Цианакрилатни 58-61

Произход
Могат да се разглеждат като производни естери на цианакриловата киселина. Това
са адхезиви, изградени изключително на основата на мономер, със или без
допълнително разтворен полимер.
Общи данни
Това са мономери, еднокомпонентни, ниско- до средновискозни течности.
Съществуват и много техни разновидности, получени по пътя на модификацията с
други нискомолекулни и/или полимерни материали, които освен повишен
вискозитет придават и редица други ценни качества на тези композиции 62-65.
Това са изключително реактивоспособни адхезиви, поради което са известни още
като „моментално втвърдяващи се” или „секундни” лепила. Поради това е
необходимо да се съхраняват при по-специални условия – без достъп на валага при
възможно по-ниска температура (0ºС - 5ºС).
Технология на втвърдяване
По принцип се втвърдяват при 20ºС. За време от няколко секунди до няколко
минути в зависимост от вискозитета им. Алаклно действащите вещества, както и
влагата, са способни да инициират процеса на полимеризация. На фиг.3.11. са
показани типичните криви на втвърдяване, от които се вижда чувствителността на
адхезива по отношение на влагата в околната среда:
При работа с вискозните аналози може да се употребят и ускорители с цел по-бързо
втвърдяване.
Изискват се чисти и гладки (позволяващи хлабини до 100мкм, а за вискозните
модификации до 250мкм), плътни до слабо порьозни повърхности. Вече са
известни и такива представители, които могат да са по-толерантни и към леко
омаслени повърхности.
Свойства
Физико-механичните свойства на българската серия технически цианакрилатни
лепила „Канаконлит” са обобщени ж теблица 3.2. Те проявяват сравнително добра
устойчивост към действието на разтворители (алкохоли, ароматни и алифатни
въглеводороди). Неустойчиви са на разредени киселини и особено на основи.
Влагата и водата бързо понижават якостните им характеристики, но вече има и
такива, които са устойчиви към този фактор.
Не се препоръчват за работа в среди с работна температура, надвишаваща 80ºС.
Съществуват специални термоустойчиви цианакрилатни лепила, за които се
допуска кратковременно излагане на термично въздействие до 150ºС. Такова
свойство се постига чрез получаване на омрежен лепилен слой, който по принцип е
по-термоустойчив. Следователно по своята същност и приет класификационен
принцип тези представители трябва да се отнесат към групата на термореактивните
адхезиви.
Приложение
Тези им качества определят тяхното приложение да се насочи в леки конструкции
от метали, пластмаси, стъкло, керамика, ферити, гума, кожа и дърво. Това са
относително скъпи лепила, чиято употреба изисква и по-специални мерки за
работа.
Търговски марки

За ролята, която тези адхезиви имат в нашето съвремие, може да се съди по броя на
производителите и асортимента им: Каноконлит-Е, Каноконлит-Б, Каноконлит-Л,
Каноконлит-Т (това са серии български лепила), Циакрин, серия Agomet, Alcyn,
Alpha-Ace, Anacure 3000, Aravite, Aron-Alpha, серия Avdelbond, BondLock серия В400, Cianolit, серия Eastman, Cyberbond Apollo серия 2000÷6000, Fimodyn, Fimofix,
Hyloglue, Insta-Cure, серия IS, Isamet, серия Loctite, серия Permabond, Sicomet,
Simson, Spectrum, Superlock, Terotop, Tiox, Tixo, UHU-Superlock, ZipGrip.
Табл.3.2
Физико-механични свойства на серия технически цианакрилатни лепила
„Каноконлит”

вид
Е
Е 50
Е 100
Е 500
Т
Л

вискозитет при
20º С
мПа.с
3
50
100
500
3
100÷500

макс.
хлабина
мм
0,05
0,05
0,1
0,25
0,05
0,25

технологично
време при
метални
адхеренди
с
5÷30
15÷60
15÷60
15÷60
5÷30
5÷30

технологично
време при
поломерни
адхеренди
с
5÷30
15÷60
15÷60
15÷60
5÷30
3600÷7200

време за
пълно
втвърдяване
ч
12
12
12
12
12
24

якост на
срязване
при опън
МПа
17,5
17,5
17,5
17,5
12
17,5

якост
на
опън
МПа
22
22
22
22
15
22

якост
на
удар
кДж/м²
11
13
13
15
6,5
12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful