Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat 2011 Proba E. c) Proba scrisă la MATEMATICĂ Varianta 10
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinŃele naturii. Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I 5p 1. CalculaŃi log 7 3 + 2 + log 7 3 − 2 .

(

)

(

)

(30 de puncte)

5p

2. Se consideră funcŃia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x 2 + ax + b . DeterminaŃi numerele reale a şi b pentru care

graficul funcŃiei f conŃine punctele A ( 2,3) şi B ( −1,0 ) .
5p 5p 5p 5p 3. RezolvaŃi, în mulŃimea numerelor reale, ecuaŃia 3 x +3x+1 = 36 . 4. CalculaŃi probabilitatea ca, alegând la întâmplare un număr din mulŃimea {10,11,12,… ,99} , acesta să fie divizibil cu 4. 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele M ( 2, −1) şi N ( −1,3) . DeterminaŃi coordonatele

vectorului OM + ON . 6. DeterminaŃi lungimea laturii unui triunghi echilateral, care are aria egală cu 4 3 .
1. Se consideră punctele An 2 , 3

SUBIECTUL al II-lea

(

n

n

) , unde n ∈ ℕ .

(30 de puncte)

5p 5p 5p

a) ScrieŃi ecuaŃia dreptei A0 A1 . b) DemonstraŃi că punctele A1 , A2 , A3 nu sunt coliniare. c) DeterminaŃi numărul natural n pentru care aria triunghiului An An +1 An + 2 este egală cu 216 . 1 2. Pe mulŃimea ℝ se defineşte legea de compoziŃie asociativǎ x y = ( x y − x − y + 3) . 2 a) VerificaŃi dacă elementul neutru al legii „ ” este e = 3 . b) DeterminaŃi simetricul elementului 2 în raport cu legea „ ”. c) ArătaŃi că mulŃimea H = {2k + 1 k ∈ ℤ} este parte stabilă a lui ℝ în raport cu legea de compoziŃie „ ”. (30 de puncte) 1. Se consideră funcŃia f : ( 0, + ∞ ) → ℝ , f ( x ) = ln x + e x .

5p 5p 5p

SUBIECTUL al III-lea

5p 5p 5p

a) ArătaŃi că xf ′( x ) = 1 + xe x , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) . b) DeterminaŃi ecuaŃia tangentei la graficul funcŃiei f în punctul A(1, e) . c) CalculaŃi lim
x→ + ∞

f (x) . x

5p 5p 5p

2. Se consideră funcŃia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = 3 x 2 + 2 x + 1 . a) CalculaŃi aria suprafeŃei cuprinse între graficul funcŃiei f, axa Ox şi dreptele de ecuaŃii x = 0 şi x = 1 . 1  b) ArătaŃi că orice primitivă a funcŃiei f este concavă pe intervalul  −∞, −  . 3  c) DemonstraŃi că, oricare ar fi a ≥ 2 , are loc inegalitatea

∫ f ( x)dx ≥ 3a
0

a

2

+2.

Probă scrisă la Matematică Varianta 10 Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinŃele naturii. Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale. 1