[Borang ini untuk diisi oleh setiap penjamin

]
……………………………..
(No. K/Pengenalan Penuntut)
BORANG PENGAKUAN KEDUDUKAN KEWANGAN PENJAMIN
MAKLUMAT TAMBAHAN PELAJAR
Nama Penuh Penjamin …………………………………..
Nama Institusi Pengajian ………………………….

……………………………………………………...........

………………………………………………..........

Alamat Tetap …………………………………................

Nama Program ……………………………………

…………………………………………………………..

…………………………………………………….

…………………………………………………………..

Tahun Pengajian ………………………………….

No. Telefon (R) ………………………………...............

…………………………………………………….

No. Telefon (H/P) ……………………………………..

Tuan,
Saya dengan ini mengaku bahawa saya dengan rela hati sendiri menjadi Penjamin kepada Penuntut
…………………………………………………………………………………………………………….....................
2.

Saya perturunkan di bawah ini kenyataan berhubung dengan kedudukan kewangan saya :
Pendapatan [Gaji dsbnya]

Harta
[a] Rumah
[b] Tanah
[c] Lain-lain

Jumlah / Ekar / K.P
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Tanggungan Kewangan
(a) Pinjaman Perumahan (Baki sekarang)
(b) Sebagai Penjamin Siberhutang
(c) Lain-lain Penjamin / Tanggungan
3.

4.

RM ……………………………. sebulan
Nilai Sekarang
RM …………………………………………
RM …………………………………………
RM …………………………………………

RM …………………………………………
RM …………………………………………
RM …………………………………………

Lain-lain butir diri saya adalah seperti berikut :
(a)

No Kad Pengenalan

………………………………………………………………............

(b)

Nama Pekerjaan

………………………………………………………………………

(c)

Nama / Alamat Majikan

………………………………………………………………………

(d)

Tarikh Lahir / Umur

………………………………………………………………………

(e)

Jumlah Anak

………………………………………………………………………

Saya adalah penjamin kepada penuntut-penuntut yang berikut :
(Sekiranya ada penjamin penuntut lain selain daripada penuntut di atas)
(a) ………………………………………………………………………………………………………...........
(b) ……………………………………………………………………………………………………...............

Saya mengaku bahawa keterangan saya di atas adalah betul dan benar.
Tarikh :

Tandatangan : …………………………
SILA KEMBALIKAN BORANG INI BERSAMA-SAMA DENGAN PENJANJIAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful