Sree Media Communications

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212

ZÑ≤Ñ≤Zãπã≤

Jã≤ÃãìO\ò _≥·Ô~Hõì~ü W<£ U.Ñ≤. ZHõ<åq∞H±û JO_£
™êì\˜ã≤ìHõÖò ã¨sfiãπ ZQÍ˚"£∞
Exam Held On: 17-06-2012

1.

2.
3.

4.

5.

6.

2011 _®Hõì~ü "≥·.<åÜ«Ú_»=∞‡ J"å~°∞¤ ZOÑ≤ÔH·#"å~°∞
1) ~å*ËO„^Œã≤OQ∑ Ѩ"å~ü
2) *ˇ.ã≤.Ѩ"å~ü
3) _ç.ÔH.Éèí\ÏflQÆ~ü
4) Z"£∞.Zãπ.JǨ˙¡"åeÜ«∂
(1)
PO„^茄Ѩ^Õâò Ѷ≤Öò‡ KèåO|~ü PѶπ HÍ=∞~üû J^茺‰õΔΩ_»∞
1) _ç.ã¨∞ˆ~+π
2) _ç.~å=∂<åÜ«Ú_»∞
3) Z.<åQÍ~°∞˚#
4) ÔH.z~°Orq
(1)
*ÏfÜ«∞ =∞Ç≤ÏàÏ ã¨OѶ¨∞O J^茺‰õΔΩ~åÅ∞
(1)
1) =∞=∞`åâ◊~°‡
2) g∞~åâ◊~°‡
3) =ÚHõO^£â◊~°‡
4) =∞=∞`å ^•ãπ
W\©=Å k=OQÆ`« =ÚYº=∞O„u _®Hõì~ü "≥·.Zãπ. ~å[
âıY~° Ô~_ç¤QÍi ã¨f=∞}˜ =∂r =ÚYº=∞O„u =∞iÜ«Ú
J`«x ã¨Ç¨ÏK«~°∞Å Pã¨∞ÎÅ#∞ ã≤.a.S. â’kèOKåÅx "Õã≤#
Ñ≤\ ˜ + ¨ < £ # ∞ PO„^è Œ „ Ѩ ^ Õ â ò W^Œ Ì ~ ° ∞ <åºÜ« ∞ =¸~° ∞ Î Å
^èŒ~å‡ã¨#=Ú `Àã≤ѨÙzÛOk. P W^ŒÌ~°∞ <åºÜ«∞=¸~°∞ÎÅ∞
Z=~°∞?
(3)
1) <åºÜ«∞=¸~°∞ÎÅ∞ ~ÀÇ≤Ï}˜ =∞iÜ«Ú Pâ◊√`À+π
"≥ÚǨÏO`å
2) <åºÜ«∞=¸~°∞ÎÅ∞ =∞^Œ<£ Ö’‰õÄ~ü =∞iÜ«Ú ~ÀÇ≤Ï}˜
3) <åºÜ«∞=¸~°∞ÎÅ∞ Dâ◊fi~°Ü«∞º =∞iÜ«Ú ~ÀÇ≤Ï}˜
4) <åºÜ«∞=¸~°∞ÅÎ ∞ =∞^Œ# Ö’‰õΩ~ü =∞iÜ«Ú Dâ◊fi~°Ü∞« º
W\©=Å L`«Î~° „Ѩ^Õâò ZxflHõÅÖ’ ''ÉÏÉÏ ™êÃÇÏÉò
JOÉË_»¯~ü =∞# ^Õ=Ù_»∞—— Jx „ѨHõ\ ˜OzOk Z=~°∞?
1) =∂Ü«∂=u
2) ZÖò.ÔH.J^•fix
3) JdÖË+π Ü«∂^Œ"£ 4) Ja¿+H± ã≤Oyfi
(1)
‰õΩ@∞O| q"å^•Å ã¨OYº#∞ `«yæOKåÅ<Õ ÅHõΔ ºO`À
W\©=Å U ^Õâ◊O ÃÑo§H˜=ÚO^Œ∞ ^ŒOѨ`«∞ÅO^ŒiH©
‰õΩ@∞O| x~°fiǨÏ} Öˇ·Ãã#∞ûÅ∞ `«Ñ¨Êxã¨iQÍ LO_®Åx
PÖ’z™ÈÎOk?
(1)
1) ™œk Jˆ~aÜ«∂
2) W~å<£
3) ‰õΩ"≥·\ò
4) Ü«Ú<≥·>ˇ_£ J~°Éò iѨa¡H±
Sree Media
Communications

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

2012–13 Pi÷Hõ ã¨O=`«û~åxH˜ PO„^茄Ѩ^Õâò |_≥˚\ò
JOK«<åÅ „ѨHÍ~°O ~åROÖ’x „Ѩu áœ~°∞_»∞H˜ `«Åã¨i
JѨC ZO`« LO@∞Ok?
(2)
1) ~°∂. 16,240
2) ~°∂. 16,910
3) ~°∂. 17,240
4) ~°∂. 18,910
2012–13 PO„^茄Ѩ^Õâò |_≥˚\ò JOK«<åÅ „ѨHÍ~°O
Z.Ñ≤.Ö’ „Ѩã¨∞Î`« ^èŒ~°Å P^è•~°OQÍ `«Åã¨i P^•Ü«∞O
1) ~°∂. 71,540
2) ~°∂. 62.912
3) ~°∂. 72,540
4) ~°∂. 61,912
(1)
2012–13 PO„^茄Ѩ^Õâò |_≥˚\ò JOK«<åÅ∞
(1)
1) ~°∂. 1.45 ÅHõΔÅ HÀ@∞¡
2) ~°∂. 1.28 ÅHõΔÅ HÀ@∞¡
3) ~°∂. 1.54 ÅHõΔÅ HÀ@∞¡
4) ~°∂. 1.41 ÅHõΔÅ HÀ@∞¡
W\©=Å J^茺HõΔ Ñ¨^ŒqH˜ ~år<å=∂ KÕ™êÎ#x „ѨHõ\ ˜Oz#
„H˜ã≤ìÜ«∞<£ =ÙÖòÊù U ^Õâß^茺‰õΔΩ_»∞ ?
(1)
1) [~°‡h
2) ã‘fi_»<£
3) <åˆ~fi
4) P„¿ãìeÜ«∂
17–02–2012# =∞~°}˜Oz# Ô~O_»∞™ê~°∞¡ ѨÙe\ò[~ü
|Ǩï=∂#O á⁄Ok# =ºH˜Î
(1)
1) PO^äÀx ëê_ç_£
2) exû J_®¤iÜ≥∂
3) >ˇÿÅ~ü Ç≤ÏH±û
4) ã‘ìÃѶ<£ á¶êÔ~Öò
E<£ 2012 `«# 5 ã¨O=`«û~åŠѨ^ŒgHÍÅO =Úyã≤#
`«~åfi`« J^茺HõΔ ™ê÷<åxH˜ Ѩ^Œg q~°=∞} KÕ™êÎ#x
„ѨHõ\ ˜Oz# ~å|~üì *’eH± U ã¨Oã¨÷H˜ J^茺‰õΔΩ_»∞ ? (1)
1) =~°Öò¤ ÉϺO‰õΩ („ѨѨOK« ÉϺO‰õΩ)
2) Pã≤Ü«∞<£ _≥=ÅÑπ"≥∞O\ò ÉϺO‰õΩ
3) Ü«¸xÃãѶπ
4) JO`«~å˚fÜ«∞ <åºÜ«∞™ê÷#O
U x"ÕkHõ „ѨHÍ~°O Pã≤Ü∂« , ѨãÑ≤ H≤¶ ± „áêO`«OÖ’ ¿Ñ^ŒiHõO
W\©=Å `«QÆ∞æ`ÀOk?
(1)
1

Sree Media Communications

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

1) Ü«Ú.Z<£.F. Ü≥ÚHõ¯ iáÈ~üì PѶπ ZHõ<åq∞H± JO_£
™È+¨Å Hõg∞+¨<£ Ѷ¨~ü Pã≤Ü«∂ JO_£ Ѩã≤Ѷ≤H±
2) iáÈ~üì PѶπ =~°Öò¤ ÉϺO‰õΩ
3) iáÈ~üì PѶπ U+≤Ü«∞<£ _≥=ÖˇÑπ"≥∞O\ò ÉϺO‰õΩ
4) iáÈ~üì PѶπ Ü«¸xÃãѶπ
`«Åã¨i P^•Ü«∞OÖ’ PO„^茄Ѩ^ÕâòÖ’x U lÖÏ¡ „Ѩ^äŒ=∞O
QÍ LOk?
(1)
1) ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£
2) ~°OQÍÔ~_ç¤
3) qâßYѨ@flO
4) `«∂~°∞Ê QÀ^•=i
~å}˜ ÅH©Δ ‡ÉÏ~Ú Z=i q`«O`«∞ ~å}˜ ?
(1)
1) ~å*Ï QÆOQÍ^èŒ~ü ~å=Ù 2) _Õq ã≤OQ∑
3) HÍ_»O ã≤OQ∑
4) ‰õΩ#fi~ü ã≤OQ∑
ÉèÏ~°fÜ«∞ *ÏfÜ«∞ HÍO„ÔQãπ‰Ωõ "≥Ú^Œ\ ˜ WOw¡+π J^躌 ‰õΩΔ _»∞
1) *Ï~ü˚ Ü«¸Öò
2) qeÜ«∞O "≥_»~°ƒ~üfl (1)
3) "Õ∞s HÍÔ~ÊO@~ü
4) Z.X.Ǩ˙ºO
^Õx ™ê÷Ѩ#`À #ˆ~O„^Œ ^Õ"£ =∞iÜ«Ú g∞#∂ =∞™êh
ʼnõΩ ã¨O|O^èŒO LOk?
(4)
1) ÖË|~ü ã¨fi~å*ò áêsì
2) ~å_çHõÖò _≥"≥Ú„Hõ\ ˜H± áêsì
3) á¶ê~°fi~ü¤ ÉÏ¡H±
4) HÍO„ÔQãπ ™È+¨eãπì áêsì
Z"£∞.ÔH.QÍOnè ^ŒH}
Δ˜ τѶH≤ Í #∞O_ç ÉèÏ~°`^« âÕ ßxH˜ ZѨC_»∞
uiy =KåÛ~°∞?
(2)
1) 9–1–1917
2) 9–1–1915
3) 9–1–1913
4) 10–2–1916
Z"£∞.ÔH.QÍOnè Z=ix `«# ~å[H©Ü«∞ QÆ∞~°∞=ÙQÍ
ÉèÏqOKå~°∞?
(1)
1) QÀáêÅHõ$+¨‚QÀYÖË
2) ÉÏÅQÆOQÍ^Œ~° uÅH±
3) ^•^•ÉèÏ~Ú <Ò~Àr
4) =∞øÖÏ<å J|∞Öò HõÖÏO J*Ï^£
2012Ö’ 24= PO„^茄Ѩ^Õâò Hõ=¸ºxãπì áêsì PѶπ
WO_çÜ«∂ (ã≤.Ñ≤.S.) ~åR =∞Ǩã¨Éèí [iy# KÀ@∞
1) HõsO#QÆ~ü
2) PkÖÏÉÏ^£
(1)
3) q[Ü«∞"å_»
4) #ÖÁæO_»
ÃÇÏKü.Z"£∞.\˜.q „Ѩ^è•# ã¨Oáê^Œ‰õΩ_»∞
(2)
1) ÔH.Nx"åãπ
2) ÔH.~å=∞K«O„^Œ=¸iÎ
3) S."≥OHõ„\Ï"£
4) q.~å^è•Hõ$+¨‚
=∞Ǩ \˜.q. ã¨Oáê^Œ‰õΩ_»∞
(3)
1) ÔH.Nx"åãπ
2) ÔH.~å=∞K«O„^Œ=¸iÎ
3) S."≥OHõ„\Ï"£
4) q.~å^è•Hõ$+¨‚
Sree Media
Communications

23. 2012 Ѷ„≤ |=iÖ’ \˜–20 JO`«~å˚fÜ«∞ P@Ö’ J`«ºO`«
"ÕQÆOQÍ â◊`«HõO KÕã≤# „H©_®HÍ~°∞_»∞
(1)
1) iK«~ü¤ Öˇq
2) „H˜ãπ ˆQÖò
3) Z.a._ç. qe¡Ü≥∞~üû 4) _»Q∑ „ÉËãπ"ÕÖò
24. =∂~ü¯ @b¡ `å*Ï „QÆO^äŒO ¿Ñ~°∞
(1)
1) <å<£–™êìÑπ WO_çÜ«∂
2) X<£–™êìÑπ WO_çÜ«∂
3) "≥∞h ¿Ñ¶¿ããπ PѶπ WO_çÜ«∂
4) @∞_Õãπ WO_çÜ«∂
25. „É’ÔH<£ iѨa¡H± – „f Z¿ãûãπ „QÆO^äŒHõ~°Î
(4)
1) ^Õ=H˜ *ˇ·<£
2) ~å=∞K«O„^Œ QÆ∞ǨÏ
3) "Õ∞^è• áê@¯~ü
4) J~°∞O^èŒu ~åÜü∞
26. PO„^茄Ѩ^Õâò 2012–13 |_≥˚\òÖ’ L#fl`« q^Œº‰õΩ
ˆH\Ï~ÚOѨÙ
(1)
1) ~°∂. 1841 HÀ@∞¡
2) ~°∂. 1641 HÀ@∞¡
3) ~°∂. 1541 HÀ@∞¡
4) ~°∂. 1941 HÀ@∞¡
27. WO_çÜ∂« ~°∂áê~ÚÅÖ’, J`«ºO`« qÅ∞"≥#· q^Õg Hõ~Ô hû
1) |ÃÇ·Ï<£ k<å~ü
2) ‰õΩ"≥·\ò n<å~ü
(2)
3) ™œk iÜ«∂Öò
4) X=∞x iÜ«∂Öò
28. W\©=Å *ÏfÜ«∞ L„QÆ"å^Œ x~À^èŒHõ ˆHO„^ŒO (Z<£.ã≤.
ã≤.\˜.) QÆ∞iOz ~åR =ÚYº=∞O„`«∞ʼnõΩ ÖËY ~åã≤Ok
Z=~°∞?
(1)
1) Ñ≤.z^ŒO|~°O
2) =∞<À‡Ç¨Ï<£ã≤OQ∑
3) „Ѩ}Éò=ÚYi˚
4) JOaHÍ™Èx
29. „Ѩ ^ è • #=∞O„u =∞<À‡Ç¨ Ï <£ ã≤ O Q∑ „Ѩ H Í~° O , âßG
Ѩiâ’^èŒ#Ö’ U ^Õâ◊O ÉèÏ~°`«^Õâ◊O Hõ<åfl =ÚO^Œ∞#fl^Œx
`≥ÖÏÊ~°∞?
(4)
1) ^ä•~ÚÖÏO_£
2) ã≤OQÆѨÓ~ü
3) Ü«Ú.Zãπ.Z.
4) K≥·<å
30. 2012 Ѷ≤„|=i 26# PkÖÏÉÏ^£ lÖÏ¡Ö’x =∞~°¡"å~Ú
„QÍ=∞OÖ’ Z=i Pã≤ÎHõÅ#∞ ã¨=∂kèÖ’ LOKå~°∞?
1) „á⁄ÃѶã¨~ü ÃÇ·Ï=∞O_®~üÊù
(1)
2) „á⁄ÃѶã¨~ü ÃÇ·ÏÃã#ƒ~üæ
3) „á⁄ÃѶã¨~ü ~ÀÃã<£Éˇ~üæ
4) „á⁄ÃѶã¨~ü PH±ÅO_£
31. 1 : 2 : 9 : : 2 : 4 : ?
(2)
1) 20
2) 36
3) 24
4) 40
2

Sree Media Communications
32. „Ѩâßfl~°÷HõO L#fl KÀ@ LO_»=Åã≤# ã¨OYº

(3)

1) 156
2) 192
3) 174
4) 162
33. „H˜Ok ^•xÖ’ „uÉèí∞*ÏÅ ã¨OYº

(3)

34.
35.

36.

37.

38.
39.

40.

1) 24
2) 25
3) 26
4) 20
1950 `«~åfi`« ÉèÏ~°`^« âÕ =◊ ÚÖ’ U~°Ê_ç# "≥Ú^Œ\ ˜ ~åR=Ú
1) =∞Ǩ~åR
2) PO„^茄Ѩ^Õâò
(2)
3) QÆ∞[~å`ü
4) Hõ~åfl@Hõ
ÉèÏ~°`« ~å*ϺOQÆ JkèHõ~°}Å∞ 54 =∞iÜ«Ú 55 nxH˜
ã¨O|OkèOz#q
(1)
1) ~åRѨu ZxflHõ
2) LѨ~åRѨu ZxflHõ
3) „Ѩ^è•#=∞O„u ZxflHõ
4) Ö’Hõã¨Éèí ã‘ÊHõ~ü ZxflHõ
_®Hõì~ü Zãπ. ~å^è•Hõ$+¨‚ `«~åfi`« 1967–69 =∞^茺HÍÅO
Ö’ ~åRѨuQÍ L#fl"å~°∞
(2)
1) *ˇ·Öòã≤OQ∑
2) *ÏH©~ü Ǩï¿ãû<£
3) Z"£∞. Ç≤Ï^ŒÜ«∞`«∞ÖÏ¡ 4) q.q.yi
<åºÜ« ∞ =¸iÎ Ç≤ Ï ^Œ Ü « ∞ `« ∞ ÖÏ¡ Zxfl™ê~° ∞ ¡ ~åRѨ u
ÉÏ^茺`«Å#∞ x~°fiÇ≤ÏOKå~°∞?
(1)
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
~åRѨu ZO`«=∞Okx ~å[ºã¨Éèí‰õΩ xÜ«∞q∞OK«=K«∞Û?
1) 10
2) 11
3) 12
4) 13
(3)
Éè Ï ~° ` « ~å*ϺOQÆ = Ú QÆ ∞ iÎ O z# Éè Ï +¨ Å *Ïa`å
~å*ϺOQÆ=Ú Ü≥ÚHõ¯ U Ã+_»∂ºÖòÖ’ LOk?
(2)
1) 7 Ã+_»∂ºÖò
2) 8 Ã+_»∂ºÖò
3) 6 Ã+_»∂ºÖò
4) 5 Ã+_»∂ºÖò
ÉèÏ~°`« ~å*ϺOQÆ=ÚÖ’x 19= JkèH~õ }
° Zxfl „áê^äqŒ ∞Hõ
™êfi`«O„`åºÅ‰õΩ Ç¨g∞ WzÛOk?
(4)
1) 3
2) 4
3) 5
4) 6
Sree Media
Communications

41. „H˘`«Î 21–Z JkèHõ~°}#∞ ÉèÏ~°`« ~å*ϺOQÆOÖ’ U
~å*ϺOQÆ ã¨=~°} ^•fi~å KÕ~°Û|_çOk?
(3)
1) 84
2) 85
3) 86
4) 87
42. ÉèÏ~°`« ~å*ϺOQÆ=ÚÖ’x U JkèHõ~°} =∞`«Ñ¨~°"≥∞ÿ#
=º=Ǩ~åÅ x~°fiǨÏ} ™êfi`«O„`åºxH˜ Ǩq∞ WzÛOk?
1) 24
2) 25
3) 26
4) 27
(3)
43. ÉèÏ~°`« ~å*ϺOQÆ=ÚÖ’x U JkèHõ~°}#∞ a.P~ü.
JOÉË _ » ¯ ~ü ''~å*ϺOQÆ = Ú Ü≥ Ú Hõ ¯ P`« ‡ =∞iÜ« Ú
ǨÏ$^ŒÜ«∞=Ú——QÍ ¿Ñ~˘¯<åfl~°∞?
(2)
1) 31
2) 32
3) 33
4) 14
44. 1872Ö’ XHõ Ѩ~îå<£ <Õ~°ã¨∞ÎxKÕ XHõ "≥·„âß~Ú Ç¨Ï`«º
KÕÜ«∞|_≥#∞. ǨÏ`«ºQÍqOK«|_ç# P "≥·„âß~Ú Z=~°∞?
1) ÖÏ~ü¤ ÖÏÔ~<£û
2) ÖÏ~ü¤ e@ì<£
(4)
3) ÖÏ~ü¤ <å~ü΄|∂H±
4) ÖÏ~ü¤ "Õ∞Ü≥∂
45. Z=i HÍÅOÖ’ ã¨fi~å*ò áêsì „áê~°OÉèí"≥∞ÿOk? (2)
1) ÖÏ~ü¤ Wifi<£
2) ÖÏ~ü¤ s_çOQ∑
3) ÖÏ~ü¤ K≥Öò‡ûѶ¨~ü¤
4) ÖÏ~ü¤ "Õ"≥Öò
46. U ã¨O=`«û~°OÖ’ WO_çÜ«∞<£ <Õ+¨#Öò HÍO„ÔQãπ Ô~O_»∞
=~åæÅ∞QÍ peáÈ~ÚOk?
(3)
1) 1905
2) 1906
3) 1907
4) 1908
47. QÆ^Œ~ü áêsì ˆHO„^Œ HÍ~åºÅÜ«∞O L#fl KÀ@∞
(3)
1) HÍ#∂Ê~ü
2) ɡi¡<£
3) ™ê<£ „á¶êxû™È¯
4) ÅO_»<£
48. _»Kü Dãπì WO_çÜ∂« HõOÃÑh `«# "åºáê~° ã¨Oã¨#÷ ∞ "≥Ú^Œ@
ZHõ¯_» <≥ÅH˘eÊOk?
(1)
1) =∞zbѨ@flO
2) ã¨∂~°`ü
3) H˘zÛ<£
4) HÍÔ~·HõÖò
49. U ã¨O=`«û~°OÖ’ _®x+π Dãπì WO_çÜ«∂ HõOÃÑh
„áê~°OÉèí"≥∞ÿOk?
(1)
1) 1616
2) 1617
3) 1618
4) 1619
50. ã≤qÖò ã¨sfiãπ#∞ „Ѩ"Õâ◊ÃÑ\˜ìOk
(2)
1) "å<£ ¿ÇÏã≤ìOQ∑û
2) ÖÏ~ü¤ HÍ~°<£"åbãπ
3) *Ï<£ ëÈ~ü
4) ÖÏ~ü¤ "≥Å¡ã‘¡
51. WO_çÜ«∂Ö’ WOw¡+¨μ#∞ L#fl`« q^•º =∂^茺=∞OQÍ
KÕã≤#"å~°∞
(2)
1) ÖÏ~ü¤ Z=∞ǨÏ~üãπì
2) ÖÏ~ü¤ ɡO\˜OH±
3) ÖÏ~ü¤ q∞O\’
4) ÖÏ~ü¤ PH±ÅO_£
3

Sree Media Communications
52. Z=i HÍÅOÖ’ "≥Ú^Œ\ ˜ Ô~·ÖËfiÖˇ·#∞ =∞iÜ«Ú "≥Ú^Œ\ ˜
>ˇe„QÍѶπ Öˇ·#∞ "ÕÜ«∞|_ç<å~Ú?
(3)
1) ÖÏ~ü¤ PHõ¡O_£
2) ÖÏ~ü¤ Ǩi¤O*ò
3) ÖÏ~ü¤ _»Ö∫›ã‘
4) ÖÏ~ü¤ q∞O\’
53. WO_çÜ«∂Ö’ "≥Ú^Œ\ ˜ =∞ã‘^Œ∞#∞ xi‡OzOk Z=~°∞?
1) WÅ∞Î`üq∞+π
2) ÉÏŃ<£
3) ‰õΩ`«∞Éò–L^£–k<£–S|H±
4) P~°O ëê
54. _èçb¡ "≥Ú^Œ\ ˜ ã¨∞ÖÏÎ<£
(3)
1) P|∞ ÉÏHõ~° ëê
2) Ѷ≤~À*òHõΔ ëê `«∞QÆ¡H±
3) =∞ǨÏ=∞‡^£ a<£ `«∞QÆ¡H±
4) Ѷ≤∞Ü«∂ã¨∞nÌ<£ `«∞QÆ¡H±
55. WO_çÜ«∂Ö’ ÉèíH˜Î L^Œº=∂xH˜ P^Œ∞º_»∞
(1)
1) ~å=∂#∞[
2) ~å=∂#O^Œ
3) =∞^è•fiKå~°º
4) Hõc~ü
56. |ǨÏ=∞h ™ê„=∂[º PYi áêʼnõΩ_»∞
(4)
1) |ǨÏ=∞<£ ëê
2) =ÚǨÏ=∞‡^£ ëê
3) Ѷ≤~À*ò ëê
4) Hõe=ÚÖÏ¡ÇπÏ ëê
57. U ã¨O=`«û~°OÖ’ "≥Ú^Œ\ ˜ áêxѨ@∞ì Ü«Ú^Œ=ú Ú [iyOk?
1) 1526
2) 1528
(1)
3) 1530
4) 1524
58. HÍe|OQÆ<£ WHõ¯_ç XHõ „Ѩã≤^Œú
(1)
1) ǨÏ~°áêÊ ˆHO„^ŒO
2) Ö’^ä•Öò ˆHO„^ŒO
3) "≥ÚǨÏO|^•~À ˆHO„^ŒO
4) ã¨∞~üHÀ@_® ˆHO„^ŒO
59. P~°∞ºÅ‰õΩ „Ѩ=ÚY P~å^茺 ^≥·=O
(2)
1) WO„^Œ∞_»∞
2) =~°∞}∞_»∞
3) Jyfl
4) ™È=∞
60. „ѨѨOK«=ÚÖ’ Ju „áêp# =∞`« „QÆO^äŒO
(1)
1) |∞∞ˆQfi^Œ=Ú
2) ™ê=∞"Õ^Œ=Ú
3) =∞#∞㨇 $u
4) =∞ǨÉèÏ~°`«=Ú
61. QÍeÖ’ JkèHõOQÍ LO_Õk
(1)
1) <≥·„\’[<£
2) HÍ~°ƒ<£ _≥· PÔH· û_£
3) PH˜û[<£
4) Ç‘ÏeÜ«∞O
62. ã¨∂~°∞ºx K«∞@∂ì K«O„^Œ∞_»∞ XHõ™êi u~°QÆ\ÏxH˜ Ѩ>Ëì
HÍÅ=Ú
(1)
1) 27 1/3 ~ÀAÅ∞ 2) 29 1/3 ~ÀAÅ∞
3) 30 1/3 ~ÀAÅ∞ 4) 30 ~ÀAÅ∞
Sree Media
Communications

63. ã¨∂~°∞ºx K«∞@∂ì Éè∂í q∞ XHõ™êi u~°Q_Æ ®xH˜ Zxfl ~ÀAÅ∞
Ѩ_»∞`«∞Ok?
(2)
1) 320 1/4 ~ÀAÅ∞ 2) 365 1/4 ~ÀAÅ∞
3) 372 1/4 ~ÀAÅ∞ 4) 310 1/4 ~ÀAÅ∞
64. 2011 [<åÉèÏ ÖˇHõ¯Å „ѨHÍ~°O, PO„^茄Ѩ^Õâò [<åÉèÏ
1) 6 HÀ@¡ 98 ÅHõΔÅ∞
2) 9 HÀ@¡ 46 ÅHõΔÅ∞
3) 7 HÀ@¡ 46 ÅHõΔÅ∞
4) 8 HÀ@¡ 46 ÅHõΔÅ∞
65. 2011 [<åÉèÏ ÖˇHõ¯Å „ѨHÍ~°O WO_çÜ«∂ [<åÉèÏÖ’
PO„^茄Ѩ^Õâò [<åÉèÏ âß`«O
(4)
1) 6%
2) 9%
3) 8%
4) 7%
66. 2011 [<åÉèÏ ÖˇHõ¯Å „ѨHÍ~°O, PO„^茄Ѩ^ÕâòÖ’ „Ѩu
"≥~Úº =∞Ok ѨÙ~°∞+¨μʼnõΩ „ã‘ÎÅ ã¨OYº
(4)
1) 962
2) 972
3) 892
4) 992
67. 2011 [<åÉèÏ ÖˇHõ¯Å „ѨHÍ~°O, PO„^茄Ѩ^ÕâòÖ’ J`«ºO`«
Z‰õΩ¯= [<åÉèÏ L#fl lÖÏ¡
(1)
1) ~°OQÍÔ~_ç¤
2) `«∂~°∞Ê QÀ^•=i
3) QÆ∞O@∂~°∞
4) Hõ$ëê‚
68. 2011 [<åÉèÏ ÖˇHõ¯Å „ѨHÍ~°O, J`«ºÅÊOQÍ JHõΔ~å㨺`«
QÆÅ ˆHO„^Œáêe`« „áêO`«=Ú
(1)
1) ^•„^• =∞iÜ«Ú <åQÆ~ü ǨÏ"Õe
2) K«O_ôѶ¨∞~ü
3) ѨÙ^Œ∞KÕÛs
4) JO_»=∂<£ =∞iÜ«Ú xHÀÉÏ~ü nfiáêÅ∞
69. 2011 [<åÉèÏ ÖˇHõ¯Å „ѨHÍ~°O, ÉèÏ~°`«^Õâ◊Ѩ٠JHõΔ~å㨺`«
âß`«O
(1)
1) 74.04
2) 71.04
3) 70.04
4) 76.04
70. 2011 [<åÉèÏ ÖˇHõ¯Å „ѨHÍ~°O, WO_çÜ«∂Ö’ ѨÙ~°∞+¨μÖ’¡
JHõΔ~å㨺`« âß`«O
(1)
1) 82.14
2) 84.14
3) 85.14
4) 86.14
71. 2011 [<åÉèÏ ÖˇHõ¯Å „ѨHÍ~°O, WO_çÜ«∂Ö’ „ã‘ÎÅÖ’
JHõΔ~å㨺`« âß`«O
(1)
1) 65.46
2) 66.46
3) 67.46
4) 62.46
4

Sree Media Communications
72. U ÉèÏ~°`« ~å*ϺOQÆ JkèHõ~°} H˜O^Œ ÉèÏ~°`« ã¨OѶ¨∞\˜`«
xkè #∞O_ç áê~°¡"≥∞O\ò P"≥∂^ŒO ÖˉõΩO_® ^èŒ<åxfl
fÜ«∞‰õÄ_»^Œ∞, Y~°∞Û KÕÜ«∞~å^Œ∞, LѨÜ≥∂yOK«~å^Œ∞
1) 264
2) 265
3) 266
4) 267
(3)
73. ~å[ºã¨Éíè ã¨É∞íè ºÅ∞ Wk `«Ñʨ Jxfl Hõq∞\©ÅÖ’ ã¨O|O^è=Œ Ú
Hõey LO\Ï~°∞
(4)
1) „ѨÉèí∞`«fi Ǩg∞Å Hõq∞\©
2) „ѨÉèí∞`«fi ~°OQÆ ã¨Oã¨÷Å Hõq∞\©
3) Ѩa¡H± JH“O\òû Hõq∞\©
4) JOK«<åÅ Hõq∞\©
74. 12–7–1985 #∞O_ç 20–12–1986 =~°‰õΩ L#fl
ÉèÏ~°`« „Ѩ^è•# <åºÜ«∞=¸iÎ
(2)
1) "≥·.q.K«O„^•K«∂_£ 2) Ñ≤.Z<£.ÉèíQÆ=u
3) P~ü.q∞„âß
4) *ˇ.Zãπ.â◊~°‡
75. „H˜Ok "åxÖ’ Ô~O_»∞ ã¨ÉèíÅ∞ L#fl ~åRO
(1)
1) Hõ~åfl@Hõ
2) J™êûO
3) ѨtÛ=∞ɡOQÍÖò
4) ~å[™ê÷<£
76. ÉèÏ~°`« ~å*ϺOQÆ=ÚÖ’ ˆHO„^ŒO âßã¨<åÅ∞ KÕ¿ã ˆHO„^Œ
*Ïa`åÖ’ Zxfl JOâßÅ∞ LO\Ï~Ú?
(3)
1) 47
2) 67
3) 97
4) 66
77. [<åÉèÏ, Jaè=$kú =∞iÜ«Ú qѨ`«∞Î x~°fiǨÏ}Å g∞^Œ
<åÅ∞QÆ∞ ~ÀAÅ JO`«~å˚fÜ«∞ Ããq∞<å~ü#∞ Ѷ≤„|=i
2012Ö’ x~°fiÇ≤ÏOz# qâ◊fiq^•ºÅÜ«∞O
(1)
1) „uѨÙ~° qâ◊fiq^•ºÅÜ«∞=Ú
2) q∞*’~°O qâ◊fiq^•ºÅÜ«∞=Ú
3) Q“ǨÏu qâ◊fiq^•ºÅÜ«∞=Ú
4) <åQÍÖÏO_£ qâ◊fiq^•ºÅÜ«∞=Ú
78. <Õ+#¨ Öò á¶ê\¡ òáê¶ ~ü‡ P<£ _ç*Ïã¨~ì ü iãπ¯ i_»H<Δõ £ Ãã„Hõ>iË Ü«∞\ò
L#fl ã¨÷ÅO
(1)
1) #∂º_èçb¡
2) H˘zÛ<£
3) JǨχ^•ÉÏ^£
4) qâßYѨ@ì}O
79. 2012 [#=iÖ’ >ˇ„Ç≤Ï ÃÇ·Ï„_À _≥=ÅÑπ"≥∞O\ò HÍ~˘Ê
ˆ~+¨<£ JkèHÍ~°∞ʼnõΩ qѨ`«∞Î x~°fiǨÏ} „áê^äŒq∞Hõ JOâßÅ
g∞^Œ tHõΔ}Ï HÍ~°º„Hõ=∂xfl x~°fiÇ≤ÏOz#k Z=~°∞? (3)
1) <Õ+¨#Öò W<£ã≤ì@∂º\ò PѶπ ~°∂~°Öò _≥=ÅÑπ"≥∞O\ò
2) <Õ+¨#Öò _ç*Ïã¨ì~ü "Õ∞<Õ*ò"≥∞O\ò P^ä•i\©
3) WO_çÜ«∞<£ W<£ã≤ì@∂º\ò PѶπ Ѩa¡H± P_ç‡x„¿ãì+¨<£
4) <Õ+¨#Öò ã≤qÖò _çÃѶ<£û HÍÖË*ò
80. U JdÅ ÉèÏ~°`« ã¨sfiãπ ã¨É∞íè ºÅ „áê^äqŒ ∞Hõ tHõ}Δ Ö’ qѨ`∞« Î
x~°fiǨÏ} XHõ ÉèÏQÆOQÍ KÕ~°Û|_çOk
(4)
Sree Media
Communications

81.
82.

83.

84.

1) WO_çÜ«∞<£ J_ç‡x„¿ãì\ ˜"£ ã¨sfiãπ
2) WO_çÜ«∞<£ áÈbãπ ã¨sfiãπ
3) WO_çÜ«∞<£ á¶êÔ~ãπì ã¨sfiãπ
4) ÃÑ·=hfl
„ѨÑO¨ K« qѨ`∞« ÅÎ Ö’ =~°^ÅŒ ∞ ZO`« âß`«OQÍ LO\Ï~Ú?
1) 20%
2) 30%
(2)
3) 35%
4) 40%
„ѨѨOK« qѨ`«∞ÎÅÖ’ Hõ~°=ÙÅ∞ / HΔÍ=∂Å∞ =∞iÜ«Ú
ã¨O|Okè`« qѨ`«∞ÎÅ∞ ZO`« LO\Ï~Ú?
(2)
1) 18%
2) 19%
3) 20%
4) 21%
„ѨѨOK« qѨ`«∞ÎÖÖ’ Éèí∂HõOáêÅ∞ =∞iÜ«Ú ã¨∞<åg∞Å∞
WO`« LO\Ï~Ú
(3)
1) 6%
2) 7%
3) 8%
4) 9%
„Ѩâßfl~°÷HõO L#fl KÀ@ LO_»=Åã≤# ã¨OYº
(1)

1) 63
2) 78
3) 45
4) 54
85. „Ѩâßfl~°÷HõO L#fl KÀ@ LO_»=Åã≤# ã¨OYº

(3)

1) 86
2) 56
3) 91
4) 76
86. „H˜Ok ^•xÖ’ „uÉèí∞*ÏÅ ã¨OYº :

(4)

1) 23
3) 20

2) 28
4) 45
5

Sree Media Communications
87. „Ѩâßfl~°÷HõO L#fl KÀ@ LO_»=Åã≤# ã¨OYº

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

1) 180
2) 160
3) 120
4) 150
5, 7, 18, 69, 248, ?
1) 1250
2) 1280
3) 1180
4) 1140
6, 15, 47, 97, 293, ?
1) 486
2) 846
3) 589
4) 524
U„Ñ≤Öò : EÖˇ· : : ÃãÃÑìO|~ü : ?
1) JHÀì|~ü
2) #=O|~ü
3) _çÃãO|~ü
4) PQÆã¨∞ì
POQÆ¡ Hõq`«fi Ñ≤`å=∞Ǩï_»∞
1) q∞Åì<£
2) Ji™Èì¿Ñ¶<£û
3) Z™êÛÜ«∞Åãπ
4) Kåã¨~ü
Pi÷HõâßG Ñ≤`å=∞Ǩï_»∞
1) =∂Å÷ãπ
2) iHÍ~À¤
3) *ˇ.Z"£∞.H©<£û
4) P_»O ã≤‡`ü
ã≤‰õΩ¯=∞`« Ѩq„`« „QÆO^äŒ=Ú
1) QÆ∞~°∞ „QÆO^äŒ ™êÃÇÏÉò 2) QÆ∞~°∞^•fi~å
3) <å#H± ™êÃÇÏÉò
4) <å#H± „QÆO^ä£
'*ˇO_£ P"≥ã¨Î— U =∞`« Ѩq„`« „QÆO^äŒ=Ú
1) \Ï"À =∞`«O
2) *’~å„ã≤ìÜ«∞<£ =∞`«O
3) +≤O\’ =∞`«O
4) E_≥· =∞`«O
™œ~°=º=ã¨÷ Pq+¨¯~°Î
1) ÔHѨ¡~ü
2) HÀѨiflHõãπ
3) =∂~À¯ áÈÖ’
4) J=∞O_»ã¨<£
JO`«~å˚fÜ«∞ ‰õΩ@∞O| k#=Ú
1) "Õ∞ 15
2) E<£ 15
3) AÖˇ· 15
4) PQÆã¨∞ì 15
HÍ=∞<≥fiÖòÎ k#=Ú
1) "Õ∞ 24
2) E<£ 24
3) AÖˇ· 24
4) PQÆã¨∞ì 24
„ѨѨOK« [<åÉèÏ k#=Ú
1) AÖˇ· 11
2) PQÆã¨∞ì 11
3) ÃãÃÑìO|~ü 11
4) JHÀì|~ü 11
JO`«~å˚fÜ«∞ „Ѩ*Ï™êfi=∞º k#=Ú
1) ÃãÃÑìO|~ü 15
2) JHÀì|~ü 15
3) #=O|~ü 15
4) _çÃãO|~ü 15
Sree Media
Communications

(1)

(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)

100. JO`«~å˚fÜ«∞ ¿Ñ^ŒiHõ x~°∂‡Å# k#=Ú
(1)
1) JHÀì|~ü 17
2) #=O|~ü 17
3) [#=i 17
4) Ѷ≤„|=i 17
101. WO_çÜ∂« Ö’ rq`« cè=∂ ã¨Oã¨÷ (ZÖò.S.ã≤.) U~åÊ @~Ú#
k#O
(1)
1) 1–9–1956
2) 1–8–1956
3) 1–9–1957
4) 1–8–1957
102. WO_ç Ü « ∂ Ö’ "≥ Ú ^Œ \ ˜ ™ êiQÍ =∞øÖϺ#∂ºhHõ ~ ° }
(P==¸Åº#) [iy# ã¨O=`«û~°=Ú
(3)
1) 1947
2) 1948
3) 1949
4) 1950
103. WO_çÜ«∂ Pi÷Hõ ã¨OѶ¨∞O "≥Ú^Œ\ ˜ J^茺‰õΔΩ_»∞ Z=~°∞?
1) ÔH.ã≤.ѨO`ü
2) ÔH.ã¨O`å#O
3) ÔH.ã≤.xÜ≥∂y
4) "≥·.a.K«"å<£
(3)
104. 1950Ö’ WO_çÜ«∂ iѨa¡H± J~Ú#ѨC_»∞ ^•x [<åÉèÏ
1) 34 HÀ@∞¡
2) 35 HÀ@∞¡
(3)
3) 36 HÀ@∞¡
4) 37 HÀ@∞¡
105. g∞@~ü ^Õx H˘Å=∂#O ?
(1)
1) á⁄_»=Ù
2) ~åt
3) HÍÖÏO
4) LëÈ‚„QÆ`«
106. J`«ºO`« uÜ«∞ºx „ѨHõ$u ã≤^Œú ѨOK«^•~°
(2)
1) QÆ∂¡HÀ*ò
2) „Ѷ¨HÀìãπ
3) ÖÏHÀìãπ
4) ã¨∞„HÀãπ
107. ѨO_»¡ J^茺ܫ∞# âßGO
(1)
1) áê"≥∂År
2) ÃÑ_®År
3) PO^ä•År
4) ÃãÊ~åÊÅr
108. PǨ~° HÍÅ∞+¨º=Ú nx=Å# HõÅ∞QÆ∞#∞
(4)
1) HÀ¡„ã≤ì_çÜ«∞O >ˇ@x
2) ÉÏã≤Å¡ãπ PO„`åã≤ãπ
3) ™êÖÁ‡<≥ÖÏ¡ >ˇÿá¶È™ê
4) HÀ¡ûDì_çÜ«∞"£∞ É’@∞ºe#"£∞
109. „H˜Ok "åxÖ’ "≥·~°Öò "åºkè
(1)
1) =∞â◊¥z
2) @∂º|~ü‰õΩºÖ’ã≤ãπ
3) =∞ÖËiÜ«∂
4) HõÅ~å
110. Hͺ~°\ò „Ѩ^è•#OQÍ XHõ
(1)
1) "Õ~°∞
2) H˘=∞‡
3) ѨÙ+¨ÊO
4) ^ä•Å=∞ãπ
111. ã¨∞#flO
(4)
1) ™È_çÜ«∞O HÀ¡Ô~·_£
2) lOH± ã¨ÖËÊù\ò
3) Öˇ_£ PÔH· û_£
4) HÍe¬Ü«∞O PÔH· û_£
112. @∂`ü¿Ñãπì `«Ü«∂sÖ’ "å_Õk
(1)
1) HÍe¬Ü«∞O á¶ê¿ãÊù\ò
2) "≥∞wfl+≤Ü«∞O PÔH· û_£
6

Sree Media Communications
113.
114.
115.
116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

3) ã¨∂Ѩ~ü á¶ê¿ãÊù\ò
4) "≥∞wfl+≤Ü«∞O ÃÇ·Ï„_®ÔH· û_£
P=∂¡ÅH˜ Ju=ÚYº"≥∞ÿ# XHõ =¸ÅHõO
(1)
1) ÃÇ·Ï„_À[<£
2) <≥·„\’[<£
3) PH˜û[<£
4) Ç‘ÏeÜ«∞O
Ѩ~°=∂}∞ ã≤^•úO`åxfl Hõ#∞Q˘#flk
(3)
1) ɡO[q∞<£ „á¶êOH˜¡<£ 2) "Õ∞_»"£∞ ‰õĺs
3) *Ï<£ _®Å¤<£
4) PŃ~üì S<£ã‘ì<£
PÉèí~°}ÏÅ `«Ü«∂sH˜ |OQÍ~°O`À Hõe¿Ñ ֒ǨÏO
1) lOH±
2) "≥O_ç
3) ~åy
4) W#∞=Ú
(3)
J`«∞º`«Î=∞ q^Œ∞º`ü "åǨÏHõ=Ú
(2)
1) ~åy
2) "≥O_ç
3) |OQÍ~°O
4) W#∞=Ú
^Œ∂~°OQÍ L#fl =ã¨∞=Î ÙÅ#∞ ã¨iQÍæ K«∂_»ÖHË õ áÈ`Õ J`«#∞
U "åºkè`À L#fl@∞¡ ?
(1)
1) ÃÇ·ÏѨ~ü "≥∞„\’Ñ≤Ü«∂ 2) "≥∞ÿÜ≥∂Ñ≤Ü«∂
3) Pã≤ìQ͇\˜["£∞
4) ÃÑ·q Ug HÍ=Ù
_≥ã≤ɡÖò nxH˜ H˘Å=∂#O
(1)
1) ^èŒfix f„=`«
2) HÍOu f„=`«
3) ^èŒfix P=$uÎ
4) ^èŒfix ^≥·~°…ºO
H˘Å#∞ Ö’`«∞ `«‰Ωõ ¯= L#fl@∞¡ Hõ#Ѩ_∞» `«∞Ok. ZO^Œ∞=Å¡?
1) Ѩ~å=~°Î#O
2) =„H©Éèí=#O
(2)
3) q=~°Î#O
4) ÃÑ·q Ug HÍ=Ù
WO_çÜ∞« <£ „Ѩ=∂} HÍÖÏxH˜ „w<£qKü HÍÅO WO`« "≥#∞Hõ
LO@∞Ok
(4)
1) 6 1/2 QÆO@Å∞
2) 6 QÆO@Å∞
3) 5 QÆO@Å∞
4) 5 1/2 QÆO@Å∞
=∞QÆ^èŒ ™ê„=∂[º HÍÅ=Ú
(2)
1) 6–5 â◊`åÉÏúÅ∞ „H©.ѨÓ.
2) 5–3 â◊`åÉÏúÅ∞ „H©.ѨÓ.
3) 3–2 â◊`åÉÏúÅ∞ „H©.ѨÓ.
4) 2–1 â◊`åÉÏúÅ∞ „H©.ѨÓ.
U ã¨O=`«û~°=ÚÖ’ JÖˇQÍ˚O_»~ü WO_çÜ«∂ÃÑ· ^ŒO_≥uÎ
<å_»∞?
(1)
1) 326 „H©.ѨÓ.
2) 336 „H©.ѨÓ.
3) 346 „H©.ѨÓ.
4) 316 „H©.ѨÓ.
áêH˜™êÎ<£ – PѶ¨æx™êÎ<£Å =∞^茺 ã¨iǨÏ^Œ∞Ì ˆ~Y (3)
1) ~å_£H˜¡Ñ¶π ˆ~Y
2) =∞H±=∞Ǩϟ<£ ˆ~Y
3) _»∂º~åO_£ ˆ~Y
4) =∂l<å\ò ˆ~Y
Sree Media
Communications

124. ^ŒH˜Δ} J"≥∞iHÍÖ’ JuÃÑ^ŒÌ ^Õâ◊=Ú
(2)
1) ze
2) „ɡlÖò
3) Pi˚O\˜<å
4) É’\òû"å<å
125. ÔH#_®Ö’ JuÃÑ^ŒÌ #QÆ~°O
(1)
1) \’~˘O\’
2) PO\ÏiÜ≥∂
3) ‰õΩºÉˇH±
4) „a\˜+π H˘ÅOaÜ«∂
126. „ѨÑO¨ K«=ÚÖ’ J`«ºO`« Z`«~Î Ú# [Åáê`«=Ú L#fl KÀ@∞
1) Pã≤Ü«∂
2) Ü«¸~ÀÑπ
(4)
3) L`«Î~° J"≥∞iHÍ
4) ^ŒH˜Δ} J"≥∞iHÍ
127. „ѨѨOK«=ÚÖ’ J`«ºkèHõOQÍ =Úã≤¡=ÚÅ∞ L#fl ^Õâ◊=Ú
1) áêH˜™êÎ<£
2) WO_çÜ«∂
3) WO_À<Õ+≤Ü«∂
4) ™œk Jˆ~aÜ«∂ (3)
128. "≥∞H˜ûHÀ ã≤O^èŒ∞ âßY `«~åfi`«, J`«ºO`« ÃÑ^ŒÌ ã≤O^èŒ∞ âßY
1) Jˆ~aÜ«∞<£ ã≤O^èŒ∞ âßY
(1)
2) HÍeá¶ÈiflÜ«∂ ã≤O^èŒ∞âßY
3) ǨÏ_»û<£ ã≤O^èŒ∞ âßY
4) Ãã·O\ò, ÖÏÔ~<£û ã≤O^èŒ∞ âßY
129. "å\˜Hõ<£ ã≤\ ˜ `«~åfi`«, „ѨѨOK«=ÚÖ’ qã‘Î~°‚=ÚÖ’ Ju
z#fl ^Õâ◊O
(1)
1) "≥Ú<åHÀ
2) <Ò~°∞
3) `«∞"åÅ∞
4) =∂ÖϤ
130. "å\˜Hõ<£ ã≤\ © `«~åfi`« [<åÉèÏÖ’ „ѨѨOK«=ÚÖ’ Ju
z#fl ^Õâ◊O
(3)
1) "≥Ú<åHÀ
2) <Ò~°∞
3) `«∞"åÅ∞
4) =∂ÖϤ
131. P"£∞ã¨ì~ü_®O #QÆ~°=Ú U #k X_»∞¤# LOk? (1)
1) P"≥∞ûÖò
2) HÍlÖò
3) „ã‘Ê
4) _®#∂ºÉò
132. ɡi¡<£ #QÆ~°=Ú U #k X_»∞¤# LOk?
(3)
1) P=∞ûÖò
2) HÍlÖò
3) „ã‘Ê
4) _®#∂ºÉò
133. „Ѩuáêk`« L„QÆ"å^Œ x~À^èŒHõ ˆHO„^ŒO (Z<£.ã≤.\˜.ã≤)
q+¨Ü«∞OÖ’ =ã¨∞Î#fl =ºuˆ~Hõ`« QÆ∞iOz ''^•x (Z<£.ã≤.
\˜.ã≤.) „Ѩ^è•# ÅHõΔ ºO L„QÆ"å^Œ x~À^èŒHõ K«~°ºÅ#∞
^Õâ◊"åºÑ¨ÎOQÍ ã¨"≥∞ÿHõº Ѩ~°K«@O—— Jx J#flk Z=~°∞?
1) Ñ≤.z^ŒO|~°O
2) HõÑ≤Öò ã≤|Öò
(4)
3) „Ѩ}Éò =ÚYs˚
4) =∞<À‡Ç¨Ï<£ ã≤OQ∑
134. ^ä•~ÚÖÏO_£Ö’ 2012 Ѷ≤„|=i 19# K«xáÈ~Ú#
„á⁄Ѷ¨ã¨~ü *’ǨÏ<£ „Ѷ≤_£iH± ™êìÖò XHõ ÃÑ^ŒÌ
(1)
1) WO_®Ålã¨∞ì
2) ^è•Üü∞ Hõq
3) WO_çÜ«∂ K«i„`«HÍ~°∞_»∞
4) z„`«HÍ~°∞_»∞
7

Sree Media Communications
135. J#∞|O^èŒ HõàÏâßÅ ^Œo`« J^蕺Ѩ‰õΩ_»∞x ‰õΩÅO ¿Ñ~°∞`À
^Œ∂+≤OKå_»#fl <≥ѨO`À JÔ~ã¨ì~Ú# XHõ "≥·ãπ Kèå#ûÅ~ü
U qâ◊fiq^•ºÅÜ«∂xH˜ K≥Ok# "å~°∞?
(1)
1) QÆ∞[~å`ü qâ◊fiq^•ºÅÜ«∞=Ú
2) <åQÆѨÓ~ü qâ◊fiq^•ºÅÜ«∞=Ú
3) ѨÓ<å qâ◊fiq^•ºÅÜ«∞=Ú
4) ™œ~åR qâ◊fiq^•ºÅÜ«∞=Ú
136. `≥Å∞QÆ∞ k#Ѩ„uHõ '„Ѩ*Ïâ◊H˜Î— ã¨Oáê^Œ‰õΩ_»∞
(1)
1) Zãπ. q#Üü∞‰õΩ=∂~ü
2) ÔH. ~å=∂K«O„^Œ=¸iÎ
3) ÔH. Nx"åãπ
4) Z"£∞.q.P~ü.âß„ã≤Î
137. `≥Å∞QÆ∞ k#Ѩ„uHõ '"å~°Î— ã¨Oáê^Œ‰õΩ_»∞
(1)
1) _ç. ™ê~ÚÉÏÉÏ
2) Zãπ. q#Üü∞‰õΩ=∂~ü
3) ÔH. Nx"åãπ
4) q. =Ú~°o
138. `≥Å∞QÆ∞ k#Ѩ„uHõ 'PO„^茄ѨÉèí— „Ѩ^è•# ã¨Oáê^Œ‰õΩ_»∞
1) Z"£∞. QÀáêÅHõ$+¨‚
(1)
2) _ç. Ѩ^Œ‡[
3) q. =Ú~°o
4) ~å"≥∂r~å=Ù
139. POQÆ¡ k#Ѩ„uHõ '_»Hõ¯<£ „HÍxHõÖò— ã¨Oáê^Œ‰õΩ_»∞ (1)
1) Z.\˜.[Ü«∞Ou
2) „ѨÉèí∞ Kå"å¡
3) ÔH. ~å=∞K«O„^Œ=¸iÎ
4) Z"£∞.QÀáêÅHõ$+¨‚
140. POQÆ¡ "å~°Ñ¨„uHõ 'WO_çÜ«∂ @∞_Õ— Z_ç\’iÜ«∞Öò _≥·~°Hõì~ü
1) Z"£∞.*ˇ.PHõÛ~ü
(1)
2) ~å[nÑπ ^ÕâßÜü∞
3) ÔH. ~å=∞K«O„^Œ=¸iÎ
4) q.=Ú~°o
141. POQÆ¡ k#Ѩ„uHõ '^Œ ǨÏ<£û WO_çÜ«∂— ã¨Oáê^Œ‰õΩ_»∞
1) Ñ≤.Z<£.q.<åÜ«∞~ü 2) q.=Ú~°o
(2)
3) Z"£∞.q.P~ü.âß„ã≤Î 4) Z<£.~å"£∞
142. POQÆ¡ k#Ѩ„uHõ '^Œ ǨÏ<£û WO_çÜ∂« — „Ѩ^•è # ã¨Oáê^Œ‰Ωõ _»∞
1) Ñ≤.Z<£.q.<åÜ«∞~ü
(2)
2) ÔH. ~å=∞K«O„^Œ=¸iÎ
3) Z"£∞.q.P~ü. âß„ã≤Î
4) ~å"≥∂r~å=Ù
143. „H˜Ok "åiÖ’ Ѩ^‡Œ Éè∂í +¨},ü Ѩ^‡Œ qÉè∂í +¨}ü =∞iÜ«Ú ^•^•
™êÃÇÏÉò á¶êÖˇ¯ J"å~°∞¤ á⁄Ok#"å~°∞
(1)
Sree Media
Communications

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

1) Å`å =∞OˆQ+¨¯~ü
2) Pëê Éè’O¿ã¡
3) Ñ≤. ã¨∞jÅ
4) ^ÕqHÍ~å}˜
U ã¨Oã¨÷ H˜O^Œ ÉèÏ~°`« „ѨÉèí∞`«fi =∂#= =#~°∞Å âßY
2012 Ѷ≤„|=iÖ’ <Õ+¨#Öò "˘ˆH+¨#Öò Z_»∞ºˆH+¨#Öò
HÍfieѶ≤ˆH+¨<£ „¿Ñ¶"£∞=~ü¯#∞ „áê~°OaèOzOk?
(1)
1) PÖò WO_çÜ«∂ H“xûÖò Ѷ¨~ü >ˇH˜flHõÖò Z_»∞ºˆH+¨<£
2) Ü«Úx=iû\© „QÍO\òû Hõq∞+¨<£
3) <Õ+¨#Öò \©K«~ü Z_»∞ºˆH+¨<£ H“xûÖò
4) _çÃãì<£û Z_»∞ºˆH+¨<£ H“xûÖò
<Õ+¨#Öò <åÖˇ_£˚ <≥\ò=~ü¯ (Z<£.ÔH.Zãπ.)#∞ ~°∂á⁄O
kOzOk
(1)
1) <Õ+¨#Öò W<£Ñ¶¨~å‡\˜H±û ÃãO@~ü
2) <Õ+¨#Öò Öˇ·„|s
3) Ü«¸x=iû\© „QÍO\òû Hõg∞+¨<£
4) PÖò WO_çÜ«∂ H“xûÖò Ѷ¨~ü >ˇH˜flHõÖò Z_»∞ºˆH+¨<£
„a\©+π „ѨÉèí∞`«fi=Ú H˘`«ÎQÍ ZHõ¯_» „a\˜+π _çѨӺ\© ÃÇ·Ï
Hõg∞+¨#~ü PѶ‘ã¨∞#∞ ÃÑ\ÏìÅx J#∞‰õΩO@∞Ok?
1) ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£
2) qâßYѨ@ì}=Ú (1)
3) q[Ü«∞"å_»
4) u~°∞Ѩu
2010–11Ö’ PO„^茄Ѩ^Õâò Ü≥ÚHõ¯ ã¨∂÷Å ^ÕjÜ«∞ L`«ÊuÎ
"≥Ú`«ÎO
(4)
1) ~°∂. 8,42,318 HÀ@∞¡
2) ~°∂. 7,67,638 HÀ@∞¡
3) ~°∂. 6,67,636 HÀ@∞¡
4) ~°∂. 5,67,636 HÀ@∞¡
ã≤.a.S. _≥·~°Hõì~ü „ѨHÍ~°O ÉèÏ~°fÜ«ÚÅ q^Õj ÉϺO‰õΩÖ’¡
L#fl #Å¡ ^èŒ#O "≥Ú`«ÎO
(1)
1) 500 aeÜ«∞<£ _®Å~°∞¡
2) 600 aeÜ«∞<£ _®Å~°∞¡
3) 700 aeÜ«∞<£ _®Å~°∞¡
4) 450 aeÜ«∞<£ _®Å~°∞¡
2012 QÆ}`«O„`« k<À`«û==Ú ã¨O^Œ~°ƒùOQÍ, „H˜Ok
"åiÖ’ Z=iH˜ H©iÎ K«„Hõ (J"å~ü)¤ ã¨<å‡#=Ú W=fi|_çOk
1) HÍÃÑì<£ Jâ◊√`À+π ‰õΩ=∂~ü
(1)
2) "Õ∞[~ü P~ü.ÔH.QÆ∞~°∞OQ∑
3) "Õ∞[~ü â‹·ÖËO^Œ~ü
4) HÍÃÑì<£ +¨‰õΩÖò `åºy
ZO`« =∞Ok H˘`«Î =∞O„`«∞Å`À W\©=Å PO„^茄Ѩ^Õâò
=∞O„u=~°æ qã¨Î~°} [iyOk?
(3)
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
8