~, 1<;0. d. C.li<I.: •• "to'duto,.15.100. lo.M.1I

11;0::"~:. l:nn·:n.~5<:n<o.t:I~"~·,i: i."

:~ ~~:i:~·~:.rl:':~::e: !"~~·nOOl

C6'<!"h II I.~H. "",u .. n.go'lo"",~) tIP i.~rfo .n 51... lln.o y ~1"Jo, y d. u~ 1-00,.1 en l'oolpiiII 1.000. ',0\ if\du.<rlol •• 4eCa,dolll_l. ,I.'<>n ~n•• ocl .. a.l6n OOnd. hl~ll" d. I. 1.1," de oyudl <1.19O~1.,,,,, I. d. 1....... '10 •• 1••• 16,., .ton&,lco.dellcoldod.I •• lo,ic , .. I. y I. fu.,,~ I6n ft.c.l. ·a""""a •• neI5/>e'"I""ye"el 'Io.~ ""'el. (" O'~IS9iM 16,S: en l'oel.? 'k,,;..., AIlull." Io<co; e• """<or" ~I,dl II 1.~'5, y .n ~" ,est.ur ..... de E ". _i ... 01 ~)6. ... - !nfnnu .. i.",,,o,, J_,. Ju" .. , '~i.il< .....; qued' n.. ,oo ~" ".Y'" del

::t~:~~o:..::. ~~~!6 c:l:~.::~, s:

c.~, ..

Q,

..

lj,,~~::~r/ ~~ r::;:~:,

,.I>of i. ,.1 d•


\ '~~f :-:ONERAl
~' Ill. Anode 18 r::~: eenc ae popularParAtbld~ Hontonero. ofi~ial del .
. nl. N°17.

~

III

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->