You are on page 1of 18

Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány 1085 Budapest, Baross utca 28.

Közhasznúsági fokozat: Közhasznúsági fokozatot tartalmazó bírósági végzés száma: Bírósági végzés dátuma:

Közhasznú szervezet 16. Pk.60. 119/1994/18 2006.01.04.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2011. üzleti évről

I.

Számviteli beszámoló

Adószám: 18014606-1-42 Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának MÉRLEGE (2011.) Eszközök( Aktívák)
Sorszám a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. I.INMATERIÁLIS JAVAK II.TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNÜGYI ESZKÖZÖK IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE B. Forgóeszközök (7.-10. Sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III.ÉRTÉKPAPÍROK IV.PÉNZESZKÖZÖK C.Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK(AKTÍVÁK)ÖSSZESEN (1.+6.+11. Sor) 10908 0 2406 8126 110 768 8126 0 878 A tétel megnevezése b A. Befektetett eszközök (2.-5. Sorok) Előző év C 2782 121 2661 Előző évek helyesbítései D 0 Tárgyév E 1528 54 1474

Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának MÉRLEGE (2011.) Források (Passzívák)
Sorszám a 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. I. INDULÓ TŐKE II.TŐKEVÁLTOZÁS ebből tárgyévi eredmény III. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK E. Céltartalék F.Kötelezettségek (20.-21. Sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN(13.+18.+19.+22 sor) 10908 0 2406 3873 4712 3873 0 4712 A tétel megnevezése b D. Saját tőke (14.-17. Sorok) Előző év C 7035 50 6985 83 Előző évek helyesbítései d 0 Tárgyév E -2306 50 -2356 -9341

Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának EREDMÉNYKIMUTATÁSA (2011.) Bevételek
Sorszám a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. A tétel megnevezése b A. Összes közhasznú tevékenység bevétele(2.-6. Sorok) 1. Közhasznú célra, műlödésre kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetéstől c. helyi önkormányzattól d. egyéb, ebből 1%…. 2.Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (1-7 sorok) 44754 0 18 407 1100 25018 1088 0 41048 2600 23511 Előző év Előző évek Tárgyév helyesbítései c d E 44754 0 23918 0

Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának EREDMÉNYKIMUTATÁSA (2011.) Ráfordítások
Sorszám a 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. A tétel megnevezése b D. Közhasznú tevékenység költségei (13-18 sorok) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei (20-25 sorok) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb költségek Pénzügyi műveletek ráfordításai Egyéb ráfordítások F. Összes tevékenység költségei (12+19 sor) G. Adózás előtti eredmény H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi eredmény (27-28 sor) 39327 5427 0 5427 0 -9341 0 0 34359 -9341 0 0 0 0 0 Előző év Előző évek Tárgyév helyesbítései C d E 39327 0 34359 24002 13862 1362 101 17488 15157 1712 2

Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának EREDMÉNYKIMUTATÁSA (2011.) Tájékoztató adatok
Sorszám a 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 37. A tétel megnevezése b A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség ebből: -megbízási díj -tisztelet díj 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások ebből: A Korm.rend.16§ (5) szerint kötelezettségként kimutatott elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás Előző év Előző évek Tárgyév helyesbítései c d E 13862 15157 10915 0 0 0 2947 1693 2873 10591

II.

Pályázati úton elnyert támogatások felhasználása

2011. évre vonatkozó támogatások Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Civil Alapprogram SzMM / FSzH SzMM / FSzH SzMM / FSzH Budapest Fővárosi Önkormányzat Budapest Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Foglalkoztatási és Szociális Hivatal KAB-ME-10-IM-0036 KAB-ME-10-GYV0026 Droghasználat és gyermekvállalás 2010.07.01 2011.06.30. 2 000 000 1 800 000 1 500 000 1 840 000 3 600 000 1 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 1 400 000 1 200 000 250 000 200 000

Zenés színházi és fotós klubfoglalkozások 2010.07.01 a Szegletkő Gyermekotthonnal 2011.06.30. 2010.07.01 2011.06.30. 2010.07.01 2011.06.30. 2010.07.01 2011.12.31. 2010.07.01 2011.06.30. 2011.01.01 2011.12.31. 2011.01.01 – 2011.12.31. 2011.01.01 2011.12.31. 2011.01.01 2011.12.31. 2011.01.01 2011.12.31. 2011.01.01 2011.05.31. 2011.01.01 2011.05.31.

KAB-ME-10-SZE-0033 Drogalternatíva a Tűzraktérben KAB-EL-10-RE-0025 KAB-EL-10-AL-0013 NCA-ORSZ-10-1372 működési támogatás működési támogatás működési támogatás FPH002/1081 FPH002/1080 Józan Babák Klub – Drogalternatíva Józan Babák Klub – Megkereső Szolgálat Női önsegítő tanácsadók a Józan Babák Klubban Jogi segítségnyújtás és alacsonyküszöbű szolgáltatások Működési támogatás Józan Babák Klub alacsonyküszöbű szolgáltatás Liget Klub alacsonyküszöbű szolgáltatás Megkereső Szolgálat alacsonyküszöbű szolgáltatás Józan Babák Klub Alternatív Terhesgondozás Józan Babák Klub Playback-színháza: klubterápia a hajléktalanellátásban Közösségi ellátás fejlesztése Közösségi ellátás fejlesztése

Az alapítvány a támogatásokat az egyes támogatási szerződéseknek megfelelően használta fel. III.
a 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. I. INDULÓ TŐKE II.TŐKEVÁLTOZÁS ebből tárgyévi eredmény III. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK E. Céltartalék F.Kötelezettségek (20.-21. Sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN(13.+18.+19.+22 sor) 10908 0 2406 3873 4712 3873 0 4712

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A tétel megnevezése b D. Saját tőke (14.-17. Sorok) Előző év C 7035 50 6985 83 Előző évek helyesbítései d 0 Tárgyév E -2306 50 -2356 -9341

Sorszám

IV.

A cél szerinti juttatások kimutatása

2011. évben az alapítvány cél szerinti juttatást nem adott. Az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás kimutatása

V.

Az Alapítvány 2011-ben a pályázatokon elnyert támogatásokon kívül egyéb támogatást nem kapott. VI. A közhasznú szervezet alkalmazottainak nyújtott juttatások kimutatása MEGNEVEZÉS Bérköltség Egyéb személyi jellegű kifizetés ELŐZŐ ÉV (2010.) 10915 TÁRGYÉV (2011.) 10591 1693

VII. A közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámoló

Szervezet A Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány (rövid neve: MEJOK Alapítvány) 1994-ben alakult (nyilvántartási szám: 4740., Fővárosi Bíróság).

Az alapítványt a bíróság 16.Pk.60.119/1994./18. számon, 2006. február 22. napján jogerőre emelkedett végzésével vette a közhasznú szervezetek nyilvántartásába. Az Alapítvány célja, alapító okirata szerint: - „A budapesti székhelyen működő Magyar Emberi Jogvédő Központ (MEJOK) alapítványi iroda, valamint a szervezet más magyarországi és külföldi képviseleteinek létesítése, fenntartása és fejlesztése”, melynek érdekében a következő tevékenységeket végzi: - „szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása; gyermek- és ifjúságvédelem; hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; emberi és állampolgári jogok védelme; a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység; közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások”. Székhelye: 1085 Budapest, VIII. kerület, Baross utca 28. Szolgáltatások Jogsegély A MEJOK 2006. szeptember 8-a óta az 1515. számú jogi segítő szervezet, a Jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (Jst.) alapján („Nép ügyvédje”). Ezen belül elsősorban polgári jogi ügyekkel foglalkozunk, de szükség esetén közigazgatási és büntetőjogi ügyekkel is. A VIII. kerület, Magdolna utca 43. szám alatti telephelyünkön hetente 3 napon tartunk ügyvédi félfogadást, 3 fő ügyvéd részvételével. Az egyes félfogadásokon döntő részt, bár nem kizárólag, meghatározott jogi területekkel, illetve célcsoportokkal foglalkozunk. Csütörtöki napon kiemelten kezeljük a pszichiátriai és addiktológiai diagnózissal (is) rendelkező ügyfelek eseteit, míg pénteken elsősorban családjogi és gyermekjogi ügyekkel foglalkozunk. Mindkét félfogadási napon jellemzőek az alábbi problémák: lakhatás (például: végrehajtás, bérleti jogviszony vagy tulajdonosi viszonyok rendezése), lakásfenntartás (például: rezsitartozásokkal kapcsolatos vitás esetek). Elsősorban a pszichiátriai diagnózissal is rendelkező ügyfelek körében súlyos problémát okozhat az egészségkárosodáson alapuló ellátások (rokkantnyugdíj, segélyek, járadékok stb.) igénybe vétele, ha a pszichés károsodás miatt a kliens csak részben képes az önálló ügyintézésre, illetve bizonyos betegségére nem rendelkezik belátással. Hasonlóan gondot okozhat egészségügyi az ellátásban való részvétel, mivel nem mindig az adekvát ellátást keresik, illetve az intézményekkel való kapcsolattartás módja gyakorta nem kielégítő. Ezekben az esetekben a jogsegélyt esetmenedzseléssel, szociális segítségnyújtással kell kiegészítenünk, az eredményes ügyvitel érdekében.

A családjogi (és gyermekjogi) félfogadás(ok)ra jelentkező ügyfelek döntően gyermekelhelyezési és szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyekben kérnek segítséget, valamint ezekkel szoros összefüggésben jelennek meg a hajléktalansággal kapcsolatos problémák (önkényes lakáshasználat, szívességi lakáshasználat), és a bentlakásos intézményi elhelyezés iránti igény (például családok átmeneti otthona). Különösen a kiskorúakat veszélyeztető helyzetekben, itt is elengedhetetlen az esetmenedzselés és a szociális segítségnyújtás. 2010-ben a jogsegély ügyvédi félfogadását 50 héten, hetente átlagosan 8 óra időtartamban lehetett elérni, összesen tehát 400 órában, egy-egy ügyféllel való találkozásra átlagosan 1 óra időtartamot fordítva. Addiktológiai szolgáltatások Az alapítvány 3 alacsonyküszöbű szolgáltatást tartott fenn, az alábbiak szerint: 1. Józan Babák Klub Alternatív Terhesgondozás és Családgondozás alacsonyküszöbű szolgáltatás Elsőként létrejött alacsonyküszöbű szolgáltatásunk Józsefvárosban, a – jelenlegi nevén – Magdolna-negyedben indult 2002-ben. 2007-ben – a szociális törvény változása nyomán – a Józsefvárosi Önkormányzat engedélyezte a szolgáltatás működését, amely engedély 2007. szeptember 21-én lett jogerős. A szolgáltatás telephelye Budapest VIII. kerület, Magdolna utca 43. szám alatt volt megtalálható, ahol nyitva tartási időn belül a jogi segítségnyújtás is. A szolgáltatás elsődleges célcsoportja: várandós és gyermeket nevelő nők, valamint hozzátartozóik. A szolgáltatás esetszáma (kontaktok száma): év kontakt nyitvatartási nap napi átlag kontakt 2008. 7318 300 24,4 2009. 10770 300 35,9 2010. 7638 224 34,0 2011. 7608 260 29,3

2. Józan Babák Klub Drogalternatíva alacsonyküszöbű szolgáltatás 2009. január 1-jétől működő alacsonyküszöbű szolgáltatásunk az OORI Addiktológiai Gondozóban (korábbi nevén: Országos Addiktológiai Intézet, „TÁMASZ” rendelőben) jött létre (Budapest X. kerület, Liget utca 10.). A befogadó intézmény ma is addiktológiai ambuláns hátterünket biztosítja. 2011-ben a szolgáltatás három napon (június 15-éig) a Budapest VI. kerület, Hegedű utca 3. szám alatt (Tűzraktér Független Kulturális Központ és Alkotóház), ezt követően a Budapest VII. kerület, Kazinczy utca 14. szám alatt (Szimpla Kert) volt elérhető.

A szolgáltatás esetszáma (kontaktok száma) 2011-ben 2262, ami 10,8-es napi átlagnak felel meg. (Programjainkat nyilvános terekben bonyolítjuk, ahol a tényleges forgalom ennél mintegy 80%-kal magasabb, de a kontaktszámba csak az addiktológiai értelemben „problémás” személyeket számítjuk be.) A Drogalternatíva művészeti alapú szocioterápiás tevékenységekre épül. (Legnépszerűbbként említhetjük a selyemfestés foglalkozásait, tehetségtől, egészségi állapottól vagy más jellemzőtől függetlenül.) A Drogalternatíva ügyfelei Budapest több belső kerületéből (V., VI., VII., VIII., IX., X.) kerülnek ki, egyenletes eloszlásban; ez alól kivétel az OORI Liget utcai helyszíne, ahol a helyben élők (kőbányaiak) 90% feletti arányt képviselnek. 3. Józan Babák Klub Megkereső Szolgálat alacsonyküszöbű szolgáltatás 2009. július 1-jén alakult megkereső szolgálatunk. Az alacsonyküszöbű szolgáltatás kétféle tevékenységre összpontosít, 1.) az utcai, közterületi megkereső munkára, 2.) az intézményi megkeresésre. Előbbiben főleg az egészségügyi és/vagy szociális válsághelyzetben lévő emberek felkutatását tekintjük feladatunknak. Az intézményi megkeresésnél ugyancsak célunk a krízishelyzetek felismerése, ezen túl azonban számos szocioterápiás eszközt is alkalmazunk. A szolgáltatás esetszáma (kontaktok száma) 2011-ben 3317, ami 12,75-os napi átlagnak felel meg. A szolgáltatás ügyfelei változó lakóhellyel rendelkeznek. A szolgáltatásban fontos szerepet tölt be rögtönzéses (playback-) színházi programunk, amelyről alább adunk összefoglalót. Kiemelt célcsoportok és tevékenységek Alapítványunk állandó partnere a Józan Babák Egyesület, melynek szervezetével és aktivistáival két fő területen szervezünk Magyarországon hiánypótló szolgáltatásokat. Alternatív Terhesgondozás és Családgondozás Pszichoaktív szer(eke)t használó várandós nők perinatális gondozására, illetve szerhasználó szülők gyermekvállalásának támogatására alakult a Józan Babák Klub úgynevezett Alternatív Terhesgondozás és Családgondozás programja. Ezen belül: Ellátás ÁLTALÁNOS CÉL, MŰKÖDÉSI KERETEK A Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány (MEJOK) Budapest VIII. kerület, Magdolna utca 43.1[1] szám alatti telephelyén található meg a Józan Babák Klub

Alternatív Terhesgondozás és Családgondozás programja2[2], amely önsegítő, szociális, lelki, orvosi tanácsadói, jogi segítői tevékenységeket foglal magába. A program általános célja segítséget nyújtani droghasználatban érintett emberek gyermekvállalásában, családalapításában, kiemelten az aktuálisan várandós nők, vagy újszülöttet, csecsemőt gondozó szülők részére. (Az alacsonyküszöbű szolgáltatás teljes forgalma 2011-ben 7608 kontakt, 1281 regisztrált kliens esetében. Jelen beszámoló e körből kizárólag a terhesgondozási és családgondozási tevékenységet dolgozza fel.) A PROGRAM A program kialakításában és fejlesztésében ügyfeleink megfogalmazott igényeit, illetve közvetlen ellátási tapasztalatainkat vesszük figyelembe, s ezek felhasználásával alakítjuk saját modellünket. Az ellátásban részt vesznek - a Józan Babák droghasználó szülők önsegítő csoportja3[3] ügyeletesei, valamint - a Józan Babák Klubban dolgozó segítők, szakemberek. Modellünk egy háromlépcsős ellátási folyamatot ír le4[4]: Tájékoztató a Józan Babák Klub Alternatív Terhesgondozásáról 1. lépésként, a jelentkező várandós nő vagy legfeljebb 1 éve szült édesanya kapcsolatot vehet fel a Józan Babák önsegítő csoport korábban droghasználó tagjával, aki tájékoztatást nyújt számára a választható szolgáltatásokról. A terhesség alatt jelentkező nő, ha állapota nem egyértelmű, - helyben elvégzett terhességi teszttel, - vagy egészségügyi dokumentummal igazolhatja terhességét. Névtelen szakmai szolgáltatásaink igénybe vétele előtt a dokumentumról helyben másolatot készíthet, és a másolaton törölheti személyi azonosító adatait, amelyek helyett a továbbiakban egy álnevet vagy kódot használhat. 2. lépésként, a Józan Babák Klubban álnéven orvosi, jogi, szociális, pszichológiai szolgáltatásokat kereshet fel. Kérésére a Józan Babák önsegítő csoport egy tagja kíséri őt. A várandós nő vagy édesanya átlagosan nyolc alkalommal, ha legalább 60 perces szakmai tanácsadáson vesz részt, alkalmanként 3000 Ft (háromezer forint) értékű adományt kap. 3. lépésként, kérésére, a várandós nőt segítjük felkeresni a normál terhesgondozást (védőnő, háziorvos, szülész-nőgyógyász), illetve az édesanyát bármely egészségügyi, szociális, jogi ellátást, ahová - igény szerint - a Józan Babák önsegítő csoport tagja elkíséri. Kapcsolatfelvétel

3[3] A Józan Babák droghasználó szülők önsegítő csoportja 2006-ban alakult anonim, informális közösség. Tagjai elsősorban fiatal édesanyák, akik terhességüket megelőzően vagy alatta is visszaélésszerűen használtak valamilyen – legális vagy illegális – drogot (nikotin, alkohol, gyógyszer, kábítószer stb.).

Józan Babák droghasználó szülők önsegítő csoport ügyelete: - személyesen szerdán, csütörtökön, pénteken 10 és 16 óra között Budapest VIII. kerület, Magdolna utca 43. szám alatt, - telefonon (naponta 12 és 18 óra között) a +36-70-389-28-18-as számon, - elektronikus levélben az oaoa@jozanbabak.hu címen. Névtelen tanácsadások · Minden szerdán, 9 és 16 óra között: Dr. Parádi József neurológus, pszichiáter, pszichoterapeuta. · Páratlan héten pénteken, 13 és 16 óra között: Dr. Olawuyi Sámuel szülész-nőgyógyász és Asbóth Katalin védőnő. · Minden pénteken, 13 és 16 óra között: Dr. Hittig Beatrix ügyvéd (családjog, gyermekjog). · Általános információ: Oberth József, +36-20-912-71-62.

JELENTKEZŐK A programba nem kizárólag a fenti kritériumok alapján jelentkeztek nők. A szolgáltatásban annyira voltunk rugalmasak, hogy például azokat a nőket is fogadtuk, akiknek a gyermeke még nem töltötte be 2. életévét. A Józan Babák Klub szolgáltatásait általában bárki igénybe veheti, a kiadott feltételek azokra az esetekre vonatkoznak, amikor adományokkal szeretnénk ösztönözni a szűkebb célcsoport segítő szolgáltatásba kerülését. Az alábbi táblázatban a) 66 fő nő, majd b) a velük tartó hozzátartozók esetében közöljük a jelentkezés okát, illetve a hozzátartozói minőséget (például közös gyermek apja). 1. számú táblázat: 2011-ben a következő jelentkezőket fogadtuk
Jelentkezés oka (első jelentkezéskor) Nők: összesen 66 fő, ezen belül Terhességi teszt Várandós létszám (fő / %) 2 / 3,03 (Itt csak azokat vettük figyelembe, akik a teszt eredményét később nem közölték velünk.) 20 / 30,30 (közülük 8 fő 2011. évben szült, de az első jelentkezéskor még várandós volt, ezért csak ide számítottuk be) 22 / 33,33 4 / 6,06 10 / 15,15 10 / 15,15 24 / 27,90 (közülük 4 fő átmenetileg vagy tartósan egyedül gyakorolta a szülői jogokat) 9 / 10,46 (közülük 1 fő gyám) 5 / 5,81 39 / 45,34 9 / 10,46 (7 fő tágabb családi körből, továbbá 1 fő szállásadó és 1 fő prostitúcióból élő női ügyfelünk

2011. évi művi vetélés 2011. évben született gyermek 2010. évben született gyermek 2009. évben született gyermek Hozzátartozók: összesen 86 fő, ezen belül: Apa (a jelentkező nővel közös gyermek édesapja) Nagymama (bármely szülő édesanyja) Nagypapa (bármely szülő édesapja) Kiskorú (kizárólag felnőtt ügyfelek gyermekei) Más hozzátartozó

„kliense”, akik krízishelyzetben közvetlenül közreműködtek egészségügyi ellátás elérésében) Összesen 152 fő

2. táblázat. Jelentkező nők szociodemográfiai adatai (n=66)
Életkor Átlag: 26,9 év Legfiatalabb: 16 év Legidősebb: 40 év Nincs adat: 3 fő Házas: 5 fő / 7,57 % Egyedülálló: 26 fő / 39,39 % Élettárs: 27 fő / 40,90 % Gyermekvédelmi intézményben élő lány, állandó partnerkapcsolatban: 1 fő / 1,51 % Nincs adat: 7 fő / 10,60 % Élettárs: 10 fő / 15,15 % Férj + 1 saját gyerek: 1 fő / 1,51% Férj + 1 saját gyerek + felnőtt hozzátartozók: 1 fő / 1,51 % Élettárs + 1 saját gyerek: 8 fő / 12,12 % Férj + 2 saját gyerek: 2 fő / 3,03 % Élettárs + 2 saját gyerek: 2 fő / 3,03 % Élettárs + 3 saját gyerek: 1 fő / 1,51 % Élettárs + 1 saját gyerek + más családtagok: 3 fő / 4,54 % Élettárs + 1 saját gyerek + 1 kiskorú és szülei: 1 fő / 1,51 % Élettárs + 2 saját gyerek + 1 kiskorú: 1 fő / 1,51 % Élettárs + 1 kiskorú: 1 fő / 1,51 % Élettárs + felnőtt hozzátartozók: 1 fő / 1,51 % 2 saját gyerek: 1 fő / 1,51 % 3 saját gyerek: 1 fő / 1,51 % 2 saját gyerek + változó számú felnőtt: 2 fő / 3,03 % Szülő + 1 saját gyerek + 3 kiskorú: 1 fő / 1,51 % Szülő + 1 saját gyerek + felnőtt hozzátartozók: 1 fő / 1,51 % Szülő + 1 kiskorú + felnőtt hozzátartozók: 1 fő / 1,51 % Szülők + felnőtt hozzátartozók: 1 fő / 1,51 % Testvér + 1 kiskorú: 1 fő / 1,51 % Egyedül élő házas: 1 fő / 1,51 % Gyakran változó: 19 fő / 28,78 % Nincs adat: 5 fő / 7,57 % Kiskorú, még nem dolgozott: 4 fő / 6,06 % Inaktív: 50 fő / 75,75 % Alkalmi munka: 6 fő / 9,09 % Egyetemi hallgató: 1 fő / 1,51 % Nincs adat: 5 fő / 7,57 % Prostitúció: 19 fő / 28,78 % Család: 13 fő / 19,69 % Szociális ellátás: 11 fő / 16,66 % Alkalmi munka: 4 fő / 6,06 % Seftelés: 1 fő / 1,51 % Lopás: 1 fő / 1,51 % Gyermekvédelmi ellátásban él: 1 fő / 1,51 % Nincs adat: 16 fő / 24,24 % Magyar: 22 fő / 33,33 % Cigány: 33 fő / 50,00 % Magyar-román: 1 fő / 1,15 % Nincs adat: 10 fő / 15,15 % Legfeljebb 7 osztály: 21 fő / 31,81 % 8 osztály: 13 fő / 19,69 % Szakmunkásképző: 1 fő / 1,15 %

Családi állapot

Együttélés

Foglalkoztatás

Jövedelem (elsődleges jövedelemforrás)

Származás

Iskolai végzettség

Lakhatás

Alkoholfogyasztás

Dohányzás Tartós betegség (ebből a droghasználat következményeként)

Szakközépiskola: 1 fő / 1,15 % Befejezetlen gimnázium: 1 fő / 1,15 % Érettségi: 7 fő / 10,60 % Befejezetlen főiskola: 1 fő / 1,15 % Főiskola: 1 fő / 1,15% Jelenleg egyetemi hallgató: 1 fő / 1,15 % Nincs adat: 19 fő / 28,78 % saját tulajdonú ingatlan: 8 fő / 12,12 % önkormányzati tulajdonú bérlemény: 9 fő / 13,63 % szívességi lakáshasználat: 21 fő / 31,81 % albérlet: 6 fő / 9,09 % szülők tulajdonában álló ingatlan: 5 fő / 7,57 % hajléktalanszálló: 1 fő / 1,15 % gyermekvédelmi intézmény: 1 fő / 1,15 % nincs adat: 15 fő / 22,72 % Nem fogyaszt: 40 fő / 60,60 % Alkalmilag: 13 fő / 19,69 % Rendszeresen: 7 fő / 10,60 % Önmagát függőnek valló, jelenleg absztinens: 1 fő / 1,51 % Nincs adat: 5 fő / 7,57 % Igen: 59 fő / 89,39 % Nem: 3 fő / 4,54 % Nincs adat: 4 fő / 6,06 % Nincs, nem tud róla: 29 fő / 43,93 % Hepatitis C pozitív: 12 fő (12 fő) / 18,18 % (18,18 %) Hepatitis C és HIV pozitív: 1 fő (1 fő) / 1,51 % (1,51 %) Pszichiátriai kezelés alatt állt: 10 fő (8 fő) / 15,15 % (12,12 %) Nincs adat: 14 fő / 21,21 %

3. táblázat. Jelentkező nők (n=66) droghasználati jellemzői (Jelentkezési időnek vettük az alacsonyküszöbű szolgáltatáson belül szakmai ellátás igénybe vételének kezdő időpontját, függetlenül attól, hogy ügyfelünk korábban esetleg kapcsolatot vett fel önsegítő munkatársainkkal. A válaszok ügyfeleink „saját bevallása”-ként értendők.)
Elsődleges szer (fő / %) Használt valaha (fő / %) Használt az utóbbi 30 napban (fő / %) 11 / 16,66 4 / 6,06 9 / 13,63 1 / 1,51 4 / 6,06 2 / 3,03 4 / 6,06 12 / 18,18 4 / 6,06 Használt az utóbbi 30 napban injektálva (fő / %) 4 / 6,06 2 / 3,03 12 / 18,18 -

Gyógyszer Alkohol + gyógyszer Marihuána Crack Kokain Amfetamin Heroin Amfetaminheroin Felírt metadon Utcai metadon Suboxon Más opiátok LSD Mephedron MDPV Biofű „Nem tudom”,

2 / 3,03 5 / 7,57 15 / 22,72 15 / 22,72 9 / 13,63 15 / 22,72

40 / 60,60 9 / 13,63 65 / 98,48 2 / 3,03 10 / 15,15 59 / 89,39 35 / 53,03 26 / 39,39 4 / 6,06 2 / 3,03 1 / 1,51 2 / 3,03 19 / 28,78 17 / 25,75 4 / 6,06 -

„Minden” stb. Nincs adat

5 / 7,57

3 / 4,54

5 / 7,57

5 / 7,57

ELLÁTÁSBA KERÜLÉS, IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK A program látogatói legtöbben személyes ismerőseik javaslatára érkeztek a Józan Babák Klubba, hogy valamilyen segítséget kérjenek, emellett számottevő a más szociális és egészségügyi intézmények javaslatára jelentkezők aránya is. 4. táblázat. A programban megjelent nők (n=66) kapcsolatfelvétele
„ÉRKEZÉSI ÚTVONAL” Személyes ismeretségen / Józan Babák önsegítő csoporton keresztül Más szociális és gyermekjóléti szolgáltatón keresztül: 11 fő Kék Pont Alapítvány, Kálvária téri tűcsere-program, 1 fő Baptista Szeretetszolgálat, Utcafront, 1 fő Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSzKI), Dózsa György úti Átmeneti (hajléktalan-) Szálló, 1 fő Evangéliumi Pünkösdi Közösség rehabilitációs otthona, 1 fő II. kerületi Gyermekjóléti Szolgálat, 1 fő VIII. kerületi Gyermekjóléti Szolgálat, 1 fő III. kerületi Családsegítő Szolgálat. Egészségügyi szolgáltatón keresztül: - 2 fő „DROGOPLEX” drogambulancia, - 2 fő OORI Addiktológiai Gondozó (Kőbánya), - 1 fő Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat drogambulanciája, - 1 fő Nyírő Gyula Kórház drogambulanciája. Utcáról Internet (www.jozanbabak.hu) IGÉNYBE VEVŐ 36 fő 54,54 % 17 fő 25,75 %

6 fő

9,09 %

4 fő 3 fő

6,06 % 4,54 %

A program látogatói a következő anonim szolgáltatásokat vették igénybe a Józan Babák Klubban, a már ismertetett háromlépcsős ellátási modellben. 5. táblázat. A programban megjelent nők (n=66) által igénybe vett szolgáltatások
TEVÉKENYSÉG szociális (adományozás) Józan Babák droghasználó szülők önsegítő csoportja Narcotics Anonymous (NA) 12 lépéses önsegítő csoport Emotions Anonymous (EA) 12 lépéses önsegítő csoport szociális munka családjogi tanácsadás (ügyvéd) közigazgatási eljárási képviselet nőgyógyászati tanácsadás védőnői tanácsadás (negyedik negyedévtől volt elérhető) alap-pszichoterápia ellátásszervezés IGÉNYBE VEVŐ 46 fő 49 fő 4 fő 8 fő 25 fő 19 fő 15 fő 11 fő 6 fő 19 fő 23 fő 69,69 % 74,24 % 6,06 % 12,12 % 37,87 % 28,78 % 22,72 % 16,66 % 9,09 % 28,78 % 34,84 %

A program látogatói egyes nem alacsonyküszöbű egészségügyi és szociális ellátásokat a Józan Babák Klub közreműködésével vettek igénybe (ellátási kapcsolat felvételével, egyes alkalmakkor személyes kísérettel, de ide nem értve, ha kizárólag ellátási lehetőségekről szóló információt nyújtottunk a kliens részére). Mások eleve részt vettek megfelelő szakellátásban (terhesgondozás, addiktológiai, pszichiátriai szakellátás stb.), vagy általunk adott információval, de maguk jutottak oda. Igen kevesen, mindössze 2 fő várandós nő, egészen a szülésig, nem került kapcsolatba sem a terhesgondozás, sem más szakellátás szereplőivel. 6. táblázat. A programban megjelent nők (n=66) által igénybe vett szolgáltatások
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS IGÉNYBE VEVŐ 1.1. Közreműködésünkkel ellátásba kerültek: 1.a. szülész-nőgyógyászX 11 fő 16,66 % 1.b. addiktológus 9 fő 13,63 % 1.c. pszichiáter 6 fő 9,09 % 1.d. védőnő 2 fő 3,03 % 1.e. háziorvos 0 fő 0, 00 % 1.f. addiktológiai rehabilitációs intézet 3 fő 4,54 % 1.g. nappali ellátás 1 fő 1,51 % Összesen 32 fő 48,48 % 1.2. Ellátási kapcsolattal rendelkezett (vagy információ 32 fő 48,48 % nyújtása után önállóan vett igénybe ellátást) 1.1. + 1.2. Adekvát egészségügyi és/vagy nem anonim szociális 64 fő 96,96 % ellátásba került 2. Nem került ellátásba (az általunk alacsonyküszöbű keretben 2 fő 3,03 % nyújtott ellátáson kívül) X Megjegyzés: 4 fő esetében volt szükséges személyszállítás saját gépjárművel.

A 66 jelentkező nő közül 46 fő esetében rendelkezünk megbízható adattal az általuk valaha szült gyermekek számáról, ami összesen 80 (legalább 1, legfeljebb 4), azaz ők átlagosan 1,73 esetben szültek (élő) gyermeket. Közülük 36 nő aktuálisan közös háztartásban él 57 (legalább 1, legfeljebb 3) saját gyermekével, akik átlagos életkora 5,89 év (0-19 évesek), és további 52 kiskorú személlyel, akik életkoráról nincsenek pontos adataink, de – ügyfeleink mindennapos beszámolóiból – valószínűsítjük, hogy az ő átlagos életkoruk szintén 5 és 7 év közé eshet. Azon háztartások esetében, ahol kiskorúak együttélnek felnőttekkel, ügyfeleink közül 15 fő szívességi lakáshasználóként, 5 albérletben, 5 saját szüleinél, 3 saját tulajdonú ingatlanban, valamint 1 kiskorú édesanya gyermekvédelmi intézményben él. Figyelemre méltó, hogy a 15 szívességi lakáshasználattal kialakult háztartásban, tudomásunk szerint, legalább 18 saját kiskorú gyermek él együtt női ügyfeleinkkel. Ezeknek a nőknek a helyzete különösen kiszolgáltatott, hiszen ha a szállásadó személy/család tovább nem engedi őket gyermekeikkel otthonukban lakni, elemi létfeltételek hiányában, könnyen elveszíthetik gyermekeiket (kiskorú családból történő kiemelésével). Így ők rendszerint könnyen zsarolhatók, ami miatt gyakran kényszerülnek prostituáltként nem csupán saját és gyermekük, de szállásadójuk és azok gyermekei megélhetését is biztosítani, vagy legalábbis hozzájárulni.

HOZZÁTARTOZÓK A programban megjelenő hozzátartozók közül 4 fő édesapa – átmenetileg vagy tartósan – kizárólagosan gyakorolta a szülői felügyeleti jogot, és 1 fő nagymama unokája gyámjaként jelent meg. Az egyik édesapa harminc évnél hosszabb ideje használt drogot, de egy évtizede már fenntartó metadon kezelésben részesült, életvezetése kiegyensúlyozottá vált, a szülői szerepnek minden tekintetben megfelelt. Sajnálatosan, 2011 novemberében tüdőembólia következtében meghalt, azóta gyermekét az anyai nagymama neveli. Egy édesapa rendszeres kábítószer-használó, aki időszakosan börtönbüntetést tölt, így esetében a tágabb családi kört is be kell vonni a gyermekek gondozásába. Egy másik édesapa pszichoterápiás támogatással kielégítően gondoskodik három gyermekről, míg az édesanya hosszabb-rövidebb időszakokat távolt a családtól. Egy édesapának nincs sem pszichés, sem addiktológiai problémája. A gyámként ismert nagymama korábban rendszeresen fogyasztott alkoholt, ugyanakkor már unokája születésekor is absztinens volt, és jelenleg is alkalmas a kisiskolás gyermek nevelésére. A programot további 81 hozzátartozó látogatta meg, az 1. számú táblázat szerinti összetételben. A hozzátartozók részvételéből itt azt emeljük ki, hogy 4 esetben családi konzultációt szerveztünk, s ezek során sikerült droghasználó édesanyák és közeli családtagjaik egyetértésével olyan megoldásokat találni, amelyek alkalmasnak bizonyultak gyermekeik családban maradására. A családtagok ilyenkor például átmenetileg saját háztartásaikban gondoskodtak az egészségügyi ellátásra szoruló édesanya gyermekeiről, esetleg anyagi segítséget adtak az átmenetileg egyedül maradt édesapának, részt vettek esetkonferencián, segítettek eljutni rehabilitációs intézménybe, és így tovább. HALÁLOZÁS A programban megjelent kliensek körében droghasználattal összefüggő haláleset nem történt, egyéb okból egy – fent már említett – édesapa hunyt el. MEGTÉRÜLÉS A program ráfordítása 2011. évben az alábbiak szerint alakult:
TÁMOGATÁS Központi költségvetés ÖSSZEG Alacsonyküszöbű szolgáltatás finanszírozása 2011. évben: 7 000 000 Ft, ebből a beszámolóban tárgyalt ellátotti körre fordított becsült összeg: 4 000 000 Ft. Adományok, eszközök vásárlására: 1 400 000 Ft. Önkormányzati tulajdonú telephely használatának kedvezménye: 1 918 000 Ft,

Budapest Fővárosi Önkormányzat Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti Erőforrás Minisztérium

ÖSSZESEN

ebből a beszámolóban tárgyalt ellátotti körre fordított becsült rész: 1 096 000 Ft. Működési támogatások: 1 000 000 Ft. Kábítószerügyi pályázatok támogatása e beszámolóban tárgyalt ellátotti körre fordított része: 3 897 000 Ft. 11 393 000 Ft, ebből központi költségvetési ráfordítás: 7 897 000 Ft.

A program megtérülését azon az alapon vizsgálhatjuk, hogy a program – egyes esetekben azonosítható módon – más, elsősorban a központi költségvetést terhelő egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi stb. kiadásokat előzött meg. Megtakarítást jelent például, ha egy gyermek nem gyermekvédelmi intézményben él, hanem a családjában marad. Itt a kiskorúak ellátásának költségvetési törvényben5[5] meghatározott normatív támogatási összegét vettük figyelembe: - gyermekvédelmi különleges és speciális ellátásban (0-3 évesek): 842 750 Ft / fő / év, - otthont nyújtó ellátásban (3-17 évesek): 739 000 Ft / fő / év. A program ügyfélkörében a tárgy évben 8 olyan családot azonosítottunk, ahol a nyújtott szolgáltatások (főként jogsegély, családi konzultáció) közreműködésével vált lehetségessé gyermekek családban maradása. Ha e gyermekek (0-3 éves: 5 fő, 3-17 éves: 8 fő) a gyermekvédelmi rendszer valamely intézményébe kerültek volna, az éves szinten a központi költségvetés 10 125 750 Ft összegű kiadásával járt volna együtt. Ilyen értelmű megtakarítás a programban számos vonatkozásban jelentkezett, ugyanakkor, amint láthattuk, mindössze 13 gyermek családban maradása is 2,2 millió Forinttal több központi költségvetési megtakarítást eredményezett, mint ráfordítást (10 125 750 Ft megtakarítás – 7 897 000 Ft ráfordítás = 2 228 750 Ft megtakarítás). Vagyis a program a központi költségvetés számára pénzügyileg előnyös volt. FENNTARTÁS 2011. év végén ismert állapot szerint, - 2012. január 1-jétől a központi költségvetés a program finanszírozásához alacsonyküszöbű szolgáltatás támogatásával nem járul hozzá; - a 2012-2013. évben a program támogatását az Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap6[6], valamint a Józsefvárosi Önkormányzat biztosítja, utóbbi kedvezményes helyiséghasználattal7[7]. TÁMOGATÓK

6[6] TÁMOP-5.2.5/B-10/1-2010-0099. számú szerződés. 7[7] A Józsefvárosi Önkormányzat 2011. december 21-én döntött arról, hogy a Józan Babák Klub részére új, 281 négyzetméter alapterületű telephelyet ad bérbe Budapest VIII. kerület, Baross utca 118. szám alatt. A bérleti díjból az önkormányzat jelenleg évi 1 288 344 Ft kedvezményt ad.

2011-ben a program támogatói voltak: Budapest Fővárosi Önkormányzat, Budapest Józsefvárosi Önkormányzat, Nemzeti Civil Alapprogram, Nemzeti Erőforrás Minisztérium, valamint a Magyar Köztársaság központi költségvetése (alacsonyküszöbű szolgáltatás finanszírozása). A program karácsonyi ajándékozási akciójának adományozói voltak: Baptista Szeretetszolgálat, B. droghasználó édesanya, Gálfy Klára, Hittig Beatrix, Jékey Franciska és a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola dolgozói, Nyírády Adrienn, Oberth József, Soroptimist Club.
8[1] 2012. február 1-jétől a szolgáltatás új telephelyen, a Budapest VIII. kerület, Baross utca 118. szám alatt (volt háziorvosi rendelő, bejárata a Kálvária tér felől) kereshető fel. 9[2] A MEJOK (fenntartó) Józan Babák Klub néven 2011-ben három alacsonyküszöbű szolgáltatást működtetett Budapesten, ezek egyik az „Alternatív Terhesgondozás és Családgondozás”. 10[4] Az itt közölt információk 2011. december 31-éig voltak érvényesek. A 2012. évi ellátásról szóló tájékoztató itt olvasható: http://jozanbabakterhesgondozas.blogspot.com/p/ellatas.html 11[5] A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, 3. melléklet, 12. pont aa) és ba) bekezdések.

Kutatás A terület első hazai kutatásaira 2009-ben került sor. A Kaló Zsuzsa – Mándi Bettina – Sógorka Ildikó – Dr. Rácz József alkotta csoport (MTA Pszichológiai Kutatóintézet – MEJOK, Józan Babák Klub – SE ÁOK I. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika) kvalitatív, míg Dr. Csorba József – Pataki Zoltán – Péterfi Anna kvantitatív vizsgálatot végzett. A kvalitatív kutatás a 2010. október 1-jétől 2012. december 31-éig tartó időszakban jelenleg is folytatódik a Józan Babák Klubban Konferenciák 2008 óta évente egy alkalommal tartunk konferenciát. 2008-ban és 2009-ben ennek helyszíne a Semmelweis Egyetem ÁOK I. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika (Baross utcai, vagy 1-es női klinika) volt, 2010-ben a Kossuth Klub, 2011-ben a Pécsi Tudományegyetem. (A 2010. évi előadások a www.jozanbabak.hu oldalon láthatók.) Playback-színház A Józan Babák Klub Playback-színháza egyfelől egy játszó társulat, másfelől szocioterápiás és képzési programok együttese. Társulatunk 2011. év végéig 132 alkalommal lépett fel. A társulat tagjai részben professzionális segítők, részben korábban drogot használó kliensek, akik közül többen már alacsonyküszöbű szolgáltatásainkban is dolgoznak. A közös munka önmagában is jelentős közösségformáló, készségfejlesztő értékekkel, a józanság megőrzése szempontjából pedig megtartó erővel rendelkezik.

Emellett azonban több marginalizált célcsoportot is sikerült bevonni terápiás alkotói folyamatba, és ennek eredményeként önálló színházi közösségek is alakultak. A színház részletes működéséről: http://jozanbabakplayback.blogspot.com/p/irodalom.html Önsegítő csoportok VIII. kerület, Magdolna utca 43. szám alatti telephelyünkön több önsegítő csoport érhető el, így szerdán, csütörtökön és pénteken a Józan Babák droghasználó szülők önsegítő csoportja, szerdán és csütörtökön úgynevezett 12 lépéses csoportok. Kelt: Budapest, 2012. május 31.

Oberth József kuratóriumi elnök Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány