You are on page 1of 17

SVEUILITE U RIJECI

TEHNIKI FAKULTET
ZAVOD ZA KONSTRUIRANJE U STROJARSTVU

TEHNIKA LOGISTKA Transportna sredstva u skladitu, runa i motorna vozila

U Rijeci, lipanj, 2012.

Vedran Budimir 0069009622

Tehnika logistika SADRAJ

Transportna sredstva u skladitu, runa i motorna vozila

1. 2. 3. 4.

UVOD ................................................................................................................................. 3 TRANSPORTNA SREDSTVA .......................................................................................... 5 RUNA VOZILA ............................................................................................................... 7 MOTORNA VOZILA ...................................................................................................... 10 4.1. 4.2. Viliari ....................................................................................................................... 10 Ostala motorna vozila ................................................................................................ 14

5. 6.

ZAKLJUAK ................................................................................................................... 16 POPIS SLIKA ................................................................................................................... 17

Tehnika logistika

Transportna sredstva u skladitu, runa i motorna vozila

1. UVOD
Po definiciji skladite je ograeni ili neograeni prostor, pokriveni ili nepokriveni prostor koji se koristi za uvanje sirovina, poluproizvoda ili gotovih proizvoda koji su u funkciji odvijanja poslovnih procesa u tvrtki Skladitenje je planirana aktivnost kojom se materijali dovodi u stanje mirovanja, a ukljuuje fiziki proces rukovanja i uvanja materijala te metodologiju za provedbu tih procesa. U industrijskom poduzeu, skladite je ureeno i opremljeno mjesto za privremeno i sigurno odlaganje, uvanje, pripremu i izdavanje materijala prije, tijekom i poslije njihova troenja i uporabe u procesu proizvodnje. Kao glavni razlozi za skladitenje materijala u industrijskom sustavu javljaju se: 1. Potreba za skladitenjem sirovina, 2. Potreba za skladitenjem poluproizvoda, 3. Potreba za skladitenjem gotovih proizvoda, 4. Potreba za skladitenjem alata i naprava, 5. Potreba za skladitenjem dijelova za odravanje opreme. Nekada su skladita sluila samo za spremanje, skladitenje robe koja je tamo stajala dosta dugo. U dananje vrijeme skladite slui za premoivanje potranje i u tom smislu zapravo moemo govoriti o tri vrste zaliha: 1. Ciklike zalihe zalihe za premoivanje razdoblja izmeu dvije narudbe. Sama koliina narudbe odreena je trokovima te narudbe i trokovima dranja zalihe tog proizvoda. 2. Sezonske zalihe zalihe proizvedene i prikupljene u jednom razdoblju da bi se isporuivale u buduem razdoblju za buduu potranju. Sezonskim zalihama se eli iskoristiti ekonomija razmjera ili obujma, ali slaganje ovih zaliha zahtjeva od nas tonost u predvianju potranje. 3. Sigurnosne zalihe zalihe koje su neophodne da pokriju faktor nesigurnosti u lancu opskrbe kao to su nesigurnost potranje i ciklusa od narudbe do isporuke. Distributeri i retaileri (maloprodajni sektor) ne vole ostati bez robe jer se to direktno
3

Tehnika logistika

Transportna sredstva u skladitu, runa i motorna vozila

odraava na prihode. Sigurnosne zalihe moemo definirati kao koliinu zaliha nekog artikla pri ruci (na skladitu) u trenutku dolaska nove isporuke. To znai da se ta zaliha ne obre (koeficijent obrtaja zaliha je nula). Ta se zaliha pretvara u stvari u fiksna (osnovna) sredstva i nosilac je troka dranja zaliha. Kao glavne komponente skladinog sustava smatraju se: 1. Skladini objekti, 2. Sredstva za skladitenje i sredstva za odlaganje materijala, 3. Transportna sredstva, 4. Pomona skladina oprema.

Kao najvanija komponenta skaldinog sustava s obzirom na funkciju, a esto ina vrijednost cijelog sustava izdvajaju se transportna sredstva.

Slika 1 - Skladite
4

Tehnika logistika

Transportna sredstva u skladitu, runa i motorna vozila

2. TRANSPORTNA SREDSTVA
Transportna sredstva u skladitu nam slue za podizanje, premijetanje i odlaganje svih vrsta predmeta rada unutar poduzea. Operacije se odvijaju unutar proizvodnog procesa tj. od jednog radnog mjesta do drugog, od skladita do prvog radnog mjesta i od zadnjeg radnog mjesta do skladita. Kao glavni cilj pri odreivanju i organizaciji transportnih sredstava javlja se potreba za to racionalnijim odvijanjem toka materijala unutar poduzea. Funkcionalna organizacija unutarnjeg prijevoza zahtijeva: Definirane postupke protoka predmeta rada, Definirane naine obrade i dostave informacija potrebnih kod premijetanja predmeta rada, Osigurana sredstva za provoenje postupaka, Odreene osobe koje sudjeluju u prijevozu, Definirane puteve prijevoza izmeu radnih mjesta i radno vrijeme za pojedine postupke, Utvrene trokove pojedinih postupaka i aktivnosti.

Transportna povrina u skladitu ovisi o izmjerama materijala, tipu i izvedbi regala, vrsti transportnog sredstva i organizaciji skladita. irina prolaza u skladitu ovisi o nainu rukovanja materijalom u skladite i iz njega. Ako je u skladitu predvieno samo runo rukovanje glavni prolazi su irine oko 1.2 m, a sporedni prolazi su priblino 1.0 m. Glavni put u skladitu treba imati irinu koja e omoguiti okretanje vozila, tj. promjenu smjera kretanja. Kada je predvieno da se glavni prolaz koristi i za prolaz radnika, potrebno je irini glavnog puta dodati 20.75 m. Transportna sredstva u metalopreraivakim poduzeima mogu se razvrstati prema sljedeim kriterijima: Prema vrsti materijala, Prema postojanosti toka materijala, Prema tehnologiji skladitenja,

Tehnika logistika -

Transportna sredstva u skladitu, runa i motorna vozila

Prema zadai u skladinom prostoru, Prema glavnom obiljeju skladitenja, Prema vrsti pogona, Prema stupnju automatizacije, Prema vrsti izvedbe skladita, I dr.

Najee izvedbe transportnih sredstava za rad u skladitima su: Vozila motorna, Vozila runa, Granici, Transportna sredstva za neprekidan tok materijala, Automatizirana transportna sredstva.

Tehnika logistika

Transportna sredstva u skladitu, runa i motorna vozila

3. RUNA VOZILA
Runa vozila u skladitima su jedan od najeih naina transporta. Odlikuju se jednostavnom uporabom, izvedbama za transport razliitih vrsta skalditenih materijala te svojom niskom cijenom kotanja. Najvea mana runih vozila je potreba za pojaanim fizikim radom djelatnika u skladitima, te mala nosivost tokom transporta. U praksi se javljaju razliite izvedbe runih vozila kao to su kolica za transport komandnog materijala, kolica za transport bavi, kolica za transport stakla, kolica za transport s posebnom namjenom, kolica za transport paleta, runi viliari itd.

Slika 2 - Runa kolica za tansport paleta

Tehnika logistika

Transportna sredstva u skladitu, runa i motorna vozila

Slika 3 - Runa kolica za transport paleta s vagom i printerom

Slika 4 - Runa kolica

Slika 5 - Teretna runa kolica

Tehnika logistika

Transportna sredstva u skladitu, runa i motorna vozila

Slika 6 - Runi viliar

Slika 7 - Runi viliar za prijevoz bavi

Tehnika logistika

Transportna sredstva u skladitu, runa i motorna vozila

4. MOTORNA VOZILA
Osim runih vozila u veim skladitima se uglavnom nalaze i motorna vozila za transport materijala unutar skladita. Njihova glavna prednost jednostavno i lako transportiranje materijala unutar skladita bez veeg fizikog napora ua djelatnike u skladitu te viestruko poveanje nosivosti tijekom manipulacije, odnosno transporta materijala unutar skladita. Kao glavne mane se istiu velik trokovi nabave i odravanja takvih transportnih sredstava, te neadekvatno projektirana skladita gdje se pri izgradnji i putanju u pogon skladita nije vodilo dovoljno rauna o tansportnim putevima i transportnim sredstvima kojima e se obavljati transport unutar skladita. Kako je prije navedeno jedno od vanijih ogranienja prilikom koritenja motornih vozila unutar skladita je povrina transportnih puteva. Zbog toga se pri odabiru motornog vozila za koritenje unutar skladita, osim odabira vezano uz vrstu skladita i naina skladitenja materijala, mora uzeti u obzir i dimenzije motornog vozila te njegov radijus manipulacije. Zbog toga se danas na tritu nalaze razliite izvedbe motornih vozila prilagoene kako dimenzijski tako i namjenom za razliite naine transporta unutar skladita. Kao najee izvedbe motornih vozila javljaju se razliite vrste viliara, transportna vozila, vuna vozila, prikolice, pneumatska vozila i razliite vrste dizala.

4.1. Viliari

Viliari su motorna industrijska vozila koja se upotrebljavaju za tansport i podizanje materijala unutar skladita. Moderni viliari su razvijeni u 1920-tim godinama od strane razliitih industrijskih subjekata. Od tada pa nadalje viliari su postali sastavni dio svih industrijskh skladita.

10

Tehnika logistika

Transportna sredstva u skladitu, runa i motorna vozila

Slika 8 - Elektrini viliar

U praksi se nalaze razliite vrste viliara, a jedne od najeih podjela viliara je prema njegovoj konstrukciji. Kao su najee izvedbe prema konstrukciji javljaju se sljedee izvedbe: 1. eoni viliar, 2. Boni viliar, 3. Viliar sa zakretnim vilicama, 4. Visokoregalni viliar, 5. Niskopodizni viliar, 6. Sabirni viliar (za komisioniranje), 7. Portalni viliar.

11

Tehnika logistika

Transportna sredstva u skladitu, runa i motorna vozila

Slika 9 - eoni viliar

Slika 10 - Boni viliar


12

Tehnika logistika

Transportna sredstva u skladitu, runa i motorna vozila

Slika 11 - Visokoregalni viliar

Osim prema podjeli prema konstrukciji viliare dijelimo prema pogonskoj energiji: 1. Viliari s dieselskim motorom, 2. Viliari s elektro motorom, 3. Viliari s plinskim pogonom, te prema namjeni: 1. Transportni viliari, 2. Skladini viliari, 3. Viliari za komisioniranje.

13

Tehnika logistika

Transportna sredstva u skladitu, runa i motorna vozila

4.2. Ostala motorna vozila

Osim viliara kao najrairenijeg motornog vozila, unutar skladita imamo i druge vrste motornih vozila: 1. Transportno vozilo, 2. Vuno vozilo, 3. Prikolice, 4. Pneumatsko vozilo, 5. Razliita dizala. Svako od ovih motornih transportnih sredstava ima svoju specifinu namjenu te nisu uestala njihova koritenja unutar industrijskih skladita.

Slika 12 - Malo vuno vozilo


14

Tehnika logistika

Transportna sredstva u skladitu, runa i motorna vozila

Slika 13 - Samohodno hidraulino dizalo

15

Tehnika logistika

Transportna sredstva u skladitu, runa i motorna vozila

5. ZAKLJUAK
U dananje doba skladita su sastavni dio skoro svakog industrijskog poduzea, kao i velikih distribucijskih centara, trgovina i sl. Da bi se u to kraem vremenu i sa to manje troka upravljalo uskladitenim materijalom, u transportnom smislu, koriste se razliita transportna sredstva. Kao najzastupljenija transportna sredstva javljaju se runa transportna sredstva, a zatim motorizirana vozila za transport. Najzastupljenija runa transportna sredstva su obina runa kolica, runa kolica za prijevoz paleta i runa kolica za prijevoz tereta. Kao najzastupljenija motorna vozila za transport materijala unutar skladita javljau se razliite izvedbe viliara. Koritenjem raznih transportnih sredstava omoguuje se bri i efikasniji transport skladitenog materijala, a sve u svrhu racionalizacije sveukupnog poslovanja. Ponekad su trokovi za nabavu, eksplotaciju i odravanje tih transportnih sredstava dosta veliki i predstavljaju veliki troak u sveukupnom troku odravanja skaldita ali s prednostima koje donose prilikom svojeg koritenja vrlo brzo se isplate i predstavljaju dobru investiciju.

16

Tehnika logistika

Transportna sredstva u skladitu, runa i motorna vozila

6. POPIS SLIKA
Slika 1 - Skladite ....................................................................................................................... 4 Slika 2 - Runa kolica za tansport paleta ................................................................................... 7 Slika 3 - Runa kolica za transport paleta s vagom i printerom ................................................. 8 Slika 4 - Runa kolica ................................................................................................................ 8 Slika 5 - Teretna runa kolica..................................................................................................... 8 Slika 6 - Runi viliar................................................................................................................. 9 Slika 7 - Runi viliar za prijevoz bavi .................................................................................... 9 Slika 8 - Elektrini viliar ........................................................................................................ 11 Slika 9 - eoni viliar............................................................................................................... 12 Slika 10 - Boni viliar............................................................................................................. 12 Slika 11 - Visokoregalni viliar................................................................................................ 13 Slika 12 - Malo vuno vozilo ................................................................................................... 14 Slika 13 - Samohodno hidraulino dizalo ................................................................................ 15

17