Dnevni avaz

Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik subota, 24. 1. 2009. Sarajevo Godina XIV Broj 4800 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
www.dnevniavaz.ba
SLU^AJ GA[I
Svjedok
pobjegao
iz BiH
ZAVOD PIO/MIO
Penzije
drugog
februara
ME^ \OKOVI] - DELI]
Tu~a
navija~a u
Melburnu
SARAJEVO Prvi ~ovjek OHR-a objavio
Preuzima du`nost {efa diplomatije Slova~ke Poziv premijera
nisam mogao odbiti, ka`e Laj~ak Reakcije bh. stranaka
Obi~ne ljude brine jedino {ta sutra jesti i kako platiti ra~une (Foto: G. Bobi})
Laj~ak ju~er na pressu: Ostajem privr`en BiH (Foto: I. [ebalj)
Kako `ive povratnici
u Bijeljini i Janji
17. strana
V
isoki predstavnik i spe-
cijalni predstavnik EU
u BiH Miroslav Laj~ak
objavio je ju~er da na-
pu{ta OHR i odlazi na funkciju
ministra vanjskih poslova Slo-
va~ke. Laj~akov odlazak iz BiH
doveo je do situacije iz koje, pre-
ma dostupnim informacijama,
za sada nema jednostavnog izla-
za. Diplomate ju~er na hitnom
sastanku zaklju~ili da je potre-
bno {to prije organizirati sasta-
nak Vije}a za implementaciju
mira. 2., 3. i 4. strana
|âJěâ8
|0l, 80
00|âI|f
7. strana
4
.

s
t
r
a
n
a
Potro{nja: Pad prometa nastavljen u januaru
80f0| 8ël
8Jl0l |00
0 I800ë|8l
Zdravstvo: Stru~njaci od kojih se tra`e ~uda
f|âĚâ |Jl8â8â
Nâ8Jâ 00
t.ê00 Nâ8â8âf
Sporovi: Problem stvarnog vlasni{tva
ě|J| Jl
Il8N|8â|
0 08lIl|J0f
Na licu mjesta
Izme|u demokratije i neima{tine
1
2
.

s
t
r
a
n
a
9
.

s
t
r
a
n
a
’Avaz’ saznaje: Ko preispituje status Br~kog
ĝIâ 00 88f88|8 8I8â8â8â
I8âĜ| 8â|| 08l008|Jâ8
6
.

s
t
r
a
n
a
9. strana
10. str.
aktuelno
Dnevni avaz, subota,
24. januar/sije~anj 2009. 2
www.dnevniavaz.ba
Portal - komentar dana
- Naravno! Zar ste mislili da }e one sjediti
kod ku}e? Sve je to na tro{ak dr`ave! [ta se sa-
da, kao, ~udimo! Nesposobni smo da zbacimo
predsjednika mjesne zajednice, a kamoli mini-
stra! (medenito)
Skandalozno: Diplomatske paso{e
imaju i `ene ministara
Visoki predstavnik i specija-
lni predstavnik Evropske unije
u BiH Miroslav Laj~ak objavio
je ju~er na vanrednoj pres-ko-
nferenciji u Sarajevu da napu{ta
OHR i odlazi na funkciju mini-
stra vanjskih poslova Slova~ke.
Laj~ak je uz neuobi~ajenu tr-
emu na konferenciji za novina-
re, kojoj je prisustvovao i njegov
prvi zamjenik Rafi Gregorijan
(Raffi Gregorian), kazao kako je
tu funkciju prihvatio tek „uz
uvjet da imenovanje ne}e stvori-
ti funkcionalni, politi~ki, pravni
ili institucionalni vakuum u
BiH te da }e postojati kontinui-
tet OHR-a“.
Nema rokova
- Znate da je ranije objavlje-
na informacija da se osloba|a
mjesto ministra vanjskih poslo-
va Slova~ke. Tada sam rekao da
nisam na raspolaganju i bilo je
tako. Ali, ju~er ujutro (~etvrtak,
op. a.), na putu iz Brisela u Sara-
jevo, premijer Slova~ke Robert
Fico saop{tio mi je da mene `eli
vidjeti na mjestu ministra va-
njskih poslova i smatram da ta-
kav direktan poziv u ovim oko-
lnostima nisam mogao odbiti -
rekao je Laj~ak novinarima.
On je posebno naglasio da }e,
bez obzira na njegovo imenovanje,
„kontinuitet rada Ureda visokog
predstavnika i specijalnog predsta-
vnika EU u BiH biti osiguran“.
Laj~ak je najavio da }e u pone-
djeljak otputovati u Bratislavu ka-
ko bi formalno prihvatio funkciju
{efa diplomatije te da se nakon to-
ga vra}a u BiH kako bi sa ~lanovi-
ma Vije}a za implementaciju mira
(PIC) i saradnicima iz OHR-a i
EUSR-a „na{ao rje{enje koje }e
osigurati kontinuitet u radu Ure-
da sve do ispunjavanja uslova koje
je PIC postavio pred BiH“.
- Poku{at }emo to uraditi {to
je prije mogu}e. Konsultacije sa
PIC-om ve} su zapo~ele i nasta-
vit }e se i narednih dana. Nema
tu rokova, ali je u interesu svih
da se prona|e rje{enje {to prije -
rekao je Laj~ak.
O ovoj odluci ju~er je obavije-
stio predstavnike PIC-a, ~lanove
Predsjedni{tva BiH i predsjeda-
vaju}eg Vije}a ministara BiH.
- Cijelog svog mandata radio
sam u skladu sa svojom savje{}u
da uradim sve da pomognem
BiH da postigne napredak na
evropskom putu i da procesi ko-
ji vode u EU i NATO idu {to br-
`e, jer samo tako }e BiH biti sta-
bilna i prosperitetna. Zadnjih
{est mjeseci ulo`io sam posebne
napore kako bi se pa`nja
me|unarodne zajednice vratila
na BiH - rekao je Laj~ak.
Osje}am odgovornost
On je naglasio da }e i nakon
odlaska iz BiH njegov anga-
`man prema ovoj zemlji biti na-
stavljen te obe}ao da }e iskori-
stiti kapacitet funkcije ministra
vanjskih poslova dr`ave ~lanice
EU i NATO-a da pomogne na
ubrzanju euroatlantskog puta
BiH.
- Neki }e me optu`iti da
ostavljam BiH na cjedilu i ve}
sam vidio naslov koji govori da
mi je dosta svega, ali nijedno
nije istina. Jako sam privr`en
BiH i tako }e biti i ubudu}e.
Ali, prvo vi trebate pomo}i sa-
mi sebi. Nije kasno da BiH kre-
ne zajedno sa susjedima, a za
napredak je potreban dogovor -
kazao je Laj~ak.
On nije `elio komentirati us-
pjeh svog mandata i podr{ku
EU, dodaju}i da „ovo nije opro-
{tajna pres-konferencija“.
- Osje}am odgovornost da osi-
guram kontinuitet. Dakle, vra}am
se i radim svoj posao i sa~ekat }u s
tim ocjenama jo{ nekoliko dana -
rekao je Laj~ak. T. LAZOVI]
^e{ki ambasador u BiH Jir`i
Kudela (Jiri) izjavio je ju~er za
„Dnevni avaz“ da je s predsjeda-
vaju}im Vije}a ministara BiH
Nikolom [piri}em razgovarao o
{to hitnijem rje{avanju proble-
ma s izborom direktora Dire-
kcije za evropske intergracije
(DEI) BiH.
Prema Kudelinim rije~ima,
[piri} mu je rekao da mu nije u
interesu da se zadr`i na poziciji
~elnika DEI-ja, uvjeriv{i ga da }e
ovo pitanje vrlo skoro biti rije{eno.
- Nadam se da }e [piri} u okvi-
ru svojih kompetencija u~initi pr-
avi potez. Ovo govorim i u ime
moje zemlje, koja predsjedava
Evropskom unijom- izjavio je Ku-
dela i dodao da je [piri}u predo~io
program prioriteta ~e{kog pre-
dsjedavanja EU. A. Du.
Jir`i Kudela za „Dnevni avaz“
0@C@LRDOQ@UNLONSDYTĝOHQH\@
Ured specijalnog predstavnika
EU za vanjsku politiku i sigurnost
Havijera Solane (Javier) prije dva
dana je saznao za Laj~akov odlaz-
ak, re~eno nam je iz Solaninog ur-
eda. Ve} su pokrenute intenzivne
aktivnosti na cijelom slu~aju. Sola-
nin portparol Kristina Galjak (Ch-
ristina Gallach) izjavila je za „Av-
az“ da ~estita Laj~aku na njego-
vom anga`manu i novoj funkciji.
- Poduzimaju se sve potrebne
mjere i aktivnosti kako ne bi
do{lo do vakuuma u funkcionir-
anju OHR-a i EUSR-a. Budite
uvjereni da }e biti prona|eno
rje{enje {to je prije mogu}e - ka-
zala nam je Galjak. T. L.
Umjesto visokog predstavnika
u BiH Miroslava Laj~aka, sa stu-
dentima Univerziteta „D`emal
Bijedi}“ i Sveu~ili{ta u Mostaru
ju~er je na tribini „Evropska per-
spektiva visokog obrazovanja u
BiH“ razgovarao ambasador ^e-
{ke u na{oj dr`avi Jir`i Kudela
(Jiri).
On je studentima, profesorima
i politi~kim zvani~nicima govorio
o zahtjevima Evropske unije na{oj
dr`avi u segmentu visokog obra-
zovanja. Tribini je prisustvovao i
{ef Misije OSCE-a Geri Robins
(Garry D. Robbins). U~esnicima
je Kudela ujedno prenio i stav
svoje dr`ave o ovom pitanju, koja
trenutno predsjedava EU.
Novinarima je izjavio da EU
ne mo`e dobro funkcionirati
bez zemalja zapadnog Balkana,
a da BiH ne mo`e funkcionirati
bez mladih generacija kojima
trebaju sistemi studiranja kakvi
se provode u Evropi. A. Du.
Umjesto Laj~aka u Mostar do{ao Kudela
Potrebni evropski
sistemi studiranja
- S obzirom na to da sam po-
nudu dobio ju~er (prekju~er,
op. a.), a danas (ju~er, op. a.)
obavijestio nadle`ne, za bilo ka-
kva imena i {pekulacije je rano.
Nije tajna da }e naredna sjedni-
ca PIC-a biti od velike va`nosti
da se strate{ki donese odluka o
tome kakva }e biti politika
me|unarodne zajednice. Ali,
zatvaranje OHR-a jasno je defi-
nirano i to se ne mijenja zbog
ovoga. Imam kompetentan tim,
imam prvog zamjenika i mi
}emo zajedno prona}i rje{enje -
istakao je Laj~ak.
Rano za imena
nasljednika
Ured za informiranje slo-
va~ke vlade potvrdio je ju~er da
}e Miroslav Laj~ak predvoditi }e
slova~ko ministarstvo vanjskih
poslova.
Predsjednik Ivan Ga{parovi~
imenovat }e Laj~aka za naslje-
dnika odlaze}eg ministra va-
njskih poslova Jana Kubi{a u po-
nedjeljak, navodi se u saop}enju,
prenosi DPA. Kubi{ planira na-
pustiti vladu kako bi postao
izvr{ni sekretar Ekonomske ko-
misije UN-a za Evropu.
Imenovanje u ponedjeljak
^e{ki ambasador na Tribini: Zna~aj mladih generacija
Laj~ak ju~er na pressu: Ostajem privr`en BiH (Foto: I. [ebalj)
Galjak: ^estitala Laj~aku
SARAJEVO Visoki predstavnik objavio odluku
Laj~ak odlazi!
Neki }e me optu`iti da ostavljam BiH na cjedilu i ve} sam vidio naslov koji
govori da mi je dosta svega, ali nijedno nije istina, izjavio Miroslav Laj~ak
Portparol Kristina Galjak za „Avaz“
Solana tra`i rje{enje
aktuelno
Dnevni avaz, subota,
24. januar/sije~anj 2009.
3
Pi{e: Sead NUMANOVI] (seadn@avaz.ba)
Laj~akov
odlazak!
Vi{e od analiza {ta ga je navelo da prihvati
du`nost u Slova~koj te ko }e ga zamijeniti, bitnije
je tra`iti odgovor na pitanje - {ta i kako dalje
Miroslav Laj~ak odstupio je s du`nosti visokog predstavnika.
Vi{e od analiza {ta ga je navelo na to da promijeni mi{ljenje i
prihvati ponu|eno mjesto ministra vanjskih poslova Slova~ke te
ko }e ga zamijeniti, bitnije je tra`iti odgovor na pitanje - {ta i ka-
ko dalje.
Bo{nja~ka politika je na raskrsnici. Ona, najprije, treba shva-
titi da se mora uzdati u svoju snagu i pamet, pa tek onda u
me|unarodne odnose i zvani~nike. A to je, ~ini se, i najte`e, tre-
nutno.
Zabavljeni svojim sitnim interesima, potkradanjima vlastitog
naroda, oni su do savr{enstva doveli umije}e okrivljavanja dru-
gih, prebacivanja odgovornosti na sve i svakoga, kako se na njih
ne bi upiralo prstom.
Aktuelna bo{nja~ka politika, sa ~asnim izuzetkom, zabavlje-
na je svojim politi~kim i, posebno, ekonomskim talovima. Nema
u tome ama ba{ nikakvog bo{nja~kog interesa, a ni prevelike pa-
meti.
I to je razlog za zabrinutost.
Jer, dosada{nja politika (neshva}ene) `rtve nije dala nimalo
dobre rezultate.
BiH je na ivici raspada, bo{nja~ko vodstvo nema odgovore na
rastu}e izazove koji prijete opstojnosti BiH, akutna bezidejnost
poput galopiraju}eg raka razara tkivo ove dr`ave, a na{i lideri
upiru prstom u sve i svakoga krive}i ih. No, su{tina problema je-
ste u njihovoj nespremnosti da rade posao za koji smo ih izabrali
i zemlju izvuku iz krize.
Laj~ak odlazi, novi visoki predstavnik do}i }e prije ili kasnije
i sada je prilika da Bo{njaci shvate i prihvate da drugi ne}e
ure|ivati BiH i po na{em }eifu. Stari OHR, do 2004. godine,
te{ko da }e se ikada vratiti, jer to nikome u me|unarodnoj zaje-
dnici nije u interesu. Ona je i previ{e zabavljena globalnim pro-
blemima i ratovima da bi se ozbiljnije bavila nama i radila posao
na{ih politi~ara.
Ako oni nisu u stanju to uvidjeti, onda Bo{njaci moraju na}i
novu politi~ku opciju, jer me|unarodnoj zajednici treba partner.
Komentar dana
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana
na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je
„Google Analytics“ zabilje`io 101.935 posjetilaca.
A) DA 90%
B) NE 9%
C) Ne znam 1%
C
A
Poslanici i ministri trebaju
umanjiti svoje pla}e
www.dnevni avaz.ba
PORTAL
Pitanje: Da li poslanici i ministri zbog op}e
ekonomske situacije i milionskih manjaka
u bud`etima trebaju umanjiti svoje pla}e?
B
Ambasadori ju~er po zavr{etku sastanka u zgradi Policijske misije Evropske unije (Foto: I. [ebalj)
Odlazak ~elnika OHR-a Miro-
slava Laj~aka iz BiH prije isteka
mandata i odluke o sudbini tog ti-
jela doveo je zvani~nike me|una-
rodne zajednice u BiH pred pre-
sedan i u situaciju iz koje, prema
dostupnim informacijama, za sa-
da nema jednostavnog izlaza.
Nova situacija
Nakon {to je Laj~ak obzna-
nio da odlazi, ju~er rano ujutro
odr`an je hitan sastanak amba-
sadora dr`ava ~lanica EU u zgr-
adi Policijske misije Evropske
unije (EUPM) u Sarajevu.
Kako saznajemo, diplomate,
kojima je doma}in bio ~e{ki
ambasador Jir`i Kudela (Jiri),
razgovarale su o novonastaloj si-
tuaciji i zaklju~ile da je potre-
bno {to je prije mogu}e organi-
zirati sastanak Vije}a za imple-
mentaciju mira (PIC).
Prema „Avazovim“ saznanji-
ma, to bi se moglo desiti ve} nare-
dne sedmice, i to na nivou amba-
sadora dr`ava ~lanica PIC-a.
[ef Delegacije Evropske ko-
misije u BiH Dimitris Kurkulas
(Kourkoulas) izjavio je za „Avaz“
da }e svi ambasadori odmah izvi-
jestiti svoje {efove o Laj~akovom
odlasku. Prema njegovim rije~i-
ma, nema precizne procedure ka-
ko se imenuje novi visoki pre-
dstavnik, ve} o tome odluku do-
nosi Vije}e za implementaciju
mira, a prijedloge mogu iznijeti
sve dr`ave ~lanice.
Prema na{im informacija-
ma, situacija zbog Laj~akovog
odlaska nije nimalo bezazlena.
Kako je „Avazu“ potvr|eno iz
vi{e izvora, mogu}e je nekoliko
scenarija za izlazak iz {kripca.
Prema jednom od njih, PIC bi
ve} naredne sedmice mogao ime-
novati Laj~akovog nasljednika, a
EU nakon toga tu istu osobu ime-
novati za svog predstavnika. Tada
bi se stanje vratilo „u normalu“, a
onda bi u martu, kako je ranije
planirano, PIC odlu~io o cjeloku-
pnoj sudbini OHR-a.
Po toj opciji trenutna situacija
bila bi najbr`e rije{ena, ali je pita-
nje da li je u tako kratkom roku
mogu}e na}i osobu tog politi~kog
nivoa koja bi prihvatila posao.
S druge strane, postoji opcija
da se vrijeme do kona~ne odlu-
ke PIC-a premosti tako {to bi
OHR-om rukovodio prvi zamje-
nik Rafi Gregorijan (Raffi Gre-
gorian), a da se, nakon {to se
ra{~isti sudbina OHR-a krajem
marta - ili imenuje novi visoki
predstavnik ili OHR zatvori.
Tada bi samo EU imenovala
novog specijalnog predstavnika
EU s oja~anim ovlastima, {to bi,
kako neki smatraju, dalo dovoljno
vremena Uniji da na|e sna`nu po-
liti~ku li~nost za taj posao.
Formalna odluka
U tom slu~aju ostaje otvore-
no pitanje funkcioniranja tzv.
bonskih ovlasti, koje, kako na-
vode diplomatski izvori, ne mo-
gu biti preba~ene na prvog za-
mjenika OHR-a, ni na ogra-
ni~en vremenski rok. To bi onda
BiH dovelo prvi put u situaciju
da nema visokog predstavnika
od Dejtona naovamo. I to prije
nego {to je formalna odluka o
zatvaranju OHR-a donesena.
Mogu}e je, tako|er, da La-
j~ak, ako procijeni da svojim
odlaskom ote`ava situaciju u
BiH, povu~e svoju odluku i
odbije ministarsko mjesto u slo-
va~koj vladi. T. LAZOVI]
Kurkulas u razgovoru s
ambasadorom Karelom Foskulerom
Iako se upozorava da je su-
vi{e rano govoriti o imenima
mogu}ih Laj~akovih nasljedni-
ka, nije tajna da se o tome {peku-
liralo i prije nego {to je Laj~ak
odlu~io oti}i za {efa diplomatije.
U razli~itim krugovima spomi-
njala su se imena Krisa Patena
(Chris Patten), Jo{ke Fi{era (Jo-
schka Fischer) i Bertija Aherna
(Bertie), biv{ih visokih du`no-
snika EU i njenih ~lanova.
Spominje se i ime austri-
jskog parlamentarca Hanesa
Svobode (Hannes Swoboda) te
Renca Davidija (Renzo), biv{eg
slu`benika EK u Sarajevu, a sa-
da {efa Kancelarije za vezu EK
na Kosovu. Ne treba isklju~iti
ni Erharda Buseka, biv{eg spe-
cijalnog koordinatora Pakta
stabilnosti, koji nam je ju~er
kazao da „ne bi prihvatio mje-
sto u OHR-u, ali uz odre|ene
uvjete prihvatio bi mjesto EU-
SR-a“.
Ko su mogu}i nasljednici
PROCEDURE [ta nakon odstupanja Laj~aka s du`nosti
Kako i kada }e biti
imenovan nasljednik
Sastanak Vije}a za implementaciju mira mogu} ve} naredne sedmice
Nekoliko scenarija za izlazak iz {kripca Laj~ak mo`da ostaje
aktuelno
Dnevni avaz, subota,
24. januar/sije~anj 2009. 4
Odluka visokog predstavnika
Miroslava Laj~aka da napusti BiH
i prihvati poziciju {efa diplomatije
Slova~ke dolazi u trenutku nezgo-
dnom za na{u zemlju, kada su u
toku odre|eni procesi, odnosno
nakon {to se u posljednje dvije go-
dine nagomilalo mnogo problema
koji se ne rje{avaju. Ovo je za
„Dnevni avaz“ kazao Sulejman
Tihi}, lider SDA, dodaju}i kako
od Brisela o~ekuje da {to prije ime-
nuje novog visokog predstavnika.
Sumnjiva ozbiljnost
- Najbolje bi bilo kada bi se
mogla na}i osoba koja dobro po-
znaje prilike u BiH i koja se mo`e
odmah uklju~iti u rje{avanje pro-
blema. Tu bi se, prvenstveno, tre-
bao na}i neko ko }e imati vi{e
snage i podr{ke me|unarodne za-
jednice da sa bh. politi~arima od-
lu~nije krene u rje{avanje proble-
ma koji ugro`avaju na{ evropski
put - kazao je Tihi}, ocjenjuju}i
da Laj~ak nije imao neophodnu
podr{ku Brisela, zbog ~ega je po-
sljednji period obilje`en stagnaci-
jom i pogor{anjem politi~ke situ-
acije u BiH.
Lider SNSD-a Milorad Dodik,
uz najbolje `elje Laj~aku na novoj
poziciji, izrazio je uvjerenje da }e
on „s pozicije ministra vanjskih
poslova zemlje ~lanice EU unijeti
vi{e realnosti u rezonovanje situa-
cije u BiH unutar Evrope“.
- Laj~ak je jedan od rijetkih
diplomata koji je u~inio sve da
se osposobe lokalni kapaciteti za
odlu~ivanje o svim va`nim pita-
njima u BiH - rekao je Dodik za
„Dnevni avaz“.
On, tako|er, smatra da nema
potrebe za imenovanjem novog
visokog predstavnika.
Ne skrivaju}i razo~arenje
Laj~akovom odlukom, Beriz
Belki}, potpredsjednik SBiH,
izrazio je „sumnju u ozbiljnost
onih koji postavljaju visoke pre-
dstavnike, kao i onih koji preu-
zimaju tu funkciju, „jer ovakvi
potezi govore da je to pozicija s
koje se mo`e oti}i ~im se pojavi
neka bolja {ansa“.
Nezavr{en posao
- Ova pojava govori o odnosu
me|unarodne zajednice prema fu-
nkciji visokog predstavnika i razu-
mijevanju va`nosti te funkcije za
BiH. Laj~ak je doveo u pitanje mo-
tive svog dolaska u BiH, odnosno
pokazao da mu je mjesto visokog
predstavnika bilo prolazna stanica,
gdje je prikupio reference za da-
ljnju karijeru - naveo je Belki}.
Uz ~estitke Laj~aku na novom
radnom mjestu, lider HDZ-a 1990
Bo`o Ljubi} potcrtao je kako je ja-
sno da posao me|unarodne zaje-
dnice u BiH nije zavr{en.
- O~ekujem da na mjesto vi-
sokog predstavnika bude imeno-
vana politi~ki sna`na i kredibi-
lna osoba koja }e imati podr{ku
me|unarodne zajednice i dolazi-
ti iz zemlje koja ima jaku ulogu u
svjetskoj politici - rekao je Lju-
bi}, koji nije `elio dati svoju ocje-
nu o Laj~akovom radu.
Portparol HDZBiH Mi{o Re-
lota naglasio je da je Laj~ak istinski
prijatelj BiH i njenih gra|ana, na-
vode}i da je on dao veliki doprinos
izgradnji pozitivnog ozra~ja u BiH
za postizanje dogovora o klju~nim
pitanjima za evropsku budu}nost.
On je uvjeren da }e i novi visoki pr-
edstavnik, ko god to bio, nastaviti
tamo gdje je Laj~ak stao, odnosno
graditi pozitivnu atmosferu za po-
stizanje dogovora me|u bh. lideri-
ma. S. [KULETI]
REAKCIJE Bh. politi~ari o Laj~akovoj odluci
Odlazak u nezgodnom
trenutku za BiH
Ne treba birati novoga, smatra Dodik Belki} razo~aran O~ekujem
kredibilnu osobu, ka`e Ljubi} HDZBiH za pozitivnu atmosferu
Tu`ila{tvo BiH zatra`ilo je u
zavr{noj rije~i da se ~etvorica
biv{ih pripadnika Hrvatskog vi-
je}a obrane (HVO) kazne za dje-
la po~injena tokom 1992. i 1993.
u logoru Vojno kod Mostara, pr-
edlo`iv{i ukupnu kaznu od 110
godina zatvora, prenosi Birn.
Po 30 godina zatvora za-
tra`eno je za Marka Radi}a, Dr-
agana [unji}a i Damira Brekala,
a 20 godina za Mirka Vra~evi}a.
Su|enje Radi}u i ostalima
Tu`ila{tvo BiH tra`i 110 godina zatvora
Upravni odbor Zavoda PIO/-
MIO FBiH donio je ju~er odluku
da visina januarskih penzija, ~ija }e
isplata po~eti 2. februara, ostane na
istom nivou kao u proteklom peri-
odu, izjavio je za „Dnevni avaz“
Zarif Safi}, portparol Zavoda.
- Koeficijent za isplatu iznosi
1,65 pa }e najni`a penzija biti
296,36 maraka, zajam~ena 395,14,
a maksimalna 1.398,49 KM. Pri-
hodi u ovom mjesecu su znatno
manji od o~ekivanih. To se uvijek
de{ava u prva tri mjeseca nove go-
dine. Iz tog razloga Upravni odbor
je upozorio na finansijsku situaci-
ju u Zavodu i odbio svaki novi za-
htjev ili odluku koja bi mogla ugr-
oziti ovu instituciju - ka`e Safi}.
Isti~e da je Vladi FBiH upu-
}en zahtjev za izmirenje tre}ine
duga za ispla}ene beneficirane pe-
nzije iz prethodne godine.
- Vlada FBiH duguje nam za
ovu namjenu 81 milion KM.
O~ekujemo da nam preostali
dio duga bude ispla}en u dva
navrata prije rebalansa bud`eta
FBiH koji je planiran u aprilu -
pojasnio je Safi}. Az. D.
Zarif Safi}, portparol Federalnog zavoda PIO
Januarske penzije 2. februara
Zajedni~ka komisija za adm-
inistrativne poslove Parlamenta
BiH prije dva dana donijela je
odluku da iz zgrade Parlamenta
na Marindvoru u Sarajevu izba-
ci Ured za saradnju s Interpo-
lom. Zaklju~eno je da u roku od
30 dana treba izdati rje{enje o
iseljenju Interpola iz prostorija
Parlamenta BiH.
Tako|er, odbijeni su zahtjevi
Agencije za dr`avnu slu`bu BiH
i Samostalnog sindikata dr`a-
vnih i policijskih slu`benika i
zaposlenika u institucijama BiH
za dodjelu prostorija u ovoj zgr-
adi. Nju }e s parlamentarcima
dijeliti Vije}e nacionalnih ma-
njina BiH, kojem je Komisija
dodijelila prostoriju za rad.
- U susjednoj, nedavno
obnovljenoj Zgradi bosansko-
hercegova~ko-gr~kog prijate-
ljstva ima dovoljno mjesta za
sve agencije, ministarstva i nji-
hove slu`be i trebaju prije}i ta-
mo - kazao je predsjednik Ko-
misije Remzija Kadri}.
Me|utim, u novoobnovljenoj
19-spratnici ima mjesta za samo
dio zaposlenih iz {est od devet
dr`avnih ministarstava. I dalje se
veliki broj agencija i institucija
nalazi u unajmljenim prostorija-
ma, za {ta }e ove godine biti
izdvojeno ~ak 30 miliona KM.
- Prakti~no svake godine na
kiriju gubimo jednu novu zgra-
du, a i dalje radimo u veoma
lo{im prostorijama. Me|utim,
predsjedavaju}i Vije}a minista-
ra Nikola [piri} blokira izgra-
dnju nove zgrade ne po{tuju}i
tako ni pro{logodi{nji zaklju~ak
Parlamenta BiH, koji je po-
dr`ala i njegova stranka - ka`e
zamjenik ministra finansija Fu-
ad Kasumovi}.
On poja{njava da su lokacije
za novu zgradu za smje{taj insti-
tucija BiH ve} bile odre|ene, i
to kod Op}e bolnice „Prim. dr.
Adulah Naka{„ te kod hotela
„Bristol“ u Sarajevu. A. M.
Uprkos novoobnovljenom neboderu
Dr`avnicima i dalje tijesno
Za pla}anje kirija ove godine ~ak 30 miliona KM
Zgrade Parlamenta i bh.-gr~kog prijateljstva: Politi~arima treba jo{
Tihi}: Nagomilani problemi Belki}: Prolazna stanica Dodik: Realno stanje Ljubi}: Potrebna pomo}
Pe}anac: Nije
se sna{ao
Nermin Pe-
}anac, lider
SDUBiH, ka`e
da Laj~ak nije
ispunio njego-
va o~ekivanja.
- Od imena
novog visokog
predstavnika
bitnije je ka-
kvu }e politiku
svijet voditi
prema BiH, jer
bez jedinstvene politike onih
koji stoje iza visokog predsta-
vnika nijedan {ef OHR-a ne}e
mo}i ni{ta uraditi - kazao je
Pe}anac.
U Parlamentu BiH uskoro
}e po~eti upotreba novoobno-
vljene Plave sale. Administra-
tivna komisija prihvatila je
prijedlog da u njoj sjednice
odr`ava Dom naroda, dok }e
Zastupni~ki dom nastaviti ko-
ristiti Bijelu salu.
Plava i Bijela sala
- [to se mene ti~e, Laj~aku `elim sretan put. Ni-
je uradio ni{ta da bi se BiH br`e kretala ka EU i ni-
je sprije~io nacionaliste i nacionalisti~ku retoriku,
nego im je svojom pasivno{}u omogu}io da do|u
na vlast. Najbolje rje{enje bilo bi da Laj~aka nasli-
jedi njegov zamjenik Rafi Gregorijan (Raffi Grego-
rian), jer poznaje situaciju u zemlji i mogao bi sta-
nje u BiH u~initi mnogo boljim - ocijenio je Sefer
Halilovi}, predsjednik BPS-a.
Gregorijan najbolja zamjena
- Laj~akova odluka je neko-
rektna prema gra|anima BiH.
On je proveo toliko vremena
ovdje da je njegov interes pr-
venstveno trebala biti bu-
du}nost i opstanak BiH. Laj-
~akov rad u posljednjem peri-
odu je posljedica neodgovor-
nog odnosa bira~a prema svo-
joj djeci, jer kao {to je i sam je-
dnom prilikom kazao: „Ne
mogu uraditi toliko dobrog,
koliko gra|ani BiH mogu
u~initi lo{eg izborom uvijek
istih lidera“ - izjavio je lider
BOSS-a Mirnes Ajanovi}.
Ajanovi}: Nekorektan potez
Safi}: Visina penzija nepromijenjena
Pe}anac:
Neispunjena
o~ekivanja
Halilovi}:
Sretan put
pogledi 5
Dnevni avaz, subota,
24. januar/sije~anj 2009.
Holbruk: Novi pristup
Imenovanjem Ri~arda Ho-
lbruka (Richard Holbrooke) za
specijalnog izaslanika za Afga-
nistan i Pakistan, ameri~ki pre-
dsjednik Barak Obama (Barack)
demonstrirao je odlu~nost da sr-
edi stanje u tom dijelu svijeta,
ali i spremnost na promjene u
vo|enju vanjske politike. ^ini
se da bi Holbruk mogao vratiti
Stejt departmentu primat u do-
no{enju vanjskopoliti~kih odlu-
ka, koji je proteklih osam godi-
na imao Pentagon.
Holbruk, jedan od najisku-
snijih ameri~kih diplomata, u
dosada{njoj karijeri pokazao je
koliko zna i mo`e biti ~vrst i
energi~an. Najzna~ajniji trenu-
tak u njegovoj karijeri dogodio
se 1995. godine, kada je kao kre-
ator Dejtonskog sporazuma
zna~ajno utjecao na zaustavlja-
nje rata u BiH.
Ne treba zaboraviti ni Holbr-
ukovu va`nu ulogu u diploma-
tskim naporima u pregovorima s
balkanskim kasapinom Sloboda-
nom Milo{evi}em u nastojanju
da se sprije~e sukobi na Kosovu.
Od tada va`i za jednog od gla-
vnih kreatora ameri~ke vanjske
politike me|u demokratama.
Holbruk, kojeg mediji u SAD
zovu diplomatskim buldo`erom,
sigurno }e o{tro zastupati intere-
se svoje zemlje u Afganistanu i
Pakistanu, a njegove prve izjave
pokazuju da }e Va{ington zauzeti
i novi stav o zvani~nom Kabulu i
Islamabadu.
Ro|en je 1941. godine u Nju-
jorku, `enio se tri puta i ima
~etvero djece. Sedam puta nomi-
niran je za Nobelovu nagradu za
mir, a va`io je i kao ozbiljan ka-
ndidat za dr`avnog sekretara u
Obaminoj administraciji. E. K.
Li~nost dana Ri~ard Holbruk
Diplomatski buldo`er
Iskusni ameri~ki diplomata ve} pokazao koliko
~vrst i energi~an mo`e biti
INICIJATIVE Nenad ^anak za “Dnevni avaz”
Srbija }e kad-tad usvojiti
rezoluciju o Srebrenici
Jo{ nije do{lo do potrebne katarze u srpskom dru{tvu i politici, smatra
^anak ~ija je stranka Skup{tini Srbije predlo`ila dono{enje rezolucije
Liga socijaldemokrata Vojvo-
dine (VSL) podnijela je Skup{ti-
ni Srbije Prijedlog rezolucije ko-
jom se tra`i progla{enje 11. jula
Danom sje}anja na genocid u Sr-
ebrenici i na sve `rtve ratova na
prostoru biv{e Jugoslavije tokom
devedesetih godina pro{log sto-
lje}a. Lider LSV-a Nenad ^anak
u razgovoru za “Dnevni avaz”
ka`e kako je usvajanje rezolucije
pravna i politi~ka obaveza Srbije.
Osuda genocida
- Uvijek }emo insistirati na
ka`njavanju zlo~inaca, na jasnom
distanciranju od politike naciona-
lsocijalisti~kog re`ima Slobodana
Milo{evi}a i na distanciranju od te
kompletne ideologije. Jer, to nije
bila politika samo Milo{evi}a i
njegove Socijalisti~ke partije, ve} i
politika Srpske radikalne stranke
Vojislava [e{elja, kao i velikim di-
jelom Vojislava Ko{tunice. Mi
`elimo da se osudi ~itava jedna po-
litika i ideologija, a ne da se to svo-
di na kozmeti~ke promjene, za-
mazivanje o~iju i guranje istine
pod tepih - ka`e ^anak.
Na upit o tome da li je u Srbi-
ji sazrelo vrijeme za usvajanje re-
zolucije o genocidu u Srebrenici,
^anak navodi kako, na`alost, jo{
nije do{lo do potrebne katarze u
srpskom dru{tvu i politici. Po-
dsje}aju}i da su i ranije predla-
gane sli~ne deklaracije, ^anak
isti~e kako ni ovaj put ne o~eku-
je usvajanje takvog dokumenta.
- Ali, ako ne nastavimo da
insistiramo na tome, do potre-
bne katarze nikada ne}e do}i.
Usvajanje rezolucije i osuda ge-
nocida u Srebrenici dogodit }e
se kad-tad. Ima onih koji nas
optu`uju da iz kompletne trage-
dije izvla~imo samo Srebrenicu.
Ja ih podsje}am na to da je svaki
zlo~in tragedija, ali da je Srebre-
nica i tragedija i sramota. Trage-
dije su pogibije nevinih ljudi, a
tragedija i sramota je pogibija
nevinih ljudi izazvana su{ti-
nskom genocidnom politikom
koju je vodio Milo{evi}ev re`im
- iznosi na{ sagovornik.
On se sla`e da }e u kontekstu
usvajanja predlo`ene rezolucije
posebno zanimljiv biti stav De-
mokratske stranke ~iji je pre-
dsjednik ujedno i predsjednik
Srbije Boris Tadi}. Ta stranka,
ka`e ^anak, ima vrlo {irok dija-
pazon djelovanja i ljudi koji je
podr`avaju.
Tadi}ev stav
- Vjerujem da }e oni gledati da
se u ovom trenutku iz svega izvu-
ku {to bezbolnije, {to je nemo-
gu}e. Ne treba, me|utim, zabora-
viti da je Tadi} bio u Srebrenici i
odao po~ast `rtvama, te stoga mi-
slim da }e, ipak, mo`da ne sada,
ali u krajnjem ishodi{tu, i ta stra-
nka bez kalkulacija stati na stra-
nu osude zlo~ina - zaklju~uje
^anak. E. HUREMOVI]
^anak: Uvijek }emo insistirati
Usvajanje Rezolucije Evro-
pskog parlamenta kojom se 11.
juli progla{ava Danom `alosti u
Evropi, ^anak smatra svojevr-
snim priznavanjem gre{aka u
pro{losti.
- Ja sam i na Skup{tini Sr-
bije govorio o tome. U Hola-
ndiji je pala vlada zbog Srebr-
enice, a u Srbiji nije donesena
nijedna rezolucija o tome. To
najbolje govori o razlici iz-
me|u Srbije i Evrope - ka`e
^anak.
Razlika izme|u Evrope i Srbije
Manipulacija
`rtvama
- Zlo~ini koji su se do-
ga|ali, uklju~uju}i i genocid
u Srebrenici su historijske
~injenice. Te historijske ~in-
jenice moraju se unijeti u na-
stavni plan {kola u Srbiji. Ti-
me }e se izbje}i manipulacija
`rtvama iz na{e neposredne
pro{losti i stvoriti okru`enje
u kojima ponavljanje takvih
zlo~ina ne bi bilo mogu}e -
smatra ^anak.
Iz intervjua Milorada Dodika za Onasu
Otvaranje tr`i{ta nanijelo {tetu
Premijer RS i lider SNSD-a
Milorad Dodik u ju~era{njem
intervjuu za Onasu, govore}i o
procesu evropskih integracija,
ponovio je da se, ako u tom pro-
cesu RS ne mo`e oja~ati svoje ka-
pacitete i poziciju, onda “postavl-
ja logi~no i lai~ko pitanje za{to da
idemo u proces koji nas ukida”.
- Da li da na to pristanemo za-
to {to neko ka`e da }emo bolje
`ivjeti? Mislim da mi i sada ima-
mo neke bolje elemente nego ne-
ke ~lanice EU, recimo kod nas je i
ekonomija bolja nego u Bugar-
skoj i Rumuniji, a pokazat }e se
da je bolja nego i u nekim drugim
zemljama, koje su ranije postale
~lanice EU - istakao je Dodik.
Komentiraju}i globalnu fi-
nansijsku krizu, Dodik je ko-
nstatirao kako je o~igledno da je
“ovo vrijeme i kraj neke ere koja
se mo`e okarakterisati kao neo-
liberalizam”.
- Kada se jednom saberu
ra~uni, pokazat }e se i da su mjere
koje su nama neoliberali iz svijeta
donijeli u BiH i nalo`ili nam da
otvorimo na{e tr`i{te za svu robu
iz okru`enja, i to potpuno nekri-
ti~ki, ne {tite}i vlastitu proizvo-
dnju i preduze}a, nanijele mo`da
ve}u {tetu nego svi politi~ki odno-
si u BiH - izjavio je Dodik.
Dodao je da su sve banke
otkupljene pod `estokim priti-
skom da se moraju {to prije pri-
vatizirati, pa su oti{le za mini-
malne iznose, a samo nakon dvi-
je godine prodavane su za neko-
liko desetina miliona maraka.
- A sada se tek vidi {ta zna~i
upravljati investicijama, jer ka-
da imate finansijski krvotok,
upravljate i dru{tvenim. Pro-
blem za BiH je {to se bankama
koje sada ovdje posluju upravlja
u inostranstvu i {to su one svoje
zarade maksimalizovale. Treba
vidjeti, i mi se bavimo tim anali-
zama, koliko su banke poslje-
dnjih godina odnijele dobiti iz
RS i BiH. To nisu mali iznosi,
oni su daleko ve}i nego {to smo
dobili ukupne pomo}i - kazao je
Dodik.
Kriza s federalnim bud`etom,
prema dostupnim informacijama
iz Ministarstva finansija FBiH,
zapo~ela je jo{ u novembru pro{le
godine. Ve} tada je, naime, Vlada
FBiH iskazala oko 150 miliona
KM nepla}enih sredstava za pla}e
i usluge, a prema u~injenoj anali-
zi, nedostajalo je ~ak 26,3 posto
novca u odnosu na va`e}i pro{lo-
godi{nji bud`et.
Uprkos tome, konkretne rea-
kcije nije bilo, a o tome kolika je
besparica zavladala, svjedo~e i
podaci da ni Vlada FBiH, ni pr-
emijer Ned`ad Brankovi}, ni
njegovi zamjenici Vjekoslav Be-
vanda i Gavrilo Grahovac, u no-
vembru nisu isplatili nikome ni
fening iz teku}ih rezervi kojima
raspola`u na papiru. Samo Vla-
da na raspolaganju za interve-
ntne mjere trebala je imati jo{
4,6 miliona KM.
[okantno je saznanje da je
Vlada FBiH pro{le godine imala
ukupne tro{kove za 20 posto
ve}e nego 2007. Ad. H.
Vlada FBiH: Ni teku}ih rezervi
Kriza u bud`etu Federacije BiH
Premijer i zamjenici
mjesecima bez novca
mozaik
Dnevni avaz, subota,
24. januar/sije~anj 2009. 6
[ta drugi pi{u
DANAS U PRODAJI
HAG - Tu`ioci Ha{kog suda (ICTY) zatra`ili su ju~er da
@albeno vije}e toga suda kazni biv{eg oficira JNA Veselina [lji-
van~anina s 30 godina zatvora zbog u~e{}a u ubistvu 194 hrva-
tska zarobljenika na farmi Ov~ara kod Vukovara u novembru
1991. godine. Zastupnici optu`be predlo`ili su da sudije poni{te
prvostepenu presudu kojom je [ljivan~anin progla{en krivim za
pomaganje pri mu~enja zarobljenika i osu|en na zatvorsku ka-
znu od pet godina.
Spec
panorama
Sutra u „Dnevnom avazu“ dva priloga
Papa Benedikt XVI postao
je ju~er jedna od najstarijih
osoba koja ima svoj kanal na
YouTubeu, gdje je upozorio
mlade da mudro koriste nove
medije i izbjegavaju opsesije
koje ih mogu izolirati od stvar-
nog `ivota.
Vatikanov kanal emitirat }e
kratke videoklipove sa novosti-
ma o aktivnostima 81-godi{njeg
Pape i de{avanjima u Katoli~koj
crkvi, sa audio zapisom i te-
kstom u po~etku na engleskom,
{panskom, njema~kom i italija-
nskom jeziku.
Pokretanje kanala uskla|eno
je sa objavom Papine poruke po-
vodom Crkvenog svjetskog da-
na komunikacija, ~ija tema glasi
„Nove tehnologije, novi odnosi:
Promoviranje kulture po{tova-
nja, dijaloga, prijateljstva“.
Benedikt XVI ima svoj kanal
Nove tehnologije, novi odnosi
Papa na YouTubeu
POTRO[NJA Pad prometa nastavljen i u ovoj godini
Kupci u januaru sve
rje|e idu u trgovine
Pravi udar i smanjenje potro{nje osjetit }emo tek u februaru, ka`u u „Plavoj sferi“
Tragom informacije da se po-
sljedice ekonomske krize, koje
su dovele do smanjenja po-
tro{nje u Evropi za 1,6 posto u
2008., itekako osje}aju i u ovoj
godini, poku{ali smo ustanoviti
kakva je situacija u BiH.
Posljednji podaci statisti~ara
ka`u da je u Federaciji promet u
trgovinama namalo u novembru
pao za 11,5 posto u odnosu na
oktobar, a u Republici Srpskoj
za ~ak 16,2 posto.
Da je smanjenje potro{nje
o~ekivano potvrdili su nam i u
Udru`enju potro{a~a „Plava sfera“.
- U posljednjih sedam dana
tr`ni centri u Banjoj Luci su pr-
azni u svako doba dana, {to na-
jbolje govori da je promet, iako
to sami trgovci ne `ele potvrditi,
znatno opao. Razlog tome je {to
su se gra|ani istro{ili za prazni-
ke, ali to ima veze i sa globa-
lnom recesijom - kazao je za
„Dnevni avaz“ Ljubo Janji},
izvr{ni direktor „Plave sfere“.
Prema njegovim rije~ima,
pravi udar i smanjenje potro{nje
osjetit }emo tek u februaru.
- Tek tada }e se osjetiti sma-
njenja pla}a, jer su se kompanije
u oba entiteta potrudile da zbog
promjene na~ina obra~una por-
eza ranije isplate li~ne dohotke.
Njih su gra|ani ve} potro{ili -
ka`e Janji}.
Da su trgova~ki centri polu-
prazni potvrdili su nam i saraje-
vskom Udru`enju za za{titu
interesa potro{a~a. Oni smatra-
ju da je potro{nja u prvih 20 da-
na januara 30 posto manja u
odnosu na isti period u dece-
mbru.
- Pove}ana je potro{nja kro-
mpira i tjestenine, dok je kupo-
vina vo}a i povr}a opala. Iako je
hrana na prvom mjestu, po-
tro{nja se smanjila, a gra|anima
sada sti`u ra~uni za sve {to su
prekomjerno tro{ili tokom pra-
znika. Mo`emo o~ekivati da }e
se u naredna tri mjeseca stanje
pogor{ati - tvrdi Mesud Lakota,
sekretar Udru`enja. M. A.
Prodavnica: Odavno pro{la prazni~na euforija
Policija Crne Gore uhapsila je
ju~er ~etiri biv{a funkcionera pr-
otiv kojih je podignuta optu`nica
za ratni zlo~in, odnosno zbog de-
portacije 79 bh. dr`avljana 1992.
godine. Ova akcija provedena je
samo dan nakon {to je Vi{i sud
prihvatio zahtjev tu`ila{tva za
odre|ivanje pritvora optu`eni-
ma.
Kako „Dnevni avaz“ saznaje
u crnogorskoj policiji, uhap{eni
su biv{i na~elnici Centra bezbje-
dnosti Bar, Odjeljenja bezbje-
dnosti Ulcinj i Stanice policije u
Herceg-Novom, Branko Buji},
Sreten Glend`a i Milorad [ljiva-
n~anin, te biv{i rukovodilac Se-
ktora slu`be dr`avne bezbjedno-
sti u Ulcinju Bo`idar Stojovi}.
Kako nam je potvr|eno u
Zavodu za izdr`avanje kri-
vi~nih sankcija u Spu`u, gdje
su uhap{eni smje{teni, sino} se
o~ekivao i Du{ko Bakra~, biv{i
operativni radnik Slu`be dr`a-
vne bezbjednosti u Herceg-No-
vom.
Preostala ~etvorica optu`enih ,
kako nam je potvr|eno, nisu locir-
ana, „na ~emu se intenzivno radi“.
Advokati uhap{enih podnijeli su
`albe na odluku o pritvoru. Ta-
ko|er, na{i izvori tvrde kako su
najavljene „masne“ kaucije za nji-
hovu odbranu sa slobode. S. [.
Zbog deportacije bh. dr`avljana iz Crne Gore
Uhap{ena ~etiri policijska funkcionera
12
1
26
2
41
3
11
4
52
5
7
6
48
7
77
8
49
9
42
10
73
11
65
12
76
13
35
14
8
15
85
16
50
17
36
18
15
19
24
20
60
21
30
22
31
23
46
24
72
25
78
26
64
27
67
28
5
29
70
30
61
31
66
32
TV BINGO
4. redovno kolo - nezvani~an izvje{taj
33
16
34
69
35
32
36
51
37
44
38
54
39
89
40
20
41
27
42
29
43
45
DOBICI U IGRI IGRA^ - GOST /sms/
D`ek pot u narednom kolu iznosi oko 300. 000 KM
1. 027 0575395 23 2. 027 2562463 00 3. 027 1126644 20
4. 027 0925345 37 5. 027 1174962 41
Jack pot: Nije izvu~en
Bingo 36: Nije izvu~en
Bingo 37+: Jedan dobitak - 65.910,80 KM
Kartica kupljena u Tuzli
Deseterac: 28 dobitaka - 1.412,37 KM
Peterac: 12.877 dobitaka - 6,47 KM
mozaik
Dnevni avaz, subota,
24. januar/sije~anj 2009.
7
Du{ko Bajevi}
Neka me ]iro vi{e ne zove
- Meni ne treba sukob sa ]irom Bla`evi}em, jer
bih se u tom trenutku automatski okrenuo protiv re-
prezentacije BiH, ali neka me vi{e ne zove. Po-
ru~ujem mu samo da ako se slu~ajno sjeti imena
Du{ka Bajevi}a, da me zaboravi, da se okrene na drugu
stranu. (Bh. nogometni stru~njak za „Avazov Sport“)
Massimo Savi}
Ne volim razgovor
telefonom
- Imao sam tu nesre}u da putem telefona sa-
znam neke lo{e stvari u `ivotu, koje su me istinski
rastu`ile. I dan-danas ne volim dogovaranja tele-
fonom, vi{e sam za to da s nekim pri~am u ~etiri
oka. (Pjeva~ za „Kurir“)
Tijana Dap~evi}
Jedva ~ekam da brinem o djetetu
- Nemam nikakav strah od maj~inskih obaveza,
naprotiv, sretna sam i jedva ~ekam da brinem o svom
djetetu. Mislim da su sve to slatke brige, a to {to }u
zbog neprospavanih no}i biti iscrpljena ne do`ivlja-
vam tragi~no. Uzbu|ena sam zbog poro|aja, ali ne i
upla{ena. (Pjeva~ica za „Blic“)
Bajevi}: Ne
treba mi sukob
[ta ka`u poznati
Vremenska prognoza
24. 1. 2009.
24. 1. 2009.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 1
0
C do 10
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 3
0
C do 12
0
C
25. 1. 2009.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 0
0
C do 6
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 2
0
C do 9
0
C
26. 1. 2009.
JUTARNJE TEMPERATURE
od -2
0
C do 3
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 2
0
C do 7
0
C
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Ciklonska aktivnost iznad na{e zemlje negativno }e djelovati na raspolo`enje
ve}ine populacije. Hroni~ni bolesnici i meteoropate imat }e izra`enije tegobe
u vezi sa svojim bolestima.
sun~ano
ki{a i snijeg
djelimi~no sun~ano
snijeg
mjestimi~no ki{a
obla~no uz snijeg
obla~no
obla~no s ki{om
promjenljivo
magla pa sun~ano
BIHA]
5
7
8
TUZLA
SARAJEVO
VRIJEME
DANAS
7
12
F
E
D
E
R
A
L
N
I

M
E
T
E
O
R
O
L
O
[
K
I

Z
A
V
O
D
SUBOTA
GORA@DE
7
NEDJELJA PONEDJELJAK
8
Danas }e u Bosni
i Hercegovini preo-
vladavati obla~no vri-
jeme s ki{om, u vi{im
podru~jima sa snijegom.
Padom temperature u no}i
na nedjelju snijeg je mogu} i u
ni`im podru~jima zapadne i sje-
verozapadne Bosne. Vjetar slab do
umjeren, u Bosni isto~ni, a u Herce-
govini ju`ni i jugoisto~ni.
Obla~no
s ki{om
LIVNO
7
MOSTAR
NEUM
12
7
ZENICA

033/281-393
redakcija@avaz.ba
[ta ka`u u narodu
Vlasti ubijaju `elju za maj~instvom
- Dok Vlada u Srbiji stimuli{e porodilje sa stopostotnom pla}om,
na{i ubijaju u vama i samu pomisao da budete majka time {to nemate
naknadu za porodiljsko odsustvo, a i radno mjesto vam je upitno. Time
se poma`e iskorjenjivanje Bosanaca {to je nastavak zapo~etog genocida i
otvoreno pomaganje agresorima. (Ogor~ena potencijalna majka)
Grad Sarajevo 24.1. 2009.
Izlazak 7.11 Izlazak 6.11
Zalazak 16.46 Zalazak 14.54
Dap~evi}: Nisam
upla{ena
BR^KO
BANJA
LUKA
Savi}:
U ~etiri
oka
Amer Hamamd`i}, Ahmet
Hamamd`i} i Ru`ica Markovi},
ljekari Kantonalne bolnice
Ora{je, iz trbu{ne {upljine 74-
godi{nje Eve Josipovi} iz Vido-
vica izvadili su tumor te`ak pet
kilograma. Da bi tumor te ve-
li~ine narastao, potrebno je od
pet do sedam godina.
Operacija je trajala vi{e od
sat, a pacijentica, koju smo po-
sjetili u bolnici, samo nam je re-
kla da se zahvaljuje doktorima
koji su je operirali. Prema ri-
je~ima ljekara, ova operacija za
Kantonalnu bolnicu je veliki
uspjeh jer je dobro izvedena.
- Kada smo primili pacijenti-
cu koja se `alila na nesnosne bo-
love u trbuhu, ustanovili smo da
mora hitno biti operirana. Izgle-
dala je kao da je u poodmaklom
stadiju trudno}e. Najve}a opa-
snost bile su njene godine i ozbi-
ljno naru{eno zdravlje te je zbog
svega toga operacija bila zahtje-
vna - pojasnio nam je anestezio-
log dr. Ahmet Hamamd`i}. E. \.
Premijer Kantona Sarajevo
Besim Mehmedi} posjetio je
ju~er na radnom mjestu u Regi-
onalnom centru Uprave za indi-
rektno oporezivanje BiH Anu
Mrnjavac, majku ubijenog De-
nisa. Ana je bila ganuta tom ge-
stom, jer je ju~er bilo deset godi-
na od smrti njenog supruga.
- Povod moje posjete je da
kao gra|anin Sarajeva podijelim
mrak i ti{inu koje ova `ena nosi
sa sobom i s ovog mjesta po-
ru~im svim roditeljima da vode
ra~una o svojoj djeci i u~e ih pr-
avim vrijednostima i blagodati-
ma `ivota. Do{lo je vrijeme da
se okrene poglavlje u pogledu
sigurnosne situacije u Kantonu
Sarajevo, kako se ne bi ponovilo
ni{ta sli~no - kazao je Mehme-
di}.
Denis Mrnjavac ubijen je 5. fe-
bruara 2008. godine. Za njegovo
ubistvo Nermin Sikiri} osu|en je
na deset godina zatvora. A. [.
Otvoreno prvenstvo Australije
u tenisu ve} tre}u godinu zaredom
obilje`eno je me|unacionalnim
okr{ajima iseljenika iz dr`ava na-
stalih raspadom biv{e Jugoslavije.
I dok su se ranije sukobljava-
li srbijanski i hrvatski navija~i,
ove godine u pri~u se uklju~ila i
grupa Bosanaca i Hercegovaca,
koji su bodrili Amera Deli}a,
ro|enog Tuzlaka koji igra pod
zastavom SAD, gdje i `ivi.
Deli} se u tre}em kolu sastao
s Novakom \okovi}em. Taj me~
- dobio ga je, ina~e, tre}i teniser
svijeta sa 3:1 - ostao je u sjeni
sukoba huligana u teniskom ko-
mpleksu u Melburnu.
Napetosti su kulminirale ka-
da su suparni~ki srbijanski i bh.
navija~i po~eli bacati stolice je-
dni na druge.
Kako se vidi u izvje{tajima
australskih TV ku}a, suparni~ki
navija~i, uglavnom mla|e osobe
u ranim dvadesetim, ga|ali su se
plasti~nim stolicama i fla{ama i
me|usobno se gurali i udarali.
Epilog navija~kog nasilja
ispred stadiona je jedna povri-
je|ena `ena, dvoje uhap{enih i
tridesetak osoba izba~enih iz
gledali{ta, saop}ila je australska
policija. I. S.
- Nisam uop{te znao da je
do{lo do tu~e izme|u navi-
ja~a. Nije na igra~ima da zau-
stave nasilni~ko pona{anje -
rekao je \okovi}, dodav{i da
se izuzetno uva`ava s Deli}em
i da se radi o sjajnom mladi}u.
Deli} je kazao da je tu`an
zbog incidenta te dodao da su
\okovi} i on prijatelji.
Deli} tu`an
Osiguranje privodi jednog bh. navija~a (Foto: AFP)
Snimak tu~e s YouTubea
Tumor izva|en iz tijela
74-godi{njakinje (Foto: E. \ulovi})
MELBURN Sukob huligana za vrijeme teniskog me~a
Tu~a navija~a iz BiH i Srbije
Duel Amera Deli}a i Novaka \okovi}a u sjeni izgreda Dvije osobe uhap{ene
Ljekari iz Ora{ja uspje{no operirali staricu
Evi Josipovi} izva|en tumor od pet kilograma
Do{ao sam kao gra|anin
da podijelimo mrak i ti{inu
Ana Mrnjavac ganuta posjetom
premijera KS (Foto: M. Kadri})
Besim Mehmedi} posjetio majku Denisa Mrnjavca
teme
Dnevni avaz, subota,
24. januar/sije~anj 2009. 8
Brzo - kratko
Sastanak kod federalnog premijera
Ombudsmeni BiH razgovarali s Brankovi}em
Premijer FBiH Ned`ad Branko-
vi} primio je ju~er u Sarajevu no-
voizabrane ombudsmene za za{ti-
tu ljudskih prava u BiH Ivu Bra-
dvicu i Jasminku D`umhur.
Razgovarano je o dosada{njim i pla-
niranim aktivnostima na usposta-
vljanju uvjeta za funkcioniranje ove
institucije, pogotovo u tranzicijsk-
om periodu preuzimanja nadle`no-
sti od entitetskih ombudsmena.
Kako su kazali ombudsmeni BiH,
ve} su donesena akta o unutra{njoj organizaciji, a predstoje aktivnosti
na preuzimanju osoblja, opreme i sredstava od federalne institucije
ombudsmena, saop}eno je iz Ureda za informiranje Vlade FBiH.
Spec
SARAJEVO - Agencija za rad i zapo{ljavanje BiH preuzela je fu-
nkciju predsjedavaju}eg Centra javnih slu`bi za zapo{ljavanje zem-
alja jugoisto~ne Evrope. Ovaj centar su osnovali predstavnici agen-
cija za zapo{ljavanje BiH, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Makedo-
nije, Rumunije, Slovenije, Srbije i Turske, saop}eno je iz Agencije.
Vije}e za {tampu BiH
Osu|ene prijetnje novinarima „60 minuta“
U~esnici regionalne konferencije „Samoregulacija i sloboda medija
u regionu zapadnog Balkana i jugoisto~ne Evrope“, koja se odr`ava
u Sarajevu, predstavnici Vije}a za {tampu, RAKBiH, Eti~kih medi-
jskih komisija i udru`enja novinara iz cijelog regiona, najo{trije su
ju~er osudili prijetnje smr}u kolegama politi~kog magazina „60 mi-
nuta“ Federalne TV, Bakiru Had`iomerovi}u i Avdi Avdi}u.
- Radi za{tite medijskih sloboda, istra`iva~kog novinarstva i novi-
narske profesije, apelujemo na istra`ne organe da {to prije otkriju
po~inioce, ali i naru~ioce ovog krivi~nog djela - ka`e se u saop}enju
Vije}a za {tampu BiH.
Nezadovoljstvo u tuzlanskoj fabrici obu}e
Od ponedjeljka novi {trajk u „Aidi“
Radnici fabrike obu}e „Aida“ iz Tuzle, njih 700, u ponedjeljak }e
pred zgradom Vlade TK ponovo stupiti u {trajk, a razlog je nepo{ti-
vanje zaklju~aka donesenih nedavno na Kantonalnoj skup{tini.
- Jo{ nije ura|ena konstrukcija pla}e za decembar, niti smijenjen me-
nad`ment, {to je stajalo u zaklju~cima Skup{tine. U{li smo u novu godi-
nu bez nacrta poslovanja, topli obrok i naknada za prijevoz nisu nam re-
gulisani te nema rje{enja za normalno poslovanje - kazao je Muhidin
Okanovi}, predsjednik Sindikata „Aide“. A. Mu.
Udru`enje roditelja maloljetne djece u BiH
Prijestupnike poslati na preodgajanje
Udru`enje roditelja maloljetne djece u BiH tra`i da odmah i bez
odga|anja bude rije{eno pitanje institucionalnog tretmana malolje-
tnih prijestupnika kojima je izre~ena odgojna mjera, a koji na ulici
~ekaju upu}ivanje u dom za maloljetnike.
U saop}enju Udru`enje tra`i se da predstavnici legalnih organa
BiH odmah odrede neperspektivnu kasarnu ~iji je sada vlasnik Vla-
da FBiH i u najkra}em roku stvore uvjete za prijem prvih malolje-
tnika na preodgajanje.
Su|enje Todorovi}u i Radi}u
@albe na presudu za zlo~in u Bratuncu
Pred Apelacionim vije}em Suda BiH, Dr`avno tu`ila{tvo i odbrane
Mirka Todorovi}a i Milo{a Radi}a iznijeli su `albe na prvostepenu
presudu. Tu`ila{tvo je tra`ilo da kazne budu preina~ene, a odbrane
da obojica optu`enih budu oslobo|eni ili da se postupak obnovi.
Odluku }e Sud donijeti naknadno, javio je Birn.
Todorovi} i Radi} su u aprilu 2008. godine progla{eni krivima zato
{to su 20. maja 1992. godine, zajedno sa jo{ ~etiri vojnika, u~estvo-
vali u zarobljavanju, a potom i strijeljanju 14 civila Bo{njaka u nase-
lju Borkovac, op}ina Bratunac. Prvostepeno vije}e osudilo ih je na
po 17 godina zatvora.
Brankovi} s novim ombudsmenima
Savez nezavisnih socijalde-
mokrata (SNSD) najavio je ju~er
da }e u Domu naroda Parlamenta
BiH sprije~iti dono{enje zakona
o fiskalizaciji na dr`avnom ni-
vou, koji je u srijedu usvojen u
Zastupni~kom domu. SNSD
smatra da je usvajanje ovog zako-
na „mimo Ustava i Dejtonskog
sporazuma“ te da se time prenose
nadle`nosti s RS na BiH, a „ad-
ministrativni aparat i ekonomija
~ine jo{ neefikasnijim“.
Spre~avanje plja~ke
- Izgleda da su sarajevski ce-
ntralisti i unitaristi za svoju poli-
tiku ukidanja entiteta na{li nove
snage u RS, jer je zajedno sa SDP-
om za taj zakon glasao i SDS i po-
slanik stranke Dragana ^avi}a -
navode iz SNSD-a i dodaju da
„koalicija SDP - SDS-Demokra-
tska partija, o~ito, nastavlja na-
jbolje tradicije uru{avanja RS
pod ^avi}evom palicom“.
Srpska demokratska stranka
je, pak, odbacila kao neistinite
tvrdnje SNSD-a da se prenose
nadle`nosti s RS na nivo BiH.
SDS navodi da su takve tvrdnje
„najobi~nije izmi{ljotine koji-
ma SNSD poku{ava nastaviti
plja~ku gra|ana RS preko fiska-
lizacije, kriju}i se iza nacionalne
retorike“.
- Zakonom o fiskalizaciji po-
sti`u se dva cilja: zatvara crno
tr`i{te FBiH, gdje jo{ nisu uve-
dene fiskalne kase, i spre~ava pl-
ja~ka gra|ana RS koji moraju
kupovati najskuplje fiskalne ka-
se na svijetu, i to od samo je-
dnog proizvo|a~a i putem distr-
ibutera koje je ovlastio SNSD -
tvrde u SDS-u.
Uvo|enjem fiskalnih kasa
zna~ajno bi se suzbila siva eko-
nomija, a samim tim i punjenje
bud`eta. Iz RS su i prije dvije go-
dine blokirali dono{enje jedi-
nstvenog zakona, a odmah zatim
po~eli su uvo|enje ovog sistema.
Izbjegavanje PDV-a
U Upravi za indirektno opo-
rezivanje (UIO) BiH smatraju
da je dono{enje zakona o fiska-
lnim kasama u cijeloj BiH
„opravdano i potrebno, jer }e se
na taj na~in pove}ati finansijska
disciplina, a nezakonito poslo-
vanje svesti na minimum“.
- Sigurno je da postoji veliki
broj preduze}a koji ne evidenti-
raju sav ostvaren promet i sa-
mim tim izbjegavaju da se
uklju~e u PDV sistem - ka`e Ra-
tko Kova~evi}, portparol UIO.
^ak i ako zakon bude usvojen,
u UIO jo{ ne znaju na koji na~in
bi se uskladilo uvo|enje fiskalnih
kasa, po{to to nije precizirano za-
konom, a RS je poodmakla u
ovom procesu. A. MALAGI]
PARLAMENT Nakon usvajanja u Zastupni~kom domu
SNSD blokira uvo|enje
fiskalnih kasa u cijeloj BiH
Gra|ani RS moraju kupovati najskuplje kase na svijetu putem distributera
SNSD-a, obrazla`e SDS razloge zbog kojih zakon treba podr`ati
Zahtjevi o budu}em dr`avnom
ure|enju, iza kojih stoji skoro 200
univerzitetskih profesora, kultur-
nih i javnih radnika... okupljenih
pod nazivom „BH patriote“, pre-
zentirani su ju~er u Sarajevu.
Za 31. januar najavljeno je i
odr`avanje svebosanske konfer-
encije „Zahtjevi patriota o bu-
du}em dr`avnom ure|enju“.
- Tada }e biti definirani na{i ci-
ljevi i konkretne aktivnosti koje su
vezane za obezbje|enje uvjeta da
BiH dobije ure|enje koje }e omo-
gu}iti njen opstanak, integraciju u
EU i eliminiranje elemenata koji
su stvoreni na etni~kom ~i{}enju.
Inicirali smo i {tampanje knjige
dokumenata koja }e pokazati da je
postojanje RS neodr`ivo u bu-
du}em ustavnopravnom ure|en-
ju. Knjiga }e biti predstavljena u
februaru - kazao je na pres-konfer-
enciji Sejfudin Toki}, jedan od ini-
cijatora ove ideje.
On je dodao da i u manjem
bh. entitetu ima onih koji po-
dr`avaju inicijativu. Iako su bili
najavljeni, pres-konferenciji ni-
su prisustvovali profesori Ne-
d`ad Mulabegovi} i D`emalu-
din Lati}. Tako je uz Toki}a, go-
vorila samo jo{ Amela Bulju-
ba{i} iz nevladine organizacije
„BH podmladak“. B. T.
Kova~evi}: Potreban dr`avni zakon
U SDS-u obja{njavaju da }e
nakon usvajanja ovog zakona
gra|ani RS mo}i nabaviti fiska-
lne kase i od drugih proizvo|a~a,
po jeftinijim i realnim cijenama.
- Ovo je osnovni razlog
za{to SNSD-u smeta ovakav
zakon jer se njim zaustavlja pl-
ja~ka siroma{nih gra|ana RS i
boga}enje distributerskih firmi
uglednih funkcionera SNSD-a -
nagla{avaju u SDS-u.
Uz zakon i jeftinije kase
Toki} i Buljuba{i} na pressu
Najavljena svebosanska konferencija
BiH dati ure|enje koje }e
omogu}iti njen opstanak
Svoju podr{ku inicijativi do
sada su, izme|u ostalih, dali
akademici Esad Durakovi}, Re-
{ad Hafizovi}, Ned`ad Ibri{im-
ovi}, Sulejman Red`i}, profesori
Mustafa Imamovi}, Hasan Mur-
atovi}, Zdravko Grebo, Vojislav
Stankovi}, te Gradimir Gojer,
Edhem Bi~ak~i}, Hasan ^engi},
David Kamhi...
Ko je u „BH
patriotima“
[est mjeseci od smrti biv{eg premijera FBiH
Prijatelji obi{li Had`ipa{i}ev mezar
Na Gradskom groblju Crkvice
u Zenici ju~er je obilje`eno {est
mjeseci od smrti biv{eg federa-
lnog premijera Ahmeta
Had`ipa{i}a. Zamjenik reisu-l-
uleme Ismet ef. Spahi} prou~io
je a{ere, dovu i Fatihu pred
du{u rahmetli Had`ipa{i}a.
Cvije}e na mezar, izme|u osta-
lih, polo`ili su supruga Branka
i k}erke Emina, Amra i Selma,
premijer i potpredsjednica
FBiH Ned`ad Brankovi} i
Spomenka Mi~i}, federalni ministri Edin Mu{i} i Zahid Crnki}, pr-
edstavnici bora~kih udru`enja Zenice, ZDK i FBiH te prijatelji iz
cijele BiH. A. D`.
(
F
o
t
o
:

S
.

J
o
r
d
a
m
o
v
i
}
)
Crkvice: Fatiha za Had`ipa{i}a
teme
Dnevni avaz, subota,
24. januar/sije~anj 2009. 9
Ljekarske pla}e u Federaciji
BiH, uprkos opomenama, za-
htjevima, pa i {trajkovima zdra-
vstvenih radnika, ostale su sra-
motno niske. Oni za 30 posto
manje zarade nego njihove kole-
ge iz RS, ka`e Abud Sari}, pre-
dsjednik Nezavisnog struko-
vnog sindikata radnika zaposle-
nih u zdravstvu FBiH.
- Uzalud opomene zdravstve-
nih sindikalista. Sarajevski ka-
nton, recimo, i dalje ne po{tuje
kolektivni ugovor. Niko ne pla}a
de`urstva, pripravnost, pa ~ak ni
uslove rada pojedinih specijali-
sta - ka`e Sari} i dodaje da }e
medicinari svoja prava ipak mo-
rati tra`iti tu`bom.
Sramotno malo
Nezadovoljstvo zbog malih
primanja iskazao je i prof. dr.
Be}ir Helji}, predsjednik Ljeka-
rske komore KS, ~ija startna
pla}a iznosi 1.470 KM.
- Na{a primanja sramotno su
mala. Kao specijalista i profesor,
imam starnu osnovicu od 1.470
KM. Na to dobijem deset posto
na akademski status, 25 posto
kao {ef klinike i ne znam koliko
na minuli sta` - ka`e Helji}.
Prema njegovim rije~ima,
ljekar op}e prakse u Klini~kom
centru u Sarajevu ima za 20 po-
sto ni`u pla}u od njegove.
Ljekari „Doma zdravlja KS“,
kako nezvani~no saznajemo,
imaju primanja relativno blizu
onima kolega iz klini~kih centa-
ra. Pla}a specijaliste je oko 1.400,
dok ljekari op}e prakse ~esto ne
prime ni hiljadu maraka.
Medicinari Sveu~ili{ne kli-
nike bolnice u Mostaru dijele
sudbinu sarajevskih kolega, ali
za razliku od njih, napla}uju de-
`ure i pripravnost.
Mostarci bolje prolaze
- Lije~nik specijalista za-
ra|uje 1.412, dok kolege s u`om
specijalizacijom izlaze na 1.479
KM mjese~no. Pla}a specijaliza-
nta iznosi 1.176 KM, a doktor
znanosti zaradi 1.747,98 KM.
Lije~nik magistar znanosti pri-
ma 1.579,91 KM, a primarijus -
1.512,68 KM - kazala je Adrija-
na Pand`a, portparol Sveu~ili-
{ne klinike.
Osim nabrojanih dodataka,
ljekari naplate i 200 KM toplog
obroka, 127 KM za de`uru, 190
za rad vikendom i 254 KM za
de`uru blagdanom. S. BANJAC
Klini~ki centar u Sarajevu: Rad bez pla}enih de`urstava
Spor izme|u Vlade FBiH i
Agencije za bankarstvo zbog stva-
rnog vlasnika terminala u Drete-
lju poku{at }e rije{iti Pravobrani-
la{tvo, koje je zadu`eno za kona-
~nu ocjenu o pitanju vlasni{tva
nad ovim nekada{njim objektom
JNA. Vrijednost terminala prije
rata se mjerila milijardama, a da-
nas je procijenjena na samo 15
miliona KM.
Agencija za bankarstvo FBiH,
o~ito uop}e ne ulaze}i u historiju
sumnjive privatizacije ovog obje-
kta, poku{ava ga prodati zajedno s
Hercegova~kom bankom, koja je
terminal preuzela 2003. godine,
oduzimaju}i imovinu propaloj
„Hercegovina-gradnji“ za nepla-
}ene kredite. Banka ~ak posjeduje
sve dokumente da je terminal nje-
no vlasni{tvo, bez obzira na to {to
zvani~no nikada nije privatiziran
u skladu sa zakonima FBiH.
Na osnovu ~udnih odluka vla-
de nekada{nje „Herceg-Bosne“,
posljednjeg dana njenog postoja-
nja, krajem 1996. godine, terminal
„privatizira“ firma „Monitor“, ko-
ju je vodio Ljubo ]esi} Rojs. Niko
nikada nije proveo istragu o ovom
slu~aju, a Vlada FBiH objekt to-
kom 2006. uvr{tava u kompaniju
„Terminali FBiH“. Dvije i po go-
dine kasnije, ni predstavnici „Ter-
minala“ ni Vlade FBiH nisu
uspjeli preuzeti upravljanje nad
ovim kompleksom.
Ho}e li stav Vlade oboriti i po-
stupak prodaje Hercegova~ke ba-
nke, ju~er niko nije `elio kome-
ntirati. Sasvim je jasno da bi prije
{est godina obe}ana revizija priva-
tizacije brzo i efikasno rije{ila cije-
li slu~aj, ali, nakon {to je Dom na-
roda Parlamenta FBiH odbio po-
sljednju verziju zakona o reviziji,
o tome }e Vlada raspravljati tek sr-
edinom ove godine. Ad. H.
]esi}: Kako je do{ao do vlasni{tva
Faksimil presude Op}inskog suda u Sarajevu
Poput groma iz vedra neba, u
prostorijama „Dnevnog avaza“ ju-
~er se obrela redovna patrola ili-
d`anske policije. Ka`u, direktori-
ca „Oslobo|enja“ Lidija Kora} pr-
ijavila da su vozila „Avaz-roto pre-
ssa“ navodno nezakonito parkira-
na na parkingu - ravnom krovu iz-
nad preduze}a GIK OKO.
Kako i u „Oslobo|enju“ po-
sjeduju dokumentaciju o diobe-
nom bilansu iz 2000. godine, pre-
ma kojem krov iznad GIK OKO
pripada ba{ toj firmi, onda je ja-
sno da je meta prijave iz posrnule
novine ne{to sasvim drugo.
Naime, zbog duga od 1,7 mi-
liona maraka „Oslobo|enja“ pr-
eduze}u OKO, Kantonalni sud
u Sarajevu donio je pravosna`no
rje{enje o blokiranju ra~una
„Oslobo|enja“ radi izmirenja
obaveza prema „Avazovoj“ fir-
mi. Prema tome, ovdje se vrlo ja-
sno vidi da su la`ne prijave polici-
ji samo jo{ jedan poku{aj gramzi-
vih vlasnika „Oslobo|enja“ Hi-
lme i Muje Selimovi}a da zamaja-
vaju javnost i reketiraju kompani-
je iz „Avazove“ grupacije. D. D.
Za{to se „Oslobo|enje“ ju~er obratilo policiji
Selimovi}i probali
reketirati „Avaz“
Poku{ali eskivirati presudu Suda i pla}anje
1,7 miliona KM presu|enog duga
Dr. Nedret Mujkanovi}, bi-
v{i direktor Univerzitetsko-kli-
ni~kog centra Tuzla, u trenutku
smrti nije bio pod utjecajem
alkohola, droge i medikamena-
ta, konstatirano je u hemijsko-
toksikolo{kom nalazu obavlje-
nom u Zavodu za sudsku medi-
cinu i kriminalistiku Medici-
nskog fakulteta u Zagrebu.
Ovim nalazom, dostavljenim
Tu`ila{tvu Tuzlanskog kantona,
stavljena je ta~ka na {pekulacije
koje su se pojavile neposredno
nakon {to je dr. Mujkanovi} 25.
decembra pro{le godine pro-
na|en obje{en u kotlovnici svo-
je porodi~ne ku}e u Tuzli.
Tu`ilac Kenan Bali} ranije je
saop}io da je dr. Mujkanovi} iz-
vr{io samoubistvo vje{anjem, ali
je, ipak, zatra`io hemijsko-toksi-
kolo{ku analizu. Uz to, tu`ilac je
uzeo izjave od Mujkanovi}eve su-
pruge Jasminke, koja ga je pro-
na{la, te njegovog prijatelja prof.
dr. Kasima Muminhod`i}a.
Iz Tu`ila{tva TK ju~er je sao-
p}eno da }e kona~na tu`ila~ka
odluka u ovom slu~aju biti sao-
p}ena u narednih dana. E. H.
SARAJEVO - Direktor Grani~ne policije BiH Vinko Duman~i}
ju~er je sa {efom odjela 4 Saveznog policijskog predsjedni{tva Save-
zne policije Njema~ke Ekehartom Va{eom (Eckehart Wache) potpi-
sao dokument „Mjere u okviru saradnje Savezne policije SR Nje-
ma~ke i Grani~ne policije BiH za 2009. godinu“, javila je Onasa
Spec
Dr. Mujkanovi}: Izvr{ena analiza
U Zagrebu stavljena ta~ka na {pekulacije
Dr. Mujkanovi} nije bio
pod utjecajem alkohola
Na osnovu Prijedloga zakona
o pla}ama zdravstvenih radnika
u javnim ustanovama u oblasti
zdravstva, koji je prije dva dana
prihvatila Vlada RS, osnovna
pla}a doktora bit }e od 1.200 do
1.890 KM, zavisno od specifi~no-
sti posla i drugih karakteristika.
Pla}a u RS do 1.890 maraka
Dva ZK izvatka
Prema zemlji{noknji`nom
izvatku broj 248 i broj 433 od
8. septembra 2003. godine ka-
tastarske op}ine Dretelj, nekr-
etnina koja se sastoji od zgra-
de, ekonomskog dvori{ta Mr-
kodol-Crnica i pa{njaka Crni-
ca (naftni terminal Dretelj)
upisana je u vlasni~kom listu
u korist Hercegova~ke banke
Mostar, u privremenoj upravi.
Opet spor izme|u Vlade FBiH i Agencije za bankarstvo
^iji je terminal u Dretelju?
Sari}: Uzalud
opomene
ZDRAVSTVO Problemi stru~njaka od kojih se o~ekuju ~uda
Osnovna pla}a ljekara u
Sarajevu ispod 1.500 KM
Sramotno mala primanja zdravstvenih radnika u FBiH
Doktori u RS imaju za 30 posto ve}a primanja
Selimovi}: Poznata taktika
teme
Dnevni avaz, subota,
24. januar/sije~anj 2009. 10
Zbog napada na organe i
institucije Islamske zajednice
u bh. entitetu Republika Sr-
pska, reisu-l-ulema dr. Musta-
fa Ceri} uputio je pismo viso-
kom predstavniku me|unaro-
dne zajednice u BiH Mirosla-
vu Laj~aku i njegovom prvom
zamjeniku Rafiju Gregorijanu
(Raffi Gregorian). U pismu,
koje prenosi Mina, ka`e se:
- U procesu disolucije biv{e
Jugoslavije, BiH je, ni kriva ni
du`na, najvi{e stradala. Bosanski
muslimani, koji ~ine ve}inu sta-
novni{tva BiH, pre`ivjeli su ge-
nocid. Dejtonski sporazum zau-
stavio je ratna stradanja, ali je za-
mrznuo stanje koje je bh. dr`avi i
dru{tvu nametnuto ratnom agre-
sijom. Islamska zajednica u BiH
pretrpjela je veliku {tetu kako u
ljudstvu - ubijeno je oko stotinu
imama i drugih slu`benika IZ,
tako i u materijalnim dobrima -
poru{eno je oko hiljadu d`amija i
drugih objekata IZ.
Unato~ svim stradanjima, u
postratnom oporavku IZ je od
prvoga dana potpisivanja miro-
vnog sporazuma aktivni sudio-
nik u razvijanju me|uvjerskog
dijaloga u BiH, o ~emu svjedo~i
njezina aktivna uloga u osniva-
nju i razvijanju Me|ureligi-
jskog vije}a BiH. ^injenica da
se nije dogodio nijedan ~in nasi-
lni~ke osvete u postmirovnom
periodu najbolji je dokaz miro-
ljubivosti bosanskih muslima-
na. Istina, pravda, mir i pomire-
nje u BiH su glavna vodilja u ra-
du i djelovanju IZ u BiH.
Na`alost, u posljednje vrije-
me protiv vrijednosti IZ u RS
vr{i se nezapam}ena medijska
hajka ~ija kulminacija su napadi
na muftiju banjalu~kog Edhe-
ma ^amd`i}a, koji predstavlja
svjetionik u borbi za povratak i
oporavak povratnika. Muftija
Edhem ^amd`i} nije ni~im za-
slu`io da ga mediji i RS dano-
no}no sotoniziraju i na taj na~in
ugro`avaju njegovu i bezbje-
dnost svih muslimana, povra-
tnika u RS zato {to svojim povr-
atkom onemogu}uju dovr{etak
etni~kog ~i{}enja u BiH.
Gospodine Laj~ak i gospodi-
ne Gregorijan, obra}am Vam se
kao vrhovni poglavar IZ u BiH
sa zahtjevom da u svojstvu viso-
kog predstavnika me|unarodne
zajednice u BiH i vi{eg zamjeni-
ka visokog predstavnika iskori-
stite svoje ovlasti i osigurate pr-
eko me|unarodnih institucija
za mir i sigurnost u BiH bezbje-
dnost rada institucija i organa
IZ, posebno muftije banja-
lu~kog Edhema ^amd`i}a, a ti-
me i bezbjednost muslimana u
RS - navodi se u pismu reisu-l-
uleme Mustafe ef. Ceri}a.
Reis uputio pismo Laj~aku i Gregorijanu
Za{tititi IZ, muslimane
i ef. ^amd`i}a u RS
Muftija nije ni~im zaslu`io da ga mediji i RS
sotoniziraju i na taj na~in ugro`avaju njegovu i
bezbjednost svih muslimana, povratnika u RS
Reis Ceri}: Nezapam}ena hajka
@elim da Vas obavijestim
da se Islamska zajednica u
RS osje}a neza{ti}enom od
doma}ih institucija vlasti u
RS zbog islamofobije koja se
{iri u tamo{njim medijima.
Uvjeren da }ete ovo pismo
razumjeti kao moju ozbiljnu
zabrinutost za sigurnost mu-
slimana u RS, kao i da je ovo
urgentna stvar za Va{u pa`-
nju, primite izraze mojeg os-
obitog po{tovanja, ka`e se u
pismu reisu-l-uleme dr. Ceri-
}a upu}enom Laj~aku i Gre-
gorijanu.
Islamofobija u medijima
Ha{ki tribunal
Karad`i} tra`i dodatno
vrijeme za `albu
Ha{ki optu`enik Radovan Ka-
rad`i} zatra`io je dodatno vrijeme
za predaju `albe na sudsku odlu-
ku od 17. decembra pro{le godi-
ne, kojom je samo djelimi~no
odobren njegov zahtjev da mu se
omogu}i uvid u dokumente Tu-
`ila{tva o njegovom navodnom
sporazumu o imunitetu sa ame-
ri~kim diplomatom Ri~ardom
Holbrukom (Richard Holbroo-
ke), javio je dopisnik Srne.
Karad`i} tra`i da mu bude
odobreno da `albu, umjesto 28.
januara, preda 2. februara, na-
kon {to se konsultira sa svojim
pravnim savjetnikom Piterom
Robinsonom (Peter).
Spec
SARAJEVO - Prema podacima Federalnog zavoda za zapo{-
ljavanje, lani je sa evidencije slu`bi za zapo{ljavanje brisano
127.149 osoba, od ~ega je zaposleno 60.224. U istom periodu na
evidenciju su prijavljene 98.222 osobe. Slu`be za zapo{ljavanje
su u prethodnoj godini posredovale u zapo{ljavanju 60.224 oso-
be, navodi se u saop}enju Zavoda.
Formiranje vlasti u Br~ko Di-
striktu nije samo gola me|ustra-
na~ka borba za fotelje koja se na
ovim prostorima vodi nakon sva-
kih izbora. Naprotiv, radi se o po-
liti~ki daleko ozbiljnijem pita-
nju, koje u budu}nosti mo`e ima-
ti nesagledive posljedice po ustr-
oj dr`ave BiH.
Politi~ka opasnost
Od izbora gradona~elnika i
sastava nove vlade, prema dobro
informiranim izvorima „Dne-
vnog avaza“, umnogome }e zavi-
siti pozicioniranje Distrikta u
budu}em ustavnom ure|enju
Bosne i Hercegovine.
Na{i sagovornici otkrivaju
da je sve krenulo od zahtjeva pr-
vog zamjenika visokog predsta-
vnika i supervizora za Br~ko Ra-
fija Gregorijana (Raffi Gregori-
an) srpskim strankama da prije
izbora prvog ~ovjeka Distrikta i
formiranja vlade stave van sna-
ge Rezoluciju o Br~kom koja je
1999. godine, kada je premijer
RS Milorad Dodik prvi put bio
u vlasti, donesena u Narodnoj
skup{tini RS kao odgovor na
Arbitra`nu odluku.
Ovom rezolucijom odbacuje
se Arbitra`na odluka i definira
da Br~ko pripada RS. Logi~no
je zapitati se za{to nijedan supe-
rvizor u proteklih deset godina
nije obra}ao pa`nju na nju.
Stvar je potpuno jednostavna -
gradona~elnik je bio ili iz Soci-
jalisti~ke partije ili SDP-a, tako
da ona sama po sebi nije pre-
dstavljala politi~ku opasnost.
No, sada, kada bi grado-
na~elnik trebao biti \or|o Koji}
iz SNSD-a, Gregorijan je shvatio
te`inu Rezolucije i mogu}nost da
se u situaciji kada je Dodikov
~ovjek gradona~elnik, a vlast pod
njegovom kontrolom, ona vrlo
lako na|e u parlamentarnoj pro-
ceduri Skup{tine Distrikta. Stoga
je uz zahtjev da se Rezolucija sta-
vi van snage tra`io od srpskih str-
anaka da prihvate mogu}nost da
Br~ko dobije ustavnopravni sta-
tus kroz izmjene Ustava BiH,
odnosno da u njega bude ugra-
|ena Arbitra`na odluka.
Odba~en prijedlog
Prema ovom prijedlogu, u
Ustavu BiH stajalo bi da je Di-
strikt, odnosno njegova cjeloku-
pna teritorija, zajedni~ka svoji-
na (tzv. condominium) koja ist-
ovremeno pripada i jednom i
drugom entitetu. Uz to, Gregor-
ijan je predlo`io i da se Distrikt
mo`e obratiti Ustavnom sudu
BiH u slu~aju sporenja s entite-
tima ili dr`avom kada su u pita-
nju stvari koje se ti~u njegovog
statusa ili ovlasti.
Me|utim, ovaj prijedlog odb-
acio je SDS, a ni SNSD nije vo-
ljan da ga prihvati. Upravo zato se
Gregorijan, navode na{i izvori,
umije{ao u pregovore o formira-
nju vlasti koji su ve} bili pri kraju
te tra`io da se ove dvije stranke
isklju~e, odnosno da SNSD ne
mo`e dobiti mjesto gradona~elni-
ka ako ne prihvati uvjete koje je
postavio. E. SARA^
„Avaz“ saznaje Status Br~kog u ustavnom ure|enju BiH
ĝta Gregorijan tra`i
od srpskih stranaka
Rezolucija NSRS iz 1999. kojom se ne priznaje Arbitra`na odluka jo{ na snazi
Gregorijan: Prepoznao opasnost po Distrikt
Sadovi} o DEI-ju
Podr`avam samo
legalna rje{enja
Biv{i direktor Direkcije za
evropske integracije (DEI) BiH
Osman Top~agi} posve je lega-
lno ovlastio svoju pomo}nicu
Amelu Alihod`i} da privreme-
no obavlja poslove rukovo|enja
Direkcijom, saop}eno je ju~er
iz kabineta zamjenika predsje-
davaju}eg Vije}a ministara BiH
i ministra sigurnosti BiH Tari-
ka Sadovi}a.
Na taj akt saglasnost je dala
Agencija za dr`avnu slu`bu
BiH. Top~agi} je to uradio na-
kon {est mjeseci duge blokade
izbora direktora, u re`iji pre-
dsjedavaju}eg Vije}a ministara
BiH Nikole [piri}a.
- I pored toga, [piri} po-
ku{ava da nezakonito preuzme
rukovo|enje DEI-jem. Sadovi}
podr`ava legalna rje{enja, kao
{to ih podr`avaju visoki pre-
dstavnik Miroslav Laj~ak i {ef
delegacije Evropske komisije
Dimitris Kurkulas (Kourk-
oula). Jedina blokada koju ~ini
Sadovi} je blokada nezakonitih
radnji i uzurpiranja ovla{tenja -
ka`e se u saop}enju.
Potpredsjednik RS Adil Osm-
anovi} potcrtao je u ju~era{njem
razgovoru s direktorom policije
RS Uro{om Penom kako od njega
o~ekuje da sigurnost muftije ba-
njalu~kog Edhema ef. ^amd`i}a,
imama i objekata Islamske zaje-
dnice u ovom muftijstvu bude po-
dignuta na vi{i stepen, nakon nea-
rgumentiranih optu`bi i la`i na
ra~un muftije.
- Kazao sam Peni da se radi o
visokom autoritetu IZ koji je po
hijerarhiji odmah iza reisu-l-ule-
me. Tako|er, naglasio sam da je to
jedini muftija ~ije je sjedi{te u RS
te da se nakon vrlo opasnih op-
tu`bi na njegov ra~un, da je navo-
dno po~inio zlo~in nad srpskim
vojnicima, on izla`e opasnosti -
prenio je Osmanovi} za „Avaz“
dijelove razgovora s Penom.
Od Pene je, ka`e na{ sagovo-
rnik, dobio obe}anja da je poli-
cija ve} poduzela sve {to je u
njenoj nadle`nosti te da }e dosa-
da{nje aktivnosti biti poja~ane.
- ^uo sam se s muftijom dok
smo Osmanovi} i ja razgovarali.
Kazao sam mu da razumijem si-
tuaciju u kojoj se na{ao te da }u
poslati do njega moje operativce
da s njim porazgovaraju, da vi-
dimo da li je bilo dodatnih pri-
jetnji. Potpredsjedniku RS ka-
zao sam da na predmetu ratnog
zlo~ina u Vozu}i radi SIPA, a ne
mi - rekao nam je Pena. E. S.
Pena i Osmanovi}: Provjere da li
je bilo dodatnih prijetnji
Osmanovi} razgovarao s Penom
Policija RS treba poja~ati
osiguranje ef. ^amd`i}a
teme 11
Dnevni avaz, subota,
24. januar/sije~anj 2009.
PROJEKTI [ta su u Beogradu dogovorili “Strabag” i Vlada RS
Sve firme iz BiH gradit
}e autoputeve u RS?
Vlada RS i “Strabag” formiraju zajedni~ko preduze}e
Ugovor za mjesec u Banjoj Luci
Vlada RS i austrijski “Stra-
bag” formirat }e zajedni~ko pre-
duze}e koje }e voditi ~itavu ko-
ncesiju, odnosno projekt izgra-
dnje mre`e autoputeva RS, izja-
vio je ju~er za “Dnevni avaz”
Du{an Topi}, ~lan Radne grupe
Vlade RS, ~iji je tim protekla
dva dana imao konsultativne sa-
stanke sa stru~njacima “Straba-
ga” u Beogradu.
Po{tivanje rokova
- Sada slijedi poseban ugovor
koji defini{e odnose Vlade RS i
“Strabaga”. Preduze}e }e voditi
~itavu koncesiju i potpisivanje
tog ugovora o~ekujemo za mjesec
u Banjoj Luci - rekao je Topi} u
telefonskoj izjavi iz Beograda.
On je u pauzi sastanka dodao
da se danas trebaju precizirati
svi elementi ugovora, kako bi
rokovi predvi|eni za potpisiva-
nje i po~etak gradnje bili
ispo{tovani. Naveo je i da se do-
bar dio razgovora s koncesionim
partnerom odnosio na speci-
fi~nosti dionica, gdje su se Au-
strijanci interesirali za svaki de-
talj, posebno na potezu Banja
Luka - Doboj.
Topi} je rekao i da, iako se
o~ekivalo, na sastanku nije bilo
rije~i o bh. preduze}ima koja je
“Strabag” izabrao za partnere u
ovom projektu. On je dodao da
}e Austrijanci o svom izboru
izvijestiti potpisnike i javnost
tek nakon ugovora o zaje-
dni~kom preduze}u.
Prije beogradskog sastanka,
ministar saobra}aja i veza RS Ne-
deljko ^ubrilovi} rekao je za
“Avaz” da je ve} sigurno da u pro-
jektu u~estvuju sva gra|evinska
preduze}a iz BiH koja svojim ka-
pacitetima mogu odgovoriti za-
htjevnom austrijskom partneru.
Trostruko jeftinije
- To zna~i sva gra|evinska
preduze}a iz RS i nadam se sva
gra|evinska preduze}a iz BiH -
izjavio je ^ubrilovi}.
Nije isklju~eno da }e Autrija-
nci u projekt uvesti i jo{ tri svje-
tske kompanije, ka`u nam u Vla-
di RS. No, prema procjeni “Stra-
baga”, anga`iranje doma}ih resu-
rsa trostruko im je jeftinije, pa je
to i dugogodi{nja praksa za proje-
kte koje realiziraju izvan svoje ze-
mlje. V. STEVANOVI]
Mapa mre`e autoputeva kroz RS koje }e graditi “Strabag”
Me|u visokorangiranim
partnerima projekta su predu-
ze}a iz RS “Integral in`injeri-
ng”, “Niskogradnja”, “Mrkon-
ji}-putevi”, “Kozara-putevi” i
Rafinerija Bosanski Brod.
“Strabag” }e u izgradnju
mre`e autoputeva anga`irati
sve kamenolome i gra|evinsku
operativu na prostoru RS, do-
ma}e resurse za proizvodnju
hrane, bitumene Rafinerije,
radnu snagu i higijensko-te-
hni~ka sredstva te opremu za
tehni~ku za{titu, `eljezo i ko-
nstrukcijske pogone iz BiH.
Najozbiljniji partneri
Uvodnim rije~ima kantona-
lnog tu`ioca Dubravka ^ampare,
ju~er je pred Op}inskim sudom
Sarajevo po~elo su|enje ratnom
komandantu Srebrenice Naseru
Ori}u. Pred sutkinju Amelu Skr-
obo sproveden je iz Centralnog
zatvora Sarajevo uz jake mjere si-
gurnosti. Osiguravali su ga su-
dska policija i specijalci.
Ori} se tereti da je po~inio pr-
odu`eno krivi~no djelo iznude i
nedozvoljenog dr`anja oru`ja.
Prema optu`nici, radi pribavlja-
nja nezakonite imovinske koristi,
od D`ehve Okanovi} iz Tuzle
iznudio je oko 109.000 KM.
^ampara je najavio da }e biti
saslu{ano osam svjedoka i tri
vje{taka te predo~eni materijalni
dokazi. Izme|u ostalih, bit }e sa-
slu{ana i dva svjedoka od kojih
se jedan nalazi u SAD, a jedan u
Srbiji. ^ampara je rekao da }e
optu`ba na ovaj na~in dokazati
Ori}evu krivicu.
Kako je kazala Ori}eva branite-
ljica Vasvija Vidovi}, odbrana ra-
spola`e informacijama da Tu`i-
la{tvo ima veoma va`ne dokume-
nte koje se ti~u kredibiliteta dvoje
najva`nijih svjedoka. Nagla{eno je
da je rije~ o dokazima koji bi mogli
biti osloba|aju}i za Ori}a.
Saznajemo da je rije~ o doka-
zima koji zna~ajno naru{avaju
kredibilitet svjedoka, me|u ko-
jima i D`ehve Okanovi}. Vido-
vi} je od suda zatra`ila da nalo`i
Tu`ila{tvu KS da dostavi doku-
mentaciju. Ori} je na upit sutki-
nje Skrobo da li }e se odazivati
Sudu ako bi bio pu{ten da se br-
ani sa slobode, odgovorio:
- Ja nemam rezervne domo-
vine osim BiH.
Ponovo je negirao krivicu i
sve navode optu`nice. Nastavak
su|enja zakazan je za 11. februar,
kada }e biti saslu{ana Okanovi}.
F. VELE
Vukovi}: @alba na odbijenu kauciju Nobilo: Mnogo nejasno}a
Izvanraspravno vije}e @up-
anijskog suda u Rijeci objavilo je
ju~er da je prihvatilo prijedlog
Op}inskog suda u Rijeci i donije-
lo odluku da se kazneni postupak
protiv pomo}nika ministra sigur-
nosti BiH Vjekoslava Vukovi}a
spoji s postupkom koji se na
ovom sudu vodi protiv Ivana Fi-
lipovi}a i Roberta Dragina za po-
ticanje na te{ko ubistvo.
Kao {to je ve} poznato, Vuko-
vi} je pro{le sedmice uhap{en u
Rijeci zbog sumnji da je Filipo-
vi}u i Draginu pomogao u naba-
vci oru`ja i eksploziva koji je tre-
bao biti upotrijebljen za izvr{en-
je atentata, odnosno likvidaciju
dvojice rije~kih redara.
U me|uvremenu, vo|enje
odbrane Vukovi}a preuzeo je
poznati hrvatski advokat Anto
Nobilo, koji je ju~er za “Dnevni
avaz” potvrdio na{u informaciju
da je zastupanje pomo}nika bh.
ministra sigurnosti prihvatio na
molbu hrvatskog generala Tiho-
mira Bla{ki}a. Nobilo je dodao i
kako je istu molbu dobio i od
“bosanskih franjevaca koji se
poznaju s Vukovi}em i imaju ve-
oma dobro mi{ljenje o njemu”.
- Uz sve to nekako mi u tom
Vukovi}evom predmetu ne{to ne
{tima. Optu`be na ra~un njega
nisu u skladu sa njegovim opi-
som, `ivotom i profesionalnim
profilom. To je kod mene izazva-
lo sumnju i s obzirom na to da je
rije~ o pomo}niku ministra sigu-
rnosti jedne dr`ave, jednostavno
sam dobio volju da to do kraja is-
tra`im - izjavio je Nobilo.
Dodao je kako u narednim
danima o~ekuje rje{enje na `al-
bu odbrane na odbijenu kauciju
od 300.000 kuna, odnosno oko
80.000 KM, koja je predlo`ena
za Vukovi}evo pu{tanje iz pri-
tvora. Tako|er, Nobilo isti~e ka-
ko mu je nejasno i to da ga niko
od predstavnika bh. vlasti nije
kontaktirao niti ponudio pomo}
za Vukovi}a, {to je, prema nje-
govim rije~ima, neobi~no upra-
vo s obzirom na Vukovi}evu fu-
nkciju u dr`avnoj vladi.
S. [KULETI]
Spojen postupak protiv pomo}nika ministra
Nobilo preuzeo
odbranu Vukovi}a
Anto Nobilo za na{ list potvrdio da ga je za
zastupanje zamolio Bla{ki}, ali i bosanski franjevci
- Nemam jo{ uvid u ko-
mpletan spis, ali zanimljivo je
da se u ovom slu~aju koristi
nesiguran model dokazivanja.
Ovdje prakti~no, koliko trenu-
tno znam, imate rije~ protiv ri-
je~i i nikakvih materijalnih
dokaza. I to, na jednoj strani
imate pomo}nika ministra si-
gurnosti susjedne zemlje, a na
drugoj sitnog redara, ~ovjeka
bliskog kriminalnom miljeu.
Prema mom dosada{njem
iskustvu, u ovakvim situacija-
ma trebalo je prikupiti mnogo
ja~e dokaze da bi se krenulo u
privo|enje osobe tako visokog
ranga - rekao je Nobilo.
Tvrdi da nema dokaza
Sa su|enja: Ori} negirao krivicu (Foto: M. Kadri})
Po~elo su|enje Naseru Ori}u
Odbrana tra`i klju~ne dokaze
U organizaciji “Krajinali-
jeka” ju~er je u Banjoj Luci
predstavljena upotreba brzih
testova na drogu, njihova pri-
mjena u bolnicama, laborator-
ijama i ku}noj upotrebi. Na-
~elnik Specijalne bolnice za
bolesti ovisnosti iz Beograda
Ljubi{a Radivojevi} govorio
je o prepoznavanju ovisnosti i
lije~enju ove bolesti.
[efica slu`be marketinga
“Krajinalijeka” Gorana [avi-
ja izjavila je za “Dnevni avaz”
da je rije~ o akciji borbe pro-
tiv narkomanije koju su po-
dr`ali i MUP RS i Auto-moto
savez RS. V. S.
Radivojevi}: Kako prepoznati
ovisnost (Foto: M. Lugi})
Akcija borbe protiv narkomanije
Predstavljen brzi test na drogu
teme
Dnevni avaz, subota,
24. januar/sije~anj 2009. 12
Ime i prezime: D`email Silaj-
d`i}.
Datum i mjesto ro|enja: 9.
januar 1960., Visoko.
Znak u horoskopu: Jarac.
Bra~no stanje: O`enjen.
Bitni datumi u Va{em `ivotu:
Ro|enje djece.
Koji automobil vozite: „Cit-
roen“.
Idete li na fitnes: Da.
[ta morate imati u fri`ideru:
Jogurt.
Omiljeni muzi~ar: Piter Ga-
brijel (Peter Gabriel).
Omiljena hrana: Riba i jela s
puno povr}a.
Pi}e: Voda.
Sport: Fudbal, plivanje.
Jeste li ljubomorni: Pomalo.
Koji broj cipela nosite: 41.
Ko se brine o Va{em imid`u:
Ja.
Najdra`a zemlja: Bosna i He-
rcegovina.
Postoji li li~nost koja Vas fa-
scinira: Leonardo, Pikaso
(Picasso), ^eslav Milo{ (Czes-
law Milosz).
Na {ta najvi{e tro{ite novac:
Na svakodnevne potrebe.
Kupujete li na pijaci: Da.
Koji posao volite, a koji ne:
Volim slikati, a ne volim klo-
fati.
Da niste to {to jeste, {ta biste
bili: Glumac.
Va{i poroci: Skoro da ih ne-
mam.
A vrline: Mo`da ustrajnost.
Imate li ku}nog ljubimca: Ne.
[ta najprije primje}ujete kod
osoba suprotnog spola: Stas.
Koji je Va{ `ivotni moto: Ako
ne mo`e{ pomo}i, nemoj odm-
o}i.
Va{ najbolji prijatelj: Knjiga.
Na {ta/koga ste slabi: Na dje-
cu bez roditelja.
U {ta vjerujete: U Uzvi{enog
Gospodara.
Gdje ljetujete: Blizu neke vode.
SMS
Dnevni avaz

061/142-015
UKLANJANJE
DALEKOVODA-
Molimo na~elnika
op}ine Te{anj da
kona~no u~ini ne{to
da se uklone dale-
kovodi i stubovi
elektri~ne energije
u Industrijskoj zoni
Ciglana Jelah.
^ekamo 11 godina.
Ho}emo li ~ekati
jo{ i koliko? Privre-
dnici Industrijske
zone Ciglana
KRAJI[NICI
LIPOVA^I - Svaka
~ast gospodinu Li-
pova~i, svi smo uz
njega! Kraji{nici
SRAMOTA I
GLAD - Nije sra-
mota biti gladan, ali
je sramota biti sit
pored gladnih,
pro~itah u jednom
tekstu portugalskog
novinara. Da li bi
ovakvu misao mo-
gao zapisati posma-
traju}i na{e vlada-
ju}e strukture? I. K.
iz Mostara
RU@NE RIJE^I
- Dosta je prosta-
kluka na televiziji.
Pa, oni u seriji
„Lud, zbunjen, nor-
malan“ ne mogu po-
jesti ono ~ime se
~aste. [to se ti~e no-
vinara, neka rade
svoj posao, ali bez
ru`nih rije~i, jer im
to ne dolikuje. Po-
zdrav, Amira iz Sar-
ajeva
ZADU@ENA
VLADA- Vlada
Federacije BiH go-
dinama javnim pre-
duze}ima duguje
milionske iznose za
izvr{ene usluge.
Kada su gra|ani u
pitanju, i za iznose
manje od 10 mara-
ka odmah uslijede
tu`be koje se obja-
vljuju u novinama,
odnosno isklju~uju
se iz mre`e dok ne
plate. Ovakva segr-
egacija bit }e ne-
mogu}a kada se pr-
ivatizira javni se-
ktor. Redovni pla-
ti{a
NU[I] U SA-
RAJEVU- Brani-
slav Nu{i} ponovo
je u Sarajevu. Go-
spo|e ministarke s
pokondirenim tikv-
ama ni do sada nisu
stajale u redovima
za vize pred amba-
sadama, ve} su im
voza~i odnosili i do-
nosili vizirane pa-
so{e. Ovo
je samo da
se mogu po-
hvaliti
kom{inicama da su
u diplomatiji.
ZAKON I IN-
SPEKTORI - Jasno
je k’o dan za{to je
od Nove godine stu-
pio na snagu novi
Zakon o porezu na
dohodak. U na-
dle`nosti Porezne
uprave FBIH ve} tri
godine nisu porezi,
akcize i sl. Njima je
ostao porez na
pla}u, takse i sl. Od
tih prihoda ne mo-
gu ni sebi pla}e da
isplate jer ih je pre-
vi{e. Razlike su na-
micali kojekakvim
inspekcijskim akci-
jama (otimali od si-
tne raje). Ovaj za-
kon ne valja ni ra-
dniku ni posloda-
vcu. Valja samo
inspektorima.
Ekonomist
[PIRI]EV
IZUM- Interesa-
ntan je izum da se
udvostru~uju fu-
nkcije. [piri}u, ne
radite protiv integr-
acija sa Evropskom
unijom.
Silajd`i}: Na ljetovanje kraj vode
Ne volim klofati
Li~ni profil akademskog slikara i
poslanika u Parlamentu FBiH
D`email Silajd`i} Klub poznatih
Kolegij Doma naroda osudio
je nedoli~no pona{anje Jovice
Stevandi}a, tjelohranitelja pre-
dsjedavaju}eg Vije}a ministara
BiH Nikole [piri}a, i uputio su-
gestiju SIPA-i da ga rasporedi
na neko drugo radno mjesto van
zgrade Parlamenta BiH.
Ova reakcija uslijedila je na-
kon {to je Stevandi} 17. decembra
tra`io od radnika anga`iranih na
obnovi fasade zgrade Parlamenta
BiH da prekinu radove prijete}i
da }e ih pobacati sa skele.
Od zaklju~ka Kolegija ogra-
dio se predsjedavaju}i Doma
Mladen Ivani}. On u pismu dir-
ektoru SIPA-e Mirku Luji}u
navodi kako smatra da je „za-
klju~ak neprimjeren i da pre-
su|uje u sporu bez sagledavanja
svih ~injenica“.
Me|utim, dio pisma u kojem
se navodi da je Kolegij zatra`io
da se Stevandi}u „zabrani dalje
obavljanje posla obezbje|enja
predsjedavaju}eg“, dopredsje-
davaju}i Doma Ilija Filipovi}
demantira i smatra pogre{nom
interpretacijom. A. M.
Nakon incidenta u zgradi Parlamenta BiH
Zatra`en premje{taj
[piri}evog tjelohranitelja
Povratnici u Bijeljinu i Janju
mogli bi biti koristan primjer za
ekonomsku recesiju {irom svije-
ta. Oni, na`alost, imaju najbolje
odgovore na pitanje kako pre`i-
vjeti bez posla, bez ljudskih pra-
va. Tim rije~ima Salem ^orbo,
predsjednik udru`enja „Povr-
atak“, ilustrirao nam je `ivot po-
vratnika u Semberiju.
Vratili povjerenje
S druge strane, na~elnik op}-
ine Mi}o Mi}i} za na{ list ka`e
da mu je cilj bio da od Bijeljine
napravi sredinu u kojoj }e se
po{tovati ljudska prava i vladati
demokratski procesi kako bi bi-
le ukinute sankcije vlade Sjedi-
njenih Ameri~kih Dr`ava.
- Mislim da je na tom polju
mnogo ura|eno, {to je i dovelo
do ukidanja sankcija - ka`e
Mi}i}.
Nagla{ava da je u najve}oj
mjesnoj zajednici ove op}ine, Ja-
nji, nakon izbora pred hiljadu
ljudi, prvih nakon 15 godina, iza-
bran multietni~ki Savjet MZ, sa
sedam Bo{njaka i ~etiri Srbina, i
da taj savjet dosta dobro radi.
- Ula`e se u infrastrukturu u
Janji, nemamo sukoba, incide-
nata, osim sporadi~nih koji se
zajedni~ki rje{avaju. Generalno
smo vratili povjerenje jednih u
druge. U Bijeljini se pravi pet
vjerskih islamskih objekata, u
Janji se gradi i tre}i vjerski obje-
kat. Niko vi{e o ne pri~a sukobi-
ma i najve}e mi je priznanje ako
sam stekao povjerenje i bo{nj-
a~kog naroda - ka`e Mi}i}.
I dok politi~ki i nevladini
zvani~nici poku{avaju popraviti
ili realnijom pokazati stvarnu
sliku su`ivota u Bijeljini, obi~ni
ljudi `ive svoj tihi `ivot i brinu
se {ta sutra jesti i kako platiti
ra~une. Posla nema, nema novih
radnih mjesta, a me|u povratni-
cima, uglavnom starijim ljudi-
ma, stav je da `ivota ne bi ni bilo
bez pomo}i njihove djece ili fa-
milije koja `ivi u inozemstvu.
Ekipa „Dnevnog avaza“ zate-
kla je Tomislava Gidi}a i Jusu
Had`ihajdi}a u bijeljinskom
Domu omladine u kojem ugla-
vnom sjede penzioneri. Gidi}
(65) je kao vodoinstalater stekao
penziju u Austriji i danas `ivi
uglavnom u Ma|arskoj. Redo-
vno dolazi u Bijeljinu gdje je
ro|en, a sa suprugom ima po-
sjed u Patkova~i pored Bijeljine.
Pro{li dani
- Kada sam ovdje, potra`im
stare prijatelje da se vidimo, po-
dsjetimo na pro{le dane - ka`e
Gidi}.
Njegov vr{njak Had`ihajdi}
`ivi u bijeljinskom naselju Ga-
lac. Krajem 1995. godine izgu-
bio je sina Envera (21).
- Nestao je jednog dana i du-
go nismo znali za njega. Nakon
mu~ne potrage, saznali smo za
njegovu sudbinu, prona{li tijelo
i ukopali ga - kroz suze pri~a
Had`ihajdi}.
Gidi}u i Had`ihajdi}u na pri-
jepodnevnoj kafi ~esto se pri-
dru`i Milan Matovi} (62), a zaje-
dni~ki pogledaju i poneku uta-
kmicu FK Radnik. Dok ~elnici
PIO RS me|usobno dijele kadr-
ovske stanove, bijeljinski Srbi,
Bo{njaci, Hrvati, Romi i ostali
~ekaju neko bolje vrijeme, ve}e
pla}e i bolje penzije. E. MUSLI
REPORTA@A Kako `ive povratnici u Bijeljinu i Janju
Ĝivota ne bi bilo da
nam nije djece vani
Najve}e mi je priznanje ako sam stekao povjerenje i Bo{njaka, ka`e Mi}i}
Obi~ne ljude brine jedino {ta sutra jesti i kako platiti ra~une
Gidi} i Had`ihajdi}: Stari prijatelji (Foto: G. Bobi})
Bijeljina je prije rata imala
100.000 stanovnika od ~ega
26.000 Bo{njaka. Danas ih `ivi
tek ~etvrtina od tog broja. Na po-
liti~kom nivou, u Skup{tini op-
}ine Bijeljina od 31 odbornika sa-
mo je jedan Bo{njak, Jusuf Trbi}.
Proces povratka u samu Bi-
jeljinu tekao je mu~no, neorga-
nizirano. Bo{nja~ko naselje Ja-
nja rijedak je pozitivni primjer
povratka.
Svijetli primjer iz Janje
Mi}i}: Mnogo ura|eno
panorama
Dnevni avaz, subota,
24. januar/sije~anj 2009. 13
Iz Zeni~ko-dobojskog kantona
Zenica
Kantonalni zavod za javno
zdravstvo Zenica u saradnji sa
policijom MUP-a ZDK pokre-
nuo je kampanju „Bez pojasa
niste sigurni’’. Cilj je utjecati
na svijest gra|ana da upotre-
bljavaju sigurnosne pojaseve i
dje~ije stolice za vo`nju u au-
tomobilu.
U okviru kampanje u ZDK je
postavljeno hiljadu plakata i bit }e podijeljeno oko 40.000 letaka koji
promoviraju sigurnost u vo`nji. (A. D`.)
Doboj Jug
I ove godine Udru`enje voza~a
i automehani~ara firme
„Dobojputevi“ iz Doboj Juga,
koje okuplja 120 ~lanova, bro-
jnim doga|ajima obilje`ilo je
svoj dan, 15. januar.
- Organizirali smo defile na{e,
ali i tehnike drugih prijevozni-
ka sa ovog podru~ja jer nam je
namjera da dogodine formira-
mo udru`enje na nivou cijele
op}ine. Sa~uvali smo tradiciju i nadamo se da }e je mladi nastaviti -
kazao je predsjednik Udru`enja Mehmedalija Zaimovi}. (M. ^.)
Olovo
Sve~anom skup{tinom a po-
tom i zabavom ~lanice Foruma
`ena „Sabina Jamakovi}“ iz
Olova obilje`ile su 11 godina
postojanja. O aktivnostima ko-
je su vo|ene u protekom perio-
du, prisutne ~lanice i goste
upoznala je predsjednica Ha-
sna Vatre{.
Bila je ovo prilika da se pojedi-
ncima i kolektivima koji su po-
magali rad organizacije uru~e nagrade i zahvalnice. Najemotivniji
trenutak bio je kada su ~lanice Foruma ~estitale svojoj predsjednici
Vatre{ odlazak u penziju nakon 40 godina rada u prosvjeti. (S. Mi.)
Saobra}ajna kampanja
Tradicionalni defile
^estitka predsjednici Vatre{
Spec
TJENTI[TE - Nacionalni park „Sutjeska“ 31. januara orga-
nizuje tradicionalnu hajku na vuka, pod nazivnom „Zelengora
2009“. Bit }e to najve}a lovna manifestacija u RS na kojoj se
o~ekuje rekordan broj, oko 200 lovaca iz BiH, Srbije i Crne Go-
re. Cijena kotizacije je 120 KM, a u to je uklju~eno: organizacija
lova, dva polupansiona u hotelu „Mladost“, zajedni~ki ru~ak u
prirodi i sve~ana ve~era. Prijave slati do 26. januara na telefon:
058/ 233-102 Uprava NP „Sutjeska“ Tjenti{te. (I. B.)
Sve odluke i prijedlozi usvojeni jednoglasno
U cazinskom Domu kulture
odr`ana je Osniva~ka skup{tina
Kantonalnog saveza op}inskih
poljoprivrednih udru`enja. S
obzirom na to da je na prostoru
USK registrirano 46 udru`enja
poljoprivrednika i 39 zemljora-
dni~kih zadruga, njih }e ubu-
du}e predstavljati Savez op}in-
skih poljoprivrednih udru`enja,
kao krovna organizacija.
Podr{ku osnivanju ovog save-
za dali su na~elnik op}ine Cazin
Nermin Ogre{evi} i ministrica
poljoprivrede, vodoprivrede i
{umarstva u Vladi USK Rasima
Bobi}. Za predsjednika Saveza
izabran je Husein Selimovi} iz
Sanskog Mosta, za njegovog za-
mjenika Nihad Varcar iz Velike
Kladu{e, dok su ~lanovi Upra-
vnog odbora Saveza Nusret Ba-
htagi}, Huse Bajramovi}, Miodr-
ag Latinovi}, Mustafa ^au{evi},
Ermin Velad`i}, Mehmed [abi} i
Sead Mujkanovi}. S. J.
Tri dana nakon izlijevanja
vi{e od 3.000 litara nafte u rije-
ku Savu u Ga{nici kod Bosanske
Gradi{ke, situacija se normali-
zovala. Do ekolo{ke katastrofe,
ipak, nije do{lo zahvaljuju}i
~injenici da je vodostaj ove rije-
ke bio u naglom porastu, a zbog
topljenja snijega veoma brz bio
je i potok Podgradska, pa je na-
ftna mrlja brzo pro{la podru~je
op{tine, smatraju u Sportsko-ri-
bolovnom dru{tvu „Amur“ u
Bosanskoj Gradi{ci.
Ribari su prvi nakon nesre}e
iza{li na Savu i kontrolisali kreta-
nje naftne mrlje. Stojan Jerkovi}
ka`e da je naftna mrlja i{la 15-20
metara daleko od desne obale.
- Voda koja je nailazila brzo
je nosila naftu, koja se jednosta-
vno nije mogla pribli`iti obala-
ma. Tako je naftna mrlja za veo-
ma kratko vrijeme stigla do Bo-
sanskog Broda, gdje su posta-
vljeni upija~i - ka`e Jerkovi}.
I u Civilnoj za{titi op{tine
Bosanska Gradi{ka nadaju se da
izlivena nafta nije kontaminira-
la poljoprivredno zemlji{te niti
podzemne vode. Uzorci vode
uzeti su na analizu i jo{ se ~eka-
ju kona~ni rezultati. B. G.
Jo{ prije dvije godine federa-
lni primijer Ned`ad Brankovi}
borave}i u Gra~anici obe}ao je
da }e Federalna vlada pomo}i
projekt Eko-toplane vrijedan 15
miliona KM koji se realizuje u
saradnji sa austrijskom firmom
„Seges“, koja je ujedno i stra-
te{ki partner.
Brankovi} je tom prilikom
obe}ao 1,5 miliona KM kao po-
mo} toplifikaciji Gra~anice na
ekolo{ki prihvatljiv na~in koji
se primjenjuje u zemljama Evr-
opske unije.
- Re~eno je da }e 1,5 milion
KM obezbijediti tri federalna
ministarstva, okoli{a i turizma,
prostornog ure|enja, rudarstva,
energetike i industrije, sukcesi-
vno za tri godine. Do sada je jedi-
no Ministarstvo okoli{a i turizma
uplatilo 150.000 KM i to je sve.
Ovo je i razlog {to firma
„Seges“ ne mo`e povu}i sre-
dstva ekolo{kih fondova
Evropske unije. Iskreno
se nadamo da }e Branko-
vi} ono {to je obe}ao ispu-
niti, jer Eko-toplana je iz
vi{e razloga opravdan pr-
ojekt, koristi biomasu, ne
zaga|uje okolinu, {to se
najbolje mo`e vidjeti ovih
dana u Gra~anici - ka`e
Muharem Musi}, predsje-
davaju}i Op}inskog vije}a, koji
je uz dr. Omera Hamzi}a, koor-
dinatora projekta i direktora
Eko-toplane Hasana Mostarli}a
predvodio delegaciju Gra~anice.
Brankovi} je obe}ao
da }e obaveze koje je Vla-
da FBiH preuzela pro{le
godine za sufinansiranje
ovog projekta biti ispu-
njene. Tako|er, za budu}e
finansiranje neophodno
je da Vlada FBiH donese
odluku o podr{ci ovom
projektu. Premijer Bra-
nkovi} je predlo`io da
model podr{ke Vlade FBiH bu-
de istovjetan modelu koji je
uspostavljen izme|u Op}ine
Gra~anica i Vlade Tuzlanskog
kantona. H. ^ALI]
GRA^ANICA Delegacija Op}ine kod premijera Brankovi}a
Obe}ani grant za Eko-
toplanu jo{ nije upla}en
Trebalo je da 1,5 miliona KM obezbijede tri ministarstva, okoli{a i turizma,
prostornog ure|enja, rudarstva, energetike i industrije
Specijalni
filteri
Eko-toplana u Gra~anici
je prva takve vrste u BiH i ve}
bilje`i pozitivne rezultate.
Osim {to se toplotna energija
dobija iz otpadaka drveta, ona
smanjuje zaga|enost okoli{a
jer su u njenu tehnologiju
ugra|eni specijalni filteri.
„OS Petrol“
pla}a
Nezvani~no saznajemo da
}e tro{kove ~i{}enja rijeke Sa-
ve od naftne mrlje snositi „OS
Petrol“ iz Srebrenika, ~ija se
cisterna 20. januara prevrnula
u potok Podgradska u Ga{ni-
ci. Tom prilikom `ivot je izgu-
bio voza~ kamiona sa cister-
nom Vehbija Ja{arevi}.
Pe} Eko-toplane potpaljena 8. oktobra
Izlivena nafta u Savu nije prouzrokovala ekolo{ku katastrofu
Visok vodostaj brzo odnio mrlju
Naftna mrlja za kratko vrijeme stigla do Bosanskog Broda
gdje su bili postavljeni upija~i
Prevrnuta cisterna u potoku Podgradska
Musi}:
Nadamo se
Na Osniva~koj skup{tini u Cazinu
Poljoprivrednici osnovali
krovni Savez USK-a
panorama
Dnevni avaz, subota,
24. januar/sije~anj 2009. 14
Velika Kladu{a
Najbolji `epa~ki sportisti
Posebno su zanimljivi folklorni nastupi (Foto: G. Bobi})
Titule Elizabeti i Vinku
@ep~e
Dru`enjem zaposlenika
i mali{ana uz pjesmu i veliku
ro|endansku tortu, veliko-
kladu{ko Dje~ije obdani{te
proslavilo je 34 godine rada.
Asmira Ja{i}, direktorica
Obdani{ta, ka`e da se u nar-
ednom periodu planira
pro{irenje kapaciteta zbog
velikog interesovanja za bo-
ravak djece u ustanovi.
Obilje`avanju 34. go-
di{njice rada prisustvovali
su i biv{i zaposlenici, a
me|u njima i Zekija Sarajli-
ja, prva vaspita~ica koja je
ovdje radila punih 26 godi-
na. M. Sa.
Obilje`en 34. ro|endan vrti}a
Bijeljina
MANIFESTACIJE
U @ep~u je prvi put
odr`an izbor sporta{a op-
}ine za proteklu godinu. U
kategoriji kadeta najbolji
su d`udista Mira Ignjato-
vi} i dr`avni prvak u ribo-
lovu Senad Sarajli} a u ju-
niorskoj kanuista Marina
[up-ukovi} i karatista Ne-
rmin Mr|anovi}. Ana Ma-
rija Juki} i Josip Andrije-
vi} izabrani su za sportske
nade @ep~a. ^lanovi d`u-
do kluba Mahnja~a su na-
jbolja `enska a KK
„Orlovik“ mu-{ka ekipa.
Sporta{icom op}ine pr-
ogla{ena je viceprvakinja
BiH u kajak-kanu Elizabe-
tu [upukovi}, dok je spor-
ta{ karatista Vinko Pra-
vdi}. R. A.
Pjesmom i igrom kroz Semberiju
U Bijeljini je u toku
manifestacija „Pjesmom,
igrom i znanjem kroz Se-
mberiju“, u okviru koje se
stanovnici sela takmi~e u
20-ak disciplina. U ovogo-
di{njoj smotri u~estvuje 16
ekipa. Pored takmi~enja u
tradicionalnim sportovi-
ma, tu su i kvizovi znanja
iz oblasti poljoprivrede,
historije i kulture, ta-
kmi~enja u sviranju naro-
dnih instrumenata, te fo-
lklorni, pjeva~ki i dramski
nastupi. Z. K. Djeca se najvi{e radovala velikoj torti
Na informacije u lokalnim me-
dijima o te{kom `ivotu bolesnog
Prijedor~anina Mehe Aluki}a
(60), koji sa suprugom Kelimom
`ivi pod kirijom u Prvomajskoj
ulici na broju 50 u Sanskom Mo-
stu Mirsad Kahrimanovi}, dire-
ktor „Elektrocentra“, kupio je im
je {poret, tri metra drva i dao 150
KM za neophodne lijekove. Raif
Karajkovi} je socijalnom ugro`en-
im supru`nicima kupio pet meta-
ra drva i darovao 100 KM za lije-
kove. Sanjani svakodnevno na-
vra}aju i doniraju pone{to.
Meho Aluki} je svojevrsni me-
dicinski fenomen, jer je tokom de-
cembra 2001. godine pre`ivio {est
mo`danih udara. Od {estog mu je
ostala oduzeta lijeva strana tijela.
Od tada do danas oboljeli su mu i
bubrezi, a dobio je i {e}er. Aluki}i
primaju 150 KM od Centra za so-
cijalni rad Sanski Most na ime
ku}ne njege. Toliko pla}aju kiriju
porodici Tuni} koja `ivi u Dalma-
ciji. Mehu je tokom rata u Prijedo-
ru srpska vojska prisilno odvodila
na radnu obavezu. Prakti~no je tri i
po godine proveo kao svojevrsni
ratni zarobljenik kopaju}i rovove
od Biha}a do Grada~ca.
- ^istim ku}e, perem tepihe i
radim sve druge poslove da mo-
gu barem kupiti lijekove za supr-
uga. Operem dva tepiha za 10
KM i Mehi kupim lijekove -
ka`e Kelima. M. DEDI]
U Gora`du su potpisani ugovo-
ri o sufinansiranju projekata ~ija su
ciljna grupa mladi, a za {to je iz
bud`eta op}ine za 2008. godinu
izdvojeno 22.000 KM. Ugovore o
dodjeli sredstava sa predstavnici-
ma 10 udru`enja i pojedinaca po-
tpisao je na~elnik op}ine Muha-
med Ramovi}.
Udru`enje oboljelih od cerebra-
lne dje~ije paralize i distrofije fina-
nsirat }e projekt radne okupacija
najmla|ih ~lanova, Gra|anska afir-
macija dru{tva - GRAD projekt
„Mladi parlament“. Prihva}eni su i
projekti Uru`enja „Yildiz“ o pokre-
tanju lutkarske radionice za mlade
„Teatar pod maskama“, Udru`enje
za pomo} mentalno-retardiranim
osobama radit }e na izradi suvenira
od drveta, Ermin Dragolj planira
web prezentaciju Gora`da kroz fo-
tografiju, BZK „Preporod“ rad na
sprje~avanju maloljetni~ke deli-
kvencije, Udru-`enje p~elara „Be-
har“ {kolu p~elarstva, a Sinan Li-
gata uzgoj {ampinjona. Al. B.
Od decembra presovano osam tona kartona
JKP „Standard“ iz Konjica
ovih dana pro{irilo je svoje akti-
vnosti i na prikupljanje i obradu
papira. Kupovinom prese, za
koju je sredstva obezbijedila
Op}ina, radnici „Standarda“
imaju mogu}nost da smanje
optere}enje kontejnera, te gra-
dske deponije.
- Najve}i problem nam je pr-
edstavljala deponija u plamenu,
koja se gasi tek dolaskom
snje`nih dana. Presa je po~ela sa
radom po~etkom decembra pro-
tekle godine, a u tom periodu
skupljeno je i presovano osam
tona kartona - ka`e Enver Tahir-
ovi}, direktor „Standarda“.
Prema njegovim rije~ima,
sklopljen je ugovor sa predu-
ze}em „Papir-servis“ iz Saraje-
va, a nada se i da }e zainteresi-
rani gra|ani skupljenu karto-
nsku ambala`u mo}i i naplati-
ti. Iako je sada zbog pore-
me}aja na evropskom tr`i{tu
tona kartona samo 16 eura,
~ekat }e se neki bolji dani i za
ovu djelatnost.
U „Standardu“ najozbiljnije
razmi{ljaju i o tra`enju partnera
za presovanje plastike. M. ].
Prerada papira u JKP „Standard“ Konjic
Op}ina pomogla
kupovinu prese
Manje optere}enje kontejnera i gradske deponije
Od 12. do 19. januara u Ma-
ti~nom uredu Tuzla vjen~ano je
12 parova. Brak su sklopili Me-
hmed Muji} i Samira Demiro-
vi}, Ibel Omerovi} i Maja Ali},
Amel Baji} i Naza Alihod`i},
Mujo Bo{njakovi} i Begzadeta
Ajanovi}, Amar ]i{i} i Lejla
Kurali}, Sa{a Vilu{i} i [aha
D`ini}, Mirza Ku{ljugi} i Miro-
slava Ledi}, Ned`ad Be{i} i
Amela ]ehaji}.
Na vjernost su se zakleli i
Adnan Ali~kovi} i Alma Ma-
lki}, Jazid Ferhatbegovi} i Meli-
ha Selimovi}, Pa{aga Rami} i
Hanum{a Be~etovi} te Eldar
Ja{arevi} i Majda Pavlovi}.
Meho i Kalima: Topli obrok iz javne kuhinje
Spec
BANOVI]I - U protekloj godini u bud`etu banovi}ke
op}ine planirani priliv sredstava iz naplate op}inskih taksi
iznosio je 248.000 KM. U ovoj godini po ovom osnovu prora~un
bi trebao biti „kra}i“ za nepunih 80.000 KM. Naime, na prije-
dlog novog na~elnika Bege Birpari}a, planirano je smanjenje
op}inskih taksi za 31 posto. Banovi}ani napokon mogu odahnu-
ti jer }e pla}ati takse na dokumenta kao i stanovnici drugih gra-
dova u kantonu, a od nekih i ni`e. (N. M.)
U Mati~nom uredu Tuzla
Vjen~ano 12 parova
Op}ina Gora`de sufinansira projekte za mlade
Deset udru`enja podijelit }e 22.000 KM
SANSKI MOST Aluki}ima svakodnevno sti`e pomo}
Meho pre`ivio {est
mo`danih udara
Jedina primanja od 150 KM na ime ku}ne njege daju za kiriju Tokom
rata tri i po godine srpska vojska vodila ga da kopa rovove
Iz javne kuhinje „Fenix“
Kelima svakodnevno nosi obr-
oke za njih dvoje. Nemaju dje-
ce, a Meho ima „negdje u svije-
tu“ dvije sestre i dva brata.
Izet i Dervi{ su u Americi,
Dervi{a je bila u Danskoj, a
Emka u Francuskoj. Meho
ka`e da bi volio barem da ~uje
za njih.
Sestre i bra}a u svijetu
Broj ra~una
Pomo} za Mehu Aluki}a
mo`ete uplatiti na teku}i
ra~un 600 6110 140874 kod
Volks banke Sanski Most.
panorama
Dnevni avaz, subota ,
24. januar/sije~anj 2009. 15
Sarajevski mozaik
ENERGENTI Kako „Zvornikstan“ pokriva razliku u cijeni grijanja
Kotlovnice koriste mazut,
na ra~unima obra~unat gas
Tako mo`da pokrijemo razliku izme|u cijene koju smo tra`ili od
3,90 KM i ove koja nije rentabilna - ka`e Petko Joki}
Silom prilika, nakon neda-
vne obustave isporuke gasa u pr-
eduze}u „Zvornikstan“ osposo-
bili su kotlovnice i pre{li na gri-
janje grada mazutom. Me|utim,
i nakon normalizacije isporuke
gasa, zbog ni`e cijene mazuta,
Zvornik }e se grijati ovim jefti-
nijim energentom. Zvorni~ani
}e ra~une pla}ati kao da i dalje
koriste gas.
Kako ka`e direktor „Zv-o-r-
nikstana“ Petko Joki}, kada kor-
isnici gradskog grijanja dobiju
ra~une za januar, oni }e biti
umanjeni za one dane kada gri-
janja nije bilo zbog obustave
isporuke gasa, ali ostali dani }e
biti obra~unati kao da se i dalje
koristio gas mada je ve}ina ko-
tlovnica u me|uvremenu pre{la
na znatno jeftiniji mazut.
- Oko mazuta ima dosta po-
sla, tra`i ve}u potro{nju ele-
ktri~ne energije, ve}u anga`ova-
nost radnika pa }emo napla}iva-
ti kao da i dalje koristimo gas jer
tako mo`da mo`emo pokriti ra-
zliku izme|u cijene koju smo
tra`ili od 3,90 KM i ove trenu-
tne koja nije rentabilna - ka`e
Joki}.
Mazut trenutno koristi oko
47 odsto potro{a~a, osposoblja-
vanjem kotlovnice u zgradi Z -
16 taj broj }e se pove}ati na 70
procenata, a poku{at }e se na
mazut prebaciti i preostala ko-
tlovnica Namad`ah tako da bi
gas ubudu}e bio alternativno
rje{enje. M. MI]I]
Zvornik: Gas ubudu}e kao alternativno rje{enje
Polo`eno cvije}e na mjestu masakra
Polaganjem cvije}a u ulici
Bosanska na Alipa{inom Polju
obilje`ena je 15. godi{njica ma-
sakra u kojem je od agresorske
granate poginulo {est na{ih su-
gra|ana. Najstarija `rtva imala
je 13 i po godina.
- Kao da se to ju~er desilo.
Bilo je zati{je, djeca su iza{la da
se sankaju i grudvaju. Pale su
~etiri granate. Sve se iznenada
desilo. Kakva je to du{a mogla
ubiti djecu - sti{~u}i buket cvi-
je}a u naru~ju pri~ala nam je
Izeta Rizvanovi}, ~iji je sin Ner-
min ubijen tog dana.
I Barbara Jureni} je tada
izgubila sina Danijela.
- [ta da vam ka`em? Moj sin
bi danas imao 25 godina. Kada
pogledam omladinu, pitam se
kako bi on izgledao - rekla nam
je Jureni}. Osim ~lanova poro-
dica, na mjesto masakra cvije}e
su polo`ili i predstavnici Kanto-
na, Grada i Op}ine Novi Grad te
nevladinih organizacija. A. [.
Godi{njica masakra u ulici Bosanska
Kakva je to du{a
mogla ubiti djecu
Najstarija `rtva imala 13 i po godina
Humanitarna akcija „Slijedi
svoje srce“ zavr{ena je donaci-
jom novih kuhinjskih aparata
SOS Dje~ijem selu koje je
uru~io Josip Canjar, direktor
„Podravke BiH“.
- Veoma smo sretni jer smo
pru`ili pomo} tamo gdje je zai-
sta najpotrebnija - kazao je Ca-
njar, a donaciju su primili
Amir Omanovi}, nacionalni
direktor SOS Kinderdorf BiH,
i Suada ^oli}, direktorica SOS
Dje~ijeg sela, koji su istaknuli
kako je ova vrsta potpore veo-
ma zna~ajna. E. K.
Prva sportska dvorana u
op}ini Novo Sarajevo, u kojoj su
predvi|ene i kuglana, streljana,
te butici, fitnes-centar i podze-
mna gara`a, prema rije~ima
na~elnika Ned`ada Kold`e, je-
dan je od najskupljih projekata
do sada. Procjenjuje se da }e vri-
jednost biti od pet do {est milio-
na KM. Nakon {est potencija-
lnih lokacija, odlu~eno je da
objekt bude izgra|en na lokaciji
izme|u glavnog i pomo}nog sta-
diona na Grbavici. Radovi bi tr-
ebali krenuti po~etkom gra|evi-
nske sezone. S. C.
OV Donjeg Vakufa usvojilo bud`et
Vije}ni~ki pau{al
pove}an na 250 KM
Sa 13 glasova „za“ i 10 „protiv“ Op}insko vi-
je}e Donji Vakuf usvojilo je bud`et op}ine za
2009. godinu u iznosu od 3.300.000 KM, za
600.000 KM vi{e nego lani.
Prema izmijenjenoj odluci o naknadama vi-
je}nicima i ~lanovima radnih tijela regulisan je
na~in obra~una naknada. Izra`ene u procentima
naknade iznose za predsjedavaju}eg OV 52 posto
prosje~ne neto pla}e u FBiH ili 400 KM prema
va`e}oj prosje~noj pla}i, zamjeniku predsjedava-
ju}eg pripada 300 KM, dok vije}ni~ki pau{al izno-
si 250 KM. U pro{lom sazivu OV pau{al je iznosio
200 maraka. D. M.
Vije}nici u Travniku odobrili kredit
Pet miliona KM za
sportsku dvoranu
Op}insko vije}e Travnik na ju~era{njoj sjedni-
ci donijelo je Odluku o kreditnom zadu`enju. Ka-
ko je pojasnila Amira \elilba{i}, pomo}nica
na~elnika za privredu i vanprivredu, kredit od pet
miliona KM bit }e iskori{ten za zavr{etak gradnje
sportske dvorane na Piroti.
Gradnja ovog sportskog objekta po~ela je 1987.
godine da bi tokom rata bila zaustavljena. U ovom
periodu objekat je pretrpio zna~ajna o{te}enja. Sr-
edstvima Vlade FBiH od milion KM po~ela je sa-
nacija krova koja }e uskoro biti zavr{ena. Kredit
na pet godina bit }e iskori{ten za zavr{etak gra-
dnje i opremanje ovog zna~ajnog objekta. K. K.
Tokom protekle godine u `epa~koj op}ini
Brakova sve manje,
beba sve vi{e
Prema podacima mati~nih
ureda op}ine @ep~e, u prote-
kloj godini broj ro|enih u
odnosu na broj umrlih bio je
znatno ve}i, {to je u odnosu na
druge op}ine u ZDK za pohva-
lu. Naime, u pro{loj godini u
mati~ne knjige upisano je 367
novoro|ene djece.
Umrlo je ukupno 149 osoba,
{to je za 34 manje u odnosu na
2007.godinu. U @ep~u je u pro-
tekloj godini sklopljeno ukupno
168 brakova, {to je za 47 manje
nego u prethodnoj godini.
U posljednjih nekoliko godi-
na u ovoj op}ini je broj obavlje-
nih vjen~anja u stalnom padu.
Me|utim, to nije prijetnja tzv.
bijeloj kugi. R. A.
Spec
MAGLAJ - Na po-
dru~ju maglajske op}ine
djeluje 370 samostalnih ra-
dnji.
Najvi{e je trgovina 140,
zanatskih radnji je 135 a 60
ugostiteljskih, 30 je registr-
ovanih javnih prijevoznika,
a osam taksista.
U protekloj godini do{lo
je pove}anja broja specijali-
zovanih trgovina, kao {to su
one sa bijelom tehnikom,
odje}om, obu}om. (N. B.)
Podr{ka gradnji dvorane
Glas za bud`et dalo 13 vije}nika
Imena ubijenih
Tog dana, 22. januara
1994. godine ubijeni su Indi-
ra Brkovi}, Jasmina Brko-
vi}, Mirza Dedovi}, Danijel
Jureni}, Nermin Rizvanovi}
i Admir Suba{i}, dok je {es-
tero te`e povrije|eno.
Sa predaje donacije
Donacija SOS Dje~ijem selu
Poklonjeni kuhinjski aparati
Izgradnja sportske dvorane na Grbavici
Projekt vrijedan skoro
{est miliona maraka
Idejni projekt sportske dvorane
crna hronika
Dnevni avaz, subota,
24. januar/sije~anj 2009. 16
Bahrija Ka-
~apor je, kako
nezvani~nio sa-
znajemo, ju~er u
Austriji pu{ten
na slobodu uz
kauciju. Isti iz-
vor potvrdio je
za „Dnevni av-
az“ da je utvr-
|eno da Ka~apor ima austrijsko
dr`avljanstvo, te da iz tih razlo-
ga ne}e biti isporu~en vlastima
BiH. Fikret Kajevi} ostaje u pri-
tvoru do momenta izru~enja.
Fikret Kajevi} i Bahrija
Ka~apor uhap{eni su 19. janu-
ara u Be~u po me|unarodnoj
potjernici raspisanoj zbog po-
mo}i izvr{iocu nakon po~inje-
nog krivi~nog djela, a u vezi s
pucnjavom u sarajevskom ugo-
stiteljskom objektu „Incog-
nito“ 16. nove-
mbra 2008.
Kako je ju~-
er kazao sudija
Kantonalnog
suda u Sarajevu
Vladimir [pol-
jari}, nakon ko-
mpl et i ranj a,
ekstradiciona
dokumentacija bit }e upu}ena
Ministarstvu pravde BiH, koje
je nadle`no za njenu dostavu na-
dle`nom austrijskom sudu.
Naime, Kajevi} i Ka~apor
osumnji~eni su za pomaganje
Mersedu Had`i}u, Elvisu
Hod`i}u i Osmanu Vanti}u da
neometano napuste mjesto do-
ga|aja nakon {to su ova trojica
iz vatrenog oru`ja pucali u Fa-
tmira Mujaja, nanijev{i mu
te{ke povrede. B. C.
„Dnevni avaz“ saznaje
Ka~apor pu{ten
uz kauciju
Fikret Kajevi} ostaje u austrijskom pritvoru
U saobra}ajnoj nesre}i koja se
ju~er oko pono}i dogodila na ma-
gistralnom putu u mjestu Kazagi-
nac kod Tomislavgrada poginuo je
voza~ „golfa“ (804-J-789) Petar
Luka~ (42), ro|en u Liskova~i kod
Tomislavgrada. Osim nastradalog,
u ovoj nesre}i je u~estvovao i Anto
Nikoli} (46), koji je upravljao au-
tomobilom „BMW“ (754- J. 370).
Tijelo poginulog prevezeno je u
mrtva~nicu radi obdukcije.
Nesre}a kod Tomislavgrada
Poginuo voza~ Petar Luka~
Obaraju}i drva u {umi u
[trepcima kod Br~kog, ju~er
ujutro smrtno je stradao J. S.
(37) iz Gornjeg Rahi}a, potvrdio
je Halid Emki}, portparol poli-
cije Distrikta Br~ko.
Prema informacijama do kojih
smo uspjeli do}i, rije~ je o Jasminu
Kurtovi}u, koji se sa jo{ nekoliko
osoba nalazio u sje~i drva, a kojeg
je posje~eno stablo priklije{tilo,
usljed ~ega je ubrzo izdahnuo. Iza
Kurtovi}a je ostala supruga i troje
maloljetne djece, od kojih je jedno
oboljelo od dijabetesa.
Policija je na licu mjesta uradi-
la uvi|aj, a o svemu je obavije{teno
i Tu`ila{tvo u Distriktu. E.Ra.
[trepci kod Br~kog
Jasmin Kurtovi} poginuo u sje~i drva
Starice Radojka (86) i Vlatka
(91) D`elmi} lak{e su povrije|ene
u po`aru koji je ju~er u 11.58 sati
izbio u njihovom stanu u ulici Me-
jta{ broj 1 u centru Sarajeva. Br-
zom intervencijom vatrogasaca
po`ar koji je izbio u dnevnoj sobi
dviju sestara brzo je lokaliziran, ta-
ko da je sprije~eno njegovo dalje
{irenje na ostale stanove u zgradi.
Odmah po dolasku na mjesto
doga|aja vatrogasci su svojim voz-
ilom odvezli dvije starice u CUM
Klini~kog centra Univerziteta u
Sarajevu, jer je postojala sumnja da
su lak{e otrovane ugljenmonoksi-
dom.
Na klinici su Radojka i Vlatka
podvrgnute internisti~kom pre-
gledu, dat im je kisik, nakon ~ega
su pu{tene na ku}no lije~enje.
Te`ih opekotina nisu imale.
U po`aru je u potpunosti
izgorjela dnevne soba u njiho-
vom stanu. Sarajevski vatroga-
sci u~estvovali su u evakuaciji
gra|ana sa vi{ih spratova, jer se
zgradom {irio veliki dim koji je
prijetio trovanjem ostalih stana-
ra, {to se ipak nije dogodilo.
Na intervenciji su bila tri vo-
zila i 13 pripadnika Profesiona-
lne vatrogasne brigade Kantona
Sarajevo i ekipa Dobrovoljnog
vatrogasnog dru{tva Bjelave.
Uvi|aj na licu mjesta obavili su
pripadnici MUP-a KS i vje{tak za
protivpo`arnu za{titu. Konstato-
vano je da je po`ar uzrokovao TV
prijemnik koji se zapalio. B. C.
Po`ar u centru Sarajeva
Vatrogasci odvezli
dvije starice u bolnicu
Radojka (86) i Vlatka (91) D`elmi} lak{e povrije|ene
[estorica radnika gra|evinske
firme GMK iz Jablanice povri-
je|ena su ju~er oko 10.30 sati ka-
da su propali kroz betonsku
plo~u na gradili{tu u Ugorskom,
u sarajevskoj op}ini Vogo{}a.
Dok su radnici izvodili radove
na objektu grupacije „MIMS Me-
rkur“, vlasnika Muje Selimovi}a,
u jednom trenutku plo~a ispod
njih je pukla i propali su kroz ru-
pu sa visine od oko pet metara.
Kolege su im pritr~ale u po-
mo} i svojim vozilima su ih tra-
nsportirali u Centar urgentne
medicine bolnice Ko{evo.
Sa najte`im povredama pro{ao
je 47-godi{nji Jasmin Skeled`ija iz
Kaknja. Zadobio je frakturu ki~-
me i zadr`an je na Ortopediji.
Njegove kolege Samid Huse-
tovi} (29), Rusmir Helja (29),
Adis Huseinovski (20), Rama-
dan D`ani (21) i Sead Deli} (49)
pro{li su, sre}om, samo sa ogre-
botinama i nakon {to su pregle-
dani, svi su pu{teni iz bolnice.
Poslovo|a gradili{ta ]amil
Kadri} ispri~ao nam je da se ne-
sre}a desila u trenutku dok su
radnici izlijevali beton.
- @ao mi je radnika koji je za-
dobio te`e povrede, ali nadam se
da }e se i on oporaviti. Pali su sa
velike visine i prava je sre}a {to
su, osim jednog, pro{li gotovo
nepovrije|eni. U pitanju je kla-
si~na nesre}a koja se svakom
mogla desiti i mi nastavljamo
raditi svoj posao. Firma GMK
anga`irana je ve} dva mjeseca na
ovom objektu i mi izvodimo be-
tonske radove - kazao je Kadri}.
Uvi|aj su obavili pripadnici
MUP-a Kanotna Sarajevo i
vje{tak za{tite na radu. L. S.
NESRE]A Na gradili{tu „MIMS Merkura“ kod Vogo{}e
ĝestorica radnika propali dok
su izlijevali betonsku plo~u
Jasmin Skeled`ija (47) iz Kaknja slomio ki~mu dok su ostali lak{e povrije|eni
Policijskoj stanici Isto~no
Sarajevo prekju~er je prijavljeno
da je u prodavnici „N marketi“
nepoznata osoba u uniformi
za{titarske slu`be iz pi{tolja pu-
cala sebi u glavu. Policajci su
iza{li na lice mjesta i uvi|ajem
utvrdili da se radi o Slavi{i Mi-
holj~i}u (33), koji je podlegao
povrdama. Tijelo je prevezeno u
mrtva~nicu MC Kasindo, gdje
}e biti izvr{ena obdukcija.
Samoubistvo u Isto~nom Sarajevu
Za{titar iz pi{tolja pucao sebi u glavu
Tuzlanski specijalci, u potrazi
za Mersedom Had`i}em, zvanim
Mirso [vicarac, i drugim osoba-
ma povezanim sa decembarskom
pucnjavom u Slavinovi}ima kod
Tuzle, prekju~er popodne su u
naselju Mandi}i izvr{ili pretres
jedne ku}e. Had`i} i drugi osu-
mnji~eni za ubistvo Jasenka Ha-
jdarhod`i}a i ranjavanje Damira
Mehi}a Bibija nisu prona|eni,
ali je u policijske prostorije na
informativni razgovor i krimina-
listi~ku obradu privedeno ~ak
sedam osoba, potvr|eno je iz
MUP-a TK-a.
Akcija je uslijedila nakon pr-
ijave gra|ana da bi se u toj ku}i
mogli nalaziti Mersed Had`i},
Irfan Smaji} i Amir Avdi}.
- Ni jedno od tih lica za kojima
je raspisana potra-
ga nije zate~eno
tokom pretresa.
Me|utim, u ku}i
je bilo sedam
mu{karaca i svi
oni su privedeni u
slu`bene polici-
jske prostorije -
kazao je portparol
MUP-a TK-a Mi-
ralem Malki}.
Policija, ka`e on, do okon~a-
nja kriminalisti~ke obrade ne}e
objavljivati identitet priveden-
ih. Svi su, saznajemo, sa podru-
~ja Tuzle i za neke od njih posto-
je indicije da pripadaju krimi-
nalnom miljeu.
Na{ sagovornik iz MUP-a TK
ka`e da se me|u privedenima na-
laze i osobe bliske Mersedu
Had`i}u, od kojih }e se poku{ati
dobiti informacije korisne za nje-
gov pronalazak i hap{enje.
Osim za ubistvo i ranjavanje u
Slavinovi}ima kod Tuzle, za
Had`i}em se traga i zbog u~e{}a
u pucnjavi u sarajevskom kafi}u
„Incognito“, u kojoj je ranjeno
sedam osoba. Iz njegove grupe ra-
nije je uhap{en Kemal Selimovi},
koji se nakon pucnjave u Slavino-
vi}ima nalazio u bjekstvu.
Nakon kriminalisti~ke obra-
de svih sedam privedenih osoba
ju~er je pu{teno na slobodu.
- Od svih su uzete izjave u
svojstvu svjedoka, a izvje{taj o
tome bit }e proslije|en na-
dle`nom tu`iocu - kazao je Ma-
lki}. E. HUREMOVI]
Potraga u Mandi}ima kod Tuzle
Mirsi [vicarcu ni traga,
privedeno sedam osoba
Akcija uslijedila nakon prijave da bi se tra`eni mogli nalaziti u jednoj ku}i
Ka~apor i Kajevi}: Uhap{eni u Be~u
Izgorjeli namje{taj ispred zgrade
(
F
o
t
o
:

M
.

K
a
d
r
i
}
)
Gradili{te u Ugorskom gdje se desila nesre}a (Foto: B. Nizi})
Had`i}:
Raspisana
potjernica
Otvor kroz koji su pali
^itanjem iskaza svjedoka op-
tu`be Harisa Kaljanca, Harisa
Salihija i Nihada Hamzi}a, te
ulaganjem materijalnih dokaza,
ju~er je pred Vije}em Kantona-
lnog suda Sarajevo u nastavku
su|enja bra}i Ga{i i ostalima
optu`enima za zlo~ina~ku orga-
nizaciju, Tu`ila{tvo zavr{ilo sa
izvo|enjem svojih dokaza.
Odbrana je prigovorila spome-
nutim dokazima te iznijela svoje
dokazne prijedloge.
Sru{ena gara`a
U izjavi koja je ju~er pro~ita-
na, vlasnik kafi}a „Habitue“ u
[enoinoj ulici kazao je da su za
njega problemni nastali kada je
2006. godine odbio da proda
svoj objekt Muhamedu Aliju
Ga{iju. Tada mu je prvo u dvo-
ri{tu ku}e sru{ena gara`a koju je
on kupio od kom{ije, da bi mu
kasnije u {est navrata bila polo-
mljena stakla na kafi}u.
On je sumnjao da iza svega
stoji Muhamed Ali Ga{i, ali ni-
kada protiv njega nije podnio
prijavu. Zbog ovih de{avanja
Kaljanac se iselio izvan BiH i ne
misli se vra}ati.
Ga{ijev advokat Zdravko
Rai} ustvrdio je da je rije~ o ne-
zakonitom dokazu, jer je Kalja-
nca saslu{avao tu`ilac ^avka, a u
potpisu je tu`ilac Dubravko
^ampara. Tu`ila{tvo je obra-
zlo`ilo da oni svi rade timski i da
je tu`ilac ^ampara naknadno, u
ime ^avke, potpisao izjavu.
Sporni videosnimak
Tu`ila{tvo je ju~er, izme|u
ostalog, dostavilo nekoliko ZK
izvadaka Op}inskog suda Sarajevo,
prema kojima se, kako je re~eno,
dokazuje vlasni{tvo dr`ave nad ze-
mlji{tem gdje je bespravno sa-
gra|en poslovni kompleks u dvo-
ri{tu ku}a u [enoinoj ulici, te ko su
bili korisnici objekata na tom ze-
mlji{tu. Odbrana je upozorila da je
u toku upravni spor i da jo{ nema
pravog stanja u ovom slu~aju.
Tu`ila{tvo je ju~er prikazalo
vodeosnimak MUP-a KS o pre-
tresu poslovnih prostorija u
[enoinoj ulici. Kamerman na
snimku u{ao je u zgradu iz Tito-
ve ulice, a potom se na{ao u
objektu koji se nalazi u dvori{tu
[enoine ulice. Advokat Bili} ka-
zao je kako sumnja da je drugi
dio snimka na kojem se vidi kr-
ov poslovnog objekta vidio u
magazinu FTV-a „60 minuta“.
Vije}e je ju~er odbilo prije-
dlog odbrane da se optu`enima
ukine mjera pritvora, a nastavak
su|enja zakazan je za 16. febru-
ar ove godine. B. C.
Samo zahvaljuju}i brzoj inte-
rvenciji vatrogasne ekipe iz Prije-
dora spa{en je ve}i dio ku}e Dra-
gana Ili}a (56), mje{tanina Orlo-
va~e kod Prijedora, na kojoj je pr-
eksino} oko 19 sati izbio po`ar.
- O po`aru su me obavijestili
supruga i djeca koji su u to vrije-
me bili sami u ku}i. Odmah sam
pozvao vatrogasce i da nije bilo
njih, stara ku}a bi vjerovatno za
20-ak minuta do temelja izgor-
jela - ka`e Ili} i napominje da je
po`ar u kojem je izgorio dio kr-
ova i potkrovlja ku}e izazvao di-
mnjak od kamina.
Ili} ka`e da je u ovoj nesre}i,
u kojoj je {tetu procijenio na de-
setak hiljada maraka, imao i
mnogo sre}e.
- Da je po`ar izbio dok smo
spavali, vjerovatno danas ne biste
imali s kim pri~ati - isti~e Ili}.
Prema saznanjima policije iz
Prijedora, po`ar je izazvan lju-
dskom nepa`njom. M. Z.
crna hronika
Dnevni avaz, subota,
24. januar/sije~anj 2009. 17
Obra~un na Sonom trgu (Foto: A. Bajri}-Blicko)
Izgorio dio potkrovlja (Foto: D. Stojni})
^avka: Timski rad
Vatrogasac na krovu
Odbrana je, izme|u ostalog,
ju~er predlo`ila da se obavi ne-
uropsihijatrijsko vje{ta~enje
Muhameda Alija i Aziza Ga{ija.
Me|u dvadesetak svjedoka
odbrane koji su ju~er pre-
dlo`eni nalaze se i Almira Ga{i,
Esma Hot, Nerma Proho, Ize-
din Spahovi}, Nezir Bajraktari,
Saliha Kasumi}, te advokat Fa-
hrija Karkin.
Svjedoci odbrane
Ju~era{nji pretres karakteri-
sti~an je i po izvo|enju iz sudni-
ce optu`enog Amira Kasumi}a ,
nakon {to je od sutkinje Burzi}
dobio vi{e opomena zbog kome-
ntarisanja i dobacivanja. Pred sa-
mi po~etak pretresa, Kasumi} je
od svog advokata Senada Bili}a
zatra`io da ne{to uradi kako bi
Kasumi}evom sinu bio vra}en
oduzeti mobitel. Kasumi} se u
tom momentu obratio i tu`iocu
^avki rije~ima „kako bi tebi bilo
da tvom djetetu neko uzme mo-
bitel“. Zbog toga je tu`ilac ^avka
zatra`io izvje{taj sudske policije
u odnosu na dobacivanje Kasu-
mi}a i Aziza Ga{ija.
Kasumi} izba~en iz sudnice
Dvadesetogodi{nji Mirza N.
iz Tuzle zadobio je posjekotine
no`em po licu i drugim dijelovi-
ma tijela u masovnoj tu~i koja se
ju~er oko dva sata iza pono}i do-
godila na tuzlanskom Sonom tr-
gu. Mirzi N. nakon incidenta
ukazana je ljekarska pomo} u
UKC-u Tuzla, a ljekari se nisu
izjasnili o stepenu povreda.
Kako nam je potvr|eno u
MUP-u TK, u masovnoj tu~i su
u~estvovale dvije grupe mladi}a
iz Tuzle. S jedne strane bili su
Branislav M. (25), Nermin D.
(27), Vedran A. (28), te povri-
je|eni Mirza N. (20)., a sukobili
su se sa Markom D`. (25),
Ned`adom H. (26) i Ineom S.
(38). A. Mu.
Otapanje leda i ne{to bistrija
voda rijeke Krivaje u Zavido-
vi}ima omogu}ili su nakratko
nastavak potrage za Jasminom
Krajini}em, za kojeg se sumnja
da se u nedjelju utopio u rijeci
Krivaji u naselju Brezik. Roni-
la~ka sekcija SNIK „Atom“ Za-
vidovi}i, u saradnji sa Rafting
klubom „Krivaja“ i policajcima
Jedinice za podr{ku ZDK, iza{li
su prekju~er na teren.
- Dubina vode na lokaciji pr-
etra`ivanja je preko ~etiri metra,
tako da dalje ronjenje u mutnoj
vodi nije dalo rezultate. Nakon
dva sata potraga je prekinuta.
Zbog ki{e koja pada ve} dva da-
na morat }e se sa~ekati da voda
postane bistrija, pa da se poku{a
sistematskim ronjenjem nasta-
viti podvodno pretra`ivanje ri-
jeke - kazao je Admir Bajraktar-
evi}, ~lan ekipe Atoma. Ar. M.
Orlova~a kod Prijedora
Dimnjak od kamina
izazvao po`ar
SLU^AJ GA[I Tu`ila{tvo zavr{ilo sa izno{enjem dokaza
Svjedok se iselio iz
BiH zbog pritisaka
Pro~itana izjava Harisa Kaljanca, vlasnika kafi}a „Habitue“ u [enoinoj ulici,
u kojoj je opisao kroz {ta je pro{ao i {ta ga je nagnalo da ode iz zemlje
U rijeci Krivaji kod Zavidovi}a
Bezuspje{na potraga za utopljenikom
Masovna tu~a u Tuzli
Dvadesetogodi{njak isje~en no`em
Rai}: Prigovorio dokazima Tu`ila{tva
Sekretar Vlade USK-a Esmir Brkovi} do`ivio je
ju~er ujutro oko 7.20 sati saobra}ajnu nezgodu na
prijevoju Dubovsko kod Biha}a i zadobio lak{e tje-
lesne ozljede.
Do udesa je, kako je re~eno u MUP-u USK-a,
do{lo nakon {to je Brkovi} upravljaju}i slu`benim
vozilo „golf “ (106-J-026) sletio s puta. Jedan od
mogu}ih uzroka nezgode je i neprilago|ena brzina
uvjetima i stanju na putu. Brkovi} se kretao iz pra-
vca Bosanskog Petrovca, odnosno Klju~a prema
Biha}u. Drugih u~esnika u udesu nije bilo. S.D`.
Udes kod Biha}a
Lak{e povrije|en
sekretar Vlade USK
Brkovi}: Lak{e povrede
18 Subota, 24. januar/sije~anj 2009. Dnevni avaz
oglasi
Na osnovu ~lana 2. ta~ka 12. stav 5. Izbornog zakona BiH (Sl. glasnik BiH, broj 23/01, 7/02,
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08 i 37/08)
Op}insko vije}e Teo~ak raspisuje:
JAVNI OGLAS
o imenovanju ~lana Op}inske izborne komisije Teo~ak
Raspisuje se javni oglas za imenovanje 1 (jedan) ~lana Op}inske izborne komisije Teo~ak.
^lanove Op}inske izborne komisije imenuje Op}insko vije}e Teo~ak uz saglasnost centra-
lne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od 7 (sedam) godina.
Uslovi koje kandidat za ~lana Op}inske izborne komisije treba ispunjavati su sljede}i:
Op}i uslovi propisani ~lanom 2.2. Izbornog zakona BiH:
- ^lan Op}inske izborne komisije je osoba sa pravom glasa;
- ^lan Op}inske izborne komisije je lice sa odgovaraju}om stru~no{}u i iskustvom na
provedbi izbora.
Uslovi propisani Odlukom o utvr|ivanju kvalifikacija za ~lanove izbornih komisija (Od-
luka objavljena u Sl. glasniku BiH broj 40/06).
- da imaju prebivali{te u op}ini za koju se imenuje izborna komisija, odnosno prebiva-
li{te na podru~ju Op}ine Teo~ak.
- da imaju zavr{en pravni fakultet, odnosno VII/1 stepen stru~ne spreme dru{tvenog
smjera ili zavr{enu vi{u odnosno VI/1 stepen stru~ne spreme dru{tvenog smjera;
- da posjeduje iskustvo u provo|enju izbora
Pod iskustvom u provo|enju izbora podrazumijeva se:
a) ~lanstvo u izbornoj komisiji
b) ~lanstvo u bira~kom odboru
c) objavljivanje stru~nih i nau~nih radova iz oblasti izbora
d) rad u stru~nim organima za provo|enje izbora
Za ~lana Op}inske izborne komisije NE mo`e biti imenovana osoba:
1. koja se ne mo`e kandidovati u smislu odredbi ~lana 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH
2. koja je ~lan najvi{eg izvr{no politi~kog tijela politi~ke stranke ili
koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar, ili ~lan izvr{nog ili glavnog
odbora)
3. koja je kandidat za izbore bilo kojeg nivoa vlasti
4. kojoj je izre~ena kazna za te`u povredu izbornog zakona ili propisa za koju je li~no odgo-
vorna, u posljednje ~etiri godine ra~unaju}i od dana pravosna`nosti odluke.
„^lan Op}inske izborne komisije ne mo`e biti zastupnik, odnosno punomo}nik poli-
ti~kog subjekta, koji u~estvuje na izborima, ili lice koje je pravosna`nom sudskom presu-
dom osu|eno na kaznu zatvora u trajanju od {est mjeseci ili du`e.“
„U sastavu Op}inske izborne komisije nastojat }e se obezbijediti da broj ~lanova manje za-
stupljenog spola bude najmanje 1/3 ukupnog broja ~lanova.
Sastav izborne komisije treba biti multietni~an, tako da odra`ava zastupljenost konstituti-
vnih naroda, uklju~uju}i i ostale, u izbornoj jedinici za koju se organ za provo|enje izbora
osniva, vode}i ra~una o posljednjem popisu stanovni{tva provedenom na dr`avnom ni-
vou.“
Uz prijavu na javni oglas potrebno je dostaviti sljede}u dokumentaciju:
1. kra}a biografija sa li~nim podacima (ime, prezime, ime oca, jedinstveni mat. broj)
2. ovjerena kopija diplome o zavr{enom stepenu i vrsti stru~ne spreme,
3. dokaz o izbornom iskustvu, ukoliko ga posjeduje (Potrda Op}inske izborne komisije o
radu u bira~kom odboru, rje{enje o imenovanju u izbornu komisiju ili bira~ki odbor ili ne-
ki drugi dokaz koji mo`e potvrditi da kandidat ima izborno iskustvo)
4. svojeru~no potpisana i kod nadle`nog organa ovjerena izjava o nacionalnoj pripadnosti
5. svojeru~no potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa izjava da ne postoje smetnje
iz ~lana 2.3. Izbornog zakona BiH
6. potvrda nadle`nog organa o neka`njavanju,
7. fotokopija li~ne karte i uvjerenja o prebivali{tu od strane CIPS-a
8. popunjeni upitnik Centralne izborne komisije
Napomena: Upitnik Centralne izborne komisije mo`e se dobiti u Op}ini Teo~ak - na pisa-
rnici
Ovaj oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u razmatranje.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa bit }e obavljen intervju.
Prijave na ovaj oglas dostavljati u zatvorenim kovertama sa naznakom „JAVNI OGLAS
ZA IMENOVANJE ^LANA OP]INSKE IZBORNE KOMISIJE - NE OTVARAJ“ na
sljede}u adresu. Komisija za provo|enje postupka po javnom oglasu za izbor kandidata za
~lana Op}inske izborne komisije, Op}ina Teo~ak - Centar bb 75414 Teo~ak.
Za sve dodatne informacije mo`ete se obratiti na telefone 035 755-318/319
„IN“ d.o.o., RADI]EVA 14/IV
SARAJEVO
OGLAS (KONKURS)
za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme gra|evinskih radnika
sljede}ih specijalnosti
1. KV tesar ...................................................................................................10 izvr{ilaca
2. KV zidar.....................................................................................................8 izvr{ilaca
3. KV armira~ ................................................................................................2 izvr{ioca
Po`eljno je iskustvo u struci.
Plate redovne.
Svi zainteresovani mogu se prijaviti na adresu firme utorkom i ~etvrtkom od 12.00 do
15.00 h ili na telefone: 033 205-457 i 033 205-463 svakim radnim danom od 08.00 do
15.30 h.
Konkurs (oglas) ostaje otvoren do daljnjeg.
crna hronika
Dnevni avaz, subota,
24. januar/sije~anj 2009. 19
Provaljeno u ku}u
U mjestu Li{i}i kod Zavi-
dovi}a provaljeno je u ku}u
vlasni{tva L. A. Iz ku}e su lo-
povi odnijeli torbicu sa li~nim
dokumentima i zlatni nakit u
vrijednosti od 1.000 do 1.500
KM.
Istra`itelji PS Zavidovi}i oba-
vili su uvi|aj.
Oplja~kao apoteku
Nad radnicom apoteke „Me-
nta’’, J. B. prekju~er je nepoznata
osoba izvr{ila razbojni{tvo. Ra-
zbojnik je u{ao u apoteku sa fa-
ntomkom na glavi i uz pretnju
pi{toljem od radnice tra`io da
mu preda novac {to je ona, iz str-
aha, i u~inila. Lopov je tom pri-
likom oteo 1.300 KM.
U po`aru koji je prekju~er
izbio u izbjegli~kom kampu Ta-
sov~i}i kod ^apljine izgorjele su
dvije kamp ku}ice u kojima su
stanovale dvije osobe. Zahvalju-
ju}i brzoj intervenciji susjeda, iz
jednog objekta je spa{en Jozo
Gligu{i}, dok se Josip [imunovi}
u momentu po`ara, na sre}u, nije
nalazio u svojoj ku}ici.
Kako nam je kazala voditeljica
kampa Zorica [utalo, izbjeglice
su ve} oko osam sati primijetile
dim iz objekta u kojem je `ivio
[imunovi}. Ubrzo su kontaktirali
„Elektroprivredu HZHB“, koja
je isklju~ila struju u tom naselju.
- Gligu{i}, koji je stariji ~ov-
jek, u tom momentu je spavao, a
po`ar se sve vi{e {irio. Uspjeli
smo ga nekako izvu}i, no baraka
je ubrzo izgorjela, kao da je bila
od papira. Vatrogasci su stigli
tek za 40-ak minuta i prakti~no
nisu imali {ta gasiti - kazala je
[utalo.
Uvi|aj na licu mjesta, kako
saznajemo u MUP-u HNK, iz-
vr{ili su pripadnici Odjela kri-
minalisti~ke policije i proti-
vpo`arni inspektor, koji je utvr-
dio da su uzrok po`ara najvjero-
vatnije neispravne elektroinsta-
lacije. Naveli su da }e detaljnije
informacije imati nakon niza
drugih vje{ta~enja. A. Du.
PO@AR U kampu Tasov~i}i kod ^apljine
Kom{ije iz vatre izvukli
izbjeglicu Jozu Gligu{i}a
Najvjerovatniji uzrok po`ara neispravne elektroinstalacije
Do dolaska vatrogasaca izgorjele dvije kamp ku}ice (Foto: A. Du~i})
Oba automobila sletjela sa ceste
U vikendici kod [irokog Brijega
Trojica poku{ala silovati 19-godi{njakinju
Fatima A. (52) iz Lukavca
povrije|ena je u sudaru „mer-
cedesa“ njema~kih registarskih
oznaka kojim je upravljao Sa{a
S. (35) iz Br~kog i „fabije“ koju
je vozio Sead S. (54) iz @ivinica.
Ona je zatra`ila lije~ni~ku
pomo} u tuzlanskoj bolnici zb-
og bolova u grudima. Iako je u
prvi mah izgledalo da }e poslje-
dice biti mnogo te`e, oba voza~a
pro{la su bez povreda.
Prema informacijama iz
MUP-a Tuzlanskog kantona, do
sudara je do{lo na putu izme|u
Lukavca i Tuzle kada je „mer-
cedes“ tokom preticanja pre{ao
na kolovoznu traku kojom se
kretala „fabija“. Tom prilikom
„mercedes“ se zaustavio u kana-
lu pored puta, dok se „fabija“
prevrnula i zavr{ila na krovu u
obli`noj livadi.
E. H.
Policajci u [irokom Brijegu
preksino} su zaprimili prijavu o
poku{aju silovanja 19-godi{nje
dr`avljanke BiH s prebivali{tem
u Vitezu.
Prema navodima `rtve, na-
pad su izvr{ila tri mu{karca u
vikendici koja se nalazi u njoj
nepoznatom mjestu na podru-
~ju op}ine [iroki Brijeg.
Po zaprimljenoj prijavi poli-
cijski slu`benici izi{li su na ter-
en i prona{li `rtvu u mjestu Bu-
hovo, op}ina [iroki Brijeg. Poli-
cajci su o svemu obavijestili
de`urnog kantonalnog tu`itelja,
a `rtvu je pregledao i medici-
nsku pomo} pru`io de`urni li-
je~nik Doma zdravlja [iroki Br-
ijeg. Kriminalisti~ka obrada je u
toku.
Zgrada u kojoj je zboden mladi}
Upad u ku}u kod Jajca
Pretukli bra~ni par
tra`e}i novac
Policijskom odjeljenju Do-
breti}i kod Jajca preksino} je
prijavljeno kako su dvije nepo-
znate, maskirane osobe izvr{ile
razbojni{tvo nad bra~nim par-
om A{~i}, Stipanom i Ivkom.
Nepoznate maskirane osobe
preksino} oko 20 sati su upale u
porodi~nu ku}u A{~i}a, te su
Stipana vezali, a njegovu supru-
gu Ivku zaklju~ali u kupatilo.
Nakon toga, maskirani ra-
zbojnici su pretukli Stipana
tra`e}i da im ka`e gdje je novac.
Nakon {to su izvr{ili preme-
ta~inu porodi~ne ku}e, nisu
na{li novac, udaljili su se u ne-
poznatom pravcu.
Uvi|aj na licu mjesta obavili
su istra`itelji Policijske uprave
Jajce, a potraga za razbojnicima
je u toku, doznajemo iz MUP-a
SBK.
K. K.
Policijska stanica ^elinac
Udario je dr{kom od sjekire
Policijskoj stanici ^elinac
obratila se R. K. (71) iz Donje
[njegotine, op}ina ^elinac, i pr-
ijavila J. P. (51) da je u njenoj
{umi sjekao drva. Kada ga je
upozorila da je {uma njeno vla-
sni{tvo, J. P. ju je fizi~ki napao
udariv{i je dr{kom sjekire po
le|ima.
O{te}ena je upu}ena u Dom
zdravlja ^elinac radi ukazivanja
ljekarske pomo}i.
Nakon ranjavanja u Sarajevu
Kenan ěehi} pu{ten iz bolnice
Nakon {to je saslu{ana u Ka-
ntonalnom tu`ila{tvu Sarajevo,
tu`ilac Sead Kre{talica pre-
dlo`io je odre|ivanje pritvora za
~etrnaestogodi{nju Eminu M.,
koja je u srijedu, pola sata iza
pono}i, no`em te{ko ranila 19-
godi{njeg Kenana ^ehi}a.
Sva|a nevjen~anih supru`ni-
ka koja je zavr{ena ranjavanjem
^ehi}a, izbila je u stanu u ulici
Mehmed-bega Kapetanovi}a
Ljubu{aka, gdje su njih dvoje
`ivjeli kao podstanari.
^ehi} je zbrinut na Toraka-
lnoj hirurgiji, ali po{to se nije
radilo o ozbiljnijoj povredi, on
je prekju~er pu{ten ku}i, po-
tvr|eno nam je iz KCUS-a.
L. S.
„Mercedes“ u kanalu, „fabija“ prevrnuta u livadi (Foto: A. Bajri}-Blicko)
Sudar kod Tuzle
20 Petak, 24. januar/sije~anj 2009. Dnevni avaz
oglasi
biznis 21
Dnevni avaz, subota,
24. januar/sije~anj 2009.
EMU 978 EUR 1 1,955830 1,955830 1,955830
Australija 036 AUD 1 0,983535 0,986000 0,988465
Kanada 124 CAD 1 1,212744 1,215783 1,218822
Hrvatska 191 HRK 100 26,373683 26,439782 26,505881
Èeška R 203 CZK 1 0,069414 0,069588 0,069762
Danska 208 DKK 1 0,261748 0,262404 0,263060
Maðarska 348 HUF 100 0,673086 0,674773 0,676460
Japan 392 JPY 100 1,716622 1,720924 1,725226
Litvanija 440 LTL 1 0,565032 0,566448 0,567864
Norveška 578 NOK 1 0,216915 0,217459 0,218003
Švedska 752 SEK 1 0,182232 0,182689 0,183146
Švicarska 756 CHF 1 1,304540 1,307810 1,311080
Turska 949 TRY 1 0,910251 0,912532 0,914813
V.Britanija 826 GBP 1 2,078343 2,083552 2,088761
USA 840 USD 1 1,524768 1,528589 1,532410
Rusija 643 RUB 1 0,046124 0,046240 0,046356
Srbija 941 RSD 100 2,073997 2,079195 2,084393
Kursna lista Centralne banke BiH
KOMPANIJE Anga`man bh. firmi u inozemstvu
Lani ura|en posao
za 1,5 milijardi KM
Samo u Njema~koj imamo 2.500 deta{iranih radnika i vi{e
od 70 kompanija, ka`e Petri~evi}
Bh. kompanije su lani u ino-
zemstvu uradile poslove koji se
procjenjuju na 1,5 milijardi ma-
raka, potvrdio je za „Dnevni
avaz“ Franjo Petri~evi}, sekretar
Gra|evinskog sektora pri Va-
njskotrgovinskoj komori BiH.
- Tu najvi{e ima gra|evi-
nskih i ma{inskih radova. Kada
je rije~ o gra|evinskim radovi-
ma, najvi{e ih se obavlja u regiji,
Njema~koj i u afro-azijskim ze-
mljama. Samo u Njema~koj
imamo 2.500 deta{iranih
gra|evinskih radnika i vi{e od
70 kompanija - ka`e Petri~evi}.
Kriza tek sti`e
Na pitanje da li su radna
mjesta bh. radnika u tim zemlja-
ma ugro`ena zbog recesije koja
se obru{ila i na gra|evinski se-
ktor, Petri~evi} odgovara da su
oni za sada sigurni, jer su
anga`irani na ranije ugovore-
nim projektima, ali da bi se u
narednom periodu moglo desiti
da za njih bude manje posla u
stanogradnji.
- No, imamo i saznanja da bi
se radovi u inozemstvu mogli i
poja~ati bez obzira na recesiju.
Zbog toga je va`no da se brzo
djeluje i da se {to vi{e novca
usmjeri u razvojne banke kako bi
mogle davati kredite i garancije
firmama - kazao je Petri~evi}.
Javni radovi
Prema njegovim rije~ima,
obim gradnje u na{oj zemlji jo{
nije smanjen, jer traju ugovore-
ni radovi, ali }e u narednom per-
iodu do}i do usporavanja, prije
svega u oblasti stanogradnje.
- Jedan od izlaza iz predsto-
je}ih pote{ko}a jeste kompenza-
cija zastoja u stanogradnji osta-
lim javnim radovima kako ne bi
do{lo do otpu{tanja radnika -
napominje Petri~evi}.
On smatra da je jedna od
mjera davanje prednosti do-
ma}im firmama prilikom iz-
vo|enja javnih radova, kao {to je
gradnja koridora 5C.
I. [MIGALOVI]
Petri~evi}: Mogu}e poja~avanje radova
Vrijednost gra|evinskih ra-
dova u FBiH u novembru
2008. ve}a je za 66,2 posto u
odnosu na prosje~nu vrijedno-
st 2007., dok je u odnosu na no-
vembar 2007. ve}a za 32,1 po-
sto, javlja Fena.
Prema podacima Federa-
lnog zavoda za statistiku, vrije-
dnost gra|evinskih radova u
tom mjesecu je 904.506.000
KM. Na visokogradnju se
odnosi 55, a na niskogradnju
45 posto radova.
U novembru pune ruke posla
Cijene
nekretnina
Petri~evi} ka`e da cijene
nekretnina u Bosni i Herce-
govini trenutno stagniraju, ali
da }e vrlo brzo po~eti padati.
- Oslabjela je kupovna
mo} stanovni{tva, a banke su
poo{trile uvjete kreditiranja i
povisile kamate pa je vrlo
te{ko do}i do novca kojim bi
se kupio stan - rekao je Pe-
tri~evi}.
Poljoprivredno zemlji{te u Spre~kom polju
Milkosu 300 hektara,
ostatak na tenderu
Sarajevska kompanija planira proizvoditi 70.000 litara mlijeka dnevno
Sarajevski Milkos, koji u
obnovu farme krava Spre~a u
Kalesiji planira ulo`iti vi{e od
20 miliona maraka, dobit }e na
kori{tenje 300 hektara poljopri-
vrednog zemlji{ta u Spre~kom
polju.
Tim zemlji{tem raspola`e
Op}ina Kalesija, a na~elnik Ra-
sim Omerovi} ka`e da bi ugovor
sa Milkosom mogao biti potpi-
san u narednih nekoliko dana.
Dodijeljenih 300 hektara,
me|utim, ne}e zadovoljiti potr-
ebe Milkosa. Vlasnik kompanije
Nedim ^au{evi} ranije je kazao
da im treba skoro 1.350 hektara.
- Op}ina raspola`e sa jo{ sko-
ro 1.500 hektara, za ~iju se do-
djelu raspisuje tender s jasno
utvr|enim kriterijima. Za prija-
vu na tender, uz ostalo, kandidat
treba imati mehanizaciju i
odre|eni broja grla stoke. Da-
kle, preostalo potrebno ze-
mlji{te Milkos mo`e dobiti na
tenderu - ka`e Omerovi}.
Sarajevska kompanija ve} je
izvela gra|evinski dio obnove
objekata na nekada najve}oj far-
mi muznih krava u Federaciji
BiH te nabavila mehanizaciju,
uklju~uju}i i skupocjene trakto-
re. Dolazak prvih krava naja-
vljuje se vrlo skoro.
Milkos }e, prema ranijim na-
javama, nabaviti skoro 2.000 kr-
ava, od kojih }e dio podijeliti
kooperantima. Planirano je da
se u naredne tri godine dostigne
proizvodnja od 70.000 litara
mlijeka dnevno. E. H.
Omerovi}: Uskoro potpisi
Tekstilna industrija: Jeftina radna mjesta
Privredna grana u izuzetno te{koj situaciji
Tekstilci od dr`ave
tra`e 100 KM po glavi
Sekretar Udru`enja tekstila,
obu}e i ko`e u BiH Amir
Med`i} ocijenio je da je stanje u
toj privrednoj grani izrazito
te{ko, jer dr`ava ne daje potica-
jna sredstva, javlja Fena.
Med`i} je u izjavi za Fenu
kazao kako je Udru`enje pre-
dlo`ilo da dr`ava pomogne tako
{to }e u toj oblasti privrede dati
mjese~nu stimulaciju od po 100
maraka po radniku ili da se ta
bran{a ove godine oslobodi
pla}anja poreza i doprinosa,
odnosno da dr`ava preuzme te
obaveze.
- Ova je bran{a spremna na
zapo{ljavanje, jer su radna mje-
sta relativno jeftina, ali firme,
ipak, ne bi trebale same snositi
kompletan socijalni program -
kazao je Med`i}.
Drvna industrija Nova Dipo
iz Gornjih Podgradaca kod Bo-
sanske Gradi{ke, u kojoj je zapo-
sleno skoro 180 radnika, u 2008.
godini plasirala je kupcima u
Bosni i Hercegovini i inoze-
mstvu robu vrijednu skoro 2,2
miliona KM, javlja Fena.
U 2009. planirano je znatno
pove}anje obima proizvodnje i
izvoza.
Iz Nove Dipo najavljuju i
modernizaciju proizvodnih lini-
ja.
Drvna industrija iz Gornjih Podgradaca
Nova Dipo lani prodala robu za 2,2 miliona KM
Potpisan Memorandum o razumijevanju
FIPA i Bugarska agencija
zajedno tra`e investitore
Direktor Agencije za una-
pre|enje stranih investicija (FI-
PA) Haris Ba{i} i bugarski amba-
sador u BiH Andrej Transki u
ime Bugarske agencije za investi-
cije (IBA) ju~er su u Sarajevu po-
tpisali Memorandum o razumije-
vanju izme|u te dvije agencije,
prenosi Fena.
Prema potpisanom dokume-
ntu, agencije }e promovirati zaje-
dni~ke aktivnosti u vezi s ekono-
mskom saradnjom i razmjenjiva-
ti iskustva u promoviranju stra-
nih ulaganja.
Najavljeno je i potpisivanje
sporazuma o podsticanju i uzaja-
mnoj za{titi investicija.
Strani investitori su proteklih
godina ulo`ili 20 milijardi eura u
Bugarsku pa }e iskustvo te zemlje
biti od velikog zna~aja za Bosnu i
Hercegovinu, saop}ila je FIPA.
Ba{i}: Dobrodo{lo iskustvo
biznis
Dnevni avaz, subota,
24. januar/sije~anj 2009. 22
Evropski berzanski indeksi
ju~er su nakratko potonuli na na-
jni`i nivo u posljednjih {est godina,
jer su investitori sve zabrinutiji
zbog daljnjih gubitaka u finansi-
jskom sektoru, a pritisci su im sti-
zali i s podru~ja makroekonomije,
prenosi Business. Londonski Ftse
indeks u takvim je okolnostima
oslabio za 1,3, a frankfurtski DAX
za skoro 2,2 posto spustiv{i se na
4.125 bodova. Gubitnici su zabi-
lje`eni u osiguravaju}em sektoru
zbog o~ekivanja daljnjih gubitaka.
Pri tome su dionice Swiss Rea po-
tonule za 13,9 posto povrh golemih
gubitaka dan ranije zbog zabrinu-
tosti da bi mogao objaviti nove
otpise prilikom predstavljanja cje-
logodi{njih rezultata poslovanja sr-
edinom idu}eg mjeseca.
- Ne komentiramo tr`i{ne glasi-
ne - kazala je portparol {vicarskog
reosiguravatelja. Me|u gubitnici-
ma iz tog sektora izdvajaju se jo{
Allianz, Aviva i AXA, ~ije su dioni-
ce redom oslabile izme|u 7,3 i 10,4
posto. Banke, jedan od sektora s na-
jlo{ijom izvedbom u 2008. godini,
najvi{e su pritisnule indekse. Taj je
sektor pogo|en otpisima i straho-
vanjima da bi neke banke mogle bi-
ti nacionalizirane.
BNP Paribas, Banco Santander,
Barclays, Credit Suisse, Deutsche
Bank, Lloyds i Societe Generale re-
dom su se na{li u minusu, u raspo-
nu od 1,9 do 13,9 posto.
Lo{em raspolo`enju ulaga~a pr-
idonijele su i najnovije vijesti s po-
dru~ja makroekonomije. One
uklju~uju ju~er objavljeni podatak
o padu privrednih aktivnosti u Ve-
likoj Britaniji od 1,5 posto u poslje-
dnjem kvartalu lani i zvani~ni ula-
zak u recesiju. Lo{e raspolo`enje
ju~er je vladalo i u Aziji, gdje je
indeks Tokijske berze Nikkei poto-
nuo za 3,8 posto.
TR@I[TE KAPITALA Izuzetno lo{ zavr{etak sedmice
Evropske berze jo{
jednom dotakle dno
BNP Paribas, Banco Santander, Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank,
Lloyds i Societe Generale na{li se u minusu od 1,9 do 13,9 posto
Frankfurt: Glavni indeks potonuo za vi{e od dva procenta
Google: Rame uz rame s Appleom i IBM-om
Googleu, najuspje{nijem
svjetskom pretra`iva~u interne-
ta, veliki prihodi od reklama do-
nijeli su neo~ekivano veliku zar-
adu na kraju pro{le godine, ja-
vlja Srna.
Tako se Google uvrstio u ma-
lu grupu tehnolo{kih kompani-
ja koje su u recesiji pozitivno
iznenadile. Apple i IBM su, ta-
ko|er, pove}ali dobit, dok je so-
ftverski gigant Microsoft izne-
vjerio te najavio ukidanje 5.000
radnih mjesta.
Googleov promet je u ~etvr-
tom kvartalu porastao za 18 po-
sto, na 5,7 milijardi dolara.
Iako je ovo daleko od pretho-
dnih stopa rasta ove kompanije,
eksperti ipak govore o respekta-
bilnom u~inku u te{koj ekono-
mskoj situaciji i u vrijeme kada
se u mnogim firmama smanjuje
bud`et za marketing.
Rijetki izuzetak u tehnolo{kom sektoru
Google iznenadio sve
velikim rastom zarade
Ju`nokorejski elektronski gi-
gant Samsung ju~er je saop}io da
je prvi put zabilje`io kvartalni
gubitak zbog pada cijena njego-
vih glavnih proizvoda, kao {to su
memorijski ~ipovi i ravni ekrani,
javlja Reuters. Samsung je u po-
sljednjem tromjese~ju 2008.
imao neto gubitak od skoro 680
miliona dolara. Kompanija je u
cijeloj 2008. zabilje`ila i pad neto
profita za 25 posto.
Iz ju`nokorejskog elektronskog giganta
Samsung prvi put u gubitku
biznis 23
Dnevni avaz, subota,
24. januar/sije~anj 2009.
Dioni~ko društvo
Zvani~ni
kurs (KM)
Cijena
zatv. (KM)
Koli~ina
Vrijednost
(KM)
Broj
transakcija
Cijena
otv. (KM)
Promjena
kursa (%)
ZVANI^NA KOTACIJA
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO 15,68 0,69 15,41 15,99 1.840 28.799,97 16
SARAJEVO OSIGURANJE 9,88 -4,91 9,88 9,88 100 988,00 1
IF "BIG INVEST. GR." D.D. SARAJEVO 3,77 0,82 3,79 3,61 168 633,48 2
IF PREVENT-INVEST DD SARAJEVO 5,34 -4,59 5,40 5,32 1.600 8.549,00 5
AUTOMEHANIKA D.D. SARAJEVO 16,00 0,00 16,00 16,00 35 560,00 1
AMOS D.D. TUZLA 15,00 0,00 15,00 15,00 79 1.185,00 2
ASTRO D.D. SARAJEVO 7,20 0,00 7,20 7,20 840 6.048,00 3
BH TELECOM D.D. SARAJEVO 24,70 -1,52 24,08 25,00 450 11.176,87 8
BUJICE D.D. KONJIC 2,50 0,00 2,50 2,50 4.294 10.735,00 3
BORAC PROIZVODNJA OBUCE D.D. TRAVNIK 0,38 -2,56 0,38 0,38 500 190,00 1
ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO 7,74 -4,91 7,74 7,74 67 518,58 1
ENERGOPETROL DD SARAJEVO 15,43 -2,84 15,36 15,50 100 1.542,86 2
ENERGOINVEST TAT D.D. SARAJEVO 1,89 0,00 1,89 1,89 6.200 11.718,00 1
FABRIKA DUHANA MOSTAR 16,99 -10,58 16,99 16,99 120 2.038,80 2
FABRIKA DUHANA SARAJEVO 96,30 1,08 94,99 96,77 468 45.055,00 9
GMK D.D. KAKANJ 6,00 0,00 6,00 6,00 344 2.064,00 2
GRUPEX D.D. VELIKA KLADUŠA 26,00 -3,70 26,00 26,00 52 1.352,00 1
IK BANKA DD ZENICA 118,16 0,11 118,00 118,00 49 5.789,84 3
JP ELEKTROPRIVREDA BIH 31,38 0,09 30,93 32,00 235 7.498,25 4
KONJUH D.D. @IVINICE 14,00 -41,54 14,00 14,00 60 840,00 1
POSTBANK BH D.D. SARAJEVO 60,27 -3,29 60,00 62,98 230 14.184,20 7
RUDNIK SOLI TUŠANJ DD TUZLA 11,75 17,50 16,80 11,70 101 1.186,80 2
ŠUME TK DD KLADANJ 30,00 0,00 30,00 30,00 23 690,00 1
ŠIPAD KOMERC DD SARAJEVO 8,08 -4,32 8,30 8,03 494 3.993,82 6
SAKUPLJANJE SEKUNDAR. SIROVINA DD VAREŠ 1,50 -20,63 1,50 1,50 1.552 2.328,00 1
UNIS KOVINA DD VISOKO 4,39 0,00 4,39 4,39 1.278 5.610,42 3
VRANICA D.D. SARAJEVO 70,00 -6,40 70,00 70,00 66 4.620,00 2
VP SREDNJA POSAVINA D.D. ORAŠJE 100,00 0,00 100,00 100,00 250 25.000,00 2
SLOBODNO TR@I[TE
KOTACIJA FONDOVA
Kursna lista SASE na dan 23. 1. 2009.
Prosje~na
cijena
Promjena
u %
Maks.
cijena
Min.
cijena
Ukupan
promet
(KM)
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 0,23 0 0,23 0,23 3.951,86
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje 0,211 -9,83 0,233 0,211 4.725,30
NLB razvojna banka a.d. Banja Luka 3900 0 3900 3900 19.500,00
ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka 3,01 0,33 3,05 2,97 96.615,10
ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 3,2 0 3,35 3,2 35.526,24
Èistoæa a.d. Banja Luka 0,832 -4,59 0,832 0,832 17.056,00
Poljoprivrednik a.d. Derventa 0,4 0 0,4 0,4 22.406,00
Vitinka a.d. Kozluk 9 0,56 9 9 8.856,00
BERZANSKA KOTACIJA
SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE
KOTACIJA FONDOVA
Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 23. 1. 2009.
Naziv emitenta
Promet 233.823 KM
Na Banjalu~koj berzi ju~er je
kroz 78 transakcija ostvaren pr-
omet od 233.823 KM, a najve}i
je obavljen akcijama Kristal
invest fonda, od 96.615 KM uz
rast cijene od 0,33 posto, {to je i
najve}i skok me|u fondovima.
Na listi B slu`benog tr`i{ta
najve}i je promet ostvaren akci-
jama NLB razvojne banke, u
iznosu od 19.500 KM, uz nepro-
mijenjen kurs.
Najve}i rast cijene imale su
@eljeznice RS iz Doboja, od deset
posto, dok je najve}i pad imao Je-
len i staklorad iz Br~kog, od 11,11
posto.
Vrijednost berzanskog inde-
ksa BIRS pala je za 0,03 posto,
na 974,78 poena, dok je vrije-
dnost indeksa fondova FIRS pa-
la za 0,14 posto i sada iznosi
1.532,18 poena, saop}ila je Ba-
njalu~ka banka.
BIRS 0,03% 974,78
FIRS 0,14% 1.532,18

Vrijednost indeksa
Dobitnik dana Kristal invest fond
Na Sarajevskoj berzi ju~er je
ostvaren promet od ukupno
293.999 maraka, a u sklopu 93 tr-
ansakcije prometovane su uku-
pno 300.044 dionice.
Promet je na zvani~noj kota-
ciji iznosio 29.787 maraka, me|u
fondovima 9.182 KM, a na slobo-
dnom tr`i{tu 255.029 KM.
Na zvani~noj kotaciji najve}i
je promet ostvaren dionicama
Bosnalijeka, u iznosu od 28.799
KM i uz rast vrijednosti od 0,69
posto, me|u fondovima Prevent-
investa, od 8.549 KM uz pad od
4,59 posto, a na slobodnom
tr`i{tu, FDS-a, u iznosu od
45.055 KM i uz skok vrijednosti
od 1,08 posto.
Najve}i dnevni rast vrijedno-
sti zabilje`ile su dionice Rudnika
soli Tu{anj iz Tuzle, od 17,5 po-
sto, s deset na 11,75 KM, uz pro-
met od 1.186 maraka, dok je na-
jve}i dnevni pad registrirao Ko-
njuh iz @ivinica, od 41,54 posto, s
23,95 na 14 KM i uz promet od
840 maraka.
Odr`ana je vanredna aukcija di-
onicama Unis MIB Energetika iz
Bugojna, a u okviru jedne transa-
kcije prometovano je 278.449 dio-
nica u vrijednosti od 89.103 marke.
Vrijednost indeksa fondova
BIFX pala je za 0,09 posto, na
2.048,48 poena, dok je vrijednost
indeksa slobodnog tr`i{ta SASX-
10 potonula za 1,36 posto i sada
iznosi 1.128,54 poena, saop}ila je
Sarajevska berza.
BIFX 0,09% 2.048,48
SASX-10 1,36% 1.128,54
Vrijednost indeksa

Ju~era{nje trgovanje 293.999 maraka
Radna sedmica zavr{ena padom indeksa
Banja Luka: Klini~ki centar dobio novog „pacijenta“
Saradnja Merkur osiguranja i KC-a Banja Luka
Dogovor o pru`anju
zdravstvenih usluga
Klini~ki centar Banja Luka i
Merkur BH osiguranje ju~er su
potpisali dva ugovora o pru`an-
ju zdravstvenih usluga, {to je je-
dinstven slu~aj na prostoru Ba-
lkana, saop}eno je iz Merkura.
Merkur osiguranje je do sada
ostvarivalo saradnju samo s pri-
vatnim klinikama, dok je od
ju~er ona pro{irena i na javne
zdravstvene ustanove.
Prvi ugovor definira obavlja-
nje ljekarskih pregleda prije
sklapanja ugovora o osiguranju,
dok je drugi usmjeren na pro-
cjene osiguranikovog zdra-
vstvenog stanja nakon nezgode
ili bolesti.
Skresane astronomske zarade
Vlada Slovenije prepolovila
naknade ~lanovima NO-a
Vlada Slovenije usvojila je
odluku kojom se naknade ~lanovi-
ma nadzornih odbora u dr`avnim
preduze}ima smanjuju za polovi-
nu uz zahtjev da se do kraja 2010.
godine odreknu i nagrada.
Vlada je usvojila i preporuku
o pla}ama, nagradama i otpre-
mninama za ~lanove i predsje-
dnike uprava kompanija.
Do sada su ~lanovi nadzor-
nog odbora imali pravo na udio
u dobiti do 15.000 eura. Nagrade
su ograni~ene na dvije bruto
pla}e godi{nje, a otpremnine na
~etiri prosje~ne mjese~ne pla}e.
Berzanski barometar za 23. 1. 2009. godine
Dolar/Euro 1,2829
1,33%

Nafta 42,54 $ po barelu
5,07%

Zlato 887,20 $ po unci
2,26%

APELI Za{to se ne primjenjuje Pravilnik o dozvolama CEMT
U pitanju opstanak
300 bh. prijevoznika
Ostavljeni smo da se sami snalazimo na transportnom tr`i{tu, ka`e Sinanovi}
Odbor Udru`enja me|unaro-
dnih cestovnih prijevoznika tereta
Vanjskotrgovinske komore BiH
(VTKBiH) ju~er je pozvao Mini-
starstvo komunikacija i transporta
BiH da po~ne primjenjivati Pravi-
lnik o raspodjeli me|unarodnih
dozvola CEMT, javlja Fena.
- Za nas je glavni problem ne-
primjenjivanje va`e}ih propisa.
To {to je u legislativi, nikada nije
objavljeno pa se prijevoznici, je-
dnostavno, sami snalaze na tra-
nsportnom tr`i{tu - ka`e Zijad Si-
nanovi}, direktor Sektora VTK-
BiH za transport i komunikacije.
Na sjednici Odbora u Saraje-
vu on je naglasio da se raspodjela
dozvola CEMT vr{i bez glasa pr-
ivrede i da je pogre{no utvr|ena
kvota za raspodjelu tih dozvola.
- Moralo se razmi{ljati o to-
me da prijevoznici ne smiju biti
ugurani u nabavku tolikog broja
novih vozila, jer ih ne}e mo}i
otplatiti i zato tra`imo da se
objave kriteriji raspodjele do-
zvola - rekao je Sinanovi}.
Re{ad Softi}, predsjednik
Odbora, naglasio je da je, zbog ta-
kve situacije, ve}ini prijevoznika
u pitanju opstanak te je dodao ka-
ko se u BiH skoro 300 firmi bavi
me|unarodnim prijevozom.
- Zzbog nedovoljno sluha u
Ministarstvu, za jednu grupu vo-
zila imamo mnogo dozvola, a za
drugu, daleko ve}u, od skoro
1.500, nemamo ni blizu one kvo-
te koju smo ranije imali - rekao je
Softi}.
Sarajevo: Sa sjednice cestovnih prijevoznika tereta (Foto: B. Nizi})
globus
Dnevni avaz, subota,
24. januar/sije~anj 2009. 24
Gejtner
Odbor za finansije ame-
ri~kog Senata odobrio je ime-
novanje Timotija Gejtnera
(Timothy Geithner, 47) za mi-
nistra finansija, nakon vi{edne-
vnog saslu{anja u ~ijem je ce-
ntru bio problem s Gejtnero-
vom utajom poreza.
Abortus
Obama je potvrdio svoje
obe}anje da }e braniti pravo
`ena na abortus.
- Ostajem odlu~an da
{titim slobodu `ena da biraju
izme|u toga da li }e roditi di-
jete ili ne - rekao je Obama u
saop}enju.
Rukopis
Obama je inteligentan ~ovjek
koji brzo razmi{lja i lako se prila-
godi postoje}oj situaciji, tako o
njemu govori njegov potpis.
Bart Beget, stru~njak za grafo-
logiju, ka`e da je Obamin rukopis
sli~an na~inu pisanja D`ona Ke-
nedija i Ronalda Regana.
Evropska komisija potvr-
dila je ju~er da je povjerenik za
pro{irenje Oli Ren (Olli Rehn)
razgovarao s biv{im finskim
predsjednikom Martijem Ah-
tisarijem (Martti Ahtisaari) o
mogu}nosti da on predsjedava
grupom stru~njaka koja bi po-
mogla u tra`enju rje{enja za
grani~ni spor izme|u Hrva-
tske i Slovenije.
Slovenska komercijalna te-
levizijska stanica POP-TV ja-
vila je da je Ren Hrvatskoj i
Sloveniji predlo`io da se ofor-
mi posredni~ko vije}e koje bi
predlo`ilo rje{enje za grani~ni
spor izme|u te dvije zemlje. U
tom bi vije}u, navodi POP-TV,
bili Robert Badinter, Ahtisari
i jedna `ena, poznata osoba za
me|unarodno pravo.
Renova glasnogovornica
Kristina Nagi (Krisztina Na-
gy) rekla je, prenosi Hina, da
za ostala imena koja se spomi-
nju nema komentara.
Grani~ni spor Hrvatske i Slovenije
Ahtisari za arbitra
Nepoznate osobe bacile su u
~etvrtak kasno nave~er granatu na
kasarnu Kosovskih bezbjedno-
snih snaga (KBS) u Pe}i, potvrdio
je glasnogovornik KBS-a Veton
Elj{ani. @rtava nije bilo, ali je pri-
~injena manja materijalna {teta.
- Granata je, pretpostavljamo,
ispaljena iz ru~nog baca~a. Pogo-
dila je krov manje zgrade u krugu
kasarne, pri~iniv{i manju materi-
jalnu {tetu - rekao je Elj{ani.
On je naveo da su specijalne
jedinice KBS-a odmah iza{le na
lice mjesta, obavile uvi|aj i
po~ele istragu. Mirovne snage
pod vodstvom NATO-a u Pe}i
odmah nakon napada zatvorile
su to podru~je.
- Motivi napada nisu poznati
- kazao je Elj{ani i dodao da }e
istragom biti utvr|eno ko stoji
iza napada.
Incident se dogodio dan na-
kon {to je KBS zamijenio snage
civilne za{tite koje su ~inili
biv{i pripadnici albanskih geri-
lskih snaga. Srbija je protestira-
la protiv stvaranja KBS-a tvr-
de}i da je on ustanovljen kako
bi zastra{io srpsku manjinu na
Kosovu.
Napad na Kosovske bezbjednosne snage
Ispaljena granata
na kasarnu u Pe}i
Plan nove ameri~ke admini-
stracije da povu~e vojnike iz Ira-
ka za 16 mjeseci jedna je od
opcija koju je razmatrao Penta-
gon, izjavio je ameri~ki sekretar
odbrane Robert Gejts (Gates).
Obama je razgovarao s Ge-
jtsom, visokim vojnim oficirima i
ameri~kim ambasadorom u Ba-
gdadu o situaciji u Iraku. Gejts i
vojni lideri zatra`ili su oprezan pr-
istup smanjenju broja vojnika.
SAD imaju 143.000 vojnika u Ira-
ku, {est godina nakon invazije na
tu zemlju. Do sad je u sukobima
ubijeno vi{e od 4.200 ameri~kih
vojnika i desetine hiljada Ira~ana.
- Ira~ka vojska spremna je na
sve, pa i na najgore, ako ame-
ri~ki predsjednik Barak Obama
(Barack) ne naredi hitno po-
vla~enje ameri~kih vojnika - re-
kao je ira~ki ministar odbrane
Abdul Kader D`asim.
Pentagon razmatrao Obamin plan
Spec
HAG - Me|unarodni sud pr-
avde u Hagu dao je Beogradu rok
do 22. marta 2010. da odgovori
na tu`bu Hrvatske protiv Srbije
za genocid. Hrvatska je pokrenu-
la postupak zbog povrede Ko-
nvencije iz 1948. o spre~avanju i
ka`njavanju zlo~ina genocida
po~injenih na podru~ju Hrva-
tske od 1991. do 1995.
Ameri~ki predsjednik Barak
Obama (Barack) i dr`avni sekretar
Hilari Klinton (Hillary Clinton)
objavili su imenovanje biv{eg ~el-
nika senatske ve}ine D`ord`a
Mi~ela (George Mitchell) miro-
vnim izaslanikom SAD za Bliski
istok, te biv{eg ambasadora pri
UN-u i kreatora Dejtonskog spor-
azuma Ri~arda Holbruka (Ric-
hard Holbrooke) posebnim izasla-
nikom za Afganistan i Pakistan.
Imenovanja, koja je Obama
objavio na skupu visokih du`nosti
u Va{ingtonu, veliki su iskorak od
politike biv{e administracije koja
je uglavnom izbjegavala ideju o
specijalnim izaslanicima.
Te`ak zadatak
- Intenzivnim pritiskom kr-
oz napore te dvojice iskusnih di-
plomata, oja~at }emo postoje}i
anga`man SAD za uspostavu tr-
ajnog i odr`ivog mira u tim regi-
jama - rekla je Hilari Klinton
prilikom predstavljanja novih
izaslanika koji }e se uhvatiti
uko{tac sa dva najakutnija va-
njskopoliti~ka problema SAD.
Predsjednik Obama izrazio je
puno povjerenje u Hilari Klinton
za vo|enje ameri~ke diplomatije,
isti~u}i da }e Stejt department biti
od velike va`nosti za uspjeh njego-
ve administracije. Osvr}u}i sa na
politiku D`ord`a Bu{a (George W.
Bush) prema Afganistanu i Paki-
stanu, Obama je rekao da je to ce-
ntralna boji{nica u ratu SAD s ter-
orizmom i ekstremizmom.
Naglasio je da je nasilje u Afga-
nistanu u dramati~nom porastu te
da Amerikanci moraju razumjeti
da }e za rje{avanje problema u Af-
ganistanu trebati mnogo vremena.
Holbruk, diplomata mnogo
~vr{}eg, energi~nijeg stila od Mi-
~ela, koji je 1995. dao klju~ni dopr-
inos okon~anju rata u BiH i potpi-
sivanju mirovnog sporazuma u
Dejtonu, ima pred sobom te`ak
zadatak pobolj{avanja zategnutih
odnosa izme|u Afganistana i Pa-
kistana. Podru~je du` nepristu-
pa~ne, planinske granice Afgani-
stana i Pakistana uto~i{te je taliba-
na, pripadnika El-Kaide te kako se
vjeruje i Osame bin Ladena.
- Ameri~ke snage u Afganista-
nu vode te{ku borbu protiv nemi-
losrdnog i odlu~nog neprijatelja
koji nema nikakvih obzira i niko
ne mo`e re}i da rat tamo ide kako
treba. A s druge strane granice, u
Pakistanu, kriju se jo{ ve}i neprija-
telji..., ljudi koji su izvr{ili zlo~ine
11. septembra 2001. - rekao je Ho-
lbruk u Va{ingtonu.
Govore}i o bliskoisto~nom
sukobu, Obama je najavio da }e
njegova administracija aktivno i
agresivno tragati za trajnim i
odr`ivom mirom izme|u Izrae-
la i Palestinaca, te izme|u Izrae-
la i arapskih susjeda, na temelju
rje{enja s dvije dr`ave, Izraelom
i Palestinom.
Obama je naglasio predanost
SAD sigurnosti Izraela te istakao
da su uvjeti za odr`ivo primirje pr-
ekid raketnih napada Hamasa na
jug Izraela, kao i povla~enje izrael-
skih snaga iz Gaze. Izrazio je dub-
oku zabrinutost zbog gubitka `iv-
ota civila u Gazi i Izraelu i pozvao
na pru`anje pomo} Palestincima.
Odr`ivo primirje
Mi~el (75), nekada{nji mirovni
izaslanik za Bliski istok u vrijeme
predsjednika D`ord`a Bu{a stari-
jeg te mirovni pregovara~ u Sjever-
noj Irskoj u vrijeme Bila Klintona
(Bill Clinton), bit }e zadu`en za
obnavljanje mirovnog procesa na
Bliskom istoku nakon izraelske
ofanzive na pojas Gaze.
Mi~el je izrazio uvjerenje da je
mogu}e na}i rje{enje i za Bliski is-
tok, koliko je god u to bilo te{ko
vjerovati, nakon {est decenija su-
koba. Analiti~ari smatraju da je
Obamin vanjskopoliti~ki tim pred
te{kim izborom nakon okon~anja
izraelske ofanzive na Gazu. Jedna
opcija je podr`ati palestinsku vla-
du nacionalnog jedinstva u koju bi
bio uklju~en i Hamas, a druga je
nastavak izoliranja militantnog
Hamasa i podr{ka Fatahu koji vla-
da na Zapadnoj obali.
Hamas je odmah ju~er saop}io
da Obamin stav prema Palestinci-
ma ne predstavlja promjenu te da
}e i on napraviti iste gre{ke kao i
Bu{.
VA[INGTON Obama i Klinton imenovali specijalne izaslanike
Nove misije za
Holbruka i Mi~ela
Kreator Dejtonskog sporazuma smirivat }e situaciju u Afganistanu
i Pakistanu, a nekada{nji senator na Bliskom istoku
Klinton, Obama i Holbruk: ^vrsta i energi~na politika (AFP)
Ahtisari: Razgovarao s Renom
Povla~enje ameri~kih snaga iz Iraka
Gejts: Jedna od opcija
globus 25
Dnevni avaz, subota,
24. januar/sije~anj 2009.
Pomahnitali napada~, star oko
30 godina, ubio je no`em najma-
nje tri osobe u ju~era{njem napadu
na jaslice u mjestu Dendermond
na zapadu Belgije, javile su agenci-
je. Prema izvje{tajima, mu{karca
koji je upao u jaslice policija je ubr-
zo prona{la i zatvorila.
Obojeno lice
Belgijski ministar unu-
tra{njih poslova Guido de Pat
(Padt) rekao je da je u napadu u
Dendermondu ubijeno dvoje
djece i jedna odrasla osoba. Lje-
kari iz obli`nje bolnice rekli su
da su primili od deset do petna-
est povrije|enih osoba iz jaslica.
Lokalni mediji ju~er su obja-
vljivali razli~ite podatke o broju
mrtvih, tako da je televizija VTM
objavila informaciju da je umrlo
pet osoba, i to troje djece i dvoje
odraslih, a neki izvje{taji govore
kako je u napadu povrije|eno 20
ljudi. Me|utim, lokalni tu`ilac
Kristijan du Fo kazao je da je po-
vrije|eno 11 mali{ana, od ~ega
neki imaju vrlo ozbiljne povrede.
Napada~ je, prema prvim izv-
je{tajima, neke `rtve zaklao no`em,
a neke izbo. Do popri{ta pokolja
mu{karac ~ije je lice bilo obojeno u
crno i bijelo, dovezao se biciklom.
Stra{an prizor
- ^ovjek je bio potpuno lud.
Odrasli su stradali poku{avaju}i
za{tititi djecu, a prizor je bio
stra{an. Sve je bilo krvavo - re-
kao je Teo Jansens, na~elnik so-
cijalne slu`be.
Predstavnici belgijskog kri-
znog centra potvrdili su napad u
jaslicama, ali nisu mogli potvr-
diti navode o poginulim, niti su
`eljeli iznositi detalje. Ovo je
posljednja u nizu tragedija koje
su se u posljednjih godina dogo-
dile u obrazovnim i odgojnim
ustanovama u Evropi.
STRAVI^NO Masakr u jaslicama u Belgiji
Pomahnitali napada~
no`em izbo djecu
Troje mrtvih, vi{e od deset povrije|enih Neke `rtve zaklane, a neke
izbodene Napada~ prona|en i uhap{en
Napada~ je navodno pozvo-
nio na vrata jaslica, u kojim je
bilo 18 mali{ana uzrasta od tri
do {est godina, i rekao da treba
ne{to pitati, a onda je izvukao
no` i po~eo napadati.
Jedna od odgajateljica ka-
`e da pomahnitali napada~,
za kojeg se sumnja da je po-
bjegao iz obli`nje psihijatri-
jske ustanove, nije poznat
osoblju.
Psihi~ki bolesnik?
Policija ispred vrti}a
Rodbina stradale djece
Univerzitet „Virginia Tech“ u
ameri~kom gradu Bleksburgu, na
kojem je 2007. godine student ubio
32 osobe i sebe, ponovno je postao
popri{te nevi|enog nasilja, javljaju
agencije. Naime, student „Virginia
Techa“ odrubio je glavu 22-go-
di{njoj kolegici Sjin Jang (Xin Ya-
ng) iz Pekinga, koja je bila pred di-
plomom, u kafi}u „Au Bon Pain“,
koji se nalazi u sklopu kampusa.
Sumnja se da je ubica 25-go-
di{nji Haijang Zu (Haiyang
Zhu) iz Ningboa u Kini, a `rtva
i on navodno su se poznavali i
prije ubistva su pili kafu. U ka-
fi}u se nalazilo sedam svjedoka
koji ka`u da nije bilo sva|e ni
vikanja te su potvrdili da je Zu
napao Jang no`em. Univerzitetski list „The Colle-
giate Times“ pi{e da je policija pri-
mila poziv nekoliko minuta na-
kon napada. Policajac koji je stigao
na mjesto zlo~ina na{ao je Jang
odsje~ene glave, a u kopiji polici-
jskog izvje{taja, navodi list, pisalo
je da je Zu, umrljan krvlju, dr`ao
`rtvinu glavu u rukama, a pored
njega je bio veliki kuhinjski no`.
Jang je studirala ra~unovodstvo,
a Zu poljoprivredu i ekonomiju.
Zu, koji je zadr`an u okru`nom za-
tvoru, vjerovatno }e biti optu`en za
ubistvo prvog stepena.
Zlo~in je {okirao i upla{io stu-
dente na Univerzitetu, a uprava je
zabrinuta za sigurnost, posebno
onih osoba koje dolaze iz Kine.
Guverner Vird`inije Tomoti Kejn
(Timothy M. Kaine) izrazio je
sau~e{}e porodici `rtve.
Student po~inio zlo~in na Univerzitetu „Virginia Tech“
Kolegici odrubio glavu
Ubica je stajao u kafi}u umrljan krvlju, dr`e}i `rtvinu glavu u rukama
Policijski automobil ispred kampusa (AP)
Zu i Jang: Pili kafu prije zlo~ina
Tijelo `ene u snijegu (AFP)
Mu{karac i `ena poginuli su
ju~er u pucnjavi na parkingu ispr-
ed {kole u ju`nom norve{kom gr-
adi}u Tromse, saop}ila je policija.
- Samo ove dvije osobe bile
su umije{ane u incident, dok
tre}e osobe odnosno napada~a
nije bilo - izjavio je {ef policije
Kurt Peterson za Reuters, na-
kon {to su se pojavile {peku-
lacije da je napada~ u bijegu.
Na~elnica policije u Tromseu
Anet Sojeli potvrdila je da su u
pucnjavi poginuli mu{karac i
`ena, ali nije iznosila druge de-
talje.
Pucnjava u Norve{koj
Poginule dvije osobe
Zastupnica austrijske Sloboda-
rske stranke (FPO) Suzan Vinter
(Susanne Winter) na sudu u Gracu
osu|ena je zbog izazivanja netrpe-
ljivosti i omalova`avanja vjerskih
nauka. Politi~arka je osu|ena na
nov~anu kaznu u visini od 24.000
eura, te na uvjetnu zatvorsku ka-
znu u visini od tri mjeseca.
Vinter (51) je u januaru 2008.
postala poznata po svojim izjava-
ma protiv islama. Izme|u osta-
log, uporedila je useljavanje u
Austriju s cunamijem, islam je
nazvala „neprijateljskom religi-
jom“ i pozvala na „odbacivanje
islama“ preko Sredozemlja. Sudi-
ja je kazao da te izjave predsta-
vljaju {irenje mr`nje, a Vinter je
izjavila da se ne osje}a krivom.
Presuda austrijskoj politi~arki
Vinter kriva za
vrije|anje muslimana
Istra`itelj Ujedinjenih naroda
zadu`en za palestinske teritorije
Ri~ard Falk (Richard) izjavio je
da postoje dokazi da je Izrael
po~inio ratne zlo~ne tokom trose-
dmi~ne ofanzive na pojas Gaze.
- Postoji potreba za istragom
i to nezavisnom da li su ta ozbi-
ljna kr{enja @enevskih konve-
ncija ratni zlo~in - rekao je Falk,
koji je ina~e Jevrej.
I osam izraelskih organizaci-
ja za odbranu ljudskih prava za-
tra`ilo je od glavnog dr`avnog
tu`ioca istragu o pona{anju izra-
elske vojske u Gazi.
Izraelsko ministarstvo va-
njskih poslova odbacilo je Falko-
ve tvrdnje, ali je premijer Ehud
Olmert zadu`io svog ministra pr-
avde Danijela Fridmana (Daniel
Friedman) da brani dr`avu od op-
tu`bi za ratne zlo~ine.
Izaslanik Tel Aviva Amos Gi-
lad ponovo je u Kairu, gdje je s
egipatskim posrednicima razgo-
varao o mogu}em uspostavljanju
trajnog prekida vatre sa Hama-
som u pojasu Gaze. Izraelci `ele
garancije od Egipta da }e ta zemlja
na granici s Gazom sprije~iti kri-
jum~arenje oru`ja. U me|uvre-
menu izaslanik UN-a za humani-
tarna pitanja D`on Holms (John
Holmes) ocijenio je da je situacija
u Gazi „krajnje {okantna“.
Izrael je po~inio ratne zlo~ine
Situacija u Gazi je {okantna (AFP)
Optu`be istra`itelja UN-a
Spec
MOSKVA - Ruski ambasador pri NATO-u Dmitrij Rogozin
izjavio je da bi Rusija mogla pomo}i Alijansi da snabdijeva snage u
Afganistanu, ukoliko do|e do obnavljanja kontakata, zamrznutih
zbog pro{logodi{njeg rata u Gruziji. Ovo je prvi put da je Moskva
eksplicitno dovela u vezu odmrzavanje veza NATO-a s Rusijom.
globus
Dnevni avaz, subota,
24. januar/sije~anj 2009. 26
Policija ponovo intervenirala
ATINA - U glavnom gr~kom gr-
adu izbili su uli~ni neredi nakon
protestne {etnje u znak podr{ke
sindikalnoj aktivistkinji koja je
pro{log mjeseca te{ko povri-
je|ena u napadu jedne bande.
Demonstranti su napali polica-
jce koji su osiguravali zgradu
ministarstva rada, a o{tetili su i
nekoliko banaka i restorana, ja-
vio je radio BBC. Policija je
uzvratila suzavcem i {ok bo-
mbama. Nema izvje{taja o povr-
ije|enima.
Uli~ni neredi u Atini
@ENEVA - Epidemija kolere u
Zimbabveu usmrtila je vi{e od
2.750 osoba, a oboljelo je 48.600
ljudi, najnoviji su podaci Svje-
tske zdravstvene organizacije.
UN-ove agencije pove}ale su
aktivnosti u posljednjih nekoli-
ko mjeseci kako bi se suo~ile s
epidemijom koja je van kontro-
le.
Kolera pokosila 50.000 ljudi
MADRID- [panska policija uha-
psila je osam ~lanova baskijske se-
paratisti~ke grupe pod sumnjom
da su povezani s organizacijom
ETA, saop}ilo je ju~er {pansko mi-
nistarstvo unutra{njih poslova.
Uhap{eni pripadaju zabranjenoj
grupi „Batasuna“, zabranjenom
krilu organizacije ETA, koja se
bori za nezavisnu baskijsku
dr`avu na sjeveru [panije i ju-
gozapadu Francuske.
Uhap{eno osam osoba u Baskiji
Akcija {panske policije
KIN[ASA - Vo|a pobunjenika
u Kongu, svrgnuti general i pri-
padnik naroda Tutsi Laurent
Nkunda, koji je bio u bijegu,
uhap{en je u Ruandi.
Ruandske i kongoanske vojne
snage nakon obra~una s Ngu-
ndinim sljedbenicima uspjele
su ga privesti i nakon toga zau-
zeti mjesto Bunangan.
Nkunda priveden u Ruandi
Ukratko
D@AKARTA - Najmanje dvije
osobe su poginule, a stotinu je
povrije|eno u sudara putni~kog
i teretnog voza u indonezijskoj
pokrajini Isto~na Java, javio je
ju~er televizijski kanal Metro
TV.
Do sudara je do{lo u blizini `el-
jezni~ke stanice „Bojonegore“, a
zvani~nici nisu bili odmah do-
stupni za komentar, prenosi Re-
uters.
Sudar vozova u Indoneziji
Rumuniju ovih dana potresa
politi~ki skandal koji je izbio
nakon {to je biv{i savjetnik pre-
dsjednika i voditelj inozemne
obavje{tajne slu`be izjavio da je
predsjednik Trajan Ba{esku bio
upu}en u sadr`aje telefonskih
razgovora socijaldemokratskih
politi~ara. Ured predsjednika
opovrgao je navode biv{eg savje-
tnika i zaprijetio tu`bom.
Promjena izjave
Skandal je izbio kada je Kla-
udiu Saftoiu na televiziji izjavio
da mu je predsjednik Ba{esku
rekao da je znao za sadr`aje tele-
fonskih razgovora izme|u pre-
dsjednika Socijaldemokratske
stranke (PSD) Mirle Geoana i
biv{eg predsjednika Iona Ilije-
skua.
Saftoiu je poslije promijenio
neke navode u svojoj izjavi i re-
kao da mu predsjednik nikad
nije govorio o prislu{kivanju,
nego je to saznao iz njegovih ja-
vnih nastupa.
Neposredno nakon toga, iz
Ba{eskuovog ureda zatra`eno je
da Saftoiu prilo`i dokaze za svo-
je tvrdnje.
- Saftoiuova izjava je neisti-
nita i neodgovorna i ured pre-
dsjednika poduzet }e pravne ko-
rake protiv njega - izjavio je pre-
dsjednikov glasnogovornik.
Politi~ka borba
Dok pojedini politi~ki ko-
mentatori smatraju da je rije~ o
rumunskom „Watergateu“, dru-
gi tvrde da je skandal samo je-
dna od posljedica ogor~ene poli-
ti~ke borbe izme|u predsjedni-
ka i njegovih protivnika. I biv{i
predsjednik Emil Konstantine-
sku umije{ao se u raspravu izja-
vom da su ga obavje{tajci svoje-
vremeno htjeli informirati o po-
na{anju supruga stranih amba-
sadora, {to je on odbio.
Konstantinesku je na kraju
svog mandata izjavio da je zaka-
zao u borbi protiv starih struktu-
ra i da je do`ivio poraz od „Secu-
ritatea“, tajne slu`be biv{eg ko-
munisti~kog re`ima.
SKANDAL Obavje{tajci optu`uju Ba{eskua za prislu{kivanje
„Watergate“ na
rumunski na~in
Predsjednik navodno bio upu}en u telefonske razgovore opozicionih
politi~ara [ef dr`ave sve negira i prijeti tu`bom
Naoru`ani napada~i ubili su
deveto~lanu porodicu, me|u
kojima i {est `ena i jedno dijete,
u napadu na njihovu ku}u u ne-
mirnoj ira~koj pokrajini Dijala
na sjeveru zemlje, saop}ila je
ju~er policija.
Napada~i su potom oteli jo{
dva ~lana porodice, mu{karca i
`enu, u selu u blizini Balad Ru-
za, u blizini Bagdada, javio je
AFP.
Nasilje u ira~koj pokrajini Dijala
Ubijeno devet ~lanova jedne porodice
Kinesko izaslanstvo sastalo se
sa sjevernokorejskim vo|om Kim
Jong-ilom u Pjongjangu, objavila
je kineska dr`avna agencija Xinh-
ua. Jong-il rijetko se pojavljuje u ja-
vnosti otkako je u avgustu pretrpio
mo`dani udar. Posjeta kineskih
du`nosnika prvi je sastanak s ne-
kim stranim izaslanstvom od tada.
Nakon sastanka objavljene
su i prve Kimove fotografije od
ljeta. [esto~lana kineska delega-
cija predvo|ena {efom vanjsko-
politi~kog odbora komunisti~ke
partije Vangom Jiaruijem sa sje-
vernokorejskim doma}inima
razgovarala je o ja~anju privre-
dnih veza dvije nacije.
Jong-il ponovo u javnosti
Irska
Silovala sina
Irkinja (40) priznala je na
sudu u Roskomonu da je go-
dinama seksualno zlostavlja-
la svoje {estero djece te silo-
vala 13-godi{njeg sina. Sud
joj je odredio sedam godina
zatvora za incest te 18 mjese-
ci do sedam godina za svaku
od ta~aka u optu`nici, uklj-
u~uju}i seksualno zlostavlja-
nje i zanemarivanje djece od
1998. do 2004. godine.
Socijalni radnici prvi put
su posjetili ku}u strave na za-
padu Irske jo{ 2000. godine.
Majci alkoholi~arki htjeli su
tada oduzeti djecu, ali fina-
nsijski joj je pomogla jedna
katoli~ka organizacija. Sutki-
nja Mirjam Rejnolds (Miri-
am Reynolds) rekla je da su
nesretna djeca, koja se osje}a-
ju krivom i misle da su uradi-
la ne{to lo{e, izdana od svih.
Monstruozna majka je pr-
va `ena optu`ena za incest u
povijesti Republike Irske.
KIJEV - Ukrajina }e mo`da tra-
`iti izmjene u te{ko izvojevanom
sporazumu o plinu sa Rusijom za-
to {to }e uvjeti sporazuma doda-
tno pogoditi uzdrmanu privredu
zemlje, izjavio je Oleksander [la-
pak, ekonomski savjetnik predsje-
dnika Viktora Ju{~enka.
Sporazum, zaklju~en u ponedje-
ljak kojim je okon~an spor
izme|u dvije susjedne zemlje,
udvostru~io je cijenu ruskog
plina Ukrajini za prvo tromje-
se~je 2009.
Ukrajina tra`i izmjene sporazuma
Ba{esku: Tra`i dokaze
Geoana i Ilijesku, navodne
`rtve prislu{kivanja, bili su su-
zdr`ani u svojim reakcijama.
- Nadam se da su tvrdnje
Klaudiua Saftoiua neistinite.
@elim da vlasti zaista {tite pri-
vatnost telefonskih razgovora -
izjavio je Geoana.
Suzdr`ane reakcije
Kineska delegacija u Pjongjangu
Susret Jong-ila sa Jiaruijem (AP)
SOS-KINDERDORF INTERNATIONAL
Predstavni{tvo u Sarajevu
raspisuje
O G L A S
za radno mjesto
PEDAGOG/ PROJEKT KOORDINATOR
U SOS DJE^IJEM VRTI]U MOSTAR, 1 izvr{ilac - na odre|eno vrijeme
Kandidati koji se prijavljuju na Oglas trebaju ispunjavati sljede}e uslove:
➢ VSS pedagogija, pedagogija-psihologija ili psihologija;
➢ Najmanje jedna godina iskustva u radu sa djecom;
➢ Poznavanje metodologije usmjerene na dijete;
➢ Planiranje, programiranje, pra}enje i evaluiranje odgojno-obrazovnog rada;
➢ Poznavanje propisa o vo|enju pedago{ke dokumentacije;
➢ Poznavanje pra}enja psiho-fizi~kog razvoja djece;
➢ Rad sa odgajateljima u cilju stru~nog usavr{avanja;
➢ Poznavanje engleskog jezika;
➢ Poznavanje rada na ra~unaru MS Office;
➢ Polo`en voza~ki ispit i sposobnost samostalnog upravljanja vozilom;
➢ Izra`ene komunikacijske vje{tine;
➢ Polo`en stru~ni ispit.
Oglas ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja.
Prijave sa kratkom biografijom slati na navedenu e-mail adresu ili fax. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.
Kontaktirani }e biti samo oni kandidati koji ispunjavanju navedene uslove i koji su u{li u u`i izbor.
Fax: +387 33 465 323 E-mail: sos_aplikacije@smartnet.ba
oglasi
Dnevni avaz subota, 24. januar/sije~anj 2009. 27
kiosk
Dnevni avaz, subota,
24. januar/sije~anj 2009. 28
NOVI MEDIJSKI USPJEH AVAZA
NAJTIRA@NIJI BH. POLITI^KI MAGAZIN
NA TR@I[TU
OD 29. JANUARA
NA TR@I[TU
OD 29. JANUARA
ZA SAMO 2 KM!
Vi{e od 2.000 mali{ana iz
Kluja u Transilvaniji u~estvova-
lo je u oslikavanju plo~nika i
stvaranju najve}eg svjetskog cr-
te`a na cesti. Djeca su nacrtala
voz dug 6,5 kilometara, za {ta im
je trebalo 10.000 kutija krede.
Mladi Rumuni oborili su
vlastiti rekord u ovoj vrsti umje-
tnosti, postavljen pro{le godine,
{to je i potvrdila Akademija za
svjetske rekorde.
Sve je po~elo kao {kolska
igra, koja je prerasla svoje okvire
kada su se po~eli priklju~ivati
u~itelji i brojni u~enici.
- Nismo imali namjeru da
oborimo rekord. Samo smo sli-
kali dok nismo ostali bez plo~ni-
ka. Hvala Bogu da nije pala ki{a
- rekao je jedan od organizatora.
Potro{ili 10.000 kutija krede
Svjetski rekord mladih Rumuna
Crte` od 6,5 kilometara
Makarska je pustila u rad ka-
meru za pra}enje meteora i ne-
beskih pojava, koju je gradu do-
nirao poznati astronom Korado
Korlevi}. Makarska je time po-
stala deveti grad u Hrvatskoj za-
du`en za nadziranje dijela Ze-
mljine atmosfere od Makarske
do Zadra.
Kameru su u gradskom ce-
ntru Osejava aktivirali gradski
~elnici dr. Marko O`i} Bebek i
Ivan Ivanda.
Ona }e zabilje`iti slikom sva-
ki meteor ili NLO, dati signal
zaposlenicima centra, koji }e
potom obavijestiti udru`enje
„Orion“.
Nebo iznad Makarske
Postavili kameru za vanzemaljce
Odmah nakon vjen~anja 28-
godi{nja Kristin Herik (Chris-
tine Herrick) i njen 30-godi{nji
suprug Dejvid Fichenri u{li su u
taksi, staviv{i prethodno darove
vrijedne 50.000 dolara u pr-
tlja`nik automobila.
Kada su izlazili iz vozila is-
pred zgrade u Njujorku, Kristin
se okliznula i u `urbi zaboravila
uzeti darove. Taksist je oti{ao.
Tek u stanu su shvatili da nema
kutije s novcem i ~ekovima, pa
su htjeli otkazati bra~no putova-
nje u Meksiko, ali su na nagovor
porodice ipak oti{li.
U me|uvremenu je 50-go-
di{nji taksist Harun ur Ra{id
do{ao ku}i i otvorio prtlja`nik.
Njegova 17-godi{nja k}erka re-
kla mu je da se poku{a sjetiti
adrese na kojoj su mladenci
iza{li iz auta. Harun je sjeo u ta-
ksi i iz Bronksa se odvezao na
Menhetn. Kutiju je predao ~u-
varu na vratima zgrade.
Dva dana kasnije Kristinin
ro|ak odlu~io je prona}i izgu-
bljenu kutiju. Stao je na Tajms
Skver, gdje dnevno pro|e oko
13.000 `utih taksija, u nadi da }e
prona}i onaj s „Pepsi“ rekla-
mom na krovu. Kad ga je zau-
stavio, unutra je bio Ra{id koji
mu rekao da je darove vratio.
Po{teni Ra{id, koji vozi taksi
u Njujorku pet godina, rekao je
da se osje}a veoma dobro {to je
vratio novac.
PO[TENJE Skoro nevjerovatan gest u Njujorku
Taksist mladencima
vratio 50.000 dolara
Na nagovor 17-godi{nje k}erke, Harun ur Ra{id sjeo je u taksi i iz Bronksa
se odvezao na Menhetn da vrati kutiju s novcem i ~ekovima
Kristin se slikala prije ulaska u taksi
Luksuzni „por{e“ mnogim je
ljudima samo san. Endrju Bler
(Andrew Blair), 28-godi{nji Bri-
tanac, napisao je na svom skupo-
cjenom bijelom „por{eu“ da
tra`i posao.
Naime, Bler je izgubio posao
gra|evinskog stru~njaka u Duba-
iju i u trenutku ludila uzeo je crni
marker, te na svom „por{u“ napi-
sao ime, prezime potom da je do-
bio otkaz i da tra`i novi posao.
- Mo`da je to zaista bio trenu-
tak u kojem sam izgubio razum.
Ali mislio sam da bi moglo upali-
ti - rekao je 28-godi{nji Bler.
Iz Velike Britanije oti{ao je pr-
ije dvije godine. Bliski istok bio je
pun pogodak jer je imao tri puta
ve}u pla}u nego kod ku}e. Me-
|utim, zbog krize je izgubio po-
sao kao i njegovih 13 prijatelja.
Ve} mu se javilo nekoliko ljudi
u vezi s oglasom. ^im dobije po-
sao, namjerava ofarbati „por{e“ i za
to }e morati platiti oko 1.000 funti.
Pomislio da bi oglas mogao upaliti
Britanac u Dubaiju „poludio“ zbog otkaza
Na bijelom „por{eu“
napisao da tra`i posao
kiosk
Dnevni avaz, subota,
24. januar/sije~anj 2009. 29
POSLJEDICE Prvo poslijeratno istra`ivanje
Mentalno oboljelo 81
posto srpskih veterana
Naj~e{}i poreme}aji su posttraumatski stresni sindrom, depresija,
neuroza, psihoza, alkoholizam, hroni~ne nesanice
Direktor, koji je iz jedne brita-
nske {kole izbacio dvije 16-go-
di{nje u~enice jer su ofarbale kosu
u plavo, do{ao je pod udar rodite-
lja. Rigan But (Raegan Booth), je-
dna od izba~enih u~enica, rekla je
kako joj je direktor prijetio
isklju~enjem i zabranom pristupa
maturi ako ne vrati prirodnu boju
kose. No ona je odlu~na u tvrdnji
da je njena kosa zapravo blond ali
samo malo nijansirana.
- Pravila {kole jasno ka`u da
u~enici ne smiju imati nepriro-
dnu boju kose. U to spadaju mo-
dra, roza, zelena i kri~avo crvena.
Plava kose ne smatra se nepriro-
dnom i postoje mnoge nijanse -
obja{njava Rigan te dodaje kako
smatra da boja kose ne utje~e na
ne~iju sposobnost da bude dobar
u~enik.
Njen otac ju je podr`ao re-
kav{i kako je ona uzorna u~enica
i kako joj ne treba dodatni priti-
sak. Direktor tvrdi da je u~eni-
cama dozvolio pristup maturi,
ali da je od njih o~ekivao samo
promjenu boje kose.
- Namjeravam se sastati s rodi-
teljima i razgovarati o pravilima.
Ova {kola ima odre|ena pravila
koja se jednako primjenjuju na
sve. Ina~e ne bi bilo pravedno -
kazao je direktor.
Ministarstvo rada i socijalne
politike Srbije je tokom pro{le
godine, prvi put nakon ratova u
biv{oj SFRJ, provelo obimno is-
tra`ivanje o zdravlju svojih bor-
aca. Veterani u Srbiji imaju pro-
sje~no po tri dijagnoze, a 81 po-
sto ima poreme}aj mentalnog
zdravlja.
Me|u naj~e{}im su posttrau-
matski stresni sindrom, depre-
sija, neuroza, psihoza, alkoholi-
zam, hroni~ne nesanice... Pre-
ma ovim pokazateljima, srpski
veterani su te`i pacijenti od
onih iz susjednih dr`ava, i sva-
kako lo{ijeg zdravstvenog stanja
od ostatka Srbije. Sa dijagnoza-
ma raste i rizi~no pona{anje, a
veoma ~esto se mentalni pore-
me}aj „hrani“ pu{enjem, alko-
holom i nedostatkom volje za
tra`enjem pomo}i.
Istra`ivanje su proveli Mini-
starstvo, Udru`enje boraca rato-
va devedesetih godina i stru~-
njaci sa Medicinskog fakulteta u
Beogradu i Vojnomedicinske
akademije, predvo|eni prof. dr.
Viktorijom Cuci} i dr. @eljkom
[piri}em.
U~estvovalo je 2.399 ispita-
nika u 40 op}ina, a onda je ljeka-
rski tim ponovo pregledao 300
veterana. Rezultati pokazuju da
se ~ak 28 posto veterana suo~ilo
sa posttraumatskim stresnim
poreme}ajem (PTSP).
Vijetnamski sindrom prebo-
ljelo je oko 20 posto biv{ih vo-
jnika, najvi{e onih koji su rato-
vali na samom po~etku devede-
setih godina.
Imaju prosje~no tri dijagnoze
Rigan: Boja kose ne utje~e na znanje
Robot ~uvar novi je izum ja-
panskih nau~nika. T-34 ima
~etiri to~ka te mo`e osjetiti lo-
pova pomo}u pri~vr{}enih se-
nzora. Reagira na toplinu tijela
te zvuk i ispaljuje mre`u iz koje
se nije lako izvu}i.
Napravili su ga proizvo|a~
robota „Tmsuk“ i kompanija
„Alacom“. Ide deset kilometara
na sat, a njime mo`e upravljati i
~ovjek putem mobilnog telefo-
na. Na ekranu mobitela pomo}u
kamere na robotu vidi sve {to i
robot. Nedavno su u Tokiju pri-
kazali demonstraciju robota i
svi su bili odu{evljeni. U prodaji
}e biti dostupan za nekoliko go-
dina po cijeni od 6.000 eura.
- Senzori ~esto znaju pokre-
nuti la`ne alarme. Mislimo da je
to vrijeme pro{lo. Sad }e nas
~uvati roboti opremljeni vrhu-
nskom tehnologijom - ka`u iz
kompanija „Tmsuk“ i „Ala-
com“.
Direktor se strogo pridr`ava pravila
Izba~ene iz {kole jer su plavu{e
Novi sigurnosni ure|aj japanskih nau~nika
Robot mre`om hvata lopove
T-34 ima senzore osjetljive na toplinu i zvuk
30 Subota, 24. januar/sije~anj 2009. Dnevni avaz
oglasi
KANTONALNO JAVNO PREDUZE]E
„POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR“ d.o.o. ILID@A
Bojni~ka 119, 71000 Sarajevo, BiH
Tel. centrala: ++387 (0)33 621 286, Tel./fax: ++387 (0)33 621 160
Na osnovu odluke Uprave KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo - Ilid`a
broj: 29/09 od 19. 01. 2009. godine objavljuje se
OGLAS
Za prijem u radni odnos poljo~uvara na odre|eno vrijeme - 6 mjeseci
I Poslovi i radni zadaci:
1. Poljo~uvar 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme
II Kandidati treba da ispunjavaju op}e uslove za zasnivanje radnog odnosa:
Da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine;
Da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, odnosno da nije osu|ivan za krivi~no
djelo ili privredni prestup;
Da je stariji od 18 godina;
Da ispunjava uslove op}e zdravstvene sposobnosti.
III Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju
i sljede}e posebne uslove:
SSS - IV stepen stru~ne spreme;
Radno iskustvo 3 godine u struci;
Polo`en ispit (certifikat) za obavljanje poslova fizi~ke za{tite;
Dozvola za no{enje oru`ja
Polo`en voza~ki ispit „B“ kategorije
Uz prijavu sa biografijom dostaviti sljede}u dokumentaciju:
Dokaz o ispunjavanju uslova tra`ene stru~ne spreme (svjedo~anstvo o zavr{enoj
{koli u originalu ili ovjerenoj fotokopiji);
Potvrda o radnom iskustvu u struci; (original ili ovjerena fotokopija)
Certifikat za obavljanje poslova fizi~ke za{tite (original ili ovjerena fotokopija)
Dozvola za no{enje oru`ja
Ovjerena kopija voza~ke dozvole „B“ kategorije;
Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 3 mjeseca - original ili ovjerena foto-
kopija);
Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 3 mjeseca original ili ovjerena fotokopija);
Uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od 3 mjeseca original ili ovjerena fotokopija)
Uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca original ili ovjere-
na fotokopija),
Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 3 mjeseca original ili ovjerena fotokopija)
IV Prijave dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa na adresu:
KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo-Ilid`a, ul. Bojni~ka broj 119,
71000 Sarajevo, putem po{te ili neposredno na protokol sa naznakom: „Za konkurs
za prijem u radni odnos poljo~uvara“.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u razmatranje.
B r o j: 16-30-000857/09
Br~ko, 24.01.2009. godine
Na osnovu ~lanova 11. i 18. Zakona o javnoj imovini u
Br~ko Distriktu BiH („Slu`beni glasnik Br~ko Distri-
kta BiH“, broj: 28/06 i 19/07), Odluke direktora Ureda
za upravljanje javnom imovinom o raspisivanju Javnog
konkursa radi davanja u zakup povr{ina za postavljanje
automata za kafu putem prikupljanja pismenih ponuda,
broj: 16-30-000857/09 od 12.1.2008. godine, ~lanova 2.,
3., 4. i 5. Pravilnika o postupku redovnog raspolaganja
imovinom Br~ko Distrikta BiH, broj: 01-014-
006019/07 od 26.3.2007. godine, Ured za upravljanje ja-
vnom imovinom
o b j a v lj u j e
JAVNI KONKURS
za prikupljanje pismenih ponuda radi davanja u zakup
povr{ina za postavljanje automata za kafu
1. Br~ko Distrikt BiH, Ured za upravljanje javnom imo-
vinom Br~ko Distrikta BiH objavljuje Javni konkurs za
prikupljanje pismenih ponuda radi davanja u zakup po-
vr{ina za postavljanje automata za kafu
2. Krajnji rok za podno{enje ponuda je 09.02.2009. go-
dine do 16,00 sati po lokalnom vremenu.
3. Otvaranje prispjelih ponuda izvr{i}e Komisija za spr-
ovo|enje javnog konkursa dana 11.02.2009.godine u
12,00 sati u prostorijama zgrade Vlade Br~ko Distrikta
BiH, sala 74. Predstavnici ponu|a~a mogu prisustvova-
ti otvaranju ponuda.
4. Kompletan tekst Javnog konkursa se objavljuje
na veb portalu Vlade Br~ko Distrikta BiH
http://www.bdcentral.net/Members/kancelarijau-
ji/oglasi-kancelarije-za-upravljanje-javnom-imovi-
nomi na oglasnoj plo~i u zgradi Vlade Vr~ko distri-
kta BiH, a informacije vezane za Konkurs mogu se
dobiti na broj telefona: 049/240-632.
DIREKTOR UREDA
Miron Buro, dipl. ing. arh.
Na osnovu odluke Nadzornog odbora „Market-Komerc“ d.d. Zenica od 16.01. 2009.
god. raspisuje:
OGLAS
za prikupljanje ponuda za izbor vanjskog (nezavisnog ) revizora
Pozivaju se zainteresovani ovla{teni revizori i revizorska dru{tva da svoje ponude za
obavljanje revizije finansijskih izvje{taja, (zavr{nih i periodi~nih obra~una), dostave u
zatvorenoj koverti na sljede}u adresu:
„Market-Komerc“ d.d Zenica, ul. Gora`danska br. 23, Zenica.
Punuda treba da sadr`i:
- naziv, kontakt telefon i ta~nu adresu ponu|a~a
- poslove revizije koje bi obavljao
- visinu naknade za obavljene poslove
- Ponude slati u zatvorenoj koverti sa napomenom: PONUDA ZA IZBOR REVIZORA,
najkasnije do 02. 02. 2009. god.
„Market-Komerc“ d.d. Zenica zadr`ava pravo da odbije prispjele ponude bez odgovor-
nosti prema ponu|a~ima.
Za sve informacije i kontakte: telefon (032) 401-036 i 401-040.
kultura
Dnevni avaz, subota,
24. januar/sije~anj 2009. 31
Razgovarala:
Anila GAJEVI]
U sarajevskom „Uniticu“
ve~eras }e premijerno biti izvede-
na dugo najavljivana „Nora“ He-
nrika Ibzena (Ibsen), nova pre-
dstava East West Centra i Harisa
Pa{ovi}a.
Za{to je kontroverzna „No-
ra“ potrebna dana{njoj Bosni i
Hercegovini, kakav }e nam tea-
tarski doga|aj priu{titi glumci i
autorski tim East West Centra te
kako }e se reditelj sna}i na sceni
kao glumac, govori za na{ list
Haris Pa{ovi}.
Biramo akciju
- „Nora“ i dalje uzburkava du-
hove. Kada neko misli svojom
glavom, to uvijek privla~i pa`nju.
Napravili smo modernu, zabavnu
i ozbiljnu predstavu. Nadam se da
}e ona u~initi da budemo manje
umorni, depresivni, nervozni.
@elimo na{im gledaocima dati
energiju, prostor za razmi{ljanje,
vratiti im nadu. Izme|u straha i
samopouzdanja, biramo samopo-
uzdanje. Izme|u pomirenosti sa
sudbinom i akcije, biramo akciju.
Koliko ima smisla postaviti
pitanje slobode `ene, njenog
izbora da `ivi svoj `ivot, danas
u BiH, gdje se kr{e sva ljudska
prava, a naro~ito ona `enska?
- Kakvog ima smisla i}i u {op-
ing? Kakvog ima smisla i}i frize-
ru? [ta uop}e ima smisla? Mi u
East West Centru mislimo da ima
smisla ostvarivati najve}e vrije-
dnosti: slobodu, ljudskost, kreati-
vnost. Ima smisla dobro i po{teno
raditi svoj posao. Ima smisla biti
ljubazan. Ima smisla u~iti i trudi-
ti se da svakog dana budemo bolji
ljudi. Ima smisla biti autenti~an,
biti inspirisan i ozbiljan ~ovjek.
To vrijedi i za `ene i za mu{karce.
Mo`emo li vjerovati da BiH
ne}e zauvijek biti patrijarha-
lno dru{tvo?
- Ne}e. Svijet se mijenja ta-
ko brzo i temeljito da BiH ne
mo`e biti izolirana od te pro-
mjene. Bogom dati autoriteti
nestaju, osloba|a se svijest
pojedinca. Svijet koji smo
poznavali nestaje
nepovratno -
kapitali-
zam, intelektualci i religija su u
krizi. BiH je najbolji primjer kako
stari oblici razmi{ljanja ne funkci-
oniraju. Jasno je da je balkanski
patrijarhalni mentalitet do`ivio
propast. U svjetskoj politici nastu-
pila je temeljna promjena i BiH
zahvata talas ove promjene.
Talas promjena
U svim svojim poslijera-
tnim predstavama govorili ste
o odre|enim problemima u
na{em dru{tvu, ali ste osta-
vljali prostora za optimizam.
[ta nam nudi „Nora“?
- Najva`nije je da BiH postane
zdravo dru{tvo. Vrijeme je da po-
~nemo po{tovati sebe i da u~ini-
mo da `ivimo bolje. Vrijeme je da
postanemo dru{tvo ravnopravnih
i slobodnih ljudi koji ne zavise od
drugih. Ne tako davno bili smo
ponosni na na{e branitelje, na{e
doktore, na{e novinare, na{e pe-
kare, na{e u~itelje. Danas nismo
vi{e ponosni ljudi. Razo~arani
smo, pohlepni i zlo~esti. Jedino
smo jo{ ponosni na neke od na{ih
umjetnika. Zato umjetnici i tre-
baju ohrabriti ljude da vjeruju u
sebe i dru{tvo i da ljudi opet budu
ponosni.
INTERVJU Reditelj Haris Pa{ovi} uo~i premijere „Nore“
Vrijeme je da postanemo
dru{tvo slobodnih ljudi
Ve~eras u sarajevskom „Uniticu“ [ta sve ima smisla u BiH
@elim na{im gledaocima vratiti nadu
Pa{ovi}: Ho}u
da opet
budemo
ponosni
U okviru Me|unarodnog sa-
jma „Viroexpo 2009“ preksino} je
u Gradskom dvorcu u Virovitici
otvorena izlo`ba slika pod nazi-
vom „Mostarski likovni krug“.
Tako su u organizaciji galeri-
je „Martino“ iz Mostara pre-
dstavljena djela dvadeset mosta-
rskih umjetnika, me|u kojima i
Jusufa Juse Nik{i}a, Mehe Se-
fi}a, Vladimira Pulji}a, Ice Vo-
ljevice, Florijana Mi}kovi}a,
Vladimira Mi}kovi}a, Maje Ru-
bini}, Marija [unji}a.
Izlo`bu je otvorio ambasador
BiH u Hrvatskoj Aleksandar
Dragi~evi}, dok se brojnoj pu-
blici u ime mostarskih umjetni-
ka obratio Florijan Mi}kovi}.
- Ako je vrijeme pokazatelj
dostignu}a u bilo kojoj oblasti
ljudskog stvarala{tva, s pravom
se mo`e re}i da je Mostar u svo-
joj dugoj povijesti iznjedrio ve-
liki broj zna~ajnih ljudi u
knji`evnosti, glazbi, a posebno
u likovnoj umjetnosti - rekao je
Mi}kovi}. M. Sm.
Umjetnici na kolektivnoj izlo`bi
Mostarski likovni
krug u Virovitici
Mi}kovi}: Predstavio umjetnike
Festival u Trstu
Dvije nagrade
za „Snijeg“
„Snijeg“ rediteljke Aide
Begi} osvojio je dvije nagrade
na 20. Trst Film Festivalu,
specijalnu nagradu `irija i na-
gradu publike.
Film je prikazan u ta-
kmi~arskom programu me|u
12 ostvarenja, a publici i medi-
jima predstavila ga je koscena-
ristica i producentica Elma Ta-
taragi}. A. G.
Umjetni~ki direktor Vene-
cijanskog bijenala Danijel Bi-
rnbaum (Daniel) uvrstio je iz-
lo`bu „Historija-Posthistori-
ja-Budu}nost“ projekta Ars
Aevi u program 53. ~uvenog
bijenala.
- Odluka Direkcije Venecija-
nskog bijenala da sadr`aje na{eg
umjetni~kog projekta uvrsti u
ovogodi{nji program najzna~a-
jnije smotre savremene svjetske
umjetnosti, veliko je stru~no
internacionalno priznanje za Ars
Aevi i za umjetnike ~ija su djela
predstavljena na na{im izlo`ba-
ma - ka`e Enver Had`iomerspa-
hi}, direktor Ars Aevija. A. G.
Lijepe vijesti iz Venecije
Ars Aevi u programu Bijenala
- Vidjet }emo „Noru“ u ko-
joj su u~estvovali umjetnici
koji u ovoj zemlji vra}aju na-
du. Mi imamo mali bud`et, ali
imamo znanje i odva`nost,
imamo ljude koji nas po-
dr`avaju i imamo izvrsnu pu-
bliku.
Umjetnici vra}aju nadu
Scena iz filma
Nakon svjetske premijere na
65. Venecija Film Festivalu, pre-
ksino} je u kinu „Meeting Point“
u Sarajevu odr`ana bh. premijera
prvog dugometra`nog igranog fi-
lma reditelja i scenariste Namika
Kabila „^uvari no}i“.
Uloge su ostvarili Milan Pa-
vlovi}, natur{~ici Vahid Pirali} i
Haris Ali}, kojima je ovo prvo fi-
lmsko iskustvo, Alban Ukaj, Be-
lma Lizde-Kurt, Mediha Musli-
ovi} i Namik Kabil.
Nakon prikazivanja, publici
se poklonio i dio filmske ekipe,
predvo|ene rediteljem Kabi-
lom i producenticom Amrom
Bak{i}-^amo, koje je publika
do~ekala burnim aplauzom.
Znati`eljna publika imala je pr-
iliku u~estvovati i u razgovoru s
ekipom, koja je strpljivo odgo-
varala na brojna pitanja.
- Za vrijeme pisanja scenarija
i izgradnje karaktera likova, uvi-
jek se volim baviti i njihovom
slojevito{}u. To je ne{to {to je
dominantno u ovom filmu, liko-
vi nisu crno-bijeli, oni su sloje-
viti - kazao je Kabil.
Glavni protagonista Vahid
Pirali} rekao je da mu nije bilo
te{ko tuma~iti lik no}nog
~uvara, jer je i sam radio taj po-
sao. A. GRABOVAC
Pirali}: Glavni protagonista
Glumci Hrvatskog narodnog
kazali{ta (HNK) Zagreb preksi-
no} su na sceni Narodnog pozo-
ri{ta Sarajevo izveli predstavu
„Va`no je zvati se Ernest“.
Publika, koja je salu ispunila
do posljednjeg mjesta, u`ivala je
u poznatoj komediji Oskara Va-
jlda (Oscar Wilde), a u re`iji To-
mislava Pavkovi}a. Zrinka Cvi-
te{i}, koja tuma~i jednu od ulo-
ga, ka`e da su glumci zadovoljni
toplim prijemom Sarajlija.
- Primili su nas otvorenog sr-
ca i bilo je prekrasno. Sude}i pr-
ema njihovim reakcijama, i oni
su zadovoljni na{im izvedbama
- ka`e Cvite{i}. Ai. D`.
Cvite{i} na sceni
Bh. premijera „^uvara no}i“ u Sarajevu
Buran aplauz ekipi
filma Namika Kabila
Akteri strpljivo odgovarali na brojna
pitanja znati`eljne publike
Zagreba~ki glumci gostovali u Sarajevu
Primljeni otvorenog srca
Pe|a Kazazovi} preporu~uje za vikend
Grafi~ki dizajner Pe|a Kazazovi} na{im
~itaocima za vikend preporu~uje da pro~itaju
knjigu „Umjetnici i prostitutke“ Dejvida La{ape-
la (David La Chapelle), da pogledaju film „Spaliti
nakon ~itanja“ bra}e Koen (Coen) i poslu{aju
„Greatest Hits“ isla-
ndske pjeva~ice Bjork.
- Knjiga koja je zao-
kupila moju pa`nju je
skup fotografija sa zani-
mljivim tekstovima. Fi-
lm me nasmijao kao ni-
jedan drugi. Obi~ni lju-
di, realisti~ne sudbine, nemogu} zaplet i
presmije{an kraj. Bjork svojim tale-
ntom, odstupanjem od standardnog i hr-
abro{}u zaslu`uje da bude uvijek na pr-
vom mjestu - ka`e Kazazovi}.
La{apel, bra}a Koen i Bjork
Kazazovi}: Na prvom
mjestu
32 49 sveznadar
Dnevni avaz, subota,
24. januar/sije~anj 2009.
VREMEPLOV

24. januar 2009.
1848. - D`ejms Mar{al (James Mar-
shall) otkrio zlato u Kaliforniji.
1943. - Na kraju konferencije save-
zni~kih snaga u Kazablanki (Maroko)
ameri~ki predsjednik Frenklin Ruzve-
lt (Franklin Roosevelt) objavio doktri-
nu „bezuvjetne predaje“ Njema~ke,
Italije i Japana, uklju~uju}i totalnu po-
liti~ku kapitulaciju.
1972. - Japanski vojnik [joi~i Jokoi
(Shoichi Yokoi) otkriven je na paci-
fi~kom ostrvu Guam, gdje se 28 godina
skrivao u d`ungli, ubije|en da Drugi
svjetski rat jo{ traje.
1983. - UItaliji uhap{ena 32 ~lana te-
roristi~ke organizacije „Crvene brigade“
pod sumnjom da su izvr{ioci krimina-
lnih djela, uklju~uju}i i ubistvo biv{eg
italijanskog premijera Alda Mora.
1999. - Jordanski kralj Hu-
sein (Hussein) potpisao je dekret ko-
jim je starijeg sina Abdulaha (Abdul-
lah) odredio za nasljednika.
2000. - Povodom odlaska prve gru-
pe bh. policajaca u mirovnu misiju u
Isto~ni Timor, u Sarajevu po~ela speci-
jalizirana obuka 19 policajaca iz oba
bh. entiteta.
2001. - Za direktora Britanske ber-
ze, koja postoji 200 godina, prvi put je
imenovana `ena, biv{a bankarka Klara
Furs (Furse).
2005. - Generalna skup{tina UN-a
odr`ala prvu komemorativnu sjedni-
cu u znak sje}anja na osloba|anje na-
cisti~kih koncentracionih logora i ta-
ko podsjetila da masovna ubistva i ge-
nocidi jo{ uvijek predstavljaju prije-
tnju u svijetu.
D O G O D I L O S E
1556. - U sna`nom zemljotresu u
kineskoj provinciji [ensi poginulo oko
850.000 ljudi, a stotine naselja je
uni{teno. To je, prema broju `rtava, bi-
la jedna od najve}ih prirodnih katastr-
ofa u historiji ~ovje~anstva.
1915. - Britanski ratni brodovi to-
kom Prvog svjetskog rata u Sjevernom
moru potopili njema~ku krstaricu „Bli-
her“, na kojoj je poginulo 870 ljudi.
1965. - Umro engleski dr`avnik i
pisac Vinston ^er~il (Winston Chur-
chill), premijer Velike Britanije od
1940. do 1945. godine i od 1951. do
1955. godine.
1983. - U Opatiji umro bh. politi~ar
i revolucionar Avdo Humo.
1983. - Umro je ameri~ki filmski
re`iser D`ord` Cukor (George), dobi-
tnik Oskara za film „My Fair Ledy“.
2002. - UBejrutu je ubijen biv{i liba-
nski ministar Eli Hobeika (Elie), koji se
smatra jednim od odgovornih za masa-
kre u palestinskimizbjegli~kimlogori-
ma Sabra i [atila 1982. godine.
U M R L I
1935. - Ameri~ka firma „Krueger
Cream Ale“ prva je po~ela prodavati
pivo u limenkama u Ri~mondu, Vi-
rd`inija (SAD).
1822. - U hercegova~kom mjestu
Rastova~a ro|en Grgo Marti}, pjesnik,
pripovjeda~, putopisac, skuplja~ naro-
dnih pjesama, knji`evni i politi~ki ra-
dnik.
1933. - U Sarajevu ro|en veliki no-
gometni as AsimFerhatovi} Hase.
R O \ E N I
Ro|en sam1953. godine. Ra-
dimod 1975. Od 1991. godine bio
samu Patriotskoj ligi. Bora~kog
sta`a imam~etiri godine. Radni
sta` nisamprekidao. Povrije|en
samna radu (u preduze}u) 1998.
godine i postao invalid druge ka-
tegorije. Interesira me kako da
{to prije do|emdo penzije i koja
je za mene najpovoljnija? Sa vo-
jskom imam punih 38 godina
sta`a. Da li bi mogao dobiti pu-
nu penziju, pita M. B. iz Gornje
Petrovice.
Sa 56 godina `ivota i 38 sta`a
ne ispunjavate uvjete za ostvari-
vanje prava na starosnu penziju
jer bi u smislu odredaba ~lana
30. Zakona o penzijskom i inva-
lidskom osiguranju trebali da
imate 65 godina `ivota i najma-
nje 20 sta`a ili 40 godina sta`a,
bez obzira na godine `ivota.
Tako|er ne ispunjavate ni uvje-
te za ostvarivanje prava na prijevr-
emenu starosnu penziju propisane
~lanom137. istog zakona jer, iako
imate 35 godina sta`a, nemate 60
godina `ivota, a oba uvjeta moraju
biti kumulativno ispunjena.
Za ostvarivanje prava na inva-
lidsku penziju ispunjavate uvjete
sta`a jer je sav va{ radni vijek koji
iznosi 36 godina pokriven sta`-
om. Me|utim, pravo na invali-
dsku penziju mo`ete ostvariti ako
Institut za medicinsko vje{ta~enje
kod vas utvrdi prvu kategoriju
invalidnosti.
U slu~aju da ostvarite pravo
na invalidsku penziju, ona bi
vam, s obzirom na 38 godina pe-
nzijskog sta`a, bila odre|ena u
75 posto iznosu koji predstavlja
najve}i procent za odre|ivanje
invalidske penzije.
Zaposlen sam u privatnoj
firmi u kojoj sam radio na
skupocjenom stroju koji se
pokvario. U sudskom postu-
pku utvr|ena je moja odgo-
vornost i kvalificirana kao
krajnja nepa`nja. Sud je odr-
edio visok iznos na ime na-
knade {tete i obavezao me da
novac isplatim poslodavcu.
Da li s poslodavcem na ime
obe{te}enja mogu dogovoriti
ni`i iznos od onog koji je na-
veden u sudskoj presudi, pita
P. L. iz Tuzle.
Prema Zakonu o radu, kole-
ktivnim ugovorom i pravilni-
komo radu utvr|uju se uvjeti i
na~in smanjenja ili osloba|anja
zaposlenika od obaveze nakna-
de {tete. Dakle, postoji mo-
gu}nost da vam poslodavac
smanji visinu utvr|ene {tete
ukoliko su na~in i uvjeti sma-
njenja {tete predvi|eni kole-
ktivnim ugovorom i pravilni-
kom o radu. Me|utim, ukoli-
ko to nije predvi|eno kolekti-
vnimugovorom, a va{ je poslo-
davac pravilnikomo radu pre-
dvidio na~in i uvjete za sma-
njenje visine {tete koje vi ispu-
njavate, nema razloga da se ne
udovolji va{em zahtjevu za
smanjenje {tete.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}
[teta na radu Prava invalida druge kategorije
Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite
kupon iz novina.
Na koverti nazna~ite:
“Za kontakt stranu”.
Pitanja mo`ete slati i na
e-mail: redakcija@avaz.ba

1. TA^NO
^obanija drevni most
preko Miljacke
^obanija je
jedan od drevnih
mostova preko
Miljacke u Sara-
jevu. Prvobitno
drveni most je
sagradio ~oban
Hasan Vojvoda
1557. godine, a most je rekonstruirala Isla-
mska vjerska zajednica za vrijeme {ejha
Kaimija, sarajevskog pjesnika. Stoga, ljudi
ovaj most zovu i „[ejhanija most“ kao i
„[ejtanija most“.
Godine 1886. `eljezni most je sa-
gra|en na mjestu starog, ali zbog lo{eg
oslonca most je propao. Na njegovom
mjestu je sagra|en novi 1888. godine.
2. TA^NO
Teba: Va`no ime u
gr~koj mitologiji
Teba je grad u
Gr~koj, smje{ten sje-
verno od Kitero-
nskih planina, koje
dijele Beotiju od Ati-
ke. Igrala je va`nu
ulogu u gr~koj mito-
logiji, s obzirom na
to da se u njoj odvija-
ju pri~e o Kadmu, Edipu, Dioniziju i
ostalima. Arheolo{ki nalazi u Tebi i nje-
noj okolini otkrili su mikensko naselje i
glinene plo~ice s natpisima na linearnom
B pismu, {to ukazuje na va`nost nalazi{ta
u bron~anom dobu. U anti~ko doba, Te-
ba je bila najve}i grad Beotije i vo|a beo-
tske konfederacije.
Tebansko sveto bratstvo (elitna vojna
jedinica) steklo je slavu izginuv{i kod
Heroneje 338. godine prije nove ere u bi-
ci protiv Filipa II i Aleksandra Velikog.
Prije nego {to ju je Aleksandar 335. godi-
ne prije nove ere uni{tio u znak odmazde
zbog pobune, Teba je imala veliku va`no-
st u gr~koj historiji, odnosno bila najdo-
minantniji grad-dr`ava u doba makedo-
nskog osvajanja Gr~ke.
3. TA^NO
Kastrati su pjevali u
horu Sikstinske kapele
Kastrat ili kastrato
je mu{ki sopran ili alt
nastao kao posljedica
kastracije mu-{kog
djeteta prije ulaska u
pubertet. Kastrat je
uveden u vatikansku
Sikstinsku kapelu kr-
ajem 16. stolje}a, kad
je `enama bilo zabra-
njeno pjevanje u crkvenimhorovima i izla-
zak na pozornicu. Najve}u va`nost kastrat
je imao u operskoj umjetnosti 17. i 18. sto-
lje}a.
Ilegalna i nehumana praksa kastraci-
je, koja se u Italiji tog doba bila odo-
ma}ila, dovela je do stvaranja mekog gla-
sa izuzetne snage, koji je bio specifi~an
zahvaljuju}i kapacitetu plu}a i fizi~koj
gra|i odraslog mu{karca. Jedinstven
kvalitet tona i sposobnost pjeva~a da
izvodi prave majstorije u~inili su kastra-
te omiljenim kod operske publike i dopr-
inijeli su populariziranju italijanske ope-
re izvan granica Apenina.
Kastrati su u horu Sikstinske kapele
pjevali sve do 1903. godine.
1.
^obanija je jedan od drevnih mo-
stova preko Miljacke u Sarajevu?
2.
Grad Teba je bio va`no ime u star-
ogr~koj mitologiji?
3.
Kastrat ili kastrato je mu{ki sopr-
an ili alt nastao kao posljedica ka-
stracije mu{kog djeteta prije ulaska u
pubertet?
Ta~no
Neta~no
Promjene
na usnama
Mo`ete li mi re}i kakvo
je oboljenje Cheilitis? ^esto
imam promjene na usnama
koje te{ko prolaze, ka`e R.
I. iz Sarajeva.
Cheilitis ozna~ava upalna
oboljenja koja se vide na
usnicama. Razlikujemo ne-
koliko oblika, a to su: Cheili-
tis simplex koji se manifesti-
ra promjenama u vidu crve-
nila, mjehuri}a, erozija i
lju{tenja na usnicama, a uzr-
oci ovih promjena su mnogo-
brojni, od kojih naj~e{}e
izdvajamo naglo izlaganje su-
ncu, pu{enje, iritiraju}a ko-
zmeti~ka sredstva, atopija ili
kontaktna alergija.
Cheilitis glandularis je
upala `lijezda lojnica na po-
dru~ju prelazne i mukozne
zone usnica, tako da je ugla-
vnom donja usna crvenkasta,
ote~ena, a pritiskom na `li-
jezde lojnice mo`e se istisnu-
ti mukozni sekret.
Cheilitis granulomatosa je
jedno hroni~no granulomato-
zno oboljenje, uglavnom do-
nje usnice, za ~iji se nastanak
smatraju odgovornim infe-
ktivne bolesti i kontaktna
alergija npr. na proteze. Uz
promjene na usnicama u vidu
otoka i crvenila, mogu biti
pove}ani i regionalni limfni
~vorovi.
ORDINACIJA
Dr. Katarina Dujmovi},
dermatovenerolog
Potrebno je: 400 g maslaca, 400 g ~oko-
lade za kuhanje, 60 g kukuruzne kr-
upice, 1,5ka{ika kakaa uprahu, 1
ka{i~ica mje{avine mljevenog
cimeta, 1 ka{ika nasjeckane
kandirane narand`ine kore, 5
jaja (sobne temperature), 320
g {e}era, pola ka{i~ice pra{ka
za pecivo.
Za glazuru je potrebno: 250
g nasjeckane ~okolade za ku-
hanje, 120 g maslaca, 100 ml
slatkog vrhnja.
Na~in
pripreme:
1. Zagrijte rernu
na 150 stepeni. Prema`ite
kalup za tortu maslacemi
oblo`ite ga masnimpapir-
om.
2. Rastopite ~okoladu i
maslac na pari. Pomije{ajte krupicu, kakao,
za~ine i narand`inu koricu te ih dodajte
urastopljenu~okoladu.
3. Mikserommutite jaja sa {e}erom
dokseneutrostru~e. Pri krajuujaja
dodajte pra{ak za pecivo, a zatim
sve polagano umije{ajte u ~oko-
ladnusmjesu.
4. Sipajte sve upripremljeni ka-
lup i pecite oko 45 minuta.
Ostavite da se potpuno ohladi
prije glaziranja.
5. Za glazuru rastopite na pari ~oko-
laduza kuhanje sa maslacem.
6. Prelijte tamnu glazuru pr-
eko torte i, dok je jo{ meka-
na, vre}icom za ukra{avanje
napravite nepravilne linije od
slatkog vrhnja, a zatim drvenim
{tapi}empovucite linije kroz njih kako bi
se dobiodekorativanuzorak.
Pripremite tokom vikenda
- ^i{}enje zubnim koncem i ~etkanje ~et-
kicom za zube nisu jedine metode koje vode
zdravom osmijehu - ka`e dr. Mohammad Al-
Zahrani, profesor sa Univerziteta „Case We-
stern Reserve“.
Vje`banje tako|er igra va`nu ulogu. Al-Za-
hrani je otkrio da }e odrasle osobe koje pet puta
sedmi~no dili vi{e po 30 minuta umjereno vje`ba-
ju imati 42 posto manje {ansi da pate zbog bolesti
zubnog mesa.
Tjelesna vje`ba suzbija paradentozu vjerovatno
na isti na~in kao i sr~ane bolesti - smanjuju}i nivo
C-reaktivnih proteina u krvi koji poti~u upalne
procese.
Uz tjelesnu vje`bu, ipak ne zaboravite odr`avati
~iste zube i {to ste stariji, redovnije posje}ivati zu-
bara.
Ovaj i druge recepte na}i }ete u najnovijoj „Va{oj kuharici“
U danu vam nedostaje nekoliko sati i {to se vi{e trudite, to vam se
vi{e ~ini da vrijeme izmi~e kontroli. Niste sami, tako se osje}a ve}ina
zaposlenih `ena, koje poku{avaju uskladiti `elje i potrebe
porodice i posla, a da pritom ne zanemare ni svoje `el-
je, interese i potrebe. U takvoj situaciji naj~e{}e trpe
odmor, tjelesna vje`ba i zabava.
Evo nekoliko savjeta.
Nakon ustajanja odvojite deset minuta za vje`bu
- ako treba, odlazak na spavanje i ustajanje pomjerite
deset minuta ranije.
Poneku kaloriju vi{e sagorjet }ete ako pje{ice pre-
lazite sve udaljenosti na desetak minuta hoda iz ureda i
od ku}e.
Radite li ili `ivite u zgradi, odredite koliko }ete dne-
vno hodati stepenicama (koliko puta, koliko spratova).
Prakticirajte izometrijske vje`be dok sjedite: ste-
gnite mi{i}e abdomena i dr`ite tako 30 sekundi, te nor-
malno di{ite; zate`ite i opu{tajte mi{i}e nogu
naizmjeni~no 60 sekundi.
Op}e je poznato kako zaga|eni
gradski zrak {teti zdravlju, prve-
nstveno srcu i plu}ima, a novo is-
tra`ivanje ameri~kih nau~nika
objavljeno u „The New England
Journal of Medicine“ po-
kazalo je da sni`avanje
nivoa zaga|enja pro-
du`ava `ivot. Uistra`iva-
nju su uspore|eni podaci
o zaga|enju zraka i pro-
sje~an `ivotni vijek gra-
|ana iz 51 ameri~kog gr-
ada u razdoblju izme|u
1980. i 2000. godine. Re-
zultati su pokazali kako
je do 2000. godine `ivot-
ni vijek produ`en za 2.72
godine, a 15 posto od to-
ga pripisuje se ~istijem
zraku.
UEvropi jo{ nisu pro-
vedena istra`ivanja tog tipa zbog
manjka prikupljenih podataka, ali
nau~nici se sla`u kako rezultati
ameri~kih studija pokazuju potre-
buza pobolj{anjemkakvo}e zraka.
AKTIVNOST Posljedica modernog `ivljenja
Ukradite vrijeme
za vje`banje
Nakon ustajanja odvojite deset minuta za vje`bu, a
odlazak na spavanje pomjerite deset minuta ranije
I nau~no dokazano
[to ~istiji zrak, to du`i `ivot
Zaga|eni zrak {teti prvenstveno srcu i plu}ima
PREPORUKE Kako sa~uvati zdravlje
Va`no je kontrolirati bijes
^esto dobro kontrolirana ljutnja ~ak mo`e i motivirati osobu na pozitivne
promjene onoga {to nije dobro u njenom okru`enju
Intenzitet i do`ivljaj ljutnje
varira od osobe do osobe.
Stru~njaci koji se bave bijesom
ustanovili su da se odrasla osoba
naljuti baremjednomdnevno.
Kada se kontrolira, bijes ima
malo posljedica po zdravlje i bi-
tno ne utje~e na me|uljudske
odnose. ^esto dobro kontrolira-
na ljutnja ~ak mo`e i motivirati
osobu na pozitivne promjene
onoga {to nije dobro u njenom
okru`enju.
Pa ipak, puno su ~e{}e nega-
tivne posljedice bijesa koji, uko-
liko dugo traje, mo`e imati ne-
gativne posljedice za zdravlje.
Bijes se povezuje sa sr~anim
problemima jer dolazi do sma-
njenja elasti~nosti krvnih `ila.
Naime, hormoni koji se izlu-
~uju zbog stresa ste`u krvne
`ile, podi`u krvni pritisak i ubr-
zavajuotkucaje srca.
Bijes se povezuje sa sr~anim problemima
Specijalisti~ka
dermatovenerolo{ka
ordinacija
Dr. Dujmovi}
Tekija ~ikma 9/I, Sarajevo
Tel: 033/22 55 98, 061/50 42 05
e-mail: kdujmovic@yahoo.com
Zbog nedostatka
vremena naj~e{}e
trpe odmor, vje`ba
i zabava
Meksi~ka ~okoladna torta
VRSTA
DRVETA
ZIDARSKI
VISAK
KRATKI
SADR@AJ
FILMA
FUDBALSKI
STADION
U LONDONU
@IVOTINJA
KOJASISA
MAJ^INO
MLIJEKO
INDUS-
TRIJA
NAFTE
OGRLICA,
NISKA
(mn.)
OBIM
OPNAKOJA
OBAVIJA
KOST
POSOLJEN,
ZASOLJEN
I.U.
DIO
GRADA
TUZLE
PLIVA^KI
KLUB
ODRON,
USOV
JEVREJSKI
MJESEC
RIJEKANA
GRANICI
BIH
IME
MODELA
NASLICI
ALT
MONAH,
KALU\ER
MRAK,
TMINA
VRSTA
MINERALA
POKAZNA
ZAMJENICA
PREZIME
MODELA
NASLICI
NIKAL
TANTAL
DUGA
RIJEKAU
AFRICI
IME
DR@AVNIKA
^ER^ILA
JOD
MELODIJA
NAPAD,
ATAK
HIDAJET, ATM, EZ,
TURKOGLU, MUJAGA,
KROZ, ITAL, TALE, I,
^IN, POMAGA^, ASIJE,
ADANA, RESTAURA-
TOR
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
1692
Svjedokinja u slu~aju „Kujund`i}“
EKSKLUZIVNO Mersad Berber
POLITI^KI PRILOG NAJTIRA@NIJEG BH. DNEVNIKA 24. JANUAR/SIJE^ANJ 2009.
SILOVAO ME
I VLADIKA
KA^AVENDA!
MITSKI JUNACI
U LETU NAD
BOSNOM
INTERVJU EDHEM BI^AK^I], PREDSJEDNIK SABORA IZBiH
RS MO@E OPSTATI
SAMO KAO DIO BiH
Oni bi voljeli za reisu-l-ulemu ~ovjeka
koji bi se zadovoljio da na Ba{~ar{iji
djeluje i radi. A, ako govori i u Rimu, i u
Bonu, i u Va{ingtonu, ali i u Rijadu i
Teheranu, e onda je to ve} problem. Njima
smeta i cjelokupna Islamska zajednica
BiH. Dakle, meta napada su i jedno
i drugo
2 24. JANUAR/SIJE^ANJ 2009.
INTERVJU
Edhem Bi~ak~i}, predsjednik Sabora IZBiH
Razgovarao:
Faruk VELE
P
redsjednik Sabora
Islamske zajednice
u BiH Edhem
Bi~ak~i} tvrdi da su bru-
talni napadi na Islamsku
zajednicu BiH u poslje-
dnje vrijeme produkt ~in-
jenice da u BiH jo{ uvijek
postoji vrlo jak i intenzi-
van komunisti~ki sindr-
om, svojevrstan recidiv
mra~ne pro{losti, koji IZ
BiH posmatra isklju~ivo
kroz prizmu brutalne ate-
isti~ke propagande.
Meta napada
U sasvim otvorenom
intervjuu za „Sedmicu“
Bi~ak~i} rasvjetljava uzr-
oke, povode i posljedice
napada na IZ BiH, raspo-
lu}enosti bo{nja~ke poli-
tike, obja{njava potrebu
za bo{nja~kim saborom,
govori o prijetnjama ra-
spadom BiH i Miloradu
Dodiku, Kongresu SDA i
{ansama Sulejmana Ti-
hi}a i Bakira Izetbego-
vi}a, utjecaju mladomu-
slimanske struje i svome
budu}em anga`manu u
SDA, otkriva uzroke na-
pada ~elnika Finansijske
policije Federacije BiH
na njega, najavljuje nove
energetske projekte...
- Za{to su ti napadi na
Islamsku zajednicu sada
tako koncentrirani? Pa,
bo{nja~ka politika je podi-
jeljena, raspolu}ena i nije
mogla do}i do izra`aja...
Sada se javljaju ideje o
bo{nja~kom saboru koji bi
to na neki na~in objedinio.
IZBiH, kao jedna organi-
zacija koja ipak ima snagu
i mogu}nost da djeluje
objedinjuju}e, meta je na-
pada. Ja to tako vidim. On-
da se puca iz svih oru`ja i
ne biraju se sredstva. Niko
nije za{titio instituciju rei-
su-l-uleme. Govore se stva-
ri {to pametnom ~ovjeku
ne bi pale na pamet.
Je li cilj svih tih napa-
da osoba reisu-l-uleme
Ceri}a ili je cilj ustvari
mnogo {iri? Mislite li da
postoje grupacije kojima
smeta IZBiH?
- Apsolutno jo{ uvijek
postoje te grupacije. Me|u
„intelektualnom elitom“ u
Bo{njaka postoje ljudi koji
se busaju time da }e ospor-
avati Islamsku zajednicu u
svakom njenom segmentu
i u svakom momentu. Sam
reis Ceri} im smeta kao
li~nost koja ima svjetsku
harizmu, kako na istoku
tako i na zapadu. Oni bi
voljeli da na toj poziciji
imaju osobu koja nema ta-
kav me|unarodni rejting.
Oni bi voljeli za reisu-
l-ulemu ~ovjeka koji bi se
zadovoljio da na
Ba{~ar{iji djeluje i radi.
A, ako govori i u Rimu, i
u Bonu, i u Va{ingtonu,
ali i u Rijadu i Teheranu,
e onda je to ve} problem.
Njima smeta i cjelokupna
Islamska zajednica BiH.
Dakle, meta napada su i
jedno i drugo.
Nema dijaloga
[ta se u su{tini `eli po-
sti}i tim napadima?
- Cilj je slabljenje
Bo{njaka. Slabi Bo{njaci,
slaba BiH. Bo{nja~ki kor-
pus priprema se za nekakve
aktivnosti koje mogu i}i u
daljem slabljenju dr`ave
BiH. Ovi napadi na IZBiH
ne}e nikada prestati. Vidi-
te, sad i bizarne stvari, po-
put Djeda Mraza, odje-
dnom dolaze u fokus zbiva-
nja. To je, zaista, nepojmlji-
vo.
Izgradnja zgrade Rija-
seta BiH, izgradnja
d`amija u Sarajevu, vjero-
nauk u obdani{tima, Djed
Mraz, sve su to nametnute
teme u na{em dru{tvu da-
nas. Imate li dojam da gru-
pacije koje stoje iza ovih
napada `ele sebe postaviti
kao jedino mjerilo vrije-
dnosti?
- Utjecaj tih snaga u me-
dijima je vrlo veliki. Oni
imaju mogu}nost da plasir-
aju svoje ideje u elektro-
nskim i printanim mediji-
ma. Onda se tu uvijek na|u
igra~i koji to odra|uju. Ti-
me unose zabunu unutar
bo{nja~kog korpusa, stvar-
aju podjele i sli~no. Apsolu-
tno, oni sebe na taj na~in
postavljaju kao sunca oko
~ega bi se sve trebalo okre-
tati! U tom smislu zauzi-
maju centralnu poziciju ne-
ke sveznalice za vjeru, ku-
lturu, politiku, sport...
Jednostavno, ne mo`e
se stvoriti normalan dija-
log, po{tovati istina, razli-
ka mi{ljenja. Zdrav dija-
log ne mo`e da razvije da-
lju demokratsku atmosfe-
ru u BiH. Odbacuje se bi-
lo kakav dijalog. Ovakve
tendencije mogu slabiti
poziciju Bo{njaka, ali
pre`ivjeli smo mi i gore
trenutke. Tako|er, sve ovo
mo`e ote`avati i na{ put i
ka evropskim integracija-
ma.
Smatrate li da je novi
bo{nja~ki sabor potreban
i {ta bi on trebao donijeti?
- Ako bi bo{nja~ki sa-
bor uspio da okupi sve re-
levantne Bo{njake da
u~estvuju na njemu, ja
mislim da bi on trebao da
se odr`i ve} sutra. A ako
bi to opet donijelo situa-
ciju da neko ho}e, a neko
ne}e do}i, da neko vidi, a
neko ne vidi, ako bi sabor
kreirao dalje podjele, on-
da treba sa~ekati vrijeme
kad }e mo}i da se tako
ne{to napravi.
Najbolje bi bilo da or-
ganizatori i u~esnici
bo{nja~kog sabora budu
iz krugova nezavisnih
intelektualaca, da ne bude
obojeno predznakom ni-
jedne politi~ke partije, ali
svi relevantni bo{nja~ki
politi~ari bi trebalo da
u~estvuju na saboru. Isla-
mska zajednica }e sa svoje
strane utjecati, ali ne bi
ona trebala biti taj ~elni
organizator.
Pitanje bo{nja~kog sabo-
ra pokazuje koliko su
Bo{njaci podijeljeni i po-
sva|ani. Mislite li da }e nas
nejedinstvo skupo ko{tati?
- Sigurno nas je ko{ta-
lo i do sada, jer sve to ima
reperkusije na svakodne-
vni `ivot, na procedure
koje prolazimo na putu ka
Evropi. Mi moramo stavi-
ti Bosnu kao fokus prima-
rnog interesa Evrope i svi-
jeta. To je i {ansa nakon
dolaska nove ameri~ke
administracije koja je
do{la sa sloganom pro-
mjena. Potrebno je da u
tim promjenama i BiH
kona~no dobije svoj izlaz,
jer Dejton je bio na za-
le|ivanje stanja, sada tre-
ba na}i to kona~no rje{en-
je.
Me|utim, bosanski
interesi se sukobljavaju
sa politikom Milorada
Dodika, koji govori o ne-
mogu}nosti opstanka
BiH.
- Kod Dodika postoje
dva segmenta. Na privre-
dnom planu, njegova po-
litika je koja je razvojna.
Dodik mo`e dobiti
odre|ene pluseve u smi-
slu stranih investicija ko-
je dolaze. Kada govorimo
o privatizaciji, onda ima-
mo slu~ajeve da se vr{i po-
dr`avljenje od strane Srbije
i Rusije, jer oni su ti koji su
kupili klju~ne sektore tele-
koma i nafte u RS.
Dodikova retorika je u
cijelosti nacionalisti~ka i
ona ne}e dovesti pobo-
lj{anja u BiH. To njemu
koristi za lokalnu upotre-
bu radi osiguranja pozici-
je nespornog politi~kog
lidera, {to on veoma usp-
je{no radi.
Cementiranje stanja
Bojite li se tihe podjele
Bosne i mogu}nosti da bi
to pojedini predstavnici
me|unarodne zajednice,
pa ~ak i neki bo{nja~ki li-
deri, to prihvatili?
- U nekim segmentima
me|unarodne zajednice
ima i tih opcija. To su one
opcije koje su aktuelne od
1992. godine. Me|utim,
vjerujte da to nema nika-
kvu perspektivu i bu-
du}nost. To mo`e uspora-
vati hod BiH, ali ne mo`e
ju zaustaviti. Ona }e kao
cjelina biti ~lan EU i to je
potvr|eno od vi{e releva-
ntnih faktora u Evropi, i
u to nema sumnje. Ameri-
kanci kontinuirano dr`e
tu opciju. Ne bojim se,
dakle, podjele BiH, jer
smo se odr`ali i onda ka-
da je na terenu iscrtane li-
nije podjele Bosne.
Sjetite se Vens-Oveno-
vog plana... U Dejtonu je
BiH opstala kao dr`ava.
Ona ima svoje unutra{nje
kontraverze, ali to }e u je-
dnom procesu biti elimi-
nirano. Ja duboko vjeru-
jem da RS, kao recidiv
Velike Srbije, ne mo`e
opstati u nekom nezavi-
snom segmentu, nego
isklju~ivo kao dio BiH.
Za 26. maj je zakazan
kongres SDA, {ta Vi o~eku-
jete i {ta bi on mogao doni-
jeti?
- Da je pameti, u SDA
bi se de{avale stvari kao u
Demokratskoj stranci u
SAD. Desio bi se demokr-
atski preobra`aj SDA, ali
daleko su oni sada od to-
ga. Bojim se da }e ovaj ko-
ngres cementirati posto-
je}e stanje i da se ni{ta
ozbiljno ne}e ni de{avati?
Ne bi trebalo da se
izbori na kongresu svedu
na dva kandidata, nego da
RS, kao recidiv velike Srbije,
mo`e opstati samo kao dio BiH
Oni bi voljeli za reisu-l-ulemu ~ovjeka koji bi se zadovoljio da na Ba{~ar{iji djeluje i radi. A, ako govori i u Rimu i u Va{ingtonu,
ali i u Rijadu i Teheranu, onda je to ve} problem Da je pameti, u SDA bi se de{avale stvari kao u Demokratskoj stranci u SAD
Bi~ak~i}: Ne mislim stvarati nikakve probleme SDA
Najavili ste da }ete
obnoviti zahtjev za izgra-
dnju hidroelektrana, {to
}ete tra`iti od Vlade
FBiH?
- Najprije }emo obno-
viti inicijativu za izgra-
dnju HE Vranduk, jer tu
imamo saglasnost lokalne
zajednice i sve je ~isto. Ne-
ma oponenata. Provjerit
}emo status HE Ustikoli-
na i HE Unac. Ne}emo
ni{ta raditi {to lokalna za-
jednica nije spreman da
podr`i. Od Vlade FBiH
tra`it }emo da nam dodije-
li da po koncesiji gradimo
te hidroelektrane. To je za-
konit i legalan postupak.
Od Vlade FBiH tra`it }emo koncesiju
3 24. JANUAR/SIJE^ANJ 2009.
se omogu}i kandidiranje
vi{e kandidata koji bi svoj
legitimitet provjerili na
terenu. A onda, u fini{u,
poput izbora u Demokra-
tskoj partiji Amerike, da
se do|e do naboljeg
rje{enja. To bi bilo ozdra-
vljenje SDA.
Sulejman Tihi} ili Ba-
kir Izetbegovi}, {to je
rje{enje za SDA?
- Neka oni sami oko
toga odlu~e.
Govorite o potrebi
ve}eg broja rje{enja, ima-
te li li~nih ambicija biti
jedno od njih? Da li bi se
kandidirali na kongresu
SDA?
- Nemam. Ja sam svoj
`ivotni put u SDA na ne-
ki na~in..., ta etapa je za
mene zavr{ena. Ne mi-
slim ja njima stvarati ni-
kakve probleme. @elio
bih da oni budu uspje{ni.
Je li razlog tome ~in-
jenica da mladomuslima-
nska struja u SDA, kojoj
ste i Vi pripadali, izgubi-
la je utjecaj u stranci. Mi-
slite li da aktuelno vo-
dstvo stranke `eli napra-
viti radikalan otklon od
Mladih muslimama?
- Tog otklona ima,
apsolutno ima. To se vidi
svakodnevno. Mo`da je to
u biti dio odre|enih
otklona i lutanja, ali u biti
mladomuslimanski utje-
caj }e ostati u SDA! Ne
mora on biti personificir-
an ni kroz koga on danas
li~no, od mene, Hasana
^engi}a ili drugih, ali na
tom entuzijazmu je SDA
stvorena i ona }e takva i
ostati. Mo`e biti
odre|enih otklona, ali to
su prolazne etape.
Glavni inspektor Fina-
nsijske policije Zufer Der-
vi{evi} u „Danima“ Vas je
optu`io da ste ogrezli u kr-
iminal i da je kroz 20-ak
krivi~nih prijava otkrive-
no da ste pri~inili {tetu od
5 miliona KM. Kako to
komentirate?
- Ja sam Dervi{evi}a
smijenio zbog odre|enih
malverzacija u samoj Fi-
nansijskoj policiji FBiH,
poput oduzimanja roba,
nestanka tih roba... Ima tu
podebeo dosje o njemu. U
pitanju su, dakle, korupci-
ja i kriminal. No, OHR ga
je vratio na funkciju.
Dakle, on ima dosta-
tan razlog da podvaljuje,
izmi{lja i podme}e. On to
radi kontinuirano, iako je
zadnja osoba koja bi tre-
bala govoriti o ne~ijem kr-
iminalu. [to se ti~e njego-
vih pisanija i navodnih
prijava od strane sudskih i
tu`iteljskih organa, ja ne-
mam nijedne. [ta on `eli
da time postigne, to je nje-
gova stvar. Ja na to ne mo-
gu utjecati.
Dervi{evi} je stalno
eksponiran protiv mene.
A zbog toga {to sam ga
smijenio ima i li~ni razlo-
ga za to. Sada shvatam da
sam napravio dobar potez
kada sam ga svojevreme-
no smijenio. Ne mo`e biti
borbe protiv korupcije
dok se ne konstituira or-
gan koji mo`e provoditi te
istrage.
Ova Finansijska poli-
cije FBiH pod Zuferom
Dervi{evi}em, to sigurno
nije. Dervi{evi} je uvijek
bio samo portparol
odre|enih grupacija. Je-
dno vrijeme u slu`bi
OHR-a, a onda u slu`bi
odre|enih doma}ih poli-
ti~kih struktura. U osno-
vi, iste politi~ke kuhinje u
pitanju su i sada.
Stekao se utisak da je
nekima problem Va{ na-
log, u funkciji predsjedni-
ka Nadzornog odbora
Elektroprivrede BiH, da
se dokumentacija federa-
lnih revizora o nelegalnoj
dodjeli milionskih poslo-
va u EP BiH tokom 2007.
godine dostavi Tu`ila{tvu
FBiH.
- Vjerovatno im to
smeta. NO EP BiH je na
pro{loj sjednici razmatrao
izvje{taj o radu EP BiH od
strane federalnih revizora.
To su revizori koji nisu ra-
dili po nekim politi~kim
napucima i ujdurmama.
Taj izvje{taj je ukazao na
niz nedosljednosti i za-
klju~ak NO je da se taj
izvje{taj dostavi
Tu`ila{tvu FBiH na na-
dle`ni postupak. Ne
mo`emo re}i je li tu ima
krivi~nog djela, neka to
ka`e tu`ilac.
Postoji li mogu}nost da
se pritisci vr{e kako bi se
oslabila Va{a pozicija u
NO EP BiH, a sve u vezi
sa pri~om o kriminalu o
elektroenergetskom sekto-
ru? O~ito ne odgovarate
ne~ijim interesima?
- Oko slabljenja moje
pozicije u Nadzornom
odboru EP BiH ima sta-
lnih nastojanja. Ali ja se
ne mislim povla~iti. Mi-
slim tu funkciju obavljati
na kvalitetan na~in do kr-
aja. Ja sam smetnja svim
onima koji ne{to `ele da
urade na nezakonit na~in.
Pristalica sam izgradnje
energetskih objekata koji
su navedeni u strate{kom
planu i mislim da je tu
{ansa BiH, ali to se treba
uraditi legalno.
Po{to su sve akivnosti
oko energetskog sektora
zapale u }orsokak i nisu
imale nikakvog izgleda, ja
sam Sulejmanu Tihi}u i
Harisu Silajd`i}u rekao da
EP BiH mo`e raditi po
modelu strate{kog partne-
rstva. Mi mo`emo na taj
na~in realizirati te proje-
kte i nema uop}e proble-
ma oko toga. EP BiH je
reistrirana ku}a za to, a ne
neka ministarstva. EP
BiH mo`e graditi te obje-
kte. Ako to nismo sposo-
bni, onda ne trebamo po-
stojati. Ako je iko sposo-
ban, onda su to ljudi koji
su u~estvovali u gradnji
postoje}ih energetskih
objekata u BiH, a to su
na{i ljudi.
Dervi{evi} je zadnja osoba koja bi
trebala govoriti o ne~ijem kriminalu
PROJEKTI
Vlada Federacije usvojila temeljni dokument
Vlada Federacije BiH
usvojila je Strategiju i
Akcioni plan razvoja
mre`e autocesta i brzih
cesta u Federaciji BiH,
koji je pripremila Feder-
alna direkcija za izgra-
dnju, upravljanje i
odr`avanje autocesta.
Ministar prometa i
komunikacija FBiH Nail
[e}kanovi} za „Sed-
micu“ isti~e da se radi o
temeljnom dokumentu
za autoceste i brze ceste u
Federaciji BiH, kojeg }e
zajedno implementirati
Ministarstvo i Direkcija.
- Kada Direkcija bu-
de preregistrirana u ja-
vno preduze}e, na osno-
vu Strategije i Akcionog
plana napravit }emo de-
taljne planove, od plani-
ranja sredstava do putar-
ine, izrade studija, pro-
jekata, eksproprijacije...
Pri izradi Strategije i
Akcionog plana vodili
smo se idejom da na-
jgu{}i saobra}aj usmjeri-
mo na autoceste, a ma-
nje intenzivan na brze
ceste - obja{njava
[e}kanovi}.
Prilikom izrade Stra-
tegije i Akcionog plana
vodilo se ra~una i o sao-
bra}ajnoj integraciji u
okru`enje i njihove ce-
stovne koridore, pa }e
autocestama i brzim ce-
stama biti osam izlaza u
susjedne zemlje.
- Kada je u pitanju
unutra{nja integracija,
najve}i gradovi - Saraje-
vo, Zenica, Mostar, Tu-
zla i Br~ko bit }e
me|usobno povezani au-
tocestama. Manji grado-
vi, kao {to su Gora`de,
Biha}, Livno, [iroki Bri-
jeg ili Travnik, bit }e po-
vezani brzim cestama s
gradovima iz prve kate-
gorije - ka`e [e}kanovi}.
B. TURKOVI]
U programu rada
Vlade FBiH za ovaj ma-
ndatni period u program
kapitalnih javnih inve-
sticija u{le su dvije auto-
ceste i jedna brza cesta.
- Pored koridora 5C,
koji je najzna~ajniji pro-
jekt, kao jedini panevro-
pski koridor koji prolazi
kroz BiH, za autocestu
Tuzla-Br~ko-Ora{je u to-
ku je izrada idejnog pro-
jekta i nadam se da }e on
biti zavr{en do kraja go-
dine. Nadle`nost nad br-
zom cestom La{va-Tra-
vnik-Donji Vakuf od Di-
rekcije cesta preuzela je
Direkcija za autoceste i
za ovu cestu ve} ima
izra|en idejni projekt za
devet kilometara - ka`e
[e}kanovi}.
Rade se idejni planovi
Kada je u pitanju fi-
nansiranje gradnje auto-
cesta i cesta, [e}kanovi}
nagla{ava da je ova godi-
na izuzetno va`na jer }e
u njoj po~eti izdvajanje
po deset feninga od sva-
kog prodatog litra gori-
va, a sredstva su namije-
njena isklju~ivo za gra-
dnju autocesta.
- To }e ubrzati proces
gradnje i otplate kredita
me|unarodnih finansi-
jskih institucija. Uz za-
tvoreni sistem naplate i
zainteresiranost za fina-
nsiranje iz inozemstva,
„kockice se polako
sla`u“ - ka`e [e}kanovi}.
Sla`u se „finansijske kockice“
[e}kanovi}: Detaljni planovi
Veliki gradovi u
mre`i autocesta
Vodilo se ra~una i o saobra}ajnoj integraciji u cestovne koridore susjednih zemalja
Pregledna karta mre`e cesta koju je Vlada FBiH zacrtala: Plavo - autoceste, `uto - brze ceste, crveno - magistralne ceste
4 24. JANUAR/SIJE^ANJ 2009.
Potresna ispovijest svjedokinje u slu~aju „Kujund`i}“ ZLO^INI
Silovao me i Ka~avenda!
Predrag pita Vasilija: „Ho}e{ li je sada ili kasnije kada bude na{a“, a Vasilije odgovara: „Ne}u kasnije, bit }e grijeh
kada bude na{a, ja ho}u sada“. Nakon toga su me krstili
N
a hiljade je ispovije-
sti djevojaka i `ena,
Bo{njakinja koje su
tokom agresije na BiH silo-
vane i zlostavljane. Svaka
od njih ~ini se stravi~nijom
od prethodne.
Ime i prezime djevojke,
~ije svjedo~enje o zlo~ini-
ma na podru~ju dobojske
op}ine je i sastavni dio op-
tu`nice protiv Predraga
Kujund`i}a Prede, zlogla-
snog vo|e „Predinih vuko-
va“ kojem se trenutno sudi
na Sudu BiH, ne}emo
otkriti, jer je ona na listi
za{ti}enih svjedoka koji su
bili `rtve ovog zlikovca. U
potresnoj ispovijesti, datoj
i Udru`enju „@ena - `rtva
rata“, djevojka koja je u vri-
jeme kada su se zlo~inci
i`ivljavali na njoj imala tek
16 godina, spominje i ime
vladike Vasilije Ka~ave-
nde.
Ubistvo brata
\avoljeg vladiku, koji
je poznat iz vremena agre-
sije kao sve{tenik koji je re-
dovno blagosiljao zlo~ince
prije njihovih krvavih po-
hoda, spominje tako|er u
svojim svjedo~enjima na
desetine silovanih `ena i
djevojaka sa podru~ja do-
bojske op}ine.
- Dobrovoljno dajem
izjavu o izvr{enom ra-
tnom zlo~inu nad civi-
lnim stanovni{tvom na
podru~ju sela Grapska,
op}ina Doboj. Agresija na
BiH me zadesila u selu
Grapska, gdje sam `ivjela
u ku}i sa svojom porodi-
com - ocem, majkom, dvi-
je sestre i bratom.
Krajem mjeseca aprila
1992. godine pre{li smo
kod rodbine moje majke.
Tu smo bili sve do 10. ma-
ja, kada su u selo upali sr-
pski vojnici. Tada sam i
ranjena u desnu podlakti-
cu, a ubili su i mog brata
koji je imao 10 godina.
Ubio ga je Predrag Kuju-
nd`i}, zvani Predo.
Dolazi naredba od Sr-
ba da svi napustimo selo
da idemo u jedan dio zva-
ni Cesta i da se tu svi sku-
pimo. Kada smo do{li, sti-
gla je naredba da se na je-
dnu stranu odvajaju ranje-
nici, a na drugu ovi koji
nisu ranjeni. Majka je no-
sila mog ubijenog brata,
bila je sva krvava, tako da
se izvukla u grupi ranje-
nih civila i sa sobom poni-
jela moju sestru koja je
imala 16 mjeseci.
Moja majka, ja i sestra
smo kolima Hitne pre-
ba~eni u Doboj. Sa nama je
bila i jo{ jedna djevojka ko-
joj je granata odbila obje
noge ~ijeg se imena ne mo-
gu sjetiti. Tada sam pre-
ba~ena na Odjel hirurgije u
dobojskoj bolnici, a majka
je ostala sa mojom sestrom
na Dje~ijem odjeljenju.
Prva pomo} mi je
pru`ena sutradan ujutro, a
pomo} mi je pru`io dr. P.
L. Dok sam bila na stolu,
taj doktor je po~eo da mi
dira grudi, zatim po cije-
lom tijelu. Prekinula ga je
medicinska sestra koja je
u{la u sobu. U bolnici sam
ostala 10 do 12 dana, a
svaki dan kad god bi u{ao
u sobu, dr. P. L. me dirao.
Cijelo vrijeme sam ra-
zmi{ljala za{to me Kuju-
nd`i} nije ubio. Njegov lik,
kako ubija moga brata, bio
je stalno pred mojim
o~ima. Moje zdravstveno
stanje sa rukom nije bilo
dobro, ali su mi rekli tvoje
selo je slobodno i mo`ete
bez problema i}i ku}i, slo-
bodne ste i lojalne. Idem
ku}i ja, mama i moja se-
stra. Do{le smo ku}i bez
brata. Moja nena, o~eva
majka, do~ekala nas je. Sa-
mo je rekla „snaho, je li
istina da nema D.....“. Tu je
ponovo nastao pla~....
Nakon toga, skrivali su se
kod amid`e i strine, ali se
ubrzo pro~ulo da ih ~etnici
tra`e. Skrivali su se, sve
dok strina nije rekla da
idu, jer ne}e da imaju pro-
blema. Promijenili su loka-
ciju. Potom je uslijedilo
odvo|enje mu{karaca. Bio
je 12. juni 1992. godine.
Sru{ena je i d`amija u
^iv~ijama.
- Po pri~i mje{tana sam
saznala da je d`amiju zapa-
lio Predrag Kujund`i} zva-
ni Predo, a i da stoji iza od-
vo|enje mu{karaca iz sela,
a mislim da ih je bilo preko
30. Niko od mje{tana se ni-
je htio dru`iti sa nama jer
su nas tra`ili, gdje god bi
do{li, govorili su „ne smi-
jemo, vas tra`e“. Kada vi{e
nismo imali kud, ponovo
se vra}amo kod nene i ma-
ma tada veli neni „evo ti
S....., ~uvaj je, mi idemo na
punkt da se predamo, mi
vi{e nemamo kud, ili neka
nas ubiju ili neka nas pu-
ste“. Ja i moja majka idemo
na punkt kod srpske vojske
i mama je rekla vi nas
tra`ite, mi smo do{li, da vi-
dimo {ta je, mi ni{ta nismo
krive. Ovaj srpski policajac
ka`e „da provjerim, sa~eka-
jte malo“. Za nekih 30 mi-
nuta se vratio i rekao je „vas
niko ne tra`i, zvao sam sta-
nicu, niste nigdje tra`eni,
mo`ete se slobodno vratiti
va{oj ku}i, u pitanju je neka
banda koja plja~ka selo, po-
slat }emo policiju da vas
~e{}e obi|e, mo`ete se slo-
bodno vratiti“.
Ja i majka se vra}amo
ponovo neni. Nena je po-
zvala kom{iju da popravi
bravu jer su je srpski vojni-
ci pokvarili dok su nas
tra`ili na na{oj ku}i. Kra-
jem mjeseca juna i
po~etkom jula 1992. godi-
ne dolazi vojna policija i
nama ka`e „ne bojte se, ni-
ste tra`eni“. Kroz 5-6 dana
~ujem auto dolazi pred
ku}u, a u ku}i smo bile ja,
majka, sestra i nena.
Udarac pu{kom
Najednom se ~uje lu-
panje i upadaju u ku}u sr-
pski vojnici i govore:
„Majku vam jebem misli-
le ste se sakriti“. U tom
momentu vidim istog
~ovjeka koji mi je ubio br-
ata, vidim njegovo lice, a
mislim da je bilo s njim
oko 10 srpskih vojnika.
Ovaj ~ovjek koji je ubio
mog brata prilazi meni i
sa istom onom pu{kom
koju sam vidjela kod nje-
ga kada je pucao prilazi
meni i gura me u predjelu
grudnog ko{a i govori
„skidaj se“. Ostala sam ni-
jema, uko~ena. Ponovo
me udara pu{kom u grudi
i govori „skidaj se“ .
Od drugog udarca sam
bila pored zida. Tada sam
dobila tu istu pu{ku u bra-
du, tada sam ve} bila na
podu, po~eo je da me
svla~i. Tu me je silovao.
Kada je zavr{io, bila sam
u krvi, tu~ena, govori
obla~i se, {uta me nogama
i govori obla~i se, vu~e me
za kosu. Tada sam na-
vla~ila trenerku koju mi je
skinuo. Zatim mi govori
ulazi ovamo, odvodi me u
jednu sobu. Kada sam tu
u{la, pita me gdje ti je br-
at. Rekla sam da je pogi-
nuo. Po~eo je da me tu~e i
govori la`e{, la`e{, gdje ti
je brat, gdje ti je otac.
Desno nam je bilo ku-
patilo, ja vidim kako sr-
pski vojnici izlaze i ulaze,
a jedan govori „jebi joj
mater, neka umre“. Tada
sam shvatila da mi nema
mame. Po{la sam u drugu
sobu, moja majka je bila
gola, bez svijesti... sam taj
do`ivljaj kakvu sam vidje-
la majku, bila je u krvi, ja
sam vri{tala, mama, ma-
ma da bi je probudila da
vidim da je `iva. Ovaj {to
me je silovao ponovo me
vra}a u sobu, tu~e i pita
gdje mi je brat, ja govorim
poginuo je. Sve {to me je
pitao ja nisam vi{e mogla
odgovoriti, po~ela sam
mucati, jezik mi otekao,
htjela sam re}i {to me pi-
ta{ kada si ga ti ubio.
Nakon pola sata napu-
stili su na{u ku}u i odlaze.
Radio Doboj
Ujutro je do{ao po me-
ne srpski vojnik, izgledao
je visok, oko 2 metra, crn,
krupne crne o~i, prokre-
zav, starosne dobi oko 30-
35 godina. Kasnije sam
saznala da mu je nadimak
Golub, mislim da je sa
Ozrena. Po mene je do{ao
policijskim autom. Odvo-
di me u Automoto
dru{tvo u Doboj. Tamo
me je ~ekao Predrag Ku-
jund`i}, rekao mi je da
sa~ekam i da ne razgovar-
am s bilo kim ako me ne-
ko bude ne{to pitao. Posli-
je dolazi sa ~ovjekom ko-
jeg je zvao Kume. Poslije
sam saznala da se taj ~ov-
jek zvao S. K. Tada me tr-
paju u jedno auto i odvoze
u Radio Doboj.
Tu su mi dali jedan te-
kst koji sam morala 2-3 pu-
ta da pro~itam. Uvode me u
studio i nare|uju mi da
~itam u mikrofon, {to sam
morala i uraditi. Pisalo je
kako ja, muslimanka,
odri~em se svoje vjere, ka-
ko su muslimani za rat kri-
vi, kako su sru{ili d`amiju,
kako su oru`je davali po se-
lu da se ratuje, kako }u da
primim srpsku vjeru i novo
ime koje }e biti poslije
objavljeno. Ja sam to mora-
la pro~itati...
Poslije Radio Doboja
njih dvojica me odvode u
naselje Bare u jednu ku}u.
Sje}am se samo da, idu}i iz
Doboja, toj se ku}i dolazi s
desne strane. Znam da je u
blizini bila benzinska pu-
mpa. Tu me je ponovo silo-
vao Predrag Kujund`i} i
ovaj S. K. I`ivljavali su se
nada mnom, tjerali na ora-
lni seks. Zlostavljali su me
toliko da sam krvarila iz
spolnog organa, usta, nosa,
~mara.
Tada me odvoze autom
na po~etak sela ^iv~ija,
izbacili su me iz auta i
otjerali da idem ku}i.
Odvodili su me, dovo-
dili, odvodio me Predrag
Kujund`i} u rovove na
Ozren. Tada mi je dao vo-
jnu maskirnu uniformu
koju sam morala obu}i, na
glavu mi natukao crvenu
beretku, a na vrat mi je sta-
vio veliki zlatni lan~i} sa
krstom. Predrag mi je nar-
edio da ni kad spavam ne
smijem skinuti krst. Nedu-
go poslije toga dao mi je
papir na kome je pisalo da
su moji roditelji saglasni
da njihova maloljetna
k}erka prelazi na ime Ale-
ksandra Kujund`i}. Nika-
da me vi{e niko od ~etnika
nije zvao mojim pravim
imenom, nego Aleksandra
ili „robe“.
Deset dana nakon {to
mi je promijenio ime,
odveo me je u Bijeljinu
da me krsti. Sje}am se, u
to vrijeme oko te crkve
bila je skela. Objekat je
bio u obnovi ili izgradnji.
Tad sam upoznala vladi-
ku Vasilija Ka~avendu.
Kada je Vasilije do{ao pr-
ed mene, raskop~ao je
svoje pantalone, izvadio
spolni organ i natjerao
me da njegov spolni or-
gan stavim u svoja usta,
{to sam morala i uraditi, a
ovo mi je radio u jednoj
prostoriji od crkve.
Zatim, Predrag pita
Vasilija: „Ho}e{ li je sada
ili kasnije, kada bude
na{a“, a Vasilije odgovara:
„Ne}u kasnije, bit }e gri-
jeh kada bude na{a, ja
ho}u sada“. Tada me je
vladika silovao. Nakon to-
ga su me krstili.
Ostala trudna
Mene su silovali bezbr-
oj puta, Predrag Kuju-
nd`i}, njegov brat, Golub,
S. K., Vasilije Ka~avenda,
maltene svi Predini vojni-
ci, a na rovovima ko god
je htio, on me je davao. Ni
sama vi{e ne znam koliko
sam puta silovana, na sto-
tine.
Silovana djevojka, „sv-
jedok 2“ u slu~aju „Ku-
jund`i}“, zavr{ila je potom
u Derventi, gdje je ponovo
bila silovana, a tjerali su je
da radi sve vrste poslova.
Tu je i ostala trudna sa V.
T., nakon ~ega je uspjela,
na svu sre}u, izvr{iti abor-
tus, jer V. T. nije „htio
ni{ta balijsko“.
Tek u jesen 1996. godi-
ne uspjela je pobje}i od V.
T. i na ulici srela `enu ko-
ja joj je pomogla. Ona i
njen suprug dr`ali su ka-
fi} gdje se zaposlila, Uz
pomo} radio amatera
uspjela je uspostaviti ko-
ntakt s majkom, i 2000.
napustiti Derventu.
Danas `ivi u Nje-
ma~koj, gdje je potra`ila
pomo} psihijatra i od tada
se nalazi na redovnom li-
je~enju. Edina SARA^
- Kada me Predrag
Kujund`i} vratio ku}i,
uzela sam sve tableta {to
je bilo i poku{ala se ubi-
ti. Kada sam se probudi-
la, bila sam svezana za
krevet u ludnici u Dobo-
ju, gdje me silovalo {est
bolesnika ~etnika, koji
su tu bili na lije~enju.
Predrag je dolazio i go-
vorio da sam poludjela
za bratom. Govorila sam
nisam luda, molim te,
pusti me ku}i. Sjetila
sam se ko sam, {ta sam,
ra~unala u sebi tablicu
mno`enja...
Poku{ala sam se ubiti
Ka~avenda: \avolji vladika
O
d Pruda do Banje Luke, do-
godio se sarajevski sastanak i
jo{ niz znanih i neznanih,
formalnih i neformalnih skupova, a
svi s op}im utiskom o dvojbi da li se
sporazum dogra|uje i mijenja, pro-
vodi ili, pak, {aptom nestaje kao ne-
dozreli kasnojesenski list.
Novi kvalitet, ali i mogu}i uzrok
kraha sporazuma, dao je, ka`u usa-
gla{eni, Aneks I na prudski izvornik.
Ovim aneksom potpisnici su se sagla-
sili o nu`nosti prvog imovinsko-pra-
vnog knji`enja dr`avne imovine na
Bosnu i Hercegovinu, a tek potom o
stjecanju mogu}nosti za njeno daljnje
pravno disponiranje, {to }e biti pre-
dmet naknadnog dogovaranja.
Prvo knji`enje
Prihvatanje prvog knji`enja, a sa
uvo|enjem u vlasni{tvo na imovinu
dr`ave BiH sa dospije}em ovog pra-
va na dan 6. 4. 1992. godine, kao da-
nom me|unarodnog priznanja neo-
visnosti Bosne i Hercegovine, po-
tvr|uje se jednaka suverenost BiH
sa svim novonastalim dr`avama pr-
oiza{lim iz disolucije SFRJ.
Potpisnicima aneksa je jasno, ili
mo`da i nije, da }e pristup prvim kn-
ji`enjem potvrditi sumnje o pravnim
promjenama nastalim na imovini
mehanizmima lokalnog administra-
tivnog ratnog i poratnog samovla{}a,
a za koje }e se, u krajnjem, utvrditi da
su bile protupravne i nasilne.
Sam aneks nala`e njihovo
utvr|ivanje i progla{enje pravno
ni{tavnim, te vra}anje u pre|a{nje
stanje datirano na dan 6. 4. 1992. go-
dine sa naznakom titulara - dr`ava
Bosna i Hercegovina.
Nu`nost utvr|ivanja pravnog
nasilja, te razobli~enje bjesomu~ne
plja~ke bit }e te`ak zadatak i zadirat
}e u samo srce organiziranog krimi-
nala i korupcije u BiH. Sama ova
~injenica upu}uje na bojazan da se
radi o samo deklarativnom pristu-
pu, kako doma}ih aktera tako i ne-
sumnjivog mentora cijelog procesa,
me|unarodne zajednice oli~ene u
OHR-u i ambasadama dr`ava ~lani-
ca Vije}a za implementaciju mira.
@ivi bili pa vidjeli, nema pravi~ni-
jeg suca od vremena.
Ukoliko ovakve procjene ne sto-
je, onda je za pozdraviti, prije svega,
iskazanu spremnost me|unarodne
zajednice i OHR-a da napokon kre-
nu u obra~un sa zlom svih zala ovog
dru{tva i dr`ave - organiziranim kr-
iminalom i korupcijom.
Ovakvim vra}anjem povjerenja
u vlastiti, dobrano okrnjeni kredibi-
litet, me|unarodna zajednica nudi
nadu ozdravljenja bh. dru{tva kao
mogu}eg i po`eljnog u ozra~ju pra-
vnog ambijenta jednakih {ansi svih,
kako kolektivnih tako i individua-
lno gra|anskih.
Nesumnjivo da uspjeh ovakvog
pristupa rje{avanju statusa imovine
BiH zadobija i politi~ku podr{ku na
javnoj politi~koj sceni, ali i u profi-
liranju parlamentarne ve}ine za pri-
hvatanje prijedloga i njegovo preta-
kanje u zakonsko rje{enje, {to je do-
bar znak.
Obrazlo`enje ovakvog procesa
svakako treba tra`iti u primicanju
pravi~nosti rje{enja, njegovoj usta-
vnoj utemeljenosti oja~anoj obave-
zuju}im odredbama ratificiranog
Me|unarodnog sporazuma o sukce-
siji biv{e SFRJ.
Me|utim, usvojena nasljedno
pravna logika „sa oca na sina, pa da-
lje“ ima i svoj nastavak. Po
okon~anom prvom knji`enju, ula-
sku u posjed imovine, dr`ava bi bi-
la, na matrici univerzalnih pravnih
principa, u obavezi pre~eg prava
izvr{iti povrat ranije nacionalizira-
ne imovine svojim gra|anima.
^inom denacionalizacije i resti-
tucije u fizi~kom obliku (a {to je
mogu}e prije svega nad zemlji{tem),
dr`ava BiH bi potvrdila istinsku na-
mjeru priznavanja i za{tite priva-
tnog vlasni{tva kao temelja evro-
pskih dru{tava, a i u~inila nepovra-
tan otklon od ideolo{kih zabluda i
komunisti~ko-socijalisti~kih nepra-
vdi, {to je svakako bilo nasilno po-
dr`avljenje privatne imovine. Bila
bi to samo mala satisfakcija za luta-
nje i {tete nastale s po~etka druge
polovice XX vijeka do danas.
Historijske epizode
Nisam siguran da doma}i lideri
nose u sebi kapacitiranost ovako
sna`nih politi~kih iskoraka, pa se sto-
ga nadam da }e eventualni Aneks II
(aneks o restituciji) na Prudski spora-
zum biti mentorski dar me|unarodne
zajednice gra|anima BiH.
Me|unarodna zajednica ima to
pravo i obavezu, prije svega iz osno-
va po{tivanja vlastitih civilizaci-
jsko-pravnih temelja. Na to je oba-
vezuje i paraf na Sporazumu o stabi-
lizaciji i pridru`ivanju, kojim iska-
zuje spremnost da i BiH postane dio
evropske aktuelnosti, ali i njenih ci-
vilizacijskih tekovina. Ako takav
milodar ne zaslu`uju bosanski poli-
ti~ki lideri, zaslu`uju ga svakako
gra|ani Bosne i Hercegovine.
Pravda nije i ne mo`e biti pitanje
politi~kog konsenzusa, nego jedino
i uvijek pitanje univerzalno prizna-
tih i nepromjenljivih principa, ma
koliko to smetalo silnicima. Princi-
pi su konstante, a silnici ru`ne i pr-
olazne historijske epizode.
5 24. JANUAR/SIJE^ANJ 2009.

POGLED IZ OPOZICIJE
Dru{tvo jednakih {ansi
Nu`nost utvr|ivanja pravnog nasilja, te razobli~enje bjesomu~ne plja~ke bit }e
te`ak zadatak i zadirat }e u samo srce organiziranog kriminala
^inom denacionalizacije
i restitucije u fizi~kom
obliku dr`ava BiH bi
potvrdila istinsku
namjeru priznavanja i
za{tite privatnog
vlasni{tva kao temelja
evropskih dru{tava
Pi{e:
Muharem CERO
PRESSIJA
PRESSIJA
Kraji{ki na~elnici izvla~ili cedulje
Ermin Hajder miljenik sre}e
Osam na~elnika Un-
sko-sanskog kantona, Bi-
ha}a, Bu`ima, Bosanske
Krupe, Velike Kladu{e,
Klju~a, Cazina, Bosa-
nskog Petrovca i Sanskog
Mosta, formirali su tim
prvih ljudi kraji{kih gra-
dova, s ciljem da zaje-
dni~kim nastupom posti-
gnu mnogo vi{e na pobo-
lj{anju `ivotnih uvjeta
Kraji{nika.
Me|utim, kada je na
red do{ao izbor osobe koja
}e predstavljati njihov ka-
nton u Savezu gradova
BiH, nije bilo drugog
rje{enja osim da odlu~i
sre}a.
Pobjedni~ki listi}
izvukao je Ermin Hajder,
na~elnik op}ine Bosanski
Petrovac.
- Po{to sam, kako me-
diji ka`u, iznena|enje
izbora, te svako malo go-
stujem u TV emisijama,
smatram da na{em kanto-
nu mo`e biti od pomo}i
da iskoristim te okolnosti
na korist svih na{ih gra-
dova - rekao je Hajder u
prilog svoje nominacije.
Na~elnik Hajder, koji je
radio u OSCE-u, a prije to-
ga bio i novinar, nakon {to
je sre}a ponovo ukazala na
njega, samo je kazao: „Eto,
{ta sam vam rekao“! F.B.
Hajderu ~estitale kolege
Vragolije ministra Dragosavljevi}a
„Spust“ na
snijegu u
cipelama
Kliza~kom poduhvatu prethodio
je telefonski poziv
...pa da uzmem zalet... ...evo me, uspio sam
U Vitasovcima kod
Bosanskog Novog, gdje je
predstavljao delegaciju
Vlade RS koja je pru`ila
pomo} te{ko bolesnom
jedanaestogodi{njaku
Marku Papi}u, Proko Dr-
agosavljevi}, aktuelni mi-
nistar za porodicu, sport i
omladinu Vlade RS, po-
kazao je sve vje{tine
„spusta“ dok se u salo-
nskim cipelama i niz
omanju nizbrdicu bukva-
lno doklizao do ku}e Pa-
pi}evih.
Kliza~kom poduhva-
tu, u kojem se ministar i
pored ote`avaju}ih oko-
lnosti vje{to odr`ao na
nogama, prethodio je te-
lefonski poziv. I to li~no
premijera Dodika, koji je
po`elio da malo porazgo-
vara s bolesnim dje~akom
i njegovim ocem, {to mu
je ministar, iako svjestan
da su se na snje`noj ni-
zbrdici i duplo mla|i od
njega vi{e puta pokliznu-
li, bez pogovora omo-
gu}io.
U dobroj formi i
tr~e}im korakom vre-
me{ni ministar se vratio
nazad, siguran u svoje
snala`enje na snijegu,
~ime je barem tre}inom i
opravdao titulu ministra
za porodicu, sport i omla-
dinu.
M. ZGONJANIN
Dragosavljevi}: Zove me
Dodik...
...prvo da savladam
stepenice...
(
F
o
t
o
:

D
.

S
t
o
j
n
i
}
)
6 24. JANUAR/SIJE^ANJ 2009.
PRESSIJA
I
znenadno odr`avanje sastanka
srpske koalicije u manjem bh.
entitetu, SNSD-PDP-DNS- SP,
prije sedam dana u Banjoj Luci,
iznenadilo je mnoge, s obzirom da
je op}epoznato kako je vladar iz La-
kta{a dovoljan sam sebi, uzimaju}i
u obzir da njegova stranka, odnosno
on, ima sve poluge izvr{ne i zakono-
davne vlasti u svojim rukama.
Za{to su Miloradu Dodiku odje-
dnom zatrebali Mladen Ivani}, Ma-
rko Pavi} i Petar \oki}? Drma li se
vo`dova fotelja ili je ponovo demo-
nstrirao me|unarodnoj i doma}oj
javnosti da, kad god po`eli, mo`e
izvu}i iz rukava koga ho}e?
Raspad {estorke
Bolji poznavaoci tamo{njih poli-
ti~kih prilika tvrde da je skup ~etiri
stranke, sa kojeg je poru~eno da ko-
alicija nije upitna, najvi{e trebao
Dodiku. Jednostavno, prevelik je
teret na njegovim le|ima, sada kada
su ga pritisnuli sa svih strana, te je
lak{e kada se odgovornost i krivica
podijeli s nekim.
Nakon {to je svima postalo jasno
da vladaju}a {estorka vi{e ne posto-
ji, i da se raspala na Prudskom spor-
azumu, lider SNSD-a je izra~unao
da mu PDP, bez obzira {to su se ove
dvije stranke `estoko obra~unale na
lokalnom nivou sklapaju}i jedni
mimo drugih saveze sa SDS-om,
itekako treba.
Naravno, Dodik bi najradije da
Ivani} bude s njim u vlasti, da po-
dr`ava sve njegove ideje, planove,
projekte, ali da se ni{ta ne pita. Lu-
kavi i pragmati~ni banjalu~ki eko-
nomista je jasno stavio do znanja da
ne `eli ulogu pasivne `rtve. Jasno je
stavio do znanja da, ukoliko Dodik
`eli da on bude unutar igre, onda
mora da se pita za sve, a ne samo da
poslu{ni~ki njegovi ljudi di`u ruku
„za“ kada to vo`du zatreba.
Osim „matemati~kog razloga“,
Ivani} je Dodiku, zbog svojevrsne
me|unarodne izolacije u kojoj se
na{ao, potreban i da bude njegove
o~i i u{i na sastancima sa ame-
ri~kim ambasadorom ili nekim dru-
gim bitnim strancima ovdje u BiH.
Jo{ jedan vidljiv dokaz da se
„Mile nacionale“ osjetio pomalo
ugro`enim, osim banjalu~kog sve-
srpskog skupa, jeste i njegova izne-
nadna potreba za ~estim kontakti-
ma sa Beogradom. Posljednjih mje-
sec dana po~eo se sklanjati pod
skute Borisa Tadi}a, kojeg Brisel i
Va{ington ve} odavno detektiraju
kao jedinog srpskog lidera u regio-
nu.
Ni skandalozni potez transpare-
ntnog pru`anja podr{ke izraelskom
predsjedniku u jeku naj`e{}ih napa-
da na civile u Gazi kod Dodika nije
bio verbalni izlet, u kakve nerijetko
upada zbog svoje nepredvidive nar-
avi.
U beogradskim kuloarima se pr-
epri~ava da je to navodno uradio jer
svoju vilu na Dedinju izdaje kao re-
zidenciju izraelskom ambasadoru u
Srbiji. Drugi pak tvrde, {to je mno-
go bli`e istini, da se poku{ava jasno
pozicionirati prema novoj ame-
ri~koj administraciji, u kojoj ima
mnogo prijatelja, sa kojima ga ve`u
politi~ko-biznismenske veze.
Za o~ekivati je da }e mu upravo
oni poslati signale da se mora pro-
mijeniti i biti Milorad Dodik iz
1998. godine, kada su ga prvi put
doveli na vlast, ili od stare ljubavi
nema ni{ta.
Ispunjena obe}anja
Nije tek onako, naravno, njegov
najja~i adut na terenu i lobista Arie
Livne, prvi ~ovjek Svjetskog kongr-
esa Jevreja. Dodik `eli na sve mo-
gu}e na~ine osigurati jake veze sa
jevrejskim lobijem u Americi. Da li
}e i koliko u svemu tome uspjeti,
pokazat }e se vrlo brzo na nekom od
sastanaka u Sarajevu, na koje ga za
sada ne pozivaju.
I dok nastoji popraviti svoj
imid` kod Amerikanaca, Dodik u
RS itekako dobro stoji. Sve {to je
obe}ao u predizbornoj kampanji
2006. godine gotovo da je ispunio.
Ostala je policija RS, manji bh.
entitet oporavlja ekonomski korak
po korak i, na koncu, ostvario je san
Radovana Karad`i}a zacrtan 9. ja-
nuara 1992. godine.
Uspio je zacementirati u BiH
dva paralelna entiteta koja egzisti-
raju svaki za sebe ili, u Kar-
ad`i}evom prijevodu, uniju BiH
sastavljenu od dvije republike. I
dok on korak po korak, bez obzira
na pritiske stranaca, zaokru`uje
san od prije 17 godina, politi~ari u
Federaciji BiH, posebno
bo{nja~ki, tumaraju kroz politi~ki
labirint ne nude}i gra|anima na-
du u bolje sutra.

POLITI^KI POLIGON
Posljednjih mjesec dana
premijer se po~eo
sklanjati pod skute
Borisa Tadi}a, kojeg
Brisel i Va{ington ve}
odavno detektiraju kao
jedinog srpskog lidera
u regionu
Pi{e:
Edina SARA^
Raspodjela tereta
Dodik bi najradije da Ivani} bude s njim u vlasti, da podr`ava sve
njegove ideje, planove, projekte, ali da se ni{ta ne pita
Optu`nica protiv ]azima Da~aja iz Br~kog
PRESSIJA
Premijer provjerio meko}u
He}u brine
stabilnost, a
Brankovi}a
udobnost
Delegacija Federalne
vlade protekle sedmice se
u Zavidovi}ima na licu
mjesta uvjerila kako je us-
pje{no privatizirana „Kri-
vaja“ ve} po~ela izradu
stolica „Borje“ (Borja) za
~uvenu {vedsku IKEA-u.
Prvi kontingent od
2.000 komada ve} je u fazi
pakiranja za [ve|ane, a
~lanovi delegacije izrazili
su poseban interes za kara-
kteristike novog proizvoda.
Premijera Brankovi}a
je tako interesirala udo-
bnost stolice, pa, iako se
nije radilo o fotelji, pohva-
lno se izrazio o kvalitetu
„tapacirunga“ i meko}i.
Ministar energije, indu-
strije i rudarstva Vahid
He}o, pak, posvetio je vi{e
pa`nje ergonomiji i kvali-
tetu spojeva, upitav{i do-
ma}ine imaju li problema
sa klimavo{}u sastavnih
dijelova.
O~igledno, svako zna
gdje ga `ulja. A. D@.
SDP-ov poslanik
falsificirao tablice
Tu`ila{tvo Distrikta
podiglo je optu`nicu pro-
tiv ]azima Da~aja (44),
koji je na posljednjim
izborima pro{ao kao po-
slanik u Skup{tinu
Br~kog s liste SDP-a u
ime albanske nacionalne
manjine. Na teret mu se
stavlja krivi~no djelo kri-
votvorenje isprave.
U optu`nici se navodi
da je 25. novembra 2007.
godine, „na podru~ju
Br~ko Distrikta, svoje
neregistrirano vozilo
„VW transporter T4“, br-
oj {asije
WVZZZ70ZTH004752, s
registarskim tablicama
broj 470-J-235, koje su
pripadale putni~kom VW
kombiju, broj {asije
WV2ZZZ25ZJH053027,
vlasni{tvo F. A., dao na
upravljanje svom radni-
ku B. N. kojeg je patrola
zaustavila prilikom redo-
vne kontrole saobra}aja“.
Za ovo krivi~no djelo,
prema zakonu u Distri-
ktu, zaprije}ena je kazna
zatvora od tri mjeseca do
pet godina. Da~aj se ne
mo`e pozvati na posla-
ni~ki imunitet, jer je kri-
vi~no djelo izvr{eno prije
njegovog izbora u
Skup{tinu. E. R. Da~aj: Krivotvorenje isprava
Razli~iti pogledi na „Krivajinu“ stolicu
Ministar se boji klimavih stolica
7
24. JANUAR/SIJE^ANJ 2009.
Na osnovu Odluke o odobravanju sredstava za deponovanje, broj: 02-04-30000/08 od 28.12.2007. („Slu`bene novi-
ne Zeni~ko-dobojskog kantona“, broj: 02/2008) i Ugovora o pru`anju usluga kreditiranja poslovnih aktivnosti privre-
dnih dru{tava na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona broj: 19-14-5241-14/07 od 04.01.2008., Biznis servis centar
Zeni~ko-dobojskog kantona, raspisuje
JAVNI POZIV
za podno{enje zahtjeva za odobravanje kredita namijenjenih poslovnim aktivnostima privrednih dru{tava
na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona
Pozivaju se privredna dru{tva koja su registrovana na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona da podnesu Zahtjev za
odobravanje kredita ciljem kreditiranja njihovih poslovnih aktivnosti, na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona. Investi-
ciono komercijalna banka d.d. Zenica (u daljem tekstu „Banka“) je preuzela obaveze koje se odnose na odobravanje
kredita, u skladu sa pravilima i procedurama Banke. Biznis servis centar Zeni~ko-dobojskog kantona }e zaprimati
obra|ene zahtjeve za kredite od strane Banke, razmatrati ih prema svojim kriterijima utvr|enim aktima BSC-a te redo-
vno obavje{tavati Banku o odluci o davanju saglasnosti za dodjelu kredita
1. Vrsta privrednih dru{tava koja mogu biti korisnici kredita:
- Mala i srednja privredna dru{tva
- Privredna dru{tva koja namjeravaju zapo~eti sa radom na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona, tj. pokrenuti ili ra-
zviti poduzetni~ku aktivnost registriranu na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona.
2. Korisnik kreditne linije mo`e postati privredno dru{tvo koje:
- se bavi proizvodnom ili proizvodno-uslu`nom djelatno{}u na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona, a to dokazuju
registracijom ili izvje{tajem o posjeti kreditnih analiti~ara na terenu ili potvrdom knjigovo|e o procentu u~e{}a proi-
zvodnje u ukupnom poslovanju.
- registrovani kao privredno dru{tvo
- kreira nova radna mjesta uz kori{tenje doma}ih resursa i za{titu `ivotne okoline, te daju doprinos uravnote`enom ra-
zvoju.
3. Namjena za koju se mo`e tra`iti kredit:
- Nabavka ma{ina, opreme, dijelova, alata i sl.
- Nabavka ma{ina, opreme, dijelova, alata i sl. za proizvodnju za izvoz (postoje}i i budu}i izvoznici),
- Tehnolo{ka unapre|enja: proizvodna oprema, obuka i certifikovanje u skladu sa industrijskim standardima, standar-
dima kvaliteta, evropskim normama, itd.
- Za opremu za novoosnovana privredna dru{tva.
4. Aktivnosti koje se ne mogu financirati:
- Trgovina bez vlastite proizvodnje materijalnih dobara ili usluga
- Ugostiteljstvo bez vlastite proizvodnje
- Lutrije i igre na sre}u op}enito
- Svaka aktivnost koja nije u skladu sa dr`avnim zakonima
5. Prioritet }e imati:
- Proizvodne aktivnosti
- Aktivnosti orijentisane ka izvozu
- Aktivnosti koje rezultiraju zamjenom za uvoz
- Aktivnosti za{tite okoline
- Aktivnosti koje omogu}avaju kreiranje novih radnih mjesta
6. Kreditni uslovi:
6.1. Maksimalan iznos kredita je 50.000,00 KM.
6.2. Visina kamatne stope odobrenih kredita je 6mjeseciEuribor+2,5%=7,3%. Kamatna stopa }e biti obra~unavana
mjese~no na ostatak duga.
6.3. U slu~aju da, u periodu u kojem je ovaj ugovor va`e}i, do|e do promjene vrijednosti konvertibilne marke (KM) u
odnosu na euro, finansijski resursi kredita }e biti izra`eni u eurima.
6.4. Krediti }e se odobravati na maksimalan period od pet (5) godina, u koji je uklju~en i grejs period od 24 (dvade-
set~etiri) mjeseca.
6.5. Odobreni krediti bi}e osigurani nov~anim depozitom do maksimalno 25% salda kredita. Ukupan iznos kredita }e
biti osiguran kombinacijom nekih od slijede}ih sredstava obezbje|enja:
- Hipoteka na nekretnine 1:2
- Polisa osiguranja
- Garancija banke
- Dionice 1:1,2
- Nov~ani depozit
- ^ekovi i mjenice (uz svaku od navedenih instrumenata)
Za slu~aj da Klijent ne izvr{ava uredno obaveze iz ugovora o kreditu, Banka se obavezuje iskoristiti sredstva obe-
zbje|enja. U roku od 7 (sedam) radnih dana, od momenta po~etka izvr{enja (prinudne naplate) prema Klijentu jednim
od instrumenata obezbje|enja kredita, Banka }e zamrznuti depozit do iznosa koji je jednak ostatku dospjele a nena-
pla}ene i nedospjele obaveze po glavnici, te dospjeloj redovnoj kamati (za period ne du`i od tri mjeseca od datuma za-
dnje uplate rate od strane Klijenta). Nakon blokiranja depozita, Banka }e nastaviti sa izvr{enjem prinudne naplate po-
tra`ivanja koriste}i navedena sredstava obezbje|enja. Ukoliko se u roku od 90 dana dospjele obaveze po kreditu ne
naplate iz jednog od ostalih instrumenata obezbje|enja kredita Banka }e aktivirati sredstva za obezbje|enje rizika
(proporcionalno procentu obezbje|enja na dospjele nenapla}ene i nedospjele obaveze po glavnici kredita, dospjeloj
redovnoj kamati (za period ne du`i od tri mjeseca od datuma zadnje uplate rate od strane Klijenta) i naplatiti dio obave-
za po kreditu, uz nastavak svih pravnih radnji za izmirenje obaveza po kreditu u cjelosti (ostatak obaveza po glavnici
kredita, kamati i iznosu obezbje|enja sredstava za sno{enje rizika).
6.6. Banka se obavezuje obra~unavati tro{kove obrade kredita u iznosu od 0,5% vrijednosti ukupnog kredita, minima-
lno 100,00 KM i ove tro{kove snosi Klijent.
6.7. Dokumenti u proceduri dodjeljivanja kredita
U cilju pristupanja proceduri dodjeljivanja kredita, Podnosilac zahtjeva popunjava standardnu formu Zahtjeva za kre-
dit koja se od strane Banke, proslje|uje Biznis servis centru na procjenu.
U prilogu ovog Zahtjeva za kredit moraju da se nalaze sljede}i dokumenti:
- Potvrda o registraciji privredne aktivnosti (aktuelni izvod iz registra nadle`nog suda o registraciji preduze}a sa svim
prilozima) i akt o osnivanju ili statut zajmotra`ioca
- Dokazi Podnosioca zahtjeva da ispunjava uslove: (1) da se bave proizvodnom ili proizvodnom-uslu`nom djela-
tno{}u, te da to dokazuju registracijom ili potvrdom knjigovo|e o procentu u~e{}a proizvodnje u ukupnom poslova-
nju. (2) da su registrovani pravni subjekt. (3) da djeluje na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona i (4) po`eljno je da
kreiraju nova radna mjesta
- Saglasnost za izdavanje kreditnog izvje{taja. Podnosilac zahtjeva daje saglasnost da se provjeri njegova kreditna
istorija na osnovu informacija pohranjenih u bazu podataka dostupnog Kreditnog Biroa kao i `iranata za isti kredit.
- Ostali dokumenti i dodatne informacije: potvrda Porezne uprave da je u~esnik izmirio sve dospjele poreske obaveze
do podno{enja zahtjeva za kredit, Uvjerenje o uredno izmirenim doprinosima za penzijsko-invalidsko osiguranje i za
zdravstveno osiguranje, biznis plan, bilans stanja i bilans uspjeha za period od tri godine, koje prethode datumu po-
dno{enja zahtjeva, odnosno od dana osnivanja ukoliko je preduze}e osnovano kasnije).
7. Postupak razmatranja
BSC }e provoditi vlastiti postupak razmatranja kreditnih zahtjeva koji su dostavljeni ve} obra|eni od Banke i BSC }e
odlu~ivati o davanju saglasnosti Banci na odobravanje kredita. Saglasnost Banci za davanje kredita Biznis servis ce-
ntar }e davati u pisanoj formi na za to unaprijed od{tampanom obrascu.. BSC }e davati saglasnost na odobravanje kr-
edita Banci s ciljem osiguranja financijskih obaveza klijenta na temelju ugovora o odobrenom kreditu. Finansijske oba-
veze }e biti pokrivene na ostatak duga i redovne kamatne stope za period ne du`i od tri mjeseca od zadnje pla}ene ra-
te od strane klijenta. Na temelju ugovora o kreditu, BSC zadr`ava pravo da predlo`i vrste obezbje|enja za financijske
obaveze klijenta, iako na Banci ostaje kona~na odluka o izboru instrumenata obezbje|enja.
BSC }e u skladu sa svojim internim pravilima i procedurama vr{iti analizu kreditnog zahtjeva, nakon {to Banka dostavi
kompletan spis sa preporukom o odobravanju kredita. Ukoliko je od strane BSC-a data saglasnost na odobravanje kr-
edita, Banke se obavezuje da odobri kredit klijentu. BSC u skladu sa spostvenom dinamikom aktivnosti periodi~no do-
stavlja saglasnost na odobravanje kredita Banci. Saglasnost na odobravanje kredita Banci podrazumjeva da se iznos
sno{enja u ukupnom riziku mo`e pokriti maksimalno 25% odobrenog kredita, dok ostalih 75% osigurava Banka. Iznos
sno{enja u ukupnom riziku }e biti umanjen proporcionalno pla}anju obaveza Klijenta kako je regulirano ugovorom o
kreditu. Umanjenje iznosa sno{enja u ukupnom riziku }e biti izvr{eno od strane Banke svakog 15. u mjesecu za pre-
thodni mjesec. Banka }e informirati mjese~no pisanim putem BSC o svim umanjenjima izvr{enim za prethodni mje-
sec srazmjerno otplati obaveza Klijenta prema Banci kao i o masi aktive Kreditnog fonda. Kada Klijent vrati kompletan
kredit Banka ima obavezu da obavijesti u pisanoj formi BSC o zatvaranju ugovora o kreditu.
8. Mehanizam funkcionisanja
Kreditni Fond }e funkcionisati sa mehanizmom revolving, dakle iz vra}enih sredstava }e biti odobreni novi krediti, do
potpunog iskori{tenja kreditnog fonda.
9. Zahtjev za odobravanje kredita se podnosi Banci na adresu:
INVESTICIONO-KOMERCIJALNA BANKA DD ZENICA,
TRG BOSNE I HERCEGOVINE BR.1
72000 ZENICA
10. Javni poziv ostaje otvoren do 31.12.2009. Javni poziv se nalazi i na web stranici Zeni~ko-dobojskog kantona.
Komercijalista na prostoru Kantona Sarajevo
Uvjeti:
Visoka stru~na sprema ekonomskog smjera
Po`eljno radno iskustvo od 1 godine na istim ili sli~nim poslovima
Polo`en voza~ki ispit B kategorije
Prednost kandidatima iz Sarajeva mla|ima od 35 godina starosti
Natje~aj po~inje 24. 01. 2009. godine i ostaje otvoren do 24. 02. 2009.
godine.
Prijave slati po{tom na adresu: Astra Dubravka d.o.o. Put za Alumini-
jski kombinat bb 88000 Mostar sa naznakom „Za natje~aj“ ili
na e-mail: astra.dubravka@astra-dubravka.com
JU Bolnica za plu}ne bolesti i TBC Travnik, na osnovu odluke direktora, objavljuje
KONKURS
za izbor i prijem ljekara na specijalizaciju
1. Specijalizacija iz dijagnosti~ke radiologije.........................................................1 ljekar
UVJETI: Pored zakonom propisanih op}ih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandi-
dati za specijalizaciju moraju ispunjavati i slijede}e uvjete:
- zavr{en medicinski fakultet,
- polo`en stru~ni ispit,
- znanje jednog stranog jezika i
- godinu dana radnog iskustva u struci.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Prijave na konkurs, sa dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se po{tom na adre-
su: JU Bolnica za plu}ne bolesti i TBC Travnik, 72270 Travnik, ul. Ba{bunar br. 5 ili
li~no protokolu Bolnice.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Op}inski sud u Biha}u
Broj: 017-0-P-06-000662
Biha}, 22. 01. 2009. god.
Tu`itelj: Be}irspahi} [erif iz Biha}a
Tu`eni: „GP Izgradnja“ d.o.o. Biha}
Radi: isplate neispla}enih plata
POZIV
za tu`enog „GP Izgradnja“ d.o.o. Biha}
Sud poziva imenovanog tu`enog da pristupi na pripremno ro~i{te, zakazano u ovom
predmetu pred ovim sudom za dan 10. 03. 2009. god. u 9.00 sati, II kat/23.
Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez
njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP).
Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasni-
vaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka te na pripre-
mno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77 ZPP).
Sudija
Edita Reki} - Mid`i}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 047206 07 P
Sarajevo, 12. 11. 2008. god.
Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3, 4 i 5. Zakona o
parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH broj
53/03) Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Mahi}
Amela, u pravnoj stvari tu`itelja AHMETBEGOVI]
IBRAHIM iz Sarajeva, ul. Alije Nametka br. 27a, protiv
tu`enog „INTERGLAS“ doo sjedi{te Kaptol br. 4, za-
stupan po direktoru Turki} Mustafi, radi isplate nei-
spla}enih pla}a i uplate doprinosa, OBJAVLJUJE
POZIV
NA RO^I[TE ZA GLAVNU RASPRAVU
„INTERGLAS“ doo Sarajevo,
zastupan po direktoru Turki} Mustafi
pozivate se u svojstvu tu`enog na ro~i{te
za glavnu raspravu za dan
UTORAK 10. 02. 2009. god. sa po~etkom u 10,30
sati u sobu broj 323/III.
Na ro~i{tu za glavnu raspravu }e se raspravljati o
osnovanosti tu`benog zahtjeva te izvesti slijede}i do-
kazi:
- Podatak u pogledu mati~ne evidencije osiguranika
odnosno tu`itelja,
- Informacija dostavljena od Poreske uprave broj 10-
9/01-15-1-67-2/07 od 13. 02. 2007. god.,
- Zahtjev za pokretanje postupka od 05. 06. 2007.
god. upu}en Federalnom zavodu PIO/MIO.
NAPOMENA: Ako tu`ilac bez opravdanog razlog ne
do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno
pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako
se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje. (~lan
97. stav 3 ZPP-a).
Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog
razloga, ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, ra-
sprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 97.
stav 4 ZPP-a).
Sud }e shodno odredbama ~lana 406. i 407. ZPP, ka-
zniti nov~anom kaznom od 100 do 1000 KM:
- Stranku, zakonskog zastupnika, punomo}nika ili
umje{a~a koji svojim parni~nim radnjama, te`e zlou-
potrijebe prava priznata odredbama ZPP-a.
- Osobu koja u podnesku vrije|a sud, stranku ili dru-
gog sudionika u postupku.
- Osobu koja je kao slu{atelj prisutna raspravi a vri-
je|a sud ili druge sudionike u postupku, ometa rad ili
se ne pokorava naredbama suda za odr`avanje reda,
a mo`e ga i udaljiti.
Dostavljanje se smatra izvr{enim protekom roka od
15 dana od dana objavljivanja.
SUDIJA
Mahi} Amela s.r.
8 24. JANUAR/SIJE^ANJ 2009.
SKANDALOZNO
Nakon {to ga je Hrvatska odbacila zbog ratne pro{losti
Dodik Kesi}a progurao u Rim
Branko Kesi} je tokom rata u BiH u Banjoj Luci bio pod kontrolom zlo~inca Radoslava Br|anina, kojeg je Tribunal u Hagu
osudio na 33 godine zatvora. Bio je zadu`en direktno za sklanjanje dokumentacije o stanarskim pravima Bo{njaka i Hrvata
K
oliko na{i zvani~ni-
ci dr`e do diploma-
tije, zorno po-
tvr|uje ~injenica da je bh.
diplomatsko-konzularna
mre`a ~esto uto~i{te za lju-
de sumnjivih profesiona-
lnih i moralnih kvaliteta,
ali i sporne pro{losti.
U pro{lom izdanju
„Sedmice“ pisali smo o
Ljubi Grkovi}u, kojeg,
zbog njegove ratne pro{lo
sti, kada je savjetovao i ra-
tnog zlo~inca Radovana
Karad`i}a i bio njegov po-
rtparol, Malezijci nisu
htjeli u svojoj zemlji.
@estoka kampanja
Sli~na pri~a je i sa Bra-
nkom Kesi}em, aktue-
lnim ambasadorom BiH u
Italiji. Njega je Predsje-
dni{tvo BiH 27. juna
pro{le godine po~astilo
ambasadorskim mjestom
u Rimu, nakon {to je Mi-
dhatu Hara~i}u istekao
mandat. Nakon provede-
ne procedure, Kesi} je u
proteklu srijedu predao
akreditive italijanskom
predsjedniku \or|u Na-
politanu (Giorgio).
Kako je Kesi}a zapala
jedna od osam najpre-
sti`nijih diplomatskih de-
stinacija na svijetu, niko-
me nije jasno.
Tako|er, nejasno je ka-
ko je Italija, kao prijate-
ljska zemlja BiH, pristala
da se Kesi} ustoli~i u nje-
noj prijestolnici nakon {to
ga je susjedna Hrvatska
2005. godine, kada je bio
poslan zahtjev za izdavanje
agremana ambasadoru Ke-
si}u, odbila uz `estoku ka-
mpanju najvi{ih dr`avnih
organa i institucija, ali i
hrvatske javnosti.
Na{ izvor blizak Mini-
starstvu vanjskih poslova
BiH tvrdi da Kesi} za to
ponajprije treba da zahva-
li premijeru RS i lideru
SNSD-a Miloradu Dodi-
ku i Neboj{i Radmano-
vi}u, predsjedavaju}em
Predsjedni{tva BiH.
- Radmanovi} i Dodik
su bukvalno podvalili Itali-
ji Kesi}a, koji za sebe ka`e
da je „poreklom iz srpske
Dubice“. U vrijeme rata
bio je kao jedan od rukovo-
de}ih ljudi Zavoda za izgr-
adnju grada Banja Luke,
kao ~lan tada Kar-
ad`i}evog SDS-a. Nakon
rata, pre{ao je u PDP Mla-
dena Ivani}a, da bi, kada je
to bilo kurentno, zavr{io u
Dodikovom SNSD-u -
ka`e na{ sagovornik.
Na prijedlog tada{njeg
ministra vanjskih poslova
Mladena Ivani}a,
po~etkom 2005. godine
Kesi} je trebao oti}i na
du`nost u Zagreb, kao na-
sljednik ambasadora Zla-
tka Dizdarevi}a.
Me|utim, u Hrvatskoj je
nastala op}a uzbuna.
Zbog ~ega se Hrvatska
rukama i nogama opirala
da u njen glavni grad i bi-
lo gdje na njenoj teritoriji
boravi Branko Kesi}? Ka-
ko su tada pisali hrvatski
mediji, Kesi} je bio na
~elu banjalu~kog Zavoda
za izgradnju grada Banja
Luka u periodu kada su u
tom gradu do temelja
sru{ene sve d`amije, ne-
koliko katoli~kih crkava i
protjerano na desetine hi-
ljada Bo{njaka i Hrvata.
Cijela hrvatska javnost
digla se na noge. Izme|u
ostalog, i na internet-foru-
mu index.hr uveliko se
vodila polemika o Kesi}u.
U tekstu naslovljenom
„Pa`nja, narode Hrva-
tske!“ navodi se da je „Ke-
si} tokom rata u BiH, u
Banjoj Luci bio pod ko-
ntrolom zlo~inca Radosla-
va Br|anina, kojeg je Tri-
bunal u Hagu osudio na
33 godine zatvora, i da je
bio zadu`en direktno za
sklanjanje dokumentacije
o stanarskim pravima
Bo{njaka i Hrvata“.
Izbjegavao medije
„Slobodna Dalmacija“
13. aprila 2005. godine, uz
ostalo, pisala je kako
„kandidat za novog vele-
poslanika BiH Branko
Kesi} nije dobio agreman
(privolu) s hrvatske stra-
ne, o~ito zbog stava da se
radi o jednom od ratnih
kadrova Radovana Kar-
ad`i}a iz RS koji se, pre-
ma upozorenjima banja-
lu~kih Hrvata, iskazao u
aktivnostima etni~koga
~i{}enja hrvatskog stano-
vni{tva“.
Branko Kesi} je u to vr-
ijeme izbjegavao medije.
Na tvrdnje hrvatskih me-
dija da nije dobio agreman
Zagreba jer je u prvoj polo-
vini devedesetih radio u
instituciji odgovornoj za
istjerivanje banjalu~kih
Hrvata iz njihovih stanova,
on je za jedan medij samo
kratko prokomentirao:
„Ma kakvi, to nema veze“.
Hrvatska mu,
me|utim, nije dala agre-
man. Ru`dija AD@OVI]
- Kako je mogu}e da
pored Silajd`i}a, Alkala-
ja, Tihi}a, pored kardi-
nala Vinka Pulji}a, bi-
skupa Franje Komarice
do Italije nije do{la info-
rmacija o Kesi}evoj
pro{losti, za koju je Hr-
vatska dobro znala. Itali-
ja je, maltene, postala
kolateralna {teta - za-
klju~uje na{ sagovornik
iz Ministarstva vanjskih
poslova BiH.
[ta su radili Alkalaj i Pulji}
DEMOGRAFIJA
Ilijas Bo{njovi} upozorava na problem depopulacije
BiH zemlja staraca
Popis stanovni{tva
2011. godine u BiH dat }e
procentualno sli~ne rezu-
ltate kao i 1991., mada }e
se smanjiti postoci pripa-
dnika pojedinih naroda, a
bit }e i znatno manje sta-
novnika, procjenjuje u ra-
zgovoru za „Sedmicu“ de-
mograf Ilijas Bo{njovi}.
Odlazak mladih
Naime, procentualno
}e najvi{e izgubiti Srbi,
kojih je prije 18 godina u
na{oj zemlji bilo ne{to
vi{e od 31 posto i na{ sa-
govornik ka`e da }e se
kod te etni~ke skupine
zbog depopulacije (stanje
kada vi{e ljudi umire ne-
go {to se rodi) smanjiti
broj stanovnika, ali i
zbog toga {to se veliki br-
oj mladih bosanskih Srba
odlu~uje `ivjeti u Srbiji.
Taj trend kod ove etni~ke
skupine u BiH po~eo je
jo{ u predratnim godina-
ma.
Osim toga, za pad popu-
lacije kriva su i ratna
de{avanja kada je veliki broj
ljudi poginuo, mnogi nisu
ro|eni, a dosta je raseljenih.
Procentualno }e se
smanjiti i broj Hrvata, ko-
jih je bilo vi{e od 17 posto
1991., iz istog razloga kao
i Srba, s tim {to se mnogi
Hrvati odlu~uju `ivjeti u
Hrvatskoj.
Jedino }e se postotak
Bo{njaka, kojih je bilo 43
posto, pove}ati, ka`e
Bo{njovi}, ali i njima pr-
ijeti depopulacija.
Prema njegovim
procjenama, u
BiH }e za dvije godine
`ivjeti od 3,6 do 3,8
miliona stanovnika,
{to je za 800.000 do
milion manje nego
{to bi bilo da se nije
desio rat u BiH, jer
su istra`ivanja po-
kazala da je 2011. u
BiH trebalo biti 4,6
miliona ljudi.
- To je veliki problem
iako se to sad ne vidi, jer
BiH postaje zemlja staraca,
tako da smo postali kao
neki demografski rasa-
dnik za snabdijevanje
stanovni{tva Srbije i
Hrvatske. Mi imamo
staro stanovni{tvo i
gradovi su krcati
starim ljudima i po-
stali su izvori soci-
jalnih potreba. Bit
}e sve vi{e toga to-
kom vremena. Su-
tra }e BiH ra-
zmi{ljati da uvozi
radnu snagu -
isti~e na{ sagovor-
nik.
Iako se u RS odre|en-
im mjerama poku{avala
pove}ati stopa nataliteta,
to ipak nije imalo velikog
efekta, ka`e Bo{njovi}.
Nakon rata
Uzroke za ovo lo{e sta-
nje vidi u nestabilnoj situ-
aciji u zemlji i smatra da
se jedan entitet sam ne
mo`e boriti protiv depo-
pulacije, nego to treba ra-
diti na dr`avnom nivou.
Tako|er isti~e da je speci-
fi~no za BiH i ~injenica da
se u ve}ini zemalja nakon
ratova obnovi broj stano-
vnika, ali se to u BiH ne
de{ava. A. MAKUL
Kesi} predaje akreditive italijanskom predsjedniku Napolitanu
Zanimljivo je da po-
stoje tri razli~ita podatka
o broju stanovnika. Je-
dan od njih je iz Agenci-
je za statistiku BiH, pre-
ma kojem na{a zemlja
ima 3,84 miliona stano-
vnika, {to je, prema
Bo{njovi}evim rije~ima,
najpreciznija procjena.
Prema podacima koje
je FIPA dobila od Dire-
kcije CIPS, u BiH je
ne{to vi{e od 3,2 miliona
stanovnika, a prema po-
dacima sa internet stra-
nice ameri~ke obavje{ta-
jne slu`be CIA-e, u BiH
`ivi 4,5 miliona stano-
vnika.
Kakva je procjena CIA-e
Procentualno, smanjit }e se broj Srba i Hrvata u BiH, a pove}ati broj Bo{njaka
Bo{njovi}:
Postali smo
demografski
rasadnik
9 24. JANUAR/SIJE^ANJ 2009.
EKSKLUZIVNO
Pi{e:
Sead NUMANOVI]
B
arak Husein Obama
(Barack Hussein
Obama) 44. je pre-
dsjednik Sjedinjenih Ame-
ri~kih Dr`ava. Ta~no u po-
dne, u utorak 20. januara,
izgovaraju}i rije~i sve~ane
zakletve, on je postao {ef
najmo}nije dr`ave svijeta.
Na velika vrata u{ao je u
historiji, kao prvi ~ovjek
vode}e sile svijeta - crne
boje ko`e. I peti najmla|i
predsjednik SAD.
Nada koja je probu|ena
jasno se mogla vidjeti na li-
cima ne{to vi{e od dva mi-
liona ljudi koji su iz svih
dijelova SAD, ali i cijelog
svijeta, do{li na inauguraci-
onu ceremoniju.
Organizacija je bila sa-
vr{ena.
Dobra lokacija
Prepuni vagoni metroa
svaka dva minuta dolazili
su na stanice i kupili kulja-
ju}e gomile ljudi nestrplji-
ve da {to prije do|u na Na-
tional Mall. Gu`ve su neo-
pisive, redovi kilometar-
ski, nema nervoze, galame,
sva|a... policija i volonteri
strpljivo i glasno obja{nja-
vaju ko na koju stranu tre-
ba i}i, gdje su ulazi, kako
presko~iti prepreke...
Nakon samo jednog si-
gurnosnog pregleda,
kre}emo se prema na{oj
sekciji - boja ulaznice je
narand`asta, sekcija gdje
nam je sjedi{te je broj 16.
Pripadnici jedinice „Ush-
er“ usmjeravaju nas, zaje-
dno s policajcima prema
sjedi{tu.
Lokacija nimalo lo{a,
nekih 50 metara od bine
gdje Obama pola`e zakle-
tvu. U`itak kvare zima i
vjetar koji pu{e kroz kosti
i ledi krv u `ilama, drve}e
koje smeta pogledu i - po-
malo - eufori~ne `ene i
mu{karci koji jedva ~eka-
ju da Obama i formalno
preuzima du`nost.
Jedna `ena iza mene ne
prestaje plakati. Dok suza
sti`e suzu, ona samo pona-
vlja „I am so excited“, „I
am so excited“. Neuspje{no
je tje{i mu{karac do nje, a
nervoza okolnih gledalaca
se po~inje osje}ati.
U trenutku kad sam,
nervozno, htio odbrusiti
da prisustvuje inauguraci-
ji, a ne d`enazi, ugledam
Veslija Klarka, ~ovjeka
koji je bombardirao Srbi-
ju, bio kandidat za pre-
dsjednika i(li) potpredsje-
dnika SAD i osobu koja se
naj~e{}e u pozitivnom ko-
ntekstu ve`e za BiH.
Pri|em mu i, kao stari
znanci, pri~amo o svemu.
Ljut je na bh. politi~are koji
nemaju dobrih ideja, sva|aju
gra|ane i - kradu. Ka`e da }e
morati do}i do BiH da malo
„prodrma“ stvari. Pitam da li
to zna~i da }e biti neka faca u
novoj administraciji, odgo-
vara da bi - volio!
Vjetar s vremena na vri-
jeme pu{e. Hladno je, a to-
plo. Nada i odu{evljenje pr-
omjenom u Bijeloj ku}i ko-
ja je mnogo vi{e od simbo-
like, nadja~ava hladno}u.
Gosti pristi`u u sve
ve}em broju, gu`va po-
staje o~itija, manje je hla-
dno (ali je i dalje jako
hladno) a scene
odu{evljene mase koja se
sliva na National Mall
sve su impresivnije. Sto-
tine hiljada ameri~kih
zastavica kolorit samo
upotpunjuje. Sve okolne
zgrade krcate su ljudima.
Na njihovim vrhovima
su policijske specijalne
jedinice i brojne kamere.
Nebo paraju helikopteri
ameri~ke vojske.
Masa strpljivo ~eka po-
dne i historijski momenat.
Dok se to ne desi, gosti
pristi`u.
Ukazuje se lik D`ona
Mekejna (John McCain).
Toplo ga pozdravlja masa
na Mall-u. Za njim ide
D`ozef Liberman (Joseph
Liberman). Uzvici nego-
dovanja! Onda se poja-
vljuje D`imi Karter (Jim-
my Carter). Novi izliv
odu{evljenja. Pa onda Ko-
lin Pauel (Colin Powell).
Masa je ve} ushi}ena. Kao
hladan tu{ ukazuju se
D`ord` Bu{ Stariji i nje-
gova supruga. Naravno,
masa zvi`di.
Klintonovi, pak, izma-
mljuju ovacije. Kao i dola-
zak D`ozefa Bajdena
(Joseph Byden). Dvije
k}erke Baraka Obame su
nekoliko minuta na veli-
kim ekranima. One su
non{alantne, radoznalo
gledaju {ta se de{ava oko
njih, povremeno ma{u i
pozdravljaju se s ljudima i
ne skidaju osmijeh s lica.
Onda nastupaju supru-
ge Obame i Bajdena. Lije-
pe i graciozne, posebno
Mi{el. One su vi{e nego
toplo pozdravljene od
odu{evljene dvomilionske
mase, koja je, potom, u tr-
enu do`ivjela potpunu tr-
ansformaciju kada se na
Kapitol Hilu pojavio
D`ord` Bu{ mla|i
(George W. Bush).
Histerija, zvi`duci, po-
vici „Go home“, „We do not
need you“ ... U jednom tre-
nutku, iz centralnog dijela
publike ~uje se i horsko pje-
vanje „Na, na, na, na, eeeee-
ehhheeeey Good bye“.
U tom trenutku jo{
uvijek predsjednik, Bu{
usiljeno ma{e s namje{te-
nim osmijehom, a masa
odgovara horskim nego-
dovanjem.
Aretin glas
A onda dolazi zvijezda
dana - Barak Obama. Dok
ide hodnicima kongresa,
kao da mu je lice uko~eno.
To je neka ~udna mje{avi-
na ponosa, treme, straha i
- uspjeha. Ne smije se, fo-
kusiranog pogleda on stu-
pa prema izlazu gdje ga
o~ekuje masa koja ve}
skandira „Obama, Oba-
ma“...
Areta Frenklin
(Aretha Franklin) u 67.
godini `ivota i dalje ima
glas od kojeg vas podilazi
jeza i ushi}enje se pri-
bli`ava vrhuncu.
Dalje se ve} sve dobro
zna, agilni ameri~ki medi-
ji prenijeli su svaku sitni-
cu s ceremonije.
Nakon inauguracije
slijede brojni prijemi, par-
ada, balovi...
Ve} dan kasnije, Barak
mora po~eti raditi punom
parom. Svi od njega
o~ekuju ~udo, kao da je
Merlin (Marylin) li~no. A
on je samo ~ovjek!
Na ekranu se ukazuje
lik oronulog Muhameda
Alija (Muhammad Ali).
Masa ga bu~no pozdra-
vlja, on se jedva kre}e,
sporo gestikulira i po-
zdravlja se s brojnim pri-
sutnim na bini odmah
ispod Kapitol Hila.
Kamera prati lege-
ndarnog Alija do sje-
di{ta, a publika svoju
pa`nju okre}e na novu
legendu - Brusa Spri-
ngstina koji je u lo`i do
nas. Dovikuju mu,
ma{u, on se smije, po-
zdravlja i `uri na svoje
sjedi{te.
Uto se na ekranu
ukaza lik Dastina Ho-
fmana (Dustin Ho-
ffman). Pozdravlja se s
ljudima na centralnoj
lo`i, trlja ruke od hla-
dno}e i - {mrk}e.
Jedna `ena iza mene ne prestaje plakati. U trenutku kad sam, nervozno,
htio odbrusiti da prisustvuje inauguraciji, a ne d`enazi, ugledam dobro
poznati lik Veslija Klarka
I Springstin je pjevao za
Obamu
Ali, Springstin, Hofman
Vrijedi ista}i da je
Obama u trenutku pola-
ganja zakletve izgovorio
svoje puno ime i prezime -
Barak Husein Obama, ia-
ko je u zvani~nom doku-
mentu teksta zakletve i za
njega i za Bajdena srednje
ime pretvoreno samo u
prvo slovo. Ipak Barak je
svoje srednje ime Husein
izgovorio u cijelosti!
Time je htio poru~iti
mnogo toga i ve} uspio.
Izme|u ostalog, to je i
poruka muslimanskom
svijetu koju je on i izgo-
vorio. „Mi pru`amo ru-
ku mira iako je va{a i da-
lje stisnuta u pesnicu“.
Izgovorio je i svoje srednje
ime - Husein
Na{ reporter na inauguraciji 44. predsjednika SAD
Ovacije Obami,
zvi`duci Bu{u
Barak i Mi{el na polaganju zakletve
National Mall okupio je dva miliona ljudi
10 24. JANUAR/SIJE^ANJ 2009.
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i
Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 12/03 i 34/03) i ~lana 26.
Statuta Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja @ivinice broj: 13-1269/03 od 24. 04. 2003. godi-
ne, Upravni odbor objavljuje
JAVNI OGLAS
ZA IZBOR DIREKTORA JZU DOM ZDRAVLJA @IVINICE
1. Objavljuje se javni oglas za izbor direktora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja @ivinice
2. Opis pozicije direktora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja @ivinice:
organizuje i rukovodi radom Ustanove, zastupa i predstavlja Ustanovu pred tre}im licima, pre-
dla`e Upravnom odboru svoj program rada te mjere za zakonito i efikasno obavljanje djelatnosti
Ustanove, donosi akte koji se odnose na unutra{nju organizaciju, i druge akte u skladu sa zako-
nom i podzakonskim aktima, predla`e nacrte normativnih akata koje usvaja Upravni odbor,
izvr{ava odluke Upravnog odbora, odlu~uje o prijemu i rasporedu zaposlenika, prestanku radnog
odnosa zaposlenika te drugim pravima iz radnog odnosa, donosi odluke o postavljenju zaposleni-
ka koji organizuju rad u Ustanovi, podnosi izvje{taj o radu i finansijskom poslovanju Upravnom
odboru, i odgovara za rezultate rada i poslovanje Ustanove, naredbodavac je u izvr{enju finansi-
jskog plana i obavlja i druge poslove utvr|ene zakonom, Statutom i drugim aktima Ustanove.
Mandat direktora je ~etiri godine.
3. Kandidati koji se prijave na ovaj oglas trebaju ispunjavati sljede}e op}e uslove:
- da su dr`avljani Bosne i Hercegovine (dokaz: Uvjerenje o dr`avljanstvu);
- da su stariji od 18 godina, ali ne stariji od 70 godina (dokaz: izvod iz mati~ne knjige ro|enih);
- da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se kandiduju (dokaz: Uvjerenje o
zdravstvenoj sposobnosti);
- da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti
u BiH (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja up-
ra`njene pozicije (dokaz: Uvjerenje organa dr`avne slu`be ako su radili ili rade u dr`avnoj
slu`bi);
- da nisu osu|ivani za krivi~no djelo ili privredni prijestup, koji predstavlja smetnju za imeno-
vanje na upra`njenu poziciju, u roku od pet godina od dana izdr`ane, izvr{ene, zastarjele ili
opro{tene kazne (dokaz: Uvjerenje MUP-a da nije osu|ivan za krivi~no djelo i potvrda Op}in-
skog suda da nije osu|ivan za privredni prijestup);
- da se na njih ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH, (dokaz: Izjava kandidata ovjerena kod na-
dle`nog organa);
- da nisu izabrani zvani~nici, nosioci izvr{nih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu
interesa u organima vlasti u FBiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 70/08), (dokaz:
Izjava kandidata ovjerena kod nadle`nog organa);
4. Pored op}ih uslova kandidati treba da ispunjavaju sljede}e posebne uslove i to:
- VII stepen stru~ne spreme - da je zdravstveni radnik - zavr{eno obrazovanje zdravstvenog
usmjerenja, (dokaz: Diploma odnosno uvjerenje);
- da ima odgovaraju}u specijalizaciju iz djelatnosti doma zdravlja (dokaz: uvjerenje)
- da imaju najmanje tri godine radnog iskustva nakon sticanja visoke stru~ne spreme na poslo-
vima u okviru svog zanimanja, od ~ega najmanje jednu godinu radnog iskustva na rukovo-
de}im poslovima (dokaz: Uvjerenje o radnom iskustvu);
- da nisu ~lanovi upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke (dokaz: Izjava kandi-
data ovjerena kod nadle`nog organa);
- da nemaju privatni finansijski interes u ustanovi za koju se kandiduju (dokaz: Izjava kandida-
ta ovjerena kod nadle`nog organa);
- da nisu ~lanovi upravnog ili nadzornog odbora u vi{e od jednog reguliranog organa (dokaz:
Izjava kandidata ovjerena kod nadle`nog organa);
Direktora ustanove imenuje Upravni odbor.
Uz prijavu, koja treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su du`ni pri-
lo`iti dokaze o ispunjavanju navedenih uslova.
Dokumenti prilo`eni uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne stariji od {est mjese-
ci.
Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju. Prije inter-
vjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu
dobiti preporuke i informacije o kandidatima.
Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice - ~lan javnosti, slobodno je podnijeti prigovor na ko-
na~no imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi utvr|eni Zako-
nom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, a kopija
se dostavlja ombudsmenu za ljudska prava Federacije BiH.
Prijavu sa dokazima o ispunjavanju navedenih uslova potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od
dana posljednjeg javnog objavljivanja oglasa.
Javni oglas }e biti objavljen u „Slu`benim novinama Federacije BiH“ i dnevnim novinama
„Dnevni avaz“.
Prijave sa svim tra`enim dokumentima dostavljaju se li~no ili po{tom preporu~eno, na adresu:
Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja @ivinice, ul. Alije Izetbegovi}a broj 17, @ivinice
75270, uz naznaku „Prijava za javni oglas“.
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje.
Na osnovu odluke Upravnog odbora od 21. 01. 2009. godine, a u skladu sa
~lanom 14 i 31 Statuta JU Apoteka „9. maj“ Gora`de, raspisuje:
KONKURS
za izbor i imenovanje
1. DIREKTORA JU Apoteka „9. maj“ Gora`de
Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom i Statutom ustanove, kandidat
mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove:
- visoka stru~na sprema VII stepen - zavr{en Farmaceutski fakultet,
- 5 godina radnog iskustva u apoteci na rukovodnom mjestu,
- da posjeduje organizatorske i rukovodne sposobnosti.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u roku od 15 dana od da-
na objavljivanja na adresu: JU Apoteka „9. maj“ Gora`de, Kulina bana broj
16, 73000 Gora`de.
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima (Slu`bene novine Fede-
racije BiH broj 12/12/03, 34/03) i Odluke Op}inskog vije}a broj: 01-05-06-174-1/08. na~elnik Op}ine
Teo~ak raspisuje:
JAVNI OGLAS
Za utvr|ivanje kandidata za ~lanove upravnih odbora preduze}a i ustanova kojima je
osniva~ Op}ina Teo~ak
1. Objavljuje se javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata za upra`njena mjesta za:
- ^lana upravnog odbora JU Dom zdravlja Teo~ak (1 kandidat - ispred osniva~a)
- Predsjednik upravnog odbora JP Veterinarska stanica Teo~ak (1 kandidat ispred osniva~a)
- ~lana upravnog odbora JP Veterinarska stanica (1 kandidat ispred osniva~a)
2. Opis pozicije
^lanovi upravnog odbora zajedno sa ostalim ~lanovima reguliranog organa nadziru rad i poslovanje
direktora ustanove /preduze}a a naro~ito u segmentu upravljanja i raspolaganja kapitalom i imovi-
nom, utvr|uju politiku razvoja, razmatraju i usvajaju izvje{taje o poslovanju, predla`u i na~in upotre-
be dobiti, odnosno pokri}a gubitaka u poslovanju, donose op}a akta, rje{avaju u drugom stepenu po
`albi na odluke direktora, te obavljaju i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom /pravilima usta-
nove/ preduze}a.
Predsjednik upravnog odbora saziva i rukovodi sjednicom odbora, potpisuje akte odbora, stara se o
pripremi materijala za sjednicu, stara se o provo|enju akata upravnog odbora te obavlja i druge poslo-
ve utvr|ene zakonom i aktima preduze}a.
Predsjednik i ~lanovi upravnih odbora iz ta~ke 1. imenuju se na period do isteka teku}eg mandata
upravnih odbora, uz mogu}nost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom.
Imenovane osobe imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu sa zakonom i aktima ustanove/predu-
ze}a i ista se ispla}uje iz sredstava ustanove /preduze}a.
3. Kandidati koji apliciraju za ~lana ili predsjednika upravnog odbora moraju ispunjavati sljede}e
uslove:
A) Op}i uslovi
- da je dr`avljanin BiH
- da je stariji od 18 godina
- da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere u posljednje 3 godine
- da se na njih ne odnosi ~lan IX Ustava BiH
- da nije ~lan izvr{ne, zakonodavne, sudske vlasti ili savjetnici u smislu zakona o sukobu interesa
- da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima u FBiH
- da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prestup
- da nema privatni finansijski interes u instituciji za koju se kandiduje
- da nije stariji od 70 godina
- da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora u vi{e od jednog pravnog subjekta
B) posebni uslovi
- da ima visoku ili vi{u stru~nu spremu (kandidat sa VSS ima prednost)
- da imaju najmanje 3 godine radnog iskustva
- da posjeduje kreativne i organizacijske sposobnosti
- da posjeduje sposobnost za savjesno, odgovorno i odlu~no obavljanje du`nosti
- da posjeduje sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka
- da posjeduje pozitivne rezultate rada ostvarene tokom poslovne karijere
- preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca
4. Potrebni dokumenti
Uz prijavu na javni oglas kandidati su du`ni prilo`iti:
- kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon
- uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
- izvod iz mati~ne knjige ro|enih
- uvjerenje o neka`njavanju ne starije od 3 mjeseca
- ovjerenu kopiju diplome
- uvjerenje o radnom iskustvu
- ovjerenu izjavu na okolnosti iz alineja 3,4,5,6,8 i 10 op}ih uslova; i alineja 3,4,5 i 6 iz posebnih uslova
Kandidati u svom zahtjevu mogu navesti da apliciraju za jednu ili vi{e pozicija.
Kandidati koji budu ispunili sve propisane uslove bi}e uvr{teni na listu u`eg izbora i bi}e pozvani na
intervju pred komisiju za provo|enje javnog oglasa, nakon ~ega }e komisija putem pisane preporuke
sa~initi rang-listu najboljih kandidata.
Pismena preporuka }e biti upu}ena op}inskom vije}u na dalje postupanje i kona~no imenovanje.
Oglas }e biti objavljen u „Slu`benim novinama Federacije BiH“ i u listu „Dnevni avaz“.
Oglas ostaje otvoren 15 dana ra~unaju}i od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju u zatvorenim kovertama li~no na pisarnici
op}ine ili preporu~eno putem po{te sa naznakom - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS - NE OTVARATI,
na adresu op}ina Teo~ak, komisija za provo|enje javnog oglasa za odabir kandidata za ~lanove upra-
vnih odbora, Centar b.b. 75414 Teo~ak.
Bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba ima pravo podnijeti prigovor na kona~no imenovanje ako
vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispunjeni principi utvr|eni Zakonom. Prigovor se podnosi Ure-
du ombudsmana.
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA
BIHA]
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vla-
dinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne
i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bo-
sne i Hercegovine“ broj: 34/03.), ~lana 155. i 156.
Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i
obrazovanju („Slu`beni glasnik Unsko-sanskog
kantona“ broj: 5/04.) i Zaklju~ka Vlade Unsko-
sanskog kantona o pokretanju postupka za izbor
i imenovanje ~lanova [kolskih odbora Javnih
ustanova osnovnog i srednjeg odgoja i obrazova-
nja Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-
1069/2008 od 15. 12. 2008. godine, Vlada Unsko-
sanskog kantona, objavljuje
PRODU@ENJE ROKA ZA PODNO[ENJE
PRIJAVA NA JAVNI OGLAS
ZA IZBOR KANDIDATA ZA NOMINIRANJE
^LANA [KOLSKOG ODBORA U JAVNIM
USTANOVAMA OSNOVNOG I SREDNJEG
ODGOJA I OBRAZOVANJA
UNSKO-SANSKOG KANTONA
Produ`ava se rok za podno{enje prijava na Javni
oglas za izbor kandidata za nominiranje ~lana
{kolskog odbora u Javnim ustanovama osno-
vnog i srednjeg odgoja i obrazovanja Unsko-sa-
nskog kantona, ispred osniva~a, objavljenog da-
na 24. 12. 2008. godine u dnevnom listu „Avaz“ i
Slu`benim novinama Federacije BiH broj:
86/2008.
Prijave sa svim tra`enim dokumentima dostaviti
na adresu:
Vlada Unsko-sanskog kantona, Komisija za
izbor
Alije \erzeleza br. 6.
BIHA]
Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana
posljednjeg javnog objavljivanja produ`enja ro-
ka za podno{enje prijava.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se ra-
zmatrati.
11 24. JANUAR/SIJE^ANJ 2009.
I
talijanski senator Stefano Pedi~a (Pedica) protestirao je
pred Ambasadom Brazila u Rimu, vezan u lance i
dr`e}i u rukama natpis: „Bin Ladene, tra`i azil u Brazi-
lu.
Zvani~ni Rim mogao bi povu}i svog ambasadora iz Bra-
zila na konsultacije u znak protesta ako Brazil da politi~ki
azil biv{em ljevi~arskom aktivisti osumnji~enom za ~etiri
ubistva u Italiji, saop}eno je u ministarstvu vanjskih poslova.
Italijanske vlasti sna`no su osudile odluku Brazila done-
senu po~etkom mjeseca o davanju azila Cezaru Batisti (Ce-
sare Battista), koji je pobjegao iz zatvora ranih 80-ih godina
pro{log stolje}a dok je ~ekao su|enje za ubistva.

ZANIMLJIVOSTI
Italijanski senator vezao se u lance
Prema tvrdnjama po-
vjesni~ara @orgea Kamara-
sa (Jorge Camaras), naci-
sti~ki ljekar Jozef Mengele
(Josef), poznat kao An|eo
smrti, u brazilskom gradu
Kandido Godoi ostvario je
svoj san o nastanku ~iste
arijevske rase. Mengele je
prema uputama Adolfa Hi-
tlera radio na pove}anju
nataliteta arijevaca, a svoje
je geneti~ke eksperimente
ostvario upravo u Brazilu.
Trudnice u gradu Ka-
maras je tretirao nekim no-
vim drogama i pripravci-
ma. Svaka peta trudnica u
tom gradu ra|ala je bliza-
nce koji su mahom bili pla-
vooki i plavokosi.
- Mislim da je Mengele
u Brazilu napokon ispunio
svoj san o nastanku superi-
orne arijevske rase - tvrdi
Kamaras u svojoj knjizi
„Mengele: An|eo smrti u
Ju`noj Americi“.
Tvrdnje povjesni~ara Kamarasa
Mengele ostvario
san u Brazilu
Nepa`nja novozelandskog premijera
Slomljene ruke pozdravio
vi{e od 100 igra~a
Specijalni ure|aj za Obamu
Mobitel otporan
na prislu{kivanje
Fotografija iz knjige
Ameri~ki predsjednik
Barak Obama (Barack) voli
tehnolo{ke novitete i dobro
se koristi mnogim blagoda-
tima modernih tehnologi-
ja. Jedan od omiljenih
ure|aja Baraka Obame je
njegov „BlackBerry“, s
~ime nije odu{evljena pre-
dsjedni~ka sigurnosna
slu`ba.
Umjesto klasi~nog, oni
su Obami pripremili prila-
go|eni smartphone ure|aj,
koji su prakti~no nazvali
„BarackBerry“. Smartpho-
ne, koji je proizvela kompa-
nija „General Dynamics“,
trebao bi ko{tati oko 3.300
dolara, a navodno ga je ne-
mogu}e prislu{kivati ili na
neki drugi na~in pristupiti
njegovim podacima.
Ure|aj je slu`beno na-
zvan „Sectera Edge“ i u sta-
nju je {ifrirati telefonske ra-
zgovore u hodu te na isti
na~in manipulirati drugim
povjerljivim dokumenti-
ma.
Predsjednik ne mo`e bez svog „BlackBerryja“
Novozelandski premi-
jer D`on Ki (John Key)
polomio je ruku silaze}i
niz betonske stepenice,
ali, ne znaju}i koliko je
povreda ozbiljna, oti{ao je
odmah potom na sportsku
sve~anost na kojoj se mor-
ao rukovati s vi{e od 100
igra~a ragbija.
- Bilo je veoma neugo-
dno - kazao je premijer
novozelandskoj televiziji
TV1 - dodaju}i da je to
bio trenutak nepa`nje.
Sljede}eg dana, kada je
shvatio da ne mo`e is-
pru`iti ruku, oti{ao je lje-
karu koji je ustanovio
dvostruki prijelom.
Pedi~a: Protest pred Ambasadom Brazila (Reuters)
Ki: Ozbiljna povreda
12 24. JANUAR/SIJE^ANJ 2009.
DNEVNIK
Osman Top~agi}, {ef Misije BiH pri EU
Subota, 17. januar
Susret s porodicom
Budim se u hotelu kod Salcburga gdje sam odlu~io pr-
espavati poslije skoro cjelodnevne vo`nje autom iz Sara-
jeva. Pre{ao sam oko 900 kilometara, po zimskim uslovi-
ma i bio mi je potreban dobar odmor, tim prije {to je ~ita-
va prethodna sedmica bila ispunjena intenzivnim pripre-
mama za put i novi posao u Misiji pri EU u Briselu.
Jutro je hladno, na autu se uhvatio led. Ipak, vo`nja do
Minhena je ugodna, ali oko Minhena po~inju gu`ve i za-
stoji. Vrijeme prekra}ujem slu{aju}i izbor klasi~ne muzike
sa CD-a koji su mi poklonili saradnici iz Direkcije za evro-
pske integracije.
Proveo sam skoro {est godina u Direkciji i postao ve-
zan i za posao i saradnike s kojima sam provodio dane i
sate nastoje}i da ostvarimo napredak u procesu evro-
pskih integracija. Moja sljede}a destinacija je Pariz,
gdje treba da se sretnem sa suprugom i k}erkom, koja je
zadnjih {est mjeseci radila u Francuskoj, i sada provode
vikend u Parizu, prije povratka u Sarajevo.
Ulazak u Pariz i pronalazak hotela je uveliko olak{an
navigatorom u automobilu koji mi je posudio prijatelj
prije polaska. Ali, u centru Pariza nije samo problem pr-
ona}i hotel, nego i parking. Mjesto nalazim na petom
spratu podzemne gara`e, a onda zajedni~ka ve~era i pre-
pri~avanje zadnjih dana ispunjenih doga|ajima i za me-
ne i za njih dvije.
Nedjelja, 18. januar
[etnja uz Senu
Odlu~ujemo se za {etnju uz Senu, pored Luvra, cr-
kve Notr Dam i po Latinskom kvartu. Ru~ak u prija-
tnom orijentalnom restoranu, a zatim opet rastanak od
svojih i nastavak puta prema Briselu.
Prati me ki{a. Prelazak iz Francuske u Belgiju je pre-
poznatljiv jedino po tome {to su autoputevi u Belgiji
osvijetljeni. Sloboda kretanja, kao jedan od osnovnih
principa EU i uspostava [engenske zone su doslovce
izbrisali granice na velikom dijelu evropskog kontine-
nta. Va`an dio mog novog posla }e biti da doprinesem
da i BiH postane dio tog prostora.
U zgradi Misije me do~ekuje savjetnik Muaz Dedaji},
razgovaramo uz kafu, a zatim me Muaz vodi do mog stana.
Ponedjeljak, 19. januar
Mala ekipa, velik posao
Radni dogovor sa saradnicima u Misiji. Tu su mini-
star savjetnik Milo{ Vuka{inovi}, savjetnik Muaz Deda-
ji} i sekretar Aleksandar Damjanac. Mala ekipa s obzir-
om na poslove i potrebe i o~ekujemo skoro poja~anje.
Odlazim na prvi sastanak u Evropskoj komisiji sa
Paolom Pampaloni, novom {eficom Jedinice za BiH, pr-
ed njen put u Sarajevo na sastanak Pododbora za tra-
nsport i sastanak RPM, a zatim kratki susret i sa Pjerom
Mirelom, direktorom za na{u regiju.
Poslije podne u Brisel dolazi predsjedavaju}i Pre-
dsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi}. Na aerodromu
ga do~ekuje moj kolega ambasador Nikola Radovano-
vi}, {ef na{e misije pri NATO, i saradnici iz Misije, a ja
se sa predsjedavaju}im susre}em u hotelu.
Utorak, 20. januar
Radmanovi} u Institutu
Predaja kopija akreditivnih pisama {efu protokola
Evropske komisije @ak de Baenstu (Jacques). Upoznaje
me s detaljima ceremonije predaje akreditivnih pisama
predsjedniku Evropske komisije Barosu i predsjedava-
ju}em Vije}a EU, {to }e uslijediti kasnije. De Baenst je
bio u Sarajevu 1993. kao ~lan Posmatra~ke misije EU i
ja sugeri{em da je vrijeme da ponovo do|e u posjetu i
vidi kako grad sada izgleda.
Neboj{a Radmanovi} poslije podne dr`i predavanje
u uglednom Institutu za me|unarodne odnose Egmont.
Posebno isti~e da je va`no da BiH dobije bezvizni re`im
za [engen i kandidatski status kada i ostale dr`ave iz
na{e regije, naravno uz ispunjavanje zadatih uslova. To
}e biti glavna poruka predsjedavaju}eg i na svim susre-
tima koji }e uslijediti narednih dana.
Va`no je da se glas iz BiH ~uje u briselskim instituti-
ma i istra`iva~kim centrima, jer se politika EU, a i javno
mnijenje jednim dijelom formira i na osnovu dokumena-
ta koji se pripremaju u ovim ku}ama, odnosno stavova
koji se iznose na ovakvim predavanjima i raspravama.
Srijeda, 21. januar
Solanine poruke
Rano ujutro susret sa dr. Miroslavom Laj~akom, vi-
sokim predstavnikom i specijalnim predstavnikom EU
za BiH. Dogovaramo da nas prilikom naredne posjete
Briselu posjeti u zgradi Misije BiH pri EU.
Susret predsjedavaju}eg Predsjedni{tva sa dr. Havi-
jerom Solanom, visokim predstavnikom za vanjsku i si-
gurnosnu politiku EU. Solana nagla{ava da je prijatelj
BiH ali je u razgovoru vrlo otvoren i tra`i ponovno inte-
nziviranje reformskog procesa u BiH i ispunjavanje
uslova koje je postavilo Vije}e za provedbu mira. Na-
gla{ava da je 2009. klju~na godina za BiH.
Razgovoru prisustvuje i Laj~ak, kao i Robert Kuper
(Cooper), generalni direktor Vije}a, kojeg poznajem iz
Londona. Dogovaramo se za skori susret. Tu je i Solanina
glasnogovornica Kristina Galjak, koja izra`ava zadovo-
ljstvo {to sam preuzeo svoj novi posao.
Slijedi sastanak predsjedavaju}eg sa predsjednikom Evr-
opskog parlamenta Hans-Gertom Peteringom (Poettering),
a nakon toga pridru`ujem se na{im parlamentarcima na 11.
sastanku parlamentarnih delegacija na{eg i Evropskog par-
lamenta. Srda~an pozdrav s predsjednicom Delegacije Dor-
is Pak (Pack), koja izra`ava zadovoljstvo {to sam na novom
poslu, i ~lanovima Evropskog parlamenta Jelkom Kacinom,
Hanesom Svobodom, Amnom Ibri{agi}. U uvodnom dijelu
govore predstavnik ^e{ke kao predsjedavaju}e zemlje EU, a
zatim Laj~ak i Jan Tru{~inski (Truszczynski), zamjenik ge-
neralnog direktora za pro{irenje EU.
Mnogo poznatih lica, ali upoznajem i nove koji
izra`avaju `elju za saradnjom. Sa na{e strane delegaciju
predvodi Halid Genjac, tu su i Ivo Miro Jovi}, Dragi
Ljubi~i} i Zoran Koprivica. Broj ~lanova delegacije je
smanjen u zadnji ~as zbog sjednice Predstavni~kog do-
ma na kojoj se razmatra i, kako kasnije saznajemo, usva-
ja bud`et za 2009.
Doris Pak prire|uje ve~eru za u~esnike susreta u re-
storanu „Horta“, koji nosi ime po briselskom arhitekti s
po~etka 20. stolje}a, ~uvenom po zgradama u stilu sece-
sije. Jo{ jedna prilika za opu{tenije razgovore, za mene i
prilika da bolje upoznam Viktora Bostinaru, ~lana EP iz
Rumunije, i ~e{kog specijalistu za Balkan Jirija Kala-
snjikova, koji u ovom polugodi{tu predsjedava Komite-
tom za zapadni Balkan (COWEB). Dogovaramo skore
susrete.
^etvrtak, 22. januar
Imate svoje mjesto
Nastavak parlamentarnog susreta, otvorena diskusi-
ja i usvajanje zajedni~ke izjave, a zatim ru~ak kojem je u
ime predsjednika EP doma}in potpredsjednik @erar
Onesta (Gerard). On je iz Francuske, iz Tuluza, svojevr-
emeno je bio najmla|i ~lan Evropskog parlamenta i
ne}e i}i na izbore ove godine, jer, kako ka`e, ne}e da bu-
de i najstariji ~lan parlamenta!
Posebno me dojmljuje na~in na koji izra`ava zadovo-
ljstvo {to je usvojena Rezolucija za Srebrenicu, uz rije~i
da u Evropskom parlamentu postoji poseban osje}aj si-
mpatije, odgovornosti i podr{ke za BiH. „Vi jo{ niste
~lanovi, ali vi ovdje imate svoje mjesto“, ka`e mi Onesta.
U me|uvremenu predsjedavaju}i Predsjedni{tva
ima sastanak s komesarom za pro{irenje Olijem Renom.
Sa ambasadorom Radovanovi}em pratim Radmanovi}a
na aerodrom. Ocjena je da je posjeta veoma uspje{na.
Petak, 23. januar
@ivot u Briselu
Danas mogu da se posvetim slanju dopisa Ministar-
stvu vanjskih poslova, organizaciji rada u Misiji i orga-
nizaciji svog `ivota u Briselu.
Prva sedmica mog boravka u Briselu zaista je bila ra-
dna sedmica!
Osvijetljeni autoput je znak da
sam pre{ao iz Francuske u Belgiju
Doris Pak prire|uje ve~eru za u~esnike susreta u restoranu „Horta“, koji nosi ime po briselskom arhitekti s
po~etka 20. stolje}a, ~uvenom po zgradama u stilu secesije. Jo{ jedna prilika za opu{tenije razgovore
Top~agi}: Ne smijemo propustiti priliku za napredak ka EU
13 24. JANUAR/SIJE^ANJ 2009.
14 24. JANUAR/SIJE^ANJ 2009.

ISPOVIJEST
Kako smo spasili malu
Jevrejku u Gra~anici
Nadam se da }e pri~a o Nadi Kolman biti krik da se zaustavi ubijanje djece u Gazi, ali i svim
drugim dijelovima svijeta, ka`e istra`iva~ Nihad Halilbegovi}
Nihad Halilbegovi} prvi put otkriva porodi~nu tajnu
S
tradanje djece u Ga-
zi tokom trose-
dmi~ne izralske
ofanzive potaklo je is-
tra`iva~a Nihada Hali-
lbegovi}a da otkrije
pri~u o ulozi njegove fa-
milije u spa{avanju jevr-
ejske djevoj~ice iz
Gra~anice u Drugom
svjetskom ratu iako je to
u vrijeme fa{isti~ke vla-
sti predstavljalo veliku
opasnost. Njegova fami-
lija je spasila i ~uvala je-
dnogodi{nju djevoj~icu
Nadu Kolman koja je
ostala bez roditelja.
Nedu`no dijete
- U mojoj, ali i osta-
lim gra~ani~kim famili-
jama je bio kult naciona-
lanog osje}aja pravde, je-
dnakosti i istine. I maloj
Nadi su pomogli kao {to
bi pomogli i bilo kojoj
drugoj djevoj~ici. O to-
me nismo pri~ali, niti
smo to objavili, prije sve-
ga {to je Nada spa{ena
zato {to je bila nedu`na
djevoj~ica i za to nisu
o~ekivali nikakvo pri-
znanje. Nekoliko puta je
tra`eno od nas da se ovo
objavi i da se neko od
na{e familije uvrsti u pr-
avednike. Me|utim, na-
ma ne trebaju nikakve ti-
tule i priznanja, nama tr-
eba pravda. A pravda je
da se ne ubijaju djeca i
nedu`ni ljudi - isti~e Ha-
lilbegovi}, obja{njava-
ju}i za{to sada otkriva
ovu pri~u.
Halilbegovi} na-
gla{ava da su Jevreji od
samog dolaska u
Gra~anicu, tokom osma-
nske vladavine, `ivjeli u
dobrim odnosima sa dr-
ugim narodima, a pose-
bno sa Bo{njacima. Kada
je do{ao fa{izam, ostavio
je traga i u ovom gradu,
iako je gra~ani~ka vlast
bila blagonaklona prema
Jevrejima.
- I problema nije bilo
do 1943. godine, kada su
stigle naredbe iz usta{ke
komande iz Tuzle da se
Jevreji uklone.
Me|utim, bo{nja~ki nar-
od se suprotstavio tome,
tako da su 28. februara
1943. godine pomogli
velikom broju intelektu-
alaca, posebno ljekara,
da se izmjeste na slobo-
dnu teritoriju. U to vrije-
me na Ozren je
izmje{ten doktor Hinko
Mari} i njegov sin Petar,
doktor Ivo Levi, apote-
kar Vinko Koloman, nje-
gova supruga Helena i
tada 11-mjese~na k}erka
Nada, koje je u kolima
odvezao Suljo Muji} -
govori Halilbegovi}.
Odlazak u Zagreb
Viktor Kolman je ka-
snije poginuo na Ozre-
nu, gdje je radio kao lje-
kar, pa se njegova supru-
ga sa k}erkom vratila u
Gra~anicu. To su tuzla-
nske vlasti saznale te su
nalo`ile da se „Helena i
Nada bezuvjetno sprove-
du u @upsku redarstve-
nu oblast u Tuzli“.
Gra~ani~ke vlasti to
odmah izvr{avaju, ali
sprovode samo Helenu, a
malu Nadu ostavljaju u
Gra~anici kod doktora
Avde Prohi}a i Beg-ha-
nume Halilbegovi}, Ni-
hadove majke.
- Malu su skrivali i o
njoj se najvi{e brinula
moja majka, jer je moja
familija i prije rata bila u
dobrim prijateljskim
odnosima s porodicom
Kolman. Nada je bila ta-
ko slatko i umiljato dijete
i moja majka ju je jako
zavoljela, pa ~ak i htjela
usvojiti. Ipak, te{ka srca
se morala rastati od nje,
jer je dojavljeno da je sti-
gao novi nalog iz Tuzle
da se mora prona}i i mala
Nada - ka`e Halilbegovi}.
Tada po~inje agonija
u njegovoj familiji i dile-
ma {ta da urade i gdje da
po{alju Nadu. Odluka
pada da se prebaci u Za-
greb, gdje je u to vrijeme
`ivio Halilbegovi}ev da-
id`a Sabrijaga Prohi}.
- Tako da je Nada uz
pratnju djevojke Sonje,
izbjeglice iz Maribora,
preba~ena u ku}u mog
daid`e na Ilici 136. To je
bio centar NDH-a, ali je
moj daid`a ~esto pre-
mje{tao Nadu jer je imao
vi{e ku}a i poslovnih pr-
ostora. Tako je spa{ena
mala Nada, koja je 1948.
godine oti{la u Izrael.
Tamo se udala i `ivjela,
ali sada ne znam da li je
jo{ `iva - govori Halilbe-
govi}.
Dodaje da se nada „da
}e pri~a o Nadi dospjeti
do {ire javnosti i biti kr-
ik da se zaustavi ubijanje
djece u Gazi, ali i svim
drugim dijelovima svije-
ta i probuditi svijest kod
ljudi da se suprotstave
tome, ma koliko to te{ko
i opasno bilo“.
Jer i najte`im trenuci-
ma tokom drugog svje-
tskog rata, neki su dovo-
dili svoje `ivote i opa-
snost da bi pomogli Jevr-
ejima, zaklju~uje Hali-
lbegovi}. A. MALAGI]
U isto vrijeme kada
je Nada preba~ena u
glavni grad Hrvatske,
iz Tuzle je u zatvor na
Savskoj cesti u Zagre-
bu izmje{tena i njena
majka Helena.
- Ona je nekim ka-
nalima uspjela poslati
ceduljicu mom daid`i
u kojem ih pita {ta je
sa Nadom. Moja da-
id`inica Safeta je
oti{la u zatvor i rekla
da je kod nje. Vjerova-
tno je to Heleni
olak{alo te te{ke za-
tvoreni~ke dane kada
je saznala da joj je bar-
em k}erka u sigurnim
rukama. Nakon izvje-
snog vremena, Helena
je odvedena u Jaseno-
vac i ubijena - navodi
Halilbegovi}.
Majka Helena
ubijena u
Jasenovcu
Sabrija i Safeta Prohi} ispred ku}e u Zagrebu gdje je skrivana Nada
Halilbegovi} je vi{e
podataka o Nadi i nje-
noj sudbini dobio od
dajd`i~ne Esme Tu~i},
koja je kao djevoj~ica u
Zagrebu upoznala i `iv-
jela sa Nadom. U veoma
emotivnom pismu se
prisjetila susreta sa
„malom i prepla{enom
djevoj~icom“.
- O Nadici nikome
nismo smjeli govoriti,
nikome je nismo smjeli
pokazivati. Bila je kao
mali zatvorenik, zaje-
dno sa Sonjom koja ju
je dovela. Oti{la je isto
tako tajanstveno kao {to
je i do{la - pisala je u
svojim sje}anjima Esma
Tu~i}.
O Nadici nismo smjeli govoriti
Slika Esme Tu~i} iz mladosti
Halilbegovi}eva majka, Helena i Viktor Kolman te Avdo Prohi} sa suprugom u Gra~anici
Nada Kolman kao djevoj~ica
Avdo Prohi} sa Nadinim roditeljima
15 24. JANUAR/SIJE^ANJ 2009.
Mersad Berber o svom `ivotnom projektu

EKSKLUZIVNO
Mitski junaci u
letu nad Bosnom
Na{ slavni umjetnik zavr{ava slikovni roman na kojem radi ve} pet godina U martu velika
izlo`ba u muzeju „Caixa Forum“ u Barceloni Poema o `rtvama
M
ersad Berber, je-
dan od najslavni-
jih bh. umjetnika
sa stalnom adresom u Za-
grebu, grafi~ar, crta~ i sce-
nograf, redovan je posjeti-
lac teatarskih predstava.
Nikada ne propu{ta gosto-
vanje sarajevskog Naro-
dnog pozori{ta na zagre-
ba~koj sceni.
Na{eg velikana evro-
pske, pa i svjetske likovne
scene sreli smo u Hrva-
tskom narodnom kaza-
li{tu na gostovanju pre-
dstave „Tvr|ava“ Me{e
Selimovi}a, a u re`iji Su-
lejmana Kupusovi}a.
U ekskluzivnom ra-
zgovoru za na{ list Berber
govori o svom `ivotnom
djelu, slikovnom romanu
na kojem radi ve} pet go-
dina.
Monolog o etici
- Ima misao iz fine mi-
nijature Sidrana kad slika
portret glavnog junaka u
„Smrti u Venediku“, gdje
ka`e: „Onaj otrov {to Me{a
popi nekad u Sarajevu,
po~e da djeluje u Veneciji,
O, Venedik, Venedik“.
„Tvr|ava“ je jedan veliki
monolog o etici. Me{a Se-
limovi} je bio traumatizir-
an tom temom, uni{tava-
njem etike kao jedne od te-
meljnih ljudskih discipli-
na, uz disput o vlasti.
Ja sam se na{ao u je-
dnoj ~udnoj situaciji gle-
daju}i ovaj tekst, jer upra-
vo radim slikovni roman
o Dedalusu i Ikaru koji
su, no{eni vjetrovima sa
Sirakuze, pali na groblja u
Ustikolinu, Srebrenicu i
vode dijalog sa {ejhom
Mustafom ^ajlakovi}em i
ljudima u mrtva~nici u
Ustikolini.
Na{ao sam se pred je-
dnim dilemom, pred koji-
ma se na jedan drugi
na~in na{ao Me{a. Tema o
koroziranju, lomljenju
~ovjeka kao kutiji amba-
la`e koji je odba~en na
smetlji{te je vje~na, skoro
epska - ka`e Berber.
Samo za na{e ~itaoce
otkriva detalje iz sliko-
vnog romana koji bi tre-
bao biti objavljen do kraja
ove godine.
- To je jedna velika ale-
gorija. Moja posveta ljudi-
ma koji su spasili ~ast isti-
ne. Junaci u njemu su `ivi
ljudi od krvi i mesa. U pi-
tanju je jedan serijal slika
koji ~ini novu strukturu
izlo`be. Crtani roman od
600 strana sa vrlo izra`en-
im scenama, citatima,
izvje{tajima. Tematizir-
am tu jedan uzvi{eni pa-
tos moralnosti. Zapra-
vo, to je sukob mora-
lnosti koji je i Me{a Se-
limovi} u „Tvr|avi“
tra`io od Ahmeta [abe.
Rije~ je o kaligrafu, cr-
ta~u koji prati let velikih
mitskih li~nosti Dedalusa
i Ikarusa koji su pobjegli
sa Krete i vjetar ih iz-
nad Sirakuze donio
na prostor
isto~ne Bosne, gdje su pa-
li. Upravo na mjesto gdje
je ekipa forenzi~ara, antr-
opologa radila sa profesor-
om Vilijamom Haglu-
ndom (William). To je je-
dna potpuna izmjena zbi-
lje, stvarnosti, surovih re-
alisti~kih citata, moje poe-
tike. Bit }e tu crte`a,
gva{ova, ulja. Ja sam ovdje
slikar koji sa strane prati
pohod dvojice velikih mi-
tskih junaka.
Lik na {titu
Naravno da sam tu
otkrio niz stvari, otkrio
sam zbog ~ega je Dedalus
stalno bje`ao. On je u mla-
dosti napravio veliki
zlo~in, ubio kolegu slikara,
ro|aka. Na kraju je zavr{io
kao heroj, kad se vratio iz
Srebrenice i Bosne, i kad je
objavio svijetu podatke {ta
je vidio kad je krilima pro-
letio iznad Srebrenice, a
Gradsko vije}e Parosa ga
proglasi herojem i isklesa-
ju njegov lik na {titu Atene
- pri~a na{ sagovornik.
Ka`e da smo ga upravo
zatekli u velikoj radionici.
Slikovni roman, koji }e
biti objavljen u formi
knjige, ali }e ga pratiti i
izlo`ba, trebao bi biti
od{tampan u Hrvatskoj i
BiH, a nakon toga }e usli-
jediti i promocije.
- Kompletan projekt
posve}en je Bosni. Ima je-
dan dio koji prikazuje di-
jelove Bosne, {ljivike,
slike sa starih po{ta-
nskih razglednica, Bo-
snu kakvu su vidjeli ne-
ki na{i sjajni slikari
kao {to je veliki Gabri-
jel Jurki}. Bosna kao je-
dna velika zona zema-
ljskog raja iz anti~ke
mitologije.
Bit }e tu i sjajna poe-
ma o Srebrenici Abdulaha
Sidrana, gdje ka`e: „Sre-
brenico, bolje da te nema,
nego da te ima“. Najzani-
mljivije je {to se tu nalazi
jedan dio moje li~ne bio-
grafija, a to je moj susret
sa {ejhom ^ajlakovi}em u
Srebreniku. Ja sam nasli-
kao njegovu tekiju, kao i
letove Dedalusa i Ikarusa
iznad velikih grobnica
bo{nja~kih `rtava u Usti-
kolini. To je zapravo De-
dalov let nad Bosnom, pr-
edstavljen slikama kao u
nijemom filmu. Vidjet
}emo mo}ne mitske juna-
ke u letu nad Bosnom -
poja{njava Berber.
Paralelno sa ovim pro-
jektom, Berber se u svom
ateljeu priprema i za veli-
ku izlo`bu koja }e u martu
biti otvorena u Barceloni,
a potom u Majorci.
- Imat }u izlo`bu u na-
jve}em muzeju „Caixa Fo-
rum“ u Barceloni koji ima
zada}u da prezentira kla-
si~nu evropsku umjetnost
i neke aktualne trendove.
Ja imam ~ast da izla`em
nakon velikih slikara.
Upravo sad je bila velika
izlo`ba Lusijana Frojda
(Lucian Freud). Ja }u iz-
lo`iti stotinjak radova, po-
tpuniji retrospektivan pr-
esjek. Prezentirat }u,
izme|u ostalog, i moj
oma` velikom poljskom
slikaru romantizma Te-
odoru @erikou, ali sam
figure sa njegovog
„Splava Meduza“ za-
mijenio bosanskim
figurama. U to vrije-
me, kad je djelo na-
stalo, mene su pri-
jatelji na premijeri
predstave „Gam-
let“, koju je 1984.
godine re`irao Sule-
jman Kupusovi}, a ja
radio scenografiju,
optu`ili da je taj ci-
klus stradanja
precrtan.
Dakle, bit }e to izbor
mojih ponajboljih radova
koji po~inje od 1984. go-
dine do danas. Bit }e tu
djela poput slika iz oma`a
Velaskezu, „Put u Ske-
nder-Vakuf “, „Bijeli konji
u snijegu“,. slike o je-
dnom emigrantu u Zagre-
bu, velike moje studije o
Osmanu kad sam radio
Gunduli}evu predstavu sa
@or`om Parom... - naja-
vljuje Berber.
Studio u Be~u
Ve} du`e vrijeme Ber-
ber planira izlo`bu u Sara-
jevu. Ka`e da se nada da }e
to biti do kraja ove godine.
- Sad sam u dogovori-
ma za izlo`bu u Zemlja-
skom muzeju. Vrijeme je
da se pojavim sa monume-
ntalnom izlo`bom. Do}i
}u sa kompletnim, integr-
alnim materijalom Srebr-
enice - isti~e na{ ugledni
umjetnik.
Raduje se kraju svog
projekta i predstoje}im iz-
lo`bama. Unato~ respe-
ktabilnoj karijeri, bro-
jnim izlo`bama i djelima
koja se nalaze u galerija-
ma i privatnim kolekcija-
ma diljem svijeta, Berber
smatra da }e njegovo djelo
upravo obilje`iti ovaj sli-
kovni roman.
- Ovo je moj `ivotni pr-
ojekt, mislim da ne{to bolje
nisam napravio. Vrlo sam
zadovoljan. Moram prvi
put re}i da su ovo najzreliji
radovi koje sam napravio.
Pet godina ja radim na
ovom projektu, obilazim
terene od Bjela{nice, Srebr-
enice, Ustikoline. Tu su
ogromne grafike 3x4 metra.
Radi se vrhunska priprema
u najboljem studiju u Be~u.
Ogroman je to projekt. A
nikog ne vrije|a. To je poe-
ma o `rtvama. Japija je pre-
golema bosanska da bi je
neko uni{tio.
Anila GAJEVI]
„Srebrenica“
za svjetski
muzej
Eduar Lusi-Smit
(Edward Lucie-Smi-
th), autor velike povi-
jesne i moderne umje-
tnosti, za moju „Sre-
brenicu“ je rekao da je
materijal za bilo koji
evropski i svjetski mu-
zej. To je tako drama-
ti~an materijal - smatra
umjetnik.
U ulozi reportera
- Ubacio sam u dje-
lo i te nesretne iskaze u
Hagu, malo je toga, ali
su tako klju~ne i jezgr-
ovite. Vodim se meto-
dologijom novog ro-
mana, romana identi-
teta, stalno iznosim de-
talje od ~e{ljeva, cipela,
heroji moje hronike su
{ejh Mustafa
^ajlakovi} i red mla-
dih dervi{a. Sve se po-
vezalo. Ti dervi{i su bi-
li stavljeni pred stre-
lja~ki stroj ~etnika.
Opisujem niz situacija
vezanih za Srebrenicu.
Ja sam ovdje zapravo
jedan reporter - po-
ja{njava Berber.
- Jednom mi je Sena-
da Kreso poklonila knji-
gu koju je prevela, „Sre-
brenica i Vukovar, dvije
grobnice“ Erika Stovera
(Eric) i moram priznati
da sam se zasramio te go-
dine kad sam je pro~itao.
[ta su sve uradili ti ljudi,
anonimni forenzi~ari i
antropolozi u~inili za
Bosnu. Kad sam pisao
storiju Dedalusu i Ikaru-
su, spomenuo sam da su
oni prvo sletjeli na te gr-
obnice na kojima je ra-
dio poznati ameri~ki
antropolog Vilijam Ha-
glund. Taj ~ovjek je isko-
pao desetine hiljada
le{eva bosanskih `rtava.
Na jednom mjestu on
ka`e {ejhu: „Oko nas je
ti{ina“, kao {to Ri~ard
III ka`e: „Oni koji znaju
istinu su mrtvi, a oni ko-
ji su to uradili {ute“ - po-
ja{njava Berber.
Kako sam se zasramio
Berber:
Vrijeme je
da imam
izlo`bu u
Sarajevu
16 24. JANUAR/SIJE^ANJ 2009.
RETROVIZOR
k
u
l
t
Venecija
Go-
spon
Enjo za-
dever’o
se oko
Veneci-
janskog
bijenala
i nastu-
pa na{ih umjetnika. Ni-
ko od vlasti ne konta
zna~aj tog bijenala, a
kod likovnjaka to je vrh
vrhova. Jer, mnogima na
vlasti je uglavnom asoci-
jacija na Veneciju - go-
ndola. Ona {to svijetli
na televizoru! Na hekle-
raju.
^arlama
Znao
sam da
}e Ibro
Zima
napravit
neku
~arla-
mu. Na
pressu
lijepio krompir prisutni-
ma na ~elo! I sebi. Ono
k’o starinski narodni li-
jek. Dobro da nije sebi
stavio i obloge na noge,
one sir}etli od divljih ja-
buka.
E, jedva ~ekam otvo-
renje. [ta li }e tek tu
skontat!
[ou
Emir {ou sve bolji.
Zapjeva, igra kolo, ra-
spla~e Halida, zadevera
Acu s tangom... Antipr-
otivni uglavnom pri~aju
{to }e to ministru. A {to
ne? Zar moraju svi biti
ukalupljeni u siva odije-
la, ozbiljni k’o da od
njih zavisi globalno za-
topljavanje?! Tako neki-
ma pro|e mandat, a ni
lik im ne zapamtimo.
Naravno, ni djelo.
Kamenje
Ne-
davno
sam na-
pisao da
umjesto
ZOI
mo`emo
organi-
zirat ba-
canje kamena s ramena
mjesnih zajednica. I evo
potvrde. Iako znam da
nisam vidovit... Na Bje-
la{nici na stazama najbo-
lje uspijeva kamenje!
Snijega ni na mapi, ni{ta
topovi za „vje{ta~ko os-
nje`avanje“. Skija{i ku-
kaju k’o rodna godina,
polomi{e skije. Ubilo se
za bacanje kamena s ra-
mena.
Pi{e: M. Daki}

EKSKLUZIVNO
D`eraldin Bruks (Geraldine
Brooks), dobitnica Pulicerove
nagrade 2006. godine za roman
“Mart”, ro|ena i odrasla u Australiji, bila je dopisnik “The Wall Stre-
et Journala” iz BiH, Somalije i Bliskog istoka.
Sada `ivi u SAD. Poznati je publicista i autor historijskih roma-
na.
Roman “Ljudi knjige” inspirisan je Sarajevskom Hagadom.
“Dnevni avaz” objavljuje ekskluzivne odlomke iz romana koji }e
uskoro objaviti izdava~ka ku}a “Buybook”.
IZ BIOGRAFIJE
Odlomci iz romana “Ljudi knjige” D`eraldin Bruks

BOSANSKOHERCEGOVA^KI STVARAOCI
Izdava~: Buybook, Sarajevo,
2009., prijevod s engleskog:
Belma Kartal, urednici: Damir
Uzunovi}, Ida Hamidovi}
S
tisla sam {aku da izgladim
ko`u naboranu kao u starice.
A i da vidim ho}e li prestati
drhtati. Nervoza se uvukla u mene
jo{ otkad sam presjedala na avion u
Be~u. Ina~e puno putujem. U su{ti-
ni, moram, jer tako je ako `ivi{ u
Australiji a `eli{ da radi{ na najzani-
mljivijim projektima u mojoj obla-
sti - konzervacija srednjovjekovnih
rukopisa. Ali, obi~no mjesta u koja
idem nisu tema izvje{taja ratnih do-
pisnika. Znam da ima onih koji vole
takve stvari i o tome pi{u sjajne
knjige. Pretpostavljam da su to opti-
misti koji misle da se njima ni{ta
lo{e ne mo`e desiti pa se zato lako
upu{taju. [to se mene ti~e, ja sam
pravi pesimista. Ako tamo gdje
idem ima snajperista, sigurna sam
da }u se ja na}i na ni{anu.
Rat se mogao vidjeti i prije nego
je avion sletio. Dok smo se probijali
kroz vijence sivih oblaka, a ~ini mi
se da je nebo nad Evropom stalno
takvo, isprva su ku}ice sa crvenka-
stim krovovima uz obalu Jadra-
nskog mora izgledale poznato, po-
put pogleda na koji sam navikla, od
crvenih krovova Sidneja do dubo-
kog plavetnila luka pla`e Bondi. Ali
ondje gdje sam sada gledala pola
ku}a vi{e nisu bile ku}e. Samo na-
zubljene zidine nabodene u nepra-
vilne redove kao pokvareni zubi.
Dok smo prelijetali planine
nai{li smo na turbulenciju. Nisam
se mogla natjerati da gledam kroz
prozor dok smo prelazili u Bosnu pa
sam spustila roletnu. Mladi} koji je
sjedio do mene, humanitarni ra-
dnik, pretpostavljam na osnovu nje-
govog kambod`anskog {ala i usuka-
nog lica od malarije, o~igledno je
htio da gleda kroz prozor ali sam izi-
gnorisala njegovo naginjanje u tom
pravcu i poku{ala da mu odvratim
pa`nju tako da sam mu postavila pi-
tanje.
„[ta Vas dovodi ovdje?“
„Razminiravanje.“
Umalo da mu ka`em ne{to na
granici ukusa, na primjer, „Jel’
posao cvjeta?“, ali sam se nekako
suzdr`ala, {to mi rijetko kad pola-
zi za rukom. A onda smo sletjeli, i
on se, kao i apsolutno svi ostali iz
aviona, izgurao na prolaz i po~eo
~eprkati po prtlja`niku iznad sje-
di{ta. Na le|a je stavio ogromni
ruksak i skoro slomio nos ~ov-
jeku iza njega koji je blokirao pr-
olaz. Smrtonosni okret od deve-
deset stepeni ~ovjeka sa ruksa-
kom na le|ima. ^esta pojava na
autobusu za Bondi.
Kad su se vrata kabine ko-
na~no otvorila, putnici su iscurili
iz aviona kao da su spojeni jedno
za drugo. Samo sam ja ostala na
sjedi{tu. Osje}ala sam se kao da
sam progutala kamen koji me pri-
kovao za sjedi{te.
(Oprema teksta je redakcijska)
Alaudin Sabit
U`i~anin svakako je je-
dan od najzna~ajnijih,
ako ne i najve}i stvaralac
na orijentalnim jezicima
kod nas. Njegovu poeziju
karakterizira originalan
stil i jezik, rastere}en
ki}enosti svojstvene nje-
govim savremenicima.
Sabit se najprije {kolo-
vao u rodnom mjestu, ko-
je je tada pripadalo Bosa-
nskom ejaletu, a zatim u
Carigradu, gdje je dugo
slu`bovao na razli~itim
poslovima. Slu`ba ga je
dovela 1700. u Sarajevo,
gdje je formirao kulturni
krug oko sebe. Utjecao je
na neke savremenike,
me|u njima i na pjesnika
Mehmeda Re{ida.
Iza sebe je ostavio
„Divan“ sa vi{e od {est
stotina pjesama, „Zafer-
namu“ - epsku pjesmu od
426 stihova, nedovr{eni
ljubavni spjev „Edhem i
Huma“ i „Mirad`iju“.
Sabitov `ivotni put, na
kome je morao ~esto da se
bori za egzistenciju, ogle-
da se i u njegovoj poeziji.
U njoj nerijetko govori o
socijalnim prilikama i `iv-
otnoj stvarnosti. Njegova
originalnost i sna`an pje-
sni~ki izraz bili su uzor i
mnogim pjesnicima ka-
snijeg perioda. Svi histo-
ri~ari knji`evnosti na tur-
skom jeziku daju mu vrlo
visoko mjesto, a po mno-
gima njegova „Zaferna-
ma“ je najzna~ajnije djelo
te vrste ~itave epohe.
Ro|en je u U`icu na-
jvjerovatnije 1650. godi-
ne, a umro u Istanbulu
1712. godine.
Rat se mogao vidjeti i
prije nego je avion sletio
Ali ondje gdje sam sada gledala pola ku}a vi{e nisu bile ku}e. Samo nazubljene zidine
nabodene u nepravilne redove kao pokvareni zubi
U`ice: Rodno mjesto Alaudina Sabita
Poezija originalnog
stila i jezika
Alaudin Sabit U`i~anin jedan je od najzna~ajnijih, ako ne i
najve}i stvaralac na orijentalnim jezicima kod nas
Bruks: Posjeta opkoljenom Sarajevu
Naslovnica ameri~kog izdanja
32 49 sveznadar
Dnevni avaz, subota,
24. januar/sije~anj 2009.
VREMEPLOV

24. januar 2009.
1848. - D`ejms Mar{al (James Mar-
shall) otkrio zlato u Kaliforniji.
1943. - Na kraju konferencije save-
zni~kih snaga u Kazablanki (Maroko)
ameri~ki predsjednik Frenklin Ruzve-
lt (Franklin Roosevelt) objavio doktri-
nu „bezuvjetne predaje“ Njema~ke,
Italije i Japana, uklju~uju}i totalnu po-
liti~ku kapitulaciju.
1972. - Japanski vojnik [joi~i Jokoi
(Shoichi Yokoi) otkriven je na paci-
fi~kom ostrvu Guam, gdje se 28 godina
skrivao u d`ungli, ubije|en da Drugi
svjetski rat jo{ traje.
1983. - UItaliji uhap{ena 32 ~lana te-
roristi~ke organizacije „Crvene brigade“
pod sumnjom da su izvr{ioci krimina-
lnih djela, uklju~uju}i i ubistvo biv{eg
italijanskog premijera Alda Mora.
1999. - Jordanski kralj Hu-
sein (Hussein) potpisao je dekret ko-
jim je starijeg sina Abdulaha (Abdul-
lah) odredio za nasljednika.
2000. - Povodom odlaska prve gru-
pe bh. policajaca u mirovnu misiju u
Isto~ni Timor, u Sarajevu po~ela speci-
jalizirana obuka 19 policajaca iz oba
bh. entiteta.
2001. - Za direktora Britanske ber-
ze, koja postoji 200 godina, prvi put je
imenovana `ena, biv{a bankarka Klara
Furs (Furse).
2005. - Generalna skup{tina UN-a
odr`ala prvu komemorativnu sjedni-
cu u znak sje}anja na osloba|anje na-
cisti~kih koncentracionih logora i ta-
ko podsjetila da masovna ubistva i ge-
nocidi jo{ uvijek predstavljaju prije-
tnju u svijetu.
D O G O D I L O S E
1556. - U sna`nom zemljotresu u
kineskoj provinciji [ensi poginulo oko
850.000 ljudi, a stotine naselja je
uni{teno. To je, prema broju `rtava, bi-
la jedna od najve}ih prirodnih katastr-
ofa u historiji ~ovje~anstva.
1915. - Britanski ratni brodovi to-
kom Prvog svjetskog rata u Sjevernom
moru potopili njema~ku krstaricu „Bli-
her“, na kojoj je poginulo 870 ljudi.
1965. - Umro engleski dr`avnik i
pisac Vinston ^er~il (Winston Chur-
chill), premijer Velike Britanije od
1940. do 1945. godine i od 1951. do
1955. godine.
1983. - U Opatiji umro bh. politi~ar
i revolucionar Avdo Humo.
1983. - Umro je ameri~ki filmski
re`iser D`ord` Cukor (George), dobi-
tnik Oskara za film „My Fair Ledy“.
2002. - UBejrutu je ubijen biv{i liba-
nski ministar Eli Hobeika (Elie), koji se
smatra jednim od odgovornih za masa-
kre u palestinskimizbjegli~kimlogori-
ma Sabra i [atila 1982. godine.
U M R L I
1935. - Ameri~ka firma „Krueger
Cream Ale“ prva je po~ela prodavati
pivo u limenkama u Ri~mondu, Vi-
rd`inija (SAD).
1822. - U hercegova~kom mjestu
Rastova~a ro|en Grgo Marti}, pjesnik,
pripovjeda~, putopisac, skuplja~ naro-
dnih pjesama, knji`evni i politi~ki ra-
dnik.
1933. - U Sarajevu ro|en veliki no-
gometni as AsimFerhatovi} Hase.
R O \ E N I
Ro|en sam1953. godine. Ra-
dimod 1975. Od 1991. godine bio
samu Patriotskoj ligi. Bora~kog
sta`a imam~etiri godine. Radni
sta` nisamprekidao. Povrije|en
samna radu (u preduze}u) 1998.
godine i postao invalid druge ka-
tegorije. Interesira me kako da
{to prije do|emdo penzije i koja
je za mene najpovoljnija? Sa vo-
jskom imam punih 38 godina
sta`a. Da li bi mogao dobiti pu-
nu penziju, pita M. B. iz Gornje
Petrovice.
Sa 56 godina `ivota i 38 sta`a
ne ispunjavate uvjete za ostvari-
vanje prava na starosnu penziju
jer bi u smislu odredaba ~lana
30. Zakona o penzijskom i inva-
lidskom osiguranju trebali da
imate 65 godina `ivota i najma-
nje 20 sta`a ili 40 godina sta`a,
bez obzira na godine `ivota.
Tako|er ne ispunjavate ni uvje-
te za ostvarivanje prava na prijevr-
emenu starosnu penziju propisane
~lanom137. istog zakona jer, iako
imate 35 godina sta`a, nemate 60
godina `ivota, a oba uvjeta moraju
biti kumulativno ispunjena.
Za ostvarivanje prava na inva-
lidsku penziju ispunjavate uvjete
sta`a jer je sav va{ radni vijek koji
iznosi 36 godina pokriven sta`-
om. Me|utim, pravo na invali-
dsku penziju mo`ete ostvariti ako
Institut za medicinsko vje{ta~enje
kod vas utvrdi prvu kategoriju
invalidnosti.
U slu~aju da ostvarite pravo
na invalidsku penziju, ona bi
vam, s obzirom na 38 godina pe-
nzijskog sta`a, bila odre|ena u
75 posto iznosu koji predstavlja
najve}i procent za odre|ivanje
invalidske penzije.
Zaposlen sam u privatnoj
firmi u kojoj sam radio na
skupocjenom stroju koji se
pokvario. U sudskom postu-
pku utvr|ena je moja odgo-
vornost i kvalificirana kao
krajnja nepa`nja. Sud je odr-
edio visok iznos na ime na-
knade {tete i obavezao me da
novac isplatim poslodavcu.
Da li s poslodavcem na ime
obe{te}enja mogu dogovoriti
ni`i iznos od onog koji je na-
veden u sudskoj presudi, pita
P. L. iz Tuzle.
Prema Zakonu o radu, kole-
ktivnim ugovorom i pravilni-
komo radu utvr|uju se uvjeti i
na~in smanjenja ili osloba|anja
zaposlenika od obaveze nakna-
de {tete. Dakle, postoji mo-
gu}nost da vam poslodavac
smanji visinu utvr|ene {tete
ukoliko su na~in i uvjeti sma-
njenja {tete predvi|eni kole-
ktivnim ugovorom i pravilni-
kom o radu. Me|utim, ukoli-
ko to nije predvi|eno kolekti-
vnimugovorom, a va{ je poslo-
davac pravilnikomo radu pre-
dvidio na~in i uvjete za sma-
njenje visine {tete koje vi ispu-
njavate, nema razloga da se ne
udovolji va{em zahtjevu za
smanjenje {tete.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}
[teta na radu Prava invalida druge kategorije
Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite
kupon iz novina.
Na koverti nazna~ite:
“Za kontakt stranu”.
Pitanja mo`ete slati i na
e-mail: redakcija@avaz.ba

1. TA^NO
^obanija drevni most
preko Miljacke
^obanija je
jedan od drevnih
mostova preko
Miljacke u Sara-
jevu. Prvobitno
drveni most je
sagradio ~oban
Hasan Vojvoda
1557. godine, a most je rekonstruirala Isla-
mska vjerska zajednica za vrijeme {ejha
Kaimija, sarajevskog pjesnika. Stoga, ljudi
ovaj most zovu i „[ejhanija most“ kao i
„[ejtanija most“.
Godine 1886. `eljezni most je sa-
gra|en na mjestu starog, ali zbog lo{eg
oslonca most je propao. Na njegovom
mjestu je sagra|en novi 1888. godine.
2. TA^NO
Teba: Va`no ime u
gr~koj mitologiji
Teba je grad u
Gr~koj, smje{ten sje-
verno od Kitero-
nskih planina, koje
dijele Beotiju od Ati-
ke. Igrala je va`nu
ulogu u gr~koj mito-
logiji, s obzirom na
to da se u njoj odvija-
ju pri~e o Kadmu, Edipu, Dioniziju i
ostalima. Arheolo{ki nalazi u Tebi i nje-
noj okolini otkrili su mikensko naselje i
glinene plo~ice s natpisima na linearnom
B pismu, {to ukazuje na va`nost nalazi{ta
u bron~anom dobu. U anti~ko doba, Te-
ba je bila najve}i grad Beotije i vo|a beo-
tske konfederacije.
Tebansko sveto bratstvo (elitna vojna
jedinica) steklo je slavu izginuv{i kod
Heroneje 338. godine prije nove ere u bi-
ci protiv Filipa II i Aleksandra Velikog.
Prije nego {to ju je Aleksandar 335. godi-
ne prije nove ere uni{tio u znak odmazde
zbog pobune, Teba je imala veliku va`no-
st u gr~koj historiji, odnosno bila najdo-
minantniji grad-dr`ava u doba makedo-
nskog osvajanja Gr~ke.
3. TA^NO
Kastrati su pjevali u
horu Sikstinske kapele
Kastrat ili kastrato
je mu{ki sopran ili alt
nastao kao posljedica
kastracije mu-{kog
djeteta prije ulaska u
pubertet. Kastrat je
uveden u vatikansku
Sikstinsku kapelu kr-
ajem 16. stolje}a, kad
je `enama bilo zabra-
njeno pjevanje u crkvenimhorovima i izla-
zak na pozornicu. Najve}u va`nost kastrat
je imao u operskoj umjetnosti 17. i 18. sto-
lje}a.
Ilegalna i nehumana praksa kastraci-
je, koja se u Italiji tog doba bila odo-
ma}ila, dovela je do stvaranja mekog gla-
sa izuzetne snage, koji je bio specifi~an
zahvaljuju}i kapacitetu plu}a i fizi~koj
gra|i odraslog mu{karca. Jedinstven
kvalitet tona i sposobnost pjeva~a da
izvodi prave majstorije u~inili su kastra-
te omiljenim kod operske publike i dopr-
inijeli su populariziranju italijanske ope-
re izvan granica Apenina.
Kastrati su u horu Sikstinske kapele
pjevali sve do 1903. godine.
1.
^obanija je jedan od drevnih mo-
stova preko Miljacke u Sarajevu?
2.
Grad Teba je bio va`no ime u star-
ogr~koj mitologiji?
3.
Kastrat ili kastrato je mu{ki sopr-
an ili alt nastao kao posljedica ka-
stracije mu{kog djeteta prije ulaska u
pubertet?
Ta~no
Neta~no
Promjene
na usnama
Mo`ete li mi re}i kakvo
je oboljenje Cheilitis? ^esto
imam promjene na usnama
koje te{ko prolaze, ka`e R.
I. iz Sarajeva.
Cheilitis ozna~ava upalna
oboljenja koja se vide na
usnicama. Razlikujemo ne-
koliko oblika, a to su: Cheili-
tis simplex koji se manifesti-
ra promjenama u vidu crve-
nila, mjehuri}a, erozija i
lju{tenja na usnicama, a uzr-
oci ovih promjena su mnogo-
brojni, od kojih naj~e{}e
izdvajamo naglo izlaganje su-
ncu, pu{enje, iritiraju}a ko-
zmeti~ka sredstva, atopija ili
kontaktna alergija.
Cheilitis glandularis je
upala `lijezda lojnica na po-
dru~ju prelazne i mukozne
zone usnica, tako da je ugla-
vnom donja usna crvenkasta,
ote~ena, a pritiskom na `li-
jezde lojnice mo`e se istisnu-
ti mukozni sekret.
Cheilitis granulomatosa je
jedno hroni~no granulomato-
zno oboljenje, uglavnom do-
nje usnice, za ~iji se nastanak
smatraju odgovornim infe-
ktivne bolesti i kontaktna
alergija npr. na proteze. Uz
promjene na usnicama u vidu
otoka i crvenila, mogu biti
pove}ani i regionalni limfni
~vorovi.
ORDINACIJA
Dr. Katarina Dujmovi},
dermatovenerolog
Potrebno je: 400 g maslaca, 400 g ~oko-
lade za kuhanje, 60 g kukuruzne kr-
upice, 1,5ka{ika kakaa uprahu, 1
ka{i~ica mje{avine mljevenog
cimeta, 1 ka{ika nasjeckane
kandirane narand`ine kore, 5
jaja (sobne temperature), 320
g {e}era, pola ka{i~ice pra{ka
za pecivo.
Za glazuru je potrebno: 250
g nasjeckane ~okolade za ku-
hanje, 120 g maslaca, 100 ml
slatkog vrhnja.
Na~in
pripreme:
1. Zagrijte rernu
na 150 stepeni. Prema`ite
kalup za tortu maslacemi
oblo`ite ga masnimpapir-
om.
2. Rastopite ~okoladu i
maslac na pari. Pomije{ajte krupicu, kakao,
za~ine i narand`inu koricu te ih dodajte
urastopljenu~okoladu.
3. Mikserommutite jaja sa {e}erom
dokseneutrostru~e. Pri krajuujaja
dodajte pra{ak za pecivo, a zatim
sve polagano umije{ajte u ~oko-
ladnusmjesu.
4. Sipajte sve upripremljeni ka-
lup i pecite oko 45 minuta.
Ostavite da se potpuno ohladi
prije glaziranja.
5. Za glazuru rastopite na pari ~oko-
laduza kuhanje sa maslacem.
6. Prelijte tamnu glazuru pr-
eko torte i, dok je jo{ meka-
na, vre}icom za ukra{avanje
napravite nepravilne linije od
slatkog vrhnja, a zatim drvenim
{tapi}empovucite linije kroz njih kako bi
se dobiodekorativanuzorak.
Pripremite tokom vikenda
- ^i{}enje zubnim koncem i ~etkanje ~et-
kicom za zube nisu jedine metode koje vode
zdravom osmijehu - ka`e dr. Mohammad Al-
Zahrani, profesor sa Univerziteta „Case We-
stern Reserve“.
Vje`banje tako|er igra va`nu ulogu. Al-Za-
hrani je otkrio da }e odrasle osobe koje pet puta
sedmi~no dili vi{e po 30 minuta umjereno vje`ba-
ju imati 42 posto manje {ansi da pate zbog bolesti
zubnog mesa.
Tjelesna vje`ba suzbija paradentozu vjerovatno
na isti na~in kao i sr~ane bolesti - smanjuju}i nivo
C-reaktivnih proteina u krvi koji poti~u upalne
procese.
Uz tjelesnu vje`bu, ipak ne zaboravite odr`avati
~iste zube i {to ste stariji, redovnije posje}ivati zu-
bara.
Ovaj i druge recepte na}i }ete u najnovijoj „Va{oj kuharici“
U danu vam nedostaje nekoliko sati i {to se vi{e trudite, to vam se
vi{e ~ini da vrijeme izmi~e kontroli. Niste sami, tako se osje}a ve}ina
zaposlenih `ena, koje poku{avaju uskladiti `elje i potrebe
porodice i posla, a da pritom ne zanemare ni svoje `el-
je, interese i potrebe. U takvoj situaciji naj~e{}e trpe
odmor, tjelesna vje`ba i zabava.
Evo nekoliko savjeta.
Nakon ustajanja odvojite deset minuta za vje`bu
- ako treba, odlazak na spavanje i ustajanje pomjerite
deset minuta ranije.
Poneku kaloriju vi{e sagorjet }ete ako pje{ice pre-
lazite sve udaljenosti na desetak minuta hoda iz ureda i
od ku}e.
Radite li ili `ivite u zgradi, odredite koliko }ete dne-
vno hodati stepenicama (koliko puta, koliko spratova).
Prakticirajte izometrijske vje`be dok sjedite: ste-
gnite mi{i}e abdomena i dr`ite tako 30 sekundi, te nor-
malno di{ite; zate`ite i opu{tajte mi{i}e nogu
naizmjeni~no 60 sekundi.
Op}e je poznato kako zaga|eni
gradski zrak {teti zdravlju, prve-
nstveno srcu i plu}ima, a novo is-
tra`ivanje ameri~kih nau~nika
objavljeno u „The New England
Journal of Medicine“ po-
kazalo je da sni`avanje
nivoa zaga|enja pro-
du`ava `ivot. Uistra`iva-
nju su uspore|eni podaci
o zaga|enju zraka i pro-
sje~an `ivotni vijek gra-
|ana iz 51 ameri~kog gr-
ada u razdoblju izme|u
1980. i 2000. godine. Re-
zultati su pokazali kako
je do 2000. godine `ivot-
ni vijek produ`en za 2.72
godine, a 15 posto od to-
ga pripisuje se ~istijem
zraku.
UEvropi jo{ nisu pro-
vedena istra`ivanja tog tipa zbog
manjka prikupljenih podataka, ali
nau~nici se sla`u kako rezultati
ameri~kih studija pokazuju potre-
buza pobolj{anjemkakvo}e zraka.
AKTIVNOST Posljedica modernog `ivljenja
Ukradite vrijeme
za vje`banje
Nakon ustajanja odvojite deset minuta za vje`bu, a
odlazak na spavanje pomjerite deset minuta ranije
I nau~no dokazano
[to ~istiji zrak, to du`i `ivot
Zaga|eni zrak {teti prvenstveno srcu i plu}ima
PREPORUKE Kako sa~uvati zdravlje
Va`no je kontrolirati bijes
^esto dobro kontrolirana ljutnja ~ak mo`e i motivirati osobu na pozitivne
promjene onoga {to nije dobro u njenom okru`enju
Intenzitet i do`ivljaj ljutnje
varira od osobe do osobe.
Stru~njaci koji se bave bijesom
ustanovili su da se odrasla osoba
naljuti baremjednomdnevno.
Kada se kontrolira, bijes ima
malo posljedica po zdravlje i bi-
tno ne utje~e na me|uljudske
odnose. ^esto dobro kontrolira-
na ljutnja ~ak mo`e i motivirati
osobu na pozitivne promjene
onoga {to nije dobro u njenom
okru`enju.
Pa ipak, puno su ~e{}e nega-
tivne posljedice bijesa koji, uko-
liko dugo traje, mo`e imati ne-
gativne posljedice za zdravlje.
Bijes se povezuje sa sr~anim
problemima jer dolazi do sma-
njenja elasti~nosti krvnih `ila.
Naime, hormoni koji se izlu-
~uju zbog stresa ste`u krvne
`ile, podi`u krvni pritisak i ubr-
zavajuotkucaje srca.
Bijes se povezuje sa sr~anim problemima
Specijalisti~ka
dermatovenerolo{ka
ordinacija
Dr. Dujmovi}
Tekija ~ikma 9/I, Sarajevo
Tel: 033/22 55 98, 061/50 42 05
e-mail: kdujmovic@yahoo.com
Zbog nedostatka
vremena naj~e{}e
trpe odmor, vje`ba
i zabava
Meksi~ka ~okoladna torta
VRSTA
DRVETA
ZIDARSKI
VISAK
KRATKI
SADR@AJ
FILMA
FUDBALSKI
STADION
U LONDONU
@IVOTINJA
KOJASISA
MAJ^INO
MLIJEKO
INDUS-
TRIJA
NAFTE
OGRLICA,
NISKA
(mn.)
OBIM
OPNAKOJA
OBAVIJA
KOST
POSOLJEN,
ZASOLJEN
I.U.
DIO
GRADA
TUZLE
PLIVA^KI
KLUB
ODRON,
USOV
JEVREJSKI
MJESEC
RIJEKANA
GRANICI
BIH
IME
MODELA
NASLICI
ALT
MONAH,
KALU\ER
MRAK,
TMINA
VRSTA
MINERALA
POKAZNA
ZAMJENICA
PREZIME
MODELA
NASLICI
NIKAL
TANTAL
DUGA
RIJEKAU
AFRICI
IME
DR@AVNIKA
^ER^ILA
JOD
MELODIJA
NAPAD,
ATAK
HIDAJET, ATM, EZ,
TURKOGLU, MUJAGA,
KROZ, ITAL, TALE, I,
^IN, POMAGA^, ASIJE,
ADANA, RESTAURA-
TOR
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
1692
jet set
Dnevni avaz, subota,
24. januar/sije~anj 2009. 50
Regulatorna agencija za ko-
munikacije (RAK) je odlukom
od 22. januara Televiziji Vo-
go{}a uputila pismeno upozore-
nje radi kr{enja odredbe Kode-
ksa o emitiranju RTV progra-
ma, a zbog prikazivanja spota
„Nano“ Selme Bajrami.
- Televizija Vogo{}a je 8. de-
cembra u 19.10 sati emitirala
spot koji je koncipiran na na~in
da se Selma Bajrami pojavljuje u
ulozi u~iteljice koja dr`i nastavu
u osnovnoj {koli - stoji, izme|u
ostalog, u izvje{taju RAK-a, koji
upozorava na koncepciju spota,
u kojem se Bajrami eksplicitno
pojavljuje u ulozi prosvjetnog
radnika koji nagla{enom eroti-
zacijom pokreta poku{ava
„zainteresirati“ u~enike primje-
njuju}i metodu „potkupljivan-
ja“ bombonama i skidanjem
odje}e.
Telefonski pozivi
- Poruka koja se putem spota
{alje dovodi u pitanje dobrobit i
dostojanstvo djece i maloljetni-
ka, stoji u izvje{taju RAK-a.
Ovo upozorenje ne bi bilo
sporno da se ovaj spot svako-
dnevno ne emitira na brojnim
TV stanicama u BiH jo{ od
2005. godine!
- Bio sam malo iznena|en
kada je do{lo pismeno upozore-
nje. Isti spot sam gledao na dru-
gim TV stanicama i on se stalno
emitira.
Ljudi iz RAK-a su nam rekli
da ne treba da gledamo {ta se pr-
ikazuje na drugim stanicama,
nego da smo mi bili predmet
istrage. Mi smo poslu{ali odlu-
ku RAK-a i spot za pjesmu
„Nano“ vi{e ne}emo emitirati -
ka`e Midhat Kerla, direktor Te-
levizije Vogo{}a.
Iz RAK-a navode da su po-
stupak pokrenuli inicirani tele-
fonskim pozivima gledalaca i
poru~uju da se ne radi o bilo ka-
kvoj iznenadnoj odluci u vezi s
emitiranjem spota u odre|enom
trenutku, ve} o redovnom po-
stupku pokrenutom u skladu s
va`e}om zakonskom procedur-
om.
- Agencija do sada nije imala
konkretne informacije u vezi s
emitiranjem spota na drugim
stanicama u terminima prije gr-
ani~nog - poja{njavaju, izme|u
ostalog, iz RAK-a i dodaju da
ovaj spot, kao ni bilo koji drugi,
nije zabranjen, niti Agencija
ikada zabranjuje emitiranje po-
jedina~nih segmenata progra-
ma.
Lista nepo`eljnih
Spot „Nano“ odavno se nala-
zi na listi nepo`eljnih na nekoli-
ko televizija u BiH, a prvi su ga
iz programa uklonili ~elnici
TVTK.
- Mi smo jo{ davno reagirali.
Ve} nakon prvog emitiranja u
programu TVTK odlu~ili smo
da ga nikada vi{e ne emitiramo.
Smatramo da spot nije primjer-
en i zbog toga smo ga uklonili -
ka`e Kasim Softi}, glavni i
odgovorni urednik RTV Tuzla-
nskog kantona. D. ZEBA
Bajrami: Spot se prikazuje na brojnim televizijama
Vare{anovi}: U Ljubljani 12. februara
Nakon odmora u Kranjskoj Gori
Hari u Zagrebu
zavr{ava album
Objavljivanje CD-a o~ekuje se 8. marta
Nakon zimovanja u Kra-
njskoj Gori, Hari Vare{anovi} se
nalazi u Zagrebu, gdje se u po-
tpunosti posvetio zavr{etku no-
vog albuma grupe „Hari Mata
Hari“. Iako se Vare{anovi} u po-
tpunosti povukao iz javnosti,
doznajemo da su ve} odre|eni
okvirni termini za objavljivanje
novog albuma.
Novi CD, na kojem je Hari
okupio vrhunske muzi~are, a
kao gosti se pojavljuju Edin Ka-
ramazov, Halid Be{li} i Miro-
slav Ili}, publika s nestrplje-
njem o~ekuje. Prema na{im
informacijama, Vare{anovi} bi
nove pjesme grupe „Hari Mata
Hari“ publici premijerno trebao
predstaviti 8. marta.
Iako je u prvom planu inte-
nzivan studijski rad, Hari ne za-
postavlja ni dru`enje s publi-
kom, a naredno je zakazano za
12. februar u Ljubljani.
L. S. R.
Na Dan zaljubljenih, 14. fe-
bruara, na nekoliko radiostani-
ca u BiH svoju premijeru }e
do`ivjeti pjesma „Krave’’, prva
pjesma banjalu~kog muzi~ara
\urice [tule, poznatijeg kao
Grof \uraz, i njegovog dugogo-
di{njeg saradnika Aksa Liaka
(Axe Lyak), koji su na pro{logo-
di{njem „Nektar demo festu“
osvojili prvu nagradu publike.
Pjesma govori o toleranciji i
dobrosusjedskim odnosima me-
|u Balkancima te propagira mir,
ljubav i nadu. Osim Grofa, u rea-
lizaciji pjesme su u~estvovali i
Vesna Zornik iz Slovenije, Jahlila
iz Sarajeva te vokal mostarske gr-
upe „Zoster“ Mario Knezovi}.
Pjesma „Krave“ ozna~it }e
po~etak njihovog rada na prvom
albumu „Ja sam normalan“. A. I.
Grof \uraz: CD „Ja sam normalan“
Begovi}: Odmor na Bjela{nici
Prva pjesma Grofa \uraza
Spec
SARAJEVO - U klubu
„Bock“ ve~eras }e sarajevski hip-
hop bend „Flowmotion“ promo-
virati prvi album „Bili smo dr-
uk~iji“. Na CD-u se nalazi 17
pjesama i pet uvezanih skitova.
Sada{nju postavu grupe ~ine
Amer ^ankovi} Chane, Matija
Bo{njak Melody, Admir ^ular
Gaggo, Irfan Avdi} Fire i Malik
Pa{i} Malcho.
„Krave“ na Dan zaljubljenih
ODLUKE Reakcija Regulatorne agencije za komunikacije
Upozorenje zbog spota koji
se emitira ~etiri godine!
TV Vogo{}a upozorena zbog prikazivanja videospota „Nano“ Selme Bajrami
Enes Begovi} }e spot za pje-
smu „Ne odustaj od mene“, na-
jvjerovatnije, prema tradiciji,
snimiti u Hercegovini. - Jo{ ni-
sam odlu~io koji }e to biti grad u
Hercegovini. Ranije sam sni-
mao na pet-{est zanimljivih lo-
kacija, a sada moji saradnici
tra`e jo{ neka atraktivna mjesta.
Spot bi trebao biti snimljen
po~etkom februara - ka`e Bego-
vi}.
Enes }e nekoliko narednih
dana provesti s porodicom na
Bjela{nici.
- Prvobitno sam se pripre-
mao za skijanje, ali kakva je sada
situacija, izgleda da }u se
sun~ati na olimpijskoj planini -
u {ali ka`e Begovi}. D. Z.
Poku{ali smo ju~er konta-
ktirati i Selmu Bajrami, ali je
njen mobitel bio isklju~en. Po-
ja{njenje nam je dao njen biv{i
menad`er i producent Mirko
Pavi}, koji je i autor pjesme
„Nano“.
- Kada se spot pojavio, rea-
kcije su bile razli~ite, a nekoli-
ko TV stanica davno je zabra-
nilo njegovo emitiranje. Regu-
latorna agencija za komunika-
cije trebala je ovaj spot davno
zabraniti ako smatra da nije pr-
imjeren, i to na svim televizija-
ma. Odluka bi bila pravilna da
je donesena prije nekoliko go-
dina - ka`e Pavi}.
Pavi}: Spot je trebalo davno zabraniti
Novi spot Enesa Begovi}a
„Ne odustaj od mene“
snima u Hercegovini
oglasi
Dnevni avaz subota, 24. januar/sije~anj 2009. 51
MJE[OVITA SREDNJA [KOLA „TRAVNIK“
U TRAVNIKU
KONKURS
za prijem radnika u radni odnos u {kolskoj 2008/09. godini za nastavne predmete
1. Tjelesni i zdravstveni odgoj 6 sati odre|eno vrijeme
2. Bibliotekar 1 izvr{ilac odre|eno vrijeme
Za radna mjesta na odre|eno vrijeme radni odnos traje do 30. 06. 2009. godine.
Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane NPP za gimnaziju, tehni~ke i
srodne {kole.
Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti diplomu o zavr{enom fakultetu, rodni
list i podatke prema kriterijima o bodovanju za popunu upra`njenih radnih
mjesta u srednjim {kolama Srednjobosanskog kantona.
Prijave se predaju u sekretarijat {kole ili na adresu:
Mje{ovita srednja {kola „Travnik“ u Travniku, [kolska 3.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima
(DNEVNI AVAZ)
Udru`enje - humanitarna organizacija "IPAK" Mladost gradi buduænost, dugogodišnji aktivan èlan civilnog društva
u BiH, koji uspješno zastupa interese mladih na lokalnom, regionalnom i internacionalnom nivou kao i u kontekstu
Europske unije, produ`uje:
OGLAS
za prijem u radni odnos na odreðeno vrijeme :
1. Rukoviditelja/ice projektnih aktivnosti u Internacionalnom omladinskom centru "IPAK-SHL", u Kri`eviæima kod
Zvornika ( 1 izvršilac ).
Uslovi koje kandidati/kinje treba da ispunjavaju:
- visoka školska sprema društvenog ili organizacijskog smjera,
- iskustvo u radu sa omladinom ili spremnost za uèenje istog
- spremnost za rad u omladinskom centru u Kri`eviæima /Zvornik/ i rad na terenu,
- dobro poznavanje rada u nevladinom sektoru (po`eljne preporuke),
- spremnost na timski rad,
- dokazane organizacijske sposobnosti,
- dobro znanje njemaèkog ili engleskog jezika (pismeno i usmeno),
- znanje bosanskog,hrvatskog, srpskog jezika na nivou maternjeg jezika
- dobro poznavanje rada na raèunaru,
- vozaèka dozvola B kategorije.
Uz prijavu na konkurs kandidati/kinje treba da prilo`e sljedeæu dokumentaciju:
- popunjen obrazac prijave (obrazac prijave mo`ete naæi na www.ipak-mgb.ba),
- ovjerenu kopiju diplome /VSS/,
- CV,
- provjerljive dokaze o ranijem radnom anga`manu (po`eljne preporuke),
- dokaz o poznavanju stranih jezika,
- uvjerenje o neka`njavanju.
Prednost imaju kandidati sa prebivalištem na podruèju opštine Zvornik.
Prijave se dostavljaju na adresu:
UG IPAK MLADOST GRADI BUDUÆNOST (za oglas)
Patriotske lige 10
75 000 Tuzla
Ili na E-mail: konkurs@ipak-mgb.ba
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja do 10. 02. 2009. Nepotpune i neblagovremene prijave neæe
biti uzete u razmatranje. Kandidati koji ne ispunjavaju uslove raspisane oglasom neæe biti obavještavani. Sa kandi-
datima koji ispunjavaju formalne uslove biæe obavljen intervju.
Direktorica
Lahira Sejfija
OPIS RADNOG MJESTA
Radno vrijeme:
puno radno vrijeme, 40 sati sedmièno, flexibilno radno vrijeme prema potrebi.
Ugovor:
na odreðeno vrijeme
Ciljevi radnog mjesta:
Rukovoditelj/teljica vodi projektne aktivnosti usmjerene na potrebe lokalne omladine i razvoj istih što podrazu-
mijeva planiranje i implementiranje aktivnosti za mlade kao i koordinaciju personala ukljuèenog u implementaci-
ju aktivnosti u Internacionalnom omladinskom centru IPAK/SHL u Kri`eviæima kod Zvornika. Rukovoditelj/ljica
je du`an/a da osigura sprovoðenje edukacijskih, sportskih i zabavnih aktivnosti te organizira ostale dnevne ak-
tivnosti u Internacionalnom omladisnkom centru i omladinskoj radionici. Odgovoran/na je za unapreðenje ak-
tivnosti i konsolidaciju polo`aja i znaèaja IOC u opštini i regionu, lobiranje kod nadle`nih institucija i zainteresir-
anih subjekata.
Radni zadaci i obaveze :
redovno detaljno planiranje aktivnosti i radnih zadataka u okviru strateškog plana IPAK-a,
organiziranje i koordiniranje edukativnih i slobodnih aktivnosti u IOC, omladinskoj radionici i internet-klubu (kursevi
informatike, njemaèkog jezika, "pedagogija mira", edukacija u oblasti stolarstva i omladinske razmjene),
organiziranje i voðenje sedmiènih sastanka èlanova radnog tima IOC i redovno informisanje o nastalim promje-
nama,
redovno voðenje analize potreba mladih i ostalih statistièkih podataka o korisnicima IOC,
izraðivanje tromjeseènog i mjeseènog plana rada u skladu s projektom i u dogovoru s uposlenicima, te dostavl-
janje istog direktoru IPAK-a i sponzorima,
sedmièno organiziranje i koordiniranje svih projektnih aktivnosti u dogovoru s radnim timom,
koordiniranje rada s institucijama i zainteresiranim subjektima u sklopu projekta,
voðenje raèuna o korištenju kapaciteta IOC u skladu sa zakonom i pravilnicima IPAK-a,
u dogovoru sa direktorom IPAK-a predstavljanje projekta u javnosti,
uèestvovanje u radu sastanaka uposlenika IPAK-a,
komuniciranje sa fondacijom Schüler Helfen Leben (SHL) dnevno ili na drugi naèin u skladu sa zahtjevima ovog
sponzora,
predlaganje honorarnih saradnika, volontera itd. direktoru IPAK-a,
organiziranje boravka evaluatora u skladu sa zahtjevima sponzora,
organiziranje inventurnog pregleda i pregleda tehnièkih sredstava u skladu sa zakonom i pravilnikom organizaci-
je i podnošenje pismenog izvještaja direktoru IPAK-a i sponzoru,
voðenje dnevne korespodencije u IOC, dostavljanje i arhiviranje svih pisanih akata i dokumenata u projektnom
uredu IPAK-a u Tuzli u skladu sa zakonima BiH i po pravilniku IPAK-a, po potrebi prekovremeni rad na terenu, za-
jedno s uposlenicima, honorarnim saradnicima i volonterima,
u suradnji sa timom, intezivni rad na namicanju sredstava za projektne aktivnosti u IOC u skladu s okvirnim
planom rada IPAK-a i projektnim zahtjevima.
„POBJEDA-RUDET“ d.d.
Vi{egradska bb. GORA@DE
Na osnovu ~lana 241., 242. i 269. Zakona o privrednim dru{tvima („Slu`bene novine
FBiH“ br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 24/08), ~lana 23. Statuta „POBJE-
DA-RUDET“ d.d. Gora`de, te Odluke Nadzornog odbora o sazivanju devete Skup{tine
Dru{tva, Nadzorni odbor objavljuje
OBAVJE[TENJE
o sazivanju devete Skup{tine
„POBJEDA-RUDET“ d.d. Gora`de
I Deveta Skup{tina „POBJEDA-RUDET“ d.d. Gora`de odr`at }e se u srijedu, 18. 02. 2009.
godine u prostorijama Dru{tva ul. Vi{egradska bb. Gora`de, sa po~etkom u 12.00 sati.
II Za Skup{tinu je utvr|en slijede}i
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skup{tine
2. Izbor dva ovjeriva~a zapisnika Skup{tine
3. Razrje{enje predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora
4. Izbor ~lanova Nadzornog odbora
5. Razrje{enje predsjednika i ~lanova u Odboru za reviziju
6. Izbor ~lanova Odbora za reviziju
7. Dono{enje Odluke o utvr|ivanju visine naknade za predsjednika i ~lanove Nadzor-
nog odbora
8. Dono{enje Odluke o utvr|ivanju visine naknade za predsjednika i ~lanove Odbora za
reviziju.
III Skup{tini Dru{tva mogu prisustvovati dioni~ari ili njihovi punomo}nici, koji su se
prijavili Odboru za glasanje najkasnije tri dana prije dana odre|enog za odr`avanje
Skup{tine. Prijave i punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine podnose se u pi-
smenom obliku, a mogu se dostaviti po{tom, faxom, e-mailom ili li~no dostaviti u
Dru{tvo.
IV Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine daje se u obliku pisane izjave po-
tpisane od strane dioni~ara i punomo}nika.
V Pravo odlu~ivanja na Skup{tini Dru{tva ima dioni~ar koji se na listi dioni~ara Regi-
stra za vrijednosne papire u FBiH nalazio 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine
dru{tva.
VI Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa
ima pravo predlo`iti pitanje i prijedloge Odluka, kao i izmjene dnevnog reda najkasnije
8 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju Skup{tine.
VII Na~in glasanja i odlu~ivanja na Skup{tini vr{it }e se u skladu sa odredbama Zakona
i Statuta dioni~kog dru{tva „POBJEDA-RUDET“ Gora`de.
VIII Uvid u materijale po pitanjima uvr{tenim za dnevni rad devete Skup{tine dio-
ni~ara, mo`e se izvr{iti u prostorijama Slu`be KOP-poslova „POBJEDA-RUDET“ d.d.
Gora`de, Vi{egradska bb.
NADZORNI ODBOR
U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka c. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu obja-
vljivanja izvje{taja emitenta objavljujemo:
IZVJE[TAJ O DOGA\AJU KOJI BITNO UTI^E NA FINANSIJSKO
POSLOVANJE EMITENTA
I - OP]I PODACI O EMITENTU
- puna i skra}ena firma Dioni~ko dru{tvo za proizvodnju
i promet proizvoda za rudarstvo
„POBJEDA-RUDET“ Gora`de
„POBJEDA-RUDET“ d.d. Gora`de
- adresa sjedi{ta Gora`de, Vi{egradska bb
- broj telefona i telefaksa, e-mail 038 221 336; 038 221 335;
i web stranica, info@pobjeda.com; www.pobjeda.com
II - PODACI O DOGA\AJU
- navesti doga|aj iz ~lana 11 ili 12 Nadzorni odbor je na sjednici
Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu odr`anoj 21. 01. 2009. godine donio
objavljivanja izvje{taja emitenta Odluku o sazivanju devete Skup{tine
vrijednosnih papira Pobjeda-Rudet d.d. Gora`de.
- datum nastanka doga|aja 21. 01. 2009. godine
- kratak opis i razlog doga|aja Odr`avanje devete Skup{tine dioni~ara
- potpis ovla{tene osobe odgovorne za
potpunost i ta~nost informacija Hasan \ozo - direktor Dru{tva
iz izvje{taja
- mjesto i datum podno{enja izvje{taja
i potpis osobe koja je sa~inila izvje{taj Gora`de, 23. 01. 2009. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO FINANCIJA/
FINANSIJA I TREZORA
BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO
FINANSIJA I TREZORA
BOSNIA ANDHERZEGOVINA
MINISTRYOF FINANCE AND TREASURY
Broj:04-34-2-281-2/09
Sarajevo, 22.01.2009. godine
OBAVJEŠTENJE
Dana 20. 01. 2009. godine na slu`benoj
internet stranici Agencije za dr`avnu
slu`bu BiH (www.ads.gov.ba/konkursi),
objavljen je Javni oglas za popunja-
vanje radnih mjesta dr`avnih
slu`benika u Ministarstvu finansija i
trezora Bosne i Hercegovine.
U PRODAJI JE NOVI BROJ
Alternativni
lijek za va{u du{u
jet set
Dnevni avaz, subota,
24. januar/sije~anj 2009. 52
Ore{kovi} s Petru~ijem i Morsom na NAMM-u
LOS AN\ELES Na{ Damir Ore{kovi} na „NAMM Showu“
Bi{}anin svirao na najve}em
sajmu muzi~ke tehnologije
Me|u u~esnicima i ~uveni D`on Petru~i, Stiv Mors, Uli D`on Rot te D`in Simons
Na{ Damir Dado Ore{kovi}
bio je jedan od u~esnika
„NAMM Showa“, najve}eg sa-
jma muzi~ke tehnologije na svi-
jetu, koji se u januaru svake godi-
ne odr`ava u „Anaheim Conve-
ntion Centru“ u Los An|elesu.
Ovaj sajam, koji ima 1.500 izla-
ga~a i vi{e od 88.000 posjetilaca,
nije otvoren za javnost, ve} samo
za muzi~ke kompanije koje
izla`u svoje najnovije produkte i
za muzi~are koji nastupaju za te
kompanije.
Ove godine u okviru NA-
MM-a su odr`ani brojni koncer-
ti, a u~estvovali su i poznati mu-
zi~ari, me|u kojima D`on Pe-
tru~i (John Petrucci), Stiv Mors
(Steve Morse), Uli D`on Rot
(John Roth), {to dovoljno govori
i o uspjehu Ore{kovi}a, Bi{}ani-
na koji `ivi u Americi.
Najve}a senzacija bio je basist
grupe KISS D`in Simons (Gene
Simmons), koji je dr`ao rani ju-
tarnji seminar o {oubiznisu,
obra}aju}i se mladim kolegama
muzi~arima i daju}i im savjete za
razvoj karijere.
- Veoma mi je drago da sam
imao priliku prezentirati svoju
muziku na najve}em skupu mu-
zi~ara i proizvo|a~a muzi~kih
instrumenata na svijetu. Atmo-
sfera je bila odli~na i imao sam pr-
iliku upoznati muzi~are i poslo-
vne ljude iz cijelog svijeta. Ovo je
veliko iskustvo za mene, kao i ve-
lika ~ast jer sam bio pozvan da na-
stupam i sviram na ovoj globalnoj
manifestaciji muzi~kog {oubiz-
nisa - isti~e Ore{kovi}, koji je ove
godine prvi put nastupio na
„NAMM Showu“. L. S. R.
„Dubioza kolektiv“ radi punom parom
U martu nastupi u Austriji,
[vicarskoj, Njema~koj...
Pored rada u studiju, ne `ele zapostaviti ni publiku
^lanovi jednog od najpopu-
larnijih bh. bendova „Dubioze
kolektiva“ intenzivno snimaju
novi album. Pored rada u studi-
ju, „Dubioza kolektiv“ nije za-
postavila ni koncertne aktivno-
sti.
Tako }e ovaj bend 13. februa-
ra nastupiti u Zenici.
- Pripreme za svirku u dvora-
ni zeni~kog „Hrvatskog kultur-
nog dru{tva“ uveliko su po~ele.
Ve} smo po~eli s uvje`bavanjem
repertoara, jer `elimo napraviti
muzi~ki spektakl. Jasno nam je i
da se publika malo zasitila star-
ih pjesama i upravo zbog toga
smo i po`urili s radom na no-
vom CD-u - ka`e frontmen gru-
pe Brano Jakubovi}.
Ovaj bend u martu kre}e na
turneju po Evropi.
- Imamo mnogo poziva za
svirke. Cijeli mart je ispunjen
koncertnim aktivnostima, tako
da }emo gostovati u [vicarskoj,
Austriji, Njema~koj, Sloveniji i
Hrvatskoj. Nakon toga ponovo
nastavljamo sa svirkama u bh.
gradovima - dodao je Jakubo-
vi}. S. A{.
„Dubioza kolektiv“: Pripremaju novi CD
show biz
Dnevni avaz, subota,
24. januar/sije~anj 2009. 53
Nakon {to su objavljene no-
minacije za 81. nagrade ame-
ri~ke Akademije filmskih nauka
i umjetnosti, analiti~ari su se
dali na posao i ve} su brojne pr-
ocjene o tome ko je pro{ao pre-
ma o~ekivanjima, ko je najvi{e
podbacio, a ko je ostao kratkih
rukava.
Ove godine najkra}ih rukava
je ostao veteran Klint Istvud
(Clint Eastwood), ~iji „Gran To-
rino“ nije nominiran ~ak ni u
kategorijama u kojima je bio
spominjan, a to je, pored scenar-
ija, bio i sountrack, koji je otpje-
vao sam Istvud. Jedinu nomina-
ciju - onu gluma~ku za An|eli-
nu \oli (Angelina Jolie) - izvu-
kao je Istvudov drugi film
„Changeling“.
Kipi} za Led`era
Fantazija Dejvida Fi~era
(David Ficher) zasnovana na
Frensisu Skotu Ficd`eraldu
(Francis Scott Fitzgerald) „The
Curious Case of Benjamin Bu-
tton“ osvojila je najvi{e nomina-
cija, ~ak 13 - uklju~uju}i i prvu
gluma~ku nominaciju za Breda
Pita (Brad Pitt). Ali, to ga je, pr-
ema mi{ljenju ve}ine, postavilo
u nezahvalan polo`aj najve}eg
gubitnika, s velikim izgledima
da od 13 mogu}ih osvoji jedan
ili dva kipi}a, najvjerovatnije,
onaj za {minku.
Kategoriju najboljeg filma ne-
ki su kriti~ari ve} progla{avali
„izborom ona ~etiri filma koje }e
„Slumdog Millionaire“ potu}i do
nogu, te je jasno da }e film Denija
Bojla (Danny Boyle) na dodjeli
22. februara nekoliko nagrada i
pokupiti. Osim u gluma~kim ka-
tegorijama, u kojima ga nigdje
nema, za sve ostalo za {to je no-
miniran, {anse mu nisu male.
„The Dark Knight“ ostvario
je rekordnu gledanost i zaradu,
tako da bi to Akademija, po
obi~aju, mogla nagraditi u bro-
jnim tehni~kim kategorijama
zvuka, slike i efekata, ali ovaj
put ima i adut za jednu od gla-
vnih nagrada (sporedna mu{ka
uloga). Analiti~ari smatraju da
bi bez prerane smrti Hita Le-
d`era (Heath Ledger) njegova
uloga D`okera (Joker) te{ko pri-
vukla toliko pa`nje da osvoji tu
nagradu, premda je nesumnjivo
zaslu`uje.
Gluma~ke nominacije ugla-
vnom su podijeljene me|u geni-
jalnom postavom filma „Dou-
bt“, koji je ve} kao pozori{ni ko-
mad na Brodveju osvojio nagra-
de. Ho}e li taj uspjeh biti pre-
to~en i u filmski? Film je pre-
pun sjajnih glumaca i bar jedan
kipi} mogao bi oti}i na tu stranu
- ako ne i vi{e njih.
Pravi haos
Pored pokojnog Led`era, kao
potencijalni gluma~ki dobitnik
spominjan je Miki Rurk (Mikey
Rourke) za svoj veli~anstveni
povratak na vrh u „The Wrestle-
ru“. Te su mu{ke gluma~ke kate-
gorije, vi{e-manje, ispunjene pr-
ema o~ekivanjima. No, u katego-
rijama za `ene je pravi haos. Gla-
vna `enska uloga je mo`da i na-
jneizvjesnija od svih ovogo-
di{njih. Nakon {to je nagra|ena
Zlatnim globusom za „The Ri-
der“ za sporednu `ensku ulogu,
za isti film Kejt Vinslet (Kate
Winslet) mo`e osvojiti i Oskar,
ali u kategoriji glavne uloge.
Glavnu ulogu kojom je osvojila
Globus u „Revolutionary Roa-
du“ Akademija je ignorirala.
Pixarov WALL-E, kao {to su
neki o~ekivali, nije uvr{ten u iz-
bor za najbolji film uop}e, ali
mu se, pored Oskara za najbolji
animirani, smije{i jo{ nekoliko
nagrada: za scenarij, muziku,
zvuk, monta`u zvuka... ^ak je i
kratki film „Presto“ o ma|io-
ni~aru i njegovom gladnom ze-
cu, koji je u kinima bio prikazan
prije filma WALL-E-, u{ao u iz-
bor za kratki crti}.
^lanovi Akademije govore o
odabiru filmova, na~inu glasa-
nja, gledanju filmova... „Milk“
je tako|er nominiran u vi{e ka-
tegorija, ali u ve}ini njih neko
drugi je predvi|en za nagradu.
Zlobnici ka`u da kada bi se do-
djeljivali zlatni, srebreni i bro-
nzani Oskari, poput olimpijskih
medalja, pri~a o Harviju Milku
(Harvey) donijela bi pregr{t sre-
bra, ali, ovako, izgledi tog filma
su mnogo slabiji.
„Waltz With Bashir“ u kate-
goriji stranog filma i dokume-
ntarac „Mann on Wire“ tako|er
imaju velike izglede za nagradu
i iska~u me|u svojim konkure-
ntima.
Istvud: „Gran Torino“ bez nominacija
Led`er u ulozi D`okera
Prve izjave
^lanovi porodice preminu-
log glumca Hita Led`era po-
nosni su zbog njegove nomi-
nacije za Oskar.
- Jo{ lije~imo rane zbog
njegove prerane smrti, ali po-
nosni smo zbog priznanja za
ulogu D`okera - rekla je Le-
d`erova sestra Kejt (Kate).
Nakon nominacija, oglasili
su se i An|elina \oli i Bred Pit,
ne kriju}i odu{evljenje {to su
oboje u utrci za presti`ni kipi}.
- Biti nominiran za Oskara
je velika privilegija, no doista
ni{ta ne o~ekujem. ^ast mi je
biti u dru{tvu talentiranih glu-
maca ~iji rad zaslu`uje prizna-
nje. Rad s Istvudom pamtit }u
cijeli `ivot - izjavila je \oli.
Vanesa vratila
Depov prsten
Ameri~ki glumac D`oni
Dep (Johnny Depp) je
prije nekoliko sedmica
obilazio draguljarnice u Los
An|elesu tra`e}i odgovaraju}i
zaru~ni~ki prsten za dugogo-
di{nju djevojku Vanesu Para-
diz ( (Vanessa Paradis). Na kr-
aju ga je i na{ao.
- Kupio joj je stvarno prekra-
san zaru~ni~ki prsten, ali ona
ga je vratila draguljaru. Vanesa
`eli da njen prsten bude apso-
lutno savr{en - otkriva izvor
blizak gluma~kom paru.
Pamelin novi de~ko
Pamela Anderson na{la
je novog de~ka. Misteri-
ozni mu{karac isklesa-
nog tijela, s kojim svakodne-
vno provodi vrijeme na pla`i
Malibua, nekoliko je godina
mla|i od prsate ljepotice.
Uskoro }e se Pamela zaputiti u
Australiju, gdje se takmi~i u
profesionalnom pokeru „Au-
ssie Millions“. Ako pobijedi to-
kom {estodnevnog takmi~enja,
osvojit }e glavnu nagradu od
~ak 1,4 miliona dolara.
Snima se
novi „Kill Bill“
Kontroverzni ameri~ki
reditelj Kventin Taranti-
no (Quentin) potvrdio je
da radi na novom nastavku
osvetni~ke drame „Kill Bill“, u
kojem glavnu ulogu tuma~i
Uma Turman (Thurman). Pr-
venstveno je planirano da bude
snimljen kao jedan film, ali je
onda podijeljen na dva dijela
koja traju po ~etiri sata. Film }e
se zvati „Kill Bill: The Whole
Bloody Affair“.

OSKAR Nakon objave nominacija analiti~ari se dali na posao
Klint Istvud neo~ekivano
ostao kratkih rukava
Nagrade ameri~ke Akademije filmskih nauka i umjetnosti bit }e dodijeljene
22. februara Ho}e li i Bred i An|elina biti me|u laureatima
Nagrade se smije{e i filmu „Milk“ u kojem igra [on Pen
Najbolji glumac: Ri~ard
D`enkins (Richard Jenkins),
Frenk Langela (Frank Lange-
lla), [on Pen (Sean Penn), Bred
Pit (Brad Pitt) i Miki Rurk
(Mickey Rourke).
Najbolja glumica: En Hata-
vej (Anne Hathaway), An|eli-
na \oli (Angelina Jolie), Meli-
sa Leo (Melissa), Merli Strip
(Meryl Streep) i Kejt Vinslet
(Kate Winslet).
Najbolji film: „The Curious
Case of Benjamin Button“,
„Frost/Nixon“, „Milk“, „The
Reader“, „Slumdog Millionai-
re“.
Najbolji reditelj: Dejvid
Fin~er (David Fincher) „The
Curious Case of Benjamin Bu-
tton“, Ron Hauard (Howard)
„Frost/Nixon“, Gas Van Sant
(Gus) „Milk“, Stiven Daldri
(Stephen Daldry) „The Rea-
der“ i Deni Bojl (Danny Boyle)
„Slumdog Millionaire“.
Neke od nominacija
54 Subota, 24. januar/sije~anj 2009. Dnevni avaz
oglasi
Kompanija „ avaz-roto press „ d.o.o. Sarajevo raspisuje:
K O N K U R S za prijem
Kolportera - prodaje novinskih izdanja „avaz-roto pressa“
za podru~je BiH...........vi{e izvr{ilaca
Va{e molbe sa kra}om biografijom i kontakt brojem telefona mo`ete poslati na adresu:
avaz-roto press“ d.o.o. Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a br. 185, 71000 Sarajevo (sa nazna-
kom za konkurs - Kolporter prodaje novinskih izdanja).
Vi{e informacija mo`ete dobiti na broj telefona: 033/281-363 ili 281-364.
Krajnji rok za dostavu prijava je 15 ( petnaest ) dana od dana objavljivanja konkursa.
Preduze}e RSI d.o.o., ul. Branka Radi~evi}a br. 14, Banja Luka, tra`i radnike za rad -
zavariva~ i cjevar/bravar.
CJEVAR/BRAVAR
- vi{e osoba sa iskustvom
ZAVARIVA^ - argon i argon - elektro kombinatorac
- vi{e osoba sa iskustvom
USLOVI:
- radno iskustvo 5 godina
- obavezan zavariva~ki atest
- pasivno znanje njema~kog ili engleskog jezika
- rad na terenu (Evropa)
- samostalnost, samoinicijativnost i lojalnost.
Nudimo Vam: stan, prevoz, radnu dozvolu za Evropsku uniju, stimulativnu platu.
Kandidati neka se jave sa molbom ili neka do|u u sjedi{te preduze}a:
Preduze}e RSI d.o.o., ul. Branka Radi~evi}a br. 14, Banja Luka
00387 (0) 51 223 220 i 00387 (0) 51 223 222
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I
HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-
NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj 07 58 Mal 027550 07 Mal
Mostar, 09. 01. 2009. godine
OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU, su-
dija Merima ]ati}, u pravnoj stvari
tu`itelja CROATIA OSIGURANJE
d.d. LJUBU[KI GENERLANA DI-
REKCIJA LJUBU[KI, N. Kordi}a
bb, zastupan po zakonskom zastu-
pniku, protiv tu`enika Sre}ko (@iv-
ka) Marijanovi}, iz Mostara, Gornja
Jasenica 96, radi isplate regresnog
duga, VSP 1.920,00 vanraspravno
dana 08. 09. 2008. godine, donio je
slijede}u:
PRESUDU
zbog propu{tanja
Du`an je tu`eni na ime regresnog
duga isplatiti tu`itelju iznos od
1.920,00 KM, sa zakonskom zate-
znom kamatom od 29. 01. 2002. go-
dine pa do isplate, te naknaditi
tro{kove postupka u iznosu od
150,40 KM, sve u roku od 15 dana.
Napomena: Dostava presude zbog pr-
opu{tanja se smatra obavljenom pro-
tekom roka od 15 dana od dana obja-
vljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st.
4. ZPP-a).
Sudija
Merima ]ati}
Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove
presude nije dovoljena `alba.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 09 65 Ps 013907 03 Ps
Sarajevo, 10. 12. 2008. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Frenjo Jasna u pravnoj stvari tu`itelja Dru{tvo za nekretnine, hotelijerstvo, ugo-
stiteljstvo i trgovinu „AVAZ“ doo Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a br. 185, protiv tu`enog „KRAJINA PLASMAN“
DOO BANJA LUKA, ul. Marije Bursa} br. 5. radi duga v.sp. 9.199,63 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o par-
ni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i
OGLAS
Dana 13. 11. 2003. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog Krajina Plasman doo Banja Luka, ul. Marije Bursa}
br. 5, radi duga v.s. 9.199,63 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati
iznos od 9.199,63 KM na ime glavnog duga sa zakonskim zateznim kamatama u skladu sa Zakonom o visini stope za-
konske zatezne kamate po pojedina~nim iznosima i to:
- Na iznos od 1.074,76 KM po~ev od 06. 03. 2003. godine pa do isplate,
- na iznos od 918,09 KM po~ev od 31. 03. 2003. godine pa do isplate,
- na iznos od 1.054,35 KM po~ev od 03. 05. 2003. godine pa do isplate,
- na iznos od 896,31 KM po~ev od 30. 05. 2003. godine pa do isplate,
- na iznos od 973,71 KM po~ev od 30. 06. 2003. godine pa do isplate,
- na iznos od 937,62 KM po~ev od 02. 08. 2003. godine pa do isplate,
- na iznos od 1.191,37 KM po~ev od 02. 09. 2003. godine pa do isplate,
- na iznos od 1.132,67 KM po~ev od 29. 09. 2003. godine pa do isplate
- na iznos od 1.020,75 KM po~ev od 27. 10. 2003. godine pa do isplate,
kao i da tu`itelju naknadi tro{kove postupka, a sve u roku od 8 dana pod prijetnjom izvr{enja.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog
pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu
mo`e podi}i u zgradi suda.
Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70 stav 1. ZPP-a F BiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostavi-
ti sudu pismeni odgovor na tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebiva-
li{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet
spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334 ZPP-a FBiH).
U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni
tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH).
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava,
~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode
tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH).
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu ~l. 74. stav 1. ZPP-a
FBiH).
Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne do-
stavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda
zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH).
Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom
na broj predmeta.
SUDIJA
FRENJO JASNA
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
Grad Mostar
JU Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turisti~ka {kola Mostar
[kolski odbor
Mostar
Na osnovu ~lana 96. Zakona o srednjo{kolskom odgoju i obrazo-
vanju HNK-a (Sl. novine HNK-a broj 8/2000, 4/2004. i 5/2004.),
~lana 36. Pravila JU Srednje ekonomske i ugostiteljsko-turisti~ke
{kole Mostar i Pravilnika o radu JU Srednje ekonomske i ugostite-
ljsko-turisti~ke {kole Mostar, [kolski odbor JU Srednje ekono-
mske i ugostiteljsko-turisti~ke {kole Mostar na sjednici odr`anoj
8. 1. 2009. godine donio je odluku da se raspi{e
KONKURS
za prijem zaposlenika u radni odnos na odre|eno vrijeme
do 15. 07. 2009. godine
1. Profesor matematike 1 izvr{ilac
2. Profesor biologije 6 ~asova sedmi~no
3. Profesor osnovi nauke o ishrani 2 ~asa sedmi~no
4. Profesor geografije 6 ~asova sedmi~no
5. Profesor daktilografije 4 ~asa sedmi~no
6. Profesor fizike 4 ~asa sedmi~no
7. Profesor uslu`ivanja 6 ~asova sedmi~no
8. Profesor kuharstva 8 ~asova sedmi~no
Pored op}ih Zakonom predvi|enih uvjeta za zasnivanje radnog
odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete pre-
dvi|ene va`e}im Zakonom o srednjo{kolskom odgoju i obra-
zovanju i va`e}im Nastavnim planom i programom.
Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni prilo`iti sljede}u doku-
mentaciju:
- kra}u biografiju
- diplomu o zavr{enoj {kolskoj spremi
- izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci)
- uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
- uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od 3 mjeseca)
- uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu
Izabrani kandidati su du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdra-
vstvenoj sposobnosti prije zaklju~ivanja ugovora o radu.
Navedenu dokumentaciju kandidati su du`ni dostaviti origina-
lnu ili uredno ovjerenu.
Ukoliko na konkurs ne bude prijavljenih kandidata sa polo`enim
stru~nim ispitom, izvr{it }e se izbor izme|u kandidata koji ne-
maju polo`en stru~ni ispit, a ispunjavaju druge uvjete pre-
dvi|ene va`e}im Zakonom o srednjo{kolskom odgoju i obra-
zovanju i va`e}im Nastavnim planom i programom.
Sa kandidatima koji budu ispunjavali uvjete obavit }e se razgo-
vor.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u
sredstvima javnog informisanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razma-
tranje.
Prijave na konkurs slati na adresu:
JU Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turisti~ka {kola Mostar
[kolski odbor (prijava na konkurs)
Konak bb Mostar
Kontakt telefon 036/576 766.
OP]INSKI SUD U VELIKOJ KLADU[I
Zemlji{noknji`ni ured
Broj dnevnika: 023-0-DN-08-000 102
Velika Kladu{a, dana 19. 01. 2009. godine
Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim
knjigama (Slu`bene novine Federacije BiH br-
oj 19/03 i 54/04) Op}inski sud u Velikoj Kla-
du{i
NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE
ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu
Saniteks dd iz Velike Kladu{e, u toku je postu-
pak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog
ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ze-
mlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni
list broj 276/03 katastarska op}ina Velika Kla-
du{a i posjedovnom listu broj 589/04 katastar-
ska op}ina Trnovo ozna~ene sa:
katastarska ~estica broj 2041/2 „Skladi{te si-
rovine“ Privredna zgrada povr{ine 22 23 m
2
,
katastarska ~estica broj 2 „[abi}a bara“ liva-
da 2. klase povr{ine 94 35 m
2
,
Prema podacima iz katastra posjednik navede-
nih nekretnina je Saniteks dd iz Velike Kla-
du{e.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili
neko drugo pravo na tim nekretninama da
svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana
najave podneskom u dva primjerka i da podne-
su dokaz za to, u suprotnom njihovo pravo
ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave ze-
mlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama
mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za na-
jmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala
mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Uko-
liko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, ze-
mlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na
osnovu do tada pribavljenih dokaza.
[ef zk ureda
Had`ira Velad`i}
KONKURS
WILLIAMS KLADIONICA
D.O.O [IROKI BRIJEG
Potrebne djevojke za rad na
podru~ju grada Sarajevo i
Had`i}a
Uvjeti:
SSS sprema
Poznavanje rada na ra~unaru
Starosna dob do 29 godina
Kontakt tel. 039/700-351
zvati 9 h - 16 h
AB
PRIVATNA
INTERNISTI^KA
ORDINACIJA
Dr. Avdija Ba{i}
U ulici A. B. [imi}a 23
Tel.: 660-635, 716-200
Nudi vam:
- kompletan
internisti~ki
pregled
- laboratorijska
dijagnostika
- ultrazvu~na
dijagnostika
- ku}ne posjete
- holter EKG
show biz 55
Dnevni avaz, subota,
24. januar/sije~anj 2009.
Glumac Petrik
Svejzi (Patrick Swa-
yze), koji vodi borbu
s rakom pankreasa,
zajedno }e sa supru-
gom Lizom (Lisa)
napisati memoare o
svom `ivotu.
Kako saznaje ma-
gazin „People“ od
izvora bliskog poro-
dici, ova knjiga ne}e
biti inspirativna. U
njoj }e se zvijezda
„Prljavog plesa“ fo-
kusirati na svoj `iv-
otni put, uklju~uju}i
i trenutnu borbu s
rakom. Jo{ uvijek ni-
je poznato kada }e
knjiga biti objavlje-
na.
Supru`nici Petrik
(56) i Liza (52) izuze-
tno su povezani i ka-
ko su priznali, „jed-
no drugom su oslo-
nac“ i u te{kim vre-
menima.
Uprkos te{koj bolesti
Petrik Svejzi `eli
napisati memoare
Bra~ni par Svejzi: Pomo} supruge
Danska manekenka Helena Kristensen
(Christensen) nikada se nije sramila pokazati
svoje savr{eno tijelo, a to je ponovo u~inila ski-
nuv{i se do kraja. Iako ima 41. godinu, atraktivna
Dankinja zavodljivog pogleda i jo{ zavodljivijeg
tijela izgleda jednostavno savr{eno.
U seriji crno-bijelih fotografija Helena je po-
kazala svoje tijelo, izazovno poziraju}i ispred
fotoobjektiva poznatog danskog fotografa
Solvea Sundsboa. Iako ima 41. godinu,
nekada{nji supermodel izgleda neodolji-
vo, a na zategnutom tijelu i savr{enim
oblinama pozavidjele bi joj i mnoge
mla|e djevojke.
Nije poznato za{to je pristala na go-
li{ave fotografije, osim mo`da da do-
ka`e kako se i u 40. mo`e izgledati ne-
vjerovatno seksi. To joj je u svakom
slu~aju po{lo za rukom.
Seksi Dankinja je 90-ih bila jedna
od najpopularnijih manekenki na svi-
jetu, a bila je u vezi s nekolicinom po-
znatih imena poput preminulog fro-
ntmena INXS-a Majkla Ha~ensa
(Michael Hutchens), Leonarda Di
Kaprija (Capri), a trenutno je u ve-
zi s muzi~arem Polom Benksom
(Paul Banks).
Nakon {to se oprostila od ma-
nekenske karijere, ostala je dio
modnog svijeta. Pokrenula je li-
niju modne odje}e „Chris-
tensen & Sigersen“, otvorila
je butik, a u zadnje vrijeme
sve se vi{e bavi fotografi-
jom.
Optu`be na ra~un U2
Da li su ukrali ideju
za omot albuma?
Sa „Sundancea“
Peris odnijela
30 torbi punih
poklona
Laptop, mobitel, sat, tenisi-
ce, ~izme, nakit, cipele, samo su
neki od poklona koje je Peris
Hilton (Paris) odnijela ku}i sa
filmskog festivala „Sundance“.
Brojni sponzori zvijezdama fe-
stivala poklanjaju proizvode, no
bogata nasljednica napunila je
30 torbi. Prije samo nekoliko se-
dmica, Peris je ispraznila butik
„Wayne Cooper“ u Australiji. U
samo 40 minuta na odje}u je po-
tro{ila pozama{nu svotu novca.
Australci nisu pozitivno ocijeni-
li njen pohod, te smatraju kako
se Peris razme}e novcem.
Jedan od najve}ih rok be-
ndova na svijetu U2, ~ini se, ima
pote{ko}a s originalnim ideja-
ma. Ameri~ki muzi~ar Tejlor
Dupri (Taylor Deupree) optu`io
je U2 za kopiranje fotografije s
omota njegovog novog albuma
„No Line On The Horizon“.
Dupri, vlasnik muzi~ke izda-
va~ke ku}e „12k“, tvrdi da su
~lanovi U2 „ukrali“ sliku koja se
nalazi na omotu njegovog albuma
„Specification. Fifteen“ iz 2006.
godine. Na oba omota prikazana
je fotografija japanskog umjetni-
ka Hiro{ija Sugimotoa (Hiroshi),
a Dupri ka`e da su ~lanovi U2 tre-
bali dobro istra`iti prije nego {to
su odabrali tu fotografiju.
- Novi album U2 „No Line
On The Horizon“ obi~na je kr-
a|a mog albuma „Specification.
Fifteen“ snimljenog prije neko-
liko godina - pi{e ljutiti muzi~ar
na svom blogu.
Dupri ipak ne}e poduzimati
nikakve zakonske mjere protiv
grupe zato {to je siguran da bi
izgubio slu~aj.
Protiv takve muzi~ke ma{i-
nerije, tvrdi Tejlor, ne bi imao
{anse. Hilton: Pokloni sponzora
U2: Ista fotografija i
na albumu ameri~kog
muzi~ara
SUPERMODELI Fotografije goli{ave Helene Kristensen
Opako zgodna
i u 41. godini
Kristensen: U seriji crno-bijelih
fotografija pokazala
savr{eno tijelo
Seksi Dankinja je 90-ih bila jedna od
najpopularnijih manekenki svijeta
Ako ste odgovorna i motivirana osoba, spremna za rad u dinami~nom ra-
dnom okru`enju, pozivamo sve zainteresirane da se pridru`e na{em usp-
je{nom timu.
1. DIPL.ING. GRA\EVINE (vi{e izvr{itelja )
2. DIPL. ING. STROJARSTVA (vi{e izvr{itelja )
3. DIPL.ING. ELEKTROTEHNIKE ( vi{e izvr{itelja )
4. VODITELJI GRADILI[TA
-IN@ENJERI GRA\EVINE, STROJARSTVA I ELEKTROTEHNIKE
(vi{e izvr{itelja)
5. DIPL. ING. GEODEZIJE (vi{e izvr{itelja)
6. GEODETSKI TEHNI^AR (vi{e izvr{itelja)
7. PROJEKT MANAGER (vi{e izvr{itelja)
Uvjeti:
- VSS ili V[S
- stru~ni ispit po`eljan
- po`eljno znanje rada na ra~unalu i AutoCad-u
- po`eljno znanje jednog svjetskog jezika
- dobre komunikacijske i organizacijske sposobnosti
- sklonost timskom radu, komunikativnost, odgovornost
- radno iskustvo na poslovima u graditeljstvu
3. GRA\EVINSKI POSLOVO\A (vi{e izvr{itelja)
4. VODOINSTALATERI (vi{e izvr{itelja)
5. INSTALATER CENTRALNOG GRIJANJA (vi{e izvr{itelja)
6. ELEKTROINSTALATERI (vi{e izvr{itelja)
7. ZIDARI (vi{e izvr{itelja)
8. TESARI (vi{e izvr{itelja)
9. ARMIRA^I (vi{e izvr{itelja)
Uvjeti:
- KV / VKV
- sklonost timskom radu, komunikativnost, odgovornost
- radno iskustvo na poslovima u graditeljstvu
Nudimo:
- poticajne radne uvjete, mogu}nost profesionalnog usavr{avanja
- stimulativna primanja
- osiguran smje{taj
Ako se prepoznajete u navedenim uvjetima, pozivamo Vas da nam po{aljete
svoj `ivotopis na e-mail adresu: info@konel.hr, ili po{tom na adresu:
KONEL d.o.o., Put od Cavtata 41, 20 210 Cavtat
Tel: +385 20 311 240
www.konel.hr
Prodaja
Prodajem Citroen Jumper, furgon,
teretni 1+2 sjedi{ta, 2005. god., cijena
17.000 KM. Tel. 033/281-459. 111
Prodajem Citroen Jumper, furgon,
teretni 1+2 sjedi{ta, 2001. god., cijena
8.200 KM. Tel. 033/281-459. 111
Prodajem Citroen Berlingo, furgon,
teretni 1+1 sjedi{ta, 2003. god., cijena
7.000 KM. Tel. 033/281-459. 111
Passat 2.0 TDI, comfortline, 103 KW,
crni metalik, al. felge 2x sa zimskim i
ljetnim gumama, tempomat, komande
na volanu, parking senzori, ESP, klima,
servo, el. paket, airbag 6x, ABS, mul-t-
lock, cijena po dogovoru. Mob. 061 106
484. PTT
Golf III, 1.9 TDI, crveni, pet vrata,
servo, central, ABS, {iber, registrovan,
od prvog vlasnika, kao nov. 10.900 KM.
Tel. 061 205 098. 738-1Gr
Auto Kedi za mali biznis marke auta
su: Reno, Pe`o i Fiat, dobro o~uvani i pov.
cijena. Tel. 061 517 469.
Auto Passat 2003. god., limuzina, ful,
130 KS, 96 KW, 6 brzina, kao nov, 20.500
KM. Tel. 061 549 399.
BMW 520 i, 1998., full, tek registro-
van, 12.800 KM, mogu}a zamjena. Tel. 063
994 659, Sarajevo.
BMW X5, V6, 4 WD, 3.0 L, 2003. god.,
benzinac, automatic, full oprema, svijetlo-
plava metalik, pre{ao 86.000 km. Cijena do
registracije 53.500 KM. Tel. 061 195 938.
Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., reg.
god. dana, mogu}a zamjena za Punto I.
Tel. 061 144 162.
Citroen C5, 2.0 HDI, 2001 god., super
stanje, mo`e zamjena i za skuplje. Tel. 062
915 144
Citroen Xsara karavan, crveni metalik,
2000. god., 1.8 benzin. Tel. 061 817 960.
Dijelove i papire za Pola 1.3 dizel. Tel.
061 200 522.
Dvije gume Sava S3, 175/70 r14, u
odli~nom stanju. Tel. 033 223-844.
Fiat Fjorini, 1997. god., 1.7 TD. Tel.
061 817 960.
Fiat Punto 1.1 benzin, 1998. god., reg.
godinu dana, zimske gume, u odli~nom
stanju. Tel. 061 144 162.
Fiat Punto 1.3 dizel, 2005. god., reg.
god. dana, mogu}a zamjena za Punto I.
Tel. 061 144 162.
Fiat Stilo, 2002., 1.2, 10.000 KM. Tel.
062 302 750.
Fiesta, reg. do 9. 9. 2009. god. 1.6 76
KW, ajn{pric, alarm, crna {iber, 2 vrata.
Tel. 061 540 848.
Ford Fokus karavan, 1.8 TDI, 2002.
god., ful oprema, registrovan, u odli~nom
stanju, pre{ao 60.000. Cijena 11.500 KM.
Tel. 061 211 678.
Ford Skorpio dizel, full oprema, ko`na
sjedi{ta, mo`e zamjena za jeftinije auto ili
kombi uz doplatu. Cijena 9.000 KM. Tel.
061 350 169.
Golf 2 Tas, prvi vlasnik, `uti, hudiny,
cijena 4.600 KM. Tel. 061 101 885.
Golf 2, 86. god., dizel, povoljno. Tel.
062 320 014.
Golf 3, 1.9 TD, 1997. god., 4 vrata, kli-
ma, cen. brava. Tel. 061 926 234.
Golf 4, 1.9 TDI, 110 KS, klimatronik,
recaro sjedi{ta. Tel. 061 867 621.
Golf II, dizel, 90. god., 3.000 KM, hi-
tno. Tel. 062 505 453.
Hunday Accent 1.3 benzin, 2000. god.,
klima, CD changer, reg. do jula 2009. Tel.
065 780 850.
Hyundai Accent, 2001. g., pre{ao
64.000 km, klima, automatik, CD player,
reg. do 11. 09. Cijena 11.500 KM. Tel. 061
133 413.
Jeep Grand Cherokke, 2005. god., V6,
2 WD, 3.7 L, benzinac, automatic, xenon
farovi, CD player, klima, pre{ao 82.000
km, crvena metalik. Cijena do registracije
33.000 KM. Tel. 061 424 456.
Kamp prikolica registrovana, 4x1,
3.000 KM. Tel. 431-766.
Kombi Fiat Iveko 1+8, 1984., registro-
van, ispravan, 2.500 KM, prodajem. Tel.
033 534-082.
Mercedes 220 CDI, 2001. god., tiptro-
nik, dvozonska klima, tek uvezen iz Nje-
ma~ke, u super stanju, registrovan. Tel.
062 604 248.
Mercedes E 320, 4-matic, benzin-plin,
2001. god., full oprema, ko`a. Tel. 061 146
657.
Mercedes ML 320, benzin-plin, 2003.
god., ful opcija. Tel. 061 145 887.
Nisan Terano II, 2004. g., TDI, 127
KS, pre{ao 63.000 km, klima, dalj. za-
klju~avanje, multi-lok, metalik plavi,
24.500 KM. Tel. 061 217 037.
Nissan Xterra, 2002. god., V6, 4 WD,
3.3 L, benzinac, automatic, klima, xenon
farovi, CD player, siva metalik, pre{ao
180.000 km, reg. do novembra 2009. Cije-
na 30.000 KM. Tel. 061 424 456.
Opel Astra, 1993. god., dizel. Tel. 062
483 110.
Opel Kadis dijelovi novi, 91. god.,
kva~ilo, {top lampa, kai{, diskovi. Tel. 061
172 498.
Pasat karavan, extra stanje, 1992. god.
Tel. 033 432-482.
Passat 1.9 TDI, 130 KS, 6 brzina, str.
table, ful oprema, kao nov, mo`e na povla-
sticu, 19.800 KM, limuzina. Tel. 061 170
308.
Pasat 1993 god, dizel, registrovan.
061 530 587
Peugeot 307 2.0 HDI, 66 KW, ful opre-
ma, servisna, tek uvezen, 8/2003., povo-
ljno. Tel. 061 140 582, Sarajevo.
Pe`o 206, 2.0 HDI, ful oprema, nara-
nd`asti, u odli~nom stanju. Tel. 061 382
292.
Polo VW, 1994. god., benzin, 1.100 ku-
bika, registrovan, pre{ao 90.000 km, cijena
4.100 KM. Tel. 061 769 201.
Prodaje se Golf IV, TDI, 2001. god., 3
vrata, ful oprema, cijena 13.900 KM. Tel.
061 586 103, 061 622 306.
Prodajem dijelove za golf, d`eta, fijat
tempra, tipo, ford mondeo, opel kadet. Tel.
062 482 162.
Prodajem Fabiju Sedan crna metalik,
2004. god., pre{la 35.000 km, full oprema,
kobra alarm, hitno. Cijena 12.500 KM.
Tel. 061 310 240.
Prodajem Ford Skorpio 2.5, registro-
van do 14. 12. 2009. god., u odli~nom sta-
nju, povoljno. Tel. 061 275 666.
Prodajem Golf 3, 1.9 D, 1995. god., 4
vrata, ABS, alarm, m. lok, centralna, CD,
registrovan do 9. 5. 2009. Cijena po dogo-
voru. Tel. 033 453-325, Sarajevo.
Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogle-
dala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529
970.
Prodajem kamione: MAN 26-240 mo-
del kiper, MAN 15-240 model Kiper klju-
nar, Aktros 19-43, model Mega sa prikoli-
com. Tel. 061 198 945.
Prodajem Mercedes A klasa 170 CDi,
99. god., ful oprema, 14.000 KM. Tel. 061
143 036.
Prodajem Pasat karavan 1.9 TDI, regi-
strovan, odli~no stanje. Tel. 061 141 674.
Prodajem Reno Clio novi model. Tel.
065 061 894.
Prodajem Seat Toledo, god. proizv.
2002/2003., TDI, ful oprema, kao nov,
mo`e za jeftinije, cijena 14.950 KM. Tel.
061 107 285.
Prodajem za Pasat el. motor za podiza-
nje stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061
260 598.
Renault Thalia, 2001. god., pre{ao
55.000 km, benzin 1.4, 16 V. Tel. 061 199
786.
Renault Twingo, 1996., metalik crveni,
cijena 5.000 KM. Hitno. Tel. 061 305 377.
Rexon Ssang Yong prodajem, 2005.
god., veoma povoljno. Tel. 061 142 761.
Seat Ibiza, god. proizv. 2001/2002. be-
nzin, 1.4, ful oprema, mo`e za jeftinije, ci-
jena 10.300 KM. Tel. 061 204 169.
Subary Justi, 4x4, 2001. god., povoljno.
Tel. 063 809 515.
[koda Fabija, god. proizv. 2004/2005.,
SDI, kupljen u ASI, mo`e zamjena za jefti-
nije, cijena 13.950. Tel. 061 204 169.
[koda oktavia, 2004. god., 1.9 tdi, pre{la
120.000 km, alarm, zeder, klima, servisna
knjiga, kupljena u BiH. Mob. 061 518 238.
Kupovina
Kupujem havarisana vozila Golf 2, i
ostala vozila mla|e godi{te. Tel. 061 206
689.
Otkupljujem auta na bh. tablama, po
povoljnim cijenama, mla|a godi{ta. Tel.
061 139 778.
Kupujem havarisana i ostala auta za
autodijelove. Tel. 061 249 467, 033 622-
904.
Kupujem ispravna i havarisana vozila.
Tel. 062 915 635.
Izdavanje
Na izuzetnoj lokaciji, uz more, Drve-
nik, Makarska rivijera, iznajmljujem
opremljen turisti~ko-ugostiteljski obje-
kat, 45-50 le`aja i restoran. Tel. 00385
98 453-433. 726-1Pr
Izdaje se skladi{ni prostor oko 1.000
m2 i 3.200 m2 placa na glavnoj cesti sa
kompletnom infrastrukturom. Kontakt
telefon: 065 927 137. 1067-1Nd`
Ba{~ar{ija, izdajem ~etverosoban stan,
600 KM. Tel. 062 104 028.
Ba{~ar{ija, izdajem pos. protor 50 m2,
pogodno za prodav. ili predstavni{tva. Tel.
061 571 344.
Centar - Papagajka, nudim no}enje u
luksuzno opremljenim apartmanima. Tel.
061 724 725.
Centar, izdajem 2 stana u privatnoj
ku}i. Tel. 062 972 907.
Dvosoban stan izdajem, Ru{ida Prgu-
de, Ko{evo. Tel. 615-600.
Hrasno brdo, izdajem pos. prostor 50
m2, pogodan za kancelarije, market, ordi-
naciju. Tel. 033 619-865, 061 214 694.
Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem
dvosoban namje{ten stan. Tel. 062 422
405.
Hrasno, apartman za no}enje i boravak
sa grijanjem, 20 KM. Tel. 062 100 285, Sar-
ajevo.
Hrasno, izdajem 100 m2 pos. prostora,
sva infrastruktura, veliki parking, cijena
po dogovoru, nakon vi|enja. Tel. 061 150
368.
Izdaje se kanc. prostor na Ba{~ar{iji,
Nove daire, opremljen. Tel. 033 533-123.
Izdajem apartman na Bjela{nici 67 m2.
Tel. 062 320 648.
Izdajem dvokrev. i jednokrev. sobu,
pos. ulaz, samcima, centr. grijanje. Tel.
211-467.
Izdajem gara`u, Logavina, blizu MUP-
a, cijena 100 KM. Tel. 063 141 624.
Izdajem jednosoban namje{ten stan,
Vraca-Tranzit, studentima ili zaposlenim.
Tel. 033 214-219.
Izdajem ku}u na Mejta{u 120 m2 sa
200 m2 vrta, sre|ena, nenamje{tena, stra-
ncima. Tel. 061 156 262.
Izdajem oko 600 m2 kanc. prostora u
Sarajevu, Ned`ari}i, mo`e pojedina~no,
kancelarije. Zvati od 9 do 15 h. Tel. 033
460-261.
Izdajem plac na Kobilja~i, pored gla-
vnog puta za stovari{te. Tel. 062 203 895.
Izdajem pos. prostor 40 m2 sa papiri-
ma za agencije, predstavni{tva, kancelari-
je, Aerodrom. naselje. Tel. 061 857 012.
Izdajem pos. prostor 70 m2 i skladi{ni
prost. 250 m2 ul. Humska 12 do FDS. Tel.
061 351 574.
Izdajem pos. prostor pogodan za kafe
slasti~arnu i dr. Tel. 455-828, 061 191 083.
Izdajem sobu kod Holiday Inna. Tel.
033 203-359.
Izdajem stan trosoban, prvi sprat, pos.
ulaz, namje{ten, centralno grijanje, povo-
ljno. Tel. 033 638 121, Ilid`a.
Izdajem-prodajem stambeno-pos. pro-
stor 1.000 m2, oku}nica 4.000 m2, uz put
Sarajevo-Mostar na 17. kilometru. Tel. 061
249 249.
Jablanica, izdajem pos. prostor centar,
pogodan za sve namjene. Tel. 061 577 105.
Jednosoban, namje{ten stan bra~nom
paru bez djece, priv. ku}a, K. Demirovi}a
kod Suda BiH, Aneks. Tel. 616-136.
Jednosoban, namje{ten stan zaposlenoj
`enskoj osobi ili studentici, plin. grijanje,
S. Behmena. Tel. 464-772, 061 566 878.
Kanc. prostor 130 m2, Otoka, B. Po-
tok, novo naselje, vl. parking. Tel. 061 161
463.
Lijepo namje{tenu garsonjeru, cijena
povoljna, Hotonj-Vogo{}a. Tel. 033 481-
399.
Namje{ten 4-soban stan u centru 112
m2, prvi sprat, eta`. grijanje, povoljno
izdajem. Tel. 062 294 509.
Namje{tena garsonjera studenticama,
pos. ulaz. Tel. 033 535-964.
Namje{tene sobe izdajem u priv. ku}i.
Tel. 033 661-392, 061 866 090.
Ned`ari}i, Lukavi~ka cesta, pos. pro-
stor 50 m2. Tel. 033 471-778.
Neum, iznajmljujem klimatizirane
apartmane u centru. Tel. 063 350 149.
Novo Sarajevo, izdajem namje{ten
stan, 2 spava}e sobe, balkon, klima. Tel.
062 177 704.
Pejton-Ilid`a, izdajem stan 100 m2 str-
ancima na du`i period sa gara`om, na-
mje{ten. Tel. 033 622-064, 062 156 840.
Pos. prostor izdajem 240 m2 za sve na-
mjene, prilaz za {lepere, s parkingom, c.
grijanje, Ned`ari}i. Tel. 061 545 358.
Pos. prostor izdajem 40 m2 u Kasindo-
lskoj ulici. Tel. 061 157 193.
Pos. prostor izdajem 80 m2, odgovara
za sve namjene, lokal se nalazi na Mojmi-
lu. Tel. 062 358 962.
Pos. prostor izdajem na [ipu, nov, po-
godan za sve namjene od 33 i 66 m2. Tel.
062 320 648.
Pos. prostore izdajem za razne namje-
ne na vi{e lokaliteta. Tel. 061 156 262.
Posl. prostor I kategorije, 120 m2, sa
svim priklju~cima, za sve namjene izuzev
ugostiteljstva, cen. grijanje, pristup auti-
ma svih kategorija. Zvati od 10-20 h. Tel.
061 345 991, 033 454-542.
Skenderija izdajem dvoipos. stan ko-
mplet renoviran, nenamje{ten. Tel. 061
493 323.
Stan izdajem Ba{~ar{ija, 4 sobe, na-
mje{ten, centr. grijanje, telefon, kabl., 600
KM. Tel. 062 104 028, Sarajevo.
Vikend. izdajem na Jahorini, blizu ski-
staze, povoljno. Tel. 061 484 421.
Zenica, izdajem pos. prostor u centru,
pogodan za mikrokreditne banke, predsta-
vni{tva, apoteke, zubne, {najderaj, kozme-
ti~ki salon. Tel. 061 189 895. www.marke-
tkomerc.ba
Prodaja
Prodajem renoviran poslovni pro-
stor 70 m2, u Sarajevu. U strogom ce-
ntru, ul. ]umurija. Zvati svaki radni
dan od 9-17 h. Tel. 033 261-230. N.
Prodajem dvosoban stan 60 m2 u str-
ogom centru, 1/1, na III spratu i dvoso-
ban stan 52 m2 na Bjelavama, I sprat,
1/1. Tel. 061 133 444. 599-1Pr
Novogradnja stanovi - Aerodromsko
naselje (33, 47, 64 m2). Svaki stan ima
parking mjesto. Mogu}nost kupovine
gara`e. Tel. 061 472 977. 902-1Nd`
Prodajem stan cca 83 m2, II sprat,
novogradnja, ^engi} Vila, ul. Nedima
Filipovi}a. Cijena 3.000 KM/m2. Tel.
061 485 700, zvati do 17 h. 916-1Nd`
Trosoban 87 m2, stara gradnja, II spr-
at, D. Malta, kod op}ine N. Sarajevo.
Tel. 061 529 707. 946-1Nd`
Stanovi novogradnja. Idealna lokaci-
ja Betanija - Pionirska dolina. 45 m2, 51
m2 i 55 m2. Visoki standard gradnje.
Vlastito parking mjesto, mogu}nost ku-
povine gara`nog mjesta. Cijena 2.450-
2.550 KM + PDV. Tel. 063 799 152.
PTT
Hitno - povoljno! Mojmilo 55 m2 i
^engi} Vila 2 - 54 m2. Tel. 061 375 787.
982-1Nd`
A. Hangija, prodajem ku}u, 400.000
KM. Tel. 062 203 895.
A. Polje B-faza, Trg ZAVNOBiH-a,
stan 40 m2 + balkon 4 m2, PVC, III sprat,
odmah useljiv ili mijenjam za ve}i stan u
prizemlju ili I sprat. Tel. 062 382 134, po-
slije 12 sati.
Al. Polje, A faza, Trg me|. prijateljstva
70 m2 1 sprat. Tel. 033 544-722, 061 269
148.
Alipa{ino 49 m2, 2 balkona, centralno.
Tel. 061 102 234.
Blagovac, prodajem ku}u sa oku}ni-
com. Tel. 061 817 960.
Br~ko-Cerik, prodajem ku}u sa
oku}nicom, papiri uredni. Tel. 062 100
285, Sarajevo.
Breka 2, prodajem trosoban adaptiran
stan, cijena po dogovoru. Tel. 063 351 708.
Brnjaci-Kiseljak, vikend ku}a 7x6,
p+s sa 950 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598.
^. Vila, Grada~a~ka, kod Bosmala, ga-
ra`u zidanu, 1/1, papiri uredni. Tel. 033
214-469.
^. Vila, jednos. stan 35 m2, 12 sprat,
hitno i povoljno. Tel. 062 453 211.
D. Malta 40 m2, jednosoban adaptiran
i Z. [arca 34 m2. Tel. 061 253 382.
Dobrinja 4, prodajem jednos. stan 42
m2. Tel. 062 171 028.
Dobrinja 5, ul. Grada Prata, jednoso-
ban stan 44 m2, visoko prizemlje, vl. 1/1.
Tel. 061 139 592.
Dobrinja, novogradnja, stanovi od 32-
80 m2, useljenje mart 2009. Tel. 061 253
252.
Dvos. stan prodajem u Zenici, 70 m2, 8
sprat, Armije BiH, Moku{nice. Tel. 061
749 118 i 033 545-646.
Fojnica-[~itovo polje, ku}a p+s+p sa
gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, povoljno.
Tel. 061 260 598.
Grbavica, 2,5-soban stan, 61 m2, 14.
sprat. Tel. 061 501 515.
Grbavi~ka ulica, ekstra adaptiran stan,
visoko prizemlje. Tel. 062 50 50 50.
Hitno prodajem dev. vikendicu sa 3
dun. {ume i 200 m2 pod vo}em, vl. 1/1, Pa-
ljevo-Reljevo. Tel. 061 226 007.
Hitno, povoljno stan 54 m2, kod OHR-
a pogodan i za kancelarije, prodajem. Tel.
063 595 222.
Hrasno, A. [a}irbegovi}, stan 50 m2 +
2 balkona, 15. kat. Tel. 066 705 028.
Ilid`a-Pejton prodajem stan 68 m2.
Tel. 062 521 721.
Isto~no Sarajevo-Lukavica pos. pro-
stor 38 m2 i stan na spratu 62 m2, jeftino.
Tel. 065 877 065.
Jednos. i dvos. stan prodajem na Grba-
vici. Tel. 061 253 382.
Kiseljak - Pale{ka }uprija, vikendica sa
2.200 m2 oku}nice-vo}njak. Tel. 033 647-
851.
Kod Interexa Stp, novogradnja,
p+s+s, 21x13, stamb. pos. objekat na 920
m2 zemlje prodajem. Tel. 061 260 598.
Konf., potpuno adaptiranu garsonjeru
29 m2, I sp., centr. grijanje, prodajem, hi-
tno. Tel. 061 462 953.
Ku}a 7x7 (p+s+p) sa 1.100 m2 zemlje,
Rje~ica-Rajlovac. Tel. 033 543-272.
Ku}a sa lokalom+2 sprata sa 3 zas. ula-
za, do glavne ceste u B. Potoku, cijena
250.000 KM. Tel. 061 598 743.
Ku}a u Hotonju, 4 eta`e, nova+700
m2 zemlje, preko puta Hifa pumpe. Tel.
066 117 202.
Ku}u prodajem sa 3 sprata, 400
m2+garea`a, 200 m2 oku}nice. Tel. 061
323 610.
Ku}u prodajem, prizemlje, sprat, po-
tkrovlje, gara`a, 800 m2 vo}njaka, Semizo-
vac. Tel. 033 655-398
M. Dvor ul. Kranj~evi}eva
~etveroiposoban stan 104 m2, dva balko-
na, dva kupatila, vl. 1/1. Tel. 061 139 592.
Mostar, Bijeli brijeg, prodajem ku}u,
nova, 250 m2, 240.000 KM. Tel. 063 468
651.
Mostar, prodajem ku}u 300 m2 na
1.000 m2 placa, kod Starog mosta. Tel. 061
537 739.
N. Sarajevo, Envera [ehovi}a, stan na
3. spratu, 86 m2. Tel. 061 555 949.
N. Sarajevo, ul. Lo`ioni~ka, tros. stan
72 m2, prazan, cijena 1.900 KM/m2, vl.
1/1. Tel. 061 139 592.
Na ulazu u Dobrinju prodajem jednoi-
pos. stan, 47 m2, centr. grijanje, 4 sprat li-
ft. Tel. 033/442-998 i 062 139 085.
Nov neuseljen stan (novogradnja)
67,35 m2, preko puta Bosmala prodajem.
Tel. 061 145 887.
Olimpijska, 4 sprat, prodajem troso-
ban stan. Tel. 546-556.
Otoka prodajem dvos. san sa odli~nim
c.g., kabl. dig. TV, jako uslovan, useljiv, vl.
1/1. Tel. 065 463 156 od 10-22 h.
Otoka, @rtava fa{izma, tros. 76 m2,
sprat 3 i garsonjera 32 m2, vl. 1/1. Tel. 061
139 592.
P. Lige 77 m2, I sp., 2.100 KM/m2, pro-
dajem. Tel. 061 558 932.
Plac prodajem pored puta Kobilja~a,
pogodno za benzinsku pumpu, 300.000
KM. Tel. 062 203 895.
Pofali}i blizu FDS i OBN-a ku}a p+s,
s dva tros. tana, dvije gara`e, sve komuna-
lije, oku}nica 441 m2. Tel. 062 439 329,
061 437 719.
Pos. prostor 40 m2 ostava, eta`. grija-
nje, mokri ~vor, na Vi{njiku. Tel. 033 442-
998 i 06 139 085.
Pos. prostor prodajem 22 m2, Grbavi-
ca, ili mijenjam za dvoipos. stan. Tel. 061
250 855.
Prodajem 6 dun. zemlje u Klju~u, po-
dru~je Bebi}i, iznad vatrogasnog. Tel. 062
364 214.
Prodajem dun. ipo zemlje sa monta`.
vikend. Lukavica-Ivani}i. Tel. 033 612-
995.
Prodajem gara`u u idealnom stanju
blizu pijace Grbavica I. Tel. 061 299 306.
Prodajem jednos. stan 39 m2 na Oto-
ci+akjib 4 n2m sre|en, povoljno. Tel. 523-
247, Sarajevo.
Prodajem jednos. stan na Grbavici kod
pijace. Tel. 061 102 234.
Prodajem ku}u 7x7 (p+s+p sa 1.100
m2 zemlje, Rje~ica-Rajlovac. Tel. 033 543-
272.
Prodajem ku}u kod Saobra}ajne {kole
sa urednim papirima, veli~ine 370 m2, ko-
nforna. Tel. 065 753 476.
Prodajem ku}u sa tri stana, dvije ga-
ra`e i 5 duluma zemlje. Tel. 061 130 952,
209-595.
Prodajem noviju ku}u od 175 m2 sa vr-
tom od 125 m2 na Ko{. brdu. Tel. 062 381
294.
Prodajem parcelu u naselju sa svim ko-
munalijama, Isto~no Sarajevo. Tel. 062 437
558.
Prodajem polunamje{ten tros. stan 84
m2, Ilid`a, cijena po dogovoru. Tel. 625-
823.
Prodajem posl. prostor Ba{~ar{ija, ex-
tra zona, 22 m2, vl. 1/1. Tel. 061 550 220.
Prodajem stan 60 m2, A. Polje, B faza.
Tel. 062 295 974, 057 484 055.
Prodajem stan Al. Polje, B faza 47 m2,
cijena 1.850 KM/m2. Tel. 033 768-016.
Prodajem stan dvosoban 51 m2, ul. A.
Lipa, I sprat, Grbavica. Tel. 066 783 856.
Prodajem u B. Luci manju dev. ku}u sa
1.100 m2 zemlje. Zvati iza 16 h. Tel. 033
626-284.
Rakovica, [amin Gaj, vikend ku}a
p+s+p voda, struja, telefon, c. grija-
nje+objekat 6x6 pod plo~om, papiri ure-
dni. Tel. 033 404-728, 061 159 190.
Ran~ prodajem u Ljubinji kod Semi-
zovca, 1.500 m2. Tel. 061 192 073.
Reljevo-Perivoj, prodajem zemlji{te
2.000 m2, okru`eno visokim ~empresima i
ku}a sa dva dvosobna stana cca 130 m2.
Tel. 061 215 695.
Saraj Polje, ul. S. Mand`i}a, Dende 4-
soban stan 88 m2, nadogradnja, useljiv, vl.
1/1. Tel. 061 139 592.
Stan 80 m2, pogled na rijeku Savu, pr-
odajem ili mijenjam za stan u I. Sarajevu.
Tel. 049 214 437.
Stan dvoiposoban prodajem 58 m2,
c.g., 3 sprat, 2 balkona. Tel. 655-390.
56 Subota, 24. januar/sije~anj 2009. Dnevni avaz
OGLASI
MALI
ILID@A: PRODAJEM VRLO PO-
VOLJNO KU]U 300 M2 STAMBENOG
PROSTORA I 700 M2 OKU]NICE. PA-
PIRI UREDNI. CIJENA 150.000 KM.
TEL. 061 510 873, 033 639-140.
1064-1ND@
Stup-Ba~i}i stan sa stvarima, 50,87 m2,
7 sprat, cijena 117.000 KM. Tel. 033 768-
016.
[vrakino, prodajem garsonjeru 29 m2,
1 sprat, parno grijanje, vl. 1/1. Tel. 062 370
987.
Trosoban adaptiran stan 70 m2, 171,
ul. N. Smajlagi}a, povoljno. Zvati od 15 h.
Tel. 061 227 846.
Trosoban stan prodajem 75 m2 u Saraj
Polju. Tel. 033 465-904.
Trosoban stan prodajem ul. H.
Red`i}a, Ciglane. Tel. 033 460-064.
U centru prodajem ku}u 12x7 i 100 m2
ba{te, mo`e zamjena za stan uz doplatu.
Tel. 063 180 064.
U Hrasnici prodajem stan 36 m2. Tel.
061 337 592.
U Lukavici kod pijace prodajem pos.
prostor 36 m2 i stan na spratu 36 m2, Is-
to~no Sarajevo. Tel. 061 260 598.
U Zenici prodajem jednos. stan 40
m2+lo|a, 1.700 KM/m2. Tel. 032 409 002.
V. Kladu{a, prodajem ku}u sa 1001 m2
oku}nice, vl. 1/1. Tel. 00387 61 768 175.
Vogo{}a, prodajem trosoban stan 81
m2. Tel. 061 215 695.
Vojni~ko polje, stan 48 m2, cijena po
vi|enju. Tel. 062 127 770, 033 642-923.
Vraca - Novopazarska, ku}u priz.+2
sprata sa 3 duluma zemlje. Tel. 061 440
773.
Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima,
uslovna za stanovanje, vl. 1/1. Tel. 061 139
592.
Zemlji{te Bla`uj-Mali Kiseljak, parce-
la 330 m2, svi prikljuci, vl. 1/1. Tel. 061
139 592.
Potra`nja
Porodica iz Sarajeva tra`i stan ili ku}u
na ~uvanje. Tel. 061 323 906.
Potreban pos. prostor od 30-50 m2 na
relaciji u`i dio op}. Centar-Ba{~ar{ija. Tel.
066 421-618.
Agenciji potrebno vi{e stanova, ku}a i
pos. prostora za najam i prodaju stranci-
ma. Tel. 062 467 341.
Kupujem stan od 60 m2 na Dolac Ma-
lti ni`e spratnosti. Tel. 033 616-811.
Potrebno vi{e stanova praznih i na-
mje{tenih u zgradi za iznajmljivanje. Tel.
033 203-127, 062 282 870.
Tra`im stan u zakup u Zenici-Blatu{a.
Tel. 062 617 010.
Agenciji potreban ve}i broj stanova,
ku}a, pos. prostora za prodaju i iznajmlji-
vanje. Tel. 033 768-016.
Zamjena
Jednosoban, prvi sprat, 42 m2, ba-
lkon, centralno, sve novo, Trg ZAVNO-
BiH-a, mijenjam za dvosoban na relaci-
ji ^engi} Vila - Grbavica, uz doplatu.
Tel. 033/471-378, 061 812 208.
852-1Nd`
Mijenjam ku}u sa lokalom+2 spraa do
glavne ceste u B. Potoku, za stan do 60 m2
uz nadoknadu. Tel. 063 961 241.
Ku}u u Starom Rudom sa oku}nicom,
mijenjam-prodajem za KS. Tel. 061 557
495.
Jednoipos. stan u Sarajevu za jednoso-
ban u Beogradu. Tel. 061 964 797.
Prodajem bukova cijepana drva i
}utke, kameni i drveni ugalj (Banovi}i)
i brikete. Dostava na adresu. Tel. 061
670 068. 830-1Nd`
U prodaji su cijepana bukova drva 85
KM, kao i ugalj (Banovi}i) kocka, orah,
(Kreka) drveni 110 KM, bukovi brike-
ti. Isporuka isti dan i ta~na mjera. Tel.
061 247 186, 061 785 535. 967-1Nd`
Prodajem komoru marke „Danfos“
12 m3, plusna. Tel. 062 111 849.
773-1Gr
Kuhinja ugostiteljska profesionalna,
komplet ve{eraj za hotele. Tel. 063 901
929. 121-Mo
Prodajem drva bukva-grab: Po veo-
ma povoljnom cijenom u svim oblicima
sa ta~nom i brzom dostavom. Tel. 061
863 354, 033/682-287. 1061-1Nd`
Prodajem solarij, trpezarijski sto
(puno drvo) za 6 osoba i {poret na drva.
Tel. 061 188 758.
„Ku}e snova“ - katalog projekata na-
jljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18
KM + po{tarina. Tel. 035 204-325, 062 180
957.
Lovci i ribolovci koristite knjigu „Sve
tajne znanja prepariranja ptica, glava di-
vlja~i i riba“. Tel. 035 204-328.
Prodajem Braunove mre`ice za brija-
nje i el. aparate „Braun“. Tel. 061 323 906.
Harmonika vrata prodaja i ugradnja
svi modela i dimenzija. Tel. 061 512 294.
Sex pobolj{ajte garantovano uz ljeko-
viti {ampon Kamagra, diskrecija zagara-
ntovana. Tel. 061 817 960.
Prodajem komplet inventar za frizer-
ski salon, sve novo i sa garancijom. Tel.
061 447 693.
Prodajem nove pancerice br. 37 iz
[vicarske.Tel. 033 456-703.
Najpovoljnija i najkvalitetnija prodaja
i ugradnja harmonika vrata. Tel. 061 512
294.
Prodajem dvije vage, registrar kasu, ra-
fe za robu, 30 m2. Tel. 062 546 354.
Inventar prodajem iz butika i vje{alice,
{tenderi, „zmija“, stakl. police. Tel. 061
899 205.
Prodajem motornu pilu „Soko 636“
malo kori{tena. Tel. 061 323 704.
Certifikate prodajem vrlo povoljno.
Tel. 061 268 892.
Dvije nove deke za spavanje na struju.
Tel. 214-648, 062 555 431.
Ko`na `enska jakna, dobro o~uvana,
vel. 46 prdoajem. Tel. 214-648.
Filmovi na DVD povoljno, erotika.
Tel. 062 695 966, Bos. Petrovac.
Obu}arske ma{ine frez univerzalni Fa-
rbona i {iv. ljevicu, prodajem. Tel. 061 610
834.
Prodajem hr~ke 15 KM komad. Tel.
062 563 365.
Prodajem ski opremu: skije, {tapove,
pancerice, brile, kacige, skafandere, ruka-
vice, lasteks hla~e, jakne, moderno i skoro
novo, vr{imo i zamjenu, izuzetno povoljna
cijena, sve je iz Njema~ke. Tel. 061 902
930.
Klizaljke ve}i izbor modela i razni br-
ojevi, moderno i skoro novo, vr{imo i za-
mjenu, izuzetno povoljna cijena, sve iz
Njema~ke. Tel. 061 902 930.
Role, ve}i izbor modela i razni brojevi,
kacige i {titnici, moderno i skoro novo,
vr{imo zamjenu, povoljna cijena, sve iz
Njema~ke. Tel. 061 902 930.
Prodajem garderobu i obu}u raznovr-
snu, ve}a koli~ina, izuzetno kvalitetna i
moderna. Izgleda skoro kao nova, povo-
ljna cijena, pogodna za second hand, sve iz
Njema~ke. Tel. 061 237 110.
Tepihe-}ilime, nepal i perzijaner, sve
vrste, veli~ina, boja i dezena, kori{teni, a
izgledaju kao novi, puno jeftinije od stvar-
ne cijene, iz uvoza. Tel. 033 452-018.
Prodajem kasete i CD-ove sa pjesmom
raznih ptica 2,5 i 5 KM. Tel. 062 563 365.
Hr~ka prodajem i uz to dajem poklon
kavez za hr~ka. Tel. 062 563 365.
Prodajem kornja~u du`. 12 cm, i uz to
dajem poklon korito za kornja~u. Tel. 062
563 365.
Doma}e sir}e prodajem od divlje jabu-
ke, 2 KM/litar, korisno kao preventiva pr-
otiv gripe. Tel. 062 563 365.
Literaturu prodajem dresura pasa za
sigurnosne potrebe. Tel. 062 570 646.
Rashladni {ank, ro{tilj, hauba, 4 kom.
stolova, ma{ina ~etkara za pranje ~a{a,
fri`ider prodajem. Tel. 061 571 344, 033
533-222, Sarajevo.
Prodajem skriptu i CD za u~enje engl.
jezika. Tel. 061 325 773.
Klizaljke, skije, pancerice, brile, pro-
dajem povoljno. Tel. 062 563 708.
Prodajem ski opremu, skije, skafande-
re, pancerke klizaljke i ostalo, povoljno.
Tel. 062 563 708.
Prodajem euro palete i stare. Tel. 062
943 433.
Harmonika vrata, prodaja i ugradnja,
jednokrilna i dvokrilna, dvije vodilice.
Tel. 033 225-227, 061 516 910.
Povoljno prodajem el. masa`er, proi-
zvod njema~ki, Vellamed. Tel. 033 642-
192.
Prodajem dig. vage ba`darene, certifi-
kat za BIH, garancija 1 god. Tel. 061 902
269.
Prodajem cijevi klasi~ne `eljezne skele
i spojnice du` od 4,5 i 6 m2 u Trnovu. Tel.
464-772, 061 566 878.
[poret prodajem na struju 50 KM. Tel.
066 533 923, Grbavica, Kova~i}i.
Dje~ija kolica prodajem sa komplet
opremom. Tel. 061 533 433.
Prodajem 4 cvijeta benjamina {atirane
i jednobojne, visoki 2 m, 1 cvijet 80 KM.
Tel. 033 217-479.
Komplet inventar prodajem za trgovi-
nu, pult sa trakom, rafovi i rash. vitrine.
Tel. 062 358 962.
Kravu prodajem sa teletom, staro 15
dana. Tel. 033 404-239.
Bukova iscijepana drva, mjera ta~na,
dostava na adresu. Tel. 061 824 981.
Prodajem aparat za mjerenje pritiska,
dig., zglobni nov, njema~ki. Tel. 033 454-
776.
Aparat prodajem za mjerenje {e}era u
krvi, nov Bayerov. Tel. 033 454-776.
Me|unarodni tel. razgovori do 5 puta
jeftiniji, air aba, bespl. priklju~ak. Tel. 062
521 995.
Prodajem ogledalo i komodu, aladoj},
peglu, ibrik, |ugum, sahane, luster filigra-
mski. Tel. 061 159 507.
Nova plin. pe} sa novom bocom i regu-
latorom. Tel. 610-134.
Prodajem 20 pari skija, 20 pari pancer-
ica, 20 pari `enskih ~izmica, 3 uljna radija-
tora i zimsku garderobu na veliko i malo.
Tel. 061 511 779, Sarajevo.
Original ulaznicu prodajem polufinale
Kupa UEF-a 1985. god., @eljezni~ar-
Videoton, 100 KM. Tel. 062 521 995.
Za obu}are prodajem vi{e serija kalupa
za izradu novih cipela. Tel. 061 145 689.
Povoljno prodajem kombinovane ko-
lor olovke. Tel. 062 381 294.
Prodajem plin. kotao za eta`. grijanje
od 28 KW. Tel. 062 381 294.
Nove prodajem „termal“ radijatore za
3 soban stan sa kompletnim priborom.
Tel. 062 381 294.
Fotelju jednosjed na izvla~enje, povo-
ljno. Tel. 061 925 774.
Najpovoljnije, najkvalitetnije alumi-
nijske `aluzine 20 KM, trakaste zavje-
se, vanjske roletne, harmonika vrata.
Na godi{njem odmoru do 1. februara.
357-1Nd`
Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{,
Kon~ar, Kandi, Zanusi, Iberna), {pore-
ta, bojlera. Dolazak besplatan! Garanci-
ja! Mob. 061 171 666. 40-1Gr
Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste za-
vjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne, te-
nde, harmo vrata. Tel. 033 211-484, 033
767-995, 061 131 447. 205-1Nd`
KVALITET I GARANCIJA - Va-
njske PVC i alu. roletne, aluminijske
`aluzine, panelne, platnene i trakaste
zavjese, BLINDO i harmonika vrata.
Tel. 062 170 248, 033/613-584. 291-1Gr
TV SERVIS vr{i popravke svih TV
aparata. Dolazak na adresu besplatan.
Garancija 12 mjeseci. Tel. 033 451-778.
Mob. 061 148 042. 862-1Nd`
„HIGIJENA“ - Dubinsko pranje, usi-
savanje i ispiranje tepiha (1 KM = m2)
i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10
KM. Tel. 061 141 944. 673-1Gr
KERAMI^AR postavlja keramiku,
kamen i sve vrste mozaika. Uz garanci-
ju kvaliteta. Tel. 062 117 905. 746-1Gr
ELEKTRI^AR vr{i opravku bojlera,
ku}anskih elektri~ih aparata i instalaci-
ja. Povoljno i kvalitetno. Tel. 061 213
103. 739-1Gr
TV SERVIS opravka svih marki TV,
video, DVD. Dolazak, ra~un, garancija.
Daljinski za TV. Tel. 033/650-400,
033/610-000. 765-1Gr
Kerami~arske radove izvodim kvalite-
tno i povoljno. Tel. 062 165 539.
Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski
radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto.
Tel. 061 199 442, 621-733.
Staklar - vr{imo sve usluge, dolazimo
na adresu. Tel. 062 574 777.
Radim molersko-farbarske poslove,
povoljno. Tel. 061 926 333.
Profesor daje instrukcije iz francu-
skog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel.
033 526-521.
Zubne proteze i druge stomatolo{ke
usluge u toku dana, povoljno, radimo i vi-
kendom, popust penzionerima. Tel. 061
141 544, 033 235-656.
Kombi prevoz namje{taja, selidbe,
odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. ra-
dna snaga. Tel. 062 139 453.
Vodoinstalater odr`ava staru i posta-
vlja novu instalaciju, uz garanciju. Tel. 061
497 622.
Lije~im hemoroide vanjske i unu-
tra{nje, uspje{no. Tel. 061 533 146.
Profesorica njema~kog jezika daje
instrukcije i prevodi tekstove - Ned`ari}i.
Tel. 061 236 573.
Instrukcije matematike, te pripreme za
sigurne popravne, upise. Dolazim ku}i.
Tel. 033 469-965.
Servis za popravku resa, ru~no tkanih i
ma{insko tkanih tepiha. Tel. 061 349 660.
[ivenje autopresvlaka za sva vozila, pa-
leta boja, popravak sjedi{ta. Tel. 061 215
658, Antuna Hangija 65.
Elektroinstalater, idejna rje{enja, pla-
novi, nacrti, popravak starih i postavljanje
novih instalacija. Tel. 062 525 888.
^istim stanove, pripremam stanove za
renoviranje, odvozim kabasti otpad. Tel.
065 175 463.
Arhitekta - savjet za ure|enje stana,
enterijera, poslovnog prostora. Tel. 061
566 482.
Dajem ~asove engleskog jezika, u~eni-
cima osnovne i srednje {kole. Tel. 062 397
320.
Iskusan instruktor matematike dolazi
va{oj ku}i i podu~ava tokom cijele godine.
Tel. 062 417 695.
Iznajmljujem play station 2 sa igrica-
ma, cijena 12 KM. Tel. 061 201 341.
Dvije studentice na magistarskom stu-
diju nude prevode sa engleskog i italija-
nskog. Cijena: 10 KM. Tel. 062 223 409,
061 356 476.
Dajem instrukcije iz engleskog i pre-
vodim sa engleskog na bosanski i obratno.
Tel. 062 739 347.
Rainbow dubinsko usisavanje tepiha,
sjede}ih garnitura, jogi madraca. Tel. 061
916 272.
Odvozimo nepotreban namje{taj iz
va{ih stanova i podruma. Tel. 061 133 026.
^asovi iz op{teg engleskog samo za
po~etnike, dvo~as 10 KM. Tel. 066 488
964, B. M. Selimovi}a 69/1.
Instrukcije iz hemije studentima i
u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-
901.
Vr{im prevoz robe sa kombijem. Tel.
061 525 490.
Instrukcije-prevod iz njema~kog jezi-
ka, kucanje svih radova na ra~unaru. Tel.
523-998, 061 863 559.
Profesorica fizike dr`i ~asove iz fizike.
Tel. 033 613-728.
Profesionalno ~i{}enje va{ih ku}a, sta-
nova i pos. prostora. Tel. 061 144 899.
Fizioterapeut pru`a usluge manuelne
masa`e, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 063
632 777.
Manuelna masa`a, elektro-terapija, so-
lux, fizioterapeut, sat tretmana 25 KM.
Tel. 066 546 467.
Preuzimam staru robu koju ne nosite a
`elite je baciti. Tel. 061 616 445.
Ku}na njega i ~uvanje starih i bole-
snih, Maxivita. Tel. 061 319 604.
VKV bravar radim ograde, gara`na vr-
ata, zatvaranje balkona, varenje auspuha,
veoma povoljno. Tel. 062 940 731, 033/691-
260.
Stolar, postavljam laminate, {ipod,
ugra|ujem stolariju. Tel. 061 219 000.
Precizna tarot analiza za ljubav, zdra-
vlje i posao, pozovite sa povjerenjem, ozbi-
ljne ponude. Tel. 033 648-630, 062 422 290.
Profesor instruira matematiku sve uzr-
aste povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel.
657-082, 066 329 172.
VKV kerami~ar. Tel. 061 564 263.
Svi gra|evinski radovi na jednom mje-
stu. Tel. 061 564 263.
Dajem instrukcije iz matematike, po-
voljno. Tel. 061 314 498, 033 468-700.
Stari zidar sa iskustvom od 30 god., ra-
di zidarske poslove. Tel. 062 416 155.
Vr{im frizerske usluge povoljno, dola-
zim na ku}nu adresu. Frizerka Alma. Tel.
062 519 149.
Bravar radi ograde, kapije, gelendere,
ulazna i gara`. vrata, zatvara balkone, veo-
ma povoljno. Tel. 061 526 205.
Profesor hemije i dipl. ing. gra|evine,
daje instrukcije iz hemije, statike, betona,
matematike. Tel. 062 45 30 30, 062 46 56
50.
Instrukcije elektrotehnika, matemati-
ka, fizika, dipl. ing., u~enici i studenti. Tel.
062 327 168.
Molerske usluge uz povoljne zimske
cijene. Tel. 062 922 323.
Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje
plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel.
061 510 373.
Vr{im prevoz robe, putnika i sportskih
ekipa. Tel. 033 220-402, 062 214 690.
Radim sa elektri~nom mje{alicom za
beton, 4 KM - 1 sat, va{ prevoz. Tel. 062
272 988.
VK bravar radi ukrasne ograde,
ogra|uje balkone, vari auspuhe, povoljno.
Tel. 062 940 731.
Povoljno prevozim sve vrste roba,
usluge selidbi, odvoz kabastog otpada. Tel.
061 170 886, 033 472-954.
KV moler nudi akcijsku ponudu
kre~enje stanova i ku}a 60 KM, zvati od 18
do 23 h. Tel. 033 638-454.
Dajem instrukcije iz matematike, fizi-
ke i elektrotehnike za u~enike osnovnih i
srednjih {kola. Tel. 061 812 528.
Usmjeravanje analognih i dig. sat. i ze-
maljskih TV i radio antena, monta`a, ser-
vis. Tel. 061 803 042.
Servis ra~unara, instalacija vindowsa,
XP ili Vistaj, internet, umre`avanje, za{ti-
ta. Tel. 061 337 178.
Kablovska preko satelita, FTV1,
RTRS, Alfa, Pink, Animal planet, discave-
ry, nacede, uz minimalnu mj. pretp. Tel.
061 803 042.
Kombi prevoz, selidbe, ~isto i kvalite-
tno bez o{te}enja namje{taja. Tel. 061 514
566.
Dajem instrukcije iz engleskog jezika,
povoljno. Tel. 061 274 111.
Mol. farb. radovi, ugradnja laminata i
rigipsa, postavljanje keramike. Tel. 061
262 895.
Servis ra~unara Aki, ugradnja, nadogr-
adnja, servis i instalacija, na pijaci Grbavi-
ca. Tel. 061 545 375.
Centralno grijanje, plinske instalacije,
zamjena konvektora itd., radimo kvalite-
tno i povoljno uz garanciju. Tel. 061 500
037.
Stolar radi ugradnju, popravku stolari-
je i namje{taja. Tel. 061 837 393.
Kirby aparatima u va{em stanu dubi-
nski usisavamo i polusuho peremo tepihe,
}ilime, etisone i sjede}e garniture. Tel. 061
243 611.
Instruiramo |ake i studente iz mate-
matike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel.
033 621-976.
Uspje{no gledam u grah i karte. Tel.
061 530 386, 469-795.
Povoljno, instrukcije iz matematike za
osnovce, dolazim ku}i. Tel. 061 841 439.
Roletar-tapetar, izra|ujem i opravljam
sve vrste roletni, presvla~im namje{taj,
stolice, bilijare. Tel. 061 512 444.
VKV bravar radi ugradnju brava, PTT
sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povo-
ljno. Tel. 061 507 683.
Mol.-farbarske usluge, nudimo gleto-
vanje, stolarija, radijatori itd. Mo`e i po
dogovoru. Tel. 033 456-979, 061 219 768.
Presvla~im kau~e i sve opravke, dola-
zim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522
986.
Povoljno prevozim sve vrste roba,
usluge selidbi, odvoz kab. otpada. Tel. 061
170 886, 033 472-954.
Stolar, opravka, izrada i monta`a kuhi-
nja, namje{taja i gra|. stolarije, postavlja-
nje laminata, lamperije i podova. Tel. 061
502 739.
Na Alipa{inom polju instruiram |ake i
studente iz matematike ~as 6 KM. Tel. 061
157 991.
KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM,
radim farbanje stolarije, gletovanje. Tel.
062 388 242.
Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}. i
kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057.
[ivanje pantalona mu{kih, `enskih,
`enskih suknji 10 KM, vr{imo korekcije
odje}e. Tel. 033 204-093.
Bioenergi~ar lije~i ki~mu i psihoner-
vna oboljenja. Tel. 061 801 412, Zenica.
Prof. engleskog i francuskog jezika da-
je instrukcije i vr{i sve vrste prevoda. Tel.
033 239-376.
Adaptiram stanove i poslovne objekte,
voda, struja, grijanje, mol. farbarske i an-
ten. sistem - klju~ u ruke. Tel. 062 551 622.
Servisiranje ra~unara, instalacija siste-
ma, postavljanje mre`e, internet konekci-
ja, antivirusi, dogradnje, popravke. Tel.
061 668 935.
Stolar - izrada kuhinja, plakara, pre-
dsoblja, opravka i zamjena baglama. Tel.
062 944 952.
Vodoinstalater radi povoljno. Tel. 033
233-542, 061 285 483.
Nastavnica engleskog jezika daje instr-
ukcije u~enicima osnovnih {kola. Tel. 033
642-704.
Plasti~ari i livci! Instrukcije i konstr.
alata, kvalitet zagarantovan. Penzioner
ma{. ing. Tel. 065 207 152.
Ma{. ing. konstrui{e alate za liv. silu-
mina i plastike i educira zainteresovane.
Tel. 057/317-163, 065 207 152.
Srednjo{kolcima radim grafi~ke rado-
ve iz mehanike i ma{inskih elemenata.
Tel. 033 625-196, Ilid`a.
Osnovcima dajem instrukcije iz mate-
matike i engleskog jezika. Tel. 061 926
316, Grbavi~ka 6.
Kucam seminarske radove za ekono-
miju i menad`ment. Tel. 062 535 185.
Vr{imo efikasno uni{tenje `ohara u
va{em stambenom ili poslovnom prosto-
ru. Tel. 061 243 891.
Popravljam ve{ ma{ine i ku}. aparate,
popus 15%, penzioneri 30%. Tel. 061 510
390, 033 473-155.
Korigujem i prekucavam tekstove na
ra~unaru. Tel. 062 34 00 94.
Dipl. profesorica violine daje ~asove
violine. Tel. 033 642-192.
VKV moler - standardno bojenje je-
dnosoban 250 KM (materijal uklju~en),
Naka{. Tel. 062 921 864.
Diplomirani odgajatelj pru`a usluge
kod ku}e, radim i subotom. Tel. 063 897
129, Ko{. brdo.
Izgradnja svih vrsta objekata, od teme-
lja do krova, uz stru~ni nadzor. Tel. 066
183 081.
Stolar, izrada i monta`a kuhinja, pre-
dosblja, zamjena baglama i sl. Tel. 062 944
952.
Profesorica daje instrukcije iz mate-
matike i fizike. Tel. 033 522-016.
Ameri~ko dubinsko usisavanje, pranje
tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239.
Vr{im molerske radove povoljno. Tel.
062 255 949.
Ekstra povoljno, kombi prevoz, seli-
dbe. Tel. 061 147 361.
Kombi prevoz. Tel. 061 512 747.
Certificirani ra~unovo|a sa iskustvom,
uspje{no vodi pos. knjige preduze}a
(DOO) i samostalnih radnjih. Tel. 062 920
852.
Kre~im stanove 100 KM, brzo, kvalite-
tno. Tel. 061 493 335.
Uspje{no prevodim sve vrste tekstova
sa engleskog na bosanski i obratno. Tel.
033/542-626.
Gra|evinske radove i adaptacije ku}a-
stanova-vikendica izvodim povoljno i
kvalitetno. Tel. 062 504 650.
Dnevni avaz subota, 24. januar/sije~anj 2009. 57
SEX DO LUDILA! ORGINAL!
KAMAGRA GEL 100 MG, CIALIS -
20 MG, BEZOPASNO PO VA[E
SRCE. DISKRECIJA DOSTAVA.
DOSTAVA POUZE]EM. TEL.
062/942-815. WWW.VIAGRA.BA
400-1nd`
„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL 50 i
100 MG, CIALIS 20 MG, OSTALI
STIMULANSI ZA EXTRA SEX, ZA M.
I @. DOSTAVA, UPUTSTVO. DISREK-
CIJA. NE RIZIKUJTE SA DUPLJACI-
MA. TEL. 061 702 404. 18715-1ND@
„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFE-
KAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM).
VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJ-
NA = HIT + PODESNA I ZA BOLE-
SNE! TEL. 061 807 485, 063 838 936, 065 234
239.“ 764-1Nd`
Molersko-farbarski - rigips, elektroi-
nstalaterski radovi, povoljno. Tel. 062 911
078.
Bravar - izra|ujem i montiram sve od
`eljeza, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 709
382.
Vi{i fizioterapeutski tehni~ar sa isku-
stvom obavlja usluge masa`e (Sarajevski
kanton). Tel. 061 314 081.
Moler vr{i molersko-farbarske radove
kvalitetno i ~isto. Tel. 225-041, 061 923
260.
Kerami~ar radi sve vrste kerami~kih
plo~ica i mozaik. Tel. 061 275 263, 440-
100.
Peremo }ilime, sinteti~ki 2 KM/m2,
debeli 3 KM/m2. Dolazimo po }ilime. Tel.
061 209 057, 033 659-250.
Molersko-kerami~arske usluge, posta-
vljanje laminata, rigips, el. instalcije. Tel.
062 466 093.
Lektorica sa iskustvom lektori{e sve
vrste tekstova. Tel. 061 447 137.
Gledam u grah uspje{no. Tel. 061 555
862.
Moler kre~i stanove povoljno. Tel. 061
515 483.
Dajem instrukcije iz ruskog, arapskog,
engleskog i esperanto jezika. Tel. 061 201
358.
Vodoinstalater vr{i opravke i adaptaci-
je kupatila, jeftino od 8-22 sata. Tel. 061
233 517.
Kombijem vr{im prevoz raznih vrsta
roba, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 062
476 471, 033 614-436.
Moleraj, fasade, lakiranje stolarije, ku-
lir plast, PVC. Tel. 534-289.
Presnimavam sa video kasete na DVD
i obratno. Tel. 616-747, 061 272 220.
Ugra|ujem alarme i video nadzor u
objekte, povoljno. Tel. 061 403 522.
^asovi krojenja i {ivanja, prepravke,
{ivanje po mjeri, kvalitetno i povoljno.
Tel. 065 695 706, Alipa{ino polje.
Vodoinstalater sa dugim iskustvom
vr{i popravke i nove instalacije ure|aja.
Tel. 033/639-963.
Punim va{e akumulatore kod svoje
ku}e. Dolazak ku}i po akumulator. Tel.
061 520 326.
Izrada projekata i gradnja objekata
svih vrsta, uz garanciju, europa-kvalitete,
povoljno. Tel. 063 503 283.
Dajem instrukcije iz njema~kog jezika
osnovcima i srednjo{kolcima, prevodim
tekstove. Tel. 062 565 804.
Radimo sve vrste namje{taja od ople-
menjene iverice i punog drveta. Tel. 061
431 810.
Izra|ujem vizit-karte i ostalo u boji.
Tel. 616-747, 061 272 220.
Konzalting usluge u prometu nekre-
tnina uz izradu projektne dokumentacije.
Tel. 063 780 007.
Dva profesionalna molera kvalitetno i
povoljno rade gletov. i kre~enje. Tel. 061
527 158.
Kucam, printam, skeniram sve vrste
radova u boji, radim prezentacije. Tel. 616-
747, 061 272 220.
Lije~imo mujasin suhi, vla`ni, hemor-
oide, uspje{no. Tel. 033 204-093.
Iznajmljujem play station 2 sa igrica-
ma, cijena 12 KM. Tel. 061 201 341.
Vr{im prevoz izletnika, Bjela{nica, Ig-
man, Jahorina, Vla{i}, udobnim kombi-
jem Mercedes. Tel. 061 140 572.
Radimo zidanje, {alovanje i krovove,
profesionalno i povoljno. Tel. 061 102 126.
Zidam sve vrste dimnjaka povoljno, uz
garanciju. Tel. 061 102 126.
Radimo termo fasade kvalitetno i po-
voljno, uz garanciju. Tel. 033 673-645.
Popravljam rashladne vitrine,
{ankove, hladnjake i ostale rashladne
ure|aje. Tel. 062 375 977.
Povratnik iz inostranstva prevodi sa
engleskog i njema~kog i obratno. Tel. 062
971 535.
Elektri~ar, popravka el. instalacija i
ku}anskih aparata, povoljno. Tel. 061 546
882.
Staklar - obavljamo sve vrste staklar-
skih radova, dolazimo na adresu. Tel. 061
842 343.
Kvalitetno radimo centralno grijanje,
plin, zamjena konvektora radijatorima,
itd. Tel. 061 500 037.
Vr{im prevoz robe sa kombijem. Tel.
061 525 490.
VKV vodoinstalater vr{i sve radove
vodovodne instalacije i sanitarija, kvalitet
zagarantovan. Tel. 033 800-092, 062 134
306.
Brusim i lakiram parket, postavljam
laminat, brodski pod, lamperiju, stolariju.
Tel. 061 156 286.
KV vodoinstalater radi sve vrste insta-
lacija sa plasti~nim i pocin~anim cijevima,
povoljno. Tel. 061 390 655.
Radim sve vrste centralnog grijanja,
monta`e, opreme, kvalitetno i povoljno.
Tel. 061 105 425.
Biv{i inspektor PDV vodi knjigovo-
dstvo pravnim licima u Sarajevu. Tel. 061
151 690.
Opravka ma{ina za ve{ i su|e, bojlera
sa ~i{}enjem, el. {tednjaka, TA pe}i i el.
instalacija. Tel. 061 803 042.
Osiguranje, prevod i registracija vozi-
la, najpovoljnije u gradu, Grbavi~ka 95.
Tel. 061 215 335, 033 645-735.
Molerski radovi, uredno i kvalitetno.
Tel. 061 925 742.
Besplatno odvozimo kabasti metalni
otpad - stare ku}anske aparate. Tel. 061
204 061.
Kirby - dubinsko usisavanje, pranje,
ispiranje svih vrsta tepiha, sa najsavreme-
nijim ma{inama i {amponima. Tel. 061
350 688.
Studenti - vr{imo ameri~ko dubinsko
usisavanje i pranje }ilima i namje{taja. Tel.
061 206 296.
Kerami~ar - brzo, kvalitetno, povoljno,
garancija za posao. Tel. 062 214 417.
Brzo i kvalitetno vr{im vodoinstalater-
ske radove. Tel. 063 795 244.
Prevodim engl. 5 KM/str. i povoljno
dajem instrukcije. Tel. 061 524 387, 033
643-990.
Termo fasade, rigips, moleraj, uz gara-
nciju sa njem. iskustvom. Tel. 061 270 971.
Lije~im sva oboljenja ki~me i dr. bole-
sti. Tel. 033 616-211.
Moler-majstor, gletuje, kre~i, farba sto-
lariju. Tel. 062 269 909.
VKV moler - kre~enje od 90 KM, ma-
jstor pouzdan i stru~an. Mob. 061 861 199.
^asovi engleskog jezika vikendom,
dvo~as 10 KM, prijave SMS-om. Tel. 061
379 586.
Radim grijanje, mijenjam konvektore
radijatorima i ostale popravke na grijanju.
Tel. 033 800-514, 061 922 476.
Leben - Agencija za medicinske usluge
i njegu 24 h, dolazak po dogovoru. Tel. 033
666-445, 061 497 319.
Pjeskarenje, zatamnjivanje i dekoraci-
ja stakla. Tel. 061 529 697.
Dajem ~asove iz matematike i fizike.
Tel. 464-863, Mojmilo.
Medicinske usluge, fizioterapeutkinja,
radim masa`e i opu{tam, zvati od 9-16 h.
Tel. 061 507 813.
Ba`darim i opravljam sve vrste tlako-
mjera. Tel. 061 366 112, Sarajevo.
Laminate i parkete postavljam, lakir-
am, bezpra{insko bru{enje, garancija. Tel.
063 949 386.
Dajem instrukcije iz matematike. Tel.
466-736.
Bu{im rupe i otvore u armiranom be-
tonu. Tel. 062 420 480.
Profesor instruira francuski, latinski,
talijanski. Tel. 061 566 590.
Prevoz putnika na planine, jezera, izle-
te, seminare. Tel. 062 944 330.
Kombi prevoz stvari, povoljno. Tel.
061 439 666.
Prevoz putnika i robe {irom BiH i da-
lje, vozila klimatizirana. Tel. 062 213 645,
062 205 740.
Radimo od temelja do krova, kao i stir-
opol fasade sa na{om skelom. Tel. 062 216
268.
Elektri~ar VKV za ku}. el. instalacije i
ure|aje, pozovite. Tel. 618-907.
Radimo el. instalacije, povoljno. Tel.
061 901 646.
Instrukcije iz matematike, fizike i ele-
ktrotehnike. Tel. 061 803 042.
Profesorica instruira hemiju studenti-
ma i |acima. Tel. 061 800 103.
Profesorica hemije daje instrukcije.
Tel. 667-880.
Dajem instrukcije iz italijanskog jezika.
Tel. 062 682 027.
Laminat ugra|ujem profesionalno
{panerima, kao i sistem klik. Tel. 061 262
895.
Vodoinst. brzo i kvalitetno izvodi vo-
doinst. radove, veoma povoljno. Tel. 033
454-529, 061 332 746.
Povoljno, vodoinstalater radi instalaci-
je i otklanja kvarove. Tel. 061 207 851.
Profesor matematike sa iskustvom daje
instrukcije |acima i studentima tokom
godine. Tel. 061 382 301, 033 467-921.
Sve vrste mol. radova ~isto i kvalite-
tno. Tel. 063 488 046.
Uspje{no i povoljno tokom cijele godi-
ne dajem instrukcije iz matematike. Tel.
220-173.
Ameri~ko dubinsko usisavanje i pra-
nje: }ilima 1 m2 = 1,5 KM, trosjed = 20
KM, le`aja = 20 KM. Tel. 062 524 502, 033
674-019.
Masa`a opu{taju}a komplet tijela
(Sarajevo), ne javljam se na skriveni broj i
ne odgov. na SMS. Tel. 061 519 469.
Prevozim sigurno, udobno, putnike se-
minari, inostranstvo, aerodromi, kombi
Mercedes. Tel. 061 366 684.
Sve za kompjuter, rje{avanje problema,
instalacija programa, ugradnja, dijelovi,
kursevi. Tel. 061 827 793.
Vr{im selidbe stvari ostale transporte
robe, kombi nosivosti 1,5 T, du`ine 3,5 m,
visine 2 m, sa ili bez radne snage. Tel. 062
226 665, K. Brdo.
Radim sve vrste stakala, ogledala,
akvarijuma i ostalo. Tel. 061 501 799.
Termo fasade, zidarski i tesarski rado-
vi, adaptacije. Tel. 065 719 294, 062 357
501.
Radim sve molerske farbarske radove
povoljno. Tel. 061 397 187.
Ing. saobra}aja podu~ava testove za vo-
za~e, pi{e `albe i prigovore po saobra}aju.
Tel. 061 205 803.
Vodoinstalater vr{i opravke ~esmi, vo-
dokotli}a, sifona, ventila. Penzionerima
jeftinije. Dolazak besplatan. Tel. 459-570,
061 205 803.
Povoljno snimanje i monta`a na-
jsre}nijih trenutaka vas i va{ih najdra`ih.
Profesionalna obrada. Tel. 062 356 113.
Pe}i za pice zidamo. Tel. 061 154 540.
Radila bih ku}ne poslove, ~i{}enje, pr-
anje, stanova, ku}a, ordinacija. Tel. 061
527 193, Atifa Purivatre 14.
Servis ra~unara, instalacija windowsa,
raznih programa, rje{avanje problema sa
internetom. Tel. 061 515 560, 033/630 954.
Kamine zidamo, ugra|ujemo, grijanje
eta`no i zra~no iz kamina. Tel. 061 154
540.
Profesor daje instrukcije iz matemati-
ke za osnovce i srednjo{kolce tokom godi-
ne. Tel. 061 244 251.
Iskusni vodoinstalater Vinko rado bi
u~inio uslugu iz svoje struke. Tel. 543-988,
061 968 031.
VK moler izvodi molersko-farbarske
radove, garantujem kvalitet, cijena povo-
ljna. Tel. 061 308 922.
Vodoinstalater ako `elite otkloniti
kvar na staroj ili uraditi novu instalaciju.
Tel. 061 255 290, 513-744.
Postavljam sve vrste keramike. Tel. 061
182 097.
Instrukcije iz engleskog jezika, dola-
zim na adresu. Tel. 061 219 972.
Stolar, izrada kuhinja i plakara po mje-
ri, brzo i kvalitetno. Tel. 061 827 806.
Med. sestra pru`a med. usluge, injekci-
je, infuzije, obradu rana, ispiranje uha, ko-
ntrolu {uka, urina, tlaka, povoljno. Tel.
641-144.
Moler VKV radi mol. farb. poslove,
povoljno. Tel. 061 507 683.
Vizit kartice {tampam laserski, kolor,
100 kom. za 10 KM. Brza isporuka. Tel.
061 229 347.
Profesorica engleskog jezika daje instr-
ukcije osnovcima i srednjo{kolcima i pre-
vodi sve vrste tekstova i dokumenata. Tel.
061 867 095.
Ku}na njega - presvla~enje, kupanje,
terapija, profesionalno i povoljno. Med.
sestra-tehni~ar. Tel. 062 270 249.
Grafi~ku pripremu za ploter gravira-
nje, pjeskarenje, fotografije pretvaram u
vektore, radim mailom. Tel. 063 416 765,
Vitez.
Instruiram matematiku za sve {kole i
fakultete uspje{no, ~as 5 KM. Tel. 061 549
242.
Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju
Brune Groninga, medicinski dokazivo.
Tel. 033 650-022, 062 519 449.
Kvalitetno i ~isto obavljam molerske
poslove. Tel. 066 285 808.
Monta`a namje{taja, popravka starog,
radim po mjeri kuhinje, ormare, plakare.
Tel. 061 267 648.
Profesorica violine dugogodi{njeg
iskustva povoljno instruira violinu. Tel.
642-192.
Iskusni vodoinstalater vr{i popravke,
instalacije i adaptacije vodoure|aja. Tel.
063 918 655.
Monter povoljno demontira i montira
stari i novi namje{taj, isti poporavlja. Tel.
061 202 840.
Prof. engleskog i francuskog jezika da-
je instrukcije i vr{i sve vrste prevoda. Tel.
033 239-376.
Servis ra~unara, instalacija windowsa,
XP ili Vista, internet, umre`avanje, za{ti-
ta. Tel. 061 337 178.
Povoljno vodim poslovne knjige. Tel.
033 450-965.
Vr{im prevoz putnika i robe kombi-
jem. Tel. 061 132 153.
Prekucavam sve tekstove na ra~unaru.
Tel. 061 219 003.
Rigips majstor radi potkrovlja, plafo-
ne, pregradne zidove, njema~ko iskustvo.
Tel. 061 511 503.
Uspje{no rje{avam mnoge zdravstvene
probleme, penzionerima popust, te`im bo-
lesnicima - gratis. Tel. 061 511 860, Hure-
mu{a 10.
Stolar vr{i kompletan servis, opravka i
izrada namje{taja, podova. Tel. 061 312
956.
Elektri~ar izvodi instalcije jake i slabe
struje. Tel. 061 133 829.
Radim centralno grijanje, prepravke i
na ~vrsto gorivo. Tel. 062 316 826.
Izra|ujemo zavr{ne ra~une uz ovjeru,
po dogovoru. Tel. 061 208 084.
Agencija „Sre}a“ za ~i{}enje ku}a, ka-
ncelarija, ordinacija. Tel. 066 709 506.
Agencija „Mehlem“ pru`a usluge
~uvanja starih i iznemoglih osoba. Tel. 066
538 296.
Vodoinstalater sa dugogodi{njim isku-
stvom vr{i popravku, monta`u i pro~eplje-
nje vod. instalacija. Tel. 033 535 659 i 061
348 717.
Stolar, izrada kuhinja, plakara, regala,
monta`a, zamjena baglama. Tel. 062 944
952.
Staklar sa iskustvom radi sve vrste sta-
klarskih usluga. Dolazimo na adresu. Tel.
061 609 947.
Sve za ra~unare na jednom mjestu, pr-
ogrami, antivirusi, instalacija odr`avanja.
Tel. 061 545 375.
Rainbow sistem ~i{}enja u va{em do-
mu ili poslovnom prostoru. Brzo, kvalite-
tno i efikasno. Tel. 061 99 00 82.
Molerski radovi. Tel. 061 925 742.
Dipl. fizioterapeutkinja daje sve vrste
masa`a na podru~ju Sar. kantona. Tel. 061
507 813.
Dipl. in`enjerka daje instrukcije iz
matematike. Tel. 227-990.
Kombijem prevozim na planine, semi-
nare i grupna putovanja kao i selidbe po
bih i u regionu. Tel. 033 511 492 i 061 899
883.
Novo! Kondiciona vo`nja za neisku-
sne voza~e uz pomo} instruktora vo`nje.
Tel. 061 379 050.
Dipl. pravnik radi posebne projekte i
vr{i poslovno i porezno savjetovanje. Tel.
061 348 031.
Ekonomski ekspert izra|uje biznis
planove i vodi knjige. Tel. 062 609 481.
Mlada profesorica kvalitetno i povo-
ljno prevodi i daje instrukcije iz engleskog
i njema~kog jezika. Tel. 033/525-203, 061
359 366.
Brusimo, lakiramo, popravljamo sve
vrste parketa, tako|e pedantno radimo
moleraj. Tel. 062 452 469.
Izvodim sve vrste gra|evinskih radova
i adaptacije. Tel. 062 393 187.
Vr{im pranje tepiha i itisona, bespla-
tna ku}na dostava. Tel. 061 922 937.
Peremo }ilime, na{a dostava. Tel. 033
610-899, 061 259 954.
Radimo molersko farbarske radove, ri-
gips, keramiku, laminat, kao i komplet
adaptacije. Tel. 061 255 253, 061 320 562.
Instrukcije engleski, njema~ki i pre-
vod. Tel. 061 339 306.
Servis ra~unara i opreme, ~i{}enje vir-
usa, optimizacija sistema , nadogradnja,
punjenje tonera, ketrid`a, dolazak bespla-
tan i brz. Tel. 062 419 358
Kerami~ar. Tel. 033 641-177, 061 811
793.
Profesorica dr`i instrukcije iz matema-
tike i fizike. Tel. 522-016.
Radim kade koje su o{te}ene mjesti-
mi~no, kvalitetno. Tel. 062 327 374.
Iskusan profesor engleskog jezika (si-
multani prevodilac) prevodi stru~nu do-
kumentaciju za magistarske radove i dise-
rtacije, brzo i povoljno. Tel. 062 113 724.
Struja-klima, elektroinstalacije i klima
ure|aji, monta`a i servis. Tel. 061 191 566,
033 630-324.
Njema~ki advokat porijeklom iz Bosne
zastupa u svim pravnim sporovima u Nje-
ma~koj. Tel. 061 537 739.
Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe pu-
tnika, povoljno, kombi Mercedes na svim
destinacijama. Tel. 061 811 115.
^uvam - odr`avam vile-vikendice. Tel.
061 493 251.
Izra|ujemo unikatne i tradicionalne
}ilime, ponjave, suvenire, ta{ne... Tel. 061
202 367.
Moler kre~i, gletuje povoljno. Tel. 061
244 325.
^asovi gitare (pop-rok i folk muzika).
Tel. 061 325 020.
Instrukcije violine, gitare i solfe|a.
Tel. 061 310 045.
Fotokopiranje, prekucavanje teksta,
dolazak na adresu. Tel. 062 203 303.
Dajem instrukcije iz engleskog, ara-
pskog, ruskog i esperanto jezika. Tel. 061
201 358.
Ponuda-potra`nja
Potrebne dvije radnice za poslu`iva-
nje jela i pi}a u stalni radni odnos. Na-
selje Aerodrom. Kontak telefon: 061
201 245 ili 061 54 66 98. 864-1Nd`
Italijanskom restoranu TRATORIA
SMS - Vogo{}a, potrebni 2 KV kuhara
sa radnim iskustvom i KV konobar sa
radnim iskustvom. Tel. 061 130 545.
622-1Pr
Potrebna `enska osoba srednjih godi-
na, obrazovana, za rad u ku}i. Obezbi-
je|eni stan, hrana i plata. Tel. 063 95 06
49. 947-1Nd`
Frizerskom studiu na Malti potrebna
jedna radnica i jedna u~enica, mu{ko-
`enski frizer i nadogradnja noktiju.
Kontakt tel. 061 555 788. 760-1Gr
Pekari „Grbavica“ potrebne 2 proda-
va~ice. Samo op}ine: N. Grad, N. Sara-
jevo i Centar. Tel. 061 160 121. 781-1Gr
Restoran „Bijela vila“, potrebna radni-
ca za poslu`ivanje u sali. Tel. 061 546 049.
Fast-fudu potrebne 2 radnice. Tel. 061
507 226.
Hotelu „Bosna“ na Ilid`i potreban me-
nad`er sa radnim iskustvom i poznava-
njem engleskog i njema~kog jezika. Tel.
033 771-340.
[iroka ponuda poslova za rad u svojoj
ku}i za inostr. firme uz dobru i sigurnu za-
radu. Inf. od 17-21 h. Tel. 061 702 893.
Tra`im saradnike iz cijele BiH za kat.
prodaju Oriflem proizvoda, uslovi dobri.
Tel. 061 933 151.
Glavna ili sporedna djelatnost kod
ku}e, za kuh. stolom, izaberite {to vam
odgovara. Tel. 063 347 564.
Tra`im posao, grafi~ki tehni~ar gra-
fi~ke izrade, sa radnim iskustvom. Tel. 061
684 706.
Potrebna `ena moralna, po{tena, bez
djece, muslimanka od 35-50. god. radi
ispomo}i u ku}i bolesnoj `eni, protuuslu-
ga besplatno stanovanje i 200 KM mje-
se~no. Tel. 033/469-724, 061 724 263.
Na podru~ju BiH mogu}nost osnovne
ili dodatne zarade. Tel. 063 150 710.
Potreban ograni~en broj saradnika za
posao u ku}nom marketingu, zarada soli-
dna. Tel. 062 165 694.
Potrebni suradnici na polju Wellnessa.
Prijave na mob. 06 354 830, 063 387 190.
Obu}ar sa vi{egodi{njim iskustvom
tra`i posao. Tel. 061 966 266.
^istim stamb. i poslovne prostore. Tel.
061 516 910.
Potrebno vi{e komercijalista, plata
1000 KM. Tel. 033 482-149.
^uvala bi djecu u mom stanu. Tel. 033
659-696, 061 229 014.
Potreban bravar za izradu i monta`u
crne bravarije. Tel. 061 519 616.
Frizerskom salonu za `ene i mu{karce
potrebna u~enica (u~enje zagarantovano).
Tel. 061 837 114.
Kupujem zlatni nakit, dukate, zlatne
satove i ostalo od zlata. Tel. 061 965 126.
Slike, filateliju, zna~ke, ordenje, ra-
zglednice, satove, eksponate ZOI-84 i
ostalo kupujem. Tel. 033/456-505, 061 214
405.
Kupujem Joul pe} na ~vrsto gorivo,
novije ve{ ma{ine neispravne. Dolazim na
adresu. Tel. 533-631.
Kupujem starinski namje{taj, sablje,
satove, kubure, ordenje, bos. }ilime i osta-
lo. Tel. 033 655-598, 061 553 640.
Kupujem umjetni~ke slike ulje na pla-
tnu, pastel, akvarele i ikone. Tel. 033 655-
598, 061 553 640.
Kupujem lomljeno zubarsko zlato, du-
kate, {orvane i ostalo od zlata. Tel. 033
655-598, 061 553 640.
Kupujem Jotul pe}i, pla}am do 150
KM, dolazim na adresu. Tel. 533-631.
Dionice svih firmi i fondova po ber-
znim cijenama, kupujem. Isplata odmah.
Tel. 061 437 064.
Kupujem dionice svih firmi i fondova
u F BiH. Dolazim na adresu, isplata
odmah. Tel. 061 836 657.
Kupujem dionice svih fondova, predu-
ze}a, certifikate kupujem prodajem,
pla}am dobro. Tel. 061 864 047.
Kupujem trakice Byerove za mjerenje
{e}era u krvi. Tel. 061 800 057.
Kupujemo dionice svih firmi i fondo-
va, dolazimo na ku}nu adresu, isplata
odmah.Tel. 061 398 487.
Kupujem lomljeno i zubarsko zalto,
{orvane i dukate. Tel. 061 925 113.
Kupujem dionice, ulo`ene vau~ere od
svih firmi i fondova u BiH, isplata ke{a isti
dan u banci, prodajem certifikate za otkup
stana, povoljno. Tel. 061 188 488, 065 974
799.
Dionice svih firmi i fondova u FBiH,
dolazim na adresu, isplata odmah. Tel. 061
235 350.
Kupujem mangalu, seharu, velec. ogle-
dalo, serd`ade Pirot i Sa., sahat (mo`e i u
kvaru), demirliju. Tel. 061 159 507.
Kupujem filigramske belenzuke i stari
nakit, austougarske zdjele kerami~ke, ve-
zove sa srmom. Tel. 061 159 507.
Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
Tekst.............................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Telefon/adresa......................................................
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase),
D`emala Bijedi}a 185, 71000 Sarajevo
Dnevni avaz
58 Subota, 24. januar/sije~anj 2009. Dnevni avaz
Dnevni avaz subota, 24. januar/sije~anj 2009.
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em biv{em radnom kolegi
EMINU KRAMI
MUP Kantona Sarajevo
N
Dana 24. 1. 2009. navr{ava se sedam dana od kako je preselila na ahiret na{a majka
ELMA (OSMAN) RAMI]
Ono {to nikada umrijeti ne mo`e su ljubav i ponos {to smo te imali.
Zauvijek ostaje sje}anje na tebe i tvoj `ivot koji }e nam uvijek slu`iti kao putokaz i primjer po{tenja, ~asti i velikodu{nosti.
Molimo Uzvi{enog Allaha da ti podari d`enetske ljepote i vje~ni rahmet.
Tvoji sinovi: Nurudin i Saudin
729-1pr
Dana 24. 1. 2009. navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog
MAHMUDA AHMEDBA[I]A
Dragi tata, jo{ uvijek ne mo`emo da prihvatimo da te vi{e nema. Mnogo nam nedostaje{. Sa velikom ljubavlju i po{tovanjem sje}at }emo te se dok
`ivimo.
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 24. 1. 2009. u 14.00 sati u d`amiji Moluhe.
Tvoji najmiliji: k}erke Aida i Maida, zetovi Braco i Radan, unu~ad Damir, Dino, Aleksandar i Dajana
107-1tz
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj
MIRVETI
SMAJOVI]
S po{tovanjem i ljuba-
vlju, vje~no o`alo{}ena
porodica [ehovi} - Pa{an,
Fazila, Nermin i Denis
737-1pr
POSLJEDNJI SELAM I RAHMET
na{oj dragoj Sabaheti koja je dana 12. 1. 2009. godine preselila na ahiret
u Ulcenu - Njema~ka.
SABAHETA (\EME) ZEKI] - WOLFF
Od sestara, bra}e i ostale porodice, kom{ija i prijatelja
Neka joj Bog podari lijepi d`ennet i rahmet dobroj i plemenitoj du{i.
Porodica Zeki}
744-1pr
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
EMINU
Molimo Allaha d`.{. da ti podari
lijepi d`enet.
Tvoji: Azem, Mirsada, Ned`ad i Nejra
727-1pr
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom amid`i}u
RE[ADU (IBRAHIMA)
FEJZAGI]U
Od: Hasana, Fatime, Latife i Hajrudina i porodica
Fejzagi}, @eri}, Husakovi} i Hastor
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
1068-1nd`
Dana 24. 1. 2009. godine navr{ava se osam tu`nih
godina od kako nisi sa nama
NED@AD - PIPA PIPI]
Svakim danom sve nam vi{e ne-
dostaje{. Prazninu i tugu vrijeme ne
ubla`ava, a uspomene i sje}anje na
tebe `ive i `ivjet }e zauvijek u nama.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoje: supruga Nerdina-Crna i k}erke Nejra i Naida
1062-1nd`
SJE]ANJE
MUJO BUKALO
24. 1. 2006 - 24. 1. 2009.
Neka ti Allah d`.{. pokloni
d`enet i neka ti je vje~ni rahmet.
Tvoja zahvalna porodica
21-1go
Dana 20. 1. 2009. godine navr{ilo se 40 tu`nih dana otkako je
prestalo da kuca plemenito i drago srce na{e voljene majke i
svekrve
EHLIMANA - LEBIBA
MRKALJEVI], ro|.
GANI]
1941 - 2008.
Najdra`a mama, ne postoje rije~i za
moju bol, prazninu i tugu otkad tebe
nema.
Svaki dan sa bolom u du{i traje kao
vje~nost. Nedostaju mi tvoja ljubav, osmijeh, glas, pa`nja i sve
tvoje. Bila si moje srce i moja du{a i zauvijek }e{ to i ostati.
Tvoji najmiliji: sin Samir i snaha Selma
116-1tz
SJE]ANJE
Dana 24. 1. 2009. godine na-
vr{ava se sedam godina od smrti
na{eg dragog supruga, oca, dede
ISMET (ASIMA)
HAD@IMURATOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uva-
mo uspomenu na Tebe, Tvoju plemenitost i dobrotu.
Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Tvoji najmiliji
756-1pr
POSLJEDNJI SELAM
tetku
RE[AD
FEJZAGI]
Svi koji su u mom `iv-
otu snagu mi davali, oti{li
su, pa i ti s njima.
Neka ti je lijepi
d`enet, moj tetak.
D`ako Eldin
797-1gr
POSLJEDNJI SELAM
majci na{eg prijatelja
RIFIJA
KURTOVI], ro|.
IMAMOVI]
Neka ti dragi Allah
d`.{. podari sve d`enetske
ljepote, a tvojoj porodici
sabur.
Mirsad i Emina Pind`o
803-1gr
59
Subota, 24. januar/sije~anj 2009. Dnevni avaz 60
Dana 25. 1. 2009. godine navr{ava se 7 dana od kako je na ahiret pr-
eselio na{ dragi
AVDO (VEJSILA) BRKANI]
(1958 - 2009)
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti 25. 1. 2009. godine (nedjelja) u 10.30 sati u ku}i rahmetlije, Slati-
nski put br. 7.
O`alo{}eni: porodica, mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 738-1pr
SJE]ANJE
ELEDIN KU^KOVI]
EDO
Bila nam je ~ast {to smo te imali kao kolegu i prijatelja. Vozni park Radio-televizije Bo-
sne i Hercegovine
1066-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom prijatelju
RE[ADU FEJZAGI]U
BA[OVI] BILAL SA PORODICOM I
NEJRA HAD@IHASANOVI] N
Dana 24. januara 2009. godine je godi{njica smrti
ROKI SRE]KO
S du`nim po{tovanjem,
K}erka Gordana 110-1tz
Dana 24. 1. 2009. na-
vr{ava se 6 tu`nih mjeseci
od kada je na{ dragi
MEVLUDIN
ALIMANOVI]
preselio na ahiret.
Mili brate, vrijeme ne
bri{e tugu i bol, ali mi
~inimo dovu Allahu d`.{.
da tvojoj plemenitoj du{i
podari d`ennet i vje~ni
rahmet.
Tvoja sestra Rabija, zet
Adil i sestri}i Bakir i Adis
735-1pr
S tugom i bolom pro{lo je 40 tu`nih dana od smrti nikad
zaboravljenog dragog
JASENKA (HAJRUDIN)
HAJDARHOD@I]A
Jasenko, pro{lo je 40 dana otkad su te otrgli iz na{eg zagrljaja i `iv-
ota, za nas je to 40 najtu`nijih i najgorih dana u `ivotu.
Ljubavi, ka`u da vrijeme lije~i sve, ali ovu tugu vrijeme provedeno bez tebe - NE.
Poslije ~uda koje se desilo, ovo je jedini na~in da budemo zajedno.
Ti nisi bio nama samo sin, ve} prijatelj i drug, u stvari bio si nam cijeli svijet. Ne znamo da `ivi-
mo bez tebe, ti za nas jo{ uvijek `ivi{, mama te svako ve~e u isto vrijeme ~eka da do|e{, a tebe
nema, onda po~nem da pri~am sa tvojom slikom. Jedva ~ekam da svane, a kad svane, jedva
~ekam da se smrkne i tako dan za danom mi prolazi.
Nismo te mogli spasiti od sudbine, ali mo`emo i ho}emo od zaborava, zauvijek, ljubavi, iako te
vi{e nema, ti si uvijek sa nama u mislima, du{i i na{em srcu. Nadam se da }e{ mnogima biti sje-
na koja im ne}e dati da mirno `ive.
Svaku ve~e, ljubavi, mama spava s tvojom slikom i ne mogu sebi da priznam da te vi{e nema.
Ljubavi, za nas nije kraj,
Mi }emo opet biti zajedno, znam da nas ~eka{ na onom svijetu.
Tvoja mama Merhija, majka Han~a i majka Vasva
Tevhid }e se obaviti 24. 1. 2009. (subota) u 10.30 h u [arenoj d`amiji na Skveru.
111-1tz
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom prijatelju
EMINU KRAMI
[aban Kevri} sa porodicom 798-1gr
Dana 24. 1. 2009. godine navr{ava se 40 dana od preselje-
nja na ahiret mog dragog brati}a
JASENKA
(HAJRUDINA)
HAJDARHOD@I]A
Bez tebe je velika praznina, ali u
na{im srcima ostaje{ zauvijek vo-
ljen i nezaboravljen.
Neka dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote tvo-
joj mladoj i plemenitoj du{i.
Tvoja tetka Mirsada-Dada sa porodicom 114-1tz
POSLJEDNJI SELAM
RIFIJA (HALIL)
KURTOVI], ro|.
IMAMOVI]
Muja~i} Avdo, Beba i Damir 1056-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
dragom bratu
HAJRUDIN
HAJDARHOD@I] -
DINO
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoja sestra Mirsada sa porodicom
113-1tz
POSLJEDNJI SELAM
majci i nani
RIFIJA (HALIL)
KURTOVI], ro|.
IMAMOVI]
Adem, Mirzeta, Minela i Ajdin 1056-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
majci, punici i nani
RIFIJA (HALIL)
KURTOVI], ro|.
IMAMOVI]
Biber Hajra, Ramiz, Aida i Admin 1056-1nd`
Dana 24. 1. 2009. godine navr{avaju se 4 godine od pre-
seljenja na ahiret drage i mile supruge
BISERA (]ATOVI])
OKANOVI]
Ponosni smo na tebe i tvoju ple-
menitu dobrotu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi
d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: mu` Safet, sinovi, unuk, unuke i snahe
72-1tz
SINI[A (NE\O)
MIHOLJ^I]
13. 3. 1976 - 22. 1. 2009.
Posljednji pozdrav prijatelju i kolegi.
Sector Security PJ Pale
1059-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
prijatelju i kolegi
SINI[A (NE\O)
MIHOLJ^I]
13. 3. 1976 - 22. 1. 2009.
Uprava i uposlenici Kompanije Sector Security
1059-1nd`
Nema te ve} 7 dana
MIRVETA SMAJOVI]
Sre}a je bila poznavati te.
Hvala {to si bila dio mog `ivota.
Elma 33-1ze
Dnevni avaz subota, 24. januar/sije~anj 2009. 61
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em prijatelju
RE[ADU FEJZAGI]U
pomo}niku federalnog ministra pravde
Neka mu je lahka zemlja bosanska
UPRAVA I UPOSLENICI
KAZNENO-POPRAVNOG ZAVODA
POLUOTVORENOG TIPA SARAJEVO
N
EL-FATIHA
ASIM FERHATOVI] HASE
24. 1. 1987 - 24. 1. 2009.
Bio je najvirtuozniji fudbaler ovog podneblja, nenadma{an dribler. Izvanredan strijelac, sportist najplemeniti-
jeg kova. Nastupao je u dresu FK „Sarajevo“, ali su ga voljeli i cijenili i navija~i „@elje“, „^elika“, „Vele`a“, „Slo-
bode“, „Drine“ „Borca“, „Leotara“ kao i klubova iz cijele nekada{nje Jugoslavije.
Publika je hrlila na stadione zbog njegove nadahnute igre, ushi}ena njegovim neponovljivim majstorijama.
Hase je bio ro|eni d`entlmen. Volio je ljude, pomogao je svakoga ko mu se obratio, a na sirote je pazio kao na vlastiti rod.
Asim Ferhatovi} Hase bio je jedan od najplemenitijih li~nosti svoga doba.
Sje}anje na ovog velikog sportistu i ~ovjeka, na njegov lik i djela obaveza je generacija koje dolaze.
Neka mu je vje~ni rahmet!
Delegacija Ministarstva kulture i sporta polo`it }e cvije}e na mjesto njegovog posljednjeg po~ivali{ta danas u 13.00 sati na gradskom groblju Bare.
MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO N
POSLJEDNJI SELAM
dragoj majki
HAJRIJA BEHLULOVI], ro|. SILAJ\I]
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet.
Sin Memo, unu~ad Almir - Luga, Amar, Adis, snahe [ev~eta, Disa, Lejla, praunu~ad
Nidal, Nejra
732-1pr
Dana 24. 1. 2009. navr{ava se 40 dana od smrti
[EMSA (IBRAHIMA) TALIREVI]A
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }e se tevhid prou~iti 25. 1. 2009. godine
u 11.00 sati u ku}i `alosti ul. Kevrin potok 18/2.
Porodica 730-1pr
Dana 24. januara 2009. navr{ava se {est mjeseci od prerane
smrti na{eg dragog brata i daid`e
MEVLUDINA (NED@IBA)
ALIMANOVI]A
(MEVKA)
Po dobrom }emo Te pamtiti, s ljuba-
vlju i po{tovanjem spominjati i u srcu
~uvati najljep{e uspomene na Tebe.
Molimo dragog Allaha d`.{. da Ti podari lijepi d`enet i
Tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Tvoja sestra Ziba
i sestri~na Fatima Daglar 736-1pr
Sedam dana tuge i nevjerice da nisi sa nama dragi na{
AVDO (VEJSILA)
BRKANI]
Nema zaborava, ostaju sje}anja i
drage uspomene.
Tvoji Kulagli}i: Aida, Braco, ]ame, Sabina, Azra, Mu-
ta, Deno i Keno 740-1pr
POSLJEDNJI SELAM
mom dragom bratu
Ljepoto moja, `ivote moj. Za{to si
oti{ao tako rano i ostavio me da
zauvijek patim za tobom. Bio si
moj ponos i `ivjet }e{ sa mnom sve
dok `ivim ja.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet, jer si ti to i za-
slu`io.
Tvoja jedina sestra Adisa 801-1gr
POSLJEDNJI SELAM
dragoj majci
HAJRIJA (SALIHA)
BEHLULOVI],
ro|. SILAJD@I]
Neka ti dragi Allah d`enet da.
Sin Mirsad, snaha Fatima, unuk Indir, unuka Alma
733-1pr
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
EMIN KRAMO
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoje: Duda, Mirza, Mirsada i Anira
742-1pr
POSLJEDNJI SELAM
mom najboljem prijatelju - mom bratu
AMKU
Prerano si nas napustio, u cvijetu mla-
dosti.
Nema utjehe za bol i tugu koju
osje}amo. Ljubav prema tebi je vje~na,
kao i sje}anje na tvoj dragi lik i pleme-
nitu du{u. Brate moj, uvijek }e{ biti u
na{im srcima i mislima. Jednostavno
jo{ je te{ko povjerovati da te nema, da }u do~ekati prvi Bajram
koji ne}u klanjati pored tebe...
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske
ljepote.
Tvoj Almir, Anesa, Amra i Almina 801-1gr
Subota, 24. januar/sije~anj 2009. Dnevni avaz 62
Najdra`a na{a
TRNJINA PETROVI], ro|. MILI]
Tu`na godina pro|e od kada fizi~ki nisi sa nama, ali u na{im mislima i srcima
`ivje}e{ vje~no.
Godi{nji pomen da}emo na groblju Donji Miljevi}i, 24. 1. 2009. u 12.00 ~asova.
Tvoji najmiliji
1049-1nd`
Dana 24. januara 2009. navr{ava se sedam godina otkako nije s nama na{ dragi
EDIN (SAFET) RUHOTINA
11. 8. 1994 - 24. 1. 2002.
Boli du{a kao i onog dana kad zaspa{e najljep{e plave okice, kad utihnu zvuk na-
jljep{eg smijeha, kad nestade najljep{i pupoljak ru`e...
I ni{ta i nikad ne}e biti kao prije.
Tvoji: mama Aida, tata Safet, Dado i Lila
761-1gr
Dana 24. 1. 2009. navr{ava se 6 mjeseci od prerane smrti
na{eg dragog brata i daid`e
MEVLUDIN
ALIMANOVI]
@ivot nestaje u trenutku, ali
sje}anje ostaje zauvijek. ^ovjek
smr}u ne umire, umire onda kad
ga zaborave, a ti }e{ `ivjeti dok
`ive oni koji te vole.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni
rahmet.
Tvoji: sestra Ramiza, sestri} Senad sa suprugom
Sad`idom i k}erkom Adnom 1046-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
suprugu na{e prijateljice Azre
EMIN KRAMO
Amira i Ferid Kr`ilo
1044-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
RIFIJA (HALIL)
KURTOVI], ro|.
IMAMOVI]
Postoji ne{to {to nikada ne}e umr-
ijeti, a to je ljubav i sje}anje na te-
be.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoj suprug Ismet
796-1gr
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj
RIFIJA (HALIL)
KURTOVI], ro|.
IMAMOVI]
Sa ljubavlju koju smrt ne prekida i
tugom koju vrijeme ne lije~i zauvijek }e{ ostati u na{im
srcima.
Samo oni koji te vole znaju koliko je praznine ostalo iza
tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Tvoji: sin Sejo, snaha Alma i unuk Berin 796-1gr
SJE]ANJE
na mog najdra`eg brata
AMIR SALIJAJ
24. 1. 1988 - 24. 1. 2009.
Tvoji: Zuhra, Zlatan i Mirza
787-1gr
SJE]ANJE
na na{eg dragog
AMIR SALIJAJ
24. 1. 1988 - 24. 1. 2009.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Porodica
787-1gr
POSLJEDNJI SELAM
dragom nam
EMIN ([ERIFA) KRAMO
Neka ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote.
D`evad, Beba, Amar Isakovi}
722-1pr
Dana 24. januara 2009. godine navr{ava se sedam godi-
na otkako nije s nama na{ dragi
EDIN (SAFET)
RUHOTINA
Dragi Edo, dok `ivimo mi i ti }e{ `ivjeti u na{im srcima
i mislima i biti dio na{ih najljep{ih sje}anja.
Tvoja Nena Nevzeta Eminagi}
761-1gr
Dana 23. 1. 2009. godine navr{ava se tu`na godina od
smrti na{eg oca, svekra i dede
ROKA (D@ELAADINA)
RED@EP
@ivot nestaje u trenu, ali ostaje
bol, ostaje sje}anje i ponos {to si
bio, ali i ostao dio nas.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari li-
jepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji sinovi: Kemo i Muhamed, snahe D`emila, Elvira,
unuci Lejla, Azra, [ejla, Amela i Bakir, zetovi Haris, Sanin,
praunu~ad Kemal, Tarik, Nejla, Nadina i Kerim 1037-1nd`
SJE]ANJE
na voljenu sestru
HAJRA (DERVI[)
METAJ
24. 1. 2008 - 24. 1. 2009.
Dobrota kojom si nas obasipala nedostaje nam toliko da
bolnu prazninu koja je ostala ni{ta ne mo`e ispuniti.
Sestra Zuhra sa porodicom PTT
Dana 24. 1. 2009. navr{ava se tu`na godina dana od prerane
smrti na{e drage k}erke, sestre, tetke, svastike
MEDIHE JAZVIN
Draga na{a Medara, tu`an je ovaj dan, jer
podsje}a na bol, tugu i iznenadni rasta-
nak sa tobom. Godinu dana nisi sa oni-
ma koji te vole i to stvara ve}u tugu i bol
najmilijih. Ali, voljeni `ive dok `ive oni
koji ih vole. Neka ti dragi Allah d`.{. po-
dari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti 24. 1. u ku}i merhume, Igmanska C 20 u
13 sati.
Tvoji neutje{ni roditelji i sestra 971-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
sestri
RIFIJA (HALIL)
KURTOVI], ro|.
IMAMOVI]
Od brata Nurka sa porodicom, supruga Ifeta, sin Suvad,
k}eri Suvada, Samra, snaha Amra i unu~ad
1028-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
mom velikom drugu i prijatelju
AMKU
Da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
@eli ti tvoj veliki prijatelj Deved`ija Muamer
801-1gr
Dnevni avaz subota, 24. januar/sije~anj 2009. 63
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em prijatelju i radnom kolegi
EMIN KRAMO - EM^O
Tvoje kolege i prijatelji iz Slu`be za poslove sa strancima
N
POSLJEDNJI SELAM
RE[AD (IBRAHIM) FEJZAGI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: bra}a Sulejman i Ned`ad, sestre Hasna, Vasva, [ada, Fatima i Halima sa porodicama
PTT
TU@NO SJE]ANJE
na na{u dragu i voljenu
BEHIJA JAMAKOSMANOVI], ro|. KARA^I]
24. 1. 2004 - 24. 1. 2009.
Uvijek si u na{im srcima i mislima.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Suprug Selver, k}erka Minka, sin Nusret, zet mr. Omer Matarad`ija, snaha Kira,
unuk Kenan 722-1gr
POSLJEDNJI POZDRAV
~lanu na{eg kolektiva
RE[ADU FEJZAGI]U
Tvoje kolege i saradnici
FEDERALNOG MINISTARSTVA PRAVDE
700-1pr
TU@NO SJE]ANJE
na na{eg amid`i}a
AVDO - SABO SAKOTA
S po{tovanjem,
Sadik, Sulejman, Kika, Vasva, Mejra i Velija 678-1pr
TU@NO SJE]ANJE
ZUMRA KUDI]
24. 1. 2003 - 24. 1. 2009.
Hvala ti za sve.
Porodice: Kudi} i Hrvat 789-1gr
Dana 24. januara 2009. godine navr{ava se tu`na godina od kada
nas je napustio na{ dragi
RATKO (CVIJETINA) STJEPANOVI]
Vrijeme nije moglo izbrisati duboki osje}aj zahvalnosti, ljubavi i po{tovanja za sve {to
si nam u svom ~asnom i plemenitom `ivotu pru`io.
Porodica 709-1pr
Dana 25. 1. 2009. godine navr{ava se godina dana od preseljenja na
ahiret na{eg dragog supruga, oca i punca
rahmetlija MIDHAT - MIDO FERHATOVI]
Dobri ljudi nikada ne umiru.
Ostaju u na{im srcima i na{em sje}anju. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da mu podari
lijepi d`enet.
Tevhid }e se prou~iti 25. 1. 2009. godine u ku}i rahmetlije u 13 sati.
Tvoji: Zekija, Senad, Jasmina, Samir 648-1pr
Subota, 24. januar/sije~anj 2009. Dnevni avaz 64
Dana 23. 1. 2009. godine navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret
AI[E KASAPOVI], ro|. SERHATLI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: suprug Uzeir, sinovi Salem i Idriz, snahe [emsa i Refija, unuci Semir i Emir
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 24. 1. 2009. u 13.00 sati u porodi~noj ku}i u Brije{}u,
ul. Omera [ahi}a 24.
928-1nd`
TU@NO SJE]ANJE
na moju dragu Nanaru
SAFIJA SMAJI], ro|. HOD@I]
Na dana{nji dan 24. 1. 2007. preselila si na ahiret i ostavila duboki bol. Ka`u da vrije-
me lije~i rane. Ova rana i ova tuga nikada ne}e pro}i, jer si u sebi uvijek imala ne{to
lijepo i plemenito u tvojim lijepim plavim o~ima.
Tvoj veseli duh i tvoje bezgrani~no strpljenje davalo mi je snagu za dalje, tebe nema
a ostala je samo bol.
Molim dragog Allaha da ti podari sve d`ennetske ljepote.
Tvoja Beba, Dado i Abi 1043-1nd`
SJE]ANJE
na na{e drage
tetku
BISERKA OMERHOD@I], ro|. PROLI]
24. 1. 2007 - 24. 1. 2009.
te~u
FUAD OMERHOD@I]
24. 4. 1987 - 21. 1. 2009.
Zauvijek }emo se sje}ati va{e dobrote i plemenitosti koje ste nam sa puno ljubavi pru`ali.
Dino, Adi, Suzana i Renad 964-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em velikom prijatelju i dragom kom{iji
EMIN KRAMO
D`emila, Nasiha, Mediha, Izet, Ned`ad i Rusmir
724-1pr
POSLJEDNJI POZDRAV
prijatelju
AHMO - AMKO
DURGUT
Od Elvira, Armina
i Alena
1019-1nd`
Dana 24. 1. 2009. navr{avaju
se dvije godine od kada je pr-
eselio na ahiret na{ dragi
had`i MEHEMED
(FEJZO) KARI]
Zauvijek }e{ ostati u na{im
srcima i pamtit }emo te po
dobrim djelima.
Neka Allah d`.{. tvoju ple-
menitu du{u nagradi svim
d`enetskim ljepotama i neka
ti je vje~iti rahmet.
Tvoji: k}erka Nuna, zet Me-
hemed (Alija), unuk Mirsad
i unuka Lejla 848-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
RIFIJI KURTOVI]
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i d`enetske lje-
pote.
Prijatelji Kadri} Ned`ad, Dika, Nerhunisa i D`evad
794-1gr
Dana 24. 1. 2009. godine navr{ava se {esnaest godina od
smrti na{eg dragog
BAJRAMA (HUSEIN)
TALJANOVI]A
Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
O`alo{}ena porodica 701-1gr
SJE]ANJE
na na{e roditelje
NADE@DU
LON^AREVI],
ro|. KIML
24. 1. 2006 - 24. 1. 2009.
SLAVKU
LON^AREVI]A
21. 9. 1990 - 24. 1. 2009.
Porodica i prijatelji
735-1gr
POSLJEDNJI SELAM
EMIN ([ERIFA)
KRAMO
Tetka Azra
722-1pr
Dana 24. 1. 2009. navr{ava se se-
dam (7) godina od smrti na{eg
dragog i voljenog unuka Edina
EDIN (SAFET)
RUHOTINA
Utjehe za nas nema, zaborav ne
postoji, a bol koju nosimo je
do`ivotna. Da je na{a ljubav mo-
gla da te spasi `ivio bi vje~no.
Bio si i ostao na{ ponos i uzor u
svemu {to je lijepo, po{teno i ple-
menito.
Neka ti dragi Allah podari lijepi
d`enet i vje~ni rahmet.
El-Fatiha
@ele ti tvoji: dedo Ramiz i nana
Fatima Ruhotina 711-1gr
POSLJEDNJI POZDRAV
velikom ~ovjeku
i prijatelju
RE[ADU
(IBRAHIM)
FEJZAGI]U
Neka ti je vje~ni rahmet.
Porodica Kalamuji}: Ze-
kija, Amer, \ana i Tarik
786-1gr
POSLJEDNJI POZDRAV
majci na{e Hajre Biber
RIFIJA (HALILA)
KURTOVI]
Uposlenici HIDRIA BH Sarajevo 788-1gr
Dana 24. 1. 2009. navr{ava se 6 mjeseci kako nije sa na-
ma na{ dragi suprug, tata, deda
ESAD (HASAN)
LAKOVI]
Vrijeme prolazi, a bol je ista.
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima.
Tvoji najmiliji: supruga Muhira, sin Sadko, k}erke Ir-
ma i Selma, unu~ad Lea, Dino i Sandro, snaha Zorica,
zet Jasmin
783-1gr
Dana 24. 1. 2009. navr{avaju se 4 godine otkad sa nama
nije na{a draga
NASIHA (NUMANOVI])
^OLI]
24. 1. 2005 - 24. 1. 2009.
Vrijeme prolazi, ali nikada ne}e
izbrisati sje}anje na Tebe. Ostaje
ljubav koju smrt ne prekida. ^ov-
jek smr}u ne umire, umire onda
kada ga zaborave, a ti }e{ `ivjeti dok `ive oni koji te vole.
Tvoji najmiliji:
Naser, Hava, Alma, Almir, Baha, Edvin, Ernan, Armin,
Sabrina i Medina 779-1gr
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj
RIFIJA (HALIL)
KURTOVI],
ro|. IMAMOVI]
Da je na{a ljubav mogla da te spasi
`ivjela bi vje~no.
Tvoje toplo ljudsko srce i pleme-
niti lik ostaju ponos, utjeha i vje~na uspomena na tebe.
Neka te dove prate na putu d`enetskom i neka ti Allah
d`.{. podari vje~iti d`enet i rahmet du{i.
Tvoji: sin Nusret, snaha Senada, unu~ad Amar i Lejla
796-1gr
Dnevni avaz subota, 24. januar/sije~anj 2009. 65
POSLJEDNJI SELAM
ocu na{eg uposlenika i radnog kolege Muradifa
RASIM PODRUG
CARGO INTERNACIONAL d.o.o.
761-1pr
POSLJEDNJI SELAM
RASIM PODRUG
Porodice \uliman i Kirli}
761-1pr
U nedjelju, dvadeset petog januara 2009. godine navr{ava se ~etrdeset dana od
preseljenja na ahiret na{e drage majke i nane
ARZIJE - NAZIJE (SALIHA) GODINJAK, ro|. DEMIR
S ponosom, ljubavlju i po{tovanjem nosimo te u srcima.
Porodica
„Mi smo Allahovi i mi }emo se Njemu vratiti“
El-Fatiha
Tevhid }e se prou~iti u ku}i merhume u nedjelju, 25. 1. 2009. godine u 11.00 sati u ul.
D`. Bijedi}a br. 174a. 1071-1nd`
Dana 25. 1. 2009. navr{ava se 40 tu`nih dana od kako je prestalo da
kuca srce na{eg voljenog sina i brata
HAMDO (]AMIL) ^OPRA
1966 - 2009.
Tuga i bol nisu u rije~ima nego u na{im srcima gdje }e{ zauvijek ostati.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet, nurom obasja kabur, oprosti
tvoje grijehe, zbli`i te sa onima koje si volio na ovom svijetu.
Tevhid }e se prou~iti 25. 1. 2009. (nedjelja) u 11.00 sati u stanu rahmetli Hamda u
ulici Grbavi~ka 80/II.
Zauvijek neutje{ni: otac ]amil, majka Nefa, supruga Hatid`a, k}erka Berina, bra}a
Senad i Zijo sa porodicama, sestre Senida i Senija sa porodicama
1080-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
ocu na{eg prijatelja
RE[ADU FEJZAGI]U
S po{tovanjem,
Edis, Jasmin, Armin, Hamo, ^ola, Ser|o, Edin, Hari i Nedim
818-1gr
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom prijatelju
EMINU ([ERIFA) KRAMO
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet, a porodici strpljenje.
Ibrahim ]ori} sa porodicom
762-1pr
Dana 24. januara 2009. godine navr{ava se sedam dana
od smrti na{e drage tetke
MIRVETE (E[REFA)
SMAJOVI]
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da
te nagradi D`ennetom i obaspe Svojom neizmjernom
milo{}u.
Ajna, Aida i Adi Mulabdi}
755-1pr
Sa tugom obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje
da je 23. 1. 2009. godine u 44. godini na ahiret preselila
na{a najdra`a
HATA KRE^INI],
ro|. NEZIRI]
iz Jablanice
D`enaza polazi u subotu, 24. 1. 2009. godine u 14.30 sati
ispred d`amije u Jablanici, a klanjat }e se u haremu Lug
u 14.45 sati.
O@ALO[]ENI: suprug [a}ir, sinovi Amir i Emir, k}i
Lejla i snaha Aldijana PTT
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj
HATI KRE^INI],
ro|. NEZIRI]
iz Jablanice
Neka ti dragi Allah podari lijepi
D`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoji: svekrva Ajka sa sinovima Red`om, Ibrahimom,
Alijom, Salihom, k}erkom [a}irom, jetrvom Rabijom i
unu~adima PTT
Subota, 24. januar/sije~anj 2009. Dnevni avaz 66
POSLJEDNJI SELAM
suprugu na{e radne koleginice
EMINU KRAMO
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
S po{tovanjem,
Uposlenici D.O.O „BOOC“-a Sarajevo
731-1pr
Dana 24. 1. 2009. navr{ava se sedam dana od kako je preselila na ahiret na{a draga
ELMA (OSMAN) RAMI]
Bol nije u rije~ima, ve} u srcima gdje }e{ vje~no ostati voljena, po{tovana i nikad zaboravljena.
Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: majka Selima, sinovi Nurudin i Saudin, brat Ibrahim, sestra Fatima, zet Smail, sestri~na Melisa i sestri} Mirza
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 24. 1. 2009. u 11.00 sati u ku}i `alosti, Slatinski put 63.
729-1pr
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em
~ika RASIMU
Velikom ~ovjeku i iskrenom prijatelju.
Tagrid, Rial, Amela i Rijad Kobilj
1054-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
kom{iji i prijatelju
RASIMU DAUTOVI]U
Omerbegovi} D`enana
1054-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
gospodinu RASIMU DAUTOVI]U
Kobilj D`emil sa porodicom
1054-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
iskrenom prijatelju i saradniku
RASIMU DAUTOVI]U
Uposleni firme Ark d.o.o. 1054-1nd`
Dana 24. 1. 2009. godine navr{ava se godina od smrti
na{e drage majke, punice i nane
ZIZA (MU[AN)
ZORLAK
1937 - 2008.
Draga majko, oti{la si kako si i
`ivjela mirno, tiho, a u na{im srci-
ma ostavila zauvijek tugu. Svaki
dan nam nedostaje{, svaki dan nam treba{ sve vi{e. Ne-
ka ti dragi Allah d`ele{anuhu podari prelijepi d`enet i
vje~ni rahmet.
Tvoji: k}erka Mirsada, zet Avdo, unuci Aida i Adi 805-1gr
Dana 24. 1. 2009. godine navr{ava se godina od smrti
na{e drage majke, nane i pranane
ZIZA (MU[AN)
ZORLAK
1937 - 2008.
Samo oni {to iskreno vole znaju
kako je `ivjeti bez tebe.
Pro{la je godina, a bol i tuga su
uvijek tu.
Ponosni smo {to smo te imali, a tu`ni {to smo te rano
izgubili. Nikada te ne}emo zaboraviti, jer u na{im srci-
ma zauzima{ najljep{e mjesto.
Tvoj sin Mirsad, unuci Adisa, Sanel, Alisa, praunuka
Melina i zet Amel 805-1gr
POSLJEDNJI SELAM
majci na{eg kolege
RIFIJA KURTOVI]
Semir, Asif, Zoran, Edin, Fadil, Sakib, Almir, Mirsad,
Bahrudin, Red`ep, Aida, Dina, Zahida, Dragan, Svjetla-
na, Vildana, Muhidin, Dragomir, Suno, Senad
802-1gr
Dnevni avaz subota, 24. januar/sije~anj 2009. 67
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom mu`u, ocu, svekru i dedi
RASIM (RA[ID) PODRUG
Dragi dedo, neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga Zejfa, sin Muradif, snaha Nermina, unuci Ermin, Ervin i Arnel
1042-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
ocu na{eg prijatelja
RASIMU (RA[IDA)
PODRUGU
Neka ti dragi Allah d`.{. poda-
ri sve d`enetske ljepote i vje~ni ra-
hmet.
Bor~ak Admir i Zaha
1039-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
mom babu, puncu i dedu
RASIMU (RA[ID)
PODRUGU
Po dobru }emo te pamtiti, s po{tovanjem spominjati
i ~uvati uspomene na tebe.
Tvoji: k}erka Behka, zet Miralem, unuka Minela i
unuk Armin Tahirovi}
1041-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
dajd`i
RASIM (RA[ID)
PODRUG
Od sestri}a Muradifa Omeragi}a sa suprugom Jasmi-
nom i djecom
1040-1nd`
Dana 24. 1. 2009. godine navr{ava se godina dana od kako je pr-
eselila na ahiret na{a draga mama, majka, supruga i punica
ZUHRA IBRA[IMOVI], ro|. BOLI]
Bol nije u rije~ima, ve} u srcu gdje }e{ vje~no ostati voljena,
po{tovana i nikad zaboravljena. Bila si veliki borac, imala si veliko
srce za sve nas. Iza tebe su ostala samo lijepa sje}anja koja }e vje~no
`ivjeti u nama.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: suprug Osman, k}erka Rujka, sin Mersad, zet Muharem i unu~ad Adelida i
Haris
8-1bi
SJE]ANJE
na drage roditelje
MARJETA - MARIJA GOLUBI]
20. 1. 1937 - 24. 1. 2006.
PREDRAG GOLUBI]
7. 8. 1931 - 27. 2. 1999.
Hvala za svu ljubav i podr{ku koju ste mi pru`ili.
Sin Ned`ad 746-1nd`
SJE]ANJE
Navr{ilo se 40 tu`nih dana od kako na{ dragi otac, suprug, djed
i dajd`a vi{e nije sa nama
ISMET MUND@I]
iz Bijeljine
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i neka je vje~ni ra-
hmet tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoj sin Sulejman, k}erka Safija, supruga Rabija, unuk i sestri} E{ref Kom{i}
Tevhid }e se prou~iti 25. 1. 2009. (nedjelja) u 12.30 h u Atik d`amiji Bijeljina.
910-1nd`
SJE]ANJE
Dana 24. 1. 2009. godine navr{ava se godina dana od smrti
na{eg dragog kolege nastavnika
AMIRA ADROVI]A
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe.
Direktor i uposlenici Prve osnovne {kole Ilid`a
N
SJE]ANJE
dr. ESAD BUDIM
25. 1. 2002 - 25. 1. 2009.
S ljubavlju, tugom i po{tovanjem,
Supruga Ljiljana, sinovi Dino i Denis, nevjesta Maela, unuci Laura i Adrian
83-1mo
NAD@IJE ([UKRIJE) FITOZOVI],
ro|. ^INGI]
iz Bosanskog [amca
ASIMA (ALIJE) FITOZOVI]A
iz Bosanskog [amca
Po dobru se pamtite, s ljubavlju vas spominjemo, a u srcu ~uvamo uspomenu na vas.
Hvala svima koji vas se sje}aju.
Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet. 1035-1nd`
Dvadeset ~etvrtog januara 2009. godine na-
vr{ava se dvanaest godina od smrti na{e drage
majke
i
dvadeset pet godina i {est mjeseci od smrti
na{eg dragog oca
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom kom{iji i dobrom
~ovjeku
RE[ADU
FEJZAGI]U
Porodica [ehovi}
758-1pr
MEVLUDIN
(NED@IB)
ALIMANOVI]
Sestra [evka, sestri}i Ad-
mir i Adnan, sestri~na
Azra sa suprugom Hari-
som, Tajra i Amila
S najve}om ljubavlju u
na{im sje}anjima i misli-
ma ~uvamo uspomenu na
tebe. 757-1pr
JEDINA MOJA K]ERI
MIRVETA
SMAJOVI]
SEDAM DANA JE
PRO[LO OD KADA
NISI SA MNOM.
IZA TEBE JE OSTALA
NEIZMJERNA BOL I
TUGA.
NEUTJE[NA MAJKA
MAKSUMA
739-1pr
POSLJEDNJI SELAM
majci na{eg prijatelja
RIFIJA
KURTOVI],
ro|. IMAMOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi d`enet i
vje~ni rahmet.
Haba i Faja
804-1
IZET (ACIFA)
KAPETANOVI]
Bio si uzor u svemu {to je
po{teno, ~asno i plemeni-
to.
Neka ti je vje~ni rahmet.
Supruga Munevera, sin
Almir
741-1pr
Dana 24. 1. 2009. godine na-
vr{ava se sedam tu`nih godi-
na otkako nije sa nama na{
dragi
EDIN (SAFET)
RUHOTINA
Dragi Edo, godine prolaze, a
sje}anja na dane provedene s
tobom ne prolaze, uvijek
}emo te voljeti i ~uvati od za-
borava.
Tetka Dina, tetak Mahir,
ro|aci Rijad i Lamija
1021-1nd`
Subota, 24. januar/sije~anj 2009. Dnevni avaz 68
POSLJEDNJI POZDRAV
ocu na{eg dragog prijatelja
EMINU KRAMI
Ana, Ena, Naida, Aida, Maja, Hana, Hari, Darjan, Adi O., Vedran, Nihad D., Mak,
Jusko
752-1pr
POSLJEDNJI POZDRAV
prijatelju i radnom kolegi
EMIN KRAMO
Duboko smo potreseni tvojim odlaskom.
Prijatelji i kolege iz Ministarstva unutra{njih poslova Kantona Sarajevo
Zuko, Ferida, Sabina, Ibro, Admir i Mevludin
807-1gr
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em kolegi
RE[ADU FEJZAGI]U
Od zaposlenika Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica
N
Petnaestog januara 2009. godine navr{ilo se pola godine od kada je na ahiret preselila
na{a draga tetka
had`i SEDIKA (DIKA) ZAGORICA
Tim povodom }e se u nedjelju, 25. 1. 2009. prou~iti tevhid u
ku}i merhume na adresi Hasana Kaimije 21 u 14.00 sati.
Jasmina, Bakir, Nadir i Nermin sa porodicama
814-1gr
TU@NO SJE]ANJE
Dana 24. 1. 2009. godine navr{avaju se 2 godine od prerane smr-
ti mog supruga
RASIM - BIBE KARI[IK
Dragi moj Bibe, `ivot bez tebe je dug, bolan i prazan.
Vje~no }u te voljeti, spominjati i nikad preboljeti.
Sje}at }e te se uvijek tvoja Vesna
820-1gr
Dana 24. 1. 2009. na-
vr{avaju se 2 godine od
smrti na{e drage mame,
nane i punice
SAFIJE (HOD@I])
SMAJI]
Sa ljubavlju }emo se
sje}ati tvoje plemenite
du{e.
Tvoji: k}erka Jasmina,
unu~ad Jasmin i Edin i
zet Fako
1079-1nd`
Dana 24. 1. 2009. navr{ava se
deset godina od smrti
AVDO
(IBRI[IMA)
DUGALIJA
Ako je smrt ja~a od `ivota,
nije od na{e iskrene ljubavi i
sje}anja koje imamo prema
tebi.
Neka ti Allah d`.{. podari li-
jepi D`enet.
Tvoji: sin Hajrudin, Mevli-
da, Admir i Amir
812-1gr
Dana 24. januara 2009.
godine navr{avaju se
~etiri godine od smrti
na{e drage
DANICE
NEDELJKOVI],
ro|. VUJOVI]
Dano, tvoju dobrotu i
plemenitost ne}emo ni-
kada zaboraviti.
Brat Vlado i kom{ija Rade
809-1gr
Dana 24. 1. 2009. na-
vr{ava se godina dana od
kada je preselila na ahiret
HAJRA METAJ, ro|.
KARABEGOVI]
Molimo Allaha d`.{. da ti
podari lijepi D`enet i
vje~ni rahmet.
Tvoja porodica
811-1gr
ALMAS KUSTURA
Dana 23. 1. 2009. navr{ilo se
~etrdeset tu`nih dana od preselje-
nja na{eg najboljeg oca i nikad zaboravljenog ni
pre`aljenog mu`a.
Tvoji najmiliji: Neda sa djecom 810-1gr
Dana 24. 1. 2009. godine navr{avaju se dvije godine od
smrti na{e drage majke, nane, punice i svekrve
D@EMILE FEJZI],
ro|. BULJUBA[I]
Vje~no }e{ ostati i `ivjeti u na{im
srcima.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni ra-
hmet.
Tvoja djeca sa porodicom 821-1gr
POSLJEDNJI SELAM
SALKI (IBRE)
TUCAKOVI]U
Od ro|aka Ahmeta Tucakovi}a sa porodicom Eso, Ilijas
(Buco) i snahe i unu~adi
822-1gr
POSLJEDNJI SELAM
SALKI (IBRE)
TUCAKOVI]U
Od Nurke Imamovi} sa porodicom Ifetom, Suvad, Su-
vada, Samra, snaha Amra i unu~ad 822-1gr
POSLJEDNJI SELAM
dragom prijatelju
EMIN KRAMO
Enes Hajdarevi} sa porodicom
819-1gr
Dana 24. januara 2009. godine navr{ava se sedam dana
od smrti na{e drage prijateljice
MIRVETE (E[REFA)
SMAJOVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske
ljepote.
Selma, Nejra i Aziz Kadi} 755-1pr
Dnevni avaz subota, 24. januar/sije~anj 2009. 69
EMIN ([ERIF) KRAMO
Po dobrom }emo te pamtiti, s lju-
bavlju spominjati, u srcima ~uvati
uspomenu na tebe.
Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti dragi Allah d`.{. poda-
ri lijepi d`enet.
Ermin, Hajra i Tarik 745-1pr
Navr{ava se 7 dana od kako je preselila na ahiret na{a
voljena
]AMILA HORMAN,
ro|. SIDRAN
Tu`na je istina da vi{e nisi sa na-
ma, ali }e{ uvijek `ivjeti u na{im
srcima.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
d`enet.
Tvoj Abid, Admira, Mirela, Mario, Toni, Anesa, Lejla i
zetovi
Tevhid }e se odr`ati u d`amiji @unovnica - Had`i}i 25.
1. 2009. u 11 h. 1065-1nd`
SJE]ANJE
NA NA[U DRAGU SARADNICU I ISKRENU
PRIJATELJICU
MIRVETU SMAJOVI]
DIREKTOR I UPOSLENICI BIBLIOTEKE ZA SLI-
JEPA I SLABOVIDNA LICA U BOSNI I HERCE-
GOVINI 746-1pr
SJE]ANJE
na na{eg prijatelja i karatistu
ENVER - BELI
HRAPOVI]
Nema zaborava, ostaju sje}anja i drage uspomene
Mujo, \ozo, Ivan, Azra, Ismet, Miro, Njunja,
KARATE SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCE-
GOVINE 749-1pr
Dana 24. 1. 2009. navr{ava se godina dana otkako smo
ostali bez na{eg dragog supruga i oca
AMIR (RASIM)
ADROVI]
Nedostaje{ nam svakim danom
otkako nisi vi{e me|u nama. Tvo-
ja plemenitost, djelo koje si osta-
vio za sobom nas vu~e da nastavi-
mo onako kako si ti nas tome u~io i usmjeravao.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i
neka je tvojoj iskrenoj i plemenitoj du{i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: supruga Hajra, sin Armin i k}erka Al-
ma 1063-1nd`
Dana 24. 1. 2009. navr{avaju se dvije godine od smrti
na{e drage supruge, majke i nene
TID@E (HUSE)
ZAKLAN
Po dobroti }emo te pamtiti, s lju-
bavlju spominjati.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Suprug ]amil, sin Esad, k}erka Senada, nevjeste Bisera
i Lejla, zet Senad, unu~ad Sanjin, Samir, Majda i Haris
119-1mo
Dana 24. 1. 2009. godine
navr{ava se 40 tu`nih da-
na od kada nije sa nama
na{
JASENKO
HAJDARHOD@I]
Sje}anje na tebe ne}e
izblijediti.
Tvoji: Nermin, Amela,
Jasmin i Una
89-1tz
Dana 24. 1. 2009. godine
navr{ava se 40 dana kako
nije sa nama na{
JASENKO
HAJDARHOD@I]
Tvoja ljepota i mladost
nikada ne}e izblijediti.
Tvoji: ]azim i Ramiza
88-1tz
ZUHRA (BOLI])
IBRA[IMOVI]
24. 1. 2008 - 24. 1. 2009 -
01-23
Bol nije u rije~ima ve} u
srcima gdje }e{ vje~no
ostati voljena i nikad za-
boravljena.
Tvoji: sestre Umka, Mine
i Sena, brat Idriz i Fikro
13-1bi
TU@NO SJE]ANJE
na na{u dragu mamu,
punicu i majku
SADETA
ALENDAR
23. 1. 2008 - 23. 1. 2009.
Uspomena na tebe i tvoj lik
trajat }e u na{im srcima koli-
ko i mi budemo `ivjeli.
Sje}anje na tebe i tvoju dobr-
otu osta}e zauvijek.
K}erke Diana i Melina, zetovi
Beno i Braco, unu~ad Amar,
Lamija i Dajana 34-1ze
POSLJEDNJI SELAM
EMINU KRAMI
Neka ti dragi Allah poda-
ri lijepi d`enet i vje~ni ra-
hmet.
Porodica Jusufbegovi}
1055-1nd`
had`i IZA
ALIBA[I],
ro|. AD@EM
Draga sestro, velika je pra-
znina bez tebe.
Neka ti Allah d`.{. podari li-
jepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti u ne-
djelju, 25. 1. 2009. godine u
ku}i `alosti Mahmuta
Bu{atlije br. 10.
O`alo{}eni: sestra had`i Ha-
nkija i zet Ljazim 1057-1nd`
Dana 23. 1. 2009. godine na-
vr{avaju se 2 godine od pre-
seljenja na ahiret na{e drage
osobe, na{e snahe
SABIRE ([A]IR)
FEHRI], ro|.
MUHAREMOVI]
iz Vi{egrada
Neka te dragi Allah obaspe
lijepim d`enetom i dadne
vje~iti rahmet.
Amid`a Husejin i strina
Na|a 728-1pr
SJE]AMO SE NA[E
MIRVETE
SMAJOVI]
Njenoj majci Maksumi
izra`avamo suosje}anje i bli-
zinu
Mustafa Demir, Mirela
[e~i}, Fatima Hand`o, Beri-
sa Mehovi}, Tid`a Meki},
Svetlana Arnautovi}, Semira
Cheikh Dommar, Angela Pe-
trovi}, Bjanka Alajbegovi},
Davor Hemrekovi} i Nusret
^olo 748-1pr
TU@NO SJE]ANJE
na{em dragom
ADISU
SUBA[I]U
(SUBI)
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi d`enet i vje~ni ra-
hmet.
Uvijek }e{ nam biti u
sje}anju.
Porodica Smaji} - Eldar,
Miki, Dina
1058-1nd`
Dana 24. 1. 2009. godine na-
vr{ava se 10 tu`nih godina
otkad nas je napustila na{a
draga majka
HASNIJA
HAD@I], ro|.
^AMPARA
Draga mama, uvijek }e{ biti
u na{im srcima i mislima, jer
voljeni ne umiru dok `ive
oni koji ih vole.
Tvoji: k}erka Amela, zet Ne-
zir, unu~ad Denis, Amel i
Amila 124-1mo
POSLJEDNJI SELAM
FATIMA LIZDE
Sin Senad, snaha
Snje`ana, unuci Igor i
Miran
123-1mo
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj tetki
Had`i IZA
ALIBA[I],
ro|. AD@EM
Tvoji: Edin, Halida,
Amina, Hana i Sara
1057-1nd`
Dana 24. 1. 2009. punih je osam godina kako sa nama nije na{a
mama
]AMILA RAHMANOVI]
(iz Breze)
Draga majko!
Velika je tuga i bol od kada nisi sa nama.
U `ivotu postoji ne{to {to ne umire, ne{to {to nam niko ne
mo`e oduzeti, a to je ljubav, po{tovanje i ponos {to smo te ima-
li.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoja zauvijek zahvalna djeca sa svojim porodicama 618-1pr
POSLJEDNJI SELAM
Sejinoj mami
RIFIJA KURTOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
[ehovi} Samir - [eha sa porodicom
799-1gr
POSLJEDNJI SELAM
RE[ADU FEJZAGI]U
S po{tovanjem,
Uposlenici KPZ Sarajevo, odjeljenje Ustikolina
23-1go
Subota, 24. januar/sije~anj 2009. Dnevni avaz 70
SJE]ANJE
GU[I] (HUSE) MERDAN
24. 1. 1979 - 24. 1. 2009.
24. 1. 1979...
24. 1. 1989...
24. 1. 1999...
24. 1. 2009...
Ka`u DOBRI LJUDI KRATKO @IVE, A VJE^NO SE PAMTE.
Ponosni smo {to smo Tvoji!
S ljubavlju i po{tovanjem,
Supruga Begza, k}erke Hidaeta i Sena, unuci Erdin, Dalila, Nalda i Merdan
1082-1nd`
Dana 24. 1. 2009. godine na-
vr{ava se 6 mjeseci od preseljenja
na ahiret na{eg dragog brata,
{ure i daid`e
MEVLUDIN
(NED@IB)
ALIMANOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem }emo
~uvati uspomenu na tebe i pa-
mtiti te po dobroti koju si nese-
bi~no pru`ao.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari
vje~ni rahmet i lijepi D`enet.
Sestra Mulka, zet [ukrija, se-
stri~na Sanela sa suprugom
Amerom i sestri~na Elvedina sa
suprugom Amerom 823-1gr
Dana 24. 1. 2009. godine
navr{ava se 20 godina od
smrti na{eg dragog brata
IZETA
KAPETANOVI]A
Nedovoljne su rije~i da
opi{u tugu i bol koju no-
simo u na{im srcima.
Tvoje sestre: Sabaheta,
Hedija i Magbula
1081-1nd`
Dana 24. 1. 2009. godine navr{ava se 6 mjeseci od preseljenja na ahiret na{eg dragog su-
pruga i oca
MEVLUDIN (NED@IB) ALIMANOVI]
Ni vrijeme koje je pro{lo, niti vrijeme koje }e do}i, ne}e u~initi
da te zaboravimo. Na{a srca {ute i podnose tugu i bol za tobom, a
oni }e trajati koliko i na{i `ivoti.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi D`enet.
Tvoji: supruga Binasa sa sinovima Jasminom i Ned`ibom 823-1gr
Dana 23. 1. 2009. godine navr{ilo se {est mjeseci od preseljenja na
ahiret
AHMED (MEHO) TERZO
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i neka ti je vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti dana 24. 1. 2009. u 13.00 sati u stanu, adresa Behd`eta Muteveli}a
43, Grbavica.
Supruga Zlatka, sin Mirza, Nermina, Muamer i Lamija 824-1gr
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom kom{iji i prijatelju
RASIM DAUTOVI]
Stanari zgrade u ulici 12. marta br. 18, Ilid`a.
Porodice: @igi}, Zahirovi}, Savanovi}, Ja{arevi}, Bjeljanin, Mi{i}, \uli} 1086-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
velikom prijatelju na{e porodice
RE[ADU FEJZAGI]U
Porodica Bujak: Adnan, Berina, Anur i Mona
1083-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em zetu i tetku
RE[AD FEJZAGI]
Dd snahe Hasnije, Harise, Imada, Rijada, Lele, D`eni-
te, Iman, Luana
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote.
763-1pr
POSLJEDNJI SELAM
na{em prijatelju
RE[ADU FEJZAGI]U
Porodica Kapo: Nijaz, Beba, Faruk i Azra 1083-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em kumu
RE[I FEJZAGI]U
Dobrom i plemenitom ~ovjeku
Porodica Kapo: Zijo, Vasva, Dado 1083-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
majci na{eg kolege Senada Husei-
nspahi}a
had`i HAJRIJA
HUSEINSPAHI]
Kolegice iz Sektora za komercijalne poslove JP Elektro-
privreda BiH dd Sarajevo
Munevera, Habiba i Jasmina 1090-1nd`
SJE]ANJE
RADOJKA (JOVO) LASICA
^etrdeset dana je pro{lo otkada si oti{la.
Bila si uzor u svemu {to je po{teno, ~asno i plemenito.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe.
Gorana, Vedrana i Goran Peka
1087-1nd`
Dana 25. 1. 2009. navr{ava se 8 godina od prerane smrti na{eg prijatelja
SAHLUDINA KAROVI]A
Zauvijek }emo te pamtiti i ~uvati uspomenu na tebe.
Tarik, Pike, Nerko, Ne~ko 718-1pr
POSLJEDNJI SELAM
dragoj teti
PA[I [ABI]
Nani na{eg prijatelja Harisa
Od: Harisa, Vildane i Dine
1092-1nd`
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
PA[A [ABI], ro|. [LJOKI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 22. januara 2009. godine u 92. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 24. januara 2009. godine u 14.30 sati na Gradskom groblju STADION.
O@ALO[]ENI: sinovi Fuad i Sead, k}erke Razija i Jasmina, sestre Rasema i Zekija, zet D`evdet, snahe Ramiza, Hamidija i Slavica, unu~ad Aida sa
suprugom Draganom, Haris sa suprugom Amelom i svastikom Almom, Eldin sa suprugom Rej{an, Damir sa suprugom Anom, Edin sa suprugom
Delilom, Edin-Edo i Enida, praunu~ad Vedrana, Kenan, Tarik, Majda, Alen, @ulida, Melis, Ana-Katarina i Daris, brati} Armin, sestri} Muhamed,
sestri~ne Advija, Suada-Mikica i Amela, porodice: [abi}, [ljoki}, Sutovi}, Lagumd`ija, Turkmanovi}, Hasanagi}, Keljmendi, [arki}, Krsti}, Bega-
novi}, Sal~i}, Ahmetovi}, Ibrulj, Musi} Adrian i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji A{ikovac
Ku}a `alosti: Donja Mand`ina br. 21. 759-1pr
Dnevni avaz subota, 24. januar/sije~anj 2009.
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
had`i MAHMUT
(MURAT) MUSLIM
preselio na ahiret u ~etvrtak, 22. januara
2009. godine u 80. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 24. janu-
ara 2009. godine u 13.00 sati na Gra-
dskom groblju VLAKOVO.
Prevoz }e biti obezbije|en ispred {kole u
Boljakovom Potoku sa polaskom u 12.00 sati.
O@ALO[]ENI: supruga Rifa, sinovi Ramiz i Red`o, k}erke
Fatima, Ifeta i Tifa, snahe Zlatija i Elvira, zetovi Vehid, Zijo i
Mirso, sestra Bega, zet Bekto, {ura Salko, unu~ad Senad, Ne-
dim, Amer, Azra, Sedina, Edina, Lejla, Berina i Amina, se-
stri}i i sestri~ne, dajd`i}i i dajd`i~ne, teti}i i teti~ne, te porodi-
ce: Muslim, ]emo, Kalkan, Hromo, Meki}, Smje~anin, Bego-
vi}, Hubijar, Durakovi}, ^au{evi}, [orlija, Rogo, Baru~ija,
^oko i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u
ulici Vitkovac ~ikma br. 15. 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
HAJRIJA (SALIH)
BEHLULOVI],
ro|. SILAJ\I]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 22. janu-
ara 2009. godine, u 84. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 24. ja-
nuara 2009. godine u 13.00 sati na Gr-
adskom groblju Vlakovo.
Prevoz }e biti obezbije|en ispred Car-
eve d`amije sa polaskom u 12.00 sati
sa stajanjem ispred ASA AUTA.
O@ALO[]ENI: sinovi Mirsad i Mensur Memo, sestra Habiba i
brat Kemo, snahe [ef~eta, Fatima, Disa i Lejla, zet Nuno, unu~ad
Almir - Luga, Amar, Adis, Indir i Alma, praunu~ad Nidal i Nejra,
sestri~na Mirsada sa porodicom i prijatelji Hajro i Fikreta, te por-
odice Behlulovi}, Silaj|i}, Zaimovi}, Hamaluki}, Kapi|i},
Po`egija, Pilav, Pa{i}, Dimovski, ^akal, Velagi}, Dedaji}, Rahma-
novi}, Elezovi}, Malovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u
ulici Trg me|unarodnog prijateljstva br. 8/II. 111
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Sa dubokim bolom i tugom obavje{etavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi sin, suprug, otac, brat
MIRZET (RAMIZ) HASANSPAHI]
1967 - 2009.
nakon du`e i te{ke bolesti preselio na ahiret dana 22. 1. 2009. godine u 42. godini.
D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 25. 1. 2009. godine u 14.00 sati u mjestu @unova u Olovu.
O@ALO[]ENI: otac Ramiz, majka Ai{a, supruga Zlata sa djecom Mejran, Mejrema i Merima, brat Midhat sa porodicom, sestra Remza sa porodi-
com, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
1074-1nd`
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi
SALKO (HALIL) IMAMOVI]
iz Jablanice
preselio na ahiret dana 23. 1. 2009. godine u 73. godini.
D`enaza polazi 24. 1. 2009. godine (subota) ispred d`amije u Jablanici u 15.45 sati.
D`enaza }e se klanjati na haremu Glogo{nica u 16.00 sati, gdje }e se obaviti i ukop.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: supruga ]erima, sinovi Esad, Enver, Enes, Senad i Halil, sestra Hajra, zet Ismet, nevjeste Zineta, Uma, Mirsada, Nermana, Azra i
Amila, unu~ad Enid, Enida, D`ejna, Enis, Maja, Kerim i \ana, praunu~e Zlatan, porodice: Imamovi}, Keskin, Kevri}, [ahinovi}, ^ili}, Klepo, Ka-
ri}, Kre~ini}, Sal~inovi}, Musi}, Zahirovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
Prevoz obezbije|en ispred d`amije u Jablanici u 15.45 sati. PTT
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
HAZIM - HAZE
(SULEJMAN) ME[ETOVI]
preselio na ahiret dana 23. 1. 2009. go-
dine u 71. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 24. 1.
2009. godine.
D`enaza polazi ispred ku}e rahmetlije
u Mlinima u 14.00 sati, a ukop }e se
obaviti na mezarju Stari Ilija{ poslije
ikindije namaza.
Tevhid }e se prou~iti u ku}i rahmetlije u Mlinima u 14.00 sati.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH. - EL
FATIHA
O@ALO[]ENI: supruga Zemira, k}erke Enisa, Adisa i Sanela,
zetovi Mihret, Nihad i D`enan, sestra Vasvija sa porodicom,
unu~ad Alen, Ada, Emina, Emin, Muhamed i Iman, {ure Zulfi-
kar i Zijadin, svastika Zineta, brati} Ned`ad, brati~na Azra, se-
stri~na Jasna, te porodice: Me{etovi}, Sejdini, Goralija, ^evra, Ve-
li}, Pejkovi}, Avduki}, D`afo, Smajlovi}, Omerhod`i}, Genjac,
kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. 1078-1nd`
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
PA[A [ABI],
ro|. [LJOKI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 22. janu-
ara 2009. godine u 92. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 24. ja-
nuara 2009. godine u 14.30 sati na Gr-
askom groblju STADION.
O@ALO[]ENI: sinovi Fuad i Sead,
k}erke Razija i Jasmina, sestre Rasema i
Zekija, zet D`evdet, snahe Ramiza, Ha-
midija i Slavica, unu~ad Aida sa suprugom Draganom, Haris sa
suprugom Amelom i svastikom Almom, Eldin sa suprugom
Rej{an, Damir sa suprugom Anom, Edin sa suprugom Delilom,
Edin-Edo i Enida, praunu~ad Vedrana, Kenan, Tarik, Majda,
Alen, @ulida, Melis, Ana-Katarina i Daris, brati} Armin, sestri}
Muhamed, sestri~ne Advija, Suada-Mikica i Amela, porodice
[abi}, [ljoki}, Sutovi}, Lagumd`ija, Turkmanovi}, Hasanagi},
Keljmendi, [arki}, Krsti}, Beganovi}, Sal~i}, Ahmetovi}, Ibrulj,
Musi} Adrian i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji A{ikovac.
Ku}a `alosti: Donja Mand`ina br. 21. 111
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{
AHMO (ADIL) DURGUT
preselio na ahiret u ~etvrtak, 22. 1. 2009.
godine u 24. godini.
D`enaza kre}e u SUBOTU, 24. 1. 2009.
godine poslije ikindije namaza (14.30)
ispred d`amije u Grivi}ima, a ukop }e se
obaviti na mezarju DROZGOMETVA -
HAD@I]I.
O@ALO[]ENI: otac Adil, majka Ifeta, sestra Adisa, dedo Ha-
med, nane Samija i Rasema, tetke Sadeta, Elvedina, Jasmina i Fa-
tima, daid`e Senad i Sadik, daid`inice Dina i Mwedina, strina
Tid`a, amid`i} Edin, amid`i~ne Mejra i Sanela, tetci Miralem,
Senad, Mehemed i Edhem, teti~ne Mirnesa, Elvira, Jasmina, Da-
lila, Emina, Meliha i Ermina, teti}i Semir i Elvir, te porodice:
Durgut, ]uprija, Sulji}, Smajlovi}, Dugonja, Selimovi}, Proha,
Je`, Merhemi}, Tanovi}, Mizdrak, [i{i}, [a~i}, Musi}, Klino, Gr-
abovica, Drakovac, Hambo, Tahmaz, Murti}, Andelija, Bajramo-
vi}, Begovi}, Kibri}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji Sokolje (ul. Franje
Kluza - Kolonija) u 14.30 sati.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{a draga
HAJRIJA
MAHMUTAGI], ro|.
HAD@ISELIMOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 22. 1.
2009. godine u 91. godini.
D`enaza }e se obaviti u SUBOTU, 24.
1. 2009. godine u 15.15 sati u haremu
STUPNICA - BANJA LUKA.
O@ALO[]ENI: porodice Had`iselimovi}, Bi{~evi}, te ostala
rodbina i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u mesd`idu Ferhadija d`amije
u Banjoj Luci poslije ikindije namaza.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
ISMET (MEHMED) ZEC
preselio na ahiret 23. 1. 2009. godine u
08.00 sati u 60. godini.
Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti ispred
[arene d`amije u nedjelju, 25. 1. 2009.
godine, (28. Muharrema 1430. h.g.) u
11.45 sati, a ukop na mezarju Musafirac.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAH-
METEN VAISAH
O@ALO[]ENI: supruga Adila, sino-
vi Amir i Emir, brat Safet, sestre Hatid`a i Safija, snahe Senija,
Ivanka i Haseda, punica Fatima, svastika Kadira, {ure Fuad i
Suad, brati}i, sestri}i, prijatelji Ivana, Bato, Aljo, @eljko, Zla-
tko, porodice: Zec, Smaji}, Koro, Goro, Hozo, Br~i}, Krako-
vi}, Lekaj, Karahod`i}, Ali}, Hannibal, Me{kovi}, Krd`ali},
te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti po povratku sa mezarja u Br|anskoj
d`amiji. 117-1tz
Dana 23. 1. 2009. u 89. godini preselio je na ahiret
HASAN (AHMET)
MUJKI]
D`enaza polazi dana 24. 1. 2009.
god. (SUBOTA) u 14.30 h, poslije
ikindije namaza ispred Ferhat-
pa{ine d`amije u @ep~u
Ukop }e se obaviti na mezarju
PREKO u @ep~u.
RAHMETULLAHI ALEJHI
RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: sinovi Sinan i Nezir, supruga Roza, snahe
Zekija, Meliha i Azijada, unuci Zenan, Armin, Kenan,
Edin i Nermin, praunu~ad, brat Emin i sestra D`ehva, te
ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. 35-1ze
71
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{
DERVI[ (OSMAN)
IMAMOVI]
preselio na ahiret u petak, 23. 1. 2009.
godine u 79. godini.
D`enaza }e se obaviti u SUBOTU, 24.
1. 2009. godine u 13.00 sati na mezarju
VLAKOVO.
O@ALO[]ENI: supruga Hava, sin
Hamed, k}eri [evala, Devlija, Mulija i Senija, zetovi Edhem,
Vahid, Rasim i Zahid, unu~ad Aldin, Amra, D`enan, D`ena-
na, Jasmin, Emir, Amina, Jasmina i Lejla, praunu~ad, sestra
Sajma, snaha Bahra, brati~na Jasna, brati}i Mirsad i Irhad, te
porodice: Imamovi}, Halilovi}, [abanovi}, Had`ovi}, @ivoje-
vi}, Habibovi}, Gad`o, Herak, Sadikovi}, Muslim, Kuka, For-
to, Muharemovi}, Humi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije
i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.00 sati,
ul. RAGIBA D@INDE br. 206.
Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en od d`amije Boljakov
Potok sa polaskom u 12.15 sati.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
Subota, 24. januar/sije~anj 2009. Dnevni avaz 72
S dubokim bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{
SALKO (IBRE)
TUCAKOVI]
preselio na ahiret 23. 1. 2009. godine u
71. godini.
D`enaza i ukop rahmetlije }e se obavi-
ti 24. 1. 2009. god. u mjesnoj d`amiji u
La|anici - Glavati~evo poslije podne
namaza u 12.30 sati.
O@ALO[]ENI: supruga Huma, djeca Mithat, Mihra i D`er-
ma, snaha Mirela, bra}a Adem, Be}ir i Sulejman, sestre [aha,
Tid`a i Hurija, zetovi, unu~ad, te porodice: Tucakovi}, Hebi-
bovi}, Daguda, Maci}, Panjeta i ostala rodbina, prijatelji i
kom{ije. 806-1gr
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{a draga
RIFIJA (HALIL) KURTOVI],
ro|. IMAMOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 22. 1. 2009.
god. u 72. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 24. 1.
2009. godine u 14.00 ~asova poslije iki-
ndije namaza na mezarju BJELIMI]I.
Prevoz obezbije|en ispred ulice Dola~ka, sa polaskom u 10.00 sati.
O@ALO[]ENI: suprug Ismet, k}er Hajra, sinovi Nusret, Adem
i Sejo, sestre D`emila i Hurija sa porodicama, bra}a Adem, Nur-
ko i [erif sa porodicama, snahe Senada, Mirzeta i Alma, zet Ra-
miz Biber, unu~ad Aida, Admin, Minela, Ajdin, Amar, Lejla i Be-
rin, zaove Fatima, Mejra i Zekija sa porodicama, brati}i Amir, Su-
vad i Jasmin sa porodicama, brati~ne Alma, Amira, Hurija, Suva-
da, Samra, Jasmina, Nermina, Azemina, Sabina sa porodicama,
sestri}i Ferid, Mustafa, ef. Nazif, Salko i Mujo sa porodicama, se-
stri~ne Behka, Rahima sa porodicama, jetrva Hika sa djecom Mi-
rsada, Mirsad, Suvad sa porodicama, te porodice: Kurtovi}, Ima-
movi}, ^opra, Gluho, Biber, [u{ak, Kadri}, Tinjak, Plav~i}, He-
bibovi}, Ni{i}, Trnka, ^omaga, \onko, Pobri}, Voloder, Jazvin,
Kutin~i}, Tucakovi}, Banda, Luli}, ]ati}, Talovi}, Pa{i},
[urkovi}, Pribinja, Keri}, Muharemovi}, Podumljak, Memi},
kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. 1028-1nd`
S tugom u srcu javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da
je dana 23. 1. 2009. godine u 84. godini blago u Gospodinu pre-
minula
MARGARETA - GRETA
ADAMIK, ro|. BERNJAK
Posljednji ispra}aj drage pokojnice oba-
vit }e se dana 24. 1. 2009. godine u 11.30
sati na gradskom groblju BARE.
O@ALO[]ENI: sestri} Josip, sestri~na Davorka, Frano Mila-
rdovi} i Nada ^ulin 111
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{a draga
RIFIJA (HALIL)
KURTOVI], ro|.
IMAMOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 22. janu-
ara 2009. godine, u 72. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 24. ja-
nuara 2009. godine u 14.00 sati na mezarju Bjelimi}i.
Prijevoz iz Sarajeva obezbije|en u ulici Dola~ka sa polaskom u
10.00 sati, do mezarja i nazad.
O@ALO[]ENI: suprug Ismet, k}erka Hajra, sinovi Nusret,
Adem i Sejo, sestre D`emila i Hurija sa porodicama, bra}a
Adem, Nurko i [erif sa porodicama, snahe Senada, Mirzeta i Al-
ma, zet Ramiz Biber, unu~ad Aida, Admin, Minela, Ajdin,
Amar, Lejla i Berin, zaove Fatima, Mejra i Zekija sa porodicama,
brati}i Almir, Suvad i Jasmin sa porodicama, brati~ne Alma,
Amira, Hurija, Suvada, Samra, Jasmina, Nermina, Azemina i Sa-
bina sa porodicama, sestri}i Ferid, Mustafa, ef. Nazif, Salko i
Mujo sa porodicama, sestri~ne Behka i Rahima sa porodicama,
jetrva Hika sa djecom Mirsada, Mirsad i Suvad sa porodicama, te
porodice Kurtovi}, Imamovi}, ^opra, Gluho, Biber, [u{ak, Ka-
dri}, Tinjak, Plav~i}, Hebibovi}, Ni{i}, Trnka, ^omaga, \onko,
Pobri}, Voloder, Jazvin, Kutin~i}, Tucakovi}, Banda, Luli},
]ati}, Talovi}, Pa{i}, [urkovi}, Pribinja, Keri}, Muharemovi},
Podumljak, Memi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije 111
za ovaj trenutak pripremajte se (hadis)
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
NURA (MUHAREM)
DURAKOVI], ro|.
D@AFERAGI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 22. janu-
ara 2009. godine, u 85. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 24. ja-
nuara 2009. godine u 13.00 sati na Gra-
dskom groblju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: k}erka Medina, unuka Anela, unuk Anel,
bra}a Avdo i Bajro, sestra Ramiza, snahe Nura i Amra, prau-
nuka Lana, brati} Arif, brati~ne Masija i Advija, sestri~ne
had`i [efika, Dika i Merima, zetovi had`i Mustafa, Marko i
Midhat, familije Durakovi}, D`aferagi}, Hod`i}, Vladovi},
Mujezinovi}, Softi}, Alispahi}, ^au{evi}, Dedi}, [erif, Dra~o,
Kne`evi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji Istiklal
na Otoci.
Ku}a `alosti: Vahide Maglajli} br. 1/prizemlje. 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
VASVIJA KARAJLI], ro|. [ADI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 22. januara 2009. godine, u 72. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 24. januara 2009. godine u 13.30 sati na
Gradskom groblju Banja Luka.
O@ALO[]ENI: suprug [erif, sestra D`evida, bra}a D`evad i Kemal, se-
stri~na Larisa, brati~ne Alisa, Elmedina, Lejla, Aida i D`enana, brati}i
Ahmet i Vedran, zet Hasan, snahe Na|a, Muharema i Nevenka, teti}i, da-
jd`i}i, Amer, te porodice Karajli}, [adi}, Filipovi}, Pervi}, Huski}, Kaza-
ferovi}, Selman, ^aji}, D`in, Cinac, Ismail, ^aji} - Coordts, Dru`i}, [istek, Tihi}, D`emid`i}, Cr-
nali} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je nakon du`e
i te{ke bolesti na ahiret preselila
FATIMA (DURAKOVI])
LIZDE
1930 - 2009.
umrla 22. 1. 2009. godine u 23,15 sati.
D`enaza }e se obaviti 24. 1. 2009. godi-
ne u 15,00 sati, na Gradskom groblju
Sutina.
O@ALO[]ENI: suprug Huso, sinovi
Jasmin i Senad, brat Ahmet, unu~ad
Igor, Miran, Amar, Lejla, nevjeste Snje`ana i Naita, porodice
Lizde, Durakovi}, Barakovi}, Zuhri}, [i{i}, Mufti}, Zubak,
Leho, Grebovi}, Duvnjak, Klepo, Turajli}
Prevoz obezbije|en u 14,00 sati, sa vrha Avenije, Tekija, Luka,
Pozori{te, Sutina 122-1mo
Dana 23. 1. 2009. godine u 75. godini preselila je na ahiret
\ELMO (ro|. JAMAKOVI]) SALIHA
ud. OMERA
D`enaza polazi dana 25. 1. 2009. godine (nedjelja) u 14.45 sati ispred d`amije u Jabla-
nici.
D`enaza }e se klanjati na haremu „Topalov greb“ u 15.00 sati, gdje }e se obaviti u
ukop.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH!
O@ALO[]ENI: sin Hajrudin, k}eri Fata, Hajrija i Hamida, zetovi Mufid, Husein,
Meho i Elvir, snahe Hasna i Lejla, brat Ibrahim, sestre Kada, Ajkuna, Mu{kija, [erifa, Had`ira i Ramiza, djever
Adem, jetrve Zejna i Munira, unu~ad Melisa, Alma, Jasmin, Jasmina, Adnan, Kenan, Admir, Edin i Nejra, pra-
unu~ad Amna i Benjamin, te porodice: \elmo, Jamakovi}, ^au{evi}, Osmanovi}, Gro{o, Keskin, Me{i}, Husi-
ki}, Neziri}, Katki}, Krni}, Hindi}, Idrizovi}, Halilovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti u porodi~noj ku}i u Dobrinji - Jablanica.
Prevoz obezbije|en ispred d`amije u 14.45 sati. PTT
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{ suprug, otac, brat, amid`a, tetak, daid`a,
kum, prijatelj i „~ovjek“
RE[AD (IBRAHIM)
FEJZAGI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 22. 1.
2009. godine u 66. godini.
D`enaza }e se obaviti u SUBOTU, 24.
1. 2009. godine u 13.00 sati na mezarju
HUMKA - PODHRASTOVI.
O@ALO[]ENI: supruga Amira, sinovi
Faris i Enis, bra}a Sulejman i Ned`ad, sestre Hasna, Vasva, [ada,
Fatima i Halima, snaha Dida, zetovi Aziz, Salko, Sed`ad, brati}i i
brati~ne, sestri}i i sestri~ne, amid`i}i, amid`i~ne, dajd`i}i i da-
jd`i~ne, teti}i i teti~ne, Boletini Hasna, Imad, Rijad i Harisa sa por-
odicama, kum Kapo Zijo i Vasva sa porodicom, Lika Fakica sa por-
odicom, te porodice: Fejzagi}, Pa{ukan, Pa{ukanovi}, Kalajd`i},
Slini}, Bajramovi}, \ipa, Zjajo, Ra~i}, Boletini, Aljovi}, Huselji},
Parad`ik, Abdi~evi}, Kapo, Buljuba{i}, Lika, Alibegovi}, D`aka,
Hod`i}, He}o, ]ati}, Mehmedovi}, Duri}, Mulali}, Mulaosmano-
vi}, ^olak, Hukelji}, Mulahasanovi}, te ostala brojna rodbina, pri-
jatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.00 sati,
ul. GABELINA br. 2/II.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
Dana 23. 1. 2009. godine u 76. godini preselio je na ahiret
OSMAN HOD@I]
D`enaza polazi dana 24. 1. 2009. posli-
je ikindije namaza ispred d`amije Do-
boj u Kaknju, a ukop }e se obaviti na
greblju Doboj - Kakanj.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAH-
METEN VAISAH
O@ALO[]ENA PORODICA
36-1ze
POKOPNO DRU[TVO
OSNOVANO 1923
Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz
umrlih iz Zapadne Europe
specijalnim pokopnim vozilima i organizuje
d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788
00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo: 0049(0)16093427808
www.bakije.com
OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU
"BAKIJE"
"BAKIJE"
SARAJEVO
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/ 281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
SARAJEVO:
D`emala Bijedi}a br. 185,
033/ 281 - 451
Pru{~akova 13
/fax: 442 - 415
Hasana Brki}a 30
/fax: 652 - 667;
ZENICA:
Marjanovi}a put bb
(zgrada Jabuka)
/fax: 032/ 401 - 986; 401 - 985;
GORA@DE:
[ukrije Kukavice 12
038/ 222 - 251;
TUZLA:
Turalbegova 22
(poslovno zanatski
centar Korzo-pasa`)
/fax: 035/ 257 - 277;
257-477
GRA^ANICA:
Ahmed Pa{e Budimlije 23
(zgrada Ozrenka)
035/ 706 - 043;
MOSTAR:
Husnije Repca bb
/fax: 036/ 558-890;
BIHA]:
Biha}kih branilaca 2 ,
/fax: 037/ 310 - 363;
TRAVNIK:
@itarnica F
/fax: 030/ 512 - 718;
BR^KO:
Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648;
BANJA LUKA:
Kralja Petra I
Kara|or|evi}a bb .
/fax:
051/ 215 - 887
BIJELJINA:
Me{e Selimovi}a 2
/fax: 055/ 209 - 753
Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
sport
Dnevni avaz, subota,
24. januar/sije~anj 2009. 73
Bez dileme, 2008. je bila nje-
gova godina. Bh. meteor na svje-
tskom nogometnom nebu zasjao
je i osvojio sve. Vedad Ibi{evi} je
sportska li~nost BiH 2008. Napa-
da~ Hofenhajma i reprezentacije
Bosne i Hercegovine zaslu`io je
to prema svemu.
Tako se nakon Sergeja Barbar-
eza, Enida Tahirovi}a i Razije
Mujanovi} Vedad na{ao u probra-
nom dru{tvu velikana bh. sporta,
koji su u akciji „Dnevnog avaza“ i
„Avazovog Sporta“ progla{avani
sportskom li~no{}u.
@ivotna pri~a
Na{ je reprezentativac s Ho-
fenhajmom prvo u{ao pa odmah
i pokorio Bundesligu. Uspon
„Diva sa sela“ niko nije mogao
predvidjeti, a pogotovo ne Veda-
dov bljesak.
U 17 utakmica posti}i 18 golo-
va, mogu samo najbolji. Ibi{evi} to
sigurno jeste. Lako}a kojom je pr-
otekle jeseni tresao mre`e na bu-
ndesliga{kim terenima op~arala je
ljubitelje nogometa {irom svijeta.
@ivotna pri~a Vedada Ibi{e-
vi}a je izbjegli~ka. Po~etkom rata
u BiH sa roditeljima je napustio
rodnu Vlasenicu i spas na{ao u
Tuzli. Po~eo je trenirati nogomet
u Zmaju od Bosne.
Porodica Ibi{evi} je 2000. pre-
selila u [vicarsku, a Vedad se pri-
klju~io omladincima Bazela. Na-
kon samo deset mjeseci, Ibi{evi}i
su iselili u Sjedinjene Ameri~ke
Dr`ave. Nova im je destinacija
bio St. Luis.
Tamo je Vedadov brzo primi-
je}en. Po~eo je igrati za Univerzi-
tet St. Luis i u 22 utakmice posti-
gao 18 golova. Progla{en je najbo-
ljim novim igra~em u koled` ligi
NCAA.
Potom je pre{ao u St. Luis str-
ajkerse, a zatim u ^ikago fajr. U to
je vrijeme dobio poziv za U-21 re-
prezentaciju BiH. Dobre igre ni-
su ostale nezapa`ene pa je 2004.
bh. trener Vahid Halilhod`i} do-
bio utrku za Ibi{evi}a i doveo ga u
francuski Pari Sen @ermen. U
Gradu svjetlosti, me|utim, Vedad
nikada nije dobio pravu priliku
pa je pozajmljen Di`onu.
Vedad je u maju 2006. preselio
u Njema~ku i potpisao za Alema-
nju Ahen, s kojom je, me|utim,
ispao iz Bundeslige. Iznena|enje
za sve bila je vijest da je 12. jula
2007. pristupio malo poznatom
Hofenhajmu, koji je tek tada iz
Tre}e u{ao u Drugu bundesligu.
To je, pokazalo se, bio pun po-
godak. Minule su se jeseni nasta-
vili nizati golovi i pobjede, sve do
brojke 18 i prvog mjesta u Bunde-
sligi, ispred mo}nog Bajerna, ko-
jem je na{ as, tako|er, zabio gol na
Alijanc areni.
Govori ~etiri jezika
Malo je poznato da Vedad
aktivno govori ~etiri jezika. Uz
bosanski, to su engleski, francu-
ski i njema~ki.
Ibi{evi} je za A-selekciju BiH
upisao 15 nastupa i postigao tri po-
gotka.
Na`alost, sjajnu 2008. naslije-
dio je te`ak po~etak 2009. godine.
U prijateljskoj utakmici protiv
Hamburga 14. januara u {panskoj
La Mangi Ibi{evi} je te{ko povri-
jedio kri`ne ligamente desnog
koljena. A. NOVALIJA
SPORTSKA LI^NOST Vedad Ibi{evi} je dobitnik nagrade
Veli~anstvena godina
Na{ reprezentativac s Hofenhajmom pokorio Bundesligu
Ibi{evi}: 2008. kao iz snova
Zavidovi}anin Alija Husei-
novi} dobio je glavnu nagradu u
nagradnoj igri „Dnevnog avaza“
i „Avazovog Sporta“ koja je pra-
tila akciju izbora sportske li~no-
sti BiH 2008. godine.
Huseinovi}u (39), nezaposle-
nom ma{inskom tehni~aru, pri-
pala je prva nagrada laptop HP
NB 550.
Huseinovi} je u sklopu akci-
je progla{avanja sportiste BiH u
pro{loj godini glasao, kao i vi{e
od dvije tre}ine na{ih ~italaca,
za Vedada Ibi{evi}a.
Svi dobitnici, ~ije brojeve te-
lefona objavljujemo u prilogu,
trebaju nas pozvati idu}e sedmi-
ce (od ponedjeljka poslije 10 sa-
ti) na broj telefona 033/281-356
radi dogovora o preuzimanju
nagrada.
Ibi{evi}: Povreda pokazala da postoji i druga strana `ivota
Vedad Ibi{evi} je sportska
li~nost Bosne i Hercegovine
2008. godine. Napada~ njema-
~kog Hofenhajma i nogometne
reprezentacije BiH uvjerljivo je
osvojio prvo mjesto u tradicio-
nalnom izboru „Dnevnog ava-
za“ i „Sporta“ s 204 boda.
Od 50 ~lanova ocjenjiva~kog
suda, biv{ih i aktivnih sportista,
trenera i sportskih radnika, ~ak
30 njih svrstalo je Vedada na pr-
vo mjesto.
Veliko priznanje
- Biti sportska li~nost BiH
veliko je priznanje i ~ast. S dru-
ge strane, to je nagrada za ono
{to sam lani uradio. Ova je povr-
eda pokazala da je `ivot nepre-
dvidljiv i da postoji i druga stra-
na. Sada se moram skoncentrir-
ati na oporavak, to je najva`nije
- rekao je Ibi{evi}, koji je trenu-
tno na rehabilitaciji nakon ope-
racije kri`nih ligamenata.
Nisu glasali samo ~lanovi
ocjenjiva~kog suda nego i
~itaoci „Dnevnog avaza“ i
„Sporta“. Dobio si vi{e od
6.000 njihovih glasova.
- Imam dosta prijatelja i po-
znanika i drago mi je kada se ja-
ve i podr`e me. Veliko je prizna-
nje kada te sportisti i treneri pr-
oglase najboljim. No, od svega
mi je najdra`e kada me po-
dr`ava narod, obi~ni ljudi koje
ni ne poznajem.
Neosporno je da je „Zmaj
od Bosne“ u Hofenhajmu obi-
lje`io 2008. godinu. Da li su te
silna priznanja i uspjesi pro-
mijenili?
- Mislim da se nisam promije-
nio. Ne `elim se mijenjati. @elim
ostati Vedad koji sam bio i prije.
Mislim da sam u tome i uspio.
Kako bi opisao 2008. godi-
nu?
- Prvog se dijela slabo
sje}am. U{li smo u Bundesligu i
bilo je veliko slavlje i u`ivanje.
Drugi je dio godine obilje`io ve-
liki uspjeh, pogotovo za mene.
Igrao sam najbolje u karijeri.
Bez sumnje, iza mene je sjajna
godina. U`ivao sam. No, danas
je druga godina, a 2009. nije
po~ela najbolje. Povrije|en sam,
operisan i trebat }e mi dugo da
se vratim. To je tako u `ivotu.
U 17 utakmica Bundeslige
postigao si 18 golova. Koji ti je
bio najdra`i?
- Nemam najdra`i gol. Svaki
koji sam postigao jednako mi je
drag.
Dug i te`ak proces
Da li je mogu}e da zadr`i{
prvo mjesto na listi strijelaca?
- Onog momenta kada sam
se povrijedio i shvatio da ne}u
igrati ove sezone, postalo mi je
svejedno da li }u biti golgeter
Bundeslige. Najbitnije je da
ozdravim i da se vratim u for-
mu, a onda }e biti prilika da po-
stanem i najbolji strijelac lige.
Kako se vidi{ idu}e sezone i
vjeruje{ li da }e{ se vratiti u
formu u kojoj si bio ove jeseni?
- Povratak }e biti dug i te`ak
proces. Moram prvo potpuno za-
lije~iti koljeno, a onda se fizi~ki
dobro pripremiti. Ne sumnjam
da }u smo}i snage i zdravlja da se
vratim, jer sam u `ivotu imao i
gorih situacija od ove. Kada bu-
dem sto posto spreman za povra-
tak, dat }u sve od sebe da se vra-
tim u formu u kojoj sam bio pro-
{le polusezone. Vjerujem da }u to
biti u stanju. A. NOVALIJA
Vedad Ibi{evi}, pobjednik na{eg izbora
Najdra`a mi je
podr{ka obi~nih ljudi
Ne sumnjam da }u smo}i snage i zdravlja da
se vratim, ka`e bh. reprezentativac
Kao i svaki put do sada, na{
50-~lani ocjenjiva~ki sud skoro
je u potpunosti pogodio puls
javnosti pa je, i prema mi{lje-
nju ~italaca „Dnevnog avaza“ i
„Avazovog Sporta“, sportska
li~nost BiH u 2008. godini Ve-
dad Ibi{evi}.
Tokom 25 minulih dana do-
bili smo ukupno 9.237 va{ih
SMS-ova. Reprezentativni na-
pada~ i prvi strijelac Bundesli-
ge dobio je 6.375 ili 69 posto.
U poretku koji su kreirali
aktivni i biv{i sportisti, sportski
radnici i treneri drugo je mjesto
zauzeo ko{arka{ Tau keramike
Mirza Teletovi} (961), a tre}e
atleti~ar Hamza Ali} (264).
Slijede Irma Balijagi} (193),
Goran Ikoni} (152), Arnela
Od`akovi} (131), Memnun Ha-
d`i} (102), Amel Meki} (100),
Mervana Jugi}-Salki} (59), Lu-
cija Kimani (51), dok je ne-
va`e}ih bilo 849 SMS-ova.
Vedadu 69 posto glasova
U kakvoj su situaciji pre-
govori o novom ugovoru? Da
li su istiniti navodi da je Ho-
fenhajm ponudio produ`etak
saradnje do 2014. godine? Da
li je interes nogometnih veli-
kana, poput Real Madrida,
Liona, Bajerna i drugih, utje-
cao na tebe?
- To nije ta~no. Prije nego {to
sam se povrijedio, po~eli smo
pregovore. Kada se malo opora-
vim i kada se ova situacija smiri,
nastavit }emo razgovore i vidjeti
{ta i kako. Niko mi nije do{ao i
rekao da ima spremnu ponudu.
Zato se na sve {to se pisalo ni-
sam obazirao.
Hofenhajm nije ponudio novi ugovor
Laptop: 061/416-926
Fotoaparat: 062/228-246;
062/387-496; 062/557-083
Mobitel: 061/144-703;
062/336-827; 063/228-468;
065/923-076; 066/378-489
Trenirka: 061/460-440;
066/273-594; 066/206-286;
061/467-701; 062/412-083
Dres: 063/551-340; 061/371-
685; 061/974-541; 061/279-
548; 066/602-418
Lopta: 061/643-665; 061/264-
966; 066/409-313; 062/523-
140; 061/619-231
USB memorija: 061/378-505;
062/383-250; 061/538-194;
062/441-705; 061/902-970;
061/488-655; 062/426-300;
062/187-780; 061/194-389;
061/712-836; 062/725-099;
066/409-167; 063/785-764;
062/534-744; 061/708-646;
061/829-563; 062/643-675;
061/582-237; 061/317-499;
061/402-919; 063/610-554;
061/187-193; 061/537-898;
061/375-531; 061/975-991;
061/928-613; 061/904-736;
061/760-488; 065/005-811;
061/547-354; 061/360-932;
061/222-799; 061/628-391;
061/776-830; 061/345-278;
061/308-265; 061/507-403;
061/361-400; 062/535-685;
061/386-302
Brojevi telefona nagra|enih
Izvu~eni dobitnici nagrada
Laptop osvojio Alija Huseinovi} iz Zavidovi}a
sport
Dnevni avaz, subota,
24. januar/sije~anj 2009. 74
Novi vatreni okr{aj Liverpula i Evertona
Numansija je jedina ekipa ko-
ja je u {panskoj Primeri pobijedi-
la Barcelonu, a upravo }e se te
dvije ekipe sastati u 20. kolu, u
subotu nave~er. U prvom me~u
sezone i u debiju Pepea Gvardio-
le (Guardiola) na klupi Katalo-
naca, Katalonci su u Soriji izgu-
bili s 0:1. Od tada, Barca nije po-
ra`ena i sakupila je rekordnih 50,
od mogu}ih 57 bodova.
Revan{ za poraz u prvom ko-
lu u nedjelju }e tra`iti i Real pr-
otiv Deportiva (1:2), a s obzirom
na zaostatak od 12 bodova za
Barcelonom, Madri|ani ne smi-
ju podbaciti.
U Italiji, na programu dva der-
bija. Napoliju gostuje Roma, a Ju-
ventusu Fiorentina. Inter do~eku-
je Sampdoriju bez suspendovanog
Zlatana Ibrahimovi}a. Milan pu-
tuje Bolonji, kako ka`e Karlo
An~eloti (Carlo Ancelotti),
oja~an sretnim zavr{etkom sage
o Kaki. Mada je tek na 16. mje-
stu, Bolonja je Milanu odmah na
po~etku sezone stvorila velike
probleme pobijediv{i u Milanu s
2:1.
U Engleskoj, na programu su
utakmice ~etvrtog kola FA kupa, a
izdvajaju se dva interesantna me~a.
Nakon {to ga je sprije~io da se vrati
na ~elo tabele, Everton }e gra-
dskom rivali Liverpulu poku{ati
potpuno upropastiti sedmicu. S
obzirom na to da pravila Kupa do-
zvoljavaju dolazak ~ak 6.000 navi-
ja~a Evertona na Enfild, gradski }e
sudar biti vatreniji nego ina~e.
(M. T.)
EUROFUDBAL Igraju se prvenstva i kupovi
Barcelona priprema
osvetu Numansiji
Ponovo sudar Liverpula i Evertona, sada u FA kupu
Engleska
Parovi ~etvrtog kola FA kupa:
Sino}: Derbi - Notingem. SUBOTA;
Har tlpul - Vest hem (13.40 sati),
^elzi - Ipsvi~, Hal - Milvol, Ketering -
Fulam, Portsmut - Svonsi, [efild j. -
^arlton, Sandrlend - Blekburn, Tork -
Koventri, Votford - Kristal palas, Vest
Bromvi~ - Barnli, Donkaster - Aston
vila, Volverhempton - Midlsbro (16),
Man~ester junajted - Totenhem
(18.15).
NEDJELJA: Kardif - Arsenal
(14.30), Liverpul - Everton (17).
Francuska
Parovi Kupa Francuske: Sino}:
A`aksio - Van, Dankerk - Lil. SUBO-
TA; Di`on - Vilfran{, [irejn - Tuluz
(15), Lorijen - Tur (16), Gran Bulonj -
Kaen (17.45), Troa - Rode, Vitr - Kr-
etel (18), Romoranten - Sedan (19),
Ren - Sent Etjen (20.30).
NEDJELJA: Grand sint - Grenobl,
L’Avr - Le Man (15), A`aksio GFCO -
Pari Sen @ermen (17.30), Monako -
Nica (20.45).
Italija
Parovi 20. kola: SUBOTA:
Re|ina - Kjevo (18), Juventus - Fior-
entina (20.30).
NEDJELJA: Bolonja - Milan,
\enova - Katanija, Lacio - Kaljari,
Le~e - Torino, Napoli - Roma, Paler-
mo - Udineze, Sijena - Atalanta (15),
Inter - Sampdorija (20.30).
[panija
Parovi 20. kola: SUBOTA: Viljar-
eal - Osasuna (20), Barcelona - Nu-
mansija (22).
NEDJELJA: Hetafe - Spor ting,
Malaga - Atletiko, Majorka - Valensi-
ja, Rekreativo - Betis, Almerija - Atle-
tik (17), Sevilja - Rasing (19), Real
Madrid - Deportivo (21).
Parovi i satnica
Sloboda je u zimskom prije-
laznom roku ostala bez jo{ dvo-
jice pouzdanih fudbalera, za ko-
je ne}e zaraditi ni marke.
Mario Lame{i} je, naime,
kao slobodan igra~ za 220.000
eura potpisao troipogodi{nji
ugovor za gr~ki OFI s Krete.
Lame{i} je prvobitno trebao
oti}i u Poljsku, u tamo{nju Poloni-
ju, u ~ijem je dresu zadovoljio na
probi, ali nije `elio prihvatiti uvjet
da igra samo za pla}u i premije. U
me|uvremenu je dobio ponudu
OFI-ja, trenutno ~etrnaestoplasir-
anog tima gr~kog prvenstva, koju
je objeru~ke prihvatio.
Istovremeno, ugovor na {est
mjeseci za ekipu hrvatskog prvo-
liga{a Rijeke potpisao je neka-
da{nji mladi reprezentativac Ke-
nan ^ejvanovi}. I on }e napustiti
Slobodu kao slobodan igra~, ko-
jem je istekao ugovor. E. M.
Tuzlaci ostali bez dvojice igra~a
.@LDZH\T1(+ITěDIU@MNUH\
T4HIDBH@5KNANCHMHL@QJD
REPREZENTACIJA Novi peh igra~a Ajntrahta iz Frankfurta
Zlatan Bajramovi}
povrijedio bedreni mi{i}
Posljednji put igrao 15. decembra 2007.
Novi se peh dogodio Zlata-
nu Bajramovi}u. Nakon {to je
pro{le sedmice napustio pripre-
me Ajntrahta u Portugalu zbog
bola u dva puta operisanom pa-
lcu desne noge, Bajramovi} je u
~etvrtak trenirao s ekipom i po-
vrijedio bedreni mi{i}.
Iznervirani Bajramovi} na-
pustio je trening glasno psuju}i
i baciv{i kapu. Klupski fizioter-
apeut Tomas Kun (Thomas Ku-
hn) stavio mu je zavoj na mi{i}.
- Sre}om, rije~ je samo o iste-
gnu}u mi{i}a - rekao je trener
Ajntrahta Fridhelm Funkel, koji
nije mogao re}i kada }e na{ repre-
zentativac biti spreman za nastup.
Bajramovi} je posljednji put
bio na terenu u dresu [alkea 15.
decembra 2007. godine u susre-
tu protiv Nirnberga. (A. N.) Bajramovi}: Povreda nije te`a
Danas sjednica Izvr{nog odbora NSBiH
Utvr|uju se kriteriji za
izbor generalnog sekretara
Izvr{ni odbor Nogometnog
saveza BiH danas }e u 11 sati za-
po~eti sjednicu, na ~ijem je dne-
vnom redu nekoliko zanimljivih
tema.
Najvi{e pa`nje pobu|uje
utvr|ivanje kriterija konkursa za
izbor generalnog sekretara. Ko-
nkursna komisija je, podsjetimo,
predlo`ila da kandidat za to mje-
sto mora ispunjavati sljede}e uvje-
re: da je dr`avljanin BiH i da ima
prebivali{te u BiH, da ima visoku
stru~nu spremu, da poznaje strani
jezik, da nije suspendovan ili
isklju~en iz NSBiH te da nije kri-
vi~no osu|ivan, odnosno da pro-
tiv njega nije potvr|ena optu`nica
pred bilo kojim sudom u BiH.
Tako|er, bit }e govora i o pri-
jateljskoj utakmici koju bi repr-
ezentacija BiH trebala odigrati
11. februara, ali protivnik jo{ ni-
je prona|en.
Dalje, govorit }e se o prije-
dlogu bud`eta za 2009. godinu,
kao i o prijedlogu mjera za una-
pre|ivanje takmi~enja u prolje-
tnoj polusezoni Premijer lige.
Bit }e razmatrana i ostavka
Fikreta Mujki}a na mjesto u
Izvr{nom odboru, koju je po-
dnio jer radi kao sudija Osno-
vnog suda u Zvorniku te, prema
zakonu, ne smije obavljati neku
drugu javnu funkciju. A. N. Izvr{ni odbor: Rasprava o protivniku reprezentacije u februarskom terminu
Memorijal “Andrija Ankovi}” u Gabeli
Dinamo i Osijek u finalu
Hrvatski prvoliga{i Dinamo
i Osijek plasirali su se u finale
19. memorijalnog turnira “An-
drija Ankovi}” u Gabeli.Uta-
kmica za tre}e mjesto igra se da-
nas u 12 sati, a finale je u 14.
GO[K 1
DINAMO 3
Stadion Podavala u Gabeli. Str-
ijelci: 1:0 - Beni} (36), 1:1 -
[abanovi} (70, autogol), 1:2 - Sivo-
nji} (73), 1:3 - Tadi} (78).
GO[K: Ni. Juri}, Orta{,
[abanovi}, Koji}, Stojanov, I. Pe-
har, Muri}, Rai}, Bo{kovi}, Be-
ni}, Markovi}. Jo{ su igrali: Kve-
si}, Ljubojevi}, Rako, Brajkovi},
Bebek, B. Pehar, Ne. Juri} i [il-
jeg. Trener: Damir Borovac.
DINAMO: Butina, Hrgovi},
Kalelo, Lovren, Eto, Tomi}, Bala-
ban, Samir, Mand`uki}, Slepi~ka,
Barbari}. Jo{ su igrali: Lon~ari},
Tome~ak, Ibenez, Tadi}, Pivari},
Karlo, Vrdoljak, Sivonji}, [okota i
Morales. Trener: Marijan Vlak.
OSIJEK 2
ZRINJSKI 0
Stadion Podavala u Gabeli.
Strijelci: 1:0 - Babi} (22), 2:0 -
[kori} (85).
OSIJEK: Skender, Vida,
Smoje, Pranji}, \iki}, Todor~ev,
Pu{i}, Babi}, Kne`evi}, Bari{i},
Hrn~evi}. Jo{ su igrali: Kardun,
Ibriks, Gvari}, Vi{evi}, Strana-
ti}, Kurtovi}, Lon~arevi}, Jugo-
vi}, Vidakovi}, Priji}, [kori}.
Trener: Tomislav [tajnbrukner.
ZRINJSKI: Melher, \idi},
[arac, Vukovi}, Musa, @ur`inov,
Ivankovi}, Su{i}, Kordi}, Ra-
nki}, Zadro. Jo{ su igrali: Su{ac,
Raji}, Vlaho, Serdaru{i}, Selimo-
vi}, Germi}, Stojanovi}, \uri},
Budimir, ^ili}, Tole, Ani~i}. Tre-
ner: Dragan Jovi}. Er. B.
sport
Dnevni avaz, subota,
24. januar/sije~anj 2009. 75
Divlja~ki sukobi bosansko-
hercegova~kih i srbijanskih na-
vija~a zasjenili su de{avanja pe-
tog dana teniskog gren slem tur-
nira, koji se igra u Melburnu za
ukupni nagradni fond od 22 mi-
liona ameri~kih dolara.
U sjeni huliganskih nereda
Amerikanac bh. porijekla Amer
Deli} dobro je namu~io branioca
naslova i tre}eg igra~a svijeta
Novaka \okovi}a, koji je pobi-
jedio s 3:1 (6:2, 4:6, 6:3, 7:6).
Ro|eni Tuzlak u tre}em je setu
imao problema sa `uljevima, a u
~etvrtom nije iskoristio dvije
set-lopte na protivni~ki servis pa
je na kraju izgubio u taj-brejku.
Iznena|enje dana priredila
je Ruskinja Alisa Klejbanova,
koja je kao 29. igra~ica takmi-
~enja sa 7:5, 6:7, 6:2 eliminirala
petorangiranu Anu Ivanovi} iz
Srbije.
Rezultati tre}eg kola: MU-
[KARCI: Bagdatis (Kipar) - Fi{
(SAD, 23) 6:2, 6:4, 6:4, Federer
([vicarska, 2) - Safin (Rusija, 26)
6:3, 6:2, 7:6, Berdih (^e{ka, 20) -
Vavrinka ([vicarska, 15) 4.6, 6:1,
6:3, 6:4, Rodik (SAD, 7) - Santo-
ro (Francuska) 6:3, 6:4, 6:2,
Robredo ([panija, 21) - Jen-
hsun (Tajvan) 6:1, 6:3, 6:2, \o-
kovi} (Srbija, 3) - Deli} (SAD)
6:2, 4:6, 6:3, 7:6, Del Potro (Ar-
gentina, 8) - Muler (Luksem-
burg) 6:7, 7:5, 6:3, 7:5, ^ili}
(Hrvatska, 19) - Ferer ([panija,
11) 7:6, 6:3, 6:4.
@ENE: Klejbanova (Rusija,
29) - Ivanovi} (Srbija, 5) 7:5,
6:7, 6:2, Doki} (Australija) - Vo-
znjacki (Danska, 11) 3:6, 6:1,
6:2, Jankovi} (Srbija, 1) - Sugi-
jama (Japan, 26) 6:4, 6:4, Korne
(Francuska, 15) - Hantu~ova
(Slova~ka, 19) 4:6, 6:4, 6:2, Bar-
toli (Francuska, 16) - Safarova
(^e{ka) 3:6, 6:2, 6:1,
Zvonareva (Rusija, 7) - Erani
(Italija) 6:4, 6:1, Safina (Rusija,
3) - Kanepi (Estonija, 25) 6:2,
6:2, Petrova (Rusija, 10) - Vo-
skobojeva (Kazahstan) 6:1 (pre-
daja Voskobojeve). (I. S.)
TENIS Igrani me~evi tre}eg kola Australian Opena
Alisa Klejbanova
izbacila Ivanovi}
Amer Deli} dobro namu~io branioca naslova i tre}eg igra~a svijeta
Novaka \okovi}a Sukobili se bh. i srbijanski navija~i
Deli} (desno) i \okovi} nakon me~a (Foto: AFP)
Klaus Krel (Kroell) pobje-
dnik je superveleslaloma, koji je
ju~er vo`en u Kicbilu. Austri-
jski skija{ napravio je podvig,
po{to je odvezao utrku sa slo-
mljenom rukom.
Krel je pro{le sedmice stradao
u Vengenu, ali je ipak odlu~io na-
stupiti na doma}oj stazi, {to je
bio pun pogodak, tim prije {to
Austrijanci nisu slavili u Kicbilu
ve} dvije godine.
Drugo je mjesto zauzeo Nor-
ve`anin Aksel Lund Svindal,
dok je tre}i bio [vicarac Ambro-
si Hofman (Hoffmann).
Danijel Albreht (Albrecht),
koji je na treningu za utrku do`iv-
io stravi~an pad, i dalje je u komi.
Rezultati: Klaus Krel (Aus-
trija) 1:12,78, Aksel Lund Svi-
ndal (Norve{ka) 1:13,00, Ambr-
osi Hofman ([vicarska) 1:13,17,
Didije Ku{e ([vicarska) 1:13,21,
Peter Fil (Italija) 1:13,33, Didije
Defago ([vicarska) 1:13,34...
Poredak superveleslaloma:
Herman Majer (Austrija) 231,
Svindal 212, Defago 210... Uku-
pan poredak Svjetskog kupa:
Benjamin Rajh (Austrija) 638,
Svindal 598, @an-Baptist Gran`
(Francuska) 576, Ivica Kosteli}
(Hrvatska) 557... (M. T.)
Krel: Br`i od Svindala i Hofmana (Foto: Reuters)
Oli}: Napao Eduarda
Nogometni savez Njema~ke
(DFB) kaznio je igra~e Hambu-
rga i Hofenhajma Ivicu Oli}a i
Karlosa Eduarda (Carlos Eduar-
do) s po dvije utakmice neigra-
nja zbog me|usobnog udaranja
za vrijeme prijateljske utakmice
u {panskoj La Mangi, gdje su
ove ekipe bile na pripremama.
To zna~i da }e hrvatski repr-
ezentativac propustiti me~eve s
Bajernom, koji }e, ina~e, po-
ja~ati idu}eg ljeta, te s Karlsrue-
om, dok Eduardo ne}e igrati sa
Energijem i Borusijom Menhe-
ngladbah.
Na istoj utakmici u La Ma-
ngi bh. reprezentativac Vedad
Ibi{evi} pokidao je kri`ne liga-
mente desnog koljena zbog ~ega
}e pauzirati cijelu proljetnu po-
lusezonu. (A. N.)
Zbog me|usobnog udaranja
Oli}u i Eduardu po
dvije utakmice kazne
Kapiten Liverpula Stiven
D`erard (Steven Gerrard) ju~er
se pojavio pred sudom negira-
ju}i krivicu za napad u baru u
blizini Liverpula u decembru
pro{le godine, kada je stradala
jedna osoba.
D`erard je optu`en da je sa
jo{ pet osoba u~estvovao u napa-
du na Markusa Mekgija (Mar-
cus McGee), koji je zadobio po-
vrede lica, zbog ~ega je engleski
fudbaler zadr`an u pritvoru te
pu{ten uz kauciju.
Nastavak su|enja zakazan je
za 20. mart. (M. T.)
Kapiten Liverpula na sudu
D`erard negirao krivicu
Emil Heski (Emile Heskey)
u nastavku }e sezone, vjerova-
tno, nositi dres Aston vile, koja
je pristala njegovom dosada-
{njem klubu Viganu platiti obe-
{te}enje od 3,5 miliona funti
(skoro 8 miliona KM).
Vili je ostalo jo{ da sa 31-go-
di{njim napada~em usaglasi de-
talje li~nih uvjeta.
Heski je po~eo karijeru u Le-
steru, ~iji je menad`er tada bio
sada{nji strateg Aston vile Mar-
tin O’Nil (O’Neal). (M. T.)
Engleski napada~ napu{ta Vigan
Heski u Aston vili
Bh. teniserka Mervana Ju-
gi}-Salki} pora`ena je u dru-
gom kolu dublova na gren slem
turniru Australian Openu. Ona
je u paru sa Britankom En Ke-
otavong (Anna Keothavong)
pora`ena od rusko-italijanske
kombinacije Marija Kirile-
nko/Flavija Peneta (Penetta) sa
6:1, 6:2.
Kraj za Jugi}-Salki}
Suvlasnik Liverpula Tom Hi-
ks (Hicks) po~eo je pregovore sa
Naserom el-Karafijem iz Kuvajta
o prodaji kluba za 600 miliona fu-
nti (cca. 1,4 milijardi KM), obja-
vio je „Daily Telegraph“.
Bogatstvo porodice El-Kara-
fi procjenjuje se na devet milija-
rdi funti, a Naser el-Karafi je na
48. mjestu liste najbogatijih lju-
di svijeta.
Liverpul trenutno ima veli-
kih finansijskih problema zbog
dugova od 350 miliona funti.
Zbog toga su Hiks i drugi suvla-
snik kluba D`ord` @ilet (George
Gillet) odlu~ili poku{ati prona}i
kupca za klub. (M. T.)
Po~eli pregovori o prodaji
Kuvaj}ani preuzimaju Liverpul
Mu{ki superveleslalom u Kicbilu
Krel pobijedio sa slomljenom rukom
Drugo je mjesto zauzeo Norve`anin Aksel Lund Svindal
Heski: Obe{te}enje od 3,5 miliona
funti
NJUJORK - Pliva~ Majkl
Felps (Michael Phelps), koji je
na pro{logodi{njim Olimpi-
jskim igrama osvojio rekor-
dnih osam zlatnih medalja, pr-
ogla{en je sportistom godine
prema izboru Ameri~kog oli-
mpijskog komiteta (USOC).
U konkurenciji sportistkinja
priznanje su podijelile olimpi-
jske {ampionke, gimnasti~arka
Nastja Ljukina (Nastia Liukin)
i pliva~ica Natali Kohlin (Na-
talie Koughlin). (I. S.)
Spec
sport
Dnevni avaz, subota,
24. januar/sije~anj 2009. 76
Rukometa{i Borca pora`eni
su u prvoj kontrolnoj utakmici
u sklopu priprema za proljetni
dio Premijer lige BiH. Banja-
lu~ani su gostovali u Kutini,
gdje ih je doma}a Moslavina sa-
vladala s 31:29 (15:16).
Pred stotinjak gledalaca u sa-
stavu Moslavine najefikasniji su
bili S. Slukan i Podvalej sa po 5
golova, dok su u ekipi Borca Mi-
rko Miki} i Ivan Kara~i} posti-
gli po 6 pogodaka.
Sljede}u utakmicu Borac
igra danas s po~etkom u 17 sati
u dvorani Borik protiv viso~ke
Bosne.
S. K.
Prijateljska rukometna utakmica
Borac izgubio u Kutini
Evropska rukometna feder-
acija odredila je sudijske paro-
ve za predstoje}e utakmice u
kupovima. Tako }e dva susreta
osmine finala Kupa kupova
na{oj Bosni Sunce osiguranju
protiv ruskog Kaustika iz Vo-
lgograda suditi rumunski par
Haraba|iju i Stanesku. Delegat
EHF-a bit }e Makedonac Ne-
delkovski.
Nakon dogovora klubova,
Bosna SO i Kaustik oba susreta
igraju u Sarajevu. Prvi je me~ na
programu 13. februara, a revan{
dva dana poslije. Is. ].
Kup kupova za rukometa{e
Bosni protiv Rusa sude Rumuni
Predsjednik Svjetske ruko-
metne federacije (IHF) Hasan
Mustafa, koji je protekla dva da-
na bio gost Rukometnog saveza
BiH, ju~er je u hotelu „Radon
Plaza“ odr`ao konferenciju za
novinare na kojoj je pohvalio
doma}ina na dobrodo{lici
ustvrdiv{i kako je sa ~elnicima
krovne bh. ku}e rukometa te sa
ministrom civilnih poslova Sre-
dojem Novi}em imao vrlo ko-
nstruktivne razgovore.
- Po~a{}en sam boravkom u
Sarajevu i dobrodo{licom ovdje.
Odavno sam planirao do}i u
ovaj lijepi olimpijski grad i ze-
mlju s rukometnim srcem. Prvi
sam put, dakle, u BiH, ali
obe}avam da nije posljednji. Ra-
zgovarali smo o mogu}nosti da
BiH bude organizator jednog
velikog takmi~enja i Savezu je
predlo`eno da istakne kandida-
turu za Svjetsko juniorsko prve-
nstvo 2011.
BiH je zemlja rukometa i,
kada statisti~ki pogledate koli-
ko igra~a porijeklom iz BiH igra
za najbolje evropske reprezenta-
cije, zaklju~ite da je to izuzetno
talentirana nacija, a Svjetskoj
rukometnoj federaciji je u inter-
esu isklju~ivo razvoj rukometa
pa zato prema BiH `elimo imati
dobre odnose - kazao je Musta-
fa.
Egip}anin je istaknuo da je
sada sve na Savezu BiH. Kazao
je da }e poku{ati iskoristiti svoj
utjecaj kako bi pomogao RS-
BiH, a na ~elnim ljudima Save-
za je da lobiraju i stvaraju ko-
ntakte sa drugim savezima.
- Ako je Tunis mogao dobiti
organizaciju SP-a 2005. nau{trb
Njema~ke, za{to ne bi bilo mo-
gu}e da i BiH bude doma}in SP-
a za juniore. Odluka o tome bit
}e donesena na Kongresu IHF-a
u Kairu, a dodjela doma}instva,
otprilike, li~i na izbore. Potre-
bno je samo da izlobirate za vi{e
glasova od svojih konkurenata.
[to se ti~e toga da li biste se
mogli nositi s organizacijom, pa
pogledajte samo Hrvatsku, koja je
sat leta od Sarajeva. Isti ljudi, isti
mentaliteti organizirali su najbolji
Mundijal do sada, za{to to isto ne
bi mogli u~initi i ljudi u BiH - do-
dao je Mustafa. A. ^ULI]
Hasan Mustafa zavr{io posjetu na{oj zemlji
Podr`at }u kandidaturu
RSBiH za organizaciju
juniorskog SP-a
Bio sam po~astvovan boravkom u olimpijskom gradu,
kazao je predsjednik Svjetske rukometne federacije
S ju~era{nje konferencije za medije u „Radon Plazi“ (Foto: B. Nizi})
Zavr{ena je prva faza 21.
svjetskog prvenstva za rukome-
ta{e u Hrvatskoj. Iz borbe za
medalju ispala su tri biv{a prva-
ka - Rumuni mo`da i o~ekivano,
ali [panci i Rusi senzacionalno.
Ipak, svih 12 selekcija koje na-
stavljaju borbu za plasman u sa-
mu zavr{nicu zaslu`eno je u{lo
u drugu fazu.
Iz dvije novoformirane gru-
pe u drugoj rundi dva najbolja
tima izborit }e plasman u polu-
finale. Zna~i, tek sada predstoji
pravi rukometni rat na terenima
dvorana u Zadru i Zagrebu.
Srbija u Zadru
U grupi 1 u Zagrebu igrat }e
Francuska, Hrvatska, Slova~ka,
Koreja, [vedska i Ma|arska.
Hrvatska je u Splitu, uz fanta-
sti~nu podr{ku publike, ostvari-
la sve same pobjede, a ekipa Li-
ne ^ervara ispoljila je slabosti
samo na otvaranju, protiv Kore-
je. Bali}, Metli~i}, Vori, Alilovi}
i ostatak selekcije Hrvatske, sa
otkrovenjima ^upi}em i Du-
vnjakom, s pravom se mogu na-
dati plasmanu u polufinale.
Francuzi su, kao i Hrvati, pr-
vi dio takmi~enja zavr{ili s pet
pobjeda i jo{ su jednom potvrdi-
li za{to slove za pretendente na
svjetski naslov. Sna`an, napa-
da~ki, ubita~an i odbrambeno
savr{en bek Nikola Karabati}
istinski je vo|a mo}ne Francu-
ske. Pored njega, najve}a snaga
ovog tima je golman Tijeri
Omejer (Thierry Omeyer). Izne-
na|enje bi bilo ako Hrvatska i
Francuska, koje u drugi krug pr-
enose po maksimalna ~etiri bo-
da, ne izbore polufinale.
Jedina selekcija koja bi im
mogla pomrsiti ra~une je [veds-
ka, ali „Vikinzi“ ve} kaskaju dva
boda nakon poraza od Hrvatske
u Splitu. Slova~ka je napravila
dobar posao plasmanom u drugi
krug, {to va`i i za Ma|are te za
Korejce, koji su senzacionalno
izbacili [paniju.
U grupi 2 u Zadru igrat }e
aktuelni evropski prvak Danska i
uvijek dobra Njema~ka, koje ima-
ju po ~etiri boda, zatim Srbija,
Makedonija, Norve{ka i Poljska.
Njema~ki selektor Hajner Br-
and (Heiner Brand) u Hrvatsku
je doveo lo{iju ekipu nego {to je
imao minulih godina, ali je izvu-
kao maksimum iz svog tima.
Ipak, ispred njih je favorit grupe
Danska. Nakon sjajnog povratka
u me~u sa Srbijom, kada su u tri
sekunde prije kraja postigli gol
za pobjedu, Skandinavcima su
porasla ionako velika krila.
Neuvjerljivi Poljaci
Igraju brzo, lepr{avo, s najbo-
ljom svjetskom odbranom 6-0, na
~elu sa gorostasom Larsom Jor-
gensenom pa ih je skoro nemo-
gu}e pobijediti. Srbija igra
odli~no, izuzme li se kiks protiv
Brazila, koji ih ne}e ko{tati ni bo-
da. Ako izabranici selektora Jovi-
ce Cvetkovi}a izdr`e pritisak, jer
}e u Zadru zasigurno imati do-
ma}u publiku protiv sebe, mogu
pomrsiti ra~une favoritima.
Makedonija je nagazna mina
za velike reprezentacije, {to su na
svojoj ko`i ve} osjetili Poljaci i
Rusi. Norve`ani u drugom krugu
kre}u od nule, ali su itekako opa-
sni, dok se Poljacima, koji su
do{li kao aktuelni svjetski vicepr-
vaci, nikada ne zna. Mogu dobiti
svakoga i izgubiti od autsajdera.
Makedonski reprezentativac
Kiro Lazarov postigao je 53 pogo-
tka i najefikasniji je strijelac dosa-
da{njeg toka SP-a. Na drugom je
mjestu Hrvat Ivan ^upi}, strijelac
38 golova, a tre}u poziciju dijele
Momir Ili} iz Srbije i @aleledin
Tuati (Jaleleddine Touati) iz Tuni-
sa, koji su postigli po 31 pogodak.
Gledaju}i postotak odbrana,
vode}i je golman [ve|anin Per
Sandstrom, koji je zaustavio ~ak
53 posto udaraca na svoj gol.
Reprezentacije koje nisu
izborile plasman me|u 12 na-
jboljih igrat }e utje{ni „Presi-
dents kup“, a tu su neplanira-
no ve} spomenute [panija, Ru-
sija i Rumunija. I. ]OSI]
SP U RUKOMETU Danas startuje druga faza takmi~enja
Borba za polufinale
Hrvatska, Danska, Francuska i Njema~ka po~inju
drugi dio sa po maksimalna ~etiri boda
Lazarov u me~u s Tunisom: Najbolji strijelac SP-a do sada (Foto: AFP)
Na tabeli fer-pleja vodi,
iznena|uju}e, Francuska, ~iji
su igra~i u prvih pet kola SP-a
imali samo 6 isklju~enja na po
2 minute i dobili 14 `utih kar-
tona. Najgrublji su bili Rusi,
koji su sakupili ~ak 36
isklju~enja, 16 `utih, ali i 3 cr-
vena kartona.
Rusi najgrublji
Grupa 1 (Zagreb)
1. kolo (danas): Slova~ka -
Koreja (16.10 sati), Francuska -
[vedska (18.30), Ma|arska -
Hrvatska (20.30);
2. kolo (25. januar): [veds-
ka - Ma|arska (16.30), Koreja -
Francuska (18.30), Hrvatska -
Slova~ka (20.30);
3. kolo (27. januar): Ma|ar-
ska - Koreja (16.30), Slova~ka -
[vedska (18.30), Francuska -
Hrvatska (20.30).
1. Francuska 2 2 0 0 62:48 4
2. Hrvatska 2 2 0 0 57:52 4
3. [vedska 2 1 0 1 57:55 2
4. Ma|arska 2 0 1 1 46:51 1
5. Slova~ka 2 0 1 1 50:59 1
6. Koreja 2 0 0 2 51:58 0
Grupa 2 (Zadar)
1. kolo (danas): Makedoni-
ja - Norve{ka (15.30), Nje-
ma~ka - Srbija (17.30), Poljska
- Danska (20.15);
2. kolo (25. januar): Srbija -
Poljska (15.30), Norve{ka -
Njema~ka (17.30), Danska -
Makedonija (20.15);
3. kolo (27. januar): Make-
donija - Srbija (15.30), Nje-
ma~ka - Danska (17.30), Po-
ljska - Norve{ka (20.15).
1. Njema~ka 2 2 0 0 63:46 4
2. Danska 2 2 0 0 69:64 4
3. Srbija 2 1 0 1 63:63 2
4. Makedonija 2 1 0 1 53:62 2
5. Norve{ka 2 0 0 2 54:59 0
6. Poljska 2 0 0 2 52:60 0
Tabele i raspored drugog kruga
sport
Dnevni avaz, subota,
24. januar/sije~anj 2009. 77
Duel Pirsa i Hauarda: Trijumf prvaka (Foto: AP)
Prvenstvo Bosne i Hercego-
vine za ko{arka{ice nastavlja se
me~evima 10. kola, ali bez ekipe
Zrinjskog iz Mostara, koja je
istupila iz takmi~enja zbog fina-
nsijskih problema.
Parovi 10. kola: Danas:
^ITLUK: Brotnjo 94 - ^elik
(18 sati), BANJA LUKA: Borac
Mladost - BHN Bugojno (18).
Srijeda: BOSANSKI NOVI:
Sloboda - @eljezni~ar Uniqa
(18). Sino}: TUZLA: Jedinstvo
- RMU Banovi}i. Slobodni su
Violeta Livno i Neimarstvo Tre-
binje. E. J.
U 16. kolu Lige 13 Prvenstva
BiH ko{arka{i Slobode Dite da-
nas }e ugostiti sastav Mladosti
iz Mrkonji}-Grada. Vode}a Igo-
kea sutra }e gostovati kod Po-
su{ja.
Parovi 16. kola: Danas:
MOSTAR: Zrinjski HT - Grude
(18 sati), TREBINJE: SL IAT
Leotar - Vitez (19), TUZLA:
Sloboda Dita - Mladost (19),
[IROKI BRIJEG: [iroki Ero-
net - Hercegovac (20). Sutra:
POSU[JE: Posu{je - Igokea Pa-
rtizan (18). Slobodni su Borac
Nektar i Slavija. (E. J.)
Pol Pirs (Paul Pierce) posti-
gao je 27 poena za aktuelne
NBA prvake Boston seltikse
(omjer u sezoni 36-9), koji su u
velikom derbiju porazili Orla-
ndo (33-9) s 90:80 i sedmom
uzastopnom pobjedom preuzeli
lidersku poziciju u Isto~noj ko-
nferenciji.
Seltiksi su sjajno ~uvali ce-
ntra Orlanda Dvajta Hauarda
(Dwight Howard, 11 poena, 11
skokova), koji je uo~i ovog me~a
postao prvi ko{arka{ u NBA hi-
storiji s vi{e od tri miliona gla-
sova navija~a (3.150.181) za Ol-
star petorke.
Pored Hauarda, starteri Isto-
ka u Ol-star me~u 15. februara u
Feniksu bit }e bekovi Dvejn Ve-
jd (Dwyane Wade, Majami) i
Alen Ajverson (Allen Iverson,
Detroit) te krila Lebron D`ejms
(LeBron James, Klivlend) i Ke-
vin Garnet (Garnett, Boston).
Skromnu ve~er imao je i Ko-
bi Brajant (Kobe Bryant) sa sa-
mo 11 poena u pobjedi nad
Va{ingtonom (117:97), ali to ni-
je bila prepreka da lider Lejker-
sa i aktuelni MVP lige dobije
najvi{e glasova na Zapadu
(2.805.397).
Bekovsku liniju zvijezda Za-
pada popunit }e Kris Pol (Chris
Paul, Nju Orleans), krila su Tim
Dankan (Duncan, San Antonio)
i Amari Studemajer (Amare
Stoudemire, Feniks) i centar Jao
Ming (Yao, Hjuston). (I. S.)
Bogdan Stanojevi} nije vi{e
trener ko{arka{a Slavije. Nakon
serije lo{ih rezultata (pet uzasto-
pnih poraza) u Ligi 13 Prvenstva
BiH, uprava kluba iz Isto~nog
Sarajeva i trener koji je vodio eki-
pu u dosada{njih 15 kola spora-
zumno su raskinuli ugovor.
- To je bilo neminovno. Iako
tvrdimo da je Stanojevi} odli~an
stru~njak, pet uzastopnih pora-
za dovelo je do toga da se ne{to
mora mijenjati. Kako to u spor-
tu obi~no biva, trener je prvi na
udaru - rekao je portparol Slavi-
je Kosta Petru{i}.
Slavija je u narednom prve-
nstvenom kolu slobodna, a do
gostovanja u Bile}i bit }e pozna-
to ime Stanojevi}evog naslje-
dnika. G. I.
Nakon tre}eg uzastopnog po-
raza, ovog puta u ~etvrtfinalu
Kupa BiH od Zrinjskog (69:79),
uprava Borac Nektara otpustila je
trenera Milo{a Peji}a i igra~a Mi-
lana Janju{evi}a. Prethodno je
otkaz dobio ameri~ki ko{arka{
Donta Ri~ardson (Richardson).
- Peji} je uradio dobar posao,
ali je situacija takva da je mora-
mo poku{ati popraviti {ok-ter-
apijom. Dok ne rije{imo pitanje
trenera, ekipu }e voditi po-
mo}nici Bojan Bo`i} i Tomica
Zirojevi} - isti~e sportski dire-
ktor Borca Sa{a Vuleta.
Na ponudi da preuzme ekipu
zahvalio se nekada{nji prvotimac
Borca Zoran Kuki}, koji trenutno
radi kao pomo}nik Dra{ka Proda-
novi}a u njema~kom Kelnu. Vule-
ta ka`e da je u ovom momentu
aktuelno nekoliko trenerskih
imena iz Srbije i Slovenije. S. K.
Bosna ASA BH Telecom je u
prvom dijelu NLB sezone tije-
sno slavila protiv FMP-a
(73:72), a stru~ni {tab bh. prva-
ka ne o~ekuje ni{ta lak{i me~ ni
danas u 19. kolu.
Uo~i duela s dvostrukim pobje-
dnikom regionalnog takmi~enja u
Beogradu Bosna je raskinula ugo-
vor sa ameri~kim bekom Stenlijem
Barelom (Stanley Burrell).
Barel oti{ao
- Nismo bili nezadovoljni
Barelom, on je bio na{ prvi defa-
nzivni igra~, dobar u prodoru i
kao asistent. Pravi su razlozi bili
finansijske prirode, odnosno pr-
ocjena da je bolje investirati u
igra~a pod ko{em nego na va-
njske pozicije - ka`e Vukoi~i}.
Barelovih 25 minuta, dodaje
Vukoi~i}, ve} danas }e podijeliti
ostali igra~i, prije svih Milan
Raki}, koji je od dolaska u Bo-
snu u ~etiri me~a sakupio tek
pola sata na parketu.
Pod ko{em, mnogo se o~eku-
je od centra Elvira Ov~ine, koji
je u srijedu protiv Budu}nosti
(79:75) sjajno debitirao u dresu
„Studenata“.
- Elvirovo prisustvo mnogo
nam zna~i mada moramo biti
svjesni da je to bila njegova prva
utakmica nakon {est mjeseci pa-
uze i da se tek treba prilagoditi
ekipi - dodaje Vukoi~i}.
Hajri} u sastavu
Trenersko ime Vukoi~i} je
izgradio upravo u FMP-u, s ko-
jim je 2006. osvojio NLB ligu.
Dobro poznaje beogradski tim,
~ija su okosnica talentirani, ali
ve} relativno iskusni igra~i.
- Plejmejkeri ^ovi} i Proti},
potom Jeremi}, Lazi} i @ivanovi}
na vanjskim pozicijama te Labo-
vi}, Raduljica i Samard`iski pod
ko{em su u posljednjih osam
me~eva postigli {est pobjeda i to
moramo respektirati.
U procesu podmla|ivanja
ekipe od FMP-a se mogao o~eki-
vati ne{to slabiji start, ali sada je
to znatno ~vr{}i rival, kojem
}emo morati parirati snagom i
brzinom - rekao je Vukoi~i}.
U sastavu }e biti i Seid Ha-
jri} kojeg, nakon ovog me~a,
o~ekuje operacija koljena.
- Ljekari smatraju da ne po-
stoji mogu}nost pogor{anja po-
vrede, ali da je neophodan lak{i
operativni zahvat, koji }e biti
obavljen sredinom naredne se-
dmice - rekao je Vukoi~i}. E. J.
KO[ARKA Bosna danas gostuje u Beogradu
FMP-u respekt,
ali i `estok otpor
Na{ je doma}in znatno opasniji nego na po~etku sezone, ka`e Vukoi~i}
Parovi 19. kola (24. januar):
BEOGRAD: Crvena zvezda - Ci-
bona (17 sati), FMP - Bosna ASA
BH Telecom (18), ZAGREB: Za-
greb - Helios (19), ZADAR: Za-
dar - Hemofarm (19), POD-
GORICA: Budu}nost - Partizan
(19.15), LJUBLJANA: Union
Olimpija - Split (20), NOVI
SAD: Vojvodina - Krka (20.15).
1. Partizan 18 16 2 1359:1204 34
2. C. zvezda 18 16 2 1421:1319 34
3. Hemofarm 18 14 4 1459:1370 32
4. Zadar 18 12 6 1514:1363 30
5. Cibona 18 12 6 1444:1350 30
6. Budu}nost 18 11 7 1412:1358 29
7. FMP 18 8 10 1410:1402 26
8. Olimpija 18 7 11 1405:1411 25
9. Bosna 18 7 11 1358:1424 25
10. Krka 18 6 12 1300:1384 24
11. Split 18 6 12 1263:1373 24
12. Helios 18 4 14 1271:1389 22
13. Vojvodina 18 4 14 1353:1497 22
14. Zagreb 18 3 15 1357:1482 21
Tabela
Tijesna pobjeda „Studenata“ u Sarajevu (Foto: F. Fo~o)
Prvenstvo BiH za ko{arka{ice
^elik putuje u ^itluk
Danas 16. kolo Lige 13
Sloboda protiv Mladosti
Bostonu pripao veliki derbi Istoka
Hauardu poraz i
tri miliona glasova
Centar Orlanda predvodit }e Ol-star tim
Memfis grizlisi su ta~no na
polovini NBA sezone, nakon
samo 11 pobjeda u 41 susretu,
otpustili trenera Marka Javaro-
nija (Marc Iavaroni). Navodno
}e ga zamijeniti biv{i kormilar
„Grizlija“ Lajonel Holins (Li-
onel Hollins).
Iz NBA sti`e i vijest da je
Alonzo Morning (Mourning)
objavio da se nakon 15 sezona
definitivno povla~i s parketa.
Slavni centar doskora je bio
spreman nastaviti karijeru, ali
je odustao pod pritiskom godi-
na i zdravstvenih problema.
Opro{taj Morninga, otkaz Javaroniju
Slavija tra`i novog trenera
Stanojevi} odstupio nakon pet uzastopnih poraza
Janju{evi}: Ekipi potrebna {ok-terapija
Borac Nektar bez trenera
Otkazi Peji}u i Janju{evi}u
RTS
16.03 Selo gori, a
baba se
~e{lja, r.
29/50
17.00 Svijet zdravlja
17.30 Kvadratura
kruga
18.00 Trendseter,
muzi~ki pr.
19.00 Slagalica, kviz
19.30 Dnevnik
20.05 Selo gori, a
baba se
~e{lja, TV se-
rija 30/50
Eurosport
13.30 U@IVO: Umje-
tni~ko kliza-
nje
14.45 U@IVO: Bia-
tlon
15.30 U@IVO: Umje-
tni~ko kliza-
nje
16.30 Ski-trke
17.30 Ski-trke
18.30 Ski-skokovi
19.30 U@IVO: Ski-
skokovi
21.15 Umjetni~ko
klizanje
DSF
09.45 DSF Bajkeri
10.15 DSF Motori
11.45 Normalno
12.15 Bundesliga
pur klasici
13.30 U@IVO:
Fudbal
15.30 Bundesliga
pur klasici
16.30 DSF Motori
17.30 Hokej na ledu
18.00 U@IVO:
Fudbal
20.00 U@IVO:
Rukomet, SP
Sportklub
16.00 U@IVO: FA Cup
Round 3: Kete-
ring - Fulhem
18.00 Za {aku kar-
tona
18.15 U@IVO: FA
Cup Round 4:
Man~ester -
Totenhem
20.00 U@IVO: [pan-
ska ko{araka:
TAU - Unicaja
22.00 Italija - Serija
A: Re|ina -
Kijevo
National G.
13.00 Nadarene zvi-
jeri: Genijalna
svinja
14.00 Nadarene zvi-
jeri: Genijalni
pas
15.00 Izgubljeno
pleme Palaua
16.00 Planeta me-
so`dera: Po-
larni medvjed
17.00 Anti~ke me-
gastrukture:
Katedrala
Chaster
MTV Adria
15.00 Pure Adria
Weekend
16.00 Pure Adria
Weekend
17.00 Top 5 od 5
17.30 Fresh/New
18.00 Adria Top 20
19.30 Music Mix
20.00 Today In Music
20.30 So 90’S Info
21.30 Music Mix
22.00 MTV Live: Him
22.30 MTV Live: Pi-
geon Detecti-
ves
RTL
09.00 Dobra vreme-
na, lo{a vre-
mena, serija
11.30 Ja sam zvije-
zda, vadite
me odavde
16.00 Njema~ka
tra`i super-
zvijezdu
17.00 U@IVO: Ruko-
met, SP
19.30 Explosiv
20.15 Njema~ka
tra`i super-
zvijezdu
PRO 7
14.20 Kako sam
upoznao
tvoju mamu,
serija
15.15 Sta`isti, serija
16.05 O~ajne
ku}anice,
serija
17.00 Model i
nakaza
18.00 Vijesti
18.10 Simpsonovi
19.10 Talk, Talk, Talk
20.15 Starsky i Hu-
tch, film
SATELITSKI TV PROGRAM
20.05 SELO GORI ... 16.00 PLANETA MESO@DERA 20.00 U@IVO: [PANSKA KO[ARAKA 22.00 MTV LIVE 20.00 U@IVO: RUKOMET 19.10 TALK, TALK, TALK
SUBOTA 24. 1. 2009.
BHT 1
07.05 Ljep{i `ivot,
igrana serija, 138/145
07.30 Govor ti{ine,
emisija za osobe
o{te}enog sluha i govora
08.30 Mali slon,
igrani film za djecu
09.55 Cortina d’Ampezzo:
Svjetski kup u alpskom
skijanju: Spust (`),
prijenos
11.00 Retrovizor,
muzi~ki program, r.
11.25 Kitzbuhel: Svjetski
kup u alpskom skijanju:
Spust (m),
prijenos
12.30 BHT vijesti
12.40 Tribunal
13.10 Imate pravo,
emisija o osobama
sa invaliditetom
14.15 Josip Pejakovi}:
U ime naroda, r.
14.45 Robbie Williams:
Bliski susret,
koncert
16.15 Alpe, carstvo zlatnog
orla, strani dokumentarni
program, 2/3
17.20 Rukomet (M):
SP Hrvatska 2009:
Njema~ka - Srbija,
prijenos
19.00 Dnevnik
Sport
Vrijeme
19.30 Retrovizor,
muzi~ki program
20.10 Sportski program
20.20 Rukomet (M): SP Hrvatska
2009: Ma|arska - Hrvatska,
prijenos
22.00 BHT vijesti
22.10 Bosanska viagra,
dokumentarni program
22.50 Ve~eras... sa Joolsom
Hollandom, 10/13
23.50 Nevolje svakog dana,
igrani film
01.30 Pregled programa
za nedjelju
FEDERALNA TV
07.00 Turizam plus, r.
08.00 Vijesti
08.05 @ivot u divljini,
strani dokumentarni
program, 5. epizoda
08.30 Mali {lager 2007.
10.05 Karneval
10.30 Garfild
11.00 Igra,
humoristi~ka
serija, 18. epizoda
11.25 D`epobran,
potro{a~ki
magazin
12.00 Vijesti
12.05 Mozaik religija,
vjerski program
12.35 Lud, zbunjen, normalan,
igrana serija,
20. epizoda, r.
13.20 Vrijeme je za bebe,
dokumentarni reality
serijal, 1. emisija
14.00 [ogun,
ameri~ko-japanska
mini serija,
6. dio /RP/
15.40 Vijesti
15.45 Petar Veliki,
mini serija, 3. dio /RP/
17.25 Slijepa pravda, igrana serija,
12/I epizoda
18.19 Dnevnik,
najava
18.20 Pri~a o Nijazu
Durakovi}u,
dokumentarna
serija, 1. epizoda
19.20 Zvrk,
program za djecu
19.30 Dnevnik 2
20.05 Dnevnik D
20.25 Ve~er sa Emirom,
tok-{ou
21.20 Poltron,
jugoslavenski
igrani film /RP/
23.10 Vijesti
23.20 Seksualno saznanje,
ameri~ki igrani film /Z/
00.55 Pregled programa
za nedjelju
OBN
05.50 Pepeljuga
220/361,
teen sapunica, r
06.40 Pepeljuga
221/361,
teen sapunica, r.
07.30 Pepeljuga
222/361,
teen sapunica, r.
08.20 Pepeljuga
223/361,
teen sapunica, r.
09.10 NBA Regular Season:
Feniks -Toronto,
snimka utakmice
11.10 NBA Action,
sportski program
11.40 Dru{tvo znanja,
dokumentarna
emisija
12.10 Zvijezde sa
zvijezdama,
zabavni program
14.10 Mimohod,
tok-{ou
15.10 Explora,
dokumentarni program
16.10 Princ iz Bel Aira,
IV 2/26, humoristi~na
serija
16.40 Sve za slavu,
film
18.20 Odred za ~isto}u,
43/59, zabavni
program
18.55 OBN Info
19.15 !Hej Music,
muzi~ki program
20.00 Serija A,
uvodna emisija
20.25 Serija A:
Juventus - Fiorentina,
direktan
prijenos
22.25 Mrak film 3,
film
00.00 Sve za slavu,
film, r.
01.30 Playboyeve
djevojke
16 /42, zabavni
program
HAYAT TV
08.00 Dobro jutro BiH,
jutarnji program
10.00 Asterix i
12 zadataka,
crtani film, Mre`a plus
11.20 Autoklub
11.45 Bistro BiH
12.10 Biometeorolo{ka
prognoza
12.11 Klub tajnih
agenata,
igrani film
13.35 Vremenska prognoza
13.37 Hayat produkcija
tra`i zvijezdu,
specijal, r.
15.00 FBI Files,
dokumentarni
program,
Mre`a plus
16.00 Pesnica osvete,
igrani film,
Mre`a plus
17.30 Kakav deda
takav unuk,
igrani film,
Mre`a plus
18.55 Centralni dnevnik
sa Senadom
Had`ifejzovi}em
20.10 Stanje na
putevima
Ski report
Bioprognoza
20.15 Odmori se
zaslu`io si,
igrana serija,
Mre`a plus
21.00 Gattaca,
igrani film,
Mre`a plus
23.00 Vijesti,
Mre`a plus
23.05 Sport centar,
Mre`a plus
23.20 Trava,
igrana serija,
Mre`a plus
00.00 Vremenska
prognoza
00.02 Neboder,
igrani film
PINK BH
06.40 Made in
Banja
Luka, r.
06.50 Sportissimo, r.
07.00 Vrela krv, r.
08.00 Zoro,
serija, r.
08.55 Vremenska
prognoza
09.00 Balkan
net
10.30 Male
tajne,
film (Little
Secrets) 2001
12.00 Info top
12.10 Sarajevo
on line
12.20 Made in
Banja Luka
12.30 War at Home
/ Rat u ku}i,
serija
13.00 Da pre|emo
na ti, r.
14.00 Info top
14.10 Gold
music
15.50 Info top
16.00 Zoro,
serija
17.00 Show
time
18.30 Info
top
18.45 Vremenska
prognoza
18.50 Ski report
18.55 Smolvil
20.00 Pare
ili `ivot
21.00 Zvijezde
Granda
23.30 Ku}a od
stakla,
film (Glass
House) 2001
01.30 Sarajevo
on line
01.40 Made in
Banja
Luka
11.25 ALPSKO SKIJANJE: SPUST (M) 20.25 VE^ER SA EMIROM 14.10 MIMOHOD 18.55 CENTRALNI DNEVNIK 18.55 SMOLVIL
TVTK
19.00 Dnevnik RTV TK
19.30 Svjetla cirkusa
20.05 Subotom uve~e, zaba-
vni-muzi~ki program
21.00 Heroj, film
22.30 Bonaventura, poro-
di~ni magazin
23.00 Obavezan smjer
23.30 Na kraju dana
23.45 Vru}a ve~era, film
01.25 Odjava programa
01.30 Satelitski program,
DW
TV Mostar
17.30 Kakav deda, takav
unuk, igrani film
19.00 Centralni dnevnik
20.30 Odmori se, zaslu`io si,
igrana serija
21.20 Gattaca, igrani film
23.20 Vijesti
23.25 Sport centar
TV Gora`de
18.25 Sasvim obi~ne pri~e
19.00 Dnevnik
20.00 Uspon velikih sila, dok.
program
21.00 Spartan, igrani film
21.30 Dnevnik, r.
23.00 Saga o McGregorovi-
ma, igrana serija 28. ep.
NTV Amna Te{anj
19.00 Muzi~ki SMS
20.00 TOP VIJESTI
20.05 Dokumentarni program
20.30 TV VIKEND, kontakt
program
23.00 Muzi~ki SMS
00.00 Muzi~ka linija
TV Visoko
14.00 TV strane
16.30 Igrani film, r.
17.50 Autovizija, r.
18.20 U dru{tvu sa..., r.
18.40 Katalina i Sebastijan
19.30 Dnevnik FTV
20.05 Sje}anja
20.35 Gospodin Barington,
igrani film
22.15 Muzi~ki program
22.30 TV strane
TV KISS
15.30 Laku no} Hrvatska
16.00 OTVorena TV, talk show
16.30 OTVorena TV, talk show
17.30 Zov prirode, magazin o
lovu i ribolovu
17.55 FIS SHOP
18.00 Zagrljaj ljepote
18.55 FIS SHOP
19.30 Dnevnik HRT
20.00 Narodno veselje
21.25 FIS shop
21.30 Vesna Kljaji} u`ivo
23.00 No}na mora
- @eljko Malnar
TV Kakanj
15.00 Vrhunski poklon, film
17.00 Puls
18.00 Oliver Twist
18.30 Mr. Bean
19.00 Crtani film
19.30 Dnevnik FTV
20.00 Vijesti IC
20.15 Pasija posla, film
22.00 Leak Parker, serija
23.00 Autovizija
23.30 Vijesti TV Sahar
TV Zenica
18.00 BH veza - informativni
magazin
18.30 Mali oglas, obavje{te-
nja, tu`na sje}anja
19.00 Vijesti
19.30 TV d`uboks
20.00 Folk top 10
- muzi~ki spotovi
21.00 BH veza: Heroj,
igrani film
22.30 Obavje{tenja, tu`na
sje}anja
23.00 Vijesti, repriza
23.10 Plima `ivota, igrana
serija
Odjava
TV USK
18.20 Djeca pitaju, program
za djecu
Slijedi
18.50 Intermeco
19.00 Dnevnik TV USK
19.30 Muzi~ki program
20.05 Coctail music
21.00 Heroj, igrani film
22.35 Vijesti
22.40 Bonaventura
TV Cazin
16.30 Gost i ona
17.30 Autovizija, repriza
18.00 Moja {kola, program
za djecu
19.00 Bonus
19.40 Muzi~ki program
TV Travnik
19.00 Dnevnik TV Travnik
19.25 Slijedi...
preporu~ujemo...
19.30 Muzi~ki program
20.00 Igrani film
21.30 Igrani film
23.00 Dnevnik TV Travnik (r.)
TV Bugojno
18.55 Centralni dnevnik sa
Senadom
Had`ifejzovi}em
20.30 Odmori se, zaslu`io si,
igrana serija
21.20 Gattaca, igrani film
23.20 Vijesti
22.25 Sport centar
HIT TV
19.00 Iz dana u dan
29.00 Auto shop magazin
20.40 Emisija - Bonaventura
21.05 Folk show - muzi~ka
emisija
Serija A:
Juventus -
Fiorentina
NOGOMET, OBN
20.25
FILM, NOVA TV
20.00
19.30U@IVO: SKI SKOKOVI 20.15 NJEMA^KA TRA@I SUPER ZVIJEZDU
Odmetnuta
porota
Nakon {to su berzanski
ma|ioni~ar i njegove
kolege hladnokrvno
ubijeni na radnom mje-
stu, njegova udovica
odlu~i tu`iti velikog pro-
izvo|a~a oru`ja.
Uloge: D`on Kjuzak,
D`in Hekman, Dastin
Hofman Reditelj: Ge-
ri Fleders
SP Hrvatska
2009:
Ma|arska -
Hrvatska
RUKOMET(M), BHT 1
20.20
SUBOTA 24. 1. 2009.
RTRS
08.55 Top {op
Program za djecu
i omladinu
09.00 Super Bili - Tarzan gospodar
09.05 Garfild, crtana serija, 101.
epizoda
09.30 Los Lunis, program za djecu,
41/122
09.59 Pregled programa
10.00 Vijesti
10.05 Praistorijski park, dokume-
ntarni program, 3/6
11.05 ^edin `ivot - dokumentarni
program
11.30 Heroji i fenomeni - dokume-
ntarni program, repriza
12.00 Vijesti
12.15 Pravoslavlje, vjerski program
12.40 Rije~ vjere, vjerski program
13.05 Top {op
13.10 ^arlijev avion - film
14.40 Slavni parovi - D`in Harlou i
Vilijam Pauel - dok.
program, 27/50
15.10 @ene na prvoj liniji
- Maroko, 3/7
15.40 Aktuelnosti - seminar o ho-
lokaustu u Novom Sadu
16.15 Brojevi, serija, 10/84
17.00 Vijesti
17.05 Rez, emisija iz zdravstva
17.50 Mali ekran
18.05 Prozornica, emisija iz kulture
18.25 Do kraja svijeta - Kuba, 6/6,
putopisna reporta`a
19.00 Moja zlatna ribica je zlica,
crtana serija, 5/26
19.30 Dnevnik
Sport
20.05 Kanzas Siti, film
22.00 Povratak u Idn, serija, 6/6
22.55 Info profil
23.15 Brojevi, serija, 11/84
00.00 Ispod vulkana, film
02.00 Dnevnik
02.25 Praistorijski park
- dokumentarni program, 3/6
03.15 Pravoslavlje
03.40 Rije~ vjere
04.05 Povratak u Idn - serija, 6/6
04.50 Muzi~ki program
05.10 @ene na prvoj liniji
- Maroko - 3/7
HRT 1
06.20 Znanstvena petica
06.50 Iza ekrana
07.20 Ekolo{ki raj Matta Jamesa,
dokumentarna serija
07.45 TV kalendar
08.00 Vijesti
08.15 Kinoteka - ciklus klasi~nog
vesterna: No}ni prijelaz,
ameri~ki film (87’)
09.45 Skica za portret
10.00 Vijesti
10.09 Vrijeme danas
10.10 Vijesti iz kulture
10.15 Ku}ni ljubimci
10.50 Veterani mira, emisija za br-
anitelje
11.55 Burzovno izvje{}e
12.00 Dnevnik
12.13 Vrijeme
12.15 TV kalendar
12.35 Opijeni ljubavlju, telenovela
13.20 Prizma, multinacionalni ma-
gazin
14.05 Duhovni izazovi
14.30 Skica za portret
14.50 Reporteri: Mo}na Merkel
15.55 Euromagazin
16.30 Vijesti
16.39 Vrijeme sutra
16.45 Hrvatska kulturna ba{tina:
Muzej grada po
na{em izboru
17.05 Svirci moji, glazbena emisija
17.50 U istom loncu, kulinarski
show
18.35 TV Bingo Show
19.15 LOTO 7/39
19.30 Dnevnik
19.55 Ve~eras...
19.57 Sport
20.03 Vrijeme
20.10 Evergreen, 1. dio (4/8)
21.25 Evergreen, 2. dio (4/8)
22.10 Mamutica, kriminalisti~ka
serija
22.55 Burzovno izvje{}e
23.00 Dnevnik 3
23.15 Vijesti iz kulture
23.25 U paklu nasilja, ameri~ki film
(15) (91’)
01.05 Filmski maraton: 187: [ifra
za ubojstvo, ameri~ki film
(18) (114’)
HRT 2
06.30 TEST
06.45 Najava programa
06.50 Disneyjevi crti}i:
[iljo i sportovi
07.15 Disneyjevi crti}i:
Kuzco - careva
nova {kola
07.40 @utokljunac
08.05 Danica
08.10 ^arobna plo~a - u~imo
engleski
08.25 Ninin kutak
08.35 Pripovjeda~
09.05 Pokusi koji su
promijenili svijet:
Newtonovi zakoni
gibanja (1/6)
09.25 Navrh jezika:
Prijedlozi
09.35 Kokice
09.50 Cortina d’Ampezzo:
Svjetski SKI KUP (@) - spust
(do oko 11.10)
11.20 Kitzbühel: Svjetski
SKI KUP (M) - spust
(do oko 12.40)
12.45 Briljanteen
13.30 Majstori svira~i:
Karlovac (2.dio)
14.00 Hladnokrvne
`ivotinje: Sofisticirane
zmije,
dokumentarna serija
14.50 KS automagazin
15.25 Kraljica {kole,
ameri~ki film
16.55 Ko{arka, NLB liga:
C.Zvezda - Cibona,
prijenos
18.55 U vrtu pod zvijezdama
19.25 Gara`a: Overflow
19.55 Ve~eras...
20.05 Umri mu{ki 3.,
ameri~ki film
22.15 Na tronu vje~nog ~uda,
dokumentarni film
23.00 Humanitarni koncert
u Royal Albert Hallu
00.05 Sportske vijesti
00.15 No} u kazali{tu: Rigoletto,
opera (2000.)
02.10 TV raspored
NOVA TV
05.45 ^arobnjaci,
crtana serija
06.10 Code lyoko,
crtana serija
06.35 Yu-Gi-Oh GX,
crtana serija
07.00 Superheroj
Spiderman,
crtana serija
07.25 Iron Kid,
crtana serija
07.50 Roary,
crtana serija
08.05 Dora istra`uje,
crtana serija
08.30 Ezo TV,
tarot show
09.30 Nova lova,
TV igra
10.20 ^arobnice,
serija
11.15 Frikovi,
serija
12.10 Smallville,
serija
13.00 [kola `ivota,
igrani film
15.05 Moja ma}eha
je izvanzemaljac,
igrani film
17.10 Vijesti
17.15 Kod Ane,
kulinarski
show
17.55 Nad lipom 35,
humoristi~no
-glazbeni show
19.15 Dnevnik
Nove TV
20.00 Odmetnuta porota,
igrani film
22.10 Ubojica me|u
nama,
igrani film (12)
23.50 Tjelesna stra`a,
igrani film
02.15 Sad je dosta,
igrani film
04.05 Kraj igre,
igrani film
05.35 Kraj
programa
23.15 BROJEVI 12.35 OPIJENI LJUBAVLJU 20.05 UMRI MU[KI 3 17.15 KOD ANE
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Ako ste u ~vrstoj vezi, osje}ate ja~u pri-
vr`enost partneru. Tu je i potreba da se posvetite
osvje`enoj ljubavi.
Posao: Ne razmi{ljate puno o budu}nosti. Trudi-
te se da budete zadovoljni trenutnim stanjem i da se malo opu-
stite.
Zdravlje: Budite fizi~ki aktivniji.
Ljubav: Postoji prilika za fler t. Budite oprezni s
kim se to de{ava. Naime, niste spremni na polo-
vi~na rje{enja.
Posao: Skloniji ste li~nim preokupacijama, nego
tro{enju energije na ono {to vam donosi vi{e briga nego rado-
sti.
Zdravlje: Lo{ija psiho-fizi~ka kondicija.
Ljubav: Va{e postupke voljena osobe protuma~it
}e pogre{no. Lako mo`ete do}i u situaciju da se
pravdate.
Posao: Danas ste smireniji i povu~eniji. Tako }ete mo}i srediti
dosada{nje obaveze i nadoknaditi propu{teno.
Zdravlje: Mogu}a je nesanica.
Ljubav: Nai}i }ete na osobu koja }e se za~as
uvu}i u va{e srce. Ipak, jo{ ne dajite svemu pre-
veliku te`inu.
Posao: Budite aktivniji nego ina~e. Iskoristite odre|ene povo-
ljnosti, svoju kreativnost i odli~ne ideje.
Zdravlje: Izbjegavajte promjenu bioritma.
Ljubav: Od izuzetnog zna~aja je da malo obuzda-
te svoju narav. Ne tra`ite sve ili ni{ta od voljene
osobe.
Posao: Vjerujte samo onome {to li~no uradite ili dogovorite.
Ne o~ekujte previ{e, pa }ete izbje}i razo~arenje.
Zdravlje: Spavajte kvalitetnije.
Ljubav: Uz mnoge kontakte, tu su ugodni razgo-
vori i fler t. Upoznat }ete privla~nu, komunikati-
vnu osobu.
Posao: Iako su mogu}i nesporazumi, vjerovatno
izazvani nervozom, u izgledu je izvjesna, ekstra zarada.
Zdravlje: Osje}ate uznemirenost.
Ljubav: Pru`a vam se {iroko polje mogu}nosti.
Na vama je da to iskoristite na najbolji mogu}i
na~in.
Posao: Dolazite do va`nih spoznaja. One se ne odnose samo
na posao koji radite, ve} i na ne{to {ire.
Zdravlje: Osje}ate smirenost.
Ljubav: Posjetit }e vas, nazvati ili }ete sresti oso-
bu koja vam je nekada mnogo zna~ila. Uzdrmat
}e va{e emocije.
Posao: Motivacija neznatno opada, ali vi ste i da-
lje spremni na znatne napore. ^ak i ve}e nego {to morate.
Zdravlje: Vlada unutra{nja ravnote`a.
Ljubav: Voljena osoba ili dobri prijatelji insisitraju
da iza|ete, provedete se. Idite, izvrsno }ete se
osje}ati.
Posao: Ako do|ete u situaciju da odustanete od svega, nemo-
jte prenagliti. Popri~ajte s osobom kojoj vjerujete.
Zdravlje: Sasvim dobro.
Ljubav: Ne zadovoljava vas ono {to imate. Od
voljene osobe po~injete tra`iti vi{e nego {to
mo`e da pru`i.
Posao: Prilisilite se na kontinuiran rad, makar i sa
pola snage. Ovo pogotovo va`i ako ste u usponu karijere.
Zdravlje: Glavobolja dolazi i zbog lo{ijeg vida!
Ljubav: Va{a samokontrola toliko je sna`na da
mo`ete stalo`eno razmisliti o postoje}oj ili o
po~etku nove veze.
Posao: Izvrstan dan, naro~ito za po~atak novog.
Uz uvjet da pred prvim pote{ko}ama ne pobjegnete u lijenost.
Zdravlje: Prilagodljivi ste razli~itim utjecajima.
Ljubav: Pona{ate se samouvjereno i posesivno.
Samo ako smanjite o~ekivanja, mo`ete se nadati
i uzbu|enjima.
Posao: Ovo je zahtjevan dan. Pogotovo ako radite dva posla
istovremeno, treba vam dodatna koncentracija.
Zdravlje: Skloni ste promjenama raspolo`enja.
21. III - 20. IV
OVAN
21.IV - 22.V
BIK
23.V - 22.VI
BLIZANCI
23.VI - 22.VII
RAK
23.X - 22.XI
[KORPIJA
23.XI-22.XII
STRIJELAC
23.XII-21.I
JARAC
22.I-19.II
VODOLIJA
20.II-2O.III
RIBE
23.IX - 22.X
VAGA
23.VII - 22.VIII
LAV
23.VIII - 22.IX
DJEVICA
DOKUMENTARAC, BHT 1
22.10
Sindi
Kembl
zavr{ila
je faku-
ltet i u
me|uvremenu postala TV novi-
narka. Uskoro se ~udne stvari
po~nu doga|ati. Na Loganovoj
farmi pojavljuju se krugovi u `itu,
a Sindinu prijateljicu Brendu za-
desi jeziva smrt povezana s ubo-
jitom videokasetom.
Uloge: Ana Faris, ^arli [in, Ento-
ni Anderson, Pamela Anderson
Reditelj: Dejvid Cuker
U jednom tipi~no jugoslave-
nskom preduze}u razvija se
odnos poltrona i generalnog
direktora. U atmosferi nerada,
java{luka i neodgovornosti, kr-
oz ovaj odnos se otkrivaju ra-
zni negativni mehanizmi koji
karakteriziraju stvarnost. U po-
zadini glavnog toka pri~e otkri-
va se i privatni `ivot ovih li~no-
sti.
Uloge: Ljubi{a Samard`i}, Zor-
an Cvijanovi}, Mira Furlan, Ma-
ja Sablji}
Reditelj: Svetislav Bata Preli}
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993.
Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik;
Izdava~: "avaz-roto press"
Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi}
Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira
]ati}, Unutra{njopoliti~ka Mirela Kukan, Globus Edina Kala-
muji}, Biznis Muriz ^engi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi},
Sport Oleg Lokmiæ, Sarajevski kanton Mladen Daki},
Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sedmica Fadil Mandal,
Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi},
Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik
Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi}
Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i}
Menad`ment “avaz-roto press”:
Faruk ^ard`i}, direktor Dru{tva
DTP: Studio "avaz-roto press"
[tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185,
tel: 033/455-333.
TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391,
glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281-
446, 281- 380 i 281- 398, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281-
409, Sarajevska hronika: 281- 419 i 281-442, Crna hronika:
281- 413, RTV extra: 281- 421, Sportska : 281- 417 i 281-418,
Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424,
e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412,
faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356,
Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-451,
Fax: 281-461, e-mail: smrtovnice@avaz.ba, Plasman i prodaja:
281-364, Finansije: 281- 357.
DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka),
032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22
(poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i
257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel:
049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-
363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax:
036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23
(zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F
Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar,
ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885,
215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251;
BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753
Adresa: D`emala Bijedi}a 185
List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu
obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod
brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o
javnom informiranju.
PDV ID BR. 200934630002.
CIJENA: 1 KM
Dnevni avaz
^en
^en sa-
znaje
da je
njegov
voljeni u~itelj mrtav i da je nje-
gova smrt rezultat stalnog
ugnjetavanja Kineza koje provo-
de Japanci. Za razliku od svojih
prijatelja, on se odlu~uje po-
mo}u svojih vje{tina suo~iti sa
ugnjetava~ima i osvetiti ubistvo
svog u~itelja.
Uloge: Brus Li, Nora Miao,
D`ejms Tien Reditelj: Vei Lo
Bosanska
viagra
FILM
FILM
FILM, FEDERALNA TV
21.20
Pesnica osvete
22.25
OBN
16.00
MRE@A PLUS
]etenija je tradicionalna
poslastica koja se pravi
od ukuhanog {e}era sa
malo vode i limunovog so-
ka i zahtijeva mnogo
vje{tine u oblikovanju
ohla|ene {e}erne mase u
ispr`enom i ohla|enom
bra{nu. Novo vrijeme je
crna kulinarska komedija
o nezaposlenim mu{karci-
ma koji poku{avaju da na-
prave ’bosansku viagru’.
Autor: Dinno Kassalo
Mrak film 3
Poltron
LJUDI I DOGA\AJI
TOP VIJESTI
Promocija Sedmice mode
Spektakl u Berlinu
BERLIN - U njema~koj prije-
stonici 28. januara po~inje Ber-
linska sedmica mode koja }e
trajati do 1. februara. U toku su
pripreme za ovaj spektakl, a
doma}i dizajner Torsten Amft
promovirao je doga|aj organi-
ziraju}i fotografiranje maneke-
nki na svim atraktivnim gra-
dskim lokacijama.
SAMARKAND - Ruski pre-
dsjednik Dmitrij Medvedev
boravio je ovih dana u posjeti
Uzbekistanu, u nastojanjima
da podupre i pobolj{a odnose
zvani~ne Moskve i dr`ava u
centralnoj Aziji.
Uzbekistanski predsjednik Is-
lam Karimov i Medvedev po-
sjetili su i d`amiju i pijacu u Sa-
markandu. Medvedev je tokom
posjete izjavio kako je Kremlj
spreman sara|ivati s predsje-
dnikom SAD Barakom Oba-
mom u borbi protiv terorizma
u Afganistanu.
Senatorsko mjesto
Ponuda za Gilibrand
NJUJORK - Guverner ameri~ke
savezne dr`ave Njujork Dejvid
Paterson predlo`io je da republi-
kanka Kristen Gilibrand zamije-
ni Hilari Klinton u Senatu, obja-
vio je „New York Times“, pozi-
vaju}i se na izvore iz vlade. Kli-
nton je imenovana za dr`avnog
sekretara i njeno senatorsko mje-
sto ostalo je upra`njeno.
Razlaz Dati i Sarkozija
Bebe ro|ene prije dvije sedmice (AFP)
MEDAN - Na indonezijskom
otoku Sumatri prije dvije sedmice
ro|eni su sijamski blizanci koji su
spojeni prsima. Nijedan unu-
tra{nji organ dvojice bra}e nije
spojen pa ih ljekari planiraju po-
dvrgnuti operaciji razdvajanja.
Tim medicinskih stru~njaka
smatra da dje~aci imaju velike
{anse da pre`ive vrlo komplicir-
an i zahtjevan zahvat koji mo`e
trajati i vi{e od 15 sati. [ef bo-
lnice u kojoj su dje~aci ro|eni
izjavio je da operaciju nije mo-
gu}e izvesti odmah, odnosno da
je mnogo bolje po djecu sa~ekati
da oja~aju.
Ljekari iz Indonezije nadaju se
da }e im u izvo|enju slo`enog
zahvata pomo}i i neke kolege iz
inozemstva. Naime, operacije
razdvajanja sijamskih blizanaca
obi~no izvode timovi koji broje
i vi{e od 30 ~lanova.
Bra}a sa Sumatre ~ekaju kompliciran operativni zahvat
SIJAMSKI BLIZANCI U INDONEZIJI
Nijedan unutra{nji organ dvojice bra}e nije spojen pa ljekari predvi|aju da bi obojica mogla pre`ivjeti
Iskosa
Slike golih `ena
BARLINGTON - Slike golih
`ena na snoubordima uzburkale
su javnost u nekoliko zimskih
sportskih centara u SAD. Daske
„Playboy“, koje proizvodi loka-
lna kompanija „Barton“, izazva-
le su buru negodovanja, a jedna
`enska organizacija najavila je
da }e pokrenuti politi~ku akciju
kako bi seksi-daske bile zabra-
njene.
Ruski predsjednik pred d`amijom
Ra{ida Dati odlazi iz vlade
Medvedev posjetio d`amiju
PARIZ - Francuska ministrica
pravde Ra{ida Dati uskoro }e
napustiti vladu Nikolasa Sar-
kozija, potvr|eno je ju~er.
O~ekuje se da }e se Dati kandi-
dirati na izborima za Evropski
parlament (EP) koji }e biti
odr`ani u junu ove godine.
Du`nosnik Sarkozijeve stranke
UMP rekao je za AFP da }e Da-
ti, koja se ovog mjeseca vratila
na posao pet dana nakon ro|enja
svog prvog djeteta, morati napu-
stiti ministarsku poziciju, jer pr-
ema pravilima, Dati zbog kandi-
dature ne mo`e ostati i u vladi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful