Wednesday, May 03, 2006

Pag-aalaga ng Sanggol

I.Subject Name:EPP-VI(H.E.) II.Lesson Reference No.:4 III.Lesson Title:Pamamaraan sa pag-aalaga ng Sanggol IV.Lesson Description: Ang araling ito ay tunkol sa mga pamamaraan sa pag-aalaga ng sanggol V.Learning Outcome: Sa katapusan ng aralin,ang mga bata ay inaasahang: *matutuhan ang mga pamamaraan sa pag-aalaga ng sanggol *maisagawa ang mga pamamaraan sa pag-aalaga ng sanggol VI.Learning Presentation: Tingnan ang larawan sa ibaba:

A.Basahin ang mga impormasyon sa link na ito. http://www.fnri.dost.gov.ph/wp/sanggolpagkain.htm http://ronibats.com/images/blog/sanggol.jpg B .Basahin ang sumusunod na mahahalagang impormasyon: Mga pamamaraan sa Pag-alaga ng Sanggol 1.Pagpapakain(basahin sa link na nasa itaas) 2.Pagpapatulog - ang bagong silang na sanggol ay halos natutulog lamang sa buong araw.Gumigising lamang siya kapag pakakainin(pasususuhin),paliliguan at bibihisa.Kailangan ng sanggol ng isang lugar na mahangin,malinis,tuyo at may magandang bentilasyon upang makatulog siya ng mahimbing.Maaari siyang patulugin sa isang kuna o kolong-kolong ngunit tiyakin na ito at malinis,lapat ang higaan o may kutson upang maginhawahan siya sa pagtulog.Huwag siyang gigisingin o gagambalain sa kanyang pagtulog.Kapag siya ay nagising na at hindi naman umiiyak huwag siyang kargahin upang hindi mamihasa. 3.Pagbibihis at pagpapalit ng lampin - Kailangan ng sanggol ang damit na payak,madaling isuot at tanggalin.Puti ang karaniwang damit na isinusuot natin sa sanggol upang malaman kaagad kung ito ay madumi na.Iwasang suotan ang sanggol ng susun suson o patung patong.Palitan kaagad ang lampin kung ito ay basa na upang maiwasan ang pamumula ng puwitan at pagkakaroon ng diaper rash.Hugasan ng maligamgam na tubig at sabon ang puwitan ng sanggol,tuyuin ng bulak at lagyan ng langis o pulbos saka palitan ng diaper. 4.Pakikipaglaro-Mahalaga ang paglalaro sa sanggol sapagkat ito ay nagsisilbing ehersisyo na makatutulong sa kanya upang lumaki siyang

malakas at malusog.Ang paggalaw,pagtaas at pagbaba ng kanyang mga kamay at paa ay isang laro na para sa sanggol.Kailangan ng sanggol ang laruan na may matitingkad na kulay,tumutunog,gumagalaw upang mahasa ang kanyang paningin at pandinig.Iwasan ang pagbibigay ng laruan na matutulis at makasasakit sa kanya.Kapag ang sanggol ay marunong nang gumapang hayaan siyang maglaro sa sahig ngunit tiyakin lamang ito ay malinis at ligtas ang sanggol.Kapag isang taon na ang bata hayaan siyang maglaro sa labas ng bahay upang makasagap siya ng sariwang hangin at sikat ng araw. MGA DAPAT TANDAAN NG MAHUSAY NA TAGAPAG-ALAGA 1.Tiyaking malinis ang mga kamay bago hawakan ang sanggol o bago gumawa ng anumang bagay para sa sanggol. 2.Iwasang dalhin ang sanggol sa lugar na masisikip at maraming tao kung saan makakasagap siya ng sakit at mikrobyo. 3.Iwasang painumin ang sanggol ng kape, tsaa o anumang inuming may halong alkohol.Iwasan din ang pagbibigay ng kendi at tsokolate upang mapangalagaan ang kanyang mga ngipin. 4.Bigyan ng sapat na oras para matulog ang sanggol.Patulugin siya sa lugar na malinis at may magandang bentilasyon. 5.Iwasan ang pagkarga sa bata tuwing siya ay umiiyak upang hindi mamihasa. 6.Painumin ang sanggol ng pinakuluang tubig o katas ng kalamansi kapag nauuhaw.Mainam itong gawin sa umaga pagkatapos maligo ang sanggol. 7.Laging bantayan ang sanggol na marunong nang gumapang upang matiyak na lagi siyang ligtas. VII.Learning Activity: A.Ilarawan ang sanggol na inyong nakita. Ano ang masasabi ninyo sa larawan?

B.Isulat sa inyong kwaderno ang mahahalagang impormasyon na inyong nabasa sa tungkol sa pag-aalaga ng sanggol VIII.Learning Evaluation: Sagutan ang maikling pagsusulit sa www.prongo.com IX.Assignment:Anu-ano ang mga gawaing inyong ginagampanan sa inyong tahanan?

posted by Antonia A.Rodriguez @ 5:21 PM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful