1.

UVOD
Potrebno je proračunati prednapregnuti stropni nosač industrijske hale. Zadatkom nisu
definisani posebni uvjeti okoline tako da se smatra da je nosač u suhoj sredini bez agresivnih
uticaja, iz čega slijedi da je klasa agresivnosti sredine je jedan.
Utezanje užadi za prednaprezanje se vrši nakon očvršdavanja betona, tj. primjenjuje se
prednaprezanje sa naknadnim spojem. Opteredenje je pretežno mirno. Sva horizontalna dejstva
se prenose direktno na stubove, tako da se nosač proračunava samo na dejstvo vertikalnog
opteredenja. Nosač se postavlja na odgovarajuda elastomer ležišta pri čemu je otpor trenja
zanemarivo mali. Kompletan proračun se provodi prema EC2 propisima.
Za dokaz graničnog stanja nosivosti prema EC2 koristit de se parcijalni koeficijenti sigurnosti
kao i koeficijent kombinacije dejstava Ψ.1.1. PARCIJALNI KOEFICIJENTI SIGURNOSTI

1.1.1. Dokaz sigurnosti za granično stanje nosivosti (uls)

Kombinacija za samo jedno promjenljivo dejstvo:


¹ ¹
Računska vrijednost dejstva Sd Računska vrijednost otpornosti
(uzrok naprezanja) presjeka Rd (naprezanja)

Gdje je :
¸
G –
parcijalni koeficijent

sigurnosti za stalna dejstva
¸
P
– parcijalni koeficijent sigurnosti za djelovanje prednaprezanja
¸
Q
= 1,5 - parcijalni koeficijent sigurnosti za djelovanje promjenjivih dejstava
¸
c
, ¸
s
: parcijalni koeficijenti sigurnosti za materijale ( beton i čelik )


Vrijednosti ovih koeficijenata su date u literaturi i one iznose :

Tabela 1

¸
G
¸
Q
Nepovoljno dejstvo 1,35 1,5
Povoljno dejstvo 1,0 0

¸
P
= 1,00 – Za opteredenja usljed prednaprezanja.
S |E ( ¸
G,j
· G
K,j
+ ¸
P
· P
K
+ 1,5 · Q
K,1
) | s R | f
ck

c
; f
yk

s
; 0,9f
pk

s

|
Tabela 2


1.1.2. Granično stanje upotrebljivosti (sls)

Za kontrolu graničnog stanja upotrebljivosti potrebno je napraviti nekoliko kombinacija
opteredenja, i to :

- Rijetka kombinacija : S |E ( G
K,j
+ P
K
+ Q
K,1
) | - za jedno promjenjivo dejstvo
- Česta kombinacija : S |E ( G
K,j
+ P
K
+ ¢
1,1
× Q
K,1
+ E
i>1
( ¢
1,i
× Q
K,i
) |
- Kvazi-stalna komb.: S |E ( G
K,j
+ P
K
+ E
i>1
( ¢
2,i
× Q
K,i
) |

Keficijenti kombinacija za granično stanje upotrebljivosti:
¢
1,1
= 0,70
¢
2,1
= 0,50


2. MATERIJALI

2.1. BETON

Zadat je beton klase C 40/50. Osnovne karakteristike betona za ovu klasu (Tabela3; str.16;
skripta „Prednapregnuti beton“, prof.dr.M. Zlatar) su sljedede:
Tabela 3
Klasa betona C40/50
Čvrstoda na pritisak
[N/mm
2
]
f
ck,cyl
40
f
ck,cube
50
Čvrstoda na
zatezanje [N/mm
2
]
f
ctm
3,5
f
ctk,0.05
2,5
f
ctk,0.95
4,6
E – modul [N/mm
2
] E
cm
35000
Granična
deformacija
ε
cu
·10
-3
-3,0
ε
cu
·10
-3
-3,5
MATERIJAL Oznaka
Parcijalni koeficijenti za proračunsku
situaciju
Stalna/Prolazna Incidentna
Beton
¸
c

1,50 1,30
Čelik (obični i za
prednaprezanje)
¸
s

1,15 1,00

2.2. BETONSKI ČELIK

Zadat je čelik S 500 sljededih karakteristika:
- f
yk
= 500 N/mm
2

- E
s
= 200000 N/mm
22.3. ČELIK ZA PREDNAPREZANJE

Zadat je čelik St 1570/1770
Osnovne karakteristike:
- f
yk
= 1570 N/mm
2
– karakt. vrijednost čvrstode čelika za prednaprezanje pri tečenju;
- f
pk
= 1770 N/mm
2
– karakt. vrijednost čvrstode čelika za prednaprezanje na gr. kidanja;
- E
p
= 195000 N/mm
2
– modul elastičnosti;
- f
p0,1k
= 1500 N/mm
2
– karakt. vrijednost napona čelika za prednaprezanje pri graničnoj
deformaciji 0,1%.

Natega: DIWYDAG 6803 (3 užeta)
n
p
= 3 užeta
poprečni presjek natege A
p
= 450mm
2

Presjek jednog užeta: uže ispleteno od sedam žica 0,62’’
n = 7 žica
poprečni presjek užeta A = 150mm
2
3. PRORAČUNSKI MODEL , DIMENZIJE I ZAŠTITNI SLOJEVI

3.1. RASPON – PROSTA GREDA
l
eff
= 2200cm
l
tot
= l
eff
+ 2 x 25 = 2250 cm
L3.2. MINIMALNI BROJ I MINIMALNI RAZMAK ARMATURE ZA PREDNAPREZANJE

3.2.1. Minimalni broj
Prema EC2 za pojedini konstruktivni element od prednapregnutog betona, u prethodno
napregnutoj zategnutoj zoni, mora se predvidjeti minimalan broj armature za
prednaprezanje.
Ovom mjerom obezbjeđuje se dovoljna pouzdanost od eventualnog otkazivanja
odredenog broja žica tj. od trenutnog nenajavljenog loma.
Minimalna armatura iznosi : 7 žica prečnika u
min
≥ 4 mm3.2.2. Minimalni razmak
Svijetli razmak između zaštitnih cijevi armature za prednaprezanje kod prednaprezanja
sa utezanjem nakon očvršdavanja betona ne smije biti manji od prečnika zaštitne cijevi,
niti manji od 55mm.


3.3. ZAŠTITNI SLOJ

3.3.1. Betonski čelik

Prema EC 2, prilikom određivanja debljine pokrovnog sloja sa stanovišta zaštite od korozije i
sigurnog prenosa sile treba računati sa minimalnom debljinom C
min
kao i dodatnom veličinom
∆h koja treba da pokrije moguda odstupanja.


Debljina pokrovnog sloja betona se određuje:

a) Prema kriteriju zaštite armature korozije (prema vrsti okoline)
min
C
w1
= 15 mm.
Ova vrijednost se može umanjiti za elemente koji su izrađeni od betona kvalitetne klase jednake
ili vede od C40/50 sto je u ovom slučaju ispunjeno, pa je C
w1
= 10 mm.
b) Prema kriteriju prenosa sila spoja (uz pretpostavku:
max
d
g
< 32 mm i u< c < 40 mm )
- Za vilice Φ = 8,00 mm =>
min
C
w2
= Φ
w
= 8,0 mm
- Za podužne šipke Φ = 14,0 mm =>
min
C
1
= Φ
e
= 14,0 mm

c) Nominalna – stvarna vrijednost zaštitnog (pokrovnog) sloja betona:
nom
C
w
=
min
C
w1
+ Ah
Ah – veličina koja pokriva moguda odstupanja
Ah = 5 mm ÷ 10 mm => Odabrano: Ah = 10 mm
nom
C
w
= 10 mm + 10 mm = 20 mm
Napomena: Za
min
C
w1
uzima se veda vrijednost između C
w1
i C
w2
=> usvojeno 10 mm.
nom
C
e
=
nom
C
w
+ Φ
w

nom
C
e
= 20 mm + 8 mm = 28 mm

3.3.2. Čelik za prednaprezanje

a) Prema kriteriju zaštite od korozije ( prema uslovima sredine ):
min
C
cp1
= 25 mm.
Napomena: Za kvalitetne klase betona jednake ili vede od C40/50 može se izvrštiti
smanjenje za 5 mm :
min
C
p1
= 25,0 – 5,0 = 20 mm

b) Prema kriteriju prenosa sila spoja (
max
d
g
< 32 mm ):
min
C
p2
= φ
duct
= 55 mm.
Napomena: Za kvalitetne klase betona jednake ili vede od C40/50 može se izvrštiti
smanjenje za 5 mm:
min
C
p2
= φ
duct
= 50 mm.

c) Nominalna stvarna vrijednost:
nom
C
p
=
max
(
min
C
p1
;
min
C
p2
) + Ah
nom
C
p
= 50mm + 5mm = 55 mm


USVOJENO : C = 28 mm
3.4. KARAKTERISTIKE POPREČNOG PRESJEKA

Za proračun djelovanja prednaprezanja potrebno je izračunati karakteristke poprečnog presjeka.
Pri tome u obzir su uzete slijedede pretpostavke:
- Poprečni presjek zaštitne cijevi arm. za prednaprezanje φ
duct
=5,5cm;
- Poprečni presjek armature za prednaprezanje A
p1
= A
p2
= 4,5 cm
2
;
- Odnos modula elastičnosti armature za prednaprezanje i betona:

p
p
c
E
195000
5,57
E 35000
o = = =
- Odnos modula elastičnosti betonskog čelika i betona:

s
s
c
E 200000
5,71
E 35000
o = = =

Slika 1 - Karakteristike bruto poprečnog presjekaSlika 2 - Karakteristike netto presjeka

Proračun karakteristika idealiziranog presjeka:


Slika 3 - Idealizirani poprečni presjek
o
E
,
S
= 5,71
o
E
,
P
= 5,57

Površina kablova za prednaprezanje:
A
p1
= 4,5 cm
2
= A
p2
= 4,5 cm
2

Površina armature (pretpostavljeno):
A
s1
= 3,08 cm
2
(2Φ14)
A
s2
= 19,63 cm
2
(4Φ25)
A
s
= A
s1
+ A
s2
= 22,71cm
2

Površina idealiziranog presjeka:
A
i
= A
c
+ (o
E,p
– 1 ) × A
P
+ (o
E
,
s
– 1 ) × A
s
;
A
i
= 2180 + (5,57

– 1 ) × 9,0 + (5,71– 1 ) × 22,71= 2337,38cm
2

y
p1
= 9,0cm
y
p2
= 21,0cm

Udaljenost težišta betonskog dijela presjeka i armature za prednaprezanje:
z
cp
= z
c,dole
- y
cp
= 63,91 – (21,0 + 9,0)/2 = 48,91cmUdaljenost težišta betonskog dijela presjeka i obične armature:
z
cs,1
= z
c,dole
- y
cs,dole
= 63,91 – (3,7)/2 = 62,06 cm
z
cs,2
= z
c,gore
- y
cs,gore
= 46,1 – 7,2 = 38,9cm

Položaj težišta idealizirane površine poprečnog presjeka u odnosu na težište betonskog
presjeka:

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
p p cp s s1 cs,1 s s2 cs,2
i
1 A z 1 A z 1 A z
z
A
5,57 1 9,0 48,91 5,71 1 3,08 62,06 5,71 1 19,63 38,9
z 0,0972m
2337,38
o ÷ · · + o ÷ · · + o ÷ · ·
A =
÷ · · + ÷ · · ÷ ÷ · ·
A = =

Težište idealiziranog presjeka:
z
i
= z
c
- Az = 63,91 – 0,0972 = 63,81cm

Udaljenost težišta idealiziranog presjeka i armature za prednaprezanje:
z
ip
= z
cp
- Az = 48,91 – 0,0972= 48,81cm

Udaljenost težišta idealiziranog presjeka i obične armature:
z
is,1
= z
cs,1
- Az = 62,06 – 0,0972 = 61,96cm
z
is,2
= z
cs,2
- Az = 38,9 – 0,0972 = 38,80cm

Moment inercije idealiziranog presjeka:

( ) ( ) ( )
( ) ( )
( )
i c p p cp ip s s1 cs,1 is,1 s s2 cs,2 is,2
i
4
I I 1 A z z 1 A z z 1 A z z
I 2510704,224 5,57 1 9,0 48,91 48,81 5,71 1 3,08 62,06 61,96
5,71 1 19,63 38,9 38,80 2843785,4cm
= + o ÷ · · · + o ÷ · · · + o ÷ · · ·
= + ÷ · · · + ÷ · · · +
+ ÷ · · · =

U sljededoj tabeli dat je prikaz geometrijskih karakteristika prednapregnutog krovnog nosača.

Tabela 4 - Geometrijske karakteristike prednapregnutog krovnog nosača
KARAKTERISTIČNE
VRIJEDNOSTI POPREČNOG
PRESJEKA
A
c
; A
ci

(m
2
)
I
c
; I
ci

(m
4
)
z
u

(m)
z
p1

(m)
z
p2

(m)
A
c,bruto
0,2180 0,02511 0,6391 0,5491 0,4291
A
c,netto
0,2131 0,02388 0,6503 0,5603 0,4403
A
c,ideal
0,2337 0,02844 0,6381 0,5481 0,4281

4. DEJSTVA

4.1. STALNA I PROMJENJIVA DEJSTVA

4.1.1. Karakteristične vrijednosti

- Stalno opteredenje:
Vlastita težina nosača: ¬
k1
G 0,218 25 5,45 KN/ m' = · =
Težina pokrova: ¬
k2
G 4,0 KN/ m' =
- Promjenljivo opteredenje: ¬
k1
Q 4,0 KN/ m' =4.1.2. Vrijednosti mjerodavne za dimenzioniranje

4.1.2.1. Granično stanje upotrebljivsti

a) Rijetka kombinacija
- Potrebna za proračun napona usljed ukupnog opteredenja.
K K,1 K,2
K
K K
G G G 5,45 4,0 9,45 kN/ m'
Q 4,0 kN/ m'
G Q 13,45 kN/ m'
= + = + =
= =
+ = =


b) Česta kombinacija
- Potrebna za dokaz širine naprslina.
K K,1 K,2
1,1 K
K 1,1 K
G G G 5,45 4,0 9,45 kN/ m'
Q 0,7 4,0 2,80kN/ m'
G Q 12,25kN/ m'
= + = + =
¢ · = · = =
+ ¢ · = =


c) Kvazi – stalna kombinacija
- Potrebna je za dokaz napona u stanju eksploatacije kao i za proračun progiba.
K K,1 K,2
2,1 K
K 1,1 K
G G G 5,45 4,0 9,45 kN/ m'
Q 0,5 4,0 2,00kN/ m'
G Q 11,45kN/ m'
= + = + =
¢ · = · = =
+ ¢ · = =


4.1.2.2. Granično stanje nosivosti
- Veličine dejstava za osnovnu kombinaciju opteredenja iznose:
G K
Q K
G K Q K
G 1,35 9,45 12,76 kN/ m'
Q 1,5 4,0 6,0 kN/ m'
G Q 18,76kN/ m'
¸ · = · =
¸ · = · =
¸ · + ¸ · =

4.2. DEJSTVA PREDNAPREZANJA
4.2.1. Vođenje armature za prednaprezanje;
Karakteristične vrijednosti postupka prednaprezanja;

4.2.1.1. Vođenje armature za prednaprezanje

Odabrano je parabolično vođenje u 2 sloja, prema slici 2 i prema slijededoj jednačini:

= · · ç ÷ç
ç = ÷
= ÷
= ÷ =
= ÷ =
2
i i
tot
tot
1
2
z (x) 4 f ( )
x
položaj presjeka
l
l 22,5m ukupna dužina nosača
Strijela luka za liniju 1: f 25,0 9,0 16, 0cm
Strijela luka za liniju 2: f 60,0 21,0 39,0cmSlika 4 - Vođenje natega za prednaprezanje


4.2.1.2. Karakteristike postupka prednaprezanja

- Koeficijent trenja μ = 0,18;
- Neželjeni uglovi odstupanja od predviđenih k = 0,005 m
-1
;
- Klizanje u ankernom tijelu Δl
sl
= 2,0 mm.

Napomena: Vrijednosti ovih koeficijenata daju se na osnovu dopuštenja za određeni
postupak.


4.2.2. Dejstva prednaprezanja u graničnom stanju upotrebljivosti

4.2.2.1. Opdenito

Sa izuzetkom:
- graničnog stanja slike naprslina, odnosno dekompresije,
- dokaza spojnice između montažnih elemenata,
- dokaza od djelovanja zamora,
smije se djelovanje sile prednaprezanja u graničnom stanju upotrebljivosti odrediti kao srednja
vrijednost P
m,t.

Nasuprot toga, naprijed izuzete dokaze treba provoditi sa tzv. gornjom, odnosno, donjom
karakterističnom vrijednosti sile prednaprezanja:
P
k,sup
- gornja granična vrijednost,
P
k,inf
- donja granična vrijednost,
a koje su u svakom slučaju funkcije srednje vrijednosti:
k,sup sup m,t sup
k,inf inf m,t inf
P r P ; r 1,1
P r P ; r 0,9
= · =
= · =


Srednja vrijednost sile prednaprezanja P
m,t
u vremenu t i u presjeku x uzduž konstruktivnog
elementa u slučaju prednaprezanja sa utezanjem nakon očvršdavanja betona proračunava se
pomodu obrasca:
µ
= ÷A ÷A ÷A ÷A
÷
÷
m,t 0 c sl t
m,t
0
P P P P (x) P P (t)
P (x) srednja vrijednost sile prednaprezanja u presjeku x
P sila prednaprezanja na kraju elementa za prednaprezanje
neposredno nakon završenog postupka prednaprezanja

µ
A ÷
A ÷
A ÷
c
sl
P gubici sile prednaprezanja usljed elastične deformacije
elementa kod unošenja sile prednaprezanja
P (x) gubici sile prednaprezanja usljed djelovanja trenja
P gubici sile prednaprezanja usljed kl
A ÷
t
izanja ankernih tijela
P (t) gubici sile prednaprezanja usljed efekata puzanja, skupljanja i relaksacije4.2.2.2. Sila prednaprezanja P
0


Vrijednost sile na aktivnom kraju iznosi:
pk
0 p 0,max 0,max
p0,1k
0,80 f
P A ; gdjeje min
0,90 f
· ¦ ¹
¦ ¦
= · o o =
´ `
·
¦ ¦
¹ )

o = · = · =
2
o,max p,k
0,8 f 0,8 1770 1416 N mm

2
o,max p,01k
0,9 f 0,9 1500 1350 N mm o = · = · =


Napomena: Pod pretpostavkom da presa radi sa tačnošdu 5% ± u odnosu na krajnju silu
prednaprezanja, smije se dopustiti veda sila u iznosu:
2
o,max p,01k
0,95 f 0,95 1500 1425 N mm o = · = · =


Sila prednaprezanja
m,0 p pm0
P A = · o
koja se unosi u beton neposredno nakon utezanja je manja
od slijedede dvije vrijednosti napona:
o = · = · =
2
pm0 p,k
0,75 f 0,75 1770 1327,5 N mm

2
pm0 p,01k
0,85 f 0,85 1500 1275 N mm o = · = · =


Razlika između napona
o,max
o i
pm0
o pri tome se može iskoristiti da se izravnaju gubici
prednaprezanja usljed trenja i usljed klizanja ankernog tijela.

Najveda sila prednaprezanja u trenutku t = 0 koja kod prednaprezanja sa sprezanjem ostvarenim
naknadnim injektiranjem cementnog maltera djeluje neposredno nakon uklanjanja presa ne
smije biti veda od manje vrijednosti prema jednadžbi:
0,max 0,max m p pm
P A o = ·

Sila prednaprezanja
0 0
= ·
m p pm
P A o unosi u beton neposredno nakon utezanja, je manja od
sljedede dvije vrijednosti:
o = · = · =
2
pmo p,k
0,75 f 0,75 1770 1327,5 N mm

o = · = · =
= · o = =
2
pm,o p0.1,k
m0 p pm0
0,85 f 0,85 1500 1275 N mm
P A 450 · 1275 573,75kN


4.2.2.3. Gubici usljed trenja

Gubitak sile prednaprezanja usljed trenja P (x)
µ
A kod elemenata sa naknadnim utezanjem prema
EC2 procjenjuje se izrazom:
÷µ· u+ ·
µ
÷
A = · ÷
µ = ÷
= ÷

( k x)
0
1
P (x) P (1 e )
0,18 koeficijent trenja između čelika za prednaprezanje i zaštitne cijevi
k 0,005m nepredviđeni ugao skretanja
suma uglova skretanja na dužini x


Suma uglova
i
u (i-označava broj linija vođenja armature i=1,2) izračunava se uz pretpostavku
paraboličnog vođenja armature za prednaprezanje prema izrazu:
i
i 2
tot
8 f
(x)
l
·
u =

· ·
u = · = ·
· ·
u = · = ·
1
1 2 2
tot
2
2 2 2
tot
Za liniju 1:
8 f 8 0,160
(x) x x
l 22,5
Za liniju 2:
8 f 8 0,390
(x) x x
l 22,5


Tabela 5 - odnos DP
m
/P
0
= e
-m∙(

θ +k∙x)

Element
za
prednaprezanje
e
-m∙(

θ +k∙x)

x = 0 x = 11,25 x = 22,5
Linija 1 1 0,984871 0,96997
Linija2 0,955797 0,977649 1
4.2.2.4. Gubici sile prednaprezanja usljed elastičnih deformacija nosača

Odabrano je da se element za prednaprezanje uteže sa dvije različite strane, tj. elemenat 1 u
presjeku x = 0, a elemenat 2 u presjeku x = 22,5m, tako da se gubici sile prednaprezanja usljed
elastičnih deformacija ostaju mali i u ovom slučaju se nede dalje razmatrati.4.2.2.5. Gubici sile prednaprezanja usljed klizanja (popuštanja ankernih tijela)

Nakon popuštanja elemenata za prednaprezanje, odnosno nakon otpuštanja prese početni
napon σ
pm0
na mjestu prednaprezanja se smanjuje za vrijednost ∆σ
psl
kao posljedica klizanja ∆l
sl
.
Na kraju područja uticaja popuštanja ponovo imamo vrijednost napona prednaprezanja σ
pm0
(x).
Da bi se odredila linija sile prednaprezanja po dužini nosača najprije treba izračunati gubitke
∆σ
psl
i dužinu popuštanja l
sl
uz pretpostavku da je ∆l
sl
= 3,0mm.

Slika 5 - Grafički prikaz uticaja prokliznuda klina

Dužina popuštanja l
sl
se dobije iz sljededeg uslova:
σ
pm0
· e
-m∙(

θ +k∙l
sl
)
= (σ
pm0
- ∆σ
psl
) · e
+m∙(

θ +k∙l
sl
)


Za male eksponenete može se pisati da je:
σ
pm0
[1 - m∙ ( θ + k ∙ l
sl
)] = (σ
pm0
- ∆σ
psl
) [1 + m∙ ( θ + k ∙ l
sl
)] (1)

S druge strane, iz uslova lineranog toka napona slijedi da je:
psl
sl sl
p
l 0,5 l
E
Ao
A = · ·
sl p
sl
psl
2 l E
l
· A ·
=
Ao
(2)

Izjednačavajudi i uvrštavajudi ∆σ
psl
iz jednačine (2) u jednačinu (1) dobije se da je l
sl
:
sl p
sl
i
pm0 2
tot
l E
l
8 f
k
l
A ·
=
| | ·
o · µ· +
|
\ .

pri čemu je napon σ
pm0
nepoznat.Daljnji proračun se u osnovi provodi pod pretpostavkom da je napon σ
pm0
(x) na kraju područja
popuštanja l
sl
dostigao izračunatu graničnu vrijednost, tj.:
σ
pm0
(l
sl
) = 1275MPa, pri čemu je σ
pm0
= 1275 · e
+m∙(

θ +k∙l
sl
)
.

Pod navedenim pretpostavkama iz gornje jednačine dalje se iterativno izračunavaju vrijednosti
σ
pm0
, l
sl
, i ∆σ
psl
koje su za elemente za prednaprezanje 1 i 2 date u sljededoj tabeli.

Tabela 6
Armatura za
prednaprezanje
Ϭ
pm0

(N/mm
2
)
∆Ϭ
psl

(N/mm
2
)
l
sl

(m)
NAPOMENA
1 1292,85 53,1 14,7
Utezanje u presjeku
x=0
2 1322,1 65,0 12,0
Utezanje u presjeku
x=22,5m


Tok sile prednaprezanja za obje linije armature za prednaprezanje dat je na slijededoj skici:


Slika 6 - Tok sile prednaprezanja

4.2.2.6. Gubici ovisni o vremenu

a) Prema EC 2 vremenski gubici sile prednaprezanja od puzanja, skupljanja i relaksacije
∆Pt (t,x) približno se mogu izračunati prema:
AP
t
(t) = Ao
p,c+s+r
· A
p
,
gdje je:
| |
cs 0 p pr p 0 cg cp0
p,c s r
p 2
c
p cp 0
c c
(t,t ) E (t,t ) ( )
A
A
1 1 z 1 0,8 (t,t )
A I
+ +
c · + Ao +o · ¢ · o +o
Ao =
| |
+o · · + · · + · ¢
|
\ .

| |
cs 0 p pr p 0 cg cp0
p,c s r
cp,pm0
p 0
pm0
(t,t ) E (t,t ) ( )
,
1 1 0,8 (t,t )
+ +
c · + Ao +o · ¢ · o +o
Ao =
o
+o · · + · ¢
o

gdje su:
( ) ( )
( )
p p cm
s o
o
c c cp
p,c s r
E / E 195000 / 35000 5,57
t, t – Procijenjena mjera skupljanja betona konačna mjera
t, t – Koeficijent puzanja
A , I , z – Geometrijske karakteristike betonskog presjeka

+ +
o = = =
c
¢
Ao ÷
pm0 0
cg
Promjena naprezanja u netezi zbog puzanja, skupljanja i relaksacije na mjestu "x" u
Naprezanje u natezi od prednaprezanja u trenutku "t "
Naprezanje betona u visini natege od vlastite
o ÷
o ÷
cp,pm0 cp0 0
pr
težine i drugih stalnih djelovanja u
trenutku "t"
( ) naprezanje u betonu u razini natege od prednaprezanja u trenutku "t "
Promjena naprezanja u natezi na mjestu "x" zbog rel
o ÷ o
Ao ÷ aksacije

Vremenski gubici proračunat de se u poprečnom presjeku u polovini nosača u vremenu t = ∞.

b) Konačna mjera skupljanja ε
cs∞
, koeficijent puzanja φ (∞, t
0
)
Konačne vrijednosti koeficijenta puzanja i konačna vrijednost mjere skupljanja su date u
zavisnosti od tzv. efektivne debljine elementa d
eff
a potrebno je voditi računa i o različitosti
konzistencije svježeg betona. Za krutu konzistenciju potrebno je vrijednosti množiti sa 0,7 a za
tečnu sa 1,2.
Potrebno je definisati efektivnu debljinu presjeka:
2
C
eff
A
d
u
·
=

2 2 2180
14, 533
300
C
eff
A
d cm
u
· ·
= = =
d
eff
≈ 150mm

U tabeli 5, str. 17 (skripta Prednapregnuti beton, Zlatar) date su konačne mjere skupljanja u
funkciji efektivne debljine i položaja elementa.
Iz tabele slijedi da je konačna mjera skupljanja ε
cs∞
= -0,6 · 10
-3
.
U tabeli 4 date su i vrijednosti koeficijenta puzanja u funkciji efektivne debljine, položaja
elementa i starosti betona u trenutku opteredenja.
Za vrijednost efektivne debljine presjeka 150mm i za starost betona u vremenu nanošenja
opteredenja od 28 dana i relativnu vlažnost 50 % (suhi uvjeti sredine) koeficijent puzanja ima
vrijednost φ (∞, t
0
) = 2,5.


c) Promjena napona u armaturi za prednaprezanje uslijed relaksacije ∆σ
pr
(pad napona
pri konstantnim deformacijama u vremenu)
Može se odrediti prema: o
p
= o
pgo
- 0,3 · Ao
p,c+s+r
(3)
Najprije je potrebno izračunati vrijednost početnog napona u elementu za prednaprezanje
uslijed prednaprezanja i stalnog opteredenja.
Taj početni prosječni napon u elementu za prednaprezanje u polovini raspona iznosi:
o
pmo
= 0,5 · (1275 + 1239,75+ 12,0/14,7 · (1275 – 1239,75)) = 1271,70 N/mm
2Slika 7 – Geometrijske karakteristike betonskog presjeka
Ova vrijednost 1271,70N/mm
2
ostaje, što je uslovljeno postupkom prednaprezanja kao jedan
dio promjene napona usljed vlastite težine nosača.
Za proračun gubitaka ovisnih o vremenu s toga se uzima da je o
pgo
= o
pm0
= 1271,70N/mm
2
.
Zbog pojednostavljenja a na strani sigurnosti drugi član se može zanemarti u jednačini (3), pa je
o
p
= o
pg0
= 1271,70N/mm
2
.
Na slici 7 dat je dijagram iz kojeg se mogu izračunati gubici napona uslijed relaksacije čelika za
prednaprezanje nakon 1000 sati.
U funkciji odnosa o
p
/f
pk
= 1271,70/1770 = 0,72 i za klasu relaksacije 2 koja se odnosi na užad iz
tog dijagrama možemo interpolirajudi odrediti gubitke napona uslijed relaksacije čelika.
2
pr,1000
2,5 0,2 2,0
1271,70 37N/mm
100
+ ·
Ao = · =

Slika 8 - Gubici napona usljed relaksacije čelika za prednaprezanje nakon 1000h, kod 20°C (EC)

Konačna vrijednost se uzima aproksimativno tri puta veda nakon hiljadu sati relaksacije, pa su
konačno gubici:
∆o
pr
= 3 ∙ ∆o
pr,1000
=3 · 37 = 111N/mm
2


d) Naprezanja o
cg
i o
cpo
u betonskom poprečnom presjeku
Momenat savijanja u polovini nosača uslijed stalnog opteredenja G
k,1
, G
k,2
:
( )
2
2
k,1 k,1
sd,G
G G l
9,45 22,0
M 571,73kNm
8 8
+ ·
·
= = =

Komentar: Iako se stalno opteredenje nanosi u različitom vremenskom periodu uzede se srednja
vrijednost napona u elementu za prednaprezanje za gornji momenat.


Srednja vrijednost napona zatezanja u betonu u sredini između armatura 1 i 2 iznosi:
( )
sd,G
cg p1 p2
c,netto
M
0,5 z z
I
o = · · + ; ( )
2
571,73
0,5 0,5603 0,4403 11,98 /
0,02388
= · · + = o
cg
N mm

o
cg
= 11,98N/mm
2
(Napon zatezanja u betonu uslijed samostalnog opteredenja)

Početna vrijednost napona u betonu u visini elemenata za prednaprezanja (u sredini između
njih) uslijed sile prednaprezanja iznosi:
cpo cpo
cpo p1 p2
c,netto c,netto
N M
0,5 (z z )
A I
o = + · · +
4
cpo pmo p
cpo po p1 p2
cpo
N A 1271,7 9,0 10 1,145MN
M N 0,5 (z z ) 1,145 0,5 (0,5603 0,4403)
M 0,573MNm
÷
= ÷o · = ÷ · · = ÷
= · · + = ÷ · · +
= ÷

cpo cpo
cpo p1 p2
c,netto c,netto
2
cpo
N M
0,5 (z z )
A I
1,145 0,573
0,5 (0,5603 0,4403) 5,37 12,0 17,37N/ mm
0,2131 0,02388
o = + · · +
o = ÷ ÷ · · + = ÷ ÷ = ÷


Slijedi da je:
o
cg
+ o
cpo
= 11,98 – 17,375= -5,4 N/mm
2


e) Gubitak napona Ao
p,c+s+r

| |
cs 0 p pr p 0 cg cp0
p,c s r
p 2
c
p cp 0
c c
(t,t ) E (t,t ) ( )
A
A
1 1 z 1 0,8 (t,t )
A I
+ +
c · + Ao +o · ¢ · o +o
Ao =
| |
+o · · + · · + · ¢
|
\ .

| |
3
2
p,c s r 4
2
0,6 10 195000 111 5,57 2,5 ( 5,4)
249,7N/mm
9 10 0,2180
1 5,57 1 0,4881 1 0,8 2,5
0,2180 0,025107
÷
+ + ÷
÷ · · ÷ + · · ÷
Ao = = ÷
· | |
+ · · + · · + ·
|
\ .


Prosječna vrijednost z
cp
za obje armature za prednaprezanje:
z
cp
= 0,6381 – 0,5 · (0,09 + 0,21) = 0,4881m.

Gubitak sile prednaprezanja u jednom kablu u trenutku t = ∞ iznosi:
∆P
p,c+s+r
= -249,7 · 4,5 · 10
2
= 112,4kN

Srednja vrijednost sile prednaprezanja kblova u sredini raspona u trenutku t = ∞ iznosi:
P
m∞,1
= 1267,97 · 10
-3
· 450 – 112,4 = 458,2kN
P
m∞,2
= 1274,5 · 10
-3
· 450 – 112,4 = 461,13 kN

Sila prednaprezanja na lijevom osloncu u trenutku t = ∞ iznosi:
P
m∞,1
(x=0,0) = P
m0,1
(x=0,0) + ∆P
p,c+s+r
= 1239,75 · 10
-3
· 450 – 112,4 = 445,49kN
P
m∞,2
(x=0,0) = P
m0,2
(x=22,5) + ∆P
p,c+s+r
= 1257,1 · 10
-3
· 450 – 112,4 = 453,29kN

Prema tome srednji napon u elementima za prednaprezanje u vremenu t = ∞ u presjeku u
polovini nosača iznosi: o
pm∞
= o
pmo
- ∆o
p,c+s+r
= 1271,7 – 249,7 = 1022 N/mm
2
.


4.2.3. Dejstva usljed prednaprezanja u graničnom stanju nosivosti

Kod dokaza graničnog stanja nosivosti za savijanje sa normalnom silom dejstva uslijed
prednaprezanja se po pravilu uzimaju preko deformacija, tj. na strani otpornosti presjeka R
d
.
Kod dokaza stanja granične nosivosti za poprečne sile se uzima povoljnije djelovanje nagete
armature za prednaprezanje na strani dejstava S
d
. Kod ovdje odabranog standardnog postupka
sila prednaprezanja P
d
pri tome djeluje povoljno na strani otpornosti presjeka R
d
.


5. ODREĐIVANJE PRESJEČNIH VELIČINA

5.1. PRESJEČNE SILE USLJED STALNOG I PROMJENJIVOG OPTEREĆENJA

5.1.1. Maksimalni momenti u polju u graničnom stanju upotrebljivosti

Rijetka kombinacija:
( ) ( )
2 2
k k eff
sd,rijetka
G Q l 9,45 4,0 22,0
M 813,73kNm
8 8
+ · + ·
= = =

Česta kombinacija:
2
sd,èesta
12,25 22,0
M 741,13kNm
8
·
= =

Kvazistalna kombinacija:
2
sd,kvazistalna
11,45 22,0
M 692,73kNm
8
·
= =


5.1.2. Presječne sile u graničnom stanju nosivosti

Momenat u polju:
2
sd,max
18,76 22,0
M 1134,98kNm
8
·
= =

Poprečna sila:
sd,max
18,76 22,0
V 206,36kNm
2
·
= =5.2. PRESJEČNE SILE USLJED PREDNAPREZANJA

5.2.1. Granično stanje upotrebljivosti

Presječne veličine N
p
, M
p
i V
p
date su u Tabeli 6 za poprečne presjeke u sredini raspona kao i na
osloncima i to za vremenske tačke t = 0 i t = ∞. Pri tome za obje armature za prednaprezanje
uzet je jedan srednji napon prednaprezanja o
cpm
za poprečen presjeke iznad oslonaca zbog
pojednostavljenja uzete su karakteristike poprečnog presjeka za presjek u polju.

Nagib tangente po liniji armature za prednaprezanje u osi oslonca u presjeku ξ = 0 i ξ = 1 za liniju
1 kao i liniju 2 iznosi:
Linija 1:
1
4 0,16
tg (x 0) 0,02844
22,5
·
o = = =
Linija 2:
2
4 0,39
tg (x 0) 0,0693
22,5
·
o = = =
o
pmo
= 1271,7N/mm
2
, o
pm∞
= 1022N/mm
2

A
p
= 9,0cm
2
, z
p1
= 0,5603m, z
p2
= 0,4403m (polje)
.

Tabela 7
REDNI
BROJ
PRESJEK
PRESJEČNE SILE ZA VREMENSKU TAČKU
t = 0 t = ∞
Np [kN] Mp [kN] Vp [kN] Np [kN] Mp [kN] Vp [kN]
1 Oslonac lijevo 1117,87 245,93 54,59 893,14 196,49 43,62
2 Polje 1144,53 572,27 0 919,80 459,90 0
3 Oslonac desno 1125,98 247,72 54,99 901,25 198,28 44,02

m
m
Srednji nagib tangente:
0,02844 0,0693
tg 0,0489
2
2,7995
+
o = =
o =


5.2.2. Granično stanje nosivosti

Presječne sile usljed prednaprezanja u stanju granične nosivosti proračunavaju se uz pomod
vrijednosti iz Tabele 7 i to u onom karakterističnom presjeku gdje su za odgovarajudi dokaz
potrebni.


6. DIMENZIONIRANJE U STANJU GRANIČNE NOSIVOSTI

6.1. KARAKTERISTIKE MATERIJALA MJERODAVNE ZA DIMENZIONIRANJE

- Beton C40/50: f
ck
= 40N/mm
2

f
cd
= 40/1,50 = 26,67N/mm
2

- Betonski čelik Bst 500: f
yk
= 500N/mm
2

f
yd
= 500/1,15 = 434,78N/mm
2

- Čelik za prednaprezanje 1570/1770: f
pk
= 1770N/mm
2
f
pd
= 0,9 · f
pk
/1,15 = 1385,22N/mm
2

Parcijalni koeficijenti sigurnosti za dokaz nosivosti:
- beton: γ
c
= 1,50
- čelik za armiranje i čelik za prednaprezanje: γ
s
= 1,15


6.2. DIMENZIONIRANJE NA SAVIJANJE SA UZDUŽNOM SILOM

6.2.1. Poprečni presjek u polju u krajnjem stanju

2
sd,max
18,76 22,0
M 1134,98kNm
8
·
= =

Statička visina do zajdničkog težišta betonske armature i armature za prednaprezanje:
2
m
2 1,54 9,0
d 1,10 ( 3,7 15,0) 10 0,997m
12,08 12,08
÷
·
= ÷ · + · · =

Uz pretpostavku ovakvog rasporeda armature statička visina je d
m
=0,997m, pa je relativni
momenat:
sd,max
sds 2 2
F m cd
M 1,134
0,11
b d f 0,40 0,997 26,66
µ = = =
· · · ·


za h
F
/d = 0,175/0,997 = 0,18
za b
F
/b
w
= 40/16 = 2,5

Potrebna površina poprečnog presjeka:
potr s F m cd p pd
yd
1
A ( b d f A )
f
= e· · · ÷ · o
Kao računska veličina može se uzeti da je:
2
pd inf pm p p pd
(r ) E f 1385,22N/mm o = · c +Ac · s = ,
gdje je:
ε
pm
– srednja vrijednost deformacija armature za prednaprezanje usljed sile P
m,t
,
∆ε
p
– promjena istezanja čelika usljed vanjskih dejstava,
r
inf
– koeficijent za određivanje donje karakteristične vrijednosti prednaprezanja r
inf
= 0,9.
Srednja vrijednost deformacije elemanata za prednaprezanje 1 i 2 u vremenu t = ∞ iznosi:
pm p,s c r
pm o
p
931,8
4,78%
E 195000
+ +
o ÷Ao
c = = =
r
inf
∙ ε
pm
= 0,9 ∙ 4,78‰ = 4,3‰
ε
po,1k
= f
po,1k
/E
p
= 1500/195000 = 7,69‰
2
inf pm p po,1k pd pd
(r ) f 1385,22N/mm · c +Ac ¬o = = c


4 4
potr s F m cd p pd
yd
2
potr s
1 1
A ( b d f A ) (0,1216 0,40 0,997 26,66 9,0 10 1385,22) 10
f 434,78
A 2,76cm
÷
= e· · · ÷ · o = · · · ÷ · · ·
=

ODABRANO:
h
F
=17,5cm
b
w
=16cm
b
F
=40cm
1000ω = 121,6
2Φ14
Bst 500S
stv
A
s
= 3,08cm
2

6.2.2. Dokaz prethodno pritisnute zategnute zone

Ovdje je potrebno dokazati da nije prekačena nosivost prethodno napregnute zategnute zone
usljed djelovanja stalnog tereta G
k,1
i prednaprezanja.
Karakteristične vrijednosti koeficijenata sigurnosti pri tome su:
- povoljno djelovanje vlastite težine γ
G
= 1,0,
- prednaprezanje γ
P
= 1,0
Ovaj dokaz se daje u formi dimenzioniranja na savijanje sa normalnom silom za presjek u polju u
vremenskoj tački t = 0.
Gubitak sile predanprezanja usljed deformacija skradenja betona je na strani sigurnosti i
zanemaruje se.
Presječne veličine usljed navedenih uticaja su:
- Momenat savijanja usljed G
k,1
:
2
2
,1
,
5, 45 22, 0
329, 73
8 8
k eff
sd G
G l
M kNm
·
·
= = =

- Karakteristična vrijednost sile prednaprezanja:
P
k
= r
sup
· P
mo
= 1,1 · 1144,53 = 1258,98kN
M
k
= -1,1 · 572,27 = -629,87kNm
Presječne veličine mjerodavne za dimenzioniranje su:
N
sd
= -γ
p
· P
k
= -1,0 · 1258,98 = -1258,98kN
M
sd
= M
sd,G
+ γ
p
· M
k
= 329,73 - 1,0 · 629,87 = -300,14kNm

Rastojanje z
s
od sile N
sd
do težišta gornjeg pojasa:
z
s
= h – y
p1,m
– h
F
/2 = 1,1 – (0,09 + 0,21)/2 – 0,175/2 = 0,8625m

Statička visina:
d = h – h
F
/2 = 1,1 – 0,175/2 = 1,013m
M
Eds
= -300,14 - (-1258,98 · 0,8625) = 785,73kNm

Relativni moment:
Eds
sds 2 2
F cd
M 0,78573
0,064 0,40
b d f 0,40 1,013 30
µ = = =
· · · ·


za h
F
/d = 0,175/1,013 = 0,173
za b
F
/b
w
= 40/16 = 2,5

1000ω = 67,4
4
potr s F m cd p pd
yd
1 1
A ( b d f A ) (0,0674 0,16 1,013 26,66 1,25) 10 0
f 434,78
= e· · · ÷ · o = · · · ÷ · , pa
možemo zaključiti sljedede:
1. Pošto je relativni momenat μ
sd
= 0,064 < μ
sd,lim
= 0,40, nosivost prethodno napregnute
zategnute zone nije dostignuta.
2. Za ovo granično stanje nije potrebna armatura u gornjoj zoni.

6.3. DIMENZIONIRANJE NA POPREČNE SILE

6.3.1. Karakteristične vrijednosti poprečne sile mjerodavne za dimenzioniranje

Karakteristična vrijednost poprečne sile za dimenziniranje V
sd
uz uzimanje u obzir nagnutog
vođenja kablova za prednaprezanje:

gdje su:
V
sd
– poprečna sila mjerodavna za dimenzioniranje,
V
od
– poprečna sila usljed stalnog opteredenja G
k,1
, G
k,2
, Gk
,Q
i pokretnog opteredenja Q
k
,
V
pd
– komponenta poprečne sile usljed nagiba elemenata za prednaprezanje, paralelna sa V
od
.

Kod direktno oslonjenog nosača za ravnomjerno raspodjeljeno opteredenje mjerodavan presjek
za određivanje veličine V
od
, može se uzeti na rastojanju “d” od unutrašnjeg ruba oslonca. Ovo
pravilo također vrijedi i kod direktno oslonjenog nosača opteredenog kombinacijom
ravnomjerno podjeljenog opteredenja i koncentrične sile.

linija 1
linija 2 Vpd2
Vpd1
10 25 d=175

Slika 9 - Konstruktivni element sa nagnutim vođenjem kablova za prednaprezanje
V
sd
= V
od
– V
pd
,

Poprečna sila V
od
od ravnomjerno raspodjeljenog opteredenja G
k,1
, G
k,2
, Q
k
na odstojanju “d” od
unutrašnjeg ruba oslonca iznosi:
eff c
0d G k Q k
l a
V G Q d (1,0 9,45 1,0 4,0) (11 0,1 1,75) 123,07kN
2 2
| |
( = ¸ · + ¸ · ÷ ÷ = · + · · ÷ ÷ =
|
¸ ¸
\ .
¿ ¿

U odnosu na djelovanje nagetog elemenat za prednaprezanje treba razmotriti dva slučaja:
1. Napon u elementu za prednaprezanje ne prekoračuje čvrstodu f
p0,1k
kao mjerodavna sila
prednaprezanja, kod uzimanja u obzir gubitaka prednaprezanja, srednja vrijednost sile
P
m,t
je pomnožena mjerodavnim koeficijentom sigurnosti γ
P
.
2. Napon u elementima za prednaprezanje prekoračuje čvrstodu f
p0,1k
. U tom slučaju sila
prednaprezanja se dobije iz f
p0,1k
, djeljenjem sa γ
S
.

Srednji napon u elementima za prednaprezanje na krajnjim osloncima nakon uzimanja u obzir
gubitaka usljed trenja i klizanja ankernih tijela iznosi:
- na lijevom osloncu:
2
pmo
1239,75 1275
1257,38N/ mm
2
+
o = =
- na desnom osloncu:
2
pmo
1257,1 1275
1266,1N/ mm
2
+
o = =

Napon prednaprezanja u vremenu t = ∞ je na strani sigurnosti (f
p0,1k
= 1500N/mm
2
).
2
pm,t pmo p,c s r
1257,38 249,7 1007,68N/mm
+ +
o =o ÷Ao = ÷ =

Prema tome, u stanju granične nosivosti na poprečne sile u području oslonaca nije prekoračena
karakteristična vrijednost čvrstode pa je mjerodavan slučaj 1.

Nagib armature za prednaprezanje u presjeku na udaljenosti “d” od unutarnjeg ruba oslonca
iznosi računa se po formuli:
'
i i 2
tot tot
1 2 x
z (x) 4 f ( ) tg
l l
·
= · ÷ = o, x = 0,25 + 0,1 + 1,75 = 2,1m
- linija 1: f
1
= 15,25cm;
1 2
1 2 2,1
tg 4 0,16( ) 0,0231
22,5 22,5
·
o = · ÷ =
- linija 2: f
2
= 47,72cm;
2 2
1 2 2,1
tg 4 0,39( ) 0,0564
22,5 22,5
·
o = · ÷ =
4 3
inf ,
0,9 1,0 1007,68 4,5 10 (0,0231 0,0564) 10 32,44
÷
= · · · · = · · · · · + · = ¸ o o
pd P pmt p i
V r A tg kN
Poprečna sila koju preuzima presjek iznosi:
- za proračun smičude armature i za dokaz nosivosti pritisnutih dijagonala
V
sd
= V
od
- V
pd
= 123,07 – 32,44 = 90,63kN

6.3.2. Proračun potrebne smičude armature
V
Rd,3
= V
cd
– V
wd
,
gdje su:
V
cd
- dio poprečne sile koju preuzima betonski presjek = V
Rd,1

V
Rd,1
- nosivost na poprečne sile konstruktivnog elementa bez smičude armature
V
wd
- dio poprečne sile koja otpada na smičudu armaturu
( )
Rd,1 Rd 1 cp w
V k 1,2 40 0,15 b d ( = t · · + · µ + · o · ·
¸ ¸
,
gdje su:
τ
Rd
- osnovna računska čvrstoda pri smicanju elemenata bez armature za smicanje, daje se u
funkciji klase betona
τ
Rd
= 0,41 N/mm
2
za kvalitetnu klasu betona C40/50
k - koeficijent kojim se uzima u obzir debljina elementa, zavisi od visine presjeka i prekidanja
(završavanja) podužne armature u oslonačkom području
k = 1,6 – d *m+ ≥ 1,0 d = 1,013m → k = 1,0
d - statička visina presjeka (d = 1,013m)
µ
1
– koeficijent armiranja podužne armature
÷
µ = = =
· ·
÷
o = = = ÷
= · ¸ · o · = · · · · =
= ·
s1
1
w
w
2 sd
cp
c
1
sd inf p pm,t p
Rd1
A 3,08
0,002
b d 16 101,3
b najmanja širina presjeka unutar statičke visine
N 816,22
0,37 N mm srednji napon pritiska
A 2180
N r A 0,9 1,0 1007,68 9,0 10 816,22kN
V 0,41 1, ( )
( · + · + · · · = =
¸ ¸
÷
sd
0 1,2 40 0,002 0,15 0,37 160 1013 94,06 kN V 90,63 kN
Nije potrebno proračunati amičudu armaturu, usvaja se minimalna armatura

=µ · · = · · =
2
sw,min min w
A b 100 0,0013 16 100 2,08 cm m

ODABRANO:


2 2
pot sw stv sw
S500
dvosječne vilice: 8/20
a 2, 08cm / m' a 2,51 2 5, 02cm / m'
|
= = · = p


6.3.3. Dokaz pritisnutih betonskih dijagonala
= · u· · · · · + o
÷

u= ÷ >
u= ÷ =
|
Rd2 cd w,netto
Rd2
ck
duct w
V 0,5 f b 0,9 d (1 ctg )
V kapacitet nosivosti pritisnutih betonskih dijagonala
faktor sadejstva
f
0,7 0,5
200
40
0,7 0,5
200
U slučaju da rebro sadrži oslabljenje veličine b /
= ÷ · |
= ÷ · =
= · · · · · · =
Rd2
w,netto w duct
w,netto
3
Rd2 Sd
8, tada silu V treba reducirati sa:
b b 0,5
b 16 0,5 5,5 13,25cm
V 0,5 0,5 26,67 0,1325 0,9 1,013 10 805,44kN V


Uzimanjem u obzir dodatnog naprezanja u dijagonalama usljed podužnog pritiska treba
provjeriti uslov:
÷
s o
= · · ÷
· · · ·
o = = =
= · · ÷ = ·
cp,eff
Rd2,red Rd2 Rd2
cd
4
2 sd
cp,eff
ci
Rd2,red Rd2 Rd2 Rd2
V 1,67 V (1 ) V
f
V 1,1 1,0 1007,68 9,0 10
4,26 N/ mm
A 0,234
4,26
V 1,67 V (1 ) 1,40 V V
26,67

7. DOKAZ GRANIČNOG STANJA UPOTREBLJIVOSTI

7.1. OGRANIČENJE NAPONA U STANJU UPOTREBLJIVOSTI

a) Pregled

Iako su u ovom primjeru provjeravani svi uslovi prema EC-2, ovdje de se dati pregled svih
provedenih dokaza i to:
- Ograničenje napona pritiska u betonu σ
c
≤ 0,45f
ck
za kvazistalnu kombinaciju
opteredenja;
- Ograničenje dopuštenih napona u armaturi za prednaprezanje, σ
p
≤ 0,75f
pk
za rijetku
kombinaciju opteredenja;
- Dokaz napona pritiska u betonu prethodno napregnute zategnute zone za kombinaciju
stalnog opteredenja i prednaprezanja.


b) Dokaz napona pritiska u betonu σ
c
za kvazistalnu kombinaciju opteredenja

+
o = ÷ ·
÷
o = ÷ ÷ · ÷ = ÷
· = · = o
sd,c p,t m,t
c,0 0
ci ci
2
c,0
2
ck c,0
Dokaz se provodi gornji rub presjeka u sredini raspona:
M M P
z
A I
0,9198 0,5717 0,4599
(1,10 0,6381) 5,75N/ mm
0,2337 0,0284
0,45 f 0,45 40 18 N mm
Dokaz za donji rub presj
÷
o = ÷ + · = ÷ =
2 2
c,0 ct,m
eka:
0,9198 0,5717 0,4599
0,6381 1,42N/ mm f 3,5N/ mm
0,2337 0,0284Dokaz napona pritiska u betonu u području sidrenja elemenata za prednaprezanje provodi se
indirektno preko veličine aknernih ploča i bit de dat u odjeljku 8.2.1..


c) Dokaz napona u elementima za prednaprezanje za rijetku kombinaciju opteredenja

Dokaz se provodi da napon u elementu za prednaprezanje σ
p
za rijetku kombinaciju
opteredenja ne prekorači vrijednost 0,75f
pk
= 0,75 ∙ 1770=1327,5 N/mm
2
.
Napon u elementu za prednaprezanje u polovini raspona uzimajudi u obzir gubitke usljed
trenja i klizanja ankernog tijela iznosti o
pmo
= 1271,70 N/mm
2
.
Pod pretpostavkom da de se do preuzimanja ukupnog stalnog i promjenjivog opteredenja
ostvariti svega 30% vremenskih gubitaka ova vrijednost se smanjuje na:
o
pm1
= o
pmo
- oP
p,c+s+r
= 1271,70 – 0,3 ∙ 249,7 = 1196,79 N/mm
2
.
Porast napona u armaturi za prednaprezanje, odnosno napona o
s
u betonskom čeliku prema
literaturi se procjenjuje na vrijednost:
·
·
· ·
÷
Ao =
+
=
= ÷
=
= + = + =
÷
Ao = =
+
s
mt
p
p s
sd,rijetka
p
p
s sd,rijetka p p s1
2
p
M
P
z
A A
M 813,73kNm
N 919,80 kN
M 459,90 kNm
M M M – N ∙ z 813,73 – 459,90 919,80 ∙ 0,57399 881,79 kNm
881,79
919,80
0,873
7,47 kN/ cm
9,0 3,08
Napon u elem
o = o + Ao = + =
o = o = · =
2
p pm1 p
2 2
p p pk
entima za prednaprezanje:
1196,79 74,7 1271,49 N/ mm
1271,49 N mm 0,75 f 1327,5 N mmd) Dokaz napona pritiska u betonu prethodno napregnute zategnute zone za kombinacije
stalnog opteredenja Gk1 + prednaprezanje


·
÷ ÷
· · +
o = ÷ ·
· · ÷
o = ÷ · + · · = ÷
· = · = o
2
m0 k1 eff m
c,u 0
c,netto c,netto
2
3 3 2
c,u
2
ck c,u
P 0,125 G l M
z
A I
1144,5 0,125 5,45 22,0 572,27
10 0,6503 10 11,98 N/ mm
0,2131 0,02388
0,6 f 0,6 40 24,0N/ mm f7.2. GRANIČNO STANJE SLIKE NAPRSLINA

7.2.1. Zahtjevi kod prednapregnutih nosača

Za podatke u ovom zadatku, klasa izloženosti 1 i prednaprezanje sa naknadnim spojem, širina
naprslina se ograničava na vrijednost 0,2mm za čestu kombinaciju opteredenja.Pri tome se
prednaprezanje računa sa donjom karakterističnom vrijednosti.Dalji dokaz de se provesti u
odjeljku 7.2.3. indirektno određivanjem maksimalnih prečnika šipki betonske armature.

7.2.2. Minimalna armatura
U prednapregnutim betonskim elementima, minimalna armatura za ograničenje širine naprslina
nije potrebna ako:
1. Poprečni presjek za rijetku kombinaciju opteredenja i mjerodavnu karakterističnu
vrijednost prednaprezanja ostane pritisnut.
2. Kod pravougaonih poprečnih presjeka pod dejstvom mjerodavne karakteristične
vrijednosti prednaprezanja visina zategnute zone pod pretpostavkom ispucalog
poprečnog presjeka ne prekoračuje manju od veličina h/2 ili 0,5m. Ovo vrijedi i za rebro
kod T – presjeka.
Napon na donjem rubu poprečnog presjeka za rijetku kombinaciju opteredenja i donju
karakterističnu vrijednost prednaprezanja iznosi:
·
· · +
o = ÷ ·
· ÷ ·
o = ÷ + · = ÷ + = +
2
m0 k1 eff m
c,u 0
c,netto c,netto
2
c,u
P 0,125 G l M
z
A I
0,9 0,9198 0,8137 0,9 0,4599
0,6503 3,54 9,14 5,6 N/ mm
0,2337 0,02844
Prvi uvjet nije ispunjen!

Drugi uvjet se, prema literaturi, može smatrati ispunjenim ako napon pritiska u betonu usljed
prednaprezanja u težištu presjeka ispunjava slijedede uslove:
o = > ·
o = · =
o
= =
o
¬
k
c,s ct,eff
c,i
2
c,s
c,s
*
c,s
P
h f
A
3,54 1,1 3,5 3,85 N/mm
3,54
0,919
3,85
Drugi uslov nije ispunjen! Zahtjeva se minimalna armatura za ograničenje širine naprslina!
p

c,t
min s c ct,eff
s
c
c
A
A k k f
k koeficijent kojim se uzima u obzir raspodjela napona u presjeku neposredno prije
nastanka naprslina
k 0,40 (1 0,919) 0,033
k koeficijent kojim se uzima u obzir neline
= · · ·
o
÷
= · ÷ =
÷
ct,eff
2
ct,eff ct,m
s
arni uticaj sopstvenih napona za h 80cm
k 0,5 za h 80cm
f čvrstoda betona na zatezanje u vrijeme nastajanja prvih naprslina
f f 3,5N/ mm
dopušteni napon u armaturi neposredno nakon nasta
>
= >
÷
= =
o ÷
2
s
4
2 2
min s stv s
janja naprslina
Za odabrani prečnik šipki 14mm prema tabeli 4.11 iz EC-2 za prednapregnuti beton 200N/ mm
0,15 10
A 0,033 0,5 3,5 0,44cm A 3,08cm
200
Po visini rebra su raspoređene konstruk
| o =
·
= · · · = = p
tivne šipke 8/20cm sa svake strane. |7.2.3. Ograničenje naprslina bez direktnog proračuna za proračun potrebne armature

Dokaz de se dati indirektno odabirom graničnog prečnika šipke prema EC-2.
Pri tome, prednaprezanje se posmatra kao vanjska sila.
Promjena napona Δσ
p
usljed vanjskog opteredenja postaje zanemarljivo mala i ne uzima se u
obzir.

Naponi u čeliku σ
s
za čestu kombinaciju opteredenja jednaki su:
s
sup mt
S
p s
u
o u
M
r P
z
A A
z 0,6381m
z h z 1,10 0,6381 0,462m
÷ ·
o =
+
=
= ÷ = ÷ =
a) Gornji rub presjeka za t = 0
( )
2 2
k1 eff
sd,česta
p0
p0
f
2
s
p
s sd,česta sup po sup po u
s
G l 5,45 22
M 329,725 kNm
8 8
N 1144,53 kN
M 572,27 kNm
d h h / 2 1,10 0,175/ 2 1,013 m
A 19,63 cm (4 25)
A 0
z 0,9h 0,9 1,013 0,912m
M M r M r N d z
M 0,3297 1,
· ·
= = =
=
= ÷
= ÷ = ÷ =
= |
=
= = · =
= ÷ + · + · · ÷
= ÷ + ( )
S 4
1 0,572 1,1 1,145 1,013 0,6381 0,772 MNm
0,772
1,1 1,145
0,912
0 Računski je dokazano da je presjek u težištu flanše pritisnut!
19,63 10
÷
· + · · ÷ =
÷ ·
o = ¬
·

b) Donji rub presjeka u t = ·

( )
sd,česta
p
p
1
2
s p
s
S 4
M 741,13 kNm
N 919,80 kN
M 459,90 kNm
d h d 1,10 0,12 0,98 m
z 0,9 h 0,9 0,98 0,882m
A A 12,08 cm
M 0,741 0,9 0,4599 0,9 0,9198 0,6381 0,12 0,756 MNm
0,756
0,9 0,9198
0,882
2
12,08 10
·
·
÷
=
=
=
= ÷ = ÷ =
= · = · =
+ =
= ÷ · + · · ÷ =
÷ ·
o = =
·
2
*
stv max
4,44 N/ mm
14mm 25mm (Prema tabeli 7.2. iz EC-2)
Indirektno je dokazano da širina naprslina nede predi dopuštenu vrijednost.
| = | =


7.3. OGRANIČENJE PROGIBA

Prema EC 2 su formulisana prosta pravila kada nije neophodno eksplicitno proračunavanje
progiba. Strožije provjere su potrebne za elemente koji se nalaze van takvih granica ili kada im
odgovaraju drugačije granice ugiba od onih koje su sadržane od uproštenih metoda. Ovdje de se
približno odrediti progibi prednapregnutog nosača.
Mjerodavno je kvazi-stalno opteredenje:
G
k1
+ G
k2
+ 0.5 · Q
k
= 5,45 + 4,0 + 0.5 · 4,0 = 11,45 KN/m
Za ovu kombinaciju opteredenja nisu dostignute presječne sile koje izazivaju pojavu naprslina
(odjeljak 7.1.b). Zbog toga se krovni nosač posmatra kao nosač bez naprslina, pa su kao
mjerodavne karaktristike poprečnog presjeka one koje vrijede za stadij I: I
c
= I
c,i
= 0,02844m
4
.

Uticaj puzanja se uzima preko smanjenog modula elastičnosti:
E
c,ef
=E
cm
/(1+ φ
∞,to
)=35000/(1+2,5)=10000 N/mm
2

Uticaj skupljanja se zanemaruje za dokaz progiba.

Prednaprezanje se posmatra kao vanjsko dejstvo i obuhvatit de se preko skretnih sila u
i
, pri
čemu je:
''
i i m,t
u z (x) P = · .
Sa vrijednošdu srednje sile P
m,t
=

893,14 kN bit de:
- Za element za prednaprezanje 1:
m,t 1
1 2 2
tot
P 8 f 8 0,160 893,14
u 1,13 kN/ m'
l 2 22,5 2
· ·
= ÷ · = ÷ · = ÷
- Za element za prednaprezanje 2:
m,t 2
2 2 2
tot
P 8 f 8 0,390 893,14
u 2,75 kN/ m'
l 2 22,5 2
· ·
= ÷ · = ÷ · = ÷
1 2
u u 1,13 2,75 3,88 kN/ m' + = ÷ ÷ = ÷
Negativni momenti na krajnjim osloncima su na strani sigurnosti i ne uzimaju se u obzir.
Računska vrijednost progiba u sredini raspona iznosi:
( )
4
dop
3
eff
dop
1 5
f 11,45 3,88 22 81,18mm f
10000 0,02844 384
l 22 10
f 88mm
250 250
(
= · · ÷ · =
(
·
¸ ¸
·
= = =8. RASPORED ARMATURE, KONSTRUISANJE

8.1. BETONSKA ARMATURA

8.1.1. Osnovna mjera dužine sidrenja

ctk,0.05 I 2
ck bd
c
II I 2
bd bd
yd I
b I
bd
yd II
b II
bd
f 2,5
f 40 f 2,25 2,25 3,75 N/ mm
1,5
f 0,7 f 0,7 3,75 2,63 N/ mm
Osnovna mjera dužine sidrenja:
f
435
l 0,25 29,0
4 f 3,75
f
435
l 0,25 41,35
4 f 2,63
= ¬ = · = · =
¸
= · = · =
|
= · = · |· = |
|
= · = · |· = |8.1.2. Sidrenje na krajnjim osloncima

Sila zatezanja na krajnjem osloncu iznosi:
l
s sd sd
sd sd,max inf pd
l
l
l
sd p
s
a
F V N
d
V V r V 206,36 0,9 43,62 167,11 kN
a veličina pomjeranja
1 ctg
a z 0
2
1 ctg90
a 0,9 105 47,25 cm
2
N N 893,14 kN sila prednaprezanja
47,25
F 167,11 0,9 893,14 728,67 kN 0 N
105
·
= · +
= ÷ · = ÷ · =
÷
÷ o
= · >
÷
= · · =
= = ÷
= · ÷ · = ÷ ¬
s
ije potrebna armatura za preuzimanje sile F

Potrebna dužina sidrenja na krajnjem osloncu iznosi :
pot A b,netto
s s b,netto
b,min
b,min b
b,min
2
l l
3
Obzirom na to da je sila F sila pritiska A 0, za l se uzima mjerodavna vrijednost
minimalne dužine sidrenja l prema izrazu:
10
l 0,3 l
10 cm
l 0,3 40,6 12,1
= ·
=
u ¦
¦
= · >
´
¦
¹
= · =
pot A
A
8cm
14,00cm
10,00cm
2
l 14,0 9,33cm
3
Usvojeno je: l 15cm
=
=
= · =
=8.1.3. Preklapanje armature

Armaturne šipke u donjoj zoni, zatim u rebru, kao i armaturne šipke u gornjoj zoni nastavljaju se
preklapanjem. Potrebna dužina preklapanja iznosi:
pot s
s i b,netto 1 A b s,min
stv s
A
1
A
l l l l
A
1,0 za prave šipke
2,0 za preklapanje zategnuzih šipki ako je:
1. 30% ili više od 30% šipki nastavljeno preklapanjem;

= o · = o · o · · >
o = ÷
o = ÷
s,min 1 A b
2. Ako je unutrašnji razmak između šipki a 10 , a vanjski razmak b 5 .
l 0,3 l 15
200mm
> | > |
= · o · o · > |
>
Vrijednost dužine preklapanja armaturnih šipki različitih prečnika koji su korišteni u zadatku dati
su u slijededoj Tabeli 8:

Tabela 8 – Vrijednosti dužine preklapanja
REDNI
BROJ
ARMATURA
φ
[mm]
l
b

[cm]
l
s

[cm]
l
s,min
[cm]
1 A b
0,3 l · o · o · 15φ 20,0
1. Armatura u donjoj zoni 14 40,6 69,2 24,36 21,0 20,0
2. Horizontalna arm. u rebru 8 33,08 42,66 19,85 12,0 20,0
3. Armatura u gornjoj zoni 25 103,38 165,1 62,03 37,5 20,0

Napomena: Mjerodavne vrijednosti dužine preklapanja su podvučene.8.1.4. Minimalni i maksimalni procenat armiranja

a) Minimalna armatura za izbjegavanje otkazivanja usljed nenajavljenog loma

Minimalna betonska armatura u zategnutoj zoni za smanjenje opasnosti od nenajavljenog
loma prema EC-2 iznosi:
min s t
yk
min s t
t
t
4 2
min s
4
min s
d
A 0,6 b
f
A 0,0015 b d
b srednja širina zategnute zone
b 0,16m
d statička visina presjeka u odnosu na zategnutu armaturu
d 1,05m
1,05
A 0,6 0,16 10 2,01cm
500
A 0,0015 0,16 1,05 10
= · ·
= · ·
÷
=
÷
=
= · · · =
= · · · =
2
2,52cm mjerodavna vrijednost ÷
b) Minimalna armatura za izbjegavanje otkazivanja u slučaju mogudeg nenajavljenog
loma armature za prednaprezanje

Na osnovu novih saznanja predlaže se slijededa vrijednost minimalne armature:
ct cu
min s
yk s
ct
f W
A
f z
Odnos punog opteredenja prema čestoj kombinaciji opteredenja;
U ovom zadatku puno opteredenje predstavlja rijetka kombinacija opteredenja, pa slijedi:
813,73
1,09
741,13
f Čvr
·
= ì· · q
·
ì ÷
ì = =
÷
2
ct ctm
cu
3
cu
yk
stoda betona na zatezanje; Uzima se da je jednaka srednjoj čvrstodi na zatezanje;
f f 3,5 N/ mm
W Momenat otpora betonskog presjeka za donje rubno vlakno;
0,0251
W 0,039m
0,6391
f Karakterističn
= =
÷
= =
÷
2
yk
s
s
a čvrstoda na granici tečenja za betonski čelik;
f 500 N/ mm
z Krak unutarnjih sila u odnosu na presjek betonskog čelika
z 0,9 d 0,995 m
Koeficijent kojim se uzima u obzir veličina armature za prednap
=
÷
~ · =

4 2 2
min s
2
min s
2
stv s
rezanje;
1,3
3,5 0,039
A 1,09 1,3 10 2,99cm 2,52cm
500 0,995
Mjerodavno: A 2,99cm
Odabrana minimalna armatura:
2 14
A 3,08cm
BSt500s
q=
·
= · · · =
·
=
|
=
c) Maksimalna armatura
Maksimalna površina poprečnog presjeka armature iznosi:
4 2 2
max s c
A 0,04 A 0,04 0,218 10 8,2cm 19,63cm (4 25) = · = · · = u


d) Minimalni stepen armiranja vilicama:
sw
min w w
w
min w
4 2 sw
w
2 2 sw
w
A
min b sin
S
0,0013% (Za klasu čelika S500 i klasu betona C40/50)
A
min 0,0013 0,16 1,0 10 2,08cm / m'
S
Odabrane su klasične vilice:
8/20cm
BSt500s
A
stv 5,02cm / m' 2,08cm / m'
S
= µ · · o
µ =
= · · · =
u
=
8.1.5. Razmak vilica

sd
Rd2
sd
Rd2
dop w
stv w dop w
V 206,36
0,256
V 805,44
V 1 2
Za
5 V 3
S 0,6 d 0,6 1,05 63cm
30cm
S 20cm S
= =
s s ¬
= · = · =
s
=


8.2. ARMATURA ZA PREDNAPREZANJE

8.2.1. Ankerisanje elemenata za prednaprezanje

Prema literaturi za preuzimanje sila cijepanja iza ankerne ploče potrebna armatura se daje
prospektom prema dopuštenju odabranog sistema. Iako se prema literaturi može koristiti čelik
za prednaprezanje, odnosno metode za prednaprezanje za koje postoje odgovarajudi atesti
rečevantnih institucija, prema EC-2 se dopuštaju i pojedinačni slučajevi.
8.3. SPECIFIKACIJA ARMATURE

Pozicija
Prečnik
Φ(mm)
Masa
kg/m
Dužina
L (m)
Broj
Ukupna dužina
L
uk
(m)
Masa
(kg)
1 14 1,242 5,95 4 23,8 29,56
2 14 1,242 12,0 2 48,0 59,62
3 8 0,405 6,45 10 64,5 26,12
4 8 0,405 10,6 5 53,0 21,47
5 25 3,951 6,95 8 54,0 219,68
6 25 3,951 12,0 4 48,0 189,65
7 8 0,405 2,31 132 304,92 123,49
8 8 0,405 1,16 132 153,12 62,01


Σ 731,60kg