P. 1
recupestiu3tecno2012

recupestiu3tecno2012

|Views: 96|Likes:
Published by ftorre91656

More info:

Published by: ftorre91656 on Jun 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2012

pdf

text

original

INSTRUCCIONS: Imprimeix aquests fulls.

Pots deixar més espais per contestar o afegir pàgines en blanc enmig dels exercicis per poder contestar millor. Has de fer els exercicis següents com a repàs de la matèria de 3r de Tecnologia. Et serviran com a repàs i de guia per preparar la prova final de recuperació de setembre. Aquests exercicis comptaran a l’hora de posar la nota final.

IES Euclides 3r ESO ESTIU 2012

1: EL PROCÉS TECNOLÒGIC
EL PROCÉS TECNOLÒGIC. EL PROJECTE.

1) Digues els passos del procés tecnològic i subratlla on està la realització del projecte tècnic.

2) Quan es realitza el projecte, abans o després de la construcció?

En l’escola, quan realitzem el projecte, abans o després? Per què?

3. Quins apartats ha de tenir un projecte tècnic? Explica una mica quina informació va en cada apartat.

Apartat

Informació que conté.....(o definició)

4. Indica quin tipus de plànols podem utilitzar en un projecte tècnic.

5. Quina persona pot realitzar els plànols d’un projecte?

I si és una empresa, com es diu el departament o secció que pot fer els plànols? Quins aspectes poden fer a més de realitzar els plànols? Coneixes algun programa de disseny per realitzar aquests plànols?

1: EL PROCÉS TECNOLÒGIC
EL PROCÉS TECNOLÒGIC. EL PROJECTE.

6. Identifica en quin apartat concret del projecte tècnic trobarem la següent informació:

-

Quin és l’apartat del projecte que habitualment es llegeix................. On podem trobar les motivacions del projecte......... On s’explica el procés de construcció o fabricació del producte........... On podem trobar els preus de les unitats d’obra (justificació de preus)...... El promotor vol consultar qui paga el permís a l’ajuntament...... On podem trobar els preus dels materials i de la maquinària...... On es detalla què passa davant els incompliments del contracte...... On anirem si volem saber ràpidament el pressupost total del projecte..... Les conduccions de l’aigua... Saber si hi ha una assegurança dels treballadors.........

7. ) Indica qui són, en una obra, les següents persones o agents:

Projectista: Promotor: Contratista:
2 8. Fes el pressupost de la caseta sabent que el preu de la fusta va a 20 €/m .

My Bird House
5.85 cm

1
15.69 cm

8.89 cm 6.03 cm

R 1.25 cm

4 2
19.08 cm 11.43 cm 11.69 cm

5.08 cm

3

11.43 cm

5

7.46 cm

Nº peça 1 2 3 4 5

Superfície cm

2

Superfície m

2

Pressupost parcial en euros

Pressupost total:

1: EL PROCÉS TECNOLÒGIC
EL PROCÉS TECNOLÒGIC. EL PROJECTE.

9. Has d’averiguar les mides reals de les figures següents:

Posa les dimensions de l’habitació de sota a la dreta:

Posa la dimensió de la base de sota Posa les dimensions de les dues finestres de sota

10. Quin tipus de llenguatge es fa servir per elaborar un projecte tècnic? Explica la raó o raons que justifiquen el fet d’utilitzar un llenguatge determinat.

11) Indica quin tipus de plànols podem utilitzar en el projecte tècnic.

2: ENERGIA I MÀQUINES SIMPLES
ENERGIA I MÀQUINES

1. Completa l’esquema de les transformacions energètiques i les màquines necessàries per a aquesta transformació.

Energia mecànica

Energia eòlica

Energia hidràulica

Energia química

Energia nuclear

Energia solar

Energia elèctrica

Energia tèrmica

Energia sonora

Energia radiant

2. Digues si les afirmacions següents són veritat o mentida: • Les màquines simples transformen l'energia muscular i la utilitzen per produir treball. La força aplicada sobre una màquina rep el nom de força motriu, i es representa amb la • lletra F. • La força aplicada sobre la màquina és la força resistent, i la representem amb la lletra R. • Les màquines són útils perquè poden crear energia. • La força motriu i la força resistent han de tenir sempre la mateixa magnitud. • La roda és un tipus de màquina simple que és la base de la manovella, el torn, la politja i les rodes dentades. Les màquines complexes es basen en les simples i poden classificar-se en motrius, • generadores i operatives. • Les centrals hidroelèctriques encara que és una energia renovable, té inconvenients com l’impacte en el medi ambient en la construcció de la presa. • Una de les fonts d’energia renovable que poden ser més importants en el futur pot ser la de la biomassa. Les centrals hidroelèctriques es basen en aprofitar l’energia potencial de l’aigua • embassada en una presa i transformar-la primer en energia cinètica i després en energia elèctrica.

2: ENERGIA I MÀQUINES SIMPLES
L’ENERGIA I LES SEVES MAGNITUDS

3)Resol els següents problemes: A Si fem una força de 300 N sobre un objecte i el desplacem 1 m, quin treball mecànic haurem realitzat?

B Quin treball desenvolupa una màquina de 750 W en un minut?

I en una hora?

C Calcula el rendiment d’una màquina sabent que quan se li subministra un treball de 1100 J realitza un treball útil de 950 J.

D Per a què una màquina amb el rendiment del 45% realitzi un treball útil de 1800 J, quin treball se li haurà de subministrar?

2: ENERGIA I MÀQUINES SIMPLES
PALANQUES

4) Calcula el valor de la dada que hi falta en cadascuna de les palanques.

5) Classifica en funció del gènere de la palanca.

2: ENERGIA I MÀQUINES SIMPLES
PALANQUES I PLANS INCLINATS

6) Suposa que la caixa del dibuix té 54 kg de massa i el braç de la palanca té una longitud de 230 cm del fulcre a la caixa i 754 cm del fulcre fins l’altre extrem. Quina força motriu caldrà fer per aixecar la caixa del dibuix si accionem el braç de la palanca per on se’ns indica?

7) Mira els següents plans inclinats i contesta:

A En quin pla inclinat costarà menys aixecar el pes de la figura?

B Sabent que 1800N és el pes, calcula l’esforç o força que costa de fer en cadascuna de les figures i que justifiquin la resposta de l’apartat anterior.

2: ENERGIA I MÀQUINES SIMPLES
PALANQUES I PLANS INCLINATS

8) En Leonardo desplaça una bola de 8 kg de massa per un pla inclinat de 100 m de longitud. Respon les següents preguntes amb una xifra decimal de precisió i fent servir g 2 = 9,8 m/s .

A Si el pla inclinat tingués 4 m d'altura, quina força hauria de fer Leonardo, com a mínim, per moure la bola?

B Si, com a molt, Leonardo fos capaç d'exercir una força de 12 N, quina altura tindria el pla, d'aquesta longitud, més alt que podria utilitzar?

2: ENERGIA I MÀQUINES SIMPLES
EL TORN

9) Volem elevar una galleda de 25 kg de massa amb la màquina simple que veus a continuació, amb un corró amb un (dr) de 8,4 cm i un radi de gir de la manovella (dm) 2 de 82 cm. Considerant que g = 9.8 m/s , respon les següents preguntes.

A Com es diu la màquina que veus en el dibuix...

B Quants newtons de força cal aplicar a la manovella per alçar la galleda?

C Escull, si el radi de gir de la manovella fos més gran, la força que hauríem de realitzar seria... més petita/més gran D Escull, si el radi del cilindre fos més petit, la força que hauríem de realitzar seria... més petita/més gran

3: TRANSMISSIÓ I TRANSF ORMACIÓ MOVIMENTS
TIPUS DE MECANISMES I PRIN CIPIS BÀSICS

1.Classifica en dos columnes els mecanismes següents segons la seva funció bàsica (transmissió o la transformació del moviment).
Biela-manovella, engranatges, transmissió per corretja, vis sense fi, creu de M alta, rodes de fricció, cremallera, transmissió per cadena, transmissió directa, cargol-femella.

2.Classifica els mecanisme s que has classificat com de transformació en l’exercici anterior, segons: circular a linial alternatiu, circular a linial, circular a circular intermitent. 3. Relaciona amb fletxes els mecanismes amb la màquina o aplicació m és comú:
Biela-manovella Engranatges Transmissió per corretja Vis sense fi Creu de malta Rodes de fricció Cremallera Transmissió per cadena
trepant màquina projecció cinema bicicleta barrera de pas motors d’explosió caixa canvis cotxe corrons de màquina paper trens alta muntanya

3: TRANSMISSIÓ I TRANSF ORMACIÓ MOVIMENTS
TIPUS DE MECANISMES I PRIN CIPIS BÀSICS

4. Tria l’opció o opcions correctes per completar cadascun dels següents enunciats.
a)La llei de transmissió dels engranatges pot expressar-se com...

b)Per tal que dues rodes dentades encaixin... Han de tenir el mateix n úmero de dents. Han de tenir els mòduls d’engranatge corresponents coincidents Una roda ha de ser necessàriament més gran que l’altre No cal cap condició especial c) En un mecanisme for mat per dues rodes dentades... la que tingui més dents girarà a una freqüència menor. la freqüència de les dues rodes serà sempre igual. la que tingui més dents girarà a una freqüència major. Si les dues són iguals, giraran a la mateixa freqüència.

e) La relació de transmissió es pot calcular com...

f)Si l’engranatge conductor gira en el sentit de les agulles del rellotge... l’engranatge conduït no es mourà l’engranatge conduït gir arà en el mateix sentit l’engranatge conduït gir arà en sentit contrari no pot determinar-se en quin sentit es mourà l’engranatge conduït

3: TRANSMISSIÓ I TRANSFORMACIÓ MOVIMENTS
PROBLEMES D’ENGRANATGES

6.Observa el següent engranatge. La roda A gira a 6 rpm i rep el moviment de la B. Contesta:
a) Quina és la roda motriu? I quina la conduïda? b) Quina és la corona? I el pinyó? c) Quina és la velocitat de la roda conductora o motriu?

7. La roda motriu d’un engranatge té 32 dents i la conduïda 50 dents i gira a 450 rpm. Calcula:
a)La relació de transmissió. b)Velocitat de rotació de la roda motriu.

8. La roda dentada A d’un engranatge té 46 dents i gira a 300 rpm, i la dentada B té 25 dents i rep el moviment de l’altra roda.
a)Quina és la roda motriu? I quina la conduïda? b)Quina és la corona? I el pinyó? c)Quina és la velocitat de la roda conduïda?

9. Tenim un engranatge amb una relació de transmissió de i=0,5
- Quin significat té (explica amb lletra...)? - Dibuixa un dibuix de com poden ser els engranatges, inventant-te el nombre de dents de cadascun. - Indica si és una relació de multiplicació o de reducció. - Indica quin és la roda motriu i quina és la roda conduïda.

10. Fixa’t en les rodes dentades que tens a la figura. Sabem que les dues rodes encaixen perfectament i que la roda blava té un diàmetre de 76 mm i, com pots comprovar, 38 dents. Respon aquestes preguntes:

a)Quants mil·límetres de diàmetre té la roda dentada verda? b)Quin és el mòdul de les rodes d’aquest engranatge? c)Si la roda blava comença a girar seguint el sentit de les agulles del rellotge, en quin sentit girarà la roda verda?

3: TRANSMISSIÓ I TRANSFORMACIÓ MOVIMENTS
PROBLEMES D’ENGRANATGES

11. Dues rodes dentades A i B configuren un engranatge. La roda A té 72 dents i està connectada a un eix motriu que li fa donar 7 voltes cada 29 segons. La roda B té 25 dents.
a) A quina freqüència gira la roda A? b) Quin és el període de la roda A? c) A quina freqüència gira la roda B?

12. Donat el sistema d'engranatges de la figura: A = 12 dents B = 36 dents C = 12 dents D = 48 dents
<...............A

<.................B <.................C <................D

a) Calcula la relació de transmissió parcial i total. b) Calcula la velocitat de la roda A si la roda D gira a 1000 rpm. c) Digues el sentit de gir de la roda D si la roda A té sentit horari.

3: TRANSMISSIÓ I TRANSFORMACIÓ MOVIMENTS
PROBLEMES D’ENGRANATGES

13. A partir del nombre de dents de cada roda dentada, i sabent que la primera roda té una velocitat de gir de 10 rpm, determina el sentit de gir i la velocitat de gir de la resta de les rodes d’aquest tren d’engranatges.

14. Llegeix i contesta:

15. Dibuixar un tren d’engranatges amb rodes de 18/28/40/14 dents que engranen entre sí. Calcular la relació de transmissió (i) i la velocitat de sortida (n4), sabent que la primera roda gira a 1200 rpm (indica en l’esquema quina és la roda motriu).

3: TRANSMISSIÓ I TRANSFORMACIÓ MOVIMENTS
PROBLEMES DE POLITGES

16. Dibuixa a escala natural (aproximadament, ho pots fer a mà alçada posant-te unes referències) un sistema de transmissió de dues politges. Fixa el diàmetre de la conductora a 4 cm i dibuixa la conduïda perquè l’element de transmissió:
- augmenti la velocitat el doble - disminueixi la velocitat a la meitat

17. Tenim dues politges unides mitjançant una corretja. La conductora té un diàmetre de 153 mm gira a 150 rpm. La conduïda té un diàmetre de 453 mm. Calcula:
a) La relació de transmissió b) Indica si és una reducció o una multiplicació c) Calcula la velocitat de la roda conduïda.

18. Llegeix i contesta:

19. La politja soldada a l’eix motor gira amb una velocitat de 900 rpm. La segona politja té un radi de 4,3 cm i la tercera té un radi de 12 cm i gira a 450 rpm. Respon aquestes preguntes:

a) A quina velocitat gira la tercera politja? b) A quina velocitat gira la segona politja? c) La transmissió total del sistema de politges (de l’eix motor a la 3a politja) és una transmissió de reducció o de multiplicació?

3: TRANSMISSIÓ I TRANSFORMACIÓ MOVIMENTS
PROBLEMES DE POLITGES

20. Contesta:
a) Com es defineix el mòdul? b) Per tal que dues rodes encaixin.... c) La definició de mecanisme......(per a què serveix un mecanisme) d) Els mecanismes constitueixen una part important de les màquines...

21. Mira el següent tren de politges i contesta a les següents preguntes:

a) Quina politja té una freqüència de gir més alta, Pm o Pi? b) Quina de les tres politges té una freqüència de gir més alta, Pi1o Pi o Pi2? c) Quina politja té una freqüència de gir més alta, Pf1 o Pf2?

4: MÀQUINES TÈRMIQUES
DEFINICIONS I CLASSIFICACIONS

1.Quina és la definició de motor tèrmic? Quina diferència hi ha entre un motor de combustió externa i un de combustió interna?

2. Posa els noms dels 7 motors tèrmics que hem estudiat en aquest tema, classificant-los segons siguin de combustió externa o interna, i segons siguin d’encesa per guspira o per compressió. (0,7p.)

MOTORS TÈRMICS
MOTORS DE COMBUSTIÓ EXTERNA MOTORS DE COMBUSTIÓ INTERNA

ALTERNATIUS

ROTATIUS

ALTERNATIUS ROTATIUS D’encesa per guspira

D’encesa per compressió

4: MÀQUINES TÈRMIQUES
LA MÀQUINA DE VAPOR

3. Mira la figura següent i contesta a les següents preguntes: • Quines van ser les màquines a partir de les quals es va desenvolupar la màquina de vapor:

Localitza en el dibuix el pistó, la biela, la manovella, el volant i el regulador de boles

• • • • •

Quina aplicació se li va donar i que va suposar una revolució? Qui va ser l’enginyer que la va desenvolupar i en quin any? Per a què serveix el regulador de boles? Per a què serveix el condensador? Contesta: La màquina de vapor té un cilindre de simple efecte o de doble efecte? Per què?

4: MÀQUINES TÈRMIQUES
ELS MOTORS DE COMBUSTIÓ INTERNA

4. a) Posa el nom de les parts d’un motor de 4 temps, en un dels quatre dibuixos de sota. b)Posa el nom a cada una de les fases representades els dibuixos a sota representats. c) Explica, el millor possible, cadascuna de les fases. Indica en cada cas on comença (PMI o PMS) i l’estat d’obertura de les vàlvules.

5.Ennumera diferències que trobis d’un motor de 4 temps amb un de 2 temps-

6. Quina diferències hi ha entre un motor d’encesa per gasolina i un dièsel?

7. Calcula la cilindrada d’un motor de 4 cilindres que tingui un pistó de 90 mm de diàmetre i tingui una cursa de 60mm.

4: MÀQUINES TÈRMIQUES
ELS MOTORS DE COMBUSTIÓ INTERNA

8. a) Posa els noms d’una turbina de gas.

b)Explica com funciona una turbina de gas-

c) Pots explicar què és una central tèrmica de cicle combinat i quins motors disposa per fer electricitat?

9. Contesta a les següents preguntes. a. Quin és el combustible amb el que funciona un motor d’encesa per guspira? b. Quin és el combustible amb el que funciona un motor d’encesa per compressió? c. Amb quin combustible funcionen habitualment les turbines de gas de les centrals tèrmiques de cicle combinat? d. Amb quin combustible funcionen les turbines de gas dels avions?

4: MÀQUINES TÈRMIQUES
ELS MOTORS DE COMBUSTIÓ INTERNA

10. Contesta V o F: - Els motors dièsel solen tenir un consum més elevat que els de benzina. - La turbina de vapor s’utilitza en les centrals tèrmiques i nuclears. - En el motor Otto el cigonyal dóna una volta per cada cicle complet. - El motor Wankel per cada cicle es produeixen 3 compressions, 3 admissions i 2 escapaments. - El motor Wankel s’utilitza molt ja que té un manteniment molt barat. - Un tipus de turbina de gas utilitzada pels avions és el turbofan i el turbohèlix. - El turbofan és el motor més utilitzat pels avions comercials. - Teòricament, el motor de 2 temps hauria de tenir doble potència que un de 4 temps. 11. Completa les frases: -Tots motors alternatius disposen d’un mecanisme anomenat...........
-Un dels paràmetres que ens hem de fixar al comprar un automóvil per saber que tindrà

potencia és la…....... -El motor Wankel s’utilitza en certs models com els de la marca……

5: LES COMUNICACIONS A DISTÀNCIA
CANALS I MITJANS DE COMUNICACIÓ

1. Explica els canals que coneguis de comunicació a distància. Compara’ls en quant a avantages i inconvenients.

Quina d’elles funciona amb feixos de llum?

2. Dibuixa una ona de AM i una ona de FM.

-

Quina correspon a 1600KHz…. Quina correspon a 110MHz….

4. Què vol dir quan et compres una televisió de 32 polzades…

-Quina és la dimensió en polzades d’un televisor de 54cm i 40,5cm?

5: LES COMUNICACIONS A DISTÀNCIA
CANALS I MITJANS DE COMUNICACIÓ

4. Explica com es transforma la veu o so per poder enviar-la per ràdio, amb els termes: portadora moduladora micròfon altaveu

5.Completa o selecciona la paraula adequada: - Els senyals de video de tv són modulats en amplitud/freqüència. - Els senyals de tv necessiten major/menor ample de banda que ràdio. - Les pantalles actuals ofereixen……..imatges/s. - Totes les imatges es veuen a partir de vermell, verd i…… - Una imatge de pantalla tv està formada per línies de luminòfors/cromòfors. 6.En quins lloc dels sistemes de transmissió de la informació trobaries: -un electroimant... -grans de carbó… -tubs de raigs catòdics… -numero d’identificació personal... -cel·les planes plenes de gasos nobles...

5: LES COMUNICACIONS A DISTÀNCIA
CANALS I MITJANS DE COMUNICACIÓ

7.En la següent corba d’un senyal que porta informació, contesta:

-Quin és el símbol del període… -Quin és el període que correspon a la corba… -Quin és el símbol de la freqüència… -Calcula la freqüència de la corba…
-Quina és la unitat de l’amplitud… Quina és l’amplitud de la imatge…

8. Explica per què els telèfons mòbils es diuen cel·lulars?

9. Explica la funció dels satèl·lits en la comunicació? Quants satèl·lits necessites per parlar amb telèfon i a quina altura de l’equador s’han de col·locar?

10. Calcula el temps que necessites per envíar un fitxer de 3MB si la velocitat és de 106 bps?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->