Dnevnik R/B

OPIS Obračun nabavke materijala Potraživanja za PDV - ulazni Dobavljači Za fakturu dobavljača Obračun nabavke materijala Potraživanja za PDV - ulazni Dobavljači Za fakturu po prevozu Obračun nabavke materijala Potraživanja za PDV - ulazni Dobavljači Za troškove istovara Dobavljači Žiro račun Za izmirenje fakture istovara Zalihe materijala „a“ Zalihe materijala „b“ Obračun nabavke materijala Za uskladištenje materijala Zalihe gotovih proizvoda Obračunati a nefakturisani prihodi Obaveze za primljene avanse Za početno stanje Trošak prodatih proizvoda Zalihe gotovih proizvoda Za trošak prodatih gotovih proizvoda 300 komada Potraživanja od kupaca Obračunati a nefakturisani prihodi Obaveze za PDV - izlazni Vrijednost prodatih proizvoda Za fakturisanih 400 komada Trošak prevoza Potraživanja za PDV - ulazni Dobavljači Za fakturu po prevozu Obaveze prema dobavljačima Žiro račun Za izmirenje fakture Obaveze za primljene avanse Žiro račun Potraživanja od kupaca Za naplatu potraživanja

Poziv na broj

PROMET D 125.244 21.292 146.536 900 153 1.053 600 102 702 702 702 94.492 32.252 126.744 41.000 10.000 3.000 24.600 24.600 51.808 10.000 7.528 34.280 1.000 170 1.170 1.170 1.170 3.000 48.808 51.808 P

1a.

1b.

1c.

1d.

1e.

2.

2a.

2b

2c

2d

2e

1

3

3a.

3b.

3c.

3d.

4.

5a

5b

6a

6b

Unaprijed plaćena zakupnina za 9 mjeseci Unaprijed naplaćena zakupnina za 12 mjeseci Za početno stanje Unaprijed plaćena zakupnina za 9 mjeseci Potraživanje za PDV – ulazni Dobavljači Za povećanje zakupnine 8% (zakupoprimac) Potraživanja od kupaca Obaveze za PDV – izlazni Unaprijed naplaćena zakupnina za 12 mjeseci Za povećanje zakupnine 8% (zakupodavac) Unaprijed plaćena zakupnina za 9 mjeseci Potraživanje za PDV – ulazni Ostala kratkoročna potraživanja Za smanjenje zakupnine 8% (zakupoprimac) Obaveze za PDV – izlazni Unaprijed naplaćena zakupnina za 12 mjeseci Ostale kratkoročne obaveze Za smanjen je zakupnine 8% (zakupodavac) Trošak materijala Zalihe materijala „a“ Zalihe materijala „b“ Za izdati materijal u proizvodnju Unaprije plaćeni trošak zakupnine za 12 mjeseci Potraživanja za PDV - ulazni Dobavljači Za plaćenu zakupninu Dobavljači Obaveze za izdate mjenice Za izmirenje fakture zakupa Trošak materijala Zalihe materijala Za vraćenih 200 komada materijala „a“ Materijal na obradi doradi i manipulaciji Zalihe materijala Za posati materijal na doradu Materijal na obradi doradi i

18.000 24.000

1.440 245 1.685

2.246 326 1.920

(1.440) (244) 1.685

(326) (1.920) 2.246

157.997 77.246 80.751 2.400 408 2.808 2.808 2.808 (3.150) 3.150 3.150 3.150

6c

300 2

manipulaciji Potraživanja za PDV - ulazni Dobavljači Za fakturu dorade Trošak prodatog materijala Materijal naobradi doradi i manipulaciji Za trošak prodatog materijala Potraživanja od kupaca Obaveze za PDV - izlazni Prihodi od prodatog materijala Za prodati materijal Žiro račun Poraživanje od kupaca Za naplatu potraživanja Trošak tekućeg održavanja Potraživanja za PDv - ulazni Dobavljači Za fakturu održavanja Unaprijed plaćeni trošak pretplate Potraživanja za PDv - ulazni Dobavljači Za plaćenu godišnju pretplatu Trošak usluga zastupanja Potraživanja za PDv - ulazni Dobavljači Za uslugu advokata

51 351 3.450 3.450

6d

6e

4.440 645 3.795 4.440 4.440 2.000 340 2.340 240 41 241 5.000 850 5.850

6f.

7a

7b

7c

8a

8b

8c

8e(a)

Obračun nabavke sitnog inventara i rezervnih dijelova Potraživanja za PDv - ulazni Dobavljači Za fakturu nabavke Obračun nabavke sitnog inventara i rezervnih dijelova Potraživanja za PDv - ulazni Dobavljači Za fakturu prevoza Zalihe sitnog inventara Zalihe rezervnih dijelova Obračun nabavke sitnog inventara i rezervnih dijelova Za uskladištenje zaliha Trošak sitnog inventara Sitan inventar u upotrebi Za 100% - tni otpis inventara Trošak sitnog inventara

5.000 850 5.850 100 17 117 2.040 3.060 5.100

1.020 1.020

8e(b).

510 3

8e(c1).

8e(c2).

8f.

9a.

9b.

9c.

Sitan inventar u upotrebi Zalihe sitnog inventara Za 50% - tni otpis inventara Sitan inventar u upotrebi Zalihe sitnog inventara Za izdatu ½ u upotrebu Trošak sitnog inventara Ispravka vrijednosti sitnog inventara Za 50% - tni otpis inventara Trošak rezervnih dijelova Zalihe rezervnih dijelova Za popravku mašine Investicije u toku Ispravka vrijednosti opreme Oprema Za knjiženje sadašnje vrijednosti opreme Investicije u toku Zalihe rezervnih dijelova Za utrošene rezervne dijelove Rashodi od donacije Investicije u toku Za aktiviranje (osposobljavanje)

510 1.020 1.020 1.020 510 510 1.530 1.530 2.400 9.600 12.000

1.000 1.000 3.400 3.400

Pomoćne radnje: 1) Mat. „a“ 6.000 kom. X 15,90KM/kom = 95.400 KM (bruto fakturna vrijednost) – 1.908 KM (vrijednosni rabat 2%) = 93.492 KM (neto fakturna vrijednost) + 15.894 KM (17% PDV) = 109.386 KM – dobavljači Mat. „b“ 3.000 kom. X 10,80KM/kom = 32.400 KM (bruto fakturna vrijednost) – 648 KM (vrijednosni rabat 2%) = 31.752 KM (neto fakturna vrijednost) + 5.398 KM (17% PDV) = 37. 150 KM - dobavljači -> 2) Raspored zavisnih troškova nabavke po količini: % troškova = 1.500/9.000 = 0,1666666; za mat. „a“ 1.000 KM, a za mat. „b“ 500 KM. 3) Stvarna nabavna cijena za mat. „a“ = 94.492/6.000 = 15,748666 KM/kom, Stvarna nabavna cijena za mat. „b“ = 32.252/3.000 = 10,750666 KM/kom.

FIFO

4

metod Analitički račun zaliha mat. ''a''
R/b 1. 2. 3. Dat um OPIS Početno stanje Nabavka Trebovanje 5000 kom. Količina Ulaz Izlaz Stanje 2.000 -2.000 6.000 8.000 2.000 6.000 3.000 3.000 Cijena 15 15,7487 15 15,7487 D 30.000 94.492 Vrijednost P Sa 30.000 - 124.492 30.000 94.492 47.246 47.246

8.000

5.000 -

3.000 3.000 15,7487

124.492 47.246

77.246 -

47.246 47.246

UKUPNO
Saldo 3.000

FIFO metod Analitički račun zaliha mat. ''b''
R/b 1. 2. 3. Dat um OPIS Početno stanje Nabavka Trebovanje 8000 kom. Količina Ulaz Izlaz Stanje 7.000 -7.000 3.000 10.000 - 7.000 3.000 1.000 2.000 Cijena 10 10,75066 10 10,75066 D 70.000 32.252 Vrijednost P Sa 70.000 - 102.252 70.000 32.252 10.751 21.501

10.000

8.000 -

2.000 2.000 10,75066

102.252 21.501

80.751 -

21.501 21.501

UKUPNO
Saldo 2.000

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful