ȊȆȅȊȇīǿȀǾ ǹȆȅĭǹȈǾ ǹȡȚș.

ĭ21/2361
ȀĮȞȠȞȚıµȩȢ İțIJȓµȘıȘȢ ȕĮșµȠȪ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ
(ĭǼȀ 819/Ǻ/7-10-93)
ȅ ȊȆȅȊȇīȅȈ
ȊīǼǿǹȈ, ȆȇȅȃȅǿǹȈ Ȁǹǿ Ȁȅǿȃ. ǹȈĭǹȁǿȈǼȍȃ
DzȤȠȞIJĮȢ ȣʌȩȥȘ:
1. ȉȚȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ IJȠȣ ȐȡșȡȠȣ 16 IJȠȣ ǹ.ȃ. 1846/51.
2. ȉȚȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ IJȘȢ ʌĮȡ. 1 IJȠȣ ȐȡșȡȠȣ 27 IJȠȣ ȃ. 1902/1990.
3. ȉȠ Įȡ. 3339/9.6.1993 ȑȖȖȡĮijȠ IJȠȣ Ȇ.ǿ.Ȉ. µİ IJȠ ȠʌȠȓȠ İțijȡȐȗİIJĮȚ Ș ıȪµijȦȞȘ
ȖȞȫµȘ IJȠȣ.
4. ȉȚȢ Įȡ. 296 țĮȚ 315 ĮʌȠijȐıİȚȢ IJȠȣ ǻ.Ȉ. IJȠȣ ǿȀǹ ʌȠȣ ȜȒijșȘțĮȞ ıIJȚȢ Įȡ.
30/16.9.1993 țĮȚ 31/23.9.1993 ıȣȞİįȡȚȐıİȚȢ IJȠȣ ĮȞIJȓıIJȠȚȤĮ.
5. ȉȠ ȖİȖȠȞȩȢ ȩIJȚ Įʌȩ IJȠ ʌİȡȚİȤȩµİȞȠ IJȘȢ ĮʌȩijĮıȘȢ įİȞ ʌȡȠțĮȜİȓIJĮȚ įĮʌȐȞȘ ıİ
ȕȐȡȠȢ IJȠȣ ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıµȠȪ IJȠȣ ǿȀǹ, ĮʌȠijĮıȓȗȠȣµİ:
1. ǼȖțȡȓȞȠȣµİ ȀĮȞȠȞȚıµȩ, µİ IJȠȞ ȠʌȠȓȠ țĮșȠȡȓȗȠȞIJĮȚ IJĮ ʌȠıȠıIJȐ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ʌȠȣ
ıȣȞİʌȐȖİIJĮȚ țȐșİ ʌȐșȘıȘ Ȓ ȕȜȐȕȘ Ȓ ıȦµĮIJȚțȒ Ȓ ʌȞİȣµĮIJȚțȒ İȟĮıșȑȞȘıȘ Ȓ Ș
ıȣȞįȣĮıµȑȞȘ ݵijȐȞȚıȘ IJȑIJȠȚȦȞ ʌĮșȒıİȦȞ Ȓ ȕȜĮȕȫȞ Ȓ İȟĮıșİȞȒıİȦȞ, ʌȠȣ șĮ
ȜĮµȕȐȞȠȞIJĮȚ ȣʌȩȥȘ Įʌȩ IJȚȢ ȊȖİȚȠȞȠµȚțȑȢ ǼʌȚIJȡȠʌȑȢ IJȠȣ ǿȀǹ, ȩIJĮȞ țȡȓȞȠȣȞ IJȘȞ
ĮȞĮʌȘȡȓĮ IJȦȞ ĮıijĮȜȚıµȑȞȦȞ țĮȚ ıȣȞIJĮȟȚȠȪȤȦȞ.
ȅ ȀĮȞȠȞȚıµȩȢ ʌİȡȚȜĮµȕȐȞİȚ ȠțIJȫ (8) țİijȐȜĮȚĮ țĮIJȐ ʌȐșȘıȘ țĮȚ įȪȠ (2)
ʌĮȡĮȡIJȒµĮIJĮ ȦȢ İȟȒȢ:
2. Ǿ ȚıȤȪȢ IJȠȣ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȀĮȞȠȞȚıµȠȪ ĮȡȤȓȗİȚ Įʌȩ 1.12.1993.
Ǿ ĮʌȩijĮıȘ ĮȣIJȒ ȞĮ įȘµȠıȚİȣIJİȓ ıIJȘȞ ǼijȘµİȡȓįĮ IJȘȢ ȀȣȕİȡȞȒıİȦȢ.
ǹșȒȞĮ, 5 ȅțIJȦȕȡȓȠȣ 1993
ȅ ȊȆȅȊȇīȅȈ
ǻ. ȈǿȅȊĭǹȈ
(ȈȣıIJȘµĮIJȚțȐ ȞȠıȒµĮIJĮ - ȁȠȚµȫįȘ - ȂİIJĮȕȠȜȚțȐ - ȃȠıȒµĮIJĮ ıȣȞȠįİȣIJȚțȐ ȚıIJȠȪ)
1.1.
ȁȅǿȂȍǻǾ ȃȅȈǾȂǹȉǹ
1.1.1. ȈȪȞįȡȠµȠ ǼʌȓțIJȘIJȘȢ ǹȞȠıȠȜȠȖȚțȒȢ ǹȞİʌȐȡțİȚĮȢ (AIDS)
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȅijİȓȜİIJĮȚ ıIJȠȞ ĮȞșȡȫʌȚȞȠ ȡİIJȡȠȧȩ HIV. Ȃİ İȚįȚțȩ ȑȞȗȣµȠ įȡĮ µİ ĮȞȐıIJȡȠijȘ
µİIJĮȖȡĮijȒ ıIJȠ RNA țĮȚ ʌȠȜȣµİȡȓȗȠȞIJĮȢ IJȠ DNA țĮIJĮıțİȣȐȗİȚ ȩµȠȚȐ IJȠȣ ıIJȠ țȪIJIJĮȡȠ
ȟİȞȚıIJȒ. ȋĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȩ IJȘȢ ȞȩıȠȣ İȓȞĮȚ ĮȞȠıȠțĮIJĮıIJȠȜȒ IJȠȣ ȠȡȖĮȞȚıµȠȪ įȚȩIJȚ
țĮIJĮıIJȡȑijİȚ IJĮ țȪIJIJĮȡĮ ȣʌȠįȠȤİȓȢ.

ȉȡİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ ʌĮșȠijȣıȚȠȜȠȖȚțȠȓ ȤĮȡĮțIJȒȡİȢ IJȘȢ ȞȩıȠȣ: ĮȞȠıȠțĮIJĮıIJȠȜȒ, ĮȣIJȠȐȞȠıȠȚ
İțįȘȜȫıİȚȢ (ȜݵijȚțȒ įȚȐµİıȠȢ ʌȞİȣµȠȞȓĮ, ĮȞȠıȠȜȠȖȚțȒ șȡȠµȕȠțȣIJȠʌİȞȓĮ, ț.Ȝ.ʌ.) țĮȚ
ȞİȣȡȠȜȠȖȚțȑȢ İțįȘȜȫıİȚȢ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
1. ĭȠȡİȓȢ ȤȦȡȓȢ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ.
2. ȃȠıȠȪȞIJİȢ µİ ȖİȞȚțȐ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ ȦȢ ʌȣȡİIJȩȢ, ȞȣțIJİȡȚȞȠȓ ȚįȡȫIJİȢ, ĮʌȫȜİȚĮ
ȕȐȡȠȣȢ, ʌİȡȚȠįȚțȑȢ įȚȐȡȡȠȚİȢ, µȣȡµȘțȚȐıİȚȢ µİ İȚțȩȞĮ ʌİȡȚijİȡȚțȒȢ ȞİȣȡȓIJȚįĮȢ
țĮȚ ȖȚĮ İȕįȠµȐįİȢ ĮȜȜĮȖȒ IJȘȢ ʌȡȠıȦʌȚțȩIJȘIJĮȢ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹȞĮȚµȓĮ,
ȜİȣțȠʌİȞȓĮ
(ȜݵijȠʌİȞȓĮ),
șȡȠµȕȠțȣIJȠʌİȞȓĮ,
ʌȠȜȣțȜȦȞȚțȒ
ȣʌİȡȖĮµµĮıijĮȚȡȚȞĮȚµȓĮ țĮȚ ȣʌȠȤȠȜȘıIJİȡȚȞĮȚµȓĮ. ǹȞȦµĮȜȓĮ IJȦȞ ȉ ȜݵijȠțȣIJIJȐȡȦȞ
ĮȡȤȚțȐ țĮȚ ʌȡȠȠįİȣIJȚțȒ µİȓȦıȘ IJȦȞ CD4 ȜݵijȠțȣIJIJȐȡȦȞ İȓȞĮȚ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ HIV
µȠȜȪȞıİȦȢ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ - ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǻȣȞȘIJȚțȒ ʌĮȡȑµȕĮıȘ ıİ ȩ,IJȚ ĮijȠȡȐ IJĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ µİ µȚțȡȒ ĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………………20-25%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȅȚ İțįȘȜȫıİȚȢ Įʌȩ IJȠ įȑȡµĮ țĮȚ IJȠȣȢ ȕȜİȞȞȠȖȩȞȠȣȢ ȦȢ ȜİȣțȠʌȜĮțȓĮ, ıȐȡțȦµĮ Kaposi,
ȕȜİijĮȡȓIJȚįĮ, İʌȚʌİijȣțȓIJȚįĮ ț.Ȝ.ʌ. İȓȞĮȚ ʌȡȠµȘȞȪµĮIJĮ ȠȡȖĮȞȚțȫȞ ȕȜĮȕȫȞ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉĮ IJȠȣ ʌȡȫIJȠȣ ıIJĮįȓȠȣ. Ǿ İʌȚțȡȐIJȘıȘ IJȠȣ ĮȞIJȚȖȩȞȠȣ P24 ĮȣȟȐȞİȚ IJȘȞ ʌȚșĮȞȩIJȘIJĮ
İȟİȜȓȟİȦȢ IJȘȢ ȞȩıȠȣ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ - ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȂȘ ĮȞĮıIJȡȑȥȚµȘ ȕȜȐȕȘ Ș ȤȡȒıȘ IJȠȣ ǹǽȉ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ ĮȞĮıIJİȓȜİȚ IJȘȞ İȟȑȜȚȟȘ IJȘȢ
ȞȩıȠȣ, İijȩıȠȞ ȠȚ ʌĮȡİȞȑȡȖİȚİȢ İț IJȘȢ șİȡĮʌİȓĮȢ įİȞ țȣȡȚĮȡȤȒıȠȣȞ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ ……………………………………67-80%
3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȆȡȠİȟȐȡȤİȚ Ș ȕĮȡİȚȐ țĮȤİȟȓĮ țĮȚ ȠȚ İțįȘȜȫıİȚȢ Įʌȩ IJĮ įȚȐijȠȡĮ ıȣıIJȒµĮIJĮ:
ǹȞĮʌȞİȣıIJȚțȩ, ȀȃȈ, ȆȃȈ, ȖĮıIJȡİȞIJİȡȚțȩ, µȣȠıțİȜİIJȚțȩ ț.Ȝ.ʌ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹȞȣʌĮȡȟȓĮ ĮȞȠıȠʌȠȚȘIJȚțȠȪ ĮµȣȞIJȚțȠȪ µȘȤĮȞȚıµȠȪ țĮȚ ȩȜȠ IJȠ ijȐıµĮ IJȦȞ ijșȠȡȠʌȠȚȫȞ
ȞȩıȦȞ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ - ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮIJȐıIJĮıȘ İȟĮȚȡİIJȚțȫȢ ȕĮȡİȚȐ µİ IJĮȤİȓĮ țĮIJȐȜȘȟȘ.

¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………………100%
1.1.2. īȡȓʌʌȘ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
Ȋʌȩ IJȘȞ İȣȡİȓĮ ȑȞȞȠȚĮ IJȠȣ țȠȚȞȠȪ țȡȣȠȜȠȖȒµĮIJȠȢ (common cold) țĮȚ µİ IJȘ ıȣµµİIJȠȤȒ
țȐʌȠȚȠȣ İț IJȦȞ 30 țĮȚ ʌȜȑȠȞ IJȣʌȠʌȠȚȘµȑȞȦȞ ȚȫȞ ȦȢ Influenza, Parainfluenza, ǹįİȞȠȧȫȞ,
Coxsackie, Mycoplasma ț.Ȝ.ʌ. ĮʌȠIJİȜȠȪȞ µȚĮ ȞȩıȠ İʌȠȤȚĮțȒ țĮȚ İȞȓȠIJİ µİ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ
İʌȚįȘµȚțȩ. ȆȡȠıȕȐȜİȚ IJȠ ĮȞȫIJİȡȠ ĮȞĮʌȞİȣıIJȚțȩ ıȪıIJȘµĮ țĮȚ İȞȓȠIJİ IJȠ ȖĮıIJȡİȞIJİȡȚțȩ.
ȉȠʌȚțȒ ijȜİȖµȠȞȒ ȡȚȞȠijȐȡȣȖȖĮ. ȆȣȡİIJȩȢ ȑȦȢ 40Ƞ C, țĮIJĮȡȡȠȒ, țİijĮȜĮȜȖȓİȢ - ǻȚȐȡțİȚĮ
țȪțȜȠȣ ȦȢ 4 ȘµȑȡİȢ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȆȣȡİIJȩȢ, țĮIJĮȡȡȠȒ, țİijĮȜĮȜȖȓĮ, ȕȒȤĮȢ, ĮįİȞȓIJȚįĮ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȆȚșĮȞȒ ȜİȣµijȠțȣIJIJȐȡȦıȘ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ - ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮȜȒ ʌȡȩȖȞȦıȘ µİ ȠȜȚȖȠȒµİȡȘ ĮʌȠȤȒ Įʌȩ IJȘȞ İȡȖĮıȓĮ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………5-10% [1 İȕįȠµȐįĮ]
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǼʌȚʌȜȠțȑȢ Įʌȩ IJȠȣȢ ʌȞİȪµȠȞİȢ, IJȘȞ țĮȡįȚȐ, IJȠ ȀȃȈ, ț.Ȝ.ʌ. Ǽʌȓ ȜȠȚµȫįȠȣȢ
µȠȞȠʌȣȡȘȞȫıİȦȢ - ıȣµµİIJȠȤȒ ȒʌĮIJȠȢ-ıʌȜȘȞȩȢ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹ/Į șȫȡĮțȠȢ: ʌȞİȣµȠȞȓIJȚįĮ - ʌİȡȚțĮȡįȓIJȚįĮ, ȣʌİȡȤȠȜİȡȣșȡȚȞĮȚµȓĮ, IJȡĮȞıĮµȚȞĮıĮȚµȓĮ.
ȂİIJĮȕȠȜȒ IJȠȣ ȜİȣțȠțȣIJIJĮȡȚțȠȪ IJȪʌȠȣ ıİ ʌȠȜȣµȠȡijȠʌȣȡȘȞȚțȩ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ - ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǼʌȚʌȜȠțȑȢ ĮȞĮıIJȡȑȥȚµİȢ µİ șİȡĮʌİȓĮ țĮȚ ĮʌȠȤȒ Įʌȩ IJȘȞ İȡȖĮıȓĮ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………40-50% [1 µȒȞĮ]
1.1.3. ȇİȣµĮIJȚțȩȢ ʌȣȡİIJȩȢ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǹȞȠıȠȕȚȠȜȠȖȚțȒ ijȜİȖµȠȞȫįȘȢ ĮȞIJȓįȡĮıȘ IJȠȣ ıȣȞįİIJȚțȠȪ ȚıIJȠȪ ȑȞĮȞIJȚ IJȦȞ ȜȣıȚȞȫȞ IJȠȣ
ȕ-ĮȚµȠȜȣIJȚțȠȪ ıIJȡİʌIJȠțȩțțȠȣ IJȘȢ ȠµȐįĮȢ ǹ.
1. ȋȦȡȓȢ țĮȡįȓIJȚįĮ
2. Ȃİ țĮȡįȓIJȚįĮ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ

ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȆȣȡİIJȩȢ, ȣʌȠįȩȡȚȠȚ ȩȗȠȚ, ĮȡșȡȓIJȚįİȢ (µİIJĮȞĮıIJİȣIJȚțȠȪ IJȪʌȠȣ).
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ASTO ȐȞȦ IJȦȞ 200 µ. Todd țĮȚ µİ IJȐıȘ ĮȞȩįȠȣ, ȉȀǼ ȣȥȘȜȒ ȦȢ IJȡȚȥȒijȚĮ, µȚțȡȐ
ĮȞĮȚµȓĮ țĮȚ İȞȓȠIJİ ȜİȣțȠʌİȞȓĮ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ - ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȃȩıȠȢ µİ țĮȜȒ ʌȡȩȖȞȦıȘ ĮȞIJĮʌȠțȡȚȞȩµİȞȘ țĮȜȐ ıIJȘ șİȡĮʌİȣIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ȅȟİȓĮ ijȐıȘ …………………………………………...50-55% [3 µȒȞİȢ]
- Ȃİ ıȣȞİȤȚȗȩµİȞȘ șİȡĮʌİȓĮ…………………………...20-25% [3 µȒȞİȢ]
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉĮ IJȠȣ ʌȡȫIJȠȣ İʌȚʌȑįȠȣ ıȣȞ İțįȘȜȫıİȚȢ Įʌȩ IJȠ ȀȃȈ (ȤȠȡİȓĮ) țĮIJȐ ʌĮȡȠȟȣıµȠȪȢ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉĮ IJȠȣ ʌȡȫIJȠȣ İʌȚʌȑįȠȣ țĮȚ İȞȓȠIJİ ǾǼ īȡĮijȚțȑȢ İȞįİȓȟİȚȢ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ - ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ ıȤİIJȚțȫȢ țĮȜȒ. Ǿ ʌȡȫȚµȘ įȚȐȖȞȦıȘ ĮțȠȜȠȣșİȓIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ țĮȜȒ
șİȡĮʌİȣIJȚțȒ ĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘ IJȘȢ ȞȩıȠȣ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȈȣȤȞȩIJȘIJĮ
ʌĮȡȠȟȣıµȫȞ
µİȖĮȜȪIJİȡȘ
IJȠȣ
µȘȞȩȢ
țĮȚ
ȤȦȡȓȢ
ĮȡșȡȓIJȚįİȢ…………………………………………………………20-25%
- ȈȣȤȞȩIJȘIJĮ ʌĮȡȠȟȣıµȫȞ µȚțȡȩIJİȡȘ IJȠȣ µȘȞȩȢ …………………25-50%
- ȂȩȞȚµȘ ȤȠȡİȓĮ…………………………………………………..67-80%
3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹʌȩ IJȘȞ țĮȡįȚȐ µİ Ȓ ȤȦȡȓȢ IJĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ IJȠȣ ʌȡȫIJȠȣ İʌȚʌȑįȠȣ.
- Įʌȩ IJȠ ʌİȡȚțȐȡįȚȠ µȚțIJȒ țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ
- Įʌȩ IJȠ µȣȠțȐȡįȚȠ µȚțIJȒ țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ
- Įʌȩ IJȠ İȞįȠțȐȡįȚȠ µȚțIJȒ țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉĮ IJȠȣ ʌȡȫIJȠȣ İʌȚʌȑįȠȣ ıȣȞ: ǾȀ īȡĮijȚțȑȢ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ (PQ, QRS). ǹȚµȠįȣȞĮµȚțȑȢ
įȚĮijȠȡȠʌȠȚȒıİȚȢ. ǹțIJȚȞȠȜȠȖȚțȐ İȣȡȪµĮIJĮ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ - ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȃȩıȠȢ ĮȡțȠȪȞIJȦȢ ıȠȕĮȡȒ. ȈȣȞȒșȦȢ İʌȚįȚȫțİIJĮȚ Ș țĮȜȪIJİȡȘ ıȣȞIJȒȡȘıȘ țĮȚ Ș IJĮȤȪIJĮIJȘ
ĮʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ IJȘȢ ijȜİȖµȠȞȫįȠȣȢ ijȐıİȦȢ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
-ȆİȡȚțĮȡįȓIJȚįĮ
ȅȟİȓĮ ijȐıȘ……………………………………………..68-80% [3 µȒȞİȢ]
ĭȐıȘ ĮʌȠțĮIJȐıIJĮıȘȢ ………………………………..55-67% [12 µȒȞİȢ]
- ȂȣȠțĮȡįȓIJȚįĮ
- ǼȞįȠțĮȡįȓIJȚįĮ (ȕĮȜȕȚįȠʌȐșİȚĮ)

- ȂȚțIJȒ (ʌĮȖțĮȡįȓIJȚįĮ)
ǹȞȐȜȠȖĮ µİ IJȠ ȕĮșµȩ İʌȘȡİĮıµȠȪ IJȘȢ țĮȡįȚĮțȒȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ
ȋȦȡȓȢ țĮȡįȚĮțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ…………………………………………35-50%
Ȃİ țĮȡįȚĮțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ (ȕȜ. ʌĮșȒıİȚȢ țȣțȜȠijȠȡȚțȠȪ ıȣıIJȒµĮIJȠȢ)
1.1.4. ȉȣijȠİȚįȒȢ ʌȣȡİIJȩȢ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȂȠȜȣıµĮIJȚțȒ ȞȩıȠȢ ȠijİȚȜȩµİȞȘ ıIJȘ Salmonella typhi (ȠµȐįĮȢ ȅ). ǼțįȘȜȫıİȚȢ Įʌȩ:
- īĮıIJȡİȞIJİȡȚțȩ (țȣȡȓȦȢ)
- ȅıIJȐ - µȣİȜȩ IJȦȞ ȠıIJȫȞ
- ȋȠȜȘįȩȤȠ țȪıIJȘ
- ȅȣȡȠʌȠȚȘIJȚțȩ
- ȀȃȈ
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȆȣȡİIJȩȢ, țĮțȠȣȤȓĮ, įȚȐȡȡȠȚĮ, ʌȩȞȠȚ ıIJȘȞ țȠȚȜȚȐ, ıȤİIJȚțȒ ȕȡĮįȣțĮȡįȓĮ, ıʌȜȘȞȠµİȖĮȜȓĮ,
İȡȣșȡȑȢ țȘȜȓįİȢ ȖȪȡȦ Įʌȩ IJȠȞ ȠµijĮȜȩ µİIJȐ IJȘȞ ʌȡȫIJȘ İȕįȠµȐįĮ (IJȣijȚțȒ ȡȠįȐȞșȘ).
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
Ǿ įȚȐȖȞȦıȘ țȣȡȓȦȢ IJȓșİIJĮȚ µİ IJȚȢ ȠȡȠȜȠȖȚțȑȢ İȟİIJȐıİȚȢ. Ǿ țĮȜȜȚȑȡȖİȚĮ IJȦȞ țȠʌȡȐȞȦȞ
µʌȠȡİȓ țĮȚ ȞĮ µȘ ȕĮȓȞİȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ µİ IJȘ ȞȩıȠ. ǹȚµȠțĮȜȜȚȑȡȖİȚĮ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ - ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ȞȩıȠȢ ĮȞIJĮʌȠțȡȓȞİIJĮȚ țĮȜȐ ıIJȘ șİȡĮʌİȓĮ țĮȚ ıİ įȚȐıIJȘµĮ 3-4 İȕįȠµȐįȦȞ
İʌȑȡȤİIJĮȚ ȓĮıȘ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………….35-55% [2 µȒȞİȢ]
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
30% ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ İʌȚʌȜȠțȑȢ Įʌȩ: ȑȞIJİȡȠ (ĮȚµȠȡȡĮȖȓİȢ), ȀȃȈ (µȘȞȚȖȖȓIJȚįĮ), ȠıIJȐ,
µȣİȜȩ (ȠıIJİȠµȣİȜȓIJȚįĮ), ȤȠȜȘįȩȤȠ țȪıIJȘ (ȤȠȜȠțȣıIJȓIJȚįĮ), ȠȣȡȠʌȠȚȘIJȚțȩ (ȞİijȡȓIJȚįĮ).
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
Ǿ șİIJȚțȒ ĮȚµȠțĮȜȜȚȑȡȖİȚĮ țĮȚ Ș șİIJȚțȒ țĮȜȜȚȑȡȖİȚĮ µȣİȜȠȪ IJȦȞ ȠıIJȫȞ ȦȢ țĮȚ IJȦȞ ȠȪȡȦȞ
ʌȡȠµȘȞȪȠȣȞ İʌȚʌȜȠțȒ Ȓ ȤȡȠȞȚȩIJȘIJĮ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ǹȚµȠȡȡĮȖȓİȢ Įʌȩ IJȠ ȑȞIJİȡȠ: țĮȜȒ ĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘ ıIJȘ șİȡĮʌİȓĮ …….…55-60% [2 µȒȞİȢ]
- ǹʌȩ ȀȃȈ: ĮȞĮIJȡȑȥȚµȘ İʌȚʌȜȠțȒ …………………….80-87% [3 µȒȞİȢ]
- ȅıIJİȠµȣİȜȓIJȚįĮ:
ȅȟİȓĮ ijȐıȘ………………………………………………………..55-60%
ȋȡȠȞȓĮ İȟȑȜȚȟȘ……………………………………………………15-20%
- ȅȣȡȠʌȠȚȘIJȚțȩ:
ȅȟİȓĮ ijȐıȘ……………………………………………..55-67% [2 µȒȞİȢ]

ȋȡȠȞȓĮ İȟȑȜȚȟȘ……………………………………………………35-50%
1.1.5. ǹijȡȠįȓıȚȠ ȜݵijȠțȠțțȓȦµĮ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȃȩıȠȢ ȠijİȚȜȩµİȞȘ ıIJĮ ȤȜĮµȪįȚĮ IJȠȣ IJȡĮȤȫµĮIJȠȢ (C. trachomatis) (IJȪʌȠȢ L1-L3) țĮȚ
µİIJĮįȓįİIJĮȚ µİ ıİȟȠȣĮȜȚțȒ İʌĮijȒ. ǼțįȘȜȫıİȚȢ Įʌȩ IJĮ ȑȟȦ ȖİȞȞȘIJȚțȐ ȩȡȖĮȞĮ ıIJȠȞ
ȐȞįȡĮ țĮȚ Įʌȩ IJȠȣȢ ıȪıIJȠȚȤȠȣȢ ȜݵijĮįȑȞİȢ ȦȢ țĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ IJȠȣ ʌȡȦțIJȠȪ ıIJȠȣȢ
ȠµȠijȣȜȩijȚȜȠȣȢ. ȈIJȚȢ ȖȣȞĮȓțİȢ ʌȡȠıȕȐȜȜȠȞIJĮȚ țĮȚ ʌİȡȚijİȡȚțȠȓ ĮįȑȞİȢ. ǼțįȘȜȫıİȚȢ Įʌȩ
IJȠȣȢ ʌȞİȪµȠȞİȢ, ȀȃȈ țĮȚ IJȠȣȢ ȠijșĮȜµȠȪȢ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȆȣȡİIJȩȢ, IJȠʌȚțȐ ȑȜțȘ, įȚȩȖțȦıȘ IJȦȞ ĮįȑȞȦȞ, ʌȡȦțIJȓIJȚįĮ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȅȡȠȜȠȖȚțȑȢ ĮȞIJȚįȡȐıİȚȢ țĮȚ ȚįȓȦȢ Ș ĮȞİȪȡİıȘ ȤȜĮµȣįȓȦȞ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİȚ IJȘ ȞȩıȠ. ǼȟȑIJĮıȘ
µİ ĮȞȠıȠijșȠȡȚıµȩ IJȘȢ IgM ĮȞȠıȠıijĮȚȡȓȞȘȢ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİȚ IJȘȞ ȠȟİȓĮ ijȜİȖµȠȞȒ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ - ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȃȩıȠȢ ĮȞIJĮʌȠțȡȚµȑȞȘ țĮȜȫȢ ıIJȘ șİȡĮʌİȣIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………….....25-35% [3 µȒȞİȢ]
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹʌȩ IJȚȢ ĮȡșȡȫıİȚȢ, IJȠ įȑȡµĮ (țȞȓįȦıȘ), IJȠȣȢ ȠijșĮȜµȠȪȢ (ȚȡȓIJȚįĮ) IJȠ ȀȃȈ (țİijĮȜĮȜȖȓĮ,
İȡİșȚıµȩȢ µȘȞȓȖȖȦȞ), IJȠȣȢ ʌȞİȪµȠȞİȢ (ʌȞİȣµȠȞȓĮ).
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉĮ IJȠȣ ʌȡȫIJȠȣ ıIJĮįȓȠȣ țĮȚ İʌȚʌȜȑȠȞ IJĮ İț IJȦȞ įȚĮijȩȡȦȞ ıȣıIJȘµȐIJȦȞ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ - ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǹȡȤȚțȫȢ țĮȜȒ ĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘ ıIJȘ șİȡĮʌİȓĮ. ȅȚ İʌȚʌȜȠțȑȢ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ IJȘȞ ȪijİıȘ IJȘȢ
ȠȟİȓĮȢ ijȐıİȦȢ IJȘȢ ȞȩıȠȣ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ǹȡșȡȫıİȚȢ, įȑȡµĮ…………………………………….15-20% [3 µȒȞİȢ]
- ȅijșĮȜµȠȓ…………………………………………….………….25-35%
- ȀȃȈ (ȠȟİȓĮ ijȐıȘ)………………………………………..60% [1 ȤȡȩȞȠ]
- ȀȃȈ (ȣʌȠȜİȓµµĮIJĮ)……………………………….....35-50% [įȚĮ ȕȓȠȣ]
- ȆȞİȪµȠȞİȢ (ȠȟİȓĮ ijȐıȘ)……………………………...35-50% [1 ȤȡȩȞȠ]
- ȆȞİȪµȠȞİȢ (ȣʌȠȜİȓµµĮIJĮ)……………………………10-15% [įȚĮ ȕȓȠȣ]
1.2.

ȆǹĬǾȈǼǿȈ ǹǿȂǹȉȅȈ Ȁǹǿ ǹǿȂȅȆȅǿǾȉǿȀȍȃ ȅȇīǹȃȍȃ

1.2.1. ĬĮȜĮııĮȚµȓĮ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȀȜȘȡȠȞȠµȚțȒ ĮȞȦµĮȜȓĮ ȠµȩȗȣȖȠȢ Ȓ İIJİȡȩȗȣȖȠȢ. ȋĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ İȜȐIJIJȦıȘ Ȓ
ıµȓțȡȣȞıȘ IJȦȞ ĮȜȪıİȦȞ IJȘȢ ıijĮȚȡȓȞȘȢ (Į țĮȚ ȕ). ǹȞȐȜȠȖĮ įİ µİ IJȘȞ ʌȠıȠIJȚțȒ țĮȚ
ʌȠȚȠIJȚțȒ ıȣµµİIJȠȤȒ IJȦȞ ǹ, ǹ2, F țĮȚ Ǿ ĮȚµȠıijĮȚȡȓȞȘȢ ıIJȠ İȡȣșȡȠțȪIJIJĮȡȠ Ș
șĮȜĮııĮȚµȓĮ įȚĮțȡȓȞİIJĮȚ:
Ǻ-ĬĮȜĮııĮȚµȓĮ µİȓȗȦȞ Ȓ µİıȠȖİȚĮțȒ ĮȞĮȚµȓĮ Ȓ ȞȩıȠȢ Cooley
Ǻ-ĬĮȜĮııĮȚµȓĮ İȜȐııȦȞ
ǹ-ĬĮȜĮııĮȚµȓĮ (ıIJȓȖµĮ) țĮȚ șĮȜĮııĮȚµȓĮ Ǿ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
Ǻ-ĬĮȜĮııĮȚµȓĮ Ȓ İȜȐııȦȞ Ȓ İIJİȡȩȗȣȖȘ.
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǻȚĮIJȡȑȤİȚ țȣȡȓȦȢ ĮıȣµʌIJȦµĮIJȚțȐ țĮȚ ȤȦȡȓȢ İȚįȚțȐ țȜȚȞȚțȐ ȖȞȦȡȓıµĮIJĮ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȅ Ht țȣµĮȓȞİIJĮȚ Įʌȩ 28-40%, Ƞ MCV 55-75 fl țĮȚ Ƞ ĮȡȚșµȩȢ IJȦȞ İȡȣșȡȠțȣIJIJȐȡȦȞ
ıȣȞȒșȦȢ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȩȢ.
Ǿ ȘȜİțIJȡȠijȩȡȘıȘ IJȘȢ Hb įȓȞİȚ: ǹ=80-95%, ǹ2=4-8%, F=1-5%.
ȆȑȡĮȞ IJȘȢ İȜĮijȡȐȢ ȣʌȠȤȡȦµȓĮȢ țĮȚ IJȦȞ µȚțȡȠțȣIJIJȐȡȦȞ, Ș ʌĮȡȠȣıȓĮ ȕĮıİȠijȓȜȠȣ
ıIJȓȟİȦȢ țĮȚ įȚțIJȣȠțȣIJIJȐȡȦȞ IJȘȞ įȚĮțȡȓȞİȚ Įʌȩ IJȘȞ Į-șĮȜĮııĮȚµȓĮ-ıIJȓȖµĮ (alpha
thalassemia trait) țĮȚ ıIJȘȞ ȠʌȠȓĮ ıȣȞȒșȦȢ įİȞ ĮȞİȣȡȓıțİIJĮȚ įȚĮIJĮȡĮȤȒ IJȦȞ
ĮȚµȠıijĮȚȡȚȞȫȞ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ - ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ țĮȚ ʌȠȡİȓĮ ȐȡȚıIJȘ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- DZȞİȣ țȡȓıİȦȞ ĮȚµȠȜȪıİȦȢ…………………………………………0-5%
- Ȉİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ țȡȓıİȦȞ ĮȚµȠȜȪıİȦȞ țȐIJȦ Įʌȩ ȠȡȚıµȑȞİȢ ıȣȞșȒțİȢ (ijȐȡµĮțĮ,
ȣʌȠȟȓĮ ț.Ȝ.ʌ.)…………………………………..35% [2 µȒȞİȢ]
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
Ǻ-ĬĮȜĮııĮȚµȓĮ µİȓȗȦȞ Ȓ ȂİıȠȖİȚĮțȒ ĮȞĮȚµȓĮ Ȓ ȞȩıȠȢ IJȠȣ Cooley - ȠµȩȗȣȖȠȢ µȠȡijȒ.
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹȞĮȚµȓĮ, ȦȤȡȩIJȘIJĮ ʌȡȠıȫʌȠȣ, İȚįȚțȩ ʌȡȠıȦʌİȓȠ, įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ĮȞȐʌIJȣȟȘȢ țȣȡȓȦȢ µİIJȐ
IJȠȞ 6Ƞ µȒȞĮ, ıʌȜȘȞȠµİȖĮȜȓĮ, ȘʌĮIJȠµİȖĮȜȓĮ, țĮȡįȚȠµȣȠʌȐșİȚĮ, ʌĮȡĮµȩȡijȦıȘ ȠıIJȫȞ,
ȞİijȡȚțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȅ Ht İȓȞĮȚ ȖȪȡȦ ıIJȠ 10%. ȈIJȠ İʌȓȤȡȚıµĮ ʌİȡȚijİȡȚțȠȪ ĮȓµĮIJȠȢ ȑȤȠȣµİ
ʌȠȚțȚȜȠțȣIJIJȐȡȦıȘ, ȣʌȠȤȡȦµȓĮ, µȚțȡȠțȣIJIJȐȡȦıȘ, ıIJȠȤȠțȪIJIJĮȡĮ, ȕĮıİȩijȚȜȠ ıIJȓȟȘ țĮȚ
ݵʌȪȡȘȞĮ İȡȣșȡȐ (Bizzare). ȈIJȘȞ ȘȜİțIJȡȠijȩȡȘıȘ IJȘȢ Hb Ș ǹ ȑȤİȚ µȚțȡȒ ʌĮȡȠȣıȓĮ Ȓ

ĮʌȠȣıȚȐȗİȚ IJİȜİȓȦȢ, Ș ǹ2 ȣʌȠıȘµĮȓȞİIJĮȚ țĮȚ țȣȡȓĮȡȤȘ ʌĮȡȠȣıȓĮ ȑȤİȚ Ș F ĮȚµȠıijĮȚȡȓȞȘ:
ǹ=0-1%, ǹ2=4-10%, F=90-96%.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ - ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȃȩıȠȢ İȟĮȚȡİIJȚțȐ ȕĮȡȚȐ.
ǹȞĮȜȩȖȦȢ IJȘȢ įȚĮIJĮȡĮȤȒȢ IJȦȞ ĮȚµȠıijĮȚȡȚȞȫȞ ȑȤȠȣµİ:
1) ĬȞȘıȚȖİȞȒ ȑµȕȡȣĮ
2) ĬȐȞĮIJȠ İȞIJȩȢ IJȠȣ ʌȡȫIJȠȣ ȑIJȠȣȢ
3) ǼʌȚȕȓȦıȘ ȑȦȢ 30 ȑIJȘ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ȈIJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ (3) ĮȞȐȜȠȖĮ IJȘȢ țȜȚȞȚțȒȢ İȚțȩȞĮȢ țĮȚ IJȠȣ ȡȣșµȠȪ
µİIJĮȖȖȓıİȦȞ……………………………………………………...ȑȦȢ 70%
- Ǽʌȓ ıȣȞȣʌȐȡȟİȦȢ țĮȡįȚĮțȒȢ Ȓ ȞİijȡȚțȒȢ ȕȜȐȕȘȢ………………….100%
ȁȠȚʌȑȢ ĮȚµȠıijĮȚȡȚȞȠʌȐșİȚİȢ
ȅȚ ȜȠȚʌȑȢ ĮȚµȠıijĮȚȡȚȞȠʌȐșİȚİȢ ĮʌȜȑȢ Ȓ µȚțIJȑȢ İȞIJȐııȠȞIJĮȚ ıİ ȑȞĮ ijȐıµĮ țȜȚȞȚțȫȞ țĮȚ
İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȫȞ İȣȡȘµȐIJȦȞ ĮȞȐȜȠȖȦȞ µİ IJȚȢ 2 ʌȡȠȘȖȠȪµİȞİȢ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ - ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ țĮȚ Ș İȟȑȜȚȟȘ IJȠȣȢ İȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ʌȠıȠIJȚțȒ țĮȚ IJȘȞ ʌȠȚȠIJȚțȒ
ıȣµµİIJȠȤȒ IJȦȞ ʌĮșȠȜȠȖȚțȫȞ ĮȚµȠıijĮȚȡȚȞȫȞ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………………...5-55%
1.2.2. ǻȡİʌĮȞȠțȣIJIJĮȡȚțȒ ĮȞĮȚµȓĮ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǹȚµȠȜȣIJȚțȒ ĮȞĮȚµȓĮ țȜȘȡȠȞȠµȚțȒ, ȠµȩȗȣȖȠȢ Ȓ İIJİȡȩȗȣȖȠȢ, ȤĮȡĮțIJȘȡȚȗȩµİȞȘ Įʌȩ IJȘȞ
ʌĮȡȠȣıȓĮ ĮȚµȠıijĮȚȡȓȞȘȢ S ıIJȠ İȡȣșȡȠțȪIJIJĮȡȠ. ǹʌȠIJİȜİȓ ȑȞĮ țȜĮıȚțȩ ʌĮȡȐįİȚȖµĮ
µİIJȐȜȜĮȟȘȢ IJȘȢ ĮȜȪıİȦȢ IJȦȞ ĮµȚȞȠȟȑȦȞ ıIJȠ DNA (ȕĮȜȓȞȘ ĺ ȖȜȠȣIJĮµȓȞȘ ıIJȘȞ 6Ș șȑıȘ
IJȘȢ ĮȜȪıİȦȢ IJȘȢ ȕ-ıijĮȚȡȓȞȘȢ).
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ: ǼIJİȡȩȗȣȖȠȢ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȃȩıȠȢ įȚĮIJȡȑȤȠȣıĮ ĮıȣµʌIJȦµĮIJȚțȐ. Ȉİ ȠȡȚıµȑȞİȢ ĮțȡĮȓİȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ
ȣʌİȡʌȡȠıʌȐșİȚĮȢ, ıȦµĮIJȚțȒȢ ȐıțȘıȘȢ Ȓ ȑțșİıȘȢ ıİ µİȖȐȜȠ ȪȥȠȢ țĮȚ ĮʌȠıȣµʌȓİıȘȢ
ĮİȡȠıțȐijȠȣȢ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ ĮȓıșȘµĮ įȚȩȖțȦıȘȢ țĮȚ ʌȓİıȘȢ ıIJȘ ȞİijȡȚțȒ ȤȫȡĮ
µİ įȣıȠȣȡȚțȐ ijĮȚȞȩµİȞĮ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
Ȉİ ȘȜİțIJȡȠijȠȡȘIJȚțȩ įȚȐȖȡĮµµĮ Ș ĮȞİȪȡİıȘ ĮȚµȠıijĮȚȡȓȞȘȢ S.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ - ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȃȩıȠȢ µİ țĮȜȒ ʌȠȡİȓĮ țĮȚ ʌȡȩȖȞȦıȘú įİȞ İʌȘȡİȐȗİȚ IJȘ ȖİȞȚțȒ ȠȚțȠȞȠµȓĮ IJȠȣ
ȠȡȖĮȞȚıµȠȪ.

¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………………….0-5%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ: ȅµȩȗȣȖȠȢ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
Ǿ ȞȩıȠȢ µʌȠȡİȓ ȞĮ İțįȘȜȦșİȓ Įʌȩ IJȠ ʌȡȫIJȠ ȑIJȠȢ IJȘȢ ȘȜȚțȓĮȢ ȩIJĮȞ Ș HbF țĮIJȑȜșİȚ ıİ
ʌȠȜȪ ȤĮµȘȜȐ İʌȓʌİįĮ. ȆȡȠİȟȐȡȤȠȣȞ IJĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ Įʌȩ IJȠ ıʌȜȒȞĮ, IJĮ ȠıIJȐ, IJȠȣȢ
ʌȞİȪµȠȞİȢ țĮȚ IJȠȞ İȖțȑijĮȜȠ ȜȩȖȦ IJȦȞ µȚțȡȠĮȖȖİȚĮțȫȞ ĮʌȠijȡȐȟİȦȞ țĮȚ IJȘȢ ȣʌȠȟȓĮȢ. ȅ
ȓțIJİȡȠȢ, Ș ıʌȜȘȞȠµİȖĮȜȓĮ țĮȚ IJĮ ȑȜțȘ IJȦȞ ȐțȡȦȞ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ IJȚȢ ʌȠȜȜĮʌȜȑȢ țĮȚ
µĮțȡȠȤȡȩȞȚİȢ țȡȓıİȚȢ. ȅȚ İțįȘȜȫıİȚȢ Įʌȩ IJȠȞ İȖțȑijĮȜȠ ıȣȞȒșȦȢ ȣʌȠįȘȜȠȪȞ țĮȚ IJȠ
IJİȜȚțȩ ıIJȐįȚȠ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȅ Ht İȣȡȓıțİIJĮȚ µİIJĮȟȪ 20-30%. ȈIJȠ ʌİȡȚijİȡȚțȩ ĮȓµĮ IJĮ įȡİʌĮȞȠțȪIJIJĮȡĮ
ĮȞİȣȡȓıțȠȞIJĮȚ ıİ ʌȠıȠıIJȩ 5-50%, IJĮ įȚțIJȣȠțȪIJIJĮȡĮ 10-25% țĮȚ IJĮ ȜİȣțȐ ĮȚµȠıijĮȓȡȚĮ
12-15.000 ț.ț.Ȥ. ǼʌȚıȘµĮȓȞİIJĮȚ Ș ʌĮȡȠȣıȓĮ ȤȠȜİȡȣșȡȚȞĮȚµȓĮȢ țĮȚ ĮʌȠȣıȓĮ
ĮʌIJȠıijĮȚȡȓȞȘȢ. ȅȚ µȑșȠįȠȚ ĮʌİȚțȠȞȚıIJȚțȒȢ įȚĮȖȞȦıIJȚțȒȢ ĮʌȠțĮȜȪʌIJȠȣȞ ȕȜȐȕİȢ ıIJĮ
įȚȐijȠȡĮ ȩȡȖĮȞĮ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ȈʌȐȞȚİȢ țȡȓıİȚȢ ĮȚµȠȜȪıİȦȞ………………………………………..50%
- ȈȣȤȞȑȢ țȡȓıİȚȢ țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ IJȘȢ ʌȠȡİȓĮȢ țĮȚ IJȘȢ
ʌȡȠıȕȠȜȒȢ ȠȡȖȐȞȦȞ…………………………………………..….67-80%
- Ǽʌȓ șȡȠµȕȫıİȦȢ İȖțİijĮȜȚțȫȞ ĮȖȖİȓȦȞ…………………………...100%
1.2.3. ȀȜȘȡȠȞȠµȚțȒ ıijĮȚȡȠțȣIJIJȐȡȦıȘ (Ȓ ıȣȖȖİȞȒȢ ĮȚµȠȜȣIJȚțȒ ĮȞĮȚµȓĮ Ȓ ıȣȖȖİȞȒȢ
ĮȚµȠȜȣIJȚțȩȢ ȓțIJİȡȠȢ)
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǹȚµȠȜȣIJȚțȒ ȞȩıȠȢ ȠijİȚȜȩµİȞȘ ıİ įȚĮIJĮȡĮȤȒ IJȘȢ µİµȕȡȐȞȘȢ IJȦȞ İȡȣșȡȫȞ µİ ĮʌȠIJȑȜİıµĮ
ĮȣȟȘµȑȞȘ İȞįȠțȣIJIJĮȡȚțȒ ıȣȖțȑȞIJȡȦıȘ Na, ĮȣȟȘµȑȞȘ İȣșȡĮȣıIJȩIJȘIJĮ țĮȚ ıijĮȚȡȚțȐ
țȪIJIJĮȡĮ.
ȃȩıȠȢ țȜȘȡȠȞȠµȠȣµȑȞȘ µİ İʌȚțȡĮIJȑȢ ıȦµĮIJȚțȩ ȖȠȞȓįȚȠ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
dzʌȚĮ µȠȡijȒ: ȈȣȞȒșȦȢ ĮıȣµʌIJȦµĮIJȚțȒ țĮȚ įȚĮȖȚȖȞȫıțİIJĮȚ IJȣȤĮȓȦȢ Ȓ ıIJĮ ʌȜĮȓıȚĮ
ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ - ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ țĮȜȒ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………………..15%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȈȣȞȒșȘȢ µȠȡijȒ

1. ǼțįȘȜȫıİȚȢ ĮȞĮȚµȓĮȢ
2. ǴțIJİȡȠȢ
3. ȈʌȜȘȞȠµİȖĮȜȓĮ
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȅȡșȩȤȡȦµȘ ĮȞĮȚµȓĮ
ǼȣȡȒµĮIJĮ ĮȚµȩȜȣıȘȢ:
- ȆIJȫıȘ ĮʌIJȠıijĮȚȡȚȞȫȞ
- ǹȪȟȘıȘ ıȚįȒȡȠȣ
- ǹȪȟȘıȘ ݵµȑıȠȣ ȤȠȜİȡȣșȡȓȞȘȢ
ȈijĮȚȡȠțȪIJIJĮȡĮ ıIJȠ ĮȓµĮ. ȂİȓȦıȘ ĮȞIJȚıIJȐıİȦȢ İȡȣșȡȫȞ ĮȚµȠıijĮȚȡȓȦȞ ıİ ȣʌȩIJȠȞĮ
įȚĮȜȪµĮIJĮ. Coombs ĮȡȞȘIJȚțȒ.
ǼȆǿȆȁȅȀǼȈ
ȉǾȈ
ȃȅȈȅȊ:
ȅȟİȓİȢ
ĮȚµȠȜȣIJȚțȑȢ
țȡȓıİȚȢ.
ȆĮȡȠįȚțȑȢ
İȡȣșȡȠȕȜĮıIJȠʌİȞȚțȑȢ țȡȓıİȚȢ. ȀĮșȣıIJȑȡȘıȘ ıȦµĮIJȚțȒȢ ĮȞĮʌIJȪȟİȦȢ ıİ ȕĮȡİȓİȢ țĮȚ
ʌȡȫȚµİȢ µȠȡijȑȢ. DzȜțȘ țȞȘµȫȞ (ıʌȐȞȚĮ). ǹȞİʌȐȡțİȚĮ ijȣȜȜȚțȠȪ ȠȟȑȠȢ. ȋȠȜȠȜȚșȓĮıȘ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ - ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ țĮȜȒ µİIJȐ ıʌȜȘȞİțIJȠµȒ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ȆȡȠ IJȘȢ ıʌȜȘȞİțIJȠµȒȢ……………………………………………...55%
- ȂİIJȐ IJȘ ıʌȜȘȞİțIJȠµȒ………………………………………………25%
1.2.4. ȃȣțIJİȡȚȞȒ ʌĮȡȠȟȣıµȚțȒ ĮȚµȠıijĮȚȡȚȞȠȣȡȓĮ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȃȩıȠȢ ıʌȐȞȚĮ, ĮȖȞȫıIJȠȣ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ, ȤĮȡĮțIJȘȡȚȗȩµİȞȘ Įʌȩ İʌȓțIJȘIJȠ ĮȞȦµĮȜȓĮ ıIJȘ
µİµȕȡȐȞȘ IJȠȣ İȡȣșȡȠțȣIJIJȐȡȠȣ IJĮ ȠʌȠȓĮ İȣĮȚıșȘIJȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ, ıȣȖțȠȜȜȫȞIJĮȚ țĮȚ
ĮȚµȠȜȪȠȞIJĮȚ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹıIJĮșȒȢ ĮȞĮȚµȓĮ. ȅȚ ĮıșİȞİȓȢ ĮȞĮijȑȡȠȣȞ İʌİȚıȩįȚĮ ʌȡȦȚȞȒȢ ĮȚµȠıijĮȚȡȚȞȠȣȡȓĮȢ țĮȚ
țȩțțȚȞĮ Ȓ țĮijȑ ȠȪȡĮ ȜȩȖȦ IJȘȢ ȒʌȚĮȢ ȞȣțIJİȡȚȞȒȢ ĮȞĮʌȞİȣıIJȚțȒȢ ȠȟİȫıİȦȢ. Ǿ șȡȩµȕȦıȘ
IJȦȞ µİıİȞIJİȡȓȦȞ țĮȚ ȘʌĮIJȚțȫȞ ijȜİȕȫȞ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȘȢ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹıIJĮșȒȢ ĮȞĮȚµȓĮ țĮȚ ʌȚșĮȞȒ įȚțIJȣȠțȣIJIJȐȡȦıȘ. Ǿ ʌĮȡȠȣıȓĮ µĮțȡȠ-İȜȜİȚʌIJȠțȣIJIJȐȡȦȞ, Ș
µİȓȦıȘ IJȘȢ ĮȚµȠıijĮȚȡȓȞȘȢ, Ș ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ LDH, IJȠ test ĮȚµȠıijĮȚȡȓȞȘȢ ıIJĮ ȠȪȡĮ İȓȞĮȚ
ĮȟȚȩʌȚıIJĮ ıIJȠȚȤİȓĮ. ȉȠ ȑȜȜİȚµµĮ ıȚįȒȡȠȣ ʌȡȠµȘȞȪİȚ ȤȡȩȞȚĮ İȞįĮȖȖİȚĮțȒ ĮȚµȩȜȣıȘ
țĮșȫȢ țĮȚ Ș ĮȣȟȘµȑȞȘ țĮIJĮȞȐȜȦıȘ IJȠȣ ʌĮȡȐȖȠȞIJĮ C3b IJȠȣ ıȣµʌȜȘȡȫµĮIJȠȢ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ȂȚțȡȑȢ țȡȓıİȚȢ ĮȞIJĮʌȠțȡȚȞȩµİȞİȢ ıIJȘ șİȡĮʌİȓĮ……………….35-50%
- ȂİȖȐȜİȢ țȡȓıİȚȢ µİ İȞįĮȖȖİȚĮțȒ ĮȚµȩȜȣıȘ țĮȚ

șȡȠµȕȫıİȚȢ……………………………………………………..…> 67%
- ǼȟȑȜȚȟȘ ıİ ĮʌȜĮıIJȚțȒ ĮȞĮȚµȓĮ Ȓ µȣİȜȚțȒ ȜİȣȤĮȚµȓĮ……………67-80%
1.2.5. ǻȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ʌȒȟİȦȢ (ǹȚµȠȡȡȠijȚȜȓĮ ǹ, ǹȚµȠȡȡȠijȚȜȓĮ Ǻ țĮȚ ȐȜȜİȢ)
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ĭȣȜȠıȪȞįİIJȠȢ țȜȘȡȠȞȠµȚțȒ ȞȩıȠȢ µİIJĮȕȚȕĮȗȩµİȞȘ µİ IJȠȞ İȜȜİȚʌȩµİȞȠ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ ıIJĮ
ȐȡȡİȞĮ IJȑțȞĮ. ȅijİȓȜİIJĮȚ ıİ ȑȜȜİȚȥȘ Ȓ µİȓȦıȘ IJȦȞ ʌĮȡĮȖȩȞIJȦȞ ʌȒȟİȦȢ VIII țĮȚ IX
ĮȞIJȚıIJȠȓȤȦȢ. ǼijȩıȠȞ Ș įȚĮIJĮȡĮȤȒ ĮijȠȡȐ ȑȞĮ ʌĮȡȐȖȠȞIJĮ Ș țȜȘȡȠȞȠµȚțȩIJȘIJĮ İȓȞĮȚ
įİįȠµȑȞȘ. ǹȞIJȚșȑIJȦȢ, ĮȞ Ș įȚĮIJĮȡĮȤȒ ĮijȠȡȐ ʌİȡȚııȩIJİȡȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ Ș ȞȩıȠȢ įȪȞĮIJĮȚ
ȞĮ İȓȞĮȚ țĮȚ įİȣIJİȡȠʌĮșȒȢ ȜȩȖȦ µȘ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ IJȠȣȢ ıIJȠ ȒʌĮȡ țĮȚ ĮijȠȡȐ IJȠȣȢ
ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ II, VII, V, IX, țĮȚ X țĮȚ ʌȡȠıȕȐȜȜİȚ țĮȚ IJĮ įȪȠ ijȪȜȜĮ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉȠ ʌȜȑȠȞ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȩ İȪȡȘµĮ İȓȞĮȚ ȠȚ ĮȣIJȩµĮIJİȢ ĮȚµȠȡȡĮȖȓİȢ ıIJȚȢ ĮȡșȡȫıİȚȢ, İȞIJȩȢ
IJȦȞ µȣȫȞ țĮȚ ıIJȠ ȖĮıIJȡİȞIJİȡȚțȩ. ȅȚ ĮȣIJȩµĮIJİȢ ĮȚµȠȡȡĮȖȓİȢ İȓȞĮȚ IJȩıȠ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȑȢ
IJȘȢ ıȠȕĮȡȩIJȘIJĮȢ IJȘȢ ǹȚµȠȡȡȠijȚȜȓĮȢ ʌȠȣ șĮ ĮʌȠIJİȜȠȪıĮȞ µȠȞĮįȚțȩ įȚĮȖȞȦıIJȚțȩ ıȘµİȓȠ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȂİȡȚțȩȢ ȤȡȩȞȠȢ șȡȠµȕȠʌȜĮıIJȓȞȘȢ ʌĮȡĮIJİIJĮµȑȞȠȢ İȞȫ ȩȜİȢ ȠȚ ȐȜȜİȢ ʌĮȡȐµİIJȡȠȚ, ȦȢ
ȤȡȩȞȠȢ ʌȡȠșȡȠµȕȓȞȘȢ, ȤȡȩȞȠȢ ȡȠȒȢ țĮȚ İʌȓʌİįĮ ȚȞȦįȠȖȩȞȠȣ, İȓȞĮȚ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȐ.
ǹʌĮȡĮȓIJȘIJȘ Ș İȟȑIJĮıȘ ȖȚĮ AIDS ȜȩȖȦ IJȦȞ µİIJĮȖȖȓıİȦȞ. ȉĮ İʌȓʌİįĮ IJȦȞ ʌĮȡĮȖȩȞIJȦȞ
VIII țĮȚ IX İȓȞĮȚ ĮȞIJȓıIJȠȚȤĮ İȜĮIJIJȦµȑȞĮ. ǼʌȓıȘȢ İȜĮIJIJȦµȑȞĮ İʌȓʌİįĮ ʌĮȡĮȖȩȞIJȦȞ țĮȚ
ʌȚșĮȞȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ıIJȠ ʌİȡȚijİȡȚțȩ ĮȓµĮ țĮȚ ıIJȠ ȚȞȦįȠȖȩȞȠ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȖȚĮ IJȚȢ ȜȠȚʌȑȢ
µȠȡijȑȢ ĮȚµȠȡȡȠijȚȜȓĮȢ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ȃȩıȠȢ ȕĮȡȚȐ µȘ ȚȐıȚµȘ țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȠ ʌȠıȠıIJȩ IJȠȣ ʌĮȡȐȖȠȞIJĮ țĮȚ IJȠȞ ĮȡȚșµȩ
µİIJĮȖȖȓıİȦȞ…………………………………………………………………..70-100%
- īȚĮ IJȘȞ ȑȜȜİȚȥȘ IJȦȞ ȜȠȚʌȫȞ ʌĮȡĮȖȩȞIJȦȞ țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȚȢ ĮȚµȠȡȡĮȖȓİȢ țĮȚ IJȚȢ
µİIJĮȖȖȓıİȚȢ……………………………………………………………………..50-67%
- ǿįȚĮȓIJİȡĮ ȖȚĮ IJȚȢ ȖȣȞĮȓțİȢ ʌȑȡĮȞ IJȘȢ ʌȚșĮȞȒȢ ȘʌĮIJȚțȒȢ ȕȜȐȕȘȢ, Įʌȩ IJȘȞ ȑȞĮȡȟȘ IJȘȢ
ʌİȡȚȩįȠȣ µȑȤȡȚ țĮȚ IJȠ ʌȑȡĮȢ IJȘȢ țȜȚµĮțIJȘȡȓȠȣ, ʌĮȡȐ IJȘȞ ȠȡµȠȞȚțȒ ʌĮȡȑµȕĮıȘ, IJȘȞ
ȣıIJİȡİțIJȠµȒ Ȓ IJȘȞ ĮįȡĮȞȠʌȠȓȘıȘ IJȦȞ ȦȠșȘțȫȞ µİ IJĮ ʌĮȡİʌȩµİȞȐ IJȠȣȢ įİȞ ijĮȓȞİIJĮȚ
ȞĮ ʌȡȠįȚțȐȗİIJĮȚ ȕİȜIJȓȦıȘ IJȘȢ ȣȖİȓĮȢ…………………………………………...> 67%
ȁȠȚʌȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ĮȚµȩıIJĮıȘȢ
ǼȓȞĮȚ ĮʌȠIJİȜȑıµĮIJĮ ĮIJİȜİȚȫȞ, ȩʌȦȢ IJȠȣ ĮȡȚșµȠȪ IJȦȞ ĮȚµȠʌİIJĮȜȓȦȞ, IJȘȢ
ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮȢ ĮȣIJȫȞ Ȓ IJȠȣ ıȤȘµĮIJȚıµȠȪ IJȠȣ șȡȩµȕȠȣ.
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȀȠȚȞȐ İȣȡȒµĮIJĮ İȓȞĮȚ: İʌȓıIJĮȟȘ, ĮȚµȠȡȡĮȖȓİȢ Įʌȩ IJĮ ȠȪȜĮ, µȘȞȠȡȡĮȖȓİȢ, ĮȚµȠȡȡĮȖȓİȢ
ȖĮıIJȡİȞIJİȡȚțȠȪ, ʌȠȡijȪȡĮ țĮȚ ʌİIJȑȤİȚİȢ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ

ȉĮ țȪȡȚĮ ȖȚĮ țȐșİ ȞȩıȠ:
1. ǿįȚȠʌĮșȒȢ șȡȠµȕȠțȣIJȠʌİȞȚțȒ ʌȠȡijȪȡĮ (ȞȩıȠȢ IJȠȣ Werlhof)
- ȂİȚȦµȑȞĮ șȡȠµȕȠțȪIJIJĮȡĮ
- ĭȣıȚȠȜȠȖȚțȩȢ µȣİȜȩȢ ȠıIJȫȞ Ȓ µİ ĮȣȟȘµȑȞĮ µİȖĮțĮȡȣȠțȪIJIJĮȡĮ
- ȆȚșĮȞȒ ĮȪȟȘıȘ IJȠȣ İʌȚʌȑįȠȣ IJȘȢ IgG ıIJĮ ĮȚµȠʌİIJȐȜȚĮ
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ȀĮȜȒ ĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘ ıIJȘ șİȡĮʌİȓĮ Ȓ țĮȚ ĮȣIJȩµĮIJȘ ȓĮıȘ……………...67% [6 µȒȞİȢ]
- ȈȣȤȞȐ İʌİȚıȩįȚĮ ĮȚµȠȡȡĮȖȚȫȞ…………………………………..……………..>67%
- Ȉİ ȪijİıȘ……………………………………………………………………..….35%
2. ĬȡȠµȕȦIJȚțȒ șȡȠµȕȠțȣIJȠʌİȞȚțȒ ʌȠȡijȪȡĮ
- ǹȚµȩȜȣıȘ țĮȚ ĮȞĮȚµȓĮ
- ȂȚțȡȠĮȖȖİȚȠʌȐșİȚİȢ
- ĬȡȠµȕȠțȣIJȠʌİȞȓĮ
- ȅȣįİIJİȡȠijȚȜȓĮ
- ǹȣȟȘµȑȞȘ ȤȠȜİȡȣșȡȓȞȘ
- ǹȣȟȘµȑȞȘ LDH - ĮʌȠȣıȓĮ ĮʌIJȠıijĮȚȡȓȞȘȢ - ȑµµİıȠȢ Coombs ĮȡȞȘIJȚțȒú ȤȡȩȞȠȢ
ʌȡȠșȡȠµȕȓȞȘȢ - ȤȡȩȞȠȢ µİȡȚțȒȢ șȡȠµȕȠʌȜĮıIJȓȞȘȢ (PTT) țĮȚ ȚȞȦįȠȖȩȞȠ İȓȞĮȚ
ijȣıȚȠȜȠȖȚțȐ. Ǿ șȡȩµȕȦıȘ IJȦȞ IJȡȚȤȠİȚįȫȞ țĮȚ µȚțȡȫȞ ĮȖȖİȓȦȞ Įʌȩ ȣĮȜȠİȚįİȓȢ
șȡȩµȕȠȣȢ ʌȡȠįȚțȐȗİȚ İȖțİijĮȜȚțȒ ȕȜȐȕȘ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ǺĮȡİȓĮ țĮȚ įȡĮµĮIJȚțȒ İȟȑȜȚȟȘ IJȘȢ ȞȩıȠȣ……………………...80-100%
- ȀĮIJȐ IJȘ ijȐıȘ IJȘȢ ȣijȑıİȦȢ țĮȚ ȩıȠ įȚĮȡțİȓ, ȤȦȡȓȢ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ Įʌȩ IJȠ
ȀȃȈ……………………………………………………………….55-67%
3. ȈȣȖȖİȞİȓȢ ʌȠȚȠIJȚțȑȢ ĮȞȦµĮȜȓİȢ IJȦȞ ĮȚµȠʌİIJĮȜȓȦȞ
Į) ĬȡȠµȕĮıșȑȞİȚĮ IJȠȣ Glanzmann: ȂȠȡijȠȜȠȖȓĮ țĮȚ ĮȡȚșµȩȢ ĮȚµȠʌİIJĮȜȓȦȞ
ijȣıȚȠȜȠȖȚțȩȢ ĮȜȜȐ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ ȡȠȒȢ ıȘµĮȞIJȚțȐ İʌȚµȘțȣıµȑȞȠȢ. ǹįȣȞĮµȓĮ
ıȣȞȐșȡȠȚıȘȢ țĮȚ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȢ IJȦȞ ĮȚµȠʌİIJĮȜȓȦȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ ADP Ȓ țȠȜȜĮȖȩȞȦȞ
ȚȞȫȞ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- Ǽij' ȩıȠȞ įİȞ ĮȞĮʌIJȣȤșȠȪȞ İIJİȡȠĮȞIJȚıȫµĮIJĮ ıIJĮ ĮȚµȠʌİIJȐȜȚĮ……………..35-50%
- Ǽʌȓ ĮȞĮʌIJȪȟİȦȢ ĮȞIJȚıȦµȐIJȦȞ…………………………………………………> 67%
ȕ) ȈȪȞįȡȠµȠ Bernard-Soulier: ȆȚșĮȞȒ șȡȠµȕȠțȣIJȠʌİȞȓĮ ȩµȦȢ IJĮ șȡȠµȕȠțȪIJIJĮȡĮ ıIJȠ
İʌȓȤȡȚıµĮ ʌİȡȚijİȡȚțȠȪ ĮȓµĮIJȠȢ İȓȞĮȚ µİȖȐȜĮ țĮȚ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ ȡȠȒȢ İʌȚµȘțȣıµȑȞȠȢ. Ǿ
ıȣȞȐșȡȠȚıȘ IJȦȞ ĮȚµȠʌİIJĮȜȓȦȞ İȓȞĮȚ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȒ ĮȜȜȐ ĮįȣȞĮIJȠȪȞ ȞĮ ıȣȖțȠȜȜȘșȠȪȞ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȆȜȒȡȘȢ ĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘ ıIJȘ șİȡĮʌİȓĮ ……………………………...20-30%
Ȗ) ȃȩıȠȢ IJȠȣ von Willebrand: ȈȣȖȖİȞȒȢ µİȓȦıȘ Ȓ ȑȜȜİȚȥȘ IJȠȣ ʌĮȡȐȖȠȞIJȠȢ von
Willebrand (vWF) İȞįȚĮµȑıȠȣ ȖȚĮ IJȘ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ IJȦȞ ĮȚµȠʌİIJĮȜȓȦȞ. ȅ ĮȡȚșµȩȢ țĮȚ
Ș µȠȡijȠȜȠȖȓĮ IJȠȣȢ İȓȞĮȚ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȐ, ȩµȦȢ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ ȡȠȒȢ İȓȞĮȚ ʌĮȡĮIJİIJĮµȑȞȠȢ Ȓ
ʌĮȡĮIJİȓȞİIJĮȚ µİ IJȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ĮıʌȚȡȓȞȘȢ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ

ȅȚ ĮȚµȠȡȡĮȖȓİȢ İȓȞĮȚ ıȣȞİȤİȓȢ țĮȚ ȒʌȚİȢ. ǼʌİȚįȒ ȩµȦȢ İʌȚįİȚȞȫȞȠȞIJĮȚ IJĮȤȑȦȢ țĮȚ Įʌȩ
ʌȠȜȜȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ……………………………..35-70%
1.2.6. ǹʌȜĮıIJȚțȒ ĮȞĮȚµȓĮ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǹȞĮȚµȓĮ ıȣȞȠįİȣȩµİȞȘ ıȣȞȒșȦȢ Įʌȩ ȜİȣțȠʌİȞȓĮ țĮȚ șȡȠµȕȠʌİȞȓĮ ȜȩȖȦ µİȚȦµȑȞȘȢ
įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ µȣİȜȠȪ.
ǼȞȠȤȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ:
1. ĭȐȡµĮțĮ
(țȣIJIJĮȡȠıIJĮIJȚțȐ-ȤȜȦȡĮµijİȞȚțȩȜȘ-ijĮȚȞȣȜȠȕȠȣIJĮȗȩȞȘ-ȤȡȣıȩȢȣįĮȞIJȠǸȞİȢ-țȠȜȤȚțȓȞȘ ț.Ȝ.ʌ.).
2. ȉȠȟȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ (ȕİȞȗȩȜȚȠ-IJȠȜȠȣȩȜȚȠ-İȞIJȠµȠțIJȩȞĮ-ȤȡȦıIJȚțȑȢ-ȕĮijȑȢ).
3. ȁȠȚµȫȟİȚȢ
(țȣȡȓȦȢ
ȘʌĮIJȓIJȚįĮ-ıȘȥĮȚµȓĮ
Įʌȩ
Gram
ĮȡȞȘIJȚțȠȪȢ
µȚțȡȠȠȡȖĮȞȚıµȠȪȢ-ijȣµĮIJȓȦıȘ).
4. ǹțIJȚȞȠȕȠȜȓĮ.
5. ǿįȚȠʌĮșȒȢ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
- ǼțįȘȜȫıİȚȢ ĮȞĮȚµȓĮȢ (țĮIJĮȕȠȜȒ, ȦȤȡȩIJȘIJĮ, ț.Ȝ.ʌ.).
- ǼțįȘȜȫıİȚȢ ȜİȣțȠʌİȞȓĮȢ (ȜȠȚµȫȟİȚȢ).
- ǼțįȘȜȫıİȚȢ șȡȠµȕȠʌİȞȓĮȢ (ĮȚµȠȡȡĮȖȓİȢ).
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
- ǹȞĮȚµȓĮ, ȜİȣțȠʌİȞȓĮ, șȡȠµȕȠțȣIJȠʌİȞȓĮ ȤȦȡȓȢ ĮȪȟȘıȘ IJȦȞ ǻǼȀ.
- ȈȓįȘȡȠȢ ȠȡȠȪ ıȣȤȞȐ ĮȣȟȘµȑȞȠȢ.
- ȆȡȩȦȡȘ țĮșȒȜȦıȘ IJȠȣ ȡĮįȚİȞİȡȖȠȪ ıȚįȒȡȠȣ ıIJȠ ȒʌĮȡ, ȕȡĮįİȓĮ țȐșĮȡıȘ ĮȣIJȠȪ Įʌȩ
IJȠ ʌȜȐıµĮ µİ µİȚȦµȑȞȘ ʌȡȩıȜȘȥȒ IJȠȣ Įʌȩ IJȠ µȣİȜȩ.
- ȅ µȣİȜȩȢ IJȦȞ ȠıIJȫȞ (įȚĮ ʌĮȡĮțİȞIJȒıİȦȢ) İȓȞĮȚ ʌIJȦȤȩȢ.
Ǿ ȠıIJİȠµȣİȜȚțȒ ȕȚȠȥȓĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȘ ȖȚĮ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ IJȘȢ įȚĮȖȞȫıİȦȢ țĮȚ
ĮʌȠțȜİȚıµȩ įȚȘșȒıİȦȢ IJȠȣ µȣİȜȠȪ IJȦȞ ȠıIJȫȞ Įʌȩ ʌĮșȠȜȠȖȚțȩ ȚıIJȩ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ - ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ IJȘȢ ȞȩıȠȣ İȓȞĮȚ țĮțȒ țĮȚ ıȣȞȒșȦȢ įȚĮȡțİȓ ȜȓȖȠȣȢ µȒȞİȢ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………………...80-100%
1.2.7. ȅȟİȓĮ ȜİȣȤĮȚµȓĮ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȅȚ ȠȟİȓİȢ ȜİȣȤĮȚµȓİȢ İȓȞĮȚ ʌĮșȒıİȚȢ ıIJȚȢ ȠʌȠȓİȢ ȣʌȐȡȤİȚ ĮȞĮȟȑȜİȖțIJȠȢ ʌȠȜȜĮʌȜĮıȚĮıµȩȢ
IJȦȞ ĮȡȤȑȖȠȞȦȞ ĮȚµȠʌȠȚȘIJȚțȫȞ ȠȡȖȐȞȦȞ (ȕȜĮıIJȫȞ) ıIJȠ µȣİȜȩ IJȦȞ ȠıIJȫȞ țĮȚ
ĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘ Įʌȩ ȕȜȐıIJİȢ IJȦȞ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȫȞ µȣİȜȚțȫȞ țȣIJIJȐȡȦȞ. ȂİȡȚțȑȢ ijȠȡȑȢ
įȚĮʌȚıIJȫȞİIJĮȚ Ș ıȤȑıȘ IJȘȢ ʌȐșȘıȘȢ µİ ʌȚșĮȞȠȪȢ ȜİȣȤĮȚµȠȖȩȞȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ (ȚȠȞȓȗȠȣıĮ
ĮțIJȚȞȠȕȠȜȓĮ, ȚȠȓ, ȖİȞİIJȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ, ȤȘµȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ).

ȅȚ ȠȟİȓİȢ ȜİȣȤĮȚµȓİȢ įȚĮțȡȓȞȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ȠȟİȓĮ ȜݵijȠȕȜĮıIJȚțȒ (țȣȡȓȦȢ ıİ ʌĮȚįȚȐ) țĮȚ
ıIJȘȞ ȠȟİȓĮ µȣİȜȠȕȜĮıIJȚțȒ (țȣȡȓȦȢ ıİ İȞȒȜȚțȠȣȢ). Ǿ įȚȐțȡȚıȘ µİIJĮȟȪ IJȦȞ įȪȠ IJȪʌȦȞ
ȑȤİȚ µİȖȐȜȘ ıȘµĮıȓĮ İʌİȚįȒ IJȩıȠ Ș ijȣıȚțȒ ʌȠȡİȓĮ ȩıȠ țĮȚ Ș șİȡĮʌİȓĮ IJȠȣȢ įȚĮijȑȡȠȣȞ.
ǺĮıȓȗİIJĮȚ įİ ıIJȘ µȠȡijȠȜȠȖȓĮ IJȠȣ µȣİȜȠȪ IJȦȞ ȠıIJȫȞ ĮȜȜȐ țĮȚ ıİ ȚıIJȠȤȘµȚțȑȢ ȤȡȫıİȚȢ
țĮȚ ıİ ȖȞȦȡȓıµĮIJĮ (įİȓțIJİȢ) IJȠȣ țȣIJIJĮȡȠʌȜȐıµĮIJȠȢ țĮȚ IJȘȢ İʌȚijȐȞİȚĮȢ IJȦȞ ȕȜĮıIJȫȞ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘ IJȠȣ µȣİȜȠȪ Įʌȩ ȕȜȐıIJİȢ țĮȚ İȓȞĮȚ:
1. ǹȚµȠȡȡĮȖȓİȢ.
2. ǹȞĮȚµȓĮ.
3. ȁȠȚµȫȟİȚȢ.
ȂȘ İȚįȚțȐ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ:
1. ǹįȣȞĮµȓĮ, ĮȞȠȡİȟȓĮ, ĮʌȫȜİȚĮ ȕȐȡȠȣȢ.
2. ȅıIJȚțȠȓ ʌȩȞȠȚ.
3. ǹȡșȡȓIJȚįĮ.
4. ȀİijĮȜĮȜȖȓĮ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȈǾȂǼǿǹ:
1. ǹȞĮȚµȓĮ. 2. ǹȚµȠȡȡĮȖȓİȢ įȑȡµĮIJȠȢ, ȕȜİȞȞȠȖȩȞȦȞ, ĮµijȚȕȜȘıIJȡȠİȚįȠȪȢ, ʌİʌIJȚțȠȪ.
3. ȆȣȡİIJȩȢ, İȟİȜțȫıİȚȢ ıIJȠµĮIJȚțȒȢ țȠȚȜȩIJȘIJĮȢ. 4. ǻİȡµĮIJȚțȑȢ ȕȜȐȕİȢ. 5.
ǴțIJİȡȠȢ. 6. ǻȚȩȖțȦıȘ ȜݵijĮįȑȞȦȞ-ĮµȣȖįĮȜȫȞ. 7. ȈʌȜȘȞȠµİȖĮȜȓĮ. 8.
ȊʌİȡʌȜĮıȓĮ ȠȪȜȦȞ.
ǼȇīǹȈȉǾȇǿǹȀǼȈ ǼȄǼȉǹȈǼǿȈ:
ǹ. īİȞȚțȒ ĮȓµĮIJȠȢ: 1. ǹȞĮȚµȓĮ. 2. ǹȣȟȘµȑȞȠȢ ĮȡȚșµȩȢ ȜİȣțȠțȣIJIJȐȡȦȞ (µİȡȚțȑȢ ijȠȡȑȢ
ijȣıȚȠȜȠȖȚțȩȢ Ȓ ȤĮµȘȜȩȢ). 3. ȆĮȡȠȣıȓĮ ȕȜĮıIJȫȞ (ȩȤȚ ʌȐȞIJĮ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȘ). 4.
ĬȡȠµȕȠțȣIJȠʌİȞȓĮ.
Ǻ. ȂȣİȜȩȢ ȠıIJȫȞ: ǹijșȠȞȓĮ ȕȜĮıIJȫȞ. ȂİȚȦµȑȞĮ IJĮ ȫȡȚµĮ ıIJȠȚȤİȓĮ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ȉĮ IJİȜİȣIJĮȓĮ ȤȡȩȞȚĮ Ș ʌȡȩȖȞȦıȘ IJȘȢ ȠȟİȓĮȢ ȜݵijȠȕȜĮıIJȚțȒȢ ȜİȣȤĮȚµȓĮȢ IJȦȞ
ʌĮȓįȦȞ µİ șİȡĮʌİȓĮ ıİ İȚįȚțȐ țȑȞIJȡĮ șİȦȡİȓIJĮȚ țĮȜȒ. īȓȞİIJĮȚ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ ȖȚĮ ȓĮıȘ
țĮȚ ȩȤȚ ĮȪȟȘıȘ IJȠȣ ȤȡȩȞȠȣ İʌȚȕȓȦıȘȢ………………………………………...…..80%
- Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ ȩµȦȢ IJȘȢ ȠȟİȓĮȢ µȣİȜȠȕȜĮıIJȚțȒȢ ȜİȣȤĮȚµȓĮȢ IJȦȞ İȞȘȜȓțȦȞ șİȦȡİȓIJĮȚ
țĮțȒ. Ǿ µİIJĮµȩıȤİȣıȘ µȣİȜȠȪ IJȦȞ ȠıIJȫȞ țĮȚ Ș ȤȡȘıȚµȠʌȠȓȘıȘ µȠȞȠțȜȦȞȚțȫȞ
ĮȞIJȚıȦµȐIJȦȞ ȑȤİȚ İȞșĮȡȡȣȞIJȚțȐ ĮʌȠIJİȜȑıµĮIJĮ țĮȚ ıIJȚȢ įȪȠ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ
…………………………………………………………………………….…..80-100%
1.2.8. ȋȡȩȞȚĮ µȣİȜȠȖİȞȒȢ ȜİȣȤĮȚµȓĮ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
Ǿ ȞȩıȠȢ ʌȡȠıȕȐȜȜİȚ ȐIJȠµĮ µȑıȘȢ ȘȜȚțȓĮȢ ʌĮȡ' ȩȜȠ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ țĮȚ ȞİĮȞȚțȒ µȠȡijȒ.
ȀĮIJĮIJȐııİIJĮȚ ıIJĮ µȣİȜȠȨʌİȡʌȜĮıIJȚțȐ ıȪȞįȡȠµĮ İʌİȚįȒ ȑȤȠȣµİ ĮȞİȟȑȜİȖțIJȘ ĮȪȟȘıȘ
ȩȜȦȞ IJȦȞ µȣİȜȚțȫȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ. ȊʌȐȡȤȠȣȞ 2 ıIJȐįȚĮ ıIJȘȞ İȟȑȜȚȟȘ IJȘȢ ȞȩıȠȣ.

x ȉȠ 1Ƞ IJȠ ȠʌȠȓȠ įȚĮȡțİȓ 3-5 ȑIJȘ. ȈIJȠ ıIJȐįȚȠ ĮȣIJȩ ȑȤȠȣµİ ĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘ ıIJȘ
șİȡĮʌİȓĮ (µİȓȦıȘ ȜİȣțȠțȣIJIJȐȡȦȞ țĮȚ ıʌȜȘȞȠµİȖĮȜȓĮ, țĮȚ
x ȉȠ 2Ƞ Ȓ ȕȜĮıIJȚțȩ ıIJȐįȚȠ IJȠ ȠʌȠȓȠ įȚĮȡțİȓ 3-6 µȒȞİȢ țĮȚ įİȞ ȑȤȠȣµİ țĮµȓĮ
ĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘ ıIJȘ șİȡĮʌİȓĮ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
- Ǿ ȑȞĮȡȟȘ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ȪʌȠȣȜȘ țĮȚ ʌȠȜȜȑȢ ijȠȡȑȢ ĮʌȠțĮȜȪʌIJİIJĮȚ IJȣȤĮȓĮ.
- ȂȘ İȚįȚțȐ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ (ĮįȣȞĮµȓĮ, ȜȒșĮȡȖȠȢ).
- ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ ĮȞĮȚµȓĮȢ.
- ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ ĮȣȟȘµȑȞȠȣ µİIJĮȕȠȜȚıµȠȪ (ĮʌȫȜİȚĮ ȕȐȡȠȣȢ, İijȚįȡȫıİȚȢ).
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
- ǹțĮșȩȡȚıIJȘ İȞȩȤȜȘıȘ ıIJȘȞ țȠȚȜȚȐ (ȠijİȓȜİIJĮȚ ıİ ıʌȜȘȞȠµİȖĮȜȓĮ Ȓ ıʌȜȘȞȚțȩ
ȑµijȡĮțIJȠ).
- ȆĮșȠȜȠȖȚțȒ ĮȚµȠȡȡĮȖȓĮ (Įʌȩ ʌĮșȠȜȠȖȚțȒ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȦȞ ĮȚµȠʌİIJĮȜȓȦȞ).
ȈǾȂǼǿǹ:
ǹȞĮȚµȓĮ, ıʌȜȘȞȠµİȖĮȜȓĮ, ȘʌĮIJȠµİȖĮȜȓĮ, ʌĮșȠȜȠȖȚțȒ ĮȚµȠȡȡĮȖȓĮ.
ǼȇīǹȈȉǾȇǿǹȀǼȈ ǼȄǼȉǹȈǼǿȈ:
1. ǹȞĮȚµȓĮ.
2. ȉĮ ȜİȣțȠțȪIJIJĮȡĮ İȓȞĮȚ ĮȣȟȘµȑȞĮ µİ İțIJȡȠʌȒ IJȠȣ IJȪʌȠȣ ʌȡȠȢ IJĮ ĮȡȚıIJİȡȐ (ʌȡȠµİIJĮ- țĮȚ µȣİȜȠțȪIJIJĮȡĮ). ǹȪȟȘıȘ ȕĮıİȠijȓȜȦȞ.
3. ȈIJȘȞ ĮȡȤȒ șȡȠµȕȠțȣIJIJȐȡȦıȘ.
4. ȂȣİȜȩȢ ȠıIJȫȞ. ȊʌİȡʌȜĮıȓĮ IJȘȢ țȠțțȚȫįȠȣȢ ıİȚȡȐȢ-µİȖĮțĮȡȣȠțȣIJIJȐȡȦıȘ.
5. ȈIJȠȞ țĮȡȣȩIJȣʌȠ ȕȡȓıțİIJĮȚ IJȠ ʌĮșȠȜȠȖȚțȩ ȤȡȦµĮIJȩıȦµĮ Philadelphia (İȟȐȜİȚȥȘ
IJµȒµĮIJȠȢ IJȠȣ µĮțȡȠȪ ıțȑȜȠȣȢ IJȠȣ ȤȡȦµȠıȫµĮIJȠȢ 22 țĮȚ µİIJȐșİıȘ ıIJȘ șȑıȘ 5).
6. Ǿ ĮȜțĮȜȚțȒ ijȦıijĮIJȐıȘ IJȦȞ ȜİȣțȠțȣIJIJȐȡȦȞ İȓȞĮȚ İȜĮIJIJȦµȑȞȘ.
7. Ǿ ȕȚIJĮµȓȞȘ Ǻ12 IJȠȣ ȠȡȠȪ İȓȞĮȚ ĮȣȟȘµȑȞȘ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ - ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ IJȠȣ ıIJĮįȓȠȣ ĮȣIJȠȪ İȓȞĮȚ țĮȜȒ. ǿțĮȞȠʌȠȚȘIJȚțȒ ĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘ ıIJȘ
șİȡĮʌİȓĮ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ȂȑȤȡȚȢ ȩIJȠȣ İʌȚIJİȣȤșİȓ ȪijİıȘ……………………………………...80%
- ȀĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȦȞ ȣijȑıİȦȞ……………………………………..67%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉȠ ȕȜĮıIJȚțȩ ıIJȐįȚȠ ݵijĮȞȓȗİȚ:
1. ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ ĮȞĮȚµȓĮȢ țĮȚ ĮȚµȠȡȡĮȖȓĮȢ
2. DzȞIJȠȞȘ țĮȚ İʌȓµȠȞȘ ıʌȜȘȞȠµİȖĮȜȓĮ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ

- ǹȞĮȚµȓĮ.
- ĬȡȠµȕȠʌİȞȓĮ.
- ǹȞșİțIJȚțȒ ȜİȣțȠțȣIJIJȐȡȦıȘ µİ ʌĮȡȠȣıȓĮ ȕȜĮıIJȫȞ ıIJȘȞ ʌİȡȚijȑȡİȚĮ.
- ȈIJȠ 20% IJȦȞ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȞ ȠȚ ȕȜȐıIJİȢ ijȑȡȠȣȞ ȖȞȦȡȓıµĮIJĮ (įİȓțIJİȢ) ȜݵijȠȖİȞȠȪȢ
ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ, ʌ.Ȥ. IJȠ ȑȞȗȣµȠ įİıȠȟȣȞȠȣțȜİȠIJȚįȚțȒ IJȡĮȞıijİȡȐıȘ (Tdt). ȉȠ İȪȡȘµĮ
ĮȣIJȩ ȑȤİȚ µİȖȐȜȘ ıȘµĮıȓĮ Įʌȩ șİȡĮʌİȣIJȚțȒ ȐʌȠȥȘ İʌİȚįȒ ĮȞİȣȡȓıțİIJĮȚ ıIJȚȢ
ȕȜĮıIJȚțȑȢ țȡȓıİȚȢ ȜݵijȚțȠȪ IJȪʌȠȣ (Tdt șİIJȚțȑȢ). ȂʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞIJĮʌȠțȡȚșȠȪȞ
ĮʌȠIJİȜİıµĮIJȚțȐ IJĮ ijȐȡµĮțĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚµȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ȖȚĮ ȞİȠʌȜĮıȓİȢ IJȠȣ ȜݵijȚțȠȪ
ȚıIJȠȪ (ȩʌȦȢ Ș ȕȚȞțȡȚıIJȓȞȘ).
x ȆȇȅīȃȍȈǾ - ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ țĮțȒ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ǼʌȚȕȓȦıȘ 3-4 µȒȞİȢ. ǼȜʌȚįȠijȩȡĮ ݵijĮȞȓȗİIJĮȚ Ș µİIJĮµȩıȤİȣıȘ IJȠȣ µȣİȜȠȪ IJȦȞ
ȠıIJȫȞ………………………………………………………………………….80-100%
1.2.9. ȋȡȩȞȚĮ ȜݵijȠȖİȞȒȢ ȜİȣȤĮȚµȓĮ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȁȓĮȞ ʌİȡȚİțIJȚțȩȢ ȠȡȚıµȩȢ IJȘȢ ȞȩıȠȣ İįȩșȘ Įʌȩ IJȠȞ William Damesher. "ǹșȡȠȚıIJȚțȒ
ȞȩıȠȢ Įʌȩ ȜݵijȠțȪIJIJĮȡĮ ȤȦȡȓȢ ĮȞȠıȠȜȠȖȚțȑȢ ȚțĮȞȩIJȘIJİȢ". ǼȓȞĮȚ ʌȐșȘıȘ IJȦȞ
ȘȜȚțȚȦµȑȞȦȞ. Ǿ ĮʌȠȣıȓĮ ĮȞȠıȠʌȠȚȘIJȚțȫȞ ȚțĮȞȠIJȒIJȦȞ Įʌȩ IJȠȞ ĮȣȟȘµȑȞȠ
ȜݵijȠțȣIJIJĮȡȚțȩ ʌȜȘșȣıµȩ İțįȘȜȫȞİIJĮȚ µİ ȣʌȠȖĮµµĮıijĮȚȡȚȞĮȚµȓĮ (ʌȡȠįȚȐșİıȘ ıİ
ȜȠȚµȫȟİȚȢ) țĮȚ µİ IJȘȞ ݵijȐȞȚıȘ ijĮȚȞȠµȑȞȦȞ ĮȣIJȠĮȞȠıȓĮȢ (ĮȚµȠȜȣIJȚȒ ĮȞĮȚµȓĮ µİ șİIJȚțȒ
Coombs). ȉĮ ȞİȠʌȜĮıµĮIJȚțȐ ȜݵijȠțȪIJIJĮȡĮ IJȘȢ ȋȁȁ ʌȡȠȑȡȤȠȞIJĮȚ Įʌȩ țȜȦȞȚțȒ
ȣʌİȡʌȜĮıȓĮ IJȦȞ Ǻ ȜݵijȠțȣIJIJȐȡȦȞ țĮȚ ıIJȘȞ țȣIJIJĮȡȠʌȜĮıµĮIJȚțȒ µİµȕȡȐȞȘ ȑȤȠȣȞ µȩȡȚĮ
ĮȞȠıȠıijĮȚȡȓȞȘȢ IgM țĮȚ IgD. ȉĮ ȜݵijȠțȪIJIJĮȡĮ Ǻ IJȘȢ ȋȁȁ İțijȡȐȗȠȣȞ IJȠ ĮȞIJȚȖȩȞȠ Ia,
IJȠȞ ȣʌȠįȠȤȑĮ C3 țĮȚ IJȠȞ ȣʌȠįȠȤȑĮ IJȠȣ IJµȒµĮIJȠȢ Fc IJȘȢ ĮȞȠıȠıijĮȚȡȓȞȘȢ.
Ȉİ 1% IJȦȞ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȞ ȋȁȁ IJĮ ȜݵijȠțȪIJIJĮȡĮ İȓȞĮȚ IJȪʌȠȣ ȉ ȤȦȡȓȢ ĮȞȠıȠıijĮȚȡȓȞİȢ
ıIJȘ µİµȕȡȐȞȘ.
Ǿ įȚȐțȡȚıȘ ȑȤİȚ ʌȡȠȖȞȦıIJȚțȒ ıȘµĮıȓĮ. ȅȚ ȋȁȁ-ȉĮ ʌȡȠİȜİȪıİȦȢ ȑȤȠȣȞ țĮțȒ ʌȡȩȖȞȦıȘ
țĮȚ µȘ ĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘ ıIJȘ șİȡĮʌİȓĮ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
- ȈȣȤȞȐ țĮȞȑȞĮ. ǹȞĮțĮȜȪʌIJİIJĮȚ IJȣȤĮȓĮ.
- ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ ĮȞĮȚµȓĮȢ.
- īİȞȚțȐ (țĮțȠȣȤȓĮ, ĮʌȫȜİȚĮ ȕȐȡȠȣȢ).
- ǻȚȩȖțȦıȘ ȜݵijĮįȑȞȦȞ.
- ȊʌȠIJȡȠʌȒ ȜȠȚµȫȟİȦȞ.
- ȁݵijĮįİȞȠʌȐșİȚĮ.
- ȈʌȜȘȞȠµİȖĮȜȓĮ.
- ȈȘµİȓĮ ȜȠȓµȦȟȘȢ (įİȡµĮIJȚțȒȢ, ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ, ıȣȤȞȩȢ Ƞ ȑȡʌȘȢ ȗȦıIJȒȡĮȢ).
- ǻȚȩȖțȦıȘ ıȚİȜȠȖȩȞȦȞ ĮįȑȞȦȞ.
- ȆȜİȣȡȚIJȚțȒ ıȣȜȜȠȖȒ.

ǼȡȖĮıIJȘȡȚĮțȑȢ İȟİIJȐıİȚȢ:
1. īİȞȚțȒ ĮȓµĮIJȠȢ: ȁݵijȠțȣIJIJȐȡȦıȘ. Ȉİ µİIJĮȖİȞȑıIJİȡĮ ıIJȐįȚĮ ĮȞĮȚµȓĮ,
șȡȠµȕȠʌİȞȓĮ ĮȡȤȚțȐ İȓȞĮȚ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȐ.
2. ȅ µȣİȜȩȢ IJȦȞ ȠıIJȫȞ įȚȘșȘµȑȞȠȢ Įʌȩ ȜݵijȠțȪIJIJĮȡĮ.
3. Ǿ ȕȚȠȥȓĮ IJȠȣ ȜݵijĮįȑȞĮ įİȓȤȞİȚ ĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘ IJȘȢ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȒȢ ȜݵijĮįİȞȚțȒȢ
ȣijȒȢ Įʌȩ µȚțȡȐ ȜݵijȠțȪIJIJĮȡĮ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ - ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȅ Rai țĮȚ ȠȚ ıȣȞİȡȖ. ȩȡȚıĮȞ IJĮ ʌĮȡĮțȐIJȦ țȡȚIJȒȡȚĮ țȜȚȞȚțȒȢ ıIJĮįȚȠʌȠȓȘıȘȢ IJȘȢ ȋȁȁ
ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠȖȞȦıIJȚțȒ ıȘµĮıȓĮ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- Ȉȉǹǻǿȅ 0: ȂȠȞȠȜݵijȠțȣIJIJȐȡȦıȘ……………………………………………..40%
- Ȉȉǹǻǿȅ ǿ: ȁݵijȠțȣIJIJȐȡȦıȘ+įȚȩȖțȦıȘ ȜݵijĮįȑȞȦȞ………………………….50%
- Ȉȉǹǻǿȅ ǿǿ: ȁݵijȠțȣIJIJȐȡȦıȘ+ıʌȜȘȞȠµİȖĮȜȓĮ - ȘʌĮIJȠµİȖĮȜȓĮ…………….…60%
- Ȉȉǹǻǿȅ ǿǿǿ: ȁݵijȠțȣIJIJȐȡȦıȘ+ĮȞĮȚµȓĮ……………………………………….70%
- Ȉȉǹǻǿȅ IV: ȁİȣțȠțȣIJIJȐȡȦıȘ țĮȚ șȡȠµȕȠțȣIJȠʌİȞȓĮ…………………………80%
1.2.10. ȂȣİȜȠıțȜȒȡȣȞıȘ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
Ǿ ʌȐșȘıȘ ĮȣIJȒ ȤĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ ĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘ IJȠȣ µȣİȜȠȪ IJȦȞ ȠıIJȫȞ Įʌȩ ȚȞȫįȘ
ıȣȞįİIJȚțȩ ȚıIJȩ țĮȚ Įʌȩ ĮȞȐʌIJȣȟȘ ȞȑȠȣ ȠıIJȠȪ. ȊʌȐȡȤİȚ ȜİȣțȠİȡȣșȡȠȕȜĮıIJȚțȒ ĮȞĮȚµȓĮ µİ
İȟȦµȣİȜȚțȒ ĮȚµȠʌȠȓȘıȘ ıIJȠ ıʌȜȒȞĮ țĮȚ IJȠ ȒʌĮȡ.
Ǿ µȣİȜȠıțȜȒȡȣȞıȘ ĮʌȠIJİȜİȓ IJȠ IJİȜȚțȩ ıIJȐįȚȠ IJȘȢ ȚįȚȠʌĮșȠȪȢ ʌȠȜȣİȡȣșȡĮȚµȓĮȢ Ȓ
șȡȠµȕȠțȣIJIJȐȡȦıȘȢ.
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
- ȉĮ IJȘȢ ĮȞĮȚµȓĮȢ.
- ȀȠȚȜȚĮțȒ įȚȐIJĮıȘ (ȠijİȓȜİIJĮȚ ıIJȘ ıʌȜȘȞȠµİȖĮȜȓĮ).
- ȀȠȚȜȚĮțȩ ȐȜȖȠȢ (ȠijİȓȜİIJĮȚ ıİ ıʌȜȘȞȚțȐ ȑµijȡĮțIJĮ).
- ǿįȡȫIJİȢ țĮȚ ĮʌȫȜİȚĮ ȕȐȡȠȣȢ Įʌȩ IJȠȞ ĮȣȟȘµȑȞȠ µİIJĮȕȠȜȚıµȩ.
- ǹȚµȠȡȡĮȖȓĮ (ȠijİȓȜİIJĮȚ ıİ ʌĮșȠȜȠȖȚțȐ ĮȚµȠʌİIJȐȜȚĮ Ȓ șȡȠµȕȠʌİȞȓĮ).
ȈǾȂǼǿǹ:
ǹȞĮȚµȓĮ, ıʌȜȘȞȠµİȖĮȜȓĮ, ĮȚµȠȡȡĮȖȓĮ (ʌĮșȠȜȠȖȚțȒ).
ǼȇīǹȈȉǾȇǿǹȀǼȈ ǼȄǼȉǹȈǼǿȈ:
1.
Ǿ İȚțȩȞĮ IJȠȣ ʌİȡȚijİȡȚțȠȪ ĮȓµĮIJȠȢ İȓȞĮȚ İțİȓȞȘ IJȘȢ ȜİȣțȠİȡȣșȡȠȕȜĮıIJȚțȒȢ
ĮȞĮȚµȓĮȢ, įȘȜ. ȣʌȐȡȤİȚ ĮȞĮȚµȓĮ µĮȗȓ µİ ȐȦȡĮ İȡȣșȡȐ țĮȚ ȜİȣțȐ.
2.
Ǿ ʌĮȡĮțȑȞIJȘıȘ IJȠȣ µȣİȜȠȪ İȓȞĮȚ ĮȞİʌȚIJȣȤȒȢ ("țİȞȩȢ µȣİȜȩȢ"). Ǿ įȚȐȖȞȦıȘ
ȖȓȞİIJĮȚ µİ ȠıIJİȠµȣİȜȚțȒ ȕȚȠȥȓĮ.
3.
Ǿ ȕȚȠȥȓĮ ȒʌĮIJȠȢ-ıʌȜȒȞȠȢ įİȓȤȞİȚ İȟȦµȣİȜȚțȒ ĮȚµȠʌȠȓȘıȘ.

4.

ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȤȡȦµĮIJȩıȦµĮ Philadelphia țĮȚ Ș ĮȜțĮȜȚțȒ ijȦıijĮIJȐıȘ IJȦȞ
ȜİȣțȠțȣIJIJȐȡȦȞ İȓȞĮȚ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȒ Ȓ ĮȣȟȘµȑȞȘ.

x ȆȇȅīȃȍȈǾ - ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ țĮțȒ. Ǿ șİȡĮʌİȓĮ țĮȚ Ș µİIJĮµȩıȤİȣıȘ µȣİȜȠȪ µİ ʌİȞȚȤȡȐ
ĮʌȠIJİȜȑıµĮIJĮ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………………..80%
1.2.11. ȂĮțȡȠıijĮȚȡȚȞĮȚµȓĮ Waldenstrom
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
Ǿ µĮțȡȠıijĮȚȡȚȞĮȚµȓĮ IJȠȣ Waldenstrom ȠijİȓȜİIJĮȚ ıİ µȠȞȠțȜȦȞȚțȒ ʌȜĮıµĮIJȠțȣIJIJȐȡȦıȘ
țĮIJȐ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ İțțȡȓȞȠȞIJĮȚ IgM ĮȞȠıȠıijĮȚȡȓȞİȢ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
- ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ ĮȞĮȚµȓĮȢ.
- ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ ȣʌİȡȖȜȠȚȩIJȘIJĮȢ.
- ǹȚµȠȡȡĮȖȓİȢ ĮµijȚȕȜȘıIJȡȠİȚįȠȪȢ.
- ȅȓįȘµĮ șȘȜȫȞ.
- ǹȓµĮ (ĮȚµȠȡȡĮȖȚțȑȢ İțįȘȜȫıİȚȢ).
- ȃİȣȡȚțȩ (țİijĮȜĮȜȖȓĮ, ȗȐȜȘ, ȓȜȚȖȖȠȚ, ıȪȖȤȣıȘ, țȫµĮ).
- ȀȣțȜȠijȠȡȚțȩ (țĮȡįȚĮțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ).
- ȀȡȣȠıijĮȚȡȚȞĮȚµȓĮ.
- ǻȣıĮȞİȟȓĮ ıIJȠ ȥȪȤȠȢ.
- ĭĮȚȞȩµİȞȠ Raynaud.
- ǼȟİȜțȫıİȚȢ.
- īȐȖȖȡĮȚȞĮ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉĮ İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȐ İȣȡȒµĮIJĮ İȓȞĮȚ IJĮ ȓįȚĮ IJȦȞ ȐȜȜȦȞ ȣʌİȡʌĮȡĮʌȡȦIJİȧȞĮȚµȚȫȞ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ - ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ țĮțȒ. ȂȑıȘ İʌȚȕȓȦıȘ 3 ȑIJȘ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………………...> 67%
1.2.12. ȆȠȜȜĮʌȜȠȪȞ µȣȑȜȦµĮ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȀĮțȠȒșȘȢ ȞİȠʌȜĮıȓĮ ȤĮȡĮțIJȘȡȚȗȩµİȞȘ Įʌȩ ĮȣȟȘµȑȞȘ µȠȞȠțȜȦȞȚțȒ įȚȒșȘıȘ Įʌȩ
ʌȜĮıµĮIJȠțȪIJIJĮȡĮ, IJĮ ȠʌȠȓĮ Įij' İȞȩȢ İțIJȠʌȓȗȠȣȞ IJĮ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ IJȠȣ µȣİȜȠȪ
țĮȚ Įij' İIJȑȡȠȣ ȣʌİȡʌĮȡȐȖȠȣȞ µȓĮ Įʌȩ IJȚȢ ĮȞȠıȠıijĮȚȡȓȞİȢ (IgG, IgA, IgM, IgD țĮȚ IgE).

Ǿ ȣʌİȡʌĮȡĮȖȩµİȞȘ ĮȞȠıȠıijĮȚȡȓȞȘ țĮȜİȓIJĮȚ ʌĮȡĮʌȡȦIJİǸȞȘ. Ǿ ȣʌİȡʌĮȡĮȖȦȖȒ µʌȠȡİȓ ȞĮ
ĮijȠȡȐ ȩȜȠ IJȠ µȩȡȚȠ IJȘȢ ĮȞȠıȠıijĮȚȡȓȞȘȢ Ȓ IJµȒµĮ ĮȣIJȒȢ (ȕĮȡİȚȐ Ȓ İȜĮijȡȐ ȐȜȣıȠ).
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ 
ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ Įʌȩ IJȠ ȞİȩʌȜĮıµĮ
ʌĮȡĮʌȜȘȖȓĮ). 
ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ Įʌȩ IJȘȞ ʌĮȡĮʌȡȦIJİȧȞȘ.
1. ȈȪȞįȡȠµȠ ȣʌİȡȖȜȠȚȩIJȘIJĮȢ.
2. ȀȡȣȠıijĮȚȡȚȞĮȚµȓĮ.  

(ĮȞĮȚµȓĮ,

ȠıIJȚțȠȓ

ʌȩȞȠȚ,

țĮIJȐȖµĮIJĮ,

ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ Įʌȩ IJȠȣȢ ȞİijȡȠȪȢ (Įʌȩ ȜİȣțȦµĮIJȠȣȡȓĮ µȑȤȡȚ ȞİijȡȚțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ).
ǹµȣȜȠİȓįȦıȘ.
ǹȚµȠȡȡĮȖȚțȑȢ İțįȘȜȫıİȚȢ.
ȁȠȚµȫȟİȚȢ.

ǼȡȖĮıIJȘȡȚĮțȐ İȣȡȒµĮIJĮ 
ǹȞĮȚµȓĮ, ĮȣȟȘµȑȞȘ ȉȀǼ.
ʌȡȠıįȚȠȡȚıµȩȢ
ȜİȣțȫµĮIJȠȢ
(ĮȪȟȘıȘ
ıijĮȚȡȚȞȫȞ,
µİȓȦıȘ 
ȋȘµȚțȩȢ
ȜİȣțȦµĮIJȚȞȫȞ). 
ǾȜİțIJȡȠijȩȡȘıȘ ʌȡȦIJİȧȞȫȞ ȠȡȠȪ (ıIJİȞȒ țĮȚ ȑȞIJȠȞȘ IJĮȚȞȓĮ ıIJȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ IJȦȞ ȖıijĮȚȡȚȞȫȞ). 
ǹȞȠıȠȘȜİțIJȡȠijȩȡȘıȘ ȜİȣțȦµȐIJȦȞ ȖȚĮ țĮșȠȡȚıµȩ IJȠȣ IJȪʌȠȣ IJȠȣ µȣİȜȫµĮIJȠȢ. 
ȈʌȚȞșȘȡȠȖȡȐijȘµĮ ȠıIJȫȞ (ȠıIJİȠȜȪıİȚȢ ıIJĮ µĮțȡȐ țȣȡȓȦȢ ȠıIJȐ). 
ǺȚȠȥȓĮ µȣİȜȠȪ: ǹȣȟȘµȑȞĮ țĮȚ ĮȞȫµĮȜĮ ʌȜĮıµĮIJȠțȪIJIJĮȡĮ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ-ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǹȞ ȣʌȐȡȤİȚ:
1. ǹȞĮȚµȓĮ.
2. ȊʌİȡĮıȕİıIJȚĮȚµȓĮ.
3. ǼȜȐIJIJȦıȘ ȞİijȡȚțȒȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ.
4. ȂİȖȐȜĮ µȠȞȠțȜȦȞȚțȐ İʌȐȡµĮIJĮ ıIJȘȞ ĮȞȠıȠȘȜİțIJȡȠijȩȡȘıȘ.
5. ȆȠȜȜĮʌȜȑȢ ȠıIJİȠȜȪıİȚȢ.
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ șİȦȡİȓIJĮȚ țĮțȒ ( 2 İIJȫȞ İʌȚȕȓȦıȘ).
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………………………80%
ǼȐȞ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ IJĮ ĮȞȦIJȑȡȦ, Ș ʌȡȩȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ țĮȜȪIJİȡȘ (İʌȚȕȓȦıȘ ȑȦȢ 7 ȑIJȘ).
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………………………67%
1.2.13. ȁݵijȫµĮIJĮ

1.2.13.1. ȃȩıȠȢ IJȠȣ Hodgkin
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȅȡȚıµȩȢ
ȉĮ ȜݵijȫµĮIJĮ İȓȞĮȚ ȞİȠʌȜĮıȓİȢ IJȠȣ ȜݵijȠįȚțIJȣȦIJȠȪ ȚıIJȠȪ, µİ ʌȠȚțȓȜȠȣıĮ țĮțȠȒșİȚĮ,
ʌȠȣ ȟİțȚȞȠȪȞ Įʌȩ ȠµȐįĮ ȜݵijĮįȑȞȦȞ, İʌİțIJİȓȞȠȞIJĮȚ ıİ ȐȜȜȠȣȢ ĮįȑȞİȢ țĮȚ İȞ ıȣȞİȤİȓĮ
ıİ ȐȜȜİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ İțIJȩȢ IJȠȣ ȜݵijȠįȚțIJȣȦIJȠȪ ıȣıIJȒµĮIJȠȢ (ȠıIJȐ – įȑȡµĮ, ȞİȣȡȚțȩ
ıȪıIJȘµĮ).
ȉĮȟȚȞȩµȘıȘ
Ȃİ ȚıIJȠȜȠȖȚțȐ țĮȚ țȜȚȞȚțȐ țȡȚIJȒȡȚĮ IJĮ ȜݵijȫµĮIJĮ įȚĮțȡȓȞȠȞIJĮȚ ıİ Hodgkin țĮȚ µȘ –
Hodgkin ȜݵijȫµĮIJĮ.
ǿıIJȠȜȠȖȚțȒ IJĮȟȚȞȩµȘıȘ IJȦȞ Hodgkin ȜݵijȦµȐIJȦȞ:
1. ȁݵijȠțȣIJIJĮȡȚțȩȢ.
2. ȅȗȫįȘȢ ȚȞȠıțȜȘȡȣȞIJȚțȩȢ.
3. ȂİȚțIJȩȢ.
4. ȁݵijȠʌİȞȚțȩȢ
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ
1)ȆȣȡİIJȩȢ, 2)ǹįȣȞĮµȓĮ, ĮʌȫȜİȚĮ ȕȐȡȠȣȢ, ȞȣȤIJİȡȚȞȠȓ ȚįȡȫIJİȢ. 3)ȀȞȘıµȩȢ.
ȈȘµİȓĮ
1)ȁݵijĮįİȞȠʌȐșİȚĮ (įȚȩȖțȦıȘ ȤȦȡȓȢ ʌȩȞȠ). 2) ǾʌĮIJȠµİȖĮȜȓĮ. 3) ȈʌȜȘȞȠµİȖĮȜȓĮ. 4)
ǹȞĮȚµȓĮ, ȓțIJİȡȠȢ. 5) ȆȜİȣȡȓIJȚįĮ, ĮIJİȜİțIJĮıȓĮ, ĮıțȓIJȘȢ. 6) ǻİȡµĮIJȚțȑȢ ȕȜȐȕİȢ. 7)
ȆȡȠıȕȠȜȒ ȀȃȈ (ʌĮȡĮʌȜȘȖȓĮ).
ǻȚȐȖȞȦıȘ
ǺȚȠȥȓĮ ȜݵijĮįȑȞȦȞ (țȣȡȓȦȢ), ȒʌĮIJȠȢ, ıʌȜȘȞȩȢ, įȑȡµĮIJȠȢ. ȋĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȒ Ș ʌĮȡȠȣıȓĮ
ıİ İȚįȚțȒ țȣIJIJĮȡȚțȒ İʌȓıIJȡȦıȘ IJȦȞ țȣIJIJȐȡȦȞ Reed – Sternberg.
ȈIJĮįȚȠʌȠȓȘıȘ
Ȃİ ȖİȞȚțȑȢ İȟİIJȐıİȚȢ ĮȓµĮIJȠȢ, ĮțIJȚȞȠȖȡĮijȓĮ șȫȡĮțȠȢ, IJȠµȠȖȡĮijȓİȢ șȫȡĮțȠȢ – țȠȚȜȓĮȢ,
ȜݵijĮȖȖİȚȠȖȡĮijȓĮ, ȕȚȠȥȓĮ µȣİȜȠȪ șĮ ȖȓȞİȚ Ș ıIJĮįȚȠʌȠȓȘıȘ IJȠȣ ȜݵijȫµĮIJȠȢ ıIJĮ İȟȒȢ
ıIJȐįȚĮ.
Ȉȉǹǻǿȅ ǿ: ȆȡȠıȕȠȜȒ µȚĮȢ ĮįİȞȚțȒȢ İıIJȓĮȢ Ȓ µȚĮȢ µȠȞȒȡȠȣȢ İȟȦȜݵijȚțȒȢ.
Ȉȉǹǻǿȅ ǿǿ: ȆȡȠıȕȠȜȒ 2 Ȓ ʌİȡȚııȠIJȑȡȦȞ ĮįİȞȚțȫȞ İıIJȚȫȞ ȐȞȦșİȞ Ȓ țȐIJȦșİȞ IJȠȣ
įȚĮijȡȐȖµĮIJȠȢ. Ǿ ʌȡȠıȕȠȜȒ İȞȩȢ Ȓ ʌİȡȚııȠIJȑȡȦȞ ĮįİȞȚțȫȞ İıIJȚȫȞ ȐȞȦșİȞ
Ȓ țȐIJȦșİȞ IJȠȣ įȚĮijȡȐȖµĮIJȠȢ țĮȚ µȠȞȒȡȠȣȢ İȟȦȜݵijȚțȒȢ İıIJȓĮȢ.
Ȉȉǹǻǿȅ ǿǿǿ: ȆȡȠıȕȠȜȒ ĮįȑȞȦȞ ȐȞȦșİȞ țĮȚ țȐIJȦșİȞ IJȠȣ įȚĮijȡȐȖµĮIJȠȢ µİIJȐ µȚĮȢ
İȟȦȜݵijȚțȒȢ İıIJȓĮȢ Ȓ ıʌȜȘȞȩȢ, Ȓ ĮµijȠIJȑȡȦȞ.

Ȉȉǹǻǿȅ ǿV: ȆȡȠıȕȠȜȒ ȐȜȜȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ȈIJȐįȚĮ ǿ țĮȚ ǿǿ ………………………………………………….80% [6 µȒȞİȢ]
- ȆȡȩȖȞȦıȘ țĮȜȒ. ȂİȖȐȜȠ ʌȠıȠıIJȩ ȓĮıȘȢ……………………...67% [4 µȒȞİȢ]
- Ȉİ ȪijİıȘ…………………………………………………………………..10%
- ȈIJȐįȚȠ ǿǿǿ ……………………………………………………….80% [6 µȒȞİȢ]
- ȆȡȩȖȞȦıȘ µȑIJȡȚĮ, țȓȞįȣȞȠȢ ȣʌȠIJȡȠʌȒȢ……………………...67% ! [6 µȒȞİȢ]
- ȈIJȐįȚȠ ǿV. ȆȡȩȖȞȦıȘ µȑIJȡȚĮ ȑȦȢ țĮțȒ………………………...80% [1-2 ȑIJȘ]
- Ȉİ ȣʌȠIJȡȠʌȒ, İʌĮȞȐȜȘȥȘ IJȘȢ șİȡĮʌİȓĮȢ. Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ İȟĮȡIJȐIJĮȚ țĮȚ Įʌȩ IJȠȞ
ȚıIJȠȜȠȖȚțȩ IJȪʌȠ…………………………………………………...ǴįȚĮ ʌȠıȠıIJȐ
1.2.13.2. ȂȘ – Hodgkin ȜݵijȫµĮIJĮ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȉĮ µȘ – Hodgkin ȜݵijȫµĮIJĮ ĮʌȠIJİȜȠȪȞ İIJİȡȠȖİȞȒ ȠµȐįĮ ȞİȠʌȜĮıµȐIJȦȞ ʌȠȣ
ʌȡȠȑȡȤȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ µȠȞȠțȜȦȞȚțȒ ȣʌİȡʌȜĮıȓĮ İȞȩȢ țĮțȠȒșȠȣȢ ȞİȠʌȜĮıµĮIJȚțȠȪ
țȣIJIJȐȡȠȣ ȜݵijȚțȒȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ. ȉĮ IJİȜİȣIJĮȓĮ 2 ȤȡȩȞȚĮ ȖȚĮ IJȘȞ ʌĮșȠȖȑȞİȚĮ IJȘȢ ȞȩıȠȣ
ȑȤİȚ ĮȞĮʌIJȣȤșİȓ Ș șİȦȡȓĮ IJȘȢ ȤȡȦµȠıȦµĮIJȚțȒȢ µİIJȐșİıȘȢ ʌȠȣ ĮijȠȡȐ țȣȡȓȦȢ IJĮ
ȤȡȦµȠıȫµĮIJĮ 8 țĮȚ 14 (ʌȠȣ ijȑȡȠȣȞ IJĮ ȖȠȞȓįȚĮ țȦįȚțȠʌȠȓȘıȘȢ IJȦȞ ĮȞȠıȠıijĮȚȡȚȞȫȞ)
țĮȚ IJȘ ȤȡȦµĮIJȠıȦµĮIJȚțȒ șȑıȘ ıIJȘ ȠʌȠȓĮ ȕȡȓıțİIJĮȚ ȑȞĮ țȣIJIJĮȡȚțȩ ȠȖțȠȖȠȞȓįȚȠ (IJȠ c –
myc).
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉĮ µȘ – Hodgkin ȜݵijȫµĮIJĮ IJĮȟȚȞȠµȠȪȞIJĮȚ ʌĮșȠȜȠȖȠĮȞĮIJȠµȚțȐ ıİ ȜݵijȫµĮIJĮ:
Į) ȋĮµȘȜȒȢ țĮțȠȒșİȚĮȢ.
ȕ) ǼȞįȚȐµİıȘȢ țĮțȠȒșİȚĮȢ.
Ȗ) ȊȥȘȜȒȢ țĮțȠȒșİȚĮȢ.
(ȀȡȚIJȒȡȚĮ ȖȚĮ IJȘȞ IJĮȟȚȞȩµȘıȘ ĮʌȠIJİȜȠȪȞ Ș ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ IJȠȣ ȜݵijĮįȑȞĮ țĮȚ Ș
µȠȡijȠȜȠȖȓĮ IJȦȞ țȣIJIJȐȡȦȞ).
Ǿ țȜȚȞȚțȒ ıIJĮįȚȠʌȠȓȘıȘ IJȠȣ µȘ – Hodgkin ȜݵijȫµĮIJȠȢ ıIJȘȡȓȗİIJĮȚ ıIJĮ ȓįȚĮ țȡȚIJȒȡȚĮ µİ
IJĮ Hodgkin ȜݵijȫµĮIJĮ µİ 2 įȚĮijȠȡȑȢ:
1. ȉĮ µȘ – Hodgkin ȜݵijȫµĮIJĮ ݵijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ ıİ İȟȦĮįİȞȚțȑȢ İıIJȓİȢ,
țĮȚ
2. Ǿ İȟȑȜȚȟȘ ĮȣIJȫȞ İȓȞĮȚ IJĮȤİȓĮ, įȘȜ. Ș µİIJȐʌIJȦıȘ Įʌȩ IJȠ ȑȞĮ ıIJȐįȚȠ ıIJȠ ȐȜȜȠ
ȖȓȞİIJĮȚ ıİ µȚțȡȩ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıIJȘµĮ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
- ȈIJȐįȚȠ ǿ țĮȚ ǿǿ
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ șİȦȡİȓIJĮȚ țĮȜȒ ĮȞ țĮȚ İȓȞĮȚ ıʌȐȞȚĮ (ȕȜ. ĮȞȦIJȑȡȦ) IJĮ ȦȢ ȐȞȦ ıIJȐįȚĮ.
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ İȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJȠȞ ʌĮșȠȜȠȖȠĮȞĮIJȠµȚțȩ IJȪʌȠ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………………67% [2 ȤȡȩȞȚĮ]

- ȈIJȐįȚĮ ǿǿǿ țĮȚ IV
ȆȡȩȖȞȦıȘ µȑIJȡȚĮ ȑȦȢ țĮțȒ (ȜȩȖȦ IJȦȞ İȟȦȜݵijĮįİȞȚțȫȞ İȞIJȠʌȓıİȦȞ)
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………………80% [2 ȤȡȩȞȚĮ]
1.3. ȆǹĬǾȈǼǿȈ ǼȃǻȅȀȇǿȃȍȃ ǹǻǼȃȍȃ
1.3.1. ȈȪȞįȡȠµȠ Nelson
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǹȞȐʌIJȣȟȘ ĮįİȞȫµĮIJȠȢ ıIJȘȞ ȣʌȩijȣıȘ µİIJȐ Įʌȩ ĮµijȠIJİȡȩʌȜİȣȡȘ İʌȚȞİijȡȚįȚİțIJȠµȒ ıİ
ĮıșİȞİȓȢ µİ ȞȩıȠ IJȠȣ Cushing. Ǿ ıȣȤȞȩIJȘIJȐ IJȠȣ (10-78%) İȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJĮ țȡȚIJȒȡȚĮ
ʌȠȣ ȤȡȘıȚµȠʌȠȚȒșȘțĮȞ ȖȚĮ IJȘ įȚȐȖȞȦıȘ IJȘȢ ȞȩıȠȣ IJȠȣ Cushing ʌȡȚȞ IJȘȞ ĮijĮȓȡİıȘ țĮȚ
IJȦȞ įȪȠ İʌȚȞİijȡȚįȓȦȞ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
DzȞIJȠȞȘ ȣʌȑȡȤȡȦıȘ įȑȡµĮIJȠȢ, ȠʌIJȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ, țİijĮȜĮȜȖȓĮ.
ȂİȡȚțȑȢ ijȠȡȑȢ ȠȟİȓĮ ȣʌȠijȣıȚĮțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ACTH ʌȜȐıµĮIJȠȢ ʌȠȜȪ ĮȣȟȘµȑȞȘ. Ǿ ĮȟȠȞȚțȒ IJȠµȠȖȡĮijȓĮ IJȘȢ ȣʌȩijȘıȘȢ įİȓȤȞİȚ IJȘȞ
İʌȑțIJĮıȘ IJȠȣ ĮįİȞȫµĮIJȠȢ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ İȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJȠ ȕĮșµȩ İʌȑțIJĮıȘȢ IJȠȣ ĮįİȞȫµĮIJȠȢ
1. ǹȞ ʌĮȡĮµİȓȞİȚ ȦȢ µȚțȡȠĮįȑȞȦµĮ ȤȦȡȓȢ IJȐıȘ İʌȑțIJĮıȘȢ, ȖȓȞİIJĮȚ İȖȤİȓȡȘıȘ țĮȚ IJȠ
ʌȠıȠıIJȩ ĮȞȚțĮȞȩIJȘIJĮȢ șĮ İȟĮȡIJȘșİȓ Įʌȩ IJȠ ĮʌȠIJȑȜİıµĮ IJȘȢ İȖȤİȓȡȘıȘȢ (ȕȜ. ȞȩıȠ IJȠȣ
Cushing)
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮȞȚțĮȞȩIJȘIJĮ ! 67% [2 µȒȞİȢ]
………………………………………………………………..20-30% [įȚĮ ȕȓȠȣ]
2. ǹȞ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ İʌİțIJĮIJȚțȩ ȖȓȞİIJĮȚ İȖȤİȓȡȘıȘ, ĮțȠȜȠȣșİȓ ĮțIJȚȞȠȕȠȜȓĮ țĮȚ șİȡĮʌİȓĮ
ȣʌȠțĮIJȐıIJĮıȘȢ ȖȚĮ IJȠȞ ȣʌȠȨʌȠijȣıȚıµȩ (ȕȜ. ȞȩıȠ IJȠȣ Cushing)
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮȞȚțĮȞȩIJȘIJĮ [3 µȒȞİȢ]
…………………………………………………………………...30% [įȚĮ ȕȓȠȣ]
1.3.2. ȃȩıȠȢ IJȠȣ Cushing
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȊʌİȡȑțțȡȚıȘ ACTH Įʌȩ ĮįȑȞȦµĮ IJȘȢ ȣʌȩijȣıȘȢ ıȣȞȒșȦȢ µİȖȑșȠȣȢ 1 10mm
(µȚțȡȠĮįȑȞȦµĮ) țĮȚ ıʌȐȞȚĮ ʌȐȞȦ Įʌȩ 10 mm (µĮțȡȠĮįȑȞȦµĮ). Ǿ ȣʌİȡȑțțȡȚıȘ IJȘȢ

ACTH ıȣȤȞȐ ʌȡȠțĮȜİȓ ĮµijȠIJİȡȩʌȜİȣȡȘ įȚȐȤȣIJȘ ȣʌİȡʌȜĮıȓĮ IJȠȣ ijȜȠȚȠȪ IJȦȞ
İʌȚȞİijȡȚįȓȦȞ țĮȚ ıʌȐȞȚĮ ĮµijȠIJİȡȩʌȜİȣȡȘ Ȓ İIJİȡȩʌȜİȣȡȘ ĮȞȐʌIJȣȟȘ ȩȖțȦȞ IJȦȞ
İʌȚȞİijȡȚįȓȦȞ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȆĮȞıİȜȘȞȠİȚįȑȢ ʌȡȠıȦʌİȓȠ,
ȣʌİȡIJȡȓȤȦıȘ, µȣȧțȒ ĮįȣȞĮµȓĮ.

ʌĮȤȣıĮȡțȓĮ

țȠȡµȠȪ,

İȡȣșȡȠțȪĮȞİȢ

ȡĮȕįȫıİȚȢ,

ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȊʌİȡțȠȡIJȚȗȠȜĮȚµȓĮ, ĮȣȟȘµȑȞȘ ACTH (Ȓ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȒ), ĮȣȟȘµȑȞȘ țȠȡIJȚȗȩȜȘ ȠȪȡȦȞ
24ȫȡȠȣ, ĮʌȫȜİȚĮ IJȠȣ ȡȣșµȠȪ ȑțțȡȚıȘȢ țȠȡIJȚȗȩȜȘȢ. ȂȘ ĮȞĮıIJȠȜȒ IJȘȢ țȠȡIJȚȗȩȜȘȢ µİ
ȤĮµȘȜȑȢ įȩıİȚȢ įİȟĮµİșĮȗȩȞȘȢ ĮȜȜȐ ĮȞĮıIJȠȜȒ IJȘȢ țȠȡIJȚȗȩȜȘȢ µİ µİȖȐȜİȢ įȩıİȚȢ
įİȟĮµİșĮȗȩȞȘȢ. Ǿ ĮȟȠȞȚțȒ IJȠµȠȖȡĮijȓĮ įİȓȤȞİȚ ıȣȞȒșȦȢ IJȠ µȚțȡȠĮįȑȞȦµĮ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ İȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ȑțȕĮıȘ IJȘȢ İȖȤİȓȡȘıȘȢ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ǹȞ ĮijĮȚȡİșİȓ IJȠ ĮįȑȞȦµĮ țĮȚ įİȞ ʌȡȠțȜȘșİȓ ȕȜȐȕȘ IJȘȢ ȣʌȩijȣıȘȢ
………………………………………………………………………………67% [2 µȒȞİȢ]
- ǹȞ µİIJȐ IJȘȞ ĮijĮȓȡİıȘ IJȠȣ ĮįİȞȫµĮIJȠȢ ĮʌȠįİȚȤșİȓ įİȣIJİȡȠʌĮșȒȢ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ IJȦȞ
İʌȚȞİijȡȚįȓȦȞ, ʌȠȣ įȚĮȡțİȓ ıȣȞȒșȦȢ 6-18 µȒȞİȢ, ȤȠȡȘȖİȓIJĮȚ țȠȡIJȚȗȩȜȘ ȖȚ’ ĮȣIJȩ IJȠ
ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıIJȘµĮ …………………………….…….67% [2 µȒȞİȢ] țĮȚ 20% [6-18 µȒȞİȢ]
- ǹȞ IJȠ ĮįȑȞȦµĮ İȓȞĮȚ IJȩıȠ µȚțȡȩ ʌȠȣ ȞĮ µȘ µʌȠȡİȓ ȞĮ ĮijĮȚȡİșİȓ Ȓ IJȩıȠ µİȖȐȜȠ ʌȠȣ ȞĮ
µȘ µʌȠȡİȓ ȞĮ İȟĮȚȡİșİȓ ȠȜȩțȜȘȡȠ ȖȓȞİIJĮȚ ȠȜȚțȒ ȣʌȠijȣıİțIJȠµȒ țĮȚ șİȡĮʌİȓĮ
ȣʌȠțĮIJĮıIJȐıİȦȢ µİ țȠȡIJȚȗȩȜȘ įȚĮ ȕȓȠȣ…………………………………..…………..50%
1.3.3. ȆȡȠȜĮțIJȚȞȫµĮIJĮ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǵȖțȠȚ ıȣȞȒșȦȢ 1 cm (µȚțȡȠĮįİȞȫµĮIJĮ) țĮȚ ıʌĮȞȓȦȢ ! 1 cm (µĮțȡȠĮįİȞȫµĮIJĮ) ʌȠȣ
İțțȡȓȞȠȣȞ ʌȡȠȜĮțIJȓȞȘ (PRL).
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȈIJȚȢ ȖȣȞĮȓțİȢ: īĮȜĮțIJȩȡȡȠȚĮ, ĮȡĮȚȠµȘȞȩȡȡȠȚĮ Ȓ ĮµȘȞȩȡȡȠȚĮ.
ȈIJȠȣȢ ȐȞįȡİȢ: ǼȜȐIJIJȦıȘ IJȘȢ libido.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȆȡȠȜĮțIJȓȞȘ ȠȡȠȪ 100-200 ng/ml. Ǿ ĮȟȠȞȚțȒ IJȠµȠȖȡĮijȓĮ įİȓȤȞİȚ ıȣȞȒșȦȢ IJȠ
µȚțȡȠĮįȑȞȦµĮ ( 1 cm).
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ

ȀĮȜȒ ʌȡȩȖȞȦıȘ µİ ijĮȡµĮțİȣIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ (ȕȡȦµȠțȡȣʌIJȓȞȘ) Ȓ µȚțȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
(įȚĮıijȘȞȠİȚįȚțȒ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘ).
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ǹȞ ȖȓȞİȚ İȖȤİȓȡȘıȘ (İʌȚIJȣȤȓĮ 90%) ıȣȞİȤȓȗİIJĮȚ Ș ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ȖȚĮ 5 ȤȡȩȞȚĮ
………………………………………………………………………………67% [2 µȒȞİȢ]
- ǹȞ ȖȓȞİȚ İȖȤİȓȡȘıȘ țĮȚ Ș PRL įİȞ ȣʌȠȤȦȡȒıİȚ Ȓ ȣʌȠIJȡȠʌȚȐıİȚ IJȩIJİ ȤȠȡȘȖİȓIJĮȚ
ijĮȡµĮțİȣIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ (ȕȡȦµȠțȡȣʌIJȓȞȘ)……………………………..…….20% [5 ȤȡȩȞȚĮ]
- ǹȞ įİ ȖȓȞİȚ İȖȤİȓȡȘıȘ ȤȠȡȘȖİȓIJĮȚ ijĮȡµĮțİȣIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ țĮȚ ȠȚ ĮıșİȞİȓȢ İȣȡȓıțȠȞIJĮȚ ȣʌȩ
įȚĮȡțȒ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ……………………………………………………………….20%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉĮ țȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ IJȠȣ 1Ƞȣ İʌȚʌȑįȠȣ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ țĮȚ İȞįİȤȠµȑȞȦȢ ȠijșĮȜµȚțȑȢ
įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ, ȣʌȠȨʌȠijȣıȚıµȩȢ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȆȡȠȜĮțIJȓȞȘ ! 200 ng/ml. ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ ȣʌȠȨʌȠijȣıȚıµȠȪ. Ǿ ĮȟȠȞȚțȒ
IJȠµȠȖȡĮijȓĮ IJȘȢ ȣʌȩijȣıȘȢ įİȓȤȞİȚ IJȠ µĮțȡȠĮįȑȞȦµĮ (!2 cm).
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
īȓȞİIJĮȚ İȖȤİȓȡȘıȘ, ĮțȠȜȠȣșİȓ ĮțIJȚȞȠȕȠȜȓĮ IJȘȢ ȣʌȩijȣıȘȢ Ȓ ȤȠȡȘȖİȓIJĮȚ ijĮȡµĮțİȣIJȚțȒ
ĮȖȦȖȒ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ ……………………………………………...30%
ǹȞ ݵijĮȞȚıșȠȪȞ µİIJİȖȤİȚȡȘIJȚțȑȢ İʌȚʌȜȠțȑȢ ıȣȞİȤȓȗİIJĮȚ Ș ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ ……………………………………………...67%
1.3.4. ȂİȖĮȜĮțȡȓĮ – īȚȖĮȞIJȚıµȩȢ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȊʌİȡȑțțȡȚıȘ ĮȣȟȘIJȚțȒȢ ȠȡµȩȞȘȢ (GH) Įʌȩ ĮįȑȞȦµĮ IJȘȢ ȣʌȠijȪıİȦȢ (ıȣȞȒșȦȢ) Ȓ
ȑțIJȠʌȘ ȑțțȡȚıȒ IJȘȢ (ıʌĮȞȓȦȢ). ǹȞ ĮȣIJȩ ȖȓȞİȚ ʌȡȚȞ IJȘ ıȪȖțȜİȚıȘ IJȦȞ İʌȚijȪıİȦȞ IJȩIJİ
ʌȡȠțĮȜİȓIJĮȚ ȖȚȖĮȞIJȚıµȩȢ· ĮȞ ȖȓȞİȚ µİIJȐ IJȘ ıȪȖțȜİȚıȘ IJȦȞ İʌȚijȪıİȦȞ IJȩIJİ ʌȡȠțĮȜİȓIJĮȚ
µİȖĮȜĮțȡȓĮ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȆȐȤȣȞıȘ IJȦȞ ȠıIJȫȞ țĮȚ µĮȜĮțȫȞ µȠȡȓȦȞ IJȘȢ țİijĮȜȒȢ țĮȚ IJȦȞ ȐțȡȦȞ, ȣʌİȡȓįȡȦıȘ,
ʌĮȡĮȚıșȒıİȚȢ, țİijĮȜĮȜȖȓĮ, ĮȡșȡĮȜȖȓİȢ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ

Ǿ ĮȣȟȘIJȚțȒ ȠȡµȩȞȘ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮȣȟȘµȑȞȘ, įİȞ İȜĮIJIJȫȞİIJĮȚ µİ IJȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ȖȜȣțȩȗȘȢ.
ȊʌİȡȖȜȣțĮȚµȓĮ ıİ ʌȠıȠıIJȩ 20%. Ǿ ĮȟȠȞȚțȒ IJȠµȠȖȡĮijȓĮ įİȓȤȞİȚ IJȘ įȚİȪȡȣȞıȘ IJȠȣ
IJȠȣȡțȚțȠȪ İijȚʌʌȓȠȣ țĮȚ IJȠ ĮįȑȞȦµĮ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǹ) ǹȞ IJȠ ĮįȑȞȦµĮ İȓȞĮȚ 2 cm , Ș ʌȡȩȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ țĮȜȒ, İʌİȚįȒ µİ IJȘ įȚĮıijȘȞȠİȚįȚțȒ
ʌȡȠıʌȑȜĮıȘ ıȣȞȒșȦȢ ĮijĮȚȡİȓIJĮȚ ȩȜȠ IJȠ ĮįȑȞȦµĮ µİ İʌȚIJȣȤȓĮ !90% ȤȦȡȓȢ ȕȜȐȕȘ IJȘȢ
ȣʌȩijȣıȘȢ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ …………………………………...67% [2 µȒȞİȢ]
Ǻ) ǹȞ IJȠ ĮįȑȞȦµĮ İȓȞĮȚ !2 cm Ș İʌȚIJȣȤȓĮ IJȘȢ İȖȤİȓȡȘıȘȢ ijIJȐȞİȚ IJĮ 60-70%. īȓȞİIJĮȚ
ȑȜİȖȤȠȢ IJȘȢ ȣʌȩijȣıȘȢ țȐșİ 6 µȒȞİȢ țĮȚ İʌȓ 2 ȤȡȩȞȚĮ, ȠʌȩIJİ ĮȞ ı’ ĮȣIJȩ IJȠ įȚȐıIJȘµĮ Ș
GH ʌĮȡĮµİȓȞİȚ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȒ
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ ……………67% [2 µȒȞİȢ] µİIJȐ 30% [2 ȤȡȩȞȚĮ]
ī) ǹȞ IJȠ ĮįȑȞȦµĮ İȓȞĮȚ !2 cm țĮȚ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩ ȞĮ ȤİȚȡȠȣȡȖȘșİȓ ĮțIJȚȞȠȕȠȜȓĮ IJȘȢ
ȣʌȩijȣıȘȢ. Ȉİ ĮȣIJȒ IJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ Ș ȣʌȠȤȫȡȘıȘ IJȘȢ ȞȩıȠȣ țĮșȣıIJİȡİȓ µȑȤȡȚ 10 ȤȡȩȞȚĮ
İȞȫ ĮȞĮʌIJȪııİIJĮȚ µȩȞȚµȘ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ IJȘȢ ȣʌȩijȣıȘȢ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ ………………..67% [ĮȞĮȞȑȦıȘ țȐșİ 2 ȤȡȩȞȚĮ]
……………………………………………………………...40-50% [10 ȤȡȩȞȚĮ]
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉĮ țȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ IJȠȣ 1Ƞȣ İʌȚʌȑįȠȣ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ țĮȚ, ĮµijȚțȡȠIJĮijȚțȒ ȘµȚĮȞȠȥȓĮ,
ĮIJȡȠijȓĮ ȠʌIJȚțȠȪ ȞİȪȡȠȣ, ȠȓįȘµĮ ȠʌIJȚțȒȢ șȘȜȒȢ. DzȞIJȠȞȘ, ĮȞșİțIJȚțȒ ıIJĮ ʌĮȣıȓʌȠȞĮ,
țİijĮȜĮȜȖȓĮ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉĮ ʌĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ IJȠȣ 1Ƞȣ İʌȚʌȑįȠȣ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ. Ǿ ĮȟȠȞȚțȒ IJȠµȠȖȡĮijȓĮ IJȘȢ
ȣʌȩijȣıȘȢ įİȓȤȞİȚ İʌȑțIJĮıȘ IJȠȣ ĮįİȞȫµĮIJȠȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ IJȠ IJȠȣȡțȚțȩ İijȓʌʌȚȠ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǹ) ǹȞ µİ IJȘȞ İȖȤİȓȡȘıȘ Ȓ IJȘȞ ĮțIJȚȞȠȕȠȜȓĮ Ȓ țĮȚ IJĮ įȪȠ IJĮ țȜȚȞȚțȐ țĮȚ ʌĮȡĮțȜȚȞȚțȐ
İȣȡȒµĮIJĮ ĮȞĮIJȡĮʌȠȪȞ
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ ……………..55-67% [ĮȞĮȞȑȦıȘ țȐșİ 2 ȤȡȩȞȚĮ]
Ǻ) ǹȞ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ İʌȚʌȜȠțȑȢ țĮIJȐ IJȘȞ İȖȤİȓȡȘıȘ Ȓ IJȘȞ ĮțIJȚȞȠȕȠȜȓĮ țĮȚ IJȩıȠ Ș ȞȩıȠȢ
ȩıȠ țĮȚ ȠȚ ȠijșĮȜµȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ĮʌȠįİȚȤșȠȪȞ µȘ ĮȞĮıIJȡȑȥȚµİȢ
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ …………………………………………….100%
1.3.5. ǹįİȞȠȨʌȠijȣıȚĮțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ

ȂİȚȦµȑȞȘ ȑțțȡȚıȘ µȚĮȢ Ȓ ʌİȡȚııȠIJȑȡȦȞ ȠȡµȠȞȫȞ IJȠȣ ʌȡȠıșȓȠȣ ȜȠȕȠȪ IJȘȢ ȣʌȩijȣıȘȢ.
ǹȓIJȚĮ:
1) ǵȖțȠȚ IJȘȢ ȣʌȩijȣıȘȢ.
2) ǿıȤĮȚµȓĮ IJȘȢ ȣʌȩijȣıȘȢ µİIJȐ Įʌȩ ʌIJȫıȘ IJȘȢ ĮȡIJȘȡȚĮțȒȢ ʌȚȑıİȦȢ ıIJȠȞ IJȠțİIJȩ
(ıȪȞįȡȠµȠ Sheehan).
3) ȊʌȠijȣıİțIJȠµȒ Ȓ ȡĮįȚȠȨʌȠijȣıİțIJȠµȒ.
4) ȊʌȠșĮȜĮµȚțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ.
5) ĭȜİȖµȠȞȑȢ, IJȡĮȣµĮIJȚıµȠȓ, șȘıĮȣȡȚıµȫıİȚȢ, ĮȣIJȠȐȞȠıȠȚ µȘȤĮȞȚıµȠȓ.
ȉĮ İʌȓʌİįĮ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ țĮȚ ȑIJıȚ țĮȚ IJĮ ʌȠıȠıIJȐ ĮȞȚțĮȞȩIJȘIJĮȢ ĮijȠȡȠȪȞ µȩȞȠ IJȘ µȩȞȚµȘ
ȕȜȐȕȘ IJȘȢ ȣʌȩijȣıȘȢ, İȓȞĮȚ ĮȞİȟȐȡIJȘIJĮ Įʌȩ IJȠ ĮȓIJȚȠ IJȘȢ ȕȜȐȕȘȢ İȟĮȡIJȫȞIJĮȚ ȩµȦȢ Įʌȩ
IJȘȞ ȑțIJĮıȘ ĮȣIJȒȢ (µİȡȚțȒ Ȓ ȠȜȚțȒ) țĮȚ țȣȡȓȦȢ IJȘ ıʌȠȣįĮȚȩIJȘIJĮ IJȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ ıIJȩȤȠȣ ʌȠȣ
İțʌȓʌIJİȚ įİȣIJİȡȠʌĮșȫȢ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
DzȜȜİȚȥȘ IJȦȞ ȖȠȞĮįȠIJȡȠijȚțȫȞ (ȣʌȠȖȠȞĮIJȡȠIJȡȠijȚțȩȢ ȣʌȠȖȠȞĮįȚıµȩȢ)
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
- ȈIJȠȣȢ ȐȞįȡİȢ: ǹȞȚțĮȞȩIJȘIJĮ, İȜȐIJIJȦıȘ IJȠȣ ıİȟȠȣĮȜȚțȠȪ IJȡȚȤȫµĮIJȠȢ.
- ȈIJȚȢ ȖȣȞĮȓțİȢ: ǹµȘȞȩȡȡȠȚĮ, İȟĮijȐȞȚıȘ IJȠȣ IJȡȚȤȫµĮIJȠȢ IJȦȞ µĮıȤĮȜȫȞ țĮȚ IJȠȣ
İijȘȕĮȓȠȣ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȋĮµȘȜȑȢ ȖȠȞĮįȠIJȡȠijȓȞİȢ, ȤĮµȘȜȒ IJİıIJȠıIJİȡȩȞȘ (ȐȞįȡİȢ), ȤĮµȘȜȐ ȠȚıIJȡȠȖȩȞĮ
(ȖȣȞĮȓțİȢ).
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ țĮȜȒ µİIJȐ Įʌȩ șİȡĮʌİȓĮ ȣʌȠțĮIJĮıIJȐıİȦȢ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ …………………………………………...5-10%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
DzȜȜİȚȥȘ IJȘȢ șȣȡİȠIJȡȠʌȓȞȘȢ (įİȣIJİȡȠʌĮșȒȢ ȣʌȠșȣȡİȠİȚįȚıµȩȢ)
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǻȑȡµĮ ȟȘȡȩ ĮȜȜȐ ȜȚȖȩIJİȡȠ IJȡĮȤȪ Įʌȩ ȩ,IJȚ ıIJȠȞ ʌȡȦIJȠʌĮșȒ ȣʌȠșȣȡİȠİȚįȚıµȩ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȋĮµȘȜȒ ȉ4 țĮȚ ȉ3, ȤĮµȘȜȒ TSH.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ țĮȜȒ µİIJȐ Įʌȩ șİȡĮʌİȓĮ ȣʌȠțĮIJĮıIJȐıİȦȢ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ ………………………………………….…..10%
3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
DzȜȜİȚȥȘ IJȘȢ ACTH (įİȣIJİȡȠʌĮșȒȢ ijȜȠȚİʌȚȞİijȡȚįȚĮțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ)

ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȂȑIJȡȚĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ țĮȚ ıȘµİȓĮ İʌȚȞİijȡȚįȚĮțȒȢ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ, ȤȦȡȓȢ ȩµȦȢ ȣʌȑȡȤȡȦıȘ
įȑȡµĮIJȠȢ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȋĮµȘȜȒ țȠȡIJȚȗȩȜȘ ĮȓµĮIJȠȢ țĮȚ ȠȪȡȦȞ, ȤĮµȘȜȒ ACTH.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆĮȡȐ IJȠ ȖİȖȠȞȩȢ ȩIJȚ Ș ȞȩıȠȢ ĮȣIJȒ ݵijĮȞȓȗİIJĮȚ ıİ ʌȡȠȤȦȡȘµȑȞĮ ıIJȐįȚĮ ȣʌȠijȣıȚĮțȒȢ
ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ, Ș ʌȡȩȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ ȐȡȚıIJȘ, µİ șİȡĮʌİȣIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ ………………………………………….25-30%
4Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
īİȞȚțİȣµȑȞȘ ĮįİȞȠȨʌȠijȣıȚĮțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ (ȞȩıȠȢ Simmond)
[ȈǾȂǼǿȍȈǾ: ȅ ȩȡȠȢ țĮȤİȟȓĮ IJȠȣ Simmond İȓȞĮȚ ʌĮȜĮȚȩȢ. ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ țĮȤİȟȓĮ ıIJȘȞ
ȠȜȚțȒ ȣʌȠijȣıȚĮțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ, µȐȜȚıIJĮ ȠȚ ĮıșİȞİȓȢ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ȜȓȖȠ ȣʌȑȡȕĮȡȠȚ. ǹȞ
ʌĮȡ’ ȩȜĮ ĮȣIJȐ ȕȡİșİȓ țĮȤİȟȓĮ IJȩIJİ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȡİȣȞȘșİȓ IJȠ ĮȓIJȚȠ IJȘȢ (ʌ.Ȥ. ȥȣȤȠȖİȞȒȢ
ĮȞȠȡİȟȓĮ ț.Ȑ.)].
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ĭĮȚȞȩµİȞĮ ȣʌȠȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ IJȦȞ ȖȠȞȐįȦȞ, IJȠȣ șȣȡİȠİȚįȠȪȢ țĮȚ IJȦȞ İʌȚȞİijȡȚįȓȦȞ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȋĮµȘȜȒ LH, FSH, TSH, ACTH. ȋĮµȘȜȒ ȉ4 , ȉ3 , țȠȡIJȚȗȩȜȘ, ȠȚıIJȡȠȖȩȞĮ, IJİıIJȠıIJİȡȩȞȘ.
Ȃİ ʌȡȩțȜȘıȘ ȣʌȠȖȜȣțĮȚµȓĮȢ (test ȚȞıȠȣȜȓȞȘȢ) įİȞ ĮȣȟȐȞȠȣȞ Ș GH, Ș ACTH țĮȚ Ș
țȠȡIJȚȗȩȜȘ. Ȃİ TRH – test įİȞ ĮȣȟȐȞİȚ Ș TSH. Ȃİ LH – RH įİȞ ĮȣȟȐȞİȚ Ș FSH – LH.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ țĮȜȒ µİIJȐ Įʌȩ șİȡĮʌİȓĮ ȣʌȠțĮIJȐıIJĮıȘȢ µİ ʌİȡȚijİȡȚțȑȢ ȠȡµȩȞİȢ įȚĮ
ȕȓȠȣ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ ……………………………………………...30%
1.3.6. DZʌȠȚȠȢ ǻȚĮȕȒIJȘȢ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
DZijșȠȞȘ ĮʌȠȕȠȜȒ ʌȠȜȪ ĮȡĮȚȦµȑȞȦȞ ȠȪȡȦȞ ʌȠȣ ȠijİȓȜİIJĮȚ:
1) Ȉİ İȜĮIJIJȦµȑȞȘ ȑțțȡȚıȘ ĮȞIJȚįȚȠȣȡȘIJȚțȒȢ ȠȡµȩȞȘȢ Įʌȩ IJȘȞ ȣʌȩijȣıȘ (ȞİȣȡȠȖİȞȒȢ
ȐʌȠȚȠȢ įĮȚȕȒIJȘȢ).
2) Ȉİ µȘ ĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘ IJȠȣ ȞİijȡȠȪ ıIJȘȞ ĮȞIJȚįȚȠȣȡȘIJȚțȒ ȠȡµȩȞȘ (ȞİijȡȠȖİȞȒȢ ȐʌȠȚȠȢ
įȚĮȕȒIJȘȢ) țĮȚ
3) Ȉİ ʌȠȜȣʌȠıȓĮ (ȥȣȤȠȖİȞȒȢ ʌȠȜȣįȚȥȓĮ).
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ

1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȃİȣȡȠȖİȞȒȢ ȐʌȠȚȠȢ įȚĮȕȒIJȘȢ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȆȠȜȣȠȣȡȓĮ (5-25 L), ȞȣțIJȠȣȡȓĮ, ʌȠȜȣįȚȥȓĮ (5-25 L).
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȋĮµȘȜȩ İȚįȚțȩ ȕȐȡȠȢ ȠȪȡȦȞ (1005), ȦıµȦIJȚțȒ ʌȓİıȘ ȠȪȡȦȞ µİȚȦµȑȞȘ, ȦıµȦIJȚțȒ
ʌȓİıȘ ʌȜȐıµĮIJȠȢ ĮȣȟȘµȑȞȘ. Ǿ ȦıµȦIJȚțȒ ʌȓİıȘ ȠȪȡȦȞ µİIJȐ Įʌȩ įȠțȚµĮıȓĮ ʌȣțȞȫıİȦȢ
ȠȪȡȦȞ įİ µİIJĮȕȐȜȜİIJĮȚ. ǹȞIJȚįȚȠȣȡȘȚțȒ ȠȡµȩȞȘ ʌȜȐıµĮIJȠȢ ȤĮµȘȜȒ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǹȞİȟȐȡIJȘIJĮ Įʌȩ IJĮ ĮȓIJȚĮ (İȖȤİȚȡȒıİȚȢ ıIJȠȞ ȣʌȠșȐȜĮµȠ Ȓ IJȘȞ ȣʌȩijȣıȘ, ȚįȚȠʌĮșȒȢ, ȩȖțȠȚ
ȣʌȠșĮȜȐµȠȣ Ȓ ȣʌȠijȪıİȦȢ, țȠțțȚȫµĮIJȠȢ, IJȡĮȣµĮIJȚıµȠȓ, µȘȞȚȖȖȓIJȚįİȢ, İȖțİijĮȜȓIJȚįİȢ)
ʌȠȣ IJȠȞ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ Ș ĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘ ıIJȘ įİıµȠʌȡİıȓȞȘ İȓȞĮȚ ȐȡȚıIJȘ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ ……………………………………………...15%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȃİijȡȠȖİȞȒȢ ȐʌȠȚȠȢ įȚĮȕȒIJȘȢ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȆȠȜȣȠȣȡȓĮ (3-6 L). ȆȠȜȣįȚȥȓĮ (3-6 L).
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉĮ İȣȡȒµĮIJĮ IJȠȣ ȞİȣȡȠȖİȞȠȪȢ ĮʌȠȓȠȣ įĮȚȕȒIJȘ, ȩµȦȢ Ș ĮȞIJȚįȚȠȣȡȘIJȚțȒ ȠȡµȩȞȘ
ʌȜȐıµĮIJȠȢ İȓȞĮȚ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȒ Ȓ ĮȣȟȘµȑȞȘ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
- ǹȞ țĮȚ Ș ʌȠȜȣȠȣȡȓĮ ȑȤİȚ µȚțȡȒ țȜȚȞȚțȒ ıȘµĮıȓĮ, ȣʌȐȡȤİȚ ʌȐȞIJȠIJİ Ƞ țȓȞįȣȞȠȢ IJȠȣ
ĮȡȞȘIJȚțȠȪ ȚıȠȗȣȖȓȠȣ ȪįĮIJȠȢ (ȣʌİȡȞĮIJȡȚĮȚµȓĮ), ĮȞ Ƞ ĮıșİȞȒȢ įİ µʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȐȡİȚ ȣȖȡȐ.
- ǹȞ IJĮ ĮȓIJȚĮ ʌȠȣ IJȠȞ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ ĮȞĮȤĮȚIJȚıșȠȪȞ ȠʌȩIJİ țĮȚ IJȠ ıȪȞįȡȠµȠ
ȣʌȠȤȦȡİȓ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ …………………………………..!67% [1 µȒȞĮ]
- ǹȞ ȩȤȚ
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ …………………………………………….100%
1.3.7. ȈȪȞįȡȠµȠ IJȠȣ țİȞȠȪ IJȠȣȡțȚțȠȪ İijȚʌʌȓȠȣ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȆȚșĮȞȫȢ ĮȣȟȘµȑȞȘ İȞįȠțȡĮȞȚĮțȒ ʌȓİıȘ ȠįȘȖİȓ ıİ İȓıȠįȠ IJȘȢ ĮȡĮȤȞȠİȚįȠȪȢ ȠȣıȓĮȢ İȞIJȩȢ
IJȠȣ IJȠȣȡțȚțȠȪ İijȚʌʌȓȠȣ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ

ȈȣȞȒșȦȢ ȠȚ ĮıșİȞİȓȢ İȓȞĮȚ ĮıȣµʌIJȦµĮIJȚțȠȓ, ıʌȐȞȚĮ ȩµȦȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ țȜȚȞȚțȐ
İȣȡȒµĮIJĮ ȣʌȠijȣıȚĮțȒȢ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
Ǿ ĮȟȠȞȚțȒ IJȠµȠȖȡĮijȓĮ IJȘȢ ȣʌȠijȪıİȦȢ įİȓȤȞİȚ IJȘ įȚİȪȡȣȞıȘ IJȠȣ IJȠȣȡțȚțȠȪ İijȚʌʌȓȠȣ țĮȚ
IJȘȞ ȪʌĮȡȟȘ ıȣȞȒșȦȢ ȣȖȡȠȪ İȞIJȩȢ ĮȣIJȠȪ țĮșȫȢ țĮȚ IJȘȞ ʌĮȡİțIJȩʌȚıȘ IJȘȢ ȣʌȩijȣıȘȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- Ȉİ ĮıȣµʌIJȦµĮIJȚțȑȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ…………………………………………...0%
- ǹȞ ȣʌȐȡȤİȚ İȜĮijȡȐ ȣʌȠijȣıȚĮțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ…………………………...5-10%
1.3.8. ĬȣȡİȠİȚįȓIJȚįİȢ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ĭȜİȖµȠȞȒ IJȠȣ șȣȡİȠİȚįȠȪȢ ĮįȑȞȠȢ.
ȉĮȟȚȞȩµȘıȘ:
1. ȅȟİȓĮ ʌȣȫįȘȢ șȣȡİȠİȚįȓIJȚįĮ (µȚțȡȠȕȚĮțȒ ȜȠȓµȦȟȘ).
2. ȊʌȠȟİȓĮ șȣȡİȠİȚįȓIJȚįĮ de Quervain (ȚȠȖİȞȒȢ).
3. ȋȡȠȞȓĮ ȜݵijȠțȣIJIJĮȡȚțȒ șȣȡİȠİȚįȓIJȚįĮ (ĮȣIJȠȐȞȠıȘ).
4. ȋȡȠȞȓĮ ȚȞȫįȘȢ șȣȡİȠİȚįȓIJȚįĮ Riedel (ȐȖȞȦıIJȘȢ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ).
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȅȟİȓĮ ʌȣȫįȘȢ șȣȡİȠİȚįȓIJȚįĮ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
DzȞIJȠȞĮ ijȜİȖµȠȞȫįȘ IJȠʌȚțȐ ijĮȚȞȩµİȞĮ, ʌȣȡİIJȩȢ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȁİȣțȠțȣIJIJȐȡȦıȘ.
ǹȣȟȘµȑȞȘ ȉȀǼ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ țĮȜȒ.
Ȃİ ȤȠȡȒȖȘıȘ ĮȞIJȚȕȚȠIJȚțȫȞ.
Ȃİ įȚȐȞȠȚȟȘ țĮȚ ʌĮȡȠȤȑIJİȣıȘ IJȠȣ ĮʌȠıIJȒµĮIJȠȢ. ǵIJĮȞ Ș įȚĮʌȪȘıȘ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ µİȖȐȜȘ
ȜȠȕİțIJȠµȒ. ȉİȜȚțȐ ȓĮıȘ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………..80% [1-2 µȒȞİȢ]
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȊʌȠȟİȓĮ șȣȡİȠİȚįȓIJȚįĮ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȆȣȡİIJȩȢ 38-40Ƞ C , İʌȫįȣȞȠȢ șȣȡİȠİȚįȒȢ, įȣıțĮIJĮʌȠıȓĮ.

ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹȣȟȘµȑȞȘ ȉȀǼ (!60 mm). ȋĮµȘȜȒ ʌȡȩıȜȘȥȘ ȡĮįȚİȞİȡȖȠȪ ȚȦįȓȠȣ-131. ǼȜĮijȡȐ
ĮȣȟȘµȑȞȘ Ȓ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȒ ȉ4 Ȓ/țĮȚ T3.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ ʌȠȜȪ țĮȜȒ. Ȃİ ijĮȡµĮțİȣIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ İʌȑȡȤİIJĮȚ ȓĮıȘ IJȠ ʌȠȜȪ ıİ 2 µȒȞİȢ.
DZȜȜİȢ ijȠȡȑȢ (IJȚȢ ʌİȡȚııȩIJİȡİȢ) ĮȣIJȠȧȐIJĮȚ țĮȚ ıʌȐȞȚĮ țĮIJĮȜȒȖİȚ ıİ ȣʌİȡșȣȡİȠİȚįȚıµȩ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………………..67% [2 µȒȞİȢ]
ǻȚȑȡȤİIJĮȚ 3 ıIJȐįȚĮ ıȣȞȒșȦȢ.
Į) ȉȠ ȣʌİȡșȣȡİȠİȚįȚțȩ
ȕ) ȉȠ İȣșȣȡİȠİȚįȚțȩ țĮȚ
Ȗ) ȂİȡȚțȑȢ ijȠȡȑȢ IJȠ ȣʌȠșȣȡİȠİȚįȚțȩ. ȈIJȘȞ IJİȜİȣIJĮȓĮ ĮȣIJȒ ʌİȡȓʌIJȦıȘ:
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………….10% [įȚĮ ȕȓȠȣ]
3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȋȡȩȞȚĮ ȜݵijȠțȣIJIJĮȡȚțȒ șȣȡİȠİȚįȓIJȚįĮ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǻȚȐȤȣIJȘ ıțȜȘȡȐȢ ıȣıIJȐıİȦȢ ȕȡȠȖȤȠțȒȜȘ. ǹȡȤȚțȐ ȣʌȐȡȤȠȣȞ țȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȣʌİȡșȣȡİȠİȚįȚıµȠȪ. ȉİȜȚțȐ ȣʌȐȡȤȠȣȞ țȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ ȣʌȠșȣȡİȠİȚįȚıµȠȪ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹȣȟȘµȑȞȘ ʌȡȩıȜȘȥȘ ȡĮįȚİȞİȡȖȠȪ ȚȦįȓȠȣ (131ǿ). ǹȞIJȚșȣȡİȠİȚįȚțȐ ĮȣIJȠĮȞIJȚıȫµĮIJĮ
ĮȣȟȘµȑȞĮ. ǹȡȤȚțȐ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȒ Ȓ ȣȥȘȜȒ ȉ4, ȉ3, IJİȜȚțȐ ȤµȘȜȒ ȉ4, ȉ3.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ țĮȜȒ. ȋȠȡȘȖİȓIJĮȚ įȚĮ ȕȓȠȣ șȣȡȠȟȓȞȘ.
Į) ȈIJȠ ȣʌİȡșȣȡİȠİȚįȚțȩ ıIJȐįȚȠ ȤȠȡȘȖȠȪȞIJĮȚ ȕ-blockers.
ȕ) ȈIJȠ ȣʌȠșȣȡİȠİȚįȚțȩ ıIJȐįȚȠ ȤȠȡȘȖİȓIJĮȚ șȣȡȠȟȓȞȘ.
(ȈǾȂ: ĮȞĮijȑȡİIJĮȚ Ș șİȡĮʌİȣIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ ȖȚĮ ȖȞȫıȘ IJȘȢ țȜȚȞȚțȒȢ ʌȠȡİȓĮȢ).
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………...!67% ȖȚĮ 2 µȒȞİȢ.
4Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȋȡȩȞȚĮ ȚȞȫįȘȢ șȣȡİȠİȚįȓIJȚįĮ Riedel
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȆȠȜȪ ıțȜȘȡȒ (ȟȣȜȫįȠȣȢ ıȣıIJȐıİȦȢ) țĮȚ ĮȞȫµĮȜȘ ȕȡȠȖȤȠțȒȜȘ, ʌȚİıIJȚțȐ İȞȠȤȜȒµĮIJĮ
ıIJȘȞ IJȡĮȤİȓĮ, ʌĮȡȐȜȣıȘ IJȠȣ ʌĮȜȓȞįȡȠµȠȣ ȜĮȡȣȖȖȚțȠȪ ȞİȪȡȠȣ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ µȑIJȡȚĮ. īȓȞİIJĮȚ İȖȤİȓȡȘıȘ ȤȦȡȓȢ ʌȐȞIJĮ ȞĮ µʌȠȡİȓ ȞĮ ĮijĮȚȡİșİȓ ȩȜȠȢ Ƞ ĮįȑȞĮȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ȋȦȡȓȢ ʌȚİıIJȚțȐ İȞȠȤȜȒµĮIJĮ…………………………………………...10-20%
- Ȃİ ʌȚİıIJȚțȐ İȞȠȤȜȒµĮIJĮ………………………………………………….55%
- Ȃİ ʌȚİıIJȚțȐ İȞȠȤȜȒµĮIJĮ țĮȚ ʌĮȡȐȜȣıȘ IJȠȣ ʌĮȜȚȞįȡȩµȠȣ ȜĮȡȣȖȖȚțȠȪ
ȞİȪȡȠȣ……………………………………………………………...67% țĮȚ ȐȞȦ

1.3.9. ȊʌİȡșȣȡİȠİȚįȚıµȩȢ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǹȣȟȘµȑȞȘ ʌĮȡȠȤȒ įȡĮıIJȚțȫȞ șȣȡİȠİȚįȚțȫȞ ȠȡµȠȞȫȞ ıIJȠȣȢ ʌİȡȚijİȡȚțȠȪȢ ȚıIJȠȪȢ:
1) ǹȣIJȠȐȞȠıȘ µȠȡijȒ (ȞȩıȠȢ IJȦȞ Graves – Basedow): ǻȚİȖİȡIJȚțȑȢ ıijĮȚȡȓȞİȢ (TSI)
įȚİȖİȓȡȠȣȞ IJȠ șȣȡİȠİȚįȒ ȖȚĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒ șȣȡİȠİȚįȚțȫȞ ȠȡµȠȞȫȞ Ȓ țĮȚ IJȠȣȢ ȠijșĮȜµȚțȠȪȢ
µȪİȢ ȖȚĮ İȟȩijșĮȜµȠ.
2) ǹȣIJȩȞȠµȘ ȕȡȠȖȤȠțȒȜȘ: Į) IJȠȟȚțȒ ʌȠȜȣȠȗȫįȘȢ ȕȡȠȖȤȠțȒȜȘ.
3) ȈʌȐȞȚİȢ µȠȡijȑȢ: ȣʌİȡȑțțȡȚıȘ TSH Įʌȩ IJȘȞ ȣʌȩijȣıȘ, ȑțIJȠʌȘ ʌĮȡĮȖȦȖȒ TSH, µȪȜȘ
țȪȘıȘ, struma ovarii ț.Ȝ.ʌ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉĮȤȣʌĮȜµȓĮ ȑȦȢ 100/min, įȑȡµĮ șİȡµȩ ȑijȣȖȡȠ, ĮʌȫȜİȚĮ ȕȐȡȠȣȢ ʌĮȡȐ IJȘȞ ĮȣȟȘµȑȞȘ
ȩȡİȟȘ, µȣȧțȒ ĮįȣȞĮµȓĮ, ȞİȣȡȚțȩIJȘIJĮ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹȣȟȘµȑȞȘ ȉ4 țĮȚ ȉ3 (ıʌȐȞȚĮ µȩȞȠ ȉ3). ȂİȚȦµȑȞȘ TSH.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ ʌȠȜȪ țĮȜȒ.
Ȃİ ĮȞIJȚșȣȡİȠİȚįȚțȐ ijȐȡµĮțĮ İȞIJȩȢ 6 İȕįȠµȐįȦȞ ıȣȞȒșȦȢ ȣʌȠȤȦȡİȓ IJȠ ıȪȞįȡȠµȠ.
ǼʌĮȞİȟİIJȐıİȚȢ ĮȞȐ 3µȘȞȠ ȖȚĮ ʌȚșĮȞȒ ȣʌȠIJȡȠʌȒ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………35-40% [2 µȒȞİȢ]
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉĮȤȣʌĮȜµȓĮ !100/min.
ǼijȚįȡȫıİȚȢ ȑȞIJȠȞİȢ. ȈȪıʌĮıȘ ȐȞȦ ȕȜİijȐȡȦȞ. DzȞIJȠȞȘ µȣȧțȒ ĮįȣȞĮµȓĮ. ȁİʌIJȩȢ IJȡȩµȠȢ
IJȦȞ ȐțȡȦȞ.
ȆĮȡțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹȣȟȘµȑȞȘ ȉ4 țĮȚ ȉ3.
ȂİȚȦµȑȞȘ TSH.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ țĮȜȒ.
Ȃİ ĮȞIJȚșȣȡİȠİȚįȚțȐ ijȐȡµĮțĮ İȞIJȩȢ 3µȒȞȠȣ ȣʌȠȤȦȡİȓ IJȠ ıȪȞįȡȠµȠ. ǼʌĮȞİȟİIJȐıİȚȢ ĮȞȐ
3µȘȞȠ ȖȚĮ ʌȚșĮȞȒ ȣʌȠIJȡȠʌȒ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………...!67% [3 µȒȞİȢ]
3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ

ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉĮ İȣȡȒµĮIJĮ IJȠȣ 2Ƞȣ
ȠijșĮȜµȠʌȐșİȚĮ.

İʌȚʌȑįȠȣ İȞIJȠȞȩIJİȡĮ țĮȚ ıȣȤȞȑȢ țİȞȫıİȚȢ, șȣȡİȠİȚįȚțȒ

ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹȣȟȘµȑȞȘ ȉ4 țĮȚ ȉ3. ȂİȚȦµȑȞȘ TSH.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ țĮȜȒ, ȩIJĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ Ȓ ıȘµİȓĮ İȟȠijșȐȜµȠȣ. Ȃİ
ĮȞIJȚșȣȡİȠİȚįȚțȐ ijȐȡµĮțĮ ȣʌȠȤȦȡİȓ IJȠ ıȪȞįȡȠµȠ ıİ 6-24 µȒȞİȢ. ǼȐȞ ʌĮȡĮIJĮșİȓ
ȤȠȡȘȖİȓIJĮȚ ȡĮįȚİȞİȡȖȩ ȚȫįȚȠ (131ǿ) Ȓ ȖȓȞİIJĮȚ șȣȡİȠİȚįİțIJȠµȒ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȘȞ ȘȜȚțȓĮ țĮȚ
IJȠ İȓįȠȢ IJȘȢ ȕȡȠȖȤȠțȒȜȘȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………50% [6-24 µȒȞİȢ]
1. Ȃİ ıȘµİȓĮ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ İȟȠijșȐȜµȠȣ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………...50-55% [6-24 µȒȞİȢ]
2. Ȃİ ȠȓįȘµĮ ȕȜİijȐȡȦȞ (ȖȓȞȠȞIJĮȚ șİȡĮʌİȣIJȚțȑȢ ʌȡȠıʌȐșİȚİȢ µİ țȠȡIJȚȗȩȞȘ)
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………...55-60% [6-24 µȒȞİȢ]
3. Ȃİ ʌȡȩʌIJȦıȘ IJȠȣ ȕȠȜȕȠȪ (șİȡĮʌİȣIJȚțȑȢ ʌȡȠıʌȐșİȚİȢ µİ țȠȡIJȚȗȩȞȘ Ȓ ȠijșĮȜµȠȜȠȖȚțȑȢ
İʌݵȕȐıİȚȢ)
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………….….67% [12-24 µȒȞİȢ]
4. Ȃİ ʌȐȡİıȘ ȠijșĮȜµȚțȫȞ µȣȫȞ (ĮȡȤȚțȫȢ șİȡĮʌİȓĮ µİ țȠȡIJȚȗȩȞȘ, ĮțIJȚȞȠȕȠȜȓĮ), țĮȚ, ĮȞ
ĮʌȠIJȪȤȠȣȞ, ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ İʌȑµȕĮıȘ, țȣȡȓȦȢ ĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ įȚʌȜȦʌȓĮ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………...30-80% [3-24 µȒȞİȢ]
5. Ȃİ țİȡĮIJȓIJȚįĮ Ȓ IJȪijȜȦıȘ
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………….…………….80-100%
1.3.10. ȊʌȠșȣȡİȠİȚįȚıµȩȢ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
Ǿ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ ıİ șȣȡİȠİȚįȚțȑȢ ȠȡµȩȞİȢ ʌȡȠțĮȜİȓ ȖİȞȚțİȣµȑȞȘ ʌIJȫıȘ IJȠȣ µİIJĮȕȠȜȚıµȠȪ
țĮȚ ıȣııȫȡİȣıȘ ȖȜȣțȠȗĮµȚȞȠȖȜȣțĮȞȫȞ ıIJȠ ıȣȞįİIJȚțȩ ȚıIJȩ IJȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ (țȣȡȓȦȢ ıIJȠ
įȑȡµĮ țĮȚ IJȠȣȢ µȪİȢ) µİ ĮʌȠIJȑȜİıµĮ IJȘ įȘµȚȠȣȡȖȓĮ IJȠȣ µȣȟȠȚįȒµĮIJȠȢ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
(ȊʌȠțȜȚȞȚțȩȢ ȣʌȠșȣȡİȠİȚįȚıµȩȢ). ĭĮȚȞȠµİȞȚțȐ ȣȖȚȒȢ ݵijȐȞȚıȘ, İȪțȠȜȘ ĮȪȟȘıȘ
ıȦµĮIJȚțȠȪ ȕȐȡȠȣȢ.

ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ĭȣıȚȠȜȠȖȚțȒ ȉ4. ȂİIJȡȓȦȢ
ĮȣIJȠĮȞIJȚıȫµĮIJĮ.
x

ĮȣȟȘµȑȞȘ

TSH.

ȈȣȤȞȐ

ĮȣȟȘµȑȞĮ

ĮȞIJȚșȣȡİȠİȚįȚțȐ

ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ

ȆȡȩȖȞȦıȘ ȐȡȚıIJȘ.
ȀĮȜȒ ĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘ ıIJȘ șİȡĮʌİȓĮ.
ȆĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ IJȠȣ ĮıșİȞȠȪȢ µȒʌȦȢ ʌĮȡȠȣıȚȐıİȚ ȑțįȘȜȠ ȣʌȠșȣȡİȠİȚįȚıµȩ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………….………………...0-5%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
(ȈȤİIJȚțȐ ʌȡȩıijĮIJȠȢ ȣʌȠșȣȡİȠİȚįȚıµȩȢ µİ İȜĮijȡȐ țȜȚȞȚțȐ țĮȚ ʌĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ).
ǼȜĮijȡȩ ĮȓıșȘµĮ țĮIJĮȕȠȜȒȢ, İȜĮijȡȐ ȟȘȡȩIJȘIJĮ įȑȡµĮIJȠȢ, ĮȪȟȘıȘ ıȦµĮIJȚțȠȪ ȕȐȡȠȣȢ,
ȣʌȞȘȜȓĮ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȋĮµȘȜȒ ȉ4, ĮȣȟȘµȑȞȘ TSH ıIJȠȞ ʌȡȦIJȠȖİȞȒ ȣʌȠșȣȡİȠİȚįȚıµȩ. ȂȚțȡȒ ʌIJȫıȘ įȣȞĮµȚțȫȞ
įȣȞĮµȚțȫȞ ıIJȠ ǾȀī. ȋĮµȘȜȒ ȉ4, ȤĮµȘȜȒ TSH ıIJȠ įİȣIJİȡȠȖİȞȒ țĮȚ IJȡȚIJȠȖİȞȒ
ȣʌȠșȣȡİȠİȚįȚıµȩ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ ȐȡȚıIJȘ.
Ȃİ IJȘȞ ȐµİıȘ șİȡĮʌİȓĮ µİ șȣȡȠȟȓȞȘ țĮȚ ıȣȞİȤȓȗİIJĮȚ įȚĮ ȕȓȠȣ, IJĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ
ȣʌȠȤȦȡȠȪȞ ıİ 2-3 µȒȞİȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………….…….55% [2-3 µȒȞİȢ]
- ȊʌȠșȣȡİȠİȚįȚıµȩȢ ȤȦȡȓȢ ȕȡȠȖȤȠțȒȜȘ:
ǿįȚȠʌĮșȒȢ ıȣȖȖİȞȒȢ ĮʌȜĮıȓĮ Ȓ ȣʌȠʌȜĮıȓĮ……………………...10% [įȚĮ ȕȓȠȣ]
ȂİIJȐ șȣȡİȠİȚįİțIJȠµȒ…………………………………………...10% [įȚĮ ȕȓȠȣ]
ȂİIJȐ Įʌȩ ȤȠȡȒȖȘıȘ ȡĮįȚİȞİȡȖȠȪ 131ǿ…………………………...10% [įȚĮ ȕȓȠȣ]
ȂİIJȐ Įʌȩ șȣȡİȠİȚįȓIJȚįĮ:
ĮȞ ȓĮıȘ……………………………………………………………………0%
ĮȞ ȣʌȠșȣȡİȠİȚįȚıµȩȢ …………………………………………………...10%
- ȊʌȠșȣȡİȠİȚįȚıµȩȢ µİ ȕȡȠȖȤȠțȒȜȘ: (ʌȚİıIJȚțȐ ijĮȚȞȩµİȞĮ)……………….20%
- ȣʌȠșȣȡİȠİȚįȚıµȩȢ ȣʌȠijȣıȚȠȖİȞȒȢ…………………………………10-20%
- ȣʌȠșȣȡİȠİȚįȚıµȩȢ ȣʌȠșĮȜĮµȚțȩȢ…………………………………..10-20%
3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȈȣȞȒșȦȢ µĮțȡȠȤȡȩȞȚȠ ȚıIJȠȡȚțȩ ȣʌȠșȣȡİȠİȚįȚıµȠȪ: ȉĮ țȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ IJȠȣ 2Ƞȣ
İʌȚʌȑįȠȣ țĮȚ ȖİȞȚțİȣµȑȞȠ µȣȟȠȓįȘµĮ, įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ µȞȒµȘȢ, ȕȡĮįȣȥȣȤȚıµȩȢ, ȕȡȐȖȤȠȢ
ijȦȞȒȢ, ȕȡĮįȣıijȣȖµȓĮ, ȥȣȤȡȩ țĮȚ ȟȘȡȩ įȑȡµĮ, įȣıțȠȚȜȚȩIJȘIJĮ.

ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȋĮµȘȜȒ ȉ4 țĮȚ ȉ3, ĮȣȟȘµȑȞȘ TSH. ȋĮµȘȜȐ įȣȞĮµȚțȐ ıIJȠ ǾȀī, ĮȞĮȚµȓĮ ȞȠȡµȩȤȡȦµȘ
(ıʌĮȞȓȦȢ µİȖĮȜȠȕȜĮıIJȚțȒ).
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ ʌȠȜȪ țĮȜȒ, µİIJȐ Įʌȩ șİȡĮʌİȓĮ, ĮȞİȟȐȡIJȘIJĮ Įʌȩ IJȘȞ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………...60% [2-3 µȒȞİȢ] – 10%[įȚĮ ȕȓȠȣ]
4Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȂȣȟȠȚįȘµĮIJȚțȩ țȫµĮ, ȘµȚțȦµĮIJȫįȘȢ Ȓ țȦµĮIJȫįȘȢ țĮIJȐıIJĮıȘ: ȊʌȠșİȡµȓĮ țȐIJȦ IJȦȞ
24Ƞ C. īİȞȚțİȣµȑȞȠ µȣȟȠȓįȘµĮ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȋĮµȘȜȒ ȉ4 țĮȚ ȉ3, ĮȣȟȘµȑȞȘ TSH. ȋĮµȘȜȐ įȣȞĮµȚțȐ ıIJȠ ǾȀī.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ țĮȜȒ µİIJȐ Įʌȩ șİȡĮʌİȓĮ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………….100% [2-3 µȒȞİȢ] – 10%[įȚĮ ȕȓȠȣ]
………………………………………………………………………………….…
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………...50-67% [įȚĮ ȕȓȠȣ]
1.3.11. ȂȘ IJȠȟȚțȒ ȕȡȠȖȤȠțȒȜȘ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǺȡȠȖȤȠțȒȜȘ (įȚȐȤȣIJȘ Ȓ ȠȗȫįȘȢ)
ȀȐʌȠȚȠ ĮȓIJȚȠ (ȚȦįȠʌİȞȓĮ, ȕȡȠȖȤȠțȘȜȠȖȠȞȓĮ, įȣıȠȡµȠȞȠȖȑȞİıȘ, ĮȣIJȠĮȞȠıȠȜȠȖȚțȒ
µȘȤĮȞȚıµȠȓ) įȣıțȠȜİȪİȚ IJȘȞ ȠȡµȠȞȠıȪȞșİıȘ IJȦȞ șȣȡİȠİȚįȚțȫȞ ȠȡµȠȞȫȞ. ȂʌȠȡİȓ ȞĮ
ıȣȞȣʌȐȡȤİȚ ȣʌȠșȣȡİȠİȚįȚıµȩȢ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ȣʌİȡșȣȡİȠİȚįȚıµȩȢ.
ǺĮșµȠȓ įȚȩȖțȦıȘȢ:
1Į = įȚȩȖțȦıȘ 2 ijȠȡȑȢ IJȠȣ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȠȪ.
1ȕ = įȚȩȖțȦıȘ 4 ijȠȡȑȢ IJȠȣ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȠȪ.
2 = įȚȩȖțȦıȘ ȠȡĮIJȒ ȩIJĮȞ Ƞ ȜĮȚµȩȢ İȓȞĮȚ ıİ ȑțIJĮıȘ.
3 = įȚȩȖțȦıȘ ȠȡĮIJȒ Įʌȩ ĮʌȩıIJĮıȘ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǺȡȠȖȤȠțȒȜİȢ 1Ƞȣ – 2Ƞȣ ȕĮșµȠȪ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
1. ȉ4, ȉ3, TSH ijȣıȚȠȜȠȖȚțȐ

2. ȉ4, ȉ3 ijȣıȚȠȜȠȖȚțȑȢ Ȓ µİȚȦµȑȞİȢ. TSH ijȣıȚȠȜȠȖȚțȒ Ȓ İȜȐȤȚıIJĮ ĮȣȟȘµȑȞȘ, ʌȠȜȜȑȢ
ijȠȡȑȢ ĮȞIJȚșȣȡİȠİȚįȚțȐ ĮȣIJȠĮȞIJȚıȫµĮIJĮ ĮȣȟȘµȑȞĮ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ ʌȠȜȪ țĮȜȒ µİIJȐ Įʌȩ șİȡĮʌİȓĮ (ıȣȞȒșȦȢ įȚĮ ȕȓȠȣ).
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………….………………...0%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǺȡȠȖȤȠțȒȜȘ 3Ƞȣ ȕĮșµȠȪ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉ4, ȉ3 ijȣıȚȠȜȠȖȚțȑȢ Ȓ µİȚȦµȑȞİȢ, TSH ijȣıȚȠȜȠȖȚțȒ Ȓ ĮȣȟȘµȑȞȘ, ʌĮȡİțIJȩʌȚıȘ IJȘȢ
IJȡĮȤİȓĮȢ (ĮțIJȚȞȠȖȡĮijȓĮ).
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ țĮȜȒ. ǿĮIJȡȠțȠȚȞȦȞȚțȒ ıȘµĮıȓĮ ȑȤȠȣȞ ȠȚ ʌȠȜȪ µİȖȐȜİȢ, țȣȡȓȦȢ ȠȖțȫįİȚȢ
ȕȡȠȖȤȠțȒȜİȢ, ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ʌȚİıIJȚțȐ ijĮȚȞȩµİȞĮ țĮȚ ʌĮȡĮµȠȡijȫȞȠȣȞ IJȠ ȜĮȚµȩ IJȠȣ
ĮıșİȞȠȪȢ. Ȉİ ĮȣIJȑȢ µȩȞȠ IJȚȢ ȕȡȠȖȤȠțȒȜİȢ Ș șİȡĮʌİȓĮ İțȜȠȖȒȢ İȓȞĮȚ Ș șȣȡİȠİȚįİțIJȠµȒ µİ
țĮȜȒ ĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘ ıIJȘ șİȡĮʌİȓĮ ȣʌȠțĮIJȐıIJĮıȘȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………….…………...10-20%
1.3.12. ǵȖțȠȚ șȣȡİȠİȚįȠȪȢ
ǹ. ȉǹȄǿȃȅȂǾȈǾ
Į) ȀĮȜȠȒșİȚȢ. ĬȣȜĮțȚȫįİȢ ĮįȑȞȦµĮ.
ȕ) ȀĮțȠȒșİȚȢ.
1. ĬȘȜȫįİȢ ĮįİȞȠțĮȡțȓȞȦµĮ.
2. ĬȣȜĮțȚȫįİȢ ĮįİȞȠțĮȡțȓȞȦµĮ.
3. Hurthle cell țĮȡțȓȞȦµĮ (80% șȣȜĮțȚȫįİȢ-20% șȘȜȫįİȢ)
4. ȂȣİȜȠİȚįȑȢ
5. ǹµİIJȐʌȜĮıIJȠ
6. ȁݵijȠıȐȡțȦµĮ
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȁĮȞșȐȞȠȞ ĮįİȞȠțĮȡțȓȞȦµĮ: ȂȚțȡȠȪ µİȖȑșȠȣȢ 1 cm ȤȦȡȓȢ İȞįȠșȣȡİȠİȚįȚțȑȢ Ȓ
İȟȦșȣȡİȠİȚįȚțȑȢ µİIJĮıIJȐıİȚȢ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ

ȊʌİȡȘȤȠȖȡȐijȘµĮ: ȈȣµʌĮȖȒȢ ȩȗȠȢ 1 cm. ȈʌȚȞșȘȡȠȖȡȐijȘµĮ (scanning): ȌȣȤȡȩȢ
ıȣȞȒșȦȢ ȩȗȠȢ 1 cm. ȆĮȡĮțȑȞIJȘıȘ µİ ȜİʌIJȒ ȕİȜȩȞĮ: ǻİȓȤȞİȚ IJȠ țĮȡțȓȞȦµĮ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ ʌȠȜȪ țĮȜȒ µİIJȐ Įʌȩ ȜȠȕİțIJȠµȒ țĮȚ ȤȠȡȒȖȘıȘ șȣȡȠȟȓȞȘȢ įȚĮ ȕȓȠȣ.
ȆĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………….……!67% [1 µȒȞĮ]
…………………………………………………………………...15% [įȚĮ ȕȓȠȣ]
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
1. ĬȘȜȫįİȢ ĮįİȞȠțĮȡțȓȞȦµĮ.
2. ĬȣȜĮțȚȫįİȢ ĮįİȞȠțĮȡțȓȞȦµĮ.
3. Hurthle cell ĮįİȞȠțĮȡțȓȞȦµĮ.
4. ȂȣİȜȫįİȢ țĮȡțȓȞȦµĮ.
ȈĮijȒȢ ıȣȞȒșȦȢ ȥȘȜȐijȘıȘ ȩȗȠȣ ıIJȠ șȣȡİȠİȚįȒ țĮȚ İȞȓȠIJİ įȚȠȖțȦµȑȞȠȚ IJȡĮȤȘȜȚțȠȓ
ȜݵijĮįȑȞİȢ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǵʌȦȢ IJȠȣ 1Ƞȣ İʌȚʌȑįȠȣ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
1. ĬȘȜȫįİȢ. ȈȤİIJȚțȐ țĮȜȒ ʌȡȩȖȞȦıȘ µİ 5İIJȒ İʌȚȕȓȦıȘ 90%.
ȆȡȠțĮȜİȓ ıȣȞȒșȦȢ µİIJĮıIJȐıİȚȢ ıIJȠȞ IJȡȐȤȘȜȠ. īȓȞİIJĮȚ ȠȜȚțȒ șȣȡİȠİȚįİțIJȠµȒ,
ȤȠȡȘȖİȓIJĮȚ ȚȫįȚȠ (131ǿ) țĮȚ įȚĮ ȕȓȠȣ șȣȡȠȟȓȞȘ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ȋȦȡȓȢ µİIJĮıIJȐıİȚȢ ………………………………………………………..20%
- Ȃİ µİIJĮıIJȐıİȚȢ………………………………………………………..50-80%
2. ĬȣȜĮțȚȫįİȢ. ȋİȚȡȩIJİȡȘ ʌȡȩȖȞȦıȘ Įʌȩ IJȠ șȘȜȫįİȢ. ȆȡȠțĮȜİȓ ĮȚµĮIJȠȖİȞİȓȢ
µİIJĮıIJȐıİȚȢ ıIJȠȣȢ ʌȞİȪµȠȞİȢ țĮȚ IJĮ ȠıIJȐ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ȋȦȡȓȢ µİIJĮıIJȐıİȚȢ………………………………………………………...20%
- Ȃİ µİIJĮıIJȐıİȚȢ……………………………………………………………80%
3. Hurthle cell țĮȡțȓȞȦµĮ. ȋİȚȡȩIJİȡȘ ʌȡȩȖȞȦıȘ Įʌȩ IJȠ șȣȜĮțȚȫįİȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ȋȦȡȓȢ µİIJĮıIJȐıİȚȢ ………………………………………………………..25%
- Ȃİ µİIJĮıIJȐıİȚȢ……………………………………………………………90%
4. ȂȣİȜȠİȚįȑȢ țĮȡțȓȞȦµĮ. ȋİȚȡȩIJİȡȘ ʌȡȩȖȞȦıȘ Įʌȩ IJĮ ʌȡȠȘȖȠȪµİȞĮ țĮȡțȚȞȫµĮIJĮ.
ȆȠȜȜȑȢ ijȠȡȑȢ ıȣȞȣʌȐȡȤİȚ µİ ijĮȚȠȤȡȦµȠțȪIJȦµĮ Ȓ ȐȜȜĮ ȞȠıȒµĮIJĮ IJȦȞ İȞįȠțȡȚȞȫȞ
ĮįȑȞȦȞ (ʌȠȜȜĮʌȜȒ İȞįȠțȡȚȞȚțȒ ĮįİȞȦµȐIJȦıȘ). īȓȞİIJĮȚ İȖȤİȓȡȘıȘ țĮȚ ıIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ
İȜȑȖȤİIJĮȚ Ș țĮȜıȚIJȠȞȓȞȘ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȞİȪȡİıȘ µİIJĮıIJȐıİȦȞ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
Į) ȋȦȡȓȢ µİIJĮıIJȐıİȚȢ………………………………………………………30%

ȕ) Ȃİ µİIJĮıIJȐıİȚȢ………………………………………………………...100%
3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹµİIJȐʌȜĮıIJȠ țĮȡțȓȞȦµĮ, ȜݵijȠıȐȡțȦµĮ. ȈȣȞȒșȦȢ µİȖȐȜȘ ȠȗȫįȘȢ ʌĮȡĮµȩȡijȦıȘ IJȠȣ
ȜĮȚµȠȪ. ȉĮȤİȓĮ ĮȞȐʌIJȣȟȘ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
Ǿ ʌĮȡĮțȑȞIJȘıȘ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİȚ IJȠ ȞİȩʌȜĮıµĮ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȠȜȪ țĮȜȒ ʌȡȩȖȞȦıȘ, IJĮȤİȓĮ İʌȑțIJĮıȘ IJȩıȠ IJȠʌȚțȐ (ıȣµʌȓİıȘ IJȘȢ IJȡĮȤİȓĮȢ) ȩıȠ țĮȚ ıİ
ĮʌȠµĮțȡȣıµȑȞĮ ȩȡȖĮȞĮ. īȓȞİIJĮȚ İȖȤİȓȡȘıȘ Ȓ țĮȚ ȤȘµİȚȠșİȡĮʌİȓĮ, IJĮ ĮʌȠIJİȜȑıµĮIJĮ
ȩµȦȢ İȓȞĮȚ ĮʌİȜʌȚıIJȚțȐ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………………………100%
1.3.13. ȊʌȠʌĮȡĮșȣȡİȠİȚįȚıµȩȢ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǼȜĮIJIJȦµȑȞȘ ȑțțȡȚıȘ ʌĮȡĮșȠȡµȩȞȘȢ ʌȡȠțĮȜİȓ ȣʌĮıȕİıIJĮȚµȓĮ µİ İʌĮțȩȜȠȣșȠ țȣȡȓȦȢ IJȘ
ȞİȣȡȠµȣȧțȒ įȚİȖİȡıȚµȩIJȘIJĮ.
ǹȚIJȚȠȜȠȖȚțȠȓ IJȪʌȠȚ
1. ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȩȢ ȣʌȠʌĮȡĮșȣȡİȠİȚįȚıµȩȢ: ȈȣȞĮijĮȓȡİıȘ IJȦȞ ʌĮȡĮșȣȡİȠİȚįȚțȫȞ țĮIJȐ IJȘȞ
ȠȜȚțȒ șȣȡİȠİȚįİțIJȠµȒ.
2. ǿįȚȠʌĮșȒȢ ȣʌȠʌĮȡĮșȣȡİȠİȚįȚıµȩȢ.
3. ǹʌȜĮıȓĮ IJȦȞ ʌĮȡĮșȣȡİȠİȚįȫȞ.
4. ȁİȚIJȠȣȡȖȚțȩȢ (ĮıșİȞİȓȢ µİ µĮțȡȠȤȡȩȞȚĮ ȣʌȠµĮȖȞȘıȚĮȚµȓĮ).
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǼȜĮijȡȐ ȣʌĮıȕİıIJȚĮȚµȓĮ. ȂȠȪįȚĮıµĮ įĮțIJȪȜȦȞ, șİIJȚțȩ ıȘµİȓȠ Chvostek țĮȚ Trousseau,
ȥȣȤȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ, țĮIJĮȕȠȜȒ įȣȞȐµİȦȞ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹıȕȑıIJȚȠ ĮȓµĮIJȠȢ 7,5-8,5 mg%, ȣʌİȡijȦıijĮIJĮȚµȓĮ, ȤĮµȘȜȒ ʌĮȡĮșȠȡµȩȞȘ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ ʌȠȜȪ țĮȜȒ µİIJȐ Įʌȩ ȤȠȡȒȖȘıȘ ıțİȣĮıµȐIJȦȞ ĮıȕİıIJȓȠȣ. ȈȣȤȞȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ
ĮıȕİıIJȓȠȣ ĮȓµĮIJȠȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………………………..0-10%

2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉĮ IJȠȣ 1Ƞȣ İʌȚʌȑįȠȣ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ țĮȚ
ȉİIJĮȞȓĮ: ȋȑȡȚ µĮȚİȣIJȒȡȠȢ, ĮȓıșȘµĮ ĮȖȦȞȓĮȢ, IJĮȤȣțĮȡįȓĮȢ, ʌȣȡİIJȩȢ, ĮʌȫȜİȚĮ
ıȣȞİȚįȒıİȦȢ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹıȕȑıIJȚȠ ĮȓµĮIJȠȢ 7,2 mg %.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮȜȒ µİIJȐ Įʌȩ İȞįȠijȜȑȕȚĮ ȤȠȡȒȖȘıȘ ĮıȕİıIJȓȠȣ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ȂȑȤȡȚȢ ĮʌȠțĮIJĮıIJȐıİȦȢ IJȠȣ ʌȡȠȕȜȒµĮIJȠȢ……………………………..100%
- ǹȞ İʌȑȜșİȚ ȓĮıȘ……………………………………………...0-10% [įȚĮ ȕȓȠȣ]
- Ǽʌȓ µȠȞȓµȠȣ ȣʌȠʌĮȡĮșȣȡİȠİȚįȚıµȠȪ…………………………..20% [įȚĮ ȕȓȠȣ]
1.3.14. ȆȡȦIJȠʌĮșȒȢ ȣʌİȡʌĮȡĮșȣȡİȠİȚįȚıµȩȢ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȂȠȞȒȡİȢ ĮįȑȞȦµĮ (85%), ʌȠȜȜĮʌȜȐ ĮįİȞȫµĮIJĮ (9%), įȚȐȤȣIJȘ ȣʌİȡʌȜĮıȓĮ (5%) Ȓ
țĮȡțȓȞȦµĮ (1%) IJȦȞ ʌĮȡĮșȣȡİȠİȚįȫȞ ʌȠȣ ȣʌİȡİțțȡȓȞȠȣȞ ʌĮȡĮșȠȡµȩȞȘ (PTH).
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹįȣȞĮµȓĮ, İȪțȠȜȘ țȩʌȦıȘ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹıȕȑıIJȚȠ ĮȓµĮIJȠȢ µȑȤȡȚ 11 mg%, ȜȓȖȠ ĮȣȟȘµȑȞȘ PTH.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİIJĮȚ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ µȒʌȦȢ Ƞ ĮıșİȞȒȢ ʌĮȡȠȣıȚȐıİȚ
ȣʌİȡʌĮȡĮșȣȡİȠİȚįȚıµȩ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………………………..0-10%

ȑțįȘȜȠ

2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȀĮIJĮȕȠȜȒ įȣȞȐµİȦȞ, ĮȞȠȡİȟȓĮ, įȣıțȠȚȜȚȩIJȘIJĮ, ʌȠȜȣȠȣȡȓĮ (µİ ȚıȠıșİȞȠȣȡȓĮ),
ʌȠȜȣįȚȥȓĮ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹıȕȑıIJȚȠ ĮȓµĮIJȠȢ 11-15 mg%, ȣʌİȡĮıȕİıIJȚȠȣȡȓĮ, ȣʌȠijȦıijĮIJĮȚµȓĮ, ȣʌİȡijȦıijĮIJȠȣȡȓĮ,
ĮȪȟȘıȘ IJȠȣ ȞİijȡȠȖİȞȠȪȢ c-AMP, ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ ʌĮȡĮșȠȡµȩȞȘȢ ĮȓµĮIJȠȢ, ȠıIJİȠʌȩȡȦıȘ (µİ
ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ ĮȜțĮȜȚțȒȢ ijȦıijĮIJȐıȘȢ ĮȓµĮIJȠȢ țĮȚ ȣįȡȠȟȣʌȡȠȜȓȞȘȢ ȠȪȡȦȞ), ȚȞȫįȘȢ

ȠıIJİǸIJȚįĮ (ȞȩıȠȢ IJȠȣ Recklinghausen), ȞİijȡȠȜȚșȓĮıȘ. ȉȠ ĮijĮȚȡİIJȚțȩ scanning µİ
201
TI/99Tc µİȡȚțȑȢ ijȠȡȑȢ įİȓȤȞİȚ IJȠ ĮįȑȞȦµĮ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǹ) ȆȡȚȞ IJȘȞ İȖȤİȓȡȘıȘ
1. Ǽʌȓ ȕȚȠȤȘµȚțȠȪ ȣʌİȡʌĮȡĮșȣȡİȠİȚįȚıµȠȪ (ĮıȕȑıIJȚȠ ĮȓµĮIJȠȢ 15 mg%) ĮıȒµĮȞIJȠȢ
ȣʌİȡʌĮȡĮșȣȡİȠİȚįȚıµȩȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………………………..0-10%
2. ǹȞ ĮıȕȑıIJȚȠ ĮȓµĮIJȠȢ !15 mg%
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………………..60-100%
Ǻ) ȂİIJȐ IJȘȞ İȖȤİȓȡȘıȘ
1. ǹȞ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ µȠȞȒȡİȢ ĮįȑȞȦµĮ ʌȠȣ ĮijĮȚȡȑșȘțİ Ș ʌȡȩȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ țĮȜȒ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………...!67% [2 µȒȞİȢ]
2. Ǽʌȓ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ĮįİȞȦµȐIJȦȞ µİIJȐ IJȘȞ İȖȤİȓȡȘıȘ ȠȚ ĮıșİȞİȓȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌĮȡĮțȠȜȠȣșȠȪȞIJĮȚ µȑȤȡȚ 10 ȤȡȩȞȚĮ ȖȚĮ ʌȚșĮȞȒ ȣʌȠIJȡȠʌȒ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………….!67% [2 µȒȞİȢ] – 30% [10 ȤȡȩȞȚĮ]
3. Ǽʌȓ țĮȡțȚȞȫµĮIJȠȢ ȤȦȡȓȢ µİIJĮıIJȐıİȚȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………..50% [10 ȤȡȩȞȚĮ]
4. Ǽʌȓ țĮȡțȚȞȫµĮIJȠȢ µİ µİIJĮıIJȐıİȚȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………...100% [įȚĮ ȕȓȠȣ]
1.3.15. ĭĮȚȠȤȡȦµȠțȣIJȫµĮIJĮ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǵȖțȠȚ ʌȠȣ ʌĮȡȐȖȠȣȞ țĮIJİȤȠȜĮµȓȞİȢ țĮȚ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ȣʌȑȡIJĮıȘ. ȈʌȐȞȚĮ ʌĮȡȐȖȠȣȞ µȩȞȠ
ĮįȡİȞĮȜȓȞȘ țĮȚ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ȣʌȩIJĮıȘ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȂȩȞȚµȘ Ȓ țĮIJȐ ʌĮȡȠȟȣıµȠȪȢ ȣʌȑȡIJĮıȘ, țİijĮȜĮȜȖȓĮ, İijȚįȡȫıİȚȢ, ĮȓıșȘµĮ ʌĮȜµȫȞ,
ȦȤȡȩIJȘIJĮ ʌȡȠıȫʌȠȣ, ȞĮȣIJȓĮ, IJȡȩµȠȢ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹȣȟȘµȑȞȠ VMA ȠȪȡȦȞ 24ȫȡȠȣ. ǹȣȟȘµȑȞȘ ȞȠȡİʌȚȞİijȡȓȞȘ țĮȚ İʌȚȞİijȡȓȞȘ ȠȪȡȦȞ țĮȚ
ĮȓµĮIJȠȢ.
ȆȠȜȜȑȢ ijȠȡȑȢ Ș ĮȟȠȞȚțȒ IJȠµȠȖȡĮijȓĮ țȠȚȜȓĮȢ įİȓȤȞİȚ IJȠȞ/IJȠȣȢ ȩȖțȠȣȢ. ȉȠ scanning µİ
131-MIBG µʌȠȡİȓ ȞĮ įȑȚȟİȚ IJȠȞ/IJȠȣȢ ȩȖțȠȣȢ.

x

ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ

1. ǹȞ Ƞ ȩȖțȠȢ ĮijĮȚȡİșİȓ, Ș ʌȓİıȘ ȣʌȠȤȦȡȒıİȚ țĮȚ Ƞ ĮıșİȞȒȢ İȓȞĮȚ ĮıȣµʌIJȦµĮIJȚțȩȢ, Ș
ʌȡȩȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ țĮȜȒ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……...ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮȞȚțĮȞȩIJȘIJĮ !67% [3 µȒȞİȢ]
2. ǹȞ Ƞ ȩȖțȠȢ ĮijĮȚȡİșİȓ, Ș ʌȓİıȘ įİȞ ȣʌȠȤȦȡȒıİȚ țĮȚ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ Įʌȩ IJȠ
ıȣµʌĮșȘIJȚțȩ ȞİȣȡȚțȩ ıȪıIJȘµĮ, ĮȣIJȩ ıȘµĮȓȞİȚ ȣʌȠȜİȚʌȩµİȞȘ ȞȩıȠ țĮȚ İʌȚȤİȚȡİȓIJĮȚ
įİȪIJİȡȘ İȖȤİȓȡȘıȘ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……...ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮȞȚțĮȞȩIJȘIJĮ !67% [1 ȤȡȩȞȠ]
3. ǹȞ Ƞ ȩȖțȠȢ ĮijĮȚȡİșİȓ, Ș ʌȓİıȘ İʌȚµȑȞİȚ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ Įʌȩ IJȠ
ıȣµʌĮșȘIJȚțȩ ȞİȣȡȚțȩ ıȪıIJȘµĮ, IJȩIJİ ıȘµĮȓȞİȚ ȩIJȚ ȣʌȐȡȤİȚ țĮȚ ȐȜȜȠȢ ȜȩȖȠȢ ȣʌİȡIJȐıİȦȢ
İțIJȩȢ IJȠȣ ijĮȚȠȤȡȦµȠțȣIJȫµĮIJȠȢ (ʌ.Ȥ. ȚįȚȠʌĮșȒȢ ȣʌȑȡIJĮıȘ) (ȕȜ. țİij. ȣʌȑȡIJĮıȘ).
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……...ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮȞȚțĮȞȩIJȘIJĮ !67% [3 µȒȞİȢ]
1.3.16. ǼʌȚȞİijȡȚįȚȠȖİȞȞȘIJȚțȩ ıȪįȡȠµȠ – ǵȖțȠȚ İʌȚȞİijȡȚįȓȦȞ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȊʌİȡȑțțȡȚıȘ ĮȞįȡȠȖȩȞȦȞ Įʌȩ ȣʌİȡʌȜĮıȓĮ Ȓ ȞİȩʌȜĮıµĮ IJȦȞ İʌȚȞİijȡȚįȓȦȞ. ȈIJȘ ıȣȖȖİȞȒ
ȣʌİȡʌȜĮıȓĮ IJȦȞ İʌȚȞİijȡȚįȓȦȞ (ȈȊǼ) ȣʌȐȡȤİȚ µİȡȚțȒ Ȓ ȠȜȚțȒ ȑȜȜİȚȥȘ IJȘȢ 21ȣįȡȠȟȣȜȐıȘȢ Ȓ 11ȕ-ȣįȡȠȟȣȜȐıȘȢ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȊʌİȡʌȜĮıȓĮ IJȦȞ İʌȚȞİijȡȚįȓȦȞ µİ µİȡȚțȒ ȑȜȜİȚȥȘ IJȘȢ 21-ȣįȡȠȟȣȜȐıȘȢ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȊʌİȡIJȡȓȤȦıȘ ıIJĮ țȠȡȓIJıȚĮ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ĭȣıȚȠȜȠȖȚțȒ țȡȠIJȚȗȩȜȘ ȠȡȠȪ. ǹȣȟȘµȑȞĮ ĮȞįȡȠȖȩȞĮ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ țĮȜȒ. ĬİȡĮʌİȣIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ įȚĮ ȕȓȠȣ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…….……………………………………….20%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȈȊǼ µİ ȠȜȚțȒ ȑȜȜİȚȥȘ IJȘȢ 21-ȣįȡȠȟȣȜȐıȘȢ
ȀȜȚȞȚțȐ ȣİȡȒµĮIJĮ
ȈIJĮ ĮȖȩȡȚĮ: ȆȡȩȦȡȘ ȒȕȘ, ĮIJȡȠijȚțȠȓ ȩȡȤİȚȢ, ȤĮµȘȜȩ ĮȞȐıIJȘµĮ.
ȈIJĮ țȠȡȓIJıȚĮ: ĬȒȜȣȢ ȥİȣįȠİȡµĮijȡȠįȚIJȚıµȩȢ, įȚȩȖțȦıȘ țȜİȚIJȠȡȓįĮȢ, țȜİȚıIJȐ ȤİȓȜȘ
ĮȚįȠȓȠȣ.

ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǼȜȐIJIJȦıȘ IJȘȢ țȠȡIJȚȗȩȜȘȢ ıIJȠ ĮȓµĮ, ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ 17-ȣįȡȠȟȣʌȡȠȖİıIJİȡȩȞȘȢ, IJȘȢ
ĮȞįȡȠıIJİȡȩȞȘȢ țĮȚ ĮȞįȡȠıIJİȞįȚȩȞȘȢ ıIJȠ ʌȜȐıµĮ, ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ ʌȡİȖȞĮȞIJȡȚȩȜȘȢ ıIJĮ ȠȪȡĮ
ʌȠȣ µİȚȫȞİIJĮȚ µİ IJȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ įİȟĮµİșĮȗȩȞȘȢ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ țĮȜȒ. ĬİȡĮʌİȓĮ įȚĮ ȕȓȠȣ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…….…………………………………...20-55%
3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉĮ IJȠȣ 2Ƞȣ İʌȚʌȑįȠȣ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ, țĮȚ ȣʌȑȡIJĮıȘ ıIJĮșİȡȐ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉĮ IJȠȣ 2Ƞȣ İʌȚʌȑįȠȣ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ țĮȜȒ µİIJȐ Įʌȩ șİȡĮʌİȓĮ įȚĮ ȕȓȠȣ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…….…………………………………...25-60%
4Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀĮȜȠȒșȘ ĮįİȞȫµĮIJĮ ʌȠȣ ʌĮȡȐȖȠȣȞ ĮȞįȡȠȖȩȞĮ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȈIJȠȣȢ ȐȞįȡİȢ: ǹIJȡȠijȓĮ IJȦȞ ȩȡȤİȦȞ.
ȈIJȚȢ ȖȣȞĮȓțİȢ: ǹȡȡİȞȠʌȠȓȘıȘ, ĮµȘȞȩȡȡȠȚĮ, ĮIJȡȠijȓĮ IJȦȞ µĮıIJȫȞ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒĮµĮIJĮ
ǹȪȟȘıȘ IJȘȢ IJİIJȠıIJİȡȩȞȘȢ ĮȓµĮIJȠȢ, ĮȣȟȘµȑȞĮ 17-țİIJȠıIJİȡȠİȚįȒ ıIJĮ ȠȪȡĮ, ʌȠȣ įİȞ
ĮȞĮıIJȑȜȜȠȞIJĮȚ µİIJȐ Įʌȩ ȤȠȡȒȖȘıȘ įİȟĮµİșĮȗȩȞȘȢ. Ǿ ĮȟȠȞȚțȒ IJȠµȠȖȡĮijȓĮ IJȦȞ
İʌȚȞİijȡȚįȓȦȞ įİȓȤȞİȚ IJȠ ĮįȑȞȦµĮ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ țĮȜȒ µİIJȐ IJȘȞ ĮijĮȓȡİıȘ IJȠȣ ĮįİȞȫµĮIJȠȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……...ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮȞȚțĮȞȩIJȘIJĮ !67% [3 µȒȞİȢ]
ȂİIJİȖȤİȚȡȘIJȚțȐ µİ İȞȚıȤȣIJȚțȒ șİȡĮʌİȓĮ Ȓ șİȡĮʌİȓĮ ȣʌȠțĮIJĮıIJȐıİȦȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………….…35% [įȚĮ ȕȓȠȣ]
5Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀĮȡțȓȞȦµĮ İʌȚȞİijȡȚįȓȦȞ ʌȠȣ ʌĮȡȐȖİȚ ĮȞįȡȠȖȩȞĮ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉĮ IJȠȣ 4Ƞȣ İʌȚʌȑįȠȣ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ țĮȚ: ĮʌȫȜİȚĮ ȕȐȡȠȣȢ, ĮįȣȞĮµȓĮ, țĮȤİȟȓĮ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ

ȉĮ IJȠȣ 4Ƞȣ İʌȚʌȑįȠȣ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ țĮȚ: Ǿ ĮȟȠȞȚțȒ IJȠµȠȖȡĮijȓĮ IJȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ IJȦȞ
İʌȚȞİijȡȚįȓȦȞ įİȓȤȞİȚ IJȠ țĮȡțȓȞȦµĮ țĮȚ IJȚȢ µİIJĮıIJȐıİȚȢ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ ʌȠȜȪ țĮțȒ İʌİȚįȒ Ș įȚȐȖȞȦıȘ ȖȓȞİIJĮȚ ĮijȠȪ ȑȤȠȣȞ įȘµȚȠȣȡȖȘșİȓ
µİIJĮıIJȐıİȚȢ, ıIJȠȣȢ ʌȞİȪµȠȞİȢ, ȒʌĮȡ, ȠʌȚıșȠ-ʌİȡȚIJȩȞĮȚȠ ț.Ȑ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………….…………...100%
1.3.17. ȆȡȦIJȠʌĮșȒȢ ȣʌİȡĮȜįȠıIJİȡȠȞȚıµȩȢ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȊʌİȡȑțțȡȚıȘ ĮȜįȠıIJİȡȩȞȘȢ Įʌȩ ĮįȑȞȦµĮ (ıȣȞȒșȦȢ) Ȓ Įʌȩ ĮµijȠIJİȡȩʌȜİȣȡȘ
ȣʌİȡʌȜĮıȓĮ IJȠȣ ijȜȠȚȠȪ IJȦȞ İʌȚȞİijȡȚįȓȦȞ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȊʌȑȡIJĮıȘ. ǹȓıșȘµĮ µȣȧțȒȢ ĮįȣȞĮµȓĮȢ. ȆȠȜȣȠȣȡȓĮ. ȆȠȜȣįȚȥȓĮ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȊʌȠțĮȜȚĮȚµȓĮ. ǹȪȟȘıȘ IJȘȢ ĮȜįȠıIJİȡȩȞȘȢ ȠȡȠȪ țĮȚ ȠȪȡȦȞ, µİȓȦıȘ IJȘȢ ȡİIJȓȞȘȢ
ʌȜȐıµĮIJȠȢ.
Ǿ ĮȟȠȞȚțȒ IJȠµȠȖȡĮijȓĮ įİȓȤȞİȚ ıȣȞȒșȦȢ IJȠ İIJİȡȩʌȜİȣȡȠ ĮįȑȞȦµĮ Ȓ IJȘȞ ȣʌİȡʌȜĮıȓĮ IJȦȞ
İʌȚȞİijȡȚįȓȦȞ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
1) Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ țĮȜȒ ĮȞ įȚĮʌȚıIJȦșİȓ ĮįȑȞȦµĮ țĮȚ ȖȓȞİȚ İIJİȡȩʌȜİȣȡȘ
İʌȚȞİijȡȚįȚİțIJȠµȒ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……...ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮȞȚțĮȞȩIJȘIJĮ !67% [3 µȒȞİȢ]
…………………………………………………………………...20% [įȚĮ ȕȓȠȣ]
2) ǹȞ įȚĮʌȚıIJȦșİȓ ĮµijȠIJİȡȩʌȜİȣȡȘ ȣʌİȡʌȜĮıȓĮ IJȦȞ İʌȚȞİijȡȚįȓȦȞ ȤȠȡȘȖİȓIJĮȚ șİȡĮʌİȓĮ
įȚĮ ȕȓȠȣ µİ ʌȠȜȪ țĮȜȐ ĮʌȠIJİȜȑıµĮIJĮ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…….………………………………….……30%
1.3.18. ȋȡȩȞȚĮ ijȜȠȚȠİʌȚȞİijȡȚįȚțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ (ȞȩıȠȢ IJȠȣ Addison)
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȂİȚȦµȑȞȘ ʌĮȡĮȖȦȖȒ țȠȡIJȚțȠİȚįȫȞ Įʌȩ IJĮ İʌȚȞİijȡȓįȚĮ. ȉĮ ıȣȞȘșȑıIJİȡĮ ĮȓIJȚĮ İȓȞĮȚ: Ǿ
ȚįȚȠʌĮșȒȢ ĮȣIJȠĮȞȠıȠȜȠȖȚțȒ ĮIJȡȠijȓĮ IJȠȣ ijȜȠȚȠȪ IJȦȞ İʌȚȞİijȡȚįȓȦȞ țĮȚ Ș ijȣµĮIJȓȦıȘ IJȦȞ
İʌȚȞİijȡȚįȓȦȞ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ

ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹʌȫȜİȚĮ ȕȐȡȠȣȢ, țĮIJĮȕȠȜȒ, ĮȞȠȡİȟȓĮ, µİȜȐȖȤȡȦıȘ įȑȡµĮIJȠȢ, ȣʌȩIJĮıȘ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȊʌȠȞĮIJȡȚĮȚµȓĮ, ȣʌİȡțĮȜȚĮȚµȓĮ, ĮȞĮȚµȓĮ, ȜİȣțȠʌİȞȓĮ, ȘȦıȚȞȠijȚȜȓĮ, țȠȡIJȚȗȩȜȘ ȠȡȠȪ țĮȚ
ȠȪȡȦȞ ȤĮµȘȜȒ ʌȠȣ įİȞ ĮȣȟȐȞİȚ µİIJȐ Įʌȩ ȤȠȡȒȖȘıȘ ACTH.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ țĮȜȒ, µİIJȐ Įʌȩ șİȡĮʌİȣIJȚțȒ ȡȪșµȚıȘ IJȘȢ ȞȩıȠȣ įȚĮ ȕȓȠȣ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……...ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮȞȚțĮȞȩIJȘIJĮ !67% [2 µȒȞİȢ]
ȆȡȠıȠȤȒ ȤȡİȚȐȗİIJĮȚ ıİ țȐșİ țĮțȠȣȤȓĮ (ȜȠȓµȦȟȘ, İȖȤİȓȡȘıȘ, IJȡĮȣµĮIJȚıµȩ) ȠʌȩIJİ Ƞ
ĮıșİȞȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌĮȞĮʌȡȠıĮȡµȩıİȚ IJȘ șİȡĮʌİȓĮ (ȠȟİȓĮ ijȜȠȚȠİʌȚȞİijȡȚįȚĮțȒ
ĮȞİʌȐȡțİȚĮ=ĮįįȚıȦȞȚțȒ țȡȓıȘ).
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……...ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮȞȚțĮȞȩIJȘIJĮ !80% [2 µȒȞİȢ]
ȉȠ ʌȠıȠıIJȩ IJȘȢ ĮȞȚțĮȞȩIJȘIJĮȢ µİIJȐ IJȘ ȡȪșµȚıȘ IJȘȢ ȞȩıȠȣ șĮ İȟĮȡIJȘșİȓ țȣȡȓȦȢ Įʌȩ IJȠ
İȓįȠȢ IJȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ IJȠȣ ĮıșİȞȠȪȢ:
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ǹȞ Ș İȡȖĮıȓĮ İȓȞĮȚ ʌȞİȣµĮIJȚțȒ Ȓ İȜĮijȡȐ ıȦµĮIJȚțȒ………………….20-40%
- ǹȞ Ș İȡȖĮıȓĮ İȓȞĮȚ ȕĮȡȚȐ ıȦµĮIJȚțȒ……………………………… ……! 55%
1.3.19. ȈȪȞįȡȠµȠ Cushing
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
Ǿ ȤȡȠȞȓĮ ĮȪȟȘıȘ IJȦȞ ȖȜȣțȠțȠȡIJȚțȠİȚįȫȞ ıIJȠ ĮȓµĮ ʌȡȠțĮȜİȓ ıȪȞȠȜȠ ıȣµʌIJȦµȐIJȦȞ țĮȚ
ıȘµİȓȦȞ ȖȞȦıIJȫȞ ȦȢ ıȪȞįȡȠµȠ Cushing. ȉĮ ĮȓIJȚĮ ʌȠȣ IJȠ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ İȓȞĮȚ:
1. Ǿ ȤȡȩȞȚĮ ȜȒȥȘ ȖȜȣțȠțȠȡIJȚțȠİȚįȫȞ Ȓ ACTH (ȚĮIJȡȠȖİȞȑȢ Cushing).
2. ȉȠ ĮįȑȞȦµĮ IJȘȢ ȣʌȩijȣıȘȢ (ȞȩıȠȢ IJȠȣ Cushing).
3. ȉȠ ĮįȑȞȦµĮ IJȦȞ İʌȚȞİijȡȚįȓȦȞ.
4. ȉȠ țĮȡțȓȞȦµĮ IJȦȞ İʌȚȞİijȡȚįȓȦȞ.
5. Ǿ ȑțIJȠʌȘ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ACTH.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ǿĮIJȡȠȖİȞȑȢ Cushing
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȆĮȞıİȜȘȞȠİȚįȑȢ ʌȡȠıȦʌİȓȠ, ʌĮȤȣıĮȡțȓĮ, țİȞIJȡȚțȑȢ İȡȣșȡȠțȪĮȞİȢ ȡĮȕįȫıİȚȢ,
ȣʌİIJȡȓȤȦıȘ įȑȡµĮIJȠȢ, µȣȧțȒ ĮįȣȞĮµȓĮ, ȚıIJȠȡȚțȩ µĮțȡȠȤȡȩȞȚĮȢ ȜȒȥİȦȢ
ȖȜȣțȠțȠȡIJȚțȠİȚįȫȞ Ȓ ACTH.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ

ǹȪȟȘıȘ IJȘȢ țȠȡIJȚȗȩȜȘȢ, İȜȐIJIJȦıȘ IJȘȢ ACTH, ȣʌȠțĮȜȚĮȚµȓĮ, ʌĮșȠȜȠȖȚțȒ ĮȞȠȤȒ
ȖȜȣțȩȗȘȢ Ȓ ıĮțȤĮȡȫįȘȢ įȚĮȕȒIJȘȢ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
1. Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ ȐȡȚıIJȘ ĮȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ įȚĮțȠʌİȓ Ș șİȡĮʌİȓĮ µİ IJĮ
ȖȜȣțȠțȠȡIJȚțȠİȚįȒ Ȓ IJȘȞ ACTH.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…….…………..ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮȞȚțĮȞȩIJȘIJĮ !67%
……………………………………………………..țĮȚ µȑȤȡȚȢ ĮʌȠțĮIJĮıIJȐıİȦȢ
2. ǹȞ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ įȚĮțȠʌȠȪȞ IJĮ ȖȜȣțȠțȠȡIJȚțȠİȚįȒ, İȓȞĮȚ ȩµȦȢ įȣȞĮIJȩ ȞĮ
µİȚȦșȠȪȞ ȠȚ įȩıİȚȢ ıȣȞIJȒȡȘıȘȢ ȫıIJİ ȞĮ µȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȠȚ țȜȚȞȚțȑȢ İțįȘȜȫıİȚȢ țĮȚ Ș
ȣʌȑȡIJĮıȘ Ȓ Ș ȣʌȠțĮȜȚĮȚµȓĮ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……...ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮȞȚțĮȞȩIJȘIJĮ !67% [3 µȒȞİȢ]
…………………………………………...țĮȚ 30% ȩıȠ İȟĮțȠȜȠȣșİȓ Ș șİȡĮʌİȓĮ
3. ǹȞ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩ ȞĮ įȚĮțȠʌİȓ Ș șİȡĮʌİȓĮ, IJȩIJİ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȠ ȕĮșµȩ IJȘȢ
ȣʌȑȡIJĮıȘȢ, IJȘȢ ȣʌȠțĮȜȚĮȚµȓĮȢ Ȓ IJȘȢ ıĮțȤĮȡĮȚµȓĮȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…….………………………………….60 – 80%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ǹįȑȞȦµĮ IJȘȢ ȣʌȩijȣıȘȢ (ȞȩıȠȢ IJȠȣ Cushing) (ȕȜ. 1.3.2)
3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ǹįȑȞȦµĮ İʌȚȞİijȡȚįȓȦȞ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉĮ IJȦȞ ʌȡȠȘȖȠȪµİȞȦȞ İʌȚʌȑįȦȞ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ ĮȜȜȐ ıȣȞȒșȦȢ ĮʌȠȣıȚȐȗȠȣȞ Ș ȣʌȑȡȤȡȦıȘ
IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ țĮȚ Ș ȣʌİȡIJȡȓȤȦıȘ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹȪȟȘıȘ IJȘȢ țȠȡIJȚȗȩȜȘȢ, µİȖȐȜȘ µİȓȦıȘ IJȘȢ ACTH, µȘ ĮȞĮıIJȠȜȒ IJȘȢ țȠȡIJȚȗȩȜȘȢ µİ
µİȖȐȜİȢ įȩıİȚȢ įİȟĮµİșĮȗȩȞȘȢ.
Ǿ ĮȟȠȞȚțȒ IJȠµȠȖȡĮijȓĮ IJȦȞ İʌȚȞİijȡȚįȓȦȞ įİȓȤȞİȚ IJȠ ĮįȑȞȦµĮ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
Ǿ
ʌȡȩȖȞȦıȘ
µİIJȐ
Įʌȩ
İIJİȡȩʌȜİȣȡȘ
İʌȚȞİijȡȚįİțIJȠµȒ
İȓȞĮȚ
ʌȠȜȪ țĮȜȒ………………………………………………………………... !67% [3 µȒȞİȢ]
ȂȑȤȡȚ
ȞĮ
ĮȞĮȜȐȕİȚ
IJȠ
ȐȜȜȠ
İʌȚȞİijȡȓįȚȠ
ȖȓȞİIJĮȚ
șİȡĮʌİȓĮ
ȣʌȠțĮIJȐıIJĮıȘȢ……………………………………………………………..30% [1 ȤȡȩȞȠ]
- ǼȞ ıȣȞİȤİȓĮ……………………………………………………………….20% [įȚĮ ȕȓȠȣ]
1.3.20. ǼȞįȠțȡȚȞȚțȠȓ ȩȖțȠȚ IJȠȣ ȖĮıIJȡİȞIJİȡȚțȠȪ ıȣıIJȒµĮIJȠȢ (Apudomas)
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ

ǻȚĮțȡȓȞȠȞIJĮȚ ıİ ȠȡșȠİȞįȠțȡȚȞȚțȠȪȢ ȩȖțȠȣȢ (İțțȡȓȞȠȣȞ IJȘ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȒ ȠȡµȩȞȘ IJȦȞ
țȣIJIJȐȡȦȞ IJȠȣ ȩȖțȠȣ) țĮȚ ıİ ʌĮȡĮİȞįȠțȡȚȞȚțȠȪȢ (İțțȡȓȞȠȣȞ ȠȡµȩȞİȢ ʌȠȣ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȐ
ʌĮȡȐȖȠȞIJĮȚ ıİ įȚĮijȠȡİIJȚțȐ țȪIJIJĮȡĮ).
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǿȞıȠȣȜȓȞȦµĮ: 90% țĮȜȠȒșİȢ. ȊʌȠȖȜȣțĮȚµȚțȑȢ țȡȓıİȚȢ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȈȐțȤĮȡȠ ĮȓµĮIJȠȢ 50 mg%. ȂİIJȐ Įʌȩ ȞȘıIJİȓĮ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȒ ȚȞıȠȣȜȓȞȘ ĮȓµĮIJȠȢ ȩIJĮȞ IJȠ
ıȐțȤĮȡȠ ĮȓµĮIJȠȢ İȓȞĮȚ 40 mg%. Ǿ ĮȟȠȞȚțȒ IJȠµȠȖȡĮijȓĮ įİȓȤȞİȚ IJȠȞ ȩȖțȠ ıȣȞȒșȦȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ǹȞ Ș İȖȤİȓȡȘıȘ ĮʌȠȕİȓ İʌȚIJȣȤȒȢ………………………………!67% [3 µȒȞİȢ]
…………………………………………………………………...30% [įȚĮ ȕȓȠȣ]
- ǹȞ Ƞ ȩȖțȠȢ įİȞ µʌȠȡİȓ ȞĮ ĮijĮȚȡİșİȓ, ȤȠȡȘȖİȓIJĮȚ įȚĮȗȠȟȓįȘ ʌȠȣ ȑȤİȚ ıȠȕĮȡȑȢ
ʌĮȡİȞȑȡȖİȚİȢ……………………………………………………………90-100%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
x īȜȣțĮȖȩȞȦµĮ: 60% țĮțȠȒșİȢ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȂİIJĮȞĮıIJİȣIJȚțȩ ȞİțȡȦIJȚțȩ İȡȪșȘµĮ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ, ıIJȠµĮIJȓIJȚįĮ, įȚȐȡȡȠȚĮ, ĮʌȫȜİȚĮ
ȕȐȡȠȣȢ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹȪȟȘıȘ IJȠȣ ȖȜȣțĮȖȩȞȠȣ ĮȓµĮIJȠȢ. ǹȪȟȘıȘ IJȘȢ ȚȞıȠȣȜȓȞȘȢ. ǹȟȠȞȚțȒ IJȠµȠȖȡĮijȓĮ įİȓȤȞİȚ
IJȠȞ ȩȖțȠ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ǹȞ İȓȞĮȚ țĮȜȠȒșİȢ țĮȚ Ș İȖȤİȓȡȘıȘ ĮʌȠȕİȓ İʌȚIJȣȤȒȢ
…………………………………………………………………..!67% [3 µȒȞİȢ]
…………………………………………………………………...40% [įȚĮ ȕȓȠȣ]
- ǹȞ İȓȞĮȚ țĮțȠȒșİȢ ȖȓȞİIJĮȚ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ ĮȞĮțȠȪijȚıȘȢ Įʌȩ IJĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ (µİ
ıȦµĮIJȠıIJĮIJȓȞȘ)………………………………………………………..90-100%
x ȈȦµĮIJȠıIJĮIJȓȞȦµĮ: 60% țĮțȠȒșİȢ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȈIJİĮIJȩȡȡȠȚĮ, įȣıʌİȥȓĮ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȊʌİȡȖȜȣțĮȚµȓĮ, ȤȠȜȠȜȚșȓĮıȘ, ȣʌȠȤȜȦȡȣįȡȓĮ, ĮȞĮȚµȓĮ. ȊȥȘȜȒ ıȦµĮIJȠıIJĮIJȓȞȘ ĮȓµĮIJȠȢ.
ȋĮµȘȜȩ ȖȜȣțĮȖȩȞȠ ĮȓµĮIJȠȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ǹȞ İȓȞĮȚ țĮȜȠȒșİȢ țĮȚ ĮijĮȚȡİșİȓ İʌȚIJȣȤȫȢ…………………...!67% [5 µȒȞİȢ]
…………………………………………………………………...30% [įȚĮ ȕȓȠȣ]

- ǹȞ İȓȞĮȚ țĮțȩȘșİȢ țĮȚ ĮȞİȖȤİȓȡȘIJȠ……………………………………...100%
x ǺȓʌȦµĮ (ıȪȞįȡȠµȠ Verner-Morrison Ȓ «ʌĮȖțȡİĮIJȚțȒ ȤȠȜȑȡĮ»
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
DZijșȠȞİȢ ȣįĮȡİȓȢ țİȞȫıİȚȢ ıİ ȤȡȫµĮ IJıĮȖȚȠȪ, ĮįȣȞĮµȓĮ, ȜȒșĮȡȖȠȢ, ĮȡȡȣșµȓĮ, İȡȪșȘµĮ
ʌȡȠıȫʌȠȣ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȊʌȠȤȜȦȡȣįȡȓĮ, ȣʌȠțĮȜȚĮȚµȓĮ, ĮȣȟȘµȑȞȘ VIP ıIJȠ ĮȓµĮ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ǹȞ İȓȞĮȚ țĮȜȠȒșİȢ țĮȚ Ș İȖȤİȓȡȘıȘ İʌȚIJȣȤȒȢ…………………!67% [3 µȒȞİȢ]
…………………………………………………………………...30% [įȚĮ ȕȓȠȣ]
- ǹȞ İȓȞĮȚ țĮțȩȘșİȢ țĮȚ ĮȞİȖȤİȓȡȘIJȠ……………………………………...100%
3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
x īĮıIJȡȓȞȦµĮ IJȠȣ ʌĮȖțȡȑĮIJȠȢ
(ıȪȞįȡȠµȠ Zollinger-Ellison) !60% țĮțȩȘșİȢ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ ʌİʌIJȚțȠȪ ȑȜțȠȣȢ, įȚȐȡȡȠȚĮ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
īĮıIJȡȓȞȘ ĮȓµĮIJȠȢ !100 pg/ml, İȟİȜțȫıİȚȢ ıİ µȘ IJȣʌȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ IJȠȣ ıIJȠµȐȤȠȣ
(ȖĮıIJȡȠıțȩʌȘıȘ).
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- Ǽʌȓ ʌȜȒȡȠȣȢ ĮijĮȚȡȑıİȦȢ IJȠȣ ȩȖțȠȣ (ȕȜ. ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȑȢ ʌĮșȒıİȚȢ)
- Ǽʌȓ ıIJİȜİȤȚĮȓĮȢ İțȜİțIJȚțȒȢ ȜȠȕȠIJȠµȒȢ µİ ĮțȩȜȠȣșȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ Ǿ2ĮȞĮıIJȠȜȑȦȞ…………………………………………………………………50%
- Ǽʌȓ ĮȞİȖȤİȓȡȘIJȠȣ țĮȡțȚȞȫµĮIJȠȢ………………………………………...100%
1.3.21. ȈȪȞįȡȠµĮ ʌȠȜȜĮʌȜȒȢ İȞįȠțȡȚȞȚțȒȢ ȞİȠʌȜĮıȓĮȢ (MEN: Multiple Endocrine
Neoplasia)
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǹȞȐʌIJȣȟȘ ȞİȠʌȜĮıµȐIJȦȞ Įʌȩ țȪIJIJĮȡĮ IJȠȣ ıȣıIJȒµĮIJȠȢ APUD (Amine Precursor Uptake
Decarboxylation) ıİ įȚȐijȠȡȠȣȢ İȞįȠțȡȚȞİȓȢ ĮįȑȞİȢ ıIJȠ ȓįȚȠ ȐIJȠµȠ. ȀȜȘȡȠȞȠµİȓIJĮȚ ıĮȞ
İʌȚțȡĮIJȫȞ ȤĮȡĮțIJȒȡĮȢ. ȊʌȐȡȤȠȣȞ įȪȠ țȣȡȓȦȢ IJȪʌȠȚ: 1) H MEN I: Ȃİ ȞİȩʌȜĮıµĮ ıIJȠȣȢ
ʌĮȡĮșȣȡİȠİȚįİȓȢ, IJȠ ʌȐȖțȡİĮȢ, țĮȚ IJȘȞ ȣʌȩijȣıȘ. 2) Ǿ MEN II: Ȃİ µȣİȜȠİȚįȑȢ
țĮȡțȓȞȦµĮ șȣȡİȠİȚįȠȪȢ, ijĮȚȠȤȡȦµȠțȪIJȦµĮ, ȣʌİȡʌȜĮıȓĮ IJȦȞ ʌĮȡĮșȣȡİȠİȚįȫȞ țĮȚ Ș
ʌĮȡĮȜȜĮȖȒ IJȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪµİȞȘȢ, Ș MEN Iǿȕ: ǵʌȦȢ Ș ȂǼȃ ǿǿ ĮȜȜȐ ȣʌȐȡȤİȚ µĮȡijĮȞȠİȚįȒȢ
ݵijȐȞȚıȘ IJȦȞ ĮıșİȞȫȞ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ

1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
x ȆȠȜȜĮʌȜȒ ǼȞįȠțȡȚȞȚțȒ ȃİȠʌȜĮıȓĮ ȉȪʌȠȣ ǿ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉĮ IJȠȣ ȣʌİȡʌĮȡĮșȣȡİȠİȚįȚıµȠȪ.
ȉĮ IJȠȣ ȣʌİȡȚȞıȠȣȜȚȞȚıµȠȪ (ȣʌȠȖȜȣțĮȚµȓĮȢ).
ȉȘȢ ȣʌİȡȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ IJȘȢ ȣʌȠijȪıİȦȢ (µİȖĮȜĮțȡȓĮ, ȞȩıȠȢ IJȠȣ Cushing, ĮµȘȞȩȡȡȠȚĮ,
ȖĮȜĮțIJȩȡȡȠȚĮ).
ȉĮ IJȠȣ ıȣȞįȡȩµȠȣ Zollinger-Ellison.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȊʌİȡĮıȕİıIJȚĮȚµȓĮ Ȓ/țĮȚ ȞİijȡȠȜȚșȓĮıȘ. ȆȠȜȜĮʌȜȐ ȑȜțȘ ıIJȠµȐȤȠȣ. ǹȪȟȘıȘ IJȦȞ
ĮȞIJȚıIJȠȓȤȦȞ ȣʌȠijȣıȚĮțȫȞ ȠȡµȠȞȫȞ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ǹȞ Ș ĮijĮȓȡİıȘ IJȦȞ IJȡȚȫȞ ȩȖțȦȞ (ʌĮȡĮșȣȡİȠİȚįȫȞ, ʌĮȖțȡȑĮIJȠȢ țĮȚ ȣʌȠijȪıİȦȢ) İȓȞĮȚ
İʌȚIJȣȤȒȢ……………………………………………………….…………….50%
- ǹȞ įİȞ İȓȞĮȚ İʌȚIJȣȤȒȢ…………………………………………………..70-90%
Ȉİ
ʌİȡȓʌIJȦıȘ
µİIJĮıIJȐıİȦȞ
Įʌȩ
țĮțȠȒșİȚȢ
ȩȖțȠȣȢ
IJȦȞ
ĮįȑȞȦȞ……………………………………………………………………..100%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
x ȆȠȜȜĮʌȜȒ ǼȞįȠțȡȚȞȚțȒ ȃİȠʌȜĮıȓĮ ȉȪʌȠȣ ǿǿ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉĮ IJȠȣ µȣİȜȠİȚįȠȪȢ țĮȡțȚȞȫµĮIJȠȢ IJȠȣ șȣȡİȠİȚįȠȪȢ. ȉĮ IJȠȣ ijĮȚȠȤȡȦµȠțȣIJȫµĮIJȠȢ. ȉĮ
IJȠȣ ȣʌİȡʌĮȡĮșȣȡİȠİȚįȚıµȠȪ (ȕȜ. ĮȞIJȓıIJȠȚȤĮ ȞȠıȒµĮIJĮ).
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉĮ IJȠȣ µȣİȜȠİȚįȠȪȢ țĮȡțȚȞȫµĮIJȠȢ. ȉĮ IJȠȣ ijĮȚȠȤȡȦµȠțȣIJȫµĮIJȠȢ. ȉĮ IJȠȣ
ȣʌİȡʌĮȡĮșȣȡİȠİȚįȚıµȠȪ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȁȩȖȦ IJȘȢ ʌȠȜȣʌȜȠțȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ ıȣȞįȡȩµȠȣ țĮȚ IJȘȢ ĮȕİȕĮȓĮȢ İțȕȐıİȦȢ IJȘȢ
șİȡĮʌİȓĮȢ………………………………………………………………90-100%
(ǹȞ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ IJȘȞ ʌĮȡĮȜȜĮȖȒ IJȘȢ ȂǼȃ ǿǿ, įȘȜ. IJȘ ȂǼȃ ǿȚȕ, ıʌȐȞȚĮ ȣʌȐȡȤİȚ
ȣʌİȡʌĮȡĮșȣȡİȠİȚįȚıµȩȢ). Ǿ IJİȜİȣIJĮȓĮ İȓȞĮȚ ȓįȚĮ ȩʌȦȢ țĮȚ Ș ȂǼȃ ǿǿ ĮȜȜȐ ȠȚ ĮıșİȞİȓȢ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ µĮȡijĮȞȠİȚįȒ ݵijȐȞȚıȘ (µĮțȡȐ ȐțȡĮ, ĮȡĮȤȞȠįĮțIJȣȜȓĮ, ȣȥȘȜȒ ȣʌİȡȫĮ).
1.4.

ȆǹĬǾȈǼǿȈ ǹȃǹȆȃǼȊȈȉǿȀȅȊ ȈȊȈȉǾȂǹȉȅȈ

1.4.1. ȆİȡȚȠȡȚıIJȚțȐ ıȪȞįȡȠµĮ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
Ȃİ IJȠ ȖİȞȚțȩ ȩȡȠ «ʌİȡȚȠȡȚıIJȚțȩ ıȪȞįȡȠµȠ» İȞȞȠȠȪµİ țȐșİ țĮIJȐıIJĮıȘ ʌȠȣ ȑȤİȚ
ĮʌȠIJȑȜİıµĮ IJȘ µİȓȦıȘ IJȘȢ ȤȦȡȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ IJȦȞ ʌȞİȣµȩȞȦȞ țĮȚ İțijȡȐȗİIJĮȚ țȪȡȚĮ µİ IJȘ

µİȓȦıȘ IJȘȢ ǽȦIJȚțȒȢ ȋȦȡȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ. ȉȑIJȠȚİȢ țĮIJĮıIJȐıİȚȢ įȘµȚȠȣȡȖȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ ʌĮșȒıİȚȢ
ȩȤȚ µȩȞȠ IJȦȞ ʌȞİȣµȩȞȦȞ (İțIJȠµȑȢ, ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ȓȞȦıȘ ț.Ȝ.ʌ.), ĮȜȜȐ țĮȚ IJȠȣ ıțİȜİIJȠȪ
(țȪijȦıȘ – ıțȠȜȓȦıȘ ȈȈ – ʌĮȡĮµȠȡijȫıİȚȢ IJȠȣ șȫȡĮțȠȢ), IJȦȞ șȦȡĮțȚțȫȞ µȣȫȞ,
ȞİȣȡȠȜȠȖȚțȑȢ ț.Ȝ.ʌ.
ȉĮ țȪȡȚĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ İȓȞĮȚ Ș įȪıʌȞȠȚĮ țĮȚ IJĮ İț IJȘȢ ȣʌȠțİȓµİȞȘȢ ʌĮșȒıİȦȢ. Ǿ
ĮȞĮʌȘȡȓĮ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓIJĮȚ șĮ İțIJȚµȘșİȓ µİ ȕȐıȘ IJȘȞ ȣʌȠțİȓµİȞȘ ʌȐșȘıȘ ĮȜȜȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ʌȡȠıIJİșİȓ ȑȞĮ ʌȠıȠıIJȩ ĮȣIJȠIJİȜȑȢ ʌȠȣ ĮijȠȡȐ IJȘ µİȓȦıȘ IJȘȢ ǽȦIJȚțȒȢ ȋȦȡȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ.
DzIJıȚ, ȖȚĮ ʌĮȡȐįİȚȖµĮ, ıİ µȓĮ İțIJȠµȒ ȜȩȖȦ Ca ʌȞİȪµȠȞȠȢ (IJµȘµĮIJİțIJȠµȒ Ȓ ȜȠȕİțIJȠµȒ Ȓ
ʌȞİȣµȠȞİțIJȠµȒ) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıIJİșİȓ IJȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ Įʌȩ IJȠ Ca țĮȚ IJȠ
ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ Įʌȩ IJȠ ʌİȡȚȠȡȚıIJȚțȩ ıȪȞįȡȠµȠ ʌȠȣ țĮIJȑȜİȚʌİ Ș İȖȤİȓȡȘıȘ, µİ ȕȐıȘ
IJȘ ǽȋ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
dzʌȚȠ ʌİȡȚȠȡȚıIJȚțȩ ıȪȞįȡȠµȠ
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
FVC/FVC pred 0,8-0,6
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǹȞȐȜȠȖĮ µİ IJȘȞ ȣʌȠțİȓµİȞȘ țĮIJȐıIJĮıȘ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………………………..5-10%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȂȑIJȡȚȠ ʌİȡȚȠȡȚıIJȚțȩ ıȪȞįȡȠµȠ
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
FVC/FVC pred 0,6-0,5
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǹȞȐȜȠȖĮ µİ IJȘȞ ȣʌȠțİȓµİȞȘ țĮIJȐıIJĮıȘ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………20-40% [1 ȤȡȩȞȠ]
3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȈȠȕĮȡȩ ʌİȡȚȠȡȚıIJȚțȩ ıȪȞįȡȠµȠ
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
FVC/FVC pred <0,5
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ĮȞĮʌȘȡȓĮ İȓȞĮȚ ıȠȕĮȡȒ țĮȚ ĮȞİȟȐȡIJȘIJĮ Įʌȩ IJȘȞ ȣʌȠțİȓµİȞȘ ʌȐșȘıȘ įȚțĮȚȠȜȠȖİȓ
ıȣȞIJȐȟȚµȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………….50% țĮȚ ȐȞȦ [2 ȤȡȩȞȚĮ țĮȚ ȐȞȦ]
1.4.2. ȆȞİȣµȠȞȚțȒ ȓȞȦıȘ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ

ȅȚ ʌȞİȪµȠȞİȢ ĮȞIJȚįȡȠȪȞ ıIJĮ ȤȡȩȞȚĮ ȕȜĮʌIJȚțȐ İȡİșȓıµĮIJĮ µİ IJȘȞ ĮȞȐʌIJȣȟȘ įȚĮµȑıȠȣ
ȚȞȫıİȦȢ. ǼʌȠµȑȞȦȢ, İțIJȩȢ IJȘȢ ȚįȚȠʌĮșȠȪȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ȚȞȫıİȦȢ, įȚȐijȠȡȠȚ ȞȩıȠȚ Ȓ
țĮIJĮıIJȐıİȚȢ µʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȠįȘȖȒıȠȣȞ ıIJȘȞ ĮȞȐʌIJȣȟȘ įİȣIJİȡȠʌĮșȠȪȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ
ȚȞȫıİȦȢ. ȉȑIJȠȚİȢ İȓȞĮȚ: țȠȜȜĮȖȠȞȫıİȚȢ, ıĮȡțȠİȓįȦıȘ, ʌȞİȣµȠȞȠțȠȞȚȐıİȚȢ, ijȣµĮIJȓȦıȘ,
µİIJĮțIJȚȞȚțȒ ʌȞİȣµȠȞȓIJȚįĮ, ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ĮȚµȠıȚįȒȡȦıȘ, țȣȥİȜȚįȚțȒ ʌȡȦIJİȧȞȦıȘ,
ȚıIJȚȠțȪIJȦıȘ-ȋ ț.Ȑ.
ȀȪȡȚȠ ıȪµʌIJȦµĮ Ș įȪıʌȞȠȚĮ ıȣȞȠįİȣȩµİȞȘ Įʌȩ ȕȒȤĮ țĮȚ ĮʌȩȤȡݵȥȘ. ȈȣȤȞȩ İȪȡȘµĮ
İȓȞĮȚ Ș ʌȜȘțIJȡȠįĮțIJȣȜȓĮ. Ǿ ȞȩıȠȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ İȟİȜȚȤșİȓ ıİ ĮȞĮʌȞİȣıIJȚțȒ
ĮȞİʌȐȡțİȚĮ. Ǿ ĮȞĮʌȘȡȓĮ İȓȞĮȚ ıȣȞȐȡIJȘıȘ IJȘȢ ȣʌȠțİȓµİȞȘȢ ʌĮșȒıİȦȢ țĮȚ IJȠȣ
įȘµȚȠȣȡȖȘșȑȞIJȠȢ ĮʌȠijȡĮțIJȚțȠȪ Ȓ ʌİȡȚȠȡȚıIJȚțȠȪ ıȣȞįȡȩµȠȣ Ȓ, İȞįİȤȠµȑȞȦȢ, IJȘȢ
ĮȞĮʌȞİȣıIJȚțȒȢ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ǹȡȤȩµİȞȘ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ȓȞȦıȘ
ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ
ǼȜĮijȡȐ įȪıʌȞȠȚĮ ıIJȘȞ țȩʌȦıȘ.
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹțȡȩĮıȘ: ȋȦȡȓȢ ĮȟȚȩȜȠȖĮ İȣȡȒµĮIJĮ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹ/Į: ǼʌȓıȘȢ IJȘȢ ȕȡȠȖȤĮȖȖİȚĮțȒȢ ıțȚĮȖȡĮijȒıİȦȢ, ʌȚșĮȞȩȞ µȚțȡȠȠȗȫįȘȢ įȚȐıIJȚȟȘ.
ȈʌȚȡȠµȑIJȡȘıȘ: ǼȜĮijȡȪ ȕĮșµȠȪ µİȓȦıȘ IJȦȞ ıʌȚȡȠµİIJȡȚțȫȞ IJȚµȫȞ. ǹȑȡȚĮ ĮȓµĮIJȠȢ: ǼȞIJȩȢ
IJȦȞ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȫȞ ȠȡȓȦȞ.
ȁȠȚʌȐ İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȐ: ǹȞȐȜȠȖĮ µİ IJȘȞ ȣʌȠțİȓµİȞȘ ʌȐșȘıȘ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǹȞȐȜȠȖĮ µİ IJȘȞ ȣʌȠțİȓµİȞȘ ʌȐșȘıȘ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………………………..5-10%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȂȑIJȡȚĮ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ȓȞȦıȘ.
ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ
ȂȑIJȡȚĮ įȪıʌȞȠȚĮ țȪȡȚĮ ıIJȘȞ țȩʌȦıȘ. ǺȒȤĮȢ – ȕȜİȞȞȫįȘȢ ĮʌȩȤȡݵȥȘ.
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹțȡȩĮıȘ: ȆȚșĮȞȩȞ İʌȚʌȡȩıșİIJȠȚ ȡȩȖȤȠȚ, µİȓȦıȘ ĮȞĮʌȞİȣıIJȚțȠȪ ȥȚșȣȡȓıµĮIJȠȢ (ǹȌ).
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹ/Į: Ǿ µİȓȦıȘ IJȘȢ ȕȡȠȖȤĮȖȖİȚĮțȒȢ ıțȚĮȖȡĮijȒıİȦȢ țĮȚ Ș ȠȗȫįȘȢ įȚȐıIJȚȟȘ ȖȓȞȠȞIJĮȚ
ıĮijȑıIJİȡİȢ İȞȫ ݵijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ µȚțȡȠįȚĮȣȖȐıİȚȢ.
ȈʌȚȡȠµȑIJȡȘıȘ: ȂİIJȡȓȠȣ ȑȦȢ ıȘµĮȞIJȚțȠȪ ȕĮșµȠȪ İȜȐIJIJȦıȘ IJȦȞ ıʌȚȡȠµİIJȡȚțȫȞ IJȚµȫȞ
µȚțIJȠȪ IJȪʌȠȣ.
ǼȜȐIJIJȦıȘ IJȘȢ įȚĮIJĮıȚµȩIJȘIJĮȢ țĮȚ IJȘȢ įȚĮȤȣIJȚțȒȢ ȚțĮȞȩIJȘIJĮȢ.
ǹȑȡȚĮ ĮȓµĮIJȠȢ: ȊʌȠȟĮȚµȓĮ.
ȁȠȚʌȐ İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȐ: ǹȞȐȜȠȖĮ µİ IJȘȞ ȣʌȠțİȓµİȞȘ ʌȐșȘıȘ.

x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǻİȞ ĮȞĮµȑȞİIJĮȚ ȕİȜIJȓȦıȘ ĮȜȜȐ ĮȞIJȓșİIJĮ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ ıİ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıIJȘµĮ ʌȠȚțȓȜȠ ĮȜȜȐ
IJȠ ȠʌȠȓȠ µʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠȕȜİijșİȓ Įʌȩ IJȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪµİȞȘ ʌȠȡİȓĮ IJȘȢ ȞȩıȠȣ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………25-50% [1 ȤȡȩȞȠ]
3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȈȠȕĮȡȠȪ ȕĮșµȠȪ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ȓȞȦıȘ.
ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ
ȈȠȕĮȡȒ įȪıʌȞȠȚĮ. ǺȒȤĮȢ, ȕȜİȞȞȫįȘȢ ĮʌȩȤȡݵȥȘ. ȆȜȘțIJȡȠįĮțIJȣȜȓĮ.
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹțȡȩĮıȘ: ȂİȓȦıȘ ǹȌ, İʌȚʌȡȩıșİIJȠȚ ȒȤȠȚ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹ/Į: ȅȚ țȣıIJȚțȠȓ ıȤȘµĮIJȚıµȠȓ ȖȓȞȠȞIJĮȚ ȜȓĮȞ ݵijĮȞİȓȢ țĮȚ ıİ ĮțȡĮȓİȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ Ƞ
ʌȞİȪµȦȞ ʌĮȓȡȞİȚ IJȘ µȠȡijȒ µİȜȚțȘșȒȡĮȢ.
ȈʌȚȡȠµȑIJȡȘıȘ: ȈȠȕĮȡȠȪ ȕĮșµȠȪ İȜȐIJIJȦıȘ IJȦȞ ıʌȚȡȠµİIJȡȚțȫȞ IJȚµȫȞ µȚțIJȠȪ IJȪʌȠȣ.
ȈȠȕĮȡȐ İȜȐIJIJȦıȘ IJȘȢ įȚĮIJĮıȚµȩIJȘIJĮȢ țĮȚ IJȘȢ įȚĮȤȣIJȚțȒȢ ȚțĮȞȩIJȘIJĮȢ.
ǹȑȡȚĮ ıȫµĮIJȠȢ: ȈȠȕĮȡȒ ȣʌȠȟĮȚµȓĮ ȤȦȡȓȢ ȣʌİȡțĮʌȞȓĮ (İțIJȩȢ IJİȜȚțȠȪ ıIJĮįȓȠȣ).
ȁȠȚʌȐ İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȐ: ǹȞȐȜȠȖĮ µİ IJȘȞ ȣʌȠțİȓµİȞȘ ʌȐșȘıȘ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ țĮțȒ. ȊʌȐȡȤİȚ ȒįȘ İȖțĮIJİıIJȘµȑȞȘ ĮȞĮʌȞİȣıIJȚțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ țȐʌȠȚȠȣ
ȕĮșµȠȪ țĮȚ ʌȚșĮȞȩȞ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ IJȘȢ įİȟȚȐȢ țĮȡįȓĮȢ ıȣȞȑʌİȚĮ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ȣʌİȡIJȐıİȦȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………...67-80% [2 ȤȡȩȞȚĮ]
1.4.3. ȋȡȩȞȚĮ ĮʌȠijȡĮțIJȚțȒ ʌȞİȣµȠȞȠʌȐșİȚĮ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȋĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ ȤȡȩȞȚĮ ĮʌȩijȡĮȟȘ IJȦȞ ĮİȡĮȖȦȖȫȞ. ȉĮ țȪȡȚĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ İȓȞĮȚ Ș
įȪıʌȞȠȚĮ, Ƞ ȕȒȤĮȢ țĮȚ Ș ĮʌȩȤȡݵȥȘ. ǻȚĮțȡȓȞİIJĮȚ ıİ ȋǹȆ IJȪʌȠȣ ǿ (ȣʌİȡȠȤȒ
ʌȞİȣµȠȞȚțȠȪ ݵijȣıȒµĮIJȠȢ) țĮȚ IJȪʌȠȣ ǿǿ (ȣʌİȡȠȤȒ ȤȡȠȞȓĮȢ ȕȡȠȖȤȓIJȚįĮȢ). ǹʌĮȞIJȠȪȞ µİ
ʌȡȠİȟȐȡȤȠȞIJĮ IJĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ IJȠȣ İȞȩȢ Ȓ IJȠȣ ȐȜȜȠȣ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȠ ʌȠıȠıIJȩ ıȣµµİIJȠȤȒȢ
IJȠȣȢ.
1. ȆȃǼȊȂȅȃǿȀȅ ǼȂĭȊȈǾȂǹ (ȆǼ)
ȀĮIJȐ IJȠ ʌȞİȣµȠȞȚțȩ ݵijȪıȘµĮ ʌĮȡĮIJȘȡİȓIJĮȚ įȚȐIJĮıȘ Ȓ țĮȚ țĮIJĮıIJȡȠijȒ IJȦȞ ȤȫȡȦȞ
ʌȑȡĮȞ IJȦȞ IJİȜȚțȫȞ ȕȡȠȖȤȚȠȜȓȦȞ İȞȫ ȠȚ µİȖĮȜȪIJİȡȠȚ ĮİȡĮȖȦȖȠȓ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ
µĮȜȐțȣȞıȘ IJȠȣ IJȠȚȤȫµĮIJȩȢ IJȠȣȢ. ȉȠ ĮʌȠIJȑȜİıµĮ İȓȞĮȚ ȩIJȚ µİȚȫȞİIJĮȚ ıȘµĮȞIJȚțȐ Ș
İʌȚijȐȞİȚĮ ıIJȘȞ ȠʌȠȓĮ ȖȓȞİIJĮȚ Ș ĮȞIJĮȜȜĮȖȒ IJȦȞ ĮİȡȓȦȞ İȞȫ Ș µĮȜĮțȠȓ ȕȡȩȖȤȠȚ
ıȣµʌȚȑȗȠȞIJĮȚ țĮȚ țȜİȓȞȠȣȞ İȪțȠȜĮ. ȉȠ țȪȡȚȠ ıȪµʌIJȦµĮ İȓȞĮȚ Ș įȪıʌȞȠȚĮ. ȈȣȞȒșȦȢ
ݵijĮȞȓȗİIJĮȚ µİIJȐ IJȠ 50ȩ ȑIJȠȢ ȘȜȚțȓĮȢ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ

dzʌȚȠ Ȓ ĮȡȤȩµİȞȠ ȆǼ
ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ
ǼȜĮijȡȐ įȪıʌȞȠȚĮ ıIJȘȞ țȩʌȦıȘ. ǻȪȞĮIJĮȚ ȞĮ ȕĮįȓıİȚ ȑȦȢ 1500 µȑIJȡĮ µİ țĮȞȠȞȚțȩ ȕȒµĮ.
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹțȡȠĮıIJȚțȫȢ: ǼȜĮijȡȐ µİȓȦıȘ IJȠȣ ǹȌ, ʌĮȡȐIJĮıȘ İțʌȞȠȒȢ. ǼʌȓțȡȠȣıȘ: dzȤȠȢ ıĮijȒȢ
ʌȞİȣµȠȞȚțȩȢ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹ/Į șȫȡĮțȠȢ: ȊʌİȡįȚĮijȐȞİȚĮ ʌȞİȣµȠȞȚțȠȪ ʌĮȡİȖȤȪµĮIJȠȢ.
ȈʌȚȡȠµȑIJȡȘıȘ: FEV1/FVC: 0,70-0,60, FEV1/FEV1pr: 0,70-0,60, FEF25-75/FEF25-75pr: 0,600,50.
ǹȑȡȚĮ ĮȓµĮIJȠȢ: Ǽĭȅ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȉȠ ʌȞİȣµȠȞȚțȩ ݵijȪıȘµĮ įİ șİȡĮʌİȪİIJĮȚ. Ǿ İȟȑȜȚȟȘ ȩµȦȢ İʌȚȕȡĮįȪȞİIJĮȚ µİ IJȘȞ
țĮIJȐȜȜȘȜȘ șİȡĮʌİȓĮ țĮȚ İijȩıȠȞ ĮȡșȠȪȞ ȠȚ ĮȚIJȚȠȜȠȖȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ (ʌ.Ȥ. țȐʌȞȚıµĮ).
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………….…………….5-10%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȂİIJȡȓȠȣ ȕĮșµȠȪ ȆǼ
ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ
ǻȪıʌȞȠȚĮ ıIJȘȞ țȩʌȦıȘ. ǻȪȞĮIJĮȚ ȞĮ ȕĮįȓıİȚ µİ țĮȞȠȞȚțȩ ȕȒµĮ ȑȦȢ 300 µȑIJȡĮ Ȓ
ʌİȡȚııȩIJİȡȠ µİ IJȠ įȚțȩ IJȠȣ ȩµȦȢ ȕȒµĮ.
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹțȡȩĮıȘ: ȈĮijȒȢ µİȓȦıȘ ǹȌ
ȆĮȡȐIJĮıȘ İțʌȞȠȒȢ, ȜİʌIJȠȓ ȡȩȖȤȠȚ
ǼʌȓțȡȠȣıȘ: ȊʌİȡıĮijȒȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȩȢ ȒȤȠȢ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹ/Į șȫȡĮțȠȢ: ȊʌİȡįȚĮijȐȞİȚĮ IJȠȣ ʌȞİȣµȠȞȚțȠȪ ʌĮȡİȖȤȪµĮIJȠȢ.
ȅȡȚȗȠȞIJȓȦıȘ ʌȜİȣȡȫȞ – țĮIJȐıʌĮıȘ įȚĮijȡȐȖµĮIJȠȢ.
ȈʌȚȡȠµȑIJȡȘıȘ: FEV1/FVC: 0,60-0,50, FEV1/FEV1pr: 0,60-0,50, FEF25-75/FEF25-75pr: 0,500,40.
ǹȑȡȚĮ ĮȓµĮIJȠȢ: Ǽĭȅ ıİ ȘȡݵȓĮ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ȞȩıȠȢ İȓȞĮȚ ʌȜȑȠȞ ݵijĮȞȒȢ. ȍıIJȩıȠ Ƞ ʌȐıȤȦȞ İȓȞĮȚ ĮțȩµȘ ȚțĮȞȩȢ ʌȡȠȢ İȡȖĮıȓĮ ȣʌȩ
IJȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩIJȚ įİȞ İȓȞĮȚ ȚįȚĮȓIJİȡĮ țȠʌȚĮıIJȚțȒ Ȓ IJȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȚįȚĮȓIJİȡĮ
İʌȚȕĮȡȘµȑȞȠ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………..20-40% 1 Ȓ 2 ȤȡȩȞȚĮ.
3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȈȠȕĮȡȠȪ ȕĮșµȠȪ ȆǼ
ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ
ȈȠȕĮȡȒ įȪıʌȞȠȚĮ ıIJȘȞ țȩʌȦıȘ. ȋĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȩȢ IJȡȩʌȠȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ. ǻȪȞĮIJĮȚ ȞĮ ȕĮįȓıİȚ
µȑȤȡȚ 100 µȑIJȡĮ Ȓ ȞĮ ĮȞȑȕİȚ 8 ıțĮȜȠʌȐIJȚĮ.
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ

ǹțȡȩĮıȘ: ȂİȖȐȜȘ µİȓȦıȘ ǹȌ. ȆĮȡȐIJĮıȘ İțʌȞȠȒȢ – İʌȚʌȡȩıșİIJȠȚ ȒȤȠȚ. ǼʌȓțȡȠȣıȘ:
ȉȣµʌĮȞȚțȩȢ ȒȤȠȢ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹ/Į șȫȡĮțȠȢ: ȊʌİȡįȚĮijȐȞİȚĮ IJȠȣ ʌȞİȣµȠȞȚțȠȪ ʌĮȡİȖȤȪµĮIJȠȢ – ȠȡȚȗȠȞIJȓȦıȘ ʌȜİȣȡȫȞ –
țĮIJȐıʌĮıȘ įȚĮijȡȐȖµĮIJȠȢ – İʌȚµȒțȣȞıȘ țĮȡįȚĮțȒȢ ıțȚȐȢ.
ȈʌȚȡȠµȑIJȡȘıȘ: FEV1/FVC: <0,40, FEV1/FEV1pr: <0,40, FEF25-75/FEF25-75pr: <0,40.
ǹȑȡȚĮ ĮȓµĮIJȠȢ: ǼȜĮijȡȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ȘȡݵȓĮȢ, țȣȡȓȦȢ ȣʌȠȟĮȚµȓĮ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ȕİȜIJȚȫıİȦȢ. ǹȡȖȐ Ȓ ȖȡȒȖȠȡĮ Ș țĮIJȐıIJĮıȘ șĮ İʌȚȕĮȡȣȞșİȓ.
ǿțĮȞȩȢ ȖȚĮ İȜĮijȡȑȢ µȩȞȠ İȡȖĮıȓİȢ, µİ ʌİȡȚȠȡȚıµȑȞȠ ȦȡȐȡȚȠ. ǹțĮIJȐȜȜȘȜȠȢ ȖȚĮ
țȠʌȚĮıIJȚțȑȢ Ȓ µİ ȚįȚĮȓIJİȡĮ İʌȚȕĮȡȘµȑȞȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………...50-70% [2 ȤȡȩȞȚĮ]
2. ȋȇȅȃǿǹ Ǻȇȅīȋǿȉǿǻǹ (ȋǺ)
ȀȪȡȚȠ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȩ Ș µȩȞȚµȘ ijȜİȖµȠȞȒ IJȠȣ ȕȜİȞȞȠȖȩȞȠȣ IJȦȞ ȕȡȩȖȤȦȞ țĮȚ Ș
µİȖȑșȣȞıȘ IJȦȞ ĮįȑȞȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ȕȡȠȖȤȠıIJȑȞȦıȘ țĮȚ ȣʌİȡȑțțȡȚıȘ ȕȜȑȞȞȘȢ. ȀȪȡȚĮ
ıȣµʌIJȫµĮIJĮ Ƞ ȕȒȤĮȢ, Ș įȪıʌȞȠȚĮ țĮȚ Ș ȐijșȠȞȘ ĮʌȩȤȡݵȥȘ. ȈȣȤȞȑȢ ȠȚ ĮȞĮʌȞİȣıIJȚțȑȢ
ȜȠȚµȫȟİȚȢ ʌȠȣ İʌȚįİȚȞȫȞȠȣȞ IJȘȞ țĮIJȐıIJĮıȘ. ǹʌȠįȓįİIJĮȚ țȪȡȚĮ ıIJȘȞ țĮʌȞȚıIJȚțȒ
ıȣȞȒșİȚĮ, IJȘ ȡȪʌĮȞıȘ IJȘȢ ĮIJµȩıijĮȚȡĮȢ, ȜȠȚµȫȟİȚȢ țĮȚ ıİ İʌĮȖȖİȜµĮIJȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ
(ȕȜ. İʌĮȖȖİȜµĮIJȚțȐ ȞȠıȒµĮIJĮ).
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
dzʌȚĮ ȋǺ
ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ:
ǺȒȤĮȢ țĮȚ ĮʌȩȤȡݵȥȘ țȣȡȓȦȢ țĮIJȐ IJȚȢ ʌȡȦȚȞȑȢ ȫȡİȢ. ȈȣȤȞȐ țȡȣȠȜȠȖȒµĮIJĮ IJȠȣȢ
ȤİȚµİȡȚȞȠȪ µȒȞİȢ.
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹțȡȩĮıȘ: ȉȡĮȤȪIJȘIJĮ ǹȌ. ǼʌȓțȡȠȣıȘ: ț.ij.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹ/Į șȫȡĮțȠȢ: ȋȦȡȓȢ ȚįȚĮȓIJİȡĮ İȣȡȒµĮIJĮ.
ȈʌȚȡȠµȑIJȡȘıȘ: FEV1/FVC: 0,70-0,60, FEV1/FEV1pr: 0,70-0,60, FEF25-75/FEF25-75pr:
0,60-0,50.
ǹȑȡȚĮ ĮȓµĮIJȠȢ: Ǽĭȅ
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ȃİ IJȘ įȚĮțȠʌȒ IJȠȣ țĮʌȞȓıµĮIJȠȢ țĮȚ IJȘȞ țĮIJȐȜȜȘȜȘ ĮȖȦȖȒ Ș țĮIJȐıIJĮıȘ ȕİȜIJȚȫȞİIJĮȚ țĮȚ
İȞįİȤȠµȑȞȦȢ șİȡĮʌİȪİIJĮȚ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………….…………….5-10%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȂİIJȡȓȠȣ ȕĮșµȠȪ ȋǺ
ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ

ǺȒȤĮȢ țĮȚ ĮʌȩȤȡݵȥȘ țĮIJȐ IJȚȢ ʌȡȦȚȞȑȢ ȫȡİȢ țĮȚ ʌĮȡȠȟȣıµȚțȐ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ȫȡĮ.
ǻȪıʌȞȠȚĮ ıIJȘȞ țȩʌȦıȘ. ȈȣȤȞȑȢ ĮȞĮʌȞİȣıIJȚțȑȢ ȜȠȚµȫȟİȚȢ – ıȣȤȞȑȢ ĮʌȠȣıȓİȢ Įʌȩ IJȘȞ
İȡȖĮıȓĮ.
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹțȡȩĮıȘ: ȄȘȡȠȓ ȡȩȖȤȠȚ ȐµijȦ, ʌĮȡȐIJĮıȘ İțʌȞȠȒȢ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹ/Į șȫȡĮțȠȢ: ǼʌȓIJĮıȘ IJȘȢ ȕȡȠȖȤĮȖȖİȚĮțȒȢ ıțȚĮȖȡĮijȒıİȦȢ.
ȈʌȚȡȠµȑIJȡȘıȘ: FEV1/FVC: 0,60-0,50, FEV1/FEV1pr: 0,60-0,50, FEF25-75/FEF25-75pr: 0,500,40.
ǹȑȡȚĮ ĮȓµĮIJȠȢ ıİ ȘȡݵȓĮ: Ǽĭȅ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ȕİȜIJȓȦıȘ İȓȞĮȚ µȐȜȜȠȞ ĮʌȓșĮȞȘ ĮȜȜȐ Ș ȞȩıȠȢ µʌȠȡİȓ ȞĮ ıIJĮșİȡȠʌȠȚȘșİȓ µİ IJȘȞ
țĮIJȐȜȜȘȜȘ ĮȖȦȖȒ țĮȚ IJȘ įȚĮțȠʌȒ IJȠȣ țĮʌȞȓıµĮIJȠȢ. ǻİȞ įȚțĮȚȠȜȠȖİȓIJĮȚ ĮȣIJȠIJİȜȫȢ
ıȣȞIJȐȟȚµȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………20-40% [1 ȤȡȩȞȠ]
3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȈȠȕĮȡȠȪ ȕĮșµȠȪ ȋǺ
ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ
ǺȒȤĮȢ, įȪıʌȞȠȚĮ țĮȚ ĮʌȩȤȡݵȥȘ – İȞȓȠIJİ ʌȣȫįȘȢ – ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌȐȞIJȠIJİ. ȅȚ ʌĮȡȠȟȪȞıİȚȢ
İȓȞĮȚ ĮțȩµȘ ʌȚȠ ıȣȤȞȑȢ țĮȚ ȣʌȠȤȦȡȠȪȞ įȪıțȠȜĮ.
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹțȡȩĮıȘ: ǻȚȐıʌĮȡIJȠȚ ȟȘȡȠȓ ĮȜȜȐ țĮȚ ȣȖȡȠȓ ȡȩȖȤȠȚ. ȆĮȡȐIJĮıȘ İțʌȞȠȒȢ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹ/Į șȫȡĮțȠȢ: ǼʌȓIJĮıȘ IJȘȢ ȕȡȠȖȤĮȖȖİȚĮțȒȢ ıțȚĮȖȡĮijȒıİȦȢ. ȈȣȤȞȐ ȣʌȐȡȤİȚ
µȚțȡȠțȘȜȚįȫįȘȢ įȚȐıIJȚȟȘ ʌĮȡȩµȠȚĮ İțİȓȞȘȢ IJȦȞ ʌȞİȣµȠȞȠțȠȞȚȐıİȦȞ.
ȈʌȚȡȠµȑIJȡȘıȘ: Ǿ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ ıȣȤȞȐ įȣıȤİȡĮȓȞİIJĮȚ Įʌȩ IJȘ įȪıʌȞȠȚĮ țĮȚ IJȠ ȕȒȤĮ.
FEV1/FVC: <0,40, FEV1/FEV1pr: <0,40, FEF25-75/FEF25-75pr: <0,40.
ǹȑȡȚĮ ĮȓµĮIJȠȢ: ǼȜĮijȡȑȢ ʌȡȠȢ µȑIJȡȚİȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ĮİȡȓȦȞ (ȣʌȠȟĮȚµȓĮ – ȣʌİȡțĮʌȞȓĮ).
īİȞ. ĮȓµĮIJȠȢ: ǹȣȟȘµȑȞȠȢ ĮȚµĮIJȠțȡȓIJȘȢ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǻİȞ ĮȞĮµȑȞİIJĮȚ ȕİȜIJȓȦıȘ ȩʌȠȚĮ µȑIJȡĮ țȚ ĮȞ ȜȘijșȠȪȞ. Ǿ ȚțĮȞȩIJȘIJĮ ȖȚĮ İȡȖĮıȓĮ İȓȞĮȚ
ʌİȡȚȠȡȚıµȑȞȘ ȚįȚĮȓIJİȡĮ ĮȞ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ țȠʌȚĮıIJȚțȒ İȡȖĮıȓĮ. ǼʌȚȕĮȡȘµȑȞȠ Ȓ
țȠȞȚȠȡIJȠȕȡȚșȑȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠțȜİȚıșȠȪȞ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………...50-70% [2 ȤȡȩȞȚĮ]
[ȅȚ ȤȡȩȞȚİȢ ĮʌȠijȡĮțIJȚțȑȢ ʌȞİȣµȠȞȠʌȐșİȚİȢ µİIJȐ IJȠ 3Ƞ İʌȓʌİįȠ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ µʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
İȟİȜȚȤșȠȪȞ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ ıİ ȤȡȩȞȚĮ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ țĮȡįȓĮ țĮȚ ĮȞĮʌȞİȣıIJȚțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ (ȕȜ.
țĮIJȦIJȑȡȦ ȠȚțİȓȠ țİijȐȜĮȚȠ). ǹțȩµȘ, İțIJȩȢ Įʌȩ IJȚȢ ĮȞȦIJȑȡȦ µȞȘµȠȞİȣșİȓıİȢ İȟİIJȐıİȚȢ
İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ ȗȘIJȘșİȓ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ ȑȜİȖȤȠȢ İij’ ȩıȠȞ ȣʌȐȡȤİȚ İȣȤȑȡİȚĮ Ȓ ĮȞ țȡȚșİȓ
ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȠ. ȉȑȜȠȢ, IJĮ ʌȡȠIJİȚȞȩµİȞĮ ʌȠıȠıIJȐ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩ ȞĮ IJȡȠʌȠʌȠȚȘșȠȪȞ
țȪȡȚĮ ıİ ıȤȑıȘ µİ IJȠ İʌȐȖȖİȜµĮ țĮȚ IJȘȞ ȘȜȚțȓĮ țĮIJȐ IJȘȞ țȡȓıȘ IJȘȢ İʌȚIJȡȠʌȒȢ].
1.4.4. ȈĮȡțȠİȓįȦıȘ

ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
DZȖȞȦıIJȘȢ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ ʌȠȜȣıȣıIJȘµĮIJȚțȒ țȠțțȚȦµĮIJȫįȘȢ ȞȩıȠȢ ʌȡȠıȕȐȜȜȠȣıĮ țȣȡȓȦȢ
ȞȑĮ ȐIJȠµĮ (20-40 İIJȫȞ) țĮȚ İȞIJȠʌȓȗİIJĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ıIJȠȣȢ ȜݵijĮįȑȞİȢ, ʌȞİȪµȠȞİȢ, įȑȡµĮ,
ȠijșĮȜµȠȪȢ, ȒʌĮȡ, ıʌȜȒȞĮ, ȠıIJȐ, ȞİijȡȠȪȢ, ıȚİȜȠȖȩȞȠȣȢ ĮįȑȞİȢ (ʌĮȡȦIJȓįİȢ), țĮȡįȚȐ țĮȚ
ȞİȣȡȚțȩ ıȪıIJȘµĮ.
Ǿ įȚȐȖȞȦıȘ ȖȓȞİIJĮȚ µİ: Į) ĮȞȠȚțIJȒ ȕȚȠȥȓĮ ʌȞİȪµȠȞȠȢ, ȕ) įȚĮȕȡȠȖȤȚțȒ ȕȚȠȥȓĮ țĮȚ Ȗ)
µİıȠșȦȡĮțȠıțȠʌȚțȒ ȕȚȠȥȓĮ ȜݵijĮįȑȞȦȞ.
Ǿ ĮȞIJȓįȡĮıȘ Kveim įİ ȤȡȘıȚµȠʌȠȚİȓIJĮȚ İȣȡȑȦȢ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ.
ǼȡȖĮıIJȘȡȚĮțȑȢ İȟİIJȐıİȚȢ İȞįİȚțIJȚțȑȢ IJȠȣ İȞİȡȖȠȪ IJȘȢ ȞȩıȠȣ İȓȞĮȚ:
1) Ǿ ĮȪȟȘıȘ IJȠȣ µİIJĮIJȡİʌIJȚțȠȪ İȞȗȪµȠȣ IJȘȢ ĮȖȖİȚȠIJĮıȓȞȘȢ ǿ ıIJȠȞ Ƞȡȩ (SACE).
2) ĬİIJȚțȩ ıʌȚȞșȘȡȠȖȡȐijȘµĮ ʌȞİȣµȩȞȦȞ µĮ ȖȐȜȜȚȠ-67.
3) ȊʌİȡĮıȕİıIJȚĮȚµȓĮ țĮȚ ȣʌİȡĮıȕİıIJȚȠȣȡȓĮ.
4) ǺȡȠȖȤȠțȣȥİȜȚįȚțȩ ȑțʌȜȣµĮ İȞįİȚțIJȚțȩ ȖȚĮ țȣȥİȜȚįȓIJȚįĮ.
ȅȚ İȟȦʌȞİȣµȠȞȚțȑȢ İȞIJȠʌȓıİȚȢ ıĮȡțȠİȓįȦıȘȢ İțIJȚµȫȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠȞ İȚįȚțȩ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȠ
ȕĮșµȩ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȒȢ ȑțʌIJȦıȘȢ IJȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
Ȉȉǹǻǿǹ 0 Ȁǹǿ ǿ
- ȈIJȠ ıIJȐįȚȠ 0 ȑȤȠȣµİ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȒ Į/Į șȫȡĮțȠȢ, ĮȜȜȐ ȠȡĮIJȒ ĮįİȞȠʌȐșİȚĮ ıIJȘȞ ĮȟȠȞȚțȒ
IJȠµȠȖȡĮijȓĮ șȫȡĮțȠȢ.
- ȈIJȠ ıIJȐįȚȠ ǿ ȣʌȐȡȤİȚ ĮµijȠIJİȡȩʌȜİȣȡȘ ʌȣȜĮȓĮ ĮįİȞȓIJȚįĮ. ȅ ĮıșİȞȒȢ ıȣȞȒșȦȢ ı’ ĮȣIJȐ
IJĮ ıIJȐįȚĮ įȚĮ ȠȣįȑȞ ĮȚIJȚȐIJĮȚ (80%) țĮȚ ĮʌȠIJİȜİȓ IJȣȤĮȓȠ ĮțIJȚȞȠȜȠȖȚțȩ İȪȡȘµĮ. ȂİȡȚțȑȢ
ijȠȡȑȢ ıȣȞȣʌȐȡȤȠȣȞ ȠȗȫįİȢ İȡȪșȘµĮ, ĮȡșȡĮȜȖȓİȢ, İȪțȠȜȘ țȩʌȦıȘ, ʌȣȡİIJȩȢ, ȟȘȡȩȢ
ȕȒȤĮȢ Ȓ įȪıʌȞȠȚĮ țȣȡȓȦȢ µİIJȐ Įʌȩ țȩʌȦıȘ.
ǹțȡȠĮıIJȚțȫȢ: ǹȌ = ț.ij.
ǹ/Į șȫȡĮțȠȢ: ț.ij. Ȓ ĮµijȠIJİȡȩʌȜİȣȡȘ ʌȣȜĮȓĮ ĮįİȞȓIJȚįĮ, ıʌĮȞȓȦȢ İIJİȡȩʌȜİȣȡȘ µİ
ĮʌȠIJȚIJĮȞȫıİȚȢ įȓțȘȞ țİȜȪijȠȣȢ ĮȣȖȠȪ.
ȁİȚIJȠȣȡȖȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ: ț.ij. Ȓ
- İȜĮijȡȐ ȣʌȠȟĮȚµȓĮ Įʌȩ IJĮ ĮȑȡȚĮ ĮȓµĮIJȠȢ.
- İȜĮijȡȐ µİȓȦıȘ IJȘȢ įȚĮȤȣIJȚțȒȢ ȚțĮȞȩIJȘIJĮȢ IJȦȞ ʌȞİȣµȩȞȦȞ ȜȩȖȦ µȚțȡȒȢ ıȣµµİIJȠȤȒȢ
IJȠȣ ʌȞİȣµȠȞȚțȠȪ ʌĮȡİȖȤȪµĮIJȠȢ.
- µİȓȦıȘ IJȦȞ ıʌȚȡȠµİIJȡȚțȫȞ IJȚµȫȞ ĮʌȠijȡĮțIJȚțȠȪ IJȪʌȠȣ ıʌĮȞȓȦȢ ȜȩȖȦ ʌȚȑıİȦȢ IJȦȞ
ȕȡȩȖȤȦȞ Įʌȩ ȜݵijĮįȑȞİȢ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǹȡȓıIJȘ. 80% IJȦȞ ĮıșİȞȫȞ ȚȫȞIJĮȚ ĮȣIJȠµȐIJȦȢ İȞIJȩȢ IJȠȣ ʌȡȫIJȠȣ ȑIJȠȣȢ Įʌȩ IJȚȢ
įȚĮȖȞȫıİȦȢ, ȑȞĮ 10% țĮIJȐ IJȠ įİȪIJİȡȠ ȑIJȠȢ țĮȚ µȩȞȠ IJȠ 10% ȤȡȒȗİȚ șİȡĮʌİȣIJȚțȒȢ
ĮȖȦȖȒȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………….…………….5-10%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ

Ȉȉǹǻǿǹ ǿǿ Ȁǹǿ ǿǿǿ
- ȈIJȠ ıIJȐįȚȠ ǿǿ ȣʌȐȡȤİȚ ĮµijȠIJİȡȩʌȜİȣȡȘ ʌȣȜĮȓĮ ĮįİȞȓIJȚįĮ µİ ʌȞİȣµȠȞȚțȑȢ įȚȘșȒıİȚȢ İȞȫ
ıIJȠ ıIJȐįȚȠ ǿǿǿ ȑȤȠȣµİ ʌȞİȣµȠȞȚțȑȢ įȚȘșȒıİȚȢ ȤȦȡȓȢ ʌȣȜĮȓĮ ĮįİȞȓIJȚįĮ.
ȉĮ țȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ İȓȞĮȚ ȦȢ İʌȓ IJȦȞ ıIJĮįȓȦȞ 0 țĮȚ ǿ µİ ʌȜȑȠȞ ȑȞIJȠȞȘ IJȘ įȪıʌȞȠȚĮ.
ǹțȡȠĮıIJȚțȫȢ. ǹȌ = ț.ij. Ȓ İȜĮijȡȐ µİȓȦıȘ IJȠȣ ǹȌ.
ǹ/Į șȫȡĮțȠȢ: Ǿ İʌȑțIJĮıȘ ıIJȠ ʌȞİȣµȠȞȚțȩ ʌĮȡȑȖȤȣµĮ ȖȓȞİIJĮȚ ıȚȖȐ-ıȚȖȐ ȠȡĮIJȒ µİ
ıIJĮįȚĮțȒ ȣʌȠȤȫȡȘıȘ IJȘȢ ʌȣȜĮȓĮȢ ĮįİȞȓIJȚįĮȢ. 1Ƞȣ ʌȡȠȢ 2Ƞȣ İʌȚʌȑįȠȣ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ
ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ȓȞȦıȘ.
ȁİȚIJȠȣȡȖȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ: ȆİȡȚȠȡȚıIJȚțȩ ıȪȞįȡȠµȠ 1Ƞȣ țĮȚ 2Ƞȣ İʌȚʌȑįȠȣ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ.
ȆIJȫıȘ pȅ2 țȣȡȓȦȢ ıIJȘȞ țȩʌȦıȘ.
ȂİȓȦıȘ VC, µİȓȦıȘ MMEF.
ǼȜȐIJIJȦıȘ DLCO.
ǼȜȐIJIJȦıȘ V (pons).
ǹȪȟȘıȘ Raw.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮȜȒ İijȩıȠȞ Ƞ ĮıșİȞȒȢ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ıİ șİȡĮʌİȣIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ. ȊʌȐȡȤȠȣȞ ʌİȡȓȠįȠȚ ȣijȑıİȦȞ
țĮȚ İȟȐȡıİȦȞ IJȘȢ ȞȩıȠȣ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………20-50% [1 ȤȡȩȞȠ]
ǼȟĮȡIJȫµİȞȠ Įʌȩ IJȠ İȐȞ Ƞ ĮıșİȞȒȢ İȓȞĮȚ ȣʌȩ șİȡĮʌİȣIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ µİ țȠȡIJȚțȠİȚįȒ Ȓ ȩȤȚ.
3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
Ȉȉǹǻǿȅ IV
ȊʌȐȡȤİȚ İȖțĮIJİıIJȘµȑȞȘ µȘ ĮȞĮıIJȡȑȥȚµȘ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ȓȞȦıȘ. ȉĮ țȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ İȓȞĮȚ
ȩʌȦȢ țĮȚ ıIJĮ ʌȡȠȘȖȠȪµİȞĮ İʌȓʌİįĮ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ, µİ ʌȜȑȠȞ ȑȞIJȠȞȘ IJȘ įȪıʌȞȠȚĮ, IJȠ ȕȒȤĮ·
ıȣȞȣʌȐȡȤİȚ ʌȠȜȜȑȢ ijȠȡȑȢ țĮȚ țȣȐȞȦıȘ.
ǹțȡȠĮıIJȚțȫȢ: ȂİȓȦıȘ IJȠȣ ǹȌ țĮȚ ȜİʌIJȠȓ µȘ µȠȣıȚțȠȓ ȡȩȖȤȠȚ țĮIJȐ IJȚȢ ȕȐıİȚȢ.
ǼʌȚțȡȠȣıIJȚțȫȢ: ȊʌİȡıĮijȒȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȩȢ ȒȤȠȢ, ȜȩȖȦ µİȚȦµȑȞȘȢ ȑțʌIJȣȟȘȢ IJȠȣ
ʌȞİȣµȠȞȚțȠȪ ʌĮȡİȖȤȪµĮIJȠȢ.
ǹțIJȚȞȠȜȠȖȚțȒ İȚțȩȞĮ: ǿȞȫıİȦȢ 2Ƞȣ Ȓ 3Ƞȣ İʌȚʌȑįȠȣ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ.
ǻȚțIJȣȦIJȒ Ȓ įȚțIJȣȠȗȚįȚĮțȒ Ȓ İȚțȩȞĮ µİȜȚțȘȡȒșȡĮȢ.
ȁİȚIJȠȣȡȖȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ: ȆİȡȚȠȡȚıIJȚțȩ ıȪȞįȡȠµȠ ıIJȘ ıʌȚȡȠµȑIJȡȘıȘ 2Ƞȣ Ȓ 3Ƞȣ İʌȚʌȑįȠȣ
ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ.
FEV/FVCpr <0,5.
ȂİȓȦıȘ Ȓ ĮȪȟȘıȘ RV.
ȂİȓȦıȘ TLC.
ǹʌȩ IJĮ ĮȑȡȚĮ ĮȓµĮIJȠȢ µİȖȐȜȘ ȣʌȠȟĮȚµȓĮ țĮȚ ȣʌİȡțĮʌȞȓĮ. ȆȞİȣµȠȞȚțȒ ȣʌȑȡIJĮıȘ
ıȣȞȣʌȐȡȤİȚ ȜȩȖȦ ʌİȡȚĮȖȖİȚĮțȒȢ ȚȞȫıİȦȢ țĮȚ ıĮȡțȠİȚįȚțȒȢ ĮȖȖİȚȓIJȚįĮȢ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǺĮȡİȓĮ ȚįȓĮ İʌȓ ıȣȞȣʌȐȡȟİȦȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ȣʌİȡIJȐıİȦȢ țĮȚ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ țĮȡįȓĮȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………………………67-80%
1.4.5. ȆȞİȣµȠȞȚțȒ ݵȕȠȜȒ – ȆȞİȣµȠȞȚțȩ ȑµijȡĮțIJȠ

Ǿ țȣȡȚȩIJİȡȘ ĮȚIJȓĮ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ݵȕȠȜȒȢ İȓȞĮȚ Ș șȡȠµȕȠݵȕȠȜȒ. ȉĮ ȑµȕȠȜĮ ı’ ĮȣIJȑȢ IJȚȢ
ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ ĮʌȠıʌȫȞIJĮȚ ıȣȞȒșȦȢ Įʌȩ șȡȩµȕȠȣȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ıȤȘµĮIJȚıșİȓ ıIJȠ İȞ IJȦ ȕȐșİȚ
ijȜİȕȚțȩ įȓțIJȣȠ IJȦȞ țȐIJȦ ȐțȡȦȞ, țĮȚ ȜȚȖȩIJİȡȠ ıȣȤȞȐ Įʌȩ IJȚȢ įİȟȚȑȢ țĮȡįȚĮțȑȢ
țȠȚȜȩIJȘIJİȢ Ȓ IJȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ IJȘȢ ʌȣȑȜȠȣ.
ȆȡȠįȚĮșİıȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ șİȦȡȠȪȞIJĮȚ:
1. Ǿ ıIJȐıȘ IJȠȣ ĮȓµĮIJȠȢ ıIJȠ ijȜİȕȚțȩ ıȪıIJȘµĮ.
2. ȂİIJĮȕȠȜȑȢ IJȘȢ ʌȘțIJȚțȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ ĮȓµĮIJȠȢ (ĮȪȟȘıȘ ʌȘțIJȚțȩIJȘIJĮȢ).
3. ǻȚĮIJĮȡĮȤȑȢ IJȠȣ ijȜİȕȚțȠȪ IJȠȚȤȫµĮIJȠȢ (IJȡĮȪµĮ, ijȜİȖµȠȞȒ ț.Ȝ.ʌ.).
DZȜȜİȢ ıʌĮȞȚȩIJİȡİȢ ĮȚIJȓİȢ İȓȞĮȚ:
- ȈȘʌIJȚțȒ ݵȕȠȜȒ
- ȁȚʌȫįȘȢ ݵȕȠȜȒ
- ǼµȕȠȜȒ ĮµȞȚĮțȠȪ ȣȖȡȠȪ
- ǼµȕȠȜȒ Įʌȩ țĮȡțȚȞȚțȐ țȪIJIJĮȡĮ
- ǼµȕȠȜȒ Įʌȩ ʌĮȡȐıȚIJĮ (ʌ.Ȥ. ıȤȚıIJȩıȦµĮ)
- ǼµȕȠȜȒ ĮȑȡȠȢ
- ǼµȕȠȜȒ ıțȚĮȖȡĮijȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ
- ǼµȕȠȜȒ ȣįȡĮȡȖȪȡȠȣ
ȉĮ ȑµȕȠȜĮ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ İȓȞĮȚ µȚțȡȠȪ µİȖȑșȠȣȢ ȠʌȩIJİ ʌİȡȞȠȪȞ țĮȚ ĮʌĮȡĮIJȒȡȘIJĮ, µİIJȡȓȠȣ
µİȖȑșȠȣȢ ʌȡȠțĮȜȠȪȞIJĮȚ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ ĮȜȜȐ ȜȣȩµİȞĮ µİ țĮIJȐȜȜȘȜȘ șİȡĮʌİȣIJȚțȒ
ĮȞIJȚµİIJȫʌȚıȘ ıIJĮ ȞȠıȠțȠµİȓĮ țĮȚ µİȖȐȜȠȣ µİȖȑșȠȣȢ Ȓ, ȩʌȦȢ ıȣȞȘșȓȗİIJĮȚ ȞĮ ȜȑȖİIJĮȚ,
µĮȗȚțȒ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ݵȕȠȜȒ, ȩʌȠȣ IJȚȢ ʌİȡȚııȩIJİȡİȢ ijȠȡȑȢ țĮIJĮȜȒȖȠȣȞ ıİ șȐȞĮIJȠ Ȓ
ĮȞIJȚµİIJȦʌȓȗİIJĮȚ İʌȚIJȣȤȫȢ ıİ µȠȞȐįİȢ İȞIJĮIJȚțȒȢ șİȡĮʌİȓĮȢ İȞIJȩȢ ıȤİIJȚțȫȢ µȚțȡȠȪ
ȤȡȠȞȚțȠȪ įȚĮıIJȒµĮIJȠȢ, ȘµİȡȫȞ ȑȦȢ ȠȜȓȖȦȞ İȕįȠµȐįȦȞ.
ǹʌȩ ĮıijĮȜȚıIJȚțȒȢ ʌȜİȣȡȐȢ İȞįȚĮijȑȡȠȞ ȑȤȠȣȞ IJĮ İʌĮȞĮȜĮµȕĮȞȩµİȞĮ µȚțȡȐ
șȡȠµȕȠݵȕȠȜȚțȐ İʌİȚıȩįȚĮ IJĮ ȠʌȠȓĮ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ ʌİȡȐıȠȣȞ ĮʌĮȡĮIJȒȡȘIJĮ ȑȦȢ ȩIJȠȣ
ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ İȟȐȜİȚȥȘ IJȘȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ĮȖȖİȚȫıİȦȢ țĮIJȐ 50% țĮȚ ıIJĮįȚĮțȒ ĮȞȐʌIJȣȟȘ
ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ȣʌİȡIJȐıİȦȢ țĮȚ IJİȜȚțȒ țĮIJȐȜȘȟȘ ȤȡȠȞȓĮ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ țĮȡįȓĮ, ȠʌȩIJİ IJȠ
ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ İȓȞĮȚ ȩıȠ ıIJȠ 2Ƞ țĮȚ 3Ƞ İʌȓʌİįȠ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ IJȘȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ
ȣʌİȡIJȐıİȦȢ. Ȉİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ IJȠʌȠșİIJȒıİȦȢ ȠµʌȡȑȜĮȢ (ıțȚĮįȓȠȣ) ıIJȘȞ țȐIJȦ țȠȓȜȘ ijȜȑȕĮ
IJȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ İȓȞĮȚ 35% µȠȞȓµȦȢ.
ȉȠ ʌȞİȣµȠȞȚțȩ ȑµijȡĮțIJȠ ĮʌȠIJİȜİȓ İʌȚʌȜȠțȒ IJȘȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ݵȕȠȜȒȢ ݵijĮȞȚȗȩµİȞȠ 1
ȫȡĮ ȑȦȢ 1 İȕįȠµȐįĮ Įʌȩ IJȠ İʌİȚıȩįȚȠ țĮȚ ȣʌȠȤȦȡİȓ ıIJȘȞ țĮȜȪIJİȡȘ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ıİ 4-7
ȘµȑȡİȢ İȞȫ ıIJȘ ȤİȚȡȩIJİȡȘ ȩIJĮȞ ıȣȞȣʌȐȡȤİȚ ȞȑțȡȦıȘ ıİ 20 ȘµȑȡİȢ ȑȦȢ 5 İȕįȠµȐįİȢ țĮȚ
ȑIJıȚ įİȞ ȑȤİȚ İȞįȚĮijȑȡȠȞ Įʌȩ ĮıijĮȜȚıIJȚțȒȢ ʌȜİȣȡȐȢ.
1.4.6. ȆȞİȣµȠȞȚțȒ ȣʌȑȡIJĮıȘ – ȆȞİȣµȠȞȚțȒ țĮȡįȓĮ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǻȠșȑȞIJȠȢ ȩIJȚ ȩȜİȢ ȠȚ ʌĮșȒıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ȣʌȑȡIJĮıȘ țĮIJĮȜȒȖȠȣȞ ıİ
ʌȞİȣµȠȞȚțȒ țĮȡįȓĮ ȠȚ įȪȠ ĮȣIJȑȢ țĮIJĮıIJȐıİȚȢ șĮ ʌİȡȚȖȡĮijȠȪȞ Įʌȩ țȠȚȞȠȪ.
ȆȞİȣµȠȞȚțȒ ȣʌȑȡIJĮıȘ: Ǿ µȑıȘ ʌȓİıȘ ıIJȘȞ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ĮȡIJȘȡȓĮ İȓȞĮȚ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȐ 15 mm
Hg, ȖȚĮ ȑȞĮ ȐIJȠµȠ İȣȡȚıțȩµİȞȠ ıIJȠ İʌȓʌİįȠ IJȘȢ șĮȜȐııȘȢ. ȆȚȑıİȚȢ 19-20 mm Hg țĮȚ
ȐȞȦ ȤĮȡĮțIJȘȡȓȗȠȣȞ IJȘȞ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ȣʌȑȡIJĮıȘ.
ȆȞİȣµȠȞȚțȒ țĮȡįȓĮ: ȅȡȓȗİIJĮȚ Ș µİIJĮȕȠȜȒ IJȘȢ įȠµȒȢ (ȣʌİȡIJȡȠijȓĮ) Ȓ IJȘȢ
ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮȢ IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȒȢ țȠȚȜȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ȣʌȑȡIJĮıȘ

ıȣȞİʌİȓĮ ʌĮșȒıİȦȞ IJȦȞ ʌȞİȣµȩȞȦȞ Ȓ IJȘȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ĮȖȖİȚȫıİȦȢ. ȆȡȦIJȠʌĮșİȓȢ
ʌĮșȒıİȚȢ IJȦȞ ĮȡȚıIJİȡȫȞ țȠȚȜȠIJȒIJȦȞ IJȘȢ țĮȡįȓĮȢ țĮșȫȢ țĮȚ ıȣȖȖİȞİȓȢ țĮȡįȚȠʌȐșİȚİȢ
İȟĮȚȡȠȪȞIJĮȚ.
Ǿ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ȣʌȑȡIJĮıȘ ȩʌȦȢ țĮȚ Ș ʌȞİȣµȠȞȚțȒ țĮȡįȓĮ İȓȞĮȚ ȠȟİȓĮ Ȓ ȤȡȠȞȓĮ.
ǹʌȩ ıȣȞIJĮȟȚȠįȠIJȚțȒȢ ʌȜİȣȡȐȢ ĮȟȓĮ ȑȤȠȣȞ ȠȚ ʌĮșȒıİȚȢ IJȠȣ ĮȞĮʌȞİȣıIJȚțȠȪ ʌȠȣ
ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ıIJĮįȚĮțȒ țĮȚ ȤȡȠȞȓĮ ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ ʌȚȑıİȦȢ ıIJȘȞ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ĮȡIJȘȡȓĮ
țĮIJĮȜȒȖȠȣıİȢ ıİ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ țĮȡįȓĮ țĮȚ ȩȤȚ İțİȓȞİȢ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ȠȟİȓĮ Ȓ ʌĮȡȠįȚțȒ
ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ ʌȚȑıİȦȢ, ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. Ș ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ݵȕȠȜȒ, ARDS, ț.Ȝ.ʌ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȉĮ ĮʌȠijȡĮțIJȚțȐ țĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıIJȚțȐ ıȪȞįȡȠµĮ µİ įȚİȖȞȦıµȑȞȘ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ȣʌȑȡIJĮıȘ ȐȞİȣ
IJȘȢ ĮȞĮʌIJȪȟİȦȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ țĮȡįȓĮȢ.
- ȋǹȆ (ȤȡȩȞȚĮ ȕȡȠȖȤȓIJȚįĮ, ıʌĮȞȚȩIJİȡĮ ʌȞİȣµȠȞȚțȩ ݵijȪıȘµĮ), 1Ƞȣ ʌȡȠȢ 2Ƞȣ İʌȚʌȑįȠȣ
ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ.
- ȆİȡȚȠȡȚıIJȚțȐ ıȪȞįȡȠµĮ 1Ƞȣ ʌȡȠȢ 2Ƞȣ İʌȚʌȑįȠȣ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ.
ȃȩıȠȚ IJȠȣ ıȣȞįİIJȚțȠȪ ȚıIJȠȪ (țȠȜȜĮȖȠȞȫıİȚȢ) µİ ıIJȑȞȦıȘ țĮȚ įȚĮıIJȡȑȕȜȦıȘ IJȦȞ
ĮȖȖİȓȦȞ ȜȩȖȦ IJȘȢ ıȣȞȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ ĮȖȖİȚȓIJȚįĮȢ, įȚȐµİıİȢ ʌȞİȣµȠȞȠʌȐșİȚİȢ, µȣȠʌȐșİȚİȢ,
ʌĮșȒıİȚȢ IJȠȣ șȦȡĮțȚțȠȪ IJȠȚȤȫµĮIJȠȢ (țȣijȠıțȠȜȚȫıİȚȢ).
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹțIJȚȞȠȜȠȖȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İțIJȩȢ Įʌȩ ĮȣIJȐ IJȘȢ ʌȡȦIJȠʌĮșȠȪȢ ȞȩıȠȣ.
Ǿ įȚȐȖȞȦıȘ ȖȓȞİIJĮȚ µİ țĮșİIJȘȡȚĮıµȩ țĮȚ µȑIJȡȘıȘ IJȘȢ µȑıȘȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ Ș
ȠʌȠȓĮ ĮȞİȣȡȓıțİIJĮȚ ĮȣȟȘµȑȞȘ (18-22 mm Hg).
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ țĮIJȐıIJĮıȘ IJȦȞ ĮıșİȞȫȞ İȓȞĮȚ İȟİȜȚııȩµİȞȘ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………..ȑȦȢ 50% [1 ȤȡȩȞȠ]
İȟĮȡIJȫµİȞȠ Įʌȩ IJĮ ıȣȞȣʌȐȡȤȠȞIJĮ İȣȡȒµĮIJĮ IJȘȢ ıʌȚȡȠµȑIJȡȘıȘȢ țĮȚ IJȦȞ ĮİȡȓȦȞ
ĮȓµĮIJȠȢ.
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
- ǹʌȠijȡĮțIJȚțȐ țĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıIJȚțȐ ıȪȞįȡȠµĮ 2Ƞȣ ʌȡȠȢ 3Ƞȣ İʌȚʌȑįȠȣ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ.
- ǼʌĮȞĮȜĮµȕĮȞȩµİȞĮ µȚțȡȐ șȡȠµȕȠݵȕȠȜȚțȐ İʌİȚıȩįȚĮ.
- ȆȞİȣµȠȞȠțȠȞȚȐıİȚȢ.
- ǻȡİʌĮȞȠțȣIJIJĮȡȚțȒ ĮȞĮȚµȓĮ. Ȃİ įȚȐȖȞȦıȘ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ȣʌȑȡIJĮıȘ țĮȚ ĮȡȤȠµȑȞȘ
ʌȞİȣµȠȞȚțȒ țĮȡįȓĮ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹ/Į șȫȡĮțȠȢ: ȅȚ ʌȞİȣµȠȞȚțȑȢ ĮȡIJȘȡȓİȢ (įİȟȚȐ țĮȚ ĮȡȚıIJİȡȒ) İȓȞĮȚ įȚĮIJİIJĮµȑȞİȢ,
įȚȐµİIJȡȠȢ > Įʌȩ 16 mm ıIJȠȣȢ ȐȞįȡİȢ țĮȚ > Įʌȩ 15 mm ıIJȚȢ ȖȣȞĮȓțİȢ µİIJȡȠȪµİȞȘ ıIJȠ
İʌȓʌİįȠ IJȘȢ TLC. ǹȡȤȩµİȞĮ țȜȚȞȚțȐ – ĮțIJȚȞȠȜȠȖȚțȐ – ǾȀīțȐ țĮȚ ECHO-ȖȡĮijȚțȐ
İȣȡȒµĮIJĮ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ țĮȡįȓĮȢ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȅȚ ʌĮșȒıİȚȢ İȟİȜȓııȠȞIJĮȚ µİ IJȠ ȤȡȩȞȠ ıİ ʌȜȒȡȦȢ İȖțĮIJİıIJȘµȑȞȘ (țȜȚȞȚțȐ –
ĮțIJȚȞȠȜȠȖȚțȐ țĮȚ ǾȀīțȐ) ʌȞİȣµȠȞȚțȒ țĮȡįȓĮ.

¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………...50-67% [2 ȤȡȩȞȚĮ]
ȜĮµȕĮȞȠµȑȞȦȞ ȣʌȩȥȘ IJȘȢ ıʌȚȡȠµȑIJȡȘıȘȢ țĮȚ IJȦȞ ĮİȡȓȦȞ ĮȓµĮIJȠȢ.
3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȉĮ ȓįȚĮ µİ IJĮ IJȠȣ 2Ƞȣ İʌȚʌȑįȠȣ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ ĮȜȜȐ µ İȖțĮIJİıIJȘµȑȞȘ İʌȓıȘµĮ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ
țĮȡįȓĮ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹ/Į șȫȡĮțȠȢ: ȂİȖȑșȣȞıȘ ʌȞİȣµȠȞȚțȫȞ ĮȡIJȘȡȚȫȞ, ȩʌȦȢ țĮȚ ıIJȠ 2Ƞ İʌȓʌİįȠ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ,
ĮȪȟȘıȘ IJȠȣ țĮȡįȚȠșȦȡĮțȚțȠȪ įİȓțIJȘ, įȚȐIJĮıȘ IJȘȢ ȐȞȦ țȠȓȜȘȢ țĮȚ ĮȗȪȖȠȣ ijȜȑȕĮȢ.
ȋĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȩ ǾȀī țĮȚ ȣʌİȡȘȤȠțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǻȣıµİȞȒȢ. ȅȚ ʌİȡȚııȩIJİȡȠȚ IJȦȞ ĮıșİȞȫȞ țĮIJĮȜȒȖȠȣȞ İȞIJȩȢ IJȘȢ ʌȡȫIJȘȢ 5İIJȓĮȢ Įʌȩ IJȘȢ
įȚĮȖȞȫıİȦȢ IJȘȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ țĮȡįȓĮȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ǵȜİȢ ȠȚ ʌĮșȒıİȚȢ IJȠȣ ĮȞĮʌȞİȣıIJȚțȠȪ ʌȠȣ ıȣȞȠįİȪȠȞIJĮȚ Įʌȩ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ țĮȡįȓĮ
įȚțĮȚȠȪȞIJĮȚ Ȇ.ǹ. 80% 2 ȤȡȩȞȚĮ țĮȚ ȐȞȦ.
1.4.7. ǹȞĮʌȞİȣıIJȚțȐ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǹȞĮʌȞİȣıIJȚțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ İȓȞĮȚ Ș ĮįȣȞĮµȓĮ IJȦȞ ʌȞİȣµȩȞȦȞ ȞĮ įȚĮIJȘȡȒıȠȣȞ İʌĮȡțȒ IJȘȞ
ȠȟȣȖȩȞȦıȘ IJȠȣ ĮȡIJȘȡȚĮțȠȪ țĮȚ/Ȓ ĮįȣȞĮµȓĮ ĮʌȠȕȠȜȒȢ IJȘȢ ʌİȡȓııİȚĮȢ įȚȠȟİȚįȓȠȣ IJȠȣ
ȐȞșȡĮțĮ
ǻȚĮțȡȓȞİIJĮȚ ıIJȘȞ ĮȞĮʌȞİȣıIJȚțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ IJȪʌȠȣ ǿ, ȩʌȠȣ ȑȤȠȣµİ ȣʌȠȟĮȚµȓĮ țĮȚ
ȞȠȡµȠțĮʌȞȓĮ, ıIJȘȞ IJȪʌȠȣ ǿǿ, įȘȜ. ȣʌȠȟĮȚµȓĮ țĮȚ ȣʌİȡțĮʌȞȓĮ, țĮȚ ıIJȘȞ IJȪʌȠȣ ǿǿǿ, ȩʌȠȣ
ȑȤȠȣµİ ȞȠȡµȠȟĮȚµȓĮ (ȜĮµȕȐȞİȚ ȠȟȣȖȩȞȠ) µİ ȣʌİȡțĮʌȞȓĮ țĮȚ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȠȣıȚĮıIJȚțȐ ȤȦȡȓȢ
ĮıijĮȜȚıIJȚțȩ İȞįȚĮijȑȡȠȞ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
x ǹȞĮʌȞİȣıIJȚțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ IJȪʌȠȣ ǿ µİ pO2 = 80-60 mm Hg.
ǹʌȠȣıȓĮ țȜȚȞȚțȫȞ ıȣµʌIJȦµȐIJȦȞ Ȓ İȜĮijȡȐ µİȓȦıȘ IJȘȢ įȚĮȞȠȘIJȚțȒȢ ȚțĮȞȩIJȘIJĮȢ țĮȚ IJȘȢ
ȠʌIJȚțȒȢ ȠȟȪIJȘIJĮȢ, ȒʌȚȠȢ ȣʌİȡĮİȡȚıµȩȢ. ǻİȞ ʌĮȡĮIJȘȡİȓIJĮȚ țȣȐȞȦıȘ. ȀĮȚ
x ǹȞĮʌȞİȣıIJȚțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ IJȪʌȠȣ ǿǿ µİ pO2 = 80-60 mm Hg țĮȚ pCO2 = 45-50 mm
Hg.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǼțIJȩȢ Įʌȩ IJĮ țȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ IJȠȣ IJȪʌȠȣ ǿ, ʌĮȡĮIJȘȡİȓIJĮȚ İȜĮijȡȐ țİijĮȜĮȜȖȓĮ ȜȩȖȦ
įȚĮıIJȠȜȒȢ IJȦȞ ĮȖȖİȓȦȞ IJȠȣ İȖțİijȐȜȠȣ Įʌȩ IJȘȞ ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ pCO2.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǼȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ĮȚIJȚȠʌĮșȠȖȑȞİȚĮ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………..ȑȦȢ 50% [1 ȤȡȩȞȠ]

ȂİȖĮȜȪIJİȡȘ ȑµijĮıȘ įȓȞİIJĮȚ ıIJȘȞ IJȪʌȠȣ ǿǿ ĮȞĮʌȞİȣıIJȚțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ.
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
x ǹȞĮʌȞİȣıIJȚțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ IJȪʌȠȣ ǿ µİ pO2 = 60-45 mm Hg.
ȆȜȑȠȞ ȑȞIJȠȞĮ IJĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ IJȠȣ 1Ƞȣ İʌȚʌȑįȠȣ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ țĮȚ İʌȓ ʌȜȑȠȞ țİijĮȜĮȜȖȓĮ –
ȣʌȞȘȜȓĮ – ĮȡȤȩµİȞȘ șȩȜȦıȘ IJȘȢ ıȣȞİȚįȒıİȦȢ. ȀȣȐȞȦıȘ ȠȡĮIJȒ ȠȡȚıµȑȞİȢ ijȠȡȑȢ.
x ǹȞĮʌȞİȣıIJȚțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ IJȪʌȠȣ ǿǿ µİ pO2 60-45 mm Hg pCO2 = 70 mm Hg. ȆȜȑȠȞ
ȑȞIJȠȞĮ IJĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ IJȠȣ ʌȡȫIJȠȣ İʌȚʌȑįȠȣ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ, İʌȓ ʌȜȑȠȞ įİ ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ
ʌȚȑıİȦȢ IJȠȣ İȖțİijĮȜȠȞȦIJȚĮȓȠȣ ȣȖȡȠȪ țĮȚ ȠȡȚıµȑȞİȢ ijȠȡȑȢ ȠȓįȘµĮ IJȘȢ ȠʌIJȚțȒȢ
șȘȜȒȢ.
ȅȚ ĮıșİȞİȓȢ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ țĮIJȘȖȠȡȓĮȢ ȤȡİȚȐȗȠȞIJĮȚ ȠȟȣȖȠȞȠșİȡĮʌİȓĮ ȠȓțȠȚ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
DzȤȠȣȞ ĮȞĮʌIJȪȟİȚ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ȣʌȑȡIJĮıȘ țĮȚ ȠȡȚıµȑȞİȢ ijȠȡȑȢ ĮȡȤȩµİȞȘ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ
țĮȡįȓĮ. ȋȡİȚȐȗȠȞIJĮȚ ıȣȤȞȒ ȚĮIJȡȚțȒ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ țĮȚ ȠȟȣȖȠȞȠșİȡĮʌİȓĮ ȠȓțȠȚ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………...50-80% [2 ȤȡȩȞȚĮ]
3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
x ǹȞĮʌȞİȣıIJȚțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ IJȪʌȠȣ ǿ µİ pO2 ”45 mm Hg.
ȀȜȚȞȚțȫȢ, ȩʌȦȢ țĮȚ ıIJȠ 2Ƞ İʌȓʌİįȠ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ İʌȓıȘȢ µʌȠȡİȓ ȞĮ ıȣȞȣʌȐȡȤȠȣȞ
ıʌĮıµȠȓ – ĮȚµȠȡȡĮȖȓİȢ IJȠȣ ĮµijȚȕȜȘıIJȡȠİȚįȠȪȢ țĮȚ µȘ ĮȞĮıIJȡȑȥȚµȘ İȖțİijĮȜȚțȒ
ȕȜȐȕȘ țĮșȫȢ țĮȚ İʌȚʌȜȠțȑȢ Įʌȩ ȐȜȜĮ ıȣıIJȒµĮIJĮ ȩʌȦȢ IJĮȤȣțĮȡįȓĮ – İȜĮijȡȐ
ȣʌȑȡIJĮıȘ – ĮȡȡȣșµȓİȢ (ȜȩȖȦ ĮȪȟȘıȘȢ ȑțțȡȚıȘȢ țĮIJİȤȠȜĮȚµȚȞȫȞ) – ȕȡĮįȣțĮȡįȓĮ Ȓ
ȣʌȩIJĮıȘ – ıIJȘșĮȖȤȚțȒ țȡȓıȘ țĮȚ ıȘµİȓĮ țĮȡįȚĮțȒȢ țȐµȥİȦȢ İʌȓ ıȣȞȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ
ıIJİijĮȞȚĮȓĮȢ ȞȩıȠȣ. ȂİȚȦµȑȞȘ ȞİijȡȚțȒ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ, țĮIJĮțȡȐIJȘıȘ ȞĮIJȡȓȠȣ țĮȚ
ʌȡȦIJİȧȞȠȣȡȓĮ. ȆȞİȣµȠȞȚțȒ ȣʌȑȡIJĮıȘ (ȜȩȖȦ IJȘȢ țȣȥİȜȚįȚțȒȢ ȣʌȠȟȓĮȢ) țĮȚ ʌȠȜȜȑȢ
ijȠȡȑȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ țĮȡįȓĮ.
x ǹȞĮʌȞİȣıIJȚțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ IJȪʌȠȣ ǿǿ µİ pO2<45 mm Hg țĮȚ pCO2>70 mm Hg.
ȀȜȚȞȚțȩȢ ȩʌȦȢ țĮȚ ıIJȠ 2Ƞ İʌȓʌİįȠ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ ĮȜȜȐ İȞIJȠȞȩIJİȡĮ. ȅ ĮıșİȞȒȢ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ İʌȓıȘȢ ȑȞIJȠȞȘ ĮȞȘıȣȤȓĮ, IJȡȩµȠ, µʌİȡįİȪİȚ IJȘȞ ȠµȚȜȓĮ IJȠȣ, įȚĮțȣµȐȞıİȚȢ
IJȘȢ ıȣµʌİȡȚijȠȡȐȢ, șȩȜȦıȘ IJȘȢ ıȣȞİȓįȘıȘȢ țĮȚ țȫµĮ. ȈȣȞȣʌȐȡȤİȚ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ
ȣʌȑȡIJĮıȘ țĮȚ IJȚȢ ʌİȡȚııȩIJİȡİȢ ijȠȡȑȢ țĮȚ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ țĮȡįȓĮ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮțȒ ȜȩȖȦ IJȘȢ İȖțĮIJĮıIJȐıİȦȢ IJȚȢ ʌİȡȚııȩIJİȡİȢ ijȠȡȑȢ ȤȡȩȞȚĮȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ țĮȡįȓĮȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………80% țĮȚ ȐȞȦ [2 ȤȡȩȞȚĮ țĮȚ ȐȞȦ]
1.4.8. ĭȣµĮIJȓȦıȘ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
Ǿ ijȣµĮIJȓȦıȘ İȓȞĮȚ µȠȜȣıµĮIJȚțȒ ȞȩıȠȢ ʌȠȣ İȟĮțȠȜȠȣșİȓ ȞĮ ĮʌȠIJİȜİȓ įȣıİʌȓȜȣIJȠ
ȚĮIJȡȠțȠȚȞȦȞȚțȩ ʌȡȩȕȜȘµĮ ıİ ʌȠȜȜȑȢ ȤȫȡİȢ.
ȆĮȡȐȖȠȞIJİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮșȑIJȠȣȞ ıIJȘȞ ĮȞȐʌIJȣȟȘ IJȘȢ İȓȞĮȚ Ƞ ȣʌȠıȚIJȚıµȩȢ, Ƞ ıIJİȞȩȢ
ıȣȖȤȡȦIJȚıµȩȢ, Ƞ ıĮțȤĮȡȫįȘȢ įȚĮȕȒIJȘȢ, Ș ȖĮıIJȡȠȡȡĮȖȓĮ, Ș ʌȞİȣµȠȞȠțȠȞȓĮıȘ țĮȚ Ș
ĮȞȠıȠțĮIJĮıIJȠȜȒ.

Ǿ țȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ ʌȠȚțȓȜȜİȚ țĮȚ İțįȘȜȫȞİIJĮȚ µİ ȒʌȚĮ Ȓ ȕĮȡȚȐ ȖİȞȚțȐ țĮȚ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȐ
ıȣµʌIJȫµĮIJĮ. ȈȣȞȒșȦȢ ݵijĮȞȓȗİIJĮȚ µİ ʌȣȡİIJȩ, ȚįȡȫIJİȢ, ĮʌȩȤȡݵȥȘ, ȕȒȤĮ țĮȚ
ĮȚµȩʌIJȣıȘ.
Ǿ IJĮȟȚȞȩµȘıȘ IJȘȢ ijȣµĮIJȓȦıȘȢ ȕĮıȓȗİIJĮȚ ıIJȘ ıȤȑıȘ µİIJĮȟȪ IJȠȣ µȣțȠȕĮțIJȘȡȚįȓȠȣ țĮȚ
IJȠȣ ĮȞșȡȫʌȠȣ. ǻȚĮțȡȓȞȠȞIJĮȚ ȠȚ İȟȒȢ țĮIJȘȖȠȡȓİȢ ijȣµĮIJȓȦıȘȢ.
ȀǹȉǾīȅȇǿǹ 0: ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȑțșİıȘ ıIJȠ µȣțȠȕĮțIJȘȡȓįȚȠ.
Mantoux ĮȡȞȘIJȚțȒ.
ȀǹȉǾīȅȇǿǹ 1: ȊʌȐȡȤİȚ ȑțșİıȘ ıIJȠ µȣțȠȕĮțIJȘȡȓįȚȠ. Mantoux ĮȡȞȘIJȚțȒ.
ȀǹȉǾīȅȇǿǹ 2: Mantoux șİIJȚțȒ, ȩȤȚ ȩµȦȢ ȞȩıȠȢ. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮijȑȡİIJĮȚ İȐȞ IJȠ ȐIJȠµȠ
ȑȜĮȕİ Ȓ ȩȤȚ ȤȘµİȚȠʌȡȠijȪȜĮȟȘ, ȖȚĮ ʌȩıȠ ȤȡȩȞȠ țĮȚ İȐȞ ȒIJĮȞ ʌȜȒȡȘȢ Ȓ
ĮIJİȜȒȢ.
ȀǹȉǾīȅȇǿǹ 3: ȃȩıȘıȘ Įʌȩ ijȣµIJȓȦıȘ. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮijȑȡİIJĮȚ Ș İȞIJȩʌȚıȘ țĮȚ Ș
ĮȞĮIJȠµȚțȒ ȑțIJĮıȘ IJȘȢ ȞȩıȠȣ, Ș ȕĮțIJȘȡȚȠȜȠȖȚțȒ țĮIJȐıIJĮıȘ, Ș
ȤȘµİȚȠșİȡĮʌİȓĮ, IJĮ ĮțIJȚȞȠȜȠȖȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ țĮȚ Ș Mantoux.
ȀǹȉǾīȅȇǿǹ 4: ǿıIJȠȡȚțȩ ijȣµĮIJȓȦıȘȢ ıIJȠ ʌĮȡİȜșȩȞ. ǹțIJȚȞȠȜȠȖȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ĮµİIJȐȕȜȘIJĮ. Mantoux șİIJȚțȒ. ǺĮțIJȘȡȚȠȜȠȖȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĮȡȞȘIJȚțȩȢ
țĮȚ ȤȦȡȓȢ țȜȚȞȚțȒ ȑȞįİȚȟȘ ȞȩıȠȣ. ȈȘµİȚȫȞİIJĮȚ Ș țĮIJȐıIJĮıȘ Įʌȩ
ʌȜİȣȡȐȢ ȤȘµİȚȠșİȡĮʌİȓĮȢ Ȓ ȤȘµİȚȠʌȡȠijȪȜĮȟȘȢ.
ȀǹȉǾīȅȇǿǹ 5: ȆȚșĮȞȒ ijȣµĮIJȓȦıȘ. ȊʌȐȡȤİȚ ȣʌȩȞȠȚĮ ȞȩıȠȣ. Ǿ ʌĮȡĮµȠȞȒ ıIJȘȞ
țĮIJȘȖȠȡȓĮ ĮȣIJȒ įİȞ İʌȚIJȡȑʌİIJĮȚ ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıIJȘµĮ ʌȐȞȦ Įʌȩ IJȡİȚȢ
µȒȞİȢ.
īȚĮ țȜȚȞȚțȠȪȢ țĮȚ ĮıijĮȜȚıIJȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ ʌȡȠIJȚµȐIJĮȚ Ș țĮIJȐIJĮȟȘ IJȘȢ ijȣµĮIJȓȦıȘȢ
ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȘȞ ȑțIJĮıȘ IJȦȞ ĮțIJȚȞȠȜȠȖȚțȫȞ ĮȜȜȠȚȫıİȦȞ țĮȚ IJȘ ȕĮțIJȘȡȚȠȜȠȖȚțȒ
țĮIJȐıIJĮıȘ IJȠȣ ĮIJȩµȠȣ. ȈȣȞİʌȫȢ ȠȚ țĮIJȘȖȠȡȓİȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĮıijĮȜȚıIJȚțȩ İȞįȚĮijȑȡȠȞ
ĮȡȤȓȗȠȣȞ µİIJȐ IJȘȞ țĮIJȘȖȠȡȓĮ 3, ȠʌȩIJİ Ș ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ijȣµĮIJȓȦıȘ įȚĮțȡȓȞİIJĮȚ ıİ:
1. ȆİȡȚȠȡȚıµȑȞȘ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ijȣµĮIJȓȦıȘ
ȊʌȐȡȤȠȣȞ İȜȐȤȚıIJİȢ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ, ȤȦȡȓȢ țȠȚȜȩIJȘIJĮ. ǻȣȞĮIJȩȞ ȞĮ ʌȡȠıȕȐȜȜȠȣȞ IJȠȞ ȑȞĮ Ȓ
țĮȚ IJȠȣȢ įȪȠ ʌȞİȪµȠȞİȢ, ĮȜȜȐ Ș ȠȜȚțȒ IJȠȣȢ ȑțIJĮıȘ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ IJȘȞ ȑțIJĮıȘ IJµȒµĮIJȠȢ
ʌȞİȪµȠȞĮ ʌȠȣ ĮijȠȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ IJȘ 2Ș ȤȠȞįȡȠıIJİȡȞȚțȒ ȐȡșȡȦıȘ µȑȤȡȚ IJȠ ıȫµĮ IJȠȣ 5Ƞȣ
șȦȡĮțȚțȠȪ ıʌȠȞįȪȜȠȣ.
2. ȂİIJȡȓȦȢ İțIJİIJĮµȑȞȘ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ijȣµĮIJȓȦıȘ
Ǿ ȠȜȚțȒ ȕȜȐȕȘ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ IJȘȞ ȑțIJĮıȘ IJȠȣ İȞȩȢ ʌȞİȪµȠȞĮ, ȩIJĮȞ ʌȡȩțİȚIJĮȚ
ȖȚĮ įȚȐıʌĮȡIJİȢ țĮȚ µİIJȡȓȦȢ ĮțIJȚȞȠıțȚİȡȑȢ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ, Ȓ IJȘȞ ȑțIJĮıȘ IJȠȣ 1/3 IJȠȣ İȞȩȢ
ʌȞİȪµȠȞĮ, ȩIJĮȞ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ įȚȐȤȣIJİȢ țĮȚ ĮȣȟȘµȑȞİȢ ıțȚİȡȩIJȘIJĮȢ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ. ǼȐȞ
ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȑȞĮ Ȓ ʌİȡȚııȩIJİȡĮ ıʌȒȜĮȚĮ Ș ıȣȞȠȜȚțȒ IJȠȣȢ įȚȐµİIJȡȠȢ įİ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȟİʌİȡȞȐ IJĮ 4 cm.
3. ȁȓĮȞ İțIJİIJĮµȑȞȘ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ijȣµĮIJȓȦıȘ
ȅȚ ȕȜȐȕİȢ İȓȞĮȚ µİȖĮȜȪIJİȡİȢ Įʌȩ IJȘȢ µİIJȡȓȦȢ İțIJİIJĮµȑȞȘȢ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȆİȡȚȠȡȚıµȑȞȘ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ijȣµĮIJȓȦıȘ ĮȞİȞİȡȖȩȢ

x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȅ ĮıșİȞȒȢ ȑȤİȚ ȜȐȕİȚ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ıȦıIJȒ ĮȞIJȚijȣµĮIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ. ȅȚ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ µİIJȐ Įʌȩ
ȑȞĮ ȤȡȩȞȠ șİȦȡȠȪȞIJĮȚ ʌȜȑȠȞ ıIJĮșİȡȠʌȠȚȘµȑȞİȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȂİIJȐ IJȠȞ 1Ƞ ȤȡȩȞȠ Įʌȩ IJȘȞ ȑȞĮȡȟȘ IJȘȢ ĮȖȦȖȒȢ 5-10% ȠȡȚıIJȚțȐ.
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȂİIJȡȓȦȢ İțIJİIJĮµȑȞȘ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ijȣµĮIJȓȦıȘ ĮȞİȞİȡȖȩȢ
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȉȠ ȐIJȠµȠ ȑȤİȚ ȜȐȕİȚ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ıȦıIJȒ ĮȖȦȖȒ. Ǿ ĮțIJȚȞȠȜȠȖȚțȒ İȚțȩȞĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ ȑIJȠȣȢ
ıIJĮșİȡȠʌȠȚȘµȑȞȘ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȂİIJȐ IJȠȞ 1Ƞ ȤȡȩȞȠ Įʌȩ IJȘȞ ȑȞĮȡȟȘ IJȘȢ ĮȖȦȖȒȢ İʌȓ İȣȞȠȧțȒȢ ʌȠȡİȓĮȢ 10-20% ȠȡȚıIJȚțȐ.
3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȁȓĮȞ İțIJİIJĮµȑȞȘ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ijȣµĮIJȓȦıȘ ĮȞİȞİȡȖȩȢ
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȅ ĮıșİȞȒȢ ȑȤİȚ ȜȐȕİȚ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ıȦıIJȒ ĮȖȦȖȒ. Ǿ ĮțIJȚȞȠȜȠȖȚțȒ İȚțȩȞĮ İȓȞĮȚ
ıIJĮșİȡȠʌȠȚȘµȑȞȘ Įʌȩ ȑIJȠȣȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȂİIJȐ IJȠȞ ʌȡȫIJȠ ȤȡȩȞȠ Įʌȩ IJȘȞ ȑȞĮȡȟȘ IJȘȢ ĮȖȦȖȒȢ 20-25% ȠȡȚıIJȚțȐ.
4Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȐșİ țĮIJȘȖȠȡȓĮ ʌȠȣ ȤĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ ıĮȞ İȞİȡȖȩȢ
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȅ ĮıșİȞȒȢ ȕȡȓıțİIJĮȚ ȣʌȩ ĮȞIJȚijȣµĮIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ ʌȠȣ įȚĮȡțİȓ țĮIJȐ ʌȡȩȕȜİȥȘ ȑȞĮ ȤȡȩȞȠ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………………………..80%
ǼȞ ıȣȞİȤİȓĮ ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐijȘțĮȞ ĮȞȦIJȑȡȦ.
Ȉİ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ ʌȠȣ ıȣȞȣʌȐȡȤİȚ ijȣµĮIJȓȦıȘ µİ ȐȜȜİȢ ʌĮșȒıİȚȢ, Ƞ ȣʌȠȜȠȖȚıµȩȢ IJȘȢ
ĮȞȚțĮȞȩIJȘIJĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİIJĮȚ µİ IJȘ µȑșȠįȠ ȣʌȠȜȠȖȚıµȠȪ IJȦȞ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ
ĮȞȚțĮȞȠIJȒIJȦȞ.
1.4.9. ǺȡȠȖȤȚțȩ ȐıșµĮ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȈȪȞįȡȠµȠ ĮȣȟȘµȑȞȘȢ ĮȞIJȚįȡĮıIJȚțȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ IJȡĮȤİȚȠȕȡȠȖȤȚțȠȪ įȑȞįȡȠȣ ıİ ʌȠȜȣȐȡȚșµĮ
İȡİșȓıµĮIJĮ µİ țȪȡȚȠ ʌĮșȠȖȞȦµȠȞȚțȩ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȩ IJȘȞ ĮȞĮıIJȡȑȥȚµȘ µİȓȦıȘ IJȘȢ
İțʌȞİȣıIJȚțȒȢ ȡȠȒȢ ʌȠȣ ĮȓȡİIJĮȚ ĮȣIJȩµĮIJĮ Ȓ țĮIJȩʌȚȞ șİȡĮʌİȓĮȢ.
Ǿ ʌȐșȘıȘ țȜȚȞȚțȫȢ ݵijĮȞȓȗİIJĮȚ µİ İʌİȚıȩįȚĮ įȪıʌȞȠȚĮȢ, ʌĮȡȐIJĮıȘ IJȘȢ İțʌȞȠȒȢ țĮȚ
įȚȐȤȣIJȠȣȢ µȠȣıȚțȠȪȢ ȡȩȖȤȠȣȢ. ȉĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ ĮȣIJȐ ȠijİȓȜȠȞIJĮȚ ıIJȠ ıȣȞįȣĮıµȩ

ȕȡȠȖȤȩıʌĮıµȠȣ, ȠȚįȒµĮIJȠȢ IJȦȞ ȕȡȠȖȤȚțȫȞ IJȠȚȤȦµȐIJȦȞ țĮȚ ȕȡȠȖȤȚțȒȢ ȣʌİȡȑțțȡȚıȘȢ. ȉȠ
ȐıșµĮ ıIJĮįȚȠʌȠȚİȓIJĮȚ µİ ȕȐıȘ IJȠ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩ ȑȜİȖȤȠ IJȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ, IJȘȞ țȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ,
IJȘȞ ĮʌȩțȡȚıȘ ıIJȘ șİȡĮʌİȓĮ țĮȚ IJĮ ĮȑȡȚĮ ĮȡIJȘȡȚĮțȠȪ ĮȓµĮIJȠȢ.
ȈIJȠȞ țĮșȠȡȚıµȩ IJȠȣ ʌȠıȠıIJȠȪ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮµȕȐȞȠȞIJĮȚ ȣʌȩȥȘ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ
İȡȖĮıȓĮȢ IJȠȣ ĮIJȩµȠȣ, Ș ȚĮIJȡȚțȒ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ țĮȚ IJȠ İȞįİȤȩµİȞȠ ȞĮ ȕȡȓıțİIJĮȚ ıİ
ʌĮȡȠȟȣıµȩ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȈIJȐįȚȠ ǿ: Ǿ ȕȡȠȖȤȠıIJȑȞȦıȘ İȓȞĮȚ ʌȠȚțȓȜȘ țĮȚ IJĮ µİıȠįȚĮıIJȒµĮIJĮ ʌȜȒȡȠȣȢ ȘȡݵȓĮȢ,
țȜȚȞȚțȫȢ țĮȚ İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȫȢ, µİȖȐȜĮ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘ ıIJȘȞ ĮȖȦȖȒ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘIJȚțȒ. ȅ ĮıșİȞȒȢ µʌȠȡİȓ ȞĮ İțIJİȜİȓ İȡȖĮıȓĮ
ıIJȠ ıʌȓIJȚ Ȓ ıIJȠȞ İʌĮȖȖİȜµĮIJȚțȩ ȤȫȡȠ µİ µȚțȡȒ įȣıȤȑȡİȚĮ. ȅ ȪʌȞȠȢ ıʌȐȞȚĮ
įȚĮIJĮȡȐııİIJĮȚ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………………………10-20%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȈIJȐįȚȠ ǿǿ: Ǿ ȕȡȠȖȤȠıIJȑȞȦıȘ İȟĮțȠȜȠȣșİȓ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ʌĮȡȐ IJȘ șİȡĮʌİȓĮ. ȉĮ
µİıȠįȚĮıIJȒµĮIJĮ ıȣȞȒșȦȢ įİȞ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡĮ ıȣµʌIJȦµȐIJȦȞ țĮȚ IJĮ ıʌȚȡȠµİIJȡȚțȐ
İȣȡȒµĮIJĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ȣʌȠȜİȚµµĮIJȚțȒ ȕȜȐȕȘ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȅ ĮıșİȞȒȢ µʌȠȡİȓ ȞĮ İțIJİȜİȓ İȡȖĮıȓĮ ıIJȠ ıʌȓIJȚ Ȓ ıIJȠȞ İʌĮȖȖİȜµĮIJȚțȩ ȤȫȡȠ µİ µİȖȐȜȘ
įȣıȤȑȡİȚĮ. ȅ ȪʌȞȠȢ İȓȞĮȚ įȚĮIJĮȡĮȖµȑȞȠȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………………………30-40%
3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
Ǿ ȕȡȠȖȤȠıIJȑȞȦıȘ İȓȞĮȚ ȑȞIJȠȞȘ țĮȚ țȣȡȓȦȢ ĮȞșȓıIJĮIJĮȚ ıIJȘ șİȡĮʌİȓĮ IJȠȣ ıIJĮįȓȠȣ ǿǿ țĮȚ
IJĮ țȠȡIJȚțȠİȚįȒ. DzȤİȚ µİȖȐȜȘ įȚȐȡțİȚĮ țĮȚ Ș ȣʌȠȟĮȚµȓĮ İȓȞĮȚ ıȠȕĮȡȒ. Ǿ pCO2 İȓȞĮȚ
ijȣıȚȠȜȠȖȚțȒ țĮșȫȢ țĮȚ IJȠ pH. Ǿ ıʌȚȡȠµȑIJȡȘıȘ İȓȞĮȚ ıĮijȫȢ ʌĮșȠȜȠȖȚțȒ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȅ ĮıșİȞȒȢ İȓȞĮȚ țĮșȘȜȦµȑȞȠȢ țĮȚ ıȘțȫȞİIJĮȚ µİ įȣıȤȑȡİȚĮ. ǻİȞ µʌȠȡİȓ ȞĮ țȠȚµȘșİȓ țĮȚ
ȑȤİȚ IJĮȤȣțĮȡįȓĮ > 120 min.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………………………50-70%
4Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȈIJȐįȚȠ IV: ȆĮȡȐIJĮıȘ IJȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪµİȞȠȣ ıIJĮįȓȠȣ µİ įȚĮIJĮȡĮȤȒ IJȠȣ İʌȚʌȑįȠȣ
ıȣȞİȚįȒıİȦȢ. ȅ ȣʌȠĮİȡȚıµȩȢ ıȣȞįȑİIJĮȚ µİ ıȠȕĮȡȒ ȣʌȠȟĮȚµȓĮ, ȣʌİȡțĮʌȞȓĮ țĮȚ
ĮȞĮʌȞİȣıIJȚțȒ ȠȟȑȦıȘ. Ǿ ıʌȚȡȠµȑIJȡȘıȘ İȓȞĮȚ ĮįȪȞĮIJȘ.
x

ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ

Ǿ ĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘ ıIJȘȞ ĮȖȦȖȒ İȓȞĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıµȑȞȘ. ǼȓȞĮȚ IJȣʌȚțȒ İȚțȩȞĮ status asthmaticus.
ȅ ĮıșİȞȒȢ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȦȢ țĮșȘȜȦµȑȞȠȢ µİ ıȠȕĮȡȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ IJȠȣ ȪʌȞȠȣ. ȉĮȤȣțĮȡįȓĮ >
120 min.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………………………70-80%
1.4.10. ȆȞİȣµȠșȫȡĮțĮȢ
ǼȓȞĮȚ Ș ʌĮșȠȜȠȖȚțȒ țĮIJȐıIJĮıȘ țĮIJȐ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ İȚıȑȡȤİIJĮȚ ĮȑȡĮȢ ıIJȘȞ ȣʌİȗȦțȠIJȚțȒ
țȠȚȜȩIJȘIJĮ µİIJȐ Įʌȩ ȡȒȟȘ IJȠȣ ʌİȡȚıʌȜĮȖȤȞȓȠȣ Ȓ IJȠȣ ʌİȡȚIJȩȞȠȣ ʌİIJȐȜȠȣ IJȠȣ ȣʌİȗȦțȩIJĮ.
ȅ ʌȞİȣµȠșȫȡĮțĮȢ įȚĮțȡȓȞİIJĮȚ ıİ ĮȞȠȚțIJȩ, ȩIJĮȞ İʌȚțȠȚȞȦȞİȓ Ș ȣʌİȗȦțȠIJȚțȒ țȠȚȜȩIJȘIJĮ
µİ IJȠȞ ĮIJµȠıijĮȚȡȚțȩ ĮȑȡĮ, țĮȚ ıİ țȜİȚıIJȩ. ǵIJĮȞ İʌȚIJȡȑʌİIJĮȚ Ș İȓıȠįȠȢ ĮȑȡĮ ȤȦȡȓȢ ȞĮ
µʌȠȡİȓ ȞĮ İȟȑȜșİȚ, įȘµȚȠȣȡȖİȓIJĮȚ ʌȞİȣµȠșȫȡĮțĮȢ ȣʌȩ IJȐıȘ.
ǹȚIJȚȠȜȠȖȚțȐ Ƞ ʌȞİȣµȠșȫȡĮțĮȢ įȚĮțȡȓȞİIJĮȚ ıİ ĮȣIJȩµĮIJȠ țĮȚ IJȡĮȣµĮIJȚțȩ. ȅ ĮȣIJȩµĮIJȠȢ
ȣʌȠįȚĮȚȡİȓIJĮȚ İʌȓıȘȢ ıİ ʌȡȦIJȠʌĮșȒ țĮȚ įİȣIJİȡȠʌĮșȒ, ıĮȞ İʌȚʌȜȠțȒ ʌȡȠȨʌȐȡȤȠȣıĮȢ
ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ȞȩıȠȣ.
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ĬȦȡĮțȚțȩ ȐȜȖȠȢ, įȪıʌȞȠȚĮ, ȕȒȤĮȢ, IJĮȤȣțĮȡįȓĮ.
ǹȞIJȚțİȚµİȞȚțȩȢ: ǼȜȐIJIJȦıȘ ǹȌ țĮȚ ijȦȞȘIJȚțȫȞ įȠȞȒıİȦȞ, ȣʌİȡıĮijȒȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȩȢ ȒȤȠȢ,
µİȚȦµȑȞȘ Ȓ țĮIJĮȡȖȘµȑȞȘ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮ ȘµȚșȦȡĮțȓȠȣ.
ǹțIJȚȞȠȜȠȖȚțȫȢ: DzȜȜİȚȥȘ ĮȖȖİȚĮțȠȪ įȚțIJȪȠȣ «ʌȞİȣµȠȞȚțȩ țȠȜȩȕȦµĮ».
ȉȠ ĮıijĮȜȚıIJȚțȩ İȞįȚĮijȑȡȠȞ IJȠȣ ʌȞİȣµȠșȫȡĮțĮ ıȤİIJȓȗİIJĮȚ µİ IJȚȢ İijİįȡİȓİȢ IJȠȣ
ĮıșİȞȠȪȢ, țȣȡȓȦȢ ȩIJĮȞ ĮʌȠIJİȜİȓ İʌȚʌȜȠțȒ ȤȡȩȞȚĮȢ ĮʌȠijȡĮțIJȚțȒȢ ʌȞİȣµȠȞȠʌȐșİȚĮȢ,
ȕȡȠȖȤȚțȠȪ ȐıșµĮIJȠȢ, ijȣµĮIJȓȦıȘȢ Ȓ įȚĮȤȪIJȦȞ įȚĮµȑıȦȞ ʌȞİȣµȠȞȚțȫȞ ȞȠıȘµȐIJȦȞ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ İȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ȣʌȠțİȓµİȞȘ ȞȩıȠ, İȞȫ ıIJȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ
ȜĮµȕȐȞȠȞIJĮȚ ȣʌȩȥȘ țĮȚ ȠȚ ȣʌȠIJȡȠʌȑȢ IJȘȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………..5-15% [1 ȤȡȩȞȠ]
Ǽʌȓ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ ȣȖȡȠȪ țĮȚ ĮȑȡĮ ıIJȘȞ ȣʌİȗȦțȠIJȚțȒ țȠȚȜȩIJȘIJĮ (ʌȣȠʌȞİȣµȠșȫȡĮțĮȢ,
ĮȚµȠʌȞİȣµȠșȫȡĮțĮȢ) IJȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ İȟĮȡIJȐIJĮȚ țĮȚ Įʌȩ IJȚȢ ĮʌȩIJȠțİȢ
țĮIJĮıIJȐıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌIJȠȣȞ µİIJȐ IJȘȞ ĮȞIJȚµİIJȫʌȚıȘ IJȘȢ ʌĮșȒıİȦȢ (ıȣµijȪıİȚȢ,
ʌİȡȚȠȡȚıIJȚțȩ ıȪȞįȡȠµȠ ț.Ȝ.ʌ.).
1.4.11. ǺȡȠȖȤİțIJĮıȓİȢ
ȅȚ ȕȡȠȖȤİțIJĮıȓİȢ ȤĮȡĮțIJȘȡȓȗȠȞIJĮȚ Įʌȩ įȚȐIJĮıȘ IJȦȞ ȕȡȩȖȤȦȞ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ıȣȞȒșȦȢ
İȞIJȩʌȚıȘ ȜȠȕȫįȘ, IJµȘµĮIJȚțȒ Ȓ ȣʌȠIJµȘµĮIJȚțȒ.
ǹȞȐȜȠȖĮ µİ IJȘ µȠȡijȒ ʌȠȣ ȑȤİȚ Ș ȕȡȠȖȤȚțȒ įȚȐIJĮıȘ įȚĮțȡȓȞȠȞIJĮȚ ıİ țȣȜȚȞįȡȚțȑȢ țĮȚ
ıĮțȠİȚįİȓȢ Ȓ țȣıIJȚțȑȢ.
ȅȚ ĮȚIJȚȠȜȠȖȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ ʌȠȣ İȞȠȤȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ȖȚĮ IJȘ įȘµȚȠȣȡȖȓĮ ȕȡȠȖȤİțIJĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ
țȣȡȓȦȢ Ș ȕȡȠȖȤȚțȒ ȜȠȓµȦȟȘ țĮȚ Ș ȕȡȠȖȤȚțȒ ĮʌȩijȡĮȟȘ.
ȉĮ țȣȡȚȩIJİȡĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ IJȦȞ ȕȡȠȖȤİțIJĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ Ƞ ȕȒȤĮȢ, Ș ȕȜİȞȞȠʌȣȫįȘȢ
ĮʌȩȤȡݵȥȘ țĮȚ Ș ĮȚµȩʌIJȣıȘ.
ǹțȡȠĮıIJȚțȫȢ: ȊȖȡȠȓ ȡȩȖȤȠȚ.

ǹțIJȚȞȠȜȠȖȚțȫȢ: ǻĮțIJȣȜȚȠİȚįİȓȢ țĮȚ įȚțIJȣȠȠȗȫįİȚȢ ıțȚȐıİȚȢ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ IJȦȞ ȕȡȠȖȤİțIJĮıȚȫȞ İȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ȑțIJĮıȘ IJȦȞ ȕȜĮȕȫȞ țĮȚ Įʌȩ IJȘ
ıȣȤȞȩIJȘIJĮ IJȦȞ ȕȡȠȖȤȠʌȞİȣµȠȞȚțȫȞ ȜȠȚµȫȟİȦȞ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………….5-20% [įȚĮ ȕȓȠȣ]
1.4.12. ȀĮȡțȓȞȠȢ IJȠȣ ʌȞİȪµȠȞȠȢ
ȉĮ ʌȡȦIJȠʌĮșȒ țĮȡțȚȞȫµĮIJĮ IJȠȣ ʌȞİȪµȠȞȠȢ ʌȡȠȑȡȤȠȞIJĮȚ İȓIJİ Įʌȩ IJȠ İʌȚșȒȜȚȠ, İȓIJİ Įʌȩ
IJȠȣȢ ȕȜİȞȞȠȖȩȞȚȠȣȢ ĮįȑȞİȢ IJȦȞ ȕȡȩȖȤȦȞ țĮȚ ȐȡȤȠȞIJĮȚ ıIJĮ 75-80% IJȦȞ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȞ
Įʌȩ ȑȞĮ µİȖȐȜȠ ȕȡȩȖȤȠ, IJĮ 20-25% ʌȡȠȑȡȤȠȞIJĮȚ Įʌȩ µȚțȡȩ ȕȡȩȖȤȠ ȖȚ’ ĮȣIJȩ ijȑȡİIJĮȚ țĮȚ
ȦȢ ȕȡȠȖȤȠȖİȞȑȢ țĮȡțȓȞȦµĮ. ȂĮțȡȠıțȠʌȚțȫȢ İȓȞĮȚ ȩȖțȠȚ ıȣıIJȐıİȦȢ ıțȜȘȡȐȢ țĮȚ ȤȡȠȚȐȢ
ȜİȣțȠijĮȓȠȣ.
ǻȚĮȓȡİıȘ (ʌĮșȠȜȠȖȠĮȞĮIJȠµȚțȒ)
1. ȂȚțȡȠțȣIJIJĮȡȚțȩ
2. ȂȘ µȚțȡȠțȣIJIJĮȡȚțȩ
ǹțIJȚȞȠȜȠȖȚțȒ İȚțȩȞĮ
ȈIJȘȞ ĮʌȜȒ ĮțIJȚȞȠȖȡĮijȓĮ șȫȡĮțȠȢ (F țĮȚ P) įȪȞĮIJĮȚ Ș ĮțIJȚȞȠȜȠȖȚțȒ İȚțȩȞĮ ȞĮ İȓȞĮȚ:
1. ȈĮȞ ĮIJİȜİțIJĮıȓĮ
2. ȈĮȞ įȚȩȖțȦıȘ IJȘȢ ıțȚȐȢ IJȘȢ ʌȪȜȘȢ
3. ȈĮȞ İʌȚʌȡȩıșİIJȘ ıțȚȐ IJȘȢ ʌȪȜȘȢ Ȓ ıIJȘȞ ʌȪȜȘ
4. ȈĮȞ µȠȞȒȡȘȢ ʌİȡȚijİȡȚțȒ ıțȓĮıȘ
5. ȈĮȞ țȠȚȜȠIJȚțȒ İȟİȡȖĮıȓĮ (ʌĮȤȑĮ IJȠȚȤȫµĮIJĮ, țİȞIJȡȚțȒ IJȒȟȘ)
6. ȈĮȞ ʌȜİȣȡȓIJȚįĮ
7. ȈĮȞ ĮțĮȞȩȞȚıIJȘ ıțȓĮıȘ µİ ĮıĮijȒ ȩȡȚĮ
8. ȈĮȞ ıțȓĮıȘ IJȘȢ țȠȡȣijȒȢ (Pancoast)
Ǿ įȚĮıʌȠȡȐ IJȠȣ țĮȡțȓȞȠȣ ʌȞİȪµȠȞȠȢ ȖȓȞİIJĮȚ: Į) ĮȚµĮIJȠȖİȞȫȢ, ȕ) ȜݵijȠȖİȞȫȢ, Ȗ) țĮIJȐ
ıȣȞȑȤİȚĮ ȚıIJȠȪ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- Ca ȤİȚȡȠȣȡȖȒıȚµȠ……………………………….80% [2 ȑIJȘ Įʌȩ İʌݵȕȐıİȦȢ]
- Ca ȤİȚȡȠȣȡȖȘµȑȞȠ ȤȦȡȓȢ ıIJȠȚȤİȓĮ ȣʌȠIJȡȠʌȒȢ Ȓ
µİIJĮıIJȐıİȦȞ ……………………………………...67% [3 ȑIJȘ µİIJȐ IJĮ 2 ʌȡȫIJĮ]
- Ca ȤİȚȡȠȣȡȖȘµȑȞȠ µİIJȐ ıIJȠȚȤİȓȦȞ ȣʌȠIJȡȠʌȒȢ Ȓ µİIJĮıIJȐıİȦȞ…………...80%
1.4.13. ȀĮȜȠȒșȘ ȞİȠʌȜȐıµĮIJĮ IJȠȣ ʌȞİȪµȠȞȠȢ
ǹʌȠIJİȜȠȪȞ IJȠ 8% IJȦȞ ʌȡȦIJȠʌĮșȫȞ ȞİȠʌȜĮıµȐIJȦȞ. ǹʌȩ ĮȣIJȐ IJȠ 50% İȓȞĮȚ ȕȡȠȖȤȚțȐ
ĮįİȞȫµĮIJĮ.
ȀĮIJȐ ıİȚȡȐ ıȣȤȞȩIJȘIJĮȢ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ IJĮ ĮµĮȡIJȫµĮIJĮ, ȜİȚȠµȣȫµĮIJĮ, ȚȞȫµĮIJĮ (İȓȞĮȚ
ıʌȐȞȚȠȚ ȩȖțȠȚ).

ȅȚ țȪȡȚİȢ țȜȚȞȚțȑȢ İțįȘȜȫıİȚȢ İȓȞĮȚ İȟ ĮʌȠijȡȐȟİȦȢ (įȪıʌȞȠȚĮ, ȕȒȤĮȢ, ȩȤȚ ıʌȐȞȚĮ
ʌȣȡİIJȩȢ) țĮȚ ĮȚµȠʌIJȪıİȚȢ.
ǹțIJȚȞȠȜȠȖȚțȫȢ ʌĮȡȑȤȠȣȞ IJȘȞ İȚțȩȞĮ IJȘȢ ȞȠµȚıµĮIJȠİȚįȠȪȢ ıțȚȐıİȦȢ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ șİȡĮʌİȓĮ İȓȞĮȚ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ. ȍȢ İʌĮțȩȜȠȣșȠ µʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțȪȥİȚ ʌİȡȚȠȡȚıIJȚțȠȪ IJȪʌȠȣ
Ȓ µȚțIJȠȪ IJȪʌȠȣ ʌȞİȣµȠȞȠʌȐșİȚĮ µİ įȚĮijȠȡİIJȚțȠȪ ȕĮșµȠȪ ȑțʌIJȦıȘ IJȘȢ ĮȞĮʌȞİȣıIJȚțȒȢ
ȚțĮȞȩIJȘIJĮȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȉĮ ʌȠıȠıIJȐ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ țȣµĮȓȞȠȞIJĮȚ Įʌȩ 35% ȑȦȢ 67% ʌȡȠıțĮȓȡȦȢ, IJȠȣ ȠȡȚıIJȚțȠȪ
ʌȠıȠıIJȠȪ ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȠȣ ȕĮșµȠȪ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȒȢ İʌȚȕĮȡȪȞıİȦȢ. ȈȣȞȚıIJȐIJĮȚ ʌȐȞIJȦȢ ȞĮ
ʌĮȡĮµȑȞȠȣȞ ıIJȘ įȚțĮȚȠįȠıȓĮ IJȘȢ İʌȚįȠIJȒıİȦȢ.
1.5.

ȆǹĬǾȈǼǿȈ ȀȊȀȁȅĭȅȇǿȀȅȊ ȈȊȈȉǾȂǹȉȅȈ

1.5.1. ǹȡȡȣșµȓİȢ
ȅȇǿȈȂȅȈ
Ȃİ IJȠȞ ȩȡȠ ĮȡȡȣșµȓĮ İȞȞȠİȓIJĮȚ ȩIJȚ İȓIJİ IJȠ țĮȡįȚĮțȩ İȡȑșȚıµĮ İȓȞĮȚ ȑțIJȠʌȠ (įȘȜĮįȒ įİ
įȘµȚȠȣȡȖİȓIJĮȚ ıIJȠ ijȜİȕȩțȠµȕȠ ʌȠȣ İȓȞĮȚ Ƞ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȩȢ ȕȘµĮIJȠįȩIJȘȢ IJȘȢ țĮȡįȚȐȢ) İȓIJİ
ȣʌȐȡȤİȚ įȚĮIJĮȡĮȤȒ IJȘȢ ĮȖȦȖȒȢ IJȠȣ İȡİșȓıµĮIJȠȢ İȓIJİ ıȣȞȣʌȐȡȤȠȣȞ țĮȚ ȑțIJȠʌȠ İȡȑșȚıµĮ
țĮȚ įȚĮIJĮȡĮȤȒ IJȘȢ ĮȖȦȖȒȢ IJȠȣ İȡİșȓıµĮIJȠȢ.
ȉĮȟȚȞȩµȘıȘ
ȅȚ ĮȡȡȣșµȓİȢ µʌȠȡȠȪȞ ȞĮ IJĮȟȚȞȠµȘșȠȪȞ ȑȤȠȞIJĮȢ ȖȚĮ ȕȐıȘ IJȠ IJµȒµĮ IJȘȢ țĮȡįȚȐȢ ȩʌȠȣ
ʌĮȡȐȖȠȞIJĮȚ (ijȜİȕȩțȠµȕȠȢ, țȩȜʌȠȚ, țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȩȢ țȩµȕȠȢ, țȠȚȜȓİȢ), ȩʌȦȢ İʌȓıȘȢ
µʌȠȡİȓ ȞĮ IJĮȟȚȞȠµȘșȠȪȞ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȠ µȘȤĮȞȚıµȩ IJȘȢ įȘµȚȠȣȡȖȓĮȢ IJȠȣȢ (įȚĮIJĮȡĮȤȒ IJȘȢ
ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ Ȓ IJȘȢ ĮȖȦȖȒȢ IJȠȣ İȡİșȓıµĮIJȠȢ).
ȈIJȠ ʌĮȡȩȞ țİijȐȜĮȚȠ ĮțȠȜȠȣșȒșȘțİ Ș įİȪIJİȡȘ ȠįȩȢ.
ȈǾȂǹȈǿǹ ȉȍȃ ǹȇȇȊĬȂǿȍȃ
1) ȅȚ ĮȡȡȣșµȓİȢ İʌȚįȡȠȪȞ ıIJȘȞ ĮȚµȠįȣȞĮµȚțȒ țĮIJȐıIJĮıȘ IJȘȢ țȣțȜȠijȠȡȓĮȢ
İʌȘȡİȐȗȠȞIJĮȢ IJȠȞ ȩȖțȠ ʌĮȜµȠȪ, IJȠȞ Ȁȁȅǹ, IJȘȞ țĮIJĮȞȐȜȦıȘ IJȠȣ ȠȟȣȖȩȞȠȣ Įʌȩ IJȠ
µȣȠțȐȡįȚȠ țĮȚ IJȘ ıȣıIJĮȜIJȚțȩIJȘIJĮ țĮȚ ĮʌȠIJİȜİıµĮIJȚțȩIJȘIJĮ IJȠȣ µȣȠțĮȡįȓȠȣ.
2) ǼʌȘȡİȐȗȠȣȞ įȣıµİȞȫȢ IJȘȞ ʌȡȠȨʌȐȡȤȠȣıĮ țĮȡįȚĮțȒ ʌȐșȘıȘ
3) ǼȣȞȠȠȪȞ IJȘ įȘµȚȠȣȡȖȓĮ ݵȕȠȜȫȞ
4) ǼȜĮIJIJȫȞȠȣȞ IJȘȞ ĮȚµĮIJȚțȒ ȡȠȒ IJȦȞ įȚĮijȩȡȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ.
īȚĮ ʌĮȡȐįİȚȖµĮ ĮȞĮijȑȡȠȣµİ ȩIJȚ ıIJȘȞ İȖțİijĮȜȚțȒ țȣțȜȠijȠȡȓĮ ȠȚ ȑțIJĮțIJİȢ ıȣıIJȠȜȑȢ
ʌȡȠțĮȜȠȪȞ İȜȐIJIJȦıȘ țĮIJȐ 8-12%, Ș IJĮȤİȓĮ ȣʌİȡțȠȚȜȚĮțȒ IJĮȤȣțĮȡįȓĮ țĮIJȐ 14%, Ș
țȠȜʌȚțȒ µĮȡµĮȡȣȖȒ µİ IJĮȤİȓĮ țȠȚȜȚĮțȒ ĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘ țĮIJȐ 23% țĮȚ Ș țȠȚȜȚĮțȒ
IJĮȤȣțĮȡįȓĮ țĮIJȐ 40-75%.

ǼȖțİijĮȜȠĮȖȖİȚĮțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩ ȞĮ ݵijĮȞȚıșİȓ ıİ ȕȡĮįȣțĮȡįȓĮ (țȐIJȦ IJȦȞ
40 ʌĮȜµȫȞ ıIJȠ 1ǯ ȜİʌIJȩ), țĮșȫȢ țĮȚ ıİ µİȖȐȜȘ IJĮȤȣțĮȡįȓĮ (ʌȐȞȦ Įʌȩ 150 ʌĮȜµȠȪȢ ıIJȠ
1ǯ ȜİʌIJȩ).
ȈIJȘ ıIJİijĮȞȚĮȓĮ țȣțȜȠijȠȡȓĮ ȠȚ țȠȜʌȚțȑȢ ȑțIJĮțIJİȢ ıȣıIJȠȜȑȢ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ İȜȐIJIJȦıȘ IJȘȢ
ȡȠȒȢ IJȘȢ țĮIJȐ 5%, ȠȚ țȠȚȜȚĮțȑȢ ȑțIJĮțIJİȢ ıȣıIJȠȜȑȢ țĮIJȐ 12%, ȠȚ ıȣȤȞȑȢ țȠȚȜȚĮțȑȢ
ȑțIJĮțIJİȢ ıȣıIJȠȜȑȢ țĮIJȐ 25%, Ș ʌĮȡȠȟȣıµȚțȒ ȣʌİȡțȠȚȜȚĮțȒ IJĮȤȣțĮȡįȓĮ țĮIJȐ 35%,
țȠȜʌȚțȒ µĮȡµĮȡȣȖȒ µİ IJĮȤİȓĮ țȠȚȜȚĮțȒ ĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘ țĮIJȐ 40% țĮȚ Ș țȠȚȜȚĮțȒ
IJĮȤȣțĮȡįȓĮ țĮIJȐ 60%.
ȉȠ ǾȀī İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩ ȞĮ ݵijĮȞȓıİȚ ȚıȤĮȚµȚțȑȢ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ, ȩIJĮȞ Ș ıIJİijĮȞȚĮȓĮ ȡȠȒ
İȜĮIJIJȦșİȓ țĮIJȐ 25% țĮȚ ʌȜȑȠȞ.
ȈIJȘȞ țȣțȜȠijȠȡȓĮ IJȦȞ ȞİijȡȫȞ țĮȚ IJȦȞ ıʌȜȐȖȤȞȦȞ ȠȚ IJĮȤȣțĮȡįȓİȢ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ µİȓȦıȘ IJȘȢ
ȡȠȒȢ țĮIJȐ 20-40%.
ǻǿǹīȃȍȈǾ
īȚĮ IJȘ įȚĮȖȞȦıIJȚțȒ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ µȚĮȢ ĮȡȡȣșµȓĮȢ ȤȡȘıȚµȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ
įȚĮȖȞȦıIJȚțȑȢ µȑșȠįȠȚ:
1) ȉȠ ȚıIJȠȡȚțȩ: ǻȓȞİIJĮȚ ȚįȚĮȓIJİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ıIJĮ ĮȞĮijİȡȩµİȞĮ İȞȠȤȜȒµĮIJĮ, ȩʌȦȢ
ĮȓıșȘµĮ ʌȡȠțĮȡįȓȦȞ ʌĮȜµȫȞ, ȤIJȪʌȠȣȢ, ijIJİȡȠȣȖȓıµĮIJĮ, IJȡȐȞIJĮȖµĮ ıIJȠ ıIJȒșȠȢ ț.Ȝ.ʌ.
ǼʌȓıȘȢ ıIJȠȞ IJȡȩʌȠ ݵijȐȞȚıȘȢ IJȘȢ ĮȡȡȣșµȓĮȢ (ĮȚijȞȓįȚȠȢ Ȓ ȕĮșµȚĮȓȠȢ), țĮșȫȢ țĮȚ ıIJȘ
įȚȐȡțİȚĮ țĮȚ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ ĮȣIJȒȢ. ǼʌȓıȘȢ ĮȞ Ƞ ĮıșİȞȒȢ ʌĮȡĮʌȠȞİȓIJĮȚ ȖȚĮ ȗȐȜȘ Ȓ
ȜȚʌȠșȣµȚțȑȢ țȡȓıİȚȢ, ĮȞ ʌĮȓȡȞİȚ ijȐȡµĮțĮ µİ ʌȡȠĮȡȡȣșµȚțȒ įȡȐıȘ Ȓ İȐȞ ȑȤİȚ
ȚıIJȠȡȚțȩ țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮȢ.
2) Ǿ țȜȚȞȚțȒ İȟȑIJĮıȘ: ǼȐȞ ȣʌȐȡȤİȚ ĮȡȡȣșµȓĮ țĮIJȐ IJȘȞ ȫȡĮ IJȘȢ İȟİIJȐıİȦȢ IJȠȣ
ĮȡȡȫıIJȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩ ȞĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıșİȓ Ș țĮȡįȚĮțȒ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ țĮȚ ĮįȡȫȢ IJȠ İȓįȠȢ
IJȘȢ ĮȡȡȣșµȓĮȢ. ǼȐȞ Ș ĮȡȡȣșµȓĮ İȓȞĮȚ ʌĮȡȠȟȣıµȚțȒ țĮȚ țĮIJȐ IJȘȞ ȫȡĮ IJȘȢ țȜȚȞȚțȒȢ
İȟİIJȐıİȦȢ Ƞ ȡȣșµȩȢ İȓȞĮȚ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȩȢ, įȚĮijİȪȖİȚ įȚĮȖȞȦıIJȚțȐ Ș ĮȡȡȣșµȓĮ țĮȚ IJȩIJİ
țĮIJĮijİȪȖȠȣµİ ıİ ȐȜȜİȢ įȚĮȖȞȦıIJȚțȑȢ µİșȩįȠȣȢ (ʌ.Ȥ. Holter ț.Ȝ.ʌ.).
3) ȉȠ ȘȜİțIJȡȠțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ: ǼȓȞĮȚ ĮȞİțIJȓµȘIJȠ įȚĮȖȞȦıIJȚțȩ İȡȖĮȜİȓȠ, ȩIJĮȞ Ș
ĮȡȡȣșµȓĮ İȓȞĮȚ ʌĮȡȠȪıĮ. ȅ ȑµʌİȚȡȠȢ țĮȡįȚȠȜȩȖȠȢ µİ IJȘ ȕȠȒșİȚĮ IJȠȣ ǾȀī șȑIJİȚ IJȘ
įȚȐȖȞȦıȘ IJȘȢ ĮȡȡȣșµȓĮȢ.
4) Ǿ ıȣȞİȤȒȢ ȘȜİțIJȡȠțĮȡįȚȠȖȡĮijȚțȒ țĮIJĮȖȡĮijȒ ıİ µĮȖȞȘIJȠIJĮȚȞȓĮ 24ȫȡȠȣ Ȓ 48ȫȡȠȣ
įȚĮȡțİȓĮȢ (Holter): Ȉİ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ ʌĮȡȠȟȣıµȚțȒȢ Ȓ įȚĮȜİȓʌȠȣıĮȢ ĮȡȡȣșµȓĮȢ IJȠ
Holter µʌȠȡİȓ ȞĮ "ıȣȜȜȐȕİȚ" țĮȚ ȞĮ țĮIJĮȖȡȐȥİȚ IJȚȢ ĮȡȡȣșµȓİȢ (ȕȡĮįȣĮȡȡȣșµȓİȢ,
IJĮȤȣĮȡȡȣșµȓİȢ, țĮȡįȚĮțȑȢ ʌĮȪıİȚȢ ț.Ȝ.ʌ.) ʌȠȣ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞİȢ ȖȚĮ IJĮ İȞȠȤȜȒµĮIJĮ
IJȦȞ ĮȡȡȫıIJȦȞ ȩʌȦȢ ȖȚĮ ʌĮȡȐįİȚȖµĮ ıȣȖțȠʌIJȚțȑȢ țȡȓıİȚȢ, ȜȚʌȠșȣµȚțȐ İʌİȚıȩįȚĮ,
ȗȐȜȘ, ʌȡȠțȐȡįȚĮ İȞȠȤȜȒµĮIJĮ ț.Ȝ.ʌ.
5) ȅ ȘȜİțIJȡȠijȣıȚȠȜȠȖȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ: īȓȞİIJĮȚ ıİ İȟİȚįȚțİȣµȑȞĮ ȀȑȞIJȡĮ țĮȚ ĮʌĮȚIJİȓ
țĮșİIJȘȡȚĮıµȩ IJȘȢ țĮȡįȚȐȢ. ǼȡİȣȞȠȪµİ IJȚȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ĮȖȦȖȒȢ IJȠȣ İȡİșȓıµĮIJȠȢ, IJȘȞ
ʌȡȠįȚȐșİıȘ ȖȚĮ țȠȜʌȚțȒ µĮȡµĮȡȣȖȒ, IJȠ ıȪȞįȡȠµȠ IJȠȣ ȞȠıȠȪȞIJȠȢ ijȜİȕȠțȩµȕȠȣ ț.Ȑ.
6) ǻȠțȚµĮıȓİȢ İʌȚijȠȡIJȓıİȦȢ (Stress test): DzȤİȚ ʌĮȡĮIJȘȡȘșİȓ ȩIJȚ ʌȠȜȜȑȢ ĮȡȡȣșµȓİȢ
İțȜȪȠȞIJĮȚ ıȣȤȞȐ µİIJȐ Įʌȩ ȠȡȚıµȑȞȠȣȢ ıIJȡİııȠȖȩȞȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ. ȉȑIJȠȚȠȚ
ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ İȓȞĮȚ Ș ıȦµĮIJȚțȒ ȐıțȘıȘ, Ș ȥȣȤȚțȒ ȑȞIJĮıȘ, ȠȚ ĮȞȦµĮȜȓİȢ IJȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ
ț.Ȝ.ʌ. DzIJıȚ, ȖȚĮ IJȘȞ ȑțȜȣıȘ IJȦȞ ĮȡȡȣșµȚȫȞ ȑȤȠȣȞ įȠțȚµĮıșİȓ țĮȚ ȤȡȘıȚµȠʌȠȚȘșİȓ
įȚȐijȠȡİȢ įȠțȚµĮıȓİȢ ȩʌȦȢ: Į) Ș įȠțȚµĮıȓĮ țȠʌȫıİȦȢ, ȕ) Ș įȠțȚµĮıȓĮ Valsalva, Ȗ) Ș
ȣʌȑȡʌȞȠȚĮ, į) Ș țȠȜʌȚțȒ ȕȘµĮIJȠįȩIJȘıȘ.

ǻǿǹǿȇǼȈǾ ǹȇȇȊĬȂǿȍȃ
ǹ. ǻȚĮIJĮȡĮȤȑȢ IJȘȢ ıȣȤȞȩIJȘIJĮȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ IJȦȞ İȡİșȚıµȐIJȦȞ Įʌȩ IJȠ ijȜİȕȩțȠµȕȠ:
1. ĭȜİȕȠțȠµȕȚțȒ ȕȡĮįȣțĮȡįȓĮ
2. ĭȜİȕȠțȠµȕȚțȒ IJĮȤȣțĮȡįȓĮ
3. ĭȜİȕȠțȠµȕȚțȒ ĮȡȡȣșµȓĮ
Ǻ. DzțIJĮțIJİȢ ıȣıIJȠȜȑȢ (ǼȈ) – ǼțIJĮțIJȠıȣıIJȠȜȚțȒ ĮȡȡȣșµȓĮ:
1. ȀȠȜʌȚțȑȢ ǼȈ
2. ȀȠµȕȚțȑȢ ǼȈ
3. ȀȠȚȜȚĮțȑȢ ǼȈ
ī. DzțIJȠʌİȢ IJĮȤȣțĮȡįȓİȢ:
1. ȆĮȡȠȟȣıµȚțȒ ȣʌİȡțȠȚȜȚĮțȒ IJĮȤȣțĮȡįȓĮ
2. ȆIJİȡȣȖȚıµȩȢ IJȦȞ țȩȜʌȦȞ
3. ȂĮȡµĮȡȣȖȒ IJȦȞ țȩȜʌȦȞ
4. ȀȠȚȜȚĮțȒ IJĮȤȣțĮȡįȓĮ
5. ȀȠȚȜȚĮțȒ µĮȡµĮȡȣȖȒ
ǻ. ǺȡĮįȣĮȡȡȣșµȓİȢ:
1. ĭȜİȕȩțȠµȕȠ – țȠȜʌȚțȩȢ ĮʌȠțȜİȚıµȩȢ
2. ȀȠµȕȚțȩȢ ȡȣșµȩȢ
3. ǿįȚȠțȠȚȜȚĮțȩȢ ȡȣșµȩȢ
4. ȀȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȩȢ ĮʌȠțȜİȚıµȩȢ
5. ȈȪȞįȡȠµȠ ȞȠıȠȪȞIJȠȢ ijȜİȕȠțȩµȕȠȣ
6. ȈȪȞįȡȠµȠ ʌȡȠįȚİȖȑȡıİȦȢ
ǹ. ǻǿǹȉǹȇǹȋǼȈ ȉǾȈ ȈȊȋȃȅȉǾȉǹȈ ȉȍȃ ǼȇǼĬǿȈȂǹȉȍȃ ǹȆȅ ȉȅ
ĭȁǼǺȅȀȅȂǺȅ
1) ĭȁǼǺȅȀȅȂǺǿȀǾ ǺȇǹǻȊȀǹȇǻǿǹ
ǺȡĮįȪȢ ijȜİȕȠțȠµȕȚțȩȢ ȡȣșµȩȢ ȤĮȡĮțIJȘȡȚȗȩµİȞȠȢ ıIJȠ ǾȀī Įʌȩ țȠȜʌȚțȒ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ
µȚțȡȩIJİȡȘ IJȦȞ 60 ʌĮȜµȫȞ/1ǯ. ȈȣȞȒșȦȢ ȠijİȓȜİIJĮȚ ıİ ĮȣȟȘµȑȞȠ IJȩȞȠ IJȠȣ
ʌȞİȣµȠȞȠȖĮıIJȡȚțȠȪ Įʌȩ ʌȠȚțȓȜİȢ ĮȚIJȓİȢ (ȪʌȞȠȢ, µȣȟȠȓįȘµĮ, įĮțIJȣȜȓIJȚįĮ, ȕ-ĮȞĮıIJȠȜİȓȢ,
ĮșȜȘIJȑȢ, ȘȜȚțȚȦµȑȞĮ ȐIJȠµĮ ț.Ȑ.).
ǹȞĮȜȩȖȦȢ IJȠȣ ȡȣșµȠȪ IJȘȢ ȕȡĮįȣțĮȡįȓĮȢ įȚĮțȡȓȞȠȣµİ įȪȠ țĮIJȘȖȠȡȓİȢ:
Į) ĭȜİȕȠțȠµȕȚțȒ ȕȡĮįȣțĮȡįȓĮ µİ țĮȡįȚĮțȒ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ 40-60 ʌĮȜµȠȪȢ ıIJȠ 1ǯ. ǵIJĮȞ Ƞ
ĮıșİȞȒȢ ȕȡȓıțİIJĮȚ ıİ ĮȞȐʌĮȣıȘ İȓȞĮȚ ĮıȣµʌIJȦµĮIJȚțȒ. ǼȓȞĮȚ ȩµȦȢ įȣȞĮIJȩ ȞĮ
ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ıİ ȠȡȚıµȑȞȠȣȢ ĮıșİȞİȓȢ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ İȟĮȞIJȜȒıİȦȢ țĮIJȐ IJȘȞ țȩʌȦıȘ. DzIJıȚ:
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
Ȉİ ĮıȣµʌIJȦµĮIJȚțȠȪȢ ĮıșİȞİȓȢ…………………………………………0-5% 
Ȉİ ĮıșİȞİȓȢ µİ ʌİȡȚȠȡȚıµȑȞȘ ĮȞIJȠȤȒ ıIJȘȞ țȩʌȦıȘ…………………….35%
ȕ) ĭȜİȕȠțȠµȕȚțȒ ȕȡĮįȣțĮȡįȓĮ µİ țĮȡįȚĮțȒ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ țȐIJȦ IJȦȞ 40 ʌĮȜµȫȞ/1ǯ
ʌȡȠțĮȜİȓ ĮȓıșȘµĮ İȟĮȞIJȜȒıİȦȢ.
ȀȐIJȦ IJȦȞ 30 ʌĮȜµȫȞ/1ǯ șİȦȡİȓIJĮȚ İʌİȓȖȠȣıĮ țĮIJȐıIJĮıȘ Ș ȠʌȠȓĮ ĮʌĮȚIJİȓ ȐµİıȘ
șİȡĮʌİȣIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ țĮȚ țȐIJȦ IJȦȞ 20 ʌĮȜµȫȞ/1ǯ ʌȡȠțĮȜİȓ İȖțİijĮȜȚțȒ ĮȞȠȟȓĮ, ıȣȖțȠʌȒ,
ıʌĮıµȠȪȢ țĮȚ ĮțȩµȘ șȐȞĮIJȠ.

(ȅȚ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ ĮȣIJȑȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩ ȞĮ ȠijİȓȜȠȞIJĮȚ ıIJȠ ıȪȞįȡȠµȠ IJȠȣ ȃȠıȠȪȞIJȠȢ
ĭȜİȕȠțȩµȕȠȣ)
ȅȚ IJİȜİȣIJĮȓİȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ ʌȡȠıȑȡȤȠȞIJĮȚ ıIJȚȢ ȊȖİȚȠȞȠµȚțȑȢ ǼʌȚIJȡȠʌȑȢ ıȣȞȒșȦȢ µİIJȐ IJȘȞ
ݵijȪIJİȣıȘ µȠȞȓµȠȣ İȞįȠțĮȡįȚĮțȠȪ ȕȘµĮIJȠįȩIJȘ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………………………35-50%
(ȕȜȑʌİ İʌȚijȣȜȐȟİȚȢ ıIJȠ țİijȐȜĮȚȠ IJȠȣ țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȠȪ ĮʌȠțȜİȚıµȠȪ).
2) ĭȁǼǺȅȀȅȂǺǿȀǾ ȉǹȋȊȀǹȇǻǿǹ
ǼȓȞĮȚ ijȜİȕȠțȠµȕȚțȩȢ ȡȣșµȩȢ µİ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ ʌȐȞȦ Įʌȩ 100 ʌĮȜµȠȪȢ/1ǯ ıİ İȞȒȜȚțĮ.
ȅijİȓȜİIJĮȚ țȣȡȓȦȢ ıİ ĮȪȟȘıȘ IJȠȣ IJȩȞȠȣ IJȠȣ ıȣµʌĮșȘIJȚțȠȪ țĮȚ ıʌĮȞȚȩIJİȡĮ ıİ İȜȐIJIJȦıȘ
IJȠȣ IJȩȞȠȣ IJȠȣ ʌȞİȣµȠȞȠȖĮıIJȡȚțȠȪ.
ǹȚIJȚȠȜȠȖȓĮ ʌȠȚțȓȜȘ: ıȣȖțȓȞȘıȘ, ȐıțȘıȘ, șȣȡİȠIJȠȟȓțȦıȘ, ȣʌȩIJĮıȘ, ȣʌȠțĮȜȚĮȚµȓĮ,
ĮȞĮȚµȓĮ, ȣʌİȡșİȡµȓĮ, ĮȚµȠȡȡĮȖȓĮ, ȜȠȚµȫȟİȚȢ, țĮȡįȚĮțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ.
ǹȣIJȒ țĮș’ ĮȣIJȒ Ș ijȜİȠȕȠțȠµȕȚțȒ IJĮȤȣțĮȡįȓĮ įİȞ ʌȡȠıįȓȞİȚ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ.
3) ĭȁǼǺȅȀȅȂǺǿȀǾ
ǹȃǹȆȃǼȊȈȉǿȀǾ

ǹȇȇȊĬȂǿǹ

ǹȃǹȆȃǼȊȈȉǿȀǾ

Ȁǹǿ

ȂǾ

Ȉ’ ĮȣIJȒ IJȘȞ ĮȡȡȣșµȓĮ Ș țĮȡįȚȐ įȚİȖİȓȡİIJĮȚ Įʌȩ IJȠ ijȜİȕȩțȠµȕȠ, ĮȜȜȐ ʌĮȡĮIJȘȡİȓIJĮȚ
ʌİȡȚȠįȚțȒ ĮȪȟȘıȘ țĮȚ İȜȐIJIJȦıȘ IJȘȢ țĮȡįȚĮțȒȢ ıȣȤȞȩIJȘIJĮȢ.
ǹȣIJȒ țĮș’ ĮȣIJȒ Ș ijȜİȕȠțȠµȕȚțȒ ĮȡȡȣșµȓĮ įİȞ ʌȡȠıįȓȞİȚ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ.
Ǻ. ǼȀȉǹȀȉȅȈȊȈȉȅȁǿȀǼȈ ǹȇȇȊĬȂǿǼȈ
DzțIJĮțIJȘ ıȣıIJȠȜȒ ʌȡȠțĮȜİȓIJĮȚ İȐȞ, ʌĮȡȩȜȘ IJȘ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȒ țĮȚ ȡȣșµȚțȒ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȠȣ
ijȜİȕȠțȩµȕȠȣ, ݵijĮȞȚıșİȓ țȐʌȠȚȠ ȑțIJĮțIJȠ İȡȑșȚıµĮ ʌȠȣ ʌȡȠȜĮµȕȐȞİȚ IJȠ țĮȞȠȞȚțȩ
İȡȑșȚıµĮ, ȕȡȓıțİȚ IJȘȞ țĮȡįȚȐ ıİ µȘ ĮȞİȡȑșȚıIJȘ ʌİȡȓȠįȠ țĮȚ IJȘ įȚİȖİȓȡİȚ.
ǹȞȐȜȠȖĮ ʌȡȠȢ IJȠȞ IJȩʌȠ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ IJȠȣ ȑțIJĮțIJȠȣ İȡİșȓıµĮIJȠȢ, Ș İțIJĮțIJȠıȣıIJȠȜȚțȒ
ĮȡȡȣșµȓĮ įȚĮțȡȓȞİIJĮȚ ıIJȘȞ țȠȜʌȚțȒ, IJȘȞ țȠµȕȚțȒ țĮȚ IJȘȞ țȠȚȜȚĮțȒ ĮȡȡȣșµȓĮ.
1) ȀȅȁȆǿȀǾ ǼȀȉǹȀȉȅȈȊȈȉȅȁǿȀǾ ǹȇȇȊĬȂǿǹ
ǼµijĮȞȓȗİIJĮȚ ıİ ȐIJȠµĮ µİ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȒ țĮȡįȚȐ, ıȣȤȞȐ İȓȞĮȚ İʌĮțȩȜȠȣșȠ
ıȣµʌĮșȘIJȚțȠIJȠȞȚțȫȞ ijĮȡµȐțȦȞ, ȜȒȥİȦȢ țĮijİǸȞȘȢ, țĮʌȞȓıµĮIJȠȢ ȦȢ țĮȚ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȞ µİ
įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ IJȠȣ ȀȃȈ.
ǹʌȠțIJȐ țȜȚȞȚțȒ țĮȚ ʌȡȠȖȞȦıIJȚțȒ ıȘµĮıȓĮ ȩIJĮȞ ݵijĮȞȓȗİIJĮȚ ıİ țĮȡįȚĮțȒ ʌȐșȘıȘ
(ȡİȣµĮIJȚțȒ Ȓ ĮȡIJȘȡȚȠıțȜȘȡȦIJȚțȒ).
ȈIJȠ ǾȀī (ʌȠȣ șȑIJİȚ IJȘ įȚȐȖȞȦıȘ) ȠȚ țȠȜʌȚțȑȢ ȑțIJĮțIJİȢ ıȣıIJȠȜȑȢ įȚĮțȩʌIJȠȣȞ IJȠ
ijȜİȕȠțȠµȕȚțȩ ȡȣșµȩ ʌĮȡȐȖȠȞIJĮȢ ȑȞĮ ʌȡȫȚµȠ țȪµĮ ȇ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………………………..0-10%
2) ȀȅȂǺǿȀǾ ǼȀȉǹȀȉȅȈȊȈȉȅȁǿȀǾ ǹȇȇȊĬȂǿǹ
ȉȠ ȑțIJĮțIJȠ İȡȑșȚıµĮ ʌĮȡȐȖİIJĮȚ ıIJȠȞ țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȩ țȩµȕȠ țĮȚ įȚİȖİȓȡİȚ
Į) ʌĮȜȚȞįȡȩµȦȢ IJȠȣȢ țȩȜʌȠȣȢ țĮȚ

ȕ) IJȚȢ țȠȚȜȓİȢ µİIJȐ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȒ țȐșȠįȠ įȚĮ IJȠȣ ıȣıIJȒµĮIJȠȢ His-Purkinje. DzIJıȚ, IJȠ ǾȀī
įİȓȤȞİȚ ʌȡȩȦȡȠ ȑʌĮȡµĮ ȇ, IJȠ ȠʌȠȓȠ İȓȞĮȚ ĮȞİıIJȡĮµµȑȞȠ ıIJȚȢ ĮʌĮȖȦȖȑȢ ǿǿ, ǿǿǿ țĮȚ AVF
țĮȚ șİIJȚțȩ ıIJȘȞ AVR.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………………………..0-10%
3) ȀȅǿȁǿǹȀǾ ǼȀȉǹȀȉȅȈȊȈȉȅȁǿȀǾ ǹȇȇȊĬȂǿǹ
ȈȘµĮıȓĮ ıIJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ IJȘȢ ĮȡȡȣșµȓĮȢ ĮȣIJȒȢ ȑȤȠȣȞ įȪȠ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ:
1) Ǿ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ țĮȚ Ƞ ȕĮșµȩȢ İʌȚțȚȞįȣȞȩIJȘIJĮȢ IJȦȞ İțIJȐțIJȦȞ ıȣıIJȠȜȫȞ țĮȚ
2) Ǿ ȪʌĮȡȟȘ Ȓ ȩȤȚ ȠȡȖĮȞȚțȒȢ țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
ǼȐȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ (ʌȡȐȖµĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ıʌĮȞȚȩIJİȡȠ ıIJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ĮȣIJȒ)
țĮȚ ȠȚ țȠȚȜȚĮțȑȢ ıȣıIJȠȜȑȢ İȓȞĮȚ ıȣȤȞȑȢ, İȓȞĮȚ ʌȠȜȣİıIJȚĮțȑȢ, ĮȞȐ ȗİȪȖȘ Ȓ țĮIJȐ ȡȚʌȐȢ
Ȓ ݵijĮȞȓȗȠȣȞ µİȖȐȜȘ ʌȡȦȧµȩIJȘIJĮ (R on T)…………………………………...10-35% 
ǼȐȞ ȣʌȐȡȤİȚ țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ (ȕĮȜȕȚįȠʌȐșİȚĮ, µȣȠțĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ, ȚıȤĮȚµȚțȒ
țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ)………………………………………………………..20-35%
țĮȚ İʌȚʌȡȠıIJȓșİIJĮȚ ıIJȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ʌȠȣ ijȑȡİȚ Ș țĮȡįȚĮțȒ ʌȐșȘıȘ.
ǼʌȠµȑȞȦȢ µʌȠȡȠȪµİ ȞĮ įȚĮIJȣʌȫıȠȣµİ IJȠ İȟȒȢ ıȤȒµĮ:
ǼȀȉǹȀȉȅȈȊȈȉȅȁǿȀǾ ȀȅǿȁǿǹȀǾ ǹȇȇȊĬȂǿǹ
ǹ. ȋȍȇǿȈ ȀǹȇǻǿȅȆǹĬǼǿǹ 
ǹȡĮȚȑȢ țȠȚȜȚĮțȑȢ ȑțIJĮțIJİȢ ıȣıIJȠȜȑȢ…………………………………….0% 
ȈȣȤȞȑȢ țȠȚȜȚĮțȑȢ ȑțIJĮțIJİȢ ıȣıIJȠȜȑȢ, ʌȠȜȣİıIJȚĮțȑȢ, ĮȞȐ ȗİȪȖȘ, țĮIJȐ ȡȚʌȐȢ, R on T
………………………………………………………………10-35%
Ǻ. ȂǼ ȀǹȇǻǿȅȆǹĬǼǿǹ 
ǹȡĮȚȑȢ țȠȚȜȚĮțȑȢ ȑțIJĮțIJİȢ ıȣıIJȠȜȑȢ…………………………………..0-5% 
ȈȣȤȞȑȢ
țĮȚ
µİ
IJĮ
ĮȞĮijİȡȩµİȞĮ
ʌȚȠ
ʌȐȞȦ
ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ
İʌȚțȚȞįȣȞȩIJȘIJĮȢ……………………………………………………...20-35%
ǹȣIJȩ IJȠ Ȇ.ǹ. İʌȚʌȡȠıIJȓșİIJĮȚ ıIJȠ Ȇ.ǹ. IJȘȢ țȪȡȚĮȢ țĮȡįȚĮțȒȢ ʌȐșȘıȘȢ.
ȆȡȠȢ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ʌĮȡĮșȑIJȠȣµİ IJȚȢ ȕĮșµȓįİȢ țĮIJȐ Lown ĮȞĮȜȩȖȦȢ ʌȡȠȢ IJȘ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ
țĮȚ IJȠ İȓįȠȢ IJȦȞ țȠȚȜȚĮțȫȞ İțIJȐțIJȦȞ ıȣıIJȠȜȫȞ.
ǺĮșµȓįİȢ
0


2
3


5

ȀȠȚȜȚĮțȑȢ ȑțIJĮțIJİȢ ıȣıIJȠȜȑȢ
= țĮµȓĮ
= țȐIJȦ Įʌȩ 30 IJȘȞ ȫȡĮ. ȀȐIJȦ Įʌȩ 1 ıIJȠ 1ǯ
= ʌȐȞȦ Įʌȩ 1 ıIJȠ 1ǯ
= ʌȐȞȦ Įʌȩ 30 IJȘȞ ȫȡĮ
= ʌȠȜȣİıIJȚĮțȑȢ
= țĮIJȐ ȗİȪȖȘ
= țĮIJȐ ȡȚʌȑȢ
=R on T

ī. ǼȀȉȅȆǼȈ ȉǹȋȊȀǹȇǻǿǼȈ

1) ȆǹȇȅȄȊȈȂǿȀǾ ȊȆǼȇȀȅǿȁǿǹȀǾ ȉǹȋȊȀǹȇǻǿǹ (ȆȊȉ)
(ȀȠȜʌȚțȒ-ȀȠµȕȚțȒ)
ǼȓȞĮȚ µȓĮ țĮIJȐıIJĮıȘ țĮIJȐ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș țĮȡįȚĮțȒ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ ĮȚijȞȚįȓȦȢ ĮȣȟȐȞİIJĮȚ ıİ 100200 (Ȓ țĮIJ’ ȐȜȜȠȣȢ ıİ 150-250) ʌĮȜµȠȪȢ IJȠ ȜİʌIJȩ țĮȚ Ș țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȒ ĮȖȦȖȒ
įȚĮIJȘȡİȓIJĮȚ ıIJȠ 1:1.
ȅ µȘȤĮȞȚıµȩȢ įȘµȚȠȣȡȖȓĮȢ IJȘȢ ȆȊī İȓȞĮȚ IJȘȢ İʌĮȞİȚıȩįȠȣ µȑıȦ IJȠȣ țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȠȪ
țȩµȕȠȣ.
ȅȚ ʌİȡȚııȩIJİȡȠȚ ĮıșİȞİȓȢ ĮȚıșȐȞȠȞIJĮȚ ĮįȣȞĮµȓĮ țĮȚ IJȐıȘ ʌȡȠȢ ȜȚʌȠșȣµȓĮ, ĮȓıșȘµĮ
țĮȡįȚĮțȫȞ ʌĮȜµȫȞ, ĮȓıșȘµĮ ȕȐȡȠȣȢ țĮIJȐ IJȠ șȫȡĮțĮ, İʌȓıȘȢ ݵijĮȞȓȗȠȣȞ ʌȠȜȣȠȣȡȓĮ. Ǿ
ĮȡIJȘȡȚĮțȒ ʌȓİıȘ ʌȑijIJİȚ. ȆȚȠ ıȣȤȞȐ ݵijĮȞȓȗİIJĮȚ ıİ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȒ țĮȡįȓĮ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȉĮ ʌȠıȠıIJȐ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ İȟĮȡIJȫȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘ țĮȡįȚĮțȒ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ, IJȘ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ IJȦȞ
İʌİȚıȠįȓȦȞ, IJȘȞ ȘȜȚțȓĮ IJȠȣ ĮȡȡȫıIJȠȣ, IJȘȞ ȪʌĮȡȟȘ țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮȢ, IJȘȞ ĮȞIJȠȤȒ ıIJȘ
șİȡĮʌİȓĮ, IJȠ İʌȐȖȖİȜµĮ IJȠȣ ĮȡȡȫıIJȠȣ, țĮȚ țȣµĮȓȞȠȞIJĮȚ Įʌȩ 10-35%.
Ȉİ İʌȓµȠȞȘ țĮȚ ĮȞșİțIJȚțȒ ıIJȘ ijĮȡµĮțİȣIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ ȆȊȉ, İıȤȐIJȦȢ įȠțȚµȐȗİIJĮȚ Ș
ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ ĮʌȠµȩȞȦıȘ IJȠȣ țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȠȪ țȩµȕȠȣ ıIJȠ IJȡȓȖȦȞȠ IJȠȣ Koch. Ǿ ȓĮıȘ
İȖȖȓȗİȚ IJȠ 100%.
ȉȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ µİIJȐ IJȘȞ İʌȚIJȣȤȒ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ İʌȑµȕĮıȘ İȓȞĮȚ 0%.
īȚĮ IJȠ ʌȡȫIJȠ İȟȐµȘȞȠ µİIJȐ IJȘ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ İʌȑµȕĮıȘ IJȠ Ȇ.ǹ. İȓȞĮȚ 67%.
2) ȆȉǼȇȊīǿȈȂȅȈ ȉȍȃ ȀȅȁȆȍȃ
ȈIJȠȞ țȠȜʌȚțȩ ʌIJİȡȣȖȚıµȩ, ȠȚ țȩȜʌȠȚ ıȣıIJȑȜȜȠȞIJĮȚ ȡȣșµȚțȐ µİ µİȖȐȜȘ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ (240400/1ǯ). ȊʌȐȡȤȠȣȞ IJȡİȚȢ șİȦȡȓİȢ ȖȚĮ IJȠ µȘȤĮȞȚıµȩ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ IJȦȞ țȠȜʌȚțȫȞ
İȡİșȚıµȐIJȦȞ: 1) IJȠȣ ȑțIJȠʌȠȣ ȣʌİȡİȣĮȓıșȘIJȠȣ țȑȞIJȡȠȣ, 2) IJȘȢ țȣțȜȚțȒȢ țȚȞȒıİȦȢ IJȠȣ
İȡİșȓıµĮIJȠȢ ıİ țȠȜʌȚțȩ įĮțIJȪȜȚȠ țĮȚ 3) IJȠȣ µȘȤĮȞȚıµȠȪ İʌĮȞİȚıȩįȠȣ. ȈȣȞȒșȦȢ įİȞ
țĮIJȑȡȤȠȞIJĮȚ ȩȜĮ IJĮ țȠȜʌȚțȐ İȡİșȓıµĮIJĮ ıIJȠ țȠȚȜȚĮțȩ µȣȠțȐȡįȚȠ įȚȩIJȚ ȣʌȐȡȤİȚ ȑȞĮȢ
µİȡȚțȩȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩȢ ĮʌȠțȜİȚıµȩȢ (2:1, 4:1, 6:1). Ȃİ IJȠȞ IJȡȩʌȠ ĮȣIJȩ ȠȚ țȠȚȜȓİȢ
ʌȐȜȜȠȞIJĮȚ ȡȣșµȚțȐ ıİ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ µȚțȡȩIJİȡȘ Įʌȩ ĮȣIJȒȢ IJȦȞ țȩȜʌȦȞ.
ȈȣȞȒșȦȢ Ș ıȣȤȞȩIJȘIJĮ IJȦȞ țȠȜʌȚțȫȞ İʌĮȡµȐIJȦȞ İȓȞĮȚ 300/1ǯ țĮȚ IJȦȞ țȠȚȜȓȦȞ 150/1ǯ.
ȀȠȜʌȚțȩȢ ʌIJİȡȣȖȚıµȩȢ µİ 1:1 țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȒ ĮȖȦȖȒ (300 ʌĮȜµȠȓ/1ǯ) İȓȞĮȚ țĮIJȐıIJĮıȘ
ĮʌİȚȜȠȪıĮ IJȘ ȗȦȒ IJȠȣ ĮıșİȞȠȪȢ.
ȈIJȠ ǾȀī ȠȚ țȠȜʌȚțȑȢ ıȣıIJȠȜȑȢ ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȞIJĮȚ µİ IJĮ ʌIJİȡȣȖȚțȐ țȪµĮIJĮ F țĮȚ įİįȠµȑȞȠȣ
ȩIJȚ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȚıȠȘȜİțIJȡȚțȒ ȖȡĮµµȒ µİIJĮȟȪ IJȦȞ țȣµȐIJȦȞ F, Ș ȩȜȘ İȚțȩȞĮ µȠȚȐȗİȚ µİ
įȩȞIJȚĮ ʌȡȚȠȞȚȠȪ.
ȅ țȠȜʌȚțȩȢ ʌIJİȡȣȖȚıµȩȢ țĮIJȐ țĮȞȩȞĮ ȠijİȓȜİIJĮȚ ıİ țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ, ȚįȚĮȓIJİȡĮ ıİ
ĮȡIJȘȡȚȠıțȜȘȡȦIJȚțȒ țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ țĮȚ ȡİȣµĮIJȚțȒ ȕĮȜȕȚįȠʌȐșİȚĮ. ǼʌȚȕĮȡȪȞİȚ IJȘ ȕĮıȚțȒ
ȞȩıȠ İȐȞ ıȣȞįȣȐȗİIJĮȚ µİ µİȖȐȜȘ țĮȡįȚĮțȒ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ țĮȚ İȜȐIJIJȦıȘ IJȘȢ țĮȡįȚĮțȒȢ
ʌĮȡȠȤȒȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………………………..35%
IJȠ ȠʌȠȓȠ İʌȚʌȡȠıIJȓșİIJĮȚ ıIJȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ IJȘȢ ȣʌȠțİȓµİȞȘȢ țĮȡįȚĮțȒȢ ȞȩıȠȣ.
3) ȀȅȁȆǿȀǾ ȂǹȇȂǹȇȊīǾ
īȚĮ IJȠ µȘȤĮȞȚıµȩ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ IJȘȢ ĮȡȡȣșµȓĮȢ ĮȣIJȒȢ ȣʌȐȡȤȠȣȞ įȪȠ ĮʌȩȥİȚȢ. ȀĮIJȐ IJȘ µȓĮ
ȐʌȠȥȘ Ș ĮȡȡȣșµȓĮ ʌĮȡȐȖİIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘ IJȠȣ ijȜİȕȠțȩµȕȠȣ Įʌȩ ıȦȡİȓĮ

țȑȞIJȡȦȞ ʌȠȣ İȓȞĮȚ įȚĮıțȠȡʌȚıµȑȞĮ ıİ įȚȐijȠȡĮ ıȘµİȓĮ IJȠȣ țȩȜʌȠȣ. ȀĮIJȐ IJȘ įİȪIJİȡȘ
ȐʌȠȥȘ Ƞ µȘȤĮȞȚıµȩȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ IJȘȢ țȠȜʌȚțȒȢ µĮȡµĮȡȣȖȒȢ İȓȞĮȚ IJȘȢ İȞįȠțȠȜʌȚțȒȢ
İʌĮȞİȚıȩįȠȣ țĮȚ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĮȣIJȠıȣȞIJȘȡȠȣµȑȞȦȞ țȣțȜȦµȐIJȦȞ. Ǿ ݵijȐȞȚıȘ IJȘȢ
țȠȜʌȚțȒȢ µĮȡµĮȡȣȖȒȢ İȣȞȠİȓIJĮȚ ȩIJĮȞ: 1) µİȚȫȞİIJĮȚ Ș įȡĮıIJȚțȒ ĮȞİȡȑșȚıIJȘ ʌİȡȓȠįȠȢ, 2)
ĮȣȟȐȞİIJĮȚ Ș µȣȧțȒ µȐȗĮ IJȠȣ ĮȡȚıIJİȡȠȪ țȩȜʌȠȣ țĮȚ 3) ĮȣȟȐȞİIJĮȚ Ș İȞįȠțȠȜʌȚțȒ ĮȖȦȖȒ.
Ǿ įȣıµİȞȒȢ İʌȓįȡĮıȒ IJȘȢ ȠijİȓȜİIJĮȚ ıIJȠ ȩIJȚ:
1) ĮʌȠıʌȐ Įʌȩ IJȘȞ țȣțȜȠijȠȡȓĮ IJȘȞ İȣȠįȦIJȚțȒ ıȣµȕȠȜȒ IJȦȞ țȩȜʌȦȞ țĮȚ
2) ȠįȘȖİȓ ıİ ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ țĮȡįȚĮțȒȢ ıȣȤȞȩIJȘIJĮȢ.
ȅȚ ʌĮșȒıİȚȢ ıIJȚȢ ȠʌȠȓİȢ ݵijĮȞȓȗİIJĮȚ ıȣȤȞȩIJİȡĮ Ș țȠȜʌȚțȒ µĮȡµĮȡȣȖȒ İȓȞĮȚ: 1) Ș
ıIJȑȞȦıȘ IJȘȢ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ, 2) Ș ĮȡIJȘȡȚĮțȒ ȣʌȑȡIJĮıȘ, 3) Ș ĮȡIJȘȡȚȠıțȜȘȡȦIJȚțȒ
țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ, 4) Ș µȣȠțĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ (țȣȡȓȦȢ įȚĮIJĮIJȚțȒ), 5) Ș µİıȠțȠȜʌȚțȒ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ
ıİ µİȖȐȜȘȢ ȘȜȚțȓĮȢ ȐIJȠµĮ, 6) Ș șȣȡİȠIJȠȟȓțȦıȘ, 7) Ș ȤȡȩȞȚĮ ĮʌȠijȡĮțIJȚțȒ
ʌȞİȣµȠȞȠʌȐșİȚĮ țĮȚ 8) ȣʌȐȡȤİȚ țĮȚ Ș ȚįȚȠʌĮșȒȢ (µȠȞȒȡȘȢ) țȠȜʌȚțȒ µĮȡµĮȡȣȖȒ, ȩʌȠȣ įİȞ
ĮȞİȣȡȓıțİIJĮȚ ʌȡȦIJȠʌĮșȒȢ ʌȐșȘıȘ.
Ǿ ĮȞĮȗȒIJȘıȘ IJȘȢ ʌȡȠȖȞȦıIJȚțȒȢ ıȘµĮıȓĮȢ IJȘȢ țȠȜʌȚțȒȢ µĮȡµĮȡȣȖȒȢ ȠįȒȖȘıİ ıİ
ıIJĮIJȚıIJȚțȑȢ µİȜȑIJİȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ȑįİȚȟĮȞ ȩIJȚ Ș İȖțĮIJȐıIJĮıȘ IJȘȢ țȠȜʌȚțȒȢ µĮȡµĮȡȣȖȒȢ
ȠįȘȖİȓ ıİ ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ șȞȘIJȩIJȘIJĮȢ ʌ.Ȥ. ıIJȘ ıIJȑȞȦıȘ țĮIJȐ 8%, ıIJȘ ıIJİijĮȞȚĮȓĮ ȞȩıȠ țĮIJȐ
3% țĮȚ ıIJȘȞ ȣʌȑȡIJĮıȘ țĮIJȐ 3,8%. ȅȚ ʌĮȡȠȟȣıµȚțȑȢ µȠȡijȑȢ İʌȚȕĮȡȪȞȠȣȞ ʌȠȜȪ ȜȚȖȩIJİȡȠ
IJȘȞ ʌȡȩȖȞȦıȘ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
ǿįȚȠʌĮșȒȢ țȠȜʌȚțȒ µĮȡµĮȡȣȖȒ………………………………………20-35% 
ȀȠȜʌȚțȒ µĮȡµĮȡȣȖȒ İʌȓ ȕĮȜȕȚįȠʌȐșİȚĮȢ IJȘȢ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ:
ȆȡȠıIJȚșȑµİȞȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ………………………………….20-35% 
ȀȠȜʌȚțȒ µĮȡµĮȡȣȖȒ ıİ ĮȡIJȘȡȚĮțȒ ȣʌȑȡIJĮıȘ: ȆȡȠıIJȚșȑµİȞȠ ʌȠıȠıIJȩ
ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ……………………………………………………………20-35% 
ȀȠȜʌȚțȒ
µĮȡµĮȡȣȖȒ
ıİ
ıIJİijĮȞȚĮȓĮ
ȞȩıȠ:
ȆȡȠıIJȚșȑµİȞȠ
ʌȠıȠıIJȩ
ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ……………………………………………………………20-35% 
ȀȠȜʌȚțȒ
µĮȡµĮȡȣȖȒ
ıİ
șȣȡİȠIJȠȟȓțȦıȘ:
ȆȡȠıIJȚșȑµİȞȠ
ʌȠıȠıIJȩ
ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ……………………………………………………………20-35% 
ȀȠȜʌȚțȒ µĮȡµĮȡȣȖȒ ıİ µİıȠțȠȜʌȚțȒ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ: ȆȡȠıIJȚșȑµİȞȠ ʌȠıȠıIJȩ
ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ……………………………………………………………20-35% 
ȀȠȜʌȚțȒ µĮȡµĮȡȣȖȒ ıİ ȤȡȩȞȚĮ ĮʌȠijȡĮțIJȚțȒ ʌȞİȣµȠȞȠʌȐșİȚĮ: ȆȡȠıIJȚșȑµİȞȠ
ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ …………………………………20-35% 
Ȉİ ʌĮȡȠȟȣıµȚțȑȢ µȠȡijȑȢ țȠȜʌȚțȒȢ µĮȡµĮȡȣȖȒȢ: IJȠ ʌȡȠıIJȚșȑµİȞȠ ʌȠıȠıIJȩ
ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ țȣµĮȓȞİIJĮȚ………………………………………………..10-20%
4) ȀȅǿȁǿǹȀǾ ȉǹȋȊȀǹȇǻǿǹ
ȆȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ ȡȣșµȚțȒ țȠȚȜȚĮțȒ IJĮȤȣțĮȡįȓĮ µİ İȣȡȑĮ QRS ıȣµʌȜȑȖµĮIJĮ țĮȚ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ
µİIJĮȟȪ 100 ȑȦȢ 200 ʌĮȜµȫȞ IJȠ 1ǯ.
ȈIJȘ µİȖȐȜȘ ʌȜİȚȠȞȩIJȘIJĮ IJȦȞ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıIJİijĮȞȚĮȓĮ țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ (ıȣȞȒșȦȢ
µİ ĮȞİȪȡȣıµĮ IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȐȢ țȠȚȜȓĮȢ), įȚĮIJĮIJȚțȒ µȣȠțĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ Ȓ ıʌĮȞȚȩIJİȡĮ
ʌȡȩʌIJȦıȘ IJȘȢ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ ȕĮȜȕȓįĮȢ. ǼʌȓıȘȢ ݵijĮȞȓȗİIJĮȚ µİIJȐ Įʌȩ ȤȠȡȒȖȘıȘ µİȖȐȜȦȞ
įȩıİȦȞ įĮțIJȣȜȓIJȚįĮȢ. ȅ µȘȤĮȞȚıµȩȢ IJȘȢ İʌĮȞİȚıȩįȠȣ ijĮȓȞİIJĮȚ ȩIJȚ İȓȞĮȚ Ƞ țȣȡȚȩIJİȡȠȢ
IJȡȩʌȠȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ IJȘȢ țȠȚȜȚĮțȒȢ IJĮȤȣțĮȡįȓĮȢ (Ȁȉ).

Ǿ Ȁȉ İȓȞĮȚ µȓĮ ĮȡȡȣșµȓĮ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓ ȕĮȡȚȑȢ ĮȚµȠįȣȞĮµȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ. ȊʌȩIJĮıȘ,
țĮȡįȚȠȖİȞȑȢ shock, ʌȞİȣµȠȞȚțȩ ȠȓįȘµĮ, İȖțİijĮȜȚțȒ ȚıȤĮȚµȓĮ, İȓȞĮȚ ıȣȤȞȐ İʌĮțȩȜȠȣșĮ
IJȘȢ İȜȐIJIJȦıȘȢ IJȘȢ țĮȡįȚĮțȒȢ ʌĮȡȠȤȒȢ.
Ǿ įȚȐȖȞȦıȘ IJȓșİIJĮȚ µİ IJȠ ǾȀī: İȣȡȑĮ, ȡȣșµȚțȐ QRS ıȣµʌȜȑȖµĮIJĮ, ʌȠȣ Ș ıȣȤȞȩIJȘIJĮ
IJȠȣȢ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ IJȘ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ IJȦȞ țȩȜʌȦȞ. Ǿ ݵijȐȞȚıȘ IJȘȢ Ȁȉ șİȦȡİȓIJĮȚ İʌİȓȖȠȣıĮ
țĮIJȐıIJĮıȘ ĮʌĮȚIJȠȪıĮ ȐµİıȘ șİȡĮʌİȣIJȚțȒ ĮȞIJȚµİIJȫʌȚıȘ.
Ǿ Ȁȉ ȕĮȡȪȞİȚ IJȘȞ ʌȡȩȖȞȦıȘ IJȘȢ țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮȢ Ș ȠʌȠȓĮ ıȣȞȣʌȐȡȤİȚ, ȚįȓȦȢ İȐȞ IJĮ
İʌİȚıȩįȚĮ IJȘȢ ݵijĮȞȓıİȫȢ IJȘȢ İȓȞĮȚ ʌİȡȚııȩIJİȡĮ Įʌȩ ȑȞĮ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȉȠ Ȇǹ ʌȠȣ ʌȡȠıIJȓșİIJĮȚ ıIJȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣıĮ ȠȡȖĮȞȚțȒ țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ țȣµĮȓȞİIJĮȚ ĮȞȐµİıĮ
ıIJȠ …………………………………………………………….50-80%
5) ȀȅǿȁǿǹȀǾ ȂǹȇȂǹȇȊīǾ
ǼȓȞĮȚ șĮȞĮIJȘijȩȡȠȢ ĮȡȡȣșµȓĮ İȐȞ µȑıĮ ıİ įİȣIJİȡȩȜİʌIJĮ Ȓ İȜȐȤȚıIJĮ ȜİʌIJȐ įİ ȖȓȞİȚ
ȘȜİțIJȡȚțȒ ĮȞȐIJĮȟȘ.
ǻİȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ İȞįȚĮijȑȡȠȞ Įʌȩ ĮıijĮȜȚıIJȚțȒ ȐʌȠȥȘ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………………………100%
ǻ. ǺȇǹǻȊǹȇȇȊĬȂǿǼȈ
1) ĭȁǼǺȅȀȅȂǺȅ-ȀȅȁȆǿȀȅȈ ǹȆȅȀȁǼǿȈȂȅȈ
ȅ ijȜİȕȩțȠµȕȠȢ ȜİȚIJȠȣȡȖİȓ țĮȞȠȞȚțȐ, ĮȜȜȐ Ș µİIJĮȕȓȕĮıȘ IJȠȣ İȡİșȓıµĮIJȠȢ ʌȡȠȢ IJȠ
țȠȜʌȚțȩ µȣȠțȐȡįȚȠ İȓIJİ țĮșȣıIJİȡİȓ İȓIJİ įİȞ İʌȚIJİȜİȓIJĮȚ țĮșȩȜȠȣ.
1ȠȢ ȕĮșµȩȢ ijȜİȕȩțȠµȕȠ-țȠȜʌȚțȠȪ ĮʌȠțȜİȚıµȠȪ
ȆȡȩțİȚIJĮȚ ʌİȡȓ ĮʌȜȒȢ İʌȚµȘțȪȞıİȦȢ IJȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ĮȖȦȖȒȢ IJȠȣ İȡİșȓıµĮIJȠȢ Įʌȩ IJȠ
ijȜİȕȩțȠµȕȠ ıIJȠ țȠȜʌȚțȩ µȣȠțȐȡįȚȠ. ǼȓȞĮȚ țĮIJȐıIJĮıȘ ȤȦȡȓȢ țȜȚȞȚțȒ ıȘµĮıȓĮ.
2ȠȢ ȕĮșµȩȢ ijȜİȕȩțȠµȕȠ-țȠȜʌȚțȠȪ İʌȠțȜİȚıµȠȪ
Į) µİ ʌİȡȚȩįȠȣȢ Wenckebach
ȕ) ȤȦȡȓȢ ʌİȡȚȩįȠȣȢ Wenckebach (ĮʌȠțȜİȚıµȩȢ 2:1, 3:1, 4:1, 5:1)
3ȠȢ ȕĮșµȩȢ ijȜİȕȩțȠµȕȠ-țȠȜʌȚțȠȪ ĮʌȠțȜİȚıµȠȪ
ȀĮIJ’ ĮȣIJȩȞ IJȠ İȡȑșȚıµĮ IJȠȣ ijȜİȕȠțȩµȠȣ įİȞ µİIJĮȕȚȕȐȗİIJĮȚ ıIJȠ țȠȜʌȚțȩ µȣȠțȐȡįȚȠ.
ǹȣIJȒ Ș țĮIJȐıIJĮıȘ ȒIJĮȞ ʌĮȜĮȚȩIJİȡĮ ȖȞȦıIJȒ ȦȢ ijȜİȕȠțȠµȕȚțȒ ʌĮȪıȘ. ǹȞ įİȞ
ĮȞĮʌIJȣȤșİȓ ȡȣșµȩȢ įȚĮijȣȖȒȢ Įʌȩ ȑțIJȠʌȠ țȑȞIJȡȠ ȕȘµĮIJȠįȠIJȒıİȦȢ ĮțȠȜȠȣșİȓ țĮȡįȚĮțȒ
ʌĮȪıȘ.
ǹȚIJȚȠȜȠȖȓĮ: ĮȡIJȘȡȚȠıțȜȘȡȦIJȚțȒ, ıIJİijĮȞȚĮȓĮ, ȤȡȠȞȓĮ ȡİȣµĮIJȚțȒ țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ,
įĮțIJȣȜȓIJȚįĮ, ȕĮȖȠIJȠȞȓĮ.
ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ: ǹȞȐȜȠȖĮ ʌȡȠȢ IJȠ ȕĮșµȩ IJȠȣ ijȜİȕȩțȠµȕȠ-țȠȜʌȚțȠȪ ĮʌȠțȜİȚıµȠȪ. Ȉİ 1Ƞȣ
ȕĮșµȠȪ, ȩʌȦȢ țĮȚ ıİ 2Ƞȣ ȕĮșµȠȪ µİ ʌİȡȚȩįȠȣȢ Wenckebach Ȓ µİ ĮʌȠțȜİȚıµȩ 2:1 ıʌȐȞȚĮ
ݵijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ.
Ȉİ µİȖĮȜȪIJİȡȠȣ ȩµȦȢ ȕĮșµȠȪ ĮʌȠțȜİȚıµȠȪ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩ ȞĮ ݵijĮȞȚıșȠȪȞ ȗȐȜȘ,
ȜȚʌȠșȣµȚțȒ Ȓ ʌȡȠıȣȖțȠʌIJȚțȒ țĮIJȐıIJĮıȘ țĮȚ ıʌĮȞȚȩIJİȡĮ ıȣȖțȠʌȒ țĮȚ ıʌĮıµȠȓ İȟĮȚIJȓĮȢ
IJȘȢ µİȖȐȜȘȢ µİȓȦıȘȢ IJȘȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ĮȓµĮIJȠȢ ıIJȠȞ İȖțȑijĮȜȠ.
ǻȚȐȖȞȦıȘ: Ȃİ IJȠ ǾȀī. Ȉİ įȚĮȜİȓʌȠȣıİȢ ȩµȦȢ µȠȡijȑȢ Ș įȚȐȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ įȣıțȠȜȩIJİȡȘ
țĮȚ µʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡİȚĮıIJİȓ ȑȜİȖȤȠȢ µİ İʌĮȞĮȜĮµȕĮȞȩµİȞȠ Holter.

¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȉĮ ʌȠıȠıIJȐ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ țȣµĮȓȞȠȞIJĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȠ ȕĮșµȩ IJȠȣ ĮʌȠțȜİȚıµȠȪ. 
ıIJȠȞ 1Ƞ ȕĮșµȩ…………………………………………………………….0% 
ıIJȠ 2Ƞ ȕĮșµȩ µİ ʌİȡȚȩįȠȣȢ Wenckebach Ȓ µİ ĮʌȠțȜİȚıµȩ 2:1 ……...5-10% 
ıİ µİȖĮȜȪIJİȡȠȣ ȕĮșµȠȪ ĮʌȠțȜİȚıµȩ (3:1, 4:1, 5:1) țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJĮ
ıȣµʌIJȫµĮIJĮ………………………………………………………….35-67% 
ıİ 3Ƞ ȕĮșµȩ țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ………………………..50-80% 
ıİ µİȖȐȜȠȣ ȕĮșµȠȪ ĮʌȠțȜİȚıµȠȪȢ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ Ș IJȠʌȠșȑIJȘıȘ µȩȞȚµȠȣ IJİȤȞȘIJȠȪ
ȕȘµĮIJȠįȩIJȘ.
2) ȆǼȇǿȆȁǹȃȍȂǼȃȅȈ ǺǾȂǹȉȅǻȅȉǾȈ
Ǿ țĮȡįȚĮțȒ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ İȓȞĮȚ ȤĮµȘȜȩIJİȡȘ IJȠȣ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȠȪ µİ ȕȘµĮIJȠįȩIJȘ ʌȠȣ
µİIJĮțȚȞİȓIJĮȚ µȑıĮ ıIJȠ ijȜİȕȩțȠµȕȠ (ıIJȠ ȠȣȡĮȓȠ IJµȒµĮ IJȠȣ), ıIJȠ țȠȜʌȚțȩ µȣȠțȐȡįȚȠ Ȓ
ıIJȠȞ țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȩ țȩµȕȠ țĮȚ ʌȐȜȚ ʌȓıȦ ıIJȠ ijȜİȕȩțȠµȕȠ.
ȉȠ ǾȀī įİȓȤȞİȚ ıȣȞİȤȒ µİIJĮȕȠȜȒ IJȠȣ ıȤȒµĮIJȠȢ IJȠȣ İʌȐȡµĮIJȠȢ P țĮȚ µȚțȡȑȢ µİIJĮȕȠȜȑȢ
IJȠȣ įȚĮıIJȒµĮIJȠȢ P-R.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ǼȓȞĮȚ țĮȜȠȒșȘȢ ĮȡȡȣșµȓĮ țĮȚ įİ ijȑȡİȚ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ.
3) ȀȅȂǺǿȀȅȈ ȇȊĬȂȅȈ
ǼȓȞĮȚ ȡȣșµȩȢ İț įȚĮijȣȖȒȢ Įʌȩ ȑțIJȠʌȠ țȑȞIJȡȠ ʌȠȣ ȕȡȓıțİIJĮȚ ıIJȠȞ țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȩ țȩµȕȠ.
Ǿ țĮȡįȚĮțȒ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ țȣµĮȓȞİIJĮȚ Įʌȩ 35-60/1ǯ.
ȉȠ ǾȀī įİȓȤȞİȚ ĮȡȞȘIJȚțȩ ȑʌĮȡµĮ P ıIJȚȢ ĮʌĮȖȦȖȑȢ ǿǿ, ǿǿǿ țĮȚ AVF IJȠ ȠʌȠȓȠ µʌȠȡİȓ ȞĮ
ʌȡȠȘȖİȓIJĮȚ Ȓ ȞĮ ȑʌİIJĮȚ IJȠȣ ıȣµʌȜȑȖµĮIJȠȢ QRS Ȓ țĮȚ ȞĮ ıȣµʌȓʌIJİȚ µİ IJȠ QRS ȠʌȩIJİ țĮȚ
įİȞ įȚĮțȡȓȞİIJĮȚ. ȈȣȞȒșȦȢ įİȞ ʌȡȠțĮȜİȓ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ İțIJȩȢ İȐȞ ȣʌȐȡȤİȚ µİȖȐȜȘ
ȕȡĮįȣțĮȡįȓĮ.
ǼµijĮȞȓȗİIJĮȚ ıİ ʌĮșȒıİȚȢ IJȠȣ ijȜİȕȠțȩµȕȠȣ, ıIJȘȞ ȠȟİȓĮ µİIJݵijȡĮȖµĮIJȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ, ıİ
įĮțIJȣȜȚįȚıµȩ, ʌĮȡĮıȣµʌĮșȘIJȚțȠIJȠȞȓĮ ț.Ȝ.ʌ.
ȅ ĮıȣµʌIJȦµĮIJȚțȩȢ țȠµȕȚțȩȢ ȡȣșµȩȢ įİ ijȑȡİȚ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ.
ȅ ıȣµʌIJȦµĮIJȚțȩȢ țȠµȕȚțȩȢ ȡȣșµȩȢ (ȗȐȜȘ, ȜȚʌȠșȣµȚțȑȢ Ȓ ıȣȖțȠʌIJȚțȑȢ țȡȓıİȚȢ) ȑȤİȚ
ĮȞȐȖțȘ IJİȤȞȘIJȒȢ ȕȘµĮIJȠįȠIJȒıİȦȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
ȆȡȠ IJȘȢ ȕȘµĮIJȠįȠIJȒıİȦȢ…………………………………………...50-80% 
ȂİIJȐ IJȘ ȕȘµĮIJȠįȩIJȘıȘ……………………………………………...35-50%
4) ǿǻǿȅȀȅǿȁǿǹȀȅȈ ȇȊĬȂȅȈ
ǼȓȞĮȚ ȡȣșµȩȢ İț įȚĮijȣȖȒȢ Įʌȩ ȑțIJȠʌȠ țȑȞIJȡȠ ʌȠȣ ȕȡȓıțİIJĮȚ ıIJȠ țȠȚȜȚĮțȩ µȣȠțȐȡįȚȠ
(ıȣȞȒșȦȢ ıIJȚȢ ȓȞİȢ Purkinje). Ǿ țĮȡįȚĮțȒ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ İȓȞĮȚ ȤĮµȘȜȒ, ıȣȞȒșȦȢ țȐIJȦ Įʌȩ
40 ʌĮȜµȠȪȢ/1ǯ. ǼȓȞĮȚ ʌĮȡȠįȚțȩȢ (ȩʌȦȢ ıİ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ ȣʌȠȟĮȚµȓĮȢ Ȓ țĮIJȐ IJȘȞ ʌȡȫȚµȘ
µİIJݵijȡĮȖµĮIJȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ) Ȓ µȩȞȚµȠȢ (ȩʌȦȢ ıIJȚȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ ʌȜȒȡȠȣȢ țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȠȪ
ĮʌȠțȜİȚıµȠȪ Ȓ ıİ ʌȡȠȤȦȡȘµȑȞĮ ıIJȐįȚĮ țĮȡįȚĮțȫȞ ʌĮșȒıİȦȞ).
ȈIJȠ ǾȀī IJȠ ıȪµʌȜİȖµĮ QRS İȓȞĮȚ ĮȞȫµĮȜȠ, įȚİȣȡȣµȑȞȠ ȩʌȦȢ ıIJȚȢ ȑțIJĮțIJİȢ țȠȚȜȚĮțȑȢ
ıȣıIJȠȜȑȢ, IJȠ įİ ȑʌĮȡµĮ ȉĮ ȑȤİȚ țĮIJİȪșȣȞıȘ ĮȞIJȓșİIJȘ IJȠȣ İʌȐȡµĮIJȠȢ R.

¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȉȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ İȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ȣʌȠțİȓµİȞȘ ȞȩıȠ (ʌ.Ȥ. ʌȜȒȡȘȢ țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȩȢ
ĮʌȠțȜİȚıµȩȢ, țĮȡįȚĮțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ ț.Ȝ.ʌ.).
5) ȀȅȁȆȅȀȅǿȁǿǹȀȅȈ ǹȆȅȀȁǼǿȈȂȅȈ (ȀȀǹ)
ǿ. ȀȅȁȆȅȀȅǿȁǿǹȀȅȈ ǹȆȅȀȁǼǿȈȂȅȈ ȆȇȍȉȅȊ ǺǹĬȂȅȊ
ȅ 1ȠȢ ȕĮșµȩȢ țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȠȪ ĮʌȠțȜİȚıµȠȪ ȠijİȓȜİIJĮȚ ıIJȘȞ İʌȚµȒțȣȞıȘ IJȘȢ
țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȒȢ ĮȖȦȖȒȢ ʌȠȣ İțįȘȜȫȞİIJĮȚ ıIJȠ ǾȀī ȦȢ ʌĮȡȐIJĮıȘ IJȠȣ įȚĮıIJȒµĮIJȠȢ P-R.
ǻİȞ ʌȡȠıįȓįİȚ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ.
ǿǿ. ȀȅȁȆȅȀȅǿȁǿǹȀȅȈ ǹȆȅȀȁǼǿȈȂȅȈ ǻǼȊȉǼȇȅȊ ǺǹĬȂȅȊ
ȅ 2ȠȢ ȕĮșµȩȢ ȀȀǹ ȤĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ ĮʌȠIJȣȤȓĮ µİȡȚțȫȞ (ĮȜȜȐ ȩȤȚ ȩȜȦȞ) țȠȜʌȚțȫȞ
ȫıİȦȞ ȞĮ ijșȐıȠȣȞ IJȚȢ țȠȚȜȓİȢ ıİ µȚĮ țĮȡįȚȐ ȩʌȠȣ ȠȚ țȠȚȜȓİȢ ıȣȞȒșȦȢ İȜȑȖȤȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠ
ijȜİȕȩțȠµȕȠ. ȊʌȐȡȤȠȣȞ įȪȠ IJȪʌȠȚ Į) Ƞ IJȪʌȠȢ Mobitj 1 µİ ʌȡȠȠįİȣIJȚțȒ İʌȚµȒțȣȞıȘ IJȠȣ
įȚĮıIJȒµĮIJȠȢ P-R țĮȚ IJȑȜȠȢ, ĮʌȠțȜİȚıµȩ İȞȩȢ țȠȚȜȚĮțȠȪ ʌĮȜµȠȪ țĮȚ ȕ) Ƞ IJȪʌȠȢ Mobitj 2
– ȜȚȖȩIJİȡȠ ıȣȤȞȩȢ – țĮIJȐ IJȠȞ ȠʌȠȓȠ Ș İȜȜİȓʌȠȣıĮ țȠȚȜȚĮțȒ ıȣıIJȠȜȒ ıȣµȕĮȓȞİȚ ȤȦȡȓȢ
ʌȡȠȘȖȠȪµİȞȘ İʌȚµȒțȣȞıȘ IJȠȣ įȚĮıIJȒµĮIJȠȢ P-R.
ǹȚIJȚȠȜȠȖȓĮ: ȁȠȚµȫȟİȚȢ, ıȣȖȖİȞİȓȢ țĮȡįȚȠʌȐșİȚİȢ, İȡİșȚıµȩȢ IJȠȣ ʌȞİȣµȠȞȠȖĮıIJȡȚțȠȪ
ȞİȪȡȠȣ, ıIJİijĮȞȚĮȓĮ ȞȩıȠȢ, İțijȣȜȚıIJȚțȑȢ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ IJȠȣ ıȣıIJȒµĮIJȠȢ IJȘȢ
țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȒȢ ĮȖȦȖȒȢ, ijȐȡµĮțĮ.
Ǿ įȚȐȖȞȦıȘ IJȓșİIJĮȚ µİ IJȠ ǾȀī. ȉȠ ȘȜİțIJȡȩȖȡĮµµĮ IJȠȣ įݵĮIJȓȠȣ IJȠȣ HIS șȑIJİȚ IJȘ
ıȦıIJȒ IJȠʌȠȖȡĮijȚțȒ įȚȐȖȞȦıȘ.
ȅ ȀȀǹ 2Ƞȣ ȕĮșµȠȪ, țȣȡȓȦȢ Ƞ IJȪʌȠȢ Mobitj 2, ıȣȞȒșȦȢ ıȣȞȣʌȐȡȤİȚ µİ ȠȡȖĮȞȚțȒ
țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ țĮȚ șİȦȡİȓIJĮȚ ıȠȕĮȡȒ țĮIJȐıIJĮıȘ, İʌİȚįȒ µʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ țȡȓıİȚȢ
Adams-Stokes. Ȉ’ ĮȣIJȑȢ IJȚȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ ݵijȪIJİȣıȘ ȕȘµĮIJȠįȩIJȘ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
ȀȀǹ 2Ƞȣ ȕĮșµȠȪ ȤȦȡȓȢ ȚıȤĮȚµȚțȒ țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ıȣȖțȠʌIJȚțȑȢ
țȡȓıİȚȢ……………………………………………………………….30-50% 
ȀȀǹ 2Ƞȣ ȕĮșµȠȪ İʌȓ İįȐijȠȣȢ ȚıȤĮȚµȚțȒȢ țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮȢ………………35% țĮȚ
İʌȚʌȡȠıIJȓșİIJĮȚ ıIJȠ Ȇ.ǹ. IJȘȢ ȚıȤĮȚµȚțȒȢ țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮȢ IJȠȣ ĮȡȡȫıIJȠȣ. 
ȀȀǹ 2Ƞȣ ȕĮșµȠȪ µİ ıȣȖțȠʌIJȚțȑȢ țȡȓıİȚȢ……………………….67 țĮȚ 80%
(ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȘȢ ıȣȤȞȩIJȘIJĮȢ IJȦȞ țȡȓıİȦȞ). 
ȀȀǹ 2Ƞȣ ȕĮșµȠȪ µİIJȐ IJȘ ȕȘµĮIJȠįȩIJȘıȘ țĮȚ ȖȚĮ 1 ȤȡȩȞȠ ……………..80% 
ȂİIJȐ IJȘȞ ʌȐȡȠįȠ IJȠȣ İȞȩȢ ȑIJȠȣȢ țĮȚ İij’ ȩıȠȞ Ș ݵijȪIJİȣıȘ İȓȤİ İȣIJȣȤȒ
ĮʌȠIJİȜȑıµĮIJĮ………………………………………………………..35-67%
(ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȠȣ İʌĮȖȖȑȜµĮIJȠȢ, IJȘȢ ȘȜȚțȓĮȢ țĮȚ IJȘȢ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ Ȓ µȘ ıȠȕĮȡȒȢ
ȠȡȖĮȞȚțȒȢ țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮȢ)
ǿǿǿ. ȆȁǾȇǾȈ ȀȅȁȆȅȀȅǿȁǿǹȀȅȈ ǹȆȅȀȁǼǿȈȂȅȈ (ȆȀǹ)
ȅ 3ȠȢ ȕĮșµȩȢ țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȠȪ ĮʌȠțȜİȚıµȠȪ ȜȑȖİIJĮȚ țĮȚ ʌȜȒȡȘȢ țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȩȢ
ĮʌȠțȜİȚıµȩȢ. ȀĮIJ’ ĮȣIJȩȞ ȠȚ țȩȜʌȠȚ ıȣıIJȑȜȜȠȞIJĮȚ ĮȞİȟȐȡIJȘIJĮ Įʌȩ IJȚȢ țȠȚȜȓİȢ. Ǿ
țĮȡįȚĮțȒ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ țȣµĮȓȞİIJĮȚ ıȣȞȒșȦȢ µİIJĮȟȪ 30 țĮȚ 40 ʌĮȜµȫȞ IJȠ 1ǯ.

ȅ ʌȜȒȡȘȢ țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȩȢ ĮʌȠțȜİȚıµȩȢ (ȆȀǹ) įȚĮțȡȓȞİIJĮȚ ıİ ıȣȖȖİȞȒ (3-8%) țĮȚ ıİ
İʌȓțIJȘIJȠ.
ȅ ıȣȖȖİȞȒȢ ȆȀǹ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ĮıȣµʌIJȦµĮIJȚțȩȢ, Ș ʌȡȩȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ țĮȜȒ, ĮȞ țĮȚ
ȑȤȠȣȞ ĮȞĮijİȡșİȓ ıʌȐȞȚİȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ µİ țȡȓıİȚȢ Adams-Stokes. ȅȚ țĮȡįȚĮțȠȓ ʌĮȜµȠȓ
İȓȞĮȚ ʌİȡȚııȩIJİȡȠȚ Įʌȩ ȩ,IJȚ ıȣµȕĮȓȞİȚ ıIJȠȞ İʌȓțIJȘIJȠ ȆȀǹ țĮȚ µİ IJȘȞ ȐıțȘıȘ İȓȞĮȚ
įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ ijșȐıȠȣȞ țĮȚ IJȠȣȢ 100 ʌĮȜµȠȪȢ IJȠ 1ǯ. ȈȣȞȒșȦȢ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ʌİȡȓ µȠȞȒȡȠȣȢ
ıȣȖȖİȞȠȪȢ ȕȜȐȕȘȢ. ǹȞ įİȞ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ʌİȡȓ µȠȞȒȡȠȣȢ ȕȜȐȕȘȢ Ș µİıȠțȠȚȜȚĮțȒ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ
İȓȞĮȚ Ș ıȣȤȞȩIJİȡȘ ıȣȖȖİȞȒȢ țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ µİ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ ıȣȞįȣȐȗİIJĮȚ.
ȉȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ IJȠȣ ıȣȖȖİȞȠȪȢ ȆȀǹ ȤȦȡȓȢ țȡȓıİȚȢ Adams-Stokes țĮȚ ȤȦȡȓȢ ȐȜȜȘ
ıȣȖȖİȞȒ țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ IJȠ 5%.
ȅ İʌȓțIJȘIJȠȢ ȆȀǹ (ȩʌȦȢ țĮȚ ȩȜȠȚ ȠȚ IJȪʌȠȚ IJȦȞ țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȫȞ ĮʌȠțȜİȚıµȫȞ) µʌȠȡİȓ ȞĮ
İȓȞĮȚ µȩȞȚµȠȢ Ȓ ʌĮȡȠįȚțȩȢ. ȅijİȓȜİIJĮȚ ıİ ȕȜȐȕȘ IJȠȣ țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȠȪ țȩµȕȠȣ, IJȠȣ
įݵĮIJȓȠȣ IJȠȣ His Ȓ IJȦȞ ıțİȜȫȞ. Ǿ ıȣȞȘșȑıIJİȡȘ ĮȜȜȠȓȦıȘ İȓȞĮȚ Ș ȓȞȦıȘ IJȠȣ
ıȣıIJȒµĮIJȠȢ ĮȖȦȖȒȢ IJȦȞ İȡİșȚıµȐIJȦȞ İțijȣȜȚıIJȚțȒȢ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ. ǹȜȜȐ țĮȚ
ijȜİȖµȠȞȫįİȚȢ, įȚȘșȘIJȚțȑȢ țĮȚ IJȡĮȣµĮIJȚțȑȢ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞİȢ ȖȚĮ IJȘȞ ݵijȐȞȚıȘ
IJȠȣ ȆȀǹ.
ȉȠ ȑµijȡĮȖµĮ IJȠȣ µȣȠțĮȡįȓȠȣ, Ș ĮıȕİıIJȦµȑȞȘ ĮȠȡIJȚțȒ ȕĮȜȕȓįĮ, Ș ȡİȣµĮIJȚțȒ
țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ, Ș ıȣijȚȜȚįȚțȒ țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ, IJĮ ȞİȠʌȜȐıµĮIJĮ, ȠȚ ȜȠȚµȫȟİȚȢ țĮȚ įȚȐijȠȡĮ
ijȐȡµĮțĮ ʌ.Ȥ. įĮțIJȣȜȓIJȚįĮ, ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮ IJȘȢ ʌȐșȘıȘȢ. ȉĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ
İȟĮȡIJȫȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠ ȕĮșµȩ IJȘȢ ȕȡĮįȣțĮȡįȓĮȢ, IJȘȞ ȘȜȚțȓĮ IJȠȣ ĮıșİȞȠȪȢ, IJȘȞ țĮIJȐıIJĮıȘ
IJȠȣ țĮȡįȚĮțȠȪ µȣȩȢ. ǹȓıșȘµĮ țĮȡįȚĮțȫȞ ʌĮȜµȫȞ. ǼȪțȠȜȘ țȩʌȦıȘ, įȪıʌȞȠȚĮ,
ʌȡȠțȐȡįȚĮ ȐȜȖȘ, țȡȓıİȚȢ ȗȐȜȘȢ Ȓ țĮȚ ıȣȖțȠʌIJȚțȑȢ țȡȓıİȚȢ.
Ǿ įȚȐȖȞȦıȘ IJȓșİIJĮȚ µİ IJȠ ǾȀī IJȠ ȠʌȠȓȠ ȤĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ țȠȚȜȚĮțȐ, ȡȣșµȚțȐ
ıȣµʌȜȑȖµĮIJĮ, ıİ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ 20-40 ıȣıIJȠȜȫȞ IJȠ 1ǯ, İȞȫ ȠȚ țȩȜʌȠȚ – ıȣȞȒșȦȢ –
ıȣıIJȑȜȜȠȞIJĮȚ µİ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȒ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………………………..80%
ȂİIJȐ IJȘȞ İʌȚIJȣȤȒ ȕȘµĮIJȠįȩIJȘıȘ IJȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ țȣµĮȓȞİIJĮȚ Įʌȩ 35-67%. Ǿ
µİȖȐȜȘ ĮȣIJȒ įȚĮțȪµĮȞıȘ ȠijİȓȜİIJĮȚ ıIJȘȞ ȪʌĮȡȟȘ Ȓ µȘ ıȠȕĮȡȒȢ ȠȡȖĮȞȚțȒȢ
țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮȢ, ıIJȘ µȚțȡȒ Ȓ µİȖȐȜȘ ȘȜȚțȓĮ IJȠȣ ĮıșİȞȠȪȢ țĮȚ ıIJȠ İȓįȠȢ IJȠȣ İʌĮȖȖȑȜµĮIJȩȢ
IJȠȣ.
ȈȠȕĮȡȐ ȜĮµȕȐȞȠȞIJĮȚ ȣʌȩȥȘ IJĮ İʌĮȖȖȑȜµĮIJĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ıȤȑıȘ µİ IJĮ µȘȤĮȞȒµĮIJĮ ʌȠȣ
İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ IJȠ ȕȘµĮIJȠįȩIJȘ, İʌȓıȘȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ıȤȑıȘ µİ ȠįȒȖȘıȘ
µİȖȐȜȦȞ ȠȤȘµȐIJȦȞ Ȓ µİ įȚĮțȣȕȑȡȞȘıȘ ĮİȡȠʌȜȐȞȦȞ, Ȓ İʌĮȖȖȑȜµĮIJĮ ıIJĮ ȠʌȠȓĮ Ƞ
İȡȖĮȗȩµİȞȠȢ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦµȑȞȠȢ ȞĮ ıȘțȫȞİȚ ȕĮȡȚȐ ĮȞIJȚțİȓµİȞĮ.
6) ȈȊȃǻȇȅȂȅ ȃȅȈȅȊȃȉȅȈ ĭȁǼǺȅȀȅȂǺȅȊ
ǹʌȠIJİȜİȓ µȚĮ ʌȠȚțȚȜȓĮ ıȣȞįȡȩµȦȞ, țĮIJȐ IJĮ ȠʌȠȓĮ ȣʌȐȡȤİȚ ĮȞİʌĮȡțȒȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȠȣ
ijȜİȕȠțȩµȕȠȣ. Ǿ ĮȞİʌĮȡțȒȢ ĮȣIJȒ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ ȑȤİȚ ȦȢ ĮʌȠIJȑȜİıµĮ IJȘ įȚĮIJĮȡĮȤȒ IJȘȢ
ĮȚµĮIJȫıİȦȢ IJȠȣ İȖțİijȐȜȠȣ, ʌȠȣ – ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȠ ȕĮșµȩ IJȘȢ – İțįȘȜȫȞİIJĮȚ µİ ȗȐȜȘ,
ʌȡȠȜȚʌȠșȣµȚțȑȢ țĮIJĮıIJȐıİȚȢ Ȓ ĮțȩµȘ țĮȚ ıȣȖțȠʌIJȚțȑȢ țȡȓıİȚȢ.
ǹȚIJȚȠȜȠȖȓĮ: Ǿ ıȣȤȞȩIJİȡȘ ĮȚIJȓĮ İȓȞĮȚ Ș ıIJİijĮȞȚĮȓĮ țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ țĮȚ țĮIJȐ įİȪIJİȡȠ ȜȩȖȠ Ș
ʌȡȠȠįİȣIJȚțȒ İțijȪȜȚıȘ IJȘȢ ijȜİȕȩțȠµȕȠ – țȠȜʌȚțȒȢ ĮȖȦȖȒȢ țĮȚ ȠȚ µȣȠțĮȡįȚȠʌȐșİȚİȢ. ȉĮ
ıȪȞįȡȠµĮ ĮȣIJȐ ʌȡȠțĮȜȠȪȞIJĮȚ ʌȚȠ ıȣȤȞȐ Įʌȩ ĮȞȫµĮȜȘ ijȜİȕȩțȠµȕȠ țȠȜʌȚțȒ ĮȖȦȖȒ țĮȚ
ıʌĮȞȚȩIJİȡĮ Įʌȩ ĮȞȫµĮȜȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȠȣ ȓįȚȠȣ IJȠȣ ijȜİȕȩțȠµȕȠȣ.

ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ: ȅȚ ʌȚȠ ıȣȤȞȑȢ µȠȡijȑȢ IJȘȢ įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ IJȠȣ ijȜİȕȩțȠµȕȠȣ ȑȤȠȣȞ ıȤȑıȘ
µİ įȚĮȜİȓʌȠȞIJĮ ijȜİȕȩțȠµȕȠ – țȠȜʌȚțȩ ĮʌȠțȜİȚıµȩ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ µʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİIJĮȚ
µİ įȚȐijȠȡȠȣȢ ȕĮșµȠȪȢ: Įʌȩ IJȠȞ ijȜİȕȩțȠµȕȠ – țȠȜʌȚțȩ IJȪʌȠ Wenckebach µȑȤȡȚ IJȘȞ
ʌȜȒȡȘ ʌĮȪıȘ IJȠȣ ijȜİȕȩțȠµȕȠȣ.
ȉĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ ʌȠȣ ݵijĮȞȓȗİȚ Ƞ ĮıșİȞȒȢ – ĮįȣȞĮµȓĮ, ȗȐȜȘ, ʌȡȠıȣȖțȠʌIJȚțȑȢ
țĮIJĮıIJȐıİȚȢ Ȓ ĮʌȫȜİȚĮ IJȘȢ ıȣȞİȚįȒıİȦȢ – İȟĮȡIJȫȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȘȢ ĮıȣıIJȠȜȚțȒȢ
ʌİȡȚȩįȠȣ.
Ǿ įİȪIJİȡȘ ıİ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ µȠȡijȒ IJȠȣ ıȣȞįȡȩµȠȣ İȓȞĮȚ IJȘȢ "IJĮȤȣțĮȡįȓĮȢ –
ȕȡĮįȣțĮȡįȓĮȢ". ǼʌİȚıȩįȚĮ ʌĮȡȠȟȣȞIJȚțȒȢ ȣʌİȡțȠȚȜȚĮțȒȢ IJĮȤȣțĮȡįȓĮȢ, ʌIJİȡȣȖȚıµȠȪ Ȓ
țȠȜʌȚțȒȢ µĮȡµĮȡȣȖȒȢ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ – ʌȠȚțȓȜȠȣıĮȢ ȤȡȠȞȚțȒȢ įȚȐȡțİȚĮȢ –
țĮIJĮıIJȠȜȒ IJȘȢ ijȜİȕȩțȠµȕȠȣ – țȠȜʌȚțȒȢ ĮȖȦȖȒȢ. ǼȞȓȠIJİ ȠȚ ĮıșİȞİȓȢ ݵijĮȞȓȗȠȣȞ µȩȞȚµȘ
ijȜİȕȠțȠµȕȚțȒ ȕȡĮįȣțĮȡįȓĮ, ʌȠȣ µʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ ȦȢ ıȣȞȑʌİȚĮ IJȘȞ ĮįȣȞĮµȓĮ țĮȚ IJȠ
ȜȒșĮȡȖȠ.
Ǿ įȚȐȖȞȦıȘ ȖȓȞİIJĮȚ µİ IJȠ ȘȜİțIJȡȠțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ. ȈȣȤȞȐ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ 24ȦȡȘ țĮIJĮȖȡĮijȒ
Holter. ǼʌȓıȘȢ ȤȡȘıȚµȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȘȜİțIJȡȠijȣıȚȠȜȠȖȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ. Ȉİ ıȣµʌIJȦµĮIJȚțȠȪȢ
ĮıșİȞİȓȢ Ș șİȡĮʌİȓĮ İȓȞĮȚ Ș ݵijȪIJİȣıȘ µȩȞȚµȠȣ ȕȘµĮIJȠįȩIJȘ.
ȉĮ ʌȠıȠıIJȐ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ țȣµĮȓȞȠȞIJĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ IJȠȣ ĮȡȡȫıIJȠȣ:
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
Ȉİ ĮıȣµʌIJȦµĮIJȚțȠȪȢ ĮıșİȞİȓȢ………………………………………20-50% 
Ȉİ ıȣµʌIJȦµĮIJȚțȠȪȢ ĮıșİȞİȓȢ………………………………………..67-80%
ȂİIJȐ IJȘ ȕȘµĮIJȠįȩIJȘıȘ ȚıȤȪȠȣȞ IJĮ ȓįȚĮ ʌȠıȠıIJȐ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ µİ ĮȣIJȐ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ
ıIJȠ țİijȐȜĮȚȠ IJȠȣ țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȠȪ ĮʌȠțȜİȚıµȠȪ.
7) ȈȊȃǻȇȅȂǹ ȆȇȅǻǿǼīǼȇȈǼȍȈ
ȆȡȩțİȚIJĮȚ ʌİȡȓ ıȣȞįȡȩµȦȞ țȠȚȜȚĮțȒȢ ʌȡȠįȚİȖȑȡıİȦȢ. ȉȠ ĮȞĮIJȠµȚțȩ ȣȩıIJȡȦµĮ İȓȞĮȚ İȓIJİ
µȚĮ İʌȚʌȡȩıșİIJȘ țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȒ ıȪȞįİıȘ ʌȠȣ ʌĮȡĮțȐµʌIJİȚ IJȠȞ țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȩ țȩµȕȠ
(įݵȐIJȚȠ Kent, ȓȞİȢ Mahaim), İȓIJİ µȚĮ İʌȚʌȡȩıșİIJȘ țȠȜʌȠįݵĮIJȚĮțȒ ȠįȩȢ ʌȠȣ ıȣȞįȑİȚ IJȠ
țȠȜʌȚțȩ µȣȠțȐȡįȚȠ µİ IJȠ įݵȐIJȚȠ IJȠȣ His (įݵȐIJȚȠ James). Ǿ įİȪIJİȡȘ ĮȣIJȒ ʌİȡȓʌIJȦıȘ
İȓȞĮȚ ıʌȐȞȚĮ.
ǿ. ȈȊȃǻȇȅȂȅ WOLFF-PARKINSON-WHITE (W-P-W)
ȉĮ IJȣʌȚțȐ ȘȜİțIJȡȠțĮȡįȚȠȖȡĮijȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ IJȠȣ ıȣȞįȡȩµȠȣ WPW İȓȞĮȚ IJȠ ȕȡĮȤȪ P-R
įȚȐıIJȘµĮ țĮȚ IJȠ İȣȡȪ QRS µİ IJȠ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȩ țȪµĮ ǻ (įȑȜIJĮ). ȅ įȚĮȜİȓʌȦȞ
ȤĮȡĮțIJȒȡĮȢ IJȘȢ ʌȡȠįȚȑȖİȡıȘȢ Ȓ Ƞ ʌȠȜȪ µȚțȡȩȢ ȕĮșµȩȢ ʌȡȠįȚȑȖİȡıȘȢ İȓIJİ Ș ȪʌĮȡȟȘ
ĮʌȠțİțȡȣµȑȞȠȣ ȑțIJȠʌȠȣ įݵĮIJȓȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ țȐȞİȚ IJȘ įȚȐȖȞȦıȘ IJȠȣ ıȣȞįȡȩµȠȣ
ʌȡȠȕȜȘµĮIJȚțȒ Ȓ ĮµijȓȕȠȜȘ.
Ȉİ IJȑIJȠȚİȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ Ș įȚȐȖȞȦıȘ – Ȓ Ș İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ IJȘȢ įȚȐȖȞȦıȘȢ – ȖȓȞİIJĮȚ µİ
ȘȜİțIJȡȠijȣıȚȠȜȠȖȚțȩ ȑȜİȖȤȠ. ȅ ȘȜİțIJȡȠijȣıȚȠȜȠȖȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ȑȤİȚ țĮȚ ʌȡȠȖȞȦıIJȚțȒ
ĮȟȓĮ. ȂʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮȤȦȡȓıİȚ IJȚȢ ıȠȕĮȡȑȢ µȠȡijȑȢ IJȠȣ ıȣȞįȡȩµȠȣ Įʌȩ IJȚȢ İȜĮijȡȩIJİȡİȢ,
µİIJȡȫȞIJĮȢ ʌ.Ȥ. IJȘȞ ĮȞİȡȑșȚıIJȘ ʌİȡȓȠįȠ. ǵıȠ µȚțȡȩIJİȡȘ İȓȞĮȚ Ș ĮȞİȡȑșȚıIJȘ ʌİȡȓȠįȠȢ
IJȩıȠ ıȠȕĮȡȩIJİȡȘ İȓȞĮȚ Ș ȞȩıȠȢ.
ǹȣIJȩ ʌȠȣ țȣȡȓȦȢ ȑȤİȚ ıȘµĮıȓĮ ıIJȠ ıȪȞįȡȠµȠ WPW İȓȞĮȚ Ș ıȤȑıȘ µİ IJȘ ıȣȤȞȒ ݵijȐȞȚıȘ
IJĮȤȣțĮȡįȚȫȞ ıİ ıȘµĮȞIJȚțȩ ʌȠıȠıIJȩ IJȦȞ ĮıșİȞȫȞ, ĮȜȜȐ țĮȚ ĮȚijȞȓįȚȦȞ șĮȞȐIJȦȞ ı’ ȑȞĮ

ʌİȡȚȠȡȚıµȑȞȠ ĮȡȚșµȩ ĮıșİȞȫȞ. Ǿ ıȣȤȞȩIJİȡĮ ݵijĮȞȚȗȩµİȞȘ IJĮȤȣțĮȡįȓĮ İȓȞĮȚ Ș
ʌĮȡȠȟȣȞIJȚțȒ ȣʌİȡțȠȚȜȚĮțȒ IJĮȤȣțĮȡįȓĮ IJȠȣ IJȪʌȠȣ IJȘȢ İʌĮȞİȚıȩįȠȣ.
ǼʌȓıȘȢ µʌȠȡİȓ ȞĮ ݵijĮȞȚıșİȓ țȠȜʌȚțȩȢ ʌIJİȡȣȖȚıµȩȢ țĮȚ țȠȜʌȚțȒ µĮȡµĮȡȣȖȒ. Ȉİ
ĮıșİȞİȓȢ µİ ʌȠȜȪ ȕȡĮȤİȓĮ ȠȡșȩįȡȠµȘ ĮȞİȡȑșȚıIJȘ ʌİȡȓȠįȠ IJȠȣ įݵĮIJȓȠȣ Ș ݵijȐȞȚıȘ
țȠȜʌȚțȠȪ ʌIJİȡȣȖȚıµȠȪ Ȓ țȠȜʌȚțȒȢ µĮȡµĮȡȣȖȒȢ µİ ʌȠȜȪ ȕȡĮȤȪ R – R įȚȐıIJȘµĮ İȞȑȤİȚ
IJȠȞ țȓȞįȣȞȠ IJȘȢ ݵijȐȞȚıȘȢ țȠȚȜȚĮțȒȢ µĮȡµĮȡȣȖȒȢ.
ĬİȡĮʌİȓĮ: Į) ijĮȡµĮțİȣIJȚțȒ, ȕ) ĮȞIJȚIJĮȤȣțĮȡįȚĮțȒ ȕȘµĮIJȠįȩIJȘıȘ, Ȗ) țĮIJĮıIJȡȠijȒ IJȠȣ
ʌĮȡĮʌȜȘȡȦµĮIJȚțȠȪ įݵĮIJȓȠȣ µİ İȖȤİȓȡȘıȘ Ȓ ȘȜİțIJȡȚțȒ İțțȑȞȦıȘ µȑıȦ țĮșİIJȒȡĮ
ȘȜİțIJȡȠįȓȠȣ, µİIJȐ IJȘȞ İȞIJȩʌȚıȘ IJȠȣ įݵĮIJȓȠȣ (Ȓ IJȦȞ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ įݵĮIJȓȦȞ) µİ įȚĮijȜȑȕȚĮ
İȞįȠțĮȡįȚĮțȒ Ȓ įȚİȖȤİȚȡȚIJȚțȒ ȤĮȡIJȠȖȡȐijȘıȘ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
Ȉİ ĮȣµʌIJȦµĮIJȚțȠȪȢ ĮıșİȞİȓȢ ȤȦȡȓȢ ȚıIJȠȡȚțȩ ĮȡȡȣșµȚȫȞ……………..0-5% 
Ȉİ ıȣµʌIJȦµĮIJȚțȠȪȢ ĮıșİȞİȓȢ µİ ıȣȤȞȑȢ țȡȓıİȚȢ ĮȡȡȣșµȚȫȞ………..35-67%
(ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȘȢ ıȣȤȞȩIJȘIJĮȢ, įȚȐȡțİȚĮȢ țĮȚ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ IJȦȞ ĮȡȡȣșµȚȫȞ)
ǿǿ. ȈȊȃǻȇȅȂȅ LOWN – GANONG – LEVINE
ȋĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ ȕȡĮȤȪ P – R įȚȐıIJȘµĮ. ȉȠ QRS įȚĮIJȘȡİȓ IJȠ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȩ IJȠȣ İȪȡȠȢ
țĮȚ įİȞ ݵijĮȞȓȗİȚ țȪµĮ įȑȜIJĮ (ǻ). ȠijİȓȜİIJĮȚ 1) ıİ ʌĮȡĮʌȜȘȡȦµĮIJȚțȒ Ƞįȩ (ȓȞİȢ James)
ʌȠȣ ıȣȞįȑİȚ IJȠ țȠȜʌȚțȩ µȣȠțȐȡįȚȠ µİ IJȠ įݵȐIJȚȠ IJȠȣ His, 2) ıİ İʌȚIJȣȤȣȞȩµİȞȘ ĮȖȦȖȒ
IJȠȣ İȡİșȓıµĮIJȠȢ µȑıȦ IJȘȢ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȒȢ ȠįȠȪ ĮȖȦȖȒȢ.
Ǿ ݵijȐȞȚıȘ ĮȡȡȣșµȚȫȞ (ȣʌİȡțȠȚȜȚĮțȒȢ IJĮȤȣțĮȡįȓĮȢ, țȠȜʌȚțȠȪ ʌIJİȡȣȖȚıµȠȪ, țȠȜʌȚțȒȢ
µĮȡµĮȡȣȖȒȢ) İȓȞĮȚ ıʌĮȞȚȩIJİȡȘ ıİ ıȪȖțȡȚıȘ µİ IJȠ ıȪȞįȡȠµȠ WPW.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
Ȉİ ĮıȣµʌIJȦµĮIJȚțȠȪȢ ĮıșİȞİȓȢ …………………………………………0% 
Ȉİ ıȣµʌIJȦµĮIJȚțȠȪȢ ĮıșİȞİȓȢ µİ țȡȓıİȚȢ IJĮȤȣĮȡȡȣșµȚȫȞ………….35-67%
(ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȘȢ ıȣȤȞȩIJȘIJĮȢ, įȚȐȡțİȚĮȢ țĮȚ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ IJȦȞ ĮȡȡȣșµȚȫȞ).
8) ȈȀǼȁǿȀȅǿ ǹȆȅȀȁǼǿȈȂȅǿ
Ǿ țĮȡįȚĮțȒ ȫıȘ, ʌȠȣ ȟİțȚȞȐ Įʌȩ IJȠ ijȜİȕȩțȠµȕȠ, ĮțȠȜȠȣșİȓ µȚĮ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȒ Ƞįȩ µȑȤȡȚ
IJȠȞ IJȡȚȤĮıµȩ IJȠȣ įݵĮIJȓȠȣ IJȠȣ His.
Ȉ’ ĮȣIJȩ IJȠ ıȘµİȓȠ – ıİ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ ıțİȜȚțȠȪ ĮʌȠțȜİȚıµȠȪ – Ș ʌȡȩȠįȠȢ IJȘȢ ĮȖȦȖȒȢ IJȘȢ
ȫıȘȢ İȓIJİ țĮșȣıIJİȡİȓ İȓIJİ įȚĮțȩʌIJİIJĮȚ ı’ ȑȞĮ Įʌȩ IJĮ IJȡȓĮ ıțȑȜȘ IJȠȣ įݵĮIJȓȠȣ (įİȟȚȩ
ıțȑȜȠȢ, ĮȡȚıIJİȡȩ ʌȡȩıșȚȠ ȘµȚıțȑȜȠȢ, ĮȡȚıIJİȡȩ ȠʌȓıșȚȠ ȘµȚıțȑȜȠȢ), įȓȞȠȞIJĮȢ µȚĮ
ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȒ İȚțȩȞĮ ıIJȠ ıȪµʌȜİȖµĮ QRS ĮȞĮȜȩȖȦȢ İȐȞ Ƞ ĮʌȠțȜİȚıµȩȢ İȓȞĮȚ IJȠȣ
įİȟȚȠȪ ıțȑȜȠȣȢ, IJȠȣ ĮȡȚıIJİȡȠȪ ıțȑȜȠȣȢ Ȓ IJȦȞ ȘµȚıțİȜȫȞ.
Ǿ ıȣȞȘșȑıIJİȡȘ ĮȚIJȓĮ IJȦȞ ıțİȜȚțȫȞ ĮʌȠțȜİȚıµȫȞ İȓȞĮȚ Ș İțijȪȜȚıȘ IJȠȣ ıȣıIJȒµĮIJȠȢ
ĮȖȦȖȒȢ.
ǿ. ǹȆȅȀȁǼǿȈȂȅȈ ȉȅȊ ǻǼȄǿȅȊ ȈȀǼȁȅȊȈ
ǼµijĮȞȓȗİIJĮȚ ıIJȘ ıIJİijĮȞȚĮȓĮ, ȣʌİȡIJĮıȚțȒ țĮȚ ȡİȣµĮIJȚțȒ țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ, ıİ ıȣȖȖİȞİȓȢ
țĮȡįȚȠʌȐșİȚİȢ, µȣȠțĮȡįȓIJȚįİȢ Ȓ ȤȡȩȞȚİȢ ʌȞİȣµȠȞȠʌȐșİȚİȢ. ǼȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩȞ ȩµȦȢ, ȞĮ
ݵijĮȞȚıșİȓ țĮȚ ıİ ȐIJȠµĮ ʌȠȣ įİȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ țĮµȓĮ țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ.

ǿǿ. ǹȆȅȀȁǼǿȈȂȅȈ ȉȅȊ ǹȇǿȈȉǼȇȅȊ ȈȀǼȁȅȊȈ
ǼµijĮȞȓȗİIJĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ıİ ʌĮșȒıİȚȢ IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȐȢ țȠȚȜȓĮȢ (ȣʌİȡIJĮıȚțȒ țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ,
ıIJİijĮȞȚĮȓĮ țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ, µȣȠțĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ). ȂʌȠȡİȓ ȩµȦȢ ȞĮ ݵijĮȞȚıșİȓ țĮȚ ȦȢ
µȠȞȒȡȘȢ ȕȜȐȕȘ ȤȦȡȓȢ ȣʌȠțİȓµİȞȘ țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ (țĮȜȠȒșȘȢ ĮʌȠțȜİȚıµȩȢ).
ȅ ĮʌȠțȜİȚıµȩȢ IJȠȣ ĮȡȚıIJİȡȠȪ ıțȑȜȠȣȢ įȘµȚȠȣȡȖİȓ ȠȡȚıµȑȞİȢ įȚĮȖȞȦıIJȚțȑȢ įȣıțȠȜȓİȢ
įȚȩIJȚ 1) ıȣıțȠIJȓȗİȚ ȘȜİțIJȡȠțĮȡįȚȠȖȡĮijȚțȐ țȡȚIJȒȡȚĮ IJȘȢ ȣʌİȡIJȡȠijȓĮȢ IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȒȢ
țȠȚȜȓĮȢ, 3) țĮșȚıIJȐ İʌȚıijĮȜȒ IJĮ ĮʌȠIJİȜȑıµĮIJĮ IJȘȢ įȠțȚµĮıȓĮȢ țȠʌȫıİȦȢ, 4) ʌȡȠțĮȜİȓ
ʌĮȡȐįȠȟȘ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮ IJȠȣ µİıȠțȠȚȜȚĮțȠȪ įȚĮijȡȐȖµĮIJȠȢ ıIJȠ ȣʌİȡȘȤȠțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ
țĮȚ 5) ıIJȠ ıʌȚȞșȘȡȠȖȡȐijȘµĮ IJȠȣ µȣȠțĮȡįȓȠȣ µİ șȐȜȜȚȠ, įȘµȚȠȣȡȖİȓ țİȞȠIJȠʌȓĮ ıIJȘȞ
ʌȡȠıșȚȠįȚĮijȡĮȖµĮIJȚțȒ ʌİȡȚȠȤȒ, ʌȠȣ ݵijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ țĮIJȐ IJȘȞ İʌĮȞĮțȣțȜȠijȠȡȓĮ,
ʌĮȡȑȤȠȞIJĮȢ ĮʌĮIJȘȜȒ İȚțȩȞĮ ʌȡȠıșȚȠįȚĮijȡĮȖµĮIJȚțȒȢ ȚıȤĮȚµȓĮȢ.
īİȞȚțȫȢ, Ș ʌȡȩȖȞȦıȘ IJȦȞ ıțİȜȚțȫȞ ĮʌȠțȜİȚıµȫȞ İȓȞĮȚ ıȣȞȐȡIJȘıȘ IJȘȢ ȣʌȠțİȓµİȞȘȢ
ȞȩıȠȣ țĮȚ įİ ijĮȓȞİIJĮȚ ȞĮ įȚțĮȚȠȜȠȖİȓIJĮȚ Ș ʌĮȜĮȚȩIJİȡȘ İȞIJȪʌȦıȘ ȩIJȚ Ƞ ĮʌȠțȜİȚıµȩȢ ȑȤİȚ
ĮȞİȟȐȡIJȘIJȘ ʌȡȩȖȞȦıȘ, ʌȜȘȞ IJȦȞ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȞ ȞİȠݵijĮȞȚȗȠµȑȞȦȞ ĮʌȠțȜİȚıµȫȞ ıİ
ȐȡȡİȞİȢ ȘȜȚțȓĮȢ ȐȞȦ IJȦȞ 60 İIJȫȞ· IJȩIJİ Ƞ ȞİȠݵijĮȞȚȗȩµİȞȠȢ ĮʌȠțȜİȚıµȩȢ ĮʌȠIJİȜİȓ
ĮȞİȟȐȡIJȘIJȠ įȣıµİȞȑȢ ıIJȠȚȤİȓȠ.
ȉȑȜȠȢ, ȜȑȖȠȞIJĮȢ țĮȜȠȒșȘ ĮʌȠțȜİȚıµȩ İȞȞȠȠȪµİ IJȠȞ ĮʌȠțȜİȚıµȩ ʌȠȣ ݵijĮȞȓȗİIJĮȚ ıİ
ȐIJȠµĮ țȐIJȦ IJȦȞ 50 İIJȫȞ, ȦȢ İʌȓ IJȠ ʌȜİȓıIJȠȞ ȐȡȡİȞİȢ µİ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȩ ȐȟȠȞĮ țĮȚ įȚȐȡțİȚĮ
QRS țȐIJȦ IJȦȞ 0,16 țĮȚ µİ ĮȡȞȘIJȚțȩ țĮȡįȚȠȜȠȖȚțȩ ȑȜİȖȤȠ. Ȉ’ ĮȣIJȑȢ IJȚȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ
İʌȚIJȡȑʌȠȣµİ țĮȚ ıİ țȣȕİȡȞȒIJİȢ IJȘȞ İȟȐıțȘıȘ IJȠȣ İʌĮȖȖȑȜµĮIJȩȢ IJȠȣȢ.
Ǿ ıȣȞȪʌĮȡȟȘ ʌȜȒȡȠȣȢ ĮʌȠțȜİȚıµȠȪ IJȠȣ įİȟȚȠȪ ıțȑȜȠȣȢ țĮȚ IJȠȣ ĮȡȚıIJİȡȠȪ
ȘµȚĮʌȠțȜİȚıµȠȪ (įȚįİıµȚțȩȢ ĮʌȠțȜİȚıµȩȢ) İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩ ȞĮ ʌȡȠįȚĮșȑıİȚ ıIJȘȞ ݵijȐȞȚıȘ
ʌȜȒȡȠȣȢ țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȠȪ ĮʌȠțȜİȚıµȠȪ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
Ȃİ ȕȐıȘ IJĮ ĮȞȦIJȑȡȦ İțIJİșȑȞIJĮ, țȡȓȞȠȣµİ ȩIJȚ IJĮ ʌȠıȠıIJȐ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ IJȦȞ ıțİȜȚțȫȞ
ĮʌȠțȜİȚıµȫȞ İȟĮȡIJȫȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘ ȕĮȡȪIJȘIJĮ IJȘȢ ȣʌȠțİȓµİȞȘȢ ȞȩıȠȣ.
ȂȅȃǿȂǾ ȉǼȋȃǾȉǾ ǺǾȂǹȉȅǻȅȉǾȈǾ ȉǾȈ ȀǹȇǻǿǹȈ
ǼȞįİȓȟİȚȢ
1. ǼʌȓțIJȘIJȠȢ țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȩȢ ĮʌȠțȜİȚıµȩȢ (Į) ʌȜȒȡȘȢ, ȕ) įİȣIJȑȡȠȣ ȕĮșµȠȪ –
ıȣµʌIJȦµĮIJȚțȩȢ Ȓ ȩIJĮȞ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ Ș ȤȠȡȒȖȘıȘ ȕ-ĮȞĮıIJȠȜȑȦȞ.
2. ȋȡȩȞȚȠȢ įȚįİıµȚțȩȢ Ȓ IJȡȚįİıµȚțȩȢ ĮʌȠțȜİȚıµȩȢ µİ įȚĮȜİȓʌȠȞIJĮ ʌȜȒȡȘ
țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȩ ĮʌȠțȜİȚıµȩ Ȓ µİ 2Ƞȣ ȕĮșµȠȪ țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȩ ĮʌȠțȜİȚıµȩ.
3. ȈȪȞįȡȠµȠ ȞȠıȠȪȞIJȠȢ ijȜİȕȠțȩµȕȠȣ.
4. ȈȪȞįȡȠµȠ ȣʌİȡİȣĮȓıșȘIJȠȣ țĮȡȦIJȚįȚțȠȪ țȩȜʌȠȣ µİ ȚıIJȠȡȚțȩ ıȣȖțȠʌIJȚțȫȞ țȡȓıİȦȞ.
5. ȉĮȤȣțĮȡįȓİȢ ʌȠȣ įȚĮIJȘȡȠȪȞIJĮȚ µİ IJȠ µȘȤĮȞȚıµȩ İʌĮȞİȚıȩįȠȣ ʌĮȡȐ IJȘȞ
İijĮȡµȠıșİȓıĮ ijĮȡµĮțİȣIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ. ȈIJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ĮȣIJȒ ȤȡȘıȚµȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ
ĮȞIJȚIJĮȤȣțĮȡįȚĮțȠȓ ȕȘµĮIJȠįȩIJİȢ.
ǼȓįȘ IJİȤȞȘIJȒȢ ȕȘµĮIJȠįȩIJȘıȘȢ

ȉȡȓĮ țȣȡȓȦȢ İȓįȘ ȕȘµĮIJȠįȩIJȘıȘȢ ȣʌȐȡȤȠȣȞ: 1) ȈȪȖȤȡȠȞȘ Ȓ ıȣȞİȤȒȢ țȠȚȜȚĮțȒ
ȕȘµĮIJȠįȩIJȘıȘ, 2) țĮIJ’ İʌȓțȜȘıȘ țȠȚȜȚĮțȒ ȕȘµĮIJȠįȩIJȘıȘ țĮȚ 3) țȠȜʌȠ-țȠȚȜȚĮțȒ
ȕȘµĮIJȠįȩIJȘıȘ.
Ǿ İʌȚȜȠȖȒ IJȠȣ țĮIJȐȜȜȘȜȠȣ IJȪʌȠȣ ȕȘµĮIJȠįȩIJȘıȘȢ ʌȡȠȨʌȠșȑIJİȚ ȕĮșȚȐ ȖȞȫıȘ ȖȪȡȦ Įʌȩ
IJȘȞ IJİȤȞȘIJȒ ȕȘµĮIJȠįȩIJȘıȘ IJȘȢ țĮȡįȚȐȢ țĮȚ ĮʌȠIJİȜİȓ ĮțȩµȘ țĮȚ ıȒµİȡĮ ĮȞIJȚțİȓµİȞȠ
ʌİȡȚıȣȜȜȠȖȒȢ.
ȉȠ ǾȀī ıIJĮ ȐIJȠµĮ ʌȠȣ ijȑȡȠȣȞ ȕȘµĮIJȠįȩIJȘ įİȓȤȞİȚ įȚİȣȡȣıµȑȞĮ QRS ȩʌȦȢ ıİ
ĮʌȠțȜİȚıµȩ IJȠȣ ĮȡȚıIJİȡȠȪ ıțȑȜȠȣȢ țĮȚ ȤȡȠȞȚțȫȢ ĮȞİȟȐȡIJȘIJĮ Įʌȩ IJĮ İʌȐȡµĮIJĮ P ʌȠȣ
ʌȡȠȑȡȤȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠ ijȜİȕȩțȠµȕȠ. ǹµȑıȦȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ țȐșİ ıȪµʌȜİȖµĮ QRS įȚĮțȡȓȞİIJĮȚ IJȠ
ıȒµĮ (spike) IJȠȣ IJİȤȞȘIJȠȪ ȘȜİțIJȡȚțȠȪ İȡİșȓıµĮIJȠȢ.
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ IJȘȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ IJȠȣ ȕȘµĮIJȠįȩIJȘ ȖȓȞİIJĮȚ µİ
1) IJȘ µȑIJȡȘıȘ IJȦȞ ıijȪȟİȦȞ ( Ș țĮȡįȚĮțȒ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜĮIJIJȦșİȓ
ʌİȡȚııȩIJİȡȠ Įʌȩ 5 ıȣıIJȠȜȑȢ IJȠ 1ǯ)
2) IJȠ ȘȜİțIJȡȠțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ
3) IJȘ ȤȡȘıȚµȠʌȠȓȘıȘ İȞȩȢ Transístor radio
4) IJȘȞ İȟȦIJİȡȚțȒ İijĮȡµȠȖȒ µĮȖȞȒIJȘ țĮȚ
5) µİ IJȘȞ ĮȞȐȜȣıȘ IJȦȞ ȘȜİțIJȡȚțȫȞ İȡİșȚıµȐIJȦȞ µİ ʌĮȜµȠȖȡȐijȠ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ țĮȚ Ƞ
ĮıijĮȜȑıIJİȡȠȢ IJȡȩʌȠȢ İȜȑȖȤȠȣ IJȠȣ ȕȘµĮIJȠįȩIJȘ. īȚĮ IJȠȞ ȑȜİȖȤȠ IJȘȢ șȑıȘȢ IJȘȢ
ȖİȞȞȒIJȡȚĮȢ țĮȚ IJȠȣ Ȓ IJȦȞ țĮȜȦįȓȦȞ İȓȞĮȚ ȤȡȒıȚµȘ Ș ĮțIJȚȞȠȖȡĮijȓĮ IJȠȣ șȫȡĮțȠȢ.
ǼʌȚʌȜȠțȑȢ
1) ȂİIJĮIJȩʌȚıȘ ȘȜİțIJȡȠįȓȠȣ, 2) ıȪıʌĮıȘ įȚĮijȡȐȖµĮIJȠȢ, 3) șȡĮȪıȘ IJȠȣ țĮșİIJȒȡĮ Ȓ IJȠȣ
ȘȜİțIJȡȠįȓȠȣ, 4) ȐȞȠįȠȢ IJȠȣ ȠȣįȠȪ įȚȑȖİȡıȘȢ, 5) ݵijȐȞȚıȘ ĮȞIJĮȖȦȞȚıIJȚțȠȪ ȡȣșµȠȪ, 6)
ʌĮȡİȓıijȡȘıȘ µȣȠįȣȞĮµȚțȫȞ, 7) șȡȩµȕȦıȘ IJȘȢ ȣʌȠțȜİȓįȚĮȢ ijȜȑȕĮȢ, 8) țĮțȒ ıȪȞįİıȘ
ȕȘµĮIJȠįȩIJȘ țĮȚ ȘȜİțIJȡȠįȓȠȣ, 9) µȩȜȣȞıȘ IJȘȢ ȖİȞȞȒIJȡȚĮȢ Ȓ IJȠȣ ȘȜİțIJȡȠįȓȠȣ, 10) ʌȡȫȚµȘ
İȟȐȞIJȜȘıȘ, 11) ʌȡȩțȜȘıȘ ĮȡȡȣșµȚȫȞ, 12) ʌȡȩțȜȘıȘ įȚĮIJĮȡĮȤȫȞ İʌĮȞĮʌȠȜȫıİȦȢ IJȠȣ
µȣȠțĮȡįȓȠȣ ıIJȠȞ ĮȣIJȩµĮIJȠ țĮȡįȚĮțȩ ȡȣșµȩ, 13) ıȪȞįȡȠµȠ IJȠȣ ȕȘµĮIJȠįȩIJȘ.
ȅȚ IJİȤȞȘIJȠȓ ȕȘµĮIJȠįȩIJİȢ İȓȞĮȚ ȘȜİțIJȡȠȞȚțȑȢ țĮIJĮıțİȣȑȢ țĮȚ įȣȞȘIJȚțȐ Ș ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȠȣȢ
µʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȘȡİĮıșİȓ Įʌȩ ʌĮȡȐıȚIJĮ, ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ ȐȜȜȦȞ
ıȣıțİȣȫȞ Ȓ ʌȘȖȫȞ ȘȜİțIJȡȠµĮȖȞȘIJȚțȫȞ țȣµȐIJȦȞ ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞIJĮȚ ıİ țȠȞIJȚȞȒ ĮʌȩıIJĮıȘ
Įʌȩ IJȠ ȕȘµĮIJȠįȩIJȘ.
ǵȜȠȚ ȠȚ ıȪȖȤȡȠȞȠȚ ȕȘµĮIJȠįȩIJİȢ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠıIJĮIJİȣIJȚțȐ țȣțȜȫµĮIJĮ İȞĮȞIJȓȠȞ IJȦȞ
ʌĮȡĮıȓIJȦȞ ʌȠȣ įȘµȚȠȣȡȖȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ İʌȓįȡĮıȘ IJȠȣ ȘȜİțIJȡȚțȠȪ ȡİȪµĮIJȠȢ țĮȚ IJȦȞ
ȘȜİțIJȡȠµĮȖȞȘIJȚțȫȞ ʌİįȓȦȞ.
ȆȘȖȑȢ ȘȜİțIJȡȠµĮȖȞȘIJȚțȫȞ ʌİįȓȦȞ
Į) ȅȚțȚĮțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ: µȚțȡȑȢ ȘȜİțIJȡȚțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ, IJȘȜİȠȡȐıİȚȢ, ȣʌȠȜȠȖȚıIJȑȢ, ijȠȪȡȞȠȚ
µȚțȡȠțȣµȐIJȦȞ, ȑȤȠȣȞ IJȘ įȣȞĮIJȩIJȘIJĮ ȞĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ IJȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȠȣ ȕȘµĮIJȠįȩIJȘ. Ǿ
ȠįȒȖȘıȘ ĮȣIJȠțȚȞȒIJȠȣ İȓȞĮȚ ĮıijĮȜȒȢ İijȩıȠȞ Ș ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ ıİ µȘȤĮȞȒ IJȠȣ ĮȣIJȠțȚȞȒIJȠȣ
(įȚĮȞȠµȑĮȢ ıʌİȓȡĮ) ȕȡȓıțİIJĮȚ ıİ ĮʌȩıIJĮıȘ µİȖĮȜȪIJİȡȘ IJȦȞ 30 İț. Įʌȩ IJȘ ȖİȞȞȒIJȡȚĮ IJȠȣ
ȕȘµĮIJȠįȩIJȘ.
ȕ) ǺȚȠµȘȤĮȞȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ: ȕȚȠµȘȤĮȞȚțȠȓ µĮȖȞȒIJİȢ, ȘȜİțIJȡȠıȣȖțȠȜȜȘIJȑȢ µİIJȐȜȜȦȞ,
ȘȜİțIJȡȚțȠȓ țȜȓȕĮȞȠȚ, ȘȜİțIJȡȚțȐ ıȪȡµĮIJĮ ȣȥȘȜȒȢ IJȐıİȦȢ ȑȤȠȣȞ IJȘ įȣȞĮIJȩIJȘIJĮ ȞĮ
İʌȘȡİȐıȠȣȞ IJȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȠȣ ȕȘµĮIJȠįȩIJȘ.
Ȗ) DZȜȜİȢ İȟȦIJİȡȚțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ: ȠȚ ĮȞȚȤȞİȣIJȑȢ µİIJȐȜȜȦȞ IJȦȞ ĮİȡȠįȡȠµȓȦȞ țĮȚ IJĮ
ĮȞIJȚțȜİʌIJȚțȐ ıȣıIJȒµĮIJĮ ĮıijĮȜİȓĮȢ µʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ µȚțȡȑȢ µİIJĮȕȠȜȑȢ ıIJȘ

ȕȘµĮIJȠįȩIJȘıȘ ʌĮȡȩȜȠ ȩIJȚ İȓȞĮȚ µȚțȡȒȢ ȚıȤȪȠȢ ȩʌȦȢ İʌȓıȘȢ IJȠȪIJȠ µʌȠȡİȓ ȞĮ ıȣµȕİȓ µİ
IJȠȣȢ įȚĮțȩʌIJİȢ ʌȠȣ İȞİȡȖȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ µİ IJȘȞ ĮʌȜȒ İʌĮijȒ.
į) ȈȣıțİȣȑȢ µȑıĮ ıIJȠ ȞȠıȠțȠµİȓȠ: ȠȚ șİȡĮʌİȣIJȚțȑȢ ȣʌİȡșİȡµȓİȢ ȕȡĮȤȑȦȞ țȣµȐIJȦȞ, Ș
ȘȜİțIJȡȠțĮȣIJȘȡȓĮıȘ, ȠȚ ĮʌȚȞȚįȦIJȑȢ İȓȞĮȚ ʌȘȖȑȢ ȘȜİțIJȡȠµĮȖȞȘIJȚțȫȞ ʌİįȓȦȞ țĮȚ µʌȠȡȠȪȞ
ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ ȕȜȐȕİȢ ıIJȠ ıȪıIJȘµĮ ȕȘµĮIJȠįȩIJȘıȘȢ. ǼʌȓıȘȢ ȠȚ µĮȖȞȘIJȚțȠȓ IJȠµȠȖȡȐijȠȚ
țĮȚ Ƞ ȘȜİțIJȡȚțȩȢ ȕİȜȠȞȚıµȩȢ ȑȤȠȣȞ IJȘ įȣȞĮIJȩIJȘIJĮ ȞĮ ʌĮȡȑµȕȠȣȞ ıIJȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȠȣ
ȕȘµĮIJȠįȩIJȘ.
ǹʌȩ IJȘȞ ȐʌȠȥȘ, IJȑȜȠȢ, IJȘȢ ȚțĮȞȩIJȘIJĮȢ ʌȡȠȢ İȡȖĮıȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜȘijșİȓ ȣʌȩȥȘ ȩIJȚ IJĮ
IJİȜİȣIJĮȓĮ ȤȡȩȞȚĮ İʌȚIJİȪȤșȘțİ Ș țĮIJĮıțİȣȒ ȕȘµĮIJȠįȠIJȫȞ, ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ IJȘ įȣȞĮIJȩIJȘIJĮ
ĮȣIJȩµĮIJȘȢ ʌȡȠıĮȡµȠȖȒȢ IJȘȢ ȕȘµĮIJȠįȠIJȚțȒȢ țĮȡįȚĮțȒȢ ıȣȤȞȩIJȘIJĮȢ (ȕȘµĮIJȠįȩIJİȢ
µİIJĮȕĮȜȜȩµİȞȘȢ Ȓ ĮȣIJȠȡȣșµȚȗȩµİȞȘȢ ıȣȤȞȩIJȘIJĮȢ) ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȘ ıȦµĮIJȚțȒ
įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮ IJȦȞ ĮıșİȞȫȞ.
Ǿ ȤȡȘıȚµȠʌȠȓȘıȘ ĮȣIJȫȞ IJȦȞ ȕȘµĮIJȠįȠIJȫȞ ʌȠȣ "ĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞ" IJȚȢ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȑȢ
ĮȞȐȖțİȢ IJȠȣ ȠȡȖĮȞȚıµȠȪ İȞįİȓțȞȣIJĮȚ ȚįȚĮȓIJİȡĮ ı’ İțİȓȞȠȣȢ IJȠȣȢ ĮıșİȞİȓȢ ʌȠȣ
ȦijİȜȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ țĮȡįȚĮțȒȢ ıȣȤȞȩIJȘIJĮȢ țĮIJȐ IJȘȞ țȩʌȦıȘ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȂİIJȐ IJĮ ȜİȤșȑȞIJĮ ʌİȡȓ IJȘ µȩȞȚµȘ IJİȤȞȘIJȒ ȕȘµĮIJȠįȩIJȘıȘ IJȘȢ țĮȡįȚȐȢ İʌȚIJȡȑʌİIJĮȚ ȞĮ
ıȣµʌİȡȐȞȠȣµİ ȩIJȚ ȖȚĮ IJȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıµȩ IJȦȞ ʌȠıȠıIJȫȞ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ IJȦȞ ĮȡȡȫıIJȦȞ ʌȠȣ
ijȑȡȠȣȞ ȕȘµĮIJȠįȩIJȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮµȕȐȞȠȞIJĮȚ ȣʌȩȥȘ:
1) Ǿ ĮȞȦµĮȜȓĮ IJȘȢ ĮȖȦȖȒȢ Ȓ IJȠȣ ȡȣșµȠȪ ȖȚĮ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ ȑȖȚȞİ Ș IJȠʌȠșȑIJȘıȘ IJȠȣ
ȕȘµĮIJȠįȩIJȘ
2) Ǿ ȣʌȠțİȓµİȞȘ ȞȩıȠȢ ʌȠȣ įȘµȚȠȪȡȖȘıİ IJȘȞ ĮȞȦµĮȜȓĮ ĮȣIJȒ
3) Ǿ ȪʌĮȡȟȘ Ȓ ĮʌȠȣıȓĮ İʌȚʌȜȠțȫȞ Įʌȩ IJȠ ȕȘµĮIJȠįȩIJȘ
4) ȉȠ İʌȐȖȖİȜµĮ IJȠȣ ĮȡȡȫıIJȠȣ.
1.5.2. ȈIJȘșȐȖȤȘ
ȅȡȚıµȩȢ. ȀȜȚȞȚțȩ ıȪȞįȡȠµȠ ȠijİȚȜȩµİȞȠ ıİ ʌĮȡȠįȚțȒ ȚıȤĮȚµȓĮ IJȠȣ µȣȠțĮȡįȓȠȣ țĮȚ
ȤĮȡĮțIJȘȡȚȗȩµİȞȠ Įʌȩ İʌİȚıȩįȚĮ ȠʌȚıșȠıIJİȡȞȚțȠȪ ȐȜȖȠȣȢ Ȓ ʌȚȑıİȦȢ Ȓ įȣıijȠȡȓĮȢ țȣȡȓȦȢ
µİIJȐ Įʌȩ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ, įȚȐȡțİȚĮȢ ȠȜȓȖȦȞ ȜİʌIJȫȞ țĮȚ ʌĮȡİȡȤȩµİȞȠ µİ IJȘȞ ĮȞȐʌĮȣıȘ Ȓ IJȘ
ȜȒȥȘ ȞȚIJȡȦįȫȞ. Ȉİ ȠȡȚıµȑȞİȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ Ƞ ʌȩȞȠȢ İȞIJȠʌȓȗİIJĮȚ ıİ ȐȜȜȘ ʌİȡȚȠȤȒ IJȠȣ
șȫȡĮțĮ, ıIJȠȣȢ ȕȡĮȤȓȠȞİȢ, IJȠȣȢ ĮȖțȫȞİȢ, IJȠȣȢ țĮȡʌȠȪȢ, IJȠȞ IJȡȐȤȘȜȠ, IJȘȞ țȐIJȦ ȖȞȐșȠ.
ǻȚȐȖȞȦıȘ: 1) ǻȣȞĮIJȩȞ ȞĮ IJȓșİIJĮȚ µİ IJȠ țȜĮıȚțȩ ǾȀī țȣȡȓȦȢ țĮIJȐ IJȘȞ ȫȡĮ IJȘȢ țȡȓıİȦȢ,
2) ǾȀī µİIJȐ țȩʌȦıȘ, 3) ǾȀī țĮIJȐ Holter, 4) ıʌȚȞșȘȡȠȖȡȐijȘµĮ µȣȠțĮȡįȓȠȣ µİ șȐȜȜȚȠ
(Tl 201), 5) ıIJİijĮȞȚȠȖȡĮijȓĮ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ǹȞĮȜȩȖȦȢ IJȠȣ ıIJĮįȓȠȣ 
ȈIJȐįȚȠ ǿ: Ǿ ıȣȞȘșȚıµȑȞȘ ijȣıȚțȒ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮ IJȘȢ țĮșȘµİȡȚȞȒȢ ȗȦȒȢ įİȞ ʌȡȠțĮȜİȓ
ıIJȘșĮȖȤȚțȩ ȐȜȖȠȢ……………………………………………..35% 
ȈIJȐįȚȠ ǿǿ: ȂȚțȡȠȪ ȕĮșµȠȪ ʌİȡȚȠȡȚıµȩȢ IJȘȢ ıȣȞȘșȚıµȑȞȘȢ ijȣıȚțȒȢ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮȢ
ʌȡȠțĮȜİȓ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ………………………………...50% 
ȈIJȐįȚȠ ǿǿǿ: ȂȑIJȡȚȠȣ ȑȦȢ ıȠȕĮȡȠȪ ȕĮșµȠȪ ʌİȡȚȠȡȚıµȩȢ IJȘȢ ijȣıȚțȒȢ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮȢ
ʌȡȠțĮȜİȓ ıIJȘșĮȖȤȚțȩ ȐȜȖȠȢ……………………….67-80% 
ȈIJȐįȚȠ IV: ǼµijȐȞȚıȘ ıȣµʌIJȦµȐIJȦȞ țĮIJȐ IJȘȞ ĮȞȐʌĮȣıȘ…………….100%

ȉĮ ĮȞȦIJȑȡȦ țȜȚȞȚțȐ ıIJȐįȚĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțIJȚµȫȞIJĮȚ țĮȚ ȞĮ ıȣıȤİIJȓȗȠȞIJĮȚ ĮȞĮȜȩȖȦȢ µİ
IJĮ ĮʌȠIJİȜȑıµĮIJĮ IJȦȞ İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȫȞ İȣȡȘµȐIJȦȞ (įȠțȚµĮıȓĮ țȠʌȫıİȦȢ, șȐȜȜȚȠ ț.Ȝ.ʌ.).
x ȈȉǾĬǹīȋǾ PRINZMETAL
ǼȓȞĮȚ ıIJȘșȐȖȤȘ ʌȠȣ ȠijİȓȜİIJĮȚ ıİ ıʌĮıµȩ IJȦȞ ıIJİijĮȞȚĮȓȦȞ ĮȡIJȘȡȚȫȞ țĮȚ ȤĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ
Įʌȩ:
1) ȈIJȘșĮȖȤȚțȩ ʌȩȞȠ ȘȡݵȓĮȢ ʌȠȣ ݵijĮȞȓȗİȚ ıȣȤȞȐ țȚȡțĮįȚĮȞȒ țĮIJĮȞȠµȒ (µİ ȚįȚĮȓIJİȡȘ
ʌȡȠIJȓµȘıȘ IJȚȢ ʌȡȫIJİȢ ʌȡȦȚȞȑȢ ȫȡİȢ),
2) ȆĮȡȠįȚțȒ ĮȞȐıʌĮıȘ IJȠȣ įȚĮıIJȒµĮIJȠȢ ST(>1mm), Ș ȠʌȠȓĮ ĮʌȠțĮșȓıIJĮIJĮȚ IJȠ ʌȠȜȪ
İȞIJȩȢ 30ǯ țĮȚ țĮIJĮȜİȓʌİȚ țĮIJȐ țĮȞȩȞĮ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȩ ǾȀī.
3) ǹʌȠȣıȓĮ ĮȣȟȒıİȦȢ IJȦȞ µȣȠțĮȡįȚĮțȫȞ İȞȗȪµȦȞ µİIJȐ IJȘ ıIJȘșĮȖȤȚțȒ țȡȓıȘ.
ǻȚĮȖȞȦıIJȚțȑȢ µȑșȠįȠȚ
1) ǾȀī țĮIJȐ IJȘ ıIJȘșĮȖȤȚțȒ țȡȓıȘ
2) ǾȀī ıȣȞİȤȠȪȢ țĮIJĮȖȡĮijȒȢ (Holter)
3) ǻȠțȚµĮıȓĮ țȠʌȫıİȦȢ
4) ǻȠțȚµĮıȓĮ µİ İȡȖȠȞȠȕȓȞȘ: ȆȡȠțĮȜİȓ ıʌĮıµȩ ıİ İʌȚȡȡİʌİȓȢ ĮıșİȞİȓȢ (șİIJȚțȒ
įȠțȚµĮıȓĮ) µİ ĮʌȠIJȑȜİıµĮ: Į) ıIJȠ țȜȚȞȚțȩ İʌȓʌİįȠ IJȘȞ ݵijȐȞȚıȘ IJȠȣ ıIJȘșĮȖȤȚțȠȪ
ʌȩȞȠȣ, ȕ) ıIJȠ ǾȀī IJȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ ĮȞĮıʌȐıİȦȢ IJȠȣ ST, Ȗ) ıIJȘ ıIJİijĮȞȚȠȖȡĮijȓĮ
İȜȐIJIJȦıȘ IJȠȣ İȪȡȠȣȢ IJȠȣ ĮȣȜȠȪ IJȠȣ ĮȖȖİȓȠȣ țĮIJȐ 75% IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ.
ǼʌȚʌȜȠțȑȢ IJȘȢ įȠțȚµĮıȓĮȢ: ıȠȕĮȡȑȢ ĮȡȡȣșµȓİȢ, İʌȓµȠȞȠȢ ıʌĮıµȩȢ ĮȞșİțIJȚțȩȢ ıIJȘȞ
IJȡȚȞȚIJȡȓȞȘ, ȠȟȪ ȑµijȡĮȖµĮ IJȠȣ µȣȠțĮȡįȓȠȣ, șȐȞĮIJȠȢ.
ǹȞIJİȞįİȓȟİȚȢ: ȠȟȪ ȑµijȡĮȖµĮ IJȠȣ µȣȠțĮȡįȓȠȣ, įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ İȖțİijĮȜȚțȒȢ țȣțȜȠijȠȡȓĮȢ,
ʌȠȜȜĮʌȜȑȢ ıIJİȞȫıİȚȢ IJȦȞ ıIJİijĮȞȚĮȓȦȞ ĮȡIJȘȡȚȫȞ ȐȞȦ IJȠȣ 50%.
ȆȡȠijȣȜȐȟİȚȢ, ıȣıIJȐıİȚȢ. ǼȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȘ Ș ĮȚµȠįȣȞĮµȚțȒ țĮȚ ȘȜİțIJȡȠțĮȡįȚȠȖȡĮijȚțȒ
ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ IJȠȣ ĮȡȡȫıIJȠȣ. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȑIJȠȚµȠȢ įİȟȚȩȢ țȠȚȜȚĮțȩȢ
ȕȘµĮIJȠįȩIJȘȢ. Ǿ įȠțȚµĮıȓĮ İȓȞĮȚ ĮıijĮȜȑıIJİȡȘ ıIJȘȞ ĮȓșȠȣıĮ țĮșİIJȘȡȚĮıµȠȪ IJȘȢ țĮȡįȚȐȢ
5) DZȜȜİȢ įȠțȚµĮıȓİȢ ȜȚȖȩIJİȡȠ ĮȟȚȩʌȚıIJİȢ Įʌȩ IJȘ įȠțȚµĮıȓĮ IJȘȢ İȡȖȠȞȠȕȓȞȘȢ İȓȞĮȚ Ș
ʌȡȩțȜȘıȘ ıʌĮıµȠȪ µİ IJȘȞ ĮȞĮʌȞİȣıIJȚțȒ Ȓ țĮȚ IJȘ µİIJĮȕȠȜȚțȒ ĮȜțȐȜȦıȘ, Ș
įȠțȚµĮıȓĮ "ȥȣȤȡȠȪ ȪįĮIJȠȢ", Ș ıȣȞįȣĮıµȑȞȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ʌȡȠʌȡĮȞȠȜȩȜȘȢ țĮȚ
İʌȚȞİijȡȚįȓȞȘȢ ț.Į.
ȆȡȩȖȞȦıȘ țĮȚ ȕĮȡȪIJȘIJĮ IJȘȢ ʌĮșȒıİȦȢ. ǼȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJȘ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ țĮȚ İʌȚµȠȞȒ IJȠȣ
ıIJȘșĮȖȤȚțȠȪ ʌȩȞȠȣ țĮȚ IJȚȢ įȪȠ ȕĮıȚțȑȢ İʌȚʌȜȠțȑȢ IJȠȣ ıȣȞįȡȩµȠȣ: IJȚȢ ıȠȕĮȡȑȢ
ĮȡȡȣșµȓİȢ țĮȚ IJȠ ȠȟȪ ȑµijȡĮȖµĮ IJȠȣ µȣȠțĮȡįȓȠȣ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ǹȞȐȜȠȖĮ µİ IJȘȞ ʌȡȠĮȞĮijİȡȩµİȞȘ ȕĮȡȪIJȘIJĮ IJȘȢ ȞȩıȠȣ………………..35-80%
x ȈȊȃǻȇȅȂȅ ȋ
ȆȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ IJȘ ıȣȞȪʌĮȡȟȘ IJȦȞ İȟȒȢ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȫȞ:
1) ȈIJȘșȐȖȤȘȢ
2) ǹȖȖİȚȠȖȡĮijȚțȫȢ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȫȞ ıIJİijĮȞȚĮȓȦȞ ĮȡIJȘȡȚȫȞ, įȘȜĮįȒ ĮȡIJȘȡȚȫȞ ʌȠȣ įİȞ
ݵijĮȞȓȗȠȣȞ ĮșȘȡȦµȐIJȦıȘ ʌȠȣ ȞĮ ĮʌȠțĮȜȪʌIJİIJĮȚ ıIJȘ ıIJİijĮȞȚĮȓĮ ĮȡIJȘȡȚȠȖȡĮijȓĮ

3) ȂȘ ݵijĮȞȓıİȦȢ ıʌĮıµȠȪ ĮțȩµȘ țĮȚ µİIJȐ İȡȖȠȞȠȕȓȞȘ ıIJȚȢ µİȖȐȜİȢ ȠȡĮIJȑȢ ĮȡIJȘȡȓİȢ
(Ș ıIJİijĮȞȚȠȖȡĮijȓĮ µʌȠȡİȓ ȞĮ ʌİȡȚȜȐȕİȚ µȩȞȠ IJĮ țȪȡȚĮ İʌȚțĮȡįȚĮțȐ ĮȖȖİȓĮ țĮȚ IJȠȣȢ
2ȘȢ, 3ȘȢ țĮȚ İȞįİȤȠµȑȞȦȢ 4ȘȢ IJȐȟİȦȢ țȜȐįȠȣȢ)
4) ǹȣȟȘµȑȞȘȢ ĮȖȖİȚȠıȣıʌĮıIJȚțȒȢ IJȐıȘȢ IJȦȞ µȚțȡȫȞ İȞįȠµȣȠțĮȡįȚĮțȫȞ – µȘ ȠȡĮIJȫȞ,
µİ IJȚȢ IJȡȑȤȠȣıİȢ ĮȖȖİȚȠȖȡĮijȚțȑȢ IJİȤȞȚțȑȢ, ĮȖȖİȓȦȞ (µȚțȡȠĮȖȖİȚĮțȒ ıIJȘșȐȖȤȘ)
5) ĬİIJȚțȒȢ įȠțȚµĮıȓĮȢ țȠʌȫıİȦȢ.
ȉȠ ıȪȞįȡȠµȠ ȋ İȓȞĮȚ µȓĮ ıȣȖțİțȡȚµȑȞȘ țȜȚȞȚțȒ ȠȞIJȩIJȘIJĮ ʌȠȣ ʌȚșĮȞȩIJĮIJĮ ĮʌȠIJİȜİȓ İʌȓ
µȑȡȠȣȢ İțįȒȜȦıȘ ȖİȞȚțİȣµȑȞȘȢ ĮȖȖİȚĮțȒȢ įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ. Ǿ įȚȐȖȞȦıȘ șĮ IJİșİȓ ıİ
ȐIJȠµĮ ʌȠȣ ݵijĮȞȓȗȠȣȞ ıIJȘșȐȖȤȘ, ȑȤȠȣȞ șİIJȚțȒ įȠțȚµĮıȓĮ țȠʌȫıİȦȢ, ĮȡȞȘIJȚțȒ
įȠțȚµĮıȓĮ İȡȖȠȞȠȕȓȞȘȢ țĮȚ ĮȡȞȘIJȚțȒ ıIJİijĮȞȚĮȓĮ ĮȡIJȘȡȚȠȖȡĮijȓĮ.
ȆİȡĮȚIJȑȡȦ įȚĮȖȞȦıIJȚțȑȢ µȑșȠįȠȚ ʌİȡȚȜĮµȕȐȞȠȣȞ:
1) ȉȘȞ İȞįȠijȜȑȕȚĮ ȤȠȡȒȖȘıȘ įȚʌȣȡȚįĮµȩȜȘȢ ʌȡȠțİȚµȑȞȠȣ ȞĮ ʌĮȡĮȤșİȓ ıIJȘșȐȖȤȘ µİ Ȓ
ȤȦȡȓȢ țĮIJȐıʌĮıȘ IJȠȣ ST.
2) ȉȠ ȡĮįȚȠȧıȠIJȠʌȚțȩ ȑȜİȖȤȠ IJȠȣ țȜȐıµĮIJȠȢ İȟȦșȒıİȦȢ țĮIJȐ IJȘȞ ȐıțȘıȘ ȠʌȩIJİ Ș
ĮȞİʌĮȡțȒȢ ĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘ ĮȣIJȠȪ ıȣȞȘȖȠȡİȓ ȣʌȑȡ µȚțȡȠĮȖȖİȚĮțȒȢ ȚıȤĮȚµȓĮȢ
(ĮʌȠțȜİȚȠµȑȞȦȞ, ijȣıȚțȐ, ȐȜȜȦȞ ʌĮșȒıİȦȞ, ʌ.Ȥ. µȣȠțĮȡįȚȠʌȐșİȚİȢ ț.Ȝ.ʌ.).
3) ȉȘ µİȜȑIJȘ IJȘȢ ıIJİijĮȞȚĮȓĮȢ ĮȖȖİȚȠįȚĮIJĮIJȚțȒȢ İijİįȡİȓĮȢ ȡȠȒȢ ĮȓµĮIJȠȢ (ıİ
İȟİȚįȚțİȣµȑȞȠ țȑȞIJȡȠ).
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ ȖİȞȚțȫȢ țĮȜȒ· ʌĮȡȐ IJȘȞ İʌȚµȠȞȒ IJȦȞ İȞȠȤȜȘµȐIJȦȞ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ µȚĮ
ȩȤȚ ȚįȚĮȓIJİȡĮ ʌȡȠȠįİȣIJȚțȒ ʌȐșȘıȘ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ǹȞȐȜȠȖĮ µİ IJȘ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ IJȦȞ İȞȠȤȜȘµȐIJȦȞ țĮȚ IJȠ İʌȐȖȖİȜµĮ IJȠȣ
ĮȡȡȫıIJȠȣ………………………………………………………………..25-50%
x ǼȂĭȇǹīȂǹ ȂȊȅȀǹȇǻǿȅȊ
ȅȡȚıµȩȢ. ǼȓȞĮȚ Ș ȞȑțȡȦıȘ IJȠȣ µȣȠțĮȡįȓȠȣ Ș ȠʌȠȓĮ İʌȑȡȤİIJĮȚ ıȣȞȒșȦȢ µİIJȐ Įʌȩ
ĮȞȐʌIJȣȟȘ șȡȩµȕȠȣ ıİ ĮșȘȡȠıțȜȘȡȣȞIJȚțȒ ʌȜȐțĮ IJȠȣ ȑıȦ ȤȚIJȫȞĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȒįȘ
ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ıIJȑȞȦıȘ IJȠȣ ĮȣȜȠȪ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ 75-80%.
ǹȚIJȓĮ: Ǿ ĮșȘȡȠıțȜȒȡȣȞıȘ İȓȞĮȚ țĮIJ’ İȟȠȤȒȞ ȣʌİȪșȣȞȘ ıİ ʌȠıȠıIJȩ ȐȞȦ IJȠȣ 90%. ȉĮ µȘ
ĮșȘȡȠıțȜȘȡȣȞIJȚțȒȢ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ ݵijȡȐȖµĮIJĮ İȓȞĮȚ ıʌȐȞȚĮ țĮȚ µʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȠijİȓȜȠȞIJĮȚ ıİ
ĮȡIJȘȡȓIJȚįİȢ, IJȡĮȣµĮIJȚıµȠȪȢ IJȦȞ ĮȡIJȘȡȚȫȞ, µİIJĮȕȠȜȚțȑȢ ȞȩıȠȣȢ (ʌ.Ȥ. ĮµȣȜȠİȓįȦıȘ),
ıʌĮıµȩ ıIJİijĮȞȚĮȓĮȢ ĮȡIJȘȡȓĮȢ, ݵȕȠȜȑȢ Įʌȩ İȞįȠțĮȡįȓIJȚįĮ, ʌȡȩʌIJȦıȘ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ,
țĮȡįȚĮțȩ µȪȟȦµĮ, İʌȓıȘȢ µȣȠțĮȡįȚĮțȑȢ ȖȑijȣȡİȢ, ıȣȖȖİȞİȓȢ ĮȞȦµĮȜȓİȢ IJȦȞ ıIJİijĮȞȚĮȓȦȞ
ĮȡIJȘȡȚȫȞ, ĮȚµĮIJȠȜȠȖȚțȑȢ ȞȩıȠȣȢ ț.Ȑ.
ȉȠ ȑµijȡĮȖµĮ IJȠȣ µȣȠțĮȡįȓȠȣ ĮȞĮIJȠµȠʌĮșȠȜȠȖȚțȫȢ ȤĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ:
1) ȦȢ ȠȟȪ Įʌȩ IJȘȞ ȘµȑȡĮ IJȘȢ İȖțĮIJĮıIJȐıİȫȢ IJȠȣ țĮȚ µȑȤȡȚ 10 ȘµİȡȫȞ
2) ȦȢ ʌȡȩıijĮIJȠ ȑµijȡĮȖµĮ µȣȠțĮȡįȓȠȣ µȑȤȡȚ 30Ȟ ȘµİȡȫȞ Įʌȩ IJȘȞ ȘµȑȡĮ IJȘȢ
İȖțĮIJĮıIJȐıİȫȢ IJȠȣ țĮȚ
3) ȦȢ ʌĮȜĮȚȩ ȑµijȡĮȖµĮ µȣȠțĮȡįȓȠȣ șİȦȡİȓIJĮȚ IJȠ µİIJȐ IJȘȞ 30Ȓ ȘµȑȡĮ Įʌȩ IJȘȢ
İȖțĮIJĮıIJȐıİȫȢ IJȠȣ µȑȤȡȚ IJȘȞ 90Ȓ ȘµȑȡĮ.
ȉȠ ȑµijȡĮȖµĮ IJȠȣ µȣȠțĮȡįȓȠȣ șİȦȡİȓIJĮȚ ĮıijĮȜȚıIJȚțȫȢ ȦȢ:
1) ʌȡȩıijĮIJȠ µȑȤȡȚ ıȣµʌȜȘȡȫıİȦȢ 6µȒȞȠȣ Įʌȩ IJȘȢ İȖțĮIJĮıIJȐıİȫȢ IJȠȣ
2) ıȤİIJȚțȫȢ ʌȡȩıijĮIJȠ µȑȤȡȚ ıȣµʌȜȘȡȫıİȦȢ ȑIJȠȣȢ Įʌȩ IJȘȢ İȖțĮIJĮıIJȐıİȫȢ IJȠȣ țĮȚ
3) ʌĮȜĮȚȩ ȑµijȡĮȖµĮ µȣĮțĮȡįȓȠȣ µİIJȐ ʌĮȡȑȜİȣıȘ ȑIJȠȣȢ Įʌȩ IJȘȢ İȖțĮIJĮıIJȐıİȫȢ IJȠȣ.

ǻȚȐȖȞȦıȘ: Ǿ įȚȐȖȞȦıȘ IJȠȣ ݵijȡȐȖµĮIJȠȢ IJȠȣ µȣȠțĮȡįȓȠȣ țĮȚ Ș ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ IJȘȢ
ʌȠȡİȓĮȢ IJȠȣ ȖȓȞİIJĮȚ µİ: 1) ǾȀī, 2) ȊʌİȡȘȤȠțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ, 3) ǻȠțȚµĮıȓĮ țȠʌȫıİȦȢ
µİIJȐ IJȘȞ ʌĮȡȑȜİȣıȘ IJȘȢ ȠȟİȓĮȢ ijȐıİȦȢ, 4) ȈʌȚȞșȘȡȠȖȡȐijȘµĮ µȣȠțĮȡįȓȠȣ µİ Tl201, 5)
ȇĮįȚȠȧıȠIJȠʌȚțȒ țȠȚȜȚȠȖȡĮijȓĮ țĮȚ 6) ȈIJİijĮȞȚȠȖȡĮijȓĮ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
ȅȟȪ ȑµijȡĮȖµĮ µȣȠțĮȡįȓȠȣ………………………………………...80-100% 
ȆȡȩıijĮIJȠ ȑµijȡĮȖµĮ µȣȠțĮȡįȓȠȣ Ȓ ıȤİIJȚțȫȢ ʌȡȩıijĮIJȠ………………80% 
ȆĮȜĮȚȩ ȑµijȡĮȖµĮ µȣȠțĮȡįȓȠȣ (ıIJĮșİȡȠʌȠȚȘµȑȞȠ)…………………….50% 
ȆĮȜĮȚȩ ȑµijȡĮȖµĮ µȣȠțĮȡįȓȠȣ µİ ĮȡȞȘIJȚțȒ ǻȠțȚµĮıȓĮ ȀȠʌȫıİȦȢ (ǻȀ) țĮȚ ĮȡȞȘIJȚțȩ
ıʌȚȞșȘȡȠȖȡȐijȘµĮ IJȠȣ µȣȠțĮȡįȓȠȣ µİ ĬȐȜȜȚȠ (Tl) ȣʌȩ țȩʌȦıȘ țĮȚ ıİ
ȘȡݵȓĮ……………………………………………….…………….…35-50% 
ȆĮȜĮȚȩ ȑµijȡĮȖµĮ µȣȠțĮȡįȓȠȣ µİ ǻ.Ȁ.(+)………………………….67-80% 
ȆĮȜĮȚȩ ȑµijȡĮȖµĮ µȣȠțĮȡįȓȠȣ µİ Tl201(+)………………………...67-80% 
ȆĮȜĮȚȩ ȑµijȡĮȖµĮ µȣȠțĮȡįȓȠȣ µİ ǻ.Ȁ.(-)……………………………....50% 
ȆĮȜĮȚȩ ȑµijȡĮȖµĮ µȣȠțĮȡįȓȠȣ µİ Tl201(-)……………………………..50% 
ȆĮȜĮȚȩ ȑµijȡĮȖµĮ µȣȠțĮȡįȓȠȣ µİ ǻ.Ȁ.(-) țĮȚ Tl(+)………………...50-67% 
ȆĮȜĮȚȩ ȑµijȡĮȖµĮ µȣȠțĮȡįȓȠȣ µİ ǻ.Ȁ.(+) țĮȚ Tl(-)………………...50-67% 
ȆĮȜĮȚȩ ȑµijȡĮȖµĮ µȣȠțĮȡįȓȠȣ µİ ǻ.Ȁ.(+) țĮȚ Tl(+)……………………80% 
ȆĮȜĮȚȩ ȑµijȡĮȖµĮ µȣȠțĮȡįȓȠȣ µİ țĮȡįȚĮțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ țĮȚ ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȠȣ ȕĮșµȠȪ
ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ………………………………………….………….67-80% țĮȚ ȐȞȦ 
ȆĮȜĮȚȩ ȑµijȡĮȖµĮ µȣȠțĮȡįȓȠȣ µİ ȑțįȘȜȘ țĮȡįȚĮțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ (ıIJȐįȚȠ
IV)……………………………………………………………………..>80% 
ȆĮȜĮȚȩ ȑµijȡĮȖµĮ µȣȠțĮȡįȓȠȣ µİ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ȡȣșµȠȪ……………...50-80%
ȈIJȘȞ IJİȜȚțȒ İțIJȓµȘıȘ IJȠȣ Ȇ.ǹ. ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞIJȠIJİ ȞĮ ȜĮµȕȐȞİIJĮȚ ȣʌȩȥȘ Ș ȘȜȚțȓĮ, IJȠ
İʌȐȖȖİȜµĮ, IJȠ İʌȓʌİįȠ µȩȡijȦıȘȢ IJȠȣ ĮıijĮȜȚıµȑȞȠȣ țĮȚ ȜȠȚʌȐ.
x ǹȈȉǹĬǾȈ ȈȉǾĬǹīȋǾ
(ȈȣȞȫȞȣµĮ: ǼȞįȚȐµİıȘ ıIJİijĮȞȚĮȓĮ ıȣȞįȡȠµȒ, ʌȡȠݵijȡĮȖµĮIJȚțȒ ıIJȘșȐȖȤȘ,
İʌĮʌİȚȜȠȪµİȞȠ ȑµijȡĮȖµĮ µȣȠțĮȡįȓȠȣ). ȋĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ țȡȓıİȚȢ ıIJȘșĮȖȤȚțȠȪ
ȐȜȖȠȣȢ ĮȞİȟĮȡIJȒIJȦȢ ıȦµĮIJȚțȒȢ ʌȡȠıʌȐșİȚĮȢ, ıȣȖțȚȞȒıİȦȢ Ȓ ȐȜȜȦȞ ıȦµĮIJȚțȫȞ
ʌĮȡĮȖȩȞIJȦȞ țĮȚ ıȣµȕĮȓȞİȚ țȣȡȓȦȢ țĮIJȐ IJȘȞ ĮȞȐʌĮȣıȘ. ȆȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ ıIJȘșȐȖȤȘ ȞȑĮȢ
İȞȐȡȟİȦȢ Ȓ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ ʌȡȠȘȖȠȪµİȞȘȢ ıIJĮșİȡȒȢ ıIJȘșȐȖȤȘȢ.
Ǿ įȚȐȡțİȚĮ IJȘȢ țȡȓıȘȢ İȓȞĮȚ µȚțȡȒ, µʌȠȡİȓ ȩµȦȢ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮȚ ȐȞȦ IJȦȞ 20-30 ȜİʌIJȫȞ,
ȠʌȩIJİ țĮȚ ȣʌȠįȘȜȫȞİȚ ıȠȕĮȡȒ ʌȡȩȖȞȦıȘ IJȘȢ ʌĮșȒıİȦȢ.
Ǿ ĮıIJĮșȒȢ ıIJȘșȐȖȤȘ ĮȞȚȤȞİȪİIJĮȚ țȣȡȓȦȢ µİ ǾȀī Holter țĮȚ ǾȀī ıIJȘ ijȐıȘ IJȠȣ ʌȩȞȠȣ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………………………..80%
1.5.3. ǼʌȓțIJȘIJİȢ ȤȡȩȞȚİȢ ȕĮȜȕȚįȠʌȐșİȚİȢ
1. ȈȉǼȃȍȈǾ ȂǾȉȇȅǼǿǻȅȊȈ ǺǹȁǺǿǻǹȈ
ȅȡȚıµȩȢ: ȆİȡȚȠȡȚıµȩȢ IJȠȣ İȪȡȠȣȢ IJȠȣ ıIJȠµȓȠȣ IJȘȢ µȘIJȡȠİȚįȠȪȢ țȐIJȦ IJȠȣ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȠȪ.
ǹȚIJȚȠȜȠȖȓĮ: ȈȤİįȩȞ ʌȐȞIJȠIJİ ȠijİȓȜİIJĮȚ ıIJȠ ȡİȣµĮIJȚțȩ ʌȣȡİIJȩ.

ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ: ǹȞĮȜȩȖȦȢ IJȘȢ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ: įȪıʌȞȠȚĮ, İȪțȠȜȘ țȩʌȦıȘ, ȕȒȤĮȢ, ĮȚµȩʌIJȣıȘ.
ȈIJȘșȐȖȤȘ.
ǻȚȐȖȞȦıȘ: Į) ȀȜȚȞȚțȫȢ : 1ȠȢ IJȩȞȠȢ ȑȞIJȠȞȠȢ, țȜĮȖȖȒ įȚĮȞȠȓȟİȦȢ IJȘȢ µȘIJȡȠİȚįȠȪȢ,
įȚĮıIJȠȜȚțȩ țȪȜȚıµĮ. ȕ) ǾȀī: ıİ ijȜİȕȠțȠµȕȚțȩ ȡȣșµȩ ȇ µȚIJȡȠİȚįȚțȩ Ȓ țȠȜʌȚțȒ
µĮȡµĮȡȣȖȒ. Ȗ) ǹțIJȚȞȠȖȡĮijȓĮ: įȚȩȖțȦıȘ ĮȡȚıIJİȡȠȪ țȩȜʌȠȣ (įȚʌȜȒ ʌĮȡȣijȒ), ȑȞIJȠȞȘ
ıțȚĮȖȡȐijȘıȘ ʌȞİȣµȠȞȚțȫȞ ijȜİȕȫȞ ıIJĮ ĮȞȫIJİȡĮ ʌȞİȣµȠȞȚțȐ ʌİįȓĮ, ȖȡĮµµȑȢ Kerley B.
į) ȊʌİȡȘȤȠțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ: µȑIJȡȘıȘ ıIJȠµȓȠȣ IJȘȢ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ, įȚȐIJĮıȘ ĮȡȚıIJİȡȠȪ
țȩȜʌȠȣ, įȚĮıIJȠȜȚțȒ țȜȓıȘ. İ) ȀĮșİIJȘȡȚĮıµȩȢ țĮȡįȓĮȢ.
ǺĮȡȪIJȘIJĮ: ǼȓȞĮȚ ĮȞȐȜȠȖȘ Į) IJȠȣ ݵȕĮįȠȪ IJȠȣ ıIJȠµȓȠȣ, ȕ) IJȘȢ ʌȚȑıİȦȢ IJȠȣ ĮȡȚıIJİȡȠȪ
țȩȜʌȠȣ, Ȗ) IJȘȢ įȚĮȕĮȜȕȚįȚțȒȢ țȜȓıİȦȢ ʌȚȑıİȦȢ.
ĭȣıȚȠȜȠȖȚțȩ ݵȕĮįȩȞ IJȠȣ ıIJȠµȓȠȣ 4-6 cm2.
ȂȑıȘ ʌȓİıȘ ĮȡȚıIJİȡȠȪ țȩȜʌȠȣ 6 mm Hg.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
µȚțȡȠȪ ȕĮșµȠȪ ıIJȑȞȦıȘ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ (ıIJȩµȚȠ ʌȐȞȦ Įʌȩ 2 cm2)……5-10% 
µİIJȡȓȠȣ ȕĮșµȠȪ (İȪȡȠȢ ıIJȠµȓȠȣ 1- 2 cm2)………………………….35-50% 
µİȖȐȜȠȣ ȕĮșµȠȪ (İȪȡȠȢ ıIJȠµȓȠȣ țȐIJȦ IJȠȣ 1 cm2 µİ ʌȓİıȘ ĮȡȚıIJİȡȠȪ țȩȜʌȠȣ ʌȐȞȦ
Įʌȩ 20 mm Hg)…………………………………..…………………67-80% 
ıIJȑȞȦıȘ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ µİ țȠȜʌȚțȒ µĮȡµĮȡȣȖȒ………………………50-80% 
ıIJȑȞȦıȘ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ µİ µȚțȡȠȕȚĮțȒ İȞįȠțĮȡįȓIJȚįĮ……………………80% 
ıIJȑȞȦıȘ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ µİ ݵȕȠȜȑȢ, ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȘȢ ıȣȤȞȩIJȘIJĮȢ, IJȘȢ İȞIJȠʌȓıİȦȢ țĮȚ IJȠȣ
ĮȡȚșµȠȪ IJȦȞ İȞIJȠʌȓıİȦȞ………………………………….…………….50-80% 
µİ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ȣʌȑȡIJĮıȘ țĮȚ ʌȓİıȘ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ 100 mm
Hg………………………………………………………………………..80%
x ȂİIJȐ Įʌȩ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ İʌȑµȕĮıȘ (ȕĮȜȕȚįȠIJȠµȒ Ȓ ĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘ) 
ȤȦȡȓȢ İʌȚʌȜȠțȑȢ……………………………………………………...20-25% 
µİ İʌȚʌȜȠțȑȢ Įʌȩ IJȘȞ ʌȡȠıșİIJȚțȒ ȕĮȜȕȓįĮ………………………….67-80% 
µİ įȚĮIJȒȡȘıȘ IJȘȢ țȠȜʌȚțȒȢ µĮȡµĮȡȣȖȒȢ……………………………50-67% 
µİ įȚĮIJȒȡȘıȘ IJȘȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ȣʌİȡIJȐıİȦȢ………………………...67-80%
2. ǹȃǼȆǹȇȀǼǿǹ ȂǿȉȇȅǼǿǻȅȊȈ ǺǹȁǺǿǻǹȈ
ȅȡȚıµȩȢ: ǹįȣȞĮµȓĮ ʌȜȒȡȠȣȢ ıȣȖțȜİȓıİȦȢ IJȘȢ ȕĮȜȕȓįĮȢ µİ ĮʌȠIJȑȜİıµĮ IJȘȞ
ʌĮȜȚȞįȡȩµȘıȘ IJȠȣ ĮȓµĮIJȠȢ Įʌȩ IJȘȞ ĮȡȚıIJİȡȐ țȠȚȜȓĮ ʌȡȠȢ IJȠȞ ĮȡȚıIJİȡȩ țȩȜʌȠ țĮIJȐ IJȘ
ıȣıIJȠȜȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ.
ǹȚIJȚȠȜȠȖȓĮ: Ǿ ıȣȞȘșȑıIJİȡȘ ĮȚIJȓĮ İȓȞĮȚ Ƞ ȡİȣµĮIJȚțȩȢ ʌȣȡİIJȩȢ (ıȣȞȒșȦȢ ıȣȞȠįİȪİIJĮȚ Įʌȩ
ıIJȑȞȦıȘ IJȘȢ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ).
ȂȘ ȡİȣµĮIJȚțȒȢ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ IJȘȢ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ ȠijİȓȜİIJĮȚ ıİ ʌȡȩʌIJȦıȘ IJȘȢ
µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ ȕĮȜȕȓįĮȢ, ȡȒȟȘ IJİȞȩȞIJȚĮȢ ȤȠȡįȒȢ, įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ-ȡȒȟȘ șȘȜȠİȚįȠȪȢ µȣȩȢ.
ȂȚțȡȠȕȚĮțȒ İȞįȠțĮȡįȓIJȚįĮ, ȣʌİȡIJȡȠijȚțȒ ĮʌȠijȡĮțIJȚțȒ µȣȠțĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ, įȚȐIJĮıȘ IJȠȣ
ȚȞȫįȠȣȢ µȚIJȡȠİȚįȚțȠȪ įĮțIJȣȜȓȠȣ țĮȚ ĮıȕȑıIJȦıȘ ĮȣIJȠȪ.
ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ: Ȉİ İȜĮijȡȪ ȕĮșµȠȪ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ IJȘȢ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ ȠȚ ʌȐıȤȠȞIJİȢ įİȞ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĮȚµȠįȣȞĮµȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ Ȓ ȣʌȠțİȚµİȞȚțȐ İȞȠȤȜȒµĮIJĮ. Ȉİ µȑıȠȣ Ȓ
ıȠȕĮȡȠȪ ȕĮșµȠȪ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ IJȘȢ ȕĮȜȕȓįĮȢ ݵijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ İȪțȠȜȘ țȩʌȦıȘ, ĮȓıșȘµĮ
ʌȡȠțĮȡįȓȦȞ ʌĮȜµȫȞ, įȪıʌȞȠȚĮ ʌȡȠıʌȐșİȚĮȢ µȑȤȡȚ ȠȡșȠʌȞȠȓĮȢ țĮȚ ıİ ʌȡȠȤȦȡȘµȑȞĮ
ıIJȐįȚĮ IJȘȢ ʌĮșȒıİȦȢ ݵijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ įİȟȚȐȢ țĮȡįȚĮțȒȢ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ.

ǻȚȐȖȞȦıȘ:
Į) ȀȜȚȞȚțȫȢ: ȅȜȠıȣıIJȠȜȚțȩ ijȪıȘµĮ ıIJȘȞ İıIJȓĮ ĮțȡȠȐıİȦȢ IJȘȢ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ (ıİ
ıȠȕĮȡȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ IJȘȢ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ IJȠ ijȪıȘµĮ İȓȞĮȚ İȞIJȐıİȦȢ 4/6 Ȓ țĮȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ).
ǼʌȓıȘȢ ıİ µİȖȐȜȠȣ ȕĮșµȠȪ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ ĮțȠȪȖİIJĮȚ IJȡȓIJȠȢ IJȩȞȠȢ țĮȚ
µİıȠįȚĮıIJȠȜȚțȩ țȪȜȚıµĮ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȒȢ ıIJİȞȫıİȦȢ IJȘȢ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ.
ȕ) ǾȀī: Ȉİ µȚțȡȠȪ ȕĮșµȠȪ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ IJȠ ǾȀī İȓȞĮȚ ȐȞİȣ µİIJĮȕȠȜȫȞ. Ȉİ
ʌȡȠȠįİȣIJȚțȒ ĮȪȟȘıȘ IJȠȣ ȕĮșµȠȪ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ IJȘȢ ȕĮȜȕȓįȠȢ ʌĮȡĮIJȘȡȠȪȞIJĮȚ ĮȪȟȘıȘ
IJȦȞ įȣȞĮµȚțȫȞ IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȒȢ țȠȚȜȓĮȢ, įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ İʌĮȞĮʌȠȜȫıİȦȢ ȦȢ ıȘµİȓĮ
ȣʌİȡIJȡȠijȓĮȢ IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȒȢ țȠȚȜȓĮȢ țĮȚ İȞįİȤȠµȑȞȦȢ țȠȜʌȚțȒ µĮȡµĮȡȣȖȒ.
Ȗ) ǹțIJȚȞȠȖȡĮijȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ: ǻȚȩȖțȦıȘ ĮȡȚıIJİȡȠȪ țȩȜʌȠȣ țĮȚ ĮȡȚıIJİȡȒȢ țȠȚȜȓĮȢ țĮȚ
ıȘµİȓĮ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ıȣµijȠȡȒıİȦȢ (ıİ ȕĮȡȚȑȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ).
į) ȊʌİȡȘȤȠțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ: ǹȞĮȜȩȖȦȢ ʌȡȠȢ IJȘ ȕĮȡȪIJȘIJĮ, įȚȐIJĮıȘ ĮȡȚıIJİȡȠȪ țȩȜʌȠȣ,
įȚȐIJĮıȘ ĮȡȚıIJİȡȐȢ țȠȚȜȓĮȢ µİ ĮȣȟȘµȑȞȘ ıȣıʌĮıIJȚțȩIJȘIJĮ, ıȣıIJȠȜȚțȩȢ įȚĮȤȦȡȚıµȩȢ
IJȦȞ µȚIJȡȠİȚįȫȞ ȕĮȜȕȓįȦȞ. Ȃİ IJȠ ȑȖȤȡȦµȠ ȘȤȦțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ țĮȚ IJȠ
ȘȤȦțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ Doppler İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩ ȞĮ įȚĮʌȚıIJȦșİȓ Ș ʌĮȜȚȞįȡȩµȘıȘ ĮȓµĮIJȠȢ.
Ȃİ IJȠ Doppler ȖȓȞİIJĮȚ țĮȚ ĮįȡȒ İțIJȓµȘıȘ IJȠȣ ȕĮșµȠȪ IJȘȢ ʌĮȜȚȞįȡȩµȘıȘȢ.
İ) ǹȡȚıIJİȡȒ țȠȚȜȚȠȖȡĮijȓĮ: ȆȡȠıįȚȠȡȓȗİIJĮȚ Ƞ ȕĮșµȩȢ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ IJȘȢ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ
(ʌĮȜȚȞįȡȠµȒıİȦȢ) țĮȚ Ƞ ȕĮșµȩȢ IJȘȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ȣʌİȡIJȐıİȦȢ (µİ IJȘ µȑIJȡȘıȘ IJȘȢ
ʌȚȑıİȦȢ IJȘȢ įİȟȚȐȢ țȠȚȜȓĮȢ).
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ǹȞĮȜȩȖȦȢ IJȠȣ İʌȚʌȑįȠȣ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ IJȘȢ ȞȩıȠȣ.
x ȆȡȠİȖȤİȚȡȘIJȚțȐ 
1Ƞ İʌȓʌİįȠ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ: ǼȜĮijȡȪ ȕĮșµȠȪ, ȤȦȡȓȢ ȣʌȠțİȚµİȞȚțȐ İȞȠȤȜȒµĮIJĮ țĮȚ
ĮȚµȠįȣȞĮµȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ……………………………………………………...5-10% 
2Ƞ İʌȓʌİįȠ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ: ȀȜȚȞȚțȐ ȣʌȠțİȚµİȞȚțȐ İȞȠȤȜȒµĮIJĮ, ȘȜİțIJȡȠțĮȡįȚȠȖȡĮijȚțȐ,
ĮțIJȚȞȠȜȠȖȚțȐ țĮȚ ȣʌİȡȘȤȠțĮȡįȚȠȖȡĮijȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ ȣʌȠįȘȜȠȪȞIJĮ µȑıȠȣ ȕĮșµȠȪ
ĮȞİʌȐȡțİȚĮ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ………………………………………………………..25-50% 
3Ƞ İʌȓʌİįȠ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ: ȂİȖȐȜȠȣ ȕĮșµȠȪ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ µİ İȚțȩȞĮ
ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ
ıȣµijȠȡȒıİȦȢ,
ıȣµʌIJȫµĮIJĮ
įİȟȚȐȢ
țĮȡįȚĮțȒȢ
ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ…………………………………………………………………….67-80%
x ȂİIJȐ Įʌȩ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ İʌȑµȕĮıȘ (ĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘ Ȓ ȕĮȜȕȚįȠʌȜĮıIJȚțȒ) 
ȋȦȡȓȢ İʌȚʌȜȠțȑȢ Įʌȩ IJȘȞ ʌȡȠıșİIJȚțȒ ȕĮȜȕȓįĮ țĮȚ µİ țĮȜȠȪȢ įİȓțIJİȢ
ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮȢ IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȐȢ țȠȚȜȓĮȢ ʌ.Ȥ. IJİȜȠıȣıIJȠȜȚțȒ IJȐıȘ ʌȡȠȢ țȜȐıµĮ
İȟȫșȘıȘȢ……………………………….………………………………………20-25% 
Ȃİ İʌȚʌȜȠțȑȢ Įʌȩ IJȘȞ ʌȡȠıșİIJȚțȒ ȕĮȜȕȓįĮ…………………………………...67-80% 
ȂȘ ĮȞĮıIJȡȑȥȚµȘ įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȘȢ Įȡ. țȠȚȜȓĮȢ………………………...80% țĮȚ ȐȞȦ
3. ȈȉǼȃȍȈǾ ǹȅȇȉǾȈ
ȅȡȚıµȩȢ: ȂİȓȦıȘ IJȘȢ ȡȠȒȢ IJȠȣ ĮȓµĮIJȠȢ µȑıȦ İıIJİȞȦµȑȞȠȣ ıIJȠµȓȠȣ IJȘȢ ĮȠȡIJȚțȒȢ
ȕĮȜȕȓįĮȢ.
ǹȚIJȚȠȜȠȖȓĮ: ȇİȣµĮIJȚțȒ, ıȣȖȖİȞȒȢ, ĮıȕİıIJȦµȑȞȘ.
ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ: ȉĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ ĮȡȤȓȗȠȣȞ ȩIJĮȞ IJȠ ĮȠȡIJȚțȩ ıIJȩµȚȠ İȓȞĮȚ ʌİȡȓ IJȠ µȚıȩ cm2.

ȉĮ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ İȓȞĮȚ: 1) IJȘȢ İȖțİijĮȜȚțȒȢ ȚıȤĮȚµȓĮȢ µİIJȐ țȩʌȦıȘ, 2)
IJȘȢ ıIJȘșȐȖȤȘȢ, 3) IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȒȢ țĮȡįȚĮțȒȢ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ (Ș ıȠȕĮȡȩIJİȡȘ țȜȚȞȚțȒ
İțįȒȜȦıȘ).
ǻȚȐȖȞȦıȘ:
Į) ȀȜȚȞȚțȫȢ: IJȡĮȤȪ ıȣıIJȠȜȚțȩ ijȪıȘµĮ İȟȦșȒıİȦȢ, µİȓȦıȘ İȞIJȐıİȦȢ įİȣIJȑȡȠȣ IJȩȞȠȣ
țĮȚ ıİ ʌȡȠȤȦȡȘµȑȞȠ ȕĮșµȠȪ 4ȠȢ IJȩȞȠȢ țĮȚ ĮȞȐıIJȡȠijȠȢ įȚȤĮıµȩȢ 2Ƞȣ IJȩȞȠȣ.
ȕ) ǾȀī: ȈȘµİȓĮ ĮȡȚıIJİȡȒȢ țȠȚȜȚĮțȒȢ ȣʌİȡIJȡȠijȓĮȢ.
Ȗ) ǹțIJȚȞȠȜȠȖȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ: ǼȚțȩȞĮ ıȣȖțİȞIJȡȚțȒȢ ȣʌİȡIJȡȠijȓĮȢ ĮȡȚıIJİȡȒȢ țȠȚȜȓĮȢ.
ǹȪȟȘıȘ IJȦȞ įȚĮıIJȐıİȦȞ IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȒȢ țȠȚȜȓĮȢ ʌĮȡĮIJȘȡİȓIJĮȚ ıIJȠ ıIJȐįȚȠ įȚĮIJȐıİȦȢ
ĮȣIJȒȢ țĮȚ İȚțȩȞĮ µİIJĮıIJİȞȦIJȚțȒȢ įȚĮIJȐıİȦȢ ĮȠȡIJȒȢ.
į) ȊʌİȡȘȤȠțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ: ǺĮȜȕȓįĮ ʌİʌĮȤȣµȑȞȘ, įȣıțȓȞȘIJȘ țĮȚ ıȣȤȞȐ ĮʌȠIJȚIJĮȞȦµȑȞȘ.
ȈȣȖțİȞIJȡȚțȒ ȣʌİȡIJȡȠijȓĮ ĮȡȚıIJİȡȐȢ țȠȚȜȓĮȢ țĮȚ İȞȓȠIJİ µİȚȦµȑȞȘ țȜȓıȘ E-F IJȘȢ
ʌȡȠıșȓĮȢ ȖȜȦȤȓȞĮȢ IJȘȢ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ.
İ) ȅ țĮșİIJȘȡȚĮıµȩȢ IJȘȢ țĮȡįȓĮȢ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİȚ IJȘ įȚȐȖȞȦıȘ țĮȚ țĮșȠȡȓȗİȚ IJȠ ȕĮșµȩ
ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ IJȘȢ ʌĮșȒıİȦȢ.
ȉĮ ʌȠıȠıIJȐ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ İȟĮȡIJȫȞIJĮȚ: Į) Įʌȩ IJȘ ȕĮȡȪIJȘIJĮ IJȦȞ ıȣµʌIJȦµȐIJȦȞ, ȕ) Įʌȩ IJȠ
ݵȕĮįȩȞ IJȠȣ ıIJȠµȓȠȣ IJȘȢ ȕĮȜȕȓįĮȢ țĮȚ Ȗ) Įʌȩ IJȘ ıȣıIJȠȜȚțȒ țȜȓıȘ ʌȚȑıİȦȢ įȚĮ µȑıȠȣ IJȘȢ
ȕĮȜȕȓįĮȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ǹ) ȆȡȠ İȖȤİȚȡȒıİȦȢ 
ıİ İµȕĮįȩȞ ıIJȠµȓȠȣ ȐȞȦ IJȠȣ 1 cm2/m2 İʌȚijȐȞİȚĮȢ ıȫµĮIJȠȢ țĮȚ µİ țȜȓıȘ ʌȚȑıİȦȢ
țȐIJȦ IJȦȞ 50 mm Hg…………………………………………….………………5-10% 
ıİ İµȕĮįȩȞ ıIJȠµȓȠȣ 0,7-1 cm2/m2 İʌȚijȐȞİȚĮȢ ıȫµĮIJȠȢ țĮȚ µİ țȜȓıȘ ʌȚȑıİȦȢ ȐȞȦ IJȦȞ
50 mm Hg………………………………………………………………………50-67% 
ıİ İµȕĮįȩȞ ıIJȠµȓȠȣ țȐIJȦ IJȠȣ 0,5 cm2/m2 İʌȚijȐȞİȚĮȢ ıȫµĮIJȠȢ țĮȚ µİ țȜȓıȘ ʌȚȑıİȦȢ
ȐȞȦ IJȦȞ 100 mm Hg……………………………….……………………………...80% 
ıİ țĮȡįȚĮțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ……………………………………………………...80-100%
Ǻ) ȂİIJȐ Įʌȩ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ İʌȑµȕĮıȘ (ĮȖȖİȚȠʌȜĮıIJȚțȒ, ȕĮȜȕȚįȠIJȠµȒ, ĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘ) țĮȚ
ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȠ ȕĮșµȩ IJȘȢ İʌȚIJȣȤȓĮȢ IJȘȢ İȖȤİȚȡȒıİȦȢ. 
ȤȦȡȓȢ
İʌȚʌȜȠțȑȢ
țĮȚ
µİ
țĮȜȒ
ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮ
IJȘȢ
ĮȡȚıIJİȡȒȢ
țȠȚȜȓĮȢ………………………………………………………………………….20-25% 
µİ İʌȚʌȜȠțȑȢ Įʌȩ IJȘȞ ʌȡȠıșİIJȚțȒ ȕĮȜȕȓįĮ (șȡȩµȕȦıȘ, ʌĮȡĮȕĮȜȕȚįȚțȒ įȚĮijȣȖȒ,
İȞįȠțĮȡįȓIJȚįĮ, țĮIJĮıIJȡȠijȒ ȕĮȜȕȓįĮȢ)…………………………..……………67-80% 
µİ țĮȜȒ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮ IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȒȢ țȠȚȜȓĮȢ…………….………………67-80%
4. ǹȃǼȆǹȇȀǼǿǹ ǹȅȇȉǿȀǾȈ ǺǹȁǺǿǻǹȈ
ȅȡȚıµȩȢ: ǹįȣȞĮµȓĮ ʌȜȒȡȠȣȢ ıȣȖțȜİȓıİȦȢ IJȘȢ ȕĮȜȕȓįĮȢ µİ ĮʌȠIJȑȜİıµĮ IJȘ
ʌĮȜȚȞįȡȩµȘıȘ IJȠȣ ĮȓµĮIJȠȢ Įʌȩ IJȘȞ ĮȠȡIJȒ ʌȡȠȢ IJȘȞ ĮȡȚıIJİȡȒ țȠȚȜȓĮ țĮIJȐ IJȘ įȚĮıIJȠȜȚțȒ
ʌİȡȓȠįȠ.
ǹȚIJȚȠȜȠȖȓĮ: ȇİȣµĮIJȚțȩȢ ʌȣȡİIJȩȢ, ıȪijȚȜȘ, µȚțȡȠȕȚĮțȒ İȞįȠțĮȡįȓIJȚįĮ, țȣıIJȚțȒ ȞȑțȡȦıȘ
IJȠȣ µȑıȠȣ ȤȚIJȫȞĮ IJȘȢ ĮȠȡIJȒȢ, įȚĮȤȦȡȚıIJȚțȩ ĮȞİȪȡȣıµĮ IJȘȢ ĮȠȡIJȒȢ ț.Ȑ.
ȀȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ :

1) ȈIJȐįȚȠ ĮȞIJȚıIJĮșµȓıİȦȢ: Į) µȚțȡȠȪ ȕĮșµȠȪ: ĮıȣµʌIJȦµĮIJȚțȒ, ȕ)µİȖȐȜȠȣ ȕĮșµȠȪ:
ĮȞIJȚıIJȐșµȚıȘ İʌȓ ʌȠȜȜȐ ȑIJȘ. ȆȡȠțȐȡįȚȠȚ ʌĮȜµȠȓ, ȗȐȜȘ.
2) ȈIJȐįȚȠ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ ĮȡȚıIJİȡȒȢ țȠȚȜȓĮȢ. ȈȠȕĮȡȩ ʌȡȠȖȞȦıIJȚțȩ ıȘµİȓȠ: ıIJȘșȐȖȤȘ +
ĮȡȚıIJİȡȒ țĮȡįȚĮțȒ ĮİȞʌȐȡțİȚĮ.
3) ȈIJȐįȚȠ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ IJȘȢ įİȟȚȐȢ țȠȚȜȓĮȢ.
ǻȚȐȖȞȦıȘ:
1) ȀȜȚȞȚțȫȢ: ȆȡȫȚµȠ įȚĮıIJȠȜȚțȩ ijȪıȘµĮ țĮȚ IJĮ ʌİȡȚijİȡȚțȐ ıȘµİȓĮ (ĮȜȜȩµİȞȠȢ
ıijȣȖµȩȢ ț.Ȝ.ʌ.).
2) ǹțIJȚȞȠȜȠȖȚțȫȢ: ȂİȖȐȜȘ įȚȐIJĮıȘ ĮȡȚıIJİȡȐȢ țȠȚȜȓĮȢ, įȚȐIJĮıȘ țĮȚ ʌȡȠȕȠȜȒ IJȘȢ
ĮȞȚȠȪıĮȢ șȦȡĮțȚțȒȢ ĮȠȡIJȒȢ țĮȚ IJȠȣ ĮȠȡIJȚțȠȪ IJȩȟȠȣ.
3) ǾȀī: ȊʌİȡIJȡȠijȓĮ IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȐȢ țȠȚȜȓĮȢ İʌȓ µİIJȡȓȠȣ țĮȚ µİȖȐȜȠȣ ȕĮșµȠȪ
4) ȊʌİȡȘȤȠțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ: ȋĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ ıȘµİȓĮ İȓȞĮȚ Ƞ įȚĮıIJȠȜȚțȩȢ ʌIJİȡȣȖȚıµȩȢ
ȖȜȦȤȓȞĮȢ IJȘȢ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ țĮȚ Ș įȚĮıIJȠȜȚțȒ ȣʌİȡijȩȡIJȚıȘ țȠȚȜȓĮȢ. Ǿ ʌĮȜȚȞįȡȩµȘıȘ
IJȠȣ ĮȓµĮIJȠȢ Įʌȩ IJȘ ĮȠȡIJȒ ıIJȘȞ ĮȡȚıIJİȡȒ țȠȚȜȓĮ įȚĮʌȚıIJȠȪIJĮȚ µİ IJȠ ȑȖȤȡȦµȠ
ȘȤȦțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ. ȅ ȕĮșµȩȢ IJȘȢ ʌĮȜȚȞįȡȠµȒıİȦȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩ ȞĮ ȣʌȠȜȠȖȚıșİȓ µİ
ȘȤȦțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ Doppler.
5) ǹȚµȠįȣȞĮµȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ: ǼʌȚȕİȕĮȓȦıȘ įȚĮȖȞȫıİȦȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
ȈIJȐįȚȠ ĮȞIJȚıIJĮșµȓıİȦȢ
Į) µȚțȡȠȪ ȕĮșµȠȪ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ ĮȠȡIJȒȢ………………………………..5-10%
ȕ) µİȖȐȜȠȣ ȕĮșµȠȪ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ ĮȠȡIJȒȢ……………………………..35-50% 
ȈIJȐįȚȠ IJȘȢ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȐȢ țȠȚȜȓĮȢ…………………………80% 
ȀĮIJȐıIJĮıȘ µİIJȐ Įʌȩ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ İʌȑµȕĮıȘ (ĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘ ȕĮȜȕȓįĮȢ) 
ȉĮ ʌȠıȠıIJȐ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ İȟĮȡIJȫȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ țĮIJȐıIJĮıȘ IJȠȣ µȣȠțĮȡįȓȠȣ ʌȡȠ IJȘȢ
İȖȤİȚȡȒıİȦȢ, įȘȜ. ıİ µȣȠțȐȡįȚȠ ȤȦȡȓȢ ȕĮȡȚȑȢ ʌĮșȠȜȠȖȠĮȞĮIJȠµȚțȑȢ
ȕȜȐȕİȢ………………………………………………………….……………….35% 
Ȉİ
µȣȠțȐȡįȚȠ
µİ
µȘ
ĮȞĮıIJȡȑȥȚµİȢ
ʌĮșȠȜȠȖȠĮȞĮIJȠµȚțȑȢ
ȕȜȐȕİȢ………………………………………………………………………...67-80%
5. ȈȊĭǿȁǿǻǿȀǾ ǹȅȇȉǿȉǿǻǹ
ǹȚIJȚȠȜȠȖȓĮ: ȍȤȡȐ ıʌİȚȡȠȤĮȓIJȘ.
ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ: ǼȟĮȡIJȫȞIJĮȚ Įʌȩ IJȚȢ İʌȚʌȜȠțȑȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ Ș ĮȞİʌȐȡțİȚĮ IJȘȢ ĮȠȡIJȒȢ, Ș
ĮʌȩijȡĮȟȘ IJȦȞ ıIJȠµȓȦȞ IJȦȞ ıIJİijĮȞȚĮȓȦȞ ĮȡIJȘȡȚȫȞ țĮȚ IJȠ ĮȠȡIJȚțȩ ĮȞİȪȡȣıµĮ (IJȠ 50%
ĮȣIJȫȞ ıIJȘȞ ĮȞȚȠȪıĮ ĮȠȡIJȒ).
ǻȚȐȖȞȦıȘ: ȈIJȘȡȓȗİIJĮȚ ıIJȠ ȚıIJȠȡȚțȩ, IJȘȞ ʌȜȒȡȘ țȜȚȞȚțȒ İȟȑIJĮıȘ țĮȚ IJȚȢ İȚįȚțȑȢ ȖȚĮ IJȘȞ
ʌȐșȘıȘ ȠȡȠȜȠȖȚțȑȢ įȠțȚµĮıȓİȢ. ȅ ĮțIJȚȞȠȜȠȖȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ, ȠȚ ȣʌȑȡȘȤȠȚ, Ș IJȠµȠȖȡĮijȓĮ țĮȚ
ıİ ĮȞȐȖțȘ Ș ĮȖȖİȚȠȖȡĮijȓĮ ȕȠȘșȠȪȞ ıIJȘ įȚȐȖȞȦıȘ IJȘȢ ȞȩıȠȣ.
ĬİȡĮʌİȓĮ: ȈȣȞIJȘȡȘIJȚțȒ țĮȚ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ǹȞĮȜȩȖȦȢ IJȦȞ İʌȚʌȜȠțȫȞ……………………………………………….50-80%
6. ǹȃǼȆǹȇȀǼǿǹ ȉȇǿīȁȍȋǿȃǹȈ

ȅȡȚıµȩȢ: ǹįȣȞĮµȓĮ ʌȜȒȡȠȣȢ ıȣȖțȜȓıİȦȢ IJȘȢ ȕĮȜȕȓįĮȢ µİ ĮʌȠIJȑȜİıµĮ IJȘȞ
ʌĮȜȚȞįȡȩµȘıȘ IJȠȣ ĮȓµĮIJȠȢ Įʌȩ IJȘ įİȟȚȐ țȠȚȜȓĮ ıIJȠ įİȟȚȩ țȩȜʌȠ țĮIJȐ IJȘ ıȣıIJȠȜȚțȒ
ʌİȡȓȠįȠ.
ǹȚIJȚȠȜȠȖȓĮ: ȆȠȚțȓȜȘ.
1) ȁİȚIJȠȣȡȖȚțȒ (įȚȐIJĮıȘ țĮȚ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ IJȘȢ įİȟȚȐȢ țȠȚȜȓĮȢ)
2) ȅȡȖĮȞȚțȒ (ȡİȣµĮIJȚțȒȢ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ – µȚțȡȠȕȚĮțȒ İȞįȠțĮȡįȓIJȚįĮ ț.Ȝ.ʌ.)
ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ: ǼȪțȠȜȘ țȩʌȦıȘ, įȪıʌȞȠȚĮ ʌȡȠıʌȐșİȚĮȢ țĮȚ IJĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ IJȘȢ įİȟȚȐȢ
țĮȡįȚĮțȒȢ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ.
ǻȚȐȖȞȦıȘ:
D ȀȜȚȞȚțȫȢ: ȅȜȠıȣıIJȠȜȚțȩ ijȪıȘµĮ ʌĮȜȚȞįȡȠµȒıİȦȢ ıIJȘȞ İıIJȓĮ ĮțȡȠȐıİȦȢ IJȘȢ
IJȡȚȖȜȫȤȚȞȠȢ İʌȚIJİȚȞȩµİȞȠ ıIJȘȞ İȚıʌȞȠȒ. ǻȚȩȖțȦıȘ ȒʌĮIJȠȢ, įȚȩȖțȦıȘ ıijĮȖȚIJȓįȦȞ,
ʌİȡȚijİȡȚțȐ ȠȚįȒµĮIJĮ.
E ǾȀī: Ȉİ ijȜİȕȠțȠµȕȚțȩ ȡȣșµȩ ȣʌİȡIJȡȠijȓĮ įİȟȚȫȞ țȠȚȜȠIJȒIJȦȞ, ıȣȤȞȐ țȠȜʌȚțȒ
µĮȡµĮȡȣȖȒ.
Ȗ) ǹțIJȚȞȠȜȠȖȚțȫȢ: ǻȚȐIJĮıȘ țĮȚ ȣʌİȡIJȡȠijȓĮ IJȦȞ įİȟȚȫȞ țȠȚȜȠIJȒIJȦȞ.
ĬİȡĮʌİȓĮ: ȈȣȞIJȘȡȘIJȚțȒ, ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ (ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ ĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘ
ȕĮȜȕȓįĮȢ).

Ȓ ʌȜĮıIJȚțȒ

¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
ȆȡȠ įȚȠȡșȦIJȚțȒȢ İʌݵȕȐıİȦȢ
D ȤȦȡȓȢ ıȘµİȓĮ țĮȡįȚĮțȒȢ țȐµȥİȦȢ……………………………….20-35%
E µİ ıȘµİȓĮ țĮȡįȚĮțȒȢ țȐµȥİȦȢ…………………………………..67-80% 
ȂİIJȐ IJȘ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ İʌȑµȕĮıȘ (ĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘ Ȓ ʌȜĮıIJȚțȒ
ȕĮȜȕȓįĮȢ)………………………………………………………………..35%

IJȘȢ

7. ȈȉǼȃȍȈǾ ȉȇǿīȁȍȋǿȃǹȈ
ȅȡȚıµȩȢ: ȈIJȑȞȦıȘ IJȠȣ ıIJȠµȓȠȣ IJȘȢ IJȡȚȖȜȫȤȚȞĮȢ µİ ĮʌȠIJȑȜİıµĮ IJȘȞ ʌĮȡݵʌȩįȚıȘ ıIJȘ
ȡȠȒ IJȠȣ ĮȓµĮIJȠȢ Įʌȩ IJȠ įİȟȚȩ țȩȜʌȠ ıIJȘ įİȟȚȐ țȠȚȜȓĮ.
ǹȚIJȚȠȜȠȖȓĮ: ȇİȣµĮIJȚțȩȢ ʌȣȡİIJȩȢ, ıʌĮȞȚȩIJİȡĮ ȕĮțIJȘȡȚįȚĮțȒ İȞįȠțĮȡįȓIJȚįĮ µİ ĮʌȩijȡĮȟȘ
IJȠȣ ıIJȠµȓȠȣ Įʌȩ İțȕȜĮıIJȒıİȚȢ, µȪȟȦµĮ IJȠȣ įİȟȚȠȪ țȩȜʌȠȣ ț.Ȑ.
ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ: ȈȣȞȒșȦȢ țȣȡȚĮȡȤȠȪȞ IJĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ IJȘȢ ıȣȞȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ ıIJȑȞȦıȘȢ IJȘȢ
µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ. Ȉİ ıȠȕĮȡȒ ıIJȑȞȦıȘ IJȘȢ IJȡȚȖȜȫȤȚȞĮȢ ݵijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ įȚȩȖțȦıȘ ȒʌĮIJȠȢ țĮȚ
ĮıțȓIJȘȢ. ȋĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȒ Ș µȣȧțȒ ĮįȣȞĮµȓĮ ıIJȠ ȕȐįȚıµĮ Įʌȩ IJȘȞ İȜĮIJIJȦµȑȞȘ țĮȡįȚĮțȒ
ʌĮȡȠȤȒ.
ǻȚȐȖȞȦıȘ:
D ȀȜȚȞȚțȫȢ: ȀȜĮȖȖȒ įȚĮȞȠȓȟİȦȢ, įȚĮıIJȠȜȚțȩ țȪȜȚıµĮ ıIJȘȞ İıIJȓĮ ĮțȡȠȐıİȦȢ IJȘȢ
IJȡȚȖȜȫȤȚȞĮȢ, ʌȠȣ İʌȚIJİȓȞȠȞIJĮȚ țĮIJȐ IJȘ ȕĮșİȚȐ İȚıʌȞȠȒ.
E ǾȀī: Ǽʌȓ ijȜİȕȠțȠµȕȚțȠȪ ȡȣșµȠȪ ȣȥȘȜȐ ȇ İʌȐȡµĮIJĮ ȣʌİȡIJȡȠijȓĮȢ įİȟȚȠȪ țȩȜʌȠȣ –
țȠȜʌȚțȒ µĮȡµĮȡȣȖȒ.
Ȗ) ǹțIJȚȞȠȜȠȖȚțȫȢ: Ǽʌȓ µİȖȐȜȠȣ ȕĮșµȠȪ ıIJİȞȫıİȦȢ µİȖȐȜȘ įȚȐIJĮıȘ įİȟȚȠȪ țȩȜʌȠȣ țĮȚ
İȣȡȒµĮIJĮ Įʌȩ IJȘ ıȣȞȣʌȐȡȤȠȣıĮ ʌȐșȘıȘ IJȘȢ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ Ȓ țĮȚ IJȘȢ ĮȠȡIJȚțȒȢ
ȕĮȜȕȓįĮȢ.

į)

ǾȤȠțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ: ǻİȓȤȞİȚ IJȘ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȒ țĮµʌȪȜȘ IJȘȢ ıIJİȞȫıİȦȢ IJȘȢ
ȕĮȜȕȓįĮȢ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ʌĮȡȩµȠȚĮ ʌȡȠȢ IJȘȞ IJȣʌȚțȒ ȘȤȦțĮȡįȚȠȖȡĮijȚțȒ țĮµʌȪȜȘ IJȘȢ
ıIJİȞȫıİȦȢ IJȘȢ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
ȆȡȠ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒȢ İʌĮµȕȐıİȦȢ
D Ȉİ İʌȚijȐȞİȚĮ ıIJȠµȓȠȣ IJȘȢ IJȡȚȖȜȫȤȚȞĮȢ > 2 cm2………………….25-35%
E Ȉİ İʌȚijȐȞİȚĮ ıIJȠµȓȠȣ țȐIJȦ IJȦȞ 2 cm2 țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȠ ȕĮșµȩ ıIJİȞȫıİȦȢ IJȠȣ
ıIJȠµȓȠȣ………………………………………….50-67% 
ȂİIJȐ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ İʌȑµȕĮıȘ (ıȣȞȒșȦȢ ȕĮȜȕȚįȠIJȠµȒ)…………………35%
x ȆȇȅȆȉȍȈǾ ȉǾȈ ȂǿȉȇȅǼǿǻȅȊȈ ǺǹȁǺǿǻǹȈ
ȆȡȩțİȚIJĮȚ ʌİȡȓ IJȘȢ ʌȡȠʌIJȫıİȦȢ IJȘȢ µȚĮȢ Ȓ țĮȚ IJȦȞ įȪȠ ȖȜȦȤȓȞȦȞ IJȘȢ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ
ȕĮȜȕȓįĮȢ µȑıĮ ıIJȠȞ ĮȡȚıIJİȡȩ țȩȜʌȠ țĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȘȢ ıȣıIJȠȜȒȢ µİ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȩ
ĮțȠȣıIJȚțȩ İȪȡȘµĮ IJȠ µİıȠıȣıIJȠȜȚțȩ click țĮȚ IJȠ IJİȜȠıȣıIJȠȜȚțȩ ijȪıȘµĮ.
ȅijİȓȜİIJĮȚ țȣȡȓȦȢ ıİ µȣȟȦµĮIJȫįȘ İțijȪȜȚıȘ IJȘȢ ȕĮȜȕȓįĮȢ µİ İʌȚµȒțȣȞıȘ IJȦȞ IJİȞȩȞIJȚȦȞ
ȤȠȡįȫȞ țĮȚ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ ĮȞȐʌIJȣȟȘ ȕĮȜȕȚįȚțȠȪ ȚıIJȠȪ. ȈʌĮȞȚȩIJİȡĮ ȠijİȓȜİIJĮȚ ıİ ȑȞĮ İȓįȠȢ
ʌȡȦIJȠʌĮșȠȪȢ µȣȠțĮȡįȚȠʌȐșİȚĮȢ µİ įȚĮIJĮȡĮȤȒ IJȘȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ țĮȚ ĮȞĮIJȠµȓĮȢ IJȠȣ
ȠʌȓıșȚȠȣ șȘȜȠİȚįȠȪȢ µȣȩȢ.
Ǿ įȚȐȖȞȦıȘ IJȓșİIJĮȚ µİ IJȠ ȘȤȦțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ.
ȈIJȘȞ ʌȜİȚȠȞȩIJȘIJĮ IJȦȞ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȞ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ țȣȡȓȦȢ ȖȣȞĮȓțİȢ, Ș ʌȡȩȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ țĮȜȒ.
īİȞȚțȐ, Ș ʌȡȩȖȞȦıȘ țĮȚ Ș ȕĮȡȪIJȘIJĮ IJȘȢ ʌĮșȒıİȦȢ İȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJȠ ȕĮșµȩ IJȘȢ
ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ IJȘȢ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ ȕĮȜȕȓįĮȢ țĮȚ IJȘȞ ݵijȐȞȚıȘ, IJȠ İȓįȠȢ țĮȚ IJȘ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ IJȦȞ
įȚĮIJĮȡĮȤȫȞ IJȠȣ țĮȡįȚĮțȠȪ ȡȣșµȠȪ (ȑțIJĮțIJİȢ ıȣıIJȠȜȑȢ, țȠȜʌȚțȒ µĮȡµĮȡȣȖȒ țĮȚ
ıʌĮȞȚȩIJİȡĮ țȠȚȜȚĮțȒ IJĮȤȣțĮȡįȓĮ).
DzȤȠȣȞ İʌȓıȘȢ ĮȞĮijİȡșİȓ ĮȚijȞȓįȚȠȚ șȐȞĮIJȠȚ Įʌȩ țȠȚȜȚĮțȒ µĮȡµĮȡȣȖȒ. İȖțİijĮȜȚțȒ ݵȕȠȜȒ
ıȣµȕĮȓȞİȚ ıʌȐȞȚĮ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
Ȃİ İȜĮijȡȪ ȕĮșµȠȪ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ…………………………5-10% 
Ȃİ µİIJȡȓȠȣ ȕĮșµȠȪ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ………………………..35-50% 
Ȃİ ıȠȕĮȡȠȪ ȕĮșµȠȪ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ………………………67-80% 
Ȃİ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ IJȠȣ ȡȣșµȠȪ: ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȠ İȓįȠȢ țĮȚ IJȘ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ IJȘȢ ĮȡȡȣșµȓĮȢ:
ȕȜȑʌİ țİijȐȜĮȚȠ "ǹȡȡȣșµȓİȢ".
1.5.4. ȈȣȖȖİȞİȓȢ țĮȡįȚȠʌȐșİȚİȢ
Ǿ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ IJȦȞ ıȣȖȖİȞȫȞ țĮȡįȚȠʌĮșİȚȫȞ ȣʌȠȜȠȖȓȗİIJĮȚ ıİ 0,8% ʌİȡȓʌȠȣ IJȦȞ
ȖİȞȞȒıİȦȞ. ȈIJȠȣȢ İȞȒȜȚțȠȣȢ ȠȚ ıȣȖȖİȞİȓȢ țĮȡįȚȠʌȐșİȚİȢ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ IJȠ 10% IJȠȣ
ıȣȞȩȜȠȣ IJȦȞ țĮȡįȚȠʌĮșİȚȫȞ.
ȅȚ ıȣȤȞȩIJİȡİȢ ıȣȖȖİȞİȓȢ țĮȡįȚȠʌȐșİȚİȢ İȓȞĮȚ: Ǿ µİıȠțȠȚȜȚĮțȒ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ, Ș
µİıȠțȠȜʌȚțȒ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ, Ƞ ĮȞȠȚțIJȩȢ ĮȡIJȘȡȚĮțȩȢ ʌȩȡȠȢ, Ș ıIJȑȞȦıȘ IJȘȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ, Ș
ıIJȑȞȦıȘ IJȠȣ ȚıșµȠȪ IJȘȢ ĮȠȡIJȒȢ, Ș ıIJȑȞȦıȘ IJȘȢ ĮȠȡIJȒȢ, Ș IJİIJȡĮȜȠȖȓĮ IJȠȣ Fallot țĮȚ Ș
µİIJȐșİıȘ IJȦȞ µİȖȐȜȦȞ ĮȖȖİȓȦȞ. ȉĮ IJİȜİȣIJĮȓĮ ȤȡȩȞȚĮ Ș ȑȖțĮȚȡȘ įȚȐȖȞȦıȘ, Ș ıȦıIJȒ

ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ țĮȚ, țȣȡȓȦȢ Ș ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ șİȡĮʌİȓĮ țĮIJȑıIJȘıĮȞ įȣȞĮIJȒ IJȘȞ
İʌȚȕȓȦıȘ ʌȠȜȜȫȞ ʌĮȚįȚȫȞ ʌȠȣ ʌȐıȤȠȣȞ Įʌȩ ıȠȕĮȡȒ ıȣȖȖİȞȒ țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ.
1. ȂǼȈȅȀȅǿȁǿǹȀǾ ǼȆǿȀȅǿȃȍȃǿǹ
ȆȡȩțİȚIJĮȚ ʌİȡȓ µİıȠțȠȚȜȚĮțȠȪ İȜȜİȓµµĮIJȠȢ ʌȠȣ µʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ µȠȞȒȡİȢ Ȓ ʌȠȜȜĮʌȜȩ țĮȚ
IJȠȣ ȠʌȠȓȠȣ Ș ȑțIJĮıȘ ʌȠȚțȓȜȜİȚ Įʌȩ İȜȐȤȚıIJĮ mm2 µȑȤȡȚ cm2 (Ȓ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ) țĮIJȐ
IJİIJȡĮȖȦȞȚțȩ µȑIJȡȠ İʌȚijȐȞİȚĮȢ IJȠȣ ıȫµĮIJȠȢ.
ǵIJĮȞ Ș İʌȚijȐȞİȚĮ IJȠȣ İȜȜİȓµµĮIJȠȢ İȓȞĮȚ µȚțȡȒ, Ș įȚĮijȣȖȒ IJȠȣ ĮȓµĮIJȠȢ Įʌȩ IJȘȞ ĮȡȚıIJİȡȒ
țȠȚȜȓĮ ʌȡȠȢ IJȘ įİȟȚȐ İȓȞĮȚ µȚțȡȒ țĮȚ Ș ʌȡȩȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ ĮȡȓıIJȘ. ǵIJĮȞ Ș İʌȚijȐȞİȚĮ IJȠȣ
İȜȜİȓµµĮIJȠȢ İȓȞĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ 1 cm2 İʌȚijȐȞİȚĮȢ ıȫµĮIJȠȢ, IJȩIJİ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ µİȖȐȜȘ
µİıȠțȠȚȜȚĮțȒ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ (ȂǼ) țĮȚ Ș įȚĮijȣȖȒ IJȠȣ ĮȓµĮIJȠȢ Įʌȩ IJĮ ĮȡȚıIJİȡȐ ʌȡȠȢ IJĮ
įİȟȚȐ İȓȞĮȚ µİȖȐȜȘ µİ ıȣȞȑʌİȚĮ IJȘȞ ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ıIJȠ IJȡȚʌȜȐıȚȠ Ȓ
ʌİȞIJĮʌȜȐıȚȠ IJȠȣ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȠȪ (ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȒ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ȣʌȑȡIJĮıȘ).
ȆȡĮȖµĮIJȚțȒ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ȣʌȑȡIJĮıȘ ȜȩȖȦ ĮȣȟȒıİȦȢ IJȦȞ ʌȞİȣµȠȞȚțȫȞ ĮȞIJȚıIJȐıİȦȞ
įȘµȚȠȣȡȖİȓ IJȠ ıȪȞįȡȠµȠ Eisenmenger µİ įȚĮijȣȖȒ IJȠȣ ĮȓµĮIJȠȢ Įʌȩ IJĮ įİȟȚȐ ʌȡȠȢ IJĮ
ĮȡȚıIJİȡȐ.
ȀĮIJȐ IJȘȞ ĮțȡȩĮıȘ įȚĮʌȚıIJȫȞİIJĮȚ ȠȜȠıȣıIJȠȜȚțȩ ijȪıȘµĮ țĮIJȐ IJȠ 3Ƞ-4Ƞ µİıȠʌȜİȪȡȚȠ
įȚȐıIJȘµĮ ĮȡȚıIJİȡȐ IJȠȣ ıIJȑȡȞȠȣ.
ȅ ĮțIJȚȞȠȜȠȖȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ıİ µȑıȠȣ țĮȚ µİȖȐȜȠȣ ȕĮșµȠȪ ȂǼ įİȓȤȞİȚ ĮȪȟȘıȘ IJȠȣ
µİȖȑșȠȣȢ IJȘȢ țĮȡįȚĮțȒȢ ıțȚȐȢ țĮȚ ʌȡȠȕȠȜȒ IJȘȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ĮȡIJȘȡȓĮȢ. ȉȠ
ȘȜİțIJȡȠțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ ݵijĮȞȓȗİȚ ȣʌİȡIJȡȠijȓĮ IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȐȢ țȠȚȜȓĮȢ. ȊʌİȡIJȡȠijȓĮ țĮȚ
IJȘȢ įİȟȚȐȢ țȠȚȜȓĮȢ ȣʌȐȡȤİȚ İȐȞ Ș ȂǼ İȓȞĮȚ µİȖȐȜȠȣ ȕĮșµȠȪ. Ȉİ µİȖȐȜȘ ĮȪȟȘıȘ IJȦȞ
ʌȞİȣµȠȞȚțȫȞ ĮȞIJȚıIJȐıİȦȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȣʌİȡIJȡȠijȓĮ µȩȞȠ IJȘȢ įİȟȚȐȢ țȠȚȜȓĮȢ.
ȅ ȘȤȠțĮȡįȚȠȖȡĮijȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ įİȓȤȞİȚ ĮȪȟȘıȘ IJȠȣ µİȖȑșȠȣȢ IJȦȞ ĮȡȚıIJİȡȫȞ țȠȚȜȠIJȒIJȦȞ,
ĮʌİȚțȩȞȚıȘ IJȠȣ İȜȜİȓµµĮIJȠȢ țĮȚ IJȘȢ įȚĮijȣȖȒȢ IJȠȣ ĮȓµĮIJȠȢ Įʌȩ IJĮ ĮȡȚıIJİȡȐ ıIJĮ įİȟȚȐ.
ǵIJĮȞ Ș ʌȓİıȘ IJȘȢ įİȟȚȐȢ țȠȚȜȓĮȢ İȓȞĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ 50 mm Hg ȣʌȐȡȤİȚ įȚĮijȣȖȒ IJȠȣ ĮȓµĮIJȠȢ
Įʌȩ IJĮ įİȟȚȐ ıIJĮ ĮȡȚıIJİȡȐ.
Ȃİ IJȠȞ țĮșİIJȘȡȚĮıµȩ IJȘȢ țĮȡįȚȐȢ țĮȚ IJȘȞ ĮȖȖİȚȠȖȡĮijȓĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİIJĮȚ Ș įȚȐȖȞȦıȘ țĮȚ
İțIJȚµȐIJĮȚ Ƞ ȕĮșµȩȢ IJȘȢ ʌĮșȒıİȦȢ țĮȚ IJȠ µȑȖİșȠȢ IJȘȢ įȚĮijȣȖȒȢ. ǹȞȐȜȠȖĮ µİ IJȠ ȕĮșµȩ
ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ IJȘȢ ȞȩıȠȣ įȚĮțȡȓȞȠȣµİ:
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
ȂȚțȡȠȪ ȑȦȢ µȑIJȡȚȠȣ ȕĮșµȠȪ µİıȠțȠȚȜȚĮțȩ ȑȜȜİȚµµĮ (µȚțȡȩIJİȡȠ IJȠȣ 1 cm2
İʌȚijȐȞİȚĮȢ ıȫµĮIJȠȢ)……………………………………………………10% 
ȂİȖȐȜȠȣ ȕĮșµȠȪ µİıȠțȠȚȜȚĮțȩ ȑȜȜİȚµµĮ (ȐȞȦ IJȠȣ 1 cm2 İʌȚijĮȞİȓĮȢ ıȫµĮIJȠȢ) µİ
µİȖȐȜȘ įȚĮijȣȖȒ ĮȓµĮIJȠȢ Įʌȩ IJĮ ĮȡȚıIJİȡȐ ıIJĮ įİȟȚȐ, ĮȣȟȘµȑȞȘ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ʌĮȡȠȤȒ
(ʌȐȞȦ Įʌȩ IJȠ įȚʌȜȐıȚȠ IJȘȢ ʌĮȡȠȤȒȢ IJȘȢ µİȖȐȜȘȢ țȣțȜȠijȠȡȓĮȢ), ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ ʌȚȑıİȦȢ
IJȘȢ įİȟȚȐȢ țȠȚȜȓĮȢ, ĮȪȟȘıȘ IJȦȞ ʌȞİȣµȠȞȚțȫȞ ĮȞIJȚıIJȐıİȦȞ (ıȪȞįȡȠµȠ
Eisenmenger)…………………………………………………………………67-100% 
ȀĮIJȐıIJĮıȘ µİIJȐ Įʌȩ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ įȚȩȡșȦıȘ IJȠȣ İȜȜİȓµµĮIJȠȢ.
D ȤȦȡȓȢ
ȕİȜIJȓȦıȘ
IJȘȢ
ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ
ĮʌȠijȡĮțIJȚțȒȢ
ĮȖȖİȚĮțȒȢ
ʌĮșȒıİȦȢ………………………………………………………...50-80%
E µİ
ȕİȜIJȓȦıȘ
IJȘȢ
ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ
ĮʌȠijȡĮțIJȚțȒȢ
ĮȖȖİȚĮțȒȢ
ʌĮșȒıİȦȢ………………………………………………………...20-35%

2. ȂǼȈȅȀȅȁȆǿȀǾ ǼȆǿȀȅǿȃȍȃǿǹ
ȆȡȩțİȚIJĮȚ ʌİȡȓ İȜȜİȓµµĮIJȠȢ ıIJȠ µİıȠțȠȜʌȚțȩ įȚȐijȡĮȖµĮ, ʌȠȣ İʌȚIJȡȑʌİȚ IJȘȞ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ
IJȠȣ ĮȡȚıIJİȡȠȪ țĮȚ įİȟȚȠȪ țȩȜʌȠȣ. ȅȚ ıʌȠȣįĮȚȩIJİȡȠȚ IJȪʌȠȚ µİıȠțȠȜʌȚțȒȢ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ
(ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȘȞ İȞIJȩʌȚıȘ IJȠȣ İȜȜİȓµµĮIJȠȢ) İȓȞĮȚ:
D Ƞ įİȣIJİȡȠȖİȞȒȢ IJȪʌȠȢ (įİȣIJİȡȠȖİȞȑȢ ȑȜȜİȚµµĮ)
E Ƞ ʌȡȦIJȠȖİȞȒȢ IJȪʌȠȢ (ʌȡȦIJȠȖİȞȑȢ ȑȜȜİȚµµĮ, µİȡȚțȩȢ IJȪʌȠȢ IJȘȢ țȠȚȞȒȢ
țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȒȢ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ)
Ȗ) Ƞ IJȪʌȠȢ IJȠȣ ijȜİȕȚțȠȪ țȩȜʌȠȣ.
ǹ. ǻİȣIJİȡȠȖİȞȑȢ ȑȜȜİȚµµĮ
ȉȠ ȑȜȜİȚµµĮ İȞIJȠʌȓȗİIJĮȚ țĮIJȐ IJȘ µİıȩIJȘIJĮ IJȠȣ µİıȠțȠȜʌȚțȠȪ įȚĮijȡȐȖµĮIJȠȢ țĮȚ Ș
įȚȐµİIJȡȩȢ IJȠȣ țȣµĮȓȞİIJĮȚ Įʌȩ ȜȓȖĮ mm µȑȤȡȚ 2-3 cm.
īȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ĮȚµȠįȣȞĮµȚțȠȪȢ ȣʌȐȡȤİȚ įȚĮijȣȖȒ ĮȓµĮIJȠȢ Įʌȩ IJĮ ĮȡȚıIJİȡȐ ıIJĮ įİȟȚȐ ʌȠȣ
ȠįȘȖİȓ ıİ ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ȤȦȡȓȢ ȩµȦȢ IJȘȞ ĮȪȟȘıȘ IJȦȞ ʌȚȑıİȦȞ IJȘȢ
ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ĮȡIJȘȡȓĮȢ țĮȚ IJȘȢ įİȟȚȐȢ țȠȚȜȓĮȢ. ȈʌȐȞȚĮ ʌĮȡĮIJȘȡİȓIJĮȚ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ
ȣʌȑȡIJĮıȘ (ıȪȞįȡȠµȠ Eisenmenger). ȉĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ ıȣȞȒșȦȢ ĮȡȤȓȗȠȣȞ µİIJȐ IJȠ 40ȩ ȑIJȠȢ
țĮȚ ıȣȞįȑȠȞIJĮȚ µİ IJȘȞ ݵijȐȞȚıȘ 1) țȠȜʌȚțȒȢ µĮȡµĮȡȣȖȒȢ Ȓ ʌIJİȡȣȖȚıµȩ, 2) įİȟȚȐȢ
țĮȡįȚĮțȒȢ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ țĮȚ 3) – ıʌĮȞȚȩIJİȡȠ – ıȪȞįȡȠµȠ Eisenmenger.
ȀĮIJȐ IJȘȞ ĮțȡȩĮıȘ įȚĮʌȚıIJȫȞȠȞIJĮȚ țȣȡȓȦȢ: 1) ıȣıIJȠȜȚțȩ ijȪıȘµĮ İȟȦșȒıİȦȢ ıIJȘȞ İıIJȓĮ
ĮțȡȠȐıİȦȢ IJȘȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ țĮȚ 2) ıIJĮșİȡȩȢ įȚȤĮıµȩȢ IJȠȣ 2Ƞȣ IJȩȞȠȣ.
Ȉİ ıȘµĮȞIJȚțȠȪ ȕĮșµȠȪ µİıȠțȠȜʌȚțȒ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ:
x ȀĮIJȐ IJȘȞ ĮțIJȚȞȠıțȠʌȚțȒ İȟȑIJĮıȘ ʌĮȡĮIJȘȡİȓIJĮȚ "Ƞ ȤȠȡȩȢ IJȦȞ ʌȣȜȫȞ". ȈIJȘȞ
ĮțIJȚȞȠȖȡĮijȓĮ ıȘµİȚȫȞȠȞIJĮȚ: Į) µİȖȐȜȘ ʌȡȠȕȠȜȒ IJȠȣ µȑıȠȣ IJȩȟȠȣ IJȘȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ
ĮȡIJȘȡȓĮȢ țĮȚ IJȘȢ įİȟȚȐȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ĮȡIJȘȡȓĮȢ, ȕ) įȚȩȖțȦıȘ IJȘȢ įİȟȚȐȢ țȠȚȜȓĮȢ țĮȚ
IJȠȣ įİȟȚȠȪ țȩȜʌȠȣ, Ȗ) İȞIJȠȞȩIJİȡȘ ıțȚĮȖȡȐijȘıȘ IJȠȣ ĮȖȖİȚĮțȠȪ įȚțIJȪȠȣ IJȦȞ
ʌȞİȣµȩȞȦȞ.
x ȈIJȠ ȘȜİțIJȡȠțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ ʌĮȡĮIJȘȡİȓIJĮȚ IJȠ ıȪµʌȜİȖµĮ rSR´ ıIJȘ V1 țĮȚ ȕĮșȪ S
ıIJȚȢ ĮȡȚıIJİȡȑȢ ʌȡȠțȐȡįȚİȢ ĮʌĮȖȦȖȑȢ. ȉȠ İȪȡȠȢ IJȠȣ QRS İȓȞĮȚ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȩ. ȈʌĮȞȓȦȢ
ʌĮȡĮIJȘȡİȓIJĮȚ ʌȜȒȡȘȢ ĮʌȠțȜİȚıµȩȢ IJȠȣ įİȟȚȠȪ ıțȑȜȠȣȢ IJȠȣ įݵĮIJȓȠȣ IJȠȣ His. Ǿ
ȘȤȠțĮȡįȚȠȖȡĮijȚțȒ µİȜȑIJȘ įİȓȤȞİȚ ĮȪȟȘıȘ IJȦȞ įȚĮıIJȐıİȦȞ IJȘȢ įİȟȚȐȢ țȠȚȜȓĮȢ țĮȚ
ʌĮȡȐįȠȟȘ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮ IJȠȣ µİıȠțȠȚȜȚĮțȠȪ įȚĮijȡȐȖµĮIJȠȢ. ȈIJȠ ȘȤȦțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ
įȪȠ įȚĮıIJȐıİȦȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩ ȞĮ ĮʌİȚțȠȞȚıșİȓ IJȠ µİıȠțȠȜʌȚțȩ ȑȜȜİȚµµĮ. ǼȐȞ Ș
įȚĮijȣȖȒ IJȠȣ ĮȓµĮIJȠȢ İȓȞĮȚ µȚțȡȒ IJȠ ȘȤȦțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ Doppler ȕȠȘșȐİȚ ıIJȘȞ
ĮȞİȪȡİıȘ IJȘȢ įȚĮijȣȖȒȢ.
x ȉȑȜȠȢ, ıIJȠȞ țĮșİIJȘȡȚĮıµȩ IJȘȢ țĮȡįȚȐȢ ʌĮȡĮIJȘȡİȓIJĮȚ ĮȣȟȘµȑȞȘ ȠȟȣȖȩȞȦıȘ IJȠȣ
įİȟȚȠȪ țȩȜʌȠȣ ıİ ıȪȖțȡȚıȘ µİ IJȘȞ ȠȟȣȖȩȞȦıȘ IJȦȞ țȠȓȜȦȞ ijȜİȕȫȞ ȦȢ țĮȚ ĮȪȟȘıȘ
IJȘȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ʌĮȡȠȤȒȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȀȣµĮȓȞȠȞIJĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ʌȡȠȢ IJȘ ȕĮȡȪIJȘIJĮ IJȘȢ ʌĮșȒıİȦȢ: 
Ȉİ İȜĮijȡȠȪ ȕĮșµȠȪ µİıȠțȠȜʌȚțȒ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ µİ µȚțȡȒ įȚĮijȣȖȒ ĮȓµĮIJȠȢ,
ĮıȣµʌIJȦµĮIJȚțȒ………………………………………………………….10% 

Ȉİ µİIJȡȓȠȣ ȕĮșµȠȪ µİıȠțȠȜʌȚțȒ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ µİ ĮȣȟȘµȑȞȘ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ʌĮȡȠȤȒ, ʌȠȣ
įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ȩµȦȢ IJȠ įȚʌȜȐıȚȠ IJȘȢ ʌĮȡȠȤȒȢ IJȘȢ µİȖȐȜȘȢ țȣțȜȠijȠȡȓĮȢ țĮȚ µİ
ĮȣȟȘµȑȞİȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȑȢ ĮȞIJȚıIJȐıİȚȢ, ʌȠȣ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ȩµȦȢ IJȠ 50% IJȦȞ
ĮȞIJȚıIJȐıİȦȞ IJȘȢ µİȖȐȜȘȢ țȣțȜȠijȠȡȓĮ………………………………………..35-50% 
Ȉİ µİȖȐȜȠȣ ȕĮșµȠȪ µİıȠțȠȜʌȚțȒ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ µİ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ʌĮȡȠȤȒ ʌȠȣ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ
IJȠ įȚʌȜȐıȚȠ IJȘȢ ʌĮȡȠȤȒȢ IJȘȢ µİȖȐȜȘȢ țȣțȜȠijȠȡȓĮȢ, µİ ʌȞİȣµȠȞȚțȑȢ ĮȞIJȚıIJȐıİȚȢ ʌȠȣ
ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ IJȠ 50% IJȦȞ ĮȞIJȚıIJȐıİȦȞ IJȘȢ µİȖȐȜȘȢ țȣțȜȠijȠȡȓĮȢ țĮȚ µİ ıȪȞįȡȠµȠ
Eisenmnger……………………………………………………………..……80-100% 
ȀĮIJȐıIJĮıȘ µİIJȐ Įʌȩ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ ıȪȖțȜİȚıȘ IJȠȣ İȜȜİȓµµĮIJȠȢ (µİ ıȣȡȡĮijȒ IJȦȞ
ȤİȚȜȑȦȞ Ȓ µİ ʌȡȠıșȒțȘ ʌȜĮıIJȚțȠȪ µȠıȤİȪµĮIJȠȢ).
D Ȃİ ȤĮµȘȜȑȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȑȢ ĮȞIJȚıIJȐıİȚȢ……………………………….10%
E Ȃİ
ȕİȜIJȓȦıȘ
IJȦȞ
ʌȡȠ-İȖȤİȚȡȘIJȚțȫȞ
ĮȣȟȘµȑȞȦȞ
ʌȞİȣµȠȞȚțȫȞ
ĮȞIJȚıIJȐıİȦȞ……………………………………………………...35-50%
Ȗ. Ȃİ įȚĮIJȒȡȘıȘ IJȦȞ ĮȣȟȘµȑȞȦȞ ʌȞİȣµȠȞȚțȫȞ ĮȞIJȚıIJȐıİȦȞ………67-80%
Ǻ. ȆȡȦIJȠȖİȞȑȢ ȑȜȜİȚµµĮ
ȉȠ ȑȜȜİȚµµĮ İȞIJȠʌȓȗİIJĮȚ ıIJȠ țĮIJȫIJİȡȠ IJµȒµĮ IJȠȣ µİıȠțȠȜʌȚțȠȪ įȚĮijȡȐȖµĮIJȠȢ țĮȚ
ʌȐȞIJȠIJİ ıȣȞȠįİȪİIJĮȚ Įʌȩ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ IJȘȢ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ ȕĮȜȕȓįĮȢ, Ș ȠʌȠȓĮ ʌȡȠțĮȜİȓIJĮȚ
ıȣȞȒșȦȢ – Įʌȩ IJȘȞ ȪʌĮȡȟȘ IJȘȢ ıȤȚıµȒȢ IJȘȢ ʌȡȩıșȚĮȢ ȖȜȦȤȓȞĮȢ IJȘȢ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ ȕĮȜȕȓįȠȢ
Ȓ țĮȚ Įʌȩ ĮȞĮIJȠµȚțȑȢ ĮȞȦµĮȜȓİȢ IJȦȞ IJİȞȠȞIJȓȦȞ ȤȠȡįȫȞ țĮȚ IJȦȞ șȘȜȠİȚįȫȞ µȣȫȞ.
ȉĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ, ʌȠȣ ĮȡȤȓȗȠȣȞ Įʌȩ IJȘȞ ʌȡȫIJȘ ʌĮȚįȚțȒ ȘȜȚțȓĮ, İȓȞĮȚ İȪțȠȜȘ țȩʌȦıȘ,
ıȣȤȞȑȢ ȕȡȠȖȤȠʌȞİȣµȠȞȚțȑȢ ȜȠȚµȫȟİȚȢ țĮȚ İțįȘȜȫıİȚȢ țĮȡįȚĮțȒȢ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ.
ȀĮIJȐ IJȘȞ ĮțȡȩĮıȘ įȚĮʌȚıIJȫȞİIJĮȚ ȠȜȠıȣıIJȠȜȚțȩ ijȪıȘµĮ ıIJȘȞ țȠȡȣijȒ IJȘȢ țĮȡįȚȐȢ țĮȚ
ıIJĮșİȡȩȢ įȚȤĮıµȩȢ IJȠȣ 2Ƞȣ IJȩȞȠȣ.
ȅ ĮțIJȚȞȠȜȠȖȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ įİȓȤȞİȚ įȚȩȖțȦıȘ IJȦȞ įȪȠ țȠȚȜȚȫȞ țĮȚ IJȦȞ įȪȠ țȩȜʌȦȞ µİ
ʌȡȠȕȠȜȒ IJȘȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ĮȡIJȘȡȓĮȢ țĮȚ IJȦȞ țȜȐįȦȞ IJȘȢ.
ȉȠ ȘȜİțIJȡȠțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ ݵijĮȞȓȗİȚ ĮʌȠțȜİȚıµȩ IJȠȣ įİȟȚȠȪ ıțȑȜȠȣȢ µİ ĮʌȩțȜȚıȘ IJȠȣ
ȐȟȠȞĮ ʌȡȠȢ IJĮ ĮȡȚıIJİȡȐ.
ȈIJȠ ȘȤȠțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ ĮʌİȚțȠȞȓȗİIJĮȚ IJȠ ȑȜȜİȚµµĮ țĮȚ Ș ĮȪȟȘıȘ IJȠȣ µİȖȑșȠȣȢ IJȦȞ
țĮȡįȚĮțȫȞ țȠȚȜȠIJȒIJȦȞ.
ȅ țĮșİIJȘȡȚĮıµȩȢ IJȘȢ țĮȡįȚȐȢ țĮȚ Ƞ ĮȖȖİȚȠȖȡĮijȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ İʌȚȕİȕĮȚȫȞȠȣȞ IJȘ
įȚȐȖȞȦıȘ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
ȆȡȚȞ Įʌȩ IJȘ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ İʌȑµȕĮıȘ………………………………..67-100% 
ȂİIJȐ İʌȚIJȣȤȒ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ įȚȩȡșȦıȘ IJȦȞ ĮȞȦµĮȜȚȫȞ:
D Ȃİ țĮȜȑȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȑȢ ĮȞIJȚıIJȐıİȚȢ……………………………...10-20%
E Ȃİ įȚĮIJȒȡȘıȘ IJȦȞ ĮȣȟȘµȑȞȦȞ ʌȞİȣµȠȞȚțȫȞ ĮȞIJȚıIJȐıİȦȞ…………67%
ī. ȀȠȚȞȒ țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȒ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ
Ǽįȫ IJȠ ȑȜȜİȚµµĮ İȓȞĮȚ µİȖĮȜȪIJİȡȠ țĮȚ ʌİȡȚȜĮµȕȐȞİȚ țĮȚ IJȘȞ ĮȞȫIJİȡȘ µȠȓȡĮ IJȠȣ
µİıȠțȠȚȜȚĮțȠȪ įȚĮijȡȐȖµĮIJȠȢ. DzIJıȚ ȠȚ țȩȜʌȠȚ țĮȚ ȠȚ țȠȚȜȓİȢ İʌȚțȠȚȞȦȞȠȪȞ µİIJĮȟȪ IJȠȣȢ
İȜİȪșİȡĮ. Ǿ µȚIJȡȠİȚįȒȢ țĮȚ Ș IJȡȚȖȜȫȤȚȞ ȕĮȜȕȓįİȢ ݵijĮȞȓȗȠȣȞ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ – ıİ µİȖȐȜȠ
ʌȠıȠıIJȩ IJȦȞ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȞ.

ȈIJĮ ʌȡȫIJĮ ıIJȐįȚĮ ȣʌȐȡȤİȚ µİȖȐȜȘ įȚĮijȣȖȒ ĮȓµĮIJȠȢ Įʌȩ IJĮ ĮȡȚıIJİȡȐ ʌȡȠȢ IJĮ įİȟȚȐ.
ǹȡȖȩIJİȡĮ ĮȞĮʌIJȪııİIJĮȚ IJȠ ıȪȞįȡȠµȠ Eisenmenger µİ ȡȠȒ ĮȓµĮIJȠȢ Įʌȩ IJĮ įİȟȚȐ ʌȡȠȢ IJĮ
ĮȡȚıIJİȡȐ.
Ǿ țȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ µȠȚȐȗİȚ µİ İțİȓȞȘ IJȘȢ µİȖȐȜȘȢ µİıȠțȠȚȜȚĮțȒȢ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ. ȅȚ
İțįȘȜȫıİȚȢ IJȘȢ țĮȡįȚĮțȒȢ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ ʌȠȣ țȣȡȚĮȡȤȠȪȞ ıIJȘȞ țȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ ȠįȘȖȠȪȞ
ıȣȤȞȐ IJȠȞ ĮıșİȞȒ ıİ șȐȞĮIJȠ țĮIJȐ IJĮ įȪȠ ʌȡȫIJĮ ȑIJȘ ȗȦȒȢ.
Ǿ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ șȞȘIJȩIJȘIJĮ İȓȞĮȚ µİȖĮȜȪIJİȡȘ Įʌȩ İțİȓȞȘ IJȠȣ ʌȡȦIJȠʌĮșȠȪȢ İȜȜİȓµµĮIJȠȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
ȆȡȠ IJȘȢ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒȢ İʌݵȕȐıİȦȢ…………………………………….100% 
ȂİIJȐ IJȘ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ įȚȩȡșȦıȘ IJȦȞ ĮȞȦµĮȜȚȫȞ țĮȚ µİ țĮȜȑȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȑȢ
ĮȞIJȚıIJȐıİȚȢ…………………………………………………………..35-50% 
ȂİIJȐ IJȘ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ įȚȩȡșȦıȘ IJȦȞ ĮȞȦµĮȜȚȫȞ țĮȚ µİ µȚțȡȒ ȕİȜIJȓȦıȘ Ȓ įȚĮIJȒȡȘıȘ
IJȦȞ ĮȣȟȘµȑȞȦȞ ʌȞİȣµȠȞȚțȫȞ ĮȞIJȚıIJȐıİȦȞ……………..67-80%
[ȉȠ ʌȡȦIJȠȖİȞȑȢ ȑȜȜİȚµµĮ țĮȚ Ș țȠȚȞȒ țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȒ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ ĮȞȒțȠȣȞ ıIJĮ ȜİȖȩµİȞĮ
İȜȜİȓµµĮIJĮ IJȠȣ İȞįȠțĮȡįȚĮțȠȪ ʌȡȠıțİijĮȜĮȓȠȣ].
3. ǹȃȍȂǹȁǾ ǼȀǺȅȁǾ ȉȍȃ ȆȃǼȊȂȅȃǿȀȍȃ ĭȁǼǺȍȃ
ǹijȠȡȐ IJȚȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȑȢ ijȜȑȕİȢ țĮȚ IJȦȞ įȪȠ ʌȞİȣµȩȞȦȞ, ʌȚȠ ıȣȤȞȐ ȩµȦȢ IJȠȣ įİȟȚȠȪ
ʌȞİȪµȠȞȠȢ. ǼȓIJİ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȘȢ İȓIJĮ ĮijȠȡȐ µİȡȚțȑȢ Įʌȩ IJȚȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȑȢ ijȜȑȕİȢ (ĮIJİȜȒȢ Ȓ
µİȡȚțȒ). ȅȚ șȑıİȚȢ ȩʌȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩ ȞĮ İțȕȐȜȜȠȣȞ İȓȞĮȚ: Ș ȐȞȦ țȠȓȜȘ ijȜȑȕĮ, Ș țȐIJȦ
țȠȓȜȘ ijȜȑȕĮ, Ƞ įİȟȚȩȢ țȩȜʌȠȢ, Ș ĮȡȚıIJİȡȒ ĮȞȫȞȣµȘ ijȜȑȕĮ, Ƞ ıIJİijĮȞȚĮȓȠȢ țȩȜʌȠȢ, ȠȚ
ȘʌĮIJȚțȑȢ ijȜȑȕİȢ, Ƞ ijȜİȕȫįȘȢ ʌȩȡȠȢ. Ǿ ʌĮșȠȜȠȖȚțȒ ijȣıȚȠȜȠȖȓĮ țĮȚ Ș țȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ
µȠȚȐȗȠȣȞ µİ İțİȓȞİȢ IJȘȢ µİıȠțȠȜʌȚțȒȢ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ µİ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ țĮȚ ıȣȤȞȐ
ıȣȞȣʌȐȡȤȠȣȞ. Ǿ ȠȜȚțȒ ĮȞȫµĮȜȘ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ İțȕȠȜȒ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ıʌĮȞȚȩIJİȡȘ,
ȤĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ țȣȐȞȦıȘ țĮȚ ȑȤİȚ ıȠȕĮȡȩIJİȡȘ ʌȡȩȖȞȦıȘ.
Ǿ ĮțȡȚȕȒȢ įȚȐȖȞȦıȘ IJȘȢ ʌĮșȒıİȦȢ ȖȓȞİIJĮȚ µİ ĮȖȖİȚȠȖȡĮijȚțȩ ȑȜİȖȤȠ. Ǿ șİȡĮʌİȓĮ İȓȞĮȚ
ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ: µİIJĮijȠȡȐ țĮȚ ݵijȪIJİȣıȘ IJȦȞ ʌȞİȣµȠȞȚțȫȞ ijȜİȕȫȞ ıIJȠȞ ĮȡȚıIJİȡȩ țȩȜʌȠ Ȓ
IJȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ IJȠȣ µİıȠțȠȜʌȚțȠȪ įȚĮijȡȐȖµĮIJȠȢ ȫıIJİ ȩȜİȢ ȠȚ ʌȞİȣµȠȞȚțȑȢ ijȜȑȕİȢ ȞĮ
İțȕȐȜȜȠȣȞ ıIJȠȞ ĮȡȚıIJİȡȩ țȩȜʌȠ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
Ȉİ µİȡȚțȒ İțȕȠȜȒ IJȦȞ ʌȞİȣµȠȞȚțȫȞ ijȜİȕȫȞ țĮȚ µİ ȜȚȖȩIJİȡȠ IJȠȣ 50% IJȘȢ
ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ijȜİȕȚțȒȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ıIJȘ įİȟȚȐ țȣțȜȠijȠȡȓĮ………….…...5-10% 
Ȉİ µİȡȚțȒ İțȕȠȜȒ IJȦȞ ʌȞİȣµȠȞȚțȫȞ ijȜİȕȫȞ țĮȚ µİ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ijȜİȕȚțȒ ʌĮȡȠȤȒ ıIJȠ
įİȟȚȩ țȩȜʌȠ ȐȞȦ IJȠȣ 50% IJȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĮȣIJȒȢ……………….………35-67% 
Ȉİ ȠȜȚțȒ İțȕȠȜȒ IJȦȞ ʌȞİȣµȠȞȚțȫȞ ijȜİȕȫȞ țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ Ȓ ȩȤȚ țĮȡįȚĮțȒ
ĮȞİʌȐȡțİȚĮ Ȓ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ȣʌȑȡIJĮıȘ………………………………….67-100% 
ȂİIJȐ IJȘ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ įȚȩȡșȦıȘ IJȦȞ ĮȞȦµĮȜȚȫȞ țĮȚ ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȘȢ İʌȚIJȣȤȓĮȢ IJȘȢ
İȖȤİȚȡȒıİȦȢ
țĮȚ
IJȠȣ
ȕĮșµȠȪ
IJȘȢ
ʌȡȠİȖȤİȚȡȘIJȚțȒȢ
ȕȜȐȕȘȢ…………………………………………………………….…10-67%
4. ǹȃȅǿȀȉȅȈ ǹȇȉǾȇǿǹȀȅȈ ȆȅȇȅȈ (ǺȠIJȐȜİȚȠȢ ʌȩȡȠȢ)

ȊʌȐȡȤİȚ įȚĮijȣȖȒ ĮȓµĮIJȠȢ Įʌȩ IJȘȞ ĮȠȡIJȒ ʌȡȠȢ IJȘȞ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ĮȡIJȘȡȓĮ įȚĮ µȑıȠȣ IJȠȣ
ĮȡIJȘȡȚĮțȠȪ ʌȩȡȠȣ ʌȠȣ ʌĮȡĮµȑȞİȚ ĮȞȠȚțIJȩȢ. ȉȠ µȑȖİșȠȢ IJȘȢ įȚĮijȣȖȒȢ İȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJȘ
įȚĮijȠȡȐ IJȘȢ ʌȚȑıİȦȢ µİIJĮȟȪ ĮȠȡIJȒȢ țĮȚ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ĮȡIJȘȡȓĮȢ țĮșȫȢ țĮȚ Įʌȩ IJȠ İȪȡȠȢ
țĮȚ IJȠ µȒțȠȢ IJȠȣ ʌȩȡȠȣ. ǵIJĮȞ ȠȚ ʌȞİȣµȠȞȚțȑȢ ĮȞIJȚıIJȐıİȚȢ İȓȞĮȚ ĮȣȟȘµȑȞİȢ (ıȪȞįȡȠµȠ
Eisenmenger) įȘµȚȠȣȡȖİȓIJĮȚ ĮȞĮıIJȡȠijȒ IJȘȢ įȚĮijȣȖȒȢ Įʌȩ IJȘȞ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ıIJȘȞ ĮȠȡIJȒ,
µİ ĮʌȠIJȑȜİıµĮ IJȘȞ țȣȐȞȦıȘ.
ȀĮIJȐ IJȘȞ ĮțȡȩĮıȘ ĮțȠȪİIJĮȚ IJȠ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȩ ıȣȞİȤȑȢ ijȪıȘµĮ țĮIJȐ IJȘȞ ĮȡȚıIJİȡȒ
ȣʌȠțȜİȓįȚĮ ȤȫȡĮ.
ȅ ĮțIJȚȞȠȜȠȖȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ įİȓȤȞİȚ įȚȩȖțȦıȘ IJȦȞ ĮȡȚıIJİȡȫȞ țĮȡįȚĮțȫȞ țȠȚȜȠIJȒIJȦȞ,
įȚȐIJĮıȘ IJȘȢ ĮȞȚȠȪıĮȢ ĮȠȡIJȒȢ țĮȚ ʌȡȠȕȠȜȒ IJȘȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ĮȡIJȘȡȓĮȢ. ȈIJȠ
ȘȜİțIJȡȠțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ ʌĮȡĮIJȘȡİȓIJĮȚ ȣʌİȡIJȡȠijȓĮ IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȐȢ țȠȚȜȓĮȢ țĮȚ IJȠȣ
ĮȡȚıIJİȡȠȪ țȩȜʌȠȣ. ȈIJȠ ȘȤȦțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ ʌĮȡĮIJȘȡİȓIJĮȚ ĮȪȟȘıȘ IJȠȣ µİȖȑșȠȣȢ IJȦȞ
ĮȡȚıIJİȡȫȞ țȠȚȜȠIJȒIJȦȞ țĮȚ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İȣȡȒµĮIJĮ įȚĮıIJȠȜȚțȒȢ ȣʌİȡijȠȡIJȫıİȦȢ IJȘȢ
ĮȡȚıIJİȡȐȢ țȠȚȜȓĮȢ.
ȅ țĮșİIJȘȡȚĮıµȩȢ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİȚ IJȘ įȚȐȖȞȦıȘ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȀȣµĮȓȞİIJĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȠ µȑȖİșȠȢ IJȘȢ įȚĮijȣȖȒȢ. DzIJıȚ ıİ: 
ǼȜĮijȡȠȪ ȑȦȢ µİIJȡȓȠȣ ȕĮșµȠȪ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ IJȘȢ ȞȩıȠȣ: įȚȐµİIJȡȠȢ ʌȩȡȠȣ µȑȤȡȚ 1 cm,
ıȤȑıȘ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ / ıȣıIJȘµĮIJȚțȒȢ ʌĮȡȠȤȒȢ µȑȤȡȚ 2 țĮȚ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȒ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ
ĮȡIJȘȡȚĮțȒ ʌȓİıȘ………………………………………………..………..35-50% 
Ȉİ ȕĮȡȚȐ µȠȡijȒ: įȚȐµİIJȡȠȢ ʌȩȡȠȣ ȐȞȦ IJȠȣ 1 cm, ıȤȑıȘ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ / ıȣıIJȘµĮIJȚțȒȢ
ʌĮȡȠȤȒȢ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ Įʌȩ 2, ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ĮȡIJȘȡȚĮțȒ ʌȓİıȘ ĮȣȟȘµȑȞȘ, ĮȜȜȐ
µȚțȡȩIJİȡȘ IJȘȢ ıȣıIJȘµĮIJȚțȒȢ…………………………….………………67-80% 
Ȃİ ıȪȞįȡȠµȠ Eisenmenger…………………………………..……………100% 
ȂİIJȐ IJȘ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ įȚȩȡșȦıȘ IJȘȢ ĮȞȦµĮȜȓĮȢ (İțIJȩȢ İȐȞ įȚĮIJȘȡȠȪȞIJĮȚ ĮȣȟȘµȑȞİȢ ȠȚ
ʌȞİȣµȠȞȚțȑȢ ĮȞIJȚıIJȐıİȚȢ ȠʌȩIJİ IJȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ İȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJȠ µȑȖİșȠȢ IJȦȞ
ʌȞİȣµȠȞȚțȫȞ ĮȞIJȚıIJȐıİȦȞ) – ȕȜȑʌİ ʌȡȠȘȖȠȪµİȞĮ țİijȐȜĮȚĮ -………………….0%
5. ȈȉǼȃȍȈǾ ȉȅȊ ǿȈĬȂȅȊ ȉǾȈ ǹȅȇȉǾȈ
ȈIJȘ µİȖȐȜȘ ʌȜİȚȠȞȩIJȘIJĮ IJȦȞ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȞ (95%) Ș ıIJȑȞȦıȘ ȕȡȓıțİIJĮȚ ĮµȑıȦȢ µİIJȐ IJȘȞ
ȑțijȣıȘ IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȐȢ ȣʌȠțȜİȓįȚĮȢ ĮȡIJȘȡȓĮȢ. ǹʌȠIJİȜİȓ İȓIJİ µİµȠȞȦµȑȞȘ ĮȞȦµĮȜȓĮ
(25%) İȓIJİ ıȣȞįȣȐȗİIJĮȚ µİ ȐȜȜİȢ ıȣȖȖİȞİȓȢ țĮȡįȚȠʌȐșİȚİȢ.
ȉȠ ĮȓµĮ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤİIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ĮȡȚıIJİȡȐ țȠȚȜȓĮ įİȞ ʌİȡȞȐİȚ İȜİȪșİȡĮ µȑıĮ Įʌȩ IJȦȞ
İıIJİȞȦµȑȞȠ Țıșµȩ (ʌȠȣ Ș įȚȐµİIJȡȩȢ IJȠȣ µʌȠȡİȓ ȞĮ ijșȐıİȚ µȩȜȚȢ IJĮ 1-2 mm) țĮȚ ȑIJıȚ Ș
țȣțȜȠijȠȡȓĮ țĮȚ Ș ĮȡIJȘȡȚĮțȒ ʌȓİıȘ İȓȞĮȚ µİȚȦµȑȞİȢ ıIJȠ țȐIJȦ ȒµȚıȣ IJȠȣ ıȫµĮIJȠȢ, İȞȫ
ĮȞIJȚșȑIJȦȢ İȓȞĮȚ ĮȣȟȘµȑȞİȢ ıIJȠ ȐȞȦ ȒµȚıȣ IJȠȣ ıȫµĮIJȠȢ.
ȆȡȠȢ ĮȞIJȚȡȡȩʌȘıȘ IJȘȢ µİȚȦµȑȞȘȢ țȣțȜȠijȠȡȓĮȢ IJȠȣ țȐIJȦ ȘµȓıİȠȢ IJȠȣ ıȫµĮIJȠȢ
ĮȞĮʌIJȪııİIJĮȚ ȑȞIJȠȞȘ ʌĮȡȐʌȜİȣȡȘ țȣțȜȠijȠȡȓĮ țȣȡȓȦȢ µİ ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ țȣțȜȠijȠȡȓĮȢ įȚĮ
IJȦȞ µİıȠʌȜİȣȡȓȦȞ ĮȡIJȘȡȚȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ įȚĮIJİȓȞȠȞIJĮȚ ıȘµĮȞIJȚțȐ.
Ǿ įȚȐȖȞȦıȘ IJȓșİIJĮȚ µİ IJȘȞ ĮȞİȪȡİıȘ ıİ ȞȑĮ ȐIJȠµĮ:
1) ȣȥȘȜȒȢ ĮȡIJȘȡȚĮțȒȢ ʌȚȑıİȦȢ ıIJĮ ȐȞȦ ȐțȡĮ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ µİȖĮȜȪIJİȡȘ Įʌȩ IJȘȞ
ĮȡIJȘȡȚĮțȒ ʌȓİıȘ IJȦȞ țȐIJȦ ȐțȡȦȞ
2) țĮșȣıIJİȡȘµȑȞȠȣ Ȓ ĮʌȠȣıȚȐȗȠȞIJȠȢ Ȓ ʌȠȜȪ İȟĮıșİȞȘµȑȞȠȣ ıijȣȖµȠȪ IJȦȞ țȐIJȦ ȐțȡȦȞ

3) ıȣıIJȠȜȚțȠȪ ijȣıȒµĮIJȠȢ ıIJȘȞ ĮȡȚıIJİȡȒ ȕȐıȘ IJȘȢ țĮȡįȚȐȢ ʌȠȣ İʌİțIJİȓȞİIJĮȚ ʌȡȠȢ IJȘ
ȡȐȤȘ
4) ıȣȞİȤȫȞ ijȣıȘµȐIJȦȞ ıIJȘ ȡȐȤȘ țĮIJȐ µȒțȠȢ IJȦȞ µİıȠʌȜİȣȡȓȦȞ įȚĮıIJȘµȐIJȦȞ
5) įȚĮȕȡȫıİȦȢ Ȓ ȠįȠȞIJȫıİȦȢ IJȠȣ țȐIJȦ ȤİȓȜȠȣȢ IJȦȞ ʌȜİȣȡȫȞ – țĮIJȐ IJȠȞ ĮțIJȚȞȠȜȠȖȚțȩ
ȑȜİȖȤȠ – ʌȠȣ įȘµȚȠȣȡȖİȓIJĮȚ Įʌȩ IJȚȢ įȚĮIJİIJĮµȑȞİȢ µİıȠʌȜİȪȡȚİȢ ĮȡIJȘȡȓİȢ
6) IJȘȢ ȚıșµȚțȒȢ ıIJİȞȫıİȦȢ µİ IJȠ ȘȤȦțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ
7) țĮȚ IJȠȣ ĮțȡȚȕȠȪȢ ʌȡȠıįȚȠȡȚıµȠȪ IJȘȢ șȑıİȦȢ țĮȚ IJȘȢ İțIJȐıİȦȢ IJȠȣ ıIJİȞȫµĮIJȠȢ IJȠȣ
ȚıșµȠȪ µİ IJȘȞ ĮȠȡIJȠȖȡĮijȓĮ.
ǼʌȚʌȜȠțȑȢ:
Ǿ ȡȒȟȘ IJȘȢ ĮȠȡIJȒȢ, Ș įȘµȚȠȣȡȖȓĮ įȚĮȤȦȡȚıIJȚțȠȪ ĮȞİȣȡȪıµĮIJȠȢ, Ș İȖțİijĮȜȚțȒ
ĮȚµȠȡȡĮȖȓĮ Įʌȩ ȡȒȟȘ ĮȞİȣȡȪıµĮIJȠȢ ıȣȞȒșȦȢ IJȠȣ țȪțȜȠȣ IJȠȣ Willis, Ș ȜȠȚµȫįȘȢ
İȞįȠțĮȡįȓIJȚįĮ țĮȚ Ș țĮȡįȚĮțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
ȆȡȚȞ Įʌȩ IJȘ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ İʌȑµȕĮıȘ:
ȉĮ ʌȠıȠıIJȐ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ İȟĮȡIJȫȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ݵijȐȞȚıȘ Ȓ ȩȤȚ ıȣµʌIJȦµȐIJȦȞ (įȪıʌȞȠȚĮ,
İȪțȠȜȘ ıȦµĮIJȚțȒ țȩʌȦıȘ), Įʌȩ IJȘȞ ʌȡȠȠįİȣIJȚțȒ Ȓ ȩȤȚ ĮȪȟȘıȘ IJȠȣ µİȖȑșȠȣȢ IJȘȢ
țĮȡįȚȐȢ țĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ IJȦȞ İʌȚʌȜȠțȫȞ ʌȠȣ ȒįȘ ĮȞĮijȑȡșȘțĮȞ țĮȚ
țȣµĮȓȞȠȞIJĮȚ Įʌȩ 35-100%. 
ȂİIJȐ IJȘ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ İʌȑµȕĮıȘ (İțIJȠµȒ IJȠȣ İıIJİȞȦµȑȞȠȣ IJµȒµĮIJȠȢ IJȘȢ ĮȠȡIJȒȢ țĮȚ
IJİȜȚțȠIJİȜȚțȒ ĮȞĮıIJȩµȦıȘ Ȓ ıȣȤȞȩIJİȡĮ ʌȡȠıșȒțȘ µȠıȤİȪµĮIJȠȢ Įʌȩ İȚįȚțȩ ȪijĮıµĮ):
ȉĮ ʌȠıȠıIJȐ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ İȓȞĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȘȞ İʌȚIJȣȤȓĮ IJȘȢ İʌݵȕȐıİȦȢ, IJȘȞ ȘȜȚțȓĮ
țĮIJȐ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ ȑȖȚȞİ Ș İȖȤİȓȡȘıȘ (țĮȜȪIJİȡĮ IJĮ ĮʌȠIJİȜȑıµĮIJĮ ıİ ĮıșİȞİȓȢ µİ µȚțȡȒ
ȘȜȚțȓĮ), IJȘȞ ʌĮȡĮµȠȞȒ Ȓ ȩȤȚ IJȘȢ ĮȡIJȘȡȚĮțȒȢ ȣʌİȡIJȐıİȦȢ ț.Ȝ.ʌ. țĮȚ țȣµĮȓȞȠȞIJĮȚ Įʌȩ
10-35%.
6. ȈȉǼȃȍȈǾ ȉǾȈ ȆȃǼȊȂȅȃǿȀǾȈ
Ǿ ıIJȑȞȦıȘ įȚĮțȡȓȞİIJĮȚ ıİ ȕĮȜȕȚįȚțȒ (İȞIJȠʌȓȗİIJĮȚ ıIJȠ ʌȞİȣµȠȞȚțȩ ıIJȩµȚȠ),
ȣʌİȡȕĮȜȕȚįȚțȒ țĮȚ ȣʌȠȕĮȜȕȚįȚțȒ (ıIJȠ ȤȫȡȠ IJȘȢ İȟȦșȒıİȦȢ IJȘȢ įİȟȚȐȢ țȠȚȜȓĮȢ).
ǼȞįȚĮijȑȡİȚ țȣȡȓȦȢ Ș ȕĮȜȕȚįȚțȒ ıIJȑȞȦıȘ. ĭȣıȚȠȜȠȖȚțȐ IJȠ ıIJȩµȚȠ IJȘȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ İȓȞĮȚ
2 cm2/m2 İʌȚijȐȞİȚĮȢ ıȫµĮIJȠȢ. ȉĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ țĮȚ ȠȚ ĮȚµȠįȣȞĮµȚțȑȢ İʌȚʌIJȫıİȚȢ
İȟĮȡIJȫȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠ ȕĮșµȩ ıIJİȞȫıİȦȢ IJȠȣ ıIJȠµȓȠȣ țĮȚ Įʌȩ IJȘȞ İț IJȘȢ ıIJİȞȫıİȦȢ
įȘµȚȠȣȡȖȠȣµȑȞȘ ıȣıIJȠȜȚțȒ țȜȓıȘ ʌȚȑıİȦȢ µİIJĮȟȪ įİȟȚȐȢ țȠȚȜȓĮȢ țĮȚ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ
ĮȡIJȘȡȓĮȢ. Ȉİ µȚțȡȠȪ Ȓ µİIJȡȓȠȣ ȕĮșµȠȪ ıIJȑȞȦıȘ (İʌȚijȐȞİȚĮ ıIJȠµȓȠȣ ʌİȡȓ IJȠ 1 cm2) Ș
țȜȓıȘ ʌȚȑıİȦȢ ijșȐȞİȚ µȑȤȡȚ IJĮ 70 mm Hg, İȞȫ ıİ µİȖȐȜȠȣ ȕĮșµȠȪ ıIJȑȞȦıȘ (Ș
įȚȐµİIJȡȠȢ IJȠȣ ıIJȠµȓȠȣ µʌȠȡİȓ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȚıșİȓ ıİ 2-4 mm) Ș țȜȓıȘ ʌȚȑıİȦȢ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ IJĮ
100 mm Hg (µʌȠȡİȓ ȞĮ ijșȐıİȚ IJĮ 200 mm Hg țĮȚ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ).
ǼʌĮțȩȜȠȣșĮ İȓȞĮȚ Ș ȣʌİȡIJȡȠijȓĮ IJȘȢ įİȟȚȐȢ țȠȚȜȓĮȢ, Ș ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ IJİȜȠįȚĮıIJȠȜȚțȒȢ IJȘȢ
ʌȚȑıİȦȢ țĮȚ Ș ȣʌİȡIJȡȠijȓĮ IJȠȣ įİȟȚȠȪ țȩȜʌȠȣ. ȉİȜȚțȩ ıIJȐįȚȠ İȓȞĮȚ Ș įİȟȚȐ țĮȡįȚĮțȒ
ĮȞİʌȐȡțİȚĮ.
ȉĮ țȪȡȚĮ ĮțȡȠĮıIJȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ İȓȞĮȚ:
D IJȠ ıȣıIJȠȜȚțȩ ijȪıȘµĮ İȟȦșȒıİȦȢ ıIJȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ IJȘȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ,
E IJȠ ıȣıIJȠȜȚțȩ click İȟȦșȒıİȦȢ țĮȚ
Ȗ) Ƞ įȚȤĮıµȩȢ IJȠȣ 2Ƞȣ IJȩȞȠȣ (ıİ µİȖȐȜȠȣ ȕĮșµȠȪ ıIJȑȞȦıȘ µʌȠȡİȓ ȞĮ µȘ ȖȓȞİȚ ĮțȠȣıIJȩȢ).

ȉȠ ǾȀī ıİ µİIJȡȓȠȣ țĮȚ ıȠȕĮȡȠȪ ȕĮșµȠȪ ıIJȑȞȦıȘ įİȓȤȞİȚ ȣʌİȡIJȡȠijȓĮ IJȘȢ įİȟȚȐȢ
țȠȚȜȓĮȢ.
Ǿ ĮțIJȚȞȠȖȡĮijȓĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ IJȘ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȒ µİIJĮıIJİȞȦIJȚțȒ įȚȐIJĮıȘ IJȠȣ ıIJİȜȑȤȠȣȢ
țĮȚ IJȠȣ ĮȡȚıIJİȡȠȪ țȜȐįȠȣ IJȘȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ.
ȉȠ ȘȤȦțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ Doppler µʌȠȡİȓ ȞĮ İțIJȚµȒıİȚ IJȠ ȕĮșµȩ IJȘȢ ıIJİȞȫıİȦȢ țĮȚ Ƞ
țĮșİIJȘȡȚĮıµȩȢ µİIJȡȐİȚ IJȘ ıȣıIJȠȜȚțȒ țȜȓıȘ ʌȚȑıİȦȢ µİIJĮȟȪ įİȟȚȐȢ țȠȚȜȓĮȢ țĮȚ
ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ĮȡIJȘȡȓĮȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
ȆȡȚȞ Įʌȩ IJȘȞ İȖȤİȓȡȘıȘ 
Ȉİ µȚțȡȠȪ ȕĮșµȠȪ ıIJȑȞȦıȘ…………………………………….………...10-20% 
Ȉİ µİIJȡȓȠȣ ȕĮșµȠȪ ıIJȑȞȦıȘ (țȜȓıȘ ʌȚȑıİȦȢ µȑȤȡȚ 70 mm Hg)………….35-50% 
Ȉİ µİȖȐȜȠȣ ȕĮșµȠȪ ıIJȑȞȦıȘ (țȜȓıȘ ʌȚȑıİȦȢ ȐȞȦ IJȦȞ 100 mm Hg, įȚȐµİIJȡȠȢ
ıIJȠµȓȠȣ țȐIJȦ IJȦȞ 7 mm)………………………………………..………67-100% 
ȂİIJȐ IJȘȞ İʌȚIJȣȤȒ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ İʌȑµȕĮıȘ (ȕĮȜȕȚįȠIJȠµȒ, ĮȖȖİȚȠʌȜĮıIJȚțȒ,
ĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘ ȕĮȜȕȓįȠȢ)………………………………………………...20-35%
7. ȉǼȉȇǹȁȅīǿǹ ȉȅȊ FALLOT
Ǿ țȜĮıȚțȒ IJİIJȡȐįĮ IJȦȞ ĮȞĮIJȠµȚțȫȞ ĮȞȦµĮȜȚȫȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȖȡĮȥİ Ƞ Fallot IJȠ 1888 İȓȞĮȚ:
1) ıIJȑȞȦıȘ IJȘȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ, 2) µİıȠțȠȚȜȚĮțȒ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ, 3) İijȓʌʌİȣıȘ IJȘȢ ĮȠȡIJȒȢ țĮȚ
ıIJȚȢ įȪȠ țȠȚȜȓİȢ țĮȚ 4) ȣʌİȡIJȡȠijȓĮ IJȘȢ įİȟȚȐȢ țȠȚȜȓĮȢ.
ȅȚ įȪȠ ʌȡȫIJİȢ șİȦȡȠȪȞIJĮȚ ȠȚ țȪȡȚİȢ ĮȞĮIJȠµȚțȑȢ ĮȞȦµĮȜȓİȢ țĮȚ Įʌȩ IJȠ ȕĮșµȩ IJȘȢ
ıIJİȞȫıİȦȢ țĮȚ IJȠ µȑȖİșȠȢ IJȘȢ µİıȠțȠȚȜȚĮțȒȢ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ İȟĮȡIJȐIJĮȚ Ș ȕĮȡȪIJȘIJĮ IJȘȢ
ʌĮșȒıİȦȢ.
ȀȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ țĮȚ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ: ȀȣȐȞȦıȘ, įȪıʌȞȠȚĮ, İȪțȠȜȘ țȩʌȦıȘ, ȣʌȠȟĮȚµȚțȑȢ
țȡȓıİȚȢ.
ǻȚȐȖȞȦıȘ: Ǿ ĮțȡȩĮıȘ ĮʌȠțĮȜȪʌIJİȚ ıȣıIJȠȜȚțȩ ijȪıȘµĮ İȟȦșȒıİȦȢ țĮIJȐ IJȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ
IJȘȢ ĮțȡȠȐıİȦȢ IJȘȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ țĮȚ ȑȞIJȠȞȠ µȠȞȒȡȘ 2Ƞ IJȩȞȠ.
ȉȠ ǾȀī įİȓȤȞİȚ ȣʌİȡIJȡȠijȓĮ IJȘȢ įİȟȚȐȢ țȠȚȜȓĮȢ, Ș ĮțIJȚȞȠȖȡĮijȓĮ IJȘȞ țĮȡįȚȐ ȦȢ Įʌȩ
ȟȣȜȠʌȑįȚȜȠ (coeur en sabot) țĮȚ IJȠ ȘȤȦțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ IJȚȢ ĮȞĮIJȠµȚțȑȢ ĮȞȦµĮȜȓİȢ. Ȃİ
IJȠȞ țĮșİIJȘȡȚĮıµȩ țĮȚ IJȘȞ ĮȖȖİȚȠȖȡĮijȓĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİIJĮȚ Ș įȚȐȖȞȦıȘ.
ȋȦȡȓȢ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ șİȡĮʌİȓĮ ȠȚ ʌİȡȚııȩIJİȡȠȚ ĮıșİȞİȓȢ ʌİșĮȓȞȠȣȞ ʌȡȚȞ Įʌȩ IJĮ 20 IJȠȣȢ
ȤȡȩȞȚĮ.
Ǿ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ ĮȞIJȚµİIJȫʌȚıȘ ıȣȞȓıIJĮIJĮȚ ıIJȘ įȚȩȡșȦıȘ IJȦȞ ĮȞȦµĮȜȚȫȞ: ȖȓȞİIJĮȚ
ıȪȖțȜİȚıȘ IJȠȣ µİıȠțȠȚȜȚĮțȠȪ įȚĮijȡȐȖµĮIJȠȢ, įȚȐȞȠȚȟȘ IJȠȣ İıIJİȞȦµȑȞȠȣ ȤȫȡȠȣ
İȟȦșȒıİȦȢ IJȘȢ įİȟȚȐȢ țȠȚȜȓĮȢ, ȕĮȜȕȚįȠIJȠµȒ IJȘȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ.
ȉĮ ĮʌȠIJİȜȑıµĮIJĮ IJȘȢ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒȢ İʌݵȕȐıİȦȢ İȓȞĮȚ țĮȜȐ Ȓ İȟĮȚȡİIJȚțȐ ıIJȠ 90% IJȦȞ
ʌİȡȚʌIJȫıİȦȞ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
ȆȡȚȞ Įʌȩ IJȘȞ İȖȤİȓȡȘıȘ țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȘ ȕĮȡȪIJȘIJĮ IJȘȢ ȞȩıȠȣ: µȚțȡȒ Ȓ µİȖȐȜȘ
ıIJȑȞȦıȘ
IJȘȢ
ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ,
µȚțȡȒ
Ȓ
µİȖȐȜȘ
µİıȠțȠȚȜȚĮțȒ
İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ…………………………………………………………50-100% 
ȂİIJȐ IJȘȞ İȖȤİȓȡȘıȘ
D Ȃİ țĮȜȐ ȑȦȢ İȟĮȚȡİIJȚțȐ ĮʌȠIJİȜȑıµĮIJĮ…………………………..5-35%
E Ȃİ µȑIJȡȚĮ ȑȦȢ ʌİȞȚȤȡȐ ĮʌȠIJİȜȑıµĮIJĮ…………………………..50-80%

8. ȂǼȉǹĬǼȈǾ ȉȍȃ ȂǼīǹȁȍȃ ǹīīǼǿȍȃ
ǻȚĮțȡȓȞİIJĮȚ ıİ:
1) ȆȜȒȡȘ µİIJȐșİıȘ: Ǿ ĮȠȡIJȒ İțijȪİIJĮȚ Įʌȩ IJȘ įİȟȚȐ țȠȚȜȓĮ țĮȚ Ș ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ĮȡIJȘȡȓĮ
Įʌȩ IJȘȞ ĮȡȚıIJİȡȒ țȠȚȜȓĮ µİ İʌĮțȩȜȠȣșȠ IJȘȞ ȑȞIJȠȞȘ țȣȐȞȦıȘ.
ǼµijĮȞȓȗİIJĮȚ ȦȢ µȠȞȒȡȘȢ ĮȞȦµĮȜȓĮ Ȓ ıȣȞȣʌȐȡȤİȚ µİ µİıȠțȠȜʌȚțȒ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ,
µİıȠțȠȚȜȚĮțȒ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ Ȓ ĮȞȠȚțIJȩ ǺȠIJȐȜİȚȠ ʌȩȡȠ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
ȆȡȚȞ Įʌȩ IJȘȞ İȖȤİȓȡȘıȘ………………………………………………..100% 
ȂİIJȐ IJȘȞ İȖȤİȓȡȘıȘ
D įȘµȚȠȣȡȖȓĮ µİıȠțȠȜʌȚțȠȪ İȜȜİȓµµĮIJȠȢ (µȑșȠįȠȢ Rashkind)
E İȚįȚțȒ įȚĮµİȡȚıµĮIJȠʌȠȓȘıȘ IJȦȞ țȩȜʌȦȞ (µȑșȠįȠȢ Mustard)
Ȗ) ĮȜȜĮȖȒ IJȘȢ ȡȠȒȢ IJȠȣ ĮȓµĮIJȠȢ ıIJȠ İʌȓʌİįȠ IJȦȞ µİȖȐȜȦȞ ĮȖȖİȓȦȞ (İȖȤİȓȡȘıȘ
Jatene)
ǹȞȐȜȠȖĮ µİ IJȠ ȕĮșµȩ İʌȚIJȣȤȓĮȢ IJȘȢ İȖȤİȚȡȒıİȦȢ………………………50-80%
2) ǹIJİȜȒ µİIJȐșİıȘ: ǼȓIJİ Ș ĮȠȡIJȒ İȓȞĮȚ µİIJĮIJȚșݵȑȞȘ ıIJȘ įİȟȚȐ țȠȚȜȓĮ țĮȚ Ș ʌȞİȣµȠȞȚțȒ
ĮȡIJȘȡȓĮ İijȚʌʌİȪİȚ ȑȞĮ µİȖȐȜȠ µİıȠțȠȚȜȚĮțȩ ȑȜȜİȚµµĮ İȓIJİ ȣʌȐȡȤİȚ įȚʌȜȩȢ ȤȫȡȠȢ İțȡȠȒȢ
IJȘȢ įİȟȚȐȢ țȠȚȜȓĮȢ. ȈIJȘȞ IJİȜİȣIJĮȓĮ ʌİȡȓʌIJȦıȘ Ș ĮȠȡIJȒ țĮȚ Ș ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ĮȡIJȘȡȓĮ
İȟȠȡµȠȪȞ (İțijȪȠȞIJĮȚ) Įʌȩ IJȘ įİȟȚȐ țȠȚȜȓĮ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ǵµȠȚȠ µİ İțİȓȞȠ IJȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ µİIJĮșȑıİȦȢ.
3) ǻȚȠȡșȦµȑȞȘ µİIJȐșİıȘ: Ǿ ĮȠȡIJȒ ȕȡȓıțİIJĮȚ µʌȡȠıIJȐ Įʌȩ IJȘȞ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ĮȡIJȘȡȓĮ
ȩʌȦȢ ȖȓȞİIJĮȚ țĮȚ ıIJȘȞ ʌȜȒȡȘ µİIJȐșİıȘ (ijȣıȚȠȜȠȖȚțȐ Ș ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ĮȡIJȘȡȓĮ ȕȡȓıțİIJĮȚ
µʌȡȠıIJȐ Įʌȩ IJȘȞ ĮȠȡIJȒ), ĮȜȜȐ ȠȚ țȠȚȜȓİȢ İȓȞĮȚ țĮȚ ĮȣIJȑȢ µİIJĮIJȚșݵȑȞİȢ ȠȪIJȦȢ ȫıIJİ Ș
ĮȠȡIJȒ İțijȪİIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ĮȡȚıIJİȡȐ țȠȚȜȓĮ țĮȚ Ș ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ĮȡIJȘȡȓĮ Įʌȩ IJȘ įİȟȚȐ țȠȚȜȓĮ.
ȈȣȞȣʌȐȡȤȠȣȞ țĮȚ ȐȜȜİȢ ĮȞȦµĮȜȓİȢ, ıȣȤȞȩIJİȡĮ Ș ĮȞȦµĮȜȓĮ Ebstein, Ș µİıȠțȠȚȜȚĮțȒ
İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ țĮȚ Ș ıIJȑȞȦıȘ IJȘȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ĮȡIJȘȡȓĮȢ.
Ǿ țȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ țĮșȠȡȓȗİIJĮȚ țȣȡȓȦȢ Įʌȩ IJȘ ıȠȕĮȡȩIJȘIJĮ IJȦȞ ıȣȞȣʌĮȡȤȠȣıȫȞ
ĮȞȦµĮȜȚȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ țĮȚ țĮșȠȡȓȗȠȣȞ IJȠ İȓįȠȢ IJȘȢ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒȢ İʌݵȕȐıİȦȢ ʌȠȣ șĮ
İʌȚȜİȤșİȓ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
Ȉİ ĮȞİʌȓʌȜİțIJİȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ (µȠȞȒȡȘȢ ȕȜȐȕȘ)……………………..35-67% 
Ȉİ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ µİ ıȣȞȣʌȐȡȤȠȣıİȢ ȐȜȜİȢ ıȣȖȖİȞİȓȢ țĮȡįȚĮțȑȢ ĮȞȦµĮȜȓİȢ- ĮȞȐȜȠȖĮ
µİ IJȘ ıȠȕĮȡȩIJȘIJĮ ĮȣIJȫȞ IJȦȞ ĮȞȦµĮȜȚȫȞ………………..67-100% 
ȂİIJȐ IJȘ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ įȚȩȡșȦıȘ IJȦȞ ĮȞȦµĮȜȚȫȞ țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȠ ȕĮșµȩ İʌȚIJȣȤȓĮȢ
IJȘȢ İȖȤİȓȡȘıȘȢ…………………………………………….35-80%
9. ȃȅȈȅȈ ȉȅȊ EBSTEIN
ȊʌȐȡȤİȚ ĮȞȫµĮȜȘ µȠȡijȠȖȑȞİıȘ țĮȚ µİIJĮIJȩʌȚıȘ IJȘȢ IJȡȚȖȜȫȤȚȞĮȢ ȕĮȜȕȓįĮȢ: Įʌȩ IJȚȢ IJȡİȚȢ
ȖȜȦȤȓȞİȢ Ș ʌȡȩıșȚĮ ȕȡȓıțİIJĮȚ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȐ ıIJȠ įĮțIJȪȜȚȠ IJȘȢ ȕĮȜȕȓįĮȢ, Ș µȑıȘ
ıȣȞįȑİIJĮȚ µİ IJȠ µİıȠțȠȚȜȚĮțȩ įȚȐijȡĮȖµĮ țĮȚ Ș ȠʌȓıșȚĮ (Ș ʌİȡȚııȩIJİȡȠ
ʌĮȡĮµȠȡijȦµȑȞȘ) µİ IJȠ țĮIJȫIJİȡȠ IJȠȓȤȦµĮ IJȘȢ įİȟȚȐȢ țȠȚȜȓĮȢ. ȅ įİȟȚȩȢ țȩȜʌȠȢ İȓȞĮȚ

ʌȠȜȪ įȚȠȖțȦµȑȞȠȢ țĮȚ ʌİȡȚȜĮµȕȐȞİȚ IJȠ ĮȞȫIJİȡȠ IJµȒµĮ IJȘȢ įİȟȚȐȢ țȠȚȜȓĮȢ (țȠȜʌȠʌȠȓȘıȘ
µȑȡȠȣȢ IJȘȢ įİȟȚȐȢ țȠȚȜȓĮȢ) ʌȠȣ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ įȚĮIJİIJĮµȑȞȘ țĮȚ µİ ʌȠȜȪ ȜİʌIJȩ IJȠȓȤȦµĮ.
ȉĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ İȟĮȡIJȫȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠ ȕĮșµȩ ʌĮȡĮµȠȡijȫıİȦȢ țĮȚ µİIJĮIJȠʌȓıİȦȢ IJȘȢ
ȕĮȜȕȓįĮȢ țĮȚ Įʌȩ IJȠ ȕĮșµȩ IJȘȢ įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ IJȘȢ įİȟȚȐȢ țȠȚȜȓĮȢ. ȆȠȜȜȠȓ ĮıșİȞİȓȢ ȗȠȣȞ
µȑȤȡȚ IJȘȞ IJȡȓIJȘ įİțĮİIJȓĮ.
Ǿ İȖȤİȓȡȘıȘ ıȣȞȓıIJĮIJĮȚ ıIJȘȞ ĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘ IJȘȢ IJȡȚȖȜȫȤȚȞĮȢ ȕĮȜȕȓįĮȢ µİ ʌȡȠıșİIJȚțȒ.
ȉĮ ĮʌȠIJİȜȑıµĮIJĮ įİȞ İȓȞĮȚ ʌȐȞIJȠIJİ ȚțĮȞȠʌȠȚȘIJȚțȐ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
ȆȡȚȞ Įʌȩ IJȘȞ İȖȤİȓȡȘıȘ……………………………………………67-100% 
ȂİIJȐ
IJȘȞ
İȖȤİȓȡȘıȘ
țĮȚ
ĮȞȐȜȠȖĮ
µİ
IJĮ
ĮʌȠIJİȜȑıµĮIJĮ
IJȘȢ
İȖȤİȓȡȘıȘȢ…………………………………………………………...50-80%
10. ȀȅǿȃȅȈ ǹȇȉǾȇǿǹȀȅȈ ȀȅȇȂȅȈ
ǹȞIJȓ IJȦȞ įȪȠ µİȖȐȜȦȞ ĮȖȖİȓȦȞ, įȘȜĮįȒ IJȘȢ ĮȠȡIJȒȢ ʌȠȣ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȐ İțijȪİIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ
ĮȡȚıIJİȡȐ țȠȚȜȓĮ țĮȚ IJȘȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ʌȠȣ İȟȠȡµȐIJĮȚ Įʌȩ IJȘ įİȟȚȐ țȠȚȜȓĮ, ȣʌȐȡȤİȚ ȑȞĮ
µȩȞȠ µİȖȐȜȠ ĮȖȖİȓȠ. ȉȠ ĮȓµĮ ʌȠȣ įȑȤİIJĮȚ ĮȣIJȩ IJȠ ĮȖȖİȓȠ İȓȞĮȚ ĮȞȐµȚțIJȠ, ĮȡIJȘȡȚĮțȩ țĮȚ
ijȜİȕȚțȩ (țȣȐȞȦıȘ). ǹȞȐȜȠȖĮ µİ IJȠȞ IJȡȩʌȠ İțijȪıİȦȢ IJȦȞ ʌȞİȣµȠȞȚțȫȞ ĮȡIJȘȡȚȫȞ Įʌȩ
IJȠȞ țȠȚȞȩ ĮȡIJȘȡȚĮțȩ țȠȡµȩ įȚĮțȡȓȞȠȞIJĮȚ IJȑııİȡȚȢ IJȪʌȠȚ.
ȈȣȞȣʌȐȡȤİȚ ʌȐȞIJȠIJİ µİıȠțȠȚȜȚĮțȒ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
ȆȡȚȞ Įʌȩ IJȘȞ İȖȤİȓȡȘıȘ………………………………………………..100% 
ȂİIJȐ IJȘ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ İʌȑµȕĮıȘ (ıȪȖțȜİȚıȘ IJȘȢ µİıȠțȠȚȜȚĮțȒȢ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ µİ IJȘ
ȕȠȒșİȚĮ ݵȕĮȜȫµĮIJȠȢ, ĮʌȠȤȦȡȚıµȩȢ IJȦȞ ʌȞİȣµȠȞȚțȫȞ ĮȡIJȘȡȚȫȞ Įʌȩ IJȠȞ țȠȚȞȩ
țȠȡµȩ țĮȚ ıȪȞįİıȒ IJȠȣȢ µİ IJȘ įİȟȚȐ țȠȚȜȓĮ µȑıȦ İȞȩȢ ıȦȜȘȞȦIJȠȪ µȠıȤİȪµĮIJȠȢ ʌȠȣ
ȑȤİȚ ȕĮȜȕȓįĮ) – țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȘȞ İʌȚIJȣȤȓĮ IJȦȞ ĮʌȠIJİȜİıµȐIJȦȞ IJȘȢ
İȖȤİȓȡȘıȘȢ……………………………………………………………….50-80%
1.5.5. ȋȡȩȞȚĮ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ țĮȡįȓĮ
ȅȡȚıµȩȢ: ȃȩıȠȢ ʌȠȣ ȤĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ ȣʌİȡIJȡȠijȓĮ IJȘȢ įİȟȚȐȢ țȠȚȜȓĮȢ ȠijİȚȜȩµİȞȘ ıİ
ĮȞĮIJȠµȚțȑȢ ʌĮșȒıİȚȢ IJȦȞ ʌȞİȣµȩȞȦȞ Ȓ ıİ ʌĮșȒıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ IJȘȢ
ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ.
ǹȚIJȚȠȜȠȖȓĮ: ȋȡȩȞȚĮ ĮʌȠijȡĮțIJȚțȒ ʌȞİȣµȠȞȠʌȐșİȚĮ, ȤȡȩȞȚĮ ȣʌȠIJȡȠʌȚȐȗȠȣıĮ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ
ݵȕȠȜȒ, İțIJİIJĮµȑȞȘ ĮʌȫȜİȚĮ ʌȞİȣµȠȞȚțȠȪ ȚıIJȠȪ Įʌȩ İȖȤİȓȡȘıȘ Ȓ IJȡĮȪµĮ, ʌȡȦIJȠʌĮșȒȢ
ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ȣʌȑȡIJĮıȘ, įȚȐµİıȘ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ȓȞȦıȘ, ıțȜȘȡȠįİȡµȓĮ, ʌȞİȣµȠȞȠțȠȞȓȦıȘ,
țȣijȠıțȠȜȓȦıȘ, ıĮȡțȠİȓįȦıȘ, ʌĮȤȣıĮȡțȓĮ, įȡİʌĮȞȠțȣIJIJĮȡȚțȒ ĮȞĮȚµȓĮ, ȚįȚȠʌĮșȒȢ
țȣȥİȜȚįȚțȩȢ ȣʌȠĮİȡȚıµȩȢ ț.Į.
ȆĮșȠȖȑȞİȚĮ: ǵȜİȢ ĮȣIJȑȢ ȠȚ ʌĮșȒıİȚȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩ ȞĮ ȠįȘȖȒıȠȣȞ ıİ ĮȪȟȘıȘ IJȦȞ
ʌȞİȣµȠȞȚțȫȞ ĮȖȖİȚĮțȫȞ ĮȞIJȚıIJȐıİȦȞ țĮȚ ıİ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ȣʌȑȡIJĮıȘ, Ș ȠʌȠȓĮ țĮȚ
ʌȡȠțĮȜİȓ IJȘȞ ȣʌİȡIJȡȠijȓĮ IJȘȢ įİȟȚȐȢ țȠȚȜȓĮȢ țĮȚ ıİ ʌȡȠȤȦȡȘµȑȞȠ ıIJȐįȚȠ IJȘ įİȟȚȐ
țĮȡįȚĮțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ.
ȀȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ: ǼȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ȣʌȠțİȓµİȞȘ ʌȐșȘıȘ, IJȘȞ ʌȞİȣµȠȞȚțȒ ȣʌȑȡIJĮıȘ țĮȚ
IJȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ Ȓ ȩȤȚ IJȘȢ įİȟȚȐȢ țĮȡįȚĮțȒȢ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ.

ǻȚȐȖȞȦıȘ: ǼțIJȩȢ Įʌȩ IJȠ ȚıIJȠȡȚțȩ țĮȚ IJĮ țȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ ıIJȘ įȚȐȖȞȦıȘ IJȘȢ ʌĮșȒıİȦȢ
ȕȠȘșȠȪȞ:
1) ȉȠ ǾȀī ʌȠȣ įİȓȤȞİȚ IJȘȞ ȣʌİȡIJȡȠijȓĮ IJȘȢ įİȟȚȐȢ țȠȚȜȓĮȢ µİ įİȟȚȩ ȘȜİțIJȡȚțȩ ȐȟȠȞĮ țĮȚ
ȦȡȠȜȠȖȚĮțȒ ıIJȡȠijȒ ȦȢ țĮȚ ȣȥȘȜȩ (ʌȞİȣµȠȞȚțȩ) ȇ Įʌȩ IJȘȞ ȣʌİȡIJȡȠijȓĮ IJȠȣ įİȟȚȠȪ
țȩȜʌȠȣ.
2) Ǿ ĮțIJȚȞȠȖȡĮijȓĮ IJȠȣ șȫȡĮțĮ ʌȠȣ ĮʌİȚțȠȞȓȗİȚ IJȚȢ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ IJȘȢ ȣʌȠțİȓµİȞȘȢ
ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ȞȩıȠȣ (ʌ.Ȥ. ݵijȪıȘµĮ) țĮȚ IJȘ įȚȩȖțȦıȘ IJȘȢ įİȟȚȐȢ țȠȚȜȓĮȢ ıIJȘȞ ʌȜȐȖȚĮ
șȑıȘ.
3) ȉȠ ȣʌİȡȘȤȠțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ ʌȠȣ įİȓȤȞİȚ IJȘȞ ȣʌİȡIJȡȠijȓĮ țĮȚ įȚȐIJĮıȘ IJȘȢ įİȟȚȐȢ
țȠȚȜȓĮȢ țĮȚ IJȠȣ įİȟȚȠȪ țȩȜʌȠȣ. Ǿ IJİȤȞȚțȒ Doppler İʌȚIJȡȑʌİȚ IJȠȞ țĮIJȐ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ
ȣʌȠȜȠȖȚıµȩ IJȘȢ ʌȓİıȘȢ IJȘȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ĮȡIJȘȡȓĮȢ.
4) ȅ ȡĮįȚȠȧıȠIJȠʌȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ʌȠȣ ȕȠȘșȐİȚ ıIJȘ µİȜȑIJȘ IJȘȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮȢ IJȘȢ įİȟȚȐȢ
țȠȚȜȓĮȢ țĮȚ ıIJȘȞ ʌȜȘȡȑıIJİȡȘ ĮʌİȚțȩȞȚıȘ IJȘȢ țȠȚȜȩIJȘIJĮȢ ĮȣIJȒȢ.
5) ȅ įİȟȚȩȢ țĮȡįȚĮțȩȢ țĮșİIJȘȡȚĮıµȩȢ ʌȠȣ įİȓȤȞİȚ ȩIJȚ Ș įȚĮıIJȠȜȚțȒ ʌȓİıȘ IJȘȢ
ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ĮȡIJȘȡȓĮȢ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ µİȖĮȜȪIJİȡȘ Įʌȩ IJȘȞ ʌȓİıȘ IJȦȞ IJȡȚȤȠİȚįȫȞ țĮȚ ȩIJȚ Ș
ıȣıIJȠȜȚțȒ ʌȓİıȘ IJȘȢ įİȟȚȐȢ țȠȚȜȓĮȢ (țĮȚ ıİ įİȟȚȐ țĮȡįȚĮțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ țĮȚ Ș
įȚĮıIJȠȜȚțȒ) İȓȞĮȚ ĮȣȟȘµȑȞȘ.
6) Ǿ ıʌȚȡȠµİIJȡȓĮ țĮȚ Ș ĮȞȐȜȣıȘ IJȦȞ ĮİȡȓȦȞ IJȠȣ ĮȡIJȘȡȚĮțȠȪ ĮȓµĮIJȠȢ ʌȠȣ įİȓȤȞȠȣȞ
ʌĮșȠȜȠȖȚțȑȢ IJȚµȑȢ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȘ ȕĮȡȪIJȘIJĮ IJȘȢ ȣʌȠțİȓµİȞȘȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ȞȩıȠȣ țĮȚ
IJȠ ȕĮșµȩ ıȠȕĮȡȩIJȘIJĮȢ IJȘȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ țĮȡįȓĮȢ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ǹȞȐȜȠȖĮ µİ IJȠ ȕĮșµȩ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ IJȘȢ ʌĮșȒıİȦȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ țĮșȠȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ IJȠ ȕĮșµȩ: 
IJȘȢ ȣʌȠȟĮȚµȓĮȢ 
IJȘȢ ȣʌİȡțĮʌȞȓĮȢ 
IJȘȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ȣʌİȡIJȐıİȦȢ 
IJȘȢ ȣʌİȡIJȡȠijȓĮȢ IJȘȢ įİȟȚȐȢ țȠȚȜȓĮȢ țĮȚ IJȠȣ įİȟȚȠȪ țȩȜʌȠȣ 
IJȘȢ įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ IJȘȢ įİȟȚȐȢ țȠȚȜȓĮȢ țĮȚ 
IJȘȢ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ IJȘȢ įİȟȚȐȢ țĮȡįȚĮțȒȢ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ țĮȚ țȣµĮȓȞȠȞIJĮȚ Įʌȩ
……………………………………………………………………...80-100%
1.5.6. ȂȚțȡȠȕȚĮțȒ İȞįȠțĮȡįȓIJȚįĮ
ȅȡȚıµȩȢ: ǼȓȞĮȚ Ș ĮȞȐʌIJȣȟȘ ijȜİȖµȠȞȒȢ IJȠȣ İȞįȠțĮȡįȓȠȣ ȜȩȖȦ µȚțȡȠȕȚĮțȒȢ ȜȠȚµȫȟİȦȢ
İʌȓ ȕĮȜȕȓįĮȢ, ıȣȖȖİȞȠȪȢ ĮȞȦµĮȜȓĮȢ Ȓ ıIJȠ IJȠȚȤȦµĮIJȚțȩ İȞįȠțȐȡįȚȠ IJȦȞ țȠȚȜȚȫȞ.
ǹȚIJȚȠȜȠȖȓĮ:
ȆȡĮıȚȞȓȗȦȞ
ıIJȡİʌIJȩțȠțțȠȢ,
İȞIJİȡȩțȠțțȠȢ,
ıIJĮijȣȜȩțȠțțȠȢ,
ʌȞİȣµȠȞȚȩțȠțțȠȢ, ȖȠȞȩțȠțțȠȢ, țȠȜȠȕĮțIJȘȡȓįȚȠ, ʌȡȦIJȑĮȢ, ȥİȣįȠµȠȞȐįĮ, µȪțȘIJİȢ.
ȆȡȠįȚĮșİıȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ: 1) ǶʌĮȡȟȘ ȕȜȐȕȘȢ IJȠȣ İȞįȠțĮȡįȓȠȣ (ȡİȣµĮIJȚțȒ
ȕĮȜȕȚįȠʌȐșİȚĮ, IJȠʌȠșȑIJȘıȘ ʌȡȠıșİIJȚțȫȞ ȕĮȜȕȓįȦȞ, ıȣȖȖİȞİȓȢ țĮȡįȚȠʌȐșİȚİȢ). 2)
ȂȚțȡȠȕȚĮȚµȓĮ.
ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ: ȆȣȡİIJȩȢ, ȦȤȡȩIJȘIJĮ, įȪıʌȞȠȚĮ, ĮȞȠȡİȟȓĮ, țĮIJĮȕȠȜȒ.
ǻȚȐȖȞȦıȘ: ȉĮ ĮțȡȠĮıIJȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ IJȘȢ ʌȡȠȨʌȐȡȤȠȣıĮȢ ıȣȖȖİȞȠȪȢ Ȓ İʌȚțIJȒIJȠȣ
țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮȢ, ݵijȐȞȚıȘ ijȣıȒµĮIJȠȢ ʌȠȣ įİȞ ʌȡȠȨʌȒȡȤİ, µİȖĮȜȠıʌȜȘȞȓĮ, ĮȡșȡĮȜȖȓİȢ,
ʌİIJȑȤİȚİȢ. ǹȞİȪȡİıȘ IJȦȞ ȠȗȚįȓȦȞ IJȠȣ Osler țĮȚ ȩȗȦȞ Janeway.

ǼʌȚʌȜȠțȑȢ: ȀĮȡįȚĮțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ, µİȓȗȠȞİȢ ʌİȡȚijİȡȚțȑȢ ĮȡIJȘȡȚĮțȑȢ ݵȕȠȜȑȢ, µȣțȦIJȚțȐ
ĮȞİȣȡȪıµĮIJĮ.
ǼȡȖĮıIJȘȡȚĮțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ: ǹȞĮȚµȓĮ, ĮȪȟȘıȘ ȉȀǼ țĮȚ ĮȪȟȘıȘ Ȗ-ıijĮȚȡȚȞȫȞ,
ĮȚµȠțĮȜȜȚȑȡȖȚİȢ șİIJȚțȑȢ ıIJĮ 2/3 IJȦȞ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȞ. ȉȠ ȘȤȦțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ įİȓȤȞİȚ
İȚțȩȞĮ İțȕȜĮıIJȒıİȦȞ, ȩIJĮȞ ĮȣIJȑȢ ȑȤȠȣȞ µȑȖİșȠȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ 3-4 mm.
ĬİȡĮʌİȓĮ: 1) ȈȣȞIJȘȡȘIJȚțȒ (ijĮȡµĮțİȣIJȚțȒ) țĮȚ 2) ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȀĮIJȐ IJȘȞ ȠȟİȓĮ Ȓ ȣʌȠȟİȓĮ ijȐıȘ…………………………………...80% [1 ȑIJȠȢ]
1.5.7. ȂȣȠțĮȡįȓIJȚįĮ
ĭȜİȖµȠȞȒ IJȠȣ µȣȠțĮȡįȓȠȣ ʌȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ ĮijȠȡȐ IJȚȢ µȣȠțĮȡįȚĮțȑȢ ȓȞİȢ, IJȠ
įȚȐµİıȠ ıȣȞįİIJȚțȩ ȚıIJȩ țĮȚ /Ȓ IJȠ ʌİȡȚțȐȡįȚȠ.
ȀȪȡȚİȢ ĮȚIJȓİȢ İȓȞĮȚ ȠȚ ȚȠȓ (țȣȡȓȦȢ Coxsackie IJȘȢ ȠµȐįĮȢ Ǻ, ȕĮțIJȘȡȓįȚĮ, µȪțȘIJİȢ,
ʌȡȦIJȩȗȦĮ, IJȠȟȓȞİȢ, µȩȜȣȕįȠȢ, ĮįȡȚĮµȣțȓȞȘ, ijȣıȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ, ʌȐșȘıȘ IJȠȣ
ĮȞȠıȠȜȠȖȚțȠȪ ıȣıIJȒµĮIJȠȢ.
Ǿ ʌĮșȠȜȠȖȠĮȞĮIJȠµȚțȒ IJĮȟȚȞȩµȘıȘ IJȘȢ µȣȠțĮȡįȓIJȚįĮȢ İȓȞĮȚ:
1) İȞİȡȖȩȢ µȣȠțĮȡįȓIJȚįĮ, 2) ȠȡȚĮțȒ µȣȠțĮȡįȓIJȚįĮ, 3) İʌȚµȑȞȠȣıĮ Ȓ ʌȡȠȧȠȪıĮ
µȣȠțĮȡįȓIJȚįĮ, 4) İʌȠȣȜȦµȑȞȘ µȣȠțĮȡįȓIJȚįĮ, 5) İʌȠȣȜȦșİȓıĮ (ĮʌȠįȡĮµȠȪıĮ)
µȣȠțĮȡįȓIJȚįĮ.
ȀȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ: ȆȠȚțȓȜȠȣıĮ. ȀȩʌȦıȘ, įȪıʌȞȠȚĮ, ȗȐȜȘ, ĮȡȡȣșµȓİȢ, įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ĮȖȦȖȒȢ,
ıȘµİȓĮ, țĮȡįȚĮțȒȢ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ.
ǻȚȐȖȞȦıȘ:
1) țȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ (ʌȡȩıijĮIJȘ ĮȞİȟȒȖȘIJȘ ݵijȐȞȚıȘ țĮȡįȚĮțȒȢ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ)·
2) ȚıIJȠȡȚțȩ ʌȡȠȘȖȘșİȓıĮȢ ȚȠȖİȞȠȪȢ ȜȠȚµȫȟİȦȢ·
3) ǾȀī: µȘ İȚįȚțȑȢ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ IJȠȣ ST țĮȚ IJȠȣ T, ĮȡȡȣșµȓİȢ, įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ
țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȒȢ ĮȖȦȖȒȢ·
4) ĮȚµĮIJȠȜȠȖȚțȑȢ İȟİIJȐıİȚȢ. ȅ ʌȡȠıįȚȠȡȚıµȩȢ IJȠȣ IJȓIJȜȠȣ IJȦȞ
5) İȟȠȣįİIJİȡȦIJȚțȫȞ ĮȞIJȚıȦµȐIJȦȞ ȖȚĮ ȚȠȪȢ țȣȡȓȦȢ IJȘȢ ȠµȐįĮȢ Coxsackie B
6) ȣʌİȡȘȤȠțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ ȖȚĮ IJȘȞ İțIJȓµȘıȘ IJȘȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ µȣȠțĮȡįȓȠȣ·
7) ȡĮįȚȠȧıȠIJȠʌȚțȑȢ İȟİIJȐıİȚȢ ȖȚĮ IJȘȞ İȞIJȩʌȚıȘ ijȜİȖµȠȞȦįȫȞ țĮȚ ȞİțȡȦIJȚțȫȞ
ĮȜȜȠȚȫıİȦȞ·
8) İȞįȠµȣȠțĮȡįȚĮțȒ ȕȚȠȥȓĮ·
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
ıIJȘȞ ȠȟİȓĮ ijȐıȘ……………………………………………………80-100% 
ıİ țĮȡįȚĮțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ…………………………………………...67-100% 
ıİ įȚĮIJĮIJȚțȒ µȣȠțĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ (ȕȜ. ıȤİIJȚțȩ țİijȐȜĮȚȠ)
1.5.8. ȂȣȠțĮȡįȚȠʌȐșİȚİȢ
ȅȡȚıµȩȢ: ǻȚĮIJĮȡĮȤȑȢ IJȠȣ µȣȠțĮȡįȓȠȣ ĮȖȞȫıIJȠȣ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ țĮȚ ıȣıȤİIJȓıİȦȞ.

ǹȚIJȚȠȜȠȖȚțȒ IJĮȟȚȞȩµȘıȘ:
D ȆȡȦIJȠʌĮșİȓȢ Ȓ ȚįȚȠʌĮșİȓȢ (Ș ȕȜȐȕȘ IJȠȣ µȣȠțĮȡįȓȠȣ ĮʌȠIJİȜİȓ IJȘ µȩȞȘ İțįȒȜȦıȘ IJȘȢ
ȞȩıȠȣ).
E ǻİȣIJİȡȠʌĮșİȓȢ (ĮʌȠIJİȜȠȪȞ µȑȡȠȢ ȖİȞȚțİȣµȑȞȘȢ ȞȩıȠȣ Ȓ ȐȜȜȦȢ ȠijİȓȜȠȞIJĮȚ ıİ
ȖȞȦıIJȩ ĮȓIJȚȠ).
ǻǿǹǿȇǼȈǾ ȂȊȅȀǹȇǻǿȅȆǹĬǼǿȍȃ ǺǹȈǼǿ ȀȁǿȃǿȀȍȃ,
ȆǹĬȅĭȊȈǿȅȁȅīǿȀȍȃ Ȁǹǿ ȆǹĬȅǹȃǹȉȅȂǿȀȍȃ ǻǼǻȅȂǼȃȍȃ

ǹ. ǻǿǹȉǹȉǿȀǾ dz ȈȊȂĭȅȇǾȉǿȀǾ ȀǹȇǻǿȅȂȊȅȆǹĬǼǿǹ
ȉȠ Ƞ ȕĮıȚțȩ ʌȡȩȕȜȘµĮ İįȫ İȓȞĮȚ Ș ĮıșİȞȒȢ ıȣıIJĮȜIJȚțȒ įȪȞĮµȘ IJȠȣ țȠȚȜȚĮțȠȪ
µȣȠțĮȡįȓȠȣ, ȚįȚĮȓIJİȡĮ IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȐȢ țȠȚȜȓĮȢ.
1. ǹȚIJȚȠȜȠȖȓĮ: ǵʌȦȢ ıȣµȕĮȓȞİȚ İʌȓ IJȦȞ ȞȠıȘµȐIJȦȞ ĮȖȞȫıIJȠȣ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ, ȑIJıȚ țĮȚ İʌȓ
IJȦȞ țĮȡįȚȠµȣȠʌĮșİȚȫȞ, İȞȠȤȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ʌȠȚțȓȜĮ ĮȓIJȚĮ, Įʌȩ IJĮ ȠʌȠȓĮ ȩµȦȢ țĮȞȑȞĮ įİȞ
µʌȠȡİȓ ȞĮ İȡµȘȞİȪıİȚ IJȠ µȘȤĮȞȚıµȩ ȖİȞȑıİȦȢ ȩȜȦȞ IJȦȞ țĮȡįȚȠµȣȠʌĮșİȚȫȞ
(µİIJĮȕȠȜȚțȑȢ ĮȞȦµĮȜȓİȢ, IJȡȠijȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ȣʌȩ IJȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ʌIJȦȤȒȢ įȚĮIJȡȠijȒȢ,
ȖİȞİIJȚțȑȢ ĮȞȦµĮȜȓİȢ, İȞȗȣµȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ, ĮȡȚșµȩȢ İȟȦȖİȞȫȞ IJȠȟȚțȫȞ ȠȣıȚȫȞ). ȉĮ
IJİȜİȣIJĮȓĮ ȤȡȩȞȚĮ ȣʌȠıIJȘȡȓȗİIJĮȚ ȩIJȚ ȣʌȐȡȤİȚ ĮȞȠıȠȕȚȠȜȠȖȚțȩȢ µȘȤĮȞȚıµȩȢ ʌȠȣ ĮȡȤȓȗİȚ µİ
ȠȟİȓĮ ʌȡȠıȕȠȜȒ IJȠȣ µȣȠțĮȡįȓȠȣ Įʌȩ ȓȦıȘ.
2. ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ: ȈȣµijȠȡȘIJȚțȒȢ țĮȡįȚĮțȒȢ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ (įȪıʌȞȠȚĮ, ȠȚįȒµĮIJĮ) țĮȚ
İȞȓȠIJİ İµȕȠȜȚțȐ İʌİȚıȩįȚĮ.
3. ǻȚȐȖȞȦıȘ:
Į) ȀȜȚȞȚțȫȢ, 3ȠȢ, 4ȠȢ țĮȡįȚĮțȩȢ IJȩȞȠȢ, ıȣıIJȠȜȚțȩ ijȪıȘµĮ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ ȜȩȖȦ įȚĮIJȐıİȦȢ
IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȐȢ țȠȚȜȓĮȢ. ȈIJĮ IJİȜȚțȐ ıIJȐįȚĮ IJȘȢ ʌĮșȒıİȦȢ ݵijĮȞȓȗİIJĮȚ Ș țȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ
IJȘȢ ȠȜȚțȒȢ țĮȡįȚĮțȒȢ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ.
ȕ) ǾȀī/ijȚțȫȢ: ȣʌİȡIJȡȠijȓĮȢ ĮȡȚıIJİȡȐȢ Ȓ ĮµijȩIJİȡȦȞ IJȦȞ țȩȜʌȦȞ, įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ IJȘȢ
țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȒȢ ĮȖȦȖȒȢ ȣʌȩ µȠȡijȒ ĮIJİȜȠȪȢ Ȓ ʌȜȒȡȠȣȢ țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȠȪ
ĮʌȠțȜİȚıµȠȪ, İȚțȩȞĮ WPW, ıȘµİȓĮ ĮȡȚıIJİȡȐȢ țȠȚȜȚĮțȒȢ ȣʌİȡIJȡȠijȓĮȢ, įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ
İȞįȠțȠȚȜȚĮțȒȢ ĮȖȦȖȒȢ ȣʌȩ µȠȡijȒ ıțİȜȚțȠȪ ĮʌȠțȜİȚıµȠȪ, İȚțȩȞĮ ȞİțȡȫıİȦȢ Q Ȓ QS
ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȑµijȡĮȖµĮ, İȚțȩȞĮ țȠȜʌȚțȒȢ µĮȡµĮȡȣȖȒȢ, țȠȜʌȚțȠȓ ʌIJİȡȣȖȚıµȠȓ,
ȑțIJĮțIJİȢ țȠȚȜȚĮțȑȢ ıȣıIJȠȜȑȢ, țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȩȢ įȚĮȤȦȡȚıµȩȢ.
Ȗ) ǹțIJȚȞȠȜȠȖȚțȫȢ: İȚțȩȞĮ įȚĮIJȐıİȦȢ IJȦȞ țĮȡįȚĮțȫȞ țȠȚȜȠIJȒIJȦȞ. ȂİȚțȑȢ ijȠȡȑȢ Ș
țĮȡįȚĮțȒ ıțȚȐ ȜĮµȕȐȞİȚ µȠȡijȒ ȣȖȡȐȢ ʌİȡȚțĮȡįȓIJȚįĮȢ.
į) ĭȦȞȠțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ: įȚĮʌȚıIJȠȪIJĮȚ Ƞ 4ȠȢ Ȓ Ƞ 3ȠȢ IJȩȞȠȢ, țĮȚ ıȣȤȞȐ IJȠ țĮȡįȚĮțȩ
ijȪıȘµĮ Įʌȩ "ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȒ" ĮȞİʌȐȡțİȚĮ IJȘȢ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ Ȓ IJȡȚȖȜȦȤȓȞĮȢ.
İ) ȉȠ ȘȤȦțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ İȓȞĮȚ ȕĮıȚțȒ įȚĮȖȞȦıIJȚțȒ µȑșȠįȠȢ. ǻİȓȤȞİȚ IJȘ įȚȩȖțȦıȘ IJȦȞ
țĮȡįȚĮțȫȞ țȠȚȜȠIJȒIJȦȞ țĮȚ IJȘȞ İȜĮIJIJȦµȑȞȘ ıȣıIJĮȜIJȚțȩIJȘIJĮ IJȠȣ țȠȚȜȚĮțȠȪ
µȣȠțĮȡįȓȠȣ. ǹʌȠțȜİȓİȚ IJȘȞ ʌİȡȚțĮȡįȓIJȚįĮ țĮȚ IJȘȞ ʌȡȦIJȠʌĮșȒ ȕĮȜȕȚįȠʌȐșİȚĮ.
ȆȠȜȜȑȢ ijȠȡȑȢ įȚĮʌȚıIJȫȞȠȞIJĮȚ șȡȩµȕȠȚ µȑıĮ ıIJȚȢ țĮȡįȚĮțȑȢ țȠȚȜȩIJȘIJİȢ.
ıIJ) ȈIJİijĮȞȚȠȖȡĮijȓĮ: ǻȪȞĮIJĮȚ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫıİȚ IJȘȞ țĮȜȒ țĮIJȐıIJĮıȘ IJȦȞ ıIJİijĮȞȚĮȓȦȞ
ĮȡIJȘȡȚȫȞ, ȫıIJİ ȞĮ ĮʌȠțȜİȚıșİȓ Ș ʌİȡȓʌIJȦıȘ IJȘȢ ıIJİijĮȞȚĮȓĮȢ ȞȩıȠȣ, ȚįȚĮȓIJİȡĮ ȩIJĮȞ
ȣʌȐȡȤİȚ ʌĮșȠȜȠȖȚțȩ ȑʌĮȡµĮ Q Ȓ QS ȞİțȡȫıİȦȢ Ȓ ıIJȘșĮȖȤȚțȒ ıȣȞįȡȠµȒ.
ȗ) ǹȚµȠįȣȞĮµȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ:

ǹ) ǹȡȤȚțȩ ıIJȐįȚȠ: Ǿ ĮȚµȠįȣȞĮµȚțȒ IJȘȢ țĮȡįȚȐȢ țĮIJȐ IJȘȞ ȘȡݵȓĮ ݵijĮȞȓȗİIJĮȚ
ijȣıȚȠȜȠȖȚțȒ, İțIJȩȢ ȓıȦȢ µȚțȡȒȢ ĮȣȟȒıİȦȢ IJȘȢ IJİȜȠįȚĮıIJȠȜȚțȒȢ ʌȚȑıİȦȢ țĮȚ
İȞįİȤȠµȑȞȦȢ IJȠȣ IJİȜȠįȚĮıIJȠȜȚțȠȪ ȩȖțȠȣ ĮȣIJȒȢ.
Ǻ) ȆȡȠȤȦȡȘµȑȞȠ ıIJȐįȚȠ: ȈȘµĮȞIJȚțȒ ĮȪȟȘıȘ IJȠȣ µİȖȑșȠȣȢ IJȦȞ țĮȡįȚĮțȫȞ
țȠȚȜȠIJȒIJȦȞ (țȣȡȓȦȢ IJȦȞ țȠȚȜȚȫȞ țĮȚ țĮIJȐ įİȪIJİȡȠ ȜȩȖȠ IJȦȞ țȩȜʌȦȞ), İȜȐIJIJȦıȘ
IJȠȣ ȩȖțȠȣ ʌĮȜµȠȪ țĮȚ IJȘȢ țĮȡįȚĮțȒȢ ʌĮȡȠȤȒȢ, ĮȪȟȘıȘ IJȠȣ IJİȜȠįȚĮıIJȠȜȚțȠȪ
ȩȖțȠȣ, IJȘȢ IJİȜȠįȚĮıIJȠȜȚțȒȢ ʌȚȑıİȦȢ țĮȚ ıȣıIJȠȜȚțȠȪ ȩȖțȠȣ IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȒȢ
țȠȚȜȓĮȢ, ıȘµĮȞIJȚțȒ İȜȐIJIJȦıȘ IJȠȣ țȜȐıµĮIJȠȢ İȟȦșȒıİȦȢ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ǹȡȤȚțȩ ıIJȐįȚȠ…………………………..………………………………..50 – 67%
- ȆȡȠȤȦȡȘµȑȞȠ ıIJȐįȚȠ……………… ……………………………..…..80 – 100%

Ǻ. ȊȆǼȇȉȇȅĭǿȀǾ ȂȊȅȀǹȇǻǿȅȆǹĬǼǿǹ
ȋĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ IJȘ µİȖȐȜȠȣ ȕĮșµȠȪ ĮȪȟȘıȘ IJȠȣ ʌȐȤȠȣȢ IJȦȞ IJȠȚȤȦµȐIJȦȞ IJȠȣ
țȠȚȜȚĮțȠȪ µȣȠțĮȡįȓȠȣ țĮȚ țȣȡȓȦȢ IJȠȣ µİıȠțȠȚȜȚĮțȠȪ įȚĮijȡȐȖµĮIJȠȢ.
ǻȚĮțȡȓȞİIJĮȚ ıİ įȪȠ IJȪʌȠȣȢ, IJȘȞ ȣʌİȡIJȡȠijȚțȒ µȘ ĮʌȠijȡĮțIJȚțȒ µȣȠțĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ țĮȚ IJȘȞ
ȣʌİȡIJȡȠijȚțȒ ĮʌȠijȡĮțIJȚțȒ µȣȠțĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ, ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ ıIJȑȞȦıȘ IJȠȣ ȤȫȡȠȣ İȟȩįȠȣ
IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȒȢ Ȓ țĮȚ IJȘȢ įİȟȚȐȢ țȠȚȜȓĮȢ.
Ǿ ȣʌİȡIJȡȠijȚțȒ µȣȠțĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ ʌĮșȠijȣıȚȠȜȠȖȚțȫȢ ȤĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ İȜȐIJIJȦıȘ IJȘȢ
İȞįȠIJȚțȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ țȠȚȜȚĮțȠȪ µȣȠțĮȡįȓȠȣ, ĮįȣȞĮµȓĮ įȘȜĮįȒ IJȠȣ țȠȚȜȚĮțȠȪ IJȠȚȤȫµĮIJȠȢ
ȞĮ įȚĮIJĮșİȓ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȐ țĮIJȐ IJȘ įȚĮıIJȠȜȒ. ǼțIJȩȢ Įʌȩ IJȘ įȚĮıIJȠȜȚțȒ įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ
ȣʌȐȡȤİȚ ıȣȤȞȐ țĮȚ ıȣıIJȠȜȚțȒ įȚĮIJĮȡĮȤȒ IJȘȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ IJȦȞ țȠȚȜȚȫȞ. ȈIJȘȞ
ĮʌȠijȡĮțIJȚțȒ µȣȠțĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ ȣʌȐȡȤİȚ țȜȓıȘ ıȣıIJȠȜȚțȒȢ ʌȚȑıİȦȢ ıIJȠ ȤȫȡȠ İȟȩįȠȣ IJȘȢ
ĮȡȚıIJİȡȒȢ Ȓ įİȟȚȐȢ țȠȚȜȓĮȢ, ʌȠȣ įİȞ ijĮȓȞİIJĮȚ ȞĮ İȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJȠ ȕĮșµȩ ʌĮȤȪȞıİȦȢ IJȠȣ
µİıȠțȠȚȜȚĮțȠȪ įȚĮijȡȐȖµĮIJȠȢ.
ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ: ȅȚ ĮıșİȞİȓȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ ʌĮȡĮµİȓȞȠȣȞ İʌȓ µĮțȡȩȞ ĮıȣµʌIJȦµĮIJȚțȠȓ țĮȚ
Ș įȚȐȖȞȦıȘ ȞĮ ȖȓȞİȚ IJȣȤĮȓĮ. ȉĮ țȣȡȚȩIJİȡĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ IJȘȢ ȞȩıȠȣ ȠµȠȚȐȗȠȣȞ µİ ĮȣIJȐ IJȘȢ
ıIJİȞȫıİȦȢ IJȘȢ ĮȠȡIJȒȢ: įȪıʌȞȠȚĮ, ȗȐȜȘ, ıIJȘșȐȖȤȘ, ıȣȖțȠʌȚțȑȢ țȡȓıİȚȢ. ǼȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩ ȞĮ
ݵijĮȞȚıIJȠȪȞ ıȠȕĮȡȑȢ țȠȚȜȚĮțȑȢ ĮȡȡȣșµȓİȢ țĮȚ Ƞ ĮȚijȞȓįȚȠȢ șȐȞĮIJȠȢ ıȣµȕĮȓȞİȚ ıİ µİȖȐȜȠ
ʌȠıȠıIJȩ ĮıșİȞȫȞ (50%).
ǻȚȐȖȞȦıȘ
Į) ǹȞIJȚțİȚµİȞȚțȒ İȟȑIJĮıȘ: ȆĮȡĮIJİIJĮµȑȞȘ ȫıȘ IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȒȢ țȠȚȜȓĮȢ, țĮIJȐ IJȘȞ
ȥȘȜȐijȘıȘ, ıȣıIJȠȜȚțȩ ijȪıȘµĮ țĮIJȐ IJȠ 3Ƞ - 4Ƞ µİıȠʌȜİȪȡȚȠ įȚȐıIJȘµĮ µİ IJȘ µȑȖȚıIJȘ
ȑȞIJĮıȒ IJȠȣ ıIJȠ ʌȡȫIJȠ ȒµȚıȣ IJȘȢ ıȣıIJȠȜȒȢ țĮIJȐ IJȘȞ ĮțȡȩĮıȘ. ȅijİȓȜİIJĮȚ ıIJȘ ıIJȑȞȦıȘ
IJȠȣ ȤȫȡȠȣ İȟȩįȠȣ IJȦȞ țȠȚȜȚȫȞ (ȚįȓȦȢ IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȒȢ țȠȚȜȓĮȢ) țĮȚ ıIJȘȞ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ IJȘȢ
µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȘȢ ıIJȘȞ ĮʌȠijȡĮțIJȚțȒ µȣȠțĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ. ȅ 4ȠȢ IJȩȞȠȢ İȓȞĮȚ
ıȣȤȞȩ ĮțȡȠĮıIJȚțȩ İȪȡȘµĮ țĮȚ ıʌĮȞȚȩIJİȡȠ Ƞ 3ȠȢ IJȩȞȠȢ.
ȕ) ȉȠ ȘȜİțIJȡȠțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ įİȓȤȞİȚ ȣʌİȡIJȡȠijȓĮ IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȒȢ țȠȚȜȓĮȢ. ǼȞȓȠIJİ
ݵijĮȞȓȗİȚ ȕĮșȪ ȑʌĮȡµĮ Q.

Ȗ) ȅ ʌȡȠıįȚȠȡȚıµȩȢ IJȦȞ ȤȡȠȞȚțȫȞ ıȣıIJȠȜȚțȫȞ ijȐıİȦȞ įİȓȤȞİȚ ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ
İȟȦșȒıİȦȢ (ȆǼ), İȜȐIJIJȦıȘ IJȘȢ ʌȡȠİȟȦșȘIJȚțȒȢ ʌİȡȚȩįȠȣ (ȆǼȆ) țĮȚ ʌȘȜȓțȠȞ ȆǼȆ/ȆǼ
µȚțȡȩIJİȡȠ IJȠȣ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȠȪ.
į) ȅ ĮțIJȚȞȠȜȠȖȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ įİȓȤȞİȚ įȚȩȖțȦıȘ IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȒȢ țȠȜȓĮȢ țĮȚ IJȦȞ țȩȜʌȦȞ.
DZȜȜİȢ ijȠȡȑȢ Ș țĮȡįȚĮțȒ ıțȚȐ İȓȞĮȚ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȒ.
İ) ȉȠ ȘȤȦțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ įİȓȤȞİȚ ĮȪȟȘıȘ IJȠȣ ʌȐȤȠȣȢ IJȠȣ µİıȠțȠȚȜȚĮțȠȪ
įȚĮijȡȐȖµĮIJȠȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ 15 mm (ıİ ıȤȑıȘ ʌȡȠȢ IJȠ ʌȐȤȠȢ IJȠȣ ȠʌȓıșȚȠȣ IJȠȚȤȫµĮIJȠȢ IJȘȢ
ĮȡȚıIJİȡȒȢ țȠȚȜȓĮȢ ȓıȘ Ȓ µİȖĮȜȪIJİȡȘ IJȠȣ 1,5), µİȓȦıȘ IJȘȢ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJȐȢ IJȠȣ, İȜȐIJIJȦıȘ
IJȠȣ µİȖȑșȠȣȢ IJȘȢ țȠȚȜȩIJȘIJĮȢ IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȒȢ țȠȚȜȓĮȢ țĮIJȐ IJȠ IJȑȜȠȢ IJȘȢ ıȣıIJȠȜȒȢ,
ıȣıIJȠȜȚțȒ ʌȡȩıșȚĮ țȓȞȘıȘ IJȘȢ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ ȕĮȜȕȓįĮȢ, ȗȦȘȡȒ țȓȞȘıȘ IJȠȣ ȠʌȚıșȓȠȣ
IJȠȚȤȫµĮIJȠȢ țĮȚ ıİ ĮʌȠijȡĮțIJȚțȒ µȣȠțĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ ıIJȑȞȦıȘ IJȠȣ ȤȫȡȠȣ İȟȩįȠȣ IJȘȢ
ĮȡȚıIJİȡȒȢ țȠȚȜȓĮȢ țȐIJȦ IJȦȞ 20 mm.
ıIJ) ǹȚµȠįȣȞĮµȚțȫȢ: ȣȥȘȜȒ ʌȓİıȘ IJȦȞ țȩȜʌȦȞ, ȣȥȘȜȒ IJİȜȠįȚĮıIJȠȜȚțȒ țȜȓıȘ ʌȚȑıİȦȢ
µȑıĮ ıIJȘȞ ĮȡȚıIJİȡȒ țȠȚȜȓĮ.
ȗ) ȈIJȘȞ ĮȖȖİȚȠȖȡĮijȓĮ Ș țȠȚȜȩIJȘIJĮ IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȒȢ țȠȚȜȓĮȢ țĮIJȐ IJȘ įȚĮıIJȠȜȒ ݵijĮȞȓȗİȚ
ıȤȒµĮ µʌĮȞȐȞĮȢ.
Ș) ǺȚȠȥȓĮ: īİȞȚțȐ Ș įȚȐȖȞȦıȘ IJȘȢ ȞȩıȠȣ İȓȞĮȚ įȪıțȠȜȘ țĮȚ ıȣȤȞȐ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ ȕȚȠȥȓĮ
IJȠȣ µȣȠțĮȡįȓȠȣ, ʌȠȣ įİȓȤȞİȚ IJȘȞ ȓȞȦıȘ țĮȚ ʌȐȤȣȞıȘ IJȠȣ İȞįȠțĮȡįȓȠȣ țĮȚ IJȘ ȤȡȩȞȚĮ
ȓȞȦıȘ IJȠȣ µȣȠțĮȡįȓȠȣ.
ǺĮȡȪIJȘIJĮ – ȆȡȩȖȞȦıȘ: Ǿ ıȦıIJȒ ʌȡȩȖȞȦıȘ ʌȠȜȜȑȢ ijȠȡȑȢ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ įȪıțȠȜȘ. ȀĮȚ
ĮȣIJȩ ȖȚĮIJȓ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮıșİȞİȓȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮıȣµʌIJȦµĮIJȚțȠȓ ı’ ȩȜȘ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȘȢ ȗȦȒȢ țĮȚ
ȞĮ ʌİșȐȞȠȣȞ ıİ ĮȞȪʌȠʌIJȠ ȤȡȩȞȠ IJİȜİȓȦȢ ĮȚijȞȓįȚĮ țĮȚ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮıșİȞİȓȢ ʌȠȣ µʌȠȡİȓ ȞĮ
țĮIJĮȜȒȖȠȣȞ ıİ ȜȓȖȠȣȢ µȒȞİȢ Ȓ ıİ ȜȓȖĮ ȤȡȩȞȚĮ µİIJȐ IJȘ įȚȐȖȞȦıȘ IJȘȢ ȞȩıȠȣ.
DZIJȠµĮ ʌȠȣ ݵijĮȞȓȗȠȣȞ ıȣȖțȠʌȚțȑȢ țȡȓıİȚȢ Ȓ ıȠȕĮȡȑȢ țȠȚȜȚĮțȑȢ ĮȡȡȣșµȓİȢ ȑȤȠȣȞ
µİȖĮȜȪIJİȡȘ ʌȚșĮȞȩIJȘIJĮ ȞĮ ʌİșȐȞȠȣȞ Įʌȩ ĮȚijȞȓįȚȠ șȐȞĮIJȠ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ǹıȣµʌIJȦµĮIJȚțȒ ȣʌİȡIJȡȠijȚțȒ µȣȠțĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ….…………………………35%
- ȊʌİȡIJȡȠijȚțȒ µȣȠțĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ + ıIJȘșȐȖȤȘ……..………………….…67 – 80%
- ȊʌİȡIJȡȠijȚțȒ µȣȠțĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ + ıȣȖțȠʌȚțȑȢ țȡȓıİȚȢ……..……… ……...80%
- ȊʌİȡIJȡȠijȚțȒ µȣȠțĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ + ıȠȕĮȡȑȢ ĮȡȡȣșµȓİȢ……..……..…..67 – 80%
- ȊʌİȡIJȡȠijȚțȒ µȣȠțĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ + ıȘµİȓĮ țĮȡįȚĮțȒȢ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ…..67 – 80%

ī. ȆǼȇǿȅȇǿȈȉǿȀǾ ȂȊȅȀǹȇǻǿȅȆǹĬǼǿǹ
ȋĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ µİȖȐȜȘ įȣıțĮµȥȓĮ IJȠȣ IJȠȚȤȫµĮIJȠȢ IJȘȢ ʌȡȠıȕİȕȜȘµȑȞȘȢ țȠȚȜȓĮȢ
IJȘȢ, ȠʌȠȓĮȢ ʌİȡȚȠȡȓȗİIJĮȚ Ș įȚĮıIJȠȜȒ. ȊʌȐȡȤİȚ İȚțȩȞĮ ĮįȚĮıIJȠȜȓĮȢ, įȘȜĮįȒ ĮįȣȞĮµȓĮ
İʌĮȡțȠȪȢ įȚȐIJĮıȘȢ ȖȚĮ IJȘ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȒ ʌȜȒȡȦıȘ IJȘȢ țȠȚȜȓĮȢ.
Ǿ įȚĮıIJȠȜȒ ʌȓİıȘ IJȘȢ ʌȡȠıȕİȕȜȘµȑȞȘȢ țȠȚȜȓĮȢ Ȓ țĮȚ IJȦȞ įȪȠ țȠȚȜȚȫȞ İʌȓ įȚʌȜȒȢ
ʌȡȠıȕȠȜȒȢ ȦȢ țĮȚ Ș µȑıȘ ʌȓİıȘ IJȠȣ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȠȣ țȩȜʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮȣȟȘµȑȞİȢ. ǹȞĮIJȠµȚțȩ
ȣʌȩıIJȡȦµĮ IJȘȢ ʌİȡȚȠȡȚıIJȚțȒȢ µȣȠțĮȡįȚȠʌȐșİȚĮȢ İȓȞĮȚ Ș İȞįȠµȣȠțĮȡįȚĮțȒ ȓȞȦıȘ țĮȚ
țĮIJȐ įİȪIJİȡȠ ȜȩȖȠ Ș ĮµȣȜȠİȓįȦıȘ IJȘȢ țĮȡįȚȐȢ.
ȅ ĮıșİȞȒȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ įȪıʌȞȠȚĮ țĮȚ ȐȜȜİȢ İțįȘȜȫıİȚȢ țĮȡįȚĮțȒȢ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ. ǼȞȓȠIJİ
ݵijĮȞȓȗİȚ ĮȡIJȘȡȚĮțȑȢ ݵȕȠȜȑȢ.

Ǿ įȚȐȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ įȪıțȠȜȘ. Ǿ țȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ țĮȚ ȠȚ ʌĮȡĮțȜȚȞȚțȑȢ - İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȑȢ
İȟİIJȐıİȚȢ įİ ȕȠȘșȠȪȞ ʌȠȜȪ ıIJȘ įȚȐȖȞȦıȘ IJȘȢ ȞȩıȠȣ, Ș ȠʌȠȓĮ țȣȡȓȦȢ IJȓșİIJĮȚ µİ
ĮʌȠțȜİȚıµȩ ȐȜȜȦȞ țĮȡįȚĮțȫȞ ʌĮșȒıİȦȞ. ǿįȚĮȓIJİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ıIJȘ įȚĮijȠȡȚțȒ įȚȐȖȞȦıȘ
Įʌȩ IJȘ ıȣµʌȚİıIJȚțȒ ʌİȡȚțĮȡįȓIJȚįĮ. ǼʌİȚįȒ țĮȚ ĮȣIJȒ ȑȤİȚ țĮȜȒ ıȣıIJĮȜIJȚțȩIJȘIJĮ µĮ
ıȤİIJȚțȐ µȚțȡȑȢ țȠȚȜȚĮțȑȢ țȠȚȜȩIJȘIJİȢ șĮ IJİșİȓ µİ IJȘȞ İȞįȠµȣȠțĮȡįȚĮțȒ ȕȚȠȥȓĮ.
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ ıȠȕĮȡȒ. ȅȚ ĮıșİȞİȓȢ țĮIJȐ IJȠ ȤȡȩȞȠ IJȘȢ įȚĮȖȞȫıİȦȢ IJȘȢ ȞȩıȠȣ
ȕȡȓıțȠȞIJĮȚ ȒįȘ ıİ ʌȡȠȤȦȡȘµȑȞȠ ȕĮșµȩ ȚȞȫıİȦȢ, țĮIJĮȜȒȖȠȞIJİȢ ıİ ȕȡĮȤȪ ȤȡȠȞȚțȩ
įȚȐıIJȘµĮ.
Ǿ ʌȐșȘıȘ įİȞ ȣʌĮțȠȪİȚ ıIJȘ șİȡĮʌİȓĮ (ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȒ Ȓ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ) țĮȚ İȟİȜȓııİIJĮȚ
IJĮȤȑȦȢ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…….….………………………….…………80 – 100%
1.5.9. ȆǼȇǿȀǹȇǻǿȉǿǻǼȈ
ȆȡȩțİȚIJĮȚ ʌİȡȓ IJȘȢ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ IJȦȞ ʌİIJȐȜȦȞ IJȠȣ ʌİȡȚțĮȡįȓȠȣ. Ǿ ʌİȡȚțĮȡįȓIJȚįĮ
įȚĮțȡȓȞİIJĮȚ ıİ ȠȟİȓĮ țĮȚ ȤȡȩȞȚĮ. ǹȞĮȜȩȖȦȢ įİ IJȘȢ µȠȡijȒȢ įȚĮțȡȓȞİIJĮȚ ıİ ȟȘȡȐ, ȣȖȡȐ țĮȚ
ıȣµʌȚİıIJȚțȒ. Ǿ ʌİȡȚțĮȡįȓIJȚIJįĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȡȦIJȠʌĮșȒȢ Ȓ ȞĮ İȓȞĮȚ
įİȣIJİȡȠʌĮșȒȢ İțįȒȜȦıȘ ȖİȞȚțȒȢ ȞȩıȠȣ.
ȉĮ ĮȓIJȚĮ İȓȞĮȚ ʌȠȜȜȐ: ȚȠȓ, ȡİȣµĮIJȚțȩȢ ʌȣȡİIJȩȢ, ijȣµĮIJȓȦıȘ, țȩțțȠȚ, ʌĮȡȐıȚIJĮ, ȤȡȩȞȚĮ
ȞİijȡȚțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ, ȞȩıȠȚ IJȠȣ țȠȜȜĮȖȩȞȠȣ, ȑµijȡĮȖµĮ µȣȠțĮȡįȓȠȣ, ȞİȠʌȜĮıµĮIJȚțȒ
įȚȒșȘıȘ, ȚĮIJȡȠȖİȞȒ (İʌݵȕȐıİȚȢ, ijȐȡµĮțĮ, ĮțIJȚȞȠȕȠȜȓĮ, țIJȜ). ȈȣȞȒșȦȢ İȓȞĮȚ ȐȖȞȦıIJȘȢ
ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ (ȠȟİȓĮ ȚįȚȠʌĮșȒȢ ʌİȡȚțĮȡįȓIJȚįĮ).
ǹ. ȅȄǼǿǹ ȆǼȇǿȀǹȇǻǿȉǿǻǹ
(ȚȞȫįȘȢ, ȠȡȫįȘȢ, ĮȚµȠȡȡĮȖȚțȒ, ʌȣȫįȘȢ)
ȅ ʌȩȞȠȢ, Ș ʌİȡȚțĮȡįȚțȒ IJȡȚȕȒ țĮȚ ȠȚ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȑȢ ĮȞȦµĮȜȓİȢ IJȠȣ įȚĮıIJȒµĮIJȠȢ ST
țĮȚ IJȠȣ İʌȐȡµĮIJȠȢ ȉ ıIJȠ ǾȀī ĮʌȠIJİȜȠȪȞ IJĮ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ IJȘȢ ʌĮșȒıİȦȢ.
ȈIJȚȢ ȜȠȚµȫįİȚȢ ʌİȡȚțĮȡįȓIJȚįİȢ țĮȚ țȣȡȓȦȢ ıIJȚȢ ȚȠȖİȞİȓȢ ıȣµµİIJȑȤİȚ țĮIJȐ țĮȞȩȞĮ țĮȚ IJȠ
µȣȠțȐȡįȚȠ (µȣȠʌİȡȚțĮȡįȓIJȚįİȢ).
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
īȚĮ IJȠȣȢ ʌȡȫIJȠȣȢ 6 µȒȞİȢ…………………………………………………….....80%
ȂİIJȐ IJȠȣȢ 6 µȒȞİȢ IJĮ ʌȠıȠıIJȐ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ țĮșȫȢ țĮȚ IJȠ ȤȠȡȘȖȠȪµİȞȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıIJȘµĮ
İȟĮȡIJȫȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ʌȠȡİȓĮ IJȘȢ ȞȩıȠȣ (ȓĮıȘ, IJȐıȘ ʌȡȠȢ ȤȡȠȞȚȩIJȘIJĮ, ʌȠȡİȓĮ ʌȡȠȢ
ıȣµʌȚİıIJȚțȒ ʌİȡȚțĮȡįȓIJȚįĮ) țĮșȫȢ țĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ĮȚIJȓĮ ʌȠȣ IJȘȞ ʌȡȠțȐȜİıİ. DzIJıȚ:
- Ǿ ȚįȚȠʌĮșȒȢ ʌİȡȚțĮȡįȓIJȚįĮ șİȦȡİȓIJĮȚ țĮȜȠȒșȘȢ țĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ȣʌȠȤȦȡİȓ ȤȦȡȓȢ
İʌȚʌIJȫıİȚȢ. ȈIJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ĮȣIJȒ IJĮ ʌȠıȠıIJȐ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ µİIJȐ IJȠ ʌȡȫIJȠ
İȟȐµȘȞȠ………………………………………………………………………….0%
- Ǿ ijȣµĮIJȚȫįȘȢ ʌİȡȚțĮȡįȓIJȚįĮ ȑȤİȚ ʌȠȚțȓȜȘ ʌȠȡİȓĮ. ȈȒµİȡĮ ĮȞIJȚµİIJȦʌȓȗİIJĮȚ İʌȚIJȣȤȫȢ
µİ IJȘȞ ĮȞIJȚijȣµĮIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ. ȉĮ ʌȠıȠıIJȐ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ȩıȠ įȚĮȡțİȓ Ș ĮȞIJȚijȣµĮIJȚțȒ
ĮȖȦȖȒ İȓȞĮȚ………………………………………………….....80%
- ȉȠȣȢ İʌȩµİȞȠȣȢ 6 µȒȞİȢ ……………………………………………………..67%

-

-

ȂİIJȐ IJȠ ʌȑȡĮȢ IJȦȞ 6 µȘȞȫȞ, Ș ȞȩıȠȢ įİ įȓȞİȚ ʌȠıȠıIJȐ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ. (ȆȡȠıȠȤȒ ıIJȘ
µİIJȐʌIJȦıȘ ıİ ıȣµʌȚİıIJȚțȒ ʌİȡȚțĮȡįȓIJȚįĮ).
Ǿ ȠȣȡĮȚµȚțȒ ʌİȡȚțĮȡįȓIJȚįĮ (ȐȜȜȠIJİ İȓȞĮȚ ȟȘȡȐ țĮȚ ȐȜȜȠIJİ İȓȞĮȚ ȣȖȡȐ) ȠijİȚȜȩµİȞȘ ıİ
ȕĮȡȚȐ
ȞİijȡȚțȒ
ĮȞİʌȐȡțİȚĮ
įȓȞİȚ
ʌȠıȠıIJȐ
ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ………………………………………………………………80– 100%
Ǿ ʌİȡȚțĮȡįȓIJȚįĮ Ș ݵijĮȞȚȗȩµİȞȘ țĮIJȐ IJȘ įȚĮįȡȠµȒ ıȣıIJȘµĮIJȚțȫȞ ȞȩıȦȞ (ʌȤ
İȡȣșȘµĮIJȫįȘȢ ȜȪțȠȢ, ıțȜȘȡȠįİȡµȓĮ, ȡİȣµĮIJȠİȚįȒȢ ĮȡșȡȓIJȚįĮ, ȑµijȡĮȖµĮ IJȠȣ
µȣȠțĮȡįȓȠȣ, țIJȜ) ʌȡȠıįȓįİȚ İʌȚʌȡȩıșİIJȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ 35% ıIJȠ ʌȠıȠıIJȩ
ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ IJȘȢ ıȣıIJȘµĮIJȚțȒȢ ȞȩıȠȣ.

Ǻ. Ȋīȇǹ ȆǼȇǿȀǹȇǻǿȉǿǻǹ

[ıȣȜȜȠȖȒ ȣȖȡȠȪ (ȠȡȠȪ, ĮȓµĮIJȠȢ, ʌȪȠȣ, ȜȑµijȠȣ, ȤȣȜȠȪ) µİIJĮȟȪ IJȠȣ ʌİȡȚțĮȡįȓȠȣ]

Ǿ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮ İȓȞĮȚ ʌȠȚțȓȜȘ. ȈIJȘȞ ȠȡȫįȘ ʌİȡȚțĮȡįȓIJȚįĮ ȦȢ ĮȓIJȚĮ ĮȞİȣȡȓıțȠȞIJĮȚ Ș
țĮȡįȚĮțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ, IJȠ µȣȟȠȓįȘµĮ, IJȠ ȞİijȡȦıȚțȩ ıȪȞįȡȠµȠ, Ƞ ȡİȣµĮIJȚțȩȢ ʌȣȡİIJȩȢ, Ƞ
İȡȣșȘµĮIJȫįȘȢ ȜȪțȠȢ ț.Į, ıIJȘȞ ĮȚµȠȡȡĮȖȚțȒ ʌİȡȚțĮȡįȓIJȚįĮ IJȠ ȑµijȡĮȖµĮ IJȠȣ
µȣȠțĮȡįȓȠȣ, IJĮ ȞİȠʌȜȐıµĮIJĮ, IJĮ IJȡĮȪµĮIJĮ, ȠȚ ȡȒȟİȚȢ IJȘȢ țĮȡįȚȐȢ țĮȚ IJȘȢ ĮȠȡIJȒȢ, ȠȚ
ĮȚµĮIJȠȜȠȖȚțȑȢ ʌĮșȒıİȚȢ ț.Į.
ȉĮ țȜȚȞȚțȐ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ (ĮȞȐȜȠȖĮ țĮȚ ʌȡȠȢ IJȘȞ ʌȠıȩIJȘIJĮ țĮȚ ʌȡȠȢ IJȘȞ IJĮȤȪIJȘIJĮ
ĮșȡȠȓıİȦȢ IJȠȣ ȣȖȡȠȪ) İȓȞĮȚ ʌȩȞȠȢ įȣıijȠȡȓĮ, įȪıʌȞȠȚĮ, ʌĮȡȐįȠȟȠȢ ıijȣȖµȩȢ, ıȘµİȓĮ
Kussmaul, Friedreich, Ewart, ĮµȕȜȪIJȘIJĮ, IJȡȚȕȒ, ȕȣșȚȩIJȘIJĮ țĮȡįȚĮțȫȞ IJȩȞȦȞ. ȅ
İʌȚʌȦµĮIJȚıµȩȢ İȐȞ İȓȞĮȚ IJȡĮȤȪȢ ʌȡȠțĮȜİȓ shock, İȐȞ İȓȞĮȚ ȕȡĮįȪȢ ʌȡȠțĮȜİȓ țȣȐȞȦıȘ,
ȠȓįȘµĮ IJȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ, ȘʌĮIJȠµİȖĮȜȓĮ.
ȅȚ İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȑȢ ĮȞĮȓµĮțIJİȢ µȑșȠįȠȚ ʌȠȣ ȤȡȘıȚµȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ȖȚĮ IJȘ įȚȐȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ Ș
ĮțIJȚȞȠȖȡĮijȓĮ
șȫȡĮțȠȢ,
IJȠ
ȘȜİțIJȡȠțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ
țĮȚ
țȣȡȓȦȢ
IJȠ
ȣʌİȡȘȤȠțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȉĮ ʌȠıȠıIJȐ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ İȟĮȡIJȫȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ʌȠıȩIJȘIJĮ IJȠȣ ʌİȡȚțĮȡįȚĮțȠȪ ȣȖȡȠȪ țĮȚ IJȘȞ
ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮ ʌȠȣ IJȠ ʌȡȠțȐȜİıİ. ȀĮȚ İʌȠµȑȞȦȢ țȣµĮȓȞȠȞIJĮȚ İȣȡȑȦȢ: ǹʌȩ 35 – 100%. DZȜȜĮ
IJĮ ʌȠıȠıIJȐ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ıIJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ µȚțȡȒȢ ıȣȜȜȠȖȒȢ ȣȖȡȠȪ ȜȩȖȦ ȚįȚȠʌĮșȠȪȢ
ʌİȡȚțĮȡįȓIJȚįĮȢ țĮȚ ȐȜȜĮ ʌȠıȠıIJȐ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ıIJȘȞ ʌİȡȚțĮȡįȓIJȚįĮ ȜȩȖȦ ȞİȠʌȜĮıµĮIJȚțȒȢ
įȚȘșȒıİȦȢ.

ī. ȊȆȅȉȇȅȆǿǹǽȅȊȈǹ ȆǼȇǿȀǹȇǻǿȉǿǻǹ
Ǿ ȣʌȠIJȡȠʌȚȐȗȠȣıĮ ʌİȡȚțĮȡįȓIJȚįĮ µʌȠȡİȓ ȞĮ ݵijĮȞȚıșİȓ µİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıȣȜȜȠȖȒ
ʌİȡȚțĮȡįȚĮțȠȪ ȣȖȡȠȪ. ǼȓȞĮȚ ȐȖȞȦıIJȠ IJȠ ȖȚĮIJȓ ıİ µİȡȚțȑȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ Ș ȠȟİȓĮ
ʌİȡȚțĮȡįȓIJȚįĮ ȣʌȠIJȡȠʌȚȐȗİȚ. ȆȚıIJİȪİIJĮȚ ȩIJȚ ıİ ȠȡȚıµȑȞİȢ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ Ș
ʌİȡȚțȡįȓIJȚįĮ șȑIJİȚ ıİ İȞȑȡȖİȚĮ ȑȞĮȞ ĮȣIJȠȐȞȠıȠ µȘȤĮȞȚıµȩ. ȅȚ ȣʌȠIJȡȠʌȑȢ, ʌȠȣ ʌȠȜȜȑȢ
ijȠȡȑȢ İȓȞĮȚ ıȣȤȞȑȢ, țĮȚ ıȠȕĮȡȑȢ, İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ ݵijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ İʌȓ ıİȚȡȐ İIJȫȞ İȓIJİ
ĮȣIJȠµȐIJȦȢ İȓIJİ µİIJȐ IJȘ įȚĮțȠʌȒ Ȓ İȜȐIJIJȦıȘ IJȦȞ ĮȞIJȚijȜİȖµȠȞȦįȫȞ ijĮȡµȐțȦȞ. Ǿ ȣȖȡȒ
µȠȡijȒ IJȘȢ µʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ȤȡȩȞȚȠ İʌȚʌȦµĮIJȚıµȩ.

Ǿ șİȡĮʌİȓĮ ıȣȞȓıIJĮIJĮȚ ıIJȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ĮȞIJȚijȜİȖµȠȞȦįȫȞ ijĮȡµȐțȦȞ. Ȉİ µİȡȚțȑȢ
įȪıțȠȜİȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ ʌĮȡĮIJȘȡȠȪȞIJĮȚ ıȣȤȞȐ ȣʌȠIJȡȠʌȑȢ ȩIJĮȞ Ș įȩıȘ IJȘȢ țȠȡIJȚȗȩȞȘȢ
µİȚȦșİȓ ıIJĮ 5 µİ 10 ȤȚȜȚȠıIJȐ IJȠȣ ȖȡĮµµĮȡȓȠȣ ȘµİȡȘıȓȦȢ.
ȍȢ IJİȜİȣIJĮȓĮ ijĮȡµİțİȣIJȚțȒ İʌȚȜȠȖȒ ȤȡȘıȚµȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ IJĮ ĮȞȠıȠțĮIJĮıIJĮȜIJȚțȐ. ǵIJĮȞ IJĮ
ıIJİȡȠİȚįȒ țĮȚ IJĮ ĮȞȠıȠțĮIJĮıIJĮȜIJȚțȐ ijȐȡµĮțĮ ĮʌȠIJȪȤȠȣȞ, İʌȚȤİȚȡİȓIJĮȚ
ʌİȡȚțĮȡįȚİțIJȠµȒ, ʌȜİȣȡȠʌİȡȚțĮȡįȚĮțȩ Ȓ ȣʌȠȟȚijȠİȚįȑȢ ʌĮȡȐșȣȡȠ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȉĮ ʌȠıȠıIJȐ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ İȟĮȡIJȫȞIJĮȚ:
- Įʌȩ IJȘ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ țĮȚ ıȠȕĮȡȩIJȘIJĮ ݵijĮȞȓıİȦȢ IJȦȞ ȣʌȠIJȡȠʌȫȞ
- IJȘȞ ʌȠıȩIJȘIJĮ IJȘȢ ıȣȜȜȠȖȒȢ IJȠȣ ʌİȡȚțĮȡįȚĮțȠȪ ȣȖȡȠȪ
- IJȘȞ ĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘ ıIJȘ ijĮȡµĮțİȣIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ (țĮȚ ıİ ʌȠȚĮ įȠıȠȜȠȖȓĮ)
- IJȘȞ ȪʌĮȡȟȘ ȤȡȩȞȠȣ İʌȚʌȦµĮIJȚıµȠȪ (ĮȣȟȘµȑȞȘ įȚĮıIJȠȜȚțȒ ʌȓİıȘ IJȦȞ țȠȚȜȚȫȞ,
ȤĮµȘȜȒ țĮȡįȚĮțȒ ʌĮȡȠȤȒ, ĮȣȟȘµȑȞİȢ ʌİȡȚijİȡȚțȑȢ ĮȞIJȚıIJȐıİȚȢ) țĮȚ İʌȠµȑȞȦȢ
țȣµĮȓȞȠȞIJĮȚ İȣȡȑȦȢ………………………………………..…50 – 80%

ǻ. ȈȊȂȆǿǼȈȉǿȀǾ ȆǼȇǿȀǹȇǻǿȉǿǻǹ
ǼµijĮȞȓȗİIJĮȚ ȩIJĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıțȜȒȡȣȞıȘ, ʌȐȤȣȞıȘ țĮȚ ʌȡȠıțȩȜȜȘıȘ IJȦȞ ʌİIJȐȜȦȞ IJȠȣ
ʌİȡȚțĮȡįȓȠȣ ıIJȠ µȣȠțȐȡįȚȠ µİ ĮʌȠIJȑȜİıµĮ IJȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıµȩ IJȘȢ įȚĮıIJȠȜȚțȒȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ
IJȦȞ țȠȚȜȚȫȞ.
ǹȚIJȚȠȜȠȖȓĮ: ȚȠȖİȞȒȢ, ijȣµĮIJȓȦıȘ, ȠȣȡĮȚµȚțȒ, µİIJİȖȤİȚȡȘIJȚțȒ, µİIJĮțIJȚȞȚțȒ, ȞİȠʌȜĮıµĮIJȚțȒ
įȚȒșȘıȘ, ȞȩıȠȚ țȠȜȜĮȖȩȞȠȣ, ȑµijȡĮȖµĮ µȣȠțĮȡįȓȠȣ, ȐȖȞȦıIJȘȢ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ. Ǿ ȡİȣµĮIJȚțȒ
ʌİȡȚțĮȡįȓIJȚįĮ įİȞ ȠįȘȖİȓ ıİ ıȣµʌȚİıIJȚțȒ ʌİȡȚțĮȡįȓIJȚįĮ.
Ǿ țȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ µȠȚȐȗİȚ µİ İțİȓȞȘ IJȘȢ įİȟȚȐȢ țĮȡįȚĮțȒȢ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ (ĮȣȟȘµȑȞȘ
ijȜİȕȚțȒ ʌȓİıȘ, ĮıțȓIJȘȢ, ȠȚįȒµĮIJĮ țȐIJȦ ȐțȡȦȞ, ȘʌĮIJȠµİȖĮȜȓĮ). ȅ ĮıșİȞȒȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ
İȪțȠȜȘ țȩʌȦıȘ, ĮȞȠȡİȟȓĮ, įȪıʌȞȠȚĮ. ȅ ıijȣȖµȩȢ İȓȞĮȚ IJĮȤȪȢ țĮȚ µȚțȡȩȢ. ȈIJȠ 1/3 ʌİȡȓʌȠȣ
IJȦȞ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȞ ȣʌȐȡȤİȚ țȠȜʌȚțȒ µĮȡµĮȡȣȖȒ. ȀĮIJȐ IJȘȞ ĮțȡȩĮıȘ IJȦȞ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȞ
ȪʌĮȡȟȘ ʌİȡȚțĮȡįȚĮțȠȪ IJȩȞȠȣ ıIJȘȞ țȠȡȣijȒ ( ĮʌȩIJȠµȘ įȚȐIJĮıȘ IJȠȣ ʌİȡȚțĮȡįȓȠȣ) µİIJȐ
IJȠȞ 2Ƞ IJȩȞȠ.
ȉȠ ǾȀī ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ İʌȚʌİįȦµȑȞȠ Ȓ ĮȡȞȘIJȚțȩ ȉĮ, IJȠ įȣȞĮµȚțȩ IJȠȣ QRS ʌȠȜȜȑȢ ijȠȡȑȢ
İȓȞĮȚ µİȚȦµȑȞȠ țĮȚ ıIJȠ 1/3 IJȦȞ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȞ ȣʌȐȡȤİȚ țȠȜʌȚțȒ µĮȡµĮȡȣȖȒ. ǼȞȓȠIJİ IJȠ
ǾȀī İȓȞĮȚ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȩ.
Ǿ ĮțIJȚȞȠȖȡĮijȓĮ ıIJȚȢ ʌȜȐȖȚİȢ țȣȡȓȦȢ șȑıİȚȢ, ıIJȠ ȒµȚıȣ IJȦȞ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȞ įȓȞİȚ İȚțȩȞĮ
ĮıȕİıIJȫıİȦȢ IJȠȣ ʌİȡȚțĮȡįȓȠȣ.
ȉȠ ȘȤȦțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ [ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ʌȐȤȣȞıȘ, ıțȜȒȡȣȞıȘ IJȠȣ ʌİȡȚțĮȡįȓȠȣ (76% IJȦȞ
ʌİȡȚʌIJȫıİȦȞ), ĮʌȠʌȜȐIJȣȞıȘ IJȘȢ țĮµʌȪȜȘȢ IJȠȣ ȠʌȚıșȓȠȣ IJȠȚȤȫµĮIJȠȢ IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȒȢ
țȠȚȜȓĮȢ țĮIJȐ IJȘ įȚĮıIJȠȜȒ, ĮʌȩIJȠµȘ ʌȡȫȚµȘ įȚĮıIJȠȜȚțȒ țȜȓıȘ IJȘȢ ʌȡȩıșȚĮȢ ȖȜȦȤȓȞĮȢ IJȘȢ
µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ ȕĮȜȕȓįĮȢ, ĮȞȫµĮȜȘ țȓȞȘıȘ IJȠȣ µİıȠțȠȚȜȚĮțȠȪ įȚĮijȡȐȖµĮIJȠȢ, ʌȡȫȚµȘ
įȚĮıIJȠȜȚțȒ İȖțȠʌȒ, ʌȡȫȚµȘ įȚȐȞȠȚȟȘ IJȘȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ȕĮȜȕȓįĮȢ.
ȅ țĮȡįȚĮțȩȢ țĮșİIJȘȡȚĮıµȩȢ ĮʌȠțĮȜȪʌIJİȚ İȟȓıȦıȘ IJȦȞ įȚĮıIJȠȜȚțȫȞ ʌȚȑıİȦȞ ȩȜȦȞ IJȦȞ
țĮȡįȚĮțȫȞ țȠȚȜȠIJȒIJȦȞ țĮȚ IJȘȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ĮȡIJȘȡȓĮȢ.
Ǿ įȚĮijȠȡȚțȒ įȚȐȖȞȦıȘ șĮ ȖȓȞİȚ Įʌȩ IJȚȢ ʌĮșȒıİȚȢ IJȘȢ IJȡȚȖȜȦȤȓȞĮȢ, IJȘ ıIJȑȞȦıȘ IJȘȢ
µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ, IJȘȞ ʌİȡȚȠȡȚıIJȚțȒ µȣȠțĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ (µİ ĮȚµȠįȣȞĮµȚțȩ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ıİ
ĮµijȓȕȠȜİȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ µİ İȞįȠµȣȠțĮȡįȚĮțȒ ȕȚȠȥȓĮ) țĮȚ IJȘȞ ȘʌĮIJȚțȒ țȓȡȡȦıȘ ıIJȘȞ
ȠʌȠȓĮ Ș ijȜİȕȚțȒ ʌȓİıȘ ʌĮȡĮµȑȞİȚ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȒ.

Ǿ șİȡĮʌİȓĮ İȓȞĮȚ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ țȣȡȓȦȢ ı’ ĮȣIJȠȪȢ ʌȠȣ ʌĮȡĮʌȠȞȠȪȞIJĮȚ ȖȚĮ ȑȞIJȠȞĮ
ıȣµʌIJȫµĮIJĮ, ȑȤȠȣȞ ĮıțȓIJȘ țĮȚ ȖİȞȚțȐ ıȘµİȓĮ ȣȥȘȜȒȢ ijȜİȕȚțȒȢ ʌȚȑıİȦȢ. īȓȞİIJĮȚ
ĮʌȠijȜȠȓȦıȘ IJȘȢ țĮȡįȚȐȢ Įʌȩ IJȠ ĮȜȜȠȚȦµȑȞȠ ʌİȡȚțȐȡįȚȠ µİ ĮʌȠIJȑȜİıµĮ IJȘȞ
ĮʌİȜİȣșȑȡȦıȘ IJȦȞ țȠȚȜȚȫȞ.
¾ȆȅȈȅȈȉǹ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ǼȟĮȡIJȫȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘ ȕĮȡȪIJȘIJĮ IJȘȢ țȜȚȞȚțȒȢ İȚțȩȞĮȢ (ĮıțȚIJȒȢ, ȣįȡȠșȫȡĮțĮȢ,
ȠȡșȩʌȞȠȚĮ, țIJȜ)………………………………………………………....67 – 100%
- ȂİIJȐ IJȘȞ İʌȚIJȣȤȒ İȖȤİȓȡȘıȘ IJȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ……………… .50 – 67%

1.5.10 ǵȖțȠȚ IJȘȢ țĮȡįȓĮȢ
ǼȓȞĮȚ ʌȡȦIJȠʌĮșİȓȢ țĮȚ įİȣIJİȡȠʌĮșİȓȢ Ȓ µİIJĮıIJĮIJȚțȠȓ. ȈȣȤȞȩIJİȡȠȚ İȓȞĮȚ ȠȚ µİIJĮıIJĮIJȚțȠȓ
ȩȖțȠȚ. 80% IJȦȞ ʌȡȦIJȠʌĮșȫȞ ȩȖțȦȞ İȓȞĮȚ țĮȜȠȒșİȚȢ țĮȚ Ș İȟĮȓȡİıȒ IJȠȣȢ µʌȠȡİȓ ȞĮ
ȠįȘȖȒıİȚ ıİ ʌȜȒȡȘ ȓĮıȘ.
ȀǹȁȅǾĬǼǿȈ ȅīȀȅǿ ȉǾȈ ȀǹȇǻǿǹȈ
[ȂȪȟȦµĮ – ȇĮȕįȠµȪȦµĮ – ĬȘȜȠİȚįȒ ȚȞȦİȜĮıIJȫµĮIJĮ – ȂİıȠșȘȜȓȦµĮ – ȉİȡȐIJȦµĮ
– ȁȓʌȦµĮ – ȆİȡȚțĮȡįȚĮțȑȢ țȪıIJİȢ]

ȂȊȄȍȂǹ
ȅ ıȣȤȞȩIJİȡĮ ĮȞİȣȡȚıțȩµİȞȠȢ țĮȡįȚĮțȩȢ ȩȖțȠȢ (50% ȩȜȦȞ IJȦȞ ȩȖțȦȞ). ȉȠ 75% ʌİȡȓʌȠȣ
IJȦȞ µȣȟȦµȐIJȦȞ İȞIJȠʌȓȗİIJĮȚ ıIJȠȞ ĮȡȚıIJİȡȩ țȩȜʌȠ, IJȠ 20% ıIJȠ įİȟȚȩ țĮȚ IJȠ 5% İȟȓıȠȣ
ıIJȚȢ įȪȠ țȠȚȜȓİȢ. ȈȣȞȒșȦȢ IJĮ µȣȟȫµĮIJĮ İȓȞĮȚ µȠȞȒȡȘ. ȉȠ µȪȟȦµĮ ݵijĮȞȓȗİIJĮȚ
ıȣȤȞȩIJİȡĮ ıIJȚȢ ȖȣȞĮȓțİȢ ȘȜȚțȓĮȢ 50 – 60 ȤȡȩȞȦȞ. ǼȓȞĮȚ ıʌȐȞȚȠ ıIJĮ ʌĮȚįȚȐ.
ȉĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ IJĮ µȣȟȫµĮIJĮ ȠijİȓȜȠȞIJĮȚ: Į) ıIJȘ įȚĮțȠʌȒ IJȘȢ ȡȠȒȢ IJȠȣ
ĮȓµĮIJȠȢ ʌȠȣ ʌȡȠȟİȞİȓ Ƞ ȩȖțȠȢ ȕ) ıIJȚȢ µİIJĮțȚȞȒıİȚȢ IJȠȣ ȣ) ıIJȚȢ ݵȕȠȜȑȢ țĮȚ į) ıIJĮ µȘ
İȚįȚțȐ ȖİȞȚțȐ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ (ĮʌȫȜİȚĮ ıȦµĮIJȚțȠȪ ȕȐȡȠȣȢ, ʌȣȡİIJȩȢ, țȩʌȦıȘ, ĮȡșȡĮȜȖȓİȢ,
țĮȚ ıʌĮȞȚȩIJİȡĮ İȟĮȞșȒµĮIJĮ, ʌȜȘțIJȡȠįĮțIJȣȜȓĮ, ijĮȚȞȩµİȞȠ Raynaud).
1.

ȂȪȟȦµĮ ĮȡȚıIJİȡȠȪ țȩȜʌȠȣ

ȅ ĮıșİȞȒȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐıİȚ țȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ ıIJİȞȫıİȦȢ IJȘȢ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ µİ
įȪıʌȞȠȚĮ, ȠȡșȩʌȞȠȚĮ țĮȚ ʌĮȡȠȟȣıµȚțȒ ȞȣțIJİȡȚȞȒ įȪıʌȞȠȚĮ.
Ȉİ ʌĮȡȠįȚțȒ ʌȜȒȡȘ ĮʌȩijȡĮȟȘ IJȘȢ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ Įʌȩ IJȠȞ ȩȖțȠ ݵijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ ıȣȖțȠʌȚțȐ
İʌİȚıȩįȚĮ.
ȅȚ ݵȕȠȜȑȢ µİ IJݵȐȤȚĮ µȣȟȫµĮIJȠȢ Ȓ șȡȩµȕȠȣ İȓȞĮȚ ıȣȤȞȑȢ (30 – 60%), µİ ıȣȤȞȩIJİȡİȢ
Įʌȩ ĮȣIJȑȢ ıIJĮ ĮȖȖİȓĮ IJȠȣ İȖțİijȐȜȠȣ. ȉĮ ĮțȡȠĮıIJȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ İȟĮȡIJȫȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘ șȑıȘ
IJȠȣ ȩȖțȠȣ ıİ ıȤȑıȘ µİ IJȠ µȚIJȡȠİȚįȚțȩ ıIJȩµȚȠ. Ȉİ įȚĮȜİȓʌȠȣıĮ ĮʌȩijȡĮȟȘ IJȠȣ ıIJȠµȓȠȣ IJĮ
ĮțȡȠĮıIJȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ İȓȞĮȚ İțİȓȞĮ IJȘȢ ıIJİȞȫıİȦȢ IJȘȢ µȚIJȡȠİȚįȠȪȢ įȚĮȜİȚʌȩȞIJȠȢ
ݵijĮȞȚȗȩµİȞĮ. ȀĮIJȐ IJȘ įȚĮıIJȠȜȒ ĮțȠȪȖİIJĮȚ țĮȚ IJȠ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȩ ʌȜĮIJȐȖȚĮıµĮ IJȠȣ
ȩȖțȠȣ (tumor plop). ȈIJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ țĮIJĮıIJȡȠijȒȢ IJȘȢ ȕĮȜȕȓįĮȢ ĮțȠȪȖİIJĮȚ
ȠȜȠıȣıIJȠȜȚțȩ ijȪıȘµĮ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ IJȘȢ ȕĮȜȕȓįĮȢ.

ȉĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ țĮȚ IJĮ țȜȚȞȚțȐ ıȘµİȓĮ ȕȠȘșȠȪȞ ıȘµĮȞIJȚțȐ ıIJȘ įȚȐȖȞȦıȘ IJȘȢ ȞȩıȠȣ. Ǿ
įȚȐȖȞȦıȘ ȩµȦȢ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİIJĮȚ µİ IJȠ ȘȤȦțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ. ȈʌȐȞȚĮ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ
ĮȖȖİȚȠȖȡĮijȓĮ.
Ǿ șİȡĮʌİȓĮ İȓȞĮȚ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ. Ǿ ĮijĮȓȡİıȘ IJȠȣ ȩȖțȠȣ ȠįȘȖİȓ ıȣȞȒșȦȢ ıİ ȓĮıȘ.
¾ȆȅȈȅȈȉǹ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ǼȟĮȡIJȫȞIJĮȚ Įʌȩ IJĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ țĮȚ IJȚȢ İʌȚʌȜȠțȑȢ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓ Ƞ ȩȖțȠȢ ( ȕĮșµȩȢ
įȪıʌȞȠȚĮȢ, ıȣȤȞȩIJȘIJĮ ıȣȖțȠʌȚțȫȞ țȡȓıİȦȞ, ĮȞȐʌIJȣȟȘ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ȣʌȑȡIJĮıȘȢ,
ݵȕȠȜȚțȐ İʌİȚıȩįȚĮ)……………………………………….25 – 100%
- ȂİIJȐ IJȘȞ ĮijĮȓȡİıȘ IJȠȣ ȩȖțȠȣ țĮȚ İijȩıȠȞ Ƞ ĮıșİȞȒȢ įİȞ ݵijĮȞȓıİȚ țĮIJȐȜȠȚʌĮ
İʌȚʌȜȠțȫȞ…………………………………………………… …….0%
2.

ȂȪȟȦµĮ įİȟȚȠȪ țȩȜʌȠȣ

Ǿ țȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ İȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJȠ İȓįȠȢ IJȘȢ įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓ IJȠ µȪȟȦµĮ
ıIJȘȞ IJȡȚȖȜȦȤȓȞĮ ȕĮȜȕȓįĮ țĮșȫȢ țĮȚ Įʌȩ IJȠ µȑȖİșȠȢ ĮȣIJȠȪ: įȪıʌȞȠȚĮ, țĮIJĮȕȠȜȒ
įȣȞȐµİȦȞ, ȠȚįȒµĮIJĮ țȐIJȦ ȐțȡȦȞ, ȘʌĮIJȠµİȖĮȜȓĮ, ĮıțȓIJȘ. Ǿ įȚȐȖȞȦıȘ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİIJĮȚ µİ
IJȠ ȘȤȦțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ǹȞȐȜȠȖĮ µİ IJȘ ȕĮȡȪIJȘIJĮ IJȘȢ țȜȚȞȚțȒȢ İȚțȩȞĮȢ……… …………...25 – 100%
Ǿ ĮijĮȓȡİıȘ IJȠȣ ȩȖțȠȣ ȠįȘȖİȓ ıȣȞȒșȦȢ ıİ ȓĮıȘ.
- ȂİIJȐ IJȘȞ İʌȚIJȣȤȒ ĮijĮȓȡİıȘ IJȠȣ ȩȖțȠȣ – țĮȚ İijȩıȠȞ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ țĮIJȐȜȠȚʌĮ, ʌȤ
Įʌȩ ݵȕȠȜȚțȐ İʌİȚıȩįȚĮ………………………………………0%
3.

ȂȪȟȦµĮ țȠȚȜȚȫȞ

ȉȠ µȪȟȦµĮ IJȘȢ įİȟȚȐȢ țȠȚȜȓĮȢ µʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡݵʌȠįȓıİȚ IJȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȘȢ IJȡȚȖȜȦȤȓȞĮȢ Ȓ
IJȘȢ ʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ ĮȡIJȘȡȓĮȢ, İȞȫ IJȠ µȪȟȦµĮ IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȒȢ țȠȚȜȓĮȢ µʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠijȡȐȟİȚ
IJȠ ȤȫȡȠ İȟȫșȘıȘȢ IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȒȢ țȠȚȜȓĮȢ.
¾ȆȅȈȅȈȉǹ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ȆȡȚȞ Įʌȩ IJȘ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ İʌȑµȕĮıȘ IJȠȣ ȩȖțȠȣ İȓȞĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȠ ȕĮșµȩ IJȘȢ
įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓ Ƞ ȩȖțȠȢ…………………………….10 – 80%
- ȂİIJȐ IJȘȞ ĮijĮȓȡİıȘ IJȠȣ ȩȖțȠȣ……………………………………………….0%
ȅȚ ȐȜȜȠȚ țĮȜȠȒșİȚȢ ȩȖțȠȚ IJȘȢ țĮȡįȓĮȢ İȓȞĮȚ ıʌĮȞȚȩIJİȡȠȚ. ȉĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ țĮȚ Ș
ʌȡȩȖȞȦıȒ IJȠȣȢ İȟĮȡIJȫȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠȞ ĮȡȚșµȩ IJȠȣȢ, IJȘȞ İȞIJȩʌȚıȘ țĮȚ IJȠ µȑȖİșȩȢ IJȠȣȢ. DzIJıȚ
IJĮ ȡĮȕįȠµȣȫµĮIJĮ ʌȤ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ʌȠȜȜĮʌȜȐ țĮȚ IJĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ
ȠijİȓȜȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ʌĮȡݵʌȩįȚıȘ IJȘȢ ȡȠȒȢ IJȠȣ ĮȓµĮIJȠȢ Ȓ ıIJȚȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ IJȘȢ
țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȒȢ ĮȖȦȖȚµȩIJȘIJĮȢ.
ȉĮ ȚȞȫµĮIJĮ İȓȞĮȚ ʌȐȞIJȠIJİ µȠȞȒȡȘ țĮȚ IJĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ İȟĮȡIJȫȞIJĮȚ Įʌȩ
IJȠ ȕĮșµȩ IJȘȢ ȕȜȐȕȘȢ ʌȠȣ ʌȡȠȟİȞȠȪȞ ıIJȘȞ ʌȡȠıȕȜȘșİȓıĮ ȕĮȜȕȓįĮ.
ȉĮ µİıȠșȘȜȚȫµĮIJĮ İʌİȚįȒ ıȤİįȩȞ ʌȐȞIJĮ İȞIJȠʌȓȗȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ IJȠȣ țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȠȪ
țȩµȕȠȣ, ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ıȣȤȞȐ ıȣȖțȠʌȚțȐ İʌİȚıȩįȚĮ ʌȠȣ ȠijİȓȜȠȞIJĮȚ ıİ ʌȜȒȡȘ Ȓ µİȡȚțȩ
țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȩ ĮʌȠțȜİȚıµȩ.

¾ȆȅȈȅȈȉǹ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȉĮ ʌȠıȠıIJȐ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ İȟĮȡIJȫȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘ ȕȜȐȕȘ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ țĮȚ ȑȤȠȣȞ İʌȠµȑȞȦȢ IJĮ
ʌȠıȠıIJȐ IJȘȢ ȕȜȐȕȘȢ ĮȣIJȒȢ (ʌȤ ȕĮȜȕȚįȠʌȐșİȚĮȢ, țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȠȪ ĮʌȠțȜİȚıµȠȪ ț.Ƞ.ț.).

ȀǹȁȅǾĬǼǿȈ ȅīȀȅǿ ȉǾȈ ȀǹȇǻǿǹȈ
ȈȣȞȒșȦȢ İȓȞĮȚ ıĮȡțȫµĮIJĮ. ȉĮ ıĮȡțȫµĮIJĮ įȚȘșȠȪȞ IJȘȞ țĮȡįȚȐ, IJȠ ʌİȡȚțȐȡįȚȠ Ȓ țĮȚ IJĮ
ȩȡȖĮȞĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȣȞ IJȘȞ țĮȡįȚȐ.
Ǿ ȞȩıȠȢ İțįȘȜȫȞİIJĮȚ µİ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ țĮȡįȚĮțȒȢ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ ȜȩȖȦ įȚȘșȒıİȦȢ IJȠȣ
µȣȠțĮȡįȓȠȣ țĮȚ IJȦȞ ȕĮȜȕȓįȦȞ Ȓ țĮȚ µİ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ ȣȖȡȐȢ ʌİȡȚțĮȡįȓIJȚįĮȢ ȜȩȖȦ
įȚȘșȒıİȦȢ IJȠȣ ʌİȡȚțĮȡįȓȠȣ.
ȈȣȤȞȐ IJĮ ıĮȡțȫµĮIJĮ İțįȘȜȫȞȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ ʌȠȣ įȓȞȠȣȞ ȠȚ µİIJĮıIJȐıİȚȢ țĮȚ
ȩȤȚ Ƞ ʌȡȦIJȠʌĮșȒȢ ȩȖțȠȢ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………………… ………..80 – 100%
Ǿ țĮȡįȚȐ İțIJȩȢ Įʌȩ IJĮ ʌȡȦIJȠʌĮșȒ ȞİȠʌȜȐıµĮIJĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩ ȞĮ ʌȡȠıȕȜȘșİȓ țĮȚ Įʌȩ
µİIJĮıIJĮIJȚțȐ ȞİȠʌȜȐıµĮIJĮ (ʌȤ țĮțȩȘșİȢ µİȜȐȞȦµĮ, ȕȡȠȖȤȠȖİȞȑȢ țĮȡțȓȞȦµĮ,
țĮȡțȚȞȠİȚįȑȢ)
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………………………… …….100%

1.5.11 ȉȡĮȪµĮIJĮ IJȘȢ țĮȡįȓĮȢ
(IJȡĮȣµĮIJȚțȒ țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ)
ȀĮȡįȚĮțȒ ȕȜȐȕȘ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ İȓIJİ Įʌȩ ȐµİıȠ IJȡĮȣµĮIJȚıµȩ (ĮȞȠȚțIJȐ
IJȡĮȪµĮIJĮ) İȓIJİ Įʌȩ ȑµµİıȠ IJȡĮȣµĮIJȚıµȩ IJȘȢ țĮȡįȚȐȢ ȩʌȦȢ ıȣµȕĮȓȞİȚ ıIJĮ țȜİȚıIJȐ
șȦȡĮțȚțȐ IJȡĮȪµĮIJĮ.
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ıȘµİȚȦșİȓ ȩIJȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ ıȠȕĮȡȒ țȐțȦıȘ IJȘȢ țĮȡįȚȐȢ ĮțȩµĮ
țȚ ĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ݵijĮȞȑȢ İȟȦIJİȡȚțȩ ıȘµİȓȠ IJȡĮȪµĮIJȠȢ IJȠȣ șȫȡĮțĮ. ȅȚ ıȣȤȞȩIJİȡİȢ
țĮțȫıİȚȢ IJȘȢ țĮȡįȚȐȢ Įʌȩ ȑµµİıȠ IJȡĮȣµĮIJȚıµȩ İȓȞĮȚ Ș șȜȐıȘ IJȠȣ µȣȠțĮȡįȓȠȣ
(ĮȡȡȣșµȓİȢ, ıțİȜȚțȩȢ ĮʌȠțȜİȚıµȩȢ, ȘȜİțIJȡȠțĮįȚȠȖȡĮijȚțȒ İȚțȩȞĮ ʌȡȠıȠµȠȚȐȗȠȣıĮ
İțİȓȞȘȢ IJȠȣ ݵijȡȐȖµĮIJȠȢ IJȠȣ µȣȠțĮȡįȓȠȣ), Ș ȡȒȟȘ ȕĮȜȕȓįĮȢ (ijȪıȘµĮ, țĮȡįȚĮțȒ
ĮȞİʌȐȡțİȚĮ), Ș ȡȒȟȘ țȩȜʌȦȞ Ȓ țȠȚȜȚȫȞ (ȕĮȡȪIJĮIJȘ țĮIJȐıIJĮıȘ) țĮȚ IJȠ ĮȚµȠʌİȡȚțȐȡįȚȠ
Įʌȩ ȡȒȟȘ ʌİȡȚțĮȡįȚĮțȠȪ Ȓ ıIJİijĮȞȚĮȓȠȣ ĮȖȖİȓȠȣ. ȆİȡȚțĮȡįȚĮțȒ ıȣȜȜȠȖȒ ȣȖȡȠȪ İȓȞĮȚ
įȣȞĮIJȩ ȞĮ ݵijĮȞȚıIJİȓ İȕįȠµȐįİȢ Ȓ ĮțȩµĮ țĮȚ µȒȞİȢ µİIJȐ IJȠȞ IJȡĮȣµĮIJȚıµȩ ȦȢ ȩȥȚµȘ
İțįȒȜȦıȘ İȞȩȢ țȜİȚıIJȠȪ șȦȡĮțȚțȠȪ IJȡĮȪµĮIJȠȢ ( µİIJȐ – IJȡĮȣµĮIJȚțȩ țĮȡįȚĮțȩ
ıȪȞįȡȠµȠ).
ȉȠ µİIJĮIJȡĮȣµĮIJȚțȩ ȑµijȡĮȖµĮ IJȠȣ µȣȠțĮȡįȓȠȣ İȓȞĮȚ ıʌȐȞȚȠ. ȆȡȠțȪʌIJİȚ İȓIJİ ȦȢ
ĮʌȠIJȑȜİıµĮ ıȘµĮȞIJȚțȒȢ șȜȐıȘȢ IJȠȣ µȣȠțĮȡįȓȠȣ ȤȦȡȓȢ ȕȜȐȕȘ IJȦȞ ıIJİijĮȞȚĮȓȦȞ ĮȖȖİȓȦȞ,
İȓIJİ ȜȩȖȦ ȐµİıȘȢ ȕȜȐȕȘȢ IJȦȞ ıIJİijĮȞȚĮȓȦȞ ĮȖȖİȓȦȞ µİ İʌĮțȩȜȠȣșȠ IJȘȞ ȚıȤĮȚµȚțȒ
µȣȠțĮȡįȚĮțȒ ȞȑțȡȦıȘ
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ

ǹȞȐȜȠȖĮ µİ IJȘ ȕĮȡȪIJȘIJĮ IJȘȢ țĮIJȐıIJĮıȘȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȐȜİıİ Ƞ IJȡĮȣµĮIJȚıµȩȢ IJȘȢ țĮȡįȚȐȢ
(ȕĮȜȕȚįȠʌȐșİȚĮ, ʌİȡȚțĮȡįȓIJȚįĮ, µİIJĮIJȡĮȣµĮIJȚțȩ ȑµijȡĮȖµĮ, țIJȜ, ȕȜ. ȠȚțİȓĮ țİijȐȜĮȚĮ).
ȉĮ ȐµİıĮ – įȚĮµʌİȡȒ – IJȡĮȪµĮIJĮ IJȘȢ țĮȡįȚȐȢ ʌȡȠțĮȜȠȪȞIJĮȚ ıȣȞȒșȦȢ Įʌȩ ıijĮȓȡĮ Ȓ
µĮȤĮȓȡȚ (Ȓ ȐȜȜȠ ĮȚȤµȘȡȩ ȩȡȖĮȞȠ) țĮȚ ıȣȞȒșȦȢ țĮIJĮȜȒȖȠȣȞ ıİ ȐµİıȠ Ȓ IJĮȤȪIJĮIJȠ
İʌİȡȤȩµİȞȠ șȐȞĮIJȠ Įʌȩ µİȖȐȜȘ ĮȚµȠȡȡĮȖȓĮ Ȓ ĮȚµȠʌİȡȚțȐȡįȚȠ. ȈʌĮȞȓȦȢ IJȠ ȐIJȠµȠ µʌȠȡİȓ
ȞĮ İʌȚȗȒıİȚ.

1.5.12 ȀĮȡįȚĮțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ
ȆĮșȠijȣıȚȠȜȠȖȚțȩ ıȪȞįȡȠµȠ IJȠ ȠʌȠȓȠ įȘµȚȠȣȡȖİȓIJĮȚ ȩIJĮȞ Ș țĮȡįȚȐ, ȦȢ ĮȞIJȜȓĮ, įİȞ
µʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮIJȘȡȒıİȚ IJȘȞ țĮȡįȚĮțȒ ʌĮȡȠȤȒ IJȠȣ ĮȓµĮIJȠȢ ıİ İʌȓʌİįĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȘIJȚțȫȢ
ĮȞĮȖțĮȓĮ ȖȚĮ IJȚȢ µİIJĮȕȠȜȚțȑȢ ĮȞȐȖțİȢ IJȦȞ ȚıIJȫȞ IJȠȣ ĮȓµĮIJȠȢ.
ȈIJĮ ĮȡȤȚțȐ ıIJȐįȚĮ ȠȚ İțįȘȜȫıİȚȢ IJȘȢ µİȚȦµȑȞȘȢ țĮȡįȚĮțȒȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ ݵijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ
µȩȞȠ țĮIJȐ IJȘ ıȦµĮIJȚțȒ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ, ĮȜȜȐ ĮȡȖȩIJİȡĮ, µİ IJȘȞ ʌȡȠȠįİȣIJȚțȒ İʌȚįİȓȞȦıȘ IJȘȢ
țĮIJĮıIJȐıİȦȢ, ȠȚ İțįȘȜȫıİȚȢ ĮȣIJȑȢ ݵijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ țĮȚ țĮIJȐ IJȘȞ ĮȞȐʌĮȣıȘ.
ȀȜȚȞȚțȫȢ Ș țĮȡįȚĮțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȘ ıȠȕĮȡȩIJȘIJĮ IJȦȞ ıȣµʌIJȦµȐIJȦȞ șĮ
µʌȠȡȠȪıİ ȞĮ įȚĮțȡȚșİȓ ıİ 4 ıIJȐįȚĮ.
x ȈIJȐįȚȠ ǿ: Ǿ ıȣȞȘșȚıµȑȞȘ ijȣıȚțȒ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮ IJȘȢ țĮșȘµİȡȚȞȒȢ ȗȦȒȢ įİȞ
ʌȡȠțĮȜİȓ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ.
x ȈIJȐįȚȠ ǿǿ: ȂȚțȡȠȪ ȕĮșµȠȪ ʌİȡȚȠȡȚıµȩȢ IJȘȢ ıȣȞȘșȚıµȑȞȘȢ ijȣıȚțȒȢ
įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮȢ ʌȡȠțĮȜİȓ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ.
x ȈIJȐįȚȠ ǿǿǿ: ȂİIJȡȓȠȣ ȦȢ ıȠȕĮȡȠȪ ȕĮșµȩȢ ʌİȡȚȠȡȚıµȩȢ IJȘȢ ijȣıȚțȒȢ
įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮȢ ʌȡȠțĮȜİȓ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ (ʌȤ įȪıʌȞȠȚĮ ıIJȠ ȒȡݵȠ ȕȐįȚıµĮ ıİ
ȠȡȚȗȩȞIJȚȠ ȑįĮijȠȢ).
x ȈIJȐįȚȠ IV: ǼµijȐȞȚıȘ ıȣµʌIJȦµȐIJȦȞ țĮIJȐ IJȘȞ ĮȞȐʌĮȣıȘ.
ȈIJȘȞ ݵijȐȞȚıȘ IJȘȢ țĮȡįȚĮțȒȢ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ įİȞ İȣșȪȞİIJĮȚ µȩȞȠ Ș ıȣıIJȠȜȚțȒ
įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȒȢ țȠȚȜȓĮȢ, ĮȜȜȐ țĮȚ Ș įȚĮıIJȠȜȚțȒ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ ĮȣIJȒȢ. [DzȡȖȠ
IJȘȢ ıȣıIJȠȜȚțȒȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ İȓȞĮȚ Ș İȟȫșȘıȘ IJȠȣ ĮȓµĮIJȠȢ İȞȫ ȑȡȖȠ IJȘȢ įȚĮıIJȠȜȚțȒȢ
ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ Ș ʌȜȒȡȦıȘ IJȦȞ țȠȚȜȚȫȞ. ȀȪȡȚȠ ȡȩȜȠ ıIJȘȞ İȟȫșȘıȘ ʌĮȓȗİȚ Ș
ıȣıʌĮıIJȚțȩIJȘIJĮ IJȠȣ țĮȡįȚĮțȠȪ µȣȠțĮȡįȓȠȣ, İȞȫ ıIJȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ Ȓ ȤȐȜĮıȘ (İȞİȡȖȘIJȚțȒ
įȚİȡȖĮıȓĮ) țĮȚ Ș İȞįȠIJȚțȩIJȘIJĮ (ʌĮșȘIJȚțȒ ȚįȚȩIJȘIJĮ) IJȘȢ țȠȚȜȓĮȢ].
ǹȚIJȚȠȜȠȖȓĮ
ȆĮșȒıİȚȢ IJȠȣ µȣȠțĮȡįȓȠȣ ( µȣȠțĮȡįȓIJȚįİȢ, µȣȠțĮȡįȚȠʌȐșİȚİȢ, ȚıȤĮȚµȚțȒ țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ,
ȣʌİȡIJĮıȚțȒ țĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ, ȕĮȜȕȚįȠʌȐșİȚİȢ, ıȣȖȖİȞİȓȢ țĮȡįȚȠʌȐșİȚİȢ, ĮȡȡȣșµȓİȢ,
ʌİȡȚțĮȡįȓIJȚįĮ).
ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ
ǹȞȐȜȠȖĮ ʌȡȠȢ IJȘ ıȠȕĮȡȩIJȘIJĮ IJȘȢ ʌĮșȒıİȦȢ: įȪıʌȞȠȚĮ, ȠȡșȩʌȞȠȚĮ, ʌĮȡȠȟȣıµȚțȒ –
ȞȣȤIJİȡȚȞȒ – įȪıʌȞȠȚĮ, ȠȟȪ ʌȞİȣµȠȞȚțȩ ȠȓįȘµĮ, İȪțȠȜȘ țȩʌȦıȘ, ĮįȣȞĮµȓĮ, İȖțİijĮȜȚțȑȢ
įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ.

ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȈȣȤȞȩȢ, µȚțȡȩȢ İȞĮȜȜĮııȩµİȞȠȢ ıijȣȖµȩȢ, țĮȜʌĮıIJȚțȩȢ ȡȣșµȩȢ, ȣȖȡȠȓ ȡȩȖȤȠȚ ıIJȚȢ
ȕȐıİȚȢ IJȦȞ ʌȞİȣµȩȞȦȞ, įȚȩȖțȦıȘ ijȜİȕȫȞ, ȣįȡȠșȫȡĮțĮȢ, ȘʌĮIJȠµİȖĮȜȓĮ, ĮıțȓIJȘȢ,
țĮȡįȚĮțȒ țĮȤİȟȓĮ (İȣȡȒµĮIJĮ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȠ ȕĮșµȩ ıȠȕĮȡȩIJȘIJĮȢ IJȘȢ ȞȩıȠȣ).
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȑȢ İȟİIJȐıİȚȢ ʌȠȣ ȕȠȘșȠȪȞ ıIJȘ įȚȐȖȞȦıȘ IJȘȢ ȞȩıȠȣ țĮȚ IJȘȞ İțIJȓµȘıȘ IJȘȢ
ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ IJȘȢ ʌĮșȒıİȦȢ: ĮțIJȚȞȠȖȡĮijȓĮ șȫȡĮțȠȢ, ȘȜİțIJȡȠțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ (ȘȡݵȓĮȢ țĮȚ
țȠʌȫıİȦȢ), İțIJȓµȘıȘ IJȦȞ įİȚțIJȫȞ ıȣıIJȠȜȚțȒȢ țĮȚ įȚĮıIJȠȜȚțȒȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ, įȠțȚµĮıȓĮ
țĮȡįȚȠʌȞİȣµȠȞȚțȒȢ țȠʌȫıİȦȢ, ȘȤȦțĮȡįȚȠȖȡȐijȘµĮ, ȡĮįȚȠȧıȠIJȠʌȚțȒ țȠȚȜȚȠȖȡĮijȓĮ
ȘȡݵȓĮȢ țĮȚ țȠʌȫıİȦȢ, țĮȡįȚĮțȩȢ țĮșİIJȘȡȚĮıµȩȢ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȉĮ ʌȠıȠıIJȐ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ Įʌȩ IJȘȞ ȪʌĮȡȟȘ IJȘȢ țĮȡįȚĮțȒȢ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ ʌȡȠıIJȓșİȞIJĮȚ ıIJĮ
ʌȠıȠıIJȐ ʌȠȣ ijȑȡİȚ Ș ȣʌȠțİȓµİȞȘ ȞȩıȠȢ: ǼȐȞ ʌȤ Ș ȣʌȠțİȚµİȞȚțȒ ȞȩıȠȢ İȓȞĮȚ "ʌĮȜĮȚȩ
ȑµijȡĮȖµĮ IJȠȣ µȣȠțĮȡįȓȠȣ" (Ȇ.ǹ. 35 – 50%) țĮȚ ݵijĮȞȚıIJİȓ țĮȡįȚĮțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ, IJȩIJİ
IJĮ ʌȠıȠıIJȐ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠıIJİșȠȪȞ ıIJĮ ʌȠıȠıIJȐ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ IJȠȣ ݵijȡȐȖµĮIJȠȢ
IJȠȣ µȣȠțĮȡįȓȠȣ İȓȞĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȠ ıIJȐįȚȠ țĮȚ IJȘ ȕĮȡȪIJȘIJĮ IJȘȢ țĮȡįȚĮțȒȢ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ
țĮȚ µʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮIJȣʌȦșȠȪȞ ȦȢ İȟȒȢ:
- ȈIJȐįȚȠ
I:
ȋȦȡȓȢ
ȣʌȠțİȚµİȞȚțȐ
İȞȠȤȜȒµĮIJĮ
țĮȚ
ĮȞIJȚțİȚµİȞȚțȐ
İȣȡȒµĮIJĮ………………………………………………………………………...0%
- ȈIJȐįȚȠ II: ǻȪıʌȞȠȚĮ ʌȤ ıİ µȑIJȡȚĮ ıȦµĮIJȚțȒ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ, țĮȜʌĮıIJțȩȢ ȡȣșµȩȢ, ȣȖȡȠȓ
ȡȩȖȤȠȚ İȞIJȠʌȚıµȑȞȠȚ µȩȞȠ ıIJȚȢ ȕȐıİȚȢ IJȦȞ ʌȞİȣµȩȞȦȞ, µȑIJȡȚĮ µİȓȦıȘ țȜȐıµĮIJȠȢ
İȟȦșȒıİȦȢ, țIJȜ…………..………………………...35 – 50%
- ȈIJȐįȚȠ III: ǻȪıʌȞȠȚĮ ıİ µȚțȡȒ ıȦµĮIJȚțȒ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ, ȣȖȡȠȓ ȡȩȖȤȠȚ ĮțȠȣıIJȠȓ țĮȚ
ʌȐȞȦ Įʌȩ IJȚȢ ȕȐıİȚȢ IJȦȞ ʌȞİȣµȩȞȦȞ, µİȖȐȜȘ µİȓȦıȘ IJȠȣ țȜȐıµĮIJȠȢ İȟȦșȒıİȦȢ,
țIJȜ…………………………………...…………67 – 80%
- ȈIJȐįȚȠ IV: ǻȪıʌȞȠȚĮ țĮȚ țĮIJȐ IJȘȞ ĮȞȐʌĮȣıȘ, ȚıIJȠȡȚțȩ ȠȟȑȦȞ ʌȞİȣµȠȞȚțȫȞ
ȠȚįȘµȐIJȦȞ, ȣįȡȠșȫȡĮțĮȢ, ĮıțȓIJȘȢ, İțIJİIJĮµȐȞĮ ȠȚįȒµĮIJĮ, țȜȐıµĮ İȟȦșȒıİȦȢ
µȚțȡȜȠIJİȡȠ IJȠȣ 20%, ȠȜȚȖȠȣȡȓĮ, įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ İȖțİijĮȜȚțȒȢ ĮȚµĮIJȫıİȦȢ, țIJȜ
………………………………………………………………………...>80 (100%)

1.5.13 ȀĮIJȐıIJĮıȘ µİIJȐ ĮȠȡIJȠıIJİijĮȞȚĮȓĮ ʌĮȡȐțĮµȥȘ
ȈțȠʌȩȢ IJȘȢ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒȢ șİȡĮʌİȓĮȢ İȓȞĮȚ Ș İʌĮȞĮȚµȐIJȦıȘ IJȘȢ ȚıȤĮȚµȚțȒȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ IJȠȣ
µȣȠțĮȡįȓȠȣ. ǹȣIJȩ İʌȚIJȣȖȤȐȞİIJĮȚ µİ IJȘȞ IJȠʌȠșȑIJȘıȘ ijȜİȕȚțȫȞ ĮȠȡIJȠıIJİijĮȞȚĮȓȦȞ
µȠıȤİȣµȐIJȦȞ țĮȚ / Ȓ µİ IJȘȞ ĮȞĮıIJȩµȦıȘ IJȘȢ ȑıȦ µĮıIJȚțȒȢ ĮȡIJȘȡȓĮȢ µİ IJȠ ʌİȡȚijİȡȚțȩ
IJµȒµĮ IJȘȢ ʌȡȠıȕİȕȜȘµȑȞȘȢ ĮȡIJȘȡȓĮȢ.
x ȂİIJİȖȤİȚȡȘIJȚțȑȢ İʌȚʌȜȠțȑȢ (ȐµİıİȢ țĮȚ ĮʌȫIJİȡİȢ)
1) ǻȚİȖȤİȚȡȘIJȚțȩ ȑµijȡĮȖµĮ (5%).
2) ǹʌȩijȡĮȟȘ µȠıȤİȪµĮIJȠȢ. ȅijİȓȜİIJĮȚ İȓIJİ ıİ șȡȩµȕȦıȘ IJȠȣ µȠıȤİȪµĮIJȠȢ țĮIJȐ
IJȠȣȢ ʌȡȫIJȠȣȢ µȒȞİȢ İȓIJİ ıİ ʌȡȠȠįİȣIJȚțȒ ȣʌİȡʌȜĮıȓĮ IJȦȞ µȣȧțȫȞ țĮȚ ȚȞȦįȫȞ
țȣIJIJȐȡȦȞ IJȠȣ ijȜİȕȚțȠȪ IJȠȚȤȫµĮIJȠȢ ʌȠȣ ıȣµȕĮȓȞİȚ țĮIJȐ IJȘȞ ĮʌȫIJİȡȘ
µİIJİȖȤİȚȡȘIJȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ țĮȚ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȦȢ ĮʌȠIJȑȜİıµĮ IJȘ ıIJȑȞȦıȘ IJȠȣ ijȜİȕȚțȠȪ
µȠıȤİȪµĮIJȠȢ.
3) ǼȖțİijĮȜȚțȩ ݵȕȠȜȚțȩ İʌİȚıȩįȚȠ (1% - ʌȡȫȚµȘ İʌȚʌȜȠțȒ).
4) ǹȡȡȣșµȓİȢ. ȀĮIJȐ IJȚȢ ʌȡȫIJİȢ µİIJİȖȤİȚȡȘIJȚțȑȢ ȘµȑȡİȢ.

5) ȆİȡȚțĮȡįȓIJȚįĮ (20 – 30%) ݵijĮȞȓȗİIJĮȚ ĮȡțİIJȑȢ ȘµȑȡİȢ µİIJȐ IJȘȞ İȖȤİȓȡȘıȘ țĮȚ
ȣʌȠȤȦȡİȓ ıȣȞȒșȦȢ µİ IJȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ʌȡİįȞȚȗȩȞȘȢ. ȈʌĮȞȓȦȢ Ș ʌİȡȚțĮȡįȓIJȚįĮ İȓȞĮȚ
İʌȓµȠȞȘ țĮȚ µʌȠȡİȓ ȞĮ µİIJĮʌȑıİȚ µİIJȐ Įʌȩ µȒȞİȢ Ȓ ȑIJȘ ıİ ıȣµʌȚİıIJȚțȒ
ʌİȡȚțĮȡįȓIJȚįĮ.
6) ȈȪȞįȡȠµȠ µİIJȐ İȟȦıȦµĮIJȚțȒ țȣțȜȠijȠȡȓĮ. ǼµijĮȞȓȗİIJĮȚ 3 – 7 İȕįȠµȐįİȢ µİIJȐ
IJȘȞ İȖȤİȓȡȘıȘ, µȠȚȐȗİȚ µİ ȜȠȚµȫįȘ ȘʌĮIJȓIJȚįĮ Ȓ ȜȠȚµȫįȘ µȠȞȠʌȣȡȒȞȦıȘ țĮȚ
ȣʌȠȤȦȡİȓ ȤȦȡȓȢ șİȡĮʌİȓĮ.
7) ȂİIJİȖȤİȚȡȘIJȚțȒ ıIJȘșȐȖȤȘ. Ǿ ݵijȐȞȚıȘ IJȘȢ ıIJȘșȐȖȤȘȢ IJȠȣȢ ʌȡȫIJȠȣȢ µȒȞİȢ µİIJȐ
IJȘȞ İȖȤİȓȡȘıȘ İȓȞĮȚ İȞįİȚțIJȚțȒ șȡȠµȕȫıİȦȢ țĮȚ ĮʌȠijȡȐȟİȦȢ İȞȩȢ Ȓ
ʌİȡȚııȠIJȑȡȦȞ µȠıȤİȣµȐIJȦȞ. ǼȐȞ Ș ıIJȘșȐȖȤȘ ݵijĮȞȚıIJİȓ µİIJȐ ʌĮȡȑȜİȣıȘ İIJȫȞ,
IJȩIJİ ȠijİȓȜİIJĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ıİ ĮșȘȡȠıțȜȘȡȣȞIJȚțȑȢ ıIJİȞȫıİȚȢ IJȦȞ ıIJİijĮȞȚĮȓȦȞ
ĮȡIJȘȡȚȫȞ Ȓ IJȦȞ µȠıȤİȣµȐIJȦȞ. ǼµijȐȞȚıȘ ıIJȘșȐȖȤȘȢ Įʌȩ IJȚȢ ʌȡȫIJİȢ ȘµȑȡİȢ țĮIJȐ
IJȘȞ İȖȤİȓȡȘıȘ İȓȞĮȚ İȞįİȚțIJȚțȒ ĮIJİȜȠȪȢ ıIJİijĮȞȚĮȓĮȢ İʌĮȞĮȖȖİȚȫıİȦȢ.
īİȞȚțȫȢ Ș ıȣȤȞȩIJȘIJĮ ȣʌȠIJȡȠʌȒȢ IJȘȢ ıIJȘșȐȖȤȘȢ țȣµĮȓȞİIJĮȚ Įʌȩ 3,5% µȑȤȡȚ 20%
İIJȘıȓȦȢ, ıȣµȕĮȓȞİȚ įİ µİ ĮȣȟȘµȑȞȘ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ țĮșȫȢ IJȠ µİIJİȖȤİȚȡȘIJȚțȩ ȤȡȠȞȚțȩ
įȚȐıIJȘµĮ İʌȚµȘțȪȞİIJĮȚ. ȆİȡȓʌȠȣ 10 – 15% IJȦȞ µȠıȤİȣµȐIJȦȞ ĮʌȠijȡȐııȠȞIJĮȚ IJȠȣȢ
ʌȡȫIJȠȣȢ ȑȟȚ µȒȞİȢ. ȂİIJȐ IJȠȞ ʌȡȫIJȠ ȤȡȩȞȠ Ș ĮʌȩijȡĮȟȘ IJȦȞ µȠıȤİȣµȐIJȦȞ İȓȞĮȚ 2%
İIJȘıȓȦȢ.
Ǿ İțIJȓµȘıȘ IJȘȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȒȢ țĮIJȐıIJĮıȘȢ IJȠȣ ĮȡȡȫıIJȠȣ µİIJȐ IJȘȞ ĮȠȡIJȠıIJİijĮȞȚĮȓĮ
ʌĮȡȐțĮµȥȘ İʌȚIJȣȖȤȐȞİIJĮȚ:
1) Ȃİ IJȠ ȚıIJȠȡȚțȩ IJȠȣ ĮȡȡȫıIJȠȣ µİ IJȠ ȠʌȠȓȠ țĮșȠȡȓȗİIJĮȚ IJȠ țȜȚȞȚțȩ ıIJȐįȚȠ ıIJȠ
ȠʌȠȓȠ ȕȡȓıțİIJĮȚ Ƞ ĮıșİȞȒȢ (ȕȜ. ıIJȘșȐȖȤȘ).
2) Ȃİ IJȘ įȠțȚµĮıȓĮ țȠʌȫıİȦȢ: Į) Ș ĮȡȞȘIJȚțȠʌȠȓȘıȘ µȚĮȢ șİIJȚțȒȢ, țĮIJȐ IJȘȞ
ʌȡȠİȖȤİȚȡȘIJȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ, įȠțȚµĮıȓĮ țȠʌȫıİȦȢ ıȣȞįȑİIJĮȚ µİ țĮȜȒ ıIJİijĮȞȚĮȓĮ ȡȠȒ
țĮȚ țĮȜȒ ĮȚµȐIJȦıȘ IJȠȣ µȣȠțĮȡįȓȠȣ ȕ) Ș șİIJȚțȒ įȠțȚµĮıȓĮ țȠʌȫıİȦȢ ĮʌȠIJİȜİȓ
ȚıȤȣȡȒ ȑȞįİȚȟȘ ıȣȞİȤȚȗȩµİȞȘȢ ȚıȤĮȚµȓĮȢ IJȠȣ µȣȠțĮȡįȓȠȣ.
3) Ȃİ IJȠ ıʌȚȞșȘȡȠȖȡȐijȘµĮ IJȠȣ µȣȠțĮȡįȓȠȣ µİ ȡĮįȚİȞİȡȖȩ șȐȜȚȠ ıİ țȩʌȦıȘ țĮȚ
ȘȡݵȓĮ İȜȑȖȤİIJĮȚ Ș ȕĮIJȩIJȘIJĮ IJȦȞ µȠıȤİȣµȐIJȦȞ.
4) Ȃİ IJȘ ȡĮįȚȠȧıȠIJȠʌȚțȒ țȠȚȜȚȠȖȡĮijȓĮ ıİ ȘȡݵȓĮ țĮȚ ıİ țȩʌȦıȘ İțIJȚµȐIJĮȚ Ș
ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮ IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȒȢ țȠȚȜȓĮȢ.
5) Ȃİ IJȘ ıIJİijĮȞȚȠȖȡĮijȓĮ ĮʌİȚțȠȞȓȗİIJĮȚ Ș ĮȞĮIJȠµȚțȒ țĮIJȐıIJĮıȘ IJȦȞ µȠıȤİȣµȐIJȦȞ
țĮȚ ijȣıȚțȐ țĮȚ IJȦȞ "ȚșĮȖİȞȫȞ" ıIJİijĮȞȚĮȓȦȞ ĮȖȖİȓȦȞ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ȉȠȞ ʌȡȫIJȠ ȤȡȩȞȠ µİIJȐ IJȘȞ İʌȑµȕĮıȘ………………………..……………..80%
- ǹʌȩ IJȠȞ įİȪIJİȡȠ ȤȡȩȞȠ țĮȚ µİIJȐ IJĮ ʌȠıȠıIJȐ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ İȟĮȡIJȫȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘ
ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȒ țĮIJȐıIJĮıȘ IJȠȣ ĮȡȡȫıIJȠȣ țĮȚ țȣȡȓȦȢ Įʌȩ IJȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ Ȓ ȩȤȚ IJȘȢ
ıIJȘșȐȖȤȘȢ ( țĮȚ IJȠȣ ıIJĮįȓȠȣ ĮȣIJȒȢ) țĮȚ IJȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ Ȓ ȩȤȚ IJȘȢ țĮȡįȚĮțȒȢ
ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ (țĮȚ IJȠȣ ȕĮșµȠȪ ĮȣIJȒȢ). DzIJıȚ:
ǹ) Ǽʌȓ ʌĮȡȠȣıȓĮ ıIJȘșȐȖȤȘȢ țĮȚ İȐȞ Ƞ ĮıșİȞȒȢ ȕȡȓıțİIJĮȚ
ıIJȠ 1Ƞ ıIJȐįȚȠ………………………………………………………...35 – 50%
ıIJȠ 2Ƞ ıIJȐįȚȠ……………………………………………………………...50%
ıIJȠ 3Ƞ ıIJȐįȚȠ………………...………………………………………67 – 80%
ıIJȠ 4Ƞ ıIJȐįȚȠ...……………………………100% (ȕȜ. țİijȐȜĮȚȠ ıIJȘșȐȖȤȘ).
Ǻ) Ǽʌȓ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ țĮȡįȚĮțȒȢ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ
1Ƞ ıIJȐįȚȠ…………………………………………………………….35 – 50%

2Ƞ ıIJȐįȚȠ………………………………………………………………….50%
3Ƞ ıIJȐįȚȠ…………………………………………………………….67 – 80%
4Ƞ ıIJȐįȚȠ……………………..100% (ȕȜ. țİijȐȜĮȚȠ țĮȡįȚĮțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ)
[ȈȘµİȓȦıȘ: ȉȠ 1Ƞ ıIJȐįȚȠ ȚıȠįȣȞĮµİȓ ʌȡĮțIJȚțȐ µİ IJȘȞ ĮʌȠȣıȓĮ ıIJȘșȐȖȤȘȢ Ȓ țĮȡįȚĮțȒȢ
ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ. DzIJıȚ Ƞ ĮȞİʌȓʌȜİțIJȠȢ ĮıșİȞȒȢ µİ ȚıIJȠȡȚțȩ ĮȠȡIJȠıIJİijĮȞȚĮȓĮȢ ʌĮȡĮțȐµȥİȦȢ
ȑȤİȚ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ 35 – 50%. Ǽʌȓ ĮIJİȜȠȪȢ İʌĮȞĮȖȖİȚȫıİȦȢ IJȠȣ µȣȠțĮȡįȓȠȣ IJĮ
ʌȠıȠıIJȐ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ İȟĮȡIJȫȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠ ȕĮșµȩ IJȘȢ ȣʌȠȜİȚʌȩµİȞȘȢ ȕȜȐȕȘȢ (ıIJȘșȐȖȤȘ,
įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ ĮȡȚıIJİȡȐ țȠȚȜȓĮȢ)].

1.5.14 ȀĮIJȐıIJĮıȘ µİIJȐ ĮȖȖİȚȠʌȜĮıIJȚțȒ (PTCA)
ȈțȠʌȩȢ IJȘȢ ĮȖȖİȚȠʌȜĮıIJȚțȒȢ İȓȞĮȚ Ș įȚȐȞȠȚȟȘ – ıȣȞȒșȦȢ µİ µʌĮȜȩȞȚ – İıIJİȞȦµȑȞȘȢ
ĮȡIJȘȡȓĮȢ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ʌȡȠȖȘșİȓ șȦȡĮțȠIJȠµȒ.
ǹʌȩ IJȘ µȘȡȚĮȓĮ Ȓ IJȘ ȕȡĮȤȚȩȞȚȠ ĮȡIJȘȡȓĮ İȚıȐȖİIJĮȚ țĮșİIJȒȡĮȢ – ȠįȘȖȩȢ, ʌȠȣ ʌȡȠȦșİȓIJĮȚ
(µİ IJȘ ȕȠȒșİȚĮ ȠįȘȖȠȪ – ıȪȡµĮIJȠȢ) ıIJȘȞ ĮȞȚȠȪıĮ ĮȠȡIJȒ µȑȤȡȚ IJȠȣ ıIJȠµȓȠȣ IJȘȢ
ʌȐıȤȠȣıĮȢ ıIJİijĮȞȚĮȓĮȢ ĮȡIJȘȡȓĮȢ. ȅ țĮșİIJȒȡĮȢ ĮȣIJȩȢ ıIJȘȞ İıȦIJİȡȚțȒ IJȠȣ ȐțȡȘ ȑȤİȚ ȑȞĮ
ȟİijȠȣıțȦµȑȞȠ µʌĮȜȩȞȚ µȒțȠȣȢ 2 – 2,5 cm. ǹʌȩ IJȘȞ İȟȦIJİȡȚțȒ ȐțȡȘ IJȠȣ țĮșİIJȒȡĮ µİ
ݵijȪıȘıȘ ĮȑȡĮ įȚĮIJİȓȞİIJĮȚ IJȠ µʌĮȜȩȞȚ țĮȚ ȑIJıȚ ıȣµʌȚȑȗİIJĮȚ Ș ĮșȘȡȠıțȜȘȡȣȞIJȚțȒ ʌȜȐțĮ
țĮȚ įȚĮıʌȐIJĮȚ ıİ ıȣȞIJȡȓµµĮIJĮ. Ǿ ʌȓİıȘ µȑıĮ ıIJȠ µʌĮȜȩȞȚ ijIJȐȞİȚ ıȣȞȒșȦȢ IJȚȢ 3 – 9
ĮIJµȩıijĮȚȡİȢ. ȀȐșİ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ ıȣȞȒșȦȢ įȚĮȡțİȓ ʌİȡȓ IJĮ 30 – 60 sec. ȈȣȞȒșȦȢ ȖȓȞȠȞIJĮȚ
3 –4 įȚĮıIJȠȜȑȢ. ǼʌȚIJȣȤȒȢ șİȦȡİȓIJĮȚ Ș ĮȖȖİȚȠʌȜĮıIJȚțȒ ȩIJĮȞ İʌȚIJȣȖȤȐȞİIJĮȚ ĮȪȟȘıȘ IJȠȣ
ĮȣȜȠȪ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ țĮIJȐ 20%. ȉĮ ʌȠıȠıIJȐ İʌȚIJȣȤȓĮȢ ijIJȐȞȠȣȞ IJĮ 85 – 90%.
ǼʌȚʌȜȠțȑȢ: Ǿ ĮȖȖİȚȠʌȜĮıIJȚțȒ ȑȤİȚ șȞȘIJȩIJȘIJĮ 1- 2%. Ȉİ ȞȩıȠ İȞȩȢ ĮȖȖİȓȠȣ țĮȚ µİ țĮȜȒ
ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮ IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȐȢ țȠȚȜȓĮȢ Ș IJİIJȡĮİIJȒȢ țĮȡįȚĮțȒ İʌȚȕȓȦıȘ İȓȞĮȚ ȐȡȚıIJȘ
(98%). Ȉİ ʌȠȜȣĮȖȖİȚĮțȒ ȞȩıȠ Ș İIJȒıȚĮ șȞȘıȚµȩIJȘIJĮ ĮȞȑȡȤİIJĮȚ ʌİȡȓʌȠȣ ıİ 3 – 5% (8,8%
ıİ ʌȠȜȣĮȖȖİȚĮțȒ ȞȩıȠ).
Ǿ ıȣȤȞȩIJİȡȘ İʌȚʌȜȠțȒ İȓȞĮȚ Ș İʌĮȞĮıIJȑȞȦıȘ IJȘȢ ĮȡIJȘȡȓĮȢ. ȈȣµȕĮȓȞİȚ ıİ ʌȠıȠıIJȩ
ıȣȞȒșȦȢ 20 – 30% (ĮțȡĮȓİȢ IJȚµȑȢ İȓȞĮȚ 15 – 30%) țȣȡȓȦȢ IJȠȣȢ ʌȡȫIJȠȣȢ 6 µȒȞİȢ.
ȈȪȞȘșİȢ țȡȚIJȒȡȚȠ İȓȞĮȚ Ș ʌĮȡȠȣıȓĮ ıIJİȞȫıİȦȢ >50% IJȘȢ įȚĮµȑIJȡȠȣ ıIJȘȞ İʌĮȞĮȜȘʌIJȚțȒ
ıIJİijĮȞȚȠȖȡĮijȓĮ. ǻȚĮȖȞȦıIJȚțȐ țȜȚȞȚțȐ țȡȚIJȒȡȚĮ ȖȚĮ IJȘȞ İʌĮȞĮıIJȑȞȦıȘ İȓȞĮȚ Ș
İʌĮȞݵijȐȞȚıȘ IJȘȢ ıIJȘșȐȖȤȘȢ țĮȚ Ș șİIJȚțȒ įȠțȚµĮıȓĮ țȠʌȫıİȦȢ µİ µİȖĮȜȪIJİȡȘ
ĮʌȩțȜȚıȘ IJȠȣ ST ıİ µȚțȡȩIJİȡȘ İʌȚIJİȣȤșİȓıĮ țĮȡįȚĮțȒ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ ıİ ıȪȖțȡȚıȘ µİ
ʌȡȠȘȖȠȪµİȞȘ įȠțȚµĮıȓĮ țȠʌȫıİȦȢ.
ȉĮ IJȡȓĮ țȪȡȚĮ İȖȤİȚȡȘIJȚțȐ ʌȡȠȕȜȒµĮIJĮ IJȘȢ ıȣµȕĮIJȚțȒȢ ĮȖȖİȚȠʌȜĮıIJȚțȒȢ µİ Įıțȩ
(µʌĮȜȩȞȚ), ȒIJȠȚ Ș ĮȞİʌȚIJȣȤȒȢ İʌȑµȕĮıȘ, Ș ʌȡȫȚµȘ İʌĮȞĮıȪȖțȜȘıȘ țĮȚ Ș ȩȥȚµȘ
İʌĮȞĮıIJȑȞȦıȘ ȠįȒȖȘıĮȞ ıIJȘȞ İʌȚȞȩȘıȘ IJİȤȞȚțȫȞ µİșȩįȦȞ ȖȚĮ IJȘȞ ȣʌİȡțȑȡĮıȘ IJȦȞ
ʌȡȠȕȜȘµȐIJȦȞ ĮȣIJȫȞ:
ȉĮ İȞįȠĮȣȜȚțȐ ȚțȡȚȫµĮIJĮ ıIJȘȡȓȟİȦȢ IJȠȣ ĮȖȖİȓȠȣ (İȞįȠıIJİijĮȞȚĮȓİȢ ʌȡȠșȑıİȚȢ – Stents),
IJȘȞ ĮȖȖİȚȠʌȜĮıIJȚțȒ µİ Laser, țĮȚ ĮșȘȡİțIJȠµȒ İȓIJİ µİ țĮIJİȣșȣȞȩµİȞȠ ĮșȘȡİțIJȠµȑĮ, İȓIJİ
ıİ ʌİȡȚıIJȡȠijȚțȩ ĮȞĮȡȡȠijȘIJȚțȩ ĮșȘȡİțIJȠµȑĮ.
¾ȆȅȈȅȈȉǹ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
Ȉİ ĮıșİȞİȓȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ıİ ĮȖȖİȚȠʌȜĮıIJȚțȒ IJĮ ʌȠıȠıIJȐ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ İȟĮȡIJȫȞIJĮȚ
Įʌȩ IJȠ ȚıIJȠȡȚțȩ IJȠȣ ĮȡȡȫıIJȠȣ (ıIJȘșȐȖȤȘ, ȚıȤĮȚµȓĮ, ȑµijȡĮȖµĮ), IJȠȞ ĮȡȚșµȩ IJȦȞ

ȞȠıȠȪȞIJȦȞ ĮȖȖİȓȦȞ, IJȘȞ İʌĮȞݵijȐȞȚıȘ IJȘȢ ıIJȘșȐȖȤȘȢ țĮȚ IJȘȢ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ ĮȣIJȒȢ (ȕȜ.
ıIJȐįȚĮ ıIJȘșȐȖȤȘȢ), IJȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ țĮȡįȚĮțȒȢ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ, ț.Ƞ.ț.)
- īİȞȚțȫȢ ȩµȦȢ țĮȚ ȖȚĮ IJȠ ʌȡȫIJȠ İȟȐµȘȞȠ µİIJȐ IJȘȞ ĮȖȖİȚȠʌȜĮıIJȚțȒ…….80%
- īȚĮ IJȠȣȢ İʌȩµİȞȠȣȢ µȒȞİȢ țĮȚ µȑȤȡȚ IJȘȢ ıȣµʌȜȘȡȫıİȦȢ IJȦȞ 4 İIJȫȞ IJĮ ʌȠıȠıIJȐ
ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ İȓȞĮȚ ȦȢ ĮțȠȜȠȪșȦȢ:
Į) Ȉİ ȞȩıȠ İȞȩȢ ĮȖȖİȓȠȣ µİ țĮȜȒ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮ IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȐȢ țȠȚȜȓĮȢ (țȜȐıµĮ
İȟȦșȒıİȦȢ >60%) țĮȚ ȤȦȡȓȢ ıIJȘșȐȖȤȘ (µİ ȚıIJȠȡȚțȩ ȩµȦȢ ʌĮȜĮȚȠȪ ݵijȡȐȖµĮIJȠȢ IJȠȣ
µȣȠțĮȡįȓȠȣ)…………………………………………..35 – 50%
ȕ) Ȉİ ȞȩıȠ İȞȩȢ ĮȖȖİȓȠȣ µİ țĮȜȒ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮ IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȐȢ țȠȚȜȓĮȢ (ȀǼ >60%),
ȤȦȡȓȢ
ıIJȘșȐȖȤȘ
țĮȚ
ȤȦȡȓȢ
ȚıIJȠȡȚțȩ
ݵijȡȐȖµĮIJȠȢ
IJȠȣ
µȣȠțĮȡįȓȠȣ……………………………………………………….…….…10 – 20%
Ȗ) Ȉİ ȞȩıȠ ʌİȡȚııȠIJȑȡȦȞ IJȠȣ İȞȩȢ ĮȖȖİȓȠȣ µİ ȒʌȚĮ įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȐȢ
țȠȚȜȓĮȢ (țȜȐıµĮ İȟȦșȒıİȦȢ 50 – 60%) Ȓ /țĮȚ µİ ݵijȐȞȚıȘ ıIJȘșȐȖȤȘȢ ıİ ʌȠȜȪ
ȑȞIJȠȞȘ țĮȚ ʌĮȡĮIJİIJĮµȑȞȘ țȩʌȦıȘ (ıIJȐįȚȠ 1 IJȘȢ ȀĮȞĮįȚțȒȢ ȀĮȡįȚȠȜȠȖȚțȒȢ
İIJĮȚȡİȓĮȢ)………………………………………...50%
į) Ȃİ µȑIJȡȚĮ įȣıțȠȜȓĮ IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȐȢ țȠȚȜȓĮȢ (țȜȐıµĮ İȟȦșȒıİȦȢ 35 – 50%) Ȓ / țĮȚ
ıIJȘșȐȖȤȘ ıİ ȖȡȒȖȠȡȠ ȕȐįȚıµĮ (İȜĮijȡȩȢ ʌİȡȚȠȡȚıµȩȢ IJȘȢ ıȣȞȒșȠȣȢ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮȢ.
ȈIJȐįȚȠ ǿǿ)………………………………………..67%
İ) Ȃİ ıȠȕĮȡȒ įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȐȢ țȠȚȜȓĮȢ (țȜȐıµĮ İȟȦșȒıİȦȢ <35%) Ȓ
/țĮȚ ıIJȘșȐȖȤȘ ıİ țĮȞȠȞȚțȩ ȕȐįȚıµĮ ıİ ȠȡȚȗȩȞIJȚȠ ȑįĮijȠȢ (ıȠȕĮȡȩȢ ʌİȡȚȠȡȚıµȩȢ.
ȈIJȐįȚȠ ǿǿǿ)………………………………………………………80%
ıIJ) Ȃİ ʌȠȜȪ ıȠȕĮȡȒ įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȐȢ țȠȚȜȓĮȢ (ʌȠȜȪ µİȚȦµȑȞȠ țȜȐıµĮ
İȟȦșȒıİȦȢ), ȑțįȘȜĮ ıȘµİȓĮ țĮȡįȚĮțȒȢ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ Ȓ .țĮȚ ıIJȘșȐȖȤȘ ıİ ʌȠȜȪ
İȜĮijȡȚȐ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮ Ȓ ıIJȘȞ ȘȡݵȓĮ (ıIJȐįȚȠ IV)………… .>80%

1.5.15. ȂİIJĮµȩıȤİȣıȘ țĮȡįȓĮȢ
Ǿ µİȖȐȜȘ ʌȡȩȠįȠȢ IJȘȢ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒȢ IJİȤȞȚțȒȢ, Ș ȕİȜIJȓȦıȘ IJȦȞ ĮȞȠıȠțĮIJĮıIJĮȜIJȚțȫȞ
ıȤȘµȐIJȦȞ țĮȚ Ș ĮȪȟȘıȘ IJȦȞ țȑȞIJȡȦȞ ʌȠȣ İijĮȡµȩȗȠȣȞ ʌȡȠȖȡȐµµĮIJĮ µİIJĮµȩıȤİȣıȘȢ IJȘȢ
țĮȡįȚȐȢ İʌȑIJȡİȥĮȞ IJȘȞ ĮȜµĮIJȫįȘ ĮȪȟȘıȘ IJȠȣ ĮȡȚșµȠȪ IJȦȞ țĮȡįȚĮțȫȞ µİIJĮµȠıȤİȪıİȦȞ
țĮIJȐ IJĮ IJİȜİȣIJĮȓĮ ȤȡȩȞȚĮ.
DzȞįİȚȟȘ ȖȚĮ µİIJĮµȩıȤİȣıȘ țĮȡįȚȐȢ İȓȞĮȚ Ș İțIJİIJĮµȑȞȘ țĮIJĮıIJȡȠijȒ IJȠȣ țĮȡįȚĮțȠȪ µȣȩȢ
țĮȚ Ș țĮȡįȚĮțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ IJİȜȚțȠȪ ıIJĮįȓȠȣ (IV) ʌȠȣ įİȞ ĮȞIJĮʌȠțȡȓȞİIJĮȚ ıIJȘȞ ȑȞIJȠȞȘ
șİȡĮʌİȣIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ țĮȚ įİȞ įȚȠȡșȫȞİIJĮȚ µİ ȐȜȜȘ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ İʌȑµȕĮıȘ. ȅȚ
ıȣȞȘșȑıIJİȡİȢ ʌĮșȒıİȚȢ ʌȠȣ ȠįȘȖȠȪȞ ıIJȘȞ țĮIJȐıIJĮıȘ ĮȣIJȒ İȓȞĮȚ Ș µȣȠțĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ
(52%) țĮȚ Ș ıIJİijĮȞȚĮȓĮ ȞȩıȠȢ (40%). ȈȒµİȡĮ IJȠ ʌȡȠıįȩțȚµȠ ȗȦȒȢ IJȦȞ ĮıșİȞȫȞ ʌȠȣ
ȣʌȠȕȜȒșȘțĮȞ ıİ țĮȡįȚĮțȒ µİIJĮµȩıȤİȣıȘ İȓȞĮȚ 85% ȖȚĮ IJȠȞ ʌȡȫIJȠ ȤȡȩȞȠ țĮȚ 75% ȖȚĮ
IJȘȞ ʌȡȫIJȘ 5İIJȓĮ.
ȅȚ µİȖĮȜȪIJİȡȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ IJȘȢ µİIJİȖȤİȚȡȘIJȚțȒȢ ʌȠȡİȓĮȢ İȓȞĮȚ Ș ȜȠȓµȦȟȘ țĮȚ Ș ĮʌȩȡȡȚȥȘ
IJȘȢ țĮȡįȚȐȢ.
ȅ ĮıșİȞȒȢ µİ ĮȞİʌȓʌȜİțIJȘ µİIJİȖȤİȚȡȘIJȚțȒ ʌȠȡİȓĮ µʌȠȡİȓ ȞĮ ȟĮȞĮȖȣȡȓıİȚ ıİ
ȚțĮȞȠʌȠȚȘIJȚțȒ ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȒ țĮȚ țȠȚȞȦȞȚțȠ – ȠȚțȠȞȠµȚțȒ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ȉȠȞ ʌȡȫIJȠ ȤȡȩȞȠ…………………………………………………………….100%

-

ȉĮ İʌȩµİȞĮ 4 ȤȡȩȞȚĮ…………………………………………………………80%
(ıİ ĮȞİʌȓʌȜİțIJİȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ)

1.6. ȆǹĬǾȈǼǿȈ ȆǼȆȉǿȀȅȊ ȈȊȈȉǾȂǹȉȅȈ

1.6.1. īĮıIJȡȓIJȚįĮ – īĮıIJȡȠįȦįİțĮįĮțIJȣȜȚțȩ ȑȜțȠȢ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
īĮıIJȡȓIJȚįĮ: ĭȜİȖµȠȞȫįȘȢ ĮȞIJȓįȡĮıȘ IJȠȣ ȖĮıIJȡȚțȠȪ ȕȜİȞȞȠȖȩȞȠȣ İȓIJİ ȣʌȩ µȠȡijȒ
ĮIJȡȠijȓĮȢ İȓIJİ ȣʌȩ µȠȡijȒ ĮIJȡȠijȓĮȢ İȓIJİ ȣʌȩ µȠȡijȒ ȣʌİȡIJȡȠijȓĮȢ (ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ İȞįȠȖİȞİȓȢ
– İȟȦȖİȞİȓȢ).
1.
ǹIJȡȠijȚțȒ ȖĮıIJȡȓIJȚįĮ: ǹȚIJȓĮ Ȓ ĮʌȠIJȑȜİıµĮ ĮįİȞȫµĮIJȠȢ Ȓ țĮȡțȚȞȫµĮIJȠȢ IJȠȣ
ıIJȠµȐȤȠȣ ȦȢ țĮȚ țĮțȠȘșȠȪȢ ĮȞĮȚµȓĮȢ.
2.
ȊʌİȡIJȡȠijȚțȒ ȖĮıIJȡȓIJȚįĮ: ǹȣIJȩȞȠµȠȢ İț įȚĮijȩȡȦȞ ʌĮȡĮȖȩȞIJȦȞ Ȓ ıȣȞȠįȩȢ
ȖĮıIJȡȠįȦįİțĮįĮțIJȣȜȚțȠȪ ȑȜțȠȣȢ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
1.
ǹIJȡȠijȚțȒ: ȉĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ IJȘȢ ȞȩıȠȣ µİ ʌȡȠİȟȐȡȤȠȞIJĮ IJȘ
įȣıʌİȥȓĮ, IJȘȞ țĮȤİȟȓĮ țĮȚ IJȠȞ țĮȪıȠ.
2.
ȊʌİȡIJȡȠijȚțȒ: ǼʌȓµȠȞȠȢ ʌȩȞȠȢ ĮȞȠȡİȟȓĮ, ȖĮıIJȡȚțȩȢ ijȩȡIJȠȢ, ȗȐȜȘ,
IJȐıȘ ȖȚĮ ݵİIJȩ.

ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
1.
2.

ǹIJȡȠijȓĮ ȕȜİȞȞȠȖȩȞȠȣ, ʌȠıȠIJȚțȒ țĮȚ ʌȠȚȠIJȚțȒ ĮȜȜȠȓȦıȘ IJȠȣ ȖĮıIJȡȚțȠȪ ȣȖȡȠȪ,
ĮȤȜȦȡȣįȡȓĮ, ȑȜȜİȚµµĮ IgA ĮȞȠıȠıijĮȚȡȓȞȘȢ ıIJȠ ȖĮıIJȡȚțȩ ȣȖȡȩ.
ȅȓįȘµĮ, ĮȚµȠȡȡĮȖȓĮ ʌȐȤȣȞıȘ ȕȜİȞȞȠȖȩȞȠȣ, ĮȪȟȘıȘ HCl, ĮȞİȪȡİıȘ
µȚțȡȠȠȡȖĮȞȚıµȠȪ Helicobacter pylori.

¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- Ǽʌȓ țĮțȠȒșȠȣȢ ĮȞĮȚµȓĮȢ µİ İȞȚıȤȣIJȚțȒ șİȡĮʌİȓĮ țĮȚ µȚțȡȒ ȕİȜIJȓȦıȘ……15–20%
- ȃȩıȠȢ ȚȐıȚµȘ µİ șİȡĮʌİȣIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ……………………………………....0 – 5%

ȆĮȡĮȜȜĮȖȑȢ

-

ĭĮȡµĮțİȣIJȚțȒ……………………………………………………………. ...0 – 5%
īİȡȠȞIJȚțȒȢ ȘȜȚțȓĮȢ Ȓ ȤȡȠȞȓĮ……………………………………………10 – 15%
ȈȣȞįȣĮȗȩµİȞȘ µİ ȑȜțȠȢ…...………………...…………………15 – 20% [3 µȒȞİȢ]
Ǽț ʌĮȜȚȞįȡȠµȒıİȦȢ ȤȠȜȒȢ (bile – reflux)…...................................................15%
ǻȚĮȕȡȦIJȚțȒ İț țĮIJĮʌȩıİȦȢ țĮȣıIJȚțȫȞ ȠȣıȚȫȞ µİ ıIJİȞȫıİȚȢ……….70 – 80%

2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
Ǽʌȓ ȩȖțȦȞ: ȉĮ IJȠȣ ʌȡȫIJȠȣ İʌȚʌȑįȠȣ țĮȚ IJȦȞ ȩȖțȦȞ țĮȚ IJȦȞ ʌȚșĮȞȫȞ µİIJĮıIJȐıİȦȞ
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȆȡȠİȟȐȡȤȠȣȞ IJĮ IJȦȞ ȩȖțȦȞ. īĮıIJȡȠįȦįİțĮįĮțIJȣȜȚțȩ ȑȜțȠȢ.

x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǺĮȡİȓĮ țĮIJȐıIJĮıȘ µȘ ĮȞĮıIJȡȑȥȚµȘ
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- Ǽʌȓ IJȦȞ ȤİȚȡȠȣȡȖȒıȚµȦȞ ȩȖțȦȞ……………………..………………….60 – 80%
- Ǽʌȓ µȘ ȤİȚȡȠȣȡȖȒıȚµȦȞ ȩȖțȦȞ……………………………………………..100%
- ȅȟİȓĮ ijȐıȘ ȣʌȩ șİȡĮʌİȓĮ……………………..……………...20 – 50% [2 µȒȞİȢ]
- Ȃİ ĮȚµȠȡȡĮȖȓĮ țĮȚ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ șİȡĮʌİȓĮ……………………...….50% [6 µȒȞİȢ]
- ȋȡȩȞȚȠ ȑȜțȠȢ µİ ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȒ șİȡĮʌİȓĮ…………………….………………20%

1.6.2. ȃİȠʌȜȐıµĮIJĮ ıIJȠµȐȤȠȣ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǻȚĮțȡȓȞȠȞIJĮȚ ıİ:
ǹ. ȀĮȜȠȒșȘ:
- ȂİıİȖȤȣµĮIJȚțȒȢ ʌȡȠİȜİȪıİȦȢ (ȜİȚȠµȪȦµĮ – ȓȞȦµĮ – ȜȓʌȦµĮ, țIJȜ)
- ǼʌȚșȘȜȚĮțȒȢ ʌȡȠİȜİȪıİȦȢ (ĮįȑȞȦµĮ – șȒȜȦµĮ)
Ǻ. ȀĮțȠȒșȘ (ĮįİȞȠțĮȡțȓȞȦµĮ – ȜȑµijȦµĮ – ȜİȚȠµȣȠıȐȡțȦµĮ).
ȉȠ 95% IJȦȞ țĮțȠȘșȫȞ ȞİȠʌȜĮıµȐIJȦȞ IJȠȣ ıIJȠµȐȤȠȣ ĮʌȠIJİȜİȓ Ƞ țĮȡțȓȞȠȢ. ȈȣıȤİIJȓȗİIJĮȚ
µİ ȪʌĮȡȟȘ ĮIJȡȠijȚțȒȢ ȖĮıIJȡȓIJȚįĮȢ, İȞIJİȡȚțȒȢ µİIJĮʌȜĮıȓĮȢ IJȠȣ ȕȜİȞȞȠȖȩȞȠȣ țĮȚ
țĮțȠȒșȠȣȢ ĮȞĮȚµȓĮȢ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ

ǹ. ȀĮȜȠȒșȘ

ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȈȪµʌIJȦµĮIJĮ Įʌȩ IJȠ ĮȞȫIJİȡȠ ʌİʌIJȚțȩ (ıȣȞȒșȦȢ ĮȚµȠȡȡĮȖȓĮ țĮȚ ĮʌȩijȡĮȟȘ). ȂİȡȚțȐ İȟ
ĮȣIJȫȞ ĮʌȠIJİȜȠȪȞ ʌȡȠțĮȡțȚȞȚțȩ ıIJȐįȚȠ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹȞĮȚµȓĮ (ʌȚșĮȞȫȢ). Ǿ įȚȐȖȞȦıȘ ȖȓȞİIJĮȚ ĮțIJȚȞȠȜȠȖȚțȫȢ, ȖĮıIJȡȠıțȠʌȚțȫȢ, ȚıIJȠȜȠȖȚțȫȢ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ țĮȜȒ. ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ ĮijĮȓȡİıȘ
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǴǹȈ………………..60 – 80% [3 µȒȞİȢ] İʌȓ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒȢ
ĮȞIJȚµİIJȫʌȚıȘȢ. ǼȞ ıȣȞİȤİȓĮ 10%

Ǻ. ȀĮțȠȒșȘ

ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǼʌȚʌȡȠıșȑIJȦȢ IJȦȞ ĮȞȦIJȑȡȦ ıȣµʌIJȦµȐIJȦȞ, İʌȚȖĮıIJȡĮȜȖȓĮ țĮȚ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ țĮȤİȟȓĮȢ țĮȚ
țĮIJĮȕȠȜȒȢ.

ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȡȣȡȒµĮIJĮ
ǹȞĮȚµȓĮ. Ǿ įȚȐȖȞȦıȘ ȖȓȞİIJĮȚ µİ ĮțIJȚȞȠȜȠȖȚțȐ, ȖĮıIJȡȠıțȠʌȚțȐ țĮȚ ȚıIJȠȜȠȖȚțȐ țȡȚIJȒȡȚĮ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ µİIJȡȓĮ ȦȢ ȕĮȡİȓĮ ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ ĮȞIJȚµİIJȫʌȚıȘ. ȋȘµİȚȠșİȡĮʌİȓĮ. ȆȚșĮȞȒ
ĮțIJȚȞȠșİȡĮʌİȓĮ (ȜݵijȫµĮIJĮ).
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………………………..….70 – 100%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀĮțȠȒșȘ: ȀĮȚ µİ ȪʌĮȡȟȘ µİIJĮıIJȐıİȦȞ (ȜݵijĮįȑȞİȢ, ȒʌĮȡ, ʌȞİȪµȠȞİȢ)
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ ȕĮȡİȓĮ. ȆȚșĮȞȒ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ ĮȞIJȚµİIJȫʌȚıȘ ıȣȞȒșȦȢ ĮȞĮțȠȣijȚıIJȚțȒ
ȤȘµİȚȠșİȡĮʌİȓĮ. ȆȚșĮȞȫȢ ĮțIJȚȞȠșİȡĮʌİȓĮ.
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………………...……………100%

1.6.3. ȃİȠʌȜȐıµĮIJĮ ȜİʌIJȠȪ İȞIJȑȡȠȣ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȉĮ ȞİȠʌȜȐıµĮIJĮ IJȠȣ ȜİʌIJȠȪ İȞIJȑȡȠȣ İȓȞĮȚ ıʌȐȞȚĮ. ǻȚĮțȡȓȞȠȞIJĮȚ ıİ țĮȜȠȒșȘ (ĮįȑȞȦµĮ,
ȜȓʌȦµĮ,, ȓȞȦµĮ, ĮȖȖİȓȦµĮ) țĮȚ ıİ țĮțȠȒșȘ (țĮȡțȓȞȦµĮ, ȜȑµijȦµĮ, ȜİȚȠµȣȠıȐȡțȦµĮ).
ȈIJĮ țĮȜȠȒșȘ µʌȠȡİȓ ȞĮ ȣʌĮȤșİȓ IJȠ ıȪȞįȡȠµȠ Peutz - Jeghers İȞȫ ıIJĮ țĮțȠȒșȘ IJȠ
țĮȡțȚȞȠİȚįȑȢ ıȪȞįȡȠµȠ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇǶȉǾȉǹȈ
1Ƞ İʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹ. ȀĮȜȠȒșȘ: ǼȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ĮıȣµʌIJȦµĮIJȚțȐ, İȞȓȠIJİ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ ĮʌȠijȡȐȟİȦȢ Ȓ
ĮȚµȠȡȡĮȖȓĮȢ.
Ǻ. ȀĮțȠȒșȘ:
1.
ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ İȞIJİȡȚțȒȢ ĮʌȠijȡȐȟİȦȢ
2.
ǹȚµȠȡȡĮȖȓİȢ İț IJȠȣ ʌİʌIJȚțȠȪ
3.
ǻȚȐIJȡȘıȘ (ıȣȞȒșȦȢ ȜȑµijȦµĮ, ıȐȡțȦµĮ). ȂİIJĮıIJȐıİȚȢ: ȒʌĮȡ, ʌȞİȪµȠȞİȢ, ȠıIJȐ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
Ǿ įȚȐȖȞȦıȘ IJȓșİIJĮȚ µİ IJȠȞ ĮțIJȚȞȠȜȠȖȚțȩ ȑȜİȖȤȠ. ǼȞȓȠIJİ ȤȡİȚȐȗİIJĮȚ İȡİȣȞȘIJȚțȒ
ȜĮʌĮȡȠIJȠµȓĮ.
ī. ȈȪȞįȡȠµȠ Peutz – Jeghers: ȅȚțȠȖİȞȒȢ įȚĮIJĮȡĮȤȒ, µİIJĮȕȚȕĮȗȠµȑȞȘ µİ IJȠȞ
İʌȚțȡĮIJȠȪȞIJĮ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ. ȋĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ ʌȠȜȣʌȠįȓĮıȘ (ȠȚ ʌȠȜȪʌȠįİȢ İȓȞĮȚ
țĮȜȠȒșȘ ĮµĮȡIJȫµĮIJĮ) țĮȚ µİȜĮȖȤȡȦıȘ įȑȡµĮIJȠȢ – ȕȜİȞȞȠȖȩȞȦȞ.

ǻ. ȀĮȡțȚȞȠİȚįȑȢ ıȪȞįȡȠµȠ: ȆȡȠȑȡȤİIJĮȚ Įʌȩ IJĮ ĮȡȖȣȡȩijȚȜĮ țȪIJIJĮȡĮ IJȠȣ İȞIJİȡȚțȠȪ
ıȦȜȒȞȠȢ. ǼȞIJȠʌȓȗİIJĮȚ țȣȡȓȦȢ ıIJȘ ıțȦȜȘțȠİȚįȒ ĮʌȩijȣıȘ țĮȚ IJȠ ȜİʌIJȩ ȑȞIJİȡȠ. ȉĮ
ĮȡȖȣȡȩijȚȜĮ țȪIJIJĮȡĮ ʌĮȡȐȖȠȣȞ ıİȡȠIJȠȞȓȞȘ țĮȚ 5 - HT (5-ȣįȡȠȟȣIJȡȚʌIJĮµȓȞȘ).
ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ
1.
ǹʌȩ IJȠ įȑȡµĮ (flush).
2.
ȀĮȡįȚĮȖȖİȚĮțȩ ıȪıIJȘµĮ (ȕĮȜȕȚįȠʌȐșİȚİȢ įİȟȚȫȞ țȠȚȜȠIJȒIJȦȞ).
3.
ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ Įʌȩ IJȠ ȖĮıIJȡİȞIJİȡȚțȩ (țȠȚȜȚĮțȩ ȐȜȖȠȢ, įȚȐȡȡȠȚĮ).
4.
ǻȚĮIJĮȡĮȤȑȢ șȡȑȥİȦȢ.
5.
ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ Įʌȩ IJȠ ĮȞĮʌȞİȣıIJȚțȩ (ĮıșµĮIJȠİȚįȒȢ țȡȓıȘ).
6.
ȃİȣȡȠijȣIJȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ.
ȂİIJĮıIJȐıİȚȢ: ǼȞȓȠIJİ ȘʌĮIJȚțȑȢ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǹ. ȀĮȜȠȒșȘ: ʌȡȩȖȞȦıȘ țĮȜȒ. ĬİȡĮʌİȓĮ İʌȓ İȖțȠȜİıµȠȪ Ȓ ĮȚµȠȡȡĮȖȓĮȢ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………………………..…….5%
Ǻ. ȀĮțȠȒșȘ: ʌȡȩȖȞȦıȘ țĮțȒ ȈȣȞȒșȦȢ țĮșȣıIJİȡȘµȑȞȘ Ș įȚȐȖȞȦıȘ. ĬİȡĮʌİȓĮ
ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ. ǹțIJȚȞȠșİȡĮʌİȓĮ (ȜݵijȫµĮIJĮ).
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………..67 - 80% (ʌĮȡĮʌȠµʌȒ ıIJȠ
Ȁİij. 6)
ī. Peutz – Jeghers: ʌȡȩȖȞȦıȘ țĮȜȒ
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………………………..…...10%
ǻ. ȀĮȡțȚȞȠİȚįȑȢ
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȂȑIJȡȚĮ
ʌȡȩȖȞȦıȘ………………………………………………..……….30 - 50%
Ǽʌȓ µİIJĮıIJȐıİȦȞ ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȘȢ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ………………………...…50 –
70%

1.6.4. ǼȜțȫįȘȢ țȠȜȓIJȚįĮ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȋȡȠȞȓĮ ijȜİȖµȠȞȫįȘȢ ȞȩıȠȢ IJȠȣ ʌĮȤȑȠȢ İȞIJȑȡȠȣ, İʌİțIJİȚȞȩµİȞȘ țĮIJȐ ıȣȞȑȤİȚĮ ȚıIJȠȪ țĮȚ
ȤĮȡĮțIJȘȡȚȗȩµİȞȘ Įʌȩ ʌİȡȚȩįȠȣȢ İȟȐȡıİȦȞ țĮȚ ȣijȑıİȦȞ. īȚĮ IJȘȞ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮ IJȘȢ,
İʌȚțȡĮIJȑıIJİȡİȢ șİȦȡȓİȢ İȓȞĮȚ Ș ĮȞȠıȠȜȠȖȚțȒ țĮȚ Ș µȚțȡȠȕȚĮțȒ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇǶȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ

dzʌȚĮ µȠȡijȒ. ǼȞIJȠʌȚıµȑȞȘ ıIJȠȞ ʌȡȦțIJȩ.
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǼȞȓȠIJİ įȣıțȠȚȜȚȩIJȘIJĮ ĮȜȜȐ ȣʌȐȡȤİȚ ĮȓµĮ ıIJĮ țȩʌȡĮȞĮ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
DzȤİȚ IJȘȞ țĮȜȪIJİȡȘ ʌȡȩȖȞȦıȘ. ȈʌĮȞȓȦȢ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ İʌȑµȕĮıȘ ȜȩȖȦ
İʌȚʌȜȠțȫȞ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………………………..…...20%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ

ȂȑIJȡȚĮ µȠȡijȒ

ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǼȓȞĮȚ Ș ıȣȞȒșȘȢ µȠȡijȒ µİ 5 – 10 įȚĮȡȡȠȧțȑȢ țİȞȫıİȚȢ µİ ĮȓµĮ, ʌȪȠȞ țĮȚ ȕȜȑȞȞȘ ȤȦȡȓȢ
ʌĮșȠȖȩȞȠȣȢ ȠȡȖĮȞȚıµȠȪȢ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȀȣȡȓȦȢ ĮțIJȚȞȠȜȠȖȚțȐ, ȠȡșȠıțȠʌȚțȐ Ȓ țȠȜȠȞȠıțȠʌȚțȐ țĮȚ ȚıIJȠȜȠȖȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ĬİȡĮʌİȓĮ ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȒ. Ǽʌȓ İʌȚʌȜȠțȫȞ İȞȓȠIJİ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ İʌȑµȕĮıȘ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………...55% [3 µȒȞİȢ] țĮȚ µİIJȐ 35 –
50% İʌȓ İʌȚʌȜȠțȫȞ İțIJȚµȐIJĮȚ ĮȞĮȜȩȖȦȢ.
3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ǺĮȡİȓĮ µȠȡijȒ (ȠȟİȓĮ – țİȡĮȣȞȠȕȩȜȠȢ)
ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ - ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
DZijșȠȞİȢ ĮȚµȠȡȡĮȖȚțȑȢ įȚĮȡȡȠȧțȑȢ țİȞȫıİȚȢ, IJİȚȞİıµȩȢ, ʌȣȡİIJȩȢ, țĮIJĮȕȠȜȒ, ĮʌȓıȤȞĮıȘ,
țȠȚȜȚĮțȐ ȐȜȖȘ, İȣĮȚıșȘıȓĮ ıIJȘȞ ȥȘȜȐijȘıȘ, ʌȜȘțIJȡȠįĮțIJȣȜȓĮ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹȣȟȘµȑȞĮ ȜİȣțȐ, ĮȞĮȚµȓĮ, ȘȜİțIJȡȠȜȣIJȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ, ĮijȣįȐIJȦıȘ, ȣʌȠʌȡȦIJİȧȞĮȚµȓĮ µİ
ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ Į2-ıijĮȚȡȓȞȘȢ.
ȋĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ ĮțIJȚȞȠȜȠȖȚțȐ, ȠȡșȠıțȠʌȚțȐ Ȓ țȠȜȠȞȠıțȠʌȚțȐ țĮȚ ȚıIJȠȜȠȖȚțȐ
İȣȡȒµĮIJĮ.
ǼʌȚʌȜȠțȑȢ IJȘȢ ȞȩıȠȣ
ǹ. ǼȞIJİȡȚțȑȢ: ȀĮȡțȓȞȠȢ ʌĮȤȑȠȢ İȞIJȑȡȠȣ, ijȜİȖµȠȞȫįİȚȢ ʌȠȜȪʌȠįİȢ, IJȠȟȚțȩ µİȖȐțȠȜȠ.
Ǻ. ǼȟȦİȞIJİȡȚțȑȢ:
ǻȑȡµĮ: ȅȗȫįİȢ İȡȪșȘµĮ, ʌȣȩįİȡµĮ.
ȅijșĮȜµȠȓ: ǿȡȚįȠțȣțȜȓIJȚįĮ.
ǹȡșȡȫıİȚȢ: ǹȡșȡȓIJȚįĮ ʌİȡȚijİȡȚțȫȞ ĮȡșȡȫıİȦȞ, ĮȖțȣȜȦIJȚțȒ ıʌȠȞįȣȜĮȡșȡȓIJȚįĮ.
dzʌĮȡ: ȁȚʌȫįȘȢ įȚȒșȘıȘ, ȤȠȜĮȖȖİȚȓIJȚįĮ, ȤȡȠȞȓĮ İȞİȡȖȩȢ ȘʌĮIJȓIJȚįĮ, țȓȡȡȦıȘ.

x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǺĮȡİȓĮ țĮIJȐıIJĮıȘ Ș șİȡĮʌİȓĮ İȓȞĮȚ ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȒ țĮȚ İȞȓȠIJİ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ. ȂȚțȡȩ
ʌȠıȠıIJȩ (<10%) ĮȞĮȡȡȫȞİȚ ʌȜȒȡȦȢ. Ǿ İʌȚȕȓȦıȘ ȕȡĮȤȪȞİIJĮȚ. ǹʌĮȚIJİȓIJĮȚ ıȣȤȞȒ
ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ, ȚįȓȦȢ µİIJȐ IJȘ ıȣµʌȜȒȡȦıȘ 10İIJȓĮȢ.
¾
50%
.>67%

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………70 - 80% µȑȤȡȚ 1 ȤȡȩȞȠ, țĮȚ µİIJȐ 35 –
Ȃİ İȟĮȜȜĮȖȒ……………………………………………………………….

1.6.5. ȃȩıȠȢ IJȠȣ Crohn
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȋȡȠȞȓĮ ijȜİȖµȠȞȫįȘȢ ʌȐșȘıȘ țȣȡȓȦȢ IJȠȣ ȜİʌIJȠȪ țĮȚ IJȠȣ ʌĮȤȑȦȢ İȞIJȑȡȠȣ, ĮȖȞȫıIJȠȣ
ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ, ȤĮȡĮțIJȘȡȚȗȩµİȞȘ ıȣȞȒșȦȢ Įʌȩ ʌİȡȚȠȤȑȢ İȞIJİȡȚțȒȢ ıIJİȞȫıİȦȢ țĮȚ
ʌĮșȠȜȠȖȠĮȞĮIJȠµȚțȫȢ Įʌȩ µȘ IJȣȡȠİȚįȠʌȠȚȘµȑȞĮ țȠțțȚȫµĮIJĮ IJȠȣ İȞIJİȡȚțȠȪ IJȠȚȤȫµĮIJȠȢ.
ȆȡȠıȕȐȜȜİȚ ȐIJȠµĮ ȘȜȚțȓĮȢ 10 - 40 İIJȫȞ.
ǼȞIJȩʌȚıȘ: 1/3 ȜİʌIJȩ ȑȞIJİȡȠ, 1/3 ʌĮȤȪ ȑȞIJİȡȠ, 1/3 ȜİʌIJȩ + ʌĮȤȪ ȑȞIJİȡȠ. ȆȐȞIJȦȢ IJȠ 40%
IJȦȞ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȞ İȞIJȠʌȓȗİIJĮȚ ıIJȘȞ İȚȜİȠIJȣijȜȚțȒ ʌİȡȚȠȤȒ. ȋĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȩ IJȘȢ ȞȩıȠȣ ȠȚ
İȟȐȡıİȚȢ țĮȚ ȠȚ ȣijȑıİȚȢ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǼȞIJİȡȚțȑȢ țĮȚ İȟȦİȞIJİȡȚțȑȢ İțįȘȜȫıİȚȢ.
ǹ. ǼȞIJİȡȚțȑȢ İțįȘȜȫıİȚȢ
1.
ȀȠȚȜȚĮțȩ ȐȜȖȠȢ (ıȣȞȒșȦȢ ıIJȠ ʌȜȐȖȚȠ IJȘȢ țȠȚȜȓĮȢ)
2.
ǻȚȐȡȡȠȚĮ
3.
ǼȞȓȠIJİ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ İȚȜİȠȪ
4.
ǹȚµȠȡȡĮȖȓĮ (ıȣȞȒșȦȢ ıİ İȞIJȩʌȚıȘ ıIJȠ ʌĮȤȪ ȑȞIJİȡȠ)
5.
ȆİȡȚʌȡȦțIJȚțȑȢ İțįȘȜȫıİȚȢ (ĮʌȠıIJȒµĮIJĮ, ıȣȡȓȖȖȚĮ)
Ǻ. ǼȟȦİȞIJİȡȚțȑȢ İțįȘȜȫıİȚȢ
1.
ǻȚĮIJĮȡĮȤȑȢ șȡȑȥİȦȢ
2.
ǹȚµĮIJȠȜȠȖȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ (ĮȞĮȚµȓĮ, ȜİȣțȠțȣIJIJȑȡȦıȘ)
3.
ǻȚĮIJĮȡĮȤȑȢ įȑȡµĮIJȠȢ – ȕȜİȞȞȠȖȩȞȦȞ (ȠȗȫįİȢ İȡȪșȘµĮ, ıIJȠµĮIJȓIJȚįĮ)
4.
ǻȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ȒʌĮIJȠȢ – ȤȠȜȘijȩȡȦȞ (ȜȚʌȫįİȢ ȒʌĮȡ, ʌİȡȚȤȠȜĮȖȖİȚȓIJȚįĮ)
5.
ǻȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ĮȡșȡȫıİȦȞ (ĮȖțȣȜȦIJȚțȒ ıʌȠȞįȣȜĮȡșȡȓIJȚįĮ)
6.
ǻȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ȞİijȡȫȞ (ȜȚșȚĮıȚțȒ ʌȡȠįȚȐșİıȘ, ĮʌȠijȡĮțIJȚțȒ ȠȣȡȠʌȐșİȚĮ)
7.
ȅijșĮȜµȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ (ȚȡȓIJȚįĮ, İʌȚıțȜȘȡȓIJȚįĮ)
8.
ȆȣȡİIJȩȢ
Ǿ įȚȐȖȞȦıȘ șĮ ȖȓȞİȚ µİ IJĮ İȟȒȢ țȡȚIJȒȡȚĮ: Į) ȀȜȚȞȚțȐ, ȕ) ǹțIJȚȞȠȜȠȖȚțȐ, Ȗ)
ȀȠȜȠȞȠıțȠʌȚțȐ, į) ǿıIJȠȜȠȖȚțȐ.

x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǽij’ ȩıȠȞ IJȠ ȞȩıȘµĮ șİȦȡİȓIJĮȚ ȤȡȩȞȚȠ µȘ ȚȐıȚµȠ µİ İȟȐȡıİȚȢ țĮȚ ȣijȑıİȚȢ, Ș ʌȡȩȖȞȦıȘ
șİȦȡİȓIJĮȚ µȑIJȡȚĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
Ȃİ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ ĮȖȦȖȒ (ȕȜ. țİij. 6)
Ȃİ
ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȒ
ĮȖȦȖȒ…….…….………………………………..60% [2 µȒȞİȢ]
ȈIJȚȢ
ȣijȑıİȚȢ………………………..…………………………………………..20%

1.6.6 ǼțțȠȜʌȦµȐIJȦıȘ - ǼțțȠȜʌȦµĮIJȓIJȚįĮ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȉĮ İțțȠȜʌȫµĮIJĮ İȓȞĮȚ ıĮȡțȠİȚįİȓȢ ıȤȘµĮIJȚıµȠȓ ĮʌȠIJİȜȠȪµİȞȠȚ Įʌȩ ȕȜİȞȞȠȖȩȞȠ țĮȚ
ȠȡȠȖȩȞȠ ȤȚIJȫȞĮ (ȥİȣįȒ İțțȠȜʌȫµĮIJĮ) İȓIJİ Įʌȩ ȩȜȠȣȢ IJȠȣȢ ȤȚIJȫȞİȢ IJȠȣ IJȠȚȤȫµĮIJȠȢ IJȠȣ
ʌİʌIJȚțȠȪ ıȦȜȒȞĮ (ȖȞȒıȚĮ İțțȠȜʌȫµĮIJĮ). Ǿ ʌĮȡȠȣıȓĮ İțțȠȜʌȦµȐIJȦȞ ıȣȞȚıIJȐ IJȘȞ
İțțȠȜʌȦµȐIJȦıȘ, İȞȫ İʌȓ IJȘȢ ijȜİȖµȠȞȒȢ ĮȣIJȫȞ ȑȤȠȣµİ IJȘȞ İțțȠȜʌȦµĮIJȓIJȚįĮ.
ȉĮ İțțȠȜʌȫµĮIJĮ İȓȞĮȚ ıȣȖȖİȞȒ țĮȚ İʌȓțIJȘIJĮ. Ǿ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮ IJȦȞ İʌȓțIJȘIJȦȞ įİȞ İȓȞĮȚ
ıȣȞȒșȦȢ ȖȞȦıIJȒ. īȚĮ IJĮ µİȞ IJĮ İțțȠȜʌȫµĮIJĮ IJȠȣ ȠȚıȠijȐȖȠȣ İȞȠȤȠʌȠȚİȓIJĮȚ ıȣȞȒșȦȢ Ƞ
µȘȤĮȞȚıµȩȢ ȑȜȟİȦȢ Ȓ ȦșȒıİȦȢ IJȠȣ IJȠȚȤȫµĮIJȠȢ, ȖȚĮ IJĮ įİ İțțȠȜʌȫµĮIJĮ IJȠȣ İȞIJȑȡȠȣ, Ș
įȚĮIJĮȡĮȤȒ IJȘȢ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ ĮȣIJȠȪ, ʌȠȣ ȠįȘȖİȓ ıİ ȤȡȩȞȚĮ ĮȣȟȘµȑȞȘ İȞįȠĮȣȜȚțȒ ʌȓİıȘ.
Ǿ İțțȠȜʌȦµĮIJȓIJȚįĮ ʌȚșĮȞȫȢ ʌȡȠțĮȜİȓIJĮȚ µİIJȐ Įʌȩ IJȘȞ ĮʌȩijȡĮȟȘ IJȠȣ ĮȣȤȑȞȠȢ IJȦȞ
İțțȠȜʌȦµȐIJȦȞ ȣʌȩ țȠʌȡĮȞȫįȠȣȢ ȣȜȚțȠȪ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1.

2.
3.

4.

5.

ǼțțȠȜʌȫµĮIJĮ ȠȚıȠijȐȖȠȣ
ȈȣȞȒșȦȢ ĮıȣµʌIJȦµĮIJȚțȐ. ǼȞȓȠIJİ įȣıijĮȖȓĮ, ĮȞĮȖȦȖȒ IJȡȠijȫȞ, įȪıȠıµȠȢ ȐʌȞȠȚĮ.
ǻȚȩȖțȦıȘȢ ĮȡȚıIJİȡȐȢ ʌȜȐȖȚĮȢ IJȡĮȤȘȜȚțȒȢ ȤȫȡĮȢ İʌȓ ijȐȡȣȖȖȠ – ȠȚıȠijĮȖȚțȠȪ Ȓ
İțțȠȜʌȫµĮIJȠȢ Zenker.
ǼțțȠȜʌȫµĮIJĮ 12/įĮțIJȪȜȠȣ
ȀĮIJȐ țĮȞȩȞĮ ȤȦȡȓȢ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ. ǼʌȚʌȜȠțȒ ĮȚµȠȡȡĮȖȓĮ
ǼțțȠȜʌȫµĮIJĮ ȜİʌIJȠȪ İȞIJȑȡȠȣ
ǹıȣµʌIJȦµĮIJȚțȐ. ǼȞȓȠIJİ įȣıʌİʌIJȚțȐ İȞȠȤȜȒµĮIJĮ. ǼȐȞ İȓȞĮȚ ʌȠȜȜȐ țĮȚ İȣµİȖȑșȘ
įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ ıȪȞįȡȠµȠ įȣıĮʌȠȡȡȠijȒıİȦȢ.
ǼʌȚʌȜȠțȑȢ: ǼțțȠȜʌȦµĮIJȓIJȚįĮ, įȚȐIJȡȘıȘ, İȞIJİȡȚțȒ ĮʌȩijȡĮȟȘ țĮȚ ĮȚµȠȡȡĮȖȓĮ.
ȂİțȑȜİȚȠȢ ĮʌȩijȣıȘ – İțțȩȜʌȦµĮ
ȈȣȞȒșȦȢ ĮʌȠțĮȜȪʌIJİIJĮȚ IJȣȤĮȓĮ Ȓ µİIJȐ Įʌȩ țȐʌȠȚĮ İʌȚʌȜȠțȒ, ȩʌȦȢ: ijȜİȖµȠȞȒ,
įȚȐIJȡȘıȘ, ĮȚµȠȡȡĮȖȓĮ, İȖțȠȜİĮıµȩ.
ǼțțȠȜʌȫµĮIJĮ ʌĮȤȑȠȢ İȞIJȑȡȠȣ
ȈȣȞȒșȦȢ ĮıȣµʌIJȦµĮIJȚțȐ.

Ǽʌȓ İțțȠȜʌȦµĮIJȓIJȚįĮȢ ʌȡȠțĮȜİȓIJĮȚ ȐȜȖȠȢ țȠȚȜȓĮȢ µİ ʌȣȡİIJȩ, įȚȐȡȡȠȚĮ Ȓ
įȣıțȠȚȜȚȩIJȘIJĮ, įȘµȚȠȣȡȖȓĮ ʌİȡȚțȠȜȚțȠȪ ĮʌȠıIJȒµĮIJȠȢ țĮȚ İȞȓȠIJİ ĮȚµȠȡȡĮȖȓĮ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ įȚȐȖȞȦıȘ ȖȓȞİIJĮȚ ĮțIJȚȞȠȜȠȖȚțȐ Ȓ µİ İȞįȠıțȩʌȘıȘ.
ǹȖȦȖȒ ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȒ, İȞȓȠIJİ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ İʌȑµȕĮıȘ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………………...…………5
– 10%
Ǽʌȓ IJȘȢ İʌݵȕȐıİȦȢ, ȕȜ. țİij. 6.

1.6.7. ǾʌĮIJȓIJȚįĮ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ĭȜİȖµȠȞȫįȘȢ ȞȩıȠȢ IJȠȣ ȒʌĮIJȠȢ. ǻȚĮțȡȓȞİIJĮȚ ıIJȘȞ ȠȟİȓĮ țĮȚ IJȘ ȤȡȩȞȚĮ µȠȡijȒ ȩIJĮȞ ĮȣIJȒ
įȚĮȡțİȓ ʌȜȑȠȞ IJȦȞ 6 µȘȞȫȞ.
ȉĮ ĮȓIJȚĮ İȓȞĮȚ ʌȠȜȜȐ: IJȠȟȓȞİȢ, ijȐȡµĮțĮ, ȚȠȓ (ȚȠȓ ȘʌĮIJȓIJȚįĮȢ, ȜȠȚµȫįȠȣȢ µȠȞȠʌȣȡȒȞȦıȘȢ,
țȓIJȡȚȞȠȣ ʌȣȡİIJȠȪ, țIJȜ), ıʌİȚȡȠȤĮȓIJİȢ (ıȣȖȖİȞȒȢ, Ȓ įİȣIJİȡȠȖȩȞȠȢ ıȪijȚȜȘ), ʌȡȦIJȩȗȦĮ
(ĮµȠȚȕȐįĮ ȚıIJȠȜȣIJȚțȒ), țIJȜ.
ǹʌȩ IJȚȢ ȠȟİȓİȢ ȘʌĮIJȓIJȚįİȢ ıȣȞȘșȑıIJİȡİȢ țĮȚ µİ ȚįȚĮȓIJİȡȠ İȞįȚĮijȑȡȠȞ İȓȞĮȚ ȠȚ ȘʌĮIJȓIJȚįİȢ
ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠȣȢ ȚȠȪȢ IJȘȢ ȘʌĮIJȓIJȚįĮȢ A, B, C țĮȚ ǻȑȜIJĮ ʌȠȣ
ʌȠȜȜĮʌȜĮıȚȐȗİIJĮȚ µȩȞȠȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ IJȠȣ ȚȠȪ Ǻ. ȅ ȚȩȢ C ʌȡȠțĮȜİȓ IJȘȞ ʌĮȡİȞIJİȡȚțȫȢ
µİIJĮįȚįȩµİȞȘ MnA-MnB ȘʌĮIJȓIJȚįĮ țĮȚ Ƞ ȚȩȢ Ǽ ʌȡȠțĮȜİȓ IJȘȞ İȞIJİȡȚțȫȢ µİIJĮįȚįȩµİȞȘ
MnA-MnB ȘʌĮIJȓIJȚįĮ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1. ȅȄǼǿǹ ǿȅīǼȃǾȈ ǾȆǹȉǿȉǿǻǹ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȂʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮıȣµʌIJȦµĮIJȚțȒ ȑȦȢ țİȡĮȣȞȠȕȩȜȠȢ țĮȚ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıIJȠ șȐȞĮIJȠ İȞIJȩȢ
ȠȜȓȖȦȞ ȘµİȡȫȞ İȞ µȑıȦ ijĮȚȞȠµȑȞȦȞ ȘʌĮIJȚțȒȢ İȖțİijĮȜȠʌȐșİȚĮȢ. ȆĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮȞȠȡİȟȓĮ,
ȞĮȣIJȓĮ, ʌȣȡİIJȩ, İʌȚȖĮıIJȡĮȜȖȓĮ, ıȣµʌIJȦµĮIJȠȜȠȖȓĮ Įʌȩ IJȠ ĮȞȫIJİȡȠ ĮȞĮʌȞİȣıIJȚțȩ,
ȘʌĮIJȠµİȖĮȜȓĮ, ıʌȜȘȞȠµİȖĮȟȓĮ, įȚȩȖțȦıȘ ȜݵijĮįȑȞȦȞ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹȪȟȘıȘ IJȡĮȞıĮµȚȞĮıȫȞ, ȤȠȜİȡȣșȡȓȞȘȢ, İȞȓȠIJİ ĮȜțĮȜȚțȒȢ ijȦıijĮIJȐıȘȢ țĮȚ ʌĮȡȐIJĮıȘ
ȤȡȩȞȠȣ ʌȡȠșȡȠµȕȓȞȘȢ. Ǽʌȓ ȘʌĮIJȓIJȚįĮȢ ǹ ĮȞȚȤȞİȪȠȞIJĮȚ IgM ĮȞȠıȠıijĮȚȡȓȞİȢ țĮȚ ĮȞIJȚHAV-total ĮȞIJȚıȫµĮIJĮ ıIJȠȞ Ƞȡȩ. Ǽʌȓ ȘʌĮIJȓIJȚįĮȢ Ǻ ȣʌȐȡȤȠȣȞ 3 ȤȦȡȚıIJȐ ıȣıIJȒµĮIJĮ
ĮȞIJȚȖȩȞȦȞ µİ IJĮ ĮȞIJȓıIJȠȚȤĮ ĮȞIJȚıȫµĮIJĮ ʌȠȣ ıȤİIJȓȗȠȞIJĮȚ µİ IJȘ ȜȠȓµȦȟȘ (HbcAg-HbeAgHbsAg) țĮȚ Ș įȡȐıȘ IJȘȢ DNA ʌȠȜȣµİȡȐıȘȢ. īȚĮ IJȘȞ ĮȞȓȤȞİȣıȘ IJȦȞ ȚȫȞ ǻȑȜIJĮ, C țĮȚ Ǽ
įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İȣȡİȓĮȢ İijĮȡµȠȖȒȢ µȑșȠįȠȚ ĮțȩµȘ (İȜȑȖȤİIJĮȚ ȩµȦȢ țĮȚ Ș ʌĮȡȠȣıȓĮ ĮȞIJȚHDV țĮȚ ĮȞIJȚ-HCV ĮȞIJȚıȦµȐIJȦȞ ıIJȠȞ Ƞȡȩ). ȆȐȞIJȦȢ Ƞ ʌĮȡȐȖȦȞ ǻȑȜIJĮ ıȣȞȣʌȐȡȤİȚ µİ

IJȘ Ǻ ȘʌĮIJȓIJȚįĮ țĮȚ İʌȚįİȚȞȫȞİȚ IJȘȞ ʌȡȩȖȞȦıȘ. Ǿ ȕȚȠȥȓĮ įİȓȤȞİȚ įȚȐȤȣIJȘ Ȓ İıIJȚĮțȒ
ȞȑțȡȦıȘ IJȦȞ ȘʌĮIJȚțȫȞ țȣIJIJȐȡȦȞ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ĮȞȐʌĮȣıȘ șİȦȡİȓIJĮȚ ĮȞĮȖțĮȓĮ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȞȐȡȡȦıȘ. ȈȣȞȒșȦȢ țȜȚȞȚțȒ ĮȞȐȡȡȦıȘ ıİ 3-16
İȕįȠµȐįİȢ İȞȫ Ș ȕȚȠȤȘµȚțȒ ȠµĮȜȠʌȠȓȘıȘ țĮșȣıIJİȡİȓ.
Ǿ ȘʌĮIJȓIJȚįĮ ǹ, ıİ ĮȞIJȓșİıȘ µİ IJȘ Ǻ țĮȚ C, įİȞ µİIJĮʌȓʌIJİȚ ıİ ȤȡȠȞȓĮ İȞİȡȖȩ ȘʌĮIJȓIJȚįĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 80% [3 µȒȞİȢ] Ȓ ȑȦȢ ȩIJȠȣ ȠµĮȜȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȠȚ
IJȚµȑȢ IJȦȞ IJȡĮȞıĮµȚȞĮıȫȞ.
2. ȋȇȅȃǿǹ ǾȆǹȉǿȉǿǻǹ
Į) ȋȡȠȞȓĮ İʌȚµȑȞȠȣıĮ ȘʌĮIJȓIJȚįĮ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹıȣµʌIJȦµĮIJȚțȒ ȞȩıȠȢ ĮȜȜȐ µʌȠȡİȓ ȞĮ ݵijĮȞȓȗİȚ įȣıʌİȥȓĮ, ĮȞȠȡİȟȓĮ, țȩʌȦıȘ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȋȠȜİȡȣșȡȓȞȘ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȒ , IJȡĮȞıĮµȚȞȐıİȢ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȑȢ Ȓ İȜĮijȡȫȢ ĮȣȟȘµȑȞİȢ țĮȚ
ıȣȞȒșȦȢ HbsAg șİIJȚțȩ. Ǿ ȕȚȠȥȓĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİȚ IJȘ įȚȐȖȞȦıȘ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ țĮȜȒ țĮȚ ıʌĮȞȓȦȢ µİIJĮʌȓʌIJİȚ ıİ ȤȡȠȞȓĮ İȞİȡȖȩ ȘʌĮIJȓIJȚįĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……..……..……………………………………….10%
ȕ) ȋȡȠȞȓĮ İȞİȡȖȩȢ ȘʌĮIJȓIJȚįĮ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȋĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ ʌİȡȚȩįȠȣȢ İʌȚįİȚȞȫıİȦȢ IJȘȢ ȘʌĮIJȚțȒȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ µİ ȓțIJİȡȠ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȈȘµĮȞIJȚțȒ ĮȪȟȘıȘ IJȡĮȦıĮµȚȞĮıȫȞ, ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ IgG, IgM țĮȚ Ȗ-ıijĮȚȡȓȞȘȢ țĮȚ ĮȡȖȩIJİȡĮ
µİȓȦıȘ ȜİȣțȦµȐIJȦȞ µİ ʌĮȡȐIJĮıȘ ȤȡȩȞȠȣ ʌȡȠșȡȠµȕȓȞȘȢ, İȞȓȠIJİ șİIJȚțȐ ĮȞIJȚʌȣȡȘȞȚțȐ
ĮȞIJȚıȫµĮIJĮ țĮȚ ĮȞIJȚıȫµĮIJĮ ȑȞĮȞIJȚ ȜİȓȦȞ µȣȧțȫȞ ȚȞȫȞ.
ǹȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ įȚȐijȠȡȠȚ IJȪʌȠȚ IJȘȢ ȤȡȠȞȓĮȢ İȞİȡȖȠȪ ȘʌĮIJȓIJȚįĮȢ. Ǿ ȞȩıȠȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ
ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ ȚıIJȠȜȠȖȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ țĮțȒ. ȂİȡȚțȠȓ ĮȞĮʌIJȪııȠȣȞ ȘʌĮIJȫµĮIJĮ țĮȚ ȠȚ ʌİȡȚııȩIJİȡȠȚ
țĮIJĮȜȒȖȠȣȞ Įʌȩ ȘʌĮIJȠțȣIJIJĮȡȚțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ Ȓ İʌȚʌȜȠțȑȢ ʌȣȜĮȓĮȢ ȣʌİȡIJȐıİȦȢ.

¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………....…………………………………..…...67%
ȀĮȚ İʌȓ IJȘȢ țȣȡȫıİȦȢ…………………………………………………………..>80%

1.6.8. ǾʌĮIJȚțȩ ĮʌȩıIJȘµĮ (ʌȣȠȖȩȞȠ – ĮµȠȚȕĮįȚțȩ)
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȆȣȠȖȩȞȠ ȘʌĮIJȚțȩ ĮʌȩıIJȘµĮ
Ǿ İȖțĮIJȐıIJĮıȘ ıIJȠ ȒʌĮȡ ʌȣȠȖȩȞȦȞ µȚțȡȠȠȡȖĮȞȚıµȫȞ țĮȚ Ș ĮȞȐʌIJȣȟȘ µȠȞȒȡȠȣȢ Ȓ
ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ĮʌȠıIJȘµȐIJȦȞ įȪȞĮIJĮȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ:
Į) ǻȚĮ IJȘȢ ʌȣȜĮȓĮȢ ijȜİȕȩȢ (ıțȦȜȘțȠİȚįȓIJȚįĮ)
ȕ) ǻȚĮ IJȦȞ ȤĮȜĮȖȖİȓȦȞ (ȤȠȜĮȖȖİȚȓIJȚįĮ)
Ȗ) ǻȚĮ IJȘȢ ȘʌĮIJȚțȒȢ ĮȡIJȘȡȓĮȢ (ıȘȥĮȚµȓĮ)
į) ȀĮIJȩʌȚȞ IJȡĮȣµĮIJȚıµȠȪ

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹ. ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ IJȘȢ ʌȡȦIJȠȖİȞȠȪȢ ȞȩıȠȣ (ȤȠȜĮȖȖİȚȓIJȚįĮ)
Ǻ. ȈȘʌIJȚțȩȢ ʌȣȡİIJȩȢ
ī. ȉȠʌȚțȐ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ (ȐȜȖȠȢ)
ǻ. ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ Įʌȩ IJȠ ĮȞĮʌȞİȣıIJȚțȩ ıİ ʌȠıȠıIJȩ 20%
Ǽ. ǴțIJİȡȠȢ ıİ ʌȠıȠıIJȩ 20%
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉȠ ĮʌȩıIJȘµĮ șĮ įȚĮȖȞȦıșİȓ
ȣʌȠȜȠȖȚıIJȚțȒ IJȠµȠȖȡĮijȓĮ țĮȚ
ĮʌȠıIJȘµĮIJȚțȒȢ țȠȚȜȩIJȘIJĮȢ.

µİ ıʌȚȞșȘȡȠȖȡȐijȘµĮ – ȣʌİȡȘȤȠIJȠµȠȖȡȐijȘµĮ,
įȚĮįİȡµȚțȒ Ȓ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ ʌĮȡĮțȑȞIJȘıȘ IJȘȢ

x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ µȑIJȡȚĮ, ȣȥȘȜȒ șȞȘIJȩIJȘIJĮ, ʌĮȡȐ IJȘ șİȡĮʌİȓĮ.
¾
µȒȞİȢ]
-

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȈȣȞIJȘȡȘIJȚțȒ (6 ȕįȠµȐįİȢ) ………....…………………….…60 - 80% [4
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ ȕȜ. țİij. 6.

ǹµȠȚȕĮįȚțȩ ȘʌĮIJȚțȩ ĮʌȩıIJȘµĮ
ȆȡȠȨʌȐȡȤİȚ ȑıIJȦ țĮȚ ĮıȣµʌIJȦµĮIJȚțȒ İȞIJİȡȚțȒ ĮµȠȚȕȐįȦıȘ. DzȤİȚ IJĮ ȓįȚĮ țȜȚȞȚțȐ țĮȚ
İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȐ µİ IJȠ ʌȣȠȖȩȞȠ İȣȡȒµĮIJĮ.
x

ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ

ȆȡȩȖȞȦıȘ țĮȜȒ. ĬİȡĮʌİȓĮ ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȒ
¾
µȒȞİȢ

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………....…………………… …..60 - 80% 4

1.6.9. ȀȓȡȡȦıȘ IJȠȣ ȒʌĮIJȠȢ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȋȡȠȞȓĮ ȘʌĮIJȠțȣIJIJĮȡȚțȒ ȕȜȐȕȘ ȤĮȡĮțIJȘȡȚȗȩµİȞȘ Įʌȩ ȓȞȦıȘ țĮȚ ıȤȘµĮIJȚıµȩ
ĮȞĮȖİȞȞȘIJȚțȫȞ ȩȗȦȞ. ȆȠȜȜȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ țȓȡȡȦıȘ: ȜȠȚµȫįȘȢ
ȘʌĮIJȓIJȚįĮ, ĮȜțȠȠȜȚıµȩȢ (ĮȜțȠȠȜȚțȒ ȘʌĮIJȓIJȚįĮ), ʌĮȡĮIJİIJĮµȑȞȘ ȤȠȜȩıIJĮıȘ, ijȜİȕȚțȒ
ıIJȐıȘ (ĮʌȩijȡĮȟȘ ȘʌĮIJȚțȫȞ ijȜİȕȫȞ, țĮȡįȚĮțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ), µİIJĮȕȠȜȚțȐ ȞȠıȒµĮIJĮ
(ȖĮȜĮțIJȠȗĮȚµȓĮ, ȞȩıȠȢ IJȠȣ Wilson, țIJȜ), IJȠȟȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ ț.Į.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȁĮȞșȐȞȠȣıĮ Ȓ țĮȜȫȢ ĮȞIJȚȡȡȠʌȠȪµİȞȘ µȠȡijȒ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȈȣȞȒșȦȢ ĮıȣµʌIJȦµĮIJȚțȒ, ĮȜȜȐ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ ĮʌȠțĮȜȣijșİȓ µİIJȐ Įʌȩ ȡȒȟȘ țȚȡıȫȞ
ȠȚıȠijȐȖȠȣ. ǴıȦȢ ȣʌȐȡȤİȚ ȘʌĮIJȠµİȖĮȜȓĮ Ȓ įİȡµĮIJȚțȑȢ İțįȘȜȫıİȚȢ (ȘʌĮIJȚțȑȢ ʌĮȜȐµİȢ,
ıʌȓȜȠȚ, țIJȜ).
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
- ǹȞĮȚµȓĮ – șȡȠµȕȠțȣIJȠʌİȞȓĮ – ȜİȣțȠʌİȞȓĮ.
- ȁİȣțȦµĮIJȓȞȘ ȠȡȠȪ İȜĮIJIJȦµȑȞȘ.
- Ȗ-ıijĮȚȡȓȞİȢ ĮȣȟȘµȑȞİȢ.
- ǹȣȟȘµȑȞȘ țĮIJĮțȡȐIJȘıȘ BSP
- ȀȚȡıȠȓ ȠȚıȠijȐȖȠȣ.
- Ǿ ȕȚȠȥȓĮ șȑIJİȚ IJȘ įȚȐȖȞȦıȘ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǼȞIJȩȢ įȚĮıIJȒµĮIJȠȢ µȘȞȫȞ Ȓ İIJȫȞ ȠįȘȖİȓ ıIJȘ µȘ ĮȞIJȚȡȡȠʌȠȪµİȞȘ µȠȡijȒ. īİȞȚțȫȢ Ș
İȟȑȜȚȟȘ İȓȞĮȚ ĮʌȡȩȕȜİʌIJȘ. ȁȠȚµȫȟİȚȢ Ȓ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȑȢ İʌݵȕȐıİȚȢ İʌȚIJĮȤȪȞȠȣȞ IJȘȞ
İȟȑȜȚȟȘ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
…..>67%

ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………....…………………………………

2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȂȘ ĮȞIJȚȡȡȠʌȠȪµİȞȘ (ĮıțȚIJȚțȒ ijȐıȘ)
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ

Ȉİ ĮȣIJȒ IJȘ ijȐıȘ ʌȡȠıIJȓșİȞIJĮȚ:
- ȀĮIJĮȕȠȜȒ, ĮʌȦȜİȚĮ ȕȐȡȠȣȢ, ȞĮȣIJȓĮ
- ǴțIJİȡȠȢ (țĮțȩ ʌȡȠȖȞȦıIJȚțȩ ıIJȠȚȤİȓȠ)
- ȆȣȡİIJȩȢ
- ǼȞįȠțȡȚȞȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ
- ǹȚµȠȡȡĮȖȚțȑȢ İțįȘȜȫıİȚȢ
- ȆȜȘțIJȡȠįĮțIJȣȜȓĮ
- ǼʌȓijȜİȕȠ țȠȚȜȓĮȢ
- ǹıțȓIJȘȢ, ʌȜİȣȡȚIJȚțȒ ıȣȜȜȠȖȒ, ʌİȡȚijİȡİȚĮțȩ ȠȓįȘµĮ
- ȃİȣȡȠȜȠȖȚțȑȢ İțįȘȜȫıİȚȢ (ȘʌĮIJȚțȒ İȖțİijĮȜȠʌȐșİȚĮ)
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹȪȟȘıȘ IJȡĮȞıĮµȚȞĮıȫȞ, ĮȜțĮȜȚțȒȢ ijȦıijĮIJȐıȘȢ, ȤȠȜİȡȣșȡȓȞȘȢ, ȣʌȠȞĮIJȡȚĮȚµȓĮ.
ǼʌȚʌȜȠțȑȢ
1.
ȀĮȡțȓȞȠȢ IJȠȣ ȒʌĮIJȠȢ (țȣȡȓȦȢ İʌȓ µİȖĮȜȠȠȗȫįȠȣȢ țȚȡȡȫıİȦȢ)
2.
ĭȣµĮIJȓȦıȘ
3.
ȂȚțȡȠȕȚĮțȒ ʌİȡȚIJȠȞȓIJȚįĮ
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ țĮțȒ. ȂȚțȡȩȢ ĮȡȚșµȩȢ ĮıșİȞȫȞ (35%) İʌȚȗȠȪȞ ʌȑȡĮȞ IJȘȢ 5İIJȓĮȢ. Ȉİ
İʌȚȜİȖµȑȞİȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ µİIJĮµȩıȤİȣıȘ ȒʌĮIJȠȢ.
¾
- 100%

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………....…………………………………80

1.6.10. ǼȤȚȞȩțȠțțȠȢ ȒʌĮIJȠȢ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȆĮȡĮıȚIJȚțȒ ȞȩıȠȢ ȠijİȚȜȩµİȞȘ ıIJȘȞ IJĮȚȞȓĮ IJȠȣ İȤȚȞȩțȠțțȠȣ. ȅ ȐȞșȡȦʌȠȢ µȠȜȪȞİIJĮȚ
İȓIJİ, İȟ İʌĮijȒȢ µİIJȐ IJȦȞ țȣȡȓȦȢ ȟİȞȚıIJȫȞ (țȪȦȞ – ȖĮȜȒ), İȓIJİ įȚĮ ȕȡȫıİȦȢ ȜĮȤĮȞȚțȫȞ Ȓ
ʌȩıİȦȢ ȪįĮIJȠȢ µİµȠȜȣıµȑȞȦȞ Įʌȩ ʌİȡȚIJIJȫµĮIJĮ IJȦȞ țȣȡȓȦȢ ȟİȞȚıIJȫȞ. ȉĮ İȚıİȜșȩȞIJĮ
ıIJȠȞ ʌİʌIJȚțȩ ıȦȜȒȞĮ IJȠȣ ĮȞșȡȫʌȠȣ ȦȐ, įȚĮ IJȠȣ ȜݵijȠijȩȡȠȣ įȚțIJȪȠȣ, İȖțĮșȓıIJĮȞIJĮȚ ıİ
įȚȐijȠȡĮ ȩȡȖĮȞĮ (țĮIJ’ İȟȠȤȒ ȒʌĮȡ) ȜĮµȕȐȞȠȞIJĮ IJȘ µȠȡijȒ țȪıIJİȦȢ

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȅ ȐȞİȣ İʌȚʌȜȠțȫȞ İȤȚȞȩțȠțțȠȢ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
- ȈȣȞȒșȦȢ ȐȞİȣ ıȣµʌIJȦµȐIJȦȞ
- ǼȞȓȠIJİ ĮȓıșȘµĮ IJȐıİȦȢ ıIJȠ įİȟȚȩ ȣʌȠȤȩȞįȡȚȠ
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ

ȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ıIJȘ įȚȐȖȞȦıȘ șĮ ʌĮȡȐıȤȠȣȞ:
1.
ȅ ĮȣȟȘµȑȞȠȢ IJȓIJȜȠȢ ĮȞIJȚİȤȚȞȠțȠțțȚțȫȞ ĮȞIJȚıȦµȐIJȦȞ
2.
Ǿ ĮțIJȚȞȠȖȡĮijȓĮ ȒʌĮIJȠȢ (ıİ ĮʌȠIJȚIJĮȞȦµȑȞİȢ µȠȡijȑȢ)
3.
ȉȠ ȣʌİȡȘȤȠȖȡȐijȘµĮ ȐȞȦ țȠȚȜȓĮȢ
4.
Ǿ ĮȟȠȞȚțȒ IJȠµȠȖȡĮijȓĮ ȐȞȦ țȠȚȜȓĮȢ
5.
ȉȠ ıʌȚȞșȘȡȠȖȡȐijȘµĮ ȒʌĮIJȠȢ
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮȜȒ ʌȡȩȖȞȦıȘ
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………....……………………………………… 10%
Ǽʌȓ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒȢ ĮȞIJȚµİIJȦʌȓıİȦȢ ȕȜ. țİij 6
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȅ µİIJȐ İʌȚʌȜȠțȫȞ İȤȚȞȩțȠțțȠȢ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǻȣȞĮIJȩȞ Ƞ ĮıȣµʌIJȦµĮIJȚțȩȢ İʌȓ ȑIJȘ İȤȚȞȩțȠțțȠȢ: 1) ȞĮ ȡĮȖİȓ ʌȡȠȢ IJȠ ʌİȡȚIJȩȞĮȚȠ,
ȤȠȜȘijȩȡĮ, ʌȞİȪµȠȞİȢ, ȑȞIJİȡȠ, 2) ȞĮ İʌȚµȠȜȣȞșİȓ µİ ʌȣȠȖȩȞȠȣȢ țȩțțȠȣȢ țĮȚ 3) ȞĮ
ݵijĮȞȓıİȚ ĮȜȜİȡȖȚțȑȢ İțįȘȜȫıİȚȢ µİ IJȘȞ İȓıȠįȠ ȣȖȡȠȪ IJȘȢ țȪıIJİȦȢ ıIJȘȞ țȣțȜȠijȠȡȓĮ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ: ȂȑIJȡȚĮ ȦȢ ȕĮȡȚȐ. ȀĮȚ ȠȚ IJȡİȚȢ İʌȚʌȜȠțȑȢ ĮʌȠIJİȜȠȪȞ ȕĮȡȚȐ țĮIJȐıIJĮıȘ µİ
ĮȣȟȘµȑȞȠ ʌȠıȠıIJȩ șȞȘIJȩIJȘIJĮȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………....…………………………………..60 - 80%

1.6.11. ȀĮȡțȓȞȠȢ ȒʌĮIJȠȢ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȅ ʌȡȦIJȠʌĮșȒȢ țĮȡțȓȞȠȢ IJȠȣ ȒʌĮIJȠȢ İȟȠȡµȐIJĮȚ İȓIJİ Įʌȩ IJĮ ʌĮȡİȖȤȣµĮIJȚțȐ ȘʌĮIJȚțȐ
țȪIJIJĮȡĮ (ȘʌȐIJȦµĮ) İȓIJİ Įʌȩ IJĮ țȪIJIJĮȡĮ IJȦȞ µȚțȡȫȞ ȤȠȜȘijȩȡȦȞ ʌȩȡȦȞ (ȤȠȜĮȖȖİȓȦµĮ).
ȈȣȞȒșȦȢ ıȣȞȠįİȪİȚ țȓȡȡȦıȘ ȒʌĮIJȠȢ. ǹȞĮijȑȡșȘțİ ıȣıȤȑIJȚıȘ ȘʌĮIJȫµĮIJȠȢ țĮȚ
ȘʌĮIJȓIJȚįĮȢ Ǻ, İȞȠȤȠʌȠȚȒșȘțĮȞ įȚȐijȠȡİȢ IJȠȟȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ (ȞȚIJȡȠȗĮµȓȞİȢ, ĮijȜĮIJȠȟȓȞİȢ).

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
1.
ǹȚijȞȓįȚĮ İʌȚįİȓȞȦıȘ ıȣµʌIJȦµȐIJȦȞ
ĮȞȐʌIJȣȟȘ țĮȡțȚȞȫµĮIJȠȢ.
2.
ȀĮȤİȟȓĮ – ĮȞȠȡİȟȓĮ – ĮʌȫȜİȚĮ ȕȐȡȠȣȢ

țȚȡȡȫıİȦȢ

ȣʌȠįȘȜȫȞİȚ

İȞįİȤȩµİȞȘ

3.
4.

DZȜȖȠȢ
ǴțIJİȡȠȢ - ĮıțȓIJȘȢ

ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
1.
ǹȪȟȘıȘ Į1-ݵȕȣȧțȒȢ ıijĮȚȡȓȞȘȢ
2.
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒ ȘʌĮIJȚțȒ ȕȚȠȜȠȖȓĮ (IJȡĮȞıĮµȚȞȐıİȢ, ȖGT, ȤȠȜİȡȣșȡȓȞȘ, ĮȜțĮȜȚțȒ
ijȦıijĮIJȐıȘ)
3.
ǹȣıIJȡĮȜȚĮȞȩ ĮȞIJȚȖȩȞȠ șİIJȚțȩ (ȐȞȦ IJȦȞ 50% IJȦȞ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȞ)
4.
ȈʌȚȞșȘȡȠȖȡȐijȘµĮ ȒʌĮIJȠȢ (ĮȖȖİȚȠȕȡȚșȒȢ ʌİȡȚȠȤȒ İʌȓ ȘʌĮIJȫµĮIJȠȢ)
5.
ǹȡIJȘȡȚȠȖȡĮijȓĮ (ĮȖȖİȚȠȕȡȚșȒȢ ʌİȡȚȠȤȒ İʌȓ ȘʌĮIJȫµĮIJȠȢ)
6.
ȊʌİȡȘȤȠIJȠµȠȖȡĮijȓĮ
7.
ȊʌȠȜȠȖȚıIJȚțȒ ĮȟȠȞȚțȒ IJȠµȠȖȡĮijȓĮ
8.
ǺȚȠȥȓĮ
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮțȒ ʌȡȩȖȞȦıȘ. ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ ĮȞIJȚµİIJȫʌȚıȘ. ȋȘµİȚȠșİȡĮʌİȓĮ. ȂİIJĮµȩıȤİȣıȘ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………....……………………………………...100%

1.6.12. ȃȠıȒµĮIJĮ ȤȠȜȘijȩȡȦȞ ȠįȫȞ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȉȠ ıȣȞȘșȑıIJİȡȠ ȞȩıȘµĮ IJȦȞ ȤȠȜȘijȩȡȦȞ ȠįȫȞ İȓȞĮȚ Ș ȜȚșȓĮıȘ. ȉȠ 90% IJȦȞ ȜȓșȦȞ
ıȤȘµĮIJȓȗİIJĮȚ İȞIJȩȢ IJȘȢ ȤȠȜȘįȩȤȠȣ țȪıIJİȦȢ µİ ʌȡȠįȚĮșİıȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ IJȘȞ
ʌĮȤȣıĮȡțİȓĮ, IJȠ ıĮțȤĮȡȫįȘ įȚĮȕȒIJȘ, IJȘȞ ȣʌİȡȜȚʌȚįĮȚµȓĮ țĮȚ IJȚȢ ȤȡȩȞȚİȢ ĮȚµȠȜȣIJȚțȑȢ
ĮȞĮȚµȓİȢ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ǹ. ǹıȣµʌIJȦµĮIJȚțȒ
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ țĮȜȒ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȋȦȡȓȢ
İʌȑµȕĮıȘ…..…....……………………………………..0 - 5%
Ȃİ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ İʌȑµȕĮıȘ ȕȜ. țİij. 6.
Ǻ. ȂİIJȐ țȦȜȚțȠȪ
x

ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ

ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ

ȆȡȩȖȞȦıȘ țĮȜȒ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȋȦȡȓȢ
İʌȑµȕĮıȘ…..…....……………………………………..0 - 10%
Ȃİ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ İʌȑµȕĮıȘ ȕȜ. țİij. 6.

ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ

ī. ȂİIJȐ İʌȚʌȜȠțȫȞ ȕȜ. țİij. 6.
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
1. ȅȟİȓĮ ȤȠȜȠțȣıIJȓIJȚįĮ (ıȘʌIJȚțȩȢ ʌȣȡİIJȩȢ, ȓțIJİȡȠȢ, İȣĮȚıșȘıȓĮ, İȜĮijȡȐ ıȪıʌĮıȘ įİȟȚȠȪ
ȣʌȠȤȠȞįȡȓȠȣ).
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ țĮȜȒ. ǹȡȤȚțȐ ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȒ șİȡĮʌİȓĮ.
¾
µȒȞĮ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………....…………………………….60% [1

2. ǶįȡȦʌĮȢ ȤȠȜȘįȩȤȠȣ. Ǽʌȓ İȞıijȘȞȫıİȦȢ ȜȓșȠȣ ıIJȠȞ țȣıIJȚțȩ ʌȩȡȠ Ș ȤȠȜȘįȩȤȠȢ
ʌȜȘȡȠȪIJĮȚ Įʌȩ ȐıȘʌIJȠ ȣȖȡȩ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ țĮȜȒ. ĬİȡĮʌİȓĮ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ.
¾

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ (ȕȜ. ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȑȢ ʌĮșȒıİȚȢ țİij. 6)

3. ǼµʌȪȘµĮ ȤȠȜȘįȩȤȠȣ. īȚĮ IJȘȞ ĮȚIJȓĮ ĮȣIJȒ Ș ȤȠȜȘįȩȤȠȢ ʌȜȘȡȠȪIJĮȚ Įʌȩ ʌȣȫįİȢ ȣȖȡȩ.
DzȞIJȠȞȠ țĮȚ ʌĮȡĮIJİIJĮµȑȞȠ ȐȜȖȠȢ, ıȘʌIJȚțȩȢ ʌȣȡİIJȩȢ, İȣĮȚıșȘıȓĮ, ıȪıʌĮıȘ įİȟȚȠȪ
ȣʌȠȤȠȞįȡȓȠȣ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ µȑIJȡȚĮ. ĬİȡĮʌİȓĮ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ.
¾

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ (ȕȜ. ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȑȢ ʌĮșȒıİȚȢ țİij. 6)

4. īȐȖȖȡĮȚȞĮ. ǻȚȐIJȡȘıȘ. ȆİȡȚIJȠȞȓIJȚįĮ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ µȑIJȡȚĮ. ĬİȡĮʌİȓĮ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ.
¾

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ (ȕȜ. ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȑȢ ʌĮșȒıİȚȢ țİij. 6)

5. ȅȟİȓĮ ȤȠȜĮȖȖİȚȓIJȚįĮ (ıȘʌIJȚțȩȢ ʌȣȡİIJȩȢ, ȓțIJİȡȠȢ, İȣĮȚıșȘıȓĮ, ıȪıʌĮıȘ įİȟȚȠȪ
ȣʌȠȤȠȞįȡȓȠȣ) (Ƞ ȜȓșȠȢ İȞıijȘȞȠȪIJĮȚ ıIJȠ ȤȠȜȘįȩȤȠ ʌȩȡȠ).

x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ țĮȜȒ. ĬİȡĮʌİȓĮ ȓįȚĮ µİ İțİȓȞȘ IJȘȢ ȠȟİȓĮȢ ȤȠȜȠțȣıIJȓIJȚįĮȢ.
¾
µȒȞĮ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………....………………….…………60% [1

6. ǾʌĮIJȚțȩ ĮʌȩıIJȘµĮ. ȈȘʌIJȚțȩȢ ʌȣȡİIJȩȢ, ıȪıʌĮıȘ įİȟȚȠȪ ȣʌȠȤȠȞįȡȓȠȣ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǺȜȑʌİ ȘʌĮIJȚțȩ ĮʌȩıIJȘµĮ.
7. ȆĮȖțȡİĮIJȓIJȚįĮ. ȀȠȚȜȚĮțȩ ȐȜȖȠȢ, ȑµİIJȠȚ, İȣĮȚıșȘıȓĮ, ıȪıʌĮıȘ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǺȜȑʌİ ʌĮȖțȡİĮIJȓIJȚįĮ.
8. ȀĮțȠȒșȘȢ İȟĮȜȜĮȖȒ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ µȑIJȡȚĮ ȑȦȢ țĮțȒ. ĬİȡĮʌİȓĮ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ.

1.6.13. ȆĮȖțȡİĮIJȓIJȚįĮ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ĭȜİȖµȠȞȫįȘȢ įȚĮIJĮȡĮȤȒ IJȠȣ ʌĮȖțȡȑĮIJȠȢ ʌȠȣ ıȣȞȠįİȪİIJĮȚ Įʌȩ ȠȓįȘµĮ, įȚȩȖțȦıȘ,
ĮȣIJȠʌİȥȓĮ, ȞȑțȡȦıȘ țĮȚ ĮȚµȠȡȡĮȖȓĮ. ǻȚĮțȡȓȞȠȣµİ IJȘ ȞȩıȠ ıİ ȠȟİȓĮ țĮȚ ȠȟİȓĮ
ȣʌȠIJȡȠʌȚȐȗȠȣıĮ µȠȡijȒ țĮIJȐ IJȚȢ ȠʌȠȓİȢ Ș ĮȞĮIJȠµȓĮ țĮȚ Ș ijȣıȚȠȜȠȖȓĮ IJȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ
ʌĮȡĮµȑȞȠȣȞ ĮȞȑʌĮijİȢ µİIJȐ IJȘȞ ĮʌȠįȡȠµȒ IJȠȣ ȠȟȑȦȢ İʌİȚıȠįȓȠȣ, țĮȚ ȤȡȩȞȚĮ µȠȡijȒ țĮIJȐ
IJȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș ĮȞĮIJȠµȓĮ țĮȚ Ș ijȣıȚȠȜȠȖȓĮ IJȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ ʌĮȡĮµȑȞȠȣȞ µȠȞȓµȦȢ ʌĮșȠȜȠȖȚțȑȢ.
ȉĮ ıȣȞȒșȘ ĮȓIJȚĮ İȓȞĮȚ:
1.
ȀĮIJȐȤȡȘıȘ ȠȚȞȠʌȞİȪµĮIJȠȢ.
2.
ȋȠȜȠȜȚșȓĮıȘ.
3.
ȂİIJĮIJȡĮȣµĮIJȚțȒ Ȓ µİIJİȖȤİȚȡȘIJȚțȒ ʌĮȖțȡİĮIJȓIJȚįĮ ȁȠȚµȫįȘ ȞȠıȒµĮIJĮ
(ʌĮȡȦIJȓIJȚįĮ).
4.
ĭȐȡµĮțĮ (ıIJİȡȚȞȠİȚįȒ, ĮȞIJȚıȣȜȜȘʌIJȚțȐ).
5.
ǻȚȐijȠȡĮ ȐȜȜĮ ĮȓIJȚĮ (ȣʌİȡȜȚʌȚįĮȚµȓİȢ, ȣʌİȡʌĮȡĮșȣȡİȠİȚįȚıµȩȢ).
ȆĮșȠȜȠȖȠĮȞĮIJȠµȚțȒ įȚȐțȡȚıȘ: ǹ) ȠȡȫįȘȢ țĮȚ Ǻ)ĮȚµȠȡȡĮȖȚțȒ – ȞİțȡȦIJȚțȒ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȅȟİȓĮ țĮȚ ȣʌȠȟİȓĮ ȣʌȠIJȡȠʌȚȐȗȠȣıĮ µȠȡijȒ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ

ȀȠȚȜȚĮțȩ ȐȜȖȠȢ, ȑµİIJȠȚ, ʌȣȡİIJȩȢ, IJĮȤȣțĮȡįȓĮ. ǹȡȖȩIJİȡĮ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ ݵijĮȞȚıIJȠȪȞ:
ʌĮȡĮȜȣIJȚțȩȢ İȚȜİȩȢ, ʌȜİȣȡȓIJȚįĮ, ĮIJİȜİțIJĮıȓĮ, ʌİȡȚIJȠȞȓIJȚįĮ, țĮȡįȚĮțȒ țĮȚ ȞİijȡȚțȒ
ĮȞİʌȐȡțİȚĮ, ıȣµʌIJȫµĮIJĮ shock.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹȪȟȘıȘ ĮµȣȜȐıȘȢ ĮȓµĮIJȠȢ ȠȪȡȦȞ. ȁİȣțȠțȣIJIJȐȡȦıȘ. ȊʌİȡȖȜȣțĮȚµȓĮ, ıĮțȤĮȡȠȣȡȓĮ.
ȊʌĮıȕİıIJȚĮȚµȓĮ. ȆĮșȠȜȠȖȚțȒ ȘʌĮIJȚțȒ ȕȚȠȤȘµİȓĮ. ǹțIJȚȞȠȖȡĮijȓĮ șȫȡĮțȠȢ, țȠȚȜȓĮȢ.
ȊʌİȡȘȤȠIJȠȖȡȐijȘµĮ ȐȞȦ țȠȚȜȓĮȢ. ǹȟȠȞȚțȒ IJȠµȠȖȡĮijȓĮ țȠȚȜȓĮȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȅȡȫįȘȢ: ȀĮȜȒ ʌȡȩȖȞȦıȘ, șİȡĮʌİȓĮ ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȒ 70% [3 µȒȞİȢ]
ȃİțȡȦIJȚțȒ ĮȚµȠȡȡĮȖȚțȒ: ȀĮțȒ ʌȡȩȖȞȦıȘ. ĬȞȘIJȩIJȘIJĮ 70 – 80%
ȊʌȠIJȡȠʌȚȐȗȠȣıĮ

ȑȟĮȡıȘ………………………………………….70% [3 µȒȞİȢ]
ǹȞȐȜȠȖĮ µİ IJȠȞ İʌȘȡİĮıµȩ IJȘȢ ȖİȞȚțȒȢ ȠȚțȠȞȠµȓĮȢ IJȠȣ
ȠȡȖĮȞȚıµȠȪ
țĮȚ
IJȦȞ
ȣʌȠȜİȚµµĮIJȚțȫȞ
ıIJȠȚȤİȓȦȞ……………………………………………….35 – 67%
ȋȡȠȞȓĮ µȠȡijȒ
ȉĮ țȡȚIJȒȡȚĮ µİIJĮʌIJȫıİȦȢ ıIJȘ ȤȡȠȞȓĮ µȠȡijȒ İȓȞĮȚ IJĮ İȟȒȢ:
- ȋȡȩȞȚȠ µȩȞȚµȠ țȠȚȜȚĮțȩ ȐȜȖȠȢ.
- ǹʌȫȜİȚĮ ȕȐȡȠȣȢ.
- ȈĮțȤĮȡȫįȘȢ įȚĮȕȒIJȘȢ.
- ȈIJİĮIJȩȡȡȠȚĮ.
- ȂȩȞȚµȠȢ ȓțIJİȡȠȢ.
- ȌȘȜĮijȘIJȒ ȥİȣįȠțȪıIJȘ.
- ȊʌȠIJȡȠʌȚȐȗȦȞ ĮıțȓIJȘȢ.
- ǼʌİȚıȩįȚȠ ȖĮıIJȡİȞIJİȡȚțȒȢ ĮȚµȠȡȡĮȖȓĮȢ.

1.6.14. ȀȪıIJİȚȢ ʌĮȖțȡȑĮIJȠȢ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǻȚĮțȡȓȞȠȞIJĮȚ Įʌȩ ĮȚIJȚȠȜȠȖȚțȒȢ ĮʌȩȥİȦȢ ıİ:
1.
ȌİȣįȠțȪıIJİȚȢ (ʌȡȠȑȡȤȠȞIJĮȚ țĮIJȩʌȚȞ IJȡĮȣµĮIJȚıµȠȪ Ȓ ʌĮȖțȡİĮIJȓIJȚįĮȢ).
2.
ȀȪıIJİȚȢ İț țĮIJĮțȡĮIJȒıİȦȢ (Įʌȩ ĮʌȩijȡĮȟȘ ʌĮȖțȡİĮIJȚțȠȪ ʌȩȡȠȣ).
3.
ȀȣıIJĮįȑȞȦµĮ (ıʌȐȞȚȠ). ȂʌȠȡİȓ ȞĮ ȣʌȠıIJİȓ İȟĮȜȜĮȖȒ.
4.
ȈȣȖȖİȞȒȢ țȣıIJȚțȒ ȞȩıȠȢ (ʌȠȜȜĮʌȜȒ İȞIJȩʌȚıȘ țȪıIJİȦȞ ıİ ʌȐȖțȡİĮȢ – ȞİijȡȠȪȢ –
ȒʌĮȡ).
5.
ǿȞȠțȣıIJȚțȒ ȞȩıȠȢ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ

ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹ. ȅȚ µȚțȡȑȢ țȪıIJİȚȢ İȓȞĮȚ ĮıȣµʌIJȦµĮIJȚțȑȢ.
Ǻ. ȅȚ µİȖȐȜİȢ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ȐȜȖȠȢ, ȑµİIJȠ țĮȚ ĮʌȠijȡĮțIJȚțȩ ȓțIJİȡȠ, İȞȓȠIJİ İȓȞĮȚ
ĮıȣµʌIJȦµĮIJȚțȑȢ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
Ǿ įȚȐȖȞȦıȘ șĮ ȖȓȞİȚ µİ ȣʌİȡȘȤȠȖȡȐijȘµĮ țĮȚ ĮȟȠȞȚțȒ IJȠµȠȖȡĮijȓĮ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǹ. ȆȡȩȖȞȦıȘ țĮȜȒ. ȀĮµȓĮ șİȡĮʌİȓĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………………………….0 – 5%
Ǻ. ȆȡȩȖȞȦıȘ țĮȜȒ. ǼȞȓȠIJİ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ șİȡĮʌİȓĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ (ȕȜ. țİij. 6)
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȅȚ µİȖȐȜİȢ țȪıIJİȚȢ µʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚʌȜĮțȠȪȞ Įʌȩ ĮȚµȠȡȡĮȖȓĮ – ȡȒȟȘ – ȜȠȓµȦȟȘ. ǿįȚĮȓIJİȡȘ
µȞİȓĮ ȖȓȞİIJĮȚ ıIJȘȞ ȚȞȠțȣıIJȚțȒ ȞȩıȠ IJȠȣ ʌĮȖțȡȑĮIJȠȢ. ȃȩıȠȢ IJȘȢ ʌĮȚįȚțȒȢ ȘȜȚțȓĮȢ
țȜȘȡȠȞȠµȠȪµİȞȘ µİ IJȠ ȣʌȠȜİȚʌȩµİȞȠ ıȦµĮIJȚțȩ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ țĮȚ ʌȡȠıȕȐȜȜȠȣıĮ IJȠȣȢ
İȟȦIJİȡȚțȠȪȢ ĮįȑȞİȢ.
ȋĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ IJȘȢ ȞȩıȠȣ:
1.
2.
3.
4.
ȣȥȘȜȒ.

ȈȣȤȞȑȢ ȜȠȚµȫȟİȚȢ ĮȞĮʌȞİȣıIJȚțȠȪ.
ȈIJİĮIJȩȡȡȠȚĮ.
ǻȚĮIJĮȡĮȤȑȢ șȡȑȥİȦȢ.
ȆİȡȚİțIJȚțȩIJȘIJĮ IJȠȣ ȚįȡȫIJĮ ıİ NaCl İȟĮȚȡİIJȚțȫȢ

¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȆȡȩȖȞȦıȘ
ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ (ȕȜ. țİij. 6)
ȆȡȩȖȞȦıȘ
ȞȩıȠȣ)…...………………………..80 – 100%

µȑIJȡȚĮ.
țĮțȒ

ĬİȡĮʌİȓĮ:
(İʌȓ

ǼȞȓȠIJİ

ȚȞȠțȣıIJȚțȒȢ

1.6.15. ȀĮȡțȓȞȠȢ ʌĮȖțȡȑĮIJȠȢ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȉȠ 90% IJȦȞ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȞ İȓȞĮȚ ĮįİȞȠțĮȡțȓȞȦµĮ Įʌȩ țȪIJIJĮȡĮ IJȦȞ ʌĮȖțȡİĮIJȚțȫȞ
ʌȩȡȦȞ, İȞȫ IJȠ 10% ʌȡȠȑȡȤİIJĮȚ Įʌȩ țȪIJIJĮȡĮ IJȦȞ ĮįİȞȠțȣȥİȜȫȞ. ȈȒµİȡĮ țĮIJĮȜĮµȕȐȞİȚ

IJȘȞ 4Ș șȑıȘ ıİ ıİȚȡȐ ıȣȤȞȩIJȘIJĮȢ (µİIJȐ Įʌȩ IJȠȣȢ țĮȡțȓȞȠȣȢ ʌȞİȪµȠȞĮ – ʌĮȤȑȦȢ İȞIJȑȡȠȣ
– µĮıIJȠȪ).

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ ȤĮȡĮțIJȘȡȓȗȠȞIJĮȚ ȦȢ µȘ İȚįȚțȐ ȖȚ’ ĮȣIJȩ țĮșȣıIJİȡİȓ Ș įȚȐȖȞȦıȘ.
1.
ǼʌȚȖĮıIJȡȚțȩ ȐȜȖȠȢ.
2.
ǹȞȠȡİȟȓĮ, ĮʌȫȜİȚĮ ȕȐȡȠȣȢ.
3.
DzµİIJȠȚ, ĮʌȠıIJȡȠijȒ ıIJȠ țȡȑĮȢ.
4.
ǻȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ıȣȞĮȚıșȒµĮIJȠȢ.
5.
ǴțIJİȡȠȢ (İʌȓ İȞIJȠʌȚıµȠȪ ıIJȘȞ țİijĮȜȒ).
6.
ȂİIJĮȞĮıIJİȣIJȚțȒ șȡȠµȕȠijȜİȕȓIJȚįĮ.
7.
ȅȟİȓĮ ʌĮȖțȡİĮIJȓIJȚįĮ.
8.
ȈĮțȤĮȡȫįȘȢ įȚĮȕȒIJȘȢ.
9.
ǹȚµȠȡȡĮȖȓĮ (Įʌȩ įȚȒșȘıȘ) ʌİʌIJȚțȠȪ.
10.
ȆĮȡĮȞİȠʌȜĮıµĮIJȚțȐ İȞįȠțȡȚȞȚțȐ ıȪȞįȡȠµĮ (Cushimg, ȣʌİȡĮıȕİıIJĮȞĮȚµȓĮ).
ǻȚĮȖȞȦıIJȚțȐ µȑıĮ ȖȚĮ IJȠȞ țĮȡțȓȞȠ ʌĮȖțȡȑĮIJȠȢ İȓȞĮȚ:
1.
ȉȠ ȣʌİȡȘȤȠȖȡȐijȘµĮ.
2.
Ǿ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȚțȒ IJȠµȠȖȡĮijȓĮ.
3.
Ǿ ĮȞȚȠȪıĮ İȞįȠıțȠʌȚțȒ ʌĮȜȓȞįȡȠµȘ ʌİȖțȡİĮIJȠȖȡĮijȓĮ (ERCP).
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ țĮțȒ. ĬȞȘIJȩIJȘIJĮ ȣȥȘȜȒ, ʌȡȠıİȖȖȓȗȠȣıĮ IJȠ 95%.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………………………………….80%

1.7 ȃȅȈǾȂǹȉǹ ȅȊȇȅȆȅǿȅīǼȃȃǾȉǿȀȅȊ ȈȊȈȉǾȂǹȉȅȈ
1.7.1. ȆȣİȜȠȞİijȡȓIJȚįİȢ (ȠȣȡȠȜȠȚµȫȟİȚȢ)
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȅȟİȓĮ ʌȣİȜȠȞİijȡȓIJȚįĮ: ȆİȡȚııȩIJİȡȠ įȩțȚµȠȢ İȓȞĮȚ Ƞ ȩȡȠȢ ȠȣȡȠȜȠȓµȦȟȘ. ȁȠȚµȫȟİȚȢ IJȠȣ
ȠȣȡȠʌȠȚȘIJȚțȠȪ İȓȞĮȚ ıȣȤȞȩIJİȡİȢ ıIJȠ șȒȜȣ. ǹȞĮIJȠµȚțȑȢ ĮȞȦµĮȜȓİȢ IJȠȣ ȠȣȡȠʌȠȚȘIJȚțȠȪ
ıȣıIJȒµĮIJȠȢ İȣȞȠȠȪȞ IJȚȢ ȠȣȡȠȜȠȚµȫȟİȚȢ. ȉȠ țȠȜȠȕĮțIJȘȡȓįȚȠ. ȅ ʌȡȦIJȑĮȢ țĮȚ Ș
ȥİȣįȠµȠȞȐįĮ İȓȞĮȚ IJĮ ıȣȞȘșȑıIJİȡĮ ĮȓIJȚĮ µȠȜȪȞıİȦȞ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
DZȜȖȠȢ țĮIJȐ IJȚȢ ȞİijȡȚțȑȢ ȤȫȡİȢ, ʌȣȡİIJȩȢ, ıȣȤȞȠȣȡȓĮ țĮȚ įȣıȠȣȡȓĮ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ

1)
ǼȟȑIJĮıȘ
ȠȪȡȦȞ,
ĮȞİȪȡİıȘ
ʌȣȠıijĮȚȡȓȦȞ ĮȞ țĮȚ Ș ĮʌȠȣıȓĮ ĮȣIJȫȞ įİȞ ĮʌȠțȜİȓİȚ ȕĮțIJȘȡȚȠȣȡȓĮ.
2)
ȅȣȡȠțĮȜȜȚȑȡȖİȚĮ:
ǹȞİȪȡİıȘ
µȚțȡȠȠȡȖĮȞȚıµȫȞ ıİ ĮȡȚșµȩ ȐȞȦ IJȦȞ 100.000/ml ȣʌȠįȘȜȠȓ ȜȠȓµȦȟȘ.
3)
ǼȞįȠijȜȑȕȚȠȢ
ʌȣİȜȠȖȡĮijȓĮ
țĮȚ
țȣıIJİȠȖȡĮijȓĮ İʌȓ ȣʌȠIJȡȠʌȚĮȗȠȣıȫȞ ʌȡȠıȕȠȜȫȞ ʌȣİȜȠȞİijȡȓIJȚįĮȢ ʌȡȠȢ ĮʌȠțȐȜȣȥȘ
ĮȞĮIJȠµȚțȫȞ ĮȞȦµĮȜȚȫȞ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ įȡĮıIJȚțȒ șİȡĮʌİȣIJȚțȒ ĮȞIJȚµİIJȫʌȚıȘ ȑȤİȚ ȐȡȚıIJĮ ĮʌȠIJİȜȑıµĮIJĮ țĮȚ ʌȡȠȜĮµȕȐȞİȚ IJȘ
ȤȡȠȞȚȩIJȘIJĮ.
¾
µȒȞİȢ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………………………30% [2

2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȋȡȩȞȚĮ ʌȣİȜȠȞİijȡȓIJȚįĮ
Ǿ įȚȐȖȞȦıȘ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ʌȠȜȜȑȢ įȣıȤȑȡİȚİȢ țĮȚ IJȓșİIJĮȚ ȩIJĮȞ Ƞ ĮıșİȞȒȢ ʌȡȠıȑȡȤİIJĮȚ µİ
ʌȡȩȕȜȘµĮ ȤȡȠȞȓĮȢ ȞİijȡȚțȒȢ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ µİIJȐ Ȓ ȐȞİȣ ĮȡIJȘȡȚĮțȒȢ ȣʌİȡIJȐıİȦȢ.
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȀĮIJĮȕȠȜȒ, ĮȞȠȡİȟȓĮ, µȚțȡȩȢ ʌȣȡİIJȩȢ, ʌȠȜȣįȚȥȓĮ țĮȚ ʌȠȜȣȠȣȡȓĮ, ĮʌȩIJȠțȠȢ IJȘȢ
ĮįȣȞĮµȓĮȢ IJȦȞ ȞİijȡȫȞ ʌȡȠȢ ıȣµʌȪțȞȦıȘ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
1) ȉĮ ȠȪȡĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ʌȠȜȪµȠȡijȠʌȪȡȘȞĮ, ȣĮȜȫįİȚȢ țȣȜȓȞįȡȠȣȢ țĮȚ µȚțȡȒ ʌȠıȩIJȘIJĮ
ȜİȣțȫµĮIJȠȢ.
2) ǺĮțIJȘȡȚȠȣȡȓĮ.
3) ǹțIJȚȞȠȜȠȖȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĮʌȠțĮȜȪʌIJİȚ įȚĮijȠȡȠʌȠȓȘıȘ µİȖȑșȠȣȢ ȞİijȡȫȞ.
4) ǹįȣȞĮµȓĮ ıȣµʌȪțȞȦıȘȢ IJȦȞ ȠȪȡȦȞ İȓȞĮȚ ʌȡȫȚµȠ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȩ İȪȡȘµĮ ʌȡȠ ʌȐıȘȢ
İțįȒȜȦıȘȢ ȤȡȠȞȓĮȢ ȞİijȡȚțȒȢ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ.
5) ȆȡȠıįȚȠȡȚıµȩȢ ȠȣȡȓĮȢ ĮȓµĮIJȠȢ, țȡİĮIJȓȞȘȢ ĮȓµĮIJȠȢ țĮȚ clearance țȡİĮIJȓȞȘȢ.
6) ǺȚȠȥȓĮ ȞİijȡȫȞ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ȞȩıȠȢ įȚĮIJȡȑȤİȚ ȤȡȠȞȓȦȢ. ȉİȜȚțȫȢ țĮIJĮȜȒȖİȚ ıİ ȤȡȠȞȓĮ ȞİijȡȚțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ țĮȚ
ĮȡIJȘȡȚĮțȒ ȣʌȑȡIJĮıȘ.
¾
– 67%
– 80%

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȋȦȡȓȢ ĮȡIJȘȡȚĮțȒ ȣʌȑȡIJĮıȘ……………...…………………………...…55
Ȃİ ĮȡIJȘȡȚĮțȒ ȣʌȑȡIJĮıȘ……………………………………………..….67

1.7.2. ȆȠȜȣțȣıIJȚțȠȓ ȞİijȡȠȓ

ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǹȞȒțȠȣȞ ıIJȚȢ țȜȘȡȠȞȠµȚțȑȢ țĮȚ ıȣȖȖİȞİȓȢ ȞȩıȠȣȢ IJȦȞ ȞİijȡȫȞ. ȀȜȘȡȠȞȠµȠȪȞIJĮȚ µİ IJȠ
ıȦµĮIJȚțȩ İʌȚțȡĮIJȠȪȞIJĮ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ. ȅ ijȜȠȚȩȢ ĮȜȜȐ țĮȚ Ƞ µȣİȜȩȢ IJȦȞ ȞİijȡȫȞ ıȣȞȒșȦȢ
țĮIJĮȜĮµȕȐȞİIJĮȚ Įʌȩ ȜİʌIJȠIJȠȚȤȦµĮIJȚțȑȢ – ıijĮȚȡȚțȑȢ țȪıIJİȚȢ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȆȜİȣȡȚIJȚțȩȢ ʌȩȞȠȢ – țȦȜȚțȠȓ ȞİijȡȠȪ ȜȩȖȦ ĮʌȠȕȠȜȒȢ ȜȓșȦȞ ĮȚµĮIJȠȣȡȓĮ – ȠȣȡȠȜȠȚµȫȟİȚȢ
– ĮȡIJȘȡȚĮțȒ ȣʌȑȡIJĮıȘ – ȤȡȠȞȓĮ ȞİijȡȚțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ – įȚȩȖțȦıȘ IJȘȢ țȠȚȜȓĮȢ ĮʌȩIJȠµȘ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȆȡȦIJİȧȞȠȣȡȓĮ Ș ȠʌȠȓĮ ıʌȐȞȚĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ IJĮ 2g IJȘȞ ȘµȑȡĮ.
ȀĮIJȐ IJȘȞ İȞįȠijȜȑȕȚĮ ʌȣİȜȠȖȡĮijȓĮ ȠȚ ȞİijȡȠȓ ĮȞİȣȡȓıțȠȞIJĮȚ įȚȠȖțȦµȑȞȠȚ. ȉȠ
ȣʌİȡȘȤȠȖȡȐijȘµĮ țĮȚ Ș ĮȟȠȞȚțȒ IJȠµȠȖȡĮijȓĮ IJȦȞ ȞİijȡȫȞ ĮʌȠțĮȜȪʌIJȠȣȞ IJȚȢ țȪıIJİȚȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȋȦȡȓȢ
ȞİijȡȚțȒ
ĮȞİʌȐȡțİȚĮ
ȣʌȑȡIJĮıȘ………...……...………67%
Ȃİ
ȞİijȡȚțȒ
ĮȞİʌȐȡțİȚĮ
ȣʌȑȡIJĮıȘ…………………..……….80%

Ȓ
Ȓ

ĮȡIJȘȡȚĮțȒ
ĮȡIJȘȡȚĮțȒ

1.7.3. ȊįȡȠȞİijȡȫıİȚȢ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȅʌȠȚȠįȒʌȠIJİ İµʌȩįȚȠ ıIJȘȞ İȜİȪșİȡȘ ȡȠȒ IJȦȞ ȠȪȡȦȞ (ȩȖțȠȢ ıIJȑȞȦıȘ – ȜȓșȠȢ Ȓ
ȣʌİȡIJȡȠijȓĮ IJȠȣ ʌȡȠıIJȐIJȘ) ȑȤİȚ ȦȢ ĮʌȠIJȑȜİıµĮ ȣįȡȠȞȑijȡȦıȘ țĮȚ ʌȠȜȪ ĮȣȟȘµȑȞȘ
ıȣȤȞȩIJȘIJĮ ȜȠȚµȫȟİȦȞ IJȠȣ ȠȣȡȠʌȠȚȘIJȚțȠȪ. Ǿ ȜȠȓµȦȟȘ ıİ ȑįĮijȠȢ ĮʌȠijȡȐȟİȦȢ IJȠȣ
ȠȣȡȠʌȠȚȘIJȚțȠȪ µʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıİ IJĮȤİȓĮ țĮIJĮıIJȡȠijȒ IJȠȣ ȞİijȡȚțȠȪ ȚıIJȠȪ. ȆȠȜȜȠȓ
įȚĮijȠȡİIJȚțȠȓ µȚțȡȠȠȡȖĮȞȚıµȠȓ µʌȠȡİȓ ȞĮ µȠȜȪȞȠȣȞ IJȠ ȠȣȡȠʌȠȚȘIJȚțȩ ĮȜȜȐ ȠȚ
ıȣȞȘșȑıIJİȡȠȚ İȓȞĮȚ ȠȚ Gram ĮȡȞȘIJȚțȠȓ.
ǼȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ĮµijȩIJİȡȩʌȜİȣȡȠȢ țĮȚ țĮIJȐ țĮȞȩȞĮ IJȠ țȫȜȣµĮ İȣȡȓıțİIJĮȚ ıIJȠȞ ĮȣȤȑȞĮ
IJȘȢ țȪıIJİȦȢ Ȓ ıIJȘȞ ȠȣȡȒșȡĮ. ȅ İIJİȡȩʌȜİȣȡȠȢ ȣįȡȩȞİijȡȠȢ İȓȞĮȚ ĮʌȠIJȑȜİıµĮ țȦȜȪµĮIJȠȢ
ʌȠȣ İȞIJȠʌȓȗİIJĮȚ ıIJȘȞ ʌȣİȜȠȠȣȡȘIJȘȡȚțȒ ıȣµȕȠȜȒ Ȓ țĮIJȐ µȒțȠȢ IJȠȣ ȠȣȡȘIJȒȡĮ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȆȡȠİȟȐȡȤȠȣȞ IJĮ IJȠȣ țȦȜȪµĮIJȠȢ țĮȚ IJȦȞ ıȣȞȠįȫȞ ȠȣȡȠȜȠȚµȫȟİȦȞ. ȉȠ ȒʌȚȠ ȐȜȖȠȢ ıIJȘȞ
ȠıijȪ, Ƞ ʌȣȡİIJȩȢ, Ș ĮȞĮȚµȓĮ țĮȚ Ș țĮȤİȟȓĮ ȣʌȠįȘȜȫȞȠȣȞ ȤȡȩȞȚĮ ĮʌȩijȡĮȟȘ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ

ȅȜȚȖȠȣȡȓĮ µȑȤȡȚȢ ĮȞȠȣȡȓĮȢ, ĮȚµĮIJȠȣȡȓĮ, ʌȣȠȣȡȓĮ, ȠȣȡĮȚµȓĮ, ĮȞĮȚµȓĮ. ȆȡȫȚµİȢ șİIJȚțȑȢ
İȞįİȓȟİȚȢ Įʌȩ IJȘȞ ĮʌİȚțȠȞȚıIJȚțȒ įȚĮȖȞȦıIJȚțȒ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ȑȖțĮȚȡȘ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ ȐȡıȘ IJȠȣ țȦȜȪµĮIJȠȢ ıIJȘ ȡȠȒ IJȦȞ ȠȪȡȦȞ ȑȤİȚ ĮʌȠȜȪIJȦȢ
ȚțĮȞȠʌȠȚȘIJȚțȐ ĮʌȠIJİȜȑıµĮIJĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………………....40% [6
µȒȞİȢ]
- Ǽʌȓ İȖțĮIJĮıIJȐıİȦȢ ȃǹ…………………………………………………55 – 67%
- ǹȞ Ƞ ĮȚIJȚȠȜȠȖȚțȩȢ ʌĮȡȐȖȦȞ ĮijȠȡȐ ȤȦȡȠțĮIJĮțIJȘIJȚțȒ İȟİȡȖĮıȓĮ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȘȞ
İȟȑȜȚȟȘ țĮȚ IJȘȞ ȑțIJĮıȘ………………………………………..……….>67%

1.7.4. ȃİȠʌȜȐıµĮIJĮ ȞİijȡȠȪ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǹʌȩ IJȠȣȢ țĮțȠȒșİȚȢ ȩȖțȠȣȢ IJȦȞ ȞİijȡȫȞ IJȠ ĮįİȞȠțĮȡțȓȞȦµĮ (ȩȖțȠȢ, Grawitz,
ȣʌİȡȞȑijȡȦµĮ) İȓȞĮȚ Ƞ ıȣȞȘșȑıIJİȡȠȢ ʌȡȠİȡȤȩµİȞȠȢ Įʌȩ IJȠ İʌȚșȒȜȚȠ IJȦȞ ȠȣȡȠijȩȡȦȞ
ıȦȜȘȞĮȡȓȦȞ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǼȪțȠȜȘ țȩʌȦıȘ, ĮʌȫȜİȚĮ ȕȐȡȠȣȢ, țĮȤİȟȓĮ, ʌȣȡİIJȩȢ, įȚȩȖțȦıȘ IJȠȣ ȞİijȡȠȪ, ĮȚµĮIJȠȣȡȓĮ,
ĮȞĮȚµȓĮ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǾȦıȚȞȠijȚȜȓĮ, ȜİȣȤĮȚµȠİȚįȒȢ ĮȞIJȚįȡȐıİȚȢ, ĮȣȟȘµȑȞȘ ȉȀǼ.
ǼʌȓıȘȢ ʌĮȡȐȖİIJĮȚ ĮȡȚșµȩȢ ȠȡµȠȞȫȞ, ȩʌȦȢ ʌĮȡĮșȠȡµȩȞȘ, ʌȡȠȜĮțIJȓȞȘ, ȖȠȞȠįȠIJȡȠʌȓȞİȢ
țĮȚ ȖȜȣțȠțȠȡIJȚȞȠİȚįȒ. ǹȞĮȚµȓĮ țĮȚ İȞȓȠIJİ ʌȠȜȣțȣIJIJĮȡĮȚµȓĮ. ȊʌİȡȘȤȠȖȡȐijȘµĮ țĮȚ
ĮȟȠȞȚțȒ IJȠµȠȖȡĮijȓĮ ȕȠȘșȠȪȞ ıIJȘ įȚȐȖȞȦıȘ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ıȘµİȡȚȞȒ ȠȜȚțȒ 5İIJȒȢ İʌȚȕȓȦıȘ İȓȞĮȚ ʌİȡȓʌȠȣ 45%. ǹȞ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ µİIJĮıIJȐıİȚȢ IJȠ
ʌȠıȠıIJȩ İʌȚȕȓȦıȘȢ ĮȣȟȐȞİȚ ıIJĮ 65%.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȋȦȡȓȢ
µİIJĮıIJȐıİȚȢ…………………………………………………………….67%
ǵIJĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ µİIJĮıIJȐıİȚȢ ıIJȠȣȢ ʌȞİȪµȠȞİȢ, ȣʌİȗȦțȩIJĮ, țĮȚ ȠıIJȐ…...80–
100%

1.7.5. ȃİijȡȦıȚțȩ ıȪȞįȡȠµȠ

ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȈȣȞȓıIJĮIJĮȚ ıİ ȠȟİȓĮ Ȓ ȤȡȩȞȚĮ ȕȜȐȕȘ IJȦȞ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȫȞ µȠȞȐįȦȞ IJȠȣ ȞİijȡȠȪ (ȕĮıȚțȒ
µİµȕȡȐȞȘ – ıʌİȓȡĮµĮ) µİ țȪȡȚȠ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȩ IJȘȞ ʌȡȦIJİȧȞȠȣȡȓĮ.
ȃİijȡȦıȚțȩ ıȪȞįȡȠµȠ µʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ:
Į) īİȞȚțİȣµȑȞĮ ȞȠıȒµĮIJĮ: ȅ ıȣıIJȘµĮIJȚțȩȢ İȡȣșȘµĮIJȫįȘȢ ȜȪțȠȢ, Ș ȠȗȫįȘȢ
ʌȠȜȣĮȡIJȘȡȓIJȚįĮ, IJȠ ʌȠȜȜĮʌȜȠȪȞ µȣȑȜȦµĮ, Ș ĮȞĮijȣȜĮțIJȠİȚįȒȢ ʌȠȡijȪȡĮ (Henoch –
Schönlein), Ș ıȪijȚȜȘ, Ș İȜȠȞȠıȓĮ, ț.Į.
ȕ) ȃİijȡȚțȑȢ ʌĮșȒıİȚȢ: Ǿ ȠȟİȓĮ țĮȚ ȤȡȠȞȓĮ ıʌİȚȡĮµĮIJȠȞİijȡȓIJȚįĮ țĮȚ Ș șȡȩµȕȦıȘ IJȦȞ
ȞİijȡȚțȫȞ ijȜİȕȫȞ.
Ȗ) ȃİijȡȠIJȠȟȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ: ǺĮȡȑĮ µȑIJĮȜȜĮ, Ș ʌİȞȚțȚȜȜĮµȓȞȘ, Ș IJȡȚµİįȚȩȞȘ, Ș ʌĮȡĮįȚȩȞȘ.
ǵIJĮȞ įİȞ ĮʌȠțĮȜȪʌIJİIJĮȚ ıĮijȑȢ ĮȓIJȚȠ IJȠ ȞİijȡȦıȚțȩ ıȪȞįȡȠµȠ ȤĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ
ĮȣIJȠʌĮșȑȢ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉȠ ȞİijȡȦıȚțȩ ıȪȞįȡȠµȠ țȜȚȞȚțȫȢ ʌȡȠȕȐȜȜİȚ µİ ȠȓįȘµĮ. Ȃİ IJȠ țĮșȠȜȚțȩ ȠȓįȘµĮ
ıȣȞȣʌȐȡȤİȚ ĮıțȓIJȘȢ Ȓ ȣįȡȠșȫȡĮțĮȢ. ȅȚ ʌȐıȤȠȞIJİȢ İȓȞĮȚ İʌȚȡȡİʌİȓȢ ıİ ȜȠȚµȫȟİȚȢ. ȀĮIJȐ
IJȘȞ ȠȚįȘµĮIJȚțȒ ijȐıȘ ȠȚ ĮıșİȞİȓȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĮȞȠȡİȟȓĮ țĮȚ ݵijĮȞȓȗȠȣȞ
ȖĮıIJȡİȞIJİȡȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹʌȩ IJĮ ȠȪȡĮ:
Į) ǺĮȡİȓĮ ʌȡȦIJİȧȞȠȣȡȜȚĮ, ȐȞȦ IJȦȞ 4g/24h.
ȕ) ȆȠȜȜȑȢ ijȠȡȑȢ įȚĮʌȚıIJȠȪIJĮȚ ʌĮȡȠįȚțȒ µȚțȡȠıțȠʌȚțȒ Ȓ µĮțȡȠıțȠʌȚțȒ ĮȚµĮIJȠȣȡȓĮ.
ǹʌȩ IJȠȞ Ƞȡȩ IJȠȣ ĮȓµĮIJȠȢ:
Į) ȆȡȠıįȚȠȡȚıµȩȢ ʌȡȦIJİȧȞȫȞ ȠȡȠȪ țĮȚ ȘȜİțIJȡȠijȩȡȘıȘ: ȋĮµȘȜȒ IJȚµȒ ȜİȣțȦµĮIJȓȞȘȢ țĮȚ
Ȗ-ıijĮȚȡȓȞȘȢ ȠȡȠȪ țĮȚ ȣȥȘȜȒ IJȚµȒ Į țĮȚ ȕ-ıijĮȚȡȓȞȘȢ.
ȕ) ǹȣȟȘµȑȞȘ IJȚµȒ ȤȠȜȚıIJİȡȓȞȘȢ țĮȚ ȜȚʌȚįȓȦȞ ȠȡȠȪ ȖİȞȚțȫȢ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ İȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ȪʌĮȡȟȘ țĮȚ IJȘ ijȪıȘ IJȘȢ ȣʌȠțİȓµİȞȘȢ ȞȩıȠȣ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………………………..…67 - 80%

1.7.6 ȋȡȩȞȚĮ ȞİijȡȚțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǼȓȞĮȚ Ș IJİȜȚțȒ țĮIJȐȜȘȟȘ ʌȠȜȜȫȞ ʌĮșȒıİȦȞ IJȦȞ ȞİijȡȫȞ. ǹʌȩ IJĮ ıȣȤȞȩIJİȡĮ ĮȓIJȚĮ IJȘȢ
ȤȡȩȞȚĮȢ ȞİijȡȚțȒȢ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ İȓȞĮȚ Ș ıʌİȚȡĮµĮIJȠȞİijȡȓIJȚįĮ, ȠȚ ȞȩıȠȚ ıȦȜȘȞĮȡȓȦȞ, Ș

įȚĮȕȘIJȚțȒ ȞİijȡȠʌȐșİȚĮ, Ș ȞİijȡȠıțȜȒȡȣȞıȘ, Ƞ ʌȠȜȣțȣıIJȚțȩȢ ȞİijȡȩȢ, Ƞ ıȣıIJȘµĮIJȚțȩȢ
İȡȣșȘµĮIJȫįȘȢ ȜȪțȠȢ, țIJȜ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
Į) ǹȞĮȚµȓĮ.
ȕ) īĮıIJȡİȞIJİȡȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ (ĮȞȠȡİȟȓĮ, ȞĮȣIJȓĮ, ȑµİIJȠȚ, ȠȣȡĮȚµȚțȒ ĮʌȩʌȞȠȚĮ,
ȖĮıIJȡȠįȦįİțĮįĮțIJȣȜȚțȩ ȑȜțȠȢ).
Ȗ) ǻİȡµĮIJȠȜȠȖȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ (ȦȤȡȩIJȘIJĮ, țȞȘıµȩȢ, İțȤȣµȫıİȚȢ).
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹȪȟȘıȘ IJȘȢ ȠȣȡȓĮȢ țĮȚ IJȘȢ țȡİĮIJȓȞȘȢ IJȠȣ ĮȓµĮIJȠȢ. ǻȚĮIJĮȡĮȤȑȢ IJȦȞ ȜİȣțȦµȐIJȦȞ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ĮȞĮȚµȓĮ, IJĮ ȠȚįȒµĮIJĮ, Ș ȠȣȡĮȚµȓĮ ĮȜȜȐ țȣȡȓȦȢ Ș clearance țȡİĮIJȓȞȘȢ İȓȞĮȚ ĮȟȚȩʌȚıIJĮ
țȡȚIJȒȡȚĮ ȖȚĮ IJȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıµȩ IJȘȢ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ. Clearance țȡİĮIJȓȞȘȢ <75 ml/min.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………………………………….40%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
Į) ȀĮȡįȚĮȖȖİȚĮțȑȢ țĮȚ ʌȞİȣµȠȞȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ (ĮȡIJȘȡȚĮțȒ ȣʌȑȡIJĮıȘ, ʌİȡȚțĮȡįȓIJȚįĮ,
µȣȠțĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ, ȠȣȡĮȚµȚțȩȢ ʌȞİȪµȠȞĮȢ, ĮȡȡȣșµȓİȢ).
ȕ) ȃİȣȡȠµȣȧțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ (țȐµĮIJȠȢ, įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ȪʌȞȠȣ, țİijĮȜĮȜȖȓĮ, ʌȜȘµµİȜȒȢ
įȚĮȞȠȘIJȚțȒ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ, ȜȒșĮȡȖȠȢ, ʌİȡȚijİȡȚțȒ ȞİȣȡȠʌȐșİȚĮ, ʌĮȡȐȜȣıȘ, µȣȧțȩȢ țȜȩȞȠȢ,
İʌȚȜȘʌIJȚțȠȓ ıʌĮıµȠȓ, țȫµĮ, İʌȫįȣȞİȢ µȣȧțȑȢ ıȣıʌȐıİȚȢ).
Ȗ) ǼȞįȠțȡȚȞȚțȑȢ țĮȚ µİIJĮȕȠȜȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ (ȞİijȡȚțȒ ȠıIJİȠįȣıIJȡȠijȓĮ, įİȣIJİȡȠʌĮșȒȢ
ȣʌİȡʌĮȡĮșȣȡİȠİȚįȚıµȩȢ, ĮµȘȞȩȡȡȠȚĮ).
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȆȠȜȣȠȣȡȓĮ, ȣʌȠıșİȞȠȣȡȓĮ, įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ȣȖȡȫȞ, țĮȚ ȘȜİțȡIJȠȜȣIJȫȞ µİ ȣʌȠțĮȜȚĮȚµȓĮ,
ȣʌȠȞĮIJȡȚĮȚµȓĮ, ȠȟȑȦıȘ, ȣʌĮıȕİıIJȚĮµȓĮ, ȣʌȠijȦıijĮIJĮȚµȓĮ, įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ȕȚIJĮµȓȞȘȢ D,
ĮȞĮȚµȓĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ȂȑȤȡȚ 50 ml/min………...……………………………………………..µȑȤȡȚ 67%
- ȀȐIJȦ IJȦȞ 50 ml/min………………………………………………………….80%

1.7.7. ȂİIJĮµȩıȤİȣıȘ ȞİijȡȠȪ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ

ǼȓȞĮȚ IJȠ µȩȞȠ µȑıȠ İʌȚȕȓȦıȘȢ ĮıșİȞȠȪȢ µİ IJİȜȚțȩ ıIJȐįȚȠ ȞİijȡȚțȒȢ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ.
ǹıșİȞȒȢ ʌȡȠȠȡȚȗȩµİȞȠȢ ȞĮ ȣʌȠıIJİȓ µİIJĮµȩıȤİȣıȘ ȣijȓıIJĮIJĮȚ IJĮțIJȚțȫȢ ĮȚµȠțȐșĮȡıȘ
µȑȤȡȚ ȞĮ İȣȡİșİȓ Ƞ țĮIJȐȜȜȘȜȠȢ įȩIJȘȢ.
ǹʌȩȡȡȚȥȘ IJȠȣ µȠıȤİȪµĮIJȠȢ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ İʌȚıȣµȕİȓ ȠȟȑȦȢ Ȓ µİIJȐ ʌȐȡȠįȠ İȕįȠµȐįȦȞ Ȓ
İIJȫȞ. ȆȡȩțİȚIJĮȚ ʌİȡȓ ĮȞȠıȠȜȠȖȚțȫȞ ijĮȚȞȠµȑȞȦȞ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉĮ IJȘȢ ȞİijȡȚțȒȢ įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ ȤȦȡȓȢ İʌȚʌȜȠțȒ. ǼȞȓȠIJİ İʌĮȞݵijȐȞȚıȘ IJȘȢ ĮȡȤȚțȒȢ
ıʌİȚȡĮµĮIJȚțȒȢ ȞȩıȠȣ İʌȓ IJȦȞ µȠıȤİȣµȐIJȦȞ ʌȡȠijĮȞȫȢ İț IJȘȢ İʌȚįȡȐıİȦȢ IJȠȣ ȚįȓȠȣ IJȠȣ
ĮȞȠıȠȜȠȖȚțȠȪ µȘȤĮȞȚıµȠȪ Ȓ țĮȚ IJȦȞ ıȣȞȠįȫȞ İʌȚʌȜȠțȫȞ, ȦȢ ȜȠȓµȦȟȘ µİ ʌȣȡİIJȩ,
ʌȞİȣµȠȞȚțȑȢ ȕȜȐȕİȢ, ȑµijȡĮȖµĮ IJȠȣ µȣȠțĮȡįȓȠȣ, ȣʌȑȡIJĮıȘ, Ca įȑȡµĮIJȠȢ ȤİȚȜȑȦȞ,
ĮȚµȠȡȡĮȖȓĮ Įʌȩ IJȠ ȖĮıIJȡİȞIJİȡȚțȩ ıȦȜȒȞĮ Ȓ ĮȚµȠȡȡĮȖȚțȒ ʌĮȖțȡİĮIJȓIJȚįĮ, ȠıIJİȠʌȩȡȦıȘ,
įȚĮȕȒIJȘȢ, țĮIJĮȡȡȐțIJȘȢ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉĮ ıʌȠȣįĮȚȩIJİȡĮ: ȣʌİȡĮıȕİıIJȚĮȚµȓĮ, ȣʌİȡIJȡȚȖȜȣțİȡȚįĮȚµȓĮ, ȣʌİȡȖȜȣțĮȚµȓĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȀĮIJȐ
IJȠ
ıIJȐįȚȠ
ʌȡȠİIJȠȚµĮıȓĮȢ
țĮȚ
µİIJİȖȤİȚȡȘIJȚțȐ…………………...…...>80%
Ǽʌȓ ĮijȠµȠȚȫıİȦȢ IJȠȣ µȠıȤİȪµĮIJȠȢ………………………………...67%
[2 ȑIJȘ]
Ǽʌȓ
ĮʌȠȡȡȓȥİȦȢ
IJȠȣ
µȠıȤİȪµĮIJȠȢ
Ȓ
ıȠȕĮȡȫȞ
İʌȚʌȜȠțȫȞ………………...80%

1.7.8. ȆȡȠıIJĮIJȓIJȚįİȢ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȅ ȩȡȠȢ ʌȡȠıIJĮIJȓIJȚįĮ ʌİȡȚȖȡȐijİȚ įȚȐijȠȡİȢ ijȜİȖµȠȞȑȢ IJȠȣ ʌȡȠıIJȐIJȘ, ʌİȡȚȜĮµȕĮȞȠµȑȞȦȞ
IJȦȞ ȠȟİȚȫȞ țĮȚ ȤȡȠȞȓȦȞ ȜȠȚµȫȟİȦȞ Įʌȩ İȚįȚțȠȪȢ µȚțȡȠȠȡȖĮȞȚıµȠȪȢ țĮȚ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ ıIJȚȢ
ȠʌȠȓİȢ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıȘµİȓĮ țĮȚ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ ijȜİȖµȠȞȒȢ IJȠȣ ʌȡȠıIJȐIJȘ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
Į) ȅȟİȓĮ ȕĮțIJȘȡȚĮțȒ ʌȡȠıIJĮIJȓIJȚįĮ. ȅijİȓȜİIJĮȚ țȣȡȓȦȢ ıİ Gram ĮȡȞȘIJȚțȐ ʌĮșȠȖȩȞĮ IJȠȣ
ȠȣȡȠʌȠȚȘIJȚțȠȪ İȞȓȠIJİ țĮȚ ıIJȠȞ Staphylococcus aureus. ȋĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ ʌȣȡİIJȩ,
ȡȓȖȠȢ, įȣıȠȣȡȓĮ țĮȚ İȣĮȓıșȘIJȠ ʌȡȠıIJȐIJȘ, ȐȜȖȘ ʌİȡȚȞȑȠȣ Ȓ ȩȡȤİȦȞ.
ȕ) ȋȡȠȞȓĮ ȕĮțIJȘȡȚĮțȒ ʌȡȠıIJĮIJȓIJȚįĮ. ǼȓȞĮȚ Ȓ țȪȡȚĮ ĮȚIJȓĮ ȣʌȠIJȡȠʌȚȐȗȠȣıĮȢ
ȕĮțIJȘȡȚȠȣȡȓĮȢ ıIJȠȣȢ ȐȞįȡİȢ.

ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȁİȣțȐ ĮȚµȠıijĮȓȡȚĮ ıIJȠ ȓȗȘµĮ IJȦȞ ȠȪȡȦȞ.
ȆȠȜȣȠȣȡȓĮ Ȓ ĮȚµĮIJȠȣȡȓĮ µʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ Ȓ µȩȞȘ İțįȒȜȦıȘ ʌȡȠıIJĮIJȚțȒȢ ȞȩıȠȣ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ȀĮȜȒ ĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘ ıIJȘ șİȡĮʌİȓĮ………………………….….5 – 10% [1 µȒȞĮ]
- ǻȪıțȠȜĮ ȚȐIJĮȚ țĮȚ ĮʌȠIJİȜİȓ İıIJȓĮ İʌȚȞȑµȘıȘȢ ijȜİȖµȠȞȒȢ……….……….20%

1.8. ȆǹĬǾȈǼǿȈ īǼȃȃǾȉǿȀȍȃ ȅȇīǹȃȍȃ ȉȅȊ ĬǾȁǼȅȈ Ȁǹǿ
ǻǿǹȉǹȇǹȋǼȈ ȉȅȊ ĭȊȁȅȊ
1.8.1. ȂȘȞȠȡȡĮȖȓĮ, µȘIJȡȠȡȡĮȖȓĮ, ȣʌİȡµȘȞȩȡȡȠȚĮ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǼȓȞĮȚ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ IJȘȢ ȑµµȘȞȠȣ ȡȪıİȦȢ ʌȠȣ µʌȠȡİȓ ȞĮ ȠijİȓȜİIJĮȚ ıİ ȣʌȠȕȜİȞȞȠȖȩȞȚĮ
ȚȞȠµȣȫµĮIJĮ IJȘȢ µȒIJȡĮȢ Ȓ ıİ ʌȠȜȪʌȠįİȢ IJȠȣ İȞįȠµȘIJȡȓȠȣ ȩıȠȞ ĮijȠȡȐ IJȚȢ µȘIJȡȠȡȡĮȖȓİȢ.
ǼʌȓıȘȢ ȠȡµȠȞȚțȑȢ, ıȣıIJȘµĮIJȚțȑȢ ijȜİȖµȠȞȑȢ ȦȢ țĮȚ IJȠʌȚțȑȢ IJȦȞ ȖİȞȞȘIJȚțȫȞ ȠȡȖȐȞȦȞ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ǹȞ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȒ įȣıȤȑȡİȚĮ, ĮȞĮȚµȓĮ µİIJȡȓȠȣ ȕĮșµȠȪ (Ǽ=3x106) țĮȚ
ijȣıȚȠȜȠȖȚțȐ İȡȣșȡȠțȪIJIJĮȡĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………………………..10 - 20%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ǹȞ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ĮȞĮȚµȓĮ µİȖĮȜȪIJİȡȘȢ İȞIJȐıİȦȢ µİ ĮʌȒȤȘıȘ ıIJȘ ȖİȞȚțȒ țĮIJȐıIJĮıȘ IJȠȣ
ʌȐıȤȠȞIJȠȢ (ȜİȣțȒ ȤȡȫıȘ IJȦȞ İʌȚʌİijȣțȩIJȦȞ, ȓȜȚȖȖȠȚ, ĮʌȓıȤȞĮıȘ, įȪıʌȞȠȚĮ, țIJȜ).
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………………………..20 - 30%

1.8.2. īȞȒıȚȠȢ İȡµĮijȡȠįȚIJȚıµȩȢ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ - ǹǿȉǿȅȁȅīǿǹ
ȈʌȐȞȚĮ ıȣȖȖİȞȒȢ ĮȞȦµĮȜȓĮ įȚĮʌȜȐıİȦȢ IJȦȞ ȦȠșȘțȫȞ. Ǿ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮ IJȘȢ įİȞ ȑȤİȚ
įȚİȣțȡȚȞȚıșİȓ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȋĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ IJȠ ȖİȖȠȞȩȢ ȩIJȚ ıIJȠ ȐIJȠµȠ ȣʌȐȡȤİȚ ȠȡȤȚțȩȢ țĮȚ ȦȠșȘțȚțȩȢ ȚıIJȩȢ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȀĮȡȣȩIJȣʌȠ (ijȣȜİIJȚțȐ ȤȡȦµµȠıȫµĮIJĮ ȋȊ Ȓ ȋȋ Ȓ µȦıĮȧțȩ).
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȃȩıȠȢ µİ țĮȜȒ ʌȠȡİȓĮ țĮȚ ʌȡȩȖȞȦıȘ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………………………………..0 - 4%

1.8.3. ȌİȣįȒȢ İȡµĮijȡȠįȚIJȚıµȩȢ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ - ǹǿȉǿȅȁȅīǿǹ
ȈȣȖȖİȞȒȢ ĮȞȦµĮȜȓĮ įȚĮʌȜȐıİȦȢ IJȦȞ ȦȠșȘțȫȞ. ȅijİȓȜİIJĮȚ ıİ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ IJȠȣ ijȜȠȚȠȪ IJȦȞ
İʌȚȞİijȡȚįȓȦȞ țĮIJȐ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș ijȣıȚȠȜȠȖȚțȒ µİIJĮIJȡȠʌȒ IJȘȢ ʌȡȠȖİıIJİȡȩȞȘȢ ıİ
ȣįȡȠțȠȡIJȚȗȩȞȘ ĮȞĮȤĮȚIJȓȗİIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ȑȜȜİȚȥȘ Ȓ ĮȞİʌĮȡțȒ ʌĮȡĮȖȦȖȒ İȞȗȪµȦȞ (ʌȤ 21ȣįȡȠȟȣȜȐıȘ).

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȊʌȐȡȤİȚ µİȖȑșȣȞıȘ IJȘȢ țȜİȚIJȠȡȓįĮȢ, ıȪµijȣıȘ ıIJĮ µȚțȡȐ ȤİȓȜȘ, ȪʌĮȡȟȘ țȩȜʌȠȣ, µȒIJȡĮȢ,
ȦȠșȒțȘȢ țĮȚ ȠȚ įİȣIJİȡȠȖİȞİȓȢ ȤĮȡĮțIJȒȡİȢ IJȠȣ ijȪȜȠȣ (IJȡȓȤȦıȘ, țIJȜ) İȓȞĮȚ ȐȡȡİȞȠȢ
IJȪʌȠȣ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȀĮȡȣȩIJȣʌȠȢ (ijȣȜİIJȚțȐ ȤȡȦµȠıȫµĮIJĮ ȋȋ). ȈȦµȐIJȚȠ Barr.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȃȩıȠȢ µİ țĮȜȒ ʌȠȡİȓĮ țĮȚ ʌȡȩȖȞȦıȘ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………………………..…0 - 4%

1.8.4. ȈȪȞįȡȠµȠ Turner (IJȣʌȚțȒ țĮȚ ȐIJȣʌȘ µȠȡijȒ)
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ

ȈȣȖȖİȞȒȢ įȚĮʌȜĮıIJȚțȒ ĮȞȦµĮȜȓĮ IJȦȞ ȦȠșȘțȫȞ ȠijİȚȜȩµİȞȘ ıIJȘ įȠµȒ IJȦȞ ijȣȜİIJȚțȫȞ
ȤȡȦµȠıȦµȐIJȦȞ țĮȚ ĮijȠȡȐ IJȠ ȤȡȦµȩıȦµĮ ȋ.
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȋĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ IJȑȜİȚĮ ȑȜȜİȚȥȘ ȦȠșȘțȫȞ, IJȠ ĮȚįȠȓȠ, Ƞ țȩȜʌȠȢ țĮȚ Ș µȒIJȡĮ
ȣʌȠȜİȓʌȠȞIJĮȚ IJȠȣ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȠȪ, µĮıIJȠȓ ĮIJȡȠijȚțȠȓ, ĮµȘȞȩȡȡȠȚĮ, ȕȜĮȚıȠʌȠįȓĮ, ȤĮµȘȜȩ
ĮȞȐıIJȘµĮ, ʌİʌȜĮIJȣıµȑȞȠȢ ȜĮȚµȩȢ µİIJȐ ʌIJȣȤȒȢ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȀĮȡȣȩIJȣʌȠȢ 45, ȋȅ. ȈȦµȐIJȚȠ Barr.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
Ǿ ȐȞȦ ıȣµʌIJȦµĮIJȠȜȠȖȓĮ, İʌȚʌȜȑȠȞ ıIJȑȞȦıȘ ĮȠȡIJȒȢ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȃȩıȠȢ ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗİȚ IJȘ ȖİȞȚțȒ ȠȚțȠȞȠµȓĮ IJȠȣ ȠȡȖĮȞȚıµȠȪ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ǹȞ Ș ıIJȑȞȦıȘ ĮȠȡIJȒȢ ĮȞIJȚȡȡȠʌȓȗİIJĮȚ ʌȜȒȡȦȢ, įȘȜ. ȤȦȡȓȢ ȠȣıȚȫįȘ
İȞȠȤȜȒµĮIJĮ……………………………………………………………………..15%
- ǹȞ Ș ıIJȑȞȦıȘ ĮȠȡIJȒȢ įİȞ ĮȞIJȚȡȡȠʌȓȗİIJĮȚ ıIJĮșİȡȐ țĮȚ ݵijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ
İȪțȠȜȘȢ țȩʌȦıȘȢ, ȗȐȜȘȢ, ȚȜȓȖȖȦȞ………………………………...……………50%
- ǹȞ Ș ıIJȑȞȦıȘ IJȘȢ ĮȠȡIJȒȢ ʌİȡȚʌȜȑțİIJĮȚ µİ ıIJȘșĮȖȤȚțȑȢ țȡȓıİȚȢ, ȚȜȓȖȖȠȣȢ, ȜȚʌȠșȣµȓİȢ,
țȡȓıİȚȢ
petit
mal
țĮȚ
įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ
IJȘȢ
țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȒȢ
ĮȖȦȖȚµȩIJȘIJĮȢ……………………………………………………………..……67%
- ǹȞ Ș ıIJȑȞȦıȘ IJȘȢ ĮȠȡIJȒȢ įȘµȚȠȣȡȖİȓ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȒȢ țȠȚȜȓĮȢ Ȓ ȠȜȚțȒ
țĮȡįȚĮțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ………………………….………………………….…….80%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
Ǿ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ıȣµʌIJȦµĮIJȠȜȠȖȓĮ ıȣȞȠįİȣȩµİȞȘ µİ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ IJȦȞ įȚĮȞȠȘIJȚțȫȞ
ȜİȚIJȠȣȡȖȚȫȞ, įȘȜĮįȒ ȠȡȖĮȞȚțȑȢ ȥȣȤȫıİȚȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ȂȠȡijȑȢ İȜĮijȡȐȢ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ………………………………………………….30%
- ȂȠȡijȑȢ İȜĮijȡȐȢ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ µİ ıĮijİȓȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ IJȘȢ ıȣµʌİȡȚijȠȡȐȢ…..….50%
- ȂȠȡijȑȢ µİIJȡȓĮȢ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ……………………………………………….….60%
- ȂȠȡijȑȢ µİIJȡȓĮȢ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ µİ ıĮijİȓȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ IJȘȢ ıȣµʌİȡȚijȠȡȐȢ ……...67%
- ȂȠȡijȑȢ ȣȥȘȜȒȢ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ……………………………………………….….80%

1.8.5. ȆĮșȒıİȚȢ țȩȜʌȠȣ

ǹīǼȃǼȈǿǹ ȀȅȁȆȅȊ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȈȣȖȖİȞȒȢ įȚĮIJĮȡĮȤȒ ȩʌȠȣ µʌȠȡİȓ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȣʌȠȜİȓµµĮIJĮ µȒIJȡĮȢ İȞȫ ȠȚ ȦȠșȒțİȢ
İȓȞĮȚ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȑȢ ȩʌȦȢ țĮȚ ȠȚ įİȣIJİȡȠȖİȞİȓȢ ȤĮȡĮțIJȒȡİȢ IJȠȣ ijȪȜȠȣ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȆȡȦIJȠʌĮșȒȢ ĮµȘȞȩȡȡȠȚĮ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ șİȡĮʌİȓĮ.
ǹȓIJȚȠ ıIJİȚȡȩIJȘIJĮȢ.
ȈȠȕĮȡȒ ȥȣȤȠȜȠȖȚțȒ İʌȓįȡĮıȘ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………………………………0 - 10%
ȀǹȇȀǿȃȅȈ ȀȅȁȆȅȊ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
DzȤȠȣȞ İȞȠȤȠʌȠȚȘșİȓ ȠȚ ȤȡȩȞȚİȢ ijȜİȖµȠȞȑȢ, ȠȚ IJȡĮȣµĮIJȚıµȠȓ, Ș ʌȡȩʌIJȦıȘ ȖİȞȞȘIJȚțȫȞ
ȠȡȖȐȞȦȞ, ȩʌȦȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ Ș ȜȒȥȘ įȚĮȚșȣȜȠıIJȚȜȕİıIJȡȩȜȘȢ (DES) Įʌȩ IJȚȢ µȘIJȑȡİȢ IJȦȞ
ȞȠıȠȪȞIJȦȞ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ: ȈIJȐįȚȠ 0 (Ca in situ)
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȀȠȜʌȚțȒ ȣʌİȡȑțțȡȚıȘ țĮȚ ĮȚµȩȡȡȠȚĮ – ǻȚıʌĮȡİȪȞȚĮ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮȜȒ µİIJȐ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ șİȡĮʌİȓĮ. ǿįȚĮȓIJİȡȘ ȥȣȤȠȜȠȖȚțȒ İʌȓįȡĮıȘ ıİ ȞİĮȡȐ ȐIJȠµĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………………………..10 - 20%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ: ȈIJȐįȚȠ ǿ
ǼȞIJȩʌȚıȘ ıIJȠ țȠȜʌȚțȩ İʌȚșȒȜȚȠ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȈȣȤȞȐ țĮȜȒ. ȌȣȤȠȜȠȖȚțȒ İʌȓįȡĮıȘ ıİ ȞİĮȡȐ ȐIJȠµĮ.

¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………..40 - 50% [2 ȤȡȩȞȚĮ]
İʌĮȞȐțȡȚıȘ
3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ: ȈIJȐįȚȠ II
ǻȚȒșȘıȘ IJȦȞ ȣʌȠȕȜİȞȞȠȖȠȞȓȦȞ ıIJȚȕȐįȦȞ, İʌȑțIJĮıȘ ıIJĮ ʌĮȡĮµȒIJȡȚĮ ȤȦȡȓȢ İʌȑțIJĮıȘ
ıIJȘȞ ʌȪİȜȠ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮțȒ. ǿįȚĮȓIJİȡȘ ȥȣȤȠȜȠȖȚțȒ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ ıİ ȞİĮȡȑȢ ȘȜȚțȓİȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………..…...67% țĮȚ ȐȞȦ [2 ȤȡȩȞȚĮ]
İʌĮȞȐțȡȚıȘ
4Ƞ ǼʌȓʌİįȠ: ȈIJȐįȚȠ III-IV
ǼʌȑțIJĮıȘ µȑȤȡȚ IJȠȓȤȦµĮ ʌȣȑȜȠȣ (III).
ǼʌȑțIJĮıȘ ıIJȘȞ țȪıIJȘ Ȓ ıIJȠ ȑȞIJİȡȠ Ȓ İȟȦʌȣİȜȚțȑȢ µİIJĮıIJȐıİȚȢ (IV).
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮțȒ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
İʌĮȞȐțȡȚıȘ

ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………..……80%

[2

ȤȡȩȞȚĮ]

1.8.6. ǼȞįȠµȘIJȡȓȦıȘ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǶʌĮȡȟȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȠȪ İȞįȠµȘIJȡȓȠȣ İțIJȩȢ IJȘȢ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȒȢ IJȠȣ șȑıȘȢ (țȠȚȜȩIJȘIJĮ IJȘȢ
µȒIJȡĮȢ).

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
Ȉİ ȩȜĮ IJĮ ıIJȐįȚĮ (ǿ ȑȦȢ V): ǻȣıµȘȞȩȡȡȠȚĮ – ıIJĮȖȠȞȠİȚįȒȢ ĮȚµȩȡȡȠȚĮ – ʌȣİȜȚțȐ ȐȜȖȘ –
ıIJİȚȡȩIJȘIJĮ ț.Į.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ Ȓ ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȒ. ǹȓIJȚȠ ıIJİȚȡȩIJȘIJĮȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………………………..…0 - 5%

1.8.7. ǿȞȠµȣȫµĮIJĮ

ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǼȓȞĮȚ țĮȜȠȒșİȚȢ ȩȖțȠȚ IJȘȢ µȒIJȡĮȢ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹȚµȠȡȡĮȖȓĮ, ʌȩȞȠȢ, ʌȚİıIJȚțȐ ijĮȚȞȩµİȞĮ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȊʌİȡȘȤȠȖȡĮijȚțȩȢ (U/S) ȑȜİȖȤȠȢ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮșȠȡȚıIJȚțȒ ıȘµĮıȓĮ ȖȚĮ IJȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıµȩ IJȘȢ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ȘȜȚțȓĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………………………..…0 - 5%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ǾȜȚțȓĮ µİȖĮȜȪIJİȡȘ IJȦȞ 40 İIJȫȞ țĮȚ ȑȤİȚ ȣʌȠıIJİȓ ȠȜȚțȒ ȣıIJİȡİțIJȠµȒ µİIJȐ IJȦȞ
İȟĮȡIJȘµȐIJȦȞ ȜȩȖȦ ȚȞȠµȣȫµĮIJȠȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………………………..…0 - 5%
3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ǾȜȚțȓĮ µȚțȡȩIJİȡȘ IJȦȞ 40 İIJȫȞ țĮȚ ȑȤİȚ ȤİȚȡȠȣȡȖȘșİȓ ȖȚĮ ȠȜȚțȒ ȣıIJİȡİțIJȠµȒ µİIJȐ IJȦȞ
İȟĮȡIJȘµȐIJȦȞ țĮȚ ȑȤİȚ ijĮȞİȡȒ ȦȠșȘțȚțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ.
¾
ȤȡȩȞȚĮ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………………...30% [2

1.8.8. ȀĮȡțȓȞȠȢ IJȠȣ IJȡĮȤȒȜȠȣ IJȘȢ µȒIJȡĮȢ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȉĮ ĮȓIJȚĮ įİȞ İȓȞĮȚ ȖȞȦıIJȐ, ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȩµȦȢ ʌȡȠįȚĮșİıȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞIJĮȚ µİ
IJȘȞ ĮȞȐʌIJȣȟȒ IJȠȣ (ȑȞIJȠȞȘ ıİȟȠȣĮȜȚțȒ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮ, ȑȞĮȡȟȘ İʌĮijȫȞ ıİ ȞİĮȡȒ ȘȜȚțȓĮ,
ʌȠȜȜȠȓ ıİȟȠȣĮȜȚțȠȓ ıȪȞIJȡȠijȠȚ), ȤȡȩȞȚĮ IJȡĮȤȘȜȓIJȚįĮ țĮșȫȢ țĮȚ ȠȚ ijȜİȖµȠȞȑȢ IJȠȣ
IJȡĮȤȒȜȠȣ Įʌȩ ȑȡʌȘIJĮ IJȦȞ ȖİȞȞȘIJȚțȫȞ ȠȡȖȐȞȦȞ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȆȠȚțȓȜȠȣȞ Įʌȩ µȚțȡȒ įȪıȠıµȘ țȠȜʌȚțȒ ȣʌİȡȑțțȡȚıȘ ȑȦȢ µİȖȐȜȘ ĮȚµȠȡȡĮȖȓĮ țĮȚ ʌȩȞȠ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
Test Pap, țȠȜʌȠıțȩʌȘıȘ, ȕȚȠȥȓĮ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
īȚĮ ȞĮ İțIJȚµȘșİȓ Ƞ ȕĮșµȩȢ țĮȚ țĮIJ’ İʌȑțIJĮıȘ IJȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ țȡȓȞİIJĮȚ
ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȘ Ș ıIJĮįȚȠʌȠȓȘıȘ IJȘȢ ȞȩıȠȣ (ȉȠµȠȖȡĮijȓĮ – ȁݵijȠȖȡĮijȓĮ) țĮȚ İʌȚʌȡȠıșȑIJȦȢ
Ș ȘȜȚțȓĮ IJȘȢ ȖȣȞĮȓțĮȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………………………..….....0%
- ȈIJȐįȚȠ 0 ..............................................…….........................................................0%
- ȈIJȐįȚȠ ǿĮ
- ǾȜȚțȚȦµȑȞȘ ȖȣȞĮȓțĮ...............................………………….....20% [ʌȡȩıțĮȚȡȘ]
- ȃİĮȡȑȢ ȖȣȞĮȓțİȢ µİ įȚȘșȘµȑȞĮ ȜݵijȠȖȐȖȖȜȚĮ............………….70% [2 ȑIJȘ]
- ȃİĮȡȑȢ ȖȣȞĮȓțİȢ ȤȦȡȓȢ įȚȘșȘµȑȞĮ ȜݵijȠȖȐȖȖȜȚĮ............……....20% [2 ȑIJȘ]
- ȈIJȐįȚȠ ǿȕ, IǿĮ, ǿǿȕ (ĮįȚĮțȡȓIJȦȢ ȘȜȚțȓĮȢ)……………………..…….70% [2 ȑIJȘ]
- ȈIJȐįȚȠ ǿǿǿ (ĮįȚĮțȡȓIJȦȢ ȘȜȚțȓĮȢ)……………………………………..80% [2 ȑIJȘ]
- ȈIJȐįȚȠ IV (ĮįȚĮțȡȓIJȦȢ ȘȜȚțȓĮȢ)……………………………….…………….80%

1.8.9. ȀĮȡțȓȞȠȢ IJȠȣ ıȫµĮIJȠȢ IJȘȢ µȒIJȡĮȢ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȉĮ ĮȓIJȚĮ İȓȞĮȚ ȐȖȞȦıIJĮ. ǼµijĮȞȓȗİIJĮȚ ʌȚȠ ıȣȤȞȐ ıIJȚȢ µİȖȐȜİȢ ȘȜȚțȓİȢ țĮȚ ȚįȚĮȓIJİȡĮ ıIJȚȢ
ȐIJȠțİȢ. ȆȡȠįȚĮșİıȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ İȓȞĮȚ Ș ʌĮȤȣıĮȡțȓĮ, Ș ȣʌȑȡIJĮıȘ, Ƞ ıĮțȤĮȡȫįȘȢ
įȚĮȕȒIJȘȢ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹȚµȠȡȡĮȖȓĮ ʌȠȣ įİȞ ȑȤİȚ ıȤȑıȘ µİ IJȘȞ ȑµµȘȞȠ ȡȒıȘ țĮȚ ʌȠȣ ݵijĮȞȓȗİIJĮȚ µİIJȐ IJȘȞ
ݵµȘȞȩʌĮȣıȘ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
Test Pap, İȞįȠµȒIJȡȚĮ ĮȞĮȡȡȩijȘıȘ, µȑșȠįȠȢ Mi- Mark, țȜĮıµĮIJȚțȒ ĮʌȩȟİıȘ, ȕȚȠȥȓĮ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǵʌȦȢ țĮȚ ȖȚĮ IJȠȞ IJȡȐȤȘȜȠ ȑIJıȚ țĮȚ ȖȚĮ IJȠ İȞįȠµȒIJȡȚȠ İȓȞĮȚ Ș ıIJĮįȚȠʌȠȓȘıȘ IJȘȢ ȞȩıȠȣ.

Ȉİ ȩȜİȢ IJȚȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ ĮįȚĮțȡȓIJȦȢ ȘȜȚțȓĮȢ Ƞ ȕĮșµȩȢ ĮȞȚțĮȞȩIJȘIJĮȢ ȖȚĮ IJĮ 2 ʌȡȫIJĮ
ȤȡȩȞȚĮ Įʌȩ IJȚȢ İȖȤİȚȡȒıİȦȢ İȓȞĮȚ:
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………………………….…67%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ȂİIJȐ IJȘȞ ʌȐȡȠįȠ įȚİIJȓĮȢ țĮȚ İijȩıȠȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȣʌȠIJȡȠʌȒ……..……..67%
- ǼijȩıȠȞ ȩµȦȢ ȣʌȐȡȤİȚ ȣʌȠIJȡȠʌȒ…………………………………………….80%

1.8.10. ȀĮȡțȓȞȠȢ IJȘȢ ıȐȜʌȚȖȖĮȢ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȀĮȡțȓȞȠȢ ıȣȞȒșȦȢ µİIJĮıIJĮIJȚțȩȢ Įʌȩ IJȘ µȚțȡȒ ʌȪİȜȠ Ȓ Įʌȩ ݵȕȡȣȧțȐ ȣʌȠȜİȓµµĮIJĮ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ: ȈIJȐįȚȠ ǿ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȈȣȤȞȐ ȤȦȡȓȢ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ, Ȓ țȠȜʌȚțȒ ȣʌİȡȑțțȡȚıȘ țȓIJȡȚȞȠȣ Ȓ țĮıIJĮȞȑȡȣșȡȠȣ ȤȡȫµĮIJȠȢ,
ĮțĮȞȩȞȚıIJȘ țȠȜʌȚțȒ ĮȚµȩȡȡȠȚĮ ț.Į.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮțȒ. ǹȓIJȚȠ ıIJİȚȡȩIJȘIJĮȢ ıİ ȖȣȞĮȓțİȢ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȚțȒȢ ȘȜȚțȓĮȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………...…...10 - 20% [2 ȤȡȩȞȚĮ]
ǼʌĮȞȑțȡȚıȘ
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ: ȈIJȐįȚȠ ǿǿ
ȃȩıȠȢ ʌİȡȚȠȡȚıµȑȞȘ ıIJȘ ıȐȜʌȚȖȖĮ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȈȣȤȞȐ țĮȜȒ. ǹȓIJȚȠ ıIJİȚȡȩIJȘIJĮȢ ıİ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȚțȒ ȘȜȚțȓĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………...…..…30 - 40% [2 ȤȡȩȞȚĮ]
ǼʌĮȞȑțȡȚıȘ
3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ: ȈIJȐįȚȠ ǿǿǿ
ǼʌȑțIJĮıȘ İțIJȩȢ ıȐȜʌȚȖȖȠȢ ĮȜȜȐ ʌİȡȚȠȡȚıµȩȢ İȞIJȩȢ IJȘȢ ʌİȡȚIJȠȞĮȧțȒȢ țȠȚȜȩIJȘIJĮȢ.
x

ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ

ȈȣȤȞȐ țĮțȒ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………...67% țĮȚ ȐȞȦ [2 ȤȡȩȞȚĮ]
ǼʌĮȞȑțȡȚıȘ
4Ƞ ǼʌȓʌİįȠ: ȈIJȐįȚȠ IV
ȃȩıȠȢ țĮȚ ȑȟȦ Įʌȩ IJȘȞ ʌİȡȚIJȠȞĮȧțȒ țȠȚȜȩIJȘIJĮ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮțȒ. ȆȐșȘıȘ ĮȞȓĮIJȠȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǼʌĮȞȑțȡȚıȘ

ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………...……………..80%

[2

ȤȡȩȞȚĮ]

1.8.11. ȈȪȞįȡȠµȠ Steln - Leventhal
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǹȖȞȫıIJȠȣ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȊʌİȡIJȡȓȤȦıȘ, ıIJİȚȡȩIJȘIJĮ, ĮµȘȞȩȡȡȠȚĮ, ʌĮȤȣıĮȡțȓĮ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
- ȊʌİȡȘȤȠȖȡȐijȘµĮ ȦȠșȘțȫȞ
- ȅȡµȠȞȠȜȠȖȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ (ĮȞįȡȠȖȩȞȦȞ – IJİıIJȠıIJİȡȩȞȘȢ – ĮȞįȡȠıIJİȞįȚȩȞȘȢ – 17-OHPRG).
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȃȩıȠȢ µİ țĮȜȒ ʌȠȡİȓĮ țĮȚ ʌȡȩȖȞȦıȘ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………………………..…0 - 5%

1.8.12. ȍȠșȘțȚțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ.
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȑȢ İʌݵȕȐıİȚȢ, ijȜİȖµȠȞȑȢ, ĮțIJȚȞȠȕȠȜȓĮ.
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǼȟȐȥİȚȢ, İijȚįȡȫıİȚȢ, µİIJĮȕȠȜȒ IJȘȢ ȥȣȤȚțȒȢ țĮIJȐıIJĮıȘȢ, ȞİȣȡȚțȩIJȘIJĮ, ĮȨʌȞȓİȢ,
įȣıʌĮȡİȪȞİȚĮ, ȠıIJİȠʌȩȡȦıȘ.

ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
- ȊʌİȡȘȤȠȖȡȐijȘµĮ İȜȐııȠȞȠȢ ʌȣİȜȠȪ.
- ȆȡȠıįȚȠȡȚıµȩȢ ȠȡµȠȞȫȞ (FSH – LH – SHBG – 17-OH-PRG).
- ȂȑIJȡȘıȘ ȠıIJȚțȒȢ ʌȣțȞȩIJȘIJĮȢ įȚĮ įȚʌȜȒȢ įȑıµȘȢ ijȦIJȠȞȓȦȞ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȍȢ ĮȞȦIJȑȡȦ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȍȢ ĮȞȦIJȑȡȦ. īȣȞĮȓțİȢ ȘȜȚțȓĮȢ µİȖĮȜȪIJİȡȘȢ IJȦȞ 50 İIJȫȞ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȅ ʌĮȡȐȖȦȞ ȘȜȚțȓĮ ʌĮȓȗİȚ ıȘµĮȞIJȚțȩ ȡȩȜȠ. ǼʌȚįȑȤİIJĮȚ șİȡĮʌİȓĮȢ ȣʌȠțĮIJȐıIJĮıȘȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………………………..…….5%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȍȢ ĮȞȦIJȑȡȦ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȍȢ ĮȞȦIJȑȡȦ. īȣȞĮȓțİȢ ȘȜȚțȓĮȢ µȚțȡȩIJİȡȘȢ IJȦȞ 35 İIJȫȞ, ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȘ ıȠȕĮȡȩIJȘIJĮ IJȦȞ
İȞȠȤȜȘµȐIJȦȞ ʌĮȡ’ ȩIJȚ ȕȡȓıțİIJĮȚ ıİ șİȡĮʌİȓĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………………………..…...15%

1.8.13. ǵȖțȠȚ IJȦȞ ȦȠșȘțȫȞ: ȀĮȜȠȒșİȚȢ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȆİȡȚȜĮµȕȐȞİIJĮȚ Ș µİȖȐȜȘ ʌȠȚțȚȜȓĮ IJȦȞ țĮȜȠȘșȫȞ Ȓ țĮțȠȘșȫȞ ȞİȠʌȜĮıȚȫȞ ʌȠȣ ıȣȤȞȐ Ƞ
įȚĮȤȦȡȚıµȩȢ IJȠȣȢ İȓȞĮȚ įȪıțȠȜȠȢ, ȦȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ ȠȚ µȘ ȞİȠʌȜĮıµĮIJȚțȑȢ țȪıIJİȚȢ. ȈIJȠȣȢ
țĮȜȠȒșİȚȢ ȩȖțȠȣȢ ʌİȡȚȜĮµȕȐȞȠȞIJĮȚ: ȀȠțțȚȠțȣIJĮȡȚțȩȢ ȩȖțȠȢ ʌȠȣ İȟİȜȓııİIJĮȚ ıİ
țĮȡțȓȞȦµĮ, IJȠ șȒțȦµĮ, IJĮ ȠȡȫįȘ țĮȚ ȕȜİȞȞȫįȘ țȣıIJĮįİȞȫµĮIJĮ, ȠȚ ȩȖțȠȚ IJȠȣ Brenner,
IJĮ IJİȡĮIJȫµĮIJĮ țĮȚ ȠȚ įİȡµȠİȚįİȓȢ țȪıIJİȚȢ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ

ȈȣȞȒșȦȢ İȓȞĮȚ țȣıIJȚțȠȓ țĮȚ ıȣȤȞȐ įİȞ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ țĮȞȑȞĮ ıȪµʌIJȦµĮ, ĮȞ ȩµȦȢ ıʌȐıȠȣȞ
Ȓ ʌİȡȚıIJȡĮijȠȪȞ ȖȪȡȦ Įʌȩ IJȠ µȓıȤȠ IJȠȣȢ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ȑȞIJȠȞȠ ʌȩȞȠ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȊʌİȡȘȤȠȖȡȐijȘµĮ İȜȐııȠȞȠȢ ʌȣİȜȠȪ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȂİȖȐȜȘ ıȘµĮıȓĮ ȑȤİȚ Ș ȘȜȚțȓĮ IJȘȢ ȖȣȞĮȓțĮȢ țĮșȫȢ țĮȚ Ș ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ İʌȑµȕĮıȘ ȖȚĮ IJȠȞ
ʌȡȠıįȚȠȡȚıµȩ IJȠȣ ʌȠıȠıIJȠȪ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ǹȞ ĮijĮȚȡİșİȓ µȓĮ ȦȠșȒțȘ țĮȚ Ș ȐȜȜȘ İȓȞĮȚ ĮȞȑʌĮijȠȢ, Ș įİ ȘȜȚțȓĮ IJȘȢ ȖȣȞĮȓțĮȢ İȓȞĮȚ
µİȖĮȜȪIJİȡȘ IJȦȞ 45 İIJȫȞ……………..…………………..0 – 5%
- ǹȞ ĮijĮȚȡİșİȓ µȓĮ ȦȠșȒțȘ țĮȚ Ș ȐȜȜȘ İȓȞĮȚ ĮȞȑʌĮijȠȢ, Ș įİ ȘȜȚțȓĮ IJȘȢ ȖȣȞĮȓțĮȢ İȓȞĮȚ
µȚțȡȩIJİȡȘ IJȦȞ 45 İIJȫȞ…………………………………..0 – 5%
- ǹȞ ĮijĮȚȡİșȠȪȞ țĮȚ ȠȚ įȪȠ ȦȠșȒțİȢ țĮȚ ȘȜȚțȓĮ IJȘȢ ȖȣȞĮȓțĮȢ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ IJȠ
45Ƞ…………………………………….………………………..0 – 5%
- ǹȞ ĮijĮȚȡİșȠȪȞ țĮȚ ȠȚ įȪȠ ȦȠșȒțİȢ țĮȚ ȘȜȚțȓĮ IJȘȢ ȖȣȞĮȓțĮȢ İȓȞĮȚ µȚțȡȩIJİȡȘ IJȦȞ 45
İIJȫȞ………………………………………………………………...15%

1.8.14. ǵȖțȠȚ IJȦȞ ȦȠșȘțȫȞ: ȀĮțȠȒșİȚȢ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǹȞIJȚʌȡȠıȦʌİȪȠȣȞ ʌİȡȓʌȠȣ 6% IJȦȞ țĮȡțȚȞȠʌĮșȫȞ ȖȣȞĮȚțȫȞ. ȆȡȠįȚĮșİıȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ
ȖȚĮ IJȘȞ ݵijȐȞȚıȘ IJȠȣȢ İȓȞĮȚ Ș ıIJİȚȡȩIJȘIJĮ, ʌȠȜȜȑȢ ĮȣIJȩµĮIJİȢ İțIJȡȫıİȚȢ, µİȖȐȜȘ ȘȜȚțȓĮ
ıȪȜȜȘȥȘȢ. ȆİȡȚȜĮµȕȐȞȠȞIJĮȚ IJĮ ȠȡȫįȘ țȣıIJĮįİȞȠțĮȡțȚȞȫµĮIJĮ, IJĮ ȕȜİȞȞȫįȘ,
įİȡµȠİȚįİȓȢ țȪıIJİȚȢ µİ țĮțȩȒșȘ İȟĮȜȜĮȖȒ, İȞįȠµȘIJȡȚȠİȚįȑȢ ĮįİȞȠțĮȡțȓȞȦµĮ,
ĮįİȞȠĮțȐȞșȦµĮ, țĮȡțȓȞȦµĮ µİ įȚĮȣȖȒ țȪIJIJĮȡĮ, µİıȠȞİijȡȚțȩ țĮȡțȓȞȦµĮ, țĮțȩȘșİȢ
IJİȡȐIJȦµĮ, ȤȠȡȚȠțĮȡțȓȞȦµĮ, įȣıȖȠȞȓȦµĮ, țȠțțȚȠȕȜȐıIJȦµĮ, ĮȡȡİȞȠȕȜȐıIJȦµĮ,
µİIJĮıIJĮIJȚțȠȓ ȩȖțȠȚ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǺȐȡȠȢ ȣʌȠȖĮıIJȡȓȠȣ, įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ȠȣȡȒıİȦȢ, įȚȩȖțȦıȘ țȠȚȜȓĮȢ, ʌȩȞȠȢ, ĮıțȓIJȘȢ, ĮʌȫȜİȚĮ
ȕȐȡȠȣȢ, țĮȤİȟȓĮ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȊʌİȡȘȤȠȖȡȐijȘµĮ, țȣIJIJĮȡȠȜȠȖȚțȒ İȟȑIJĮıȘ ĮıțȚIJȚțȠȪ ȣȖȡȠȪ, ĮȟȠȞȚțȒ IJȠµȠȖȡĮijȓĮ,
ȜĮʌĮȡȠıțȩʌȘıȘ, İȞįȠijȜȑȕȚĮ ʌȣİȜȠȖȡĮijȓĮ, ȕĮȡȚȠȪȤȠȢ ȣʌȠțȜȣıµȩȢ įȠțȚµĮıIJȚțȒ
țȜĮıµĮIJȚțȒ ĮʌȩȟİıȘ, ȕȚȠȜȠȖȚțȠȓ įİȓțIJİȢ µȠȞȠțȜȦȞȚțȐ ĮȞIJȚıȫµĮIJĮ.
x

ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ

ȆȡȦIJĮȡȤȚțȒȢ ıȘµĮıȓĮȢ İȓȞĮȚ Ș ıIJĮįȚȠʌȠȓȘıȘ IJȘȢ ȞȩıȠȣ, ȩıȠȞ ĮijȠȡȐ IJȘȞ İʌȚȕȓȦıȘ µİIJȐ
Įʌȩ µȚĮ ʌİȞIJĮİIJȓĮ, țĮșȫȢ țĮȚ ȖȚĮ IJȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıµȩ IJȠȣ ʌȠıȠıIJȠȪ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- I ıIJȐįȚȠ ȂİIJȐ 5 ȑIJȘ Ș İʌȚȕȓȦıȘ ijIJȐȞİȚ IJȠ 60%……….…40 – 50% [2 ȑIJȘ]
- II ıIJȐįȚȠ ȂİIJȐ 5 ȑIJȘ Ș İʌȚȕȓȦıȘ ijIJȐȞİȚ IJȠ 40%……………....67% [2 ȑIJȘ]
- III ıIJȐįȚȠ ȂİIJȐ 5 ȑIJȘ Ș İʌȚȕȓȦıȘ ijIJȐȞİȚ IJȠ 7%………….…….80% [2 ȑIJȘ]
- IV ıIJȐįȚȠ (ȈȣȞȒșȦȢ įİȞ ijIJȐȞİȚ ı’ ĮȣIJȩ IJȠ ıIJȐįȚȠ)………………………80%

1.9. ȃȅȈǾȂǹȉǹ ȈȊȃǻǼȉǿȀȅȊ ǿȈȉȅȊ
1.9.1. ǼȡȣșȘµĮIJȫįȘȢ ȜȪțȠȢ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȃȩıȠȢ ijȜİȖµȠȞȫįȘȢ ĮȣIJȠȐȞȠıȠȢ ʌȡȠıȕȐȜȜȠȣıĮ ʌȠȜȜĮʌȜȐ ȠȡȖĮȞȚțȐ ıȣıIJȒµĮIJĮ.
ǻȚĮțȡȓȞİIJĮȚ ıİ: 1. ȋȡȩȞȚȠ įȚıțȠİȚįȒ ȜȪțȠ țĮȚ 2. ȈȣıIJȘµĮIJȚțȩ İȡȣșȘµĮIJȫįȘ ȜȪțȠ
(ȈǼȁ).
ǼȓȞĮȚ ĮȖȞȫıIJȠȣ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ țĮȚ Ș ȞȠıȠȜȠȖȚțȒ IJȠȣ ȠȞIJȩIJȘIJĮ İțįȘȜȫȞİIJĮȚ ıȣȞȒșȦȢ Įʌȩ
IJȘȞ ʌȜİȚȐįĮ IJȦȞ ıȣıIJȘµȐIJȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠıȕȐȜİȚ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ

1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
1.
ȋȡȩȞȚȠȢ įȚıțȠİȚįȒȢ: ǻİȡµĮIJȚțȑȢ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ.
2.
ȈǼȁ: īȚĮ µĮțȡȩ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıIJȘµĮ ĮıȣµʌIJȦIJȚțȩȢ.
ǵµȦȢ ʌİȡȚȠįȚțȑȢ İȟȐȡıİȚȢ ʌȣȡİIJȠȪ, ĮȞȠȡİȟȓĮȢ, ĮʌȫȜİȚĮȢ ȕȐȡȠȣȢ, ĮȡșȡĮȜȖȓİȢ,
șȣȜĮțȓIJȚįİȢ, ijĮȚȞȩµİȞĮ Raynaud, ĮȚµȠȡȡĮȖȚțȑȢ įȚĮșȑıİȚȢ țĮȚ ıȣȞȪʌĮȡȟȘ İȟĮȞșȒµĮIJȠȢ
ȤȡȒȗȠȣȞ İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȒȢ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘȢ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉȠ LE cell test µȐȜȜȠȞ ȑȤİȚ ȚıIJȠȡȚțȒ ĮȟȓĮ. ǻİȞ IJȠ ʌĮȡĮȕȜȑʌȠȣµİ ȩIJĮȞ ıȣȞįȣȐȗİIJĮȚ µİ
ʌȡȦIJİȧȞȠȣȡȓĮ, ȣʌİȡȖĮµµĮıijĮȚȡȚȞĮȚµȓĮ, ĮȣȟȘµȑȞȠ IJȓIJȜȠ ȡİȣµĮIJȠİȚįȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞIJĮ,
șİIJȚțȒ Coombs, ĮȣȟȘµȑȞȠ IJȓIJȜȠ ĮȞIJȚ-DNA țĮȚ Sm ĮȞIJȚıȦµȐIJȦȞ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮ HLA
DR2-DR3. Ǿ ĮȞİȪȡİıȘ ĮȞIJȚijȦıijȦȡȚțȫȞ ĮȞIJȚıȦµȐIJȦȞ ıİ İȡİȣȞȫµİȞȠȣȢ ĮıșİȞİȓȢ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮµȕȐȞİIJĮȚ ȣʌȩȥȘ țȣȡȓȦȢ ȩIJĮȞ ıȣȞįȣȐȗİIJĮȚ µİ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ ĮȞIJȚʌȘțIJȚțȒȢ
įȡȐıİȦȢ (ʌĮȡȐIJĮıȘ ȤȡȩȞȠȣ µİȡȚțȒȢ șȡȠµȕȠʌȜĮıIJȓȞȘȢ). ȉĮ ĮȞIJȚțĮȡįȚȠȜȚʌȚȞȚțȐ
ĮȞIJȚıȫµĮIJĮ ıİ ʌĮȜȓȞįȡȠµȠ țȪȘıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮµȕȐȞȠȞIJĮȚ ȣʌȩȥȘ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮȜȒ ĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘ ıIJȘ ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ. ȈʌĮȞȓȦȢ İȟİȜȓııİIJĮȚ ıİ ȈǼȁ Ƞ įȚıțȠİȚįȒȢ.
ȈǼȁ: ȃȩıȠȢ İȟĮȚȡİIJȚțȐ ȕĮȡȚȐ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- Ǽʌȓ įȚıțȠİȚįȠȪȢ……………………………………………………………..0 – 5%

-

Ǽʌȓ ȈǼȁ
- ȀĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȘȢ ĮʌȜȒȢ įȚĮįȡȠµȒȢ țĮȚ µİ șİIJȚțȑȢ İȟİIJȐıİȚȢ..…….35-50%
- ȀĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȦȞ İȟȐȡıİȦȞ țĮȚ ȖȚĮ ȩıȠ ȤȡȩȞȠ įȚĮȡțȠȪȞ…………..>67%

2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉĮ IJȠȣ ʌȡȫIJȠȣ İʌȚʌȑįȠȣ țĮȚ ȩıĮ ʌȡȠıIJȓșİȞIJĮȚ Įʌȩ IJĮ ȩȡȖĮȞĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠıȕȜȘșİȓ,
ȩʌȦȢ: ȞİijȡȠȓ, țĮȡįȓĮ, ʌȞİȪµȠȞİȢ, ȒʌĮȡ, ȀȃȈ, ĮȡșȡȫıİȚȢ, ȠıIJȐ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉĮ IJȠȣ ʌȡȫIJȠȣ İʌȚʌȑįȠȣ ıȣȞ IJĮ İȣȡȒµĮIJĮ Įʌȩ IJĮ ȩȡȖĮȞĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠıȕȜȘșİȓ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȃȩıȠȢ µȘ ĮȞĮıIJȡȑȥȚµȘ ȤȦȡȓȢ ȚțĮȞȠʌȠȚȘIJȚțȐ ĮʌȠIJİȜȑıµĮIJĮ Įʌȩ IJȘ șİȡĮʌİȓĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ȈIJȠ ĮȡȤȚțȩ ıIJȐįȚȠ…………………………………………….……………..>67%
- ȈIJȠ IJİȜȚțȩ ıIJȐįȚȠ……………………………………………..………..80 – 100%

1.9.2. ȈțȜȘȡȠįİȡµȓĮ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȋĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ įȚȐȤȣIJȘ ʌȐȤȣȞıȘ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ, ıIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ įİ ʌȡȠıȕȠȜȒ IJȠȣ
ıȣȞİțIJȚțȠȪ ȚıIJȠȪ IJȠȣ ʌİʌIJȚțȠȪ ıȣıIJȒµĮIJȠȢ, IJȦȞ ʌȞİȣµȩȞȦȞ, IJȘȢ țĮȡįȚȐȢ, IJȦȞ ȞİijȡȫȞ.
Ǿ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮ IJȘȢ ȞȩıȠȣ İȓȞĮȚ ȐȖȞȦıIJȘ. DzȤİȚ ĮȞȠıȠȜȠȖȚțȒ ȕȐıȘ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
Ǿ ʌȡȫIJȘ İțįȒȜȦıȘ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ İȓȞĮȚ IJȠ ijĮȚȞȩµİȞȠ Raynaud. ǺȡĮįȪIJİȡĮ ݵijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ ȠȚ
ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȑȢ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ İț IJȦȞ ȤİȚȡȫȞ, ʌȠįȫȞ, țĮȚ ʌȡȠıȫʌȠȣ. ȉȠ įȑȡµĮ IJȦȞ
įĮțIJȪȜȦȞ İȓȞĮȚ ıțȜȘȡȩ, ĮȞİȜĮıIJȚțȩ, ıIJȓȜȕȠȞ. ȉȠ ʌȡȩıȦʌȠ țĮșȓıIJĮIJĮȚ ĮȞȑțijȡĮıIJȠ
įȓțȘȞ ʌȡȠıȦʌȓįȠȢ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȂȑIJȡȚĮ ĮȞĮȚµȓĮ, ĮȚµȠȜȪıİȚȢ, ʌȚșĮȞȒ ʌĮȡȠȣıȓĮ ȡİȣµĮIJȠİȚįȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞIJȠȢ ıIJȠ 35%,
ʌĮȡȠȣıȓĮ IJȠȣ Scl-70 ĮȞIJȚıȫµĮIJȠȢ, țIJȜ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ ȑȤİȚ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ ıȤȑıȘ µİ İʌȚȕȡȐįȣȞıȘ IJȘȢ ȞȩıȠȣ țĮȚ ȕİȜIJȓȦıȘ
IJȦȞ țȜȚȞȚțȫȞ ijĮȚȞȠµȑȞȦȞ.

¾
– 50%

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………………….……25

2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȈIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ʌȡȠıȕȐȜȜȠȞIJĮȚ IJĮ įȚȐijȠȡĮ ȩȖȡĮȞĮ. ȅ ȠȚıȠijȐȖȠȢ µİ ȠȚıȠijĮȖȓIJȚįĮ țĮȚ
įȣıijĮȖȓĮ. ȉȠ ȜİʌIJȩ ȑȞIJİȡȠ µİ İțįȘȜȫıİȚȢ ıIJİĮIJȩȡȡȠȚĮȢ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȅȚ ʌȞİȪµȠȞİȢ µİ įȚȐȤȣIJȘ ȓȞȦıȘ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ șİȡĮʌİȣIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ țĮȚ ȠȚ įȚȠȡșȦIJȚțȑȢ ȤİȚȡȠȣȖȡȚțȑȢ İʌݵȕȐıİȚȢ İȜȐȤȚıIJĮ
ʌȡȠıijȑȡȠȣȞ.
¾
- 80%

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………………………….50

3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȆȡȠıȕȠȜȒ IJȘȢ țĮȡįȚȐȢ (țĮȡįȚĮțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ), ʌȡȠıȕȠȜȒ IJȦȞ ȞİijȡȫȞ (ȞİijȡȚțȒ
ĮȞİʌȐȡțİȚĮ), ȣʌȑȡIJĮıȘ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉĮ IJȠȣ ʌȡȫIJȠȣ İʌȚʌȑįȠȣ țĮȚ ĮȣIJȐ İț IJȦȞ ʌȡȠıȕİȕȜȘµȑȞȦȞ ıȣıIJȘµȐIJȦȞ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ țĮțȒ.
¾
– 100%

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………………..………….80

1.9.3. ǻİȡµĮIJȠµȣȠıȓIJȚįĮ - ȆȠȜȣµȣȠıȓIJȚįĮ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǼȓȞĮȚ ıʌȐȞȚĮ ȖİȞȚțİȣµȑȞȘ ȞȩıȠȢ ȤĮȡĮțIJȘȡȚȗȩµİȞȘ Įʌȩ ijȜİȖµȠȞȒ țȣȡȓȦȢ IJȦȞ µȣȫȞ țĮȚ
IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ. ȆȡȠıȕȐȜİȚ ıȣȤȞȩIJİȡĮ ȖȣȞĮȓțİȢ. ǼȓȞĮȚ įİȣIJİȡȠʌĮșȒȢ țĮȚ ıȣȞįȣȐȗİIJĮȚ µİ
țĮțȠȒșİȚȢ ȞİȠʌȜĮıȓİȢ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȈIJȚȢ įİȡµĮIJȚțȑȢ İțįȘȜȫıİȚȢ ʌİȡȚȜĮµȕȐȞȠȞIJĮȚ:

Į) ǼȡȪșȘµĮ ʌȡȠıȫʌȠȣ, ıȣȞȒșȦȢ ʌĮȡİȚȫȞ.
ȕ) ǼȡȣșȡȠȧȫįİȢ ȠȓįȘµĮ IJȦȞ ȕȜİijȐȡȦȞ.
Ȗ) ǼȡȪșȘµĮ IJȦȞ İțIJĮIJȚțȫȞ ĮȡșȡȚțȫȞ İʌȚijĮȞİȚȫȞ (µİıȠijĮȜĮȖȖȚțȫȞ, ĮȖțȫȞȦȞ, ȖȠȞȐIJȦȞ).
į) ǼțIJİIJĮµȑȞȠ Ȓ țĮșȠȜȚțȩ İʌȫįȣȞȠ ıțȜȘȡȩ ȠȓįȘµĮ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ țĮȚ IJȠȣ ȣʌȠįȠȡȓȠȣ
ȚıIJȠȪ ȤȦȡȓȢ ȞĮ țĮIJĮȜİȓʌİȚ İȞIJȪʌȦµĮ ıIJȘȞ ʌȓİıȘ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉĮ İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȐ İȣȡȒµĮIJĮ ıIJȠ ĮȡȤȚțȩ ıIJȐįȚȠ İȓȞĮȚ ʌȠȜȜȐ țĮȚ ĮıĮijȒ țĮȚ țȣȡȓȦȢ µȘ
İȚįȚțȐ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ȞȩıȠȢ İȓȞĮȚ İȟİȜȚțIJȚțȒ țĮȚ įİȞ ĮȞĮțȩʌIJİIJĮȚ µİ șİȡĮʌİȣIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ. ǼʌȚIJȣȤȒȢ
ĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘ ıIJȘ șİȡĮʌİȓĮ ȕİȜIJȚȫȞİȚ IJȚȢ țȜȚȞȚțȑȢ İțįȘȜȫıİȚȢ.
¾
– 50%

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………………………….35

2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȉĮ Įʌȩ IJȠ µȣȧțȩ ıȪıIJȘµĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ İȓȞĮȚ µȣĮȜȖȓİȢ (İțȜĮµȕȐȞȠȞIJĮȚ ıȣȤȞȐ ȦȢ
ĮȡșȡĮȜȖȓİȢ), µȣȧțȒ İȣĮȚıșȘıȓĮ, µȣȧțȒ ĮįȣȞĮµȓĮ, įȣıȤȑȡİȚĮ ıIJȘ ȕȐįȚıȘ, țĮIJȐ IJȘȞ ȐȞȠįȠ
țȜȓµĮțȠȢ țĮȚ ıȣȤȞȑȢ ʌIJȫıİȚȢ İʌȓ IJȠȣ İįȐijȠȣȢ. Ǿ ʌȡȠıȕȠȜȒ IJȦȞ µȣȫȞ İȓȞĮȚ ıȣµµİIJȡȚțȒ.
ȆȡȠıȕȐȜȜȠȞIJĮȚ ȠȚ µȪİȢ IJȘȢ ȦµȚțȒȢ țĮȚ IJȘȢ ʌȣİȜȚțȒȢ ȗȫȞȘȢ țĮȚ ȠȚ µȪİȢ IJȠȣ ĮȣȤȑȞȠȣȢ.
ǼʌȓıȘȢ ȠȚ µȪİȢ IJȠȣ ijȐȡȣȖȖȠȢ țĮȚ IJȘȢ ȣʌİȡȫĮȢ, ʌȡȐȖµĮ ʌȠȣ ȠįȘȖİȓ ıİ ĮȞȐȡȡȠȚĮ, ȑȡȡȚȞȘ
ijȦȞȒ, įȣıijĮȖȓĮ țĮȚ İȚıȡȩijȘıȘ. ȈȣȞȣʌȐȡȤİȚ µȑIJȡȚĮ įȚȩȖțȦıȘ ȒʌĮIJȠȢ, ıʌȜȘȞȩȢ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
Į) ǹȪȟȘıȘ IJȡĮȞıĮµȚȞĮıȫȞ, IJȘȢ ĮȜįȠȜȐıȘȢ, IJȘȢ țȚȞȐıȘȢ țĮȚ IJȘȢ țȡİĮIJȚȞȚțȒȢ
ijȦıijȠțȚȞȐıȘȢ ıIJȠȞ Ƞȡȩ IJȠȣ ĮȓµĮIJȠȢ.
ȕ) ȅ ȘȜİțIJȡȠµȣȠȖȡĮijȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĮʌȠțĮȜȪʌIJİȚ µȣȧțȒ ȕȜȐȕȘ.
Ȗ) ȈIJȘ ȕȚȠȥȓĮ µȣȩȢ ĮȞİȣȡȓıțȠȞIJĮȚ µȘ İȚįȚțȑȢ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ, İʌȓıȘȢ ĮȞİȣȡȓıțİIJĮȚ Ƞ
ȡİȣµĮIJȠİȚįȒȢ ʌĮȡȐȖȠȞIJĮȢ țĮȚ IJĮ ĮȞIJȚʌȣȡȘȞȚțȐ ĮȞIJȚıȫµĮIJĮ.
¾
– 80%

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………………………….70

1.9.4. ȅȗȫįȘȢ ʌȠȜȣĮȡIJȘȡȓIJȚįĮ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȈʌȐȞȚĮ țĮȚ ȕĮȡȪIJĮIJȘȢ ʌȡȠȖȞȫıİȦȢ ȞȩıȠȢ IJȠȣ ıȣȞįİIJȚțȠȪ ȚıIJȠȪ. ȋĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ
ijȜİȖµȠȞȫįİȚȢ įȚȘșȒıİȚȢ IJȦȞ µȑıȠȣ țĮȚ µȚțȡȠȪ µİȖȑșȠȣȢ ĮȡIJȘȡȚȫȞ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ

1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
Ǿ ȠȗȫįȘȢ ʌȠȜȣĮȡIJȘȡȓIJȚįĮ İțįȘȜȠȪIJĮȚ µİ ȖİȞȚțȐ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ, ȦȢ ʌȣȡİIJȩȢ, țĮțȠȣȤȓĮ,
ĮȞȠȡİȟȓĮ țĮȚ ĮʌȫȜİȚĮ ȕȐȡȠȣȢ. ȈȣȤȞȐ ʌȡȠțĮȜİȓ įİȡµĮIJȚțȑȢ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ ȣʌȩ µȠȡijȒ
İȡȣșȒµĮIJȠȢ, ʌİIJİȤİȚȫȞ, ʌȠȡijȪȡĮȢ, ȣʌȠįȠȡȓȦȞ İȜțȫȞ, ȠȚįȒµĮIJȠȢ ȦȢ țĮȚ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ
ĮȡșȡȓIJȚįĮȢ Ȓ µȣȠıȓIJȚįĮȢ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȁİȣțȠțȣIJIJȐȡȦıȘ, ĮȞĮȚµȓĮ, ȣȥȘȜȒ ȉȀǼ. Ǿ ʌĮȡȠȣıȓĮ ȚıIJȚțȫȞ Ȓ țȣIJIJĮȡȚțȫȞ
ĮȞȠıȚȠȜȠȖȚțȫȞ ʌĮȡĮȖȩȞIJȦȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȒ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǼȓȞĮȚ ȕĮȡȪIJĮIJȘ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………………………..50 - 67%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
1)
ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ
ʌȡȠıȕȠȜȒȢ
IJȠȣ
ʌİʌIJȚțȠȪ ıȣıIJȒµĮIJȠȢ İȓȞĮȚ: țȠȚȜȚĮțȐ ȐȜȖȘ, ȑȜțȘ țĮȚ ĮȚµȠȡȡĮȖȓİȢ.
2)
ǹʌȩ
IJȠȣȢ
ȠijșĮȜµȠȪȢ:
ȚȡȚįȠțȣțȜȓIJȚįĮ.
3)
ǹʌȩ IJȠ ȞİȣȡȚțȩ ıȪıIJȘµĮ: ıʌĮıµȠȓ,
ʌĮȡĮȜȪıİȚȢ, ʌİȡȚijİȡİȚĮțȒ ȞİȣȡȓIJȚįĮ, ȣʌĮȡĮȤȞȠİȚįȒȢ Ȓ İȞįȠİȖțİijĮȜȚțȒ ĮȚµȠȡȡĮȖȓĮ
įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ İʌȚıȣµȕİȓ.
4)
ǹʌȩ IJȠ ĮȞĮʌȞİȣıIJȚțȩ ıȪıIJȘµĮ:
ʌȞİȣµȠȞȚțȑȢ įȚȘșȒıİȚȢ țĮȚ ʌȜİȣȡȓIJȚįĮ.
5)
ǹʌȩ IJȠ țȣțȜȠijȠȡȚțȩ ıȪıIJȘµĮ:
țĮȡįȚĮțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ, ȑµijȡĮȖµĮ țĮȚ ʌİȡȚțĮȡįȓIJȚįĮ.
6)
ȆȡȠıȕȠȜȒ IJȦȞ µİȖȐȜȦȞ ĮȖȖİȓȦȞ IJȠȣ
ȞİijȡȠȪ İțįȘȜȫȞİIJĮȚ µİ ȐȜȖȠȢ țĮȚ µĮțȡȠıțȠʌȚțȒ ĮȚµĮIJȠȣȡȓĮ, IJȦȞ įİ µȚțȡȫȞ ĮȖȖİȓȦȞ
µİ µȚțȡȠıțȠʌȚțȒ ĮȚµĮIJȠȣȡȓĮ țĮȚ ȣʌȑȡIJĮıȘ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
Ǿ ȕȚȠȥȓĮ IJȦȞ ʌȡȠıȕİȕȜȘµȑȞȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ Ȓ ȚıIJȫȞ șȑIJİȚ IJȘ įȚȐȖȞȦıȘ. ǼȞȓȠIJİ ıȣȞȣʌȐȡȤİȚ
İʌȚijĮȞİȚĮțȩ ĮȞIJȚȖȩȞȠ ȘʌĮIJȓIJȚįĮȢ Ǻ (HǺsAg), ıİ ʌȠıȠıIJȩ 30 – 50% IJȦȞ ĮıșİȞȫȞ µİ
ȠȗȫįȘ ʌȠȜȣĮȡIJȘȡȓIJȚįĮ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ȃİ İțįȘȜȫıİȚȢ Įʌȩ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ ıȪıIJȘµĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………………………………….80%

1.10. ȃȅȈǾȂǹȉǹ ȂǼȉǹǺȅȁǿȈȂȅȊ
1.10.1. ȆĮȤȣıĮȡțȓĮ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǹȪȟȘıȘ IJȘȢ µȐȗĮȢ IJȠȣ ȜȚʌȫįȠȣȢ ȚıIJȠȪ µİ ĮʌȠIJȑȜİıµĮ IJȘȞ ĮȪȟȘıȘ IJȠȣ ıȦµĮIJȚțȠȪ
ȕȐȡȠȣȢ. Ǿ ʌĮȤȣıĮȡțȓĮ ʌȠȣ ȠijİȓȜİIJĮȚ ıİ įȚȐijȠȡĮ İȞįȠțȡȚȞȠȜȠȖȚțȐ ĮȓIJȚĮ Ȓ ȞİȣȡȠȜȠȖȚțȐ
ıȪȞįȡȠµĮ ʌİȡȚȖȡȐijİIJĮȚ ıIJĮ ĮȞIJȓıIJȠȚȤĮ țİijȐȜĮȚĮ. Ǿ ıȚIJȚȠȖİȞȒȢ ʌĮȤȣıĮȡțȓĮ ȠijİȓȜİIJĮȚ
ıİ ĮȣȟȘµȑȞȘ ȜȒȥȘ IJȡȠijȒȢ țĮȚ ıȤİIJȚțȐ µİȚȦµȑȞȘ țĮIJĮȞȐȜȦıȘ șİȡµȓįȦȞ. ȈȣȤȞȐ
ʌȡȠțĮȜİȓ įİȣIJİȡȠʌĮșİȓȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ȩʌȦȢ ȣʌİȡȜȚʌȚįĮȚµȓĮ, ȣʌİȡȠȣȡȚȤĮȚµȓĮ, ıĮțȤĮȡȫįȘ
įȚĮȕȒIJȘ, ıIJİijĮȞȚĮȓĮ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ, țIJȜ. ȀĮȞȠȞȚțȩ ȕȐȡȠȢ = ǶȥȠȢ ıİ cm – 100.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǺȐȡȠȢ ıȫµĮIJȠȢ 20 – 50% ʌȐȞȦ Įʌȩ IJȠ țĮȞȠȞȚțȩ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮȜȒ ʌȡȩȖȞȦıȘ µİIJȐ Įʌȩ įȓĮȚIJĮ µİ ıIJȩȤȠ IJȠ ĮȡȞȘIJȚțȩ șİȡµȚįȚțȩ ȚıȠȗȪȖȚȠ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………………………………..0 - 5%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǺȐȡȠȢ ıȫµĮIJȠȢ 50 – 100% ʌȐȞȦ Įʌȩ IJȠ țĮȞȠȞȚțȩ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȈȤİIJȚțȐ țĮȜȒ ʌȡȩȖȞȦıȘ µİIJȐ Įʌȩ įȓĮȚIJĮ µİ ıIJȩȤȠ IJȠ ĮȡȞȘIJȚțȩ șİȡµȚįȚțȩ ȚıȠȗȪȖȚȠ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………………………..10 - 20%
3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǺȐȡȠȢ ıȫµĮIJȠȢ >100%, țȣȐȞȦıȘ, ȣʌȞȘȜȓĮ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȊʌȠĮİȡȚıµȩȢ IJȦȞ ʌȞİȣµȩȞȦȞ, ȣʌȠȟĮȚµȓĮ µİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ȣʌİȡțĮʌȞȓĮ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȂȑIJȡȚĮ ʌȡȩȖȞȦıȘ µİIJȐ Įʌȩ įȓĮȚIJĮ µİ ıIJȩȤȠ IJȠ ĮȡȞȘIJȚțȩ șİȡµȚįȚțȩ ȚıȠȗȪȖȚȠ.

¾
ȤȡȩȞȚĮ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………………>67% [2

1.10.2. ȈĮțȤĮȡȫįȘȢ įȚĮȕȒIJȘȢ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȈȪȞįȡȠµȠ įȚĮIJĮȡĮȤȒȢ IJȠȣ µİIJĮȕȠȜȚıµȠȪ µİ ȣʌİȡȖȜȣțĮȚµȓĮ, ȠijİȚȜȩµİȞȘ ıİ ĮȞİʌĮȡțȒ
ȑțțȡȚıȘ Ȓ µİȚȦµȑȞȘ įȡĮıIJȚțȩIJȘIJĮ IJȘȢ ȚȞıȠȣȜȓȞȘȢ. ǼʌİȚįȒ ȠȚ İʌȚʌȜȠțȑȢ IJȘȢ ȞȩıȠȣ įİȞ
ȑȤİȚ ĮțȩµĮ įȚİȣțȡȚȞȚıIJİȓ ĮȞ İȓȞĮȚ ĮʌȠIJȑȜİıµĮ țȠȚȞȒȢ ȖİȞİIJȚțȒȢ įȚĮIJĮȡĮȤȒȢ Ȓ IJȠȣ ȪȥȠȣȢ
IJȘȢ ȖȜȣțȩȗȘȢ IJȠȣ ĮȓµĮIJȠȢ Ȓ ĮțȩµĮ țĮȚ IJȘȢ șİȡĮʌİȓĮȢ IJȘȢ ȣʌİȡȖȜȣțĮȚµȓĮȢ, ĮȣIJȑȢ
țĮșĮȣIJȑȢ șĮ ĮʌȠIJİȜȑıȠȣȞ IJĮ İʌȓʌİįĮ IJȘȢ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ, țȣȡȓȦȢ ȖȚĮ IJȠȞ IJȪʌȠ ǿ (IDDM,
Insulin Dependent Diabetes Mellitus) țĮȚ Ș įȣıțȠȜȓĮ ȡȪșµȚıȘȢ ĮȣIJȠȪ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȆȠȜȣįȚȥȓĮ, ʌȠȜȣȠȣȡȓĮ, IJĮȤİȓĮ ĮʌȫȜİȚĮ ȕȐȡȠȣȢ (ǿ).
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
īȜȣțȩȗȘ ȠȡȠȪ > 140 mg/dl, țİIJȠȞĮȚµȓĮ, ȠȟȠȞȠȣȡȓĮ Ȓ țĮȚ IJĮ įȪȠ (ǿ) țĮȚ ȩȤȚ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJĮ
ıIJȠȞ IJȪʌȠ (ǿǿ).
īȜȣțȠȗȣȜȚȦµȑȞȘ ĮȚµȠıijĮȚȡȓȞȘ (HbAlc) > 8mg%.
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȇȣșµȚȗȩµİȞȠȢ țĮȚ Ƞ IJȪʌȠȢ ǿ țĮȚ Ƞ IJȪʌȠȢ ǿǿ țĮȚ
MODI.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………………………………5 - 15%

x
1.

ǻȪıțȠȜĮ ȡȣșµȚȗȩµİȞȠȢ IJȪʌȠȢ ǿ ȜȩȖȦ ıȣȞȣʌĮȡȤȩȞIJȦȞ ȞȠıȘµȐIJȦȞ Įʌȩ ȐȜȜĮ
ıȣıIJȒµĮIJĮ țĮȚ µİ ʌȡȠǿȠȪıĮ țĮȤİȟȓĮ (ʌĮȡȠȣıȓĮ µȩȞȚµȠȣ ȠȟȠȞĮȚµȓĮȢ).
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………………………..50 - 60%
3.
ȂȘ ȡȣșµȚȗȩµİȞȠȢ ȜȩȖȦ ĮȞĮʌIJȪȟİȦȢ ĮȞIJȚıȦµȐIJȦȞ ȑȞĮȞIJȚ IJȦȞ ȚȞıȠȣȜȚȞȫȞ (ǿ) µİ
ĮȞȐȖțȘ µİIJĮµȩıȤİȣıȘȢ ʌĮȖțȡȑĮIJȠȢ.
ȀİIJȦıȚțȩ Ȓ ȣʌİȡȖȜȣțĮȚµȚțȩ µȘ țİIJȦıȚțȩ țȫµĮ (ȦıµȦIJȚțȩ), ʌȠȡİȓĮ ʌȡȠȢ
µİIJĮµȩıȤİȣıȘ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………………………80
- 100%

2.

2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǻȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ȠȡȐıİȦȢ, ȠȚįȒµĮIJĮ, ʌİȡȚijİȡȚțȑȢ ȞİȣȡȓIJȚįİȢ.

ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹȪȟȘıȘ IJȘȢ ȖȜȣțȠȗȣȜȚȦµȑȞȘȢ Hb ȐȞȦ IJȦȞ 8 mg%, µȩȞȚµȘ ȖȜȣțȠȗȠȣȡȓĮ Ȓ țĮȚ
țİIJȠȞȠȣȡȓĮ, µȚțȡȠʌȡȦIJİȧȞȠȣȡȓĮ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȂȘ ĮȞĮıIJȡȑȥȚµȘ țĮIJȐıIJĮıȘ. ĬİȡĮʌİȣIJȚțȑȢ ʌĮȡݵȕȐıİȚȢ ʌȑȡĮȞ IJȘȢ ȡȣșµȓıİȦȢ IJȠȣ
ıĮțȤȐȡȠȣ ijĮȓȞİIJĮȚ įİȞ ĮʌȠįȓįȠȣȞ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………………………..40 - 60%
3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǻȚĮIJĮȡĮȤȑȢ Įʌȩ ȞİijȡȠȪȢ, ȒʌĮȡ, țĮȡįȚȐ, İȜțȫıİȚȢ ȐțȡȦȞ țĮȚ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ Įʌȩ ȠijșĮȜµȠȪȢ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
țİIJȠȞȠȣȡȓĮ.
-

-

ǹµijȚȕȜȘıIJȡȠİȚįȠʌȐșİȚĮ – µȚțȡȠĮȖȖİȚȠʌȐșİȚĮ.
µȚțȡȫȞ ʌİȡȚijİȡȚțȫȞ ĮȖȖİȓȦȞ.
IJȡȚȖȜȣțİȡȚįȓȦȞ.

ȂȩȞȚµȘ ȖȜȣțȠȗȠȣȡȓĮ Ȓ țĮȚ
ǹȪȟȘıȘ țȡİĮIJȓȞȘȢ.
ȂİȖȐȜȘ ĮȪȟȘıȘ HbAlc.
ǾȀīȡĮijȚțȑȢ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ.
ǹʌȩ
IJȠȣȢ
ȠijșĮȜµȠȪȢ:
ȆȡȠıȕȠȜȒ
ǹȪȟȘıȘ

µİȖȐȜȦȞ
ȤȠȜȘıIJİȡȩȜȘȢ

țĮȚ

x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮIJȐıIJĮıȘ µȘ ĮȞĮıIJȡȑȥȚµȘ. Ǿ ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȒ șİȡĮʌİȓĮ IJȦȞ İʌȚʌȜȠțȫȞ įİȞ ȕİȜIJȚȫȞİȚ IJȘȞ
İȟȑȜȚȟȘ ʌȜȘȞ IJȦȞ ȜȠȚµȫȟİȦȞ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ȋȦȡȓȢ įȚĮIJĮȡĮȤȒ IJȦȞ ȜȚʌȠİȚįȫȞ………………………..………………60 – 80%
- Ȃİ įȚĮIJĮȡĮȤȒ IJȦȞ ȜȚʌȠİȚįȫȞ țĮȚ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ IJȠȣ țĮȡįȚĮȖȖİȚĮțȠȪ…..80 – 100%

1.10.3. ȅȣȡȚțȒ ĮȡșȡȓIJȚįĮ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȃȩıȠȢ IJȠȣ µİIJĮȕȠȜȚıµȠȪ IJȦȞ ʌȠȣȡȚȞȫȞ. Ǿ İțįȒȜȦıȘ IJȘȢ ȞȩıȠȣ İȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJȠ
ȕĮșµȩ ıȣȖțȑȞIJȡȦıȘȢ IJȦȞ țȡȣıIJȐȜȜȦȞ IJȠȣ ȠȣȡȚțȠȪ ȠȟȑȦȢ ıIJȠȣȢ įȚȐijȠȡȠȣȢ ȚıIJȠȪȢ, Įʌȩ
IJȘȞ IJȠʌȚțȒ ĮȞIJȓįȡĮıȘ IJȦȞ ȚıIJȫȞ țĮȚ Įʌȩ IJĮ İʌĮțȩȜȠȣșĮ IJȘȢ ĮȞIJȚįȡȐıİȦȢ ĮȣIJȒȢ. ǺĮıȚțȩ
ȡȩȜȠ ıIJȘȞ țȡȣıIJȐȜȜȦıȘ țĮȚ ıȣȖțȑȞIJȡȦıȘ IJȠȣ ȠȣȡȚțȠȪ ȠȟȑȦȢ įȚĮįȡĮµĮIJȓȗİȚ IJȠ pH IJȦȞ
ȚıIJȫȞ. ȈȣȞȒșȦȢ ĮʌȠIJİȜİȓ µȑȡȠȢ ȖİȞȚțȒȢ įȚĮIJĮȡĮȤȒȢ IJȠȣ µİIJĮȕȠȜȚıµȠȪ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹʌȜȒ ȣʌİȡȠȣȤĮȚµȓĮ µİ ȚțĮȞȠʌȠȚȘIJȚțȒ ĮʌȠȕȠȜȒ IJȠȣ ȠȣȡȚțȠȪ ȠȟȑȦȢ țĮȚ IJȦȞ ĮȜȐIJȦȞ IJȠȣ
Įʌȩ IJĮ ȠȪȡĮ. ǼȓȞĮȚ ȤȦȡȓȢ İțįȘȜȫıİȚȢ Įʌȩ IJĮ įȚȐijȠȡĮ ıȣıIJȒµĮIJĮ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȊʌİȡȠȣȡȚȤĮȚµȓĮ: ǹȪȟȘıȘ IJȠȣ ȠȣȡȚțȠȪ ȠȟȑȦȢ IJȠȣ ĮȓµĮIJȠȢ (İȟȦȖİȞȒȢ Ȓ İȞįȠȖİȞȒȢ) µİ
ıȪȖȤȡȠȞȘ ĮȣȟȘµȑȞȘ ĮʌȠȕȠȜȒ Įʌȩ IJĮ ȠȪȡĮ Ȓ țĮȜȒ ĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘ ıIJĮ ȠȣȡȚțȠĮʌİțțȡȚIJȚțȐ
ijȐȡµĮțĮ, țȣȡȓȦȢ ıIJȚȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ İȞįȠȖİȞȠȪȢ ȣʌİȡʌĮȡĮȖȦȖȒȢ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ țĮȜȒ. Ǿ įȚĮȚIJȘIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ țĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ȠȣȡȚțȠĮʌİțțȡȚIJȚțȫȞ
ijĮȡµȐțȦȞ ĮʌȠIJȡȑʌİȚ IJȚȢ İʌȚʌȜȠțȑȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ǹʌȜȒ ȣʌİȡȠȣȤĮȚµȓĮ įȚĮȚIJȘIJȚțȒȢ Ȓ µİIJĮȕȠȜȚțȒȢ įȚĮIJĮȡĮȤȒȢ………...…..0 – 5%
- ǹʌȠIJȑȜİıµĮ ȞȩıȦȞ ijșȠȡȐȢ. ȆȡȠİȟȐȡȤİȚ Ș ȞȩıȠȢ țĮȚ İʌȚʌȡȠıIJȓșİIJĮȚ IJȠ ĮȣIJȩ
ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ……………………………………………………....5%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹʌȩ IJȚȢ ĮȡșȡȫıİȚȢ: DZıȘʌIJȠȢ ijȜİȖµȠȞȫįȘȢ ĮȞIJȓįȡĮıȘ, įȣıțȚȞȘıȓĮ, ʌȩȞȠȢ, ȠȓįȘµĮ,
șİȡµȩIJȘIJĮ, İȡȣșȡȩIJȘIJĮ, įİțĮIJȚțȒ ʌȣȡİIJȚțȒ țȓȞȘıȘ.
ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȂİȖȐȜȘ ĮȪȟȘıȘ IJȠȣ ȠȣȡȚțȠȪ ȠȟȑȦȢ IJȠȣ ĮȓµĮIJȠȢ (İȞȓȠIJİ Ș ĮȪȟȘıȘ įİȞ İȓȞĮȚ ıȘµĮȞIJȚțȒ),
µİȚȦµȑȞȘ Ȓ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȒ ĮʌȠȕȠȜȒ Įʌȩ IJĮ ȠȪȡĮ ȠȣȡȚțȠȪ ȠȟȑȦȢ țĮȚ ĮȜȐIJȦȞ, ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ
ȉȀǼ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȃȩıȠȢ ȚȐıȚµȘ țĮȚ µİ țĮȜȒ ʌȡȩȖȞȦıȘ. ȀĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȘȢ ȠȟİȓĮȢ ijȐıİȦȢ țĮȚ µȑȤȡȚȢ
ȣʌȠȤȦȡȒıİȦȢ IJȦȞ ıȣµʌIJȦµȐIJȦȞ:
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- 1 ȐȡșȡȦıȘ…………………………………...…………20 – 25% [15 – 20 µȑȡİȢ]
- 2 ĮȡșȡȫıİȚȢ………………………………….…………25 – 40% [15 – 20 µȑȡİȢ]
- 3 ĮȡșȡȫıİȚȢ țĮȚ ȐȞȦ……………………………………50 – 60% [15 – 20 µȑȡİȢ]
- ȋȡȠȞȓĮ țĮIJȐıIJĮıȘ…………………………………………….………………10%
3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǼȞĮʌȩșİıȘ ȠȣȡȚțȠȪ ȠȟȑȦȢ ıİ ʌĮȡİȖȤȣµĮIJȫįȘ ȩȡȖĮȞĮ ȦȢ µȣȠțȐȡįȚȠ, ȞİijȡȠȓ, țIJȜ. ȉĮ
ıȣµʌIJȫµĮIJĮ ʌȡȠİȟȐȡȤȠȣȞ Įʌȩ IJȠ ʌȡȠıȕİȕȜȘµȑȞȠ ȩȡȖĮȞȠ ȦȢ µȣȠțĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ,
țĮȡįȚĮțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ (Ȁǹ), ȣʌȑȡIJĮıȘ, ȞİijȡȚțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ (ȃǹ), țIJȜ.

ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȆȜȘȞ IJȘȢ ȕȚȠȥȓĮȢ IJĮ ʌĮȡĮțȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ IJȠ ʌȐıȤȠȞ ȩȡȖĮȞȠ ȦȢ ǾȀīțİȢ
ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ, ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȑȢ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ µȣȠțĮȡįȓȠȣ, ȠȣȡĮȚµȓĮ, ȣʌȑȡIJĮıȘ, țIJȜ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ȈIJȠ ĮȡȤȚțȩ ıIJȐįȚȠ Ș ȞȩıȠȢ İȓȞĮȚ İʌȚįİțIJȚțȒ ȚȐıİȦȢ Ȓ ıIJĮșİȡȠʌȠȚȒıİȦȢ. ȋȦȡȓȢ Ȁǹ Ȓ
ȃǹ……………………………………..……………………….35%
- Ȃİ ıȘµİȓĮ µȣȠțĮȡįȚȠʌȐșİȚĮȢ Ȓ ȃǹ țĮȚ ȣʌȑȡIJĮıȘ…………………..50 – 67%
- Ȃİ µȣȠțĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ Ȓ ȃǹ țĮȚ ȣʌȑȡIJĮıȘ ȐȞȦ IJȦȞ 180 mmHg……55 – 80%
- Ȃİ Ȁǹ + ȣʌȑȡIJĮıȘ Ȓ IJİȜȚțȩ ıIJȐįȚȠ ȃǹ……………………………80 – 100%

2. ȆǹĬǾȈǼǿȈ ǻǼȇȂǹȉȅȈ Ȁǹǿ ǼȄǹȇȉǾȂǹȉȍȃ ȉȅȊ
2.1. ǼȆǿĬǾȁǿȍȂǹ ǹȀǹȃĬȅȀȊȉȉǹȇǿȀȅ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȀĮțȠȒșȘȢ įİȡµĮIJȚțȒ ȞİȠʌȜĮıȓĮ µİ IJȐıȘ İʌİțIJȐıİȦȢ țĮIJȐ ıȣȞȑȤİȚĮ ȚıIJȠȪ țĮȚ İȚȢ ȕȐșȠȢ,
µİ IJĮȤȪ ıȤİIJȚțȫȢ ȡȣșµȩ, IJĮȤȪIJİȡĮ ıİ ȕȜİȞȞȠȖȠȞȚțȑȢ İȞIJȠʌȓıİȚȢ, ĮȜȜȐ țĮȚ µİ IJȐıȘ
µİIJĮıIJȐıİȦȞ, ȜݵijȚțȫȢ țĮȚ ĮȚµĮIJȠȖİȞȫȢ, ıİ ȐȜȜĮ ȩȡȖĮȞĮ (ȜݵijĮįȑȞİȢ, ȒʌĮȡ,
ʌȞİȪµȠȞİȢ, ȠıIJȐ), ȖȚ’ ĮȣIJȩ țĮȚ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ țĮȚ țȜȚȞȠ – İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ IJȠȣ
ĮıșİȞȠȪȢ, ʌĮȡȐ IJȘ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ – ĮțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒ ĮȞIJȚµİIJȫʌȚıȘ ĮȣIJȠȪ. ȂȚțȡȠȪ
ıȤİIJȚțȐ µİȖȑșȠȣȢ ȕȜȐȕȘ, Ș ıȠȕĮȡȩIJȘIJĮ IJȘȢ ȠʌȠȓĮȢ, ȜȩȖȦ IJȦȞ ĮȞȦIJȑȡȦ
ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȫȞ, țȡȓȞİIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ İȞIJȩʌȚıȘ țĮȚ IJȘȞ ȑȖțĮȚȡȘ įȚȐȖȞȦıȘ țĮȚ șİȡĮʌİȓĮ. Ǿ
įȚȐȖȞȦıȘ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJĮ IJİțµȘȡȚȫȞİIJĮȚ ȚıIJȠȜȠȖȚțȫȢ țĮȚ Ș șİȡĮʌİȓĮ İțȜȠȖȒȢ İȓȞĮȚ Ș İȣȡİȓĮ
ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ ĮijĮȓȡİıȘ IJȘȢ ȕȜȐȕȘȢ, ʌȠȣ İʌȓ İȖțĮȓȡȠȣ įȚĮȖȞȫıİȦȢ ĮʌȠIJİȜİȓ ıȣȞȒșȦȢ țĮȚ
ȓĮıȘ IJȘȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȢ İʌİȚįȒ ȠȚ µİIJĮıIJȐıİȚȢ įİȞ İʌȑȡȤȠȞIJĮȚ ȖȡȒȖȠȡĮ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȂȚțȡȠȪ µİȖȑșȠȣȢ ȕȜȐȕȘ, ĮȞİȟĮȡIJȒIJȦȢ İȞIJȠʌȓıİȦȢ, İȖțĮȓȡȦȢ įȚĮȖȞȦșİȓıĮ, ȤȦȡȓȢ
İʌȑțIJĮıȘ ıİ ʌĮȡĮțİȓµİȞȠȣȢ ȚıIJȠȪȢ, µİ ĮȡȞȘIJȚțȩ IJȠȞ ȜȠȚʌȩ țȜȚȞȚțȠİȡȖĮıIJȘȡȚĮțȩ ȑȜİȖȤȠ
IJȠȣ ĮıșİȞȠȪȢ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮȜȒ. ǼʌȚįȑȤİIJĮȚ șİȡĮʌİȓĮ µİ ʌȚșĮȞȒ ȓĮıȘ. ȅ ʌĮȡȐȖȦȞ ȘȜȚțȓĮ įİȞ ʌĮȓȗİȚ ȚįȚĮȓIJİȡȠ ȡȩȜȠ.
ȉĮ İʌĮȖȖȑȜµĮIJĮ IJĮ İțIJİșİȚµȑȞĮ ıİ ȘȜȚĮțȒ ĮțIJȚȞȠȕȠȜȓĮ µİ IJȘ ȕȜȐȕȘ ıİ ĮțȐȜȣʌIJĮ µȑȡȘ
İȓȞĮȚ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ İʌȚȕĮȡȘµȑȞĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………………………..10 - 15%

2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȂİȖȐȜȠȣ µİȖȑșȠȣȢ ȕȜȐȕȘ, İȚįȚțȐ ıİ ȕȜİȞȞȠȖȩȞȠȣȢ, ȤȦȡȓȢ ȑȖțĮȚȡȘ įȚȐȖȞȦıȘ
(ʌȚșĮȞȩIJİȡİȢ ȠȚ ĮȡȤȩµİȞİȢ µİIJĮıIJȐıİȚȢ) µİ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ ĮijĮȓȡİıȘ ʌȠȣ İʌȚijȑȡİȚ țȐʌȠȚĮ
įȣıµȠȡijȓĮ IJȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ, µİ ĮȡȞȘIJȚțȩ ĮțȩµȘ IJȠ ȜȠȚʌȩ țȜȚȞȚțȠİȡȖĮıIJȘȡȚĮțȩ ȑȜİȖȤȠ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȁȚȖȩIJİȡȠ țĮȜȒ. ǼʌȚįȑȤİIJĮȚ șİȡĮʌİȓĮ µİ ʌȚșĮȞȒ ȓĮıȘ, ĮȜȜȐ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ ıȣȤȞȩIJİȡȠȢ
ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ȜĮµȕȐȞİIJĮȚ ıȤİIJȚțȫȢ ȣʌȩȥȘ țĮȚ Ș ȕĮȡȪIJȘIJĮ IJȘȢ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒȢ İʌݵȕȐıİȦȢ
țĮȚ IJȘȢ ȖİȞȩµȑȞȘȢ ȓıȦȢ įȣıµȠȡijȓĮȢ IJȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ.
¾
ȤȡȩȞȚĮ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………..20 –35% [1 – 2

3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀĮșȣıIJİȡȘµȑȞȘ įȚȐȖȞȦıȘ µİ İʌȑțIJĮıȘ ıİ İʌȚijȐȞİȚĮ țĮȚ ȕȐșȠȢ, ıİ ʌĮȡĮțİȓµİȞȠȣȢ
ȜݵijĮįȑȞİȢ țĮȚ İȞįİȤȠµȑȞȦȢ ıİ ȐȜȜĮ ȩȡȖĮȞĮ. ǼțIJȩȢ IJȘȢ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒȢ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ țĮȚ
ĮțIJȚȞȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒ țĮȚ ȤȘµİȚȠșİȡĮʌİȣIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǵȤȚ țĮȜȒ țĮȚ įȚĮȡțȫȢ İʌȚįİȚȞȠȪµİȞȘ, ȑıIJȦ țĮȚ µİ ȕȡĮįȪ ȡȣșµȩ, İțIJȩȢ IJȦȞ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȞ
ʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ ıIJĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ȜȩȖȦ IJȦȞ ȜȠȚʌȫȞ șİȡĮʌİȚȫȞ İțIJȩȢ IJȘȢ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒȢ
İʌȠݵȕȐıİȦȢ.
¾
ȤȡȩȞȚĮ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………….……50 - 80% [1 – 3

2.2. ǼȆǿĬǾȁǿȍȂǹ ǺǹȈǿȀȅȀȊȉȉǹȇǿȀȅ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǻİȡµĮIJȚțȒ ȞİȠʌȜĮıȓĮ, ȤȦȡȓȢ ıIJȠȚȤİȓĮ țĮțȠȒșİȚĮȢ, ĮȞĮʌIJȣııȩµİȞȘ țȣȡȓȦȢ ıİ įȑȡµĮ țĮȚ
ıʌĮȞȚȩIJİȡĮ ıİ ȕȜİȞȞȠȖȩȞȠȣȢ țĮȚ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ ıİ ĮțȐȜȣʌIJĮ µȑȡȘ IJȠȣ ıȫµĮIJȠȢ. ȂȚțȡȠȪ
ıȣȞȒșȦȢ µİȖȑșȠȣȢ µİ IJȐıȘ İʌİțIJȐıİȦȢ, ıȣȞȒșȦȢ țĮIJ’ İʌȚijȐȞİȚĮ, ȩȤȚ ȩµȦȢ µİIJĮıIJĮIJȚțȒ.
Ǿ įȚȐȖȞȦıȘ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJĮ IJİțµȘȡȚȫȞİIJĮȚ ȚıIJȠȜȠȖȚțȫȢ țĮȚ Ș șİȡĮʌİȓĮ İțȜȠȖȒȢ İȓȞĮȚ
ıȤİIJȚțȫȢ İȣȡİȓĮ ĮijĮȓȡİıȘ IJȘȢ ȕȜȐȕȘȢ ʌȠȣ ĮʌȠIJİȜİȓ țĮȚ IJȘȞ ȓĮıȘ IJȘȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȢ. Ȉİ
ʌȠȜȪ µȚțȡȐ BCE µʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İijĮȡµȠıIJȠȪȞ țĮȚ ȐȜȜİȢ șİȡĮʌİȓİȢ (įȚĮșİȡµȠʌȘȟȓĮ,
țȡȣȠʌȘȟȓĮ, Laser) µİ İȟȓıȠȣ țĮȜȐ ĮʌȠIJİȜȑıµĮIJĮ. ȈȠȕĮȡȩIJİȡĮ IJĮ IJȦȞ ȕȜİijȐȡȦȞ, ȡȚȞȩȢ
țĮȚ ȤİȚȜȚȫȞ, ȜȩȖȦ IJȘȢ įȣıțȠȜȓĮȢ țĮȚ IJȘȢ ıȤİIJȚțȒȢ įȣıµȠȡijȓĮȢ IJȘȢ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒȢ Ȓ ȐȜȜȘȢ
İʌݵȕȐıİȦȢ. DzȤİȚ ʌȚșĮȞȩIJȘIJİȢ İȟĮȜȜĮȖȒȢ ĮȞ ʌĮȡĮµİȓȞİȚ İʌȓ µĮțȡȩȞ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ

ȂȚțȡȠȪ (ijĮțȒȢ) ȑȦȢ µİȖĮȜȪIJİȡȠȣ (ʌİȞIJȐįȡĮȤµȠȣ) µİȖȑșȠȣȢ ȕȜȐȕȘ ıİ ıȘµİȓĮ įȑȡµĮIJȠȢ
İʌȚįİȤȩµİȞĮ IJȚȢ ĮȞȦIJȑȡȦ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȑȢ șİȡĮʌİȓİȢ ıȤİIJȚțȐ İȪțȠȜĮ țĮȚ ȤȦȡȓȢ
ȣʌȠȜİȚµµĮIJȚțȒ įȣıµȠȡijȓĮ Ȓ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȒ įȣıȤȑȡİȚĮ IJȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ. ȋȦȡȓȢ ȚıIJȠȜȠȖȚțȐ
ıIJȠȚȤİȓĮ İȟĮȜȜĮȖȒȢ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȠȜȪ țĮȜȒ. ĬİȦȡİȓIJĮȚ ʌȜȒȡȦȢ ȚĮșİȓıĮ ĮȞ ȖȓȞȠȣȞ ȠȚ ĮȞĮijİȡȩµİȞİȢ șİȡĮʌİȓİȢ (țĮIJ’
İțȜȠȖȒ İȚįȚțȠȪ ȚĮIJȡȠȪ). Ǿ ȘȜȚțȓĮ įİȞ ʌĮȓȗİȚ ȡȩȜȠ. ȉĮ İțIJİșİȚµȑȞĮ ıİ ȘȜȚĮțȒ
ĮțIJȚȞȠȕȠȜȓĮ ȐIJȠµĮ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ ȕİȕĮȡȘµȑȞĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………………………………..0 - 5%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȂİȖĮȜȪIJİȡȠȣ µİȖȑșȠȣȢ ȕȜȐȕȘ ıİ įȣıțȠȜȩIJİȡĮ ıȘµİȓĮ (ȕȜȑijĮȡĮ, µȐIJȚĮ, ȤİȓȜȘ) țĮȚ
ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȠȣ µİȖȑșȠȣȢ țĮȚ IJȘȢ įȣıµȠȡijȓĮȢ țĮȚ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒȢ įȣıȤȑȡİȚĮȢ IJȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ
İȞIJȠʌȓıİȦȢ. ȋȦȡȓȢ ȚıIJȠȜȠȖȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ İȟĮȜȜĮȖȒȢ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮȜȒ. ĬİȦȡİȓIJĮȚ ȚĮșİȓıĮ ĮȞ ȖȓȞȠȣȞ ȠȚ ĮȞȐȜȠȖİȢ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȑȢ İȞȑȡȖİȚİȢ. ȀȡȓȞİIJĮȚ
ĮȞȐȜȠȖĮ țĮȚ IJȘȢ ʌȚșĮȞȒȢ įȣıµȠȡijȓĮȢ țĮȚ įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ IJȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ İȞIJȠʌȓıİȦȢ țĮȚ
ĮȣIJȐ ıİ ıȣȞįȣĮıµȩ µİ IJȠ İʌȐȖȖİȜµĮ.
¾
ȤȡȩȞȚĮ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………...………5 - 20% [1 – 2

2.3. ȂǼȁǹȃȍȂǹ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȀĮțȠȘșȑıIJĮIJȘ įİȡµĮIJȚțȒ ȞİȠʌȜĮıȓĮ, ĮȣIJȠȖİȞȒȢ Ȓ țĮIJȩʌȚȞ İȟĮȜȜĮȖȒȢ ȐȜȜȘȢ ȕȜȐȕȘȢ,
ıȣȞȒșȦȢ ʌȡȠȨʌȐȡȤȠȞIJȠȢ ıʌȓȜȠȣ. ȆĮȡȠȣıȚȐȗİȚ IJĮȤİȓĮ İʌȑțIJĮıȘ ıİ İʌȚijȐȞİȚĮ țĮȚ ȕȐșȠȢ
ȦȢ țĮȚ ʌȚșĮȞȩIJĮIJİȢ ĮȚµĮIJȠȖİȞİȓȢ țĮȚ ȜݵijȠȖİȞİȓȢ µİIJĮıIJȐıİȚȢ ıİ ʌĮȡĮțİȓµİȞĮ Ȓ ȐȜȜĮ
ȩȡȖĮȞĮ ʌĮȞIJȩȢ IJȪʌȠȣ (ȜݵijĮįȑȞİȢ, ȠıIJȐ, ȒʌĮȡ, ʌȞİȪµȠȞİȢ, ȞİijȡȠȪȢ, İȖțȑijĮȜȠ).
ǹȞİȟĮȡIJȒIJȦȢ µİȖȑșȠȣȢ țĮȚ İȞIJȠʌȓıİȦȢ șİȦȡİȓIJĮȚ țĮțȠȘșȑıIJĮIJȠ țĮȚ Ƞ ĮıșİȞȒȢ İțIJȩȢ IJȘȢ
İȣȡȪIJĮIJȘȢ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒȢ ĮijĮȚȡȑıİȦȢ, ĮµȑıȦȢ IJȓșİIJĮȚ ȣʌȩ ıȣȞİȤȒ țȜȚȞȚțȠİȡȖĮıIJȘȡȚĮțțȩ
ȑȜİȖȤȠ, ıȣȤȞȩ țĮȚ ıȣȞȒșȦȢ țĮȚ ıİ ıȣµʌȜȘȡȦµĮIJȚțȑȢ İȚįȚțȑȢ ȤȘµİȚȠșİȡĮʌİȓİȢ. Ǿ
įȚȐȖȞȦıȘ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJĮ IJİțµȘȡȚȫȞİIJĮȚ ȚıIJȠȜȠȖȚțȫȢ țĮȚ Ș ȑȖțĮȚȡȘ įȚȐȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ
IJİȡȐıIJȚĮȢ ıȘµĮıȓĮȢ ȖȚĮ IJȘȞ ʌȡȩȖȞȦıȘ, Ș ȠʌȠȓĮ ıȣȞȒșȦȢ İȓȞĮȚ țĮțȒ, ʌĮȡȐ IJȠ ȩIJȚ IJĮ
IJİȜİȣIJĮȓĮ ȤȡȩȞȚĮ µİ IJȚȢ ıȦıIJȩIJİȡİȢ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȑȢ µİșȩįȠȣȢ țĮȚ ıȣµʌȜȘȡȦµĮIJȚțȑȢ
șİȡĮʌİȓİȢ ʌĮȡĮIJȘȡİȓIJĮȚ ıIJĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ IJȘȢ țĮIJĮıIJȐıİȦȢ ȖȚĮ ʌİȡȚııȩIJİȡĮ ȤȡȩȞȚĮ, ĮȞ
ĮȣIJȑȢ ȖȓȞȠȣȞ ȑȖțĮȚȡĮ, ıȦıIJȐ țĮȚ įİȞ įȚĮIJĮȡȐȟȠȣȞ IJȘȞ ĮȞȠıȠȕȚȠȜȠȖȓĮ Ȓ ȣȖİȓĮ IJȠȣ
ʌȐıȤȠȞIJȠȢ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ǺȜȐȕȘ įȚĮȖȞȦıșİȓıĮ ȑȖțĮȚȡĮ µİ Ȓ ȩȤȚ ĮțȩµȘ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ ĮijĮȓȡİıȘ, ȤȦȡȓȢ ĮʌȠțȠʌȒ
IJµȘµȐIJȦȞ Ȓ µİȜȫȞ ıȫµĮIJȠȢ, ȤȦȡȓȢ įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓİȢ ȜȩȖȦ İʌݵȕȐıİȦȢ, µİ ĮȡȞȘIJȚțȩ İʌȓ
IJȠȣ ʌĮȡȩȞIJȠȢ IJȠȞ ȣʌȩȜȠȚʌȠ țȜȚȞȚțȠİȡȖĮıIJȘȡȚĮțȩ ȑȜİȖȤȠ Įʌȩ İȚįȚțȩ µİȖȐȜȠ
ȞȠıȠțȠµİȚĮțȩ țȑȞIJȡȠ, ĮȞİȟĮȡIJȒIJȦȢ İȞȐȡȟİȦȢ ȤȘµİȚȠșİȡĮʌİȚȫȞ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȈȣȞȒșȦȢ țĮțȒ. Ǿ İȣȡİȓĮ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ ĮijĮȓȡİıȘ įİȞ șİȦȡİȓIJĮȚ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJĮ ȓĮıȘ. ȈȣȞİȤȒȢ
ȑȜİȖȤȠȢ IJȠȣ ĮıșİȞȠȪȢ țĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ʌȡȠȜȘʌIJȚțȑȢ İʌȚʌȜȑȠȞ ȤȘµİȚȠșİȡĮʌİȓİȢ. Ǿ ȘȜȚțȓĮ țĮȚ
Ș ĮȞȠıȠȜȠȖȚțȒ țĮIJȐıIJĮıȘ ʌĮȓȗȠȣȞ ĮȞȐȜȠȖȠ ȡȩȜȠ, IJȠ İʌȐȖȖİȜµĮ µȩȞȠ ıIJȚȢ įȣıµȠȡijȓİȢ.
¾
ȤȡȩȞȚĮ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……..…………………………50 - 67% [1 –2

2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀĮșȣıIJİȡȘµȑȞȘ ıȤİIJȚțȫȢ įȚȐȖȞȦıȘ µİ İʌȑțIJĮıȘ IJȘȢ ȕȜȐȕȘȢ țĮȚ ȜȩȖȦ IJȠȪIJȠȣ İȞȐȡȟİȦȢ
ȤȘµİȚȠșİȡĮʌİȚȫȞ, ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȘȢ ĮȞİȣȡȑıİȦȢ Ȓ ȩȤȚ µİIJĮıIJȐıİȦȞ, IJȘȢ ȖİȞȚțȒȢ
țĮIJĮıIJȐıİȦȢ IJȠȣ ĮıșİȞȠȪȢ țĮȚ IJȘȢ įȣıµȠȡijȓĮȢ Ȓ įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ IJȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ, ȜȩȖȦ
ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒȢ ĮijĮȚȡȑıİȦȢ Ȓ ĮijĮȚȡȑıİȦȢ IJµȘµȐIJȦȞ Ȓ µİȜȫȞ µİIJȐ ȡȚȗȚțȩIJİȡȘ İȖȤİȓȡȘıȘ Ȓ
ݵijĮȞȓıİȦȢ ıİ ȐȜȜĮ ıȘµİȓĮ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮțȒ ȑȦȢ ȤİȓȡȚıIJȘ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJĮ ȐȞȦșİȞ ĮȞĮijİȡȩµİȞĮ ıIJȐįȚĮ. ȀĮIJȐıIJĮıȘ ȕĮȓȞȠȣıĮ
ʌȡȠȢ İʌȚįİȓȞȦıȘ ıȣȞȘșȑıIJİȡȠȞ. ǼȞȓȠIJİ ıIJĮșİȡȠʌȠȚȠȪµȑȞȘ. ǹȞȠıȠȜȠȖȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ
țĮȚ ȐȜȜİȢ ĮȞİʌȚșȪµȘIJİȢ İȞȑȡȖİȚİȢ İȞȓȠIJİ İț IJȦȞ ȤȘµİȚȠșİȡĮʌİȚȫȞ.
¾
ȤȡȩȞȚĮ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………….………………67 - 80% [1 – 3

2.4. ǻǼȇȂǹȉǿȉǿǻǼȈ (ǼȀǽǼȂǹȉǹ)
(ǼȀȉȅȈ ǼȆǹīīǼȁȂǹȉǿȀȍȃ)
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ĭȜİȖµȠȞȫįİȚȢ ĮȞȠıȠȜȠȖȚțȑȢ – ĮȜȜİȡȖȚțȑȢ ĮȞIJȚįȡȐıİȚȢ țĮȚ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ.
ǿıIJȠȜȠȖȚțȑȢ țĮȚ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȑȢ, ıȣȞİʌİȓĮ ʌĮȡĮȖȩȞIJȦȞ İıȦIJİȡȚțȫȞ Ȓ İȟȦIJİȡȚțȫȞ. ȈȒµİȡĮ,
Ƞ ȩȡȠȢ įİȡµĮIJȓIJȚįĮ țĮȚ ȑțȗݵĮ șİȦȡȠȪȞIJĮȚ IJĮȣIJȩıȘµĮ țĮȚ įȑȠȞ ȩʌȦȢ ȤȡȘıȚµȠʌȠȚİȓIJĮȚ Ƞ
ȑȞĮȢ İț IJȦȞ įȪȠ. DzȤȠȣȞ įȚĮijȩȡȦȞ İȚįȫȞ țȜȚȞȚțȑȢ İȚțȩȞİȢ țĮȚ ʌĮȡĮȜȜĮȖȑȢ ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȠȣ
ĮȚIJȓȠȣ, IJȠȣ İȓįȠȣȢ țĮȚ IJȘȢ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ IJȘȢ įİȡµĮIJȓIJȚįĮȢ țĮȚ Ƞ ʌȠȜȣµȠȡijȚıµȩȢ IJȠȣ
İȟĮȞșȒµĮIJȠȢ İȓȞĮȚ IJȠ țȣȡȚȩIJİȡȠ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȩ țĮȚ țȡȚIJȒȡȚȠ ĮȣIJȫȞ. ǼʌȓıȘȢ Ș ȑțIJĮıȘ, Ș
İȞIJȩʌȚıȘ țĮȚ Ș ȤȡȠȞȚȩIJȘIJĮ, ıİ ıȣȞįȣĮıµȩ µİ ʌȚșĮȞȒ įȣıȤȡȘıȓĮ Ȓ įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȦȞ

įİȡµĮIJȚțȫȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ IJȘȢ įİȡµĮIJȓIJȚįĮȢ țĮȚ IJĮ ʌȡȠıįȠțȫµİȞĮ țĮȜȐ, µȑIJȡȚĮ Ȓ µȘįĮµȚȞȐ
ĮʌȠIJȑȜİıµĮ ıIJȘȞ ĮȞȐȜȠȖȘ șİȡĮʌİȓĮ, İȓȞĮȚ ıIJȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȚıȑȡȤȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ
ȚĮIJȡȚțȒ țĮȚ ĮıijĮȜȚıIJȚțȒ ıțȑȥȘ țĮȚ țȡȓıȘ țĮIJȐ IJȘȞ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ IJȠȣ İțȐıIJȠIJİ
ʌİȡȚıIJĮIJȚțȠȪ. DzȤȠȣȞ, İțIJȩȢ IJȘȢ țȜȚȞȚțȒȢ, țĮȚ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȒ ȚıIJȠȜȠȖȚțȒ İȚțȩȞĮ (ıİ
ʌİȡȓʌIJȦıȘ įȚĮȖȞȦıIJȚțȠȪ ʌȡȠȕȜȒµĮIJȠȢ). ǼȡȖĮıIJȘȡȚĮțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ IJȠȣ ĮıșİȞȠȪȢ ıȣȞȒșȦȢ
įİȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȠȢ, ȑțIJȩȢ ȠȡȚıµȑȞȦȞ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȞ İȞįȠȖİȞȫȞ (İıȦIJİȡȚțȫȞ ĮȚIJȓȦȞ Ȓ
įȚĮIJĮȡĮȤȫȞ) įİȡµĮIJȓIJȚįȦȞ. ȆĮșȒıİȚȢ µİ IJȐıȘ ȣʌȠIJȡȠʌȒȢ țĮȚ İȞȓȠIJİ țĮȚ İʌİțIJȐıİȦȢ, µİ
țĮȜȒ ıȤİIJȚțȫȢ ĮʌȐȞIJȘıȘ ıİ ıȦıIJȐ șİȡĮʌİȣIJȚțȐ ʌȡȠȖȡȐµµĮIJĮ, ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȠȣ İȓįȠȣȢ țĮȚ
IJȦȞ ȜȠȚʌȫȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ IJȘȢ įİȡµĮIJȓIJȚįĮȢ, İțIJȩȢ ȠȡȚıµȑȞȦȞ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȞ µİ µȩȞȚµİȢ µȘ
ĮȞĮıIJȡȑȥȚµİȢ țȜȚȞȚțȑȢ țĮȚ ȚıIJȠȜȠȖȚțȑȢ ȕȜȐȕİȢ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ. ȉĮ İʌȚįİȡµȚțȐ tests (patch
tests) ıİ ıȣȞįȣĮıµȩ µİ ȜİʌIJȠµİȡȑȢ ȚıIJȠȡȚțȩ ȕȠȘșȠȪȞ ıIJȘȞ ĮȞİȪȡİıȘ IJȠȣ ĮȚIJȓȠȣ (ĮȚIJȓȦȞ) ıIJȚȢ İȟȦȖİȞİȓȢ įİȡµĮIJȓIJȚįİȢ țĮȚ İȓȞĮȚ
țĮșȠȡȚıIJȚțȐ ıIJȚȢ ĮȜȜİȡȖȚțȑȢ
İʌĮȖȖİȜµĮIJȚțȑȢ įİȡµĮIJȓIJȚįİȢ (ȕȜ. țİij. 8). ȆĮșȒıİȚȢ ʌĮȚįȚțȒȢ ȑȦȢ µȑıȘȢ ıȣȞȒșȦȢ
ȘȜȚțȓĮȢ ȤȦȡȓȢ ȠȣıȚȫįȘ ĮʌȩțȜȚıȘ ıIJĮ įȪȠ ijȪȜĮ. ȉȠ țȜȘȡȠȞȠµȚțȩ Ȓ ĮIJȠʌȚțȩ ȚıIJȠȡȚțȩ
ȑȤȠȣȞ ıȘµĮıȓĮ ıIJȘȞ ʌȠȡİȓĮ țĮȚ ıIJȘȞ ʌȡȩȖȞȦıȘ IJȘȢ ʌĮșȒıİȦȢ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȂȚțȡȒ ȑțIJĮıȘ İȟĮȞșȒµĮIJȠȢ µİ µȚțȡȑȢ ĮȞĮıIJȡȑȥȚµİȢ ȕȜȐȕİȢ ȤȦȡȓȢ ıIJȠȚȤİȓĮ įȣıȤȡȘıȓĮȢ
Ȓ įȚĮIJĮȡĮȤȒȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮȢ IJȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ İȞIJȠʌȓıİȦȢ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȠȜȪ țĮȜȒ. ȊʌȠȤȦȡİȓ İȪțȠȜĮ, ȑıIJȦ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ, µİ IJȘȞ țĮIJȐȜȜȘȜȘ ĮȖȦȖȒ. ǾȜȚțȓĮ –
İʌȐȖȖİȜµĮ įİȞ ʌĮȓȗȠȣȞ ȡȩȜȠ ı’ ĮȣIJȩ IJȠ İʌȓʌİįȠ.
¾
µȒȞĮ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………….……0 - 5% [1/2 – 1

2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȂȑIJȡȚĮ ȑțIJĮıȘ İȟĮȞșȒµĮIJȠȢ µİ ȤȡȠȞȚȩIJİȡİȢ țĮȚ İȞIJȠȞȩIJİȡİȢ ȕȜȐȕİȢ įȑȡµĮIJȠȢ, ʌȐȜȚ
ĮȞĮıIJȡȑȥȚµİȢ, ȤȦȡȓȢ ıȘµİȓĮ įȣıȤȡȘıȓĮȢ Ȓ įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ IJȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ İȞIJȠʌȓıİȦȢ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮȜȒ. ȊʌȠȤȦȡİȓ ȑıIJȦ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ µİ µİȖĮȜȪIJİȡȘ șİȡĮʌİȓĮ. Ǿ ȘȜȚțȓĮ įİȞ ʌĮȓȗİȚ
ȡȩȜȠ. ȉȠ İʌȐȖȖİȜµĮ ʌĮȓȗİȚ ĮȞȐȜȠȖȠ ȡȩȜȠ (İȡİșȚıIJȚțȩ țĮȚ ȣʌȠIJȡȠʌȒȢ) İȚįȚțȐ ĮȞ Ș
İȞIJȩʌȚıȘ İȓȞĮȚ ıİ ĮțȐȜȣʌIJĮ µȑȡȘ ıȫµĮIJȠȢ.
¾
µȒȞİȢ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………….……5 - 15% [1 – 2

3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȂİȖȐȜȘ ȑțIJĮıȘ țĮȚ įȚĮıʌȠȡȐ IJȠȣ İȟĮȞșȒµĮIJȠȢ µİ ȤȡȩȞȚİȢ ȣʌȠIJȡȠʌȚȐȗȠȣıİȢ ȕȜȐȕİȢ
įȑȡµĮIJȠȢ įȣıțĮµȥȓĮ – įȣıȤȡȘıȓĮ ȠȡȚıµȑȞȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ (țȣȡȓȦȢ ȐțȡȦȞ). ȆȠȜȜȑȢ ıȣȤȞȑȢ
ȣʌȠIJȡȠʌȑȢ țĮȚ șİȡĮʌİȓİȢ İț IJȠȣ ȚıIJȠȡȚțȠȪ ȕȚȕȜȚĮȡȓȠȣ ĮıșİȞİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıțȠµȚıșȑȞIJȦȞ
ȚĮIJȡȚțȫȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ. ȋȦȡȓȢ ıIJȠȚȤİȓĮ İȞįȠȖİȞȫȞ ĮȚIJȓȦȞ Ȓ įȚĮIJĮȡĮȤȫȞ.

x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȁȚȖȩIJİȡȠ țĮȜȒ. ǹʌĮȚIJİȓIJĮȚ IJĮțIJȚțȩIJİȡȘ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ țĮȚ µİȖĮȜȪIJİȡİȢ țĮȚ
İȞIJȠȞȩIJİȡİȢ șİȡĮʌİȓİȢ. ǺȜȐȕİȢ ȜȚȖȩIJİȡȠ ĮȞĮıIJȡȑȥȚµİȢ țĮȚ ıȣȤȞȐ ȣʌȠIJȡȠʌȚȐȗȠȣıİȢ.
ǾȜȚțȓĮ ȩȤȚ ĮȟȚȩȜȠȖȠ ȡȩȜȠ, İʌȐȖȖİȜµĮ ıȘµĮȞIJȚțȩ ȡȩȜȠ țĮșȫȢ țĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ IJȠȣ
İȡȖĮıȚĮțȠȪ ȤȫȡȠȣ.
¾
ȤȡȩȞȠ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………...15 - 30% [3 µȒȞİȢ – 1

4Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȆȠȜȪ µİȖȐȜȘ ȑțIJĮıȘ ȑȦȢ țĮȚ ȖİȞȓțİȣıȘ IJȠȣ İȟĮȞșȒµĮIJȠȢ µİ ıȣȤȞȑȢ ȣʌȠIJȡȠʌȑȢ µİ
µİȖȐȜȠȣ ȕĮșµȠȪ įȣıȤȡȘıȓĮ Ȓ įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ ȐțȡȦȞ Ȓ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ ĮȞİȟĮȡIJȒIJȦȢ
İțIJȐıİȦȢ IJȠȣ İȟĮȞșȒµĮIJȠȢ. Ȃİ ʌȠȜȜȑȢ ıȣȤȞȑȢ ȣʌȠIJȡȠʌȑȢ Ȓ µȩȞȚµȘ İȖțĮIJȐıIJĮıȘ IJȠȣ
İȟĮȞșȒµĮIJȠȢ ʌĮȡȐ IJȚȢ ȖİȞȠµȑȞİȢ șİȡĮʌİȓİȢ ȤȦȡȓȢ ıIJȠȚȤİȓĮ İȞįȠȖİȞȫȞ ĮȚIJȓȦȞ Ȓ
įȚĮIJĮȡĮȤȫȞ (ıİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ȣʌȐȡȟİȦȢ IJȠȚȠȪIJȦȞ IJȠ Ȇ.ǹ. ȣʌȠȜȠȖȓȗİIJĮȚ țĮȚ ĮȞĮȜȩȖȦȢ
ĮȣIJȫȞ).
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȂȑIJȡȚĮ ȑȦȢ İʌȚijȣȜĮțIJȚțȒ. ǻİȞ ĮʌĮȞIJȠȪȞ țĮȜȐ ıIJȚȢ șİȡĮʌİȓİȢ ȩIJĮȞ ȑȤȠȣȞ ʌİȡȚȑȜșİȚ ıİ
ȤȡȠȞȚȩIJȘIJĮ (ȠȚ ȠȟİȓİȢ İțIJİIJĮµȑȞİȢ Ȓ țĮȚ ȖİȞȚțİȣµȑȞİȢ įİȡµĮIJȓIJȚįİȢ ȑȤȠȣȞ ĮȡȤȚțȐ țĮȜȒ
ĮʌȐȞIJȘıȘ ıİ ȑȖțĮȚȡȘ țĮIJȐȜȜȘȜȘ șİȡĮʌİȓĮ) Ȓ ȣʌȠIJȡȠʌȚȐȗȠȣȞ ıȪȞIJȠµĮ. ǼʌȘȡİȐȗȠȞIJĮȚ
ʌȡȠȢ IJȠ ȤİȚȡȩIJİȡȠ Įʌȩ ʌȐȡĮ ʌȠȜȜȐ ĮȓIJȚĮ. Ǿ ȘȜȚțȓĮ ʌĮȓȗİȚ ȡȩȜȠ ȜȩȖȦ ȕȚȠȜȠȖȚțȒȢ țĮȚ
ĮȞȠıȠȜȠȖȚțȒȢ țĮIJĮıIJȐıİȦȢ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ. ǼʌȐȖȖİȜµĮ ȜȓĮȞ ıȘµĮȞIJȚțȩ ȡȩȜȠ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………….……35 - 50% [1 – 2
ȤȡȩȞȚĮ]

2.5. ĭȁȊȀȉǹǿȃȍȈǾ ȆǹȁǹȂȍȃ - ȆǼȁȂǹȉȍȃ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǼȟȐȞșȘµĮ ʌĮȜĮµȫȞ, ʌİȜµȐIJȦȞ Ȓ țĮȚ IJȦȞ įȪȠ ʌİȡȚȠȤȫȞ ȤĮȡĮțIJȘȡȚȗȩµİȞȠ Įʌȩ
ijȜȪțIJĮȚȞİȢ µȚțȡȑȢ Ȓ µİȖȐȜİȢ, ʌȣțȞȑȢ Ȓ ĮȡĮȚȑȢ, İʌȚijĮȞİȚĮțȑȢ țĮȚ İȞ IJȦ ȕȐșİȚ,
İʌȚµȠȜȣȞșİȓıİȢ Ȓ µȘ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ įİȞ İʌİțIJİȓȞȠȞIJĮȚ ıİ ȐȜȜİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ IJȠȣ ıȫµĮIJȠȢ.
ȀĮIJȐıIJĮıȘ ʌȠȣ ĮȞȒțİȚ İȞȓȠIJİ ıIJĮ İțȗȑµĮIJĮ (ıȣȞȒșȦȢ İȞįȠȖİȞȒ), ȐȜȜȠIJİ ĮʌȠIJİȜİȓ IJȪʌȠ
ȥȦȡȚȐıİȦȢ, ȐȜȜȠIJİ ȠȟİȓĮ Ȓ ȤȡȠȞȓĮ įİȡµĮIJȚțȒ ĮȞIJȓįȡĮıȘ ıİ İȟȦIJİȡȚțȐ ĮȓIJȚĮ țĮȚ ȐȜȜȠIJİ
İȓȞĮȚ ĮȣIJȠȖİȞȒȢ (ĮȣIJȠĮȞȠıȠȕȚȠȜȠȖȚțȒ) ʌȐșȘıȘ. ȆİȡȚȖȡȐijİIJĮȚ ȚįȚĮȚIJȑȡȦȢ ȜȩȖȦ IJȦȞ
ʌİȡȚȠȤȫȞ İȞIJȠʌȓıİȦȢ, IJȘȢ įȣıȤȡȘıȓĮȢ ĮȣIJȫȞ ʌȠȣ ıȣȞȒșȦȢ ʌȡȠțĮȜİȓ țĮȚ IJȘȢ µİȖȐȜȘȢ
ıȘµĮıȓĮȢ ıIJĮ ȤİȚȡȠȞĮțIJȚțȐ İʌĮȖȖȑȜµĮIJĮ. ȈIJȘȞ ȠȟİȓĮ Ȓ ĮȡȤȚțȒ ijȐıȘ ĮʌĮȞIJȐ ıȤİIJȚțȐ
țĮȜȐ ıİ ĮȞȐȜȠȖȘ șİȡĮʌİȓĮ, ȑȤİȚ ȩµȦȢ IJȐıȘ ȣʌȠIJȡȠʌȒȢ, ȚįȓȦȢ ĮȞ İȓȞĮȚ İțȗݵĮIJȚțȠȪ Ȓ
ȥȦȡȚĮıȚțȠȪ IJȪʌȠȣ. Ǿ țȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ İȓȞĮȚ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȒ țĮȚ İȓȞĮȚ ĮȣIJȒ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİȚ
țĮȚ IJȠ ȕĮșµȩ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ țĮȚ IJȘȞ ȩʌȠȚĮ ĮȞĮʌȘȡȓĮ IJȠȣ ĮıșİȞȠȪȢ Įʌȩ ĮȣIJȒ. Ǿ İʌȚµȑȡȠȣȢ
ȩµȦȢ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮ țĮȚ Ƞ IJȪʌȠȢ IJȘȢ ijȜȣțIJĮȚȞȫıİȦȢ țĮșȠȡȓȗȠȞIJĮȚ țĮIJȩʌȚȞ İȚįȚțȫȞ
țĮȜȜȚİȡȖİȚȫȞ, ȚıIJȠȜȠȖȚțȫȞ țĮȚ ĮȞȠıȠȜȠȖȚțȫȞ İȟİIJȐıİȦȞ. ǻİȞ ȑȤİȚ İʌȓʌIJȦıȘ ıIJȘ
ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ Ȓ țĮIJȐıIJĮıȘ IJȦȞ ıȣıIJȘµȐIJȦȞ Ȓ ȠȡȖȐȞȦȞ IJȠȣ ĮıșİȞȠȪȢ țĮȚ įİȞ İȓȞĮȚ

ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȘ Ș ȖİȞȚțȒ țȜȚȞȚțȠİȡȖĮıIJȘȡȚĮțȒ ȑȡİȣȞĮ ĮȣIJȠȪ. ȆĮȡĮIJȘȡİȓIJĮȚ țȣȡȓȦȢ ıIJȘ
ȞİĮȡȒ ȦȢ µȑıȘ ȘȜȚțȓĮ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ İȜĮijȡȐ ıIJĮIJȚıIJȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ ıIJȠȣȢ
ȐȞįȡİȢ. ǼȞȓȠIJİ, Įʌȩ IJȚȢ ʌȠȜȜĮʌȜȑȢ ȣʌȠIJȡȠʌȑȢ țĮȚ İțșȪıİȚȢ ijȜȣțIJĮȚȞȫȞ, įȘµȚȠȣȡȖȠȪȞIJĮȚ
ȣʌİȡțİȡĮIJȦıȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ Ȓ țȡĮIJȒȡİȢ µİ µȘ ĮȞĮıIJȡȑȥȚµȘ įİȡµĮIJȚțȒ įȣıțĮµȥȓĮ țĮȚ
ĮȞȐȜȠȖȠ įȣıȤȡȘıȓĮ IJȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ țȐʌȠȚȠȣ ȕĮșµȠȪ, țȡȚȞȠµȑȞȠȣ țȜȚȞȚțȫȢ, ȅıIJȚțȐ Ȓ
ĮȡșȡȚțȐ ijĮȚȞȩµİȞĮ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İțIJȩȢ IJȘȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȢ ʌȠȣ Ș ijȜȣțIJĮȓȞȦıȘ İȓȞĮȚ
IJȪʌȠȢ Ȓ IJµȒµĮ ȥȦȡȚȐıİȦȢ ĮȡșȡȠʌĮșȘIJȚțȒȢ (ȕȜ. ĮȞȐȜȠȖȠ țİijȐȜĮȚȠ).

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ǹȡĮȚȑȢ ȦȢ µİIJȡȓȦȢ ʌȣțȞȑȢ ijȜȪțIJĮȚȞİȢ µȚțȡȠȪ ʌȡȠȢ µİIJȡȓȠȣ µİȖȑșȠȣȢ, ȣʌȠIJȡȠʌȚȐȗȠȣıİȢ,
µİ µȚțȡȒ ȑȦȢ µȑIJȡȚĮ įİȡµĮIJȚțȒ įȣıȤȡȘıȓĮ IJȦȞ ȐțȡȦȞ ȤİȚȡȫȞ țĮȚ IJȠȣ ȚįȓȠȣ ȕĮșµȠȪ ĮȞ
ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıIJĮ ʌȑȜµĮIJĮ. ǹȞİȟĮȡIJȒIJȠȣ IJȪʌȠȣ ijȜȣțIJĮȚȞȫıİȦȢ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮȜȒ ʌĮȡȐ IJȚȢ İȞįİȤȩµİȞİȢ ȣʌȠIJȡȠʌȑȢ, țĮIJȩʌȚȞ șİȡĮʌİȣIJȚțȒȢ ĮȖȦȖȒȢ. ǾȜȚțȓĮ įİȞ ʌĮȓȗİȚ
ȡȩȜȠ. ȉĮ ȤİȚȡȦȞĮțIJȚțȐ İʌĮȖȖȑȜµĮIJĮ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĮȜȜȐ țĮȚ ĮȟȚȠȜȠȖȠȪȞIJĮȚ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ
ıIJȘȞ ǿĮIJȡȚțȒ țĮȚ ȚįȓȦȢ ĮıijĮȜȚıIJȚțȒ țȡȓıȘ.
¾
µȒȞİȢ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………….……5 - 15% [1 – 3

2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȂİȖȐȜİȢ, ʌȣțȞȑȢ ijȜȪțIJĮȚȞİȢ İʌȚµȠȜȣȞșİȓıİȢ Ȓ ȩȤȚ µİ ıȣȤȞȑȢ ȣʌȠIJȡȠʌȑȢ, µİ µİIJȡȓȠȣ ȑȦȢ
µİIJȡȓȠȣ ȕĮșµȠȪ įȣıȤȡȘıȓĮȢ ȐțȡȦȞ ȤİȚȡȫȞ Ȓ įȣıȤİȡİȓĮȢ ȣʌȠįȒıİȦȢ țĮȚ ȕĮįȓıİȦȢ ĮȞ
İȞIJȠʌȓȗȠȞIJĮȚ țĮȚ ıIJĮ ʌȑȜµĮIJĮ. ȅȚ İʌȚµȠȜȪȞıİȚȢ ĮȣIJȫȞ İȓȞĮȚ ıȣȤȞȩIJİȡİȢ țĮȚ Ș ʌĮȡĮµȠȞȒ
µȠȞȓµȦȞ ȣʌȠȜİȚµµĮIJȚțȫȞ ȕȜĮȕȫȞ ʌȚșĮȞȩIJİȡȘ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȈȤİIJȚțȫȢ țĮȜȒ. ǻȣıțȠȜȩIJİȡȘ Ș șİȡĮʌİȓĮ, ȠȚ ʌȚșĮȞȩIJİȡİȢ ȠȚ ȣʌȠIJȡȠʌȑȢ, µİȖĮȜȪIJİȡȠȢ
ȤȡȩȞȠȢ ĮʌȠįȡȠµȒȢ. ȈȘµĮȞIJȚțȩIJİȡȠ ȡȩȜȠ ıIJĮ ȤİȚȡȦȞĮțIJȚțȐ İʌĮȖȖȑȜµĮIJĮ.
¾
ȤȡȩȞȠ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………...…20 - 50% [6 µȒȞİȢ – 1

2.6. ȃǼȊȇȅǻǼȇȂǹȉǿȉǿǻǹ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǻȚĮțȡȓȞİIJĮȚ ıİ İȞIJȠʌȚıµȑȞȘ țĮȚ įȚȐıʌĮȡIJȘ įȚĮijȩȡȠȣ İțIJȐıİȦȢ țĮȚ İȞIJȠʌȓıİȦȢ.
ȋĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ ʌȐȤȣȞıȘ țĮȚ ȜİȚȤȘȞȠʌȠȓȘıȘ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ țĮȚ ȑȞIJȠȞȠ, ȞȣțIJİȡȚȞȩ
ıȣȞȒșȦȢ, țĮȚ ȘįȠȞȚțȩ Ȓ ȕĮıĮȞȚıIJȚțȩ țȞȘıµȩ. ȈȣȤȞȩIJİȡȘ ıIJȚȢ ȖȣȞĮȓțİȢ țĮȚ ıIJȘ µȑıȘ
ȘȜȚțȓĮ. ȅ ȥȣȤȚțȩȢ țĮȚ ȞİȣȡȠijȣIJȚțȩȢ ʌĮȡȐȖȠȞIJĮȢ İȓȞĮȚ țĮșȠȡȚıIJȚțȩȢ ıIJȘȞ ʌȠȡİȓĮ Ȓ

İʌȚįİȓȞȦıȘ IJȘȢ ʌĮșȒıİȦȢ țĮȚ ıȣȤȞȐ țĮȚ IJȠ ĮȓIJȚȠ ݵijĮȞȓıİȦȢ ĮȣIJȒȢ ȠʌȩIJİ İʌȓ ĮȟȚȩȜȠȖȠȣ
İȞIJȐıİȦȢ, İțIJȐıİȦȢ țĮȚ µȘ ĮʌĮȞIJȒıİȦȢ ıIJȚȢ șİȡĮʌİȓİȢ, ȤȡȒıȚµȘ İȓȞĮȚ Ș ıȣȞİȡȖĮıȓĮ țĮȚ
ȌȣȤȚȐIJȡȠȣ ıIJȘ įȚİȡİȪȞȘıȘ țĮȚ ĮȞIJȚµİIJȫʌȚıȘ IJȠȣ ĮıșİȞȠȪȢ. ȅ İȟȦȖİȞȒȢ ʌĮȡȐȖȠȞIJĮȢ
(İȡİșȚıIJȚțȩȢ Ȓ ĮȜȜİȡȖȚțȩȢ) ıȣȞȒșȦȢ İȜȜİȓʌİȚ. ǼȞȓȠIJİ ȩµȦȢ įȪȞĮIJĮȚ ȞĮ µİIJĮIJȡĮʌȠȪȞ ıİ
ȃİȣȡȠįİȡµĮIJȓIJȚįİȢ, įİȡµĮIJȓIJȚįİȢ ȐȜȜȠȣ IJȪʌȠȣ Ȓ İȟ ȠȜȠțȜȒȡȠȣ Ȓ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĮȣIJȫȞ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ǼȞIJȠʌȚıµȑȞȘ Ȓ µȚțȡȒȢ ȑȦȢ µİIJȡȓĮȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ İțIJȐıİȦȢ įȚȐıʌĮȡIJȘ, µİ IJȘ ıȣȞȒșȘ
ʌȐȤȣȞıȘ țĮȚ ȜİȚȤȘȞȠʌȠȓȘıȘ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ țĮȚ țȞȘıµȩ İȜİȖȤȩµİȞȠ µİ ıȣȞȒșȘ ijȐȡµĮțĮ.
ȋȦȡȓȢ ȥȣȤȠʌĮșȠȜȠȖȚțȩ ȣʌȩıIJȡȦµĮ. ȋȦȡȓȢ įȣıȤȡȘıȓİȢ ıIJĮ ıȘµİȓĮ İȞIJȠʌȓıİȦȢ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮȜȒ. İȜȑȖȤİIJĮȚ Ȓ țĮȚ șİȡĮʌİȪİIJĮȚ µİ ıȣȞȒșȘ ijȐȡµĮțĮ ʌĮȡȐ IJȠ ȩIJȚ µʌȠȡİȓ ȞĮ
ȣʌȠIJȡȠʌȚȐıİȚ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȘȞ ȥȣȤȚțȒ țĮIJȐıIJĮıȘ IJȠȣ ʌȐıȤȠȞIJȠȢ. ǾȜȚțȓĮ, İʌȐȖȖİȜµĮ įİȞ
İʌȚįȡȠȪȞ.
¾
µȒȞĮ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………….0 - 5% [1/2 – 1

2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȂİȖȐȜȘȢ İțIJȐıİȦȢ µİ ıȘµĮȞIJȚțȒ ʌȐȤȣȞıȘ țĮȚ ȜİȚȤȘȞȠʌȠȓȘıȘ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ, įȪıțȠȜĮ
İȜİȖȤȩµİȞȘ µİ ıȣȞȒșİȚȢ șİȡĮʌİȓİȢ. ǺĮıĮȞȚıIJȚțȩȢ țȞȘıµȩȢ, ıȣȞİȤȒȢ ıȤİįȩȞ, ʌȠȣ
ʌȡȠțĮȜİȓ ıȣȤȞȐ IJȡĮȣµĮIJȚıµȠȪȢ țĮȚ İʌȚµȠȜȪȞıİȚȢ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ. ȋȦȡȓȢ įȣıȤȡȘıȓİȢ ıIJĮ
ıȘµİȓĮ İȞIJȠʌȓıİȦȢ Ȓ µȚțȡȑȢ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȁȚȖȩIJİȡȠ țĮȜȒ. ǼȜȑȖȤİIJĮȚ țĮȚ șİȡĮʌİȪİIJĮȚ ȡȚȗȚțȐ ıʌĮȞȚȩIJİȡĮ. ȃİȣȡȠijȣIJȚțȩȢ
ʌĮȡȐȖȠȞIJĮȢ ıȣȞȒșȦȢ ıȣȞȣʌȐȡȤİȚ țĮȚ İȞȓȠIJİ țĮȚ ȥȣȤȚțȩȢ. ǻȣıțȠȜȩIJİȡȘ ĮȞIJȚµİIJȫʌȚıȘ
ıIJȘ ȤȡȠȞȓĮ µȠȡijȒ țĮȚ µİȖȐȜİȢ ȘȜȚțȓİȢ.
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………..………….…10 - 20% [2 – 6
¾
µȒȞİȢ]
ȈIJȠ 2Ƞ İʌȓʌİįȠ țĮȚ İʌȓ ȥȣȤȠʌĮșȠȜȠȖȚțȠȪ ȣʌȠıIJȡȫµĮIJȠȢ Įʌȩ țȠȚȞȠȪ µİ ȥȣȤȓĮIJȡȠ IJȠ Ȇ.ǹ.

2.7. ǹȀȉǿȃȅǻǼȇȂǹȉǿȉǿǻǹ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȆȡȠțĮȜİȓIJĮȚ Įʌȩ ĮțIJȚȞȠȕȠȜȓĮ IJµȒµĮIJȠȢ įȑȡµĮIJȠȢ ȖȚĮ șİȡĮʌİȣIJȚțȠȪȢ ıțȠʌȠȪȢ ĮȣIJȠȪ Ȓ
ȑıȦ ȠȡȖȐȞȦȞ µİ įȚĮijȩȡȠȣ IJȪʌȠȣ, įȩıİȦȢ țĮȚ įȚȐȡțİȚĮȢ ĮțIJȚȞȠȕȠȜȓĮ Ȓ Įʌȩ µȚțȡȩIJİȡȘ
ıȣȞİȤȒ ĮțIJȚȞȠȕȠȜȓĮ Įʌȩ įȚȐijȠȡĮ µȘȤĮȞȒµĮIJĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĮțIJȚȞȫȞ, įȚĮijȩȡȦȞ
İʌĮȖȖİȜµȐIJȦȞ. ǻȚĮțȡȓȞİIJĮȚ ıİ ʌȡȫȚµȠ ıIJȐįȚȠ, ʌȠȣ ݵijĮȞȓȗİIJĮȚ µİ İȡȪșȘµĮ ȑȦȢ
µİȜȐȖȤȡȦıȘ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ, µİ ʌȐȤȣȞıȘ țĮȚ ĮʌȠȜȑʌȚıȘ ĮȣIJȠȪ, ȤȦȡȓȢ ĮIJȡȠijȓİȢ,

ıțȜȘȡȩIJȘIJĮ, ȡȚțȞȫıİȚȢ, IJȠ ȠʌȠȓȠ ݵijĮȞȓȗİIJĮȚ µȒȞİȢ Ȓ țĮȚ ȤȡȩȞȚĮ µİIJȐ IJȘȞ ĮțIJȚȞȠȕȠȜȓĮ
µİ ıțȜȒȡȣȞıȘ, ĮIJȡȠijȓĮ, ȡȚțȞȫıİȚȢ țĮȚ İȜțȫıİȚȢ, µİ țȓȞįȣȞȠ įȘµȚȠȣȡȖȓĮȢ ıİ ĮȣIJȑȢ
ĮțȩµȘ țĮȚ ĮțĮȞșȠțȣIJIJĮȡȚțȫȞ İʌȚșȣȜȚȦµȐIJȦȞ. ǹȞȐȜȠȖĮ µİ IJȘȞ ȑțIJĮıȘ țĮȚ IJȘȞ İȞIJȩʌȚıȘ
ıIJȠ ıIJȐįȚȠ ĮȣIJȩ įȘµȚȠȣȡȖİȓIJĮȚ țĮȚ ĮȞȐȜȠȖȘ įİȡµĮIJȚțȒ įȣıțĮµȥȓĮ țĮȚ įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȘȢ
ʌİȡȚȠȤȒȢ. ǼʌȓıȘȢ ıIJȠ ıIJȐįȚȠ ĮȣIJȩ ȠȚ ȕȜȐȕİȢ țĮȚ ȠȚ ıȣȞȑʌİȚİȢ ĮȣIJȫȞ İȓȞĮȚ µȘ
ĮȞĮıIJȡȑȥȚµİȢ, İțIJȩȢ įȚĮ ʌȜĮıIJȚțȫȞ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȫȞ ĮʌȠțĮIJĮıIJȐıİȦȞ – ĮȞ µʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
ȖȓȞȠȣȞ. ǿįȚĮȓIJİȡȘ ıȘµĮıȓĮ ȖȚĮ ĮıijĮȜȚıIJȚțȠȪȢ – ĮȞĮʌȘȡȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ ȑȤȠȣȞ
ĮțIJȚȞȠįİȡµĮIJȓIJȚįİȢ, ĮȟȚȩȜȠȖȘȢ ijȣıȚțȐ İțIJȐıİȦȢ țĮȚ İȞIJȩȞȦȞ ȕȜĮȕȫȞ įȑȡµĮIJȠȢ, IJȦȞ
ʌİȡȚȠȤȫȞ ʌȡȠıȫʌȠȣ, ȜĮȚµȠȪ, ȐȞȦ țĮȚ țȐIJȦ ȐțȡȦȞ, ȜȩȖȦ IJĮ ʌȚșĮȞȒȢ įİȡµĮIJȚțȒȢ
įȣıțĮµȥȓĮȢ țĮȚ įȣıȤȡȘıȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ.
Ǿ țĮIJȦIJȑȡȦ IJĮȟȚȞȩµȘıȘ ıİ İʌȓʌİįĮ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ țĮȚ IJĮ ʌȡȠIJİȚȞȩµİȞĮ Ȇ.ǹ. ĮijȠȡȠȪȞ
ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȐ țĮȚ µȩȞȠ IJȘȞ ĮțIJȚȞȠįİȡµĮIJȓIJȚįĮ țĮȚ IJȚȢ ȕȜȐȕİȢ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ, ĮȞİȟĮȡIJȒIJȦȢ
IJȠȣ ȜȩȖȠȣ Ȓ IJȘȢ ʌĮșȒıİȦȢ ȖȚĮ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ ȑȖȚȞİ șİȡĮʌİȣIJȚțȒ ĮțIJȚȞȠȕȠȜȓĮ țĮȚ Ș ȠʌȠȓĮ șĮ
ȜȐȕİȚ țĮȚ IJȠ įȚțȩ IJȘȢ Ȇ.ǹ. ıȪµijȦȞĮ µİ IJȘȞ țȡȓıȘ IJȠȣ İțȐıIJȠIJİ İȚįȚțȠȪ ǿĮIJȡȠȪ
ıȣµȕȠȪȜȠȣ țĮIJȐ ʌİȡȓʌIJȦıȘ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȆȡȫȚµȠ ıIJȐįȚȠ Ȓ ȩȥȚµȠ ıIJȐįȚȠ, ȤȦȡȓȢ ĮțȩµĮ ĮȟȚȩȜȠȖȘȢ İȞIJȐıİȦȢ țĮȚ İțIJȐıİȦȢ ȕȜȐȕİȢ
įȑȡµĮIJȠȢ țĮȚ ȤȦȡȓȢ įİȡµĮIJȚțȒ įȣıțĮµȥȓĮ IJȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮȜȒ. Ǿ țĮIJȐıIJĮıȘ ıIJĮșİȡȠʌȠȚİȓIJĮȚ țĮȚ ıʌȐȞȚĮ İʌȚįİȚȞȫȞİIJĮȚ ĮțȩµȘ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ıȠȕĮȡȒ
įİȡµĮIJȠȜȠȖȚțȒ șİȡĮʌİȓĮ.
¾
µȒȞĮ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………………...ȑȦȢ 5% [1

2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ǵȥȚµȠ ıIJȐįȚȠ µİ µİȖĮȜȪIJİȡȘȢ İțIJȐıİȦȢ țĮȚ İȞIJȠȞȩIJİȡİȢ ȕȜȐȕİȢ įȑȡµĮIJȠȢ µİIJȐ µȚțȡȠȪ
ȕĮșµȠȪ įİȡµĮIJȚțȒȢ įȣıțĮµȥȓĮȢ țĮȚ ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ µİȖĮȜȪIJİȡȘȢ ıȘµĮıȓĮȢ (ʌȡȩıȦʌȠ,
ȜĮȚµȩȢ, ȐȞȦ țĮȚ țȐIJȦ ȐțȡĮ).
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮȜȒ. Ǿ țĮIJȐıIJĮıȘ įȪȞĮIJĮȚ ȞĮ ıIJĮșİȡȠʌȠȚȘșİȓ ĮȜȜȐ țĮȚ ȞĮ İʌȚįİȚȞȦșİȓ ĮijİĮȣIJȒȢ. ȅ
ĮıșİȞȒȢ țĮȚ ȣʌȩ įİȡµĮIJȠȜȠȖȚțȒ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ. ǹʌȠijȣȖȒ ĮțIJȚȞȠȕȠȜȚȫȞ ȑıIJȦ țĮȚ
ȘȜȚĮțȫȞ țĮȚ șİȡµȚțȫȞ.
¾
ȤȡȩȞȠ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………...…10 - 20% [2 µȒȞİȢ – 1

3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ǵȥȚµȠ ıIJȐįȚȠ µİȖȐȜȘȢ ıȤİIJȚțȐ İțIJȐıİȦȢ µİ İȖțĮIJȐıIJĮıȘ ʌȜȑȠȞ ıțȜȘȡȩIJȘIJĮȢ,
ĮIJȡȠijȓĮȢ, ȡȚțȞȫıİȦȢ țĮȚ ȓıȦȢ İȜțȫıİȦȞ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ țĮȚ µİȖȐȜȠȣ ʌȡȠȢ µİIJȡȓȠȣ

ȕĮșµȠȪ įİȡµĮIJȚțȒ įȣıțĮµȥȓĮ IJȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ µİ ʌȚșĮȞȒ IJȘȞ ĮȞȐʌIJȣȟȘ IJȦȞ
İʌȚșȘȜȚȦµȐIJȦȞ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǼʌȚijȣȜĮțIJȚțȒ. Ǿ țĮIJȐıIJĮıȘ İʌȚįİȚȞȫȞİIJĮȚ ĮȜȜȐ µȐȜȜȠȞ ȕȡĮįȑȦȢ.
ǹʌĮȡĮȓIJȘIJİȢ țĮȚ įİȡµĮIJȠȜȠȖȚțȑȢ șİȡĮʌİȓİȢ µİ ĮµijȓȕȠȜĮ ĮʌȠIJİȜȑıµĮIJĮ. ȈȣȗȘIJİȓIJĮȚ țĮȚ
ʌȜĮıIJȚțȒ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ ĮʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ, İȚįȚțȐ ıİ ĮȞȐʌIJȣȟȘ ʌȠȜȜȫȞ İȜțȫıİȦȞ țĮȚ
ʌȚșĮȞȫȞ İʌȚșȘȜȚȦµȐIJȦȞ. ȁĮµȕȐȞİIJĮȚ ȣʌȩȥȘ Ƞ ȕĮșµȩȢ įȣțĮµȥȓĮȢ ıİ ıȤȑıȘ µİ IJȘȞ
İȞIJȩʌȚıȘ țĮȚ IJȠ İʌȐȖȖİȜµĮ IJȠȣ ʌȐıȤȠȞIJȠȢ.
¾
ȤȡȩȞȚĮ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………20 - 35% [6 µȒȞİȢ – 2

2.8. ȊȆȅǻǼȇȂǹȉǿȉǿǻǼȈ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǻİȡµĮIJȠʌȐșİȚİȢ ʌȠȣ ĮijȠȡȠȪȞ IJȠ ȣʌȩįİȡµĮ țĮȚ ʌȡȠȕȐȜȜȠȣȞ µİ įȚȐijȠȡİȢ țȜȚȞȚțȑȢ
İȚțȩȞİȢ țĮȚ ıIJȘȞ İʌȚijȐȞİȚĮ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ. ȆĮȡȠȣıȚȐȗȠȞIJĮȚ ıİ įȚȐijȠȡĮ ıȘµİȓĮ IJȠȣ
țȠȡµȠȪ țĮȚ IJȦȞ ȐțȡȦȞ ĮȜȜȐ ıȣȞȘșȑıIJİȡȘ İȓȞĮȚ Ș İȞIJȩʌȚıȒ IJȠȣȢ ıIJĮ țȐIJȦ ȐțȡĮ țĮȚ
ʌİȡȚııȩIJİȡȠ ıIJȚȢ țȞȒµİȢ. ǻȚĮȚȡȠȪȞIJĮȚ ĮįȡȐ, ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȠȣ ĮȚIJȓȠȣ, ıİ µȚțȡȠȕȚĮțȑȢ,
ĮȜȜİȡȖȚțȑȢ, ĮȖȖİȚĮțȑȢ, ȚįȚȠʌĮșİȓȢ. Ǿ țȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ ĮȣIJȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ µȚțȡȑȢ İȚįȚțȑȢ
įȚĮijȠȡȑȢ ȦȢ țĮȚ İʌȚµȑȡȠȣȢ İȚįȚțȐ İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȐ İȣȡȒµĮIJĮ. ȆĮȡĮIJȘȡȠȪȞIJĮȚ ıIJȠ
ȣʌȩįİȡµĮ, ʌȡȠȕȐȜȜȠȞIJĮȚ țĮȚ ʌȡȠȢ IJȘȞ İʌȚijȐȞİȚĮ, ȠȗȓįȚĮ Ȓ ȩȗȠȚ įȚĮijȩȡȠȣ µİȖȑșȠȣȢ,
ȣʌȩıțȜȘȡȘȢ ıȣıIJȐıİȦȢ, ıȣȤȞȐ İʌȫįȣȞĮ ĮȡĮȚȒȢ Ȓ ʌȣțȞȒȢ įȚĮIJȐȟİȦȢ. ǼȞȓȠIJİ
ʌĮȡĮIJȘȡİȓIJĮȚ țĮȚ IJȐıȘ İȟİȜțȫıİȦȢ ĮȣIJȫȞ ʌȡȠȢ IJȘȞ İʌȚijȐȞİȚĮ Ȓ ȠȓįȘµĮ IJȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ
İȞIJȠʌȓıİȦȢ. Ȉİ µİȡȚțȐ İȓįȘ ĮȣIJȫȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ țĮȚ ȖİȞȚțȐ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ (ʌȣȡİIJȚțȒ țȞȒıȘ,
ĮȓıșȘµĮ țĮIJĮȕȠȜȒȢ țĮȚ țĮțȠȣȤȓĮȢ, ȐȜȖȘ țĮȚ ıIJȘȞ İțIJȩȢ IJȦȞ ȩȗȦȞ ʌİȡȚȠȤȒ).
ȀĮIJĮıIJȐıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌĮȞIJȠȪȞ ıȣȞȒșȦȢ țĮȜȐ ıIJȚȢ ĮȞȐȜȠȖȘȢ șİȡĮʌİȓİȢ, µİȡȚțȐ İȓįȘ ĮȣIJȫȞ
ȩµȦȢ ȑȤȠȣȞ IJȘȞ IJȐıȘ ȣʌȠIJȡȠʌȫȞ țĮȚ ȐȜȜĮ İȖțĮIJĮȜİȓʌȠȣȞ țĮȚ ıIJȘȞ ȪijİıȘ țȐʌȠȚĮ
ȣʌȠȜİȚµµĮIJȚțȐ țȜȚȞȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ (İȜĮijȡȩ ȠȓįȘµĮ IJȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ, ıțȜȘȡȓİȢ ıIJȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ
IJȦȞ ȩȗȦȞ, İȜĮijȡȐ ȐȜȖȘ). ȂİȡȚțȑȢ ijȠȡȑȢ ĮʌȠIJİȜȠȪȞ ıȣȞȠįȐ țȜȚȞȚțȐ ıȘµİȓĮ ȖİȞȚțȩIJİȡȦȞ
ȜȠȚµȦįȫȞ ȞȩıȦȞ (ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ʌİȡȚȖȡĮijȠȪȞ ıIJĮ ȠȚțİȓĮ țİijȐȜĮȚĮ). Ǿ țȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ IJȦȞ
ȣʌȠįİȡµĮIJȓIJȚįȦȞ, Ș İȞIJȩʌȚıȒ IJȠȣȢ țĮȚ IJĮ ʌȡȠȕȜȒµĮIJĮ ʌȠȣ IJȣȤȩȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ Ș ʌİȡȚȠȤȒ
İȞIJȠʌȓıİȦȢ, ıİ ıȣȞįȣĮıµȩ µİ IJȘȞ țĮIJȘȖȠȡȓĮ țĮȚ ʌȚșĮȞȒ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮ IJȘȢ ȞȩıȠȣ țĮȚ µİ IJĮ
ȖİȞȚțȩIJİȡĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ – İȣȡȒµĮIJĮ, ĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ, İȓȞĮȚ IJĮ țȡȚIJȒȡȚĮ ȖȚĮ IJȘȞ ȚĮIJȡȚțȒ țĮȚ
ĮıijĮȜȚıIJȚțȒ ıțȑȥȘ țĮȚ țȡȓıȘ IJȘȢ İțȐıIJȠIJİ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȢ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ǹȡĮȚȐ, µȚțȡȠȪ ʌȡȠȢ µȑIJȡȚȠȣ µİȖȑșȠȣȢ, ȩȗȠȚ, İʌȫįȣȞȠȚ Ȓ ȩȤȚ, ȤȦȡȓȢ İȟİȜțȫıİȚȢ,
ȠȚįȒµĮIJĮ, ȖİȞȚțȐ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ Ȓ IJȠʌȚțȒ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ IJȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ İȞIJȠʌȓıİȦȢ.
ǹȞİȟĮȡIJȒIJȦȢ İȓįȠȣȢ țĮȚ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ.

x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȠȜȪ țĮȜȒ. ȊʌȠȤȦȡȠȪȞ ıȤİIJȚțȐ IJĮȤȑȦȢ µİ IJȘȞ ĮȞȐȜȠȖȘ șİȡĮʌİȓĮ ȤȦȡȓȢ ȣʌȠȜİȚµµĮIJȚțȐ
ıIJȠȚȤİȓĮ.
¾
µȒȞĮ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………..……….ȑȦȢ 5% [1

2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȂİȖĮȜȪIJİȡȠȚ țĮȚ ʌȣțȞȩIJİȡȠȚ ȩȗȠȚ, ıȣȤȞȐ İʌȫįȣȞȠȚ µİ ȓıȦȢ İȜĮijȡȩ ȠȓįȘµĮ IJȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ,
ȒʌȚĮ ȖİȞȚțȐ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ, ĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ, ȤȦȡȓȢ İȟİȜțȫıİȚȢ, țĮȚ µȚțȡȠȪ ȕĮșµȠȪ įȣıȤȡȘıȓĮ
IJȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ İȞIJȠʌȓıİȦȢ µȠȞȩʌȜİȣȡĮ Ȓ ĮµijȠIJİȡȩʌȜİȣȡĮ ȚįȓȦȢ ıIJĮ țȐIJȦ ȐțȡĮ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮȜȒ. ȊʌȠȤȦȡȠȪȞ µİ µİȖĮȜȪIJİȡȘ țĮȚ İȞIJȠȞȩIJİȡȘ șİȡĮʌİȓĮ. ȂİȡȚțȐ İȓįȘ ȣʌȠIJȡȠʌȚȐȗȠȣȞ
țĮȚ İȞȓȠIJİ țĮIJĮȜİȓʌȠȣȞ µİIJȐ Įʌȩ µİȡȚțȑȢ ȣʌȠIJȡȠʌȑȢ ȣʌȠȜİȚµµĮIJȚțȐ țȜȚȞȚțȐ ıȘµİȓĮ
İȜĮijȡȠȪ ȕĮșµȠȪ. Ǿ İȞIJȩʌȚıȘ ıIJĮ țȐIJȦ ȐțȡĮ µİȖĮȜȪIJİȡȘȢ ıȘµĮıȓĮȢ ȚįȚĮȓIJİȡĮ ıİ µİȡȚțȐ
İʌĮȖȖȑȜµĮIJĮ.
¾
µȒȞİȢ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………...…………………10 - 20% [3 – 6

3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȂİȖȐȜȘȢ İțIJȐıİȦȢ ȕȜȐȕİȢ µȠȞȩʌȜİȣȡİȢ Ȓ ĮµijȠIJİȡȩʌȜİȣȡİȢ µİ ȑȞIJȠȞĮ țȜȚȞȚțȐ ıȘµİȓĮ
IJȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ Ȓ ʌİȡȚȠȤȫȞ țĮȚ İȞȓȠIJİ µİ ıȣȞȠįȐ ȖİȞȚțȐ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ – İȣȡȒµĮIJĮ, Ȓ
İʌȚijĮȞİȚĮțȑȢ İȟİȜțȫıİȚȢ (ıʌȐȞȚĮ). ȈȣȞȒșȦȢ, ȚįȚĮȓIJİȡĮ ıIJĮ țȐIJȦ ȐțȡĮ, ʌĮȡĮIJȘȡİȓIJĮȚ țĮȚ
µİIJȡȓȠȣ ʌȡȠȢ µİȖȐȜȠȣ ȕĮșµȠȪ įȣıȤȡȘıȓĮ ĮȣIJȫȞ țĮȚ ĮȞȐȜȠȖȘ įȣıȤȑȡİȚĮ ȕĮįȓıİȦȢ. ȅȚ
ĮȖȖİȚĮțȒȢ Ȓ µȚțȡȠȕȚĮțȒȢ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ ȣʌȠįİȡµĮIJȓIJȚįİȢ, ıİ ĮȣIJȩ IJȠ İʌȓʌİįȠ, țȡȓȞȠȞIJĮȚ
ıȠȕĮȡȩIJİȡİȢ İʌİȚįȒ İȖțȣµȠȞȠȪȞ țĮȚ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ țȚȞįȪȞȠȣȢ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȁȚȖȩIJİȡȠ țĮȜȒ. ȊʌȠȤȦȡȠȪȞ įȪıțȠȜĮ țĮȚ ıȣȞȒșȦȢ țĮIJĮȜİȓʌȠȣȞ ȣʌȠȜİȚµµĮIJȚțȐ țȜȚȞȚțȐ
Ȓ İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȐ ıȘµİȓĮ. ȂİȖĮȜȪIJİȡȘȢ ıȘµĮıȓĮȢ Įʌȩ IJĮ ȐȜȜĮ İʌȓʌİįĮ țĮȚ Ș ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮ
IJȘȢ ȣʌȠįİȡµĮIJȓIJȚįĮȢ, Ș ȘȜȚțȓĮ țĮȚ IJȠ İʌȐȖȖİȜµĮ IJȠȣ ʌȐıȤȠȞIJȠȢ. ȈȣȤȞȐ IJȓșİIJĮȚ țĮȚ ıİ
ȖİȞȚțȩIJİȡȠ ȞȠıȠțȠµİȚĮțȩ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ șİȡĮʌİȓĮ.
¾
ȤȡȩȞȠ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………...25 - 50% [6 µȒȞİȢ – 1

2.9. ȁǼȆȇǹ (ȞȩıȠȢ IJȠȣ Hansen)
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȂȚțȡȠȕȚĮțȒ ȞȩıȠȢ ȠijİȚȜȩµİȞȘ ıIJȠ ȕȐțȚȜȜȠ IJȠȣ Hansen țĮȚ µİIJĮįȚįȩµİȞȘ Įʌȩ ȐȞșȡȦʌȠ
ıİ ȐȞșȡȦʌȠ. īİȞȚțȒ ȞȩıȠȢ µİ İțįȘȜȫıİȚȢ Įʌȩ IJȠ įȑȡµĮ, µȪİȢ, ȞİȪȡĮ, ȕȜİȞȞȠȖȩȞȠȣȢ țĮȚ

ıʌȜȐȤȞĮ. ǺȡĮįȪIJĮIJȘ Ȓ İȟȑȜȚȟȘ IJȘȢ țĮȚ İȞȓȠIJİ ʌȠȜȪ µİȖȐȜȠȢ (Įʌȩ ȜȓȖİȢ ȕįȠµȐįİȢ µȑȤȡȚ
12 – 15 ȤȡȩȞȚĮ) Ƞ ȤȡȩȞȠȢ İʌȦȐıİȦȢ. ǹȡȤĮȚȩIJĮIJȘ ȞȩıȠȢ, ıȣȤȞȒ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ, ȚįȓȦȢ ʌȡȠȢ
IJȠȣ 1950 ʌİȡȓȠįȠ. DzȤİȚ ıȣȞȒșȦȢ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȒ țȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ ȩʌȦȢ țĮȚ İȚįȚțȑȢ
İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȑȢ țĮȚ ȚıIJȠȜȠȖȚțȑȢ İȟİIJȐıİȚȢ ʌȡȠȢ IJİțµȘȡȓȦıȘ IJȘȢ įȚĮȖȞȫıİȦȢ țĮȚ
țĮIJȐIJĮȟȘ ĮȣIJȒȢ ıİ µȓĮ Įʌȩ IJȚȢ ȖİȞȚțȑȢ µȠȡijȑȢ IJȘȢ ȞȩıȠȣ (ȜİʌȡȦµĮIJȫįȘ, ijȣµĮIJȚȠİȚįȒ,
ĮțĮșȩȡȚıIJȘ – İȞįȚȐµİıȘ) µİ țȜȚȞȚțȑȢ, İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȑȢ įȚĮijȠȡȑȢ țĮȚ țȣȡȓȦȢ ȦȢ ʌȡȠȢ IJȘȞ
İȟȑȜȚȟȘ, IJȘȞ ʌȡȩȖȞȦıȘ țĮȚ IJȘȞ ʌȡȠıȕȠȜȒ țĮȚ ȕȜȐȕȘ ʌȠȜȜȫȞ ȠȡȖȐȞȦȞ Įʌȩ IJȘ ȞȩıȠ,
ȚįȚĮȓIJİȡĮ IJȡȠijȠȞİȣȡȦIJȚțȫȞ įȚĮIJĮȡĮȤȫȞ țĮȚ ĮȜȜȠȚȫıİȦȞ įȑȡµĮIJȠȢ – µȣȫȞ – ȞİȪȡȦȞ
ʌȡȠıȫʌȠȣ, ȐȞȦ țĮȚ țȐIJȦ ȐțȡȦȞ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ țȣȡȓȦȢ ȜĮµȕȐȞȠȞIJĮȚ ȣʌȩȥȘ țĮȚ țĮșȠȡȓȗȠȣȞ
IJȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣıĮ Ȓ ȩȤȚ țĮȚ IJȠ ȕĮșµȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ıIJȘ µİIJȐ – ȜȠȚµȫįȘ ʌİȡȓȠįȠ IJȘȢ ȞȩıȠȣ
(µİIJȐ IJȚȢ ȖİȞȩµİȞİȢ İȚįȚțȑȢ șİȡĮʌİȓİȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ıȒµİȡĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ țĮȚ ıİ ĮȞȐȜȠȖȠ ȕĮșµȩ
țĮȚ IJȘ µȠȡijȒ ȤȡȩȞȠ, țĮșȚıIJȠȪȞ IJȘ ȞȩıȠ ȜȠȚµȦįȫȢ ȚĮșİȓıĮ, ȖİȖȠȞȩȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȕİȕĮȚȦșİȓ µİ İʌȓıȘµȠ ʌȚıIJȠʌȠȚȘIJȚțȩ Įʌȩ İȚįȚțȒ įȚĮȖȞȦıIJȚțȒ țĮȚ șİȡĮʌİȣIJȚțȒ µȠȞȐįĮ
İȚįȚțȠȪ ȞȠıȠțȠµİȓȠȣ). ȅȚ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ĮȣIJȑȢ țĮȚ ȠȚ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ ݵijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ ȐȜȜȠIJİ
IJĮȤȪIJİȡĮ Ȓ ȕȡĮįȪIJİȡĮ Įʌȩ IJȘȞ ȑȞĮȡȟȘ IJȘȢ ȞȩıȠȣ țĮȚ ıʌȐȞȚĮ ĮʌȠțĮșȓıIJĮȞIJĮȚ ʌĮȡȐ IJȚȢ
İȚįȚțȑȢ șİȡĮʌİȓİȢ. Ǿ ȞȩıȠȢ įİȞ İȓȞĮȚ țȜȘȡȠȞȠµȚțȒ țĮȚ Ș ݵijȐȞȚıȒ IJȘȢ ıİ ʌȠȜȜȐ ȐIJȠµĮ
IJȘȢ ȓįȚĮȢ ȠȚțȠȖȑȞİȚĮȢ ȠijİȓȜİIJĮȚ ıIJȘ µİIJĮįȠIJȚțȩIJȘIJĮ țĮȚ ıIJȘ ıȣµȕȓȦıȘ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
ȁȑʌȡĮ ʌȡȩıijĮIJȘ Ȓ ĮȞĮȗȦʌȪȡȦıȘ ʌĮȜĮȚȐȢ ȣʌȩ ʌȜȒȡȘ șİȡĮʌİȓĮ ĮȞİȟĮȡIJȒIJȦȢ ȣʌȐȡȟİȦȢ
IJȡȠijȠȞİȣȡȦIJȚțȫȞ įȚĮIJĮȡĮȤȫȞ țĮȚ ĮȜȜȠȚȫıİȦȞ Ȓ ȕȜĮȕȫȞ ȠȡȖȐȞȦȞ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȈȤİIJȚțȐ țĮȜȒ, İȚįȚțȐ ĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ țĮȚ ȕȜȐȕİȢ ȠȡȖȐȞȦȞ, µİ IJȘȞ
ʌȡȠȨʌȩșİıȘ İȚįȚțȒȢ ȃȠıȠțȠµİȚĮțȒȢ șİȡĮʌİȓĮȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………………..80% [1 –2
ȤȡȩȞȚĮ]
ȂİIJȐ IJȘȞ șİȡĮʌİȓĮ Ȓ ıİ ʌĮȡİȜșȩȞIJȦȞ İIJȫȞ ȞȩıȘıȘ, țȡȓıȘ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJĮ țȐIJȦșȚ
İʌȓʌİįĮ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ.
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȋȦȡȓȢ ĮȟȚȩȜȠȖİȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ Ȓ ȣʌȠȜİȚµµĮIJȚțȑȢ ȕȜȐȕİȢ țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȠ ȤȡȩȞȠ
ȞȠıȒıİȦȢ țĮȚ ȜȒȟİȦȢ IJȘȢ İȚįȚțȒȢ șİȡĮʌİȓİȢ țĮȚ IJȘȢ ȤȠȡȘȖȒıİȦȢ Ȓ ȩȤȚ ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȒȢ Ȓ
ĮȞĮµȞȘıIJȚțȒȢ IJȠȚĮȪIJȘȢ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮȜȒ ȦȢ ıȤİIJȚțȐ țĮȜȒ. ȁȠȚµȦįȫȢ ȚĮșİȓıĮ Ș ʌȐșȘıȘ. ȂȚțȡȒ ʌȚșĮȞȩIJȘIJĮ İȟȑȜȚȟȘȢ
ȠȥȓµȦȢ Ȓ ݵijĮȞȓıİȦȢ IJȡȠijȠȞİȣȡȦIJȚțȫȞ įȚĮIJĮȡĮȤȫȞ. Ȋʌȩ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ȠȚ ĮıșİȞİȓȢ.
¾
ȤȡȩȞȚĮ]
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………..10 - 25% [6 µȒȞİȢ – 2

ȂİIJȡȓȠȣ ȕĮșµȠȪ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ țĮȚ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ ȚįȚĮȓIJİȡĮ ıIJȠ ʌȡȩıȦʌȠ, ȐȞȦ țĮȚ țȐIJȦ ȐțȡĮ
µİ ĮȞȐȜȠȖȘ įȣıȤȡȘıȓĮ IJȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ ĮȣIJȫȞ. ȋȦȡȓȢ ĮʌȫȜİȚĮ µİȡȫȞ IJȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ ĮȣIJȫȞ
țĮȚ ȤȦȡȓȢ ȕȜȐȕİȢ ȠʌIJȚțȠȪ ȞİȪȡȠȣ – ȠijșĮȜµȫȞ – ȠȡȐıİȦȢ. Ȃİ ĮȞȐȜȠȖİȢ ĮȚıșȘIJȚțȑȢ
įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ IJȦȞ ĮȞȦIJȑȡȦ ʌİȡȚȠȤȫȞ. ȁȠȚʌȒ ȖİȞȚțȒ țĮIJȐıIJĮıȘ țĮȜȒ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǺȜȐȕİȢ ıȣȞȒșȦȢ µȘ ĮȞĮıIJȡȑȥȚµİȢ țĮȚ İȞȓȠIJİ țĮȚ İȟİȜȚțIJȚțȑȢ. ȆȡȩȖȞȦıȘ ıȤİIJȚțȐ țĮȜȒ
ȦȢ µȑIJȡȚĮ. ǹȚıșȘIJȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ. Ȋʌȩ ıȣȤȞȩIJİȡȘ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ȠȚ ĮıșİȞİȓȢ.
ȆȚșĮȞȩIJȘIJĮ ȣʌȠIJȡȠʌȒȢ ĮȞĮijȑȡİIJĮȚ.
¾
ȤȡȩȞȚĮ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………….35 - 50% [1 – 3

3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȈȠȕĮȡȠȪ ȕĮșµȠȪ IJȡȠijȠȞİȣȡȦIJȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ țĮȚ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ ʌȡȠıȫʌȠȣ țĮȚ ȚįȚĮȓIJİȡĮ
ȐȞȦ țĮȚ țȐIJȦ ȐțȡȦȞ, µİ ĮȚıșȘIJȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ĮȣIJȫȞ țĮȚ İȞȓȠIJİ µİ ĮʌȫȜİȚĮ Ȓ
ĮʌȠȡȡȩijȘıȘ IJµȘµȐIJȦȞ ĮȣIJȫȞ. ȂİȖȐȜȠȣ ȕĮșµȠȪ įȣıȤȡȘıȓĮ IJȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ țĮȚ İȞȓȠIJİ
įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ĮȞȫIJİȡȦȞ ĮȚıșȘIJȘȡȓȦȞ (ȠijșĮȜµȫȞ – ȫIJȦȞ). ǼȞȓȠIJİ ʌȡȠıȕȠȜȒ țĮȚ
ıʌȜĮȤȞȚțȫȞ ȠȡȖȐȞȦȞ µİ ĮȞȐȜȠȖİȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ĮȣIJȫȞ. ǼȞȓȠIJİ ĮȤȡȘıȓĮ ȐțȡȦȞ ȤİȚȡȫȞ țĮȚ
ʌȠįȫȞ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩȖȞȦıȘ ȩȤȚ țĮȜȒ. ǺȜȐȕİȢ µȘ ĮȞĮıIJȡȑȥȚµİȢ țĮȚ ʌȠȜȜȑȢ ijȠȡȑȢ İȟİȜȚțIJȚțȑȢ. Ȋʌȩ
ıȣıIJȘµĮIJȚțȒ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ȠȚ ĮıșİȞİȓȢ. ȂİȖĮȜȪIJİȡİȢ ʌȚșĮȞȩIJȘIJİȢ ȣʌȠIJȡȠʌȒȢ IJȘȢ
ȞȩıȠȣ. īİȞȚțȒ țĮIJȐıIJĮıȘ µȑIJȡȚĮ ȑȦȢ țĮțȒ.
¾
ȗȦȒȢ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………67 - 80% [3 ȤȡȩȞȚĮ – İij’ ȩȡȠȣ

2.10. ĭȊȂǹȉǿȍȈǾ ǻǼȇȂǹȉȅȈ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǻİȡµĮIJȠʌȐșİȚĮ µİ įȚȐijȠȡİȢ µȠȡijȑȢ țĮȚ țȜȚȞȚțȑȢ İȚțȩȞİȢ (ijȣµĮIJȫįȘȢ ȜȪțȠȢ,
µȣȡµȘțȚȫįȘȢ ijȣµĮIJȓȦıȘ, ȤȠȚȡȐįȦıȘ, ȕȜĮIJȚįȫįİȚȢ țĮȚ ȕȜĮIJȚįȠȞİțȡȦIJȚțȑȢ ijȣµĮIJȓįİȢ,
ıțȜȘȡȩ İȡȪșȘµĮ) țĮȚ ʌĮȡĮȜȜĮȖȑȢ ĮȣIJȫȞ µȚțȡȩIJİȡȘȢ ıȘµĮıȓĮȢ, ȠijİȚȜȩµİȞȘ ıIJȘ
µȩȜȣȞıȘ ʌİȡȚȠȤȫȞ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ µİ IJȠ ȕȐțȚȜȜȠ IJȠȣ Koch Ȓ įİȣIJİȡȠʌĮșȫȢ µȑıȦ
ijȣµĮIJȚȫıİȦȢ ȐȜȜȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ (țȣȡȓȦȢ ʌȞİȣµȩȞȦȞ) Ȓ ʌȡȦIJȠʌĮșȫȢ µİ ȐµİıȘ İʌĮijȒ țĮȚ
İȓıȠįȠ IJȠȣ ȕĮțIJȘȡȚįȓȠȣ µȑıȦ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ (ıʌĮȞȚȩIJİȡȠ). ȅȚ įȚȐijȠȡİȢ µȠȡijȑȢ
ijȣµĮIJȚȫıİȦȢ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ İȞIJȠʌȓȗȠȞIJĮȚ țȣȡȓȦȢ ıIJȠ ʌȡȩıȦʌȠ, IJȠȞ IJȡȐȤȘȜȠ, IJĮ ȐȞȦ țĮȚ
țȐIJȦ ȐțȡĮ, IJȚȢ µĮıȤȐȜİȢ țĮȚ IJȚȢ ȕȠȣȕȦȞȚțȑȢ ȤȫȡİȢ. DzȤȠȣȞ ʌȠȚțȓȜȘ țȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ, ĮȜȜȐ
ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȑȢ İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȑȢ țĮȚ ȚıIJȠȜȠȖȚțȑȢ İȟİIJȐıİȚȢ ȖȚĮ IJİțµȘȡȓȦıȘ IJȘȢ
įȚȐȖȞȦıȘȢ țĮȚ IJȘȢ µȠȡijȒȢ ĮȣIJȒȢ. ȆȡȠıȕȐȜȜİȚ ȐIJȠµĮ ȞİĮȡȒȢ țȣȡȓȦȢ ȘȜȚțȓĮȢ, ȑȤİȚ
ʌȠȚțȓȜȘ ȑțIJĮıȘ țĮȚ ȑȞIJĮıȘ, ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȘ µȠȡijȒ țĮȚ IJȘȞ ȑȖțĮȚȡȘ įȚȐȖȞȦıȒ IJȘȢ țĮȚ
țĮȜȒ ʌȡȩȖȞȦıȘ ıȒµİȡĮ µİ IJȚȢ İȚįȚțȑȢ ĮȞIJȚijȣµĮIJȚțȑȢ șİȡĮʌİȓİȢ. ȀĮIJĮȜİȓʌȠȣȞ ıȣȞȒșȦȢ

ȠȣȜȫįİȚȢ ȕȜȐȕİȢ ıIJĮ ıȘµİȓĮ İȞIJȠʌȓıİȦȢ țĮȚ µİIJȐ IJȘ șİȡĮʌİȓĮ, ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ İȞȓȠIJİ
įȣıțĮµȥȓĮ Ȓ įȣıȤȡȘıȓĮ IJȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ ĮȣIJȫȞ țĮȚ Ș ȠʌȠȓĮ ȜĮµȕȐȞİIJĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ȣʌȩȥȘ
ıIJȘȞ IJİȜȚțȒ ĮıijĮȜȚıIJȚțȒ ıțȑȥȘ țĮȚ țȡȓıȘ țȐșİ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȢ. ȅȚ ʌȐıȤȠȞIJİȢ IJȓșİȞIJĮȚ
ȣʌȩ ȑȜİȖȤȠ ıİ İȚįȚțȒ ȞȠıȠțȠµİȚĮțȒ µȠȞȐįĮ ȖȚĮ IJȘȞ ʌȚșĮȞȒ ĮȞİȪȡİıȘ ijȣµĮIJȚȫıİȦȢ țĮȚ
ȐȜȜȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ (țȣȡȓȦȢ ʌȞİȣµȩȞȦȞ) țĮȚ IJȓșİȞIJĮȚ ıİ ĮȞȐȜȠȖȘ șİȡĮʌİȣIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ.
Ǿ ʌĮȡĮțȐIJȦ IJĮȟȚȞȩµȘıȘ ıİ İʌȓʌİįĮ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ țĮȚ IJĮ ʌȡȠIJİȚȞȩµİȞĮ Ȇ.ǹ. ĮijȠȡȠȪȞ
ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȐ țĮȚ µȩȞȠ IJȚȢ įİȡµĮIJȚțȑȢ İȞIJȠʌȓıİȚȢ țĮȚ ȕȜȐȕİȢ, ĮȞİȟĮȡIJȒIJȦȢ ȪʌĮȡȟȘȢ
ijȣµĮIJȓȦıȘȢ ȐȜȜȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ, Ș ȠʌȠȓĮ ıİ șİIJȚțȒ ʌİȡȓʌIJȦıȘ șĮ ĮȟȚȠȜȠȖȘșİȓ țĮȚ șĮ țȡȚșİȓ
ȣʌȩ IJȠȣ ǼȚįȚțȠȪ ǿĮIJȡȠȪ ȈȣµȕȠȪȜȠȣ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȂȚțȡȒȢ İțIJȐıİȦȢ ȕȜȐȕİȢ ĮȞİȟȐȡIJȘIJĮ µȠȡijȒȢ țĮȚ İȞIJȠʌȓıİȦȢ, ȤȦȡȓȢ ĮȟȚȩȜȠȖİȢ
țĮIJĮıIJȡȠijȑȢ ȚıIJȫȞ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ĮȟȚȩȜȠȖȠ İʌȘȡİĮıµȩ IJȘȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮȢ IJȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ
İȞIJȠʌȓıİȫȢ IJȠȢ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮȜȒ. ǴĮıȘ ȤȦȡȓȢ ĮȟȚȩȜȠȖĮ IJȠʌȚțȐ țĮIJȐȜȠȚʌĮ (ȠȣȜȑȢ, įȣıțĮµȥȓİȢ, țIJȜ) µİ IJȘȞ
țĮIJȐȜȜȘȜȘ İȚįȚțȒ șİȡĮʌİȓĮ İȖțĮȓȡȦȢ. ȃȠıȠțȠµİȚĮțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ.
¾
µȒȞİȢ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………...……5 - 10% [6

2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȂİȖĮȜȪIJİȡȘȢ İțIJȐıİȦȢ ȕȜȐȕİȢ µİ İȞIJȠȞȩIJİȡȘ țȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ țĮȚ ʌȚșĮȞȒ İȟȑȜțȦıȘ IJȘȢ
ʌȐıȤȠȣıĮȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ Ȓ µİ ıȤȘµĮIJȚıµȩ įȪıµȠȡijȘȢ Ȓ µȘ ȠȣȜȒȢ, ȤȦȡȓȢ ĮȟȚȩȜȠȖȘ įİȡµĮIJȚțȒ
įȣıțĮµȥȓĮ Ȓ įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ İȞIJȠʌȓıİȦȢ µİIJȐ IJȘ șİȡĮʌİȓĮ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮȜȒ. ǴĮıȘ µİ µȚțȡȠȪ ȕĮșµȠȪ IJȠʌȚțȐ țĮIJȐȜȠȚʌĮ, ȤȦȡȓȢ ĮȟȚȩȜȠȖȘ įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȘȢ
ʌİȡȚȠȤȒȢ İȞIJȠʌȓıİȦȢ µİ IJȘȞ țĮIJȐȜȜȘȜȘ İȚįȚțȒ șİȡĮʌİȓĮ. ȃȠıȠțȠµİȚĮțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ,
ȖİȞȚțȩȢ.
¾
ȤȡȩȞȠȢ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………..…10 - 20% [6 µȒȞİȢ – 1

3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȂİȖȐȜȘȢ ıȤİIJȚțȐ İțIJȐıİȦȢ ȕȜȐȕİȢ Ȓ ʌȠȜȜĮʌȜȒȢ İȞIJȠʌȓıİȦȢ, µİ İȟİȜțȫıİȚȢ IJȦȞ
ʌİȡȚȠȤȫȞ țĮȚ ʌĮȡĮµȠȞȒ įȪıµȠȡijȦȞ ȠȣȜȫȞ, ʌȠȣ ıȣȞȒșȦȢ İʌȚijȑȡȠȣȞ ĮȞȐȜȠȖȠ (µȑIJȡȚȠ Ȓ
µİȖȐȜȠ) ȕĮșµȩ įİȡµĮIJȚțȒȢ įȣıµȠȡijȓĮȢ – įȣıțĮµȥȓĮȢ țĮȚ įȣıȤȡȘıȓĮȢ – įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ
IJȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ țĮȚ µİIJȐ IJȘ șİȡĮʌİȓĮ. ȂİȖĮȜȪIJİȡȠȢ ȤȡȩȞȠȢ șİȡĮʌİȓĮȢ țĮȚ İʌȚʌȜȑȠȞ țĮȚ
įİȡµĮIJȚțȑȢ șİȡĮʌİȓİȢ ıIJȚȢ ȕȜȐȕİȢ, ȤȦȡȓȢ ĮȟȚȩȜȠȖĮ ĮʌȠIJİȜȑıµĮIJĮ ıIJȘȞ ĮʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ
IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ.

x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮȜȒ ȦȢ ʌȡȠȢ IJȘ µȚțȡȠȕȚĮțȒ țĮIJȐıIJĮıȘ, İʌȚijȣȜĮțIJȚțȒ ȦȢ ʌȡȠȢ IJȘ țĮIJȐıIJĮıȘ țĮȚ IJȘȞ
ĮʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ IJȦȞ ʌȡȠıȕȜȘșİȚıȫȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ įȑȡµĮIJȠȢ – ȣʌȠįȑȡµĮIJȠȢ. ȈȣȞȒșȦȢ µȘ
ĮȞĮıIJȡȑȥȚµİȢ ȠȚ țĮIJĮıIJȡȠijȑȢ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ țĮȚ µİIJȐ IJȘȞ ȓĮıȘ IJȘȢ µȚțȡȠȕȚĮțȒȢ
ʌĮșȒıİȦȢ. ȃȠıȠțȠµİȚĮțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ, ȖİȞȚțȩȢ.
¾
ȤȡȩȞȚĮ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………….………25 - 50% [1 – 2

2.11. ǹīīǼǿȅȈǹȇȀȍȂǹ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȀĮțȠȒșİȚȢ ȞİȠʌȜĮıȓİȢ ʌȡȠİȡȤȩµİȞİȢ Įʌȩ IJĮ ĮȚµȠijȩȡĮ ĮȖȖİȓĮ Įʌȩ IJȠȞ ȑȟȦ Ȓ ȑıȦ ȤȚIJȫȞĮ
ĮȣIJȫȞ. ǿıIJȠȜȠȖȚțȐ ĮʌȠIJİȜȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ ʌȠȜȣȐȡȚșµĮ ʌİʌĮȤȣıµȑȞĮ Ȓ ȞİȩʌȜĮıIJĮ, ȐijșȠȞȠ
ıȣȞįİIJȚțȩ ȚıIJȩ țĮȚ µȐȗİȢ ĮIJȪʌȦȞ İȞįȠșȘȜȚĮțȫȞ țȣIJIJȐȡȦȞ µİ ȐIJȣʌİȢ ʌȣȡȘȞȠțȚȞȚıȓİȢ.
ȆȡȠȕȐȜȜȠȣȞ ʌȡȠȢ IJȠ įȑȡµĮ ȣʌȩ µȠȡijȒ ʌȜĮțȫȞ İʌȘȡµȑȞȦȞ țĮȚ ȠȖțȚįȓȦȞ, IJĮ ȠʌȠȓĮ
ĮȣȟȐȞȠȣȞ ȕȡĮįȑȦȢ ĮȜȜȐ ıȘµĮȞIJȚțȐ. ǻȓȞȠȣȞ IJİȜȚțȐ ıİ ʌȡȠȤȦȡȘµȑȞȠ ıIJȐįȚȠ µİIJĮıIJȐıİȚȢ
ıİ ʌĮȡĮțİȓµİȞȠȣȢ ȚıIJȠȪȢ țĮȚ ĮȚµȠȕȡȚșȒ ȩȡȖĮȞĮ. Ǽʌȓ ȑȖțĮȚȡȘȢ įȚĮȖȞȫıİȦȢ șİȡĮʌİȪȠȞIJĮȚ
µİ ĮțIJȚȞȠȕȠȜȓİȢ Ȓ µİ İȣȡİȓĮ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ ĮijĮȓȡİıȘ. Ȉİ ʌȡȠȤȦȡȘµȑȞȠ ıIJȐįȚȠ
(țĮșȣıIJȑȡȘıȘ įȚĮȖȞȫıİȦȢ țĮȚ ıȘµĮȞIJȚțȒ țȜȚȞȚțȒ ĮȪȟȘıȘ IJȠȣ µİȖȑșȠȣȢ țĮȚ IJȠȣ ĮȡȚșµȠȪ
IJȦȞ ȕȜĮȕȫȞ) șİȦȡȠȪȞIJĮȚ țĮțȠȘșȑıIJİȡĮ, Ș ȓĮıȘ ĮµijȚıȕȘIJİȓIJĮȚ țĮȚ Ƞ ĮıșİȞȒȢ IJȓșİIJĮȚ
Įʌȩ IJĮțIJȚțȒ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ țĮȚ șİȦȡİȓIJĮȚ ȪʌȠʌIJȠȢ µİIJĮıIJȐıİȦȞ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȂȚțȡȠȪ µİȖȑșȠȣȢ țĮȚ ĮȡȚșµȠȪ, ȕȜȐȕİȢ ĮȞİȟĮȡIJȒIJȠȣ İȞIJȠʌȓıİȦȢ, İȖțĮȓȡȦȢ
įȚĮȖȞȦıșİȓıİȢ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ȣʌȠȜİȚµµĮIJȚțȑȢ įȣıµȠȡijȓİȢ Ȓ įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓİȢ Įʌȩ IJȘ
ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ ĮijĮȓȡİıȘ Ȓ ĮțIJȚȞȠȕȠȜȓĮ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȈȤİIJȚțȐ țĮȜȒ. ȆȚșĮȞȒ ȓĮıȘ µİIJȐ IJȘȞ İȣȡİȓĮ ĮijĮȓȡİıȘ. ȁȠȚʌȩȢ țȜȚȞȚțȠ– İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȩȢ
ȑȜİȖȤȠȢ ıȣȞȘșȑıIJĮIJĮ ĮȡȞȘIJȚțȩȢ. ǾȜȚțȓĮ – İʌȐȖȖİȜµĮ įİȞ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ. ȈʌĮȞȚȩIJĮIJİȢ
µİIJĮıIJȐıİȚȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………………………..10 - 20%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȂİȖȐȜȠȣ µİȖȑșȠȣȢ țĮȚ ĮȡȚșµȠȪ ȕȜȐȕİȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚIJȠȪȞ Ȓ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠıIJİȓ µİȖĮȜȪIJİȡȘ
ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ İʌȑµȕĮıȘ, ȤȦȡȓȢ İʌȑțIJĮıȘ ıİ ʌĮȡĮțİȓµİȞȠȣȢ ıIJȩȤȠȣȢ ȚıIJȠȪȢ Ȓ ȩȡȖĮȞĮ, µİ
ĮȡȞȘIJȚțȩ IJȠȞ ȜȠȚʌȩ țȜȚȞȚțȠ – İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȩ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȠ İȓįȠȢ IJȘȢ
İʌݵȕȐıİȦȢ, IJȘȞ İȞIJȩʌȚıȘ, IJȘȞ ȑȖțĮȚȡȘ Ȓ µȘ įȚȐȖȞȦıȘ.

x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȁȚȖȩIJİȡȠ țĮȜȒ. ȆȚșĮȞȒ ȓĮıȘ µİIJȐ IJȘȞ İȣȡİȓĮ ĮijĮȓȡİıȘ țĮȚ ĮțIJȚȞȠȕȠȜȓĮ. ǹʌĮȚIJİȓIJĮȚ
IJĮțIJȚțȒ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ IJȠȣ ĮıșİȞȠȪȢ. Ǽʌȓ țĮșȣıIJİȡȘµȑȞȘȢ įȚĮȖȞȫıİȦȢ įȪȞĮIJĮȚ ȞĮ
įȫıȠȣȞ µİIJĮıIJȐıİȚȢ. ǾȜȚțȓĮ – İʌȐȖȖİȜµĮ įİȞ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ. ǹʌĮȚIJİȓIJĮȚ ıȣȞȒșȦȢ țĮȚ
ĮțIJȚȞȠșİȡĮʌİȓĮ țĮȚ ȤȘµİȚȠșİȡĮʌİȓĮ.
¾
ȤȡȩȞȚĮ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………….……25 - 50% [1 – 2

3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ǹțȩµȘ µİȖĮȜȪIJİȡȠȣ µİȖȑșȠȣȢ țĮȚ ĮȡȚșµȠȪ ȕȜȐȕİȢ, µİ țĮșȣıIJİȡȘµȑȞȘ įȚȐȖȞȦıȘ,
İʌȑțIJĮıȘ ıİ ʌĮȡĮțİȓµİȞȠȣȢ ȚıIJȠȪȢ țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȠ ȜȠȚʌȩ țȜȚȞȚțȠ – İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȩ
ȑȜİȖȤȠ țĮȚ IJȘȞ IJȠʌȚțȒ țĮIJȐıIJĮıȘ IJȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ʌȡȠ Ȓ µİIJȐ İʌȑµȕĮıȘ țĮȚ IJȘ ȖİȞȚțȒ
țĮIJȐıIJĮıȘ IJȠȣ ĮıșİȞȠȪȢ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮțȒ. ȈȣȞİȤȒȢ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ IJȠȣ ĮıșİȞȒ. ȆȚșĮȞȑȢ ȠȚ µİIJĮıIJȐıİȚȢ țĮȚ ȠȚ ȣʌȠIJȡȠʌȑȢ.
ǻȪıțȠȜȘ Ș ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ ĮȞIJȚµİIJȫʌȚıȘ. ǹµijȓȕȠȜȘ IJĮ ĮʌȠIJİȜȑıµĮIJĮ ĮțIJȚȞȠșİȡĮʌİȓĮȢ țĮȚ
ȤȘµİȚȠșİȡĮʌİȓĮȢ.
¾
ȤȡȩȞȚĮ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………….…..50 - 80% [1 – 3

2.12. ȈȊĭǿȁǾ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȂȚțȡȠȕȚĮțȒ ȞȩıȠȢ ȠijİȚȜȩµİȞȘ ıIJȦȞ ȦȤȡȐ ıʌİȚȡȠȤĮȓIJȘ țĮȚ µİIJĮįȚįȩµİȞȘ Įʌȩ ȐȞșȡȦʌȠ
ıİ ȐȞșȡȦʌȠ țȣȡȓȦȢ µȑıȦ IJȦȞ İȡȦIJȚțȫȞ İʌĮijȫȞ. ȃȩıȠȢ ȕȡĮįİȓĮȢ İȟİȜȓȟİȦȢ, ȕĮșµȚĮȓĮ
µȚțȡȠȕȚĮȚµȓĮ (įİȣIJİȡȠȖȩȞȠȢ ıȪijȚȜȘ) țĮȚ įȣȞĮIJȩIJȘIJĮ, ĮȞ Įijİșİȓ ȖȚĮ ʌȠȜȪ ȤȦȡȓȢ
șİȡĮʌİȓĮ, İȖțĮIJĮıIJȐıİȦȢ țĮȚ ȕȜȐȕȘȢ ȩȜȦȞ IJȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ țȣȡȓȦȢ IJȠȣ ĮȖȖİȚĮțȠȪ țĮȚ
ȞİȣȡȚțȠȪ ȚıIJȠȪ, țȐIJȚ ʌȠȣ ıʌĮȞȓȦȢ ıȣȞĮȞIJȐIJĮȚ ʌȜȑȠȞ Įʌȩ ʌȠȜȜȐ ȑIJȘ, ȜȩȖȦ IJȘȢ ıȪȞIJȠµȘȢ
țĮȚ ĮʌȠIJİȜİıµĮIJȚțȒȢ șİȡĮʌİȓĮȢ. ȃȩıȠȢ ȩȤȚ țȜȘȡȠȞȠµȚțȒ ĮȜȜȐ ݵijĮȞȚȗȩµİȞȘ ȜȩȖȦ
µİIJĮįȩıİȦȢ (ıİ ȑµȕȡȣĮ Įʌȩ ʌȐıȤȠȣıĮ µȘIJȑȡĮ țĮIJȐ IJȘȞ țȪȘıȘ Įʌȩ IJȠȞ 4Ƞ µȒȞĮ µȑıȦ
IJȠȣ ʌȜĮțȠȪȞIJĮ). ȃȩıȠȢ țĮȜȒȢ ʌȡȠȖȞȫıİȦȢ ıȒµİȡĮ țĮȚ µİ ȡȚȗȚțȒ İȚįȚțȒ șİȡĮʌİȓĮ, ĮțȩµȘ
țĮȚ ıIJȘȞ IJȡȚIJȠȖȩȞȠ µȠȡijȒ IJȘȢ, įȚȐȡțİȚĮȢ 2 – 4 µȘȞȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ: ǼʌȚIJȣȖȤȐȞİIJĮȚ ȓĮıȘ IJȠȣ
ĮıșİȞȠȪȢ, ĮȞ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ıIJȘ ıȦıIJȒ șİȡĮʌİȣIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĮʌĮȚIJȠȪȞIJĮȚ
İʌĮȞĮȜȒȥİȚȢ șİȡĮʌİȚȫȞ Ȓ ʌĮȡĮIJİIJĮµȑȞĮ ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȐ șİȡĮʌİȣIJȚțȐ ıȤȒµĮIJĮ, ʌĮȡȐ IJȚȢ
ʌĮȡĮµȑȞȠȣıİȢ șİIJȚțȑȢ İȚįȚțȑȢ ĮȚµĮIJȠȜȠȖȚțȑȢ İȟİIJȐıİȚȢ, İʌİȚįȒ ĮȣIJȑȢ İȓȞĮȚ ȠȡȠȜȠȖȚțȑȢ –
ĮȞIJȚıȦµĮIJȚțȑȢ ȅ ĮıșİȞȒȢ șİȦȡİȓIJĮȚ µȘ µİIJĮįȠIJȚțȩȢ ıIJȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ țĮȚ İȡȖĮıȚĮțȩ IJȠȣ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ Įʌȩ IJȠ 1Ƞ 10ȒµİȡȠ IJȘȢ șİȡĮʌİȓĮȢ. īȚ’ ĮȣIJȩ ıIJȘ ȞȩıȠ ĮȣIJȒ įİȞ IJȓșİIJĮȚ șȑµĮ
ʌȠıȠıIJȠȪ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ıİ ȩȜĮ IJĮ ıIJȐįȚĮ ıȒµİȡĮ ĮȜȜȐ ĮȞĮȡȡȦIJȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ µȚțȡȠȪ
ȤȡȠȞȚțȠȪ įȚĮıIJȒµĮIJȠȢ. ǼȟĮȚȡȠȪȞIJĮȚ ȠȚ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ ĮȖȖİȚĮțȒȢ Ȓ ȞİȣȡȚțȒȢ ıȪijȚȜȘȢ Ȓ
ȕȜȐȕȘȢ ȐȜȜȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ (ıʌĮȞȚȩIJĮIJİȢ ʌȜȑȠȞ IJĮ IJİȜİȣIJĮȓĮ ȤȡȩȞȚĮ), ȠʌȩIJİ Ș țĮIJȐıIJĮıȘ
IJȠȣ ĮıșİȞȠȪȢ țĮȚ Ș Įʌ’ ĮȣIJȒȞ ĮȞĮʌȘȡȓĮ İȜȑȖȤİIJĮȚ µİ ʌȜȒȡȘ ȞȠıȠțȠµİȚĮțȩ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ
țȡȓȞİIJĮȚ ıİ ıȣµȕȠȪȜȚȠ µİ IJȠȣȢ țĮIJȐ ʌİȡȓʌIJȦıȘ İȚįȚțȠȪȢ, ĮȞİȟȐȡIJȘIJĮ IJȘȢ İȚįȚțȒȢ

șİȡĮʌİȓĮȢ ȖȚĮ IJȠ ȜȠȚµȫįİȢ ıțȑȜȠȢ ĮȣIJȫȞ IJȦȞ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȞ, IJȠ ȠʌȠȓȠ șİȡĮʌİȪİIJĮȚ, ĮȜȜȐ
ȠȚ IJȣȤȠȪıİȢ ĮȞĮIJȠµȠijȣıȚȠȜȠȖȚțȑȢ ȕȜȐȕİȢ ȚıIJȫȞ Ȓ ȠȡȖȐȞȦȞ ıʌȐȞȚĮ ĮʌȠțĮșȚıIJȠȪȞIJĮȚ.

2.13. ȈȊȃǻȇȅȂȅ ǼȆǿȀȉǾȉǾȈ ǹȃȅȈȅȁȅīǿȀǾȈ ǹȃǼȆǹȇȀǼǿǹȈ
(AIDS)
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȁȠȚµȫįȘȢ, ȚȠȖİȞȒȢ (İȚįȚțȠȪ ȚȠȪ) ȞȩıȠȢ (ȕȜ. țĮȚ țİij. 1), µİIJĮįȚįȩµİȞȘ țȣȡȓȦȢ
ıİȟȠȣĮȜȚțȫȢ, µȑıȦ IJȘȢ ĮȚµĮIJȚțȒȢ ȠįȠȪ țĮȚ µȑıȦ µȚțȡȠıțȠʌȚțȫȞ ȑıIJȦ ȜȪıİȦȞ IJȘȢ
ıȣȞȑȤİȚĮȢ ıȘµİȓȦȞ IJȦȞ ȕȜİȞȞȠȖȩȞȦȞ Ȓ įȑȡµĮIJȠȢ, ĮȜȜȐ țĮȚ µȑıȦ ȐȜȜȦȞ ȠįȫȞ, µȑıȦ IJȦȞ
ȕȚȠȜȠȖȚțȫȞ ȣȖȡȫȞ İțțȡȓıİȦȞ ʌĮıȤȩȞIJȦȞ Ȓ ijȠȡȑȦȞ ĮȣIJȒȢ. ȃȩıȠȢ IJȘȢ ȞİĮȡȒȢ ȦȢ µȑıȘȢ
ȘȜȚțȓĮȢ, µİ ıIJĮșİȡȐ ĮȣȟĮȞȩµİȞȘ įȚȐįȠıȘ Įʌȩ IJȠ 1985 țĮȚ µİIJȐ. ĬȓȖİȚ IJȠ ĮȞȠıȠȜȠȖȚțȩ
ıȪıIJȘµĮ IJȠȣ ȠȡȖĮȞȚıµȠȪ µȑıȦ IJȘȢ țĮIJĮıIJȡȠijȒȢ IJȦȞ ȉ – ȜݵijȠțȣIJIJȐȡȦȞ țĮȚ ȕĮșµȚĮȓĮ
İʌȚijȑȡİȚ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ ȑȦȢ țĮIJĮıIJȡȠijȒ ĮȣIJȠȪ, µİ ĮʌȠIJȑȜİıµĮ IJȘȞ ĮʌȠįȚȠȡȖȐȞȦıȘ IJȦȞ
µȘȤĮȞȚıµȫȞ ĮµȪȞȘȢ țĮȚ țĮȜȒȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ țĮȚ ݵijȐȞȚıȘ µİ IJȠ ȤȡȩȞȠ ıȦȡİȓĮȢ
ʌĮșȠȜȠȖȚțȫȞ ıȣµʌIJȦµȐIJȦȞ, țĮIJĮıIJȐıİȦȞ țĮȚ İʌȚʌȜȠțȫȞ Įʌȩ IJĮ įȚȐijȠȡĮ ȩȖȡĮȞĮ țĮȚ
ıȣıIJȒµĮIJĮ IJȠȣ ʌȐıȤȠȞIJȠȢ. ȃȩıȠȢ ȤİȓȡȚıIJȘȢ IJİȜȚțȐ ʌȡȠȖȞȫıİȦȢ, ȤȦȡȓȢ ĮʌȠIJİȜİıµĮIJȚțȒ
șİȡĮʌİȓĮ ĮțȩµĮ, ʌĮȡȐ IJĮ İȚįȚțȐ șİȡĮʌİȣIJȚțȐ ʌȡȠȖȡȐµµĮIJĮ ıIJȚȢ İȚįȚțȑȢ µȠȞȐįİȢ IJȘȢ
ȤȫȡĮȢ, IJĮ ȠʌȠȓĮ İȞįİȤȠµȑȞȦȢ ĮȞĮȕȐȜȜȠȣȞ IJȘȞ țĮIJȐȜȘȟȘ, ĮȞĮȤĮȚIJȓȗȠȣȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ IJȘȞ
İȟȑȜȚȟȘ, ȕİȜIJȚȫȞȠȣȞ IJȘ ȕȚȠȜȠȖȚțȒ țĮIJȐıIJĮıȘ IJȦȞ ʌĮıȤȩȞIJȦȞ Ȓ ĮȣȟȐȞȠȣȞ IJȘȞ ȐµȣȞĮ IJȦȞ
ijȠȡȑȦȞ (ȤȦȡȓȢ țȜȚȞȚțȒ ıȣµʌIJȦµĮIJȠȜȠȖȓĮ ĮțȩµĮ). ǹʌȡȠıįȚȩȡȚıIJĮ ĮțȩµĮ țĮȚ µİ
įȚĮijȠȡȑȢ țĮIJȐ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ʌĮȡĮµȑȞȠȣȞ 1ȠȞ) Ƞ ȤȡȩȞȠȢ İʌȦȐıİȦȢ IJȘȢ ʌĮșȒıİȦȢ (Įʌȩ
İȕįȠµȐįİȢ țĮȚ ȐȞȦ) Įʌȩ IJȠ ȤȡȩȞȠ ʌȚșĮȞȒȢ µȠȜȪȞıİȦȢ µȑȤȡȚ șİIJȚțȠʌȠȚȒıİȦȢ IJȦȞ İȚįȚțȫȞ
ĮȚµĮIJȠȜȠȖȚțȫȞ İȟİIJȐıİȦȞ țĮȚ 2ȠȞ) Ƞ ȤȡȩȞȠȢ İȞȐȡȟİȦȢ ʌĮșȠȜȠȖȚțȫȞ ıȣµʌIJȦµȐIJȦȞ țĮȚ
țȜȚȞȚțȒȢ İȚțȩȞĮȢ IJȠȣ ʌȐıȤȠȞIJȠȢ Įʌȩ IJȠ ȤȡȩȞȠ ݵijĮȞȓıİȦȢ șİIJȚțȫȞ ĮȚµĮIJȠȜȠȖȚțȫȞ
İȟİIJȐıİȦȞ (Įʌȩ İȕįȠµȐįİȢ ȑȦȢ ȤȡȩȞȚĮ Ȓ țĮșȩȜȠȣ). ǵȜȠȚ µİ șİIJȚțȑȢ ĮȚµĮIJȠȜȠȖȚțȑȢ
İȟİIJȐıİȚȢ IJȓșİȞIJĮȚ ȣʌȩ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ țĮȚ ȓıȦȢ țĮȚ șİȡĮʌİȓĮ ıIJȚȢ İȚįȚțȑȢ µȠȞȐįİȢ.
ȆȡȩįȡȠµĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ IJȠȣ ʌȐıȤȠȞIJȠȢ İȓȞĮȚ țĮIJĮȕȠȜȒ, ʌȣȡİIJȩȢ, įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ İȞIJİȡȚțȑȢ,
ĮįİȞȓIJȚįĮ, ĮʌȫȜİȚĮ ȕȐȡȠȣȢ, ȦȤȡȩIJȘIJĮ, ıIJȠµĮIJȓIJȚįĮ İʌȓµȠȞȘ ıIJȘ șİȡĮʌİȓĮ, İijȚįȡȫıİȚȢ.
ǼʌȚʌȜȠțȑȢ ȕĮșµȘįȩȞ Įʌȩ ȩȜĮ IJĮ ıȣıIJȒµĮIJĮ țĮȚ ȩȡȖĮȞĮ. ȈȣȞȘșȑıIJİȡİȢ ȠȚ ȜȠȚµȫȟİȚȢ
įȚȐijȠȡȦȞ İȚįȫȞ țĮȚ ıȠȕĮȡȠȪ ȕĮșµȠȪ, ʌȞİȣµȠȞȓĮ, Įʌȩ ʌȞİȣµȠȞȠțȪıIJȘ carinii, įȚȐıʌĮȡIJȠ
ĮȖȖİȚȠıȐȡțȦµĮ Kaposi. Ǿ ȪʌĮȡȟȘ ȑıIJȦ țĮȚ µȚĮȢ Įʌȩ ĮȣIJȑȢ ȣʌȠįȘȜȫȞİȚ ȕĮȡȪIJĮIJȘ
İȟȑȜȚȟȘ IJȘȢ ʌĮșȒıİȦȢ țĮȚ ĮʌĮȚIJİȓ ıȣȞİȤȒ ȞȠıȘȜİȓĮ țĮȚ șİȡĮʌİȓĮ ıİ İȚįȚțȒ µȠȞȐįĮ µİ
ʌȚșĮȞȩIJİȡȘ, ıİ ȐȜȜȠIJİ ȐȜȜȠ ȤȡȩȞȠ, IJȘȞ țĮIJȐȜȘȟȘ IJȠȣ ĮıșİȞȠȪȢ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ĬİIJȚțȑȢ ȠȚ İȚįȚțȑȢ ĮȚµĮIJȠȜȠȖȚțȑȢ İȟİIJȐıİȚȢ IJȘȢ ȞȩıȠȣ Įʌȩ İȚįȚțȒ µȠȞȐįĮ, ȤȦȡȓȢ ıĮijȒ
ĮȞĮijİȡȩµİȞȘ ıȣµʌIJȦµĮIJȠȜȠȖȓĮ țĮȚ ȤȦȡȓȢ țȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ İȞȩȢ ȑıIJȦ İȣȡȒµĮIJȠȢ Įʌȩ IJĮ
ĮȞĮijİȡȩµİȞĮ ȖȚĮ IJȠȣȢ ʌȐıȤȠȞIJİȢ Įʌȩ IJȘ ȞȩıȠ. īİȞȚțȒ țĮIJȐıIJĮıȘ țĮȜȒ. ȈȣȞȒșȦȢ IJȣȤĮȓȠ
İȪȡȘµĮ ıİ ȑȜİȖȤȠ ĮıșİȞȠȪȢ ȜȩȖȦ IJȡȩʌȠȣ ȗȦȒȢ Ȓ ıİȟȠȣĮȜȚțȒȢ ıȣµʌİȡȚijȠȡȐȢ Ȓ ıİ
ȑȜİȖȤȠ ĮȚµȠįȠıȓĮȢ Ȓ ıİ ıȣȞȒșȘ ȞȠıȠțȠµİȚĮțȩ ȑȜİȖȤȠ. ȉİȡȐıIJȚĮ Ș ȥȣȤȠȜȠȖȚțȒ

İʌȚȕȐȡȣȞıȘ IJȠȣ ȑȤȠȞIJȠȢ șİIJȚțȐ IJĮ İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȐ İȣȡȒµĮIJĮ ȑıIJȦ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ
IJȘȢ ȞȩıȠȣ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǼʌȚijȣȜĮțIJȚțȒ ȑȦȢ țĮțȒ. ȅ ĮıșİȞȒȢ șİȦȡİȓIJĮȚ ȩIJȚ įİȞ ʌȐıȤİȚ ĮțȩµȘ, ĮȜȜȐ ȑȤİȚ
ʌȡȠıȕȜȘșİȓ Įʌȩ IJȠȞ Țȩ țĮȚ įȪȞĮIJĮȚ ĮȞȐ ʌȐıĮ ıIJȚȖµȒ ȞĮ ĮȡȤȓıİȚ ȞĮ ȞȠıİȓ įİįȠµȑȞȠȣ ȩIJȚ
İȓȞĮȚ ĮʌȡȠıįȚȩȡȚıIJȠȢ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ İȞȐȡȟİȦȢ IJȘȢ ʌĮșȒıİȦȢ țĮȚ ıĮȞ țȜȚȞȚțȒȢ ȠȞIJȩIJȘIJĮȢ țĮȚ
įİįȠµȑȞȠȣ ȩIJȚ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ĮțȩµĮ ĮʌȠIJİȜİıµĮIJȚțȒ ʌȡȠȜȘʌIJȚțȒ șİȡĮʌİȓĮ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ țĮȚ
ȦȢ ijȠȡȑĮȢ ĮʌȜȐ ĮʌȠIJİȜİȓ ȓıȦȢ ȑȞĮ µȚțȡȩ țȓȞįȣȞȠ ıIJȠȣȢ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĮȣIJȩȞ ıİ țȠȞIJȚȞȒ
ĮʌȩıIJĮıȘ țĮȚ ȖȚĮ ʌȠȜȜȑȢ ȫȡİȢ țĮșȘµİȡȚȞȐ ıȣȞİȡȖĮȗȩµİȞȠȣȢ. ǼʌȓıȘȢ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ ȐȡȚıIJȘ
țĮIJȐıIJĮıȘ țĮȚ ıȣȞIJȒȡȘıȘ ȠȡȖĮȞȚıµȠȪ, ĮʌȠµȐțȡȣȞıȘ Įʌȩ țȐșİ įȣıµİȞȒ ʌĮȡȐȖȠȞIJĮ țĮȚ
ĮȡțİIJȑȢ ȫȡİȢ İȕįȠµĮįȚĮȓȦȢ ȖȚĮ IJȘȞ ʌȡȠȜȘʌIJȚțȒ IJȠȣ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ țĮȚ ȓıȦȢ șİȡĮʌİȓĮ
Įʌȩ IJȘȞ İȚįȚțȒ ȞȠıȠțȠµİȚĮțȒ µȠȞȐįĮ.
¾
ȤȡȩȞȚĮ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………….………………50 - 67% [1 – 2

2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ĬİIJȚțȑȢ ȠȚ İȟİIJȐıİȚȢ țĮȚ ݵijȐȞȚıȘ İȚįȚțȫȞ ıȣµʌIJȦµȐIJȦȞ țĮȚ ȑıIJȦ įȪȠ Įʌȩ IJĮ
ĮȞĮijİȡȩµİȞĮ țȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ ĮȞİȟĮȡIJȒIJȦȢ IJȠȣ İȓįȠȣȢ IJȘȢ șİȡĮʌİȓĮȢ țĮȚ ȞȠıȘȜİȓĮȢ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮțȒ ȑȦȢ ȤİȓȡȚıIJȘ. ĬİȦȡİȓIJĮȚ ʌȐıȤȦȞ ıİ ĮȡȤȚțȩ ȑıIJȦ ıIJȐįȚȠ, ȤȦȡȓȢ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJĮ
ȪʌĮȡȟȘ ȩȜȦȞ IJȦȞ İȣȡȘµȐIJȦȞ Ȓ İʌȚʌȜȠțȫȞ IJȘȢ ȞȩıȠȣ.
¾
ȤȡȩȞȚĮ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………….…80% [2 – 3

2.14. ȀȁǾȇȅȃȅȂǿȀǾ
ȊȆǼȇȀǼȇǹȉȍȈǾ
ȆǼȁȂǹȉȍȃ (ȞȩıȠȢ IJȘȢ Meleda)

ȆǹȁǹȂȍȃ

Ȁǹǿ

ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȀȜȘȡȠȞȠµȚțȒ ȞȩıȠȢ ʌȠȣ ĮȡȤȓȗİȚ Įʌȩ IJȘ ȕȡİijȚțȒ ȘȜȚțȓĮ țĮȚ ȤĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ
ȣʌİȡțİȡȐIJȦıȚțȒ ʌȜȐțĮ ıȣȞȒșȦȢ µİȖȐȜȠȣ ʌȐȤȠȣȢ țĮȚ ĮȞȫµĮȜȘȢ İʌȚijȐȞİȚĮȢ, ȣʌȠțȓIJȡȚȞȘȢ
ȤȡȠȚȐȢ, Ș ȠʌȠȓĮ țĮIJĮȜĮµȕȐȞİȚ ȠȜȩțȜȘȡȘ IJȘȞ İʌȚijȐȞİȚĮ IJȦȞ ʌĮȜĮµȫȞ țĮȚ IJȦȞ ʌİȜµȐIJȦȞ,
µİ ʌȡȠıȕȠȜȒ ıȣȞȒșȦȢ țĮȚ IJȦȞ ȠȞȪȤȦȞ țĮȚ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ İijȓįȡȦıȘȢ țĮȚ ĮijȒȢ IJȦȞ
ʌİȡȚȠȤȫȞ ĮȣIJȫȞ.
Ǿ țȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ țĮȚ Ƞ ȕĮșµȩȢ IJȘȢ ʌĮșȒıİȦȢ ȑȤİȚ ȒįȘ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Įʌȩ IJȘȞ ʌȡȫIJȘ
ʌĮȚįȚțȒ ȘȜȚțȓĮ (ʌȡȠȨʌȐȡȤȠȣıĮ țĮIJȐıIJĮıȘ țĮIJȐ IJȘȞ ĮıijĮȜȚıIJȚțȒ ȑȞȞȠȚĮ). ȁȩȖȦ IJȘȢ
ıțȜȘȡȩIJȘIJĮȢ țĮȚ IJȠȣ ʌȐȤȠȣȢ (țĮȚ ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĮȣIJȫȞ) IJȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ İȞIJȠʌȓıİȦȢ, ʌȡȠțĮȜİȓ
µȑIJȡȚȠȣ ȦȢ ıȘµĮȞIJȚțȠȪ ȕĮșµȠȪ įİȡµĮIJȚțȒ įȣıțĮµȥȓĮ țĮȚ įȣıȤȡȘıȓĮ IJȦȞ ȐțȡȦȞ ȤİȚȡȫȞ
țĮȚ ĮȞȐȜȠȖȘ įȣıȤȑȡİȚĮ ȣʌȠįȒıİȦȢ țĮȚ ȕĮįȓıİȦȢ. ȁȩȖȦ IJȠȪIJȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜȐȕİȚ ʌȠıȠıIJȩ
ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ 20% ȑȦȢ 50% ĮȞȐȜȠȖĮ, ĮȜȜȐ ıIJȘȞ ʌȡȠȨʌȐȡȤȠȣıĮ țĮIJȐıIJĮıȘ țĮIJȐ IJȘȞ
ĮıijĮȜȚıIJȚțȒ ȑȞȞȠȚĮ țĮȚ ȤȦȡȓȢ İʌȚįİȓȞȦıȘ.

2.15. ǿȋĬȊǹȈǾ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȃȩıȠȢ țȜȘȡȠȞȠµȚțȒ ʌȠȣ ĮȡȤȓȗİȚ Įʌȩ IJȘ ȕȡİijȚțȒ ȘȜȚțȓĮ (ıȣȞİʌȫȢ ʌȡȠȨʌȐȡȤȠȣıĮ,
ʌȐȞIJȠIJİ µİ IJȘȞ ĮıijĮȜȚıIJȚțȒ ȑȞȞȠȚĮ). ȆĮȡȠȣıȚȐȗİIJĮȚ țĮȚ ıIJĮ įȪȠ ijȪȜĮ țĮȚ
ȤĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ ijĮȚȩȤȡȦµĮ ȜȑʌȚĮ µȚțȡȠȪ ȦȢ µİȖĮȜȪIJİȡȠȣ IJȘȢ ijĮțȒȢ µİȖȑșȠȣȢ, IJĮ
ȠʌȠȓĮ țĮȜȪʌIJȠȣȞ ȠȜȩțȜȘȡȘ IJȘ įİȡµĮIJȚțȒ İʌȚijȐȞİȚĮ, İțIJȩȢ ʌĮȜĮµȫȞ, ʌİȜµȐIJȦȞ țĮȚ
ȕȜİȞȞȠȖȩȞȦȞ. Ȉİ ȠȡȚıµȑȞİȢ µȠȡijȑȢ IJȘȢ ȞȩıȠȣ IJĮ ȜȑʌȚĮ ȜȩȖȦ IJȠȣ µİȖȑșȠȣȢ țĮȚ IJȠȣ
ʌȐȤȠȣȢ IJȠȣȢ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ijĮȚȞȩµİȞĮ įİȡµĮIJȚțȒȢ įȣıțĮµȥȓĮȢ, țȣȡȓȦȢ ȐȞȦ țĮȚ țȐIJȦ
ȐțȡȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ İțțȡȚIJȚțȩIJȘIJĮȢ įȑȡµĮIJȠȢ (ȚįȡȫIJĮ, ıµȒȖµĮIJȠȢ).
ǻİȡµĮIJȠʌȐșİȚĮ ĮȞȓĮIJȘ µİ ĮȞĮțȠȣijȚıIJȚțȑȢ ȕİȜIJȚȦIJȚțȑȢ IJȘȢ İʌȚijȐȞİȚĮȢ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ
(ʌȡȠıȦȡȚȞȐ) șİȡĮʌİȓİȢ. ǻİȞ ıȤİIJȓȗİIJĮȚ µİ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȑȢ Ȓ ȚıIJȠȜȠȖȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ
ıȣıIJȘµȐIJȦȞ Ȓ ȠȡȖȐȞȦȞ IJȠȣ ıȫµĮIJȠȢ. ǼȞȓȠIJİ, ıİ ıȠȕĮȡȑȢ µȠȡijȑȢ IJȘȢ ȞȩıȠȣ, IJĮ
ʌȐıȤȠȞIJĮ ȐIJȠµĮ ȜȩȖȦ IJȘȢ țĮIJĮıIJȐıİȦȢ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ ȣijȓıIJĮȞIJĮȚ ıȣȤȞȐ įİȡµĮIJȚțȑȢ
µȠȜȪȞıİȚȢ, ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ țȠʌȫıİȦȢ țĮȚ įȣıijȠȡȓĮȢ țĮȚ ȑȤȠȣȞ țȐʌȠȚĮ
ʌȡȠįȚȐșİıȘ ȞȠıȘȡȩIJȘIJĮȢ µȚțȡȠȕȚĮțȒȢ, ȜȩȖȦ µİȚȦµȑȞȘȢ įİȡµĮIJȚțȒȢ ĮȞIJȚıIJȐıİȦȢ (µȚĮ
Įʌȩ IJȚȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓİȢ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ).
Ǿ µȠȡijȒ țĮȚ Ș ȕĮȡȪIJȘIJĮ IJȘȢ ȞȩıȠȣ ʌĮȡĮIJȘȡȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ĮȡȤȚțȒ ݵijȐȞȚıȘ țĮȚ ȩȤȚ µİ
İȟİȜȚțIJȚțȩ IJȡȩʌȠ µİ IJȘȞ ʌȐȡȠįȠ ʌȠȜȜȫȞ İIJȫȞ țĮȚ ȖȚ’ ĮȣIJȩ Ș ȚĮIJȡȚțȒ țĮȚ ĮıijĮȜȚıIJȚțȒ
țȡȓıȘ țĮȚ IJȠ ĮȞȐȜȠȖȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ʌȡȠȨʌȐȡȤȠȣıĮ țĮIJȐıIJĮıȘ
ȤȦȡȓȢ İʌȚįİȓȞȦıȘ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȂȚțȡȠȪ µİȖȑșȠȣȢ țĮȚ ʌȐȤȠȣȢ ȜȑʌȚĮ, ȤȦȡȓĮ ĮȟȚȩȜȠȖȘ įİȡµĮIJȚțȒ įȣıțĮµȥȓĮ țĮȚ ȤȦȡȓȢ
ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ įȑȡµĮIJȠȢ. ǼȜȜİȓʌȠȣȞ ȜȠȚʌȐ ijĮȚȞȩµİȞĮ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ȞȩıȠȢ įİȞ șİȡĮʌİȪİIJĮȚ, ĮȜȜȐ ıIJȠ İʌȓʌİįȠ ĮȣIJȩ įİȞ ĮʌĮȚIJȠȪȞIJĮȚ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJĮ șİȡĮʌİȓİȢ,
ȜȩȖȦ µȚțȡȫȞ ĮȜȜȠȚȫıİȦȞ İʌȚijȐȞİȚĮȢ įȑȡµĮIJȠȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………………………..…..5 - 15%
ıIJȘȞ ʌȡȠȨʌȐȡȤȠȣıĮ ȤȦȡȓȢ İʌȚįİȓȞȦıȘ
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȂİȖȐȜȠȣ µİȖȑșȠȣȢ țĮȚ ʌȐȤȠȣȢ ȜȑʌȚĮ µİ µȑIJȡȚĮ ȦȢ ıȘµĮȞIJȚțȒ įİȡµĮIJȚțȒ įȣıțĮµȥȓĮ țĮȚ
ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ įȑȡµĮIJȠȢ ĮȞȐȜȠȖȠȣ ȕĮșµȠȪ. ȋȦȡȓȢ ȖİȞȚțȐ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ
įȣıijȠȡȓĮȢ Ȓ İʌȚʌȜȠțȑȢ.
x

ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ

ȈȣȞȒșȦȢ ıIJȠ İʌȓʌİįȠ ĮȣIJȩ ĮʌĮȚIJȠȪȞIJĮȚ șİȡĮʌİȓİȢ ȖȚĮ ȕİȜIJȓȦıȘ IJȘȢ İʌȚijȐȞİȚĮȢ IJȠȣ
įȑȡµĮIJȠȢ ȖȚĮ ȕİȜIJȓȦıȘ IJȘȢ İʌȚijȐȞİȚĮȢ IJȦȞ įİȡµĮIJȚțȫȞ ıȣµʌIJȦµȐIJȦȞ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………………………..20 - 35%
ıIJȘȞ ʌȡȠȨʌȐȡȤȠȣıĮ ȤȦȡȓȢ İʌȚįİȓȞȦıȘ
3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȁȓĮȞ ıȘµĮȞIJȚțȠȪ µİȖȑșȠȣȢ Ȓ ʌȐȤȠȣȢ ȜȑʌȚĮ, µİ ȣʌİȡțİȡĮIJȫıİȚȢ ıİ ʌȠȜȜȐ ıȘµİȓĮ,
µİȖȐȜȠȣ ȕĮșµȠȪ įİȡµĮIJȚțȒ įȣıțĮµȥȓĮ, İȞȓȠIJİ ıİ ȩȜȘ IJȘȞ İʌȚijȐȞİȚĮ țĮȚ ȑȞIJȠȞİȢ
ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ. ȈȣȞȣʌȐȡȤȠȣȞ țĮȚ ȖİȞȚțȐ ijĮȚȞȩµİȞĮ țȠʌȫıİȦȢ
țĮȚ įȣıijȠȡȓĮȢ țĮȚ İȞȓȠIJİ țĮȚ İʌȚʌȜȠțȑȢ İʌȚµȠȜȪȞıİȦȞ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȈIJȠ İʌȓʌİįȠ ĮȣIJȩ ȠȚ ĮȞĮțȠȣijȚıIJȚțȑȢ șİȡʌİȓİȢ İȜȐȤȚıIJĮ ĮʌȠįȓįȠȣȞ. ȊʌȐȡȤİȚ țĮȚ
ĮȚıșȘIJȚțȩ ʌȡȩȕȜȘµĮ ݵijĮȞȑȢ țĮȚ ȥȣȤȠȜȠȖȚțȒ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ IJȠȣ ʌȐıȤȠȞIJȠȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………………………………….50%
ıIJȘȞ ʌȡȠȨʌȐȡȤȠȣıĮ ȤȦȡȓȢ İʌȚįİȓȞȦıȘ

2.16. ȁǼȊȀǾ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǻİȡµĮIJȠʌȐșİȚĮ ȐȖȞȦıIJȘȢ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ, µİ ʌȡȠįȚĮșİıȚțȠȪȢ ȓıȦȢ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ IJȘȞ ȪʌĮȡȟȘ
IJȘȢ ʌĮșȒıİȦȢ țĮȚ ıİ ȐȜȜĮ µȑȜȘ IJȘȢ ȠȚțȠȖȑȞİȚĮȢ, IJȘȞ ȥȣȤȚțȒ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ,
µȚțȡȠįȚĮIJĮȡĮȤȑȢ IJȠȣ ĮȣIJȩȞȠµȠȣ ȞİȣȡȚțȠȪ ıȣıIJȒµĮIJȠȢ, ĮȜȜȐ µİ ıȘµĮȞIJȚțȑȢ ʌȚșĮȞȩIJȘIJİȢ
ȞĮ İȞIJĮȤșİȓ IJİȜȚțȐ ıIJȚȢ ĮȣIJȠĮȞȠıȠȕȚȠȜȠȖȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ. ȋĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ
Įʌȩ ȜİȪțĮȞıȘ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ ıİ µȚțȡȑȢ Ȓ µİȖȐȜİȢ, ĮțĮȞȩȞȚıIJȠȣ ıȤȒµĮIJȠȢ, ʌİȡȚȠȤȑȢ,
ȜȩȖȦ ĮʌȫȜİȚĮȢ IJȘȢ µİȜĮȞȓȞȘȢ (ȕȚȠȜȠȖȚțȒ ȤȡȦıIJȚțȒ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ) ıİ ĮȣIJȑȢ. ǼȞIJȠʌȓȗİIJĮȚ
ıȣȞȒșȦȢ ıIJȠ ʌȡȩıȦʌȠ, IJĮ ȐȞȦ ȐțȡĮ, IJȠȞ țȠȡµȩ, IJĮ ȖİȞȞȘIJȚțȐ ȩȡȖĮȞĮ, µİ ʌȡȠIJȓµȘıȘ IJȚȢ
įȪȠ ʌȡȫIJİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ. ǻİȡµĮIJȠʌȐșİȚĮ țĮȚ IJȦȞ įȪȠ ijȪȜȦȞ țĮȚ ȩȜȦȞ IJȦȞ ȘȜȚțȚȫȞ. ȉȠ
įȑȡµĮ ıIJȚȢ ʌȐıȤȠȣıİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ įİȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ȐȜȜȘ ĮȞĮIJȠµȠ – ijȣıȚȠȜȠȖȚțȒ ĮȜȜȠȓȦıȘ
Ȓ įȚĮIJĮȡĮȤȒ, ȠȪIJİ ıȤİIJȓȗİIJĮȚ Ș ʌȐșȘıȘ µİ ȐȜȜİȢ ȞȩıȠȣȢ Ȓ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ IJȠȣ ȠȡȖĮȞȚıµȠȪ.
ǼȓȞĮȚ µȩȞȠ ĮȚıșȘIJȚțȩ IJȠ ʌȡȩȕȜȘµĮ µİ µȓĮ µİȖĮȜȪIJİȡȘ ijȦIJȠİȣĮȚıșȘıȓĮ ıIJȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ
ĮȣIJȑȢ, ȩIJĮȞ ijȣıȚțȐ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİIJĮȚ ıİ ĮțȐȜȣʌIJĮ µȑȡȘ IJȠȣ ıȫµĮIJȠȢ țĮȚ ȚįȓȦȢ IJȠ ʌȡȩıȦʌȠ
țĮȚ ȑȤİȚ ĮȟȚȩȜȠȖȘ ȑțIJĮıȘ. ǹțȩµȘ țĮȚ ȠȚ µȑȤȡȚ ıȒµİȡĮ șİȡĮʌİȓİȢ įİȞ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȦȢ
ĮʌȠIJİȜİıµĮIJȚțȑȢ, įȪȞĮIJĮȚ ȩµȦȢ ȠȚ ʌȐıȤȠȣıİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȞĮ țĮȜȪʌIJȠȞIJĮȚ µİ įȚȐijȠȡİȢ
İȚįȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ (IJȪʌȠȣȢ µĮțȚȖȚȐȗ) ıIJȠ ȤȡȫµĮ IJȠȣ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȠȪ įȑȡµĮIJȠȢ. īȚĮ ȩȜĮ IJĮ
ĮȞȦIJȑȡȦ įİȞ IJȓșİIJĮȚ șȑµĮ ʌȠıȠıIJȠȪ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ, țĮIJȐ IJȘȞ ĮıijĮȜȚıIJȚțȒ ȑȞȞȠȚĮ, ıIJȘȞ
ʌȐșȘıȘ ĮȣIJȒ.

2.17. ȌȍȇǿǹȈǾ

ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȃȩıȠȢ ȐȖȞȦıIJȘȢ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ, µİ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȒ țȜȚȞȚțȒ țĮȚ ȚıIJȠȜȠȖȚțȒ İȚțȩȞĮ țĮȚ µİ
İȞIJȠʌȓıİȚȢ ıIJȠ IJȡȚȤȦIJȩ IJȘȢ țİijĮȜȒȢ, IJȠȞ țȠȡµȩ, IJĮ ȐȞȦ țĮȚ țȐIJȦ ȐțȡĮ. ȃȩıȠȢ IJȘȢ
ȞİĮȡȒȢ ȦȢ µȑıȘȢ ȘȜȚțȓĮȢ țĮȚ IJȦȞ įȪȠ ijȪȜȦȞ, įȣıȓĮIJȠȢ, ȣʌȠIJȡȠʌȚȐȗȠȣıĮ, µȘ µİIJĮįȠIJȚțȒ.
Ǿ ȥȣȤȚțȒ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ ijĮȓȞİIJĮȚ ȞĮ ʌĮȓȗİȚ ȡȩȜȠ ıIJȘȞ ȑȞIJĮıȘ țĮȚ ıIJȚȢ ȣʌȠIJȡȠʌȑȢ. ǻİȞ
ȣʌȐȡȤİȚ ȡȚȗȚțȒ șİȡĮʌİȓĮ µȑȤȡȚ ıȒµİȡĮ. ǻİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌĮșȠȜȠȖȚțȑȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ ıIJĮ Ȓ Įʌȩ
ȐȜȜĮ ıȣıIJȒµĮIJĮ Ȓ ȩȡȖĮȞĮ, İțIJȩȢ ȠȡȚıµȑȞȦȞ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȞ (țȠȜȜĮȖȠȞȚțȒȢ µȐȜȜȠȞ
ʌȡȠįȚĮșȑıİȦȢ ȐIJȠµĮ) ʌȠȣ ıȣȞȠįİȪİIJĮȚ Ȓ įȘµȚȠȣȡȖİȓ ĮȡșȡȚțȐ țĮȚ ȠıIJȚțȐ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ
țĮȚ İȣȡȒµĮIJĮ (ȥȦȡȓĮıȘ µİIJȐ ĮȡșȡȠʌȐșİȚĮȢ Ȓ ĮȡșȡȠʌĮșȘIJȚțȒ ȥȦȡȓĮıȘ). ȈIJȘ µȠȡijȒ
ĮȣIJȒ ıIJȘȞ ĮıijĮȜȚıIJȚțȒ ıțȑȥȘ țĮȚ țȡȓıȘ țȣȡȓȦȢ ȜĮµȕȐȞȠȞIJĮȚ ȣʌȩȥȘ Ƞ ȕĮșµȩȢ țĮȚ Ș
ȑțIJĮıȘ IJȦȞ İțįȘȜȫıİȦȞ ĮȣIJȫȞ Įʌȩ IJȠ ıțİȜİIJȚțȩ ıȪıIJȘµĮ țĮȚ IJȠ ĮȞȐȜȠȖȠ ʌȠıȠıIJȩ
ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ țĮȜȪIJİȡĮ ĮʌȠijĮıȓȗİIJĮȚ µİIJȐ ȠȡșȠʌİįȚțȠȪ ıȣµȕȠȪȜȠȣ Įʌȩ țȠȚȞȠȪ.
ǹȞĮȜȩȖȦȢ IJȘȢ țȜȚȞȚțȒȢ İȚțȩȞĮȢ, Ș ȞȩıȠȢ țĮIJĮIJȐııİIJĮȚ ıİ įȚȐijȠȡȠȣȢ IJȪʌȠȣȢ țĮȚ
µȠȡijȑȢ. ȉȘȞ ĮıijĮȜȚıIJȚțȒ ĮȞĮʌȘȡȓĮ İȞįȚĮijȑȡİȚ țȣȡȓȦȢ, İțIJȩȢ IJȦȞ ĮȞȦIJȑȡȦ
ʌİȡȚʌIJȫıİȦȞ, Ș ijȜȣțIJĮȚȞȫįȘȢ ȥȦȡȓĮıȘ ʌĮȜĮµȫȞ țĮȚ ʌİȜµȐIJȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓ, Ș
ȥȦȡȓĮıȘ țĮIJȐ ʌȜȐțĮȢ ĮȞ İȓȞĮȚ ıȘµĮȞIJȚțȒȢ İțIJȐıİȦȢ µİIJȐ țȜȚȞȚțȫȞ ıȘµİȓȦȞ
įİȡµĮIJȚțȒȢ įȣıțĮµȥȓĮȢ țĮȚ įȣıȤȡȘıȓĮȢ IJȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ İȞIJȠʌȓıİȦȢ țĮȚ Ș ȖİȞȚțİȣµȑȞȘ
İȡȣșȡȠįİȡµȚțȒ µȠȡijȒ, ȜȩȖȦ țĮȚ IJȦȞ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȫȞ įȚĮIJĮȡĮȤȫȞ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ
(İțțȡȚIJȚțȩIJȘIJĮȢ, ȐįȘȜȠȣ įȚĮʌȞȠȒȢ, șİȡµȠȡȣșµȓıİȦȢ) Įʌȩ IJȠ ȜȓĮȞ İțIJİIJĮµȑȞȠ Ȓ
ȖİȞȚțİȣµȑȞȠ İȟȐȞșȘµĮ țĮȚ IJȚȢ ĮȖȖİȚȠțȚȞȘIJȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ʌȠȣ ıȣȞȣʌȐȡȤȠȣȞ. ǼʌȓıȘȢ
ıIJȘȞ IJİȜİȣIJĮȓĮ ĮȣIJȒ µȠȡijȒ ȣʌȐȡȤİȚ țĮȚ µȘ ĮµİȜȘIJȑȠ ĮȚıșȘIJȚțȩ ʌȡȩȕȜȘµĮ țĮȚ
ȥȣȤȠȜȠȖȚțȩ ʌȡȩȕȜȘµĮ IJȦȞ ʌĮıȤȩȞIJȦȞ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȂȚțȡȒȢ ȑȦȢ µȑIJȡȚĮȢ İțIJȐıİȦȢ țĮIJȐ ʌȜȐțĮȢ µȠȡijȒ Ȓ ijȜȣțIJĮȚȞȫįȘȢ µȠȡijȒ İȜĮijȡȐ ȤȦȡȓȢ
ĮȟȚȩȜȠȖĮ ıȘµİȓĮ įİȡµĮIJȚțȒȢ įȣıțĮµȥȓĮȢ țĮȚ ĮȡșȡȠʌĮșȘIJȚțȒ µȠȡijȒ µİ İȜĮijȡȠȪ ȕĮșµȠȪ
ĮȡșȡȚțȑȢ – ȠıIJȚțȑȢ İțįȘȜȫıİȚȢ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȈȤİIJȚțȫȢ țĮȜȒ. ‘ǶijİıȘ µİ țĮIJȐȜȜȘȜİȢ șİȡĮʌİȓİȢ. ȊʌȠIJȡȠʌȑȢ ĮȞĮµȑȞȠȞIJĮȚ. ȉȠ
İʌȐȖȖİȜµĮ įİȞ ʌĮȓȗİȚ ȚįȚĮȓIJİȡȠ ȡȩȜȠ.
¾
µȒȞİȢ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………….5 - 20% [1 – 6

2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȂİȖȐȜȘȢ İțIJȐıİȦȢ țĮIJȐ ʌȜȐțĮȢ µȠȡijȒ Ȓ ijȜȣțIJĮȚȞȫįȘȢ µȠȡijȒ µİ ĮȟȚȩȜȠȖȠ ȕĮșµȩ
įȣıȤȡȘıȓĮȢ ȐȞȦ țĮȚ țȐIJȦ ȐțȡȦȞ țĮȚ ĮȡșȡȠʌĮșȘIJȚțȒ µȠȡijȒ µİ ʌȠȜȜĮʌȜȑȢ ĮȡșȡȚțȑȢ –
ȠıIJȚțȑȢ İțįȘȜȫıİȚȢ µȑIJȡȚȠȣ ȕĮșµȠȪ, µİ ıȤİIJȚțȐ ıȣȤȞȑȢ ȣʌȠIJȡȠʌȑȢ țĮȚ șİȡĮʌİȓİȢ.
x

ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ

ǼʌȚijȣȜĮțIJȚțȒ. ȈȤİIJȚțȒ ȪijİıȘ µİIJȐ Įʌȩ µİȖĮȜȪIJİȡİȢ șİȡĮʌİȓİȢ. ȊʌȠIJȡȠʌȑȢ ıȣȞȒșİȚȢ țĮȚ
İȞȓȠIJİ ıȣȤȞȑȢ. ȉĮ ȤİȚȡȠȞĮțIJȚțȐ Ȓ įȣıµİȞȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ İʌĮȖȖȑȜµĮIJĮ İʌȚȕĮȡȪȞȠȞIJĮȚ
ʌİȡȚııȩIJİȡȠ.
¾
ȤȡȩȞȠ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………...…25 - 40% [6 µȒȞİȢ – 1

3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȁȓĮȞ İțIJİIJĮµȑȞȘȢ Ȓ ȖİȞȚțİȣµȑȞȘȢ țȜȚȞȚțȒȢ İȚțȩȞĮȢ țĮIJȐ ʌȜȐțĮȢ µȠȡijȒ Ȓ ȑȞIJȠȞȘ
ijȜȣțIJĮȚȞȫįȘȢ µȠȡijȒ µİ µİȖȐȜȠ ȕĮșµȩ įİȡµĮIJȚțȒȢ įȣıțĮµȥȓĮȢ țĮȚ įȣıȤȡȘıȓĮȢ IJȦȞ
ʌİȡȚȠȤȫȞ İȞIJȠʌȓıİȦȢ țĮȚ ĮȡșȡȠʌĮșȘIJȚțȒ µȠȡijȒ µİ ʌȠȜȜĮʌȜȑȢ țĮȚ ȑȞIJȠȞİȢ ĮȡșȡȚțȑȢ
ȠıIJȚțȑȢ İțįȘȜȫıİȚȢ. ǼʌȓıȘȢ ȖİȞȚțİȣµȑȞȘ İȡȣșȡȠįİȡµȚțȒ µȠȡijȒ, ʌȠȣ ݵijĮȞȓȗİȚ țĮȚ IJȚȢ
ĮȞĮijİȡȩµİȞİȢ ıIJȠȞ ʌȡȩȜȠȖȠ IJȠȣ țİijĮȜĮȓȠȣ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ įȑȡµĮIJȠȢ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǵȤȚ țĮȜȒ. ǻȪıțȠȜİȢ țĮȚ µĮțȡȠȤȡȩȞȚİȢ șİȡĮʌİȓİȢ µİ µȚțȡȒ ȪijİıȘ. ǼʌȓʌİįȠ ʌȠȣ
İʌȚȕĮȡȪȞȠȞIJĮȚ ȩȜĮ ıȤİįȩȞ IJĮ İʌĮȖȖȑȜµĮIJĮ. ȊʌȠIJȡȠʌȑȢ ıȣȞȒșİȚȢ țĮȚ ıȣȤȞȑȢ. ȊʌȐȡȤİȚ
țĮȚ ĮȚıșȘIJȚțȩ ʌȡȩȕȜȘµĮ țĮȚ ȥȣȤȠȜȠȖȚțȒ İȟĮȚIJȓĮȢ ĮȣIJȠȪ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ IJȠȣ ʌȐıȤȠȞIJȠȢ.
¾
ȤȡȩȞȚĮ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………….…50 - 67% [1 – 2

2.18. ȆǹȇǹȌȍȇǿǹȈǾ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǻİȡµĮIJȠʌȐșİȚĮ ȐȖȞȦıIJȘȢ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ, įȚĮijȩȡȦȞ µȠȡijȫȞ (ıIJĮȖȠȞȠİȚįȒȢ, țĮIJȐ ʌȜȐțĮȢ,
ȜİȚȤȘȞȠİȚįȒȢ) µİ İȟĮȞșȒµĮIJĮ İȡȣșȘµĮIJȠȜİʌȚįȫįȠȣȢ ıȣȞȒșȦȢ IJȪʌȠȣ İțIJİIJĮµȑȞĮ Ȓ ȩȤȚ
ıIJȠȞ țȠȡµȩ, IJĮ ȐȞȦ țĮȚ IJĮ țȐIJȦ ȐțȡĮ. ǼȓȞĮȚ ȒʌȚĮȢ ȑȦȢ µȑIJȡȚĮȢ ıȣȞȒșȦȢ İȞIJȐıİȦȢ µİ
țĮȜȒ ĮʌȐȞIJȘıȘ ıIJȚȢ ĮȞȐȜȠȖİȢ șİȡĮʌİȓİȢ, İțIJȩȢ µȓĮȢ ȚįȚĮȓIJİȡȘȢ µȠȡijȒȢ, IJȘȢ
İȣȜȠȖȚȠİȚįȠȪȢ ʌĮȡĮȥȦȡȚȐıİȦȢ IJȠȣ Mucha – Haperman µİ ȕȜĮIJȚįȠ – ȞİțȡȦIJȚțȑȢ –
ĮȖȖİȚĮțȑȢ İțįȘȜȫıİȚȢ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ, İȟĮʌȜȠȪµİȞİȢ ıİ µȑIJȡȚĮ ȑȦȢ µİȖȐȜȘ ȑțIJĮıȘ. Ǿ
µȠȡijȒ ĮȣIJȒ ȤȡȒȗİȚ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ İȜȑȖȤȠȣ, ʌĮȡĮțȠȜȠȣșȒıİȦȢ țĮȚ İȚįȚțȒȢ µĮțȡȐȢ șİȡĮʌİȓĮȢ
µȑȤȡȚȢ ĮʌȠįȡȠµȒȢ. Ǿ µȠȡijȒ ĮȣIJȒ įȪȞĮIJĮȚ ȞĮ ȜȐȕİȚ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ 20 – 50%
ĮȞȐȜȠȖĮ, İʌȓ ȑȞĮ ȤȡȩȞȠ, țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ Ș ȖİȞȓțİȣıȘ IJȠȣ İȟĮȞșȒµĮIJȠȢ ıIJȚȢ ȐȜȜİȢ
µȠȡijȑȢ IJȘȢ ʌĮșȒıİȦȢ. ȅȚ ıȣȞȒșİȚȢ µȠȡijȑȢ ʌĮȡĮȥȦȡȓĮıȘȢ, ıIJȘ ıȣȞȒșȘ IJȠȣ ȑțIJĮıȘ țĮȚ
ȑȞIJĮıȘ, įİȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĮȞĮʌȘȡȓĮ µİ IJȘȞ ĮıijĮȜȚıIJȚțȒ ȑȞȞȠȚĮ. ȊʌȐȡȤİȚ ȩµȦȢ Ș
ʌȚșĮȞȩIJȘIJĮ Ș įİȡµĮIJȠʌȐșİȚĮ ĮȣIJȒ țĮȚ ȚįȓȦȢ Ș țĮIJȐ ʌȜȐțĮȢ țĮȚ Ș ȜİȚȤȘȞȠİȚįȒȢ µȠȡijȒ
IJȘȢ ȞĮ µİIJĮʌȑıİȚ ıIJȘ ȈʌȠȖȖȠİȚįȒ ȂȣțȘIJȓĮıȘ, ʌȐșȘıȘ ıȠȕĮȡȒ (ȕȜ. ıȤİIJȚțȩ țİijȐȜĮȚȠ),
ȠʌȩIJİ ĮȜȜȐȗȠȣȞ IJĮ țȡȚIJȒȡȚĮ țĮȚ Ș ĮʌȩijĮıȘ ȖȚĮ ĮıijĮȜȚıIJȚțȒ ĮȞĮʌȘȡȓĮ. īȚĮ IJȠ ȜȩȖȠ ĮȣIJȩ
ȠȚ ʌȐıȤȠȞIJİȢ Įʌȩ IJȘ ȞȩıȠ IJȓșİȞIJĮȚ țĮIJȐ įȚĮıIJȒµĮIJĮ ıİ țȜȚȞȚțȠİȡȖĮıIJȘȡȚĮțȩ
įİȡµĮIJȠȜȠȖȚțȩ ȞȠıȠțȠµİȚĮțȩ ȑȜİȖȤȠ.

2.19. ȈȆȅīīȅǼǿǻǾȈ ȂȊȀǾȉǿǹȈǾ*

ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȃȩıȠȢ ȐȖȞȦıIJȘȢ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ, ȕȡĮįİȓĮȢ (ʌȠȜȜȫȞ İIJȫȞ) İȟİȜȓȟİȦȢ, ĮȜȜȐ țĮțȒȢ IJİȜȚțȐ
ʌȡȠȖȞȫıİȦȢ. ȀĮIJĮIJȐııİIJĮȚ ıIJȚȢ ʌȡȠ țĮȚ ȞİȠʌȜĮıµĮIJȚțȑȢ țĮIJĮıIJȐıİȚȢ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ, µİ
ıȣµµİIJȠȤȒ țĮȚ İȣȡȒµĮIJĮ IJİȜȚțȫȢ Įʌȩ IJȠ ȖİȞȚțȩ ȠȡȖĮȞȚıµȩ țĮȚ IJĮ ȩȡȖĮȞȐ IJȠȣ.
ȆȡȠıȕȐȜȜİȚ ıȣȞȘșȑıIJİȡĮ ȐȞįȡİȢ µȑıȘȢ ȘȜȚțȓĮȢ. DzȤİȚ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȒ țȜȚȞȚțȒ țĮȚ
ȚıIJȠȜȠȖȚțȒ İȚțȩȞĮ, ĮȞȐȜȠȖȘ IJȠȣ ıIJĮįȓȠȣ ʌȠȣ İȣȡȓıțİIJĮȚ (ıIJȐįȚȠ ĮțĮȞȩȞȚıIJȠȣ
țȞȘıµȫįȠȣȢ İȡȣșȒµĮIJȠȢ, ıIJȐįȚȠ įȚȘșȘµȑȞȦȞ țĮȚ ʌİȡȚȖİȖȡĮµµȑȞȦȞ ʌȜĮțȫȞ țĮȚ IJȠ
ıʌȐȞȚȠ ıIJȐįȚȠ ıȤȘµĮIJȚıµȠȪ įİȡµĮIJȚțȫȞ ȩȖțȦȞ). Ǿ țȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ IJȘȢ ȞȩıȠȣ
İțįȘȜȫȞİIJĮȚ ıİ ıȤİIJȚțȐ µİȖȐȜȘ ȑțIJĮıȘ IJȠȣ țȠȡµȠȪ, IJȦȞ ȐȞȦ țĮȚ IJȦȞ țȐIJȦ ȐțȡȦȞ.
ȈȣȞȠįİȪİIJĮȚ ıȣȞȒșȦȢ, Įʌȩ IJȠ 2Ƞ ȚįȓȦȢ ıIJȐįȚȠ, țĮȚ Įʌȩ ȖİȞȚțȐ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ, ȩʌȦȢ
țĮțȠȣȤȓĮ, țĮIJĮȕȠȜȒ įȣȞȐµİȦȞ, ʌȣȡİIJȚțȒ İȞȓȠIJİ țȓȞȘıȘ, ĮʌȫȜİȚĮ ȕȐȡȠȣȢ, ıʌȜĮȖȤȞȚțȐ
İȞȠȤȜȒµĮIJĮ țĮȚ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ. Ȉİ ȩȜĮ IJĮ ıIJȐįȚĮ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ IJĮțIJȚțȒ ȞȠıȠțȠµİȚĮțȒ
ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ IJȠȣ ĮıșİȞȠȪȢ țȚ ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȠȣ ıIJĮįȓȠȣ țĮȚ ʌĮȡĮIJİIJĮµȑȞİȢ Ȓ
İʌĮȞĮȜȘʌIJȚțȑȢ șİȡĮʌİȓİȢ İȚįȚțȠȪ IJȪʌȠȣ (țȠȡIJȚȗȠȞȠșİȡĮʌİȓİȢ, ȤȘµİȚȠșİȡĮʌİȓİȢ,
ĮțIJȚȞȠșİȡĮʌİȓİȢ, ĮȞȠıȠȕȚȠȜȠȖȚțȑȢ șİȡĮʌİȓİȢ, țIJȜ ıȣȞȠįȐ șİȡĮʌİȣIJȚțȐ ıȤȒµĮIJĮ,
ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȦȞ İʌȚʌȜȠțȫȞ). ȅȚ șİȡĮʌİȓİȢ ĮȣIJȑȢ ʌȡȠıijȑȡȠȣȞ ıȤİIJȚțȐ țĮȜȐ ĮʌȠIJİȜȑıµĮIJĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȠȪ İȜȑȖȤȠȣ IJȘȢ ȞȩıȠȣ, ʌĮȡȐ IJȚȢ ĮȞĮµİȞȩµİȞİȢ ȣʌȠIJȡȠʌȑȢ IJȘȢ țĮȚ ʌĮȡĮIJİȓȞȠȣȞ
ȖȚĮ ʌȠȜȜȐ ȤȡȩȞȚĮ IJȘ ıȤİIJȚțȫȢ țĮȜȒ țĮIJȐıIJĮıȘ IJȠȣ ĮıșİȞȠȪȢ țĮȚ ĮȞĮȕȐȜȜȠȣȞ IJȘȞ
İȟȑȜȚȟȘ Ȓ İʌȚȕȡĮįȪȞȠȣȞ IJȠ ȡȣșµȩ IJȘȢ ȞȩıȠȣ. ǻİȞ İȓȞĮȚ µİIJĮįȠIJȚțȒ, ıȣȖȖİȞȒȢ Ȓ
țȜȘȡȠȞȠµȚțȒ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
1Ƞ ıIJȐįȚȠ IJȘȢ ȞȩıȠȣ ıIJȘȞ İȚțȩȞĮ IJȠȣ İȡȣșȒµĮIJȠȢ ıİ ĮȟȚȩȜȠȖȘ ȑțIJĮıȘ țĮȚ µİ ȚıIJȠȜȠȖȚțȒ
İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ, ȤȦȡȓȢ ĮțȩµȘ țȜȚȞȚțȐ Ȓ İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȐ İȣȡȒµĮIJĮ Įʌȩ IJȠȞ ȣʌȩȜȠȚʌȠ
ȠȡȖĮȞȚıµȩ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ȐȜȜİȢ ĮȚIJȚȐıİȚȢ İțIJȩȢ Įʌȩ IJȠȞ İȞIJȠȞȩIJĮIJȠ țȞȘıµȩ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǼʌȚijȣȜĮțIJȚțȒ, ȜȩȖȦ IJȘȢ ȕȡĮįİȓĮȢ ȑıIJȦ İȟİȜȓȟİȦȢ IJȘȢ ȞȩıȠȣ. ȉȠ ıIJȐįȚȠ ĮȣIJȩ ĮʌĮȞIJȐ
țĮȜȐ ıIJȚȢ İȚįȚțȑȢ șİȡĮʌİȓİȢ. ȊʌȠIJȡȠʌȑȢ ĮȞĮµȑȞȠȞIJĮȚ.
¾
ȤȡȩȞȚĮ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………….…20 - 35% [1 – 2

2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
2Ƞ ıIJȐįȚȠ IJȘȢ ȞȩıȠȣ IJȦȞ ʌİȡȚȖİȖȡĮµµȑȞȦȞ țĮȚ įȚȘșȘµȑȞȦȞ ʌȜĮțȫȞ ıİ ĮȟȚȩȜȠȖȘ ȑțIJĮıȘ
µİ ıȣȤȞȑȢ ȣʌȠIJȡȠʌȑȢ. ǻȚȩȖțȦıȘ įȚĮijȩȡȦȞ ȜݵijĮįȑȞȦȞ. ȆȚșĮȞȐ ĮȚµĮIJȠȜȠȖȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȜİȣȤĮȚµȚțȠȪ IJȪʌȠȣ țĮȚ İȞȓȠIJİ ıʌȜĮȖȤȞȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ. ȈȣȞȒșȦȢ ıȣȞȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮȚIJȚȐıİȚȢ
țĮIJĮȕȠȜȒȢ, ʌȣȡİIJȚțȒȢ țȚȞȒıİȦȢ, ıʌȜĮȖȤȞȚțȫȞ İȞȠȤȜȒıİȦȞ.
x

ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ

ǵȤȚ țĮȜȒ. ǼȞIJȠȞȩIJİȡİȢ țĮȚ µĮțȡȩIJİȡİȢ ȠȚ ĮʌĮȚIJȠȪµİȞİȢ șİȡĮʌİȓİȢ. ȈȣȤȞȑȢ ȣʌȠIJȡȠʌȑȢ.
ǹʌĮȚIJİȓIJĮȚ IJĮțIJȚțȩȢ ȞȠıȠțȠµİȚĮțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ. ǻȪȞĮIJĮȚ ȞĮ İȟİȜȚȤșİȓ țĮțȫȢ ȤȦȡȓȢ IJȘ
įȘµȚȠȣȡȖȓĮ 3Ƞȣ ıIJĮįȓȠȣ.
¾
3 ȑIJȘ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………...…50 - 67% [2 –

3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
2Ƞ ıIJȐįȚȠ IJȘȢ ȞȩıȠȣ, ĮȜȜȐ µİ µİȖĮȜȪIJİȡȘ țĮȚ İȞIJȠȞȩIJİȡȘ İȚțȩȞĮ, ʌȠȜȜĮʌȜȑȢ ĮȚIJȚȐıİȚȢ,
țȜȚȞȚțȐ țĮȚ İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȐ İȣȡȒµĮIJĮ Įʌȩ IJȠ ȖİȞȚțȩ ȠȡȖĮȞȚıµȩ, ıʌȜĮȖȤȞȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ,
țĮIJĮȕȠȜȒ, țĮȤİȟȓĮ. ǼʌȓıȘȢ IJȠ 3Ƞ ıIJȐįȚȠ IJȦȞ įİȡµĮIJȚțȫȞ ȩȖțȦȞ µİ ȩȜĮ IJĮ ĮȞȦIJȑȡȦ
İȣȡȒµĮIJĮ țĮȚ ȖİȞȚțȒ țĮIJȐıIJĮıȘ ȕĮȡȑȦȢ ʌȐıȤȠȞIJȠȢ.
* Ǿ ȞȩıȠȢ ʌĮȡȐ IJȠ ȩȞȠµȐ IJȘȢ įİȞ ȑȤİȚ ıȤȑıȘ µİ µȪțȘIJİȢ.

x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮțȒ ȑȦȢ ȤİȓȡȚıIJȘ. ǹʌĮȚIJȠȪȞIJĮȚ ıȣȤȞȑȢ ȞȠıȘȜİȓİȢ țĮȚ ȑȞIJȠȞİȢ șİȡĮʌİȓİȢ µİ µȑIJȡȚĮ
ĮʌȠIJİȜȑıµĮIJĮ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ. ȀĮIJȐıIJĮıȘ µȘ ĮȞĮıIJȡȑȥȚµȘ ʌȡȠȢ ȚțĮȞȠʌȠȚȘIJȚțȒ
ȕİȜIJȓȦıȘ.
¾
ȗȦȒȢ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………….80% [2 ȤȡȩȞȚĮ – İij’ ȩȡȠȣ

2.20. ǼȇȊĬǾȂǹȉȍǻǾȈ ȁȊȀȅȈ
2.20.1. ȋȡȩȞȚȠȢ Ȓ įȚıțȠİȚįȒȢ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǼȞIJȠʌȓȗİIJĮȚ țȣȡȓȦȢ ıIJȠ ʌȡȩıȦʌȠ țĮȚ IJȠ IJȡȚȤȦIJȩ IJȘȢ țİijĮȜȒȢ țĮȚ ȤĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ
µȚțȡȑȢ İȡȣșȡȠȧȫįİȚȢ ʌȜȐțİȢ µİ ȣʌİȡțİȡȐIJȦıȘ țĮȚ ȠȣȜȫįȘ ĮIJȡȠijȓĮ ĮȣIJȫȞ. ǻİȞ
ıȣȞȠįİȪİIJĮȚ Įʌȩ ȖİȞȚțȐ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ Ȓ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ ȐȜȜȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ. ǹʌĮȞIJȐ țĮȜȐ ıIJȚȢ
İȚįȚțȑȢ șİȡĮʌİȓİȢ țĮȚ ıʌĮȞȚȩIJĮIJĮ µİIJĮʌȓʌIJİȚ ıİ ıȣıIJȘµĮIJȚțȩ ȜȪțȠ. ǻİȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ
İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȐ İȣȡȒµĮIJĮ İțIJȩȢ µȚțȡȠȪ ȕĮșµȠȪ ȜİȣțȠʌİȞȓĮȢ, ȑȤİȚ ȩµȦȢ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȒ
ȚıIJȠȜȠȖȚțȒ İȚțȩȞĮ țĮȚ İȣȡȒµĮIJĮ ĮȞȠıȠijșȠȡȚıµȠȪ. Ǿ ʌȚșĮȞȩIJİȡȘ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮ, ıIJȘ µȠȡijȒ
ĮȣIJȒ İȓȞĮȚ Ș ĮȣIJȠȐȞȠıȠȢ ĮȞIJȓįȡĮıȘ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ.

2.20.2. ȊʌȠȟȪȢ Ȓ įȚȐȤȣIJȠȢ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ

ǼȞįȚȐµİıȠȢ µȠȡijȒ țĮȜȠȘșȑıIJİȡȘ IJȠȣ ıȣıIJȘµĮIJȚțȠȪ µİ µİȖĮȜȪIJİȡȘ İȟȐʌȜȦıȘ IJȠȣ
İȟĮȞșȒµĮIJȠȢ Įʌȩ IJȠ įȚıțȠİȚįȒ ıIJȠ ʌȡȩıȦʌȠ, IJȠȞ țȠȡµȩ, IJĮ ȐȞȦ țĮȚ IJĮ țȐIJȦ ȐțȡĮ. ȉĮ
ȖİȞȚțȐ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ țĮȚ ĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İȓȞĮȚ ȒʌȚĮ. ǻİȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ıʌȜĮȖȤȞȚțȑȢ
ʌȡȠıȕȠȜȑȢ. ǼȡȖĮıIJȘȡȚĮțȫȢ, İțIJȩȢ IJȘȢ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȒȢ ȚıIJȠȜȠȖȚțȒȢ įȚĮʌȚıIJȫȞȠȞIJĮȚ țĮȚ
µȚțȡȠȪ ȕĮșµȠȪ ȜİȣțȠʌİȞȓĮ, µȚțȡȒ ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ ȉȀǼ, İȞȓȠIJİ ĮȞIJȚʌȣȡȘȞȚțȐ ĮȞIJȚıȫµĮIJĮ
țĮȚ ȥİȣįȫȢ șİIJȚțȑȢ ĮȞIJȚįȡȐıİȚȢ. ȆȚșĮȞȩIJİȡȘ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮ Ș țȠȜȜĮȖȠȞȦıȚțȒ. Ǿ µȠȡijȒ
ĮȣIJȒ įȪȞĮIJĮȚ ȞĮ µİIJĮʌȑıİȚ ıİ ıȣıIJȘµĮIJȚțȩ ȜȪțȠ țĮȚ ȖȚ’ ĮȣIJȩ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ ıȣȤȞȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ.

2.20.3. ȅȟȪȢ Ȓ ıȣıIJȘµĮIJȚțȩȢ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȋȦȡȓȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȘ ıIJȘ µȠȡijȒ ĮȣIJȒ Ș ʌĮȡȠȣıȓĮ įİȡµĮIJȚțȠȪ İȟĮȞșȒµĮIJȠȢ, ȩIJĮȞ
ȣʌȐȡȤİȚ İȓȞĮȚ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ İȟĮʌȜȦµȑȞȠ ıİ įȚȐijȠȡĮ ıȘµİȓĮ IJȠȣ ıȫµĮIJȠȢ. ȀȠȜȜĮȖȠȞȚțȒȢ
ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ İȟİȜȚțIJȚțȒ µȠȡijȒ, µİ ȕȡĮįİȓĮ ʌȠȡİȓĮ, ĮȜȜȐ țĮțȒ IJİȜȚțȐ ʌȡȩȖȞȦıȘ. ȉĮ
ȖİȞȚțȐ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȘ (ʌȣȡİIJȚțȒ țȓȞȘıȘ țĮIJȐ țĮȚȡȠȪȢ, ĮȡșȡĮȜȖȓİȢ,
țĮIJĮȕȠȜȒ) țĮȚ ȠȚ İʌȚʌȜȠțȑȢ Įʌȩ ʌȡȠıȕȠȜȒ ıʌȜȐȖȤȞȦȞ ĮȞĮµİȞȩµİȞİȢ ıȣȞ IJȦ ȤȡȩȞȦ,
ȩʌȦȢ ʌȜİȣȡȓIJȚįĮ, ʌİȡȚțĮȡįȓIJȚįĮ, µȣȠțĮȡįȓIJȚįĮ, ȞİijȡȓIJȚįĮ, ıʌȜȘȞȠµİȖĮȜȓĮ, ȞİȣȡȚțȑȢ țĮȚ
ȠijșĮȜµȠȜȠȖȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ, ȠʌȩIJİ țĮȚ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ țĮȚ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ ȜȠȚʌȫȞ İȚįȚțȫȞ.
ȊʌȐȡȤȠȣȞ ĮʌĮȡĮȚIJȒIJȦȢ ıIJȘ µȠȡijȒ ĮȣIJȒ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȐ İȣȡȒµĮIJĮ.
ǹʌĮȚIJȠȪȞIJĮȚ İȞIJȠȞȩIJİȡİȢ șİȡĮʌİȓİȢ, ıȣȞİȤİȓȢ ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȑȢ, µİ µȑIJȡȚĮ ĮʌȠIJİȜȑıµĮIJĮ.
ȉĮțIJȚțȩȢ ȞȠıȠțȠµİȚĮțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ İȞȓȠIJİ țĮȚ ȞȠıȘȜİȓİȢ.

Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ǻȚıțȠİȚįȒȢ ȜȪțȠȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ µȚțȡȒȢ İțIJȐıİȦȢ țĮȚ ȤȦȡȓȢ İʌȚʌȜȠțȑȢ.
ȊʌȐȡȤİȚ ȩµȦȢ ijȦIJȠİȣĮȚıșȘıȓĮ ıIJȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ İȞIJȠʌȓıİȦȢ. ȂȚțȡȒ įȣıµȠȡijȓĮ ĮȞĮȜȩȖȦȢ
IJȘȢ İțIJȐıİȦȢ IJȠȣ İȟĮȞșȒµĮIJȠȢ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮȜȒ. Ǿ µȠȡijȒ ĮȣIJȒ ĮʌĮȞIJȐ ıȤİIJȚțȐ țĮȜȐ ıİ İȚįȚțȑȢ șİȡĮʌİȓİȢ. ȁȩȖȦ ijȦIJȠİȣĮȚıșȘıȓĮȢ
IJĮ İȟȦIJİȡȚțȐ İʌĮȖȖȑȜµĮIJĮ ʌĮȓȗȠȣȞ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ ȡȩȜȠ țĮȚ ıȣıIJȒȞİIJĮȚ ijȦIJȠʌȡȠıIJĮıȓĮ.
¾
µȒȞİȢ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………………5 – 20% [3 – 6

2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ǻȚȐȤȣIJȠȢ ȜȪțȠȢ µȚțȡȒȢ ȦȢ µȑIJȡȚĮȢ įȚĮıʌȠȡȐȢ țĮȚ ıȣȞȠȜȚțȒȢ İțIJȐıİȦȢ µİ ȒʌȚĮ, ĮȞ
ȣʌȐȡȤȠȣȞ, ȖİȞȚțȐ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ țĮȚ ĮȡȞȘIJȚțȩ IJȠ ȖİȞȩµİȞȠ ȑȜİȖȤȠ ȖȚĮ IJȣȤȩȞ µİIJȐʌIJȦıȘ ıİ
ĮȡȤȩµİȞȠ ıȣıIJȘµĮIJȚțȩ. ĭȦIJȠİȣĮȚıșȘıȓĮ ıIJȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ İȞIJȠʌȓıİȦȢ țĮȚ İȞȓȠIJİ
įȣıµȠȡijȓĮ ıİ µİȡȚțȐ ıȘµİȓĮ, ȜȩȖȦ İțIJȐıİȦȢ. īİȞȚțȒ țĮIJȐıIJĮıȘ țĮȜȒ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ

ȀĮȜȒ ȦȢ µȑIJȡȚĮ. ȆȚșĮȞȩIJȘIJĮ µİIJĮʌIJȫıİȦȢ ıİ ıȣıIJȘµĮIJȚțȩ. ȉĮțIJȚțȩȢ ȞȠıȠțȠµİȚĮțȩȢ
ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ İȞIJȠȞȩIJİȡİȢ Ȓ țĮȚ ıȣȞİȤİȓȢ șİȡĮʌİȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ țĮȚ ʌȠȜȜȑȢ ijȠȡȑȢ
ĮȞİʌȚșȪµȘIJİȢ İȞȑȡȖİȚİȢ. ǼʌȓıȘȢ IJĮțIJȚțȩȢ ȠijșĮȜµȠȜȠȖȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ µİ İȣȡȒµĮIJĮ İȞȓȠIJİ.
¾
ȤȡȩȞȠȢ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………….……….25-35%[6 µȒȞİȢ-1

3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȈȣıIJȘµĮIJȚțȩȢ ȜȪțȠȢ, µİ IJĮ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ țȜȚȞȚțȐ, İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȐ țĮȚ ȖİȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ĮȟȚȩȜȠȖȠȣ ȑȦȢ ıȘµĮȞIJȚțȠȪ ȕĮșµȠȪ țĮȚ İȞȓȠIJİ µİ ʌȡȠıȕȠȜȒ ıʌȜȐȖȤȞȦȞ ȖȚ’ ĮȣIJȩ țĮȚ
ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ ʌȜȒȡȘȢ ȞȠıȠțȠµİȚĮțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ. īİȞȚțȒ țĮIJȐıIJĮıȘ İʌȘȡİĮıµȑȞȘ ȑȦȢ țĮȚ
țĮțȒ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǼʌȚijȣȜĮțIJȚțȒ ȑȦȢ țĮțȒ µİ µȑIJȡȚĮ ĮʌȠIJİȜȑıµĮIJĮ ıIJȚȢ İȚįȚțȑȢ șİȡĮʌİȓİȢ. ǼȞIJȠȞȩIJİȡİȢ
șİȡĮʌİȓİȢ. ȈȣȞİȤİȓȢ ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȑȢ. ȉĮțIJȚțȩȢ ȞȠıȠțȠµİȚĮțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ. ȉĮ ȕĮȡȑĮ
İʌĮȖȖȑȜµĮIJĮ İʌȚȕĮȡȪȞȠȞIJĮȚ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ.
¾
ȤȡȩȞȚĮ]

ȆȅȈȅȈȉȅ

ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………….40-67%[1-3

2.21.ȈȀȁǾȇȅǻǼȇȂǿǼȈ
2.21.1. ǼȞIJȠʌȚıµȑȞİȢ µȠȡijȑȢ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǼȓȞĮȚ įȚĮijȩȡȦȞ IJȪʌȦȞ (țĮIJȐ ʌȜȐțİȢ, țĮIJȐ IJĮȚȞȓİȢ, įĮțIJȣȜȚȠİȚįȒȢ, ıIJĮȖȠȞȠİȚįȒȢ) ıİ
įȚȐijȠȡĮ ıȘµİȓĮ IJȠȣ ıȫµĮIJȠȢ µİ ıțȜȒȡȣȞıȘ țĮȚ ĮIJȡȠijȓĮ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ ıIJĮ ıȘµİȓĮ ĮȣIJȐ.
ȀȠȜȜĮȖȠȞȦıȚțȒȢ µȐȜȜȠȞ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ, ȤȦȡȓȢ ȖİȞȚțȐ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ Ȓ İʌȚʌȜȠțȑȢ Įʌȩ IJĮ
ȣʌȩȜȠȚʌĮ ȩȡȖĮȞĮ. ǼȞIJȠʌȓȗȠȞIJĮȚ țȣȡȓȦȢ ıIJȠȞ țȠȡµȩ țĮȚ IJĮ ȐțȡĮ țĮȚ ıʌĮȞȚȩIJĮIJĮ ıIJȠ
ʌȡȩıȦʌȠ. ǺȡĮįȪIJĮIJȘȢ İʌİțIJȐıİȦȢ ıİ ȐȜȜĮ ıȘµİȓĮ țĮȚ ʌĮȡȐ IJȠ ȩIJȚ IJȠ İȟȐȞșȘµĮ
ȣʌȠȤȦȡİȓ ʌȠȜȪ įȪıțȠȜĮ İȓȞĮȚ țĮȜȒȢ ʌȡȠȖȞȫıİȦȢ İʌİȚįȒ ıʌĮȞȚȩIJĮIJĮ µİIJĮʌȓʌIJİȚ ıİ
ȖİȞȚțİȣµȑȞȘ. ǹȞȐȜȠȖĮ µİ IJȘ ıȣȞȠȜȚțȒ ȑțIJĮıȘ IJȠȣ İȟĮȞșȒµĮIJȠȢ țĮȚ IJȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ
İȞIJȠʌȓıİȦȢ, ȩȜİȢ ȠȚ İȞIJȠʌȚıµȑȞİȢ µȠȡijȑȢ țȣµĮȓȞȠȞIJĮȚ ıİ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ Įʌȩ 0% 20%.
2.21.2. īİȞȚțİȣµȑȞȘ Ȓ ıȣıIJȘµĮIJȚțȒ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȈȠȕĮȡȒ µȠȡijȒ IJȘȢ ȞȩıȠȣ, țȠȜȜĮȖȠȞȦıȚțȒȢ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ, µİ țĮțȒ ȦȢ ȤİȓȡȚıIJȘ ʌȡȩȖȞȦıȘ,
ȜȩȖȦ ıIJĮșİȡȒȢ ȕĮȕµȚĮȓĮȢ İʌȚįİȚȞȫıİȦȢ țĮȚ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ țȣȡȓȦȢ țĮȚ IJȠȣ ʌİʌIJȚțȠȪ
ıȣıIJȒµĮIJȠȢ ĮȜȜȐ țĮȚ µİ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ Įʌȩ IJȠȣȢ ȞİijȡȠȪȢ, IJȠȣȢ ʌȞİȪµȠȞİȢ, IJȘȞ țĮȡįȚȐ țĮȚ
IJȠ µȣȠıțİȜİIJȚțȩ ıȪıIJȘµĮ.

ȈIJȠ įȑȡµĮ ʌĮȡĮIJȘȡİȓIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ĮȡȤȚțȒ ijȐıȘ IJȘȢ ȞȩıȠȣ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȒ ȜȑʌIJȣȞıȘ țĮȚ
ĮIJȡȠijȓĮ ʌȡȠıȫʌȠȣ µİ ȡȓțȞȦıȘ IJȦȞ ȤİȚȜȑȦȞ. ȆİȡȚȠȤȑȢ µİ ıțȜȘȡȩIJȘIJĮ ıIJȠȞ țȠȡµȩ țĮȚ
ȚįȚĮȓIJİȡĮ ıIJĮ ȐțȡĮ. ĭĮȚȞȩµİȞȠ Raynaud ȐțȡȦȞ ȤİȚȡȫȞ. ȁȑʌIJȣȞıȘ țĮȚ ıțȜȒȡȣȞıȘ
įĮțIJȪȜȦȞ țĮȚ µȩȞȚµȘ İȞȓȠIJİ įȣıțĮµȥȓĮ ĮȣIJȫȞ µİ ĮȚıșȘIJȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ. ȆĮȡĮIJȘȡİȓIJĮȚ
İʌȓıȘȢ ȕĮșµȩȢ µȣȧțȒȢ ĮIJȡȠijȓĮȢ ȐȞȦ țĮȚ țȐIJȦ ȐțȡȦȞ µİ ĮȡșȡĮȜȖȓİȢ țĮȚ ĮȞȐȜȠȖȘ
įȣıȤȡȘıȓĮ ĮȣIJȫȞ.
ǺĮșµȘįȩȞ Ș ȞȩıȠȢ ıȣȞȠįİȪİIJĮȚ țĮȚ Įʌȩ țĮIJĮȕȠȜȒ, ĮʌȫȜİȚĮ ȕȐȡȠȣȢ, țĮȤİȟȓĮ țĮȚ
ʌȡȠıȕȠȜȒ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ µİ ȤİȓȡȚıIJȘ ʌȜȑȠȞ ʌȡȩȖȞȦıȘ.
ǻİȞ ʌĮȡĮIJȘȡȠȪȞIJĮȚ ĮȟȚȩȜȠȖĮ ĮʌȠIJİȜȑıµĮIJĮ ıIJȚȢ İȚįȚțȑȢ șİȡĮʌİȓİȢ, ȠȪIJİ ıIJȘȞ ĮȡȤȚțȒ
ijȐıȘ IJȘȢ µȠȡijȒȢ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ ȞȩıȠȣ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ǹȡȤȚțȒ ijȐıȘ IJȘȢ µȠȡijȒȢ ĮȣIJȒȢ µİ IJĮ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ țȜȚȞȚțȐ ıȘµİȓĮ ıIJȠ ʌȡȩıȦʌȠ, IJĮ
ȐȞȦ țĮȚ IJĮ țȐIJȦ ȐțȡĮ, ȤȦȡȓȢ ĮțȩµĮ ĮȟȚȩȜȠȖĮ ȖİȞȚțȐ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ݵijĮȞȒ
ıȘµİȓĮ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ ȐȜȜȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ. ǼțIJȩȢ Įʌȩ IJȚȢ ĮȞȐȜȠȖİȢ įȣıȤȡȘıȓİȢ IJȦȞ ȐȜȜȦȞ
ȐțȡȦȞ ȖİȞȚțȒ țĮIJȐıIJĮıȘ ıȤİIJȚțȫȢ țĮȜȒ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮIJȐ ȜȩȖȦ IJȘȢ ȕĮșµȚĮȓĮȢ İʌȚįİȚȞȫıİȦȢ. ȀĮIJȐıIJĮıȘ µȘ ĮȞĮıIJȡȑȥȚµȘ ȤȦȡȓȢ
ĮʌȠIJİȜİıµĮIJȚțȑȢ șİȡĮʌİȓİȢ. ȉĮțIJȚțȩȢ ȞȠıȠțȠµİȚĮțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ IJȘȢ ȞȩıȠȣ țĮȚ IJȠȣ
ȣʌȩȜȠȚʌȠȣ ȠȡȖĮȞȚıµȠȪ. ȉĮ ȕĮȡȑĮ İʌĮȖȖȑȜµĮIJĮ ıȘµĮȞIJȚțȒ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ.
¾
ȤȡȩȞȚĮ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………..……….50-67%[1-3

2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȉĮ ĮȞȦIJȑȡȦ µİ İʌȘȡİĮıµȩ IJȘȢ ȖİȞȚțȒȢ țĮIJĮıIJȐıİȦȢ țĮȚ ȜȠȚʌȫȞ ıȣıIJȘµȐIJȦȞ (ĮIJȠȞȓĮ,
țĮȤİȟȓĮ, µȣĮIJȡȠijȓİȢ, ĮȡșȡĮȜȖȓİȢ, įȣıțĮIJĮʌȠıȓĮ, ĮʌȫȜİȚĮ ȕȐȡȠȣȢ).
īİȞȚțȒ țĮIJȐıIJĮıȘ țĮțȒ. ǼȞIJȠȞȩIJĮIJİȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ µȣȠıțİȜİIJȚțȠȪ țĮȚ
ʌİʌIJȚțȠȪ ıȣıIJȒµĮIJȠȢ țĮȚ ʌȚșĮȞȑȢ ʌȡȠıȕȠȜȑȢ ȐȜȜȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮțȒ ȦȢ ȤİȓȡȚıIJȘ. ȀĮIJȐıIJĮıȘ µȘ ȕİȜIJȚȠȪµİȞȘ.
ȈȣȤȞȑȢ µĮțȡȑȢ ȞȠıȘȜİȓİȢ ʌȡȠȢ ȣʌȠıIJȒȡȚȟȘ IJȦȞ ȜȠȚʌȫȞ įȚĮIJĮȡĮȤȫȞ IJȠȣ ȠȡȖĮȞȚıµȠȪ.
Ȉİ ȩȜĮ IJĮ İʌĮȖȖȑȜµĮIJĮ ʌȜȒȡȘȢ ĮįȣȞĮµȓĮ ıȣµµİIJȠȤȒȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ȩȡȠȣ ȗȦȒȢ]

ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………….…….80%[3

2.22. ǻǼȇȂǹȉȅȂȊȅȈǿȉǿǻǹ (ǻǼȇȂǹȉȅȂȊǿȉǿǻǹ)
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ

ȤȡȩȞȚĮ-İij’

ȃȩıȠȢ țȠȜȜĮȖȠȞȦıȚțȒȢ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ µİ ȠȟİȓĮ Ȓ ȤȡȩȞȚĮ ʌȠȡİȓĮ, ʌȡȠıȕȐȜȜȠȣıĮ IJȠȣȢ µȪİȢ,
țȣȡȓȦȢ IJȦȞ ȐțȡȦȞ, µİ ijȜİȖµȠȞȒ, İțijȪȜȚıȘ țĮȚ ĮIJȡȠijȓĮ ĮȣIJȫȞ ȕĮșµȘįȩȞ.
ȆĮȡȠȣıȚȐȗİIJĮȚ µİ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ ȐȜȖȠȣȢ, ĮIJȠȞȓĮȢ, įȣıțȚȞȘıȓĮȢ IJȦȞ ʌȡȠıȕİȕȜȘµȑȞȦȞ
ʌİȡȚȠȤȫȞ țĮȚ IJȠ įȑȡµĮ ĮȣIJȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ İȚțȩȞĮ įİȡµĮIJȓIJȚįĮȢ, țȚȞȚįȫıİȦȢ Ȓ
ʌȠȜȪµȠȡijȠȣ İȣȡȣșȒµĮIJȠȢ.
ȈȣȞȠįİȪİIJĮȚ Įʌȩ ȖİȞȚțȐ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ ȩʌȦȢ ʌȣȡİIJȚțȒ țȓȞȘıȘ, µȣĮȜȖȓİȢ, ĮIJȠȞȓĮ,
ĮȖȖİȚȠțȚȞȘIJȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ.
DzȤİȚ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȒ ȚıIJȠȜȠȖȚțȒ İȚțȩȞĮ Įʌȩ ıȘµİȓȠ ʌȡȠıȕİȕȜȘµȑȞȠȣ µȣȩȢ.
ǼʌȚijȣȜĮțIJȚțȒȢ ʌȡȠȖȞȫıİȦȢ, ȤȦȡȓȢ İȚįȚțȒ șİȡĮʌİȓĮ țĮȚ µİ ʌĮȡĮµȠȞȒ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȒȢ
ĮȞȚțĮȞȩIJȘIJĮȢ ıIJȠȣȢ ʌȡȠıȕȜȘșȑȞIJİȢ µȪİȢ ĮțȩµȘ țĮȚ ıIJȘȞ țĮȜȒ İȟȑȜȚȟȘ țĮȚ ȣʌȠȤȫȡȘıȘ
ĮȣIJȒȢ. ǼȞȓȠIJİ, ȚįȓȦȢ ıIJȘȞ ȠȟİȓĮ µȠȡijȒ Ȓ ıİ ʌȡȠȤȦȡȘµȑȞȠ ıIJȐįȚȠ, įȪȞĮIJĮȚ ȞĮ țĮIJĮȜȒȟİȚ
țĮțȫȢ ȜȩȖȦ ȑȞIJȠȞȘȢ țĮȚ ʌȠȜȜĮʌȜȒȢ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ ȕĮıȚțȫȞ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȫȞ µȣȫȞ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ǹȡȤȩµİȞȘ ijȐıȘ IJȘȢ ȞȩıȠȣ µİ ȚıIJȠȜȠȖȚțȒ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ țĮȚ ʌȡȠıȕȠȜȒ İȞȩȢ Ȓ ȜȓȖȦȞ µȣȫȞ
ȤȦȡȓȢ ĮțȩµȘ ĮȟȚȩȜȠȖȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȒ įȣıȤȡȘıȓĮ IJȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ, µİ ȒʌȚĮ IJȠʌȚțȐ țĮȚ ȖİȞȚțȐ
ıȣµʌIJȫµĮIJĮ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǼʌȚijȣȜĮțIJȚțȒ ȜȩȖȦ IJȘȢ İȟİȜȚțIJȚțȒȢ ʌȠȡİȓĮȢ IJȘȢ ȞȩıȠȣ. Ǿ ȞȩıȠȢ țĮȚ ıİ ĮȣIJȩ IJȠ İʌȓʌİįȠ
ĮʌĮȚIJİȓ µȚțȡȒ µȣȧțȒ țȩʌȦıȘ țĮȚ ȖȚ ’ĮȣIJȩ IJȠ İʌȐȖȖİȜµĮ ʌĮȓȗİȚ țĮșȠȡȚıIJȚțȩ ȡȩȜȠ ıIJȠȞ
ȣʌȠȜȠȖȚıµȩ IJȠȣ ʌȠıȠıIJȠȪ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………...…….25-50%[1-2
ȤȡȩȞȚĮ]
ǹȞĮȜȩȖȦȢ IJȠȣ İʌĮȖȖȑȜµĮIJȠȢ
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȆȡȠȤȦȡȘµȑȞȠ ıIJȐįȚȠ IJȘȢ ȞȩıȠȣ µİ ʌȡȠıȕȠȜȒ ʌȠȜȜȫȞ µȣȫȞ Ȓ ȕĮıȚțȫȞ µȣȫȞ, µİ
ĮȟȚȩȜȠȖȘ ȑȦȢ ıȘµĮȞIJȚțȒ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȒ ĮȞȚțĮȞȩIJȘIJĮ, IJȠʌȚțȐ țĮȚ ȖİȞȚțȐ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ
µȑIJȡȚȠȣ ȑȦȢ ıȘµĮȞIJȚțȠȪ ȕĮșµȠȪ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮțȒ. ȂȘ ĮȞĮıIJȡȑȥȚµȘ ʌȡȠȢ ȕİȜIJȓȦıȘ țĮIJȐıIJĮıȘ. ǹįȣȞĮµȓĮ İțIJİȜȑıİȦȢ ȑıIJȦ țĮȚ
İȜĮijȡȐȢ İȡȖĮıȓĮȢ.
ǺȡĮįİȓĮ Ș ʌȠȡİȓĮ IJȘȢ ȞȩıȠȣ, ĮȜȜȐ IJİȜȚțȫȢ țĮțȒ Ș İȟȑȜȚȟȘ țĮȚ țĮIJȐȜȘȟȘ IJȠȣ ĮıșİȞȠȪȢ.
¾
ȤȡȩȞȚĮ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………..……….67-80%[2-4

2.23. ȆǼȂĭǿīǹ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ

ȃȩıȠȢ ʌȡȠıȕȐȜȜȠȣıĮ țĮȚ IJĮ įȪȠ ijȪȜĮ, IJȘȢ µȑıȘȢ ıȣȞȒșȦȢ ȘȜȚțȓĮȢ, țĮȚ
ʌĮȡȠȣıȚĮȗȩµİȞȘ ȜȩȖȦ ĮȞȠıȠȕȚȠȜȠȖȚțȫȞ įȚĮIJĮȡĮȤȫȞ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ țĮȚ IJȠȣ ȠȡȖĮȞȚıµȠȪ.
ǺȡĮįİȓĮȢ İȟİȜȓȟİȦȢ ĮȜȜȐ țĮțȒȢ ȑȦȢ ȤİȓȡȚıIJȘȢ ʌȡȠȖȞȫıİȦȢ, İʌİȚįȒ ȕĮșµȘįȩȞ
ʌȡȠıȕȐȜȜȠȞIJĮȚ țĮȚ İıȦIJİȡȚțȐ ȩȡȖĮȞĮ țĮȚ ݵijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ ıȦȡİȓĮ İʌȚʌȜȠțȫȞ, IJȠʌȚțȫȞ țĮȚ
ȖİȞȚțȫȞ, ȜȩȖȦ ĮȞȠıȠȜȠȖȚțȒȢ įȚĮIJĮȡĮȤȒȢ IJȠȣ ȠȡȖĮȞȚıµȠȪ. ǹȡȤȓȗİȚ µİ įȚȐıʌĮȡIJİȢ
ʌȠµijȩȜȣȖİȢ, µȚțȡȑȢ țĮȚ µİȖȐȜİȢ, ĮȚµȠȡȡĮȖȚțȑȢ, ȡȘȖȞȣȩµİȞİȢ țĮȚ İʌȚµȠȜȣıµȑȞİȢ, µİ
ȕĮșµȚĮȓĮ İȟȐʌȜȦıȘ ıİ ʌȠȜȜȐ ıȘµİȓĮ IJȠȣ țȠȡµȠȪ țĮȚ IJȦȞ ȐțȡȦȞ. DzȤİȚ ıȣȞȒșȦȢ İȟĮȡȤȒȢ
țĮȚ ȖİȞȚțȐ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ ȩʌȦȢ țĮțȠȣȤȓĮ, țĮIJĮȕȠȜȒ țĮȚ IJȐıȘ ȞȠıȘȡȩIJȘIJĮȢ IJȦȞ
ʌĮıȤȩȞIJȦȞ.
ǻİȞ İȓȞĮȚ µİIJĮįȠIJȚțȒ ȠȪIJİ ıȣȖȖİȞȒȢ Ȓ țȜȘȡȠȞȠµȚțȒ. DzȤİȚ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȒ ȚıIJȠȜȠȖȚțȒ
İȚțȩȞĮ țĮȚ İȚįȚțȑȢ İȟİIJȐıİȚȢ ĮȞȠıȠijșȠȡȚıµȠȪ țĮȚ ĮȞIJȚıȦµȐIJȦȞ ȖȚĮ IJȘȞ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȘ
İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ IJȘȢ įȚĮȖȞȫıİȦȢ.
ǹʌĮȚIJİȓIJĮȚ ĮµȑıȦȢ IJĮțIJȚțȒ ȞȠıȠțȠµİȚĮțȒ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ țĮȚ ȑȞIJȠȞİȢ İȚįȚțȑȢ șİȡĮʌİȓİȢ
(țȠȡIJȚȗȠȞȠșİȡĮʌİȓİȢ, ȤȘµİȚȠșİȡĮʌİȓİȢ, ĮȞȠıȠȕȚȠȜȠȖȚțȑȢ șİȡĮʌİȓİȢ) ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ
ıȣȤȞȐ ĮȡțİIJȑȢ ĮȞİʌȚșȪµȘIJİȢ İȞȑȡȖİȚİȢ ȜȩȖȦ IJȦȞ µİȖȐȜȦȞ įȩıİȦȞ țĮȚ IJȘȢ µĮțȡȐȢ
įȚȐȡțİȚĮȢ ĮȣIJȫȞ.
ǼȞȓȠIJİ ĮʌĮȚIJȠȪȞIJĮȚ țĮȚ ȞȠıȠțȠµİȚĮțȑȢ ȞȠıȘȜİȓİȢ ȖȚĮ µİȖȐȜĮ ȤȡȠȞȚțȐ įȚĮıIJȒµĮIJĮ ʌȡȠȢ
ȑȜİȖȤȠ IJȘȢ ʌĮșȒıİȦȢ țĮȚ IJȠȣ ȠȡȖĮȞȚıµȠȪ țĮȚ ȡȪșµȚıȘ IJȦȞ İȚįȚțȫȞ șİȡĮʌİȚȫȞ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ǹȡȤȚțȒ ijȐıȘ IJȘȢ ȞȩıȠȣ µİ șİIJȚțȐ IJĮ İȚįȚțȐ İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȐ İȣȡȒµĮIJĮ, µİ İȜĮijȡȐ ȑȦȢ
µȑIJȡȚĮ IJȘȞ țȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ țĮȚ µİ ȒʌȚĮ ĮțȩµĮ IJĮ ȖİȞȚțȐ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ țĮȚ ȤȦȡȓȢ
İʌȘȡİĮıµȩ ıȣıIJȘµȐIJȦȞ Ȓ ȠȡȖȐȞȦȞ. īİȞȚțȒ țĮIJȐıIJĮıȘ ıȤİIJȚțȫȢ țĮȜȒ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǼʌȚijȣȜĮțIJȚțȒ ȜȩȖȦ IJȘȢ ȕȡĮįİȓĮȢ ĮȜȜȐ ȕĮșµȚĮȓĮȢ İʌȚįİȚȞȫıİȦȢ µİ IJȘȞ ʌȐȡȠįȠ ȜȓȖȦȞ
İIJȫȞ Ȓ țĮȚ ıȣȞIJȠµȩIJİȡĮ. Ȃİ IJȚȢ İȚįȚțȑȢ șİȡĮʌİȓİȢ ıȒµİȡĮ ȠȚ ʌȐıȤȠȞIJİȢ ıȣȞIJȘȡȠȪȞIJĮȚ
ıȤİIJȚțȫȢ țĮȜȐ ȖȚĮ µİȖȐȜȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıIJȘµĮ. ǹʌĮȚIJȠȪȞIJĮȚ ȩµȦȢ IJĮțIJȚțȒ ȞȠıȠțȠµİȚĮțȒ
ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ țĮȚ ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȑȢ șİȡĮʌİȓİȢ. ȉȠ İʌȐȖȖİȜµĮ įİȞ ʌĮȓȗİȚ ȚįȚĮȓIJİȡȠ ȡȩȜȠ.
¾
ȤȡȩȞȚĮ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………….…….35-50%[1-2

2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ǼȟȑȜȚȟȘ IJȘȢ ȞȩıȠȣ µİ İȞIJȠȞȩIJİȡȘ țȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ țĮȚ µİ İȖțĮIJİıIJȘµȑȞĮ ȖİȞȚțȐ
ıȣµʌIJȫµĮIJĮ. ȆȚșĮȞȩȢ Ƞ İʌȘȡİĮıµȩȢ ȐȜȜȦȞ ıȣıIJȘµȐIJȦȞ Ȓ ʌȡȠıȕȠȜȒ ȐȜȜȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ µİ
ĮȞȐȜȠȖİȢ ȕȜȐȕİȢ Ȓ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ĮȣIJȫȞ. īİȞȚțȒ țĮIJȐıIJĮıȘ İʌȘȡİĮıµȑȞȘ,
İȪțȠȜȘ ȞȠıȘȡȩIJȘIJĮ ıİ ȜȠȚʌȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ, İȚțȩȞĮ ȖİȞȚțȫȢ ʌȐıȤȠȞIJȠȢ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮțȒ ȑȦȢ ȤİȓȡȚıIJȘ. ǻȪıțȠȜĮ ĮȞĮıIJȡȑȥȚµȘ ʌȡȠȢ ĮȟȚȩȜȠȖȘ ȕİȜIJȓȦıȘ țĮIJȐıIJĮıȘ.
ǼʌȚʌȜȠțȑȢ Įʌȩ IJȘ ȞȩıȠ ȣʌĮȡțIJȑȢ. ĬİȡĮʌİȓİȢ ȑȞIJȠȞİȢ țĮȚ ıȣȞİȤİȓȢ. ǹȞİʌȚșȪµȘIJİȢ
İȞȑȡȖİȚİȢ Įʌȩ ĮȣIJȑȢ ıȣȞȒșİȚȢ. ȈȣȞİȤİȓȢ ȞȠıȠțȠµİȚĮțȒ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ, İȞȓȠIJİ țĮȚ
µĮțȡȐȢ įȚȐȡțİȚĮȢ ȞȠıȘȜİȓİȢ.

¾
ȤȡȩȞȚĮ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………….67-80%[2-3

2.24. ȈȊȃǻȇȅȂȅ ǹǻǹȂǹȃȉǿǹǻǾ – ǺEHCET
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȈȪȞįȡȠµȠ ȐȖȞȦıIJȘȢ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ, ȣʌȠIJȡȠʌȚȐȗȠȞ, ȤĮȡĮțIJȘȡȚȗȩµİȞȠ Įʌȩ įȚȐıʌĮȡIJİȢ
İʌȫįȣȞİȢ įȚĮȕȡȫıİȚȢ țĮȚ İȜțȫıİȚȢ ıIJȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ IJȦȞ ȖİȞȞȘIJȚțȫȞ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ ıIJȘ
ıIJȠµĮIJȚțȒ țȠȚȜȩIJȘIJĮ țĮȚ ȠijșĮȜµȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ (İʌİijȣțȓIJȚįİȢ, ȚȡȚįȠțȣțȜȓIJȚįİȢ).
ȈȣȞȠįİȪİIJĮȚ ıȣȞȒșȦȢ Įʌȩ ʌȣȡİIJȚțȒ țȓȞȘıȘ, ĮȡșȡĮȜȖȓİȢ, įȚȩȖțȦıȘ IJȦȞ țĮIJȐ ȖȩȞȣ
ĮȡșȡȫıİȦȞ țĮȚ İȞȓȠIJİ țĮȚ șȡȠµȕȠijȜİȕȓIJȚįĮ. ȈʌĮȞȚȩIJİȡĮ țĮȚ µİ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ Ȓ
įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ Įʌȩ IJȠ țİȞIJȡȚțȩ ȞİȣȡȚțȩ ıȪıIJȘµĮ. ȆĮȡȠȣıȚȐȗİIJĮȚ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ ıİ ȐȞįȡİȢ
µȑıȘȢ ȘȜȚțȓĮȢ. ȉȠ įİȡµĮIJȠȜȠȖȚțȩ µȑȡȠȢ IJȠȣ ıȣȞįȡȩµȠȣ įȪȞĮIJĮȚ ȞĮ ʌĮȡȑȤİIJĮȚ ıIJȚȢ
ȣʌȠIJȡȠʌȑȢ IJȠȣ, µİ ĮȞȐȜȠȖİȢ İȚįȚțȑȢ șİȡĮʌİȓİȢ țĮȚ, ʌĮȡȐ IJȘȞ İʌȫįȣȞȘ ȠȟİȓĮ ijȐıȘ IJȠȣ,
İȓȞĮȚ ıȤİIJȚțȫȢ ıȪȞIJȠµȘȢ įȚȐȡțİȚĮȢ țĮȚ įİȞ ıȣµµİIJȑȤİȚ ıIJȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ țĮIJȐ IJȘȞ
ĮıijĮȜȚıIJȚțȒ ȑȞȞȠȚĮ (ȤȡȒȗİȚ ĮȞĮȡȡȦIJȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ).
ȉȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ, ĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ, țĮȚ ʌȠȚȠȣ ȕĮșµȠȪ țĮȚ įȚȐȡțİȚĮȢ İȓȞĮȚ, țĮșȠȡȓȗİIJĮȚ
Įʌȩ IJȠ ȠijșĮȜµȠȜȠȖȚțȩ – ȠȡșȠʌİįȚțȩ – ȞİȣȡȠȜȠȖȚțȩ µȑȡȠȢ IJȠȣ ıȣȞįȡȩµȠȣ µİIJȐ IJȘ
ȜİʌIJȠµİȡȒ İȟȑIJĮıȘ țĮȚ İțIJȓµȘıȘ Įʌȩ IJȠȣȢ ĮȞȐȜȠȖȠȣȢ İȚįȚțȠȪȢ ıȣµȕȠȪȜȠȣȢ.
2.25. ȆǼȁȁǹīȇǹ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȃȩıȠȢ ȠijİȚȜȩµİȞȘ ıİ ȑȜȜİȚȥȘ ʌĮȡȐȖȠȞIJȠȢ IJȠȣ ȕȚIJĮµȚȞȚțȠȪ ıȣµʌȜȑȖµĮIJȠȢ ‘Ǻ’ țĮȚ ıİ
ıȣȞȪʌĮȡȟȘ įȚĮIJĮȡĮȤȒȢ Ȓ ʌĮșȠȜȠȖȚțȠȪ ʌĮȡȐȖȠȞIJĮ IJȠȣ ȖĮıIJȡİȞIJİȡȚțȠȪ ıȦȜȒȞĮ.
ȋĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ 1) Įʌȩ İțįȘȜȫıİȚȢ țĮȚ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ ıIJĮ ĮțȐȜȣʌIJĮ ıȣȞȒșȦȢ
µȑȡȘ µİ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ ʌİȜȜĮȖȡȚțȐ İȟĮȞșȒµĮIJĮ, 2) Įʌȩ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ IJȠȣ ȖĮıIJȡİȞIJİȡȚțȠȪ
ıȣıIJȒµĮIJȠȢ, µİ ĮȞȠȡİȟȓĮ, įȣıʌİȥȓĮ, ȐȜȖȘ, įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ țİȞȫıİȦȞ țĮȚ 3) įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ IJȠȣ
ȞİȣȡȚțȠȪ ıȣıIJȒµĮIJȠȢ µİ ȚȜȓȖȖȠȣȢ ȞİȣȡĮȜȖȓİȢ, įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ȠȡȐıİȦȢ İȞȓȠIJİ țĮȚ µİ ȥȣȤȚțȑȢ
įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ. ȀĮȜȠȒșȘȢ țĮȚ ĮȞĮıIJȡȑȥȚµȘ ʌȐșȘıȘ µİ IJȘȞ țĮIJȐȜȜȘȜȘ șİȡĮʌİȓĮ țĮȚ
įȚĮIJȡȠijȒ, țĮșȫȢ țĮȚ µİ IJȘ șİȡĮʌİȣIJȚțȒ ȣʌȠıIJȒȡȚȟȘ IJȦȞ ȜȠȚʌȫȞ įȚĮIJĮȡĮȤȫȞ IJȘȢ ȞȩıȠȣ.
ǼȟĮȚȡȠȪȞIJĮȚ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ ʌĮȡĮµİȜȘµȑȞİȢ İʌȓ ıİȚȡȐ İIJȫȞ ȤȦȡȓȢ șİȡĮʌİȓĮ µİ
ʌȡȠȤȦȡȘµȑȞİȢ ȕȜȐȕİȢ țȣȡȓȦȢ ȞİȣȡȚțȠȪ ıȣıIJȒµĮIJȠȢ ȠʌȩIJİ Ș ȓĮıȘ țĮȚ Ș ʌȜȒȡȘȢ
ĮʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ ȩȜȦȞ IJȦȞ įȚĮIJĮȡĮȤȫȞ IJȠȣ ʌȐıȤȠȞIJȠȢ įİȞ ĮȞĮµȑȞȠȞIJĮȚ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ǻİȡµĮIJȚțȑȢ İțįȘȜȫıİȚȢ țĮȚ ȖĮıIJȡİȞIJİȡȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ, ȤȦȡȓȢ ȞİȣȡȠȜȠȖȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
țĮȚ µİ ıȤİIJȚțȐ ʌȡȩıijĮIJȘ ݵijȐȞȚıȘ IJȘȢ ȞȩıȠȣ. īİȞȚțȒ țĮIJȐıIJĮıȘ ıȤİIJȚțȫȢ țĮȜȒ.
x

ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ

ȀĮȜȒ. ǹʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ IJȦȞ ȕȜĮȕȫȞ µİ IJȘȞ țĮIJȐȜȜȘȜȘ ĮȖȦȖȒ. ȉĮ İțIJİșİȚµȑȞĮ ıIJȠȞ ȒȜȚȠ
İʌĮȖȖȑȜµĮIJĮ İʌȚȕĮȡȪȞȠȞIJĮȚ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ ȜȩȖȦ İʌȚįİȚȞȫıİȦȢ IJȦȞ įİȡµĮIJȚțȫȞ ȕȜĮȕȫȞ
ıȣȞȑʌİȚĮ ijȦIJȠİȣĮȚıșȘıȓĮȢ.
¾
6 µȒȞİȢ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………..………….20-35%[3-

2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȈȣȞȪʌĮȡȟȘ İțIJȩȢ IJȦȞ ĮȞȦIJȑȡȦ țĮȚ ȞİȣȡȠȜȠȖȚțȫȞ įȚĮIJĮȡĮȤȫȞ ĮȟȚȩȜȠȖȠȣ ȕĮșµȠȪ Ȓ țĮȚ
ȥȣȤȚțȫȞ įȚĮIJĮȡĮȤȫȞ.
ȆĮȡĮµİȜȘµȑȞȘ Ș ȞȩıȠȢ ȖȚĮ ĮȡțİIJȩ įȚȐıIJȘµĮ.
ȆȚșĮȞȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ țĮȚ Įʌȩ ȐȜȜĮ ıȣıIJȒµĮIJĮ Ȓ ȩȡȖĮȞĮ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǼʌȚijȣȜĮțIJȚțȒ țȣȡȓȦȢ ȦȢ ʌȡȠȢ IJȠ ȞİȣȡȠȜȠȖȚțȩ µȑȡȠȢ. Ǿ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ ȖȚĮ ȩȜĮ IJĮ
İʌĮȖȖȑȜµĮIJĮ İȓȞĮȚ ȓįȚĮ, µİȖĮȜȪIJİȡȘ ȩµȦȢ ıIJĮ ȘȜȚțȚȦµȑȞĮ ȐIJȠµĮ țĮȚ ĮıșİȞȚțȠȪȢ IJȪʌȠȣȢ.
ǹʌĮȚIJİȓIJĮȚ ıȣȞȒșȦȢ țĮȚ ȃȠıȠțȠµİȚĮțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȚĮ ʌȚșĮȞȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ țĮȚ Įʌȩ ȐȜȜĮ
ıȣıIJȒµĮIJĮ Ȓ ȩȡȖĮȞĮ.
¾
ȤȡȩȞȚĮ]

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………….50-67%[1-2

2.26. ȋǾȁȅǼǿǻǾ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȊʌİȡIJȡȠijȚțȑȢ, ĮțĮȞȩȞȚıIJİȢ, İȡȣșȡȦʌȑȢ ȠȣȜȑȢ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ įȣȞȐµİȞİȢ ȞĮ ıȣµȕȠȪȞ ıİ
įȚȐijȠȡĮ ıȘµİȓĮ IJȘȢ İʌȚijȐȞİȚĮȢ IJȠȣ ıȫµĮIJȠȢ, ȩȤȚ ĮȣIJȩµĮIJĮ ĮȜȜȐ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJĮ țĮIJȩʌȚȞ
ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȫȞ İʌݵȕȐıİȦȞ, IJȡĮȣµĮIJȚıµȫȞ, İȖțĮȣµȐIJȦȞ. ǼȓȞĮȚ ȣʌȩıțȜȘȡȘȢ ıȣıIJȐıİȦȢ,
ȠµĮȜȒȢ Ȓ ĮȞȫµĮȜȘȢ İʌȚijȐȞİȚĮȢ.
ȆĮȡȠȣıȚȐȗȠȞIJĮȚ ȜȩȖȦ ĮȞȫµĮȜȘȢ ȚįȚȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ ȠȡȚıµȑȞȦȞ ĮIJȩµȦȞ ıIJĮ ıȘµİȓĮ
İțİȓȞĮ ȞĮ įȘµȚȠȣȡȖİȓ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ țĮȚ ĮȞİȟȑȜİȖțIJȘ ĮȞȐʌIJȣȟȘ, ʌȠȜȪ ʌȑȡĮȞ IJȘȢ
ĮʌĮȚIJȠȪµİȞȘȢ ȖȚĮ İʌȠȪȜȦıȘ ʌȡȠȘȖȘșİȓıĮȢ țĮțȫıİȦȢ. ȀĮȜȠȒșİȚȢ ȕȜȐȕİȢ ȤȦȡȓȢ IJȐıȘ
İȟĮȜȜĮȖȒȢ Ȓ ȐȜȜİȢ ȠȡȖĮȞȚțȑȢ İʌȚʌIJȫıİȚȢ.
ǼȓȞĮȚ įȣıțȠȜȩIJĮIJȘ, ʌȡȠȕȜȘµĮIJȚțȒ țĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ĮʌȠIJȣȖȤȐȞİȚ Ș ʌȡȠıʌȐșİȚĮ șİȡĮʌİȓĮȢ Ȓ
ĮijĮȚȡȑıİȦȢ ĮȣIJȫȞ, ĮțȩµȘ țĮȚ µİ IJĮ ıȘµİȡȚȞȐ µȑıĮ.
ǻȘµȚȠȣȡȖȠȪȞ İȞȓȠIJİ ʌȡȠȕȜȒµĮIJĮ ĮȚıșȘµĮIJȚțȐ, įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȚȫȞ įȑȡµĮIJȠȢ țĮȚ
įİȡµĮIJȚțȒ įȣıțĮµȥȓĮ ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ İȞIJȠʌȓıİȦȢ, ijȣıȚțȐ ĮȞ İȓȞĮȚ ĮȟȚȩȜȠȖȘȢ
İțIJȐıİȦȢ Ȓ ıİ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȐ ıȘµİȓĮ IJȠȣ ıȫµĮIJȠȢ (ȐțȡĮ, țĮµʌIJȚțȑȢ İʌȚijȐȞİȚİȢ ț.Ȝ.ʌ.) țĮȚ
įȘµȚȠȣȡȖȠȪȞ ĮȟȚȩȜȠȖȠ ȕĮșµȩ įȣıµȠȡijȓĮȢ Ȓ įȣıȤȡȘıȓĮȢ, ȠʌȩIJİ țĮȚ ȜĮµȕȐȞȠȣȞ ȜȩȖȦ
ĮȣIJȠȪ țĮȚ ĮȞȐȜȠȖȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ.
2.27. ȃȅȈȅȈ ȉȅȊ KAPOSI (ȋȍȇǿȈ AIDS) Ȓ ǿǻǿȅȆǹĬǼǿȈ ȆȅȁȁǹȆȁȅȊȃ
ǹīīǼǿȅȈǹȇȀȍȂǹ

ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȃȩıȠȢ ȐȖȞȦıIJȘȢ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ, țĮIJĮIJĮııȩµİȞȘ ıIJȚȢ ȞİȠʌȜĮıȓİȢ IJȠȣ ĮȖȖİȚĮțȠȪ ȚıIJȠȪ țĮȚ
İțįȘȜȠȪµİȞȘ țĮȚ ıIJȠ įȑȡµĮ µİ įȚȘșȘµȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ İȡȣșȡȠȧȫįİȚȢ ijĮȚȩȤȡȠȣȢ țĮȚ ȩȗȠȣȢ
țĮȚ ȠȖțȓįȚĮ įȚĮijȩȡȠȣ µİȖȑșȠȣȢ, įȚȐıʌĮȡIJĮ ıȣȞȒșȦȢ ıIJĮ țȐIJȦ țĮȚ İȞȓȠIJİ țĮȚ ıIJĮ ȐȞȦ
ȐțȡĮ. ȆĮȡȠȣıȚȐȗİIJĮȚ ıȣȞȘșȑıIJİȡĮ ıİ ȐȞįȡİȢ µȑıȘȢ ȘȜȚțȓĮȢ. ǼȓȞĮȚ ȕȡĮįİȓĮȢ İȟİȜȓȟİȦȢ
ĮȜȜȐ țĮțȒȢ ȑȦȢ ȤİȓȡȚıIJȘȢ ʌȡȠȖȞȫıİȦȢ, İʌİȚįȒ ȕĮșµȘįȩȞ įȪȞĮIJĮȚ ȞĮ İʌİțIJĮșİȓ țĮȚ ıİ
ȐȜȜĮ ıȘµİȓĮ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ Ȓ țĮȚ ȞĮ İțįȘȜȦșİȓ ıİ ȩȡȖĮȞĮ țȣȡȓȦȢ IJȠȣ ʌİʌIJȚțȠȪ
ıȣıIJȒµĮIJȠȢ țĮȚ ȞĮ İʌȚijȑȡİȚ ıȠȕĮȡȩIJĮIJİȢ İʌȚʌȜȠțȑȢ țĮȚ ıIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ țĮȚ IJȠ șȐȞĮIJȠ.
ǹʌȩ IJȘȞ ʌȡȫIJȘ ݵijȐȞȚıȘ IJȘȢ ȞȩıȠȣ ıIJĮ ȐțȡĮ ıȣȞȠįİȪİIJĮȚ Įʌȩ ȐȜȖȘ ĮȣIJȫȞ,
țȣțȜȠijȠȡȚĮțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ țĮȚ ĮȞȐȜȠȖȘ įȣıȤȑȡİȚĮ ȕĮįȓıİȦȢ. ǼȞȓȠIJİ ıȣȞȣʌȐȡȤȠȣȞ İȣșȪȢ
İȟĮȡȤȒȢ țĮȚ ȖİȞȚțȐ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ, ȩʌȦȢ țĮIJĮȕȠȜȒ, țĮȤİȟȓĮ, įȚȩȖțȦıȘ ȜݵijĮįȑȞȦȞ,
ʌȣȡİIJȚțȒ țȓȞȘıȘ. ǼȞȓȠIJİ İʌȓıȘȢ ıȣȞȣʌȐȡȤİȚ µİ țȐʌȠȚĮ µȠȡijȒ ȜݵijȫµĮIJȠȢ Ȓ ȐȜȜȘ
țĮțȠȒșİȚĮ.
ǹʌĮȚIJİȓIJĮȚ Įʌȩ IJȘȢ ݵijĮȞȓıİȦȢ IJĮțIJȚțȩȢ Ȓ ıȣȞİȤȒȢ İȚįȚțȩȢ ȞȠıȠțȠµİȚĮțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ.
ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ İȚįȚțȒ șİȡĮʌİȓĮ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ǻİȡµĮIJȚțȑȢ İțįȘȜȫıİȚȢ ıIJĮ ȐțȡĮ, µİ İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȒ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ, ȤȦȡȓȢ İʌȑțIJĮıȘ ıİ
ȐȜȜĮ ıȘµİȓĮ IJȠȣ ıȫµĮIJȠȢ, µİ µȑIJȡȚȠȣ ȑȦȢ ıȘµĮȞIJȚțȠȪ ȕĮșµȠȪ İȞȠȤȜȒµĮIJĮ țĮȚ
įȣıȤȡȘıȓĮ ȐțȡȦȞ. ǼʌȓıȘȢ ȤȦȡȓȢ ĮțȩµĮ ĮȟȚȩȜȠȖĮ ȖİȞȚțȐ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ (ȚįȓȦȢ ʌİʌIJȚțȠȪ)
țĮȚ ĮȚµĮIJȠȜȠȖȚțȩ . īİȞȚțȒ țĮIJȐıIJĮıȘ ıȤİIJȚțȫȢ țĮȜȒ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǵȤȚ țĮȜȒ, ȜȩȖȦ IJȘȢ ȕȡĮįİȓĮȢ ĮȜȜȐ µİȞ ıIJĮșİȡȒȢ İȟİȜȓȟİȦȢ țĮȚ İʌȚįİȚȞȫıİȦȢ IJȘȢ ȞȩıȠȣ.
ȉĮțIJȚțȩȢ ȞȠıȠțȠµİȚĮțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ȤȦȡȓȢ șİĮµĮIJȚțȐ ĮʌȠIJİȜȑıµĮIJĮ. ǼʌȚȕȐȜȜİIJĮȚ
ĮȞȐʌĮȣıȘ țĮȚ țĮȜȒ ıȣȞIJȒȡȘıȘ ȠȡȖĮȞȚıµȠȪ.
ȉĮ ȕĮȡȑĮ İʌĮȖȖȑȜµĮIJĮ İʌȚȕĮȡȪȞȠȣȞ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………….…….25-50%[1-2
ȤȡȩȞȚĮ]
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȉĮ ĮȞȦIJȑȡȦ µİ ıȘµĮȞIJȚțȒ İʌȑțIJĮıȘ IJȠȣ İȟĮȞșȒµĮIJȠȢ, ȪʌĮȡȟȘ ȖİȞȚțȫȞ ıȣµʌIJȦµȐIJȦȞ
țĮȚ İȣȡȘµȐIJȦȞ țĮȚ İȞȓȠIJİ țĮȚ İʌȑțIJĮıȘ țĮȚ ıİ İıȦIJİȡȚțȐ ȩȡȖĮȞĮ Ȓ µİ ĮȚµĮIJȠȜȠȖȚțȑȢ
įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ.
īİȞȚțȒ țĮIJȐıIJĮıȘ İʌȚȕĮȡȘµȑȞȘ ȑȦȢ țĮțȒ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮțȒ ȑȦȢ ȤİȓȡȚıIJȘ. ȈIJĮșİȡȒ µȘ İȜİȖȤȩµİȞȘ İʌȚįİȓȞȦıȘ. ȈȣȞİȤȒȢ ȞȠıȠțȠµİȚĮțȩȢ
ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ șİȡĮʌİȓİȢ ȤȦȡȓȢ ĮȟȚȩȜȠȖĮ ĮʌȠIJİȜȑıµĮIJĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………..……….67-80%[2-3
ȤȡȩȞȚĮ]
2.28. ȁǼǿȋǾȃǼȈ

ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȅµȐįĮ įİȡµĮIJȠʌĮșİȚȫȞ µİ ʌȠȜȜȑȢ ʌĮȡĮȜȜĮȖȑȢ țĮȚ IJȪʌȠȣȢ țĮȚ ĮȞȐȜȠȖȘ µİ ĮȣIJȠȪȢ
ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȒ țȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ. ǼȞIJȠʌȓȗȠȞIJĮȚ țȣȡȓȦȢ ıIJĮ ȐȞȦ țĮȚ țȐIJȦ ȐțȡĮ țĮȚ İȞȓȠIJİ
ıIJȠȞ țȠȡµȩ. DzȤȠȣȞ İʌȓıȘȢ, țĮIJȐ IJȪʌȠȣȢ, ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȒ ȚıIJȠȜȠȖȚțȒ İȚțȩȞĮ ʌȡȠȢ
İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ (İʌȓ ĮµijȚȕȠȜȚȫȞ) IJȘȢ įȚĮȖȞȫıİȦȢ.
ȆĮșȒıİȚȢ ȐȖȞȦıIJȘȢ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ țĮȚ IJȦȞ įȪȠ ijȪȜȦȞ IJȘȢ µȑıȘȢ țȣȡȓȦȢ ȘȜȚțȓĮȢ.
ǼʌȓµȠȞİȢ țĮȚ įȪıțȠȜİȢ ıIJȘ șİȡĮʌİȓĮ ȣʌȠIJȡȠʌȚȐȗȠȣıİȢ įİȡµĮIJȠʌȐșİȚİȢ, ĮȜȜȐ ıȣȞȒșȦȢ
µȚțȡȒȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ İțIJȐıİȦȢ, țĮȜȠȒșİȚȢ țĮȚ țĮȜȒȢ ʌȡȠȖȞȫıİȦȢ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ıȣȞȠįİȪİIJĮȚ Ȓ
ȞĮ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ȠȡȖĮȞȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ Ȓ ȖİȞȚțȐ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ.
īȚ’ ĮȣIJȩ įİȞ IJȓșİIJĮȚ șȑµĮ ʌȠıȠıIJȠȪ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ țĮIJȐ IJȘȞ ĮıijĮȜȚıIJȚțȒ ȑȞȞȠȚĮ ıIJȚȢ
ʌĮșȒıİȚȢ ĮȣIJȑȢ, İțIJȩȢ ıʌĮȞȓȦȞ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȞ ȜȓĮȞ İțIJİIJĮµȑȞȦȞ µȠȡijȫȞ, µİ ıȣȡȡȑȠȣıİȢ
ʌȜȐțİȢ, µİ įİȡµĮIJȚțȒ įȣıțĮµȥȓĮ İȞįİȤȠµȑȞȦȢ țĮȚ įȣıȤȡȘıȓĮ ȐȞȦ Ȓ țȐIJȦ ȐțȡȦȞ țĮȚ
ȕĮıĮȞȚıIJȚțȩ țȞȘıµȩ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ įȪȞĮȞIJĮȚ ȞĮ ȜȐȕȠȣȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ (3 ȑȦȢ 6 µȒȞİȢ) ʌȠıȠıIJȩ
ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ 35-50% µȑȤȡȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘIJȚțȒȢ ȕİȜIJȚȫıİȦȢ IJȘȢ țĮIJĮıIJȐıİȦȢ µİ IJȚȢ ĮȞȐȜȠȖİȢ
șİȡĮʌİȓİȢ.
2.29. ǼȇȆǾȉȅǼǿǻǾȈ ǻǼȇȂǹȉǿȉǿǻǹ Ȓ ȃȅȈȅȈ ȉȅȊ DUHRING
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǻİȡµĮIJȠʌȐșİȚĮ ȐȖȞȦıIJȘȢ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ µİ ʌȠȜȪµȠȡijȘ țȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ Įʌȩ İȡȣșȒµĮIJĮ,
ʌȜȐțİȢ İȡȣșȘµĮIJȠȜİʌȚįȫıİȚȢ, ijȣıĮȜȓįİȢ țĮȚ ʌȠµijȩȜȣȖİȢ ıIJȠȞ țȠȡµȩ, IJĮ ȐȞȦ țĮȚ IJĮ
țȐIJȦ ȐțȡĮ, µİ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȩ ȑȞIJȠȞȠ țȞȘıµȩ. ȊʌȠIJȡȠʌȚȐȗȠȣıĮ, µȘ µİIJĮįȠIJȚțȒ,
įȣıȓĮIJȠȢ țĮȚ µİ İʌȚijȣȜĮțIJȚțȒ ʌȡȩȖȞȦıȘ ȜȩȖȦ µİIJĮʌIJȫıİȦȢ İȞȓȠIJİ ıİ ʌȑµijȚȖĮ. ǻİȞ
İȓȞĮȚ µİIJĮįȠIJȚțȒ, ıȣȖȖİȞȒȢ Ȓ țȜȘȡȠȞȠµȚțȒ. ȆĮȡĮIJȘȡİȓIJĮȚ İȞȓȠIJİ țĮȚ İʌȘȡİĮıµȩȢ IJȘȢ
ȖİȞȚțȒȢ țĮIJĮıIJȐıİȦȢ. ǹʌĮȚIJȠȪȞIJĮȚ ıȣȤȞȩȢ ȞȠıȠțȠµİȚĮțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ʌĮȡĮIJİIJĮµȑȞİȢ
șİȡĮʌİȓİȢ ȖȚĮ ȞĮ İȜȑȖȤİIJĮȚ Ș ȞȩıȠȢ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ǻİȡµĮIJȚțȑȢ İțįȘȜȫıİȚȢ µİ IJȚȢ ĮȞȐȜȠȖİȢ ȣʌȠIJȡȠʌȑȢ, µİ ĮȟȚȩȜȠȖȘ ȑțIJĮıȘ țĮȚ ȑȞIJĮıȘ IJȠȣ
İȟĮȞșȒµĮIJȠȢ, ȤȦȡȓȢ ȖİȞȚțȐ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ țĮȚ İȣȡȒµĮIJĮ țĮȚ µİ ĮȡȞȘIJȚțȩ IJȠȞ
İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȩ ȑȜİȖȤȠ ȖȚĮ IJȣȤȩȞ µİIJȐʌIJȦıȘ ıİ ʌȑµijȚȖĮ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǼʌȚijȣȜĮțIJȚțȒ. ȈȣȤȞȑȢ ȣʌȠIJȡȠʌȑȢ țĮȚ įȪıțȠȜȘ Ș ʌȜȒȡȘȢ ȪijİıȘ. ȉȠ ȓįȚȠ İʌȚȕĮȡȣȞIJȚțȒ ȖȚĮ
ȩȜĮ IJĮ İʌĮȖȖȑȜµĮIJĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………..…….20-35%[3 µȒȞİȢ 1 ȤȡȩȞȠ]
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
Ǿ ĮȞȦIJȑȡȦ țĮIJȐıIJĮıȘ µİ µİȖĮȜȪIJİȡȘ ȑțIJĮıȘ IJȦȞ İȟĮȞșȘµȐIJȦȞ, µİ ȕĮıĮȞȚıIJȚțȩ
țȞȘıµȩ ıȤİįȩȞ ıȣȞİȤȒ, µİ İʌȘȡİĮıµȩ țĮȚ IJȘȢ ȖİȞȚțȒȢ țĮIJĮıIJȐıİȦȢ Ȓ µİ șİIJȚțȐ

İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȐ İȣȡȒµĮIJĮ ʌȑµijȚȖĮȢ. ǼʌȓıȘȢ µİ İȞIJȠȞȩIJİȡİȢ țĮȚ µĮțȡȚȩIJİȡİȢ șİȡĮʌİȓİȢ
ȤȦȡȓȢ șİĮµĮIJȚțȐ ĮʌȠIJİȜȑıµĮIJĮ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǵȤȚ țĮȜȒ ȑȦȢ țĮțȒ (ĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ µİIJȐʌIJȦıȘ ıİ ʌȑµijȚȖĮ). ȈȣȞȒșȘȢ Ȓ ȕĮșµȚĮȓĮ
İʌȚįİȓȞȦıȘ. ȈȣȞİȤİȓȢ ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȑȢ șİȡĮʌİȓİȢ. ȉĮțIJȚțȩȢ ȞȠıȠțȠµİȚĮțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ IJȘȢ
ȞȩıȠȣ, ĮȜȜȐ țĮȚ IJȠȣ ȖİȞȚțȠȪ ȠȡȖĮȞȚıµȠȪ µİ İȣȡȒµĮIJĮ İȞȓȠIJİ țĮȚ Įʌȩ IJĮ ȣʌȩȜȠȚʌĮ
ıȣıIJȒµĮIJĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………….50-67%[1 -2
ȤȡȩȞȚĮ]
2.30. ȀǹĬȅȁǿȀǾ (īǼȃǿȀǼȊȂǼȃǾ) īȊȇȅǼǿǻǾȈ ǹȁȍȆǼȀǿǹ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȆȐșȘıȘ ȤĮȡĮțIJȘȡȚȗȩµİȞȘ Įʌȩ ʌȜȒȡȘ ĮʌȩʌIJȦıȘ IJȦȞ IJȡȚȤȫȞ Įʌȩ ȩȜĮ IJĮ IJȡȚȤȦIJȐ µȑȡȘ
IJȠȣ ıȫµĮIJȠȢ. ȅȚ ȜȠȚʌȠȓ ȤĮȡĮțIJȒȡİȢ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ ıIJĮ ĮʌȠȥȚȜȦșȑȞIJĮ µȑȡȘ ʌĮȡĮµȑȞȠȣȞ
ijȣıȚȠȜȠȖȚțȠȓ. ǹȚIJȚȠȜȠȖȓĮ ȐȖȞȦıIJȠȢ µİ ʌȚșĮȞȑȢ șİȦȡȓİȢ IJȠȞ İʌȚȕĮȡȘµȑȞȠ ȥȣȤȚțȩ
ʌĮȡȐȖȠȞIJĮ, įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ IJȠȣ ĮȣIJȩȞȠµȠȣ ȞİȣȡȚțȠȪ ıȣıIJȒµĮIJȠȢ, ȚįȚĮȓIJİȡĮ IJȠȣ
ıȣµʌĮșȘIJȚțȠȪ µİ ĮȖȖİȚȩıʌĮıµȠ ıIJȠȣȢ șȣȜȐțȠȣȢ IJȦȞ IJȡȚȤȫȞ, ȠȡµȠȞȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ,
ĮȣIJȠĮȞȠıȠȜȠȖȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ, İȞȓȠIJİ țĮȚ ȜȩȖȦ ȜȠȚʌȫȞ ȠȡȖĮȞȚțȫȞ įȚĮIJĮȡĮȤȫȞ, ȖȚ ’ĮȣIJȩ
țĮȚ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ ȖİȞȚțȩȢ ȞȠıȠțȠµİȚĮțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ʌȡȠȢ ĮʌȠțȜİȚıµȩ ȐȜȜȦȞ ʌĮșȠȜȠȖȚțȫȞ
țĮIJĮıIJȐıİȦȞ. ȆȐșȘıȘ IJȘȢ ȞİĮȡȐȢ ȑȦȢ µȑıȘȢ ȘȜȚțȓĮȢ țĮȚ IJȦȞ įȪȠ ijȪȜȦȞ. ĬİȡĮʌİȓĮ
įȣıțȠȜȩIJĮIJȘ µİ ĮµijȓȕȠȜĮ ĮʌȠIJİȜȑıµĮIJĮ ȖȚĮ ĮȟȚȩȜȠȖȘ ĮʌȐȞIJȘıȘ țĮȚ İȞȓȠIJİ Ș ʌȐșȘıȘ
ʌĮȡĮµȑȞİȚ ȠȡȚıIJȚțȐ µȘ ĮȞĮıIJȡȑȥȚµȘ.
ȆȡȠİȟȐȡȤİȚ ıIJȘȞ ʌȐșȘıȘ ĮȣIJȒ IJȠ ĮȚıșȘIJȚțȩ ʌȡȩȕȜȘµĮ IJȦȞ ʌĮıȤȩȞIJȦȞ ȖȚĮ IJȚȢ ĮțȐȜȣʌIJİȢ
ʌİȡȚȠȤȑȢ IJȠȣ ıȫµĮIJȠȢ, IJȠ ȠʌȠȓȠ ıİ ȚțĮȞȠʌȠȚȘIJȚțȩ ȕĮșµȩ įȚȠȡșȫȞİIJĮȚ µİ IJİȤȞȘIJȐ µȑıĮ
(ʌİȡȠȪțİȢ, İȚįȚțȩ µĮțȚȖȚȐȗ ȠijȡȪȦȞ ț.Ȝ.ʌ.) țĮȚ įİȞ IJȓșİIJĮȚ șȑµĮ ĮıijĮȜȚıIJȚțȒȢ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ.
Ȉİ µİȡȚțȑȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ ıȣȞįȣĮȗȩµİȞȠ IJȠ ʌȡȩȕȜȘµĮ µİ IJȘȞ ȘȜȚțȓĮ, IJȠ İʌȐȖȖİȜµĮ, IJȠ
ijȪȜȠ țĮȚ IJȚȢ ʌȚșĮȞȑȢ ȥȣȤȠȜȠȖȚțȑȢ İʌȚʌIJȫıİȚȢ țĮȚ ĮȞ ȠȚ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ ĮȣIJȠȓ İȓȞĮȚ ȜȓĮȞ
İʌȚȕĮȡȣȞIJȚțȠȓ, IJȩIJİ µȩȞȠ ıȣȗȘIJİȓIJĮȚ Ȇ.ǹ. ĮȞȐȜȠȖȠ țĮIJȐ ʌİȡȓʌIJȦıȘ țĮȚ țȣµĮȚȞȩµİȞȠ Įʌȩ
35 ȑȦȢ 50%.
ȈIJȚȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ ʌȠȣ ıȣȞȣʌȐȡȤİȚ ȑȞIJȠȞȘ ȥȣȤȚțȒ įȚĮIJĮȡĮȤȒ ȦȢ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮ Ȓ ȦȢ
ĮʌȠIJȑȜİıµĮ IJȘȢ ʌĮșȒıİȦȢ IJȠ Ȇ.ǹ. ĮʌȠijĮıȓȗİIJĮȚ Įʌȩ țȠȚȞȠȪ µİIJȐ ıȣµȕȠȪȜȠȣ
ȌȣȤȚȐIJȡȠȣ. ǼʌȓıȘȢ ĮȞ Ș ʌȐșȘıȘ ıȣȞȠįİȪİIJĮȚ Įʌȩ ȜȠȚʌȑȢ ȠȡȖĮȞȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ µİIJȐ IJȠȣ
ĮȞȐȜȠȖȠȣ İȚįȚțȠȪ ıȣµȕȠȪȜȠȣ.
2.31. ȃǼȊȇȅȎȃǹȂǹȉȍȈǾ Ȓ ȃȅȈȅȈ ȉȅȊ RECKLINGHAUSEN
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȃȩıȠȢ ȠȚțȠȖİȞȒȢ țĮȚ ıȣȤȞȐ țȜȘȡȠȞȠµȚțȒ ȐȖȞȦıIJȘȢ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ. ǼțįȘȜȫȞİIJĮȚ ĮµȑıȦȢ
µİIJȐ IJȘ ȖȑȞȞȘıȘ Ȓ țĮIJȐ IJȘȞ ʌĮȚįȚțȒ ȘȜȚțȓĮ, ıʌĮȞȚȩIJİȡĮ ıIJȘȞ İijȘȕȚțȒ Ȓ ıʌĮȞȚȩIJĮIJĮ
ıIJȘȞ ȫȡȚµȘ ȘȜȚțȓĮ (ʌȡȠȨʌȐȡȤȠȣıĮ țĮIJȐıIJĮıȘ µİ IJȘȞ ĮıijĮȜȚıIJȚțȒ ȑȞȞȠȚĮ).

ȀȜȚȞȚțȫȢ ȤĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ ʌȠȜȣȐȡȚșµĮ įȚȐıʌĮȡIJĮ ȠȗȓįȚĮ țĮȚ µĮȜșĮțȐ ȠȖțȓįȚĮ ȤȡȠȚȐȢ
įȑȡµĮIJȠȢ İȟĮʌȜȠȪµİȞĮ ıİ ȩȜȘ IJȘ įİȡµĮIJȚțȒ İʌȚijȐȞİȚĮ, țĮșȫȢ țĮȚ țĮijİȠİȚįȒȢ Ȓ
ȣʌȠµȑȜĮȚȞİȢ țȘȜȓįİȢ įȚĮijȩȡȠȣ ıȤȒµĮIJȠȢ țĮȚ µİȖȑșȠȣȢ.
ȈȣȤȞȐ ıȣȞȠįİȪİIJĮȚ Ȓ ıȣȞ IJȠ ȤȡȩȞȦ įȪȞĮIJĮȚ ȞĮ įȘµȚȠȣȡȖȘșȠȪȞ ȞİȣȡȠȜȠȖȚțȑȢ ȕȜȐȕİȢ
(ȡȚȗȚIJȚįȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ, ıʌĮıµȠȓ, İʌȘȡİĮıµȩȢ ȠʌIJȚțȠȪ Ȓ ĮțȠȣıIJȚțȠȪ ȞİȪȡȠȣ) Ȓ ȥȣȤȚțȑȢ
įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ (įȚĮȞȠȘIJȚțȒ țĮșȣıIJȑȡȘıȘ, ĮʌȐșİȚĮ, µİȜĮȖȤȠȜȓĮ).
ȈʌĮȞȚȩIJİȡĮ ʌĮȡĮIJȘȡȠȪȞIJĮȚ țĮȚ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ Ȓ ȕȜȐȕİȢ İıȦIJİȡȚțȫȞ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ ȠıIJȫȞ,
ȜȩȖȦ ĮȞĮʌIJȪȟİȦȢ ȩȖțȦȞ ıİ ĮȣIJȐ.
ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ șİȡĮʌİȓĮ IJȘȢ ȞȩıȠȣ, ĮȜȜȐ ĮȞȐȜȠȖİȢ ĮȖȦȖȑȢ ıIJȚȢ IJȣȤȠȪıİȢ İʌȚʌȜȠțȑȢ Įʌȩ IJĮ
ȣʌȩȜȠȚʌĮ İțIJȩȢ įȑȡµĮIJȠȢ ıȣıIJȒµĮIJĮ Ȓ ȩȡȖĮȞĮ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ǻİȡµĮIJȚțȒ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȒ İȚțȩȞĮ (ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȘȢ İȞIJȐıİȦȢ țĮȚ IJȠȣ ĮȡȚșµȠȪ IJȦȞ
ȕȜĮȕȫȞ), ȤȦȡȓȢ ȞİȣȡȠȜȠȖȚțȐ, ȥȣȤȚțȐ Ȓ ıʌȜĮȖȤȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ ĮȟȚȩȜȠȖȠȣ ȕĮșµȠȪ Įʌȩ IJȠȞ
ȖİȞȩµİȞȠ ȑȜİȖȤȠ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮIJȐıIJĮıȘ İȜİȖȤȩµİȞȘ, µȘ ĮʌĮȚIJȠȪıĮ șİȡĮʌİȓĮ ĮȜȜȐ İʌĮȞȑȜİȖȤȠ țĮIJȐ įȚĮıIJȒµĮIJĮ ȖȚĮ
IJȚȢ ʌȚșĮȞȑȢ, ĮȞĮijİȡȩµİȞİȢ ıIJȠȞ ʌȡȩȜȠȖȠ, įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ. ȉȠ İʌȐȖȖİȜµĮ įİȞ ʌĮȓȗİȚ ȚįȚĮȓIJİȡȠ
ȡȩȜȠ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………………………….10-20%
ȈIJȘȞ ʌȡȠȨʌȐȡȤȠȣıĮ ȤȦȡȓȢ İʌȚįİȓȞȦıȘ
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ǻİȡµĮIJȚțȒ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȒ İȚțȩȞĮ µİȖȐȜȘȢ İțIJȐıİȦȢ µİ ıȣȞȣʌȐȡȤȠȞIJĮ Įʌȩ IJȘȞ ȑȞĮȡȟȘ
IJȘȢ ʌĮșȒıİȦȢ Ȓ ʌȠȜȪ ıȪȞIJȠµĮ (țĮȚ ĮȣIJȐ ʌȡȠȨʌȐȡȤȠȣıĮ țĮIJȐıIJĮıȘ), İȣȡȒµĮIJĮ țĮȚ
įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ĮȟȚȩȜȠȖȠȣ ȕĮșµȠȪ țĮȚ Įʌȩ ȐȜȜĮ ıȣıIJȒµĮIJĮ țĮȚ ȩȡȖĮȞĮ, ȤȦȡȓȢ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ
İʌȚįİȓȞȦıȘ µȑȤȡȚȢ ȘµİȡȠµȘȞȓĮȢ țȡȓıİȦȢ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮIJȐıIJĮıȘ ʌȠȣ ĮʌĮȚIJİȓ IJĮțIJȚțȩ ȑȜİȖȤȠ ȖȚĮ IJȚȢ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ İʌȚʌȜȠțȑȢ țĮȚ ĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ
ȕĮșµȚĮȓĮ İʌȚįİȓȞȦıȘ. ȀȡȓıȘ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJĮ ȜȠȚʌȐ İțIJȩȢ įȑȡµĮIJȠȢ İȣȡȒµĮIJĮ (ȞİȣȡȠȥȣȤȚțȐ ıȣȞȒșȦȢ) țĮȚ IJȠ İʌȓʌİįȠ IJȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………………………….25-50%
ȈIJȘȞ ʌȡȠȨʌȐȡȤȠȣıĮ ȤȦȡȓȢ İʌȚįİȓȞȦıȘ
3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ǻİȡµĮIJȚțȒ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȒ İȚțȩȞĮ µİ İȣȡȒµĮIJĮ țĮȚ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ Įʌȩ ȐȜȜĮ ıȣıIJȒµĮIJĮ țĮȚ
ȩȡȖĮȞĮ, IJĮ ȠʌȠȓĮ, ȑıIJȦ țĮȚ ĮȞ ʌȡȠȨʌȒȡȤĮȞ µİ IJȘȞ ȑȞĮȡȟȘ IJȘȢ ʌĮșȒıİȦȢ, ȑȤȠȣȞ
İʌȚįİȚȞȦșİȓ ıİ ĮȟȚȩȜȠȖȠ ȑȦȢ ıȘµĮȞIJȚțȩ ȕĮșµȩ ıȘµĮȞIJȚțȩ ȕĮșµȩ µȑȤȡȚ IJȘȞ ȘµİȡȠµȘȞȓĮ
IJȘȢ țȡȓıİȦȢ.

x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȀĮIJȐıIJĮıȘ µİ ȕȡĮįİȓĮ ȕĮșµȚĮȓĮ İʌȚįİȓȞȦıȘ ʌȠȣ ĮʌĮȚIJİȓ ıȣȤȞȩ ȞȠıȠțȠµİȚĮțȩ ȑȜİȖȤȠ
țĮȚ șİȡĮʌİȓİȢ IJȦȞ İʌȚʌȜȠțȫȞ.
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ ıİ ĮȣIJȩ IJȠ İʌȓʌİįȠ İȓȞĮȚ İʌȚijȣȜĮțIJȚțȒ.
ȉȠ İʌȓʌİįȠ țĮȚ IJȠ İȓįȠȢ IJȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ʌĮȓȗȠȣȞ ȡȩȜȠ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………….……….50-67% ıIJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ
țĮIJȐıIJĮıȘ
………………………………………..ȜȩȖȦ İʌȚįİȚȞȫıİȦȢ 1-2 ȤȡȩȞȚĮ
2.32. ȆǼȂĭǿīȅǼǿǻǾ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǻȚĮțȡȓȞȠȞIJĮȚ ıİ ʌȠµijȠȜȣȖȫįȘ țĮȚ IJȦȞ ȕȜİȞȞȠȖȩȞȦȞ. ǻİȡµĮIJȠʌȐșİȚĮ µİ ʌȠµijȠȜȣȖȫįİȢ
İȟȐȞșȘµĮ, įȚȐıʌĮȡIJȠ ıIJȠȞ țȠȡµȩ țĮȚ IJĮ ȐțȡĮ ıIJȠȞ 1Ƞ IJȪʌȠ țĮȚ ıİ ȕȜİȞȞȠȖȠȞȚțȐ ıIJȩµȚĮ
ıIJȠȞ 2Ƞ IJȪʌȠ.
DzȤİȚ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȒ țȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ țĮȚ İȚįȚțȐ ȚıIJȠȜȠȖȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ.
ȀĮȜȠȒșȘȢ ʌȐșȘıȘ µİ țĮȜȒ ĮʌȐȞIJȘıȘ ıIJȚȢ İȚįȚțȑȢ șİȡĮʌİȓİȢ, ĮȜȜȐ ȣʌȠIJȡȠʌȚȐȗȠȣıĮ. ǻİȞ
İȓȞĮȚ µİIJĮįȠIJȚțȒ, ıȣȖȖİȞȒȢ Ȓ țȜȘȡȠȞȠµȚțȒ.
Ǿ ȖİȞȚțȒ țĮIJȐıIJĮıȘ ıȣȞȒșȦȢ įİȞ İʌȘȡİȐȗİIJĮȚ țĮȚ İʌȚʌȜȠțȑȢ Įʌȩ IJȘ ȞȩıȠ İȓȞĮȚ ıʌȐȞȚİȢ.
ȃȠıȠțȠµİȚĮțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ʌȐȞIJȦȢ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ ıIJȚȢ İțȐıIJȠIJİ ȣʌȠIJȡȠʌȑȢ țĮȚ ȡȪșµȚıȘ İȚįȚțȒȢ
șİȡĮʌİȓĮȢ.
ȁȩȖȦ IJȦȞ ĮȞȦIJȑȡȦ įİȞ IJȓșİIJĮȚ șȑµĮ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ, țĮIJȐ IJȘȞ ĮıijĮȜȚıIJȚțȒ ȑȞȞȠȚĮ, ıIJȘȞ
ʌȐșȘıȘ ĮȣIJȒ, İțIJȩȢ Įʌȩ ȠȡȚıµȑȞİȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ µİ ȜȓĮȞ İțIJİIJĮµȑȞȠ İȟȐȞșȘµĮ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ
ĮʌĮȚIJȠȪȞ ȜİʌIJȠµİȡȑıIJİȡȠ ȞȠıȠțȠµİȚĮțȩ ȑȜİȖȤȠ Ȓ țĮȚ ȞȠıȘȜİȓĮ țĮȚ İȞIJȠȞȩIJİȡİȢ țĮȚ
µĮțȡȚȩIJİȡİȢ șİȡĮʌİȓİȢ ȖȚĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȘIJȚțȒ ȪijİıȘ țĮȚ įȪȞĮIJĮȚ ȞĮ ȜȐȕȠȣȞ ʌȠıȠıIJȩ
ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ 35-50% ȖȚĮ 3-6 µȒȞİȢ.
2.33. ȈȀȁǾȇȅǿǻǾȂǹ
ȉȅȊ
ȈȀȁǾȇȅǻǼȇȂǿǹȈ)

BUSCHKE

(ȅǿǻǾȂǹȉȍǻǾȈ

ȂȅȇĭǾ

ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȅµȠȚȩµȠȡijȘ ıțȜȒȡȣȞıȘ įȑȡµĮIJȠȢ țĮȚ ȣʌȠįȑȡµĮIJȠȢ ĮȡȤȩµİȞȘ ıȣȞȒșȦȢ Įʌȩ IJȠȞ IJȡȐȤȘȜȠ
țĮȚ țĮIJĮȜĮµȕȐȞȠȣıĮ ȕĮșµȘįȩȞ IJȠȞ țȠȡµȩ țĮȚ IJĮ ȐȞȦ ȐțȡĮ.
ȅȚ ȜȠȚʌȠȓ ȤĮȡĮțIJȒȡİȢ IJȠȣ įȑȡµĮIJȠȢ ʌĮȡĮµȑȞȠȣȞ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȠȓ (ȤȡȠȚȐ, ȚıIJȠȜȠȖȚțȐ
ıIJȠȚȤİȓĮ İʌȚįİȡµȓįĮȢ).
ȆȐșȘıȘ țȠȜȜĮȖȠȞȦıȚțȒȢ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ, İȟİȜȚțIJȚțȒ, İʌȚijȑȡȠȣıĮ ȕĮșµȘįȩȞ ıȘµĮȞIJȚțȒ
įİȡµĮIJȚțȒ įȣıțĮµȥȓĮ ıIJȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ʌȠȣ İȞIJȠʌȓȗİIJĮȚ țĮșȫȢ țĮȚ ȕĮșµȩ µȣȧțȒȢ
ıțȜȘȡȩIJȘIJĮȢ țĮȚ ıȣȞȑʌİȚĮ ĮȣIJȫȞ țĮȚ ĮȞĮʌȞİȣıIJȚțȒ įȣıȤȑȡİȚĮ. ǼȞȓȠIJİ, ȣʌȠȤȦȡİȓ
ıȣȞȒșȦȢ ȣʌȠIJȡȠʌȚȐȗİȚ țĮȚ ıʌĮȞȚȩIJĮIJĮ İȟİȜȓııİIJĮȚ ıİ ȕĮȡȪIJĮIJȘ įȣıțĮµȥȓĮ µİ țĮțȒ
ʌȡȩȖȞȦıȘ, ȜȩȖȦ IJȘȢ İȞIJȩʌȚıȘȢ ıIJȠȞ IJȡȐȤȘȜȠ țĮȚ IJȠ șȫȡĮțĮ țĮȚ IJȘȢ ȑµµİıȘȢ
İʌȚʌIJȫıİȦȢ ıIJȚȢ ĮȞĮʌȞİȣıIJȚțȑȢ țȚȞȒıİȚȢ țĮȚ ıIJȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ.
ǼʌȚijȣȜĮțIJȚțȒȢ ʌȡȠȖȞȫıİȦȢ ʌȐșȘıȘ țĮȚ ȤȦȡȓȢ İȚįȚțȒ șİȡĮʌİȓĮ.
Ǿ ĮıijĮȜȚıIJȚțȒ țȡȓıȘ țĮȚ IJȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ țĮșȠȡȓȗİIJĮȚ ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȘȢ İțIJȐıİȦȢ
țĮȚ IJȘȢ įİȡµĮIJȚțȒȢ įȣıțĮµȥȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓ, IJȘȢ ȣʌȐȡȟİȦȢ Ȓ ȩȤȚ µȣȧțȒȢ ıȣµµİIJȠȤȒȢ

țĮȚ IJȘȢ ȑµµİıȘȢ įȣıµİȞȠȪȢ İʌȚįȡȐıİȦȢ İʌȓ IJȘȢ ĮȞĮʌȞİȣıIJȚțȒȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ (ĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ),
țĮșȫȢ țĮȚ Įʌȩ IJȠ İʌȐȖȖİȜµĮ țĮȚ IJȘȞ ȘȜȚțȓĮ IJȠȣ ʌȐıȤȠȞIJȠȢ (IJĮ İȡȖȫįȘ İʌĮȖȖȑȜµĮIJĮ țĮȚ
ȠȚ µİȖȐȜİȢ ȘȜȚțȓİȢ İʌȚȕĮȡȪȞȠȞIJĮȚ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ) țĮȚ țȣµĮȓȞİIJĮȚ Įʌȩ 20% ȑȦȢ 50% ȖȚĮ 6
µȒȞİȢ – 2 ȤȡȩȞȚĮ.
3.

ȌȊȋǿǹȉȇǿȀǹ Ȁǹǿ ȃǼȊȇȅȁȅīǿȀǹ ȃȅȈǾȂǹȉǹ

3.1. ȅȇīǹȃǿȀǹ ȌȊȋȅȈȊȃǻȇȅȂǹ, ȃȅǾȉǿȀǾ ȀǹĬȊȈȉǼȇǾȈǾ

3.1.1. DZȞȠȚİȢ
DZȞȠȚĮ İȓȞĮȚ țȜȚȞȚțȩȢ ȩȡȠȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐijİȚ IJȘȞ ȑțʌIJȦıȘ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ İȖțİijĮȜȚțȫȞ
ȜİȚIJȠȣȡȖȚȫȞ. ȈȣȞȒșȦȢ ȑȤȠȣȞ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ ʌȡȠȠįİȣIJȚțȒȢ İʌȚȕĮȡȪȞıİȦȢ.
ȈȣȞȒșȘ ĮȓIJȚĮ ȐȞȠȚĮȢ İȓȞĮȚ Ș ȖİȡȠȞIJȚțȒ ȐȞȠȚĮ, ȠȚ ʌȡȠȖİȡȠȞIJȚțȑȢ ȐȞȠȚİȢ (Alzheimer țĮȚ
Pick), ʌȠȜȜĮʌȜȐ İȖțİijĮȜȚțȐ ȑµijȡĮțIJĮ, İʌȚțȠȚȞȦȞȫȞ ȣįȡȠțȑijĮȜȠȢ, ĮȜțȠȠȜȚțȒ –
µİIJĮIJȡĮȣµĮIJȚțȑȢ țĮȚ įȚȐijȠȡİȢ ʌȚȠ ıʌȐȞȚİȢ țĮIJĮıIJȐıİȚȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………….50-80% țĮȚ ȐȞȦ [1-2 ȤȡȩȞȚĮ țȐșİ
ijȠȡȐ]

3.1.2. ȉȠȟȚțȑȢ ȥȣȤȫıİȚȢ
ȈȣȞȒșȦȢ ʌȡȠțĮȜȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ ʌĮȡĮIJİIJĮµȑȞȘ ȤȡȒıȘ ȥȣȤȠįİȜȚțȫȞ ijĮȡµȐțȦȞ Ȓ ıȣȞȒșȦȞ
ijĮȡµȐțȦȞ. ǼȓȞĮȚ ʌĮȡȠįȚțȠȪ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ. ǻȚțĮȚȠȜȠȖȠȪȞ Ȇ.ǹ. İijȩıȠȞ ȕȡȓıțȠȞIJĮȚ ıİ
İȞȑȡȖİȚĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………………….…….50-67%
ȖȚĮ ıȪȞIJȠµȠ įȚȐıIJȘµĮ (ȑȦȢ 6 µȒȞİȢ)
ǹȜțȠȠȜȚțȒ ȥȪȤȦıȘ
ȆĮȡȠȣıȚȐȗİIJĮȚ ıIJȠ 8% ȑȦȢ 10% IJȦȞ ĮȜțȠȠȜȚțȫȞ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………..….67-80% [1-2
ȤȡȩȞȚĮ]

3.1.3. ȌȣȤȫıİȚȢ µİ ȠȡȖĮȞȚțȩ ȣʌȩıIJȡȦµĮ
- ǼʌȚȜȘʌIJȚțȒ ȥȪȤȦıȘ (ȕȜ. İʌȚȜȘȥȓĮ)
- ȂİIJĮIJȡĮȣµĮIJȚțȒ ȥȪȤȦıȘ
ȈʌȐȞȚĮ țĮIJȐıIJĮıȘ µİIJȐ Įʌȩ țȡĮȞȚȠİȖțİijĮȜȚțȒ țȐțȦıȘ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………….67-80% İijȩıȠȞ
įȚĮȡțİȓ
- ȁȠȤİȚĮțȒ ȥȪȤȦıȘ
ȅȚ ȥȣȤȦıȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ʌȠȣ ݵijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ ȖȚĮ ʌȡȫIJȘ ijȠȡȐ țĮIJȐ IJȘ ȜȠȤİȓĮ ıIJĮ ʌȜĮȓıȚĮ
IJȦȞ İʌȚȜȠȤİȚĮțȫȞ įȚĮIJĮȡĮȤȫȞ µʌȠȡȠȪȞ ȞĮ įȘµȚȠȣȡȖȠȪȞ ʌĮȡĮIJİIJĮµȑȞȘ ĮȞȚțĮȞȩIJȘIJĮ ȖȚĮ
İȡȖĮıȓĮ

¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
įȚĮȡțȠȪȞ

ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………….50-67%

İijȩıȠȞ

- ǼʌȚʌȦµĮIJȚțȒ ȥȪȤȦıȘ
ǼȓȞĮȚ Ș ĮȞȐʌIJȣȟȘ ȥȣȤȫıİȦȢ ıİ ȞȠȘIJȚțȐ țĮșȣıIJİȡȘµȑȞĮ ȐIJȠµĮ. ǹʌȠIJİȜİȓ ȠȣıȚȫįȘ
İʌȚȕȐȡȣȞıȘ IJȘȢ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ Įʌȩ IJȘ ȞȠȘIJȚțȒ țĮșȣıIJȑȡȘıȘ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………….…….67-80% țĮȚ
ȐȞȦ

3.1.4. ȃȠȘIJȚțȒ țĮșȣıIJȑȡȘıȘ
ǼȓȞĮȚ Ș ĮIJİȜȒȢ ȞȠȘIJȚțȒ ĮȞȐʌIJȣȟȘ µȑȤȡȚ IJȠ 15Ƞ µİ 16Ƞ ȑIJȠȢ IJȘȢ ȘȜȚțȓĮȢ.
ȊʌȐȡȤȠȣȞ įȚȐijȠȡĮ țȡȚIJȒȡȚĮ įȚĮȕĮșµȓıİȦȢ µİ ȕȐıȘ IJȘ ıȤȠȜȚțȒ İțʌĮȓįİȣıȘ țĮȚ IJȘȞ
ȚțĮȞȩIJȘIJĮ ȖȚĮ İȡȖĮıȓĮ:
- ȠȡȚĮțȒ ȞȠȘIJȚțȒ țĮșȣıIJȑȡȘıȘ
Ȃİ ʌİȡȚȠȡȚıµȑȞİȢ ȖȡĮµµĮIJȚțȑȢ ȖȞȫıİȚȢ, ʌȡȠıĮȡµȩȗİIJĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘIJȚțȐ ıİ µȘ
ʌȞİȣµĮIJȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………………..……….5-15%
- ȒʌȚĮ ȞȠȘIJȚțȒ țĮșȣıIJȑȡȘıȘ
Ȃİ ȖȡĮµµĮIJȚțȑȢ ȖȞȫıİȚȢ ȑȦȢ IJȡȚȫȞ IJȐȟİȦȞ IJȠȣ ǻȘµȠIJȚțȠȪ ȈȤȠȜİȓȠȣ ʌȡȠıĮȡµȩȗİIJĮȚ ıİ
ȕȠȘșȘIJȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………………….20-35%
- µȑIJȡȚĮ ȞȠȘIJȚțȒ țĮșȣıIJȑȡȘıȘ
ǻȓȤȦȢ ȖȡĮµµĮIJȚțȑȢ ȖȞȫıİȚȢ, ĮıȤȠȜİȓIJĮȚ µȑıĮ ıIJȠ ıʌȓIJȚ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………….……….5067%
- ȕĮȡȚȐ ȞȠȘIJȚțȒ țĮșȣıIJȑȡȘıȘ
ǺȡȓıțİIJĮȚ ıIJĮ ȩȡȚĮ İȟȣʌȘȡİIJȒıİȦȢ IJȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ IJȠȣ ĮȞĮȖțȫȞ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………….67-80% țĮȚ
ȐȞȦ

3.2.ȌȊȋȍȈǼǿȈ ǼȃǻȅīǼȃǼǿȈ
ǹʌȠIJİȜȠȪȞ µİȖȐȜİȢ ȥȣȤȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ, µİ ıȠȕĮȡȑȢ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ IJȘȢ ʌȡȠıȦʌȚțȩIJȘIJĮȢ.
īȚǯ ĮȣIJȩ ĮțȡȚȕȫȢ įİȞ įȚĮIJȘȡİȓIJĮȚ Ș İʌȓȖȞȦıȘ IJȠȣ ȞȠıȘȡȠȪ IJȠȣ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ, ʌĮȡȐ µȩȞȠ ıİ
ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ ȣijȑıİȦȢ țĮȚ ĮʌȠIJİȜİıµĮIJȚțȒȢ șİȡĮʌİȓĮȢ.
ȉĮ ʌȐıȤȠȞIJĮ Įʌȩ ȥȣȤȫıİȚȢ ȐIJȠµĮ ȤȐȞȠȣȞ IJȘȞ ȑȞȞȠȚĮ IJȘȢ ʌȡĮȖµĮIJȚțȩIJȘIJĮȢ țĮȚ ıȣȞİʌȫȢ
IJȘȞ ȚțĮȞȩIJȘIJĮ ʌȡȠıĮȡµȠȖȒȢ ıIJȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ, ıİ ĮȞIJȓșİıȘ µİ IJĮ ʌȐıȤȠȞIJĮ Įʌȩ
ȞİȣȡȫıİȚȢ.

3.2.1. ȈȤȚȗȠijȡȑȞİȚĮ
ǹʌȜȒ ıȤȚȗȠijȡȑȞİȚĮ
ǼȚțȩȞĮ-ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ
ǺĮȡȚȐ µȠȡijȒ ȥȪȤȦıȘȢ
ȅ ĮıșİȞȒȢ įİȞ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗİȚ IJȘ ȞȩıȠ IJȠȣ. ȆĮȡĮʌȠȞİȓIJĮȚ µȩȞȠ ȖȚĮ ĮțĮșȩȡȚıIJĮ
ȣʌȠȤȠȞįȡȚĮțȐ İȞȠȤȜȒµĮIJĮ. ǻİȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ʌĮȡĮȜȒȡȘµĮ, ȥİȣįĮȚıșȒıİȚȢ Ȓ țĮIJĮIJȠȞȚțȑȢ
İțįȘȜȫıİȚȢ. Ǿ ȞȩıȠȢ ĮȡȤȓȗİȚ ȞȦȡȓȢ, ȖȪȡȦ ıIJĮ 15 – 16 ȤȡȩȞȚĮ IJȘȢ ȘȜȚțȓĮȢ Ȓ țĮȚ ȞȦȡȓIJİȡĮ.
DzȤİȚ ȕȡĮįİȓĮ İʌȓ IJĮ ȤİȓȡȦ ıIJĮșİȡȐ ʌȠȡİȓĮ. ȀȪȡȚĮ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ: Ș ʌȡȠȠįİȣIJȚțȒ
ȑțʌIJȦıȘ IJȠȣ ıȣȞĮȚıșȒµĮIJȠȢ țĮȚ Ș ȐȡıȘ IJȦȞ ȘșȚțȫȞ ĮȞĮıIJȠȜȫȞ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ
ȆȠȜȪ țĮțȒ. ǼȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıIJȘȞ ĮʌȠįȚȠȡȖȐȞȦıȘ IJȘȢ ʌȡȠıȦʌȚțȩIJȘIJĮȢ.
ȋȡȒıȚµȠ IJȠ ȚıIJȠȡȚțȩ Įʌȩ ȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ țȜȚȞȚțȒ ȖȚĮ ĮıijĮȜİȓȢ įȚĮȖȞȫıİȚȢ ȖȚĮ IJȠ
ǹıijĮȜȚıIJȚțȩ ȉĮµİȓȠ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………….……….80% [2 ȤȡȩȞȚĮ țĮȚ ȐȞȦ]
ǾȕȘijȡİȞȚțȒ µȠȡijȒ ıȤȚȗȠijȡȑȞİȚĮȢ
ǼȚțȩȞĮ – ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ
ǹȡȤȓȗİȚ ȖȪȡȦ ıIJȘȞ İijȘȕİȓĮ µİ țȪȡȚĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ IJȚȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ IJȘȢ įȠµȒȢ țĮȚ ȡȠȒȢ IJȘȢ
ıțȑȥİȦȢ - įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ IJȠȣ ıȣȞĮȚıșȒµĮIJȠȢ – ıȣȞĮȚıșȘµĮIJȚțȒ ȑțʌIJȦıȘ ıȣȞ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ
IJȘȢ ıȣµʌİȡȚijȠȡȐȢ țȪȡȚĮ ȕȦµȠȜȠȤȓĮ țĮȚ ʌȡȐIJIJİȚ ıİȟȠȣĮȜȚțȑȢ İʌȚșȑıİȚȢ ʌȡȠijĮȞȫȢ ȜȩȖȦ
ʌȜȒȡȠȣȢ ȐȡıİȦȢ IJȦȞ ȘșȚțȫȞ ĮȞĮıIJȠȜȫȞ. ȅȚ ʌĮȡĮȜȘȡȘµĮIJȚțȑȢ ȚįȑİȢ țĮȚ ȠȚ
ȥİȣįĮȚıșȒıİȚȢ țȚȞȠȪȞIJĮȚ ıĮȞ įȠȡȣijȩȡȠȚ ȐȞİȣ ıȘµĮıȓĮȢ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ
ȆȠȜȪ țĮțȒ.
ǻȣȞĮIJȩȞ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıIJȘȞ ʌȜȒȡȘ ĮʌȠįȚȠȡȖȐȞȦıȘ IJȘȢ ʌȡȠıȦʌȚțȩIJȘIJĮȢ. ǹʌĮȡĮȓIJȘIJȠ
ʌȚıIJȠʌȠȚȘIJȚțȩ Įʌȩ ȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ țȜȚȞȚțȒ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………….80% [2 ȤȡȩȞȚĮ țĮȚ ȐȞȦ]
ȀĮIJĮIJȠȞȚțȒ µȠȡijȒ ıȤȚȗȠijȡȑȞİȚĮȢ
ǼȚțȩȞĮ – ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ
Ǿ ȑȞĮȡȟȘ IJȘȢ ȞȩıȠȣ įȪȞĮIJĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮȚ µİIJȐ IJȠ 30ȩ ȑIJȠȢ IJȘȢ ȘȜȚțȓĮȢ IJȠȣ ĮıșİȞȠȪȢ.
ȋĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ İȓȞĮȚ Ș ݵȕȡȠȞIJȘıȓĮ țĮȚ Ș țĮIJĮIJȠȞȚțȒ įȚȑȖİȡıȘ ıȣȞ ȥİȣįĮȚıșȘIJȚțȐ
ȕȚȫµĮIJĮ. ȉİȜȚțȐ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ, ĮȣIJȐ IJȘȢ țȜĮıȚțȒȢ ȥȣȤȫıİȦȢ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ
ȀĮțȒ.
ǹʌĮȡĮȓIJȘIJĮ ıIJȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ țȜȚȞȚțȒ țĮȚ ȥȣȤȓĮIJȡȠ
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………….80% [2 ȤȡȩȞȚĮ țĮȚ
ȐȞȦ]
ȈȤȚȗȠijȡȑȞİȚĮ ʌĮȡĮȞȠȧțȠȪ IJȪʌȠȣ

ǼȚțȩȞĮ – ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ
ȀȪȡȚĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ: ȠȚ ȚįȑİȢ įȚȫȟİȦȢ – µİȖĮȜİȓȠȣ țĮȚ ȠȚ ȥİȣįĮȚıșȒıİȚȢ. DzȞĮȡȟȘ
ıȣȞȒșȦȢ µİIJȐ IJȠ 30ȩ ȑIJȠȢ IJȘȢ ȘȜȚțȓĮȢ. ȆȚșĮȞȫȢ ĮȣIJȩ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮȚ Ƞ ȜȩȖȠȢ ʌȠȣ ȠȚ
ʌĮȡĮȞȠȧțȠȓ ıȤȚȗȠijȡİȞİȓȢ įİȞ ȣijȓıIJĮȞIJĮȚ IJȘȞ ĮʌȠįȚȠȡȖȐȞȦıȘ IJȘȢ ʌȡȠıȦʌȚțȩIJȘIJȐȢ IJȠȣȢ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ
ȀĮțȒ.
ȆȚıIJȠʌȠȚȘIJȚțȩ Įʌȩ İȟȦIJİȡȚțȐ ȚĮIJȡİȓĮ ȥȣȤȚĮIJȡȚțȒȢ țȜȚȞȚțȒȢ µİ IJȠ ȚıIJȠȡȚțȩ IJȘȢ
ĮıșȑȞİȚĮȢ țĮȚ IJȘȢ ʌȠȡİȓĮȢ ĮȣIJȒȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………….….80% [2 ȤȡȩȞȚĮ țĮȚ
ȐȞȦ]
ȅȟȪ ıȤȚȗȠijȡİȞȚțȩ İʌİȚıȩįȚȠ
ǼȚțȩȞĮ – ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ
ȅȟİȓĮ İȖțĮIJȐıIJĮıȘ µİ µİȖȐȜȘ ȑȞIJĮıȘ țĮȚ ʌȠȚțȚȜȠµȠȡijȓĮ ıȣµʌIJȦµȐIJȦȞ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ
ǼijȩıȠȞ įİȞ ȑȤİȚ ıȣȞȑȤİȚĮ, įİȞ ijșȐȞİȚ ıIJȚȢ ȊȖİȚȠȞȠµȚțȑȢ ǼʌȚIJȡȠʌȑȢ (ȊǼ). ǼȐȞ ijșȐıİȚ
µȘįİȞȓȗİIJĮȚ.
ȁĮȞșȐȞȠȣıĮ ıȤȚȗȠijȡȑȞİȚĮ.
ǼȚțȩȞĮ – ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ
Ǽįȫ ȣʌȐȖȠȞIJĮȚ ȐȡȡȦıIJȠȚ µİ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ ıȤȚȗȠijȡȑȞȚĮȢ ȤȦȡȓȢ ȥȣȤȦıȚțȩ ıȤȚȗȠijȡİȞȚțȩ
İʌİȚıȩįȚȠ ıIJȠ ȚıIJȠȡȚțȩ IJȠȣȢ.
ȆİȡȚȜĮµȕȐȞȠȞIJĮȚ ı’ ĮȣIJȑȢ Ƞ ȥİȣįȠȞİȣȡȦıȚțȩȢ IJȪʌȠȢ, ȥİȣįȠʌĮșȘIJȚțȩȢ IJȪʌȠȢ,
µİIJĮȚȤµȚĮțȒ ıȤȚȗȠijȡȑȞİȚĮ. Ǽįȫ ȣʌȐȖİIJĮȚ İʌȓıȘȢ țĮȚ Ș ıȤȚȗȠijȡİȞȚțȒ ĮȞIJȓįȡĮıȘ IJȠȣ
ȤȡȩȞȚȠȣ ĮįȚĮijȠȡȠʌȠȓȘIJȠȣ IJȪʌȠȣ.
ȌİȣįȠȞİȣȡȦıȚțȒ ıȤȚȗȠijȡȑȞİȚĮ
ǼȚțȩȞĮ – ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ
ȅ ĮıșİȞȒȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ȥȣȤȦıȚțȐ țĮȚ ȞİȣȡȦıȚțȐ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ. ȀȪȡȚĮ ıȣµʌȫµĮIJĮ:
ȆĮȞIJȠȞİȪȡȦıȘ – țĮșȠȜȚțȩ ȐȖȤȠȢ – ȤĮȠIJȚțȒ ıİȟȠȣĮȜȚțȒ ȗȦȒ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ
ȈȣȞȒșȦȢ țĮțȒ. ĬĮ ʌȡȑʌİȚ Ƞ ĮıijĮȜȚıµȑȞȠȢ ȞĮ ʌȡȠıțȠµȓȗİȚ ȚĮIJȡȚțȩ ʌȚıIJȠʌȠȚȘIJȚțȩ µİ IJȠ
ȚıIJȠȡȚțȩ IJȘȢ ĮıșȑȞİȚȐȢ IJȠȣ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………..……….80% [2 ȤȡȩȞȚĮ țĮȚ ȐȞȦ]
ȌİȣįȠȥȣȤȠʌĮșȘIJȚțȒ ıȤȚȗȠijȡȑȞİȚĮ

ǼȚțȩȞĮ – ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ
ȋĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ıIJȘ ıȣµʌİȡȚijȠȡȐ, ʌĮȡȩµȠȚİȢ µİ İțİȓȞİȢ IJȦȞ
ȥȣȤĮȞȠµȐȜȦȞ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ
ȀĮțȒ. Ǿ įȚȐȖȞȦıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİIJĮȚ µİ ȚĮIJȡȚțȩ ʌȚıIJȠʌȠȚȘIJȚțȩ ĮıijĮȜȚıµȑȞȠȣ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………….80% [2 ȤȡȩȞȚĮ țĮȚ ȐȞȦ]
ȊʌȠȜİȚµµĮIJȚțȒ ıȤȚȗȠijȡȑȞİȚĮ
ǼȚțȩȞĮ – ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ
ǼȓȞĮȚ ʌȠȜȪ İȞįȚĮijȑȡȠȣıĮ Įʌȩ ĮıijĮȜȚıIJȚțȒȢ ʌȜİȣȡȐȢ. ǼȓȞĮȚ ȠȚ ȐȡȡȦıIJȠȚ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ĮijȠȪ
ʌȑȡĮıĮȞ ıIJȠ ʌĮȡİȜșȩȞ ȥȣȤȦıȚțȐ İʌİȚıȩįȚĮ µİIJȐ Įʌȩ ȤȡȩȞȚĮ ijĮȡµĮțİȣIJȚțȒȢ ĮȖȦȖȒȢ įİȞ
İȓȞĮȚ ʌȜȑȠȞ «ȥȣȤȦıȚțȠȓ». ȅȚ ‘ȠȣȜȑȢ’ ȩµȦȢ IJȘȢ ȞȩıȠȣ İȓȞĮȚ İȖȖȡĮµµȑȞİȢ ıIJȘȞ
ʌȡȠıȦʌȚțȩIJȘIJĮ ĮȣIJȫȞ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ
ǹµİIJȐȕȜȘIJȘ.
ȈIJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ĮȣIJȒ ȤȡİȚȐȗİIJĮȚ ȚĮIJȡȚțȩ ʌȚıIJȠʌȠȚȘIJȚțȩ µİ IJȠ ȚıIJȠȡȚțȩ IJȠȣ ĮıșİȞȒ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………….50-80% [1-2 ȤȡȩȞȚĮ]
ȈȤȚȗȠıȣȞĮȚıșȘµĮIJȚțȒ ȥȪȤȦıȘ
ǼȚțȩȞĮ – ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ
ȋĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ȪʌĮȡȟȘ µİȓȖµĮIJȠȢ ıȣµʌIJȦµȐIJȦȞ ıȤȚȗȠijȡİȞȚțȠȪ IJȪʌȠȣ țĮȚ
İțıİıȘµĮıµȑȞȘ İȣijȠȡȓĮ Ȓ țĮIJȐșȜȚȥȘ. ȈȣȤȞȩIJȘIJĮ 5-10% ıIJȠ ıȤȚȗȠijȡİȞȚțȩ ʌȜȘșȣıµȩ.
ǹȡȤȓȗİȚ Ȓ µİ İȣijȠȡȓĮ Ȓ țȣȡȓȦȢ µİ țĮIJȐșȜȚȥȘ, µȘ įȚĮȤİȩµİȞĮ ıIJȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ. Ǿ ijĮıȚțȒ
ʌȠȡİȓĮ IJȘȢ ȞȩıȠȣ, IJȘ ijȑȡȞİȚ țȠȞIJȐ ıIJȘ µĮȞȚȠțĮIJȐșȜȚȥȘ, IJȠ ıIJȠȚȤİȓȠ įİ ʌȠȣ IJȘ ijȑȡȞİȚ
țȠȞIJȐ ıIJȘ ıȤȚȗȠijȡȑȞİȚĮ, İȓȞĮȚ Ș ȑȞIJĮıȘ țĮȚ ȑțIJĮıȘ IJȦȞ ıȤȚȗȠijȡİȞȚțȫȞ ıȣµʌIJȦµȐIJȦȞ.
ǹȣIJȐ İȓȞĮȚ IJĮ ĮʌȠʌȡȠıȦʌȠȚȘIJȚțȐ ȕȚȫµĮIJĮ, ȑȞIJȠȞİȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ IJȘȢ ʌȡȠıȠȤȒȢ țĮȚ
ĮȖȤȠijȩȡİȢ țĮIJĮȞĮȖțĮıIJȚțȑȢ ıțȑȥİȚȢ. ǼȐȞ įİȞ ĮȜȜȐȟİȚ ıIJȘȞ ʌȠȡİȓĮ ʌȡȠȢ IJȘ
ıȤȚȗȠijȡȑȞİȚĮ ʌĮȡĮµȑȞİȚ ȐșȚțIJȘ Ș ʌȡȠıȦʌȚțȩIJȘIJĮ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ
ȀĮțȒ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………….50-80% [1-2 ȤȡȩȞȚĮ]
ȆĮȚįȚțȒ ıȤȚȗȠijȡȑȞİȚĮ
ǼȚțȩȞĮ – ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ
ǼȓȞĮȚ Ș ıȤȚȗȠijȡȑȞİȚĮ țĮIJȐ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ IJĮ ıȤȚȗȠijȡİȞȚțȐ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ ĮȡȤȓȗȠȣȞ ʌȡȚȞ Įʌȩ
IJȘȞ İijȘȕİȓĮ. Ǿ İțįȒȜȦıȘ IJȦȞ ıȣµʌIJȦµȐIJȦȞ ĮȡȤȓȗİȚ µİ ĮʌȩıȣȡıȘ țĮȚ ĮȣIJȚıIJȚțȒ
ıȣµʌİȡȚijȠȡȐ, µİ ĮʌȠIJȣȤȓĮ ĮȞĮʌIJȪȟİȦȢ ĮȞİȟȐȡIJȘIJȘȢ ʌȡȠıȦʌȚțȩIJȘIJĮȢ Įʌȩ IJȘ µȐȞĮ, µİ
ȖİȞȚțȒ ĮȞȚıȠµȑȡİȚĮ țĮȚ ıȘµĮȞIJȚțȒ ĮȞȦȡȚµȩIJȘIJĮ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĮȣIJȑȢ ȕȜȐȕİȢ µʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ ȞȠȘIJȚțȒ țĮșȣıIJȑȡȘıȘ.

x
ȀĮțȒ.
¾

ȆȇȅīȃȍȈǾ
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………….80% [2 ȤȡȩȞȚĮ țĮȚ ȐȞȦ]

ȋȡȩȞȚĮ ĮįȚĮijȠȡȠʌȠȓȘIJȘ ıȤȚȗȠijȡȑȞİȚĮ
ǼȚțȩȞĮ – ȈȣµʌIJȫµĮIJĮ
ȆȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ IJȘȞ ȠµȐįĮ İțİȓȞȘ ıIJȘȞ ȠʌȠȓĮ ȠȚ ĮıșİȞİȓȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ µȚțIJȐ
ıȤȚȗȠijȡİȞȚțȐ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ țĮȚ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȠʌȦıįȒʌȠIJİ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ IJȘȢ ıțȑȥİȦȢ, IJȠȣ
ıȣȞĮȚıșȒµĮIJȠȢ țĮȚ IJȘȢ ıȣµʌİȡȚijȠȡȐȢ țĮȚ ʌȠȣ įİȞ ȑȤȠȣȞ ʌİȡȚȜȘijșİȓ ıIJȠȣȢ ȐȜȜȠȣȢ
IJȪʌȠȣȢ ıȤȚȗȠijȡȑȞİȚĮȢ.
x
ȆȇȅīȃȍȈǾ
ȀĮțȒ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………….67-80% [1-2 ȤȡȩȞȚĮ]

3.2.2. ȂĮȞȚȠțĮIJĮșȜȚʌIJȚțȒ ȥȪȤȦıȘ (ȂȀȌ)
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ

Ǿ ȕĮıȚțȒ įȚĮIJĮȡĮȤȒ IJȘȢ ȞȩıȠȣ ĮijȠȡȐ IJȠ ıȣȞĮȓıșȘµĮ (ıȣȞĮȚıșȘµĮIJȚțȒ ȥȪȤȦıȘ)
ݵijĮȞȓȗİIJĮȚ ʌİȡȚȠįȚțȐ țĮIJȐ ijȐıİȚȢ µİ µİıȠįȚĮıIJȒµĮIJĮ ȘȡݵȓĮȢ (ȞȠȡµȠșȣµȓĮȢ).
ǻȚĮțȡȓȞȠȣµİ ijȐıİȚȢ µĮȞȓĮȢ țĮȚ ijȐıİȚȢ țĮIJĮșȜȓȥİȦȢ (µİȜĮȖȤȠȜȓĮȢ), ȠȚ ȠʌȠȓİȢ
įȚĮįȑȤȠȞIJĮȚ Ș µȓĮ IJȘȞ ȐȜȜȘ ıİ įȚȐijȠȡȠȣȢ ıȣȞįȣĮıµȠȪȢ (įȚʌȠȜȚțȒ ȥȪȤȦıȘ). ǵIJĮȞ
ıIJİȡİȩIJȣʌĮ İʌĮȞĮȜĮµȕȐȞİIJĮȚ Ș ȓįȚĮ ijȐıȘ ȑȤȠȣµİ IJȚȢ țĮȜȠȪµİȞİȢ µȠȞȠʌȠȜȚțȑȢ
ȥȣȤȫıİȚȢ țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ µʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤȠȣµİ «įȚĮȜİȓʌȠȣıĮ µĮȞȓĮ» Ȓ ıȣȞȘșȑıIJİȡĮ
«įȚĮȜİȓʌȠȣıĮ țĮIJȐșȜȚȥȘ» (İȞįȠȖİȞȒȢ țĮIJȐșȜȚȥȘ).
Ǿ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ IJȘȢ ȞȩıȠȣ İȓȞĮȚ ʌİȡȓʌȠȣ 5% ıȣȤȞȩIJİȡȘ ıIJȚȢ ȖȣȞĮȓțİȢ 30-35 İIJȫȞ, ıİ ȐIJȠµĮ
µİ țȣțȜȠșȣµȚțȒ ʌȡȠıȦʌȚțȩIJȘIJĮ țĮȚ ʌȣțȞȚțȩ ıȦµĮIJȩIJȣʌȠ.
Ǻ. ȀȁǿȃǿȀǼȈ ǼȀǻǾȁȍȈǼǿȈ
1. ȂĮȞȓĮ: ǼµijȐȞȚıȘ İʌȚįİȚțIJȚțȒ ȑȦȢ ȖİȜȠȓĮ, ȑțijȡĮıȘ ȗȦȘȡȒ ıȣµʌİȡȚijȠȡȐ
ȣʌİȡȕȠȜȚțȐ ȠȚțİȓĮ, µİ ıȣȞĮȓıșȘµĮ ıİ ȑȟĮȡıȘ (İȣșȣµȓĮ, ijȜȣĮȡȓĮ), µİ ȚįȑİȢ
ȣʌİȡIJȚµȒıİȦȢ IJȠȣ İȖȫ ȑȦȢ țĮȚ ʌĮȡĮȜȒȡȘµĮ µİȖĮȜİȓȠȣ, ȚįİȩȡȡȠȚĮ.
ȊʌİȡțȚȞȘIJȚțȩȢ, µİ ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ ȠȡȑȟİȦȢ țĮȚ IJȘȢ ıİȟȠȣĮȜȚțȒȢ İʌȚșȣµȓĮȢ, µİȓȦıȘ
IJȦȞ ȘșȚțȫȞ ĮȞĮıIJȠȜȫȞ ț.Ȑ. Ǿ țȜȚȞȚțȒ IJȘȢ ȕĮȡȪIJȘIJĮ µʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮțȣµĮȞșİȓ Įʌȩ
«ȣʌȠµĮȞȓĮ» ȑȦȢ țĮȚ ȕĮȡȪIJĮIJȘ «ʌĮȡĮȜȘȡȘµĮIJȚțȒ µĮȞȓĮ – ȞȩıȠȢ IJȠȣ Bell».
2. ȂİȜĮȖȤȠȜȓĮ (İȞįȠȖİȞȒȢ): ǼµijȐȞȚıȘ µİ țĮIJĮșȜȚʌIJȚțȩ ʌȡȠıȦʌİȓȠ, µİȓȦıȘ
țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ, ȤĮµȘȜȒ ijȦȞȒ. ȈȣȞĮȓıșȘµĮ țĮIJĮșȜȚʌIJȚțȩ (ĮįȚȐijȠȡȠȢ,
İȣıȣȖțȓȞȘIJȠȢ, ĮȞĮʌȠijȐıȚıIJȠȢ, ĮȞĮȕȜȘIJȚțȩȢ, «IJĮ ȕȜȑʌİȚ ȩȜĮ µĮȪȡĮ»), İȓȞĮȚ
ȤİȚȡȩIJİȡĮ IJȚȢ ʌȡȦȚȞȑȢ ȫȡİȢ, țȜĮȓİȚ. Ǿ ıțȑȥȘ ȤĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ ȜȚµȞĮıµȩ
ȚįİȫȞ, ʌIJȦȤİȓĮ, ʌĮȡİȡµȘȞİȓİȢ țĮIJĮșȜȚʌIJȚțȠȪ ʌİȡȚİȤȠµȑȞȠȣ ȑȦȢ țĮȚ ʌĮȡĮȜȒȡȘµĮ.
ǼʌȓıȘȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮȞȠȡİȟȓĮ, ĮȨʌȞȓĮ ĮijȣʌȞȓıİȦȢ, µİȓȦıȘ IJȘȢ libido, ıĮijȒ
µİȓȦıȘ IJȘȢ ȕȠȣȜȒıİȦȢ µİ İȟĮȓȡİıȘ IJȘȞ ȚțĮȞȩIJȘIJĮ ȖȚĮ ĮȣIJȠțIJȠȞȓĮ, ıȦµĮIJȚțȐ
İȞȠȤȜȒµĮIJĮ ȣʌȠȤȠȞįȡȚĮțȠȪ IJȪʌȠȣ.

DZȜȜİȢ țȜȚȞȚțȑȢ µȠȡijȑȢ IJȘȢ µİȜĮȖȤȠȜȓĮȢ İȓȞĮȚ Ș «ĮȖȤȫįȘȢ µİȜĮȖȤȠȜȓĮ», Ș
«µİȜĮȖȤȠȜȚțȒ ݵȕȡȠȞIJȘıȓĮ – stupor», «IJĮ µİȜĮȖȤȠȜȚțȐ ȚıȠįȪȞĮµĮ».
ī. ȆȇȅīȃȍȈǾ – ĬǼȇǹȆǼǿǹ
ǵıȠ ʌȡȠȤȦȡȐİȚ Ș ȘȜȚțȓĮ ȠȚ ijȐıİȚȢ ȑȤȠȣȞ µİȖĮȜȪIJİȡȘ įȚȐȡțİȚĮ țĮȚ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ. ȅ
ĮıșİȞȒȢ ȩµȦȢ įİȞ İțʌȓʌIJİȚ. Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ İʌȚȕĮȡȪȞİIJĮȚ Įʌȩ IJȘ ıȣȞȪʌĮȡȟȘ İȖțİijĮȜȚțȒȢ
ĮȖȖİȚȠʌȐșİȚĮȢ. Ǿ șİȡĮʌİȓĮ IJȘȢ µĮȞȓĮȢ ʌİȡȚȜĮµȕȐȞİȚ µİȓȗȠȞĮ ȞİȣȡȠȜȘʌIJȚțȐ ijȐȡµĮțĮ,
ECT, ȐȜĮIJĮ ȜȚșȓȠȣ.
ǻ. ǺǹȈǿȀǹ ȀȇǿȉǾȇǿǹ
Ǿ ĮıijĮȜȚıIJȚțȒ İțIJȓµȘıȘ IJȘȢ ȞȩıȠȣ İȓȞĮȚ įȪıțȠȜȘ ȜȩȖȦ IJȠȣ µİȖȐȜȠȣ İȪȡȠȣȢ IJȦȞ
țȜȚȞȚțȫȞ İțįȘȜȫıİȦȞ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ įİȞ ȑȤȠȣȞ țȐșİ ijȠȡȐ IJȘȞ ȓįȚĮ ȕĮȡȪIJȘIJĮ țĮȚ ĮțȩµȘ
įȣıțȠȜȩIJİȡȘ ȜȩȖȦ IJȠȣ ijȣıȚțȠȪ țĮȚ įȚʌȠȜȚțȠȪ, ıȣȤȞȐ, ȤĮȡĮțIJȒȡĮ IJȘȢ ȞȩıȠȣ.
ȂİȡȚțȐ Įʌȩ IJĮ țȡȚIJȒȡȚĮ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțIJȚµȫȞIJĮȚ ıIJȘ ȂȀȌ İȓȞĮȚ: 
Ǿ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ, Ș ȕĮȡȪIJȘIJĮ, Ș įȚȐȡțİȚĮ IJȦȞ ijȐıİȦȞ țĮȚ Ș įȚȐȡțİȚĮ IJȘȢ ȞȠȡµȠșȣµȓĮȢ. 
Ǿ ĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘ ıIJȘ ijĮȡµĮțİȣIJȚțȒ ț.Ȝ.ʌ. ĮȖȦȖȒ țĮIJȐ IJȚȢ ȣʌȠIJȡȠʌȑȢ – ijȐıİȚȢ IJȘȢ
ȞȩıȠȣ. 
Ǿ ĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘ ıIJȘȞ ʌȡȩȜȘȥȘ IJȦȞ ijȐıİȦȞ µİ ȐȜĮIJĮ ȜȚșȓȠȣ Ȓ țĮȡȕĮµĮȗİʌȓȞȘ. 
ȅ țȜȚȞȚțȩȢ IJȪʌȠȢ IJȘȢ ȞȩıȠȣ. 
Ǿ įȣȞĮIJȩIJȘIJĮ țȠȚȞȦȞȚțȒȢ țĮȚ İȡȖĮıȚĮțȒȢ ʌȡȠıĮȡµȠȖȒȢ. 
Ǿ ȚțĮȞȩIJȘIJĮ įȚĮȕȚȫıİȦȢ ıİ ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ Ȓ Ș ĮȞȐȖțȘ țȜȚȞȚțȒȢ
ĮȞIJȚµİIJȦʌȓıİȦȢ țĮȚ İʌȚIJȘȡȒıİȦȢ IJȠȣ ĮȡȡȫıIJȠȣ.
Ǽ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȂİıȠįȚĮıIJȒµĮIJĮ ȞȠȡµȠșȣµȓĮȢ µİ µİȖȐȜȘ įȚȐȡțİȚĮ. ȆİȡȓȠįȠȚ ȣʌȠµĮȞȓĮȢ µİ șİIJȚțȒ
ijĮȡµĮțİȣIJȚțȒ ĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘ. ȀĮIJȐșȜȚȥȘ ıİ ʌȜȒȡȘ ȪijİıȘ ȣʌȩ ıȤİIJȚțȐ İȜĮijȡȐ Ȓ
țĮșȩȜȠȣ ijĮȡµĮțİȣIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ. ȀĮIJĮșȜȚʌIJȚțȐ ȚıȠįȪȞĮµĮ ȣʌȩ ĮȞIJȚțĮIJĮșȜȚʌIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ
ıİ ȪijİıȘ. ĬİIJȚțȒ ĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘ ıIJȠ ȜȓșȚȠ µİ ĮʌȠȣıȓĮ ȣʌȠIJȡȠʌȒȢ 
ijȐıȘȢ ʌȑȡĮȞ IJȦȞ IJȡȚȫȞ İIJȫȞ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………….35-50% [1-2 ȤȡȩȞȚĮ țȐșİ ijȠȡȐ]
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȂĮȞȓĮ µȑıȘȢ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ µİ șİIJȚțȒ ĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘ ıIJȘ ijĮȡµĮțİȣIJȚțȒ ț.Ȝ.ʌ.
İȟȦȞȠıȠțȠµİȚĮțȒ ĮȖȦȖȒ. ȀĮIJȐșȜȚȥȘ µȑıȘȢ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ µİ șİIJȚțȒ ĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘ ıIJȘ
ijĮȡµĮțİȣIJȚțȒ ț.Ȝ.ʌ. İȟȦȞȠıȠțȠµİȚĮțȒ ĮȖȦȖȒ. ǻȚʌȠȜȚțȒ ȥȪȤȦıȘ µİ ıȣȤȞȑȢ ıȤİIJȚțȐ
ijȐıİȚȢ (1/2-3 ȤȡȩȞȚĮ) ıȤİIJȚțȐ µİȖȐȜȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȦȞ ijȐıİȦȞ (!6 µȘȞȫȞ).
Ǿ µȑIJȡȚĮ ĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘ ıIJȘ ijĮȡµĮțİȣIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ. Ǿ µȑIJȡȚĮ ĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘ ıIJȘȞ
ʌȡȠȜȘʌIJȚțȒ IJȦȞ ijȐıİȦȞ ĮȖȦȖȒ (ȜȓșȚȠ).
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………….35-50% [1-2 ȤȡȩȞȚĮ țȐșİ ijȠȡȐ]
3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȈȣȤȞȑȢ ijȐıİȚȢ µĮȞȓĮȢ µİ ȕĮȡȚȐ țȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ.

ȂĮȞȓĮ µİ µȘ ȚțĮȞȠʌȠȚȘIJȚțȒ ĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘ ıIJȘ ijĮȡµĮțİȣIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ țĮȚ ĮȞȐȖțȘ
ȞȠıȠțȠµİȚĮțȒȢ ĮȞIJȚµİIJȦʌȓıİȦȢ.
ȀĮIJȐșȜȚȥȘ µİ ȑȞIJȠȞȠ ȕȡĮįȣȥȣȤȚıµȩ, ʌĮȡĮȜȘȡȘµĮIJȚțȑȢ ȚįȑİȢ, IJȐıȘ Ȓ ĮʌȩʌİȚȡİȢ
ĮȣIJȠțIJȠȞȓĮȢ, µȘ ĮȞIJĮʌȠțȡȚȞȩµİȞȘ ıIJȘȞ ĮȖȦȖȒ țĮȚ ıȣȤȞȑȢ ȞȠıȘȜİȓİȢ ıİ ȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
țȜȚȞȚțȒ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………….67-80% [1-2 ȤȡȩȞȚĮ țȐșİ ijȠȡȐ]
4Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȈʌȐȞȚĮ țĮȚ ȣʌȩ ȞȠıȘȜİȓĮ ıİ ȥȣȤȚĮIJȡȚțȩ ȓįȡȣµĮ. ȆĮȡĮȜȘȡȘµĮIJȚțȒ µĮȞȓĮ (ȞȩıȠȢ IJȠȣ
Bell). ȀĮIJĮșȜȚʌIJȚțȒ ݵȕȡȠȞIJȘıȓĮ (stupor).
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………..……….80% [3 ȤȡȩȞȚĮ]

3.2.3. ȊʌȠıIJȡȠijȚțȑȢ ȥȣȤȫıİȚȢ
ȆȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ IJĮ ȞȠıȒµĮIJĮ ʌȠȣ ݵijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ țĮIJȐ IJȘȞ țȜȚµĮțIJȒȡȚȠ.

ǿ. ȊʌȠıIJȡȠijȚțȒ µİȜĮȖȤȠȜȓĮ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ

ȆĮȡĮIJȘȡİȓIJĮȚ ıȣȤȞȩIJİȡĮ ıIJȚȢ ȖȣȞĮȓțİȢ (31) µİ ȘȜȚțȓĮ İȞȐȡȟİȦȢ 45-55 țĮȚ 50-60
ıIJȠȣȢ ȐȞįȡİȢ. ȈȣȤȞȐ İțȜȪİIJĮȚ µİIJȐ ıȦµĮIJȚțȒ Ȓ ȥȣȤȚțȒ țĮIJĮʌȩȞȘıȘ. ǼµijĮȞȓȗİIJĮȚ
ıȣȞȘșȑıIJİȡĮ ıİ ȐIJȠµĮ µİ ıȣȞĮȚıșȘµĮIJȚțȒ ĮȞȦȡȚµȩIJȘIJĮ, ȚıȤȣȡȠȖȞȦµȠıȪȞȘ,
ȚįİȠȥȣȤĮȞĮȖțĮıIJȚțȒ įȚȐșİıȘ.
Ǻ. ȀȁǿȃǿȀǾ ǼǿȀȅȃǹ
Ǿ ȑȞĮȡȟȘ țĮȚ ʌȠȡİȓĮ IJȘȢ ȞȩıȠȣ İȓȞĮȚ ȕȡĮįİȓĮ. ȋĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȩ ıȪµʌIJȦµĮ Ș țĮIJȐșȜȚȥȘ
µİ ȑȞIJȠȞȠ ȐȖȤȠȢ ȤȦȡȓȢ ȕȡĮįȣȥȣȤȚıµȩ. ǼʌȓıȘȢ ʌȜȘșȫȡĮ ȣʌȠȤȠȞįȡȚĮțȫȞ ȚįİȫȞ țĮȚ
ıʌĮȞȚȩIJİȡĮ ʌĮȡĮȜȘȡȘIJȚțȫȞ țĮȚ İʌȚșȣµȓĮ șĮȞȐIJȠȣ µİ ijȣȖȩțİȞIJȡİȢ IJȐıİȚȢ.
ī. ȆȇȅīȃȍȈǾ – ĬǼȇǹȆǼǿǹ
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ țĮIJȐ țĮȞȩȞĮ ʌȠȜȪ țĮȜȒ, µİ IJȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩIJȚ ȑȖțĮȚȡĮ șĮ țĮȜȣijșİȓ
șİȡĮʌİȣIJȚțȐ. ǼȚįȐȜȜȦȢ ĮʌȠIJİȜİȓ IJȘ ıȣȤȞȩIJİȡȘ ĮȚIJȓĮ ĮȣIJȠțIJȠȞȚȫȞ ĮȣIJȫȞ IJȦȞ ȘȜȚțȚȫȞ. ȅ
ĮıșİȞȒȢ įİȞ İțʌȓʌIJİȚ.
ĬİȡĮʌİȓĮ İțȜȠȖȒȢ IJȠ ECT, ĮȜȜȐ țĮȚ IJĮ ĮȞIJȚțĮIJĮșȜȚʌIJȚțȐ ıȣȞįȣĮıµȑȞĮ µİ ȞİȣȡȠȜȘʌIJȚțȐ
ț.Ȝ.ʌ.
ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
Ȉİ İʌȓʌİįȠ įȚȐȖȞȦıȘ țĮȚ ȐµİıȘ ĮȖȦȖȒ µİ ECT Ȓ ijȐȡµĮțĮ.
ȃȠıİȓ ȤȦȡȓȢ IJȘȞ ݵijȐȞȚıȘ ȚįİȫȞ ĮȣIJȠțĮIJĮıIJȡȠijȒȢ Ȓ ʌĮȡĮȜȘȡȒµĮIJȠȢ ȣʌȩ șİIJȚțȒ
ĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘ ıIJȘ șİȡĮʌİȓĮ.
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………..….50-67% [1-2 ȤȡȩȞȚĮ]
țĮȚ įȚĮțȠʌȒ įİįȠµȑȞȠȣ ȩIJȚ ȓĮIJĮȚ.

2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
Ȃİ ȚįȑİȢ Ȓ ĮʌȩʌİȚȡĮ ĮȣIJȠțIJȠȞȓĮȢ.
ȈȤİIJȚțȒ ĮȞIJȠȤȒ ıIJĮ ECT țĮȚ ijȐȡµĮțĮ.
¾
ȤȡȩȞȚĮ]

ȆȅȈȅȈȉȅ

ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………….…….67-80%

[1-2

Ȃİ ʌȚșĮȞȒ ʌĮȡȐIJĮıȘ ȖȚĮ 1-2 ĮțȩµȘ ȤȡȩȞȚĮ.

ǿǿ. ȊʌȠıIJȡȠijȚțȒ ʌĮȡĮȞȠȧțȒ ȥȪȤȦıȘ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ – ȀȁǿȃǿȀǾ ǼǿȀȅȃǹ
ȈȣȤȞȩIJİȡȘ ıIJȚȢ ȖȣȞĮȓțİȢ µİ ‘ʌĮȡĮȞȠİȚįȒ’ ʌȡȠȞȠıȘȡȐ ʌȡȠıȦʌȚțȩIJȘIJĮ. ȆĮȡȠȣıȚȐȗİȚ
ȗȘȜȠIJȣʌȓİȢ, ȚįȑİȢ ıȣıȤİIJȓıİȦȢ, ʌĮȡĮȜȒȡȘµĮ țĮȜȐ ȠȡȖĮȞȦµȑȞȠ (İȡȦIJȠµĮȞȚĮțȠȪ țĮȚ
įȚȦțIJȚțȠȪ IJȪʌȠȣ).
Ǻ. ȆȇȅīȃȍȈǾ – ĬǼȇǹȆǼǿǹ
ȆȡȩȖȞȦıȘ įȣıµİȞȑıIJİȡȘ IJȘȢ ȣʌȠıIJȡȠijȚțȒȢ µİȜĮȖȤȠȜȓĮȢ. ĬİȡĮʌİȓĮ İțȜȠȖȒȢ IJȠ ECT µİ
ȜȚȖȩIJİȡȠ țĮȜȐ ĮʌȠIJİȜȑıµĮIJĮ İʌȓıȘȢ ȞİȣȡȠȜȘʌIJȚțȐ, ĮȞIJȚțĮIJĮșȜȚʌIJȚțȐ ț.Ȝ.ʌ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………….50-80% [2-3 ȤȡȩȞȚĮ]

ǿǿǿ. ȊʌȠıIJȡȠijȚțȒ µȚțIJȒ ȥȪȤȦıȘ
ǹ. ȀȁǿȃǿȀǾ ǼǿȀȅȃǹ – ȆȇȅīȃȍȈǾ – ĬǼȇǹȆǼǿǹ
ȆĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮȞȐµȚțIJĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ IJȦȞ įȪȠ ʌȡȠȘȖȠȪµİȞȦȞ.
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ įȣıµİȞȑıIJİȡȘ.
Ǿ șİȡĮʌİȓĮ ȜȚȖȩIJİȡȠ ĮʌȠIJİȜİıµĮIJȚțȒ (ĮȞȦIJȑȡȦ).
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………….67-80% [2-3 ȤȡȩȞȚĮ]

3.2.4. ȆĮȡĮȞȠİȚįİȓȢ țĮIJĮıIJȐıİȚȢ

ȆİȡȚȜĮµȕȐȞȠȣȞ ȥȣȤȫıİȚȢ ȠȟİȓİȢ Ȓ ȤȡȩȞȚİȢ ʌȠȣ įİȞ IJĮȟȚȞȠµȠȪȞIJĮȚ ıIJȘ ıȤȚȗȠijȡȑȞİȚĮ Ȓ IJȚȢ
ıȣȞĮȚıșȘµĮIJȚțȑȢ ȥȣȤȫıİȚȢ țĮȚ ıIJȚȢ ȠʌȠȓİȢ ȠȚ ʌĮȡĮȜȘȡȘµĮIJȚțȑȢ ȚįȑİȢ İȓȞĮȚ IJȠ țȪȡȚȠ
ıȪµʌIJȦµĮ. Ȉ’ ĮȣIJȑȢ ȣʌȐȖȠȞIJĮȚ Ș ʌĮȡȐȞȠȚĮ, Ș ʌĮȡĮijȡȑȞİȚĮ, Ș İʌĮțIJȒ ȥȪȤȦıȘ ț.Ȑ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ǹȞȐȜȠȖĮ IJȘȢ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ IJȦȞ ıȣµʌIJȦµȐIJȦȞ….50-80% [2-3 ȤȡȩȞȚĮ]

3.2.5. ǹȞIJȚįȡĮıIJȚțȑȢ ȥȣȤȫıİȚȢ
ȆİȡȚȜĮµȕȐȞȠȣȞ ȥȣȤȦıȚțȑȢ țĮIJĮıIJȐıİȚȢ ʌȠȣ țȪȡȚĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠįȠșȠȪȞ ıİ ʌȡȩıijĮIJȘ
ݵʌİȚȡȓĮ IJȘȢ ȗȦȒȢ.
Ȉ’ ĮȣIJȑȢ ȣʌȐȖȠȞIJĮȚ Ș ĮȞIJȚįȡĮıIJȚțȒ țĮIJĮșȜȚʌIJȚțȒ Ȓ įȚİȖİȡIJȚțȒ ȥȪȤȦıȘ, Ș ĮȞIJȚįȡĮıIJȚțȒ
ıȪȖȤȣıȘ, Ș ȠȟİȓĮ ʌĮȡĮȞȠİȚįȒȢ ĮȞIJȓįȡĮıȘ, ț.Ȑ.

ǼȓȞĮȚ ıIJȚȢ ʌİȡȚııȩIJİȡİȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ țĮȜȒȢ ʌȡȠȖȞȫıİȦȢ, șİȡĮʌİȪıȚµİȢ Įʌȩ IJȠ
șİȡȐʌȠȞIJĮ ȚĮIJȡȩ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………….35-67% [3 ȤȡȩȞȠ]

3.3 ȃǼȊȇȍȈǼǿȈ Ȁǹǿ ǹȁȁǼȈ ȂǾ ȌȊȋȍȈǿȀǼȈ ȀǹȉǹȈȉǹȈǼǿȈ
3.3.1. ȃİȣȡȫıİȚȢ
ǹʌȠIJİȜȠȪȞ İȜĮijȡȑȢ Ȓ ȠȟİȓİȢ Ȓ ȤȡȩȞȚİȢ, ȜȚȖȩIJİȡȠ Ȓ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ İʌȫįȣȞİȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ
IJȘȢ ʌȡȠıȦʌȚțȩIJȘIJĮȢ, IJȘȞ ȠʌȠȓĮ įİȞ ĮȜȜȠȚȫȞȠȣȞ țĮȚ ȖȚ’ ĮȣIJȩ įȚĮIJȘȡİȓIJĮȚ Ș İʌȓȖȞȦıȘ IJȠȣ
ȞȠıȘȡȠȪ IJȠȣȢ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ.
ǹȞȐȜȠȖĮ µİ IJȠ ʌȡȠİȟȐȡȤȠȞ ıȪµʌIJȦµĮ ȖȓȞİIJĮȚ țĮȚ Ș IJĮȟȚȞȩµȘıȒ IJȠȣȢ. Ǿ ȕĮȡȪIJȘIJĮ IJȠȣȢ
įİȞ İȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ʌȜȘșȫȡĮ IJȦȞ țȜȚȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȫȞ ĮȜȜȐ Įʌȩ IJȘ
ȤȡȠȞȚȩIJȘIJĮ, IJȘ șİȡĮʌİȣIJȚțȒ ĮȞĮʌȠIJİȜİıµĮIJȚțȩIJȘIJĮ țĮȚ Įʌȩ IJȠ ĮȞ ȣʌİȚıȑȡȤİIJĮȚ
ʌİȡȚııȩIJİȡȠ Ƞ İȞįȠȖİȞȒȢ ʌĮȡȐȖȠȞIJĮȢ.
ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
1ȠȞ ǼȞįȠȖİȞİȓȢ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ (ȖİȞİIJȚțȠȓ)
2ȠȞ ǼȟȦȖİȞİȓȢ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ (İȟȦIJİȡȚțȐ İȡİșȓıµĮIJĮ)
ȀȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ: DzȤȠȣȞ µİȖȐȜȘ ʌȠȚțȚȜȓĮ ıȣµʌIJȦµȐIJȦȞ IJȩıȠ ȥȣȤȦIJȚțȫȞ ȩıȠ țĮȚ
ıȦµĮIJȚțȫȞ.
ȆȡȩȖȞȦıȘ: ǼȓȞĮȚ țĮȜȠȒșİȚȢ țĮIJĮıIJȐıİȚȢ țĮȚ IJĮ ȐIJȠµĮ įİȞ ȤȐȞȠȣȞ IJȘȞ İȡȖĮıȚĮțȒ IJȠȣȢ
ȚțĮȞȩIJȘIJĮ ʌȜȘȞ ıʌĮȞȓȦȞ İȟĮȚȡȑıİȦȞ.
Ǿ İȡȖĮıȓĮ ı’ ĮȣIJȐ IJĮ ʌİȡȚıIJĮIJȚțȐ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȘ țĮȚ Ș șİȡĮʌİȣIJȚțȒ IJȘȢ ıȘµĮıȓĮ
µİȖȐȜȘ.
ǹȖȤȫįȘȢ ȞİȪȡȦıȘ
ȀȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ
ȆȡȠİȟȐȡȤȠȞ ıȪµʌIJȦµĮ țĮȚ ʌȡȦIJİȪȠȞ IJȠ ȐȖȤȠȢ µİ ʌȠȚțȚȜȓĮ ıȣµʌIJȦµȐIJȦȞ ȥȣȤȚțȫȞ țĮȚ
ıȦµĮIJȚțȫȞ țĮȚ įİȣIJİȡİȪȠȞ țĮȚ İʌȠȣıȚȫįİȢ İȜĮijȡȐ țĮIJȐșȜȚȥȘ.
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ǹȖȤȫįȘȢ ȞİȪȡȦıȘ İȟ ĮȞIJȚįȡȐıİȦȢ
x ȆȇȅīȃȍȈǾ
ȀĮȜȒ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………….0-10%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ǹȖȤȫįȘȢ ȞİȪȡȦıȘ ȐȞİȣ ݵijĮȞȠȪȢ ĮȚIJȓȠȣ µİ IJȐıȘ ȤȡȠȞȚȩIJȘIJĮȢ ʌĮȡȐ IJȘȞ İȟȐȞIJȜȘıȘ IJȦȞ
șİȡĮʌİȣIJȚțȫȞ ʌȡȠıʌĮșİȚȫȞ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ
ȀĮȜȒ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………….15-20%[6 µȒȞİȢ]

ȊıIJİȡȚțȒ ȞİȪȡȦıȘ
ȀȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ
ǻȪȞĮIJĮȚ ȞĮ İțįȘȜȦșİȓ µİ ĮʌİȚȡȓĮ µȠȡijȫȞ ȣʌȠįȣȩµİȞȘ țȐșİ ȞȩıȠ µİ ȤȠȞįȡȠİȚįȒ IJȡȩʌȠ.
ȈȣȞȒșȘ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ : ȣıIJİȡȚțȑȢ țȡȓıİȚȢ ‘ʌĮȡĮȜȪıİȚȢ’ țĮȚ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ ıȦµĮIJȚțȒȢ
µİIJĮIJȡȠʌȒȢ.
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȂİȖȐȜİȢ ȣıIJİȡȚțȑȢ țȡȓıİȚȢ Ȓ ȠȟȑȦȢ İȖțĮșȚıIJȐµİȞĮ ijĮȚȞȩµİȞĮ ıȦµĮIJȚțȒȢ µİIJĮIJȡȠʌȒȢ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ
ȀĮȜȒ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………….0-15%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȋȡȩȞȚİȢ ȣıIJİȡȚțȑȢ țĮIJĮıIJȐıİȚȢ µİ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ ıȦµĮIJȚțȒȢ µİIJĮIJȡȠʌȒȢ Įʌȩ µĮțȡȠȪ
İȖțĮIJİıIJȘµȑȞĮ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ
ȂȑIJȡȚĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………….10-50%
ıʌĮȞȚȩIJĮIJİȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ 6 µȒȞİȢ – 2 ȤȡȩȞȚĮ
ĭȠȕȚțȒ ȞİȪȡȦıȘ
ȀȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ
ȈȣıIJȘµĮIJȠʌȠȚȘµȑȞȠ ȐȖȤȠȢ ȖȚĮ ʌȡȩıȦʌĮ, ȗȫĮ, ĮȞIJȚțİȓµİȞĮ, țĮIJĮıIJȐıİȚȢ. ȅȚ ijȠȕȓİȢ İȓȞĮȚ
ĮµȑIJȡȘIJİȢ. ȅȚ ʌȚȠ ıȣȤȞȑȢ: ĮȖȠȡĮijȠȕȓĮ, ȞȠıȠijȠȕȓĮ, µȚțȡȠȕȚȠijȠȕȓĮ, țȜİȚıIJȠijȠȕȓĮ,
ȣȥȠijȠȕȓĮ ț.Ȝ.ʌ.
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ĭȠȕȚțȩȢ ȤĮȡĮțIJȒȡĮȢ. ǼȓįȠȢ ȜĮȞșȐȞȠȣıĮȢ ijȠȕȚțȒȢ ȞİȣȡȫıİȦȢ
x ȆȇȅīȃȍȈǾ
ȀĮȜȒ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………….0-10%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
DzȞIJȠȞĮ ijȠȕȚțȐ ijĮȚȞȩµİȞĮ İȟȚțȞȠȪµİȞĮ µȑȤȡȚ țȡȓıİȦȞ ʌĮȞȚțȠȪ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ
ȈȤİIJȚțȫȢ țĮȜȒ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………….10-35%[1 ȤȡȩȞȠ]
ȃİȣȡȦıȚțȒ țĮIJȐșȜȚȥȘ Ȓ țĮIJĮșȜȚʌIJȚțȒ ĮȞIJȓįȡĮıȘ

ȀȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ
ȆȡȠİȟȐȡȤȠȞ ıȪµʌIJȦµĮ Ș țĮIJĮșȜȚʌIJȚțȒ įȚȐșİıȘ Ș ȠʌȠȓĮ įİȞ ȑȤİȚ IJȠ ȕȐșȠȢ IJȘȢ
ȥȣȤȦıȚțȒȢ țĮIJȐșȜȚȥȘȢ, IJȘȞ İʌȚȕȡȐįȣȞıȘ IJȦȞ ȥȣȤȚțȫȞ ȜİȚIJȠȣȡȖȚȫȞ țĮȚ ʌȠȜȜȐ ȐȜȜĮ
ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ ĮȣIJȒȢ İȓȞĮȚ ʌȐȞIJȠIJİ ĮȞIJȚįȡĮıIJȚțȒȢ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ.
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀĮIJĮșȜȚʌIJȚțȒ ĮȞIJȓįȡĮıȘ ȕȡĮȤİȓĮȢ įȚȐȡțİȚĮȢ ʌȠȣ ĮµȕȜȪȞİIJĮȚ µİ IJȘȞ ʌȐȡȠįȠ IJȠȣ ȤȡȩȞȠȣ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ
KĮȜȒ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………….10-20%[3 µȒȞİȢ]
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀĮIJĮșȜȚʌIJȚțȒ ĮȞIJȓįȡĮıȘ µĮțȡȚȩIJİȡȘȢ įȚȐȡțİȚĮȢ ʌĮȡĮIJȘȡȠȪµİȞȘ, ĮȞ țĮȚ ıʌĮȞȓȦȢ, ıİ
ȐIJȠµĮ țȐʌȦȢ ʌȡȠȤȦȡȘµȑȞȘȢ ȘȜȚțȓĮȢ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ
ȈȤİIJȚțȫȢ țĮȜȒ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………….20-35%[3 Ȓ 6 µȒȞİȢ ȑȦȢ 1 ȤȡȩȞȠ]
ǿįİȠȜȘʌIJȚțȒ, ȥȣȤĮȞĮȖțĮıIJȚțȒ ȞİȪȡȦıȘ
ȀȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ
ȆȡȠİȟȐȡȤȠȞ ıȪµʌIJȦµĮ Ș ȪʌĮȡȟȘ µȚĮȢ ȚįȑĮȢ, ıȣȞȠįİȣȩµİȞȘȢ Ȓ ȩȤȚ Įʌȩ ȣʌȠȤȡİȦIJȚțȑȢ
ʌȡȐȟİȚȢ, ȑıIJȦ țĮȚ IJİȜİȓȦȢ ĮȞȩȘIJȠȣ ʌİȡȚİȤȠµȑȞȠȣ, Ș ȠʌȠȓĮ țĮIJȐ ĮȞĮȖțĮıIJȚțȩ IJȡȩʌȠ
İʌȚȤİȚȡİȓ țĮȚ İȞ IJȑȜİȚ IJȠ İʌȚIJȣȖȤȐȞİȚ ȞĮ țȣȡȚĮȡȤȒıİȚ ıIJȠ İʌȓʌİįȠ IJȘȢ ıȣȞİȚįȒıİȦȢ, ʌĮȡȐ
IJȘȞ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘ IJȠȣ ʌĮȡĮȜȩȖȠȣ ĮȣIJȒȢ. ȉȠ įȚĮȞȠȘIJȚțȩ ʌȘȜȓțȠ IJȠȣ ʌȐıȤȠȞIJȠȢ İȓȞĮȚ
ıȣȞȒșȦȢ ȐȞȦ IJȠȣ µȑıȠȣ ȩȡȠȣ.
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ǿįİȠȜȘʌIJȚțȑȢ – ȥȣȤĮȞĮȖțĮıIJȚțȑȢ İțįȘȜȫıİȚȢ ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ IJȘ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȒ
ıȣµʌİȡȚijȠȡȐ IJȠȣ ĮIJȩµȠȣ, µİ µİıȠįȚĮıIJȒµĮIJĮ ȪijİıȘȢ țĮȚ ıʌȐȞȚĮ ĮʌĮȚIJȠȪȞ ıȠȕĮȡȒ
ȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ șİȡĮʌİȓĮ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ
ȈȤİIJȚțȫȢ țĮȜȒ. ȈȣȞȒșȦȢ IJĮ ʌİȡȚıIJĮIJȚțȐ ĮȣIJȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮʌȑµʌȠȞIJĮȚ țĮȚ ȞĮ
ĮȞIJȚµİIJȦʌȓȗȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠȞ IJȠµȑĮ IJȘȢ ʌİȡȓșĮȜȥȘȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………….20-50%
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ǺĮȡȚȑȢ țĮȚ µĮțȡȠȤȡȩȞȚİȢ țĮIJĮıIJȐıİȚȢ ʌȠȣ ݵʌȠįȓȗȠȣȞ IJȘ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȒ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮ
IJȠȣ ĮIJȩµȠȣ ıȣȞȒșȦȢ ȤȦȡȓȢ µİıȠįȚĮıIJȒµĮIJĮ ȣijȑıİȦȢ, ʌȠȣ ĮʌĮȚIJȠȪȞ ȚıȤȣȡȒ ȥȣȤȚĮIJȡȚțȒ
ĮȞIJȚµİIJȫʌȚıȘ ĮȜȜȐ ıȣȞȒșȦȢ ĮȞĮʌȠIJİȜİıµĮIJȚțȒ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ
ȀĮțȒ.

¾

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………….67-80%

ȊʌȠȤȠȞįȡȚĮțȒ ȞİȪȡȦıȘ
ȀȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ
Ǿ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ ıȣȞİȤȒȢ țĮȚ ĮȖȤȫįȘȢ İȞĮıȤȩȜȘıȘ µİ IJȘȞ ȣȖİȓĮ, Ș µİȖȑșȣȞıȘ IJȦȞ
ijȣıȚȠȜȠȖȚțȫȞ țȠȚȞĮȚıșȘIJȚțȫȞ ĮȚıșȘµȐIJȦȞ, Ș ʌĮȡİȡµȘȞİȓĮ ĮȣIJȫȞ țĮȚ ijȩȕȠȢ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǵIJĮȞ ȠȚ ȣʌȠȤȠȞįȡȚĮțȑȢ ȚįȑİȢ İțijȡȐȗȠȣȞ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ ȑȞĮ ijȩȕȠ ʌĮȡȐ µȓĮ ʌİʌȠȓșȘıȘ.
ȆȡȩȖȞȦıȘ țĮȜȒ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………….0-10%
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǵIJĮȞ ȠȚ ȣʌȠȤȠȞįȡȚĮțȑȢ ȚįȑİȢ ȖȓȞȠȞIJĮȚ ʌȡĮȖµĮIJȚțȒ ʌİʌȠȓșȘıȘ (ʌĮȡĮȜȘȡȘµĮIJȚțȒ µȠȡijȒ).
ȆȡȩȖȞȦıȘ ıȤİIJȚțȐ țĮȜȒ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………….10-35%

3.3.2. ǻȚĮIJĮȡĮȤȑȢ IJȘȢ ʌȡȠıȦʌȚțȩIJȘIJĮȢ
ǺĮșȚȐ ȡȚȗȦµȑȞĮ įȣıʌȡȠıĮȡµȠıIJȚțȐ ʌȡȩIJȣʌĮ ıȣµʌİȡȚijȠȡȐȢ, IJĮ ȠʌȠȓĮ ȖİȞȚțȐ
ĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ İijȘȕȚțȒ ȘȜȚțȓĮ Ȓ ȞȦȡȓIJİȡĮ țĮȚ ıȣȞİȤȓȗȠȞIJĮȚ țĮIJȐ IJȠ
µİȖĮȜȪIJİȡȠ µȑȡȠȢ IJȘȢ İȞȒȜȚțȘȢ ȗȦȒȢ.

Ȉİ ȑȞĮ µİȖȐȜȠ ʌȠıȠıIJȩ ȠȚ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ IJȘȢ ıȣµʌİȡȚijȠȡȐȢ ĮʌȠIJİȜȠȪȞ ʌȡȫȚµȠ ıȪµʌIJȦµĮ Ȓ
IJȠ ȣʌȩȕĮșȡȠ ʌȐȞȦ ıIJȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ȠȚțȠįȠµȘșİȓ µȓĮ ȞİȪȡȦıȘ Ȓ țĮȚ ȥȪȤȦıȘ (ʌȡȠȞȠıȘȡȒ
ʌȡȠıȦʌȚțȩIJȘIJĮ). ȈĮȞ IJȑIJȠȚİȢ įȚĮțȡȓȞȠȣµİ: ʌĮȡĮȞȠİȚįȒ įȚĮIJĮȡĮȤȒ ʌȡȠıȦʌȚțȩIJȘIJĮȢ,
țȣțȜȠșȣµȚțȒ ʌȡȠıȦʌȚțȩIJȘIJĮ, ıȤȚȗȠİȚįȒ, ĮȞĮȖțĮıIJȚțȒ, ȠȚıIJȡȚȠȞȚțȒ, țȠȚȞȦȞȚțȠʌĮșȘIJȚțȒ
Ȓ ȥȣȤȠʌĮșȘIJȚțȒ ʌȡȠıȦʌȚțȩIJȘIJĮ ț.Ȑ.
ĬĮ ıIJĮșȠȪµİ ȜȓȖȠ ıIJȘȞ IJİȜİȣIJĮȓĮ, Ș ȠʌȠȓĮ ȤĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ ʌİȡȚijȡȩȞȘıȘ IJȦȞ
țȠȚȞȦȞȚțȫȞ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ, ıȣȞĮȚıșȘµĮIJȚțȒ ȥȣȤȡȩIJȘIJĮ, ĮȞİȣșȣȞȩIJȘIJĮ țĮȚ ĮȞȫµĮȜĮ
İțįȘȜȠȪµİȞȘ İʌȚșİIJȚțȩIJȘIJĮ.
īİȞȚțȐ IJĮ ȐIJȠµĮ ĮȣIJȐ µİ ĮµȚȖİȓȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ıȣµʌİȡȚijȠȡȐȢ µʌȠȡȠȪȞ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İȡȖȐȗȠȞIJĮȚ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………….5-20%
Ȉ’ İțİȓȞİȢ IJȚȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ ʌȠȣ ȠȚ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ıȣµʌİȡȚijȠȡȐȢ ijșȐȞȠȣȞ ıİ ĮțȡĮȓĮ ıȘµİȓĮ,
ȫıIJİ ȞĮ ȤĮȡĮțIJȘȡȓȗȠȞIJĮȚ ȞİȣȡȦıȚțȠȪ Ȓ ȥȣȤȦıȚțȠȪ ȕȐșȠȣȢ, IJȩIJİ IJȠ Ȇ.ǹ. µʌȠȡİȓ ȞĮ
ijșȐȞİȚ ıİ ıȣȞIJȐȟȚµĮ İʌȓʌİįĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………….50-80%

3.3.3. ȅȡȚĮțȑȢ țĮIJĮıIJȐıİȚȢ

ȌȣȤȠʌĮșȠȜȠȖȚțȑȢ țĮIJĮıIJȐıİȚȢ ʌȠȣ įİȞ µʌȠȡȠȪȞ ȞĮ țĮIJĮIJĮȖȠȪȞ µİ ıĮijȒȞİȚĮ ıIJȚȢ
ȃİȣȡȫıİȚȢ Ȓ IJȚȢ ȌȣȤȫıİȚȢ. ȈȣȞȣʌȐȡȤȠȣȞ įȘȜĮįȒ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ țĮȚ IJȦȞ įȪȠ
țĮIJĮıIJȐıİȦȞ. DZȜȜȠIJİ ȠµȚȜȠȪµİ ȖȚĮ ȃİȣȡȫıİȚȢ µİ ıIJȠȚȤİȓĮ ȥȣȤȦıȚțȒȢ İțIJȡȠʌȒȢ, ȐȜȜȠIJİ
ȖȚĮ µİIJĮȚȤµȚĮțȑȢ ȌȣȤȫıİȚȢ. ȉȠ ȕȑȕĮȚȠ İȓȞĮȚ ȩIJȚ µİ IJȘȞ ʌȐȡȠįȠ IJȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ȠȚ

ʌİȡȚııȩIJİȡİȢ IJȑIJȠȚİȢ țĮIJĮıIJȐıİȚȢ ȟİțĮșĮȡȓȗȠȣȞ İȓIJİ ıIJȘȞ țĮIJİȪșȣȞıȘ IJȘȢ ȞİȣȡȫıİȦȢ
İȓIJİ ıIJȘȞ țĮIJİȪșȣȞıȘ IJȘȢ ȥȣȤȫıİȦȢ țĮȚ µȩȞȠ ıĮȞ ȩȡȠȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȩȢ, ĮȞȐȖțȘȢ µʌȠȡİȓ ȞĮ
ȤȡȘıȚµȠʌȠȚȘșİȓ ıȣȞȒșȦȢ.
Ǿ țȜȚȞȚțȒ ĮʌȠIJȓµȘıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ Įʌȩ ȥȣȤȓĮIJȡȠ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………….35-50%
3.4. ȈȊȃǻȇȅȂǹ ǼȄǹȇȉǾȈǾȈ Ȁǹǿ ȁȅǿȆǹ ǹȉǹȄǿȃȅȂǾȉǹ ȌȊȋǿȀǹ
ȃȅȈǾȂǹȉǹ
3.4.1. ĭĮȡµĮțİȣIJȚțȒ İȟȐȡIJȘıȘ
ȌȣȤȠʌĮșȠȜȠȖȚțȒ įȚĮIJĮȡĮȤȒ Ȓ İȞȓȠIJİ țĮȚ ijȣıȚțȒ, Įʌȩ IJȘ ȜȒȥȘ IJȠȣ ijĮȡµȐțȠȣ, µİ
ĮʌȠIJȑȜİıµĮ ıȣµʌİȡȚijİȡȠȜȠȖȚțȑȢ ĮȞIJȚįȡȐıİȚȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮµȕȐȞȠȣȞ țĮIJĮȞĮȖțĮıIJȚțȒ
İʌȚijȠȡȐ Ȓ ʌĮȡȩȡµȘıȘ ȖȚĮ IJȘȞ (ʌİȡȚȠįȚțȒ Ȓ ıȣȞİȤȒ) ȜȒȥȘ IJȠȣ ijĮȡµȐțȠȣ, ıIJȘȞ
ĮȞĮȗȒIJȘıȘ IJȦȞ İȞİȡȖİȚȫȞ İʌȓIJȘȢ ȥȣȤȚțȒȢ ıijĮȓȡĮȢ Ȓ IJȘȞ țĮIJĮʌȠȜȑµȘıȘ IJȘȢ įȣıijȠȡȓĮȢ
ʌȠȣ įȘµȚȠȣȡȖİȓ Ș ĮʌȠȣıȓĮ IJȠȣ.
Ǿ ĮȞȐʌIJȣȟȘ ĮȞȠȤȒȢ įİȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȘ. ȂʌȠȡİȓ ĮțȩµĮ ȞĮ ȣʌȐȡȟİȚ İȟȐȡIJȘıȘ Įʌȩ
ʌİȡȚııȩIJİȡĮ IJȠȣ İȞȩȢ ijȐȡµĮțĮ Ȓ țĮȚ ıȣȞįȣĮıµȩ µİ ȠȚȞȩʌȞİȣµĮ.
ȂȠȡijȚȞȠȪȤĮ: ǹȜțĮȜȠİȚįȒ IJȠȣ ȠʌȓȠȣ țĮȚ ʌĮȡȐȖȦȖĮ, ȘȡȦȓȞȘ, µİșĮįȩȞȘ
ǺĮȡȕȚIJȠȣȡȚțȐ Ȓ ȘȡݵȚıIJȚțȐ µİ ʌĮȡȩµȠȚİȢ įȡȐıİȚȢ ȩʌȦȢ ȠȚ ȕİȞȗȠįȚĮȗİʌȓȞİȢ
ȀȠțĮǸȞȘ
ȀȐȞȞĮȕȘ (ȤĮıȓȢ, µĮȡȚȤȠȣȐȞĮ)
ǻȚİȖİȡIJȚțȐ IJȠȣ IJȪʌȠȣ IJȘȢ ĮµijİIJĮµȓȞȘȢ Ȓ ıȣȞșİIJȚțȐ ʌĮȡȐȖȦȖĮ (ȡȚIJĮȜȓȞȘ, ʌȚȡʌĮįȩȜȘ)
ȌİȣįĮȚıșȘıȚȠȖȩȞĮ Ȓ ȥȣȤȦıİȠµȚµȘIJȚțȐ, LSD, µİıțĮȜȓȞȘ, ĮȡµȓȞȘ
ȀȡĮț İıȤȐIJȦȢ (µİ ʌİȡȚȠȡȚıµȑȞȘ ݵʌİȚȡȓĮ).
ȉĮ İȟĮȡIJȘµȑȞĮ ȐIJȠµĮ ıIJȡĮIJȠȜȠȖȠȪȞIJĮȚ țĮIJȐ țĮȞȩȞĮ, Įʌȩ IJȚȢ ȠµȐįİȢ IJȦȞ
ȤĮȡĮțIJȘȡȠȜȠȖȚțȐ įȚĮIJĮȡĮȖµȑȞȦȞ ĮIJȩµȦȞ. Ǿ ȕĮȡȪIJȘIJĮ IJȘȢ įȚĮIJĮȡĮȤȒȢ IJȠȣ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ
(ĮȞĮıIJȠȜȒ, ʌĮșȘIJȚțȠİȟȐȡIJȘıȘ, ĮȞȦȡȚµȩIJȘIJĮ, İʌȚșİIJȚțȩIJȘIJĮ, įȣıțȠȚȞȦȞȚțȩIJȘIJĮ,
țȠȚȞȦȞȚȠʌȐșİȚĮ) țĮșȠȡȓȗİȚ İȞ ʌȠȜȜȠȓȢ țĮȚ IJȠ ȕĮșµȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ IJȠȣ İȟĮȡIJȘµȑȞȠȣ ʌȠȣ
ȖİȞȚțȐ ĮȞȑȡȤİIJĮȚ Įʌȩ 50% µȑȤȡȚ 67% țĮȚ İȞȓȠIJİ 80% (Ș ĮțȡȚȕȒȢ İțIJȓµȘıȘ ȖȓȞİIJĮȚ µȩȞȠ
Įʌȩ IJȠȞ ȥȣȤȓĮIJȡȠ ʌȠȣ șİȦȡİȓ IJĮ ȚĮIJȡȚțȐ, țȠȚȞȦȞȚțȐ țĮȚ ȘșȚțȐ įİįȠµȑȞĮ).
ǼʌȓıȘȢ Ș țĮIJȐȤȡȘıȘ IJȦȞ ijĮȡµĮțİȣIJȚțȫȞ ȠȣıȚȫȞ µʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ įİȣIJİȡȠʌĮșȒȢ µȚĮȢ
µİȓȗȠȞȠȢ ȥȣȤȚțȒȢ ȞȩıȠȣ Ȓ įȚĮIJĮȡĮȤȒȢ. ȆȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ İȟȐȡIJȘıȘ İȞIJİȜȫȢ ıȣµʌIJȦµĮIJȚțȒ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ǼȓȞĮȚ IJȠ IJȘȢ ʌȡȦIJȠʌĮșȠȪȢ įȚĮIJĮȡĮȤȒȢ …………….67-80%
ǼȟȐȡIJȘıȘ Įʌȩ ȜİȖȩµİȞĮ İȜȐııȠȞĮ (ȤĮıȓȢ, ȕİȞȗȠįȚĮȗİʌȓȞİȢ ț.Ȝ.ʌ.) țȦįȚțȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ
ȩµȠȚĮ.
ȂȩȞȠ ıİ İȟĮȚȡİIJȚțȐ ıʌȐȞȚİȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ İȟĮȡIJȘµȑȞȦȞ ĮIJȩµȦȞ, ʌȠȣ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ
ݵijĮȞȒȢ ȥȣȤȠʌĮșȠȜȠȖȓĮ (ʌȡȦIJȠʌĮșȒȢ Ȓ įİȣIJİȡȠʌĮșȒȢ) IJȠ ȆȠıȠıIJȩ ǹȞĮʌȘȡȓĮȢ İȓȞĮȚ
µȚțȡȩ ȑȦȢ ĮıȒµĮȞIJȠ Ȓ țĮȚ µȘįİȞȚțȩ.
Ǿ IJİțµȘȡȓȦıȘ IJȘȢ IJȠȟȚțȠµĮȞȓĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪİIJĮȚ Įʌȩ ʌİȚıIJȚțȐ ȚĮIJȡȚțȐ
ʌȚıIJȠʌȠȚȘIJȚțȐ ț.Ȝ.ʌ. ȑȖȖȡĮijĮ.

3.4.2. ȈȪȞįȡȠµȠ ĮȜțȠȠȜȚțȒȢ İȟȐȡIJȘıȘȢ (ĮȜțȠȠȜȚıµȩȢ)
ǼȟȐȡIJȘıȘ ȞȠİȓIJĮȚ Ș țĮIJȐıIJĮıȘ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌIJİȚ Įʌȩ IJȘ ȜȒȥȘ ȠȚȞȠʌȞİȪµĮIJȠȢ, µİ
ĮʌȠIJȑȜİıµĮ ıȣµʌİȡȚijİȡȠȜȠȖȚțȑȢ ĮȞIJȚįȡȐıİȚȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮµȕȐȞȠȣȞ țĮIJĮȞĮȖțĮıIJȚțȒ
İʌȚijȠȡȐ Ȓ ʌĮȡȩȡµȘıȘ ıIJȘ ȜȒȥȘ ȠȚȞȠʌȞİȪµĮIJȠȢ (ıİ ıȣȞİȤȒ Ȓ ʌİȡȚȠįȚțȒ ȕȐıȘ), ıIJȘȞ
ʌȡȠıʌȐșİȚĮ ĮȞĮȗȒIJȘıȘȢ IJȦȞ İȞİȡȖİȚȫȞ IJȘȢ ĮȚșȣȜȚțȒȢ ĮȜțȠȩȜȘȢ ıIJȘȞ ȥȣȤȚțȒ ıijĮȓȡĮ Ȓ
IJȘȞ țĮIJĮʌȠȜȑµȘıȘ IJȘȢ įȣıijȠȡȓĮȢ ʌȠȣ įȘµȚȠȣȡȖİȓ Ș ĮʌȠȣıȓĮ IJȘȢ. ǻİȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȘ Ș
ĮȞȠȤȒ, İȞȫ µʌȠȡİȓ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ıȣȞįȣĮıµȑȞȘ İȟȐȡIJȘıȘ Įʌȩ ĮȚșȣȜȚțȒ ĮȜțȠȩȜȘ țĮȚ
ijĮȡµĮțİȣIJȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ.
Ǿ ĮȞĮʌȘȡȓĮ İȓȞĮȚ İȣșȑȦȢ ĮȞȐȜȠȖȘ µİ IJȚȢ İʌȚʌȜȠțȑȢ IJȘȢ ĮȚșȣȜȚțȒȢ ĮȜțȠȩȜȘȢ Įʌȩ IJȘȞ
ȥȣȤȚțȒ Ȓ IJȘ ıȦµĮIJȚțȒ ıijĮȓȡĮ.
Į) ȌȣȤȚțȑȢ
- ǹȜțȠȠȜȚțȒ ȥȪȤȦıȘ µİ IJȠ ȖȞȦıIJȩ ȗȘȜȠIJȣʌȚțȩ (ıʌĮȞȚȩIJİȡĮ įȚȦțIJȚțȩ) ʌĮȡĮȜȒȡȘµĮ.
- ȌİȣįĮȚıșȘıȚĮțȐ ȥȣȤȦIJȚțȐ İʌİȚıȩįȚĮ ȩʌȦȢ IJȠ IJȡȠµȫįİȢ ʌĮȡĮȜȒȡȘµĮ (ȕĮȡȪIJĮIJȘ
țĮIJȐıIJĮıȘ).
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȀȣµĮȓȞİIJĮȚ Įʌȩ 67 ȑȦȢ 80% țĮIJȐ țĮȚȡȠȪȢ (įİȞ İȓȞĮȚ µȩȞȚµİȢ Ȓ țĮșȠȡȚıIJȚțȑȢ țĮȚ İțIJȩȢ
İȟȐȡıİȦȞ µʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮȚ 50%)
ȕ) ȈȦµĮIJȚțȑȢ 
ǹȜțȠȠȜȚțȒ ȐȞȠȚĮ 
ǹȜțȠȠȜȚțȒ ʌȠȜȣȞİȣȡȠʌȐșİȚĮ 
ǹȜțȠȠȜȚțȒ µȣİȜȠʌȐșİȚĮ 
ǹȜțȠȠȜȚțȒ ĮIJĮȟȓĮ (ʌĮȡİȖțİijĮȜȚįȚțȒ ȕȜȐȕȘ) 
ǹȜțȠȠȜȚțȒ ȘʌĮIJȠʌȐșİȚĮ (ıȣȞȒșȦȢ ĮȞĮıIJȡȑȥȚµȘ țĮIJȐıIJĮıȘ – ȜȚʌȫįȘȢ įȚȒșȘıȘ) 
ȈİȟȠȣĮȜȚțȒ ĮȞȚțĮȞȩIJȘIJĮ (țĮȚ ıȣȤȞȐ ȣʌȠȖȠȞȚµȩIJȘIJĮȢ ȜȩȖȦ IJȠȟȚțȒȢ ȕȜȐȕȘȢ ıIJĮ
ıİȡIJȩȜȚĮ țȪIJIJĮȡĮ IJȦȞ ȩȡȤİȦȞ). 
ǹȜțȠȠȜȚțȠȓ ıʌĮıµȠȓ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ İʌȚȜȘʌIJȠİȚįİȓȢ țȡȓıİȚȢ (țĮIJȐıIJĮıȘ ȩȤȚ
ȣʌȠȤȡİȦIJȚțȐ µȩȞȚµȘ).
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- Ȉ’ ȩȜİȢ IJȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ țĮIJĮıIJȐıİȚȢ …………………….67-80%
- ǼȞȓȠIJİ µʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞȑȡȤİIJĮȚ țĮȚ ȐȞȦ IJȠȣ 80% (µİȖȐȜȘ ĮʌȠįȚȠȡȖȐȞȦıȘ Ȓ ȕĮȡȚȐ
µȣİȜȠʌȐșİȚĮ ț.Ȝ.ʌ.)
ǼȞ µȑȡİȚ Ƞ ĮȜțȠȠȜȚıµȩȢ İȓȞĮȚ ıȣµʌIJȦµĮIJȚțȒ țĮIJȐıIJĮıȘ ȣʌȠțȡȪʌIJȠȣıĮ µİȓȗȠȞĮ
ȥȣȤȚțȒ ȞȩıȠ Ȓ įȚĮIJĮȡĮȤȒ.
ȈȣȞȠȥȓȗȠȞIJĮȚ:
- ǹȜțȠȠȜȚıµȩȢ ȤȦȡȓȢ İʌȚʌȜȠțȑȢ……………………50%
- ǹȜțȠȠȜȚıµȩȢ µİ İʌȚʌȜȠțȑȢ……………………67-80%

3.4.3. ǻȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓİȢ ȥȣȤȠȖİȞȠȪȢ ʌȡȠİȜİȪıİȦȢ
ȌȣȤȠijȣıȚȠȜȠȖȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ µİ ʌȠȚțȚȜȓĮ ijȣıȚțȫȞ ıȣµʌIJȦµȐIJȦȞ, įȘȜȦIJȚțȫȞ
ȥȣȤȠȖİȞȠȪȢ įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ ȤȦȡȓȢ ȠȡȖĮȞȚțȒ ȚıIJȚțȒ ȕȜȐȕȘ (ıȣȞȒșȦȢ įİȣIJİȡİȪȠȣıİȢ Įʌȩ
ĮıijĮȜȚıIJȚțȒȢ ʌȜİȣȡȐȢ).

ȌȣȤȠȖİȞȒȢ ĮȞȠȡİȟȓĮ: ǺĮȡȚȐ țĮIJȐıIJĮıȘ ʌȡȠȧȠȪıȘȢ ĮʌȚıȤȞȐıİȦȢ µİ ȑȞIJȠȞİȢ ȕȚȠȜȠȖȚțȑȢ
İʌȚʌȜȠțȑȢ (ĮµȘȞȩȡȡȠȚĮ, ĮʌȩʌIJȦıȘ IJȡȚȤȫȞ, ȕȡĮįȣıijȣȖµȓĮ, ȣʌȠșİȡµȓĮ, İȟȦijȡİȞȚțȒ
ȠȣȡĮȚµȓĮ ț.Ȝ.ʌ.), µİ ʌİȚıµĮIJȚțȒ įȚĮIJȒȡȘıȘ ȣȥȘȜȒȢ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮȢ țĮȚ İȖȡȘȖȩȡıİȦȢ.
ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ İȣĮȚıșȘıȓĮ. ȆȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ įȚĮIJĮȡĮȤȒ IJȘȢ İȚțȩȞĮȢ IJȠȣ ıȦµĮIJȚțȠȪ İȖȫ.
(body image).
ȉȚț:
ȌȣȤȠȖİȞİȓȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ µİ ȣʌİȡțȚȞȘıȓİȢ ĮțȠȪıȚİȢ, ijĮȚȞȠµİȞȚțȐ ȐıțȠʌİȢ,
İʌĮȞĮȜȘʌIJȚțȑȢ, IJĮȤİȓİȢ. ǹıijĮȜȚıIJȚțȒ ıȘµĮıȓĮ ȑȤȠȣȞ țȣȡȓȦȢ IJȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ, IJȦȞ
ȕȜİijȐȡȦȞ țĮȚ (IJȦȞ ıʌĮȞȚȩIJİȡȦȞ) ȐțȡȦȞ ȤİȚȡȫȞ ıİ ȠȡȚıµȑȞİȢ țĮIJȘȖȠȡȓİȢ İʌĮȖȖİȜµȐIJȦȞ
(ȠįȘȖȠȓ, ȘșȠʌȠȚȠȓ, İțijȦȞȘIJȑȢ ț.Ȝ.ʌ.)
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………..35-50%
ȌȣȤȠȖİȞȑȢ ȡĮȚȕȩțȡĮȞȠ
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………..5-10% 
Ȉİ İʌȓµȠȞİȢ țĮȚ ĮȞșİțIJȚțȑȢ µȠȡijȑȢ………………………...35%
ȈʌȐȞȚĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.
ȌȣȤȠȖİȞȒȢ IJȡȩµȠȢ (µİ ʌȜȒȡȘ ȑȜȜİȚȥȘ ȠȡȖĮȞȚțȫȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ)
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ǵʌȦȢ țĮȚ ıIJȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪµİȞȘ.
DZȜȜİȢ, ȩʌȦȢ ȥȣȤȠȖİȞȒȢ ȕȒȤĮȢ, ĮİȡȠijĮȖȓĮ, įȣıµȘȞȩȡȡȠȚĮ ț.Ȝ.ʌ. İȓȞĮȚ ıȤİįȩȞ µȘįİȞȚțȒȢ
ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ.
3.4.4. ȃȩıȠȚ țĮȚ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ȤȦȡȓȢ ıIJĮșİȡȒ IJĮȟȚȞȩµȘıȘ
ǹȞIJȚįȡȐıİȚȢ ıİ ȕĮȡȪ stress
(ĬȐȞĮIJȠȢ, İȖțĮIJȐȜİȚȥȘ, șİȠµȘȞȓİȢ, ĮȚȤµĮȜȦıȓĮ, µİIJĮȞȐıIJİȣıȘ). ǺĮȡȚȑȢ, ȕȡĮȤȪȕȚİȢ țĮȚ
ĮȞĮıIJȡȑȥȚµİȢ țĮIJȐ IJȠ įȠțȠȪȞ. ǵIJĮȞ ʌĮȡĮIJİȓȞȠȣµİ ȠµȚȜȠȪµİ ȖȚĮ ʌĮȡĮIJİIJĮµȑȞİȢ
ĮȞIJȚįȡȐıİȚȢ.
ǹȞIJȚįȡȐıİȚȢ ʌȡȠıĮȡµȠȖȒȢ ʌȠȣ İȞȓȠIJİ ʌĮȓȡȞȠȣȞ ȤĮȡĮțIJȒȡİȢ IJȣʌȚțȫȞ ȥȣȤȫıİȦȞ
(ʌȠȜݵȚțȑȢ ȥȣȤȫıİȚȢ, ĮȚıșȘIJȘȡȚĮțȒ ĮʌȠıIJȑȡȘıȘ ĮıIJȡȠȞĮȣIJȫȞ ț.Ȝ.ʌ.)
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………….ȠȜȚȖȩµȘȞȘ 67-80%
ǼȐȞ, IJȑȜȠȢ, İȓȞĮȚ İʌȓµȠȞİȢ, ȤȡȩȞȚİȢ țĮȚ ʌȡȠijĮȞİȓȢ, IJȩIJİ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ µİȓȗȠȞİȢ
ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȑȢ ȥȣȤȫıİȚȢ ʌȠȣ ȠȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ țĮIJĮʌȠȞȒıİȚȢ ĮʌİIJȑȜİıĮȞ ĮʌȜȫȢ IJȠ ȑȞĮȣıµĮ.
DZIJȣʌİȢ țȣțȜȠİȚįȒȢ ȥȣȤȫıİȚȢ
(Leonard & Kliest) ȀĮIJĮșȜȚʌIJȚțȑȢ țĮIJȐ IJȠ µȐȜȜȠȞ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ µİ İʌİȚıȠįȚĮțȩ țĮȚ
șİĮµĮIJȚțȩ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ ȥȣȤȦıȚȩµȠȡijȦȞ įȚĮIJĮȡĮȤȫȞ țĮȚ ʌİȡȚȠįȚțȩIJȘIJĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………. 50-67%

3.5. ĭȁǼīȂȅȃȍǻǾ ȃȅȈǾȂǹȉǹ ȀǼȃȉȇǿȀȅȊ ȃǼȊȇǿȀȅȊ ȈȊȈȉǾȂǹȉȅȈ
3.5.1. ȂȘȞȚȖȖȓIJȚįĮ
ȆĮșȒıİȚȢ IJȠȣ ȀİȞIJȡȚțȠȪ ȃİȣȡȚțȠȪ ȈȣıIJȒµĮIJȠȢ (ȀȃȈ) ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ ȚȠȪȢ,
µȚțȡȩȕȚĮ, IJȠȟȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ, Įʌȩ ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ İȞįȠțȡĮȞȓȠȣ ʌȚȑıİȦȢ, Įʌȩ ʌȡȦIJȠʌĮșİȓȢ
ȞȩıȠȣȢ IJȠȣ ĮȖȖİȚĮțȠȪ ıȣıIJȒµĮIJȠȢ Ȓ ĮʌȠıIJȒµĮIJĮ țĮȚ țȪıIJİȚȢ IJȠȣ İȖțİijȐȜȠȣ
ĮȞIJȚµİIJȦʌȓȗȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ țȜȚȞȚțȒ ȞİȣȡȠȜȠȖȓĮ țĮȚ ȞİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ.
ȈIJȚȢ ȊȖİȚȠȞȠµȚțȑȢ ǼʌȚIJȡȠʌȑȢ ʌȡȠıȑȡȤȠȞIJĮȚ ȐIJȠµĮ IJĮ ȠʌȠȓĮ ȣʌȠȕȜȒșȘțĮȞ ıİ ĮȞȐȜȠȖȘ
șİȡĮʌİȣIJȚțȒ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ ȖȚĮ IJȚȢ ȦȢ ȐȞȦ ʌĮșȒıİȚȢ µİ ȞİȣȡȠȜȠȖȚțȐ ıȪȞįȡȠµĮ ȦȢ
ȣʌȠȜİȓµµĮIJĮ IJȘȢ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȘȢ șİȡĮʌİȓĮȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
ǼȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJȘ ȕĮȡȪIJȘIJĮ IJȠȣ ȞİȣȡȠȜȠȖȚțȠȪ ıȣȞįȡȩµȠȣ ȖȚĮ țȐșİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ țĮȚ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țȣµĮȓȞİIJĮȚ…….10-80% țĮȚ ȐȞȦ 
ȈIJȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ țĮIJĮıIJȐıİȚȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣµʌİȡȚȜȐȕȠȣµİ țĮȚ IJĮ ȞİȣȡȠȜȠȖȚțȐ ıȪȞįȡȠµĮ
µİIJȐ Įʌȩ ʌȡȠıȕȠȜȑȢ IJȦȞ µȘȞȓȖȖȦȞ (µȘȞȚȖȖȓIJȚįİȢ) țĮȚ ı’ ĮȣIJȑȢ IJȚȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
țȣµĮȓȞİIJĮȚ………………………10-80% țĮȚ ȐȞȦ
3.5.2. ǼȖțİijĮȜȓIJȚįİȢ – ǼȖțİijĮȜȠµȣİȜȓIJȚįİȢ
ȃİȣȡȠȜȠȖȚțȑȢ ʌĮșȒıİȚȢ ʌȠȚțȓȜȘȢ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ
1) ȁȘșĮȡȖȚțȒ İȖțİijĮȜȓIJȚįĮ
ǼȚțȩȞĮ
Į) țȚȞȘIJȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ İȟȦʌȣȡĮµȚįȚțȠȪ IJȪʌȠȣ
ȕ) ıʌĮıIJȚțȩ ȡĮȚȕȩțȡĮȞȠ
Ȗ) ȕȠȜȕȩıIJȡȠijİȢ țȡȓıİȚȢ
į) ȣʌİȡțȚȞȘıȓİȢ
İ) ȥȣȤȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ
ıIJ) ȞİȣȡȠijȣIJȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ
ȆȇȅīȃȍȈǾ
ȀĮțȒ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ȤȡȩȞȚĮ]
x

ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………67-80%

țĮȚ

ȐȞȦ

2) ȊʌȩȟİȚĮ ıțȜȘȡȣȞIJȚțȒ İȖțİijĮȜȓIJȚįĮ
ǼȚțȩȞĮ
Į) įȚĮȞȠȘIJȚțȒ ȑțʌIJȦıȘ
ȕ) µȣȠțȜȠȞȓİȢ – ȑȞIJȠȞȠȢ µȣȧțȒ ȣʌİȡIJȠȞȓĮ
Ȗ) ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȩ ǾǼī IJȪʌȠȣ V. Boggart
x ȆȇȅīȃȍȈǾ
ǺĮȡȪIJĮIJȘ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………67-ȐȞȦ 80% [2 ȤȡȩȞȚĮ]

3.5.3. ȈȪijȚȜȘ IJȠȣ țİȞIJȡȚțȠȪ ȞİȣȡȚțȠȪ ıȣıIJȒµĮIJȠȢ

[2

ǻȪȠ µȠȡijȑȢ (ʌȡȠȧȠȪıĮ ȖİȞȚțȒ ʌĮȡȐȜȣıȘ țĮȚ ȞȦIJȚĮȓĮ ijșȓıȘ). ȀĮȚ ȠȚ įȪȠ µȠȡijȑȢ IJȘȢ
ʌȡȠıȕȠȜȒȢ IJȠȣ ȃȈ Įʌȩ IJȘ ıȪijȚȜȘ İȓȞĮȚ ȕĮȡȚȑȢ. ȆȡȑʌİȚ ȩµȦȢ ȞĮ ʌȠȪµİ ȩIJȚ Įʌȩ µĮțȡȠȪ
įİȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞIJĮȚ ʌȜȑȠȞ ıIJȘȞ țȜȚȞȚțȒ Ȓ IJȠ ȚĮIJȡİȓȠ IJȑIJȠȚİȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ: ȍȢ İț IJȠȪIJȠȣ
șİȦȡİȓIJĮȚ ıʌȐȞȚȠ IJȠ ʌİȡȚıIJĮIJȚțȩ ʌȠȣ İȚıȑȡȤİIJĮȚ ıIJĮ ĮȡµȩįȚĮ ȩȡȖĮȞĮ ʌȡȠȢ
ıȣȞIJĮȟȚȠįȩIJȘıȘ.
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………… 80% țĮȚ ȐȞȦ.
3.6. ȀȁǾȇȅȃȅȂǿȀǹ Ȁǹǿ ǼȀĭȊȁǿȈȉǿȀǹ ȃȅȈǾȂǹȉǹ ȉȅȊ ȀǼȃȉȇǿȀȅȊ
ȃǼȊȇǿȀȅȊ ȈȊȈȉǾȂǹȉȅȈ

3.6.1. ȆĮȡțȚȞıȠȞȚțȩ ıȪȞįȡȠµȠ

ȃȩıȠȢ IJȠȣ Parkinson
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ǹȞĮȜȩȖȦȢ IJȘȢ İȞIJȐıİȦȢ IJȦȞ ıȣµʌIJȦµȐIJȦȞ: 
ǹȡȤȩµİȞȠ ıIJȐįȚȠ……………………………………..50-67% 
ȂȑıȠ ıIJȐįȚȠ……………………………………………..67% 
ȆȡȠȤȦȡȘµȑȞȠ ıIJȐįȚȠ…………………………...80% țĮȚ ȐȞȦ

3.6.2. ǼȟȦʌȣȡĮµȚįȚțȐ ıȪȞįȡȠµĮ
ȅȚțȠȖİȞȒȢ țĮȚ ȖİȡȠȞIJȚțȩȢ IJȡȩµȠȢ
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ǹȞĮȜȩȖȦȢ IJȘȢ ʌȡȠțĮȜȠȪµİȞȘȢ įȣıțȠȜȓĮȢ ıIJȘȞ İțIJȑȜİıȘ ȜİʌIJȫȞ țȚȞȒıİȦȞ ĮțȡȚȕȠȪȢ
įȚĮįȡȠµȒȢ…………………………………………..……….10-35%
ȋȠȡİȓĮ
ȃȩıȠȢ Huntington (ȞȩıȠȢ țȜȘȡȠȞȠµȚțȒ)
ȈȣȞȒșȦȢ ȑȞĮȡȟȘ IJȘȢ ȞȩıȠȣ ıIJȠ 40Ƞ ȑIJȠȢ IJȘȢ ȘȜȚțȓĮȢ țĮȚ µİIJȐ Įʌȩ IJȠțİIJȩ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ǹȞĮȜȩȖȦȢ IJȘȢ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ…………………67-80% țĮȚ ȐȞȦ [1-2 ȤȡȩȞȚĮ ıİ țȐșİ țȡȓıȘ]
ȁȠȚʌȑȢ İȟȦʌȣȡĮµȚįȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ
ȂȣȩțȜȠȞȠȢ, ıȪȞįȡȠµȠ Gilles de la Tourette, ĮșȑIJȦıȘ
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ǹȞĮȜȩȖȦȢ IJȘȢ ĮȞȚțĮȞȩIJȘIJĮȢ ʌȡȠȢ İȡȖĮıȓĮ……………….0-50%
Ǿ ȩȥȚµȘ įȣıțȚȞȘıȓĮ İȓȞĮȚ ıȪȞįȡȠµȠ Įʌȩ IJȘ įȡȐıȘ ȥȣȤȠijĮȡµȐțȦȞ ț.Ȝ.ʌ. țĮȚ țȡȓȞİIJĮȚ µİ
IJȘȞ țȪȡȚĮ ȞȩıȠ.
ȋȠȡİȓĮ IJȠȣ Sydenham (St. Vitus Dance)
ǼµijĮȞȓȗİIJĮȚ ıȣȞȒșȦȢ µİIJĮȟȪ 5Ƞȣ țĮȚ 15Ƞȣ ȑIJȠȣȢ IJȘȢ ȘȜȚțȓĮȢ, ıȤİIJȓȗİIJĮȚ µİ IJȠ ȡİȣµĮIJȚțȩ
ʌȣȡİIJȩ țĮȚ įȚĮȡțİȓ 2 ȑȦȢ 6 µȒȞİȢ.

ǻȣȞĮIJȒ Ș İʌĮȞݵijȐȞȚıȘ ıȪȞIJȠµȦȞ ʌȡȠıȕȠȜȫȞ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ǵIJĮȞ ʌĮȡĮµȑȞȠȣȞ İʌȚʌIJȫıİȚȢ İʌȓ IJȠȣ ȀȃȈ……………10-35% [1 ȑIJȠȢ ıİ țȐșİ țȡȓıȘ]
ȈʌĮıIJȚțȩ ȡĮȚȕȩțȡĮȞȠ
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
Ǽʌȓ ĮʌȠIJȣȤȠȪıĮȢ ijĮȡµĮțİȣIJȚțȒȢ ȕİȜIJȚȫıİȦȢ…….50%-67% [1 ȑIJȠȢ ıİ țȐșİ țȡȓıȘ]
ȀȡĮȞȚĮțȒ įȣıIJȠȞȓĮ
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ǺȜİijĮȡȩıʌĮıµȠȢ ț.Ȝ.ʌ. ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȘȢ ʌȡȠțĮȜȠȪµİȞȘȢ įȣıțȠȜȓĮȢ………………10% țĮȚ
ȐȞȦ

3.6.3. ȃȦIJȚȠʌĮȡİȖțİijĮȜȚįȚțȐ ȞȠıȒµĮIJĮ

ǼµijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ıIJȘȞ ȞȑĮ ȘȜȚțȓĮ. ȆȡȠıȕȐȜȜȠȣȞ țĮIJȐ țĮȞȩȞĮ ʌİȡȚııȩIJİȡİȢ Įʌȩ
µȓĮ ʌİȡȚȠȤȑȢ (ʌĮȡİȖțİijĮȜȓįĮ, ıIJȑȜİȤȠȢ, ȞȦIJȚĮȓȠ µȣİȜȩ, ȕĮıȚțȐ ȖȐȖȖȜȚĮ, ʌİȡȚijİȡȚțȐ
ȞİȪȡĮ, ʌȡȩıșȚĮ țȪIJIJĮȡĮ).
ȈȘµ. Ǿ ʌȡȠıȕȠȜȒ IJȠȣ ijȜȠȚȠȪ ĮȞĮijȑȡșȘțİ ĮȜȜȠȪ.
ȆȡȠİȟȐȡȤİȚ Ș ȞȩıȠȢ Friedreich, ʌȡȠȠįİȣIJȚțȒ, ıȤİįȩȞ ʌȐȞIJĮ İȟİȜȚțIJȚțȒ (ʌȜȘȞ
İțIJȡȦIJȚțȫȞ ıʌȐȞȚȦȞ µȠȡijȫȞ), µİ İȚțȩȞĮ ȕĮȡȚȐȢ ĮIJĮȟȓĮȢ țȣȡȓȦȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȈIJȘȞ ȓįȚĮ ʌİȡȓʌȠȣ ȠµȐįĮ ȠȚ ȞȩıȠȚ (ȐȜȜȠIJİ ȐȜȜȘȢ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ). 80%
x 1)Holmes, 2)Marie, 3)Dejerine – Thomas, 4)Shy – Dranger, 5)Refsum, 6)BȘIJĮ –
ȜȚʌȠʌȡȦIJİȧȞĮȚµȓĮ, 7)ǹIJĮȟȚțȒ IJİȜĮȖȖİȚİțIJĮıȓĮ, 8)ȆȠȜȣıȣıIJȘµĮIJȚțȒ µȚIJȠȤȠȞįȡȚĮțȒ
įȚĮIJĮȡĮȤȒ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………67-80%
ȈIJȚȢ ȩȥȚµİȢ İțijȣȜȓıİȚȢ (ıȣȤȞȐ țȜȘȡȠȞȠµȚțȑȢ) ȐȟȚİȢ µȞİȓĮȢ İȓȞĮȚ:
x ȆȡȠȠįİȣIJȚțȒ ȣʌİȡʌȣȡȘȞȚțȒ ʌĮȡȐȜȣıȘ (Steel – Richardson – Olszewski) µİ
ıȘµİȚȠȜȠȖȓĮ Parkinson țĮȚ ıIJİȜİȤȚĮȓĮ ıȘµİȓĮ țĮȚ ȣʌİȡʌȣȡȘȞȚțȒ ȠijșĮȜµȠʌȜȘȖȓĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………..80% țĮȚ ȐȞȦ
x ǼȜĮȚȠ-ȖİijȣȡȠ-ʌĮȡİȖțİijĮȜȚįȚțȒ ĮIJȡȠijȓĮ, Rumsey-Hunt ȠµȠȓȦȢ.
x ȈʌĮıIJȚțȒ ȠȚțȠȖİȞȒȢ ʌĮȡĮʌȜȘȖȓĮ (Stumbel – Lorrain) ĮȡȤȓȗİȚ Įʌȩ IJȘȞ İijȘȕİȓĮ țĮȚ
ʌȑȡĮȞ. ǼȟȑȜȚȟȘ ȕȡĮįȪIJĮIJĮ ʌȡȠȠįİȣIJȚțȒ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………...67-80%

3.6.4. ȆȜĮȖȓĮ µȣĮIJȡȠijȚțȒ ıțȜȒȡȣȞıȘ Charcot
ȃȩıȠȢ IJȠȣ Charcot IJȠȣ țȚȞȘIJȚțȠȪ ȞİȣȡȫȞȠȢ
ȆȡȩțİȚIJĮȚ ʌİȡȓ ȞȩıȠȣ ȠȜȩțȜȘȡȠȣ IJȠȣ țȚȞȘIJȚțȠȪ ıȣıIJȒµĮIJȠȢ (țİȞIJȡȚțȠȪ țĮȚ
ʌİȡȚijİȡȚțȠȪ).
ǹȚIJȚȠȜȠȖȓĮ: ǼȞįȠȖİȞȒȢ ȚįȚȠıȣıIJĮIJȚțȩȢ ʌĮȡȐȖȠȞIJĮȢ.

ȀȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ: ȈȣȞįȣĮıµȩȢ µȣĮIJȡȠijȓĮȢ, ʌĮȡĮȜȪıİȦȞ țĮȚ ıʌĮıIJȚțȩIJȘIJĮȢ. ȂȣĮIJȡȠijȓĮ
țĮȚ ʌĮȡĮȜȪıİȚȢ ıIJĮ ȐȞȦ ȐțȡĮ, ıʌĮıIJȚțȩIJȘIJĮ ıIJĮ țȐIJȦ ȐțȡĮ µİ ȗȦȘȡȐ IJİȞȩȞIJȚĮ
ĮȞIJĮȞĮțȜĮıIJȚțȐ țĮȚ įȣıȤȑȡİȚĮ ȕĮįȓıİȦȢ.
ȂȠȡijȑȢ.
Į) ȀȜĮıȚțȒ. ǹȡȤȓȗİȚ Įʌȩ IJĮ ȐȞȦ ȐțȡĮ (µȣĮIJȡȠijȓĮ). ǼʌİțIJİȓȞİIJĮȚ ıIJĮ țȐIJȦ ȐțȡĮ ȩʌȠȣ
țȣȡȚĮȡȤİȓ Ș ʌȣȡĮµȚįȚțȒ ıȣȞįȡȠµȒ.
ȕ) ȆȡȠµȘțȚțȒ. ǹȡȤȓȗİȚ µİ ʌȡȠµȘțȚțȐ ijĮȚȞȩµİȞĮ (įȣıțȚȞȘıȓĮ ȖȜȫııĮȢ, įȣıĮȡșȡȓĮ,
įȣıțĮIJĮʌȠıȓĮ).

Ȗ)
ȆĮȡĮʌȜȘȖȚțȒ. ǹȡȤȓȗİȚ Įʌȩ IJĮ ȐțȡĮ țĮȚ ȣʌȠįȪİIJĮȚ IJȘȞ İȚțȩȞĮ IJȘȢ
ʌȡȠȠįİȣIJȚțȒȢ ıʌĮıIJȚțȒȢ ʌĮȡĮʌȜȘȖȓĮȢ.

į) ȌİȣįȠʌȠȜȣȞİȣȡȚIJȚįȚțȒ. ǹȡȤȓȗİȚ Įʌȩ IJĮ țȐIJȦ ȐțȡĮ ȩʌȠȣ ȩµȦȢ țȣȡȚĮȡȤİȓ Ș µȣĮIJȡȠijȓĮ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ
ȀĮțȒ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………...67-80% țĮȚ ȐȞȦ

3.6.5. DZȜȜĮ ȞȠıȒµĮIJĮ IJȠȣ ȞȦIJȚĮȓȠȣ µȣİȜȠȪ – ȈȣȡȚȖȖȠµȣİȜȓĮ (ıȣȡȚȖȖȠȕȠȜȕȓĮ)
ȃȩıȠȢ ȤȡȩȞȚĮ, ȕȡĮįȑȦȢ İȟİȜȚııȩµİȞȘ. ǼµijĮȞȓȗİIJĮȚ ıȣȞȒșȦȢ µİIJĮȟȪ 20-40 İIJȫȞ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǹȞȐȜȠȖȘ µİ IJȘȞ İȞIJȩʌȚıȘ IJȘȢ ȕȜȐȕȘȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ǼȜĮijȡȠȪ ȕĮșµȠȪ………………………………………..20-30%
- ȂȑIJȡȚȠȣ ȕĮșµȠȪ………………………………………...40-50%
- ȂİȖȐȜȠȣ ȕĮșµȠȪ………………………………………..60-80%
3.7. ǹȁȁǼȈ ǻǿǹȉǹȇǹȋǼȈ ȉȅȊ ȀǼȃȉȇǿȀȅȊ ȃǼȊȇǿȀȅȊ ȈȊȈȉǾȂǹȉȅȈ

3.7.1. ȈțȜȒȡȣȞıȘ țĮIJȐ ʌȜȐțĮȢ
DZȖȞȦıIJȘȢ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ. Ǿ ȞȩıȠȢ ȣʌȠįȪİIJĮȚ țȐșİ ȞİȣȡȠȜȠȖȚțȒ ȞȩıȠ țĮȚ ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȘȢ
ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ țĮȚ IJȦȞ ıȣȤȞȫȞ ȣʌȠIJȡȠʌȫȞ IJȘȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİIJĮȚ ȘʌȓȦȢ țĮȚ ȕȡĮįȑȦȢ Ȓ ȕĮȡȑȦȢ
țĮȚ IJĮȤȑȦȢ ȠʌȩIJİ IJȠ ȐIJȠµȠ Ȓ ȠįȘȖİȓIJĮȚ ıIJȠ șȐȞĮIJȠ Ȓ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĮȣIJȩȞ ıIJȘȞ țȜȓȞȘ ĮțȓȞȘIJȠ
țĮȚ µİ ȕĮȡȚȐ ȞİȣȡȠȜȠȖȚțȒ țȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ.
ȀȪȡȚĮ țĮȚ ıȣȞȒșȘ țȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȆȣȡĮµȚįȚțȑȢ İțįȘȜȫıİȚȢ – ȠȡșȠțȣıIJȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ – įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ IJȘȢ ȠȡȐıİȦȢ –
įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ IJȘȢ ĮȚıșȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ – ʌĮȡİȖțİijĮȜȚįȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ țĮȚ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ Įʌȩ IJȘȞ
ȥȣȤȚțȒ ıijĮȓȡĮ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȈȣȞȒșȦȢ țĮțȒ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………..35%-ȐȞȦ 80%[2 ȤȡȩȞȚĮ]

3.7.2. DZȜȜĮ ĮʌȠµȣİȜȚȞȦIJȚțȐ ȞȠıȒµĮIJĮ
ȃİȣȡȠ-ȠʌIJȚțȠ-µȣİȜȓIJȚįĮ (Devic)
ǼȚțȩȞĮ
ȂȣİȜȚțȑȢ ȕȜȐȕİȢ – ȠʌIJȚțȒ ȞİȣȡȓIJȚįĮ ȐµijȦ – țĮȚ įȘ ʌĮȡĮʌȜȘȖȓĮ – IJİIJȡĮʌȜȘȖȓĮ țĮȚ
µİȓȦıȘ ȠȡȐıİȦȢ ʌȡȠȠįİȣIJȚțȒ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ
ȀĮțȒ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………..67%-80%țĮȚ ȐȞȦ [2 ȤȡȩȞȚĮ]

3.7.3. ǾµȚʌȜȘȖȓĮ – ǾµȚʌȐȡİıȘ
Ǿ ʌĮȡȐȜȣıȘ Ȓ ʌȐȡİıȘ, ĮȞIJȓıIJȠȚȤĮ, ĮijȠȡȐ IJȠ ȑȞĮ ȒµȚıȣ IJȠȣ ıȫµĮIJȠȢ įȘȜĮįȒ ȐȞȦ țĮȚ
țȐIJȦ ȐțȡȠ µİ Ȓ ȤȦȡȓȢ IJȘ ıȣµµİIJȠȤȒ IJȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ.
Į. ȈʌĮıIJȚțȒ
ǹʌȠIJȑȜİıµĮ ȕȜȐȕȘȢ IJȦȞ ʌȣȡĮµȚįȚțȫȞ ȠįȫȞ. ȋĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ ĮȪȟȘıȘ IJȦȞ IJİȞȠȞIJȓȦȞ
ĮȞIJĮȞĮțȜȐıİȦȞ, ȣʌİȡIJȠȞȓĮ IJȦȞ µȣȫȞ, ʌĮȡȠȣıȓĮ ʌĮșȠȜȠȖȚțȫȞ ĮȞIJĮȞĮțȜĮıIJȚțȫȞ
(Babinsky ț.Ȑ.) țȜȫȞȠ, Ș įİ ʌĮȡȐȜȣıȘ ĮijȠȡȐ IJȘȞ İțȠȪıȚĮ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮ ț.Ȝ.ʌ.
ȉĮ ĮȓIJȚĮ ʌȠȚțȓȜȠȣȞ, ıȣȞȘșȑıIJİȡĮ İȓȞĮȚ IJĮ ĮȖȖİȚĮțȐ İȖțİijĮȜȚțȐ İʌİȚıȩįȚĮ (ǹǼǼ), ȠȚ
țȡĮȞȚȠİȖțİijĮȜȚțȑȢ țĮțȫıİȚȢ, ȠȚ ȩȖțȠȚ ț.Ȑ.
ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
īȚĮ IJȠȞ țĮșȠȡȚıµȩ IJȦȞ ʌȠıȠıIJȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıIJĮșȠȪµİ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ:Į) ȈIJȘ ȕĮȡȪIJȘIJĮ IJȘȢ
ʌȣȡĮµȚįȚțȒȢ ıȣȞįȡȠµȒȢ (ʌĮȡȐȜȣıȘ – ʌȐȡİıȘ) ȕ) ȉȘȞ ʌȜİȣȡȐ ʌȠȣ ȑȤİȚ ʌȚȐıİȚ: ǹȡȚıIJİȡȐ
– ǻİȟȚȐ İʌȓ įİȟȚȩȤİȚȡȠȢ Ȓ µȘ. Ȗ) ȈIJȘ ıȣȞȪʌĮȡȟȘ Ȓ ȩȤȚ ȠȡșȠțȣıIJȚțȫȞ įȚĮIJĮȡĮȤȫȞ (ȅȀǻ)
țĮȚ ĮijĮıȚțȫȞ İțįȘȜȫıİȦȞ (ǹĭǼ).
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ (İʌȓ įİȟȚȩȤİȚȡȠȢ) 
ǼȜĮijȡȐ ʌȣȡĮµȚįȚțȒ ıȣȞįȡȠµȒ (įȣıʌȡĮȖȓĮ)ȣʌȠȜİȚµµĮIJȚțȒ Ȓ µȘ ȤȦȡȓȢ ıȣȞȠįȐ
ıȣµʌIJȫµĮIJĮ………………………………………..……….20-25% 
ǼȜĮijȡȐ ʌȣȡĮµȚįȚțȒ ıȣȞįȡȠµȒ
ǾµȚʌȐȡİıȘ ȣʌȠȜİȚµµĮIJȚțȒ Ȓ µȘ
ȋȦȡȓȢ ıȣȞȠįȐ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ……………………………..25-35%
Ȃİ İȜĮijȡȐ ıȣȞȠįȐ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ ȅȀǻ………………….35-50%
Ȃİ ȅȀǻ țĮȚ ǹĭǼ ………………………………………50-67% 
ǾµȚʌȜȘȖȓĮ µȑıȘȢ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ
ȋȦȡȓȢ ıȣȞȠįȐ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ……………………………...35-50%
Ȃİ ȅȀǻ………………………………………………….50-67%
Ȃİ ȅȀǻ țĮȚ ǹĭǼ………………………………………..67-80% 
ǺĮȡȚȐ ȘµȚʌȜȘȖȓĮ…………………………………………….!80%
ȕ. ȋĮȜĮȡȐ

ǹʌȠIJȑȜİıµĮ ȕȜȐȕȘȢ IJȦȞ ʌİȡȚijİȡȚțȫȞ țȚȞȘIJȚțȫȞ ȞİȣȡȫȞȦȞ ȐȞȦ țĮȚ țȐIJȦ ȐțȡȦȞ
ıȣıIJȠȓȤȦȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ǹȞȐȜȠȖĮ IJȘȢ ıʌĮıIJȚțȒȢ.

3.7.4. ǺȡİijȚțȒ İȖțİijĮȜȚțȒ ʌĮȡȐȜȣıȘ
ȈȪȞįȡȠµȠ ȠijİȚȜȩµİȞȠ ıİ ȕȜȐȕȘ IJȠȣ ȀȃȈ țĮIJȐ IJȘȞ ʌİȡȚȖİȞȞȘIJȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ Ȓ IJȘ ȕȡİijȚțȒ
ȘȜȚțȓĮ, µİ ȕĮıȚțȑȢ İțįȘȜȫıİȚȢ IJȚȢ ȑȞIJȠȞİȢ țȚȞȘIJȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ıʌĮıIJȚțȠȪ IJȪʌȠȣ µİIJȐ Ȓ
ȐȞİȣ ȣʌİȡțȚȞȘıȚȫȞ țĮȚ ȐȜȜȠIJİ ȐȜȜȠȣ ȕĮșµȠȪ ȞȠȘIJȚțȒ țĮșȣıIJȑȡȘıȘ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………50-80% țĮȚ ȐȞȦ

3.7.5. DZȜȜĮ ıȪȞįȡȠµĮ ʌĮȡĮȜȪıİȦȢ
ǿ. ȉİIJȡĮʌȜȘȖȓĮ (IJİIJȡĮʌȐȡİıȘ)

Ǿ ʌĮȡȐȜȣıȘ (ʌȐȡİıȘ) ȩȜȦȞ IJȦȞ ȐțȡȦȞ, ȤĮȜĮȡȐ Ȓ ıʌĮıIJȚțȒ.
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
ȉİIJȡĮʌȜȘȖȓĮ………………………….80% ȑȦȢ 80% țĮȚ ȐȞȦ 
ȉİIJȡĮʌȐȡİıȘ…………………………………………67-80%

ǿǿ. ȆĮȡĮʌȜȘȖȓĮ (ʌĮȡĮʌȐȡİıȘ)
Ǿ ʌĮȡȐȜȣıȘ (ʌȐȡİıȘ) IJȦȞ țȐIJȦ ȐțȡȦȞ, ıʌĮıIJȚțȒ Ȓ ȤĮȜĮȡȐ, µʌȠȡİȓ ȞĮ ıȣȞȠįİȪİIJĮȚ Įʌȩ
ȠȡșȠțȣıIJȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ (ȅȀǻ).
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
ȆĮȡĮʌȐȡİıȘ 
İȜĮijȡȐ ȤȦȡȓȢ ȅȀǻ…………………….25-35% 
µȑIJȡȚĮ µİ ȅȀǻ…………………………35-50% 
ȕĮȡİȓĮ µİ ȅȀǻ…………………………….67% 
ȆĮȡĮʌȜȘȖȓĮ 
ȋȦȡȓȢ ȅȀǻ………………………………….67-80% 
Ȃİ ȅȀǻ……………………………….80% țĮȚ ȐȞȦ
ǿǿǿ. ǻȚʌȜȘȖȓĮ ȐȞȦ ȐțȡȦȞ
ȈʌĮȞȚȩIJĮIJȘ țĮIJȐıIJĮıȘ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………….67-80% țĮȚ ȐȞȦ
ǿV. ȂȠȞȠʌȜȘȖȓİȢ (ȕȜ. ȅȡșȠʌİįȚțȑȢ ʌĮșȒıİȚȢ)
V. ȈȣȞįȡȠµȒ ȚʌʌȠȣȡȓįĮȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ǵIJĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌĮȡİIJȚțȐ ijĮȚȞȩµİȞĮ 
ǼȜĮijȡȠȪ ȕĮșµȠȪ…………………………20-30% 
ȂİIJȡȓȠȣ ȕĮșµȠȪ…………………………30-50% 
ȂİȖȐȜȠȣ ȕĮșµȠȪ………………………...50-70%

Ǽʌȓ
ıȣȞȣʌȐȡȟİȦȢ
ȠȡșȠțȣıIJȚțȫȞ
įȚĮIJĮȡĮȤȫȞ
ıIJĮ
ĮȞȦIJȑȡȦ
ʌȡȠıIJȓșİIJĮȚ………………………………………………………………………20%

3.7.6. ǼʌȚȜȘȥȓĮ țĮȚ İʌȚȜȘʌIJȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ
ǼʌȚįȘµȚȠȜȠȖȓĮ: ǻȪıțȠȜȘ țĮȚ ĮıĮijȒȢ. 1% ʌİȡȓʌȠȣ IJȠȣ ȖİȞȚțȠȪ ʌȜȣșȘıµȠȪ (Hauser țĮȚ
Kurlankol).
ȅȡȚıµȩȢ: ǻȚĮȜİȓʌȦȞ ĮijȘȞȚĮıµȩȢ IJȠȣ ȞİȣȡȚțȠȪ ıȣıIJȒµĮIJȠȢ, ʌȡȦIJȓıIJȦȢ IJĮȤİȓĮȢ,
ȣʌİȡȕȠȜȚțȒȢ, ȞȠıȘȡȒȢ İțijȠȡIJȓıİȦȢ IJȦȞ ȞİȣȡȫȞȦȞ IJȠȣ İȖțİijȐȜȠȣ. ǼțijȩȡIJȚıȘ ʌȠȣ
ȠįȘȖİȓ ıİ ıIJȚȖµȚĮȓĮ įȚĮIJĮȡĮȤȒ IJȦȞ ĮȚıșȒıİȦȞ, ĮʌȫȜİȚĮ ıȣȞİȚįȒıİȦȢ Ȓ IJȘȢ ȥȣȤȚțȒȢ
ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ, ıʌĮıµȦįȚțȑȢ țȚȞȒıİȚȢ Ȓ ıȣȞįȣĮıµȩ ĮȣIJȫȞ.
ǹȚIJȚȠȜȠȖȓĮ: (Ȓ ĮȚIJȚȠȜȠȖȚțȒ țĮIJȐIJĮĮȟȘ)
īȚĮ ʌȠȜȜȠȪȢ ıȣȖȖȡĮijİȓȢ Ș İʌȚȜȘȥȓĮ İȓȞĮȚ ıȪµʌIJȦµĮ ȐȜȜȦȞ įȚĮIJĮȡĮȤȫȞ ȩʌȦȢ: ȩȖțȠȚ,
İțijȪȜȚıȘ, ĮȖȖİȚȠıțȜȒȡȣȞıȘ, ĮIJȡȠijȓĮ, IJȡĮȣµĮIJȚıµȩȢ, ijȜİȖµȠȞȑȢ, IJȠȟȚțȠȜȠȚµȫįİȚȢ
ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ, ijĮȡµĮțİȣIJȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ, țȜȘȡȠȞȠµȚțȐ ıȪȞįȡȠµĮ, įȣıµİIJĮȕȠȜȚțȑȢ
țĮIJĮıIJȐıİȚȢ ț.Ȝ.ʌ.
Ȉİ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ ʌȠȣ įİȞ ĮȞİȣȡȓıțİIJĮȚ țȐʌȠȚȠȢ ĮȚIJȚȠȜȠȖȚțȩȢ ʌĮȡȐȖȠȞIJĮȢ ȠµȚȜȠȪµİ ȖȚĮ
‘ȚįȚȠʌĮșȒ’ İʌȚȜȘȥȓĮ.
ȀȠȚȞȠȓ IJȪʌȠȚ țȡȓıİȦȞ
ǿ. īİȞȚțİȣµȑȞİȢ țȡȓıİȚȢ (ĮµijȠIJİȡȩʌȜİȣȡİȢ, ıȣµµİIJȡȚțȑȢ, ȤȦȡȓȢ IJȠʌȚțȒ İȚıȕȠȜȒ)
Į) ȉȠȞȚțȠțȜȠȞȚțȠȓ ıʌĮıµȠȓ (Grand mal)
ȕ) ǹijĮȓȡİıȘ (Petit mal)
Ȗ) īİȞȚțİȣµȑȞȠȢ (ĮµijȠIJİȡȩʌȜİȣȡȠȢ) µȣȩțȜȠȞȠȢ
į) ǺȡİijȚțȠȓ ıʌĮıµȠȓ
İ) ǹIJȠȞȚțȑȢ țȡȓıİȚȢ (ıİ ȕȡȑijȘ țĮȚ ʌĮȚįȚȐ)
ıIJ)ȉȠȞȚțȑȢ țȡȓıİȚȢ
ǿǿ. ȉȠʌȚțȑȢ (µİȡȚțȑȢ) țȡȓıİȚȢ (ʌȠȣ ĮȡȤȓȗȠȣȞ İıIJȚĮțȐ)
Į) ǹʌȜȑȢ (ȖİȞȚțȐ ȤȦȡȓȢ ĮʌȫȜİȚĮ ıȣȞİȚįȒıİȦȢ)
1. ȀȚȞȘIJȚțȑȢ (Jackson)
2. ǹȚıșȘIJȚțȑȢ (ıȦµĮIJȠĮȚıșȘIJȚțȑȢ, ȠʌIJȚțȑȢ, ĮțȠȣıIJȚțȑȢ, ȠıijȡȘIJȚțȑȢ, ijȣIJȚțȑȢ)
3. ȈȣȞĮȚıșȘµĮIJȚțȑȢ
ȕ) ȈȣȞįȣĮıµȑȞİȢ (ıȣȞȒșȦȢ µİ ĮʌȫȜİȚĮ ıȣȞİȚįȒıİȦȢ )
ȀȡȠIJĮijȚțȑȢ Ȓ ȥȣȤȠțȚȞȘIJȚțȑȢ țȡȓıİȚȢ
ǿǿǿ. ǼıIJȚĮțȑȢ țȡȓıİȚȢ, įİȣIJİȡȠȖİȞȫȢ ȖİȞȚțİȣµȑȞİȢ.
ȅȚ İʌȚȜȘʌIJȚțȑȢ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJİȢ IJȦȞ µȚțȡȫȞ ȘȜȚțȚȫȞ țĮȚ IJȦȞ ıȣȞĮijȫȞ µȠȡijȫȞ
İʌȚȜȘȥȓĮȢ, µȚțȡȒ ȑȦȢ İȜȐȤȚıIJȘ ĮıijĮȜȚıIJȚțȒ ıȘµĮıȓĮ ȑȤȠȣȞ. DZȜȜİȢ įİ ȕĮȡȚȑȢ țĮIJȐ
IJİțµȒȡȚȠ țĮIJĮıIJȐıİȚȢ (Petit mal varian Ȓ IJȪʌȠȣ Unvericht – Lundaborg) ĮʌȠIJİȜȠȪȞ ȑȞĮ
ʌȠıȠıIJȩ µȩȜȚȢ ĮȞȚȤȞİȪıȚµȠ ıIJĮIJȚıIJȚțȐ. ȉȠ įİ Ȇ.ǹ. ĮȣIJȫȞ İȓȞĮȚ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ IJȠ
ȣȥȘȜȩIJİȡȠ (80%).
Ȉ’ ȐȜȜİȢ țĮIJĮıIJȐıİȚȢ ıȣµʌIJȦµĮIJȚțȒȢ İʌȚȜȘȥȓĮȢ (ĮȜțȠȩȜȘ, ijȐȡµĮțĮ, įȣıµİIJĮȕȠȜȚțȑȢ
įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ, ț.Ȝ.ʌ.) IJȠ Ȇ.ǹ. įİȞ İȓȞĮȚ µȩȞȚµȠ Ȓ țĮșȠȡȚıIJȚțȩ țĮȚ țĮIJȠʌIJȡȓȗİȚ IJȠ Ȇ.ǹ. IJȘȢ
ʌȡȦIJȠʌĮșȠȪȢ įȚĮIJĮȡĮȤȒȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
īİȞȚțȐ………………………………….......................................……………..50-80%

(ıİ ȚįȚȐȗȠȣıİȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ µʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȑıİȚ țĮȚ ıIJȠ 35%) İȟĮȡIJȦµȑȞȠȣ Įʌȩ țȐʌȠȚȠȣȢ
ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ.
Į) ȅ ĮȡȚșµȩȢ IJȦȞ țȡȓıİȦȞ
ȕ) ȅ IJȪʌȠȢ IJȦȞ țȡȓıİȦȞ
Ȗ) Ǿ ʌȠıȩIJȘIJĮ IJȦȞ ijĮȡµȐțȦȞ Ȓ țĮȚ Ș µĮțȡȠȤȡȩȞȚĮ ȤȡȒıȘ IJȠȣȢ
į) Ǿ ȪʌĮȡȟȘ ǾǼī/ijȚțȫȞ įȚĮIJĮȡĮȤȫȞ (Ș ʌĮȡȠȣıȓĮ IJȠȣȢ įİȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦIJȚțȐ
ʌĮșȠȖȞȦµȠȞȚțȒ, ȩʌȦȢ Ș ĮʌȠȣıȓĮ IJȠȣȢ įİȞ ĮʌȠțȜİȓİȚ ʌȐȞIJĮ IJȘȞ İʌȚȜȘȥȓĮ), ʌȐȞIJĮ ıİ
ıȣȞįȣĮıµȩ µİ IJȘȞ țȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ.
İ) Ǿ ȪʌĮȡȟȘ ȥȣȤȚțȫȞ įȚĮIJĮȡĮȤȫȞ ȩʌȦȢ ȥȣȤȫıİȦȢ Ȓ įȚĮIJĮȡĮȤȒȢ IJȘȢ ʌȡȠıȦʌȚțȩIJȘIJĮȢ Ȓ,
IJȑȜȠȢ, Ș ȪʌĮȡȟȘ țȜȚȞȚțȫȞ ıȘµİȓȦȞ ĮʌȠįȚȠȡȖĮȞȫıİȦȢ (epileptic deterioration).

3.7.7.

ǾµȚțȡĮȞȓĮ – ȀĮIJĮʌȜȘȟȓĮ – ȃĮȡțȠȜȘȥȓĮ

¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ǹȞĮȜȩȖȦȢ IJȘȢ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ țĮȚ IJȘȢ șİȡĮʌİȣIJȚțȒȢ įȣȞĮIJȩIJȘIJĮȢ………………….15% țĮȚ
ȐȞȦ

3.8. ǻǿǹȉǹȇǹȋǼȈ ȉȅȊ ȆǼȇǿĭǼȇǿȀȅȊ ȃǼȊȇǿȀȅȊ ȈȊȈȉǾȂǹȉȅȈ
ȀȡĮȞȚĮțȐ ȞİȪȡĮ
3.8.1.

ǻȚĮIJĮȡĮȤȑȢ IJȡȓįȣµȠȣ ȞİȪȡȠȣ

¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
ȆĮȡȐȜȣıȘ ĮȚıșȘIJȚțȒȢ µȠȓȡĮȢ………………………………………15% 
ȆȐȡİıȘ……………………………………………………………5-10% 
ȆĮȡȐȜȣıȘ țȚȞȘIJȚțȒȢ µȠȓȡĮȢ………………………………………...25% 
ȆȐȡİıȘ țȚȞȘIJȚțȒȢ µȠȓȡĮȢ………………………………………….5-20% 
ȃİȣȡĮȜȖȓĮ IJȡȚįȪµȠȣ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȘ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ țĮȚ IJȘȞ ȑȞIJĮıȘ
ʌȡȠıȕȠȜȫȞ………........................................................................….15-80%

3.8.2.

ǻȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȞİȪȡȠȣ

¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
ȆĮȡȐȜȣıȘ ʌİȡȚijİȡȚțȠȪ IJȪʌȠȣ……………………………………25% 
ȆȐȡİıȘ ȤȦȡȓȢ ȜĮȖȩijșĮȜµȠ…………………………………….5-10% 
ȆȐȡİıȘ µİ ȜĮȖȩijșĮȜµȠ……………………………………….10-15%

3.8.3.

ǻȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ȐȜȜȦȞ țȡĮȞȚĮțȫȞ ȞİȪȡȦȞ

¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
ȅıijȡȘIJȚțȩ…………………………………………………….5%

IJȦȞ 

ȅʌIJȚțȩ: ǹȞȐȜȠȖĮ µİ IJȠ ȕĮșµȩ µİȚȫıİȦȢ IJȘȢ ȠʌIJȚțȒȢ ȠȟȪIJȘIJĮȢ 
ȀȠȚȞȩ țȚȞȘIJȚțȩ 
ȆĮȡȐȜȣıȘ………………………………………………….30% 
ȆȐȡİıȘ…………………………………………………..5-25% 
ȉȡȠȤȚȜȚĮțȩ 
ȆĮȡȐȜȣıȘ………………………………………………….15% 
ȆȐȡİıȘ…………………………………………………..5-10% 
ǹʌĮȖȦȖȩ 
ȆĮȡȐȜȣıȘ…………………………………………………..20% 
ȆȐȡİıȘ………………………………………………….10-15% 
ǹțȠȣıIJȚțȩ: ȆĮȡȐȜȣıȘ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȠ ȕĮșµȩ İțʌIJȫıİȦȢ IJȘȢ ĮțȠȣıIJȚțȒȢ ȠȟȪIJȘIJĮȢ. 
īȜȦııȠijĮȡȣȖȖȚțȩ
- ȆĮȡȐȜȣıȘ………………………………………………………..10% 
ȆȐȡİıȘ………………………………………………........…5-10% 
ȆȞİȣµȠȞȠȖĮıIJȡȚțȩ 
ȆĮȡȐȜȣıȘ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȚȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ…..15-20% 
ȆȐȡİıȘ…………………………………………………10-15%
- ȆĮȡĮʌȜȘȡȦµĮIJȚțȩ
- ȆĮȡȐȜȣıȘ………………………………………………………..15% 
ȆȐȡİıȘ………………………………………………........…10-15% 
ȊʌȠȖȜȫııȚȠ 
ȆĮȡȐȜȣıȘ…………………………………………………10% 
ȆȐȡİıȘ………………………………………………….5-10% 
ȆĮȡȐȜȣıȘ țĮȚ IJȦȞ įȪȠ……………………………………50%

3.8.4.

ȀȜȘȡȠȞȠµȚțȑȢ țĮȚ ȚįȚȠʌĮșİȓȢ ʌİȡȚijİȡȚțȑȢ ȞİȣȡȠʌȐșİȚİȢ

ȆȡȠȠįİȣIJȚțȒ ȣʌİȡIJȡȠijȚțȒ ʌȠȜȣȞİȣȡȓIJȚįĮ IJȦȞ Dejerine – Sottas
ȆȡȫȚµȘ ݵijȐȞȚıȘ
ǹȚIJȚȠȜȠȖȓĮ: ȅȚțȠȖİȞȒȢ – țȜȘȡȠȞȠµȚțȒ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………….35% țĮȚ ȐȞȦ
ȂȣĮIJȡȠijȓĮ IJȦȞ Charcot – Marie – Tooth
ȆȡȫȚµȘ ݵijȐȞȚıȘ.
ǹȚIJȚȠȜȠȖȓĮ: ȀȜȘȡȠȞȠµȚțȒ, ʌȡȠıȕȐȜȜİȚ ȚįȓȦȢ IJȠ ȞȦIJȚĮȓȠ µȣİȜȩ, İȜĮijȡȩIJĮIJĮ įİ IJĮ
ʌİȡȚijİȡȚțȐ ȞİȪȡĮ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ
ǺȡĮįȪIJĮIJȘ İȟȑȜȚȟȘ. ȂʌȠȡİȓ IJȠ ȐIJȠµȠ, ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȘȞ İȡȖĮıȓĮ IJȠȣ, ȞĮ IJȘ ıȣȞİȤȓıİȚ
İʌȓ 10İIJȓİȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………….35% țĮȚ ȐȞȦ

3.8.5.

ĭȜİȖµȠȞȫįİȚȢ țĮȚ IJȠȟȚțȑȢ ȞİȣȡȠʌȐșİȚİȢ

ȈȪȞįȡȠµȠ Guillain – Barre µİIJȐ ȜİȣțȦµĮIJȠ-țȣIJIJĮȡȚțȠȪ įȚȤĮıµȠȪ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ
ȀĮȜȒ. ǹȞIJȚµİIJȦʌȓȗİIJĮȚ Įʌȩ ʌȡȦIJȠȕȐșµȚĮ țĮȚ įİȣIJİȡȠȕȐșµȚĮ ʌİȡȓșĮȜȥȘ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
Ǽʌȓ ȣʌȐȡȟİȦȢ ȞİȣȡȠȜȠȖȚțȫȞ ȣʌȠȜİȚµµȐIJȦȞ ʌȑȡĮȞ IJȠȣ ȑIJȠȣȢ ĮȞȐȜȠȖȠ µ’ ĮȣIJȐ.
ȋȡȠȞȓȗȠȣıİȢ ʌȠȜȣȡȚȗȠȞİȣȡȓIJȚįİȢ µİIJȐ ȜİȣțȦµĮIJȠțȣIJIJĮȡȚțȠȪ įȚȤĮıµȠȪ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ
ǵȤȚ ʌȐȞIJĮ țĮȜȒ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ǹȞȐȜȠȖȠ µİ IJȘȞ ĮȞĮʌȘȡȓĮ ʌȠȣ țĮIJĮȜİȓʌȠȣȞ ȩıȠȞ ĮijȠȡȐ IJȘȞ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮ.
ȆȠȜȣȞİȣȡȠʌȐșİȚİȢ
ȆĮșȒıİȚȢ ʌȠȜȜȫȞ µĮȗȓ ʌİȡȚijİȡȚțȫȞ ȞİȪȡȦȞ ıȣȞȒșȦȢ ĮµijȠIJİȡȠʌȜİȪȡȦȢ țĮȚ
ıȣµµİIJȡȚțȫȢ ʌȡȠıȕĮȜȜȠµȑȞȦȞ.
ȉĮ İȣȡȒµĮIJĮ ıȣȞȘșȑıIJİȡĮ İȞIJȠʌȓȗȠȞIJĮȚ ıIJĮ ȐțȡĮ IJȦȞ ȐțȡȦȞ, ıʌĮȞȚȩIJĮIJĮ įİ ıIJȘ ȡȓȗĮ
ĮȣIJȫȞ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ
ǹȞȐȜȠȖĮ µİ IJȠ ĮȓIJȚȠ ʌȠȣ IJȚȢ ʌȡȠțȐȜİıİ țĮȚ IJȘȞ ȑȖțĮȚȡȘ șİȡĮʌİȣIJȚțȒ ĮȞIJȚµİIJȫʌȚıȘ Įʌȩ
ıȤİIJȚțȫȢ țĮȜȒ ȑȦȢ țĮțȒ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ǹȞȐȜȠȖȠ µİ IJȚȢ ȕȜȐȕİȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠµİȓȞİȚ țĮȚ IJȠȞ İʌȘȡİĮıµȩ IJȘȢ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ.
ȆȠȜȚȠµȣİȜȓIJȚįĮ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ
ǼȟĮȡIJȐIJĮȚ İț IJȘȢ įȚĮijȩȡȠȣ İȞIJȠʌȓıİȦȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ǹȞȐȜȠȖȠ µİ IJȘȞ ȑțIJĮıȘ IJȦȞ ʌĮȡĮȜȪıİȦȞ țĮȚ IJȠȞ ĮȡȚșµȩ IJȦȞ µİȜȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠıȕȐȜȜİȚ.

3.9. ǹīīǼǿǹȀǼȈ ǼīȀǼĭǹȁǿȀǼȈ ȆǹĬǾȈǼǿȈ – ȅīȀȅǿ Ȁǹǿ ȀǹȀȍȈǼǿȈ
ȉȅȊ ȀǼȃȉȇǿȀȅȊ ȃǼȊȇǿȀȅȊ ȈȊȈȉǾȂǹȉȅȈ
3.9.1.
ǼȞįȠțȡĮȞȚĮțȑȢ ĮȚµȠȡȡĮȖȓİȢ
ǹȞIJȚµİIJȦʌȓȗȠȞIJĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȫȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ǹȞĮȜȩȖȦȢ IJȠȣ ʌĮȡĮµȑȞȠȞIJȠȢ ıȣȞįȡȩµȠȣ 35% ȑȦȢ 80% țĮȚ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ ȖȚĮ ȑȞĮ ȑIJȠȢ
İțȐıIJȠIJİ IJĮ 3 ʌȡȫIJĮ ȑIJȘ.
3.9.2.

ǿıȤĮȚµȚțȐ ĮȖȖİȚĮțȐ İȖțİijĮȜȚțȐ İʌİȚıȩįȚĮ – ȑµijȡĮțIJĮ İȖțİijȐȜȠȣ

¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ǹȞĮȜȩȖȦȢ IJȠȣ ʌĮȡĮµȑȞȠȞIJȠȢ ıȣȞįȡȩµȠȣ……..35-80% țĮȚ ȐȞȦ

3.9.3.

ǻȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ıʌȠȞįȣȜȠȕĮıȚțȠȪ ıȣıIJȒµĮIJȠȢ

¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ǹȞĮȜȩȖȦȢ IJȘȢ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ…………………………….10-50%
3.9.4.

ǹȖȖİȚĮțȑȢ µȣİȜȠʌȐșİȚİȢ

¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ǹȞĮȜȩȖȦȢ IJȘȢ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ……………………………10-80% țĮȚ ȐȞȦ
3.9.5.
ǼȞįȠțȡĮȞȚĮțȠȓ ȩȖțȠȚ
ȅȚ İȞįȠțȡĮȞȚĮțȠȓ ȩȖțȠȚ ʌİȡȚȜĮµȕȐȞȠȣȞ ȞİȠʌȜȐıµĮIJĮ țĮȜȠȒșȘ țĮȚ țĮțȠȒșȘ, ȦȢ țĮȚ
ȤȦȡȠțĮIJĮțIJȘIJȚțȑȢ İȟİȡȖĮıȓİȢ Įʌȩ ȤȡȩȞȚİȢ ijȜİȖµȠȞȫįİȚȢ țĮIJĮıIJȐıİȚȢ ʌȠȣ
ĮȞĮʌIJȪııȠȞIJĮȚ ıIJȠȞ İȖțȑijĮȜȠ, IJȚȢ µȒȞȚȖȖİȢ Ȓ IJȠ țȡĮȞȓȠ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ǼȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ țĮțȠȒșİȚĮ Ȓ µȘ IJȠȣ ȩȖțȠȣ, Įʌȩ IJȠ ĮȞ İȟĮȚȡİȓIJĮȚ, ĮȞ ĮȞĮµȑȞİIJĮȚ
ȣʌȠIJȡȠʌȒ țĮȚ Įʌȩ IJȘ ȕĮȡȪIJȘIJĮ IJȠȣ İȟĮȚȡİȓIJĮȚ, ĮȞ ĮȞĮµȑȞİIJĮȚ ȣʌȠIJȡȠʌȒ țĮȚ Įʌȩ IJȘ
ȕĮȡȪIJȘIJĮ IJȠȣ țȜȚȞȚțȠȪ ıȣȞįȡȩµȠȣ……………………..10-18% țĮ ȐȞȦ [1-7 ȑIJȘ]

3.9.6.

ȀȡĮȞȚȠİȖțİijĮȜȚțȑȢ țĮțȫıİȚȢ

¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ǹȞĮȜȩȖȦȢ IJȘȢ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ IJȠȣ ıȣȞįȡȩµȠȣ…………….35-80% țĮȚ ȐȞȦ
ǼȖțİijĮȜȚțȒ įȚȐıİȚıȘ – ȂİIJĮįȚĮıİȚıIJȚțȩ ıȪȞįȡȠµȠ.
ǹȞĮȜȩȖȦȢ IJȘȢ İȞIJȐıİȦȢ IJȦȞ ıȣµʌIJȦµȐIJȦȞ țĮȚ IJȘȢ ĮȞĮʌIJȪȟİȦȢ Ȓ µȘ İȖțİijĮȜȚțȒȢ
ĮIJȡȠijȓĮȢ……………………….10-80%.

3.9.7.

ȈȪȞįȡȠµĮ µİIJȐ țȐțȦıȘ IJȠȣ ȞȦIJȚĮȓȠȣ µȣİȜȠȪ țĮȚ IJȘȢ ıʌȠȞįȣȜȚțȒȢ
ıIJȒȜȘȢ

ȈȣȞȒșȦȢ ĮȚıșȘIJȚțȐ Ȓ țȚȞȘIJȚțȐ ıȪȞįȡȠµĮ, İȞȓȠIJİ µȚțIJȐ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ǹȞĮȜȩȖȦȢ IJȘȢ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ IJȠȣ ıȣȞįȡȩµȠȣ 50-80% țĮȚ ȐȞȦ ȖȚĮ ȑȞĮ ȑIJȠȢ ıİ țȐșİ țȡȓıȘ IJĮ
IJȡȓĮ ʌȡȫIJĮ ȑIJȘ. ȈIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȦȞ µȩȞȚµȦȞ ȕȜĮȕȫȞ.
3.10. ǻǿǹȉǹȇǹȋǼȈ ȂȊǿȀȅȊ ȈȊȈȉǾȂǹȉȅȈ

3.10.1.

ȃİȣȡȠµȣȧțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ

ǿ. ǺĮȡİȓĮ µȣĮıșȑȞİȚĮ

ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
Ǿ ȕĮıȚțȒ įȚĮIJĮȡĮȤȒ IJȘȢ ȞȩıȠȣ İȞIJȠʌȓȗİIJĮȚ ıIJȘ ȞİȣȡȠµȣȓțȒ ıȪȞĮȥȘ, ȩʌȠȣ ȠȚ ȞİȣȡȚțȑȢ
ȫıİȚȢ įİȞ µİIJĮȕȚȕȐȗȠȞIJĮȚ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȐ ȫıIJİ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ țĮȞȠȞȚțȒ įȚȑȖİȡıȘ țĮȚ
ıȪıʌĮıȘ IJȠȣ µȣȧțȠȪ ȚıIJȠȪ.
Ǻ. ȀȁǿȃǿȀǾ ȈǾȂǼǿȅȁȅīǿǹ – ǻǿǹīȃȍȈǾ – ĬǼȇǹȆǼǿǹ
ȉĮ țȪȡȚĮ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ IJȘȢ ȞȩıȠȣ İȓȞĮȚ Į) Ƞ İȪțȠȜȠȢ, ʌĮșȠȜȠȖȚțȩȢ țȐµĮIJȠȢ IJȦȞ µȣȫȞ
‘ĮʌȠțȐµȞȦıȘ’, ȕ) Ș İȣµİIJĮȕȜȘIJȩIJȘIJĮ IJȦȞ ʌĮȡȑıİȦȞ, Ȗ) Ș IJĮȤİȓĮ ĮȜȜȐ ʌȡȩıțĮȚȡȘ
ȣʌȠȤȫȡȘıȘ IJȦȞ ıȣµʌIJȦµȐIJȦȞ µİ ĮȞIJȚȤȠȜȚȞİȡȖȚțȐ ijȐȡµĮțĮ.
Ǿ țȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ ʌȠȚțȓȜȜİȚ, ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȠȣȢ µȪİȢ ʌȠȣ ‘țȪȡȚĮ’ İțįȘȜȫȞİIJĮȚ Ș ȞȩıȠȢ
(ȠijșĮȜµȠțȚȞȘIJȚțȠȓ, țİȞIJȡȠµİȜȚțȠȓ, ĮȞĮʌȞİȣıIJȚțȠȓ ț.Ȝ.ʌ.)
ǻȚĮȖȞȦıIJȚțȐ ıȣµȕȐȜȜȠȣȞ IJĮ įȚȐijȠȡĮ İȚįȚțȐ test (ʌȡȠıIJȚȖµȓȞȘȢ ț.Ȑ.) țĮȚ Ș ĮȞȓȤȞİȣıȘ
ȣȥȘȜȠȪ IJȓIJȜȠȣ ĮȞIJȚıȦµȐIJȦȞ ıIJȠ ĮȓµĮ ȑȞĮȞIJȚ ȣʌȠįȠȤȑȦȞ IJȘȢ ĮțİIJȣȜȤȠȜȓȞȘȢ.
ī. ȆȇȅīȃȍȈǾ
ȆȠȚțȓȜȜİȚ Įʌȩ ȕĮȡȪIJĮIJȘ, µİ ĮʌȠIJȑȜİıµĮ IJȠ șȐȞĮIJȠ İȞIJȩȢ µȘȞȫȞ Ȓ İIJȫȞ Įʌȩ IJȘȞ ȑȞĮȡȟȘ
IJȘȢ ȞȩıȠȣ, ȑȦȢ ıȤİIJȚțȐ țĮȜȒ, ȩʌȠȣ Ș ȞȩıȠȢ įȚĮIJȡȑȤİȚ ȕȡĮįȪIJĮIJĮ µİ µİȖȐȜĮ
µİıȠįȚĮıIJȒµĮIJĮ ʌȜȒȡȠȣȢ ȣijȑıİȦȢ țĮȚ Ƞ ĮıșİȞȒȢ țĮIJĮȜȒȖİȚ ıİ ȕĮșȪ ȖȒȡĮȢ Įʌȩ ȐȜȜȘ
ĮȚIJȓĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
Ƞ 
1 ȈIJȐįȚȠ: ǹȡĮȚȐ İʌİȚıȩįȚĮ µȣȧțȒȢ ĮįȣȞĮµȓĮȢ țȣȡȓȦȢ ȠijșĮȜµȠțȚȞȘIJȚțȫȞ µȣȫȞ
ȤȦȡȓȢ ʌİȡȚȠȡȚıµȩ IJȘȢ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ Ȓ ĮȞĮʌȞȠȒȢ…………………..35% [1 ȑIJȠȢ ʌȡȠȢ
İʌĮȞİțIJȓµȘıȘ] 
2Ƞ ȈIJȐįȚȠ: ȈȣȤȞȐ, İȜĮijȡȐ İʌİȚıȩįȚĮ µȣȧțȒȢ ĮįȣȞĮµȓĮȢ µİIJȐ țȩʌȦıȘ µİ ĮȞIJȓıIJȠȚȤİȢ
ʌĮȡȠįȚțȑȢ
İʌȚʌIJȫıİȚȢ
ıIJȘȞ
ȩȡĮıȘ,
ȠµȚȜȓĮ,
țȚȞȒıİȚȢ
ȐțȡȦȞ……………..............................................................…….50-67% [2 ȤȡȩȞȚĮ] 
3Ƞ ȈIJȐįȚȠ: ǺĮȡȚȐ, ıȣȤȞȐ İʌİȚıȩįȚĮ Ȓ µȩȞȚµĮ, µȣȧțȒ ĮįȣȞĮµȓĮ µİIJȐ İȜĮijȡȐ Ȓ
țĮșȩȜȠȣ țȩʌȦıȘ µİIJȐ Ȓ ȐȞİȣ ıȣµµİIJȠȤȒȢ IJȦȞ ĮȞĮʌȞİȣıIJȚțȫȞ µȣȫȞ
…………………............................................................………80-100% [3 ȤȡȩȞȚĮ]
ǿǿ. DZȜȜĮ µȣĮıșİȞȚțȐ ıȪȞįȡȠµĮ
ȆȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ ıȪȞįȡȠµĮ ʌȠȣ ݵijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ ıIJĮ ʌȜĮȓıȚĮ ȐȜȜȦȞ ȖİȞȚțȩIJİȡȦȞ ʌĮșȠȜȠȖȚțȫȞ
țĮIJĮıIJȐıİȦȞ, ȩʌȦȢ ȦȢ ʌĮȡĮȞİȠʌȜĮıµĮIJȚțȒ ıȣȞįȡȠµȒ, ıİ ȞȠıȒµĮIJĮ ĮȞȠıȠʌȠȚȘIJȚțȠȪ
ıȣıIJȒµĮIJȠȢ, țȠȜȜȠȖȠȞȫıİȚȢ, ȞȠıȒµĮIJĮ İȞįȠțȡȓȞȦȞ ĮįȑȞȦȞ ț.Ȑ.
Ȉ’ ĮȣIJȑȢ IJȚȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ Ș µȣĮıșȑȞİȚĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞİțIJȚµȐIJĮȚ ʌȡȠıIJȚșȑµİȞȘ ıIJĮ
ʌȠıȠıIJȐ ʌȠȣ ʌȡȠıįȓįİȚ Ș ĮȡȤȚțȒ ȞȩıȠȢ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȘ ȕĮȡȪIJȘIJĮ IJȘȢ (ȕȜ. ıIJȐįȚĮ ȕĮȡİȓĮȢ
µȣĮıșȑȞİȚĮȢ).
ǿǿǿ. ȆİȡȚȠįȚțȑȢ ʌĮȡĮȜȪıİȚȢ
ȆȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ İʌİȚıȩįȚĮ µȣȧțȒȢ ĮįȣȞĮµȓĮȢ ʌȠȣ įȚĮȡțȠȪȞ µİȡȚțȑȢ ȫȡİȢ Ȓ 24ȦȡĮ țĮȚ
ȠijİȓȜȠȞIJĮȚ ıİ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ (ȣʌİȡ-, ȣʌȠ- țĮȚ ȞȠȡµȠțĮȜȚĮȚµȚțȑȢ µȠȡijȑȢ). ǼȓȞĮȚ
țȜȘȡȠȞȠµȚțȑȢ ʌĮșȒıİȚȢ.
ǹʌȩ IJȘ ıIJȚȖµȒ ʌȠȣ șĮ IJİșİȓ Ș įȚȐȖȞȦıȘ ıȣȞȒșȦȢ ĮȞIJȚµİIJȦʌȓȗȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠȞ țȜȐįȠ
ʌİȡȓșĮȜȥȘȢ.

¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȈʌȐȞȚĮ µʌȠȡİȓ ȞĮ įȫıȠȣȞ……………………………………..35-50%

3.10.2.

ȂȣȧțȑȢ įȣıIJȡȠijȓİȢ țĮȚ µȣȠIJȠȞȚțȑȢ ȞȩıȠȚ

ǿ. ȂȣȧțȑȢ įȣıIJȡȠijȓİȢ
ǼȓȞĮȚ țȜȘȡȠȞȠµȚțȑȢ, ʌȡȠȠįİȣIJȚțȑȢ, ʌȡȦIJȠʌĮșİȓȢ, İțijȣȜȚıIJȚțȑȢ ʌĮșȒıİȚȢ IJȦȞ µȣȫȞ.
ȀȪȡȚĮ țȜȚȞȚțȐ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ IJȠȣȢ İȓȞĮȚ: įȚȐȤȣIJİȢ µȣȧțȑȢ ĮIJȡȠijȓİȢ, ıȣȞȒșȦȢ
ȡȚȗȠµİȜȚțȑȢ µİ ʌȡȫȚµȘ țĮIJȐȡȖȘıȘ IJȘȢ ȚįȚȠµȣȧțȒȢ ıȣıIJĮȜIJȩIJȘIJĮȢ, ĮȞȐʌIJȣȟȘ ıȣȞįİIJȚțȠȪ
ȚıIJȠȪ ıIJȠȣȢ µȪİȢ, ‘ȥİȣįȠȨʌİȡIJȡȠijȓİȢ’, ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȩ ǾȂī țĮȚ µİȖȐȜȘ ĮȪȟȘıȘ IJȦȞ
µȣȧțȫȞ İȞȗȪµȦȞ ıIJȠ ĮȓµĮ (ĮȜįȠȜȐıȘ, CPK, IJȡĮȞıĮµȚȞȐıİȢ ț.Ȑ.)
ȂȠȡijȑȢ µȣȧțȫȞ įȣıIJȡȠijȚȫȞ
ǿ. ȌİȣįȠȨʌİȡIJȡȠijȚțȒ µȠȡijȒ (ȞȩıȠȢ IJȠȣ Duchene). ǹȡȤȓȗİȚ Įʌȩ 2Ƞ ȑȦȢ 5Ƞ ȑIJȠȢ, İȓȞĮȚ
ıȣȤȞȩIJİȡȘ, țĮțȒȢ ʌȡȠȖȞȫıİȦȢ, ݵijĮȞȓȗİIJĮȚ ıȤİįȩȞ ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȐ ıİ ĮȖȩȡȚĮ,
ıȣȞȠįİȪİIJĮȚ ıȣȞȒșȦȢ µİ µȑIJȡȚĮ ȞȠȘIJȚțȒ țĮșȣıIJȑȡȘıȘ.
ǿǿ. ȂȣȧțȒ įȣıIJȡȠijȓĮ IJȠȣ Becker: ȀĮȜȠȘșȑıIJİȡȘ IJȘȢ Duchene: ǹȡȤȓȗİȚ µİIJȐ IJȠ 25Ƞ ȑIJȠȢ
ȘȜȚțȓĮȢ țĮȚ ȑȤİȚ ȕȡĮįȪIJİȡȘ İȟȑȜȚȟȘ.
ǿǿǿ. ȈȣȖȖİȞȒȢ µȣȧțȒ įȣıIJȡȠijȓĮ: ȈIJĮ ʌĮȚįȚȐ ʌȠȣ ȖİȞȞȚȠȪȞIJĮȚ ȣʌȠIJȠȞȚțȐ.
ǿV. ȆȡȠıȦʌȠ-ȦµȠ-ȕȡĮȤȚȩȞȚȠȢ (ȞȩıȠȢ IJȦȞ Landuzy-Dejerine):
ǹijȠȡȐ IJȠȣȢ µȪİȢ IJȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ, ĮȡȤȓȗİȚ ıIJȘȞ İijȘȕİȓĮ, ȑȤİȚ µȑIJȡȚĮ ʌȡȩȖȞȦıȘ.
V. ǽȦȞȚĮȓİȢ µȠȡijȑȢ.
VI. ȆİȡȚijİȡȚțȒ µȣȠʌȐșİȚĮ µİ ĮIJȡȠijȓİȢ ıIJĮ ʌİȡȚijİȡȚțȐ IJµȒµĮIJĮ IJȦȞ ȐțȡȦȞ.
VII. ȅijșĮȜµȚțȒ µȣȠʌȐșİȚĮ µİ İȚțȩȞĮ µȣȠȖİȞȠȪȢ ȠijșĮȜµȠʌȜȘȖȓĮȢ ıȣȞ ʌIJȫıȘ IJȦȞ
ȕȜİijȐȡȦȞ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȉĮ ʌȠıȠıIJȐ ʌȠȚțȓȜȜȠȣȞ țȪȡȚĮ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȘȞ ȑțʌIJȦıȘ IJȘȢ țȚȞȘIJȚțȒȢ ȚțĮȞȩIJȘIJĮȢ țĮȚ IJȘ
µȠȡijȒ.
ȈIJĮ ĮȡȤȚțȐ ıIJȐįȚĮ………………………………….50-80% țĮȚ ȐȞȦ
ǿǿ. ȂȣȠIJȠȞȚțȑȢ ȞȩıȠȚ
ǹ. ȂȊȅȉȅȃǿȀǾ ǻȊȈȉȇȅĭǿǹ (ȞȩıȠȢ IJȠȣ Steinert)
ȀȜȘȡȠȞȠµȚțȒ, ʌȠȜȣıȣıIJȘµĮIJȚțȒ ȞȩıȠȢ, ʌȡȠıȕȐȜȜİȚ İțIJȩȢ Įʌȩ IJȠȣȢ ȖȡĮµµȦIJȠȪȢ µȪİȢ
țĮȚ İȞįȠțȡȚȞİȓȢ ĮįȑȞİȢ, ȠijșĮȜµȠȪȢ, ȞİȣȡȚțȩ ıȪıIJȘµĮ. ȋĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ ʌȡȠȠįİȣIJȚțȒ
ĮįȣȞĮµȓĮ țĮȚ ĮIJȡȠijȓĮ IJȦȞ µȣȫȞ, IJȠ µȣȠIJȠȞȚțȩ ijĮȚȞȩµİȞȠ, İȞįȠțȡȚȞȚțȩțĮIJĮȡȡȐțIJȘ,
ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȒ ijĮȜȐțȡĮ țĮȚ ĮIJȡȠijȓĮ ȩȡȤİȦȞ ıIJȠȣȢ ȐȡȡİȞİȢ țĮȚ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ IJȘȢ
ݵµȘȞȠȡȣıȓĮȢ ıIJȚȢ ȖȣȞĮȓțİȢ. ȆȡȠıȕȐȜȜİȚ µİ IJȘȞ ȓįȚĮ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ ȐȞIJȡİȢ țĮȚ ȖȣȞĮȓțİȢ. Ǿ
ȑȞĮȡȟȘ IJȘȢ ȞȩıȠȣ țȣµĮȓȞİIJĮȚ µİIJĮȟȪ 20 țĮȚ 40 İIJȫȞ țĮȚ İȞIJȩȢ 15-20 İIJȫȞ ʌȡȠțĮȜİȓ
ȕĮȡȚȐ țȚȞȘIJȚțȒ ĮȞĮʌȘȡȓĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………..35-80% țĮȚ ȐȞȦ
Ǻ. ȈȊīīǼȃǾȈ ȂȊȅȉȅȃǿǹ (ȞȩıȠȢ IJȠȣ Thomsen)

ȋĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ ȑȞIJȠȞȘ µȣȠIJȠȞȓĮ țĮȚ ȣʌİȡIJȡȠijȓĮ µȣȫȞ (ǾȡȐțȜİȚĮ µȠȡijȒ). Ǿ ĮȖȦȖȒ
µİ ȣįĮȞIJȠȧȞȘ, țĮȡȕĮµĮȗİʌȓȞȘ, țȠȡIJȚțȠİȚįȒ ț.Ȑ. ȑȤİȚ ȕȠȘșȒıİȚ ıȘµĮȞIJȚțȐ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………..35-67% țĮȚ ıʌȐȞȚĮ
80%

3.10.3.

ȈȣȖȖİȞİȓȢ, µİIJĮȕȠȜȚțȑȢ, İȞįȠțȡȚȞȚțȑȢ µȣȠʌȐșİȚİȢ

ǿ. ȈȣȖȖİȞİȓȢ (ʌİȡȚııȩIJİȡİȢ Įʌȩ 20)
ȉĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ IJȠȣȢ ĮȡȤȓȗȠȣȞ ĮµȑıȦȢ µİIJȐ IJȘ ȖȑȞȞȘıȘ țĮȚ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ȣʌȠIJȠȞȓĮ,
ȣʌȠʌȜĮıȓĮ µȣȫȞ, ıțİȜİIJȚțȑȢ ĮȞȦµĮȜȓİȢ ț.Ȑ. ǻİȞ İȓȞĮȚ İȟİȜȚțIJȚțȑȢ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ IJȠȣ
ȤȡȩȞȠȣ ȕİȜIJȚȫȞȠȞIJĮȚ. ȋĮȡĮțIJȘȡȓȗȠȞIJĮȚ ȦȢ țĮȜȠȒșİȚȢ. Ǿ įȚȐȖȞȦıȘ ȖȓȞİIJĮȚ ȠȡȚıIJȚțȐ µİ
IJȘ ȕȠȒșİȚĮ ȘȜİțIJȡȠȞȚțȠȪ µȚțȡȠıțȠʌȓȠȣ țĮȚ ȚıIJȠȤȘµȚțȫȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………..25-67%
ǿǿ. ȂİIJĮȕȠȜȚțȑȢ țĮȚ İȞįȠțȡȚȞȚțȑȢ 
ǹʌȩ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ µİIJĮȕȠȜȚıµȠȪ ȣįĮIJĮȞșȡȐțȦȞ (ȖȜȣțȠȖȠȞȚȐıİȚȢ) Ȓ IJȦȞ ȜȚʌȠİȚįȫȞ
(ĮȞİʌȐȡțİȚĮ țĮȡȞȚIJȓȞȘȢ, CPT). 
ȈIJĮ ʌȜĮȓıȚĮ ʌĮșȒıİȦȞ İȞįȠțȡȚȞȫȞ ĮįȑȞȦȞ İʌȘȡİȐȗİIJĮȚ țĮȚ Ș ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȦȞ µȣȫȞ
(ȣʌİȡ- Ȓ ȣʌȠșȣȡİȠİȚįȚıµȩȢ ț.Ȑ.)
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
ȅȚ µİIJĮȕȠȜȚțȑȢ ıȣȞȒșȦȢ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ıȤİIJȚțȫȢ İȜĮijȡȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ…….….15-25% 
ȈʌĮȞȚȩIJİȡĮ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ µȠȞȚµȩIJİȡİȢ ʌĮȡȑıİȚȢ ………………………………35-50%
ȅȚ İȞįȠțȡȚȞȚțȑȢ İȓȞĮȚ ĮȞĮıIJȡȑȥȚµİȢ țĮȚ ȣʌȠȤȦȡȠȪȞ µİIJȐ IJȘ șİȡĮʌİȓĮ IJȠȣ İȞįȠțȡȚȞȚțȠȪ
ʌȡȠȕȜȒµĮIJȠȢ.

3.10.4.

ĭȜİȖµȠȞȫįİȚȢ µȣȠʌȐșİȚİȢ

ȆȠȜȣµȣȠıȓIJȚȢ
ȃȩıȠȢ ȐȖȞȦıIJȘȢ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ (İʌȚțȡĮIJİȓ Ș ĮȞȠıȠȕȚȠȜȠȖȚțȒ ȕȐıȘ IJȘȢ ȞȩıȠȣ) µİ țȜȚȞȚțȑȢ
İțįȘȜȫıİȚȢ țȣȡȓȦȢ Įʌȩ IJȠȣȢ µȪİȢ (µȣȧțȒ ĮįȣȞĮµȓĮ, țİȞIJȡȠµİȜȚțȐ, ıȣȞȒșȦȢ µȣȧțȑȢ
ĮIJȠijȓİȢ țĮȚ µȣȧțȒ İȣĮȚıșȘıȓĮ) țĮȚ IJȠ įȑȡµĮ ıIJȠ 60% IJȦȞ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȞ (ȕȜ. ȆĮșȒıİȚȢ
įȑȡµĮIJȠȢ, Ȁİij.2).
Ǿ ȞȩıȠȢ µʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮIJȡȑȤİȚ ȠȟȑȦȢ țĮȚ ȤȡȠȞȓȦȢ.
ȈIJȘ įȚȐȖȞȦıȘ ȕȠȘșȐ IJĮ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȩ ǾȂī țĮȚ Ș ȕȚȠȥȓĮ µȣȩȢ.
ȆȡȩȖȞȦıȘ: ǹȡȞȘIJȚțȒ ȩıȠ ʌȡȦȚµȩIJİȡȘ Ș ȑȞĮȡȟȒ IJȘȢ.
Ǿ șİȡĮʌİȓĮ µİ țȠȡIJȚțȠİȚįȒ ȑȤİȚ ȕİȜIJȚȫıİȚ ĮȚıșȘIJȐ IJȘȞ ʌȡȩȖȞȦıȘ. ȈȣȤȞȐ Ș ʌȠȜȣµȣȠıȓIJȚȢ
ݵijĮȞȓȗİIJĮȚ µİ ȞȩıȠ IJȠȣ ıȣȞįİIJȚțȠȪ ȚıIJȠȪ(țȠȜȜĮȖȩȞȠȣ) Ȓ µİ țĮțȠȒșȘ ȞİȠʌȜĮıȓĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
ȈIJĮ ĮȡȤȚțȐ ıIJȐįȚĮ…………………………………………35-50% 
ȈIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ……………………………………...50-80% țĮȚ ȐȞȦ
4.

ȅȇĬȅȆǼǻǿȀǼȈ ȆǹĬǾȈǼǿȈ

4.1.ȀǹȉǹīȂǹȉǹ Ȁǹǿ ǺȁǹǺǼȈ ĬȍȇǹȀǿȀȅȊ
ȍȂǿȀǾȈ ǽȍȃǾȈ – ǺȇǹȋǿȅȃȅȈ

ȉȅǿȋȍȂǹȉȅȈ

ȉĮ țĮIJȐȖµĮIJĮ IJȠȣ ıIJȑȡȞȠȣ țĮȚ IJȦȞ ʌȜİȣȡȫȞ (ʌȠȣ ʌȡĮȖµĮIJİȣȩµİșĮ ıIJȠ ʌĮȡȩȞ
țİijȐȜĮȚȠ), İȓȞĮȚ İȞ ȖȑȞİȚ µȚțȡȒȢ ıȠȕĮȡȩIJȘIJĮȢ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ĮȖĮșȒ ʌȡȩȖȞȦıȘ Įʌȩ ĮʌȩȥİȦȢ
ʌȦȡȫıİȦȢ țĮȚ țĮIJĮȜİȚʌȠµȑȞȦȞ ĮȞĮʌȘȡȚȫȞ. ȈIJĮ ʌȜİȓıIJĮ İȟ ĮȣIJȫȞ µİIJȐ 25-30 ȘµȑȡİȢ
İʌȑȡȤİIJĮȚ ʌȫȡȦıȘ ȐȞİȣ ĮʌȠIJȩțȦȞ įȚĮIJĮȡĮȤȫȞ. Ǽʌȓ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȞ ȕĮȡİȚȫȞ țĮțȫıİȦȞ
IJȠȣ șȦȡĮțȚțȠȪ IJȠȚȤȫµĮIJȠȢ µİ İʌȘȡİĮıµȩ IJȘȢ ĮȞĮʌȞİȣıIJȚțȒȢ Ȓ țĮȚ IJȘȢ țĮȡįȚĮȖȖİȚĮțȒȢ
ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ, IJȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ șĮ țȡȚșİȓ ȣʌȩ IJȦȞ ȠȚțİȓȦȞ İȚįȚțȠIJȒIJȦȞ
(ȆȞİȣµȠȞȠȜȩȖȠȚ – ȀĮȡįȚȠȜȩȖȠȚ – ĬȦȡĮțȠȤİȚȡȠȣȡȖȠȓ). Ǽʌȓ țĮțȫıİȦȞ IJȘȢ ȦµȚțȒȢ ȗȫȞȘȢ
țĮȚ IJȠȣ ȕȡĮȤȓȠȞȠȢ, ȖİȞȚțȫȢ, ȜĮµȕȐȞȠȞIJĮȚ ȣʌȩȥȘ IJĮ țȐIJȦșȚ: ȀȪȡȚȠ µȑȜȘµĮ Ș ʌȫȡȦıȘ
IJȣȤȩȞIJȠȢ țĮIJȐȖµĮIJȠȢ İȞȫ µȚțȡȐ ȖȦȞȓȦıȘ, ıIJȡȠijȒ Ȓ µȚțȡȠȪ ȕĮșµȠȪ ĮʌȫȜİȚĮ IJȠȣ
İȣșİȚĮıµȠȪ IJȠȣ ȠıIJȠȪ įİȞ ȜĮµȕȐȞȠȞIJĮȚ, İȞ ȖȑȞİȚ, ȣʌȩȥȘ ȦȢ İȜĮijȡȫȢ İʌȚįȡȫȞIJĮ İʌȓ IJȘȢ
ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ ȐțȡȠȣ. ǹȞIJȚșȑIJȦȢ, įȓįİIJĮȚ ıȘµĮıȓĮ ıIJȘȞ țĮȜȒ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮ IJȦȞ
ȑȞșİȞ țĮȚ ȑȞșİȞ IJȠȣ țĮIJȐȖµĮIJȠȢ ĮȡșȡȫıİȦȞ, İȞȫ Ș İijĮȡµȠȖȒ IJȠȣ țĮIJĮȜȜȒȜȠȣ țĮȚ
İȖțĮȓȡȠȣ ijȣıȚțȠșİȡĮʌİȓĮȢ µİȚȫȞİȚ țĮIJȐ ʌȠȜȪ IJȘȞ įȣıțȚȞȘıȓĮ IJȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ĮȡșȡȫıİȦȞ.
ǼȡİȣȞȐIJĮȚ Ș µȣȧțȒ ȚıȤȪȢ, Ș ȠʌȠȓĮ įȣȞĮIJȩȞ ȠȣįݵȓĮ ıȤȑıȘ ȞĮ ȑȤİȚ µİ IJȣȤȠȪıĮ µȣȧțȒ
ĮIJȡȠijȓĮ. Ǿ ȘȜȚțȓĮ, IJȠ ijȪȜȠ, IJȠ İȓįȠȢ İȡȖĮıȓĮȢ (ȐIJȠµĮ µİȖȐȜȘȢ ȘȜȚțȓĮȢ, ȖȣȞĮȓțİȢ,
ȤİȚȡȫȞĮțIJİȢ, ȖȡĮijİȓȢ), șĮ ȜȘijșȠȪȞ ıȠȕĮȡȫȢ ȣʌȩȥȘ ıIJȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ IJȠȣ ĮȞĮȜȩȖȠȣ
ʌȠıȠıIJȠȪ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ. ȅµȠȓȦȢ İȜȑȖȤİIJĮȚ IJȠ țĮțȦșȑȞ ȐțȡȠ (įİȟȚȐ Ȓ ĮȡȚıIJİȡȐ) țĮȚ İȐȞ Ƞ
ʌȐıȤȦȞ İȓȞĮȚ įİȟȚȩȤİȚȡĮȢ Ȓ ĮȡȚıIJİȡȩȤİȚȡĮȢ.

4.1.1. ȀĮIJȐȖµĮIJĮ ıIJȑȡȞȠȣ – ʌȜİȣȡȫȞ

Į) ȀĮIJȐȖµĮIJĮ ıIJȑȡȞȠȣ
ȈȘµ. ȆȦȡȠȪȞIJĮȚ İȣțȩȜȦȢ ı’ ȑȞĮ µȒȞĮ ʌİȡȓʌȠȣ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
ȆȦȡȦșȑȞIJĮ ȐȞİȣ ʌĮȡİțIJȠʌȓıİȦȢ…………………………..0% 
ȆȦȡȦșȑȞIJĮ ʌȜȒȡȦȢ ĮȜȜȐ ıİ ʌȜȘµµİȜȒ șȑıȘ µİIJȐ įȚĮIJĮȡĮȤȫȞ IJȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ IJȘ
țȠʌȫıİȚ IJİțµȘȡȚȦµȑȞȦȞ İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȫȢ………………………..5-10%
ȕ) ȀĮIJȐȖµĮIJĮ ʌȜİȣȡȐȢ Ȓ ʌȜİȣȡȫȞ
ȈȘµ. ȆȦȡȠȪȞIJĮȚ İȞ ȖȑȞİȚ ı’ ȑȞĮ ȑȦȢ 11/2 µȒȞĮ. ȆȦȡȦșȑȞIJĮ ȐȞİȣ İʌȚʌȜȠțȫȞ ıİ ʌȜȘµµİȜȒ
șȑıȘ µİ ĮʌȠIJȑȜİıµĮ µİıȠʌȜİȪȡȚİȢ ȞİȣȡĮȜȖȓİȢ Ȓ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ IJȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ
IJİțµȘȡȚȦµȑȞȦȞ İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȫȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………..5-10%

4.1.2. ȀĮIJȐȖµĮIJĮ ȦµȠʌȜȐIJȘȢ
ȈȘµ. ȈʌȠȖȖȫįİȢ ȠıIJȠȪȞ ʌȦȡȠȪµİȞȠ İȣțȩȜȦȢ ı’ ȑȞĮ ȑȦȢ 1 1/2 µȒȞĮ. ȋȡȒȗİȚ İȖțĮȓȡȠȣ țĮȚ
țĮIJĮȜȜȒȜȠȣ ijȣıȚȠșİȡĮʌİȓĮȢ (ĭ/Ĭ) țĮș’ ȩıȠȞ µİ IJȚȢ țȚȞȒıİȚȢ IJȘȢ ıȣµȕȐȜȜİȚ ıIJȘȞ ȩȜȘ
țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮ IJȠȣ ıȣıIJȠȓȤȠȣ ȫµȠȣ. ǻȚĮțȡȓȞȠȞIJĮȚ ıİ țĮIJȐȖµĮIJĮ IJȠȣ ıȫµĮIJȠȢ, IJȠȣ
ĮȣȤȑȞȠȢ ȦȢ țĮȚ IJȘȢ țȠȡĮțȠİȚįȠȪȢ ĮʌȠijȪıİȦȢ țĮȚ IJȠȣ ĮțȡȦµȓȠȣ.
Į) ȀĮIJȐȖµĮIJĮ ıȫµĮIJȠȢ ȦµȠʌȜȐIJȘȢ
ȆȦȡȦșȑȞIJĮ ȐȞİȣ İʌȘȡİĮıµȠȪ IJȘȢ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ ıȣıIJȠȓȤȠȣ ȫµȠȣ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………..ǻ=0% ǹ=0%

ȆȦȡȦșȑȞIJĮ ĮȜȜȐ µİ ıĮijȒ µİȓȦıȘ Ȓ İȟĮijȐȞȚıȘ IJȦȞ İȞİȡȖȘIJȚțȫȞ țȚȞȒıİȦȞ IJȠȣ
ıȣıIJȠȓȤȠȣ ȫµȠȣ: IJȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ İȟĮȡIJȐIJĮȚ İț IJȘȢ ȣʌȠȜİȚʌȠµȑȞȘȢ įȣıțȚȞȘıȓĮȢ
(ȕȜ. ȣʌȠțİij.4.1.9).
ȕ) ȀĮIJȐȖµĮIJĮ ȦµȠȖȜȒȞȘȢ – ĮȣȤȑȞȠȢ ȦµȠʌȜȐIJȘȢ
ȈȘµ. ȈʌȠȖȖȫįİȢ ȠıIJȠȪȞ. ȆȦȡȠȪIJĮȚ İȣțȩȜȦȢ ıİ ȑȞĮ µİ İȞȐµȚıȘ µȒȞĮ. ȈʌĮȞȓȦȢ țĮȚ İʌȓ
ĮʌȠµĮțȡȪȞıİȦȢ IJȦȞ țĮIJİĮȖȩIJȦȞ IJݵĮȤȓȦȞ, ȥİȣįȐȡșȡȦıȘ (ȕȜ. ȣʌȠțİij. 4.1.8).
ȆȦȡȦșȑȞIJĮ ȐȞİȣ İʌȘȡİĮıµȠȪ IJȘȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ ıȣıIJȠȓȤȠȣ ȫµȠȣ
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………..ǻ=0% ǹ=0%
ȆȦȡȦșȑȞIJĮ µİIJȐ
ȣʌȠțİij.4.1.9).

İʌȘȡİĮıµȠȪ IJȘȢ

țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ

IJȠȣ

ıȣıIJȠȓȤȠȣ

ȫµȠȣ (ȕȜ.

Ȗ) ȀĮIJȐȖµĮIJĮ țȠȡĮțȠİȚįȠȪȢ ĮʌȠijȪıİȦȢ Ȓ ĮțȡȦµȓȠȣ ʌȦȡȦșȑȞIJĮ ȐȞİȣ įȚĮIJĮȡĮȤȫȞ
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………..ǻ=0% ǹ=0%
ȈȘµ. Ǽʌȓ İʌȚʌȜȠțȫȞ IJȦȞ ȦȢ ȐȞȦ țĮIJĮȖµȐIJȦȞ, ȥİȣįȐȡșȡȦıȘ ț.Ȝ.ʌ. (ȕȜ. ȣʌȠțİij. 4.1.8).

4.1.3. ȀĮIJȐȖµĮIJĮ țȜİȚįȩȢ
ȈȘµ. ȈʌȠȖȖȫįİȢ ȠıIJȠȪȞ İȣțȩȜȦȢ ʌȦȡȠȪµİȞȠ (1-1 1/2 µȒȞĮ), țĮȚ İʌȓ ʌȦȡȫıİȦȢ İȞ
İijȚʌʌİȪıİȚ µȚțȡȩIJİȡȘȢ IJȦȞ 4cm Ȓ ıȤİIJȚțȒȢ ıIJȡȠijȒȢ, ȠȣįȩȜȦȢ İʌȘȡİȐȗİIJĮȚ Ș
ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮ IJȠȣ ıȣıIJȠȓȤȠȣ ȫµȠȣ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
ȆȦȡȦșȑȞIJĮ ıİ ĮȞĮIJȠµȚțȒ șȑıȘ…………………..ǻ=0% ǹ=0% 
ȆȦȡȦșȑȞIJĮ ıİ İijȓʌʌİȣıȘ µİȖĮȜȪIJİȡȘ IJȦȞ 4cm ǻ=5% ǹ=3% İʌȓ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȞ
ȥİȣįĮȡșȡȫıİȦȢ (ȕȜ. ȣʌȠțİij. 4.1.8).

4.1.4. ȈȣȞįİıµȚțȑȢ țĮțȫıİȚȢ ĮțȡȦµȚȠțȜİȚįȚțȒȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ
ȈȘµ. Ǽʌȓ IJȦȞ ȦȢ ȐȞȦ țĮțȫıİȦȞ, ıȣȞȒșȦȢ İʌȑȡȤİIJĮȚ ĮʌȠµȐțȡȣȞıȘ IJȦȞ ĮȡșȡȠȣµȑȞȦȞ
İʌȚijĮȞİȚȫȞ, ıȣȞİʌİȓĮ ȡȒȟİȦȢ IJȦȞ țȦȞȠİȚįȠȪȢ, IJȡĮʌİȗȠİȚįȠȪȢ țĮȚ ĮțȡȦµȚȠțȜİȚįȚțȠȪ
ıȣȞįȑıµȦȞ. Ǽʌȓ ĮįȣȞĮµȓĮȢ țȜȚȞȚțȒȢ įȚĮȖȞȫıİȦȢ, ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ İȚįȚțȩȢ ĮțIJȚȞȠȜȠȖȚțȩȢ
ȑȜİȖȤȠȢ [ĮțIJȚȞȠȖȡĮijȓĮ ȫµȦȞ (F) ıȣȖțȡȚIJȚțȒ ıİ ȩȡșȚĮ ıIJȐıȘ µİ 8-10 kg ıİ țȐșİ ȤȑȡȚ].
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
ǹȞİȣ įȚĮıIJȐıİȦȢ IJȦȞ ĮȡșȡȠȣµȑȞȦȞ İʌȚijĮȞİȚȫȞ………….ǻ=0% ǹ=0% 
ȂİIJȐ įȚĮıIJȐıİȦȢ IJȦȞ ĮȡșȡȠȣµȑȞȦȞ İʌȚijĮȞİȚȫȞ…….ǻ=5-10% ǹ=0%
(ȉĮ IJİȜİȣIJĮȓĮ ȦȢ ȐȞȦ ʌȠıȠıIJȐ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ İʌȓ įİȟȚȠȤİȓȡȦȞ țĮȚ ĮȞIJȚıIJȡȩijȦȢ İʌȓ
ĮȡȚıIJİȡȠȤİȓȡȦȞ).

4.1.5. ǼȟĮȡșȡȒµĮIJĮ ıIJİȡȞȠțȜİȚįȚțȒȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ
ȈȘµ. ǼȞ ȖȑȞİȚ įİȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ İȞȠȤȜȒµĮIJĮ, Ș įİ ıȣµµİIJȠȤȒ IJȠȣȢ ıIJȘȞ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮ
IJȘȢ ȦµȚțȒȢ ȗȫȞȘȢ İȓȞĮȚ µȚțȡȩIJĮIJȘ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………ǻ=0% ǹ=0%

4.1.6. ǼȟĮȡșȡȒµĮIJĮ IJȘȢ țĮIJ’ ȫµȠȞ ĮȡșȡȫıİȦȢ (ʌȡȩıijĮIJĮ, ʌĮȡĮµİȜȘµȑȞĮ,
țĮș’ ȑȟȚȞ)
ȈȘµ. ǻȚĮțȡȓȞȠȞIJĮȚ ıİ ʌȡȩıșȚĮ, ȠʌȓıșȚĮ, țȐIJȦ țĮȚ ȐȞȦ. ǻȣȞĮIJȩȞ ıIJĮ ʌȡȩıșȚĮ
İȟĮȡșȡȒµĮIJĮ ȞĮ ıȣȞȣʌȐȡȤİȚ țĮȚ țȐțȦıȘ IJȠȣ ıȣıIJȠȓȤȠȣ µĮıȤĮȜȚĮȓȠȣ ȞİȪȡȠȣ țĮȚ
ıʌĮȞȚȫIJĮIJĮ țĮȚ İIJȑȡȦȞ țȜȐįȦȞ IJȠȣ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ ʌȜȑȖµĮIJȠȢ. ȆȜȘȞ IJȦȞ țĮțȫıİȦȞ IJȦȞ
ȞİȪȡȦȞ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ ıȣȞȣʌȐȡȟİȚ țĮȚ țȐțȦıȘ IJȘȢ µĮıȤĮȜȚĮȓĮȢ ĮȡIJȘȡȓĮȢ, İȚįȚțȫȢ ıİ ȐIJȠµĮ
µȑıȘȢ ʌȡȠȢ ȖİȡȠȞIJȚțȒ ȘȜȚțȓĮ. ǼȞȓȠIJİ ıȣȞȣʌȐȡȤİȚ țĮȚ țȐIJĮȖµĮ IJȠȣ µİȓȗȠȞȠȢ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ
ȠȖțȫµĮIJȠȢ. ȉĮ ȠʌȓıșȚĮ İȟĮȡșȡȒµĮIJĮ IJȠȣ ȫµȠȣ, ʌȠȣ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ İʌȑȜșȠȣȞ İȓIJİ Įʌȩ
ȐµİıȘ ȕȓĮ İȓIJİ țĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ ȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮȢ İȓIJİ țĮIJȐ IJȘȞ İijĮȡµȠȖȒ ȘȜİțIJȡȠıȩț,
ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ įȣıțȠȜȓĮ ıIJȘȞ țȜȚȞȚțȒ įȚȐȖȞȦıȒ IJȠȣȢ, ȠʌȩIJİ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ İȚįȚțȩȢ
ĮțIJȚȞȠȜȠȖȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ µİ IJȘȞ ʌȜȐțĮ İʌȓ IJȠȣ ȫµȠȣ țĮȚ IJȘ ȜȣȤȞȓĮ ıIJȘ µĮıȤȐȜȘ:
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
Ǽʌȓ ĮȞĮIJĮȖȑȞIJȦȞ ʌȡȠıijȐIJȦȞ İȟĮȡșȡȘµȐIJȦȞ IJȠȣ ȫµȠȣ ȤȦȡȓȢ įȣıțȚȞȘıȓĮ ĮȣIJȠȪ țĮȚ µİ
ʌȜȒȡȘ µȣȧțȒ ȚıȤȪ………………………………………………..….ǻ=0% ǹ=0%
Ǽʌȓ ȚțĮȞȒȢ ĮʌȠµĮțȡȪȞıİȦȢ IJȦȞ ĮȡșȡȠȣµȑȞȦȞ İʌȚijĮȞİȚȫȞ (ıȣȞİʌİȓĮ ȤĮȜȐıİȦȢ IJȠȣ
ıȣȞįȑıµȠȣ țĮȚ IJȠȣ șȣȜȐțȠȣ) țĮȚ ıĮijȠȪȢ µİȚȫıİȦȢ IJȘȢ ȚıȤȪȠȢ ȐȡıİȦȢ ȕȐȡȠȣȢ ǻ=1015% ǹ=5% 
ȆĮȡĮµİȜȘµȑȞĮ İȟĮȡșȡȒµĮIJĮ IJȠȣ ȫµȠȣ. ȆȡȩțİȚIJĮȚ ʌİȡȓ µȘ ĮȞĮIJĮȖȑȞIJȦȞ
İȟĮȡșȡȘµȐIJȦȞ IJȠȣ ȫµȠȣ µİ ĮʌȠIJȑȜİıµĮ IJȘ ıĮijȒ įȣıțȚȞȘıȓĮ ĮȣIJȠȪ ȦȢ țĮȚ IJȘ µİȓȦıȘ
IJȘȢ ȚıȤȪȠȢ IJȠȣ ȐȞȦ ȐțȡȠȣ……………………..ǻ=25-30% ǹ=15-20% (ȁĮµȕȐȞİIJĮȚ
ıȠȕĮȡȫȢ ȣʌȩȥȘ Ș ȘȜȚțȓĮ țĮȚ IJȠ İʌȐȖȖİȜµĮ). 
ȀĮș’ ȑȟȚȞ İȟĮȡșȡȒµĮIJĮ IJȠȣ ȫµȠȣ.
ȈȘµ. ȈIJĮ ȦȢ ȐȞȦ İȟĮȡșȡȒµĮIJĮ, IJȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ șĮ İȟĮȡIJȘșİȓ: ǹʌȩ IJȘ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ
IJȠȣȢ, İȐȞ ʌȡȠȢ ĮȞȐIJĮȟȘ IJȠȣȢ İʌȚȕȐȜȜİIJĮȚ Ȓ ȩȤȚ Ș ʌĮȡȠȣıȓĮ ȚĮIJȡȠȪ, İȐȞ ȑȤȠȣȞ İʌȑȜșİȚ
ȠıIJȚțȑȢ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ ıIJȘ ıȪıIJȠȚȤȘ ȕȡĮȤȚȩȞȚȠ țİijĮȜȒ țĮȚ, IJȑȜȠȢ, İȐȞ ıȣȞȣʌȐȡȤİȚ Ȓ ȩȤȚ
țȐIJĮȖµĮ ĮȣIJȒȢ. ȉĮ ıʌĮȞȓȦȢ ݵijĮȞȚȗȩµİȞĮ țĮș’ ȑȟȚȞ İȟĮȡșȡȒµĮIJĮ IJȠȣ ȫµȠȣ (1-4 ijȠȡȑȢ
IJȠ ȑIJȠȢ) ȤȡȒȗȠȣȞ, ȦȢ İʌȓ IJȠ ʌȜİȓıIJȠȞ, ȚĮIJȡȚțȒȢ ĮȞĮIJȐȟİȦȢ. 
ǼµijĮȞȚȗȩµİȞĮ 1-4 ijȠȡȑȢ țĮIJ’ ȑIJȠȢ țĮȚ İȣțȩȜȦȢ ĮȞĮIJĮııȩµİȞĮ (ĮįȚĮijȩȡȦȢ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ
Ȓ ȩȤȚ ȚĮIJȡȠȪ)……………..ǻ=0-5% ǹ=0% 
ǼµijĮȞȚȗȩµİȞĮ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ Įʌȩ 4 ijȠȡȑȢ țĮIJ’ ȑIJȠȢ, µİ ĮʌĮȡȤȒ ĮțIJȚȞȠȜȠȖȚțȫȞ
ĮȜȜȠȚȫıİȦȞ IJȘȢ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ țİijĮȜȒȢ…………………..ǻ=10% ǹ=5%
(ȅµȠȓȦȢ ȜĮµȕȐȞİIJĮȚ ȣʌȩȥȘ İȐȞ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ʌİȡȓ įİȟȚȠȤİȓȡȦȞ Ȓ ĮȡȚıIJİȡȠȤİȓȡȦȞ).

4.1.7. ȀĮIJȐȖµĮIJĮ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ ȠıIJȠȪ (țİijĮȜȒȢ – ȣʌȠțİijĮȜȚțȐ – ȠȖțȦµȐIJȦȞ –
įȚĮijȪıİȦȢ țĮȚ țȐIJȦ ʌȑȡĮIJȠȢ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ ȠıIJȠȪ).
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
ȀȐIJĮȖµĮ țİijĮȜȒȢ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ ȠıIJȠȪ ʌȦȡȦșȑȞ ȐȞİȣ țĮIJĮıIJȡȠijȒ IJȘȢ ĮȞĮIJȠµȚțȒȢ
ıIJȡȠȖȖȣȜȩIJȘIJĮȢ IJȘȢ……………ǻ=0% ǹ=0% 
ȀȐIJĮȖµĮ țİijĮȜȒȢ IJȠȣ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ ȠıIJȠȪ µİ ĮʌȫȜİȚĮ IJȘȢ ĮȞĮIJȠµȚțȒȢ ıIJȡȠȖȖȣȜȩIJȘIJĮȢ
ĮȣIJȒȢ ȜȩȖȦ ʌȦȡȫıİȦȢ IJȦȞ țĮIJİĮȖȩIJȦȞ IJݵĮȤȓȦȞ ıİ ʌȜȘµµİȜȒ șȑıȘ (țȓȞįȣȞȠȢ
ݵijĮȞȓıİȦȢ µİIJĮIJȡĮȣµĮIJȚțȒȢ ĮȡșȡȓIJȚįĮȢ)……………ǻ=5% ǹ=0%

ȆĮȡ. ȉȠ ȦȢ ȐȞȦ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ, șĮ ıȣȞįȣĮıIJİȓ țĮȚ µİ IJȘȞ IJȣȤȠȪıĮ įȣıțȚȞȘıȓĮ
IJȠȣ ıȣıIJȠȓȤȠȣ ȫµȠȣ. 
ȊʌȠțİijĮȜȚțȐ țĮIJȐȖµĮIJĮ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ ȠıIJȠȪ.
ȈȘµ. ȈʌȠȖȖȫįİȢ ȠıIJȠȪȞİȣțȩȜȦȢ ʌȦȡȠȪµİȞȠ µİ 1-1 1/2
µȒȞĮ, ıʌĮȞȚȦIJȐIJȘ Ș
ȥİȣįȐȡșȡȦıȘ İȞȫ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ ݵijĮȞȓıȠȣȞ ȖȦȞȓȦıȘ țĮȚ ıIJȡȠijȒ. ȋȡȒȗȠȣȞ İȖțĮȓȡȠȣ țĮȚ
țĮIJĮȜȜȒȜȠȣ ĭ/Ĭ. 
ȆȦȡȦșȑȞIJĮ µİ țȚȞȒıİȚȢ ȫµȠȣțij…………….ǻ=0% ǹ=0% 
ȆȦȡȦșȑȞIJĮ µİ ȖȦȞȓȦıȘ Ȓ ıIJȡȠijȒ µİȖĮȜȪIJİȡȘ IJȦȞ 15Ƞ …………..ǻ=5% ǹ=0%
ĬĮ ȜȘijșİȓ ȣʌȩȥȘ țĮȚ Ș IJȣȤȠȪıĮ įȣıțȚȞȘıȓĮ IJȠȣ ıȣıIJȠȓȤȠȣ ȫµȠȣ ȠʌȩIJİ ʌȡȠıIJȓșİIJĮȚ IJȠ
ĮȞIJȓıIJȠȚȤȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ. 
ȀĮIJȐȖµĮIJĮ ȕȡĮȤȚȠȞȓȦȞ ȠȖțȦµȐIJȦȞ. 
ȆȦȡȦșȑȞIJĮ (1-11/2 µȒȞİȢ) ȐȞİȣ įȚĮIJĮȡĮȤȫȞ ………ǻ=0% ǹ=0% 
ǹʌȠıʌĮıIJȚțȐ ȦȢ ȐȞȦ țĮIJȐȖµĮIJĮ µİ įȣıȤȑȡİȚĮ IJȘȢ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȒȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ IJȠȣ
IJȑȞȠȞIJȠȢ IJȘȢ µĮțȡȐȢ țİijĮȜȒȢ IJȠȣ įȚțİijȐȜȠȣ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ µȣȩȢ (ȐȜȖȘ, ȡȠȓȗȠȢ, ʌȚșĮȞȒ
įȚĮ IJȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ȡȒȟȘ IJȠȣ IJȑȞȠȞIJȠȢ)…………………ǻ=10% ǹ=5% 
ȀĮIJȐȖµĮIJĮ įȚĮijȪıİȦȢ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ ȠıIJȠȪ.
ȈȘµ. ȋȡȩȞȠȢ ʌȦȡȫıİȦȢ, İȞ ȖȑȞİȚ 3 µȒȞİȢ. ǻȣȞĮIJȒ Ș ʌȫȡȦıȘ ıİ ıIJȡȠijȒ, ȖȦȞȓȦıȘ Ȓ
İijȓʌʌİȣıȘ
(ĮȣȜȠİȚįȑȢ ȠıIJȠȪȞ). ǻȣȞĮIJȩȞ ȞĮ ıȣȞȣʌȐȡȤİȚ țȐțȦıȘ IJȠȣ țİȡțȚįȚțȠȪ
ȞİȪȡȠȣ Ȓ țĮȚ IJȘȢ țİȡțȚįȚțȒȢ ĮȡIJȘȡȓĮȢ. ȈȠȕĮȡȫȢ ȜĮµȕȐȞİIJĮȚ ȣʌȩȥȘ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮ IJȦȞ
ȑȞșİȞ țĮȚ ȑȞșİȞ IJȠȣ țĮIJȐȖµĮIJȠȢ ĮȡșȡȫıİȦȞ. 
ȆȦȡȦșȑȞIJĮ ıİ ʌĮȡĮįİțIJȒ șȑıȘ……………………ǻ=0% ǹ=0% 
ȆȦȡȦșȑȞIJĮ ıİ ȖȦȞȓȦıȘ Ȓ ıIJȡȠijȒ µİȖĮȜȪIJİȡȘ IJȦȞ 20Ƞ ………………….ǻ=510% ǹ=5% 
ȆȦȡȦșȑȞIJĮ İȞ İijȚʌʌİȪıİȚ µİȖĮȜȪIJİȡȘ IJȦȞ 6 İț…………………..ǻ=5-10%
ǹ=5%
ȆȦȡȦșȑȞIJĮ İȞ ıȣȞįȣĮıµȩ IJȦȞ 2 ĮȞȦIJȑȡȦ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȞ …………….ǻ=10-15%
ǹ=5%
Ǽʌȓ ıȣȞȣʌȐȡȟİȦȢ țĮțȫıİȦȢ ȞİȪȡȠȣ Ȓ ĮȡIJȘȡȓĮȢ, șĮ ʌȡȠıIJİșȠȪȞ țĮȚ IJĮ ʌȠıȠıIJȐ Įʌȓ
IJȚȢ ȦȢ ȐȞȦ țĮțȫıİȚȢ. ȈIJĮ ȦȢ ȐȞȦ țĮIJȐȖµĮIJĮ IJȠȣ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ ȠıIJȠȪ [İȟȦĮȡșȡȚțȐ ʌȠȣ
ĮijȠȡȠȪȞ țȣȡȓȦȢ ıIJȘȞ ʌĮȚįȚțȒ ȘȜȚțȓĮ țĮȚ Įʌȩ ĮʌȩȥİȦȢ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ įȪȞĮIJĮȚ IJĮȟȚȞȠµȘșȠȪȞ
ıIJȠ ʌĮȡĮʌȐȞȦ țİij.(į)]. 
ȀĮIJȐȖµĮIJĮ țȐIJȦ ʌȑȡĮIJȠȢ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ ȠıIJȠȪ. (ȊʌİȡțȠȞįȪȜȚĮ – ȣʌ.țİij.(į) ȀȠȞįȪȜȦȞ
ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ – ʌĮȡĮIJȡȠȤȚȜȓȠȣ țĮȚ ʌĮȡĮțȠȞįȣȜȓȠȣ ĮʌȠijȪıİȦȞ).
ȈȘµ. ȆȡȩțİȚIJĮȚ ʌİȡȓ İȞįĮȡșȡȚțȫȞ țĮIJĮȖµȐIJȦȞ țĮȚ ȖȚ’ ĮȣIJȩ ȤȡȒȗȠȣȞ ĮȞĮIJȠµȚțȒȢ
ĮȞĮIJȐȟİȦȢ, İȐȞ įİ įİȞ İijĮȡµȠıIJİȓ ȑȖțĮȚȡȘ țĮȚ țĮIJȐȜȜȘȜȘ ijȣıȚțȠșİȡĮʌİȓĮ (țĮȚ İȚįȚțȫȢ
ĮʌȠijȣȖȒ ȕȓĮȚȦȞ ȤİȚȡȚıµȫȞ), ȣʌȐȡȤİȚ ʌȚșĮȞȩIJȘIJĮ µȚțȡȐ țȐțȦıȘ ȞĮ țĮIJĮȜȒȟİȚ ıİ ȕĮȡȚȐ
įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȘȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ. ĬİȦȡȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ IJĮ ʌȜȑȠȞ įȪıțȠȜĮ țĮIJȐȖµĮIJĮ IJȠȣ
ıțİȜİIJȠȪ, µİ İȞ ȖȑȞİȚ įȣıµİȞȒ ʌȡȩȖȞȦıȘ Įʌȩ ĮʌȩȥİȦȢ țĮIJĮȜİȚʌȩµİȞȘȢ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ. ȉĮ
ıȣȞIJȡȚʌIJȚțȐ țĮIJȐȖµĮIJĮ İȣțȩȜȦȢ µİȞ ʌȦȡȠȪȞIJĮȚ, ʌȠȜȪ įȪıțȠȜĮ ȩµȦȢ İʌȚIJȣȖȤȐȞİIJĮȚ Ș
ĮȞĮIJȠµȚțȒ ĮȞȐIJĮȟȘ țĮȚ ıȣȖțȡȐIJȘıȘ ĮȣIJȒȢ, µİ ĮʌȠIJȑȜİıµĮ țĮȚ IJȘȞ İȪțȠȜȘ ݵijȐȞȚıȘ
µİIJĮIJȡĮȣµĮIJȚțȒȢ ȅ.ǹ. ȃĮ µȘȞ įȚĮȜĮșİȓ IJȘȢ ʌȡȠıȠȤȒȢ ȩIJȚ İʌȓ țĮIJĮȖµȐIJȦȞ IJȠȣ ȑıȦ
țȠȞįȪȜȠȣ Ȓ IJȘȢ ʌĮȡĮIJȡȠȤȚȜȓȠȣ ĮʌȠijȪıİȦȢ, İȣțȩȜȦȢ țĮțȠȪIJĮȚ țĮȚ IJȠ ȦȜȑȞȚȠ ȞİȪȡȠ (ʌȠȣ

İʌȓıȘȢ įȣȞĮIJȩȞ İʌȓ ʌȦȡȫıİȦȢ ıİ ʌȜȘµµİȜȒ șȑıȘ IJȦȞ įȪȠ ȦȢ ȐȞȦ țĮIJĮȖµȐIJȦȞ ȞĮ
İʌȘȡİĮıIJİȓ ȜȩȖȦ IJȡȚȕȒȢ ĮȣIJȠȪ İʌȓ ĮȞȦµȐȜȠȣ İʌȚijĮȞİȓĮȢ ıIJȘȞ ĮȪȜĮțȐ IJȠȣ). ȍıĮȪIJȠȢ
ȣʌİȞșȣµȓȗȠȣµİ IJȠȞ ıȠȕĮȡȩ țȓȞįȣȞȠ ݵijĮȞȓıİȦȢ ȠıIJİȠʌȠȚȠȪ µȣȓIJȚįĮȢ (ȩʌȦȢ ıİ ȩȜİȢ IJȚȢ
țĮțȫıİȚȢ IJȠȣ ĮȖțȫȞȠȢ), țĮȚ ȚįȚĮȓIJİȡĮ İʌȓ ȕȓĮȚȦȞ ȤİȚȡȚıµȫȞ țĮIJȐ IJȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ IJȘȢ
ijȣıȚțȠșİȡĮʌİȓĮȢ. ȊʌİȞșȣµȓȗȠȣµİ ȩIJȚ µİȖȐȜȠ ʌȠıȠıIJȩ IJȦȞ ȦȢ ȐȞȦ țĮIJĮȖµȐIJȦȞ
ȤİȚȡȠȣȡȖİȓIJĮȚ. ȉĮ țĮIJȐȖµĮIJĮ IJȦȞ țȠȞįȪȜȦȞ įȚĮțȡȓȞȠȞIJĮȚ ıİ įȚĮțȠȞįȪȜȚĮ, µİıȠțȠȞįȪȜȚĮ
Ȓ įȓțȘȞ ȉĮ Ȓ ıȣȞIJȡȚʌIJȚțȐ, µİµȠȞȦµȑȞĮ IJȠȣ ȑıȦ Ȓ ȑȟȦ țȠȞįȪȜȠȣ țĮȚ ıİ țĮIJȐȖµĮIJĮ IJȘȢ
ʌĮȡĮIJȡȠȤȚȜȓȠȣ Ȓ ʌĮȡĮțȠȞįȣȜȓȠȣ ĮʌȠijȪıİȦȢ.
ȁȚĮțȠȞįȪȜȚĮ
ȈȘµ. ǼȞįĮȡșȡȚțȐ µİ ĮʌȠIJȑȜİıµĮ IJȠȞ țȓȞįȣȞȠ ݵijĮȞȓıİȦȢ µİIJĮIJȡĮȣµĮIJȚțȒȢ ȅ.ǹ. İʌȓ
ʌȦȡȫıİȦȢ ıİ ʌȜȘµµİȜȒ șȑıȘ. 
ȆȦȡȦșȑȞIJĮ ȐȞİȣ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȫȞ įȚĮIJĮȡĮȤȫȞ……ǻ=0% ǹ=0% 
ȆȦȡȦșȑȞIJĮ ıİ ʌȜȘµµİȜȒ șȑıȘ µİ ݵijȐȞȚıȘ ıIJȠȚȤİȓȦȞ ĮȡȤȠµȑȞȘȢ ȅ.ǹ. (µȑIJȡȚĮ
įȣıțȚȞȘıȓĮ IJȘȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ, ȐȜȖȘ, ț.Ȝ.ʌ.)……………………………..ǻ=0-5% ǹ=05% 
ȆȦȡȦșȑȞIJĮ ıİ ʌȜȘµµİȜȒ șȑıȘ µİ ıȠȕĮȡȒ įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȠȣ ĮȖțȫȞȠȢ, ĮȞIJȩȞȦȞ
ĮȜȖȫȞ ț.Ȝ.ʌ………………ǻ=5-10% ǹ=5-10%
Ǽʌȓ ȕĮȡİȓĮȢ įȣıțȚȞȘıȓĮȢ IJȠȣ ĮȖțȫȞȠȢ, ȕȜ. ȣʌȠțİij.4.1.9.
ȂİıȠțȠȞįȪȜȚĮ, įȓțȘȞ ȉ Ȓ ıȣȞIJȡȚʌIJȚțȐ
ȉȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ȩʌȦȢ ıIJȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪµİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮijȠ.(ȆȐȞIJȦȢ ȑȤȠȣȞ ʌȠȜȪ ʌIJȦȤȒ
ʌȡȩȖȞȦıȘ Įʌȩ ĮʌȩȥİȦȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȒȢ ĮʌȠțĮIJĮıIJȐıİȦȢ țĮȚ ȚįȚĮȓIJİȡĮ IJĮ ıȣȞIJȡȚʌIJȚțȐ).
Ǽʌȓ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȢ ıȣȖȤȡȩȞȠȣ țĮțȫıİȦȢ ȞİȪȡȠȣ Ȓ ĮȡIJȘȡȓĮȢ, ʌȡȠıIJȓșİȞIJĮȚ IJĮ İț IJȦȞ ȦȢ
ȐȞȦ țĮțȫıİȦȞ ʌȠıȠıIJȐ.
ȂݵȠȞȦµȑȞĮ țĮIJȐȖµĮIJĮ țȠȞįȪȜȦȞ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ (ȑıȦ Ȓ ȑȟȦ țȠȞįȪȜȦȞ)
ȈȘµ. ȈȤİIJȚțȫȢ ıʌȐȞȚĮ. ȉĮ țĮIJȐȖµĮIJĮ IJȠȣ ȑȟȦ țȠȞįȪȜȠȣ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ ݵijĮȞȓıȠȣȞ
ȥİȣįȐȡșȡȦıȘ, İȞȫ İȚįȚțȫȢ İțİȓȞĮ IJȠȣ ȑıȦ țȠȞįȪȜȠȣ, įȑȠȞ ȩʌȦȢ ʌȦȡȦșȠȪȞ
ĮȞĮIJȠµȚțȫȢ.(ȆȡȠȢ ĮʌȠijȣȖȒ İʌȘȡİĮıµȠȪ IJȠȣ ȦȜİȞȓȠȣ ȞİȪȡȠȣ). ǻȣȞĮIJȩȞ ȞĮ ݵijĮȞȚıIJİȓ
ȡĮȚȕȩIJȘIJĮ Ȓ ȕȜĮȚıȩIJȘIJĮ IJȠȣ țĮțȦșȑȞIJȠȢ ĮȖțȫȞȠȢ. 
ȆȦȡȦșȑȞIJĮ ȐȞİȣ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȫȞ įȚĮIJĮȡĮȤȫȞ………….ǻ=0% ǹ=0% 
ȆȦȡȦșȑȞIJĮ ıİ ʌȜȘµµİȜȒ șȑıȘ, µİ ݵijȐȞȚıȘ ıIJȠȚȤİȓȦȞ ĮȡȤȠµȑȞȘȢ ȅ.ǹ. ȤȦȡȓȢ ʌȓİıȘ
IJȠȣ ȦȜİȞȓȠȣ ȞİȪȡȠȣ……ǻ=0-5% ǹ=0%
ȆȦȡȦșȑȞIJĮ ıİ ʌȜȘµµİȜȒ șȑıȘ µİ ȕĮȡİȚȐ įȣıțȚȞȘıȓĮ IJȠȣ ĮȖțȫȞȠȢ (ȕȜ.ȣʌȠțİij.4.1.9.),
İȞȫ İʌȓ İʌȘȡİĮıµȠȪ țĮȚ IJȠȣ ȦȜİȞȓȠȣ ȞİȪȡȠȣ șĮ ʌȡȠıIJİșȠȪȞ țĮȚ IJĮ ʌȠıȠıIJȐ İȟ ĮȣIJȠȪ.
ȀĮIJȐȖµĮIJĮ ʌĮȡĮIJȡȠȤȚȜȓȠȣ Ȓ ʌĮȡĮțȠȞįȣȜȓȠȣ ĮʌȠijȪıİȦȢ
ȈȘµ. ȈȤİIJȚțȐ ıʌȐȞȚĮ. ȆȡȠıȠȤȒ ȖȚĮ IJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ, ʌȠȣ Ș țĮIJİĮȖİȓıĮ ʌĮȡĮIJȡȠȤȓȜȚȠȢ
ĮʌȩijȣıȘ İȣȡȓıțİIJĮȚ İȞIJȩȢ IJȘȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ, µİ ĮʌȠIJȑȜİıµĮ İȞȓȠIJİ İµʌȜȠțȑȢ ĮȣIJȒȢ
(µİȖȐȜȘ įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȘȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ țĮȚ ıȣȞ IJȠ ȤȡȩȞȦ ȅ.ǹ.) ȦȢ țĮȚ ıİ İȞįİȤȠµȑȞȘ
țȐțȦıȘ IJȠȣ ȦȜİȞȓȠȣ ȞİȪȡȠȣ. ǹȞIJȚșȑIJȦȢ, IJĮ țĮIJȐȖµĮIJĮ IJȘȢ ʌĮȡĮțȠȞįȣȜȓȠȣ ĮʌȠijȪıİȦȢ,
ʌȠȣ İȓȞĮȚ ıʌȐȞȚĮ, ȑȤȠȣȞ țĮȜȒ ʌȡȩȖȞȦıȘ (ĮțȩµĮ țĮȚ ĮȞ ݵijĮȞȓıȠȣȞ ȥİȣįȐȡșȡȦıȘ).

¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
Ǽʌȓ IJȦȞ ȦȢ ȐȞȦ țĮIJĮȖµȐIJȦȞ, µȩȞȠ Ș ʌİȡȓʌIJȦıȘ ȥİȣįĮȡșȡȦșȑȞIJȠȢ țĮIJȐȖµĮIJȠȢ IJȘȢ
ʌĮȡĮIJȡȠȤȚȜȓȠȣ ĮʌȠijȪıİȦȢ įȓįİȚ Ȇǹ țĮȚ İijȩıȠȞ IJȠ țĮIJİĮȖȩȢ IJݵȐȤȚȠ İȣȡȓıțİIJĮȚ İȞIJȩȢ
IJȘȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ țĮȚ IJȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ İȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJȘ įȣıțȚȞȘıȓĮ IJȦȞ ݵʌȜȠțȫȞ
IJȘȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ Ȓ ȅ.ǹ. Ȓ İʌȘȡİĮıµȠȪ IJȠȣ ȦȜȑȞȚȠȣ ȞİȪȡȠȣ.
ȈȘµ. Ǿ ȪʌĮȡȟȘ ȕȜĮȚıȩIJȘIJĮȢ Ȓ ȡĮȚȕȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ ĮȖțȫȞȠȢ, įİȞ ʌȡȠıįȓįİȚ ʌȠıȠıIJȩ
ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ʌȜȘȞ țĮȚ İijȩıȠȞ ʌȡĮȕȜȐʌIJİIJĮȚ IJȠ ȦȜȑȞȚȠ ȞİȪȡȠ (ȕȜĮȚıȩIJȘIJĮ ĮȖțȫȞȠȢ)ȠʌȩIJİ
IJȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ șĮ İȟĮȡIJȘșİȓ Įʌȩ IJȠ ȕĮșµȩ İʌȘȡİĮıµȠȪ IJȠȣ ȞİȪȡȠȣ. (ǼȚț.4.1.)
ȀĮIJȐȖµĮIJĮ – İȟĮȡșȡȒµĮIJĮ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ țİijĮȜȒȢ
ȈȘµ. ǺĮȡȪIJĮIJȘ țȐțȦıȘ µİ įȪıțȠȜȘ șİȡĮʌİȓĮȞ țĮȚ ʌȠȜȪ ȕĮȡİȚȐ ʌȡȩȖȞȦıȘ. ȈȣȤȞȐ
ıȣȞȣʌȐȡȤȠȣȞ țĮȚ ȐȜȜİȢ ȕȜȐȕİȢ, ȩʌȦȢ IJȠȣ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ ʌȜȑȖµĮIJȠȢ Ȓ IJȘȢ µĮıȤĮȜȚĮȓĮȢ
ĮȡIJȘȡȓĮȢ. ȂİIJĮʌȓʌIJİȚ İȓIJİ ıIJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ IJȠȣ ĮȚȦȡȠȪµİȞȠȣ ȫµȠȣ (İȚįȚțȫȢ µİIJȐ
ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ ĮijĮȓȡİıȘ IJȘȢ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ țİijĮȜȒȢ), ȩʌȠȣ țĮȚ șĮ ĮȞĮȗȘIJȘșȠȪȞ IJĮ ʌȠıȠıIJȐ
ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ, İȓIJİ ıİ ȕĮȡİȚȐ įȣıțȚȞȘıȓĮ IJȠȣ ȫµȠȣ İȟ Ƞȣ țĮȚ IJȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ (ȕȜ. țĮȚ
IJȚȢ įȪȠ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ ȣʌȠțİij. 4.1.9. ȂİȖȐȜȘ ıȘµĮıȓĮ ıIJȘȞ İȞ ȜȩȖȦ țȐțȦıȘ ʌȡȠȢ
țĮșȠȡȚıµȩ IJȠȣ ʌȠıȠıIJȠȪ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ, ȑȤİȚ µȣȧțȒ ȚıȤȪȢ IJȦȞ țȚȞȠȪȞIJȦȞ IJȘȞ ȐȡșȡȦıȘ µȣȫȞ
țĮȚ Ș țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮ IJȠȣ ıȣıIJȠȓȤȠȣ ȫµȠȣ, ʌȠȣ İȟĮȡIJȐIJĮȚ țĮȚ Įʌȩ IJȘȞ İijĮȡµȠıșİȓıĮ Ȓ µȘ
țĮIJȐȜȜȘȜȘ țĮȚ ȑȖțĮȚȡȘ ijȣıȚțȠșİȡĮʌİȓĮ. ȁĮµȕȐȞİIJĮȚ ıȠȕĮȡȐ ȣʌȩȥȘ Ș ȘȜȚțȓĮ, IJȠ ijȪȜȠ,
IJȠ İȓįȠȢ İȡȖĮıȓĮȢ, İʌİȚįȒ İȓȞĮȚ İȣȞȩȘIJȠ ȩIJȚ ȐIJȠµĮ ȐȡȡİȞĮ ȞİĮȡȒȢ ȘȜȚțȓĮȢ, ĮıȤȠȜȠȪµİȞĮ
µİ µȘ ȕĮȡİȚȑȢ ȤİȚȡȦȞĮțIJȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ İijȩıȠȞ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ıİ țĮIJȐȜȜȘȜȘ țĮȚ
ȑȖțĮȚȡȘ ĭ/Ĭ, șĮ ʌĮȡȠȣıȚȐıȠȣȞ ȩʌȦȢ İȓȞĮȚ ijȣıȚțȩ, µȚțȡȠIJȑȡȠȣ ȕĮșµȠȪ įȣıȤȑȡİȚĮ ıIJȘ
ȤȡȒıȘ IJȠȣ țĮțȦșȑȞIJȠȢ ȐȡșȡȠȣ, ıİ ıȤȑıȘ µİ ȐIJȠµĮ µȑıȘȢ Ȓ µİȖȐȜȘȢ ȘȜȚțȓĮȢ, ĮıșİȞȚțȐ
țĮȚ ȚįȚĮȓIJİȡĮ ȖȣȞĮȓțİȢ İȡȖĮȗȩµİȞİȢ ıİ ȤİȚȡȦȞĮțIJȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ.

ǼȚțȩȞĮ 4.1. ǹ.Ǻ. Ȃİ įȚĮțİțȠµµȑȞİȢ ȖȡĮµµȑȢ ıȘµİȚȠȪȞIJĮȚ IJĮ ıȘµİȓĮ ʌȡȠıijȪıİȦȢ
IJȠȣ șȣȜȐțȠȣ IJȘȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ IJȠȣ ĮȖțȫȞȠȢ țĮIJȐ IJȘȞ ȠʌȚıșȓĮ țĮȚ ʌȡȠıșȓĮ İʌȚijȐȞİȚĮ
IJȠȣ țȐIJȦ ȐțȡȠȣ IJȠȣ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ ȠıIJȠȪ. ī. ȅȚ ȖȡĮµµȑȢ įİȓȤȞȠȣȞ IJȘȞ ʌȠȡİȓĮ IJȘȞ
ȠʌȠȓĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ıȣȞȒșȦȢ IJĮ țĮIJȐȖµĮIJĮ IJȠȣ țȐIJȦ ȐțȡȠȣ IJȠȣ ȕȡĮȤȓȠȞȠȢ. Į)

ȖȡĮµµȒ ȣʌİȡțȠȞįȣȜȓȦȞ țĮIJĮȖµȐIJȦȞ, ȕ) įȚĮțȠȞįȣȜȓȦȞ, Ȗ) ʌĮȡĮțȠȞįȣȜȓȠȣ
ĮʌȠijȪıİȦȢ, į) ȑıȦ țȠȞįȪȜȠȣ, İ) Ș ȖȡĮµµȒ İ µİIJȐ IJȘȢ Į įİȓȤȞȠȣȞ IJȘȞ ʌȠȡİȓĮ IJȦȞ
įȓțȘȞ ȉ Ȓ µİıȠțȠȞįȣȜȓȦȞ țĮIJĮȖµĮǯIJȦȞ ȗ) ȑȟȦ țȠȞįȪȜȠȣ țĮȚ Ș) IJȘȢ ʌĮȡĮIJȡȠȤȚȜȓȠȣ
ĮʌȠijȪıİȦȢ. ǻ. ȈȤİįȚȐȖȡĮµµĮ țĮIJȐȖµĮIJȠȢ ʌĮȡĮIJȡȠȤȚȜȓȠȣ ĮʌȠijȪıİȦȢ. Ǽ.
ȈȤİįȚȐȖȡĮµµĮ ȘȜȫıİȦȢ µİıȠțȠȞįȣȜȓȠȣ Ȓ įȓțȘȞ V țĮIJȐȖµĮIJȠȢ IJȠȣ țȐIJȦ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ
ȐțȡȠȣ µİ įȪȠ țȠȤȜȚȦIJȠȪȢ ȒȜȠȣȢ (ȕȓįİȢ). ǽ. ȈȤİįȚȐȖȡĮµµĮ ȘȜȫıİȦȢ țĮIJȐȖµĮIJȠȢ IJȠȣ
ȑȟȦ țȠȞįȪȜȠȣ µİ ȑȞĮ țȠȤȜȚȦIJȩ ȒȜȠ (ȕȓįĮ). Ǿ. dzȜȦıȘ țĮIJȐȖµĮIJȠȢ IJȠȣ ȑıȦ
țȠȞįȪȜȠȣ µİ ȑȞĮ țȠȤȜȚȦIJȩ ȒȜȠ (ȕȓįĮ). Ĭ. ȈȤİįȚȐȖȡĮµµĮ ʌȠȣ įİȓȤȞİȚ țȐIJĮȖµĮ µȩȞȠ
IJȘȢ ĮȡșȡȚIJȚțȒȢ İʌȚijȐȞİȚĮȢ IJȠȣ ȑȟȦ țȠȞįȪȜȠȣ.

4.1.8. ȌİȣįĮȡșȡȫıİȚȢ țĮIJĮȖµȐIJȦȞ ȠıIJȫȞ ȦµȚțȒȢ ȗȫȞȘȢ țĮȚ ȕȡĮȤȓȠȞȠȢ
Į) ȌİȣįȐȡșȡȦıȘ țĮIJĮȖµȐIJȦȞ ȦµȠʌȜȐIJȘȢ
ȈȘµ. ȈʌĮȞȚȫIJĮIJȘ Ș ݵijȐȞȚıȘ ȥİȣįĮȡșȡȫıİȦȢ ıİ țĮIJȐȖµĮIJĮ IJȠȣ ıȫµĮIJȠȢ țĮȚ ıʌȐȞȚĮ,
ıIJĮ IJȠȣ ĮȣȤȑȞȠȢ ĮȣIJȒȢ. ȂȑȡȚµȞĮ ȜĮµȕȐȞİIJĮȚ ʌȡȠȢ įȚĮIJȒȡȘıȘ țĮȜȒȢ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ IJȘȢ
ȦµȠʌȜȐIJȘȢ İʌȓ IJȠȣ șȦȡĮțȚțȠȪ IJȠȚȤȫµĮIJȠȢ, ȩıȠ țĮȚ țĮșȠȜȚțȫȢ IJȘȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ
ıȣıIJȠȓȤȠȣ ȫµȠȣ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
ȀȐIJĮȖµĮ ĮȣȤȑȞȠȢ ȦµȠʌȜȐIJȘȢ ȥİȣįĮȡșȡȦșȑȞ, IJȘȢ ȦµȠȖȜȒȞȘȢ įȚĮIJȘȡȠȪµİȞȘȢ ıİ țĮȜȒ
ıȤȑıȘ ʌȡȠȢ IJȠ ıȫµĮ IJȘȢ ȦµȠʌȜȐIJȘȢ, ȤȦȡȓȢ ȐȜȖȘ Ȓ ȡȠȓȗȠ……...….ǻ=0% ǹ=0% 
ȉȠ ȦȢ ȐȞȦ țȐIJĮȖµĮ µİ ĮʌȠµȐțȡȣȞıȘ IJȦȞ țĮIJİĮȖȩIJȦȞ IJݵĮȤȓȦȞ, İȜĮijȡȠȪ ȡȠȓȗȠȣ țĮȚ
ȘʌȓȠȣ ȐȜȖȠȣȢ………………………………………..….ǻ=5% ǹ=0%
ȕ) ȌİȣįĮȡșȡȫıİȚȢ țĮIJĮȖµȐIJȦȞ țȜİȓįȠȢ
ȈȘµ. ȈʌȐȞȚĮ țĮȚ ȓıȦȢ µȩȞȠ µİIJȐ İʌȑµȕĮıȘ IJȘ ȤȡȒıİȚ ȕİȜȩȞȘȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
Ǽʌȓ ȚȞȫįȠȣȢ ʌȦȡȫıİȦȢ……………………ǻ=0% ǹ=0% 
Ǽʌȓ ȤĮȜĮȡȐȢ ȥİȣįĮȡșȡȫıİȦȢ ……………………ǻ=5% ǹ=5%
Ȗ) ȌİȣįĮȡșȡȦșȑȞIJĮ țĮIJȐȖµĮIJĮ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ ȠıIJȠȪ

ȈȘµ. ȅȚ İʌݵȕȐıİȚȢ IJȘ ȤȡȒıİȚ ȣȜȚțȠȪ ȠıIJİȠıȣȞșȑıİȦȢ țĮȚ ȠıIJȚțȫȞ µȠıȤİȣµȐIJȦȞ,
µİȓȦıĮȞ țĮIJȐ ʌȠȜȪ IJȘȞ ݵijȐȞȚıȘ ȥİȣįĮȡșȡȫıİȦȞ ıIJĮ İȞ ȜȩȖȦ țĮIJȐȖµĮIJĮ.
ȀĮIJȐȖµĮIJĮ ȐȞȦ – µȑıȠȣ – țȐIJȦ IJȡȚIJȘµȠȡȓȠȣ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ ȠıIJȠȪ, țĮȚ ݵijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ
ĮțIJȚȞȠȜȠȖȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ ʌȫȡȠȣ ʌIJȦȤȐ țĮȚ ȠıIJİȠʌȠȡȦIJȚțȐ IJĮ ʌȑȡĮIJĮ ĮȣIJȫȞ țĮȚ µİ
µȚțȡȠȪ İȪȡȠȣȢ țȚȞȒıİȚȢ țĮIJȐ IJȘȞ İıIJȓĮ IJȠȣ țĮIJȐȖµĮIJȠȢ, țȜȚȞȚțȫȢ
(țĮșȣıIJİȡȘµȑȞȘ ʌȫȡȦıȘ).
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
Ǽʌȓ 6µȘȞȠ…………………………………..ǻ=50-70% ǹ=50-70% țĮȚ İʌĮȞİȟȑIJĮıȘ 

īȞȒıȚĮ ȥİȣįȐȡșȡȦıȘ ıIJĮ ȦȢ ȐȞȦ țĮIJȐȖµĮIJĮ (ĮțIJȚȞȠȜȠȖȚțȒ ıțȜȒȡȣȞıȘ IJȦȞ ʌİȡȐIJȦȞ
IJȦȞ țĮIJİĮȖȩȞIJȦȞ IJݵĮȤȓȦȞ, țȚȞȒıİȚȢ țĮIJȐ IJȘȞ İıIJȓĮ IJȠȣ țĮIJȐıµĮIJȠȢ țȜȚȞȚțȫȢ), ıİ
ıȤȑıȘ țĮȚ µİ IJȠ İʌȐȖȖİȜµĮ……………….……ǻ=20-50% ǹ=15-35%

4.1.9.ǻȣıțȚȞȘıȓĮ IJȘȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ IJȠȣ ȫµȠȣ
ȈȘµ: Ǿ țĮIJ’ ȫµȠȞ ȐȡșȡȦıȘ, ȜȩȖȦ IJȘȢ ĮȞĮIJȠµȚțȒȢ įȚĮµȠȡijȫıİȦȢ, IJȦȞ ıȣȞIJĮııȠµȑȞȦȞ
İʌȚijĮȞİȚȫȞ țĮȚ IJȘȢ ȤĮȜĮȡȐȢ ıȣȞįȑıİȦȢ IJȦȞ ȠıIJȫȞ IJȘȢ ȦµȚțȒȢ ȗȫȞȘȢ µİIJȐ IJȠȣ țȠȡµȠȪ
ݵijĮȞȓȗİȚ µİȖȓıIJȘ İȜİȣșİȡȓĮ țȚȞȒıİȦȞ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ĮȣȟȐȞȠȞIJĮȚ ȑIJıȚ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ Įʌȩ IJȘȞ
ʌȡȠıșȒțȘ IJȦȞ țȚȞȒıİȦȞ IJȘȢ ȦµȠʌȜȐIJȘȢ İʌȓ IJȠȣ șȦȡĮțȚțȠȪ IJȠȚȤȫµĮIJȠȢ. DzIJıȚ, ıIJȠȞ ȫµȠ
IJİȜȠȪȞIJĮȚ țȚȞȒıİȚȢ ʌİȡȓ ȩȜȠȣȢ IJȠȣȢ ȐȟȠȞİȢ: ȆȡȠıĮȖȦȖȒ=30Ƞ, ĮʌĮȖȦȖȒ=150Ƞ, ʌȡȩıșȚĮ
țȐµȥȘ=90Ƞ, ȠʌȓıșȚĮ țȐµȥȘ Ȓ ȑȟȦ ıIJȡȠijȒ=90Ƞ, ȑıȦ ıIJȡȠijȒ 40Ƞ, ȑțIJĮıȘ=40Ƞ, ĮȞȐIJĮıȘ
(țȐµȥȘ IJȠȣ ȫµȠȣ țĮȚ ıIJȡȠijȒ ȩȜȘȢ IJȘȢ ȦµȠʌȜȐIJȘȢ ʌİȡȓ IJȠȞ IJİȜİȣIJĮȓȠ IJȘȢ ȐȟȠȞĮ)=180Ƞ
(ǼȚț4.2.). ǹȢ ȜȘijșİȓ ȣʌȩȥȘ ȩIJȚ İʌȓ įȣıțȚȞȘıȓĮȢ IJȠȣ ȫµȠȣ ȠȣįȑʌȠIJİ įȚĮIJĮȡȐııİIJĮȚ IJȠ
İȪȡȠȢ țȚȞȒıİȦȢ ıİ ȑȞĮ µȩȞȠ ȐȟȠȞĮ ĮȜȜȐ Ș įȚĮIJĮȡĮȤȒ İȓȞĮȚ ıȪȞșİIJȘ. ȉȑȜȠȢ, ʌȡȠȢ
țĮșȠȡȚıµȩ IJȠȣ ʌȠıȠıIJȠȪ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ İʌȓ įȣıțȚȞȘıȓĮȢ IJȘȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ IJȠȣ ȫµȠȣ, ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ȜȘijșİȓ ıȠȕĮȡȫȢ ȣʌȩȥȘ IJȠ İȓįȠȢ IJȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ Ș ȘȜȚțȓĮ IJȠȣ ʌȐıȤȠȞIJȠȢ.
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
¾ 
ǼȜĮijȡȐ įȣıțȚȞȘıȓĮ: țȐµȥȘ țĮȚ ĮʌĮȖȦȖȒ ! 90Ƞ țĮȚ ʌȡȠıĮȖȦȖȒ !
………………………….……ǻ=10% ǹ=0% 
ȂȑIJȡȚĮ įȣıțȚȞȘıȓĮ: țȐµȥȘ țĮȚ ĮʌĮȖȦȖȒ 90Ƞ țĮȚ ʌȡȠıĮȖȦȖȒ 
………………………………….ǻ=20% ǹ=15% 
ǺĮȡİȓĮ įȣıțȚȞȘıȓĮ: ʌİȡȚȠȡȚıµȩȢ ĮʌĮȖȦȖȒȢ țĮȚ țȐµȥİȦȢ µȑȤȡȚ
……………………………………ǻ=30% ǹ=20%
Ǽʌȓ ȣʌȐȡȟİȦȢ țĮȚ ĮȜȖȫȞ ʌȡȠıIJȓșİIJĮȚ ıIJĮ ȦȢ ȐȞȦ ʌȠıȠıIJȐ, țĮȚ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ
5%

20Ƞ
20Ƞ
45Ƞ
ȑȦȢ

ǹȚȦȡȠȪµİȞȠȢ ȫµȠȢ

Ǽʌȓ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒȢ ĮijĮȚȡȑıİȦȢ IJȘȢ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ țİijĮȜȒȢ țĮȚ µȐȜȚıIJĮ ıİ µİȖȐȜȘȢ
ȘȜȚțȓĮȢ İȟĮıșİȞȘµȑȞĮ ȐIJȠµĮ ȖȣȞĮȚțİȓȠȣ ijȪȜȠȣ, ȦȢ țĮȚ İʌȓ ȕĮȡİȓĮȢ ʌĮȡĮȜȪıİȦȢ
IJȠȣ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ ʌȜȑȖµĮIJȠȢ, ĮȞİȣȡȓıțİIJĮȚ µİȖȐȜȘ ĮįȣȞĮµȓĮ ʌȡȠȢ İțIJȑȜİıȘ
İȞİȡȖȘIJȚțȫȞ țȚȞȒıİȦȞ IJȘȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ IJȠȣ ȫµȠȣ (ĮȚȦȡȠȪµİȞȠȢ ȫµȠȢ).
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………ǻ=40-50% ǹ=25-35%
ȈȘµ. Ǽʌȓ ʌȡȠȨʌȐȡȟİȦȢ ĮȚȦȡȠȪµİȞȠȣ ȫµȠȣ ʌȡȚȞ ȖȓȞİȚ Ș ĮıijȐȜȚıȘ IJȠȣ ʌȐıȤȠȞIJȠȢ,
ȣijȓıIJĮIJĮȚ µİȞ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮIJȠµȚțȒȢ ȩȤȚ ȩµȦȢ țĮȚ ĮıijĮȜȚıIJȚțȒȢ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ İțIJȩȢ
İʌȚʌȜȠțȒȢ IJȚȞȩȢ țĮȚ İʌȚįİȚȞȫıİȦȢ IJȘȢ țĮIJĮıIJȐıİȦȢ.

ǼȚț. 4.2. ȈȤȘµĮIJȚțȒ ĮʌİȚțȩȞȚıȘ IJȦȞ įȚĮijȩȡȦȞ țȚȞȒıİȦȞ IJȘȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ IJȠȣ ȫµȠȣ
4.1.10. ǹȖțȪȜȦıȘ – ĮȡșȡȩįİıȘ IJȘȢ țĮIJ’ ȫµȠȞ ĮȡșȡȫıİȦȢ
ȈȘµ. ȆȡȠȢ țĮșȠȡȚıµȩ IJȠȣ ʌȠıȠıIJȠȪ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ, ȜĮµȕȐȞİIJĮȚ ȣʌȩȥȘ Ș șȑıȘ
ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮȢ IJȘȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ. ȈȘµĮȞIJȚțȐ İțIJȚµȐIJĮȚ țĮȚ Ș įȣȞĮIJȩIJȘIJĮ ȣʌȐȡȟİȦȢ Ȓ µȘ
İȞİȡȖȘIJȚțȫȞ țȚȞȒıİȦȞ İț µȑȡȠȣȢ IJȘȢ ıȣıIJȠȓȤȠȣ ȦµȠʌȜȐIJȘȢ. ȍȢ șȑıȘ İȣµİȞȠȪȢ
ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮȢ ȞȠİȓIJĮȚ ĮȡșȡȩįİıȘ Ȓ ĮȖțȪȜȦıȘ IJȠȣ ȫµȠȣ ıİ țȐµȥȘ 30Ƞ, ĮʌĮȖȦȖȒ 45Ƞ,
ȑȟȦ ıIJȡȠijȒ 20Ƞ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
ǹȖțȪȜȦıȘ Ȓ ĮȡșȡȩįİıȘ ıİ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȒ șȑıȘ țĮȚ µİ ıȤİIJȚțȒ İȞİȡȖȘIJȚțȒ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮ
IJȘȢ ȦµȠʌȜȐIJȘȢ……………………ǻ=35% ǹ=30% 

ǹȖțȪȜȦıȘ Ȓ ĮȡșȡȩįİıȘ ıİ ȠȣįȑIJİȡȘ șȑıȘ (0Ƞ ) µİ ıȤİIJȚțȒ İȞİȡȖȘIJȚțȒ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮ
IJȘȢ ıȣıIJȠȓȤȠȣ ȦµȠʌȜȐIJȘȢ………………………..ǻ=40% ǹ=30% 
ǹȖțȪȜȦıȘ Ȓ ĮȡșȡȩįİıȘ ıİ ȠȣįȑIJİȡȘ șȑıȘ ȤȦȡȓȢ İȞİȡȖȘIJȚțȑȢ țȚȞȒıİȚȢ IJȘȢ
ȦµȠʌȜȐIJȘȢ……………………..ǻ=50% ǹ=40%
4.1.11. ǹțȡȦIJȘȡȚĮıµȠȓ ıIJȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ IJȠȣ ȫµȠȣ – ȕȡĮȤȓȠȞȠȢ (ĮʌİȟȐȡșȡȦıȘ
ȦµȠʌȜȐIJȘȢ – ȫµȠȣ, ĮțȡȦIJȘȡȚĮıµȩȢ ȐȞȦ – µȑıȠȣ – țȐIJȦ IJȡȚIJȘµȠȡȓȠȣ
ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ)
ȈȘµ. ȃĮ ȜȘijșİȓ ıȠȕĮȡȐ ȣʌȩȥȘ Ș ȘȜȚțȓĮ, IJȠ ijȪȜȠ, IJȠ İȓįȠȢ IJȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ, IJȠ µȠȡijȦIJȚțȩ
İʌȓʌİįȠ ĮȜȜȐ țȣȡȓȦȢ IJȠ ȥȣȤȠȜȠȖȚțȩ IJȡĮȪµĮ țĮȚ µȐȜȚıIJĮ ıİ ȞİĮȡȐ ȐIJȠµĮ. ȃĮ µȘ
ʌĮȡĮȕȜİijșİȓ ȩµȦȢ țĮȚ IJȠ ȖİȖȠȞȩȢ IJȘȢ ıȘµİȡȚȞȒȢ įȣȞĮIJȩIJȘIJĮȢ IJȠʌȠșİIJȒıİȦȢ ʌȡȠșȑıİȦȞ
ʌȠȜȪ țĮIJĮȜȜȒȜȦȞ țĮȚ µȐȜȚıIJĮ ȘȜİțIJȡȠȞȚțȫȞ (ȕİȕĮȓȦȢ IJȠ IJİȜİȣIJĮȓȠ ĮijȠȡȐ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ
ıİ ĮțȡȦIJȘȡȚĮıµȠȪȢ țȐIJȦ Įʌȩ IJȠȞ ĮȖțȫȞĮ).
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ 
ǹʌİȟȐȡșȡȦıȘ ȦµȠʌȜȐIJȘȢ……………………………..ǻ=80% ǹ=80% 
ǹțȡȦIJȘȡȚĮıµȩȢ Įʌȩ IJȠȞ ȫµȠ…………………………..ǻ=80% ǹ=80% 
ǹțȡȦIJȘȡȚĮıµȩȢ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ ȠıIJȠȪ:
ȐȞȦ IJȡȚIJȘµȠȡȓȠȣ…………………………………………..ǻ=67% ǹ=67%
µȑıȠȣ IJȡȚIJȘµȠȡȓȠȣ………………………………………..ǻ=60% ǹ=60%
țȐIJȦ IJȡȚIJȘµȠȡȓȠȣ…………………………………………ǻ=60% ǹ=60%
4.1.12. ǹȡșȡȓIJȚįĮ ȫµȠȣ (µİIJĮIJȡĮȣµĮIJȚțȒ – µȚțȡȠȕȚĮțȒ)
ȈȘµ: ǺĮȡİȚȑȢ țĮțȫıİȚȢ IJȠȣ ȫµȠȣ țĮȚ ȚįȚĮȓIJİȡĮ țĮIJȐȖµĮIJĮ IJȘȢ țİijĮȜȒȢ IJȠȣ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ,
IJȘȢ ȦµȠȖȜȒȞȘȢ țĮȚ İȞȓȠIJİ IJȠȣ ĮțȡȦµȓȠȣ, ʌȦȡȦșȑȞIJĮ ıİ ʌȜȘµµİȜȒ șȑıȘ, įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ
țĮIJĮȜȒȟȠȣȞ ıİ µİIJĮIJȡĮȣµĮIJȚțȒ ĮȡșȡȓIJȚįĮ (ȩʌȦȢ ıİ ȩȜĮ IJĮ İȞįĮȡșȡȚțȐ țĮIJȐȖµĮIJĮ).
ȆȐȞIJȦȢ, ȜȩȖȦ IJȘȢ İȣȡȣȤȦȡȓĮȢ IJȘȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ, Ș µİIJĮIJȡĮȣµĮIJȚțȒ ĮȡșȡȓIJȚįĮ IJȠȣ ȫµȠȣ
İȓȞĮȚ ıȤİIJȚțȫȢ ıʌȐȞȚĮ. ȉȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ șĮ İȟĮȡIJȘșİȓ Įʌȩ IJȠ İȪȡȠȢ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ
IJȘȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ, IJȦȞ ĮȜȖȫȞ, IJȠȣ İȓįȠȣȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ IJȘȢ ȘȜȚțȓĮȢ IJȠȣ ʌȐıȤȠȞIJȠȢ ( ʌȡȠȢ
IJȠȪIJȠ ȕȜ. ȣʌȠțİij.4.1.9) İȞȫ İʌȓ µİIJȡȓȦȞ Ȓ İȞIJȩȞȦȞ ĮȜȖȫȞ ʌȡȠıIJȓșİȞIJĮȚ țĮȚ ʌȠıȠıIJȩ
Įʌȩ 5% ȑȦȢ 10%.
ȂȚțȡȠȕȚĮțȑȢ ĮȡșȡȓIJȚįİȢ IJȠȣ ȫµȠȣ
ȈȘµ. Ǿ İȞIJȩʌȚıȘ µȚțȡȠȕȚĮțȒȢ ijȜİȖµȠȞȒȢ ıIJȘȞ ȐȡșȡȦıȘ IJȠȣ ȫµȠȣ İȓȞĮȚ ıʌȐȞȚĮ IJȘȢ TBC
( ȜȩȖȦ IJȘȢ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȒȢ ʌȠȡİȓĮȢ IJȘȢ țĮȚ IJȦȞ țȜȚȞȚțȫȞ țĮȚ ĮțIJȚȞȠȜȠȖȚțȫȞ İȣȡȘµȐIJȦȞ
IJȘȢ, ıIJȠ ʌĮȡȩȞ țİijȐȜĮȚȠ įȓįȠȣµİ µİȡȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ IJȘȢ TBC ȫµȠȣ). Ǿ İȟȑȜȚȟȘ İȟĮȡIJȐIJĮȚ
ıĮijȫȢ Įʌȩ IJȘȞ ȑȖțĮȚȡȘ įȚȐȖȞȦıȘ țĮȚ IJȘȞ țĮIJȐȜȜȘȜȘ șİȡĮʌİȓĮ. īİȞȚțȫȢ ݵijĮȞȓȗİIJĮȚ
µȚțȡȠȪ ȑȦȢ µİIJȡȓȠȣ ȕĮșµȠȪ ĮIJȡȠijȓĮ IJȦȞ ʌİȡȓ IJȘȞ ȐȡșȡȦıȘ µȣȫȞ, ȒʌȚĮ ȐȜȖȘ, İȞȫ țĮIJȐ
IJȠȞ ĮțIJȚȞȠȜȠȖȚțȩ ȑȜİȖȤȠ țĮIJ’ ĮȡȤȒȞ ĮȞİȣȡȓıțİIJĮȚ ȠıIJİȠʌȩȡȦıȘ, ĮțȠȜȠȣșİȓ ıIJȑȞȦıȘ
IJȠȣ µİıĮȡșȡȓȠȣ įȚĮıIJȒµĮIJȠȢ țĮȚ İʌȓ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȞ ȠȣįȩȜȦȢ Ȓ ʌȜȘµµİȜȫȢ
ĮȞIJȚµİIJȦʌȚıșİȚıȫȞ, ijșȠȡȐ țĮȚ țĮIJĮıIJȡȠijȒ IJȦȞ ĮȡșȡȚțȫȞ İʌȚijĮȞİȚȫȞ, ʌȠȣ ıȣµȕĮįȓȗİȚ

µİ țȜȚȞȚțȒ įȣıțȚȞȘıȓĮ IJȘȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ. Ǽʌȓ țĮIJĮȜȜȒȜȠȣ șİȡĮʌİȣIJȚțȒȢ ĮȖȦȖȒȢ, Ș
ȐȡșȡȦıȘ ݵijĮȞȓȗİȚ Įʌȩ țĮȜȒ (ĮȞİțIJȒ) ȑȦȢ țĮȚ ıİ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȐ ȩȡȚĮ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- Ǽʌȓ șİȡĮʌİȣșİȓıĮȢ TBC ȤȦȡȓȢ ȚįȚĮȓIJİȡİȢ ȠıIJȚțȑȢ țĮIJĮıIJȡȠijȑȢ, µİ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮ ʌȠȣ
ʌȜȘıȚȐȗİȚ IJȘ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȒ…………………………..ǻ=5% ǹ=5%
- Ǽʌȓ µİIJȡȓĮȢ įȣıțȚȞȘıȓĮȢ, ĮțIJȚȞȠȖȡĮijȚțȒȢ ȠıIJİȠʌȠȡȫıİȦȢ, ıIJİȞȫıİȦȢ IJȠȣ µİıĮȡșȡȓȠȣ
įȚĮıIJȒµĮIJȠȢ, ȘʌȓȦȞ ȑȦȢ µİIJȡȓȦȞ ĮȜȖȫȞ (ıʌĮȞȚȫIJĮIJȠ) țĮȚ ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȠȣ
İʌĮȖȖȑȜµĮIJȠȢ…………………………………..ǻ=10-15% ǹ=10-15%
- Ǽʌȓ ȕĮȡİȓĮȢ įȣıțȚȞȘıȓĮȢ Ȓ țĮȚ ĮȖțȣȜȫıİȦȢ IJȘȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ, ȕȜ. ȣʌȠțİij. 4.1.9. țĮȚ
4.1.10.
4.2. ȉȇǹȊȂǹȉǿȀǼȈ ǺȁǹǺǼȈ ǹīȀȍȃȅȈ – ǹȃȉǿǺȇǹȋǿȅȊ
4.2.1. ǼȟȐȡșȡȘµĮ IJȠȣ ĮȖțȫȞȠȢ – ʌĮȡĮµİȜȘµȑȞȠ
ȉȠ İȟȐȡșȡȘµĮ IJȠȣ ĮȖțȫȞȠȢ ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȘȢ șȑıİȦȢ IJȠȣ įȚĮțȡȓȞİIJĮȚ ıİ ȠʌȓıșȚȠ (IJȠ ʌȜȑȠȞ
ıȪȞȘșİȢ), ȠʌȚıșȚȠʌȜȐȖȚȠ (ıʌĮȞȚȩIJİȡȠ), ĮµijȩIJİȡĮ ĮµȚȖȒ Ȓ µİ ıȣȞȠįȩ țȐIJĮȖµĮ țİijĮȜȒȢ
țİȡțȓįĮȢ Ȓ țȠȡȦȞȠİȚįȠȪȢ, ʌȡȩıșȚȠ (İȟĮȚȡİIJȚțȐ ıʌȐȞȚȠ) țĮȚ ıȤİįȩȞ ʌȠIJȑ ĮµȚȖȑȢ.
ĬİȡĮʌİȓĮ: DZµİıȘ ĮȞȐIJĮȟȘ µİ ȒʌȚȠȣȢ ȤİȚȡȚıµȠȪȢ țĮȚ µİ ȖİȞȚțȒ ȞȐȡțȦıȘ. ǼʌȚʌȜȠțȑȢ Į)
ȀĮțȫıİȚȢ ĮȖȖİȓȦȞ țĮȚ ȞİȪȡȦȞ. ȕ) ǻȣıțĮµȥȓĮ ȜȩȖȦ ȑȞįȠ- țĮȚ ʌİȡȚĮȡșȡȚțȫȞ ıȣµijȪıİȦȞ.
Ȗ) ȅıIJİȠʌȠȚȩȢ µȣǸIJȚįĮ. ǼijȩıȠȞ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İʌȚʌȜȠțȑȢ µİIJȐ Įʌȩ ĮȞĮIJĮȤșȑȞ
İȟȐȡșȡȘµĮ ĮȖțȫȞȠȢ, Ƞ ȤȡȩȞȠȢ ĮʌȠșİȡĮʌİȓĮȢ ȣʌȠȜȠȖȓȗİIJĮȚ ıİ 2-4 µȒȞİȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………..ǻ=0% ǹ=0%
- Ǽʌȓ İʌȚʌȜȠțȫȞ µİ ȞİȣȡȠȜȠȖȚțȒ µȩȞȚµȘ ȕȜȐȕȘ ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȦȞ Ȇ.ǹ. IJĮ ȠʌȠȓĮ įȓįȠȣȞ ȠȚ
ȞİȣȡȠȜȠȖȚțȑȢ ĮȣIJȑȢ ȕȜȐȕİȢ.
- Ǽʌȓ İʌȚʌȜȠțȫȞ įȣıțĮµȥȓĮȢ țȪȡȚĮ ıIJȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ İțIJȚµȫȞIJĮȚ İȓȞĮȚ IJȠ İȪȡȠȢ
țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ, IJȠ ȐȜȖȠȢ ıIJȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ IJȠȣ ĮȖțȫȞȠȢ țĮȚ Ș µȣȧțȒ ĮIJȡȠijȓĮ IJȠȣ ȕȡĮȤȓȠȞȠȢ.
ȈIJȠ İȪȡȠȢ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ ıȣȞȣʌȠȜȠȖȓȗİIJĮȚ Ƞ ȕĮșµȩȢ ʌİȡȚȠȡȚıµȠȪ țȐµȥİȦȢ – İțIJȐıİȦȢ
IJȠȣ ĮȖțȫȞȠȢ (ĭ.ȉ. 150°-0°) țĮȚ ȣʌIJȚĮıµȠȪ – ʌȡȘȞȚıµȠȪ IJȘȢ ȐțȡĮȢ ȤİȚȡȩȢ (ĭ.ȉ. 90°). īȚĮ
IJȠȞ ĮțȡȚȕȒ ʌȡȠıįȚȠȡȚıµȩ IJȦȞ ʌȠıȠıIJȫȞ ȕȜ. ȣʌȠțİij. 4.2.8.
- Ǽʌȓ İʌȚʌȜȠțȒȢ ȠıIJİȠʌȠȚȠȪ µȣǸIJȚįĮȢ ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȠȣ ȕĮșµȠȪ µȩȞȚµȘȢ įȣıțĮµȥȓĮȢ ʌȠȣ șĮ
ʌĮȡĮµİȓȞİȚ µİIJȐ IJȘȞ ȩʌȠȚĮ ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȒ Ȓ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ ĮȞIJȚµİIJȫʌȚıȘ ĮȣIJȒȢ ȦȢ IJȠȞ
ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĮȞĮijİȡȩµİȞȠ ʌȓȞĮțĮ.
[ȆĮȡĮµİȜȘµȑȞȠ șİȦȡİȓIJĮȚ IJȠ µȘ ĮȞĮIJĮȤșȑȞ İȟȐȡșȡȘµĮ IJȠȣ ĮȖțȫȞȠȢ țĮȚ Ș
ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮ IJȠȣ ĮȖțȫȞȠȢ įșĮ țȡȚșİȓ ıȪµijȦȞĮ µİ IJȠ ȕĮșµȩ įȣıțĮµȥȓĮȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ
ʌĮȡĮµİȓȞİȚ. ȆȡȠıįȚȠȡȚıµȩȢ ʌȠıȠıIJȫȞ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ȦȢ ĮȞȦIJȑȡȦ].
4.2.2. ȀȐIJĮȖµĮ țİijĮȜȒȢ țİȡțȓįȠȢ – İțIJȠµȒ țİijĮȜȒȢ țİȡțȓįȠȢ
ȆȡĮțIJȚțȫȢ įȚĮțȡȓȞȠȞIJĮȚ ıİ ȡȦȖµȫįȘ, įȚĮȤȦȡȚıIJȚțȐ țĮȚ ıȣȞIJȡȚʌIJȚțȐ. ȉĮ ȡȦȖµȫįȘ
țĮIJȐȖµĮIJĮ ıȣȞȒșȦȢ įİȞ țĮIJĮȜİȓʌȠȣȞ ĮȞĮʌȘȡȓĮ.

¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȉĮ įȚĮȤȦȡȚıIJȚțȐ țĮȚ IJĮ ıȣȞIJȡȚʌIJȚțȐ µİIJȐ IJȘȞ ʌȫȡȦıȒ IJȠȣȢ țĮȚ İʌȓ ʌİȡȚȠȡȚıµȠȪ IJȘȢ
țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ ĮȖțȫȞȠȢ țĮȚ IJȘȢ ȐțȡĮȢ ȤİȚȡȩȢ (ȣʌIJȚĮıµȩȢ – ʌȡȘȞȚıµȩȢ) ȜȩȖȦ
įİȣIJİȡȠȖİȞȠȪȢ µİIJĮIJȡĮȣµĮIJȚțȒȢ ĮȡșȡȓIJȚįĮȢ………………………………….ǻ=15%
ǹ=10%
Ǽʌȓ ȕĮȡȣIJȑȡȦȞ ȣʌȠȜİȚµµĮIJȚțȫȞ țĮIJĮıIJȐıİȦȞ IJĮ ʌȠıȠıIJȐ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ țĮșȠȡȓȗȠȞIJĮȚ
ıȪµijȦȞĮ µİ IJȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣıĮ įȣıțȚȞȘıȓĮ IJȠȣ ĮȖțȫȞȠȢ ıȣȞȣʌȠȜȠȖȚȗȠµȑȞȦȞ țĮȚ IJȦȞ
ʌȠıȠıIJȫȞ ȜȩȖȦ ʌȚșĮȞȫȞ ıȣȞȣʌĮȡȤȠȣıȫȞ ȞİȣȡȚțȫȞ țĮȚ µȣȧțȫȞ ȕȜĮȕȫȞ (ȣʌȠțİijȐȜĮȚĮ:
4.2.8./4.4.1./4.4.4). ǼțIJȠµȒ IJȘȢ țİijĮȜȒȢ IJȘȢ țİȡțȓįȠȢ ȖȓȞİIJĮȚ ĮʌĮȡĮȚIJȒIJȦȢ ıIJĮ
ıȣȞIJȡȚʌIJȚțȐ țĮIJȐȖµĮIJĮ ĮȣIJȒȢ țĮȚ ıIJĮ įȚĮȤȦȡȚıIJȚțȐ ĮȞ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȒ Ș ȠıIJİȠıȪȞșİıȒ
IJȠȣȢ. ȉĮ ʌȠıȠıIJȐ ĮȞȚțĮȞȩIJȘIJĮȢ țĮșȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ıȪµijȦȞĮ µİ IJȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣıĮ įȣıțȚȞȘıȓĮ
IJȠȣ ĮȖțȫȞȠȢ țĮȚ ʌȚșĮȞȫȞ ȞİȣȡȚțȫȞ țĮȚ µȣȧțȫȞ ȕȜĮȕȫȞ ȦȢ ĮȞȦIJȑȡȦ.
4.2.3. ȀȐIJĮȖµĮ ȦȜİțȡȐȞȠȣ
ȉȡİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ IJȪʌȠȚ țĮIJĮȖµȐIJȦȞ ȦȜİțȡȐȞȠȣ: ȡȦȖµȫįȘ, µİ ʌĮȡİțIJȩʌȚıȘ țĮȚ ıȣȞIJȡȚʌIJȚțȐ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- Ǽʌȓ ʌȜȒȡȠȣȢ ʌȦȡȫıİȦȢ ıİ țĮȜȒ șȑıȘ țĮȚ µȚțȡȠȪ µȩȞȠ ȕĮșµȠȪ ʌİȡȚȠȡȚıµȩ IJȘȢ
țȚȞȒıİȦȢ (ʌĮȡĮµȑȞȠȣȞ İȪȡȠȢ țȚȞȒıİȦȢ 130°)…………………….ǻ=5% ǹ=3%
- Ǽʌȓ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ ȚȞȫįȠȣȢ ʌȫȡȠȣ µİ ʌİȡȚȠȡȚıµȩ IJȘȢ İȞİȡȖȘIJȚțȒȢ İțIJȐıİȦȢ țĮȚ ȜȚȖȩIJİȡȠ
IJȘȢ țȐµȥİȦȢ (ʌĮȡĮµȑȞȠȞ İȪȡȠȢ țȚȞȒıİȦȢ 130°)……………………...ǻ=8% ǹ=6%
- Ǽʌȓ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ ȣʌȠȜİȚµµĮIJȚțȒȢ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ ĮȖțȫȞȠȢ, ȞİȣȡȚțȫȞ ȕȜĮȕȫȞ țĮȚ
µȣȧțȫȞ ĮIJȡȠijȚȫȞ IJĮ ʌȠıȠıIJȐ ĮȞȚțĮȞȩIJȘIJĮȢ țĮșȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ȩʌȦȢ ıIJȠȣȢ ʌȓȞĮțİȢ (ȕȜ.
ȣʌȠțİijȐȜĮȚĮ:4.2.8, 4.4.1, 4.4.4).
4.2.4. ȀĮIJȐȖµĮIJĮ IJȦȞ ȠıIJȫȞ IJȠȣ ĮȞIJȚȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ (İȞȩȢ Ȓ ĮµijȠIJȑȡȦȞ)
ǹijȠȡȠȪȞ țĮIJȐȖµĮIJĮ IJȘȢ țİȡțȓįĮȢ țĮȚ IJȘȢ ȦȜȑȞȘȢ Ȓ țĮșİȞȩȢ İț IJȦȞ ĮȞȦIJȑȡȦ ȠıIJȫȞ
ȟİȤȦȡȚıIJȐ. ȉȠ ʌĮȡȩȞ țİijȐȜĮȚȠ ĮȞĮijȑȡİIJĮȚ ıIJĮ țĮIJȐȖµĮIJĮ IJȘȢ įȚĮijȪıİȦȢ IJȦȞ ȠıIJȫȞ
ĮȣIJȫȞ. Ǽʌȓ µȠȞȓµȦȞ ȕȜĮȕȫȞ IJȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ İȓȞĮȚ ĮȞȐȜȠȖȠ IJȠȣ ʌȠıȠıIJȠȪ
įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ IJȦȞ ĮȡșȡȫıİȦȞ IJȠȣ ĮȖțȫȞȠȢ IJȘȢ ʌȘȤİȠțĮȡʌȚțȒȢ țĮȚ IJȦȞ įĮțIJȣȜȚțȫȞ
ĮȡșȡȫıİȦȞ (ȂȀĭ & ĭĭ) ıȣȞȣʌȠȜȠȖȚȗȠµȑȞȘȢ țĮȚ IJȘȢ ʌȦȡȫıİȦȢ IJȠȣ țĮIJȐȖµĮIJȠȢ ȦȢ
ĮȞȦIJȑȡȦ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- Ǽʌȓ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ ĮȞȦµȐȜȠȣ țĮȚ ȣʌİȡʌȜĮıIJȚțȠȪ ʌȫȡȠȣ, ʌȜȐȖȚĮȢ Ȓ ȡĮȤȚĮȓĮȢ İijȚʌʌİȪıİȦȢ
țĮȚ
İijȩıȠȞ
įİȞ
ȣʌȐȡȤİȚ
ȖȦȞȓȦıȘ
µİȖĮȜȪIJİȡȘ
IJȦȞ
15°……………………………………………………….……..ǻ=0% ǹ=0%
- Ȃİ ȖȦȞȓȦıȘ µİȖĮȜȪIJİȡȘ IJȦȞ 15°……………………………ǻ=5% ǹ=0%
- Ǽʌȓ ȕȡĮȤȪȞıİȦȢ IJȦȞ țĮIJİĮȖȩIJȦȞ ȠıIJȫȞ µİ ȕȡȐȤȣȞıȘ µȚțȡȩIJİȡȘ IJȦȞ 3
İț…………………………………………………………..……ǻ=0% ǹ=0%
- Ȃİ ȕȡȐȤȣȞıȘ µİȖĮȜȪIJİȡȘ IJȦȞ 3 İț…………………………..ǻ=5% ǹ=5%
- Ǽʌȓ ȥİȣįĮȡșȡȫıİȦȢ IJȦȞ ȠıIJȫȞ IJȠȣ ĮȞIJȚȕȡĮȤȓȠȣ ȕȜ. ȣʌȠțİijȐȜĮȚȠ 4.2.7.
4.2.5. ȀȐIJĮȖµĮ Monteggla – Galeazzi

x

ȀȐIJĮȖµĮ – İȟȐȡșȡȘµĮ Monteggia İȓȞĮȚ Ƞ ıȣįȣĮıµȩȢ țĮIJȐȖµĮIJȠȢ µȑıȠȣ Ȓ ȐȞȦ
IJȡȚIJȘµȠȡȓȠȣ IJȘȢ ȦȜȑȞȘȢ µİIJȐ İȟĮȡșȡȒµĮIJȠȢ IJȘȢ țİijĮȜȒȢ IJȘȢ țİȡțȓįȠȢ
ıȣȞȠįİȣȩµİȞȠĮʌȩ țȐIJĮȖµĮ Ȓ ȩȤȚ IJȘȢ țİȡțȓįȠȢ.

¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- Ǽʌȓ İȣȞȠȧțȠȪ șİȡĮʌİȣIJȚțȠȪ ĮʌȠIJİȜȑıµĮIJȠȢ…………………….…ǻ=0-5% ǹ=0-5%
ȉȠ ĮȣIJȩ ȚıȤȪİȚ țĮȚ ȖȚĮ IJĮ: ȀȐIJĮȖµĮ ȚıȠįȪȞĮµȠ Monteggia IJȪʌȠȢ (ǿ) ȀȐIJĮȖµĮ ȚıȠįȪȞĮµȠ
Monteggia IJȪʌȠȢ (ǿǿ). Ǽʌȓ İʌȚʌȜȠțȫȞ İț IJȠȣ ĮȖțȫȞȠȢ, IJȦȞ µȣȫȞ țĮȚ IJȦȞ ȞİȪȡȦȞ ȕȜ.
ȣʌȠțİijȐȜĮȚĮ 4.2.8, 4.4.1, 4.4.4.
x

ȀȐIJĮȖµĮ İȟȐȡșȡȘµĮ Galeazzi İȓȞĮȚ Ƞ ıȣȞįȣĮıµȩȢ țĮIJȐȖµĮIJȠȢ țȐIJȦ
IJȡȚIJȘµȠȡȓȠȣ țİȡțȓįȠȢ µİ IJĮȣIJȩȤȡȠȞȘ ȡȒȟȘ IJȘȢ țȐIJȦ țİȡțȚįȦȜİȞȚțȒȢ. ȆȠıȠıIJȐ
ĮȞȚțĮȞȩIJȘIJĮȢ ȩʌȦȢ ıIJĮ țĮIJȐȖµIJĮ țİȡțȓįȠȢ.

¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- Ǽʌȓ ʌȜȒȡȠȣȢ ʌȦȡȫıİȦȢ…………………………………..ǻ=0% ǹ=0%
- Ǽʌȓ ȥİȣįĮȡșȡȫıİȦȢ……………………………………...ǻ=30% ǹ=25%
4.2.6. ȀĮIJȐȖµĮIJĮ țȐIJȦ İʌȚijȪıİȦȢ țİȡțȓįȠȢ (Colles – Smith)
1. ȀȐIJĮȖµĮ ıİ ʌİȡȚijİȡȚțȩ IJµȒµĮ IJȘȢ țİȡțȓįȠȢ µİ ȡĮȤȚĮȓĮ ʌĮȡİțIJȩʌȚıȘ (ıȣȞȒșȦȢ
ıȣȞȣʌȐȡȤİȚ țĮȚ țȐIJĮȖµĮ IJȘȢ ıIJȣȜȠİȚįȠȪȢ ĮʌȠijȪıİȦȢ IJȘȢ ȦȜȑȞȘȢ) (Colles).
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- Ǽʌȓ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ µȚțȡȐȢ įȣıȤȑȡİȚĮȢ IJȦȞ țȚȞȒıİȦȞ IJȠȣ țĮȡʌȠȪ, IJȠȣ ʌȡȘȞȚıµȠȪ țĮȚ
ȣʌIJȚĮıµȠȪ IJȘȢ ȤİȚȡȩȢ…………………………………………….ǻ=0-5% ǹ=0-3%
- Ǽʌȓ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ ıȠȕĮȡȠIJȑȡȦȞ ȣʌȠȜİȚµµȐIJȦȞ İț IJȠȣ țĮIJȐȖµĮIJȠȢ ıIJȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȘȢ
ʌȘȤİȠțĮȡʌȚțȒȢ țĮȚ IJȦȞ ĮȡșȡȫıİȦȞ IJȦȞ įĮțIJȪȜȦȞ, ʌȠıȠıIJȐ ĮȞȚțĮȞȩIJȘIJĮȢ ıȪµijȦȞĮ µİ
IJȠ ȕĮșµȩ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮȢ ĮȣIJȫȞ. ǺĮȡİȓĮ įȣıțȚȞȘıȓĮ IJȠȣ țĮȡʌȠȪ.
- ȉȘȢ ȐțȡĮȢ ȤİȚȡȩȢ İȣȡȚıțȠµȑȞȘȢ İȞ İȣșȣȐıİȚ ǻ=10% ǹ=8%
- ȉȘȢ ȐțȡĮȢ ȤİȚȡȩȢ İȣȡȚıțȠµȑȞȘȢ İȞ ȡĮȤȚĮȓĮ țȐµȥİȚ………..ǻ=15% ǹ=12%
- ȉȘȢ ȐțȡĮȢ ȤİȚȡȩȢ İȣȡȚıțȠµȑȞȘȢ İȞ ʌĮȜĮµȚĮȓĮ țȐµȥİȚ………….ǻ=20% ǹ=15%
2. ȀȐIJĮȖµĮ ıİ ʌİȡȚijİȡȚțȩ IJµȒµĮ IJȘȢ țİȡțȓįȠȢ µİ ʌĮȜĮµȚĮȓĮ ʌĮȡİțIJȩʌȚıȘ. Smith.
ȆȠıȠıIJȐ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ȦȢ İʌȓ țĮIJĮȖµȐIJȦȞ Colles. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ıȘµİȚȦșİȓ ȩIJȚ İȐȞ ıIJĮ ȦȢ ȐȞȦ
țĮIJȐȖµĮIJĮ ݵʌİȡȚȑȤİIJĮȚ țĮȚ IJµȒµĮ IJȘȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ (İȞįĮȡșȡȚțȐ) IJȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ
șĮ İʌȘȡİĮıIJİȓ țĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ʌȚșĮȞȒ ĮȞȐʌIJȣȟȘ µİIJĮIJȡĮȣµĮIJȚțȒȢ ĮȡșȡȓIJȚįĮȢ.
4.2.7. ȌİȣįĮȡșȡȫıİȚȢ țĮIJĮȖµȐIJȦȞ IJȦȞ ȠıIJȫȞ IJȠȣ ĮȞIJȚȕȡĮȤȓȠȣ.
ȅȚ ȥİȣįĮȡșȡȫıİȚȢ IJȦȞ țĮIJĮȖµȐIJȦȞ IJȦȞ ȠıIJȫȞ IJȠȣ ĮȞIJȚȕȡĮȤȓȠȣ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ
ĮȞIJȚµİIJȦʌȚıșȠȪȞ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȩȢ µİ IJȠʌȠșȑIJȘıȘ ȣȜȚțȫȞ ȠıIJİȠıȣȞșȑıİȦȢ țĮȚ ȠıIJȚțȫȞ
µȠıȤİȣµȐIJȦȞ, ĮȞIJȚµİIJȫʌȚıȘ Ș ȠʌȠȓĮ ıȣȤȞȐ ĮʌȠįȓįİȚ ȐȡȚıIJĮ ĮȞĮIJȠµȚțȐ țĮȚ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȐ
ĮʌȠIJİȜȑıµĮIJĮ.

¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- Ǽʌȓ ȥİȣįĮȡșȡȫıİȦȢ ĮµijȠIJȑȡȦȞ IJȦȞ ȠıIJȫȞ IJȠȣ ĮȞIJȚȕȡĮȤȓȠȣ………ǻ=40% ǹ=30%
- Ǽʌȓ ȥİȣįĮȡșȡȫıİȦȢ IJȘȢ ȦȜȑȞȘȢ µİ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȐ İʌĮțȩȜȠȣșĮ………ǻ=25% ǹ=15%
- Ǽʌȓ ȥİȣįĮȡșȡȫıİȦȢ IJȘȢ țİȡțȓįȠȢ µİ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȐ İʌĮțȩȜȠȣșĮ…..ǻ=30% ǹ=25%
4.2.8. ǻȣıțȚȞȘıȓĮ IJȦȞ ĮȡșȡȫıİȦȞ IJȠȣ ĮȖțȫȞȠȢ (ʌİȡȚȜĮµȕĮȞȠµȑȞȠȣ IJȠȣ ʌȡȘȞȚıµȠȪ
– ȣʌIJȚĮıµȠȪ)
īȚĮ IJȘȞ İțIJȓµȘıȘ IJȠȣ ȕĮșµȠȪ ĮȞȚțĮȞȩIJȘIJĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȣʌȠȜȠȖȓȗİIJĮȚ İʌȓ IJȘȢ
įȣıȤȑȡİȚĮȢ țȐµȥİȦȢ – İțIJȐıİȦȢ IJȠȣ ĮȖțȫȞȠȢ țĮȚ Ș įȣıȤȑȡİȚĮ ʌȡȘȞȚıµȠȪ – ȣʌIJȚĮıµȠȪ
ĮȣIJȠȪ (ǼȚț. 4.3).

¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
Ǽʌȓ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȠȪ ȣʌIJȚĮıµȠȪ – ʌȡȘȞȚıµȠȪ.
- Ǽʌȓ İȜĮijȡȐȢ įȣıțȚȞȘıȓĮȢ µİ İȪȡȠȢ țȚȞȒıİȦȢ IJȠȣ ʌȒȤİȦȢ Įʌȩ 0°110°…………………………………………………...ǻ=5% ǹ=4%
- Ǽʌȓ İȪȡȠȣȢ țȚȞȒıİȦȢ Įʌȩ 30°-135°………………ǻ=10% ǹ=8%
- Ǽʌȓ İȪȡȠȣȢ țȚȞȒıİȦȢ Įʌȩ 45°-145°……………….ǻ=10% ǹ=8%
- Ǽʌȓ İȪȡȠȣȢ țȚȞȒıİȦȢ Įʌȩ 45°-110°……………….ǻ=15% ǹ=12%
- Ǽʌȓ İȪȡȠȣȢ țȚȞȒıİȦȢ Įʌȩ 60°-100°……………….ǻ=20% ǹ=16%
- Ǽʌȓ İȪȡȠȣȢ țȚȞȒıİȦȢ Įʌȩ 0°-60°………………….ǻ=30% ǹ=24%
- Ǽʌȓ İȪȡȠȣȢ țȚȞȒıİȦȢ Įʌȩ 0°-45°………………….ǻ=40% ǹ=35%
Ǽʌȓ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȠȪ İȪȡȠȣȢ țȐµȥİȦȢ – İțIJȐıİȦȢ (110°-45°) ȩıȠȞ ĮijȠȡȐ IJȠ ʌȠıȠıIJȩ
ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȠȣ ʌİȡȚȠȡȚıµȠȪ IJȠȣ ȣʌIJȚĮıµȠȪ țĮȚ ʌȡȘȞȚıµȠȪ ȣʌȠȜȠȖȓȗİIJĮȚ ȦȢ
İȟȒȢ (ǼȚț. 4.4):

ȆȡȘȞȚıµȩȢ – ȊʌIJȚĮıµȩȢ 00-900
ǼȚț. 4.4.

¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- Ǽʌȓ İȜĮIJIJȫıİȦȢ IJȠȣ ʌȡȘȞȚıµȠȪ țĮIJȐ 40°…………………….……ǻ=5% ǹ=4%
- Ǽʌȓ İȜĮIJIJȫıİȦȢ IJȠȣ ȣʌIJȚĮıµȠȪ țĮIJȐ 40°……………………….…ǻ=5% ǹ=4%
Ǽʌȓ
țĮIJĮȡȖȒıİȦȢ
IJȠȣ
ȣʌIJȚĮıµȠȪ,
įȚĮIJȘȡȠȣµȑȞȠȣ
IJȠȣ
ʌȡȘȞȚıµȠȪ
………………………………………………………………………..ǻ=7% ǹ=5%
Ǽʌȓ
țĮIJĮȡȖȒıİȦȢ
IJȠȣ
ʌȡȘȞȚıµȠȪ,
įȚĮIJȘȡȠȣµȑȞȠȣ
IJȠȣ
ȣʌIJȚĮıµȠȪ
……………………………………………………………………....ǻ=10% ǹ=8%
- Ǽʌȓ țĮIJĮȡȖȒıİȦȢ IJȠȣ ʌȡȘȞȚıµȠȪ țĮȚ ȣʌIJȚĮıµȠȪ IJȘȢ ȤİȚȡȩȢ İȣȡȚıțȠµȑȞȘȢ ıİ İȞįȚȐµİıȘ
șȑıȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ ………………………………………...ǻ=15% ǹ=10%
Ǽʌȓ
țĮIJĮȡȖȒıİȦȢ
IJȠȣ
ȣʌIJȚĮıµȠȪ
IJȘȢ
ȤİȚȡȩȢ
İȣȡȚıțȠµȑȞȘȢ
İȞ
ʌȡȘȞȚıµȫ………………………………………………………….…ǻ=20% ǹ=15%
Ǽʌȓ
țĮIJĮȡȖȒıİȦȢ
IJȠȣ
ʌȡȘȞȚıµȠȪ
IJȘȢ
ȤİȚȡȩȢ
İȣȡȚıțȠµȑȞȘȢ
İȞ
ȣʌIJȚĮıµȫ………………………………………………………..……ǻ=35% ǹ=25%
4.2.9. ǹȖțȪȜȦıȘ – ĮȡșȡȩįİıȘ ĮȖțȫȞȠȢ țĮȚ ʌȘȤİȠțĮȡʌȚțȒȢ
ȅ ȕĮșµȩȢ ĮȞȚțĮȞȩIJȘIJĮȢ İʌȓ ĮȖțȣȜȫıİȦȢ Ȓ ĮȡșȡȠįȑıİȦȢ IJȠȣ ĮȖțȫȞȠȢ İȓȞĮȚ ĮȞȐȜȠȖȠȢ
IJȘȢ șȑıİȦȢ (ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȒȢ Ȓ ȩȤȚ) ıIJȘȞ ȠʌȠȓĮ țĮIJȑȤİȚ IJȠ ĮȞIJȚȕȡȐȤȚȠ ȦȢ ʌȡȠȢ IJȠȞ ȕȡĮȤȓȠȞĮ.
Ǿ İȣµİȞȑıIJİȡȘ ȖȦȞȓĮ ĮȖțȣȜȫıİȦȢ – ĮȡșȡȠįȑıİȦȢ IJȠȣ ĮȖțȫȞȠȢ İȓȞĮȚ Ș ȖȦȞȓĮ IJȦȞ 90° 110° țĮȚ Ș ʌȜȑȠȞ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȒ ȚțĮȞȩIJȘIJĮ ıIJȠ ȐȞȦ ȐțȡȠ ĮʌȠįȓįİIJĮȚ ȩIJĮȞ Ș ʌȘȤİȠțĮȡʌȚțȒ
İȣȡȓıțİIJĮȚ ıİ ȠȣįȑIJİȡȘ șȑıȘ (0°) ĮȡșȡȠįȑıİȦȢ Ȓ ĮȖțȣȜȫıİȦȢ İijȩıȠȞ ıȣȞȣʌȐȡȤİȚ
ʌȐșȘıȘ ĮȣIJȒȢ. DzIJıȚ ȑȤȠȣµİ:
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ȂݵȠȞȦµȑȞȘ ĮȖțȪȜȦıȘ – ĮȡșȡȩįİıȘ IJȠȣ ĮȖțȫȞȠȢ µİ µȘ įȚĮIJĮȡĮȖµȑȞȘ IJȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ
IJȘȢ ʌȘȤİȠțĮȡʌȚțȒȢ. ĬȑıȘ ĮȖțȣȜȫıİȦȢ – ĮȡșȡȠįȑıİȦȢ
0°-40°……………………………….ǻ=40% ǹ=35%
40°-90°……………………………...ǻ=35% ǹ=30%
90°-110°…………………………….ǻ=30% ǹ=25%
110°-130°…………………………...ǻ=35% ǹ=30%
130°-150°…………………………...ǻ=40% ǹ=35%
-

ǹȖțȫȞĮȢ ıİ șȑıȘ ĮȖțȣȜȫıİȦȢ – ĮȡșȡȠįȑıİȦȢ 90°-110°
ȆȘȤİȠțĮȡʌȚțȒ ıİ ȠȣįȑIJİȡȘ șȑıȘ 0°…………ǻ=30% ǹ=25%
ȆȘȤİȠțĮȡʌȚțȒ ıİ șȑıȘ ʌȡȘȞȚıµȠȪ!45°……..ǻ=35% ǹ=30%
ȆȘȤİȠțĮȡʌȚțȒ ıİ șȑıȘ ȣʌIJȚĮıµȠȪ!45°……..ǻ=40% ǹ=35%

-

ǹȖțȫȞĮȢ ıİ șȑıȘ ĮȖțȣȜȫıİȦȢ – ĮȡșȡȠįȑıİȦȢ 120° - 135°
ȆȘȤİȠțĮȡʌȚțȒ ıİ ȠȣįȑIJİȡȘ șȑıȘ 0°…………ǻ=40% ǹ=35%
ȆȘȤİȠțĮȡʌȚțȒ ıİ șȑıȘ ʌȡȘȞȚıµȠȪ!45°……..ǻ=45% ǹ=40%
ȆȘȤİȠțĮȡʌȚțȒ ıİ șȑıȘ ȣʌIJȚĮıµȠȪ!45°……..ǻ=50% ǹ=45%

-

ǹȖțȫȞĮȢ ıİ șȑıȘ ĮȖțȣȜȫıİȦȢ – ĮȡșȡȠįȑıİȦȢ 20° - 45°

ȆȘȤİȠțĮȡʌȚțȒ ıİ ȠȣįȑIJİȡȘ șȑıȘ 0°…………ǻ=45% ǹ=40%
ȆȘȤİȠțĮȡʌȚțȒ ıİ șȑıȘ ʌȡȘȞȚıµȠȪ!45°……..ǻ=50% ǹ=45%
ȆȘȤİȠțĮȡʌȚțȒ ıİ șȑıȘ ȣʌIJȚĮıµȠȪ!45°……..ǻ=55% ǹ=50%
4.2.10 ǹțȡȦIJȘȡȚĮıµȠȓ ĮȞIJȚȕȡĮȤȓȠȣ (ĮʌİȟȐȡșȡȦıȘ ĮȖțȫȞȠȢ – ȐȞȦ, µȑıȠȣ țĮȚ țȐIJȦ
IJȡȚIJȘµȠȡȓȠȣ ĮȞIJȚȕȡĮȤȓȠȣ)
(ȁĮµȕȐȞİIJĮȚ ȣʌȩȥȘ ʌȐȞIJĮ Ș ʌȠȚȩIJȘIJĮ IJȠȣ țȠȜȠȕȫµĮIJȠȢ țĮȚ Ș įȣȞĮIJȩIJȘIJĮ İijĮȡµȠȖȒȢ
ʌȡȠșİIJȚțȠȪ µȑȜȠȣȢ).
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
Ǽʌȓ ĮʌİȟĮȡșȡȫıİȦȢ IJȠȣ ĮȖțȫȞȠȢ………………ǻ=60-70% ǹ=50-60%
īȚĮ IJȠȞ țĮșȠȡȚıµȩ IJȠȣ ʌȠıȠıIJȠȪ ĮȞȚțĮȞȩIJȘIJĮȢ İʌȓ ĮțȡȦIJȘȡȚĮıµȠȪ IJȠȣ ĮȞIJȚȕȡĮȤȓȠȣ
țȐIJȦ Įʌȩ IJȠȞ ĮȖțȫȞĮ (ȐȞȦ – µȑıȠȣ Ȓ țȐIJȦ IJȡȚIJȘµȠȡȓȠȣ) µİȖȐȜȘ ıȘµĮıȓĮ ȑȤİȚ İȐȞ Ƞ
ĮțȡȦIJȘȡȚĮıµȩȢ İȓȞĮȚ ʌȐȞȦ Ȓ țȐIJȦ Įʌȩ IJȚȢ țĮIJĮijȪıİȚȢ IJȠȣ įȚțȑijĮȜȠȣ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ µȣȩȢ.
[ȅ țİȡțȚįȚțȩȢ IJȑȞȠȞIJĮȢ țĮIJĮijȪİIJĮȚ ıIJȠ țİȡțȚįȚțȩ (įȚțİijĮȜȚțȩ) ȩȖțȦµĮ țĮȚ Ƞ ȦȜȑȞȚȠȢ
ȚıȠȨȥȫȢ ıIJȠ ȑıȦ IJµȒµĮ IJȘȢ ʌİȡȚIJȠȞȓĮȢ IJȠȣ ʌȘȤȑȦȢ].
ȀĮșȠȡȓȗȠȣµİ ȑIJıȚ ȦȢ ȐȞȦ IJȡȚIJȘµȩȡȚȠ IJȠ IJµȒµĮ IJȠȣ ĮȞIJȚȕȡĮȤȓȠȣ Įʌȩ IJȠȞ ĮȖțȫȞĮ ȑȦȢ țĮȚ
IJȠ ıȘµİȓȠ țĮIJĮijȪıİȦȢ IJȠȣ įȚțİijȐȜȠȣ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ µȣȩȢ, µȑıȠ IJȡȚIJȘµȩȡȚȠ IJȠ IJµȒµĮ
ʌİȡȚijİȡȚțȩIJİȡĮ IJȘȢ țĮIJĮijȪıİȦȢ IJȠȣ įȚțİijȐȜȠȣ µȣȩȢ ȑȦȢ țĮȚ 8 İțĮIJȠıIJȐ ʌȡȠ IJȠȣ țȐIJȦ
ʌȑȡĮIJȠȢ IJȘȢ țİȡțȓįȠȢ țĮȚ țȐIJȦ IJȡȚIJȘµȩȡȚȠ IJȠ IJµȒµĮ IJȠȣ țȐIJȦ ʌȑȡĮIJȠȢ IJȘȢ țİȡțȓįȠȢ ȑȦȢ
țĮȚ 8 İțĮIJȠıIJȐ țİȞIJȡȚțȩIJİȡĮ Įʌȩ IJȠ țȐIJȦ ʌȑȡĮȢ IJȘȢ țİȡțȓįȠȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ǹțȡȦIJȘȡȚĮıµȩȢ ıİ:
- ȐȞȦ IJȡȚIJȘµȩȡȚȠ………………………..ǻ=60-70% ǹ=50-60%
- µȑıȠ IJȡȚIJȘµȩȡȚȠ……………………….ǻ=45-55% ǹ=35-45%
- țȐIJȦ IJȡȚIJȘµȩȡȚȠ………………………ǻ=45-55% ǹ=35-45%
4.2.11 AȡșȡȓIJȚįĮ IJȠȣ ĮȖțȫȞȠȢ (µİIJĮIJȡĮȣµĮIJȚțȒ – ȡİȣµĮIJȠİȚįȒȢ – ijȣµĮIJȚȫįȘȢ
ț.Ȝ..ʌ.)
Ǿ ĮȡșȡȓIJȚįĮ IJȠȣ ĮȖțȫȞȠȢ İȓȞĮȚ ʌĮșȠȜȠȖȚțȒ țĮIJȐıIJĮıȘ Ș ȠʌȠȓĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ
ʌȡȠțĮȜȑıİȚ įȣıțĮµȥȓĮ IJȘȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ IJȠȣ µİIJȐ ıȣȞȠįȠȪ ȐȜȖȠȣȢ Ȓ țĮȚ ȞĮ țĮIJĮȜȒȟİȚ
ıIJȘȞ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ – șİȡĮʌİȓĮ İțȜȠȖȒȢ - ĮȡșȡȠįİıȓĮ IJȠȣ.
- ȉĮ ʌȠıȠıIJȐ ĮȞȚțĮȞȩIJȘIJĮȢ İʌȓ µȠȞȓµȠȣ įȣıțĮµȥȓĮȢ ȑȤȠȣȞ ȩʌȦȢ ıIJȠ țİijȐȜĮȚȠ 4.2.8.
- ȉĮ ʌȠıȠıIJȐ ĮȞȚțĮȞȩIJȘIJĮȢ İʌȓ ĮȡșȡȠįİıȓĮȢ ȑȤȠȣȞ ȩʌȦȢ ıIJȠ țİijȐȜĮȚȠ 4.2.9.
4.2.12 ǹȡșȡȠʌȜĮıIJȚțȒ IJȠȣ ĮȖțȫȞȠȢ
ȆȡȠțİȚµȑȞȠȣ ȞĮ ĮȞIJȚµİIJȦʌȚıșȠȪȞ ʌĮșȠȜȠȖȚțȑȢ țĮIJĮıIJȐıİȚȢ įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ IJȠȣ
ĮȖțȫȞȠȢ, IJȡĮȣµĮIJȚțȑȢ Ȓ µȘ, µȑșȠįȠȢ IJȦȞ IJİȜİȣIJĮȓȦȞ İIJȫȞ İȓȞĮȚ Ș ĮȡșȡȠʌȜĮıIJȚțȒ IJȠȣ
ĮȖțȫȞȠȢ.
ȊʌȐȡȤȠȣȞ įȪȠ IJȪʌȠȚ ȠȜȚțȫȞ ĮȡșȡȠʌȜĮıIJȚțȫȞ ĮȖțȫȞȠȢ.

- ȉȪʌȠȢ (ǿ) ȘµȚʌİȡȚȠȡȚıIJȚțȩȢ Ȓ (µİȞIJİıȑ).
- ȉȪʌȠȢ (ǿǿ) µȘ ʌİȡȚȠȡȚıIJȚțȩȢ (IJȡȚĮȟȠȞȚțȒ ʌȡȩșİıȘ).
ȀĮȚ ȖȚĮ IJȠȣȢ įȪȠ IJȪʌȠȣȢ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȜȒșȠȢ İʌȚʌȜȠțȫȞ țĮȚ IJȠ µȑȖȚıIJȠ İȪȡȠȢ țȚȞȒıİȦȞ IJȠȣ
ĮȖțȫȞȠȢ įİȞ ȟİʌİȡȞȐ IJȚȢ 60°.
ȉĮ ʌȠıȠıIJȐ ĮȞȚțĮȞȩIJȘIJĮȢ țĮșȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȠȣ İʌȚʌȑįȠȣ ĮȞĮțIJȒıİȦȢ IJȘȢ
ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ IJȘȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ IJȠȣ ĮȖțȫȞȠȢ ȩʌȦȢ ıIJȠ țİijȐȜĮȚȠ 4.2.8. ʌȡȠıșȑIJȠȞIJĮȢ țĮȚ
ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ 20% ȜȩȖȦ IJȘȢ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ ĮȡșȡȠʌȜĮıIJȚțȒȢ.
4.3. ȀǹȀȍȈǼǿȈ Ȁǹǿ ǹȁȁǼȈ ǺȁǹǺǼȈ ȆǾȋǼȅȀǹȇȆǿȀǾȈ Ȁǹǿ ǹȀȇǹȈ
ȋǼǿȇȅȈ
4.3.1. ȀĮIJȐȖµĮIJĮ ıțĮijȠİȚįȠȪȢ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǼȓȞĮȚ Įʌȩ IJĮ ʌȜȑȠȞ ıȣȞȒșȘ țĮIJȐȖµĮIJĮ IJȠȣ țĮȡʌȠȪ. ȁȩȖȦ IJȘȢ ȚįȚȐȗȠȣıȘȢ ĮȚµĮIJȫıİȦȢ
ĮȣIJȠȪ ıIJĮ țĮIJȐȖµĮIJĮ IJȠȣ țİȞIJȡȚțȠȪ ʌȩȜȠȣ İȜȜȠȤİȪİȚ Ƞ țȓȞįȣȞȠȢ IJȘȢ ȥİȣįĮȡșȡȫıİȦȢ
țĮȚ ĮıȒʌIJȠȣ ȞİțȡȫıİȦȢ, țĮIJȐıIJĮıȘ ʌȠȣ șĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıİ ĮȞȐʌIJȣȟȘ ȠıIJİȠĮȡșȡȓIJȚįĮȢ IJȠȣ
țĮȡʌȠȪ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȉĮ µȩȞĮ İȞȠȤȜȒµĮIJĮ ʌȠȣ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȠijİȓȜȠȞIJĮȚ ıIJȘ µĮțȡȐ ĮțȚȞȘIJȠʌȠȓȘıȘ
ʌȠȣ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ ȖȚĮ IJȘȞ ʌȜȒȡȘ ʌȫȡȦıȘ (45-60 ȘµȑȡİȢ). ǹȣIJȐ İȓȞĮȚ ȒʌȚĮ įȣıțȚȞȘıȓĮ IJȠȣ
țĮȡʌȠȪ Ȓ țĮȚ IJȠȣ ĮȞIJȓȤİȚȡȠȢ țĮȚ İȜĮijȡȐ ȑțʌIJȦıȘ IJȘȢ µȣȧțȒȢ ȚıȤȪȠȢ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ȃİ IJȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ IJȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ʌȦȡȫıİȦȢ Ș țȐțȦıȘ ĮȣIJȒ įİȞ țĮIJĮȜİȓʌİȚ µȩȞȚµȘ
ĮȞĮʌȘȡȓĮ, ȑIJıȚ ȫıIJİ ȠȚ įȚȐijȠȡȠȚ ĮıijĮȜȚıIJȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ ȩʌȦȢ ȘȜȚțȓĮ, İʌȐȖȖİȜµĮ țĮȚ
µȠȡijȦIJȚțȩ İʌȓʌİįȠ ȞĮ µȘȞ ȑȤȠȣȞ ȚįȚĮȓIJİȡȘ ıȘµĮıȓĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………….………..ǻ=0-10%
ǹ=0-5%
Įʌȩ IJȘȢ ʌȦȡȫıİȦȢ IJȠȣ țĮIJȐȖµĮIJȠȢ ȖȚĮ ʌİȡȓʌȠȣ 6 µȒȞİȢ, ʌȑȡĮȞ IJȦȞ ȠʌȠȓȦȞ įİȞ
ȣijȓıIJĮIJĮȚ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ.
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ǼȞȓȠIJİ IJĮ țĮIJȐȖµĮIJĮ IJȠȣ ıțĮijȠİȚįȠȪȢ țĮIJĮȜȒȖȠȣȞ ıİ ȥİȣįȐȡșȡȦıȘ IJȠȣ țĮIJİĮȖȩIJȠȢ
IJµȒµĮIJȠȢ IJȠȣ ȠıIJȠȪ țĮȚ ȐıȘʌIJȠ ȞȑțȡȦıȘ ĮȣIJȠȪ, țĮIJȐıIJĮıȘ ʌȠȣ șĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıİ
ĮȞȐʌIJȣȟȘ ȠıIJİȠĮȡșȡȓIJȚįĮȢ IJȘȢ ʌȘȤİȠțĮȡʌȚțȒȢ. ǹȞ ȕȡȚıțȩµĮıIJİ ıIJȠ ıIJȐįȚȠ IJȘȢ
ȥİȣįĮȡșȡȫıİȦȢ Ȓ țĮȚ IJȘȢ ĮıȒʌIJȠȣ ȞİțȡȫıİȦȢ ȤȦȡȓȢ ıIJȠȚȤİȓĮ ȠıIJİȠĮȡșȡȓIJȚįĮȢ IJĮ
ıȣµʌIJȫµĮIJĮ șĮ ĮijȠȡȠȪȞ µȓĮ ȒʌȚĮ įȣıțȚȞȘıȓĮ IJȠȣ țĮȡʌȠȪ ıȣȞȠįİȣȩµİȞȘ Įʌȩ ȐȜȖȠȢ.
ǹțIJȚȞȠȖȡĮijȚțȫȢ įȚĮʌȚıIJȠȪIJĮȚ Ș ȥİȣįȐȡșȡȦıȘ țĮȚ ĮȞ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ʌİȡȓ ĮıȒʌIJȠȣ
ȞİțȡȫıİȦȢ ʌȪțȞȦıȘ IJȠȣ țĮIJİĮȖȩIJȠȢ IJµȒµĮIJȠȢ IJȠȣ ȠıIJȠȪ țĮȚ ʌȚșĮȞȩȞ țĮȚ İȜȐIJIJȦıȘ IJȠȣ
µİȖȑșȠȣȢ ĮȣIJȠȪ.

x
ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ țĮIJȐıIJĮıȘ įȪȞĮIJĮȚ ȞĮ ĮȞIJȚµİIJȦʌȚıșİȓ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȐ µİ țĮȜȒ İȟȑȜȚȟȘ, ĮȜȜȚȫȢ ʌȦȢ șĮ
ȠįȘȖȘșȠȪµİ ıİ ĮȞȐʌIJȣȟȘ ĮȡșȡȓIJȚįĮȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ
ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………………..ǻ=10-15%
ǹ=5-15%
ȖȚĮ 1 ȤȡȩȞȠ, ʌȑȡĮȞ IJȠȣ ȠʌȠȓȠȣ IJȠ Ȇ.ǹ. șĮ İȟĮȡIJȘșİȓ Įʌȩ IJȘȞ ĮȞȐʌIJȣȟȘ IJȘȢ
ȠıIJİȠĮȡșȡȓIJȚįĮȢ.
3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
Ǽʌȓ ȥİȣįĮȡșȡȫıİȦȢ µİ ıIJȠȚȤİȓĮ ȠıIJİȠĮȡșȡȓIJȚįĮȢ – ȠıIJİȠʌȦȡȫıİȦȢ, ıȘµĮȞIJȚțȒȢ
İʌȫįȣȞȠȣ įȣıțȚȞȘıȓĮȢ.
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………….ǻ=10-25% ǹ=15-20%
4.3.2. ȆİȡȚµȘȞȠİȚįȑȢ İȟȐȡșȡȘµĮ, İȟȐȡșȡȘµĮ µȘȞȠİȚįȠȪȢ - ȐıȘʌIJȘ ȞȑțȡȦıȘ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȈȠȕĮȡȒ țȐțȦıȘ IJȠȣ țĮȡʌȠȪ. ǿįȚĮȓIJİȡȘ ıȘµĮıȓĮ ȑȤİȚ Ș ʌȡȫȚµȘ ĮȞȐIJĮȟȘ, ȜȩȖȦ IJȘȢ
ʌȚȑıİȦȢ, IJȘȞ ȠʌȠȓĮ Įıțİȓ IJȠ İȟĮȡșȡȦșȑȞ µȘȞȠİȚįȑȢ İʌȓ IJȠȣ µȑıȠȣ ȞİȪȡȠȣ țĮȚ IJȠȣ
țȚȞįȪȞȠȣ IJȘȢ ĮıȒʌIJȠȣ ȞİȣȡȫıİȦȢ IJȠȣ ȚįȓȠȣ µȘȞȠİȚįȠȪȢ, țĮIJȐıIJĮıȘ Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ȠįȘȖȒıİȚ
ıİ ĮȞȐʌIJȣȟȘ ĮȡșȡȓIJȚįĮȢ IJȘȢ ʌȘȤİȠțĮȡʌȚțȒȢ. ǼȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩȞ ıIJȘȞ ȓįȚĮ țȐțȦıȘ ȞĮ
ıȣȞȣʌȐȡȤİȚ țĮȚ țȐIJĮȖµĮ IJȠȣ ıțĮijȠİȚįȠȪȢ ȠıIJȠȪ ȠʌȩIJİ Ș ʌȡȩȖȞȦıȘ țĮșȓıIJĮIJĮȚ
įȣıµİȞȑıIJİȡȘ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1o ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ – ǼȡȖĮıIJȘȡȚĮțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
Ǽʌȓ İȖțĮȓȡȠȣ ĮȞĮIJȐȟİȦȢ IJȠȣ İȟĮȡșȡȒµĮIJȠȢ įȣȞĮIJȩȞ Ƞ ĮıijĮȜȚıµȑȞȠȢ ȞĮ ĮȚIJȚȐIJĮȚ ȒʌȚĮ
įȣıțȚȞȘıȓĮ IJȠȣ țĮȡʌȠȪ.
ȅ ĮțIJȚȞȠȜȠȖȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ įİȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ʌĮșȠȜȠȖȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ țĮȜȒ. ǻİȞ țĮIJĮȜİȓʌİIJĮȚ µȩȞȚµȠȢ ĮȞĮʌȘȡȓĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………….ǻ=0-10% ǹ=0-5%
ȖȚĮ 6 µȒȞİȢ ʌȑȡĮȞ IJȦȞ ȠʌȠȓȦȞ įİȞ ȣijȓıIJĮIJĮȚ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ.
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
Ǽʌȓ ʌĮȡĮµİȜȘµȑȞȠȣ İȟĮȡșȡȒµĮIJȠȢ țĮȚ ʌȚȑıİȦȢ IJȠȣ µȑıȠȣ ȞİȪȡȠȣ Ƞ ĮıijĮȜȚıµȑȞȠȢ
ĮȚIJȚȐIJĮȚ ĮȚµȦįȓĮ ıIJȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ țĮIJĮȞȠµȒȢ IJȠȣ µȑıȠȣ ȞİȪȡȠȣ, įȣȞĮIJȩȞ įİ țĮȚ țĮȣıĮȜȖȓĮ.
ȀȜȚȞȚțȫȢ įȚĮʌȚıIJȫȞİIJĮȚ ȑțʌIJȦıȘ IJȘȢ µȣȧțȒȢ ȚıȤȪȠȢ ıIJȘȞ țĮIJĮȞȠµȒ IJȠȣ µȑıȠȣ ȞİȪȡȠȣ
ʌȚșĮȞȩȞ įİ țĮȚ ĮIJȡȠijȓĮ IJȠȣ șȑȞĮȡȠȢ.

ǼȡȖĮıIJȘȡȚĮțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹʌȩ IJȠȞ ǾȂī/țȩ ȑȜİȖȤȠ ʌȡȠțȪʌIJȠȣȞ ʌĮșȠȜȠȖȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ĮijȠȡȠȪȞ IJȠ µȑıȠ ȞİȪȡȠ.
ǹțIJȚȞȠȜȠȖȚțȩȢ įȚĮțȡȓȞİIJĮȚ IJȠ İȟĮȡșȡȦșȑȞ µȘȞȠİȚįȑȢ Ȓ IJȠ ʌİȡȚµȘȞȠİȚįȑȢ İȟȐȡșȡȘµĮ.
ȆȚșĮȞȩȞ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ țĮȚ ıIJȠȚȤİȓĮ ĮȡȤȠµȑȞȘȢ ȞİțȡȫıİȦȢ IJȠȣ µȘȞȠİȚįȠȪȢ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ įȣıµİȞȒȢ ĮȞ Ș țĮIJȐıIJĮıȘ įİȞ ĮȞIJȚµİIJȦʌȚıșİȓ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȫȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………….ǻ=10-20% ǹ=5-15%
ȖȚĮ 1 ȤȡȩȞȠ, ʌȑȡĮȞ IJȠȣ ȠʌȠȓȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțIJȚµȘșİȓ IJȠ Ȇ.ǹ. ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȘȢ
țĮIJĮıIJȐıİȦȢ IJȠȣ µȑıȠȣ ȞİȪȡȠȣ Ȓ IJȘȞ ʌȚșĮȞȒ ĮȞȐʌIJȣȟȘ ȐıȘʌIJȘȢ ȞİțȡȫıİȦȢ IJȠȣ
µȘȞȠİȚįȠȪȢ.
3Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
Ǽʌȓ ȤȡȠȞȚıȐıȘȢ İȟĮȡșȡȫıİȦȢ IJȠȣ µȘȞȠİȚįȠȪȢ µİIJȐ ʌȚȑıİȦȢ IJȠȣ µȑıȠȣ ȞİȪȡȠȣ,
ݵijĮȞȓȗİIJĮȚ įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȦȞ ȣʌ’ ĮȣIJȠȪ ȞİȣȡȠȣµȑȞȦȞ µȣȫȞ (įĮțIJȪȜȦȞ), įȣıțȚȞȘıȓĮ
țĮȡʌȠȪ, ȠıIJİȠʌȩȡȦıȘ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ ȚįȚĮȓIJİȡĮ įȣıµİȞȒȢ. Ǽʌȓ ȕĮȡİȓĮȢ ȕȜȐȕȘȢ IJȠȣ µȑıȠȣ ȞİȪȡȠȣ ʌȠȣ ȑȤİȚ
țĮIJĮıIJİȓ ȤȡȠȞȓĮ įİȞ ĮȞĮµȑȞİIJĮȚ ȕİȜIJȓȦıȘ. ȅȚ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ İʌȐȖȖİȜµĮ țĮȚ ȘȜȚțȓĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ȜȘijșȠȪȞ ıȠȕĮȡȐ ȣʌȩȥȘ. Ǿ įȣıȤȑȡİȚĮ İȓȞĮȚ µİȖĮȜȪIJİȡȘ ıIJĮ İʌĮȖȖȑȜµĮIJĮ ʌȠȣ
ĮʌĮȚIJȠȪȞ ȚįȚĮȓIJİȡȘ įİȟȚȩIJȘIJĮ IJȠȣ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȠȣ țĮȡʌȠȪ ıȣȞįȣĮıµȑȞȘ µİ ȐıțȘıȘ įȪȞĮµȘȢ
İȟ ĮȣIJȠȪ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………….ǻ=20-30% ǹ=20-25%[1-2
ȤȡȩȞȚĮ]
4.3.3. DZıȘʌIJȘ ȞȑțȡȦıȘ µȘȞȠİȚįȠȪȢ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǼȞȓȠIJİ IJȠ µȘȞȠİȚįȑȢ ȣijȓıIJĮIJĮȚ ȐıȘʌIJȘ ȞȑțȡȦıȘ ȤȦȡȓȢ ʌȡȠȘȖȘșİȓıĮ țȐțȦıȘ. Ǿ
ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮ İȓȞĮȚ ʌȠȚțȓȜȘ țĮȚ ʌȠȜȜȑȢ ijȠȡȑȢ ĮįȚİȣțȡȓȞȚıIJȘ. Ǿ țĮIJȐıIJĮıȘ ĮȣIJȒ µİ IJȘȞ
ʌȐȡȠįȠ IJȠȣ ȤȡȩȞȠȣ șĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıIJȘȞ ĮȞȐʌIJȣȟȘ ĮȡșȡȓIJȚįĮȢ IJȘȢ ʌȘȤİȠțĮȡʌȚțȒȢ. ǻȣȞĮIJȩȞ
ȖȚĮ țȐʌȠȚȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıIJȘµĮ ȞĮ µȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ țȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ ʌĮȡȐ µȩȞȠȞ
ĮțIJȚȞȠȜȠȖȚțȐ (ʌȪțȞȦıȘ IJȠȣ µȘȞȠİȚįȠȪȢ țĮȚ İȜȐIJIJȦıȘ IJȠȣ µİȖȑșȠȣȢ IJȠȣ). Ȉ’ ĮȣIJȩ IJȠ
ıIJȐįȚȠ Ș ĮȞĮʌȘȡȓĮ įİȞ İȓȞĮȚ ĮȟȚȩȜȠȖȘ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………….ǻ=5-10% ǹ=0-5%
Ǽʌȓ ĮȞĮʌIJȪȟİȦȢ ĮȡșȡȓIJȚįĮȢ IJȘȢ ʌȘȤİȠțĮȡʌȚțȒȢ Ș İȟ ĮȣIJȒȢ ʌȡȠțȪʌIJȠȣıĮ ĮȞĮʌȘȡȓĮ șĮ
ĮȟȚȠȜȠȖȘșİȓ ıȪµijȦȞĮ µİ IJȠ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȠ țİijȐȜĮȚȠ.
4.3.4. ȀĮIJȐȖµĮIJĮ ȜȠȚʌȫȞ ȠıIJĮȡȓȦȞ IJȠȣ țĮȡʌȠȪ.

ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȉĮ țĮIJȐȖµĮIJĮ IJȦȞ ȜȠȚʌȫȞ ȠıIJĮȡȓȦȞ IJȠȣ țĮȡʌȠȪ İȓȞĮȚ ıʌȐȞȚĮ. ǹȞIJȚµİIJȦʌȓȗȠȞIJĮȚ įȚĮ
ȕȡĮȤȣȤȡȠȞȓȠȣ ĮțȚȞȘIJȠʌȠȚȒıİȦȢ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǼȞȓȠIJİ ıȣȞĮȞIJȫȞIJĮȚ ĮȚIJȚȐıİȚȢ IJȠȣ IJȪʌȠȣ IJȘȢ ȒʌȚĮȢ įȣıțȚȞȘıȓĮȢ IJȠȣ țĮȡʌȠȪ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ țĮȜȒ. Ǿ ĮȞȚțĮȞȩIJȘIJĮ İȓȞĮȚ ʌȡȩıțĮȚȡȘ țĮȚ ȠȚ įȚȐijȠȡȠȚ ĮıijĮȜȚıIJȚțȠȓ
ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ įİȞ ʌĮȓȗȠȣȞ ȡȩȜȠ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………….ǻ=0-10% ǹ=0-5%
ȖȚĮ 6 µȒȞİȢ ʌȑȡĮȞ IJȦȞ ȠʌȠȓȦȞ įİȞ ȣijȓıIJĮIJĮȚ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ.
Ǽʌȓ ıȣȞȣʌȐȡȟİȦȢ ȠıIJİȠʌȠȡȫıİȦȢ IJȪʌȠȣ Sudeck ıIJĮ İț IJȦȞ ʌȡȠȘȖȠȣµȑȞȦȞ
țĮIJĮıIJȐıİȦȞ ʌȡȠțȪʌIJȠȞIJĮ ʌȠıȠıIJȐ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ʌȡȠıIJȓșİIJĮȚ IJȠ Įʌȩ IJȠ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȠ
țİijȐȜĮȚȠ ʌȡȠțȪʌIJȠȞ ʌȠıȠıIJȩ.
4.3.5. ȀȐIJĮȖµĮ Bennet
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ȆȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ țȐIJĮȖµĮ IJµȒµĮIJȠȢ IJȘȢ ĮȡșȡȚțȒȢ ȕȐıİȦȢ IJȠȣ 1Ƞȣ µİIJĮțĮȡʌȓȠȣ IJȠ ȠʌȠȓȠ
ʌĮȡĮµȑȞİȚ ıIJȘ șȑıȘ IJȠȣ, İȞȫ IJȠ ıȪȞȠȜȠ IJȠȣ µİIJĮțĮȡʌȓȠȣ İȟĮȡșȡȠȪIJĮȚ ʌȡȠȢ IJĮ ȑȟȦ.
ĬİȡĮʌİȓĮ: ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒ – ȈȣȞIJȘȡȘIJȚțȒ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1o ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
Ǽʌȓ țĮȜȒȢ ʌȦȡȫıİȦȢ IJȠȣ țĮIJȐȖµĮIJȠȢ įȣȞĮIJȩȞ Ƞ ĮıijĮȜȚıµȑȞȠȢ ȞĮ ĮȚIJȚȐIJĮȚ ȒʌȚȠ ȐȜȖȠȢ
ıIJȘ ȕȐıȘ IJȠȣ ĮȞIJȓȤİȚȡĮ țĮȚ İȜĮijȡȐ įȣıȤȡȘıȓĮ ĮȣIJȠȪ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ țĮȜȒ. ǻİȞ țĮIJĮȜİȓʌİIJĮȚ µȩȞȚµȘ ĮȞĮʌȘȡȓĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………….ǻ=0-10% ǹ=0-5%
Įʌȩ IJȘȢ ʌȦȡȫıİȦȢ ȖȚĮ 6 µȒȞİȢ ʌȑȡĮȞ IJȦȞ ȠʌȠȓȦȞ įİȞ ȣijȓıIJĮIJĮȚ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ.
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȆȜȘµµİȜȠȪȢ ĮȞĮIJȐȟİȦȢ țĮȚ ıȣȖțȡĮIJȒıİȦȢ Ȓ İʌȓ ʌĮȡĮµİȜȘµȑȞȠȣ ʌĮȜĮȚȠȪ țĮIJȐȖµĮIJȠȢ Ƞ
ĮıijĮȜȚıµȑȞȠȢ ĮȚIJȚȐIJĮȚ µİȖȐȜȘ İʌȫįȣȞȠ įȣıțȚȞȘıȓĮ IJȠȣ ĮȞIJȓȤİȚȡĮ. ȀȜȚȞȚțȫȢ
įȚĮʌȚıIJȫȞȠȣµİ İʌȫįȣȞȠ ʌİȡȚȠȡȚıµȩ IJȘȢ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ ĮȞIJȓȤİȚȡĮ țĮȚ ʌĮȡĮµȩȡijȦıȘ
IJȘȢ ȀȂȀ ĮȡșȡȫıİȦȢ.

ǼȡȖĮıIJȘȡȚĮțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹțIJȚȞȠȜȠȖȚțȫȢ įȚĮțȡȓȞȠȞIJĮȚ ıIJȠȚȤİȓĮ ĮȞĮʌIJȪȟİȦȢ µİIJĮIJȡĮȣµĮIJȚțȒȢ ĮȡșȡȓIJȚįĮȢ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ įİȞ µʌȠȡİȓ ȞĮ șİȦȡȘșİȓ ȦȢ țĮȜȒ ȜȩȖȦ IJȘȢ ĮȞȐʌIJȣȟȘȢ IJȘȢ µİIJĮIJȡĮȣµĮIJȚțȒȢ
ĮȡșȡȓIJȚįĮȢ. ȉȠ İʌȐȖȖİȜµĮ țĮȚ Ș ȘȜȚțȓĮ ȑȤȠȣȞ ıȘµĮıȓĮ ȦȢ ĮıijĮȜȚıIJȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ. Ǿ
įȣıȤȑȡİȚĮ İȓȞĮȚ µİȖĮȜȪIJİȡȘ ıIJĮ İʌĮȖȖȑȜµĮIJĮ ʌȠȣ ĮʌĮȚIJȠȪȞ İȜİȪșİȡȘ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮ IJȠȣ
ĮȞIJȓȤİȚȡĮ țĮȚ ʌȜȒȡȘ µȣȧțȒ ȚıȤȪ ĮȣIJȠȪ.
¾

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………….ǻ=10-20% ǹ=5-10%

4.3.6. ȀĮIJȐȖµĮIJĮ µİIJĮțĮȡʌȓȦȞ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
ǹȡțİIJȐ ıȣȤȞȐ țĮIJȐȖµĮIJĮ, ıȣȞȘșȑıIJİȡȠ IJȦȞ ȠʌȠȓȦȞ İȓȞĮȚ IJȠ ȣʌȠțİijĮȜȚțȩ IJȠȣ 5Ƞȣ
µİIJĮțĮȡʌȓȠȣ. ǹȞIJȚµİIJȦʌȓȗȠȞIJĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȐ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȈȣȞȒșȦȢ ȩIJĮȞ ĮȣIJȐ IJĮ țĮIJȐȖµĮIJĮ ʌȦȡȦșȠȪȞ ıİ ȚțĮȞȠʌȠȚȘIJȚțȒ șȑıȘ Ț ĮıijĮȜȚıµȑȞȠȢ įİ
ĮȚIJȚȐIJĮȚ ȖȚĮ IJȓʌȠIJĮ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ țĮȜȒ. ǻİȞ țĮIJĮȜİȓʌİIJĮȚ µȩȞȚµȘ ĮȞĮʌȘȡȓĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………….0% ȐµijȦ
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
Ǽʌȓ ʌĮȡĮµİȜȘµȑȞȦȞ țĮIJĮȖµȐIJȦȞ ʌȦȡȦșȑȞIJȦȞ ıİ ʌȜȘµµİȜȒ șȑıȘ Ȓ İʌȓ ȥİȣįĮȡșȡȫıİȦȢ
Ƞ ĮıijĮȜȚıµȑȞȠȢ ĮȚIJȚȐIJĮȚ ȒʌȚĮ įȣıȤȡȘıȓĮ IJȘȢ ȐțȡĮȢ ȤİȚȡȩȢ.
ǼȡȖĮıIJȘȡȚĮțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹțIJȚȞȠȜȠȖȚțȫȢ įȚĮʌȚıIJȫȞİIJĮȚ Ș ʌȜȘµµİȜȒȢ șȑıȘ ʌȦȡȫıİȦȢ IJȠȣ µİIJĮțĮȡʌȓȠȣ ʌȚșĮȞȩȞ
țĮȚ İȣµİȖİșȒȢ ʌȫȡȠȢ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
Ǿ ʌȡȩȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ țĮȜȒ. ȅ ʌĮȡȐȖȠȞIJĮȢ İʌȐȖȖİȜµĮ țĮȚ ȘȜȚțȓĮ ȜȩȖȦ IJȘȢ țĮȜȒȢ
ʌȡȠȖȞȫıİȦȢ įİȞ ȑȤȠȣȞ ȚįȚĮȓIJİȡȘ ıȘµĮıȓĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………….0-5% ȐµijȦ
Ǽʌȓ țĮIJĮȖµȐIJȦȞ ʌİȡȚııȠIJȑȡȦȞ IJȠȣ İȞȩȢ µİIJĮțĮȡʌȓȠȣ
…………………………………………..ǻ=5-15% ǹ=5-10%
4.3.7. ȀĮIJȐȖµĮIJĮ ijĮȜȐȖȖȦȞ ȤİȚȡȩȢ

ȈȣȤȞȐ țĮȚ țĮȜȒȢ ʌȡȠȖȞȫıİȦȢ țĮIJȐȖµĮIJĮ ʌȠȣ ĮȞIJȚµİIJȦʌȓȗȠȞIJĮȚ ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȐ.
ǿįȚĮȚIJİȡȩIJȘIJĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ȩıĮ Įʌȩ IJĮ țĮIJȐȖµĮIJĮ IJȘȢ ȠȞȣȤȠijȩȡȠȣ ijȐȜĮȖȖȠȢ,
ıȣȞȠįİȪİIJĮȚ µİ ĮʌȩıʌĮıȘ İțIJİȓȞȠȞIJȠȢ IJȑȞȠȞIJȠȢ IJȠȣ įĮțIJȪȜȠȣ µİ ĮʌȠIJȑȜİıµĮ
ıijȣȡȠįĮțIJȣȜȓĮ. ǻİȞ țĮIJĮȜİȓʌȠȣȞ µȩȞȚµȘ ĮȞĮʌȘȡȓĮ. Ǽʌȓ țĮIJĮȖµȐIJȦȞ ijȐȜĮȖȖȠȢ İȞȩȢ Ȓ
ʌİȡȚııȠIJȑȡȦȞ įĮțIJȪȜȦȞ Ȓ İʌȓ ʌĮȡĮµİȜȘµȑȞȦȞ Ȓ ʌȦȡȦșȑȞIJȦȞ ıİ ʌȜȘµµİȜȒ șȑıȘ Ș
İțIJȓµȘıȘ IJȘȢ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİIJĮȚ ȕȐıİȚ IJȘȢ įȣıțȚȞȘıȓĮȢ Ȓ ĮȖțȣȜȫıİȦȢ
İȞįİȤȠµȑȞȦȢ IJȦȞ ijĮȜĮȖȖȠijĮȜĮȖȖȚțȫȞ ĮȡșȡȫıİȦȞ țĮȚ IJȘȢ ĮȞĮȜȩȖȠȣ įȣıȤȡȘıȓĮȢ țĮȚ
İțʌIJȫıİȦȢ IJȘȢ ıȣȜȜȘʌIJȚțȒȢ ȚțĮȞȩIJȘIJĮȢ IJȘȢ ȐțȡĮȢ ȤİȚȡȩȢ.
4.3.8.

ȌİȣįȐȡșȡȦıȘ įĮțIJȣȜȚțȫȞ ijĮȜȐȖȖȦȞ

ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
Ǽʌȓ țĮIJĮȖµȐIJȦȞ IJȦȞ įĮțIJȣȜȚțȫȞ ijĮȜȐȖȖȦȞ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ ʌȡȠțȪȥİȚ ȥİȣįȐȡșȡȦıȘ İʌȓ
ĮIJİȜȠȪȢ ĮțȚȞȘIJȠʌȠȚȒıİȦȢ Ȓ İʌȓ ʌĮȡĮµİȜȘµȑȞȦȞ țĮIJĮȖµȐIJȦȞ. ȂİȖĮȜȪIJİȡȘ ıȘµĮıȓĮ
ȑȤȠȣȞ ȠȚ ȥİȣįĮȡșȡȫıİȚȢ IJȠȣ ĮȞIJȓȤİȚȡĮ țĮȚ IJȠȣ įİȓțIJȘ ȜȩȖȦ IJȠȣ İʌȘȡİĮıµȠȪ IJȘȢ
ıȣȜȜȘʌIJȚțȒȢ ȚțĮȞȩIJȘIJȠȢ.
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ȅȚ ĮȚIJȚȐıİȚȢ ĮijȠȡȠȪȞ ȒʌȚĮ įȣıȤȡȘıȓĮ IJȠȣ ıȣȖțİțȡȚµȑȞȠȣ įĮțIJȪȜȠȣ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ǻİȞ țĮIJĮȜİȓʌİIJĮȚ ȐȟȚĮ ȜȩȖȠȣ ĮȞĮʌȘȡȓĮ ĮȞİȟȐȡIJȘIJĮ Įʌȩ IJȠȣȢ įȚȐijȠȡȠȣȢ ĮıijĮȜȚıIJȚțȠȪȢ
ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- Ȉİ ȥİȣįĮȡșȡȫıİȚȢ ȠȞȣȤȠijȩȡȠȣ ijȐȜĮȖȖȠȢ ĮȞİȟĮȡIJȒIJȦȢ įĮțIJȪȜȠȣ…………0% ȐµijȦ
- Ȉİ ȥİȣįĮȡșȡȫıİȚȢ IJȘȢ ȕĮıȚțȒȢ ijȐȜĮȖȖȠȢ IJȠȣ ĮȞIJȓȤİȚȡĮ Ȓ µȚĮȢ IJȦȞ įȪȠ ijĮȜȐȖȖȦȞ IJȠȣ
įİȓțIJȘ………………………………………………………..…ǻ=0-5% ǹ=0-3%
- Ȉİ ȥİȣįĮȡșȡȫıİȚȢ µȚĮȢ IJȦȞ ȜȠȚʌȫȞ ijĮȜȐȖȖȦȞ …………………….….0-3% ȐµijȦ
- Ȉİ ȥİȣįĮȡșȡȫıİȚȢ ʌİȡȚııȠIJȑȡȦȞ IJȘȢ µȚĮȢ ijȐȜĮȖȖȠȢ IJȦȞ ȜȠȚʌȫȞ įĮțIJȪȜȦȞ ȖȚĮ ȑȞĮ
ȑțĮıIJȠ įȐțIJȣȜȠ………………………………………………………….………3-5%
- Ǽʌȓ ıȣȞįȣĮıµȠȪ ȥİȣįĮȡșȡȫıİȦȢ ĮȞIJȓȤİȚȡĮ țĮȚ įİȓțIJȘ………………..5%-10% ȐµijȦ
4.3.9.

ǼȟĮȡșȡȒµĮIJĮ
ĮȡșȡȫıİȦȞ.

µİIJĮțĮȡʌȚȠijĮȜĮȖȖȚțȫȞ

țĮȚ

ijĮȜĮȖȖȠijĮȜĮȖȖȚțȫȞ

ȆȡȩțİȚIJĮȚ ʌİȡȓ İȟĮȡșȡȘµȐIJȦȞ IJĮ ȠʌȠȓĮ ĮȞ ĮȞĮIJĮȤșȠȪȞ țĮȚ ıȣȖțȡĮIJȘșȠȪȞ ȑȖțĮȚȡĮ țĮȚ
ȚțĮȞȠʌȠȚȘIJȚțȐ ȑȤȠȣȞ ʌȠȜȪ țĮȜȒ ʌȡȩȖȞȦıȘ țĮȚ įİȞ țĮIJĮȜİȓʌȠȣȞ µȩȞȚµȘ ĮȞĮʌȘȡȓĮ. Ǽʌȓ
ʌĮȡĮµİȜȘµȑȞȦȞ İȟĮȡșȡȘµȐIJȦȞ ʌȡȠțȪʌIJİȚ įȣıțȚȞȘıȓĮ IJȘȢ ıȣıIJȠȓȤȠȣ ĮȡșȡȫıİȦȢ țĮȚ Ș
İțIJȓµȘıȘ IJȘȢ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ ȕȐıİȚ IJȠȣ ĮȞIJȚıIJȠȓȤȠȣ țİijĮȜĮȓȠȣ ʌİȡȓ
įȣıțȚȞȘıȓĮȢ.

4.3.10. ǹȡșȡȓIJȚįĮ ʌȘȤİȠțĮȡʌȚțȒȢ
ǹ. ȆǹĬȅīǼȃǼǿǹ
- ȂİIJĮIJȡĮȣµĮIJȚțȒȢ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ țĮIJȩʌȚȞ țĮIJĮȖµȐIJȦȞ ʌİȡȚȠȤȒȢ țĮȡʌȠȪ Ȓ ĮıȒʌIJȠȣ
ȞİțȡȫıİȦȢ ıțĮijȠİȚįȠȪȢ Ȓ µȘȞȠİȚįȠȪȢ.
- ȈIJĮ ʌȜĮȓıȚĮ İțijȣȜȚıIJȚțȒȢ ĮȡșȡȠʌȐșİȚĮȢ ıIJȚȢ µİȖȐȜİȢ ȘȜȚțȓİȢ.
- ȈIJĮ ʌȜĮȓıȚĮ ȡİȣµĮIJȠİȚįȠȪȢ ĮȡșȡȓIJȚįĮȢ, ȥȦȡȚĮıȚțȒȢ ĮȡșȡȓIJȚįĮȢ ț.Ȝ.ʌ. (ȕȜ.
ĮȞIJȓıIJȠȚȤĮ țĮijȐȜĮȚĮ).
Ǻ. ǼȆǿȆǼǻǹ ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ
1Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
Ǽʌȓ ĮȡȤȩµİȞȘȢ ĮȡșȡȓIJȚįĮȢ ȠȚ ĮȚIJȚȐıİȚȢ ĮijȠȡȠȪȞ ȒʌȚĮ įȣıțȚȞȘıȓĮ IJȠȣ țĮȡʌȠȪ ȚįȚĮȚIJȑȡȦȢ
țĮIJȐ IJȘ ȡĮȤȚĮȓĮ țȐµȥȘ ȐȞİȣ ıIJȠȚȤİȓȦȞ ʌĮȡĮµȠȡijȫıİȦȢ IJȘȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ.
ǼȡȖĮıIJȘȡȚĮțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹțIJȚȞȠȖȡĮijȚțȫȢ: ıțȜȒȡȣȞıȘ IJȦȞ ĮȡșȡȚțȫȞ İʌȚijĮȞİȚȫȞ – İȜȐIJIJȦıȘ IJȠȣ µİıĮȡșȡȓȠȣ
įȚĮıIJȒµĮIJȠȢ
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȩțİȚIJĮȚ ʌİȡȓ İȟİȜȚțIJȚțȒȢ ʌĮșȒıİȦȢ. Ǽʌȓ ĮıȒʌIJȠȣ ȞİțȡȫıİȦȢ įȣȞĮIJȩȞ Ș ʌȠȡİȓĮ IJȘȢ
ȞȩıȠȣ ȞĮ ĮȞĮȤĮȚIJȚıșİȓ țĮIJȩʌȚȞ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒȢ İʌݵȕȐıİȦȢ. ȅ ʌĮȡȐȖȦȞ İʌȐȖȖİȜµĮ
ĮʌȠțIJȐ ıȘµĮıȓĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……ǻ=10-15% ǹ=5-10%[1-2 ȤȡȩȞȚĮ]
2Ƞ ǼʌȓʌİįȠ
ȀȜȚȞȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
Ȉİ ʌȡȠȤȦȡȘµȑȞĮ ıIJȐįȚĮ IJȘȢ ʌĮșȒıİȦȢ Ș ȐȡșȡȦıȘ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİIJĮȚ ȠȚįȘµĮIJȫįȘȢ țĮȚ
ʌĮȡĮµȠȡijȦµȑȞȘ. ǻȚĮʌȚıIJȫȞİIJĮȚ ȑȞIJȠȞȘ įȣıțȚȞȘıȓĮ IJȠȣ țĮȡʌȠȪ ȜȓĮȞ İʌȫįȣȞȠȢ.
ǼȡȖĮıIJȘȡȚĮțȐ İȣȡȒµĮIJĮ
ǹțIJȚȞȠȖȡĮijȚțȫȢ: țĮIJĮıIJȡȠijȒ IJȘȢ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ IJȘȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ IJȠȣ țĮȡʌȠȪ – µİȖȐȜȘ
İȜȐIJIJȦıȘ IJȠȣ µİıĮȡșȡȓȠȣ įȚĮıIJȒµĮIJȠȢ µȑȤȡȚȢ İȟĮȜİȓȥİȦȢ – ȣʌȠʌİȡȚȠıIJȚțȠȓ țȣıIJȚțȠȓ
ıȤȘµĮIJȚıµȠȓ – İțıİıȘµĮıµȑȞȘ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĮȡșȡȚțȫȞ İʌȚijĮȞİȚȫȞ – ıȤȘµĮIJȚıµȩȢ
ȠıIJİȠijȪIJȦȞ.
x ȆȇȅīȃȍȈǾ – ǿǹȉȇȅȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǹȆȅȌǾ
ȆȡȠȕȜȑʌİIJĮȚ ʌȡȠȧȠȪıĮ İʌȚįİȓȞȦıȘ. ȈȘµĮıȓĮ ȑȤİȚ IJȠ İʌȐȖȖİȜµĮ IJȠȣ ĮıijĮȜȚıµȑȞȠȣ țĮȚ
ȚįȚĮȓIJİȡȘ ĮȞ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ʌİȡȓ IJȘȢ įİȟȚȐȢ ʌȘȤİȠțĮȡʌȚțȒȢ İʌȓ įİȟȚȩȤİȚȡȠȢ țĮȚ ĮȞIJȓıIJȠȚȤĮ İʌȓ
ĮȡȚıIJİȡȩȤİȚȡȠȢ. ǼʌĮȖȖȑȜµĮIJĮ ʌȠȣ ĮʌĮȚIJȠȪȞ ȚįȚĮȚIJȑȡĮȞ İʌȚįİȟȚȩIJȘIJĮ țĮȚ İijĮȡµȠȖȒ
ʌȚȑıİȦȢ İț IJȘȢ ʌĮıȤȠȪıȘȢ ȤİȚȡȩȢ įȣıȤİȡĮȓȞȠȞIJĮȚ ıȘµĮȞIJȚțȐ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…ǻ=20-35% ǹ=15-25%[1-2 ȤȡȩȞȚĮ]

4.3.11 ǹȡșȡȠʌȜĮıIJȚțȑȢ
ĮȡșȡȫıİȦȞ

µİIJĮțĮȡʌȚȠijĮȜĮȖȖȚțȫȞ

țĮȚ

ijĮȜĮȖȖȠijĮȜĮȖȖȚțȫȞ

ȉİȤȞȚțȒ µȑșȠįȠȢ ĮȞIJȚµİIJȦʌȓıİȦȢ İʌȓ ȡİȣµĮIJȠİȚįȠȪȢ ĮȡșȡȓIJȚįĮȢ ȦȢ İʌȓ IJȠ ʌȜİȓıIJȠȞ, ȦȢ
țĮȚ İʌȓ ʌĮȡĮµȠȡijȦIJȚțȒȢ ĮȡșȡȓIJȚįĮȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȉȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ șĮ İȟĮȡIJȘșİȓ Įʌȩ IJȠ İʌȓʌİįȠ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮȢ IJȘȢ
ıȣȖțİțȡȚµȑȞȘȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ, įȘȜ. țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮ, ȐȜȖȠȢ, ĮțIJȚȞȠȜȠȖȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ (ȕȜ. IJĮ
ĮȞIJȓıIJȠȚȤĮ țİijȐȜĮȚĮ ʌİȡȓ įȣıțȚȞȘıȓĮȢ) țĮȚ ıIJĮ ʌȜĮȓıȚĮ IJȘȢ ȞȩıȠȣ Ș ȠʌȠȓĮ ʌȡȠțȐȜİıİ
IJȚȢ ĮȡșȡȚțȑȢ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ.
4.3.12 ǻȣıțȚȞȘıȓĮ IJȦȞ ĮȡșȡȫıİȦȞ IJȘȢ ʌȘȤİȠțĮȡʌȚțȒȢ țĮȚ ȜȠȚʌȫȞ ĮȡșȡȫıİȦȞ IJȘȢ
ȐțȡĮȢ ȤİȚȡȩȢ.
ǹ. ȁİȚIJȠȣȡȖȓĮ – țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮ ʌȘȤİȠțĮȡʌȚțȒȢ
Ǿ ʌȘȤİȠțĮȡʌȚțȒ ȐȡșȡȦıȘ ĮʌȠIJİȜİȓIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ țİȡțȚįȠțĮȡʌȚțȒ įȚȐȡșȡȦıȘ țĮȚ IJȘȞ
țİȡțȚįȦȜİȞȚțȒ ıȣȞįȑıµȦıȘ.
ǼʌȚIJİȜİȓ: Į) țȚȞȒıİȚȢ țȐµȥİȦȢ (İȪȡȠȢ 90°), ȕ) țȚȞȒıİȚȢ İțIJȐıİȦȢ (İȪȡȠȢ 90°), Ȗ)
ʌȡȠıĮȖȦȖȒ (İȪȡȠȢ 20°), į) ĮʌĮȖȦȖȒ(İȪȡȠȢ 30°) (ǼȚț.4.5).

īȚĮ IJȘȞ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮ IJȘȢ ʌȘȤİȠțĮȡʌȚțȒȢ ıȘµĮıȓĮ ȑȤİȚ țȣȡȓȦȢ IJȠ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩ ȤȡȒıȚµȠ
İȪȡȠȢ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ, ʌİȡȚȠȡȚıµȩȢ IJȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İʌȚijȑȡİȚ ĮȟȚȩȜȠȖȘ ĮȞĮʌȘȡȓĮ. ǹȣIJȩ ĮijȠȡȐ
țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮ İțIJȐıİȦȢ 20° ȑȦȢ 10°.
ǿ. ȆİȡȚȠȡȚıµȩȢ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ ʌȘȤİȠțĮȡʌȚțȒȢ
-

ȀĮIJĮıIJȐıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ʌİȡȚȠȡȚıµȩ IJȘȢ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ IJȘȢ ʌȘȤİȠțĮȡʌȚțȒȢ İȓȞĮȚ:
µĮțȡȠȤȡȩȞȚĮ ĮțȚȞȘIJȠʌȠȓȘıȘ IJȘȢ ʌȘȤİȠțĮȡʌȚțȒȢ
ȤȡȩȞȚİȢ ĮȡșȡȠʌȐșİȚİȢ
ĮȡșȡȓIJȚįİȢ, µȚțȡȠȕȚĮțȑȢ țĮȚ µȘ
µİIJĮIJȡĮȣµĮIJȚțȑȢ ĮȡșȡȓIJȚįİȢ țĮIJȩʌȚȞ țĮIJĮȖµȐIJȦȞ, ȥİȣįĮȡșȡȫıİȦȢ țĮȚ ĮıȒʌIJȠȣ
ȞİțȡȫıİȦȢ IJȠȣ ıțĮijȠİȚįȠȪȢ, ĮıȒʌIJȠȣ ȞİțȡȫıİȦȢ IJȠȣ µȘȞȠİȚįȠȪȢ. – ȠıIJİȠʌȩȡȦıȘ
IJȪʌȠȣ Sudeck.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
Ǿ İțIJȓµȘıȘ IJȘȢ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌIJİȚ țĮIJȩʌȚȞ ʌİȡȚȠȡȚıµȠȪ IJȘȢ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ IJȘȢ
ʌȘȤİȠțĮȡʌȚțȒȢ ȖȓȞİIJĮȚ ȦȢ İȟȒȢ:
- ǼȜĮijȡȠȪ ȕĮșµȠȪ ʌİȡȚȠȡȚıµȩȢ
DzțIJĮıȘ:30°-45°…………………………..ǻ=5-10% ǹ=0%
ȀȐµȥȘ :25°-35°…………………………..ǻ=0-5% ǹ=0%

- ȂİIJȡȓȠȣ ȕĮșµȠȪ ʌİȡȚȠȡȚıµȩȢ
DzțIJĮıȘ:20°-30°…………………………..ǻ=0% ǹ=0%
ȀȐµȥȘ :10°-25°…………………………..ǻ=5-10% ǹ=0-5%
- ȂİȖȐȜȠȣ ȕĮșµȠȪ ʌİȡȚȠȡȚıµȩȢ
DzțIJĮıȘ:5°-20°…………………………..ǻ=0% ǹ=0%
ȀȐµȥȘ :5°-10°…………………………..ǻ=10-20% ǹ=5-10%
- Ǽʌȓ ıȣȞȣʌȐȡȟİȦȢ ʌİȡȚȠȡȚıµȠȪ IJȦȞ țȚȞȒıİȦȞ ʌȡȘȞȚıµȠȪ – ȣʌIJȚĮıµȠȪ IJȠȣ ĮȞIJȚȕȡĮȤȓȠȣ
ıȣȞȣʌȠȜȠȖȓȗİIJĮȚ IJȠ İț IJȠȣ ʌİȡȚȠȡȚıµȠȪ ĮȣIJȒȢ ʌȡȠțȪʌIJȠȞ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ.
- Ǽʌȓ ıȣȞȣʌȐȡȟİȦȢ țĮȚ ȐȜȜȘȢ ȕȜȐȕȘȢ ıIJȠ ȓįȚȠ µȑȜȠȢ IJȩIJİ IJȠ ıȣȞȠȜȚțȩ Ȇ.ǹ. ʌȡȠțȪʌIJİȚ
Įʌȩ IJȠȞ ıȣȞȣʌȠȜȠȖȚıµȩ IJȦȞ Ȇ.ǹ. İțȐıIJȘȢ ȕȜȐȕȘȢ, IJȠȣ ĮȡșȡȠȓıµĮIJȠȢ µȘ įȣȞĮµȑȞȠȣ ȞĮ
ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ İțİȓȞȠ IJȠȣ ĮțȡȦIJȘȡȚĮıµȠȪ.
ǿǿ. ǹȖțȪȜȦıȘ ʌȘȤİȠțĮȡʌȚțȒȢ
ǹȖțȪȜȦıȘ IJȘȢ ʌȘȤİȠțĮȡʌȚțȒȢ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ȠȚ țĮIJĮıIJȐıİȚȢ ʌȠȣ İʌȚijȑȡȠȣȞ ʌİȡȚȠȡȚıµȩ IJȘȢ
țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ ĮȣIJȒȢ (ȕȜ. ĮȞIJȓıIJȠȚȤȠ țĮijȐȜĮȚȠ) ȩIJĮȞ įȚĮIJȡȑȤȠȣȞ ȖȚĮ ȚįȚĮȓIJİȡĮ µİȖȐȜȠ
ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıIJȘµĮ țĮȚ ȕİȕĮȓȦȢ ȠȚ ĮȡșȡȠįȑıİȚȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
Ǿ İțIJȓµȘıȘ IJȠȣ ʌȠıȠıIJȠȪ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİIJĮȚ ĮȞĮȜȩȖȦȢ µİ IJȘ șȑıȘ ıIJȘȞ ȠʌȠȓĮ
ȑȤİȚ ĮȖțȣȜȦșİȓ Ș ȐȡșȡȦıȘ.
- Ȉİ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȒ șȑıȘ, įȘȜĮįȒ ȡĮȤȚĮȓĮ țȐµȥȘ 30°-45°
………………………………………………..ǻ=10-15% ǹ=5-10%
- Ȉİ ȠȣįȑIJİȡȘ șȑıȘ įȘȜ. 0°………………………..ǻ=15% ǹ=10%
- Ȉİ ȡĮȤȚĮȓĮ țȐµȥȘ 45° țĮȚ ȐȞȦ…………...ǻ=20-30% ǹ=10-20%
- Ȉİ ʌĮȜĮµȚĮȓĮ țȐµȥȘ 10°-20°……………..ǻ=15-20% ǹ=10-15%
- Ȉİ ʌĮȜĮµȚĮȓĮ țȐµȥȘ 20°-45°…………….ǻ=20-40% ǹ=15-35%
- Ȉİ ʌĮȜĮµȚĮȓĮ țȐµȥȘ 45° țĮȚ ȐȞȦ…………...45-50% ǹ=35-45%
ǵIJĮȞ Ș ĮȖțȪȜȦıȘ IJȘȢ ʌȘȤİȠțĮȡʌȚțȒȢ ıȣȞȠįİȪİIJĮȚ țĮȚ Įʌȩ ȐȜȜȘȢ µȠȡijȒȢ Ȓ İȞIJȩʌȚıȘȢ
ĮȞĮʌȘȡȓĮ ıIJȠ ȓįȚȠ µȑȜȠȢ ȦȢ įȣıțȚȞȘıȓĮȢ įĮțIJȪȜȦȞ, ʌİȡȚȠȡȚıµȠȪ ʌȡȘȞȚıµȠȪ – ȣʌIJȚĮıµȠȪ
ț.Ȝ.ʌ. IJȩIJİ IJȠ ıȣȞȠȜȚțȩ Ȇ.ǹ. ʌȡȠțȪʌIJİȚ Įʌȩ IJȠȞ ıȣȞȣʌȠȜȠȖȚıµȩ IJȦȞ Ȇ.ǹ. İțȐıIJȘȢ
ȕȜȐȕȘȢ, IJȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ Ȇ.ǹ. µȘ įȣȞĮµȑȞȠȣ ȞĮ ȣʌİȡȕİȓ İțİȓȞȠ IJȠȣ ĮțȡȦIJȘȡȚĮıµȠȪ.
Ǻ. ȁİȚIJȠȣȡȖȓĮ – țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮ ĮȞIJȓȤİȚȡĮ
Ǿ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮ IJȠȣ ĮȞIJȓȤİȚȡĮ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪʌȜȠțȘ. ȅȚ ȕĮıȚțȑȢ țȚȞȒıİȚȢ İȓȞĮȚ: țȐµȥȘ,
ȑțIJĮıȘ, ĮʌĮȖȦȖȒ, ʌȡȠıĮȖȦȖȒ țĮȚ ĮȞIJȓșİıȘ. ǹȣIJȑȢ İʌȚIJİȜȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ IJȚȢ ʌĮȡĮțȐIJȦ
ĮȡșȡȫıİȚȢ:

1) ȂİıȠijĮȜĮȖȖȚțȒ Ȓ ijĮȜĮȖȖȠijĮȜĮȖȖȚțȒ: țȐµȥȘ țĮȚ ȑțIJĮıȘ 80° Įʌȩ IJȘȞ ȠȣįȑIJİȡȘ
șȑıȘ (0°) ʌȠȣ ĮȞIJȚıIJȠȚȤİȓ ıIJȘȞ IJȑȜİȚĮ ȑțIJĮıȘ IJȠȣ įĮțIJȪȜȠȣ. ǻȣȞĮIJȒ İȓȞĮȚ Ș
ȣʌİȡȑțIJĮıȘ IJȘȢ ijĮȜĮȖȖȠijĮȜĮȖȖȚțȒȢ ȑȦȢ 20°.
2) ȂİIJĮțĮȡʌȚȠijĮȜĮȖȖȚțȒ: țȐµȥȘ țĮȚ ȑțIJĮıȘ 50° Įʌȩ IJȘȞ ȠȣįȑIJİȡȘ șȑıȘ (0°) ʌȠȣ
ĮȞIJȚıIJȠȚȤİȓ ıIJȘȞ IJȑȜİȚĮ ȑțIJĮıȘ IJȠȣ įĮțIJȪȜȠȣ.
3) ȀĮȡʌȠµİIJĮțȐȡʌȚȠȢ: Į) țȐµȥȘ țĮȚ ȑțIJĮıȘ 15° Įʌȩ IJȘȞ ȠȣįȑIJİȡȘ șȑıȘ (0°) ʌȠȣ
ĮȞIJȚıIJȠȚȤİȓ ıIJȘȞ IJȑȜİȚĮ ȑțIJĮıȘ IJȠȣ įĮțIJȪȜȠȣ, ȕ) ĮʌĮȖȦȖȒ țĮȚ ʌȡȠıĮȖȦȖȒ (ǼȚț.
4.6.).
Ǿ ĮȞIJȓșİıȘ IJȠȣ ĮȞIJȓȤİȚȡĮ ĮʌȠIJİȜİȓ IJȘ ȕĮıȚțȒ țȓȞȘıȘ µȑıȦ IJȘȢ ȠʌȠȓĮȢ İʌȚIJİȜİȓIJĮȚ Ș
ıȪȜȜȘȥȘ. ȈȣȞIJȓșİIJĮȚ țĮȚ ȣʌȩ IJȦȞ 4 ȣʌȠȜȠȓʌȦȞ țȚȞȒıİȦȞ țĮȚ ı’ ĮȣIJȒ ıȣµµİIJȑȤȠȣȞ ȩȜİȢ
ȠȚ ĮȡșȡȫıİȚȢ IJȠȣ ĮȞIJȓȤİȚȡĮ. ȀĮIJȐȡȖȘıȘ IJȘȢ ĮȞIJȚșİIJȚțȒȢ țȚȞȒıİȦȢ IJȠȣ ĮȞIJȓȤİȚȡĮ ʌȡȠȢ IJȠ
įİȓțIJȘ, ıȣȞȚıIJȐ ĮȟȚȩȜȠȖȘ ĮȞĮʌȘȡȓĮ.

ī. ȁİȚIJȠȣȡȖȓĮ – țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮ ȜȠȚʌȫȞ įĮțIJȪȜȦȞ ȐțȡĮȢ ȤİȚȡȩȢ
ȅ įİȓțIJȘȢ, µȑıȠȢ, ʌĮȡȐµİıȠȢ țĮȚ µȚțȡȩȢ įȐțIJȣȜȠȢ İʌȚIJİȜȠȪȞ țȚȞȒıİȚȢ țȐµȥİȦȢ,
İțIJȐıİȦȢ, ĮʌĮȖȦȖȒȢ țĮȚ ʌȡȠıĮȖȦȖȒȢ įȚĮ IJȦȞ ʌĮȡĮțȐIJȦ ĮȡșȡȫıİȦȞ:
1) 2Ș µİıȠijĮȜĮȖȖȚțȒ Ȓ 2Ș ijĮȜĮȖȖȠijĮȜĮȖȖȚțȒ: țȐµȥȘ 90° țĮȚ ȕĮșµȩ ȣʌİȡİțIJȐıİȦȢ.
2) 1Ș µİıȠijĮȜĮȖȖȚțȒ Ȓ 1Ș ijĮȜĮȖȖȠijĮȜĮȖȖȚțȒ: țȐµȥȘ 100° țĮȚ ȕĮșµȩ
ȣʌİȡİțIJȐıİȦȢ.

3) ȂİIJĮțĮȡʌȚȠijĮȜĮȖȖȚțȒ: țȐµȥȘ 90°, ȑțIJĮıȘ 45°, ĮʌĮȖȦȖȒ țĮȚ ʌȡȠıĮȖȦȖȒ (ǼȚț.
4.7).

Ǿ țȐµȥȘ IJȦȞ įĮțIJȪȜȦȞ ĮʌȠIJİȜİȓ ȕĮıȚțȒ țȓȞȘıȘ, µȑıȦ IJȘȢ ȠʌȠȓĮȢ İʌȚIJİȜİȓIJĮȚ Ș
ıȪȜȜȘȥȘ ıȣȞįȣĮȗȩµİȞȘ µİ IJȘȞ ĮȞIJȚșİIJȚțȒ țȓȞȘıȘ IJȠȣ ĮȞIJȓȤİȚȡĮ. ǿįȚĮȓIJİȡȘ ıȘµĮıȓĮ įİȞ
ȑȤİȚ IJȩıȠ Ș ʌȜȒȡȘȢ țȐµȥȘ ȩıȠ țȐµȥȘ 20°-70° ȖȚĮ țȐșİ ȐȡșȡȦıȘ (ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩ İȪȡȠȢ
țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ).
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………..0%
ǿ. ȆİȡȚȠȡȚıµȩȢ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ IJȦȞ įĮțIJȪȜȦȞ
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
1) ȆİȡȚȠȡȚıµȩȢ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ İțȐıIJȘȢ įĮțIJȣȜȚțȒȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ µİµȠȞȦµȑȞȘȢ
ǻĮțIJȣȜȚțȑȢ ĮȡșȡȫıİȚȢ

ǼȪȡȠȢ țȚȞȒıİȦȢ 0°-20°
ǻ
ǹ

ǹȞIJȓȤİȚȡȠȢ
ȂİIJĮțĮȡʌȚȠijĮȜĮȖȖȚțȒ 4%
3%
ȂİıȠijĮȜĮȖȖȚțȒ
ǻİȓțIJȠȣ
ȂİIJĮțĮȡʌȚȠijĮȜĮȖȖȚțȒ 3%

ǼȪȡȠȢ țȚȞȒıİȦȢ 70°-90°
ǻ
ǹ

3%
3%

5%
4%

4%
3%

3%

4%

3%

1Ș µİıȠijĮȜĮȖȖȚțȒ
2Ș µİıȠijĮȜĮȖȖȚțȒ
ȂȑıȠȣ
ȂİIJĮțĮȡʌȚȠijĮȜĮȖȖȚțȒ
1Ș µİıȠijĮȜĮȖȖȚțȒ
2Ș µİıȠijĮȜĮȖȖȚțȒ
ȆĮȡĮµȑıȠȣ
ȂİIJĮțĮȡʌȚȠijĮȜĮȖȖȚțȒ
1Ș µİıȠijĮȜĮȖȖȚțȒ
2Ș µİıȠijĮȜĮȖȖȚțȒ
ȂȚțȡȠȪ
ȂİIJĮțĮȡʌȚȠijĮȜĮȖȖȚțȒ
1Ș µİıȠijĮȜĮȖȖȚțȒ
2Ș µİıȠijĮȜĮȖȖȚțȒ

2)

3%
0%

3%
0%

3%
1%

3%
1%

3%
3%
0%

2%
2%
0%

3%
3%
1%

3%
3%
1%

2%
2%
0%

2%
2%
0%

3%
3%
0%

3%
3%
0%

1%
1%
0%

1%
1%
0%

2%
2%
0%

2%
2%
0%

ȆİȡȚȠȡȚıµȩȢ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ įȪȠ (ıȣȖȤȡȩȞȦȢ) ĮȡșȡȫıİȦȞ IJȠȣ ĮȣIJȠȪ įĮțIJȪȜȠȣ

ǻĮțIJȣȜȚțȑȢ
ĮȡșȡȫıİȚȢ
Ȃ.Ȁ.ĭ. țĮȚ
1 ĭ.ĭ.

ǻȐțIJȣȜȠȢ

ǼȪȡȠȢ țȚȞȒıİȦȢ 0°-20°
ǼȪȡȠȢ țȚȞȒıİȦȢ 70°-90°
ǻ
ǹ
ǻ
ǹ
8%
9%
6%
8%
ǹȞIJȓȤİȚȡĮȢ
5%
6%
4%
5%
ǻİȓțIJȘȢ
4%
5%
3%
4%
ȂȑıȠȢ
3%
4%
2%
ȆĮȡȐµİıȠȢ 2%
3%
3%
2%
2%
ȂȚțȡȩȢ
1 ĭ.ĭ. țĮȚ
ǻİȓțIJȘȢ
3%
4%
3%
5%
2 ĭ.ĭ.
ȂȑıȠȢ
3%
3%
2%
4%
ȆĮȡȐµİıȠȢ 2%
2%
2%
3%
ȂȚțȡȩȢ
1%
2%
1%
3%
Ȃ.Ȁ.ĭ. țĮȚ ǻİȓțIJȘȢ
4%
3%
4%
4%
2 ĭ.ĭ.
ȂȑıȠȢ
3%
2%
3%
3%
2%
ȆĮȡȐµİıȠȢ 2%
3%
3%
2%
2%
ȂȚțȡȩȢ
2%
2%
3) ȆİȡȚȠȡȚıµȩȢ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ ȩȜȦȞ IJȦȞ ĮȡșȡȫıİȦȞ İțȐıIJȠȣ įĮțIJȪȜȠȣ
ǼȪȡȠȢ țȚȞȒıİȦȢ 0°- ǼȪȡȠȢ țȚȞȒıİȦȢ 70°- ȁİȚIJȠȣȡȖȚțȩ
İȪȡȠȢ
20°
90°
20°-70°
ǻ
ǹ
ǻ
ǹ
ǻ
ǹ
6%
9%
ǹȞIJȓȤİȚȡĮȢ 8%
4%
8%
5%
ǻİȓțIJȘȢ
6%
5%
8%
3%
6%
4%
4%
4%
ȂȑıȠȢ
5%
2%
4%
3%
2%
ȆĮȡȐµİıȠȢ 2%
4%
1%
3%
2%
2%
1%
2%
3%
ȂȚțȡȩȢ
3%
2%
ǻȐțIJȣȜȠȢ

4) ȆİȡȚȠȡȚıµȩȢ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ ȩȜȦȞ IJȦȞ ĮȡșȡȫıİȦȞ İʌȓ įȪȠ įĮțIJȪȜȦȞ
ǻȐțIJȣȜȠȚ
ǹȞIJȓȤİȚȡĮȢ-įİȓțIJȘȢ
ǹȞIJȓȤİȚȡĮȢ-µȑıȠȢ
ǹȞIJȓȤİȚȡĮȢ-ʌĮȡȐµİıȠȢ
ǹȞIJȓȤİȚȡĮȢ-µȚțȡȩȢ
ǻİȓțIJȘȢ-µȑıȠȢ
ǻİȓțIJȘȢ-ʌĮȡȐµİıȠȢ
ǻİȓțIJȘȢ-µȚțȡȩȢ
ȂȑıȠȢ-ʌĮȡȐµİıȠȢ
ȂȑıȠȢ-µȚțȡȩȢ
ȆĮȡȐµİıȠȢ-µȚțȡȩȢ

ǼȪȡȠȢ
0°-20°
ǻ
16%
13%
11%
11%
12%
10%
10%
7%
7%
5%

țȚȞȒıİȦȢ ǼȪȡȠȢ țȚȞȒıİȦȢ 70°90°
ǹ
ǻ
ǹ
15%
13%
19%
13%
11%
16%
12%
10%
14%
12%
10%
14%
12%
10%
14%
11%
9%
13%
9%
10%
12%
8%
7%
10%
8%
9%
7%
7%
8%
5%

ȁİȚIJȠȣȡȖȚțȩ
İȪȡȠȢ
20°-70°
ǻ
ǹ
7%
9%
6%
8%
5%
7%
5%
7%
5%
7%
4%
6%
4%
5%
3%
5%
3%
5%
2%
4%

5) ȆİȡȚȠȡȚıµȩȢ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ ȩȜȦȞ IJȦȞ ĮȡșȡȫıİȦȞ İʌȓ IJȡȚȫȞ įĮțIJȪȜȦȞ

ǻȐțIJȣȜȠȚ
ǹȞIJȓȤİȚȡĮȢ-įİȓțIJȘȢ-µȑıȠȢ
ǹȞIJȓȤİȚȡĮȢ-įİȓțIJȘȢ-ʌĮȡȐµİıȠȢ
ǹȞIJȓȤİȚȡĮȢ-įİȓțIJȘȢ-µȚțȡȩȢ
ǹȞIJȓȤİȚȡĮȢ-µȑıȠȢ-ʌĮȡȐµİıȠȢ
ǹȞIJȓȤİȚȡĮȢ -µȑıȠȢ-µȚțȡȩȢ
ǹȞIJȓȤİȚȡĮȢ -ʌĮȡȐµİıȠȢ-µȚțȡȩȢ
ǻİȓțIJȘȢ-µȑıȠȢ-ʌĮȡȐµİıȠȢ
ǻİȓțIJȘȢ-µȑıȠȢ-µȚțȡȩȢ
ǻİȓțIJȘȢ-ʌĮȡȐµİıȠȢ-µȚțȡȩȢ
ȂȑıȠȢ-ʌĮȡȐµİıȠȢ-µȚțȡȩȢ

ǼȪȡȠȢ
0°-20°
ǻ
20%
18%
18%
16%
16%
14%
14%
14%
12%
10%

țȚȞȒıİȦȢ ǼȪȡȠȢ țȚȞȒıİȦȢ 70°- ȁİȚIJȠȣȡȖȚțȩ
90°
İȪȡȠȢ 20°-70°
ǹ
ǻ
ǹ
ǻ
ǹ
9%
24%
20%
12%
17%
23%
19%
11%
16%
8%
22%
19%
11%
16%
8%
20%
17%
10%
14%
7%
19%
16%
10%
13%
7%
18%
15%
9%
12%
6%
18%
15%
12%
9%
6%
18%
15%
12%
9%
6%
16%
11%
14%
8%
5%
9%
13%
11%
7%
4%

6) ȆİȡȚȠȡȚıµȩȢ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ ȩȜȦȞ IJȦȞ ĮȡșȡȫıİȦȞ İʌȓ IJİııȐȡȦȞ įĮțIJȪȜȦȞ

ǻȐțIJȣȜȠȚ
ǹȞIJȓȤİȚȡĮȢ-įİȓțIJȘȢ-µȑıȠȢ-ʌĮȡȐµİıȠȢ
ǹȞIJȓȤİȚȡĮȢ-įİȓțIJȘȢ-µȑıȠȢ-µȚțȡȩȢ
ǹȞIJȓȤİȚȡĮȢ-įİȓțIJȘȢ-ʌĮȡȐµİıȠȢ-µȚțȡȩȢ
ǹȞIJȓȤİȚȡĮȢ-µȑıȠȢ-ʌĮȡȐµİıȠȢ-µȚțȡȩȢ
ǻİȓțIJȘȢ-µȑıȠȢ-ʌĮȡȐµİıȠȢ-µȚțȡȩȢ

ǼȪȡȠȢ
0°-20°
ǻ
23%
23%
21%
18%
17%

țȚȞȒıİȦȢ ǼȪȡȠȢ țȚȞȒıİȦȢ 70°90°
ǹ
ǻ
ǹ
28%
24%
20%
23%
28%
20%
26%
22%
18%
20%
23%
16%
18%
15%
22%

ȁİȚIJȠȣȡȖȚțȩ
İȪȡȠȢ 20°-70°
ǻ
ǹ
14%
10%
14%
10%
9%
13%
12%
8%
11%
7%

7) ȆİȡȚȠȡȚıµȩȢ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ ȩȜȦȞ IJȦȞ ĮȡșȡȫıİȦȞ ȩȜȦȞ IJȦȞ įĮțIJȪȜȦȞ
- İȪȡȠȢ țȚȞȒıİȦȢ 0°-20°………………………..ǻ=25% ǹ=20%
- İȪȡȠȢ țȚȞȒıİȦȢ 70°-90°………………………ǻ=30% ǹ=25%
- ǻȚĮIJȒȡȘıȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȠȪ İȪȡȠȣȢ 20°-70°…….ǻ=20% ǹ=15%
ȅ ȣʌȠȜȠȖȚıµȩȢ İʌȓ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ȕȜĮȕȫȞ İʌȓ IJȘȢ ȚįȓĮȢ ȤİȚȡȩȢ Ȓ įĮțIJȪȜȠȣ İȓȞĮȚ
ĮșȡȠȚıIJȚțȩȢ țĮȚ ȩȤȚ ȕȐıİȚ ıȣȞȣʌȠȜȠȖȚıµȠȪ țĮIJȐ IJȘ µȑșȠįȠ İțIJȚµȒıİȦȢ İʌȓ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ
ȕȜĮȕȫȞ.
ǿǿ. ǹȖțȣȜȫıİȚȢ įĮțIJȣȜȚțȫȞ ĮȡșȡȫıİȦȞ
Ǽʌȓ ĮȖțȣȜȫıİȦȢ įĮțIJȣȜȚțȒȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ ıȘµĮıȓĮ ȑȤİȚ Ș șȑıȘ ĮȖțȣȜȫıİȦȢ ȞĮ İȓȞĮȚ
IJȑIJȠȚĮ ʌȠȣ ȞĮ İȣȞȠİȓ IJȘ ıȪȜȜȘȥȘ, įȘȜĮįȒ ȞĮ İȓȞĮȚ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȒ. ȉȑIJȠȚĮ șİȦȡİȓIJĮȚ Ș
ĮȖțȪȜȦıȘ ıİ șȑıȘ țȐµȥİȦȢ 25°-45° țĮȚ ĮijȠȡȐ ȩȜİȢ IJȚȢ ĮȡșȡȫıİȚȢ IJȦȞ įĮțIJȪȜȦȞ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
1)
ȂݵȠȞȦµȑȞȘ ĮȖțȪȜȦıȘ įĮțIJȣȜȚțȒȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ.
ǻĮțIJȣȜȚțȑȢ ĮȡșȡȫıİȚȢ
ǹȞIJȓȤİȚȡȠȢ
ȀĮȡʌȠµİIJĮțȐȡʌȚȠȢ
ȂİIJĮțĮȡʌȚȠijĮȜĮȖȖȚțȒ
ȂİıȠijĮȜĮȖȖȚțȒ
ǻİȓțIJȠȣ
ȂİIJĮțĮȡʌȚȠijĮȜĮȖȖȚțȒ
1Ș µİıȠijĮȜĮȖȖȚțȒ
2Ș µİıȠijĮȜĮȖȖȚțȒ
ȂȑıȠȣ
ȂİIJĮțĮȡʌȚȠijĮȜĮȖȖȚțȒ
1Ș µİıȠijĮȜĮȖȖȚțȒ
2Ș µİıȠijĮȜĮȖȖȚțȒ
ȆĮȡĮµȑıȠȣ
ȂİIJĮțĮȡʌȚȠijĮȜĮȖȖȚțȒ
1Ș µİıȠijĮȜĮȖȖȚțȒ
2Ș µİıȠijĮȜĮȖȖȚțȒ
ȂȚțȡȠȪ
ȂİIJĮțĮȡʌȚȠijĮȜĮȖȖȚțȒ
1Ș µİıȠijĮȜĮȖȖȚțȒ
2Ș µİıȠijĮȜĮȖȖȚțȒ

ǻ

ĬȑıȘ ĮȖțȣȜȦșİȓıȘȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ
0°-25°
25°-45°
45° țĮȚ ȐȞȦ
ǹ
ǻ
ǹ
ǻ
ǹ

15%
10%
8%

12%
8%
6%

12%
8%
6%

7%
6%
5%

15%
10%
8%

12%
8%
6%

8%
6%
2%

6%
5%
2%

7%
5%
1%

6%
5%
1%

8%
6%
2%

6%
5%
2%

6%
6%
2%

5%
5%
2%

5%
5%
1%

4%
4%
1%

6%
6%
2%

6%
6%
2%

5%
5%
1%

5%
5%
1%

4%
4%
1%

4%
4%
1%

5%
5%
1%

5%
5%
1%

4%
3%
1%

4%
3%
1%

3%
2%
0%

3%
2%
0%

4%
3%
1%

4%
3%
1%

2) ǹȖțȪȜȦıȘ įȪȠ ĮȡșȡȫıİȦȞ IJȠȣ ĮȣIJȠȪ įĮțIJȪȜȠȣ

- ǹȖțȪȜȦıȘ IJȘȢ µİIJĮțĮȡʌȚȠijĮȜĮȖȖȚțȒȢ țĮȚ 1ȘȢ µİıȠijĮȜĮȖȖȚțȒȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ
0°-25°
ǻ
ǹȞIJȓȤİȚȡĮȢ 18%
ǻİȓțIJȘȢ
12%
ȂȑıȠȢ
10%
ȆĮȡȐµİıȠȢ 7%
ȂȚțȡȩȢ
6%
ǻȐțIJȣȜȠȢ

ǹ
15%
10%
8%
5%
5%

25°-45°
ǻ
15%
10%
8%
4%
4%

ǹ
12%
8%
6%
4%
4%

45° țĮȚ ȐȞȦ
ǻ
ǹ
20%
25%
12%
15%
8%
10%
6%
8%
7%
6%

- ǹȖțȪȜȦıȘ IJȘȢ 1ȘȢ țĮȚ 2ȘȢ µİıȠijĮȜĮȖȖȚțȒȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ
0°-25°
ǻ
ǻİȓțIJȘȢ
9%
ȂȑıȠȢ
7%
ȆĮȡȐµİıȠȢ 5%
5%
ȂȚțȡȩȢ
ǻȐțIJȣȜȠȢ

25°-45°
ǻ
7%
5%
4%
2%

ǹ
8%
6%
4%
4%

ǹ
6%
4%
4%
2%

45° țĮȚ ȐȞȦ
ǻ
ǹ
8%
10%
6%
7%
4%
5%
4%
5%

- ǹȖțȪȜȦıȘ IJȘȢ µİIJĮțĮȡʌȚȠijĮȜĮȖȖȚțȒȢ țĮȚ 2ȘȢ µİıȠijĮȜĮȖȖȚțȒȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ
0°-25°
ǻ
ǻİȓțIJȘȢ
8%
ȂȑıȠȢ
6%
ȆĮȡȐµİıȠȢ 5%
4%
ȂȚțȡȩȢ
ǻȐțIJȣȜȠȢ

3)

25°-45°
ǻ
7%
5%
4%
3%

ǹ
7%
5%
4%
4%

ǹ
6%
4%
4%
3%

45° țĮȚ ȐȞȦ
ǻ
ǹ
8%
7%
6%
5%
5%
4%
4%
4%

ǹȖțȪȜȦıȘ ȩȜȦȞ IJȦȞ ĮȡșȡȫıİȦȞ İțȐıIJȠȣ įĮțIJȪȜȠȣ
0°-25°
ǻ
ǹ

ǻȐțIJȣȜȠȢ
ǹȞIJȓȤİȚȡĮȢ
(µİIJĮțĮȡʌȚȠijĮȜ.
µİıȠijĮȜĮȖȖ.)
ǻİȓțIJȘȢ
ȂȑıȠȢ
ȆĮȡȐµİıȠȢ
ȂȚțȡȩȢ

25°-45°
ǻ

ǹ

45° țĮȚ ȐȞȦ
ǻ
ǹ

15%
12%
8%
4%
4%

12%
10%
7%
4%
4%

25%
15%
10%
8%
7%

&
18%
15%
10%
7%
6%

15%
12%
8%
6%
5%

4) ǹȖțȪȜȦıȘ ȩȜȦȞ IJȦȞ ĮȡșȡȫıİȦȞ ȩȜȦȞ IJȦȞ įĮțIJȪȜȦȞ
- Ȉİ ȑțIJĮıȘ……………………………………………..ǻ=60% ǹ=50%
- Ȉİ șȑıȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ…………………………………..ǻ=45% ǹ=40%
- Ȉİ ʌȜȒȡȘ țȐµȥȘ………………………………………ǻ=65% ǹ=52%

20%
12%
8%
6%
6%

Ǽʌȓ ıȣȞįȣĮıµȑȞȦȞ ȕȜĮȕȫȞ İȞȩȢ Ȓ ʌİȡȚııȠIJȑȡȦȞ įĮțIJȪȜȦȞ IJȘȢ ȓįȚĮȢ ȤİȚȡȩȢ IJȠ IJİȜȚțȩ
ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ʌȡȠțȪʌIJİȚ Įʌȩ IJȘȞ ĮȡȚșµȘIJȚțȒ ȐșȡȠȚıȘ IJȠȣ ʌȠıȠıIJȠȪ țȐșİ µȚĮȢ
ȕȜȐȕȘȢ ȟİȤȦȡȚıIJȐ, IJȠȣ IJİȜȚțȠȪ ʌȠıȠıIJȠȪ µȘ įȣȞĮµȑȞȠȣ ȞĮ ȣʌİȡȕİȓ İțİȓȞȠ IJȠȣ
ĮțȡȦIJȘȡȚĮıµȠȪ IJȠȣ Ȓ IJȦȞ ĮȞIJȚıIJȠȓȤȦȞ įĮțIJȪȜȦȞ.
4.3.13. ǹțȡȦIJȘȡȚĮıµȩȢ ȐțȡĮȢ ȤİȚȡȩȢ
ȁȩȖȦ IJȘȢ ȐțȡȦȢ ıȘµĮȞIJȚțȒȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ İʌȚIJİȜİȓ Ș ȐțȡĮ ȤİȓȡĮ,
ĮțȡȦIJȘȡȚĮıµȩȢ Ȓ µȑȡȠȣȢ ĮȣIJȒȢ İʌȚijȑȡİȚ ȕĮȡİȓĮ ĮȞĮʌȘȡȓĮ. ȀĮIJĮȡȖİȓIJĮȚ Ș ıȪȜȜȘȥȘ,
ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ İʌȓ IJȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȕĮıȓȗȠȞIJĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ İʌȚµȑȡȠȣȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓİȢ IJȚȢ ȠʌȠȓİȢ İʌȚIJİȜİȓ Ș
ȐțȡĮ ȤİȓȡĮ.
ȆȡȦIJĮȡȤȚțȩ ıIJȠȚȤİȓȠ ıIJȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȘȢ ıȪȜȜȘȥȘȢ İȓȞĮȚ Ƞ ĮȞIJȓȤİȚȡĮȢ įȚĮ IJȘȢ
ĮȞIJȚșİIJȚțȒȢ IJȠȣ țȚȞȒıİȦȢ, ȩȡȖĮȞȠ ʌȠȣ µȩȞȠ Ƞ ȐȞșȡȦʌȠȢ Įʌȩ ȩȜĮ IJĮ șȘȜĮıIJȚțȐ įȚĮșȑIJİȚ
țĮȚ ʌȠȣ ĮʌȠIJȑȜİıİ ȕĮıȚțȩ ʌĮȡȐȖȠȞIJĮ ıIJȘȞ ʌĮȡĮʌȑȡĮ İȟȑȜȚȟȘ IJȠȣ ĮȞșȡȫʌȚȞȠȣ ȖȑȞȠȣȢ.
Ȉİ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ įİ µİ IJȠ įİȓțIJȘ İʌȚIJȡȑʌİȚ IJȘȞ İțIJȑȜİıȘ ȜİʌIJȫȞ țĮȚ ʌȠȜȪʌȜȠțȦȞ
țȚȞȒıİȦȞ.
Ȉİ ȑȜȜİȚȥȘ IJȠȣ įİȓțIJȘ ȠȚ İȞĮʌȠµİȓȞĮȞIJİȢ įȐțIJȣȜȠȚ ȣʌȠțĮșȚıIJȠȪȞ ıİ ȑȞĮ µȩȞȠ ȕĮșµȩ
ĮȣIJȩȞ, țĮȚ ĮȣIJȩ İʌİȚįȒ Ș țȪȡȚĮ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȠȣȢ İȓȞĮȚ Ș İȞȓıȤȣıȘ IJȦȞ IJȡȚȫȞ ʌȡȫIJȦȞ
įĮțIJȪȜȦȞ ıIJȘȞ İțIJȑȜİıȘ IJȦȞ įȚĮijȩȡȦȞ țȚȞȒıİȦȞ. Ȉİ ȑȜȜİȚȥȘ ȩµȦȢ IJȠȣ ĮȞIJȓȤİȚȡĮ
țĮIJĮȡȖİȓIJĮȚ Ș İțIJȑȜİıȘ ıȤİįȩȞ ȩȜȦȞ IJȦȞ ȜİȚIJȠȣȡȖȚȫȞ IJȘȢ ȐțȡĮȢ ȤİȚȡȩȢ, Ș ȠʌȠȓĮ
ȜİȚIJȠȣȡȖİȓ ʌȜȑȠȞ ȦȢ ĮȖțȓıIJȡȚ.
Ǿ IJİȤȞȠȜȠȖȚțȒ İȟȑȜȚȟȘ IJȦȞ ʌȡȠıșİIJȚțȫȞ µİȜȫȞ ıȓȖȠȣȡĮ ȕȠȘșȐ ıIJȘȞ țĮȜȪIJİȡȘ
įȚİțʌİȡĮȓȦıȘ IJȦȞ įȚĮijȩȡȦȞ țȚȞȒıİȦȞ, ʌȜȘȞ ȩµȦȢ įİȞ įȪȞĮIJĮȚ ȞĮ ĮȞIJȚțĮIJĮıIJȒıİȚ IJȠ
ĮʌȠȜİıșȑȞ µȑȜȠȢ, İȚįȚțȐ ĮȞ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ IJȘȞ ȐțȡĮ ȤİȓȡĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȈIJȘȞ İțIJȓµȘıȘ IJȘȢ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ʌȠȣ İʌȚijȑȡİȚ Ƞ ĮțȡȦIJȘȡȚĮıµȩȢ IJȘȢ ȐțȡĮȢ ȤİȚȡȩȢ Ȓ µȑȡȠȣȢ
ĮȣIJȒȢ, ʌȑȡĮȞ IJȠȣ ʌȠıȠıIJȠȪ IJȘȢ ĮȞĮIJȠµȠijȣıȚȠȜȠȖȚțȒȢ ȕȜȐȕȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜȘijșȠȪȞ
ıȠȕĮȡȐ ȣʌȩȥȘ țĮȚ ȩȜȠȚ ȠȚ ĮıijĮȜȚıIJȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ țĮȚ ȚįȚĮȓIJİȡĮ IJȠ İʌȐȖȖİȜµĮ. DzIJıȚ ıİ
ĮʌȫȜİȚĮ IJȦȞ ıȘµĮȞIJȚțȩIJİȡȦȞ ʌĮȡĮȖȩȞIJȦȞ IJȘȢ ȐțȡĮȢ ȤİȚȡȩȢ, ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ĮʌȫȜİȚĮ
ĮȞIJȓȤİȚȡĮ țĮȚ įİȓțIJȘ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ, İʌĮȖȖȑȜµĮIJĮ ʌȠȣ ĮʌĮȚIJȠȪȞ IJȘ ȤȡȒıȘ țĮȚ IJȦȞ įȪȠ
ȤİȚȡȫȞ Ȓ İȚįȚțİȣµȑȞĮ IJİȤȞȚțȐ İʌĮȖȖȑȜµĮIJĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠțȜİȚıșȠȪȞ.
ǵıȠȞ ĮijȠȡȐ ĮʌȫȜİȚĮ IJµȘµȐIJȦȞ IJȘȢ ȐțȡĮȢ ȤİȚȡȩȢ µȚțȡȩIJİȡȘȢ ıȘµĮıȓĮȢ ȖȚĮ IJȘ
ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțIJȚµȐIJĮȚ țĮIJȐ ʌȩıȠ IJȠ ĮʌȠȜİıșȑȞ IJµȒµĮ IJȘȢ ȐțȡĮȢ
ȤİȚȡȩȢ İʌȚijȑȡİȚ ĮįȣȞĮµȓĮ İțIJİȜȑıİȦȢ IJȘȢ µȑȤȡȚ IJȫȡĮ İȡȖĮıȓĮȢ IJȠȣ ĮıijĮȜȚıµȑȞȠȣ țĮȚ ĮȞ
İȞįİȤȠµȑȞȦȢ ʌȡȠıijȑȡİȚ įȣȞĮIJȩIJȘIJĮ ʌȡȠıĮȡµȠȖȒȢ įİ ȐȜȜĮ İʌĮȖȖȑȜµĮIJĮ. ǹțȩµȘ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ȜȘijșȠȪȞ ȣʌȩȥȘ Ș įȚĮµȩȡijȦıȘ IJȠȣ țȠȜȠȕȫµĮIJȠȢ, İʌİȚįȒ įȚĮijȠȡİIJȚțȐ șĮ țȡȚșİȓ ȑȞĮ
țȠȜȩȕȦµĮ ȜİȓȠ ȤȦȡȓȢ ȠȣȜȑȢ țĮȚ įȚĮijȠȡİIJȚțȐ ȑȞĮ țȠȜȩȕȦµĮ İʌȓ IJȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ĮȞİʌIJȪȤșȘ
ȞİȣȡȓȞȦµĮ țĮȚ ʌȡȠțĮȜİȓ ȣʌİȡİȣĮȚıșȘıȓĮ ıIJȠȞ ĮıijĮȜȚıµȑȞȠ Ȓ ĮțȩµĮ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ ȑȞĮ
țȠȜȩȕȦµĮ ʌȣȠȡȡȠȠȪȞ µİ ıIJȠȚȤİȓĮ ijȜİȖµȠȞȒȢ Ȓ ȑȜȜİȚȥȘ įȑȡµĮIJȠȢ. DzIJıȚ ȩIJĮȞ ĮʌĮȞIJȐIJĮȚ
țȠȜȩȕȦµĮ µȘ țĮȜȫȢ įȚĮµȠȡijȦµȑȞȠ, IJȠ Ȇ.ǹ. șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠțȪʌIJİȚ Įʌȩ IJȘȞ ȐșȡȠȚıȘ
IJȠȣ Ȇ.ǹ. ʌȠȣ ĮȞIJȚıIJȠȚȤİȓ ıIJȠȞ ĮțȡȦIJȘȡȚĮıµȩ țĮȚ Įʌȩ ȑȞĮ Ȇ.ǹ. 5-25%, IJȠȣ µİȖĮȜȪIJİȡȠȣ
Ȇ.ǹ. ĮȞIJȚıIJȠȚȤȠȪȞIJȠȢ ıİ ıȘʌIJȚțȒ țĮIJȐıIJĮıȘ IJȠȣ țȠȜȠȕȫµĮIJȠȢ, IJȠȣ įİ µȚțȡȩIJİȡȠȣ ıİ
ȞİȣȡȓȞȦµĮ.
ȉĮ ʌȠıȠıIJȐ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ʌȠȣ ĮijȠȡȠȪȞ IJȠȣȢ ĮțȡȦIJȘȡȚĮıµȠȪȢ IJȦȞ įĮțIJȪȜȦȞ IJȘȢ ȐțȡĮȢ
ȤİȚȡȩȢ ıİ įȚȐijȠȡȠȣȢ ıȣȞįȣĮıµȠȪȢ µİIJĮȟȪ IJȠȣȢ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ıİ İțIJİIJĮµȑȞȠȣȢ ʌȓȞĮțİȢ

ıIJȠ ȆĮȡȐȡIJȘµĮ ǿ (ıIJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣ ȕȚȕȜȓȠȣ). ȅȚ ȦȢ ȐȞȦ ʌȓȞĮțİȢ İȜȒijșȘıĮȞ İț IJȠȣ
ıȣȖȖȡȐµµĮIJȠȢ IJȠȣ ǿ. ȂĮțȡȒ.
4.4.

ȉȇǹȊȂǹȉǿȀǼȈ Ȁǹǿ ǹȁȁǼȈ ȆǹĬǾȈǼǿȈ
ǹīīǼǿȍȃ Ȁǹǿ ȃǼȊȇȍȃ ȉȍȃ ǹȃȍ ǹȀȇȍȃ

ȂȊȍȃ,

ȉǼȃȅȃȉȍȃ,

īȚĮ ȞĮ ȖȓȞİȚ țĮIJĮȞȠȘIJȩȢ Ƞ ȕĮșµȩȢ İʌȘȡİĮıµȠȪ IJȘȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮȢ IJȦȞ ȐȞȦ ȐțȡȦȞ İʌȓ
ȕȜȐȕȘȢ IJȦȞ µȣȫȞ, IJİȞȩȞIJȦȞ Ȓ ȞİȪȡȦȞ ĮȣIJȫȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȘ Ș ȖȞȫıȘ IJȘȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ
İȞȩȢ İțȐıIJȠȣ µȣȩȢ țĮȚ Ș ȞİȪȡȦıȒ IJȠȣ.
ȉĮ ȐȞȦ ȐțȡĮ ĮʌȠIJİȜȠȪȞ ʌȠȜȪʌȜȠțĮ ȩȡȖĮȞĮ țĮȚ İț IJȘȢ įȡȐıİȦȢ µİµȠȞȦµȑȞȦȞ Ȓ ȠµȐįȦȞ
µȣȫȞ İʌȚIJȣȖȤȐȞİIJĮȚ Ș İțIJȑȜİıȘ ȜİʌIJȫȞ țĮȚ ʌȠȜȪʌȜȠțȦȞ țȚȞȒıİȦȞ țĮȚ İȡȖĮıȚȫȞ ĮȜȜȐ
țĮȚ Ș ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĮʌȜȠȪ µȣȧțȠȪ ȑȡȖȠȣ.
Ǿ µİȓȦıȘ IJȘȢ ȕȚȠʌȠȡȚıIJȚțȒȢ ȚțĮȞȩIJȘIJĮȢ ıȣȞȑʌİȚĮ ȕȜȐȕȘȢ İȞȩȢ Ȓ ʌİȡȚııȠIJȑȡȦȞ µȣȫȞ,
IJİȞȩȞIJȦȞ Ȓ ȞİȪȡȦȞ țĮIJȐ IJĮ ȐȞȦ ȐțȡĮ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțIJȚµȐIJĮȚ ȩȤȚ µȩȞȠ Įʌȩ ĮȣIJȒ
țĮșİĮȣIJȒ IJȘ ȕȜȐȕȘ ĮȜȜȐ ıİ ıȣȞįȣĮıµȩ µİ IJȠ İʌȐȖȖİȜµĮ IJȠȣ ʌȐıȤȠȞIJȠȢ țĮȚ IJȚȢ
ĮʌĮȚIJȠȪµİȞİȢ įİȟȚȩIJȘIJİȢ ȖȚĮ IJȘȞ ȐıțȘıȒ IJȠȣ .
ǼʌȓıȘȢ ȖȚĮ IJȠȞ țĮșȠȡȚıµȩ IJȘȢ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮµȕȐȞȠȞIJĮȚ ȣʌȩȥȘ ʌȜȘȞ IJȠȣ
İʌĮȖȖȑȜµĮIJȠȢ, IJȠ µȠȡijȦIJȚțȩ İʌȓʌİįȠ, Ș ȘȜȚțȓĮ țĮȚ ȠȚ İʌȚțȡĮIJȠȪıİȢ ıȣȞșȒțİȢ ıIJȘȞ
ĮȖȠȡȐ İȡȖĮıȓĮȢ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİIJĮȚ ıIJȘȞ ĮıijĮȜȚıIJȚțȒ ȞȠµȠșİıȓĮ.
ȀĮIJȐ IJȘȞ İțIJȓµȘıȘ IJȘȢ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ıIJĮ ȐȞȦ ȐțȡĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİIJĮȚ įȚȐțȡȚıȘ µİIJĮȟȪ
įİȟȚȩȤİȚȡȦȞ țĮȚ ĮȡȚıIJİȡȩȤİȚȡȦȞ, İʌİȚįȒ IJȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ İȓȞĮȚ ʌȐȞIJȠIJİ
µİȖĮȜȪIJİȡȠ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȣIJȒ ȕȜȐȕȘ ȩIJĮȞ ĮȣIJȒ ĮijȠȡȐ IJȠ įİȟȚȩ ȐȞȦ ȐțȡȠ țĮȚ ijȣıȚțȐ IJȠ
ʌȠıȠıIJȩ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞIJȚıIJȡȑijİIJĮȚ İʌȓ ĮȡȚıIJİȡȩȤİȚȡȦȞ.
4.4.1. ȂİȡȚțȒ Ȓ ȠȜȚțȒ ȡȒȟȘ µȣȫȞ țĮȚ IJİȞȩȞIJȦȞ IJȦȞ ȐȞȦ ȐțȡȦȞ
ȂİȡȚțȒ Ȓ ȠȜȚțȒ ȡȒȟȘ IJȠȣ įİȜIJȠİȚįȠȪȢ µȣȩȢ.
ȅ įİȜIJȠİȚįȒȢ µȣȢ ĮȞȣȥȫȞİȚ µȑȤȡȚ IJȘȢ ȠȡȚȗȠȞIJȓȠȣ șȑıİȦȢ ıİ ıȣȞȑȡȖİȚĮ µİ IJȠȞ
ȣʌİȡĮțȐȞșȚȠ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ țĮșȘȜȫȞİȚ IJȘȞ țİijĮȜȒ IJȠȣ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ ȠıIJȠȪ ıIJȘȞ ȦµȠȖȜȒȞȘ.
ȆȑȡĮȞ IJȘȢ ȠȡȚȗȠȞIJȓȠȣ șȑıİȦȢ Ƞ įİȜIJȠİȚįȒȢ įȡĮ ĮȣIJȠIJİȜȫȢ.
Ǽʌȓ ȡȒȟİȦȢ IJȠȣ įİȜIJȠİȚįȠȪȢ µȣȩȢ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȒ Ș ĮȞȪȥȦıȘ IJȠȣ ȕȡĮȤȓȠȞȠȢ țĮȚ țĮIJ’
ĮțȠȜȠȣșȓĮȞ IJȠȣ ȐȞȦ ȐțȡȠȣ.
Ǿ ȡȒȟȘ IJȠȣ įİȜIJȠİȚįȠȪȢ ĮʌȠIJİȜİȓ ıȠȕĮȡȩ ʌȡȩȕȜȘµĮ ıIJȠȣȢ ĮıțȠȪȞIJİȢ ȤİȚȡȦȞĮțIJȚțȐ
İʌĮȖȖȑȜµĮIJĮ IJĮ ȠʌȠȓĮ ĮʌĮȚIJȠȪȞ țĮIJĮȕȠȜȒ µİȖȐȜȘȢ µȣȧțȒȢ ʌȡȠıʌȐșİȚĮȢ Ȓ İȡȖȐȗȠȞIJĮȚ µİ
ĮȞȣȥȦµȑȞĮ IJĮ ȐȞȦ ȐțȡĮ. īȚĮ IJȠȞ țĮșȠȡȚıµȩ IJȘȢ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ İʌȓ ȡȒȟİȦȢ IJȠȣ įİȜIJȠİȚįȠȪȢ
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤİIJĮȚ Ƞ ʌİȡȚȠȡȚıµȩȢ IJȘȢ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ ȫµȠȣ, Ș µİȓȦıȘ IJȘȢ µȣȧțȒȢ
ȚıȤȪȠȢ IJȠȣ ȐȞȦ ȐțȡȠȣ țĮȚ Ƞ İʌȘȡİĮıµȩȢ IJȘȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮȢ ĮȣIJȠȪ ıİ ıȣȞįȣĮıµȩ µİ
IJȠ İʌȐȖȖİȜµĮ.
ȅ ʌȩȞȠȢ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ țĮȚ ĮʌȠIJİȜİȓ ȣʌȠțİȚµİȞȚțȩ ıȪµʌIJȦµĮ, ʌĮȡȑȡȤİIJĮȚ µİIJȐ IJȘȞ ʌȐȡȠįȠ IJȘȢ
ȠȟİȓĮȢ ijȐıȘȢ țĮȚ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȟȚȠȜȠȖİȓIJĮȚ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ȂİȡȚțȒ ȡȒȟȘ IJȠȣ įİȜIJȠİȚįȠȪȢ ȩʌȠȣ İʌȚIJȣȖȤȐȞİIJĮȚ Ș ĮȞȪȥȦıȘ IJȠȣ ȐȞȦ ȐțȡȠȣ ĮȜȜȐ
µİIJȐ µİȚȦµȑȞȘȢ µȣȧțȒȢ ȚıȤȪȠȢ…………………………ǻ=5-10% ǹ=3-8%
- ȅȜȚțȒ ȡȒȟȘ IJȠȣ įİȜIJȠİȚįȠȪȢ ȩʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮįȪȞĮIJȘ Ș ĮȞȪȥȦıȘ IJȠȣ ȐȞȦ ȐțȡȠȣ
…………………………………………..…………ǻ=20-25% ǹ=15-20%

ȂİȡȚțȒ Ȓ ȠȜȚțȒ ȡȒȟȘ IJȠȣ ȣʌİȡĮțĮȞșȓȠȣ µȣȩȢ
ȅ ȣʌİȡĮțȐȞșȚȠȢ µȣȢ țĮșȘȜȫȞİȚ IJȘȞ țİijĮȜȒ IJȠȣ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ ȠıIJȠȪ İȞIJȩȢ IJȘȢ ȦµȠȖȜȒȞȘȢ
İʌȚIJȡȑʌȠȞIJĮȢ ıIJȠȞ įİȜIJȠİȚįȒ ȞĮ įȡȐıİȚ țĮȚ ȞĮ ĮȞȣȥȫıİȚ IJȠȞ ȕȡĮȤȓȠȞĮ țĮȚ țĮIJ’
ĮțȠȜȠȣșȓĮȞ IJȠ ȐȞȦ ȐțȡȠ µȑȤȡȚ IJȘȢ ȠȡȚȗȠȞIJȓȠȣ șȑıİȦȢ.
Ǿ įȚĮʌȓıIJȦıȘ IJȘȢ ȕȜȐȕȘȢ ȖȓȞİIJĮȚ ĮȞ ȗȘIJȒıȠȣµİ Įʌȩ IJȠȞ İȟİIJĮȗȩµİȞȠ ȞĮ ĮʌĮȖȐȖİȚ IJȠ
ʌȐıȤȠȞ ȐȞȦ ȐțȡȠ ȠʌȩIJİ įȚĮʌȚıIJȫȞİIJĮȚ ȩIJȚ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȒ Ș ĮȞȪȥȦıȘ ĮȣIJȠȪ µȑȤȡȚ IJȘȢ
ȠȡȚȗȠȞIJȓȠȣ șȑıİȦȢ. ǹȞ ȣʌȠıIJȘȡȚȤșİȓ Ș ĮȞȪȥȦıȘ IJȠȣ ȕȡĮȤȓȠȞȠȢ µȑȤȡȚ IJȘȢ ȠȡȚȗȠȞIJȓȠȣ
șȑıİȦȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȒ Ș ʌİȡĮȚIJȑȡȦ ĮȞȪȥȦıȘ ĮȣIJȠȪ įȚĮ µȩȞȘȢ IJȘȢ įȡȐıİȦȢ IJȠȣ
įİȜIJȠİȚįȠȪȢ µȣȩȢ. ȉȠ ĮȞIJȓșİIJȠ ıȣµȕĮȓȞİȚ țĮIJȐ IJȘȞ țĮIJȐȕĮıȘ IJȠȣ ȐȞȦ ȐțȡȠȣ, Ș
țĮIJȐȕĮıȘ IJȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ȖȓȞİIJĮȚ ȠµĮȜȫȢ µȑȤȡȚ IJȘȢ ȠȡȚȗȠȞIJȓȠȣ șȑıİȦȢ, įȚĮ IJȘȢ įȡȐıİȦȢ IJȠȣ
įİȜIJȠİȚįȠȪȢ İȞȫ İȞ ıȣȞİȤİȓĮ ʌȓʌIJİȚ ĮʌȠIJȩµȦȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ȂİȡȚțȒ ȡȒȟȘ IJȠȣ ȣʌİȡĮțĮȞșȓȠȣ ȩʌȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȒ Ș ĮȞȪȥȦıȘ IJȠȣ ȕȡĮȤȓȠȞȠȢ ĮȜȜȐ
µİIJȐ µİȚȦµȑȞȘȢ µȣȧțȒȢ ȚıȤȪȠȢ……………………………..ǻ=5-10% ǹ=3-8%
- ȅȜȚțȒ ȡȒȟȘ IJȠȣ ȣʌİȡĮțĮȞșȓȠȣ ȩʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮįȪȞĮIJȘ Ș ĮȞȪȥȦıȘ ʌȑȡĮȞ IJȦȞ 30°
……………………………….…………..…………….ǻ=20-25% ǹ=15-20%
ȂİȡȚțȒ Ȓ ȠȜȚțȒ ȡȒȟȘ IJȠȣ įȚțİijȐȜȠȣ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ µȣȩȢ
ȅ įȚțȑijĮȜȠȢ ȕȡĮȤȚȩȞȚȠȢ µȣȢ İʌȚIJİȜİȓ IJȘȞ țȐµȥȘ IJȠȣ ĮȞIJȚȕȡĮȤȓȠȣ ʌȡȠȢ IJȠȞ ȕȡĮȤȓȠȞĮ
µİIJȐ IJȘȢ µİȖȓıIJȘȢ įȣȞĮIJȒȢ ȚıȤȪȠȢ ȣʌIJȚȐȗȦȞ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ IJȠ ĮȞIJȚȕȡȐȤȚȠ. Ǿ ȡȒȟȘ IJȠȣ
įȚțİijȐȜȠȣ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ µȣȩȢ ĮijȠȡȐ ıȣȞȒșȦȢ ıIJȘȞ µĮțȡȐ țİijĮȜȒ ĮȣIJȠȪ. ȉĮ İȣȡȒµĮIJĮ
İʌȓ ȡȒȟİȦȢ IJȠȣ įȚțİijȐȜȠȣ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ µȣȩȢ İȓȞĮȚ Ș µİȓȦıȘ IJȘȢ µȣȧțȒȢ ȚıȤȪȠȢ IJȠȣ țĮȚ Ș
ȤĮµȘȜȩIJİȡȘ IJȘȢ țĮȞȠȞȚțȒȢ, șȑıȘ IJȘȢ µȣȧțȒȢ ȖĮıIJȑȡĮȢ țĮIJȐ IJȘȞ İțȠȪıȚĮ ıȪıʌĮıȘ.
Ǿ ȕȜȐȕȘ İȓȞĮȚ įİțIJȚțȒ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒȢ ĮȞIJȚµİIJȦʌȓıİȦȢ ĮȜȜȐ įİȞ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ ıȣȞȒșȦȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ȂİȡȚțȒ ȡȒȟȘ (ȒIJȠȚ ȡȒȟȘ IJȘȢ µĮțȡȐȢ țİijĮȜȒȢ)……………………ǻ=8-12% ǹ=5-10%
- ȅȜȚțȒ ȡȒȟȘ IJȠȣ įȚțİijȐȜȠȣ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ µȣȩȢ………………………ǻ=15-20% ǹ=1015%
ȂİȡȚțȒ Ȓ ȠȜȚțȒ ȡȒȟȘ IJȠȣ ʌȡȠıșȓȠȣ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ µȣȩȢ
ȅ ʌȡȩıșȚȠȢ ȕȡĮȤȚȩȞȚȠȢ µȣȢ İʌȚIJİȜİȓ IJȘȞ țȐµȥȘ IJȠȣ ĮȞIJȚȕȡĮȤȓȠȣ ʌȡȠȢ IJȠȞ ȕȡĮȤȓȠȞĮ țĮȚ
İȞȚıȤȪİȚ IJȘ įȡȐıȘ IJȠȣ įȚțİijȐȜȠȣ ȩIJĮȞ IJȠ ĮȞIJȚȕȡȐȤȚȠ İȣȡȓıțİIJĮȚ ıİ ȪʌIJȚĮ șȑıȘ. Ǿ ȡȒȟȘ
IJȠȣ µȣȩȢ İȓȞĮȚ ıʌȐȞȚĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ȂİȡȚțȒ ȡȒȟȘ IJȠȣ ʌȡȠıșȓȠȣ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ µȣȩȢ…..ǻ=5-8% ǹ=3-6%
- ȅȜȚțȒ ȡȒȟȘ IJȠȣ ʌȡȠıșȓȠȣ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ µȣȩȢ…….ǻ=8-12% ǹ=6-10%

ȂİȡȚțȒ Ȓ ȠȜȚțȒ ȡȒȟȘ IJȠȣ IJȡȚțȑijĮȜȠȣ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ µȣȩȢ
ȅ IJȡȚțȑijĮȜȠȢ ȕȡĮȤȚȩȞȚȠȢ µȣȢ İʌȚIJİȜİȓ IJȘȞ İȞİȡȖȘIJȚțȒ ȑțIJĮıȘ IJȠȣ ĮȖțȫȞȠȢ. ȅ ȑȜİȖȤȠȢ
IJȘȢ ȕȜȐȕȘȢ İʌȚIJȣȖȤȐȞİIJĮȚ İȐȞ ijȑȡȠȣµİ IJȠȞ ȕȡĮȤȓȠȞĮ ıİ ĮʌĮȖȦȖȒ µȑȤȡȚ IJȘȢ ȠȡȚȗȠȞIJȓȠȣ
șȑıİȦȢ µİ IJȠȞ ĮȖțȫȞĮ ıİ țȐµȥȘ țĮȚ ʌĮȡĮȖȖİȓȜȠȣµİ ıIJȠȞ İȟİIJĮȗȩµİȞȠ ȞĮ İțIJİȓȞİȚ IJȠ
ĮȞIJȚȕȡȐȤȚȠ ȠʌȩIJİ ĮȣIJȩ țĮșȓıIJĮIJĮȚ ĮįȪȞĮIJȠ – İʌȓ ȠȜȚțȒȢ ȡȒȟİȦȢ – Ȓ İʌȚIJİȜİȓIJĮȚ µİIJȐ
µİȚȦµȑȞȘȢ µȣȧțȒȢ ȚıȤȪȠȢ İʌȓ µİȡȚțȒȢ ȡȒȟİȦȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ȂİȡȚțȒ ȡȒȟȘ IJȠȣ IJȡȚțİijȐȜȠȣ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ µȣȩȢ…………………ǻ=8-12% ǹ=5-10%
- ȅȜȚțȒ ȡȒȟȘ IJȠȣ IJȡȚțİijȐȜȠȣ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ µȣȩȢ…………………..ǻ=12-20% ǹ=10-15%
ȇȒȟȘ Ȓ įȚĮIJȠµȒ IJȦȞ İțIJİȚȞȩȞIJȦȞ IJȠȣȢ įĮțIJȪȜȠȣȢ IJȘȢ ȤİȚȡȩȢ µȣȫȞ
ȅȚ İțIJİȓȞȠȞIJİȢ IJȠȣȢ įĮțIJȪȜȠȣȢ µȪİȢ ȑȤȠȣȞ µȚțȡȒ ʌȡĮțIJȚțȫȢ ıȘµĮıȓĮ ȖȚĮ IJȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ
IJȘȢ ȐțȡĮȢ ȤİȚȡȩȢ ıȣȖțȡȚIJȚțȫȢ ʌȡȠȢ ĮȣIJȒ IJȦȞ țĮµʌIJȒȡȦȞ. Ǿ įȡȐıȘ IJȠȣȢ ıȣȞȚıIJȐIJĮȚ ıIJȘȞ
ȑțIJĮıȘ IJȦȞ įĮțIJȪȜȦȞ ȫıIJİ İȞ ıȣȞİȤİȓĮ įȚĮ IJȘȢ įȡȐıİȦȢ IJȦȞ țĮµʌIJȒȡȦȞ ȞĮ țĮIJĮıIJİȓ
įȣȞĮIJȒ Ș ıȣȜȜȘʌIJȚțȒ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȘȢ ȤİȚȡȩȢ. ȈȘµĮȞIJȚțȩIJİȡȘ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ
ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮȢ IJȘȢ ȐțȡĮȢ ȤİȚȡȩȢ țĮȚ ıȣȞİʌȫȢ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ İȓȞĮȚ Ș įȚĮȞȠµȒ IJȦȞ
İțIJİȚȞȩȞIJȦȞ IJȠȣȢ ȜȠȚʌȠȪȢ įĮțIJȪȜȠȣȢ, Ș ȠʌȠȓĮ įȚĮIJȠµȒ ıȣȞȒșȦȢ ĮijȠȡȐ µİµȠȞȦµȑȞȦȢ
ȑȞĮȞ Ȓ įȪȠ įĮțIJȪȜȠȣȢ ıʌĮȞȚȩIJİȡĮ įİ ȩȜȠȣȢ IJȠȣ İțIJİȓȞȠȞIJİȢ. Ǿ ȕȜȐȕȘ İȓȞĮȚ įİțIJȚțȒ
ĮʌȠțĮIJĮıIJȐıİȦȢ Ȓ ȕİȜIJȚȫıİȦȢ µİ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ İʌȑµȕĮıȘ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ǻȚĮIJȠµȒ IJȦȞ İțIJİȚȞȩȞIJȦȞ IJȠȞ ĮȞIJȓȤİȚȡĮ………………….ǻ=5-8% ǹ=3-5%
- ǻȚĮIJȠµȒ IJȦȞ İțIJİȚȞȩȞIJȦȞ IJȠȣȢ ȜȠȚʌȠȪȢ įĮțIJȪȜȠȣȢ (ȖȚĮ ȑȞĮ ȑțĮıIJȠ įȐțIJȣȜȠ)
…………………………………………………………….…ǻ=1-2% ǹ=0-1%
ȇȒȟȘ Ȓ įȚĮIJȠµȒ IJȦȞ țĮµʌIJȒȡȦȞ IJİȞȩȞIJȦȞ IJȠȣȢ įĮțIJȪȜȠȣȢ IJȘȢ ȐțȡĮȢ ȤİȚȡȩȢ
ȅȚ țĮµʌIJȒȡİȢ µȪİȢ țĮȚ IJȑȞȠȞIJİȢ İțijȪȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠ ĮȞIJȚȕȡȐȤȚȠ țĮȚ țĮIJĮijȪȠȞIJĮȚ ıIJȚȢ
įĮțIJȣȜȚțȑȢ ijȐȜĮȖȖİȢ.
Ǿ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ ĮʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ IJȘȢ įȚĮIJȠµȒȢ IJȦȞ țĮµʌIJȒȡȦȞ İȓȞĮȚ İȣȤİȡȑıIJİȡȘ ıIJȠ
ĮȞIJȚȕȡȐȤȚȠ, įȣıȤİȡȑıIJİȡȘ įİ µȑȤȡȚ țĮȚ ĮįȪȞĮIJȘ țĮIJȐ IJȘȞ ʌĮȜȐµȘ țĮȚ IJȠȣȢ įĮțIJȪȜȠȣȢ.
ȅȚ țĮµʌIJȒȡİȢ IJȠȣ ĮȞIJȓȤİȚȡȠȢ įȚĮțȡȓȞȠȞIJĮȚ ıIJȠ µĮțȡȩ țĮȚ ȕȡĮȤȪ țĮµʌIJȒȡĮ ĮȣIJȠȪ, IJȦȞ įİ
ȜȠȚʌȫȞ įĮțIJȪȜȦȞ ıIJȠȞ İʌȚʌȠȜȒȢ țĮȚ IJȠȞ İȞ IJȦ ȕȐșİȚ țĮµʌIJȒȡĮ ĮȣIJȫȞ.
ȅ İʌȚʌȠȜȒȢ țĮµʌIJȒȡĮȢ IJȦȞ įĮțIJȪȜȦȞ țĮIJĮijȪİIJİȚ ıIJȘ įİȪIJİȡȘ ijȐȜĮȖȖĮ, Ƞ įİ İȞ IJȦ
ȕȐșİȚ ıIJȘȞ ȠȞȣȤȠijȩȡȠ ijȐȜĮȖȖĮ IJȠȣ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȠȣ įĮțIJȪȜȠȣ µİ ĮʌȠIJȑȜİıµĮ Ș įȚĮIJȠµȒ IJȠȣ
İʌȚʌȠȜȒȢ țĮµʌIJȒȡĮ ȞĮ ȑȤİȚ µȚțȡȒ ıȤİIJȚțȐ İʌȓʌIJȦıȘ İʌȓ IJȘȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮȢ IJȘȢ ȐțȡĮȢ
ȤİȚȡȩȢ ĮijȠȪ IJȠ ȑȡȖȠ IJȠȣ ĮȞĮʌȜȘȡȫȞİIJĮȚ țĮIJȐ µİȖȐȜȠ ʌȠıȠıIJȩ Įʌȩ IJȘ įȡȐıȘ IJȠȣ İȞ IJȦ
ȕȐșİȚ țĮµʌIJȒȡĮ. ȅ ȠʌȠȓȠȢ țĮIJĮijȣȩµİȞȠȢ ıIJȘȞ ȠȞȣȤȠijȩȡȠ ijȐȜĮȖȖĮ țĮȚ țȐµʌIJȦȞ ĮȣIJȒ
ıȣȞİʌȚijȑȡİȚ țĮȚ IJȘȞ țȐµȥȘ ȠȜȩțȜȘȡȠȣ IJȠȣ įĮțIJȪȜȠȣ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ȇȒȟȘ Ȓ įȚĮIJȠµȒ IJȠȣ µĮțȡȠȪ țĮµʌIJȒȡĮ IJȠȣ ĮȞIJȓȤİȚȡȠȢ ȩʌȠȣ įİȞ İʌȚIJİȜİȓIJĮȚ Ș țȐµȥȘ
IJȘȢ ȠȞȣȤȠijȩȡȠȣ ijȐȜĮȖȖȠȢ ĮȣIJȠȪ………………………ǻ=5-10% ǹ=3-8%
- ȇȒȟȘ Ȓ įȚĮIJȠµȒ IJȠȣ ȕȡĮȤȑȠȢ țĮʌµIJȒȡĮ IJȠȣ ĮȞIJȓȤİȚȡȠȢ ………ǻ=3-5% ǹ=2-4%

-

ȇȒȟȘ Ȓ įȚĮIJȠµȒ ĮµijȠIJȑȡȦȞ IJȦȞ țĮµʌIJȒȡȦȞ IJȠȣ ĮȞIJȓȤİȚȡȠȢ ȩʌȠȣ
țĮIJĮȡȖİȓIJĮȚ Ș țȐµȥȘ ĮIJȠȪ ………………………………………………ǻ = 1015% ǹ = 5-10 %

ȇȒȟȘ Ȓ įȚĮIJȠµȒ IJȠȣ İȞ IJȦ ȕȐșİȚ țȠȚȞȠȪ țĮµʌIJȒȡĮ IJȦȞ įĮțIJȪȜȦȞ, ȖȚĮ ȑȞĮ
İțĮIJȠıIJȩ įȐțIJȣȜȠ:
įİȓțIJȘȢ ………………………………………………………….….. ǻ = 7% ǹ =
5%
µȑıȠȢ ……………………………………………………………… ǻ = 5% ǹ =
3%
ʌĮȡȐµİıȠȢ……………………………………………………………ǻ= 5% ǹ =
3%
µȚțȡȩȢ …………………………………………………………..…..ǻ = 5% ǹ =
3%
ȡȒȟȘ Ȓ įȚĮIJȠµȒ IJȠȣ İʌȚʌȠȜȒȢ țȠȚȞȠȪ țĮµʌIJȒȡĮ IJȦȞ įĮțIJȪȜȦȞ
ȖȚĮ ȑȞĮ ȑțĮıIJȠ įȐțIJȣȜȠ ……………………..ǻ = 2-3% ǹ = 2-3%
- ȖȚĮ ȩȜȠȣȢ IJȠȣȢ įȐțIJȣȜȠȣȢ……………………..ǻ=10-12% ǹ=8-10%
- ȇȒȟȘ Ȓ įȚĮIJȠµȒ ĮµijȠIJȑȡȦȞ IJȦȞ țĮµʌIJȒȡȦȞ IJȠȣȢ įĮțIJȪȜȠȣȢ ȖȚĮ ȑȞĮ ȑțĮıIJȠ įȐțIJȣȜȠ:
įİȓțIJȘȢ ………………………………………………………….. ǻ = 10% ǹ = 8%
µȑıȠȢ ……………………………………………………………… ǻ = 8% ǹ =
5%
ʌĮȡȐµİıȠȢ…………………………………………………………ǻ= 8% ǹ = 5%
µȚțȡȩȢ …………………………………………………………..…..ǻ = 8% ǹ =
5%
ȖȚĮ ȩȜȠȣȢ IJȠȣȢ įĮțIJȪȜȠȣȢ (ʌȜȘȞ IJȠȣ ĮȞIJȓȤİȚȡĮ)
…………………………………………………..ǻ = 35% ǹ = 25%
ȇȒȟȘ Ȓ įȚĮIJȠµȒ ȩȜȦȞ IJȦȞ țĮµʌIJȒȡȦȞ IJȠȣȢ įĮțIJȪȜȠȣȢ IJȘȢ ȐțȡĮȢ ȤİȚȡȩȢ
ıȣµʌİȡȚȜĮµȕĮȞȠµȑȞȠȣ țĮȚ IJȠȣ ĮȞIJȓȤİȚȡĮ
………………………………………………………ǻ = 50% ǹ = 35%
-

4.4.2. ǿıȤĮȚµȚțȒ ıȪıʌĮıȘ Volkmann
Ǿ ȚıȤĮȚµȚțȒ ıȪıʌĮıȘ Volkmann İʌȚijȑȡİȚ ȐȜȜȠIJİ ȐȜȜȠȣ ȕĮșµȠȪ µȩȞȚµȘ ıȪȖțĮµȥȘ IJȦȞ
įĮțIJȪȜȦȞ IJȘȢ ȐțȡĮȢ ȤİȚȡȩȢ µİ ĮʌȠIJȑȜİıµĮ IJȘ µİȖȐȜȘ µİȓȦıȘ µȑȤȡȚ țĮIJĮȡȖȒıİȦȢ IJȘȢ
ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮȢ țĮȚ ıȣȜȜȘʌIJȚțȒȢ ȚțĮȞȩIJȘIJĮȢ ĮȣIJȒȢ.
ȉȠ ĮʌȠIJȑȜİıµĮ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ ȕȜȐȕȘȢ İȓȞĮȚ µȩȞȚµȠ țĮȚ µȚțȡȒ µȩȞȠ ȕİȜIJȓȦıȘ İʌȚIJȣȖȤȐȞİIJĮȚ
µİ įȚȐijȠȡİȢ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȑȢ İʌݵȕȐıİȚȢ.
¾
-

-

-

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
Ǽʌȓ ĮȤȡȘıȓĮȢ IJȘȢ ȐțȡĮȢ ȤİȚȡȩȢ…………………………….ǻ = 67% ǹ = 50%
Ǽʌȓ µİȖȐȜȘȢ ıȣȖțȐµȥİȦȢ IJȦȞ įĮțIJȪȜȦȞ ȩʌȠȣ ȩµȦȢ İʌȚIJİȜȠȪȞIJĮȚ țȚȞȒıİȚȢ
țȐµȥİȦȢ ĮȜȜȐ ıȣȞȣʌȐȡȤİȚ µİȖȐȜȘ µİȓȦıȘ IJȘȢ µȣȧțȒȢ ȚıȤȪȠȢ țĮȚ IJȘȢ
ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮȢ IJȘȢ ȐțȡĮȢ ȤİȚȡȩȢ ıȣµʌİȡȚȜĮµȕĮȞȠµȑȞȠȣ țĮȚ IJȠȣ ĮȞIJȓȤİȚȡȠȢ
……………………………………………………..ǻ = 40 – 60% ǹ = 35-45%
Ǽʌȓ İȜĮijȡȐȢ ıȣȖțȐµȥİȦȢ ȩʌȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩȢ Ƞ ıȤȘµĮIJȚıµȩȢ ıȤİįȩȞ ʌȜȒȡȠȣȢ
ʌȣȖµȒȢ, ȣʌȐȡȤİȚ ȩµȦȢ µȚțȡȒ µİȓȦıȘ IJȘȢ ıȣȜȜȘʌIJȚțȒȢ ȚțĮȞȩIJȘIJĮȢ țĮȚ IJȘȢ µȣȧțȒȢ
ȚıȤȪȠȢ ĮȜȜȐ țĮȚ įȣıȤȑȡİȚĮ ıIJȘȞ İțIJȑȜİıȘ ȜİʌIJȫȞ țȚȞȒıİȦȞ, ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȠȣ
İʌĮȖȖȑȜµĮIJȠȢ.
Ǽʌȓ İʌĮȖȖİȜµȐIJȦȞ ĮʌĮȚIJȠȪȞIJȦȞ IJȘȞ İțIJȑȜİıȘ ȜİʌIJȫȞ țȚȞȒıİȦȞ
………………………………………………………….…. ǻ = 40% ǹ = 30%

-

Ǽʌȓ
İʌĮȖȖİȜµȐIJȦȞ
ĮʌĮȚIJȠȪȞIJȦȞ
IJȘȞ
İțIJȑȜİıȘ
ĮįȡȫȞ
İȡȖĮıȚȫȞ
……………………………………………….…….……….. ǻ = 30% ǹ=20%

4.4.3. ȇȓțȞȦıȘ IJȘȢ ʌĮȜĮµȚĮȓĮȢ ĮʌȠȞİȣȡȫıİȦȢ (ȞȩıȠȢ IJȠȣ Dupuytren)

Ǿ ʌȐșȘıȘ ĮȣIJȒ İʌȚijȑȡİȚ ȕĮșµȚĮȓĮ ıȪȖțĮµȥȘ IJȦȞ įĮțIJȪȜȦȞ ȜȩȖȦ ĮȞĮʌIJȪȟİȦȢ
ȠȣȜȫįȠȣȢ ȚıIJȠȪ ȣʌȩ IJȘȞ ʌĮȜĮµȚĮȓĮ ĮʌȠȞİȪȡȦıȘ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ıȣµijȣȩµİȞȠȢ µİ ĮȣIJȒ
ʌȡȠțĮȜİȓ ıȣȡȡȓțȞȦıȒ IJȘȢ țĮȚ ĮijȠȡȐ ıȣȞȒșȦȢ ıIJȠȞ ʌĮȡȐµİıȠ țĮȚ µȚțȡȩ įȐțIJȣȜȠ
µİ ĮʌȠIJȑȜİıµĮ ıIJȠ ʌȡȠȤȦȡȘµȑȞȠ ıIJȐįȚȠ ȞĮ İʌȑȡȤİIJĮȚ µȩȞȚµȘ ıȪȖțȜİȚıȘ IJȦȞ
įĮțIJȪȜȦȞ ĮȣIJȫȞ ıIJȘȞ ʌĮȜȐµȘ.
ȁĮµȕĮȞȠµȑȞȠȣ ȣʌȩȥȘ ȩIJȚ ȠȚ įȪȠ IJİȜİȣIJĮȓȠȚ įȐțIJȣȜȠȚ İȓȞĮȚ İțİȓȞȠȚ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ
țĮIJĮȕȐȜȜȠȣȞ IJȘ µİȖĮȜȪIJİȡȘ µȣȧțȒ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ țĮIJȐ IJȘȞ İțIJȑȜİıȘ ȜİʌIJȫȞ Ȓ
IJİȤȞȚțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȞȫ ȠȚ IJȡİȚȢ ʌȡȫIJȠȚ įȐțIJȣȜȠȚ țĮIJİȣșȪȞȠȣȞ ıIJȘȞ İțIJȑȜİıȘ
ȜİʌIJȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ, Ș ʌȐșȘıȘ ĮȣIJȒ ȑȤİȚ µİȖĮȜȪIJİȡȘ İʌȓʌIJȦıȘ ıİ ȐIJȠµĮ
ĮıȤȠȜȠȪµİȞĮ µİ ȤİȚȡȦȞĮțIJȚțȐ țĮȚ IJİȤȞȚțȐ İʌĮȖȖȑȜµĮIJĮ țĮȚ µȚțȡȩIJİȡȘ ıİ ȐIJȠµĮ
ʌȠȣ ĮıțȠȪȞ ȖĮȡijȚțȒ Ȓ ĮįȡȒ İȡȖĮıȓĮ.
ȈȘµİȚȦIJȑȠȞ ȩIJȚ Ș ʌȐșȘıȘ İȓȞĮȚ įİțIJȚțȒ ȚȐıİȦȢ Ȓ ıȘµĮȞIJȚțȒȢ ȕİȜIJȓȦıȘȢ µİ
ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ İʌȑµȕĮıȘ ıIJȚȢ ʌİȡȚııȩIJİȡİȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ țĮȚ țĮIJȐ ıȣȞȑʌİȚĮ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ
įȚȐȡțİȚĮȢ IJȘȢ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ʌİȡȚȠȡȚıµȑȞȠȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- Ǽʌȓ µȠȞȓµȠȣ ıȣȖțȐµȥİȦȢ IJȠȣ ʌĮȡȐµİıȠȣ țĮȚ µȚțȡȠȪ įĮțIJȪȜȠȣ ıIJȘȞ
ʌĮȜȐµȘ µİ ĮʌȩIJȠțȠ ĮįȣȞĮµȓĮ ıȣȜȜȒȥİȦȢ țĮȚ ȤȡȒıİȦȢ İȡȖĮȜİȓȦȞ
ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȠȣ İʌĮȖȖȑȜµĮIJȠȢ
………………………………………………………………..ǻ=8-20% ǹ=615%
- Ǽʌȓ µȚțȡȩIJİȡȠȣ ȕĮșµȠȪ ıȣȖțȐµȥİȦȢ ȩʌȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȒ Ș ıȣȖțȡȐIJȘıȘ țĮȚ
ȤȡȒıȘ
įȚĮijȩȡȦȞ
İȡȖĮȜİȓȦȞ,
ĮȞĮȜȩȖȦȢ
IJȠȣ
İʌĮȖȖȑȜµĮIJȠȢ
……………………………………………………….……ǻ=5-15% ǹ=310%
- Ǽʌȓ ȩȜȦȢ ĮȡȤȩµİȞȘȢ ıȣȖțȐµȥİȦȢ ………….……………… ǻ=0-5% ǹ=03%
4.4.4. ǺȜȐȕİȢ IJȦȞ ȞİȪȡȦȞ IJȦȞ ȐȞȦ ȐțȡȦȞ
ȉĮ ȐȞȦ ȐțȡĮ ȞİȣȡȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠ ȕȡĮȤȚȩȞȚȠ ʌȜȑȖµĮ. Ǿ ȕȜȐȕȘ IJȦȞ ȞİȪȡȦȞ įȣȞĮIJȩȞ
ȞĮ İȓȞĮȚ µȩȞȚµȘ (İȟİȜțȣıµȩȢ IJȠȣ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ ʌȜȑȖµĮIJȠȢ, įȚĮIJȠµȒ ȞİȪȡȦȞ) Ȓ
ʌĮȡȠįȚțȒ (ȞİȣȡĮʌȡĮȟȓĮ), ʌȜȒȡȘȢ Ȓ µİȡȚțȒ µİ ĮȞȐȜȠȖȘ İʌȓʌIJȦıȘ İʌȓ IJȘȢ
ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ ȐȞȦ ȐțȡȠȣ. ȅȚ ʌĮȡȠįȚțȑȢ ȕȜȐȕİȢ İȓȞĮȚ įİțIJȚțȑȢ ȕİȜIJȚȫıİȦȢ
Ȓ țĮȚ ʌȜȒȡȠȣȢ ĮʌȠțĮIJĮıIJȐıİȦȢ. Ǿ IJİțµȘȡȓȦıȘ IJȘȢ ȕȜȐȕȘȢ ȖȓȞİIJĮȚ, IJȩıȠ Įʌȩ IJȘȞ
țȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ ȩıȠ țĮȚ µİ IJȘ ȕȠȒșİȚĮ İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȫȞ İȟİIJȐıİȦȞ (ǾȂī țĮȚ
țȚȞȘIJȚțȒ – ĮȚıșȘIJȚțȒ IJĮȤȪIJȘIJĮ ĮȖȦȖȒȢ). ȉĮ İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȐ İȣȡȒµĮIJĮ ȑȤȠȣȞ
įȚĮȖȞȦıIJȚțȒ țȣȡȓȦȢ ıȘµĮıȓĮ, IJȠ įİ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ țĮșȠȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ
țȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ țĮȚ IJȘȞ ıȣȞİʌİȓĮ IJȘȢ ȕȜȐȕȘȢ µİȓȦıȘ IJȘȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ

ȐȞȦ ȐțȡȠȣ ıİ ıȣȞįȣĮıµȩ ʌȐȞIJȠIJİ ʌȡȠȢ IJȠ İʌȐȖȖİȜµĮ, IJȘ µȩȡijȦıȘ țĮȚ IJȘ
įȣȞĮIJȩIJȘIJĮ ʌȡȠıĮȡµȠȖȒȢ IJȠȣ ʌȐıȤȠȞIJȠȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ȆȜȒȡȘȢ ʌĮȡȐȜȣıȘ IJȠȣ İȞȩȢ IJȦȞ ȐȞȦ ȐțȡȦȞ ǻ=60-70% ǹ=50-60%
- ȆĮȡȐȜȣıȘ ĮȞȦIJȑȡȠȣ IJȪʌȠȣ IJȠȣ ȕȡĮȤȚȩȞȚȠȣ ʌȜȑȖµĮIJȠȢ IJȪʌȠȣ Duchenne –
Erb, ȒIJȠȚ ʌĮȡȐȜȣıȘ IJȠȣ įİȜIJȠİȚįȠȪȢ, įȚțİijȐȜȠȣ țĮȚ ʌȡȠıșȓȠȣ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ
µȣȩȢ, țȠȡĮțȠȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ, ȣʌIJȚĮıIJȠȪ, ȣʌİȡĮțĮȞșȓȠȣ țĮȚ ȣʌĮțĮȞșȓȠȣ
………………………………………………………..…ǻ=45-55% ǹ=3545%
- ȆĮȡȐȜȣıȘ țĮIJȦIJȑȡȠȣ IJȪʌȠȣ IJȠȣ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ ʌȜȑȖµĮIJȠȢ IJȪʌȠȣ Klumpke
ȩʌȠȣ İʌȑȡȤİIJĮȚ ʌĮȡȐȜȣıȘ IJȦȞ țĮµʌIJȒȡȦȞ IJȠȣȢ įĮțIJȪȜȠȣȢ țĮȚ IJȦȞ
ĮȣIJȠȤșȩȞȦȞ µȣȫȞ IJȘȢ ȐțȡĮȢ ȤİȚȡȩȢ (µȑıȠȣ țĮȚ ȦȜȑȞȚȠȣ ȞİȪȡȠȣ)
…………………………………………... ………….ǻ=55% -60% ǹ=4550%
- ǼȟİȜțȣıµȩȢ IJȠȣ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ ʌȜȑȖµĮIJȠȢ ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȘȢ İțIJȐıİȦȢ IJȘȢ
ȕȜȐȕȘȢ, įȘȜĮįȒ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ µȑȡȠȣȢ Ȓ ȠȜȠțȜȒȡȠȣ IJȠȣ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ
ʌȜȑȖµĮIJȠȢ
µİ
IJȚȢ
ĮȞȐȜȠȖİȢ
İʌȚʌIJȫıİȚȢ
…………………….…………….ǻ=45-70% ǹ=35-60%
- ȂİȚȦµȑȞȘ ʌĮȡȐȜȣıȘ IJȠȣ ȣʌȠʌȜĮIJȓȠȣ ȞİȪȡȠȣ (ʌĮȡȐȜȣıȘ IJȠȣ ʌȡȠıșȓȠȣ
ȠįȠȞIJȦIJȠȪ µȣȩȢ ȩʌȠȣ įȚĮʌȚıIJȫȞİIJĮȚ ĮįȣȞĮµȓĮ ȦșȒıİȦȢ ıIJĮșİȡȫȞ
ĮȞIJȚțİȚµȑȞȦȞ)……………………………………..……..ǻ=5-15% ǹ= 510%
- ȂݵȠȞȦµȑȞȘ ʌĮȡȐȜȣıȘ IJȠȣ µĮıȤĮȜȚĮȓȠȣ ȞİȪȡȠȣ
ȉȠ µĮıȤĮȜȚĮȓȠ ȞİȪȡȠ įȓȞİȚ ȞİȪȡȦıȘ ıIJȠȞ įİȜIJȠİȚįȒ µȣ țĮȚ Ș ȕȜȐȕȘ IJȠȣ İȓȞĮȚ
ĮȡțİIJȐ ıȣȤȞȒ İʌȓ İȟĮȡșȡȘµȐIJȦȞ IJȠ ȫµȠȣ.
Ǽʌȓ ʌĮȡĮȜȪıİȦȢ IJȠȣ µĮıȤĮȜȚĮȓȠȣ ȞİȪȡȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓIJĮȚ ĮįȣȞĮµȓĮ ĮʌĮȖȦȖȒȢ IJȠȣ
ȕȡĮȤȓȠȞȠȢ ………………………………………………..ǻ=20 – 25% ǹ=15-20%
- ȂݵȠȞȦµȑȞȘ ʌĮȡȐȜȣıȘ IJȠȣ µȣȠįİȡµĮIJȚțȠȪ ȞİȪȡȠȣ
Ǿ ȕȜȐȕȘ IJȠȣ µȣȠįİȡµĮIJȚțȠȪ ȞİȪȡȠȣ İʌȚijȑȡİȚ ʌĮȡȐȜȣıȘ IJȠȣ įȚțİijȐȜȠȣ
ȕȡĮȤȚȩȞȚȠȣ µȣȩȢ, IJȠȣ țĮȡĮțȠȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ țĮȚ IJȠȣ ʌȡȠıșȓȠȣ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ µȣȩȢ µİ
ĮʌȩIJȠțȠ İʌȘȡİĮıµȩ IJȘȢ țȐµȥİȦȢ IJȠȣ ĮȞIJȚȕȡĮȤȓȠȣ ʌȡȠȢ IJȠ ȕȡĮȤȓȠȞĮ.
- Ǽʌȓ µİȡȚțȒ ʌĮȡĮȜȪıİȦȢ (ʌĮȡȑıİȦȢ) IJȠȣ µȣȠįİȡµĮIJȚțȠȪ ȞİȪȡȠȣ ȩʌȦȢ
țĮșȓıIJĮIJĮȚ įȣȞĮIJȒ Ș İȞİȡȖȘIJȚțȒ țȐµȥȘ IJȠȣ ĮȞIJȚȕȡĮȤȓȠȣ ʌȡȠȢ IJȠ ȕȡĮȤȓȠȞĮ,
ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȠȣ İʌĮȖȖȑȜµĮIJȠȢ……………………………….ǻ=5-10% ǹ=05%.
- Ǽʌȓ ʌȜȒȡȠȣȢ ʌĮȡĮȜȪıİȦȢ IJȠȣ µȣȠįİȡµĮIJȚțȠȪ ȞİȪȡȠȣ ȩʌȠȣ Ș İȞİȡȖȘIJȚțȒ
țȐµȥȘ
IJȠȣ
ĮȞIJȚȕȡĮȤȓȠȣ
ʌȡȠȢ
IJȠȞ
ȕȡĮȤȓȠȞĮ
țĮșȓıIJĮIJĮȚ
ĮįȪȞĮIJȘ………………………………………………...ǻ=15-20% ǹ=1015%
- ȂݵȠȞȦµȑȞȘ ʌĮȡȐȜȣıȘ IJȠȣ µȑıȠȣ ȞİȪȡȠȣ
Ǿ ȕȜȐȕȘ IJȠȣ µȑıȠȣ ȞİȪȡȠȣ – ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȠȣ ȪȥȠȣȢ ĮȣIJȒȢ- İʌȚijȑȡİȚ ʌĮȡȐȜȣıȘ IJȠȣ
İʌȚʌȠȜȒȢ țĮµʌIJȒȡĮ IJȠȣȢ įĮțIJȪȜȠȣȢ, IJȠȣ İȞ IJȦ ȕȐșİȚ țĮµʌIJȒȡĮ IJȠȣȢ įĮțIJȪȜȠȣȢ

ʌȜȘȞ IJȠȣ IJµȒµĮIJȠȢ ȖȚĮ IJȠȞ ʌĮȡȐµİıȠ țĮȚ µȚțȡȩ įȐțIJȣȜȠ, IJȠȣ țİȡțȚįȚțȠȪ
țĮµʌIJȒȡĮ IJȠȣ țĮȡʌȠȪ țĮȚ IJȦȞ µȣȫȞ IJȠȣ șȑȞĮȡȠȢ.
ǹʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ĮȚıșȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ İʌȚijȑȡİȚ ȣʌĮȚıșȘıȓĮ Ȓ ĮȞĮȚıșȘıȓĮ ıIJȘȞ ʌĮȜĮµȚĮȓĮ
İʌȚijȐȞİȚĮ IJȦȞ IJȡȚȫȞʌȡȫIJȦȞįĮțIJȪȜȦȞ țĮȚ IJȘȞ țİȡțȚįȚțȒ µȠȓȡĮ IJȠȣ ʌĮȡĮµȑıȠȣ ȦȢ
țĮȚ țĮIJȐ IJȘ ȡĮȤȚĮȓĮ İʌȚijȐȞİȚĮ IJȘȢ ȠȞȣȤȠijȩȡȠȣ Ȓ țĮȚ IJȘȢ įİȪIJİȡȘȢ ijȐȜĮȖȖĮȢ IJȦȞ
İȞ ȜȩȖȦ įĮțIJȪȜȦȞ.
ȈȣȞȘșȑıIJİȡȘ İȓȞĮȚ Ș įȚĮIJȠµȒ IJȠȣ µȑıȠȣ ȞİȪȡȠȣ țĮIJȐ IJȠ ĮȞIJȚȕȡȐȤȚȠ țĮȚ µȐȜȚıIJĮ
țĮIJȐ IJȠ țȐIJȦ IJȡȚIJȘµȩȡȚȩ IJȠȣ.
- Ǽʌȓ įȚĮIJȠµȒȢ IJȠȣ µȑıȠȣ ȞİȪȡȠȣ ıIJȠȞ ȕȡĮȤȓȠȞĮ Ȓ IJȠ ĮȞIJȚȕȡȐȤȚȠ ȩʌȠȣ
İʌȑȡȤİIJĮȚ ʌĮȡȐȜȣıȘ ȩȜȦȞ IJȦȞ Įʌȩ ĮȣIJȩ ȞİȣȡȠȣµȑȞȦȞ µȣȫȞ
……………………………………………………….ǻ=35-40% ǹ=30-35%
.
- Ǽʌȓ įȚĮIJȠµȒȢ IJȠȣ µȑıȠȣ ȞİȪȡȠȣ ıIJȠ ȪȥȠȢ IJȘȢ ʌȘȤİȠțĮȡʌȚțȒȢ ȩʌȠȣ
İʌȑȡȤİIJĮȚ ʌĮȡȐȜȣıȘ IJȦȞ µȣȫȞ IJȠȣ șȑȞĮȡȠȢ µİ ĮįȣȞĮµȓĮ ĮȞIJȚșȑıİȦȢ
…………………………………………………….……ǻ=15-20%
ǹ=515% .
- Ǽʌȓ ȤİȚȡȠȣȡȖȘșİȓıȘȢ įȚĮIJȠµȒȢ IJȠȣ µȑıȠȣ ȞİȪȡȠȣ Ȓ İʌȓ ȞİȣȡĮʌȡĮȟȓĮȢ IJȠȣ
ĮȞİȟĮȡIJȒIJȦȢ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ, IJȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ șĮ İȟĮȡIJȘșİȓ Įʌȩ IJȠ
ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩ ĮʌȠIJȑȜİıµĮ țĮȚ ȩȤȚ Įʌȩ IJȘȞ IJȣȤȩȞ ʌĮȡĮµȑȞȠȣıĮ µȣȧțȒ
ĮIJȡȠijȓĮ IJȦȞ µȣȫȞ IJȠȣ șȑȞĮȡȠȢ……………………………………..ǻ=510% ǹ=0-5%.
- Ǽʌȓ ĮʌȠIJȣȤȠȪıȘȢ ȞİȣȡȠȡĮijȒȢ țĮȚ įȘµȚȠȣȡȖȓĮȢ ȞİȣȡȚȞȫµĮIJȠȢ ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ
ĮȓıșȘµĮ țĮȣıĮȜȖȓĮȢ, ĮȚµȦįȓĮȢ țĮȚ įȚĮįȡȠµȒȢ ȘȜİțIJȡȚțȠȪ ȡİȪµĮIJȠȢ ʌȑȡĮȞ
IJȘȢ ȣʌĮȡȤȠȪıȘȢ µȣȧțȒȢ ȕȜȐȕȘȢ…………………………..ǻ=20-25%
ǹ=10%-20%
- ȂݵȠȞȦµȑȞȘ ʌĮȡȐȜȣıȘ IJȠȣ ȦȜİȞȓȠȣ ȞİȪȡȠȣ
Ǿ ȕȜȐȕȘ IJȠȣ ȦȜİȞȓȠȣ ȞİȪȡȠȣ – ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȠȣ ȪȥȠȣȢ ĮȣIJȒȢ- İʌȚijȑȡİȚ ʌĮȡȐȜȣıȘ
IJȠȣ ȦȜİȞȓȠȣ țĮµʌIJȒȡĮ IJȠȣ țĮȡʌȠȪ, IJȘȢ ȦȜİȞȓȠȣ µȠȓȡĮȢ IJȠȣ İȞ IJȦ ȕȐșİȚ
țĮµʌIJȒȡĮ IJȠȣȢ įĮțIJȪȜȠȣȢ, IJȦȞ µȣȫȞ IJȠȣ ȠʌȚıșȑȞĮȡȠȢ, IJȠȣ ʌȡȠĮȖȦȖȠȪ IJȠȣ
ĮȞIJȓȤİȚȡĮ, IJȦȞ İȜµȚȞșȠİȚįȫȞ țĮȚ IJȦȞ µİıȠıIJȑȦȞ µȣȫȞ țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ
ȣʌĮȚıșȘıȓĮ Ȓ ĮȞĮȚıșȘıȓĮ IJȘȢ ʌĮȜĮµȚĮȓĮȢ İʌȚijȐȞİȚĮȢ IJȠȣ µȚțȡȠȪ įĮțIJȪȜȠȣ țĮȚ
IJȘȢ ȦȜİȞȓȠȣ µȠȓȡĮȢ IJȠȣ ʌĮȡȐµİıȠȣ ȦȢ țĮȚ IJȘȢ ȡĮȤȚĮȓĮȢ İʌȚijȐȞİȚĮȢ IJȘȢ
ȠȞȣȤȠijȩȡȠȣ Ȓ țĮȚ IJȘȢ 2ȘȢ ijȐȜĮȖȖĮȢ IJȦȞ įĮțIJȪȜȦȞ ĮȣIJȫȞ.
Ǽʌȓ ȕȜȐȕȘȢ IJȠȣ ȦȜİȞȓȠȣ ȞİȪȡȠȣ Ȓ ȐțȡĮ ȤİȓȡĮ ʌȡȠıȜĮµȕȐȞİȚ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȒ
șȑıȘ µİ ȣʌİȡȑțIJĮıȘ IJȦȞ įȪȠ IJİȜİȣIJĮȓȦȞ įĮțIJȪȜȦȞ țĮIJȐ IJȘȞ ȂȀĭ ȐȡșȡȦıȘ țĮȚ
țȐµȥȘ țĮIJȐ IJȘȞ ʌȡȫIJȘ ĭĭ ȐȡșȡȦıȘ ĮȣIJȫȞ. ȈȣȞȘșȑıIJİȡȘ İȓȞĮȚ Ș įȚĮIJȠµȒ IJȠȣ
ȦȜİȞȓȠȣ ȞİȪȡȠȣ țĮIJȐ IJȠ ĮȞIJȚȕȡȐȤȚȠ.
- Ǽʌȓ įȚĮIJȠµȒȢ IJȠȣ ȦȜİȞȓȠȣ ȞİȪȡȠȣ ĮȞİȟĮȡIJȒIJȦȢ ȪȥȠȣȢ (ȕȡĮȤȓȠȞĮȢ,
ĮȞIJȚȕȡȐȤȚȠ, ʌȘȤİȠțĮȡʌȚțȒ)…………………..ǻ=25-35% ǹ=15-25%
- Ǽʌȓ µİȡȚțȒȢ įȚĮIJȠµȒȢ IJȠȣ ȦȜİȞȓȠȣ ȞİȪȡȠȣ IJȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ
İȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ țĮIJȐȡȖȘıȘ IJȘȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮȢ IJȦȞ ʌȡȠıȕİȕȜȘµȑȞȦȞ
µȣȫȞ (ȕȜ. įȚĮIJȠµȒ Ȓ ʌĮȡȐȜȣıȘ IJȦȞ ĮȞĮȜȩȖȦȞ µȣȫȞ)

-

Ǽʌȓ ȣʌȐȡȟİȦȢ ĮȚıșȘIJȚțȫȞ įȚĮIJĮȡĮȤȫȞ ĮȚµȦįȓĮȢ țĮȚ ĮȚıșȒµĮIJȠȢ
țĮȣıĮȜȖȓĮȢ. ȉȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ țĮșȠȡȓȗİIJĮȚ ȦȢ İʌȓ ȦȜİȞȓȠȣ ȞİȣȡȓIJȚįĮȢ
(ȕȜ. ȦȜȑȞȚȠ ȞİȣȡȓIJȚįĮ).

- ȂݵȠȞȦµȑȞȘ ʌĮȡȐȜȣıȘ IJȠȣ țİȡțȚįȚțȠȪ ȞİȪȡȠȣ
Ǿ ȕȜȐȕȘ (įȚĮIJȠµȒ) IJȠȣ țİȡțȚįȚțȠȪ ȞİȪȡȠȣ İʌȚijȑȡİȚ ʌĮȡȐȜȣıȘ IJȦȞ İțIJȡİȚȞȩȞIJȦȞ
IJȠ țĮȡʌȩȞ țĮȚ IJȠȣȢ įĮțIJȪȜȠȣȢ, ȣʌĮȚıșȘıȓĮ įİ Ȓ ĮȞĮȚıșȘıȓĮ țĮIJȐ IJȘ ȡĮȤȚĮȓĮ
İʌȚijȐȞİȚĮ IJȠȣ ĮȞIJȚȕȡĮȤȓȠȣ țĮȚ IJȘȢ ȐțȡĮȢ ȤİȚȡȩȢ µȑȤȡȚ IJȘȢ 2ȘȢ ijȐȜȜĮȖȖĮȢ.
Ǽʌȓ ʌĮȡĮȜȪıİȦȢ IJȠȣ țİȡțȚįȚțȠȪ ȞİȪȡȠȣ İʌȑȡȤİIJĮȚ ĮįȣȞĮµȓĮ ȡĮȤȚĮȓĮȢ İțIJȐıİȦȢ
IJȘȢ ʌȘȤİȠțĮȡʌȚțȒȢ țĮȚ IJȦȞ įĮțIJȪȜȦȞ, Ș įİ ĮįȣȞĮµȓĮ İțIJȐıİȦȢ IJȦȞ įĮțIJȪȜȦȞ
İʌȚIJİȓȞİIJĮȚ țĮIJȐ IJȘȞ ʌĮșȘIJȚțȒ ȡĮȤȚĮȓĮ ȑțIJĮıȘ IJȘȢ ʌȘȤİȠțĮȡʌȚțȒȢ.
- Ǽʌȓ įȚĮIJȠµȒȢ IJȠȣ țİȡțȚįȚțȠȪ ȞİȪȡȠȣ ıIJȠȞ ȕȡĮȤȓȠȞĮ ʌȡȚȞ Įʌȩ IJȘȞ İȓıįȣıȒ
IJȠȣ ıIJȘȞ ıʌİȚȡȠİȚįȒ ĮȪȜĮțĮ ȩʌȠȣ İʌȑȡȤİIJĮȚ ʌĮȡȐȜȣıȘ ȩȜȦȞ IJȦȞ
ʌȡȠĮȞĮijİȡșȑȞIJȦȞ µȣȫȞ………………………………ǻ=45-50% ǹ=3540%
- Ǽʌȓ įȚĮIJȠµȒȢ IJȠȣ țİȡțȚįȚțȠȪ ȞİȪȡȠȣ ıIJȠ țȐIJȦ IJȡȚIJȘµȩȡȚȠ IJȠȣ ȕȡĮȤȓȠȞȠȢ Ȓ
IJȠ ĮȞIJȚȕȡȐȤȚȠ ȩʌȠȣ ʌĮȡĮµȑȞİȚ Ș ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȠȣ IJȡȚțİijȐȜȠȣ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ
µȣȩȢ……………..ǻ= 35-45% ǹ=25-35%
- Ǽʌȓ µİȡȚțȒȢ ȕȜȐȕȘȢ IJȠȣ țİȡțȚįȚțȠȪ ȞİȪȡȠȣ Ȓ ȞİȣȡĮʌȡĮȟȓĮȢ IJȠȣ
ĮȞİȟĮȡIJȒIJȦȢ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ, IJȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ șĮ İȟĮȡIJȘșİȓ Įʌȩ IJȘȞ
ʌĮȡĮµȑȞȠȣıĮ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮ IJȦȞ Įʌȩ ĮȣIJȩ ȞİȣȡȠȣµȑȞȦȞ µȣȫȞ (ȕȜ.
ıȤİIJȚțȩ țİijȐȜĮȚȠ ȡȒȟȘȢ µȣȫȞ).
- ȈȣȞįȚĮıµȑȞȘ ʌĮȡȐȜȣıȘ µȑıȠȣ țĮȚ ȦȜİȞȓȠȣ ȞİȪȡȠȣ
ȅ ıȣȞįȚĮıµȩȢ ȕȜȐȕȘȢ µȑıȠȣ țĮȚ ȦȜİȞȓȠȣ ȞİȪȡȠȣ İʌȚijȑȡİȚ µİȖȐȜȘ µİȓȦıȘ IJȘȢ
ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ ȐȞȦ ȐțȡȠȣ țĮȚ İȚįȚțȩIJİȡĮ IJȘȢ ȐțȡĮȢ ȤİȚȡȩȢ, IJȠ įİ Įʌȩ
ĮȣIJȒȞ ʌȡȠțȪʌIJȠȞ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮIJȠµȠijȣıȚȠȜȠȖȚțȒȢ ȕȜȐȕȘȢ ĮʌȠIJİȜİȓ IJȠ ȐșȡȠȚıµĮ
IJȦȞ İʌȚµȑȡȠȣȢ țĮIJȐ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ȕȜĮȕȫȞ, ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȠȣ ȪȥȠȣȢ ĮȣIJȒȢ țĮIJȐ IJȘ
µȑșȠįȠ İțIJȚµȒıİȦȢ İʌȓ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ȕȜĮȕȫȞ.
- Ǽʌȓ ȠȜȚțȒȢ ʌĮȡĮȜȪıİȦȢ µȑıȠȣ țĮȚ ȦȜİȞȓȠȣ ȞİȪȡȠȣ ……………ǻ=67%
ǹ=55%
- Ǽʌȓ µİȡȚțȒȢ ȕȜȐȕȘȢ ĮȞİȟĮȡIJȒIJȦȢ ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮȢ IJȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ șĮ
İȟĮȡIJȘșİȓ Įʌȩ IJȘȞ ʌĮȡĮµȑȞȠȣıĮ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮ IJȦȞ Įʌȩ ĮȣIJȩ ȞİȣȡȠȣµȑȞȦȞ
µȣȫȞ (ȕȜ. țİijȐȜĮȚȠ įȚĮIJȠµȒ µȣȫȞ).
ȈIJȠ ĮȞȦIJȑȡȦ ʌȠıȠıIJȩ ʌȡȠıIJȓșİIJĮȚ:
- Ǽʌȓ
IJȡȠijȠȞİȣȡȦIJȚțȫȞ
įȚĮIJĮȡĮȤȫȞ
µİIJȐ
ĮIJȩȞȦȞ
İȜțȫıİȦȞ
…………………………………………….……..ǻ=10-20% ǹ=5-15%.
- Ǽʌȓ ʌȡĮȖµĮIJȚțȒȢ țĮȣıĮȜȖȓĮȢ IJȦȞ įĮțIJȪȜȦȞ………..ǻ=10% ǹ=10%
- ȈȣȞįȣĮıµȑȞȘ ʌĮȡȐȜȣıȘ µȑıȠȣ țĮȚ țİȡțȚįȚțȠȪ ȞİȪȡȠȣ
ǵʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐijİIJĮȚ İʌȓ ıȣȞįȣĮıµȑȞȘȢ ȕȜȐȕȘȢ µȑıȠȣ țĮȚ ȦȜİȞȓȠȣ ȞİȪȡȠȣ.
- ȈȣȞįȣĮıµȑȞȘ ʌĮȡȐȜȣıȘ ȦȜİȞȓȠȣ țĮȚ țİȡțȚįȚțȠȪ ȞİȪȡȠȣ
ǵʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐijİIJĮȚ İʌȓ ıȣȞįȣĮıµȑȞȘȢ ȕȜȐȕȘȢ µȑıȠȣ țĮȚ ȦȜİȞȓȠȣ ȞİȪȡȠȣ.
4.4.5. ȍȜȑȞȚȠȢ ȞİȣȡȓIJȘȢ

Ǿ ȦȜȑȞȚȠȢ ȞİȣȡȓIJȘȢ, ȠijİȚȜȩµİȞȘ ıȣȞȒșȦȢ ıİ ʌȓİıȘ IJȠȣ ȦȜİȞȓȠȣ ȞİȪȡȠȣ țĮIJȐ IJȠȞ
ĮȖțȫȞĮ, ıIJȘȞ ĮȪȜĮțȐ IJȠȣ, ʌȡȠțĮȜİȓ țĮȣıĮȜȖȓĮ țĮȚ ĮȓıșȘµĮ ĮȚµȦįȓĮȢ ıIJȘȞ
ʌİȡȚȠȤȒ ĮȚıșȘIJȚțȒȢ țĮIJĮȞȠµȒȢ IJȠȣ ȦȜİȞȩȣ ȞİȪȡȠȣ țĮIJȐ IJȠ ĮȞIJȚȕȡȐȤȚȠ țĮȚ IJȘȞ
ȐțȡĮ ȤİȓȡĮ, įȣȞĮIJȩȞ ȩµȦȢ ȞĮ İȟİȜȚȤșİȓ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ IJĮ ȓįȚĮ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ µİ
IJȘȞ ʌĮȡȐȜȣıȘ IJȠȣ ȦȜİȞȓȠȣ ȞİȪȡȠȣ ĮȜȜȐ ıİ İȜĮijȡȩIJİȡȠ ȕĮșµȩ, įȘȜĮįȒ ĮIJȡȠijȓĮ
IJȦȞ µȣȫȞ IJȠȣ ȠʌȚıșȑȞĮȡȠȢ țĮȚ IJȦȞ ȜȠȚʌȫȞ Įʌȩ ĮȣIJȩ ȞİȣȡȠȣµȑȞȦȞ µȣȫȞ. Ǿ
ʌȐșȘıȘ İȓȞĮȚ įİțIJȚțȒ ȕİȜIJȚȫıİȦȢ Ȓ țĮȚ ȚȐıİȦȢ µİ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ İʌȑµȕĮıȘ. Ǿ
įȚȐȖȞȦıȘ ȖȓȞİIJĮȚ IJȩıȠ Įʌȩ IJȘȞ țȜȚȞȚțȒ ıȘµİȚȠȜȠȖȓĮ ȩıȠ țĮȚ İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȐ (ǾȂī
țĮȚ țȚȞȘIJȚțȒ – ĮȚıșȘIJȚțȒ IJĮȤȪIJȘIJĮ ĮȖȦȖȒȢ) Ǿ İțIJȓµȘıȘ IJȦȞ İʌȚʌIJȫıİȦȞ IJȘȢ
ȦȜİȞȓȠȣ ȞİȣȡȓIJȚįĮȢ İʌȓ IJȘȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮȢ IJȘȢ ȐțȡĮȢ ȤİȚȡȩȢ șĮ İȟĮȡIJIJȘșİȓ Įʌȩ
IJȠ ȕĮșµȩ µİȚȫıİȦȢ ĮȣIJȒȢ țĮȚ įİ șĮ ȜȘijșȠȪȞ ȣʌȩȥȘ IJȣȤȩȞ ĮʌȠµȑȞȠȣıİȢ µȣȧțȑȢ
ĮIJȡȠijȓİȢ IJȦȞ ĮȣIJȠȤșȩȞȦȞ µȣȫȞ IJȘȢ ȐțȡĮȢ ȤİȚȡȩȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ įİȞ ĮʌȠțĮșȓıIJĮȞIJĮȚ
ʌĮȡȐ IJȘȞ ĮʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ IJȘȢ ȕȜȐȕȘȢ
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- Ǽʌȓ ȦȜİȞȓȠȣ ȞİȣȡȓIJȚįȠȢ ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȦȞ İȣȡȘµȐIJȦȞ µİ ıȣµʌIJȫµĮIJĮ Įʌȩ IJȘȞ
ĮȚıșȘIJȚțȒ µȩȞȠ µȠȓȡĮ ĮȣIJȠȪ, įȘȜĮįȒ țĮȣıĮȜȖȓĮ, ȣʌĮȚıșȘıȓĮ, ĮȚµȦįȓĮ
ț.Ȝ.ʌ………………………………………………………..….ǻ=15%
ǹ=10%
- Ǽʌȓ ıȣµµİIJȠȤȒȢ țĮȚ IJȘȢ țȚȞȘIJȚțȒȢ µȠȓȡĮȢ ĮȣIJȠȪ µİ ȑțʌIJȦıȘ IJȘȢ
ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮȢ IJȦȞ Įʌȩ ĮȣIJȩ ȞİȣȡȠȣµȑȞȦȞ µȣȫȞ…………ǻ=25%
ǹ=15%
4.4.6. ȂĮȚİȣIJȚțȒ ʌĮȡȐȜȣıȘ
Ǿ µĮȚİȣIJȚțȒ ʌĮȡȐȜȣıȘ, ȠijİȚȜȩµİȞȘ ıİ ȕȜȐȕȘ IJȠȣ ȕȡĮȤȚȩȞȚȠȣ ʌȜȑȖµĮIJȠȢ țĮIJȐ IJȠ
IJȠțİIJȩ, µȩȞȠ ȦȢ ʌȡȠȨʌȐȡȤȠȣıĮ ȕȜȐȕȘ șĮ İțIJȚµȘșİȓ ıIJȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȠıȠıIJȩ
ĮȞĮIJȠµȠijȣıȚȠȜȠȖȚțȒȢ ȕȜȐȕȘȢ Įʌȩ įȚȐijȠȡİȢ ʌĮșȒıİȚȢ.
Ǿ ȕȜȐȕȘ İȓȞĮȚ µȩȞȚµȘ țĮȚ įİȞ İʌȚįİȚȞȫȞİIJĮȚ µİ IJȘȞ ʌȐȡȠįȠ IJȠȣ ȤȡȩȞȠȣ, İȓȞĮȚ įİ
įİțIJȚțȒ ȕİȜIJȚȫıİȦȢ µİ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȑȢ, įȣȞĮIJȩȞ įİ ȞĮ ĮijȠȡȐ µȑȡȠȢ Ȓ ȩȜȠ IJȠ
ȕȡĮȤȚȩȞȚȠ ʌȜȑȖµĮ.
¾

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ

ȉȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ țĮșȠȡȓȗİIJĮȚ ȦȢ İʌȓ ȕȜȐȕȘȢ IJȠȣ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ ʌȜȑȖµĮIJȠȢ
ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȘȢ ȕĮȡȪIJȘIJȐȢ IJȘȢ (ȕȜ. ȕȜȐȕİȢ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ ʌȜȑȖµĮIJȠȢ)
4.4.7. ȅıIJİȠʌȠȚȩȢ µȣȓIJȘȢ
Ǿ ȠıIJİȠʌȠȚȩȢ µȣȓIJȘȢ ĮʌĮȞIJȐIJĮȚ ıȣȞȘșȑıIJİȡĮ ıIJȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ IJȠȣ ĮȖțȫȞȠȢ țĮȚ İȓȞĮȚ
ĮʌȠIJȑȜİıµĮ ȕȚĮȓȦȞ ȤİȚȡȚıµȫȞ, țĮIJȐ IJȘȞ ĮȞȐIJĮȟȘ țĮIJĮȖµȐIJȦȞ Ȓ țĮțȫıİȦȞ ıIJȘȞ
ʌİȡȚȠȤȒ ĮȣIJȒ. ǼȓȞĮȚ ʌȐșȘıȘ įȣıȓĮIJȘ țĮȚ İʌȚijȑȡİȚ įȣıțȚȞȘıȓĮ IJȘȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ IJȠȣ
ĮȖțȫȞȠȢ ȐȜȜȠIJİ ȐȜȜȠȣ ȕĮșµȠȪ.

¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȉȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ Įʌȩ IJȘȞ ʌȐșȘıȘ ĮȣIJȒ İȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJȠ ȕĮșµȩ
ıȣıțȚȞȘıȓĮȢ IJȘȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ IJȠȣ ĮȖțȫȞȠȢ Ȓ țȐʌȠȚĮȢ ȐȜȜȘȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ ıIJȘȞ
ȠʌȠȓĮ İȞIJȠʌȓȗİIJĮȚ (ȕȜ. ĮȞȐȜȠȖȠ țİijȐȜĮȚȠ).
4.4.8. ȈȪȞįȡȠµȠ țĮȡʌȚĮȓȠȣ ıȦȜȒȞȠȢ
ȉȠ ıȪȞįȡȠµȠ IJȠȣ țĮȡʌȚĮȓȠȣ ıȦȜȒȞȠȢ, ȠijİȚȜȩµİȞȠ ıIJȘȞ ʌȓİıȘ IJȠȣ µȑıȠȣ ȞİȪȡȠȣ
ıIJȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ IJȘȢ ʌȘȤİȠțĮȡʌȚțȒȢ Įʌȩ IJȠȞ İȖțȐȡıȚȠ ıȪȞįİıµȠ IJȠȣ țĮȡʌȠȪ,
ĮʌȠIJİȜİȓ ıȣȞȒșȘ İʌȚʌȜȠțȒ țĮțȫȢ ĮȞĮIJĮȤșȑȞIJȦȞ țĮIJĮȖµȐIJȦȞ IJȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ĮȣIJȒȢ
ĮȜȜȐ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ ȠijİȓȜİIJĮȚ țĮȚ ıİ ʌȠȚțȓȜĮ ȐȜȜĮ ĮȓIJȚĮ. ȉĮ İȟ ĮȣIJȠȪ ʌȡȠțĮȜȠȪµİȞĮ
İȞȠȤȜȒµĮIJĮ İȓȞĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȠ ȕĮșµȩ ʌȚȑıİȦȢ țĮȚ İțijȣȜȓıİȦȢ, ȜȩȖȦ
ȤȡȠȞȚȩIJȘIJĮȢ, IJȠȣ µȑıȠȣ ȞİȪȡȠȣ, ıȣȞȓıIJĮȞIJĮȚ įİ ıİ ĮȚµȦįȓĮ, ȞȣțIJİȡȚȞȒ ıȣȞȒșȦȢ
țĮȣıĮȜȖȓĮ țĮȚ ȣʌĮȚıșȘıȓĮ µȑȤȡȚȢ ĮȞĮȚıșȘıȓĮȢ ıIJȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ țĮIJĮȞȠµȒȢ IJȠȣ
µȑıȠȣ ȞİȪȡȠȣ ıIJȘȞ ʌĮȜȐµȘ, ĮIJȡȠijȓĮ IJȠȣ șȑȞĮȡȠȢ țĮȚ µİȓȦıȘ IJȘȢ µȣȧțȒȢ ȚıȤȪȠȢ
IJȦȞ Įʌȩ IJȠ µȑıȠ ȞİȪȡȠ ȞİȣȡȠȪµİȞȦȞ µȣȫȞ.
Ǿ įȚȐȖȦȞȦıȘ IJȘȢ ʌĮșȒıİȦȢ ȖȓȞİIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ țȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ țĮȚ IJĮ İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȐ
İȣȡȒµĮIJĮ (ǾȂī țĮȚ țȚȞȘIJȚțȒ – ĮȚıșȘIJȚțȒ IJĮȤȪIJȘIJĮ ĮȖȦȖȒȢ), İȓȞĮȚ įİ įİțIJȚțȒ
ȚȐıİȦȢ µİ ĮʌȜȒ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ İʌȑµȕĮıȘ. Ȃİ IJȘ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ İʌȑµȕĮıȘ İʌȑȡȤİIJĮȚ
ȪijİıȘ Ȓ İȟȐȜİȚȥȘ IJȦȞ İȞȠȤȜȘµȐIJȦȞ ȩȤȚ ȩµȦȢ țĮȚ ĮʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ IJȘȢ İʌİȜșȠȪıĮȢ
µȣȧțȒȢ ĮIJȡȠijȓĮȢ IJȦȞ ĮȣIJȠȤșȩȞȦȞ µȣȫȞ, ıȣȞİʌȫȢ ȖȚĮ IJȘȞ İțIJȓµȘıȘ IJȘȢ
ĮȞĮIJȠµȠijȣıȚȠȜȠȖȚțȒȢ ȕȜȐȕȘȢ Įʌȩ IJȘȞ ʌȐșȘıȘ ĮȣIJȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮµȕȐȞİIJĮȚ
ȣʌȩȥȘ Ș ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮ IJȘȢ ȐțȡĮȢ ȤİȚȡȩȢ țĮȚ ȩȤȚ Ș ȣʌȐȡȤȠȣıĮ ĮIJȡȠijȓĮ IJȠȣ
șȑȞĮȡȠȢ Ȓ IJĮ IJȣȤȩȞ ʌĮȡĮµȑȞȠȞȠIJĮ µİIJȐ IJȘȞ İʌȑµȕĮıȘ ǾȂīijȚțȐ İȣȡȒµĮIJĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- Ǽʌȓ ȒʌȚȠȣ ıȣȞįȡȩµȠȣ țĮȡʌȚĮȓȠȣ ıȦȜȒȞȠȢ µİIJȐ ȣʌȠțİȚµİȞȚțȫȞ µȩȞȠ
İȞȠȤȜȘµȐIJȦȞ țĮȚ ȒʌȚȦȞ ǾȂīȡĮijȚțȫȞ İȣȡȘµȐIJȦȞ……………..ǻ=5%
ǹ=0%
- Ǽʌȓ ıȣȞįȡȩµȠȣ țĮȡʌȚĮȓȠȣ ıȦȜȒȞȠȢ ȩʌȠȣ įȚĮʌȚıIJȫȞİIJĮȚ ȑțįȘȜȘ ĮIJȡȠijȓĮ
IJȠȣ șȑȡĮȞȠȢ țĮȚ ǾµijȡĮijȚțȫȢ ıIJȠȚȤİȓĮ ȤȡȩȞȚĮȢ ĮʌȠȞİȣȡȫıİȦȢ IJȦȞ µȣȫȞ
IJȠȣ șȑȞĮȡȠȢ, ĮȞĮȚıșȘıȓĮ įİ ıIJȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ țĮIJĮȞȠµȒȢ IJȠȣ µȑıȠȣ ȞİȪȡȠȣ
……………………………………………………………..ǻ=5-15% ǹ=08%.
- Ǽʌȓ ȤİȚȡȠȡȖȘșȑȞIJȠȢ ıȣȞįȡȩµȠȣ țĮȡʌȚĮȓȠȣ ıȦȜȒȞȠȢ ȐȞİȣ İʌȚʌȜȠțȫȞ
…………………………………………………………………....ǻ=0%
ǹ=0%
- Ǽʌȓ ʌĮȡĮµİȜȘµȑȞȠȣ ıȣȞįȡȩµȠȣ țĮȡʌȚĮȓȠȣ ıȦȜȒȞȠȢ µİIJȐ ȕĮȡİȓĮȢ ĮIJȡȠijȓĮȢ
IJȦȞ Įʌȩ IJȠ µȑıȠ ȞİȪȡȠ ȞİȣȡȠȣµȑȞȦȞ µȣȫȞ țĮȚ µİȖȐȜȘȢ İțʌIJȫıİȦȢ µȑȤȡȚ
țĮIJĮȡȖȒıİȦȢ IJȘȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJȐȢ IJȠȣȢ, IJȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ȚıȠȪIJĮȚ µİ
IJȠ İʌȓ įȚĮIJȠµȒȢ IJȠȣ ȞİȪȡȠȣ ıIJȠȞ țĮȡʌȩ (ȕȜ. įȚĮIJȠµȒ µȑıȠȣ ȞİȪȡȠȣ)

-

Ǽʌȓ ĮµijȠIJİȡȠʌȜİȪȡȠȣ ıȣȞįȡȩµȠȣ țĮȡʌȚĮȓȠȣ ıȦȜȒȞȠȢ IJȠ ʌȠıȠıIJȩ
ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ țĮșȠȡȓȗİIJĮȚ țĮIJȐ IJȘ µȑșȠįȠ İțIJȚµȒıİȦȢ ȦȢ İʌȓ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ
ȕȜĮȕȫȞ.

4.4.9. ȈIJİȞȦIJȚțȒ IJİȞȠȞIJȠİȜȣIJȡȓIJȚįĮ De Quervain
Ǿ ʌȐșȘıȘ ĮȣIJȒ, ıȣȞȘșȑıIJİȡȘ İʌȓ ȖȣȞĮȚțȫȞ, ȠijİȓȜİIJĮȚ ıİ ıIJȑȞȦıȘ IJȠȣ țȠȚȞȠȪ
İȜȪIJȡȠȣ Įʌȩ IJȠ ȠʌȠȓȠ įȚȑȡȤȠȞIJĮȚ ȠȚ IJȑȞȠȞIJİȢ IJȠȣ ȕȡĮȤȑȠȢ İțIJİȓȞȠȞIJȠȢ țĮȚ IJȠȣ
µĮțȡȠȪ ĮʌĮȖȦȖȠȪ IJȠȣ ĮȞIJȓȤİȚȡȠȢ țĮȚ ʌȡȠțĮȜİȓ ĮȜȖİȚȞȐ İȞȠȤȜȒµĮIJĮ țĮIJȐ IJȘȞ
ȑțIJĮıȘ Ȓ ĮʌĮȖȦȖȒ IJȠȣ. Ǿ ʌȐșȘıȘ șİȡĮʌİȪİIJĮȚ İȣțȩȜȦȢ µİ ĮʌȜȒ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
İʌȑµȕĮıȘ țĮȚ įİȞ ʌȡȠıįȓįİȚ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ.
4.4.10 ǼʌȚțȠȞįȣȜȓIJȚįĮ IJȠȣ ĮȖțȫȞȠȢ
Ǿ ʌȐșȘıȘ ĮȣIJȒ ĮʌĮȞIJȐIJĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ıİ ȤİȚȡȠȞĮțIJȚțȐ İʌĮȖȖȑȜµĮIJĮ ȩʌȠȣ
ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ ıȣıIJȡȠijȒ IJȠȣ țĮȡʌȠȪ țĮȚ ıIJȠȣȢ İʌĮȖȖİȜµĮIJȚțȫȢ ĮıȤȠȜȠȪµİȞȠȣȢ µİ
IJȘȞ ĮȞIJȚıijĮȓȡȘıȘ. ȈȣȞȒșȦȢ ȣʌȠȤȦȡİȓ µİ IJȘȞ ĮȞȐʌĮȣıȘ Ȓ ʌȡȩıțĮȚȡȘ
ĮțȚȞȘIJȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ıʌĮȞȓȦȢ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ ĮȞIJȚµİIJȫʌȚıȘ.
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
Ǽʌȓ İʌȚµȩȞȠȣ ĮȞșİțIJȚțȒȢ ıIJȘ șİȡĮʌİȓĮ İʌȚțȠȞįȣȜȓIJȚįĮȢ Ȓ İʌȓ ȤİȚȡȠȣȡȖȘșİȓıȘȢ țĮȚ
µȘ ĮʌȠțĮIJĮıIJĮșİȓıȘȢ………………………..ǻ=5% ǹ=3%
4.4.11 ȋĮȜĮȡȩȢ ȫµȠȢ- ʌĮȖȦµȑȞȠȢ ȫµȠȢ- ȆİȡȚĮȡșȡȓIJȚįĮ IJȠȣ ȫµȠȣ
ȋĮȜĮȡȩȢ ȫµȠȢ
ȅ ȤĮȜĮȡȩȢ ȫµȠȢ ĮʌĮȞIJȐIJĮȚ ıȣȞȒșȦȢ İʌȓ ʌĮȡĮµİȜȘµȑȞȦȞ ȣʌȠțİijĮȜȚțȫȞ
țĮIJĮȖµȐIJȦȞ µİIJȐ İȟĮȡșȡȒµĮIJȠȢ IJȘȢ țİijĮȜȒȢ IJȠȣ ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ ȠıIJȠȪ Ȓ İʌȓ İțIJȠµȒȢ
IJȘȢ ȜȩȖȦ įȚĮijȩȡȦȞ ʌĮșȒıİȦȞ, İʌȚijȑȡİȚ įİ ĮıIJȐșİȚĮ IJȘȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ, µİȓȦıȘ IJȘȢ
µȣȧțȒȢ ȚıȤȪȠȢ țĮȚ ĮįȣȞĮµȓĮ ĮȞȣȥȫıİȦȢ IJȠȣ ȐȞȦ ȐțȡȠȣ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
Ǽʌȓ ȤĮȜĮȡȠȪ ȫµȠȣ ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȠȣ ȕĮșµȠȪ İʌȘȡİĮıµȠȪ IJȘȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ
ȐȞȦ ȐțȡȠȣ, ȒIJȠȚ ĮįȣȞĮµȓĮȢ ĮȞȣȥȫıİȦȢ, ʌİȡȚȠȡȚıµȠȪ IJȘȢ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJȐȢ IJȠȣ
ȫµȠȣ țĮȚ µİȚȫıİȦȢ IJȘȢ µȣȧțȒȢ ȚıȤȪȠȢ ȦȢ țĮȚ IJȘȢ ȘȜȚțȓĮȢ țĮȚ IJȠȣ
İʌĮȖȖȑȜµĮIJȠȢ………………………………….ǻ=20-35% ǹ=10-25%
ȆĮȖȦµȑȞȠȢ ȫµȠȢ
ȅ ʌĮȖȦµȑȞȠȢ ȫµȠȢ ȠijİȓȜİIJĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ıİ ȕȓĮȚȘ ĮȞȐIJĮȟȘ İȟĮșȡȒµĮIJȩȢ IJȠȣ,
ʌĮȡĮµİȜȘµȑȞȘ ʌİȡȚĮȡșȡȓIJȚįĮ Ȓ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȑȢ İʌݵȕȐıİȚȢ ıIJȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ IJȠȣ µİ
ĮʌȠIJȑȜİıµĮ IJȘ įȘµȚȠȣȡȖȓĮ İțIJİIJĮµȑȞȦȞ ıȣµijȪıİȦȞ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ıȤİįȩȞ
ʌȜȒȡȘ ĮȖțȪȜȦıȘ IJȘȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ, ıȣȞȒșȦȢ įİ ıİ µȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȒ șȑıȘ.

¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȉȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ İț IJȘȢ ʌĮșȒıİȦȢ ĮȣIJȒȢ țĮșȠȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ IJȠ ȕĮșµȩ
įȣıțȚȞȘıȓĮȢ Ȓ ĮȖțȪȜȦıȘȢ IJȘȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ (ȕȜ. įȣıțȚȞȘıȓĮ Ȓ ĮȖțȪȜȦıȘ ȫµȠȣ).
ȆİȡȚĮȡșȡȓIJȚįĮ IJȘȢ țĮIJ’ ȫµȠȞ ĮȡșȡȫıİȦȢ
Ǿ ʌİȡȚĮȡșȡȓIJȚįĮ IJȠȣ ȫµȠȣ, ȠijİȚȜȩµİȞȘ ıIJȘ įȘµȚȠȣȡȖȓĮ ıȣµijȪıİȦȞ Ȓ İȞĮʌȩșİıȘ
ĮȜȐIJȦȞ ĮıȕİıIJȓȠȣ ıIJȠȣȢ ʌİȡȚĮȡșȡȚțȠȪȢ ȠȡȠȖȩȞȠȣȢ șȣȜȐțȠȣȢ Įʌȩ įȚȐijȠȡĮ ĮȓIJȚĮ,
ʌȡȠțĮȜİȓ ȑȞIJȠȞĮ ĮȜȖİȚȞȐ İȞȠȤȜȒµĮIJĮ țĮȚ ȐȜȜȠIJİ ȐȜȜȠȣ ȕĮșµȠȪ ʌİȡȚȠȡȚıµȩ IJȘȢ
țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ IJȘȢ țĮIJ’ ȫµȠȞ ĮȡșȡȫıİȦȢ.
Ǿ ʌȐșȘıȘ ȣʌȠȤȦȡİȓ ıȣȞȒșȦȢ µİ IJȘȞ țĮIJȐȜȜȘȜȘ șİȡĮʌİȣIJȚțȒ ĮȖȦȖȒ țĮȚ
ijȣıȚȠșİȡĮʌİȓĮ țĮȚ įİȞ țĮIJĮȜİȓʌİȚ ĮȞĮʌȘȡȓĮ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
Ǽʌȓ İʌȚµȩȞȦȞ ĮȜȖİȚȞȫȞ İȞȠȤȜȘµȐIJȦȞ µİIJȐ ʌİȡȚȠȡȚıµȠȪ IJȘȢ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ
ȫµȠȣ ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȠȣ ȕĮșµȠȪ ĮȣIJȒȢ………………………………ǻ=5-15% ǹ=010%
4.5. ȉȇǹȊȂǹȉǿȀǼȈ ǺȁǹǺǼȈ Ȁǹǿ ȆǹĬǾȈǼǿȈ ȆȊǼȁǿȀǾȈ ǽȍȃǾȈ –
ǿȈȋǿȅȊ – ȂǾȇȅȊ
īİȞȚțȫȢ, IJĮ țȪȡȚĮ ıIJȠȚȤİȓĮ İʌȓ IJȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȕĮıȓȗİIJĮȚ Ƞ ȣʌȠȜȠȖȚıµȩȢ IJȘȢ
ĮȞȚțĮȞȩIJȘIJĮȢ İʌȓ IJȡĮȣµĮIJȚțȫȞ ȕȜĮȕȫȞ IJȘȢ ʌȣİȜȚțȒȢ ȗȫȞȘȢ, IJȠȣ ȚıȤȓȠȣ țĮȚ IJȠȣ
µȘȡȠȪ İȓȞĮȚ IJĮ ĮțȩȜȣșĮ:
1) Ǿ ʌĮȡȠȣıȓĮ įȣıțȚȞȘıȓĮȢ Ȓ ĮȖțȣȜȫıİȦȢ IJȦȞ ȖİȚIJȞȚĮȗȠȣıȫȞ ʌȡȠȢ IJȠ
țȐIJĮȖµĮ ĮȡșȡȫıİȦȞ.
2) Ǿ ʌĮȡȠȣıȓĮ ȕȡĮȤȪȞıİȦȢ IJȠȣ ıțȑȜȠȣȢ
3) Ǿ ʌȜȘµµİȜȒȢ ʌȩȡȦıȘ IJȠȣ țĮIJİĮȖȩIJȠȢ ȠıIJȠȪ Ȓ Ș ʌĮȡȠȣıȓĮ
ȥİȣįĮȡșȡȫıİȦȢ ĮȣIJȠȪ Ȓ ȣʌİȡµİȖȑșȠȣȢ ʌȫȡȠȣ.
4) Ǿ ʌȫȡȦıȘ IJȠȣ țĮIJȐȖµĮIJȠȢ ıİ ȖȦȞȚȫįȘ ıȪȖțĮµȥȘ Ȓ İijijȓʌİȣıȘ µİ
ĮʌȠIJȑȜİıµĮ IJȘȞ ʌĮȡȑțțȜȚıȘ ȦȢ ʌȡȠȢ IJȠȞ ȐȟȠȞĮ țĮȚ IJȘ ȕȡȐȤȣȞıȘ IJȠȣ
ȠıIJȠȪ țĮȚ µİ ĮȞĮʌȩijİȣțIJȠ İʌĮțȩȜȠȣșȠ IJȘ įȣıȤȑȡİȚĮ ȕĮįȓıİȦȢ.
5) Ǿ ʌĮȡȠȣıȓĮ µȣȧțȒȢ ĮIJȡȠijȓĮȢ.
6) Ǿ ʌĮȡȠȣıȓĮ țȚȞȘIJȚțȫȞ, ĮȚıșȘIJȚțȫȞ, țȣțȜȠijȠȡȚțȫȞ Ȓ IJȡȠijȚțȫȞ
įĮȚIJĮȡĮȤȫȞ
7) Ǿ įȣıȤȑȡİȚĮ IJȘȢ ȕĮįȓıİȦȢ
8) ȅȚ ıȣȞȣʌȐȡȤȠȣıİȢ İʌȚʌȜȠțȑȢ İț µȑȡȠȣȢ IJȦȞ ȞİȪȡȦȞ Ȓ ıʌȜĮȖȤȞȚțȫȞ
ȕȜĮȕȫȞ
9) Ǿ ȘȜȚțȓĮ IJȠȣ ʌĮșȩȞIJȠȢ.

4.5.1. ȀĮIJȐȖµĮIJĮ ʌȣȑȜȠȣ (ʌIJȑȡȣȖĮȢ ȜĮȖȠȞȓȠȣ, ȘȕȚțȠȪ, ȚıȤȚĮțȠȪ, ȘȕȠȧıȤȚĮțȫȞ
țȜȐįȦȞ)
¾
-

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȀȐIJĮȖµĮ IJȘȢ ʌIJȑȡȣȖĮȢ IJȠȣ ȜĮȖȠȞȓȠȣ…………………………….10-20%
ȀȐIJĮȖµĮ IJȠȣ İȞȩȢ ȘȕȚțȠȪ Ȓ IJȠȣ İȞȩȢ ȚıȤȚĮțȠȪ țȜȐįȠȣ …………05-10%
ȀȐIJĮȖµĮ IJȠȣ İȞȩȢ ȘȕȠȧıȤȚĮțȠȪ țȜȐįȠȣ (İIJİȡȩʌȜİIJȡȠ)…………..10-15%
ȀȐIJĮȖµĮ ĮµijȠIJȑȡȦȞ IJȦȞ ȘȕȠȧıȤȚĮțȫȞ țȜȐįȦȞ………………….15-20%

4.5.2. ȀĮIJȐȖµĮIJĮ țȠIJȪȜȘȢ (ʌȣșµȑȞȠȢ, ȠʌȚıșȓȠȣ IJȠȚȤȫµĮIJȠȢ)
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- Ǽʌȓ
țĮIJȐȖµĮIJȠȢ
IJȘȢ
ȠijȡȪȠȢ
IJȘȢ
țȠIJȪȜȘȢ………………………………….5%
- Ǽʌȓ ȡȦȖµȫįȠȣȢ țĮIJȐȖµĮIJȠȢ IJȠȣ ȠʌȚıșȓȠȣ IJȠȚȤȫµĮIJȠȢ IJȘȢ țȠIJȪȜȘȢ ȐȞİȣ
ĮȡșȡȠʌȐșİȚĮȢ………………………………………………………..0%
- Ǽʌȓ ȡȦȖµȫįȠȣȢ țĮIJȐȖµĮIJȠȢ IJȠȣ ȠʌȚıșȓȠȣ IJȠȚȤȫµĮIJȠȢ IJȘȢ țȠIJȪȜȘȢ µİIJȐ
µȠȞȓµȠȣ ĮȡșȡȠʌȐșİȚĮȢ IJȘȢ țĮIJ’ ȚıȤȓȠȞ ĮȡșȡȫıİȦȢ, ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȘȢ
įȣıțȚȞȘıȓĮȢ IJȘȢ …………………………..…………………….15 – 25%
- Ǽʌȓ țĮIJȐȖµĮIJȠȢ IJȠȣ ʌȣșµȑȞȠȢ IJȘȢ țȠIJȪȜȘȢ µİIJȐ ĮȞĮIJĮȤșȑȞIJȠȢ Ȓ µȘ
țİȞIJȡȚțȠȪ İȟĮȡșȡȒµĮIJȠȢ IJȠȣ ȚıȤȓȠȣ, ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȘȢ įȣıțȚȞȘıȓĮȢ IJȘȢ
ĮȡșȡȫıİȦȢ,
IJȘȢ
ĮȞĮʌIJȪȟİȦȢ
ȠıIJİȠĮȡșȡȓIJȚįĮȢ
țĮȚ
ĮȜȖİȚȞȫȞ
İȞȠȤȜȘµȐIJȦȞ…………..35 – 67%
4.5.3. ǻȚȐıIJĮıȘ ȘȕȚțȒȢ ıȣµijȪıİȦȢ µİIJȐ Ȓ ȐȞİȣ ȣʌİȟĮȡșȡȒµĮIJȠȢ IJȦȞ
ȚİȡĮȜȠȖȠȞȓȦȞ
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ǻȚȐıIJĮıȘ IJȘȢ ȘȕȚțȒȢ ıȣµijȪıİȦȢ Ȓ İȟȐȡșȡȘµĮ ĮȣIJȒȢ ……………..10 –
15%
- ǻȚȐIJĮıȘ IJȘȢ ȘȕȚțȒȢ ıȣµijȪıİȦȢ µİIJȐ ȣʌİȟĮȡșȡȒµĮIJȠȢ IJȘȢ ȚİȡȠȜĮȖȠȞȓȠȣ
……………………………………………………………………………30
%
- ǻȚȐıIJĮıȘ IJȘȢ ȘȕȚțȒȢ ıȣµijȪıİȦȢ µİIJȐ İȟĮȡșȡȒµĮIJȠȢ IJȘȢ ȚİȡȠȜĮȖȠȞȓȠȣ,
ıʌĮȞȓȦȢ
ʌĮȡȠȣıȚĮȗȩµİȞȘȢ
………………………………………………..50%
4.5.4. ǼȟȐȡșȡȘµĮ ȚİȡȠȜĮȖȠȞȓȦȞ
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ȊʌİȟȐȡșȘµĮ
ȚİȡȠȜĮȖȠȞȓȠȣ……………………………………………20%

IJȘȢ

-

ǼȟȐȡșȡȘµĮ
IJȘȢ
ʌĮȡȠȣıȚĮȗȩµİȞȠȣ……………….40%

ȚİȡȠȜĮȖȠȞȓȠȣ,

ıʌĮȞȓȦȢ

4.5.5. ȀȐIJĮȖµĮ ȚİȡȠȪ ȠıIJȠȪ
Ǽʌȓ µİµȠȞȦµȑȞȠȣ țĮIJȐȖµȐIJȠȢ IJȠȣ ȚİȡȠȪ ȠıIJȠȪ, Ƞ ȕĮșµȩȢ IJȘȢ ĮȞȚțĮȞȩIJȘIJĮȢ
İȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJȘ șȑıȘ IJȠȣ țĮIJȐȖµĮIJȠȢ țĮȚ IJȦȞ įȚĮIJĮȡĮȤȫȞ İț µȑȡȠȣȢ IJȠȣ ȚİȡȠȪ
Ȓ IJȠȣ țȠțțȣȖȚțȠȪ ʌȜȑȖµĮIJȠȢ (țȚȞȘIJȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ, ĮȚıșȘIJȚțȑȢ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ,
įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ İț µȑȡȠȣȢ IJȦȞ ıijȚȖțIJȒȡȦȞ țĮȚ IJȦȞ ȖİȞȞȘIJȚțȫȞ ȠȡȖȐȞȦȞ).
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- Ǽʌȓ µİµȠȞȦµȑȞȠȣ țĮIJȐȖµĮIJȠȢ µȚĮȢ Įʌȩ IJȚȢ ʌIJȑȡȣȖİȢ IJȠȣ ȚİȡȠȪ
ȠıIJȠȪ……………………………………………………………..…..5-10%
- Ǽʌȓ µİµȠȞȦµȑȞȠȣ țĮșȑIJȠȣ țĮIJȐȖµĮIJȠȢ IJȠȣ ıȫµĮIJȠȢ IJȠȣ ȚİȡȠȪ ȠıIJȠȪ ȐȞİȣ
ȞİȣȡȠȜȠȖȚțȫȞ įȚĮIJĮȡĮȤȫȞ ………………………………………….15-25%
- Ǽʌȓ µİµȠȞȦµȑȞȠȣ ȠȡȚȗȩȞIJȚȠȣ țĮIJȐȖµĮIJȠȢ IJȠȣ ıȫµĮIJȠȢ IJȠȣ ȚİȡȠȪ ȠıIJȠȪ
(ȕȜȐȕȘ IJȦȞ ȚİȡȠȜĮȖȠȞȓȦȞ ĮȡșȡȫıİȦȞ) ȐȞİȣ ȞİȣȡȠȜȠȖȚțȫȞ įȚĮIJĮȡĮȤȫȞ
……………………………………………………………………..25 – 35%
- Ǽʌȓ țĮIJȐȖµĮIJȠȢ IJȠȣ ȚİȡȠȪ ȠıIJȠȪ µİIJȐ įȚĮIJĮȡĮȤȫȞ İț µȑȡȠȣȢ IJȦȞ
ıijȚȖțIJȒȡȦȞ (IJȘȢ ȠȣȡȠįȩȤȠȣ țȪıIJİȦȢ țĮȚ ȠȡșȠȪ), µİIJȐ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ
įȚĮIJĮȡĮȤȫȞ IJȘȢ ȖİȞİIJȒıȚĮȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ, ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȘȢ ȕĮȡȪIJȘIJĮȢ
ĮȣIJȫȞ……………..50-80%
4.5.6. ȉȡĮȣµĮIJȚțȩ ʌĮȡĮµİȜȘµȑȞȠ İȟȐȡșȡȘµĮ ȚıȤȪȠȣ
ȉȠ IJȡĮȣµĮIJȚțȩ İȟȐȡșȡȘµĮ IJȠȣ ȚıȤȪȠȣ įȚĮțȡȓȞİIJĮȚ, țĮIJȐ ıİȚȡȐ ıȣȤȞȩIJȘIJĮȢ, ıİ
ȠʌȓıșȚȠ, țİȞIJȡȚțȩ țĮȚ ʌȡȩıșȚȠ. ȈȣȞȒșȦȢ, İʌȓ IJȠȣ ȠʌȚıșȓȠȣ țĮȚ țİȞIJȡȚțȠȪ
IJȡĮȣµĮIJȚțȠȪ İȟĮȡșȡȒµĮIJȠȢ IJȠȣ ȚıȤȪȠȣ, ıȣȞȣʌȐȡȤȠȣȞ țĮțȫıİȚȢ.
Į) ȠʌȓıșȚȠ İȟȐȡșȡȘµĮ
ǼȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ ıȣȞȣʌȐȡȤȠȣȞ İȓIJİ µİµȠȞȦµȑȞĮ İȓIJİ ıİ ıȣȞįȣĮıµȩ:
1) ȀȐIJĮȖµĮ IJȠȣ ȠʌȓıșȚȠȣ IJȠȚȤȫµĮIJȠȢ Ȓ IJȘȢ ȠȡȠijȒȢ IJȘȢ țȠIJȪȜȘȢ.
2) ȀȐIJĮȖµĮ IJȘȢ țİijĮȜȒȢ IJȠȣ µȘȡȚĮȓȠȣ.
3) ȀȐIJĮȖµĮ IJȘȢ įȚĮijȪıİȦȢ IJȠȣ µȘȡȚĮȓȠȣ
4) ȉȡĮȣµĮIJȚıµȩȢ IJȠȣ ȚıȤȚĮțȠȪ ȞİȪȡȠȣ
ȕ) țİȞIJȡȚțȩ İȟȐȡșȡȘµĮ
ǼȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ ıȣȞȣʌȐȡȤȠȣȞ İȓIJİ µİµȠȞȦµȑȞĮ İȓIJİ ıİ ıȣȞįȣĮıµȩ:
1) ȀȐIJĮȖµĮ IJȘȢ țİijĮȜȒȢ IJȠȣ µȘȡȚĮȓȠȣ.
2) ȀȐIJĮȖµĮ IJȠȣ ʌȣșµȑȞȠȣȢ IJȘȢ țȠIJȪȜȘȢ.
Ȗ) ȆȡȩıșȚȠ İȟȐȡșȡșȘµĮ
ǼȞȓȠIJİ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩ ȞĮ ıȣȞȣʌȐȡȤİȚ µȚțȡȩ țȐIJĮȖµĮ IJȠȣ ʌȡȩıșȚȠȣ ȤİȓȜȠȣȢ IJȘȢ
țȠIJȪȜȘȢ.

ǼʌȚʌȜȠțȑȢ:
ȉȠ IJȡĮȣµĮIJȚțȩ İȟȐȡșȡȘµĮ IJȠȣ ȚıȤȓȠȣ – țĮȚ țĮIJȐ µİȓȗȠȞĮ ȜȩȖȠ IJȠ ʌĮȡĮµİȜȘµȑȞȠ
– İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐıİȚ, İȓIJİ µİµȠȞȦµȑȞĮ İȓIJİ ıİ ıȣȞįȣĮıµȩ, IJȚȢ
ĮțȩȜȠȣșİȢ İʌȚʌȜȠțȑȢ:
1) DZıȘʌIJȘ ȞȑțȡȦıȘ IJȘȢ țİijĮȜȒȢ IJȠȣ µȠȚȡĮȓȠȣ.
2) ȅıIJİȠʌȠȚȩ µȣǸIJȚįĮ.
3) ȂȩȞȚµȘ IJȡĮȣµĮIJȚțȒ ȕȜȐȕȘ IJȠȣ ȚıȤȚĮțȠȪ ȞİȪȡȠȣ.
4) ǼțijȣȜȚıIJȚțȒ, µİIJĮIJȡĮȣµĮIJȚțȒ ĮȡșȡȠʌȐșİȚĮ IJȘȢ țĮIJ’ ȚıȤȓȠȞ ĮȡșȡȫıİȦȢ.
5) ǹIJȡȠijȓĮ IJȦȞ µȣȫȞ IJȠȣ ıȣıIJȠȓȤȠȣ ȖȜȠȣIJȠȪ țĮȚ µȘȡȠȪ.
6) ǺȡȐȤȣȞıȘ IJȠȣ ıțȑȜȠȣȢ.
ǹȞIJȚțİȚµİȞȚțȩ țȜȚȞȚțȩ İȪȡȘµĮ, Įʌȩ IJȚȢ ĮȞȦIJȑȡȦ İʌȚʌȜȠțȑȢ, İȓȞĮȚ Ș įȣıțȚȞȘıȓĮ
IJȘȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ IJȠȣ ȚıȤȓȠȣ, Ș ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ ȦȢ ĮȞĮʌȩijİȣțIJȠ İʌĮțȩȜȠȣșȠ IJȘ
įȣıȤȑȡİȚĮ ȕĮįȓıİȦȢ.
¾

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ

ǹȞȐȜȠȖĮ µİ IJȠ ȕĮșµȩ IJȘȢ įȣıțȚȞȘıȓĮȢ IJȘȢ țĮIJ’ ȚıȤȓȠȞ ĮȡșȡȫıİȦȢ țĮȚ IJȘ
ȕĮȡȪIJȘIJĮ
IJȦȞ
ıȣȞȣʌĮȡȤȠȣıȫȞ
İʌȚʌȜȠțȫȞ
…………………………………………….50-80%
4.5.7. ȀĮIJȐȖµĮIJĮ ʌİȡȚȠȤȒȢ ĮȣȤȑȞȠȢ IJȠȣ µȘȡȚĮȓȠȣ
ȕĮıİȠĮȣȤİȞȚțȐ, įȚĮIJȡȠȤĮȞIJȒȡȚĮ, ȣʌȠIJȡȠȤĮȞIJȒȡȚĮ)

(ȣʌȠțİijĮȜȚțȐ,

ȉȠ ʌȠıȠıIJȩ µȠȞȓµȠȣ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ, µİIJȐ IJȘȞ ʌȫȡȦıȘ IJȦȞ ĮȞȦIJȑȡȦ țĮIJĮȖµȐIJȦȞ,
İȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ IJȣȤȩȞ ȕȡȐȤȣȞıȘ IJȠȣ ıțȑȜȠȣȢ, IJȠȞ ʌİȡȚȠȡıµȩ IJȘȢ
țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ IJȘȢ țĮIJ’ ȚıȤȓȠȞ ĮȡșȡȫıİȦȢ, IJȘ µȣȧțȒ ĮIJȡȠijȓĮ țĮȚ IJȘȞ ʌȫȡȦıȘ
ĮȣIJȫȞ ıİ țĮȜȒ, ʌȜȘµµİȜȒ Ȓ țĮțȒ șȑıȘ. ǼʌȠµȑȞȦȢ:
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ȀĮIJȐȖµĮIJĮ ʌȦȡȦșȑȞIJĮ ıİ țĮȜȒ șȑıȘ (İȓIJİ µİ ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȒ İȓIJİ µİ
ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ șİȡĮʌİȓĮ), ȐȞİȣ ʌİȡȚȠȡȚıµȠȪ IJȘȢ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ ȚıȤȓȠȣ țĮȚ
ȤȦȡȓȢ
ȕȡȐȤȣȞıȘ
IJȠȣ
ıțȑȜȠȣȢ,,
ĮȞĮȜȩȖȦȢ
ȘȜȚțȓĮȢ
………………………………………..………………………………….010%
- ȀĮIJȐȖµĮIJĮ ʌȦȡȦșȑȞIJĮ ıİ șȑıȘ ȡĮȚȕȩIJȘIJĮȢ µİIJȐ ȕȡĮȤȪȞıİȦȢ IJȠȣ ıțȑȜȠȣȢ
țĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıµȠȪ IJȘȢ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ IJȘȢ țĮIJ’ ȚıȤȓȠȞ ĮȡșȡȫıİȦȢ, ĮȞȐȜȠȖĮ µİ
ȕȡȐȤȣȞıȘ țĮȚ IJȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıµȩ IJȘȢ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ…………………….3550%
4.5.8. DZıȘʌIJȠȢ ȞȑțȡȦıȘ IJȘȢ µȘȡȚĮȓĮȢ țİijĮȜȒȢ

Ǽʌȓ ĮıȒʌIJȠȣ ȞİțȡȫıİȦȢ IJȘȢ µȘȡȚĮȓĮȢ țİijĮȜȒȢ IJȠ ʌȠıȠıIJȩ ijȣıȚțȒȢ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ
İȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJȘ ȕȡȐȤȣȞıȘ IJȠȣ ıțȑȜȠȣȢ, IJȘȞ ʌĮȡĮµȩȡijȦıȘ IJȘȢ µȘȡȚĮȓĮȢ
țİijĮȜȒȢ țĮȚ IJȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıµȩ IJȘȢ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ IJȘȢ țĮIJ’ ȚıȤȓȠȞ ĮȡșȡȫıİȦȢ.
¾

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ……………………………………30-50%

4.5.9. ȀĮIJȐȖµĮIJĮ įȚĮijȪıİȦȢ µȘȡȚĮȓȠȣ țĮȚ ȣʌİȡțȠȞįȪȜȚĮ
ȉȠ ʌȠıȠıIJȩ ijȣıȚțȒȢ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ İʌȓ țĮIJĮȖµȐIJȦȞ IJȘȢ įȚĮijȪıİȦȢ IJȠȣ µȘȡȚĮȓȠȣ țĮȚ
ȣʌİȡțȠȞįȣȜȓȦȞ İȟĮȡIJȐIJĮȚ:
Į) Įʌȩ IJȘȞ ʌȫȡȦıȘ ĮȣIJȫȞ ıİ țĮȜȒ Ȓ ʌȜȘµµİȜȒ șȑıȘ
ȕ) Įʌȩ IJȘȞ ȣʌȠȜȜİȚµµĮIJȚțȒ µȣȧțȒ ĮįȣȞĮµȓĮ
Ȗ) Įʌȩ IJȘȞ IJȣȤȩȞ įȣıțȚȞȘıȓĮ IJȦȞ ȖİȚIJȞȚĮȗȠȣıȫȞ ĮȡșȡȫıİȦȞ
į) Įʌȩ IJȘȞ ȕȡȐȤȣȞıȘ IJȠȣ ıțȑȜȠȣȢ
1) ȀĮIJȐȖµĮIJĮ IJȡȠȤĮȞIJȒȡȦȞ
ȉĮ țĮIJȐȖµĮIJĮ IJȡȠȤĮȞIJȒȡȦȞ įİȞ țĮIJĮȜİȓʌȠȣȞ ıȣȞȒșȦȢ µȩȞȚµȘ ijȣıȚțȒ ĮȞĮʌȘȡȓĮ.
ǼȞȓȠIJİ IJĮ țĮIJȐȖµĮIJĮ IJȠȣ µİȓȗȠȞȠȢ IJȡȠȤĮȞIJȒȡȠȢ, ʌȦȡȠȪµİȞĮ ıİ ȣȥȘȜȩIJİȡȘ Įʌȩ
IJȘȞ ĮȞĮIJȠµȚțȒ IJȠȣȢ șȑıȘ, ʌȡȠțĮȜȠȪȞ µȚțȡȒ ĮįȣȞĮµȓĮ İȞİȡȖȘIJȚțȒȢ ĮʌĮȖȦȖȒȢ IJȠȣ
ıțȑȜȠȣȢ ıȣȞİʌİȓĮ IJȘȢ ȕȡĮȤȪȞıİȦȢ IJȠȣ µȒțȠȣȢ IJȠȣ µȑıȠȣ ȖȜȠȣIJȚĮȓȠȣ µȣȩȢ.
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………………………...05%
2) Ǽʌȓ țĮIJȐȖµĮIJȠȢ IJȠȣ ȐȞȦ Ȓ IJȠȣ µȑıȠȣ IJȡȚIJȘµȠȡȓȠȣ IJȘȢ įȚĮijȪıİȦȢ IJȠȣ
µȘȡȚĮȓȠȣ, ʌȦȡȦșȑȞIJȠȢ ıİ țĮȜȒ șȑıȘ ȤȦȡȓȢ ȕȡȐȤȣȞıȘ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ʌİȡȚȠȡȚıµȩ
IJȘȢ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ ȚıȤȓȠȣ
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ…………………………………0-5%
3) Ǽʌȓ țĮIJȐȖµĮIJȠȢ IJȠȣ ȐȞȦ Ȓ µȑıȠȣ IJȡȚIJȘµȠȡȓȠȣ IJȘȢ įȚĮijȪıİȦȢ IJȠȣ µȘȡȚĮȓȠȣ
ʌȦȡȦșȑȞIJȠȢ ıİ țĮȜȩ ȐȟȠȞĮ ĮȜȜȐ İȞ İijȚʌʌİȪıİȚ µİIJȐ ȕȡĮȤȪȞıİȦȢ IJȠȣ
ıțȑȜȠȣȢ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ȐȜȜȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȒ įȚĮIJĮȡĮȤȒ, ĮȞȐȜȠȖĮ µİ IJȠ ȕĮșµȩ IJȘȢ
ȕȡĮȤȪȞıİȦȢ
¾
ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………….5-10%
4) Ǽʌȓ țĮIJȐȖµĮIJȠȢ IJȠȣ țȐIJȦ IJȡȚIJȘµȠȡȓȠȣ IJȠȣ µȘȡȚĮȓȠȣ ʌȦȡȦșȑȞIJȠȢ ıİ țĮȜȒ
șȑıȘ µİIJȐ İȜĮijȡȐȢ įȣıțȚȞȘıȓĮȢ IJȠȣ ȖȩȞĮIJȠȢ, ȒIJȠȚ țȐµȥİȦȢ 0Ƞ - 1100
¾ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ………………………………….5-10%
5) Ǽʌȓ țĮIJȐȖµĮIJȠȢ IJȠȣ țȐIJȦ IJȡȚIJȘµȠȡȓȠȣ IJȠȣ µȘȡȚĮȓȠȣ ıİ ȖȦȞȓȦıȘ
(ȡĮȚȕȩIJȘIJĮ Ȓ ȕȜĮȚıȩIJȘIJĮ) µİIJȐ įȣıțȚȞȘıȓĮȢ IJȠȣ ȖȩȞĮIJȠȢ, ĮȞĮȜȩȖȦȢ IJȘȢ
ȖȦȞȚȫıİȦȢ țĮȚ IJȘȢ įȣıțȚȞȘıȓĮȢ, ȦȢ țĮIJȦIJȑȡȦ:
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ

īȦȞȓȦıȘ 10Ƞ ʌİȡȓʌȠȣ ıİ µȚțȡȒ įȣıțȚȞȘıȓĮ IJȠȣ ȖȩȞĮIJȠȢ (țȐµȥȘ 0Ƞ ȑȦȢ
110Ƞ)
………………………………………………………………………….1015%
- īȦȞȓȦıȘ 15Ƞ ʌİȡȓʌȠȣ µİ µȑIJȡȚȠ ȕĮșµȩ įȣıțȚȞȘıȓĮȢ IJȠȣ ȖȩȞĮIJȠȢ (țȐµȥȘ 0Ƞ
–90Ƞ) …………………………………………………..………………..1520%
- īȦȞȓȦıȘ 20Ƞ țĮȚ ȐȞȦ µİ µȑIJȡȚĮ ȦȢ µİȖȐȜȘ įȣıțȚȞȘıȓĮ IJȠȣ ȖȩȞĮIJȠȢ, ȒIJȠȚ
țȐµȥȘ 0Ƞ – 60Ƞ , Ȓ țȐµȥȘ 20Ƞ – 80Ƞ …………….…………………..35 –
40%
- īȦȞȓȦıȘ 20Ƞ țĮȚ ȐȞȦ µİ µİȖȐȜȘ įȣıțȚȞȘıȓĮ IJȠȣ ȖȩȞĮIJȠȢ, ȒIJȠȚ țȐµȥȘ 0Ƞ –
45Ƞ Ȓ țȐµȥȘ 20Ƞ – 60Ƞ …………………………..……………………….40 –
50%
Ǽʌȓ ıȣȞȣʌȐȡȟİȦȢ ȕȡĮȤȪȞıİȦȢ IJȠȣ ıțȑȜȠȣȢ ʌȡȠıIJȓșİIJĮȚ IJȠ ĮȞȐȜȠȖȠ ʌȠıȠıIJȩ.
-

4.5.10 ȌİȣįȐȡșȡȦıȘ țĮIJĮȖµȐIJȦȞ µȘȡȚĮȓȠȣ (ĮȣȤȑȞĮ, įȚĮijȪıİȦȢ)
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
Ǽʌȓ ȥİȣįĮȡșȡȫıİȦȢ ȣʌȠțİijĮȜȚțȠȪ țĮIJȐȖµĮIJȠȢ ʌȠȣ ĮijȠȡȐ:
Į) ȐIJȠµȠ ȞİĮȡȒȢ ȘȜȚțȓĮȢ…………………………………..50 – 67%
ȕ) ȐIJȠµȠ µȑıȘȢ Ȓ µ µİȖȐȜȘȢ ȘȜȚțȓĮȢ…………………… 67 – 80%
Ǽʌȓ ȥİȣįĮȡșȫıİȦȢ įȚĮIJȡȠȤĮȞIJȘȡȓȠȣ țĮIJȐȖµĮIJȠȢ (ıʌȐȞȚĮ ʌİȡȓʌIJȦıȘ) Ȓ
ȣʌȠIJȡĮȤȘȞIJȘȡȓȠȣ țĮIJȐȖµĮIJȠȢ ʌȠȣ ĮijȠȡȐ:
Ȗ) ȐIJȠµȠ ȞİĮȡȒȢ ȘȜȚțȓĮȢ
Ǽʌȓ ıIJİȡȡȐȢ ȥİȣįĮȡșȡȫıİȦȢ…………………………………25 – 50%
Ǽʌȓ ȤĮȜĮȡȐȢ ȥİȣįĮȡșȡȫıİȦȢ………………………………….50 – 67%
į) ȐIJȠµȠ µȑıȘȢ Ȓ µİȖȐȜȘȢ ȘȜȚțȓĮȢ
Ǽʌȓ ıIJİȡȡȐȢ ȥİȣįĮȡșȡȫıİȦȢ……………………………………50 – 67%
Ǽʌȓ ȤĮȜĮȡȐȢ ȥİȣįĮȡșȡȫıİȦȢ……………………………………67 – 80%
Ǽʌȓ ȥİȣįĮȡșȡȫıİȦȢ țĮIJȐȖµĮIJȠȢ IJȘȢ įȚĮijȪıİȦȢ IJȠȣ µȘȡȚĮȓȠȣ ʌȠȣ ĮijȠȡȐ:
İ) ȐIJȠµȠ ȞİĮȡȒȢ ȘȜȚțȓĮȢ
Ǽʌȓ ıIJİȡȡȐȢ ȥİȣįĮȡșȡȫıİȦȢ…………………………………..35 – 50%
Ǽʌȓ ȤĮȜĮȡȐȢ ȥİȣįĮȡșȡȫıİȦȢ …………………………………..50 – 67%
ıIJ) ȐIJȠµȠ µȑıȘȢ Ȓ µİȖȐȜȘȢ ȘȜȚțȓĮȢ
Ǽʌȓ ıIJİȡȡȐȢ ȥİȣįĮȡșȡȫıİȦȢ…………………………………..50 – 67%
Ǽʌȓ ȤĮȜĮȡȐȢ ȥİȣįĮȡșȡȫıİȦȢ……………………………………67 – 80%
Ǽʌȓ ȥİȣįĮȡșȡȫıİȦȢ țĮIJȐȖµĮIJȠȢ IJȠȣ țȐIJȦ IJȚIJȘµȠȡȓȠȣ IJȠȣ µȘȡȚĮȓȠȣ ʌȠȣ
ĮijȠȡȐ:
ȗ) ȐIJȠµȠ ȞİĮȡȐȢ ȘȜȚțȓĮȢ…………………………………………35 – 50%
Ș) ȐIJȠµȠ µȑıȘȢ Ȓ µİȖȐȜȘȢ ȘȜȚțȓĮȢ………………………………50 – 67%
4.5.11. ǻȣıțȚȞȘıȓĮ IJȘȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ IJȠȣ ȚıȤȓȠȣ

ȅȚ țȪȡȚİȢ ĮȚIJȓİȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ įȣıțȚȞȘıȓĮ IJȘȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ IJȠȣ ȚıȤȓȠȣ İȓȞĮȚ
ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ:
1) ȀȐIJĮȖµĮ IJȘȢ țİijĮȜȒȢ IJȠȣ µȘȡȚĮȓȠȣ Ȓ IJȘȢ ʌȣȑȜȠȣ Ȓ İȟȐȡșȡȘµĮ IJȠȣ ȚıȤȓȠȣ.
2) ȋȡȩȞȚĮ ijȜİȖȠµȠȞȒ IJȘȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ IJȠȣ ȚıȤȓȠȣ (ĮȡșȡȓIJȚįİȢ).
3) ǼțijȣȜȚıIJȚțȒ ĮȡșȡȠʌȐșİȚĮ.
ȉĮ țȪȡȚĮ ıIJȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ IJȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıµȩ IJȠȣ ȕĮșµȠȪ IJȘȢ ĮȞȚțĮȞȩIJȘIJĮȢ İʌȓ
įȣıțȚȞȘıȓĮȢ IJȠȣ ȚıȤȓȠȣ İȓȞĮȚ:
Į) ȉȠ İȪȡȠȢ IJȘȢ țȚȞȒıİȦȢ IJȘȢ ĮȡșȡȫıİȦȢ.
ȕ) Ƞ ʌȩȞȠȢ.
Ȗ) Ș µȣȧțȒ ĮIJȡȠijȓĮ IJȠȣ ıȪıIJȠȚȤȠȣ ȖȜȠȣIJȠȪ Ȓ µȣȫȞ IJȠȣ µȘȡȠȪ (IJİIJȡĮțȑijĮȜȠȢ –
ȠʌȓıșȚȠȚ µȘȡȚĮȓȠȚ).
Ǿ țĮIJȐ’ ȚıȤȓȠȞ ȐȡșȡȦıȘ ĮʌȠIJİȜİȓ ȜȓĮȞ ıȘµĮȞIJȚțȒ ȐȡșȡȦıȘ țĮȚ ȠȚ ȕȜȐȕİȢ ĮȣIJȒȢ
İʌȘȡİȐȗȠȣȞ IJȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮ ȠȜȩțȜȘȡȠȣ IJȠȣ ıȫµĮIJȠȢ.
ȈIJȘȞ țĮIJ’ ȚıȤȓȠȞ ȐȡșȡȦıȘ İʌȚIJİȜȠȪȞIJĮȚ țȚȞȒıİȚȢ țȐµȥİȦȢ, İțIJȐıİȦȢ,
ʌȡȠıĮȖȦȖȒȢ, ĮʌĮȖȦȖȒȢ țĮȚ ıIJȡȠijȚțȑȢ, ȠȚ ıȘµĮȞIJȚțȩIJİȡİȢ ȩµȦȢ Įʌȩ ĮȣIJȑȢ İȓȞĮȚ Ș
țȐµȥȘ, Ș ĮʌĮȖȦȖȒ țĮȚ ȠȚ ıIJȡȠijȚțȑȢ țȚȞȒıİȚȢ, ȚįȓȦȢ Ș ȑȟȦ ıIJȡȠijȒ.
ȉȠ İȪȡȠȢ IJȦȞ țȚȞȒıİȦȢ ʌȠȣ İʌȚIJİȜȠȪȞIJĮȚ ıIJȘȞ țĮIJ’ ȚıȤȓȠȞ ȐȡșȡȦıȘ ȑȤİȚ ȦȢ
ĮțȠȜȠȪșȦȢ.
ȆȡȠıĮȖȦȖȒ : 0Ƞ – 45Ƞ
ȀȐµȥȘ : 0Ƞ – 125Ƞ
Ƞ
Ƞ
0Ƞ – 45Ƞ
DzțIJĮıȘ : 0 – 20 DzȟȦ ıIJȡȠijȒ :
ǹʌĮȖȦȖȒ : 0Ƞ – 45Ƞ DzıȦ ıIJȡȠijȒ : 0Ƞ – 45Ƞ
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
ȅ ȕĮșµȩȢ IJȘȢ ĮȞȚțĮȞȩIJȘIJĮȢ İʌȓ įȣıțȚȞȘıȓĮȢ IJȠȣ ȚıȤȓȠȣ ȣʌȠȜȠȖȓȗİIJĮȚ ȦȢ İȟȒȢ:
- ȂȚțȡȠȪ ȕĮșµȠȪ ʌİȡȚȠȡȚıµȩȢ, ȒIJȠȚ țȐµȥȘ Įʌȩ 00 – 12Ƞ , ĮʌĮȖȦȖȒ,
ʌȡȠıĮȖȦȖȒ, ıIJȡȠijȚțȑȢ țȚȞȒıİȚȢ ȓıİȢ ʌȡȠȢ IJȠ 50% IJȦȞ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȫȞ
…………………………………………………………………………..20%
- ȂȑIJȡȚȠȣ ȕĮșµȠȪ ʌİȡȚȠȡȚıµȩȢ, ȒIJȠȚ țȐµȥȘ Įʌȩ 15Ƞ –110Ƞ , ĮʌĮȖȦȖȒ,
ʌȡȠıĮȖȦȖȒ, ıIJȡȠijȚțȑȢ țȚȞȒıİȚȢ ȓıİȢ ʌȡȠȢ IJȠ 25% IJȦȞ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȫȞ
…………………………………………………..………………………35%
- ǺĮȡȪȢ ʌİȡȚȠȡȚıµȩȢ IJȘȢ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ, ȒIJȠȚ țȐµȥȘ Įʌȩ 30Ƞ – 90Ƞ ,
ĮʌĮȖȦȖȒ, ʌȡȠıĮȖȦȖȒ, ıIJȡȠijȚțȑȢ țȚȞȒıİȚȢ țĮIJȘȡȖĮıµȑȞİȢ ȑȦȢ 25% IJȦȞ
ijȣıȚȠȜȠȖȚțȫȞ
…………………………………………………………………………….50
%
4.5.12. ǹȖțȪȜȦıȘ – ĮȡșȡȩįİıȘ IJȘȢ țĮIJ’ ȚıȤȓȠȞ ĮȡșȡȫıİȦȢ
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- Ȉİ țĮȜȒ șȑıȘ, ȒIJȠȚ țȐµȥȘ 15Ƞ , ĮʌĮȖȦȖȒ 0Ƞ țĮȚ ȠȣįȑIJİȡȘ șȑıȘ Įʌȩ
ʌȜİȣȡȐȢ
ıIJȡȠijȫȞ…………………………………………………………50%

-

Ȉİ țĮțȒ șȑıȘ, ȒIJȠȚ ıİ țȐµȥȘ țĮȚ ʌȡȠıĮȖȦȖȒ Ȓ ıİ ĮʌĮȖȦȖȒ țĮȚ ȑıȦ Ȓ ȑȟȦ
ıIJȡȠijȑȢ………………………………………………………….67 – 80%
Ǽʌȓ ĮµijȠIJİȡȠʌȜİȪȡȠȣ……………………………………………90 – 100%

4.5.13. ǹțȡȦIJȘȡȚĮıµȩȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ʌȣȑȜȠȣ – µȘȡȠȪ (ȘµȚʌȣİȜȠțIJȠµȒ,
ĮʌİȟȐȡșȡȦıȘ, ĮțȡȦIJȘȡȚĮıµȩȢ ȐȞȦ – µȑıȠȣ – țȐIJȦ IJȡȚIJȘµȠȡȓȠȣ µȘȡȠȪ)
¾ ȆȅȈȅȈȉȅ ǹȃǹȆǾȇǿǹȈ
- ǾµȚʌȣİȜȠțIJȠµȒ……………………………………………………..100%
- ǹʌİȟȐȡșȡȦıȘ IJȠȣ ȚıȤȓȠȣ………………………………………….90 –
100%
- ǻȚĮIJȡȠȤĮȞIJȒȡȚȠȢ ĮțȡȦIJȘȡȚĮıµȩȢ………………………………….90 –
100%
- ȊʌȠIJȡȠȤĮȞIJȒȡȚȠȢ
ĮțȡȦIJȚȡȚĮıµȩȢ
(ȐȞȦ
IJȡȚIJȘµȠȡȓȠȣ
µȘȡȠȪ)
.…………………………………………………………