P. 1
[Free Scores 1.Com] Chopin Frederic Nocturne in c Sharp Minor 3373

[Free Scores 1.Com] Chopin Frederic Nocturne in c Sharp Minor 3373

|Views: 0|Likes:
Published by Matthew Schimke

More info:

Published by: Matthew Schimke on Jun 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2012

pdf

text

original

Nocturne

cis-Moll / C sharp minor
Opus post.
Fr´ed´eric Chopin
č
1
20
I
G
4
4
4
4
4
4
4
4
S
S
#
p
ˇ
Lento con gran espressione
ˇ
ˇ
ˇ
h
?
( ˇ
?
ˇ
ˇ
( ˇ
#
´
ˇ
7
ˆ
ˇ
ˇ
ˇ
h
?
( ˇ
?
ˇ
ˇ
( ˇ
#
Y
ˇ
5 ˇ
9
ˇ
ˇ
h #
ŋ
ˇ


ˇ
ˇ
h
y
<
<
#
pp
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
h
?
( ˇ
?
ˇ
ˇ
( ˇ
#
´
ˇ
7
ˆ
ˇ
ˇ
ˇ
h
?
( ˇ
?
ˇ
ˇ
( ˇ
#
Y
ˇ
5 ˇ
9
ˇ
ˇ
h #
ŋ
ˇ


ˇ
ˇ
h
y
<
<
č
5
I
G
4
4
4
4
4
4
4
4
dolce
#
ˇ
ˇ
ˇ
Ű
Ű
h
i
ˇ
legato
˘
#
ˇ
ˇ
ˇ
Ű
Ű
h
i
ˇ
tr
˘
ˇ
ˇ
#
ˇ
ˇ
ˇ
Ű
Ű
h
i
ˇ
Ş
˘
ˇ
ˇ
ˇ
Ű
Ű
ˇ
â˜v
˘
ˇ

ˇ

Ű
Ű
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
Ű
Ű
w
ˇ
ˇ
`
ÁÁ
ÃÃ
ˇ
3
ˇ
ˇ
ÃÃ
ˇ
#
ˇ
ˇ
ˇ
Ű
Ű
ˇ
śc
ffi˘
ˇ
ˇ
ˇ
Ű
Ű
h
ˇ
<
č
9
I
G
4
4
4
4
4
4
4
4

ˇ
ˇ
Ű
Ű
ˇ
˘
|
ˇ
ˇ
ˇ
Ű
Ű
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
Ű
Ű
[
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
Ű
Ű
z
ˇ
ˇ
ˇ ˇ
ĞĞ
ĞĞ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
[
Ű
Ű
ˇ
Ą
tr
˘
`
ˇ
ˇ

Ű
Ű


ˇ
ÈÈ
ˇ
ˇ
ˇ

y
Ű
Ű
ˇ
á2s
˘
ˇ
ˇ
ˇ
Ű
Ű
ˇ
p
>
ˇ
˜
č
13
I
G
4
4
4
4
4
4
4
4
ˇ
ˇ
ˇ
Ű
Ű
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
Ű
Ű
ˇ
tr
˘
b
ˇ
ˇ
ˇ
Ż
Ż Ż
Ż
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ű
Ű
ˇ
Ű
˘
ˇ
cresc.
ˇ
ˇ
Ű
Ű
ˇ
ˇ
õıa
ˇ
con forza
ˇ
ˇ

Ű
Ű
ˇ
8‰
ˇ
3

ÃÃ
ˇ
ˇ
3
ˇ
ÃÃ
ˇ
ˇ

ÎÎ

ˇ
ˇ
Ś
Ś
ˇ
Ć
–7
77

3
ˇ
ˇ
Ï
Ï Ð
Ð
ˇ
–7
77

3
ˇ
ˇ
ÉÉ

–7
77

3

ˇ
ÉÉ Ê
Ê
ˇ
č
16
I
G
4
4
4
4
4
4
4
4
#
ˇ
ˇ
ˇ
\
Ű
Ű
ˇ

˘`
ˇ
ˇ
h
ˇ
}
Ê
Ê
ˇ
>
cresc.
ˇ

ˇ
Ű
Ű
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
Ű
Ű
ˇ

`
â1
-
ˇ
ˇ

Ű
Ű
ˇ
tr


˚
ˇ
Ű
Ű
ˇ

6ˇ4ˇ
ĎĎ
ĎĎ
Ď
Ď


ˇ
ˇ
Ű
Ű
e
ˇ
ffˇ
ˇ
ÃÃ
ˇ
č
19
I
G
4
4
4
4
4
4
4
4
f
ˇ
ˇ
ˇ
Ű
Ű
ˇ
( ˇ
?

˘
ˇ
ˇ

Ű
Ű
ˇ
ˇ
ˇ
dim.
ˇ
ˇ
ĎĎ
ˇ
ffl˘
ˇ
ˇ
ˇ
ÊÊ
ˇ
<
pp
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ř
Ř
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ŕ
Ŕ
Ŕ
Ŕ
ˇ
ˇ
ˇ

\
Ř
Ř
ˇ
3
ˇ

ˇ
ę˝&
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ř
Ř
ˇ
ˇ

ÈÈ
É
É
ˇ
ˇ
ÉÉ
ˇ
}
ˇ
ˇ

Ř
Ř
ˇ
3
ˇ
ˇ
ˇ
ŚˆC
ˇ
č
23
I
G
4
4
4
4
4
4
4
4
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
`
ˇ

ŘŘ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
]
ŘŘ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ ˇ
˛ ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ř
Ř
ˇ
Ą
ˇ`
Ą

`
ˇ
ˇ
ˇ`
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ď
ŘŘ
ˇ
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ŚŚ
ˇ
sotto voce
ˇ

ĹĹ
ŁŁ

ˇ
ĽĽ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
3
ˇ
ˇ
ˇ

Ř
Ř

ăĄS
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ř
Ř

ˇ
ˇ
ÈÈ
É
É
ˇ
ˇ
ÏÏ
ˇ
ˇ
Ą
ˇ
ˇ
3
ˇ
ˇ
ˇ
Ř
Ř
ˇ
È´$
ˇ
č
27
I
G
4
4
4
4
4
4
4
4
p
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ `
`
ˇ
ˇ
Ř
Ř
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
c
ŁŁ
ˇ

ˇ ˇ
ˇ
ˇ
˛ ˇ
ˇ
ˇ

Ř
Ř
ˇ
Ă
ˇ`
Ă
ˇ
`
ĄĄ
ˇ
ˇ
ˇ`
ˇ
`
ĄĄ Ď
Ď
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ę
Ř
Ř
ˇ
˘
˘
f

ˇ
ˇ
Ř
Ř

ˇ

ŐŐ
ˇ
ˇ
ˇ

Ř
Ř
ˇ
ˇ`
ˆ”
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ř
Ř

ˇ`
ŞŞ Ţ
Ţ
ˇ ‰ˇ ‰ˇ
ˇ
ˇ

Ř
Ř
ˇ
4
-
ˇ

š˜”
ˇ
`
č
31
I
G
4
4
4
4
4
4
4
4


y

Ń
Ń
ˇ
ˇ
3

ˇ

ÉÉ

ˇ
ˇ

Ł
Ł

ˇ
`
ôA
( ˇ
2
4
2
4
ˇ

Z
ˇ
ŃŃ
ˇ
ˇ`
ŞŞ
ŰŰ
ˇ

`
ĞĞ ŁŁ

3
4
3
4
#
cresc.
ˇ
3
ˇ
ŰŰ
ˇ
ąĂT
( ˇ
@
.
ˇ
4ˇ`

`
h
-
ˇ
8
-
ˇ
#
p
ůˆ7
ı 6ˇ
˘
`
ˇ
3

ŘŘ
ˇ
h
J
ˇ

č
35
I
G
4
4
4
4
4
4
4
4
#
ˇ
3
ˇ
Ţ
Ţ
ˇ
`
ˇ
ffi 4ˇ`
> >
h
ź˜–
-
ˇ
#

>
ˇ
>
ˇ
3

Ţ
Ţ


h
>
sempre

?
#
pi` u
-
ˇ
3
ˇ
Ť
Ť
F
ˇ
dim.
>
4ˇ`
h
( ˇ
>
#

>
ˇ
>
ˇ
3

Ŕ
Ŕ —
ˇ
h
>
ˇ
?
#
-
ˇ
3
ˇ
Ť
Ť
F
ˇ
>
4ˇ`
h
( ˇ
>
č
40
I
G
4
4
4
4
4
4
4
4
#

>
ˇ
>
ˇ
3

Ţ
Ţ


h
>

?
#
-
ˇ
3
ˇ
Ť
Ť
F
ˇ
sempre pi` u piano, rallentando
>
4ˇ`
h
( ˇ
>
#

>
ˇ
>
ˇ
3

Ţ
Ţ


h
>

?
#
-
ˇ
3
ˇ
Ť
Ť
F
ˇ
>
4ˇ`
h
( ˇ
>
#

>
ˇ
>
ˇ
3

Ţ
Ţ


h
>

č
45
I
G
4
4
4
4
4
4
4
4
S
S
#
ˇ
–– 3
? ˇ
ŐŐ

Adagio
m.d.
>
ˇ
ˇ
Ŕ
Ŕ
ˇ
morendo
<
Ą

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ŕ
Ŕ

ppp
ß˚

`
h
P
=
ˇ
dolce
ˇ
ˇ
ˇ
Ű
Ű
ˇ
Tempo I
˘
ˇ
ˇ
ˇ
Ű
Ű
ˇ
tr
˘
_
ˇ
ˇ
ˇ
ąą
ąą
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ű
Ű
ˇ
Ť
˘
|
ˇ
cresc.
ˇ
ˇ
Ű
Ű
ˇ
ˇ
ö“a
ˇ
č
49
I
G
4
4
4
4
4
4
4
4
f
ˇ
ˇ

Ř
Ř
ˇ
8‰
ˇ
3

ÃÃ
ˇ
ˇ
3
ˇ
ÃÃ
ˇ
ˇ

ÎÎ

ˇ
ˇ
Ń
Ń
ˇ
Č
–7
77

3
ˇ
ˇ
Ï
Ï
Ð
Ð
ˇ
–7
77

3
ˇ
ˇ
ÉÉ

–7
77

3

ˇ
ÉÉ Ê
Ê
ˇ
p
ˇ
ˇ
ˇ
Ř
Ř
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
g
Ř
Ř
ˇ

˘

ˇ
ˇ
Ř
Ř
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
Ř
Ř
ˇ
˘
č
52
I
G
4
4
4
4
4
4
4
4
ˇ
ˇ
ˇ
Ř
Ř
ˇ
tr
˘
ˇ
ĞĞ
ĞĞ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
Ř
Ř
{
ˇ
Ć
‰ˇ

‰ˇ
con forza
ˇ
ˇ
ˇ
Ř
Ř
ˇ
ˇ
3
ˇ
ˇ

3
ˇ
ĽĽ
ˇ
ˇ
–!
!!
– 3
ˇ
ˇ
ĽĽ
ˇ
ˇ

ĹĹ
Ł
Ł
ˇ

–!
!!
– 3

ˇ
ĽĽ

Ń
Ń
ˇ
^
–!
!!
– 3
ˇ
ˇ
ĽĽ
Ł
Ł
ˇ
appassionato

ˇ
ˇ
Ř
Ř

ù”!
˘
ˇ
ˇ
ˇ
Ř
Ř
ˇ
ˇ
ˇ
č
55
I
G
4
4
4
4
4
4
4
4
ˇ
ˇ

Ř
Ř
ˇˇ
ˇ
y
Ř
Ř
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ř
Ř
Y
ˇ
ˇ
ˇ
ŐŐ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
y
Ř
Ř
ˇ
ˇ
Š´4
ˇ ˇ
śś
śś
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ř
Ř
ˇ
[
ˇ
ˇ

Ř
Ř
x
ˇ
Ą
tr
¯
Š‚«
˛ ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
p
Ř
Ř
ˇ

˘
ˇ
ˇ
Z
ˇ
Ń
Ń
ˇ
z
18
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
‰ˇ
‰ˇ
‰ˇ
‰ˇ ‰
ˇ
‰ˇ ‰
ˇ
Å
Å Å
Å
‰ˇ
ě˜3
č
59
I
G
4
4
4
4
4
4
4
4
ˇ
ˇ
ˇ
Ř
Ř
ˇ
´
˘
ˇ
sempre pi` u piano
ˇ
f
ˇ
Ě
Ě
ĚĚ
ˇ
Ę
35
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
8‰
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ř
Ř
ˇ
ÿ -7
˘
ˇ
ˇ
X
ˇ
Ł
Ł
ˇ
x
delicato
11
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ďˆ"
č
61
I
G
4
4
4
4
4
4
4
4
ˇ
ˇ
ˇ
Ř
Ř
ˇ
´
˘
ˇ
ˇ
W
ˇ
Ł
Ł
ˇ
w
delicatissimo
13
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
‰ˇ
‰ ˇ ‰
ˇ
‰ˇ ‰
ˇ
‰ˇ
#
pp
ˇ
ˇ
ˇ
Ř
Ř
ˇ
rall.

ęˆ’
¯
ˇ
ˇ
ˇ
h
Ř
Ř
ˇ
#
ˇ
ˇ
ˇ
Ř
Ř
ˇ
P
¯
ˇ
ˇ
ˇ
h
Ř
Ř
ˇ
#
|
ˇ
ˇ

Ř
Ř
ˇ
ˇ
`
-
ˇ
ppp
ˇ

ˇ
Ð
Ð
ˇ

ˇ
ˇ
Ř
Ř

ě˙)
Q ¯
Ü`!
P ¯
h
Written with MusiXT
E
X
2004 LS

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->