P. 1
Revised High School Hm Pan Reducedel 20 2012

Revised High School Hm Pan Reducedel 20 2012

|Views: 4,611|Likes:

More info:

Published by: www.myemploymentportal.com on Jun 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2012

pdf

text

original

tçir


bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
1 2 3
4
5 6 7
1 nfh.nrf®
Kjšãiy jäHhÁça® (jäœ)
31/03/1980
muR ca® ãiy¥gŸë,
nruh«gho Úy»ç kht£l«
ËnfhL v©-643 205
04/02/1955 Prom. 1981-82 1 31/03/1980
2 Á.Ã.ntjtšè,
KJfiy MÁçia, (M§»y«)
muR nkšãiy¥gŸë,
KU§f¥g£o,
nry« kht£l«
21/10/1955 Prom. 1981-82 1 11/07/1985
3 vš. ÏuFeh¤
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
brŒô®
fhŠÁòu« kht£l«
05/08/1956 TNPSC 1984-85 257 08/11/1985
4 Â.e. FztÂ
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
méehÁ,
ÂU¥ó® kht£l«, 641 654.
10/06/1955 TNPSC 1984-85 918 25/09/1986
5 rh. f®ntY
KJfiy MÁça® ( fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë
behŒaš
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639 117
05/12/1956 TNPSC 1984-85 981 11/10/1985
6 nfh.v£é‹ fdfuh{,
KJfiyahÁça®(M§»y«)
v°.v°. muR nkšãiy¥ gŸë,
Ïuh#ghisa«.
éUJef® kht£l«. 626117.
03/01/1957 TNPSC 1984-85 984 27/08/1986
jäœehL gŸë¡ fšé Ïa¡Feç‹ brašKiwfŸ, br‹id-6.
e.f.v©.111300/Á1/Ï1/2011 ehŸ 22.06.2012.
01.01.2012 ãytu¥go 2012-13 « fšéah©o‰fhd muR ca®ãiy¥ gŸë¤ jiyik MÁça® gjé
ca®Î¡fhd K‹Dçik g£oaš,
K‹Dçik rh®ªJ bgw¥g£l nkš KiwpL é©z¥g§fŸ gçÓè¡f¥g£L ϤÂU¤Âa g£oaš
btëæl¥gL»wJ. (25.04.2012 š btëæl¥g£l muR ca®ãiy¥gŸë jiyik MÁça®
K‹Dçik¥g£oaš Ïu¤J brŒa¥gL»wJ )
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
Page 1 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
7 #. ònsuh vèrbg¤
g£ljhçMÁça® ( m¿éaš)
muR (M) nkšãiy¥gŸë
Fë¤jiy
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639104
27/05/1960 TNPSC 1984-85 1081 24/09/1986
8 Ph.RfªÂ u¤dhghŒ
KJfiyMÁça® (M§»y«)
muR kfë® nkšãiy¥gŸë
m«ghrK¤Âu«
ÂUbešntè 627 401
08/05/1955 TNPSC 1984-85 1488 21/04/1986
9 nt.nj‹bkhê,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
mtšóªJiw,
<nuhL kht£l« - 638115
25/05/1958 TNPSC 1984-85 1611 26/09/1986
10 njt. nkhfdh
KJfiy MÁça® ( jäœ)
18/11/1986
muR nkšãiy¥ gŸë
g©U£o
flYh® kht£l« 607 106
02/10/1961 Prom. 1984-85 1611 18/11/1986
11 nf. ã®kyhnjé,
gŸë cjé MÁça®, (m¿éaš)
efuh£Á(k) nkšãiy¥gŸë,
m«khng£il,
nry« kht£l«.
31/03/1955 Prom. 1988-89 6 02/12/1988
12 V. Ñjhnjé,
g.c.M.
mnkãg
ést§nfhL
f‹åahFkç
05/03/1959 TRB 1988-89 6 07/08/1989
13 f.by£Rä ghŒ
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë
nfhéy«gh¡f«
fhŠÁòu« kht£l«
25/05/1955 TRB 1988-89 10 12/12/1988
14 g.nfh. yjh
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
bgU§fs¤Jh®
fhŠÁòu« kht£l«
06/06/1965 Prom. 1988-89 10 12/12/1988
Page 2 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
15 nj. Ãnyh uh#«,
KJfiy MÁça® (òéæaš)
muR (M) nkšãiy¥ gŸë,
nkÿ®,
kJiu kht£l«
03/11/1957 TRB 1988-89 12 11/04/1989
16 K. brštuÁ
g£ljhç MÁça®
muR (M) nkšãiy¥gŸë,
M©og£o.
njå
05/06/1956 TRB 1988-89 29 24/01/1989
17 v«.rhujh
g£ljhç MÁça®
muR (bg) nkšãiy¥gŸë,
bgçaFs«.
njå
01/06/1960 TRB 1988-89 39 01/03/1989
18 Ã.nfh¥bgUªnjé
g£ljhç MÁça®
muR (bg) nkšãiy¥gŸë,
bgçaFs«.
njå
12/07/1957 TRB 1988-89 48 18/01/1989
19 r. fyh
g£ljhç MÁça®(m¿éaš)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
khjtu«,
ÂUtŸS® kht£l«.
600 060
10/06/1956 TRB 1988-89 52 19/01/1989
20 é. ÚyhtÂ
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR (k) nkšãiy¥ gŸë,
mu©kid tshf«,
jŠrhñ® 613 001.
28/04/1959 TRB 1988-89 55 10/04/1989
21 bu. rhªÂ
KJfiy MÁça® (éy§»aš)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
kU§Fs«
jŠrhñ® kht£l«. 613 006.
18/04/1961 TRB 1988-89 70 24/01/1989
22 Ï. fiy¢bršé
KJfiy MÁça® (òéæaš)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
fU§fhy¡Fo,
kJiu kht£l«
04/06/1959 TRB 1988-89 86 21/08/1989
Page 3 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
23 eh.é. é#aby£Rä
KJfiy MÁça® (fâj«)
muRnkšãiy¥ gŸë
FUéFs«
ÂUbešntè kht£l«
627 754
14/11/1958 TRB 1988-89 101 19/12/1988
24 K.c.k§ifa®¡fuÁ,
KJfiy MÁça®, (tuyhW)
m.k.nk.ã.gŸë,
bj‹d«g£o.
©L¡fš
09/08/1959 TRB 1988-89 101 17/01/1989
25 nfh. Fkhç
jäœ MÁça®
muR M nkšãiy¥ gŸë
Âäç
ntYh® kht£l« 632 512
24/05/1957 TRB 1988-89 129 06/03/1989
26 M®. R¥òy£Rä,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
bj¡fÿ®,
ÂU¥ó® kht£l«, 641 654.
27/05/1959 TRB 1988-89 130 21/12/1988
27 é.v°j®brÁèah,
KJfiy MÁça®, éy§)
m.nk.ã.gŸë,
tlkJiu.
©L¡fš
18/06/1955 TRB 1988-89 135 07/02/1989
28 M®. kndhfu‹
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥gŸë,
eh§T®,
ehf¥g£od«. 609106
10/06/1960 TRB 1988-89 139 06/03/1989
29 ÂUkÂ.K.uÁahkh,
KJfiy MÁça®, (tuyhW)
m.M.nk.ã.gŸë,
ntlrªJh®.
©L¡fš.
02/03/1958 TRB 1988-89 155 26/12/1988
30 brh. br©gftšè,
KJfiy MÁça®(fâj«)
muR M©fŸ nkã gŸë,
br§F‹w«
ÂUtŸS® kht£l«
600 052
07/12/1957 TRB 1988-89 166 31/01/1989
Page 4 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
31 V. v°.v‹. trªÂ,
KJfiy MÁça® (M§»y«) muR
(k) nkšãiy¥ gŸë, mu¡nfhz«
ntYh® kht£l« 631003
29/05/1959 TRB 1988-89 168 21/12/1988
32 m.ru°tÂ, g£ljhç MÁça®
(r_f m¿éaš) muR (k)
nkšãiy¥ gŸë, ÂU¤j§fš
éUJef® kht£l« 626130
14/10/1957 TRB 1988-89 169 03/11/1989
33 Ã.Ïuhâ,
gŸë cjéahÁça®, (m¿éaš)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
bfhok§fy«,
kJiu kht£l«.
10/04/1955 TRB 1988-89 173 02/03/1989
34 H. gçjh ngf«
KJfiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë,
bf.fšY¥g£o ,
njå - 625 203
05/02/1960 TRB 1988-89 180 19/12/1988
35 Yh.FHªij¤ bjuR,
g£ljhç MÁça®, (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
euÁ§fòu«
©L¡fš - 624 307.
02/06/1956 TRB 1988-89 186 17/12/1988
36 U.õhïjh gš»°
KJfiy MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë
Ïuhkhòu«
flYh® kht£l« 607 003
03/11/1956 TRB 1988-89 194 03/03/1989
37 m.bršé
KJfiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë,
j®khòç
njå kht£l«
22/07/1963 TRB 1988-89 197 06/03/1989
38 m.bršé
KJfiy MÁça® (éy§»aš)
muR kfë® nkšãiy¥gŸë,
m«k‹nfhæš, Át»ç,
<nuhL kht£l«, - 638109
12/08/1959 TRB 1988-89 197 07/03/1989
Page 5 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
39 v‹.nuQfh
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
bj‹fhÁ
ÂUbešntè 627 811
23/08/1954 TRB 1988-89 201 22/12/1988
40 Ïuh. ÏuhnrªÂu‹.,
KJfiy MÁça® , (jäœ),
muR nkšãiy¥gŸë,
moa¡fk§fy«,
ÂUth%® kht£l«
611101
16/11/1957 TRB 1988-89 202 16/08/1989
41 b#.Ãnukh b#aÂyf«
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥gŸë
Kjèah®g£o
ÂUbešntè 627 423
07/11/1955 TRB 1988-89 204 21/12/1988
42 Ïuh. nAkyjh
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
ÂUgh‰flš
ntYh® kht£l« 632 508
20/06/1961 TRB 1988-89 211 19/12/1988
43 n#.»UZz_®¤Â,
jäHhÁça®(jäœ) (”Ã.v£)
muR nkš ãiy¥gŸë,
kŠN®, Úy»ç
ËnfhL v©-643 219.
08/02/1955 Prom. 1988-89 211 31/12/1988
44 é.ehaf«
KJfiy MÁça® (M§»y« )
muR kfë® nkšãiy¥gŸë,
<nuhL,
<nuhL kht£l« - 638001
04/03/1955 TRB 1988-89 218 30/11/1989
45 bg. fyhuhâ
KJfiy MÁça® ( jäœ)
muR nkšãiy¥gŸë
mut¡F¿¢Á
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639 201
17/01/1959 TRB 1988-89 238 16/08/1989
46 K.ngÃ
g£ljhç MÁça®, (fâj« )
muR kfë® nkšãiy¥gŸë
<nuhL,
<nuhL kht£l« - 638001.
06/01/1958 TRB 1988-89 240 19/01/1989
Page 6 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
47 Ïuh. ó§bfho
KJfiy MÁça® (éy§»aš)
muR nkšãiy¥ gŸë
ÂU¥ò£Fê
fhŠÁòu« kht£l«
17/08/1961 TRB 1988-89 246 03/10/1989
48 K.é#ay£Rä, KJfiy
MÁça®, (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
mfu«,
©L¡fš kht£l«- 624 709
27/02/1961 TRB 1988-89 256 01/02/1989
49 Â.ã. brsä‹
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
x¡»a«Jiugh¡f«
fhŠÁòu« kht£l«
20/06/1958 TRB 1988-89 272 21/08/1989
50 nt.gHåa«khŸ,
KJfiy MÁça® (ntÂæaš),
muR nkšãiy¥gŸë,
rh¥^®,
kJiu kht£l«,625705.
20/06/1960 TRB 1988-89 276 21/08/1989
51 í. RkÂ
KJfiy MÁça® éy§»aš
muR nkšãiy¥ gŸë
Á. K£Yh®
flYh® kht£l« 608 102
15/06/1961 TRB 1988-89 279 18/08/1989
52 v°.éntfhdªj‹
KJfiy MÁça® (fâj«)
kh.u.f. muR kfë®
nkšãiy¥gŸë, Åu¥g‹r¤Âu«,
<nuhL kht£l« 638004
07/04/1960 TRB 1988-89 323 08/02/1989
53 J. gh©oa‹
g£ljhç MÁça®(fâj«)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
br‹Ü® F¥g«
ÂUtŸS® kht£l«
600 056
05/07/1960 TRB 1988-89 324 10/02/1989
54 v‹.vš. _®¤Â
g£ljhç MÁça®(fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
t§f}®
ÂUtŸS® kht£l«
631 304
09/07/1958 TRB 1988-89 346 15/02/1989
Page 7 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
55 Ï. m‹gHf‹,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR (M) nkšãiy¥ gŸë,
M‰fhL
ntYh® kht£l«
14/10/1961 TRB 1988-89 367 02/12/1989
56 Ph.m‹dòZg«,
KJfiy MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë,
Vuš,
ö¤J¡Fo kht£l«
05/02/1958 TRB 1988-89 385 06/03/1989
57 ÂUkÂ. br. uhâ
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
bjh. n#l®ghisa«,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 406
04/05/1960 TRB 1988-89 393 07/03/1989
58 bgh.nkç ã®kyh uhjhghŒ
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
mdfhò¤Jh®
fhŠÁòu« kht£l«
08/11/1955 TRB 1988-89 415 30/03/1989
59 Ñjhthâ. Ó
g£ljhç MÁça® fâj«
muR nkšãiy¥ gŸë
Õ®¡f§fuiz
fhŠÁòu« kht£l«
27/02/1959 TRB 1988-89 423 28/03/1989
60 í.RFkhu‹,
KJfiy MÁça®(fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
òçir.
ÂUt©zhkiy :. 604 401.
04/06/1959 TRB 1988-89 425 25/03/1989
61 K.ehfuhâ,
g.M(fâj«)
m.nk.ã.gŸë,
vçnahL.
©L¡fš
04/01/1956 TRB 1988-89 430 19/01/1989
62 Ïuh.K¤Jy£Rä
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
bj‹fhÁ
ÂUbešntè 627 110
08/04/1962 TRB 1988-89 468 17/08/1989
Page 8 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
63 kh.r¤Âathâ,
jäœ.MÁça®, 18/08/1989
m.nk.ã.gŸë,
vçnahL.
©L¡fš kht£l«
18/03/1957 Prom. 1988-89 468 18/08/1989
64 Á.RÓªÂu‹
KJfiy MÁça® (bghUëaš)
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
filaešÿ®
ÂUbešntè kht£l«
627 751
24/04/1960 Prom. 1988-89 468 26/10/1989
65 v°.Ãnukh
g£ljhç MÁça®
muR (bg) nkšãiy¥gŸë,
bgçaFs«. njå
15/05/1955 Prom. 1988-89 468 08/11/1989
66 Ã. fhZÛ® Fæ‹,
KJfiy MÁça®
m¿P® m©zh muR
nkãiy¥gŸë,
C%® milah®, br‹id-90
04/02/1955 TRB 1988-89 585 06/12/1989
67 nf.v°.uhâ
g£ljhç MÁça® ( fâj« )
muR nkšãiy¥gŸë,
cjif, Úy»ç.
ËnfhL v©-643 001.
27/06/1957 TRB 1988-89 648 28/12/1989
68 Ïuh. Âahfuh#‹,
g£ljhç MÁça® (jäœ) , muÁd®
nkšãiy¥gŸë, òJ¥g£od«.
609101
10/06/1958 Absor. 1988-89 648 10/10/1990
69 m.RÓyh
Kjšãiy bkhê MÁça®
22/10/1990
muR nkšãiy¥ gŸë
g©U£o
flYh® 607 106
21/10/1955 Prom. 1988-89 648 22/10/1990
70 eh. kfhy£R«
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR M nkšãiy¥gŸë,
jh.tho¥g£o,
kJiu kht£l«
06/05/1956 TRB 1989-90 269 23/11/1990
Page 9 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
71 nfh.fiykÂ
g£ljhç MÁça® (tuyhW )
muR ca®ãiy¥ gŸë
tu¡fhšg£L
flYh® kht£l« 607 109
17/12/1960 TRB 1989-90 271 14/12/1990
72 Á.j§ffky«, g.M.,(tuyhW)
m.k.nk.ã.gŸë,
gHå.
©L¡fš kht£l«
15/06/1960 TRB 1989-90 314 28/11/1990
73 Ïuh ghyR¥Ãukâa‹
KJfiy MÁça® (fâj«)
m nk ã gŸë
kiHô®
òJ¡nfh£il
622 301
01/08/1962 TRB 1989-90 779 04/12/1990
74 M.kndh‹kâ
g£ljhç MÁça®(m¿éaš)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
Kf¥ng® nk‰F
ÂUtŸS® -600 037
29/04/1958 TRB 1991-92 2 01/09/1992
75 Ó. Á¤uhnjé
KJfiy MÁça® fâj«
muR nkšãiy¥ gŸë
tšy¤Jiw
flYh® kht£l« 608 401
07/05/1968 TRB 1991-92 14 10/11/1992
76 v°. ϪÂuhâ,
gŸë cjé MÁça®(tuyhW),
muR nkšãiy¥ gŸë,
nk£^® miz -1,
nry« kht£l«.
20/03/1957 TRB 1991-92 329 28/08/1991
77 M®. rªÂunrfu‹,
g£ljhç MÁça® , (r_fm¿éaš),
muR (bg) nkšãiy¥gŸë,
Flthrš ÂUth%® 612601
31/01/1957 TRB 1991-92 340 28/08/1991
78 é.mHnfr‹,
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muRnkšãiy¥gŸë, Áªjšgho,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636302
11/03/1961 TRB 1991-92 345 28/08/1991
Page 10 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
79 nj.ߣlh jkaªÂ
gŸë cjé MÁça® (tuyhW)
muR ca®ãiy¥ gŸë
gw¡if f‹åahFkç
17/04/1961 TRB 1991-92 356 30/08/1991
80 fh.ehf¥g‹
Kjšãiy bkhêMÁça®(jäœ),
muR nkšãiy¥gŸë,
X.ÁWtaš
Átf§if kht£l«: 630208
24/12/1956 TRB 1991-92 410 08/07/1991
81 Ïuh.KUfntŸ
Kjšãiy bkhê MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥gŸë ,
r§fu‹gªjš, ehf¥g£od«
609308
13/07/1955 TRB 1991-92 484 04/09/1991
82 j. ky®bfho
g£ljhç MÁça® jäœ
muR nkšãiy¥ gŸë
nr¥she¤j«
flYh® kht£l« 607 802
23/08/1965 TRB 1991-92 495 15/11/1991
83 eh. m‹guÁ
KJfiy MÁça®(ntÂæaš)
muR kfë® nkš ãiy¥ gŸë,
ngu«gh¡f«
ÂUtŸS® kht£l« 631 402
06/05/1955 TRB 1991-92 582 01/09/1992
84 v°.b#aFkhç,
muR nkšãiy¥ gŸë,
fhahbkhê,
ö¤J¡Fo kht£l«
29/07/1958 TRB 1991-92 631 08/10/1992
85 f.fiy¢bršt«,
KJfiy MÁça® (fâj«) muR
kfë® nkšãiy¥gŸë ,
ÚL®,
ehf¥g£od« 609203
10/05/1965 TRB 1991-92 808 14/09/1992
86 gh. R¥òy£Rä
g£ljhç MÁça®(fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
khjtu«,
ÂUtŸS® kht£l«.
600 060
09/05/1962 TRB 1991-92 905 19/08/1991
Page 11 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
87 nfh. óuz«
KJfiy MÁça® (tuyhW)
muR nkšãiy¥ gŸë
gu§»¥ng£il (M)
flYh® kht£l« 608 502
06/01/1955 TRB 1991-92 924 24/12/1991
88 nf g‹Ü®bršt«
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
m M nk ã gŸë
mwªjh§»
òJ¡nfh£il kht£l«
614 616
26/10/1955 Prom. 1991-92 924 14/02/1992
89 K.f.brštuhR
KJfiy MÁça® ( éy§»aš)
muR nkšãiy¥ gŸë
Méd§Fo
flYh® kht£l«
606 112
05/09/1961 Comp. 1991-92 924 04/09/1992
90 gh.nahRth °Og‹bršy¡Fkh®,
midtU¡Fk Ïilãiy¡
fšé¤ £l«,
ö¤J¡Fo kht£l«
05/05/1957 Prom. 1991-92 924 19/11/1992
91 o. b#Rghj« uh#få
g£ljhç MÁça® (r_f m¿éaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
khl«gh¡f«
fhŠÁòu«
16/04/1957 Comp. 1991-92 924 30/11/1992
92 f. FzRªjç
Kjšãiy bkhêahÁça® (jäœ)
muR ca®ãiy¥ gŸë
ò¡f¤Jiw
fhŠÁòu« kht£l«
13/07/1955 Prom. 1991-92 924 15/12/1992
93 M.F.uh.mUŸbršt‹,
KJfiy MÁça®, (Ïa‰Ãaš)
m.nk.ã.gŸë,
K¤Jeha¡f‹g£o.
©L¡fš kht£l«
21/02/1966 Comp. 1991-92 924 04/01/1993
94 nf. fhkuh{,
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
kh¢rDh®
ntYh® kht£l« 632 209
05/06/1956 Absor. 1991-92 924 28/01/1993
Page 12 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
95 e. khyÂ,
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
f©oô®,
jŠrhñ® kht£l« - 613202.
07/09/1954 Absor. 1991-92 924 01/02/1993
96 K. ntQnfhghš
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
F¿¢Á,
ehif kht£l«.
01/08/1955 Absor. 1991-92 924 03/02/1993
97 v«.R¥òby£Rä
g£ljhç MÁçia (m¿éaš)
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
filaešÿ®
ÂUbešntè kht£l« 627 751
10/05/1962 TRB 1993-94 1 15/02/1994
98 m. Åukâ,
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR nkšãiy¥gŸë,
njthu«.. njå kht£l«
ËnfhL - 625 530
06/08/1957 TRB 1993-94 5 18/10/1994
99 é.gŠrh£ru«
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR nkš ãiy¥ gŸë
nfhèaDh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 103
15/03/1959 TRB 1993-94 9 17/10/1994
100 bt.ru°tÂ,
KJfiy MÁça® (jhtuéaš)
mÂakh‹ mnkãgŸë,
jUkòç,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636701
07/09/1954 TRB 1993-94 21 13/01/1994
101 v°. knf°tç,
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR (k) nkšãiy¥ gŸë,
bf#šeha¡f‹g£o,
ntYh® kht£l«, 635 901
22/03/1955 TRB 1993-94 41 29/09/1993
Page 13 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
102 e.fnz°tç
KJfiy MÁça® (jäœ)
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
br§nfh£il
ÂUbešntè kht£l«
627 809
18/11/1967 TRB 1993-94 49 30/09/1993
103 v‹. é#auh#‹,
gŸë cjé MÁça® (tuyhW)
muR nkšãiy¥ gŸë,
m«_® ntYh® 632501
05/06/1964 TRB 1993-94 52 17/10/1994
104 ».Mir¤j«Ã
g£ljhç MÁça®(tuyhW)
muR (kfë®) nkšãiy¥gŸë,
Jiwô®
ÂU¢Á kht£l«.
03/01/1958 TRB 1993-94 58 17/10/1994
105 o.Ïuhn#ªÂu‹
g£ljhç MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë
k§fy«ng£il
flYh® kht£l«
604 104
20/07/1966 TRB 1993-94 70 29/09/1993
106 M. é#aFkh®
g£ljhç MÁça®
b#anfhghš fnuhoah muR kfë®
nkšãiy¥ gŸë,irjh¥ng£il,
br‹id-15
17/06/1965 Comp. 1993-94 70 06/10/1993
107 Ï.»¿°nlhg® bgçaJiu
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
filaešÿ®
ÂUbešntè 627 751
22/05/1959 Prom. 1993-94 70 01/12/1993
108 j.eluh#‹
KJfiyMÁça® (jäœ)
muRkhÂçnkš ãiy¥ gŸë
Á¤jhš (ÏU¥ò)mçaYh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 801
10/04/1955 Prom. 1993-94 70 08/12/1993
Page 14 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
109 é. RthäÃurh¤,
KJfiyahÁça®(bghUëaš),
muR nkšãiy¥ gŸë,
eL¥g£o,
nry« kht£l«
05/06/1964 Prom. 1993-94 70 19/09/1994
110 ÂU.bg. ÏisabgUkhŸ,
KJfiy MÁça®(fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
vy¢Ághisa«,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 202.
12/08/1961 Prom. 1993-94 70 20/09/1994
111 v«.M®.bõ®è,
gŸë cjé MÁçia (fâj«)
muR ca®ãiy¥ gŸë
nga‹Fê
f‹åahFkç kht£l«
31/05/1962 Prom. 1993-94 70 22/09/1994
112 Ïuh . nutÂ,
KJfiy MÁçia (tuyhW)
muR (M) nkšãiy¥gŸë,
tyirô®,
nry« kht£l«.
10/10/1955 Prom. 1993-94 70 23/09/1994
113 Ã.»UZz‹,
KJfiy MÁça® (éy§»aš)
muRnkšãiy¥gŸë, g©lmŸë,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636803
19/02/1956 Prom. 1993-94 70 23/09/1994
114 ‰¿. fUzhfu‹ eha®
KfM
mnkãg
KŠÁiw
27/05/1956 Prom. 1993-94 70 21/11/1994
115 ÂUkÂ. f. uh#«khŸ,
g£ljhç MÁça®(m¿éaš),
muR nkšãiy¥ gŸë,
Ïuh. òJ¥ghisa«,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 408.
10/06/1956 Prom. 1993-94 70 11/02/1995
116 M. KUnfr‹,
jftš k‰W« Mtz mYty®,
kht£l £l xU§»iz¥ghs®,
mfÏ,
»UZz»ç.
17/06/1956 Prom. 1993-94 70 13/02/1995
Page 15 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
117 eh. gh°fu‹ gŸë
cjé MÁça® ( fâj«) muR
ca® ãiy¥gŸë,
MWfh£L¤Jiw
ehf¥g£od«.
614809
25/02/1962 Prom. 1993-94 70 17/02/1995
118 Ph. »sho RFzh
g£ljhç MÁça®(fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
ä£ldkšè
ÂUtŸS® kht£l«
600 055
09/05/1966 Prom. 1993-94 70 07/04/1995
119 bg. ã®kyh,
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë,
r¤Jth¢rhç,
ntYh® kht£l« 632 009
09/06/1955 Prom. 1993-94 70 11/10/1995
120 ÂUkÂ. Ã.é.bršt«,
g£ljhç MÁça®(fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
gŸëghisa«(M©fŸ),
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 638 006.
05/06/1958 Prom. 1993-94 70 09/11/1995
121 jh. m¥ghÎ
KJfiy MÁça® (fâj«)
Á‹drhäa«khŸ ef.nkãgŸë,
ÂU¥ó®,
ÂU¥ó® kht£l«, 641 607.
24/05/1958 Prom. 1993-94 70 24/11/1995
122 Ã.fnzr‹,
g£ljhç MÁça®(jäœ),
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë,
brŒahW.
ÂUt©zhkiy :. 604 407.
12/05/1957 Prom. 1993-94 70 26/01/1996
123 nj.°Og‹uh{
Kjšãiy bkhêahÁça® (jäœ)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
Ëdthrš,
jŠrhñ® kht£l«,
614 804
01/10/1955 Prom. 1993-94 70 19/07/1996
Page 16 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
124 j. mDuhjh
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
e§fešYh®
fhŠÁòu« kht£l«
01/07/1974 Comp. 1993-94 70 23/07/1996
125 gh. brªÂšFkh®
g£ljhç MÁça® (m¿)
muR nkšãiy¥ gŸë cÁy«g£o,
kJiu kht£l«
12/05/1972 Comp. 1993-94 70 24/07/1996
126 Ïuh. brštkâ,
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
fÁeha¡f‹g£o.
ntYh® kht£l« 635 901
21/05/1956 Prom. 1993-94 70 25/07/1996
127 Â.RnuZFkh®
g£ljhç MÁça® ( m¿éaš)
muR ca®ãiy¥ gŸë
ftu¥g£L
flYh® kht£l«
608 002
25/07/1970 Comp. 1993-94 70 25/07/1996
128 v«. fhÁehj‹,
KJfiy MÁça® (bghUëaš)
muR M nkšãiy¥ gŸë
bgh‹id
ntYh® kht£l«
632 514
12/01/1956 Prom. 1993-94 70 27/07/1996
129 ÂU. f. rªÂunrfu‹,
g£ljhç MÁça®(m¿éaš) ,
muR nkšãiy¥ gŸë,
tuT®, ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 021.
10/06/1958 Prom. 1993-94 70 31/07/1996
130 Ó.cja¡Fkh®
g£ljhç MÁça®(jäœ)
muR nkšãiy¥gŸë,
mŒa«ghisa«
ÂU¢Á kht£l«.
21/02/1957 Prom. 1993-94 70 01/08/1996
131 bršé ngh.rhªÂ
Kjfiy MÁça® (ntÂæaš)
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë,
bjh©lhK¤ö®, nfhaK¤ö® 641
109
03/05/1970 Comp. 1993-94 70 25/09/1996
Page 17 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
132 m.mô¥fh‹
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR ca® ãiy¥ gŸë
FÂiu¢rªjš éG¥òu«
m. F. v©.60 202
05/07/1961 Absor. 1993-94 70 01/10/1996
133 Ã.ukâ
KJfiy MÁça® (bghUëaš)
muR M©fŸ nkšãiy¥gŸë
bkhl¡F¿¢Á,
<nuhL kht£l« - 638104
02/06/1959 Prom. 1993-94 70 02/10/1996
134 M®. Ïuhâ,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
Rªju«gŸë,
ntYh® kht£l«
635 654
08/10/1956 Prom. 1993-94 70 03/10/1996
135 nf.Ã.rªÂu‹
KJfiyMÁça® (fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë
bgçaÁWt¤Jh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.606 201
15/07/1960 Prom. 1993-94 70 03/10/1996
136 nf.V.ènahjhk°
KJfiyahÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
bt£Lth¡nfh£il,
jŠrhñ® kht£l«
614 631
18/12/1967 Prom. 1993-94 70 03/10/1996
137 Ïuh.bt.b#.buFgÂ,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
Ïil¡fh£^®,
Átf§if kht£l«-630602
31/08/1968 Prom. 1993-94 70 04/10/1996
138 nfh.VGkiy
g£ljhç MÁça® fâj«
muR (k) ca®ãiy¥ gŸë
kzYh®ng£il éG¥òu«
m. F. v©.605 754
12/05/1962 Prom. 1993-94 70 07/10/1996
Page 18 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
139 f. gHå¢rhä,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
fUtÿ®,
ÂU¥ó® kht£l«, 641 670.
12/03/1964 Prom. 1993-94 70 07/10/1996
140 Á. m‹gHf‹,
KJfiy MÁça® (fâj«)
v°.nf.muR nkšãiy¥gŸë,
nj¤jhFo bj‰F, ehf¥g£od«
614809
09/06/1968 Prom. 1993-94 70 07/10/1996
141 M®. NçaFkhç
KJfiy MÁça® (fâj«)
efuh£Á nkšãiy¥ gŸë
#Û‹ Ïuha¥ng£il
fhŠÁòu« kht£l«
30/07/1971 Prom. 1993-94 70 07/10/1996
142 m.ÏUjauh{
gŸë¤ Jiz MŒt®
kht£l¡ fšé mYtyf«
éG¥òu«
éG¥òu« kht£l« 605 602
20/04/1962 Prom. 1993-94 70 08/10/1996
143 eh.fyhtŸë
KJfiy MÁça® (tâféaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
M®¥gh¡f«
fhŠÁòu« kht£l«
10/07/1969 Prom. 1993-94 70 08/10/1996
144 g.Átfhä
KJfiy MÁça® (bghUëaš)
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
òŠir òëa«g£o
<nuhL kht£l« 638459
05/03/1971 Prom. 1993-94 70 08/10/1996
145 nf.ÂUKUf‹,
KJfiy MÁça® (M§fy«)
m›ita®muRkfë®
nkšãiy¥gŸë, jUkòç,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636702
12/05/1966 Prom. 1993-94 70 09/10/1996
146 í.KUf‹
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
v©oô® 604 001
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.604 202
16/05/1967 Prom. 1993-94 70 09/10/1996
Page 19 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
147 nfh. nutÂ,
KJfiy MÁça®, (M§»y«)
muR nkšãiy¥gŸë,
J«gš,
nry« kht£l«.
14/09/1960 Prom. 1993-94 70 10/10/1996
148 g.g¤kh
KJfiy MÁça®(fâj«)
efuh£Á nkš ãiy¥ gŸë,
ÂUtŸq®
ÂUtŸS® kht£l«
602 001
20/05/1964 Prom. 1993-94 70 10/10/1996
149 Ã.Mdªj r¡Ântš
KJfiy MÁça® (M§»)
muR nkšãiy¥ gŸë
v©zhæu«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 651
25/07/1965 Prom. 1993-94 70 11/10/1996
150 m.ckhbfsç
KJfiy MÁça® (tâféaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
fhéèghisa«
<nuhL kht£l« 638402
28/05/1969 Prom. 1993-94 70 11/10/1996
151 r.fiy¢bršé,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muRnkšãiy¥gŸë, Ï©^®,
jUkòçkht£l«
ËnfhLv©.636803
07/04/1960 TRB 1996-97 19 16/10/1996
152 í.khyh,
KJfiy MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
btŸsÿ®, nfhit kht£l« - 641
111
08/05/1963 TRB 1996-97 35 18/10/1996
153 o. jäHuÁ,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR (k) nkšãiy¥ gŸë,
My§fha«,
ntYh® kht£l« 635 701
03/05/1959 TRB 1996-97 40 18/11/1996
Page 20 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
154 br.ã®kyhnjé,
gŸë cjéahÁça®(fâj«)
muR (bg) nkšãiy¥ gŸë,
nrhHtªjh‹,
kJiu kht£l«
625 214
20/10/1968 TRB 1996-97 58 18/10/1996
155 é.F©lynfÁ
Kjfiy MÁça®(éy§»aš )
muR (M) nkšãiy¥gŸë
Ñœbg‹dh¤Jh®
ÂUt©zhkiy : 604 601
04/05/1957 TRB 1996-97 59 15/11/1996
156 o.M®.rhujh
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë
iky«gho
<nuhL kht£l« 638314
04/06/1960 TRB 1996-97 60 14/10/1996
157 f. ntšéê
KJfiy MÁça® fâj«
muR nkšãiy¥ gŸë
Á. K£Yh®
flYh® kht£l«
608 102
15/05/1964 TRB 1996-97 64 15/10/1996
158 í.é#auhâ
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
gl¥ig
fhŠÁòu« kht£l«
13/06/1955 TRB 1996-97 82 15/11/1996
159 Ïuh.mKjh,
g£ljhç MÁça®, (m¿éaš)
neUí ãidÎ efuit
nkšãiy¥gŸë, ©L¡fš,
©L¡fš kht£l«- 624601
06/05/1965 TRB 1996-97 83 15/11/1996
160 j.R»®jhÁªÂah,
g£ljhç MÁça® (fâj«),
m.c.efuit nkšãiy¥ gŸë,
ÁtfhÁ
éUJef® kht£l«. 626123
30/05/1956 TRB 1996-97 92 24/10/1996
161 Ïuh.Ïstur‹
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë
é¡»uth©o
éG¥òu« kht£l« 605 652
05/01/1959 TRB 1996-97 93 18/10/1996
Page 21 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
162 b#.gh©oauh#‹,
g£ljhç MÁça®, (tuyhW)
muR nkšãiy¥gŸë,
ãy¡nfh£il,
©L¡fš kht£l«-624 208
23/04/1964 TRB 1996-97 99 03/01/1997
163 o,é.uhknjé,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
mÂakh‹ muRnkš
ãiy¥gŸë,jUkòç, jUkòç
kht£l« ËnfhLv©.636701
20/04/1964 TRB 1996-97 101 30/10/1996
164 nfh. ru°tÂ
KJfiy MÁça® (cæçaš)
muR nkšãiy¥gŸë
ÂU¢brªJiw -639101
ÂU¢Á kht£l«
03/01/1959 TRB 1996-97 101 22/11/1996
165 v‹. fky¡f©z‹
g£ljhç MÁça®(tuyhW)
muR kfë® nkš ãiy¥ gŸë,
m«g¤ö®
ÂUtŸS® kht£l«
600 053
25/08/1960 TRB 1996-97 106 31/12/1996
166 R.RnuZghò
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë (M)
ÂU¡nfhæYh®
éG¥òu« kht£l« 605 757
01/06/1960 TRB 1996-97 109 16/10/1996
167 r. nkç èšèòZg«,
gŸë cjé MÁça®(m¿éaš),
muR nkšãiy¥ gŸë,
btŸshs¥g£o,
nry« kht£l«
05/08/1956 TRB 1996-97 109 09/12/1996
168 brh.bgh. fyhtÂ
KJfiy MÁça®(fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
khjtu«
ÂUtŸS® kht£l«
600 060
01/04/1963 TRB 1996-97 110 18/10/1996
Page 22 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
169 Ó. g¤äå
g£ljhç MÁça®(jhtuéaš)
muR kfë® nkš ãiy¥ gŸë,
ngh%®
ÂUtŸS® kht£l«
600 116
18/07/1959 TRB 1996-97 126 17/12/1996
170 bgh. g¤äå ghŒ,
KJfiy MÁça®(cæçaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
x‰iwahšéis,
f‹åahFkç kht£l«
01/06/1955 TRB 1996-97 128 17/12/1996
171 v«. fyh,
g£ljhç MÁça® (tuyhW) muR
(bg.) nkšãiy¥gŸë,
f«g«.. njå kht£l«
ËnfhL - 625 516
24/05/1958 TRB 1996-97 130 03/01/1997
172 í.#h‹Á
KJfiy¥ g£ljhç
MÁça®(M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë
f©zh£Léis
f‹åahFkç kht£l«
20/07/1958 TRB 1996-97 132 11/12/1996
173 kh.ÏstuÁ,
g£ljhç MÁça®(m¿éaš)
muR (bg) nkšãiy¥ gŸë,
nrhHtªjh‹,
kJiu kht£l« 625 214
04/01/1958 TRB 1996-97 134 12/12/1996
174 bg.fiy¢bršé,
g£ljhç MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
fhçahg£o,
éUJef® kht£l«. 626 106.
22/05/1965 TRB 1996-97 141 16/10/1996
175 fh.fnzr‹,
g£ljhçMÁça®,
fâj«,
muR(M) nkšãiy¥gŸë,
Û‹RU£o,
mçaYh® kht£l«,
m.F.v©. 612 903
06/06/1959 Prom. 1996-97 141 23/10/1996
Page 23 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
176 é. cõh,
gŸë cjé MÁça®(tuyhW),
nf.V.eh¢Áa¥gh muR nkšãiy¥
gŸë, bfh§fzhòu«,
nry« kht£l«.
15/07/1964 TRB 1996-97 141 31/12/1996
177 gh.fèaßis,
g£ljhç MÁça®, (tuyhW)
muR ca®ãiy¥gŸë,
euÁ§fòu«,
nry« kht£l«.
31/07/1955 TRB 1996-97 145 03/01/1997
178 K.KfkJ A¡Ñ«
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR kfë® nkšãiy¥gŸë
<nuhL,
<nuhL kht£l«, 638001
04/06/1961 TRB 1996-97 146 03/01/1997
179 o. nj®é#a‹,
gŸë cjé MÁça® (tuyhW)
muR M nkšãiy¥ gŸë,
xL¡f¤Jh®
ntYh® kht£l« 632 103
10/06/1959 TRB 1996-97 155 28/01/1997
180 g. bršy¥gh©oa‹
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë
xu¤Â
fhŠÁòu« kht£l«
18/05/1964 TRB 1996-97 159 03/01/1997
181 Ã.Rghîå,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥gŸë,
nfh¤j»ç,
Úy»ç.
ËnfhL v©- 643 217.
08/04/1961 TRB 1996-97 168 14/11/1996
182 o. v«. nAkhtÂ,
g£ljhç MÁça®, (tuyhW)
mMnkãg,
xN®
»UZz»ç
14/04/1964 Prom. 1996-97 168 21/11/1996
183 v«.v«.mÜgh
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR nkšãiy¥gŸë,
vUkhL.
Úy»ç kht£l«
ËnfhL v©. 643 239
26/05/1956 Prom. 1996-97 168 22/11/1996
Page 24 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
184 v‹. ckhgÂ,
KJfiy MÁça®, (tuyhW)
muRnkåiy¥gŸë,
nj‹få¡nfh£il
»UZz»ç
01/02/1958 Prom. 1996-97 168 22/11/1996
185 Ïuh.Ïuh#huh«,
KJfiy MÁça®, fâj«,
muR nkšãiy¥gŸë, fšyh¤Jh®
j©liy,
mçaYh® kht£l«,
m.F.v©. 621 803.
24/05/1965 TRB 1996-97 170 04/03/1997
186 n#.b#Á
g£ljhç MÁça®(tuyhW)
muR M©fŸ nkš ã gŸë,
fhkuh{ef®, Mto
ÂUtŸS® kht£l« 600 071
02/03/1961 TRB 1996-97 175 09/01/1997
187 b#.ÛdhFkhç,
g£ljhç MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
Ïil¡fh£^®,
Átf§if kht£l«- :630602
04/01/1957 TRB 1996-97 198 02/01/1997
188 K.jäHuÁ,
gŸë cjé
MÁça®(r_fm¿éaš)
muR nkšãiy¥ gŸë,
gh¢N®, jŠrhñ® 614 902.
05/04/1959 TRB 1996-97 205 02/01/1997
189 gh.blŒÁ uhâ,
g£ljhç MÁçia,
muR ca®ãiy¥ gŸë,
kzYh®,
Átf§if kht£l« :630611
04/10/1961 TRB 1996-97 214 30/01/1997
190 it. fèa_®¤Â,
gŸë cjé
MÁça®(r_fm¿éaš)
muR nkšãiy¥ gŸë,
x¡fehL ÑiHô®.
jŠrhñ® kht£l« 614 625
11/05/1959 TRB 1996-97 216 31/12/1996
Page 25 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
191 rh. njbkhê
g£ljhçMÁça® ( tuyhW)
muR (k) nkšãiy¥gŸë
òfS®
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639 113
14/10/1960 TRB 1996-97 254 17/02/1997
192 it.g¡»çrhä
g£ljhç MÁça®
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
éU¤jhry«
flYh® kht£l« 606 001
22/08/1959 TRB 1996-97 258 19/02/1997
193 f.nfhghš,
Kjšãiy bkhê MÁça®,
muR nkšãiy¥gŸë,
kŠÁå, nry« kht£l«.
10/05/1961 TRB 1996-97 266 28/11/1996
194 M®. é. uh#y£Rä,
g£ljhç MÁça®, (tuyhW),
muRnkšãiy¥gŸë,
ešÿ®.
»UZz»ç
02/05/1969 Prom. 1996-97 266 28/11/1996
195 M.Fkuhæ,
g£ljhç MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë, kiy¥g£o,
éUJef® kht£l«.
626 004.
20/03/1959 TRB 1996-97 270 03/03/1997
196 Á. r«g¤
KJfiy MÁça® (bghUëaš)
muR nkšãiy¥ gŸë,
n#hyh®ng£il,
ntYh® kht£l«635 851
01/06/1957 TRB 1996-97 280 07/03/1997
197 bg.nfhkÂ
jäHhÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë,
fëk§fy«, kJiu kht£l«
625 020.
15/06/1965 TRB 1996-97 296 05/12/1996
198 M®.Ïuhk»UZz‹,
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR kfë® nkšãiy¥gŸë,
ghy¡nfhL,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636808
04/05/1959 TRB 1996-97 312 23/06/1997
Page 26 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
199 M.fÂnur‹,
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
M®.v«.v°.V, xU§»,
ÂUéšèò¤ö®.
éUJef® kht£l«.
626125
05/03/1962 TRB 1996-97 315 20/06/1997
200 v‹.rÁ»uh©,
g£ljhç MÁça® (r_f m¿),
efuit ca®ãiy¥ gŸë,
m«k‹nfhéšg£o,
ÁtfhÁ, éUJef® 626189
15/01/1961 TRB 1996-97 319 20/06/1997
201 Ïuh. j«òrhä
KJfiy MÁça® , (jäœ),
muR (bg)nkšãiy¥gŸë,
T¤jhešYh®
ÂUth%® kht£l«
614101
05/10/1962 TRB 1996-97 320 02/12/1996
202 m.MÂfašéê
Kjšãiy jäœ MÁça® muR
nkš ãiy¥ gŸë (M) brŠÁ
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.604 202
07/07/1965 TRB 1996-97 338 03/12/1996
203 ÂUkÂ. f.ó§nfhij,
g£ljhç MÁça®(fâj«) ,
muR nkšãiy¥ gŸë,
kšyrK¤Âu« (M©fŸ),
ehk¡fš kht£l«.637 503.
01/06/1969 TRB 1996-97 339 05/03/1997
204 bg. VêyuÁ
Kjš ãiy jäœ MÁça®
muR kfë® nkš ãiy¥ gŸë,
m«g¤ö®
ÂUtŸS® kht£l«
600 053
01/10/1959 TRB 1996-97 354 05/12/1996
205 Ïuh. gh©oa‹
KJfiy MÁça® (muÁ m¿ )
muR (M) nkšãiy¥ gŸë
fh£Lk‹dh®nfhæš
flYh® kht£l« 608 301
15/02/1959 TRB 1996-97 355 26/06/1997
Page 27 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
206 I.RÁyhÃnu«Fkhç,
gŸë cjéahÁça® (tuyhW)
muR nkšãiy¥ gŸë,
ÂU¥gu§F‹w«,
kJiu kht£l«
625 005
18/06/1957 TRB 1996-97 359 02/07/1997
207 V.b#arªÂu‹
Kjšãiy jäœ MÁça® muR
nkš ãiy¥ gŸë nfhèaDh®
éG¥òu« 605 103
05/05/1963 TRB 1996-97 395 02/12/1996
208 f.K.brštuhR
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR ca®ãiy¥ gŸë
bjhGJh® (kf)
flYh® kht£l« 606 303
15/02/1962 TRB 1996-97 402 05/12/1996
209 k trªjh
Kjšãiy bkhê MÁça®
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
r¤Âak§fy«
<nuhL kht£l« 638402
10/05/1957 TRB 1996-97 415 06/12/1996
210 m.brštuhR
gŸë cjé MÁça® (fâ)
muR nkšãiy¥ gŸë
bt§fy«
bgu«gYh® kht£l«
11/06/1969 TRB 1996-97 427 06/03/1997
211 M.jd«,
g£ljhç MÁçia(fâj«),
muR ca®ãiy¥gŸë, ÂU¥gŠÓè,
ÂU¢Á kht£l«-621 005.
20/03/1966 TRB 1996-97 433 13/03/1997
212 bjh. e. fiy¢bršé
KJfiy MÁça®, (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë
bgUnfhgd¥gŸë.
»UZz»ç
16/06/1957 TRB 1996-97 434 29/11/1996
213 v«. rutzh#h‹Áuhâ
g£ljhç MÁça® fâj«
muR nkšãiy¥ gŸë
»Ÿis
flYh® kht£l« 608 102
15/10/1967 TRB 1996-97 439 03/03/1997
Page 28 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
214 f.uFuhk‹
Kjšãiy jäœ MÁça®
muR ca® ãiy¥ gŸë
ghJh®
éG¥òu« 606 115
01/02/1960 TRB 1996-97 440 30/11/1996
215 Å.ehfn#hÂ,
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
m«ikaeha¡fDh®,
©L¡fš kht£l« - 624 201.
01/01/1957 TRB 1996-97 442 02/12/1996
216 K.j§fntY
KJfiy MÁça® (fâj« )
muR nkšãiy¥ gŸë,
ÑH¥òèô®, F‹d« t£l«
bgu«gYh® kht£l«
30/05/1965 TRB 1996-97 445 04/03/1997
217 nt khyh,
KJfiy MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥gŸë,
Ïuh¥órš
òJ¡nfh£il kht£l«
622 102
04/06/1960 TRB 1996-97 448 03/12/1996
218 j. <°tughò,
gŸë cjé MÁça® (fâ)
muR nkšãiy¥ gŸë,
nkyòy«
ntYh® kht£l« 631 052
19/06/1961 TRB 1996-97 449 05/03/1997
219 é.bkŒa¥g‹
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë (k)
cSªJh®ng£il
éG¥òu« kht£l«
25/07/1966 TRB 1996-97 452 04/03/1997
220 v°.mHFuhr‹
KJfiy MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥gŸë
Ïuhjhòu«
ÂUbešntè 627 111
12/05/1965 TRB 1996-97 455 29/11/1996
221 f.kÂaHf‹,
gŸë cjé MÁça® ,(fâ)
muR nkšãiy¥ gŸë,
ghlhYh®,
bgu«gYh® kht£l«
10/06/1968 TRB 1996-97 458 06/03/1997
Page 29 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
222 kh.Ïuhk¢rªÂu‹
KJfiy MÁça®(M§»y«)
muR nkšãiy¥gŸë
nk¡fq®
ÂUt©zhkiy : 604 601
15/06/1962 TRB 1996-97 460 02/12/1996
223 x.Ï.yèjh
Kjš ãiy jäœ MÁça®
muR kfë® nkš ãiy¥ gŸë,
ngh%®
ÂUtŸS® kht£l«
600 116
03/01/1955 TRB 1996-97 461 06/12/1996
224 j Ïuh#&
Kjfiy MÁça® (fâj«)
m nk ã gŸë
bt©zthšFo
òJ¡nfh£il kht£l«
622 201
20/07/1968 TRB 1996-97 470 03/03/1997
225 nfh. rurh
g£ljhç MÁça® jäœ
muR nkšãiy¥ gŸë
fhiu¡fhL
flYh® kht£l« 607 005
07/06/1964 TRB 1996-97 474 02/12/1996
226 é.v«.R¥Ãukâ
Kjšãiy jäœ MÁça®
muR nkš ãiy¥ gŸë bu£liz,
éG¥òu« kht£l«. 604 306
06/04/1960 TRB 1996-97 483 03/12/1996
227 Á.k§ifa®¡fuÁ
Kjšãiy jäœ MÁça®
muR nkš ãiy¥ gŸë
ÂUehtYh®,
éG¥òu« kht£l«. 607 204
15/05/1962 TRB 1996-97 487 09/12/1996
228 m.buídhnkç,
jäHhÁça®
muR (k) nkšãiy¥ gŸë,
kf¥ó¥ghisa«
kJiu kht£l« 625 016
12/05/1963 TRB 1996-97 488 29/11/1996
229 é.KUnfr‹,
g£ljhç MÁça®(jäœ),
efuh£Á ca®ãiy¥ gŸë,
»çju‹ng£il.brŒahW.
ÂUt©zhkiy :. 604 407.
10/05/1961 TRB 1996-97 490 02/12/1996
Page 30 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
230 ÂUkÂ. Ïuh. nahfuhâ,
jäHhÁça® ,
muR nkšãiy¥ gŸë,
tiya¥g£o,
ehk¡fš kht£l«. 637 020.
01/05/1962 TRB 1996-97 495 29/11/1996
231 K.nfrt‹
gŸë cjé MÁça®(jäœ)
muRca®ãiy¥gŸë
ÏU«ngL
ÂUt©zhkiy : 632 317
10/05/1969 TRB 1996-97 499 02/12/1996
232 Ã.b#aghš ,
Kjšãiy jäHhÁça® ,
muR M ©fŸ nkšãiy¥ gŸë
»UZz»ç,
»UZz»ç kht£l«.
11/05/1962 TRB 1996-97 515 10/12/1996
233 nfh. VGkiy
Kjšãiy bkhêahÁça® (jäœ)
muR ca®ãiy¥ gŸë
bgçae¤j«
fhŠÁòu« kht£l«
07/03/1963 TRB 1996-97 520 29/11/1996
234 R.ϪÂuhfhªÂ
Kjšãiy jäHhÁça®,
muR ca®ãiy¥ gŸë,
ßisah®Fs«, éUJef®
kht£l«. 630611.
07/05/1966 TRB 1996-97 527 02/12/1996
235 f. FzRªjç, KJfiy
MÁça® , (jäœ),
muR (M) nkšãiy¥gŸë,
ÂUk¡nfh£il,
ÂUth%® kht£l«
03/03/1957 TRB 1996-97 536 06/12/1996
236 Ïuh.Ãnukh,
jäHhÁça® (jäœ )
muR nkš ãiy¥gŸë,
nfh¤j»ç
Úy»ç. - 643 217.
25/05/1968 TRB 1996-97 539 02/12/1996
237 M®.v«.Ïuhâ,
Kjšãiy MÁça® (jäœ)
muR kfë® nkšãiy¥gŸë,
bkhu¥ó®, jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636305
30/05/1965 TRB 1996-97 549 04/12/1996
Page 31 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
238 nt. m‹gHf‹
g£ljhç MÁça® jäœ
muR nkšãiy¥ gŸë
Áj«gu« (kf)
flYh® kht£l«
05/03/1959 TRB 1996-97 555 05/12/1996
239 F.bt§fnlr‹
Kjšãiy jäœ MÁça®
muR nkš ãiy¥ gŸë
beobkhêaDh®,
éG¥òu« kht£l«.607 306
16/05/1959 TRB 1996-97 560 29/11/1996
240 R.thH gunk°tç,
jäœ MÁçia,
muR nkšãiy¥ gŸë,
fhishah® nfhéš,
Átf§if kht£l«-:630551
12/11/1959 TRB 1996-97 561 04/12/1996
241 e.b#ay£Rä
g£ljhçMÁça®(jäœ),
muRca®ãiy¥gŸë,
buh£o¡fil, nfhaK¤Jh®
18/06/1966 TRB 1996-97 564 29/11/1996
242 n#.b#aªÂ
Kjš ãiy jäHhÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë,
FU«gYh®
bgu«gYh® kht£l«
18/07/1962 TRB 1996-97 569 18/12/1996
243 K. Á¤uh,
Kjš ãiy jäHhÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë,
Fkuè§f«,
ÂU¥ó® kht£l«
15/03/1968 TRB 1996-97 570 04/12/1996
244 kh. jäœbršé ,
Kjšãiy bkhêahÁça® ,
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë ,
»UZz»ç
»UZz»ç kh£l«.
30/04/1964 TRB 1996-97 572 04/12/1996
245 bgh.ntQnfhghš,
jäœ MÁça®,
nf.M®.m.nk.ã.gŸë,
x£l‹r¤Âu«.
©L¡fš kht£l«
10/10/1956 TRB 1996-97 588 05/12/1996
Page 32 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
246 v°. kânkfiy
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR k nkšãiy¥ gŸë,
bgh‹id
ntYh® kht£l« 632 514
03/06/1957 TRB 1996-97 592 14/12/1996
247 v°. K¡jhghŒ
g£ljhç MÁça®(m¿)(bj)
muR M©fŸ nk ã gŸë,
bgh‹ndç
ÂUtŸS® kht£l«
601 204
27/06/1962 Prom. 1996-97 600 02/12/1996
248 Á.kâ,
jäHhÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥gŸë,
f¡F¢Á,
Úy»ç - 643 214.
12/02/1965 TRB 1996-97 600 03/12/1996
249 F. bgè¡° j§fuh{,
KJfiy MÁça®(Ïa‰Ãaš),
muR nkšãiy¥ gŸë,
nf. nf. ef®,
nry« kht£l«
12/01/1967 Comp. 1996-97 600 04/12/1996
250 K.brªÂšFkh®
g£ljhç MÁça® m¿éaš
muR (M) nkšãiy¥ gŸë
fŸs¡F¿¢Á
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.606 215
26/05/1972 Comp. 1996-97 600 04/12/1996
251 V fUzhãÂ
Kjšãiy jäœ MÁça®
muR (k) nkš ãiy¥ gŸë
éG¥òu« éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 602
25/05/1963 TRB 1996-97 601 05/12/1996
252 R. it¤Âaehj‹,
KJfiy MÁça® (ntÂæaš),
Á.f.R¥igah muR nkãgŸë.
ntjhu©a«.
ehf¥g£od«.
614810
30/05/1971 Comp. 1996-97 601 05/12/1996
Page 33 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
253 v«.v°.nkhfdu§f‹
g£ljhç MÁça® m¿éaš
muR (k) nkšãiy¥ gŸë
Á‹dnry«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.606 201
29/12/1969 Comp. 1996-97 601 10/12/1996
254 bgh. ÁtFkh®,
KJfiy MÁça®(Ïa‰Ãaš)
f.nj.é.Ã.muR (k)nkšãiy¥gŸë,
nfh£lh®,
f‹åahFkç kht£l«
13/07/1971 Comp. 1996-97 601 17/12/1996
255 v«.»UZz‹,
KJfiy MÁça® (éy§»aš)
muR M©fŸ nkšãiy¥gŸë,
fl¤Jh®,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636303
31/05/1970 Comp. 1996-97 601 20/12/1996
256 é.unkZ
KJfiy MÁça® (Ïa‰Ãaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
bkhs¢N®
fhŠÁòu« kht£l«
17/06/1970 Comp. 1996-97 601 20/12/1996
257 o. b#aªÂ
g£ljhç MÁça®(m¿éaš)
muR kfë® nkš ãiy¥ gŸë,
ngu«gh¡f«
ÂUtŸS® kht£l«
631 402
07/01/1969 Comp. 1996-97 601 23/12/1996
258 g. Ïuh#hkâ,
KJfiy MÁça® (cæçaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
bj¡fÿ®,
ÂU¥ó® kht£l«,
641 654.
15/06/1970 Comp. 1996-97 601 23/12/1996
259 f. njtehj‹
gŸë¤ Jiz MŒths®
kht£l¡ fšé mYtyf«
flYh®
flYh® kht£l«
607 001
25/07/1970 Comp. 1996-97 601 23/12/1996
Page 34 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
260 Á.bj‹fiu K¤J¥ÃŸis,
KJfiy MÁça®(fâj«)
Ï.ky«g£o,
kJiu kht£l«,
625 102
20/03/1968 Comp. 1996-97 601 24/12/1996
261 ÂU. f. kât©z‹,
g£ljhç MÁça®(m¿éaš) ,
muR nkšãiy¥ gŸë,
ehk¡fš (tl¡F),
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 003.
04/07/1967 Comp. 1996-97 601 26/12/1996
262 bt.j£rzh_®¤Â
KJfiy MÁça®(M§»y«)
muR nkšãiy¥gŸë
f©z¡FU¡if
ÂUt©zhkiy : 606 704
10/06/1959 Comp. 1996-97 601 01/01/1997
263 v«. v«. r¡Ântš ,
g£ljhç MÁça®, (Ïa‰Ãaš),
muR nkšãiy¥ gŸë
My¥g£o,
»UZz»ç
05/06/1967 Comp. 1996-97 601 08/01/1997
264 f. Ñjh
KJfiy MÁça®(jhtuéaš)
muR M©fŸ nkš ãiy¥ gŸë
nrhHtu«
ÂUtŸS® kht£l«
600 067
20/07/1956 Comp. 1996-97 601 10/01/1997
265 v«.bt‰¿ntš
gŸë cjé MÁça® (m¿éaš)
muR nkšãiy¥gŸë
Ïuh#ªjh§fš
ÂUt©zhkiy : 606 755
05/06/1970 Comp. 1996-97 601 10/01/1997
266 k.ÂUtŸSt‹
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë
tGjhñ®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 502
26/10/1969 Comp. 1996-97 601 20/01/1997
Page 35 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
267 é.nf.Ïué¢rªÂu‹,
g£ljhç MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
K¤Juhè§fòu«, éUJef®
kht£l«. 626 105.
22/02/1967 Comp. 1996-97 601 27/01/1997
268 Ã. Át¡Fkh®
KJfiy MÁça® (éy§»aš)
muR nkšãiy¥ gŸë
thH¥gªjš
ntYh® kht£l« 632 318
14/07/1963 Comp. 1996-97 601 30/01/1997
269 bgh.g¤khtÂ,
KJfiy MÁça® (bghU),
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë,
tªjthÁ.
ÂUt©zhkiy :. 604 408.
10/05/1965 Comp. 1996-97 601 31/01/1997
270 Ï. Ïuhkrhä
KJfiy MÁça® (jhtu),
muR nkšãiy¥ gŸë,
fšèilF¿¢Á
ÂUbešntè
02/01/1968 Comp. 1996-97 601 03/02/1997
271 nt.fhªÂuh#‹
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR ca®ãiy¥ gŸë
bréènkL
fhŠÁòu« kht£l«
02/07/1970 Comp. 1996-97 601 03/02/1997
272 k. kfhè§f«
KJfiy MÁça®( Ïa‰Ãaš)
muR nkšãiy¥gŸë
bj‹åiy
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639 206
25/06/1970 Comp. 1996-97 601 07/02/1997
273 gh. m¿tHf‹,
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR k nkšãiy¥ gŸë,
gŸëbfh©lh
ntYh® kht£l« 635 809
26/05/1969 Comp. 1996-97 601 17/02/1997
274 rh. fªjnty‹.
gŸë cjé MÁça® (jäœ) muR
bg©fŸ nkšãiy¥gŸë.
Ma¡fhu‹òy«,
ehf¥g£od«,
614707
25/05/1961 Absor. 1996-97 601 01/03/1997
Page 36 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
275 bg. rªÂuh
g£ljhçMÁça® ( m¿éaš)
muR (k) nkšãiy¥gŸë
f%® f%® kht£l«
ËnfhL v© 639 001
04/06/1963 TRB 1996-97 620 10/03/1997
276 v«.KDrhä,
KJfiy MÁça®(éy§»aš),
muR nkšãiy¥ gŸë,
kiHô®.
ÂUt©zhkiy :. 604 502.
14/06/1956 TRB 1996-97 627 06/03/1997
277 f. efuh#‹,
gŸë cjé MÁça®(fâj«),
muR ca®ãiy¥ gŸë,
mu.FŸs«g£o,
nry« kht£l«.
21/06/1972 TRB 1996-97 899 03/03/1997
278 f. bfhsŠÁehj‹
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR ca®ãiy¥ gŸë
nfh.MjDh®
flYh® kht£l«
606 003
02/06/1965 Comp. 1996-97 899 04/03/1997
279 v«.RFkh®,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR kfë® nkšãiy¥gŸë,
<nuhL ,
<nuhL kht£l«, 638001
08/02/1969 Comp. 1996-97 899 05/03/1997
280 K. K¤J fnzr‹,
KJfiy MÁça® (Ïa‰Ãaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
f‹åtho,
ÂU¥ó® kht£l«,
639 202.
31/07/1971 Comp. 1996-97 899 05/03/1997
281 c . nuQfhnjé ,
g£ljhç MÁça®, (jäœ),
muR kfë®nkšãiy¥ gŸë,
»UZz»ç,
»UZz»ç kht£l«.
27/05/1973 Comp. 1996-97 899 05/03/1997
Page 37 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
282 K.R.éntfhdªj‹.
KJfiy MÁça® (fâj«)
»£l¥gh efuh£Á nkãgŸë,
TiwehL, kæyhLJiw,
ehf¥g£od«
609002
10/05/1963 Absor. 1996-97 899 10/03/1997
283 M®.knfZ,
KJfiy MÁça® (fâj«),
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë,
brŒahW.
ÂUt©zhkiy :. 604 407.
16/09/1974 Comp. 1996-97 899 03/04/1997
284 v°. gh°fu‹,
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR k nkšãiy¥ gŸë,
My§fha«
ntYh® kht£l« 635 701
15/07/1963 Prom. 1996-97 899 13/05/1997
285 br. ghy‹,
KJfiy MÁça®(ntÂæaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
br©gfuhk‹òJh®,
f‹åahFkç kht£l«
14/11/1968 Comp. 1996-97 899 03/06/1997
286 v. Êyhnjé,
KJfiy MÁça®, (éy§»aš)
muR nkšãiy¥gŸë,
V‰fhL,
nry« kht£l«.
16/06/1968 Comp. 1996-97 899 30/06/1997
287 M®. ghuÂ
KJfiy MÁça®(fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë
nf.í. f©oif
ÂUtŸS® kht£l«
631 205
10/06/1966 Comp. 1996-97 899 04/07/1997
288 nf.í. knfZ
g£ljhç MÁça®(fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë
fdfkhr¤Âu«
ÂUtŸS® kht£l«
631 204
07/06/1972 Comp. 1996-97 899 04/07/1997
Page 38 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
289 M®.r¤Âaehuaz‹,
g£ljhç MÁça® (m¿éaš),
efuit ca®ãiy¥ gŸë,
m«k‹nfhéšg£o, ÁtfhÁ,
éUJef® kht£l«.
626189
04/05/1967 Comp. 1996-97 899 07/07/1997
290 Ã. brªÂš
gŸë cjé MÁça® (tuyhW)
mHf¥gh Ábk©£ muR
nkšãiy¥ gŸë,
ÑH¥gGñ®,
mçaÿ® kht£l«
Ë nfhL - 621707
18/06/1971 Comp. 1996-97 899 07/07/1997
291 v«.bt§fnlrghò,
g£ljhç MÁça® (fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
kUjhL.
ÂUt©zhkiy :. 604 405.
21/07/1972 Comp. 1996-97 899 09/07/1997
292 M.rutz‹
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥gŸë
brtu¥ó©o
ÂUt©zhkiy : 606 902
21/06/1967 Prom. 1996-97 899 13/08/1997
293 r.bt§flK¤Jenlr‹
xU§»iz¥ghs®,
midtU¡F« Ïilãiy¡ fšé,
kht£l¡fšé mYtyf«
njtnfh£il 630003
20/12/1968 Comp. 1996-97 899 13/08/1997
294 v°.n#h°Ã‹
KJfiy MÁça®(M§»y«)
muRkfë® nkšãiy¥gŸë
j©luh«g£L
ÂUt©zhkiy : 606 707
09/08/1963 Prom. 1996-97 899 14/08/1997
295 fh.kâ
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë (k)
Á‹dnry«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.606 201
02/04/1966 Prom. 1996-97 899 14/08/1997
Page 39 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
296 f.fšahzRªju«,
KJfiy MÁça®,fâj«,
muR nkšãiy¥gŸë,
ésªij M©okl«,
mçaYh® kht£l«,
m.F.v©. 621 801.
15/06/1966 Comp. 1996-97 899 14/08/1997
297 gh. ÓDthr‹
gŸë cjéahÁça® ( fâj«
muR ca®ãiy¥ gŸë
ghYh®
flYh® kht£l«
607 102
25/07/1969 Prom. 1996-97 899 14/08/1997
298 Á.g¤khtÂ
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
e«Ãô®
<nuhL kht£l« 638458
21/05/1970 Prom. 1996-97 899 14/08/1997
299 o.ÏunkZ
KJfiy MÁça®(fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë
fs«ó®
ÂUt©zhkiy : 606 903
01/07/1971 Prom. 1996-97 899 14/08/1997
300 nf. fšahâ
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR M nkšãiy¥ gŸë
nrhë§f®
ntYh® kht£l« 631 102
27/07/1971 Prom. 1996-97 899 14/08/1997
301 j.j䜢bršt‹
KJfiy MÁça®(fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë
F©z¤Jh®
ÂUt©zhkiy : 632 314
25/07/1972 Prom. 1996-97 899 14/08/1997
302 Á.beLŠbrêa‹
KJfiyMÁça® (fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë
eædh®ghisa«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.606 301
25/05/1965 Prom. 1996-97 899 15/08/1997
Page 40 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
303 »..kÂthz‹,
KJfiyMÁça®, (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
Tlkiy ,
nry« kht£l«.
15/04/1966 Prom. 1996-97 899 15/08/1997
304 m.u§feha»
g£ljhç MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë, x¤jfhš
k©lg«,
nfhit kht£l« - 641 032
11/05/1964 Prom. 1996-97 900 15/08/1997
305 Ïuh. òZghtÂ,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
Tlefu«
ntYh® kht£l« 635 806
04/04/1966 Prom. 1996-97 900 15/08/1997
306 v°.ÁtFkh®
KJfiy MÁça® (bghU)
muR nkšãiy¥ gŸë
òJ¥g£oz«
fhŠÁòu« kht£l«
24/07/1967 Prom. 1996-97 900 15/08/1997
307 m.r. Jiuntš
KJfiy MÁça® (tâféaš)
muR k nkšãiy¥ gŸë,
nrhë§f®
ntYh® kht£l« 631 102
22/03/1968 Prom. 1996-97 900 15/08/1997
308 v«.fhªÂkÂ,
KJfiy MÁça®(fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
beL§Fz«.
ÂUt©zhkiy :. 606 807.
10/04/1970 Prom. 1996-97 900 15/08/1997
309 U. nfhksh,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
nrªjk§fy«
ntYh® kht£l« 631 051
12/05/1970 Prom. 1996-97 900 15/08/1997
310 nf. ghò
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR M nkšãiy¥ gŸë,
nf.é.F¥g«
ntYh® kht£l« 632 201
24/07/1970 Prom. 1996-97 900 15/08/1997
Page 41 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
311 nf.fyh,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muRca®ãiy¥gŸë,
ÂUkštho(nfh£^®), jUkòç
kht£l« ËnfhLv©.636808
20/06/1967 Prom. 1996-97 900 16/08/1997
312 kh. j§fuhR,
g£ljhç MÁça® , (fâj«),
muR (bg)nkšãiy¥gŸë,
ÂU¤Jiw¥ó©o,
ÂUth%® kht£l«
614713
27/06/1962 Prom. 1996-97 900 18/08/1997
313 Â. Ïuhkè§f«
KJfiy MÁça® (M§»y«) muR
kfë® nkšãiy¥gŸë ,
Ma¡fhu‹òy«
ehf¥g£od«
614707
15/04/1964 Prom. 1996-97 900 18/08/1997
314 Á.uhn#ªÂu‹,
KJfiy MÁça®(fâj«),
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë,
tªjthÁ.
ÂUt©zhkiy :. 604 408.
18/02/1966 Prom. 1996-97 900 18/08/1997
315 vš. fkyh
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
g§fshòJh®
<nuhL kht£l« 638512
17/07/1971 Prom. 1996-97 900 18/08/1997
316 m.KUnfr‹
KJfiy MÁça®(fâj«),
muR nkšãiy¥gŸë,
fGFkiy,
Jh¤J¡Fo kht£l«,
ËnfhL 628552.
10/05/1962 Prom. 1996-97 900 19/08/1997
317 m.nkhf‹
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë
Ïiwô®
ÂUt©zhkiy
: 606 704
07/05/1964 Prom. 1996-97 900 19/08/1997
Page 42 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
318 v«.ts®kÂ
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR ca®ãiy¥ gŸë
uhkhòu«
fhŠÁòu« kht£l«
28/04/1966 Prom. 1996-97 900 19/08/1997
319 Ã.Á.ÃufhZntš
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
kh.u.f.muR (k) nkšãiy¥gŸë,
Åu¥g‹r¤Âu«,
<nuhL kht£l« - 638004.
30/07/1973 Comp. 1996-97 900 19/08/1997
320 Ïuh.ky®¡bfho
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
fΪj¥gho
<nuhL kht£l« 638455
27/04/1964 Prom. 1996-97 900 20/08/1997
321 v°.nrf®
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë behs«ó®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.604 307
11/06/1967 Prom. 1996-97 900 20/08/1997
322 Ã. buŒ¢rš ÃughtÂ
KJfiy MÁça®(bghU)
muR M©fŸ nk ã gŸë
ÂU¤jâ
ÂUtŸS® kht£l«
631 209
18/07/1969 Prom. 1996-97 900 20/08/1997
323 R. é#ah
g£ljhç MÁça® ( fâj« )
muR ca®ãiy¥ gŸë
tu¡fhšg£L
flYh® kht£l«
607 109
29/07/1970 Prom. 1996-97 900 20/08/1997
324 Ïuh.fhëjh°
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
Á¤jè§fkl«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 803
30/07/1970 Prom. 1996-97 900 20/08/1997
Page 43 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
325 Ïuh. Ûdh£Á, KJfiy
MÁça® , (fâj«),
muR (M) nkšãiy¥gŸë,
ÂUk¡nfh£il
ÂUth%® kht£l«
30/05/1971 Prom. 1996-97 900 21/08/1997
326 ».ehfuh#‹,
KjšbkhêMÁça®,
M®.é.mMnkãgŸë,
xN®.
05/03/1960 Absor. 1996-97 900 22/08/1997
327 f.cõh.
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
_tur«g£L
fhŠÁòu« kht£l«
20/05/1966 Prom. 1996-97 900 22/08/1997
328 K.g¢Áa¥g‹
gŸë cjé MÁça®(fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë
njéfhòu«
ÂUt©zhkiy : 606 902
05/04/1968 Prom. 1996-97 900 22/08/1997
329 gh.bt§fnlr‹,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muRnkšãiy¥gŸë, Ïyëf«,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636804
25/05/1968 Prom. 1996-97 900 22/08/1997
330 v«.KUf‹
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
ghñ®r¤Âu«
ÂUbešntè 627 808
04/06/1970 Prom. 1996-97 900 22/08/1997
331 Ã. ghyR¥Ãuk©a«
KJfiy MÁça®(fâ)(bj)
muR M©fŸ nkš ã gŸë
C¤J¡nfh£il
ÂUtŸS® kht£l« 602 026
20/05/1973 Prom. 1996-97 900 22/08/1997
332 Ïy.Ïuhkjh°
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë
fhŠÁ
ÂUt©zhkiy : 606 702
30/06/1968 Prom. 1996-97 900 23/08/1997
Page 44 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
333 ÂU. Ïuh. fiy¢bršé,
g£ljhç MÁça®(jäœ),
muR nkšãiy¥ gŸë,
ehk¡fš (kfë®),
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 001.
03/06/1955 Prom. 1996-97 900 26/08/1997
334 Ïuh. uFuhk‹
g£ljhçMÁça® ( jäœ)
muR ca® ãiy¥gŸë
nfha«gŸë
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639114
22/09/1959 Prom. 1996-97 900 26/08/1997
335 b#. thR»
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
e§fešYh®
fhŠÁòu« kht£l«
14/09/1967 Prom. 1996-97 900 26/08/1997
336 K. m. Ûdh£Á
g£ljhç MÁça® (jäœ)
khefuh£Á k nkã g
ÂUbešntè lΩ (fšyiz)
ÂUbešntè kht£l«
15/04/1955 Prom. 1996-97 900 27/08/1997
337 nt . bršt« ,
g£ljhç MÁça® , (jäœ),
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
fhntç¥g£oz«,
»UZz»ç
05/01/1956 Prom. 1996-97 900 27/08/1997
338 V.g‹Ü®bršt«
KJfiy MÁça® (bghU)
muR nkšãiy¥gŸë
rh¤jDh®
ÂUt©zhkiy : 606 706
26/08/1957 Prom. 1996-97 900 27/08/1997
339 m R¥ò
Kjš ãiy bkhê MÁça®
m c ã gŸë
mkul¡»
òJ¡nfh£il kht£l«
614 618
14/05/1958 Prom. 1996-97 900 27/08/1997
Page 45 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
340 r.°Og‹ n#hr¥
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë,
nfhéªj¥òu«,
mçaÿ® kht£l«
Ë nfhL - 621 713
22/05/1959 Prom. 1996-97 900 27/08/1997
341 M®. mUzh¢ry«,
KJfiy MÁça®(fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
jhH¡Fo,
f‹åahFkç kht£l«
31/07/1968 Prom. 1996-97 900 27/08/1997
342 é. $Åujdy£Rä
g£ljhç MÁça®(fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë
Âukêir
ÂUtŸS® kht£l«
602 107
01/06/1970 Prom. 1996-97 900 27/08/1997
343 Â.r©Kfnty«khŸ
jäHhÁçia
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
bj‹fhÁ
ÂUbešntè 627 811
29/03/1955 Prom. 1996-97 900 28/08/1997
344 Á.fèa_®¤Â,
g£ljhç MÁça®,jäœ,
muR ca®ãiy¥gŸë,
Á‹dtisa«,
mçaYh® kht£l«,
m.F.v©. 621 802.
04/01/1958 Prom. 1996-97 900 28/08/1997
345 bg.gh¡»aehj‹
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë
bgçaj¢N®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 651
19/12/1954 Prom. 1996-97 900 29/08/1997
346 nfh.mKjh
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
nrh¤J¥gh¡f« fhŠÁòu«
31/07/1967 Prom. 1996-97 900 29/08/1997
Page 46 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
347 é.Ã.ru°tÂ
g£ljhçMÁça® (jäœ)
muRca®ãiy¥gŸë,
bfhšyg£o,
nfhaK¤Jh®
10/07/1954 Prom. 1996-97 900 01/09/1997
348 J.ϪÂuhfhªÂ,
KJfiy MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
n#h»šg£o,
éUJef® kht£l«. 626 104.
24/05/1971 Prom. 1996-97 900 01/09/1997
349 f. ãuŠrdhnjé,
KJfiy MÁça® (Ïa‰Ãaš)
muR nkšãiy¥ gŸë,
xGT®
ntYh® kht£l« 632 501
18/05/1974 Comp. 1996-97 900 01/09/1997
350 fh.rhªjFkhç
KJfiyMÁça®(fâj«)
muRnkšãiy¥gŸë,
nrhkªJiuÁ¤Jh®,
nfhaK¤Jh®
25/07/1972 Prom. 1996-97 900 02/09/1997
351 j.guhr¡Â
Kjšãiy jäœ MÁça®
muR nkš ãiy¥ gŸë (k)
éG¥òu«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 602
03/06/1954 Prom. 1996-97 900 03/09/1997
352 bt.g‹Ü®bršt«,
gŸë cjé MÁça®(jäœ)
muR M©fŸ nkšãiy¥gŸë,
nghq®.
ÂUt©zhkiy :.606803
05/09/1954 Prom. 1996-97 900 03/09/1997
353 e.gh°fu‹
g£ljhç MÁça®(jäœ)
muR (kfë®) nkšãiy¥gŸë,
Jiwô®
ÂU¢Á kht£l«
30/05/1959 Prom. 1996-97 900 03/09/1997
354 ÂUkÂ. u. ckh,
KJfiy MÁça®(fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
n#l®ghisa«,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 213
13/03/1970 Prom. 1996-97 900 03/09/1997
Page 47 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
355 V. v£t®£ yhu‹°,
KJfiy MÁça® (bghUëaš),
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë,
r§f»ç-mŠrš, t£l«-637301,
nry« kht£l«
02/02/1960 Prom. 1996-97 900 04/09/1997
356 r.Ãç£nlh rfhauh{,
KJfiy MÁça®,(fâj«)
muR nkšãiy¥gŸs,
eL¥g£o,
ÂU¢Á kht£l« 621315
20/06/1968 Prom. 1996-97 900 04/09/1997
357 nfh.MWKf«
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR (M) nkšãiy¥ gŸë
kzYh®ng£il
éG¥òu« 605 754
01/03/1955 Prom. 1996-97 900 05/09/1997
358 Á.gHå,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
Â.R.Á.m.M.nk.gŸë, ghg¥hug¥lo,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636809
05/04/1963 Prom. 1996-97 900 05/09/1997
359 R. ÏuhrJiu
KJfiy MÁça® (bghUë)
muR nkšãiy¥gŸë ,
btŸs¥gŸs«
ehf¥g£od« 611112
15/06/1963 Prom. 1996-97 900 05/09/1997
360 fh.r‰FztÂ
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë,
nfh£^®, nfhaK¤Jh®
10/04/1972 Prom. 1996-97 900 05/09/1997
361 Ïuh.bgçarhä,
Kjšãiy bkhê MÁça®,
efuit ca®ãiy¥gŸë,
br›thŒ¥ng£il,
nry« kht£l«.
03/04/1957 Prom. 1996-97 900 08/09/1997
362 J.bgUkhŸ
KJfiy MÁça®(fâj«)
muR kfë®nkšãiy¥gŸë
fyrgh¡f«
ÂUt©zhkiy: 606 751
07/06/1969 Prom. 1996-97 900 08/09/1997
Page 48 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
363 n#. iwk©£,
m Ïãfšé
£lxU§»iz¥ghs®,
kht£l¡fšémYtyf«,
Fê¤Jiw
02/06/1966 Prom. 1996-97 900 09/09/1997
364 M. j©lghâ
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë
eLÅu¥g£L
flYh® kht£l«
607 102
11/02/1956 Prom. 1996-97 900 11/09/1997
365 M®.bfsršah
Kjšãiy jäœ MÁça®
muR nkš ãiy¥ gŸë (k)
Á‹dnry«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.606 201
01/04/1959 Prom. 1996-97 900 12/09/1997
366 R.Kåah©o,
jäHhÁça®,
muR (M) nkšãiy¥ gŸë,
ÂU¥òtd«,
Átf§if -:630611
13/05/1955 Prom. 1996-97 900 13/09/1997
367 í,b#ah,
Kjšãiy MÁça® (jäœ)
muR kfë® nkšãiy¥gŸë,
ghy¡nfhL,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636808
03/09/1960 Prom. 1996-97 900 13/09/1997
368 nf. Rj®r‹ghò,
KJfiy MÁça® ( fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
ésh¥gh¡f«.
ntYh® kht£l« 632 521
28/06/1972 Prom. 1996-97 900 13/09/1997
369 ó.fUzhãÂ
KJfiyMÁça®(bghUëaš)
muR M©fŸnkšãiy¥gŸë
Muâ
ÂUt©zhkiy : 632 301
01/10/1955 Prom. 1996-97 900 15/09/1997
Page 49 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
370 bg.Ãnukh,
KJfiy MÁça® (éy§»aš)
muRkfë®nkš ãiy¥gŸë,
bg‹dhfu«
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636810
07/09/1960 Prom. 1996-97 900 15/09/1997
371 g. y£Rä
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR ca®ãiy¥ gŸë
f©oif
fhŠÁòu« kht£l«
24/06/1971 Prom. 1996-97 900 15/09/1997
372 f. bj‹wš,
KJfiy MÁçia, (M§»y«)
muR (k)nkšãiy¥ gŸë,
brªjhu¥g£o,
nry« kht£l«.
15/06/1957 Prom. 1996-97 900 16/09/1997
373 Ïuh.nutÂ
KJfiy MÁça® (cæçaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
nrhê§fešÿ®
fhŠÁòu« kht£l«
19/06/1959 Prom. 1996-97 900 16/09/1997
374 nfh.k.rªÂuh
KJfiy MÁça® (ntÂæaš)
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
r¤Âak§fy«
<nuhL kht£l« 638401
15/07/1959 Prom. 1996-97 900 16/09/1997
375 v°.AçAuuh«
gŸë cjé MÁça® (m¿éaš)
muR ca®ãiy¥ gŸë
gw¡if
f‹åahFkç kht£l«
07/04/1960 Prom. 1996-97 900 16/09/1997
376 g.bršt« ,
KJfiy MÁça®, (ntÂæaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
mfu«,
»UZz»ç
20/05/1960 Prom. 1996-97 900 16/09/1997
377 g.Kåa«khŸ,
KJfiy MÁça®, (éy§»aš)
mmm M©fŸ nk ãgŸë,
mÂakh‹nfh£il,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636807
13/06/1960 Prom. 1996-97 900 16/09/1997
Page 50 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
378 e.òfœÚy« gunk°tu‹
gŸë cjé MÁça®(m¿éaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
<¤jhbkhê
f‹åahFkç kht£l«
30/11/1960 Prom. 1996-97 900 16/09/1997
379 v°.m«Ãfh,
KJfiy MÁça® (jhtuéaš)
muRM©fŸnkš ãiy¥ gŸë,
fhçk§fy«,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636111
30/05/1959 Prom. 1996-97 900 17/09/1997
380 V.n#.gÊ® mfkJ
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR kfë® ca®ãiy¥ gŸë
nfhñ®
fhŠÁòu«
15/06/1959 Prom. 1996-97 900 17/09/1997
381 bg. bu§feha»
KJfiyahÁça® ( jhtu)
muR nkšãiy¥ gŸë,
ÂUkH¥ gho,
mçaÿ® kht£l«
Ë nfhL - 621 851
15/06/1959 Prom. 1996-97 900 17/09/1997
382 r. eëå,
gŸë cjé MÁça® (m¿éaš)
muR k nkšãiy¥ gŸë,
fhntç¥gh¡f«,
ntYh® kht£l«, 632 508
22/12/1959 Prom. 1996-97 900 17/09/1997
383 Ïuh.Ïuh#]
g£ljhç MÁça®(m¿éaš)
muRca®ãiy¥gŸë,
j.KU§f¥g£o
ÂU¢Á kht£l«
24/02/1960 Prom. 1996-97 900 17/09/1997
384 M. Óåa«khŸ
KJfiyMÁçia(M§»y«)
muR nkšãiy¥gŸë,
ghyrK¤Âu«
ÂU¢Á kht£l«.
05/05/1960 Prom. 1996-97 900 17/09/1997
385 b# b#ŒÁ§,
g£ljhç MÁça®, (m¿éaš)
$ Ãufjh«ghŸ muR
nkšãiy¥gŸë,
òJ¡nfh£il
27/06/1960 Prom. 1996-97 900 17/09/1997
Page 51 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
386 nt. b#f¤u£r‹
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
101 #Û‹ j©ly«
fhŠÁòu« kht£l«
05/09/1954 Prom. 1996-97 900 18/09/1997
387 bg.ru°tÂ
KJfiy MÁça® (éy§»aš)
muR nkšãiy¥ gŸë M©fŸ
y¥ig¡Fo¡fhL
bgu«gYh® kht£l«
20/08/1959 Prom. 1996-97 900 18/09/1997
388 í. Ïuhn#ªÂu‹,
gŸë cjé MÁça® (m¿éaš)
muR M nkšãiy¥ gŸë,
klths«,
ntYh® kht£l« 635 653
07/04/1960 Prom. 1996-97 900 18/09/1997
389 Ïuh. khÁyhkâ
g£ljhçMÁça® ( m¿éaš)
muR nkšãiy¥gŸë
bgça Fs¤J¥ghisa«
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639 006
16/05/1960 Prom. 1996-97 900 18/09/1997
390 v«.fÂnur‹ thrf«
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
filaešÿ®
ÂUbešntè 627 759
01/06/1960 Prom. 1996-97 900 18/09/1997
391 nf.»UZzntâ
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
gthårhf®
<nuhL kht£l« 638451
20/03/1960 Prom. 1996-97 900 19/09/1997
392 Ï.»UZz_®¤Â,
gŸë cjé MÁça® (m¿éaš)
muR nkšãiy¥ gŸë,
nk£L¥g£o,
nry« kht£l«.
01/04/1960 Prom. 1996-97 900 19/09/1997
393 v‹.fkyFkhç,
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muRnkšãiy¥gŸë,
bgçah«g£o, jUkòçkht£l«
ËnfhLv©.636205
01/06/1960 Prom. 1996-97 900 19/09/1997
Page 52 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
394 ».ckhnjé,
KJfiy MÁça® (cæçaš) muR
nkšãiy¥ gŸë,
ÏilankYh®,
Átf§if kht£l«-630562
15/07/1960 Prom. 1996-97 900 19/09/1997
395 o. VŠrè‹ rnyhä Êghuhâ ,
g£ljhç MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë,
mU«gh¡f«,
br‹id-106
29/07/1960 Prom. 1996-97 900 19/09/1997
396 o.R¥Ãukâa‹,
KJfiy MÁça® (ntÂæaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
F‹Dh®,
Úy»ç.
ËnfhL v©-643 102
03/02/1961 Prom. 1996-97 900 19/09/1997
397 R. jh. bgUkhŸ,
g£ljhç MÁça®(m¿éaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
Fkhuòu« njh¥ó®,
f‹åahFkç kht£l«
28/05/1963 Prom. 1996-97 900 19/09/1997
398 é.bfsjk‹,
g£ljhç MÁça® (ntÂæaš)
muR M©fŸ nkšãiy¥gŸë,
gh¥Ãbu£o¥g£o,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636904
05/10/1962 Prom. 1996-97 900 20/09/1997
399 #h.»ç#h Phd bršé,
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë,
Vuš,
ö¤J¡Fo kht£l«
28/07/1955 Prom. 1996-97 900 22/09/1997
400 nf. é. j£Ádh_®¤Â,
gŸë cjé MÁça® (m¿)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
jhknyçK¤Jh®
ntYh® kht£l« 635 853
23/04/1960 Prom. 1996-97 900 22/09/1997
401 Ã.Mlè‹ »sho°
KJfiy MÁça® (éy§»aš)
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
br§nfh£il
ÂUbešntè 627 809
26/07/1960 Prom. 1996-97 900 22/09/1997
Page 53 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
402 f.ckhknf°tç,
KJfiy MÁça® (cæçæaš)
muR nkšãiy¥gŸë CŠrÿ®,
<nuhL,
<nuhL kht£l« - 638152.
06/08/1960 Prom. 1996-97 900 22/09/1997
403 Â. kât©z‹
gŸë cjé MÁça® (m¿)
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë,
éuhèkiy
òJ¡nfh£il kht£l«
02/10/1960 Prom. 1996-97 900 22/09/1997
404 M®. »UZz‹,
KJfiy MÁça® (éy§»aš)
muR k nkšãiy¥ gŸë,
My§fha«
ntYh® kht£l« 635 701
03/07/1960 Prom. 1996-97 900 23/09/1997
405 é. ÏuhkrªÂu‹
KJfiy MÁçia (jhtu)
muR nkšãiy¥ gŸë.
ÅuÁfhkâ
ÂUbešntè 627 862
20/04/1962 Prom. 1996-97 900 23/09/1997
406 í.V.òtnd°tç
KJfiy MÁça® (Ïa‰Ãaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
FUkªö®
<nuhL kht£l« 638457
19/07/1959 Prom. 1996-97 900 25/09/1997
407 e.bršt«b#aªÂ kâbkhê,
g£ljhç MÁça® (m¿éaš),
muR kfë® nkšãiy¥gŸë,
<nuhL,
<nuhL kht£l« - 638001
27/06/1960 Prom. 1996-97 900 30/09/1997
408 Ïè.m©zh Jiu,
jäHhÁça® ( jäœ)
muR ca®ãiy¥gŸë,
flehL,
Úy»ç
ËnfhL v©- 643 206.
03/02/1969 Comp. 1996-97 900 30/09/1997
409 nrh.kâ
KJfiy MÁça®( éy§»aš ),
M.Ã.muR (M) nkšãiy¥gŸë,
ÂU¥g¤ö®
Átf§if kht£l«
ËnfhL v© : 630211
11/07/1959 Prom. 1996-97 900 01/10/1997
Page 54 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
410 m kzths‹,
KJfiy MÁça® (éy§»aš)
muR nkšãiy¥gŸë,
bgU§fS®
òJ¡nfh£il kht£l«
622 203
12/04/1960 Prom. 1996-97 900 01/10/1997
411 M®.nrf®
KJfiy MÁça® (ntÂæ)
muR nkš ãiy¥ gŸë
bgh‹d§F¥g«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 652
05/09/1972 Comp. 1996-97 900 06/10/1997
412 bt.brštuh{
KJfiy MÁa®(jhtuéaš)
muR nkšãiy¥ gŸë,
ÂU¥gh¢nr¤Â,
Átf§if kht£l« :630610
01/02/1960 Prom. 1996-97 900 08/10/1997
413 M. j§fuh{
g£ljhç MÁça®(m¿éaš)
muR nkš ãiy¥ gŸë
nf.í. f©oif
ÂUtŸS® kht£l«
631 205
23/05/1960 Prom. 1996-97 900 14/10/1997
414 Ã.ghòuh{
KJfiy MÁça®(M§»y«),
tcÁ muR (m) nkšãiy¥gŸë,
nfhéšg£o
ö¤J¡Fo kht£l«,628 501
19/05/1959 Prom. 1996-97 900 28/10/1997
415 v° ònuhå rªÂçfh bõ®è,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥gŸë,
ÏY¥ó®
òJ¡nfh£il kht£l«
622 102
02/06/1959 Prom. 1996-97 900 28/10/1997
416 v.kh®¡fgªJ,
KJfiy MÁça®(M§»y«),
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë,
brŒahW.
ÂUt©zhkiy :. 604 407.
30/07/1969 Prom. 1996-97 900 05/11/1997
Page 55 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
417 R.kndh‹kâ
KJfiy MÁça®(fâj«)
muR M©fŸnkšãiy¥gŸë
j©luh«g£L
ÂUt©zhkiy : 606 707
01/06/1967 Prom. 1996-97 900 08/11/1997
418 M. rhªÂ
g£ljhç MÁça®(m¿éaš)
muR nkš ãiy¥ gŸë
nrhHtu«
ÂUtŸS® kht£l«
600 067
05/01/1960 Prom. 1996-97 900 13/11/1997
419 v‹. ky®éê ,
KJfiyMÁça® , (fâj«), muR
kfÇ® nkšãiy¥ gŸë,
bjhfu¥gŸë,
»UZz»ç.
02/03/1967 Prom. 1996-97 900 14/11/1997
420 ÂUkÂ.Á.kâ,
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muRca®ãiy¥gŸë,
Á‹dh§f¥g«, jUkòçkht£l«
ËnfhLv©.636903
10/06/1955 Prom. 1996-97 900 20/11/1997
421 e.uh#h br§f©z‹
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
fu£loghisa«
<nuhL kht£l« 638453
08/05/1970 Comp. 1996-97 900 20/11/1997
422 v‹.r¤ah
KJfiy MÁça® (fâj« )
muR nkšãiy¥gŸë
j¢r«g£L
ÂUt©zhkiy : 606 811
29/06/1970 Prom. 1996-97 900 20/11/1997
423 M®.jhnkhju‹
g£ljhç MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
Á‹åa«ghisa«,
nfhit kht£l« - 641 062
27/07/1970 Comp. 1996-97 900 20/11/1997
424 m.njtkndhfuh,
muR nkšãiy¥ gŸë,
M¤Jh®,
ö¤J¡Fo kht£l«
10/04/1955 Prom. 1996-97 900 22/11/1997
Page 56 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
425 M®. mUªjÂ,
KfM
mnkãg
nj§fh¥g£lz«
f‹åahFkç
20/05/1958 TRB 1997-98 6 26/12/1997
426 M®. jkaªÂ,
g£ljhç MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë, nts¢nrç,
br‹id-42
24/06/1964 TRB 1997-98 8 24/12/1997
427 v‹. v¢. khèå
KJfiy MÁça®(bjY§F)
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë,
C¤J¡nfh£il
ÂUtŸq® kht£l« 602 026
12/07/1968 TRB 1997-98 22 25/03/1998
428 J.uh{$,
g.M,(fâj«)
m.c.ã.gŸë,
m.fiya«ò¤Jh®.
©L¡fš kht£l«.
21/01/1963 TRB 1997-98 101 28/11/1997
429 nt.RkÂ
KJfiy MÁça®(fâj«)
muRnkšãiy¥ gŸë, âr}®,
nfhaK¤ö® - 641 105
03/06/1964 TRB 1997-98 197 29/11/1997
430 f gHåa¥g‹,
KJfiy MÁça® (fâj«),
muR ca®ãiy¥gŸë,
kUjhªjiy
òJ¡nfh£il kht£l« 622 101
20/07/1968 TRB 1997-98 199 03/12/1997
431 v«. brè‹
KJfiy MÁça®(M§»y«)
muR nkš ãiy¥ gŸë
j©Liu
ÂUtŸS® kht£l«
600 072
30/04/1956 TRB 1997-98 200 03/12/1997
432 bgh. kânkfiy.
g£ljhç MÁça®(fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
mkuFªÂ- Xkÿ® t£l«,
nry« kht£l«
06/10/1962 TRB 1997-98 201 28/11/1997
Page 57 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
433 R.RFkhu‹,
muR ca®ãiy¥ gŸë,
Átfis,
ö¤J¡Fo kht£l«
05/10/1962 TRB 1997-98 201 03/12/1997
434 K. rhäehj‹ ,
KJfiy MÁça®, (fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë mur«gg£o,
»UZz»ç
01/05/1970 TRB 1997-98 202 27/11/1997
435 m.Fznrfu‹
gŸë cjé MÁça® (m¿éaš)
muR nkšãiy¥ gŸë,
mçaÿ®
mçaÿ® - 621 704
07/06/1965 TRB 1997-98 202 05/12/1997
436 v‹.ntjòç,
KJfiy MÁça®(fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
bt«gh¡f«.
ÂUt©zhkiy :. 604 410.
19/04/1966 TRB 1997-98 203 28/11/1997
437 í. kndhfu‹,
KJfiy MÁça® (Ïa‰Ãaš)
énfév« muR k nkšãiy¥ gŸë
nty¥gho
ntYh® kht£l«632 001
02/05/1961 TRB 1997-98 203 04/12/1997
438 í. ehuhaz‹,
KJfiy MÁça®, (Ïa‰Ãaš)
muR (M) nkšãiy¥ gŸë,
thH¥gho,
nry« kht£l«.
13/01/1960 TRB 1997-98 204 01/12/1997
439 M®.eluh#‹
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR nkš ãiy¥ gŸë(M)
tstDh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 108
11/04/1958 TRB 1997-98 205 01/12/1997
440 kh.Rªju_®¤Â
KJfiy MÁça® (fâj«)
efuh£Á nkšãiy¥ gŸë
éG¥òu«
éG¥òu« 605 602
22/05/1959 TRB 1997-98 205 01/12/1997
Page 58 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
441 K.RFzhfyhkÂ,
gŸë cjéahÁça®(m¿éaš)
muR (bg) nkšãiy¥ gŸë,
nrhHtªjh‹,
kJiu kht£l«
625 214
17/08/1972 TRB 1997-98 206 11/12/1997
442 Ï.gunk°tç
KJfiyMÁça®(fâj«)
muRnkšãiy¥gŸë,
nt£il¡fhu‹òJh®, nfhaK¤Jh®
16/05/1961 TRB 1997-98 207 28/11/1997
443 m.Fkh®
KJfiy MÁça®(fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë, bfhs¡Fo
ÂU¢Á kht£l«
13/07/1968 TRB 1997-98 208 03/12/1997
444 nfh. Ïuhn#ªÂu‹,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
ÂU¡filô®
ehf¥g£od«
609311
27/04/1962 TRB 1997-98 209 27/11/1997
445 ã.mªnjhå kça bršt«
KJfiy MÁça® (Ïa‰)
muR nkšãiy¥ gŸë
My«gho
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 701
14/06/1961 TRB 1997-98 209 04/12/1997
446 ÂU. é.nf. ghyR¥ukâa«,
KJfiy MÁça®(fâj«) ,
muR nkšãiy¥ gŸë,
ÂU¢br§nfhL (M©fŸ),
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 211.
20/07/1963 TRB 1997-98 212 26/11/1997
447 kh.rhªÂ,
gŸë cjé MÁçia( m¿)
muR ca®ãiy¥gŸë,
V.M®.iy‹°,
nry« kht£l«.
10/12/1960 TRB 1997-98 212 03/12/1997
Page 59 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
448 nf. Ïuhjh»UZz‹,
KJfiy MÁça® (Ïa‰Ãaš)
muR nkšãiy¥ gŸë,
Ãu«kòu«
ntYh® kht£l« 632 104
15/06/1962 TRB 1997-98 213 03/12/1997
449 à Á¤Âufyh
KJfiy MÁça® (fâj«)
m k nk ã gŸë
kznkšFo
òJ¡nfh£il kht£l«
614 620
10/05/1965 TRB 1997-98 213 03/12/1997
450 Á.ru°tÂ,
gŸë cjéahÁça® (m¿éaš)
muR (M) nkšãiy¥ gŸë,
my§fhešÿ®,
kJiu kht£l«
625 501
19/05/1966 TRB 1997-98 214 04/12/1997
451 nfh. R¥Ãukâa‹
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
khdh«g (fhŠÁ)
fhŠÁòu« kht£l«
08/01/1962 TRB 1997-98 215 04/12/1997
452 j knfªÂu‹,
g£ljhç MÁça® (fâj«)
Ïuhâah® muR (k)
ca®ãiy¥gŸë,
òJ¡nfh£il
òJ¡nfh£il kht£l«
622 001
19/03/1962 TRB 1997-98 216 28/11/1997
453 v°. #h‹ °lh‹è,
gŸë cjé MÁça® (m¿éaš)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
Úyf©luhaòu«
ntYh® kht£l« 632 501
10/04/1960 TRB 1997-98 216 01/12/1997
454 è, è£oš ékyh
Kjfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
ÂfF¿¢Á f‹åahFkç
kht£l«
30/05/1964 TRB 1997-98 217 28/11/1997
Page 60 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
455 é. Ñjhy£Rä,
g£ljhç MÁçia (m¿éaš),
muR nkšãiy¥ gŸë,
r®¡fh®rhk¡Fs«,
nfhit kht£l« - 641 107.
24/06/1959 TRB 1997-98 217 01/12/1997
456 j. uh#hkâ
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
F©ll«,
ÂU¥ó® kht£l«,
638 709.
10/12/1961 TRB 1997-98 218 29/11/1997
457 v°.m‹gHf‹ KJfiy
MÁça® (fâj«) muR
nkšãiy¥ gŸë
gidaòu«
éG¥òu« kht£l« 605 601
31/05/1964 TRB 1997-98 219 26/11/1997
458 m.Ó.brªÂšFkh®,
KJfiy MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë, Ã.òJ¥g£o,
éUJef® kht£l«. 6 26 104.
03/02/1968 TRB 1997-98 220 03/12/1997
459 v«.»UZz‹,
g£ljhç MÁça®(fâj«),
muR kfë® ca®ãiy¥ gŸë,
bguzkšÿ®.
ÂUt©zhkiy kht£l«.
10/03/1957 TRB 1997-98 221 04/12/1997
460 v°. eh£uha‹,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
_y}®,
ÂU¥ó® kht£l«, 638 106.
14/03/1962 TRB 1997-98 222 01/12/1997
461 v°.nf.ÂUkiyrhä
gŸë cjé MÁça® (m¿éaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
Midkiy,
nfhaK¤Jh®
13/05/1961 TRB 1997-98 222 05/12/1997
462 v°.é. nrõh¤Âç,
KJfiy MÁça®, (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
nt«gojhs«,
nry« kht£l«.
03/03/1961 TRB 1997-98 224 01/12/1997
Page 61 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
463 Â.b#a¡bfho,
KJfiy MÁça®, (bghUëaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
M¤Jh®,
©L¡fš kht£l«,
13/06/1964 TRB 1997-98 225 28/11/1997
464 F. gukhdªj«
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
R©zh«òFs«
ÂUtŸS® kht£l«
31/05/1964 TRB 1997-98 226 03/12/1997
465 ÚyhtÂ
KJfiy MÁça® ( Ïa‰Ãaš)
muR nkš ãiy¥ gŸë
bgh£lftaš
Ïuhkehjòu« kht£l« .
09/05/1961 TRB 1997-98 226 08/12/1997
466 J. é#auhâ
g£ljhç MÁça® (fâj«)
efuh£Á ca®ãiy¥ gŸë
MyªJh®
fhŠÁòu« kht£l«
30/06/1968 TRB 1997-98 227 05/12/1997
467 ÂUkÂ. K. rhujhkâ,
KJfiy MÁça®(Ïa‰Ãaš),
muR nkšãiy¥ gŸë,
ÏuhÁòu« (R.Á. rhiy),
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 408.
30/05/1967 TRB 1997-98 227 13/12/1997
468 lßÍ. Äkh òZguhâ
gŸë cjéahÁça® (m¿éaš)
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë,
l΋ Ahš,
ÂU¢Á kht£l« 620002
11/04/1959 TRB 1997-98 228 04/12/1997
469 í.v°j® #h‹ìuhâ
KJfiy MÁça®
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
ÂU¥ghÂç¥òèô®
flYh® kht£l«
607 002
28/01/1959 TRB 1997-98 229 28/11/1997
470 f.e.Ïs§nfh, KJfiy
MÁça®, (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë, M¤Jh®,
©L¡fš kht£l«,
04/06/1968 TRB 1997-98 230 04/12/1997
Page 62 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
471 Ã.M®.Fkhurhä
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
òŸsÿ®
fhŠÁòu« kht£l«
22/02/1961 TRB 1997-98 231 01/12/1997
472 v‹.Ãughf®,
KJfiy MÁça® (fâj«),
muR nkšãiy¥gŸë,
vGkh¤ö®,
<nuhL kht£l« - 638106.
01/05/1962 TRB 1997-98 232 27/11/1997
473 r.Ãuò
gŸë cjé MÁça®(m¿éaš)
muR ca®ãiy¥gŸë
Ïdh«fhçaªjš
ÂUt©zhkiy: 606 604
01/06/1959 TRB 1997-98 232 01/12/1997
474 M®.fyhnjé
KJfiy MÁça® Ïa‰Ãaš
muR nkšãiy¥ gŸë
vW«ó®
flYh® kht£l« 608 704
21/05/1965 TRB 1997-98 233 04/12/1997
475 v°. ÂUehΡfuR,
KJfiy MÁça® (tuyhW)
<btuheh muR k nk gŸë,
ntYh®
ntYh® kht£l« 632 001
23/04/1961 TRB 1997-98 234 01/12/1997
476 Ïuh.MÎila¥g‹,
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR M©fŸ nkšãiy¥gŸë,
Åu¥g‹r¤Âu«,
<nuhL kht£l«- 638011
14/05/1962 TRB 1997-98 235 26/11/1997
477 o.v«.#]èah njt»Uig,
muR nkšãiy¥ gŸë,
K¡fhâ,
ö¤J¡Fo kht£l«
15/05/1960 TRB 1997-98 235 08/12/1997
478 nj.bjurh rfhaky®
KJfiy MÁça® ( fâj« ),
muR(bg)nkšãiy¥gŸë,
Á§f«òzç
Átf§if kht£l«-630502
04/06/1969 TRB 1997-98 236 28/11/1997
Page 63 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
479 v°.ghDkÂ,
KJfiy MÁça®, (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
KU§f¥g£o,
nry« kht£l«.
15/03/1963 TRB 1997-98 237 27/11/1997
480 f.#h‹Áuhâ
g£ljhç MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë,
ah.x¤j¡fil, kJiu kht£l«
625 107
29/01/1965 TRB 1997-98 238 10/12/1997
481 o.ghyR¥ukâa‹
KJfiy MÁça®
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
òtd»ç
flYh® kht£l« 608 601
12/02/1964 TRB 1997-98 239 04/12/1997
482 M.Ïuhn#ªÂu¥Ãurh¤
g£lhjhç MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë.
kh§Fs«, kJiu kht£l«
625 302
15/06/1968 TRB 1997-98 239 18/12/1997
483 K. mŒahrhä,
KJfiy MÁça®(fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
njñ®-637104,
nry« kht£l«.
12/07/1962 TRB 1997-98 240 27/11/1997
484 v‹.Kåuh#&,
KJfiy MÁça® (Ïa‰Ãaš)
muRnkšãiy¥gŸë,
bgçah«g£o, jUkòçkht£l«
ËnfhLv©.636205
05/05/1963 TRB 1997-98 241 03/12/1997
485 M.r©Kf«,
gŸë cjé MÁça®, (m¿éaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
T£lh¤J¥g£o,
nry« kht£l«..
12/05/1956 TRB 1997-98 242 03/12/1997
486 v°.é. Ãughfu‹,
KJfiy MÁça® (Ïa‰Ãaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
nrªjk§fy«
ntYh® kht£l« 631 051
07/06/1956 TRB 1997-98 243 01/12/1997
Page 64 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
487 nt. kâky®
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
btŸëô®
ÂUtŸS® kht£l«
602027
22/06/1961 TRB 1997-98 244 27/11/1997
488 V.é.gh¡»aehj‹,
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muRca®ãiy¥gŸë,
ng.jhj«g£o,
jUkòç .636903
20/07/1964 TRB 1997-98 246 01/12/1997
489 f.Kuëjhr‹.
gŸë cjé MÁça® (m¿éaš)
muR ca®ãiy¥gŸë .
Ïs§fl«gD®.
ehf¥g£od« 611108
29/07/1960 TRB 1997-98 247 02/12/1997
490 bt.V. eªjFkh®
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR kfë® nkš ãiy¥ gŸë,
F«äo¥ó©o
ÂUtŸS® 601 201
01/07/1962 TRB 1997-98 247 04/12/1997
491 ÂU. M®. b#fªehj‹,
KJfiy MÁça®(fâj«) ,
muR nkšãiy¥ gŸë,
ÏuhÁòu« (m©zhrhiy),
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 408.
03/06/1963 TRB 1997-98 250 27/11/1997
492 o.nrf®,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muRM©fŸ nkšãiy¥gŸë,
fl¤Jh®,
jUkòçkht£l«
ËnfhLv©.636303
10/05/1970 TRB 1997-98 252 26/11/1997
493 é.gHå,
KJfiy MÁça® (Ïa‰Ãaš)
muR M©fŸ nkšãiy¥gŸë,
f«igešYh®,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636202
20/08/1966 TRB 1997-98 252 03/12/1997
Page 65 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
494 v°.fiy¢bršé
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
fhÁghisa«
<nuhL kht£l« 638454
19/07/1963 TRB 1997-98 254 26/11/1997
495 í. knfªÂu‹,
KJfiy MÁça® (fâj«)
nf V nf v« e nkšãiy¥ gŸë
irjh¥ng£il
ntYh® kht£l« 632 012
15/12/1959 TRB 1997-98 256 28/11/1997
496 v°. mDuhjh,
KJfiy MÁçia, (M§»y«)
efuit M©fŸ nkšãiy¥gŸë,
m«kh¥ng£il,
nry« kht£l«.
26/06/1964 TRB 1997-98 256 04/12/1997
497 F.kât©z‹,
KJfiy MÁça® (Ïa‰Ãaš)
mÂakh‹ muRnkš
ãiy¥gŸë,jUkòç, jUkòç
kht£l« ËnfhLv©.636701
03/02/1963 TRB 1997-98 258 01/12/1997
498 Ïu.nkhr°»Ughfu‹,
g£ljhç MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
jäœgho,
éUJef® kht£l« 626 129.
28/05/1959 TRB 1997-98 259 05/12/1997
499 f. br§f®,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR k nkšãiy¥ gŸë,
bgh‹id
ntYh® kht£l«632 514
01/05/1964 TRB 1997-98 260 27/11/1997
500 Ïuh.r§fuehuhaz‹
KJfiy MÁça® (Ïa‰) muR
nkš ãiy¥ gŸë Md¤Jh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.607 101
30/05/1963 TRB 1997-98 260 02/12/1997
Page 66 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
501 v«.gftÂa«ik
KJfiy MÁça® ( fâj« ),
muR nkšãiy¥gŸë,
mDkªj¡Fo
Átf§if : 630303
31/07/1967 TRB 1997-98 261 01/12/1997
502 í.»shuh mKjuhâ,
muR nkšãiy¥ gŸë,
rtyh¥ngç,
ö¤J¡Fo kht£l«
17/06/1961 TRB 1997-98 263 03/12/1997
503 Å.ã®kyh,
KJfiy MÁça®,
Óuh. muR nkšãiy¥ gŸë,
v‹.nk£L¥g£o, éUJef®
kht£l«. 626 202.
17/04/1957 TRB 1997-98 263 17/12/1997
504 f. ué
gŸë cjé MÁça® (m¿éaš)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
bgçah§F¥g«,
ntYh® kht£l« 635 814
08/08/1962 TRB 1997-98 264 17/12/1997
505 uh. uh{Fkh®
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë.
g®»£khefu«
ÂUbešntè 627 351
20/05/1965 TRB 1997-98 266 17/12/1997
506 j . r§f®uh{ ,
g£ljhç MÁça®, (fâj«),
muR ca®ãiy¥ gŸë
nkšbfh£lhŒ
09/10/1965 TRB 1997-98 267 26/11/1997
507 n#.ngÃ
gŸëcjé MÁça® (fâj«)
muR ca®ãiy¥ gŸë
ÂUeªÂ¡fiu
f‹åahFkç kht£l«
30/05/1964 TRB 1997-98 268 01/12/1997
508 v«. V. nfhriy,
gŸë cjé MÁça®, (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
jhreha¡f‹g£o,
nry« kht£l«.
28/05/1966 TRB 1997-98 270 05/12/1997
Page 67 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
509 í. b#anrfu‹,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR k nkšãiy¥ gŸë,
gŸëbfh©lh
ntYh® kht£l« 635 809
01/04/1963 TRB 1997-98 271 28/11/1997
510 nf.g¢Áa¥g‹,
KJfiy MÁça® (ntÂæaš)
muRca®ãiy¥gŸë,
ghisa«òJh®, jUkòçkht£l«
ËnfhLv©.636807
20/01/1962 TRB 1997-98 271 17/12/1997
511 V. iõyh PhdghŒ,
K.f.M.
mnkãg KŠÁiw
f‹åahFkç kht£l«
31/07/1960 TRB 1997-98 272 08/12/1997
512 r. jäHuÁ
g£ljhç MÁça® fâj«
muR nkšãiy¥ gŸë
nr¥she¤j«
flYh® kht£l«
607 802
14/09/1960 TRB 1997-98 273 03/12/1997
513 R.fiythâ
KJfiy MÁça®(fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë
Ã.bg.m¡uAhu«,
<nuhL kht£l« - 638005.
21/09/1962 TRB 1997-98 275 10/12/1997
514 bg.Ïuhn#°tç,
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR (k) nkšãiy¥ gŸë,
Ïuh#ghisa«,
éUJef® kht£l«.
626117
08/05/1958 TRB 1997-98 276 09/12/1997
515 Ïuh.bršy¥ó,
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR nkšãiy¥ gŸë,
Ã.Ïuhk¢rªÂuòu«,
éUJef® kht£l«.
626137.
07/03/1960 TRB 1997-98 276 17/12/1997
Page 68 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
516 v«. é°tehj‹,
gŸë cjé MÁça®, (fâj«)
muR (M)nkšãiy¥gŸë,
#hç bfh©lyh«g£o,
nry« kht£l«.
03/05/1967 TRB 1997-98 277 08/12/1997
517 o . rÁ¡Fkh®.
KJfiy MÁça® (M§»y«), muR
kfë® nkšãiy¥gŸë,
br«gdh®nfhéš
ehf¥g£od«.
609309
15/06/1963 TRB 1997-98 277 22/12/1997
518 v‹.f©zjhr‹
KJfiy MÁça®(fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë
fhu¥g£L
ÂUt©zhkiy kht£l«
ËnfhL v©.606 705
02/05/1961 TRB 1997-98 278 28/11/1997
519 v.rªÂunrf®
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
eªÂtu«
fhŠÁòu« kht£l«
02/08/1959 TRB 1997-98 280 03/12/1997
520 v°. ckhgÂ,
KJfiy MÁça® ( ntÂæaš)
muR nkšãiy¥ gŸë,
Ãu«kòu«
ntYh® kht£l« 632 014
19/01/1961 TRB 1997-98 280 19/12/1997
521 nfh. fh®¤Â
KJfiy MÁça® ( M§»y«)
muR (k) nkšãiy¥gŸë
Fë¤jiy
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639104
02/07/1969 TRB 1997-98 281 08/12/1997
522 nf nrf®
KJfiy MÁça® (ntÂaš)
m k nk ã gŸë
m«khg£oz«
òJ¡nfh£il kht£l«
614 617
10/08/1964 TRB 1997-98 281 15/12/1997
Page 69 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
523 o.f©z‹
KJfiy MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë
ešYh®
flYh® kht£l«
606 302
13/01/1966 TRB 1997-98 283 27/11/1997
524 f.knf°tç,
g£ljhç MÁçia,
muR (k) nkšãiy¥ gŸë,
ÂU¥òtd«,
Átf§if kht£l«-:630611
25/05/1966 TRB 1997-98 283 18/12/1997
525 Ïuh.Ïuhk_®¤Â
KJfiy MÁça® (ntÂæ)
muR nkšãiy¥ gŸë
Å^®
éG¥òu« .605 652
02/01/1958 TRB 1997-98 284 19/12/1997
526 t. g¤äå
g£ljhçMÁça® ( m¿éaš)
muR (k) ca® ãiy¥gŸë
btŸëaiz
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639 118
01/02/1956 TRB 1997-98 285 17/12/1997
527 g tŸSt‹,
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
ÂU¡nfhf®z«
òJ¡nfh£il 622 002
14/06/1966 TRB 1997-98 286 28/11/1997
528 Á.mªnjhâuh{
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
Ïuh#h¡fk§fy«
f‹åahFkç kht£l«
30/05/1964 TRB 1997-98 288 01/12/1997
529 Á. tŸëa«khŸ,
KJfiy MÁça®, (fâj«)
muR(k) nkšãiy¥ gŸë,
thH¥gho,
nry« kht£l«.
01/07/1970 TRB 1997-98 289 28/11/1997
530 b#.KUnfr‹
KJfiy MÁça® (fâj« )
muR nkšãiy¥gŸë
rhzh®ghisa«
ÂUt©zhkiy : 606 904
31/07/1965 TRB 1997-98 290 02/12/1997
Page 70 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
531 Ñ. fyhtŸë,
g£ljhç MÁça® , (m¿éaš),
muR (M)nkšãiy¥gŸë,
ty§ifkh‹,
ÂUth%® kht£l« 612804
18/07/1961 TRB 1997-98 290 18/12/1997
532 bg.bgh‹D¢rhä,
KJfiy MÁça®, bghUëaš)
m.k.nk.ã.gŸë,
ÑuDh®.
©L¡fš kht£l«.
02/04/1964 TRB 1997-98 291 27/11/1997
533 K. r©Kfehj‹,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë, j¨£l¢nrç,
ehf¥g£od«
609703
08/05/1961 TRB 1997-98 292 04/12/1997
534 v°.r§fuè§f«
gŸë¤Jiz MŒths®
bk£ç¡gŸëfŸMŒths®mYty
f« ÂUtŸq®
ÂUtŸS® kht£l« 601 201
10/07/1957 TRB 1997-98 292 17/12/1997
535 k.thR»,
g£ljhç MÁça®,
muR ca®ãiy¥ gŸë,
nfhéyh§Fs«, éUJef®
kht£l«. 626 107.
05/05/1958 TRB 1997-98 293 26/12/1997
536 eh. j®kr«t®¤Âå,
KJfiy MÁça®,
muRM©fŸnkšãiy gŸë,
Ïuha¡nfh£il
»UZz»ç.
28/05/1967 TRB 1997-98 294 03/12/1997
537 o. gçjhÃnukh,
gŸë cjé MÁça® (m¿)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
kh¢r«g£L
ntYh® kht£l« 635 808
22/11/1964 TRB 1997-98 295 07/01/1998
538 Ã. ÂU¥gÂ
g£ljhç MÁça®(fâj«)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
v‹.v«. f©oif
ÂUtŸq® kht£l« 517 588
07/05/1968 TRB 1997-98 295 27/03/1998
Page 71 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
539 Â.M©lhŸ,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muRnkšãiy¥gŸë, m.kšyhòu«,
jUkòç .636801
14/01/1964 TRB 1997-98 296 28/11/1997
540 é.éndhÂå brštuhâ
KJfiyMÁça® (bghUëaš)
muR kfë® nkšãiy¥gŸë
g¤jkil
ÂUbešntè 627 453
16/05/1958 TRB 1997-98 296 05/01/1998
541 Ã.fh®¤Ânfa‹
KJfiy MÁça®(bghU)
muR nkšãiy¥gŸë
thzhòu«
ÂUt©zhkiy: 606753
15/06/1960 TRB 1997-98 297 24/12/1997
542 kh.r¡Ântš,
KJfiy MÁça® (fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë, brtšg£o,
éUJef® kht£l« 626140
18/05/1962 TRB 1997-98 300 02/12/1997
543 f.Ó.bt§fluhk‹
KJfiy MÁça® (M§»y«)
efuh£Á nkšãiy¥ gŸë
éG¥òu«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 602
03/06/1958 TRB 1997-98 300 02/01/1998
544 bgh.ghU,
g£ljhç MÁça® (fâj«),
muR nkšãiy¥gŸë,
nj.fšY¥g£o,
kJiu kht£l«,
625702.
20/04/1963 TRB 1997-98 301 01/12/1997
545 v°.#h‹bgè¡°
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë
ÂU¤Jiwô®
flYh® kht£l«
607 205
23/04/1962 TRB 1997-98 301 24/12/1997
Page 72 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
546 v«. MdªÂ,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR M nkšãiy¥ gŸë,
j¡nfhy«,
ntYh® kht£l« 631 151
11/06/1970 TRB 1997-98 302 28/11/1997
547 Á.g. »UZzntâ,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
bgUªbjhGÎ,
ÂU¥ó® kht£l«, 641 665.
10/06/1964 TRB 1997-98 303 01/12/1997
548 v°. Nçafyh
g£ljhç MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë,
cw§fh‹g£o,
kJiu kht£l«
625 109
05/02/1959 TRB 1997-98 303 08/01/1998
549 K.b#aªÂ
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR ca®ãiy¥ gŸë
nga‹Fê
f‹åahFkç kht£l«
31/05/1963 TRB 1997-98 304 01/12/1997
550 nf.bgh. Fkhç R#hjh,
KJfiy MÁça®(M§»y«)
muR nkšãiy¥gŸë,
br©gfuhk‹òJh®,
f‹åahFkç kht£l«
01/06/1964 TRB 1997-98 306 01/12/1997
551 Á.óŠbršé
KJfiy MÁça® (bghU)
muR nkšãiy¥ gŸë
òšY¡fh£Ltyir
ÂUbešntè 627 814
10/05/1965 TRB 1997-98 307 01/12/1997
552 r.bu¤Âd¥gh,
KJfiy MÁça®(M§»y«)
muR nkšãiy¥gŸë, ò¤jhe¤j«,
ÂU¢Á kht£l«.
05/02/1959 TRB 1997-98 308 03/02/1998
553 k.K¤j䜢bršt‹,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
J§fòu«,
bgu«gÿ® kht£l«,
08/05/1962 TRB 1997-98 309 03/12/1997
Page 73 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
554 ÂU. g. bt§flhry«,
g£ljhç MÁça®(m¿éaš),
muR nkšãiy¥ gŸë,
Fkhughisa« (M©fŸ),
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 638 183.
01/06/1958 TRB 1997-98 309 20/01/1998
555 R.ckhbfsç
KJfiyMÁça®(M§»y«),
é.M®.okfë®nkšãiy¥gŸë,
Midkiy,
nfhaK¤Jh®
20/05/1965 TRB 1997-98 310 23/11/1997
556 r.ntQnfhghš
gŸë cjé MÁça®(jäœ)
muR M©fŸ nkšãiy¥gŸë
fs«ó®
ÂUt©zhkiy : 606 903
04/05/1955 Prom. 1997-98 310 24/11/1997
557 Ïuh .JsÁjh°
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkš ãiy¥ gŸë
bgçaÁWt¤Jh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.606 201
04/05/1955 Comp. 1997-98 310 24/11/1997
558 M®.mUik¢bršt‹
KJfiy MÁça®
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
éU¤jhry«
flYh® kht£l«
606 001
05/05/1974 Comp. 1997-98 310 24/11/1997
559 kh. é#arhK©O°tç,
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë,
bfhu£o
ntYh® kht£l« 635 607
21/05/1956 Prom. 1997-98 310 25/11/1997
560 M®. jdnrfu‹, gŸë
cjé MÁça® (m¿éaš) muR
nkšãiy¥ gŸë,
Ãu«kòu«
ntYh® kht£l« 635 014
05/03/1960 TRB 1997-98 310 21/01/1998
Page 74 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
561 K.é#aby£Rä
g£ljhç MÁça®(m¿éaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
mŒa«ghisa«
ÂU¢Á kht£l«
26/06/1955 TRB 1997-98 311 12/01/1998
562 R Jiu¢rhä
KJfiy MÁça®(fâj«)
m M nk ã gŸë
My§Fo
òJ¡nfh£il 622 301
12/05/1960 TRB 1997-98 313 27/11/1997
563 Ïuh.nuQfhnjé,
KJfiy MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
cy¡Fo, éUJef®
kht£l«. 626 607.
27/03/1958 TRB 1997-98 313 23/01/1998
564 nf. bt§flhry«,
KJfiy MÁça®, (fâj«)
muR (k) nkšãiy¥ gŸë,
ngq®,
nry« kht£l«.
13/06/1970 TRB 1997-98 314 27/11/1997
565 M®. bu§fehj‹,
gŸë cjé MÁça® (m¿éaš)
muR nkšãiy¥gŸë .
éGªjkhto ehf¥g£od«
611112
02/11/1955 TRB 1997-98 315 19/01/1998
566 f. ÂUehΡfuR,
g£ljhç MÁça®
gÂ¥gf br«kš f. fzg muR
nkšãiy¥ gŸë,
nfhl«gh¡f«,
br‹id-24
07/03/1960 TRB 1997-98 315 23/01/1998
567 R.ckh
g£ljhç MÁça® (m¿é)
efuh£Á nkšãiy¥ gŸë
éG¥òu«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 602
28/04/1957 TRB 1997-98 317 06/02/1998
Page 75 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
568 g.kfhby£Rä,
g£ljhç MÁça®, (m¿éaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
nfhDh®,
©L¡fš kht£l«- 624 705
24/05/1956 TRB 1997-98 319 27/01/1998
569 j.nrf®
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë
furhDh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 109
15/05/1962 TRB 1997-98 320 27/11/1997
570 kh.rFªjyh,
KJfiy MÁça® (bgh)
muR M©fŸ nkšãiy¥gŸë,
gh¥Ãbu£o¥g£o,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636904
01/06/1964 TRB 1997-98 320 11/02/1998
571 v°.b#aé¡uk‹
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
ÂU¥óªJU¤Â
jŠrhñ® kht£l«.
613 103.
10/02/1962 TRB 1997-98 321 05/12/1997
572 bu Éthdªj«
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
m k c ã gŸë
mçks«
òJ¡nfh£il kht£l«
622 201
07/09/1963 TRB 1997-98 321 06/02/1998
573 K.Úynkf‹
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë
ku¡fhz«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.604 303
07/05/1961 TRB 1997-98 322 01/12/1997
574 br.gh®tÂ
KJfiy MÁça®, (M§»y« )
muR nkšãiy¥ gŸë
ÁWth¢N®
bgu«gYh® kht£l«
01/11/1955 TRB 1997-98 322 15/12/1997
Page 76 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
575 v«.khyÂ
KJfiy MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë
ÁW»uhk«
flYh® kht£l«
607 101
15/08/1968 TRB 1997-98 325 01/12/1997
576 V.Õ£l® bykhÍ
KJfiy MÁça® ( M§»y« ),
muR nkšãiy¥gŸë,
mDkªj¡Fo
Átf§if kht£l« : 630303
22/04/1967 TRB 1997-98 326 08/12/1997
577 Ïuh.Rnyh¢rdh, g£ljhç MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
Á‹d¡fhk‹g£o, éUJef®
kht£l«. 626 189.
18/04/1962 TRB 1997-98 326 15/12/1997
578 v°.ru°tÂ,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muRnkšãiy¥gŸë, mDkªjòu«,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636808
29/06/1967 TRB 1997-98 327 28/11/1997
579 nf.uhâã®kyh njé
KJfiy MÁça® (jhtuéaš)
muR nkšãiy¥ gŸë,
br£o¡Fs«
bgu«gYh® kht£l«
22/05/1963 TRB 1997-98 327 19/12/1997
580 R. Á¤uh
KJfiy MÁça®(M§»y«)
muR nk.ã.gŸë,
ÂU¥gªJUj¤Â,
jŠrhñ® kht£l«
08/03/1962 TRB 1997-98 328 28/11/1997
581 bu. mKjuhR,
KJfiy MÁça® , (fâj«),
muR nkšãiy¥gŸë,
ò¤jfu«,
ÂUth%® kht£l« 614704
18/11/1966 TRB 1997-98 330 28/11/1997
582 j. n#hr¥buä
KJfiy MÁça®(fâj«)
muR nk.ã.gŸë,
gh¢N®,
jŠrhñ® kht£l«
614 902
23/03/1970 TRB 1997-98 331 28/11/1997
Page 77 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
583 g.Mnuh¡»a b#aRªj®
gŸë¤Jiz MŒt®,
(fâj«)
kht£l¡ fšé mYtyf«,
©L¡fš kht£l«,
26/05/1957 TRB 1997-98 332 01/12/1997
584 v.rutzFkh®
KJfiy MÁça® fâj«
muR nkšãiy¥ gŸë
o.beLŠnrç
flYh® kht£l« 608 305
14/06/1967 TRB 1997-98 333 26/11/1997
585 g. RFkh®,
gŸë cjé MÁça® (m¿éaš)
muR ca®ãiy¥ gŸë.
bgçah§F¥g«
ntYh® kht£l« 635 814
02/03/1963 TRB 1997-98 333 12/12/1997
586 m.knfªÂu‹,
gŸë¤Jiz MŒths® (fâ),
kht£l¡ fšé mYtyf«,
cÁy«g£o,
kJiu kht£l«, 625532.
15/04/1964 TRB 1997-98 334 27/11/1997
587 bg. óghy»UZz‹
KJfi yMÁça®( jhtuéaš)
muR (k) nkšãiy¥gŸë
Fë¤jiy
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639104
22/09/1954 TRB 1997-98 334 18/12/1997
588 v. °blšyh bjnghuh
g£ljhç MÁça® (jhtuéaš)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
khjtu«
ÂUtŸS® kht£l«
600 060
20/11/1955 TRB 1997-98 335 23/12/1997
589 bt.é#ay£Rä
KJfiy MÁça® (jhtu)
muR nkšãiy¥ gŸë
kzYh®ng£il
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 754
20/03/1964 TRB 1997-98 336 15/12/1997
Page 78 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
590 o. r©Kf«,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR M nkšãiy¥ gŸë,
bghŒif
ntYh® kht£l« 632 114
16/06/1962 TRB 1997-98 337 26/11/1997
591 nf. enlr‹,
gŸë cjé MÁça® (m¿) muR
k nkšãiy¥ gŸë,
bghŒif
ntYh® kht£l« 632 114
12/06/1954 TRB 1997-98 337 15/12/1997
592 V. mah¤J‹årh,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë.
bešYh®ng£il
ntYh® kht£l«
05/06/1957 TRB 1997-98 338 01/12/1997
593 rh. Ïuhjh»UZz‹
(fâj«)KJfiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë,
Rthäkiy
jŠrhñ®
25/07/1964 TRB 1997-98 340 28/11/1997
594 o.nj‹bkhê
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
Á‹dfhŠÁòu«
fhŠÁòu« kht£l«
01/09/1955 TRB 1997-98 340 23/12/1997
595 mu. bgçarhä,
KJfiy MÁça®, (fâj«)
v«.v‹.v°.muR (k)
nkšãiy¥gŸë,
M£ilah«g£o,
nry« kht£l«.
25/05/1961 TRB 1997-98 343 03/12/1997
596 J. Ïs§nfht‹,
g£ljhç MÁça® , (m¿éaš),
muR ca®ãiy¥gŸë,
JsnrªÂuòu«,
ÂUth%® kht£l«
614020
23/06/1954 TRB 1997-98 343 12/12/1997
597 r.ckh,
KJfiy MÁça®,fâj«,
muR nkšãiy¥gŸë,
brªJiw,mçaYh® kht£l«,
m.F.v©. 621 714.
31/07/1969 TRB 1997-98 345 01/12/1997
Page 79 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
598 nf. bt©âyh,
KJfiy MÁça®
b#anfhghš fnuhoah muR kfë®
nkšãiy¥ gŸë, NisnkL,
br‹id-94
15/05/1966 TRB 1997-98 346 18/12/1997
599 Ã. buídh Ãnu«rª¤
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR kfë® ca®ãiy¥ gŸë,
Kf¥ng® (»H¡F)
ÂUtŸS® kht£l« 600 037
19/02/1963 TRB 1997-98 348 28/11/1997
600 Á.o.RÁyh
KJfiy MÁça® (éy§»aš)
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
m¢ru¥gh¡f«
fhŠÁòu« kht£l«
17/02/1963 TRB 1997-98 348 05/12/1997
601 g by£Rkz‹,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
Mñ®
òJ¡nfh£il kht£l«
622 515
09/03/1969 TRB 1997-98 349 02/12/1997
602 é.Át¡Fkh®
KJfiyMÁça®(fâj«)
muRnkšãiy¥gŸë,
fhëa©z‹òJh®,
nfhaK¤Jh®
01/06/1966 TRB 1997-98 350 03/12/1997
603 m.Fznrfu‹
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
J.fs¤Jh®
bgu«gYh® kht£l«
07/05/1971 TRB 1997-98 352 28/11/1997
604 v°.rhªÂ
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
òGÂth¡f«
fhŠÁòu« kht£l«
26/05/1963 TRB 1997-98 353 03/12/1997
605 r.mu§f©zš
KJfiy MÁça®(fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
ÑH¤Jhtš
Ïuhkehjòu« kht£l« .
18/10/1963 TRB 1997-98 354 01/12/1997
Page 80 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
606 b#. eluh#‹
KJfiyMÁça®(fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë
br§Fz«
ÂUt©zhkiy: 606 803
09/05/1964 TRB 1997-98 355 01/12/1997
607 gh.rhé¤Âç
KJfiyMÁça®(fâj«)
muRnkšãiy¥gŸë,
#Û‹C¤J¡Fë, nfhaK¤Jh®
03/04/1965 TRB 1997-98 357 28/11/1997
608 J.Fnshç,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥gŸë,
Å.T¤j«g£o, ©L¡fš
kht£l«- 624 710
08/04/1965 TRB 1997-98 363 01/12/1997
609 V. mU©Fkh®,
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
bfhšyF¥g«
ntYh® kht£l« 635 754
10/07/1963 TRB 1997-98 364 08/12/1997
610 bgh.m‹gru‹,
KJfiy MÁça®(fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
g‹dh§bfh«ò,
ÂU¢Á kht£l«.
05/06/1967 TRB 1997-98 365 02/12/1997
611 M®.é. r©Kf«
KJfiy MÁça® M§»y«
efuh£Á nkšãiy¥ gŸë
flYh®
flYh® kht£l«
607 001
16/08/1961 TRB 1997-98 366 28/11/1997
612 í.ntšKUf‹
KJfiy MÁça®(fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë
kh«g£L
ÂUt©zhkiy: 606803
10/08/1962 TRB 1997-98 367 01/12/1997
613 b#.kndhfç,
g£ljhç MÁça® (fâj«),
muR nkšãiy¥gŸë,
èšÿ®,
kJiu kht£l«,
625707.
15/05/1966 TRB 1997-98 368 01/12/1997
Page 81 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
614 v°.Mnuh¡»aÏUjauh{
KJfiy MÁça® ( fâj« ),
muR nkšãiy¥gŸë,
ÂUntf«g¤J
Átf§if kht£l« : 630408
13/05/1963 TRB 1997-98 369 01/12/1997
615 V r¤Âauh{,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥gŸë,
ÑH¡F¿¢Á
òJ¡nfh£il kht£l«
622 101
13/05/1966 TRB 1997-98 370 03/12/1997
616 kh.b#aÓy‹
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
òëa§Fo
ÂUbešntè 627 855
10/02/1964 TRB 1997-98 370 08/12/1997
617 bg. ÏuhR,
KJfiyahÁça®(fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
Ïuhk_®¤Â ef®
nry« kht£l«.
01/06/1961 TRB 1997-98 371 09/12/1997
618 K.Fznrfu‹
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
br«gh¡f«
fhŠÁòu« kht£l«
29/07/1963 TRB 1997-98 372 02/12/1997
619 #&èa£ vkuhšL gh¡»a«,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
M®. fht}®,
Ïuhkehjòu« kht£l«
07/06/1958 TRB 1997-98 373 01/12/1997
620 v¥. bk£ošlh
KJfiy MÁça® (Ïa‰Ãaš)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
óªjkšè
ÂUtŸS® kht£l«
600 056
20/04/1962 TRB 1997-98 373 10/08/1998
Page 82 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
621 bj. gh°fu‹,
g£ljhç MÁça® , (fâj«),
muR (bg) nkšãiy¥gŸë,
ty§ifkh‹,
ÂUth%® kht£l«
612804
30/07/1962 TRB 1997-98 374 10/12/1997
622 v«.uh° bg®è‹
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR ca®ãiy¥g gŸë
ót‹nfhL
f‹åahFkç kht£l«
26/05/1963 TRB 1997-98 376 04/12/1997
623 v«. gh®¤jrhuÂ,
KJfiy MÁça® , (fâj«),
muR nkšãiy¥gŸë,
khdªjFo mŒa«ng£il,
ÂUth%® kht£l«
609503
05/04/1971 TRB 1997-98 377 10/12/1997
624 Jiu. Ïuhn#ªÂu‹,
gŸë cjé MÁça® (m¿é)
muR M nkšãiy¥ gŸë.
gujuhä
ntYh® kht£l« 632 603
20/06/1962 TRB 1997-98 377 27/08/1998
625 t.kDntš gh°l®
gŸë cjé MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë
m«kh©oéis
f‹åahFkç kht£l«
10/03/1963 TRB 1997-98 378 06/12/1997
626 M. bt§fnlr‹
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR kfë® nkš ãiy¥ gŸë,
F«äo¥ó©o
ÂUtŸS® kht£l«
601 201
14/04/1964 TRB 1997-98 380 01/12/1997
627 v« . gHåa¥g‹ ,
KJfiy MÁça®, (fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë MdªJh®,
»UZz»ç.
01/06/1961 TRB 1997-98 384 27/11/1997
Page 83 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
628 o.f‹åa¥g‹,
g£ljhç MÁça®(jäœ),
muR kfë® ca®ãiy¥ gŸë,
bjŸshW.
ÂUt©zhkiy :. 604 406.
15/12/1955 Prom. 1997-98 384 28/11/1997
629 é. kçajhr‹
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
Óty¥ngç
ÂUbešntè kht£l«
627 351
20/01/1958 TRB 1997-98 385 02/12/1997
630 v°.khw‹
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
KŸëFs«
ÂUbešntè kht£l«
627 755
22/02/1958 TRB 1997-98 387 03/12/1997
631 bg.jdgh¡»a«
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
òJ¥g£oz«
fhŠÁòu« kht£l«
28/07/1970 TRB 1997-98 389 28/11/1997
632 Ïuh.fh®¤Ânfa‹,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
ÂUKšiythrš
,ehf¥g£od«
609113
19/06/1963 TRB 1997-98 390 01/12/1997
633 M.rhªÂ,
g£ljhç MÁça®
muR kfë® nkšãiy¥gŸë,
nkYh®,
kJiu kht£l«.
625 106
15/06/1969 TRB 1997-98 391 03/12/1997
634 e.nj‹bkhê,
KJfiy MÁça®, (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
euÁ§fòu«
©L¡fš kht£l«- 624 307.
02/08/1959 TRB 1997-98 392 05/12/1997
Page 84 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
635 nkç #h‹ o M®¡
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥gŸë,
fzgÂ
nfhit kht£l« - 641 006
15/04/1957 TRB 1997-98 394 01/12/1997
636 f.Á¤Âuntš,
KJfiy MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
nky¥gus¢Á,
éUJef® kht£l« 626 114.
03/04/1966 TRB 1997-98 395 02/12/1997
637 Ïuh.é#aby£Rä
KJfiyMÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë
kUj«ò¤Jh®
ÂUbešntè 627 851
05/06/1958 TRB 1997-98 396 01/12/1997
638 nf.RFkhu‹
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥gŸë,
vl¥gŸë,
Úy»ç. ËnfhL v©-643 104.
10/06/1961 TRB 1997-98 397 01/12/1997
639 f.khtoah‹
g£ljhç MÁça®(fâj«)
muRca®ãiy¥gŸë,
M_®
ÂU¢Á kht£l«
10/06/1961 TRB 1997-98 398 03/12/1997
640 bg. rhªÂ
g£ljhç MÁça® (fâj« )
muR nkšãiy¥ gŸë
éU¤jhry« (M)
flYh® kht£l«
606 001
15/07/1968 TRB 1997-98 399 28/11/1997
641 r.nfhkÂ
KJfiy MÁça®(fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
nkytsÎ, kJiu kht£l«
625 105
22/04/1961 TRB 1997-98 401 04/12/1997
642 Á. é#aFkh®
g£ljhç MÁça® (fâj«)
fhkuh{ efu nkšãiy¥ gŸë
ng£il
ÂUbešntè 627 010
21/07/1968 TRB 1997-98 402 04/12/1997
Page 85 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
643 ».mUŸn#hÂ
gŸë¤ Jiz MŒths®
kht£l¡ fšé mYtyf«
nfhit kht£l« - 641001.
05/04/1962 TRB 1997-98 404 03/12/1997
644 m. tontY,
gŸëcjé MÁça® (fâj«)
muR k ca®ãiy¥ gŸë,
n#hyh®ng£il,
ntYh® kht£l« 635 851
15/07/1960 TRB 1997-98 405 01/12/1997
645 v°.°Og‹
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë mDkªij
éG¥òu« kht£l« 604 303
08/10/1966 TRB 1997-98 406 28/11/1997
646 ng ó¢r«khŸ
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
r§fu‹nfhéš
ÂUbešntè kht£l«
627 756
03/06/1955 TRB 1997-98 407 11/12/1997
647 ¥Ã.Ïs§nfht‹, KJfiy
MÁça® (fâj«)
muRnkšãiy¥gŸë, òè¡fiu,
jUkòçkht£l«
ËnfhLv©.636808
03/05/1969 TRB 1997-98 408 28/11/1997
648 br. b#auh{,
KJfiy MÁça®(fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
br©gfuhk‹òJh®,
f‹åahFkç kht£l«
25/02/1962 TRB 1997-98 410 01/12/1997
649 nf. jäœ bršé,
KJfiy MÁça®
muR khÂç nkšãiy¥ gŸë,
irjh¥ng£il,
br‹id-15
02/04/1972 TRB 1997-98 414 01/12/1997
650 j.Fkh®
KJfiy MÁça® (fâj«) muR
nkšãiy¥ gŸë
furhDh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 109
01/05/1964 TRB 1997-98 415 28/11/1997
Page 86 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
651 m.Âth‹ g¡Ñ®
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
òëaiu
ÂUbešntè kht£l«
627 813
07/06/1967 TRB 1997-98 416 01/12/1997
652 R.Át¥Ãufhr«,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR k nk ã gŸë,
fhçk§fy«,
jUkòç kht£l« ËnfhL
v©.636111
10/05/1969 TRB 1997-98 421 28/11/1997
653 m.kânkfiy
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR (bg) nkšãiy¥ gŸë,
nrhHtªjh‹,
kJiu kht£l«
625 214
11/04/1965 TRB 1997-98 423 04/12/1997
654 r.Átuhk‹
g£ljhç MÁça® (fâj«)
lh¡l® Ãv°v° ef nkã gŸë
fhŠÁòu«
fhŠÁòu« kht£l«
10/06/1966 TRB 1997-98 424 01/12/1997
655 kh. u¤Âdrhä
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥gŸë,
fzgÂghisa«,
ÂU¥ó® kht£l«, 641 605.
08/04/1957 TRB 1997-98 427 01/12/1997
656 o.v°.m»yh©nl°tç, KJfiy
MÁçia(fâj«)
muR M©fŸ nkšãiy¥gŸë,
kz¥ghiw
ÂU¢Á kht£l«
03/06/1963 TRB 1997-98 429 01/12/1997
657 M®.Ïuhkehj‹
KJfiy MÁça® (fâj«) muR
nkš ãiy¥ gŸë (M) tstDh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 108
03/05/1966 TRB 1997-98 430 01/12/1997
Page 87 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
658 M®.jhkiu¢bršé.
g£ljhç MÁça® (fâj«), muR
kfë® nkšãiy¥gŸë,
kæyhLJiw
ehf¥g£od«.
609001
05/02/1968 TRB 1997-98 431 04/12/1997
659 nf. rhªÂ
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
Á‹d fhŠÁòu«
fhŠÁòu« kht£l«
24/06/1964 TRB 1997-98 432 04/12/1997
660 Á. RFkh®
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR k nkšãiy¥ gŸë,
Âäç
ntYh® kht£l« 632 512
08/06/1963 TRB 1997-98 433 05/12/1997
661 é. R¥ukâa‹
g£ljhç MÁça®, (tuyhW)
mnkãgŸë,
nj‹få¡nfh£il
»UZz»ç.
31/07/1960 TRB 1997-98 433 02/01/1998
662 v«.kndhfu‹
KJfiyMÁça®(fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë
e«ngL
ÂUt©zhkiy: 606 902
02/03/1965 TRB 1997-98 434 01/12/1997
663 nf.o. uh#huhk‹,
KJfiyMÁça® (fâj«)
muR kfë® nk.ã.gŸë,
xu¤jehL,
jŠrhñ® kht£l«,
614 625
04/07/1970 TRB 1997-98 436 04/12/1997
664 o. n#hr¥»nuÁa°
gcM
mnkãg KŠÁiw
f‹åahFkç
20/05/1960 TRB 1997-98 436 06/01/1998
665 R,Ïuhn#°tç
gŸë cjé MÁça®(fâj«)
muR M©fŸ nkšã gŸë,
F‹d«
bgu«gYh® kht£l«
25/06/1967 TRB 1997-98 439 01/12/1997
Page 88 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
666 j.FkhuntY
gŸë cjé MÁça®(fâj«)
muR ca®ãiy¥gŸë
F¥g«
ÂUt©zhkiy: 632 311
11/06/1964 TRB 1997-98 440 03/12/1997
667 v°. ghDkÂ
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
Tt¤Jh®
fhŠÁòu« kht£l«
24/05/1959 TRB 1997-98 442 10/12/1997
668 lßÍ. Ïuh«Fkh®,
gŸë cjé MÁça® (fâj« )
muR nkšãiy¥ gŸë
fâa«gho
ntYh® kht£l« 632 102
10/07/1968 TRB 1997-98 445 01/12/1997
669 g.m«Ãfh
KJfiy MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸsë
fUnt¥Ãy§F¿¢Á
flYh® kht£l«
606 110
15/05/1973 TRB 1997-98 449 11/12/1997
670 n#. kât©z‹
(fâj«)
muR (k) nkšãiy¥gŸë
ghgehr«.
jŠrhñ®
19/11/1960 TRB 1997-98 450 03/12/1997
671 v‹.o. rªjdhy£Rä ,
g£ljhç MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë,
í.nf.v«.fhèå,
br‹id-82
10/04/1962 TRB 1997-98 453 04/12/1997
672 br.mDRah
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
M®gh¡f«
fhŠÁòu« kht£l«
15/07/1971 TRB 1997-98 456 03/12/1997
673 m.b#aªÂ ã®kyh bgh‹kâ,
muR (k) nkšãiy¥ gŸë,
ÂUitF©l«,
ö¤J¡Fo kht£l«
19/10/1962 TRB 1997-98 456 29/12/1997
Page 89 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
674 nrh.f.Ûdh£Á,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR (k) nkšãiy¥ gŸë, e¤j«,
©L¡fš kht£l«- 624 401
01/03/1963 TRB 1997-98 457 04/12/1997
675 M®. âir
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR ca®ãiy¥ gŸë
mfu«
ntYh® kht£l« 635 804
12/03/1963 TRB 1997-98 458 01/12/1997
676 ÂUkÂ. Ïu. Êghõ®äsh
g£ljhç MÁça®(fâj«) ,
muR nkšãiy¥ gŸë,
ÂU¢br§nfhL(kfë®),
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 211.
29/07/1965 TRB 1997-98 459 01/12/1997
677 gh.b#aªÂ
KJfiyahÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
mçaÿ®
mçaÿ® kht£l«
Ë nfhL - 621 704
11/03/1962 TRB 1997-98 461 28/11/1997
678 Ã. mkyh Mnuh¡»a«,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë
nguh«g£L
ntYh® kht£l« 635 652
05/12/1960 TRB 1997-98 462 03/12/1997
679 M®. bršt«
KJfiyahÁça® (fâj«)
mHf¥gh Ábk©£ muR
nkšãiy¥ gŸë,
ÑH¥gGñ®,
mçaÿ® kht£l«
Ë nfhL - 621707
19/05/1964 TRB 1997-98 464 01/12/1997
680 b#.b#ay£Rä,
muR (k) nkšãiy¥ gŸë,
fhašg£oz«,
ö¤J¡Fo kht£l«
22/05/1972 TRB 1997-98 466 01/12/1997
Page 90 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
681 u.é#ayZä,
g£ljhç MÁçia(fâj«)
muR ca®ãiy¥gŸë,
njndç¥g£o.
ÂU¢Á kht£l«.
24/01/1964 TRB 1997-98 467 04/12/1997
682 nf.í.bt§f£uhk‹,
KJfiyMÁça®(M§»y«),
muRnkšãiy¥gŸë,
#Û‹C¤J¡Fë,
nfhaK¤Jh®
22/09/1963 TRB 1997-98 468 03/12/1997
683 R.âirkâ,
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR nkšãiy¥ gŸë,
nj.nk£L¥g£o,
kJiu kht£l«,
625 503
12/05/1962 TRB 1997-98 468 06/01/1998
684 g.brštuh{,
gŸë cjé MÁça®(fâj«)
muR M©fŸ nkåiy¥gŸë
nghq®.
ÂUt©zhkiy:. 606 803
02/06/1960 TRB 1997-98 471 18/12/1997
685 v«.kça #h©r‹
gŸë cjé MÁça®(fâj«)
muR ca®ãiy¥ gŸë
Fkhuòu«
f‹åahFkç kht£l«
28/07/1960 TRB 1997-98 472 02/12/1997
686 br. ky®bfho,
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
Ï bt eh muR nkšãiy¥ gŸë
bf#šeha¡f‹g£o
ntYh® kht£l« 635 901
25/02/1964 TRB 1997-98 475 01/12/1997
687 v‹ . kâkhw‹
g£ljhç MÁça®, (fâj«),
muR M©fŸ nkš
ãiy¥ gŸë , »UZz»ç
»UZz»ç.
05/05/1964 TRB 1997-98 476 28/11/1997
688 K.j£rzh_®¤Â
gŸë cjéMÁça®(tuyhW)
muR nkšãiy¥gŸë
KŸs©ou«
ÂUt©zhkiy: 632 512
15/03/1960 TRB 1997-98 476 29/01/1998
Page 91 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
689 m.kâ,
g£ljhç MÁça® (fâj«)
mÂakh‹ muR
M©fŸnkšãiy¥ gŸë, jUkòç.
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636701
07/02/1966 TRB 1997-98 477 28/11/1997
690 ÂU. Â. fèabgUkhŸ,
KJfiy MÁça®(fâj«) ,
muR nkšãiy¥ gŸë,
fhs¥geha¡f‹g£o(kfë®),
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 404.
19/06/1964 TRB 1997-98 478 10/12/1997
691 f.Ïs§nfht‹,
KJfiy MÁça® , (fâj«),
muR (bg) nkšãiy¥gŸë,
Flthrš,
ÂUth%® kht£l« 612601
24/05/1964 TRB 1997-98 480 01/12/1997
692 M®.jäœntâ
KJfiy MÁça®(fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
c¥Ãèaòu«
ÂU¢Á kht£l«
12/09/1968 TRB 1997-98 481 04/12/1997
693 v°. nu¢rš uhn#°tç
brh®zh ghŒ, g£ljhç MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë,
nk‰F kh«gy«,
br‹id-83
02/06/1959 TRB 1997-98 482 09/12/1997
694 v«.nkhf‹jh°
muR ca®ãiy¥ gŸë
nts§»¥g£L
Áj«gu« t£l«
flYh® kht£l« 608 501
15/04/1969 TRB 1997-98 483 02/12/1997
695 M®.ÂUkiyrhä,
g£ljhç MÁça® (fâj«),
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë,
nfh£^®,
nfhaK¤Jh®
16/05/1964 TRB 1997-98 485 03/12/1997
696 é.eh.gh®tÂ
gŸë cjé MÁça® ( tuyhW ),
muR (k) ca®ãiy¥gŸë,
m.fhsh¥ó®
Átf§if kht£l« : 630501
28/05/1960 TRB 1997-98 486 07/01/1998
Page 92 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
697 M®.cõh
KJfiy MÁça®(fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë
gH«ng£il
ÂUt©zhkiy
: 606 801
13/03/1961 TRB 1997-98 487 01/12/1997
698 V.fªjrhä
KJfiy MÁça® (bghU) muR
nkšãiy¥ gŸë (k)
fŸs¡F¿¢Á
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.606 202
24/05/1960 TRB 1997-98 488 01/12/1997
699 ÂU. Á. Á‹Drhä,
g£ljhç MÁça®(r.m. òéæaš),
muR nkšãiy¥ gŸë,
ehk¡fš (tl¡F),
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 003.
28/05/1957 TRB 1997-98 488 29/12/1997
700 o. ngÃr®äsh
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR M nkšãiy¥ gŸë
fh£gho
ntYh® kht£l« 632 007
08/05/1970 TRB 1997-98 489 04/12/1997
701 Á.guªjhk‹
g£ljhç MÁça® (fâj« )
muRnkšãiy¥ gŸë
nkškiyaDh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.604 204
21/02/1964 TRB 1997-98 490 29/11/1997
702 m.ghyR¥ukâa‹,
KJfiy MÁça®(òéæaš),
muR (M) nkšãiy¥ gŸë,
kz¥ghiw,
ÂU¢Á kht£l«.621306
15/07/1960 TRB 1997-98 490 31/12/1997
703 br. thR»,
g£ljhç MÁçia, (fâj«)
efuit M nkšãiy¥gŸë,
m«kh¥ng£il,
nry« kht£l«.
29/05/1968 TRB 1997-98 491 28/11/1997
Page 93 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
704 m. é¡l® b#auh{
g£ljhçMÁça®( òéæaš)
muR nkšãiy¥gŸë
ÏD§T®
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639110
10/05/1962 TRB 1997-98 491 07/01/1998
705 k.Ãnukh nuh°è
KJfiyMÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë
btŸsh§Fë
ÂUbešntè kht£l«
627 426
08/04/1961 TRB 1997-98 492 01/12/1997
706 o. ckh
KJfiy MÁça® ( fâj«)
muR M nkšãiy¥ gŸë,
ÂUty«
ntYh® kht£l« 632 515
15/05/1961 TRB 1997-98 493 28/11/1997
707 nf .Ïuh#kâ¡f« ,
KJfiy MÁça®, (òéæaš),
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë ,
fhntç¥g£oz«,
»UZz»ç.
12/03/1961 TRB 1997-98 493 31/12/1997
708 bršé br.ngÃ
Kjfiy MÁça® (òéæaš)
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë,
bjh©lhK¤ö®, nfhaK¤ö® 641
109
03/05/1961 TRB 1997-98 494 02/01/1998
709 Å. é#aby£Rä,
gŸë cjéahÁça® (fâj«)
muR (bg) nkšãiy¥ gŸë,
my§fhešÿ®,
kJiu kht£l«
625 501
08/04/1968 TRB 1997-98 495 05/12/1997
710 v°.Ã.ghä
gŸë cjé MÁça®(fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë
V®tho
ÂUbešntè 627 103
31/07/1965 TRB 1997-98 496 01/12/1997
Page 94 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
711 Ïuh.j§nf°tç,
g£ljhç MÁça®(fâj«),
muR nkšãiy¥gŸë Á¤njhL,
<nuhL,
<nuhL kht£l« - 638102.
24/04/1965 TRB 1997-98 498 03/12/1997
712 bgh. KUnfr‹
g£ljhçMÁça®( òéæaš)
muR nkšãiy¥gŸë
njhifkiy
f%® kht£l«
ËnfhL v© 621 313
14/09/1960 TRB 1997-98 499 29/12/1997
713 f.Ïuhn#ªÂu‹
KJfiyMÁça® (fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë(M)
cSªJh®ng£il
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.606 107
30/04/1963 TRB 1997-98 500 01/12/1997
714 Å. Koaur‹,
KJfiy MÁça® (M§»y«),
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë,
vl¥gho,
nry« kht£l«
10/06/1960 TRB 1997-98 500 26/12/1997
715 v.b#arªÂu‹
KJfiy MÁça® (bghU)
muR nkš ãiy¥ gŸë (M)
tstDh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 108
14/04/1967 TRB 1997-98 501 01/12/1997
716 v«.fdftŸë,
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muRnkšãiy¥gŸë,
nf.nt£u¥g£o,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636902
10/05/1968 TRB 1997-98 502 03/12/1997
717 R. Á£L¡fyh
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
ÂU¢brªJiw -639101
ÂU¢Á kht£l«
13/05/1965 TRB 1997-98 504 03/12/1997
Page 95 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
718 V.v°.v«.e£r¤Âu é#afyh
g£ljhç MÁça®
muR (bg) nkš ã gŸë,
M©og£o. njå
05/04/1968 TRB 1997-98 506 01/12/1997
719 R.nfhkÂ,
KJfiy MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
ò#§f}®,
nfhit kht£l«
07/06/1962 TRB 1997-98 509 01/12/1997
720 Á. f. khyh
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
f§ifbfh©lh‹
ÂUbešntè 627 352
20/05/1964 TRB 1997-98 510 05/12/1997
721 é . v° . kânkfiy ,
g£ljhç MÁça®, (fâj«),
muR ca®ãiy¥ gŸë
kfuh#fil,
»UZz»ç.
31/07/1960 TRB 1997-98 511 28/11/1997
722 Á.f©z‹
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë(M©fŸ)
y¥ig¡Fo¡fhL,
bgu«gYh® kht£l«
15/03/1963 TRB 1997-98 512 04/12/1997
723 M®.v°.Ãughf®
g£ljhç MÁça®,
muR M nkšãiy¥ gŸë,
Á‹djlhf«, nfhit kht£l« -
641 108
03/06/1969 TRB 1997-98 514 28/11/1997
724 M®. Ãuhgf®,
KJfiy MÁça®, (M§»y«),
mbg©fŸ nkšãiy¥gŸë,
xN®.
»UZz»ç.
15/05/1967 TRB 1997-98 514 29/12/1997
725 v«. rªjhd«,
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR k ca®ãiy¥ gŸë
ä£L®
ntYh® kht£l« 635 710
04/12/1960 TRB 1997-98 515 29/11/1997
Page 96 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
726 ». ckh,
KJfiy MÁça®, (fâj«),
muRnkšãiy¥gŸë,
mnsÓg«,
»UZz»ç.
14/05/1966 TRB 1997-98 518 01/12/1997
727 br.K¤Juhk‹
KJfiy MÁça®(fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë
nk¡fq®
ÂUt©zhkiy: 604 601
17/06/1962 TRB 1997-98 521 03/12/1997
728 o. V. jäœbršt‹ ,
KJfiy MÁça®, (fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë
mŠN®brfnjé ,
»UZz»ç kht£l«
13/07/1959 TRB 1997-98 522 01/12/1997
729 ne.nwh.nkçlh®è‹
g.c.M.
mcãg ÑœFs«
ó£nl‰¿
31/07/1961 TRB 1997-98 523 04/12/1997
730 Ïuh Át¡Fkh®,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
tanyhf«
òJ¡nfh£il kht£l«
622 104
30/05/1962 TRB 1997-98 524 01/12/1997
731 ik.n#hr¥ #°oåa‹ kçah,
muR nkšãiy¥ gŸë,
K.j§fkhŸòu«,
ö¤J¡Fo kht£l«
10/09/1962 TRB 1997-98 525 01/12/1997
732 f. rh«r‹ Ïs§nfht‹
KJfiy MÁça® (tâféaš)
muR M©fŸ nk ã gŸë,
br§F‹w«
ÂUtŸS® 600 052
20/06/1965 TRB 1997-98 526 01/12/1997
733 Á. fh®¤Ânfæå,
KJfiy MÁça®
m¿P® m©zh m nkã gŸë,
C%® milah®,
br‹id-90
20/05/1964 TRB 1997-98 528 03/12/1997
Page 97 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
734 v‹.KDrhä g£ljhç
MÁça® (fâj«) muR nkš
ãiy¥ gŸë m‹dk§fy«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.604 210
17/05/1962 TRB 1997-98 530 28/11/1997
735 m.Yh®Jrhä
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
muf©lešYh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 752
02/05/1964 TRB 1997-98 531 01/12/1997
736 v« v« mu§frhä
g£ljhç MÁça® (fâj«)
m nk ã gŸë
fw«g¡Fo
òJ¡nfh£il kht£l«
622 302
17/04/1964 TRB 1997-98 533 04/12/1997
737 th.òUnõh¤jk‹
KJfiy MÁça® (M§»y«)
efuh£Á nkšãiy¥ gŸë
fhntç¥gh¡f«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.604 001
25/07/1956 TRB 1997-98 534 28/11/1997
738 v«.rhªÂ
g£ljhç MÁça® (fâj«) muR
ca®ãiy¥ gŸë
muN®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.607 107
29/05/1965 TRB 1997-98 536 03/12/1997
739 k.nfh. ckhknf°tç,
KJfiy MÁça® (fâj«),
muR M©fŸ nkš ãgŸë,
bgh‹ndç,
ÂUtŸS® kht£l«
601 204.
10/05/1966 TRB 1997-98 537 05/12/1997
740 R b#akâ,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR (M) nkšãiy¥gŸë,
Ñu}®
òJ¡nfh£il kht£l«
622 502
15/05/1967 TRB 1997-98 539 05/12/1997
Page 98 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
741 ». ÏsŠbrêa‹
KJfiy MÁça® ( fâj« )
muR nkšãiy¥ gŸë
»Ÿis
flYh® kht£l«
608 102
01/06/1959 TRB 1997-98 540 28/11/1997
742 nfh.Rªju«
gŸë cjé MÁça®(jäœ)
muR kfë®nkšãiy¥gŸë
fyrgh¡f«
ÂUt©zhkiy: 606 751
12/05/1955 Prom. 1997-98 540 01/12/1997
743 M.ÏuhR
Kjšãiy jäœ MÁça®
muR nkš ãiy¥ gŸë (M)
cSªJh®ng£il
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.606 107
09/06/1955 Prom. 1997-98 540 01/12/1997
744 nf.rÁfyh
KJfiyMÁça® (fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë (k)
éG¥òu«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 602
02/05/1969 TRB 1997-98 541 03/12/1997
745 ÂU. Ïuh. tontY,
KJfiy MÁça®(M§»y«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
fç¢Ághisa«,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 201.
15/05/1962 TRB 1997-98 543 02/12/1997
746 v‹. ghyj©lhÍj«,
KJfiy MÁça® , (fâj«),
muR nkšãiy¥gŸë,
uhjheuÁ«kòu«,
ÂUth%® kht£l«
614020
29/05/1969 TRB 1997-98 545 01/12/1997
747 g.Mir¤j«Ã,
g£ljhç MÁça®,jäœ,
muR(k) ca®ãiy¥gŸë,
ésªij M©okl«,
mçaYh® kht£l«,
m.F.v©. 621 801.
03/06/1958 Prom. 1997-98 545 02/12/1997
Page 99 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
748 v°.Ré£è‹uhâ
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
khl«gh¡f«
fhŠÁòu« kht£l«
05/07/1969 TRB 1997-98 546 03/12/1997
749 v°. brªj䜢bršt‹
KJfiy MÁça® (ntÂæaš)
muR kfë® nkšãiy¥gŸë ,
ÚL®
ehf¥g£od« 609203
12/02/1969 Comp. 1997-98 546 05/12/1997
750 v°. M®.fªj»çthr‹
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
éU¤jhry« (M)
flYh® kht£l« 606 001
26/05/1971 Comp. 1997-98 546 08/12/1997
751 M®.unkZ
KJfiyMÁça®(ntÂæaš)
é.M®.okfë®nkšãiy¥gŸë,
Midkiy,
nfhaK¤Jh®
27/04/1974 Comp. 1997-98 546 10/12/1997
752 R.brštuh{
KJfiyMÁça®(Ïa‰Ãaš)
muRnkšãiy¥gŸë,
thšghiw (bg©fŸ), nfhaK¤Jh®
21/02/1960 Prom. 1997-98 546 11/12/1997
753 ÂU. bg. rªÂunrf® ,
g£ljhç MÁça®(jäœ),
muR nkšãiy¥ gŸë,
nkhf}® (M©fŸ),
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 015.
10/02/1961 Prom. 1997-98 546 15/12/1997
754 Á.ts®kÂ
gŸë cjé MÁça®(fâj«)
efuh£Á kfë® nkšãiy¥gŸë
ÂUt©zhkiy
ÂUt©zhkiy: 606 601
07/02/1966 Prom. 1997-98 546 15/12/1997
755 Â. »UZznfh»y«,
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
v‹.Á.Ã. efuit nkãgŸë,
jhuhòu«,
ÂU¥ó® kht£l«
13/06/1971 Prom. 1997-98 546 15/12/1997
Page 100 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
756 v° . jhnkhju‹ ,
KJfiy MÁça®, (fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
nkfyÁ‹d«gŸë,
»UZz»ç.
02/07/1966 TRB 1997-98 552 24/04/1998
757 K Phd«
KJfiy MÁça® (fâj«)
m nk ã gŸë
tlfhL
òJ¡nfh£il kht£l«
622 304
16/03/1962 TRB 1997-98 553 10/08/1998
758 ÂUkÂ. kh. rhªj«kh ,
g£ljhç MÁça®(fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
ehk¡fš (bj‰F),
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 001.
13/06/1964 TRB 1997-98 554 10/08/1998
759 R. cjaNça‹
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
bfhrt‹òJh®
ntYh® kht£l« 632 602
30/05/1961 TRB 1997-98 555 15/10/1998
760 Ïuh.Fnshçã®kyh
KJfiy MÁçia(fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
Ïs§fh¡F¿¢Á.
ÂU¢Á kht£l«
27/05/1964 TRB 1997-98 556 24/08/1998
761 g.tŸSt‹,
g£ljhç MÁça®,
muR ca®ãiy¥ gŸë,
btŸisahòu«, éUJef®
kht£l«. 626 157.
20/01/1964 TRB 1997-98 557 07/08/1998
762 g.ntY
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
RMLJiw
bgu«gYh® kht£l«
04/05/1968 TRB 1997-98 558 11/08/1998
763 r.Átr§fu‹
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
f©z»ef®
fhŠÁòu« kht£l«
11/07/1957 TRB 1997-98 559 10/08/1998
Page 101 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
764 o.r©KftoÎ
KJfiy MÁça®, (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
jhreha¡f‹g£o,
nry« kht£l«..
17/03/1963 TRB 1997-98 560 01/09/1998
765 Ã. ÂyftÂ,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
óÂ¥òu«,.njå kht£l«
ËnfhL - 625 531
15/12/1958 TRB 1997-98 563 11/08/1998
766 Å. RÁyh
KJfiyMÁça®( fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë
J«Ãtho
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639 002
01/06/1971 TRB 1997-98 564 10/08/1998
767 Ã.MdªjntY
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
fuhrDh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 109
07/05/1965 TRB 1997-98 570 10/08/1998
768 bg. bgçafU¥g‹
KJfiy MÁça®( fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë
jhªnjhâkiy
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639 005
27/07/1965 TRB 1997-98 571 10/08/1998
769 é.Ãnukh nuh°è‹£,
muR (M) nkšãiy¥ gŸë,
ÂU¢brªö®,
ö¤J¡Fo kht£l«
17/06/1962 TRB 1997-98 572 12/08/1998
770 nf. gçksh,
g£ljhç MÁça® (fâj«),
muR M©fŸ nkãgŸë,
br§F‹w«,
ÂUtŸS® kht£l«
600 052.
08/05/1958 TRB 1997-98 575 10/08/1998
Page 102 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
771 v«. ngà bju[h
KJfiyMÁça®( M§»y«)
muR nkšãiy¥gŸë
Ïuh¢rh©lh® ÂUkiy
f%® kht£l«
ËnfhL v© 621 313
06/07/1961 TRB 1997-98 576 13/08/1998
772 g.ÂU¢brštuh#h,
g£ljhç MÁça® (fâj«),
muR nkšãiy¥gŸë,
v«.òëa§Fs«,
kJiu kht£l«,
625707.
21/06/1970 TRB 1997-98 577 11/08/1998
773 eh.Fznrfu‹,
KJfiy MÁça®,(fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
bfhšy§Fo,
Átf§if kht£l«,:630556
04/01/1963 TRB 1997-98 579 11/08/1998
774 f.é#auhft‹
KJfiy MÁça®
fâj«
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
bg©zhl«
flYh® kht£l« 606105
08/04/1962 TRB 1997-98 580 17/08/1998
775 bg. é#aFkhç
KJfiy MÁça®(fâj«)
muRM©fŸ nkš ãiy¥ gŸë,
br§F‹w«
ÂUtŸS® kht£l«.
600 052
02/04/1957 TRB 1997-98 581 08/09/1998
776 K.mŠrènjé
Kjšãiy bkhêahÁça® (jäœ)
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
ÂU¡fG¡F‹w«
fhŠÁòu« kht£l«
02/06/1956 Prom. 1997-98 587 24/12/1997
777 v. AÁdh ngf«,
g£ljhç MÁça®, (fâj«),
muRnkšãiy¥gŸë,
nj‹få¡nfh£il,
»UZz»ç.
20/12/1967 TRB 1997-98 587 24/12/1997
Page 103 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
778 e. M©lhŸ
g£ljhç MÁça®(fâj«)
efuh£Á ca® ãiy¥ gŸë
bfhu£^®
ÂUtŸS® kht£l«
600 080
27/05/1971 Prom. 1997-98 587 24/12/1997
779 v«. eÃrh ikKdh
g£ljhç MÁça®, (fâj«),
it. nfh.muRnkšãiy¥gŸë,
(K°Ä«)
ÂU¢Á.
14/04/1966 TRB 1997-98 588 29/12/1997
780 Ïuh.RFzhnjé,
g£ljhç MÁçia(fâj«)
kheufh£Á nkšãiy¥gŸë,
ÂU¢Áuh¥gŸë.
ÂU¢Á kht£l«
07/06/1959 Prom. 1997-98 588 02/01/1998
781 I.uhjh
KJfiy MÁça®(ntÂæaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
f‹åuhròu«
Ïuhkehjòu« kht£l« .
13/05/1961 Prom. 1997-98 588 06/01/1998
782 r.b#fÔr‹
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
br§nfh£il
ÂUbešntè kht£l«
627 809
03/10/1954 Prom. 1997-98 588 09/01/1998
783 njh.gHå
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥gŸë
R.thsbt£o
ÂUt©zhkiy: 606 806
26/05/1960 TRB 1997-98 626 07/04/1998
784 Ïuh.Ïuh#nrfu‹
(Kjšãiy bkhê MÁça®)
gŸë¤ Jiz MŒt®,
kht£l fšé mYtyf«,
kæyhLJiw, ehf¥g£od«
30/05/1960 TRB 1997-98 629 25/03/1998
Page 104 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
785 kh. fiy¢bršé,
g£ljhç MÁça® , (jäœ),
muR nkšãiy¥gŸë,
ÂUbeŒ¥ng®
ÂUth%® kht£l«
610202
04/06/1962 TRB 1997-98 636 27/03/1998
786 f.bjŒtkâ
jäHhÁça®
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
éU¤jhry«
flYh® kht£l«
606 001
06/05/1966 TRB 1997-98 645 23/03/1998
787 br.mŒa¥g‹
Kjšãiy¤ jäHhÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë
ešYh®
flYh® kht£l«
606 302
05/04/1967 TRB 1997-98 652 20/03/1998
788 R.nrf®
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥gŸë
fhŠÁ
ÂUt©zhkiy: 606 702
02/06/1956 TRB 1997-98 653 23/03/1998
789 M.Fynrfu‹,
g£ljhç MÁça®(jäœ),
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë,
tªjthÁ.
ÂUt©zhkiy :. 604 408.
06/05/1964 TRB 1997-98 656 24/03/1998
790 kh.mšèuhâ
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥gŸë
Ñœbg‹dh¤Jh®
ÂUt©zhkiy: 604 601
07/03/1962 TRB 1997-98 658 30/03/1998
791 nf . v° . kânkfiy
Kjšãiy jäHhÁça®
muR M©fŸnkšãiy¥ gŸë
C¤j§fiu,
»UZz»ç.
22/06/1967 TRB 1997-98 664 01/04/1998
Page 105 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
792 k. Átfhä
g£ljhç MÁça®( jäœ)
muR (k) ca®ãiy¥gŸë
mut¡F¿¢Á
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639 201
10/06/1969 TRB 1997-98 666 25/03/1998
793 Å. #dfhuh{,
g£ljhç MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë.
mD¥g¥g£o
njå kht£l«
22/07/1966 TRB 1997-98 671 25/03/1998
794 v‹.fU¥g‹
Kjšãiy jäœ MÁça®
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
éU¤jhry«
flYh® kht£l« 606 001
09/03/1957 TRB 1997-98 680 23/03/1998
795 m.bt©âyh
g£ljhç MÁça® (jäœ )
muR ca® ãiy¥ gŸë eL¡F¥g«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.604 303
30/05/1972 TRB 1997-98 681 23/03/1998
796 M®. tŸëuh#‹
g£ljhç MÁça®( jäœ)
muR ca®ãiy¥gŸë
M©lh§nfhéš ( »H¡F)
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639 002
05/06/1968 TRB 1997-98 686 23/03/1998
797 kh.ÏuhkRªju«,
Kjšeiy jäHhÁça®,
muRnkšãiy¥gŸë,
fhë¥ng£il,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.635905
18/02/1959 TRB 1997-98 689 26/03/1998
798 M.bfhoauÁ,
jäœ.M,
m.k.nk.ã.gŸë,
gHå.
©L¡fš kht£l«,
15/03/1964 TRB 1997-98 695 31/03/1998
Page 106 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
799 rh.bjŒtÁfhkâ
Kjšãiy jäœ MÁça®
muR ca®ãiy¥ gŸë
vWkDh®
flYh® kht£l«
20/03/1964 TRB 1997-98 699 26/03/1998
800 m. rushnjé
Kjš ãiy jäœ MÁça®
muR nkš ãiy¥ gŸë,
kJuthaš
ÂUtŸS® kht£l«
600 095
10/05/1962 TRB 1997-98 714 25/03/1998
801 M®.Jiu,
gŸëJiz MŒths® , (jäœ)
kht£l¡ fšé mYtyf«,
F‹Dh®,
Úy»ç.
ËnfhL v©-643 102.
19/04/1964 TRB 1997-98 736 23/03/1998
802 fh. nAk yjh
g£ljhç MÁça®( jäœ)
muR (k) nkšãiy¥gŸë
Fë¤jiy
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639 104
01/06/1965 TRB 1997-98 745 23/03/1998
803 M.Ïuhn#°tç,
g£ljhç MÁçia (jäœ)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
br¡fhg£o,
©L¡fš kht£l«-624 220.
04/08/1959 TRB 1997-98 747 25/03/1998
804 g.KUnfr‹,
jäHhÁça®,
muR (M) nkšãiy¥ gŸë,
my§fhešÿ®,
kJiu kht£l«,
625 501
09/05/1960 TRB 1997-98 750 24/03/1998
805 kh. f‰gftŸë
g£ljhç MÁça® jäœ
muR nkšãiy¥ gŸë
o.beLŠnrç
flYh® kht£l«
608 305
25/03/1963 TRB 1997-98 752 25/03/1998
Page 107 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
806 fh.ky®éê
Kjšãiy bkhê MÁça®
eh.k.muR(k)nkšãiy¥gŸë,
ÂU¥g¤ö®
Átf§if kht£l« : 630211
15/03/1970 TRB 1997-98 761 25/03/1998
807 J.k§ifa®¡fuÁ,
Kjšãiy jäHhÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
k§fy«, éUJef® kht£l«
626138
31/03/1959 TRB 1997-98 770 23/03/1998
808 o.mDNah
g£ljhç MÁça® (jäœ) muR
nkš ãiy¥ gŸë f©lk§fy«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 102
15/09/1960 TRB 1997-98 772 25/03/1998
809 jh. Fkhç
Kjåiy jäœ MÁça®
muR ca®ãiy¥ gŸë
nkšg£lh«gh¡f«
flYh® kht£l« 607 107
26/06/1962 TRB 1997-98 774 23/03/1998
810 v°.brštuhâ,
jäœ.MÁça®,
m.c.ã.gŸë,
ghyrK¤Âu« .
©L¡fš kht£l«,
26/08/1966 TRB 1997-98 789 25/03/1998
811 m. bršé
g£ljhç MÁça®
muRnkšãiy¥gŸë.
bfhLéyh®g£o
njå kht£l«.
03/03/1965 TRB 1997-98 802 23/03/1998
812 j.gHårhä,
jäHhÁça® (jäœ)
muR M©fŸ nkš ãiy¥gŸë,
Vyfç, jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636807
12/04/1965 TRB 1997-98 806 30/03/1998
813 nt.ntsh§f‹å,
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR (kfë®)nkšãiy¥ gŸë,
©L¡fš,
©L¡fš kht£l« - 624 306.
19/07/1965 TRB 1997-98 820 27/03/1998
Page 108 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
814 ».Óåthr‹
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
bgUkhŸghisa«
ÂU¢Á kht£l«
17/07/1968 TRB 1997-98 908 09/01/1998
815 Ïuh,ghDntš,
Kjfiy MÁça® (fâj«)
muRnkšãiy¥gŸë,
M®.nfhÃehj«g£o,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636305
22/08/1968 TRB 1997-98 920 20/01/1998
816 Å.Açjh°
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
m«khghisa«
03/04/1959 TRB 1997-98 927 09/01/1998
817 r. uhkR¥Ãukâa‹
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR ca®ãiy¥ gŸë
ßisah®e¤j«
ÂUbešntè 628 721
15/06/1967 TRB 1997-98 933 19/01/1998
818 K.kJghyh
KJfiy MÁça® (M§»y« )
muR nkšãiy¥ gŸë
fU§Fê
flYh® kht£l« 607 303
17/05/1970 TRB 1997-98 939 12/01/1998
819 Ïuh.»UZz‹
g£ljhç MÁça®(m¿éaš)
muRca®ãiy¥gŸë,
M_®
ÂU¢Á kht£l«
28/07/1972 Comp. 1997-98 939 12/01/1998
820 m.ghy»UZz‹
g£ljhç MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë.
bf§Fth®g£o
njå kht£l« - 625 203
19/07/1962 TRB 1997-98 949 19/01/1998
821 r.g¤khtÂ,
g£ljhç MÁça® (fâj«),
m.c.efuit nkšãiy¥ gŸë,
ÁtfhÁ
éUJef® kht£l«.
626123
11/05/1970 TRB 1997-98 970 19/01/1998
Page 109 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
822 kh.Ïuhkjh°
KJfiy MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë
nr¥she¤j«
flYh® kht£l« 607 802
10/04/1970 TRB 1997-98 983 23/01/1998
823 Ã. Ïs§nfh,
KJfiy MÁça®(fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
rK¤Âu«,
nry« kht£l«.
21/05/1966 TRB 1997-98 989 29/01/1998
824 J. ncwkht ,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
xGT®
ntYh® kht£l«, 632 501
13/06/1969 TRB 1997-98 995 23/01/1998
825 f.M .mUs¥g‹,
g£ljhç MÁça®(jäœ)
muR ca®ãiy¥gŸë, Xªjh«g£o,
ÂU¢Á kht£l«.
17/03/1956 Prom. 1997-98 995 27/01/1998
826 o. n#hr¥ jdghš,
gŸë cjé MÁça®(m¿éaš)
muR ca®ãiy¥gŸë,
VHfu«,
f‹åahFkç kht£l«
20/08/1959 Prom. 1997-98 995 27/01/1998
827 rh.Ïr¡»
Kjšãiy jäHhÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë
Åunfus«òö®
ÂUbešntè 627 861
11/02/1955 Prom. 1997-98 995 28/01/1998
828 é. ghDkÂ,
g£ljhç MÁçia, (jäœ)
muR nkšãiy¥gŸë,
jhreha¡f‹g£o,
nry« kht£l«..
26/08/1954 Prom. 1997-98 995 29/01/1998
829 ÂU. Ïuh. j®kè§f«,
g£ljhç MÁça®(jäœ),
muR ca®ãiy¥ gŸë,
Ïuhkehjòu«òö®,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 409.
21/06/1955 Prom. 1997-98 995 29/01/1998
Page 110 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
830 K. éehaf«
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë
bfhil¡fš
ntYh® kht£l«
631 102
09/04/1956 Prom. 1997-98 995 29/01/1998
831 Ïy . euÁ«k‹ ,
Kjšãiy jäHhÁça®
muR kfÇ® ca®ãiy¥ gŸë
nkfyÁ‹d«gŸë,
»UZz»ç.
25/07/1954 Prom. 1997-98 1002 02/02/1998
832 fh.b#fehj‹
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR nkš ãiy¥ gŸë (k)
cSªJh®ng£il
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.
11/06/1958 Prom. 1997-98 1002 02/02/1998
833 í. mU©Fkh®
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR M nkšãiy¥gŸë
thyh#h
ntYh® kht£l«
01/01/1965 TRB 1997-98 1002 02/02/1998
834 m.Ïuhn#ªÂu‹,
g£ljhç MÁça® (jäœ)
J.f. muR nkšãiy¥ gŸë,
e¤j« nfhéšg£o,
©L¡fš kht£l« - 624 401
20/05/1958 Prom. 1997-98 1002 03/02/1998
835 rh . kšè¥Ãugh
KJfiy MÁça® (jhtu) muR
nkš ãiy¥ gŸë (M)
f©lh¢Áòu«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 701
09/11/1966 Comp. 1997-98 1002 09/02/1998
836 m. KUnfr‹,
jäHhÁça®,
muRnkšãiy¥gŸë,
mnsÓg«.
»UZz»ç.
08/10/1955 Prom. 1997-98 1002 10/02/1998
Page 111 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
837 f. fnzr‹.
g£ljhç MÁça®(m¿éaš),
muR nkšãiy¥ gŸë,
mkuFªÂ, Xkÿ® t£l«,
nry« kht£l«
07/06/1972 Comp. 1997-98 1002 23/02/1998
838 v«.é#ah«ghŸ
gŸë cjéMÁça®(jäœ)
muR kfë® nkšãiy¥gŸë
Muâ
ÂUt©zhkiy
: 632 301
10/02/1955 Prom. 1997-98 1002 06/03/1998
839 v‹.Ïuh# gh©oa‹
gŸë cjé MÁça® (ntÂæš)
v°.v‹.é muR nkšã gŸë
vknd°tu«
Ïuhkehjòu« kht£l« .
31/05/1970 Comp. 1997-98 1002 09/03/1998
840 Ïuh.brªÂš,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muRnkšãiy¥gŸë,
flf¤Jh®,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636809
11/04/1976 Comp. 1997-98 1002 30/03/1998
841 M®. rhªjFku‹
KJfiy MÁça® (tâféaš)
muR M nkšãiy¥ gŸë,
mu¡nfhz«
ntYh® kht£l«
632 002
03/07/1967 Comp. 1997-98 1002 03/04/1998
842 ÂUkÂ. bt. nfhkÂ,
KJfiyMÁça®(éy§»aš),
muR M©fŸnkšãiy¥ gŸë,
ehk¡fš ( bj‰F),
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 001.
25/07/1973 Comp. 1997-98 1002 07/04/1998
843 c.bršé,
KJfiy MÁçia, (ntÂæaš)
muR (k) nkyãiy¥gŸë,
nfhéšg£o,
ö¤J¡Fo ËnfhL 628 501
16/04/1969 Comp. 1997-98 1002 17/06/1998
Page 112 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
844 Ïu. kÂ
KJfiy MÁça® (Ïa‰Ãaš )
muR nkšãiy¥ gŸë
rhäah®ng£il
flYh® kht£l«
608 502
29/01/1972 Comp. 1997-98 1002 29/06/1998
845 Á.nkhf‹,
g£ljhç MÁça® (tuyhW),
muR nkšãiy¥gŸë,
br§f¥gil,
kJiu kht£l«,
625704.
05/05/1963 Comp. 1997-98 1002 16/07/1998
846 n#.rí rªÂuh
KJfiy g£ljhç MÁça®
(ntÂæaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
Nu§Fo
f‹åahFkç kht£l«
01/07/1969 Comp. 1997-98 1002 17/07/1998
847 é.v°.uh#‹
KJfiy MÁça® (jhtuéaš)
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
òëa§Fo
ÂUbešntè kht£l«
627 855
24/05/1964 Comp. 1997-98 1002 24/08/1998
848 Ïuh.j§fhahŸntY
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë
fzgÂghisa«,
<nuhL kht£l« - 638153.
21/05/1970 Prom. 1997-98 1002 07/09/1998
849 Ïr£. Áuh#]Ô‹
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR kfë® nkšãiy¥gŸë,
ngq®,
nry« kht£l«.
20/05/1956 Prom. 1997-98 1002 09/09/1998
850 R. Á‹d¤Jiu
KJfiyahÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
ÏyªijTl«
mçaÿ® kht£l«
Ë nfhL - 621 851
07/03/1961 Prom. 1997-98 1002 09/09/1998
Page 113 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
851 M®.mKjh
gŸë cjéMÁça® (fâj«)
muR kfë® nk.ã.gŸë,
xu¤jehL,
jŠrhñ® kht£l«.
614 625
17/11/1967 Prom. 1997-98 1002 10/09/1998
852 m,j§fntY
gŸë cjé MÁça® , (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë
mU«ghñ®
bgu«gYh® kht£l«
08/06/1954 Prom. 1997-98 1002 11/09/1998
853 bgh m¿tHf‹
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR (k) nkš ãiy¥ gŸë
R. Xifô®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.606 204
03/05/1955 Prom. 1997-98 1002 12/09/1998
854 _.âirßis
Kjš bkhê MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë
bgu«gYh®.
10/07/1956 Prom. 1997-98 1002 12/09/1998
855 » . Fkhç ,
KJfiy MÁça®, (jhtuéaš)
muR kfÇ® nkšãiy¥ gŸë
ngh¢r«ggŸë,
»UZz»ç.
11/07/1955 Prom. 1997-98 1002 14/09/1998
856 Ïuh.itF©luhk‹,
Kjš ãiy jäHhÁça®, (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë,
r¤Âu¥g£o
éUJef® kht£l«
626102.
05/06/1962 Prom. 1997-98 1002 14/09/1998
857 #h. nkhfdh,
KJfiy MÁça®
b#anfhghš fnuhoah muR kfë®
nkšãiy¥ gŸë, irjh¥ng£il,
br‹id-15
04/06/1967 Prom. 1997-98 1002 14/09/1998
Page 114 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
858 Ã.b#ay£Rä
Kjšãiy bkhê MÁça®
muR nkš ãiy¥ gŸë (k)
f©lh¢Áòu«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 701
01/06/1958 Prom. 1997-98 1002 15/09/1998
859 v‹.nf.Rnyhrdh,
g£ljhç MÁça® (jhéuéaš)
muRca®ãiy¥gŸë,
ä£lhEhymŸë,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636704
05/06/1954 Prom. 1997-98 1003 15/09/1998
860 M®.njtuh{,
KJfiy MÁça® (jäHhÁça®)
muRnkšãiy¥gŸë,
j«kz«g£o,
jUkòçkht£l«
ËnfhLv©.636804
15/10/1957 Prom. 1997-98 1003 15/09/1998
861 bt.brštuhâ
gŸë cjé MÁça®(jäœ)
muR M©fŸnkšãiy¥gŸë
br§f«
ÂUt©zhkiy: 606 754
10/06/1956 Prom. 1997-98 1003 16/09/1998
862 nr. b#gkhiy n#h°Ã‹,
(jäœ)
m¿P® m©zh muR
nkšãiy¥gŸë, F«gnfhz«.
jŠrhñ® kht£l«
15/10/1958 Prom. 1997-98 1003 16/09/1998
863 g.kânrfu‹,
g£ljhç MÁça®,jäœ,
muR(k) nkšãiy¥gŸë,
Û‹RU£o,
mçaYh® kht£l«,
m.F.v©. 621 903.
05/05/1959 Prom. 1997-98 1003 16/09/1998
864 k.Phdr«kªj‹
gŸë cjé MÁça®(jäœ)
muRca®ãiy¥gŸë
f°j«gho
ÂUt©zhkiy: 606 903
10/06/1960 Prom. 1997-98 1003 16/09/1998
Page 115 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
865 r. Átner‹
g£ljhç MÁça® , (jäœ),
muR ca®ãiy¥gŸë,
m¤Â¡fil
ÂUth%® kht£l«
613 702
05/06/1961 Prom. 1997-98 1003 16/09/1998
866 gh. Óåthr‹,
g£ljhç MÁça® , (jäœ),
muR nkšãiy¥gŸë,
Mñ®
ÂUth%® kht£l«
612 701
04/06/1962 Prom. 1997-98 1003 16/09/1998
867 Ïuh.Ïuhn#ªÂu‹
Kjšãiy jäœ MÁça® muR
nkš ãiy¥ gŸë nfh£l¥ó©o
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.604 201
21/05/1956 Prom. 1997-98 1003 18/09/1998
868 kh. K¤Jrhä
g£ljhç MÁça®( fâj«)
muR ca®ãiy¥gŸë
nfha«gŸë
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639 114
05/05/1960 Prom. 1997-98 1003 18/09/1998
869 fh. j«ÃJiu
Kjšãiy bkhêahÁça® (jäœ)
muR ca®ãiy¥ gŸë
Jtu§F¿¢Á
jŠrhñ® kht£l« 614 613
02/07/1960 Prom. 1997-98 1003 18/09/1998
870 Á.cõhuhâ
KJfiy MÁça® (tâféaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
bgUef®
fhŠÁòu« kht£l«
02/06/1967 Prom. 1997-98 1003 18/09/1998
871 j.jhkiu¢bršé,
KJfiy MÁça®(fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë.
bgUts¥ó®,
ÂU¢Á kht£l«. 621 651
31/07/1968 Prom. 1997-98 1003 18/09/1998
Page 116 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
872 R . g¤kht ,
Kjšãiy jäHhÁça®
muR ca®ãiy¥ gŸë
Ïuhkhòu«
»UZz»ç.
10/05/1955 Prom. 1997-98 1003 19/09/1998
873 Á.ÂUkhš
Kjšãiy jäœ MÁça® muR
ca® ãiy¥ gŸë
vL¤jthŒe¤j«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.606 207
15/05/1956 Prom. 1997-98 1003 19/09/1998
874 brh.rhªjè§f«
KJfiy MÁça® (bghU)
muR nkš ãiy¥ gŸë (M)
f©lh¢Áòu«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 701
26/09/1960 Prom. 1997-98 1003 19/09/1998
875 f. m©zhkiy
Kjåiy jäœ MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë
éU¤jhry«(kf)
flYh® kht£l«
606 001
05/06/1962 Prom. 1997-98 1003 19/09/1998
876 m.Ãa®è PhdÔg«
KJfiy MÁça® (bghU)
muR M©fŸ nk ã gŸë
filaešÿ®
ÂUbešntè 627 759
03/03/1961 Prom. 1997-98 1003 20/09/1998
877 ».mšè
Kjšãiy jäœ MÁça®
muR ca® ãiy¥ gŸë
Ïuhjhòu«
éG¥òu« kht£l« .605 501
27/05/1961 Prom. 1997-98 1003 22/09/1998
878 Ã. nrõ‹,
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë,
jhkiu¥gh¡f«
ntYh® kht£l« 632 504
04/06/1954 Prom. 1997-98 1004 22/09/1998
Page 117 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
879 bg.nyhfeha»,
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR nkšãiy¥gŸë
fzgÂghisa«,
<nuhL kht£l« - 638153.
15/03/1956 Prom. 1997-98 1004 22/09/1998
880 v°.v°. Át¡Fkh®
g£ljhç MÁça®(fâj«)
muR kfë® ca® ãiy¥ gŸë
nrhHtu«
ÂUtŸS® kht£l«
600 067
14/05/1966 Prom. 1997-98 1004 22/09/1998
881 Ïuh. brsªjugh©oa‹,
Kjš ãiy bkhêahÁça®,
muR ca®ãiy¥gŸë,
nfh}®,
nry« kht£l«-636404.
10/06/1954 Prom. 1997-98 1004 23/09/1998
882 v°.Mrh¤ mè
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë (M)
r§fuhòu«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.606 401
09/03/1959 Prom. 1997-98 1004 23/09/1998
883 nfh.#dfuhâ
KJbkhê MÁça® (jäœ)
muR ca®ãiy¥ gŸë
fhau«ngL
fhŠÁòu« kht£l«
04/01/1961 Prom. 1997-98 1004 23/09/1998
884 M. jhkiu¢bršé,
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR k nkšãiy¥ gŸë
bghŒif
ntYh® kht£l« 632 114
05/04/1958 Prom. 1997-98 1004 24/09/1998
885 Å,kšèfhnjé,
jäHhÁça®,
muR ca®ãiy¥gŸë,
kh¤Jh®,
kJiu kht£l« 625 301
18/08/1958 Prom. 1997-98 1004 24/09/1998
886 Ã. rhªÂ
KJfiy MÁça® (éy§»aš)
muR M nkšãiy¥ gŸë
ÂU¥g¤Jh®
ntYh® kht£l« 635 601
05/03/1961 Prom. 1997-98 1004 25/09/1998
Page 118 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
887 v«.v°.Éth
Kjšãiy bkhêahÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë
mdfhò¤ö®
fhŠÁòu« kht£l«
10/06/1957 Prom. 1997-98 1004 28/09/1998
888 M. rªÂunrfu‹
Kjšãiy bkhêahÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë
Á. K£Yh®
flYh® kht£l«
608 102
04/06/1960 Prom. 1997-98 1004 28/09/1998
889 Ïuh. ghšRªju uh{,
g£ljhç MÁça®(m¿éaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
Fkhuòu« njh¥ó®,
f‹åahFkç kht£l«
08/01/1955 Prom. 1997-98 1004 29/09/1998
890 Ïuh. ts®kÂ,
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
<btuheh muR k nkšãiy¥gŸë
ntYh®
ntYh® kht£l« 632 001
30/01/1956 Prom. 1997-98 1004 05/10/1998
891 bt. kndhukh,
jäHhÁça®,
mMcãgŸë,
xN®.
»UZz»ç.
11/06/1956 Prom. 1997-98 1004 12/10/1998
892 Ïuh.rnuh#h
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR ca®ãiy¥gŸë,
kh¤Jh®
kJiu kht£l«. 625301
26/07/1964 Prom. 1997-98 1004 17/10/1998
893 m.kâ
Kjšãiy jäœ MÁça® muR
ca® ãiy¥ gŸë
ä£lhk©lf¥g£L
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 106
10/12/1954 Prom. 1997-98 1004 26/10/1998
894 v°.ÃUªjhnjé,
g£ljhç MÁça®, (m¿éaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
ã.gŠr«g£o,
©L¡fš kht£l«-642303
09/06/1959 Prom. 1997-98 1004 27/10/1998
Page 119 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
895 g.»UZzntâ
Kjåiy jäœ MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë
tlYh® (kf)
flYh® kht£l«
607 303
09/04/1960 Prom. 1997-98 1004 27/10/1998
896 e. KUfjh°
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë
ÁW»uhk«
flYh® kht£l«
607 101
22/07/1962 Prom. 1997-98 1004 27/10/1998
897 it.fh®¤Ânfa‹
Kjšãiy bkhê MÁça®
muR ca®ãiy¥ gŸë
K¤jh«ghisa«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 601
08/09/1959 Prom. 1997-98 1004 30/10/1998
898 bgh.eluh#‹
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR nkš ãiy¥ gŸë (k)
f©lh¢Áòu«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 701
08/03/1961 Prom. 1997-98 1004 30/10/1998
899 Ã.v°.m©zhJiu
KJfiy MÁça®(fâj«)
muR bg©fŸ nkšãiy¥gŸë
nt£lty«
ÂUt©zhkiy: 606754
01/03/1971 Prom. 1997-98 1004 03/11/1998
900 nfh.fyhtÂ
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR nkš ãiy¥ gŸë (M)
Á‹dnry«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.606 201
01/06/1959 Prom. 1997-98 1004 05/11/1998
901 kh. <°tu _®¤Â
KJfiy MÁça®( fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë
kiy¡nfhéYh®
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639 201
02/05/1970 Prom. 1997-98 1004 05/11/1998
Page 120 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
902 f. kšèfh
g£ljhç MÁça® (jäœ)
06/11/1998
muR nkšãiy¥ gŸë
fh£Lk‹dh®nfhæš (kf)
flYh® kht£l« 608 301
15/06/1957 Prom. 1997-98 1004 06/11/1998
903 Ph. nkhf‹uh{,
g.c.M.
mcãg
fëa¡fhéis
f‹åahFkç
10/04/1961 Prom. 1997-98 1004 06/11/1998
904 b#. jäœbršé,
KJfiy MÁça® (fâj«) muR
(bg.) nkšãiy¥gŸë,
f«g«..njå kht£l«
ËnfhL - 625 516
07/05/1961 Prom. 1997-98 1004 06/11/1998
905 nf.etÚj«,
KJfiy MÁça®(éy§»aš),
muR nkšãiy¥ gŸë,
bt«gh¡f«.
ÂUt©zhkiy :. 604 410.
05/07/1961 Prom. 1997-98 1004 06/11/1998
906 ÂU. f. gHårhä,
g£ljhç MÁça®(fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
ehk¡fš ( kfë®),
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 001.
12/05/1964 Prom. 1997-98 1004 06/11/1998
907 g. ghy‹,
g£ljhç MÁça® (fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
r®¡fh®rhk¡Fs«,
nfhit kht£l« - 641 107.
29/03/1970 Prom. 1997-98 1004 06/11/1998
908 Ã.u§frhä
KJfiy MÁça® (M§»y«)
Ïuæšntfhyå nkšãiy¥gŸë,
bfhšy«ghisa«,
<nuhL kht£l« - 638002.
15/05/1970 Prom. 1997-98 1004 06/11/1998
Page 121 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
909 v« . Á‹drhä
g£ljhç MÁça®, (fâj«),
muR ca®ãiy¥ gŸë eL¥igô®,
»UZz»ç.
15/05/1971 Prom. 1997-98 1004 06/11/1998
910 v°.Á¤uh
KJfiy MÁça® (tâ)
kh.u.f.muR (k) nkšãiy¥gŸë,
Åu¥g‹r¤Âu«,
<nuhL kht£l« - 638004
06/05/1972 Prom. 1997-98 1004 06/11/1998
911 kh. ϪÂuhfhªÂ,
KJfiy MÁça® , (fâj«),
muR nkšãiy¥gŸë,
Ïuhaòu«
ÂUth%® kht£l«
612 803
15/06/1972 Prom. 1997-98 1004 06/11/1998
912 nf . u§fehj‹ ,
g£ljhç MÁça®, (jhtuéaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
ghU®
»UZz»ç.
04/05/1961 Prom. 1997-98 1004 07/11/1998
913 bt.bghJÎil¢bršt‹
KJfiy MÁça® (M§»y«)
Á.f.R.muR nkšãiy¥gŸë ,
ntjhu©a«
ehf¥g£od«
614810
08/01/1970 Prom. 1997-98 1004 07/11/1998
914 Á. fiy¢bršé
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
bgçaò¤ö®,
nfhit kht£l« 641 697
26/01/1971 Prom. 1997-98 1004 07/11/1998
915 nt.é#aghŒ,
KJfiy MÁça® (jhtuéaš)
muR nkšãiy¥ gŸë,
ÑHo,
Átf§if kht£l«, :630611
26/04/1961 Prom. 1997-98 1004 09/11/1998
916 v° . rhªÂ,
KJfiy MÁça®,(éy§»aš)
muR M©fŸ nkšãiy¥gŸë,
rªö®,
»UZz»ç.
12/05/1961 Prom. 1997-98 1004 09/11/1998
Page 122 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
917 Ã.vo‹gnuh,
KJfiy MÁça® (éy§»aš)
Â.R.Á.m.M.nk.gŸë, ghg¥hug¥lo,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636809
07/06/1961 Prom. 1997-98 1004 09/11/1998
918 é. f°öç
KJfiy MÁça®(fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
ó©o
ÂUtŸq® kht£l«
602 023
07/12/1969 TRB 1998-99 51 15/12/1998
919 M.kndhfu‹,
KJfiyahÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
bj¡T®,
jŠrhñ® kht£l«,
614 902
29/06/1962 TRB 1998-99 109 21/11/1998
920 v°. khyh,
g£ljhç MÁça®(m¿éaš),
muR ca®ãiy¥ gŸë,
fhkyhòu«,
nry« kht£l«.
10/03/1964 TRB 1998-99 393 13/11/1998
921 Ã.M®.N®afyh
KJfiy MÁça® (Ïa‰Ãaš)
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
eªÂtu«
fhŠÁòu« kht£l«
08/05/1965 TRB 1998-99 397 13/11/1999
922 Ïuh.uhR,
g.M.,(m¿éaš)
m.c.ã.gŸë,
njéeha¡f‹g£o.
©L¡fš kht£l«,
14/07/1962 TRB 1998-99 398 11/11/1998
923 r.fiyauÁ
KJfiyMÁça®(Ïa‰Ãaš)
muR nkšãiy¥gŸë(kfë®)
KÁ¿
ÂU¢Á kht£l«
04/08/1967 TRB 1998-99 399 11/11/1998
Page 123 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
924 t. KUf‹
g£ljhç MÁça®(Ïa‰Ãaš)
muR nkšãiy¥ gŸë,
khjtu«
ÂUtŸq® kht£l«
600 060
07/10/1962 TRB 1998-99 400 18/11/1998
925 g.r©Kf«,
KJfiy MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
ò#§f}®,
nfhit kht£l«
20/06/1962 TRB 1998-99 404 13/11/1998
926 v°.ÂUnt§fl«.
KJfiy MÁça®(Ïa‰Ãaš),
muR nkšãiy¥ gŸë,
kl«.
ÂUt©zhkiy :. 604 502.
01/01/1963 TRB 1998-99 406 09/11/1998
927 eh.ÁtfhkRªjç
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
mD¡T®
bgu«gYh® kht£l«
14/03/1958 TRB 1998-99 407 11/11/1998
928 eh.Fkh®
KJfiy MÁça® (Ïa‰Ãaš) muR
nkšãiy¥gŸë , ÂU¡filô®
ehf¥g£od«
609311
20/05/1969 TRB 1998-99 408 12/11/1998
929 rh.Ï«khDntš Ïs«Ãiw
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
óyh§Fs«
ÂUbešntè 627 415
09/02/1958 TRB 1998-99 409 20/11/1998
930 r. rhªÂ,
KJfiy MÁça® , (Ïa‰Ãaš),
muR (M)nkšãiy¥gŸë,
Flthrš,
ÂUth%® kht£l«
612601
20/05/1964 TRB 1998-99 411 09/11/1998
Page 124 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
931 F.mUikuh{Fkh®
KJfiy MÁça® (tâféaš)
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
e«Ãô®
<nuhL kht£l« 638458
21/07/1972 Prom. 1998-99 411 09/11/1998
932 F.ÏuhkÃurh¤,
KJfiy MÁça®, (M§»y«)
muRnkšãiy¥gŸë, gªjhumŸë,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.635123
24/07/1972 Prom. 1998-99 411 09/11/1998
933 nfh.fšahzRªju«
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR nkš ãiy¥ gŸë (M)
f©lh¢Áòu«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 701
19/06/1955 Prom. 1998-99 411 10/11/1998
934 Á.nkç mKjh uhâ,
KJfiy MÁça®(M§»y«)
muR nkšãiy¥gŸë,
jåahk§fy«,
kJiu kht£l« 625 109
04/04/1961 Prom. 1998-99 411 10/11/1998
935 nf. v‹. bt§flhry«
gŸë cjé MÁça® (m¿éaš)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
Âçahy«
ntYh® kht£l« 635 851
30/06/1961 Prom. 1998-99 411 10/11/1998
936 m,m©zhJiu,
KJfiy MÁça® (éy§»aš)
muRnkšãiy¥gŸë,
nt¥g«g£o,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636903
02/07/1961 Prom. 1998-99 411 10/11/1998
937 Ó. Rnuh#h
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë
f«khs«ó©o
fhŠÁòu« kht£l«
27/05/1963 TRB 1998-99 412 13/11/1998
Page 125 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
938 K.S fça¥gh
KJfiy MÁça® (Ïa‰Ãaš)
muRnkšãiy¥gŸë.
nfh£^® - 625 534
njå kht£l«.
15/05/1956 TRB 1998-99 413 11/11/1998
939 M. Ïs§nfh,
KJfiy MÁça® (Ïa‰Ãaš)
muR nkšãiy¥ gŸë,
#§fhy¥gŸë,
ntYh® kht£l« 632 006
12/06/1959 TRB 1998-99 418 16/09/1999
940 m.$uh«
g£ljhçMÁça®(m¿éaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
_thDh®
ÂU¢Á kht£l«
01/05/1967 TRB 1998-99 420 18/12/1998
941 Á. nfhéªj‹ ,
KJfiy MÁça®, (M§»y«),
muR nkšãiy¥ gŸë, (M) rªJh®,
»UZz»ç.
03/04/1962 TRB 1998-99 421 24/12/1998
942 Ã. b#auhk‹
g£ljhç MÁça®(Ïa‰Ãaš)
efuh£Á ca® ãiy¥ gŸë
bfhu£^®
ÂUtŸq® kht£l«
600 080
05/05/1956 TRB 1998-99 424 22/12/1998
943 Ïuh. r©Kf«,
gŸë cjé MÁça® (m¿éaš)
muR k nkšãiy¥ gŸë,
gujuhä
ntYh® kht£l« 632 603
08/06/1962 TRB 1998-99 425 24/12/1998
944 kh. kât©z‹
g£ljhç MÁça®(Ïa‰Ãaš)
muR nkš ãiy¥ gŸë
ÂUäêir
ÂUtŸq® kht£l«
602 107
24/05/1960 TRB 1998-99 429 12/02/1999
945 F. FUehj‹
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
r§fu‹nfhéš
ÂUbešntè kht£l«627 756
15/04/1964 TRB 1998-99 430 10/02/1999
Page 126 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
946 ». j䜢 bršé
KJfiy MÁçia, (M§»y«)
muR(M) nkšãiy¥ gŸë,
bg¤jeha¡f‹ghisa«,
nry« kht£l«.
15/03/1971 TRB 1998-99 431 09/02/1999
947 br.Ïuh#nrf®
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
KŸëFs«
ÂUbešntè kht£l« 627 755
03/05/1961 TRB 1998-99 435 12/02/1999
948 m.Ïuhn#°tç
g£ljhç MÁçia (m¿éaš)
efuh£Á (k) nkšãiy¥ gŸë.
ng£il
ÂUbešntè kht£l« 627 004
02/01/1959 TRB 1998-99 438 10/03/1999
949 k. nkhfdh
g£ljhç MÁçia (m¿éaš)
muR iraJ K®Jrh nk.ã.gŸë,
ÂU¢Á-620 008.
ÂU¢Á kht£l«
21/01/1969 TRB 1998-99 439 17/02/1999
950 m.fU¥igah,
g£ljhç MÁça®,
muR ca®ãiy¥ gŸë,
kzYh®,
Átf§if kht£l« :630611
07/08/1954 TRB 1998-99 440 16/02/1999
951 R. j£Ázh_®¤Â,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR k nkšãiy¥ gŸë,
bghŒif
ntYh® kht£l«
632 114
13/06/1961 TRB 1998-99 441 15/02/1999
952 Û. ué,
g£ljhç MÁça® , (m¿éaš),
muR nkšãiy¥gŸë,
òèty«
ÂUth%® kht£l«
610109
11/06/1963 TRB 1998-99 442 09/02/1999
Page 127 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
953 ÂUkÂ. M®. ã®kyh,
g£ljhç MÁça®(m¿éaš),
muR nkšãiy¥ gŸë,
ehk¡fš (kfë®),
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 001.
19/05/1961 TRB 1998-99 443 18/02/1999
954 f.jäœbršt‹,
KJfiyahÁça®(M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
Rªjugh©oa«.
éUJef® kht£l«.
626126.
09/05/1963 TRB 1998-99 445 22/12/1999
955 u.FzÓy‹
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë (k)
f©lh¢Áòu«
éG¥òu« 605 701
05/06/1962 TRB 1998-99 447 16/10/1999
956 nf.mUzhtÂ
KJfiy MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë,
fhukil
nfhit kht£l« - 641 104.
08/05/1959 TRB 1998-99 455 15/10/1999
957 í. ik¤uh
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
bgça fhŠÁòu«
fhŠÁòu« kht£l«
28/02/1957 TRB 1998-99 457 16/09/1999
958 br.kšèfh
gŸë cjéahÁça® (m¿éaš)
muR (bg) nkšãiy¥ gŸë,
my§fhešÿ®,
kJiu kht£l«
625 501
25/07/1964 TRB 1998-99 458 14/10/1999
959 v°. r«g¤Fkh®
KJfiy g£ljhç MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
thfuha«ghisa«, nfhit
kht£l«
08/05/1956 TRB 1998-99 459 22/09/1999
Page 128 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
960 j. °t®zkhyh,
KJfiy MÁçia, (ntÂæaš)
efuit M nkšãiy¥gŸë,
ghto,
nry« kht£l«.
08/04/1958 TRB 1998-99 460 17/09/1999
961 n# . g¤kÃçah , KJfiyMÁça®,
(ntÂæaš),
muR nkšãiy¥ gŸë »UZz»ç
miz
»UZz»ç.
10/05/1972 TRB 1998-99 461 23/09/1999
962 f.j§fÛdh gŸë
cjé MÁça® (ntÂæš)
muR ca®ãiy¥ gŸë
Fs¤Jh®
Ïuhkehjòu« kht£l« .
06/08/1965 TRB 1998-99 464 24/09/1999
963 M®.trªjh
g£ljhçMÁça®(ntÂæaš)
efuitbg©fŸnkãgŸë,
bghŸsh¢Á,
nfhaK¤Jh®
30/04/1959 TRB 1998-99 465 25/10/1999
964 nfh.nutÂ,
KJfiy MÁça®(ntÂæaš)
muR kfë® nkš ãiy¥ gŸë,
fhkuh{ef®,Mto
ÂUtŸS® kht£l«.
600 071
10/04/1959 TRB 1998-99 466 03/11/1999
965 bg nahfuh#h
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
m c ã gŸë
mur®Fs«
òJ¡nfh£il
614 801
13/01/1966 TRB 1998-99 471 20/09/1999
966 M®.nAkyjh
KJfiy MÁça®
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
ÂU¥ghÂç¥òèô®
flYh® kht£l« 607 002
10/07/1973 TRB 1998-99 476 17/09/1999
967 kh.fnzr‹
KJfiyMÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë
kUj«ò¤Jh®
ÂUbešntè kht£l« 627 851
01/05/1960 TRB 1998-99 477 20/09/1999
Page 129 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
968 Á.Átó®z«
g£ljhçMÁça®(ntÂæaš)
efuitbg©fŸnkãgŸë,
bghŸsh¢Á,
nfhaK¤Jh®
26/03/1955 TRB 1998-99 479 28/09/1999
969 g. KUnfr‹,
KJfiy MÁça® (M§»y«),
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë,
r§f»ç-mŠrš, t£l«-637301,
nry« kht£l«
17/05/1958 TRB 1998-99 480 01/10/1999
970 J. nkç ky®éê
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
efuh£Á ca®ãiy¥ gŸë,
bj‹Ñœ my§f«, jŠrhñ®
jŠrhñ® kht£l«.
613 001.
03/07/1961 TRB 1998-99 481 22/09/1999
971 R. njtuh{
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR ca®ãiy¥ gŸë
jUit
ÂUbešntè kht£l« 627 356
04/03/1955 TRB 1998-99 483 20/09/1999
972 R.Kuëkndhfu‹
g£ljhç MÁça®
muR (bg) nkšãiy¥gŸë,
bgçaFs«.
njå
05/05/1957 TRB 1998-99 485 20/09/1999
973 vš. b#ar§f®
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
tŠN®
ntYh® kht£l«
632 006
04/06/1966 TRB 1998-99 486 16/09/1999
974 kh. kšèfh
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR (M) nkšãiy¥ gŸë,
tšy«,
jŠrhñ® kht£l«.
613 403.
05/01/1956 TRB 1998-99 490 18/09/1999
Page 130 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
975 nf.rhé¤Âç,
g£ljhç MÁça®(m¿éaš)
muR kfë® nkš ãiy¥ gŸë,
Ñœkz«ngL,
ÂUtŸS® kht£l«.
600 124
26/06/1956 TRB 1998-99 497 24/09/1999
976 V. é#aFkh®,
KJfiy MÁça®(tâféaš)
muRM©fŸ nkš ãiy¥ gŸë,
Muâ,
ÂUtŸS® kht£l«.
601 101
02/07/1963 TRB 1998-99 499 30/09/1999
977 Ã. gthâ
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
r¡fukšYh®
ntYh® kht£l« 632 511
07/04/1967 TRB 1998-99 502 05/10/1999
978 Ã. brštjh°
gcM
mnkãg
ést§nfhL
f‹åahFkç
17/04/1957 TRB 1998-99 503 23/09/1999
979 M®.òtnd°tç,
g£ljhç MÁçia (m¿éaš),
muR nkšãiy¥ gŸë,
fhs¥g£o,
nfhaK¤ö® - 641 006
05/03/1961 TRB 1998-99 504 06/10/1999
980 K.ehfy£Rä,
g£ljhç MÁça®, (m¿éaš)
muR (k) nkšãiy¥gŸë,
©L¡fš,
©L¡fš kht£l«-624001
01/06/1957 TRB 1998-99 507 04/10/1999
981 Ïuh. b#aªÂ,
g£ljhç MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë,
o.fŸë¥g£o
04/05/1964 TRB 1998-99 508 14/12/1998
982 Ïuh.mUnzhja« g§f#h bešè,
g£ljhç MÁça® (m¿)
muR nkšãiy¥ gŸë,
»UZz‹nfhéš,
éUJef® 626190
27/05/1958 TRB 1998-99 509 20/09/1999
Page 131 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
983 é._¡fhæ
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
ng®bgçah§F¥g« (kf)
flYh® kht£l« 607 805
13/04/1961 TRB 1998-99 510 29/09/1999
984 m.jtkâ,
gŸë cjéahÁça® (m¿éaš)
muR r©Kfdh® nkã gŸë,
nrhHtªjh‹,
kJiu kht£l«
625 214
14/02/1960 TRB 1998-99 515 11/11/1998
985 j. nj‹bkhê
g£ljhç MÁça® (fâj« )
muR nkšãiy¥ gŸë
bt.fh£L¥ghisa«
flYh® kht£l« 607 004
16/06/1969 Prom. 1998-99 515 11/11/1998
986 í.Ïuhk»UZz‹, g£ljhç
MÁça® (fâj«)
muRca®ãiy¥gŸë,
eha¡f‹bfh£hŒ,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636202
31/05/1970 Prom. 1998-99 515 11/11/1998
987 Â.mUzhry«,
g£ljhç MÁça® (fâj«)
fhªÂí muR nkšãiy¥gŸë,
brh¡f«ghisa«,
nfhit kht£l« - 641 653.
14/07/1971 Prom. 1998-99 515 11/11/1998
988 M®.ÃughPhdFkhç,
KfM
mnkãg
gSfš
f‹åahFkç
08/05/1961 Prom. 1998-99 515 12/11/1998
989 í.é#ay£Rä,
KJfiy MÁça® (jhtuéaš)
muR M©fŸ nkšãiy¥gŸë,
bg‹dhfu«,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636810
18/05/1967 TRB 1998-99 516 18/11/1998
Page 132 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
990 b#.Fnshç uh#hkâ,
g£ljhç MÁçia, tuyhW)
muR nkšãiy¥gŸë,
ãy¡nfh£il,
©L¡fš kht£l«- 624 208
14/02/1958 TRB 1998-99 517 15/12/1998
991 g.kfhy£Rä
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR (bg) nkšãiy¥ gŸë,
nrhHtªjh‹,
kJiu kht£l«
625 214
01/05/1957 TRB 1998-99 518 18/11/1998
992 f.fhªÂ
KJfiy MÁça® (jhtu)
muR nkš ãiy¥ gŸë
tGjhñ®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 502
05/09/1965 TRB 1998-99 520 12/11/1998
993 o.Ïuh#hkâ,
KJfiy MÁça®(M§»y«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
kUjhL.
ÂUt©zhkiy :. 604 405.
03/05/1962 TRB 1998-99 524 10/12/1998
994 Ïuh. rªnjhõ«
gŸë cjé MÁça® (rm¿)
muR M nkšãiy¥ gŸë
fh£gho
ntYh® kht£l« 632 007
12/05/1959 TRB 1998-99 527 10/12/1998
995 Ã . M©lt‹ ,
g£ljhç MÁça®, (tuyhW),
muR nkšãiy¥ gŸë
nf, M® Ã nl«,
»UZz»ç.
25/06/1961 TRB 1998-99 530 31/12/1998
996 nf. òZg«,
gcM
mnkãg
KŠÁiw
f‹åahFkç
09/05/1963 TRB 1998-99 531 14/12/1998
997 K. g‹Ü®bršt«,
gŸë cjé MÁça® (m¿éaš)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
fšy¥gho ,
ntYh® kht£l« 632 602
10/10/1955 TRB 1998-99 535 13/11/1998
Page 133 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
998 g.Fkhurhäßis
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR nkš ãiy¥ gŸë (k)
kzYh®ng£il
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 754
03/06/1958 Prom. 1998-99 535 13/11/1998
999 _.gh©oa‹
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR nkš ãiy¥ gŸë (M)
fŸs¡F¿¢Á
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.606 215
27/05/1959 Prom. 1998-99 535 13/11/1998
1000 Ïu.KUnfr‹
KJfiy MÁça®(M§»y«)
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
F‹d«
bgu«gYh® kht£l«
01/06/1961 Prom. 1998-99 535 13/11/1998
1001 t.kndh‹kâ
KJfiyMÁça® (éy§»aš)
muR nkšãiy¥gŸë
kUj«ò¤Jh®
ÂUbešntè 627 851
02/06/1961 Prom. 1998-99 535 13/11/1998
1002 v«.MWKf«,
KJfiy MÁça® (Ïa‰Ãaš)
muRnkšãiy¥gŸë,
xlršg£o,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636303
05/06/1961 Prom. 1998-99 535 13/11/1998
1003 v‹.nlé£,
KJfiy MÁçia, (éy§»aš)
muR nkšãiy¥gŸë,
nt«gh®,
ö¤J¡Fo ËnfhL 628 906
05/06/1961 Prom. 1998-99 535 13/11/1998
1004 r. Ïué¢rªÂu‹
gŸë cjé MÁça® (fâj«),
muR nkšãiy¥gŸë,
$f©lòu«.
ehf¥g£od«,
612203
17/03/1969 Prom. 1998-99 535 13/11/1998
Page 134 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1005 ÂUkÂ. nf. fyh,
KJfiy MÁça®(fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
njtdh§F¿¢Á,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 209.
24/07/1972 Prom. 1998-99 535 13/11/1998
1006 F rhªÂ
g£ljhç MÁça® (fâj«)
m M nk ã gŸë
bfh¤jk§fy«
òJ¡nfh£il kht£l«
614 624
26/04/1970 Prom. 1998-99 535 14/11/1998
1007 R.Ñjh
gŸë cjéahÁça® ( fâ)
muR nkšãiy¥ gŸë,
ÂUkh}®,
mçaÿ® kht£l«
Ë nfhL - 621 715
18/07/1970 Prom. 1998-99 535 14/11/1998
1008 v«. uhn#ªÂu‹
KJfiyMÁça®,(éy§»aš)
muR nkšãiy¥ gŸë
v« eL¥g£o,
»UZz»ç.
20/05/1961 Prom. 1998-99 535 16/11/1998
1009 M g‹Ü®bršt«
KJfiy MÁça® (m¿éaš)
m nk ã gŸë
MÎilah®nfhéš
òJ¡nfh£il kht£l«
614 618
21/05/1961 Prom. 1998-99 535 16/11/1998
1010 B.njtuh#‹
gŸë cjé MÁça®(m¿éaš)
muRnkåiy¥gŸë,
btŸëa§fhL. nfhit
kht£l« - 641 104
16/07/1961 Prom. 1998-99 535 17/11/1998
1011 M®.brštFkh®
g£ljhç MÁça® (jäœ) muR
ca® ãiy¥ gŸë Fks«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 107
10/11/1968 Comp. 1998-99 535 17/11/1998
Page 135 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1012 v°. nrJuFehj‹
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë
x¡»a«Jiugh¡f«
fhŠÁòu« kht£l«
14/07/1962 TRB 1998-99 535 21/12/1998
1013 bfh. R¥Ãukâ
g£ljhç MÁça®(tuyhW)
muR ca® ãiy¥ gŸë,
bt§fš
ÂUtŸS® kht£l«.
601 103
06/05/1962 TRB 1998-99 536 14/12/1998
1014 v°.ã®kyh
KJfiy MÁça® (éy§»aš)
muR k nkšãiy¥ gŸë,
M‰fhL
ntYh® kht£l«
632 503
14/12/1963 TRB 1998-99 536 17/09/1999
1015 nfh.mÂakh‹
KJfiy MÁça®(M§»y«)
muRM©fŸnkšãiy¥gŸë
f©zk§fy«
ÂUt©zhkiy: 632 311
02/06/1959 TRB 1998-99 540 17/09/1999
1016 Ï.Kšiy
KJfiy MÁça® (bghUëaš)
muR (bg) nkšãiy¥gŸë,
kf¥ó¥ghisa«,
kJiu kht£l«
625 016
06/01/1959 TRB 1998-99 541 24/12/1998
1017 j.nlhç°ghŒ
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR ca® ãiy¥ gŸë (k)
é¡»uth©o
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 652
19/05/1958 TRB 1998-99 543 14/12/1998
1018 f.nfhéªjrhä,
KJfiy MÁça® (éy§»aš)
muR M©fŸ nkšãiy¥gŸë,
bgh.kšyhòu«, jUkòç
kht£l« ËnfhLv©.636301
15/03/1959 TRB 1998-99 543 30/09/1999
Page 136 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1019 r.rªjhd Fkhç,
g£ljhç MÁça®, (m¿éaš)
muR (k) nkšãiy¥gŸë,
©L¡fš,
©L¡fš kht£l«-624001
31/05/1963 TRB 1998-99 545 27/09/1999
1020 U.R¥Ãukâ,
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muRnkšãiy¥gŸë,
_¡fšeha¡f‹g£o,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636704
15/07/1968 TRB 1998-99 546 26/12/1998
1021 nf.r«g¤,
g£ljhç MÁça®(tuyhW),
muR nkšãiy¥ gŸë,
kUjhL.
ÂUt©zhkiy
:. 604 405.
13/06/1959 TRB 1998-99 547 10/12/1998
1022 ‰¿.trªjh,
gcM
mnkãg
VGnjrg‰W
f‹åahFkç
28/05/1962 TRB 1998-99 549 14/12/1998
1023 v°. uhn#ªÂu‹
KJfiy MÁça® M§»y«
muR nkšãiy¥ gŸë
rhäah®ng£il
flYh® kht£l«
608 503
29/01/1956 TRB 1998-99 550 15/12/1998
1024 o. Ïuhk»UZz‹,
gŸë cjé MÁça® (tuyhW)
muR M nkšãiy¥ gŸë,
fyit
ntYh® kht£l«, 632 506
27/04/1961 TRB 1998-99 552 24/12/1998
1025 o.rh«RFFkh®,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muRnkšãiy¥gŸë, g©lmŸë,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636803
04/11/1957 TRB 1998-99 553 16/12/1998
Page 137 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1026 Ã. Ãnukh
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR nkšãiy¥ gŸë,
nk«ghy«, jŠrhñ®.
jŠrhñ® kht£l«.
613 001.
10/05/1960 TRB 1998-99 554 14/12/1998
1027 v°.Rk vèbrg¤
KJfiyMÁça® (M§»)
muR nkš ãiy¥ gŸë
nfhèaDh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 103
17/01/1957 TRB 1998-99 556 23/09/1999
1028 m.thR»,
g£ljhç MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
c¥g¤Jh®,
éUJef® kht£l«. 626 205.
21/01/1963 TRB 1998-99 558 11/01/1999
1029 nf. nrf®
g£ljhç MÁça® (r_fm¿éaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
vW«ó®
flYh® kht£l« 608 704
10/04/1960 TRB 1998-99 565 11/12/1998
1030 f.thR»,
KJfiy MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
eŸë, éUJef®
kht£l«. 626 205.
15/03/1957 TRB 1998-99 569 16/12/1998
1031 f.gŠrÓy«,
g£ljhç MÁça® (tuyhW),
muR nkšãiy¥ gŸë, eilandç,
éUJef® kht£l« 626103
30/05/1959 TRB 1998-99 573 14/12/1998
1032 br.cyf«khŸ
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR ca® ãiy¥ gŸë
Ïuhjhòu«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 501
26/05/1962 TRB 1998-99 576 14/12/1998
Page 138 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1033 kh.gh. knf°tu‹
KJfiy MÁça® (M§»y«) muR
nkšãiy¥gŸë , ÑiHô®
ehf¥g£od« 611103
29/08/1968 TRB 1998-99 577 15/12/1998
1034 Ã.ntY, g£ljhç
MÁça® (tuyhW)
muR nkšãiy¥gŸë,
ÂUkiyuhaòu«,
©L¡fš kht£l«- 624 622
05/04/1961 TRB 1998-99 579 14/12/1998
1035 g.ky®éê
KJfiy MÁça® ( M§»y« ),
muR nkšãiy¥gŸë,
Vçô®
Átf§if kht£l« : 630566
20/05/1965 TRB 1998-99 583 28/12/1998
1036 k.KUnfr‹,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muRnkšãiy¥gŸë, flf¤Jh®,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636809
03/03/1966 TRB 1998-99 590 11/12/1998
1037 v°.. buhrhçnah,
KJfiy MÁça®, (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
V‰fhL,
nry« kht£l«.
05/11/1960 TRB 1998-99 591 11/12/1998
1038 nkçK¤JFkhç
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR nkšãiy¥ gŸë
eL¡fšYh®
ÂUbešntè kht£l« 627 010
14/03/1962 TRB 1998-99 591 12/02/1999
1039 é.Ïuhk®
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
bj‹fhÁ
ÂUbešntè kht£l« 627 811
09/05/1964 TRB 1998-99 592 05/01/1999
1040 v«. rhªjFkhç
KJfiyMÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
jhjhòu«
éG¥òu« kht£l«
13/06/1959 TRB 1998-99 594 09/12/1998
Page 139 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1041 kh . é#aFkh®
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
r§fu‹nfhéš
ÂUbešntè kht£l«
627 756
04/04/1962 TRB 1998-99 595 15/02/1999
1042 t.Ûdh£Á
KJfiy MÁça® (fâj«) muR
nkšãiy¥ gŸë ÁWtªjhL
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 105
05/06/1963 TRB 1998-99 597 14/12/1998
1043 f.âira«khŸ
g£ljhç MÁça® (r_fm¿éaš)
muR (bg) nkšãiy¥ gŸë,
nrhHtªjh‹,
kJiu kht£l«
625 214
07/05/1960 TRB 1998-99 597 10/02/1999
1044 v«.knf°tç
g£ljhç MÁça®(fâj«)
muRca® ãiy¥ gŸë,
r¤Âa_®¤Â ef®
ÂUtŸS® kht£l«.
600 062
22/07/1971 TRB 1998-99 599 05/03/1999
1045 Á.nfhghy»UZz‹
KJfiy MÁça® ( M§»y« ),
muR (bg) nkšãiy¥gŸë,
K¤J¥g£lz«,
fhiu¡Fo Átf§if 630001
12/04/1962 TRB 1998-99 599 17/03/1999
1046 M. Fkh®
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR M nkšãiy¥ gŸë
thyh#h
ntYh® kht£l« 632 513
12/06/1963 TRB 1998-99 600 11/12/1998
1047 nfh.uhn#ªÂu‹
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
$bgU«òö®
fhŠÁòu« kht£l«
20/07/1962 TRB 1998-99 601 16/12/1998
Page 140 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1048 R.Jiuuh{
gŸë cjéahÁça® (fâj«)
muR ca® ãiy¥ gŸë
bjhUtq® Ïuhkehj
òu« kht£l« .
27/07/1956 TRB 1998-99 603 28/12/1998
1049 bt. nfhghy»UZz‹
KJfiy MÁça® fâj«
muR nkšãiy¥ gŸë
gu§»¥ng£il (M)
flYh® kht£l« 608 502
19/07/1962 TRB 1998-99 604 23/12/1998
1050 K.Ïskhw‹
g£ljhç MÁça® fâj«
muR nkšãiy¥ gŸë
Á. K£Yh®
flYh® kht£l«
608 102
06/05/1957 TRB 1998-99 605 24/12/1998
1051 b#akâ,
g£ljhç MÁçia
(r_f m¿éaš),
muR ca®ãiy¥gŸë,
njndç¥g£o. ÂU¢Á
02/06/1962 TRB 1998-99 606 15/02/1999
1052 o.fiygh°f®
KJfiyMÁça®(M§»y«)
muR nkšãiy¥gŸë
rªjthrš
ÂUt©zhkiy: 606 905
15/05/1967 TRB 1998-99 608 12/12/1998
1053 m. trªjfå
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR nkšãiy¥ gŸë
nfhéy«gh¡f«
fhŠÁòu« kht£l«
17/11/1963 TRB 1998-99 608 19/02/1999
1054 f.nfhéªjuh#‹, KJfiy
MÁça® (fâj«)
muRnkšãiy¥gŸë,
Ïuhäa«g£o, jUkòç
kht£l« ËnfhLv©.636302
09/05/1969 TRB 1998-99 609 16/12/1998
1055 í. b#aghy‹,
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR M©fŸ nkšãiy¥gŸë,
cLkiyng£il,
ÂU¥ó® kht£l«, 642 126.
13/04/1963 TRB 1998-99 610 14/12/1998
Page 141 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1056 Ï.uhk¢rªÂu‹,
g£ljhç MÁça® (tuyhW),
muR nkšãiy¥ gŸë, brtšg£o,
éUJef® kht£l« 626140
10/06/1956 TRB 1998-99 610 10/02/1999
1057 nfh.RkÂ
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë
btŸisô®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.606 107
30/05/1964 TRB 1998-99 611 16/12/1998
1058 M® mil¡f¥g‹
KJfiy MÁça® (fâj«)
m nk ã gŸë,
bt£l‹éLÂ
òJ¡nfh£il kht£l«
622 301
20/05/1963 TRB 1998-99 615 10/12/1998
1059 bg. r¤Âaghkh
g£ljhç MÁça®( tuyhW)
muR (M) nkšãiy¥gŸë
òfG®
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639 113
10/05/1957 TRB 1998-99 617 12/02/1999
1060 Ã.nfhéªjrhä
gŸë cjé MÁça®(fâj«)
muR ca®ãiy¥gŸë
br.brh®¥gdªjš
ÂUt©zhkiy:. 606 706
07/05/1961 TRB 1998-99 619 16/12/1998
1061 Éth A£r‹,
KJfiy MÁça® (fâj«),
muR (M) nkšãiy¥gŸë,
éuhèkiy
òJ¡nfh£il kht£l«
621 316
10/06/1964 TRB 1998-99 620 10/12/1998
1062 nf.Á¤uh,
KJfiy MÁça® (fâj«) muR
nkšãiy¥gŸë, m«gš ,
ehf¥g£od«
609503
17/05/1968 TRB 1998-99 620 28/12/1998
Page 142 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1063 bt.r©Kf uh#h,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
ÁY¡f¥g£o,
Átf§ifkht£l«
07/09/1967 TRB 1998-99 621 14/12/1998
1064 é.ÁtrªÂu‹
gŸë cjéMÁça®(tuyhW)
muR nkšãiy¥gŸë
x©Qòu«
ÂUt©zhkiy: 632 315
05/06/1965 TRB 1998-99 621 05/02/1999
1065 R.Ïué
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
bflh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 402
04/05/1959 TRB 1998-99 622 14/12/1998
1066 Ïuh.ä‹dšbfho,
g£ljhç MÁça®, (tuyhW)
muR nkšãiy¥gŸë, gŸsg£o,
©L¡fš kht£l«- 624 201
11/04/1960 TRB 1998-99 625 24/02/1999
1067 F.KUf‹,
g£ljhç MÁça®,
nrJg muR nkã.gŸë,
ÂU¢Rê, éUJef®
kht£l«. 626 129.
01/04/1968 TRB 1998-99 626 17/12/1998
1068 K.òZguh#h
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR nkšãiy¥ gŸë,
ešykeha¡f‹g£o
©L¡fš kht£l«- 624 306.
05/07/1972 TRB 1998-99 626 10/02/1999
1069 bgh.Á¤jh®¤j®,
g£ljhç MÁça®(fâj«),
muR ca®ãiy¥ gŸë,
gšè.
ÂUt©zhkiy :. 604 407.
25/09/1966 TRB 1998-99 627 14/12/1998
1070 Á. Ïuhkehj‹,
gŸë cjé MÁça® (tuyhW)
muR k nkšãiy¥ gŸë,
fyit
ntYh® kht£l« 632 506
04/07/1959 TRB 1998-99 627 08/02/1999
Page 143 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1071 ÂU. bgh. ntYrhä,
KJfiy MÁça®(fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
Fkhughisa« (M©fŸ),
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 638 183.
07/04/1966 TRB 1998-99 629 17/12/1998
1072 m.brh¡fè§f«
g£ljhçMÁça®(fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë.
g‹dh§bfh«ò.
ÂU¢Á kht£l«..621306.
02/04/1960 TRB 1998-99 631 24/12/1998
1073 kh.uŪÂuh
g£ljhç MÁça®
muR (M) nkšãiy¥gŸë,
M©og£o.
njå
19/06/1964 TRB 1998-99 631 19/03/1999
1074 r. rhæFkh® ,
g£ljhç MÁça®, (fâj«),
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
fhntç¥g£oz«,
»UZz»ç.
01/01/1963 TRB 1998-99 632 10/12/1998
1075 Â. FwŸ mKJ
g£ljhç MÁça®, (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
gidku¤J¥g£o,
nry« kht£l«..
08/08/1964 TRB 1998-99 634 17/12/1998
1076 g. õhkyhrªÂufhªj«,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR k nkšãiy¥ gŸë,
mu¡nfhz«
ntYh® kht£l« 631 003
01/06/1968 TRB 1998-99 636 24/12/1998
1077 m.b#ar¡Â,
g£ljhç MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë,
Ck¢ÁFs«,
kJiu kht£l«
625 104
04/05/1962 TRB 1998-99 638 17/09/1999
1078 nf.yjh
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë
òGÂth¡f«
fhŠÁòu« kht£l«
30/07/1968 TRB 1998-99 639 15/12/1998
Page 144 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1079 Á. Á§fhu«
KJfiy MÁça® (bghUëaš)
muR k nkšãiy¥ gŸë,
My§fha«
ntYh® kht£l« 635 701
24/02/1958 TRB 1998-99 640 12/12/1998
1080 Ï.kât©z‹
KJfiy MÁça® (fâj«)
Áv°v« efuh£Á nkã gŸë
ßisah® ghisa«
fhŠÁòu« fhŠÁòu« kht£l«
17/05/1962 TRB 1998-99 641 05/01/1999
1081 khuÂnkç
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
nfhéy«gh¡f«
fhŠÁòu« kht£l«
28/02/1965 TRB 1998-99 642 30/12/1998
1082 Ã. Ïuhâ,
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
mçô®
ntYh® kht£l« 632 055
10/09/1962 TRB 1998-99 645 18/12/1998
1083 v«. nf.Õ«Fkh®
g£ljhç MÁça® (r_f m¿éaš)
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
thyhrhgh¤
fhŠÁòu« kht£l«
27/05/1963 TRB 1998-99 645 22/09/1999
1084 Ã.Éèa° ué¢rªÂu‹
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë
tl¡F mçaeha»òu«
ÂUbešntè kht£l« 627 603
27/05/1969 TRB 1998-99 646 28/12/1998
1085 V.o.nf®iy‹ÑjhŠíå,
gcM
mcãg
br«k§fhiy
f‹åahFkç
30/05/1958 TRB 1998-99 647 29/12/1998
1086 Á.K¤Jrhä,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR kfë® nkšãiy¥gŸë,
khu©lmŸë, jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636806
09/05/1966 TRB 1998-99 649 14/12/1998
Page 145 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1087 kh.b#aghy‹
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR nkš ãiy¥ gŸë
fG¥bgU«gh¡f«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 104
20/02/1961 TRB 1998-99 650 17/09/1999
1088 kh.Ïuhn#ªÂu‹
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR nkšãiy¥ gŸë
fhéèghisa«
<nuhL kht£l« 638402
04/03/1964 TRB 1998-99 652 01/10/1999
1089 v°. r«g¤
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR kfë® ca® ãiy¥gŸë ,
it¤Ô°tu‹ nfhéš
ehf¥g£od«
609117
23/02/1958 TRB 1998-99 653 12/12/1998
1090 í. rnuh#h
g£ljhç MÁça®
b#anfhghš fnuhoah muR kfë®
nkšãiy¥ gŸë, irjh¥ng£il,
br‹id-15
10/05/1961 TRB 1998-99 654 14/12/1998
1091 f.KUnfr‹
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR nkšãiy¥ gŸë
thRnjtešÿ®
ÂUbešntè kht£l« 627 758
05/03/1962 TRB 1998-99 654 22/09/1999
1092 Á. Ïuhn#ªÂu‹
g£ljhç MÁça® ( tuyhW )
muR nkšãiy¥ gŸë
òtd»ç (M)
flYh® kht£l«
608 601
01/04/1958 TRB 1998-99 655 20/09/1999
1093 m.Á¤uh,
g£ljhçMÁçia(fâj«),
muR kfë® nk.ã.gŸë,
k©z¢rešYh®,
ÂU¢Á kht£l«-621 005.
05/10/1968 TRB 1998-99 656 14/12/1998
Page 146 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1094 n#. $¥Ãçah
KJfiy MÁça®, (fâj«)
b#Œnfhghš muR kfë®
nkšãiy¥gŸë, éUf«gh¡f«
br‹id - 92
24/04/1968 TRB 1998-99 658 16/12/1998
1095 n#h.mªnjhâ,
gŸë cjéahÁça®(fâj«)
muR ca®ãiy¥gŸë,
v«.nfh£^®
ö¤J¡Fo ËnfhL 628 902
04/10/1959 TRB 1998-99 659 16/12/1998
1096 R® #h‹
g£ljhç MÁça®(fâj«)
muR ca® ãiy¥ gŸë,
bkŒô®
ÂUtŸS® kht£l«.
601 103
20/05/1962 TRB 1998-99 662 26/12/1998
1097 g.mUŸuh{,
g£ljhç MÁça®,(fâj«),
muR ca®ãiy¥gŸë
bg¤j«ghisa«,
<nuhL kht£l« -638116.
20/07/1968 TRB 1998-99 664 04/01/1999
1098 V. r¤Âah
KJfiy MÁça®(tâféaš)
muRM©fŸ nkš ãiy¥ gŸë,
kzthsef®
ÂUtŸS® kht£l«.
602 002
10/02/1960 TRB 1998-99 664 21/09/1999
1099 M®.b#fehj‹,
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR kfë® nkš ãiy¥gŸë,
m%®, jUkòçkht£l«
ËnfhLv©.636903
19/04/1965 TRB 1998-99 666 25/09/1999
1100 r.g.ehfuh#‹
gŸë cjéahÁça® (fâj«)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
bj‹fiu KŸë¥gŸs«,
kJiu kht£l«
625 201
07/04/1962 TRB 1998-99 667 15/12/1998
Page 147 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1101 Á.Ûdh£Á br©gftŸë,
g£ljhç MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë, btŸsÿ®,
nfhit kht£l« - 641 111
25/05/1961 TRB 1998-99 673 18/09/1999
1102 K. Ãnukh rªÂu gthå
KJfiy MÁçia (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
eLt¡F¿¢Á
ÂUbešntè 627 862
03/01/1960 TRB 1998-99 674 30/12/1998
1103 í. MWKf«,
gŸë cjé MÁça® (tuyhW)
muR M nkšãiy¥ gŸë
Âäç
ntYh® kht£l« 632 512
15/10/1960 TRB 1998-99 674 16/09/1999
1104 bj. RghZ rªÂungh°,
KJfiy MÁça® bghUëaš
muR (k)nkšãiy¥gŸë,
ghgehr«,
jŠrhñ® kht£l«
11/05/1960 TRB 1998-99 676 12/12/1998
1105 nf.ÄyhtÂ,
KJfiy MÁça®(fâj«),
muR nkšãiy¥gŸë,
FW¡F¢rhiy,
Jh¤J¡Fo kht£l«,
ËnfhL 628 722
01/08/1962 TRB 1998-99 677 16/12/1998
1106 kh.nkhr°,
muR ca®ãiy¥ gŸë,
Átfis,
ö¤J¡Fo kht£l«
12/04/1963 TRB 1998-99 678 16/12/1998
1107 c.fU¥grhä,
KJfiy MÁça® (bghUë), muR
nkšãiy¥ gŸë, nky¤jhæšg£o,
éUJef® kht£l« 626128
03/03/1961 TRB 1998-99 679 22/09/1999
1108 fh.k.gh.Á.fhªÂ
g£ljhç MÁçia (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë
_iy¡fiu¥g£o
ÂUbešntè kht£l« 627 103
03/08/1961 TRB 1998-99 680 10/02/1999
Page 148 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1109 K. Ïr¡»a«khŸ
g£ljhç MÁçia (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
t‹å¡nfhndªjš
ÂUbešntè kht£l«
627 954
15/02/1967 TRB 1998-99 681 26/02/1999
1110 gh.#&èa£ rhuhŸ»¿°o,
KJfiy MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
glªjhš, éUJef®
kht£l«. 626203.
01/05/1964 TRB 1998-99 682 11/02/1999
1111 f Ïuhn#ªÂu‹
g£ljhç MÁça®(fâj«)
m k nkšãiy¥ gŸë
mwªjh§»,
òJ¡nfh£il kht£l«
614 616
09/12/1969 TRB 1998-99 683 22/02/1999
1112 é.R¥iga‹,
g£ljhç MÁça® (tuyhW),
muR nkšãiy¥ gŸë, eilandç,
éUJef® kht£l« 626103
05/02/1961 TRB 1998-99 683 20/09/1999
1113 v°. Ïs§nfh
KJfiy MÁça® (bghUëaš)
muR k nkšãiy¥ gŸë
òJ¥ng£il
ntYh® kht£l« 635 651
25/06/1963 TRB 1998-99 684 08/02/1999
1114 Ïu.bršé‹
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥gŸë
ÅutešYh®
ÂUbešntè kht£l« 627 426
12/04/1961 TRB 1998-99 685 11/02/1999
1115 kh.etÚj«,
g£ljhç MÁça®, (tuyhW)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
k£l¥ghiw,
©L¡fš kht£l«-624 213
05/06/1961 TRB 1998-99 685 24/09/1999
Page 149 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1116 v‹.ÊyhFkhç,
g£ljhç MÁça® (r_ m¿)
muR nkšãiy¥ gŸë,
kŠN®,
Úy»ç
ËnfhL v©-643 219
09/05/1961 TRB 1998-99 686 01/10/1999
1117 nf.bršy«
g£ljhç MÁça®
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
ÂU¥ghÂç¥òèô®
flYh® kht£l«
607 002
30/05/1966 TRB 1998-99 687 10/02/1999
1118 e. b#fn#hÂ
g£ljhç MÁça®( òéæaš)
ef®k‹w Fku‹ca®¥gŸë
f%®
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639 001
06/06/1960 TRB 1998-99 688 20/11/1998
1119 nf. Rªjuntš
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR k nkšãiy¥ gŸë,
gd¥gh¡f«
ntYh® kht£l«
10/06/1963 TRB 1998-99 688 10/02/1999
1120 uh. bršt ru°tÂ
g£ljhç MÁçia r_fm¿é)
muR nkšãiy¥ gŸë
f§ifbfh©lh‹
ÂUbešntè 627 352
14/06/1966 TRB 1998-99 689 25/11/1998
1121 g. trªjš,
KJfiy MÁça®
muRnkã gŸë,
eªjd«,
br‹id-35
28/05/1961 TRB 1998-99 690 23/11/1998
1122 Á.Á§f¤ÂUs‹,
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
ešykeha¡f®g£o.
éUJef® kht£l«.
626102.
16/08/1964 TRB 1998-99 690 02/03/1999
Page 150 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1123 nj. Êyh,
g£ljhç MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë,
ÂUthjñ®,
kJiu kht£l«.
625 110
02/05/1957 TRB 1998-99 692 20/11/1998
1124 M®.rªÂuh,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
ÂU¡f©zòu« ,
ehf¥g£od«
609704
30/06/1964 TRB 1998-99 692 03/03/1999
1125 ÂU. bt. Ïuhk_®¤Â,
g£ljhç MÁça®(r.m-òéæaš)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
eh. òJ¥g£o ,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 020.
10/02/1959 TRB 1998-99 693 18/11/1998
1126 Å.Åu«khŸ,
g£ljhç MÁça® (r_fm¿éaš)
muR (M) nkšãiy¥ gŸë,
my§fhešÿ®,
kJiu kht£l«
625 501
24/07/1961 TRB 1998-99 694 23/11/1998
1127 nf.nfhkÂ
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR kfë® ca®ãiy¥ gŸë
nfhñ®
fhŠÁòu« kht£l«
25/04/1964 TRB 1998-99 695 03/03/1999
1128 v«.bgh‹br«kš
KJfiy MÁça® (òéæaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
gthårhf®
<nuhL kht£l« 638451
15/06/1964 TRB 1998-99 696 30/11/1998
1129 v°. ts®kÂ
gŸë cjé MÁça® (rm¿)
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë,
kJ¡T®,
jŠrhñ® kht£l«,
614 903
10/07/1959 TRB 1998-99 697 18/11/1998
Page 151 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1130 f.mUzhry«,
muR ca®ãiy¥ gŸë,
eLehY_iy¡»zW,
ö¤J¡Fo kht£l«
01/07/1957 TRB 1998-99 697 03/03/1999
1131 ÂU. uh. g©iza¥g‹,
g£ljhç MÁça®(òéæaš)
muR nkšãiy¥ gŸë,
guk¤Â (M©fŸ) ,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 207.
30/05/1958 TRB 1998-99 698 18/11/1998
1132 ÂU. f. fªjrhä,
KJfiy MÁça®(M§»y«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
giHaghisa« ,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 405.
14/01/1965 TRB 1998-99 698 26/02/1999
1133 ÂU. F. kndhfu‹,
g£ljhç MÁça®(r.m.òéæaš)
muR nkšãiy¥ gŸë,
giHaghisa« ,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 405.
15/06/1957 TRB 1998-99 699 24/11/1998
1134 j.fhkuh{
KJfiy MÁça® ( òéæaš )
muR nkšãiy¥ gŸë
g©U£o
flYh® kht£l«
607 106
03/05/1962 TRB 1998-99 700 18/11/1998
1135 nf.VGkiy
g£ljhç MÁça® (fâj«) muR
nkšãiy¥ gŸë Mtâ¥ó®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.604 101
10/06/1958 TRB 1998-99 700 15/03/1999
1136 g. ÁtR¥ukâa‹,
KJfiy MÁça® (bghUëaš),
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë,
kFlŠrhto,
nry« kht£l« 637103.
05/09/1962 TRB 1998-99 701 17/03/1999
Page 152 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1137 v«. knfªÂu‹,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
j£l¥ghiw
ntYh® kht£l« 632 602
10/03/1966 TRB 1998-99 702 17/09/1999
1138 Ï. rfha#]èa£,
gŸë cjé MÁça®
(r_fm¿éaš)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
xu¤jehLòJh®,
jŠrhñ® kht£l«,
18/10/1961 TRB 1998-99 703 21/11/1998
1139 nfh.Âyf«
gŸë cjéahÁça®( òéæaš ),
muR (bg) nkšãiy¥gŸë,
K¤J¥g£lz«,fhiu¡Fo
Átf§if kht£l« : 630001
04/06/1960 TRB 1998-99 704 19/11/1998
1140 M®. Óåthr‹,
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR k nkšãiy¥ gŸë,
òJ¥ng£il
ntYh® kht£l« 635 651
10/04/1960 TRB 1998-99 705 20/09/1999
1141 Ó. gthå,
g£ljhç MÁça® , (òéæaš),
muR (M)nkšãiy¥gŸë,
ty§ifkh‹,
ÂUth%® kht£l«
612804
17/01/1963 TRB 1998-99 707 30/11/1998
1142 K.b#aªÂ uhâ
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë
fšèil¡F¿¢Á
ÂUbešntè kht£l« 627 416
06/03/1962 TRB 1998-99 707 23/09/1999
1143 br.Ïuhn#ªÂu‹,
gŸë cjé MÁça®(r.m¿)
muR nkšãiy¥ gŸë,
ghlhÿ®,
bgu«gÿ® kht£l«
20/07/1967 TRB 1998-99 708 20/11/1998
Page 153 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1144 V.v«. nfhéªjuh{
KJfiy MÁça®(fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
nghªjth¡f«
ÂUtŸS® kht£l«.
602 026
04/06/1966 TRB 1998-99 708 21/09/1999
1145 í.khjt‹
KJfiy MÁça® (fâj« )
muR nkšãiy¥gŸë
m«khghisa«
ÂUt©zhkiy: 606 704
01/01/1960 TRB 1998-99 709 17/09/1999
1146 o.KUfhdªj«,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR M©fŸ nkšãiy¥gŸë,
f«igešYh®,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636202
05/06/1958 TRB 1998-99 710 27/09/1999
1147 j. ru°tÂ
g£ljhç MÁça®(fâj«)
muR ca® ãiy¥ gŸë,
R¥ghbu£o ghisa«
ÂUtŸS® kht£l«.
600 120
20/12/1964 TRB 1998-99 711 18/09/1999
1148 v‹. Fkh®
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
Tlefu«
ntYh® kht£l« 635 806
16/05/1962 TRB 1998-99 713 17/09/1999
1149 v°. òZgh
g£ljhç MÁça® (r_f m¿éaš)
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
ÂU¥ngh%®
fhŠÁòu« kht£l«
24/05/1961 TRB 1998-99 714 19/11/1998
1150 v«.ÃçajçÁå
KJfiy MÁça®
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
bg©zhl«
flYh® kht£l«
606 105
01/01/1967 TRB 1998-99 714 22/09/1999
Page 154 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1151 vš.n#.Á.ònshuh
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
F‹w¤ö®
fhŠÁòu« kht£l«
16/04/1966 TRB 1998-99 715 20/09/1999
1152 v‹.Mdªj‹
KJfiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë.
jhkiu¡Fs« njå kht£l«
Pin Code - 625605
12/01/1957 TRB 1998-99 716 20/09/1999
1153 nf.u¤Âd«,
g£ljhç MÁça® (fâj«),
muR ca®ãiy¥ gŸë,
Ršjh‹ng£il
nfhit kht£l«.- 641 669.
02/03/1963 TRB 1998-99 717 20/09/1999
1154 K.fhkuh{
KJfiy MÁça®(fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë
ešyt‹ghisa«
ÂUt©zhkiy: 606 603
12/10/1962 TRB 1998-99 718 01/10/1999
1155 ÂU.Ïuh.fUzhfu‹,
g£ljhç MÁça®(r.m. òéæaš),
muR nkšãiy¥ gŸë,
mâahòu« ,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 017.
24/07/1958 TRB 1998-99 719 18/11/1998
1156 rh.Rªjnur‹
KJfiyMÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥gŸë
F£l«
ÂUbešntè 627 660
29/05/1961 Prom. 1998-99 719 18/11/1998
1157 Á . Ïuhk¢rªÂu‹
KJfiy MÁça®, (éy§»aš)
muR nkšãiy¥ gŸë
nkfyÁ‹d«gŸë,
»UZz»ç.
05/07/1961 Prom. 1998-99 719 18/11/1998
1158 ÂU. f. Fknur‹,
g£ljhç MÁça®(m¿éaš),
muR ca®ãiy¥ gŸë,
bfh©lur«ghisa«,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 203.
01/06/1972 Comp. 1998-99 719 18/11/1998
Page 155 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1159 v¢.Â¥g‹
g£ljhçMÁça®(m¿éaš)
muRnkšãiy¥gŸë,
Âth‹rhòJh®,
nfhaK¤Jh®
23/05/1961 Prom. 1998-99 719 19/11/1998
1160 ÂU.Ïuh.Fznrfugh©oa‹,
g£ljhç MÁça®(r.m. òéæaš),
muR nkšãiy¥ gŸë,
nrªjk§fy« (M©fŸ) ,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 409.
02/06/1959 TRB 1998-99 721 20/11/1998
1161 kh, nj‹bkhê,
g£ljhç MÁça®
muR nkšãiy¥
gŸë,í.nf.v«.fhyå,
br‹id-82
27/06/1959 TRB 1998-99 723 20/11/1998
1162 f.khçK¤J,
KJfiy MÁça®(M§»y«) muR
nkšãiy¥gŸë Mkz¡f«g£o.
ÂU¢Á kht£l«.
04/05/1962 TRB 1998-99 724 26/11/1998
1163 uh jdnrfu‹
KJfiy MÁça®
m k nk ã gŸë
bfh¤jk§fy«
òJ¡nfh£il kht£l«
616 624
01/06/1964 TRB 1998-99 724 29/09/1999
1164 r.é¡nlhçah,
KJfiy MÁça®, (fâj« )
muR nkšãiy¥gŸë,
Å.T¤j«g£o,
©L¡fš kht£l«
27/02/1962 TRB 1998-99 726 20/09/1999
1165 v. uh#h,
KJfiy MÁça® , (òéæaš),
muR (M) nkšãiy¥gŸë,
e‹åy«,
ÂUth%® kht£l«
610105
15/05/1963 TRB 1998-99 727 24/11/1998
Page 156 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1166 K.g¡jehj‹,
g£ljhç MÁça®,(fâj«),
M®é.mMnkãgŸë,
xN®.
»UZz»ç.
09/05/1960 TRB 1998-99 727 20/09/1999
1167 gh.nf¤çkh khuh n#d£,
g£ljhç MÁça®(r_f m¿éaš)
muR bg©fŸ nkšãiy¥gŸë,
nkYh®,
kJiu kht£l«.
625 106
25/05/1958 TRB 1998-99 728 20/11/1998
1168 Á.b#aªÂ,
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muRnkšãiy¥gŸë,
ghisa«òJh®,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.635807
06/06/1969 Prom. 1998-99 728 20/11/1998
1169 Ã. eluh#‹,
gcM
mnkãg
VGnjrg‰W
f‹åahFkç
06/05/1970 Prom. 1998-99 728 20/11/1998
1170 jh. bAy‹ b#a¥ÃufhZ
KJfiy MÁça® (ntÂæaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
ÂUbešntè
ÂUbešntè kht£l« 627 001
20/06/1961 Prom. 1998-99 728 23/11/1998
1171 ÂUkÂ.m.Mnuh¡»ankç,
g£ljhç MÁça® (fâj«)
efuit ca®ãiy¥ gŸë,
nk£L¥g£o
©L¡fš kht£l«.
23/05/1964 TRB 1998-99 728 05/10/1999
1172 ÂU. t. b#auhk‹,
g£ljhç MÁça®(r.m. òéæaš)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
Ñu«ó® ,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 207.
20/05/1957 TRB 1998-99 729 25/11/1998
Page 157 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1173 M.b#aªÂ
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥gŸë
rh¤jDh®
ÂUt©zhkiy: 606 706
26/05/1958 Prom. 1998-99 729 25/11/1998
1174 M®.Fkh®,
KJfiy MÁça®,( ntÂæaš )
muR nkš ãiy¥gŸë,
mâ¡bfhiu,
Úy»ç
ËnfhL v©- 643 206.
11/05/1961 Prom. 1998-99 729 25/11/1998
1175 V.Á. ru°tÂ
KJfiy MÁça® (cæçaš)
muR nkšãiy¥ gŸë,
Få¢Á
ntYh® kht£l« 635 601
27/07/1961 Prom. 1998-99 729 26/11/1998
1176 njh.nkçbAy‹ Ãnukh
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muRca®ãiy¥gŸë
bgh£lšòJh®
ÂUbešntè kht£l« 627 423
15/12/1969 Prom. 1998-99 729 30/11/1998
1177 ÂU. kh. Fznrfu‹,
KJfiy MÁça®(M§»y«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
òJ¢r¤Âu«,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 018.
30/07/1969 Prom. 1998-99 729 03/12/1998
1178 K. rÁfyh,
KJfiy MÁça® (fâj«),
muR nkšãiy¥gŸë,
Mizô®,
nfhaK¤ö® kht£l« - 641653
05/04/1969 Prom. 1998-99 729 04/12/1998
1179 M®. Ãur‹dh,
g£ljhç MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë,
tLf«gh¡f«,
br‹id-92
02/05/1972 Prom. 1998-99 729 04/12/1998
1180 R.tŸë
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
m¢ru¥gh¡f«
fhŠÁòu« kht£l«
14/05/1972 Prom. 1998-99 729 05/12/1998
Page 158 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1181 nf.rhªÂ,
g£ljhç MÁça®(m¿éaš)
muR M©fŸ nkšãiy¥gŸë,
nkYh®,
kJiu kht£l«
625 106
17/04/1961 Prom. 1998-99 729 09/12/1998
1182 c. Ïuhk¢rªÂu‹
(fâj«) g£ljhç MÁça®
M®.nf.M®. muR ca®ãiy¥gŸë,
ÂU¢nriw,
jŠrhñ®
29/05/1965 TRB 1998-99 729 20/09/1999
1183 nf. nyhfeh¤
g£ljhç MÁça®(tuyhW)(bj)
muRM©fŸ nkš ãiy¥ gŸë,
C¤J¡nfh£il
ÂUtŸS® kht£l«.
602 026
04/06/1962 TRB 1998-99 731 23/12/1998
1184 é. mnrhf‹,
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
nkhN®
ntYh® kht£l«
15/06/1962 TRB 1998-99 734 28/09/1999
1185 ».Ïstur‹ ,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
Ãujhguhkòu« ,
ehf¥g£od«
611111
05/06/1961 TRB 1998-99 737 20/09/1999
1186 M.®.ckhuhâ,
g£ljhç MÁçia, (fâj«),
muR (M)nkšãiy¥ gŸë,
k©z¢rešYh®, ÂU¢Á
kht£l«-621 005.
26/05/1964 TRB 1998-99 738 27/09/1999
1187 bg.ckhknf°tç
g£ljhçMÁça®(fâj«),
muRnkšãiy¥gŸë,
nt£il¡fhu‹òJh®, nfhaK¤Jh®
04/06/1966 TRB 1998-99 740 22/10/1999
Page 159 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1188 v°. fyhuhâ,
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR M nkšãiy¥ gŸë,
òJ¥ng£il
ntYh® kht£l« 635 651
02/03/1959 TRB 1998-99 744 17/09/1999
1189 Ïuh,. KUf‹
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
tLfK¤j«g£o
ntYh® kht£l«
635 702
15/06/1962 TRB 1998-99 745 14/10/1999
1190 r.brštuh{ ,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
njñ® ,
ehf¥g£od«
611109
01/07/1961 TRB 1998-99 747 20/09/1999
1191 nt. K¤Jy£Rä
g£ljhç MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë,
Ïy£Räòu«,
njå kht£l«
07/06/1956 TRB 1998-99 748 20/09/1999
1192 j.t. r«g¤Fkhç
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
M«ó®
ntYh® kht£l«
635 802
02/05/1964 TRB 1998-99 749 17/09/1999
1193 brh. RFzh
KJfiy MÁça® (bghUëaš)
muR kfë® nk.ã.gŸë,
g£L¡nfh£il.
jŠrhñ® kht£l«.
614 601
30/04/1964 TRB 1998-99 754 30/09/1999
1194 nf. í. gh®¤Ôg‹,
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
bgçaf‹dhy¥g£o
ntYh® kht£l« 635 654
15/06/1962 TRB 1998-99 755 22/09/1999
Page 160 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1195 m.Fznrfu‹,
gŸë cjéahÁça®(fâj«)
Åugh©oa‹ f£lbgh«k‹ muR
nkšãiy¥gŸë,
fa¤jh®Ã‹nfhL 628 952
15/03/1955 TRB 1998-99 759 08/10/1999
1196 F. Ïy£Rä
g£ljhç MÁça®(fâj«)
muR kfë® nkš ãiy¥ gŸë,
br§F‹w«
ÂUtŸS® kht£l«.
600 052
02/04/1966 TRB 1998-99 760 23/09/1999
1197 Ã. kâ
KJfiy MÁça® , (fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë
Áfuy¥gŸë ,
»UZz»ç.
09/05/1968 TRB 1998-99 764 17/09/1999
1198 Ïuh. gh©oa‹
g£ljhç MÁça®(fâj«)
muRM©fŸ nkš ãiy¥ gŸë,
Ïuh.». ng£il
ÂUtŸS® kht£l«.
631 303
01/05/1963 TRB 1998-99 765 23/09/1999
1199 Ïuh.gHå¢rhä
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
r¤Âak§fy«
<nuhL kht£l« 638402
01/06/1963 TRB 1998-99 771 17/09/1999
1200 Ã.o.td#h rhªj Fkhç,
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR kfë® nkšãiy¥gŸë,
<nuhL ,
<nuhL kht£l« - 638001.
29/05/1957 TRB 1998-99 774 04/10/1999
1201 kh.Ïuhkrhä,
KJfiy MÁça®(fâj«),
muR nkšãiy¥gŸë,
ÁtPhdòu«
Jh¤J¡Fo kht£l«, 628 726
28/05/1960 TRB 1998-99 776 22/09/1999
1202 Á. M®. nfhghy»UZz‹,
KJfiy MÁça® (bghUëaš)
muR k nkšãiy¥ gŸë,
gd¥gh¡f«
ntYh® kht£l«
04/06/1968 TRB 1998-99 777 20/09/1999
Page 161 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1203 kh. Ïuhk_®¤Â
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR M©fŸ nkã gŸë,
F«äo¥ó©o
ÂUtŸS® kht£l«
601 201
26/09/1963 TRB 1998-99 780 30/09/1999
1204 j.nf.b#aªj‹,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muRnkšãiy¥gŸë, kšY¥g£o,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636805
02/05/1959 TRB 1998-99 781 21/09/1999
1205 V.bg®dh£ fdfkâ
KJfiy MÁça® (bghU) muR
kfë® nkšãiy¥ gŸë
c¤Âunk%®
fhŠÁòu« kht£l«
05/05/1962 TRB 1998-99 782 27/10/1999
1206 f.K¤Juh{
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
C¤Jkiy
ÂUbešntè kht£l« 627 860
03/04/1969 TRB 1998-99 783 20/09/1999
1207 K.ÏuhâghŒ,
gŸë cjé MÁça®(fâj«)
muR M©fŸ nk.ã.gŸë,
g£L¡nfh£il
jŠrhñ® kht£l«.
614 602
05/06/1963 TRB 1998-99 786 22/09/1999
1208 bt.ky®kÂ,
KJfiy MÁça®,(fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
myth¡ nfh£il,
Átf§if kht£l« :630553
28/03/1964 TRB 1998-99 787 17/09/1999
1209 br.ckhknf°tç,
g£ljhç MÁça® (fâj«),
muR ca®ãiy¥gŸë,
v«.R¥òyhòu«,
kJiu kht£l«,
625702.
15/03/1964 TRB 1998-99 788 17/09/1999
Page 162 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1210 Ï.#h‹Áuhâ,
KJfiy MÁça®(fâj«,
muR (k) nkšãiy¥ gŸë,
ÂU¤j§fš,
éUJef® kht£l« 626130
01/06/1966 TRB 1998-99 789 23/09/1999
1211 v‹.rfhnjt‹
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
eªÂtu«
fhŠÁòu« kht£l«
02/10/1956 TRB 1998-99 790 27/10/1999
1212 v°. Ïué
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
k£w¥gŸë,
ntYh® kht£l« 635 652
05/05/1966 TRB 1998-99 791 25/10/1999
1213 Ã.n#hr¥rfha«
gŸë cjéahÁça® (fâj«)
muR (k) nkšãiy¥ gŸë,
tho¥g£o,
kJiu kht£l«
625 218
26/05/1964 TRB 1998-99 792 15/10/1999
1214 nfh. ÂU¥gÂ,
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
«kdhK¤Jh®
ntYh® kht£l« 635 653
27/07/1960 TRB 1998-99 793 27/10/1999
1215 m.rhuhjh«ghŸ,
g£ljhç MÁça®, (fâj«)
muR (kfë®) nkšãiy¥gŸë,
©L¡fš,
©L¡fš kht£l«- 624001
03/06/1964 TRB 1998-99 794 15/10/1999
1216 Ïuh.Áj«gu«
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR (k) nkšãiy¥ gŸë,
ÂUitahW,
jŠrhñ® kht£l«.
613 204.
09/06/1959 TRB 1998-99 795 04/11/1999
Page 163 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1217 M®.jahs‹
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë òJ¡F¥g«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.604 154
28/02/1961 TRB 1998-99 797 20/10/1999
1218 v«. FkuFUghuÂ
xU§»iz¥ghs®
kht£l¡ fšé mYtyf«
ÂU¥g¤Jh®
ntYh® kht£l« 635 601
13/06/1961 TRB 1998-99 799 07/10/1999
1219 Ï.nfhkÂ,
KJfiy MÁça®(fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
br§fhL.
ÂUt©zhkiy :. 604 505.
02/06/1968 TRB 1998-99 801 13/10/1999
1220 nf. njrhŒ,
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR M nkšãiy¥ gŸë,
fh£gho
ntYh® kht£l« 632 007
20/05/1964 TRB 1998-99 806 03/11/1999
1221 g.fÃy‹,
KJfiy MÁça® (fâj«)
efuh£Á nkšãiy¥gŸë,
Ó®fhê ,
ehf¥g£od«
609110
12/10/1962 TRB 1998-99 808 15/10/1999
1222 n#h.».I‹°O‹,
KJfiy MÁça® (bghUëaš)
muR nkšãiy¥ gŸë,
rhiy¡ »uhk«,
Átf§if kht£l« :630710
18/02/1962 TRB 1998-99 815 21/10/1999
1223 nfh. e©g‹
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë
bgU§fs¤Jh®
fhŠÁòu« kht£l«
02/06/1962 TRB 1998-99 847 29/12/1998
1224 Ã.fyh,
g£ljhç MÁça®
muR nkš ãiy¥ gŸë,
fU¥ó®,
nry« kht£l«- 636 012.
02/05/1967 TRB 1998-99 861 09/12/1998
Page 164 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1225 b#.j䜢 bršé
KJfiy MÁça®
muRnkšãiy¥gŸë.
njtjhd¥g£o
njå kht£l«.
21/05/1967 Prom. 1998-99 861 09/12/1998
1226 Ïuh.Átr§f®
g£ljhç MÁça®
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
bg©zhl«
flYh® kht£l« 606 105
02/04/1967 TRB 1998-99 864 14/12/1998
1227 nt.gHårhä,
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muRnkšãiy¥gŸë, nt¥g«g£o,
jUkòç kht£l« ËnfhLv©.
20/05/1970 TRB 1998-99 871 19/12/1998
1228 Á.rÁnufh
g£ljhç MÁça® jäœ
muR nkšãiy¥ gŸë
F¿ŠÁ¥gho (kf)
flYh® kht£l« 607 302
10/06/1969 TRB 1998-99 883 18/12/1998
1229 bg.brh®z¡få,
g£ljhç MÁça® jäœ
br.K.muR bg©fŸ nkã gŸë,
ÂU¢brªJh®,
ö¤J¡Fo kht£l«
10/01/1970 TRB 1998-99 899 14/12/1998
1230 gh.n#hÂkâ,
muR (k) nkšãiy¥ gŸë,
fhašg£oz«,
ö¤J¡Fo kht£l«
08/05/1966 TRB 1998-99 920 21/12/1998
1231 f. fn#ªÂu‹,
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR M nkšãiy¥ gŸë
fh§nfaešYh®
ntYh® kht£l« 632 006
05/06/1969 TRB 1998-99 931 09/12/1998
1232 nf. kndhfu‹,
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
b#aòu«
ntYh® kht£l« 635 651
01/06/1967 Prom. 1998-99 931 10/12/1998
Page 165 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1233 bg.kfhéZD, g£ljhç
MÁça® (jäœ)
muR ca®ãiy¥gŸë, k£l¥ghiw,
©L¡fš kht£l«. 624 213
20/06/1962 TRB 1998-99 945 10/02/1999
1234 é. kânkfiy
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë
nfhéy«gh¡f«
fhŠÁòu« kht£l«
17/05/1964 TRB 1998-99 965 14/12/1998
1235 r.Ïs§nfht‹
KJfiy MÁça® (bghU)
muR nkš ãiy¥ gŸë
thDh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 109
05/07/1968 Comp. 1998-99 965 22/12/1998
1236 V. Ñjh,
gŸë cjé MÁça® (m¿éaš)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
bgçafu«
ntYh® kht£l« 635 901
03/06/1961 Prom. 1998-99 965 24/12/1998
1237 v°. nfhghy »UZz‹,
gcM
mnkãg
ést§nfhL
07/03/1961 Prom. 1998-99 965 05/01/1999
1238 M®. Á¤jh®¤j‹
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë
eLt¡F¿¢Á
ÂUbešntè kht£l« 627 862
17/04/1966 Prom. 1998-99 965 05/01/1999
1239 Ã.nf. rÁk§fsj§f¢Á,
KfM
mnkãg
k¤ÂnfhL
09/06/1964 Prom. 1998-99 965 07/01/1999
1240 V. »UZz‹
KJfiy MÁça®(tâféaš)
muR M©fŸ nkš ãiy¥ gŸë
C¤J¡nfh£il
ÂUtŸS® kht£l«
602 026
06/08/1954 Prom. 1998-99 965 22/01/1999
Page 166 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1241 Á.kæšthfd‹,
KJfiy MÁça®, (cæçaš)
muRnkšãiy¥gŸë,
T£lh¤J¥g£o,
nry« kht£l«..
23/09/1961 Prom. 1998-99 965 06/02/1999
1242 M.tŸëa«khŸ,
KJfiyahÁça®(éy§»aš)
muR nkšãiy¥ gŸë, r¤Âu¥g£o.
éUJef® kht£l«.
626102.
20/10/1961 Prom. 1998-99 965 10/02/1999
1243 Ïuh.mDuhjh,
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
ešykeha¡f®g£o.
éUJef® kht£l«.
626102.
26/11/1961 Prom. 1998-99 965 11/02/1999
1244 v°.rÁfiy Fkhç
gŸë cjé MÁça®(fâj«)
efuh£Á kfë® nkåiy¥gŸë
ÂUt©zhkiy
ÂUt©zhkiy: 606602
10/10/1969 Prom. 1998-99 965 22/02/1999
1245 nfh. m»yh
KJfiy MÁça® (tâféaš)
muR M nkšãiy¥ gŸë,
Ïy¤njç
ntYh® kht£l« 632 202
15/10/1969 Prom. 1998-99 965 22/02/1999
1246 kh.nkhfdRªju« KJfiy
MÁça® (fâj«) Á.f.R.muR
nkšãiy¥gŸë ,
ntjhu©a«
ehf¥g£od«
614810
31/05/1970 Prom. 1998-99 965 22/02/1999
1247 Ïuh. j䜢bršé
KJfiy MÁça®( fâj«)
efuh£Á nkšãiy¥gŸë
f%®
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639 001
21/05/1971 Prom. 1998-99 965 22/02/1999
Page 167 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1248 bt.Ûdh£Á
KJfiyMÁça®(fâj«)
muR kfë® nkšãiy¥gŸë
Muâ
ÂUt©zhkiy: 632 301
02/12/1972 Prom. 1998-99 965 24/02/1999
1249 <.Ïuhn#ªÂu‹
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë
Mq®
f‹åahFkç kht£l«
07/06/1969 Prom. 1998-99 965 25/02/1999
1250 kh.fiy¡nfht‹
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR ca® ãiy¥gŸë ,
fU¥g«òy«,
ehf¥g£od«
614707
03/05/1965 Prom. 1998-99 965 26/02/1999
1251 nt.Ïy£Rä
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
nfhèaDh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 103
06/05/1969 Prom. 1998-99 965 26/02/1999
1252 R.ó«ghit
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
òŠir òëa«g£o
<nuhL kht£l« 638459
30/06/1970 Prom. 1998-99 965 26/02/1999
1253 ».rh°Âç
KJfiy MÁça® (bghU)
muR M©fŸ nkã gŸë
br§nfh£il
ÂUbešntè kht£l«
31/05/1965 Prom. 1998-99 965 01/03/1999
1254 v°.nf. Ïuhk_®¤Â
g£ljhç MÁça®(fâj«)
muR kfë® ca® ãiy¥ gŸë
m¤ÂkhŠnrçng£il
ÂUtŸS® kht£l«
631 202
27/05/1966 Prom. 1998-99 965 03/03/1999
Page 168 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1255 V.KUf‹
KJfiy MÁça® (tâf)
muR nkšãiy¥ gŸë
Á§fbghUkhŸ nfhéš
fhŠÁòu« kht£l«
14/06/1970 Prom. 1998-99 965 05/03/1999
1256 v°.ru°tÂ
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkš ãiy¥ gŸë
éUfhñ®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.606 203
16/10/1969 Prom. 1998-99 965 06/03/1999
1257 v«.yjh,
KJfiy MÁça®(fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
Á¤jh¤ö®.
ÂUt©zhkiy :. 604 410.
29/05/1973 Prom. 1998-99 965 08/03/1999
1258 v« j§fuhR
g£ljhç MÁça® (fâj«)
m c ã gŸë
nrªj‹Fo
òJ¡nfh£il kht£l«
614 624
09/04/1968 Prom. 1998-99 965 09/03/1999
1259 í.kndhfu‹,
KJfiy MÁça®, (bghUëaš)
m m m M©fŸ nk ãgŸë,
mÂakh‹nfh£il,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636807
13/04/1967 Prom. 1998-99 965 20/03/1999
1260 é. KUf‹
KJfiy MÁça®(éy§»aš)
muR M©fŸ nkš ãiy¥ gŸë
bghj£^®ng£il
ÂUtŸS® kht£l«
631 208
01/06/1971 Prom. 1998-99 965 31/03/1999
1261 n#.v°. Át¡Fkh®,
KJfiy MÁça®,(fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
brh¡fè§fòu«,
kJiu kht£l«
625 103
10/05/1974 Comp. 1998-99 965 07/04/1999
Page 169 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1262 r.bt§fnl°tu‹,
Kjš ãiy jäHhÁça®, (jäœ)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
ßisah®e¤j«.
éUJef® kht£l«
626125.
13/05/1968 Absor. 1998-99 965 07/07/1999
1263 P.mkšuh{,
g£ljhç MÁça®, (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
br§F¿¢Á, ©L¡fš
kht£l« - 624 309
01/04/1966 Absor. 1998-99 965 20/07/1999
1264 k.bjŒtahiz, KJfiy
MÓça®, (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
ešykeha¡f‹g£o
©L¡fš kht£l« - 624 003
24/06/1972 Absor. 1998-99 965 20/07/1999
1265 K. Räjh,
gŸë cjé MÁça® ( m¿)
muR k nkšãiy¥gŸë,
CN®
ntYh® kht£l« 632 105
16/05/1965 Comp. 1998-99 965 23/07/1999
1266 f. KUifa‹
KJfiy MÁça® (ntÂæaš )
muR nkšãiy¥ gŸë
nr¥she¤j«
flYh® kht£l« 607 802
10/04/1967 Comp. 1998-99 965 23/07/1999
1267 Ïuh. be¥nghèa‹ ,
KJfiy MÁça®, (fâj«),
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
gUT®,
»UZz»ç.
14/05/1971 Comp. 1998-99 965 23/07/1999
1268 Ïuh. uh#Fkh®
g£ljhç MÁça®
V.nf.o efuh£Á ca®ãiy¥ gŸë
fhŠÁòu«
fhŠÁòu« kht£l«
27/07/1972 Comp. 1998-99 965 23/07/1999
1269 v°.fkyf©z‹
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
kh¤ö®
fhŠÁòu« kht£l«
05/06/1975 Comp. 1998-99 965 02/08/1999
Page 170 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1270 r. b#ìªjh uhâ,
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR ca®ãiy¥gŸë,
bguäa«,
ÂU¥ó® kht£l«, 638 661.
03/10/1961 Prom. 1998-99 965 13/08/1999
1271 nj.kçaÿæ°
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR kfë® nkšãiy¥gŸë,
<nuhL,
<nuhL kht£l«, 638001
30/06/1965 Absor. 1998-99 965 13/08/1999
1272 Ïuh. K¤Juhkè§f«,
g£ljhç MÁça® , (m¿éaš),
muR ca®ãiy¥gŸë,
bfhšyhòu«
ÂUth%® kht£l«
609608
23/07/1975 Comp. 1998-99 965 04/10/1999
1273 f. brsªjuuhr‹
jäœ MÁça®
muR M nkšãiy¥ gŸë
fhntç¥gh¡f«
ntYh® kht£l« 632 508
07/08/1956 Prom. 1998-99 965 06/10/1999
1274 R.bt§fnlr‹
gŸë cjé MÁça®(jäœ)
muRM©fŸnkšãiy¥gŸë
f©zk§fy«
ÂUt©zhkiy: 632 311
12/04/1960 Prom. 1998-99 965 06/10/1999
1275 m.nréa® Mnuh¡»ajh°,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
f£o¡Fs«,
Átf§if kht£l« :630609
20/07/1970 Comp. 1998-99 965 06/10/1999
1276 R.bu§fehj‹,
g£ljhç MÁça®,jäœ,
muR nkšãiy¥gŸë,
brªJiw,
mçaYh® kht£l«,
m.F.v©. 621 714.
14/07/1954 Prom. 1998-99 965 07/10/1999
1277 Á. br§F£Lt‹ ,
jäHhÁça® ,
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
»UZz»ç,
»UZz»ç kht£l«.
11/06/1955 Prom. 1998-99 965 07/10/1999
Page 171 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1278 é. ghDkÂ,
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR k nkšãiy¥ gŸë,
thyh#h
ntYh® kht£l« 632 513
03/03/1956 Prom. 1998-99 965 07/10/1999
1279 Ã.mKjh
Kjš ãiy jäHhÁça®
muR nkšãiy¥gŸë,
FU«gYh®
bgu«gYh® kht£l«
01/04/1957 Prom. 1998-99 965 07/10/1999
1280 é. b#aFkhç,
gŸë cjé MÁça®(jäœ)
muR ca®ãiy¥gŸë,
berths® bjU, tlnrç,
f‹åahFkç kht£l«
22/03/1958 Prom. 1998-99 965 07/10/1999
1281 bg.VGkiy,
gŸë¤ Jiz MŒths®,
g£ljhçMÁçæ® (jäœ),
kht£l¡ fšé mYtyf«,
brŒahW.
ÂUt©zhkiy :. 604 407.
18/06/1958 Prom. 1998-99 965 07/10/1999
1282 v«.o.ghš,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥gŸë,
vUkhL,
Úy»ç kht£l«
ËnfhL v©. 643 239
22/05/1960 Prom. 1998-99 965 08/10/1999
1283 Ïuh. yjh
jäHhÁça®
efuh£Á nkšãiy¥ gŸë,
m©zh ef®, jŠrhñ®.
jŠrhñ® kht£l«.
613 006.
12/06/1960 Prom. 1998-99 965 08/10/1999
1284 r.ghyRªju«,,
g£ljhç MÁça®,jäœ,
muR nkšãiy¥gŸë,
bgh‹gu¥Ã,
mçaYh® kht£l«,
m.F.v©. 621 710..
13/04/1963 Prom. 1998-99 965 08/10/1999
Page 172 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1285 R,ehfu¤Âd«, g£ljhç
MÁça® (jäœ) muR
nkšãiy¥gŸë,
mfu«, ©L¡fš
kht£l« - 624 709
02/06/1963 Prom. 1998-99 965 08/10/1999
1286 g. <°tu _®¤Â,
gŸë cjé MÁça®(jäœ)
muR ca®ãiy¥gŸë,
VHfu«,
f‹åahFkç kht£l«
15/05/1955 Prom. 1998-99 965 11/10/1999
1287 nf.M®.R¥Ãukâa‹,
jäHhÁça®(jäœ)
muR nkšãiy¥gŸë,
mÂfu£o,
Úy»ç
ËnfhL v©- 643 203.
31/05/1956 Prom. 1998-99 965 11/10/1999
1288 r.KUfhdªj«
KJfiy MÁça® (tâf)
muR nkšãiy¥gŸë,
e¤j«
ÂU¢Á kht£l«
03/07/1955 Prom. 1998-99 965 13/10/1999
1289 r.r§fuuhk‹,
KJfiy MÁça®(bghUëaš),
muR nkšãiy¥gŸë,
fGFkiy,
ö¤J¡Fo kht£l«,
ËnfhL 628 552
05/06/1960 Prom. 1998-99 965 14/10/1999
1290 v«.nf.Ïuhrhkâ,
jäHhÁça®( jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë,
jhtâ,
Úy»ç
ËnfhL v©- 643 207.
23/02/1956 Prom. 1998-99 965 15/10/1999
1291 j. gh©oa‹,
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë,
fâa«gho
ntYh® kht£l« 632 102
14/07/1958 Prom. 1998-99 965 15/10/1999
Page 173 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1292 e. #Kdhuhâ ,
Kjšãiy jäHhÁça® ,
muR kfÇ®nk®ãiy¥ gŸë
fhntç¥g£oz« ,
»UZz»ç
13/05/1960 Prom. 1998-99 965 16/10/1999
1293 M® . g¢Áa¥g‹ ,
g£ljhç MÁça®, (jäœ),
muR nkšãiy¥ gŸë
gh%® ,
»UZz»ç.
10/07/1955 Prom. 1998-99 965 17/10/1999
1294 f. beLŠbrêa‹
gŸë¤ Jiz MŒths®
kht£l¡fšé mYtyf«,
jŠrhñ®.
jŠrhñ® kht£l«
613 001.
18/11/1957 Prom. 1998-99 965 20/10/1999
1295 Â.t¢Áuntš,
g£ljhç MÁça®(jäœ),
muR nkšãiy¥ gŸë,
bgh‹}®.
ÂUt©zhkiy :. 604 408.
20/05/1959 Prom. 1998-99 965 20/10/1999
1296 F. »UZz‹,
gŸë cjé MÁça®(jäœ)
muR nkšãiy¥gŸë,
MušthŒbkhê,
f‹åahFkç kht£l«
24/05/1959 Prom. 1998-99 965 20/10/1999
1297 F. j䜢bršé,
g£ljhç MÁça® , (jäœ),
muR (M)nkšãiy¥gŸë,
ty§ifkh‹,
ÂUth%® kht£l«
612804
02/06/1959 Prom. 1998-99 965 20/10/1999
1298 rh. nj‹bkhê
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë
fâa«gho
ntYh® kht£l« 632 102
05/07/1960 Prom. 1998-99 965 20/10/1999
1299 Ïuh.Óåthr‹,
g£ljhç MÁça®(jäœ),
muR ca®ãiy¥ gŸë,
beL«Ãiw.
ÂUt©zhkiy :. 604 407.
31/03/1961 Prom. 1998-99 965 20/10/1999
Page 174 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1300 m R¥igah
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
m c ã gŸë
x¤ij¥òë¡FoæW¥ò
òJ¡nfh£il kht£l«
622 201
06/12/1954 Prom. 1998-99 965 21/10/1999
1301 M®. fdfuh#‹,
g£ljhç MÁça® , (jäœ),
muR nkšãiy¥gŸë,
My¤j«gho,
ÂUth%® kht£l«
610203
10/05/1955 Prom. 1998-99 965 21/10/1999
1302 ». óghš
Kjš ãiy jäœ MÁça®
muR kfë® nkš ãiy¥ gŸë
ngu«gh¡f«
ÂUtŸS® kht£l«
631 402
15/06/1956 Prom. 1998-99 965 21/10/1999
1303 e.ru°tÂ
jäHhÁça® (jäœ)
muR ca®ãiy¥ gŸë
bréènkL
fhŠÁòu« kht£l«
28/08/1956 Prom. 1998-99 965 21/10/1999
1304 kh.mH»,
g£ljhç MÁça®(jäœ),
muR ca®ãiy¥ gŸë,
rS¡if.
ÂUt©zhkiy :. 604 408.
01/02/1961 Prom. 1998-99 965 21/10/1999
1305 K. nrhK
(jäœ)g£ljhç MÁça®
m©zh muR nkšãiy¥gŸë,
g£O°tu«.
jŠrhñ®.
01/07/1957 Prom. 1998-99 965 22/10/1999
1306 M. »UZz _®¤Â,
gŸë cjé MÁça®(jäœ)
muR nkšãiy¥gŸë,
MušthŒbkhê,
f‹åahFkç kht£l«
25/02/1959 Prom. 1998-99 965 26/10/1999
Page 175 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1307 Ã. brsªjuuh#‹,
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR M nkšãiy¥ gŸë
bgh‹id
ntYh® kht£l« 632 514
03/05/1959 Prom. 1998-99 965 28/10/1999
1308 Â.t. k©Q
jäœ MÁça®
muR M nkšãiy¥ gŸë
Âäç
ntYh® kht£l« 632 512
10/03/1956 Prom. 1998-99 965 29/10/1999
1309 br.uh#nkhf‹,
KJfiy MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
cy¡Fo,
éUJef® kht£l«. 626 607.
31/07/1959 Prom. 1998-99 965 15/11/1999
1310 ir. õÛ« m¡j®
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥gŸë,
ó§Fo -620009
ÂU¢Á kht£l«
01/06/1962 TRB 1999-00 17 15/12/1999
1311 Ã. eëå
KJfiy MÁça® (M§»y«)
b#a nfhghš fnuhoa muR
nkšãiy¥gŸë,
éUf«gh¡f«, br‹id.
04/11/1955 TRB 1999-00 25 05/06/2000
1312 I.éntfhdªj‹,
gŸë cjéahÁça®(m¿éaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
fhkeha¡f‹g£o,
ö¤J¡Fo kht£l«,
ËnfhL 628 720
20/05/1962 TRB 1999-00 533 18/12/1999
1313 Ã. ity£ nkç Ïrbgšyh
KJfiy MÁça®(Ïa‰Ãaš)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
ghÂçntL khj«gh¡f«
ÂUtŸS® kht£l«.
601 202
03/05/1964 TRB 1999-00 596 10/12/1999
Page 176 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1314 V.»UZz_®¤Â,
KJfiy MÁça® (Ïa‰Ãaš)
m›ita®muRkfë®
nkšãiy¥gŸë, jUkòç,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636702
05/04/1963 TRB 1999-00 597 09/12/1999
1315 í FKjntâ,
KJfiy MÁça® (bghUëaš)
muR nkšãiy¥ gŸë,
nkyòy«
ntYh® kht£l« 631 052
23/05/1968 TRB 1999-00 599 10/12/1999
1316 nfh. b#auhk‹,
g£ljhç MÁça® , (m¿éaš),
muR ca®ãiy¥gŸë,
nr§fhèòu«,
ÂUth%® kht£l«
612604
03/06/1962 TRB 1999-00 600 10/01/2000
1317 ó. ek¢Átha«
KJfiy MÁça® Ïa‰Ãaš
muR nkšãiy¥ gŸë
»UZzhòu«
flYh® kht£l« 608 602
02/09/1961 TRB 1999-00 601 13/12/1999
1318 nk.fnuhè‹
g£ljhç MÁça®
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
éU¤jhry«
flYh® kht£l« 606 001
03/05/1969 TRB 1999-00 602 16/12/1999
1319 j. Ïuhn#ªÂu‹,
gŸë cjé MÁça®(m¿éaš),
ng.m.muR nkšãiy¥ gŸë,
bjhsr«g£o,
nry« kht£l«.
21/09/1963 TRB 1999-00 605 08/12/1999
1320 v°.v«.KUnfr‹
KJfiy MÁça® (Ïa‰)
muR nkšãiy¥ gŸë
J«ó®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 203
18/03/1967 TRB 1999-00 608 13/12/1999
Page 177 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1321 v°. cjaNça‹,
KJfiy MÁça® (Ïa‰Ãaš)
muR nkšãiy¥ gŸë, k£w¥gŸë.
ntYh® kht£l«
635 652
13/06/1965 TRB 1999-00 614 15/12/1999
1322 Ïuh.uh#hFUt«khŸ,
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR nkšãiy¥ gŸë,
kfhuh#òu«,
éUJef® kht£l«.
626149
03/06/1957 TRB 1999-00 617 10/12/1999
1323 K. Á§fhunty‹,
KJfiy MÁça® ,
(Ïa‰Ãaš),
muR (bg)nkšãiy¥gŸë,
ÂU¤Jiw¥ó©o,
ÂUth%® kht£l«
02/04/1962 TRB 1999-00 618 18/12/1999
1324 Á. kânkfiy
g£ljhç MÁça®(Ïa‰Ãaš)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
khjtu«
ÂUtŸS® kht£l«.
600 060
07/05/1964 TRB 1999-00 620 24/01/2000
1325 ». nr£L,
KJfiy MÁça®(Ïa‰Ãaš),
muR nkšãiy¥ gŸë,
br£okh§F¿¢Á,
nry« kht£l«
10/05/1964 TRB 1999-00 621 09/12/1999
1326 v‹.rFªjyh
gŸë cjé MÁça®(m¿éaš)
efuh£Á kfë® nkåiy¥gŸë
ÂUt©zhkiy
ÂUt©zhkiy: 606601
09/09/1957 TRB 1999-00 622 17/12/1999
1327 r.m«rntâ,
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muRnkšãiy¥gŸë,
flf¤Jh®,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636809
28/03/1958 TRB 1999-00 625 10/12/1999
Page 178 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1328 nt.Átuhk»UZz‹,
KJfiy MÁça®(M§»y«),
muR M©fŸ nkåiy¥ gŸë,
tªjthÁ.
ÂUt©zhkiy :. 604 408.
15/06/1971 TRB 1999-00 626 09/12/1999
1329 ‰¿. RfªÂ,
gcM
mnkãg
KŠÁiw
f‹åahFkç
07/04/1971 TRB 1999-00 628 09/12/1999
1330 k. ué¡Fkh®,
KJfiy MÁça® (Ïa‰Ãaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
viyaK¤ö®,
ÂU¥ó® kht£l«, 642 154.
09/05/1968 TRB 1999-00 629 09/12/1999
1331 Á . Áthdªj« ,
g£ljhç MÁça®, (Ïa‰Ãaš)
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë ,
fhntç¥g£oz«,
»UZz»ç.
15/05/1958 TRB 1999-00 630 08/12/1999
1332 nf.Mir¤j«Ã,
KJfiy MÁça®(bghU),
muR nkšãiy¥ gŸë,
bjŸshW.
ÂUt©zhkiy :. 604 406.
25/04/1957 TRB 1999-00 635 09/12/1999
1333 v‹ ntQngÃ,
KJfiy MÁça® (m¿éaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
ÑH¡F¿¢Á
òJ¡nfh£il kht£l«
622 101
03/02/1960 TRB 1999-00 637 09/12/1999
1334 kh.b#aªÂ, g.m.,m¿éaš,
m.nk.ã.gŸë,
tlkJiu.
©L¡fš kht£l«
05/11/1963 TRB 1999-00 639 20/12/1999
1335 nfh. kh®fkªJ,
gŸë cjé MÁça® (m¿éaš)
muR k nkšãiy¥ gŸë,
nrhë§f®
ntYh® kht£l« 631 102
07/02/1958 TRB 1999-00 640 14/12/1999
Page 179 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1336 Ïuh.nkhf‹Fkh®,
g£ljhç MÁça® (m¿éaš), muR
nkšãiy¥ gŸë, ÂU¤j§fš,
éUJef® kht£l«. 626130
13/06/1964 TRB 1999-00 641 09/12/1999
1337 Ph.RnuZ,
g£ljhç MÁça®(m¿éaš),
muR (k)nkšãiy¥gŸë,
nfhéšg£o
ö¤J¡Fo kht£l«,
ËnfhL 628 501
27/07/1967 TRB 1999-00 645 20/12/1999
1338 R.brsªjuuh#‹
KJfiy MÁça®(bghU)
muRM©fŸkšãiy¥gŸë
fyrgh¡f«
ÂUt©zhkiy: 606 751
15/06/1965 TRB 1999-00 646 09/12/1999
1339 t.gh¡»ay£Rä
g£ljhçMÁça® (m¿éaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
»z¤J¡flÎ ,
nfhaK¤Jh®
12/04/1960 TRB 1999-00 647 27/12/1999
1340 K. VGkiy
KJfiy MÁça®(ntÂæaš)
muR kfë® nkš ãiy¥ gŸë,
C¤J¡nfh£il
ÂUtŸS® kht£l«.
602 026
01/12/1963 TRB 1999-00 649 17/12/1999
1341 M. K¤J¡Fku‹
KJfiy MÁça®(M§»y«)
muR M©fŸ nk ã gŸë,
Muâ
ÂUtŸS® kht£l«.
601 101
15/02/1967 TRB 1999-00 652 23/12/1999
1342 r¡Â ehuhaz‹,
g£ljhç MÁça.®,
muRnkšãiy¥gŸë,
nfhit
nfhit kht£l«
25/05/1959 TRB 1999-00 654 20/12/1999
Page 180 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1343 g.kzths‹,
g£ljhç MÁça®(m¿éaš),
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë,
tªjthÁ.
ÂUt©zhkiy
:. 604 408.
02/06/1956 TRB 1999-00 655 10/12/1999
1344 t.Mdª¤,
KJfiy MÁça®(M§»y«),
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë,
tªjthÁ.
ÂUt©zhkiy :. 604 408.
05/04/1965 TRB 1999-00 656 13/12/1999
1345 M®.Ûdh,
g£ljhç MÁçia,
muR (k) nkšãiy¥ gŸë,
ÂU¥òtd«,
Átf§if :630611
16/05/1965 TRB 1999-00 658 29/12/1999
1346 f.J.ky®¡bfho
KJfiy MÁça® (ntÂæaš)
muR M©fŸ nkšã gŸë,
F‹d«
bgu«gYh® kht£l«
15/06/1961 TRB 1999-00 660 15/12/1999
1347 v°. Ãnukh,
KJfiy MÁça® ( ntÂæaš)
muR nkšãiy¥ gŸë,
Ïyhyhng£il
ntYh® kht£l« 632 405
06/07/1972 TRB 1999-00 661 09/12/1999
1348 o.eªÂå
KJfiyMÁça®(M§»y«)
muR kfë® nkšãiy¥gŸë
Muâ
ÂUt©zhkiy: 632 301
12/05/1966 TRB 1999-00 664 09/12/1999
1349 uh. j䜢bršé,
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
é#ahòu«,
ÂU¥ó® kht£l«, 641 606.
30/05/1962 TRB 1999-00 668 09/12/1999
1350 M®.g§f#«,
g£ljhç MÁça®,
muR ca®ãiy¥ gŸë,
fh§nfa«ghisa«,
nfhit kht£l«
16/07/1956 TRB 1999-00 674 21/12/1999
Page 181 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1351 Ïuh. cõh
KJfiy MÁça®(jhtuéaš)
muR M©fŸ nk ã gŸë,
bgh‹ndç
ÂUtŸS® kht£l«.
601 204
26/03/1968 TRB 1999-00 679 10/12/1999
1352 nf .uh#huh«
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
Mtâ¥ó®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.604 101
07/10/1960 TRB 1999-00 683 15/12/1999
1353 r.rhªÂ
KJfiy MÁça® (cæçaš)
muR (bg) nkšãiy¥ gŸë,
my§fhešÿ®,
kJiu kht£l«
625 501
14/04/1965 TRB 1999-00 685 15/12/1999
1354 Â.fhªjntâ,
g£ljhç MÁça®,(jhtuéaš)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
k¤Â»ç
»UZz»ç.
20/06/1958 TRB 1999-00 686 13/12/1999
1355 nf.Vf«ik
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR éndhgh nkšãiy¥ gŸë
jsthŒ¥ng£il
<nuhL kht£l« 638327
21/01/1955 TRB 1999-00 687 13/12/1999
1356 Ï. njt‹
KJfiy MÁça® (cæçaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
ã«äa«g£L
ntYh® kht£l« 635 752
13/02/1966 TRB 1999-00 699 14/12/1999
1357 Â . Ãnukyjh,
g£ljhç MÁça®
khãy kfë® nkšãiy¥ gŸë,
vG«ó®,
br‹id-8
21/05/1965 TRB 1999-00 701 15/12/1999
Page 182 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1358 v°. $njé
KJfiy MÁça®(jhtuéaš)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
fdfkhr¤Âu«
ÂUtŸS® kht£l«.
631 204
15/08/1972 TRB 1999-00 744 01/11/2000
1359 o. jdŠbraL
KJfiy MÁça®(M§»y«)
muR M©fŸ nkã gŸë,
C¤J¡nfh£il
ÂUtŸS® kht£l«.
602 026
10/02/1965 TRB 1999-00 745 25/11/1999
1360 K bršt«
KJfiy MÁça® (fâj«)
m nk ã gŸë
by£ÁäeuÁ«kòu«
òJ¡nfh£il kht£l«
622 304
16/03/1962 TRB 1999-00 750 29/11/1999
1361 v‹.g¤kehj‹
KJfiy MÁça® (m¿éaš)
muR nkš ãiy¥ gŸë (k)
tstDh®
éG¥òu« kht£l« m.
F. v©.605 108
02/06/1960 TRB 1999-00 750 22/12/1999
1362 bf . khija‹ ,
KJfiy MÁça®, (M§»y«),
muR nkšãiy¥ gŸë òëa«g£o
»UZz»ç.
01/06/1962 TRB 1999-00 752 20/12/1999
1363 v°. b#aªÂ
(M§»y«)KJfiy MÁça®
it.nfh. ãidÎ m nkãgŸë,
jhuhRu«,
jŠrhñ®.
03/04/1961 TRB 1999-00 757 13/12/1999
1364 v°.Jiuuh{
g£ljhç MÁça®, (m¿éaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
br§F¿¢Á,
©L¡fš - 624 306
22/04/1958 TRB 1999-00 758 17/12/1999
Page 183 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1365 Ã. K¤J,
g£ljhç MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë, nts¢nrç,
br‹id-42
28/07/1961 TRB 1999-00 762 10/01/2000
1366 o. Nçabršé,
gŸë cjé MÁça® (m¿éaš)
muR k ca®ãiy¥ gŸë,
n#hyh®ng£il
ntYh® kht£l« 635 851
06/04/1965 TRB 1999-00 770 16/12/1999
1367 Ïuh.jhnkhju‹
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR nkš ãiy¥ gŸë
XkªJh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.604 102
15/03/1961 TRB 1999-00 771 06/12/1999
1368 nf. uhk¢rªÂu‹,
KJfiy MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë,
v«.nf.Ã. ef®,
br‹id-39
10/03/1961 TRB 1999-00 795 03/12/1999
1369 í. Jiuuh#&
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR nkšãiy¥gŸë,
Fs¤J¥ghisa«,
ÂU¥ó® kht£l«,
638 661.
08/03/1959 TRB 1999-00 799 03/12/1999
1370 kh.gh©oa«khŸ, g£ljhç
MÁça®, (tuyhW)
muR nkšãiy¥gŸë,
t¤jy¡F©L,
©L¡fš kht£l«-624 202
07/05/1964 TRB 1999-00 800 02/12/1999
1371 Ïuh. K¤J knf°tç
g£ljhç MÁça®(tuyhW)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
kJuthaš
ÂUtŸS® kht£l«.
600 095
05/06/1969 TRB 1999-00 801 09/12/1999
Page 184 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1372 J.fhëa«khŸ
g£ljhç MÁça® (tuyhW),
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë,
nfh£^®,
nfhaK¤Jh®
18/03/1956 TRB 1999-00 810 13/12/1999
1373 r.Ïuhk¡fhŸ,
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR nkšãiy¥ gŸë,
»UZz‹nfhéš,
éUJef® kht£l«.
626190
16/04/1969 TRB 1999-00 811 02/12/1999
1374 eh.r¡Ântš
g£ljhç MÁça®
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
fh£Lk‹dh®nfhæš
flYh® kht£l« 608 301
11/04/1965 TRB 1999-00 814 15/02/2000
1375 bgh. gHårhä,
g£ljhç MÁçia, (tuyhW)
muR (k) nkšãiy¥gŸë,
#hç bfh©lyh«g£o,
nry« kht£l«..
15/04/1958 TRB 1999-00 816 01/12/1999
1376 e nahfuh#h
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
m M nk ã gŸë
Ñuk§fy«
òJ¡nfh£il
614 624
25/07/1969 TRB 1999-00 821 02/12/1999
1377 v° Ïuhâ,
g£ljhç MÁça®, (tuyhW)
muR (k) nkšãiy¥gŸë,
Ñu}®
òJ¡nfh£il kht£l«
622 502
15/03/1961 TRB 1999-00 829 23/12/1999
1378 ». khyÂ,
gŸë cjé MÁça® (tuyhW)
muR k nkšãiy¥ gŸë,
nféF¥g«
ntYh® kht£l« 632 201
01/07/1969 TRB 1999-00 831 29/11/1999
Page 185 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1379 M®. ghyrªÂu‹ ,
g£ljhç MÁça®, (tuyhW),
muR M©fŸnkšãiy¥ gŸë ,
»UZz»ç
»UZz»ç kht£l«.
01/06/1966 TRB 1999-00 833 29/11/1999
1380 r.g¨ugh
gl¦ljhh¨ahr¨h¨ia (òt¨a¨ay¦)
muR cah¦e¨iyg¦ gs¦s¨,
tGf¦Fg¦ghiw
nfhit khtl¦lk¦
13/06/1962 TRB 1999-00 844 07/12/1999
1381 v°.yjh,
g£ljhç MÁça®
b#anfhghš fnuhoah muR kfë®
nkšãiy¥ gŸë, NisnkL,
br‹id-94
15/05/1967 TRB 1999-00 846 25/11/1999
1382 gh. #hŒ° ghy bršé
g£ljhç MÁça®(tuyhW)
muR kfë® nkš ãiy¥ gŸë,
ngh%®
ÂUtŸS® kht£l«.
600 116
26/05/1956 TRB 1999-00 848 26/11/1999
1383 Ã.Fkh®
g£ljhç MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë
bu£oô® -608 304
flYh® kht£l« 608 304
15/06/1962 TRB 1999-00 849 25/11/1999
1384 bgh.kh.rhªÂ,
g£ljhç MÁça®,
muR ca®ãiy¥gŸë,
kh¤Jh®,
kJiu kht£l«,
625 301
26/04/1966 TRB 1999-00 854 24/11/1999
1385 é. »shuh uhâ,
g£ljhç MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë,
nk‰F kh«gy«,
br‹id-83
30/05/1961 TRB 1999-00 857 24/11/1999
Page 186 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1386 ». vêšuhâ
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë
Á.»uDh®
flYh® kht£l«
606 110
10/06/1967 TRB 1999-00 858 07/12/1999
1387 M®. R¥Ãukâa«
KJfiy MÁça®(M§»y«)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
ghyhòu«(nk‰F)
ÂUtŸS® kht£l«.
631 301
01/02/1966 TRB 1999-00 861 06/12/1999
1388 r. m‹gHf‹,
Kjš ãiy bkhêahÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
Xkÿ®,
nry« kht£l«
19/01/1958 TRB 1999-00 887 07/12/1999
1389 r.b#a¢rªÂu‹,
KJfiyahÁça®(fâj«)
v°.v°.muR nkšãiy¥ gŸë,
Ïuh#ghisa«.
éUJef® kht£l«.
626117.
30/05/1968 TRB 1999-00 889 10/12/1999
1390 v°.b#antY
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
nfh£l¡F¥g«
éG¥òu« kht£l« m.
F. v©.605 104
10/05/1962 TRB 1999-00 890 09/12/1999
1391 bg.#h.kndhfu‹
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
thRnjtešÿ®
ÂUbešntè kht£l« 627 758
21/07/1964 TRB 1999-00 895 10/12/1999
1392 o. r«g¤
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
tŸëkiy
ntYh® kht£l« 632 520
25/04/1959 TRB 1999-00 900 08/12/1999
Page 187 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1393 M®.cõh
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
ÂU¡fG¡F‹w«
fhŠÁòu« kht£l«
07/10/1971 TRB 1999-00 901 13/12/1999
1394 f. guâ ghõh
g£ljhç MÁça®(fâj«)
muR kfë® ca® ãiy¥ gŸë,
ghÂçntL khj®gh¡f«
ÂUtŸS® kht£l«.
601 202
30/05/1958 TRB 1999-00 904 15/12/1999
1395 é. knf°tu‹
KJfiy MÁça® (tâféaš)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
ó©o
ÂUtŸS® kht£l«.
602 023
20/05/1962 TRB 1999-00 905 22/12/1999
1396 e. b#aªÂ
gŸë cjéMÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥gŸë,
ÂUKšiythrš
ehf¥g£od«.
609113
18/05/1963 TRB 1999-00 905 10/01/2000
1397 R. kiya¥g‹
g£ljhç MÁça®(fâj«)
muR kfë® nkš ãiy¥ gŸë,
bgh‹ndç
ÂUtŸS® kht£l«.
601 204
30/07/1969 TRB 1999-00 908 16/12/1999
1398 Ïuh.trªjh
gŸë cjé MÁça®(jäœ)
muR kfë® ca®ãiy¥gŸë
thzhòu«
ÂUt©zhkiy :. 606 753
02/06/1959 TRB 1999-00 909 04/12/1999
1399 M®.XRuhŸ,
g£ljhç MÁça®(jäœ),
muR ca®ãiy¥ gŸë,
nky¢nrçnfh£L¥gh¡f«.
ÂUt©zhkiy :. 604 502.
10/06/1966 TRB 1999-00 911 06/12/1999
Page 188 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1400 k.bf.RÓyh br‹è
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR ca®ãiy¥ gŸë
brWnfhš
f‹åahFkç kht£l«
29/06/1962 TRB 1999-00 913 22/12/1999
1401 í.gthâ,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR k nkšãiy¥ gŸë,
fh§nfaešYh®
ntYh® kht£l« 632 006
13/05/1964 TRB 1999-00 914 15/12/1999
1402 K. gh©o¤Jiu,
g£ljhç MÁça®, (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë,
kšÿ®,
nry« kht£l«.
16/03/1956 TRB 1999-00 915 09/12/1999
1403 M.j®kJiu
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
efuh£Á ca®ãiy¥gŸë
Ñœeh¤Jh®
ÂUt©zhkiy: 606 601
06/10/1960 TRB 1999-00 918 09/12/1999
1404 ». ÏunkZ
KJfiy MÁça®(M§»y«)
muR M©fŸ nk ãgŸë,
F«äoó©o
ÂUtŸS® kht£l«.
601 201
29/07/1963 TRB 1999-00 918 10/12/1999
1405 Ó.thR», g£ljhç
MÁça® (fâj«)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
m«ikaeha¡fDh®,
©L¡fš kht£l« - 624 201.
30/07/1963 TRB 1999-00 919 09/12/1999
1406 f.m‹gHf‹,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR M©fŸ nkšãiy¥gŸë,
ghy¡nfhL,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636808
16/05/1965 TRB 1999-00 920 10/01/2000
1407 r.nkhf‹Fkh®
Kjåiy bkhê MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
nk£L¥ghisa«,
nfhit kht£l« - 641 301
01/06/1971 TRB 1999-00 921 03/12/1999
Page 189 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1408 o. Åuhrhä
(jäœ)g£ljhç MÁça®
it.nfh. ãidÎ muR
nkšãiy¥gŸë,
jhuhRu«, jŠrhñ®.
29/04/1960 TRB 1999-00 922 03/12/1999
1409 br.eh.g©lhu¡F£o
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
C®nkyH»ah‹
ÂUbešntè kht£l« 627 852
27/05/1960 TRB 1999-00 922 13/01/2000
1410 Ïuh.Á¤uh,
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR (M) nkšãiy¥ gŸë,
nk«ghy«, jŠrhñ®.
jŠrhñ® kht£l«.
613 001.
28/07/1966 TRB 1999-00 925 18/09/2000
1411 f.R.Áthí,
KJfiy MÁça®(M§»y«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
Ïuhªj«.
ÂUt©zhkiy :. 604 407.
05/07/1958 TRB 1999-00 926 09/12/1999
1412 v°. fšahzRªju«
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
btŸs¡F£il
ntYh® kht£l«
635 752
05/01/1968 TRB 1999-00 927 10/12/1999
1413 m. jahãÂ,
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
Âçahy«
ntYh® kht£l« 635 851
10/06/1965 TRB 1999-00 933 20/12/1999
1414 v«.nkhfdjh°
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë
rh¤jh‹Fs«
Ïuhkehj òu« kht£l« .
20/05/1966 TRB 1999-00 934 18/09/2000
1415 é.il£l° #h‹ ngh°nfh
KJfiy MÁça® (bghU)
muR nkšãiy¥gŸë
gu¥gho
ÂUbešntè kht£l« 627 110
25/04/1963 TRB 1999-00 935 15/12/1999
Page 190 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1416 R.RÓyhŸ
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR ca®ãiy¥ gŸë
Ïy¥géis
f‹åahFkç kht£l«
20/02/1958 TRB 1999-00 938 10/12/1999
1417 m.g¢rK¤J
KJfiy MÁça®(bghU)
muRM©fŸnkšãiy¥gŸë
f©zk§fy«
ÂUt©zhkiy: 632 311
03/05/1964 TRB 1999-00 943 09/12/1999
1418 ÂUkÂ. bg. ghuÂ,
KJfiy MÁça®(fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
ghy¥g£o ,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 017.
16/12/1966 TRB 1999-00 944 15/09/2000
1419 v°.uh#«khŸ
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
bgu«gYh®
bgu«gÿ® kht£l«.
28/03/1965 TRB 1999-00 946 01/02/2000
1420 gh. ky®éê
KJfiy MÁça®
m¿P® m©zh m nkã gŸë,
C%® milah®,
br‹id-90
05/06/1961 TRB 1999-00 947 07/12/1999
1421 m.m¿tH»,
Kjšãiy jäœ MÁça® (jäœ),
muR (bg) nkšãiy¥gŸë,
ÂUk§fy«,
kJiu kht£l«,
625706.
18/12/1961 TRB 1999-00 985 18/12/1999
1422 f. nrf®
g£ljhç MÁça®(jäœ)
muR kfë® nkš ãiy¥ gŸë,
ngu«gh¡f«
ÂUtŸS® kht£l«.
631 402
13/02/1963 TRB 1999-00 990 03/12/1999
Page 191 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1423 f. gÎd«khŸ, muR
ca®ãiy¥gŸë, r©KfRªjuòu«
M©og£o, njå
kht£l« - 625 512.
15/08/1965 TRB 1999-00 994 20/01/2000
1424 é. nutÂkhyh
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
c¤Âunk%®
fhŠÁòu« kht£l«
12/10/1969 TRB 1999-00 995 27/03/2000
1425 e.PhdtoÎ,
gŸë cjé MÁçia, (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
r®¡fh®bfhšy¥g£o,
nry« kht£l«..
14/06/1968 TRB 1999-00 996 13/12/1999
1426 rh.Áahksh, KJfiy
MÁça®(fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë, fšyf«,
ÂU¢Á kht£l«-621 653.
07/07/1972 TRB 1999-00 999 14/12/1999
1427 g.td#h
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë
FŸsŠrhto
flYh® kht£l«
607 301
18/03/1960 TRB 1999-00 1000 03/12/1999
1428 eh.R#hjh,
jäHhÁçia
muR bg©fŸ nkšãiy¥gŸë,
ah.x¤j¡fil,
kJiu kht£l«
625 107
03/01/1971 TRB 1999-00 1001 09/12/1999
1429 Á.Ã.ckh knf°tç
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë
òJ¥g£oz«
fhŠÁòu« kht£l«
25/05/1965 TRB 1999-00 1001 10/12/1999
1430 f. b#aªÂ,
Kjšãiy bkhê MÁçia,
muR M©fŸ nkšãiy¥gŸë,
M¤ö®,
nry« kht£l«.
13/07/1975 TRB 1999-00 1005 03/12/1999
Page 192 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1431 Ã.irò‹århngf«,
g.M.,(fâj«)
m.k.nk.ã.gŸë,
x£l‹r¤Âu« .
©L¡fš kht£l«
02/06/1965 TRB 1999-00 1006 15/12/1999
1432 xŒ. tåjh Rªjç
g£ljhç MÁça®(fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
nrhHtu«
ÂUtŸS® kht£l«.
600 067
29/05/1959 TRB 1999-00 1007 15/12/1999
1433 v°.nehaš
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë
ku¡fhz«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.604 303
09/04/1963 TRB 1999-00 1009 10/12/1999
1434 o.mÛèah,
g£ljhç MÁça®( fâj«)
muR ca® ãiy¥gŸë,
muntD,
Úy»ç
ËnfhL v©- 643 201.
29/06/1964 TRB 1999-00 1012 16/12/1999
1435 V.Ã. FKjtšè
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
x¡»a«Jiugh¡f«
fhŠÁòu« kht£l«
15/01/1960 TRB 1999-00 1013 14/12/1999
1436 Ã. b#ìªjh brsªju uhâ
KJfiy MÁça®(fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
bg‹dÿ®ng£il
ÂUtŸS® kht£l«.
602 022
31/05/1960 TRB 1999-00 1017 10/01/2000
1437 e.f‰gfntš
Kjfiy MÁça® (fâj«
muR kfë® nkšãiy¥gŸë
nghq®
ÂUt©zhkiy: 606 803
15/08/1959 TRB 1999-00 1018 22/12/1999
Page 193 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1438 x. mH»çrhä
KJfiy MÁça®( fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë
ghyéLÂ
f%® kht£l«
ËnfhL v© 621 311
26/05/1965 TRB 1999-00 1019 10/12/1999
1439 Ã. rhK©O°tu‹,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
khjDh®
ntYh® kht£l« 635 804
23/05/1965 TRB 1999-00 1020 15/12/1999
1440 K $ju‹
KJfiy MÁça® (fâj«)
m M nk ã gŸë
bfh¤jk§fy«
òJ¡nfh£il kht£l«
614 624
03/11/1969 TRB 1999-00 1021 17/12/1999
1441 m.Ãshu‹°rfhankç ,
KJfiy MÁça®,(M§»y«),
muR nkšãiy¥gŸë,
bgUts¥ó®,
ÂU¢Á kht£l«,-621651
03/06/1955 TRB 1999-00 1024 17/12/1999
1442 kh. r©Kf«,
KJfiy MÁça® , (bgh),
muR (M)nkšãiy¥gŸë,
Flthrš,
ÂUth%® kht£l«
612601
01/01/1962 TRB 1999-00 1026 03/12/1999
1443 í.VGkiy,
KJfiy MÁça®(tâféaš)
muR nkšãiy¥ gŸë,
òçir.
ÂUt©zhkiy
:. 604 401.
12/10/1959 TRB 1999-00 1026 24/12/1999
1444 é. Rnyh¢rdh
KJfiy MÁça®(fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
ò¢Ábu£o¥gŸë
ÂUtŸS® kht£l«.
631 206
04/05/1963 TRB 1999-00 1027 23/12/1999
Page 194 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1445 v°. rhªÂ,
gŸë cjé MÁçia, (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
f‹d§F¿¢Á
nry« kht£l«.
07/04/1963 TRB 1999-00 1028 10/12/1999
1446 í.KUnfr‹
Kjfiy MÁça® (fâj« )
muR nkšãiy¥gŸë
eh®¤jh«ó©o
ÂUt©zhkiy: 606 802
27/07/1964 TRB 1999-00 1029 17/12/1999
1447 Ó.uhn#°tç,
Kjšãiy jäHhÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
r§fuè§fhòu«, éUJef®
kht£l« 626119
26/04/1974 TRB 1999-00 1031 03/12/1999
1448 M®.m©zhJiu, KJfiy
MÁça® (fâj«)
muRca®ãiy¥gŸë, Ñiu¥g£o,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636903
20/06/1962 TRB 1999-00 1032 17/12/1999
1449 g.ghyR¥Ãukâa‹
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë
Vk¥ó®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.607 203
04/05/1958 TRB 1999-00 1034 17/12/1999
1450 Ã. uh#h¤Â b#guhâ,
g£ljhç MÁça® (fâj«),
muR (k) ca®ãiy¥ gŸë,
kŠN®,
Úy»ç ËnfhL v©- 643 219.
24/02/1957 TRB 1999-00 1035 15/12/1999
1451 m . Yh®Jehj‹ ,
g£ljhç MÁça®, (fâj«),
muR ca®ãiy¥ gŸë
fhuF¥g«
»UZz»ç.
15/05/1959 TRB 1999-00 1036 22/12/1999
1452 nt.FUehj‹
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR (k) nkšãiy¥gŸë,
Åuf}®,
nry« kht£l«.
24/03/1966 TRB 1999-00 1039 10/12/1999
Page 195 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1453 nf.nf.Rªjç
Kjšãiy jäœ MÁça®
muR nkš ãiy¥ gŸë(k)
cSªJh®ng£il
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.
07/04/1966 TRB 1999-00 1040 02/12/1999
1454 e.nfhkÂ,
muR (k) nkšãiy¥ gŸë,
ÂUitF©l«,
ö¤J¡Fo kht£l«
28/06/1960 TRB 1999-00 1045 06/12/1999
1455 kh .gHã
Kjšãiy bkhê MÁça®
muR ca® ãiy¥ gŸë F‹d«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.604 304
25/05/1967 TRB 1999-00 1047 02/12/1999
1456 Ïuh. jäœbršé
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR ca®ãiy¥ gŸë
Ñu¥ghisa«
flYh® kht£l«
608 602
13/02/1969 TRB 1999-00 1056 17/12/1999
1457 t.fiy¢bršt‹,
g£ljhç MÁça®(jäœ),
muR M©fŸ nkåiy¥ gŸë,
brŒahW.
ÂUt©zhkiy :. 604 407.
12/09/1961 TRB 1999-00 1062 02/12/1999
1458 à .ã®kyh uhâ
Kjšãiy bkhê MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë
behs«ó®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.604 307
01/08/1962 TRB 1999-00 1066 02/12/1999
1459 nf . muR
Kjšãiy jäHhÁça® ,
muR ca®ãiy¥ gŸë
bt©z«gŸë .
»UZz»ç.
23/01/1970 TRB 1999-00 1071 01/12/1999
1460 v«.Ïuhâ
gŸë cjé MÁça®(jäœ)
muRkfë® nkšãiy¥gŸë
j©luh«g£L
ÂUt©zhkiy: 606 707
10/06/1966 TRB 1999-00 1073 02/12/1999
Page 196 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1461 m.yjh
g£ljhç MÁça® jäœ
muR nkšãiy¥ gŸë
f«khòu«
flYh® kht£l«
606 103
17/04/1971 TRB 1999-00 1083 06/12/1999
1462 Á. é#ay£Rä
Kjš ãiy jäœ MÁça®
muR ca® ãiy¥ gŸë,
<Fth®ghisa«
ÂUtŸS® kht£l«.
601 201
09/06/1965 TRB 1999-00 1085 09/12/1999
1463 M.fh®¤Ânfa‹,
g£ljhç MÁça®(jäœ),
muR ca®ãiy¥ gŸë,
taÿ®.
ÂUt©zhkiy :. 604 501.
10/09/1954 TRB 1999-00 1105 07/12/1999
1464 v‹.uh#h,
jäœ.MÁça®,
m.nk.ã.gŸë,
kŠreha¡f‹g£o.
©L¡fš kht£l«
15/05/1969 TRB 1999-00 1114 03/12/1999
1465 bu. ÛdhFkhç,
g£ljhç MÁça® , (jäœ),
muR nkšãiy¥gŸë,
òèty«
ÂUth%® kht£l«
610109
12/07/1963 TRB 1999-00 1118 06/12/1999
1466 bg. ã®kyh
Kjšãiy jäœ MÁça®, (jäœ)
efuh£Á (k) nkšãiy¥ gŸë,
m«khng£il,
nry« kht£l«.
15/06/1962 TRB 1999-00 1120 08/12/1999
1467 e. ÚyhtÂ
Kjš ãiy jäHhÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë,
mçaÿ®
mçaÿ® kht£l«
Ë nfhL - 621 704
12/06/1968 TRB 1999-00 1122 06/12/1999
Page 197 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1468 bg. Ïué¢rªÂu‹
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë
fh£Lk‹dh®nfhæš (M)
flYh® kht£l«
608 301
10/02/1966 TRB 1999-00 1133 06/12/1999
1469 bršé. r. khâ¡f«
jäHhÁça® g£ljhç MÁça®
muR ca®ãiy¥ gŸë,
ÂU¡fh£L¥gŸë,
jŠrhñ® kht£l«.
613 104.
21/02/1958 TRB 1999-00 1140 19/11/1999
1470 r .rhªÂ
Kjšãiy bkhê MÁça®
muR (M) nkšãiy¥ gŸë
ÂU¡nfhæYh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 757
13/05/1964 TRB 1999-00 1144 06/12/1999
1471 v°.é#ay£Rä
Kjåiy bkhê MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
Á‹åa«ghisa«,
nfhit kht£l« - 641 062
05/04/1963 TRB 1999-00 1160 28/12/1999
1472 é.Ïs§nfht‹,
g£ljhç MÁça®(jäœ),
muR nkšãiy¥ gŸë,
òçir.
ÂUt©zhkiy :. 604 401.
25/05/1964 TRB 1999-00 1168 03/12/1999
1473 K.Kåah©o,
Kjš ãiy jäHhÁça®, (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë,
v°.m«khg£o
éUJef® kht£l«
626138.
08/04/1965 TRB 1999-00 1172 02/12/1999
1474 nf.m«ng¤fh®
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR nkš ãiy¥ gŸë
gh®¤ÂgDh® Ïuhkehjòu«
kht£l« .
08/03/1966 TRB 1999-00 1183 15/12/1999
Page 198 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1475 eh. ÂUehΡfuR
jäHhÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥gŸë
JthFo,
ÂU¢Á kht£l« 620015
01/11/1968 TRB 1999-00 1189 06/12/1999
1476 ÂUkÂ. e. jdy£Rä,
g£ljhç MÁça®(jäœ),
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë,
ehk¡fš (bj‰F) ,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 001.
19/11/1956 TRB 1999-00 1196 03/12/1999
1477 r.Ïs§nfht‹,
g£ljhç MÁça® (jäœ)
mÂakh‹ mnkãgŸë,
jUkòç,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636701
05/10/1955 Prom. 1999-00 1196 10/12/1999
1478 g.eluhr‹,
KJfiy MÁça® (jäœ)
muRca®ãiy¥gŸë,
v®uigadmŸë,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636813
11/07/1959 Prom. 1999-00 1196 10/12/1999
1479 kh.»UZzrhä
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë
bjhGJh®
flYh® kht£l«
606 303
12/12/1957 Prom. 1999-00 1196 11/12/1999
1480 gh.brštuh{,
KJfiy MÁça® (M§»y«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
befk«
nfhaK¤Jh®
21/07/1959 Prom. 1999-00 1196 11/12/1999
1481 f. brêa‹,
g£ljhç MÁça® , (jäœ),
muR nkšãiy¥gŸë,
Mñ®
ÂUth%® kht£l«
612 701
15/04/1961 Prom. 1999-00 1196 13/12/1999
Page 199 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1482 é gh®¤jrhuÂ,
KJfiy MÁça® (bghUëaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
kUjhªjiy
òJ¡nfh£il kht£l«
622 101
10/05/1961 Prom. 1999-00 1196 13/12/1999
1483 f.khs¤Jiu,
gŸë cjéahÁça® (jäœ)
muR kfë®nk.ã.gŸë,
nguhñuâ,
jŠrhñ® kht£l«.
614 804
12/04/1960 Prom. 1999-00 1196 14/12/1999
1484 M Rliykâ
KJfiy MÁça® (bghU)
fhkuh#® e nkšã gŸë
ng£il
ÂUbešntè kht£l« 627 010
20/07/1960 Prom. 1999-00 1196 14/12/1999
1485 í.Ã.Úyntâ
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë
g§fshòJh®
<nuhL kht£l« 638512
10/07/1955 Prom. 1999-00 1196 15/12/1999
1486 ». òfnHªÂ
jäHhÁça®
muR (M) nkšãiy¥ gŸë,
tšy«,
jŠrhñ® kht£l«. 613 403.
29/06/1960 Prom. 1999-00 1196 15/12/1999
1487 bgh.nõ¡Kf«kJ
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muRnkš ãiy¥ gŸë (M)
ÂahfJUf«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.606 206
17/04/1958 Prom. 1999-00 1196 16/12/1999
1488 Ïuh. Mnuh¡»arhä
gŸë cjéMÁça® (jäœ)
muR kfë® nkšãiy¥gŸë,
kzšnkL ehf¥g£od«.
609202
07/01/1959 Prom. 1999-00 1196 16/12/1999
Page 200 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1489 v«. kšèfh®¢Rz‹,
Kjš ãiy bkhêahÁça®(jäœ),
muR nkšãiy¥ gŸë,
g©z¥g£o,
nry« kht£l«.
15/06/1957 Prom. 1999-00 1196 17/12/1999
1490 K.brštuhR,
jäHhÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
y¥ig¡Fo¡fhL (M©fŸ)
bgu«gÿ® kht£l«.
16/04/1959 Prom. 1999-00 1196 17/12/1999
1491 v°. Fznrfu‹
gŸë cjéahÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë
òJ¥ng£il
flYh® kht£l« 606 708
20/06/1959 Prom. 1999-00 1196 17/12/1999
1492 bt.gh°fu‹
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR ca® ãiy¥ gŸë
Ïuh«gh¡f«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 105
10/07/1961 Prom. 1999-00 1196 17/12/1999
1493 j b#a¡Fkh®
g£ljhç MÁça® (jäœ)
m nk ã gŸë
MÎilah®nfhéš
òJ¡nfh£il kht£l«
614 618
21/03/1957 Prom. 1999-00 1196 18/12/1999
1494 r.KUfuh{
jäHhÁça®,
muR ca®ãiy¥ gŸë,
kâaŠÁ,
kJiu kht£l«
625 018
30/05/1962 Prom. 1999-00 1196 18/12/1999
1495 f kh®»nu£,
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥gŸë,
m‹dthrš
òJ¡nfh£il kht£l«
622 101
21/04/1958 Prom. 1999-00 1196 20/12/1999
Page 201 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1496 k.fèa_®¤Â
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR nkš ãiy¥ gŸë
kh«gH¥g£L
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©. 605 302
05/05/1959 Prom. 1999-00 1196 22/12/1999
1497 Ïuh. fiy¢bršé
KJfiy MÁça® ( M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë
bgh«äF¥g«
ntYh® kht£l« 635 653
16/04/1962 Prom. 1999-00 1196 22/12/1999
1498 X. R¥Ãukâa«
KJfiy MÁça®(bghUëaš)
muR M©fŸ nk ã gŸë
ngu«gh¡f«
ÂUtŸS® kht£l«
631 402
20/07/1957 Prom. 1999-00 1196 24/12/1999
1499 Ïuh. brªÂšnty‹,
g£ljhç MÁça® , (m¿éaš),
muR nkšãiy¥gŸë,
NuDh®
ÂUth%® kht£l«
610101
10/07/1974 Comp. 1999-00 1196 24/12/1999
1500 fh.rutz‹
Kjåiy¤ jäHhÁça®
muR ca®ãiy¥ gŸë,
FU«gghisa«,
nfhit kht£l« - 641105.
28/03/1962 Prom. 1999-00 1196 25/12/1999
1501 Ú.ntškâ
KJfiy MÁça® (jhtuéaš)
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
gthå
<nuhL kht£l« 638301
16/03/1959 Prom. 1999-00 1196 28/12/1999
1502 v°.ÂÄ¥ Fkh®
jäœ MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë
Á§fbgUkhŸnfhéš
fhŠÁòu« kht£l«
14/04/1957 Prom. 1999-00 1196 03/01/2000
Page 202 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1503 M®. RÓyh,
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
Ûdh£Á muR k nkšãiy¥ gŸë
ÂU¥g¤Jh®
ntYh® kht£l« 635 601
30/11/1960 Prom. 1999-00 1196 06/01/2000
1504 Ïy. ehuhaz‹
g£ljhç MÁça®(jäœ)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
ftiu¥ng£il
ÂUtŸS® kht£l«.
601 206
25/12/1957 Prom. 1999-00 1196 07/01/2000
1505 brh.jtkâ,
g£ljhç MÁçia (jäœ)
muR kfë® nkšãiy¥gŸë,
<nuhL,
<nuhL kht£l« - 638001.
30/05/1959 Prom. 1999-00 1196 07/01/2000
1506 v°. »UZz _®¤Â,
gŸë cjé MÁça®(jäœ)
muR ca®ãiy¥gŸë,
Ïué¥òJh®,
f‹åahFkç kht£l«
04/07/1959 Prom. 1999-00 1196 11/01/2000
1507 F.jdghš
KJfiy MÁça® (bghUë) muR
nkšãiy¥gŸë , Vd§Fo
ehf¥g£od«
609701
11/04/1961 Prom. 1999-00 1196 11/01/2000
1508 r. gh¡»aehj‹
KJfiy MÁça®(bghUëaš)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
bgçaghisa«
ÂUtŸS® kht£l«.
601 102
01/07/1958 Prom. 1999-00 1196 12/01/2000
1509 nfh.ckhnjé
KJfiy MÁça® (bghUëaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
é#ak§fy«,
<nuhL kht£l« -638056
25/05/1970 Prom. 1999-00 1196 12/01/2000
Page 203 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1510 R.Ïuhn#°tç
Kjšãiy bkhêahÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë
eªÂtu«
fhŠÁòu« kht£l«
02/05/1957 Prom. 1999-00 1196 13/01/2000
1511 e. Áthdªj«
KJfiy MÁça® (tâféaš)
muR M©fŸ nkšãiy¥gŸë ,
Ma¡fhu‹òy«
ehf¥g£od«
614707
01/04/1959 Prom. 1999-00 1196 01/02/2000
1512 bj. Fyr«khŸ,
gŸë cjé MÁça®(jäœ)
f.nj.é.Ã.muR (k)nkšãiy¥gŸë,
nfh£lh®,
f‹åahFkç kht£l«
11/05/1957 Prom. 1999-00 1196 09/02/2000
1513 M®.gHårhä,
KJfiy MÁça® (ntÂæaš)
muRnkšãiy¥gŸë,
Ã.JçŠÁ¥g£o,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636301
20/02/1962 Prom. 1999-00 1196 10/02/2000
1514 é . jäœbršt‹ ,
KJfiyMÁça® , (Ïa‰Ãaš),
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
fhntç¥g£oz«
01/05/1962 Prom. 1999-00 1196 10/02/2000
1515 kh. KUfh«ghŸ
KJfiy MÁça®( jhtuéaš)
muR nkšãiy¥gŸë
ÏD§T®
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639 110
10/04/1962 Prom. 1999-00 1196 11/02/2000
1516 K.všy¥g‹,
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muRkfë®nkš ãiy¥gŸë,
bg‹dhfu«,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636810
30/05/1962 Prom. 1999-00 1196 11/02/2000
Page 204 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1517 nf. Ïuhkè§f« ,
g£ljhç MÁça® (Ïa‰Ãaš),
muR nkšãiy¥ gŸë
mfu«
»UZz»ç.
15/07/1962 Prom. 1999-00 1196 11/02/2000
1518 j. fyhtÂ,
g£ljhç MÁça®, (Ïa‰Ãaš),
M®.é.mMnkãgŸë,
xN®
»UZz»ç.
21/07/1962 Prom. 1999-00 1196 11/02/2000
1519 ÂUkÂ. k. g. #h‹Áuhâ,
KJfiy MÁça®(ntÂæaš),
muR nkšãiy¥ gŸë,
bt©zªö® (kfë®) ,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 505.
30/07/1962 Prom. 1999-00 1196 11/02/2000
1520 Ã. nkåt©z‹,
KJfiy MÁça® ( bghUëaš)
muR M nkšãiy¥ gŸë,
thyh#h
ntYh® kht£l«
632 513
05/04/1963 Prom. 1999-00 1196 11/02/2000
1521 j. fnzr‹
KJfiy MÁça® , (bghU),
muR (M)nkšãiy¥gŸë,
T¤jhešYh®
ÂUth%® kht£l«
614101
05/06/1965 Prom. 1999-00 1196 11/02/2000
1522 f.r©KftoÎ
KJfiy MÁça® (bghU )
muR nkšãiy¥gŸë,
mtšóªJiw,
<nuhL kht£l« - 638115.
14/07/1970 Prom. 1999-00 1196 11/02/2000
1523 M®. Âahfuh#‹
KJfiy MÁça® (fâj«)
efuh£Á nkšãiy¥ gŸë
flYh®
flYh® kht£l«
607 001
14/05/1971 Prom. 1999-00 1196 11/02/2000
Page 205 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1524 V. Á‹dF¥g‹
g£ljhç MÁça®(jäœ)
muR M©fŸ nkãgŸë,
m«ikah®F¥g«
ÂUtŸS® kht£l«.
631 303
10/06/1958 Prom. 1999-00 1196 12/02/2000
1525 Ïuh. éntfhdªj‹,
KJfiy MÁça® , (ntÂæaš),
muR nkšãiy¥gŸë,
òèty«
ÂUth%® kht£l«
610109
15/02/1962 Prom. 1999-00 1196 12/02/2000
1526 J. kh‹éê
g£ljhç MÁça®(m¿éaš)
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë,
l΋ Ahš,
ÂU¢Á kht£l« 620002
01/06/1962 Prom. 1999-00 1196 12/02/2000
1527 I. mdh®fè
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
efuit kfë® nkãgŸë,
nk£L¥ghisa«,
nfhit kht£l« 641 301
05/07/1969 Prom. 1999-00 1196 12/02/2000
1528 #. brªÂš toÎ
KJfiy MÁça®( fâj«)
muR kfë® nkšãiy¥gŸë
òfG®
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639 113
10/07/1970 Prom. 1999-00 1196 12/02/2000
1529 bk. nrf®,
KJfiy MÁça®, (fâj«)
muR (k) nkšãiy¥gŸë,
M¤ö®,
nry« kht£l«.
05/07/1972 Prom. 1999-00 1196 12/02/2000
1530 v°.Átfhä m«khŸ
gŸë cjé MÁça® (m¿éaš)
muR ca®ãiy¥ gŸë
nga‹Fê
f‹åahFkç kht£l«
30/07/1956 Prom. 1999-00 1196 14/02/2000
Page 206 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1531 K j§f¥gh,
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR M©fŸ nkšãiy¥gŸë,
fªj®tnfh£il
òJ¡nfh£il kht£l«
613 301
18/06/1960 Prom. 1999-00 1196 14/02/2000
1532 v«. ghò rh« lhåaš
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR M©fŸ nkãgŸë,
nrhHtu«
ÂUtŸS® kht£l«.
600 067
30/05/1962 Prom. 1999-00 1196 14/02/2000
1533 nf.o.fhŠrdh
KJfiy MÁça® (cæçaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
mŠN®
fhŠÁòu« kht£l«
30/01/1963 Prom. 1999-00 1196 14/02/2000
1534 n#h.bu¡Áè‹ nrf®
gŸë cjé MÁça® (m¿éaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
bj§f«òö®
f‹åahFkç kht£l«
30/01/1963 Prom. 1999-00 1196 14/02/2000
1535 nf.fiykâ
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë JL¥gÂ,
<nuhL kht£l« - 638057
06/04/1965 Prom. 1999-00 1196 14/02/2000
1536 r.trªjy£Rä
gŸë cjé MÁça®(jäœ)
muR nkšãiy¥gŸë
fs«ó®
ÂUt©zhkiy: 606 903
22/06/1966 Prom. 1999-00 1196 14/02/2000
1537 j.Ïs§nfh,
g£ljhç MÁça®,m¿éaš,
muR ca®ãiy¥gŸë,
Tt¤Jh®,
mçaYh® kht£l«,
m.F.v©. 621 803.
03/02/1962 Prom. 1999-00 1196 15/02/2000
Page 207 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1538 v‹ brh¡fè§f«,
g£ljhç MÁça® (m¿éaš),
muR ca®ãiy¥gŸë,
r¤Âak§fy«
òJ¡nfh£il kht£l«
622 501
30/06/1962 Prom. 1999-00 1196 15/02/2000
1539 S rtçehj‹
KJfiy MÁça®(éy§»aš)
m M nk ã gŸë
My§Fo,
òJ¡nfh£il kht£l«
622 301
01/10/1962 Prom. 1999-00 1196 15/02/2000
1540 v°. Á§fhunty‹
KJfiy MÁça® (M§»y«) muR
nkšãiy¥gŸë , kz¡Fo
ehf¥g£od«
614212
20/04/1964 Prom. 1999-00 1196 15/02/2000
1541 v°. éky‹ ,
KJfiyMÁça® , (fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë Ñœ¡F¥g«,
»UZz»ç.
12/06/1967 Prom. 1999-00 1196 15/02/2000
1542 g.it¤Âaè§f«
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë,
nt¥ó®
bgu«gYh® kht£l«
10/06/1959 Prom. 1999-00 1196 16/02/2000
1543 eh.jäH¦r¦bry¦é
KJfiy MÁçia (jhtuéaš)
muR nkš ãiy¥gŸë
vl¦liu
ÂU¢Á khtl¦lk¦-639 103.
22/01/1962 Prom. 1999-00 1196 16/02/2000
1544 í.Ûdnyh¢rå
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR nkšãiy¥gŸë
nrhkur«ng£il
ÂU¢Á - 620 102.
15/05/1962 Prom. 1999-00 1196 16/02/2000
Page 208 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1545 n#h.btŸs¤Jiu,
gŸë cjéahÁça®(m¿éaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
fhkeha¡f‹g£o,
ö¤J¡Fo kht£l«,
ËnfhL 628 720
17/06/1962 Prom. 1999-00 1196 16/02/2000
1546 th.gh.Ïuhky£Rä,
KJfiy MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
v«.bu£oahg£o, éUJef®
kht£l«. 626 118.
29/07/1962 Prom. 1999-00 1196 16/02/2000
1547 e. kfhè§f«
KJfiy MÁça®( M§»y«)
muR nkšãiy¥gŸë
bj‹åiy
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639 206
01/06/1967 Prom. 1999-00 1196 16/02/2000
1548 Ïuh.Át¡Fkh®,
KJfiy MÁça®(fâj«) ,
muR nkšãiy¥gŸë,
ÁWfh«ó®,
ÂU¢Á kht£l«, -621213.
27/03/1968 Prom. 1999-00 1196 16/02/2000
1549 o. ghyFkh®,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR K°è« nkšãiy¥ gŸë
ntYh®
ntYh® kht£l« 632 001
10/07/1972 Prom. 1999-00 1196 16/02/2000
1550 M® gHårhä,
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR nkšãiy¥ gŸë,
Mñ®
òJ¡nfh£il kht£l«
622 515
19/05/1958 Prom. 1999-00 1196 17/02/2000
1551 v°.mUz»ç g£ljhç
MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë (M)
ÂU¡nfhæYh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 757
19/01/1959 Prom. 1999-00 1196 17/02/2000
Page 209 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1552 k. fUzhãÂ,
g£ljhç jäHhÁça® (jäœ)
muR M©fŸ nk.ã.gŸë,
kJ¡T®,
jŠrhñ® kht£l«
614 903
15/05/1960 Prom. 1999-00 1196 17/02/2000
1553 bg.trªj nkç
gŸëcjé MÁça® (m¿éaš)
muR ca®ãiy¥ gŸë
ÂUeªÂ¡fiu
f‹åahFkç kht£l«
21/05/1962 Prom. 1999-00 1196 18/02/2000
1554 kh. mKjh,
KJfiy MÁça® (ntÂæaš)
muR k nkšãiy¥gŸë
bf#šeha¡f‹g£o
ntYh® kht£l« 635 901
14/07/1962 Prom. 1999-00 1196 18/02/2000
1555 Â. j§fntš ,
KJfiyMÁça® , (éy§»aš),
muR nkšãiy¥ gŸë F‹d¤Jh®
»UZz»ç.
02/04/1963 Prom. 1999-00 1196 18/02/2000
1556 f. bt§fnlr‹
KJfiy MÁça® (tâféaš)
muR M nkšãiy¥ gŸë
ÂU¥g¤Jh®
ntYh® kht£l« 635 601
11/10/1963 Prom. 1999-00 1196 18/02/2000
1557 r.gftÂ,
muR nkšãiy¥ gŸë,
ÂUitF©l«,
ö¤J¡Fo kht£l«
22/05/1967 Prom. 1999-00 1196 18/02/2000
1558 M®.mKjh
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
f©lk§fy«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 102
06/04/1969 Prom. 1999-00 1196 18/02/2000
1559 fh. Û. uhí
KfM
mnkãg
KŠÁiw
02/04/1962 Prom. 1999-00 1196 21/02/2000
Page 210 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1560 ÂU. fh. KUnfr‹,
KJfiy MÁça®(bghU),
muR nkšãiy¥ gŸë,
ÂU¢br§nfhL (M©fŸ) ,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 211.
07/01/1963 Prom. 1999-00 1196 21/02/2000
1561 R. nt©lhghŒ
g£ljhç MÁça®(fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
ÂUtyh§fhL
ÂUtŸS® kht£l«
631 210
25/04/1969 Prom. 1999-00 1196 21/02/2000
1562 j. yjh,
KJfiy MÁça®(fâj«),
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë,
kFlŠrhto, r§f»ç t£l«,
nry« kht£l«
20/05/1973 Prom. 1999-00 1196 21/02/2000
1563 v°. efuh#‹
g£ljhç MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë
nrh¤Jgh¡f«
fhŠÁòu« kht£l«
27/05/1962 Prom. 1999-00 1196 22/02/2000
1564 k. KUf‹,
KJfiy MÁça® (tâféaš)
muR nkšãiy¥ gŸë,
ó£L¤jh¡F
ntYh® kht£l« 632 517
07/10/1964 Prom. 1999-00 1196 23/02/2000
1565 eh.nfrtY
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë
VdhÂk§fy«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.607 107
25/07/1965 Prom. 1999-00 1196 23/02/2000
1566 v«.nkhfdh
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR ca®ãiy¥ gŸë
br§fhL
fhŠÁòu«
28/06/1972 Prom. 1999-00 1196 24/02/2000
Page 211 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1567 r. b#arhªÂ,
g£ljhç MÁça®(m¿éaš)
muR ca®ãiy¥gŸë,
Ïué¥òJh®,
f‹åahFkç kht£l«
30/07/1962 Prom. 1999-00 1196 25/02/2000
1568 R.ÏukhfhªÂkÂ
g£ljhç MÁçia (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë
_iy¡fiu¥g£o
ÂUbešntè kht£l« 627 354
01/11/1969 Prom. 1999-00 1196 25/02/2000
1569 Ï.PhdÃufhr«
g£ljhç MÁça® (fâj«)
Vnfo efuh£Á ca®ãiy¥ gŸë
fhŠÁòu«
fhŠÁòu« kht£l«
01/06/1971 Prom. 1999-00 1196 26/02/2000
1570 th. r§fç
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR kfë® nkš ãiy¥ gŸë,
Ïuh.». ng£il
ÂUtŸS® kht£l«.
631 303
02/06/1973 Prom. 1999-00 1196 28/02/2000
1571 J.jäœkâ
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR (k) nkšãiy¥ gŸë
f¢Áuh¥ghisa«
éG¥òu« kht£l« m.
F. v©.606 207
08/04/1959 Prom. 1999-00 1196 01/03/2000
1572 nt f©z‹,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR K‹khÂç nkšãiy¥gŸë,
òJ¡nfh£il
òJ¡nfh£il kht£l«
622 004
05/04/1967 Prom. 1999-00 1196 01/03/2000
1573 Ã.ÃughtÂ,
g£ljhç MÁça®(fâj«),
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë,
brŒahW.
ÂUt©zhkiy :. 604 407.
10/06/1969 Prom. 1999-00 1196 01/03/2000
Page 212 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1574 Ã. mRªjh Ï‹dhÁa«kh
ÃisŒ°
Kjš ãiy jäœ MÁça®
muR Ca® ãiy¥ gŸë,
nkš ešyh¤ö®
ÂUtŸS® kht£l«.
602 004
03/05/1960 Prom. 1999-00 1196 06/03/2000
1575 nf. jäœbršé ,
KJfiy MÁça®, (éy§»aš),
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
g®T® ,
»UZz»ç.
20/04/1963 Prom. 1999-00 1196 06/03/2000
1576 v°.b#a¡Fkh®,
KJfiy MÁça®(bghU),
muR M©fŸ nkåiy¥ gŸë
brŒahW.
ÂUt©zhkiy :. 604 407.
30/11/1962 Prom. 1999-00 1196 08/03/2000
1577 v°.rªÂuh,
KJfiy MÁça® (éy§»aš)
muR M©fŸ nkšãiy¥gŸë,
f«igešYh®,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636202
21/03/1963 Prom. 1999-00 1196 08/03/2000
1578 n#. ukâ,
KJfiy MÁça®(jhtuéaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
br©gfuhk‹òJh®,
f‹åahFkç kht£l«
31/05/1962 Prom. 1999-00 1196 09/03/2000
1579 F.ehfuh#‹
g£ljhç MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë,
nkytsÎ,
kJiu kht£l«
625 105
07/05/1955 Prom. 1999-00 1196 10/03/2000
1580 ghy. r©Kfnty‹,
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
j«Ã¡nfh£il nky¡fhL,
jŠrhñ® kht£l«,
614 704
13/02/1968 Prom. 1999-00 1196 10/03/2000
Page 213 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1581 v°.ky®éê
g£ljhç MÁça® (éy§»aš)
muR nkšãiy¥gŸë,
Ódhòu«,
<nuhL kht£l« - 638057.
16/05/1962 Prom. 1999-00 1196 15/03/2000
1582 R.$Fkhç
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR ca®ãiy¥ gŸë
bgh‹kid
f‹åahFkç kht£l«
30/12/1961 Prom. 1999-00 1196 16/03/2000
1583 v«.blŒÁ bfh‹ÓèahghŒ
KJfiy MÁça® (éy§»aš)
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
ghñ®r¤Âu«
ÂUbešntè kht£l«
627 808
15/05/1962 Prom. 1999-00 1196 16/03/2000
1584 V. Ñjhuhâ
KJfiy MÁça® (ntÂæaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
rhyth¡f«
fhŠÁòu« kht£l«
28/02/1962 Prom. 1999-00 1196 21/03/2000
1585 nf. brštuhâ,
g£ljhç MÁça®(ntÂæaš),
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë,
e§ftŸë mŠrš , nk£^® t£l«,
nry« kht£l«.
21/05/1968 Comp. 1999-00 1196 22/03/2000
1586 M.ehfehj‹
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkš ãiy¥ gŸë
gh«ó® Ïuhkehjòu« kht£l«
09/05/1969 Comp. 1999-00 1196 23/03/2000
1587 ÂUkÂ. f. é#aFkhç,
KJfiy MÁça®(fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
guk¤Â (kfë®) ,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 505.
05/03/1967 Prom. 1999-00 1196 25/03/2000
1588 jh.òZgyjh
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥gŸë
V®tho
ÂUbešntè kht£l« 627 103
20/04/1962 Prom. 1999-00 1196 03/04/2000
Page 214 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1589 ÂUkÂ. ». trªÂ,
KJfiy MÁça®(M§»y«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
ÂU¢br§nfhL (M©fŸ) ,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 211.
27/04/1964 Prom. 1999-00 1196 07/04/2000
1590 Õ. kNJ gh¤JkhŸ
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë,
fâa«gho
ntYh® kht£l« 632 102
21/04/1959 Prom. 1999-00 1196 10/04/2000
1591 f. <°tç,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR K°è« nkšãiy¥ gŸë
ntYh®
ntYh® kht£l« 632 001
15/05/1974 Comp. 1999-00 1196 01/06/2000
1592 v°. »UZzFkh®,
KJfiy MÁça® (éy§»aš)
muR (bg.) nkšãiy¥gŸë,
f«g«..njå kht£l«
ËnfhL - 625 516
13/06/1966 Comp. 1999-00 1196 02/06/2000
1593 nfh. nkhf‹,
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
bg‹dh¤Jh®
ntYh® kht£l« 632 058
02/05/1968 Comp. 1999-00 1196 05/06/2000
1594 k. rhujh,
KJfiy MÁçia, (Ïa‰Ãaš)
muR (k)nkšãiy¥gŸë,
ngq®,
nry« kht£l«.
15/07/1965 TRB 2000-01 1 11/10/2000
1595 V. õh»uhngf«,
gŸë cjé MÁça® (cUJ)
efuit nkšãiy¥ gŸë,
Foah¤j«
ntYh® kht£l« 632 602
10/06/1967 TRB 2000-01 1 17/10/2000
1596 k.uhn#°tç,
g£ljhç MÁça®,
muR (k) nkšãiy¥ gŸë,
Átf§if
Átf§if kht£l«, :630561
09/06/1961 TRB 2000-01 1 24/10/2000
Page 215 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1597 Á. b#ah,
gcM
m(k)nkãg
kh®¤jh©l«
f‹åahFkç
25/05/1966 TRB 2000-01 1 06/11/2000
1598 f.ué¢rªÂu‹
KJfiy MÁça®, (Ïa‰Ãaš)
muR nkšãiy¥ gŸë,
RŸbsW«ò
©L¡fš kht£l«-624710.
13/05/1968 TRB 2000-01 2 15/09/2000
1599 Ïuh.brh%guhâ,
KJfiy MÁça®,
muR( k )nkšãiy¥ gŸë,
gªjšFo, éUJef® kht£l«.
626 113.
19/06/1973 TRB 2000-01 2 18/09/2000
1600 bg. mHFbršt«
KJfiy MÁça® (fâj« )
muR nkšãiy¥ gŸë
fhlh«òèô®
flYh® kht£l« 607 103
25/05/1965 TRB 2000-01 3 15/09/2000
1601 v°. uh#‹
KJfiyMÁça® (Ïa‰)
muR nkš ãiy¥ gŸë
kh«gH¥g£L
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 302
08/03/1964 TRB 2000-01 3 19/09/2000
1602 ó.kÂthz‹,
g£ljhç MÁça®(tuyhW),
muR kfë® ca®ãiy¥ gŸë,
bjŸshW.
ÂUt©zhkiy :. 604 406.
20/04/1959 TRB 2000-01 3 23/10/2000
1603 f. kânkfiy,
Kjšãiy bkhê MÁçia
muR (k) nkšãiy¥gŸë,
nry« ,
nry« kht£l«.
26/11/1964 TRB 2000-01 3 06/11/2000
1604 ÂUkÂ. n#h. nkçrnuhíå,
g£ljhç MÁça®(m¿éaš),
muR nkšãiy¥ gŸë,
nrªjk§fy« (kfë®) ,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 409.
17/03/1958 TRB 2000-01 4 29/09/2000
Page 216 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1605 Á.Ïuh#h,
KJfiy MÁça® (Ïa‰Ãaš)
muRnkšãiy¥gŸë, ÏUk¤Jh®,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636201
04/09/1958 TRB 2000-01 5 29/09/2000
1606 fh.e. mnrhft®¤jz‹
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR M nkšãiy¥ gŸë
ÂU¥g¤Jh®
ntYh® kht£l« 635 601
28/05/1961 TRB 2000-01 5 29/09/2000
1607 r.kndhuŠj«
g£ljhç MÁça® (r_f m¿éaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
kiwkiyef®
fhŠÁòu« kht£l«
28/11/1958 TRB 2000-01 5 01/11/2000
1608 v° . rhªÂ ,
Kjšãiy jäHhÁça® ,
muR ca®ãiy¥ gŸë
c¥ghu¥g£o
»UZz»ç.
25/05/1972 TRB 2000-01 6 21/11/2000
1609 Å.itu¡f©Q ,
KJfiy MÁça® (M§»y«) muR
nkšãiy¥gŸë,
£l¢nrç ,
ehf¥g£od«
609703
30/11/1962 TRB 2000-01 6 12/01/2001
1610 f.g¤kh
KJfiy MÁça® (Ïa‰Ãaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
òJ¥g£oz«
fhŠÁòu« kht£l«
29/05/1963 TRB 2000-01 7 19/09/2000
1611 nf. fkyh
(fâj«)
muR(M)nkšãiy¥gŸë,
eh¢Áah®nfhæš
jŠrhñ®
19/07/1966 TRB 2000-01 7 19/09/2000
Page 217 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1612 v.í.#h‹Á Mnuh¡»ankç
KJfiy MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë
Kfhrhg%®
éU¤jhry« t£l«
flYh® kht£l« 606 120
13/09/1964 TRB 2000-01 8 18/09/2000
1613 it òåjtÂ,
KJfiy MÁça® m¿éaš
muR nkšãiy¥gŸë,
Ïuh¥órš
òJ¡nfh£il kht£l«
622 102
29/07/1964 TRB 2000-01 8 17/10/2000
1614 <,nt.kndhfu‹,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR M©fŸ nkšãiy¥gŸë,
v¢.òJ¥g£o,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636 905
30/05/1961 TRB 2000-01 9 28/09/2000
1615 K. khçntš
KJfiy MÁça®(Ïa‰Ãaš)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
gh©nl°tu«
ÂUtŸS® kht£l«.
600 055
05/05/1961 TRB 2000-01 9 09/10/2000
1616 o.Phdnrfu‹
KJfiy MÁça® ( Ïa‰Ãaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
Ãéfs¤ö®
fhŠÁòu« kht£l«
10/05/1965 TRB 2000-01 10 19/09/2000
1617 v«.uhk»UZz‹
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
thyh#hgh¤
fhŠÁòu« kht£l«
24/04/1961 TRB 2000-01 10 20/09/2000
1618 M®. rªÂunrf®,
bkhêahÁça®, (bjY§F),
mcãgŸë,
beçf«
»UZz»ç.
14/06/1969 TRB 2000-01 10 16/10/2000
Page 218 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1619 g. rhªÂ .
Kjšãiy bkhêahÁça®,(jäœ)
muR ca®ãiy¥ gŸë
Ï£o¡fšmfu«
»UZz»ç.
25/07/1966 TRB 2000-01 11 08/11/2000
1620 v¡°.îí
g£ljhç MÁça® (kiyahs«)
muR nkšãiy¥ gŸë
ÂUéjh§nfhL
f‹åahFkç kht£l«
30/08/1970 TRB 2000-01 11 10/01/2001
1621 v°.ÁtuŠrå
KJfiy MÁça®(M§»y«)
muRnkšãiy¥gŸë
fhu¥g£L
ÂUt©zhkiy: 606 705
15/11/1962 TRB 2000-01 12 23/10/2000
1622 ÂU. kh. bgh‹Drhä,
KJfiy MÁça®(fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
Ïiwak§fy« ,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 210.
05/06/1962 TRB 2000-01 14 18/09/2000
1623 o. gHå,
gŸë cjé MÁça® (m¿éaš)
muR nkšãiy¥ gŸë,
thiH¥gªjš
ntYh® kht£l«
632 318
10/06/1961 TRB 2000-01 14 05/10/2000
1624 í brštuh{,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë
nr®¡fhL
ntYh® kht£l« 632 106
09/06/1961 TRB 2000-01 14 25/10/2000
1625 v°. rjhdªj«,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
tLfªjh§fš
ntYh® kht£l« 632 204
15/06/1965 TRB 2000-01 15 15/09/2000
1626 J.tŠÁ¡bfho
Kjšãiy bkhêahÁça® (jäœ)
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
eªÂtu«
fhŠÁòu« kht£l«
30/07/1965 TRB 2000-01 15 11/12/2000
Page 219 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1627 é . gHårhä ,
KJfiy MÁça®, (Ïa‰Ãaš),
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë,
rªJh® ,
»UZz»ç.
21/09/1971 TRB 2000-01 16 16/09/2000
1628 e.b#aÓè,
g£ljhç MÁça® (fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë, My§Fs«,
éUJef® kht£l« 626144
23/05/1973 TRB 2000-01 16 17/09/2000
1629 Ã. mf°Âa‹
KJfiy MÁça®(tuyhW)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
$fhëfhòu«
ÂUtŸS® kht£l«.
631 302
30/05/1968 TRB 2000-01 16 23/10/2000
1630 j.rhujh,
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR kfë® nkš ãiy¥gŸë,
m%®, jUkòçkht£l«
ËnfhLv©.636903
26/01/1971 TRB 2000-01 16 02/11/2000
1631 F.Ûdh£Á,
g.M.,(m¿éaš)
m.c.ã.gŸë, khu«gho.
©L¡fš kht£l«
01/06/1964 TRB 2000-01 17 20/09/2000
1632 nf. ÄyhtÂ
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR k ca®ãiy¥ gŸë
n#hyh®ng£il
ntYh® kht£l«
635 851
25/05/1969 TRB 2000-01 17 06/12/2000
1633 o. nf. eªjFkh®,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
j£l¥ghiw
ntYh® kht£l« 632 601
24/09/1960 TRB 2000-01 18 15/09/2000
1634 jh. nty‹
KJfiy MÁça® ( M§»y«)
efuit nkšãiy¥ gŸë
Foah¤j«
ntYh® kht£l« 632 602
12/04/1963 TRB 2000-01 18 15/09/2000
Page 220 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1635 vš.ikdhtÂ,
g£ljhç MÁça® ( tuyhW)
muR ca®ãiy¥gŸë,
eLt£l«,
Úy»ç.
ËnfhL v©- 643 224.
04/12/1955 TRB 2000-01 18 27/10/2000
1636 J. féjh kJky®
g£ljhç MÁça®(M§»y«)
muR M©fŸ nkãgŸë,
br§F‹w«
ÂUtŸS® kht£l«.
600 052
06/08/1966 TRB 2000-01 20 08/06/2000
1637 eh.nAkyjh
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
ÂU¥gh¥òèô® (kf)
flYh® kht£l«
607 002
13/03/1963 Prom. 2000-01 20 17/06/2000
1638 R.brªÂštoÎ
KJfiy MÁça® ( fâj« ),
muR nkšãiy¥gŸë,
ÂU¡nfhZoô®
Átf§if kht£l« : 630210
18/05/1969 Prom. 2000-01 20 03/07/2000
1639 M®.ÂU¥g bt§flhry«
g£ljhç MÁça® (m¿éaš )
muR ca®ãiy¥ gŸë
FoæU¥ò
607 805
18/05/1966 Comp. 2000-01 20 01/08/2000
1640 V. brštuh{‹
KJfiy MÁça® (Ïa‰Ãaš)
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë,
Muâ
ÂUtŸS® kht£l«
601 101
01/04/1964 TRB 2000-01 20 15/09/2000
1641 n#. btŸëa§»ç ,
KJfiy MÁça® , (Ïa‰Ãaš),
muR nkšãiy¥ gŸë
v« eL¥g£o
»UZz»ç.
15/04/1960 TRB 2000-01 21 18/09/2000
Page 221 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1642 vš. Ïué
g£ljhç MÁça®(Ïa‰Ãaš)
muR kfë® ca® ãiy¥ gŸë,
ghÂçntL khj®gh¡f«
ÂUtŸS® kht£l«.
601 202
09/10/1968 TRB 2000-01 22 01/11/2000
1643 M.ne¤jhÁ
Kjšãiy jäœ MÁça® muR
nkš ãiy¥ gŸë
é¡»uthâ©o
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 652
10/01/1967 TRB 2000-01 22 07/11/2000
1644 M®.jhnkhju‹
KJfiyMÁça® (fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë
ghÂuh¥òèô®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.604 304
12/06/1960 TRB 2000-01 23 15/09/2000
1645 Å.brštuhR
KJfiy MÁça®
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
éU¤jhry«
flYh® kht£l«
606 001
02/10/1963 TRB 2000-01 23 20/09/2000
1646 kh.$fhª¤,
Kjšãiy MÁça® (jäœ)
muRca®ãiy¥gŸë,
ò£obu£o¥g£o,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636302
31/07/1967 TRB 2000-01 23 03/11/2000
1647 br.f°Jhç,
g£ljhç MÁça®,
muR ca®ãiy¥ gŸë,
FynrfuešYh®, éUJef®
kht£l«. 626 159.
15/02/1960 TRB 2000-01 24 23/10/2000
1648 Á. gh®tÂ
KJfiy MÁça®( Ïa‰Ãaš)
muR nkšãiy¥gŸë
bgça Fs¤J¥ghisa«
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639 006
01/07/1961 TRB 2000-01 25 18/09/2000
Page 222 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1649 v°. Fzhs‹,
gŸë cjé MÁça® (m¿éaš)
nf V nf v« e nkšãiy¥ gŸë
irjh¥ng£il
ntYh® kht£l« 632 012
04/03/1962 TRB 2000-01 26 18/09/2000
1650 í. MWKf«,
gŸë cjé MÁça® (tuyhW)
muR k nkšãiy¥ gŸë,
beäè
ntYh® kht£l« 631 051
18/03/1965 TRB 2000-01 26 07/11/2000
1651 nfh.gh.rj¦j¨aghkh,
KJfiy MÁça®(Ïaw¦g¨ay¦)
muR nky¦ e¨iyg¦ gs¦s¨,
bts¦skil,
nfhaKj¦öh¦ khtl¦lk¦ - 641 110
14/07/1964 TRB 2000-01 27 19/09/2000
1652 R.fiy¢bršé
Kjšãiy jäœ MÁça® muR
nkš ãiy¥ gŸë f©lk§fy«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 102
05/12/1963 TRB 2000-01 27 08/11/2000
1653 v°.Ûdh
gŸë cjéahÁça® (m¿éaš)
muR (bg) nkšãiy¥gŸë,
kf¥ó¥ghisa«,
kJiu kht£l«
625 016
12/03/1963 TRB 2000-01 28 29/09/2000
1654 m.bgh.rhªÂ,
KJfiy MÁça® (fâj«) muR
nkšãiy¥gŸë,
fhkafΩl‹g£o..
njå kht£l« - 625 521
30/09/1967 TRB 2000-01 29 18/09/2000
1655 ÂUkÂ. m. fdf«,
g£ljhç MÁça®(jäœ),
muR nkšãiy¥ gŸë,
kšyrK¤Âu«(M©fŸ) ,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 503.
10/06/1957 TRB 2000-01 29 20/11/2000
Page 223 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1656 Á.$ju‹,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR M©fŸ nkš ãiy¥gŸë,
m%®,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636903
11/06/1964 TRB 2000-01 30 27/09/2000
1657 ». Ãçaj®Áå
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR (k) nkšãiy¥ gŸë,
khça«k‹nfhæš
jŠrhñ® kht£l«.
613 501.
28/11/1959 TRB 2000-01 30 23/10/2000
1658 k.f.Rªjnur‹
KJfiy MÁça®(fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
Fyk§fy«,
kJiu kht£l«
625 017.
06/08/1965 TRB 2000-01 31 18/09/2000
1659 Ïuh.Ãnukh
g£ljhç MÁça®( tuyhW)
muR nkšãiy¥gŸë
th§fš
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639 116
12/01/1965 TRB 2000-01 31 17/11/2000
1660 Á. rjhdªj«,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
nkšg£o
ntYh® kht£l« 635 805
02/06/1968 TRB 2000-01 32 15/09/2000
1661 eh. jäœthz‹
KJfiy MÁça® (fâj«)
efuh£Á nkšãiy¥ gŸë,
m©zhef®, jŠrhñ®.
jŠrhñ® kht£l«.
613 006.
13/04/1961 TRB 2000-01 33 18/09/2000
1662 gh. Ïuhk_®¤Â,
gŸë cjé MÁça® (m¿éaš)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
rh¤Jh®
ntYh® kht£l« 632 521
07/09/1960 TRB 2000-01 33 21/09/2000
Page 224 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1663 nf. Ïuhk¢rªÂu‹
g£ljhç MÁça® ( r m¿)
muR nkšãiy¥ gŸë
FŸsŠrhto
flYh® kht£l«
607 301
10/07/1959 TRB 2000-01 33 25/10/2000
1664 nf. Óåthr‹
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
cwªÂuha‹Fo¡fhL,
jŠrhñ® kht£l«
614 625
24/04/1965 TRB 2000-01 34 20/09/2000
1665 R. nAkhtÂ,
KJfiy MÁçia, (Ïa‰Ãaš)
muR (k) nkšãiy¥gŸë,
#hç bfh©lyh«g£o,
nry« kht£l«.
25/05/1966 TRB 2000-01 35 11/10/2000
1666 e. m»yh©nl°tç
g£ljhç MÁça®( tuyhW)
muR nkšãiy¥gŸë
Ïuh¢rh©lh® ÂUkiy
f%® kht£l«
ËnfhL v© 621 313
12/04/1959 TRB 2000-01 35 23/10/2000
1667 j. #&åZõhghŒ K¤JnydhŸ
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR kfë® ca®ãiy¥ gŸë
gl¥ig
fhŠÁòu« kht£l«
03/06/1962 TRB 2000-01 35 31/10/2000
1668 ò.bt§fnlr‹,
KJfiy MÁça®(fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
bgh‹}®.
ÂUt©zhkiy :. 604 408.
07/07/1968 TRB 2000-01 36 29/09/2000
1669 r.bršt¡Fkhç
g£ljhç MÁçia (tuyhW)
muR kfë® nkšãiy¥gŸë
bkhl¡F¿¢Á
<nuhL kht£l« 638104.
26/05/1960 TRB 2000-01 36 30/10/2000
Page 225 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1670 g. jhnkhju Rªju«,
KJfiy MÁça® (fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
v«. br£o¥g£o,
nry« kht£l«
15/05/1963 TRB 2000-01 37 15/09/2000
1671 nr.ékyh,
KJfiy MÁçia, (M§»y«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
ÏyhšFo,
ÂU¢Á kht£l«-621 601.
10/06/1962 TRB 2000-01 38 12/10/2000
1672 m. fnuhè‹ nkç
jäHhÁça®
mHf¥gh Ábk©£ muR
nkšãiy¥ gŸë,
ÑH¥gGñ®,
mçaÿ® kht£l«
Ë nfhL - 621707
19/06/1965 TRB 2000-01 38 08/11/2000
1673 K.Ïuh#khâ¡f«
KJfiyMÁça® (fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë
brsªÂutšèghisa«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.606 401
15/04/1964 TRB 2000-01 39 16/09/2000
1674 Ï.uh.g‹Ü® bršt«
KJfiy MÁça® (Ïa‰Ãaš)
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
$bgU«òö®
fhŠÁòu« kht£l«
04/02/1964 TRB 2000-01 39 13/10/2000
1675 ÂUkÂ. bg. Átfhä,
g£ljhç MÁça®(tuyhW),
muR nkšãiy¥ gŸë,
ehk¡fš (kfë®) ,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 001.
25/06/1964 TRB 2000-01 41 10/11/2000
1676 Ã. »UZz‹
KJfiy MÁça®(fâj«)
muR M©fŸ nkš ã gŸë,
gŸë¥g£L
ÂUtŸS® kht£l«.
631 207
04/06/1970 TRB 2000-01 42 18/09/2000
Page 226 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1677 K.fnzr‹,
KJfiy MÁça®, (Ïa‰Ãaš)
muR nkšãiy¥ gŸë,
ÁWth¢N®,
nry« kht£l«.
05/10/1969 TRB 2000-01 42 20/09/2000
1678 bgh.Ïuhkuh°
gŸë cjé MÁça®(tuyhW)
muR ca®ãiy¥gŸë,
f©zDh®
04/03/1962 TRB 2000-01 42 25/10/2000
1679 j.bfsçeha»
KJfiy MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë,
fšÅu«ghisa«
nfhit kht£l« - 641 046.
05/06/1967 TRB 2000-01 43 03/10/2000
1680 M®. RkÂ,
gŸë cjé MÁça®(Ïa‰Ãaš),
muR nkšãiy¥ gŸë,
òJ¢rh«gŸë,
nry« kht£l«.
01/07/1966 TRB 2000-01 43 05/10/2000
1681 o.brè‹kh®£odh
g£ljhç MÁça® (tuyhW),
muR nkšãiy¥gŸë
mnrhfòu« ,
nfhit 641 022
31/01/1957 TRB 2000-01 44 31/01/2001
1682 ÂUkÂ. nt. rnuh#h,
KJfiy MÁça®(M§»y«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
Fkhughisa« (kfë®) ,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 638 183.
01/01/1960 TRB 2000-01 45 21/09/2000
1683 Â.RFzh
KJfiyMÁça® (fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë í.mçô®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 751
29/07/1963 TRB 2000-01 45 29/09/2000
1684 nt.ót©z‹
gŸë cjé MÁça®(m¿éaš)
muR nkšãiy¥gŸë
mdªjòu«
ÂUt©zhkiy:.632 315
03/06/1969 TRB 2000-01 46 18/09/2000
Page 227 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1685 f. trªjkšè
g£ljhç MÁça®
muR ca®ãiy¥ gŸë
ÂUK¡Tlš
fhŠÁòu« kht£l«
05/04/1973 TRB 2000-01 46 23/10/2000
1686 by.y£Rä,
Kjšãiy jäHhÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë, eLt¥g£o,
éUJef® kht£l« 626203
27/07/1964 TRB 2000-01 46 03/11/2000
1687 kh. j©lghâ
KJfiyMÁça®(fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë
btŸëaiz
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639 118
03/08/1961 TRB 2000-01 47 20/09/2000
1688 n#h.rªÂuh,
KJfiy MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
jäœgho,
éUJef® kht£l«. 626 129.
27/05/1964 TRB 2000-01 48 18/09/2000
1689 K.ò. Fkhç òZgyjh
g.c.M,
mnkãg
k¤ÂnfhL
f‹åahFkç
19/05/1963 TRB 2000-01 48 07/11/2000
1690 Â.fiythâ,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥gŸë Á¤njhL,
<nuhL kht£l«-638102
25/06/1972 TRB 2000-01 50 24/10/2000
1691 nt. ešyÁt‹, g£ljhç
MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë,
Åugh©o
09/05/1963 TRB 2000-01 51 31/10/2000
1692 m.nkhf‹,
KJfiy MÁça® (fâj«),
muR nkšãiy¥gŸë,
nf.btŸshFs«,
kJiu kht£l«, 6255701.
20/03/1964 TRB 2000-01 53 18/09/2000
Page 228 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1693 nf j§fuhR,
KJfiy MÁça® (Ïa‰Ãaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
V kh¤ö®
òJ¡nfh£il kht£l«
622 203
12/05/1961 TRB 2000-01 53 30/10/2000
1694 f. ué¢rªÂu‹,
g£ljhç MÁça® , (m¿éaš),
muR nkšãiy¥gŸë,
nru‹Fs«,
ÂUth%® kht£l«
614016
18/05/1960 TRB 2000-01 54 30/10/2000
1695 v¥.kçan#hr¥
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë (M)
tstDh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 108
25/06/1966 TRB 2000-01 55 29/09/2000
1696 é .br‹d»UZz‹
KJfiy MÁça®, (M§»y«),
muR nkšãiy¥ gŸë
ÑœF¥g«
»UZz»ç.
01/06/1960 TRB 2000-01 55 23/10/2000
1697 r.m¿tHf‹
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR nkšã gŸë M©fŸ,
y¥ig¡Fo¡fhL
bgu«gYh® kht£l«
25/02/1962 TRB 2000-01 55 30/10/2000
1698 Á. Fkh®
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nk.ã.gŸë,
fhrh§fhL,
jŠrhñ® kht£l«.
614 613
26/05/1967 TRB 2000-01 56 18/09/2000
1699 Ã.éndhÂå
gŸë cjé MÁça®(tuyhW)
muRbg©fŸnkšãiy¥gŸë
br§f«
ÂUt©zhkiy: 606 701
08/12/1962 TRB 2000-01 56 23/10/2000
Page 229 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1700 vš. Ïué
KJfiy MÁça® (bghUëaš)
muR M nkšãiy¥ gŸë
beäè
ntYh® kht£l« 631 051
01/06/1968 TRB 2000-01 56 01/11/2000
1701 m.ntQnfhghš
Kjšãiy¤ jäHhÁça®
muR ca®ãiy¥ gŸë
nfh.MjDh®
flYh® kht£l« 606 003
07/05/1970 TRB 2000-01 56 03/11/2000
1702 K.bgh‹Drhä
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
Á§f«ng£il
<nuhL kht£l« 638311
12/04/1964 TRB 2000-01 57 29/09/2000
1703 gh.muéªj‹ gŸë
cjé MÁça® (tuyhW) muR
nkšãiy¥gŸë ,
ÂUKšiythrš ehf¥g£od«
609113
01/07/1960 TRB 2000-01 57 23/10/2000
1704 M®. ghyR¥Ãukâa‹
g£ljhçMÁça®(fâj«)
muR ca®ãiy¥gŸë
M©lh§nfhéš ( »H¡F)
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639 002
19/05/1962 TRB 2000-01 58 16/09/2000
1705 v.v°j®j§fòZg«,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
nj.nk£L¥g£o,
kJiu kht£l« 625 503
22/12/1958 TRB 2000-01 58 24/10/2000
1706 v°. kça n#hr¥
KJfiyahÁça® (Ïa‰Ãaš)
muR nkšãiy¥ gŸë,
ÑH¡fht£lh§F¿¢Á,
mçaÿ® kht£l«
Ë nfhL - 621 715
17/05/1961 TRB 2000-01 58 30/10/2000
Page 230 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1707 n#.Fæ‹ nkç,
KJfiy MÁça® (Ïa‰Ãaš),
muR nkšãiy¥ gŸë,
bfhšy§Fo,
Átf§if kht£l« :630556
08/04/1962 TRB 2000-01 59 01/11/2000
1708 kh.ehfn#hÂ,
g£ljhç MÁça® (r_f m¿), muR
ca®ãiy¥ gŸë,
btŸS®, éUJef® kht£l«.
626005
08/03/1964 TRB 2000-01 61 26/10/2000
1709 Ïuh.fyhtÂ,
KJfiy MÁçia, (Ïa‰Ãaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
mnah¤Âah¥g£lz«,
nry« kht£l«.
19/05/1965 TRB 2000-01 61 30/10/2000
1710 v‹.uh#‹
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR ca® ãiy¥gŸë,
bf§fiu
Úy»ç
ËnfhL v©- 643 236.
21/02/1968 TRB 2000-01 62 03/11/2000
1711 bt. <°tç ,
KJfiy MÁça®, (Ïa‰Ãaš),
muR nkšãiy¥ gŸë
g®T® (M)
»UZz»ç.
08/08/1962 TRB 2000-01 63 06/11/2000
1712 nf. g‹Ü®bršt«
g£ljhç MÁça® (r_f m¿éaš
)
muR ca®ãiy¥ gŸë
òJ¡Tiung£il
flYh® kht£l«
606 001
15/08/1959 TRB 2000-01 65 23/10/2000
1713 v‹. ehfu¤Âd«,
KJfiy MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë, nts¢nrç,
br‹id-42
28/10/1960 TRB 2000-01 65 30/10/2000
Page 231 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1714 v°. ÏuF,
KJfiy MÁça®, (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
ehfntL
ntYh® kht£l«
15/03/1969 TRB 2000-01 66 18/09/2000
1715 é. bu¤Âd«
g£ljhçMÁça®(tuyhW)
muR nkšãiy¥gŸë
mu§fehj‹ng£il
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639 004
30/07/1964 TRB 2000-01 66 25/10/2000
1716 b#.taekÁ,
KJfiy MÁça®, (ntÂæaš),
muR nkšãiy¥ gŸë, ÁWfh«ó®.
ÂU¢Á kht£l«-621 213.
08/02/1971 TRB 2000-01 66 07/11/2000
1717 K.r©Kf«
KJfiyMÁça® (fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë Å^®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 652
07/06/1963 TRB 2000-01 67 20/09/2000
1718 bgh.tontY
KJfiy MÁça®
M®nf nkšãiy¥ gŸë
fhlh«òèô®
flYh® kht£l« 607 103
11/04/1957 TRB 2000-01 67 25/10/2000
1719 K. ehtst‹
(jäœ)g£ljhç MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë,
MLJiw.
jŠrhñ®.
13/11/1967 TRB 2000-01 67 08/11/2000
1720 K. rªÂuh, g£ljhç
MÁça® (m¿éaš) muR
nkšãiy¥gŸë,
óÂ¥òu«,. njå kht£l«
ËnfhL - 625 531
10/05/1961 TRB 2000-01 67 23/12/2000
1721 f. kânkfiy,
KJfiy MÁça®(fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
jhuk§fy«,
nry« kht£l«
03/07/1964 TRB 2000-01 68 29/09/2000
Page 232 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1722 kh.eh¢Áah®
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë
ÁtFUehjòu«
ÂUbešntè kht£l« 627859
10/05/1959 TRB 2000-01 68 08/11/2000
1723 m®.gRgÂ
KJfiy MÁça®(fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
mu¢rÿ®,
<nuhL kht£l« - 638101
06/10/1963 TRB 2000-01 69 18/09/2000
1724 V. cõhnjé,
g£ljhç MÁça® (r_f m¿)
gHåa«khŸ ef bg nkãgŸë,
ÂU¥ó®,
ÂU¥ó® kht£l«,641 604.
27/05/1956 TRB 2000-01 69 23/10/2000
1725 e, ikt©z‹
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸs,
bfhrt‹òJh®
ntYh® kht£l« 632 602
05/05/1963 TRB 2000-01 70 18/09/2000
1726 Ã. Ãnu«rhæghgh,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
tLfªjh§fš
ntYh® kht£l« 632 204
06/06/1970 TRB 2000-01 71 29/09/2000
1727 v«. nfrt‹,
KJfiy MÁça® (ntÂæaš)
muR nkšãiy¥ gŸë,
éçŠÁòu«
ntYh® kht£l« 632 104
09/06/1970 TRB 2000-01 71 22/11/2000
1728 m. kŠRsh
KJfiy MÁça®
muRnkšãiy¥gŸë.
f‹åa¥gßisg£o
njå kht£l«.
05/06/1964 TRB 2000-01 73 18/09/2000
1729 gh. nkhf‹,
g£ljhç MÁça® , (fâj«),
muR ca®ãiy¥gŸë,
nfhéšbt©â,
ÂUth%® kht£l«
614403
10/05/1963 TRB 2000-01 74 19/09/2000
Page 233 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1730 F.ghÑuÂ
gŸë cjéahÁça® (tuyhW)
muR nkšãiy¥gŸë,
gªjÿ®,
Úy»ç kht£l«
ËnfhL-643 233
28/02/1962 TRB 2000-01 75 24/10/2000
1731 bgh. j䜢bršé,
gŸë cjé MÁça®(m¿éaš),
muR kfë® ca®ãiy¥ gŸë,
bfh§fzhòu«,
nry« kht£l«-637102.
31/07/1962 TRB 2000-01 75 30/10/2000
1732 Á. nu¢rš bk£ošlh
KJfiy MÁça®(fâj«)
muR kfë® nkš ãiy¥ gŸë,
Muâ
ÂUtŸS® kht£l«. 601 101
25/05/1961 TRB 2000-01 75 31/10/2000
1733 fh b#a«,
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR ca®ãiy¥gŸë,
r«k£oéLÂ
òJ¡nfh£il kht£l«
622 301
05/02/1966 TRB 2000-01 76 31/10/2000
1734 nj.K¤Jy£Rä
gŸë cjé MÁça® (m¿)
Ïuh.brmuR kfë® nkãgŸë,
x©o¥òö®,
nfha«ò¤ö® - 641016
30/10/1964 TRB 2000-01 76 01/11/2000
1735 Â. ts®kÂ
g£ljhç MÁça®(fâj«)
muR kfë® nkš ãiy¥ gŸë,
m«g¤ö®
ÂUtŸS® kht£l«.
600 053
03/11/1969 TRB 2000-01 76 02/11/2000
1736 rh.kUjK¤J,
g£ljhç MÁça®,tuyhW,
muR nkšãiy¥gŸë,
é¡»uk§fy«,
mçaYh® kht£l«,
m.F.v©. 621 701.
04/02/1959 TRB 2000-01 77 25/10/2000
1737 r.r§fuŒah,
kht£l¡ fšé mYtyf«,
ö¤J¡Fo kht£l«
05/12/1961 TRB 2000-01 77 01/11/2000
Page 234 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1738 m. m¥Jš uË«
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
kU§Fs«,
jŠrhñ® kht£l«.
613 006.
12/04/1964 TRB 2000-01 78 25/09/2000
1739 g.uh.Ïuhâ
Kjšãiy jäœ MÁça® muR
ca® ãiy¥ gŸë Ïuh«gh¡f«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 105
03/04/1965 TRB 2000-01 78 14/11/2000
1740 v°. mil¡fynkç
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
ÂUtªÂòu«
flYh® kht£l« 607 401
23/07/1965 TRB 2000-01 79 30/09/2000
1741 í.ué¢rªÂu‹
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR ca® ãiy¥ gŸë
nrk§fy«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 109
03/06/1964 TRB 2000-01 80 29/09/2000
1742 m. r.kÂthz‹,
jäHhÁça®,
muR nkšãiy¥gŸë,
RUë¥g£o. njå kht£l«
ËnfhL - 625 516
09/05/1963 TRB 2000-01 81 03/11/2000
1743 M®. ã¤ahghD,
KJfiy MÁça® (fâj«) muR
nkšãiy¥gŸë,
c¤jkghisa«.
njå kht£l« - 625 533
25/06/1971 TRB 2000-01 82 20/09/2000
1744 Á. mUŸn#h ,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
»ëaDh® ,
ehf¥g£od«
609402
12/04/1963 TRB 2000-01 83 20/09/2000
Page 235 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1745 Ïuh.Átuh#‹
KJfiy MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë
bjhGJh®
flYh® kht£l«
606 303
15/02/1968 TRB 2000-01 85 20/09/2000
1746 v‹.Ïuhk®.
g£ljhç MÁça® (m¿é)
muR nkš ãiy¥ gŸë (M)
ÂU¡nfhæYh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 757
27/06/1962 TRB 2000-01 85 01/11/2000
1747 V.brsªjugh©oa‹
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥gŸë
m©l«gŸs«
ÂUt©zhkiy: 606 804
12/12/1956 TRB 2000-01 85 15/11/2000
1748 Ïuh.Ïuh#h,
Kjšãiy MÁça® (jäœ)
muRca®ãiy¥gŸë
mjfgho,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636803
09/04/1967 TRB 2000-01 86 15/12/2000
1749 V. jâfhry«
KJfiy MÁça®(fâj«)
muR M©fŸ nkš ã gŸë,
bghj£^®ng£il
ÂUtŸS® kht£l«.
631 203
08/04/1966 TRB 2000-01 87 20/09/2000
1750 Ïuh. Ïuhrnrf® ,
KJfiy MÁça® (M§»y«) muR
nkšãiy¥gŸë, m«gš,
ehf¥g£od«
609503
08/04/1962 TRB 2000-01 87 01/11/2000
1751 ä.kça bg®dh®L uhIh,
muR nkšãiy¥ gŸë,
fU§Fs«,
ö¤J¡Fo kht£l«
20/05/1964 TRB 2000-01 88 10/04/2001
Page 236 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1752 nfh.RnuªÂu‹
g£ljhç MÁça® (fâj«)
nfh.J.t.r muR kfë® nkãg,
Ïuh#ÅÂ,
nfhit kht£l« - 641 001
30/05/1962 TRB 2000-01 89 16/09/2000
1753 v°.mHf®
gŸë cjéMÁça® (jäœ)
muR nkš ãiy¥ gŸë
ÂUthlhid Ïuhkehj òu«
kht£l« .
10/06/1963 TRB 2000-01 89 02/11/2000
1754 v‹. n#hÂehj‹,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
brŠÁ
ntYh® kht£l« 632 202
15/07/1965 TRB 2000-01 90 29/09/2000
1755 r. é#a«,
g£ljhç MÁça®
b#anfhghš fnuhoah muR kfë®
nkšãiy¥ gŸë, NisnkL,
br‹id-94
20/06/1964 TRB 2000-01 91 18/09/2000
1756 k.jäHuÁ
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR nkš ãiy¥ gŸë (k)
ÂU¡nfhæYh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©. 605 757
03/12/1955 TRB 2000-01 91 25/10/2000
1757 Ã.mKjh
KJfiy MÁça® (ntÂæaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
vGkh¤ö®,
<nuhL kht£l« - 638104.
12/04/1973 TRB 2000-01 91 16/11/2000
1758 f. é°tè§f«,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
radòu«
ntYh® kht£l« 631 051
07/04/1969 TRB 2000-01 92 23/10/2000
1759 f.njntªÂu‹
KJfiyMÁça® (fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë
vL¤jDh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 802
01/07/1968 TRB 2000-01 93 18/09/2000
Page 237 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1760 V.Ïuhkrhä
g£ljhç MÁça® (r_ m¿ )
muR nkšãiy¥ gŸë
$beLŠnrç
flYh® kht£l«
608 703
06/01/1959 TRB 2000-01 93 23/10/2000
1761 ÂUkÂ. nfh. é#ay£Rä,
KJfiy MÁça®(ntÂæaš),
muR nkšãiy¥ gŸë,
nrhHÁuhkâ ,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 210.
17/03/1960 TRB 2000-01 94 01/11/2000
1762 uh. ué¢rªÂu‹
g£ljhç MÁça® , (fâj«),
muR (bg)nkšãiy¥gŸë,
T¤jhešYh®
ÂUth%® kht£l«
614101
29/07/1962 TRB 2000-01 95 18/09/2000
1763 nf.uhn#°tç,
Kjšãiy bkhê MÁçia, (jäœ)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
fhkuh#® ef® fhyå,
nry« kht£l«.
14/08/1957 TRB 2000-01 96 23/11/2000
1764 é. ÂUPhdr«gªj«
KJfiyahÁça® (Ïa‰Ãaš)
mHf¥gh Ábk©£ muR
nkšãiy¥ gŸë,
ÑH¥gGñ®,
mçaÿ® kht£l« - 621707
31/07/1967 TRB 2000-01 97 18/09/2000
1765 kh.Á¤uh
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
ÁtFUehjòu«
ÂUbešntè kht£l« 627 859
15/04/1961 TRB 2000-01 97 01/12/2000
1766 Ó. bršyK¤J
KJfiyMÁça®(fâj«)
muR kfë® nkšãiy¥gŸë
Á‹djhuhòu«
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639 202
28/02/1958 TRB 2000-01 98 15/09/2000
Page 238 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1767 Á. uh#nfhghš
KJfiyahÁça® (ntÂæaš)
muR nkšãiy¥ gŸë,
bghŒahješÿ®,
mçaÿ® kht£l«
Ë nfhL - 621 718
07/03/1959 TRB 2000-01 98 01/11/2000
1768 ÂU. t. KUf‹,
g£ljhç MÁça®(jäœ),
muR nkšãiy¥ gŸë,
gŸëghisa« (M©fŸ) ,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 638 006.
19/05/1964 TRB 2000-01 98 03/11/2000
1769 nf.b#auh{ghš
KJfiy MÁça®(fâj«),
muR nkšãiy¥gŸë,
Fs¤ö®
Jh¤J¡Fo kht£l«,
ËnfhL 628 903.
15/12/1959 TRB 2000-01 99 18/09/2000
1770 F. knfªÂu‹,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
<btuheh muR k nkšãiy¥ gŸë
ntYh®
ntYh® kht£l«
632 001
28/06/1965 TRB 2000-01 100 21/09/2000
1771 ÂUkÂ. ã. m»yh#h‹,
KJfiy MÁça®(M§»y«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
ehk¡fš (tl¡F) ,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 003.
15/04/1960 TRB 2000-01 100 01/11/2000
1772 Ï . kfó¥#h‹ ,KJfiyMÁça® ,
(M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
mŠN®brfnjé ,
»UZz»ç kht£l«
12/05/1957 TRB 2000-01 100 01/12/2000
1773 R.mUzhbršé
KJfiy MÁça®(fâj«),
muR nkšãiy¥gŸë,
gRtªjid,
ö¤J¡Fo kht£l«,
ËnfhL 628 718.
18/06/1969 TRB 2000-01 101 25/09/2000
Page 239 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1774 g.cõhuhâ
g£ljhç MÁça®(r_fm¿)
muR nkšãiy¥gŸë
bghJ¡Fo
ÂUbešntè kht£l« 627 435
23/02/1960 TRB 2000-01 101 24/10/2000
1775 nf. R¥òy£Rä,
jäHhÁça®,
muR (bg.) nkšãiy¥gŸë,
f«g«..njå kht£l«
ËnfhL - 625 516
11/06/1973 TRB 2000-01 102 03/11/2000
1776 v«.trªjh
KJfiy MÁça®(M§»y«)
muR nkšãiy¥gŸë
m¡uhghisa«
ÂUt©zhkiy: 632 314
30/07/1965 TRB 2000-01 102 09/11/2000
1777 g.brštehj‹
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë
Ñœbg‹dh¤Jh®
ÂUt©zhkiy: 604 601
18/06/1963 TRB 2000-01 103 23/10/2000
1778 Ã. Ïuhn#°tç,
KJfiy MÁça® (M§»y«) muR
nkšãiy¥gŸë,
Áykiy,njå kht£l«
ËnfhL - 625 528
07/10/1957 TRB 2000-01 104 03/11/2000
1779 v«.#nlrhä
g£ljhç MÁça® (r_f m¿éaš)
muR ca®ãiy¥ gŸë
Á¡fAŸë
<nuhL kht£l« 638461
06/04/1965 TRB 2000-01 104 06/11/2000
1780 v‹. Fznrfu‹,
KJfiy MÁça® , (bghU),
muR ÂUtŸSt® nkãg,
My§nfh£il
ÂUth%® kht£l«
614 018
08/08/1961 TRB 2000-01 105 02/11/2000
Page 240 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1781 brh.KUnfr‹,
gŸë cjéahÁça®(fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
ésh¤ÂFs«,
ö¤J¡Fo kht£l«,
ËnfhL 628 907,
09/03/1971 TRB 2000-01 106 20/10/2000
1782 K. uhâ,
jäœMÁça®,
mcãgŸë,
k¤Â»ç
01/07/1967 TRB 2000-01 106 02/11/2000
1783 K khçK¤J,
gŸë¤Jiz MŒths® (m¿),
kht£l¡ fšé mYtyf«,
òJ¡nfh£il
òJ¡nfh£il kht£l«
622 001
27/06/1970 TRB 2000-01 106 17/11/2000
1784 g. rFªjyh ghŒ
g£ljhç MÁça®(tuyhW)
muR kfë® nkš ãiy¥ gŸë,
m«g¤ö®
ÂUtŸS® kht£l«.
600 053
08/12/1962 TRB 2000-01 107 05/10/2000
1785 o.V. jdnrfu‹,
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
r¤Jth¢rhç,
ntYh® kht£l« 632 009
11/01/1962 TRB 2000-01 108 16/10/2000
1786 b#.Rªjnur‹,
KJfiy MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
Miz¡Fs«, éUJef® kht£l«,
626 129.
01/06/1959 TRB 2000-01 108 07/11/2000
1787 v‹.Óåthr‹,
gŸë cjé MÁça® (m¿éaš)
muR M nkšãiy¥ gŸë
fh£gho
ntYh® kht£l« 632 007
05/01/1961 TRB 2000-01 109 03/11/2000
Page 241 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1788 Á. kšèifK«jh{
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR ca®ãiy¥ gŸë
Mg¤jhuzòu«
flYh® kht£l«
607 303
01/02/1962 TRB 2000-01 109 08/11/2000
1789 m.jdy£Rä
gŸë cjé MÁça® (r_f
m¿éaš)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
FU«gghisa«,
nfhit kht£l« - 641105.
16/07/1963 TRB 2000-01 110 04/09/2000
1790 v°. gÃnahyh,
g£ljhç MÁça®
muR ca®ãiy¥ gŸë,
bfh^§ifô®,
br‹id-118
22/10/1962 TRB 2000-01 110 25/10/2000
1791 g btŸis¢rhä
KJfiy MÓça® (fâj«)
m k nk ã gŸë
My§Fo
òJ¡nfh£il kht£l«
622 301
10/06/1971 TRB 2000-01 112 16/10/2000
1792 m.ÉntªÂu‹
KJfiy MÁça® (ntÂæ)
muR nkš ãiy¥ gŸë
btŸënkLng£il
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.604 207
03/09/1964 TRB 2000-01 112 08/11/2000
1793 r. ghyFU,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
#§fhy¥gŸë,
ntYh® kht£l«
632 008
07/06/1965 TRB 2000-01 113 18/10/2000
1794 K.mH»çrhä
gŸë cjéahÁça®(m¿éaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
thduK£o,
ö¤J¡Fo kht£l«,
ËnfhL 628 721.
28/04/1964 TRB 2000-01 113 02/11/2000
Page 242 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1795 g nrhkRªju«,
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
Ïuhâah® muR (k)
ca®ãiy¥gŸë, òJ¡nfh£il
òJ¡nfh£il kht£l«
622 001
12/10/1959 TRB 2000-01 114 13/11/2000
1796 fh ky®éê,
g£ljhç MÁça® (fâj«),
muR nkšãiy¥gŸë,
ÂU¡nfhf®z«
òJ¡nfh£il kht£l«
622 002
30/06/1963 TRB 2000-01 115 30/10/2000
1797 uh.rÁfyh,
KJfiy MÁça®, (M§»y«),
muR nkšãiy¥gŸë,
khšthŒ, ÂU¢Ákht£l«,
ËnfhL-621652
11/09/1963 TRB 2000-01 115 17/11/2000
1798 bg.bgh‰bfho,
KJfiy MÁça®,
(fâj«) m.nk.ã.gŸë,
r¤Âu¥g£o.
©L¡fš kht£l«
29/04/1969 TRB 2000-01 116 20/10/2000
1799 nfh. brštnrfu‹,
KJfiy MÁça® (ntÂæaš)
muR nkšãiy¥ gŸë,
n#hyh®ng£il
ntYh® kht£l« 635 851
30/05/1966 TRB 2000-01 116 02/11/2000
1800 nfh. ÃuòFkh®
jäœ MÁça®
muR _°è« nkšãiy¥ gŸë
ntYh®
ntYh® kht£l« 632 001
05/06/1966 TRB 2000-01 116 03/11/2000
1801 Á. vêyuÁ
g£ljhç MÁça® ( fâj« )
muR ca®ãiy¥ gŸë
kŠr¡bfhšiy
flYh® kht£l«
608 601
26/06/1964 TRB 2000-01 117 14/10/2000
Page 243 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1802 M. kât©z‹
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR M nkšãiy¥ gŸë,
M‰fhL
ntYh® kht£l«
17/06/1963 TRB 2000-01 118 30/10/2000
1803 ÂU. bgh. kât©z‹,
KJfiy MÁça®(ntÂæaš),
muR nkšãiy¥ gŸë,
nrªjk§fy« (kfë®) ,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 409.
13/02/1960 TRB 2000-01 118 10/11/2000
1804 nf. ghuÂ
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
nfs«gh¡f«
fhŠÁòu« kht£l«
22/07/1963 TRB 2000-01 119 14/12/2000
1805 bA¢.o.kndhth,
g£ljhç MÁça® (m¿éaš), muR
nkšãiy¥ gŸë, nky¤jhæšg£o,
éUJef® kht£l« 626128
23/02/1958 TRB 2000-01 119 04/04/2001
1806 K. ã®kyh
(òéæaš) g£ljhç MÁça®
M®.nf.M®.muR ca®ãiy¥gŸë,
ÂU¢nriw.
jŠrhñ®.
17/06/1960 TRB 2000-01 120 09/08/2000
1807 $.$njé,
KJfiy MÁça® (Ïa‰Ãaš),
muR nkšãiy¥ gŸë,
bt«g¡nfh£il, éUJef®
kht£l«- 626131
01/09/1976 Comp. 2000-01 120 10/08/2000
1808 v‹. fªjntš
KJfiy MÁça® (éy§»aš)
muR nkšãiy¥ gŸë
nguh«g£L
ntYh® kht£l« 635 652
10/05/1963 Prom. 2000-01 120 12/08/2000
Page 244 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1809 vš.Ïué¢rªÂu‹
KJfiy MÁça® (M§»)
muR nkš ãiy¥ gŸë
Á‹dj¢N®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 652
10/07/1966 Prom. 2000-01 120 12/08/2000
1810 v«. Kšèfh,
KJfiy MÁça® (bghUëaš)
muR (M) nkš ãiy¥ gŸë
thyh#hgh¤,
fhŠÁòu« kht£l«
05/06/1962 Prom. 2000-01 120 13/08/2000
1811 F. ghò,
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR k nkšãiy¥ gŸë,
thyh#h
ntYh® kht£l« 632 513
01/10/1959 Prom. 2000-01 120 14/08/2000
1812 kh.ntšKUf‹,
g£ljhç MÁça®,jäœ,
muR ca®ãiy¥gŸë,
thzÂiua‹g£oz«,
mçaYh® kht£l«,
m.F.v©. 621 804.
26/04/1962 Prom. 2000-01 120 14/08/2000
1813 K.y£Rä
KJfiy MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë, g‹åkil,
nfhit kht£l« - 641 017.
26/04/1966 Prom. 2000-01 120 14/08/2000
1814 M.Áy«ò¢bršé,
g.M.,(fâj«)
m.k.nk.ã.gŸë,
x£l‹r¤Âu« .
©L¡fš
12/05/1970 Prom. 2000-01 120 14/08/2000
1815 V.Phdnrfu‹
gŸë cjéMÁça®(tuyhW)
muR kfë® nkšãiy¥gŸë
Muâ
ÂUt©zhkiy: 632 301
20/06/1955 Prom. 2000-01 120 15/08/2000
Page 245 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1816 v«.»UZzuh{,
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR M©fŸ nkšãiy¥gŸë,
ghy¡nfhL,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636808
03/03/1957 Prom. 2000-01 120 15/08/2000
1817 nj. MÃufh«
g£ljhç MÁça® (fâj«
muR nkšãiy¥ gŸë
fçty«tªješYh®
ÂUbešntè kht£l« 627 753
17/05/1959 Prom. 2000-01 120 15/08/2000
1818 v°. Ïué¡Fkh®,
gŸë cjé MÁça® (m¿éaš)
muR ca®ãiy¥ gŸë
mu§fšJ®¡f«
ntYh® kht£l« 635 811
24/08/1963 Prom. 2000-01 120 15/08/2000
1819 v¥ irk‹
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
m c ã gŸë
bgU§Fo
òJ¡nfh£il kht£l«
622 506
27/06/1964 Prom. 2000-01 120 15/08/2000
1820 M®. uhn#ªÂu‹,
KJfiyahÁça® (Ïa‰Ãaš)
muR nkšãiy¥ gŸë,
fU¡fhog£o,
jŠrhñ® kht£l«
614 902
21/07/1964 Prom. 2000-01 120 15/08/2000
1821 g.k§fs«,
jäHhÁça®, (jäœ)
muR nkšãiy¥gŸë,
fh£L¡nfh£il,
nry« kht£l«.
01/06/1955 Prom. 2000-01 120 16/08/2000
1822 f R¥igah
jäœ MÁça® (jäœ)
m c ã gŸë
kh§fhL
òJ¡nfh£il kht£l«
622 304
05/10/1956 Prom. 2000-01 120 16/08/2000
Page 246 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1823 f vêyuÁ,
KJfiy MÁça®, (m¿éaš)
muR (k) nkšãiy¥gŸë,
rªij¥ng£il, òJ¡nfh£il
òJ¡nfh£il kht£l«
622 001
04/03/1959 Prom. 2000-01 120 16/08/2000
1824 V.èšè é¡nlhçah
KJfiy MÁça® (jhtué)
muR nkšãiy¥ gŸë
btŸënkLng£il
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.604 207
28/04/1964 Prom. 2000-01 120 16/08/2000
1825 v«. Ã. m‰òjuh{ Ãuh§»ë‹
gŸë cjéahÁça® (m¿é)
muR nkšãiy¥ gŸë,
nfhéÿ®,
mçaÿ® kht£l«
Ë nfhL - 621 715
28/05/1956 Prom. 2000-01 120 17/08/2000
1826 m,mªnjhâ ä¡nfš,
muR nkšãiy¥ gŸë,
ckç¡fhL,
ö¤J¡Fo kht£l«
04/05/1957 Prom. 2000-01 120 17/08/2000
1827 k.kšèfh,
muR nkšãiy¥ gŸë,
K.j§f«khŸòu«,
ö¤J¡Fo kht£l«
02/01/1962 Prom. 2000-01 120 17/08/2000
1828 v° . rhªÂ ,
g£ljhç MÁça®, (éy§),
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë ,
»UZz»ç
»UZz»ç kht£l«.
10/05/1963 Prom. 2000-01 120 17/08/2000
1829 ».uŪÂu‹,
KJfiy MÁça® (ntÂæaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
njt®nrhiy,
Úy»ç kht£l«
ËnfhL v©. 643 207
03/06/1963 Prom. 2000-01 120 17/08/2000
1830 v°. b#ah »¿°lš #hŒ,
gŸë cjé MÁça®(m¿éaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
tlnrç,
f‹åahFkç kht£l«
20/07/1963 Prom. 2000-01 120 17/08/2000
Page 247 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1831 nf. kndhfu‹ ,
KJfiy MÁça®, (ntÂæaš),
muR nkšãiy¥ gŸë òëa«g£o
»UZz»ç.
27/01/1964 Prom. 2000-01 120 17/08/2000
1832 v°. uh#&
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë
M©lh®KŸë¥gŸs«
flYh® kht£l« 608 801
11/04/1966 Prom. 2000-01 120 17/08/2000
1833 M.M®j® uh#h jh°
g£ljhç MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
r_fbu§fòu«
ÂUbešntè kht£l«
627 112
27/05/1969 Prom. 2000-01 120 17/08/2000
1834 M®. Jiurhä,
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë,
Tlefu«
ntYh® kht£l« 635 806
06/09/1954 Prom. 2000-01 120 18/08/2000
1835 í. jäœkhw‹,
KJfiy MÁça® (tâ)
muR (k) nkšãiy¥ gŸë,
khça«k‹nfhæš
jŠrhñ® kht£l«.
613 501.
02/05/1963 Prom. 2000-01 120 18/08/2000
1836 #. gÎè‹ ã®kyh
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
efuh£Á nkšãiy¥ gŸë
#Û‹ gšyhtu«
fhŠÁòu« kht£l«
22/06/1963 Prom. 2000-01 120 18/08/2000
1837 Ïuh.#&èahnkç,
g£ljhçMÁça®(m¿éaš),
muR nkšãiy¥gŸë,
òö®ghisa«,
ÂU¢Á kht£l«, -621711
06/07/1963 Prom. 2000-01 120 18/08/2000
1838 í. í . Ïs§nfh ,
g£ljhç MÁça®, (fâj«),
muR ca®ãiy¥ gŸë
bgçanfh£l¥ gŸë , »UZz»ç.
15/02/1964 Prom. 2000-01 120 18/08/2000
Page 248 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1839 o.ghyfnzr‹,
KJfiy MÁça® (ntÂæaš),
muR nkšãiy¥gŸë,
fŸë¡Fo,
kJiu kht£l«,
625701.
06/05/1964 Prom. 2000-01 120 18/08/2000
1840 F. mu§fk‹dh®
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR (k) nkšãiy¥ gŸë,
mu©kid, jŠrhñ®.
jŠrhñ® kht£l«.
613 001.
08/06/1964 Prom. 2000-01 120 18/08/2000
1841 Ïuh,Át_®¤Â,
KJfiy MÁça® (Ïa‰Ãaš)
muRnkšãiy¥gŸë, ngfhumŸë,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636808
06/05/1965 Prom. 2000-01 120 18/08/2000
1842 Ûuh.n#.v‹.,
KJfiy MÁça® (jhtuéaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
njt®nrhiy,
Úy»ç kht£l«
ËnfhL v©. 643 207
21/05/1965 Prom. 2000-01 120 18/08/2000
1843 b#. é#ah
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
bgça fhŠÁòu«
fhŠÁòu« kht£l«
11/06/1969 Prom. 2000-01 120 18/08/2000
1844 v‹.Óuhs‹
KJfiy MÁça® (M§»)
muR nkš ãiy¥ gŸë (M)
ÂahfJUf«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.606 206
08/01/1955 Prom. 2000-01 120 19/08/2000
1845 Ïuh. gHåa«khŸ,
KJfiy MÁçia, (Ïa‰)
muR nkšãiy¥gŸë,
kšÿ®,
nry« kht£l«.
05/06/1964 Comp. 2000-01 120 19/08/2000
Page 249 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1846 n#h.PhdÁfhkâ
gŸë cjéMÁça® (jäœ)
muRkfë® nkšãiy¥gŸë
kšytho
ÂUt©zhkiy kht£l«
ËnfhL v© 606 805
15/10/1957 Prom. 2000-01 120 21/08/2000
1847 v.ešyÁt«
KJfiy MÁça® (ntÂæ)
muR nkšãiy¥ gŸë
brsªjutšèghisa«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.606 401
04/02/1964 Prom. 2000-01 120 21/08/2000
1848 o. y£Rä ,
g£ljhç MÁça®, (Ïa‰Ãaš),
muR kfÇ® nkšãiy¥ gŸë
k¤Jh®
»UZz»ç.
11/09/1964 Prom. 2000-01 120 21/08/2000
1849 nfh. njtjh
g£ljhç MÁça®(fâj«)
muR ca® ãiy¥ gŸë,
bt§fš
ÂUtŸS® kht£l«.
601 103
10/05/1964 TRB 2000-01 120 01/11/2000
1850 nfh.rhªÂ,
KJfiyahÁça®(M§»y«)
muR (k) nkšãiy¥ gŸë,
r¤Âu¥g£o.
éUJef® kht£l«.
626102.
22/05/1960 TRB 2000-01 120 02/11/2000
1851 F.b#auhk‹,
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë,
br£o¡Fs«
bgu«gYh® kht£l«
03/07/1960 TRB 2000-01 121 17/11/2000
1852 uh.r§Ñjh,
g£ljhç MÁça® (òéæaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
jUk¤J¥g£o,
©L¡fš kht£l«- 624 714
14/07/1967 TRB 2000-01 122 21/08/2000
Page 250 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1853 v°. r¤Âaghkh
gŸë cjé MÁça® (m¿éaš)
muR K°è« nkšãiy¥ gŸë
ntYh®
ntYh® kht£l« 632 001
21/12/1968 Comp. 2000-01 122 21/08/2000
1854 Ï.»¿°njh¥
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR nkš ãiy¥ gŸë (k)
ÂU¡nfhæYh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 757
20/06/1959 Prom. 2000-01 122 22/08/2000
1855 Á. gh®¤Ôg‹,
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë,
tŸëkiy
ntYh® kht£l« 632 520
03/06/1957 Prom. 2000-01 122 22/08/2000
1856 Á.RfªÂ
KJfiy MÁça® (M§»)
muR nkšãiy¥ gŸë (k)
ÂU¡nfhæYh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 757
15/07/1961 Prom. 2000-01 122 22/08/2000
1857 bfh.brštuhâ,
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR kfë® nkš ãiy¥gŸë,
m%®, jUkòçkht£l«
ËnfhLv©.636903
05/06/1963 Prom. 2000-01 122 22/08/2000
1858 J. Ûdh,
gŸë cjé MÁça®, (fâj«)
muR (k) nkšãiy¥ gŸë,
M¤ö®,
nry« kht£l«.
21/06/1969 Prom. 2000-01 122 22/08/2000
1859 v‹.f‹åa¥g‹,
KJfiy MÁça®(tâféaš)
muR nkšãiy¥ gŸë,
ò‹idòJ¥ghisa«.
ÂUt©zhkiy :. 631 702.
16/01/1961 Prom. 2000-01 122 23/08/2000
1860 v° . M® .nkh£ruhâ ,
KJfiy MÁça®, (M§»y«),
muR nkšãiy¥ gŸë
f¥gštho
»UZz»ç.
24/06/1964 Prom. 2000-01 122 23/08/2000
Page 251 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1861 Ã.Rªju_®¤Â
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
Ãéfs¤ö®
fhŠÁòu« kht£l«
12/06/1965 Prom. 2000-01 122 23/08/2000
1862 Ã.Phdr«gªj«,
KJfiy MÁça®(M§»y«),
muR M©fŸ nkåiy¥ gŸë,
tªjthÁ.
ÂUt©zhkiy :. 604 408.
20/06/1967 Prom. 2000-01 122 23/08/2000
1863 R.jdghš
gŸë cjé MÁça®(jäœ)
muR kfë® ca®ãiy¥gŸë
fhŠÁ
ÂUt©zhkiy: 606 702
09/09/1960 Prom. 2000-01 122 24/08/2000
1864 bgh.#h®{Õ£l®,
KJfiy MÁça® (bghU),
muR nkšãiy¥gŸë,
cÁy«g£o,
kJiu kht£l«, 625532.
31/07/1962 Prom. 2000-01 122 24/08/2000
1865 M®.Ïsªbj‹wš,
KJfiy MÁça® (éy§»aš)
muR M©fŸ nkšãiy¥gŸë,
v¢.òJ¥g£o,
jUkòç kht£l« ËnfhLv©.
01/06/1963 Prom. 2000-01 122 24/08/2000
1866 g.tåjhyZä
KJfiy MÁça® (tâf)
muR nkšãiy¥ gŸë
gšyhtu«
fhŠÁòu« kht£l«
02/05/1967 Prom. 2000-01 122 24/08/2000
1867 b#.RfªÂ,
Kjšãiy jäHhÁça®,
muR ca®ãiy¥ gŸë,
tlkiy¡F¿¢Á, éUJef®
kht£l« 626001
06/03/1970 TRB 2000-01 122 03/11/2000
1868 m. kšèfh
KJfiyMÁça®(ntÂæaš)
muR nkšãiy¥gŸë
bgça Fs¤J¥ghisa«
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639 006
29/07/1964 TRB 2000-01 122 18/11/2000
Page 252 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1869 J. Âahfuhr‹,
gŸë cjé MÁça®, (m¿),
muR nkšãiy¥ gŸë,
thsho,
ÂU¢Á kht£l«-621 218.
08/06/1962 TRB 2000-01 123 23/11/2000
1870 M.n#R,
g.M.,(fâj«)
m.k.nk.ã.gŸë,
gHå.
©L¡fš kht£l«
01/05/1964 TRB 2000-01 124 31/10/2000
1871 K. g‹Ü® bršt«
KJfiy MÁça®(fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
ghyhòu«(nk‰F)
ÂUtŸS® kht£l«.
631 301
01/05/1969 TRB 2000-01 126 19/10/2000
1872 Á. rªjhd«,
gŸë cjé MÁça® (m¿é)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
gRkh¤Jh®
ntYh® kht£l« 635 803
01/04/1960 TRB 2000-01 126 09/02/2001
1873 v«.R¥Ãukâ,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR bg©fŸ nkšãiy¥gŸë,
f«igešYh®,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636202
28/02/1966 TRB 2000-01 127 14/10/2000
1874 V.Ã. nkhf‹
gŸë cjé MÁça® (m¿éaš)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
ó©o
ntYh® kht£l«
10/05/1960 TRB 2000-01 127 08/02/2001
1875 uh.kh©oå bgè¡°,
g£ljhç MÁça®, (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë, M¤Jh®,
©L¡fš kht£l«,
24/07/1963 TRB 2000-01 129 16/10/2000
1876 nr. u¤Âdkhyh,
g£ljhç MÁça® tuyhW
muR bg©fŸ ca®ãiy¥ gŸë,
Â.ef®,
br‹id-17
10/06/1957 TRB 2000-01 130 25/08/2000
Page 253 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1877 r. kÂaHf‹,
KJfiy MÁça®, (tâ)
muR (k) nkšãiy¥ gŸë,
M¤ö®,
nry« kht£l«.
10/05/1958 Prom. 2000-01 130 25/08/2000
1878 n#h.j.nlé£mf°o‹uhn#ªÂu‹
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR ca®ãiy¥gŸë
MzhŒÃwªjh‹
ÂUt©zhkiy: 606 603
26/07/1961 Prom. 2000-01 130 25/08/2000
1879 br.brštuhâ
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR ca® ãiy¥ gŸë
Ãu«knjr«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.604 301
15/11/1961 Prom. 2000-01 130 25/08/2000
1880 Ïuh.fhëa¥g‹,
muR nkšãiy¥ gŸë,
rtyh¥ngç,
ö¤J¡Fo kht£l«
30/05/1960 Prom. 2000-01 130 28/08/2000
1881 v¢.kndhfu‹,
jäœ MÁça®
muR M©fŸ nkåiy¥gŸë,
Á‹d¤ jlhf«,
nfha«ò¤ö® - 641 108.
22/05/1963 Prom. 2000-01 130 28/08/2000
1882 Ïuh fÃy‹
KJfiy MÁça® (ntÂæaš)
m nk ã gŸë
khŠrh‹éLÂ
òJ¡nfh£il kht£l«
622 303
10/07/1964 Prom. 2000-01 130 28/08/2000
1883 nfh.bt§flhry«
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR ca®ãiy¥gŸë
kõh®
ÂUt©zhkiy: 606 702
02/10/1957 Prom. 2000-01 130 29/08/2000
1884 br.ÄyhtÂ,
muR (M) nkšãiy¥ gŸë,
ÂU¢brªö®,
ö¤J¡Fo kht£l«
22/05/1958 Prom. 2000-01 130 29/08/2000
Page 254 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1885 R. ckhknf°tç,
KJfiy MÁça® , (éy§),
muR (bg) nkšãiy¥gŸë,
Flthrš
ÂUth%® kht£l«
612601
27/05/1963 Prom. 2000-01 130 29/08/2000
1886 k.e.òtdfšahâ
g£ljhçMÁçia(m¿éaš)
muR nkšãiy¥ gŸë.
g‹dh§bfh«ò.
ÂU¢Á kht£l«..621306
02/06/1964 Prom. 2000-01 130 29/08/2000
1887 í K¤J¢rhä,
g£ljhç MÁça® (m¿éaš),
muR (k) nkšãiy¥gŸë,
fªj®tnfh£il
òJ¡nfh£il kht£l«
613 301
17/06/1960 Prom. 2000-01 130 30/08/2000
1888 nkh.njthÓ®thj«
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR ca® ãiy¥ gŸë
nkšbrty«gho
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.604 204
01/12/1964 Prom. 2000-01 130 30/08/2000
1889 bt ϪÂuhfhªÂ
KJfiy MÁça® (ntÂæaš)
m nk ã gŸë
fHåthrš
òJ¡nfh£il kht£l«
622 202
21/05/1963 Prom. 2000-01 130 31/08/2000
1890 brh j§ifah,
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
rila«g£o
òJ¡nfh£il kht£l«
622 002
14/06/1963 Prom. 2000-01 130 31/08/2000
1891 k.jäHuÁ
KJfiy MÁça® (éy§»aš)
muR nkšãiy¥gŸë
k§fy«
ÂUt©zhkiy: 606 752
25/05/1963 Prom. 2000-01 130 01/09/2000
Page 255 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1892 v«. b#ay£Rä
g£ljhç MÁça®(fâj«)
muR ca® ãiy¥ gŸë,
Tt«
ÂUtŸS® kht£l«.
631 402
01/05/1970 Prom. 2000-01 130 01/09/2000
1893 V. n#h°Ã‹
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
énfév« muR k nkšãiy¥gŸë
nty¥gho
ntYh® kht£l«
632 001
11/09/1961 Prom. 2000-01 130 04/09/2000
1894 gh.é#aFkhç
jäœ MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë
òJ¥ng£il
flYh® kht£l« 607 108
17/10/1963 Prom. 2000-01 130 04/09/2000
1895 K. ts®kÂ,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥gŸë,
c¤jkghisa«,
ÂU¥ó® kht£l«, 638 111.
18/05/1964 Prom. 2000-01 130 04/09/2000
1896 it. kUjK¤J,
KJfiy MÁça® , (tâf),
muR (M) nkšãiy¥gŸë,
ÂU¤Jiw¥ó©o
ÂUth%® kht£l«
614 713
15/01/1957 Prom. 2000-01 130 05/09/2000
1897 F.vêyuR,
g£ljhç MÁça®,jäœ,
muR nkšãiy¥gŸë,
fšyh¤Jh® j©liy,
mçaYh® kht£l«,
m.F.v©. 621 803.
11/08/1958 Prom. 2000-01 130 05/09/2000
1898 Ïuh. é#ay£Rä,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR M nkšãiy¥ gŸë
nf é F¥g«
ntYh® kht£l«
632 201
07/06/1966 Prom. 2000-01 130 05/09/2000
Page 256 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1899 bu.g¤kht KJfiy MÁça® ,
(fâj«),
muR (bg)nkšãiy¥gŸë,
e‹åy«
ÂUth%® kht£l«
614101
20/10/1968 Prom. 2000-01 130 05/09/2000
1900 v°.Ôdjahs‹
gŸë cjé MÁça®(jäœ)
muR nkšãiy¥gŸë
tlkhÂk§fy«
ÂUt©zhkiy: 606907
20/04/1961 Prom. 2000-01 130 06/09/2000
1901 m.jdgh¡»a«,
KJfiy MÁça® (éy§»aš),
muR nkšãiy¥ gŸë,
fhisah® nfhéš,
Átf§if kht£l« :630551
22/05/1963 Prom. 2000-01 130 06/09/2000
1902 Á.m.Ãôyh bAy‹uhâ
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë
nkyfu«
ÂUbešntè kht£l« 627 818
30/05/1963 Prom. 2000-01 130 06/09/2000
1903 nt.Ïuhkè§f«
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR nkš ãiy¥ gŸë ku¡fhz«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.604 303
10/09/1954 Prom. 2000-01 130 07/09/2000
1904 M.brštuh{,
jäHhÁça®,
muR ca®ãiy¥gŸë,
T¡fšbjhiu
Úy»ç
ËnfhL v©- 643 217.
21/05/1957 Prom. 2000-01 130 07/09/2000
1905 í. fhªÂkÂ,
g£ljhç MÁça®
gÂ¥gf br«kš f. fzg muR
nkšãiy¥ gŸë,
nfhl«gh¡f«, br‹id-24
15/08/1957 Prom. 2000-01 130 07/09/2000
Page 257 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1906 Á. VGkiy
KJfiy MÁça®(tâféaš)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
ngh%®
ÂUtŸS® kht£l«.
600 116
03/05/1961 Prom. 2000-01 130 07/09/2000
1907 kh.bt§fnlr‹
gŸë cjé MÁça®(jäœ)
muRkfë®nkšãiy¥gŸë
nghq®
ÂUt©zhkiy: 606803
10/07/1955 Prom. 2000-01 130 08/09/2000
1908 k.r.ÂUòuRªjç
Kjšãiy jäHhÁça®
muR kfë® nk.ã.gŸë,
kJ¡T®
jŠrhñ® kht£l«
614 903
21/05/1959 Prom. 2000-01 130 08/09/2000
1909 bkh.yjhuhâ
g£ljhç MÁça®, (m¿éaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
t¤jy¡F©L,
©L¡fš kht£l«-624 202
15/04/1964 Prom. 2000-01 130 08/09/2000
1910 F. bt§fnl°tç
gŸë cjé MÁça® (m¿é)
Ûdh£Á muR k nkãgŸë
ÂU¥g¤Jh®
ntYh® kht£l« 635 601
05/03/1964 Prom. 2000-01 130 11/09/2000
1911 í.V. nfhéªjuh{r‹
KJfiy MÁça®(tâ)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
gŸë¥g£L
ÂUtŸS® kht£l«.
631 207
19/06/1956 Prom. 2000-01 130 12/09/2000
1912 g.fšé¡fuÁ,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muRnkšãiy¥gŸë,
Ã.m¡fuhfu«,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636813
24/04/1963 Prom. 2000-01 130 14/09/2000
Page 258 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1913 bu.f©z»
KJfiy MÁça® (bghUë)
Â.í,eh. efuh£Á nkšãgŸë ,
kæyhLJiw
ehf¥g£od«
28/04/1970 Prom. 2000-01 130 14/09/2000
1914 r. rhªÂ,
KJfiy MÁça® , (fâj«),
muR (bg)nkšãiy¥gŸë,
k‹dh®Fo,
ÂUth%® kht£l«
614001
03/06/1964 TRB 2000-01 131 18/10/2000
1915 e.g. é¤ahtÂ
KJfiyMÁça®(M§»y«)
muR kfë® nkš ãiy¥ gŸë,
C¤J¡nfh£il
ÂUtŸS® kht£l«.
602 026
20/04/1964 TRB 2000-01 131 22/11/2000
1916 v‹.gçks«
KJfiy MÁça®
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
F¿ŠÁ¥gho
flYh® kht£l« 607 302
05/02/1971 TRB 2000-01 132 18/10/2000
1917 r. Ãurh¤,
KJfiy MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë,
mU«gh¡f«,
br‹id-106
06/12/1959 TRB 2000-01 132 24/11/2000
1918 nf.ghyRªjç, K.f.M.,(jhtuéaš),
m.k.nk.ã.gŸë,
gHå.
©L¡fš kht£l«,
31/05/1973 TRB 2000-01 132 09/02/2001
1919 v° kâK¤J
g£ljhç MÁça® (fâj«)
m (k) nk ã gŸë
Ñuk§fy«
òJ¡nfh£il kht£l«
614 624
07/06/1962 TRB 2000-01 133 17/10/2000
Page 259 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1920 F. ghyR¥Ãukâa‹,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
viyaK¤ö®,
ÂU¥ó® kht£l«, 642 154.
23/10/1963 TRB 2000-01 135 16/10/2000
1921 Â.brštuh{,
g£ljhç MÁça®(jäœ),
muR M nkåiy¥ gŸë,
bgU§f£^®.
ÂUt©zhkiy :. 604 402.
10/04/1962 TRB 2000-01 135 01/12/2000
1922 Ï. Mrçah
KJfiy MÁça® (cæçaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
bgU§fs¤Jh®
fhŠÁòu« kht£l«
07/04/1955 TRB 2000-01 135 23/03/2001
1923 v«. bfsç
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR k nkšãiy¥ gŸë,
fh£gho
ntYh® kht£l« 632 007
17/06/1974 TRB 2000-01 136 18/10/2000
1924 br.r©KfRªju«
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
bfhs¡Fo
ÂU¢Á
26/06/1962 TRB 2000-01 137 18/10/2000
1925 v«.fn#ªÂu‹
g£ljhç MÁça® (m¿é)
muR nkš ãiy¥ gŸë thDh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©. 605 109
12/01/1957 TRB 2000-01 137 16/02/2001
1926 bgh. òZg nrhgdh #hŒ
KJfiyMÁça®(fâj«)
muR M©fŸ nkš ã gŸë,
F«äoó©o
ÂUtŸS® kht£l«.
601 201
10/05/1965 TRB 2000-01 138 20/10/2000
1927 gh.rhªÂ,
muR (M) nkšãiy¥ gŸë,
ÂU¢brªö®,
ö¤J¡Fo kht£l«
04/04/1965 TRB 2000-01 139 10/11/2000
Page 260 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1928 Ïuh.rªÂuÃugh,
g.M.,(fâj«),
m.nk.ã.gŸë,
bj‹d«g£o.
©L¡fš kht£l«
28/06/1966 TRB 2000-01 141 16/10/2000
1929 t. r¡Ântš
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR ϪJ nkšãiy¥ gŸë,
Ïuhrh¤Jòu«
ntYh® kht£l« 632 509
25/05/1965 TRB 2000-01 142 18/01/2001
1930 bt.ntYkâ
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
òŠir òëa«g£o
<nuhL kht£l« 638459
06/07/1968 TRB 2000-01 143 18/10/2000
1931 nr.gh¥gh,
KJfiy MÁça® (fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë, eilandç,
éUJef® kht£l« 626103
20/04/1957 TRB 2000-01 144 01/12/2000
1932 m. brªÂšFkh®,
KJfiy MÁça®(fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
nf. nkh%®,
nry« kht£l«.
07/07/1966 TRB 2000-01 145 16/10/2000
1933 r.mUŸkâ
jäHhÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë,
bfh©la«g£o,
kJiu kht£l«
625 221
15/07/1965 TRB 2000-01 145 10/04/2001
1934 brh. kânkfiy
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR nkš ãiy¥gŸë ,
nfhkš,
ehf¥g£od«
609805
25/10/1966 TRB 2000-01 146 18/10/2000
1935 f.e¡Ñu‹
g£ljhç MÁça® jäœ
muR ca®ãiy¥ gŸë
bgyhªJiu
flYh® kht£l« 606 105
15/06/1967 TRB 2000-01 146 03/11/2000
Page 261 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1936 bu. ghyRªju«
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR (M) nkšãiy¥ gŸë,
ójÿ®
jŠrhñ® kht£l«.
613 602.
07/08/1959 TRB 2000-01 149 18/10/2000
1937 R. aKdh ghŒ
g£ljhç MÁça®(jhtuéaš)
muR kfë® nkš ãiy¥ gŸë,
Ñœkz«ngL
ÂUtŸS® kht£l«.
600 124
18/09/1969 TRB 2000-01 150 05/12/2001
1938 uh.r¤ahnjé,
g£ljhç MÁçia(m¿éaš)
muR kfë® nk.ã.gŸë,
k©z¢rešYh®,
ÂU¢Á kht£l«-621 005.
19/06/1979 TRB 2000-01 151 15/09/2000
1939 m.nkçuhâ
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR ca® ãiy¥ gŸë
ó¤Jiw
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 111
09/07/1960 Prom. 2000-01 151 18/09/2000
1940 bg.R. rhªÂ
g£ljhç MÁça®( m¿éaš)
muR (M) nkšãiy¥gŸë
òfG®
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639 113
22/02/1964 Prom. 2000-01 151 18/09/2000
1941 í.kâ,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
fhrh§fhL,
jŠrhñ® kht£l«,
614 613
14/01/1956 Prom. 2000-01 151 25/09/2000
1942 jh. Ãuò fUzhfu‹
Kjš ãiy jäœ MÁça®
muR ca® ãiy¥ gŸë,
bkŒô®
ÂUtŸS® kht£l«.
601 103
12/01/1958 Prom. 2000-01 151 25/09/2000
Page 262 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1943 ÂUkÂ. gh. Ïuhâ,
KJfiy MÁça®(tâféaš),
muR nkšãiy¥ gŸë,
ehk¡fš (bj‰F) ,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 001.
15/05/1970 Prom. 2000-01 151 28/09/2000
1944 V.òtnd°tç
KJfiy MÁça® (bghU)
muR nkšãiy¥ gŸë
Tt¤Jh®
fhŠÁòu« kht£l«
27/09/1954 Prom. 2000-01 151 29/09/2000
1945 í. f®ntš
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
jâifnghS®
ntYh® kht£l« 631 003
02/05/1969 TRB 2000-01 152 30/10/2000
1946 bt.bršé rhujh,
KJfiy MÁça® (cæçaš),
muR nkšãiy¥ gŸë,
bfhšy§Fo,
Átf§if kht£l« :630656
17/06/1965 TRB 2000-01 152 02/03/2001
1947 nt. m©zhJiu,
(fâj«)KJfiy MÁça®
muR (M) nkšãiy¥gŸë,
gªješÿ®.
24/01/1967 TRB 2000-01 153 18/10/2000
1948 Ã. brštuh{,
KJfiy MÁça®
muR nkš ãiy¥gŸë, Ášth®g£o
njå kht£l«
14/06/1960 TRB 2000-01 154 30/10/2000
1949 nr. nkhf‹,
KJfiy MÁçia, (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
fh£L¡nfh£il,
nry« kht£l«.
25/07/1963 TRB 2000-01 159 16/10/2000
1950 brh.f£lbgh«k‹,
g£ljhçMÁça® (jäœ),
muR nkšãiy¥gŸë,
ÁWfh«ó®,
ÂU¢Á kht£l«, -621213.
15/05/1957 TRB 2000-01 159 06/11/2000
Page 263 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1951 eh.g‹Ü® bršt«
KJfiy MÁça® (bghU)
muRM©fŸ nkšãiy¥gŸë
Ñœbg‹dh¤Jh®
ÂUt©zhkiy: 604 601
10/02/1961 TRB 2000-01 160 16/10/2000
1952 o.ky®
gŸë cjé MÁça® (m¿éaš)
muR ca®ãiy¥ gŸë
F«äå¥ng£il
ntYh® kht£l« 631 003
12/03/1963 TRB 2000-01 162 08/02/2001
1953 v°.r©Kf«, KJfiy
MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
ã.gŠr«g£o,
©L¡fš kht£l«- 624 303
06/06/1962 TRB 2000-01 165 31/10/2000
1954 it.nfhj©lghâ ,
KJfiy MÁça® (M§»y«) muR
nkšãiy¥gŸë, f¤jç¥òy« ,
ehf¥g£od«
614808
01/08/1958 TRB 2000-01 167 19/01/2001
1955 v«. Ñ®¤Âthr‹,
g£ljhç MÁça® (fâj«)
o.í.v‹. Efuh£Á
nkšãiy¥gŸë, kæyhLJiw
ehf¥g£od«
02/04/1963 TRB 2000-01 168 16/10/2000
1956 ÂU. bfh. ešyj«Ã,
KJfiy MÁça®(fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
ÂUkiy¥g£o ,
ehk¡fš kht£l«. 637 404.
05/04/1963 TRB 2000-01 169 16/10/2000
1957 m Óåthr‹,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
fhntçef®
òJ¡nfh£il kht£l«
622 501
04/03/1964 TRB 2000-01 170 30/10/2000
Page 264 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1958 kh.b#anj›,
KJfiy MÁça®(fâj«),
muR nkšãiy¥gŸë,
nt«gh®,
Jh¤J¡Fo kht£l«,
ËnfhL 628 906.
30/07/1967 TRB 2000-01 171 06/11/2000
1959 m.R¥òuh{,
KJfiy MÁça® (bghUëaš),
j.bg.efuit(k) nkã gŸë,
éUJef®
éUJef® kht£l«
626001
10/01/1968 TRB 2000-01 172 03/11/2000
1960 K.jtkâ,
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
J.f. muR nkšãiy¥ gŸë,
e¤j« nfhéšg£o,
©L¡fš kht£l« - 624 402
18/04/1960 TRB 2000-01 173 19/01/2001
1961 nf. ngÃ
(fâj«)
muR(M)nkšãiy¥gŸë,
ghgehr«.
jŠrhñ®
14/07/1965 TRB 2000-01 174 08/11/2000
1962 o. M®. y£Rä
g£ljhç MÁça®,(fâj«),
mkfë® nkãgŸë,
xN®,
»UZz»ç.
06/02/1962 TRB 2000-01 175 17/11/2000
1963 v«. rhé¤Âç,
KJfiy MÁça®
muÁd® bg©fŸ nkšãiy¥
gŸë, éšèth¡f«,
br‹id-49
15/12/1969 TRB 2000-01 177 03/11/2000
1964 Á nj‹bkhê,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
m‹dthrš
òJ¡nfh£il kht£l«
622 101
04/06/1967 TRB 2000-01 177 09/11/2000
Page 265 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1965 m. gh°f®
g£ljhç MÁça®(jhtuéaš)
muR kfë® ca® ãiy¥ gŸë,
m¤ÂkhŠnrçng£il
ÂUtŸS® kht£l«.
631 202
20/05/1961 TRB 2000-01 178 02/11/2000
1966 Ó.fdfuh{
gŸë cjé MÁça® ( fâ),
K.é.muR nkšãiy¥gŸë,
fhiu¡Fo
Átf§if kht£l« : 630001
21/07/1964 TRB 2000-01 178 13/11/2000
1967 m j®knrf®
KJfiy MÁça® (fâj«)
m nk ã gŸë
miua¥g£o
òJ¡nfh£il kht£l«
614 622
17/06/1964 TRB 2000-01 179 07/11/2000
1968 Å.Ånu°tu‹,
KJfiy MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
J«KÁ‹d«g£o, éUJef®
kht£l«. 626 118.
11/03/1965 TRB 2000-01 180 07/11/2000
1969 bt.bršt«
KJfiyMÁça® (fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë
f©lkhdo
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 401
15/04/1965 TRB 2000-01 181 09/11/2000
1970 v«. fnzr‹,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR kfë® nk.ã.gŸë,
nguhñuâ,
jŠrhñ® kht£l«,
614 804
07/09/1964 TRB 2000-01 185 16/11/2000
1971 é.Ñjh
g£ljhç MÁça®
muR ca®ãiy¥ gŸë
bgh‹ndfΩl‹òö®
nfhit kht£l« - 641 007.
05/09/1966 TRB 2000-01 187 09/11/2000
Page 266 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1972 e. kufj«,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR bg©fŸ nkšãiy¥gŸë,
gšyl«,
ÂU¥ó® kht£l«, 641 664.
06/03/1967 TRB 2000-01 188 07/11/2000
1973 Ã. Á‹drhä
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR ca®ãiy¥ gŸë
fΚg#h®
fhŠÁòu« kht£l«
16/03/1965 TRB 2000-01 189 16/11/2000
1974 v«. #h‹ng£ç¡
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR M nkšãiy¥ gŸë,
gŸëbfh©lh
ntYh® kht£l« 635 809
23/10/1965 TRB 2000-01 191 24/11/2000
1975 fh ghšrhä
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
ÂUnt§fl«
ÂUbešntè kht£l« 627 719
25/07/1965 TRB 2000-01 192 09/11/2000
1976 j . uhâ ,
g£ljhç MÁça®, (fâj«),
muR ca®ãiy¥ gŸë f«k«gŸë
»UZz»ç.
05/06/1962 TRB 2000-01 194 06/11/2000
1977 bt. ru°tÂ,
gŸë cjé MÁça® ( fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
bg‹dh¤Jh®
ntYh® kht£l« 632 058
16/04/1967 TRB 2000-01 196 06/11/2000
1978 Å. fnzr‹,
KJfiy MÁça® (fâj«) muR
nkšãiy¥gŸë,
g©iz¥òu«.
njå kht£l« - 625 524
26/05/1965 TRB 2000-01 198 21/12/2000
1979 R.Åukâ
KJfiy MÁça®(bghU)
muR M©fŸnkšãiy¥gŸë
nt£lty«
ÂUt©zhkiy: 606 754
05/11/1962 TRB 2000-01 199 08/11/2000
Page 267 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1980 I.m¥Jšfhj®
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
m.br«òë¢rh«ghisa«
<nuhL kht£l« 638501
03/05/1964 TRB 2000-01 200 06/11/2000
1981 o.v°.é. K¤jHf‹,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR k nkšãiy¥ gŸë,
j¡nfhy«
ntYh® kht£l« 631 151
31/05/1960 TRB 2000-01 201 09/11/2000
1982 nf. uF ,
g£ljhç MÁça®,
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë ,
»UZz»ç ,
»UZz»ç.
02/05/1964 TRB 2000-01 203 08/11/2000
1983 M® fnzr‹,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥gŸë,
ÂU¡nfhf®z«
òJ¡nfh£il kht£l«
622 002
04/06/1963 TRB 2000-01 204 06/11/2000
1984 F. Ïs§nfht‹
g£ljhç MÁça®(fâj«)
muR kfë® nkš ãiy¥ gŸë,
ngh%®
ÂUtŸS® kht£l«.
600 116
01/10/1960 TRB 2000-01 205 17/11/2000
1985 bt.r¡fut®¤Â
KJfiyMÁça® (fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë
bgh‹d§F¥g«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 652
15/03/1961 TRB 2000-01 209 10/11/2000
1986 e.ã®kyh,
g£ljhç MÁça®(fâj«)
muR bg©fŸ nkšãiy¥gŸë,
nkYh®,
kJiu kht£l«
625 106
16/05/1965 TRB 2000-01 211 10/11/2000
Page 268 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1987 I.nfhéªjuhí
KJfiy MÁça®(fâj«)
efuh£Á kfë® nkåiy¥gŸë
ÂUt©zhkiy
ÂUt©zhkiy :. 606 601
07/05/1970 TRB 2000-01 212 07/11/2000
1988 m. y£Rkz uh{
KJfiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë,
kªÂ¢Rid
njåkht£l«
05/01/1965 TRB 2000-01 213 08/11/2000
1989 é.ehuhazrhä
g£ljhç MÁça®
muR ca®ãiy¥ gŸë
gçéshf«
flYh® kht£l« 608 305
03/03/1969 TRB 2000-01 216 07/11/2000
1990 Á.ÂyftÂ,
g£ljhç MÁça®, (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë,
f«Ãëa«g£o,
©L¡fš kht£l«-624 308
01/03/1960 TRB 2000-01 217 09/11/2000
1991 r.Rªju_®¤Â
KJfiy MÁça® (bghU)
efuh£Á nkšãiy¥ gŸë
m°Âdhòu«
fhŠÁòu« kht£l«
30/07/1965 TRB 2000-01 219 16/11/2000
1992 v°. b#ar§f® ,
KJfiy MÁça®, (fâj«),
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
fhntç¥g£oz«
»UZz»ç.
10/05/1968 TRB 2000-01 221 08/11/2000
1993 bgh.R. ϪJkÂ
Kjš ãiy jäœ MÁça®
muR M©fŸ ca® ã gŸë,
Kf¥ng® (»H¡F)
ÂUtŸS® 600 037
10/04/1968 TRB 2000-01 222 08/11/2000
1994 Ã.R¥Ãukâa‹
KJfiyMÁça® (fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë
vlghisa«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 402
07/06/1965 TRB 2000-01 223 13/12/2000
Page 269 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
1995 gh RfªÂ
KJfiy MÁça® (fâj«)
m nk ã gŸë
Ñhhãiy¡nfh£il
òJ¡nfh£il kht£l«
622 209
11/07/1965 TRB 2000-01 225 14/12/2000
1996 ÂU. Á. R¥ukâa«,
KJfiy MÁça®(M§»y«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
kšyrK¤Âu« (kfë®) ,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 503.
28/05/1967 TRB 2000-01 226 19/12/2000
1997 r.fiyaur‹ g£ljhç
MÁça® (fâj«) muR nkš
ãiy¥ gŸë(k) KU§f¥gh¡f«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.604 001
11/06/1965 TRB 2000-01 227 01/03/2001
1998 r.Á¤uh,
KJfiy MÁça® (fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
ÂU¤j§fš, éUJef® kht£l«
626130
27/06/1962 TRB 2000-01 229 27/12/2000
1999 Yh.Ãç£nlh,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
fhisah® nfhéš,
Átf§if kht£l« :630551
05/06/1965 TRB 2000-01 231 15/12/2000
2000 kh.rh®y°,
KJfiy MÁça®,fâj«,
muR(M) nkšãiy¥gŸë,
brªJiw,
mçaYh® kht£l«,
m.F.v©. 621 714.
14/04/1962 TRB 2000-01 234 14/12/2000
2001 v«. ehfuh#‹ ,
KJfiy MÁça®, (fâj«), muR
nkšãiy¥ gŸë g©zªJh®
»UZz»ç.
01/05/1961 TRB 2000-01 235 14/12/2000
Page 270 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2002 m.brªÂštoÎ,
KJfiy MÁça® (fâj«)
m›ita®muRkfë®
nkšãiy¥gŸë, jUkòç,
jUkòçkht£l«
ËnfhLv©.636702
01/07/1964 TRB 2000-01 237 13/12/2000
2003 ínfrtY
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë (k)
ÂU¡nfhæYh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 757
15/01/1963 TRB 2000-01 240 14/12/2000
2004 nf. ghy»UZz‹,
KJfiy MÁça® , (fâj«),
muR (bg) nkšãiy¥gŸë,
bghj¡Fo,
ÂUth%® kht£l«
614 103
29/05/1961 TRB 2000-01 241 14/12/2000
2005 it. KUf‹ gŸë
cjé MÁça® (fâj«) muR nkš
ãiy¥gŸë , njuGªJh®
ehf¥g£od«
609808
31/05/1963 TRB 2000-01 242 27/12/2000
2006 é.Ïuhn#ªÂu‹
gŸë cjé MÁça® ( fâ),
M.Ã.muR (M) nkšãiy¥gŸë,
ÂU¥g¤ö®
Átf§if kht£l«
02/04/1966 TRB 2000-01 243 15/12/2000
2007 M®. eëdh
Kjfiy MÁça® ( fâ),
muR nkšãiy¥gŸë,
br§fh£L¥g£o,
ÂU¢Á kht£l«
21/07/1972 TRB 2000-01 246 14/12/2000
2008 vš. #h‹ éšr‹ njthu«
g£ljhç MÁça®(fâj«)
muR kfë® nkš ãiy¥ gŸë,
Ïuh.». ng£il
ÂUtŸS® kht£l«.
631 303
05/06/1963 TRB 2000-01 247 18/12/2000
Page 271 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2009 F.ÂUkhw‹
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR kfë® nkšãiy¥gŸë ,
Ma¡fhu‹òy«
ehf¥g£od«
614707
25/09/1962 TRB 2000-01 251 16/12/2000
2010 Á. nrf®
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
_Jh®
ntYh® kht£l« 631 003
15/06/1964 TRB 2000-01 252 14/12/2000
2011 M®.nf.vš. é¡nlhçah
g£ljhç MÁça® (fâj«)
gšytòu« e nkšãiy¥ gŸë
#Û‹ uha¥ng£il
fhŠÁòu« kht£l«
25/03/1962 TRB 2000-01 254 20/12/2000
2012 v°. ué¢rªÂu‹
KJfiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë,
Fkz‹bjhG,
njå kht£l«
31/01/1964 TRB 2000-01 255 05/01/2001
2013 M®. fn#ªÂu‹
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
nkšg£o
ntYh® kht£l« 635 805
04/11/1965 TRB 2000-01 256 13/12/2000
2014 f.K¤jäœ bršt‹
KJfiyahÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
ÏyªijTl«
mçaÿ® kht£l«
Ë nfhL - 621 851
15/05/1962 TRB 2000-01 257 14/12/2000
2015 M®.KUf‹
KJfiy MÁça® ( fâj« ),
bk.fh.muR nkšãiy¥gŸë,
br«g}®
Átf§if kht£l« : 630313
03/05/1967 TRB 2000-01 259 18/12/2000
2016 J.kndhAç
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR M nkšãiy¥ gŸë
fΪj¥gho
<nuhL kht£l« 638455
05/07/1963 TRB 2000-01 261 13/12/2000
Page 272 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2017 v«.Ã.khnj°tç,
KJfiy MÁça® (M§fy«)
muR kfë® nkšãiy¥gŸë,
bkhu¥ó®,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636305
01/06/1968 TRB 2000-01 263 15/12/2000
2018 u. nyhfeha»,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR bg©fŸ nkšãiy¥gŸë,
gšyl«,
ÂU¥ó® kht£l«,
641 664.
03/06/1962 TRB 2000-01 264 06/01/2001
2019 ó.fhkuh{,
KJfiyMÁça®,bghUëaš,
muR(M) nkšãiy¥gŸë,
brªJiw,
mçaYh® kht£l«,
m.F.v©. 621 714.
05/08/1963 TRB 2000-01 267 12/01/2001
2020 ÂU. f. bt‰¿ntš,
KJfiy MÁça®(fâj«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
brsjhòu« ,
<nuhL-8,
ehk¡fš kht£l«.
22/01/1963 TRB 2000-01 268 19/01/2001
2021 K.r§fuè§f«,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
nj.nk£L¥g£o
kJiu kht£l«
625 503
15/05/1960 TRB 2000-01 269 17/01/2001
2022 f.#h‹Áuhâ,
g£ljhç MÁça®(fâj«),
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë,
tªjthÁ.
ÂUt©zhkiy :. 604 408.
13/03/1963 TRB 2000-01 270 29/01/2001
2023 v¢. n#hÔ°tç
g£ljhç MÁça®(fâj«)
muR kfë® ca® ãiy¥ gŸë,
gŸë¥g£L
ÂUtŸS® kht£l«.
631 207
01/07/1976 TRB 2000-01 273 01/11/2000
Page 273 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2024 M®. m‹da¥gh,
g£ljhçMÁça®, (fâj«),
mbgnkãgŸë,
XN®,
»UZz»ç.
22/05/1965 TRB 2000-01 274 01/11/2000
2025 t. ckhnjé,
g£ljhç MÁça®, (fâj«),
mcãgŸë,
k¤Â»ç.
»UZz»ç.
10/10/1968 TRB 2000-01 275 02/11/2000
2026 Ïuh. yjh
KJfiy MÁça® , (fâj«),
muR nkšãiy¥gŸë,
bfho¡fhšghisa«
ÂUth%® kht£l«
610002
25/05/1975 TRB 2000-01 451 04/10/2000
2027 Ã.ntYrhä,
KJfiy MÁça®, (M§»y«)
muR (M) nkšãiy¥gŸë,
Åuf}®,
nry« kht£l«.
13/05/1958 Prom. 2000-01 451 11/10/2000
2028 f. ótuhfrhä
g£ljhç MÁça® ( jäœ )
muR nkšãiy¥ gŸë
éU¤jhry« (kf)
flYh® kht£l«
606 001
15/06/1955 Prom. 2000-01 451 12/10/2000
2029 F. rhªjh
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë
nr®¡fhL
ntYh® kht£l«
632 106
10/05/1957 Prom. 2000-01 451 13/10/2000
2030 br.ghò
KJfiy MÁça® (éy§»aš)
muR nkšãiy¥gŸë
Ïuhjhòu«
ÂUbešntè kht£l« 627 111
20/04/1963 Prom. 2000-01 451 13/10/2000
Page 274 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2031 v«.M®. ehfu¤Âd«
KJfiy MÁça®(bghUëaš)
muR kfë® nkš ãiy¥ gŸë,
bghj£^®ng£il
ÂUtŸS® kht£l«.
631 208
25/07/1959 Prom. 2000-01 451 16/10/2000
2032 v«.yhu‹°
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR M nkšãiy¥ gŸë
$bgU«òö®
fhŠÁòu« kht£l«
11/03/1964 Prom. 2000-01 451 17/10/2000
2033 bgh.u. Ïuh#y£Rä
KJfiy MÁça® ( bghU )
muR nkšãiy¥ gŸë
»UZzhòu«
flYh® kht£l«
608 602
24/09/1965 Prom. 2000-01 451 19/10/2000
2034 Ã.í.Ïuh#Fkhç
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR nkš ãiy¥ gŸë (k)
éG¥òu«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 602
20/10/1956 Prom. 2000-01 451 20/10/2000
2035 M®.gh°f®,
g£ljhçMÁça®, (tuyhW),
mbgnkãgŸë,
ghfÿ®.
»UZz»ç.
10/09/1962 Prom. 2000-01 451 23/10/2000
2036 nf. óehj‹
KJfiy MÁça®(M§»y«)
muR M©fŸ nkš ãgŸë,
ÂU¤jâ
ÂUtŸS® kht£l«.
631 209
21/07/1968 Prom. 2000-01 451 23/10/2000
2037 v«.v°.éíèa° gŸë
cjéMÁça® (Ïa‰Ãaš)
muR nkš ãiy¥ gŸë
buFehjòu«
Ïuhkehj òu« kht£l« .
15/02/1961 Prom. 2000-01 451 24/10/2000
Page 275 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2038 M®.b#.m.é#aFkh®
KJfiy MÁça® ( M§»y« ),
muR nkšãiy¥gŸë,
nfh£ilæU¥ò - 630 211
Átf§if kht£l« : 630211
15/08/1958 Prom. 2000-01 451 25/10/2000
2039 kh. Âyfehj‹,
jäHhÁça®,
muR nkšãiy¥gŸë,
m‹Ãš ,
ÂU¢Á kht£l«, ËnfhL-
621702
05/03/1973 TRB 2000-01 452 06/11/2000
2040 r.f©z‹,
g£ljhç MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë, itif
miz,
njå
29/07/1971 TRB 2000-01 651 30/10/2000
2041 K,brªÂš
KJfiy MÁça®(fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë
kU§fhòç
ÂU¢Áuh¥gŸë 621308
15/07/1974 Comp. 2000-01 651 30/10/2000
2042 eh.rutz¡Fkh®,
g.M.,(mm¿éaš),
m.nk.ã.gŸë,
nfh.Ïuhkehjòu«.
©L¡fš kht£l«
25/02/1971 Comp. 2000-01 651 01/11/2000
2043 n#h.rfhankç
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥gŸë
Ïuh#ªjh§fš
ÂUt©zhkiy: 606 755
03/04/1963 Prom. 2000-01 651 02/11/2000
2044 Ã. ghuÂ
KJfiy MÁça®(M§»y«)
muR M©fŸ nk ã gŸë,
bghj£^®ng£il
ÂUtŸS® kht£l«.
631 208
20/06/1968 Prom. 2000-01 651 03/11/2000
2045 Ïuh.ÂU_®¤Â
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muRca®ãiy¥gŸë
bgh£lš
ÂUbešntè kht£l« 627 416
14/01/1964 Prom. 2000-01 651 04/11/2000
Page 276 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2046 jh.uh#y£Rä
g£ljhçMÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
kJ¡fiu,
nfhit kht£l« - 641105.
21/06/1966 Prom. 2000-01 651 04/11/2000
2047 Ïuh.rutzntš,
KJfiy MÁça®, (fâj«),
m.nk.ã.gŸë,
nfh.Ïuhkehjòu«.
©L¡fš kht£l«
21/01/1970 Comp. 2000-01 651 06/11/2000
2048 Á.bjŒtahid,
muR ca®ãiy¥ gŸë,
nrhß°òu«,
ö¤J¡Fo kht£l«
01/06/1962 Prom. 2000-01 651 07/11/2000
2049 bt.r©Kf«,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë, btŸnshL,
<nuhL kht£l« - 638112.
05/05/1965 Prom. 2000-01 651 07/11/2000
2050 ». nfhò
KJfiy MÁça®( fâj«)
gRgÔ°tuh ef bg nkãgŸë ,
f%®
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639 001
24/05/1972 Comp. 2000-01 651 07/11/2000
2051 t.m. KUnfr‹
Kjš ãiy jäœ MÁça®
muR nkš ãiy¥ gŸë,
nf.í. f©oif
ÂUtŸS® kht£l«.
631 205
12/04/1957 Prom. 2000-01 651 08/11/2000
2052 K. jdŠbraL
KJfiy MÁça®(muÁaš
m¿éaš)
muR M©fŸ nkš ãgŸë,
C¤J¡nfh£il
ÂUtŸS® kht£l«.
602 026
13/01/1969 Prom. 2000-01 651 10/11/2000
Page 277 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2053 Ïuh.brªÂš Fkh®
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR ca® ãiy¥ gŸë
nrhk©lh®Fo
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.606 213
09/03/1966 Prom. 2000-01 651 14/11/2000
2054 v«.M®.b#aªÂ
KJfiy MÁça® (ntÂæaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
bkhs¢N®
fhŠÁòu« kht£l«
27/03/1964 Prom. 2000-01 651 15/11/2000
2055 kh bt§flhry«
KJfiy MÁça®(ntÂæaš)
m nk ã gŸë
m¤jhâ
òJ¡nfh£il kht£l«
614 630
02/10/1972 Comp. 2000-01 651 22/11/2000
2056 bg.Ïuhn#ªÂu‹
KJfiy MÁça® (éy§)
muR nkš ãiy¥ gŸë
T¤j¡Fo
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.606 305
08/05/1965 Comp. 2000-01 651 23/11/2000
2057 jh.yjh
KJfiy MÁça®(Ïa‰Ãaš)
muR bg©fŸ nkšãiy¥gŸë
nt£lty«
ÂUt©zhkiy: 606 754
15/03/1974 Comp. 2000-01 651 23/11/2000
2058 r,r¤Âa_®¤Â,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR kfë® nkšãiy¥gŸë,
gh¥ghu¥g£o,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636809
18/07/1975 Comp. 2000-01 651 23/11/2000
2059 Á.nrh. ârh©o
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR M©fŸ nkš ã gŸë,
m«ikah®F¥g«
ÂUtŸS® kht£l«.
631 301
07/04/1963 Prom. 2000-01 651 30/11/2000
Page 278 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2060 gh.njtuh#]
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR M©fŸ nkšãiy¥gŸë
Åu¥g‹r¤Âu«,
<nuhL kht£l« - 638011
05/06/1960 Prom. 2000-01 651 05/12/2000
2061 br.m. r§fu‹
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR ca® ãiy¥ gŸë,
Ñ¢ry«
ÂUtŸS® kht£l«.
631 208
06/05/1957 Prom. 2000-01 651 18/12/2000
2062 m. mŒa®rhä
KJfiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë,
thŒ¡fhšghiw
njåkht£l«
11/05/1972 Prom. 2000-01 651 18/12/2000
2063 F.bršt‹
KJfiy MÁça® (ntÂæaš)
muR nkš ãiy¥ gŸë
rhašFo Ïuhkehj òu« kht£l«
14/05/1964 Prom. 2000-01 651 20/12/2000
2064 nf.r«g¤J,
KJfiy MÁça® (M§»y«),
muR nkšãiy¥ gŸë,
beL§Fz«.
ÂUt©zhkiy :. 606 807.
16/05/1959 Prom. 2000-01 651 23/12/2000
2065 nf.V. fyht ,
g£ljhç MÁça® (r_f m¿)
muR nkšãiy¥ gŸë,
r®¡fh® bfhšy¥g£o,
nry« kht£l«.
26/05/1959 Prom. 2000-01 651 23/12/2000
2066 nf. brªÂšFkh®,
KJfiyahÁça®(bghUëaš),
muR nkšãiy¥ gŸë,
btŸsçbtŸë,
nry« kht£l« 637101
20/05/1963 Prom. 2000-01 651 23/12/2000
2067 nj. uhâ,
KJfiy MÁçia, (bghU)
muR nkšãiy¥gŸë,
nt«gojhs«,
nry« kht£l«.
10/05/1964 Prom. 2000-01 651 23/12/2000
Page 279 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2068 kh. gHåa¥gehlh®,
KJfiy MÁça®(Ïa‰Ãaš),
muR nkšãiy¥ gŸë,
rªijjhd«g£o,
nry« kht£l«-636404.
07/06/1964 Prom. 2000-01 651 23/12/2000
2069 f. KåaŒah
KJfiy MÁça®(M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë
Ïilah¤Â
jŠrhñ® kht£l«
614 623
12/02/1956 Prom. 2000-01 651 27/12/2000
2070 Ã. cõhuhâ
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR k nkšãiy¥ gŸë
ÂUty«
ntYh® kht£l« 632 515
04/03/1962 Prom. 2000-01 651 27/12/2000
2071 jh.kndhfu‹
KJfiy MÁça®(M§»y«)
muR (kfë®) nkšãiy¥gŸë,
bjh£oa«
ÂU¢Á
04/03/1963 Prom. 2000-01 651 27/12/2000
2072 v°. g¤khtÂ
Kjšãiy bkhêahÁça® (jäœ)
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
F‹w¤Jh®
fhŠÁòu« kht£l«
19/12/1965 Prom. 2000-01 651 27/12/2000
2073 ò. ts®kÂ,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR k nkšãiy¥ gŸë
gujuhä
ntYh® kht£l« 632 603
06/05/1962 Prom. 2000-01 651 29/12/2000
2074 e.óäghyf‹,
jäœ.M.,
m.nk.ã.gŸë,
fhÁghisa«.
©L¡fš kht£l«
09/04/1956 Prom. 2000-01 651 30/12/2000
2075 M®. knfªÂu‹
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR k nkšãiy¥ gŸë
miz¡f£L
ntYh® kht£l« 632 101
25/11/1956 Prom. 2000-01 651 30/12/2000
Page 280 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2076 m. k§fsnkç ,
Kjšãiy bkhêahÁça®,
muR kfÇ® nkšãiy¥ gŸë,
g®T®
»UZz»ç.
01/11/1957 Prom. 2000-01 651 02/01/2001
2077 nf. nyhfeha»
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë
khjDh®
ntYh® kht£l« 635 804
30/04/1957 Prom. 2000-01 651 03/01/2001
2078 r Nir é¡l® uh{
KJfiy MÁça® (tuyhW)
muR nkšãiy¥gŸë,
ÏY¥ó®
òJ¡nfh£il kht£l«
622 102
20/05/1957 Prom. 2000-01 651 03/01/2001
2079 b#. nfhæšÃ¢ir v£é‹
KJfiyMÁça®(éy§»aš)
muR (M) nkšãiy¥gŸë
Fë¤jiy
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639 104
25/05/1960 Prom. 2000-01 651 03/01/2001
2080 o Ïuhk¢rªÂu‹
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
m M nk ã gŸë
mwªjh§»
òJ¡nfh£il kht£l«
614 616
25/07/1960 Prom. 2000-01 651 03/01/2001
2081 xŒ. j䜢 bršt‹,
gŸë cjé MÁça®(jäœ)
muR nkšãiy¥gŸë,
tlnrç,
f‹åahFkç kht£l«
31/07/1961 Prom. 2000-01 651 03/01/2001
2082 Ph. mkš n#«°,
jäœMÁça®,
muR (M) nkšãiy¥gŸë,
ÂU¥òtd«,
Átf§if kht£l« :630611
07/12/1964 Prom. 2000-01 651 03/01/2001
Page 281 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2083 nfh khyh
g£ljhç MÁça® (jäœ)
m M nk ã gŸë
My§Fo
òJ¡nfh£il kht£l«
622 301
06/09/1967 Prom. 2000-01 651 03/01/2001
2084 o éíyh #hŒ
KJfiy MÁça® (Ïa‰Ãaš)
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë,
ÂUka«
òJ¡nfh£il kht£l«
622 507
23/05/1972 Prom. 2000-01 651 03/01/2001
2085 v°.kâ
KJfiy MÁça® (éy§»aš)
muR nkš ãiy¥ gŸë
my§fhDh® Ïuhkehj òu«
kht£l« .
11/04/1956 Prom. 2000-01 651 04/01/2001
2086 k. ›éaehj‹,
KJfiyMÁça®,(ntÂæaš),
mnkãgŸë,
FUgu¥gŸë
»UZz»ç.
05/01/1960 Prom. 2000-01 651 04/01/2001
2087 v«.bt§fnlr‹
gŸë cjé MÁça®(m¿éaš)
muR ca®ãiy¥gŸë
Ïuhªj« nghq® t£l«
ÂUt©zhkiy: 606 904
13/05/1961 Prom. 2000-01 651 04/01/2001
2088 nfh. nfrt‹ ,
KJfiyMÁça® ,
muR kfÇ® nkšãiy¥ gŸë,
Á§fhu¥ng£il
»UZz»ç.
07/06/1955 Prom. 2000-01 651 05/01/2001
2089 m.K¤J
Kjš ãiy bkhê MÁça® ,
bk.fh.muR nkšãiy¥gŸë,
br«g}®
Átf§if kht£l« : 630313
22/07/1955 Prom. 2000-01 651 05/01/2001
Page 282 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2090 v«. R¥ukâa‹,
gŸë cjé MÁça®(r_f
m¿éaš)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
òJ¤bjU,
jŠrhñ® kht£l« 614 612
20/06/1956 Prom. 2000-01 651 05/01/2001
2091 e.Ïué
g£ljhç MÁça® (m¿éaš )
muR nkšãiy¥ gŸë
Á. K£Yh®
flYh® kht£l«
608 102
08/01/1962 Prom. 2000-01 651 05/01/2001
2092 m.bjŒtFŠrç,
g£ljhç MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
bfhšy§Fo,
Átf§if kht£l« :630556
26/01/1964 Prom. 2000-01 651 05/01/2001
2093 br.Ïuh_®¤Â,
jäHhÁça®,
muR ca®ãiy¥ gŸë,
nfhéyh§Fs«, éUJef®
kht£l«. 626 107.
14/02/1960 Prom. 2000-01 651 09/01/2001
2094 Ã. ehnf°tu uh›
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR M©fŸ nkš ã gŸë,
m«ikah®F¥g«
ÂUtŸS® kht£l«.
631 301
21/04/1959 Prom. 2000-01 651 10/01/2001
2095 Ïuhk fU¥igah
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
m nk ã gŸë
mçks«
òJ¡nfh£il kht£l«
622 201
20/07/1961 Prom. 2000-01 651 10/01/2001
2096 nfh.F¥òrhä,
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR kfë® nkšãiy¥gŸë,
_¡fhbu£o¥g£o,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636905
29/12/1960 Prom. 2000-01 651 11/01/2001
Page 283 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2097 k.rFªjyh, Kjšãiy
MÁça® (jäœ) muR kfë®
nkšãiy¥gŸë, gh¥ghu¥g£o,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636809
03/06/1959 Prom. 2000-01 651 12/01/2001
2098 Ph. mUŸjh°
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë
bkhs¢N®
fhŠÁòu« kht£l«
04/04/1960 Prom. 2000-01 651 12/01/2001
2099 Â. Ãnukh
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
Fnuh«ng£il
fhŠÁòu« kht£l«
25/07/1960 Prom. 2000-01 651 12/01/2001
2100 nf. f©z‹. gŸë
cjé MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥gŸë,
ÂU¡f©zòu« ,
ehf¥g£od«
609704
02/06/1961 Prom. 2000-01 651 12/01/2001
2101 Ã. ckhnjé
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë
Ïyhyhng£il
ntYh® kht£l« 632 405
09/07/1963 Prom. 2000-01 651 12/01/2001
2102 F.Ïuh#Jiu
gŸë¤Jiz MŒt® ,
kht£l¡fšé mYtyf«
njtnfh£il
Átf§if : 630 003
13/04/1965 Prom. 2000-01 651 12/01/2001
2103 j. KUf‹,
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR M nkšãiy¥ gŸë
nrhë§f®
ntYh® kht£l« 631 102
03/04/1957 Prom. 2000-01 651 13/01/2001
2104 gh. ts®kÂ
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR kfë® nkš ãiy¥ gŸë,
Ñœkz«ngL
ÂUtŸS® kht£l«.
600 124
17/05/1959 Prom. 2000-01 651 18/01/2001
Page 284 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2105 Ïuh. nfrt‹
KJfiy MÁça® (ntÂæaš)
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
m¢ÁW¥gh¡f«
fhŠÁòu« kht£l«
23/02/1960 Prom. 2000-01 651 18/01/2001
2106 v‹.é.r§fu‹
gŸë cjé MÁça® (ntÂ)
muR ca® ãiy¥ gŸë
bgUkhŸ nfhéš
Ïuhkehj òu« kht£l«
20/03/1962 Prom. 2000-01 651 18/01/2001
2107 kh »nuì,
Kjšãiy jäHhÁça®, (jäœ)
muR (k) ca®ãiy¥gŸë,
ÏY¥ó®
òJ¡nfh£il 622 102
19/05/1966 Prom. 2000-01 651 18/01/2001
2108 F. jh©lt_®¤Â
KJfiy MÁça® (ntÂæaš)
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
$bgU«òJh®
fhŠÁòu« kht£l«
13/04/1958 Prom. 2000-01 651 22/01/2001
2109 fh. fšahâ
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR kfë® nkš ãiy¥ gŸë,
Ïuh.».ng£il
ÂUtŸS® kht£l«.
631 303
09/10/1965 Prom. 2000-01 651 24/01/2001
2110 é.nahò mky‹
KJfiy MÁça® (bghU)
muR nkšãiy¥gŸë
Ïuhjhòu«
ÂUbešntè kht£l« 627 111
25/08/1960 Prom. 2000-01 651 26/01/2001
2111 é.Rªj® éahf¥g‹
Kjšãiy bkhê MÁça®
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
òëa§Fo
ÂUbešntè 627 855
08/04/1958 Prom. 2000-01 708 29/01/2001
2112 b#.mDÃçah
KJfiy MÁça® (éy§ )
muR nkšãiy¥gŸë
eh®¤jh«ó©o
ÂUt©zhkiy: 606 802
01/06/1963 TRB 2000-01 708 29/01/2001
Page 285 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2113 v‹.b#auh{
KJfiy MÁça® (M§)
muR nkš ãiy¥ gŸë
fhtDh®
Ïuhkehj òu« kht£l«
11/01/1964 Prom. 2000-01 708 30/01/2001
2114 K.gΚuh{
KJfiy MÁça® (bghU)
muR nkšãiy¥ gŸë
fhéèghisa«
<nuhL kht£l« 638402
14/10/1959 Prom. 2000-01 708 01/02/2001
2115 M®. gHåntY,
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
fGf¥òè¡fhL,
jŠrhñ® kht£l«
614 602
05/05/1964 Prom. 2000-01 708 05/02/2001
2116 nf,ó.Ïuh«
KJfiy MÁça®(tâféaš)
muR nkšãiy¥gŸë
thzhòu«
ÂUt©zhkiy
: 606 753
19/07/1965 Prom. 2000-01 708 05/02/2001
2117 v°.fnzr»çthr‹,
KJfiy MÁça®
efuh£Á nkåiy¥ gŸë,
ÂUt©zhkiy
ÂUt©zhkiy kht£l«
ËnfhL 606 601
19/10/1965 Prom. 2000-01 708 06/02/2001
2118 N. #h‹ngh°nfh bf‹do.
KJfiy MÁça® (fâj«),
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë,
vl¥gho-637105,
nry« kht£l«
31/05/1969 Prom. 2000-01 708 06/02/2001
2119 V.bgUkhŸ
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR ca® ãiy¥ gŸë ÏšnyhL
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.604 210
10/06/1969 Prom. 2000-01 708 06/02/2001
Page 286 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2120 I. mä®j« khyÂ
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR (M) nkšãiy¥ gŸë,
tšy«,
jŠrhñ® kht£l«.
613 403.
28/06/1965 Prom. 2000-01 708 07/02/2001
2121 K. nrf®
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë
nkšg£o
ntYh® kht£l« 635 805
01/07/1957 Prom. 2000-01 708 09/02/2001
2122 Ï. kâf©l‹
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
j©^iu
ÂUtŸS® kht£l«.
600 072
01/06/1959 Prom. 2000-01 708 09/02/2001
2123 Á. gHå
KJfiy MÁça® (tâféaš)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
nrhHtu«
ÂUtŸS® kht£l«.
600 067
10/08/1962 Prom. 2000-01 708 09/02/2001
2124 #h.#hŒ°nkç
KJfiy MÁça®
muR kfë® nkšãiy¥gŸë
V®tho
ÂUbešntè kht£l«
627 103
28/02/1966 Prom. 2000-01 708 09/02/2001
2125 nf. etkâ
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
j©^iu
ÂUtŸS® kht£l«.
600 072
25/02/1973 Comp. 2000-01 708 09/02/2001
2126 nfh. fyhtÂ,
g£ljhç MÁça®
muÁd® bg©fŸ nkšãiy¥
gŸë, éšèth¡f«,
br‹id-49
07/03/1958 Prom. 2000-01 708 12/02/2001
Page 287 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2127 b#. Ãnyhä‹uhâ
g£ljhç MÁça® (m¿éaš )
muR ca®ãiy¥ gŸë
bešè¡F¥g« (M)
flYh® kht£l« 607 105
13/05/1959 Prom. 2000-01 708 12/02/2001
2128 gh. trªjh
g£ljhç MÁça® ( r_f m¿éaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
mŒa§fh®Fs«
fhŠÁòu« kht£l«
01/07/1955 Prom. 2000-01 708 14/02/2001
2129 m. r¤ÂatÂ
KJfiy MÁça® (bghU) muR
kfë® nkšãiy¥ gŸë
Á‹dfhŠÁòu«
fhŠÁòu« kht£l«
04/06/1963 Prom. 2000-01 708 14/02/2001
2130 F.jäH¿ªj bgUkhŸ
gŸë cjéMÁça® (Ïa‰)
muR nkãgŸë
t©zh§F©L
Ïuhkehj òu« kht£l«
29/06/1963 Prom. 2000-01 708 14/02/2001
2131 I.Ïuhn#°tç,
g£ljhç MÁça® (m¿éaš),
muR (M) nkšãiy¥gŸë,
vGkiy,
kJiu kht£l«, 625535.
17/04/1964 Prom. 2000-01 708 14/02/2001
2132 Ïuh.nrf®, KJfiy MÁça®
(éy§»aš) muR
M©fŸ nkš ãiy¥gŸë,
fhçk§fy«, jUkòç
kht£l« ËnfhLv©.636111
14/05/1965 Prom. 2000-01 708 15/02/2001
2133 M®.j®kè§f«
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
iky«gho
<nuhL kht£l« 638314
15/07/1961 Prom. 2000-01 708 16/02/2001
2134 bk Ïuhk¢rªÂu‹,
g£ljhç MÁça®, (m¿éaš)
$ Ãufjh«ghŸ muR
nkšãiy¥gŸë,
òJ¡nfh£il
òJ¡nfh£il kht£l«
622 001
10/04/1962 Prom. 2000-01 708 16/02/2001
Page 288 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2135 ».khyÂ,
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
m›ita®muRkfë®
nkšãiy¥gŸë, jUkòç,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636702
30/07/1964 Prom. 2000-01 708 16/02/2001
2136 j. ckhgÂ
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR k nkšãiy¥ gŸë
ng®dh«g£L
ntYh® kht£l« 635 810
10/06/1966 Prom. 2000-01 708 16/02/2001
2137 Ã.b#aªÂ,
g£ljhç MÁçia, (m¿éaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
jhreha¡f‹g£o,
nry« kht£l«..
14/07/1966 Prom. 2000-01 708 16/02/2001
2138 kh.Átky®
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
òŠir òëa«g£o
<nuhL kht£l« 638459
25/04/1971 Prom. 2000-01 708 16/02/2001
2139 M®. bršy¥gh©oa‹
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
th©ilahåU¥ò.
jŠrhñ® kht£l«,
614 019
15/02/1962 Prom. 2000-01 708 17/02/2001
2140 nj.etÚj«
gŸë cjéMÁça®(jäœ)
muR nkåiy¥ gŸë,
x©Qòu«
ÂUt©zhkiy: 632 315
20/07/1965 Prom. 2000-01 708 17/02/2001
2141 v°. mUŸbkhê,
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR k nkšãiy¥ gŸë
fh§nfaešYh®
ntYh® kht£l«
632 006
02/03/1968 Prom. 2000-01 708 17/02/2001
Page 289 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2142 Ïuh.féjh,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muRnkšãiy¥gŸë,
mns jUkòç,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636703
25/05/1971 Prom. 2000-01 708 17/02/2001
2143 v°.ϪÂuh bgh‹ky®
g£ljhçMÁça® (r_fm¿)
muR nkšãiy¥gŸë
jsgÂrK¤Âu«
ÂUbešntè kht£l« 627 101
24/05/1963 Comp. 2000-01 708 19/02/2001
2144 bcw.bcw¥Ágh Phdbršt«
uh#h¤Â, KJfiy MÁça®,
(éy§»aš), m.nk.ã.gŸë,
g©iz¡fhL. ©L¡fš
kht£l«
01/06/1963 Prom. 2000-01 708 20/02/2001
2145 g.R¥Ãukâa‹,
g£ljhç MÁça® (tuyhW),
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë,
brŒahW.
ÂUt©zhkiy :. 604 407.
06/08/1955 Prom. 2000-01 708 22/02/2001
2146 nf. òfnHªÂ
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
bgçafhŠÁòu«
fhŠÁòu« kht£l«
15/05/1961 Prom. 2000-01 708 24/02/2001
2147 Á Á‹d¥g‹
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
m nk ã gŸë
kwkl¡»
òJ¡nfh£il kht£l«
614 622
19/05/1962 Prom. 2000-01 708 26/02/2001
2148 g.Âdfu‹
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
btŸsh§nfhéš
<nuhL kht£l« 638054
10/07/1965 Comp. 2000-01 708 26/02/2001
2149 V. rutz‹,
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR ca®ãiy¥ gŸë
t.c.Á ef® Á¥fh£
ntYh® kht£l« 632 403
29/05/1965 Prom. 2000-01 708 27/02/2001
Page 290 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2150 Á.R¥Ãukâa‹
KJfiy MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë
jh©lh«ghisa«,
<nuhL kht£l« - 638109.
30/04/1968 Prom. 2000-01 708 27/02/2001
2151 Ïuhk. Ïuhn#ªÂu‹
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
btŸëô®
ÂUtŸS® kht£l«.
602 027
03/02/1957 Prom. 2000-01 708 28/02/2001
2152 v°. Nirnkç
jäœ MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë
Á§fbgUkhŸnfhæš
fhŠÁòu« kht£l«
01/06/1956 Prom. 2000-01 708 01/03/2001
2153 v‹.Ã. uh#&
KJfiy MÁça® (tâféaš)
muR k nkšãiy¥ gŸë,
fh£gho
ntYh® kht£l« 632 007
22/07/1958 Prom. 2000-01 708 01/03/2001
2154 bA.Ãnuk rhªÂ
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR nkšãiy¥gŸë
br£oFs«
ÂUbešntè kht£l« 627 120
20/05/1959 Prom. 2000-01 708 03/03/2001
2155 Á. uh#‹,
g£ljhç MÁça®(jäœ)
muR nkšãiy¥gŸë,
tlnrç,
f‹åahFkç kht£l«
17/05/1955 Prom. 2000-01 708 05/03/2001
2156 nj.u§fehj‹
g£ljhç MÁça® (m¿é)
muRnkš ãiy¥ gŸë (k) brŠÁ
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.604 202
05/01/1964 Prom. 2000-01 708 09/03/2001
2157 m. Át¡Fkh®,
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR k nkšãiy¥ gŸë
fh£gho
ntYh®kht£l« 632 007
04/05/1965 Prom. 2000-01 708 10/03/2001
Page 291 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2158 na.»¿°g°,
g£ljhç MÁça®(m¿éaš),
muR ca®ãiy¥gŸë,
br§nfh£il
ö¤J¡Fo kht£l«,
ËnfhL 628 904.
27/07/1956 Prom. 2000-01 708 12/03/2001
2159 Ïuh,Knrhèå,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muRnkšãiy¥gŸë,
Ï©^®,
jUkòçkht£l«
ËnfhLv©.636803
22/06/1966 Comp. 2000-01 708 11/04/2001
2160 v« . fyhuhâ ,
g£ljhç MÁça®, (tuyhW),
muR kfÇ® nkšãiy¥ gŸë ,
»UZz»ç
»UZz»ç kht£l«.
15/11/1957 Prom. 2000-01 708 02/05/2001
2161 v‹ . <°tç , KJfiy
MÁça®, (jhtu)
muR M nkšãiy¥ gŸë k¤Jh® ,
»UZz»ç.
30/05/1973 Comp. 2000-01 708 25/06/2001
2162 Ã.gh°fu‹
g£ljhç MÁça® (tuyhW) muR
nkš ãiy¥ gŸë (M)
ÂU¡nfhæYh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 757
03/06/1968 Comp. 2000-01 708 27/07/2001
2163 Â.g¤khtÂ
KJfiy MÁça® (tâ)
muR nkšãiy¥ gŸë,
ÂU¥gu§F‹w«,
kJiu kht£l«
625 006
04/06/1963 Prom. 2000-01 708 01/08/2001
2164 rh.gŠrfšahâ
Kjš ãiy jäHhÁça® ,
muR kfë® ca® ãiy¥gŸë,
fšyš
Átf§if kht£l«: 630305
04/05/1970 Prom. 2000-01 708 01/08/2001
Page 292 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2165 Â.brsªÂutŸë,
jäHhÁça® muR
nkšãiy¥gŸë, Ïy£Räòu«,
njå kht£l«
15/02/1966 Absor. 2000-01 708 08/08/2001
2166 bt. ÏuFgÂ
KJfiy MÁça® (tâféaš)
lh¡l® Ã.v°.v° efuh£Á
nkšãiy¥ gŸë fhŠÁòu«
fhŠÁòu« kht£l«
15/06/1954 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2167 v«.Ãnukyjh
KJfiy MÁça® (jhtuéaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
iky«gho
<nuhL kht£l« 638314
13/06/1955 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2168 o. u§fehaf«,
g£ljhç MÁça® (r_f m¿)
muR nkšãiy¥gŸë,
njt}®òö®,
ÂU¥ó® kht£l«, 642 207.
15/06/1955 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2169 nt.Ïuhk_®¤Â, g£ljhç MÁça®
(m¿éaš)
muRnkšãiy¥gŸë,
mÂfhu¥g£o, jUkòçkht£l«
ËnfhLv©.636905
11/04/1956 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2170 ÂU. e. Á‹duhÉ,
g£ljhç MÁça®(jäœ),
muR nkšãiy¥ gŸë,
gh©lk§fy«(M©fŸ) ,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 636 208.
07/09/1957 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2171 Ã.ò©âa_®¤Â
KJfiyahÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë,
Vyh¡F¿¢Á,
mçaÿ® kht£l«
Ë nfhL - 621 715
11/05/1958 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
Page 293 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2172 bg nrf®
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
m nk ã gŸë
tlfhL
òJ¡nfh£il kht£l«
622 304
03/06/1959 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2173 nj.Á. gHårhä,
g£ljhç MÁça®(m¿éaš),
muR nkšãiy¥ gŸë,
njñ®,
nry« kht£l«.
28/07/1959 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2174 é. fiy¢bršé,
gŸë cjé MÁça®(r m¿)
muR ca®ãiy¥ gŸë,
Fyk§fy«,
jŠrhñ® kht£l«,
614 019
11/10/1959 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2175 r. m¿thdªj«,
KJfiy MÁça® , (M§»y«),
muR ÂUtŸSt® nkãgŸë,
My§nfh£il
ÂUth%® kht£l«
614 018
13/05/1960 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2176 kh.nt.ué¢rªÂu‹,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR kfë® nkš ãiy¥gŸë,
m%®,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636903
13/06/1960 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2177 nf. fhÁehj‹,
gŸë cjé MÁça® (m¿é)
muR nkšãiy¥ gŸë
bgh«äF¥g«
ntYh® 635 653
05/12/1960 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2178 nf. trªjh
g£ljhç MÁça® (fâj« )
muR nkšãiy¥ gŸë
ntQnfhghyòu« (kf)
flYh® kht£l«
607 001
12/01/1961 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
Page 294 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2179 M®.uh#»UZz‹
KJfiy MÁça®(tâf)
muRM©fŸ nkšãiy¥gŸë
nt£lty«
ÂUt©zhkiy: 604 754
01/04/1961 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2180 nf. kndhfu‹,
g£ljhç MÁça® , (m¿éaš),
muR nkšãiy¥gŸë,
kfhnjt¥g£lz«,
ÂUth%® kht£l«
614 018
20/06/1961 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2181 M. r«g¤ ,
g£ljhç MÁça®, (fâj«),
muR ca®ãiy¥ gŸë
beL§fš
»UZz»ç.
15/07/1961 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2182 ÂU. Ïuh. brsªjuuhr‹,
g£ljhç MÁça®(jäœ),
muR ca®ãiy¥ gŸë,
Mæšg£o ,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 636 202.
17/09/1961 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2183 Ã.çînfr‹,
KJfiyMÁça®, (ntÂæaš)
muR nkšãiy¥ gŸë,
rh¤j¥gho,
nry« kht£l«.
15/02/1962 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2184 gh.é#afyh
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR ca® ãiy¥ gŸë
ÂUt¡fiu
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.604 304
23/03/1962 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2185 í.fiy¢bršé
g£ljhç MÁça® (jäœ) muR
nkš ãiy¥ gŸë nt¥ngç
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.604 301
13/05/1962 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
Page 295 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2186 M®. Ïué¢rªÂu‹
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
Á‹d fhŠÁòu«
fhŠÁòu« kht£l«
21/07/1962 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2187 Â. b#aFkh®,
g£ljhç MÁça®(fâj«)
g.Éthdªj« muR(k)
ca®ãiy¥gŸë,
ój¥gh©o,
f‹åahFkç kht£l«
16/07/1963 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2188 fh. rfyfyhju‹
gŸë Jiz MŒths®
(bk£ç¡ )
flYh®
flYh® kht£l«
607 001
30/12/1963 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2189 Ã . khça¥g‹ ,
g£ljhç MÁça®, (fâj«),
muR ca®ãiy¥ gŸë e¡fšg£o
»UZz»ç.
22/01/1964 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2190 Ã.KUf‹,
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muRkfë®nkš ãiy¥gŸë,
bg‹dhfu«,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636810
30/05/1964 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2191 M®.brštuh#]
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë
nfhèaDh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 103
10/01/1965 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2192 bg.ÂyftÂ
Kjšãiy jäHhÁça®
muR ca® ãiy¥ gŸë (M)
Á‹dnry«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.606 201
04/06/1965 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
Page 296 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2193 v°.unkZ,
KJfiy MÁça® (Ïa‰Ãaš)
muRnkšãiy¥gŸë,
flf¤Jh®,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636809
10/06/1965 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2194 b#. KUf‹,
gŸë cjé MÁça® (m¿éaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
nf. ntS®
ntYh® kht£l«
632 506
24/06/1965 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2195 è. b#auhk‹,
gŸë cjé MÁça®, (fâj«)
muR (M)nkšãiy¥gŸë,
Ïs«ÃŸis,
nry« kht£l«..
13/07/1965 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2196 nf . br‹d¥g‹ ,
gŸë¤Jiz MŒt® (fâ),
kht£l¡ fšé mYtyf«,
»UZz»ç
»UZz»ç kht£l«.
20/04/1966 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2197 m.v‹.»uh¤jh gçksh, jäœ.M.,
m.M.nk.ã.gŸë,
ntlrªJh®.
©L¡fš kht£l«,
09/05/1966 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2198 ÂU.f. M. nrf®,
KJfiy MÁça®(bghU),
muR nkšãiy¥ gŸë,
ÏuhÁòu« (m©zhrhiy) ,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 408.
17/05/1966 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2199 ÂU. bgh. brªÂš muR,
g£ljhç MÁça®(m¿éaš),
muR ca®ãiy¥ gŸë,
Ïuhkehjòu«òö® ,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 409.
30/06/1966 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
Page 297 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2200 it.rªÂufhª¤ Ãurh¤,
gŸë cjé MÁça®, (fâj«)
fhkuh{ efuit (k)
nkšãiy¥gŸë,
kz¡fhL, nry« kht£l«..
21/08/1966 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2201 e. ghyKUf‹
KJfiy MÁça® ( bghU )
muR nkšãiy¥ gŸë
Fkuh£Á
flYh® kht£l«
608 302
30/12/1966 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2202 v‹. uhÉ
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR kfë® nkš ãiy¥ gŸë,
ngu«gh¡f«
ÂUtŸS® kht£l«.
631 402
07/03/1967 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2203 nj. nkhf‹uh«
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
nfhéy«gh¡f«
fhŠÁòu« kht£l«
13/03/1967 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2204 g.tujbgUkhŸ
KJfiy MÁça®(tâféaš)
muR nkšãiy¥gŸë
rhzh®ghisa«
ÂUt©zhkiy kht£l«
ËnfhL v© 606 904
05/04/1967 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2205 e. Jiu,
MÁça gæ‰We®
t£lhu ts ika«
mf°Ô°tu«,
f‹åahFkç kht£l«
01/05/1967 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2206 nf. fyh,
g.c.M,
mcãg
btŸsh§nfhL
16/05/1967 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
Page 298 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2207 g.é#abfsç
KJfiy MÁça® ,
muR (bg) nkšãiy¥gŸë,
bfhulhl¢nrç,
ÂUth%® kht£l«
613703
20/06/1967 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2208 Ïuh. uhâ
g£ljhçMÁça®(fâj«)
muR nkšãiy¥gŸë
ÑHbtëô®
f%® kht£l«
ËnfhL v© 621 313
02/03/1968 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2209 é.nf. rhujh,
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR k ca®ãiy¥ gŸë
euÁ§fòu«
ntYh® kht£l« 632 511
13/03/1968 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2210 é.KUnfr‹,
KJfiy MÁça®(ntÂæaš )
muR nkšãiy¥gŸë
ä‹d¥ghisa«,
<nuhL kht£l« - 638109
05/05/1968 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2211 bg. gHåntš,
KJfiy MÁça®, (bghU)
muR nkšãiy¥gŸë,
kšÿ®,
nry« kht£l«.
05/06/1968 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2212 M®. ehfu¤d«,
g£ljhç MÁça® , (fâj«),
muR (bg) nkšãiy¥gŸë,
ÂU¤Jiw¥ó©o
ÂUth%® kht£l«
614 713
20/06/1968 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2213 v«.é.ckhknf°tç,
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muRnkšãiy¥gŸë, bjh§fDh®,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636302
29/06/1968 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
Page 299 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2214 t.bt. jahs‹
KJfiy MÁça® (tâféaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
ts®òu«
ntYh® kht£l« 631 003
30/07/1968 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2215 v°.m©zhkiy
KJfiy MÁça®(tâ)
muRbg©fŸnkšãiy¥gŸë
br§f«
ÂUt©zhkiy: 606 701
24/09/1968 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2216 R.Ûdh£Á Rªju«
KJfiy MÁça®(tâféaš)
muRnkšãiy¥gŸë
nfq®
ÂUt©zhkiy: 606907
12/04/1969 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2217 r #auhk‹,
g£ljhç MÁça® (fâj«),
muR nkšãiy¥gŸë,
c¥Ãèa¡Fo
òJ¡nfh£il kht£l«
622 504
13/05/1969 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2218 ÂUkÂ. f. õ®äsh,
g£ljhç MÁça®(m¿éaš),
muR nkšãiy¥ gŸë,
v®zhòu« ,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 003.
31/05/1969 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2219 Á.Ã. Âyf«
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR k nkšãiy¥ gŸë
nf.é F¥g«
ntYh® 632 201
01/06/1969 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2220 nf. nrf® ,
KJfiy MÁça®, (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë
g©zªJh®
»UZz»ç.
05/06/1969 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2221 bt. é#aFkh®,
KJfiy MÁça® (ntÂæaš)
muR knkšãiy¥ gŸë
eh£w«gŸë
ntYh® kht£l« 635 852
11/06/1969 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
Page 300 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2222 r. òZgtŸë
g£ljhç MÁça® ( fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
éU¤jhry« (kf)
flYh® 606 001
30/06/1969 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2223 v°.é#ay£Rä
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR ca® ãiy¥ gŸë fŠrDh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 203
12/07/1969 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2224 M®. nAkkhèå,
g£ljhç MÁça®
gÂ¥gf br«kš f. fzg muR
nkšãiy¥ gŸë,
nfhl«gh¡f«, br‹id-24
20/07/1969 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2225 Á. Ïuhn#ªÂu‹
KJfiy MÁça® (M§»y« )
muR nkšãiy¥ gŸë
bjhGJh®
flYh® kht£l«
606 303
12/05/1970 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2226 K.r‰Fz« ,
KJfiy MÁçia (jhtu)
muR (M) nkšãiy¥gŸë,
tyirô®,
nry« kht£l«.
15/05/1970 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2227 xŒ. Kå»UZzŒah
KJfiy MÁça® (jht)(bj)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
gŸë¥g£L
ÂUtŸS® kht£l«. 631 207
01/06/1970 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2228 é.nj‹bkhê
g£ljhç MÁça®(fâj«)
Ïuæšntfhyå nkšãiy¥gŸë,
bfhšy«ghisa«,
<nuhL kht£l« - 638002.
07/06/1970 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
Page 301 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2229 ÂU. bg. bgh‹Drhä,
KJfiy MÁça®(ntÂæaš),
muR nkšãiy¥ gŸë,
ehk¡fš (kfë®) ,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 636 001.
13/06/1970 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2230 ». b#ah
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR M©fŸ nkš ã gŸë,
bgh‹ndç
ÂUtŸS® kht£l«.
601 204
31/07/1970 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2231 bt gh¡»aby£Rä
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
m M nk ã gŸë
mwªjh§»
òJ¡nfh£il kht£l«
614 616
30/11/1970 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2232 g. jäœbršé,
g£ljhç MÁça® , (fâj«),
muR (M) nkšãiy¥gŸë,
ÂU¤Jiw¥ó©o,
ÂUth%® kht£l«
614713
07/05/1971 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2233 v‹. RkÂ
g£ljhç MÁçia, (fâj«)
efuit (k) nkšãiy¥gŸë,
Fif,
nry« kht£l«.
16/05/1971 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2234 v«.o.rhªÂ,
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR M©fŸ nkšãiy¥gŸë,
ghy¡nfhL,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636808
10/06/1971 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2235 v°. RkÂ,
gŸë cjé MÁçia, (fâj«)
efuit (M) nkšãiy¥gŸë,
m«khng£il,
nry« kht£l«..
10/06/1971 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
Page 302 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2236 v«. yjhŠrè
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR kfë® nkš ãiy¥ gŸë,
ÂU¤jâ
ÂUtŸS® kht£l«. 631 209
22/07/1971 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2237 Ïuh.rutzFkh®,
g£ljhç MÁça®,fâj«,
muR nkšãiy¥gŸë,
bra§bfh©l«,
mçaYh® kht£l«,
m.F.v©. 621 802.
01/06/1972 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2238 Á.v°.R#hjh
KJfiy MÁça®(Ïa‰Ãaš)
muR kfë® nkšãiy¥gŸë
nkšgŸë¥g£L
ÂUt©zhkiy: 606 703
29/06/1972 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2239 f.Át¡Fkh®
KJfiy MÁça® (ntÂæaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
bgUkhŸghisa«
ÂU¢Á
02/03/1973 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2240 bt.Rªju«
KJfiyMÁça® (Ïa‰Ãaš)
muRkfë® nkšãiy¥gŸë
kšytho
ÂUt©zhkiy: 606612
05/06/1973 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2241 t.fåbkhê
KJfiy MÁça® (ntÂæaš)
muR nkš ãiy¥ gŸë
f¢Áuh¥ghisa«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.606 207
28/06/1973 Prom. 2000-01 708 14/08/2001
2242 bg.ÓDthr‹
KJfiy MÁça®(ntÂæaš)
muR nkšãiy¥gŸë
Ïiwô®
ÂUt©zhkiy
: 606704
10/01/1964 Prom. 2000-01 710 15/08/2001
Page 303 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2243 Ïuh.Phdnrfu‹
g£ljhç MÁça® (jäœ) muR
nkšãiy¥ gŸë (k) ÂahfJUf«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.606 206
24/11/1965 Prom. 2000-01 710 15/08/2001
2244 f.gHå
g£ljhç MÁça® (jäœ) muR
ca® ãiy¥ gŸë
K©oa«gh¡f«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605601
15/05/1966 Prom. 2000-01 710 15/08/2001
2245 bt.RnuZ
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR nkš ãiy¥ gŸë
ngu§»ô®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.607 107
01/06/1966 Prom. 2000-01 710 15/08/2001
2246 Â.j䜢bršé
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR nkš ãiy¥ gŸë (k)
tstDh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 108
03/04/1969 Prom. 2000-01 710 15/08/2001
2247 M®. v«. óghy‹,
KJfiy MÁça® (tâ)
muR k nkšãiy¥ gŸë
gŸëbfh©lh
ntYh® kht£l« 635 809
04/05/1956 Prom. 2000-01 711 15/08/2001
2248 m ru°tÂ,
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR ca®ãiy¥gŸë,
všiy¥g£o
òJ¡nfh£il kht£l«
622 002
25/03/1960 Prom. 2000-01 711 15/08/2001
2249 Á.mu§fehj‹,
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR kfë® nkšãiy¥gŸë,
_¡fhbu£o¥g£o,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636905
09/05/1960 Prom. 2000-01 711 15/08/2001
Page 304 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2250 K.fhkuh{
KJfiyMÁça®(éy§»aš)
muR kfë® nkšãiy¥gŸë
f©zk§fy«
ÂUt©zhkiy
: 632 311
10/06/1965 Prom. 2000-01 711 15/08/2001
2251 nfh.f.é#ay£Rä
g£ljhç MÁça® (fâj«)
nfh.J.t.r muR kfë® nkãg,
Ïuh#ÅÂ,
nfhit 641 001
17/05/1968 Prom. 2000-01 711 15/08/2001
2252 M® mynkY
g£ljhç MÁça® (ntÂæaš)
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
r¤Âak§fy«
<nuhL kht£l« 638402
19/05/1968 Prom. 2000-01 711 15/08/2001
2253 v‹. brªÂš
KJfiy MÁça® (jhtuéaš)
muR M nkšãiy¥ gŸë
ÂU¥g¤Jh®
ntYh® kht£l« 635 601
10/07/1968 Prom. 2000-01 711 15/08/2001
2254 nr. M. jhnkhju‹
g£ljhçMÁça®(m¿éaš)
muR nkšãiy¥gŸë
f. guk¤Â
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639 111
30/07/1969 Prom. 2000-01 711 15/08/2001
2255 b#. b#Áªjh
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
thyhrhgh¤
fhŠÁòu« kht£l«
25/06/1970 Prom. 2000-01 711 15/08/2001
2256 R. brštFkh®,
KJfiy MÁça®(jhtuéaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
mf°Ô°tu«,
f‹åahFkç kht£l«
16/11/1970 Prom. 2000-01 711 15/08/2001
Page 305 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2257 o.Ã.khj‹,
jäHhÁça® (jäœ)
muR ca®ãiy¥gŸë,
f‹ndçK¡F,
Úy»ç
ËnfhL v©- 643 217.
15/06/1954 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2258 v«. fUzhãÂ,
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë
tLfªjh§fš
ntYh® kht£l« 632 204
11/01/1956 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2259 br.Étårhngf«,
g£ljhç MÁça®,
muR ca®ãiy¥ gŸë,
btŸisahòu«, éUJef®
kht£l«. 626 157
18/05/1956 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2260 kh. Ïuhn#ªÂu‹,
gŸë cjéahÁça® (jäœ)
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë,
kJ¡T®
jŠrhñ® kht£l«,
614 903
03/06/1956 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2261 ir. r®jh®,
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR ca®ãiy¥ gŸë
#KdhòJh® ó§Fs«
ntYh® kht£l« 635 652
04/07/1956 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2262 M.fdfuh{,
muR nkšãiy¥ gŸë,
ckç¡fhL,
ö¤J¡Fo kht£l«
29/09/1956 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2263 v¢.v«.Ã{#‹,
g£ljhç MÁça®(r_f m¿é)
muR ca®ãiy¥gŸë,
flehL,
Úy»ç.
ËnfhL v©- 643 206.
23/02/1958 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
Page 306 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2264 b# mUshªJ
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
m M nk ã gŸë
My§Fo
òJ¡nfh£il kht£l«
622 301
22/06/1958 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2265 #h.é‹br‹£ brštuh{
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR ca®ãiy¥ gŸë
òö®
f‹åahFkç kht£l«
18/07/1958 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2266 m.yjhknf°tç,
Kjšãiy jäœ MÁça® (jäœ),
muR (M) nkšãiy¥gŸë,
ÂUk§fy«,
kJiu kht£l«,
625706.
12/04/1959 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2267 F.r¡fughâ
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkš ãiy¥ gŸë befDh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.604 202
23/05/1959 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2268 v°.ghY
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
Á.v°.v« efuh£Á nkšãiy¥
gŸë ßisah®ghisa«
fhŠÁòu« kht£l«
01/06/1959 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2269 Ó.m«rntâ,
g£ljhç MÁça® (m¿éaš), muR
(k) nkšãiy¥ gŸë, ÂU¤j§fš,
éUJef® kht£l« 626130
11/10/1959 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2270 r.f®ntš,
jäœ.MÁça®,
m.c.ã.gŸë,
mHfhòç.
©L¡fš kht£l«,
06/01/1960 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
Page 307 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2271 Â. ru°tÂ
gŸë cjé MÁça® (fâj«)
muR k ca®ãiy¥ gŸë
bešYh®ng£il
ntYh® kht£l« 632 602
10/05/1960 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2272 ÂUkÂ. Ïuh. khyÂ,
g£ljhç MÁça®(jäœ),
muR nkšãiy¥ gŸë,
njtdh§F¿¢Á,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 209.
01/06/1960 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2273 m.ghyFkh®
KJfiy MÁça® (bghU)
muR nkšãiy¥ gŸë
bfhs¡fhe¤j«
bgu«gYh® kht£l«
30/06/1960 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2274 M bršt‹
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë.
r§fu‹nfhéš
ÂUbešntè kht£l« 627 756
17/07/1960 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2275 v°. Ãughfu‹
KJfiy MÁça®(tâféaš)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
j©^iu
ÂUtŸS® kht£l«. 600 072
27/07/1960 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2276 v°. Rthäehj‹,
KJfiy MÁça® , (M§»y«),
muR (M)nkšãiy¥gŸë,
e‹åy«,
ÂUth%® kht£l«
610105
11/03/1961 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2277 j. Ïuhjh »UZz‹,
gŸë¤ Jiz MŒt®,
kht£l¡ fšé mYtyf«,
ehf®nfhéš.
f‹åahFkç
10/05/1961 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2278 Á. KUfhdªj«
KJfiy MÁça®(jhtuéaš)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
kzthsef®
ÂUtŸS® kht£l«. 602 001
01/07/1961 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
Page 308 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2279 m.brªÂšFkh®,
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR (k) nkšãiy¥ gŸë,
j«k«g£o
nry« kht£l«.
14/02/1962 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2280 v. b#aÓè
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR (k) nkšãiy¥ gŸë,
<nuhL
<nuhL kht£l«.
22/04/1962 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2281 eh. ué
gŸë cjé MÁça® (m¿éaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
b#§fhy¥gŸë,
ntYh® kht£l« 632 006
25/04/1962 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2282 Ïuh.Ïuhk¢rªÂu‹,
KJfiy MÁça® (ntÂæaš)
muRnkšãiy¥gŸë,
flf¤Jh®,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636809
05/06/1962 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2283 I.m«nuhîahghŒ
KJfiy MÁça®(éy§»aš)
muR M©fŸnkšãiy¥gŸë
j©luh«g£L
ÂUt©zhkiy
: 606 707
13/06/1962 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2284 n#h.ntjkhâ¡f«
g£ljhç MÁça® (m¿é)
muRnkš ãiy¥ gŸë (k)
fŸs¡F¿¢Á
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.606 202
04/08/1962 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2285 nf. r¡fughâ
KJfiy MÁça® (cæçaš)
muR nkšãiy¥ gŸë
kiwkiyef®
fhŠÁòu« kht£l«
02/09/1963 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
Page 309 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2286 í.jäœ bršé
gŸë cjé MÁça® (m¿)
énfév«muR k nkã gŸë
nty¥gho
ntYh® kht£l« 632 001
04/02/1964 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2287 í . r«g¤ ,
g£ljhç MÁça®, (ntÂæaš),
muR kfÇ® ca®ãiy¥ gŸë ,
F‹d¤Jh®
»UZz»ç.
15/03/1964 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2288 V. Fznrfu‹
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
fl«g¤ö®
ÂUtŸS® kht£l«. 631 203
12/04/1964 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2289 nj.nuh°è‹ ã®kyh
KJfiy MÁça® ( ntÂæaš ),
eh.k.muR (k) nkšãiy¥gŸë,
ÂU¥g¤ö®
Átf§if kht£l« : 630211
24/04/1964 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2290 j ru°tÂ,
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
Ïuhâah® muR (k)
ca®ãiy¥gŸë,
òJ¡nfh£il
òJ¡nfh£il kht£l«
622 001
01/06/1964 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2291 nfh.Ïuhkè§f«,
jäHhÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë,
f©Qilah‹g£o,
kz¥ghiw , ÂU¢Á kht£l«.
30/06/1964 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2292 f. ghyR¥Ãukâ,
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR ca®ãiy¥gŸë,
eŠir¤ jisô®,
ÂU¥ó® kht£l«, 639 204.
01/07/1964 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2293 Ã. bgçarhä,
Kjšãiy bkhê MÁça®(jäœ)
muR nkšãiy¥gŸë,
ÁWth¢N®,
nry« kht£l«.
13/03/1965 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
Page 310 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2294 M®.n#hfuh{,
KJfiy MÁça® (ntÂæaš )
muR nkšãiy¥gŸë,
cgjiy,
Úy»ç
ËnfhL v©- 643 202.
18/03/1965 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2295 Ã tontY
KJfiy MÁça® (ntÂæaš)
m nk ã gŸë
óitkhef®
òJ¡nfh£il kht£l«
614 624
05/04/1965 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2296 v°.ghšuh{
KJfiy MÁça® (bghU)
muR nkš ãiy¥ gŸë
ÂUthlhid
Ïuhkehj òu« kht£l« .
26/05/1965 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2297 f kânkfiy,
g£ljhç MÁça® (m¿éaš),
muR (k) ca®ãiy¥gŸë,
ÂU¡nfhf®z«
òJ¡nfh£il kht£l«
622 002
01/06/1965 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2298 rh.mUŸuh{
KJfiy MÁça®(bghUëaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
btŸsYh®,
kJiu kht£l«
625 109
10/06/1965 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2299 v°.é.Ïué¢rªÂu‹
KJfiy MÁça® (éy§»aš)
muR nkš ãiy¥ gŸë xy¡T®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.604 305
09/07/1965 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2300 v°. ÏunkZ
KJfiy MÁça®(cæçaš)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
ó©o
ÂUtŸS® kht£l«. 602 023
31/07/1965 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
Page 311 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2301 br.btŸs¤j§f«,
g£ljhçMÁça®, (fâj«),
mcãgŸë,
njtrhd¥gŸë
»UZz»ç.
04/09/1965 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2302 nf. nuhRbu£o
g£ljhç MÁça®(m¿éaš)
muR ca® ãiy¥ gŸë,
fhntç uhròu«
ÂUtŸS® kht£l«. 631 210
15/03/1966 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2303 ó. é#auhâ
gŸë cjé MÁça®(jäœ)
muR ca®ãiy¥gŸë, Á¡f¤j«ó®
ÂU¢Á
11/05/1966 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2304 v°. knf°tç
KJfiy MÁça® (tâf)
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
Fnuh«ng£il
fhŠÁòu« kht£l«
27/05/1966 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2305 í. knf°tç,
gŸë cjé MÁça® (jäœ)
muR kfë® nk.ã.gŸë,
nguhñuâ
jŠrhñ® kht£l«
614 804
30/05/1966 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2306 nf. r«g¤,
g£ljhç,MÁça® (jäœ)
muR ca®ãiy¥gŸë,
f¡f«g£o,
nry« kht£l«.
05/06/1966 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2307 v°.Ïuhk»UZz‹
gŸë¤ Jiz MŒt® (m¿é)
kht£l¡ fšé mYtyf«
©otd«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.604 201
14/06/1966 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2308 v«. ehfè§f«
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
ó©o
ÂUtŸS® kht£l«. 602 023
16/06/1966 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
Page 312 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2309 vš. nkç Éèa£,
KfM
mnkãg
k¤ÂnfhL
f‹åahFkç
23/06/1966 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2310 Ïuh. Vêšuhâ
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR kfë® nkš ãiy¥ gŸë,
bgh‹ndç
ÂUtŸS® kht£l«. 601 204
20/07/1966 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2311 v«.j©lghâ
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR nkš ãiy¥ gŸë
»ëaDh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.604 102
10/01/1967 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2312 R.mUzȍ KJfiy
MÁça® (ntÂæaš) muR
nkš ãiy¥ gŸë
fhuiz¥bgç¢rhDh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 755
19/01/1967 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2313 Åu.f©z‹
KJfiy MÁça® ( éy§ ),
j.m.br.muR nkšãiy¥gŸë,
nfh£ilô®
Átf§if kht£l« : 630106
08/03/1967 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2314 v«. Phdbršt«
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR kfë®nkšãiy¥ gŸë
r§fu‹nfhéš
ÂUbešntè kht£l« 627 756
26/05/1967 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2315 Á. nuQfh,
g£ljhçMÁça®, (jhtuéaš),
mMcãgŸë,
xN®,
»UZz»ç.
13/10/1967 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2316 Ïuh.v°j® nk®ì,
muR nkšãiy¥ gŸë,
bfh«ko¡bfh£il,
ö¤J¡Fo kht£l«
25/03/1968 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
Page 313 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2317 F.r«ó®z«,
Kjšãiy bkhê MÁça®(jäœ)
muR nkšãiy¥gŸë,
ÁWth¢N®,
nry« kht£l«
01/07/1968 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2318 Ïuh.mUŸuh{,
muR nkšãiy¥ gŸë,
thHtšyh‹,
ö¤J¡Fo kht£l«
25/07/1968 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2319 ng.rh« vgner®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
tšyehL,
ö¤J¡Fo kht£l«
04/04/1969 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2320 kh. ehoK¤J
KJfiy MÁça® (éy§»aš)
muR nkšãiy¥ gŸë,
Ïilah¤Â,
jŠrhñ® kht£l«,
614 628
03/05/1969 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2321 f.Å. rªÂunrfu‹
g£ljhçMÁça®(jäœ)
muR kë® ca®ãiy¥gŸë
btŸëaiz
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639 118
22/05/1969 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2322 í. <°tuuh›
KJfiy MÁça®(bghUëaš)
muR M©fŸ nkš ã gŸë,
bghj£^®ng£il
ÂUtŸS® kht£l«. 631 208
12/07/1970 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2323 v¢. kfhnjt«kh,
g£ljhç MÁça® (tuyhW),
mMnkãgŸë,
bfyk§fy«
»UZz»ç.
15/07/1970 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2324 gh. nAkh nk‰gh®itah®
t£lhu ts ika«
njthis
f‹åahFkç kht£l«
15/03/1973 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
Page 314 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2325 Ã. jhz«khŸ,
gŸë cjé MÁça®(fâj«)
muR ca®ãiy¥gŸë,
Ïué¥òJh®,
f‹åahFkç kht£l«
15/05/1973 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2326 kh.rhªÂ,
g.M.,(m¿éaš)
m.k.nk.ã.gŸë,
x£l‹r¤Âuk.
©L¡fš kht£l«.
05/06/1973 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2327 ÂU. é. Phdnty‹,
KJfiy MÁça®(ntÂæaš),
muR nkšãiy¥ gŸë,
k§fsòu« ,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 636 202.
07/07/1973 Prom. 2000-01 711 16/08/2001
2328 f.mUzȍ
g£ljhç MÁça® (jäœ) muR
ca® ãiy¥ gŸë kHtªjh§fš
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 701
04/05/1961 Prom. 2000-01 712 17/08/2001
2329 br.n#h ϥuh»« ÛuhŸ
Kjšãiy jäHhÁçia
muR M nkšãiy¥ gŸë
bj‹fhÁ
ÂUbešntè 627 811
20/12/1955 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2330 j.nfh»yh
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR nkšãiy¥gŸë
_iy¡fiu¥g£o
ÂUbešntè 627 354
04/02/1956 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2331 m.kâuh{,
g£ljhç MÁça®(tuyhW )
muR ca®ãiy¥gŸë,
f£lbg£L,
Úy»ç
ËnfhL v©- 643 214.
01/07/1956 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
Page 315 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2332 Ã. ÂyftÂ
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR kfë® nkš ãiy¥ gŸë,
bgh‹ndç
ÂUtŸS® kht£l«. 601 204
28/09/1956 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2333 b#. v£t®£ uh{
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR ca® ãiy¥ gŸë,
fŸs¥bgu«ó®,
jŠrhñ® kht£l«.
613 601.
19/03/1957 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2334 Ïuh.nkhf‹,
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR (k) nkšãiy¥ gŸë, e¤j«,
©L¡fš kht£l«- 624 401
03/05/1957 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2335 K. uŠÁj«
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR ca®ãiy¥ gŸë
bj‹ndç
fhŠÁòu« kht£l«
01/06/1957 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2336 v«. ÏuhÉr‹,
gŸë cjé MÁça® (tuyhW)
muR k nkšãiy¥ gŸë
eh£w«gŸë
ntYh® kht£l«635 852
03/07/1957 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2337 fh Rfªjh,
g£ljhç MÁça® (r_f m¿éaš)
Ïuhâah® muR (k)
ca®ãiy¥gŸë,
òJ¡nfh£il
òJ¡nfh£il kht£l«
622 001
20/09/1957 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2338 r. òtnd°tç
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR M nkšãiy¥ gŸë
r§fu‹nfhéš
ÂUbešntè 627 756
05/11/1957 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
Page 316 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2339 é . Ïuhk¢rªÂu‹ ,
g£ljhç MÁça®, (tuyhW),
muR nkšãiy¥ gŸë
tu£ld¥gŸë
»UZz»ç.
21/12/1957 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2340 M.Á‹drhä
g£ljhç MÁça® jäœ
muR nkšãiy¥ gŸë
£l¡Fo (kf)
flYh® kht£l«
606 106
15/07/1958 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2341 Ïuh. é#ay£Rä ,
g£ljhç MÁça®, (jäœ)
efuit nkšãiy¥gŸë,
gHå
©L¡fš kht£l«,
10/07/1959 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2342 R ghyR¥Ãukâa‹
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
m nk ã gŸë
jhŠN®
òJ¡nfh£il kht£l«
622 201
13/02/1960 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2343 Ó.R.bu.kânkfiy,
g£ljhçMÁça®(tuyhW)
muR(k)nkšãiy¥gŸë,
k©z¢rešÿ®, ÂU¢Ákht£l«,
-621005
17/01/1961 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2344 nrh. ÂyftÂ
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
bfhs¡Fo,
ÂU¢Á kht£l«
21/05/1961 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2345 br. éahFynkç,
KJfiy MÁça® , (M§»y«),
muR nkšãiy¥gŸë,
guth¡nfh£il
ÂUth%® kht£l«
614 015
25/05/1961 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
Page 317 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2346 V. njtuh#‹,
g£ljhç MÁça®,(tuyhW),
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë,
nk¢nrç, nk£^®,
nry« kht£l«-636453.
20/02/1962 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2347 nt. ÏuhkJiu,
KJfiy MÁça® (tâféaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
óyh§»z®,
ÂU¥ó® kht£l«, 642 122.
04/03/1962 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2348 v°. Ñjh,
gŸë cjé MÁça® (m¿éaš)
muR ca®ãiy¥ gŸë
Úyf©luhaòu«
ntYh® kht£l«632 501
17/04/1962 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2349 k.Åuy£Rä
KJfiy MÁça® (jhtu)
muR nkšãiy¥gŸë
thzhòu«
ÂUt©zhkiy
: 606 753
08/05/1962 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2350 m.bf#y£Rä
KJfiy MÁça® (éy§»aš)
muR nkšãiy¥gŸë
thzhòu«
ÂUt©zhkiy: 606 753
09/05/1962 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2351 K.kânkfiy,
Kjšãiy jäHhÁça®, (jäœ)
ef®k‹w ÂU.é.f cã gŸë,
ÂUéšèò¤ö®.
éUJef® kht£l«
626125.
14/07/1962 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2352 nf.nkhf‹uhkrhä,
g£ljhç MÁça®
muR kfë® nkš ãiy¥ gŸë
e§ftŸë,
nry«- 636 454.
24/07/1962 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2353 Ã.ts®kÂ, g£ljhç
MÁça® (m¿éaš)
muR (M) nkšãiy¥ gŸë,
f‹åtho,
©L¡fš 624 705
06/01/1964 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
Page 318 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2354 M®.Fznrfu‹,
KJfiy MÁça® (Ïa‰Ãaš)
muRnkšãiy¥gŸë
#¡frK¤Âu«,
jUkòç kht£l«
ËnfhLv©.636805
23/02/1964 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2355 ir.uhâ
KJfiy MÁça® (bghUë)
muR nkš ãiy¥ gŸë
My»uhk«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.604 302
29/03/1964 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2356 Á. gh°fu‹
g£ljhç MÁça® (jäœ )
muR nkšãiy¥ gŸë
f«khòu«
flYh® kht£l«
606 103
30/03/1964 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2357 M.kæšthfd‹,
g£ljhç MÁça® (jäœ),
muR ca®ãiy¥ gŸë,
rS¡if.
ÂUt©zhkiy :. 604 408.
27/04/1964 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2358 eh.unkZghò
xU§»iz¥ghs® m Ï f
kht£l fšé mYtyf«
éU¤jhry«
flYh® kht£l«
606 001
10/07/1964 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2359 Ïuh.vêškhw‹
gŸëMÁça®(m¿éaš)
muR M©fŸnkšãiy¥gŸë
Muâ
ÂUt©zhkiy
: 632 301
07/11/1964 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2360 gh.rÁ,
g£ljhç MÁça® (jäœ),
muR nkšãiy¥ gŸë,
kiHô®.
ÂUt©zhkiy :. 604 502.
06/01/1965 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
Page 319 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2361 m Ïuhn#ªÂu‹,
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR K‹khÂç nkšãiy¥gŸë,
òJ¡nfh£il
òJ¡nfh£il kht£l«
622 004
18/03/1965 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2362 eh. bršé
gŸë cjé MÁça® (m¿é), muR
ca®ãiy¥gŸë,
ÂUthtLJiw
ehf¥g£od«,
609803
21/03/1965 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2363 gh.Ïu¤Âd b#aªÂ
KJfiy MÁça® (jhtuéaš)
muR nkšãiy¥gŸë
gzFo
ÂUbešntè kht£l« 627 109
30/05/1965 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2364 v‹.bfsršahnjé
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR M nkšãiy¥ gŸë
mªÂô®
<nuhL kht£l« 638501
13/06/1965 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2365 n#h. b#ŒÁ§,
gŸë cjé MÁça®(m¿)
muR nkšãiy¥ gŸë,
jhku§nfh£il,
jŠrhñ® kht£l«,
614 613
17/07/1965 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2366 nf.R¥Ãukâa‹,
KJfiy MÁça® (éy§»aš),
muR nkšãiy¥ gŸë,
bjŸshW.
ÂUt©zhkiy :. 604 406.
01/06/1966 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2367 f.K.òtnd°tç
g£ljhç MÁça® (jäœ) muR
nkš ãiy¥ gŸë
ÑœbgU«gh¡f«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.605 602
01/07/1966 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
Page 320 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2368 v«.fkyh,
g£ljhç MÁça® (jäœ)
Ïuæšntfhyå nkšãiy¥gŸë,
bfhšy«ghisa«,
<nuhL kht£l« - 638002.
30/07/1966 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2369 ÂUkÂ. K. ghuÂ,
KJfiy MÁça®(éy§»aš),
muR nkšãiy¥ gŸë,
kzè n#l®gisa«,
ehk¡fš kht£l«.
ËnfhL v©. 637 410.
06/04/1967 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2370 v‹. fhªÂk ,
Kjšãiy jäHhÁça® ,
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
g®T®,
»UZz»ç.
25/04/1967 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2371 Ã.jâifkiy,
KJfiy MÁça® (éy§»aš),
muR nkšãiy¥ gŸë,
beL§Fz«.
ÂUt©zhkiy :. 606 807.
07/05/1967 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2372 nf. trªÂ
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR M©fŸ nkš ã gŸë,
ngh%®
ÂUtŸS® kht£l«. 600 116
15/10/1967 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2373 j.e.FkuFU,
gŸë cjé MÁça®(jäœ)
muR ca®ãiy¥gŸë
,vl¤jDh®
ÂUt©zhkiy:.606 707
30/01/1968 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2374 v« #thÑuhghD,
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR (k) nkšãiy¥gŸë,
Ñu}®
òJ¡nfh£il kht£l«
622 502
05/04/1968 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
Page 321 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2375 o.nõhghb#å
gŸë cjé MÁça®(m¿é)
muR kfë® nk.ã.gŸë,
g£L¡nfh£il
jŠrhñ® kht£l«
614 601
09/05/1968 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2376 M.bg.Ïuhr‹,
jäHhÁça® ( jäœ)
muR ca®ãiy¥gŸë,
Ñ>®nfh¡fyhlh,
Úy»ç.
ËnfhL v©- 643 204.
29/05/1968 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2377 g.g¤kh,
g£ljhç MÁçia (m¿éaš)
muR kfë® ca®ãiy¥gŸë,
Á¤njhL, <nuhL kht£l« -
638102.
05/06/1968 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2378 e.m©zhJiu,
KJfiy MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
bfhs¡Fo,
ÂU¢Á kht£l«.
03/07/1969 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2379 v‹.f®ntš
g£ljhç MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
Õl«gŸë,
nfhit 641 016
26/07/1969 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2380 gh. mUŸuh{,
KfM
mnkãg
k¤ÂnfhL
f‹åahFkç
30/07/1969 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2381 í . K¤Jy£Rä ,
g£ljhç MÁça® (fâj«),
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
fhntç¥g£oz«
»UZz»ç.
31/05/1970 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2382 J. òZgyjh,
gŸë cjé MÁçia, (fâj«)
muR (k) nkšãiy¥gŸë,
nry« ,
nry« kht£l«
04/05/1971 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
Page 322 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2383 m.g.ft¨jh
KJfiy MÁça®(ca¨h¨ay¦)
muR nky¦ e¨iyg¦ gs¦s¨,
bts¦skil
nfhaKj¦öh¦ - 641 110
25/07/1971 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2384 Á. b#aªÂ,
gŸë cjé MÁça® (fâ)
muR M nkšãiy¥ gŸë
nf é F¥g«
ntYh® kht£l« 632 201
01/03/1973 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2385 t. RFkhç
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR nkšãiy¥ gŸë
Õ®¡f‹fhuiz
fhŠÁòu« kht£l«
02/05/1975 Prom. 2000-01 713 17/08/2001
2386 Ó.fiy¢bršé
gŸë cjé MÁça® (jäœ )
muR nkšãiy¥gŸë
eh®¤jh«ó©o
ÂUt©zhkiy : 606 802
06/01/1963 Prom. 2000-01 713 18/08/2001
2387 M®.m®#&z‹,
KJfiy MÁça®( ntÂæaš)
muR nkšãiy¥gŸë,
f‹ndçkªjiz,
Úy»ç.
ËnfhL v©-643 003.
30/05/1964 Prom. 2000-01 713 18/08/2001
2388 bt.mDRah
gŸë cjé MÁça®(m¿éaš)
efuh£Á kfë® nkšãiy¥gŸë
ÂUt©zhkiy
ÂUt©zhkiy: 606601
10/06/1964 Prom. 2000-01 713 18/08/2001
2389 M®. Ïuh#hkâ
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR ca®ãiy¥ gŸë
éõh®
fhŠÁòu« kht£l«
01/06/1957 Prom. 2000-01 713 20/08/2001
2390 nf. JsÁju‹,
KfM
mnkãg
VGnjrg‰W
f‹åahFkç
12/04/1966 Prom. 2000-01 713 20/08/2001
Page 323 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2391 eh. Ûdh«Ãif
g£ljhç MÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë
ÂUnt§fl«
ÂUbešntè kht£l« 627 719
20/05/1966 Prom. 2000-01 713 20/08/2001
2392 Ã.Ïuhk_®¤Â,
KJfiy MÁça®( éy§»aš),
muR nkš ãiy¥gŸë,
beLFsh,
Úy»ç
ËnfhL v©- 643 217.
09/06/1967 Prom. 2000-01 713 20/08/2001
2393 M®.n#hÂuhkè§f«
gŸë cjé MÁça®(jäœ)
muR nkšãiy¥gŸë
j¢r«g£L
ÂUt©zhkiy: 606 811
05/06/1956 Prom. 2000-01 713 21/08/2001
2394 nf . é . Ãughfu‹ ,
g£ljhç MÁça® , (jäœ),
muR kfÇ® nkšãiy¥ gŸë
»UZz»ç
»UZz»ç kht£l«.
06/06/1957 Prom. 2000-01 713 21/08/2001
2395 j.Nçafhªj‹
gŸë cjé MÁça® (m¿é)
muR nkšãiy¥gŸë
kUjFs«
ÂUbešntè kht£l« 627 151
05/10/1957 Prom. 2000-01 713 21/08/2001
2396 M®.v«. nkçÃshÁšlh,
gcM
mnkãg mUkid
f‹åahFkç
05/05/1958 Prom. 2000-01 713 21/08/2001
2397 v°.v‹ nrf®
jäHhÁça® (jäœ)
muR kfë® ca®ãiy¥ gŸë
nfhñ®
fhŠÁòu« kht£l«
07/06/1965 Prom. 2000-01 713 21/08/2001
2398 é.»UZz_®¤Â
g£ljhçMÁça®, (tuyhW),
mMcãgŸë,
xN®
»UZz»ç.
23/07/1966 Prom. 2000-01 713 21/08/2001
Page 324 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2399 o. fhëjh°
jäHhÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥ gŸë
nrh¤Jgh¡f«
fhŠÁòu« kht£l«
01/06/1960 Prom. 2000-01 713 23/08/2001
2400 v¢.v«.rªÂu‹
g£ljhç MÁça® (tuyhW)
muR ca® ãiy¥gŸë,
Eªjsh
Úy»ç
ËnfhL v©- 643 003.
02/04/1958 Prom. 2000-01 713 24/08/2001
2401 nt.U¡Fkâ
g£ljhçMÁça® (jäœ)
muR nkšãiy¥gŸë,
»z¤J¡flÎ
nfhaK¤Jh®
31/05/1960 Prom. 2000-01 713 24/08/2001
2402 f. gh¡»ay£Rä
jäHhÁça® (jäœ)
muR M©fŸ nkšãiy¥ gŸë
brŒô®
fhŠÁòu« kht£l«
22/04/1969 Prom. 2000-01 713 24/08/2001
2403 <. Ê#h,
gcM
mcãg
fhŠÁunfhL
f‹åahFkç
31/05/1970 Prom. 2000-01 713 24/08/2001
2404 j.R¥Ãukâ
KJfiy MÁça® (jhtuéaš)
efuh£Á nkš ãiy¥ gŸë
fhntç¥gh¡f«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.604 001
10/03/1966 Prom. 2000-01 713 30/08/2001
2405 bg. gh°f®,
KJfiy MÁça® (ntÂéaš)
muR nkš ãiy¥ gŸë
»ëa}®,
ehif kht£l«
17/07/1968 Prom. 2000-01 713 30/08/2001
2406 k.eh. buÉ°,
g£ljhç MÁça®,(m¿éaš),
muR nkšãiy¥gŸë,
g«kJ Fs«,
ÂUtŸq® kht£l«
07/09/1954 Prom. 2000-01 713 31/08/2001
Page 325 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2407 b#.gthå
KJfiy MÁça® (éy§»aš)
muR nkš ãiy¥ gŸë
btŸënkLng£il
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.604 207
07/05/1967 Prom. 2000-01 713 31/08/2001
2408 bgh.ÏisabgUkhŸ,
g£ljhç MÁça®,fâj«,
muR nkšãiy¥gŸë,
Û‹RU£o,,
mçaYh® kht£l«,
m.F.v©. 621 903.
10/05/1970 Prom. 2000-01 713 31/08/2001
2409 Ã.Mdª¤,
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR ca®ãiy¥gŸë,
kŠr¡f«ig,
Úy»ç kht£l« -
643 221.
28/01/1972 Comp. 2000-01 713 08/09/2001
2410 jh.RnuZ
Kjš ãiy jäHhÁça®
muR ca® ãiy¥ gŸë,
r¤Âa_®¤Âef®,
ÂUtŸS® kht£l«. 600 062
01/03/1970 Comp. 2000-01 713 17/09/2001
2411 Ã.rªÂu‹
KJfiy MÁça® (M§»y«)
muR nkšãiy¥ gŸë
éU¤jhry« (M)
flYh® kht£l«
606 001
07/06/1971 Comp. 2000-01 713 17/09/2001
2412 nf.njt»
KJfiy MÁça® (éy§»aš)
muR nkš ãiy¥ gŸë
Á‹dj¢N®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©. 605 652
05/08/1968 Prom. 2000-01 713 20/09/2001
2413 f.kâ KJfiy
MÁça® (éy§») muR nkš
ãiy¥ gŸë bgçaÁWt¤Jh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.606 201
08/05/1962 Prom. 2000-01 713 21/09/2001
Page 326 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2414 kh.kâ
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR nkš ãiy¥ gŸë
nkškiyaDh®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.604 204
23/11/1968 Prom. 2000-01 713 21/09/2001
2415 kh.rutz‹
KJfiy MÁça® (ntÂæaš)
muR nkš ãiy¥ gŸë
bjh£oa«
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.606 201
20/05/1971 Prom. 2000-01 713 21/09/2001
2416 v°.nfhò
KJfiy MÁça® (éy§»)
muR nkš ãiy¥ gŸë behs«ó®
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.604 307
18/04/1971 Prom. 2000-01 713 24/09/2001
2417 K. Ñjh
g£ljhçMÁça®(m¿éaš)
muR nkšãiy¥gŸë
th§fš
f%® kht£l«
ËnfhL v© 639 116
15/07/1959 Prom. 2000-01 713 01/10/2001
2418 R. mKjh
gŸë cjéahÁça® (fâj«)
muR ca® ãiy¥ gŸë,
ÑiHô®,
mçaÿ® kht£l«
Ë nfhL - 621 707
19/07/1966 Absor. 2000-01 713 01/10/2001
2419 Ã.fdfh,
muR nkšãiy¥ gŸë,
gL¡f¥g¤J,
ö¤J¡Fo kht£l«
30/07/1971 Prom. 2000-01 713 01/10/2001
2420 v°. uŠrå
g£ljhç MÁça® (fâj«)
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
eªÂtu«
fhŠÁòu« kht£l«
19/11/1958 Comp. 2000-01 713 05/10/2001
Page 327 of 328
tçir

bga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹
bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.
Ãwªj nj ju v©
g£ljhç
MÁça®
gâtu‹ Kiw
ehŸ
gŸë cjé
MÁça® bjçÎ
M©L
2421 Ïuh.ng¢Áa«khŸ,
jäHhÁçia,
Á.t. muR nkšãiy¥ gŸë,
ö¤J¡Fo
ö¤J¡Fo kht£l«
23/12/1966 Comp. 2000-01 713 09/11/2001
2422 Ã. »¿[o,
gcM
mnkãg
Kšriw
f‹åahFkç kht£lk
23/07/1961 Prom. 2000-01 713 19/11/2001
2423 bfh.»¿°nwhbgš ÄyhghŒ
gŸë cjé MÁça®(r m¿)
muR nkšãiy¥ gŸë
bj§f«òö®
f‹åahFkç
21/06/1961 Prom. 2000-01 713 20/11/2001
2424 b#.vgndr® bgh‹ rhªjkhJ
KJfiyMÁça® (M§»y«)
muR kfë® nkšãiy¥gŸë
g¤jkil
ÂUbešntè kht£l« 627 416
08/11/1958 Prom. 2000-01 713 21/11/2001
2425 v°. ÃughtÂ
g£ljhç MÁça®(jäœ)
muR nkš ãiy¥ gŸë,
ÂUbt‰¿ô®
ÂUtŸS® kht£l«. 600 019
12/03/1963 Prom. 2000-01 713 23/11/2001
2426 Â. mw« ts®¤j eha»
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR ca®ãiy¥ gŸë
ÁWfs¤Jh®
fhŠÁòu« kht£l«
05/06/1974 Comp. 2000-01 713 30/11/2001
2427 o.ckh knf°tç
g£ljhç MÁça® (m¿éaš)
muR nkš ãiy¥ gŸë (k)
fŸs¡F¿¢Á
éG¥òu« kht£l«
m. F. v©.606 202
28/02/1972 Prom. 2000-01 713 05/12/2001
x«/-
gŸë¡fšé Ïa¡Fe®
Page 328 of 328

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->