P. 1
PERAN KYAI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN ISLAM PADA SANTRI DI PONDOK PESANTREN AL-ARIFIN DENANYAR-JOMBANG

PERAN KYAI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN ISLAM PADA SANTRI DI PONDOK PESANTREN AL-ARIFIN DENANYAR-JOMBANG

Ratings:
(0)
|Views: 845|Likes:
Published by KARYAGATA MANDIRI

More info:

Published by: KARYAGATA MANDIRI on Jun 28, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

04/23/2013

 
SFYHB E^HN MH@HD DFBNBLEH]EHBEVH@N]H_ SFBMNMNEHB N_@HD SHMH _HB]YNMN SKBMKE SF_HB]YFB H@$HYNJNBMFBHB^HY$AKDIHBL
 
_EYNS_N
K`fg 1DKG" @V]JN EGKNYVMNB
' 338833=3 .
AVYV_HB SFBMNMNEHB N_@HDJHEV@]H_ ]HYIN^HGVBNZFY_N]H_ N_@HD BFLFYN 'VNB. DH@HBLDhyf}, 9337
 
n
MFSHY]FDFB HLHDHVBNZFY_N]H_ N_@HD BFLFYN 'VNB. DH@HBLJHEV@]H_ ]HYIN^HG
A`" Lhah~hbh 63 Dh`hbl ]f`s" '3?=8. 66?>>8 Jhw" '3?=8. 6<96??
@FDIHY SFBLHAVHB
SFYHB E^HN MH@HD DFBNBLEH]EHBEVH@N]H_ SFBMNMNEHB N_@HD SHMH _HB]YNMN SKBMKE SF_HB]YFB H@$HYNJNB
MFBHB^HY$AKDIHBL
_EYNS_NK`fg 1DKG" @V]JN EGKNYVMNB' 338833=3 .]f`hg Mnf}vavn Vb}ve MnvanehbShmh ]hbllh` 38 Hsyn` 9337Mkfb Sfdindinbl,My" Dkg" Shmn`, D" Sm"NBNS" 863 9:< 9?6Dh`hbl, 38 Hsyn` 9337Dfblf}hgvn,Ef}vh Avyvhb Sfbmnmnehb Hlhdh N`hd,My" Dkg" Shmn`, D" Sm"NBNS" 863 9:< 9?6
 
nn
Mkfb Jhev`}h ]hyin~hgVbnzfyn}h N`hd Bflfyn 'VNB. Dh`hblBK]H MNBH_ SFDINDINBL
Gh` 1 _eynsn Dkg" @v}jn Egknyvmnb Dh`hbl, 38 Hsyn` 9337@hds" 1 = 'Fdsh}. Fefds`hyEfshmh^}g1 Mfehb Jhev`}h ]hyin~hg VNB Dh`hblMn ‟ Dh`hbl
 Hh`hdv„h`hnevd \y" \i"
_fvmhg df`hevehb ifyihlhn indinblhb ififyhsh eh`n, ihne mhyn fln nn, ihghh,dhvsvb }febne sfbv`nhb, mhb f}f`hg dfdihoh eynsn dhghn|h }fyfiv}mnih|hg nbn 1Bhdh 1 Dkg" @v}jn EgknyvmnbBND 1 338833=3Avyvhb 1 Sfbmnmnehb Hlhdh N`hdAvmv` _eynsn 1
‐Sfyhb E~hn Mh`hd Dfbnbleh}ehb Evh`n}h SfbmnmnehbN`hd Shmh _hb}yn mn Skbmke Sfhb}yfb H`$Hynjnb Mfbhb~hy$Akdihbl—
Dheh f`hev sfdindinbl, ehdn ifysfbmhsh} ihg|h eynsn }fyfiv} vmhg `h~he mnhavehb vb}ve mnvanehb"Mfdnenhb, dkgkb dhe`vd hmhb~h"
\hh`hdv„h`hnevd \y" \i"
Sfdindinbl,My" Dkg" Shmn`, D" Sm"NBNS" 863 9:< 9?6

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sadam M Sholeh liked this
Sadam M Sholeh liked this
MochShofiyuddin liked this
Abu Tholib liked this
Ren Nyoe Hai liked this
Azcha Nur Via liked this
Hafiz Caem liked this
Afifah Afi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->