BILANS STANJA PREDUZEĆA D.D.“3. MAJ” NA DAN 01.01.2004.

GODINE
R/b 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. AKTIVA STRUKTURA SREDSTAVA STALNA SREDSTVA Oprema Ispravka vrijednosti opreme Građevine Ispravka vrijednosti građevina Stalno sredstvo u pripremi (vlastita režija) TEKUĆA SREDSTVA Zalihe materijala: • Materijal „a“ 2.000 kom. x 15 • Materijal „b“ 7.000 kom. x 10 Odstupanje od plan. cijena materijala „b“ Odstupanje od plan. cijena materijala „a“ Zalihe sitnog inventara Zalihe rezervnih dijelova Zalihe gotovih proizvoda Zalihe robe Potraživanje od kupaca Sumnjiva i sporna potraživanja Potraživanje po osnovu datih kratkoročnih robnih kredita Kratkoročna ulaganja u vrijednosne papire – dionice (100 kom x 120 KM) Žiro račun Blagajna IZNOS 119.000 (38.000) 114.000 (48.000) 24.000 100.000 (1.000) 3.000 2.000 8.000 45.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 82.000 300.000 1.000 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. DUGOROČNE OBAVEZE Obaveze po dugoročnom.kreditu Unaprijed naplaćeni prihod od zakupnine za 2 godine KRATKOROČNE OBAVEZE Obaveze prema dobavljačima BETA Obaveze prema zaposlenima Obaveze prema državi Obaveze za izdate mjenice Obračunati a neplaćeni troškovi električne energije za XII/03. Obračunati a neplaćeni troškovi telekom usluga za XII/03. 25.000 36.000 20.000 18.000 4.000 12.000 4.000 1.000 59.000 61.000 IZNOS R/b 1. 2. 3. 4. 5. PASIVA STRUKTURA IZVORA SREDSTAVA KAPITAL Osnovni kapital Dioničarska premija Revalorizacione rezerve Rezerve - Zakonske Akumulirana dobit OBAVEZE IZNOS 260.000 15.000 15.000 15.000 46.000 IZNOS

171.000

351.000

UKUPNO AKTIVA

XXX

471.000

UKUPNO PASIVA

XXX

471.000

D.D. „ 3. MAJ “ Dnevnik za januar 2004.godine R/b Datum OPIS Rn AKTIVE Rn PASIVE Za početno stanje Obračun nabavke materijala Blagajna Za troškove istovara Obračun nabavke materijala Obaveze za nefakturisani materijal „a“ Obaveze za nefakturisani materijal „b“ Za obračun vrijednosti materijala Zalihe materijala „a“ Zalihe materijala „b“ Obračun nabavke materijala Za uskladištenje materijala po plan. cijenama Stalno sredstvo u pripremi Ostali prihodi Za naplatu potraživanja ranije otpisanog Stalno sredstvo u pripremi Obaveze prema dobavljačima Za fakturu, usluga popravke Stalno sredstvo u pripremi Zalihe rezervnih dijelova Za utrošene rezervne dijelove Oprema Stalno sredstvo u pripremi Za aktiviranje opreme Potraživanja od kupaca Unaprijed naplaćeni odloženi prihod Za izdato pod zakup 2 godine Zalihe robe Obaveze prema dobavljačima Za kupovinu robe Obaveze prema dobavljačima Potraživanja od kupaca Za djelimičnu naplatu potraživanja Obaveze za nefakturisani materijal „a“ Obaveze za nefakturisani materijal „b“ Odstupanje od PC mat.“b“ Odstupanje od PC mat. „a“ Obaveze prema dobavljaču – ALFA Za prijem fakture Poziv na broj IZNOS DUGUJE POTRAŽUJE 558.000 558.000 350 350 104.650 74.781 29.869 75.000 30.000 105.000 18.000 18.000 10.000 10.000 5.000 5.000 33.000 33.000 3.600 3.600 3.500 3.500 3.500 3.500 74.781 29.869 843 103.349 2.144

1a 1b

1c

2a 2b 2c 2d

3a

3b 3c 4

5a

5b

6a

6b

6c

Troškovi materijala Zalihe materijala „a“ Odstupanje od PC materijala „a“ Za izdatao u proizvodnju 5.000 komada Stalno sredstvo u pripremi Zalihe materijala „b“ Odstupanje od PC materijala „b“ Za izdato 8.000 komada za gradnju građevine Trošak prodatih gotovih proizvoda (Rashodi od prodaje) Zalihe gotovih proizvoda Za CK prodatih 600 komada gotovih proizv. Potraživanja od kupaca Vrijednost prodatih proizvoda (Prihodi od prodaje) Za realizaciju prodaje Trošak prodate robe (Rashodi od prodaje) Zalihe robe Za CK prodatih 50% zalihe robe Potraživanja od kupaca Vrijednost prodat e robe (Prihodi od prodaje) Za realizaciju prodaje Troškovi prevoza Obaveze prema dobavljačima Za uslugu prevoza gotovih proizvoda Obaveze prema dobavljačima Žiro račun Za izmirenje troškova prevoza Ispravka vrijednosti opreme Potraživanja od osiguravajućeg društva Rashodi od otuđenja Oprema Za evidenciju provale i krađe u zgradi Unaprijed plaćeni trošak osiguranja Obaveze prema dobavljačima Za fakturu godišnjeg osiguranja Obaveze prema dobavljačima Potraživanja od osiguravajućeg društva Žiro račun Za isplatu osiguranja Obračun nabavke sitnog inventara i rezervnih dijelova Obaveze prema dobavljačima Za nabavku sitnog inventara i rezervnih dijelova

75.611 75.000 611 79.874 80.000 126 18.000 18.000 19.800 19.800

7.750 7.750 8.525 8.525 200 200 200 200 2.700 3.000 4.300 9.000 3.600 3.600 3.600 1.600 2.000 5.000 5.000

6d 6e 6f 7

8a 8b

9a

9b

9c

9d

9e

9f 9g

9h 9i 9j 10 11a

11b

12a

Obračun nabavke sitnog inventara i rezervnih dijelova Obaveze prema dobavljačima Za fakturu prevoza Obračun nabavke sitnog inventara i rezervnih dijelova Obaveze prema dobavljačima Za fakturu istovara Trošak prodatih gotovih proizvoda (Rashodi od prodaje) Zalihe gotovih proizvoda Za CK prodatih 10 komada gotovih proizv. Potraživanja od kupaca Vrijednost prodatih proizvoda (Prihodi od prodaje) Za realizaciju prodaje Obaveze prema dobavljačima Potraživanja od kupaca Za izmirenje duga Zalihe sitnog inventara Zalihe rezervnih dijelova Obračun nabavke sitnog inventara i rezervnih dijelova Za uskladištenje zaliha Sitan inventar u upotrebi Zalihe sitnog inventara Za izdato u uptrebu – ½ zaliha Trošak sitnog inventara Sitan inventar u upotrebi Za 50% - tni otpis sitnog inventara Stalno sredstvo u pripremi Zalihe rezervnih dijelova Za utrošene rezervne dijelove Unaprije naplaćeni prihod za zakupninu Obaveze prema zakupoprimcu Za smanjenje zakupnine za 10% Troškovi materijala Zalihe materijala „a“ Odstupanje od PC materijala „a“ Za izdato u proizvodnju 5.000 komada Stalno sredstvo u pripremi Odstupanje od PC materijala „b“ Zalihe materijala „b“ Za izdato u gradnju građev. 8.000 komada Stalno sredstvo u pripremi Obaveze prema dobavljačima Za uslugu od strane dobavljača

400 400 600 600 300 300 400 400 400 400 3.600 2.400 6.000 2.800 2.800 1.400 1.400 1.200 1.200 3.960 (3.600+360) 15.123 15.000 123 4.992 8 5.000 20.000 20.000

12b

12c

12d 12e 12f 13a 13b 14a 14b 15a

15b 16a

16b 17a

Stalno sredstvo u pripremi Odstupanje od PC materijala „b“ Zalihe materijala „b“ Za utrošak u gradnju građev. 500 komada Stalno sredtvo u pripremi Ispravka vrijednosti građevine Građevine Za evidenciuju vrijednosti građevine Stalno sredstvo u pripremi Obaveze pema dobavljačima Za uslugu od strane dobavljača Građevine Stalno sredstvo u pripremi Za aktiviranje Obaveze prema dobavljačima Obaveze za izdate mjenice Za izmirenje faktura Rashodi od otuđenja ulaganja Kratkoročna ulaganja u vrijednosne papire Za CK (trošak) prodatih 85 komada dionica Žiro – račun Prihodi od otuđenja ulaganja Za realizaciju 85 komada dionica Trošak službenog puta Obaveze prema zaposlenim Za pravdanje službenog puta Obaveze prema zaposlenim Blagajna Za djelimično izmirenje obaveze zaposlenih Trošak rezervnih dijelova Zalihe rezervnih dijelova Za utrošak cjelokupne zalihe rezervnih dijelova Trošak tekućeg održavanja Obaveze prema dobavljačima Za uslugu popravke Stalno sredstvo u pripremi Troškovi zaposlenih Obaveze prema zaposlenim Obaveze prema državi Za obračun troškova zaposlenih Obaveze prema zaposlenim Žiro – račun Za izmirenje obaveza prema zaposlenim Žiro račun Potraživanja od kupaca Za naplatu potraživanja

4.992 8 5.000 20.000 20.000 20.000 10.000 10.000 30.000 30.000 30.000 30.000 10.200 10.200 15.300 15.300 800 800 300 300 4.200 4.200

2.000 2.000 14.000 14.000 16.000 12.000 34.500 34.500 40.425 40.425

17b

Obaveze prema dobavljačima Žiro račun Obaveze po kratkoročnom kreditu Za izmirenje obaveza prema dobavljačima

140.949 101.425 39.524 731 447 285 893 148.305 148.305 1.512 1.500 12 1.168 2 1.000 170 4.000 200 4.200 4.500 4.500 1.000 800 200 850 850 1.485 1.485 300 300

18

Troškovi amortizacije Stalno sredstvo u pripremi Ispravka vrijednosti opreme Ispravka vrijednosti građevinskih objekata Za obračun troškova amortizacije

19 20a

Građevine Stalno sredstvo u pripremi Za aktiviranje objekta Troškovi materijala Zalihe materijala „a“ Odstupanje od PC materijala „a“ Za obračun manjka materijala (kalo) Potraživanja od skladištara Odstupanje od planske cijene materijala „b“ Zalihe materijala „b“ Obaveze prema državi Za obračun manjka na teret skladištara Obračunati a neplaćeni troškovi električne energije za XII/03. Ostali rashodi Obaveze prema dobavljačima Za pristiglu fakturu za XII/03. Troškovi električne energije Obaveze prema dobavljačima Za fakturu tekućeg perioda Obračunati a neplaćeni troškovi telekom usluga Obaveze prema dobavljačima Ostali prihodi Za pristiglu fakturu za XII/03 Troškovi telekom usluga Obaveze prema dobavljačima Za pristiglu fakturu tekućeg perioda Unaprijed naplaćeni prihod zakupnine za 12 mjeseci Prihodi od zakupa Za evidenciju prihoda za 1 mjesec Troškovi usluga osiguranja Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja Za obračun troškova osiguranja za 1 mjesec

20b

21a

21b 21c

21d 22a

22b

23a

Raspored troškova Troškovi materijala Troškovi prevoza Troškovi sitnog inventara Troškovi rezervnih dijelova Troškovi zaposlenih Troškovi amortizacije Troškovi telekom usluga Troškovi električne energije Troškovi usluga osiguranja Trošak tekućeg održavanja Trošak službenog puta Za zatvaranje troškova Zalihe nusproizvoda Zalihe proizvodnje u toku Zalihe gotovih proizvoda Raspored troškova Za obračun proizvodnje Trošak prodatih proizvoda (rashodi) Zalihe gotovih proizvoda Za cjenu koštanja prodatih 80% proizvedenih gotovih proizvoda Potraživanja od kupaca Vrijednost prodatih proizvoda Za realizaciju 80% gotovih proizvoda Vrijednost prodatih proizvoda Vrijednost prodate robe Prihodi od naplaćenih potraživanja Prihodi od otuđenja ulaganja Prihodi od zakupa Ostali prihodi Obračun finansijskog rezultata Za prenos prihoda na rn – obračun finansijskog rezultata Obračun finansijskog rezultata Trošak prodatih gotovih proizvoda Trošak prodate robe Rashodi od otuđenja ulaganja Ostali rashodi Za prenos rashoda na rn – obračun finansijskog rezultata Obračun finansijskog rezultata Dobitak Za obraču bruto dobiti Dobitak Obaveze za porez na dobit Akumulirana dobit Obaveze prema dioničarima za dividende Za raspored bruto dobiti

121.227 94.246 200 1.400 4.200 14.000 731 850 4.500 300 2.000 800 5.000 11.623 104.604 121.227 83.683 83.683 133.893 133.893 154.093 8.525 18.000 15.300 1.485 200 197.603 124.433 101.983 7.750 10.200 4.500 73.170 73.170 73.170 21.951 25.609 25.610

23b

23c

23d 25a

25b

25c. 25d.

D

Oprema P Sa. 119.000 9.000 (6) (2d) 33.000

D

Sa. 143.000 Ispravka vrijednoisti opreme P (7) 2.700 38.000 Sa. 893 (18)

Građevine P Sa. 114.000 40.000(12c) (12e) 30.000 (19)148.305 Sa. 252.305

Ispravka vrijednosti D građevina (12c)20.000 48.000 Sa. 285 (18) 98.229 Sa. Stalno sredstvo u pripremi (Oprema – razmjena za D potraživanja)) (2a) 18.000 33.000 (2d) (2b)10.000 (2c) 5.000

P

D

Stalno sredstvo u pripremi (vlastita D režija) P Sa. 24.000 148.305 (19) (5b) 79.874 (11b) 4.992 (12a) 20.000 (12b)4.992 (16a)14.000 (18) 447 Stalno sredstvo u pripremi (Popravka opreme) (9j) 1.200 Sa. 1.200

P

36.193 Sa. Stalno sredstvo u pripremi (građevine) (12c)20.000 30.000(12e) (12d)10.000

D

P

D

P

D

P

Zalihe materijala D Sa. (1e) (7) Sa 45.500 D Zalihe materijala „a“ P Sa. 30.000 75.000 (5a) (1c) 75.000 15.000(20a) 1.500 (20a) (3a,b) (11) (20) Sa D P D

Odstupanja od PC materijala Sa. (3a,b) (1e) (11) (7) (20a,b)

P

D

Odstupanja od PC materijala „a“ Sa. 3.000 2.144 (4) 611 (5a) 123 (11a) 12 (20a)

P

Sa 110 Zalihe materijala „b“ P Sa. 70.000 80.000 (5b) (1c) 30.000 5.000 (11b) (7) 10.000 5.000 (12b) 1.000 (20b) Odstupanje od PC materijala „b“ P (4) 843 1.000 Sa (5b) 126 (11b)8 (12b) 8 (20b) 2 Sa 12 Zalihe gotovih P D proizvoda P Sa. 45.000 18.000 (6a) (23b)104.604 300 (9d) 83.683 (23c) Sa 47.621 D

Sa. 13.500 Zalihe rezervnih D dijelova P Sa. 8.000 5.000 (2c) (9g) 2.400 1.200 (9j) 4.200 (15a)

Sa 9.000 Zalihe sitnog D inventara Sa. 2.000 2.800 (9h) (9g) 3.600 Sa 2.800

Zalihe nusproizvoda D (23b) 5.000 Sa 5.000 Obračun nabavke D SIN i RD P (9a) 5.000 6.000 (9g) (9b) 00 (9c) 600 P

Zalihe proizvodnje D u toku (23b) 11.623 Sa 11.721 Potraživanja od osiguravajućeg društva (7) 2.000 2.000 (8b)

P

Obračun nabavke D materijala P (1a) 350 105.000 (1c) (1b) 104.650

D

P

Potraživanja od D skladištara (20b) 1.168

P

Sa 1.749 Potraživanja od D kupaca P Sa. 12.000 3.500 (3c) (3a) 3.600 400 (9f) (6b) 19.800 40.425(17a) (6d)8.525 (9e) 400 (23d)133.893 Sa 133.893 Unaprijed plaćeni trošak osigur.za D 12 mjeseci P (8a) 3.600 300 (22b) Sa 3.300 Žiro - račun D P Sa. 82.000 200 (6f) (13b) 15.300 1.600 (8b) (17a) 40.425 34.500(16b) 101.425(17b) D Osnovni kapital P 260.000 Sa. 260.000 Sa D Potraživanja po osnovu datih krat. robnih kredita Sa. 12.000 Sumnjiva i sporna potraživanja P D Sa. 12.000 P

D

Sa 12.000 Kratkoročna ulaganja u VP dionice P Sa 12.000 10.200 (13a) Sa 1.800 Zalihe robe Sa. 12.000 7.750 (6c) (3b) 3.500 P

Sa 12.000

D

D

Blagajna Sa. 1.000 350 (1d) 300 (14b) Sa 350 Sitan inventar u upotrebi (9h) 2.800 1.400 (9i)

P

D

P

Sa 7.750 D Dionička premija P 15.000 Sa. 15.000 Sa.

Sa 1.400 D Revalorizacione rezerve 15.000 Sa Sa 15.000 P

D

Rezerve – zakonske P 15.000 Sa Sa 15.000 Obaveze po dugoročnom kreditu P 25.000 Sa 25.000 Sa. Obaveze po kratkoročnom kreditu P 39.524 (17b) 39.524 Sa

D

Akumulirana dobit Sa. (25c) Sa

P

Unaprijed naplaćeni prihod za zakupninu D za 2 god. (22a) 1.485 36.000 Sa. 3.600 (3a) (3.960) (10) 34.155 Sa

P

D

Obaveze prema D zaposlenim P (14b) 300 18.000 Sa. (16b) 34.500 800 (14a) 16.000 (16a)

D

Obaveze prema dioničarima za dividende P 25.609 (25c) 28.801 Sa

D

D

Obaveze prema državi P 4.000 Sa. 12.000 (16a) 170 (20b) 16.170 Sa Obračunati a neplaćeni troškovi elek. energije (21a) 4.000 4.000 Sa

D

Obaveze za porez na dobit (25c) 16.115 Sa

P

D

Obaveze prema dobavljačima P (3c) 3.500 20.000 Sa. (6f) 200 10.000 (2b) (8b) 3.600 3.500 (3b) (9f) 400 103.349 (4) (12f) 30.000 200 (6e) (17b)140.949 3.600 (8a) 5.000 (9a) 400 (9b) 600 (9c) 20.000(12a) 10.000(12d) 2.000 (15b) 4.200 (21a) 4.500 (21b) 800 (21c) 850 (21d) 10.350 Sa

D

P

Obračunati a neplaćeni troškovi D telekom usluga (21c) 1.000 1.000 Sa

P

D

Obaveze prema zakupoprimcu P 3.960 (10) 3.960 Sa

D

Obaveze za izdate mjenice P 12.000 Sa 30.000 (12f) 42.000 Sa

Obaveze za nefakturisani D materijal „a“ (4) 74.781 74.781 (1b)

P

D

P

D

P

Obaveze za nefakturisani D materijal „b“ (4) 29.869 29.869 (1b)

P

D

Troškovi materijala P (5a) 75.611 92.246(23a) (11a) 15.123 (20a) 1.512 Troškovi amortizacije P (18) 731 731 (23a)

D

Troškovi prevoza (6e) 200 200 (23a)

P

D

Troškovi sitnog inventara (9i) 1.400 1.400 (23a)

P

D

D

Troškovi rezervnih dijelova P (15a) 4.200 4.200 (23a) Troškovi el.energije P (21b) 4.500 4.500 (23a) Troškovi tekućeg održavanja P (15b)2.000 2.000 (23a) Vrijednost prodate robe (25a) 8.525 8.525 (6d) Prihodi od otuđenja ulaganja D (25a) 15.300 15.300 (13b) P

Troškovi zaposlenih D P (16a) 14.000 14.000 (23a) Troškovi usluga osiguranja (22b) 300 300 (23a) Raspored troškova (23a)121.227 121.227 (23b) Prihodi od zakupa

Troškovi telekom D usluga P (21d) 850 850 (23a) Troškovi službenog puta P (14a) 800 800 (23a) Ostali prihodi D (25a) 200 200 (21c) Vrijed.prodatih proizvoda D P (25a)154.093 19.800 (6b) 400 (9e) 133.893(23d) P

D

D

P

D

D

D

P

D (25a) 1.485 1.485 (22a)

P

Prihodi od naplaćenih otpisanih D potraživanja (25a) 18.000 18.000 (2a)

P

Rashodi od otuđenja ulaganja D (13a)10.200 10.200 (25b) P D

Ostali rashodi P (7) 4.300 4.500 (25b) (21a) 200 D

Trošak prodatih proizvoda P (6a)18.000 101.983 (25b) (9d) 300 (23c) 83.683 Trošak prodatih D proizvoda (6c) 7.750 7.750 (25b)

Dobitak D (25d)73.170 P 73.170(25c)

Obračun finans. rezultata (25b) 124.433 197.603 (25a) (25c) 73.170

P

POMOĆNE RADNJE Poslovna promjena broj 1 PC => mat. “a” 5.000 kom. x 15 = 75.000 KM – 219 KM (ZTN) = 74.781 KM (obaveze za nefakturisani materijal „a“ mat. “b” 3.000 kom. x 10 = 30.000 KM –131 KM (ZTN) = 29.869 KM (obaveze za nefakturisani materijal „b“ Poslovna promjena broj 4 Obračun stvarne nabavne cijene materijala: Materijal „a“ 5.000 kom. x 14,90 KM/kom = 74.500 KM => FVa – 1.863 KM (popust) = 72.637 (Fakturna vrijednost - neto faktura) + 219KM (ZTN) = 72.856 KM => Nabav. vrijed. za mat.“a“ Materijal „b“ 3.000 kom. x 10,50 KM/kom = 31.500 KM => FVb – 788 KM (popust) = 30.712 (Fakturna vrijednost - neto faktura) + 131 KM (ZTN) = 30.843 KM => Nabav. vrijed. za mat.“b“ Raspored zavisnih troškova nabavke: Materijal „a“ 5.000 komada => 63% x 350 KM = 221 KM Materijal „b“ 3.000 komada => 37% x 350 KM = 129 KM 8.000 komada 350KM Poslovna promjena broj 5 Izdato u proizvodnju materijala „a“ 5.000 komada x 15 KM/kom = 75.000 KM (Trošak materijala- planska vrijednost) Iznos odstupanja = (75.000/105.000 ) x 856 = 611 KM; Izdato za gradnju građevine materijala „b“ 8.000 komada x 10 KM/kom = 80.000 KM Iznos odstupanja = (80.000/100.000) x 157 = 126 KM Poslovna promjena broj 6 Obračun prodaje: CK 600 kom got. Proizvoda x 30 KM = 18.000 KM + 10% RUC = 1.800 KM Prodajna vrijednost = 19.800 KM

CK robe 50% zaliha = 7.750 KM + 10% RUC = 775 KM Prodajna vrijednost = 8.525 KM Poslovna promjena broj 9 Rapored zavisnih troškova nabavke (Sitnog inventara i rezervnih dijelova): Sitan inventar = 3.000 KM => 60% x 1.000 KM = 600 KM Rezervni dijelovi = 2.000 KM => 40% x 1.000 KM = 400 KM 5.000 KM 1.000 KM Poslovna promjena broj 11 Izdato u proizvodnju materijala „a“ 1.000 komada x 15 KM/kom = 15.000 KM (Trošak materijala) Iznos odstupanja = (15.000/30.000) x 245 = 123 KM Izdato za gradnju građevine materijala „b“ 500 komada x 10 KM/kom = 5.000 KM Iznos odstupanja = (5.000/20.000) x 31 = 8 KM Poslovna promjena broj 12 Izdato za gradnju građevine materijala „b“ 500 komada x 10 KM/kom = 5.000 KM Iznos odstupanja = (5.000/15.000) x 23 = 8 KM Poslovna promjena broj 18 Obračun troškova amortizacije: Građevine = 114.000 KM x 3%/12 = 285 KM (mjesečni iznos) Oprema = 119.000 KM x 9%/12 = 893 KM (447KM ide na trošak) Poslovna promjena broj 20 Zalihe materijala „a“ u komadima P Sa. 2.000 5.000 (3b) (1e) 5.000 1.000(11a) Zalihe materijala „b“ u komadima Sa. 7.000 8.000 (3a) (1e) 3.000 500 (11b) 500 (12b) Sa. 1.000 D

D

P

Sa. 1.000

Obračun stvarnog stanja zaliha materijala „a“: Knjigovodstveno stanje = 1.000 komada Stvarno stanje = 900 komada Manjak materijala = 100 komada 100 komada x 15 = 1.500 KM (planska cijena) Iznos odstupanja = 12 KM (negativno) => (1.500/15.000) x 122 = 12 Dozvoljeni kalo 2% od izdatog materijala u proizvodnju: Ukupno izdato u proizvodnju (stvarna vrijednost) = 90.734 x 2% = 1.815 KM Stvarno stanje manjka = 1.512 KM - dozvoljeni kalo = 1.815 KM + 17% PDV = 254 KM Iznos manjka = 1.749 KM (potraživanja od skladištara) Obračun stvarnog stanja zaliha materijala „b“: Knjigovodstveno stanje = 1.000 komada Stvarno stanje = 900 komada Manjak materijala = 100 komada 100 komada x 10 = 1.000 KM (planska cijena) Iznos odstupanja = 2 KM (pozitivno) => (1.000/10.000) x 15 = 2KM Stvarno stanje manjka = 998 KM +17% poreza = 170 KM Manjkovi = 1.168 KM (potraživanja od skladištara)

PROBNI BILANS Oprema Građevine Stalno sredstvo u pripremi Zalihe materijala Odstupanje od PC materijala Zalihe sitnog inventara Sitan inventar u upotrebi Zalihe gotovih proizvoda Zalihe nusproizvoda Zalihe proizvodnje u toku Zalihe robe Potraživanja od kupaca Sumnjiva i sporna potraživanja Potraživanja po osnovu datih kratkoročnih robnih kredita Potraživanja od skladištara Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja Kratkoročna ulaganja u VP – dionice Blagajna Trošak prodatih proizvoda Trošak prodate robe Rashodi od otuđenja ulaganja Ostali rashodi Ispravka vrijednosti opreme Ispravka vrijednosti građevina Osnovni kapital Dionička premija Revalorizacione rezerve Rezerve – Zakonske Akumulirana dobit Obavze po dugoročnom kreditu Unaprijed naplaćeni prihod za zakupninu Obaveze prema dobavljačima Obaveze prema državi Obaveze po kratkoročnom kreditu Obaveze po izdatim mjenicama Obaveze prema zakupoprimcu Vrijednost prodatih proizvoda Vrijednost prodate robe Prihodi od otuđenja ulaganja Prihodi od zakupa Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja Ostali prihodi

D 143.000 252.305 1.200 22.500 97 2.800 1.400 47.621 5.000 11.623 7.750 133.893 12.000 12.000 1.168 3.300 1.800 350 101.983 7.750 10.200 4.500

P

36.193 28.285 260.000 15.000 15.000 15.000 46.000 25.000 34.155 10.350 16.170 39.524 42.000 3.960 154.093 8.525 15.300 1.485 18.000 200

UKUPNO

784.240

784.240

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful