P. 1
Shri Dakshinamurthy Stotram - Sanskrit

Shri Dakshinamurthy Stotram - Sanskrit

|Views: 225|Likes:
Published by RG SISHTLA
by Adi Sankaracharya
by Adi Sankaracharya

More info:

Published by: RG SISHTLA on Jun 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

शी शंकर भगवतपाद ववरवित – शी दविणामूरत सतॊतम्

1
ॐ यॊ बहाणं ववदधावत पूववम् यॊ वै वॆदांश पविणॊवत तसमै
तंिदॆ वमातम बुविपकाशं मुमुिुवै शरणमिं पपदॆ
R A J A G O P A L S I S H T L A
2
गुरबवहा गुररवषणुु गुरदे वो मिे शरु
गुरससािात् परु बहा तसमै शी गुरवे नमु
धयानम् :-
ॐ मौनवाखया पकटित परबहततवंयुवानं
वरशषानतेवसदृ विगणैरावृतं बहवनषै ु
आिायेनरं करकवित विनमुरमाननदमूरत
सवातमरामं मुददतवदनं दविणामूरतमीडे
विवविवपसमीपे भूवमभागे वनिणणं
सकिमुवनजनानां जानदातारमारात्
वतभुवनगुरमीशं दविणामूरतदे वं
जननमरणदु ुखचछे द दिं नमावम
वितं वितरोमूविे वृिाु वशषयाु गुरयुववा
गुरोसतु मौनवाखयानं वशषयासतुवचछनसंशयाु
R A J A G O P A L S I S H T L A
3
R A J A G O P A L S I S H T L A
वनधये सववववदानां वभिजे भवरोवगणाम्
गुरवे सवविोकानां दविणामूतवये नमु
ॐ नमु पणवारावय शुिजानैकमूतवये
वनमविाय पशानताय दविणामूतवये नमु
विदोघनाय मिे शाय विमूिवनवावसने
सविदाननद रपाय दविणामूतवये नमु
ईशरो गुररातमेवत मूवतभेद ववभावगने
वोमवद् वापदे िाय दविणामूतवये नमु
अङगुषरतजवनीयोगमुरा वाजेनयोवगनाम्
शृतयरं बहजीवैकयं दशवयनयोगता वशवु
ॐ शावनतु शावनतु शावनतु
4
R A J A G O P A L S I S H T L A
ववशं दपवण दृ शयमान नगरी तुलयं वनजानतगवतं
पशयनातमवन मायया बविटरवोदभूतं यरा वनरया
यु सािातकु रते पभोधसमये सवातमानमे वादयं
तसमै शीगुरमूतवये नम इदं शी दविणामूतवये 1
बीजसयानत टरवाङकु रो जगददतं पाङनरवकलपं पुनु
मायाकवलपत दे शकािकिना वैवितयवितीकृ तम्
मायावीव ववजृमभयतयवप मिायोगीव यु सवेचछया
तसमै शीगुरमूतवये नम इदं शी दविणामूतवये 2
यसयैव सफु रणं सदातमकमसतकलपारवकं भासते
सािाततवमसीवत वेदविसा यो बोधयतयावशतान्
यतसािातकरणादवेन पुरनावृवतभववामभोवनधौ
तसमै शीगुरमूतवये नम इदं शी दविणामूतवये 3
नानावचछर घिोदर वसरत मिादीप पभाभासवरं
जानं यसय तु ििुराददकरण दारा बविु सपनदते
जानामीवत तमेव भानतमनुभातयेततसमसतं जगत्
तसमै शी गुरमूतवये नम इदं शी दविणामूतवये 4
5
R A J A G O P A L S I S H T L A
दे िं पाणमपीवनरयाणयवप ििां बुदि ि शूनयं ववदु ु
सी बािानध जडोपमासतविवमवत भानताभृशं वाददनु
मायाशवि वविासकवलपत मिावामोि संिाटरणे
तसमै शी गुरमूतवये नम इदं शी दविणामूतवये 5
राहगसत ददवाकरे नदु सदृ शो माया समाचछादनात्
सनमातु करणोप संिरणतो योऽभूतसुिुपु पुमान्
पागसवापसवमवत पभोदसमये यु पतयवभजायते
तसमै शी गुरमूतवये नम इदं शी दविणामूतवये 6
बालयाददषववप जागदाददिु तरा सवावसववसरासववप
वावृता सवनु वतवमान मिवमतयनतु सफु रनतं सदा
सवातमानं पकिीकरोवत भजतां यो मुरया भरया
तसमै शी गुरमूतवये नम इदं शी दविणामूतवये 7
ववशं पशयवत कायवकारणतया सवसवावमसमबनधतु
वशषयिायवतया तरैव वपतृ पुतादातमना भेदतु
सवपे जागवत वा य एि पुरिो माया पटरभावमतु
तसमै शी गुरमूतवये नम इदं शी दविणामूतवये 8
6
R A J A G O P A L S I S H T L A
भूरमभांसयनिोऽवनिोऽमबर मिनावरो विमांशुु पुमान्
इतयाभावत िरािरातमकवमदं यसयैव मूतयवषकम्
नानयवतकञन ववदते ववमृशतां यसमातपरसमावदभो
तसमै गुरमूतवये नम इदं शी दविणामूतवये 9
सवावतमतववमवत सफु िीकृ तवमदं यसमादमुवषमन् सतवे
तेनासव शवणातदरव मननादधयानाि सङकीतवनात्
सवावतमतवमिाववभूवत सवितं सयादीशरतवं सवतु
वसदधयेततपुनरषधा पटरणतं िैशयव मवाितम् 10
इवत शीमचछङकरािायवववरवितं दविणामुरतसतोतं
समपूणवम्

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->