You are on page 1of 2

Do druĘunr 14q!

OGOLNOPOLSKIE POROZUI\,{IENIE Warszawa15.12.2008


r.
ZwIĄZKow ZAwoDowYcH
Wiceprzervodnicząca
,|4)ie
sfawa (aran<rwsĘa

oPzz-Z2/wr/ve8/08/As

Pan
Lech Czapla
Zastępca Szefa
Kancelarii Sejmu
ul. Wiejska 4/618
O0-902 Warszawa

Dot. odpowiedzi na pismo z 23 pażdziernika 2008 roku znak Ps/320/08


w sprawie poselskiego projektu ustawy o corocznym dodatku pieniężnym dla
niektórych emerytów, rencistów i innych świadczeniobiorcóworaz o zmianie
niektórych innych ustaw'

ogolnopolskiePorozumienieZwiqzkowZawodowychnie popierarozwiązań
zawańychW nadesłanym projekcieustawy.
Przedłożonyprojekt ustawy można rozpatrwaÓ w dwóch aspektach;
spo.łecznymi prawnym'
RozwaŻającprojektw tym pierwszymaspekcienaleŹypodkeś|ić,że godne są
poparcia wszeIkie inicjatywy|egis|acyjnezmierzającedo 'lagodzeniaskutków
ubóstwanajbiedniejszychwarstwspołeczeństwa,w tym takzeemerytów,rencistówi
osób pobierającychświadczenieprzedemerytalne
a|bozasiłekprzedemerytaIny.

Z drugiej jednak strony przyznawanieiednorazowychdodatkÓw narusza


istniejącysystem na|iczania emerytur i rent' Dodatki mają one charakter
incydentainy,poza systemowyi w swoimcharakterzezb|iionesą do zapomóg dla
najbiedniejszych.Do udzie|aniatakowychsą instytucjewłaściwe do udzielania
pomocy osobom pozostającymw trudnej sytuacji materia|nej.Równocześnie
uzależnieniepzyznawaniadodatkutylkood wysokości otrzymylvanego
śwjadczenja
w praktycemożespowodowac, ze dodatekten otrzymają
świadczeniobiorcy
zyjącyw
w\,lDZLdŁ PREZ\|DIALI{Y
L . d z ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/J.u wlnl we
22.Ą2.zDt
Wydaje się bardziejsprawiediiwe'aby prawo
rodzinacho dobrejsytuacjimaterialne1'
do dodatku' bez wzg|ędu,kto by go lvypłacał,ZUS czy opieka społeczna.powinno
byc uzaleŻnioneod dochodu na członkarodziny.
Ponadto OPZZ uwaia za bardzie1 zasadne' aby zamlast rozwiązań
łagodzących skutki ubóstwa wŚród świadczeniobicrcówpoprzez proponowanie
kontrowersyjnychrozvtiązań podjęte zostały inicjatpvy w kierunku podniesienia
wysokościminima|nychemeryturi rent chociażbydo poziomu zachowującego ich
siłę nabywczq z 1998 roku, kiedy to Zostałyone kwotowo usta|one w ustawie o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych' Podnoszenie ich
wysokościiyiko vl terminach ina zasadach wa|oryzacjiwszystkich świadczeń
spowodowało, Źe są one w znacznie nizszej wysokościod minimumsocja|negoa w
przypadku rent z tytułu częściowejniezdo|noścido pracy - ponizei minimum
egzystencjr.

Z poważaniem

' a.
. \, .'..,\,. (\ '''\* śJ Lr'