Debka Kafrit INTRO

Israel

4 4

Em

Am

Bm

Em Bm 1. 2. Em Bm 2. Em

Em

Bm

Em

Bm

Em

Bm 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful