Ang lipunan ay isang pangkat ng mga tao na binibigyan ng katangian sa mga huwaran ng mga pagkakaugnay ng bawat isa na binabahagi

ang naiibang kultura at/o mga institusyon. Mas malawak, isang ekonomika, panlipunan at imprastrakturang industriyal ang lipunan, na binubuo ng isang magkakaibang maraming tao. Maaaring magkakaiba ang mga kasapi ng isang lipunan mula sa iba't ibang mga pangkat etniko. Maaaring isang partikular na pangkat etniko ang isang lipunan, katulad ng mga Saxon, isang estadong bansa, katulad ng Bhutan, o sa mas pinalawak pang grupo, katulad ng Kanlurang lipunan.
Mamamayan at pamahalaan

Ibang kasagutan: Syempre unang una ang mga tao,paaralan,hospital,simbahan,baranggay at pamahalaan.

Marami ang mga ng bumubuo ng lipunan ng Pilipinas, tulad ng mga Relihiyon, Organisasyon, Professional, sa Internet na mga grupo, Educational Sector, Government Sector at marami pang iba.

Ibang kasagutan: Ang pamilya, simbahan, paaralan, manggagawa at gobyerno ang siyang bumubuo sa lipunan. Ang makikita sa lipunan ay tao, lupa, tindahan. Tungkulin ng isang tunay na mamamayan sa lipunan Tungkulin nilang maging makatao sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa.Sa pamamagitan ng pagtuturo nila kung paano mamuhay hindi kung paano umasa sa iba.Ang pakikiisa sa mabuting bagay na makakabuti hindi lang sayo kung hindi sa na kararami. Mga tungkulin ng mga mamamayan ay ang mga sumusunod: 1. Pagiging tapat sa Pilipinas 2. Pagtatangol ng bansa 3. paggalang sa karapatan ng iba 4. pagsunod sa mga batas 5. pagboto nang malaya at matalino 6. Maagap at tapat na pagbabayad ng buwis 7. pagkakaroon ng marangal at kapaki-pakinabang na gawain 8. pangangalaga at pagpapaunlad sa kultrang Pilipino 9. pagtangkilik sa mga produkto ng bansa 10. Pangangalaga at pagpapaunlad ng kapaligiran

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful