ANEXA2 Liceul…………………………. Adresa ………………………... Telefon ……………………….. Director …………………..

Fişa de evaluare a profesorului
Numele şi prenumele: Rezultatul evaluării: Perioada evaluată: UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ A. PROIECTAREA DIDACTICĂ 81p-100p..........FOARTE BINE 71p-80p………BINE 61p-70p…...….SATISFĂCĂTOR Sub60p………. NESATISFĂCĂTOR INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PUNCTAJ max. acordat Corelarea conţinutului activităţilor de 4p Studierea curiculum-ului şcolar învăţare cu obiectivele generale, prevederile programei şi a numărului de ore Selectia judiţioasă a materialelor şi Alegerea manualelor şi materialelor 4p mijloacelor didactice auxiliare adaptate profilului elevilor Elaborarea planificârilor Alegerea unei strategii optime pentru 4p calendaristice în acord cu metodologia parcurgerea eficientă şi integrală a recomandatâ şi actualizarea lor programei şi atingerea obiectivelor generale Elaborarea proiectului didactic a) Stabilirea obiectivelor lec 1p b) Fixarea conţinutului activităţilor de învăţare c) Corelarea strategiei didactice cu obiectivele şi conţinuturile activităţilor d) Transmiterea acesibilă a informaţiei conform nivelului de pregătire al elevilor Selectarea situaţiilor de învăţare care duc la crearea şi dezvoltarea deprinderilor utile 1p 1p 1p 2p 2p

1.
2. 3. 4.

B. ORGANIZAREA ŞI REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

1. 2.

3.

4.

Organizarea procesului de înăţare în clasă Selecţia procedeelor, tehnicilor şi metodelor de predare în funcţie de nivelul de pregătire al elevilor şi de cantitatea cunoinţelor de transmis Corelarea secvenţelor de învăţare cu obiective operaţionale, pentru finalizarea dezvoltării şi formării personalitâţii elevului Organizarea activităţiilor practice şi aplicative în procesul de învăţare

2p

a) Pregătirea activităţii practice (obiective, materiale,mijloace) b) Desfăşurarea activităţii practice c) Îndrumarea şi supravegherea elevilor în activitatea practică

2p 2p 2p 2p

5. Utilizarea eficientă a materialului didactic şi a mijoacelor audiovizuale(inclusiv PC) 6. Evaluarea nivelului de pregătire a elevului

C. PARTICIPAREA LA ACŢIUNI COMPLEMENTARE ACTIVITĂŢII DE

1.

Examene, probe de verificare, simulări

4.

Concursuri şcolare, olimpiade, întreceri

a) Stabilirea tipului de evaluare b) Fixarea şiutilizarea instrumentelor de evaluare c) Aprecierea şi valorificarea rezultatelor evaluării d) valorificarea evaluării posibilităţilor de învăţare ale elevilor a) Elaborarea conţinutului b) Supravegherea elevilor c) Evaluarea cunoştinţelor elevilor a) Elaborarea conţinutului b) Supravegherea elevilor

1p 2p 2p 1p 2p 2p 2p 2p 2p

ÎNVĂŢARE 7. 9. D. PARTICIPAREA LA ACTVITĂŢI DE PERF. PEDAGOGICĂ ŞI DE SPECIALITATE 1. 2. Expoziţii, cenacluri, reviste şcolare, simpozioane, sesiuni de comunicări manifestări cultural-artistice, sport Pregătirea suplimentară a elevlor Definitivat, grade didactice, doctarate, formare continuă, formarea în specialitate Autoperfecţionarea

c) Evaluarea cunoştinţelor elevilor a) Îndrumare b) Participare efectivă a) Pentru performanţă b) Pentru recuperarea instruirea elevilor decalajelor în

2p 2p 2p 2p 2p 4p

E. CAPACITATEA DE COMUNICARE

1.

Cadru didactic-elev

a) Lucrări şi articole de specialitate, publicate sub semnătură proprie în reviste de specialitate, comunicări ştiinţifice personale prezentate în diverse manifestări de specialitate b) Alcâtuirea de programe şi manuale (aprobate de M.E.N.), obţinerea de brevete pentru mijloace didactice auxiliare c) Conducerea practicii pedagogice d) Desfăşurarea unor activităţi ştiinţifice sau didactice recunoscute la nivelul I.S.M.B., I.S.J., M.E.N. a) Selectarea modalităţilor de comunicare b) Respectarea partenerului în comunicare c) Asigurarea feed-back-ului In comunicare d) Dezvoltarea comunicării elev-elev, elevclasa e) Asigurarea unei consilieri corecte a elevilor f) Complectarea documentelor şcolare a) Comunicare de specialitate b) Comunicare în cadrul ariei curiculare c) Comunicare în cadrul colectivului profesoral d) Comunicarea cu cadrele didactice în funcţie de conducere a) Informarea familiei b) Consilierea părinţilor c) Atragerea familiei în rezolvarea unor probleme ale şcolii b) Comportamentul faţă de elevii de la clasele din încadrare c) Comportamentul faţă de elevii de la celelalte clase a) Comportamentul faţă de personalul de conducere b) Comportamentul faţă de personalul didactic c) Comportamentul faţă de personalul auxiliar

4p

4p 2p 2p 1p 1p 1p 2p 2p 2p 2p 1p 1p 1p 2p 2p 2p 1p 1p 1p 1p 1p 2p 1p

7.

Cadru didactic- cadru didactic

11. Cadru didactic-familie

F. COMPORTAMENTUL ŞI ŢINUTA

1.

Comportamentul faţă de elevi

3.

Comportamentul faţă de personalul şcolii

6. 7.

Desfăşurarea unor activităţi legate de reprezentarea unităţii şcolare unde activează Asigurarea decenţei propriei ţinute TOTAL

100 p

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful