a ..

,
c.

o
::::s

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind clrculatla pe drumurile publice, cu modlflcarlle ~i completarlle ulterioare, republicata
- rnoditicata si cornpletata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 792/20.09.2006; - aprobata prin Legea nr. 6/2007, publicata in Monitorul Oficial al Rornartiei, Partea I, nr. 30/17 _01_2007; - modificata !?icompletats prin Ordonanta Guvernului nr. 69/28_06.2007

::::s .....
(I)

III

III C.

Ie
(I)

..,
s:::: Ill'

::::s .....

r---

CAPITOLIUL I Dispozitii generale
Art. 1. - (1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor,. pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obliqatiile si raspunderile care revin persoanelor fizice !?ijuridice, precum !?i atributiile unor autoritan ale adrninistratiei publics, institutii si orqanizatii sunt supuse dispozitiilor prevazute in prezenta Ordonanta de urqenta. (2) Dispozitiile prevazute in prezenta Ordonanta de urgenta au ca scop asigurarea desfasurarii fluente si in siguranta a circulatiei pe drumurile publice, precum si ocrotirea vietii, Integ rita!ii corporale si a sanata!ii persoanelor participante la trafic sau aflate in zona drumului public, protectia drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietatii publice ~i private, cat ~i a rnediului. (3) Autoritatea competents in domeniul circulaliei pe drumurile publice privind initierea ~i avizarea unor reqlementsn, precum ~i aplicarea ~i exercitarea controlului privind respectarea normelor din acest domeniu este Ministerul Adrninistratiei si Internelor, prin Inspectoratul General al Politiei Romane_ (4) Reglementarile privind circulatia pe drumurile publice se emit, dupa caz, de cafre autoritstile publice centrale sau locale cu atributii in acest domeniu, numai cu avizul Inspectoratului General al Politiei Romane si cu respectarea acordurilor si oonventiilor internationale la care Romania este parte. (5) Prevederile prezentei Ordonante de urgen!a se apnea tuturor participantilor la trafic, precurn si autoritatilor care au atributu in domeniul circulatiei ~i siqurantei pe drumurile publice, precurn ~i in domeniul protectiel rnediului. Art.2. - Indrurnarea, supravegherea ~i controlul respectaru normelor de circulatie pe drumurile publice se fac de catre politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, care are obliqafia sa ia rnasurile legale in cazul in care constata lncalcan ale acestora.

1

'.S.
c: Q)
::::I
Q)

_.
"C !U

...
c: !U c:

01

"C

o

o

...

Art.3. - Circulatia pe drurnnnle publice din zona de tronnera si din aile zone penlru care, potrivit legii, s-au stabilit restrictii se face cu respectarea reqtementarilor inslituile penlru acele zone. Art.4. - Controlul circulatiei vehiculelor apartinano institutiilor din sisternul de aparare, ordine publica ~i siquranta nanonala se etectueaza de cafre politia runera, precum ~i de personalul desemnat de cafre aceste inslitufii. Art.S. - (1) Administratorul drurnului public, anlreprenorul sau execulanlul lucrarilor, conform cornpetentelor ce Ii revin, cu avizul poliliel rutiere, este obligat sa inslaleze indicatoare ori aile dispozilive speciale, sa aplice marcaje pe drumurile publioe, conform slandardelor in vigoare,. si sa Ie rnennna in stare corespunzatoare. (2) Administratorul dlrumului public sau, oupa caz. antreprenorul ori execulanlul lucrarilor este obliqat sa semnalizeze co res pu nzator, cat mai repede posibil, orice obsta col aflat pe partea carosabila, care stanjeneste sau pune in pericol siquranta circulatiei, ~'i sa ia toate rnasurile de tntaturare a acestuia. (3) Autorila~le publice locale stint obligate sa amenajeze staliile mijloacelor de transport public de persoane, prevazute Ct.I alveole sau refugii, cu avizul poliliei runere. (4) Se interzic amp las area constructiilor de oriee fel si praclicarea actelor de comer! pe trotuar sau pe acostament, in parcanle amenajate sau pe partea carosabila, in conditiile in care aceslea ar afecla siquranta circulatiei pietonilor si vehiculelor. (5) in perimetrul statiilor mijloacelor de Iransport public de persoane pot fi amenajate doar spatii: a) de asteptare penlru calalori; b) pentru comercializarea leqitirnahilor de calalorie_ (6) in cazul producerii unui evenimenl rutier ca urmare a starii lehnice necorespunzatoare a drumului public, a nesernnatrzarf sau a sernnalizarii necorespunzatoare a aeestuia, precum si a obstacolelor ori lucrarilor care se executa pe acosta, administralorul drumului public, antreprenorul sau executanlul lucrarilor raspunde, dupa caz, administraliv, contraventional, civil sau penal, in conditiile legii. (7) Orice masura de restrictie a circulatiei pe drumurile publice se dispune de catre administratorul drumului numai cu avizul politiei rutiere. (8) Prin exceptie de la alin. (7),. in cazuri temeinic justificate,. polina rutiera poate dispune, tara acordul adrnimstratorului drumului public, rnasuri temporare de restrictie a circulatiei pe drumurile publice. (9) in scopul asiqurarii desfasursni in conoitii de siguranta a circulatiei pe drurnurile publice, politia rutiera poate solicits administratorului drurnului public execularea sau, oupa caz, destiintarea de arnenajari runere. Art.5. - in sensul prezentei Ordonante de urqenta. expresiile !?itermenii de mai jos au urmatorul lnteles: 1_ acordare a prioriti:ifii - obliqatia oricsrui participanl la tratic de a nu-si continua deplasarea sau de a nu efectua orioe alta manevra, daca prin acestea Ii obliga pe ceilalti participanti Iia trafic care au priori tate de trecere sa-~i modifice brusc directia sau viteza de deplasare ori sa opreasca; 2_ acostament - tasia laterals cuprinsa intre limita partii carosabile si marginea platformei drumului; 3_ amenajifri rutiere - lolalilalea constructiilor; dispozitivelor si omcaror mijloace lehnice, altele decal cele destinale sernnalizaru, amplasale pe drumul public in scopul asiqurarii securitatii rutiere;

2

4. ansamblu de vehicule - vehiculul cu motor cuplat cu unul sau doua vehicule, care circula pe drum ca 0 unitate; 5. autostradlS - drumul national de mare capacitate si viteza, semnalizat special, rezervat exclusiv circulatiei autovehiculelor, cu sau Tara rernorci, care nu serveste proprietatii riverane, prevazut cu doua cai umdirectionale, separate printr-o zona mediarra sau, in mod exceptional, prin alte modalitati, cu exceptia unor locuri specials sau cu caracter ternporar, avano eel putin doua benzi de ciroulatie pe sens si banda de urqenta, intersectii denivelate si accese limitate, intrarea si iesirea fiind permise numai prin locuri special amenajate; 6. autovehicul - vehiculul echipat cu motor in scopul deplasarii pe drum. Troleibuzele !?i tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Mopedele, vehiculele care se deplaseaza pe sine, denumite tramvaie, tractoarele folosite in exploatsnle aqricole si fo resti ere , precurn si vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucran, care se deplaseaza numai ocazional pe drurnul public, nu sunt considerate autovehicule; 7. bandlS de circulafie - subdiviziunea lonqitudinala a partii carosabile, materializata prin marcaje rutiere sau alte mijloace, daca are 0 latime corespunzatoare pentru circulatia intr-un sens a unui sir de vehicule, altele decat vehiculele care se deplaseaza pe doua roti; 8. bandlS de urgenflS - subdiviziunea lonqitudinala suplirnentara, situata la extremitatea din parlea dreapta a autostrazn, in sensul de circulatie, cestmata exclusiv stationarii autovehiculelor in cazuri justificate, precurn si circulatiei autovehiculelor cu regim prioritar care se deplaseazs la interventn sau in misiuni cu caracter de urqenta; 9. bandlS reversibillS - banda de circulatie, rnarcata si sernnalizata, situata langa axa drurnului, destinata circulstiei autovehiculelor intr-un sens sau in altul, in functie de intensitatea traticului; 10. bicicletlS - vehiculul prevazut cu doua roti, propulsat exclusiv prin torta rnusculara, cu ajutorul pedalelor sau manivelelor; 11. c%anlS oficia/lS- unul sau mai multe vehicule care circula pe drumull public !?isunt insotite de unul sau mai multe autovehicule ale politiei ruiiere, care au in funchune semnale speciale de avertizare sonore !?iluminoase de culoare rosie; 12. conduclStor - persoana care conduce pe drum un grup de persoane, un vehicul sau animale de tracnune, animale izolate sau in turma, de povara ori de calalie; 13. abrogat; 131. abrogat; 14. drum public - orice cale de cornunicatie terestra, cu exceptia cailor ferate, special arnenajata pentru traficul pietonal sau rutier, deschisa circulatiei publice; drumurile care sunt fnchise circulaliei publice sunt semnalizate la intrare cu inscriptii vizibile; 15. unitlSii de aSistentlS medicallS autorizate - unitatile sanitare cu personal calificat si dotare corespunzatoare pentru examinarea rnedicala ambulatorie a candidatilor la obtinerea perrnisului de conducere !?i a conducatorilor de autovehicule sau trarnvai, autorizate de autoritatea de sanatate publica judeteana sau de cea a rnunicipiului Bucuresti, dupa caz;

~ ~

c.
0

.a
III

c.
~

'S',

ta g

3

'.S.
c: Q)
::::I
Q)

_.
"C !U

...
c: !U c:

01

"C

o

---I

o

...

16_ intersecii« - once lncrucisare, jonctiune sau bifurcare de drumun la nivel, inolusiv spatule formate de aeestea; 161_ inmatricularelinregistrare - operanune administrativa prin care se atesta ca un vehicul poate circula pe drumurile publics. Dovada atestaru lnrnatriculani/ inregistrarii este cerlificatul de inmatricularelinregistrare ~i numarul de inmatricularef inregistrare atribuit; 162 inmatricularefinregistrare perrnanenta - operatiune de inmatricularef inregistrare priin care se atribuie cerlificat de inmatricularelinregistrare ~i nurnar de inmatricularel1inregistrare pentru 0 perioada nedetermmata; 163 _ inmatriculare ternporara - operafiune de inmatriculare prin care se acorda eerlificat de inmatriculare ~i nurnar de inmatriculare pentru 0 penoada determinate; 17_ loea/irate - oatunul, satul, comuna, orasul ~i municipiul ale caror intrari si resin sunt semnalizate in conformitate au prevederile legale; 18_ mas~ tota/lS maximlS autorizatlS - rnasa maxima a unui vehicul tncarcat, declarata adrnisibila in urma ornoloqarii de cstre autoritatea competertta; 19_ mij/oc tehnic certificat - dispozitivul care dovedeste consumu'l de produse ori substante stupefiante sau al medicamentelor cu efeete similare acestora sau prezenta in aerul expirat a aleoolu'lui sau prin care se probeaza tncalcan ale unor regu'li de cuculane; 20 _mijfoc tehnic omotoqst ~i verificat metr%gic - dispozitivu I care stabileste concentratia de alcool in aerul expiral on destinat rnasuraru vitezei; 21_ moped - vehiculul, cu doua, trei sau patru roli,. a carui viteza maxima prin constructe nu depaseste 45 km/h si care este echipat eu un motor cu ardere interna, cu aprindere prin scanteie, cu 0 capacitate cilindrics ce nu depaseste 50 ern" sau cu un alt motor cu ardere interna on, dupa caz, electric, a carui putere normnala este de cel mult 4 kw; 22_ motocic/eti;i - autovehiculul cu doua roti, cu sau tara atas, echipat cu un motor care are 0 capacitate cilindrica rnai mare de 50 ern" !lifsau a carui viteza maxima, prin oonstructie, depaseste 45 km/h; 23_ parle carosabil~ - portiunea din platforma drumului destinata circulatiei vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe parti carosabile camplet separate una de cealalta printr-o zona despartitoare sau prin diterenta de nivel; 24_ parlicipant /a trotic - persoana fizica ce utihzeaza, la un moment dat, drumul public; 25_ pist~ pentru bicic/ete - subdiviziunea partii carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pista separate de drum, special arnenaiata, sermalizata !li rnarcata corespunzator, destinate nurnai circulatiei bicicletelor si mopedelor; 26_ pnoritate de trecere - dreptul unui parlicipantla tratic de a trece inaintea celorlalti participanf 181 tratic cu care se intersecteaza, in conformitate cu prevederile legale privind circulatia pe drumurile publiee; 27 _ remorc~ - vehiculul tara motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor; 28_ remorclS u~oaro - rernorca a carei rnasa total a maxima autorizata nu depsseste 750 kg; 29_ semiremorci;i - rernorca a carei mass totata maxima autcnzata preluata in parte de catre un autovehicul sau de cstre un tractor; este

4

30. tractor - vehiculul pentru a trage sau a agricole ori forestiere pe drumul public; 31_ trac.tor rutier de lucrari, precum si

cu motor, pe roli sau pe senile. conceput special

a

impinge anumite utilaje sau remorci folosite in exploatarile sau pentru alte lucrari, care se deplaseaza numai ocazional - tractorul pe rofi, cu eel pu~indoua axel' utilizat pentru executarea pentru tractarea unor remorci folosite pentru transportul de
0

a.. g
§
'OS'
~

g.
(I)

persoane sau bunuri ~i cam se deptaseaza. de regula,. pe drumul public; 32. treeere la nivel - lncrucisarea la nivel dintre un drum public si ferata sau linie de tramvai, care dispune de
0

cale

Ie

platrorma indeperrdenta;

::s .....

33. trotuar- spatiul lonqitudinal situat in partea laterata a drurnului, separat in mod vizibil de partea carosabila prin diferenla sau fara diterenta de nivel, destinat cireulatiei pietonilor; 34. detini;ilor mandatat - persoana fizica sau juridica ce foloseste un vehicul in baza unui contract de leasing sau contract de inchiriere; 35. vehicul- sistemul mecanic care se deplaseaza pe drum, cu sau fara mijloace de autopropulsare, utihzat in mod curent pentru transportul de persoane si/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari; 351. vehicul nou - vehicul care nu a rnai fost ruciodata inmatriculat; 36. vehicul cu masesau dimensiuni de gabaril depi;i:jite - vehiculul care, datonta dimensiunilor sale ori marfurilor transportate, depaseste masele totale maxi me admise sau dimensiunile de gabarit admise, prevazute in reqlernentarile legale; 37. vehicul in circularie internationali;i sau in tratic international - vehiculul care, prin deplasarea sa, depaseste eel putin 0 tronnera de stat; 38. zona drumului public - cuprinde supratata de teren ocupata de elementele constructive ale drumului, zona de protectie ~i zona de siquranta. Limitele zonelor drumurilor se stabilesc in conformitate cu prevederile legale; 39. zoni;i pietonali;i - perimetrul care cuprinde una sau mai multe strazi rezervate circulatiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulatie, avand intrarile si iesirile semnalizate in conformitate cu prevederile legale; 40. zoni;i rezideniiali;iperi metru I dintr-o localitate unde se aplica reguli speciale de circulatie. prevederile legale. avano intranle si iesirile semnalizate in conformitate cu

r---

Ill'

CAPITOLUL II
Vehiculele SECTIUNEA1
Conditiile privind Art.7. - Orice

circuleii«
vehicul

vehicufefor!ji care crrcula

controlul acestora pe drumurile publice trebuie sa

corespunda normelor tehnice privind siquranta circulstiei runere, protecna mediului !?i utilizarea conform destinatiei.

5

'.S,
c: Q)
~
"C

Art.S, - Pentru a fi conduse pe drumurile

puhlice, fiecare autovehicul

si

E'

-E'
!tI

lramvai Irebuie sa fie dotal cu Irusa medicalade prim ajutor, doua Iriunghiuri refiectorizante si un stinqator de incendiu, ornoloqate. Art.9. - (1) Pentru a fi inmalriculate, inregistrale sau admise in circulatie, autovehiculele, mopedele,. remorcile l?itramvaiele trebuie sa fie omologate in conditiile legiL (2) Calegoriile de vehicule care pol fi admise in circulate fara a fi omologale se stabilesc prin ordin al ministrului Iransporturilor, constructiilor si turisrnului, cu avizul Ministerului Adrninistratiei si Inlernelor - Inspecloratul General al Politiei Romane, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I_ (3) Documentul care atesta omologarea esle cartea de idenlitate a vehiculului, eliberata in conditiile legiL (4) Pentru a fi rnentinute in circulatie, vehiculele inmatriculale se supun inspectiei tehnice periooioe (5) lnspectia tehnica penodica se etectueaza in statu autorizate, conform leqislatiei in viqoare. (6) Penlru autovehiculele apartinand institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica ~i siquranta nanonala, inspectia tehoioa penodica se poale efectua l?i in statu proprii, autorizate potnvit legiL Art.10. - (1) Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din puncl de vedere tehnic, a celor al carer lermen de valabilitale a inspecliei lehnice periodioe a expirat, precum ~i a celor neasigurate pentru raspundere civila pentru caz de pagube produse termor prin accidenle de circulatie. (2) Constalarea detectiurnlor tehnice ale vehiculelor se face de catre politia runera, iar verificarea sta rii lehnice a vehiculelor aflate in trafic pe drumurile publice se face de catre politia runera, tmpreuna cu irtstitutiile abilitale de leqe.

o
"C

c:
o

----I

SECTIUNEA a 2-a
fnmatricuiarea, inregistrarea !?i radierea vehicule/or Art.11. - (1) Proprielarii de vehicule sau detinatorii rnandatati ai aoestora sunt obliqati sa Ie inmatriculeze sau sa Ie inregistreze, dupa caz, inainte de a Ie pune in circulahe, conform prevederilor legale_ (2) inmatricularea vehiculelor este continua, de la admiterea in cireulafie pana la scoaterea definitiva din circulatie a unui vehicul din categoria celor supuse acestei condibi, potrivit prevederilor prezenlei Ordonante de urqenta, ~i presupune urmatoarele operatiuni: a) inscriere in evidentele autoritafilor competente, potrivit legii, a dobandiru dreptului de proprielate asupra unui vehicul de catre primul proprietar; b) transcriere in evicentele autoritatilor competente, potrivil legii, a tuturor transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprielate asupra unui vehicul (3) Operatiunile prevazute la alin. (2) se realizeaza pe baza datelor de identificare ale vehiculului si ale proprietarului ~i condinoneaza eliberarea de cafre autoritatile compelenle, potrivit legii, a unui certifical de inmatriculare, precum

6

si a placutelor cu nurnarul de inmalriculare alribuit ~i transcrierile necesare in cerlificatul de inmatriculare ~i carlea de idenlitale a vehiculului. (4) in cazul transmiteriidreptuluide proprielale asupra unui vehicu'l, dalele noului proplietar se inscriu in evidenteleautoritatiloroornpetente simultan cu mennonarea ineetarii calita~ii de titular al lnrnatriculani a fostului proprietar. Pentru realizarea aeeslei operanura si emilerea unui nou cerlificat de inmalriculare, noul proprietaresle obligal sa solicile aulorita~i compelenle transcrierea transmilerii dreptului de proprietate, in termen de 30 de zile die la data dobandru dreplului de propnetate asupra vebiculului. (5) Solicitantii unei operatiuru de inmatriculare a unui vehicul in evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, Irebuie sa taca dovada certificarii autenticitatii vehiculului de cafre Registrul Auto Roman in conditiile slabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turisrnului si al ministrului aominisfratiei ~i intemelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Parlea I.. Ceriificarea autenticitatii vehiculului contine ~i atestarea faplului ca acesta nu fiqureaza in baza de date ca fiind furat. (6) Dovada certificarii vehiculului nu se impune in cazul vehiculelor noi pentru solicrtantii operatulor de lnmatriculare. (7) Cu ocazia reahzarii oricarei operatiuru privind inmatricularea unui vehicul, verificarea etectuaru inspectiei lehnice periodice ~i a asiqurarii obligatorii de raspundere civila, respecliv a valabilitatii acestora, se poate face si pe cale informatica, in conditiile stabilite prin protocol incheiat intre autoritatea cornpetenta din subordinea Ministerului Adrniruslratiei si Internelor cu atributii de organizare ~i coordonare a activita~ii de evidenta si eliberare a cerlificalelor de inmatriculare ~i a placutelor cu numere de Inrnatriculare ~i Registrul Auto Roman, respectiv Comisia de Supraveghere a Asiqurarilor. (8) Autontatile competente sa realizeze operatiunile de inmatriculare a vehiculelor pot incasa de la solicitanf toate taxele ~i tarifele stabilile potrivit legii, aferenle acestor operatiuni. (9) Societstile abilitate sa comercializeze vehicule noi ~i societatile de leasing din Romania pot solicita, pe cale informatica, inmatricularea sau autorizarea provizorie penlru circulatie a vehiculelor, prin inlermediul unei aplicatii informatice puse la dispozitie, in conditiile stabilite prin protocol, de cafre auloritalea competenta din subordinea Ministerului Adrninislratiei si Internelor cu atributii de organizare ~i coordonare a activita~ii de evidenta si eliberare a cerlificalelor de inmatriculare ~i a plscutelor cu numere de inmatriculare sau deli natoru I rnandatat al unui vehicul este obligal sa (10) Proprielarul

a ..,
c.
0

.a
III

~

c.
~

r---

'S',

ta g

solicite autoritatii competenle lnscrierea in ceriificatulde inmatriculare saude inregistrare a oricarei modifican a dalelor de identificare a vehiculului respecliv sau oupa caz, ale proprielarului, in lermen de 30 de zilede ladala la care a intervenit modrricarea. Art.12. - (1) Pentru a circula pe d rumurile publice, vehiculele, cu exoeptia celor trase sau lrnpinse cu mana si a bicicletelor, Irebuie sa fie inmatriculale ori lnreqistrate, dupa caz, si sa poarle placute cu nurnarul de inmatriculare sau de inregislrare,. cu forme, dimensiuni si continut prevazute de standardele in viqoare.

7

'.S.
c: Q)
::::I
Q)

...
"C !U

01

-.
c: !U c:
"C

o

o

...

----I

(2) Vehiculele care nu sunt supuse lnrnatriculsrii sau Inreqistrarii pot circula pe drumurile publice numai in conditiile prevazute prin regulament Art.13. - (1) Autovehiculele si remorcile se lnrnatriculeaza permanent sau temporar la autoritatea cornpetenta in a carei raza teritoriala proprietarii i~i au domiciliul, resedinta ori sediul, in conditiile stabilite prin reqlernentarile in vigoare. (2) Autovehiculele ~i remorcile dindotarea Ministerului Apararii, a Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precurn si cele ale Serviciului Roman de lnformatii se lnreqistreaza 113 aceste institutii ~i pot. dupa caz, sa fie in matriculate in conditiile prevazute la alin. (1). (3) Pana la in matricul are , vehiculele prevazute la alin. (1) pot circula cu numere provizorii, pe baza unei autonzatii speciale eliberate de autorilatea competenta. (4) La cerere, persoanelor juridice care tabrica, asarnbleaza, caroseaza ori testeaza autovehicule sau remorci Ii se pol elibera pentru acestea autorizatn ~i numere pentru proba. (5) Evidenta vehiculelor inmatriculate se line 113 autoritatea competenta pe raza careia proprietarul lsi are domiciliul, resedinta sau sediul. Art.14. - (1) Tramvaiele,. troleibuzele, mopedele,. rnasinile si utilajele autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun lnmatncularil, precum si vehiculele cu tractiune amrnats se lnreqistreaza de cstre consiliile locale, care tin ~i evidenta acestora. (2) Categoriile de vehicule care nu sunt supuse lnrnatricularii sau lnreqistrarii, precurn si cele care nu se supun inspectiei tehnice periodice se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului ~i al ministrului adrninistratiel si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Art.1S. - (1) 0 data cu realizarea operahunilor de inmatriculare a vehiculului, autoritatea cornpetenta etibereaza proprietarului sau detinatorului mandatat un certificat de inmatriculare conform categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum si placute cu nurnarul de inmatriculare. (11) La cererea sensa a proprielarului unui vehicul, in cerlificatul de in matriculare sau de inregistrare se poate inscrie si 0 alta persoana cecat proprietarul, speciticanou-se calitatea in care aceasta poate utiliza vehiculul in virlutea unui drept legal. in cazul in care proprietarul vehiculului este 0 societate de leasing, este obligatorie rnentionarea in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare si a datelor de identificare ale detinatorului mandata!. (2) Autovehiculele se lncadreaza in una din urmatoarele categorii: A,.IB, BE, C, CE, 0, DE, Tr sau Tb ori in una din subcategoriile: At,. Bl, C1, Cl E, 01 sau 01 E, iar tramvaiele, in categoria Tv, in conditiile stabilite in regulamen!. (3) Pentru vehiculele prevazute 113 art.13 alin. (2) si arl.14 alin. (1), autoritatea care Ie lnreqistreaza etibereaza proprietarilor acestora certificate ~i placute cu numere de inregistrare,. conform categoriei sau subcategoriei din care fac parte vehiculele respective. (4) Forma, dimensiunile si continutul certificatului de inmatriculare si ale certificatului de inregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului Adrninistratiei ~i Internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Parlea I.

8

(5) Este interzisa punerea in circulatie a unui vehicul, inmalriculat sau inregistrat, care nu are monlate placute cu nurnarul de inmatriculare sau de inregislrare atribuite de autoritatea cornpetenta ori daca aeeslea nu sunt conforme cu standardele in vigoare, precum ~i in cazul in care certiticatul de inmalriculare sau de inregistrare esle rehnut, iar dovada fnlocuitoare a acestuia este eliberata tara crept de circulatie sau termenul de valabilitate a expirat Art.16. - inmatricularea, fnregistrarea sau alribuirea nurnarului provizori u ori pentru probe a unui vehicul se anuleaza de catre aulorilatea care a efectuat-o, dacs se oonstata ca au fosl tncalcate nonnele legale referitoare la aeeste operatiuru Art.17. - (1) Radierea din evidenta a vehiculelor se face de catre autorilatea care a efectual inmalricularea sau inregistrarea doar in cazul scoaterii definitive din circulatie a acestora, la cere rea proprietarului, in urrnatoarele cazuri: a) proprielarul doreste relragerea definitiva din circulane a vehiculului ~i face dovada depozitarii acestuia intr-un spatiu adecval, detinut in conditiile legii; b) proprielarul face dovada dezrnernbrarii, casaru sau predarii vehiculului la unitati specializate in vederea dezmembraru; c) la scoalerea definiliva din Romania a vehiculului respectiv; d) in cazul furtului vehiculului. (2) Radierea din evicenta a vehiculelor inregistrate, la trecerea acestora in proprietatea altei persoane, se face de catre autoritatea care a efecluat inregistrarea, la cererea proprietarului, in conditiile legii. (3) Esle interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta (4) Vehiculele declarate, potrivit legii, prin dispozitie a autoritatii adrninistratiei publice locale, fara stapan sau abandonate, se radiaza din oficiu in termen de 30 de zile de la primirea dispozitiei respective. Art.1S_ - in cazul pierderii, turtulur, schirnbaru numelui, ori deteriorarii certificatului de lnrnatrioulare saude fnregistrare, proprietarul vehicu'lului respectiv este obligat sa solicite autoritatn competente eliberarea unui nou certifical de inmalriculare sau de inregistrare, in conditiile stabililede autorilalea cornpetenta, in termende 30 de zilede ladala declararn pierderii sau turtulur, de la data scturnbaru numelui ori de ladata constataru deteriorarn, dupa caz Art. 1 9 _ - Proced u ra inmatri cu Iari i, fnreg is Ira ri i,. rad ierii s i el iberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor se stabilesc prin ordin al ministrului Adrninistratiei 9i lnternelor, care se publica in Monilorul Oficial al Romaniei,. Parlea I.

~

g-

.a
~
(I)

~

s::::

Ie
(I)

..,

.~,

r---

CAPITOLUL III
Conducatorii de vehicule SECTIUNEA1
Dispozitii generafe Art.20. - (1) Pentru a conduce un aulovehicul pe drumurile publice, conducatorul acestuia trebuie sa posede permis de conducere corespunzator ~i

9

'.S.
c: Q)
::::I
Q)

_.
"C !U

...
c: !U c:

01

"C

o

o

...

---I

sa aiba varsta minima de 18 ani lrnpliniti, cu exceptia celor care conduc autovehiculele din subcategoriile Ai !li 81,. care trebuie sa aiba varsta minima de 16 ani lrnpliniti. (2) Pentru a conduce pe drumurile publice tractoare, masini si utilaje autopropulsate aqricole, forestiere sau pentru lucran, conducatoru acestora trebuie sa posede permis de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile prevazute in regulament (3) Conducatorii de tramvaie sau vehicule care etectueaza transport public de persoane, precum si eei care conduc autovehicule cu masa maxima autonzata mai mare de 7,5 tone sau cu gabarite depasite ori care transports produse sau substante periculoase trebuie sa aiba varsta minima de 21 de ani lrnpliniti. (4) Conditiile de obtinere a perrnisului de conducere se stabilesc prin regulament Art.21. - (1) Cond ucatoru de autovehicu Ie sau tramvaie trebuie sa aiba cunostintele !li lndernanarea necesare conducerii !li sa fie apti din punct de vedere medical si psihologic_ (2) Conducatorii de autovehicule sau tramvaie vor fi veriticaf periodic din punct de vedere medical si al capacitatilor psihologice, in conditiile stabilite de reqlernentarile in vigoare_ Art.22 .. - (1) Examinarea rnedicala se realizeaza in scopul certrhcarii stsrii de sanatate 9i a calitafilor fizice necesare unui conducator de autovehicul sau trarnvai. (2) Atectiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule sau tramvaie se stabilesc de catre Ministerul Sanatalii Publice !li se aproba prin ordin al ministrului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1_ (3) Examinarea rnecicala se realizeaza in vederea: a) aprobaru prezentaru la examen pentru obtinerea permisullui de conducere; b) obfinerii certificatului de atestare protesionala pentru concucatoru de autovehicule si tramvaie stabiliti prin prezenta Ordonanta de urgenta; c) veriticaru periodice, conform reqlernentarilor in vigoare_ (4) Examinarea rnedicala se realizeaza in unitali de asistenta rnedicala autorizate, existente la nivelul tiecarui judet, care au obliqatia luarii in evidenla a solicitantului sau a conducatorului de autovehicul sau tramvai de cafre rnedicul de tarnilie. (5) Lista unitalilor de asistenta rnedicala autorizate se stabileste prin ordin al ministrului Sanatalii Publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1_ (6) Medicul de familie, atunci cand constata ca 0 persoana din evidenta sa, care poseds perm is de conducere, prezinta afectiuni medicate prevazute in ordinul ministrului Sanatalii Publice emis conform alin. (2), va solicita unitalii de asistenta rnedicala autorizate examenul de specialitate necesar in cazul in care unitatea de asistenta medicala autonzata a stabilit ca persoana este inapta medical pentru a

10

conduce un autovehicul sau tramvai, va comunica aceasta imediat politiei rutiere pe raza terrtonala in care i~i destasoara activitatea. (7) Verificarea rneoicala se etectueaza in conditiile stabilite prin ordin al ministrului Sanatalii Publice, care se publica in Monilorul Oficial al Rornaniei, Parteal (8) Penmisul de conducere al persoanei care este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se relrage de catre politia rutiera ~i poate fi redobandit numai dupa incetarea motivului pentru care s-a lual aceasta rnasura. (9) Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestal doar pe baza unei expertize efectuate de institutiile medico-legale, la solicitarea si pe cheltuiala partilor interesate.

a ..,
c.

o
::::s

::::s .....
(I)

III

III C. s::::

r---

'S',

ta g

SECTIUNEA a 2-a
Permisuf de conducere Art.23. - (1) Dreptul de a conduce un autovehicul sau Iramvai pe drumurile publice il are numai persoana care poseda permis de conducere valabil, corespunzator categoriei ori subcategoriei din care face parte vehiculul respecliv, sau dovada inlocuitoare a aoestuia cu drept de circulatie (2) Au dreplul de a conduce autovehicule sau Iramvaie pe drumurile publice, in conditiile stabilite prin regulamenl,. si persoanele care urrneaza un curs de preqafire practrca, in vederea obtmerii penmisului de conducere, numai in prezenta 9i sub supravegherea directs a unui inslruclor auto atestat in acest sens, precum ~i a examinalorului din cadrul autoritatii compelenle in timpul oestasuraru probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere pentru oricare dinlre categonlile ori subcategoriile prevazute de lege_ (3) Pe parcursul aclivilatii de pregatire prscnca sau de examinare in vederea obtineru penmisului de conducere,. inslruclorul auto ate stat ori, dupa caz, examinatorul, raspuno lrnpreuna cu persoana pe care 0 supraveqneaza sau 0 exarnineaza pentru incalcarea de catre aceasla a regulilor de circulatie sau, dups caz, pentru pagubele produse tertilor ca urmare a producerii unui accident de circulatie (31) Preqatirea teoretica si practice a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere este precedata de 0 evaluare obligalorie a capacitanlor psihologice solicitate in activitatea de conducere a aulovehiculelor sau trarnvaielor. Evaluarea psiholoqica este obligatorie in vederea obtinerii ceriificatului de atestare protesionala pentru conducatorii de aulovehicule si tramvaie stabiliti prin prezenla Ordonanta de urgenta_ (32) Conducatoru de autovehicule sau tramvaie, detinatort ai certificatului de atesta re protesionala, vor fi evaluaf periodic din punct de vedere al capacitanlor psihologice solicitate in activitatea de conducere a aulovehiculelor sau tramvaielor, in conditiile stabilile de reqlernentarile in vigoare_ (33) Evaluarea psiholoqica se etectueaza in conditiile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, consfructilor si turisrriului, in conditiile legii, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I_

11

'.S.
c: Q)
::::I
Q)

_.
"C !U

...
c: !U c:

01

"C

o

o

...

(34) Evaluarea psihologica se realizeaza in laboratoare de specialitate aulorizale din cadrul institutiilor abilitate. (3") Lista laboratoarelor de specialitate autorizate se stabileste !?i se actualizeaza prin ordin al miinistrului transporlurilor, constructiilcr !?i turismului, care se publica in Monilorul Oficial al Romaniei, Parlea I. (4) Persoanele care solicita prezentarea la examen penlru obtinerea permisului de conducere sau a unor noi calegorii ori subcalegorii ale acestuia trebuie sa lndeplineasca, polrivit legii, condifiile de varsta, sa fie aple din punct de vedere medical :;;;isa taca dovada preqatirii leoretice si practice prin cursuri organizale de unitali aulorizate, polrivil legii_ (5) Pregalirea teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii perrnisului de condueere se etectueaza de catre profesori de leqislatie rutiera :;;;i inslruclori auto atestati de autoritatea cornpetenta, conform normelor metodologice aprobate prin ordin comun al minislrului transporturilor; consfruchilor si turisrnului, al minislrului educatiei si ceroetarn si al rninistrului adrninistratiei si intemelor, care se publica in Monitorul Oficia'i al Romaniei, Parlea I_ (6) Pot fi atestati ca profesori de leqislatie sau inslructori auto penlru preqatirea practice, fara soolarizare si sustinerea exarnenului de atestare, politistii rulieri cu grad de otiter carora Ie-au tnoetat raporlurile de serviciu si care si-au oestasurat activilalea neinlrerupl in ultimii 10 ani in slruclurile politiei rutiere. (7) Polifisfii rutieri care nu au grad de ofiter pot fi atestan ca inslruclori auto pentru preqatirea practice, oaca indeplinesc conditiile prevazute la alin. (6)_ (8) Programa de invatamant pe baza careia se orqanizeaza cursuri de preqstire, precum si melodologia de organizare !?i destasurare a cursurilor in vederea obtinerii permisuluii de conducere se slabilesc prin ordin comun al ministrului Educatiei :;;;iCercetarii, al ministrului Transporturilor, Constructiilor :;;;i Turismului si al minislrului Administratiei si Intemelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei,. Parlea I_ (9) Categoriile sau subcalegoriile de vehicule penlru care este necesara obtinerea permisului de conducere, precum si conditiile concrete de obtinere a acesluia se stabilesc prin regulament (10) Procedu ra de examinare pentru obtinerea permisului de condueere se stabileste prin ordin al minislrului Adrninistratiei si Inlernelor, care se publica in Monilorul Oficial al Romaniei, Parlea I_ Art. 23.1• - (1) Persoanele cudomiciliul sau resedinta in Romania, precum si cetatenu statelor membre ale Uniunii Europene care se afla la studii in Romania penlru 0 perioada de eel putm 6 luni sau care au rezidenta normals in Romania, pot solicita obtmeres permisuluide condueere la autontanle competente sa Ie exarruneze. (2) Pentru scopurile prezentei Ordonante de urgenta, prin rezidenta normala se intelege locul unde 0 persoans locuieste in mod obisnuit, adica cell putin 185 de zile tntr-un an calendarisnc.oatonta u nor legaturi personate si profesionale sau, in cazul persoanelor fara legaturi profesionale, datorita unor leqanm stranse intre acestea si locul in care tocuiesc. Art.24_ - (1) Examinarea pentru obtinerea permisuluide conducere si eliberarea acesluia se reahzeazace catre autoritalea cornpetenta pe raza careia

12

solicitantii T:;;iaudorniciliul, resedinta ori rezidenta normala sau, in cazul celor atlati la studii Tn Romania potrivit art. 231 alin. (1), de catre autontatea cornpetenta ~ c. pe raza careia se ana institutia de Tnvatamant 0 ::::s (2) Forma si continutul permisului de conducere se stabilesc prin ordin al III ::::s ministrului Adrninistratiei :;;i Intemelor, care se publica Till Monilorul Oficial al 'S' Romaniei, Partea I_ c. (I) (3) in localitatile Tn care autoritalea cornpetenta autonzeaza destasurarea s:::: cursurilor de preqatire si sustinerea examenului pentru obtinerea perrnisului de (I) conducere, acestea se pol organiza, la cerere, si Tn limba rninorttatii nationale .3respective. Ill' (4) in cazul cetatenilor straini care T:;;istabilesc dornioiliul sau resedinta Tn r--Romania, precum si al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene care au rezidenta norrnata sau care se aM la sludii in Romania, exarnmarea la proba teorencs penlru obtinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, Tntr-o limba de circulatie mternanonala (5) Perrnisul de conducere este valabil 10 ani de la data elibererii. La schimbarea de catre titular a numelui, In cazul pierderii, furtului ori al deteriorarii, precum :;;i la expirarea perioadei de valabililale, permisul de conducere se preschirnba tara sustinerea unui nou exarnen, In conditiile slabilite prin ordin al ministrului lnternelor si Refonrnei Ad min islrative, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. (6) Nu aredreptul sa se prezinte la examen pentru obtinerea permisului de conducere persoana care a tost condarnnata, prin hotarare [udecatoreasca rarnasa definiliva, penlru 0 intracnune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau penfru 0 intractiunede ornor, lovire sau vatarnare cauzatoarede moarle, vatarnare corporals qrava, produsa ca urmare a tncalcarn unei reguli de circulatie, cu exceptia cazurilor cane a inlervenil una dintre situatiile prevazute la art 116 alin. (1). Art.2S. - (1) Penlru conducatorii de aulovehicule sau Iramvaie care au 0 vechime mai mica de 1 an de la obtinerea permisului de conducere se stabilesc prin regulamenl reguli suplimenlare de circulatie. (2) Aulovehiculele conduse de persoanele prevazute la alin. (1) vor purta un semn dislincliv, In oonditiile slabilile prin regulament

ta

Art.26_ - Proprietarii sau detinatorii rnandatati de autovehicule care etectueaza Iransport public de persoane sau de rnartun periculoase sunt obliqati sa asigure lestarea anuala a conducatonlor de aulovehicule atestan profesional, Tn scopul lnsusirii corecle si al respectani de catre acestia a dispozitiilor legale care reglementeaza circulatia pe drumurile publico Art.27. abrogat. Art_2S_- Evidenta permiselor de conducere reti nute si a sanctami lor apl icale conducatonlor de autovehicule sau lramvaie se tine de caue politi a rutiera, In conditii slabilite prin ordin al minislrului Intennelor si Reformei Administrative.

13

'.S.
c: Q)
::::I
Q)

CAPITOLUL

IV

_.
"C !U

...
c: !U c:

Semnalizarea rutlera
Art.29. - (1) Circulatia pe drurnurile publico se destasoars in conformitate cu regulile de circulatie si cu respectarea serrmificafiei sernnalizarii rutiere realizate prin rnijloacele de semnalizare, semnalele si indicatiile politistului rutier care dirijeaza circulatia, semnalele speciale de avertizare luminoase sau sonora, de semnalizare ternporara !?i semnalele conoucatonlor de vehicule. (2) Participantii la tranc sunt obliqati sa respecte si semnalele politistilor de trontiera. ale lndrurnatorilor de circulatie ai Ministerului Apararii Nationals, aqentilor csilor terata, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei pe sectoarele de drum pe care se executa lucran de reabilitare a acestora, ate membrilor patrulelor scolare de circulatie care actioneaza in imediata apropiere a unitatilor de invatamant, precurn si ale nevazatorilor, potrivit prevederilor din regulament. Art.30. - (1) Mijloacele de semnalizare runera sunt: a) sisternele de semnalizare lurmnoasa sau sonora; b) indicaloarele; c) marcajele; d) aile dispozilive spectate. (2) Mijloacele de semnalizare runera se constitute intr-un sistem unitar, se reahzeaza !?i se instaleaza astlel tncat sa fie observale cu usurinta si de la 0 distanta adecvata, atat pe limp de zi, cal si pe timp de noapte, de cei carora Ii se adreseaza !?itrebuie sa fie in deplina concoroanta inlre ele,. precum si intr-o stare tehnica de tuncnonare corespunzatoare. (3) Sernnalele luminoase penlru dirijarea circulatiei in intersectii au urmatoarele sernniticatii: a) semnalul de culoare verde permite trecerea; b) semnalul de culoare rosie interzice trecerea; c) semnalul de culoare galbena, tmpreuna cu cet de culoare rosie, inlerzic trecerea. (4) Mijloacele de semnalizare runera, precum si alte dispozilive speciale de acest fel se asiqura, se instaleaza si se lntretin prin grija administratorului drumului public respectiv ori al caii ferate, dupa caz. Inslalarea mijloacelor de semnalizare rutiera si a dispozitivelor specials se executa numai cu avizul prealabil al politiei rutiere. (5) Mijloacele de semnalizare !?ipresemnalizare a intersectiilor dintre ooua drumuri de categorii diferile se asiqura, se instaleaza si se tntretin de cstre administratorul fiecarui drum, cu respectarea modului de reglementare a circulatiei stabilil in codul rulier respecliv. (6) Mijloacele de semnalizare rutiera pot fi lnsotite si de dispozitive speciale de averlizare. (7) se interzic: a) amplasarea, in zona drumului public, de constructu, panouri sau dispozitive ce pol fi confundate cu indicaloarele sau cu instalatiile ce servesc la semnalizarea rutiera ori realizarea de arnenajari sau alte obslacole care sunt de

01

"C

o

o

...

----I

14

natura sa limiteze vizibilitatea ori eficacitatea acestora, sa stanjeneasca participantii la trafic sau sa Ie distraga atenna, punand in perieol siquranta circulafiei; b) lipirea de arise, inscriplii sau lnscnsun pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea ruIi era, inclusiv pe suporturile aoestora. Art.31. - Participantii la trafic trebuie sa respecte regulile de circulatie, semnalele, indicatiile si dispozitiile politistului rutier, precum si sernnrncafia diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare runera, in urrnatoarea ordine de prioritate: a) semnalele, indicatiile si dispozitiile politistului rutier; b) semnalele spectate de avertizare, luminoase sau sonore ale autovehiculelor, prevazute la art32 alin. (2) lita) si b); c) semnalizarea temporara care rnodifica regimul normal de destasurare a circulati ei, d) semnalele luminoase sau sonore; e) indicatoarele; f) marcajele; g) regulile de circulatie Art.32. - (1) Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt ernise intermitent de dispozitive de i'luminare montate pe autovehicule si au urmatcarele sernnificati i: a) lumina rosie obliga participantii la trafic sa opreascs in directia de mers cat mai aproape de marginea drumului; b) lumina albastra obliga participantii la trafic sa acorde prioritate de trecere; c) lumina qalbena obliga participantii la trafic sa circule cu atentie. (2) Sunt autorizate sa utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase: a) pentru lumina rosie - autovehiculele aparlinand poli1)ei!?ipompierilor; b) pentru lumina albastra - autovehiculele apamnand politiei, jandarmeriei, politiei de trontiera, serviciului de arnbutanta sau medicine leqala, protectiei civile, Ministerului Apararii care tnsotesc coloane militare, unitalilor speciale ale Serviciului Roman de lntorrnatii si ale Serviciului de Protectie si Paza, Adrninistratiei Na~ionale a Penilenciarelor din cadrul Minislerului Justitiei, aulovehiculele de serviciu ale procurorilor crirninalisti din Ministerul Public, precum si cele apartinand Departamentului National Anficoruptie, atunci cane se deplaseaza in actiuni de interventie sau in misiuni care au caracter de urqenta; c) pentru luminagalbena - autovehiculele ou mase si/sau dimensiunide gabarit depasite ori care tnsotesc asemenea vehicule, cele care transporta an umite martun sall substante periculoase, cele destinate lnlretinerii, reparani ori venficarn unor lucran efectuate in partea carosabita sau executarn unor lucran de drumuri, curateruei strazitorvoeszepeztru sau tractaru, transportului ~i depanarii autovehiculelor rarnase in pana sau avariate, precurn si tractoarele care tracteaza utilajele agricole si tehnologice ou dimensiunidegabarit depasite. (3) Autovehiculele prevazute la alin. (2) lit.a) si b} trebuie sa fie echipate !li cu mijloace specials sonore de avertizare. (4) Pe autovehiculele apartinand politiei si pe cele prevazute la alin. (2) lit.c) pot fi instalate !?i dispozitive luminoase cu mesaje variabile, destinate participantilor la tratic.

~ ~

c.
0

.a
III

c.
~

Ie
(I)

..,
Ill'

::s ......

r---

15

'.S.
c: Q)
::::I
Q)

_.
"C !U

...
c: !U c:

01

"C

o

o

...

(5) Mijloacele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, se cerntica sau se ornoloqheaza de autoritatea oornpetenta, potrivit legiL Condiliile de utilizare a acestora se stabilesc prin requlament. Art.33. - (1) Semnalizarea ~i arnenajarile rutiere necesare pe drumurile publice se asiqura de catre administratorul drumului respectiv ~i se etectueaza numai cu avizul politiei rutiere. (2) Semnalizarea lucrarilor care se executa pe drumurile publice este obligatorie si se etectueaza de catre executantul lucranlor, cu avizul politiei rutiere, astfel tncat aceasta sa asigure deplasarea in siquranta a tuturor participantilor la trafic, conform reqlementarilor in vigoare_ (3) Semnalizarea si arnenajarile rutiere se definesc si se realizeaza in conditiile stabilite prin regulament, in conformitate cu reqlernentarile tehnice in vigoare_ Art.34. - Conditiile de circulatie pe viaducts ~i in tunele, precum ~i semnalizarea acestora se stabilesc prin regulament,. in conformitate cu reqlernentarile tehnice in vigoare_

CAPITOLUL V
Reguli de clrculatle SECTIUNEA1 Obligatiile participantilor la trafic
Art.3S. - (1) Participantii la trafic trebuie sa aiba un comportament care sa nu afecteze nuenta si siquranta circulatiei, sa nu puna in pericol viata sau integritatea corporals a persoanelor !?i sa nu aduca prejudicii propnetatu publice ori private. (2) Parficipantii la trafic sunt obliqati ca, la cererea politistutui rutier, sa tnrnaneze acestuia documentul de identitate sau,. dupa caz, permisul de conducere, documentul de inmatriculare sau de inregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum si alte documente prevazute de lege_ (3) in exercitarea atributiilor care Ii revin, politistul rutier are dreptul sa verifice vehiculul, precum si identitatea conoucatorului sau a pasagerilor atlati in interiorul acestuia atunci cand exists indicii despre savarsirea unei fapte de natura contravennonala sau penala. (4) in exercitarea atnbutiilor de dirijare a circulatiei runere, politistii rutieri sunt obliqati sa poarte urntorma cu inscrisuri si insemne distinctive. (5) Polinstii de tronnera, tndrurnatoni de circulane ai Ministerului Apararii Nationale, aqentii cailor ferate, personalul autorizat din zona lucrsrilor pe drurnurile publice, precum si membrii patrulelor soolare de circulalie sunt obliqati ca, pe timpul exercitaru atributiilor, sa poarte echipament de protectie-avertizare fluorescent -reflectoriza nt. (6) Conducatoni autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone su nt obi igaji sa poarte echipament de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant atunci cand executa interventii la vehiculul care se aM pe partea carosabils a drumului public. (7) Nevazatorii sunt obliqati sa poarte, in deplasarea pe drumurile publice, baston de culoare alba_

16

Art.36. - (1) Conoucatorii de autovehicule si persoanele care ocupa locuri prevszute prin constructe cu centuri sau dispozitive de siquranta omologale trebuie sa Ie poarle in timpul circulatiei pe drumurile publice, cu exceptia cazurilor prevazute in regulamenl. (2) Pe timpul deplasarii pe drumurile publice, conducatoru motociclelelor, mopedelor !?i persoanele transporlate pe aceslea au obliqatia sa poarle cases de protectie ornoloqata. (3) Conduciltorilor de vehicule Ie este interzisa folosirea telefoanelor mobile atunci cand acestia se aM in timpul rnersului, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive tip .rnairu libere". Art. 37. - (1) Conduciltorii de vehicule sunt obliqati sa opreasca imedial, pe acostamenl sau, in lipsa acestuia, cat mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarutui, in sensul de deplasare, la apropierea !?i la trecerea aulovehiculelor cu regim de circulatie prioritara care au in tuncnune mijloacele speciale de averlizare lurrunoasa de culoare rosie si sonore. (2) Conducatorii de vehicule sunl obhqa] sa reduca viteza, sa circule cat mai aproape de marginea drumului in sensul de deplasare si sa acorde prioritale la trecerea autovehiculelor cu regim de circulatie priontara care au in tunctiune mijloacele specials de avertizare lurninoasa de culoare albastra si sonore. (3) in situatiile prevazute la alin. (1) !?i (2),. pielonilor Ie sunt interzise Iraversarea si circulatia pe carosabil pana la lrecerea vehiculelor respective. Art. 38. - Conduciltorii vehiculelor, CLI exceptia celor trase sau impinse cu mana, instructorii auto atestati sa efectueze inslruirea practice a persoanelor pentru obnnerea permisului de conducere, precum !?iexaminalorul autoritatii competente, in timpul desfa!?urarii probelor practice ale examenului penlru obtinerea perrnisului de conducere, sunt obliqati sa se supuna testarii aerului expiral si/sau reooltaru probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substante stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, la solicitarea politistului rutier. Art. 39. - Proprietarul sau detinatorul mandatal al unui vehicul este obligat sa comunice poliliei rutiere, la cererea acesteia !?i in lermenul solicital, idenlitatea persoanei careia i-a tncredintat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice. Art. 40. - Regulile de circulatie pe drumurile publice aplicabile aulovehiculelor destinate transporlurilor de martun, celor cu mase sau dimensiuni de gabarit oepasite on care transports rnarluri sau produse periculoase se stabilesc prin regulamenl, in conforrnitale cu reqlernentarile in vigoare.

~

c.
0

.a
III

~

c.
~

'S',

ta g

SECTUNEA a 2-a Reguli pentru circulafia vehiculelor
.§ 1. Pozi!ii in Umpul mersulul {li circula!ia pe benzi Art. 41. - (1) Vehiculele si anirnalele, atunci cane crrcula pe drumurile publice pe care Ie esle permis accesul, lrebuie conduse pe parlea din dreapla a drumului public, in sensul de circulatie, cal mai aproape de marginea partii

17

'.S.
c: Q)
::::I
Q)

_.
"C !U

...
c: !U c:

01

"C

o

o

...

---I

carosabile,. cu respectarea semnificatiei sernnalizarii rutiere ~i a requlilor de circulatie. (2) Numerotarea benzilor de circulatie pe fiecare sens se etectueaza in ordine crescatoare de la marginea din pariea dreapta a drumului catre axa aoestuia. in cazul autostrazilor; banda de urgenta InU inlra in numerolarea benzilorde oircolatie (3) Daca un drum este prevazut cu 0 pista speciala destinate circulatiei bicicletelor, aoestea, precum si mopedele, vor fi conduse nu mai pe pista respectiva. Art. 42. - Cand circulaha se destasoara pe doua sau mai multe benzi pe sens, aces tea se folosesc de cafre conoucatoni de vehicule in functie de intensitatea traficului si viteza de deplasare, avand obliqatia sa revina pe prima banda ori de cate ori acest lucru este posibil, daca aeeasta nu este destinate vehiculelor lente sau lransportului public de persoane. Art. 43. - (1) Dadi un drum este prevazut cu 0 banda destinata vehiculelor lente sau transportului public de persoane, sernnahzata ca atare, acestea vor circula numai pe banda respective. (2) Conducstorul de vehicul care circula pe banda situate langa marginea parlii carosabile trebuie sa acorde prioritate de trecere vehiculelor care etectueaza transport public de persoane numai atunci cane conducatorii acestora sernrrahzeaza intentia de a reintra in trafic din statute prevazute cu alveole ~i s-au asigurat ca prin manevra lor nu pun in pericol siquranta oelorlal] parncipanf la trafic.

§ 2. Mijfoacefe de averlizare fofosite de conducatorii

de vehicule

Art. 44. - (1) in circulatia pe drumurile publiee conoucatoni de vehicule pot folosi, in oonditiile prevazute de requlament, mijloacele de averlizare sonora ~i lurninoasa aflate in dotare si omologate_ (2) in circulafia pe autostrazi, pe drummile expres si eele nationals europene (E) conducatoni de autovehicule sunt obi igati sa toloseasca si in timpul zilei luminile de tntalmre. (3) Conducatorii motocicletelor si mopedelor sunt obligati sa toloseasca luminile de intalnire pe toata durata deplasani acestora pe drumurile publics. (4) in circulatia pe drumurile publioe se interzice detinerea la vedere, montarea si folosirea mijloaeelor speciale de averlizare sonora si lurrunoasa pe si in alte autovehicule decat eele prevazute la art 32 alin. (2), precum si detinerea, montarea sau folosirea pe autovehicule a sistemelor care perturba buna tunctionare a dispozitivelor de supraveqnere a lraficului. (5) Conducatorii de autovehicule pot fi avertizaf de politia rutiera in legatura cu prezenta in trafic a dispozitivelor de rnasurare a vitezei, prin mass-media sau panouri de avertizare. Conducatorii de autovehicule pot folosi mijloaee proprii de detectare a dispozitivelor de rnasurare a vitezei.

§ 3. Depa!?;rea
Art.4S. - (1) Depasirea este manevra prin care un vehicul trece inaintea altui vehicul ori pe langa un obstacol, aflat pe aoelasi sens de circulatie, prin

18

schimbarea directiei de mers ~i iesirea de pe banda de circulaue sau din sirul de vehicule in care s-a aflat initial. (2) Conducatorul vehiculului care se anqsjeaza in depasire trebuie sa se asigure ca vehiculul care circula in rata sau in spatele lui nu a initiat 0 asemenea manevra. (3) Atunci cand prin manevra de depasire se trece peste axa care separa sensurile de circulatie, conoucatoru de vehicule trebuie sa se asigure ca din sens opus nu se apropie un vehicul si ca dispun de spatiu suticient pentru a reintra pe banda initiala, unde au obliqatia sa revina dups efectuarea manevrei de depasire (4) Nu constituie depasire, in sensul alirt. (1),. situafia in care un vehicul circula mai repede pe una dintre benzi decat vehiculele care circula pe alta banda in acelasi sens de circulatie. (5) Depasirea se etectueaza numai pe partea stanga a vehiculului depasit. Tramvaiul sau vehiculul al carui conducator a semnalizat intentia si s-a tncadrat corespunzator parasirii sensului de rners spre stanqa se depaseste prin partea dreapta. (6) Tramvaiul anat in mers poate fi depssrt si pe partea stanga atunci cand drumul este cu sens unic saucand intre sina din dreapta si mtarginea trotuanului nu exists spanu suricient. Art.46. - Obliqatiile conducatorilor vehiculelor care etectueaza depasirea si ale conducatorilor vehiculelor care sunt cepasite, precum ~i cazurile in care depasirea este mterzisa se stabilesc prin regulament

a ..,
c.

o
::::s

.a
III III
(I)

c.

s:::: ta

r---

::::s 'S',

(I)

§ 4. Trecerea pe langa vehiculele care
circula din sens opus Art.47. - Conducatorii vehiculelor care circula din sensuri opuse trebuie sa psstreze intre vehicule 0 distanta laterals suticienta si sa circule cat mai aproape de marginea din dreapta a benzii de circulatie respective.

§ 5. Viteza !?i distanta dintre vehicule
Art.4S. - Conducatorul de vehicul trebuie sa respecte regimul legal de viteza si sa 0 adapteze in functie de conditiile de drum, asttel lncat sa poata efectua orice rnanevra in conditii de siquranta. Art. 49. - (1) Limita maxima de viteza in localitati este de 50 krn/h. (2) Pe anumite sectoare de drum din interiorul localitatilor, administratorul drumului poate stabili, pentru autovehiculele din categoria A!?i B,.si limite de viteza superioare, dar nu mai mult de 80 krn/h. Limitele de viteza mai mari de 50 kmfh se stabilesc numai cu avizul politiei rutiere. (3) Pe anumite sectoare de drum, nnand seama de lrnprejurari si de intensitatea circulatiei, administratorul drumului, cu avizul politiei rutiere, poate stabili si Iimite de viteza inferioare, dar nu mai putin de 10 kmlh pentru tramva ie ~i de30 kmfh pentru toate autovehiculele. (4) Limitele maxime de viteza, in afara localitatilor, sunt: a) pe autostrazi - 130 kmfh; b) pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) - 100km/h; c) pe oelelalte categorii de drumuri - 90 kmfh_

19

~. ~ ~
Q)

~

'E.

.g

----I

o

~

Art.50. - (1) Vilezele maxime admise in afara localitafilor pentru cateqoriile ~i subcalegoriile de aulovehicule prevazute 113 art.15 alin. (2) sunl urmatoarele: a) 130 kmlh pe autostrazi, 100 km/h pe drurnurile expres sau pe cete nationale europene (E) ~i 90 km/h pe celelalte calegorii de drumuri, penlru aulovehiculele din calegoriile A si B; b) 110 km/h pe autostrazi, 90 km/h pe dru muri Ie expres sau pe cele nationals europene (E) si 80 km/h pe celelalte calegorii de drumuri, penlru aulovehiculele din calegoriile C,. 0 ~i subcategoria 01; c) 90 km/h pe autostrszi, 80 km/h pedrumurile expres sau pe cele nafionale europene (E) si 70 km/h pentru celelalte calegorii de d rurnuri, pentru aulovehiculele din subcalegoriile A1,. B1 ~i C1; d) 45 km/h, pentru tractoare si mopede. (2) Vileza maxima adrnisa in afara localitatilor pentru autovehiculele care tracteaza remorei sau semiremorci este cu 10 km/h mai mica decal vileza maxima adrnisa penlru calegoria din care face parte autovehiculul traqator. (3) Vileza maxima adrnisa pentru autovehicule cu mase ~i/sau gabarite oepasite on care transporta produse periculoase este de 40 kmlil in localitali, iar in afara localilali'lor de 70 km/h. (4) Vileza maxima adrmsa in atara localitafilor penlru aulovehiculele ai carer conducston au mai putin de un an practice de conducere sau pentru persoanele care etectueaza preqatirea pracnca in vederea obtinerii permisului de condueere este cu 20 kmlil mai mica decal viteza maxima aornisa pentru cateqoria din care fac parte aulovehiculele conduse. Art.51. - Conducatorul unui vehicul care circula in spalele altuia are obligalia de a pastra 0 distanla suticienta fala de acesta, pentru evrtsrea coliziunii. Art.52. - (1) Esle interzisa destasurarea de concu rsuri, antrenamenle ori intreceri pe drumurile puhlice, cu exceptia celor autorizate de adrninistratorul drurnului respectiv si avizale de politia rutiera. (2) Organizalorii coneursurilor, antrenamentelor ori intrecerilor autonzate sunt obliqati sa ia loate masurile necesare pentrudestasurarea in siquranta a acestora, precum si pentru protectia celortalti participanti la trafic. (3) in caz de producers a unui evenimenl rutier, ca urmare a nelndeplirnrii atributiilor prevazute 113 alin. (2), organizalorii acestora raspund adminislraliv, contraventional, civil sau penal, dupa caz. Art.53. -Auloritatile publics locale, cu autonzatia adminislratorului drumului public ~i cu avizul politiel rutiere sau la solicilarea acesteia, sunl obligale sa ia rnasuri penlru realizarea de arnenajari rutiere destinate circulatiei pietonilor, biciclistilor, vehiculelor cu tractiune anirnala ~i calrnarn Iraficului, semnalizate corespunzator, in apropierea unitatilor de invalamant. pietelor, tarqurilor, spitalelor, precum si in zonele cu rise spent de accidenle.

§ 6. Regufi referitoare

fa manevre

Art.54. - (1) Conducstorul de vehicul care executa 0 rnanevra de schimbare a directiei de mers, de iesire dinlr-un rand de vehicule stationate sau de inlrare intr-un asemenea rand, de Irecere pe 0 alia banda de circulafie sau de virare spre dreapla on spre stanqa sau care urrneaza sa efeclueze 0 tntoaroere ori sa rnearqa

20

cu spatele este obligat sa semnalizeze din timp !?isa se asigure ca 0 poate face fara sa perturbe circulatia sau sa puna in pericol siguranla celortaltl participant 181 lrafic. (2) Semnalizarea schirnbani directiei de mers trebuie sa fie rnentinuta pe intreaga durata a manevrei.

a ..,
c.

o
::::s

§ 7. Intersectii

!?i ob/iga!ia

de a ceda trecerea

::::s .....
(I)

III

Art. 55. - lntersectiile sunt: a) cu circulatie nedirijata, b) cu circulatie dirijata_ In aoeasta categorie sunt incluse si intersectiile in care circulatia se destasoars in sens giratoriu_ Art. 56. - La apropierea de 0 intersectie conoucatorul de vehicul trebuie sa circule cu 0 viteza care sa Ii permits oprirea, pentru a acorda priori tate de trecere participantilor la trafic care all acest drept Art. 57. - (1) La intersectnle cu ciroulatie ned irijata, ccnducatoru I de vehicul este obligat sa cedeze treeerea vehiculelor care Yin din partea dreapta, in conditiile stabilite prin regulament (2) La intersectnle cu circulatiedfrfjata, conoucatorul de vehicul este obligat sa respecte sernnificatia indicatoarelor, culoarea sernatorului sau mdicatnle on semnalele pol itistul rutier (3) Patrunderea unui vehicul tntr-o intersectie este interzisa daca prin aceasta se produce blocarea intersectiei. (4) In intersectiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circula in interiorul aeestora au prioritate fata de eele care urrneaza sa patrunda in intersectie. Art. 58. - In cazul vehiculelor care patrund intr-o intersectie dintre un drum inchis circulatiei publice si un drum public, au prioritate acele vehicule care circula pe drumul public. Art. 59. - (1) In intersectiile cu circulatie nedirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere vehiculelor ca re circula pe sine _Acestea pierd prioritatea de trecere cand etectueaza virajul spre stanqa sau cand semnalizarea rutiera din acea zona stabileste 0 alta regula de circulatie. (2) In intersectii, conducatoru vehiculelor care vireaza spre stanqa sunt obliqa] sa acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersecteaza si care circula din partea dreapta. (3) In intersecnile cu circulatie dirijata prin indicatoare de prioritate, regula prioritatii de dreapta se respects numai in cazul in care ooua vehicule urmeaza sa se tntatneasca, fiecare intrand in intersectie de pe un drum semnalizat cu un indicator avand aceeasi sernniticafie de prioritate sau de pierdere a prioritahi. (4) Cand un semafor cu trei culori are 0 lumina verde intermitenta suplirnentara, rnontata la acelasi nivel cu lumina verde norrnata a semaforului, sub forma unei sage!i verzi pe fond negru, cu varful spre dreapta, aprinderea acesteia sernnitica permisiunea pentru vehicule de a-si continua drumul in direcna indicata de sageata,. indiferent de culoarea semaforului electric, cu conditia aoordaru prioritatii de trecere vehiculelor !?i pietonilor care au drept de circulatie.

III C.

r---

.3-

tg

~

Ill'

21

'.S.
c: Q)
::::I
Q)

§ 8. Trecerea la nivel cu calea teratli
Art. 60..- (1) Participantii la trafic trebuie sa dea oovaoa de prudenta sponta la apropierea si traversarea liniilor de caleterata curenta sau induslriala, dupa

_.
"C !U

...
c: !U c:

01

caz.
(2) La trecerea la nivel cu 0 cale terata curenta, prevazuta cu bariere sau semibariere,. conducatoru de vehicule sunt obliqati sa opreasca in dreptul indicatorului ce obliga la oprire, daca acestea sunt in CUIfS de coborare ori in pozitie onzontala si/sau semnalele sonore si luminoase care anunta apropierea trenului sunt in tunctiune. (3) La trecerea la nivel cu 0 cale terata industriala, semneliz ata corespunzator, oonducatoni de vehicule sunt obi igati sa se conformeze sernnificatiei semnalelor agentului de cale terata .§ 9. Autovehicule

"C

o

o

...

cu regim de circula!ie prioritara

Art. 61. - (1) Au regimde circulatie prioritara numai autovehiculele prevazute la art32 alin (2) lit a) !?ib), atunci cane se deplaseaza in actiuni de interventie sau in rnisiuru care au caracterde tlrgenta .. Pentru a avea prioritate de treeere, aceste autovehicule trebuie sa aiba in tunctiune semnalele luminoase !?i sonore. (2) Conducatorii autovehiculelor aparnnand institufiilor prevazute la art32 alin. (2) lit.a) si b) pot tncalca regimullegal de viteza sau alte reguli de circulatie, cu excepna eelor care reqlernenteaza trecerea la nivel cu calea terata, atunci cane se deplaseaza in actiuni de interventie sau in misiuni care au caracter de urqenta. (3) Cand pe drumul public circutatia estectnjatade un politist rutier, conducatorf autovehiculelor prevazute la al in _ (1) trebu ie sa respecte semnalele, indscatiile si dispozitiile acestuia. Art. 62. - (1) La intrarea in intersectiile unde lumina rosie a semaforului este in functnme ori indicatoarele obliga la acordarea prioritatii de trecere, conducatoru autovehiculelor prevazute la art 61 alin. (1) trebuie sa reduca viteza ~i sa circule cu atentie sporita pentru evitarea producerii unor accidente de circulatie, in caz contrar urmand sa raspunda, potrivit leqii. (2) Cand ooua autovehicule cu regim de circulatie prioritara, care se deplaseaza in rnisiune avand semnalele luminoase si sonore in functiune, se apropie de 0 intersectie, venind din directii oiterite, vehiculul care circula din partea dreapta are priontate §10. Oprirea, sta!ionarea {li parcarea Art. 63. - (1) Se considers oprire imobilizarea voluntara a unui vehicul pe drurnul public, pe 0 durata de eel mult 5 minute. Peste aoeasta durata, imobilizarea se considera stanonare. (2) Nu se considers oprire: a) imobilizarea vehiculului atat timp cat este necesara pentru imbar-carea sau debarcarea unor persoane, daca prin aceasta rnanevra nu a fost perturbate circulatia pe drumul public respectiv; b) imobilizarea autovehiculului avand 0 rnasa totals maxima autorizata de

22

pana la 3,.5 tone, atat tirnp cat este necesar pentru operatiunea de distribuire a rnarturtlor alirnentare la unila~ile cornerciale. (3) Pentru autovehiculele care transporta rnartun, altele oecat cele prevazute la alin. (2) lit.b), administratorul drumului public tmpreuna cu autoritatile adrninistratiei publice locale, cu avizul politiei rutiere, vor stabili programe sau intervale orare pe timpul noptii, in care oprirea sau stationarea este permisa pentru distribuirea rnartunlor. (4) Se considers parcare stationarea vehiculelor in spatii special amenajate sau stabilite si semnalizate corespunzator, (5) Vehiculul opril sau stational pe partea carosabrla trebuie asezat langa ~i in paralel cu marginea acesteia, pe un singur rand, daca printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune a'ltfeL Motociclelele fara atas, mopedele si bicicletele pol fi oprite sau stationate si cate doua, una langa alta. Art. 64. - (1) Politia rutiera poated ispune ridicarea vehicutelor stationate neregulamenlar pe partea carosabita Ridicarea ~i depozitarea vehiculelor in locuri special amenajate se realizeaza de catre adrninistratiile publice locale saude catre administratorul drurnului public, dupa caz. (2) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportal ~i depozilarea vehiculului stationat neregulamentar se suporta de catreoetinatorul acestuia. (3) Ridicarea vehiculelor dispusa de polifia rutiera in conditiile prevazute la alin _ (1) se realizeaza potrivit procedurii slabi lite prin regu lament Art. 65. - Cazurile si conditiile in care oprirea, stationarea sau parcarea pe drumul public esle permisa se stabilesc prin regulament, in contormitate cu prevederile prezenlei Ordonante de urqenta.

a ..,
c.

'S'
c. (I)

III

0 ::::s

::::s

.3Ill'

ta

s::::

(I)

r---

§ 11. Circufatia vehicufefor destinate transporlului transporlului public de persoane

de marluri sau

Art. 66. - (1) Ateslatul profesional esle obi igatori u pentru conducatoru I autovehiculului care etectueaza transport de rnanun periculoase, transport public de persoane, transport in coni propriu de persoane cu rnicrobuze si autobuze, Iransporturi agabarilice,. precum si pentru autovehiculele de transport marta cu masa maxima autonzata mai mare de 3,5 tone, care circula in tranc intern si international. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica conducatonlorde aulovehicule aparnnand Ministerului Inlernelor si Reformej Administrative, Ministeru'lui Apararii, Serviciului Roman de lntorrnatu ~i Servicnnui de Paza ~i Protectie. (3) Conditiile de obnrrere a certificalului de atestare protesionala se aproba prin ordin al rninistrului Transporturilor, Constructiilor ~i Turismului, in conformitale cu prevederile legale in viqoare (4) Certificatul de atestare proresionala care contera titularului dreptul de a efectua aclivilatea pentru care a fosl eliberal esle valabil numai lnsotit de permisul de conducere oorespunzstor categoriei din cafe face parte vehiculul oondus. Art. 67 _- 5e interzice transportul pe drurnurile publice al ma rfurilor si prodluselor periculoase in vehicule care nu au dotarile ~i echipamentele necesare sau care nu

23

'.S.
c: Q)
::::I
Q)

_.
"C !U

...
c: !U c:

01

"C

o

o

...

----I

indeplinesc condi~iile tehniee si de agreere prevazute in Acordul european referitor la lransportul rulier international 31 rnarfunlor periculoase (ADR),. incheialla Geneva la 30 septembrie 1957,.la care Romania a aderat prin Legea nr _31/1994, on penlru care oondecatorul vehiculului nu detine certificat ADH_ corespunzator Art. 68. - (1) Autovehiculul care transports rnarfuri sau produse periculoase poale circula pe drumurile publice numai in condmile prevazute de reqlernentarjle in vigoare_ (2) Vehiculele care, prin oonstrucne sau, datonta incarcalurii transportale, depasesc masa ~i!sau gabaritul prevazute de normele legale pot circula pe drumul public numai pe traseele stabilite de adminislratorul drumului public sau, dupa caz, de auloritalile adrnrusfratiei publioe locale, cu respeclarea prevederilor legale in vigoare_ Art. 69. - Autovehiculele cu mase ~i/sau gabarite depasite, cele care Iransporta marfuri sau produse periculoase, precum si cele de tnsotre trebuie sa aiba montale semnalele speciale de avertizare cu lumina galbena,. prevazute la art. 32 alm. (t) lit c), iar conducatoni aeestora trebuie sa Ie menlina in funchune pe toata perioada deplasarii pe drumul pubjc.

SECTIUNEA a 3-a Reguli pentru alt; participanti la trafic
Art. 70. - (1) Penlru a conduce un moped pe drumurile publice, conducatorul acestuia trebuie sa aiba varsta de eel putin 16 ani. (2) Penlru a conduce 0 bicicleta pe drumurile publiee, conducatorul acesteia lrebuie sa aiba varsta de eel putin 14 ani. (3) Bicieletele si mopedele care circula pe drumurile publico lrebuie sa fie echipate cu mijloaee de iluminare si dispozitive reflectorizanl-fluorescente_ Esle interzisa circulatia acestora pe timp de noapte Tara aceste mijloace si dispozitive in slare de tuncuonare. Art. 71. - (1) Sunt inlerzise accesul si deplasarea vehiculelor cu tractiune arumata. a masintlor ~i utilajelor autopropulsate utilizale in lucrar, de constructu, agricole ~i torestiere, a animalelorde povara, de tractiune sau de calarte, precum ~i a animalelor izolate sau in turma pe drumurile nation ale, in municipii ~i pe drumurile la fncepulul carora exista indicaloarede interzicere a accesului. (2) Autoritatile adrninistratiei publice locale au obliqatia sa amenajeze, ou acordui administratorului drumului public ~i avizul politiei rutiere,drumuri laterale, cfii de acces cafre acestedrurnuri, precum si locuri de travers are a drumurilor publiced esti nate ci rcu lati ei animalelo r ~i veh icu Ielor prevazute la a lin _ (1), semnalizale corespunzator. (3) Pentru a circula pe drumurile publiee pe care accesul Ie este pennis, animalele, vehiculele trase sau impinse cu mana, animalele de povara, de tractiune si de ci3larie vor avea cate un conducator, iar vehiculele cu tractiune anrnala vor fi echipate si cu rnijloace de ilurninare si dispozitive reflectorizant-fluorescente, in confonnilale cu prevederile regulamenlului_ Art. 72,. - (1) Pielonii sunt obliqa] sa se deplaseze numai pe trotuar; iar in lipsa acestuia, pe acostamentul din partea stanga a drumului, in directia lor de

24

rners. Cand si aoostarnentul lipseste, pielonii sunl obliqati sa circule cal mai aproape de marginea din partea stanga a partii carosabile, in oirecna lor de rners. (2) Pielonii au priorilate de treeere fata de conoucatoru de vehicule numai atunci cand sunl angajati in traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate,. marcate !?i semnalizate corespunzator, ori la culoarea verde a semaforului deslinat pietonilor. (3) Traversarea drumului public de catre pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajale !?isemnalizale corespunzator, iar in lipsa aeeslora, in localilati, pe la colful strazii, numai dupa ce s-au asigural ca a pot face fara pericol pentru ei ~i pentru cei'lalli participanti la franc. (4) Pielonii surprinsi !?i accidentati ca urmare a traversaru prin locuri nepermise, la culoarea rosie a semaforului deslinat aeestora sau nerespectaru altor obliga~ii stabilite de normele rutiere poarta intreaga raspundere a accioentaru lor, in conditiile in care conducatorul vehiculului respecliv a respeclat prevederile legale privind circulatia prin acel sector. (5) Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de constructie speciala, eele care conduc vehicule deslinate exclusiv tragerii sau impingerii cu mana, precum si oele care se deplaseaza pe patine sau dispozitive cu role. (6) Se excepteaza de la respectarea reguli lor slabil ite penlru pietoni politistul rutier si persoanele care se afla pe platforma drumului public si sunt autorizate, in exercilarea atributiilor de serviciu, sa indrume sau sa dirijeze circulatia rutiera, in conditiile slabilite prin regulamenL (7) Este interzisa ocuparea trotuarejor cu vehicule imobilizale, iar cand aceasla este permisa, conform indicaloarelor sau marcajelor, latimea minima a lroluarului lasat la oispozitia pielonilor lrebuie sa fie de cel putin un rnetru. Art. 73. - Regulile privind circulatia pe drumurile publice a mopedelor, biciclelelor, vehiculelor cu traetiune animala, a conoucatorilor de coloane militare, cortegii,. grupuri organizate, precum si de animale se slabilesc prin regulamenL

~

c.

'Sta g
~

0 ::::s

III

c.

'"Ere

r---

SECTIUNEA a 4-a
Circula!ia pe autostrazi Art. 74. - (1) Pe autostrazi este interzisa circulatia pietonilor, a aulovehiculelor cu gabarite sau mase depasite fara autorizatie speciala de transport eliberata de adminislratorul drurnului public, conform reqlernentarilor in vigoare, a vehiculelor cu tractiune anirnala, a animalelor, a vehiculelor trase sau impinse cu mana, a bicicletelor si mopedelor, a Iractoarelor si rnasinilor aulopropulsale pentru lucran aqricole, precum !?i a vehiculelor care, prin constructie sau din alte cauze, nu pot depa!?i viteza de 50 krn/h. (2) De asemenea,. pe autostrazi sunt interzise inva~area conducerii unui veh icul, in cercanle prototi puril or de sasi uri !?i de autovehicule, ma rtitestafiil e, defilarile. caravanele publicitare, antrenamentele si cornpetitiile sportive de orice fel, precum si corlegiile_ (3) Se interzice circulana, opnrea sau stanonarea autovehiculelor pe banda de urqenta, cu exceptia cazurilor justificate,. precum si a aulovehiculelor cu regim de circulate pnoritar.

25

'.S.
c: Q)
::::I

_.
Q) "'C

...
!U

01

(4) Cireulatia aulovehiculelor destinate Iransporlului public de persoane sau de rnarfuri se erectueaza, de regula, numai pe banda rnarqinala din parlea oreapta a autostrazu, in sensul de rners.

SECTIUNEA a 5-a
Ob/igatii in caz de accident Art. 75. - Accidentul de circulatie este evenimentul care lntruneste cumulaliv urrrratoarele conoitii: a) s-a produs pe un drum deschis circulatiei publice ori si-a avut originea intr-un asemenea loc; b) a avul ca urmare decesul, rarurea uneia sau mai multor persoane ori avarierea a cel putin unui velhicul sau aile pagube maleriale; c) in eveniment a fost implicat cel punn un vehicul in rniscare; d) abrogat. Art.76 ..- (1) Vehiculele inmalriculale sau inreqistrate, cu exceptia celor cu tracnune animala, care circuta pe drurnunle publice, trebuie sa alba asigurare obligalorie penlru raspundere civila in caz de pagube produse tertilor pri n accidenle de circulatie, conform legii_ (2) Politia rutiera dispune masurs retineru cerliticatului de lnrnatriculare sau inregislrare si relragerea placutelor cu numarul de inmalriculare sau de inregislrare a vehiculelor neasigurale, aftale in trafic, eliberand dovada fara drepl de circulatie (3) Daca detinatorul vehiculului nu face dovada asiqurarii acestuia, oupa 30 de zile de la data aplicarii rnasurii prevazute la alin. (2), politia rutiera dispune radierea din evidenta a vehiculului. Art. 77. - (1) Conducatorul unui vehicul implicat inlr -un accident de cireulafie in urma caruia a rezultat moariea sau vatamarea integrilatii corporale on a sanatatii unei persoane este obligal sa ia rnasun de anuntare irnediata a politiei, sa nu moditice sau sa !?Iearga urmele accidenlului si sa nu paraseasca locul taptei. (2) Orice persoana care este implicata sau are cunostinta de produce rea unui accidenl de ciroulatie tn urma caruia a rezultal moarlea sau vatarnarea integrilatii corpora Ie ori a sanalatii uneia sau mai multor persoane, precurn si In situatia in care in evenimenl este implical un vehicul care transports rnartun periculoase este obligala sa anunte de tndata politia si sa apeleze nurnarul national unic penlru apeluri de urgenta 112, exislenl ln retelele de telefonie din Romania_ (3) Esle inlerzis oncarei persoane sa schimbe pozitia vehiculului implical Tntr-un accident de circulatie in urma csruia a rezullat moarlea sau vatarnarea integrilatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai mullor persoane, sa modifice starea locului sau sa stearqa urmele accidenlului Tara lncuviintarea politiei care cerceteaza accidenluL Art. 78. - (1) Conducatorului de autovehicul sau Iramvai, instructorului aulo aleslat care se afta in procesul de instruire practica a unei persoane pentru obnnerea permisului de conducere, precum si examinalorului aulonla~ii compelenle In timpul desfasurarii probelor practice ale examenului penlru obtinerea perrnisului

c: !U c:
"'C

o

o

...

---I

26

de conoucere sau pentru oricare dintre categoriile ori subcalegoriile acestuia, implicat intr-un accident de circulatie, Ie esle interzis consumul de alcool sau de substante on produse slupefiante sau medicamente cu efecle similare aoestora dupa producerea evenimentului si pana la testa rea concentratiei alcoolului in aeml expiral sau recoltarea probelor bioloqice. (2) in situatia in care nu sunt respectate dispozitiile alin. (1), se considers rezultatele testului sau ale analizei probelor biologiee recollate reflects starea conducatorului, a inslruclorului auto sau a examinatorului respectiv in momentul producerii accidentului. Art. 79. - (1) Conducatora de vehicule irnplicati intr-un accident de circulatie in urma caruia a rezultat numai avarierea vehiculelor si/sau aile pagube materiale sunt obliqati; a) sa scoata imediat vehiculele in afara partii carosabile ori,daca starea vehiculelor nu permile acest luoru, sa Ie deplaseze cal mal aproape de bordura sau acostarnent, sernnalizandu-le prezenta; b) sa se prezinte la unitalea de politie cornpetenta pe raza careia s-a produs accidentul in lermende eel mult 24 de ore de 113producerea evenimentu'lui pentru tntocrnirea documenlelor de constatare (2) Se excepteaza de 113 obligatiile prevazute 113alin. (1) lit b): a) conducatoru vehiculelor care lncheie 0 constatare amiabila de accident, in conditale leqii; b) conducatorul de vehieul caredetine 0 asigurare tacultativa de avarii auto, iar accidentul de circulatie a avut ca rezultat nurnai avarierea pmpriului vehicul. Art. 80. - (1) Proprietarul,detinatorul mandalat sau conducatorul auto 811 carui autovehicul, rernorca, trarnvai sau moped a fost avanat in alte lrnprejurari decal inlr-un accidenlde circulatie este obligat sa se prezinle in 24 de ore de la constatare la unilateade pol'itie pe raza careia s-a produs evenimentul, pentru intocmirea documenlelor de constatare (2) Persoanele prevazute la alin (1) sunt exceptale de la obliqatia prezentani la unilalea de politie daca exista 0 asigurare tacultativa in baza careia pot fi despaqubite pentru avarierea vehiculelor respective. Art. SOl. - in situatiile prevazute 113art. 79 si 80, repararea vehiculelor se face pe baza docurnentuluide constatare eliberat de unitateade politic sau, dupa caz, de societatile din domeniul asiqurarilor; Art. 802. - Persoanele fiziee sau juridice autorizate sa execute tucrarice reparatii 113vehicule avanate au obliga~ia sa tina evtdenta proprie a reparatiilor execulate, potrivit legii, si sa comunicede tncata, la cererea politiei rutiere,datele inregistrale solioitate de aceasta. Art.S1. - (1) in vederea inlocmirii dosarelor pentru despaqubire, la solicitarea societatilor din domeniul asiqurarilor, autontatea care are in evicenta vehiculele inmatriculale sau inregislrate cornuruca aceslora datele referitoare la proprietarii sau detinatorii rnandatati ai vehiculelor. (2) La solicitarea Comisiei penlru supravegherea astquraruor sau a sccietatilordlndorneniul asiqurarilor, politi a rutiera cornunica aceslora oopii ale documenlelor de constatare a evenimenlelor_

~

c.
0

.a
III
(I)

~

ca

c.

r---

'S',

s:::: ta g

27

'.S.
c: Q)
::::I
Q)

_.
"C !U

...
c: !U c:

01

(3) La solicitarea politiei rutiere, societatiledin dorneruul asigur13rilor cornuruca in termenul stabilil de aceasta copii ale documentelor referitoare la constatante amiabilede accidenle inregistrate in evidenta aceslora sau alte dale expres cerute, in conditiile legii_

SECTIUNEA a 6-a
Circulatia autovehiculelor in traficul international Art. 82. - (1) Autovehiculele ~i remorcile inmatriculale in Romania pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, daca indeplinesc conditiile cerute pentru a fi admise in circulatia internationata, iar conoucatoru lor poseda permis de conducere valabil, in conditiile slabilite prin tratatele la care Romania este parle sau care este eliberat de autontatile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau Spatiului Economic European ori a carui valabilitate esle reeunoscuta in aceste state pe baza de reciprocitate (2) Aulovehiculele :;;;iremorcile inmalriculate in alte slate pot Irece frontiera de stal si pot circula pe drumurile publice din Romania, daca indeplinesc conditiile tehnice prevazute in Conventia asupra circulatiei rutiere, tncheiata la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratiflcata de Romania prin Decretul nr. 318/1980, dar numai pe perioada cat sunt asigurale penlru cazuliile de raspundere civila ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de autovehicule_ (3) abr,ogat. (4) Autovehiculele si remorcile inmatriculate in aile slate, detinute de persoane care au sediul sau domiciliul in Romania, pol fi conduse pe drumurile publice pe 0 periosoa de maximum 90 de zile de la inlroduoerea aoeslora in lara, daca sunt asigurate penlru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulatie. (5) Persoanele care si-au stabilil domiciliul ori resedinta sau, dup13 caz, aLJ rezidenta normala in Romania pot sa i:;;;inmatriculeze aulovehiculele sau remorcile i la autoritalea cornpetenta pe raza careia au domiciliul, resedmta saucupa caz, rezidenta norrnala (6) Aulovehiculele inmatriculate in statele care nu sunt semnatare ale Convenhei asupra circulanei ruliere, prevazuta la alin. (2) sunt obligate sa poarte in partes din spate semnul distincliv al stalului care a efectuat lnrnamcularea. Art. 83. - (1) Au dreptul s13concuca autovehicule pe drumurile publicedin Romania, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 20 si 23 alin_ (1 ),' titularii permiselorde conduoere nationals valabile, eliberale de autoatatile a) stalelor membre ale Conventiei asupra ciroulatiei ruti ere , prevazuta la art. 82 alin. (2); b) statelor rnernbre ale Uniunii Europene; c) statelor GU care Romania a incheial un tratat privind recunoasterea reciproca a permiselor de condueere auto. (2) Pentru a conduce un autovehicul pe leritoriul Romaniei, persoanele care sunt lHulare ale unui permis de conduoere national eliberal de autoritatile unui stat care nu este membru al Conventiei asupra cireulatiei rutiere si nici membru al Uniunii

"C

o

----I

o

...

28

Europene ori cu care Romania nu a Tncheiat un tratat privind recu noasterea reciproca a permiselor de conducere auto, trebuie sa posede !?i perm is de conducere international (3) Permiselede conducere nationale eliberale de autoritatile prevazute la alin. (1),. precum !?icele a caror valabililate este recunoscuta de Romania Tn mod unilateral, detmutede persoane care au dorniciliul, resedinta sau rezidenta normals Tn Romania, pol fi preschimbale cu documente similare romanesti, Tn conditiile stabihte prin ordin al ministrului Internelor !?i Reformei Administrative, care se publica Tn Monilorul Oflcial al Romaniei_

~

c.
0

.a
III

~

c.
~

ta g .....

CAPITOLUL VI
lnfraetlun! ~i pedepse
Art. 84. - Nerespectarea oispozitiilor privind circulatia pe drumurile publice, care lntrurreste elementele constitutive ale unei intracfiuni, alrage raspunderea penala si se sancnoneaza potrivit prezentei Ordonante de urqenta. Art. 85. - (1) Punerea In circulatie sau conducerea pe drumurile publico a unui autovehicul sau tramvai, neTnmatriculal sau neTnregislral, se pedepseste cu Tnchisoare de la 1 la3 ani. (2) Punerea Tn circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui aulovehicul sau tramvai cu nurnar fals de Tnmalriculare sau de Tnregistrare se pedepseste cu Tnchisoare de la 1 la 5 ani. (3) Traclarea unei remorci neTnmatriculate sau neTnregistrate ori cu nurnar fals de Tnmatriculare sau de lnreqistrare se pedepseste cu Tnchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu arnenda. (4) Conducerea pe drumurile publice a unui aulovehicul sau Iraclarea unei remorci ale carei placute cu numarul de Tnmalriculare sau de Tnregistrare au fost retrase sau a unui vehicul Tnmatriculal in alt slat care nu are drepl de circulatie Tn Romania se pedepseste cu Tnchisoare de la 6 luni la 2 ani. Art. 86. - (1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de catre 0 persoana care nu poseda permis de conducere se pedepseste cu Tnchisoare de la 1 la 5 ani. (2) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau Iramvai de catre 0 persoana al carei penrnis de conducere este necorespunzator categoriei sau subcalegoriei din care face parte vehiculul respectiv sau permisul i-a fost retras sau anulal on careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendata sau care nu are dreplul de a conduce autovehicule Tn Romania se pedepseste cu Tnchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amends. (3) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (2) se sancnoneaza !?i persoana care tncredinteaza cu !?Iiinla un autovehicul sau tramvai, penlru conducerea pe drumurile publioe, unei persoane care se afla Tnuna dintre situatiile prevazute la alirt. (1) sau (2) sau unei persoane care sutera de 0 boala psihica ori se afla sub intluenta alcoolului sau a unor produse ori substante slupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora.

Ill'

29

'.S.
c: Q)
::::I

_.
Q) "'C

...
!U

01

c: !U c:
"'C

o

o

...

----I

Art.S7. - (1) Conducerea pe drurnurile publice a unui autovehicul sau tramvai de catre 0 persoana care are 0 Irnbibatie alcoolica de peste 0,80 gtl alcool pur in sanqe se pedepseste cu lnchisoare de la 1 la 5 ani. (2) Cu pedeapsa prevazuta la atin. (1) se sanctioneaza si persoana care conduce un autovehicul sau un tramvai si care se afla sub intluenta unor substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare aoestora. (3) Substantele sau produsele stupefiante, precum si medicamentele cu efecte similare acestora se stabilesc de cafre Ministerul Sanatalii, iar lists aoestora se publica in Monitorul Oficia'i al Romaniei, Partea I_ (4) Daci3 persoana aflata in una dintre situa!iile prevazute la ahn. (1) sau (2) etectueaza transport public de persoane, transport de substante sau produse periculoase ori se afla in procesul de instruire pracnca a unei persoane pentru obtinerea permisului de conducere sau In timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obnnerea permisului de conducere, pedeapsa este inchisoare de la 2 la 7 ani. (5) Refuzul, impotrivirea sau sustragerea conducatorului unui autovehicul sau al unui tramvai ori a instructorului auto, aflat In procesul de mstruire, sau a examinatorului autoritatii competente,. aflat In timpul desfa!?urarii probelor practice ale exarnenului pentru obtinerea perrnisului de conducere, de a se supune reooltaru probelor biologice sau testsrn aerului expirat, In vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezentei de produse sau substante stupetiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani. Art. 88. - (1) Recollarea probelor biologice se face in unitstile de asistenta rnedicala autorizate sau in institutii rnedico-leqale si se etectueaza numai in prezenta unui reprezentant al politiei rutiere. (2) Stabilirea concentratiei de alcool sau a prezentei in organism de substante ori produse stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare aoestora se face In institutiile medico-legale autorizate, In conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul SanataliL (3) Sta'bilirea prezentei alcoolului In aerul expirat sau testa rea prelirninara a prezenlei in organism a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se face de catre politia rutiera, cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate. (4) Stabilirea concentratiei de alcool In aerul expirat se face de catre polifia runera, cu ajutorul unui mijloc tehnic ornologat !?i verificat metro logic. (5) Persoana care conduce un autovehicul sau trarnvai, testata de polrtistul rutier cu un mijloc lehnic certificat si depistata ca avand 0 concentratie de pana la 0,40 mgtl alcool pur In aerul expirat, po ate solicita acestuia sa i se recolteze probe biologice de catre unita!ile sau institutiile medicale prevazute la alin. (1 ),.In vederea stabilirii lrnbibatiei de alcool In sanqe. (6) Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testata cu un mijloc tehnic oertificat ca avand 0 concentrate de peste 0,40 mgtl alcool pur In aerul expirat, este obligata sa se supuna recottarii probelor biologice sau testarn cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic. (7) Conducstorilor de autovehicule sau tramvaie, testaf in trafic cu un mijloc tehnic certificat, care indica prezenta, In produsele biologice, a unor substante sau

30

produse stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora Ii se recotteaza obligatoriu probe biologice_ Art. 89. - (1) Parasirea locului accidentului de catre conducatorul vehiculului sau de catre instructorul auto aflat in procesul de instruire sau de examinatorul autoritatii competente aflat in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, implicat intr-un accident de circulatie in urma canna a rezultat uciderea sau vatamarea integntatii corporate ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane on dacs accidentul s-a produs ca urmare a unei irrlractiuni, fara lncuviintarea politiei care etectueaza cercetarea locului faptei, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani. (2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneazs si fapta oricarei persoane de a modifica starea locului sau de a sterqe urmele accidentului de circula~e din care a rezultat uciderea sau vatamarea integntatii corporale on a sanatatii uneia sau mai mullor persoane, fara acordul echipei de cercetare la rata locului. (3) Nu constituie irrlractiune fapta conducatorului de vehicul care, in lipsa altor mijloace de transport, transports el lnsusi persoanele ranite la cea mai apropiata unitate sanitara in masurs sa acorce asistenta medicala necesara si la care a declarat datele personale de identitate si nurnarul de inmatriculare sau inregistrare a vehiculului condus, consernnate intr-un registru special, oacs se tnapoiaza imediat la locul accidentului. (4) Nu constituie intractiunea de parasite a locului accidentului fapta conducatorului autovehiculului cu regim de circulaue prioritara, daca acesta anunta de indata politia si, dupa terminarea misiunii, se prezmta la sediul unitatii de polifie pe a caret raza de cornpetenta s-a produs accidentul, in vederea intocmirii documentelor de constatare. (5) Nu constitute intrachune parasirea locului accidentului, daca victima paraseste locul faptei, iar conducatorul de vehicul anunta imediat evenimentulla cea mai apropiata unitate de politic. Art. 90. - (1) Fapta conducatorului de vehicul sau a instructorului auto, aflat in procesul de instruire, on a examinatorului autoritstii competente,. aflat in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de corrducere, de a consuma alcool, prod use on substante stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, dupa producerea unui accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatarnarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, pana la recoltarea probelor biologice on pana la testa rea cu un mijloc tehnic omologat si vernicat metro logic sau pana la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat a prezentei acestora in aerul expirat, se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani. (2) Nu constituie infractiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substantelor stupefiante, dupa producerea accidentului de circulatie ~i pana la sosirea politiel la tats locului, daca acestea sunt administrate de personal medical autonzat, in cazul in care acestea sunt impuse de starea de sanatate sau de vatarnarea corporals a conducatorului auto. Art. 91. - Neindeplinirea de catre unitatea de asistenta rnedicala autonzata care a efectuat examenulde specialitate a obliqatiei de a cornuruca politiei rutiere

a
..,
0

c.

.a
III

~

c.
~

r---

'S",

ta g

31

'.S.
c: Q)
::::I
Q)

_.
"C !U

...
c: !U c:

01

"C

o

o

...

---I

taptul ca 0 persoana a fost deolarata inapta pentru a conduce un autovehicul sau trarnvai.oaca s-a produs un accident de ciroulatie care a aVLJtca rezultat uciderea sau vatarnarea integrila\ii corporate on a sanalatii uneia sau rnai multor persoane, ca urmare a atectiunilor medicate ale conducatoruluide vehicul, se pedepseste cu arnenca. Art. 92. - (1) Fapta savar~ita cu intentie de a suslrage, dislruge, oeqrada ori de a aduoe in stare de neintrebuintare indicatoarele, semafoarele, arnenejarile rutiere sau crearea de obslacole pe partea carosabila se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda. (2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sancnoneaza instalarea de mijloace de semnalizare rutiera sau modificarea pozitiilor aoestora, fara autonzane ehberata de autoritatile competenle, de natura sa induca in eroare participantii 113 tranc. (3) Organizarea sau parnciparea, in calitate de conducator de vehicul sau de anirnale, 113 intreceri neautorizate pe drumurile publice, se pedepseste cu tnchisoare de 113 3 luni 113 2 ani sau cu amends. (4) Cu pedeapsa prevazuta 113 alirt. (3) se sanctioneaza blocarea cu intentie a drurnului public, daca se pune in pericol siquranta circulafiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulatie a celortalti participanti la trafic. (5) t.ssarea fara supraveghere pe parlea carosabila a drumurilor publioe a unui vehicul care transports produse sau substante periculoase se pedepseste cu tnchisoare de la3 la 7 ani. Art. 93. - (1) indeplinirea detectuoasa sau neindeplinirea atnbutiilor de verificare tehnica on inspectie tehnics penoocs a autovehiculelor, remorcilor sau lramvaielor, ori a celor referitoare la efecluarea unor reparata sau mtervenni lehnice de catre persoanele care au asernenea atribu\ii, daca din cauza slarii tehnice a vehiculului s-a produs un accident de circulatie care a avut ca rezultal uciderea sau vat8marea inlegrit8\ii corporale on a sanala\ii unei persoane, se pedepseste conform legii penale. (2) Repararea autovehicu'lelor, remorcilor, trarnvaielor sau mopedelor avand urmede avarii, fara docurnentelede conslatare ellberate de politia rutiera sau, dupa caz, de societatile din domeniul asiqurarilor, se pedepseste cu inchisoarede 113 3 luni la 2 ani sau CLJ arnenda. (3) abrogat. Art. 94. - (1) Efectuarea unor lucrari de construire, rnodificare, modemizare sau reabilitare a drumului public, amplasarea unor constructii, panouri sau reclarne publicilare in zona drumului, fara autorizane de oonstructie eliberata in conditiile legii,. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni 113 3 ani sau cu amends. (2) Cu pedeapsa prevazuta la atin. (1) se sanctioneaza si persoana care nu respecta conditiile stabilile in autorizatia de constructie, eliberata in conoitiile legii,. pentru amenajarea acoesului rulier la drumul public, in cazul eonstructiilor amplasate in zona acestuia. (3) Persoana autorizata de administratorul caii ferale care nu ia rnasurile corespunzatoare penlru semnalizarea trecerilor 113 nivel cu calea terata se pedepseste cu inchisoare de la3 luni 113 2 ani sau cu arnenda. (4) Cu pedeapsa prevazuta la alin _ (3) se sanctioneaza si perscana autonzata de cstre adminislratorul unui drum public sau de catre executantul unei

32

lucrari pe partes carosabila. care nu ia masunle corespunzatoare penlru semnalizarea obstacolelor sau a lucrarilor pe drumurile publice, daoa prin aceasla s-a produs un accident de circulatie din care au rezullat viclime ornenesti sau pagube rnateriale.

a ..,
c.

o
::::s

CAPITOLUL VII
Raspu nderea centraventlena la
Art. 95. - (1) Incalcarea dispozifiilor prezenlei Ordonante de urqenta, altele decal cele care intrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni, constitute oonlraventie si se sanctioneaza cu avertisment ori cu arnerrda ca sanctiune pnncipala si, dupa caz, cu una dintre sancnunile oontravermonale complemenlare prevazute la ari_96 alin. (2)_ (2) Averlismentul consta in atentionarea verbals sau sensa a contravenienlului,. inso~ila de recomandarea de a respecta dispozitiile legale_ (3) abrogat (4) Sanctiunile contraventionale prevazute la alin. (1) se stabilesc ~i se aplica contravenientilor, persoane fizice ori juridice. Art. 96. - (1) Sanctiunile contraventionale complemenlare au ca scop tnlaturaree unei stan de peri col si prelntampinarea savarsini altar fapte interzise de lege si se aplica prin acelasi proces-verbal prin care se aplica si sanonunea principala a amenzii sau avertisrnentului. (2) Sanctiunile oontraventionale complementare sunt urmatoarele: a) aplicarea punctelor de penalizare; b) suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, pe timp limilat; c) confiscarea bunurilor destinate savarsirii contraventiilor prevazute in prezenla Ordonants de urgelllta ori folosite in acesl scop; d) irnobilizarea vehiculului; e) radierea din oficiu a lnrnatricularii sau Inreqistrarii vehiculului, in cazurile prevszute la art 17 alin. (4); f) abrogat. (3) Pentru lncalcarea unor norme la regimul circulatiei, pe langa sanonunea principala sau, dupa caz, a uneia dinlre sanctiunile corrtraventiorrale complementare prevazute la alin. (2) lit c), d) si f), in cazurile prevazute la art.t 08 alin. (1) se aplica si un nurnar de 2,3,4 sau 6 puncle de penalizare. (4) in cazul cumululuide 15 punete de penalizare suspendarea exeroitarii dreptului de a conduce sedispune de catre seful politiei rutiere din judetul sau municipiul Bucuresti care n am in evidenta pe titularul perrnisului de conducere. (5) Confiscarea se dispone de catre politia runers prin procesul-verbal de constalare a contravennei, 0 data Ct.I aplicarea sanctiunii amenzii. (6) Sunt supuse corrnscani: a) mijloacele speciale de averiizare luminoase si sonore detinute, montale si folosile pe alte aulovehicule decat cele prevazute la art 32 alin. (2) si (3); b) dispozitivele care perturbs tunctionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului;

::::s .....
(I)

III

III C. s::::

r---

tg ::::s 'S",

..,

33

'.S.
c: Q)
::::I

_.
Q) "'C

...
!U

01

c: !U c:
"'C

o

o

...

----I

c) placutele cu nurnarul de inmalriculare sau inregislrare care nu corespund slandardelor in vigoare !?icare sunt montale pe vehicule; d) vehiculele cu tractiurte anirnala, cand circuta pe drumurile publice pe care Ie esle interzis accesul ori pe aile Irasee decal cele slabilite de autoritatile publice locale. (7) Imobilizarea unui vehicul consta in scoalerea acesluia in afara partii carosabile, pe acoslamenl sau cat mai aproape de marginea drurnului, si punerea lui in imposibililale de rniscare prin folosirea unor dispozilive lehnice sau a altor mijloace de blocare. (8) Imobilizarea unui vehicul se dispune de catre politistul rutier, ca urmare a savarsirii de cstre oonducatorul acesluia a uneia din faplele prevazute la art117
alin. (1)_

Art. 97. - (1) in cazurile prevazute in prezenta Ordonantade urqenta, politistu'l rulier dispune si una dintre urmatoarele rnasun tehnico-adminislrative: a) retinerea perrnisului de conducere si/sau a certificatului de inmalriculare ori de inregislrare sau, dupa caz, a dovezii inlocuiloare a aces lora; b) retragerea perrnisului de conducere, a ceriificalului de inmatriculare sau inregislrare ori a placutelor cu nurnarul de lnmatriculare sau de inregislrare; c) anularea permisului de conducere; d) ridicarea vehiculelor stauonate neregulamentar. (2) Re~inerea permisuluide conducere ori a ceriificatului de inmalriculare sau de inreqistrare se face de catre politistul rutier, de regula 0 data cu constalarea faplei, eliberandu-se litularului odovada inloouiloare cu sau fara dreplde circulatie. (3) Perioada in care trtularul permisului de conducere nu are dreplulde a conduce un autovehicul sau trarnvai se considera suspendare, conform dispozitiilor art. 96 alin. (2) lit b)_ (4) Retragerea permisului de conducere se dispune de catre politia rutiera daca litularul acestuia a tost ceclarat inapl pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de catre 0 unilale de asistenta medicals autorizata. (5) Anularea permisului de conducere se dispune de cstre politia rutiera pe a carei raza de competertta s-a produs una dinlre faplele prevazute la art. 114_ (6) Procedura aplicarii rnasurilor tel1nico-administrative se stabileste prin regulament Art. 98. - (1) Amenzile confraventionale se stabilesc in cuanlumul delerminal de valoarea nurnarului punctelor-arnenda aplicate. (2) Un punct-arnenda reprezinta valerie 10% din salariul minim brut pe economie, slabilit prin hotarare a Guvernului. (3) Contraventiilor prevazute in prezenta Ordonanta de urgenta Ii se stabilesc clase de sanctiuni carora Ie corespunde un nurnar de puncte-arnenda, in funetie de gravitatea taptelor si de pericolul social pe care acestea iI prezinta. (4) Clasele de sanctiuni sunt urmatoarele: a) clasa I - 2 sau 3 puncte-amenda; b) clasa a II-a - 4 sau 5 puncte-amenda; c) clasa a II I-a - de la 6 la 8 puncte-amenda; d) clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte-amenda;

34

e) clasa a V-a - de la 21 la 100 purrcte-arnends. (5) Contraventiile prevazute la clasa a V-a de sanotiuni se aplioa persoanelor juridice. Art. 99. - (t) Constituie contraventii si se sanctiorreaza cu amenda prevazuts in clasa I de sanctiuni urrnatoarele fapte savarsite de catre persoane fizice: 't. conducerea unui autovehicul in mod nejustificat cu 0 viteza cu eel putin 10 km/h sub limita minima obligatorie stabilita pe tronsonul de drum respectiv; 2. nerespectarea obliqatiei de semnalizare a manevrei de schimbare a directiei de mers; 3. nerespectarea de catre pietoni a normelor privind circulatia pe drurnurile publice; 4. neindeplinirea obliqatiei proprietarului sau a utilizatorului de autovehicul de a solieita documentul de oonstatare a avariilor prod use acestuia in alte lrnprejurari oecat in urma unui accident de circulatie; 5. nerespectarea normelor privind circulatia pe drumurile publice de catre conducatoru coloanelor militare, ai grupmilor organizate autorizate si corlegiilor; 6. nerespectarea sernnificatiei sernnalului luminos intermediar de forma uneia sau a unor sageli de culoare galbena ori alba cu vartul orientat in jos spre dreapta, care anunta sehimbarea semnalului de culoare verde in cazul benzilor eu circulatie reversibila, 7. conducerea unui vehieul avariat peste termenul de 30 de zile de la data eliberarii documentului de constatare a avariei; 8. nerespectarea obliqatiei pasagerilor aflati intr-un autovehicul de a purta, in limpul deplasari pe drumurile publice, oentera sau dispozinvele de siguranti3 omoloqate; 9. nerespectarea obliqatieide catre persoana transportats pe motocioleta sau pe moped de a purta, in tirnpuldeplasarn pedrumurile publice, cascade protectie ornoloqata: 10. nerespectarea obliqatiei conducatorului de vehieul de a lasa libertraseul tramvaiului la apropierea acestuia, cand drumul are 0 sinqura banda; 11. nerespectarea regulilor de circulatie de cstre conducatorii de animale; 12. nerespeetarea obliqatiei de a aplrca semnul distinctiv pe autovehicule eonduse de persoane care au mai putin de un an vechime de la dobandirea perrnisului de condueere; 13. lasarea libera in timpul conducerii a volanului, ghidonului sau a manetei de comanda a vehiculului; 14. nerespectarea de catre pasageri sau calaton a obliqatiilor ce Ie revin atunci cane se aM in vehicule; 15. nerespectarea sernnificafiei culorii galbene a sernatorului: 16. conouoerea unui vehicul ale carui placute eu nurnarul de inmatriculare sau lnreqistrare sunt deteriorate, mmdare ori acoperite cu gheata sau zapada de natura a impiedica idenlificarea nurnsrului de inmatriculare sau de inregistrare; 17. conducerea unui vehicu I pe ale carui placute cu nurnarul de tnrnamculare sau de inregistrare sunt aplicate folii sau alte dispozitive care nu permit eitirea nurnarului de inmatriculare sau ale carui placute nu corespund standardelor in vigoare;

a ..,
c.

o
::::s

::::s .....
(I)

III

III C. s::::

'S',

ta g

35

'.S.
c: Q)
::::I
Q)

_.
"C !U

...
c: !U c:

01

"C

o

o

...

---I

18. conducerea pe drurnurile publice a unui vehicul cu derectiuni tehnice, altele decst cele prevazute la art 102 alin. (3) lit b) ori care are lipsa unul sau mai multe elemente de caroserie sau daca aceasta este deteriorate vizibiL (2) Amenda contraventionala prevazuta la ali n. (1) se aplica ~i conducatorului de autovehicu'l sau tramvai care savarseste 0 fapta pentru care se aplica 2 puncte de penalizare, conform art108 alin. (1) lit a). Art. 100. - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amends prevazuta in clasa a II-a de sanctiuni urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice: 't. nerespectarea semnalelor politistilor de trontiera in punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, ale lndrurnatorilor de circulatie ai Ministerului Apararii Nationale, ale aqentilor de cale terata, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei, pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari de reabilitare a acestora, precum ~i a semnalelor patrulelor scolare de circulatie si ale nevazatorilor; 2. nerespectarea requlilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonora de catre conducatoru de vehicule, cu exceptia celor care conduc autovehicule prevazute la art32 alin. (2) lit a) si b); 3. nerespectarea sernniticatiei indicatoarelor si marcajelor de obligare; 4. neindeplinirea obliqatiei de a solicita autontata competente, in termenul prevazut de lege, eliberarea unui nou permisde conducere sau certificat de inmalriculare ori de inregistrare, in cazul in care acestea aUJfost decl'arate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespunddin punctulde vedere al fonmei si continutului celor in vigoare; 5. lipsa dotsrilor specifics la autovehiculele destinate invatarii conducerii auto, prevazute in reqlernentarile in vigoare; 6. conducerea unui autovehicul care are montate anvelope GiU aile dimensiuni sau caracteristici decat cele prevazute in certificatul de inmatriculare sau Inreqistrare ori sunt uzate peste limita adrniss; 7. conducerea unui autovehicul care, in rners sau stationare, polueaza tonic sau ernana noxe peste limita legal adrnisa; 8. nerespectarea traseelor stabilite de politia rutiera pentru preqatirea practice sau sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere; 9. nerespectarea obliqatiei de a circula pe un singur sir, indiferent de directia de deplasare, inlr-o intersecfie in care circula ~i tramvaie si de a lasa liber traseul tramvaiului atunci cand spa] ul dintre sina din dreapta si trotuar n u permite circulatia pe doua siruri; 10. efectuarea de catre conducatorul unui vehicul a unor activitali de natura a-i distrage atentia de la conducere ori folosirea instalatiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care atecteaza deplasarea in siquranta a lui ~i a celorlalti participanti la trafic; 11. nerespectarea obliqatiei ce revine conducatorului de rnotocicleta sau moped de a avea in tunctiune. in timpul zilei, luminile de tntalnire in circulatia pe drumurile publice;

36

12. neulil izarea echi pamenlu lu i de protectie-avertiza re fl uorescenl-refleclorizant de cafre persoana care executa lucrsn in zona drurnului public sau de catre agenlul de cale terata care asiqura trecerea la nivel; 13. conducerea unui aulovehicul care nu esle dolal cu truss rnedicala, triunghiuri reftectorizante si stinqator pentru incendii, omologale. (2) Amenda contraventionala prevazuta la ali n. (1) se aplica si conducatorului de auiovehicu'l sau Iramvai care savarseste 0 fapla penlru care se aplica 3 puncle de penalizare, conform art108 alin. (1) lit b). (3) Consliluie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a II-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contravenfionale complemenlare a suspendarii exercitarii dreplului de a conduce penlru 0 perioada de 30 de zile savarsirea de catre conoucatorul de aulovehicul sau Iramvai a urrnatoarelortapte: a) depasirea coloanelor de vehicule oprile la culoarea rosie a semaforului sau la Irecerile la nivel cu calea terata: b) neacordarea prioritatii de Irecere pielonilor anqajati in Iraversarea requtarnentara a drumului public prin locurile special amenajale !?i semnalizale, atlati pe sensul de deplasare a autovehiculului sau Iramvaiului; c) neacordarea prioritatii de trecere vehiculelor care au acesl drepl; d) nerespectarea semnrncanei culorii rosii a sernatorului; e) nerespeclarea regulilor privind depasirea; 1) nerespeclarea semnalelor, indicatiilor si dispozitiilor politistului rulier aflal in exercilarea atributiilor de serviciu; g) neprezenlarea la unilalea de politie cornpetenta pe raza carera s-a produs un accidenl de circulatie din care au rezullal numai pagube maleriale, cu exceptia cazurilor prevazute la art79 alin. (2). Art. 101. - (1) Consliluie contraventi i si se sa nctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a III-a de sanctiuni urrnatoarele fapte savarsite de persoane fizice: 't. conducerea unui autovehicul cu permis de conducere a csrui valabililale a expirat;

~

c.
0

.a
~
s:::: ta
(I)

~

r---

::s 'S',

(I)

2. abrogat;
3. conducerea unui autovehicul de catre 0 persoana cu domiciliul in Romania care nu a preschimbat permisul de conducere obtinut in all stat, in termenul prevazut de lege; 4. neindeplinirea obliqatiilor de preschi mbare a ceriificalului de inmalriculare sau de inregislrare a autovehiculului ori remorcii in cazurile prevazute de lege; 5. nepastrarea distantei lalerale suficienle fa~a de vehiculul care circula din sens opus; 6. nerespeclarea de catre conducatorul de vehicul a sernnificatiei indicaloarelor !?i marcajelor de inlerzicere sau restrictie ori a celor temporare, cu exoepna celor care inlerzic accesul sau depasirea care se tncadreaza in alia class de sanctiuru; 7. nerespeclarea obli galiei de a permile parsstrea intersectiei conducatorului vehiculului rarnas in interiorul acesleia; 8. nerespectarea normelor privind circulatia bicicletelor si mopedelor; 9. nereducerea vilezei in cazurile prevazute de regulament;

37

'.S.
c: Q)
::::I
Q)

_.
"C !U

...
c: !U c:

01

"C

o

o

...

----I

10_montarea la aulovehicul, remorcs sau Iramvai a luminilor de alta culoare sau intensilate, a altor lumini on dispozilive de averlizare sonora sau accesorii ori rnodrtican neomologale; 11_circulatia cu un autovehicul, rernorca sau tramvai cu detectiuru la sistemul de iluminare sau de averlizare sonora ori cand acestea lips esc; 12_ nerespectarea regulilor in cazul irnobilizarii involuntare in pasa]e subterane si funeluri; 13_ nerespectarea reg,ulilor privind transporlul persoanelor si al obieclelor in sau pe vehicule; 14_ pornirea de pe loc a autovehiculului sau Iramvaiului cu usile deschise, circulatia cu usile deschise ori deschiderea aceslora in limpul rnersului, deschiderea usilor aulovehiculului atunci cand acesta este opril sau stanonat, fara asigurarea nu se pune in pericol siquranta deplassrii celorlalti psrticipanti la Irafic; 15_ opnrea autovehiculelor deslinate lransporlului public de persoane in alte loculi decal in stahile semnalizate ca atare; 16_ nerespectarea regulilor privind circulatia pe benzi; 17_ conducerea pe drumurile publice a vehiculelor cu doua roti, fara a se asigura conlaclul cu parlea oarosabila pe arnbele roti: 1B_ nerespectarea obligal~ei oonducatorului de vehicul de a avea asupra sa documentele prevazute la art_35 alin. (2)_ (2) Amenda contraventionala prevazuta la ali n. (1) se aplica si conducatorului de autovehicu'l sau Iramvai care savarseste 0 fapta pentru care se aplica 4 puncle de penalizare, conform srt.toa alin. (1) lit c). (3) Constituie contravenne ~i se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a III-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contravention ale complementare a suspendarii dreptului de a conduce pentru 0 perioada de 60 de zile savarsirea de cafre conducatorul de autovehicul sau Iramvai a urmatoarelor fapte: a) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depasirea sau Irecerea la culoarea rosie a semaforului, daca prin aceasla s-a produs un accident de ciroulatie din care a rezullat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; b) nerespeclarea interdictiei ternporare de circulatie inslituile pe un anumit segment de drum public; c) nerespectarea regulilor de circulatie la lrecerea unei coloane oficiale sau inlercalarea intr -0 aslfel de coloana; d) circulatia pe sens opus, cu exoeptia cazurilor in care se etectueaza regulamentar manevra de depasire Art. 102. - (1) Constituie contraventu si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a IV-a de sanctiuni urrnatoarele fapte sava~ite de persoane fizice: 1_conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din puncl de vedere lehnic sau al carui termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat; 2. abrogat; 3_ conducerea unui vehicul cu tractiune animala neinregistrat;

ca

38

4. neetectuarea radierii vehiculelor din evidenta, in cazurile ~i termenele a prevazute de lege; c. 5. ccnducerea unui autovehicul destinat transportului public de persoane o ::::s sau de rnartun fara a detine atestatul profesional; III ::::s 6. neefectuarea verificani medicale periodice; III 7. abrogat; C. (I) 8. detinerea sirnultana a doua permise de conducere nationale, dintre care s:::: unul eliberat de 0 autoritate cornpetenta straina; Ie 9. lipirea de anse, inscriptii sau lnscnsun pe indicatoarele sau dispozitivele ce (I) ::::s servesc la semnalizarea ruti era, indusiv pe suporturile aceslora; Ill' 10. oetinerea, montarea sau folosirea in circulatia pe drumurile publice a \--mijloacelor speciale de avertizare sonora sau lurninoasa pe vehiculele care nu au acest drept; 11. detinerea, montarea sau folosirea in circulatia pe drumurile publice a dispozitivelor care perturbs tunctionarea normala a dispozitivelor de rnasurare a vitezei; 12. folosirea nejustificata a mijloacelor speciale de avertizare luminoase sau sonore de catre conducatoru autovehiculelor care au regim de circulatie pnontara; 13. abrogat; 14. necornunicarea de catre proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea politiei rutiere, a identitatii persoanei careia i-a lncredintat vehiculul spre a fi condus; 15. nefndeplinirea obligatiilor ce ii revin oonoucatorului de vehicule care etectueaza Iransport public de persoane sau de rnarfun; 16. nerespectarea obliqatiilor ce revin conducaton lor de vehicule cu tractiune anirnala, 17. nerespectarea dispozitiilor art. 74 privind circulatia pe autostrazi; 18. abrogat; 19. efecluarea Iransportului de marfuri sau persoane cu autovehicule si remorci care circula in baza autorizatiei pentru proba; 20. ccnducerea unui autovehicul care circula in baza autorizatiei pentru probe in afara judetului sau a municipiului Bucuresti in raza canna lsi are sediul litularul autorizatiei; 21. nerespectarea sernniticafiei luminii rosii a dispozilivelor instalate pentru semnalizarea benzilor cu circulatie reversibila, 22. savarsirea de catre conducatoru de vehicule sau pasaqerii aceslora de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jigniloare sau vulgare participantilor la trafic; 23. aruncarea, lasarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, materials, substante sau vehicule, oupa caz; 24. nerespectarea regulilor privind rernorcarea vehiculelor; 25. neprezentarea, in mod nejuslifical, in lermenul stabilit la unitalea de politie rutiera la care a fost invitat pentru solutionarea oricarei probleme legate de calilatea de participanl la Irafic sau de proprietar ori utilizalor de vehicul;

..,

.....
..,

.....

39

'.S.
c: Q)
::::I
Q)

_.
"C !U

...
c: !U c:

01

"C

o

----I

o

...

26. patrunderea pe drumurile publice modemizate cu un vehicul care are pe roti sau pe caroserie norai ce se depune pe partea carosabila on din care cad sau se scurg produse, substante sau materiale ce pun in pericol siquranta circulatiei; 27. transportul copiilor in varsta de pana la 12 ani sau al animalelor pe locurile din fata ale vehiculelor; 28. conducerea autovehiculului cu masa maxima autonzata mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu gheata, zapada sau poles, fara a avea montate pe roti lanturi sau aile echipamente antiderapante omologate; 29. neaplicarea, in partea din spate a unui autovehicul inmatriculat intr-un stat care nu este semnatar al Conventiei asupra circulatiei rutiere, a semnului distinctiv al statului care a efectuat inmatricularea; 3~. abrogat; 31. lovirea, deteriorarea sau ocolirea pornlor de gabarit instalate inaintea trecerii la nivel cu calea terata: 32. lovirea si/sau deteriorarea pasajelor superioare de pe drumurile publice, prin nerespectarea qabarrtului de libera trecere semnalizat corespunzator; 33. montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a carui durata a semnalului depaseste mai mull de un minut consecutiv, iar intensitatea semnalului oepaseste pragul fonic prevazut de lege; 34. neaplicarea, in partea din spate a vehiculului care etectueaza transport public de persoane sau de martun, a indicatorului cu limitele de viteza admise pentru categoria din care face parte vehiculul condus; 35. aplicarea tratamentelor chimice sau a fol iiior, pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale, cu exceptia celor omologate ~i!sau certificate de catre autoritatea cornpetents si care sunt marcate corespunzator; 36. aplicarea de arise. reclame publicitare,. tnscnsun sau accesorii pe parbriz, luneta sau geamurile laterale care rest rang sau estornpeaza vizibilitatea sub limita legal aornisa ori lrnpiedica sau diminueaza eficacitatea dispoziitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa on citirea nurnarului de inmatriculare; 37. rncalca rea obliqatiilor referitoare la circulatia pe drumuri Ie publice a vehiculelor care transports produse sau rnartun periculoase ori a vehiculelor cu masa si/sau gabaritul depasit. 38. nerespectarea obliqatiei de comunicare prevazute de art. 801 si art. 81 alin. (3) sau comunicarea de date inexacte sau incomplete. (2) Amenda contraventionala prevazuta la ali n. (1) se aplica si conducatorului de autovehicu'l sau tramvai care ssvarseste 0 tapta pentru care se aplrca 6 puncte de penalizare, conform art.108 alin. (1) lit.d). (3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a IV-a de sanctiuni ~i cu aplicarea sancfiunii complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru 0 perioada de 90 de zile savar~irea de cafre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urrnatcarelor fapte: a) conducerea sub innuenta bauturilor alcoolice, daca fapta nu constituie, potrivit legii, intractiune; b) conducerea vehiculului cu detecfiuni grave la sisternul de fran are sau la mecanismul de directie, constatate de politia rutiera trnpreuna cu specialistii Registrului Auto Roman;

40

c) neoprirea la trecerea la nivel cu calea terata cand barierele sau semibarierele sunt cob orate ori in curs de coborare sau cane semnalele cu lumini rosii si/sau sonore sunt in tunctiune; d) abrogat; e) depasirea cu mai mull de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate !?i verificale melrologic_ Art.103. - (1) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule se dispune: a) pentru a penoada de 30 de zile, daca titularul perrnisului de conducere a sava~it contraventii care cumuleaza 15 puncte de penalizare; b) penlru 0 perioada de 60 de zile, daca titularul permisului de conducere cumuleazs, din nou, cel putin 15 puncle de penalizare in urmatoarele 121uni de la dala expirarii ullimei suspendari a exercitarii dreptului de a conduce; c) pentru 0 perioadade 90 de zile, cane fapla conducatorutuioe autovehicul sau tramvai a fosl urmanta ca rntractiune la regimul crrculatiei pe drumurile publice, precum si In cazul accidentului de circulatiedm care a rezultat decesu'l sau valamarea corporals a unei persoane ~i Instants de jucecata sau procurorul a dis pus neinceperea urrnaririi penale, scoalerea de sub urrnarire penala sau incetarea urmariru penale, daca penlru regula de circutatie tncalcata prezenta Ordonanta de urgenta prevede suspendarea exercitariidreptului de a conduce. (11) in situatia prevazuta la alin. (1) lit c), suspendarea exercitarn dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie se dispunede cafre seful pohtiei rutiere pe raza careia a rost savar~ila tapta. (2) in cazul in care conducatorul de autovehicul sau tramvai savarseste, intr-un interval de 6 luni de la dala restiluirii perrnisului de conducere, 0 noua fapta prevazuta la a rt. 100 ali n _ (3), art.t 0 1 alin. (3) si art.t 02 alin. (3), perioada de suspendare se rnaroreaza cu inca 30 de zile. (3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2) hotararea de suspendare a exercitarii oreptului de a conduce se cornunica titularului de cstre serviciul polifiei rutiere, care are in evidenta contraven ientul ,. in termen die 10 zile de la data constataru ultimei oontraventu. (4) Punctele de penalizare se anuleaza la implinirea termenului de 6 luni de la data oonstatarii contraventiei. (5) Suspendarea exercitarn dreptului de a conduce anuleaza toate punctele de penalizare acumulate pana in acel moment (6) in eazurile prevazute la alin. (1), contraveruentul este obligat sa se prezinte la unitalea de politie pe raza careia dornicihaza, are resedmta sau, dupa caz, rezidenta normala, in termen de 5 zilede la primirea in~tiintarii sense, penlru a preda permisul de conducere. (7) Neprezentarea contravenienlului in termenul prevazut la alin. (6), in mod nejustiticat, atrage majorarea cu30 de zile a dura lei de suspendare a exercitsrii dreptului de a conduce, prevazuta la alin. (1) lita) si b).

a ..,
c.

'Sta g
~

0 ::::s

III

c.

'"Ere

r---

41

'.S.
c: Q)
::::I

_.
Q) "'C

...
!U

01

c: !U c:
"'C

o

o
----1la

...

Art. 104. - La cererea titularulu i perm isuluide co nducere , perioadele de suspendare se reduc de catre setul politiei rufiere al judetului sau al rnunicipiului Bucuresti pe raza careia a fosl savaf!;!ila fapla ori de catre seful politie, ruliere din Inspecloratul General al Poliliei Romane,dar I1U mai putin de 30 de zile, Tnconditiile prevazute Tn regulament Art. 105. - Conslituie contraventn si se sancnoneaza cu amenda prevazuta Tnclasa a V-a de sanctiuni urmatoarele faple savarsite de cafre persoane juridice: 1. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare a drurnului public sau a trecerilor la nivel cu calea terata, conform slandardelor Tn vigoare; nejnlaturarea obstacolelor care tmpieoica vizibilitatea conducatorilor de vehicule trecerile la nivel cu calea terata: 2. neTndeplinirea obliqaliilor de inslalare a mijloacelor de semnalizare rutiera, precum 1;'ia dispozitivelor speciale de acest fel; 3. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare, conform standardelor In vigoare,. a obslacolelor sau lucranlor atlate Tn zona drumului public; 4. neasigurarea stani de viabilitate a partii carosabile potrivit slandardelor Tn vigoare, precum si neluarea rnasurilor de tnlaturare a obstacolelor aflale pe partea carosaoila; 5. amplasarea In zona drumului public de dispozilive care pot fi confundale cu indicatoarele ori instalatiile care servesc la semnalizarea rutiera, ori realizarea de oonstructii sau instalatii on crearea de alte obstacole de natura sa Ie limiteze vizibililatea sau eficacilatea; 6. inslituirea de restrictii de circulatie pe drumurile publice fara autorizatia administratorului drumului si avizul politiei rutiere; 7. nerespectarea termen elo r si cond itii lor s labi lite de admini stra loru I drumului public si politia rutiera privind amplasarea si executarea de lucrari Tn zona drumului public; 8. nerespeclarea obliqatiilor de catre execulant sau, dups caz, beneficiar, ca, dupa lerminarea lucrarilor Tn parlea carosabils, acostarnent sau trotuar, sa readuca drumul public cel punn la starea ini~iala; 9. neTndeplinirea obliqatiilor oe Ii revin, potrivil nonrnelor legale, In legatura cu vehiculelesi conducatorn acestora; 10. necornunioarea, tn lermen, la cererea politiej ruliere, a identitalii persoanei careia i-a tncredintat vehiculul penlru a fi conous pe drumurile publice; 11. lipsa dotarilor specifice obligalorii pentru admiterea si rnentinerea Tn circulatie a vehiculelor; 12. neasigurarea lnsotirii deplasarii vehiculelor care etectueaza transport de rnarturi sau produse periculoase, precurn si a celor cu mase sau gabarite depasite; 13. nerespectarea obligaliei de a echipa personalul de executie a lucrarilor Tn zona drumului public cu echipamente de protectie-avertizare fluorescent -reflectoriza nt; 14. amplasarea statiilor mijloacelor de transport public de persoane Tara avizul politiei runere;

42

15. nerespectarea obliqatiilor de a efeclua orele de educatie rutiera in unitatile de invalamant; 16. praclicarea aclelor de cornert pe trotuar, pe acostament sau pe parlea carosabila, iar in afara localitatilor, in zona de siguranta a drumului public; 17. refuzul nejustificat de a inmatricula sau de a inregistra un vehicul sau de a elibera placutele cu nurnarul de inmalriculare sau de inregistrare ori de a mentions in cerlificalul de inmatriculare datele de identificare a ulilizatorului; 18. neindeplinirea, de catre proprietarul sau detinatorul mandatat al vehiculului, a obliqatiei de a solicita autoritatii competente inscrierea in cerlificatul de inmalriculare sau de inregistrare a datelor de identificare a utilizalorului; 19. nefndeplinirea obliqahilor ce revin organizatorilor inlrecerilor autorizate de a lua loale rnasunle necesare penlru destasurarea in siguranta a aceslora, precum !?i pentru protectia celorlal] participann la trafic; 20. neindeplinirea obliqatiei, de catre autoritatile publice locale, de a efectua arnenajari rutiere destinate circulatiei pietonilor, biciclistilor, vehiculelor cu nactiune anirnala si calrnarii traticului, precum !?i nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare a acestora; 21. tnoredintarea unui vehicul deslinat Iransporlului public de persoane sau de marfUlii pentru a fi condus pe drumurile publice de catre un conducator de aulovehicul sau tramvai care nu are atestatprotesionat; 22. dispunerea etectuani transporlului de rnarfuri si produse periculoase sau a vehiculelor cu masa si/sau gabaritul depasit fara autorizatie speciala errusa in conditiile legii ori pe aile Ira see decat cele slabilite de autontatea oompetenta; 23. neiindeplinirea obliqatiei de lnstiintare a politiei rutiere, de pe a carei raza de cornpetenta pleacatransportul de rnarturi sau produse periculoase cu privire la traseul stabilit si localilatea de destinatie; 24. neiindeplinirea obliqatiei de catre autoritatile adrninistratiei publice locale de a amenaja drumuri laterale in conditiile arl.71 alin. (2); 25. nerespectarea obliqatiei administralorului drumului public sau autoritafii publice locale de a executa sau, dupa caz, de a desfiinta arnenaiarile rutiere, in lermenul stabilil lrnpreuna cu politia runera: 26. punerea in aplicare a planurilor de urbanism generale,. zonale sau de delaliu, Tara ca acestea sa fie avizate, in prealabil, de catre administratorul drumului public si politia rutiera: 27. incal ca rea di spozitu Ior Ieg ale privind efectuarea de moditica ri !?i cornpletari in cerlificalul de inmalriculare sau de inregislrare on in cartes de identitale a vehiculului, precum !?i verilficarea tehnica periodica a acesluia tara solicitarea prezentarii de catre proprietar a dovezii existentei asiqurarii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de aulovehicule; 28. neindeplinirea obliqatiei de lntretinere a drumului public, pe tirnp de iama, potrivit reqlernentarilor in viqoare. 29. nerespectarea obliqatiei de comunicare prevazute de art. 801 !?iart. 81 alin. (3) sau comunicarea de dale inexacle sau incomplete. Art. 106. - (1) Pima la expirarea perioadei de suspendare a exercitarn dreptului de a conduce, cond ucatoru I de autovehicul !?i tramvai trebuie sa se

~

c.
0

.a
III

~

c.
~

r---

'S',

ta g

43

'.S.
c: Q)
::::I
Q)

_.
"C !U

...
c: !U c:

01

"C

o

o
---I

...

prezinte la serviciul politiei rutiere care II are in evidenta, pentru verificarea cunoasteni regulilorde circulate, dupa cum urrneaza: a) cand permisul de conducere i-afost retinut pentru conducerea sub intluenta bautu ri lor alcoolice sau pentru nerespectarea reg uli'lor privi nd prioritatea de trecere, depasirea sau trecerea 181 culoarea rosie a semaforului, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulates din care a rezultat avarterea unui vehicul sau alte pagube rnateriale; b) cand fapta a fost urmanta ca infractiune prevazuta de prezenta Ordonanla de urgenla, iar instantace judecata sau procurorul adispus inlocuirea raspundern penale cu una dintre sanctiunne cu caracter administrativ prevazute 181 art91 din Codul penal; c) cand a solicitat reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, conform art 104. (2) Perioada de suspendare a exercitarudreptutui de a conduce aulovehicule sau tramvaie se prelunqeste cu 30 de zile,daca litularul perrnisului de conducere nu prornoveaza lestul de cunoastere a regulilorde circulatie, in situaliile prevazute 181 ali n_ Iita) si b, sau nu se prezinta la serviciul pohtiei rutiere (1) pentru sustinerea veriticam cunoasteru requlilorde circulatie Art. 107. - Sanctiunile prevazute la art 100 a lin _(3), art 101 alin. (3),.art 102 alin. (3), art.t 03 alin. (2) !?i art106 se aplica si inslructorului auto atestat, aflat in procesul de instruire practice a persoanelor pentru obtinerea perrnisuiui de conducere ori examinalorului aflat in limpul destasuraru probei practice a examenului pentru obnrrerea permisului de conducere. Art. 10.8. - (1) Savar!?irea de catre oonducatorul de autovehicul sau tramvai a uneia sau mai mullor oontraventii atrage, pe langa sanctiunea amenzii, si aplicarea unui nurnar de puncte de penalizare, oupa cum urmeaza: a) 2 puncte de penalizare pentru savarsirea urmatoarelor faple: 1_ folosirea incorecta a luminilor de drum 181 tntalrnrea cu un autovehicul care circula din sens opus; 2_ folosirea telefoanelor mobile in timpul corrducerii, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive de lip .rnaini libere": 3_ nerespectarea obliqatiei de a purta, in tirnpul circulatiei pe drumurile publioe, cenlura de siquranta ori castile de protectie omologate, dupa caz; 4_ depasirea cu 10-20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respecliv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, polrivil legii, au mijloace tehnice omologale si verificate metrologic; 5_ circulatia pe un sector de drum pe care aocesul este interzis; 6_ nerespectarea regulilor privind manevra de intoarcere, mersul inapoi, schimbarea benzii de circulatie sau a directiei de rners; 7_ nerespectarea obliqatiei de a folosi luminile de intBilnire si pe timpul zilei, pe autostrazi, drumuri expres si pe drumuri nationals europene (E); 8_ oprirea nereqularnentara; 9_ folosirea mcorecta a lumini'lorde drum fata de aulovehiculul care circula in rata sa, in aceeasi direchede rners.

44

b) 3 puncte de penalizare pentru savarsirea urrnatoarelor fapte: t. oprirea neiustrncata sau circulana pe banda de urqenta a autostrazilor sau oprirea pe partea carosabila a drumurilor expres sau a drumurilor nation ale europene (E); 2. depasirea cu 21-30 kmfh a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respecliv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatats, polrivillegii, CLI mijloace tehnice omologate si verificate metrologic; 3. nerespectarea regulilor privind manevra de intoarcere, rnersul inapoi, schimbarea benzii de circulatie sau a directiei de rners, caca prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau aile pagube materiale; 4. nepastrarea unei distants oorespunzatoare fala de vehiculul care II precede, daca prin aoeasta s-a produs un accident din care au rezultat avanerea unui vehicul sau aile pagube maleriale; 5. nerespectarea sernniticatiei indicatorului "Ocolire", inslalat pe refugiul statiilor de tramvai; 6. patrunderea intr-o intersectie atunci cand circulatia in interiorul acesteia este blocata; 7. stationarea nereqularnentara; 8. folosirea luminilor de ceata in alte conditii decal pe timpde ceata; c) 4 puncte de penalizare pentru savar~irea urmatoarelor fapte: 't. nerespectarea obliqatiilor care Ii revin in cazul vehiculelor rarnase in pana sau avariate; 2. reruzul inmanarii actului de rdentitate, permisului de conducere, certiticatului de inmatriculare sau de inregistrare, al celor1alte docurnente prevazute de lege, la cererea polifistului rutier, precurn si retuzulde a permite verificarea vehicu lu lui; 3. depasirea cu 31-40 kmfh a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respecliv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatats, polrivillegii, CLI mijloace tehnice omologate si verificate metrologic; 4. circulatia in limpul noptii sau ziua, pe timp de oeata, ninsoare abundenta sau ploaie torentiala, cu un aulovehicul fara lumini sau fara semnalizare corespu nzatoare: 5. conducerea unui autovehicul sau tractarea unei remorci atunci cand dovada inlocuitoare a certificatului de inmratriculare sau de inregistrare este eliberata fara drept de circulatie sau daca durata acesleia a expirat; d) 6 puncte de penalizare pentru savarsirea urrnatoarelor faple: 't. retuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehruca a acestuia; 2. nerespectarea sernnificatiei semnalelor regulamenlare ale aqentilor de cale terata care dirijeaza circulatia la lrecerile la nivel cu calea terata: 3. depasirea cu 41-50 kmfh a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respecliv pentru categolia din care face parte autovehiculul condus, constatats, polrivillegii, CLI mijloace tehnice omologate si velificate metrologic;

~ ~

c.
0

.a
III

c.
~

'S',

ta g

45

'.S.
c:
::::I "C
Q) Q) C)

...
c:
o
ItS

-.s. c:

o
"C

---I

4_ conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara a avea rnontata una dintre placutele cu numarulce inmatriculare sau de inregistrare ori daca plaoutele cu nurnarul de inmatriculare oride inregistr:are nu sunt fixate in locurile special destinate; 5_ ciroulatia sau stationarea pe spatiul interzis care separa sensurile de circulatie pe autostrada; 6_ stanonarea ori parcarea autovehiculelor pe autostrada in alte locuri oecat cele special amenajate si semnalizate; 7_ executa rea pe autostrada a rnanevrei de tntoarcere sau de mers inapoi, circulatia sau traversarea de pe un sens de circulatie pe celalalt prin zonele interzise, respectiv zona medians sau racordurile dintre cele doua parli carosabile; 8_ nerespectarea sernnificatiei indicatoarelor .Trecere la nivel cu 0 cale terata sirnpla, Tara bariere", .Trecere la nivel cu 0 cale terata dubla, f8ra banere" sau .Oprire", instalate la trecerea la nivel cu 0 cale terata; 9_schimbarea directiei de rners prin viraj spre stanqa, daca prin aceasta se lncalca marcajul longitudinal continuu care separa sensurile de circulatie; 10_ patruncerea intr-o intersectie dirijata prin semafoare, daca prin aceasta se produce blocarea circulatiei in interiorul intersectiei. (2) Procedura de inregistrare a punctelor de penalizare se stabileste prin regulament Art. 109. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac direct de catre politistul rutier, iar, in punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, de catre polili~tii de trontiera. (2) Constatarea contraventiilor se poate face si cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate ~i verificate metrologic, consemnandu-se aoeasta in procesul-verbal de constatare a contraventiei. (3) in cazurile prevazute la alirt. (2), procesul-verbal se poate incheia si in Ii psa co ntraven ientu Iui, d u pa sta b ilirea identitatii cond u catoru lui de veh icu I, mentionandu-se aoeasta in procesul-verbal, Tara a fi necesara confirmarea faptelor de cstre marten. (4) Forma si oontinutul procesului-verbal de constatare a contraventiei se stabilesc prin regulament (5) Contravenientul, cu exceptia persoanei juridice, poate achita, in term en de cel mult 2 zile lucratoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei, jurnatate din minimul amenzii prevazute de lege_ (6) Pentru amenzile contraventionale in cuantum de pana la 20 puncte-arnenda, contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jurnatate din minimul amenzii prevazute de leqe. (7) in cazul prevazut la alin. (6),. agentul eonstatator elibereaza contravenientului chitanta reprezentand contravaloarea amenzii in care se rnentioneaza data, numele si prenumele contravenientului, fapta savar~ila, aetul normativ care stabileste ~i sanctioneaza contraventia, numele, prenumele si semnatura agentului constatator, nemaifiind necesara ineheierea procesului-ver-

46

bal de conslalare a contraventiei daca nu se dispune si 0 sanctiune oontravennonala complementara. (8) Amenzile privind circuiafia pe drumurile pub lice se achita in conditiile leg.ii ~i se tac venit inleg.ralla bug.elele locale. (9) Prevederile prezentei Ordonante de urqenta referitoare la contraventii se cornpleteaza cu cele ale Ordonantei Guvemului nr. 212001 privind regimul juridic al contravenn ilor, aprobats cu rnodificari ~i oornpletari prin Leg.ea f1f_180!2002, cu rnodiflcarile si cornpletanle ullerioare, daca prin prezenla Ordonanta de urg.en~a nu se dispune alttel. Art. 110. - in cazul in care impotriva tilularului perrnisului de conducere S-8 lual masura de siguranta prevazuta la art112 lit c) din Codul penal, suspendarea exercitarii dreplului de a conduce se dispune pe intreaga perioada cat dureaza interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupatia de conducator de autovehicuL Art. 11'1. - (1) Permisul de conducere sau dovada inlocuitoare a acestuia se retine in urrnatoarele cazuri: a) la cumularea a eel punn 15 puncte de penalizare; b) cand titularul acestuia a savarsit una dintre infractiunile prevazute la art 85, art 86 alin. (2),. artS? alin (1),. (2),. (4) si (5), art 89 alin. (1),.art 90 alin. (1) ~i art 92 alin. (3) ~i (5); c) la savarsirea uneia dintre contraventiile prevazute la art100 alin. (3), art 101 alin. (3),. art 102 alin_3) si art 115 alin. (1); d) cand litularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule sau Iramvaie; e) cand prezinta modiflcari, stersatun sau adaug.ari, este delerioral ori se ana in mod nejuslificat asupra altei persoane; f) cand perioada de valabililate a expirat (2) La rennerea permisului de conduoere, in cazurile prevazute la alin. (1), titularului acesluia i se elibereaza 0 dovada inlocuitoare cu sau fara drept de circulatie. (3) in situa] ile prevazute la alin _(1) lit b) si art 102 alin _(3) lit a) - c), dovada inlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza fara drept de circulatie. (4) Permisul de conducere al oonducatorului de autovehicul sau Iramvai, implicat intr-un accidenl de circulate din care a rezullat uciderea sau vatarnarea corporal a a unei persoane, se retine de catre politia rutiera daca aulorul accidentului a lncalcat 0 reg.ula de circulatie, eliberandu-se dovada inlocuiloare cu sau fara drept de circulafie, in conditiile stabilile in regulament (5) in situatiile prevazute la art 85 alin. (1), art 90 alin. (1), art 100 alin. (3) ~i la art1 01 alin. (3),. art 102 a lin _ (3) lit e),. dovada inlocuitoare a permisul ui de conducere se elibereaza cu drepl de circulahe pentru 0 perioada de 15 zile. (6) Prelungirea dreptului de circulatie, atunci cand dovada lnlocuitoare eliberata in conditiile alin. (4) prevede acest drept, se poale dispune, cu cale30 de zile, de catre setul politiei rutiere pe raza careia s-a comis fa pia , la propunerea

~

c.

'sIII

0 ::::s

c.
~

ta g
'"Ere

r---

47

'.S.
c: Q)
::::I
Q)

_.
"C !U

...
c: !U c:

01

"C

o

o

...

----I

procurorului care etectueaza urmarirea penala sau care exereita supravegherea cercetaru penale ori la propunerea instantei de judecata care solunoneaza cauza penal a ori planqerea mtrodusa impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, pana la dispunerea neinceperii urmanru penale ori scoaterii de sub urrnarire penala sau, dupa caz, pana la rsrnanerea definitiva si irevocabila a hotararn judecatoresti. (7) Oecizia sefului polifiei rutiere privind prelungirea dreptului de circulatie poale fi atacata la instanta de conlencios adminislrativ cornpetenta, de orice persoana interesata. Procedura prealabila nu este obligalorie_ Art. 112. - (1) Cerlificatul de inmatriculare sau de inregislrare ori dovada inlocuiloare a acesluia se reline de catre politia rutiera in urmatoarele cazuri: a) vehiculul nu are etectuata inspectia tehnica periodica valabila, b) nu sunl respeclate normele lehnice constructive referitoar-e la transporlul produselor periculoase; c) vehiculul circula noaptea fara faruri sau larnpi de semnalizare, dispozilivele de iluminare si semnalizare luminoase, mijloacele fluorescenl-refleelorizanle, prevazute in normele lehnice in vigoare; d) vehiculul circula cu detectiuni majore la sislemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozilive decal cele omologate; e) sislemul de tranare de serviciu este detect; f) sisternul de tranare de ajulor sau de stationare este defect; g) mecanismul de directie prezinta uzuri peste limilele admise; h) anvelopele au aile dimensiuni sau caraclerislici decat cele prevazute in carlea de identitate a vehiculului, prezinta taieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzale peste limita legal admisa; i) zgomolul in mers sau stanonare depsseste limila legal adrmsa pentru lipul respecliv de vehicul; j) molorul emile noxe poluanle peste limitele legal admise; k) elernentele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezinta uzuri pronuntate ori nu sunt compatibile, fiind de natura sa provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului; I) autovehiculul sau Iramvaiul are aplicate pe parbriz, luneta sau geamurile lalerale atise sau reclame publicilare, folii neomologale si/sau nemarcale corespunzator ori accesorii care restranq sau estornpeaza vizibililatea in timpul mersului, alai din interior, cal si din exterior; m) aulovehiculul are aplicat pe partea trontala !?i/sau posterioara a acesluia atise, inscrisuri sau reclame care dirmnueaza eticacitatea dispozilivellor de iluminare !?i semnalizare lurrunoasa ori citirea nurnarului de inmalriculare; n) aulovehiculul prezinta scurgeri semnificalive de carburanl sau lubrifiant; 0) placutele cu numerele de inmalriculare sau de inregislrare nu sunt conforme cu standardul sau au aplicale dispozitive de iluminare, allele decat cele omologate; p) datele din certificatul de inmatriculare sau de inregistrare nu concords cu caracleristicile lehnice ale vehiculului;

48

r) vehiculul nu a fost radiat din circulatie in cazurile prevazute in prezenta Ordonanta de urqenta; s) vehiculul nu este asigural de raspunoere civila in caz de pagube produse termor prin accidenle de circulane, conform legii; t) detinatorul vehiculului nu a preschimbal certificatull de inmalriculare sau de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale; u) vehiculul nu are rnontata una dinlre placutele cu nurnarul de inmatriculare sau de inregistrare; v) vehiculul are lipsa elemente ale caroseriei ori aceasta este intr -01 stare avansata de degradare; x) lipsa dotarilor obligatorii pe autovehicule destinate invalarii conducerii autovehiculelor in procesul instruirii persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, prevszute de reqlernentanle in vigoare_ (2) in situatiile prevazute la alin. (1) lit.b), c), e), g),. k), 0), p), r) !?i s), la retinerea certificalul ui de inmalriculare sau de inregistrare, politistul rulier elibereaza conducatorului de vehicul 0 dovada inlocuiloare fara orept de circulatie, iar in cazurile prevazute la alin. (1) lit a), d), f), h), i), j), I), rn), n), I) u), v) si x), 0 dovada inlocuiloare cu drept de circulatie pentru 15 zile. (3) in situatiile prevazute la alin. (1) lit.b), 0), p), r) si s), 0 data cu retinerea certificatului de inmalriculare, polifistul rulier relrage si numerele de inmalriculare sau de inregislrare_ (4) Certificalul de inmatriculare sau de inregislrare si placutele cu nurnarul de inmalriculare sau de inregistrare, cu exceptia celor care nu corespund standardelor, se restiluie proprielarului sau utilizatorului vehiculului de cstre polilia rutiera, la prezentarea de catre acesla a dovezii tncetaru molivului pentru care documenlul a fost retinut, in conditiile prevazute in regulament Art. 11-3. - (1) Permisul de conducere se resliluie tilularu lui: a) la expirarea perioadei de suspendare; b) abrogat; c) la incelarea rnasum de siguranta prevazute la art. 112 lit c) din Codul penal; d) abrogat; e) in baza hotararu judecatoresti rarnase definitive prin care s-a dispus achilarea inculpalului sau oaca procesul-verbal de conslatare a contraventiei a fosl anulat; f) la incelarea cauzelor pentru care a fosl retras permisul de conducere in conditiile art. 97 alin. (4), certiticata printr-un act medico-legal. (11) Titularul permisului de conducere eliberalde 0 auloritale straina, impolriva caruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poale solicila setului politiei rutiere pe raza careia a fost constatata fapta, restiluirea documentului, inaintede expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult 0 zi lucratoare inainle de dala parasirii teritonului Romaniei. (12) in situatia restituirii permisului de conducere polrivil alin _ (11'), Inspecloratul General al Politiei Romane comunica sanctiunea aplicata autoritatii strains care a eliberal documentuL

~

c.
0

.a
III

~

c.
~

Ie
(I)

..,
Ill'

::s .....

r---

49

'.S.
c: Q)
::::I
Q)

_.
"C !U

...
c: !U c:

01

"C

o

o
--I

...

(2) Permisul de conducere se resliluie de cafre politia rutiera in conoitiile stabilite in regulament Art. 114. - (1) Anularea perrnisului deconducere se dispune in urrnatoarele cazuri: a) titularul perrnisului de conducere a fosl condarnnat printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definiliva penlru 0 intractiune care a avul ca rezullal uciderea sau vatamarea corporate a unei persoane. savan;;ila ca urrnare a nerespectarii regulilor de circulatie; b) titularul perrnisului de conducere a fosl condarnnat prinlr-o hotarare judecatoreasca rarnasa definiliva penlru infractiunile prevszute la art 85, art 86 alin. (2), art. 87 alin. (1), (2), (4) si (5), art. 89 alin. (1) ~i (2), art 90 alin. (1) si art. 92 alin. (3); c) abrogat; d) titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotarare judecatoreasca rarnasa definitiva, pedeapsa complernentara a interzicerii exercitarii protesiei sau ocupatiei de conducator de vehicule, prevazuta la art. 64 lit c) din Codul penal; e) permisul de conducere a fosl obtinut cu tncatcarea normelor legale, situatie oonstatata de instants competenta; f) permisulde conducere a fosl obtmut in perioada in care litularul era cercetal sau judecal in cadrul unui proces penal pentru savarsrea unei infractiuni la regimul cuculatiei pe drurnurile publice, atune cand acesta a fosl condamnal printr-o hotarare [udecatoreasca rarnasa definitiva (2) Penmisul de conducere se anuleaza ~i in cazul in care litularul acestuia a decedat (3) Procedura anularu permisului de conducere se stabileste pri n regulament Art. 115. - (1) Suspendarea exercrtarn dreptului de a conduce sau anularea permisului de conducere se dispune de catre politia rutiera din cadrul Inspecloralului General al Politiei Romane ~'i in cazul in care impolriva lilularului acestuia s-a hotaral 0 astfel de masura de catre 0 aulorilale straina cornpetenta penlru 0 fapta savar~ila pe leriloriul allui sial, in conditiile stabilite prin Convenfia europeans cu privire la etectele internationale ale inlerzicerii exercitarii dreptului de a conduce un vehicul cu molor, ado plata la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificata de Romania prin Legea nr, 126/1997. (2) Hotararea asupra suspendarii exercitarii dreptului de a conduce un vehicul sau a anularii permisului de conducere se comunica litularului de catre politia rutiera care a dispus rnasura. Art.. 11,6. - (1) Persoana al carei pennis de conducere a tost an ulat ca urmare a ramanerii definitive a unei hotaran judeoatoresti de condamnare pentru una dinlre taplele prevazute la art 114 alin. (1) ~i la art. 115 alin. (1) se poate prezenla la examen pentru obtinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, dupa caz, daca a inlervenil una din situatiile urmatoare: a) au trecut 6 luni de la dala executarii pedepsei amenzii penale sau a pedepsei in regim de privare de liberlale ori la locul de rnunca;

50

b) a trecut un an de la data gralierii pedepsei sau a ramaneni definitive a hotsraru judecatoresti prin care s-a dispus suspenoarea condinonata a executaru pedepsei ori suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere; c) a intervenil amnislia; d) inlerzicerea dreplului de a exercila profesia sau ocupatia de conducator de aulovehicule, prevazuta la art. 64 lit c) din Codul penall, a expiral sau a fost re~~ili_ (2) Persoana csreia i-a fost anulat permisul de oonduoere, inainte de intrarea in vigoare a prezenlei Ordonante de urgenla, ca urmare a sava~irii, inlr-un interval de 6 luni de la reslituirea perrnisului de oonducere, a unei fapte care alragea suspendarea exercitarii dreplului de a conduce, se poale prezenta la examen in vederea obtinerii unui nou permis de conducere, fara a fi necesara Irecerea vreunui termen de la data aplicarii maseru administrative. (3) Pentru prezentarea la examen in vederea obtinerii unui nou permis de conducere, persoana atlata intr-una din situafiile prevazute la alin. (1) ~i (2) Irebuie sa taca dovada ca: a) este apia din puncl de vedere medical; b) nu a fost condsrnnats prin hotsrare judecatoreascs rarnasa definiliva penlru una dintre infracliunile prevazute la art 24 alin. (6), GU excepna cazurilor in care a intervenit una din situafiile prevazute la alin. (1)_ Art. 11'7. - (1) Imobilizarea unui vehicul se dispune de cafre politistul rulier in cazul savarsini de catre corrducatorul acestuia a uneia dintre urrnatoarele faple: a) conducerea unui vehicul neinmatriculal sau neinregistrat ori CLI nurnar de inmatriculare sau de inregislrare fals ori fara a avea montate placutele CLI nurnarul de inmatriculare sau de inregistrare; b) conducerea unui vehicul a carui slare tehnica pune in pericol gray siquranta circulatiei, detertoreaza drumul public sau atecteeza mediul; c) conducerea unui vehicul cu tncslcarea regulilor referiloare la transporlul rnarfurilor perieuloase ori cu gabarite si/sau mase depasite; d) conducerea unui vehicul despre care exista dale sau indicii ca face obieclul unei fapte de natura penala; e) retuza sa se legilimeze; f) se afla sub influenta bauterilor alcoolice, a produselor sau substsntelor stupefiante ori a medicamentelor cu etecte similare acestora, iar conducerea vehiculului nLl poate fi asiqurata de 0 alta persoana; g) nu respects timpii de conducere si de odihna prevazuti de lege_ (2) Imobilizarea unui vehicul se dispune si in cazul in care conducatorul acesluia ori unul dintre pasageri savarseste 0 tapta de natura penala sau este urrnant pentru savarsirea unei intractiuni. (3) Pentru oprirea rortata sau imobilizarea in cazurile prevazute la alin. (1) si (2), politia rutiera poate uliliza dispozitive speciale omologale_ (4) Procedura de imobitizare a vehiculelor in cazurile prevazute la alin. (1) si (2) se stabileste prin regulament

~ c.
0 ::::s ::::s
III

'S'
c.
(I)

.3Ill'

ta

~

(I)

r---

51

'.S.
c: Q)
::::I
Q)

CAPITOLUL VIII Ca:ide ataclmpotriva procesului-verbal de constatare a confraventlel
Art .. 118. - (1) Irnpotnva procesului-verhal de constatare a contraventiilor se poate depune planqere, in lermen de 15 zilede la cornuruoare, la judecatoria in a carei raza de competents a fost constatata fapla. (2) Planqerea sus penda executa rea amenzilor !?i a sanctiu ni lor contraventionale cornplernentare de 113 data lnreqistrarii acesteia pana tacata ramaneru definitive si irevocabile a hotararu judecatoresti. (3) Dovada Inreqistrarii plallgerii depuse 113 judecatorie in lermenul prevazut alin. (1) se prezmta de contraveruent 113 urutateace politiedin care face parte aqentul constatator, care va etectua rnentiunile in evidente !?iii va restitui permisul de conducere (4) In termende 15 zilede 113 data rarnaneru definitive !?i irevoca.bile a hotararu judecatoresti prin care mstanta a respins planqerea impolriva procesul ui-verbal de constatare a contraventiei, contraven ientu I este o.bligat sa se prezinte 113 serviciul politiei rutiere care n are in evidenta penlru a preda permisul de conducere. (5) Neprezentarea contravenientului ill termenul prevazut 113 alia. (4), in mod nejustificat, atraqe majora rea cu 30de zile a duratei de suspendare a exercitarn dreptuluide a conduce. Art. 119. - In cazul in care fapta unui conoucator de autovehicul sau trarnvai a avut ca urmare producerea unui accident de oirculatie, instants de judecata tnvestita cu solutionarea cauzei va cita unilatea de politie din care face parle aqentul conslatator, partile implicate in eveniment si societates de asigurare_ Art. 1'20. - (1) Procesul-verbal neatacat in termen de 15 zilede 113 data cornunicaru acestuia ori,dupa caz, a ramaneru definitive !?i irevocabile a hotararn judecatoresti prin care s-a respins planqerea conslituie litlu executoou, fara vreo alta tormalitate. (2) Procesele-verbale ale cetatenllor stram: sau ale cetatenilor romaru cu domiciliul sau, dupa caz, rezidenta normals in strainatate, devenite lillu executoriu, se cornunica de catre politia rutiera pe raza careia s-a produs fapla, lnspectoratului General 131 Politiei Romane_ (3) Politia rutiera din cadrul Inspecloratului General al Politiei Romane cornunica in scris Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, in cel mull 6 luni de 113 prirnirea titlului executoriu, numele si prenumele contravenientului, nurnarul pasaportului si al procesului-verbal de oonstatare a contravennei, precum !?i surna datorata, pentru a fi luate in evidenta si a fi conditionata intrarea pe teritoriul Romaniei a contravemernului. Art. 121. - (1) abrogat. (2) Executarea sanctiunii oontravennonale eornplernentare se prescrie in aoelasi termen in care se prescrie sanctiunea contraventionala principala.

_.
"C !U

...
c: !U c:

01

"C

o

o
----lla

...

52

CAPITOLUL

IX

Atribu1ii ale unor ministere ~i ale altar autorita1i ale admlnlstratlel publice

a ..,
c.

o
::::s ::::s

III

Art. 122. - Ministeml Transporturilar, Constructiilor ~i Turisrnului are 'S" urmatoarele atributii: c. (I) a) ia masuri pentru mentinerea permanents in stare tehnica buna a s:::: drumurilor pe care Ie aomrrnstreaza: (I) b) ia rnasuri pentru instalarea, aplicarea si tntretmerea mijloacelor de ::::s semnalizare rutiera, precum ~i a echipamentelor destinate siqurantei circulatiei Ill' pe drumurile din administrarea sa, cu respectarea standardelor in vigoare; r--c) autorizeaza efectuarea lucrarilor in zonele de siquranta si protectie a dru m u ri lor di n ad m inistra rea sa, veritica mod u I de executare sl respectarea termenelor stabilite; d) stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare si certificare a echipamentelor, pieselor de schirnb !;>imaterialelor de exploatare pentru vehicule; e) autorizeaza tnruntarea si functionarea statiilor de inspectie tehnica penodica, supravegheaza si controleaza activitatea acestora !;>iatesta personalul care etectueaza inspectia tehnica periodica; f) stabileste norme metodologice !;>iorganizeaza preqanrea, examinarea ~i atestarea protesionala a instructorilor si profesorilor de leqislatie in domeniul pregatirii candidatilor pentru obtinerea permisului de conducere, in conditiile legii; g) stabileste condiliile tehnice !;>imetodologice de omologare pentru circulana pe drumurile publice a vehieulelor, de mspecne tennica penodica, de certificare a autenticitani, de identificare, precurn si de verificare tehnica in trafic a veh icul elor; h) autenzeaza tntuntarea !;>itunctionarea scolilor pentru preqatirea conducatorilor de autovehicule !;>itramvaie; i) stabileste norme obligatorii privind organizarea !;>i destasurarea transporturilor rutiere si controleaza respectarea acestora; j) elaboreaza reqlernentan specifice In domeniul transporlurilor rutiere; k) omologheaza vehicule pentru circulane; I) certifies si/sau omoloqheaza echipamentele, piesele de schiimb !;>i materialele de exploatare pentru vehiculele fabricate in tara sau importate; m) sutonzeazs agentii economici care destasoara activitati de reparatii, de reqlari, de rncoifican constructive, de reconstructie a vehiculelor; precum ~i de dezmembrare a acestora; n) asigura efectuarea certiticarii autenticitatii sau a identificani vehiculelor rutiere, In vederea lrtmatricularii acestora; 0) asiqura eliberarea carlii de identitate a vehiculelor rutiere; p) stabileste normele metodologice si orqanrzeaza preqstirea si examinarea conducatorilor auto, In vederea obtinerii certificatelor de atestare protesionala; q) elaboreaza, In conditiile legii, norme privind evaluarea capacitatilor psihologice solicitate In activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor_

.....

ta

53

'.S.
c: Q)
::::I
Q)

_.
"C !U

...
c: !U c:

01

"C

o

o

...

Art. 123. - M inisterul Apara rii Nationale are urrnatoarele atributii: a) indrurna, supraveqheaza ~i controleaza circulana pe drumurile publica a vehiculelor apartinand acestui minister si controleaza respectarea de catre conducatoru de vehicule din subordine a regulilor de circulatie; b) coopereaza cu politia rutiera pentru reahzarea actiunilor de lnsotire a coloanelor oticiale militare, precurn si a vehiculelor din parcul propriu; c) lnreqistreaza vehiculele din parcul propriu si tine evidenta acestora; d) preqateste persona lui din subordine pentru conducerea vehiculelor ministerului ~i autorizeaza personalul didaclic din scolile de preqatire a conducatorsor auto din sistemul propriu, in vederea obtmerii perrnisului de conducere; e) orqaruzeaza si executa inspectia tehnica periodica a vehiculelor din unitatile aflale in subordinea sa; f) elaboreaza, trnpreuna cu Ministerul Aoministratiei ~i lnternelor, norme privind oonditiile in care pot circula pe drumul public vehiculele speciale de lupla din parcul propriu; g) elaboreaza, tmpreuna cu Ministerul Adrninistratiei si Inlemelor, norme privind controlul circulatiei autovehiculelor apartinand Ministerului Apararii Nationale si lnsotirea coloanelor militate. Art. 124. - Ministerul Educatiei si Ceroetarii are urmatoarele atributii: a) asiqura, prin programa scolara, educatia rutiera a prescolarilor ~i elevilor din invatamanlul preuniversitar; b) asiqura, in unilalile de invatamant specializate, preqatirea cursanulor in vederea obtinerii perrnisului de conducere; c) tndrurna, coordoneazs ~i corrtroleaza, prin inspectoratele scolare, activitatea de eoucatie rutiera in unitalile de invalamant. inclusiv de preqatire ~i pertectionare a cadrelor didactice desemnate sa execute astlel de activitali; d) asig,ura materialul didactic penlru laboratoarele de educatie rutiera ~i parcurile-sooala proprii de circulatie Art. 125. - Ministerul Sanalalii are urmatoarele atribufii: a) elaboreazs nonne referitoare la examinarea rnedicala a candidatilor la examenul pentru obtinerea perrnisului de conducere ~i a conducatorilor de vehicule; b) stabileste masunte ce Irebuie luate de unitatile sanilare, in scopul prevenirii accidentelor de circulatie generate de cauze medicate; c) elabcreaza norme privind examinarea rnedicala a concucatorilor de autovehicule si tramvaie, pre-cum si norme privind prelevarea probelor biologice in vederea stabilirii intoxicafiei elilice ~i a staru de intluenta a prod use lor ~i substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducatorilor de autovehicule ~i Iramvaie; d) stabileste semnul distinctiv ce se aplica pe ambalajul medicamentelor contraindicate conducerii vehiculelor; e) stsbileste si certifies continutul truselor medicale de prim ajutor. Art. 126. - Comisia de Supraveghere a Asiqurarilor tmpreuna cu politia runera intocmesc programe de preventie rutiera ~i tndruma, coordoneaza si

54

controleaza modul de aplicare a acestora. Fondurile necesare desfssurarii acestor programe se asigura de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor lmpreuna cu societatile de asigurare autonzate. Art. 12.7. - (1) in scopul coordonaru unei strategii unitare, multidisciplinare in domeniul siqurantei circulatiei rutiere, in subordinea Guvemului functioneaza Consiliul Interministerial pentru Siguranla Rutiera_ (2) Atributiile Consiliului Interministerial pentru Siguranla Rutiera se stabilesc prin hotarare a Ouvernului. Art. 128. - (1) Autoritatile adrninistratiei publice locale au urrnatoarele atributii: a) iau rnasun pentru rnentinerea permanents in stare tehnica buna a drumurilor pe care Ie adrrumstreaza. precum !?i pentru iluminarea corespunzatoare a acestora, conform legii; b) iau rnasuri pentru instalarea, aplicarea si lntretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera si a echipamentelor destinate siqursntei circulatiei, conform standardelor in vigoare, tinano evidenta acestora; c) lntocrnesc si actuahzeaza planurile de organizare a circulatiei pentru localitatile urbane !?iiau masuri pentru realizarea lucrarilor ce se impun in vederea asiqurarii fluentei ~i siqurantei traficului, precum ~i a reducerii nivelurilor de emisii poluante, cu avizul politiei rutiere; d) stabilesc reqlernentari referitoare la regimul de acces si circulatie, stationare ~i parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul politiei rutiere; e) iau rnasuri penlru amenajarea de lrotuare ~i drumuri laterale penlru circulatia pietonilor, vehiculelor cu tractiurte anirnala, a tractoarelor,. de piste penlru biciclete, precum si de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane pe drumurile pe care Ie acmimstreaza, cu avizul politiei rutiere; f) lnreqistreaza si tin evidenta vehiculelor nesupuse lnrnatriculani, g) iau rnasun pentru ridicarea si depozitarea, in spatii special arnenajate, a aulovehiculelor, remo reiIor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenile improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, abandonale sau parasite pe domeniul public; h) iau rnasuri penlru asigurarea spatiului ~i depozitarii vehiculelor cu tractiune anirnala. depistate circuland pe drumurile publice pe care Ie este inlerzis accesul; i,) sprijina activitaftle organizale de IMinisterul Educatiei ~i Cercetarii si Ministerul Adrninistratiei si Intemelor pentru educatia rutiers a elevilor. (2) Proiectele de sistemalizare a localitatilor, de reglemenlare a circulatiei, precum si a drumurilor publice din inleriorul si din afara acestora, elaborate de autoritatile publice locale, vor fi avizate de setul politiei ruliere a judetului, municipiului Bucuresti sau, dupa caz, al politiei rutiere din Inspectoratul General al Poliliei Romane_ Art. 129. - (i) Ministerul Adrninistratiei ~i Internelor si autoritatile adrninistratiei publice locale iau rnasuri pentru popularizarea regulilor de circulatie

a

a..
0 ::::s ::::s
III

'S"
c. (I)
IC

..,
s::::
(I)

.3Ill'

r---

55

'.S.
c: Q)
::::I
Q)

_.
"C !U

...
c: !U c:

01

"C

o

o

...

----I

in randul tuturor persoanelor care tolosesc drumurile publice si in acest scop vor prevedea in planurile anuale fondurile necesare. (2) in unitatile de inva~amant prescolar, primar si gimnazial obligatoriu se desra~oara cel putin 0 ora de edncatie rutiera pe saptamana, pe parcursul anului soolar (3) Mass-media poate sprijini actiunile Ministerului Adrninistratiei ~i Internelor, ale autorrtanlor adrninistrafiei publice locale in legatura cu popularizarea regulilor de circulatie pe drumurile publice. (4) Politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane se va implica in realizarea programelor de siguran~a rutiera, stabilite de Comisia Economica pentru Europa a Orqanizatiei Na~iunilor Unite. Art. 130. - Orele de educatie rutiera d'in institutiile de inva~amant prescolar, primar si gimnazial se cesrasoara potrivit programei aprobate prin ordin comun al ministrului Educatiei si Cercetarii si rninisfrului Adrninistratiei si Internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I_

CAPITOLUL X Dispozi1ii fiinale
Art. 131. - in destasurarea activrtantor de prevenire a accidentelor rutiere, politia rutiera poate solicits sprijinul unor asociatii profesionale si al unor conducaton de autovehicule, care consimt sa participe voluntar la acestea, conform legii_ Art. 13.2. - Anual se stabi tesc fonduri di n bugetul Min isterului Adrninistratiei !;'i Internelor, destinate campaniilor si activita~ilor de educate runera. Art. 13.3. - (1) Modelele indicatoarelor, marcajelor si semnalelor luminoase, precum ~i semnalele politistilor rutieri sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta Ordonanta de urqenta. (2) Anexa prevazuta la alirt. (1) po ate fi rnoditicata si cornpletata prin hotarare a Guvernului, pe baza rnodificarilor si completartlor aduse conventiilor si acordurilor internanonale in domeniu, la care Romania este parte. Art.1i34. - (1) Prezenta Ordonants de urgen~a se aplici3 lncepand ou data de 1 februarie 2003_ Pe aceeasi data se abroqa Decretul nf_328/1966 privind circulatia pe drumurile publice, cu moditicarile ullerioare, republicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr.49 din 28 iunie 1984, precurn si ortce alte dispozitii contrare prezentei Ordonante de urgen~a_ (2) in termen de 30 de zile de la data publicarii, Ministerul de Interne va elabora regulamentul de aplicare a prezentei Ordonante de urqenta, care se aproba prin hotarare a Guvernului. Art. 135. - in termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Rornaniei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei Ordonante de urqents, la propunerea Ministerului Adrninistratiei si Internelor, Guvernul va emite hotararea de modificare si completare a Hotsrarii Guvernului nr.85!2003 pentru aprobarea Regulamentului de apl icare a Ordonantei de u rgenla a Guvern ului nr. 195/2002

56

privind circulalia pe drumurile publice, denumit regulament in cuprinsul prezentei Ordonante de urqenta, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I_ Art. 136. - in termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei Ordonante de urqenta, ministerele CLI atributii in domeniul circulatiei pe drumurile publice vor elabora, vor aproba si vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, normele de aplicare a prevederilor prezentei Ordonanle de urgen~a], oupa cum urmeaza: a) Ministerul Adrrunistratiei si Intemelor, pentru prevederile art 23 alin. (32) 3) si ale art.66 alin. (3); si (3 b) Ministerul Transporturilor, Constructiilor ~i Turisrnului, pentru prevedenle art. 40 alin. (4); c) Ministerul Transporturilor, Constructiilor ~i Turisrnului ~i Ministerul Adrninistratiei si lntemelor, pentru prevederile art.9 alin. (2), art.14 alin. (2); d) Ministerul 513n13t13lii, pentru prevederile art 22 alin. (2), art.87 alin(3), art.58 alin. (1) si art.1 25 al in. (1) lit. a); e) Ministerul 513n13t13tiisi Ministeml Transporturilor, Constructiilor ~i Tunsrnului, pentru prevederile art.22 alin. (4) :;;;iart.22 alin. (6); f) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turisrnului, Ministerul Educatiei si Ceroetarii si Ministerul Adrninistratiei si lnternelor, pentru prevederile art. 23 alin. (5):;;;i (5); g) Ministerul Ap13r13riiNationale si Ministerul Adrninistratiei si lnternelor, pentru prevederile art. 123 Iit. f) ~i g); 11)Ministerul Educatiei ~i Ceroetarii si Ministerul Administratiei ~i lnternelor, pentru prevederile art.130. Art. 137. -Anexa face parte integranta din prezenta Ordonanta de uf'genla.

~

c.
0 ::::s ::::s 'S"
III

c.
(I)

'"Ere

ta g

s::::

r---

NOTA.
Reproducem mai jos art. II si III din Legea nr.49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urqenta a Guvemului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,. nr.246/20.03.2006. Art.!l. - Prezenta lege intra in vigoare in termen de 6 luni de la publica rea in Monitorul Oficial al Romaniei,. Partea I_ Art.llI. - Ordonanla de urgenl13 a Guvemului nr. 195/2002, cu rnooificanle :;;;i cornpletarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se texlelor 0 nona nurnerotare. Art. Vl. - Pana la data de 31 martie Parlamentului pentru dezbatere ~i adoptare 2007, Guvernul va inainta un proiect de lege privind

57

'.S.
c: Q)
::::I
Q)

constatarea arniabila in caz de accidente numai pagube rnateriale.

de circulatie

din care au rezultat

_.
"C !U

...
c: !U c:

01

Art. II. - in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi,. Ministerul Adrninistratiei si Internelor va elabora propuneri de modificare a Hotararii G uvern u lui n r_ 1 391/2006 privind ap rob area Reg u Iamentu lui de apli ca re a Ordonantei de urqenta nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publica. ~ Republicata in temeiul art.Ill din Legea nr.49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr, 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Ordonanta de urgen~a a Guvernului nr_195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Pariea I, nr_958 din 28 decembrie 2002_
0_ U _ _ nr_195/2002 G cadrului organizatoric priviind circulatia pe drumurile publice a fost rnodificata activitatilor de eliberare pri n si de

"C

o

o

...

----I

O_U_G_nr.50/2004 pentru modificarea si completarea si functional corespunzator evidenta a cartilor de identitate, conducere si cerlificatelor

unor aete normative in vederea stabilirii destasuraru simple. permiselor

actelor de stare civila, pasapoertelor a vehiculelor, aprobats art13 alin. (3) si arl_29_

de inmatriculare

prin Legea nr.520/2004

prin care au fost abrogate dispozitiile

ordenanta de urgent~a Guvernulul nr. 69f2·8.06.2007 pentru modl1icarea ~I completarea Ordonantel de urgent~a Guvernulul nr. 195/2002, republicafti, cu modl11cllirille ~I compleftirile ulferloare
Art. II. - Prevederile art 75, art79 alin. (2), art80 alin. (2), art 801, art. 802, art81 alin (3) !?iart93, asttel cum au fost moditicate prin prezenta Ordonanta de urgenla, intra in vigoare ladata intrani in vigoare a dispozitiilor legii prin care se reqternenteaza constatarea arruabila in caz de accidentede circulatie din care au rezultat numai pagube rnatenale Art. III. - Ordonanta de urgenla a Guvern ului n r. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobata cu rnoditican !?i cornpletari prin Legea nr49/2006, repuolicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr_670 din 3 august 2006, cu rnoditicarite si cornpletarile ulterioare, precum si cu modificarile !?i completarile ad use prin prezenta Ordonanta de urqenta, se va republicadupa aprabarea prin lege a prezentei Ordonante de urgenla, dandu-se textelor 0 noua numeratare ~ Prezenta Ordonantade urgenta Iranspune art.t alin. (2), art.?, art _8 alin. (1) 'ii art 9 din Directiva Consiliului 91/439/CEE privind permisul de conducere, publicata in Jurnalul Oficial al UniLJnii Europene nr. L 237 din 28 auqust 1991, cu moditicanle ulterioare.

58

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful