I

Nu
cJ,gn.f:

l".EI"!.1 ftJIIJnaJDlIttaa.lll1
... '

TEI..EFON:

,aONLOK

BIYASJ

HALK

BA,Z:ETESI

Yenlseneye 9 reren
IIIIrprbJmiode;o
IJ..In iDbiJi,Il

II r

Her yert:!_e5 kuru,_

ii'nJO

l[I;IJS~llmbll

oIabIId:IIi I.a ....-,
~
;W ~

bUyO blriui ~ l«iIdl .. Bwnm

I

•'VI~ .",,_lam:Nditjbr. I'&bi"
~r;jl:il.,,'or lid ~ 'let>' i(inde t
kPJnrUUl~~

Butfin oatandaslartmiza yeni ytllarmda saadeiler dileri z
at. pi'yalngosunun biiy'iik ira .. miyesi (159.739) numaraya ~Ik
I

enib

uL.<r

~,.~= ve • arfIlaruIJ:L
1;;011::

leri
l'll'1'l

V~

IDR~'I

INUl If! bakaniJI: yiin.'dfi.k. yficUyf'Ii."t'Jderi yOIlu hekidEt ooin~. 1.940
bj.L.i.m IpD ~_d

IWD

mild.h:ii
_

fal;..l!i.la.n\o·
ml,!Ililll

'\Ie ~

..,- .IHft.lfI:n

iid ettJ.jb:l •

~ oktUlf', ~Ddeu 8(]Ilora ""e<,;~D ru!>bi bir sil'IrlID d.wr'eIflmJ miit:e&ldb Aimanya tarafin·
f,ian
IHHl~

rl

J.ull iib Lchistarun

islan bul ,aD Iii Jlhn ilkgacasi ni ne,' B i~indB g8~irdli
BoQglJ,n 1.941
yWnl!!'l

Uk ,gU:-

.lIb.di.lt Gec~n bU" sene mrfmdl.

DaniInal'li:l'llllD

'1IJ'8 ~(Ioll,'e.,:l.

~i1dJ~ gordU!!:. Dani· mil. rka 1511 ikhl.km..i .m"iWafas)'lll uI ak bir bbili;b:' bJ1e bl.lb.IJ:mIUfdart hud ud.lAnru mUteca vizlere ~ I.J ~n et.;le baiD bit' hIzb v41.::wa yanetinin mllilldfatl 1 ma.k ~ bir tar8It".n muvlik· biJ ill.i':I:met 11; IIrar ,i;a,. LJ~t:i.1 'lie §erer ,tll~ k.:&lhhu·mI ~ d LlyM Nw-v[...._ulw ~tm 1Iir ITI~ldarM l'larbme j;i ..tstikE". Milttefi klerm NOlv y,3rd1m ~bu
-t:

4~

bmanPhi'aM ~

~,
~

,1ngDb_,._bJiIu
._'tbd~~

1mII1mII-

~

Ya nan h la rm[ geni muoaffaklyetleri

Bulgaristan,Almanga goru,m eleri

bUyUk bit I.e ...eccil:b karillCl'1Jlli· .m:. )' 1i:!I.i !It'..nclerini en IIDIrI m.'i dUl'guIan:n.md.a i:ebrik, ederiz. lI1im a~ ,§2bJriniilzde :ytl.. 00.!;Il geww Flulak bir §cldIdQ ~~tir. 81.. milddetteJ::liberl y&e,<>VlUrJu ve lOok sogllk gid huv<I'lar du.r. ak~ klJ aylUJDdb ilHdn tJIJ,II,uHIJl bir cUzellikte idi Havalarm hu giu;ellig, b&IJ~
g.BZetmnLz,s

g;&rt.eren llIIluhterem.

InmlZlIl

egJ nee

ye:rle: iJ'le, b~

,11!l!J1i \'E I;Ijvf'maJ.Elr.l kanJl rn~bellnl iH1IJ!['lnj},U" Bilhassa Be }'~]u mlnt..l:Lbr Bll'1d~ biltiln. il!t;-

8l'w~it Hfnl!a

• mUun 7 J

bd elIl"l~ oldugt.! bir z.ii..t it;in· dto i.e: lmldiJ ve willtet illJerin

u

bir

jin.i bi~ de artbntllyan eticave varctL 10 MII)'bta., Alman
bird ·nbln' .'~J:.pmC'nk

lTlIncaJ~tsmD Atill&.

. ill!

IUIi. r'Y1!AJI"I

matbuatI

31 tl;l~_) Italyanm

miinferid
dum _

sulb )'<lIJlicfig,

na k hod

q,an ii:lyiH..!!;lnl. Ul1111man'taktJui.lr, J~;;;.I.lr.(l.!' run '11\1 III ttalj 1.,1'11]1 .1ng Lll!" :lo UW!.D!.anla "1I1h mUzak relerine gi~elll i~ill ilk esash ~m olafsJc Arnl:lvutillgu t.a.hliy f>o me"i v _llkdt,1<nim tfi'miJIllt. vermesr litlmdtr. ill l)'a aze cS'i db hI

r..

!
IJITLEP.

Bit) 31 1 .a.) ReLlt.e: Bas er NadlrichUm gamtem uin.&: In muhabiri AlJDa(I ba:!JlDUltn, bgi:llere}'~' yrJ.Td:mu aaJlIl..iI,;tllF.nam381 all ~mb.· !lOM!:! "",,Ito!' kll~' yl-!.~" ~ril {dtlLI.p; j IMilli ~
I-<J\<LJ:lf'(1

-I

frla~mUl

hu'·

UII

'" o~k
}o'~t

diy.oc ki~ rejimln

Q .. ta

i

btilUll l'lal.kmEilioI ve Jt:dYl1D dr.!J ffiyll trnrn ~ill' bir Burette ve tam nlarak degil}m.ilj bllLlUlrulliUJI
aneak sulhu tem:in edollblliir. 'I{.,.. Ilillllistarun yitl!li biT f- ,~.. i:ize kQr~ k'ld~ likDnil ill;! dl!'ji] temil'lat I",ternek

er bir e a n me nesre II
Alman devlet reun delUokrat1ara $iddede hiicum retti

r r~obr';lo I< i IC I <a)'t::1 ....... "D: .<to t;ru IUJJdUI:lJI'1~ '!:n.<t:rme.k1 ooir. lolu.hnbi!'. ayl'.i H tl1,.\'I1I° kl;

I

:. Inb'O(1l!lti.l1 ~·~qjB~

Halen

Herliruu

!HYIL~'j

rm

bjf J;e.luolF.
.•

H l!tIul 'YE' IHi PI}'ar:lglll Ida.re !It )'e'l'l Ml.U!l NIi1'8t AJI 0iOunc'i,l'Ililm ltorStl uutku i1~ b~1o.1IImJRt:u. &Jf~fI <J.r;;llimdHokl milium diPIO-'.1 Nthq.t All tlJ:;IIDf!U m,llllKlLndn ez" 1!ilfitilf faabj,t:tm u.l'll.rJl I?tnll~l-r kJ; te t.:J ,d glolJl.lJ LeJomih llyl.,IDck1e • etimJf' deD~r "_ BJn..:z R<l111JCR kW'eleli' dij.. rialalla ~-evinni~ billunmakltadlr. Almlln l'tiHICJye:si, .Bertin ve dir. n~
-

lennrif> f'lldll).e \,j>ric billrUm t!Hrm&.>ktt"dil . DII,l().m mabfiller, ~:!hkkll.t nszarlaruu, yenidell (,t-fiubu. ~M" ki A vrupaaina, billh~ Bui&a.
°

wHhftl· bil" sillr1lt

rz: K~~~:JI: S,egiflb
.l:.mllr, 81
'IlVala.n

., 'l

f( l'biliid pt,gelt' 1!la.a1 11 dE"
~<;J

kilml.,'<tir. Arlk ra l'RO.lyosu, Istanbllld;u; rntkh:n, Be§ldcm1:l sa. falumDl" ",~ numar: but lin ID!:.lLII~!let 'lie yurda III n.-1.rm"lIr,

mmttkasut daki sui fe k 'tmegB_ baslad I ..·.1 ""' a, a

r

'We y
'JIUlllIIJ"K.I

~De:run talihlil'enru

(S4yftJ 5

8llJp"

00)

t.~)r1D e,ril'

'!O'kbr

r~1J

Kazannnyo, hu,; fOi.i~r
~'Q.§

Ye··n: •

me 6' u,s

alk01- 1 lI"iDin sulrurmdan mUhim )tIRlru yelli meoc:rndan a.km:llrta W 1m.J.r Jrij:rf('~e- dijlriilmdtedir. Su ~'!'DaSl t€h1iJkesinfi mll.ruZ blil ~ lnn.RIIl MusaJbil"Y 'Ie CaVlil~ 'k~ya('ri

Menemen RriUiliiJd mil asala k esilal i!Jtif'_ Tuzlaya. da gidip gemlPk k"bil. ge ve ,rub, yedi 8m11.timebe irunege illj H.nllI.ml1lhtadtr. Sl:!!lur ~ _';! i ' Tui'.la. ~Ii'e!;min bu mecrr.Y,1 isa~]ann!i1tu" lmtir _kgH.!l!l'lI'l..ElObet edu IbsRU tizel'indt'n ak .. Be:!i.JJi.n.. 59 \Ll!ICU lI,iJflIIIll.rft:~:w.j i[l.d~ kl Getiiz 1!iJi)Cl";!W ~,d 'I:mAIl- makmml!'. Menemen kasabnsiru» gvb 'klsmmcl J.d m~ halle~'o! LloJl· • DRD. kQpriilnh herw t&ra.filnd'!lI.ki Uc, dOrt metre1ik kl~}.ali I DIU!} ohlJil !.'mhu ~.J'JlfI 1,'('~.Jln1e 8m gOtHmIJi~ old\ljun ~kop..1 mi~tJr-+ MMll;'men • Berga.nHL (I~ml 1 "llb rU or1.3da kalml4Ur Eskl meclrn. scml'litl u ak 'hItr hilla _,;Qj yapllm II} oldugundan GedU; neb· olmu!"'lilr. Pa.ihukhll
~a.a.) - SeVlabd.t!.n Jrapll~ IP1Iar ciekilme-Gcdiz nebri tOt! BaELtte

I

IIIQmzetleri
Nurulll!lh I: lad SUmer

tehlikeden ku_rtub:1oW}lo.:rdu. F8~at 'Du l~~en, ova :J!:6)ler-iyle

bu meera deii~e~iJi'ide:ill

ci.wlaYl

HJUnflQdl, " Siirl'kli ~'ELfmUl'J<l'r ve se~ liLb yiizi.indl"n kl§llk z, 'Il"at dW'lllwjtur, .sular '\ kilm .....I ;I~d~11 paJ'I'I\I:k:1R1rln mCll'"llz i': L .JijjJ. hlasar Ihcnii 7. tet;bit eel ileon , ''i;> k~ ledir, MIlUMdalil IlhllM h~~I, ier

dlil

ff!WArln

(f!.ay/a. •

1Iti'lhHU,t> fie.

,'("~J c:e-; -., rll1)

SABAHTAN SABAIHA:
Antal" Ele.

irzlul

BanicD Ki!rs mabuslu ..

guna 880UdUolr
AnlutT.
:li:i'lIttJ

Harb,in ikinci

sen'lIsinde

31 I ,lUi,

)-

ru~lH~nhgl

C_ H. P .• vekMetinden

yJlba~nJd8 memleketilDizde

d'uR,.

vBziyeti.. hayal linUan

te IJ Ij~ 1-dIlnIl~tJr: lin~ ollin Aiyon mebwilil,guna umuml mlmihe~ h yeti ~m-

Mehmedcikleri n es'ekkuru
Yeni lis '" a Imatna
Anl1ara,
UIH (,.::.Li l

1

I

..

~_

31 r In II i Mul"'IJII rJilIZd,·ro ,I' Ynhi.ililu !Ilk I 11 jill,p' ~ flikr;.:k nl ..il~ml;ill ,Ot mm" m uJ,l tl Jt JIll;'! I' UI"'Ut Iilm Ill' In til
hll.klm lo:.hd,o l,jlj I m;[ inOj u" n k:ll'~'. l lor{:S~llllim.lr 'f'IJhDl!l1 _I ~. JIl'l~y(' J;or~ Ii ,nil .1;llllhHftkj I~IJI al<ilwilar 'll"llt "o;mm yapl III t>1r.1:1 I:> dn L.f~ 'til I 'bmdt"n ell"':! I', r.ffl V'kll-j I till'" fI y.uzJ.lJJ ieh h at • 'Ll I 11,1-

Verilen kl, he i:y el D:ri i-;in Unigen~ligine • .. e tu aI
Id 1m U1) I~h' lin
,Jil']'rJrl

rdwt IY; ',1' bi1gilel' (lkulu Ikbtmd prill < ~pn ~ .. k t R.qil~ Hallp!I1Khl AflU.JYJI nwtillsJlI{:lJuI SiJ.· nWtbl1n~ to1~~'mk umurn mrl'ichjril NUril'IIILI1 ~ad Snmcl"J B(lll~ ,I'tWbIlHIu~ um~ M FlJ.Jye V('kwof'ti N~l It lI:!ll'Jq lIml]nl mlidilri.i I I:'lal

d :-ill"(' Canlm'l mebIlSIlJf,!1ID, ~~.m III " •• !t Avm DilgliLll, illYHI II II mL>bll~luguDI1 Gel' h· pH ~ It ltIl Jilin, ~l l'mrraZI ~,khy
;Sa

n:
JJl~

n ru' l n I( ..."[J folu tlm!!.I!"-

rolm..!." Inlll hn~"1 r. Ah~od J iJ ]':lfIl'11 \ Kn - nw-

tmF;II~"''1mr,

~Ia

SO'Jl

1!l,,~JllmlLh t11V''::ifimdIi pn.rti 11;uJIU'dl ,d[l r ,~k ~~llml~I"rdir. ~lI.' iJ(111 Tf~'ldi" ~IiYI iklLU'1 mlirll·lhihl~·1'l:' IJIIIC1IIIIIL1 .... dlj( '11(1rl''']('(, IUIkll J" kuJl ,>~i d 'knnJI"1 111_ 11;1 - L~H'rv, llii ,rI'nm lill!' h, ,>kklll r t:kI11l'ln" ~i'll,h ... II I~ (~I 111'1 F..:~I II) 1111 ~J -rHr. BlL,'I-'l'hll

u.1iI\pI'nnh~

L:llc:-I~'r JtHfll

hl-di-

I L"I'Il

iL~llb~ J:i::h'l'1l

'r~'liIfI"iLr gnze]z .... ct 8.m.h:)

IH' hm M ohm. t
IJLlYIJli

1:t.~'1f!11Hlli

~'rll'l

nHI) -

~

IJ!ItI ,wUI.lW IILI"

!;:t'IllI"n-;lri ~,.,

1941 till lik ~lIDiiI , Omlirjen· 1tliulell hi,r ~till dahn er'5'llld. l"I1-

m~
at.

gfi;1I!'1' li("~l'("l,

°

Fa 'kat.

'ilw'hirin"

!I:lll'

:kn1 hi brku lll.t"l

~n',LnuyIlCII"UITll< :Ai" JIJi~lIt'ilg.mIZ

\'1

IHI~ .'0111-

ki.lItUr.r~1JJ VIUilt la· I iyl~ \'t' hr.:r ~oldnT'l Jl'aklosrru~, bilglann,l!-; L1l:in iUi;anhirin birI,ulellyl<'

billr,

(.fj.l'm (

J

'Iff G II

tf" 1 r4')

IJr.

n

iii. S;l.) dWIl

l.1 LdLLlt blrl J , Il Iw

lbugu!jILLlI Ian

;!Ullaulo.·

~lylar

Vc

YIII

d

1-

(Swm 8C!.'1r'/fJ ~

''NHIH{

I ,j

}

\.

.. , ,
S.rk~~ dUnYlJdaki
1arind

hak-

in r;abuk valIB.;e ..

we zi hniln. hr-.ta IgotUron her IIkll"8 dorl 01 ilo iitr111r

~ eden ~MlJ.lJ
h!lUTtr
eD

H~U~EEDIB rl' otv o
No.35yo.hUI &alHl.tkir 1)111-

OKUYlJOU

K/:

!,,"Ok onun bu 'l:mIfll1'. Bunun Av.rup::\fla kudreU d.a;o bl.b~. ,~ij,gliu g bh ,1£ lRlum uJJugu .r.aman ol"t3 virblllntl QD k okur, &tlli lngi lteredl, \.01 b;~ta.n~il Ilill'iyndllll'l V~ nin ycni rucwOnnrn.d.:iu oldugu I' iIlsnnlW"<illn kl.l.'!jIllJ§, fuUerle f ii.ldi!l. edilem ~r.1ld HL".aJrd isnUu' dolu Idi, BlJniar ke.ntli c.kidelea Him:.ll;l nne: gO(1P., ahr&ti.e nJalM'mll lID- die birndtlim. [If'lsltfenni stniliiin~ i.aliTIJ8Jt ~t1jN;Fakat IlimN t mill i"ln tlabir V8 I:my&I a>tg!J.l kJ.cayi· b.n~ yo.. ruble I:runlann. pc]c e:hmtmiy ti
lmnU, Hmdl. nn menf1 ~lrriUgin en-

~5 glOn.Uk pO ta lorna halinde b - Bradll! guion
ka'saba

Anadoluya cak petro
I

yapila evziat
biJ' Qe.kilrJ tcmw;~ altnmasi gereken tedblrler glmla:lilmLi..,,.
t:ilr. l'apililn' gdrtl:tm.elc'f netl • CiNmdo son gfinJetde gl!'lmi_~ C0!I va y nda Rum.o.nyudan. y -

Bir kaplan kama· rasindaiilubulundu Ke~l_fle ............ r,~
'Dda~arlhda

I

fa',

Sallh

Beton arme

~.. m:un hiJrim oldulll" rnerul ketti, Orad;:]. 'I'IIIIkm haw La mildel ll;l!.ikkl I!~ u;".l:l.r m L11'1.revih!!r, fi.lrirlerdl. Bunl.lOl II'In Hi.lld~"-W"I 11'1':l111 mUdrkL k: I",n~. Hi~d:lll~ kc-,lkull":. hnrekfctrninlt..-ki.mi.ml;· au JoL. nta ve h:1VQtta. telkik 0Jen v b nCl . bunUfi menU <!. -ti, m16~ simliktfUJI dogdu-

"Fethiyroc Jriinb v' t;w:e" tcler ba)'ii Lhrnmed AJ!;dcniz" D..mllLSl ile &ldagnn.lZ ~k diI kr.,t.; iIJ!.)'&n bi ~lk-a.yel. mektubuau uYl1',m y.fil.ZlyoJ:'u. Pek haJ!:ll oLaTI bu *ildly~t mclihlbunda ~r.I;tedir 'Icl: "Cii:m.ll"I ......"t bWd1mo ...._·:· yOktlllll'. CUnkU oJh:lyet hll.l'e~et. ~ -~.. YIJII!I Mn pcI!iItl!.yt t.o.Y.'r"uc ile tcmi.m II:' k4H!dirli iC:ui~ dmijym h fictmek gD:ri bllyi.'ik bir ideal Dr mutlak zcvaJll.l mahb'hodllJl, ,.;'iiltUglii, ~ 1II\lc'alnsnnda hi!:ii .. prbh, - evm ir IJ eo ziIn k hSllll7.il.IWJR gel en I ket a,d1lmuhr. Fa,b,t :;wlda Ib~ poata ile bir Iki a.n:L&ill.. It et MUZSrdir. a...rk, csaw.-Il dan tam }rirmi bH' gUn ~. 7RV!illllm, barek>elle meea.ti yok. :miQ b~mmllkl:.ad.lr. GilnIilk

I

Tevziahn da ha sur' atli bir surefle ya ptl masi kara rla,~hnld~
diin mlntaJi II, iiea r ~tm UdiirU A vnl Sakn:w.D va birl~kler uroumi Utibi Sal_i_b ilitirnkil, bir tDPIa.nL yapm~dJ.['. Bu wplan-' bdo. AnadcJlw:nm J'!luhtelif DllR~ takalnrlndllki illtiyac:m en kl!13

Be ll}JJ, iI.l'IfL() i~iJ.n dk III U tim v yara •• til rindep blrl Amen lr HYQtt;.. bulunanll!ll" ~Ug.II!fD" tur, 1!U6 da Nc'w l(:l"ILl..'y'dl;: l'i-

yaJan salihiycU.a:r

~b.tiJni.zdlotki

petrolkumpau
mUm.eSliiklCri

-

Ogr.er.dLgirnLM IRe Inlul!ltelti yerh~rtU= iki .ki:§j nndj odal.az1n· da (l1Il oliU'a.k 1te bJr ~i de ~ sure W yanili bir hR1d~ bu1 • mugtur, Bun! ardaa bJri.ilc·_ liman rei.sllgm.dm lbtlarumlZ re igwp verilen maliUm;tA go..
~ '("(irk' \o'apunmWl Chm"tau Habib QjtUUoI p RumilA'
1

1Ilu..~oh.r, I1yolt'l.I.h I~igl meslek l;l1otUka.'I..llk idi. M~I ~ln,J"" pe~ ~Ieri g'Jden ve till yW'..dJ"[l I%,)k
II azann I~ elan hanesini b~1{a lu.nna

liaytt ya.7.l,
blrakri.rak

fiJ:ikiJ.dar
Ouun

oldugu

dr~er runaliJ"f-

da t;lLill}m[J.~a baJ;!L1.d.l. zihmni nrm;r.hya.n mu. meselelerden bin ) aft~m.ll klU'lSt iko),&.n blJ1 1 nn an <.L.U idi, 1877 1Ile1l~ID{h~ nUBU.91 bil bro ,ralie n h!i)r lm.i ·ti, Bu b,,-, iiru,l)
!lIm

twr. y~
reler gnu,..
.IUf'mB",

!~ ...

eonr,::bi.bilill.n

ida- r

!BUill'l

"I~'

intde:!lifii

IDecat ~..u..

,

R iii ~'G.'j U! kUVf'~Ue sePliin b 11<. !'Ii kanaat gcld.i; .llfi

•• n1H!

.' v~, .wlli uwdf:Bl dine .d!a.-I n h~rek~J.ere dah:!l. k 14y· " h t. ft.&r .dU)"Of, (a..lllit tmb ill nl&!: nda.. y.a.!:lI.1.d Omg TIS· T! I 1 I P ail yqI)fiIID ahn:t.Le '1I.e~ 5 f1rnyan ll(I.IlmII. degil. kcndil, r_ 'lIlel 'f ye. ffiD~in (! w \ ;u;m.L da. t.an.zi:m etmek isti:•t IIderLerin arkasIDOOn gidl'lr. r:unlillLlil' ben.be. menfi 1IiU'rilik, !Himru.t&m.dan ta.mamtl:!

ri .. ,141'J
p

indUdanda 3.I'"!:J.k hikim • C-V BWUi :balk,

!:li-I

:l~_~. ~,_1__..iI, d YoUya'_"':J b&IUACw'IlIiCID lrlUk v~ 'ill! z:llini.IIli &br'ele go.. tili'enhQ' fikM dOrt eI. il!: iHU"1· 'b_r.Hindlsttmda haIkm 'bu men· fi SlrTil iIrteu b.nd.ini ya1i'4lJ 1'1'Ui Imrtnnnasa. banI!. iii mcmle.

binmiQ, kATllklllJ.a.nmJya Or:nJD i~i:n ~!"k]]

ga~~erinI ylnni. giiuUl.gu 1:Iir: arada ve tomlll" l'Ialindc ,gell!J'l'2klc; dEfer we.kl:.lilill pakct

Y"'"I

F

;. iI!

k~1. l~ln ~n b.aYJI"h bW &lmet gthi ~. Bu m:iD:I::'lyot b.!lkm in!iesi illlJ"ek.e,t"r '~ldltini, dim· yadAki hakWml u t:ll&t dmek ~~in ~ya h..:m oltillgUDU !;'fi!!l.eril'orn1l. Bu ~ktutxla baaa [eua t.effir eden ba1jka bir li!oktA nh Bn·
0-

11

ve wmaIi 00 ayru pkilde bu 1'lIl'hmaktadir. ,61.1 dh ti de ya· za~ lfi bAab3fD.1.:rlda pd6ta wli}!atmm hayvaru yap.l1. IllaSI i~_n bjl' mi1nakasa Me &t;lI~tlr. Bwmda sebeb mIDt !ca.mlZdolri yollacla kijprillerin boRik o1mas1 v '~h ba'll'a.Ja.rd& DM' (w-m.oakl;iy '1 b hem-en lIIi.mJlen dW'DlUllll.J!f, Bu mY;him 'Ii'e" mlihim ,tlldu,ita hd:H' da harlD lilian c:i.helin gue~ okuyucu diynr ID 'f:l~hb atb.nda. lfi~ere1!! WyliJdfrtm'iJ'!i:n, &Ilk du ma·· kam.lvm dikb Uerini ~km li'l'lm rica ederim." ...1

Gazi bulvarl U zari nde bul unan abi .. delarin vaziyetleri
IBunlar4.n blr klSml Y-OrJnl muhalaza udecak d'ig,el" lb.... klsml
nak.lohmacak
Vlili vc B41'flIiy , Rei9i Doktor Lu.l:£i :KJnh:r, UnkBpaw..ndflJl Yenikaprya kadar imtidwi eden G8.lii bu~va1'lnm. mi1mkiin ohm BUn.Oe a<;d.ma.sL i~in .alflkad3.1"]I11"8. W;n..m gelen di rektifleri ve.· miIJtir.. Belootye istimHr.k mll8.melerini I:Itir' filie illD:'l al etme k fu.e.l;"4 faa1iyct!,l ~e~mt!jtil.". hlim. IJ.k mlla.meLlti 1]lIlkUl'i'ifl1nrl(1[1 ~1runB.k Lizet'e Imml:l.h.r;l ayrl1~. 11k ifltin~]Uk tdilecek InBWI U.n1t p Indan li'e·hzadeb21 . pI8. klU:l1U" lI~RTlan mmtak",drr, fiiter taraftan bulvar J;Ul;lri· M dii~ tilt"hi camiJ ,!:e~e vo ;iU belld!erinifJ vazi".etleri hak· 19).Jll~i riy~eti. mur=[c-r id.ilraiyle ~~rutlll.m b~lair.l\.Lj -

nidcn ge.1ecek okm Ii itrol partilerila m2mJtk~t wtiys.crnm 1.1.:run bir muddct i.l;in temin ed'il'M~ olit~ aDLuIm~ur, Yo.I.nl..z bu pd:I'olli..n. tcv.zii i.!:in k~i mik· tan:1a '11',,"1 ve 'ten~'ke mevella. daf'ildir. ~im.izd~1 len~1::o fabn'ka11 IiQD V'lB.nlbk lngil.tercden g 'I~ 7I'DOOtm~kelik_~ l>eVhMo:I. bj I" !I.Il evvel l~]ffie[d~ gu ve benzin tenek~ baiine kalbc:d~~ i i~iD ,cere ve gihJdtLz it': ekib h&Unde ~l..IpDaktadlrlaf. Ewe1ce AnAdolunun yoJuf.llNDtablanna gnTllderilel'l te:n eleri.n teknlr tilia.nb~s getid!me..i::Il tie dw,dnillmekt~di[",

yadJLn IH::riSbtlo yIlkiIo gel.mekt.e Dian Ttirl-;.fm ,ra.TJIIl'U 1(;11 aclaYB vasl oldugu IiIu'ada. gemi Biin· bqag. "Portland d.ru"I1toomnril;jij MlAmarn.s:mda a1L1 o!aff,.k dan yaplla'll beWDU dl'mlrle btl'· bul unmustur. Kaptamn mevud ~ il~ VII)," Ie§Lifel"ek In~a.t mutzern I yabir c:ina~t ndii!e:l!1 olup (.I1m!ptlLnl hem YilllgllJ,1 kal I konrllgt hlLklnnda. bi~trlr malu.matl mUJj ve h"m riP l:l1:arruf ~I~ yoktur. Bu bJ,t;:J~ peak gemi. ",luI', 131.1 br(,l~i.!r -,:atllanll do~" njn limallnml7.A geldikt.en I'll melerin, kaldl urn rm ()U 1'Lze., me 'dana ~Ik&eai.l B6yl IIll.mekDIe lJe j'ap'imasJnll. n Id rilbe. ledir,
I

Diger Olii)'c lGelino ; 81.1da Gahttad.li bu kabvede yaUp knllmm 12.z€t iBt'l3inJliI;1 bil' ljahnrhr. DUn ~ ban OiiJI.SIIIlM ali.! nlara.k buJ Iil!ml.U.Ij ve mb, La iq.e ~l k:oya:rak mli.dd~iilll'lummCe de ma.ltI~ t verilm.i~. Ad]ry doktorlilg,mca. mun3-'en.. si . yapllan cesell jI1')orga k.a.ldlrliImlt-

[.en baviq,il·"

I
y. .

~iirUk u m- u rta Ia' r

Bu ~tr b<!tuD ~ rm Ul~. ill. genlik m~tll.nt:l "C getCklO~ y ItgJ· na k~""!ll m.uJila,,·cm;ptl b~llnmllll· dan rl1uvahk ultlugurlll Id,jla t:dli':l11 ilk. ei,jd i L',Ser'dir.

~I

l;.1Jkntllj dejildil!",

Boon

m~'

di)·dtnc bil"kll~ vakil. ile ~d 01· dum fhmlanJaD birinj ziknde~im Bu, Del-biden harnke~ etm II bl1" k~ gU,g e\'¥~1 ~ bir m kttlbdur. D.k cu:m~1!I'iai n1ldedl, ..rnm.
'. A~z ~_!.II' ill·
:.lID,

• k 11' nu-dlgi_ia bir lnf.IIlbI;di:o. hoi" Il' I_il' nlt-ktlib ~ I:JayHtlI!! dLi~,t,.·I-~illiz. S:be IKUl,··"lln ~il'
~1
dix't,~,

nnda
telklk

rmest., aeti ~ u., nl!;lD biF ruJui3nhllJl.Si!I-o Sn rub. Hlri!i~ r.i:va!Jltn'lUl'Uda otll:nlr. Onu
"111'
II'"rc'hr

bazI hiiyiik bu m~e'tk;

I["mdo

riloron
~

r, bOyle bir rnInm dOd ...,

madJ~1U !it6yliiyorbJ'. ~

M:emli:b~ e1 d 0 k u· ihya. e'l:me'i!:Y'@i bu sureUe Cum bur i Y' fl t kiy· 5eyfr6~1L lilil'uoii bu 6liha.IIi'l!. mi.tst.aleW BLi(un Im.ruu bau.a. bugfLirlku dliin 'a ee:reyanlarwin ilratlan· Vl'myete getinnf'k iOO bd.sad nln in.saniyetifi ~lB:i: qmiisti V ~iiJetili...i.u bazarlMbb proje,Wn .-th;-a. ...-~, : ~nplarl d~dUrdu. ..... -'''_''!UYiIl5'''~'''''''..... ...:.. 1'l"~ I·' AUy uye ilk patti i!llJu"ak tev.zi ,edilec:ek Bugtinkii Hindis I.afILp garllli hi!' ~ miiDekkit.lflrimLm ba.zllan heni I 4QOO el wgihmdan Velt:rilet, H"mdist-UlJ bir g-llrbl! kU'ruril6 t~..'zj ine baijla.nm.l.rlu, boll t~.zgi1Ifu!r meyanJ.llJ.d.a Jr~yle~l.kik.' etarekh.~· v~ .~r.Ildaki 1:11.1. ~ gizli ku\'l'etlef1i! aIL deret;;ede I."~ pamlllk ~U:. ),<[1[1 gUcii pamuk t:.a.rntm. yiiD. larag:.J ~, Hemm.iyet ~mU1e teokidl ediiYOI", Faht, bltl miIDa'kkitler ytitr. taram& t.anlg, da gi'in~'I' de j • ~ I'D!!: l:ilmiyoclar, dim mektedir. BIlDT1U'10 ikma.l:i:ndelll ,lo'ecegIm. sonra her V'iIi}"et Velile~ • gonderilece.k llliJallim lerliil tez • (ArbsJ. var) gilihlarm ~1eme ve k:u1l&lldm !LOU hakkmda mahtelif Mrnta.kallU"viOn!l!den ge lila ku.r.-Jar ~Iae3Jro:F. m~
J

1M !liihret a vew.~ V-urudiIe yew III hi~ ~ atlw bLt- a.dam [W,.'lJ~ seyirci 0U<i rna. rob:ilt" IIUlrifet yapan btl haltwl WI. atie'w

;:iinku mm.,Y1I.n!n b.1uJmn beli Ian. ha.s1aWr. d~me ~el~

Kiiylli,a 81 dokumil, 'tezgihlarl tavzi
odin,yar

:2 bin landlk QUrUk Jumurla haika ml
satl~a'cak Bu sene, iki I!IYa. yakrn bit 7.alILIWda.Jll beridir· yumurta. zia.· l1J:lllal."1 i!rtIruiiUr. Fakat, 'binHl:!';~ ba.ll:k J 1'1..an.an IlL Woo la:n~ bmn_F"I1 Ilep&ini.n. bCi~~k ve I eslu oldugu Ilazan dlkka.tI eel·
betmj_~til".

m,

DUn bcledille

Ilu~·:~/'etiferu_1.iy,(:

lIliIdftrii bw.at milzeLer id;,u'~i" Ie temas eder 'k bulvrur iizerine ~ eden tarihi luymeti bliiz

Y;!l.pllan tetkiklere go~ 1m oone yumurtll. ta.rirlen. )':'Inn ....,.--aJd.Jklarl YllUltlf'ta saJl.:Llkla.nnI'~ aktanoa. YiJ.ptu:m.adilIl olW.l~'l ''bl huthan.e_"'e .k;oym LaNll r. I ,0I.l yw:purta ~ fi.JJ (}u,ra 11; ~ , \'e: ltalen i.JUi:han'l! C m ~ u1duklan bekl.iyen yum~A!cllin 2 bm t:4,9ntl!UI linhrersit.esi rettar sm)(:lhiIr)lf1 b ·n<3"kli sana)o'L )'Umur1;l.lGl haline geldj~i an.Ia..~I!· lii~ii ii:niwn;lt~c Mrn~ter tan'\l!}ur. I nin 11 §ubatta ba.da.m !fIn1 vc

Hyatt ~l"ubeleIini Ie ndi i!: • vinde y.a.ptlktHrt oonr. J n lr ya hr. Tabkik~lii. d~a.m olUlllD:;r._k- ("idJb OIl:\J.lI tdcr· dm·. tadlll", LQfld,_rada Ik n te<:ri1bf.lerl maOr;ilncii ,·ak'a da Uli.iWk.ald rnf miHl~n isl .. rden bir mmill.imin AkAara.y.(l.l.'l oturbernlJe'r y::._pm~tIr. m Ii1< La. olrlu g.~evmllJi Yll.tak oda1';1Mlll ifade ... e.eD1iyec~k hi r !'IeBu t,e.criibe~eN~ m~htcllf ~k iJ.cle yol:'1t.h bwunmllBJ,dLr. .Am kildc yirmi !tIll heWn ktrirr ~r;J,'Ncemeddin Dzel" r:;.b.iIlJ u&llimi.n m ptl~hr. 'Hu "t 'M'Jh .. Iir Wl'UIo.: ,) !L'U'li'f!i!lI1a.'klnnda klllJ .lli"ull "i kullflrulIruJitll". Mc;bir malilmat yo!ktU'i". ¥llral1 g<"rilin "I' l1l.Zytlt Cerr hpa.lil\ ll~stah3llesine k31- B;ti.lla.rllld:<i .... dlnlarJck cdavi altm& ahn..'1l.JI1 muka\'emeii gbo;teren t Ilani dL ye p<?lis ar~ f1nr'hn i-'bJ!m:niyetl~1 mil' I;ubuklar, ba.zJ.lan.lldll Ilrzani t:: hklkah b~<~I!lnm1libr . nUllavemeti ar nn k i in eg.l-

--

milj ~Ilbuklilr k:ultarulml$tu'. <iri.~IJ.!riTl u::runhdd:ltl 1.5 met •

'st"rlatiH

Halcn,

pi)"~sa.ya riiriilen

\'e

ecek

~.

bIMl_&nn

vlILiyeUel'ini

t.eli'llit ct-

tab\llt yumurtll.Sl. den i1~ )'Umur· "tala.r i!j!te b~ CLns YUfImrnt~r -

ay"

L'lU1t~ If!ulllr de\"D.tIl ~tmcs1· ni kal:.ll"l,1 linru.~II'.

dandlM',

Ve eskidir.

Yumul'1a

),{ekhlbu.n "'~' 'bo T'II.lrw:i !:iiI" 'kawn ".ijl,.'1ltlU:mie di:lf;duj"mlu Wl'1t:-dJkt.en !!OI!!n., marifdJrri:nlJ yl\'01 ve beaQ onu itij~te dat eoU. or. Hatti ~ vcriyot". Dl !ll~utomobil II.emin ndiyur. .k1U1J imzabydl. 014u. muhint hWrIlm t 'memuru HWdu,

tic. ret heysti

BWViil" iizl'rine ~abet I;:,j,m mucibincl;! !iJWayide kullanl1ma:sweymaruruba.'jl caIlUi. bugUn 01- 91 t!;:.!beden bu yW'l'IurtEL1:::i.'1" maduiu y.erl1~ k;alacaktu, ·B1J.ma
muk&bi]~d8 c;:t.fi'!ii., A· za.plar hamonu VEl b il' kunm 'latrihi ~e§]Ir.t~ter yol1.lTI kenlllnWll.

sta.ndardi.zusyr.m

n iz:uonurrt=!:ii

O,niversi Ie

f;

ylar

hvi~ ile bugiillU!l !cahlarlu ],'6ft yem bit' ti~ ~m iInza!~ ~ birtil.'Ve't beyetinin bugUn1eru Gehrim.i2 gelm . J;w.klcnmektedir. ,Heyetin ~ -eket
L

FU·SBI dU,kiinU ,tifarlar
~Im yolcuJard&u. .b1r grup dim bclmiyeye miraI.:a.a.tederek npu:r nhtlma y:i. IlQjbklran nbtun tizerinde I:.a..k&i hl1martnl ilnki.nJ olmach gnu iWyle:yerol1'k iJikiyett.e bullilD-· mll.§i~. "lo1clLlM'ln iddiruuli1a gore tuksikl' yol'c!Wnm.. bu1uodugu yere kQ.lldm teke'l" teker gelmeIrte veo 6ijr'j,lUC!: yuleriu gilmek met:bull""i~tinde clan yllilClIlHnn \'Iui~en iBtifa.de ed«2k ~bkla takID."le.l'im ~ nuIrtM'd:m lair lit Ii mWi f.ulla
![ ,imlml'mlZli

kleritPg hmabJarmda 1 milYIll'lli· !rindeo tahsD gOrmil.!l tv adam ra aJ.acag1:rmz birilwii.. Btl old ugu anlMlbynr. BeIki 5I..IIIiimi hesablann t.:3I.9iij'5ndim SO!nIl"a. id.i her baJde ~ li:iprelt hvi~re ile dab.a. g~ mt'IIyut.a. Yfl telkik lilde.c. bi.!Jr yalmnl:l M1]~I!!F yap.l&bii~ iilmid Mil. ~ bA.ft"11'"1; mutrak kendln.ce ~ .• DlPtedir. lide 0111.1'1 u "'A.I1ab ~ilt! b <aerAmonyak bui1rannla mest , knulm gOBtenh$ ~1"~ Ira~r 'far8~er du. Gitm 11m. (jImkil bu eri Alman}'aya, lmndanbir mUd.AlIu·rik,u111. ve mg'iUende 9Dk d t- I!"H'Iill mayi uo 11.. .u,i t tim. Garbde m~b!ilige:. edil • rn.1.mak. u.ere gund nIb ge:lik ml ~ b[r ma.teryalitJniJI ILkls:Wilme :a.monyak tilpl.!!riini Almam hu.li 1')1 r-ak mtillfl,. battl. !l..oI.yi'b kWnetI. ~t:l:ik "" dt-mir ihrac:atJ u-ri ha.re keLle're ~k "te!iadil! Q- li:La.Ir.k:LJliU \:Lkardq1l biT karlJrmall'1ey1:istiw.dn .mem1 k tim idiliyor. BWlWl i'l;iJ1 IIinllistam iW.hk i.e iade etmekten istinkJif ekmck.

UsI_~

mr

'foe :W.gilimp..

II:I:fiKi ~.

lsv1r;red-r

alm.a.caktH'. Yolun Unkaparu. cihetWd~ bllluoaa B~'htin duo varla.cb sahildek:i aUIUn ~k harab oldufu '_'e ml.lnafaza 0111· :u.acnk D.biliy~ olma.dlW l.~bit Qtur.!u8.k bunkL:nn Yllull11t1.llL .ka~ ~. Bundan ba,pa
P~1!i 'c!I.mHd~ )1'J"I·n!Ili!!'I'1lrt1r •
-H--

l'IaJle·bakkalJall"ll jlc ban 5iil~i.il.;!l' die (giin Ji.ik! J }'lI,IDurla d'ly~ :;r:a. tJJm8JI:tadr.r. Bll. 2illl:i, bene Ii yumlll rl.alan bilbassa. p!l ;::tltclla r ve boilrek iler .... makanUiC'llar e alma.ktadlr. Be1ediye f;lhhat mildiirlii.gu i~ el koynu.zs::J. hal· kiD IIlhhati gittIkc;e ffiuntcl olaca.kLLI.".Deni.ze tRiltii!me-klen

I

I

tJni.",~ite relrtOrii Oe.mll Bibel iUt.i\'er!iite' SOli s:rruI t _be!e-ri:J1Ul n :l!nifian ~k" iyi dll:recedl!' ~e<;:eD ta1.r;belere vefecegi ~ay zi,'il r~tri:rrin~ 1 ~b tun itibare-n ha_lli),acakbr.

gc lIi1l1ik lell .11) s....ntimlf' L,~ ve (l.einli~l~ri fffi ;~ ·:m scm Btl ~l"'e .. idi. Kiri!}if"!" i.i.;te ril'1de ya fill iln [JJ;"Jzcme t~riibderinden maada b~, tonun h.aI'an~t inbis;i' J1'l:iIi. el:istiklyct f'msali bulunmu.'j ve y:'Il1g:ma k~l mukavemell uzl!!r-ild(" do:: le~rilbel r) :11'lOOI!' t I. I lJzun s.iin>n bu l~rtibder1l1 [Ie·
I

ti'Ct~ni

)"an'1I

l..

~rt;!<Ce~z, B\lnd<UI

a ...la.~ ;Gre tJyoU'Ull bt.d· th.lihJ '[I.e-ti,:d~r - gW:L k hI!! edi· l~n W;ikatlo:riien yalmz bh:rl'lt' uygun dfu;[[luyor.
Btl trcri.ib~I.:r ~n sonra bet,lD in!f3,ut dl!V winD I ri)'l..: tien giLmiIjt..i, Bu.g-iW dey nlD h r tuairnd!! la tbill: ed.ilw kb~d.u~

Calf'lar. her fakUlte 5Qn &mJ.f it;in ayrl a)'-n. olacaktlr, Ca.y ta'l"ihleri
tesbit

DLuGmu_~lur,

bqka: nkbir i!je' pLr.umpn as!:.a.ri 2 bin biiyilllr .sandlk yumurta[111'l maliyet lfiyab jse 50 - till b:in linIiI r,

Ankaraya ,gidacllik UniversUeljlof'
O'D.h ..~rsite bllk.ul\: hJdilleli '~lcbesind~n 1.00 ku ~re50 erkek ta lebffiel~ te!i-Ckkili edeor~ bi.r grup kurban b1t.},'nI..IDl t.utilil'! • d..: Ankarll),1 ziyaret edec.ektir. K:ll'I1e ApKllm!il.a. 3 giin kala. •
ill .

Beton arr:n yulruz bina in.:jaa" I.1Il1dll. de~1 koprUlerde, 1imanlar· de. \'e dahfl trir ~ok yerler,j_~ lat·
bill!: edilm~lu.edir. HattA trew!

Pamuk konqresi foplanlyor

19411 ydmln
Biiylik TUrk )jHlletino1:.vc di.in· yayn hUlmr ve mah vi!ricj iyi gil.n_lcrL ""~e6I'gi dilcrim. . Nun. f;l1.

Ilrm~

ml .... .'l.mo:Ja.'I" ~rinu.e bi~" ~o..1J~illg..lll he(liniz kiitmi -"jniz· Qir. ReI" nw..ie b~lou armc ~a t, liill'laJlIJ4.n lID 1'[ ;,J,Sra!IlU ~[)~ d~lirm1.4 ve bu yilzd 1'1 bU:l.a.la fm t;,;O'gH,lma.'itn hiLm~-t etlIlilitir

eniSab
·TII,rI!rly. II.NEILIK
• ","VUK • /!4."If/ LorI( '1, .VLlIIo( 1 11<i1r1C'1k:llnUII 1 ....

no
.4aD

""'"
j

iUDo Illll'lo

!5Q

..

1.eo

li

..
IiIIC

.._.,

.. ..
10

Giin
Gun~1

1940 ';AR~A"I!IA Z !:l!hia:!I:! un i9 Ii! Irlncll.;.Irll.l II Hr.II 1 Ay 1 Vl~ Hi • K ill '&5

l.2U I':
Ak,iim

1:1,17

eli'. 7n
1,.311

[101 .. ,11

1).4'1 15.l'7

~,,'I

\luaU
Enn!

'fa1oLl

IIIII-Ik
1:.1.049 (I.:J:! VlllfF

l~.no
l1,M

U!.28

DIKKAT
VI

.. (.,,' S..b.h !IIi Gl:lndotril"" YI.lf..,. en k n'1I ... dll.1n o:'dllm~ .. lid ..
,,_

DILmM'UlI'

bL.lnl.rli'i

!o;lIil'bCllmir_rlll!.

d-n dl1llYI MllmwL

hi'll bjr

m,,",Lllly ... !abul

Meudeketiii'tuzrl .ilk biij'ijk pamll.k kmJ.gnssi y.ill~tl AD].:;&I"a.d-a. pn.il is.tr:m&.-tedirlEf. MIlIi:Af' V.fl..top~'fl.1rtrr. KQIlgre;r~ i!itiLaJ~ !I'.iy!rtte kallmJ. j.'Ql.clllar da 'tiIn 1IlbLed~~ otflrJ pn:muk ml.I1U1.H.alJl.uyt verm~ meci)'W'iyetmde kal- nrni.:.o 1l~ou:rrnh.bulu ArI kar~ • maJrtadb"'laT. Billediyo 1m ·liIiki.- ya. M rakeL ,etmege. blJijirllru,iJlaI'yet1eri lIl.3Z'I:!I"I itibarll. alariLk ", du". Egc mmtnRlLlill mumhhaslakadar' roa.kamlann D.lIZIITI dik- 1ar1lli!1 Irnngreden §I.I t menntlertedir. k n tin) {l2Ibi21:I:Di1jtir. de bu1u:nacakJarl tigrenilmi!}til". BdeIDy ilrtI5ll.d. mUd'U:rLUgti E~e pamuk sahalannda su t:illbugii:n mevc!Ild :uvonyak buhn· ribe:tmm ofl,iine gec;ilmesi Ve !OUwnm onJellW~i.ndl! miihim 'bir IBma tertitlnLli1llFI ikmaliyle paimil ObH~k Du..n blJ. tiiip1e.dn Veni vali ImulI.vini muk tanWmmLllJ.n arlllnlrnas~ meotl k'i!'tim.iz.e ia.de.sl t; II tllmn· i~e ad I Tican:t. Vekil~tinin ~ Wk· Karn vnliligine tayio IIJlllI'Ian ialkhruanoJ.fi lem'ini, pamuJo: saIJI!i.ll3.l'Inm f~n1"li 'if~aailJo silri.m:'1l katm] celbetrr. i~ti . r "Illi muarini HUll o.i Karata.ban. ek:ilmesi. Ege pl'lmuk mJIlL!lkny~rir'le ~bul ~'ali 'I1luavil1lifisma t~tiJil!'I~1" l€mml Adl!na Pall"al81Z gazete alan ne tayin oJnna.n Ra.'}id D mil"1.1t.$ mmtA.kasl murallhlL"Il:ul d;! lmn· davair, mUeliliBBlsler , d i.ind"n, ltiba:r~lI }'eni vazife$inc grooc ileri !'Iur ( kleri tClTIt'llnimutamad 18 ine h.3.ljl.B.mJ$lr.eni 'l"flli muav:inine ld.a. n::mizrleo l'a. ra..sJ.Z go.zet.e len hu lrlWJ!il li!t'dlr'. vElZifesimie Ib~l'lla ... lcmenni ~ a.l1lJl deYaLr ve i,.t ir;in d.el"i£ lI'~rmekte old ugu,muz karl· lar~n miidde!t.i 31/12/94'11 gilVapul'dan deni.zo di.t~tU ni.i bilme~w o~d%~rh.n bll Da\l al DUn IblQbaJ1 Beykozdan htan- I d..: VfL ir V($ mil~t glJ.utele· bula R!Lrelut cClf'n ~h kl·tl nllY1{~' KlII'llmo.ndan: rini a.l.abil.rru·Jl~j f;Fn lj1/!Hl Cemi}'etimizill yu-minci :,'lllIk riyenin 73 nllm~LlIlJJ varntrlJI1 ~III9. k:i.du Ulutemcd· d;;ll1 Mehm~rl 'TIkna;o; isIDi[1[h~ bl-· le.-ini ida:r~mi7'2 muracaat kongresi ISH senesi i'kjILC'ikii~ cttirn1elidirJer. I1u 1'{rihdi!n ri miiv~ neaini k:J.:rh~'ikr",1! dr:numm bcl.iinci Il:~lir giinii d~~ hk. l etr'l.ftan it.i.b:ltHJ.. yeni Ile kllru mlZl .. 5.1.l!»U o&fedm C\ e1 t-i.:tal Olll g-ostermiyeo mutemed ere I, yeti~ q >Jandakbr w.raJmd n k'lr bUi;Ul-i1Jl. CagaJ.Oglunda Emillunti ,raJ:U7., gazek \ :>rmiy~@mizi lanlmlJbr _ eb.emmiyeUe .iJan ed_n_·~iiiI· '; Haikelti sakimlnda. l' pllaeakbr. __

~---t.a,,1

Dun mahkemede hapis ile para cezaslna mahkQm oldular
Finc.anCllar cadd~'?Ul.d~ i5 Il1.lunaradil I1IWli[-!!.turaclilk d.~n Raf, ~l Eli ye ortaklan Bayim Palrer 'IX' Mu.iz: Pakt!rin )'o:rgam'l 1{5.mil KlI.rfal'a y8.p. OidU.I"L sri LI~ lit ibjjk~u" bulLmdugu ~'~uwiyeye ... rile)'~k te,·· e kif oo.ilchklen Y!lZ1I.ml!iLl. MlIh.a.keme; )'apll9.ll f:urmii. me-,hu.Plb. ;:;nhlan ve bila.I1~J.t Inusade C' eorllien frlallu.nJ1 fi • y[)._U rt11l tesbit Jttrnck: iIzerlC' bu vukuf ehllnE' hay .. h~::::i iot;in evvelkL gliru~ i:Jlra.klhllJ~ bulu·
f1UYC1lllu, Bu d.unnilmada YolirLlll.n [hle ok LHl 111, Bu J ij!:it ey<.! f!:("'" ruM 1· flltUI'tll.'lhltln KiInil Karlal ~ 2R lOl' f' 1.nirfltUl'l1. mall ~tul[Jut' H: rntirnllah;· klll!lis)'Ollll' rmn • lii dli:gi n(fJ'"nJ;tl fiynt il' K-- ''. rullloll riYlltl' nn riJ.~}:1:1PIl~bl' liir eUJrihy rJtl.

fill 'lli>ulbulunm~d.J, ara.a klY· metJen ytik~" l'n ljehirle.rdldu ~bhtli arsl;I,lar wrUl~ ~tl yedi lo!i.'J.tll binalar ':l pmrrk im kiin&il.zdl. A'V'.b Idl1k:i k, Un rthl kll ImJukhll"l .ra.li.lIl melr ',Yl b'llinu y&Jl aewl1 arme Ror 4I-Sil UUVUI" :l.a.r yerine l;Ok kalm ttl ~la. du varlar

Buocilln .sonr muW -n] yapan" e su~l'llllll'lII (,~al~ dlI1lm.lnrml l!)tIY"'.u muddelu~ mwni [luuwirlirlden sonra su~hll:!'lnn 11\'llk tJ. mUll bir I'l1Uda.fau ya.pt..J \'e ~'fl.pILfU.1 isn~ sar lJir 'l1~1~'I'oflj a.d.avet netiee-\ t.i olduguntl iJm 5Ur-crek mil'~klrlHel"illifi oora.e-tin.i ve tab· iydl.:Filli ist",-di. gUn l'jya5et tctklka~ bu· Iw lll~ k \'e ku.t"'..l1'vennck I~ kmlleYI .1iln~tahk . 1 lYlE: (d~eYI t."ltil etnWjl.i. Ih.lukfi. duo ru~ 1.ldn L~, Su(,luJann !IDI;U ..

tell dar

ynr"11'lC k \'e bu ('i L nl-' alan ,niA)'l !J(jsbUtilr

dia.rl:l.!jbni(" ku.

EI 18zgahlar'1n1 1 !;O~ ;::;!hlmaSI it;:~nl 18 ff"·
Koylefde ol.llUll..D_U 1ft. . -:
ru!l.Lfi

mu .

--'~I!--

n\."
dar

o

~cl i1ze.re 'I'liil.yetin ba.x;n~'D "nil mwlO d 1:l>.J.: :Um.r. __ .. , .yet U!;l·
IUUllJ. ~..~.

~ga.lJ:n

::J';

ru

hmn.j~kI : }1t.!'~ ,.aJJ. i'eih,.r olunm
I

du~urlla.

·tw.llr.

sabit

I

m (''1''],] Ii ;'l·t t~nhl':rw dt~n ben g~ ):!Ll gunlerm mahbw.iYi:'l kararl [I rt l~'\"lfuku doh.JYlS>1 ile
tJhliyL"!l'l.cW \'e het" blrillin yiJz:er lira a~lI' P'ilrrl. ~'1l:W51[);';' 111;!llkUnli\'etluri,HIlI kara1" V0. 11111. .

I u,::,· Ie' blo!l"~bcl' mU· la ~'J.::IJ .l •. .1.ikliale atmlln.k

.n)ru

DUnkU ihrac

I

Dim muh~~lif woelltleketl~n 200 bi n Iir&.l! k. ihr.u:: I L m lUgme-I~ 81 t!ayd!!'rlihn~til. :S~I malla nlC'!r'a.n~nd I RlJl'lHlU)'U~a pIlr}n ku.l, ttHIfIJahn.i;!. _:"-J rlr:ishmn 'fugQ,;;lav,)'a' I~ {IIldlk :I'e Liftik l..,.vco;c rl I, .. \'ir~relolly y(

me

_ _.-...6:_ __~

----_..I"......~.

t

deri, yll

uri:a "oo..!

iloli':.. ie.

"

r
II
I

TORK.C£Yl:

useyin Cahld ~,-----~=- 80-

IC£VlyREANLC,

IN ---=J111

AH
VUld Nizam va bir

T

I
, .,It.11 'h F., ranslz... a yan ' a r.'b
o'

S/MD'lLIK BU' ,KADAR
Kurba.n bayraml "Ie.
Ha,vaC11:Jglmn:
,SOoD Avrnp:a. Ml'ihli ~ m;ote.rn har:b gUru, larune en milliimtQ.iD
liayyan-

tlkra
Almuoyaml:l

de edebili.riz. A. LnlanJar, Polon· 0.11(killin, gece ,:,rui:urun !n.cl"m-. ya. Ncmr~, lJolln!nda, Bc]~ika. den ~jyol:'. '\I'~ ru.lmyet F.ra'llf!;!l. hnrktleriru THremiyen b~l' d, elek"trik t-!l.b lurf hava iistiinliildl21i saye.:sinlll.!!I 100MIUrn. i.iz.erillde du.ran bil" d ligkazaD!IUihrWr_ lngili2lcr Dunmi:ye b&<ilyor yr' :"eri, gokii. SElrkel'"k'deki 300 bin lUiiW!:: or-duJasan dehhafj. infil.iildar bill"biri aT- rml h::w!l klivveUeri !!B.yes.inde. (]In(;,!oL elrafl inletiyor. kurl;a:~lar, Britanya adalllnlilli,,, l51:(; hulra.nlll II inU!e, !l!i.at fm, asker ~mr1lma.sma sene ::IlYemri \CerilmifJt.i. ~I.l mutehllSSIB dilg a.slt_f'l"!cri Slflrda b(l1ilalnl~ OI.<iIl Fra.ll5lZ " !'Ii """aStta .ile mani olmu.§l arffil". Daghn'daki ge,gi,]lerd~n. ~n 'yill~ek tepelerd,e llJ.£''I.'1{-iall'!lili< _ JtalY'illl har'oi.:niI:J llk dakillaillll:!Jal:~Il,en lSSlZll'"e en vah~isi hi.Arna'.'UtillklA lngiliz ha.v<L kuvianu. Al.~ak v~ !;l;thill mlllbj.;f;lladlt vak'i olam h,iL~li:;ebudlLr. Yal-e [lobetci postala1."1 tataImd~ '_'lttli:rinbn. oyn.amaJda o!r1ulrla.n fL'lU h' i f.u:a e- Ili Fr~tl fi I;'!;ta rlll1 Saillt - Louis 1~i:iJl. rol mlllum.o!Jur_ En 130.11 ~-'Vrik!!), do.uni bbJ" mnr.llki'loe a.Ultu:i1l. iIou- [,J pi ~rlldL:' flrlmlan -..i<;;e,]di ,,'e ~Hl.rtlindt! rle tngiUzlcri:tl! lunduruluYC:ll'Ilu. Ayrlca btl.! gc • Dii)mrdu_ Bl.Jl'~l.sl' hucloudda I.Lt.bl!-id rii.:oi.i:, MenwlI'daki b"LiJrUk eLlilmiEi huh,lnarl 15 inci CellO- ztimriid gibi ~i1nemJi. hudud mtIl.- muvaffaklyeun.i '!lid !"Co I:mg.....lru a rnayinhrr yertemin eden i.Torino [::Ji.kilSl, Pwkbiil-n tilleli bep blrl~til"'jJmi!l, IL~I!{.im floktalal' mit· l'a, 1 inei 'I,'1;l 2 im::.i mil gene h::L'I,;'n. kUV\Tetler'idir. kol.o~-dulartna mell~ub itli!I!;r_ den l1avaya ut;;uyorl3.I". U~u.rumralyo7.1erle ,'e h fif tophrl:l. doBu itibarla h:"V4taltgunlZl ca· BWllann a:rkw;;mda., y.ani Ulcm= lar ilzerillden dagtialil Gilga U2alla.tlhm~tJ. ha kl1vveUi, daha il ri bir dll· n8.JI ~imendill'er koprillf:d pRlT!;aC'ephe :erisinde de p!lrn.!ii.i~i:i leket do.hdillde y.ani cii~itamlv ruma yU_k.seltmek ic;i,n heT va,. vardt lo·t! bunlall" dn JUp da.gJa:n l!JJl1lb ylkJ.byo:rlar nl ..:tab dUfli kLtUllt ve askl2r nakJ:~~n tuyyatandfl\§ clincJ.Cl'I gelen !t'arduw eiizerrerlnd.c Roma - Ni9, M!l.l'~ l.eltilikesiTl;Q k!l!r.§l tel'tibat aJJ.n- ililnkam tind!i2!i1c-tliyeeek bill" ~_ .s-irgememt::li '1ft. h:lvncw:t ugr-IiI1i' kil v~ tand.atah!1)id ~dil.t.nj~la:r9Iilya - Cen@vl2; jj(l'~l<1I1'l(lai~li~·e;!fI. m~lJ, EUtUn mmtakadllo b.i.tbiin= da yapaG!a~ yardlID] daim.a bic gunu s:ordum. d.i. li.iks kat.ar-ln-~n gidlb geldllderi .ne pelt yak In mes.afelere yoerl* Iluife, bir ~iar clal"Olk tdakki yap-Uldal"iV!i!' munwmn kUN" I Wf!u'.:~m,ckC'r :IlwIDo ta.:I.l.:mn:Li ita O'ig (' wl:'aftan l\Iilil"lO'mJLIJi r.Ll'lar '~!.!l.stlntmudaLt "cpa-rak Lirilm iii gLi:r.cii l.N'lI5ta.l.::u-J vU:r::'ude ,"'cUB de ll1tula !Julp,rlTI. A-it!nQ[L-! etmelidir. ~ten baSh bill' !Wy yaprns~p.rk:wda, merkE!3i birva:zlyeUe ,egn I!ii1f:,Qil .etnUa gtL.;:!hyQI."I:ilf • j. e" r:""'t'ir'ilmj~ti. 0 rru.I!I.Lalt~yl kU'Ul • &,., is .; c.,tti or-rl Ji'Qlu.ud& &lr iil'!'1'l' _ .::..Ht am·11 Sir haHa ~oJU"3.gcleoek oLuDi makta o.ldugu.nlI. bana dab.iJ fll:'=D.crirl u~ufiilOJ1;:!r~n !.Izerindcn I ku'{'ba.n bayrlU:nJllda ~-enlenlc gc:<:e ya.nR.lndan sollla kan~ llilelll g-iimriilt ntr;:fI1iJNan klD.V"I'eUi bir g-.tup L~kil ediJmi:r roiita'!ea d[?rmeyall1!iylcl:m ~b]i'l ~'at.aDdqis. beYMatt.a bui.'I1IJamlj·3.Caguu ~ je.ndo..rmaia.r bu husu.l9t!l. 10- li !i,e It:m gl'Upa pg onlu5U ismi g!'9Gn k,jjpriil~[" b.;:rh _"'OlI oluyor. g-ats. aim. T~bligabn bll.kiki ma- Arlan::<li"l ~I k a dIg, ~ rlrun!; hila.ra 1'18.'1.'8. ImV'l"etle.!'imiz~ 'YEll" GiPyledi. verillru li. Po on:luBu iiC; Z1il"hb litHasa lwrlmn¢ bir tallmb ha • poli::leni i1e t8!L.tla :'\Iln bill" if,! birliG'i yarIlY!1l!'hiycti bakkmda hi!; bir SUllQ SCI',- diseyi ve Ad n rum t~in y;;:ili: bir farnal ziihnr Ben bu cevabdan, yalnu: HltltalYRn flrkaa.iiyle, motori.ze pi- va I DU Il:;lVaJid!o!k.iumrOln 'Ve meY3ptlg. 1~"U111 4Lb r1 a dueUosu.larw" Her lm,ng; hir taYY~ir"eniri. maw. Yfllwz sad!fi!'CC<DUDU FiJlhetmektedit. Her,. sin .fIava KuieTm nih &.I 'kars.l"mJ. ven:n.i§ 01]lade [uh! nndfl.ll 1I1i.ite!}ekl:ildi d~nyet etie~'l!iil'ini hilk ile yekEa.n nu tafs1!itiyl'" bildirmi!'l. bir poKOD1I.bihJ!t;..-.egi diiz s::ilialanhm I!!l~f.''''f@' sr.zetml;lsi la~mgeldigi.ni I'wnliIla ve~egl kurba.!] b~ u1Ugu neticesiJu Qkardm:l. Bun 1isim1zj vllran ~o,jozi.itanh bayduooiYr:ll". niala:r vU~ltde getiri.llmi.!lli. Dlrni.2 \'til §imaU 1ta1yMW.J: hududlal'l!1BoylOO,i, Bunun ":l.r'u.n 01dU~1JillU den~ci ve l'3ll.ud irurb,:J;odDr'ultldnmlola)'1. 0 gculC LOllclJrayo. 31'Ve blJ. La.hrib sebebsiz de:5!dil'_ , ri He bm-g,e.lnr sayesiJllde l.. m-· ta.k:c:li.r e:tt:i timi ve ~1l.J:I.501yen.in du II. ~elJl,iL'iioin d<l ilil !mriiLl9 yeo- tayyare]ari i~il'l1iiliik('mmct biNr 1 dnn ]Hlr lUU1gi bldne :siir'ntle m.U a tlk. tara1rm.da'IJ, he]'h!m~b loirteldij'll1111 yaz.r!11-~!n Yarnln:rtiyi o!itrll~ aahloi.!l1 ~kll edcbil~c{'lI: g131-, dattule)'e ~('c.ek bIT 'L'a7:iYli!tte Qijnki.il kiiC;Uik Sen - Ber]1a.rd~11 mL~.semal:l.rI loiraz diP!]. !l'IUliyd c8li'alum b~UlIa te:bIige bangi -kinde bWLmmaJIJLWJl, h.yduIZ b~5~a~eJen b3p~- Jer Lop, mi~... .alyi:lz Vil oHlliLineJj ~ull,1Jryoro"" t<Tihayd Ita.lya.l'llar L:lfche bOF;nzl!fllll ve Celli!; ,t",- allmu. gnecek, sa.atte i.mklin bwabllirse da.im ~, d~und8.n ~l yurdul1IlIJoldugu.n:l &ir bl'l' Lclgraf Qektim, h;:meye n~kledlJC'lli Te"fik lla:pUi- tilfek ate~i alt1n [;I. Alp da::ml."lIlOinki hududlamlJ &.IiJli.ln geri$i1'lde rl:~Y::i!!n ITH'lbl)l'iR!Ul.~u. hatir blLllunacag-um b5Jdirdim._ zun padak semwul werIlld61 C'frnku v(I'ko.yi artlk Inll1l1an huha:J:U:~deslu du:rouy~rak u ot.ada 5W'ette tab. ~e Ilnt'l.l n.n.ln l:al>taMud eUilj;i.! dola§3n I,"clik kElI-taifurm llilkum oS tr.'lBburg 'daki. goi:ii to~ekell" fl- peJr kudreil::li bir :fi,li1!}1lbihbir tcbli...,~c bulurunalt ki.irru;i1z. blrak.aeuktl. da bit' billiill£l I;:I.K.am\aga te~e-b- , lotilJi.s1 OencVl'f.: gtHilni.i:n FranI:rim (ltm~hmii. Zira biliyorlarhab£ri ~1mi¥tir \'e biJUin bu, I biriU d::..lla f3~.lab~caktn·. l~in ta.l.imat ::i,lnll§ ola.n F:rtUl.'>1Z Kur Bicim i.~in yapiliLWIXek ycbils etmii! i~e de tntl\'afrak ola.~ S~ sulal'l dabi.l1ncle- daimi: bir l~a- dl ](] bir k~re t:epeler a~ldll.lrtan kgpri.iler, demiryoll.::!'rl, gedtUer .sclirl d~ b~ndcn ~onr ayni:} }'i bn: 1lIa.:rro.rna.nCla )"oplhcn.lt t~ ~ gine hareket kuvvete lruvvet itc VI! yollar di.lt~;:m motorize kit'· berl"iJal1U\ yarl.9~ d.a CoeuR li:siryapu ve .. ,.'1:'ti taor:zda hic c..evdb l!l.1:l.nu~hr. S r g<.u~i,y'8.m dofotcl:r r~kOoI vo t 1'3.3 tid vaznegj yltpl= ,SOn a PliemcD'le'l!"e inivc'l"IDek k muk:J.bele hususupu~lti sanJl!iRt-l2milS, bUrlll yap:unaymea tIt ~orjardJ. ]ay bil' ~ey ohm:ll.ll. Assiette silalnrma gf'~idl vermemek i!;in bel"1..11. -;ern e l{W"i..l.InUlla -d. la .ll.grll~ mtl,Z azim "e kV;lJ'mtLZl gCiste.r· silesi gibi Toriao YOlu.nW1 :1nnh- Bl'1'1'il edi~lerd:Lr. 1I1l:dlllllHiJ f.K.o.l"ii mrnflnilit. o ~i:iJn. oglcden ~onl·a., jik saat- si.i:zlerle bakarette bl.l.iullm!:urtu:r. dan 1m \'atani va.z.iIeaio kl.ldsi~ mektell iban"t olabiUffii_ Ih.rndan dB. m.llksadl h.Ei.pi91t!.LIIe~ Bu lUUll lnazl.1['luk devn:3ill(Je tnrL ol<ln b8Z1 nun,ttLkal.fiIi]!J koJi"ranFili'; klt'allJ(1 ~illlb clde lerne. Lorn BJ.lifax'ul taIimatrna j<'cti bu- .kat dB.ha a.rbca.kbr. fh.kill'atte, Lehfstan t:.opra~ Din eD k[}baCiu)'HlJl ol::u- H tamnhu:du,Qur.Iotc brafmoda. yanj 1-: ~8iY~lklakai)lI] teshir olmasu keydi.l!'orn3.ru OOkIr:'!!t'ld{~Wrkt'. Zira tevfikan, Bi.:r.~H( Amenm mas'Ii lliwld:q, IIIt.lo":U!tW .. W:l '\ .::JlIillilanna. gtrmek emri. Lipskinm .lli.bat,giizarlnu.ELll bal"b ml.tcnirin- .malo! V!ll :ntifuz Qflbibi olma.k" hu till YMtopraJt1alU'i tin :'i.Cab;. TLt::l- fiyeti hr!)lS IJ:u'la 1t.:1lyaIlJar lr:Ju me"l.'cntL.liJ.;rml.ll tdylf nimMI ken-: Lla. ~niD de bw 1'1I!i.in oJ{hJo,gunll: Kibb@ntroll ile rnm.~l{!l.hnJ mutepatenlu olu,yordl1? 1 m_mtakitl&f'l. miistub!H!'m mc,\·ki - di.ler:in.in ta..."'L.ITIJZd.. s:~m.elerlni de' lngi.li.z teba:lSUiIJl m~ma3.t1.e- .8uetle- diger mabliilm!.arl IIlltlhu~ .. ak.ib del'hal \1erilm.i!Jlt Eyliilu.n FrnnsY kumll.i1ci[a 'l.te:reti. htl " ]e1"le rll)ldW'Iluud~, £mk~ kllml'lkt.LtdLr. Yagnlw.' Til1i himaye etm.eyi deru.hd;e et~ tC:;li o.1tlll8. .l'll1tul.kbr. mURAD SERTO Gl.U birim:::i s-i..!.mi. ilk .sntte!'de, hi!; 'Te-vfilt ; dlld IDlntakruuoonki ltnJY9.il, tolPYu1tn.rlda ta.svi[' em~imi7. vaya~8.kt!:l, tepe]er i.i:rerind~e'ki m'k nezak:etin.i dl? gfist~tmesilli bir harb il:ii.1lJ vukua ;ge!melkn. - Bll:rada bentlell. dl;lha kEl.- rakbLITlldo. olllb biteDl;1~1l: una- ziycl Eylfilddri vaziretti. t Lakin bir sis tahakas1 ytl\':u:! yB.\'a~ drica cya-emi~tim. !BUlin ~ifl'eli Air mil ordl'l£'lJ hilldudu. ge~ti ve lek bilel' b8tiayt kim:re olamlilZ .• Bana ses miyle h berdartb. vc 01 Ll.:tll, bitescnbah::lI.l· ih;:rlef~b dC' Y'i1ks~k te· Nfl S3.I'U'!.a'ktllchr_ D::t.h cliiinla kIi.- Tralmvaylarda v.c mahrem vesiku1flI' l'akl1rru,Alman bali'a kU1i'Vctlert Len layusulll 111karmak istil"enin alruru kar~ ni giinii guoiine- hatlli Mati sapie!' k[l.f'larlu. ortLililnce Itll.lya:n- dar j{3y~nli iEU'41i:llle rt In 1.0 iln a D. B'ilwo sef:J.!"et heyeti noryare meytUinla.fJlll! Ve mi1nakale Jwm. AdRna bapisbaDe"Si beDim 3tille 11 ~loel' [L lJyoroli. lor tepel li ka.rm, lipwin ''e s.o. IDee bir ,s1U'iilfln enbUbe3lnin ~ ~lltt1lllbu] trom'l,"3Y iJ.are3i mal ikametg:mtanru terketierck flatlilrlilubombar'Wmn.n etmege 1t.al Y:'l.Dnn, loiT ne",i tIlulJat'ib~ jt.lgu1'l ml:UhnIi1zasHlOJ, wrkederek tiSi :9iy b .... \ll.Ul!I lSigfU':lllar ge- tralll"<1y biletlermde uta fa.r'kle Adlon otelillde yal'lud n.siJ sa- ha:pisbtlnem.dlr, d~mi~tir. ba..'jlfld1, Hupishaul2.(Je' de ranut dl.l.l"ffil- liik br'L1IIang]Cl dem~k ohm, gayri lu~ltt.iarma ;:;,~kilrnjJltr Ve b;l!ZJ IOrl vevir'.tlOl:. 51J11ft!I beIid oli.im nl. k;:illdlr~1iiV~ tek biJet lLlSullinu f!llT'Ctb!LTIC bin:lUilndll. topltml'h'll'lHiUenn mutad telmigme lJY- larm. Gereik bll.gerek daba bu' yj;u~ag. V'e bapiBhane J1Di:lyi:ji.ru fI'Iub.nril)lil{ vazll'etine rng-men ~- cuzilmmlan dOl~timlk ad~ta tla- fl~kl.r'i!l~al~ olall Ito.lyan balJilITl ihdns ~tlfn proje,'" bir l-tll.~ gilgun o-lw-ak, Alman olor.i:tc!~rI slk slk bD!2:L1eagl a.nIQ.~Llan Tevhi memteket w'asilllrl,!I!l!:i miinEi • !llQri kll'll.'cle rik:u cJ,!le--m.i&lerdL Im~LndD ge~en by iI.lt harb nEl k::ldal' Naila. V~kilet-ine gon'Ii.oll:: lla2"Jrhklv azam.i bir n,u· Alman halkmll; L-ehliierin teoafilr:: IUlSu!ii biJ.r lli;:h:reye kcm.mlL1 s.fi~tler k~ilmi~ dC'~lldi. Ve btl llkbrLhuL"lia 'tulllnmiyle z.ni ted gecesi be:rkese uzun, aBlrtal' ko- derecektir. Ayni proje,te [j,htar vrdra.ltlyeE ve ;]!j.gari bir kfLJr~viize uiramak §oyle durSWl ken\'e bu g'l.l~uDdiln dQ1ayo tio. aynmr. yU.z(kn asked hn.berler sims:l~' ~irle_re IIbU-lj:vuruldu lie nisaEllda,n dar 1I2:1Ji1i goriintiyol'. rna. hile-t ibtlWll mesele~i de rn~\'fJfLllk ilt: ba~ -;d~aI'1LmJ~b. Maemen teC8.vii~ ge<;mi~ oldukla.- -estenin ::.cfa.r.etiru: mensub mu- ~tlli;;.e!r'e ~tilml~br. Ian bil; :;silllhe yak 'k~ biT Im,- itlba.['el1. !lceleye hil; Hilum gor(4rk.!:oo V 1') zu LI bahsedilmekl.edit. nru ~bat i~1D h~["~eyi yapmliJ _ kemmplh~yetifl tCSfTdlit. V~ ka-I-----~~-~-~ _ lardl. ,Ogle lell ev\,(!l. saa.t 6 da, bili~tine bi.! harekct ~yi bir mi-, ma. ·estenin .s...racethan~ne D!U1. eal e."kil('der_ l1li1 MACERA zig -QIJ: .. zillin gerek gemiler. BlJilJitrll en bil)oilk .Lj£refl kHDtt'rek 1.aYYilTelL ... igil;! kapa.nrl..tgaROMANI geli:r}'ll. l}el"i s.ra.ti}le Mr. Jiol,Jl:l \pC bWJ WI da "Leh. ha.hri Imvrrum El aiddir. "l'cUeri u.rafwdan yahuu. Lah 2 EylLi] 'bir ini.i3.1I.1" gi1.nu tw. K~pl<:] gem; .ldumLn kenSo!l:ll.gll ~l.kI\lHl.k i~tedi. Falmt ket ~diyornunu.z. )"3 ~rl. gelib t.uyyar~leri taraf1nrifHl hUJlW.!1ll - Af{~·del"ini.z! iFakat iios- ,si..oo:'in.I'I;1:lUI:i.i.n tmyntl::n muddc ... L~kllllilrin !)utpM7. lie fui k AI- dLklirtJ I!,nJn:l~a gehm \Ie dunml'dl:;aL'1li;1 ~ok soguktu. Ve hem de ",l,'..i.burada. gtlno.c. Ill! dU-,::Une. tUlmm ncr-c-de? trnc.e bernhtr.r It'WJ.8.mak yegine hiic u.rn,,.ia:n.lWm :rnLililhazas iy l.e Jan .agiLY:!ln bir ka(hrun h~l'liber y LI[11.z t,'1L-cIJI t .. ne ,!I'"[l.pa(,;~ktl? cektir. Itill'libili:r? mill] hiilllu kuvvetllirilliln vc ma- BIl ak.§am gormOOim. .... ~D"Ietin'idi r d!;1{ilj. y:J plli.lIgraa uolrb<lna yilzsUzce li<lyU 0 ad,1l. otUt'lll' PoUl 1J.e1l~ - Hakloruz "(IF Ji.!il'l, isLerseA1I~Ollyl() bl[" £;igura YF\.hb YC - Bem Yl1huz dJe:ID.im 1ti. Potu. kineli Iqhta[ln \Jiiyi1l~ i'LStC!.t:lltl- :'!aba.hl.;!'yin e:vinlh'llI 1'" Ilhru 90.yI cynical)! babcl"lcr tebli:; oh]l1lerli. !~l'Ilek eo'li idJ. Yal.ruz. nE! v;lkjlL nlz l:lirCLZ :9~.k:J.~1l. o!;ldtahm. BiI' *:y lii.klrd,,,n rlegi~tjTdi. Sir mi.iddel nc yaply.on;unu,z? ~[i luu-::;< Indo. ~urllD bir 'tn1.Lr.iu. Goerillg d~ Lchlilerill DirRive', k~f1tli KcncU.n': - Hor ~('Iccc!rti '? MK.w ne idi? T~red· llfr j~]U1I ... doll' l~(Jnu!}~ul{lan SIlDl'a: _ - 0, dah ;;oC'IIk... SIze tee1I.'lIlCmet aTzdtil~kri fliiyh:niyor. bo.lo]c wll.':lingdeki g[,J' lmrlm, l- •.JUdu yinc baflhllJ1l~tJ, , 'IW luz I1llZlandl, F:tk:\t On - Ha ~i lIIulcn dilllSlllgine gidelim iliau'da Vi3tule iJ.zcrindeki kop-, l'ubeli, olgtln biT adnmlIJ. ktlvduo Biitful ;\in, lngilitz ',re FFJ.D:- cab. ;[~l~ yiiztiDden hlJ" cina;y!'te Dill. duWl.lkllPl~ltllIL vuntldu. tnnu odm Indall ,\,Ik ltmll1~ Itwmd>cli_ "etii yarilirw, se,,"gi.::li hio:.Jmdi:r. riiyu tmak sUl'l.!liyle b:u-be IUZ ihtQrh·\llna. NJUUI\ hu.kllme~ uri !;t.!\hid Qlal"'ufJz. Diyen:k {illTitt~>di, KUP1)'l a~ml\lJ.l1 cntli~(_... Ill. fkm s.ln.irlerinli, yatqhnnal~ J i.i;~1ka"la.l'~m. or:;; atllo.r(lH; ; - Hn.- lJ ulbu k.i :si.7.in gibi gil2~1 bi.l." ];tabn..ln.dJ.ldArml, Hitl.;:riI:i!.de Al _ diL 'lie y LiJ.1:sl2:k r'~11 • - Pekidi. Ii iuir t, rz.d!l: h'm bir mil(dar l'iavlI almak tao yir, PO]:£IU:Zbir ~'eT,(j ~1..mirecegjtinden hir bir cevab nlJ.c.Lfnrl(ll_ dlll.w. bu !jekilde' Iakl milt" bi.r bll.~ CIla.u onlUll 1m&. btl- beyan.n.a:rnc= ren yine ;;:clir keru.hsiyJI,! bulll.- Kim o:! d;yor: ::;I.~rd1i, :1!mm iu i, ml s.i;l. de bili!r.llnlz. diye ccvab )'U si.l!meJ:!L (ArlL&9J "'at") D t!:lred tl"lel[ L~b. dI: ... ·I~linj 1:1, teklil' ~kJrur.m, (hc'aii ve U!i ldw;LL_ b_ Bellim, Gilston ~ At:;ln1Z. .. M'Jfltl,).':;IOOl~ giydi, lI'apl~W::Lru - Co.illpYOTUID mi:isyQ .Anto.o.'VoL!t"di. tl1 il1ll I)t~y!ernemil,!li. Gr.tslon iGCriye gil'di ve parde-ttilitL ve r:aRtom.l tLir-u doll endi~ :lUg1 hal oQ(l,r(!;2:ll.ili :redde.ttlgLru - Y,u. cleml!l( Id oml ~ok sevi~ yo !.. IV l!liiBiljll~ aliru!ulU II;:Jlmrdl. He tnlrilJ ~ttL Caddey" I;lktlla.f. C8rr3h'Pa~ada iki 8\1' _ B'iliJ,'oJ'U.rn. F'rlkat b-enimle YOiiI:lUflUIf"IZ? ~ sililb a III iiLr~iI: eyJetligini, ,J1SEL Bir Itey ~~ylcltlel. !r:ifl: _ Nc Inr miJ-:da'l' yiirildil.kte.n S.Orltl'.[l -SIn De!.. bei:H.ber gEll:irs@ll~ ar,LJ11:. ~~m~yand. -UhliHbndaki Almanml"Ul hn~ Lepi'li: Stlkll~mJ'lIkl mja.::mdfi. Ilauc.:r pm bir h .va_ Pol l1erede I' Slim:!! !'IH'ydnmncJrL buyiik bil- bi_ Falt(tt, 1m gil~e[ bir -j.e.,. ~m ru~a hlleet kdnita.z. CeITalap~,la Knsab tlyns L "i!." ~ n reketi i1e me-.mliJiEel doettinu. bekl 1m, fak:lt _ Datta gelmedi... l-ahanE'ye &Lrdilc.·. - Su!>U!m.z., Dab, dc\'nm ll= de ba)·altmdOi sizin [:'ihi kUot;i.ik. maha1le~i Sult:mC;eJtm ' sokaW r.Jc 'I:.it'bi. tutuldul:Llarun voe LebliPoOlgc:bne~lI. Gem; am.arn: _ Ya.. dedi. GeBir li1a5ad Antonyo. birisinj t.okallamalt mecbu.ri~ hlir krIJdHlla ya.~m.ll~ arm ede:r- d~l"S{fnii:z nu.ma.ralJi };fC2:'YCUn sa lib 1':111Acaba ne olmu'!tu'" YQI,sll :;e- .... -CII lkijJ\mki mth.lllliRl"I'1_Jru ...1I1 tebeldiyot gibl d'H"uyonlu, 11 ill arbk Abna..n RciclJ.imn hudim. lIe-tinde- hlacajun... VIil a.yagu. ]UII1d.u:gu lie KtlIllimplIlii1J:a k;;]J;]j = ~en gUaikii: WJ.ns b UIr;.esi.T1(!: tulJil _ Rlen edel'im. inri g;ilibD. d~di. C.,,;n~ 1 amnlil berllool' glen kalIkU. d !dUM hUrme:t etme-k iHt4"m.e _ I tar m.t.mllU:'U Dd.fihjn milat.ecir. I.!bcmmiyct. mi veriyoro ? Bll Cl_ t'lyle olac' k, (]ill1 1( ntJ'!3iy. G;:u!oWI'.lII] ~o['ilmc£: .... Ncrede AnhmYL' viski getirdi. lk.itod - Ner~ye gidi~·or.,junuz '! d.! ItlC'rinj ilan etn;u,Ij oldu~nu buJ~,lDdligu iki od8h ilvin arK'! laii:!9.<tdi.Ciinki1 nmlalll oo.nn ko· I ... goril!jomu!}tLlm F'!lkat ne Llfl i«a.ldm, !'!..mdi ~il.m~ ~r", kale bnl."lhLl~tl\ G;j.~t{;il:i. !;;E!beb&i~ ~I i-e J.i$c-J .bil'3.Z fazln i... l::Ili~ll EtF.!.bilWmel~ tlz.el'"e lba.:na hil" ml_~aj taran nrJwt yangm ..,kml'1 ve b11 I.ltL~mu~1ard1. Oyle lliO vir ilJl (',:Ik- nll'l.Ei. a.rayn !:)J)r;1I-1ul- girdJ. Yapkl~',)r.Jum. Boyle: gLb:l?'l bil" !t:adll- uyu 14'1a HYlg8 1iD!l-'31mla. AntOIl},ll f~minki ffiDM]:.r. oyakta.ki :in. ev iIe y.lJ.J\ll ndM I yin e M0l!:iYFW t:ru!1 ::'1!1JLeslnin Y"'I"Uf.1,hl kalHlI!Jl_l. 1;l''1r1I:t: du ~oJ~ htJ" IIJ dQgnl..'!l'I_ lit lIadr. lilt gotirl)'ormu ~:o:;u ~I[ Il, y:wk bl.l "llZ'iy~tl.eJ] hlti[ade 'derek &f.I.W.!H' k.endiswe QOIlUyor ,f;.ibi aid. clan \Fe dil!lem~ei MLlufCcflu Mtiretk' dw,unllidrell. yflLJruz I _ Biliycrom . .KalJahat i!}le- ol'l.lrdu. MU.h EL.t'ebeye JL..c.lll!Herin~ g;:onc; luza yakilliil1. Ye 1'il.\'.ri;J ,geldi. AlltUlll)lO, gL2:nt;' k.co:lJ:i li;· e bWWl!an J!R.f!1 IJLII _'"IVjp.r dell! ;:;:;):'uml'.,'Ik; scsle: _ 8m,.ku n scioyHYl!.('!Cklerim. m frlltmu!io" 9lklyordll1. ,,,,hg,f\D hld'i!l, eden yalaru II~r rah !carul rl"lodah !Il....~e ua II u.ma~ k~_m8.l:l1nd::Iill m IltevelHd bill" aea- dim. l\cndli sil'HJeu ftI t.ah_·bille gcl 1.'..... iki t[llJlJl..m.en blyet kel'ld..i.smi IIUll':l)lrlr. odW!u:nd.a Dll~hm !... - .Nt" d.-tI III I,/,') t"l~rnl'l, VII']. do.- ~olt (iiAdi! Sazl ~['di4.~Lmdl'l'liberi I _ !ElimJi aCltBYQI"SI.UI.\ILZ dl._JnG I' 1Im!lJ1 glmlteld tekmr eyJOOi. panm.i ,]ardJ.r. bir a~g. '!hie yulmn dolaijL"rmll.'l. - YUI4~ jj,i1'1unmh1t' k h.1l~d. (Arbml v.uj tJ.l.Flw hi'i hi:r lc,ldll1'1 hukIILu~lml. bag-uuj.

bir 1li.7.IlW N~lnyct, 10_3.0 dn, FR"itl.~l· ('l 1l-1!1:1't-1 gi ...il.lffiJI} J.wP.t k'dilmn:!ol olnn bir £RgU- !;i!lll.Htl k'-lkh, :r..hl· i.oI.;ln !.;:timo.l lfl.btlan flm:ak blr:lcR;. dn.ktka 1 Rei:; h:..tag' 'I ~lti ve orada ..op-I Anc:lk bu yenl nizam Ilenl(": s'LirdLi Lreh s.efi["j, mullLkaU~ blnm'4 U.el(!'gt!l~("; "R~icll"i 1\ m '-, Swdil.lt de ::j.i!:ndiy..: kUI1.'lT 1n:lilml n bil1lumeliRO' !.eldon et- t.!Iafaasl U't!1 unda s.iliiha !j,~rdmn- ve vaaih biro C'L'Vab \rel'e-n de :~~ge •bir ken: d:J.l:ia ~ebbijg I ga. mc-cb';r !{aiml~ eldunu., bil- ~11I;!U:-;,dJ, eUigi ZI.IJl1M; ke'lJdl$i i~nl bunll Gt;;~en giin blr meelisde j]WI--' "~f'~hilme"m artlk iltilk;:msl.~ 01- Clirdl. '-'DllIal soevalizmin D1!IJl'ltl "'\o~'m' J. l' I Bu, \i"'k;I~hu'll'L kasdi birhl}lridUgl.lDU g8rdiL Ftilhwuk ,.IDU~]' mzam., I hahis mevzuu 0 urken mtl~.(ldl?lcyi t.a.~'i1i~i[i roUruIsll.! li. iill. BJmd8.ll. d~CJi t...~f\m1l1UdI hazrr buJ..tI.lanll.'<1 dan Dui:;;i ·Su "'Llr'di.i~ eam onr il'J.tiilab c1.mi~· ve ilitlm>tRI iii? tortib \,,J' Im.a:r e- film!y I I1nLL1. tl ~ tr, 0 Lclililerie dogrti~l'I tlng-ru.· r!tlmi!;l brr "o.~ hit; ~orillmern.i~"\".fl,kt~1c [!!li:;lg.. ~dk. l~"'fti~i y3. IlIti1rnke-r<.'yi_ arzu ;,t~iyo1"cill. 'k~.;1i I[ b~r otlcrciley,1 mniLl'lla ve tiro 'i'e:: gijl'iiioemez, ~~u saat huJlil lJ~llll~b: o Ell'~~Hn vakil. Lord KIl" camna gi:iz. diktigi :zelDgiJD bir ~ ;;f~':;: o gUll ~ok ei'k~udel'l millit~ I;;ln1.~jyl;! bir bilmeelil I":OfU: lifak"'llan H.ltl1g,1l'k ta.limall:n Al_ Ai:'D.QI:.aJlr, snrunr, otD'c. ~'l rb; kO~mi,J;1t~, l~i..i~!e:!'l!.L;I·~ wan lllikiLJDetlll.p ya.pbj'l hareAlrnan hi!kilrn.etirun t.l.:ll:tii!~l"1U1 Nedu' D b1L?" _ BI.I.!Hl ilmly ock.ne "QI'"! Maje terun 1 uk\lIn",tin~ teibl!ig [dot ile Birl ~ik K:rnlllk V8 Franelm yi ... detmis oldugu1!Iu batlr& sa biik'-Imdi taraftnd n Lehis- Kunarya", a - Deob"'ll. la tnktan sonra bu tekliflerin tru D im d.ll.duHl ko~m!l)'1ieab e_ 1I]('a'l' kU§!IJ,,, lI1i:l'suk VB E'CSJJi:M metDind [I den Mmiti vu.cud.a g til mi1J: 01-DegiL m~rumkalnu.k1l1. ll~kaanf" !Cl'1ll,. htikUmc- AmMi ...go.1!I1 (j h.tlde l:IJ.l: bi.r \·tp:i.yete dil!HfJ.s',mii .. ooyl?" dugurJu "e majesten.in ti A..lman hiikii.rn...iniu bti tiin t !:i:iy1e}'il.l. Nff"dir'? dim vc '1:11ill'Hrm "b:tJ.~1>l. g:onderll_ Ci1'oz. m~i !1.iRib'bentropa bir kel"(~: t.·U1ITU:;3 III lrekeu dunhlNllguna L ""'1111 d.all, a :mlatrn "t.IllDl i~tedim.. 0 1'L1r-1 'lil'C Lch :I.[",olZisinil~.n 1~I.I'r,.'.'Ctl.~ri ;§3JH G'~ \·_aL:.t.; kfl.ciEl!' w~lzsn-l gel"i ~ekme-ge: haz.Lr btt!undugu~ _ Niye !jlDrliuD [lyle:'. _ Eftmdim ~b:t"OZ ni.~ agao!;ta c.kerden bL~ bir haber .a1:mmnJ.~urn. Goering i[c:: miilikaU ..m .11'1'- na dai.r tatmin ec1ici lemtnat sL- Lu]unur:mu? - J\s3.l"Sak nede:n ?I IWIlD • det et,tilg'im zama.m, 9 u !;eyrel• madlg, tnkdirde Lehffitrul8 lUlr~l if 8. e- SIll ? ge ~ i~m beni (Javet eden biJr '!j.'eeib[!gmi tereddiillililzl:e - gandlr denl~tiniz; (liro;?: me.saj aldll!11" d~!li tebli:; etmekliji;im bilhi.,;: san {lin!" mu '! Sunil m~il., iJl mcsa.jl3l" Frandiriliyordu" '_ Bi:.o:istet3eH ollJ.r. sl;;;; 8I,;firi ilL) Birle:~lk A.ruerikll Ayni 2.:tru.arLLilFI, [l.~rll:d bir Il!f.'_. Yo. otilll.l.ine M dl!o.:tim ?. mnqlah atgUzal"lIHII, g(i;nderilmi~ _, Biz arm t:d~rsck, biHbiU 1'ab bl~l:t ~tmck i~illi de t.alilllat ve nnde'Ii'U 9 bUJ;:uk ile 9A,!) J!;itl s.l.LyordulJ"!i. SOrllhlrG:l. b~ tebl.:i.- !;ibi. otcr ... .. ';'1 I , tes'bit oLunn:L1..lfit,L1. Tayw. cd.ilen 6"8.tio 'bi.l' lMar rnf[lliy~tj:rtrJlil c!.~clu SlI.:Itte Wew ac:k:er'.i 8.roclun VB ~1.Hl.U,,"e bir illtal'L at(lDl L..'iA kl(] e-r~ bizl."C' "yen;, niznru" lLl ~n kp.ndi~YCD teklil1erin Rll::bl.i il~ dilmemesiIli soylemekl.itim ~jn miik.emm.~1 tarifi. i!ijte bud1ll'. e,~.'clec D:tbsctm1~ Oldugum de :sala.biyet vC'ril.Jyornu. A. C. SARA COdLU i::a L11; moyi f.l.jdlm_ En ve!!ikalaB L tblig,a.'b 0 alqam s.nat nn iJlJ~j Jj.f! ~.n. d,okuzda. rad,lo'o,30 da tatniTl ol[).rak harki.y ile nc~rcd.ilmi., olduklarl i~i.n, 1Jiazl Ula 1lerdtill. Rilbbentl'ob bi.i.l!I'l.U:stc~ra bu tebiigab. §imdi tiln uaba.hatin LehWere aid 01yapmalrtaki I!!n:t~, sadm ne oldn.. : dugu, iptidEli oilllarm ~e-tcrll~il"lik
'Ril::tb~.., U'O [I' j]. bunlar; melt tclduiJJ,lt: buLl:IID.lluult.

V"e_~-I

AvrUYH1,b, ycn.i' 1:,.e8:i'i ront"k it;ifll n8.I'bf! old!ll~l!i n.uyRL9.)'.Il.J1

Ell itibarlli mlliItukamu zg_yl1 kap:!lamun file tarar- I IFl.rod~1 1'11d u';-lI.m3 d a 1!, aklitJ VClI liu~ ............. k,qJlhrl'u i1.:ab etlCtl1 kilLit]c:ri ve sl1.rt;"ille'l"j\.'oII.ik:ti. aaraaranda tak- IDl!'1mjjd~Lfa1:!.terlib:l.b.m iyidc!'I i-

as III ba c la d II Y
b""ll t,1I1 ,'. ?iiI'
---JIiI--

l

I

-

.

yiye hunlamu;ll. Bu etualedcn {'i laruk hill Ibi:r fliokla te:udllfe bira.kllmflrnl~tl: Ma_el;l FI""Elll::lLlWm llalY~lY:l gidcn yoUAlI[' v,e h[J~az· Bir aVUiC kahrarean lar mi.i4iafaa h.aline gclirilmi!l, icebheyi ht~olc~b edeu nokwlru'n. D'HlJriftler yet" lC'rtil ilmi~li, Derniryollnn tljliml massa birkat; gun bir nezaret altinda bulundurulujlol'ii LI. 0 mintukada domh :,'011.1 J.'i.IOLhll'lC,!, BFl;;)il, 1oieJ1to:n ~11i.r ve diye eanlarnn di~le .. ka..;;.duIIRl·IIl{!1:!.[lge";l'r. Blilun bn riDe taktdar ve..~ !fehirl~rdl! ,·ckasabah.u'da. dana muhasamat b:a~IQ.m8dan evvel, -2emniyet terlibtl alll:\l!:'nl!!, emlrler verilmist). Dfuima In Ft·:lIi.N"~ duddaD oti:kine m~ki.Jk (lvkllyup r diJ.mlU§lllnh. topraklarma gi!.1ice s:ulke:r nUfllz. Dann Eyl{t] ayu:u;]a ft.li lyiHll. oreltirme!c wa1,'vuru r..u mini 01 mak i~in !tal~<adaIl. getl!iil hel:" dUi3uS{!'Icrh€r-ligini ikmal ~tmil!h. I l..a.lal' flikkat ve HillEl, ile mMa,.. SU:J11a1'l iki rnislI, battt~ u~'njfill .al"tht'I1n"l1l~ olQA 1~alYB[I d2Lg tao lenl" otIl.IHlYOfUII" Tiinc-llcl'i. mukuv\'et[el: l1a.l'nza eden asked p05hLl::IrJI!I sa l.alan bj~·e[" flrk:!l.bk ,Ylla.l'lzi.!la.CI'~II!'!}tirlllI'li_~ ve (dU'r~' 11awulO' grupl.a..a &}'TJlDllL.'1 ve bull. lun ya hi!" tepenin yahlld d~ bi:r eml'ine ltll.st e'l'l'nooen yoluna devaw:tl;n ilrhnlel.".i verihni~ti: .A"am C!deeek ;jiimenditf.el' k1l.l:.arkto.:;te fll'ka51, L~yaDlHl fl"rl;::l~ ~irma te~ddild5h ate§ ar.almast

naS'1

memo. ltal.yaruar yen.idel'!! seIer he-I'lik yali ular, dag;ta.r J, ya.mal;l'llfl, "i.apeleri yenWen Inl..oatla. dold.urdULllu·. MaYlS hpllllf;Ulgl :zaman ge~n ~JIiUt'lif!'k~ vaztyet tamll:miylc 3vdet ~bni§ 'ViIi.! 1i!3'fIL §-eMlde mevzil~rinl! Yoli/rl.~tjn!·mi!jle.rllii. Hazil.-afl ba.Sl.angaculda i:I'ti!'ferberliic mro:..'z daba, pel: az dahM }m;; verildl,
Hnzimnui

olclu,i1.mu ililvat ctmlliti'!'.

h,-abt '2:l1}1IE!kili. Mr .. Chilrehill bit kaG a.y cl,"vel 5Byledigi bir
notukta
mil}

"bu

da-

Y.Jn ordusu,
1"1

Alp

10 uneu gUIf!i1 t"ta]dnsln!l"l gTLJplll.-

(la dahll

oldJllCn halde,

agiebi

ha muhafaza edeliml.,

LM11i'illl-le gate 32 fu:1t!). ~I<:crdl;ll!l '~er~_ldIUb ediyurdll. Vl;l,k!.o1.. bar

fLrk.a iki a~'S.ydEli!l m Li.re\.!'ke'b ,idi, ru"iili'I. flf"k:alti.J."n jki~L trilill.r siyah gi"mlekHlcr ilt!.ve ed:i1:m:ijlf>rdi k:i bu r]a. he 'talyan fttkrutmo. bi:r .i·runm2 ill"RaBIDflblLll:ldil bi:r kill" "·...L b;J..b~tmi1! oJuyordu.

liIu IIOktaya i§ax~t et'lie lDH. senesiode tBgilt~H baV3.hna hakim olauj-u zru-DaJiI taat!"lH.8. ~ecegiDi !Ie ba 'bi ka~ UlDatagnllL 'DilrlU-milJti, ..l:nglli'& BrujVo(!'kili Dl!li!uw.da ;.!,]'I'IU ilU eum leyi kwlanm.l.§'I:!I: "'_ 'Fn.rihj[[j He garib hir ellVf'Rit:J'ir Jri ~ muaeaam hnrhin l1(ltic~gini b1r 11a.t bin ge~ pilot tnyi,n eda.ceklir."

Hfl...lrikatcn

bU&ilJ'ikli

harbio

seyriJrl t!lklb ooe~k rilll cl.'liIk, er h merhalcsi.uilc tayyat'(:run haya.U
roLa. Q)'ynamJ.g okhlgu.'lll!.i mli~ab&-

*

Kalil' ala ITev.. fioin m rifefleri

i

I

.d'I~=::::::;;====:;;;::::;;::;;;;::::;;:::::::::~======::;;;::;;;;:;;;:====~===:==::::::::=============::::;;;;::::a!!h.,

? •

j

a

rm

I

C',,1aTi Iifa-Ua.rJ1r.1 ilk Drama
re,jl'c.rl nn3 C;~n.~ r~:'I D1~11It" ,gOhretl vm-nilffti.
]f~

jl;u.
rellil3Di'n

III!lLW· '[IIlra.U18

24~G~l;l~im. hem de 01 llbi!.h~.... InIJe_, hlllSlJ:':~ola. biir Ia re daba bu CIJ, ~J
I lilltHlllQ

r ' en -ee Ie " .. rin en komii vermiyor arml§!
ihlindc: .. ktr.tIl-

tu

dv3.1' liyIUl(,l' hep Mglhmnl maharetlnd.. n, 'I.'e u:sW.gmdali bmll.3!'dl)lI.;!11J1,r ,I. HeJe, Col Ie M,IUa.mul 01:· UUI ve hafu olu!ju il"l~(', (.0. Iak buJ'IUI\I~~ onu herk '" nco • II"JII'1lla blll'iit mu.j'l: L1. ern K'f;jfl

r~

ha.lkl

y{'

Vazan:

dKI~... cak?

nlf· llmillin }~, mo?

-

- 1:IoirY"".
-

A!Hl]~di 'imil!'\('l nefeatl.l 1:r\;}:!;Ulb e'tll~, Il.nmhm' .I.'i.ah\li, oTt,dAIl L1~aJ1Al BJep CoI~k MoUn. n;:m loire!' barilm Dle'\'Zl.IU olmu:;1.u, C .:~ • Dlt'lUill~hla.:r tat tndan

Oylc isc,

yu , trceam!
l

1i:.iliJ

m~~h \ ~~
'Ii!.'J}-

.:;ohk mo!hYI IWJIJ)P.lhm.,

('!Jtl 1 de. u;-d!:'1lI ev;e tJoifl~brl1Jp JOiyafctllru-e uail ~]du. Onll• a We lIiiyUl moll:,li'll" U3. ::va(f rpy1
illi"l'U

ie

ba.l1lamlI1~rdl.
c"

L;tilf1ki.i

di.G:1:ac iyi ImJu\.luJl oIma~ [[U ~ -Ill: l~mi:;. ~~11 oJacak .. ClIIJ' lril ~;.emILlll ~tii edi - - UYOI it. , bUJ ~~. lid, bir kf'tc iJllha Col.'lkl. bc>y i.I~"' inti)'III'i L&.

ilij,'e ur ve br men ckl;!:ril'etle II i;1U ulL11J~!J g";;rm~n bir :'. :Iii Yi:.·r.lcr t cl'I1bfeyaz '1'j1m~, •• ¥a dir, t'll1l!f'I'l, u pen" Is bulIil'1!tn~", DUn :W!}IIm 1bi1:lm'v hm.].", 1-11' \'(tl!tll1.kn evvcl dczaIls~rZMglr f'.n.lII>DdI!•• nt!U1I" I' u(', trim v ~~.ii.ldc bag· - Hli ,o;"DC kil} fi{I lie- e~eD
Iu)
]<l\liJ.

'. 7,D,. k~ldn·,.

R CAl SA. -A,Y

iDa 1300 kilo Ir~ID ':r tin di!p, 3. l;id~k Ii 1 po -!I mcrkfrzl v::a.II!!!!itl dlrmlimJ;:Rud y~ptlr~. boo.~1.! 5.75 k'Llru~l.an P aJdlg'I'haldt 4.5 kuru~t.lD. ya:lllliit' tJlen.... !?i:i:!te reto.li rini in kli.zo
~I'l

~ To

gun bin

llRti • ~hLSln o;,:C.till ve "'~11di1C'n l.nrafmdnn ~~1m. bJr mevI ud~I'el. "MU~!ml id:-a'" l'tJul§ •
iii. ~Mi}'al" mi.!del'ri:sl~:"I(h1f.l

..


ru, •

.r,tr'('

1

men n 'I oruy ll~11 rJ. uyinlcl' de ;"'1 j 'Iii ve t 0 de JOtd~l,
1I"<i~tl'lbu r.i'!·n
lNl.r1ln !!QtHl-

L~o;:limrw~ bernbe I' I~ , m 'U una hir ltellme dn· :J. gclit.: • lfA.lll'!Jltn.t!',~ :iD.ru. 0I.hill l.i~r'lijr fI\es('le;si,,_

llr.:uim, "1"1;;"

b:l~'AdJ ..

FakLii;, ~~m. 1!liinJ'ji.iln~h1Ja. bat edt-bilr: 'iO'tiJ!Jl kildD gmt iilID bllkiht esnasui

I'''''
1,'

It.ib. dmJJl.Je

ill Knmbu Y, I h prul'll

l11o.1id oiIJ.';J::!

\'Ci (- l'r.f ... · n (.4.m.ip.. y

aa

biM
§U

u ura

"1.(,. i.
bbcJc

11 T 'h' !.l.~V n d\l. NiBandlln .. ~Onijl Ntn~ t:-{'!en lor."J,aci!. Bu ~Elt::r bi r "y h ,nUl ntti("£;:<!ini
l'l:IJor'H!'

te .Alm"'r.la..., muicin lnjdlu- .;[.in ve Fr<:.n· samn gGin • digi .C 'j lruvvet1(:.1' nu:lt" gt'ri &.hDdl. I;ilnlili Ingili.Elt,:' Alnulll fof.tlImcndam.
run ~uli mill:Jim

biJ.'

IIBrel;cte

a

-

h

!aim. do~ bu rolJi,~~tla flaB,ehen'h'li._ I!'l Tl'rmiyotWIJ.

w

fOr bO'C8m!'
IH1Mliz..·
Amma

Biz.

bUrt

\'C-


:>'.:lpt:i.n

r..:<l. '"
)!,hUh.:;l

&Ii.

hirpehlivM -

-

.

19-iO Ylh &IT. :"7" HeY1f .. lJClik maat m'"e.~ 1'1 1I, GQnn~in mi ~ Yli,IAl ljn. sal _ nJlVl' n.liD.dc Seyh(th" -? GUn 3~ln ik.i tIefa .'t'en.W liIIgiDu bildi.'l1'IiF- IIu Ie d.:l WW Jib z:n:r1'mdH Adninn. m • !tt::irl ill! Adruul. k1!:l.:llar.u::tdl 1 31' • li117
fmdg. 'OOJlgcmL:oJfo\ ~

Ho~m!

f.iD,Qcne

Ii d-:u) -

,U-l' UPilJH1 lllI.l!h"
.Ad:~I'::t P.inat

'inrrrL

J:E-

milci:'~!(l

~

~en!igi

ra,

h Il)-mlu

i..jndc

N@ E1j:rleYf;cetini bilmi c.:rdo, Hnlid de-\"Bmla; ..-;,.lIoalm ~BLl ~ allru~ yum''il:;lQfIII1:,IlI.

dl!l!DDZ" fJC:1Iir~c .lie
D~ ,(ij,~~

Ii'e

paml.ll·1_m

,

nmlt.I!J

dB

bit.itzJ habtsimi...

-

Nftoeden

J'<iIk~ ugrl;!l'jfl'li~ bl] giia

nl~'!
-Ne olac.ak! Senclf"t'C;e'
kakJ~
.. .ijIr IIllOlhu aria

b!ltFfl!ll :a. Il'lZ 0I:m ~t "10 but&lildn.rm ~ mUcAd~ etr:rllu::.a uaJtelil!rufk.t.edir. Ad.:Jm.'.I. m'rl,e:ali. ~ Osr:omliye, dir li'

Nuri BOS'ild
'lasd.Hr
lhlt!';1fd
ta1 ttJ mdlw

'JJ~ f'H,WlIIli~le:rdi. B':., h::lUket 11ollanda \',e B(:l~iktl.D,[J: ii:!'tiUisiylc m:J.yl~ l:ffidhll ~f't~nn.i ur, llo!.al1ll:J. i!,inde:n killcirf.n klU'1J 1"1:1:1 he~f'i kol J~l' (l;'~ ~ \J( "l gli i~mde ~w.ihll. j IHI • :;ibt i-..ad1.I M\l,t !ttl..- l. Fl.'ansall! gd· mi~-ti e Abnnn o:rdul:l.n Ji't'.aJlm.tIlliJ mlkl.:Ji::,a"l i~in ~lJI1Jlmus !::'I:n t!iJino h: Uma ba~ vtIr:mo.: ~., 1 ~ li i~H:.ar,_;'I'I o§lm<ili.nden Stum .. "~ h B:i..l!;' "I,'e FlYf.t e h",'l~ F'n,llsaya. H l glii(t:Ucr. Bu mal::cra. :Z~Jlldn 11~1 Il<iJlr "er"irgt: jUM ~ da yiJ_mi ikl gUn silrmii:;.. l:I a,zid.i1m~'l.Jr . :r~_,"Un mnJ()a It!J'jiu. n:u-be 8i['~ mi!J y~ lLoaWr. (r1m1J~tur Th".al Alril:myr.. g:illb gcl:rr.eai Buniln i~" 1r.~il~r ... in C J'ilbln Wll liizImlih. ~il[orc an~l~ ;;_diIM~mn iHgo.liyle yenilebili..!1;}i. Ahru.w1'B. bll ilJ '~illii' IiY tm2ft'o ............................................... """'-'V'o.~~ 1 ndJ, Fa.kat In !tf'rmir. hll%i%'·
l.li~tl

SanaA

a

BI , .!~ ortasmda, buram bnrnm rc r doi.iktii ~ilmilz m(!1J;5im~ d~' t'.Inllr1Untlt ],cOIlll'Wi·UlU. tedaJ.;k eQcrut't ir,;m br-tki til" "ftlta<:le dtgiJLlir, Fa:kal, Urn '··yumUt .... ~ kapl~'a g-eluik;('" yim dond LU"I.D.C'l.I. sog-wd:u ba~aj'lb dil., I?fl1tomuzun yal(:u,ll1I bumumu:zun IIU'Una kadar h;ddrrcllb"llIllZ mevslmde ~'l' bir '·tf:daril." meebu.riyetiode: 1:rnl2.1· io,;lD biJl' n'tfS 112dir, hE!). ~1-emuOLZZ.aJU bir m~ le~.. r Kl "ddi. ~uklar keod.illi g.o:.-tl!!l"ili, k, kunq l;!lhkhriil"" Ia,~1n"alarm., fill r;nlan rlIzgti't', "miite]miu evlerin l., pC'nr;:e.reler'i. ni Z3'flgJ.t zall~ litre t:meg e' \'e I~ar." I:m.ram bur;:!ln kar ),agma·

t ~rm r.tYl
!:Il1~

.~

O:r~ kwrt;;;\ r.bl" IJk db~ede!.": bit" de ba.ktri, Ilornur S • III 1J!:lR

lrlr1ayt"~
N'e

!
j[ !F'~t

[)Il';ktinlir.lllr
a.cM

..... n·

I.5.r~ .•
Al1iUl halim~

..

j'~

..af d:mek m(:cbllriy~tinde ~hndi hu l1Ie s, ele mahkelIl8ll.aill: BII \ :iyel ob;,..qenbcri l.iO)'~ "am ~1~ or', I: z.{I,,' U.I. pc d~Hmrt bu yiwil'lI ~km Iri khl!fllij'or. Tik'(;:M'3,. 1~1i mag..:!; ~de"r. {I .l'i:.kefideoi nn dtdigl riyr'Lla Hlma~1! r-.. Iursa Itt :illl, YI'lJ-.!l1t. diJ I. eli Mgrilnd~ duru:I:It.:~'1! f.I:I dur. FaJ.u:t. biz: [>en!ha:n--llarBUB,rl met 'lik r 1•

nude
;lk
'\1!: (!n~lo'e

miD bii)'lc

it..

b~awf:1

zaI:'!13.fi

k(imil.:rUnti

her.tii2. t.l'dllJ'".lt efin.em.i!j. yahlild dahn. acll. I, butlitt kJ!j devaIDID ea kilo kil ted a.nl~efilcebu.l" 019n1nn derTo. Ilcrln bir dil:~i.im:~
alit'.

dUlI]!.' nu;;ydiID bJ rakmamalda 'Il"k :fennoof' bir iJi y,:a..pmtlj v e lsta.nbill hal.lnr.a ·'p..·k ma].lbwe~· ~~r. bir 1:lizfi'lC"Lte bulW11liltl.-' ~1duo :Sim·l! 1;np1;!fl ve P': ~ nds kc fi)' tlAn kfim.ilrclllerir. de JkIn (l'a millluruidLU". I.... ·D.I.\l;\;f!.I;n 1:im. lon -:mph@i!!1 \'~ ljikit~"li olm k gt'n:,k. Fako:.t, i bu~Ii:i bil" :lliI;lkla lmlm
gib} .., G I'! I'll gUn "iIJ;.m! hiuilirdl" ilc II(.mj~:Io'Q.I dldr 14 !iii!. bu ~a-

i

mayc.: .. G':ru)rOr5 IJ'\IJ;;; rlnr rnii",kuJ \ ui_r tt
lLl~,,,

y~,

r

btl ,-

-

{kjjlJ1] i~1r:rln
1;

blJl[l~.

\11.- ,\r~yet
~(jyl'

ar n:1I?
::tfIJ

bir

(lii:~iil'K1u

BUftUll gi bl Li!(;t;!l, :;: ." .. m da d:'! ya~. I uru OdHJ1 m "arc .. 18c.l~)'e l'Iar1u iiz!~

ru

- .um,.}!

Tnfl'"C!:'.1ni

C"

YaIlll'll

BL.!Jdill'"w~e, h!ll'f' gi:lIl. ii~ rtkmekle JUl t Jllio k6m.iir ted:cdldne meclJ.w. Ilort ~QCU klu loaba llc

kijr.;icil:; sac ma!lgal.ulln lIaam.uJ _ ECJ.I"lrul. 'i'lil liu 1'1 mc-Ecl<!kah\.'ccini tolmrdaltrken c:r ~ Ill: 'ef ~d.i ••. a.kL'U'l :1rn~nlla bir "haJlIii1 _ ~JD'l'Jlln Yegil misi!liz?. J U1.. sigMa"1 tiittilrebil.m 'a'1l - Y..-ro. memnWlu:..t... 'I;.uk ge.._kin dill -a-d.lnm l~a.fa.s[r'.dr. J:t.C'-Mnn:m..m ••• hep nokt:ldn bi;!"le.yic. Yc .. - 0 bi!ldc"_ 1.(; - bJl:~ ifad.e- b.Jir'l& dudaklr.:rl t;.J.k£l yl"l,nl'l.lZ tovtan':llil r-

tli~'o

d(.l!;-

~"~rili:

3SO kLlmsa. kilosunu :I. ru~ !Ia~ctI~t. Dnu Q9 Ii ne J.f:ln~uf3.r:ik ';HHte jki~ bir kuru oluait 135 !1~W"!3I,., ..~gr \'e-I'mil'OrTr:lt!". 1J.;tc'~ Arnall b1::J,'Jrn J;ll.tlll bi p.1'J.IL zi biOI. tOI,t;mcl ;"ulnmrulan
1u.'U'11~:'I nl""".

1

B{l1, 'l;..u ~ikd.:;·elir. h KSlZ. rnu gorn:.!..:uim; bilmem tt:llllllilil il>ti.l!.:ld miji..Ith'lJgii bu. hi nf' dl' ~jj"ii~'or, ~'ahud d ttl: ?' -

:n:i

Lid

tayici dildi
ce~
l1t!yHi

ll~ !la.ILa bUyr.Ht vhlri

'i~

.~.lm.!rn
-

1.UI.:kelc

i~gal t1f~e'bbUJ..,l} I'yl~l "C nhi? !"inde bgil~ bs",,,, teul:u:.lujylc

-

rul' !;luldl.!Uent.li ....
AIIR.Il J1e
5;'~Il~~,

g... t.irir;

dfillb..

..t'lmMl

ne

Yi:.nI ~~ perakilwiecil(:rin 'UmLIr wIlJ~nlli: 1b1l)'1lli :k.umUr
Ol;:pJilLJ'll!'lgatl

-

I

=:==:::;;;:;;=====::=::=::=::::::=

e oKaa.

rr·

~UllTLit

a'lrim
v~ml

b

a.k-"Idl.
~0'1:ll:d,

Pf~ul;; .. ,

h..:uid~

Iln.W5

r{''ZWaJllIhnlru~l!D.l.
'" :!'rJiilLi:lietlerioe :HI.Jiled~C· nd1,;;c;l fl'l.Lulc:. 11.: "rul L\,bL< bU
l!;:!l

EI.iIl.aa.n

tat
1~1

&D

m!jIIC

~i;l"I!'I\di .. 8om' ,cll.'ar kG)' dli· t' [erme gidl!rek illOrl:li&doo Lot:,••~t~ .Demek isLid w da'lowill,
§ I.

kile bIasyum an;euiya.t 11 'f,;! "inti IruDamtal'Bk 7,D53 bf'kt WI ~ tar9li& lU!;bwu::,.- I .
!P,~
aJ"'.z- ob.o

IH.'nQ j~rllUl

va;cil

l£liJdWl[,)'

b; '. '"'0£-

te!.

-

Eb.1 ~lak
Astl

knl!;1 ..
tuafi

beIAh 1L.IItaIl,O

aeiil rID?
_ Gfuomo,.ii.uilt mi. bir kere ~.mtosin CltUn.t1.l InU ta.
mam_7

-

We.den?

_ Evet, gordiim. Fa 'at kol~ lla,<;l.i!,Jllilr bu i§;

h

m,l.Z? Eie<:l.'::!e ITt fIm ~QfH'~. ~l&k ~QjllYIa t.ek ~r.l.l' .., I.ek Pil~, d~a'
011

_ y~

nf'I'

nI!fIajl do,gmya ~~~ .. Jan .. Rep Im.iJlv !l;Qhk kolunun vanl'lmr,1e/ daha. i)'J tatbik etml§~ oldrrt< . 0yuDbr oluyol".

!d'H,,'L"1' Ii -i;o, 19W ~.:...ffiI. p.id ICl'l,. !tln"n, .:t:!Z." iaJim:i.t1\:>.m.c· ~ j Jrminif!, m"Lb;...!.,;, ol. I \:Ii!- til '\it ?, .,l ·hfF!'~t.l.. ~ k HLlll4,,'k ba.:: rnaJ.Mledn ~l('t;ilJti· haJ-:lflnmm lca:llul,i lJ1L1H"H!1~ \'~l:n ... mru.aDlhm dnh:l!o'l l,~ yd meL:'!!' =(~.? oc1; W(' Jc kctm i!;J;jllii'i!t~ l'~hil:lol;:;LJ. li.:..er~ ~ e 1,' :l:aoh1 t(,l1pllm1Pihr. -~;'_"'L: Ilt ~t~ gi)~ tm' Ii;; ~ll-II ,l.\J" ,,~, . JIlt bl:l.~l r~~;~t;,'l,m ,"eo r~?,'m enh J"!', I oi - :uo.rou;:;, }; .. l':l.i.ldl. ~k&ik hn";.ek ~i'ihm re t vl d I;i.t.ilder.i L:' 1" ~ ;;: ::;~ol'[jlili'. NuI"' hi • UuUL ' 'U.l,(:fJl li;Jrnj· f~r'nlg.i' 01 cln"l)IDLi~ ~Ili gor' to I ~ OlJQI:' ,I'a:m;f' .,~a llf1; I~!' ald!:;!l' ... II .I:J.fI tef'ti<ll;;;r l!;,rr:lS da • .Man::., L:.r.;vhan, (J~ u ' Jl'l]~' ~_unaT lEi:l'ill.l: ill, 'tlillu l~ln ':tX;I;i.tnm~t...-; !J~ . caddeli!nde. ye. F,ek" ~I.: Bah~l &- 4 I'O~' .:1~" .ilJ. <.ll:ivitn~ Ufo'1G.USU 3'P numllH,11 Ahmc<l "k:tar ';a'ftli ~ tesbi'l ;"~l'· III ,]:." .N:-on EU::flal UIl f utlt.t"l a.Jfl.U· fJl'rn.w~l.fo!~2 ",'''' Abam.)'tlIe. ~7 laD ~lf lei" oetloosinlJl" bl l'lllm:l~;,.l~ .J ,.,." ill:. Togii)'1.n t[ll~iL"lrul' tOle1 QIl (·Irt.urltLk\(' lw)mllda 53 Id:{l tru1;II11n n,('il~""~l!Ii tfir~a [larm.a.n w'm, hlfl'ilil. t~llhr1<.IIJI~.wt i..it.illm~lru·. I>'Rml:1: ~i.'l"L!h!Uji.indel1 .I'1"l'u£lI.de-J 1~1 kiI:niJen. f~ eililmli 1". f'C I:di!ti~ "C 1HIJC~!i'I]" huk!r.1J-:,:rt~ .Bit_ k:..;:; f!T'~ II roJ~I'~.i:i'.:. :r,alnt .. ~",;Jl,:al.:!.u I:~.wlrui!"·

l1u,_ ~ u.il· Le1erd1m ,yillI:dl: :"r.:z mil". H~Ju· 'J"I!tlj, IIIBticeli!!" Wl~I.ll_

1er1.::J ~Llail!l

,!l~·1 I
,-I

milin

!t'l·n ...I;; NIJr.J &"ud'u

~{'n~ q]jt:C']d [lr1 i.li;(' i:nna eLJllili:brioi ...ru:rr.J~!:lGI.Hnsan K.!in:.ili.rl iHtif~:.;.Iru
IllnJl:J.l'ft3.

g' lUil1l8"!1"

g!:<'u. Slum a, ide rmhlanw. IJ'f a&mdsD Akrll'niz( iIlID.ak, e=v Itt Aiideruz ~'(~!JIll.!. lngllt ~' ka:pamel: iiQ-1 i~1i~oJ \"'r-UlaG.i:f!r
i,f,,~ <!.

111~ tlt:me -

lLBrctete

:;;;;;=::::::::=::=====;:;;;;:::=======
fie}

n

:ml? E\'1.:'L N den ~ lIcden Bc!eoi) C {In- I lann s.a.t4ma da narh 1. ydl&; ;}.LYo:.ru. 10; I,r dil\·e. [)im;
1:1 !B)'

Yeni ydln1z
a.c;l 0 Is un
(Ii::.,t:r

f. 1 ,M

s:lldU'dJ.

ItrJ.yruu[d'l

.y

Fal.u .. '!l\;m:.nJ:::o. lit ~II'I" (flu t<.!'.

I

'!r(: nLiILf'la,lll1:ur.eshlC ,t~l OJDIun&@. illzI.:m, wr.mn, " hue1..el t.~erek i'i'llcilild-:.rl I ill:,'1),f i~t"., (ii ldi n;al'lI ~i4i.iDl· ~ 5Lu,:lo:rm,l:m 1101:'1",'1 l.U :!'lofot>e \~I U~JI fl~·&.L:! ~: dikkri knU';u' 7.l"!.tk1 llie QH~ o~('1~[ :hie l:c;'rt lar'l ~te~lt, \·c mynte]li :&e!'t1~_1 acll~ 1.)'1 1Yl'fi hi. ~ w.t:.<lJ"lar bLI:..;.r;t ; tcrom qJ~ 'i clikJ~Cl ,·a.kaJail<I..;' ':f 1'..::. lJ<..,..'lJ,t· ciccilerc a~~'aIIWOl:' ~ b

uJ f

~~tJ

I

'<

!llenu~l

hama

d~~ ~.

tak.u.!lm •. \' ann YiI'lihdarl bt"l."ill dig

til".

_ AlIn.b, A.1hh:,.

Cen:Jrab-

hilr ~Jim

olrrllilltr;ili:r .•

lMSleminin eilvesU:1!1: ba.k hele! _ Hoc;un, efCI." 'btl. m.t:rilarun

bJr yI "~Irfmda bu 0.0mlWDrdan ~,380 lLilfie81 udli.lli·

Geccn

TROi.AR

lIolu 'iiOJak QImua dcdi~jm o. Yl.m.lan to.m m'- nasiylc UttbTh e;,_",..

.""'~ dun _

:i:I-ep !;Ol.flk kolu
ediy-Of, .• Gtirtii

-:-II.-'~~~~~--~KI f;:OClI ~ zehi,.Jer!lrH
I

miil:ltiiC.

,. e:hir
Tr

d,rdr as !.l ~
.!.IUIO d:J
I:i,ll, Ii.

1!lI1:II.

aIIfJO'!'.,

ica,il! OO"W -"

" - ,,•

lyhmEun1
llIhm.
~"c:J~'

J3liJ..[J.{F~r:rla
~!)

L-

l~·ms;nerj

rtk ri"5 'u],' n ':'{~l~{,~i:!. "!il' nJilf~ .. 1 llOl'lII! diJ i... ~ Iml'!~lr.JJ U ~ 1c '-I fll"!:', Ewgil1;,.a ki£miiruniii :}j)
'"!ll·uI1t..'I.Il alJ,b 11.5 kl.Jrt.i!!il) .sarnc.a· ~1z. 'I'op:l.W.lCllru- '1'1: pcluemI0,;·j.

mr

~ ...... numarall OWl:l/ll v'C 1imom.'DlwkooH:

lBt •
"-"~-

"\:olU'

1M'

I, -1~1

l JttllJlll Kl5IIItnilii ~.,r;:;. ..ml,;ia .l;.'~'l \ , .:.'"dml

Peki.

;8m11IHl,~OJl!kmm

~
gDz?
ge',

lirIIlIi~ .• "l'abij KllTVetl m... Bunila

d

o~

W'mfllillri ~e

0ll:yKDlD. ~hit;l{mniJ' nlfrmm'i

lLm
,

Dl8tm _iki l,i.~IJ.kyngmdakl iaZl .ile bir but.uk )'C.:jlndc.J,i ~iF;1i
,vI

.l..,,'
H lEI

Y.

¥ ••

'n: Djj:a~ycril.;l 1'!~i li"cou'ill l.. .."l1lJ 11:11'11 ."

9~·1tk
fli"-

y.ll'lll1ilIOn;.un

~, d,lImli:r gibi lnI', vv' tli. lilq gibt yayh,..

-1 Tr~ mr.

!!:'£II!(\

Imldlinmnl!lrJ:!:dIr.
1/1
au

koy l';U' toptaJII.·.!:l.l' 1m r;~ hi. r:i.._, t {;tmiyor ,r. Btl ~.,l,;'.r en lr 1:- ~Hli ;;e"cn <>"
n;:lTh hjj,~ ie. ll: Ibuki

1,.

.",ill

Ix: lUliy

}-

"(:,,' rofiJlJ~hl.i~

,

\"ernim.

I.

dt-vam

C:ll ~l'l b(] rL1.YL~ti:!: s..1, ~ 1·1 de
O"rlllnJ

n apl.,!:::!yun
\;(Il gull,
Ul~

- Ne dJlYOfiiG:Q I:l~lid? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~ - VIllI.:J.hi .bocam.. 'hrtttJ.tu_,~ y~, mcng.:lneye girmi~ pmdir .. i Bfi~i.ilduve kkhJLl~l;

f;:[:CUI(

1: llb.:u:}1 'll1:BH,W}e

ul,'"r

NeJ' mil.tuttu ae Q.n;B1111 elce g.m l!I~m.. i;nliu:l y ,boyumlurngu.. Ba§h:A blr pohlivu ul.sa bayilirdt. Bl! I:illln ~ ge.ldi ona ~ . .olur ~ey d~ll: .. BeI1 Cll!'! ezer€l. yt'nI"ek JI;1.cilim, HallYwri, (I, IJdc.r yaptl t-.ma! Bir' ol"t'!rtl!::tp:a.nu.,io.", 1; .tIC m:rylll?
Demel!: ,!::olalI yam " 'lIokku1insa1 bijy1~h I •. Sir' d"h:t :::;lirF 'lllf"Z J I

Taksim
3_'

a
et

aYlm l'i1·IU.i LTn!'.~Jl:laruJ'l.d:\. beL' 2.~n aliI'! - \'{' :i.!j ~tt.:iil_Tl bl.r tuc a.n "In liUT~J.T nlmlifa gltthn. Bu "ik'l Cill. ,komlJr'~ nftl"h lr.mdulo.t:ul

~.an.

b'..mu si:.e: G!."-I

al.h!::;W-1

l

-

IElnieU ...II. an

.·1 I

2 - r ~ H G ij It" \f AlJ H a B (tlo~is. !Rlo.l=·

~ •.

Ur. • .1_'::'

itLwi.

l."ENl

h iiiiiiiiiiii~~~~~~~~~iiii~~ii~ii~~~~~~==iiit==============~~~~~aG5iiiii~~~==~=:==:::i;:~~==~:==:~~= S:~.?;~~~':'~;;';~~ir I Rooseuelt'in Hitler piy... go a ka- IYeni Yunan at n u t k u n a II beyan na I ar m uvaH lcarsilan I Z an numara_·· klyet erl n e.·,. re..,
(B.~m.~AI@denr'~~' d ki Fl'lm ia-

I

...

l..oftdra,
~kil

31 (a..l!.')

-

R'!l'Ut

..

ildeta telll' eli blr Il'Ic.,kle dili}iirdU. Eger bn gUnler _~~Indn
mar"Z

I~

8. Cl:rw'chi ll, evveUd Cfty-'ye yangm bomba.Ia.n

i1~ YlI.pllan hi.lr~lImd~ Mnra IIJ]ca.k~!! dU9'um.n juLIan

giltl'

bir Alml:!.fI istil ma kalnHIIDI!$Sa nunu mun............ e

T

oiS1rJ.U .iOna.nmBi!llnm __.... "_'-' ve kudretine boreludur, ,Qi.u.u.,1 AlJnanlar ordu vt'! taYJ-'1lr~ lID "I'

}J

'IU, 'L

Un'l

,l

~"~icr.)

(Bal t.ar.ll~1 1 In~i IPYr .. .r.. Nutukla etmfmda yll]) an tefsirl ~ dnir A.m.rnkM gaze t e·

.... am. , .. . .""""'...._Zl'
Vi!

fBa, ur"r, 1 Ii'lcldofl n·] .. p~-I-pln '-no !lI. ... r........... ~io..

y(;lrmde
...... .,..J Hr

degniiklik 0 lll'9EL .ilLil.Y:WlC!'HC1li mtikiifa.1:t al&m.k-

_1_.

..._ .. a 1 .1. :'"_:
ii:lt"lUHJ.I.Ii,

(EI - br':UI uu

''''-'m'-_,. .".:J._,.. (a.a.j _ .......

1 fic"

no""u.u:L1ol;M,I .........
~.

"~."'di

I/Iada)

Looara beloo.iyeamin m~h\if Guild Hall ear yl j ~iy:t:re:t etmi!;lir. Londl"l1 halkl, B. Cburebill'a goriir gunnez erhal al klkhU'iJata LOl'ulrnh ~1.a.n-111 ~ve,ki1i

11..':_" , Ll "1 IU.I!I....

r;:o--.yeti

1'939 5e;tle.sinde Ingi leI' VP. 1'''.rL' muh<>hlr'le:riudem "'('Ien lElvl2-ti itibariyle mutlefik erin .FrwLsa ile harbe miniolmak ~.... !:> 1~ lJS L'· I e (I1"·"·li.ln"l "1:>'.. . Lim .mst~r-Il·"in:r ..- 01!!0~- t ~",,,, "'. i...., .l'.Q!LU.WI ~. ~ Har bilU'in .\merika L1 b vn ,;:.,.... .... bb 'a v. ~A_'_. ......., k111lJn· to <l'U...liC k d .......o'-t :ii.h:minin bu.zla'l' ImWu mJIl rei!llel'in~ ar .flI;ll.l!l. .aU-

urdumuz

tayy~

kaaanmak-

ilardif'. :;!.JijJ.OOO LtR,A. KA.ZANlIN

mi~tl:'l,h.

1.,"11.""111111"11"111'biitiin ",'" .....
.~ klJrireLi
J
" T

IHe' bu

d!{kikBilim

r'Liooren,

soful!; bIT n=d

"'""" Il.I"A

kallilh_,,·et dunyarun gOZI.me

11I.nm.s.kl.li!.arasmd cia onlartDkulmadr,

~va'bl t.le ")1m z.a.m ~ ~idde'
.tJarbm

f17g1 ile niha:feWenen bilWn y.,.,. 9.-k ...... ~ b"ra"'~ \..'1" l .. b I ,~.__ .. "' "' '" t-.~· "" ra te!>el1J fi1i.ilti!.ratJ alll'. . biletler ih;er . itt lira a ae&.JLU.r. ne'.I· " " ~.·et <:'l ". ... ......... alalu.k ll"·.rl""n· ...,..u.",. ","~I '" "'I.HOII L.R·... KAZANAN n,i"""r bin lir<i3;t;.lr1!&ll'lar letlerine, I:" l"f'Il!.nya. rn.'. t"l"'kkl· edJlmekt~ir. Bu aAA _ "".:It ......... rf'ye.lmr§1 istili i..issil ola.nllk k\ll~ ~ulh lebinlie :I"aPlia... CSi.'5e[kl.-b_.,e:~rlLL'=<Ul-'t:b~"::'C!lP.... Reb -d.e to'l renin i in Nmlt\1t"='~-"'-""'-:run ,SUl ile mhayetlCllen lam ,. 1 m~La.rdil. 1 .... 1Zt bU!lu blr - t~, ' .. , I, L."'i.J 1. ~~i.'l"'h Lu, .. il..::i,'[ .; ¥ biletler iki:;jel" bin lira aJac.akla.f'. 00I.I lim 11 tlniu] . t ~liz i......'r:l.,,~. h . Am.k la.mak ilzere iken, sulhti milll' Un mesul oldug\lnu. . ert allln '!'!'!"!!!!'!'!'!!III!!!!!!!!!!!!!II~~!!!!!!!!!!!!~---~~!!!'!'!'!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!~~""!!!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1Ii!!' 3nM ciligi lngilli. -dvWlDID - hulundW"Dlak l~iD yapllg..m SOn gittikot;:t' w3Mak1A bulunmasl· "ma fl;''1k klie silih l'lrkad !'.I 01-' t~bbilideri dt ayaklaf' alb:na dJr. !j,ly dlJgl,lnu ISb.at etti. al&1"3.k AlmanJ'amn my.· lIab 01. J JO lnglllzier hem l1a\'u, km'veti, madtgtlll ,'e "irndi onu biT dilha Tokio, 31 la.a.) B. hem. "rtlu J:llISusunda. taarnua Ilqlru ka.l.dJIrmlya~ak :;,ckilde ajan.l!lnln hUSI!fil Jnuhabi~ ~ bil Can'b rra, 31 '!l,a.) - A'nls. diriyor; ha :1_J: __ ny· m"''l°eud bljl,h.ladulIPIl..."" mj,1 kabiliyctOlI t:loc et.me k UlII!.II!lliI.4 'D'· b t.B tnl]ya i:lahri3-'e naZl'!'J B, liiuglle::J, Ankar.H, 31 Ul.:a,j ~ HabeT " nu muzaUenllle ilim e~tilot;tf, [)~ Ynfrlillr.i ~im un gaZl! ~Sl •.• deC) iz kom ilO}'OI'I till da 11 aid 1:[.1 ma,i,,1ll h U" U de bir gny:reUe -';:8.- lUokll"'3.t mem.leketJflrirr ilk o'll.mk Roo~e"oUi!'l ",~.o He ro!.t,~ rru ~ 11 gore, m Il~h y~ H; adar mmatn i9tinadcll, p:;!'!,;Jlik deni, tt~Ll j.(dl, Ita.l!r'1l. Almany ...run Ueri suroi;lJ.;:leri kunri;:]kcl !Willi nutkul'lu tefsir etm~ktf!' Vf'?\ienlin - dana - bkenderul!l • zinde ~in manful. !l!tlndaki miJ.. RUl'tI myadaki mm'.aIfakiyeti. PO!Qny.~ 18 gUn iei1'lde }'enildi~ l:l.il"le~ik .A.ml!I'ikll de.vl ] ri rei· ciaIlllasliI." N8w:n ada,E:1II'U bomF 'ni]) ~a - ls1:il1iye tll"rullmda lie 1mJ ."lleT' ok. YunanistAlJI tizc" Ve tabrib cdild~gI \"r-l It AIm _ sinin bug-Un tbik etrnckle olbaru.lmall eden It:Ors,HfI geniE:u. i§lliyei'li 52U - 521 r1'i.1IDanlI ve rl!ld\.! lH;;lIZ oil" mfer kltZanmak: )"ll 1'I!fliden sully r ediDce dugLi :;;i)' . tin Amerik3ll. mtllenino Japm' bayra£l III Inda do'-~-'r~mn kt;l'idi zilfmdan tini g'it1ilc.:;e b harbe ,iru s.il- bunJann d VaIDJ olan trenler idL .i.j;! liyatromsu bir h. al't! el· d. ia tl~mn tahal>kuk etmil; blukOTktu.r.'nu ,·e In~Hiz ["I'm lZ riiklernekte ulun gunu ylll: - 3_LUHl • nhmde iliiJ;l]"e.n lola.. aunclugunu soylerni!:>tir. L kuriik YLlJi. T\i~Ut!ia hnrb ..kd I\:or nl k weU _inin ~bd n apa'L:ak- rna ta 11'. lep viliYl!tlel'.inill is.· goJu1I5i hi.lcllfIl 1l111na kadar Ja;Il'tJ, Eu d 'k:1doRll 11Ibarf'iIl. I 1"1 hiiCltmu ll:rly~ ek beklcdiBu ga.zeLcye gon, B. Ro~ - ntIJ Ve pen ~Yl'aillll nluhaf~ e~ alan EeJlJgha. 'lie MLhn' De,'1 .Ierinm rIsked \'e g;ni sO}'l em 'kWll cekinmedih.'L velt.iIl bj,rk~ik Amerika d~,' - ta5ynnlar~ ti r. C('n~ ill ill l.aljulJ ~ J ~p[m iwnt h}'1l kadar l.lzay caktlJ;, Bu ~'!>iya:c;; tahhleri hep te[letaklak 'FaL...!t tanh, 1939 ~-c 19o'!l'I It!'tieriJli h~l"bl: s(1lmtak l1iyetm. is(: bLlJnoorruman e~I"l~!llrltlll bile nUt' ~~ \'ilij,,)'elimiz <ll'a:,;lndu, gltrnegeo ba5Ialllir~tll"_ QLil'll~u ~Delerinde sulh [(\"_illd~ yaptlUP fllmachtJ IHlkkmd.ak:llley~nagCiri.Hmt!kte icli. I tln.fL ra ~en. r.rIIl1J e""""blDi.i~le:ri[l Imr kudn.n i'A.m.erilmhl a.r. .lto"Ii'l- h~(" gUt! bh' oer'l{u! tfil& ve wmiliJ. Turk dt'1!>liarmm sadakatine L I d '13, H ugb ~, bu 1'\1 fJ: ttl.". t\vus~ flU u(lle:;;a bi:r muuliret hissillJ·1 sevell siYa:1letinill nede enn nC' edilm.i0tir, Bu tF'e'nle-tin Top. !>rl7.lin i.h'enu Y'fll'l1l1l1al. b1J,;J J 1 akl:Yd b-~ya He mii.n:lHi.eb€tlerini tak. dcn mi do!Nll~tll1 ~oktaD mu· meSll Ci at • II".. ra.kkale j]e Jskcnderun arasm -. v.iye etmt"k iErtiyc"l J'lPOl'ly&llIDI ll'~n k l.\""'~ U,>['iyi~ mjjL~.ni!a • ,_ ~ bakcme et.mi§tir, dak[ seier mtiJd linin (]la-he :o:i- miiljllNl nJ "kie di.i~tijgiiniiJ bok 1;.1 krJyrnakta te:reCldLid eim lort) £en~i, rqilLetl~l'in tari, I rak teJil.kki et.m.i~Jerse Fran$fi yan etmi.l;l "e Alm.ll.DJ!J.nn. Jnpcm· ra.de kl.Saltllmatoma aid t.edbirler dHel, I(albJcri vatan a~kl)'l~ hinde emsalip Ui:@,ji..ii edilrueve Beh;ikada Ii, mjj;tterjkl~rin.e Ina bin'ok !1ey]e r 11a b. k an (b. izade a.hnmaga b&fjlanm !:'Ur, r-al'[l3n Ylln:rnll miUl.efiklerimiz Jo'ec! k d '1" [!ecioe muazzQm ,,'.e de- ~yni gozle ba.IURlIjlar 1.1"". ~ F hat vermek mecb~u'i)'t'tinde 01. ~an ~ ma%il.erine }~kl:>tr bir reo. 7.alerlere ffiJ,lud oLmlJt lur. B. s.a hUkUm~ti 5Ulh b ' t~ig-J duklar'lm ,lave e~~lem.i!}tir. BaYfam doIBy15,yle An.ka.· ChW"Chill'iD, biu- lilill'rllda Nol'vakil. IJrUlda Fr.i'il.ru Z rdllf".l ra.gat "e If'ooa.kirbkl~ i1:ltiln km'k h •.1_ • --~ "~i iatiHi. ~tme Elru..lnllaki rliy· bir o,.Ju m 1'V('ud dJ.'1tiI1.i. :ra - t':lWl bu l [lrll.S1ndlil at'ta.r.: lilt ~,·t,l",re kaNjl dijvijlj(!rek mil. earif 'bbtifili:ne kdldiSi n in ~eVl,;.'1X'liii F;tkal. biLbaB5El hJgdaz Ilr U!'<U 0130", Y·Llh:u. Lhllyacll'u ~:ir~]Ia.l:!lak nZl trlprakl:1!'1ndMl ikflvduldarl sayeswde SOil daJdktWa\'iiIul 01. ~'ol:i:tu, On1ar kendi v~ hu.lkm L'iLi.rahatmi t.e[!)w c:t· .. 19m tteritli gibl 0111<..... rle-Diz.e rlbkllD(!'k il2~re dLlgum:uz i'Sin harb b~l memlid. Dunkerqulf' }'olu ilc hel:"lrcst~'J1 m~k l~il1 2,l.HHl tarihindl.lIl ilJ· .. Adri)'IHLk: ."ahillerine dogru Ar-'I 'kew intik;d etli A.skederimi?l ,evyel fil"fl rdB. bu 1m IJ ~ lard .. ·, oaJ'el'l nn gUn muddetl~ Ankara. I lli..l'l'ulluK j 'ibde iler!emcge ba-"", m j,J@I~yi bir kal; lut1.~ il;ind@ Gflrb muharcMsl Yal. halleliverdiler. Fr:w 3U ,'{' logi- fllZ gOnIlf'k Istiyf'Tl herkese de· ~:::iS~~~:::Y~I~de~~~~ girndaiz I ladllal tllgim yacdum Yunll.rushz illtHii T;;Llv\'(ill~r"i. ~tait tu • fI) ralotat aynl zamu.ndl'l Alman Lamia mlic.-sir oJdu ViZ' lngiliz D1I m D alcyhinde oIdugu halde, rnillcllni! w A Imq iii r 'il 111'1 ~~t·· .~ .. 1........ BuSt !ii, 31 (a,a.1 - Havas : "';}zIIDU klymetiIii g05terdi.1 bC'r tarafta ~zilt:r~k uih:l!Y t yrni Almafl KIl.l'1lctlerinin .n.3'.J.:kr IJU Uri n.UV\,C ..1Y eo ... ;~ ~. • ._ • .k1)'nW A)'lll zamanda. 'In,;ili7.I('rin I. Norvet;1 tf'rketillot',re m ('bur 01· Lini umam~tl isbat tiyle haJ be 11 'l{am - ~ _ '!i -.;w ::iC.De DlWlu.sebelLyle ,g tmi&tir. AI· eesil lIlU'dan halynllllar.a 'kill!' I ya.ptlkduim'. HaJbuki. tRgili:z: pnJpaganl'i >rlll AHtonesco, Rumen milletiman [J11[ n tie.. v~it 'h 'z nlJ.u- ccktir. I i1.I I.tee a\·,tIZI. h are k..... I,l_~1'!.11II I. \'_ d.US] NOJ'Ve(l hal"fJ!keti.nm Alman.. • gu kudrdc !lu~ dah ziya. AI mllri :unh-,o!IrglIUlli COLri raE"bU'b!t> ....uma.m.e 1l~l'etf1l1i!flir_ r <::;<, Ii lad ]'., 1f'1"uatl1'l m.:ukCDIllnr-_ :ltd ic;:il!ib~1" ma~llIbiyet oldugunu. desil.e maliklir. Oroli, donal'llltm, YC\llli!,;1 B ijovekH, :!!lUll ayli..L1"Irthitd:- '" AlImm askerle:riDHl lena. biT 11;1\'& huvv'i!lle:ri ",e ~,;.: L~~ek· Bt!l"lm. 31 18..01.' D, N. 8.: le-nni hal~l'"taUltJ.ktll.n .sOI'lr.\, RuIt eti \o'l'slnde k p~rlak bir Larzda. ·~lti7,. e[Jillllil} QldLlldllrL. .kull@'ri biH:iln :MUil'ulr"pbel('f(l,. Y~i &'lie LtJUnOlsebi:!tiylo.! AI- mllIl~'aya yaptlkhn I y.m ..hmdan J'leUce verdi ve i~.bIly~ Jl'o.!r>f'''ltij.· w-i!Obat ~Uiginu, Al.,.ifUl t~ek. btitlin harek r1lercie Fail!!: ('1:"3. • mil n I)n:I ~Ilitl ba!'lk UJDilIldo. rU mao Jolu!'1 l!.:l:Iilver Dc" !..:!tk tmeteni ~lflr:'l i:ndi:rrji, AkrJe .... h'lki-· .i2 kUllerun.ill"t ('.anSI:'. Ral"ekcllerne ret gilE>terrnf'k nustJsundu y~k • ~! Bl'lIUch1tlsch ~'rt.lLlya ILLin iyF.' ini llillya eden ita I~ '"h buJ U[u:lugtJ Qll, A.lIIIan Jij('\'kulccy· di~erirl'" r-ek ,bet elm i.'jlf'rdir, tllbf.:'n no::-~retti~1 giillhjk C!lnird!:l. ~kJnif e-tmeld' 'I'e soyle de-Inhll OOzllk VoJli Alnum lTJanevj. tl~mmma_ I hugiln kUt;uk YIJI\umundanhk 'n bijyill{ \'azifetv.eiimli;: dl'mJ!}Ul' kl. I fD(:'kled.i!"_ y tlJnn kink oltlugunu iab: t leri hakk.iJe ira etmi,lir_ Alr.lIa'l Yeni j.;@n~ nall1n la Iler Z>l!JI'UII1· Mtlmlckl..'hn 'Jll!iYf;l mi takviye n tyrrllfiohl.rllull li;8pllsuH.lu bj19ini I'hlta ~tl1l~k I.:cgtl.relil1li nsko"l'"iTlin C('sarr i her yallit 01kimllLll Jab u\'n ..Il l buh:rH- l'tlim \'C' LI ·nyall~n ·1 biiyi.ik it: dri 'atigi murlnf3.;l cd rni.. gij",tl.!Ni, duf;u gib'j biitun lOt ayiAI'rill UNM•.kL.~yIZ, 'On u~mrlnlmI2] maC; imp (LiorLugtmun miDzrr.tlL"retim 1 yor. Bu. ~t!!ceUe v:"l.;.nY~U"n y.nnW} hunledir', F<lbi:a.l na ..Y!lnr!l ,'Ill IUD t'ikc gl:t~ b"llIm e\ Icdlln. if> 1 (ILr) ~neslnjn objl."ktiI bir ljekilde b:i ~riI([,r !;Ibn mi:it. YrlliSl nrti;~i dl' bu mUll.Z7i..LI MII1'1 Almanya i(,:il'l. AJI.Jllla bcl·a-· I bir oHm ':J.!5 • 81,1 mUrlrh l zrl.r(ln. t,."£ikler m'lyl~ !:IJd elin~l h.rZ3 rreri yetlcrdc 11 h'llddh'" h i~eb~r, 11.·JI" Oc\'leli, !i.crcf \'~' L;~1J;F;il1la' [$11.1:':-1 bi Alma.n loprakhilll;,J, in.li'k'll dar ,,\m(l~tur, Pi'lr1 inin biil !III ArkanlL:l!ua IJI'LDlII(,t. WkI::IUll('""l iOI'l Ul'!el'lfI@ bitlll l!Ltile N~ ~red,1 Turkl) I;'n bLl5ir~Ui bir sl)'flHlinnck i~11"I ( ..l,~ik[) \' H()11al1. B k·~'kkUlier-i, hld~ul11eliJl biitufl bb harD iI Im~'11 nJllugulll1 bili· iillll:i':tll'n [Ie! dl,l lililldifll'illkba. !Ue astt"l"'i ledb;rh~I'ini :aJl1rnk raJ'1 iFlllIW!ha2urhklarlnna blllLllr:laN'll'r\ \':P![fo'li.:...rni 1,91l'l;]lI'Iji.' yon.]..:. IlII :mm~Yide j'ah:.;;;:m ~Im,'· 1m lL.:' flo!'d,lkli..r ldttll bultlll'lu.lr. huutldlannl muhafll2.;l bu.susun11 uycl"lardl , 10 f[111Y1sd~ ALmap H.~Ctn)I~ tlLlllilJ.l:I:n ifHhHF' I d~bL. It" ,g t:(', gti du:.i., rrtutcmi.lr.iJ!r'PI1 Ant Il'''''I':('J. r!.tml"111'''-i ,krald oa.kl KOl.1.'1 aZlllini dUnyrlya gOf;- ardw;u bu te:l2cbbiJ 'lr-rf' k.a~] !iT'le .. Bm;:[jli )l'anhm{'~ km'1,l('l. ~lhHI'"fI"ktadl . I h:'tIu \'e harbin cenubu :p.tkl koydll_ B8!J gIln BOnrn Rollanda, 1('11 biz!;'! mih:'lhl"'rpt d· etmiJ!:J •.r l\.hll"c~al, mil('u!1elf'J:JUJ imb (.t. el I'1r'mtl' hirlig-f' d:Wl t ii'1"\'k IHTJl'.la)fl. }'ayt1masm.Jl mall! r,n!!)tin sonrn d:l Be-I 'Jln. t.Jl'dul2l.- VI" ml!'S:II.i Le."".J.; 11' iile-I"in in toclt t{:. l.~n]lil l'1..'11al{arlll(l<tra AlnULH s<'lzl nnl1 'tirmilitir Ir ve p: sif F, vldl AYni zalll!ilJd." da ittifakn LeBlim nldUli..Ll'. Ttlti.rru7. b::vi - ~f'kki11erinin \I millot.:ll1ln . nbn bil !Silll,!,t ii, 1'1- .. • lan~Clnd.iYl ",Ill naftn bfmra da mikdaf:J..jl l 1,(>J.·kuilrrinm ',ur,];m hnrnm. uleltigini !'Itj):i!t.Hln~n ~"'1 I-I tIC ret Iarlr.l d katini mllhafa:za. eUI'mukavoeme-k Dlukt dir orILa.diL 1a111'1dan b ~k,{ ](121Ihn \'e IUIS- nl, 1tlm' n hEu·al·.hgma z.af'TI,·r ~ rck siya' tt" dl.iru:;;t v metin hil:" FranRl:<: ordusil k;llmamll$lI. YfJna.1 :l!iI}Ryn Ufill pn lisll'I in ie; t tr·ftlt!l'lrll~i "Ure fl,' (md :;f'\'nl~ • blr hattl h~ .r,·kct nihnun~J teijBliZI bgih, ['I'()ll;Lgan~l:'LCjLarJ.' mtLl mih·..alwi"ct tr."lj"kki·ilel'" df' sir,i bitirmeokl l1i,.. kll etti, run ifi'ra.nsaYI m r'bur tlJfllruU=n _I bu .m@YMdll. ~i'krntlln;lbilif"_ iI.~nl>rilJ,1liin I·mri ~"'l 01,... 1 i\lmllin ha_1 Irnnll~I:II.nlnln 11i 10 .', HI~I biit'l'h 'n A1rwrika &m nar'Dj l€rk~lrni~ olmFUcla ItBp.r[wl, (;I,n,J - D !\'. Curnlnll rei III M. Roo~V('llin I1Yt- ham ~lt.meje"fl~ kar~1 d""'niJ~bf'mf'i ~'I'~ ml'<.;1 ;lIHJ1SI lJiJ,uriyol'; lir k.i mUlhar'~~yl Ilk ll!f'kede _ H, ,1111. :n C~L.ld fJ' EL Afn1:l,\ im\'a km!\,·ller. h..i'i , XII bl.l k!t[~U1.l'Ik miJicadule :'IRf. r¥ k u.zak11U'l811 liUVVttfPI, riC'al. \' ('Hi ~ru~ miin;1 ",lll·1 ivl' I.l_ l(lll!1alldunl md h ""II C" ..ih~. \', n~ hA I ilz rIDe giLne!olli bit lstilo;. If'rilli HQU::l.fIrl;t, R~h'ilUl v I''TiI.n. m[1,J1 dQII, Jlm ... 11 1'1 I 11m luLn, 'fH" i1 i'nu "bt!liylt: IUl'i.il Ol"dll' b; I uiku d('mJljtJr. r§to;! ~'eLL18ot:fla. ku\'v tlerln' h:min ,'ttirPI k h ·Ivlik ,IJ'I"lirn.1 Tn rld·f 111[1"1 Sl IIJ II. 111t IJ I 11 til" 1 'I 1111 fl'. ney h0y1e patl.lk iifllltll'rl, q kilen lngili7. Imvwtl ri olm fl Ill~ lr.'I'I"cll rmt" 11 tI f n ne, _ n ye\'DW e . yle rl ~m klo~hr: j glriY4) '. 1.If'. Ayui ID1:ifi;(. '~IIY~'t~U Nor..n rdti~l u;unflklol ·lllIr.:}I' 1. umlt' 8i2, Ladhir kay 11'( Igl I.n J.:li-

onlar ·1·'W' ~ml .... LJ ~I ~..,.,......... ,... :J ~" "& h:Li.Z:bir mesete degi.i im. OnJarl t;"·~I'n···l hU' et!lt:rl-i ve Ied kd .. K", ,.• ~ 1 yaLnlz barb 5&Oay~in ~ yu,ln' Ilk ki..Lynt'Ig-Il1i~Jt1 -tlrli ~rJij. ~. dlkI:In. par.1y~ VI!'Slp&rl~ler' 8.Z..'l.." ctri ..I... ' ~ ihlpP'l - "lira UU'n mao l.lrml. kli.rd;;m ugTly~C'!lJtIaD."] zar.s.· :11'''1'' I~ ;',il';Ir'JIlIloHl8.ra bl'1!'dadllr..r, I roB.b<!.kt:llAr. Gazeteleri:nm ya,11l1'11\'e fno:o'JhZ azjJll'l \'e mo!'l;-\ru~tirun Cl neFiyati!o,1', 1LSl!l]akiJd ma.k. - , sa.dJarffil bt::rkesden sakJamaY~1 D. Illl,ci7.elcr "'ara:UI,bileee~m ~l!loUl:t1'_ Ciinkli eger IDl ~le::. ~·n I· ~ d .~L \' 1Li~ana go:!;;t nhlc-r, lou harbio pekiJi i~inab edil:ebl" J .on llll, In!;1H~WlIIl zalil" bit" _ Y i"lldngun:l ! 11~ .. ~'lf II la ..;111 gorme:mi~ \'~ bungiltereniln ne FI"anSO.PUI h:i-: bJ.l" d 1r "tlf Idf arzWiWl."l diiqmet&lC'be kanpSlOdA bu1untnamI -h .d rr,na v·:' _... ~lMJ ~-.",. dJiI. eri a I.. rulf 'Jm, II!'I imkJ.n anC'lll C - 0- b~ iILIII.U , .• - o;LIUJ hU1Z J_ '"i = lan lI1Jilll!:Uer. iU1'l "",e.ny dll' Ji' I;,{ lngili.z don nmasl In ltlrini £Sir .gib:i kuJ]<r.nan 'b Ui akemhl('nni ciOLhile mJhTlld1. gi- damhl.rda.n be;ab SClli":Hla.kb, lIzlt"r Ilk hari.kil.)o"t. hll.vOl..kLl.... 6 blrinciw~ 1£)39 tarit:rinde lennm hlnjkul.idelig.ndf' n1i'Yda-1 bir defa da.h:l Fran~ 'l'e togilt- ..... .. a; ,. te ...... Aim"n1.- il" ilember "'; ~ilih na ko\.>{ ul,lr. lllb;""" \"o/',),Yrl,:eJ'-,;J' "'"'"' .. ~ .. kull::l..llIDakd.:m •..""ge;;rneY daleti 1>I)'\'8ir ']crinill man.liik~~~meJ\vet ettim. Ma~aim A\'l"Dp;lYl )ell k, 1.1r kahram _.1"1' L: bir h rn.hiye:lev ed r$ A,'.rp:!I J If. I etWe - Adedce ~Llk _'_I- J - en!. t1. bariei mJ:Uu.~et enD m f. Jk blr dij~ma.Il ka~lSlnda \,'1,-, n ~I\:in ~~sa elbirli:·· ,i1~ ti:J.11111 ~okll.!rini miidnfaay.a kmnlml bir rmar s.iya.seli talnbim. dil "JduJdan DaJ;i'ka A1man~'a temm etn'!(~kti_ Bu ~hblis btl uz ''''In,]·· ,-, 1..n-b"ir .. 8..~af da I gitti. Demokrat rn.emle~etl~rin I .... ~ ..... .. 'l-L'bl -II ~ \' u b"L ". t __ 1 'nELTb muse~ul eli . I.ten d t.... !o"aptlln.r, e lI.LLka.a5a, .ul,hl te.... 1 ta r!ncialll
0

pUlaga b4laml~\lI. Btl ag,r ual b,· z.<Vlf kalbl] h~Thangi Ilur .• ~ k't dl Fa lnilleti . ere s"rmeg" v nri 1 t. '" ka t ln .... lt .-rdt' bUil,is l IIlh!lCZ

I iaJ de tevli,Ll tti, u. milvun.i&:ruii. masumlBl hSiYllt _e SlhhatWe mal o'masl Vi! en. ma· m"~ _ nlt-Ian. till' b.:J.rabezara.· ,

gostenneklo: va A· merikn clk.a.n umum;,y~ili1iD lnil _·...,,'wa •.•.. \I~'r. g'l tereye genIl;;l .... J~jr dun.m t;a ..Hftar oldl'l!!ulll.l isbat
llJ.ll.J!:I;t;1.illU

tIldtr. Zira., l\'lil1i Piyn.ngo, halkin ve ~lilJj Mi.i:diElanIlln emriada 'ilah~maktr.u:hr. "

N ltIARi\.If.A.R

Bu kH,;anutuktan
daye batlB.tu:nujtu.

saara

k~ii·

I

333R.51

426ClOfi

e mekle.di~. _<\1'" 'ADA 31 (a,a.) - S:rlin B, RI)QBe1i Itil'l [1111:k U I IH.kk in J f1.. tn kt-..I' ~i.ikiitu muhafam ill! Ie ",-,,11'. Lonum

10 0.00 I'" r _yl I
159 739
1

ONA-It liRA 22S755, 35fl7~4, 6 " 2,. 153, H'l;;!377, 112129,
330 9.

um

UIlilWIliye nezareti laraf3ndlin dtm i;i,kFlID ju:~r'L'(:hJt"1L teblig; k U\"I,'e lerl bu 1. " Dii.!;!Jnall hava __ 1 , '~ "''''1 gUn me:mlek~l. i'3aJl1lml" aIJ_dakl alu]!Jlfl1["] ;'llrml-'llal'cilr;

1 _Se:l.imikter.a.~'lat
b~

a7.dl'f. Evler

verlFlsnr'

2 _ Prev~e
I..

I ..

:'76, 243H9,

372896,

3_

z&yia.t yokUlJ', ~t.lr. Yanyada z yiat a.zmr
. ~~ _ _,.

rn~~"·

L

-

Q

G ,I Fmn da Lvon :l..}'"!"1 me.'jig\l..J . sa .. '. r:idyosu,· B. Raosevel.t'in nul!: • kunu I;e{sil" eden n:e::ai"iyaLmd'l, !mil nutkun lab:min edihliigi k';l· dal!' ebemmiyetli oldugul1u :soyle-mi!;j. "j! demi~tir ki: BR 1·~ 'ucy.... L .. ~llatTrlda l.oose\,E' ...n km""et, [e;;-mi iislu!J nududlal'InI c;'ok a<:mloibr, Bu ontllk, ht'r" aide biitiin dim1sru hej·ecnrll!. tefsirlere yol rl~aC!lkt r.
SF.. LJNDE R .,.,. Berlin, J1 (a_a.) 4 aiL rf'Smi bir klQ'fi!i.ktal'l biIdiriliya:r'

···u
I

.•

'

'

.

MUmar-a BE$J<_:I~ Un..\. RAZ.\.NAN BtLEI'LER 5i "Co 6 ile Illha:yetle.llen bilttin b~'let""'" 1.1''1.... or tiro kazandl. •• "". .. ,;...f EU ...!5ER LiRA t
KilZAl l~itI~r t'lIi!}er
or.

k azan d I

...... _1_ ha 11m iarrn .. n . ., .woo. ~-...1~ neslne 'karla'!' tek err nUrm~ de~i:-tildik \'arsa 30 lira, deji. 1iik1i'k yliz binler haneslnde i:se ]50 lira te3f'111i miik5.fatl • _
..__

R'

Ha.sall' e1Je.mrTllyo[,fL3<IZu.ar, .t I.. II -I _ KO%an klr..::,r"Ill. ... a 2:8yta !,Ie \lamr :)wktur. 1'1Il1lJ3BhAa:r lJmm-n 'lIiyade. ebi..r u1il111lar
AlimL, 31 ~m n~ftldilan hUl.. J _ Dun ak. 65 mlmflral1 teb-

ge2linti8i.nd.e uk lb ey If;il'l1tir_ iI;atrlar l1;'.€nncl ki itf£LLye efndl 51 tam taaliyet hallade blllunfJ.l31I e~ temizleme Viol j"Iltma eIti:flleri do!' hal~ln b~ki:le yaphg. alk.ulIlara eandan i wx etmislerdir. Guild If 11. Loudr-d iiehriu.in bdhsssa iftiha .. etligi tarthi bir bina idi, Sma, kuvvetl] brr J"iiL. ~inn yltlbtni1ll yanmakta. buhmWll !tIiT k'tliseden ~ticdL~ krVl!l!1m.lllla niiUiilenn
lut'll.Lj,m~q "'eo .11:!j gO-

b..

bin;:DII: leftq

g&.s'rillhtnn~

LAB ala.caktlr.

85 ile IIlihayeU 'I\~n biiti.illli fbi.
lil!i

,..... LiflA 1 8 ' 'K.R Bu"i' ."""'ANANLAK ........ 43·1.3 l1.e ruhay"lim n bUtiin bileU~r ~ir bin Urn al~ ·a..kla:r.
BILNE'R 1"!r.:A RAZANll.NI.AB 8"0 ·1 -b tl l!.il~'"

uaklar.

slirnUe Y~.~'ILmL!flIf". biilfhl.chS't ~.aman,
g.f!ni,lem-

Itfujy~
j aT1gl [)

ngmea
I!

«C'W

Jig; C 1'\ ......... I·n muht"II·f . l!I_l.h." la. I:"'~"" UA_ nnda m~ud bir !jCkildt" uetlcem.aha.11L ha.rekiit lmu"tt.!,
f

bllllun~ j'Dn U.

Ienen

Binden 7.iyadc e81r aldlk_ Bunt
arOSI'r1fIa kurmayt Lle Vf' subay. 1arl illl m:rlikle I:!Ut.ii.nbir bibur
V".I' ...... ... u.."
tl"" 1\

511.000 260,936.

IRA KAZAN.lN

.~ 1

iii

Nt IA...BA
I

k)ineF lira

ka.z

aoo I ,
\,1

:~ye enen
Z

1;1

!:YEll'

D"rt

l·Op.

Vc-t-1

Berlin

s:iyas'i

"'.II';;'L. 'Ilav::m tOp'I~rl ..... 11

b;"""~ ntom~. •• ..,. ....

mF.lbJiLlerini!1
"0-

fikrine

go:re-.

Roosl;!\lcU'il1

'."."ijz

c:ak~i mi.ie.ahabeSJi" nd~ ~Oyle-· dikl ".... "'.•~. t .... :rannda .. en IUJI' ......,;i Slyose ."',..... :imdiyl;': kadal" LIen ffi.iroo~ mlltalealard.an pek [arlo'd, degildir.

!.I..... ;selli miika [atl
4tumo

vana 150 lin a-I :seJh Nt. UJd:rfrt1 allr." YUz .l:Iinler hllnf'Sln..1 olur""" 1000 oCT lira bir degi§i.kIik

On blllIel." haneLerinde

.B~ER

l.tIU..

:1:111 Ih:ll.I;r.~mc

19tma:m

VI:!' mehcUlk

harll,bi mail:cl.l"til arz tmtltl:e-dir_ Bin;ok b vt:klhn. liill)'l'l" ca taw.nml!'l bin Ilk devlel <ldLLll]' !anum \'e dig r bir.;:n"k lIle~llLJI zevai1n flutU.k soylem i. ,[,Iukhn bUyUk zIyafet i!>Oll Jnunm:t ta . V;lm ~kmti~tiiL Ve salondan gcit !I"liti.i go •

Guild tJCi.ll, bugiln

buyuk

bU

u-

I

l'-A.ZANIll"liLA.R 46ft !lIB~ 11~ nih{!.yetlene.!l billetIeI' I:rt'!>er "'liz lira kaz:arrw.

I'IIJtl.

f.

" 'ffZER
'"

'" L.iRA

i

YaJnlZ ~u kadaf denilebilir ki bll nutukta bariz natalar \.-. siyall1 bitarafllk noksanl1g, bll 5E'(~'Il' izam edilmi~tit_ Bit.o..rn.fl1gB riayet etmiyett!lr: B. RQOSIHroelt'in

I.lRA. K~\ZAX NIP .. ·.. D ~·L"JI.ll,· :360,849. On billier hanell?rind.e t.ir dc-gl~ik1ik olurn;l SO lira alir, yiiz binle1"ne ,Ohlnla. 800

3 <2, 08.5,
lell"'o

ala:caklF.l!".

b:;t:; .. biletlc_1" .. ""B

!94.,

KAZA·."-NLAB

Hir du~man ka.yakC;:1 miUrezesi bir' harek~ttqeDbi.jsij_mle huIllIlmU!5!>a da m.uteaddiri e,sir • t. I t~l1iz.qun! I:nrakar' k da~ 1 ml~-' hr,

vel

zij_kmektcdir, Ta 'I'w I t3~ kavisler kinlm!.!;jtIF, adam.la.r heykeli rinin
d!llmam'L:ln Lanlnnuya

tulaa ."'",hut' b~I.;;J.

10; blr b.a-

74. ile nihayet. ."r lira
<no

.~.,.

•••

.,

H.I

(~'I:',I,!'II' ,ju

lira

];;a,zalurn'l.a.r

G'odiz n ehri mec .. raSlnl d8gi~lirdi
ltlld igi 'biildti r:i1 e-k LL'1ti1", I'll Ha 'Ii'l!. S(,:lldJgtnditn o"ajardaki kull?ler· de arMla. !C<l.:aliyeti b iJlaml ,;ri-

Ie geimi~ o;e:ahuil. \n', rlard Ve uVBrua'!'d n kopafl !H -:a .e t.. 1.I::rrla .klnlm 1.·tJ r. EV'I!elki g ce I..ondrada ""ity
iizerine hilr.llm ort.a bli) Likluk~ bir di.i;mao t<1)'),lI.n: grupu la.r flnrlan yap.lIml::i, fakat ~ll! yanglll b{lInbrtl~rtnm a~c{li !It:1. kImrndan DI1 I'Ill.i;lllJI, bU:CLunb:lnn b;i!k i de en :jitideUi5!ini t~kil tttrn~tir. ·Ima,nl:lr, hu{;wu • larlill belld de en ~idd{'tlh;in..i

i;n-

iliyetleri tren tarifelerinde degi~iklik

Japan bayragl ta an. Alman korsa.rn

d ~imdiye kadHr Itinlseye t.esadnf ed.iImemil'5tit". 'fornallda da blr :kijprii seylibdan :r1k1llll'U-

t~kil

etm·!'itir.

AJmmililr.

hli. _-

tll--

Emirilem \'e furadi}'e amsmdaki dem.iryohmu , tehdit e·

cumlarllll ni.sbeten sahay t~ks:if etmi~e

yam

den su~a[' 1I.11:;aldlglndal'1 voe 'yo • lUn temi.i ile muayenesi de ikE m~l £"I1i!d'tg:i!'lden normal tren :a;eferlel:"i b.aJ1C1ml~Lrr.

:1.1..........

tel.,

Nar·1

ingilterey y,ap,lla'n hiicumlar
Lon.dra, 31 (a.a,.) lng.i1iz 11.ezaretil tarafmda.n btl akiialn fl~ll!d ilen tcbli';: Bugitinku dii~1I1atlhan 8.illiyeli miIDferid t.Rn'1I.1 1 'r ttl •
h fL va fmdolil e.llt \'e Ess' 'kontluklOrIndA. ynpllW'i bir k:.w hih;urmi. inhi!l.af etmi;ijtir. Hir ka ~ e~' hB.I'Ilirti

_ ..

--

I:ulu bll" ·e ill;lk ~l.!.rdtf" gayri asicll!'l'i ml'lhtyet iIlinahrm ta.bribim hedef aIm\.,. !!i'bl Jl;"i:rzukmu!ll~rdi'!' .. Of' h~t.1.h3.nf:'ha!\~ ra U~1'8.11!ll!'jtlr. Faklt blJ hll'!;lt;rJum .... Jerde Ilf'k az: kim~ .olllllWj; veyaTlud ylfr'a.la1'll1l1.ljtJ.l". '8il hastnha.neier'd T1 tn.D~ tahljye echlmk~dil", Alma.n ha.vn kUl,.,et_'erini!ll

mr

pazute.:..,i ~ini.i gU.!ldiiz tngine~ u1.eriT1dl2'ki fa· H',e' pek ~hem· m:irel:siz OlmlL'flU .

S~hhiYBve Evkafl jki !ayin
Ankara, 31 (Husu,;,i ~rlJhabnriU1i74Bl ~ !fr' bz.on \'aklflar ~.ui..ldilr1il,glWe oil: ki. lUrk lart'Ji \'nln!1Lll" Mi.i.dii,i.1 Fcrid, Siird Slhhiye Miidi.irJiigunc Karnaga .. hiiklurLel t:1Dibi Nedtm bl·in edilmililerdjr

"e..

-,..

sen

Orman
AJtkara.

nlz
-

mnamesi
Mubbi,.

31 lHU$us:i

te-I

A'n tlones k.0 R-'u-mien . .. m Iu" uehne b·Ir b. e... yannama n e, r etti

ug--mmli

ve

blr knc; ki:Ji

~'3..

faIWlml!lUr.

1nW1..ii1l'l"11fl Zti,'t'i[lll
LomJrOdl, 31 l Q.,a.l 23 Iii:! nUfluev'I'el ge-ce Y~H'l!o>U bit~n haI-

Orm n nizamna· mesinin bLblk mcvkime kQuuJm.a:D HC\loi"ti V~'kiloE( ka <11'1a..'1 ~ tmLr.rti~i~l"_ NizammLllley' gOnili Cilrn.11111 "()~ lam:.tIlI.r.1 hi LIU'tlllW yilpil.ilcaxtJ L , bu Lalll.'~iqi. Lod-h~ . Veg';!
tn.yyare fllbrika.sl mli "iiri\'eti il~ miis!.;llrldJmit:rmm 19.1tot';rl:r~ hedi}'~ ·ttiltlt'ri :lud>;on bombanlt n a~ _'aresJ tl'~kil etmek1.ffiil'. Bu t."I.}·;.'are, 1ngil,

.rimiz:df'll~

ta u:;illde d~mD.9. Caaby ti neLii· ·jndi! \"ukull ~len demz tJca·
n1

v:apuru

:mymb

bkkmda.

I

brLhriye
redilen

3::?S'i~ t01'lilaloluk l.!\!mlUt 15 tngill2: ~·3pllnl, 1 (1151 lOniJiitoiul! cemn.1l .J biuni! \!.'lpu!", Y1:Ini <1!J,JIfO to:;rnihit.olul( e m· an 18 VHpur llMtmhjtlr, Bu tIluddet i~inJe miitt ·j'ikle-rin '"'''pur
l!.~I}~

nlilZllreli to.l"a.fmdal1 '11'1:'". '~mItallk tublig gUl"{_":

[

t~reye

e ...tm·i::;

'.f! tngiliz.
Vt'!U{'L;

II

\'1,

Im\",·~'lIl.'nn~

tl';j Iim

el1i1m ... i!'lti

tugJJJZ hn~-a km

bu tay-·

ya:reye, "1..0 I lta ... -. '·t'gn" is:1 r"llfilli ..form I Ir_

.r\'l"li"i

'yn

1~.:1IH'·.

mlD

tl olmami!oil1r, AlmanLar B}'ni

mll'nl r,lr, ) 'If.'rj
\':LJo~tr
I",

3!<W
dlklrrnnl

onili"!toluk

h Ha Il,"lnd~ batlr-

s

billdinl1 i~ It''rdi

I

Bnhriy{" nezJ II IW.IllIJ1a ~'unaUn bi.lJUl!l!lil:!I~<i mezufl ~IY(_'il bll~ Lln dl:n'il !'ItJr ki:
Ollll

~ah·1
I

be-

SidnL·}" 31 Ill. . J - A u3tra.1· VIl. babnye n n Huohcs., Avus turaJya b[l. Iri" "illi'l 1940 s.('n~ :!'iindelii:i bu) Ijt{ I . nlannl bahis mt!vzuu eorl'l'[ ~·k ,ut!mill-l.u ki: Bir tek genli kaybetmed{1n A\'WltW"'oll.'Pl ha.hrJ""I!:si, brr JU;ij_ 111an knI"o.:;cilnmii rotl:rml~, lli ;,pl d~man l..:J.yyar~, d~llr' mu. , bir ,:ok tit·aJ' t \'aplIru ::lap( Etmi~tir. BUl"ld 11 h 'ku. ~h'ustl raiY:l bnhn~~'sl, tjcarct ggmileri

So J

r.

I

umen nla"masl

I

ZtlJ'Dulm Jl1.:a1ml)smdan Il1cmI,lnu.l.ki bt'f<liJer dilm'l&fl lnrnrmdllll tic:1.ret \. IJoUrhlllmJ1. klU'"'l yaplhlrl mlll"itellf ch[ltltil 'I'm !'1:lrlh l't' muntazmn bir s.d.ildl!
·lnI

r..nii.m: g"'~iLdiSj
J"llul}lnrdu'.

1'1

tic.'c-

~ S'II'I

I.;l:k

~hli..LmJL.fih

:n

n.1

i'l,md bfLtn" ""8flurlnnn nclt.>dinin a.wlmo:uH do 111111ma l.araJrnd.a:1 II tnl:l2. ('I.liI e1 mukFJ.oiJ kdblll_ I ~Jt ~h bjr
Ilfi hulla
Flurei W bu. "I'H'lk )o'llrs) H" ~o:oltl.!rmckto[',]ir, tf:'j!;ll'

h'm }'\I~lcrl' htrnl~t Ir.

toJ)(;u l'klbi b.<ll11">

!lhll1~[J11 ilfl1l)"l ta'lkil.:iu lie )'iUJHlll'l ~LLJlhLrCL memmb nlao· lar ...e pqha.lcrle ~'arnlIlrtl i.L mall·
J:l.LI!! tomoblll":N o
SI....

vke-dC'n kadin

nTi

('lllgini

§ofOr-Il1'r.
dr.Lldil.rdall

0

.n~i1ft·n·;\'!· bi .. ). 11I1ll"llwdir~

....i,

n'lul'ekkeb

ge

l'

"i

hliafl

Ltrn

-

kOenru1lO

RU'"olt'yig

Ii.) \'AJ,t.I~'

11:1).;11 biJr rliirIH1~~1' kll'l,' 'eti

~'''I;jde ikln

!'tOni'

r'

ordurl.lJ.nu
ola

de:rni;e,l1r I~i'
J\

Irml fl OOtlUIIDlRS! nib

i

zore-

tei koranc
emllailliz;

tne:n].qD kr yarolUlI.l.?. I

ho I" 'ki

C rtllSlnrJlL

I

, nw', 31 t, ,.-t,1 Amu'j • k;11l Im.lkunn knllltl.111 n In.gLller<'Y'l' IHir,1 1,,1.:1>1 gi ve IlLirruet ..h ilsIN"1mB sOm bildHL.nli.U."llldan

bil' onIilda bilhn.ssa UmayUz et· mi~erdir. ~dlirl -rini kW"bu"· mag:l ' II;,;;· rl bu in.s.anla'nn f.::- dklrh~ Illma~aydJ bu gecek:i bit Cl.UIlUO netl('ch ri. b~ "basil da.h il wllinl olurdu..

M Bhm edc,ikleri n
te3ekkUrU

--u.ia tI:l.sl
~HdU-iyCf ': ...a)I'L"I. ;li:lI'U n I r WI ===:::::=::::::;:::::..::::::::.=~

____

I

lNl

1Iwi'll liize hU!tirir~
f.iW1'1 mniki:t1p1~IFIIl~
Rm1.

pi'lcl\1yo Wmde '\'iGrIbWUWllrI

"941

BiJJ lJ~b!.a.r~:w
_LI'II mbtII1mOO

MafJazasl
a8Y'Dalu

~kfaml~'Btkr8m~ya ~~~ami,~e
A decU
lebOOCJ'.

Milkt.arl

Tutarl
Liira

otIu

"lImed

IDe

~lD1an

~hr: •• ~ bnI~mm.tr;: .Ie eHiiiinill iyl.WdH unntnl!lBI7J.rn d~1erimIz, lla~ bill ~nh ~ k'!Jmml4lf;u' '-1.'1 hlI'I:' lI'fII&I1ei Itl~ 1rmI1rr. BiJ._1 onOOmDob: ilbtJiti iYli h1"U:IDl:lkta)"U. "

I'snklil~ caddeoi No. 4B/1
VI[' lI£'urltm

Lira

Yl)b~l m.ooB:Elebetil.e SllJ'lIa rlk ve ymi senenla !bayuh

;,u"k&d~ ve mUjJteliJQrmi ulln8-illD:litemenhl

Eml.ik ve Eylam Bankasredan
I U!4J Bt..l'DII.1Ll l{aml11' h ... tUlJ lnrulk iIIQ_lt;. u10 ~ J;)i1.ll!a..:....;l. "!ill" ....1'-

15 2.1000

1 50.000 510.000 3- 10',,000 30.000 8 5.000 40.000
I

30.000

'"I
J2'1'l! l.tI 'PHI;trm1 11#1 I-r..bc:rlrr 11.18 MIJJ;JJo;: 'I'll)
1I,4~ R;v k;odJnl

r. ,.Ct"
? 1 !..OJ <; WlllNlUiI

9 20

IUO Pre.1UB1D 1.U3 "IU1Jt
l2.50 IUl5
13,20

..

18 oJ II K'!)nu~ •..J. 115 o;-oo:w~ _ ~t1 ••·5 ~3Jt~ KIiI'P:JTtLI 22..:30 H'~Uo!,:f]C'l:' 22."i,'l tlHIDI' U! la C-o<;I.!I!I"f iItID mlizik ~'.,4i50
MlIZl~,

Ijl

£mirJo<1U:, lilly W{ Rr "'-ab. F,~;,"Jkt nilI< k o:tlk:l. 'i' I

0 12.0 1.. 00 120.. 00 0 180 500 9U.000 300 100 30,000 I ,600 60 30.000 6.. 00 0 ,,0 60 ..0GO ;60.000 4 240..000

loutili<

U"J F!d:il ~) HI 1I!!U !!'h$JIIHIJi
M!!t.

37"1
lllJil

."'lr-

Ktin:Jr
HUI:I.--'

dtLklf"'_

11.LI"I ':l:a!H4

:I'!'.b.

1l1'lJ~
I

i\'Dl'l'

PljIddc,,1

I
I

~BselU ' .. 10 .... -14., 120 mUiI..a.a I .
67.214

El;k,

Il ._trfilol1l)'O: 8.1-

19.:m [lklurl'I'r 19.4:i Mul'i} !O.15 Rold} 1 1.el":<1 :!.lI4~
1-

~.d('tJ. fOul 1t'rtn.n (~:..z, E\'F.mo:.
1(11:'4

,T..., k-

vc

100

IM.IIW
IIUI3

hUIIIJ-clm

*

I"ui" .;c-yriJI 11,.., .. .:18, h .,(I'n

l" •• h.

Mpuk
M!il71~

".!l ~5<

&!ill_, _ye.ru ~k_tk, ,."" 1 I<JlI h.ldun II: Mu....
",,'u:LItl

MlIrlK

I

21 10

Kql

",m ..
2:l~7

E',Jio!k.
~'fril ~I

.-·.k,

:J 111.E""111 In

,<'to,

!I
mOlh

1f-QI

IC'n""1Tr1l

• L.\ N TCX' lie No. H3~ 'i' Bi (J 81l1h Itj~l..-iI/~ in.wli~
AI

li.cd • !.I III J.:l1l

;.'l kt,1

k. Yl:n,
II "

I<lil .. 1< 2:lIJ

RU.I;i<;uk munaeiriers d n olup Hi&! DIH Ha.:l Ay,,'u ma.haUoc iDe g lip I[lhuMiJ~ 111:u1 Bi.i3eyin YI!:' Al ~~n dogma 121:2~lkl AhLl'!OO Nazif Bigada 6!m~t:ii.ltt", MIlI1'l~-Hleyl11n ~a.r'I varsa c,rrukl I'J1ti!;~I~~l 'I"!l,' bjrliKte Big-a .t.en~ln- haklmJI~I-' ne mi 111H.1UI. t etm eler i iHi!:'I. nl u-I

••d. :l-a52

1.1j 1'0', ;:..1\.;; l!i!'l Z'lE'2 I ;.t d 44

n

.-)1,
2~3f1

IlllfM--I

Emmollli (:. 1 ~l 111,,1. • R .. .tr-um hll.i I' l 1..,,1 yen, U to1J lJ kulill': ~:li» 1':111.:'1 15 •,,1;-, ti~ Emmr>l1L1 C.,r~1 -IIL.,h.
B-r>rJ.ru
r111

1 11 ~I.' odlUllII ....

!O~

"-/Jr

11•

n.-

'hlln

nil

k.1I1

nUT~.~========~==~~=== ZAYI
Pr.tgdaki Alman konsoloshanemnden aldlg,m 21.5] IlUtDlara" pELS8.portumu kayb.ettlm. "el'\-19i~ ii:I aIIac~dan ~kisiIlin nti~? mii yo'l·f't:ul.
B(Y[1,Qll( l'i!;an(~ (ltpjf Alfr r..d Hit:ikJl

HI tJ'J HI ~~~1dt2"211~ ~,!L.. I !!Ill •dn :'''j~:l 1"" ·,'1 ~ I.•
:I'<::r1o>

1..:

I'll

_

K IllrWI[ udanJl' '1lI'I,Iflll HL~ •

22.''11; l'.'l:i!

J ... 20

!EilO

T ,1,L;,,\o.f.I, ....·kl K:;;11,·~ ..·.h'r. 'J -ru Kah'l""c h '-'-.:;m. __l i' L; k ,'5kl ,H. lli y •. I 2[" _ 30 po"'!.' 12:5 Old,
-"":mIn onu l[)4 .... t!:el a 1

l~,tlO -

f)i_,kk{,o

1I~

1>11 MZ

<iUU.-

:n~!'l

I

Ask.srlik i~+~ri

I
:2fi42

~ullmlllnm' d Ahlrr< 'Iii C:m1-r:lj~U:·,," ". , ti;')Hf!31 ,-:<~! Su"l HII.1-'"
,11"1
1:,:.

'l";,"k.uIi cad, Jo. ~i 9, 1,,,1. 00 ..dn, 7'! parHI
halll

i"" r

Maliye Vekiiletinden.
61um

Br,ykor>z Attke.-!ik ¥'wpai Rrf.or~~~: 1 - 1 MR-r'l !;IU de ba$l1yacak. olJm yen:! ders devresi i~in lJlauif' ~i:se.leriDden nakil !;urctile Buleti, M:all-epe, Bursa Il&keri lilElI.e.rnin ~(ir itt; sirufmu taldw
all!IH\eaktJr.

'"

Danlelsiz bir kurushrklarm tedavi.ilden kaldmhnasr hakkmda ilin
Dimt .. ".12; ble hUl"uljiluklDnn ;r'eTine dlanlelli "II I<1JJui!IllJklllI dil'1 ve ~so.)'n. k.lh n,nd.arc,a (1IUITl1mt.;! OllduJIundan ,o.lllHt!!l!..l.z. bir kI!mJ~luklriTIg_ JUr.I".1,/ti41 ~ihmden ~onr.a k-davuJdro kaldl 1:lm.iIIIi1 k .. li"la~Ulllrr">j\lr m Od., :,..,... 'llUIILII His
4.Ji11

ramvay Rasol
istanbul
I
Lt., ,hl'ld ..n

F", ,II,<>nll Budrurn

;,11 kilt

""kl Yl"'iI1' 211, l.fll '2:1] ~lItjlk 2211 ",,11.;, l!if;> a,l11 a1'!l1 !I1"M'1 ..,.

ve t-'~ud i.i-Ietmelcri mudurliigunden
bam-vay

elektrik

:14

1/2

:al1 1~.mm.·rll,
If'
I

TMQ'lderin Ilwrakian 20 2. kiIlIm IM1 de okullara g,Q-lld~riIM~ (J!a..:agnufiLIlI iiltekli.leriJ1 ''akit gBl;im:nf:d~ munlll;;lI:U:!;.a bulun
'mlarl.
I • •

~al'lol n ,....."1Bon run. han .. lOt dl ~('1lh :HI. lIcn! Y ku~ ... Io: ':!.::!~2, I'rr(ii!l 1fiG , rl', ~'l92
'rI<'

D::l..-to:fsi:;: b, jH.rtJ~llIklur IINI~.~ll/!NI k~3ru_"d. ,I 1,L!.b.l:1'!L'n~ tccl:Ivu\ lil't,~k '\J bu !ill-(M.·o ,!loaN!" ~ne;l!{ bohr' ~n!.' 1I\l1-ddl!Ll y-.iliJlll lila' sanWklarile ClimiluriY<i't M rke-l. I>;JlJk:ufj lub('leo.inee 'o'e C'~'lIhu:riYli!t TIl" ,,': BliIl'IlI1IS1 ~ubf"J blJ'lunmall':J!!l y~rl"rdll' Z~r.'''t BI nlm", :5lIbi!l~.-i ..... • ltab(Jl ("111-

I!'l-1

111:'1 reneamde "'~Ill'fll~ QI 1\ Trill1l",'J/ v ... 'l'tml!!t p&ol, r uu) 1/111941[1 jllbdren lI.'bdi1in b""bHlnCll~nd.lll1P"_ :5Ilhil .... i"Ifun I • "Id<:d ffl.--I oib'iin~r v" tiLr1Jld.c whJ:ll' t ::Il(U9-41 ~r-lhli1;oo ui:InJ' El..,kII'1K VI! TuW!l .i~INrueiel·i Ulflllr'l. MWlUirhl'k k-"l"llIi'll!: mU'·~ICIJ.Jtl", j<>; • .. Iar rn u-bdil uneIer] • i('~1 ululI'IW'. n2 ....:I.) StiliUu~ A. C",Mil.Ie;lI!iiill.,
~lld$ Yel'i S.........n: •
I..

J!:!liIl11oo~"'I.Ij'ElI.nde d;m·t..:l:!u2

blr

kll..lnl~~lItk

:!~n -

Killgid

iJdil

11 M2

So.'Ill,l-

CUmJ:II".-J)'~'lMnkeil 0:0ly""ur.

,,~ ZltM,l
,flfl::lS·.

buhmanlarru b'LI...I:rr~ IlJlr'\bl!l.D ~klar 11(Banl<;:ilan $Iibt'll'l'iof' ·~·~atl e1tIlI'TI1-L"I~J"i jilin ..

"' ..~I.lyIil1 :r.UldWii.l: MI!l~d , ..'In
"'..,

&

'I'LI~.illd ;Ime, ••

trjl",lt.11

Y;l2:lh I!.",:..-n rm_- .. J;.-w]~

t.~. Jl"llJ~,],

tile

1h'lljI~t

.,ri!!I'Jn
... n

mut;:ot cia .11<

~"ellk

"II! 317
,ul:!<il-

iilOjJumlul 'ifllbl.rlill.
";iI~e ,,:

),oklaMllillJI

P< In p..... Ie ·"tlb'iJl<~" r ... Ih.,lt 11/1'941 p",,-U1C:i. II1Inu ,..,t 10 dadu MI.anyerd£ dC,' I.-,dll vniI@II b!~ 1 ....uluu;l<'hr k:ly.,Wl I ....Ii 'I !'Ikdirrl'r ".IJbkrin (lo<poo:ilolal"m1 .)'rI·- I de )'11"" llisbt.,tJllde- k:-'<.;ild "y <!f'rtt-lr-r,,, "'Iuh .... IluJU1:m:ml.ulJI .,mhtrr1~T'1I1J rolF k._ ml
II

\,

K .. dlk<iy "'!lI!,cI'Hk

·n!Jt~ ...I."" IdI, ,J_ dlll"li!leJl I.. .. m'd,l I-bl.! •.,riLl"lq ,,:lUn "Lilla! 1..,::t ~i1U;:;IKd ..L.run iI•• ".. Ide ·lkra;,:. ir.c nli<,:i!-I, J,ulWi l' f'<I;,th'
~1h~'''"Z

"'vz'lr,lmllz

lr•

....

~-----------------------------------=---------------'Yeni Sab ah , In ~'a gIC-'~"lnln se"· ibin fiya Iarl
. . , '. " .. . .... .:_ .. ..'

a 25l!S,.

~H_ 8m!.:;r ~OI"J:' ....

C<!!m...tl!;dliill'l hF. il:.ilIh.l

maibMSilI

• 1 - ]I; JdRkil)' _ rt,lrud.;lr tM kl'l~i1lilrl mm,.~k"~II,d.,

Vr- :B"y-

ikllm~t
n'I "k

~11~...;:e~lIn~h ... bll h~u;;...l: 12,.'1!'h~1. almuk a51IY"lllerln lil'C'y k"" i W· •.11: Klt:J f.:olnii:r"r1;l bDI"1,1k~· blli:ilI'111"1"1 gUn vt> "·,,.I::"~: :!!illn·! f' n:III1~1I'11" ..... (11'1121 _

!!!!!!I

oorn

13b.JTtt'1

:I~7 dogumlu

.. n",(-

Irt'JI\ ilk :I'old::om31"ri}o: 1:)e.lbll!r 312 II 335 1I'l{l~\lml!1 [uh!'slli ,-" ]llIi;,ral
'-;lI'l&bDd;.t her ene (l1'.hJIt\l JOioi I," n •.Js. I Y"!,II:oc.1o:-1.Ir,

g'lb. En
jI

,II

8. .'Il_ .'.'

INA P.. IP.·· .' .·· ...
~ •

Nc mUrokl!n! Elbe1 moo habel" veoridl"fl'_ _ Smua yill'" ~za 'V0tl'l'lliy-elim, "!

2: -

131 do,,:.ImJI.II;'nn

)ukI.-

mi,la .. -1/1/941 gOmlndeJi i.... :lrt:'1 han- nm us. pel§ol!ml:ol: "0: ctll'l111~k I
INl" "I'hti>,;J~

r10ES'~i.5ES1

~11

Gunkul'" VoId

1:r,llu,d,( 3~ld;1 y .. ogledt!J\ t:"~1"1 ~.:I911;a1!n:J1:1

)RYIN DOSTLAlR'INR VE

_ HlIytr! Haytr! (]I lIille-tten llIlefidI elme. Kanapcm.ize HI".-anmk. I(Ijmen.dijl[~r gayel Inzh gidiyol". AToll: hi!: bil" l~tQSyorlll:n. du.rmll-y-ornu. Bn-az. Gonm Foedf'lh;
._ tL Dooi. _ Nl~ll) _ Raksan Ii? al'8.hal'l:lll i'l~is'i kantl"lhk. AHl!nl be-nirn uykllm lc:ll~-

- Yoirl. - Al"l:J.k .';!tI..S! Gc'l.lezeli,fm Iii~mli1 YQk. B~~o lLIyuytu;Etgt_m. Arkadill'juO kalkb, otu.rdu. ~n go:i!lerilIl i kapn.dm;. Thfnam I

lakUr.
'" .l=l'"I<:::Cl'"l<11"l' bt!l'IIlJie,rJrrir«h:: ,,~.lfu '!.I< • .d.:t.f1r, ~l4;1;''''''''' w..-~~.;l ro-i'llf:l" .. fl, lk_3Im~1 .·,"•• k,I'

MO'~ f E R'~LE R IN E
~

Cl

:J·.kIHI ,', iksl.lfIJc boo.-r.3ber dOll:un l.-onn •• lal:ts:is: o:cllhl1 giir".-rfl,· pbl!miZIP. mlir ,,"30[ elmo(·kri_ .. YokUirll::l:Y" zamilnlml Itelmi.)eolcr W' hUIlIL1r1gOllderrn_'cTf"Uilt. tJ: III edcnlo:r h:akkmdll 11!fNUk ",Illuou ...Un I~ \'e ~4. Ill>lLlf1dll'r! blb.k ,oJII, CI' !.'Il olunur.
'li'olo.lilIm-n T.:IrlhJ V"IoI .. m"

IiI_....:::::.---- ......... --------....;:..----~.

tt

Sl:L ~ 1'.-

.

,.e,~
~

- --.."
;_

..

/:•.

- . .J."

......... ---i
J

r,a.,nml.

Nt' llhu? Ay~p dcgilya H:lll'anhki.u yatmag .. ;L1.npmtd m. _ H yeU Iwn de! ~jnldi beni
_ J>ciyle1.!tr;:fll(sU)! Vi~,gnada

_

a l/lf~l~ 1
'I;?/l)~ I
~/:! 'li~ I

CnllJIiL

Cunu

1.1:."

,."PI...

l"a!7:~lrlr

!I

d"Ollml

!1Jl/jH I I:IJlJ9H ~J~I/~~I 1511/1)11 l'l/l/94J
20/1/1M1

'i't'lf'l

J

lIJ/~UH
l'lr !.ttl nI2J[)-11

.;;'iUf,Jllb., l;... mn l'::.oz"ri'_'$i

:18/21!1~ I :l/:i/1l4i :O;/:l/fNI "I/l1NU lt1fV91l l:!O/~tl 1!)/:3!II~ I 17/Jf911 lD/;J/ll-il 21/3/041 :z,,/3/llt1 24l/3/0~'1

C'uIrt;t 1"11';11' ...11'

oldugumuz

("llrjru"b. CuMLI

pazurle-

I;urisimlj,! _ Yr.].,: uli aIDa~) Iii .'1bli!aIIIDI Ll~Al.i IV 11\ rll{JLI~u gib-i y1l11'1 da

huunilCi 1limll;p:~ VBJ m'Y'l.:h?

1", i!I,lD~WU anlall!tI:D. L&I:!i.u bu tHI! n~ idi? Aniba .~ gelmi~. BH.'1.l'J.1.4: nmldlll olt:lni.k ,rlO idi, Se'lnebi nodi-? Nt~lI\ dewilftJIiJ'llnci yr~!ol&Dtimi 500 dl ....Bl'Lea:.khnm I tlmp_m WI;,;Jn .ag[kml.'i II ., 9.'",0 l"lyordll. Kell dimj, IlDpl;ur1lagH. vazly,tilJ1i diizeltDiege ~~lr-ken hO dalo.cagn'n !j._Il."Ilda §iddetH bir yam ba~lmlh~ hiy inilti i,jltim. brnlYl mute J:i:jjp Fredrih; 100 OonlilDciil }f. nlb~nlD ic;erisi pye It .~llbk - AIDan ba~lm p~Rl!ru!I(k '1~ BP~nci ., 'flldugurldall hi!:! bir !i<JYgorem,Dil'&: bagtnl!. Ben de kruuhmi 50 l'tlJllimn. Yin' otl!yi. beriyi a.rWiltopln.maii'll. vakit bl1lamar;hm, " i.-lrnkl:'lI ~Hrn D,r ciiiDle hisadilf BulundugllD_m l(an!;li~dell YUVUTlfuu:llll'l1 A,'t!k 11i:l Q!.dI1~U bll-! uttl. Bu, ~jr' IIIlSWil illi, 'Btl f'-!lllacil:L ul!il:lndun II!ri "ok AI"fI\:I8.d~ ben ile arkiLdaJilmscsl-e , j:r-dema!lcl', Il:'rYIlt]flr i~tiDliYllrum. Yalru',l;- I!!Ili sn;ada g-onllJl devrHdigJl'1i', k:Ufl.lnll] bll" .11Fm b-.Y~ka I<ii'l"l~ obmrullgmdfnl LiY(lnlu. Ben olll1H1it esim!f:: Yl'T~ ~arptJf1m hissetml ~hm. Jr.t1-nlb~~lmdfl.ki dRill'll Io"redrihden _ H~y bht-nciu rldnID val"! ,Bj.. Gijz.~rniJi ,~hg.m '!I'~~1-1:it :k€nd~- ~kD. "k'im Qll1bili-rdi? Sir ~lef[l 2.1 kurt"'f'ln diye hag1rdlJIl. Blf,,[loIi liIi b~f.IJ9US~ !:iir vazi;yetle bul- ~ d~lk J)onrn enc:ert" ~Ibi 'bil ms1laltkn dum. Sag bacn;;t1l1 f na hHlde - 'Flcdl'ih~ hit fell~r J,-Iifoi}da ohlu_ "Rir- S-ei!I: agrlj'IlI·. biitlin kernikl~ ..im ~IZIDedim, _ Bu I1ida lr im sc...vsn ]Dl '1 hyorou. Hili il1tiy,w: Za.\'A 111 "ocuk k~ii( tllr • 11~. Dedi, Ben:

_.-

1.21

••••••

I
I

II1II••

a ati
11'.;•••••••

__

liS-I

..
.j

\'a-1

1._------------,'

'...

.,

-

fikiiz. w-aba)annu'l

Am

11.

C....r~.""l,;,
(.:1-1111
••

deglhJtk
_ _

r;='l'fIlml•
Cum;!
!P'Ii:-<'U'll2>~

urn I "'o"aTk I
(:'-llt

I1f2j~41

J>.n 1.i!.rt 1• I (;':,q am b.J

lD/:l/a.jl
21/2/941

C~~mb.
C\-liil~

=n19U

mba

CUm:l li':mJI"~1
C r•

Wll£l .. l

~um:J

24/UIHI

-Paz~

lUll"~

\lap ~1'aru01llIn. Nc 01y.lIgummm, y ptln b:::t.? Lll~Ii7.- ne:,'~ ugnllllf.'l~ bi1e:miyorJun • 1m OO{U1) Y!erifl0 mi. k~)~myOI'- Elimlo.-: ol~yi, bel iyi },QkIQd1ll!l. LlllUHIJn, _ Ammil
SiBil E1Hn Iilimendi\f

Yamml:t_,;\a kim v~lI"d.en nllt'l i.ikifzlltt1 Jlll .. rLb~~

:lten KQl1dimiJ ...l"Ii'W.dlm, dog.lliup nyogll l1alkrnak iflt . dun. bu U::l rlfllllfll!;wl ~'hu"l!ld Bu smubl arJmlial;'ll'll :Ilkhmil g'!;'l. di 131, iki ll,'lll. - I-i"l:'o:!:drih~ li'u~dnh' niye ~L!sJeruJrm, lfi!_; bir 11,: .....
~rJ1

ile-:

hlJyl J DI.:LlL h"1\ it,", li[jyh~('bllel.'ek" tim: Nt ,!r.!LI,gLlffiUZU til It hlli"'l"II" muyd~nn? Rerikht!l;: • n-ed rill! N I"! oIdugu n ~l bl·n Je l:lilmiY'JI'IJJI!i. Hen 'HI 111l~"~Ilg, vuziy(.Hl'.dlD, ~ nD.!l-lb--lID'1 nedim.

Ne ol~h~.c;abll'k

~I'I1JZ

__ Elbtn. l'lllllt'mlu en oldn h~hl III I":'de- ~1lIU bulU!'l~ dLlgunu dahn bLiIILlyOI1iIIDuz.! l~1-l.;akh .... rnlz, bfl HHI1: kl.rl1dJ, bizl kurtdnl1.

O!.:dim.
til

__r~k~ p;;!:\!i
! BIJ ~y
:nn'l

u~h.1:ft1.werak
lillhl \.

et)

~'L~k, !-<en yalm.z n.ll.

r:

anIIb.a.smda

01-

na .l~nym·.

-

Ah! 50&-llln~ ~

2

Idara Yerl

O~i.incuVII ...No. 961

1
GONLOK
SIVAS~ H LK 'GAZE,TESI •

Alman ,eflerilnin n,utuklarl
IIldierin lllO.~ gtire. AU:JJiI yabm: mab'WQlnmg: fiUI ~md CI'1::m.Jw'1 kol' )'H.L,makl!i lIdiht. etmiyor , il1tihahr;t"rd ~i ,oita.n ~ 11'""cloi Iln;ulnnmn b· bnri!l.'iDrI.

D
1010 k·'· · -• •. T Dr, Iy e

a

-

re

"oim

I

1'1

Mr. Cblll"C.hiJII
J.I '
IJ

-:mao ~(lyl~u;ll r , urr isuu I."islen kulaklardn

~enm

wm,_~b.t:tiyle

AI-

Dulu.ldl:ll

Am~likfl
3,-

m
I

I-..!.:Ylwatmm "uUarkffil

JI
M,ahsulleri
har-akltlll 200 ha'Y'il" la,,'atesi dU$UrdUlar

AJman -adan gden Be.'1terin pek 00nilk -kahnL o.IUUgllDlI t.esllin e me! lkbz8 I,.>dt~ M amaI11" 1i.ltJcriD beyanatJ
It r
t.;IDlD..U

Lj,l;.,.ka. 'lie dik]t;;l'; lliLulmaga
NIU:'l/ill!I.aJ

LIe

gQz OnUnd~

a;.a..'fa..n~
Sn:01YO' Olil.hmn

du 1!'i"iibr-c,
li:istler
ALIID::tIlYIl

tutab

~i)'!Jr

All

-

.1 1me 5 a JI.
_d
•t
·relSlnln

rman c eVae

...

,Churchill Turk maibu'att vastiasile Turk mille tine 1941 senest '. icin refah' ve s a a d e i d i i ed]

Ankn.ra,. 1 (8.8.) l'tefl\ _",etiU Ajil:I:tiI \ID.!I.lmMiyhi 'I'iirk ~ ~~niOill) Iliijw; l'wd :!'d mUJ bctllylfl Tlirk TniUt'tj e TI
S!fI:&.'iJ~1t:. f'l!! l'BlI
Vf' ~ hl:U'Bl'. •

tar.... fmdflo
pek

tak:lb edi-

loe

miihim
Berh:rl. 1
Yllbat;;i

nUlkunun
B. Hitlell'
tI~Ltigi.,

Iyt wa;_"'anHldl l rrndan ennn obJugunl.1 ,go;:;WI ~n IT jSJ;1 ·eU.!.i kl BitltT hR!fIY'J.£ctl

SOD klSlm!arl
('1,;;1.1 -

~

ingiliz

*


yy."".uvi
.DI"I

_n -

w!ielenn be~nyel.in miistll ~ bel jnltlEj,lij1 hususundaki inkllapkih mitnaIau llDt8k m'llijbdrbel rleSJJJen.;:~ tamamen antasrbl.hiJCCegl

k Inal iJ:,uah

VR,-

Illu.nalil,·b

·tlle

1\ol·lhim'hlnmJ ell tim.

~(.m.d:ffli.r ,~)~,"n (Sti~lI

yili i~
,'¥lI,

lI'&

ya
ki~ ,,_

:'lltle"k e'.!l:umle denii~tlr ~
,nhT'llyan

.. t tWUi!pru

lJi/JlJ1a:5

,f bl)

tcminatiy
111

If'

BOZIL!!l1;j

.~::::::::::~~~~~~~~::::::::::::::::::~~~~ Garb seferi hi't1.igi .lInam, -

~K~~7~d~:~Jf~
,g'Jilu

hqilyor.
uihl yvhi:l ba

A.lmany.::u:un

1.u t-

hand ~<tu.l1fhl! Hl.r1I~1 n bu har . dcm;.tl I'Ilha.y
,.,~ h,.,
:r:Ut'IU l U 'E1

Jrnr

OU .sefer lngil f'J"{'yemlrraeaat. ettun, AJrllg,m rev b, bu (,E!1.'abl veren11.:[1 m.'! [ ··\.I".·ll'l'" t,hthuk ooiyO! du Eli l U,II rtemokrasllerin ka pital '1 hart miLs t: j'He I 0 saIlm I, .mu LIU~ k" II 1 ·n~i barb l1'h3nflU.Ltle'·lllii> hlr I"ll I.~~~ 1

aa' .... ln.l ;lr.1 :'1'''' nnr:riF'r I.,.. -l;tb,LI' ernm \,If'

veMnf'~ 'Po· e bU' '---1
Lt..I

d

I'JJ..~

lDln

h:lu:si

;'uhll.!I&Il

m.ul'llib.oi. biJ-

R""ut.er

=~
bunlflJr

!!!!!!~!!~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!~}''''-[I'-

den daha: gen·~surelte istifade edileci kerr~~
'1

I
BeJgrn. 1 t a.) - Bu lie 'Iluiu..an ,Jf milYI.n: ental H.~Ii1 vardrr . .fi''aZ.hl mikta,-oa ill-I rH;;,:t I v~ b~:I.l!:;I madd!"kr ilx.er inde ~brtlka:r Yil,pmlLBl memJcketm da.hiU !;ukiar"l\iJ!JU ihlli edebi9eIII
(&m?l ,WJy fa LizllOI1, 1 ~ 8..) - Bll.J'a.d.a..lIgrC':hil, 't;-'Tn gn" VJcby h1.lk~

d!r~'(,lr: Btit.Li:n gece gJ.Lrlt:l eo ..gtir to['bu·, bu. 1.o,))Jlacdao ifllumt.k ~,ih: )"Uzu.mi. aydJDhum:i ~eMer, aevril'e. kol an 'I.MI:iJ nndak:! I;rl'd-d >ili ~1~£tla.1. htp

Miin,akaitit V elc ii Ie ir: hi, pr o]e h a Z I r II 9 0 ri~~
Btr~G" ~ulhil A"lnlaka'larlnda koo•• rv. f Qri~ k II an k uruJ cal.., llllA-fiiz ftlCIJtisunal"i Ban,a) rimiz
'fihndjkine nis ~~
ha eMIilb bit _retu

Barttia

lTlubarebe8inm

1l'lf tebligJe..rde·(l

J.l1M- diD: l

gWlhik r

rl'Jgl IQ ibanu erryor, HI er heyannamesiae

d mkumrm.kta drr<i!1:IetOi'k" bugtinkil hiidll:S"J 'v 'tJ.l·EgI:!T tunlar hi.i.llin cnllJH!;'ye ~ k.JllHnl yn.lnu-. All, 111, kmJn:lj· l.Jyan milh:~Ue-nn~. hfJlI"hd 1'1 i"li!)J!]run [l'rrllt'f l ~ II'U d.uma. l '- r'B bl[ ,fl('\'i lhalk~1 c.enmat Jntr k",d' t·t addr ,)1dugu n ~ti nlu.j;' l'e gefil lrlltIclenmn iiluJ.. mi C;lkunJabil '~eghll ilem...in (>- betllll u.mti.n etmet<l? muti'.I'!'lft.yiJ mP.D1
l !('nne

devlet ~lli~ :.!lfutlyJc- degil rubanl rnr mw,ld t!Jfaliy~ deVBJJ1

olan milletJeF arnsrrida bir a(Jl<l~a filui, cnlar, 0 detec: In..:dn-dl ~i en miilnm 1ngiliz hauplert harbe' nll1a~'el 'IIi'lr· ID k f krini bu kinle ve bu ilClz.. nJlkla reddettiler. Bu kit, esaM'n maliv cit rill h ,.. :o;am9J1 ,ild ..t.nll ;Udug.1 lnr fl uJir .;;iillk' u 1J,1m", r.n], rrn bu (HinY 1'"1" mahk aJrlu!tian Cf! muk adVI!l"t'{'ek
et;j

ti j,le AlmEmYG [Ira<;llIda.iu. mi.i:za1re:relel" kc.sUm if,ltir, Bu ha.ber kaydJ ibtl)'Htl.a vui[mekbN1'ir.

oku.nru.rkwl
daha

MDn-edll.rti,KiID:I.en 9Jk ha.r!LR.'tJi bi' mUil:laJt,ebe 01-

Us ~ok inki,af ,d~-i
itlt.ifa ~,

(t

ecek

.;

sU, 1

rkJ

ffial-R Y3.1li

sermayeleTlIllill

ekteb erde IZa-, mik yak' alan ~ogal(b
Bu ylizde~ ilk okullar,ID muvakkaten ta,til edilmesi dii¥iiniiliiyor
,Stin. ggnJprot! .iJ'li'brimizde buh1J.l~ I)klll1!l1Td.llf, WlhOOSll rlk oIruUardD .1'IM'.B.T1 glikklliti 'Ildbwlifo

311000 -1edit-, mi bu' haldedir. 'CdokH ile.ri knlWImlZ MhiI mmtakaami tamal.aJyalll LIu'll&lll.en JtI~8 J)!:Ij},leele g~im:ljll blllm:myor.

dugunu gQst.erir. BarlliJl.dtl. 'bulb naa

BlIJ mllltal!a Bli..l:diltl"llDotu~ "jJometre ikadJif' .~m]ti .J;8l"biNode Meraalu_llj;a clvB1mdil TobruJ.J: islika:meti:nde u;>.ayo,p gi.tmclru"'~hl)'. llDgilj,z d!C"\Iriyc IronAn Tc nrnlrn D
C!'lIU

b mIf1IlnklUllnda

til IDlI.aulLIlI.

wy
f'QZ

1'.

AliahJII'I

varhgl:na [Lillarl

(_s-=.)f!=ll;;;:IM=.='lI=fG=--ft_.'ti_'_".;_'_#l)~

1;;unamen li.izum:;;!Jz Vf' lazl lill fCY g.[,j ~jjri.lllmcTt n:ab ~dl'r ~jjllkjj .. I1.'I-9.nn k_:;tlbmn f:!,'kl Ilt'Ififi kcl11..ld'rule AHailifI emil .... la"('HT'J I-\ar~da I;:! [ern! nn Itr~lJh.rJlLI!l l\~iZ ve "lesm:l.lz k,lhllifJlU ~lcilaJrl n~f.l:w.ijlU'. Ii tJ<lJnr ibL'YllllallDB. g4re, Alb h •,ln12. m: tJ voimn:ga n:unz u ul:t 'an k'j yapmakly. tn J J. .'ti.z;&n mtilrn.bg ~r lJoirul IrIMa., .u, kr·nw Hlrlil1JJ.annID bH hHrn.:itJ(j ktlbw ga)~ler IltI..,n. t,,·tb·l 1_;t.'I'inIJ:l~m«..:li.IlJ' j u.
tlJyt"lJ

Yun a·n ita/gan mu/z,arebes';
, van odiyor

Cebhenin holl' !'iIokta tnd~ Vunan z"alerlteri jktJr"

&lenin Yu na nistana

_--

('.eli den;)ce<i.e kwmu It ve kJnI vak'D,]a:rmln gO.rillmll:Bl' i1ze:rioc M.aartf Mi.u:liiF1iigii Uirum1'1.1 ted· b-Irle'rin aimmWIl o!po harok hI
gec;miJJt.ir.

B~ IJUihi.sd viJ!i~'e B'lbhat MiidiLI.l"liigUi de \' _ziyette:n lillbm-dam' (jd]llIiIlI~ \Ie ruan:&.(!aJli: Itedbill'Je bW3IJ~ muldtiriY'il.'itJ.ol'lolttru
~J

goO ~tahII bam me:rrteblel"d lI<iir'atle ytizde (BoDu

o;-rt"nd1ii~

almmlft.u".

b.a1l"kat yapB3aklmmr. B!.I 1I~ Tlfabh.!.6 top:raklflnndft 120 Iki· 1000et.n Ill' ic;edenlcdir. rd:ID Qidd~tle bomba.munan mi~'hll". edilmektedIT. Apn',J. bIyyaN ~ 'Runull i~ I'M'm'dl "_ fDlli':~rimi.2 ve harb gemiImmiz. ~.&- teID" mI7lit.usJ~'!'IJufa. k~n:l. en'e rat'mdall daoor.n.baJamm Bar_I f~hnka1:<m a¢mfl(jll deJr'pi§ l1di]. ,dIia ,ebll"ille lIIugUn ttc.P.l8.Jr'.u:ruz Jniiflir. (8QY!lI S sUtYn If! tAl) Hllim bal.tk ihFdCllbndBlll

!' I: m e iiiin iliudIal" l r~ fl~ biT k.;;,~ mi<=li kal Ui ~mdalll Ibir J.lT je I !'lllrfu~tIr. bH.ZlthwmBkiDdu-. Bn pmje rI~ I DI~';1tT • ft.[~ H:m I'l ..b Ab artbrma1rtJ.lt'l :Ili)'11 <1 ~ utblr h:!'ddUl~Ie-rme !,'UI[ 11'11 mWl:!!IUJlerimi2.dflJ] ualm \'0"In!fljl 1'111111111 cinsJL'rlflc; 3lH ... n'rimli bh· Gil reU'r;! ,iffi.i:f.HiJ ~lli'lld! la~fI,iI IIi,y:,;inl.l"rw \'i', Mm. J,d~mi~. Sa.hj,jl~rim~z,.. 1<il1Il1 t~bit \'( bPllln!'l1l u.ll~ de y: '~I1 b r nevi balJkllll1fl .ziyaJe i.lr",IJlmt"Sj ~~jl1 >,"(']IHIh:on~el'Ve hfl!lrne ~tiriaml'S'i \'e I I (,S'I" 1'lla. g~ l ·(toid. r .. 1 tIal bll'i i tihlhk d~ ib .aen1 t akt&till'. BUl'lda ba ... a 1 i.ln, k tnemleke-t besal.ma dab::! karl! d@i;o] I imi7ge m 'bzlIl t 1n-eticeJcr e'lde fi'dilmeel dii¥ti~iiI-

rerte

bllllJlD1'8kla

(,Ian

YUl'h)Sj

b".... Waflndan lemin cdilmt luI;' (r b lim isllfadellnn arfimlma:.;} ,JI1lliiif.ljj 1m", kwuir, Buman ic;'IQ bir lIt!at_: !IlnUJi ada baIIk}lag. f" llriO a1un <l\lim~ 1.3 .. proj 1l~11 Ii!" SIi:.8.IJ m!l.ddcl
]W] moJrtadJr.

J 88:id-. '1 !Ie)

mesaj.

St

anbulda ekteb ml vcu
mtidtiJ"lugtlnUn

B,a,yr'am liein iii·8 sefslrler'

metii'l.~'ke1ii!riiueD~vi 2 mi'l~!olll Hra -adar bir do.Vi121 temin ,edil.

- ic:in

allDiQ1I';; \lIP

SABAHTAN SABAH

~~llamah ve ba.l.l'llD Jf!tmwnuni to-min Qtroek i~iQ 2/]1'941 tn_I

iii. ara, 1 f a.a.) - fliaoor iii tbg.mxul g6re. ba)"FHm do]1l.YIlIile Anko.ra - ~st.an in]] (U'1liiIli1~Ja artaoo'k ohm ~'okll I.hl'l)"a.CHU
rih~llde'n itlba.nMt
dpUe AnkRnido.n

biI II an" r diJH.n1lak k:ablli ()Im.~. lJIl~n.lf kanalltm~ ,.fl.yl aJ It..JV"I"lll t:r Larafmrum yuLulrna .• n mal1lrf mdll'l"la... Onlarl :.o:ay" Y;flll r /llIfw ujitlnmlmalarHI~ i"flrlr 11rrLl~ 11L'In('J:lt.ir. A IIll:JI"n,,h·yh 7., yl.ln~ k,(lm:h .fl.1"1:;>;it'nn.

aarif MUdUrlOgU a~lk hava 0 ullatrl tesis elm,sk iein hallrb~, yaplyor
Maani
blr

on gilD m lid -

5f:Lbahlan gm~f 8/20 de" IDIyd.u· dim a; IW sabwbln:rl saat 9.riA. blJr~r

Ameri,ka ,Mih'v'er ,iddetli bu ha,rbin bir Ih'lar li.;in,dedlr
1

gUridillt
till' .•

b-eni fflltrik

!2d11

l"t' A

-

I tatlstlge IlIlZD.rB.n IfE'ln I'll mlooe 5213 resmj~ 55 bwuai, g! .•Lzi 111<1,~ yo.ban~l okw U 1J1mafi
U".{'I,-,; . 1';1 mek(eb

ya,nw

Yeni' ihall'B oluna,n
f~tn.l[jbof¥iia;r('li, MO ... ·m ~i but HiDe, yapd:u'ak ylJlJ':-l!I liI,ld 834.0.00 IJ tllh"I!-,Hl k ynJII" to, BllI tnJn;i~8.U8. f:k~lllmt:v klJDUllrur 1I1:r' ki'!i'"I!Jl yollar .\lUn:mrdJ] . dml.kuyU l"tIJtJl~ Ih, r· ••hm,

l r~k dH

(., II'rit" f

k II Vl,h(' lticrin !I'r-

wr.

yoUar

1.1

,.

Imnk

j'IlHnlUllJidl'l"

flinnl,
I!!WlO1
Jl

bll

Ii' zf "I'" , OHu,1

(111-

g6n". ~pkk'i g'lbl e ... Ib'l .m d I('ld ler .hrl Iwwhwll BWrN JUJII}lJrI ir'arle irll ..... I.:'ty~ullrldc il"·;1 .'ll'l1l "}, InPOlHf' krill Illi I'efillJdliT HI
~JfI!\

Lc II I. I.e!'" ilh,

BiJhllll blll D1~ktepl re d!tVnJll OOt!H 1... 1('):1I'1N'"in yekirnu 1.3 .886, dJr, .. tall' .J no 1257 tJlnp.... j kIm mr Irh'bl I!n", 8878.1 L~n i l!kolmJhu d, ~HO t llli?!-li Jt'J'l;J:i;l.<tltl " )'l" rllllUl, 3611 I cal tIm1 _ al I")lmllann. , ltI'iOLt LMe::OI ,XrW f,JWUIII'{J 785 lanffil mlT Hinl mt·klcbk-I"lru\ 11571 ian(_'! I liH('-

fl'.JIIJk '1.1, Nol~"nd\ ;,'Ill, Hilyulu, Smully., h.kel
yolu, OskiiufJT • ~.Ic
,,~I.

yohl, 'l\'I[1C1UIHlI} mck~,[;'bl.
Y011101111 tn.min, l\Jezbahn nil 'tdra.gn' Kli~1..I1I{{,y

0:"1

mt..Illl'll"lI

I!:!;.II.I"

il'J,;:lltM",'

ler' J2';1 t,
dir

~L1flm IwIJf'I1, III

I HI

hurnYI·U('rll!.e

de liOl'ukhll"J kl.lrlaYma IIH"duo 1 dcv. m LID" teo l'l
nCSI

dH.~j,m,l.Ib>

~ti~ LtI"I.LDr, HJn~1 I IILI- h.lhlt! ,a.,ayJl.(',l.! ':t7",
1:1 I [

t".

l)8bt<anlQ

L(".lfl,11I1r

':>I. uLlin

1"-'.\'1 nlllJiUl1d

),ullmlln

Jin ~'alli,)l"JU,A,; (. om;. 'NI.!!i ~ !IIIr. 1 rI~)

lIf \"'!!1H1 681 m.'kf (So.m !tQyJ .•

·bd
if

I,

7
rIll

';'1

Wrrtln, oS Hi.rol '( 010.:: - 11. II I." HArult ),010. Topk,lJ I. a in:uk "

I•

*yj

B:>lt!. t,

7 dt)

I.lSIZ,

tebe ·giderken yerlerden,. ,.klk

OKUYUOU DIYOR ,K/:

duvarh

kale harabelerlnCien ger;iuyor
~lmaJl

Sir kay halktm muzmuamele

IS It m a Miicad e Ie s ikurumuna Ba,ramda
Dahiliye Vekile'ti vilayeHere bu hususta yeni bir tamim g,onderdi
Dahihye Vekilleti, ball [1!IIIJ,takalllrda kl.l.I;;i.ik B Y m l.i.kclleItyeti He izalesi IlIltlmktin SUI hln !tiDtllerlnia Ibm;].1 cdltLme:si ilz<2'rine. bu mlIlI t&kEllru'da BlIu hit' mueade-le ta tbiki i~ i I1i vlliyeUcre yet.a miL<laid oltru.yal'l arazuun veyEi yl!l'U .Il1i!Jeli~"e.1 re ragmen tamarnen SIZLH!.Ita..n we ilulakl1klari gj;d~rilmly,eD yerlcrirl, kol~' len !jOk au elJlen ob.I i pt.Li.5. sO .. gut, 1ul.\',ak 'lie aaire glnl ficlan·· la.r Ile ga:t;]Il!ldmlmasl ve byrd,liIJ'ID sivrl!rilll!k tiremiyeeek

r

t.

Sallh

I.,Uf

d Uz

edihJcek der~ler
Kurum, bunlar h;;ln

hava Kelliflor ihtirai' oJ leberru y , r
eatonarm
II R'\tl(Jo arme HISJ.aL k('~1 rnllhen 11 ; ,'I iBm h'r I ,i{II,1).: tr. g yelli hir muh , II Ilk l<:(fl ~1.ml rrue rniih 11..1 I I{ 'j mlnih b r bab b~ldll BUJ:lu I c , f e1,:tJgmdt'n dolaYI aad n, I1.1NL 'LdIUI bynneUe nmalr J.

J

..

Hind.i.Bt.mJ.ln bir -;ok §eEll! liey!ilial D I] tden sonra AJigll.MiI. bl.§ladt, r kat oraya :!fe.bri :G:Qrnlck kill deg.l. iiaivers.t~i i~itl git-

11Ir', r ini gez.d.im.

ladbirlar
l{ur.tian

ahyor
Yikl.ll..'t'
>

Bayramuun

urn. Bu t:i-I:ly .. hatlerde &11:"8 ile bil" C:jlIil111l profesorii blina rea~rllk l,ll]. ! k c~ gider].ec ts.\liJZ yerh;r. d~n '{2klk dlllvllrh kfLll! harabe-

w

leri~ 'en g~iliyl)r. Arkadqlm hH 11 ar b II Yoa.r gos~ dedi '.1: _ Buf' li.f'kill d~lliir. lilil.rler.
-

bir tamim gOlDderml~lIr 18.y. tamime ,gOre. k(iy. belOOiYB, li.tIna. muciidel f:li \-e ta-

hs.ld

muho1'azwJ1 kay,

NasLL lekin detil?
B!lrollda. her

gee.!!! sealer i!ilitiLir. Bu mlLlhakkak. Hunll'l:l ia~ mi ve kl] :;;bebin.i bu.lm&k I~ili. §!md.i bur<ldn hi]" h~yeti etkll'lcl ' p.yor. Almize bugiioki.i Rindl" a-

mm

po k:anu..u.l!uiyle tallmatna.me lenlHIl rn ii . ddld maddeleri, b~ glDi ki!~tik au birlklntllerinl Ieurutolllg~ aid. It;a h!JIlllaJardn. l!I aJ" kLTI yapmag~ mE!cbu.!' bl.l.h.lmill.k, Wi milloltlllcllyelJen. J~W.-u.'lW.,illil ye.:rle.ro aid. haklUI 9uail:latie lEiyin ve wbil () trni~tir" Roy
klm1ll1lu IJjUjl

ye ve orman kanunlan

bel tiliea 'bIn -

malil ijzeriEle, &\'&l l{uru.mu, kuruma ~berrii odi.l«~.k kur ban aCl'ilerm:in ve barsaktaruua siir'lltle taplayabLJeeck blr ~ kili1t Jrurm ak u.rer-e f !lab)" ·te ~ m.i til. Geq.cn 5t!M, 'b:J.ZJ !jEllir ve kasabaLan.m1ZdD. hususi ~basUl

or.1

cab eder. Hyotl'un l... mtlr r] oldllgll lecrtibcl,·:rtlerl i;l'trni.l}t.ik. Bu tceriibe d n ~l· elf' ('tUg-. netrcelertn hul, :HjlRl
verelim,
I ~

43.

41

'I,'e

4.8

inci

In \.111 b lr alamennl d9..h'la! Es· lnden bn hildiseleri c.i.lilh~re.perij n tede-'I" ''e k:in'l~flil'l bllllU iLHl'l b3kLllllllciMli tetkik etmesi

'"

hatlrmB gelmezd.i, 1\h~~. f'obe<:g1r1itl' tr-Tme.! ",,"eli t or nJIt mi:i . illi ~)'id Ahmedill m~Ul Inl xiyarn cttim. Bey;J.z bll all:1ll, tiul'.arlarm..9. pem.be ,Lll le.r rllm., bir tiirbe~, Kij_~iik,
mi,jt

maddlW· ri de her §eye tel'ciMtrI ~MA. programlAn...Dda. ba'l-ll ailrullJl.l;I :mecburi !i!llgllk i~ler.in.in gen blnklimaal hal.inde veyn Uj birl'gi' yapllmMlndll Itbyler iJi·I"'llStl:ldo.ki lhW illm Jla1linde id.!!.I!'e:n~.nm~dfl.h 1l.1.e b 1'\ 11 !fe Ba15h.i. yeller i Il i gi.i~LIirn\i~tir. AI!: ~ok sulA.k olup d.a Rriy.ll.-

dJmwr, Umll.mi sagh~ bo~bik~ell!j bimletice li'.II.taoda.~larm CjalHlmE!. hbiUYlltln.i V~ tstlhsal kudrdin.i aarsabilecek lIulniyette bu.lun EUl hu durumlarm laa le "''Ii: i.mhasl ic;i.n )'lDl'rlI.il.R her taru fUlda beleruye ve kily idareluriwn devlet sagt_lk le.'lkjl9.11 il~ ilj birlip J,'8.. arak JUz:uJn U lu yerJerde numB ve II:Ie[~Uf'Ia.rtmIZU:l

I

tcknlk
edllmesi

mesailerindea

oe j::;Ufti-de

\'~i.

S '"'d Ahmed, bu m 1It-t bi
si~ cd II Yllnru nsrL bay" ~li, F-ak t muasrr' M~Iilm.a.m Hiralistall (Jl~<ln dogde, B~.gilnkti Mi.i.s

amlBkelimiizda Jsniden on be, lisa 'aCllacak
--II!I!--

!tim 3 nlar arW311ldaki hare:keUm Illila [11 k h!:tiye.n Seyi.d Ahmed.i.m
kim oldugunu., me

yapma.k

.~te-

. ilifmi bllm i Ibm"hr. llii.nevverier ara.:s.utda bugun. Oi1un mu.nek 'Idl~ri, takdif"k3rlanndan daha faz;lildl!r,!lI'$.k.at bll bile, Q. I1Llll e!'Jf'1 hili nt Ikadar deTin \'l" c"J 011 oltlugtJDl1 g(lste-rir, 'CU ki.J h::.) "tlml:ull;!, tOrSi~i kaI..mJYiIm l'ieyl'OJ"I hi~ biT vakit1leDlLld e't~
tntyi7. S ~'i-d Ahmed lmreketi.n.in erdaJl .. ori1.n~ §udUJr;

M.jflf V klL~ali bu hususta t8dkik~1

mesai,!,'E I yeUen 941 yllJ iii 'Pn)~Taml VI! takvimlt"rinirl ba:.~ma. ~~mal rl d zarnri gori.i.1mi.1liti.iT, Id.a.re amkler.iwiu bu mf'sai· yi. biz.zal de\'amll :!iur!!lle takip etmeleri lH.tundl~" Eu htlsusda ge",ici !lgllk memur "'~ koy korucuJ:~nf.ldall ~mi fa..ll),et il!lLel1~c·ktii.". Bunt r. !ill bi!'i~lntilt.:nI1i[l kun.atul~liEIllftb., heLa, 15.gll'l\ ve ~u· kurlo.l'lylc .:;qme, kUllL pmar,
Mro.. L. ~1.p..7'rm"'l1 yt,J.l h"I'""'L. ,"uyu birikmti V~ aklrll.!.IaMIU.n tall7.1minde, si.1prli.Jnlu ,'e ~iib!"C. Ii.klerle bunta.rlD, yuli;['inil) lcs· bit. ie-min ve D::lkliilllde, :.;azllklaTill tel11i:r.lettll·ilm~;:;int,l.e, zir~13t

tatl'l:li.D:J.lim bllolde!1i dayanant blJ miiliellen-

kurban derileri ve b~nkla.nnm ,'J k[l. J1 ~;!.I~L"~~ Ile k pl<llUnJij kuruma tebereu ediIm~me lJ1d- olmas; IUlmdl . .121 Porttand LfrI t., 'Jl'1I:itl. III elmak ve bu suretle IIWl!lU!1 yaprlan hctun ::ll( tic mukavimdn, me:n.faat lermi t.<ooin etaiek iize[31 Beool'l lle d:emir C'ubulll..IIl I."e v eV dolasarak kesilecek kur~ arasindakl baglamwn.r dcmirirl ban clef'i[.~rini[l ve barsaklartl].111 metanetim arturm ~1I kafl gel· kel'lditle:rme sat.Ilmwu j~iD peili~ mekte oldug-u gib.i dig r ll'l 8.at Ilen per v er(illderi go.rillmi.i!JtLi. usullerine nazarau d ha ek:ouomiktLr. KU'I"um, bu ..irkin hun bu (4. nemir il betonun mm t senede tclHlrriir etmemeai i~l[l emsatleri hCIDl"D homers lJirbirinin 3.j'rl.l,hr. t 'dbil"ler almaktadir, r 5l Beton ilc ,lij'l,'m~ de irin Sal'}samanlardu, cler i ve bar~Ja5itlkj}',et emsalleri beyninde'l:iD!r fiya llarmlll yiiJ.rn.e.l.rr.eni i.ii.k f I\lSb..: t r 1 J m [20 J !r'c ma.beb zcl'illf' klu ,:;~m:ki dcri "'I! bar:sak gihLdlr, 'lebt'rrillt!rinin In.mmm dlgel Be'" HH D"lI'lir c;Lkmll1tr uunue Dele-Eden uilbli [:<t7.lavnidat tc- genlmL~ Olill (ll!mir rx:n!x-I"'lerl yaplllan J'i.J.ks~k bacalarm adl min edecegi zannall.lnnuktadu",
Hi.ikLlmet, derl \'e !bars lot: ihFflcatl hllsu~unda ltalya u;i!l 3110 bin. bIll; , ve Norver,; ir;in elt:

Je'lon.

Ate~

r!\",mr

mukavim klnRlenn

m .. tta _ ar-

20fl biller

liraLrk

kont.enjan

YH·IDl~lIr, Bu Sl,lr~U~ Hava.

!

3.-

Ktm,UD1Jniln

tCmill ede-\.'(;~i d~ri ve lJa:r.;:akht-· rm ibnli.!L ga~~t. k(J.illy ol.a.caktu-.
~-~1M--

a

.

II".

;:s.J

In

939

'J'amlf'.Jerl .ta.Pn L1CUZ olu.r. Btl nf:licel~rden lSI inci.;;i is. '''lli.ll:.J. ... 'dl ilQ~ ~rgerlcri bugllin a)', mill bbul OOilmekledir,

l:rll(.~larda.1l dab .. ucu~ mlll \'~ onlArnan (i ha. 'c .sag-bm oldu~ ...fll~lIml.1jtJ.r. (7 J Beton :1l"1ne yalrnz binilJ • rll d~gil koprtile. ' de t:I.t i~ e dilebilir. Hewn nne kciprt.JleI h;l\'."'1 ~ ftlarln:1 kll~ cIa a muka.yimdir. Boyarunll.l; j. u(mcz.

banr

,aJllyor

.senesindeki
Zirafl.t B:'Inl.
'll11fl

karl
1939 senetIJJ

1iI.•

IngWzle-r Hindistaru mllnlaruan ~lanhr_
man hi.klIDiy,etlndell1

Mii."iIlu

M'Uslu-

Maarif Vekileti mublelil viIlyeLlerin lise ihtiyalil r1 bOok· kHida tedkl kler ;'apmak.t.adJr ' Vekhld her "'ilii.Yiitlma.arlf mUdfu-liigUIi.e birtr tamim g:ende:rerek za:rud gSriHc;ln me ilbtillil.!W1I ..'.e bll. 1:1 LlR9il.Q m.ild titriyeti:o d~futceleriru J:j.(U' !Y.IU !It 'lI Il'. Velui.[etin bu tannmilltl peydeTpey ce.... ab gelmekl.edirr, Vcki.let daba v

bI_zac nl;lli bi r ill LSlI'D Hindulard8ll d& ta bii oLarak mua.veo.et G:ijfm_ii~erdir. hgiliz idaresiniD ilk devnM ii.!;_lUmaDla:f'1 e:rmit;;fu, tngilwW:U II.K devil."Ienie ww,tli"ullall!ara kar !p nldlklaT'l SI.k1 Ve !iiddeUi 'IfILZli:'i,din sebeb1eri BrMlnM Mi:i&iii.-

,man1arln daha. ~ ve eli g;i. lab tu aT bil' cems.atlen oimasl \'arWI", Fazla OlB.!"ak Mili!lUl:naJl ilik def a o1arak mahk:fu!:I bir va~yete d~ iJ;in lI.ngilizJere tab~i cln.rak 1iIZlIl! m.iiddet kala tutm.u~tur. bgiliz MI~:nHml1g, b~r urraftau d.a. Miisliim!U!!an I garb ha I"S w :i..lm.ine mwu'lZ bu.~
lundl.ft-ri'u.l!jtur,

dan ~dkik edilmi~tLr. Bu hlii.nyara tohum ve ~likUI'l. flila.n ~ol~r::l gore Zir-aat. B::mk3.1!1 1t31i1 yetiti'linile I,'e :'i.ga~la.ndll'ID 8. i~lesenl;l'l;iJ1de 51 SoeJ:lelik faaliYeli I."inde sll1hi r hbc:rLik ~~ce-k ,'e m~t;'Idetinc~ en ZiJ'OLdt:!d.r t.emin l bu sUire'Lle v3tMdaJii 2anl,)f1 1,'I!' fl.mLtj bulumnal-r~o(:ilr. Temin emegmin l1eder edilmcmcsi~c j. (....;Jj] n safi Kar 2.274,215 linidu". tioa eyliyt'cektir, Su. ~allsmal~t:1:'da bt.:h~jlyr~ V{!- BLIHuktu gt'~.en 1938 :'J'llmn. 0.1~8ra[1 YU.lde 1993 nisbeticde Vi: koy idareleriyle 151tm:l mUca, !JiimtI.idel'\ ontim~7.deki sene mUon513,131 liIjlihk bh filZlll ardele heyetleri da.l:ia ll1l1\'afll( bir teLif ,,'iHlyeUerde 15 lise B~EJde ~len btl magi II:lIrar4t!)k.lrnil~tJr. flu lilie- lIelil"eye ul ~a bi1meJel'i j~in k:J.. ;,:·tmekLellu. DUD. IJJ.llimllt. tcbJigleri: ala rn ~ ~ karin, bm~aliln l~YC (;~tf'JCJl ikif .biJyiik bit ibtimalle darlara h'!\'~i tN'Ier{:k nazan r1ik- ~il.rol ~ 'S(lTma ye.sille m:ii be ti ,...uz. :!j~b.rimi.:zci..e 'r-L~IS olunaea.litt.u, tiC': 6,23 ,,~ serm;J.ye i!c ill~iyab,kal1eril11 011 es:asLI slhh:J t V;U:lDJ.ter 'L:ar-aUD.n vl2'kilet vi]ii.. mn ~'('ki1f1uj,a nisbeli t'i.e yw;de. fesine c-clbcy1iyece-'klerdjr. yetlerile b1l1fJ.1iniln .ora oku.lla:r 5,53 t!.ir, Bu f1i~IQtl~1l 1-18.946 Ve.luilet, ('Ide Milccek nelic;;l'de..n baZll!l'l"lOa iic;: f>>!D ooe hire'!' 301.485 liraoll lelden peyJ';rpfI?Y D1:l1umat "~- lil1lSJ llI,ur;lha.n iaullif i~5.ve5iyle bunlar.in 1~ hatJa gelil'J I'l t~mm edLhlll!1tir. rilmesini de cruretmekted.ir, line ifragull ill. ta~ vvur etmekmdir" Bll su.retl bir"!:ioM: "'1!~y~tlqrjn lise ibLiya~l.arl telifi 1;)lun(l!lJag. tahmin oLunwaktndir.

ve ~man

mcmW'laf'l~d.a

1:11J_ 1·

.!!Ii bltin~olan de",Iet iktls di ki.ilII'I-' nmunli he;... .!:tl t

.1;; .. ,d:)';~e I", I·", u",l,,,, , 'n: pck ba .. ln.nm~"TJl n lyoti Land· rllda. FarringLo wkllgmda beton anne blr lln.a >'ap ]11 k:llmann~. bl! 1:1111 nl[] )' ngma mu· ka ... l oltlll~unu gostcrmek iLtir m e\' • YIHll;In ,,1]( I miiID". H}'iJU ayci zam::mda e"aret(

kn~1 miicadele etmifl bir ideaI..i~t ld i. Etl ytizdel'U Ilap:sedi lmi.:l
til:'".

191)1 so;nesinde

s.ek~ell be~ l'a·
heton

§LI'h.la

nin :ltb
\"ill~

olen H)'oll binn, ki:ipru ve duym'l1lJtu ..

r jOf':tkullaJulLlljplU ~ormekle Be-

wg

ar:m~·

klzam, vakalarl,
em
fib) Uraf, 1 ir'lc.i lISIyf,.li.l

,B

fepierda

nll;1:II;!1I [!til: )"a· 'lima ~tlr .

Mlie-rjf hey~ti :slluhiyesi, .kac; gut:'ull!l1lJeri h ta.h~n riildiigki mekle'blen SlID

bi

;0bir

rS1Z

kOlltrQI altma &1In~llT, Has1.a· lanlp da edenndla! yatn.n \'e)'$.hud d1l ~ehir h a::;ta.lu!'lerin~ 6evk oluna!;1 \;OCllklarw vaziyeUeri d birl:l:l" birer ledki I!: otll..DID!l.k1.adlL Hast.alIgm ZLlIu.lr ~U.igL ~lu.lJl:i.-

nil dezellifekt·
la§Hn!ml.,Ul ,

ootlmf$i

k.al"'BT·

]j]iitnl,a_ Mfrsliimanlan ~ da i1k m'lla.lU:l filrir hll.rek:@lti HI UDell asH"da ~ar, lIiitiin MiisHiman. diinyaawdaki Ratilllm~list ~reyaru Hindist..a.nda. da olmU!J1rur, Yam S Tid Ahmi!.d, BiIldis· ta..nm "~yb Abdu" llll )'1!,hut. "~nrtRlettil:ll Efgan1" ei M.dedilebilir. .,F,I,Iat SeyidJ A.hm~rl harehll d.li..ha. ~ilJ daha. Q.CI'k

y nlSaba
&BONE BEDElJ
TUrlolytiJ
• l!fUU K HWKI"f.

aD.nl
I 111
;I

, AYLIK
III .......LlK

no ~
40JjJ
U;O

!lC1O K ...

1 ...."I'I..U(
~ Ikintik:l!nun

»

'440 lOa
mil

Bu "Ii,:;;iyet i..iz.I:orine }r.I<l.ari he-yet[ .. !hhl}'~inin kadro.!UJ'11 takdye- ctmek Hizumu his; (~il mekledir, lIh,arif Heyetl 5 tbi ,,~inin bugi.il:lkii 7 ki~ill dro ~u ~hMmi2;d!? bWUDB.n 'l0 biI jlk (]kul tFljll!'bcsinin 5111hl v~T . j'etlerilli Imntrole mw;aid bu lun 11'IarJJ.j ~ taM, C i.i.nkii bu rje' kilde be. J:oktora krmtrol 00iIm{'i.! tiZere 10 bin ll11!;!oo is.abet II! li!JcktediL }.1a3;rif lliI.dtirlug· " ~lllh:<! mi.I.diu"li.igu ~Il bir kac; ~ i~ifl de va2iyeti yakl dan ledkik 4'de ccklertlu', Lii~um elh WUrsl ilk okuJ.Iann rnuayyen bir mi.iddet taW eLii!mesi d~iinulmek

L.eilir.

.lQ Eilll'rn~lkhl,j"

1J.!;G

Yen:ii ihale olunan
yoUal'
~B"I ur .. 1 ,nd ,.

1MO IPIER'I!:MIl.~ • K_'m IS,

~ ZIII'II"t1 USS

u;,("d.1

2 A't 1 '1".1:"1 ~I.

B,U! A.kfln'l
12 IJ(J

'1.2'J li!l,l'i'
l;Ji

"'

....
II

I!dl'dl D.n ~,,1 15.38 V.uU
Imnll: l;LiEj

~ekmcce yolUDWl ~i, Al.tb~ ba _ PO!i'Tazk~ i1 - Fcn~T' koyl.. §()5"Si, SJ.rl: r _Kilyos y:11u ta
miri. Bebt.:K - .!Btin:e YLtlll, Pa· ~i:ib~lh('e- Et'~'koz y"llI. Top'ka· PI " Mldt~l~e • E:Jall(alI j'clu tn.· mIT;, C ...dd~bo31.J.ll - ~ifte 1m \'ru:IR,l' _ Selam.i('~me ~'0111101' rrun. F10rv 1. - Kut,; Wtr-e lim ~Cf

Eunl

1'H:o 1

19,Ui

1,:30

"'_tf
lI'u,l,lr lui .. .

DiKKAT
,:Y.,iI! ... din alUnm.E Sabliha ~1I.. d"rll~n
Ln

e ...... I<. dCl I!I'I I

n •• r<:"'II~ln ~dllm.5I" ..... bLlnl., Io. .. ;yb ..lmalul I'll;. 1:11, (Iluully.-:

yolu lnmiri ye gU,;iiksu, G.;ksU
}'oUan.

It 'bu'

.ldllmn,

L== Hu:'yin

_

TUll.KCEY£

£;e.V.l.REN

===--~

...,...., Kaptan Pasamn

S/MD/i...IK BU KADAR
Fransu[ ..hedYlI" hlarbi
'

Cahid YAl<;IN ~
He e kJ.r:i1 tiC; ~r.:1pll.ml~ ~lmdi Beckr'e kilJ'§.I da oylc olu onl~., HiUe-r dauns QIU! llllarH yafl~ oldlJglI "uliCt:l:l:lib ne., tlj,i(l'bleri r>eddct:rn~kle Lehhlertn kendi t~l.iklri!lLnc'<!, gii;.t..;tt'JikLell'i .uti nan liorli.ilH...:n dotavi hir den; vet mek arzusunu b~"kmL):tL 0 tar'ih.Ll~lD.~"n fffiitlM'in Yl~gflJte ma-

dug-u,

de-

dedliktur!, ..

~k yup~" Al~ do.!!;"~m1.ndn lUIZJJ'8J1 .a.yil[!iI ...... ....,;;.;;....;;..;;;...;.;.;.;.;_..... ..:: ............ _ ...... ..-_ da ~~Ic UIJj lm~u·rda ,a:u~er. Gamri:ln 'lll.l eliJ:c.eIl 3lfHi.liDde

harb' ederijz ~ «,"-ill ve ad.a:mlar"l·
:nIL;

ramnCi. iH geqerkeDi ~ yolbiELtifi ..: UkOl'le i ti~ .D'lilnfi!tid '~:ir '''',ft .. .1ki r.:rcifl., nuJ~'an lIiikCn(l ~i larrdaki e;lektrilc mm t~.. klt~ tillck ,esl ihl!il tmcikil:«h:r. nibh(JJilHu1~1 intil';la.r eden Irkra',ui)' U Iml1A:-nnak Iqin 5,on bl~ Inltb. Saat 12 yi y:mi Demek LtUdlih§m!l'll bugiin de . I!i.,t}rret sa [~y(1I'du, ~ l~ ~ ya. mut.callik ~u. Jr..ektubu .::tl(hk' llll'"i, narielye noeareune ~lIlertam g-il.n.Uo o-rtasJ .. lIal!h ibUcUiIil!l. etmiyeeek ve Alman is("Y~ni nizam., 1 ta..wir eden k~! oanili. uGrJ..lu1:Sh. Sillyor fe:ner'Jcr Yfm.lyordLl. VI - CEil' .. flJrr::m1JZ; ~.izC'I. Maah::tz:l :'111" t.ilfi.s! alnndn bi.r ar; ko'vrutll u- Eski 'iiovatyelar davrinu At.tolieo bi r 1joQ)'Ldof;:r.~18.13..nlu !.;lJda.1'I gi!'~ lugi iq.in bli.'_'_ so"rnuammu., !ci.li1labenaiyen yeni gu,ttlsu ile ii:!iliyel'listilil.ya u,grll.. mal: ist ... igi.tiL ban ,L Goy!edi' Brr d aU Cli va Iil merda lUll sili!,h", nizann ca.rJl~ndJr'<JJ.cllk hi.r {l'km kaT.!. ~Mn.hqaJarlIilIDb· " mw,ta • ml~ Fmnsan'W. bu lro~iru:le ~iIksam cvvel Herr Ri~brmtr ...ba lOll"h,Jk Bahneler,ine Fran"" dahs, vantIL Ve "muamme., tun kaya kabr 'Wl~ndifgll bBbit eo hUt 11!1de dtir.m:LI~,n1 cla:ha .giinler~. ~Itlg.m tcbhg!lt lrit' iilbno;tom vcn i !'i.1" ~afhlls!l'l1 aycLml,a QlI.{l;l.1 SIZ .. hal1yan ceph'BtJi.nde DlIliIDfi ecsar~t ve kait:ranHl,nllJg-a- demedim, -!ttl 1l"~. de,;-jl roivdi? 1H:k!'..cl.tlIJJ~i'l nc'i'r'aSJI [IJimll.lrlll'\ .lygtlH :"\Iwa: C~ ~kl~lJ1ck 1ii.z:1.mgeleeek, lUfJ• ,~~ ~ d I'll 'I ~'eJlft.li:iwlf'"r vat1tnmh Yll.hlld itibaeile IH!.kll'd.JLmege d~gc:r; 0 ep;-,'r buun s(,rmu~ ob[l~ :1 - a.Esascn hu m~ . birillhuaadUf miIJmkUndll 'taki u.-·lIt:ed~rinP1emdelr;ellen 01.1!l1 t.nluli[" Illslerine dayunan :mozamatun ~inltL!'ll( .<! 'lIginle-rlnden buk. :.;,)rnl~muf:jl! • l.t!nlcl~'C na- fu~iite!'C tie Fri'lI~aYI Lc11H J71P.Ucl deb [I1uyo:r ,deiiktir. &llI slk Ili.rlie 11'.Uzill a.rk~da§l: 11~klarl llirjcik haber vatnnIn r;.atelGlbi.9. bie fi1oJa"karW[ yllin~1 hatcfikl.~rllli ~ki:d\."r 'Jt ]:~nrH!;Ul.i "'I ,r, ~ hunun bi!' llltiwn.tom de-3 ...... vardi, 1 Iatanbu lun m.u.hI:8\if 'flde tirdlj1~U,J\( her gUll birnz. daha Vasl Ol"tA 1Vt"llp:-odn ~", ~al"h 11..\' II- Di-ii b:llagU! le zeti, erkek ~ll bu- 1 It.Jr oldu~u S;;}'l:ffil'k elektnk lfimba.Larm __ £tiIetiin13.0.,'1 serbest lrlre'~:'lg(l,!' vlt~l'- t bahgm Iezzetiadcn iistundik! i1:okmekte Iduguuul·. H::JI.ll:ldki hadar su,['.m~k istiyorlllt',. Riicum b~'byolr i1:,in t3li, 1:lt :tlml~ bul\1!1JI.I~\I'1'\\ I rne~ lt~efi.do.: lliZlIU:t cJj~,OI"- diyl,:lnnll~, .9 fdil zengin de 00:;:Iliiz yanfuhlfl'l"l g~. _ Y!:u:ri AJp1arrlllki bir a""u~ l'atfW evl~-I~ bitdiri im. SlnYo~ . Atlolico'y I Hazirarun 21 inci giinil nil~Dagda yapllam. modern barbdn. RJhb-tllt.ropWl tesvlJule. mut- I raml~ d.!ii cal]], aramaya, lii.kiIl () IRmb~M'l a.ondillml!ildir: mli .; di yeni hjr di.;~mliliLl btlkJed.ikleri; It~1j.',~.J1 liiiktr.m·,::trnm yet bek1en@D UfIl.ul!n hUcum ba,.'Jlerde sevlruJcen inceilldecini LaS}! bu g!l!ycyi wmme ~8.11.;tl, I l.Jil~ll...Put dilfUJ ill i f!riregm den 1'109.matm terki ,. alakadnr t1evld· lair 0\I.n hilCllnlunu g&.;ledik.leti l~illl ta tbik: bl'llUllJ] bemen im.k5.uSI2vc c1ug;man !b'iitUn t:el)he 1~1!)- kellef olan eI. her~ YTitlel'lfl en i1iiyiik uolrn..lnlarm.!;]l rlIymJ! etmeli ?". Bah'khlo.!:n;:ye I~I' ~rn~ll1l]f'I de.hal bIr f"'.n. "":' dii~eyi "evirr.mcIrtm L (J~ ywdUII y,lronlll1'la 1IOf;a!l1amsl(diR11 biri, LaIY-lij'J. Y:'\[1hh'l. iki bas \ru.nnU~, bileMi'mi§.lcl': yunea ta.aITUZa ge~ti, LAkin e,~WI". I :rail f-LD ~~kcll i9n lur [I kif lien, resmi Zilrar.;!t i~ti~:ma. t!ullU"ge, 1an 1:ial!i t va.zi!fe:s;;IDi 'ibmd e..lt'r. tadrrhn. B1.Ibir l1'lU~ '''atar! mli·•. ,1·- "-_. ,Ju..-..iu-'-·unlU.. so .I , : velki gilnll2r' .zari'lnd1J. jltlt'L rnev.A.:raziI11aruallll'1 miistebidnne _ BlIl:m :bilse. bi tsC' K!lptan IiItL.ru1J_g1.U'l1l ."..=• 'Hem Ve IAmbalar bO,yleee tie .... da1'ii: 11LJl1.6u flliin:l!;~bt!Ur:', b(Jyl~, bu: r.:L~r'i~bi {'rWeJ.{cUerdlJ: !ti~bil' 'i!:f1P:"... !'iantn !:I.~~1bllljl;u biIir, deru:i~hii1~ iimlerin'i lJIlIhal'"ible:rc: ceb:re:m z.lde 'I:lUlnr:ran Fran~;l<,; lnt'alarl • Ul.lll1 sey,~h.at etmeml'l O][llIlSl ce beyhudc yO!'r ~_ leklihn uytli :zal'jJ:r.noa. bUlLlrl - Hn~olnt ZfIIa till C!(plIey:l bil" ~~abul cttirru.llteu lar. BllJ.".it;:i Ju~f~;;I lmndnn :iI:\}~!a bm. Seb:lt1 saye!linde harb ilk ib~l{a zatem LI~'liz '~hmI\.lm!ln km'r,:dh I'i Lenisl c II t""p· iill, Binllf::H!i.lCyh, Bu. kil~Uk ihmalin ~ ~a· ba~lya b.:l~ ''UrmLL~. A~J:;~bal 1m;: gUn daha IIwhI;lIaz.::J. edelirn~ yeti hD.kl~mJaki l'ul{ufLil A.l.trll\tI, sB.}·lla.n mahcll.lcl o.Ian ge~i.d1e.rin batlar !I:myuncadowurt !;lUi. flllett: ,klanmjrul gll'l'"i £ekilnlewli'. ¥'agml halatllil ['Imi.\' h.zammn mrIon 'tcdk.ik edeli_m.: Diyc he;r telilike-ye :gllgU5 ..'cri.- hcpsi de slkl bir kontroi vc mu!,'!lmn irlgilb::n:de y::J.~b sefiri l~ez.in harhe miirlFl.halc~il1e IlizlIlfI 'li~bir :!'.am:wIr;abul olunLlml 11.alihJdm,.Hj bulun:.w, hem If'rarl~lzca hem. In- kapa~1II ka.pam1-i, bir 11luddet yorlar ve mhayete I,ada:r seba.l gorill.me.d.i, Hattii. FraoslZ m\IR ha!fa.za alhnda bu1ul'Hlurulul'~ar :."Igi ut&ie:::Lsmr.ll1. bulufii.lu~lnll b:'l~lIli l'a!i!ly ..H.aJt dti~Thum.u~, S.Ongl!" ,.~p k~lnu"aII, Rau.:ularln bj ldmbalar on 4ne CIt hUI1l'tmeg~ azmet.milj bululluyorJar. vemet mwkile-rinn, W1Uib. istihrn; \ I" ::t.fllattuTJ \'C bn hU5II~;.da. gayve b·'tlm bunJa:r \law b.a.,?la.lID kn~ s.;ne h.l~n tur:llmdllll buVi! eolufalada erz::J.li geliren ImIi.le- el'e ge~irme-l.! i:~in 'Ioirer blrer Q(i. kdmlanml, , et SilJ."relD.lcg~ kendis:ilri t('~ 'ik <1u.!}m.an eriH mew la1'lrI ill r giinde ywcalrbTl - \{o.lllQ,lli b"hglrl (~i~i'ini e:rti..in diillyaYJ. I.llhr biT aLl.am uiEe ktrik , lambalarm voItajr yi.ik. tjle!3iJl'1_ Sefir (;e.... ll.ben. hl~~llt"',I"'" Y'(' t{!J:ikki edilcJI Il ibbt!.l ~l'O pun keg-mden :lym.l ~tmeyi. ben dl' lcrlc ber .. her, klrlll'gfill1.n rll.d;yo bile ..• ]~~lUfl atJlmak tum gelen killi!. tim no.mma bll yo!da blr ;"I,'h 00;'sck oldUlgu.ndan pet -1M fella baber3uz.lerine Isti.uad cttlriyo, _ill, FI'I- bihniyor1.lll1. Elmll bilse; bUs.e n.ht:zc::.indel'1l al111o.l1 lel:"dir_ Bew.[orti!]'de ltaly.anlar Sc' !iyearj~'ceetimi hallr1~th. Bunll mlktarn baLig oluJ'. ,BlJn:~ll) pa.~..:mHl kahYfl.~L brhr! c:ev[J.blm k~t1 RiiJb~ltt'opun 1rugilt~rc hakler de gclmck tcdJr ~Dti~man bat'1!13Jdud!Jiar ve b'\l'ir;;:l"e hududlUldall den..i:ze 1:13. igl'1:e b~a.ZlIIdaIl. 1..:sJ.iw.cthm. Fvknt bllRruw In,..ern:r.i,i. iu.ni.J~l 1{lnW1 vC"['dfln n ~siba twr lJclcdiyemrnin fakir ~J!:al:i1'1 ta.l'aiwdan Loirc'jn g~.r;;iI~i,. ha h::.\fii Iii!" ~rta biz.ilt. \'': ~il~ fL~I:r za.y~at ballaslrLQ. S~lgr2;fi(!!{i dar bu ho.l{..ert ve:rici ilurD sahnee.s3Sll E>ltr~tte .VbWllJ;iU. Bi7.imki bu ;5(;!f.T /{uhynya. ba~ cl-C'ndeo l;\Ql'hude yere ... !;;Ikbij.tilIJ l1imo.lj Fra}]!; Inu'! ~~jf Ioil." M.::;l);Il Lelililerin r::L.ll olll.bi1me " Ueri m.cvzidckj I'fIGvkile,re iCacl:1!:' sj :Il~dm:u: tepele:rl.c it;ler.Lnde bit 'i"Urffiu:;:I; Qua dfl balLktanll cinEn !::DlJ.lIak l>Jir dll~tHto:W hife ml~ hu..ilHIur. r.lliz.c im 'in -g:.i:irnt'\."Iligim.i t...nn mubal!il' k[l.Lilesi 11sJinde yo.llar:1 t:lIr.UI..l bog:lZ ve ge1;idlcr-in bu- ilerteye1::rildiler!;i;;! de 1}IJ 1l0lrtadll ~rnfJJldR.kHe-ri.n uufuz VI) h;..-;i- t!iiyenn.i t~\'y.ln hususoo.dilki mus" 2 - mektrik la.mtphtnnlllJ I.'} J ed.i.nl, doh..ilu!·i_i .... n·1"rayct bir r-ejimil'l e I ltUliinii ~nlat.lllnJ. tevfI[{kl.lf mecburiyctillde !~8bhJuudugu yaI'l.ann ve b:ly:t.rlann m ID3.rw:du. ... M.n.amaiulJ, Hittahammw 9a.atim~Cli:r. Hak!katte :Hitll?r i.;:in hi..:; bit' yI1u1!.l}f, sake Vii: sail"e... 'tcakui:l ~ttigi ,!(ok .finz3.h bir sa~ La~'.Encl.:::r.voio! cj\'~nn3. nti.ruz te.~eb Icrin k:u-al"larl, he.~ pllLrl ve oj Bu ml.~kill suo.! k:u''ll!anda Eaman iki hal yohmdan I)a!jBIl' eleklrik ltimbaml ~ blr ~te I.1ZUD, aKfd!l.T kad::!.r uzun portilnlzmi lrun[UliIen kcntlisinin hadu", ldi.h}>aefendiyi de bir di.~iinee bi.i91~ri i~e .iil:l:irll kalw. Tarenka bir ~n.I"I~ m.e-vt'Jd olrr.~amlib· lta~ lli!'i saat YIUl~air. On(]an sUre.ll al I, ate~ij inlizar ginii b:l.is~'de !lava bombaedtmanlani Fransl6 ilcri JioHan kayaklI Y ku\'yet iistimali yahud ku'll- maltdl . Bir ReL" C:oer,Llligi lb3- dit" alm.J!? dil~iinmt.i::::, dil!iJtinmii§: WIU'lI, bozulur, Hili ~ beyn ' dooi~r glbi "bl" i~!l.rn.!:" IUil" ~ Ilihayet: b9yle ge-::iyor. &ti~ki ttalyarml et gQsLeri~i saYlMlinde emeU>.:rili!e!\i~l!..f IWketlcr~llden lli:Iurehl[eb- nln yatlliint.iyle ltalyaJ1lat" huyuk I edirl"(;.e;i Z;:lIl)llI, iQlrni.ztJ.e1'i hie hutlG: yern janh I~. ~IyllW lel:rrini. "Gayelerinizc kuv· - Sue.line be11 de ceyab \'e -I ili:.'Ill bsrb etme.s:i Alp d~~l.u.nndi ve \rU' b ilcum. \'u.kUl.lmia her~ l~l.IiVvet1erleki.ir;llk SeT! • Ecm rJ bi.l'irtin !iU Ui:t!rl !Ill..!" dwdLlguni l:la'Ul'lal'lda e-lektrik timhI.l!aT'l,'et ile: \rasll olma.k i... l.crneni .. , r~iyece!tiln, f='lt~rsen bll" kere d~ hi~ bir de~i!ji')'dilt blHiul'e ge- .;el:m.da.bad mukELve.met etrnek i- dald ileri. me.v.z.il.erhll.me !Jiicum 1"Illlz ta~d;lll fa.da IJi.. l-tlyn'h.lti T'u"t'V;;:Ui obl1sk mccbmiyetindc· ThllIl YRll::;ll:ri lme mii.~ .d.e E',~ de p a~d9.l'!L sol'.1.. dCr.Il i~. til'mi~ deg.ildir. Her:iki tarwut olrl"itt.z. :{a..r:lr .... ~I'\m y~lmz FUhC;il] emir almnm!l~la.l:"ldJ, Yiini fa~ emk:rs~ de F'ransu piyfldc top:sil1Jz, 8w~lan muZ!1ker;; ~'o1iio Artl.k s.o.br.l tilkellen 1~1.zet!i niibeb,;itcl"i, Hen k:i.I':l.kDlJll:n d~,,mltlf'. B1ltI clall ~ e1ekl'ri'lil. r€t'llir .. , ]J~I:' bir ije.l,i[l lay_met; ilit. kl:rvvetlcr ka:r;l.Sm(l;p. blllWl\illSU ::tte~ altmd,fl "K!.7.]liUlya" istibrol ~tmli.'k ~steI'!'3Eniz daha brq,hL{ l"]Ier"k1i.sl: kablolanlllda. d.a. eJlrlmIi: Wi yipVill'l'i!l C'I I,h, ~:~r::n rnul'j.twLrlC't"!riye ge22rfe.rken Il.ra srra uzak-I du.I~L3rI,'uit mad elmiyec-c'kler 'l.(LlV\,·Ctil o'Lma.ga med:l\IT.,lInl1?., (]:In C:;)"PigtlIX .• cl:Lt1 ilcrL gloi~elin hkil" \lC mi..ll1ICJ.l.i:t,1.clU', Za.tL~! UnDl ohn. Bll.D.lan:n ~I'il - P€:-l'Ii aga, ;!!1!f1\o)a. 1iaj:)t;m p!l- tan birbirlerini BLJ, C" !ierre ke:ndi,gilli :ti.\<!1ret I?goriiyorlar ve musllici me\'ziler~ geklleookier(ii. mc!,]i!~L ,·iv. ki Hitha-..· .hila .tnzla , " oil'll U3.Ilkla c-rJ( .I{ bElII~ hicitln 'nebi" bir dr: ..l("t J.lmlllJ. me'S! ucuzca. ~to.plb.a.k ifeylerI1atJ:a l1adiren sclilmla!JJyorlai'. t. " tr i. fill me.'j'lll ). cag"nJ, Bundall! da anJ~yorlti,. ba.f)!LM'.mrir;Tlne'de lWyanla.r bU· I"IibirindCrl aylfd elmeyi bilir o.?rn:Lcya,n l,,:H.i~j Dliatalea ull ki df't! dcgHrlir. Ate~ teatisi pel~ nadir,en vu- c.a v9.zU:eleri d~an 'linkii L~hht~.m' ra rne";.;iJtI e'sc:ri mt? diyc sm'maltUn tUB c.ebhe imtidadmca bilcl.I!m.a ileri hare1 endini aR tl rill 'leknitini awl"!!)i bi:r \'eolrln t';;I1U h v,darJfI <:lbulr bfr latnl,ml~. 3 - M'J-mleketillli2lle Bm)!mJ ge~n Bll sual irlllr-;:;]::;rnda Imll ,geJrne-ktedir .. Ttptn l!oetini sadCCe geoil~tjrti'l l.tJe:n i- gtt,;hJer. Bu III.illt<il!;adaki tclt bir cl~hk ile li3:d~ ~yl.er_ mlwai'fakiyet hl!ldnndaki he- !,,~lan ~atJlan l{ul yil: ve l:a.blo ya tum fotbriQ olmaIlIJ.:..ylstan birint:i e3-'!UI sontmo. oore-tti. Hn.lbllki l~y~h k~ • FnlJmnz taburu ile bh tOjl~L1 gru. 1 3~ de t::J.thik e1.mi:;: oJ;Jugu !Silbl~lTJ .:llt Y3C eJ~bilec -gini ~i.iy- a da 'biJmez; bilmez amm.a ll~dllr Ji"r;r.tll,;'I2: • AI0HLn ~(!bhe."in- pflnt" lLaJynnllll"Q kar~l. vaaiCe- bu ttalynnlarl \:ekilrnege rnecbur di!~"lDdal'l btl mllddeleri mrh;h'lI t~.k..'1.ik tamsmi 1 - tm i{1 i 0 Z!Ijive-nler onbr olmu";1in~ id.ha1 ~iyDruz, lhrb ~J1!1.iyl'Ol onUll IlediigiJ dcui.U~tU:r!.. hiik- d~ old~gu gi be .. HUH] cl.., 19.'19 d.:.i. yaptlft b!6fh"l1 Jerinder'l fazhwl1u do. y~pttlar, eUi. HJ1i.W~ Q Ju 2!l A.g:u9 • wlinii 'll,SLlrIlllijo,.,) I dah", fazla bir tiWf )I'p.'1'H),orbem 'bun:dil.l,"ll'l te~ g~~.Ham anJl!I 1.0 me1 giill U (1 ii§. f.l1fI~ld:lllle muk:lv~met gtistenliBir r~yo b~ri tOH lie 1 eyltll acnu.tnd.dti ru,;I ' duo Multaslffi bu l \lIl ~ ) :l..tnro '.JelC'lim i;E<, bCIl! d fiy,!IJ.II:1an Jillt.~ilt~llln kllybDllHr,lCtlrnr.l"'11 doJ,WJ .. IniOhDnihayet .Qte~ a!;l)'or: (A' \l'e ]0r, h fltt! rm.lltabil t.a.3.rl"I!z:.1arda J-{;'I~iraJUln 22 lOci g-[m.i ;;l<l.:It 'g:l:;;e do~t olmlya.n htl" R'll~YJ. !!f'1 ml:!jitir_ B~nIl.CIl[).ie~ -- e'ltklri:, b~l~ m!rlld1ll1nlUi~rt'_ lng-liz Bi'Ze oyIt' g~Hyot ki btl kaplR) ma1!'kab sivri t.epe1el1l t:llr- bile bulu[u~u1ar. Yag.lllu .. vc bo- 17 y! 35 ge~ Oll y ordlUlUMUfI jlii ccbhr::de h.a.rb V:::Lpmli.!,o; I(or-I Hn'i"ibaDartfilo.tallammiil udc3e· h'~rafll~1H ;[cHlLrI f(.:Ul ~'Rfltan Ji.:;'S.!l.nln deJiigu dediiktur !II lair m wTe:...eyi hi.icum.!I. Sel':ra ara:smda il;ie~ muha.rch~i y - bir te19i.z o,!ler-.a\.ut'ii.i [.r'l',ll ili Lma.!.ki Bitleri lie ' ~ik:~· Rm:rU:l.clan tJ.~ ~on t.e,jt.·bl!!rii<l ana oovle hi.ihrni.i. \araku~Hii "yeni niini uzatlnak jr;ia b balTi ,Iij~virlcrrni Lfo:hi,!;Lln.a l(:.L1'lil J:ediyor: rentas. gii.nli ayni ba- lIJ.!ruk be; misli fn.i!t bir tlii§- iw.ly.atU kIl'.:llannm tel!!l>! VRs]laII bd.ft::tya mal QJm'l.i. tlil. _, Z;"l.m •• I ~i 0:: (11 rasmdo.tl dah:l hi. normal olarak yanmruul taa.rru!':J.an :lh.kI;Jya.b,lirtli. 193 r-.eketi buyu!t ChilI"llia'ya kanJI miUU hl1~pa.llY0I."I.ar 'Ie onja l'l.l.Ivsiyle ya[nhi.n !:!Ul"SlZ hi.r erni .. 111· Ban m"m~H 8J'i!{er "'rmin [1_ v~r:iz ni!" surette t!l~n:ir ebrt\'J..tda nu a'leJdiJ.dc sli.'Fkc.debl.1e • hmll edelll mililde-ti bs:aftm:Ut c;:a., 'l:ekl'al' eyJiyor; dah;! erte.sl gli- "'eih "e l.lzitrnk~r bir on.1\l !;ardJ AJn.1llJllar d.a ~i[n~:,~iztelsiz k'l' Vl' mii Q!)eas;.l ihlim Uri Rltlet.edir. Muh;:)'Y I OkU},llCUIDU2::J: ce - b. . rk tehbesi yvlitu. r~leriT'li a .... Fm akm:edlwiyc-§tJ nu Fllrnier repesindeki C.tm::J. §lllll1da bLlIu.nuyormu~ hissini u- habetkilT'i 'I,"e'riyorlard.!, Zira her It.l;!nUi plii.nJ.'ltJ/lJ t3tbHr V!;l o tl!tilldc, Cekoslo"l'akYRY' rin ~1hUI>II.9illilb sa'i{'~e r,it ul1:ti te.~l ..kurle .. edel"i'Z tind~yt!:. blokballzuHl ii:al~l hJcl.unlar :lo'a- yamimyor]anil. leI" A. C. SARA(:,oli'LU flifrcli Jl,~;enll behemehal I;Ozti· p~r:pi!r~·a!::illl:J..kJmhilldak.i m~~t(: l[ti~i.ik bir d~ ~('!v· te~kil ebnesi de muhtWUeldk Ci'l"anm~rdillr:: ~!li,\lfilin IllY°l"· lecegini. Mlatr al' ka 1i S8:1"~yo'r~ru.-d!. h Wi piiinlnrut:l., gen~k M':lCII.rI:'l- }\~~3.LHl.BOn gilni.indeki mtblJ'tllimmi i'111~vbmlila c&u:ril~1IJ Hi~ :'iiuphc yok ~ribiltiif.! hu teE3]~l ii{iva lyelet d~vrinc- aid Du emird~ denilil'oruu ki.: .',Ri.i:· ,m ger-ek Len I ilenn muzo h~l"'\!f;1:'.lI~1 'ie acwl:nt! llardu:b an tLne gi.i\ienebilirdiMUni.h olm!l.ma.om ;g~btll,;> i.Q:}abhil.s.locl...i Frit'n- c~va!'l.me-rdQn~sihTh~rlul{ !:Il'lllne- kfllrnct ~le-wi her nl' bah~Ula 0- ih1llfll i1'1. uf ru.. bi.:r lriLbtiIi. cnk !i;i.I...'ldi lablltt". ililtd.1II \'az c~. o a'1lvdl tlH.: ~ilbhe yo~:tltr ki. n38 lIlZ ta.biy~ te.~l1illit!ru '\!'e H£r'j kakri rr~ li'1.ms,1Z • lWyl.lu (!f'!Jhe. ]ursn: OISUD tlliFnan topragwt-l. MURAD SenTO~l.U D:uilml.a, IJ;endi l~llIne G<!'I'lrbirr!. ~~lu.himill 29 Linda ~eJ.!r;.1~o"'altraholliml: \!',eril.m.i!jlo1R1'l emj.tlerin ainde tesad~i.f mtimlti,imUi. Taicegi h:lNli:it.b 15Qzctlemekl'l.:! va.I:H UWI.I:l. edlHmesi i~it:1 ilell.i ilare)~a_''''YI ;';;[II~ €dee-aka. ge,-.mi!}ti, li'rr'BJtt zuhu:r cc.ler !c!lAllIn, Gya Jart duml yeuld~n maiuyetilli yoldama.:t: iqi.n yap1ll.- mrulu trir havad::J.. F.rnren.Ja:r bir two. ijiddetle davam . Hmesini • asll .. i 1!J39 d::J. yliihin binD- m :0" hunu yaln.lamu!.r i1~ervt har-If he$ kl.l;:ll~ yUkaelmi~Ljr. DUn Jl'1,;- malrtadl~'. Hemen bel" tal"aftQ e hiicmn y pml!jlar 'lie bir 1m\< c.sir enu'eLfrl\l,;:ktedir, Tel(r[l.r edliyode Lehi:uanl istilii. el..ew.i~br. l bit. i" y9,pml~br Rusya ..uiS;lI.. 0- :rake-ode a.llLn 23 lira 15 km·Il.§. ya b4r uJllltatJil t.narruz; ya.hud g alm2.!j1lardl, 1'1l3'lll: Her ne b3.h -3lD.:::L olurst'l otHub bi~im i~in on b1T'~y ewel no. !~ ~Ii'l f~Idy,·ti bllIulc,Ir tan mU8.l1lclt2: gi..irmfu iir. da i5ab~Ui biT to. ~ll ale..~i, dtiq~ M:1rm ll':l.d.:ln lim3E11J!1J:g g~l- Sil:ib~lz bir e.sii" mtJlmddt:" holnl etmi~ olacaktl. H~r iki gorunrJu, Lebrstamn mirttenkles\m ve ihtijNU' edil~C21( fedbl,.1r======:::::::::::=====--== maru. ~li"lnlmege mecbur etnl i~ - bir \larhltll:r. Esirh~t"~ mil.!ltah • t>JdJ:l.u ll1LZd:r1 dikJ~at.e :dnmdu[I vak'an.a da IruUan.dan metoill!l.[, m~kte olnn :;0 lo..,luk TroprGk 91rJP-C c;alllWiliI d3 rnZl1na.:ro ct... --bmbLrinln ayni lei: A,ylaJrca ·u·· D1lil"l'ij istt.nnllytlr.!",o,. tir. artllr blJ.IUhem rn,cv1dJe:r1;; sol'll!.ll'lu';); ... mn mntijrij cvvdlU. ~ H;r.y .. ile..rlemek l&umllT.,,, 1" 11 III u- miiddC't eanaFJl nd (). AJ~ daJ:r. 'OOD.rrl kaybt'diJeceJ.r mlrit 18 Haz.u'AIH..J1iL1l 21 ha<ll.rana Halbuki csirlerin so]'nJll1u.,,~ daI'pl'l~ '1~1~lanu.da ibn mu.l\iHilicurn.!!!Ir~n I}[ddeti blJ emrin :rwm ClIrdu.sumllD tooTh: i B~ferbel"- 1(~lmarnt!Jtl. BinaenA.lI.!'I,'h L~h kadar yC'1I1 bir ht.lm SafltJl.S. ileal- Dl~~U!.I1k~m me-vki millilIlini 'Ife nnl[]'~llrnllJ o1du£l..i!1u i~b, t cdi· naMn~ !I tl~ olall loir ,8d;atbk yUli,gi ve k:u'tJ.J"lajtl.llIlliO;:: f10kLilar 1~Q.kfrm~tl 8:erHI'lC ~'1r~lo.'!'l iBt~. \Ie n~ahalti milnJ::~l"id ban]> zilmlen l~fl&1.yn u';; , "Ie 1Jir un'!" fbit' yenur. E::Iirler onIda ~'ordu, Mont Blau("dan rl(!niR da ~]ioo tahijidu. SQtlra . burnIIJl3k tUel"e m~lnlllfll:l:,!jnl ~(jlHlerk.ll :99.,...1 ve \' fu!'nt itilltlr'iY]1:l 1m- mevkie giriui,";:~ bu ~f('l' muba.laflllr.Tl iJerHem'~ barekct i biT I .a.If lH1dar bi.iWn cebhede tOp!;ll ate-- miki:det Bul~rn tesiriyle oUriilkmeM" 48 IHl;J.l l£.... )ILhur 'I.Ii(lsaat j,...inde her im yWlIlLll.;;elt;bi~ S:'1.f0t Pc}<Ja OO[Y01". ttaIY~f'i Imv~ I reb~ toden :L::Ikere kj[lullaya{"alf Co:: ve: 0 zum:\n nile- Y::UnI:t. t:.am lendikten sonr& kamya dii~I" l'ii irJ,JcUen.di. Ha-z.llanl' 22 sin;~'tlL Fi.."lIr\hiy.~tI hmz bulLmmaY:'1n bv!' velieri '[i"l'alUz 11"d rnevzilr::rint III yC'r ImJm!lml~tI, Bum.U1 uz rim" deJl 2·1 iill~ kad~r ~iouel1i 1",- Hen klLZa m lhallinc 1I'~ D" Ij (n' gO del"'iI1ce. Hitler, Lehi.sHLUe hed fler·ini. kuvvet goltIe g~lt '·ro.k EI ~Lyet lul'ul:tru'l1 ruzyollut'll'Im Ernel metilrii. braIl'l"Wl'ezeye il:uIDlmd.:l edcn Frafl]W! .;!bcI.:r oluu. Sir fnyij FranU1;I.l}L. sayesimle1:>1Uin edebiltafllll doiJ_'uriH.f1 uog,-nYIl nnu~hu.dudun gl rLSjnLic 'l"i.icndr:: geUSIZ z:abuti: fUldW'll kurtarJlarak ;JeIi£<lde ~IZ i..'1Lihkiimlal'l VI); mi.i:.:htblrcm m'li~ (ll~ iill ihLim:l.1 ki 0 radn k~mtJ.l ,glf i-';fffi 'k Y'JJ ~mda fu aJiirilml~ }II Uka\\!h1et rn.e\ozilerinc I Z!l.faf yQlr, biz JlIlllmum~a getir-jjl~. (SoJi'u OOf/" ~, siilnll 1 de) diger lLallSl~ bir .... uv:dfnkiYllltin m i(<J r mHliI3.raabn.'l raf:1llen. nillah&ndl kn vmn IIH!m.inde kenruai ne 'i.t"t nJlJl3u.nu Cll"hif U!l11 a fazh --------~W. bil-ecegu J1IllVaffakiyet ile ~kti bcldetlll",mef.r ]~araL'lIl verdi. ':It [';;;; fa eder ve ~lem.1'1.Ili Q.1urdlli, FaEylwiin ilunci gi:lni.i. ogl~~l'n MACER'A kat. dLm}'l'l by. d!lT~en 'li:enmsonra g~ vaJd~, mUI!i'~.na. AJnIflnLQ gclince, baiti AlJn:'Ulrkavltll malun!nt. 01ROMAf~1 bu milke-mer Luhra:nhl.rmw yo _ .mall hi.lfri:tmetinirl m rmI ic:;;i_, ba.lj-...;tuli n 0 bu r:r.tl.. ru.lmagn b~laylnc..1., ~ent.! "[sal ilrud~tl~ ~ yete gel"ecek'Li. Milyonllll'C'-ll Alulku[I lradi ha.rfH ..., )jt Rtne. DJgt!1"1mu."l(:l·d lair' ~iilUltk: SI ~I;I!P ~l':,,'lr>yi liZ, Potu bir F:ey J'i'I 'mnun (JIIRrn.k ['::that bir nele:s YQI-dU. Ieray o;-et.iI D n a.b3 bl1l1pfl !Ian a bk d.aha slillperve-f1I.llIe bir cothm. Bu nut-akta, - Beniml bElrrlber geLln., de,li. mi oldu') nlth. _ D(IMor, t&hrninmize [;Qre dijmni~l'l.:k i(opril ist.iImm~tjJI _ ~Iayata mlitebll2$ir 'hi .. hill gd. tmi t~blii !~i. ('h':lmber,L'1JI l\iJ'lit:.I!Lcnin - Al:ll[],.!,.. Ve In.lJlu dtl:" ulimez Kr filll 1m' 1'::, ?\it 'zub.rah: '~JHlgmi.z Inl\'~I(li21 si2.i bu z...bir Iu.: Qlabi1ir'~ den gitmi ... mi'jll~roi. TtreyaiJ l'Olrine topl lUJ1,Ul'lUl tl.tl>'r'Il hilkUml'tlnm de f1iddl;tli bie hanthtle Anton- Alllll,; ,111ol.u:\wlI. &ndlo! siJy- IlU"mllllln -ttl gibl!.. Size (JyledigIDl gli.n Inn'· - Filhukik [I , bLll'Ul~t clg-em~ DesmeT' i~tiE5na edilirsc. bJr ,k nl,' UfTg akdl l1Fll{kJndolr; yonll..ll e-linden kurtu~!ll'llk lleri liyer'JJ..:),1 W{!t )"ul!. _ 'l'rrlm, :o:ua l:mldll~TnU7. avdli i.Jir [41k!\k,iu. Fulmt hast.amemi~tim, gittlkl;c f'R;;'betten diiiJljyordll, tekhfm . L.:hi:lt'l~1 )If illtJJ:jya tu"Loou. l::iOkiiWIl lou:.: gibi ha\,li.f!i.1 Vc- Jl;;el lilriye-l'cl~ blr g'iin U·,'- d 'rum., dUn I..·~.,u,.~rr~" bir :5llnl11mvl\~iy("ltmkn !Jllrtun all utolllobil1~ri[1i lml::J..D:alll poljs: Hitler' nari imk1ti:J.olml'l ileTlleme rnan.lz t:ll11Ufll !1.11 .... llli.hide.l('e "0..1 a.k!Jw h~'1H)U ~dlrd~. Tl;lhib ~- vd Fojiin tTimd~ IllimJ1g1 csrato klJ.ybu.~!:I~1 llle<llekcl:::L,~JarIJIIIZ- mbh·jvli' HulMjr'l olmal[ IhtLfllah mClllilJ1 U s~i1:e It:.U'J~b: \1,.-; atJlg.Hn.hk hev~ini.m r;),urm::19Idilmc:ktcfl. kl'l:rlt.trJj.k l!.rinc lIn~u re~\~j;O:h~al ru:.:u G,lmdu. Vc !H·...Ik· d~n biri~1 otrrllJ.lll ihtim ...i 1;01;; 'f.,'tlltkljvv..,Ui, l Bu (:e{:e Slmt On!. cl[jr;rlll na imkull vel"i~ vuhm ge]e- vlllvaf::J.lr<Lt e.;j~'ml·~-I': ell" Alman k~""'etl~r~ Loll tollr J1d1mndnn hO~'tLI, Mc.Lul .... enlel'i Im\'1,:et iilin h bjr feL1,rn] dl'!!Y~l'f: E€fildi. I<f'l- klw'l,<'tli. tJu "ilh:;1 J::.ori:h!li'r Akllhi.! hll'iicnbire hil- fbl(lr g,e- yjl~l.Jr r~g,... . 0 ~ h IJ('n l:lilocl'l~ hMil5eleri cndi~ ve huyf"ltkoldild"'ri t.rLkdirJe \''\:'Il'c-ti ~~tliil katlar hJ:dlJ!tjll~u.. l{iIlplSlg PICI J{UlTlI'I Jiw'U nYlltmaga. llgyjn:l? I 1..:11 WI'e. de,'dye idim_ BooWli !i~il' I~i l'·t He d il!'li1rnnu~ olmak icab 'ku'.rvclll;!(' hUdtrd..larl gCQneul:1Il III ldl.i.tledii. Ve hlt';lm~l]thl:d;J\ a~r:l4M"IIr.:n, bill:' turuftlln OIl: _ Tabu ~irndi_ O~'.DliflOf\'Un 'l , diYe 1J=-JlrtlL !,Ie llfiw IqtlrlJyomm ... edN·, Bundan ba..~lra Almanyae - l...IR! ZUlJ'alll C;Qcuk ;::-U!'l- hMtu.1illne8indc!. ~ hi' - Demek ki 'l"k !::tEl.t rain m~i ve Lkll~ll,~li vaziyeti 0 e ...... lkJ.ltl.n n.yni glbi tcliLkki eu~- IlYfll"a"k l':oendwilli karyolllnll'l tibiTr2>I;.egini. l:iilJII'll'nrdu, Y, ell Zl.:ri~e nUL y~lal'u Iyidil·. A~lln'Bm, Di)'Lln1u. Hcr !.It I z~l,lI:nl.i~ Inernuru, hffiiUanlllHi 1la ;Iyt:t. t hlik Ii ondJ.n e\'Vel VC)',~ lam 10mrn htl" buM il.l. It! dahili yalmd b· lc~ II Faku.t JiBeI t-l('IJ] blr pyretle kr::'h t.f!i1mlPye g;eloerek beyaz bit" mlarei? r yll b1rllkwm~ Vel soJll1l.d 1;;1bir infil5.lt '!,.TU.kU.O, gelme.d.en il]le- !:IOn d1!.hkadli 'bli} ilk harb fl:.'liketlllrien ililtinai<l drneni.n (!n ~Olll El"lea, !l.ab:.J.h erltellden lmpici dim lopl til ve ilerhal dbu;;f'BHlI yQ g' ·r.,iIil or, ¥.It.ngl.n ir;; ri. ind~ 1 Ewt, pek tehlik!;'h!" Bunt\ kll n (LVm: ~~ hJlerin .u'8bllar run rill bu BUrE~tl~ dcvant edebilrn ei ~ 81 jdj_ !i'aka .Almn.n huh"- Ital$Dn W~I I. V@mcrdiv 11bl1l5ltI- giy~n.:I< mer iYenl", Ul.:!lIl lli;ifl{:, UZllnrl!'1 adam iJlil g1bi dUfl.lyurl'ugm~ll, kenLlLsmj hlllylurnmK i- ~ IT'k..rl~·I( izlerm.i 1m ' !ilJT11Il~. ~d'·1.<l im!tit Blz buhmuyordu. meti 'ilt.l[it. kaldl. dwl b guru: - M~mazel! Madilrhll]l glLti, duo [.'alr t y!l.UlglTl ~amUI~ ),tlk. I'JlI dimdeIl gr.:'lel:lJ yj;lIW~'lWDn[l M~r:~Lin bulllnC:h.lSu ~C' \'eyn OnU.Il VC' yanHldb.ki lerm "'it· t:aa:rel !.., 11 1~\I~IiCo.1dljudJ~tmfo..rkeitlJer, ru- (;mm olnbllir:siillzl. cI~'urmd.tl ~:1l'aru til.i,k tal hi~ I~lr tilu;c ~rtnn nlrSJcabl .. n baklEyluli.i.n i.i~i.i.IUCU. gi.in[j erju~n. Ji::;e~ ::;u~rayar~Il1:: - Ne .'ar.' Tl\.IDlJJ\.i\.']' \l'e, bu daml o.l\1m ~£l.J."'I~1 (engl.Dr. Dupou'dnn J)'uldll. r \fe' ~y lJUirJlIlIUl,dl ml? nundlllJ iki .'1l11:d31'1 en catibj ~0n (~Fl.l.:mllleyin M.a.t tiijrt1..al' Dl)'l] oovab v~tdl, BaijlllLlLlf(!t1.i~, Rj"c. P'aiS£li'Y0 He I"IJ.~nJerlnmcll, K<I.rl}IIll'l'1l1dll. t M~mlin ~njlu[](iu~.~ m!i.ltlRlllegirt~ A lYlr! •• harll idi. Omm. lil;in iftte 0 dlt Mfti~ni.f1 hLll~Cul'l~ll1ll.raflnd)'lI1 - GtJ.buk o.l:illlUl... ,'l:1mce. dnt"rtlcn emWliYflt Iwmu- h;u:itlu:tsill l-'.o.t!l.ll, Meral uIi. Ul~Ii", I{omi~.r onun hI:' ~f'knde - Blnu dU.rlJr mummuz, hlhElrbjwn:ih ctti, :'itl.bJJolleym saut doku7..a.Q. 'hnl'oCi • G~llr; rui'.• c:,ti7.1e1"ID1 ~1~WJhlrai!erin gldl'fC'1i, .sabnll!~}rjn Af}~r;Dr. DLllJOl'l; bQ..l!ltaalmn zehirlL 'artie YllttJg.m gO:ill€nli ve 18'- hln im' If£:"}'in Uzcrin.e )-·CII~:U· ye lJ.azil·a-e hll" millli:kaL Im'l'ar-I t'o.k k!lPlyt W(tI. HiL~er yallllLd Rlbbflnt(op, k"rJde- buJllrlfLl1 .o.llnm J16Lltl!lIJ.'l::l ilm,- bir I!nllyiin eilj ·l{~iy()m.L vw.illa. 21m ~h.).1!1il!~MU \lerdi. Ri,~e. !Hil!:. hUjllu'nirn'k ir;11I ltJ.hmll.t al 1'11.1 eI'lIZ boil' ;,:,aferd.en ziyade k nh rli.!:· Hatdk81~D; ~idde11e Kn.1l1Cl kadm: - 01&11 ny- hat lfJ· cUll !te: sl),le. iDldurillml'lk IBlendigirn,i ve Gllhbil'~ RrH-!lt.u'dJkl.an flOlDr:!l i¥Ibir hnrbi kencHle.ri .il;in ell mil _ urn, 00 ooll.tte ItB l"iCJye nRIZLt~ ile (iunu;;: mu? clive gilrm U"l;irj}'I(; bir 11:bag-. dJ, N;e - 'Ctiaed Il. redo, Mor-gJa m~'~ bu maYliru Irn.v,..etU bill" ulkruold iii nUl lU11I1rllli.!. ,egilJi. rema..'11 ~fl.iH ehll('k hir Z ZQI!'- mWhl1j Yarabi:li, alii, Ul,villh mu= I1llfliliJ bil" 1lekil telak.ki e-tmi'J 01dl e 9 rolli, olabilue.r;iDi sdylcdi, - Cfl.rib ~!'y! DN. BUKum::: u 'mUJ\l K().miBel'rn ayal Illk varnr, rnll83larr.h molmklf!lk l<i bOyle ~ 'DMln:;l. ili¥lrulilti. yo PoL - HayU', adam i.i,H~ dl'~i1 hi, Me lin 1'101Ir.olu.Il'U1l bl1,"k ius- tel! 'rlek i:tJ!l'ri. KUrllllJlUIli c;:amur ( rlval") re<l&l.:t trn~h,m.li. Vo,I(tiie Bee ,( - Ne diyoreunw: AIlu.b ru:an.m.re tit! 1. tiU;i~ h!llvadltl.tetll mlI1dll b'lr '&nil ynr'!JI1J.J gUI'LiIl'i. i.-;iooe mi.i.kemm. !ell garu.ni.iyor.
&

~t neTl "yen! nfzam .. hal~luDdlli diink:ii
AvrU[lll.'~L'!I kurulml1l~

ta-

baslaId· II .T ' .. as. blllHI.,' I
511 -

Kih;iik ihmaller
• i'

- Hayd:i .;acuklar, Blvd'ya '091gthn emrini ,·'Crdili:tem SOD..ra chi.~ .. m~ klU'gu.nla.n altmda ilk .onOC" keJ!ldiBl dI~81~ ftrladt. M:l.i!!tahkem mev'kide l{alan I;aIY!t.n e· siIden; - C-e!m, gelin.! BIz ]k~_l'IIt. mye ';11111.il.!Y OrlaNl. l!;te Ilaiyan - Fra.mr~ cebhlil:~il!ld~ bu civanm~]"tlik 'II'(i d~-

Dun BeYazLdl&

~1

a.

I

mU'·I!s,a·i

mill

I

I

--====::---- ...... ....... -

AI~~n fjY,21thlirg yu kse di

motUr aza ·Ifrdi

arne

---,,==,-;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;-;.;_;_~_~_;;~;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;:

~:;;;;~;;;;;;;_

I-=~~..

AwnK~n~~·

I=========~==================================~ I
~"flon~
!In-I

Mihvere
j

~iddetli bk ihtar
lB.~ tar:.11 1 11"IG'iI-c;l

-

Nt) vakil: ohi.lID. bu. t scnn bugUn?.

:i~'.

2 :;

J

Qen i'-iIli ~.itil'l~('c.l{[, _ H::l.ydi dal be l.,

I

I

dan s... r k<!,J~~:lmla:"·1_ n ,. ~ G'ilr"cA ,1I:r 1 anc he; ill;..H. i(iin ~~ ~m;en o I. 11~L~g - ]'k_a OImIlf)i.U, (' J ,bo runn, en . ") ni.luyunlu. Ha.!t<u i C;, J. ydnn 1:1 d~~tin~l..:l~, uralc lciclI haregibi h~·mm.l ~3.I'"IlU';' lllbkt,,· duo kcUer Y;Jl'arnk ha.<;m1ll1 deniyoe- Sen, Kubu(' Halidi tell'f.'U' ' 't'1l)"ora u. du. ll,;x'l'.;iml~n emm niisin ? Colak !leO' gUI'C"c.u1dc y::1.p'Ll~~ Col..1li Molla, hasmmm no de- Allah, ~ct etti jse..• g.ibi, CC)~~k !;:liyle hElSU'lilJUfl CI.lSe. leted OWIJ!!.'1l1H1 dart dnltik9.o< lLi~ ._ Jl..t",nn og:!um.! ... Itll~, bOrl£ aini ,dOJ"l.Ill.~!j, cmDiy!:1 :UiOOa. a.I- da a.nhur...!;u. AH:tk gtiTe.~e g-irl k~llll~ah ... BUylit: ~~'l,emelll€'mJ~. k:Ult£llU 'yilz~ttl ' tm~, :1:'01 ml=k l~lUdl, IL. kol nn "~i:.lhyordu, ']'i;'\SmllI.J.. 'bakBirilcnllirC'. C'oL:Hhn basnuru , - H· :Ull~.. Biz IA~il a(lal1nusorUu blle.; Duull U lm.lini bU'ak~ m{>~,..dlUlda ~Plllal~J In.n%.•. 1\;'-11 bfiyii.t: IH."nl.l~ . gO nler, blr lonbllY" di.J~ bi1e- ~Qrlilldu. Eir iki u-Pll'ldlktan ru.., s Dl":l. b' na a a ll~ - Eo", di. l~hlnna r.!lirtlkhlt C'·gine knni olW'hu.<b. F;a!r::lf, Kanbtlr Halid, <;0111.. • - Haydi usta, e!. ~Sk: - in ilJiinSCI:lJ d:r _.:l tin r;ok kur:mu '1;'1'(', l tik bJir g:tiCob.~11 bu, f1nf:u::l ManaID'r' dim". rCl~i Idu.r;unll ~ErC''k klffi.disiylc ile dolu Wi. Halide: g-iir tif;i zaman l'll', go('l"('k,.... c C'm. _ Odiyof'UDl., It()I..f", kC'fldini, De-Uri ortaya lei!" VoJiil :g"<::fLe ill! olll1!:l ~~1L"1 iJlolkn ,C,fIdell'l-CK i£tiyordu. .k.. ~ l:Iun~"LI, Hele, bu ~ ~~lua dn'I"Ul}u. H:;.lid .:.If" bunu &.I1laDu~tL O~· _ tyi elur ... nu tabjye$i'l1~ de p~'~p!zt::J k:\v· d,I~1 ~·12'.d~l'i.lkua \'3rml'il g.ibi _ IJl'olJ.;J::.J.r,·'2hrmda l'·4ra r.trul;jl hulunuyorclJ. HI,. 'bcbl~. bijzlilmii.::;. hU.':dl"tllll b kliyoMu. It I l'l.lLrJZ. K:rnlnkl,' Halid hasmlna lI" le CDli1.l{,baElIl.IllIl girdi. EJeWiC }'Ilpml),c,nju_ b"aghl.r v:lZiye e g, HI' geimez, 3f1attft. baz2 iLL;,"U ('ai, ynl llc~~liHJ[. c:l 'rule' urpawm .::ilrlJ 'I:rrrledcn y3.lll[luaJi' .nlt:;l(i;J1l ~~li. Nm<l}ct. giir@:i {;iiniJ k.Br:wJ;l!JU· Ia..-iy!e !joyle k(.)n'iJ.~;!IODT:rru.l: Ilk d erli!C UrJ'.::.niyle Halid, ~,!dl. _ Bu HWidde 3tnJ ~'olt." T:..m. d.P.leylh yalilllll mcyictmi!3ti. P...:l.lid, ~ol":: b~l-enri~ t~·.ij'i; .&ml.Sl i~te!. MQlla ya.illlm. ,itmedi" yfu okk ya \'~rnu~. ldml'01ll da _ ~imdi daha., ~l1hJ~ g'Qt'mf'C.>hktllJI l':Ir)' tizerirJ,J(! i!f.li, C'ola.k. yrnF.l' 0 Ca.I=========""""================ lakll. ,rl gibi.., Yay ~iL .. C .' . u gibi j,jj, IJ· "l r. rncdn:£e-nl n g'I.Hli~ I._I'§IIIOQ! 'Ill do UUrInu!o;tu. E .:tfnle d.e 'r:arC1. :-_A! '-';'*-,~.-'_;;- ......

.D. _.
-

_1"-Q .•,

Petili, :siz n '·.Jkil - t. -

dili ) lO,.llln el In.l.w lli dona nrnaSJ ula 'r HUT. SD.Ifiliarb t;'e iled gilte in iki iljoh d rn.·ltti.r. lfu'y~c btr devl~.ti:n A~a.~.:{B.·
QUl1; blI"l.!

dan I«lrllu~tl olOTmll? :l!n[;iltere.
ye Y31·(.iJm eit.mElBinin

o:;.d

lait IIXnNlr

In

bt-

m!ID3J1!l IIlC- ,

Ynz.;m:
cUC'biyat: 'J~I 1m liti etmi hAU - okll1lM: i~in edebiy:a~ kit.s,.m Y'oL~ml!,!ohm MIthiddln Birc,e:n, ikj lie- bit· I SuIll Pesta) da dll i1a''alHn yltZJyar~ kel1mm:k Emliill1Yct g,lrmiycn bir adam, bu m~di!'leri {:'I-emegeo kalkl~, I.Iubi!l&n B- ~ kiinalnd Ibr\.1~1: bir ~L1A..l'Ilr ::. buluyor,
Ylll:1rc

Ll ~ndc idi. H ud, g~in t..~bi)"etjJ]i I.~1".

t-:oft:.l1y,< O)'Ull kaptlrma· ~ruls:acak .. Gnu fllmt bnllluJl<:.a y 'l'\'2!:!, y:1:..V:lJ1 el.c(t'k. \. (·k 3:1!!IZ .. i.:.cl.Idilni.t daf;llaca~'r ollLlan sonrtl, yC::llf:'Celrti aHdin ].rurdugu tabi~'1: lila k{JllD1tiJ.ili. .. ~clB.k OJ:lcak bu, tabi,l. if' Ue [Ii ;;.tup cru:h::1l11lr'dL F,. a.t, Qolak Mollinnn l:lbi.1'E- ~ d bi.i:::.lliLtlin ba~~:l. ~J.i. '8 "ell, ~ On Ii k~:a i,l;;in~ ll~~::.It, IinlLLk.:::uz m.a.t!: 1UlJ etrnekld.. . 1J i molb ~o}'llIlllLp (l['b~' (-11'- j a Lla."e, peS.IZ\'. bif!: 1I~1.!08l:\~ -I
IIlJ

m~tu,

0n

n
(.~fi{':

s_ b21~I::_JI, bitt· ?
t .. f :; 1hwli <mYf~d&.)

imta

m~\·l.tilm dil!jll'Ull1 Uu'01llndlln ilu.ndu file de mlll:::I:vctt; tte (11;" 11'1 ethlcr ye bUttin r." h~ hec;~ a1y_nlar pe - Ul'lf Vo.; ],l3.fif lIIl.u,·afIakiyetler eldl2 ' t\.ikr.

I

l;oll;mlu. 1 hF.i.l'b &d.i~'ordl:L Ell 'IIIHnt ka Q: t;Cpeh;ol' tt:J.1YOln Wll!"al :-1aL'l!flda bll.hmu~J"du "C lta!sar..l..:lr be. k> (]Ii' l'Ilub.kf;Jll mll'Gl:tc )'el'etfI1li.~ nili. Fransl.!. lro'I.ordu'IW m t1 itilbariyle bayli .zn.),f. tI, Bun r...gmea §ayan.;,l'l:ayd .il' j] _leyil:! kaydedl'IDedile . Hnzij" J1 24 Uncu glinii ~. k l;.akCi Sene<g;slliler mulwbil bir 11 ~ iJ I(ffiJD faFlU.arr Vtil tts lynnl:l:!"LO jj,I" ~de e:lde rtmCi oidnliian dar 1 .a~'i bir 1 c: saal .i~1li1f- i.stiTd l~lerdiler.

Hl:dann da 15 im:i

'*

larlne ~ olnc.aktlr,,,, So fllaa da !'3u.: "Dl JlTflZl f,u.'apr;.anlll mlmkldinni..n':hl1'l. 1:: ~ mam.1m..1Imrta.rm.r.~ d£;&il ~l:. u • gur Wha ~k oahf.imak. aB In TUrk elaa kel.ilneti:nn "dof'lrlkki:n blf' miill~et. L'tlcbiyut g~,. utbrm.a\· \'c ollkuly!:m.eyn I iig-:relmenli,P etmie v~ ~biya't HILI r nvA.c .... ~ hUI,l' ,ill kitubl y[l.:mu~ Qrm~t ~]jl bilgililoin. Ii"i:!:!, il:rfm.eler.i G!lJl't:.aind , }':J.v yav8Jl, otekl1crin "rl::l,rT IllI 1; yVllpab !lizU:: Iw.lk d - , fi~ 1j1~'f. r dan OkUI:na...<;I., f~]lanY2 v~ntasi del S-l'L 1iil'llyot i~j.l1k,~l.i. m~di!'? E. kllllLLnla hal ve tak) id l!mfOi ~I l('! cenubi lunHika Utin dC\lJet. debiyt!b;;l olmadlg:. haltlt" en ali.· t-eDll.ll (!tm'ii~: \: ,,I' 'I Iertnde ntif1J2 ~I!n bnimam !stimill dmiphn "c.y.a n.JZ mi olanlar vanbE; 'l;Ju d~'la.Ill!l Eu i.ki fIlua bnu~ n. . t.ffii ve bJ, ;rohJan 1unl'dlml'a gim1alen t:Ju- ~y nnll.r- un ak.fi dr ::mhil olmak lazur.Wr., l:ii pek lIByal dept . . glm -iiindli., iJCIn "JI'<lP a. keb· rna..:!'o. med.Jw~l.. On n Dll ey:, ;}.of nhiddlll, Bi.rgen ~iln bah. Am iJ:a alLIn, petrol ve bl!g- scdi)ror "e J'Ult;tilll1l bil" ycrirul ; meleri yay~ T<l VH.§ i'iJ..lhc:izJ ,]esJ, halliln, n 8. "I, omu.: ~ill{dlliYiu.an tJ.ltunltr da her tihli.i illl ~Iili!u:, E-m 0. m£.m ve .IS af 'lJD'Il8iclir J."·'imJislz. I:rir dil -L'Ll'ld~imlAll bie a~~ maddeyc aJ'ib, ~1(!r tiUli.i. WlllkullilFtla Dr.:I.p kalr_lderini ijZl teo m~ ! l.Sirlin r;tbl dllin df. uw digazete yap k I~bil de;'[dir" l,je 8i\hjb. hel' Mill ~f'\'cte 53rnplmi olmak }~.' Z'l )'«'myol', Bli. iddia 'ogn. mudu.r: ecgiz. Mb ~g]{ d unyn :lnt' USId ~r. B~Sel:bikte zul:tur I.: d{lJ} I Ycru lJ· :!"t::ruai.l!l bu u..li'iipllne ria!> €'1. l'>tka m.(!:!Ill'I!:'·~cffi mulJtn~ o!maulill LitiD ilShndan ge!.en TUrk b.aJ.f~ E!n.n) dIa:r hir W.lm e~ Ifru· Ttl tl"T l :'].llI'Wr, Yo b: j'.J)::;:J~'lLbile!:e1~ b:k m.~lcl~et 1on- lenni kabllJ tti.1; ~h:o )C1.t.i~im~z zama.n, l"Uldu'. Y~~If. fazjEL :i~UCr-1 tlele.r Jwym.1!I.~.b: He~ dill ~ . Ul:i.illi1n tmJ],,"llmnz, fai.l e:nci.im.ffiiJ admda hi.r lJeygt 1911 1ll~C1J"lQan millioteLi BTaJIllya ~l':lerl:ru.le M uhlddin E~rJrurtildu'Vl! 0', bir i,ml:" ~ nc~· ka Ili1leI:dtll'l kcl..ime a.IJr ve on· m~(l'nm1Ul·. Bu ml!cbl!..l'iyet to;: larda'~ OOer; Ul.kat '&ioe ~ok para I-m1JIDiDl&k hu:-:1lnil rla- retti. BLI l1eye1in i~indr:ki arbaImaz;. ~pt;a. ve farn(,;a 1z.aJt:~ y;ml)'OI" yol~ro orta bir G~incl:I!Jlan beffilfl1 hc~ lalll!"lm.; ""e mrkibleri, tor ;j 'i meyi 1mbul eb3e Amcrika ona !;Qgunull ilil iJjJerinde wihiyct. hi,. 1Y.IlZ.l, da tell 'k. f: ll:ru§ b 1 III J. da muh ill1'g;ldir. sIflur. ara~ tari3el. ani va YOTriDl. Tfu:J: klrITet'i, hilm. }('fiJti de tasdill ffierun. 1028 do [arsga cemile:r ..- IlluilHl, \.'6 Am ril-".,,'loa 10 ]il'lilyol'l J!.lrnO:lTI buyle lki v '\ ~ i1ti r ile J;; \jlk::m bu imIi lfIg:ali:r.rin on ik.'i. en ~wt §eJO[l~rinJ(l oHlun Qgr.eve ibir ka~ milyolI, luly;:m ,·,ar· frLkat evv:.1 Qcdifri. gjbj r:l ue bUl,lu,lt ~ohi[e k.OOu tlltao b~ Wi'- BUlIf:tl" milkemmel bil pro· t.ecegiJ. sonT'3 d.a ar:tp VI: f d dedlg.i vm:tl 1'"_ halJe 'ku'\nt, p.:I~a m!!I'. 1 .~ kDil.tiyl.ll 1l...lIDany~- t,.jH-,ubJ 1~ y:lZll1 Muhiddin. Bir--- kt.1~rin.i atac:J.g.z? ku\oet "iii biirriyct:, l:hiriye'Jl tl ClH~ gCJ1 CJkLlm.u~ lIludW'? Z-:mnetmi1Hll Amel Btr\c1an bi~ liIlI' ~y iiiBi~ an.ptuJ ve fars:d.an bi;:~.():t ilir. HeJe t:::min yeri:o.e te{i1l "I. yorum: oku ml.l§o~~ym., ornda lcm ami" oM.tlb'lJilllll j~b..'rb tili:flla::limdu amuilZ. BUll] o.nn tUrllnH~1a I \ e Am('rik..'lJ3a, Hd ijo: it}' tiidri:;e imla. 1 ~idoele-rjlilin ~:lr'et t:-O::"JJl )'GMllQ t.Pfym )'c, obn1~n kulh.uj,· 1.2.0'1 adJ.gnli bir ~t)'Jir. h!\'1.'elki intinnbdzln e \'€11ngiJiz, rnad:lut (.I1ar, 1- yn7.l1mla buiul!l. • ted ~ rueyl'l(}, I'l .llrn'~'eyan '.ri.lcl,ld{!gcl'flll..!i: mWta ]-"9lr. tEl) L i:. , lmJil. V~ g.r'lW1er' ·dE:.c IJl.L1! dugllfl.U g-urlkdu. t.it"JuilJlc~ tll. lrnk;).t c;..imhU.l(kulak) v.s.. ":IrkeD 1 yetl) UU)"1l'Jdc' hj!e:n: mcti miyiz:' BuyRcil;'i IlUi.\el Uc;wl>i.:iidef:'.. CUmtJnli'i. lu;-:;.H t h ltbn sonra, :Sllllfin d. ~ !;l'D~ "csil~ omcali:.Fu~b 1 n!:lCJa.nll'~ ~lk s1k (dest.), tfem) , 1-"1)) .ke'im t I.i iddiada ~l;lbulunm • iateI'mr Rt>j~igi1l.C l!K'1,;.i3'rl.nce kulD"'Z f,r'lIk ferillerin i!Jabsi i~tihadlaI'l (:.!d n::c- ....ii;imil. n ct.i(:~lcrle lra.{'bJ..'., Bi. ~,,;.k. ~cmlckcUt"nl ol~1 n.1i -llDanAmayu: r kilt .k.i ab bil' stY:J.setle. Ji.i.lptlaruarl.l\ln bn- ca.li almru:na Il1i..lmgdirdlL Halman; fo.ket b'llllli he!:' e! l,::uem (]~:l{U g,bl Ii!ollll S'p-oru1'l1uz. d.l ~ :'I.:.lgl')n:!t. Ligm SWl1aI"'Lnlda (ka1~), (ms.ballEd. ImulrtZI' HiD id.lirdanra n~(' aglt' ~iirijtiutan:-. dogH, eli] iilleri de 6<l1.:.t~ buJn en fuu:<Il ,....3Zet.el~I-iro.iz ~D m iul'G~ bil' i.t;Ull:l.m e1.;, l'eri l:m.i§ uhm:m iiti"ci kiin~t" du.,ml! hi ve nilmYl'L bij:rup bill jl._m_eri· v"s. gibi ke!iIDcl rtr :J.rtlk lZlJIl IlJyl:!ti hmke.~ b!mnmJ 01 !1l~.. iQtiillldlaHl l>nHru~War, lIIe5Cr~ ka :;"liml~I'il'lc !W.ll.i.inli ge{i~Ji. IlC-"hTikesi g~ireJl t&l:~~l~t" Hdn.: OIIllC='Ik, ilel iki emu spot ~uDe. IDo.l.&ml.t GIl:!:!!~UI.". Onl8.11litap do r'. buakm ·lfi7.llJr:l1J1a.t:lwim. r ga· lerlmJe debugihlkiiniill ~CJkf~'\'· 'I:!'I de'.... Lie '1:a%1 yellcr i llj letaDbu.rt li;yv·alki :c.in nutkundan ';:111 n.n il.llll! lu:;;;ali1l!l{ll;:kj ctim.hyriyet lo'erltrine b.a§lu TUrk lc:lg('1~t1r.· .Mu.lil Dil!rU I.ek mul.!.a !j'lH1W": A.rt.lk J!,J:r:ua~:i.ka !e-de cm'1l1JUI'"yct; vakil, 'l'alut 01. IUD en lILH vetli lalnmilililnru l'e-. kinde bili' r:mdunalJ. al.abilIHle~z. dec ~ a!!"ko.iktw; }:~eciUJ. I rcl1al'hlll ili.srnda tlegi1 i .ind~dit, dll. Bir C'oklfl.I'lmi1z; d::L ilu loT<llu E.me~r dealmaJt ~r..Ut:;l:'! rl gi1) H11 Li.i:tlli. lii!lt'lere r3. mnerd;: talr~'i~"C edlyurla . Eg-er h nill!. ailAb :o.n.tmalll.a ik· tuttnk, i7~1~:'lkan~lliliga ugntI. yok 1::1 l Ba.Iu:lilJ. IIlO1.."1.u liz. ~ mw t2.~ old gUlTlu:z nBir'.nci dcvrodt"ki ma I mm 1ii:a cdib :s.ilfih a!nlYo£sa bWJ.\lil. 1. r ilikkfJ.t). (na:.:a _ u.i.ktrk. rap' 'e far.! h:climelerini alaL 1,:. J]~) l'sc ' ini m gJilbi)"(;.tl€ gt ir!i'!I. scbebi ~ ndit'llld!:"ll b.Qyle bir i!'!V Ev g"hibr1'1i yer hyan m..i.e.ill('mc). I muY.abele ~ 1... oolan k fidj k"C;.'idirn.ize, M\,ihiudin Ei~m •• , k~J;!i(!ri __ iJst.enm~m;:~ olm"'lUIt' RUZ\TC'lr biT ta!umm inrdtr1bi.l-e pa.du.mllSl ki,.aCl - pek g\izel if;lll . e.-J l'. i.e hene bLlD.&J~m olrmu:hi;J·1 kAY' l=:n 'I:eya tOJ'a.cal-~ ohm1Uyd,~ nl..CCburiyetir.u.ey~ \ e listie milhi 111 1 hir km ..... t ol~ na, !ngilten.'rail') 1m iii Va.l?l~ b!l--I )::."rm, bu i~j }~P- f'~en, l.te'f :!FY· Galata.da K8l'80gl n sakag.. r ugunu ikirui d.(",'l"e m~~1..'l'I'tnm &rna ba.o;arac;:.gum emmUII, F1121 O1.1.mwrada otura.nMehmed den e\"\"el, dilin. l.::.pill gcl~ine ilk h.n.fta9mda.n itib:;;ren gUster:nOlK ika bgilt0NY , bbkl harbe DaJ iJe llirnC1Sl Ytl.§.."l·r Yllru3.~ I beU ~imil':le (lis•. gcr ~~ l en Il~-' f' jnill arum mlUt.f1111I:Ik 1d 3)'n jlJlltil'ak t!uiyormlL,} !;ibi" )'il.nllm kilrs, beddi yu.dr.u!,n :ke.vga etgUD (lian bit' USl I kIl1l91'1m~l~n etrrd.y~ azmetm~ ohm ,,~ bnnu t:lli''I1~111a..nfiln :kinci. de\'rC ·ma.~· mi:!!l{:::!' vc Y~,.3l' Yllm::1::!l. lJl~aOrla gitl:..ik.;:c ,n~Unll Rm;'I'dt:: l:U-llildak i m ili;A baka kabii-iyetJeMebmed. Dnl'l clnJndllJ], yaraln.ie:.bed~r. 1:11!!lbr. Yar.it! tei!a,\'l 1l1ilna - Ege~ lfig:ll t;e];'e ezilir:"'.oC biZ-I riJ.i.ll 'JrtmBfll dt.gi1dil'. , Egcr It;ciiJl.:'h'r_ bi"yle bir' nllmru~ n:mJ~Ju yak~ml [ill ~t.~·. leI'. Oll'Hmlza "tJ1J" Qbanc.anm1 Bir lUI';; :l)"dnJJbeli t.a. bik ediBul iMn e t _1 l t.,m.mi~ lbulu1'lI1amJu£u dal8JlnU., bir haJdc )'i\Sir' I!llribll ma gala diI.cn y ni sid) Ulim& amer:imn m~a. Ii liE tC'lifunilalW-I:: uJ'lr'.l~ayll.{'J\g," . fn boh.: ii karnlrt:eri U;,::t>nD.uc· i (E."'l' 1.3'::'11 1 in., 5-.-~!6ti_) yil.D "1 .~ Jra~l m:,iba!ereU dU$sr& k yandt J)i\"Jl' "e L gilt.en.min .zaicrinme - t~il'lcrinl: gQrlly0l"lolZ. Bu [)eYGR () ul', :!C:nl ·.niil. n:ii!;: I i - ana me «;bi., 526 sl iJ: OIilJI rl!:! h~lf t ..te1Jdiitlk ofunl.:.H·{l. 8llFene!-de Mumhane caddeSlll::L1'1 }I rI~llm'lyar: I.::ilim tDam.c 7&i~~J: t;llnmlarJl1 lHi z.ubur eal!n \'e bLl suretle, 12 .ai d~anc\"e )'i,i1"1 t 12· de 20 nuroaBldn. OWnll.'l \'O,l':;ll'a' )c-gUm: cankurtw'b.tti 01 Il. - Son nldlgun ma)um,[lbi i:f>- a.na.r!liyi ol'tr.ilim lo•• ilil.1TD11Ia 1mE:D.u·at Ollulll, !'il d (I r~ (;' Il., :: ~l tillJl'Indu~1 1lI1a§ilan Om!: .. 50yltiyornm k'i mdlvcl' kID bu ul!mnl,';.. j'tyfit"'_ Oernel~ ki I o.."'1"e a.kdu. 40 tall h::i(;'. . !JiL~"nll a(01k hs' Lig mat"lan1llli S(,D h3ft..'lll • 'Uj"6al ev\~clki gecli! OdlJ.:Slllci& 0·, tinde-n m rurtlrlmnJ' binI.eD bi re s.lu-'a41 tbl t- de\']I;l:Ueri I.. bF.U'bi knZ:ililamr~'.l1 tl1&1II$i Ih: ~Gt:L.tl:l:J.n lau;""i.rllioil ~" 1>1':'1 iOin tJ.azn'bkJaryaprnald;:... iuJil. Hignti.ni lill'ub o::-dcn flt'l:anndaytz. htMbl1hl:n SlIl'ILlncUen.]{Jllrdu· . 1 o..J.tr. B Ll hu!usda 1& ij ·hll1;l';!·'l:l.r· mu~ ve im.i:mle du:rom rttal'lgahn rln~lar "d!up. l..'Ulb; ~Qli~m~Jle om jo'lltJ'tuior.. iSU ban.g1 IIlliih I)\arokllr? B1:tgii.nF.Ilk:rl. i'nJil .... ae\'letl(,l-i bah;- lI:rgun oh.n b-in~l.}l" U· ~BI! liIiil')mLl,'ltill', Dlg-cl' ooa· J;ullf1.ltnl:a.kii ~r&t. alahllind-e blla~l. bhIDia 'l!'4!lIlI ~l&b \:", tmnir nllllllm diU). ml.lt~kl;il \:iiI' lonlall gUri1!tllYIil k06llIl1"r O- 'L;;l!lida.ki b.Ukm.Ul1lJ en ~m(,'i :-eHmI~'I&.r, Rorie bjr lih'lind::J. btl~unQlrnl.1ar \ 11" \loj ... ha;arb.mcl.:. m{~k. 1'1 mel'! hf'lLm. ~B.IIIilZ m.~~er'lc ifa(looen ~kl[tllLjy 'n, rner Uynll!l muhtclif yet'ler.in. l.rihi gelj'3imiD1• " -i" A/!;lir. En Z... Yl{ f.aJnmlnha\ti:, Ollis" t - ·i.-e k.lltiu.- ll~ri mali i -n ddin den ,Y.1Jldl1:t.an .oonra. imrle.dl!fll3 Svn ili!i tHe =AITmC.a . nan! da.'ha j 'i bi1m 1! ir:tb 1::'] 'r.- Be I'IIl bil bil' ik.:;;;" ;l>klln(l"l. bir gii1f':n Ru.r.veltioll ~ll]lltuk~ It" I ycl:]~Dilmi~I"'rd.iJ. Ynr· II gell~ iidla-fIliU ~('~mizdc [J!""'cud ,rarCI" olduklanna ~t.id oluyo- CeITnhp.a1}3. na:blaltam'rune .. h.taW. ••, ~,;'Itiml.'iZ:·1 ce. iml1i lii atin mub:,lcl:frt, hi· kal~ Ibar~t k.'tJme.n ,1.. ilk • ullu'ln taLtir" lEI dekl !"IDl.a ellllil /Unc"..;;a f'nf~ zim miine'll,' 'kumizolt atoo.en· 1'11,,_ ¢]lrllml:P1r. lume"lr:oll, Ciimhnr Rti,,:ni.n bu· ben go:te f'"U'r::n l·el'lL1.ini.. T:e d.i ~C'l:l" }'enidGi:!. ULr r: ~ iU: .Tall... j" . futbDldiIlim hcr h::.ft..a liin ·".I:!'l1ermi llIi.b"JlLke"",cill;(I.~kl Jar . 1'. h;tilHl.dull bcgenib b~kalanm, .3 liir Idill] nlUDJQf _n .. Ji 8IU' TivATNDLAR \'C ouda.1J. to.Qm·a,. 01.1 liiD~.i,;n('el",,!, \"en.i ~!lan mCktc!..1@!' b,.,LSi b-ir V9.lrl:l1'··m sUr':ttiyle ta1.:bik S'- ~ lithiye LIed tle tfIs.'l. bfg.el."'..1I1C'· letmesi kllib 5<:lo;~inifl menft:l- ... m~!ftclljlerJ geli) { r:, Sahhiyellel'IiilSln.J. 1{;lkaiCil.l.,Ur" R.artalda o:l:m~ i.i::.:t:"rC 3 • b r at hi~leri k~nda pf'k: ~nllk ri herk .~ 1;:UVLI:((lnabil~,l!c]- 4. Iu.c, ve bir muhtclit ~il., n,r J.;alwg:.::nm bil' d~liliair·tiya.trolu ~.liUardan yeni biJ' clu:u.m ...n ~I;§lehiyle 1M:J:a1l('r biri Rag.ci.haMemlebt fullo.l')Hi Iilh" !lr:etme. te s:Ue:.ri )l: il edil"'QI!de imlii ll1ga.l 41'N'. 'l pneue. ~eri }fa..lt p~oJ.e okorliHP.I;l Jri~'or. DunY;lD1fi her fa.. Kant6rans O k.[3, bon Ii g"dl {twlj, ~ )'00 bir iiUlre 2' ynh n:tHeb1 Ln:lmJ~ DnDl III mmda, faIlnda. 'bqyUk 1"a ~b~, Hryaglu HU11('f~ dlm.l!'amH,\a talqid (!dilmez8e, y--o 2/i1941 P4!'r~cmbe ~unti ;al-~ml til'. bizim ml'mlel ~:tI1r:ri de I:.' t;ol... l{OIlCt"I" listcl'1lli e y~~:J) ::;,'!at :2 .30 ,JiJ Y.mi a 11:1n .i.U[ meJrt . I r,l bcrk~ zab il tillar 1111 t.akib et- I sc\i[en r lboI,u.n glinden. gurp "r:: Halle£' imU:d 2/1 '19U plfr~ "SOAL. adedi 1 djl'_ Hun!!'! diW "I'~" mel:ten Inillini Ol!lD1E:..Z. re-",leme61 ~lan.nl ;u:.J.. ~embe g"ililti Kol!)':l. m~b]J'liI\IDr. '3'=om, CiQP-Giyd'IIIKi .' 1":.. lfl.]~ij~ !HI.Dat Qlmlu acllmJ ~• CHtm.nn $c\'ld Ulndaf t.{l.l'iIlfm .ny-D:r. Muhidc'Hn Bir(;e1lc mel1tub ::,ra11.1ik!.l1 Caddf.'.siJ kOffiedii '-'_'l. -y, nidcm in~ Dlw:r.!I.lI 5 ill.. ,dilD "i:;L."I.I"Ib.dd TUrk h'B.staoonl owC'trt'lctl bu OOkili':l.tj bi!mr-Zevkl~ 8(:,}'Ted ~~jm.i:l:j talililDlDUlal lle!e..ri .. nle\'.:munlla \'("!i.lqeek Qkuhm ~t:1 taI1l:lmlr:.QDll,1I_, diSi \'~ ~Q~I.k~r.:ra im1fi. u~tmil'.! etl.i~mll~ ml!c;lerm bile zg,:Ulj~l ~mut £Ulltl .d,~ml lall l:i;oIJDloe.rM.t:I, kOWer<l.TlB(1WflI Bw:il:JnImt ~l;a yeni uku~ ~;;:.mckle gHC1ill: ...el ~ig-i j in imlfi... m:l D Z3I1l.an fIltbol .Wl' ki 'VeTS;], l 20.30 dtl fi'l :;t7 N"CtiJ"J If' hi ru'lIe:n ~eh it edi ir.:; i'.... .. pilinn.k i1.r:ere KCLSkaiiA. Alt Illn ,tll, :i~:ll i;uulnn ,.jfr",d,.d I,J.II"Ae'" MA Z.FlE. L E.RI T ~1r1:.e1l "01; uzaJ1 old.uglHm. gotir. l·"Ydr!.. Yusu.f~ildn., 'Tefn ," d'rgr. , &!.Il y.r:riDde, Ki.l:t:;iikp!WU'Ii3, ". • k,am a:sIm=§:J:gEjP.l!1l~~t1>. rikoyiiDde, AyaspiLljiUb, H ubiddin ye N"~ta§l cB.ddelt>: I lIn me-diglmi<: IoIp iJ11mu::a i.It'b..'::ts, RumclikIl,\ gl .un ~CJlel direlt.liil'lllk t"flL-aIln.U. ll.l\'nd: yapunC8.k ill. ol-:ulJ.nr , BUtUn ba,ertyel nrl.mnml. iI. olal1 pI "h-Byond 8J ~,! iJltim.Jiki.ne b:l~~cil uU!;'IJT. ~ille:n lfl imrliye kndsn vlicude g,ptirdip;1 n llliyi.ik ,\:,,' aWl" ni:r;:wma.mcsi in!" i i~'tilll;U filml '"Y l"a f[l1rulJm:o;: t ,It[Ul''let .'eree-e-'k fit '2 I

dir! TC?I[ bit' .ada.m~n kaprilli!llden, af;.ru:mJrldoo il:m.rel degil midir? f.lu yaiflun ,j.md!y-e knd&r p~m pa:l.'il ile ea;l:JlmljJ harb malmmet:i.ne inhlijjf I#ttngm{' g9'l:'e hakikntte li)ir meefaat \. -mlni C'n.!'emni ghlJini.iyor mlll!' Amcrikn a 1I.1mImyruun lUI· ktor ~!JtarmRBl iJk bakl.ljia glilijnt: lrii! l:m_Y[!J gibi gariin.~"Oa:sa da Awu .wla. Jl 1'1IIsn ferma biT cll~1.'l Un i1numI lr®liz,lrt.a.IYilrl Il'T:lns,lZ . .a"'J:-!.ru1ffHI.1nrw a. sah' b 01~, JaIJDl)ynnm do. j,lnl'-l:hmly. le Arufa'ilm drllHlnmasma mey-

iztm N mi DURU

v f::r.rn kaideterinl dili..~.at1 (mukabelebil.1 &,Hiii~mi.H lUz.um )i,cM.' J!II,{i'kti;;rbi) h er h ahle hi .. dah a tr. hiI ve dahs dng •• J"lu:1lJ1l'" , F;..t!u~t {nok i naaar), (J1!t.Zal'l dikkat) on'Uk belclh '!': mir;iJ) (l) ter -bien .r"Lt;, kl:l.!ie Obi;-a 10) "lim, t '. irrller varken lhU1:1:!' l , tmdrtur\a;) 'r- ell (no(k iiIl)

~ JI r,llz:an hultul: I IFIukuk zrm i~D

!:~~

-1

~---------'_"!"f1~1i;

L

.L:

~

,r..

a.-l

ba..5-11.-----------~1 -I

---,,_-------!!!!!! ~ehir

gOl"l'Il'1

"."

0;

S· em s n

~a

ffi€ "ci gureeek s.llliz, FEr? ALlK ".. G'AJ'«;S'mRLERiN m:JlIU \'e A!3 &ll'i rtllh.1·£J :

KA

A.
y

EY"'

GEL fill..

u
(Ilm""',,11I:1Ir.n

rl
",.. ,,11m)

,
Yunan itaigan muhorebesi
,tar."
Maamann
1 I_hili'

ennlanna kL1sdlC'tml~"'''' seb• Allahlu iradesim )~l'in€ go:tirnll;.k lii!ou:rnfJn n ibarett.lr. trmim:i .L0..;1I-.J3 tall rruzlari bu 41drt Ilia ~tmenm ne dereueye 1m. r \~ ve ahul edile c;gi m.diurl de~ildJr. F'illlrer Dazl

Dost Ing'lIl Basvek'im n
!

urkl ye mesajl
1 Inti
d)'l ..dil)

I ingilizleri Adriya tkde k- f liye:
ell"

A/rikada flal an h ar bi
(B•• UII·.fl f rnd liI!ytli!.d

Londra,
~ ~

1 (B,.&.)

-

Dnn &.IilMim !JlIlQ.

rndyDifimilm

8IriPat yapb.g.. ~ Yumm m.illetine< bltaI:ieD j gfulartrerek zcUml'
nrKiyre~; s-;zy1ik Bn'tlmya

ca'

{6 ... tlnfl

Itatynnlarin

dnha

k~H i.ik ('l vletlerID YUl:udlennm ~i.malde musavemete bozrrlancilk 13fi hii.ben ~imdiki hfLLyatl mevbLdJnllTM,!l1 ~BuJi:lo~etull AUahl:i \ zileri:llm }'llillmak fu.e:re- oidugu· auettrkten SOflra., l:l.H;In.h)'l AIIlL! i1'mie- etmez, '!i\ln ul..tl.r milmanlai u intLkaL eUirjyor. 1te.madi olarak il:nJynnl!l.m Jtll1Mj! manlarui ..-\.Ila.hm~iipdi! vc sev- tii.hiyc muv:af!akiy~-Uel'i kasanglll kulu olduklan h a, k.kmd<l.ki ill"k'ta '11£ Imfliki bat. lloyune!1 tat me'!i"ZiliJrin. b ilk UrI 01 • m lum m~:ill 'tekrnI' ediyor ;e 1 1'0' -i I" ' n !--"&.IlI b&rbe: ba51 diktan soma nurnlarivlc iktifa tmiycrek butUn .-\ \'I'Upa_~'1 1Stt, .l;ya iltl.!lan "'In I dn ALln.htn evill \'C
!

6Wlill

IJ.eJJe

mrl'IDlW

1n~:m:r;

Illmetj bill'

'COli {'lim w..ru.

a

.;: .r.id

d&~iy~

bulunuyorlar. '1upa.nJtti !.<Okd3ha musaittir. aaat mu tE'li.kleriIl en a • rnanara ail~! r~lJ. lu.vnl
IlU"In v~y drr,

makta

ll.a1yul!lJ' pam.rte&i gJIlIlU • ·lde-i,I mrollrt1 nI111')'Lll1 emir ' ... Hirn:o.l"3J'I..m ~imalm.nol;nl "'e ~ ]Ofi d iW uulk.bil taarrusda bu • .adesmi • 'enne ~CUllIld:: iqin I lunmW;lili'dlr. h,.alyan muk8.bl~ 1 iW...:. Itl":1d hu;:: t"Wb I bIr lii.z.um AHITIIZtI k1n.1ml!'1 ve . hil mln • gT;s erme isti- talmm.nd.a a.g-.r zayia to Ugn.tLla mlofl r'. boyf. grtm~ rutU· ~illtb\kJllll n ~b min ·ba.sll1L~ ':'\ i:::.l ml;!J~ flIl1Il13, !'!ubhe5il.. ria yaflli. TcpedeJenin imalinde hazl \ Itl\ 12. gelmi~. ('nb!'.;} leb,l YunanWar ymti bIT- hlUDle )'li(l-' iye1 e' 1 r - bid~~'elt-e rnn1B <- DlJ,liiT \' ttaJyanJlll"I m~De rmden :Lmn~ll!.mlr. En s:uretle !lill h arlCTIlti~ bnhmar.J g-ayeler Tepf'dele1l t • 'ogn, sonr!ldap si.irilkl{'nm.i!',; : YunanhlBJ'
L'ZW1
II' [:>;3,)'let

~I'dj ve o:r~ ilIIibu- u1dll .10 ell iy.i tln ...br t bi2p. mu",uHaJ-li,; ~~tim.jo-Ldt-n~'ilblw 6t1i "~imili bQ!I-'le ::i'i.hht:. ~'dll'lIJ pcllu ldmse "'dU"Wr.. 11'akD;j iug.wz b..'lIkI :'L.'i'I!\..... IIIIlIl !)iJ' wI;: kim5£' bile nlhai 2afenkn ~iibl'- f.lm.iyor. \'i"ai . ~illd hulu Urill'lII k-- dD!j.8~ wrla'kbn. nll;u .. dcl6Y6 ilimAilb htil<l~·>l"Jru:l. RiIiyo:n:JII. ki hLJiJ ·1j·'I{;ab.. nmlZ her ~n bi dalQl (1, .,,'011' ve Ili~k lIriI-tamo muamm T;;liru;aIAlb biT:.e J .-dIm rd,iyor.•• 'Uirlruhd~ iKIB~liardi1 ka:mfuian zlIl.t"erlt r LJm.in!,iIiuI~....iJ Yi I I bitito Dl"Ier :=;'" ~ lr,i1ll~bir alBme1 " YlilaLilli'. Jl't'liiJwtJj zlUnLn!~]'da iJl do<;.lJoJu';i b:Wlik ulmBk Mr n.iIt'lmLi.r'. ~ w~iil ~'JIa.r Zfi)·fQul;;J. ~~ Ill'Ukiimetm'i:o \'~ TllTk :ti . I d~_~ i1o... tlilg'ima. IIJ!l'l:.Zhu.r oTnmk ::.i3.oa.(liI'Une III.IJ..il QIIfIIIlk. rtu (f;J1 ... Uljlt bijjlij,n ba,gJal"ilJL DB km'Hl·.tIii· siae, :",uU mii.tfIkBlliJ a tl..':!IIm \'6 ~H;l~-s. bi .. 01. mii~tell'fdk: ~a.. . e 'Iff: mMlf ~ ip.;l-1nnd ~~~tediT.

Belgrad ga;retelcnnden ~tbn habNl~ gQI'e ingi.!:iz barb ge-mileri lim. e-ab\b Adnyatikde dC!-rI;:i81je vapuru ba tU'm U;!.I;iI,rWl'. Bu. vapUl'hnl'l atJ,r toplFlr ve k1u:n.yoJIL' lar Wlkletm.€k - e oldu.gl.l sOyIc ktOOir. lrlgiliz ~emilerini:n.
hilc:lJ.mu Arna'!.'1JUu.k'lle Yugoa-

Be!wad, ] (...21..1 -

tam a.m;yle h&kim bwu.mnaJd. ch'!". ttulyanJar bl:!:lim a. te!J;Imiz.e

mu1Iabele
1DJ.Irta1r.aa!1:u,a

i~l1il eenub .miidafu. 28 lik bir t.@p y-er-

l~rdir'.
Aakl!!rle['~mh. 1rendi a.raii't'TU:liia bu lopa "Banhamn guHi .. ad.mJ yerniltlerdir_ Den lngilu.. posta.l.annm go rdiigti i1J.Ieribayret \·ericidir. Zlrh11 bir i1emye kQl!;lmtm Noe-l giiDilnii 'l'tl bruJrun 1;I;!IlI1l.:bundabir lta1:lHm. tayya.re l1I1eyd.amm.da g&~l". BU 1Il.eydan C'li"VelCl!l' ltal'Y~nD. Ml~m IKImba!'d.Jm 11 ic;.iq_ kUlUa,lul!klatl ba¥Jca t.a.1fY:I!.N: mcyru.m idi. italyanl.:lT btu' dll 1IlIJ.lllaza ~ mlUl 50 bambarabman tayyares:i

zacati mevkiine ~1:J.gtm :r.a.m:m h111.,lI';&~dan daha EYlDetli ol..a.ll .lPiyeler:i mWb.faa et:Jnek ior;io m~fik lD8I!n1eketierimm:n. hariietmel['te OIl-r:lllpu gri.l"mllll:: ka.do.r beni hie;: bir Jl sevindrlr-

llanC'!'}!(I: ""

>

lIoemittir.
g:a_ bu lmdu birle.r~ olmaAI !H. 1.arlI:J ]'1Iadireo b,ydetm.i1;ltir. BOyle bili" ittih.1d .bityiik bit kUV'IIet LeliIl~il ed er, PMl.&k g~lIIem1inizin ~.Ull1mI' d&sl a1tmda yl'lPllmt~ olap .H:.a.h _
mi)

Jav hududu hizasmda

vuku bUl. ruuliLur, .Batan \·o.pLITlan.n mU.. rc-tebtl-u t> limel1 kan.y I;:LI!af'JlmUjillr.

;ette, az.lfnl
i.ki

Dostlu.lrla,

mut,ekabil

bUr ~

ve.

yede

m.ilIM'u1I

ingiliz

hava

ramanea

ta&l.rn.!ZUn

I

maddlyet. : dOfiti

enaieril.whl."J.i
i~ -r.ak:;m:;iI'IUI
l'O'J.i

ti,:;:;llm.i

olan

tllBllLda.

"tibrF'r'lIl zJhnen
rt'l..I1" ILH,'

y{.r gu.n .,~
muht-&

g '·l"~c-ktcn

I:l Il gcl(b~'1 bu Lfad mrZl.ndn. T'C L. {,·kltUI ~!:;li.Jldc- gayet a' Jk Jrel: ' . I goslet'iYOl'

Y Wl..'l.!Il.lI.Ir bi!' baski.n barekeble ml,dnirn bil' dag.. ~re geinn.i Lerdir. Peogr-ad~tz mlut.ake,.;.o;lnua ti~ YunanlIJar k ',.JI me\'ruerini iyiI . tirmi~ler "f: pa7.artesi tebli" ginde Alikredilen 1000 e::>irin bir kao, :lr'uztinii burad::l yaka!Jmu ..lndlr.

yrdl.l.l'Il\ )"IIk-i1il.f1m.J§lII.1"mr'. ~J er1:::e.z mn:rI.::o!.kMl:.llill bir

nok-

Bu on gi.inl<'l-dc ('ok ''1iddeUi rrniha.l"e tlelcr .~, BD m 11.1.har. bP.le.r Ollri giiiilile hlI,kim bulun:<L1l tept'lu ooJ"Ul.tC& POO&'Ilrllde Lz • Elb~ yolu.:n lU'l Skwn .. bl '.' :.1<11 !'lin", leI:'I-ar ,;-irrne k iize.re
~imllh g:arblye (Hl.g-lar:Jnd,~ mu arebe-let d!)<I!1Ut] IIo'dlyor, 'Bu mufiarolJEdp.r hem tC'pe1er. d h-em -de \ dil de ynpllmAk _ ia.dIr_ En ciYll' Irulb.mllUl tli _ Jilb.1.:u' d - • I1.pl.a.rjlc m itral30'OZlerd IF. ~Iaamlll' 1: U nanllJar
!I)kra

ok'

;

ur' ....r
~

..u ..
I,,"

"J"",,,;

l

Ka~ t.e. ·!I.j1r UIo[} l'lttar _ min flnk o'm u IlI.J'd.II'·. 1 'tl ';uilinn "'-h'b.nni m '''cine n.nn In.! toplaw.hlJl bii".-U:k 'blr mm'aff- ki rlle ililifl. ; ~ai or. Po~d pesme nta.y
biro .

tz ,gimaJin

1m, ~I1.1[1nd~n lialta kll~"I"~!.h olmak kdtl clcgIJil.ir. l'hr:fjt"~-cdt'll
iJi"In:altl"

daha

ki

buna

) m.

ugoslavyada kJtt.k H es~ ba~gostetd·
{II ..,

klll\'VeU, olm:g:~ omtnLlc tl"kstr I!deri-Len !t.nlyanlar d.. !Iek i Lmin iimdi E!'C'lrW5ii1ci' ka.in SiOt.tllik dn.g,.ndakj ill€\"ziL mule Lopl wyorlar. Yunarihlar. Ital _ yaH] rl!l yukal1 Skwnhi vnrli _ sIDdcki ROn me"l';il~rll'1i ~pt t • mi.'ill"rdir, II b";.1.nhr t:llrada a~r 7.a,yi.a.t v.,r;u~lcrdlr, I'1J:;l.ru'lesi gijllii 15{j Jw]~~'arl ,,<;.I)~Ik.lal"a U. \'a1lamlj'Br-al: tE:sliIl'J (lim i..,."rl , I"CI-!lel
ttl I'. Lnde ~iddrui err l(lpr,;u clileJ. loou ve Sku.mbl .neh.ri elrafw.da bilh r; k ltlc.lf'!tli 1l'lullare.be.. h

YUIl9:n "e In;;li7- ta.'yarel~ri hir f~a1i~lf'l ~ijstererek li.cttyan!an Lm - Elb~an y!llu li2!cril'l,d~ \"(' Civllr rn~;ril~r.int.lt· nJ;11'" YHlta: ug-r:·LmI~I.H"dlr:"' . umt1llJlar ,.ayr~LJerini Lin
Ililyilk

miif':kil.l bir \':,!;ilyet ch..gul"tur. BaZi mWZlf' Uniltl.r'lfil· v;J.;I;lyeli i~:lifm"l~r cdt'rc.k Ul y. oslaVYrWll niimayi~ _ l.crtllo dmi~lel'J.rr. Htiku:rn t • \-'e Ih Jc .l -t!ICLl,"Ii 1 k.~ lm:a.YlL li.aror \'enn!!r
nltlH'aI yapa.n 11nn"I!!&Un e"I bu t 'dbirrn b i:1~.nd .T 1 • ._ b . Dlgel' 'Ul rat rhm \rLl~
dJj~BP'rj

S.w. gtX.~.i 'biittin

!Jinl~ oop-

1

nlmWJluc.
tarafll'l

'ailrJ

bll'

.- h .

I

U u ~lbJk

tm

liotalanru.oIl 15 kamrTllJr-;anlden .Q:\r-cn mcriy:e gi I'ecegi .. e

hakkm.a.ll. VCI3I KII ediJ~"lrtir. Ekmel-t

l
I

!lava lJucumla.f'l l rlur.d1ll.m1URtur. Oyle tahmill ~lIIIYOJ' ki pa. i gi.ini..i J Laly;w.lar GOrlce. nil1 gliTbtnde 1«"11 Me likopoli13 ilp Ohri gi;iliiniin ~h ~b.illerillf' al'asmdlt.kl YUDa.n rn~\';d]erini
blr

Uti

:rapm.-"lltta

o!du&u

lUrUUr
....
1

(tJllr1JiI'i,

[~~:r..l,lbomba

a1.mlJj ._

-

:a.m h[l~ma gun.ae

50(1 (;'1 ll1l k v,"ril 'egI v'-' vetilka Il8lllin a.kmdA ket~. tuza ,"'f' . lll:llrnil edllee~i i!(j~'lenIt~lr. BJizl JlILMakalatd bUua
~ 'lJ'11

ria M~koJl(i1i
IJ,

ak'taw['. ..

~n

\'l,;ilIl!;j\';l_

L~-

~'abi1 1"l'll'tt! huh nmll~ _ li1rJlr. Yl,lJlallhbr bl.llllL bellI!. ynrJu v~ di.i!".lJlarl.l ";{II' 7.uymt u"!'ld.irile 'k Il1IE],iirtil mLi [tir - . r r] kanh l' Jfll m,l, _ __;-bin

m

;.cph~nHl mcd;pz mlllta.k. SUIm !;limn .. garbil;lindim 1....1yllnJ Ill' b II' ItljvveUi .....

F'l'lDSJZ

Alman
Tnl

lallm..l!lll l:Jil'i cliin

g-t'{.

>

I{JIi1f1111"a.

I'lr asebetlerinde

inklta
(!la,

?
1 Indd )

IlIInfl

"'. 1 fa.a.) amlTilJ Dm ltuJ

co 'llyl

nhriye yl!111 y,ll

dmitr):ir.
lllk

YnIIl!;.a,kaAllldn {lllrIlrrttllr, GUll • lizul'1 VUlHlll ba~lc1JrrmndallJlgl. 11111v~i1 ":\~i[eJeri }"8Jlan nl· nftll loW 1'1 ~HCf'J"'yirl hiT sUng~'1 hiJcurnunrla blllImITlUljlnrr\Jr. iI iln '!;I!!'l mu hareh,., rj"vam

nokLasl ~ (ld~ iimid bu.hJ.I"Idllnlyorianb. tmekteyim. S n(>. jki mcm1e ... En iJeti ba.1t] rda bu.lunan kl· kert. orduJarlrllD :o\fl,fel'lel' kaza.n mJiann i~!iini temil'1l eden miif- DJ.a].;;ta oldu'k Larl btl- siracla ni~ re::rl(:I.e.ri'!]f aalil'etl de ber tiirlu. ICah.i.Te. 1 (a.'Q.,1 - Orta. ~rk h,ayet blliIlYM. Girecegimiz }'II!:< taJ.;j lDgiLiz l1iJ:OtJa.1'1. Gl'a-zinni· tMtd[rin i.i!ltiindJed.ir. Yollarda ni SElIt 7..al"flmdo"l bijli.i.n kELlMn1.ffll tim tayyatt!ci!erini ~i.maIi .Afri" UZUI] I;!:'HIil),QI:) kafilelerinigecti..[:[. cestn" YlLn~.n miLletine i':l~ 11; ada slirntlc magi lib elnle-'kte-ltalya.nlar ill k'tn}'on \' lOp l!na(il rn U\'::J.Ff akl }o'etle-rlem~nn~ dirler. Noel mUnlWllbetilo 24 Iii bi ter l-!et.ti.kle:ri barb lWl1:!.t! - cdcrim, 9M.'t BUren biT tevakkuEcbw sonrn lngi1iz havll. kl.l·~",·etleri, ga.rb m . i!'l.l.B lQf'hulmaSl hili d('1{ m • BlUed. ki taan-u.-.laL'l.l1a yenIcien, di.),or. Oyl~ anla~1I1yD'[' kl. Tr<ib Kava sahasuHla. Ital a.nfi!['ill ve daha buyij!k bi!r .uimle ~ I lUSUD ileridt mi..idal;Ul..S1 i in n. la:.rru§ l.mlunuyorl:u Bu hilcWll' ~In:.a hZlYiI!faali)'1U rinin he· Kadar litizl.l.IDiu OUI] btl }11g,nla ]Q\T net.icesinde hava meyiaD .. _ ..... fBili tar." ! Jfjl:l,:]~l malzeme esrarh bir tarztia. en· defi alan SoUumuil son bnmb6r· NC'V}'or.k, 1 {D."a.,) 88.\,1.' la'l"ma. bi(. Li,k h.a.sarJ.a.:r Y~lI~ bill un eh.l.Itlaruu ,..adrildiyorlaTSa, d.imam biiyink l'iJolar tar ...f.ur \',e Bellln, d~il..n btyyamerm • :rlanilli.n el!Dden '1lkml~hr. Ga> ("Iuk ~It'l'ile u.S ~II.T tara . ou da. GU ""31'~ll demokrnsii1!'rm dan rapllnnJjlln. iteJym L"yyatlim~l1erin l\I;I,c'a k kii\iUk bir 1m.den LEmu:lellmU!tir. fmd.a.n pek taJ!HmllL!;I olan Flying vicdan iizu.,rtistindBD mannun y3.r~lcri inglli!! ~mi~-erin.in bu, And. Popu.lar A\'ia'LioD 1t'I.liX:mua'Of.; hafta. cv\'el tl:lijllytlm bl1 • :tIlJllm listes r.ni t.edkik erle-hildim, o1dukla.nnJ jj;t;lbaf' iNleT. Ma.a~dQ m:in~ :aL, bu sen.8: in.gi Hz h 'I7a klJ'\"\'et· yiillc taB.rru.W.anberi lngiLiz h[L~ Bu JisLOO.€'1000 kam.:O-'OIl, 120 mya. fl"Zak clkarmalarl!J:l l:Iilmt'k lstemcd'itderifli istikba.1 lerimn mi.:ithi!jl bir ·t.aa.rnu:a ge· o'lm..r..v:l ~a.ll I'l'II IihHUU'. It!l.1yan '1-"8. l-I:m: "UeriJlIn E>IJ~ ttti,ti re- top, 701 tank, 6i"10 miiral~'oz ,Tar· iC;i.n \·adt'di.yoriar. F hat lmnlllT [,leceklel"ini tahmin etm~ktcdir·. I kur' cllkk' te deter hir mAh~e tayyau.! fil (1] '" I Inll!l bu. kadar .It: d! . :n I) ""1"1' '" l -ryleftt. .... , 1 1 JJ In.l 1n zarfmcl.a CI'I IAbahk olu I.!, ngdiz lan"i'l mektedjrler ki bu. sebC'b i~e At. tedir. B~ mljdde .. s.maa [jU .saud' r okul1Gra.zin.ninin Ban..lio'lya ber &.'}!lC;l 200 dii,; m;1D taYY'art'si mfl'l'l,l."3.ya harD 1Jft]] fotmi~leroi.r. l"'inikn ve ayyarecil rind fI ne mi:!ldadt:r: mnhakkBk SUI"e-ttJ! uii~iiriil.l!ni.i!, .. 11 ngJ bir J.'lirdun te.~bbiiJliindc A!I'rupC!. su.lhiiDiin vefiiden I.e. Liir B! ~"'!':11 i ("I:]r;l I, giinde do· katiBJ" Irorktuklarma bir delil "1nglJ:tef'enin l!Hl S'nesJ.nde, tn lUlllDJj,5ma mani. olmak j('1n sis ollillmas.1 j \i ID lJ ~ il';o;m •. d~r. Finlakika SollumiizeriDe kll2 wyyore demc-kl.ir. T:'loY)"lire ie.llJ oo'n biiIii.n h:u:lrllkl.:u ya.. ha\'.iI. lrll\"'et:lerinic b:l~!ly tagl it;I'llya kat'j !lUH~tLe azmetm i~ meydanlannda vt" hanga.rlarnft bir 1.aaITI.U 11 etie rude haTm gelen her ltal).'<J.l1 h.. v filosu pIlm'.l;i1.11-. buJunmaktaYlt. Bu hed. f ~ '\far'j 1.ahr-ib ediJen "eYIi hazara ~luun.runasl bizi llAyrel:e clL.i;~iiT' Zcth 11 ky, v\'I3'Lleri II bae-ardlgl .alb l!i1omoo vee 11 d~ :;11l Uiy'y&re~~~ ie-iTa ~1rT'\.E!n'yI-I.. jlerhHI!:,1e, r.llil In T) taYRrei-er bu r.At.larndan miye-c. ;r. tngHtz: .h'-L,'a:"' kuv:sinden rn il~lc:klJ;!bli • r itilC-ri bi.itillJl !'jllm.uJ~ il" nn!a}'!1"I!~tlof;.rit'l. '1~ bah ucla ,'eya ge, but~ID lQdlblrlen alElCDkul". BIL ha.rh'lil". hedll re \'armak i~m AI1'l'allya he.r I 11:.:."") ~UI l'I... tptin~iJ mi bilmek i~iD eebb.e-delti :!J.!J.rthln l-ec~k .In~ j'fl.ll· $ taar:ru~ Hi!" subay rHol Reutel' &P!l.lI· alacaktu. I SI mtlhabit'in~ huly.ada blr mab..al. 1 t ebemmiy~tini bkwr edenJer .FJ€k baJde biitii.n ledbirleri !illnr~n :l~rat . giioz.a[lUoe getirm~k IKz bu d~mFlkfa~al roel'lJ dogan her ml!iitrr: azriJr. Halibuzlnia ingdtenmin untumi . 'tal~'D.1l riCaU!Hn Hur-aUj "f g('~ ~U - ltalyuD ordulan kuvli'~t bu. tedbirlerle O[C'Cclitir. b;u-b layyam-e-n l:maJatl A.rne, GiJndi.'izle-ri alcal!; ~an uliarnk n;~ mLkyasb ~glilllmn 208 nu manU I teb-olu,,011 t.anklara V~ rik;m irn~l~ I ile ukB.Y~ dilEgl;!r CnW'chm "e 0I!1J.1l cnte •• J yo.ptl~!ilU. hiil ilmlar-dJ yenll!! d.ii'er arnlila.l.ara C;Qk aglr blf ,'<I,' ligi; ~~gi takdirrl bile- pek biiyik . nas.ronal cu.ri.im 'r·kleri. bu ta.hMb Lig-imh: bVysit"ele.r h~Bincnzi hutlu,l mTnbk;i:>lml' rif" yti.klemiE:tir. Bu arabal.al. lin· .•. giill l{endi di.irJyalarll'il mi.i.dalG "ada tall'ib ()ULgimir.dcnfaz.!a.1 c.k! r'I"a ale..'i altlnda lamil et- laaliyeUe bu.llunan t p!;1.I1a.nm.u: elllklerini ,t kendi dUnyal~1"1Ii.lin.adad~ ve Amerikada an~!I.nJn ()t~moh i I Imllanm Gumhlzlc-ri f'lIIgiliz ha\":1 ku ...- m~k. Jl,:ab e-hnh"tll. trcfill'Jan ya . .f:Ul 0111 bini n.:e pi· run hizi.m dLiilXWl:Uzln j JlI ba. I ::j:1l'HiJ ya..'~lr-amlraca~mi sO) i.ii. v~tlerj Trabll1!!;glltb scrna1a.nn-1 LqU.tu;l. bah - ..ttii.rten : .Horn-a bll Son iir' ha ta iqinde 111lrlllt kl- lJl~essil sLJrette :.te_'i ai1:l1la aI.·· dl'!filye ;;ez- tlIlnrm su.ba.yl1tr1 \'0: ~rlliri ~m ~ia §mlJarl y!IILIJl n k til d a': yorlarsn, bUTtb ,jtrtdt: onlar du.~ cia miHei'l1adi~ten B:1f'L~ia ce'bbelD1lGle I;'ok I ~l.an::llr. ~Liru;i.in. me-ldedirler. Som zW'IInnll\rd& 1- [. liD "azi}'etil!'J'e gQgu,; ger ' diJ~manln Ltcri il;3 rnkoUll nm..t.Z "G@lece.k 'OI..Z lngH I!'reni'n i.htitalYIH)la~' ta..af1m]:>t-n Iskcnderi~'I:L'~ binl.eroe ~f as]pri I:.ai1940 senes-i!1LIl hl1~imn biuabir htieum. cUel'. pi t hl.l d:t.n i:iihiloQ >. P';l yeye hUQ alnnl Y<lpllmilJrulf 01- mil;ilef. kOllSene yelil1d~nlberi. fru'jisi .. 8.1"",·a. )-·a· yaresi buluna[~rrln.l.l'. BUfDl:li.l In Giarabub mLJ1yemlfji ve ha.'aJalln 0 remdl. I tal'rl(idilmi~LU-. m.a.!H ttnlyall ta),Yl!.r!I."CiliCinm !I1~lzda yet' a'trrnfj bulunuyor, il.f1u:nnda ~11 yeru modeld bir laka:;l{lria ce e)'an edeil d.g.::r f'ena hi!" 'if zi' et'i::e bulumlug, n'll i;ma rntmen lU' lba.lannl~ aJ.tmh::..lya d:a mahdud dii~ullcelj lIihe !:Jjll' A t'ri'kan I:.aYY3 i bu \'1lZiban gO!'llenn~ktf'(Hr. bir muharel:re neticesinde lola· :a )tali:nu~Lud.u. malndar bir d mok.rnt ~amfYnm 1l1n.&caiktlr. 1nglliz 1m\' ku\,. t.:n.liI: Rill yoh,"U;z 'hO) Ie bir ~51Je lanmu:, ZU'lili ut.omobiJ.Ierl JWyan mi1Jetin ba!jka hir Uu-;:.. vetli!ri (I 4:rurJian !ngil.t ....: sema..n mufl"Cj'LlJunu bu.labihnek o;idde:n m il ~~ \'i!'1!: ediLmill biI d" d.a AnlOl.tllt;. bu b rbe devams Yc. faijist ltal}'a V(l< bunJaTI"1 SoIl1Ua .hCli.uz. 00l1il1. bilocek AI~ zeru.i' llrarn ic e~1l! .r, bizim kadlll' azmeODi"' balun • mi..ittefiki ola.n J:]."oIlya J;iHnu hi· kill bl" i!jd1t, Biu:lll kef.llilm marl t:illJ'."'l.l"clectni lo:'midcmeji,-e m..r.kt.:awr.ltalyal1 mille-linin muHyor ki hu. harbin hedefi. bir l'fi.ieufirl \'<;1 ;j\'cl layy&rt" ll:!s g i!le~'in. biT kum flrlJ.nasJ ('.sklH"i gelecri!'k Iill.ktlLT'rl a t.ayyar~· carld!fi51 de bizim mUl!adf.l L.:Ih.iz. rejim. m "e:si 'Ilt'¥.fIJ.md he-rhlifl' 111l!i111dHl _)'(l1W1l11 k::iybl:'dt'l.ek biL :!iC.kkwJ~B'imj1;. du,gm.nI1lID m:l.kidir. Omidlcri iJmldlerimiuilir'. yoll malilr bulutl:lcak1lf. gi mi~I1W.bel bi.D"cnlern1l.'iVQIUU ilnw i<;iJ1dekuldlffi, neli 'i"e.;;'liL~nl.n hulul1duKU rna· Har.b Hlut-'ebb[bleri. Jl\TI hare _ Bl~ Icl'knil-! meCml.la W;;<lll k!l·t~kilit d~ld.il'. 'flu harbil'l" l'lin~ f halrl?tt kl'll ~l bir kat; I(cr~ llal elli.llemndi )It'll gdi.:ll Ia k \'l.\'e In~Ul;'r \'as]ta:;;.jlp bu mi.icadele _ :l:i dl, ,;'81m1;; bu diinyanll1 ball'Jll'I-1 Ider va.sltusiyle bl.l.S\lsi hetrlkU\"'I'ellcri Il~ri DHifrez.eJ~Jjmizi hw ge~e-rek mntJ~Us z.:I.)rjat!"cr· mn 1'1 rice5ini delP:--tm~bilec['klerlnlll muhsus ba:r;I'a.rl lr;;in memo mJ:rri.i haiz. netic I r eldt e.dile. I'lni sanlynrl f"&a, bu ~ocuk~ Lf"s".-ik tnl!:'Ihr. Mm'H 18 hlltdirm.i.'llerdlf'. nu 0111] nln1adlglfllrl t;lyinidli. E'gll1i tabmill clme.kt 111', Jim']. bll' iimiUir, Yuoall I.'ebhesinke.!fi kolBu' A I'norikah r-olitikaci. niil!- Ian uza.dlkC;;B Tra.1J!u dalH ili'n I kopik ni(:angithll'l.r1a mi.lc~hhe7. Jngili:r.. z.Il.fermibl bi.iyi1lc "II 1'1 I n, .:iliyeti olm~ ve h:m lIIm· teJi bi.r ifade He hl~UnkU mUca> lhlre eUcrimizilli de\'1iTtI l til1i~'" b.uduu u.z; l1a\"f.l harbil'li buhma~ 0:1&iJ u ip uC'" 1.a".- olnak le bt-rn beT a~J~lIJl.] be I ne- tn 'akmJn nt-Ii u.nsurlar . \1\deleJllin niha}'ct. .'ar·lli1 !.Innyanic;ad eu n B. Chlll,_;:bill obJ1~lU. yareLtl" Almiln ~MJa)"ilfU! lallr. Bardi~ mullaS;,'lI"ii"1 bir J.iJ. ~.aqJJ,<;rrmlar vukua. b'elmi/t' i",il] uWJ. Bill (·~ni. 1;I:;'c hiku.mi~rl ('-~n,i!ljn lann 'bil' !'ley I ,. 1I111bllmek rLlZ cd(-cc:kl(!r·Jj:r. Bu ti'1~II'u;,:;I.U" bir t~~bbii!.iJ te..'1kil ettil', Ylld..ll1nl m.uhaso.rfL1:i1 d~iJhfu. da Alman !j<.:.'ilirlL"1.'"1 ~zerine iiI;! yaptljl 1akribcn 12,ono m~trQ yuks.e'k - b1J!<ul( illy :;eli. i gihd Uglni HilyJ~mi!i;Lir, Eu hY.3L1.Sta bUtrlhabr likt:.erJ y pll~caktll'. Bu illifnd'J. ELittin '1!e k6)'1~J;: ii~rinc y~l1gm pl;i _ l.am.uniyJJ~' mutablklO::. Atm;tn ta.. ry; I L~ def i topl'lnln kaLvl attrrnu,f; .... hed cl 01.11. .. Ii diil.l'l(~ \'Urllkftl": ini>!lflbrln t.;lllll'l ' oLdUk1ar1 lH.§ey mO!;:lbe"in~elli mel'LLih br.tr"!(;lne C;lkml!l ol~O::-i.dlr- baln ElJW'l B.l>k ri h . , la.h.:Jn~I('t'i uil"rtnt'll:n bc:dclt ~31l00 I,,:inni 11, bID I U ~ L.I1l.!1 100 l"l'l JI:;IIP'JIlt gi5st['rnll~Ljf'. Bum .., Bel'hn T,aJkl birka.:: pll.r-t;'n fH'.,,·i de ('lil,; .. illl.u~11 1ar.I 11:-. q;_; de k"PiilIi Zol'l uSlll" 11(."oI\nkllr.rl:l IrllU'O biz, hn bl~ uk a ,'btl adr-~111' RIma -. II zll"larurke'l Alman a\·Cl La\''I.';ill·1 II, blJ ~hinil·.' .r lann, I\.!'ilwrlik haklmmdan. blr ~'I"e m:ilik olt.lu·k[ n hald!! do:. drt' bornbaHhma.n I It I·j n1 {I I!"'fll(!l~li !~ bin yt"!d. )'Ii::! yu 1111. , hr.lhl~ muv. kmlY, 'Il l:m gibi HIS. nlarD tkl ",1 Dudal.dlk iL' 1<1 eden g-uuchl'hbnrib V-;lzi -~Imni bill! 11. (.jlllit II"". I'IUILULI t:. m d14:1 ~ IIll1.lW'1 \ t' It IHlcl1n1 Ui~ II. un I?n "'ll-;:ilk nlsseden hll\" mabr11r'll gmt rnil>l31~(:dL' £'1\ im, faktiL ~H "1'1.(011 J-nl ~-Uk. ~kli~e ~J!1bilc. l I.. di' k~lf .. 1' k. 'un ..:..LIJII" . ,'en" l"!'l Ih.in dll gun mulrab("If'1 hi 1m n;.il Y'dpllaI':Ilnolll I mllLl.tfn ~ i('hi fIIih:H.lI~1l' j :;ii.OI·.. "i1't"J"r l';,Jrol,;,.l7. An .n,d.il M~I' H.d 'I ,·dd. rWI', r·.a~111 lQil(lir ... ·rck illllal"l]u bulujj. y atlhhl{. TJ.IJII, lInsy(')n~11 !;(J.'i- , .., IQ .1·"" .. lum no! ~\ 1.1 "1',,,,,,1. ",~IL n .J.~Hll.l(;]l::.ll m" TJI,lIr (unloll I· Dydolt'J ... tiL . Xl.:tiq,J.,· AJ.InOll1 ItL,JY;J n m!ll~tllll Ilir' Iiali JWrmudW1, y:1II:t.l'll,hm 1"\'\'ll \,••ziyt.:l lJillilt' ~llSLt11Ial L gec~ \'1.: ~1.iIf1dW: Lah de ayni jrlL Bi..:, iSltc hu b.a.!lI'l('L· [ngiJkr.:. mayuta FniJuJ:'I(:U

lLI.iilD'flWl'tin dtlu!tu ~Ui mmul.no imtilhfl.itI!lan nm"vr3.kmyetJe!;: hr, Y6 bm ern:iJllm ki !It('il:tr kte nla.n iyil gill me!:lu!llM ,diiJl~ 1 ~I:io.li ,'e btiHm hiir miJle-t~tilD, emni..veli, SM.cIr1 ,eo l' I"tJu ir'in peklili'ilk bIr h(·mmiyeti ~Iili obt.calrtJr.

kuvveHerinin
faaliylefi

ve ~bir

km.",·

tine karlJi ~'IlfIIkal'i

_--

Lan mikadclede

U1I"

i gi'liz ha-

vaclllg n.
inkitaf,

Hi'tlerin

Yllb'a,. .

m eS 8.J I

o

rur'j

.1

I

~~

I

o•

IDevlet

I

Demiryollarl

Hanlan

I

"I~

rilJ' il'j ,. 1<:1 Id.,.

fl.

lIlllU'a mum,.,.; 1.;;:LLl.
_

~~~!!!!!!!!'~~~!!!"'!"""'!

q,k

H ....... lI.nln

l"11{

\'

prt-

YCJrdU.
~jrthl,r

i111qu Yunrlnfjlrit' yardJm r·tmi, ve ltulYa.n mr-'\.'zil 1"[ zapt ltlnm~I.lr-. Gun ngllnh'::., Ze'lm II ·ok i'llym-'li 'mf!l;'zI1E!'ry~. rmnlliann r'line g'"-o('f!li h~IW1Il-

i"IliJtt>"'~ccin IlU['l,Imi .. bu iJje b.il.!"- ll~inl 2.f\'l'llllllal·I[, h~f'rj link . laml13tl. \,(-' IngJ~:ull.·~e. A.Lmlw> I I nUll I'lJi..da f:]'11 f"od l\'Or \'" bll .h 11" y:lJ'lll1 blIP! mu~blh bIB' ~"y n;IIIlU1:1 r.n lnr.1l1 ,~ ha,,'ll{J1I r.~I1' ynrmnldan aei7. oldugtJ islill ginlikll"llI1dl'11 istiLhl elmel!:r-i I(,:il'l . h .l: r 17.. f:rDn 'I~ a\'lar'('n mudde i!..ldll edildi, Halbukl. 'LlLlr hill'm ~Bu mile. ,f I,', tll~I'r miJi..:Ll 'rin nlY, [l hart Ie lenn. 1n!-';tJ1l:'''et I]lJ uk m;~ bi, i. ":I\'tit: jkiildll. II IIW.Ik kUl'IIk hi.' If lPILllhl'L l1111si ill" multl,,)!.>I .. dmL~Ig-lml;;::1 eyltllfknhcf'i on lan'll , b~lh.lIlL. ~Lim~unnll1 kii~lnh1l~m;i ~rY'lr!liT. A r til! hlJ hlll'he, t;illl n"'" .f..':o?hihi~U1w h:tn-;I ~u'llm!:-;, hil
T

Bayramda

ZIL
I LA N
FIATL
RI

Y GA4ETESJ
iJ5n sa,fallllrind
I!'II

(:1 ka cakllr
liilllUml 50kr,.

"j'

11<":f'J('1'1I1~

kllf]

r,

,'ulli

ITlI'!l:1J1

vc m !.Ihl.ei if iif'ri I-i,lr",k ·lIen. n dair C!?IJll.r:nin hi I' t I'~lrltlan II b 'rlt"'l" go .imf'l;lt: Ill" H•.Lhil "'" !TIl !'I<ez mllll'~klilll _ I.irlnd I hu n di;f't. ilL"" giln if" oJ YM.rll IU1 mu t i"~k rulr ,.. k..1I r It.ll v;,w rJ T en VI'
t:I all mill
'l'

Buna

.·rJ·

1][l.rb(.:J!..fl.r~ll ortad~ll ka.1I1J IllmllHilla. kau.al d t· m .dlrn:!i"~Lkllr. Al1lEm h c bom b.L't'U on \'e rah lLd lij~lIInHII1(lLl yuz llc'.mb::t ill' "1);C'\'ah ver,~u~ 1 i~L t nllll (.io-'r I'll ';iy1;.. dl~lITIIZ : {,z. ~iiml.' letiil'hr" Ru II11L, ,,1.1jf. dcsldlr.

fthil'adf"lt';]il. HI;':, Itfll!l'1j, nil 5.1.1. ,add I l~Hl IlJ1rb f'tll. l~. lJ \.lIuJlll1

_'iger .ayla'arda

"

100.
200 ~50 500
II

hllfu w imIY"llIie ILItJ:oJl b:Lk. ol· ,lu:;:-unllL.l:-I tIn lumil:o... HugimC'
Kild r .\1L0.11 mi.!i·;'lllt'i(-JlU;.o:l I '.

:3 UncU siiI_ytada 2 nci Ii lIfada 1 nci sa~f.ad

..

..,

vib

LU.

\'aZ:lf .)

'c1>~lrN],.·

N'.u '"

nft

1 ••

!{

'Illi!il.

.AlRlIUl-

('-:1

I.llllm..ld.· k II'.,.

Illi·,j l'j'ldJ\l:i:at. \ I ph ~11.'Il': lal'; dl! (I•. bl 11,1'] J rlllTJlya·

....Z!l~ _ _
J i

M "ra aat yeri:
c:::::;::::::cllIIi:==::::::._iaEl_IIiiiil! .. _rJ1

2

lUll

HKAvE----------, I'

a~k,riiy

'5·
I',

I

V,azanl~oc!luz OZDE:$

Namh KayserHi ( APIKO(;LU ) sucuklanol her ". rde araYlQlZ~

Taklidlerdeh ,Sa.kID.DB .. Tasra I_ Slparl~1 mun'lazaman glonderilir ..
ii' iii

::l Yokl~ 'J]liI!!:, J;"J'I~1;, II" Lr' r I. b!:rh·rllldt· ,,,,'lp5 ,·Lu.. I....... II... tll'd "'l!lIik,J fatUlJ:rilf., ,h~mel v[!lIlkill<1 ... e "H~U-j " llt. .. I.~.JI .. b""lIt'r(';r d6}umlnrrm.1 [atlllll~ "rill"11 1fWI,''TI'J'.. ~I,h ..~ 11');7.<1.' ",~lftoC4-"& .-DnI·I ..",. .. yjJklllm~J_ji'1], .y.m'l11lltd. M.:I-~' ml)'.· 01 1 V( unlr'rt g.1ndl!l'n:lIyr_~IAc
U.l..iltdl'n'I .-dL'nll" h.d,kmdEi ;lUkNlik k;LlIounu !UJI 18 yt' 1.1'1. uIlAW-J.pk..-t l>.il-

tuncl
HIJ'fl ~nd_l! Illun'J'..- .. ,,,,,-.), '1'0' T1o.IDI!tI 1'",,,l.m."1n 11]11(;11' uuihlllrJ"" .Lrb .. ren I:.d..dillnr i;)1r'jV'JI QI.'1l'Idr.oJ"' pa,a .ll!Dlpll"f'lnLI lIei ;]dl~ 1_' r' 11 If I il~ bJ.,:u"''-' r.JJ'Ul~kl 311J.11ii41 &.r-Hrinf' ldi<r P.ii 'ktnk Tl .. J l~ll"tmt Iprl umam lIdLlII""rHl.~. kill '!'II"" ,m ... ..,...,~ v,dtil'lruu ,j .;.Iunlu. 41:.& :.Ie) ...

""lI"I1:rru.~

:;;;:=;=;:;,,;;:;;:;;;;;;:;;=;;;;;;;;~;;;;;;;;:::==:;__-====~;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;=======;;;:;;;;;;;;;;;=

L~k",_f!_[~m'l:,-pr.J It~11 ohJnur,
• .... •• Yi:!~[UIl

T",I'IM

GtJ, ... 1t Pa2.ilr1e~1

y.~p" l!!;r:;.I!!I" d~"I111. ..r
..

Gii her ~ileye ihtiY3:c:.l__:lbJ:i;:~~ ! '1r
... e
0:;;7 ~

lnhi,sa,)ar istanbul Bas Miidu~lu&linden
I

.1~I"J,'-I'I'Ii:;;:<c!, t,·r:IE1J Ik

~

G/WHI

811/1)"1
13/1/tHl 1&1 IIHI J 17/11941

C.. ql;:""~
Ji'LU':jr

leal
.1'1.1) ..

I,;:u

Kar-ak, -Yo

Kadiki:i:,.

Cum"
Prl~ ..

20/U941
'lUI/OJ

i.eooj

I

1;.:'''Oi'UJlbil

~/U!'41 ~'i'/I/"-n
:.!bn1U41

L:Uma P.anut.llll, 1,;"'I;ol'.mbOl
i

ve t""b.<I!rr.;dIc~ 51 Jt,.~ ell ",.ltl't'l";)',, ,1'11.1)''''' }Ad \I';J: lI!1t-:I<iL ;! Ad ...lLl :l lli:TlI ct1-lIh n ,.t 1 .'_'_" Mullld,-i 2.I.rl1fJLIJ !I,lIIYill;] ~Ildu~ ~h~I~.I(' " -lIIn a."I.~ kmd!! rn:-ollinlillt h!ll~' t;.14.L.nt....Hu It M.ioI!ltk •• Iktl ....d M...d~trI1.l8Uor • l"IkI$l!il'il ~ Lh'lilld''''1J\1 La."diloi rtudJktl:l] LN' 'II hll"'Ol< ~ iJ TCIlbJ.n· .I.2IH

"'J_,ui l " I}U luum" h Irw!t .. ~,J"o b... u.,J"I b

"".YM -

,IL'''''

:n/l/!H 1 l.l.llT':O ~I'Wl~1 Pnlllft.ef 5/2JAAI C:J~rnbii "UI'~I Cumn
]0121941

Galatasaray

Iisesi arhrma kumisyonundan

.

ve eksiltme
'!.

~2IU9~ 1 lt/2/94 I
U/2J941 )0/2/!1-I1 ~L/:!:/!lJjl 24'/2/1: .... I

"'a2:lIrlL~ C;_'T~:.iIn,OO
L_"'ffll!

lI.JlljlJ

22.'11)0
lu,rllJ l\ Iff!

"flak 1 IioIi .!.Iili: 1;10 1}1t:
HI ]uk

.Irh'trl

Care" ffl n.a (""rn" P..... ::iTI"I'.J;,
CJtt,;llIl.lb ..
("'"I"III~

nuo
'l'lIk"rrfl. I:JJ II .~",drr lurl,kw

(1_·IIi"I.IC'!'H,~ h·""'lr,l.

:1MU!1-!1
211/2/f1'11
U~1/!Hl

! 1 ~1t> h.~ 10 • _, r 1<1 • lU11I ). II", ,",,-yon" .n["iIlPlIlrl.,n ~"klrl"r", 1;.",,,,.1 ". ,1f.,l.lrii. b ~e<lH, I 124":; I

!l/~1 ·1 I 71 J IP4 1
1()}JUI41

,_",rF""
("IJ"'~I J:'I-,;tZ':H1

11...

Imtih:lDI
inhisarlar
ouh"al"r, I:,.arn.lor.
I1. jkJ h;.ldl

emur ahnacak
umum mudul'liig"
1'1

i)_';,

J213/9401 ]S/J/lJ I nIl/IN!

\;Ill

u"b..

e

"um., p~ ~.lr ..
{'11m"

HI'I3'~1 :l.lI.i/vH

C.u",.;~b~
t'''11L1'1o''''

/I - '1....;l<tl~.Hlr .Zln "~I "ClIo)!;.1 nlu"h",} "" n,II, !leU'l .~in :12/1/1~"1 ",,'W'I1ll I,;1"IL. l'" 1I1'-'·"~.'iI ::l ir« 1""11 }/' Ii'l~t. Rhl' __.. III~ljh~Ii .. ,Ra ffil"_I l. l"fllUI nl_'n. !.AI('pr _)~J ., R • "~11 ;1/. LlTI.: I ~.Il , !."un».,.' 111i'1:lk AHkerlll-"inJ "'1>""" nlr",'lt:' ....)'d
d" '" II ) WflaJII,']"'[ ".'
'luJlit~

r=:

2.oi/3/·HI 2613/!_Ill

\;,If~I~

"Ill'"

~~I

LJGhJltl"",,,

l"lJ, •..,,,,, Ilf

HVeni Sabah"ln ilan liyatlan .

"

n_..J."I .... l ~-;.yr"'U" u.J o..lJ:iIl~Jr. :'! - ~i yoJ;~n,b n "!}L~.' ,~ _w 't, I II 11 Y l~:" I Lllm;1lll, ..", ... I'l'T ilUlmOt I•••If, tloJ"l'hlr,_, I I.; <l"T ".d(' :n!II.II 11, ,-'~motl! -Iii AJrn>b;l~"ldBU 0)1n,,, ar II<:. :I'.,ll J' r"L,'n" ollir., Il'~" It, 6 _ Turk ,"101,11 \1 ".1 ••. .-LJlIlrl." I L II ul"nr1'l. 't - 'M""-k.b;.- tl"~L;m ed4. 1,1 1,..Je" I h "".'110. .( :.al..i '__ ,d;'l

~

.Ih rljJ~III"'>L Ud1rlo!T,

8:1...11" maktu obuak 7,5111 Hi rlilici ~ylada FI8Atimi 5UlI

Imld,~]"1

Urinci"
V!;i~Ilf.U" DtmlilDll!il ..

"
" .~
~f

3JiO
3tKI
l~)O

:), _ Llmumi II""(i,i'1,:'~-t.",," ,! bllJlli~; ... gcllJj;-,. .ot - T,I5'ln "Iwm.pna \,1' .l':l.OII16~ •• hll"ilrirlll~ Fo, r'I '~1 hI~;JnUlfj ,i,kl' LouJ1ln:Jril T 1,.,.11011!,...u., t-lldllo;l ..."nl ;
]llIzmahdlr};n-.

~il1ci.. AI hnr 1

i'a

..

50

_tN

V

llen t;llii.,_cub 1 y' " J1II1.l, 1\._ ; 1 diif , I'~l· 1-lIrrl n ]h.L k:> 11m aaun h mr In " tac 111" trk ]t,h'If~UI'dnntu lhl .nakt.fl ikon lmpl aoldl

kar Iyl
_
JJL~?

Mi.i.syn foKlmLJr}
O('r:il

u..1i"'J.D

Mama:

yll~r

t

~ll(hairl0 ~oyleyuliz. kn.tl del.:r-Uen iki kiljl g tirdlk {lk$lfll burnda kala uklar, n akrku 6 ,,11& 'I~k hI o!_-er,1 WI Mcr,lh nleri topal cakla pek g~' Slkl~'(lnllJm. I: _
u,;Ct .. ~ ~, yet 1i:aI8ballk. blf' sak \It' hl&l1lctCi !i'~m.il. ~.

~

EveL

sun

8,il;{lom hi r ta a f1l'l1ll':

lJl.:Ljl. A r:kada~~ 1 U J.Il. UI.!"'tlbr.o

bu lUll kalnHya·

limn ~ kalta 1111" a londan gtrdi ow ~L'ad" pe\.; tl fllL\ll(.:ukil~ et hi (lim ~lh.lI" ki tu 1I n d flli" kUPk t in ron p;. Wrm . k \ Inl lrh ~lu
I rka
1

V(li

,-_............ .. -........ _----=- - ._

I

3

III ClKJ.NUI

U~.1

"UMA

J
SI
ekefimizi dl tie ta ih ediyorlarmtl'
l

Oc,iIDciiytl .. No..962


Ieri aranacak

.1
iIiiiiiiiiiiiii

Ia1yanlar

hatb ha-

~,

:.8!i.m.an

tier]

~~
:aQj.
j!lJlJ;Sl

bin,

1JirJ£ bIT ~ ~ 1ln1lSLlnu i:E.G(Q" cJ:JYW'. Ad!w.t! sulh De iYJ. bn ee"o Fa.JI::d. ad~ lA11nl"C 1" E"'t:'lllllJ< .. .;. - ""'llI g.ALl" •
Mdt:!

Stefani 8hl.l dinyrn; : "GIOl"'D.&I..e w1't&l:W.~ ~tesl, . hubiD b1l§mdaoberi TI.lrId.............A..l:manvn""", ¥til bilba.sBa .If., -J-

Roms, .:a lli..8,) -

---

I stiAsali arittrma ve -key"" Jigeti ~gile~t'i.rme eare .. lraat Vekili mUhim bir n'u~uk soyledi
Anilan!.. 2 bu.) - Zimat Ve· Web ~ ~p' lUfltlD punuk konpml bqiIn s.a.st lIio de Zirnat Ve.k:iJj B.. Muhlia EliI:mil!G'Jn bir ruJtkIll .il.e ~JJ • ~. Mmrw. iJe arlMta.da.r "'6 ~I i"iloe.linwru1&me.m1d1eti.~ I:il'li!. plUmll!: MlgelerlDd.erl gele.o mu:ru.hh~ w vcldi.Jat m.U-1
leh&BSIslnnmn ·~tir.:J,- eHi.kled bu kongre meisiDe, ~11!Od Vek6.Ifl.:irrln t.opiantJ IMun b~. Zinl.at Ve),dHmizig, mu1kontl m'dtealu I::! kongr _ riya~ ~g. ~1:JI.ro;1LI B. Rnhlll\ K6kom I'ei.!l v!'.killikl nil' clio! Adis: IIlO. mlM":tl.h h.a..JIBrLnd<lMr K usrm g,. (OOI!U 1iCY/4 £ ~ 'U'i r de)

Y i:iJi:. ''t;11n Btl ltlliYilya ka.r§:i taIn"b ettiii hOBn_' (§.rwrlarm. tID bonru; mm VI! e-I!suiyak£a~ ve Il1salsu em ll~ r,D ha.II "8-h.Atl:! hankeli @enmUyct1o dill t p(U'd :iJDuda ~eudJ -ydederek diyor nOI gormLl.~vJ IDJ.1YWII?' 0 'ill TUrk harebetin~ Alnuyu
I :uliJa.u suIh ~rle byJw_mutk hi~ b)!J ~ii

u

ila.d~

UMZ.

d'i) oIall'llLirI,i:u ~~ -~ herktt!l k _rut! z:lhmnddti
.In!

au

msrnyanm '\~ eI::mie oldugn mba.vg galib devJcilnr ara:am~, 1a.., I Ii:Ud..lHm. ne t,'IDk1l. giltru'e F'i.liilltirli, ~e:riayt ve In:o-

Ja.

' dlll'ct

-~==-::~:="':":=::"'::""';;::.!....:....----- .............. --...---

(~

~_) !!JIJ.!:IJo Il Ntvn 7!IRJ

fhlU'nUll
OJ

mmUIl

u:ylIlJ'l

uy·

mttw"

lbuD)' edebi"ln.. Meti.eli, bu Amm!rn.b run

IIIark
_
I

~ I

8Im.&CIb

~

~..

.-

Inrftb

A.

,1ftMlj ~

adil3Jle Hlllhu biznn "..mum. pel kahul etDmli. ,. Amer-lkalJ 2'.:o1Un t.avmy~ elbgi fid.i.lW:Jk
A.J.mtin)'b
IHLlb

1a\lSiye ettlj'l

I31>lti hudndlarula.

Iijut.hrr:

-;e.Idl eceh
'I'a.2:JniJ:Jal

~e·n." 'e·lr_e~ a I d I a r. ...
--

~

u.

IngiUz k,lall'l 811rcnadan

-,-----(o..a.) -

•• U Z ere ._ .

e ..
I
I

I

h'

maddel ......... tesbit e
I

I

ru~Hi~V7lJI.I brahsol· Her

(;8

hods

careyan

n:uya • ~., ~~ ... .. ~1I_, Il.Vaky· U ......uID muhtar.iyct verilecek Nor D.Ullmarka, iIh t: "v· k-Uer i .halJe:r:Il!e dijn~~14: . sti.. Yl:! kana1.J ~)IIIeJmjlel b aJ ~lruIac.tJ,..lj j.!m.anyava
.,.:ct"jveril
l

ed n harbler Vunanhlarm Ie-hind 10 i¥at od·yo

'100 kUomotro (Ii,ta"a k.adar Uland.lar
KabJre. 2
om:t.IDli' b:rargih.oDD

I

mglliz tebl-.gi;

Fi~at Murakah,e Komisuonu'nun gava, hareketi pigasad,a tlargunluk Ieoiid et/i'
Yeni meb'uslar d. un se'WI.·I~I ... ,_di er

lUw,1,t:w!ekd n

I

~

~rrt.enm:mekt.l!: ve hi~ bJr mad. k!li1of1ldeb!.!J!wumndan burrhklnn·

~~~

x.

Bu !W-I'"ll~!r'la Bulb J(8.[llhunQ2-, Buy1e btf sulh .nncah bir mli~rek a:ayllabillr AJmany.ay! aynl
-be krar ba~lmnakta.D 1111

ooma

v

1

• bir k wet menederaes Almany80 be§' 0 'IJL WJI11l g IlC mual Jru,'ll ctlcIlc urt.a]tV :is[J. I~ya k.alli 1)ll.1r F'akllt 0 zamae tngiHere hill! fjTilr:tJ dominyonJanllria.n I:nIlul.Lgu %ii.md.ikj tam. Ve kat'j mlimlh:'t'(>b_ U:l'llhn !NIl'-

Inez

Ta. lye 11' l.o u adilinl!' IJIillI ( a.n..cA11: I' dan birinm IiIl8glUl:il diJancn'lD.5Ii takdirinde mi-

agu

l:.8.\'g~

W

ve bu;ak safl:mlm:JIl~ fci!ilcctli

Sofyl'll, 2 hud - D. N D,: Ba!lITel ilj suer; yem yll mtamBebeti~ 1 cllrin Bwgar .. mille me &»Ut ~aIi -it 5 8f~hm ~ 11,)

Mekteblerdeki
krzarmk
DUn intil]ftf ~dpn meJdl."blt,t dt.'k~ kH'...'U'IIII, \'rrJ~'a!arl h:lkk~11 d.ul« y8.Z1UIl~ ~'rm.· VIIII_'I"I"t. p,llILI,Y H1Llt.lilrJil" IlL.d.". ~IT'I I 'II ){Il TIlL vak lu InlIl flrJr"lIull h I II V{J me J~j H' 01 I ,'bl. rio laLili Illif I I .1 ,_ If kll"iil m ". -I b..'rl cud Ulllllldlt," hi I I rilnll;:UJ. I tan

IY4ro

ytllDit

ILh~Ilir

hnrnu, .. ~
~'1

fl'g'II'["'rlL"j ~
kl)'W{di

~["'I"",

~d"M

t;....I1liI, ,In ~:~

Ir.' 'l'IlV11)

...

Izmir, 2 ,ra.a, mUB"J.it gltm i
auntukasmd,

Havalr'FIlI
1I1""fUU' ""'yl,lb

III devam etrnekt ~.'ltilmt" i t

Iir,
lir,l 11 I) ~ULrl

!i1J1 J 1[1 oldu _
t.' J41)

i'"

no.·&} Y'~Jt11kUln

(ll~u)u rrn ~Inlme-

(S(( Iffl

R.. I"

1:'1"11 • !Ii
l'!n;

yuull'l'Ii
IUI.IIUJ

'no,
rn

Ilor.;h~ mal'lktiru

fi'll'I"ek,

1\111 rill

'Pi·

e InJ;lllcl

ClYi

Q:r"

jtJukl-1

IJ

I

k ,,'

II V'I, IIWl

l r \J

onil-

'J"dl.'FlI

IJ ' ,;..,'1l1'l:11.

IHi r ,

-,·rL.

(Sf ~ ! '''''''~J

1 'utll

'

i rkJ)

Her halde MOsUlmlln~
,.rbla $arkli ~ihn~yat it.ibarl, •• bir~G,Uren" l'arlM halk,iUhl' •.•
Seyld AIlmediD siyiill1 halwu· dIIIn tbgill!: idAR:8ini tutmlU'IlOJl MlllJliimJ.nlan In,giIIz taraItan yapll di!J'e gm.Lenrll!k dQgrll deltidir. MiiBLUniaB W,rafllllillWJ istlkli.1 dnvasinda en ulen cidenle~ IL>,;Ulda QUill! mektebind\.:1'I. yeU!pilj(l I;o.k !11:1am ~!!'" En W!gll1 ist.iklll.ll ~taj"] l!i.iy~ IA· IUM n "H lJ.!:u...:t"Ml:hfiliimlllldJr. Mahatrnl'!! G~dcb~. ondaa 1JiJJ.h
s0der-loi:cl'l: "H~lle wOJ:!'!.!IJW-

YAZAN:

HALIDE EDIB
....._--

................. ND.3'7
¥a.iruz

I

(1110,~f'lfl

1 Inc! •

yr.,
T

I)

OKUVUC'U
OIVCR
Almanca i"ine

K'/~
icln
I

bilm8dlQI
niisil nih,ay

bir TUrk berb_"inln varni ... 1 •••
Me..slckim ikadlJ1 berbcl'lijidir, Be~'otlunUD enLiika S'1lauundn gahstun. Bu.:mJ .ber zaman iBbat Clhbiliwim. Sou :m. mwlilbl'da B0)'ogllIDda bir bersakmuada kencl.iBio..m ~Stli He lkl BY ~. Selle '~l. IIk~J bani YMLll!l QIj1_n[) iliiDc yanmad.l:g. m.IJ be)'1l.lll.a himlelim aihay t; Ilildi Ken!l!:il1llQ se lDJ rd:um. AJ~ca Ibilmediiim iflin QalllJl.JnuHl,~ Gi:lyIcdi_., JM'emlketi.mde 'F.i.irk oImlUD. Almanca biLlnc&ga i.;i.n ban.i i!Jimden bp &Jet ieine yuvarI!iLtlimal.c.llgoru. imto~ ed-rcek. .Mllhte:rem ~U

Ikitgul iWlrind.e kal dr, Hulull Alig&r tahsilinm te9m ltuuiddu. Sir pnati!k Ulr II old~....DU iIlIkir ctmiyllrum . .Ii!Lk de!n MUsli.Uutw!Ar &II';l1llIId i Irl-

yapllacak yardlm
Bir senede gapllacak ,yardlm 1,5 milqon. liraYl bulacak
:Mubtaa IUUBVeu.et ILBker aileLerill~ ya.l'.111_ eak. yardnml m iJIl:e-l II;;; V""l.tandqJlll" hakkiuda f [k_o.za. lar tanLfl nd!IW. y~pla!l.Q ta.-baklrukat ~imdiye kndar 8,87,534 H:mya bali'; Clln:llI~t'ur_Ru tahak.k:~b_n bir ~'!~ ~.\"Olli ilirn.ya.. baJiig olau.G1 beJediy mubaaebe m[l.. dUrlllfU t.anttndan tahmin Dl,!lD malIta&r. YlliPLian ~&bakklJkfl.ttan Qimiili· yer Imdar 8000 ]tra. t:Absil. n1ul1.muetur, TahBilita pey"lilerjpey de'rr8..m 00 ialne.ktoo ir. Ki:nm!lIewel iptidast_o.d& tea, • !bit tdIU.mii o~, lit; b'iI;i mull 14~1 m'WI'llmel el" a..i.leoLne 00 bi n lin, tevzI 0.1L1IlDIUlliltlll_ It!u:iUDl!. vffi ay:. j~iD.de y .rd.un Web eden ;:J.8kel" ,a.uJe-leriDm Im.iktan {jon bini qmJ~U!l'. Bil itlbaela bu IlY ~I';wde te-vzi l!>rh[e;cek pam tu tan y-·t,ml!ll bill lin. olaeak he3llD ohrn,maktadlr. ~led.i}·e' yardu:n lale'b edeeek 8H'ker aiJelenni.n ~ bitnc kadar I:I~nt talllmi.o. etruektedir. ~ ilU:a.z oLuDur R.u.;a. idare heye:tl~ri tarafm dan muhlul m'ua",enet asker aHelerine yanhm i~mIAII.akliuk ettiriloo senelik lah.akkllk mi.ktaEiRa. bllZl miiikellef'ie.r itln.z ~I:rn kt.edirh.'iL", M~vcud .k:un,mdtl bu ifjeldldc '!:nil' it.ill1i.1Jn kablll fro d~!eQ:d:yeceti ta.'«'ibJ oluncll.lguna !;:lJre OOJ'ediye bY! t.a[ebler~ r«ld

5

er ai elertne

Vali gollart.
Ie/Ii, eiii
--..__, ~ehrin d.hUlnd. In a o.unan yoll., aUraU.,

DeI ve Ege

mU'I';tbI'UIJlI B. 'trItt'i Kant OIlm'Y] mtJbub m.Jlj 1 atd.ir. KO:!1gre

'yoQ.

edil-

SIHI'r1!,

~imJ eri yal)~Ld.Lktanl del~g~lel' arsu ve iilllRa.;t.

kmal olunaaak
Vali ve be]ediye nisi doktoe LuUI Kirdar dii_[) aabaJL §la.hlr hllrkincll;!ki Yl;llhuill vuiyettui tedlkik etm~,li["" Va.li ve bE:ledJye reilll hllh.ass:a ,:;:I1J1i. Ktj1thane ),011.1 li7.el"iillde ,ehemmiycUe durarak yolun afu-'aU ikm II
n;m aiakildarlara cJirekt1fler

ibey,et MIm8.rlt.esi w}l:.r;u: loplanmak na II1wayel vermh
derb!ll

larlila C:i11"e iki eneum '"Ii: aynl~l;IliLrdJf. Buodll.!ll AOIlI'a umum.l

~u ~.>.t;"0
Lboer
V Cl'!rilrn

,hl)'~IJnl{!f

re

_daml

yetiFin::.n

'alu IU~-

la:rdLt'.

._abliDlalann

J, mLlJ-1 111',1 .. il[l· I';"· il~rme !(d-

wr.Bcnec luyeh (I)
I~__ _

en bUyiik muvaffD' ONU I.isan:m.I I.ahJ:li I

KClngre I;ukurou de Akala :Klevhml"l
V

lILORllIl

yapmawlIHl, ..

- Bunualn mUW..r bir tahsiJ )l'tlfillabilir miydi ? - Fen b!biElerli...ni baric;ten [lao mok !iJQrtiyle e~ t, lngiHzfl!cf I) zam.an mliaao.de c..a "fIef miydi! - Bilmem. YuJ.Ilibi bl.llg'iin A. Iipr terbjyesi.nin iD JwI!m. Ii'l'iUuevver Y!l.pb~ I!lijyliiy~m : Sirm.ci.si k,(I,bll. wfu. diD orullTC.a &b:I.jl( Ilblml dejill. bJkJ.m gfizU. nil poli tikada royamal!: i~ig kw· leD.i.zfc IImnu [I bt:rbiH' dilbi· B r h Ill' Mi.i.sHima.n. garbla, IQnLh'!J bg, M~t. Bizi ebediyc.n. I ru.nm II.Bhibi.n~~ s.o.nnDl. rkL, C!ihn.iye ilibarirLe lim Kunum VIrlBf4da b.ll'1l.k.an bir I Beyogtul AgnaIJfep;.;IJ DIIu!af 11.rcn, taribJ ~t. Garbl. or., zilmre~ ik:i.:ncis.l. yeni viicu.de QWJr No. l'; AIl,m6d K~ ue',ojrdm ml!A511" dewe ~ ~ liyo1' ve jgSkiye isyaola dDgdU, 1-=mn, But" tim:illeri__ni_n a.ramnda On.hl..!r )'c-Di bir ~yet Vel ahhlllIiisli.!m:!l.l'Itll rom bJLil:a.dlr, G.arl! kiyal kurma.k istiYQ:riar.. Telm.i.ll: Jli.. Mth; 1~ n'lJtoLa k ().ql kaf'llySi ge- Vie metod, ~en !BIilmyor. tI..b. tim:e k...,ndim ~kll, h~lbitir, I.ik e8W1L kendi felR1lemizdtn. !"ak,'l.t U~illc: ~aTka ynhlld Hindu Hu_~ Seyid Ab.med, ~im ya. M.I",mill'Ll;! girin~ bird~nbire Mti£run MrB yakw Ibw ~ myliimallll kl'ndine dabs yakm bubel.tirdi, BMa kaI.IJ'ua HiGd lu>·()f'. Bummla ~l"bill yahud d.vlI'asin" Miifl.liinlW'l!ann3, Styid Ahmed 0 BUO'i;'a ,"Ibat ,Mtisliimnmo felsefesi HintilllDunda ,shit" maclisina z:a.man v:Kib bif ideoToji V'eni i· .kulnllinden yiiJmek Qldl.liuu.u id• BV k 0110 nBeak di, b'12 Ijlmdi qg..k ileftle bIiIllIIl· dia etmiyonm'i.. Benoe yUksek, htanlnd be1~:iy.mi, mlllha.sebeaJ~llk bur zihniyel yoktur,ysJ. m~ olw::ak:bk. m ildiiriUiil. !Nl ma6 &eJ:les:I ~ Seyid AlomOOin teceddijUeI~· I tdiye ve vi!i,ye1. ibHb).,""!i:D.i ta. IDiJZ birbirle.riDd:eo. ~ mini ye\.1'li!'[ "'ar&r.Bir 1D.giliiz.mn~ l'lC C,£l'eWl'fi 1Ira.k:arB:uw! ~ marne£! hutt.bYII,mk; dilo lila .' r~k'kid hcL1111, HincHst.anda dedi iB'I;rcr begelJ.iiniz, i5ter beienOie-' kwro. u;iywte, tt'vlilj Ct:lniltiT'Yem_ bU~ ,g~ 11E1E18 bUlb~ yi:!l'i!:, btl" neticeye Wd"JyW'Blllllm. nri~ sine tHnameo muaAihlir. YII..Lrui:o: "l!ol;oLiy« ~ diIli, o'b:na.= $eyid Ahm@i!ii Dmd milAiiman !Nairn a.it fastLhrda, iba.z:I delI)f'W, ':8Ikhlar 00110 bu bskI sok· dimyUlIm'l dll.r'g1Ql sularma a~~va.irin lebine ve 'bazI.la.nglO aftl. Rlri:!tiyulbk ~ JVD-o Ian mnazzam bill" kaya ~1iI1· li!yhlot kUliilk tadi.lJ.ell" ya.p.dRII t.en:riyOf, hill da1pfU1 de- ml~hl'. nil, ~ 0IIII. bu ~ 1tU~ mlbml riyaactim t.asvam ediyor. hili 1II)'alJl3ltrdJit '" -dller ... dikindm Hnra. bu u.y lljl~ ~y.aa.:tiJU bl- hayat Jru.(fn;lli bi:r lL11nz g:ibi :\- lWiye· daUrim _cUmmi .i~de be-b.cafm. ~ dOgILlfu~ dii-, tlyor. B\Ill,III HindUbn llel'altadan tetkik: ,OJIWllI:.CIiik vi!' Ifubatla twde iqil'il.rl,'80 gMdiim '\1l h~~' _ Abl~L •il.vveUe topfa..IIa_ ~ir mcrum'iillin J!:et· DiyebiJdi lei krn..e az.zedi:Ue:eektir. WIDCahilLe blmz. k Hal'jc'B ipek koz,a•• Karile~il'liil kmru .. "AJi.Mek:tebro lHIlailldelli baJ}byoanl-d!yor !PIihkUI\ ~~nT'3, ;r nun: Bma, balI~. Wim !beyeti .tsvi~ye !!OIl gUnlerde mii. _ Nic;in ~~b.y(l[. ve t&lebe ioBana berhaDgi eski. bim mi.ktll.rda lpek kOZUI A ,Anil.lt:s:ma. 7.. -ma blr lngiliz ik.olejiDi babrl!Jbyo:r. b.LDfBP bi.!}bwm_~.!BU I8f'bebS6zuniil tanm,m)",mb In;!'IIL L._L, -1'1 uw..8&iI& UlJLU~'" 'Yql.I ~yv1!ar. Ie en"elce eli'l.emmiyetJi alli'eUe rio L1.i:mt1.IlIJl pn.ltlnilli ti ...iiI...,.I' ~........ :u-tmLt ola:n lltIJIdu' @rimep diki n.sme il.jijti~ BaIt!. t>-tir ....~ muliliU.lllD -.-laT, oyuu Fl)'atlar. 290 - 351)1 bid.enin !1t\Tgililli HulUisin ylfl'tm. meydanJan-.. 'lIep!i pell, ~lam.ll)Ur. k~ MiD idi.. haJn mil . :KiitlliJha..o:essi gok Ufj- kut"iliil ar&ElInta., o]a.mk SII~dtr. Buns. Balpnl p~Il('.en~ye ",~\"iL gin. mUikabi'l tmc,:n!du memlekrl'i du.lll["U lOey~tme~, ulle~ll~ Edehi t ver.mse:r • . mak 8rZU ~1I1l11 ~u~U.i; . y:a. . .e .an ane&l mi~ amiif' e:iWa teklitl~ :Va dst oylc, k..mdini~_ olm blr iid.a 116 ~yor. Val p1lmaJrta ye IlWnUlll.eler gIiete • I'ilmektediir. dl.lrdn .. Vc dd!f~_ IDlIs 1:n,gi~iz. 1ro.1t:jin~ 'YI1IUiD, 811 ('bim, Litin lU:ia.n ve i1i,mlcri ~e .. Gum zamRf) ~ i1)'kum k!1<:I· yo.r" der, Seyid Ahmedlll mgiUlderi tu • III 11'1 l!lki 1..ru'ihi sebebler ~lD d.t bir e psikoioji meseles] v '1'(Ill', Mllslum8JlJ e._'~Id ~k fl?~ rCSillden :zjyade Garb i'c:!£efea.ll'1,e yakl.Ddu, Bunlm Sfl:bebi ~1Lk~ de Mi.lliliiman dlin)'uuldn fclse.fc' j'unan iLrni ve [!1'lsefesi.yleo tema.."Itan do.g-mlllj o.bnDSllWllaodtr.

ptlan deMm@ll1"nn rnlJk.;lY'L~' bn bi5tg,.:i't: A.krdllfllll t..smili j~i iIe p.a.mu.k is ih~11n1 arttrr •
ve

m.a

bytiyetioi

i)f'llii21Lirme

v rmir;ttir. Vali ve beiedlye reb. uuklQr Lutf. Ku-dar,hir hrricinJe boaulan ana yolJmn, da si.ir'ati L"I.milri hususunda ala. lk dru;Ill.lI"Ia temaa etm~U_r.
--d;j[--

j~in aurrmas: ~crekt"1l tp,Jhirteri. 58.f tohum temte Vi' I "11.11, QIIo.tl'!)va ve E~ oolg h:nnll~ ~L1-

1ll1'D1a LEjl~rile muvazi 0 rak ("1' muk ziraat iude aunnu I g'''r ken l.edbirieri L::lkl k yhl'e
ceilrtir'.

,Co

tmektedill".

Belediye.ni n rSl1Ii ,III bud~esi haZlrlandl

1

Gld liya I hala tesbit edilemedi
"
Be

'...

(Si

tllrd, 1

Inf.idl;;)

w:eruu!' prek
pe.ra!k.emle p1l.makl;.Q4f;r •
FiyQU.ill'iO.

pbm ve gere.kiizerine:lbZ

I

. CallI!

., '}"Yamtiyatlan

[11.<1.-

i4

ya..

den

ne mLktfu·Lize.rill· ka.r-a:l'l.wjb rilacagl41 b.ilmi-

¥Quan b.<l!jka her gim yeVJniga,ulclerl illi.nfdi.lecek ve balk Dli f~.Yi!.Ua.ra gUf'e lkasaM«!,(Ij.:Iao etini bilf IDisli il'CN't Udiyl?J:'\Sk aLaeakhr, By. ,,'myel :tab
bnd.u
'y.a P1Lati

Limandaki taluni1 ve lahliye i~ler1rtin d!aha s.e:ri bir surette ba~lil:"llmasl i~in vekliletm ver· diji dire'lrufleJ,' dahilinde iaald· yete g'ec..:llmi'lltir, MevC'ud VC.S1i!l.· !till !:ak'iliy-esi l;;;il'l ta1lllTe muhtn.11 Il.akliye Vilsltila nllin eksikleM tu,Ill.t&m.Barnw§: !"e luumll.l tami· ratl dll .kmal edJ.lerek hlzmete 3clmmJljb •. Tamirata bi.itilit aWl)'eleroe de"'[Jm .OOllmc:ktlO'dir. BUJ:ldl'l1 ba.'} lui h rmcdell de getirilen ve.stlit· ten l!ilt;r:.1(l~ eddmege ba~hmml.~·

Lim,an daki BllekIrikli vincller i,leme,ge ba,hyor

Hiikumetin salin ala .. catl yapagdar
Hiikumetil1 orl ne:jr Wit k..'lr r n8meyc gore ~l!enncl' }'''-l'laW hulummlar bunlat'ln mlkta.l"Iyl~ cins ve evsaflnt gu:::;~r '11 hI·y n nilil"ieleri vil:i.yel I11Qklll'l!n I I.'oCr.akpm:"L

ek tedi .-1.. 1'. &Y3.1l n:I,nlt'k r br. kad.L!" kabul ."U,,"I ~H; • br, Alakauarlann ~ilylo:.ilkl·rin'" gOT" ~eh.rirnizde hilkum lm s;;;.tin 31lU!.agl C1."SaIla 6~1
r!r.I

dar yap.ll';
d.a

\':l.-rr.lll'.

B

yilii

lOrl kiidllr

da ik ,~lJb;L'JI

yen

tw:irlCIr

Anadol'udall

t'.a!tb-

yatl tesbit i~

sI!tl31::m;i' llalk 7-arara utr.wuler-ini de ELultmqllaxdnr. yaca~ gibi a~kadar rn.'lkaml:w Lliivaredatt:a. genilj bilr nok· dll miinhasU'an canD h.ay,,'!UJ fl· !:!atd!k goriilmiifjliir. Bu i.tibarMa. )'aU<I.l"JfIl kontrol. edi!f'~k et i!;infiYfi.t miinkabe kom_u..yonu (i~ deki milra.ka.be&ini sdu bir su-

dahl!, ey~e ~ ei.ktird!iji .ta1ljJ.11l~ piY~IJJ, g'I. da. DJlldilelcr1 b ,ld,§lanl:ld.a anor-.ma.!l bir vwyd, ~ &rilHte.rmai wllhtcmeldir. KGmisyonoll fiyatlan !bir- an itvvel tesbit ~tme· si bekleomektedu-" Et i:i.i hall ..dJldi

.'eo klrklm ma.l bullHul13.k dll-, Hiiki'wel 15 gi.lrJ zac(U'!,l:1 I..e!i bit euecegi fiyatlal" l1a.hilmde bu ~h It" \!~ tir. Di~i\lr Waft::ill rlhb_mc:l,a. maHan m i.ih::lStlll :,;til.ndilTdi.zasyc Il n.LZd.l1l n.mlesl. l1lont.aJian 1:IILIWlj oL.a1l elektrikJoemiltena rrik b-P-~er tonI uk vdnc;- htikiimlerine :ore liplt'ro: aYlra." Jere bu !lana .L~illdt:CeteYclll Vtt- ("ak t..'Hirlif etmek liz ~ :silm~r ba.nk fIliJe;;.s s.elt':rine gOIl I..'re· Tile'-I:ktil·. BLl surctle n!Dtuna. celrbr_ HalCil bu y:a.pakillf tn. .. i, YI1;:'!!i:,m '1mpurlar 'hI.! ...in~lerin ve bankab, nn depotanrul;t lL· IHffiusi te tihatiyle km.9a 'bir zalUDmakt:ub:r. mand. bo~l Llacak1..lr. AIJ.I1DiD. b1.J ledblfl~r
~l)-~lJlde

r,e,tte yapabilecektir, Habkf'I'IllI"ye ,"flN"1lI
nlll II (,p1~!i"'IH

Jimall.~!i!!'1"i

d~k i 1.1 hmil

... ~

ta.:hllye
IHwmal

KtlMISY0t'l c.W'mtim~lmd halilDde yakalaJHllli ill; muhtekiri elun mLiddeiumumilige tesLim etm~tiT'.

bn:'l'Ian~Yi'll._kilL¢lIU·

blr val

~~) L::

girml~

bulunaeaktll'.

PoliB bhi" muhhJkiri adliyeye v81rdi

'T·· It. - Inglhz teo. urI .. •• , I • d lye ania~masl

===~.....====:----

g

~ arasl~iuilil1l gu:~Ii~ormlanDda.

S~

br.

burada Acem. Arab, hiilisa ~k b.UBUlID clojurdugu mcv~. f'a~~t bo,r~~I!~U'I ~etod~ ym.e lDlglbz kO~.QJ1nL takib ,edi·

bil".]kuabriy~ deiil. ~yle, harici gori.inil§l

K'Dr' ban b-ayrlml oI~
O~1LD1IIT.

!!I!!!!!I---~
.a.rife,

Fiyat miiJrabbe komi~yonYl dim. topl.lUllarak ~ i~i iizerindeki ~eri ikmal e~tir. Y8i,lI1.la.n tedkEklerde NIJIIJ h~'Van fiYl'dXar-mii gore penkeml!e el. 5;11,lq1aru:u:n ta'ID bill' misli :o.rliL~ g<irillm ii:Irllir, FMa.za. {'Uk. bilde kJiLosl] 26 ~ ohm Kara.mall koyunil t-~tenl KDnra mezilaha, naktiy~ buzhalle ~Ueriyl~ d.c:ri !Ie sa.iresi l!IlaBraflarl besab edi!eftk penkende Mtm]ao.JI 52k:unap gab1ma.sJI mu,'oI'Uiil gorill.mllg:tijr, Bu lo.sias m~ bit
mmB.1lI d.~erek

Bu lardafl Gabbda Miihiirhane !:iOkagmda. iii num..arad Milhyadi \'e Teohan 1i'ehlrli 1cii.,~.d VI:!'maniflltura jhtiktl"mdan

flu~IUJdurl.aT •
htildai cadde.sinde yiindi Mfrlokoto titmiodeki SIlUCI. da fj· .1r'<11:: miirakEibe kGmisym'll.tnull 25 k~ on pwra riyal brc;:tig-iD.1ak!l:nlan 35 IrunJiJa sa.tLp all"~t· mckt n !iu(h.ldlilr.

~
1

--, yl niSaba
A.BONE BEDEll
T1Iil'klyJlJ II!!"!LIK • AYLIK I AVLI K t A""IL.IM.
l,jitJ!l K,.. 111ft_III

Irbii. beru.et:miye ~ah-,U, ,Gr. .at.I. lizLm olan gadJ zihm_F.en Vii! wkn.ik Wr.ib vaktiyl.c '1 garb .iImi idi, biz; mu.ElBlr binuJ haIif i_mie', Sqidl AihmelDyadiic me-vki alacak hi_J" Hind ilin tQln&llU :merl1:l!un H.o.8 lktsud lliislilmaobgl . tiyol't'hl.~_ O!;iUlIl burada miid1jrlitik !ilttiji mRlal[J I tl'l'biye ve taJlsillniB ~bu Jiulbeye y,eni bir ha.yat vcr· g,l Aligt" memD.'I1 ora. hize mig. u'OOFatuvaTIar miikemrnel ;-j!jyle. tan!: ediI@bilhr: "Zevahiri bir hale lio'lrulm~, bu InsLm daIII -Ir, difitatJ u.~k: Vie mUteha ziyade: Alman profes5rieri 1lJ ~lk:'_ Din b~ O1lIlIn ic;:in zahiri. v-e AJmanyada. tahsB etmilj yerH d il , ~Il'f ptDliil!i.ka. oywll!U!'lIl!al, aLel l!IlualJ iml(lr' vc dokto.l'larm eJin.· .,bu'L NinsI.!: hir ~ydir',., d.0iZr. RDS Me8lIdu bir rlOktada.n _ tdim.M tecitddi1tleri? ten.~it edJyol"la]'w, (I da Arab~ fedri.sa.tLru WI' A1mana vermesi. Hind.ildanu, Be-:rb:l.figi bir A]. man a!l"aJ)l;a, mijt.ehasstslDmw 1. '1' h . ~__ . LI ~ . 'd ~Il :l lIT'l OeaJ.dlf OmUgunU r· d' . edi la

"I jilri:ncUriou.q 194.J,buiIDD:e m iiswlif sah ~ii '!mhieoeoio
ddrkIrzll !JIl~bB

Dahiliy8 VekAlali ~ ==============~==~==~======~======~============ bir I.amimi nln

c;akJll)a.k~llarda l;akmiik~I1at" Ankara. 2 I I-li.ususi TiiL' yok~da 65 lIumElTatr~ !run .1 kiye - tngiLL ... : t(.. iye n J a[ L.~ • d'lJJ'a ~e.. 3..WI;1l satao Muiz Sal - masl mffiisde ta.sd'tk ,hle.eekmak ~ M(l:]'caTlda MeJi"UD hlIDll:I. • tiro AnIIl-'>UI!ly. gOre Lond:ra.d. da 15 JlIlD'llarada t.el"Jik\,:i Huse • mubayaa fiyaunda, allm fiy .. yin cgltl, bm.ail Hlzal'a 99 ku:ru- bllda deti*ikli.k qJum![J.~":l kad.li1 ~ aid kar1.on.hm, UIJI-t IJII1· MH".k~ B.ank~L 1m. <mId~'.lj ~a salaruk m.!.Hjj kllnmm.aka - muc~hin,,<f' lnglli& l~n.mLl beli 11 U.51 una. muhalif ha,rek;etina.en -dn yW. yir"mi kuru.'lta.n tum ktlr I.aYl hakkmd:i pob~ ta:IJJ.riL'cat yaplln:l.aj.a b.a.§ja.nm..t~t.tr. Bu. !Sill· ret] ihlikir yapb,il iddia edilen Mmz 8&lIDalc e\ .In it .. 'birhkt adliyeye verilmil}tir.

-----

d l!,.,. inn

gilDli de bliyramol.
miiftflgjDJ

-Su~lu Diyor ki :-"
Bu,ndall d

Ankara ~ Ui"UlillSi) - M, 'r') g:Qmrilk tarites~lldQ muv::Ikk.l.t: nra..tiiyeUe iI~gi,;kJikl~f' yapll. yapllmasl ,.~ ticOlri :a.nla il1J.1:a.f akdine y.a.ll~-)" d~\r1eller miiV-,i.tid.atlli:l kar.;ll tedbirl r 11I1l1masl h\llOl.Isuu.L'l miikumet~ sa· labi d veri.lme [ bill.tnd ki " yih:l m~li.'l cu;m,lDIL"8ioe- all(l.
rJ1l~tJr. m;u;.1 ..,~ Y.l.banCl mlJltDfl;lkttlerll! y;jL~lIlmll.i:ll \ e h~ ari ~n~qm::UaTl

15t:a!'l b ul

'lfe et

58i'~-1

F. Ulg~ B3.yr&m. n~Ii;g': Sa.~, da_G

Ian clWh iDa)'Vlln fl.yH.thLl1.n1n be myiidl ve rellllklLl!lUlla gilre de~ktlr. I

Ben 'ken,djm,ii,dare edemiYordum. bu haldle direksiyon kullandlr ml?
bir miiddet ~,'y"'l yoll,lnda bir ololll1obil ka2:3SD QJ.mUij ~ lim K!cl7--!1. nil" ki~i1!lin oJiimli ve iki k~inil1l (!" YRr::lhlnmll!;l.lle net.ieeleTlml!'lLi.. Maslak
Bu hud lSClli.n ~.!in"lul.arl Li lin

Bugi:in biHtio miReUer
v~

ga-

MAAR/FOE

I

r~

n

ceo

• n~ •

I

'"0 •
.aM I
I

u Krt-

I,OGI

21 BlflftJ!~IUli'lUn 'U~ ii!I Ikl!lell<rJhlln 1,40 CUMA Iio :I.Met ~ 1315!!: GOn 3 "''I 1 'I'll; 1''11 - K_m C.Unil 2, 5 8:rlH.I
Ali",,,.

\I'e 4iflM fll7i1l!'tIi •• ., , olan miUetuRlZlO l,\l bu hava fa . yOI' 1'. kuvvetin.in. l!bum 'lit;. ohemmiB\I mekf#be m.erbu fllkat yc-tini pek giU,el takdir merek 1I8.)'1i. IJZIrIld.a biT ]112; I~i '1'011'. Dill u.gu.n:fu, 1.a;>'1ki vc~bilc~· F::Iklll k.!.zli'l!.r lu!:p "perde,. ,yiini h~fl!Iaktave kendi biiytildili~ er'k>\i,kler]9 iibHlit eJ:m,JyoT. a.TU· Il~ mlll.elia&.ib bir havrl)ru\'Ve· d,llrleri mg:ll.terod-e: lIW.atl e-tm;~ tine -malik olimaga :I2JIilU gay· genl} yffJ'i b~1' ba.yall. 'Y~ekle'r. 11;!~ E;tm$ktedi.r.
Ill" Aligarn ge-ld.i,

I .' - "HammIyetli Btl husu&da Ti.kk.
I

sa.ha!iinadtl biiyUk tea.i.rleri g;o:rliLme!rte cIa n _va. W'fveUerini dUf'makswoarlb.f:makta. ye ,serveth,"ri:n.i:D mU· him biil" klSD.um b~ h UHili;, a, sli.rfij feila, etml'lrtedirler,

Mekteblerde

konfe ..

Her bBIlrie
'lli'edriBl\t

ill

EiaV:-I

Ku-

!iI'

1

061., 1.21 13,11

1.2 ,00 lUI

h(lfill lUi Eu"1 IG.38 \1" .. YJlJIi!i! 1.... ]( 1.38 12,4.8 h.IJ ,,1 HUll! Ii,JIiI VIMtl

"perde •• den "I~UL burnda. dn ingi1i.we, (~

.,.,1

~=~__

var)1

DiKKAT
1't' .. ,,1 Ih ......:. Ii! IIIl:1nll .rilliln . .... dl!n ~'H"~ dal"YI nrr...-..dlilin I'II~ blr ~dllmt Illul'l mill!! yo! !til nil IliI VUI'.II' •• " 1.11.. n. Iklb!.!! lli.aYliaoll'lllllr'1 "'C-!lullra~

llJ "Urdu:li!lam M\i.::ili.imao istilisilldan .!'jOn.Fa HLndisla.nda dogmuq V(! t~H:.emmiil eiJl1iljtir, $im:::JJ(!e~u ~yade J10IlIl!l'U lUI",
Sr!rf Ve nahvu !i:uJ.,';lkl."ittir, yani bLi.oye itioo.riyle Indo ElJr[lplln
w

mffiUDI.l!lIr .l,K:k [" yiill 'II iLuymelli ~etleri goriilmclrt-.cgldl..lgu maIWndu:r. BinaenaJfryl:l bn g:aye}'e bir

bizmet
{)lllIl

olmak

i!;ill - Diy;met

lkinci aitl ~.za mahN('me'll!lind~ Maarif VekiLleti UI'Ilkleplerne roc:lilmiyc ba~lanl,"tulebele.re her 15 gilndc: v~yil- 1 mwhtJ.k:l;tm~ , hud Ilc:r rlY h::lJilmdn.. kDn[el'3.BS I lar. BunJardan bin ka.z:aya ug., verilmesi i~m yen i bi F ica.rar I nYlUl olomollijill ~nfori..i Mahmud, digeri de' kaza e.sH:Il:';~lld9 ver-m~ti:r_ Bu karnr.l llazar3.1l direksiY(lnu id8.Ie ,>tt@ iddiu. her 011;1.[1 bu h~u -tia, bir prognun hll.nrllyac:ik ve derha1 bu I olUllan M'anol iw. prognmJD talb»kLI'IrI1 ba!,lhy- Yapl1311 tab.klikllt.:~ v m'LiIeaktl.r. KOllf('rorlS meVZILL~a:rl tic keme~'e intik:::tl edi, §ekliDe' esasdll Lo.p!lIDilllliltU·, Btl eflll!:ihlr gure hadise ~oyJ~ ()'rnu~hJI : slhM, inJuJibi \'e muhtelif den "~ofor Mahmu~ iIi;;\: ",-rkrr ~ mevzul Q,1"1 etl1'lJI nda oll!.taktlr. do.~larl ManoU ve Jirn,rir l!.i.r gece bJr b!i}'li i~likten SOUTa 10 lI"ehn un Isril'! klldom Mllslak yolile bi.r BLiyLikdere zilmlarl W'arill)l'or g€":zinti.o.;j yapmn.ga karo.J· ve;r .. (!I3B Beoes] esnaamd.:l bi.r'el." I mi.§Jel' \'i} yol.a .::akm.l~laniH'. Hir 1 a 'Ii [l]"h~ alan Mr:lIwl; derece am gOI"Cn U.c: yliz ill!: Mahmuda I~rar ederek dll"CktecLrisn.t tifrebnEninin kldem l1iy, nil ge~m~ ve otomobili 0 zamlannLD -dUnd n IwbHl" m Le\'idare elrneye ~Janll!~tlr_ F",jiM 1:m~lamn~tlL",

rans.la:r ve:rUecek

a.gl L surettc ya.r-iil3IlIDJfjla.r bIm;;>; snn:ra Jl£ayir ba tr.Lhllncy kaldmltrke:n omni,tiil'. "Ted1nrsizlik \'e u.ikkaUidz ~ Jiklc oliimc :seiJei:ll.yet" SU~I.Uluan ikind a~1." ~ezflya \'eri1rui~ 1.1] III L 1Ill!hm~ld ile MauQJ !;iiIn
\'40"

Turk paraS!DI ko
ruma kan u.nu
Ankal'R: 2 tHtJ!<u:..i -T;jr~ ~ r<.'ismlU klYrTllftinmi kOnml h.llllllunun mu,hle i hitmek .. ~Idu

mahkern~c kel"ldiJ~!,dfli ~u !}e. lc iIII • muda!aa elmi.~lt!'rdtr : Bilh.a::osa MauQI ri~m.iijtir .ki;

~

Ben

0

g~ce

0

klldaf sar>otQm1)biri

hOitum
kel'Hhml

ki"

i.l@gil

a

b~le ida.l"(! 1:." ",,'ek zlyet e deglldim. Bll l:uddeln bil' adam na~ll dlrel-i:2iliyon kul· lanal.l il ir ~, ~ofor MllhlllUd ise diyor k:i~ - Dirckf!!h"onu ben l1endim !n-l.llanl~'ordlJ_m. V~ pl2'k :;tiimUi de lfitmiyo:rduk. Fakat Ua::Iij• mi..ize l:IJ{3.n otobiisti ge~tikten smlr!l onUmUze b.i:rdenbil'l': b~!' >lit _'r a ba_"i1~!ktJ, V@ muhak kB.k ki ~ rp!lcaktJk, Bunn. mini 01mak i. 'in ni.iI'8.Ue kUV1."e'tle dirC'ksi,Yoll'l.l klnhm_ A:rabara

\',a-I

Cundan, mezkul" kilnun 1fI ~'e niden 3 sene uutlm' ,,1 h k kmda.ki l:i)'iha ('n(': 1m nd,,]]'
~Lkml~t!r; ~'arln Ule("hstl~ n1UUke~si mlJflhlmeid.ir-.

Yefli bir layiha.
Arlk.ar-a.

"'if'

riYD.setindem

evvelce:v

rilpiiliJ-

• dll"'~i,

btf illsand.i.r, ED! ~Q.k Aeem ve An.p keLiID~h:,.ri .... nhr. Bir3Jll da. tUrk~e \'1lrdK' •

fetva mlll;:ibince- Kur· ban ils)'TI!.mmda H:ei~ecak .. klJrban der~leri!ltle lIR.J."!laMill"lrun Tilrk B:t\o'3 Kllmmu ~m,rillG venlmesi nmhtcrem a~l.8.· I
lird~
8¥'ZiJluntir_ .

K~J'mleUi bir

katalog

cia blll.lun.aJ"l klymetli e~rl,lCrill b1r kataJl)~lLn.u ha;.r:] danHl.g~ 11;:-1.-

Maarif' V·~t:L'el.l, rnii7-elerimiz-

bir otoblill LIe OnU bin milfJkiihit I.. ind.c at][ltar. MilIIol f.EI.:!:la direk:'ll'lton klr:lT'[1k nra b!tY' H;cnnr o.g.il~larda;1 -binsirll'

kfl.t btl "ll-aun kar§lla~!jiI.&r,

I'8.r vernrifilil". Bu hususda

LEl' UmumJ,nhHlrHlgl.l·· il~ lara. hailjl:mnll~t1J" li:atalog Bill'lli ve il'.l\'hfltll tll!l.caktlr.

tertHl~-1
l'e-

Mi.i.ze.--

bindi ivermi~tir, BUtun 1117_1 ile o.{;-IlC:I). CarpW'l otomobitiri. i'!iin~cki1erin ilt.Ll _____ ..
.

IunlJlg"l i~in bir daha istikl:l.· meti dll:t"A-'11..mrP.k' illlikfa.nI da 01maru, \' e aRaf"a biitiilil !'lidrletirni.-:le t'Zlt'Jltik Muhakr.:m~' bu iflldeleri t~sbil .,;,l! i1d."n Wn:H'!'L 'b~1 ~3Jllidlerin L'eLbi \'C dinJ€nf.lu~leri iqin . b~~~k-.~~~.".ne~bMI.r.ik __

~.'l.rpmadJk.

Ii','l.-kaL direk"i),o1J

~iye Yek~lr.:l.i taratlud U1 vii! • yeUeL'fl ya.pllan bit' lomimdt" kO:!r'lerde bk nevi \'f'l ~ (ILa.n sa.lmlll'lifl en ~'n N" ol:n-al! ele allD.I'l1tL,1 \'(" ~llill ~ I tel'tib ~ilerek asll mtislahsil Ull.'iUl"W1 tn.z!rik ollll1'lna.!H bll.iinn ill! Hr.

2 t H u!:IuRi I -

DJlIi-

Moclis

lam

)I tlItJlyor

I'_~_.

JJ

Al1kA'rR. ~ (HmruBi. - BuyiJk Millet Medi~il1inpanlr t{'~i gUc.il ku; tntiH yall~c gt. sti~ li:u.bJ.ek· ledir.

~---

.,.

::r

i
(
TORKt;E'YE CE'VIREN

e CE,
---

====,

I~ -

Huseyin

Cahid YAlCIN

_J

ilmin
EV\'Clkl yazllDu..da

deFabt_. nlhayet e~el~~~ rll~~:',rum. edi.yurdu. Faka.t ogleden. I bilt'cqpm he-r-han;:J! I:nr tebllgl Dr. SC'rul1idtin enun namma kill- sonrn,saal dorde dogru biitila telefon haU&n kesilmi!lti. fie· bul r:tmt:g-e salahlyet Ththlab etg "l"Ck ruHA nn 5 oldugunu ha ber al d.uJl. Bu- r'ek AdD.oll o1.elilldeki sefarethanedeki sefaret heyett nun iize-rinc; tnm aaat dokuatooda Dr. Schniidrt.'e .m~j~s,t~nin hii- lbUtUn bade! temaslartialJl kUrueti tarafmdan n.i'fld ii.1tima- rid ediImi~ti. MaamaClh !i!dar~t Ete-yetine measub kims<:! I" aait1)I1lU lc'l"ui ettlm, BIJ iiltimatom :metimiz.e aid IllH8.melel~li tan1 eyiill tarihindaki ill,ULr lcbliji.urn i",w saat on biI'C'le teliTifrtt nuze der b al Lir c!n.i;l.b verlhnesidiH-irest.W. ',dy-'m:ot etrn I1;!1tilrdll' , ui taleb etbgi_m IIndBnibe-ri j'i1"' ve hiir· rni dor!: snatten Iazla 'hlir mild- 1SlIDlna pek nazlkine m etkArane muamele eJ..ild i. d t g I;mi~,ald\lguntl \'e n 2.lW11U1, hUA~\ll!ii dna scnra L hi~~n ij1,.erine ~lU- Ertes.j saloahe-mr~ 'mnlw'n lfidde-H ndi.gini i~are:t bn' tren tahsis nlu IJ :lcnS. kened r k f ajestenm hUkimIeti tn- dileeino hild.i'rddi. Bundan song-itiz y~z Elllatile saat l' d II I'll biz:im harid diioya ile yeo eV" I Lehlstana kal1;il biiti.il'l gane tem!l.SlIllJZ _I\merika..n sotaarruzl hareketlertn tatil edil- fal'~ti v::ISltaslyle ,'Iikila gddLi . d.i£.inc \'e o.adan AJ:rnan kuv - O.oU]l :vanilllu f.evkali1de ].uymet-I velkrillin geri ~l:kiJdigine drur u oldu, Mr. A~eksRIl.dEI." Ktl~~t ve tatmin did l~ilIl!,tlru: [[1- mai)"etindek:i. zatJ!IX hie; birr aah!:;ekinmiyorl ~"'dJ. gon lJIJadlg~ h.kdinlc o saatten :iti· metten yir-wi dort saatlik zamamn 1Jii· bl'l!'Crr m,enllel-t{!tJerimill arasinda lll!.rb hili mevcud olacaguu bil- tiin zorluklaruu izale i.;in c.lle:ri:l diriyordu. Dr. S.:-nmidt bu tll:b· dell geica ~ey1crin hepsini }'apbI@ ldl' e onu derhal.§dine lev- Jar . .Bizim bu feci zamanlam aid die te~1 btL.. eyledi, Alma.n hU- .rc,gine ho~ batiralarmuz Antel{'itm.eti tarafindan saat 011 'bjr- rikao w"J.retindcn gOrdii~timilz, de hie bir cevab gelmedigi ir;in, bil!r U.k s~mpati ve yanhm. arzuLondradaki Alman miim6SSilil'lQ 1 J bWtlunda dU)'Ql,lgumuz tak(I s: ntle Brltanya iJ~ Almanyn dlr hislermdea iil'i:ll'ettir. 8:raslOda bir baeh ha ii msveud ON OCUNC'"O BAH oluugLl usulii dairesmdehabu Be,.'IinI1efli h!!:J"qhct verildl, Onu on ge;;:.e; Alman Y:ldaki biitan mgiliz k(lfl oJetl1uk memurlarma Berlio.deki maje~teruJl sefarUinin beJTeti taranadaD n.ziyC'ti.n bu ~klii bjldiril miu telefWl hatlari i~emekt·
I

sebe,
YAZANI ::
Btoriihliyen
idik.

an
Prot Sa'ih Murad UZDILEK

,r

e

BU ,KADAR
Bir aU. raisinin mDhllim, aiztarl

S/MO/LIK

rakkis.ini

ilmnin te. 'ba:zl. imilZamanl-

]cif"d~!1. bahsE'tmilj

Jluz1ia ilimdeki teraltki Bi1r'atiD:~ flll',..kaHlde artrran dAha ·lMijh runillel'v.::L!l'. hm.'i nE'!Jfi!!"abn 001;• masl bu am.mel'io baEJ,l!.'lf]a gu· Iir, BWlda.n dQl8.yt (l1{lly~]D.!"l[]j, ilimle alikasl cllmlaflJllI ~ artar ; bir iJim adarnl, diglll"lcrinin yaptljl i§len i.)grenir, Btm Ear arasmda ke.adi ilJlcriyle ya.Jlundu..n miina.seheli ola'Tila.n bil-l lUI' '",.or: bu iBlJlreUe bfL.§lk8.ffirwfI e3l!'l'lcrm i kendi idjind.e. klllla:ml1.·. 'Diger m.i.ihim. biJr mil wl;''liDiY'L:! ~istmn.iilh'l i1m~ tenblh e'iJcock s~tt@ organl2.e edi]i:di~ elmasHUT. Bu asrm hqmdanberi i.iniv rsi 00 falrOlteleri arasmda., fen fa'ki.i1tclcri miihim bir yer alml!;'br. 18'90 seneslnden evvel biiylik ilnive~ HcIC'I"d", ;edeblyat ve fell kElvgr.]al'1l gBrilJiiiyordll. Edf.:biya. h;Llu daha dogrusu humanizm'cu ler ibin oo-e-b.iyal'la m'l.Isn,,,,~ ooviyedictelill.!{ldsilli 11,ax!
g6rmQjyoflatd~., Oltirfo:rd gibi en

eskl ii.nh<enitele:r-,

manlara
kirdf'11

pek yaki'l'l zage]ineiy~ Itailla:r, bu fi·

~~n)1y()rhlfib.

~Imt

di.

bUgUn ilmi mahsu.'l 1'tibari,ylil fa"

iiDi,,'el~iteler pek geri adtaedilmeklew.l.". Yeui t'i:niWfraitelel"in, p-ej~ masrnfh Dian La.'I:lOc· ratu \l'atlan ku rm B'I>! ve :i~lehll.lJ'k i~~;[1 kesenin atnnl ~malan, 00· nu~rd daw!lImIlalan a.a:yea.iru'lg

kil' olan

Rive egil~r(!lt k5.S;J.l [I;lr~asmJ
alt.lJ .'eo lr;tUuk ["Ui. Bu Yl'l't.lihnl~ blr mektub!,3r~a.'1ly(j1. Ozerindcki lwlimL'ier' ya,;nUTJ.a.n I!lozulmu§o idi, Ell I,it" gld i.i.%crindC' aneal, )'anj.'ll tI;,J. ii'i .I::J~rr okUrD.llyorull.: I.e ciJ.z~!l Ilmo. yer~ Li tli, - Plej,i "limdi (dumb: nedir'!' Balun. Dii~titt(Uilrlurim. 1JU merlu;"d.fo:: Merlll, ~llm ak~rlln 138.R1" 18 c ('lCClgrll. In-nd~glnl 61dliil"D1c'( Ilttiyeniv!" 1.ar. {mdnn yeg,'runm IIglradlgl ec lviizdc.n lulbcni!J.( edililH:e dcrhal, evinRive mdttul~ lla~Mlm
Cru..,;

- Dtnnck ki ~iZit gore bura.d.n duneri'll: tuhlcHmtn devam cderc-glm. Yl'geninc yajulan tr-e vllz, b.ir int.lkam i~i meVZll bal'i_"I. tu.~ga rl~l1riiU~k iOyle ZLi f1Deoi lor a rum , (ut"o~ ya 'lm~[! 11'l1 zi,,~mi I. V\"tllkmdi:ren cilH~t M[C'- !;,iJI bir !"".8i1c idi WYllhu tn ... Ri\'~ lJil" im.;: ma.niye 51i.hiHt 11 r~lin J~t~Hlhlifiluldlll"ll'lC'Sci l{1?,tm gC).,"1l b'llr m8.j'ile '!.{Jhirlcnmi!i 01- 501Jirn: m.i!;l. yolul[l., Ilon ye]"h~d~ brl";lmUD lil r!l~ jrli. I)trndiye hdar o~miilil bulumLrdu, Hl'm unufTIm~'m\;t ki Ml:'rl'll 901'1 1..amanlHroii b('ra~.~ blf tiC:lI- U yu.pan bit· (}I{tc il~
lIgrn~lnlij ve lmnlnr'fLtn mr~!-iH,lIr. Slhh[lLL \'e 'l:iiemlul'l,un DUlka ....'meli o'ilmiJi L:·vHd C'~rne-

yilflH'Ill g1t"~eml;;;1l i. , biiroJa. b kliyTO dedi. Ve ~rH'·l'O Iia~tl.\.ht!.(\t'dt"n 1.lkUktUII 9011la ~t.' i ~ekilC'rek: MI~simz. Cnatonua I :'YI 1. <lit D ~ Y IlLIg--1 diye ilRYe eUi. n1 bJmez bit· hllLl1e Plllii:l ann~ MiifeHi!J Rh·eniu ~l111uia gi-

tarn n

:<'line ,gill'lll.!} hl:r
]r·duin boynun

iki~i

dildml-

de

~illi tevkif I'lt1.lnI'lct;e 1f1\I'Vuffah G n!4 llfl odfU-jll1tlfl it1i, QlJnll~t I. ATlrad~l:arlfi'.n da, yaSnbahleyin Jist:l. Cl' Cndl'D, kalan, nln.rm ivtilmmml nlmflh; den _lkal"alt 1~8T~It:i1nd rl:1,,1)1.If1.i..nail'j 01'·1 gf.jzlen gl. lil tltt, u ~. mi·) h!r Lebl»tan:ll. hLlcllmd n slJl'tra dJlfL illt \)01} tuJ:!;iiye ' Utl.LI'II", bu i~in j]u t*ild hllrclu:t I:lilldco ~ lurek l~emJi61.flC P~lliin mnl!lt"l l k mtihlJi?l'I'lCI[lDl"". halkm ta vrr ve h'~lmi bi72at cor- I!IlJJlXltlc! kunthrn tll!'.ag-:J. d i.l fjlllLU!} yaralllJJldb~' h:lb~l· l.'cmml!ti, _ Ftlhakiln.. 'iOylelliklLlI iHiZi~ll ml!!'k ir;in. B[!l'liu~ g-el_ljrdi~m tUr. Hel" ,h~~!u(', tu~tl-li ~\fIJlln 'IuU BW11.U'l iJ: criTIC n.FLltI.;dU hiJk[JI1a, b<.:',piJimr:tkm, 8011 cwntl.rt'2-!-Ji gli.fii.! (~gh..'4jt,)Il.i!HIIl. ijn iind.e bc-.kliyorchl., 'Ie ht'!1 ~h~biCeJ'LIl kim hll.~tl\h!'\JlI.J'y" k~.Hbr fCrn, Bel"liJJin en t~ .c:adde::!i lClned~imjz. bir 'IoI'lHllbi.o;iyi(', l~en~ Faltlll kuh l·dcn:ted.ifrim en.. ral,ltt QIrm~.." .lLiscl yL.lllt:l1l'1. nlrt-I· QltlD U'nrer dcr J.. irii:lcn'lIB Illn.ll din.i tarlllYl1n \'Cl inUk:~m cW'I'Hik net Pailln dl1.u;or.l.'II" 01d.ugu taarru.z. ~. vatdL }rendksi ::t.~'Elgldn:. ziyadola~lIm, Pelt ~i'. kL'ji I\ffikll.d< r isUyen ~a]mdflr bltrnfll'lt ....n, bi:or;- .iJ ~ rn:m:aSJI1Iln 1J!;:;-ndlg.l~u l~util rei, [' !lcol'e 'l'([rtb!'u~ oduJin br'l.le goriinil.ynnlu. H r k fj bmllm.imi1na.s1l'- m,j~ti. FaJmt ,lise I ,,7. :i!:DIl!"'a yo.za.t o't01'fll(ibIHfl i"jude.> tau,rf ~.z!l 1;e!'Jebbil.siiJ fl.rn~lndalri 111:;Hi1:ayd v~ It'llJ dUnl!l'ordu. I!IW::m"1 '1iur. Bel'! i.1i1J tj j urn bkll 'ibilttil". MI hl\ldrll.k I,j l'iolll'ndn hilrln. g I'mi. bilhin gnyretJin~ (J-lJk:..... wr) ~gm. ~1 henuz ameliy t o[ntt l'UYI i" v r Omu.n tl;W "imdi I'ILrise me,-kwo dQIO'tI-"'t

u~talll'!"

dlidJolhll" v~· hep te me· J!UI 01;"[ I1mr, l3i z. :'~Jntl iii I[ bi r ttu.tl(,,'6iy1e IDE;'H:LTuJ oll.Llun. OleRini !;onl iJ. dll:ijoilrll.irliz n i\..:, l~oPI iser· den. il,Y1"I1ai1i[~ I-'ariel" giden bir lr ... aUnill. nt'
r'oL"'1'JI
10 ..

-

Dah.t Lir i",.ok t'o.m1:i}'('lci"

mu:tlEJ.rw.Som·a gen~ Jn~
dtinID ihtti.i. mdt
:'l.rlbmyuY,l
~1T'1II1"ktdl

!o; l"llilr.:'lk

It'

bl

oglnj'iljl"

hir-I

f' ve

kru·kltJ.':Iu, k'.mdi:Jmi
n1 ....

~E1Ifjthmu\.; n'::M .. i~,

Qdo&um

gOl··1

I

G!'lSl{'JIl:1

~itlL~rel[ ointz

(Jltlntu~tl otd.,: g"lmreH~PH:II y )1 at L ~l!mJlUnnll m"1 i olmLl~:

vpt blll'nllk

hd.e.nillti. GI)"I omm

IWilu~mk

"C' kll'·-' I

dell G~13hmun . Il-l'it~in .i:cle[li'" lie bnSll olduglIDU giinn~tlL ZDJ:nLa me.mUlU, o'hd 5ilhibiTlI!!' - Beni .gL'Dt; 'l,t,I:.u.n. )"Im.I..tIn tiklir m il.!'I illlUr., lIiyv;~ncn "I..j,. t~I' i Go Lmtll:tlCll evve.l ru.... l.dt.:p. e, ;;:-r:'YI (oze.I'ck;

A

L QaMOn'lJll () B$mo;h ..h l:e-h" I \'ur. BI1'nz, ~('kl '}'IIl.
a~
lllI!Ct;kl{;r

bi"l i

LlCn'lJ:itl

J1 d otdLIl bLiro,>wi_[l;t ";,u-t.ln :-m ,t IJ 'kl"lH~t£lI 8O!lMl ','I.·nlerdt'll G mlQmm om uzb 1"1 dH~iU" yU.<lhniL ~ll kl~n.tP k i~iye., t bil tll':lrl;] Y:HlIlIda tilt" _!';lbllWI LI1 olllu~1 h:J.ldt' md~iul ~IJI Ll II.

yclt ·nme, yoks."t'!..•• dedi. Ji~ld. G~19ton\l f,rur gurma ilcri atJlg dl. R i... gcn~ klZl iterek; ·C' - Biraoz dLlrtUll ~"l lOal'l· da.lycn i~€: olUnJflRE". I)jyo@ l:m·
1\)ttj, Sizil'lle
EUr'.:l.YilL

-

&bat dur,

"'e'

.;m;]~

mcrni -I

Itlm~

]ii;o:l,bn,

ni~in g'C'tdiniz?

:t~r

- B:W:l tlil vrodt ~ VIlm,"re"!lh\.i.,;',' Diye l:loua1iDli. ~rh]~L

Ottl s.a.bibi· - Si:lh.ilikJ: Cl!'nr- Joz sizi b.:lli

yOI"' ve 1lual

-

Ha n~i b t:UI b _ yo
(j\t

iilJime

Mi
• Ct-1aJt Moll ko]!F'olar.a ba~l:l.m1 U. H;:Jll!lmmm ~I'ect:!iini :mia[lUrt sonra !fUW onu boolgunutil1·m...ge tall~Y4ruU. C~ I bn"ulI.D! el u.se. • ur13, pa I Ia d!'':;l'u~r(ll', :'i',pk yet' buI' 11"' c:Je' ~,yordu, 1\IQll41.gUrr"lj l.llktlki bu, jdi. ii~llk moll lat. '~olo;gm_ I;ii ~ -lh;!in, iyiec hIJ~i[deri i.c;:'g I~!IDbur Hnlldln {'~llla ~dCtCSi ~'1t.m~l.crU.L Yik~u:k ltIoUalar, lJ1Cbirl ri}'le k m:',1uyorl:l ..!l: _ I·::u.tb~ r, bu I!e.l.er!; ~ gidl ~ -.. ___ 'y! L.!J - !J.j ~'ollJaRl dara ' b tPadt" bill dD.g)L1,c.~".. EuyulL molln.lJ1J''' ~.n- :farwm:la e:;iloj, iJ' lcr, dahlit bAI!~ HEllhQll llil' ~(!y }"'l'rab.iJ~t'tin !taa
~ ~H.

Y

rin iki iimidin ..
de~.

denbiri
Bir Iki tns.:: llrgi"tiruikl.Cn IJIrlnt,Q, 'Lckrar kolpoliJ.nH9. V3.§l;;],sin ~ok ·t"ct:il~ oUdL!~u UH.I"I dart elli dii!j~rek l·ci.lI. e'ikJ~ cmc:TtI ~ rek ka'i1b hrrtuIDJlI.§tu. i:OIla.k.oli:hJgu yf'rUtm bIT' ham Irde k-....l.karn I; hDc8lhInu:! io· dCJJ. [to~lu. F. lt~t 'V. kle kadoI' lin 1i.d, kend Ttl Wf*l rlD.ytb !rnlta.SllIll lrurtaau.l§·j], Kil~iilc: )4011ar.a1, ini'l, kIs gtilUyordu. HaJlcl:, ,,~~ uonmi.i!'.ill. Ha~'3Und:l. ·~nrrn:.ld!lu bOy'''' sly-L'llom. gij.f'f'JflCID1~tj. Az kn-l in Y'f'nileoek i, Mt"Hayo., b.iT· dCl.lI Q.pl"OlZ alm:lt:;. OVOO 'LIDi Li. Bu, 11& be1i';. ~{'!.Ih tu, Bu:iiI' mnJla.]. ',1m, h ll{!ti hayrotle _-~l!p1.: <tillar... CIJ!a.k 'ol1o.mn p~J'ck~t. Lro.rl1 a iUI_. Bi.iyUk mt~ll~j.'1, ,ir:ui'l"Teriyi, gijriltiiynrlanb: - tralicl 1.l ~ id ~ yClhffll irei1lek•, • - l5yle gt'tI:Ul'liyl'lI' ... - {'"ok ynmi'Hl bu, Colak." - H;l}'T'('t. , Bu, 11' jJi·im ll11lrlu1u~?" GUr~ tcl'J"f<l' ~ ,.!lkl'l ImJ. b. Halid, bir ~:I. i'~yUU aII.mngu. to 'be eim.i~" ("aW" yi!''U! esJri.. tii: gibi a~lk IJC, di!1 c-~yor-I du, I

-Nlf> [.n bf,ylc N u? b1r "haGbllmJ" yap.m3g'l Ii!S:JJo;,;l - Nnpn Cllacak, ket:.di.w fu.r ... dal1 F.!.. tll'gIlll lliJuJdum.. UJ:J'ln2.k i~i!l! Bir konlfol IW"I a~ 'l\W ill1y.ecilel·le IIi! Ji'l)!'Iu!}Il.cak· l:Imd;J, kend.ini tcmyi,z.e \,l~a~-.1r 1JJ.DlZ? dem yi:ll, MC6dr.., ~, ipi~!"" T:'!.bu, biz d 'b\l. '\ d::l.o ediyo['duI:iGind5'n, da 1::1 .ziyode ll2..J.:V~p p-limJe. tijccarda.o mal ala tnEtj.'lL_ l!;akat blitiin ga~tlne I"ag- dell "maHa ~ Dlc.!rel~llf Qfulkil, Cl ma.Ia yiiz 1 'j ~ :w bile, mom den' yoUan :1ngiJ\L"I-ey ba..~lr hB~a., b(jyJe bir lwnu.!j r1 ,t.udi kh1mul koym"a'k dUklr.ap ill ru:lllJ.lij oldugu tla.lde .IlIl8Dlf1 ka~il obirUlGlgUl.l gordil. 1 ilmnm.da BBtarkm k, ntro.Aimanya ithala.t yeo :ihratcatml.ft mamn mLVZ\TlJ u l ~ erle\:lj .• Bill m~killaU IJuu'"b ha.snmllB j'nrHllnl t;unamil kaybctmi§itir" le ~rl",l"IIi:'!"'Il ar b kabm fa" lir. aluna ~JHtb, , t urazu, , derie.ru., C!li k.s. I,jJ" Sonrn, ya manlIatumtIlar,. fJ· 1940 ~f1e!';lae aid isUltirultIblhl hllQ'l'Ullm a lUn:ll a.ii !jer tura bizi • .ill; 11 lliar· II .Y am I u'" I~l'\a g(lTC btl ~1r sene .il:l!ndc z:erimi:r:c giyUjSlllli"l. h1r ~Jt ~ydU~lneE. bUzilldii. MWt~dl. h'll;Ui::- tugll.rz illra..cfJt vc lth~ .. u g.e=' leri d.to (JIwardan tedanli.t m:CCbllT :yiI.k hWlJJ.'ldur~bill ler . ylli\ tirCC"'o1.£' "kiJpirnu m ItJ~ IU'm1f1;: O}"1m kapllrmrunk idt ~ll st:'Iledm. fwrl QJr'.YiIIDi n.;!31.V,a 'l:HEIlbJt", DJailn 11 ytikl"uk qj i.rule .." J~cn~" .iloS. vaIh kiilj'illl Tl:"lf Ollla~ de.gU miyl:r.? "f'atisk&.· , "ft.mc:mll.:k &ylc rJlIIr'llll, liIrilnll~Ul', Fi'tll:::t, 901!!.1~Mollalllfl oyun fi),a" qb[~!l! g6z1cycrc k, TIl'.! [tarm~ yanru'~ ~te tu yw.(".ol~~ !lrc,Ua. ~1cnrre v- ~l' hr"rril~a.n" I '; !':LZell" - l~l? ,gtWii H,rre itho.lf. on a;y zo.rlJ.D-cl:; helo PUCl'l.! - ka.dmlaJ:·JIDJZEI yUn- C1!~ iilr :1J.1ta. ~\urr, t i i,<)ikan:h" DeI' stolm dam.! tI ::J..l'.nla dendir ran',,'lrmd d(;vam edIY'Orq;n. Sir k:i, dfikkalli.mJ7,d<l 1:'1:1; 'idi. Bu !u,'I~k h~ l1almima. C'inl.i. Sag ~1il·le. 40C milyon ~ vel'ebi:Iirtcr. BakI n_ m.e::>d~, e - J,i.i.;;;umlu (: . len klulundur2ml;:Jralll; hi! 1 )1 KJtDbu un ~ap., Hl.sfmdl:lU, pan:mhlueillflu:ilIl, ke;;. ay"..gHlJ.n ::I.!tlllW:w fUllu, SolI lngilLcrcrli1l milnalWe.sin.i Lem.i· 'LenIndm iiKkllsinc kailiir tedn- mizde bam Qdlc:ri hLJhl1ldura- y(;ruz, t14"':l girdi1i gOTilldil. uC memUr 2000 wpw- I(giilesi e 'yli! fie kI ,t ki5D.lgrntn i~ v..ra Entian. ya'P I.ml~:r_ Her ka~ rikine me(:bur Wdu.,."nmll:::: mo.m~ibll' mUhmt ,eb4! I doL Burada ~ turf ~ t!fa 11 ~ :t.. liard!l~ ni. 1lalID'lI'l'l1 ~,.diktitllerill en I.u 1!Ink hP.B!llWl J~. Bu. naEiol olmUlfCiledc. "'Ii ti 01 I: 20 tiea'N!t 111,0. v 1:1. l!llDU . j e 1;,. j h3. deT;!m ctti, a.!':rIJ]:u~, j.j t::l..I1 leru, BUfiI.;r1iD nyaU:!nDda zam gc. J,.;i varmr v lllmJ.l"a be.~ 0'1 )'iizd:esindo yi.lkBek>n rakamlar ha....3!:H.i.dJrdJ. ~tl:J." Vt'., btl daiu'! \! Ia >"ml alnc;'ik. ike-n. yaInlz ••. i4iimizi yo I:u r: Ttilc:nQkti:l~l yalnaz bu Itada ! v. i;tJiljUt InImdn. dcrhnl I{.antn.l'r& destr(l~Tel', mLl.h.J1b. tcrpido K:mbur a,,;il1UhHZ~U dOl I\:aprae8rll gidmizi falanc.a Dlab.n tO~~ f kitnin il}irIi Slilnl:m3:l.. 1O? .B~le .. tayym:e rd"aJ:c:at et.mekL~dir. ;jD.k lriintmni UlJrtl" 21l1. :;:-i~:m~f'" Qnilmib: \)ay:fam o1uru::a ~, is lim, ~'. lf~el&. 1m "ilk livre Harb gc::ni1eri, t.aYY.lrdel" ~ ~l1lldi bit luhaIiy-=ti dilkkh .. (A fH:3.:S1 va:rl HaJirr, 901:-,prl dH, ve r:lqll[ E~...".eH[i: gUn, BPjl~f~m ~~ fin dan IJ.ra!ltH;,uQJlt!J..hteUmhir~ dokuz dobii.z. bu'.:uk !.iray.a D..Il!:dll.fl!lIl. leri hn bel" aliI' alimaz jl'i:1i'i-ni In- ~ya d{'gru gclirkm bir "abba- g.IIlJZ 1:i:r II:I..!d Wr. Ha ydi.,. m Li,ftegiil'e.E! esiiiden llrtif:lde cuerok Tu1:l~'l!'ci MlJab, PlJ'1lM va. yil"l cdi},or !;Ie ornya. I!U bl.Ylltl3.b.r hi.; 'uk hul9...~ h ::l:;;mUl;~ !}all'" a" r.a.<Jttaclun. EilClind pallet'I"iJnire IiJ'at yUksdiJj~lni anlat - .... tj, bahaJ:!..Ilk, iy' C :.:.hk IJ:'l.kJan a,1:;lYor. W1Itelb&birleri mh· rr..z gim: isti. Etr.m1 bir i:lJ"S..'lt z:an l~rlc S .. yazldll. do~ru ("lfi!l'" t~ magIJ. ;w:ak bl i [lU ::;:im 18 , (&11116. .5 .ri~t.m (l fro) nyQl' V{;ya. l:~lorJar'. ll(:tmj~lI. m... yliiruyoruo. Ey soguk ha~1t G~elJ. hir 1>!iID.,e i~inde hlg"ut{:'-'abnla. yUzii k}p~ kJ2aTH3Iid CFpTa:z a!£r almaz • lei- "--:JW'~AI:;J.-....;,;;............. . reye girlp r.11iU. flU 2(100 lIalile li'Y :liiir, CoW .., am olduHe tam. 4,O"O{JO tican:t g.emiEri m.ItJ. !I8kaklal"'.nUaI1 ur I.l<nn';ili).;;u j~i gerilim !;eT!. e \l 'n,,"<Il, ~! ~ mal ~In.u. ,·e mal ~Jta.nru.~tn·. .1.1 ·lzdIgutt go·rum:e hayrctil" Bun 1al1 1'1 Jaymeti de gilru::e 4 !lI?li'tlum : mega b~laill_ milyvn strr:linge varIlll'!it1!.°, - Yahll bu Ile tal? UZllll bir <;Ohm: Ho!.:;uyarih _ " N", I." magAlman 'I.... '!hl:£lbo..hirlen lM'a- j.fOll';!ulukUllJ f1U. ~clIyqrRllI:I }!U~lub mu Ij;"l'rordu· .. H.u~w.mIDI· fU'l d,an baZJ. 1:t8rta~a.r v(' .aylo:.:r. fijI!. ?_ La.lnr&:n ~yri l.:J,u"kes iol;~-ecQ,1~ a tnOllii: J.;,]'(lil~4Il IJni.l1DilzrlCtn.;ilh li.c..'lt'cl:i;I:Ie 'I,1Ul"UlW "AJlI.1ub" 'b~rTe ~lfun '\"f:ril?' rldt i paz'"...:1' ~'1.ifli'i :).i!iiil tr1Lffi" dii 'jlli iJ.$ darOOl@l' :!>Dn ,dflI'b!e StU' idt Clurmadotn y.)luna m,vam '1;1:krel~ va.y cle:p~J,.' Sun 'jet AbiFaka.t kii ti.!-: nl'o1.falar, ~!n>5iz Yi.1z. biD wad n f::L2la ;;;~i tltlill m~kteJil tnlebelt:f'i. :'Jiwdesi :t.ramnd.... ':Iun m 1."rlik s d lZ uLrurarkrdl. C'lJlak, y;t"diye L;acbr te:m'SiU miisab kaT • t1rJll:l:1U"l "'Aftmr "arm!.", 'Fa - cevab "e.rdi: 608. a d1~hiHnf)~yOl 1 ;J,c;l.l,;:tX'. znk :yak FIlls: :[w;m (i'O!gi!, kat OilmJ1 i['" biDdeki t:w.t.cl mi bc1:<. a:'ltt edim bdr r ny JrN 2i'l1L.lk ed bili:rorlardJ. 1l1U!Kroslc.rm llluJ1t::..;am 13k l;ral1ir faaJiv ~i b.ell{lz bU~[l - 1j:t't'l{"1dll.n geliyo urn. Mall m y .... Eo",\~e]k.i gijD - bul SUI.i.r...nfnn . irbirinc ur,lLllF'ara, g l'j ....J.il4e ')'a"[l1: 11'.:'1. - U;1O i:ab , . if VelriUetinin E'MCfI Terbiye::.i ill adrl::ll" V • bi r r".ok bar laltn· de. I a 80 bin tarik l'Utulm'IJ., fai;n oniimUz il )Ii'll m._ Fahat, ~~~ u."u. eden. ~dam' ahl1:nn:;;l".lr. I genel dird;tDl'm&iinE' gomlerdig;. bl,!l mikd&r '~ - 35 bin t( I1Ibn :!'a. 'Ilir gil' n lIil' de gHf'II~'cn pL~ n gfm~ W~ru"!da blll"""Jr: bnli£I].lrl.IJ ol{J l»n&i ~ a iJ ir d: iKanb - Md, ... lrnr;ill:: vt, h Krosl:u'2 r, ulilb!ere fDc.nSl.'lb haffa ~ir tczken: ile badeUli8. crrla i1:Jaret kalml . 1": Cec.:.en rDm lmr ~ken O{';ll, 311i(!r«:rinin bir Inmu 1 ba..Wt"Ila.r man... fnS'an teTl~iDe-deD ~ ,'ltletler '\ c bt:'dp..[I 'tJ."!1"my i fif old~~ gibi .. gal l!IIl!n, b~mda WplllDlb da!'ii[i~'c h.i~ ~tm~Ier; 1l1llIl'H'ktep ta1l!belcrin;n bi~bj. STlDl' luijl~ellGnf"', 1J;Ji:b1..ili .~rJN!t'k.b.1l~bq eU9.ekten l.-i.al ~vll 1- teb."ll iEj dl:lllz..e dfikwetek! ~. Aln.any::uram, Ingll~re:yi l"Ik- ':;1J.:nnnyor!" IIlU~D.bali Rya l~tintk li!tt; r!:i..me· lerWr'. :m:.:u;~.. .ftl ~ki (!VTdl;.i gUn A· ".J\hbab,. JIl, 'Il'I~ b.I!'J;.a'!;, kclmc !t.::-ly3..l:b. b.:iftwia. bet gim ,(.~ mah ~t:in kul1WkJg,. iki va'mesi- bildirlhul!'.ihr" wlmll'. tgvi~e bil' kiJQ t:t ~ slbl"dan bili bu lab(e'Ebcliir 5il~- :ill2paIJflw'lb.l8n ~lmyd,"i. oWu- merilm Ciimhw' R'.E:~i Hu:.rclt A U(l:tlm\n: dell izcililt !lube· ~porla r.. ill'"U..'3'. • l.8.t.:mlmJda 11:") (;t Ut'll:':" I.e ta~" lud~l'. m~i uYYlll'eler-. tn ;]'D.I.o.~y(!nh,J" lel'i!'limaire k.war t~m:!;;iL'i miip~ cfulliil J:lutki.l. bl'i\"- u~e-nH':,<:.. Da halik, 'binleroc baAbbabl l.erlet It v:aci.3't.'ti. di-IEylUl ve- te@rinievveldl2 SOT.! le bir IIIC8kb'~ s.ahbet- lie lri.d .h~ denize dilken mcmle.k ti A \TsabnkaTatd3. c:;ok istifil.de- ettigi 11.3.ddine \o:afnn tnyyare bdcumlio;i eztllt talul; &1') "'lusu ~tine dU!iUNEI ('1"-' .,'Yll gIfDi~tim, erl!lmi$L;Fakat m~Dg:J.I, CK"ItJ: , P Itlarm nsmltavsll OOI.....t' • ..!.e-mekill.:"p talebeJer'i'l'li~' mfum.ba. • 1:1.'"1 hilIi. d~l'am ediyor- Bl!l btiOtikkiinlar Qh.!t!TU",t!. ai:l k 1,_ §i§li t~la~,,-':'l bu [l.1f..... Noel vel'a· lbn§! IOOhl:Jd.l : ....mce n!li tafl.mt_"I edeb.ilirc.im.t. ·It:ll:rra b.tira.ltdA;!n m~ne::lHm.e3IlE" cumbt' artlk r-r.3tg121c yapJldtg1 'bi'l" ~ tepianrM;;' \.oN. kl.Lp::uu icjn §m'1!tt i!llm IJjel. E;! !'!-2'ilyada mil n:a ulo lli~bir hcd~f gOzetmedigj l~in biT!:,cli. l\.J)Pf1 tii ele-milnl3.nnI ~ ~ geH,? Be 'Ie bIT I.:L"l .... ~nin y:J.IUMlg. "a.lJ.idir. Fv..§ll~u{IJl. ~Dk d fa. taribi, miDi kwmeti 0l<lIy'bE:lm..i1j d~mektiil", l&Ohbotte ciiylcmrn wzlel Itai'.: I::. jl>~h I ~1hUnden. iv ... lm"l t i.al'l fngiliz mu ~eleri!li, l:itl3'da; tu:!I!Uf", h""'a!arunL'j k~i ditdi~!.ir-: Oll ] i,_"-, ~~.rm.i tl:.b:n&k if]iu alma 11 i t 1)irlI': laI1ni )'uJ:1p YlkI~'or" F'l!J:lJ.it gebl!" h::.!dc: J:;c"il1 ~- " ko- ~ !3ELfEDiVEOE kil;ii, biJrmedinjz )·u;;:; }.!:"lJ_," D Hnj~_i!i 1l'I' Illl.on 'IIID". Fa1:t!:t bu.y!£en IMO seIll!:S.lnue A.1m.a.Dyay:l nlZ ? .. gU mi:'!. r QI'i'IllUlmfuclbotc'U Te- J;.fr. ~ evi n1e sa tJJ..rnu.>' 8JJ. b 11 ':tdn 3.500 tal ~iIU'C:yf! m.::tl. olrnu~ 13I1:ra!'1! nisbc:tc.'n Lf,iJl bIT dtll R'a1hu:ti :m:1[Z'I;~lUn O~"d 1·1.0;.'1;.":1 lan L1t:'ri it" d&kmt: I :'!. luy -du ~ Ne 1>Hn l~.l ?" An!r.ala. Dfi!'mil"spo~ blumw.LU. tul", Y:J.kilip Ylkllan biflll.ial"ul. €,l;. soh~ tam 80 mil)'ol'! .I.m,,k~urb. l{w;C\Tj 'I,7:ltanda.<1.I:lUI'l, :seriID. in;;;ilizll&ti C!{)k mij~6'r , id, !e'\' :JlarJe r;abuk ~nVT3llllvc Anl'-artl muhteHtinin en iyl :nk;itl dirJ!cm.i;";l'I"C nutlm 500 7:ld· ,etm~kJeh£rix!r muk!'ll"f"_:fi!d'l~ el!!')l::rlY ,tkart"t il!!l('£dle ):"eft r.ak yaka ru I. tal":>l"ilmj~" Ista.nblJ! u.:J,'!!dI",nn lllUil~be r~Y'lmcnjal'IIHI::l.1l Arif lsto.nhnJn diinyil.Y& "I.'crm:":'i. ve mah~um etmi ~. C;iintti arke • (eden im!:eye skI! en..lHl "lciik- Y i~c: C'.oInk hi.!' t'",i;:i g" gEli !'!r;;nyamudili !i2£"ii. bu ydlu ~k In ay! gntcret: GallL~aray kuliibilire Yeni ,d1i.ur.--1i1Jl r:Ui m1 n. .,~mahiy~ I!I uza.k t~l"!'1llknn l~:ril\i. !Jildif;irn j"in brr<'fz ~obbe~ ki <1- y:m)D bir kOljes:n . rnJ a::agu 1;..a]l.!:1iUS~, .Hidise za.'!"l'mda 6.'ii73.540 Ii a.l:J 1;ail.- inUsab etm.i.§t:r. Eu baftad::m. etc'r'id it". edt:1im, di}"e i('~ri girdim. II0'IICmn 1(l§rr:U, tWm biz: Tl'it "!. i h tl ~ }Jcrl;f"sin ar.l0j'"8,.u!et:;r:;_ii gi.\:Ji 01- sHill. j';J,PIJ:l:pn-:if>1.; a.y_li :ill} aym~ Y;'lPJlan tah ,"_ itlool'rn Arif Gallitasliray tabllkbahar }·:1kla.~lyor \"C Jngiigil, 11lu~i.Jld·n 1 ulya. U - Dalla n wWi'rw uli i.igr,;JiImW}lu" 'Cdttk, f'llm~lgcri3in J5.t 5J)29.4:iS lira otduiul; j'i~ mlmn 58g i~ l!Jlevklinde ~~'1I1l':J.- Unden gelen haberle= bu. ilk kad2 bii'Ifw 'e:lld d:-i"Iya ~~". l.'!lt'd(,Il! "bu r~1<" "al'!.. J.... ~ 1:Ja., g~¥e gJd k n biTUcti iN babar 'J,I¢ )-':12: Alma:nJarlI1 I1a,',Ij, ran bclediyenJD. 11 " Itlll a)'l zar- .,C'al'1lf'. lC'ri ia:in ba,vsalamn ~\:.Iam;;,rui: ~ulll"Sa, galihQ" mal "<ie fC~ltteD laNa \rJ. luw1U" mJ1at a:ol~amlr..zdan "l~ llir3.l lllUll;tm bOfii,:::!. lmill _13~'lJ.23 hi'll :fa2.Ia b.hiiit, SiileymEi.niyeye !3{!ylll'miI'~ Siradi 1:11.1. ra.lm."D1nr Y3.{'ak~!U']rn vc ken.ci. ll~wil:1'1'1. • yana Slktnl1, !;elmHylJr. lin aIi.' . ~';bi ta w. ilil" :.u:nla has- y~pU~ an1a@..lwJ!j\Jr. A:.'I1lrlL l'mrbig~ k~l~~':'f_ lUll (jok bnJanaoi!flogmr gooieribabml ? ~tindikJar i~in yang yenJJ mtn.In ij!l~C ~ml:.hh ohll'm~ II • • yor. _ Ell." l~t..:>, ·lirui;;;ilJe- ,~l[l!l, tahsi 3at a:r/rlla.cak F'~l;'ri:mhteden. Semih va Alalu. bu.klU~"-fmuzu ~ I~l"". Ne Beledi\'elr-r iBankl:l!UlfJlan i~ Ndin J:wiibll'rindcn i5tifa edctilr.TI:lt ~;].ilen :i mil:, fl11 Jm iie rek Si.n~ymOliniye ku1tibUn~ girDj ettiniz mi ~ 80.. I! ~';i '~ ~dn. "flo:!'" " l}ill!.it!rr\~lerde, maharrirlcr y·r. -- ti·· ~ yarnJ.an !,;~yti!1 PJliiteda.,-II·'ll rnbi1erdir.'. Bu iki iutbolcii bu M' - .. J, ~ .. , • k·- d.,' mg,Dt i§itmi,,:'-im; :;;QI"rl~")m, d- l:nir.U'LJll ctm riiyayil. \Tei:.oLc 'd..mistialliIJ::ler harmirnli: beledI:'e ,_-""._...... . J.w.LLa ualr.tasaral'a karm Silley,. -ya. ile tdmIsa. daldlh~T" digCl" t.:lZl ::wlIl.:u· La U~ .1 tim dim: llilael" yo.pmalrt.arlll'" Bu ,ij4!kild.c. .tJlJ.lI1iye tak'lnlnda yer a13cak]arCok ~ eYlo'cl ~ _ Pr.zen. L,tiYOUHI!, "u· rul"" i$hmhikler i".,;ir. kmulJla.n l.mei. dlv" lJ nthii SIrna ~ ~llar'tll t'" ;"Jh 10-; _ i§teQ»u Jcolay l!Ol:l~ ImbDsv t _1",~" ~~TkJ ~",Lket ver- sot bilniif7iil'_ Bu ,1hdeD ilftjmr P~ra£<"l,l'Ua ro.uhu,' oh.h.!goJ it- rnazsmJZ,.. 'B~e tQpll. U:rpu iiI:; Olllilrl. d:!&d ber.JCirrtl It u·tr '- , I i.ll:ler j Y.E-lli t:'tD'II~:UHI~J.iLar! hat: } ;s!;i'w!J.ul SpOI" l(1.dij.lt;~ Ei'!{'- lwlii.t ill l'LI.M~fet'lflclc:n miihirn rmll~uk metre lmJt!" OIlU .G<Ltulc('i, ~t ,1I(fJ.al i1.1 9ab ivle-.rin;! JlaTl'l! VC1'ihl:[llemJil]I:. m.tf~!fmdt""~ milct::ama m:LI ~lmi!}t:i'r"BuIlJ~.r't..fm'~tU'lii.e de, t;an b,lI' rani 'itlil f.,Wlr, Bd~e tlL~ F.:ual A!lm~u [It'tlk J~D'.1':' truJd9..\j-lnnll tan trJ)lln!. ben de ')0]' S<J.il:lll:.a-'1.11/9<11 CW1U\rltsi g"i.iH~ 1:lU.'I.t. dan bir Insml B'Yl;gariHII.Il. R.u _.j ~iLJI":" \o:l nil!". hsWaru:tJ ij.r'k.:l'J\l.l( i~in bu. tDIIEl:J. yada~u s{'nayn Hi:rum lmlt'· 1! jb:r'l.[n n ha1.k,evinde IDiil1ya \'e I.lir IUBml da Bt'Jna !fi"'dl.g.. ;~in~di a..hr'El~ li.lu-lli! Yo.inidlin 1 0 lim hrnl!k. bie mu.- H,3G d2 EminuniI Bu gitli h..1r ketJmq De k ~ - Ni!:in? A~, a, ti.io(l~r.rlarsenclik kIlngrl"miz Jrrapllaem.kyoM!;! gcimi"lir" Bu m..dIar memejquL_ ';irl~iFlolup, maleni bir milldm n:ak:de ~'a..piK:aku'f. m" Eks-Ertye;_ obnndll} takd.irueo ~anmda eatrI ~ koelldir ip- da 1t:1lI1aml,~f.C!f"I!5UI!(!Z 7 P'akst malUm ya" ril ral 1 il"i· bilba:ss.a genr;leri_m.o yalu. ·1I1<J.Z ol ligi, 1;0011, f8yaru: eilYa, s,alQJ-,"I, _ BlDlamJIyoruz, lte)"t't!::m)l; yc a.yu"lriv: Y laneI !T:rnl:rr, wguOtll, bil' malroT-g ll~ m;.£bte omanyaya ton ikind h,tima 11/'1/941 tarihindo peynjr. ta. ~lt mantar, andi~l bulsak de. fiy.w ~j}k :!iii Il!tlttir'" I!a.hici 'We SDlWk rliy&br.. ..:.r:e~ yl£pLlacru..t1I'". boya, Illll?lin Wzll. p,i\l kliitik, rem g:.zcte -...Ale ub uz Ltl ·eao h.l uua nletlE:si p;:l.ZCn t1Ji k leIer ... ~ y~13 O.-me Ce susam satda ak RTm'I\ltnl1C' bbhi VI:: 'ki:myevi eeZ3, ~uy, .li:l'I.n-l', htm 'orti g«Bl [{;lH:ltl'~ ;: biz bund . 1,8~oll!sata'l"I:l"" C;arRl l ill giinmgu ru.}l1 sadJk ].c] Son Tclgrafw s.al1Wi Il1tiJl15 'U" ..... :_) Yen.i idD.re he"'etini.n ,t;"'''''', Ia.y v den gelmifjli'i!'. Bana m~ltat'i thtarmahiye1iIi.d~ bit' us· I:. ell i .l Ill" [ RIILIJIIID ticarct <~J .. "'" kabil ~elrlt imizd !l 32Q biu liril.· mi.i%ltmsi bhxh~ll (I fi:l'al Inri"- m:ol (llllyl)!,~lilllat \'enn~k, V~ hem de Mam·U a.lm 0 Hib m.ag:lZJJhl n l1arElZ. [lWa.'5t:iUl hii~ilitJl~ine~,[~ Ilk ihr:iJ.c[l'l; ytlpflmJ~tu". m:·IlUC" " IIJI ... Vekii.leti m.lUi.fetiyle. mekt.ebler" R.um.:.l.nTo'l),<'I lOOf) oonJui( bir 3U. VATROl :rilen malbl r Q'!;"aslndn b-ve ~ v~ SIlm kO''I't.enjaIlUl;trJ~lIr" G01! ~ !:111!!1!! -li!. !sd~re .. e (reM Ehllrn;il.n!>a.' ~ "'1l'I[- (JIm ••• fe .. m oltn F:Jk11:"e teubkH '!;.tn.derileceh: SU~ }Jar W'tlri id m , (: h" .J' ~ lIhatta lluhlf1UIrn.!lPl VI;! akl"i plyva.da 1Ia. rJddo.r ya.pJlmah _ lr bbl, f~!'Ichk, fi"jlJlandi:\-'ap lkidiikiilii j.fltU:irde, tru gJtti h~Jerill tcsbi· tndJr, Eu iluj{,[,l'l: fiY=ltlar I:t'I~ _ ttl_'_ll_ .. _·a.:_r_dt.r~. ~---. GIl1el~ :lk1!(:b:IlI.:rll:i~ li:'l" tint! l",.ldde:tf. i lei::zJ~if' yoluna him hliky;:u a. :fiJ.J..~lmiffllr. EvI}U habeli ~a m~L.'lleJ{etl~,.. c\'elec 22 ~ =1 01 11 tllJ '.m 1l. ie SI ell". t;Jdiline &~H;;k Ibu. SJbi ~nt;lerin tlllYlll1lmDllili: i~~, ): .;_m yaUan 9 10. nl~ .,rta lIJI 31 imrep2~~1 r:m:o KmuD1U 1 lu verm ~"(' ,ilt!leyill! t..:;1"t"lh edadim: J'1l a \;1~:mJ :I i/194.1 Cum, r. I u. "IV"'. E'I1 ; Jl; 1m] u" D bu ""ll"ki izac :u. S - f 20"rJl dB lLom re8,l!'lI IHi.mmr.! ..:l1C:lnInJyetJ.c ~ l;U-il. (;1 ':'l"Il;I.·telli aflm aller HartH.' BUyO I~ A. e. i!) A i.. t;&'lt (2m dc:t:1.AffirlmlZd.l'n UrTll' olunur"" D ll! ~l 'k.;:n g;t7.'et.ch~Tflen Din" y;,~ 'n' D,,~ <Olfl:hki 1l:Jll1 R'~~~ I;\cy (Milli: Birlil~) mCi".!'De;l'~ZlrldlUl ~IJ·!te:r.iyc J Ll,t· l.UUJlda. biro l,OD fero:m~ vert.:(llt v.. ' &tl.lU5l ClI.dd6l lc.cmc::'il HUWClJi;l tramvay rJ.IIll'.J.ldllt'l datl ·rem'jiJ ~u1Jmi:: (Hj[J~1 filaYial kll'lllllnrio. bir ~ogunun lmldmla.r:Ut yrulUz P'Y~.Elllli te!l,uul edecektir" JIll Hl1i ('Hrna. Libtd iJ~lUl':l ill} tancsillin L1I'!1li,I'ilca"lUl ya.z:5;''Il ~ll.!lU I,l Gi.ri~ kflml:u-mm biirmlnl'<' lan rAfA H AZR[TURi " a!.mma:n .riJ:Lt ohmLU', m[~lIr" Bu ;.abo ;:);.JlllJll.~hr-.

S3gll GOJill el el'le~lerinl ;~ kiya:rOu" Colak lilQLIa. <;apru kollU)'Cl"du, R~"mr Halide, ('apraZLIIJ naml ~ckUdigjni ~il4.crmck illrt:iyordtL Bu da oldlJl. t;o1i:e.;mede.n bi. ilenbire corn [~n !;3.1Uw.a 6i.rdigi goriihfu. ROC!l Kantl1l H lld, Qolil.grn kDHilil1 art".iJltda 1.J.~'yQ~·du, all, "2RPI':J..i. h.i~ to Hnlidin ~Pl'!l21~ 11 01. b~:z·e'!t],'iJrorth!.. Halid, ~l'Ipr~.an :t:m lwm1lil il;iD o!i:a.bWadJ, Fa.kllot oIilYG,1rlan, mra.lSl;K'a \)1.1, oyunlLan kurt.u.lda,

Bu ii!j !~.in il.~ kOHl!:l.ill ~i OkYllnu.s:llU'da dalqlyorFransanin bUyUlr. denizoll.slerin d'en i'Oo"lYl!Ol mecl ul 'Lo.ht.eIhnlli"lcr wufade ebnckl~ . y.e t[lgIltcrocQe . a.~llan. yahud hgille.reye yo.ldil~n ;t;!I!'milcr'i llullitlil.mr" ~ .oirmey· 'r,alJVl"

re -hI aJln~a
wnti3 bi.:r "karabe !•.Val gilili_ JBlI ~Ub.!u"b her' ik.iBii il mr-d"~

d
Lrizy.;t -;Jl.ilim. Fakat, l§. bununh hU.mtz. lri~ tfu;.carJ bit· em pa"am. 1£ litadan aJdIp mahn b. IlIIl1 12 - ] 3. Jil" iizerlnrkn ve-rir,

ikbsad,!; \lnz'yet:i Avrupa,lill'!il bk bil lPf'mkketine ~ez. 1t. ha15.t lore iluR~tt ynl'w.z demzJere bc.ghdJ'l'. fia:lbulti biH'arz A\mnnya itha.Iiltt we il'll,,&:WUl1I.ll yan5.Ul~ kora 1'oUar:lle temin

'·.alflll. lngUtetenio

::!Iira.!

lkiamin de- sa u~ caetalar ara-

lan.ilf 't'l:IrilCl !K;." L"ulmllycci. .. u 11,,1 amaf a.r34llll!'JI~ bTIyill: bir- Il'lCSl k lark! olmaM:J. ~w~"

YaZilIn:

SANA '"
A.1I,. lWmezsilllZi 03)l • wye dsIb:i dOkmege ~: bizim cl'inJi7de bi.r f,lL!Y ~ 01>.. TD' mn.'mm. 'lie dairn.a bLllTlJk 'lik.c rlMtI. ~~ Onlar· bi:ze hl...'W. ru fJ;yatl.ub. :a:w.L verirse, bLzim ' am oeb:IlD 'EIlrnkl1lamJ heme hcmE!lt~ dctllo;.'Ur. C" li 'bizlm fazla ~tJ, f._, kat hfr ~ M mal bnlUD 1 • ~ f::zzh mal 'bulunmu . j,litiILir ppahm.. Hal uki til"car QyTe wi, ra? .. E1k:I'jIirle h5-

I

ow

stu,...

..

:~iii;;~F=;~~~=~=~~~~=~=~:;a.~~
DC

aJdl-

,*

....

-----------iI
o

krosU~a

rl

l a-abel ri _I nls' i m'~lsab i~

Deak ba§f.z

u.

raki manedildi

orikler' de .. ,nize ,do ~iiliiyor. Rii.gaia,r Tut v ark a•.
ca

Beyoglu ~i~r k(lT'~d~ yor

I

Galatasaray

iyi bir

B'elediy~ ta.h~;lahnda' fazlahk

kazapdm

-I

m-

T!..l~-

.. ,
kor

rna

~;,v·

I

-n·....

giren fudbolcu!ar

~====.,.....-------====::---~-~

da

hi m

ml

rna

-, g.Ie i Id •

ar

i

I

--------

.

rt

lOa

a

.---""'t'---------iIIl
T'I ~e tiy;trosu

I

i

I"

Torikler denize

"II •

...

!

E

nl

11'Ir':li:niye-til'l

Dlukabit

demokras i!el"i~l g:ll.l bt~i ~"di· rind~ kurulmasi t::n'sl,;lo'c l!(hlll;!l1 "adilane" sulh clddeu gilliin"j kahyor. An_el"lka.dan ~ksooe[1 farzd Ir t 'khl ~la.jn.,. ma-

gazel Bandirma
VAZ Bandn=ma ~au SW!1 _N:
~~

arm

ce .. n

<I.,

iaarruza

p,rim vermek

OIUI.· AJ.man~'a sen 1 ~I'CC siiren

loki,af etmis ve guzelle,ml§ilr
Bahri B.w.[
hk~iJj, 'lie tJ.hli,ye
Wal:'i k 81men ~[r!"lltlillrt.ru.l soan geve ~~ln'[1i BalLkeair (11\1'&SIDI ya.rn.rnk Ycnikti1', Omerk.vy, Susurluk; KemaJ~, OkcugoL,

Yunanhlar .· ... , . .k yenli yerler sehir harbden .. sonra .~o. zabdeHiler
(Bas t""iII'l 1 i!'1<idc:) bll.kkln{ls 'ta.fb;iMi.t AlUl.8. :3 ts.a.: 1:"008.11 resm] s07.j!wru, !lskeri '\o,aziyet hak-

ra _In. tncts •


Bard"a dU,mak ..
U:Z9'ra
til*, t;or;or.I JI'i~ldl)

haerrli • netieesinde dii.nya.nl11 ba:;;il.Il::L'Dugibn kil bciay:JI a"Oll, Hi I' eok mernleketleri yaJ....ti, ) 1kl?_
MLikMllt ohr'lk miln,tcmJekelerin.i g,;'; alacak ve i;cnc: aYIli maeerny at Imal-; r· in istedi.gi clui ve siy. "i t ~jj leri haz,rblJJlakt~ !W[· ~1a;;l~jb
be:!;t

HBm

oldu. Soma?

,"ck

rulj

t~b.lil>eh .... ilzUeU 0.-

b~iIi'.~fl.i!!l

lbulun3.C':J.k,

F.akat

kcndisi

galib ;:,!,f'lirs{'7 Bilttin I.Hinya:ra bin sene 11H urn olaca k! Sir te-

.sebb· Un Sian He zJll1U'l~· smda bu b.diJ" muazzare bi\' farl; otursu, I:l::abden :;;{l;Jl'iI Hit·
le:rifl r.:all t HlLu·m:JSI g('Keidcn
ntanato,l2..

Aksaklll ve SlgtI'C1 is :1lti}'onJ.o.r1nl ge<_;erek sahile ilerliy 'lw:ta.· I"HmZ bu kq: ~nesinin elim halii'le kaJ'il,la.lHJllljtUr. Miitenulldiyen yag-an yagmllr. lardan f{egpur ve Tepe 'ik. ~ylal'ltqb.i;md.a.n
j

ecreyan dmelrtOOir, EYl;'l, obiit' ~.&nd'ta bUyUk, mlIDtn.zam \,- hir milddeL senra her turiu ill iy:JoCl: rn.. a.t.I;3. kal!.l'~h
lly call: bir it.kttle me'llcUd 1S de

lYnda a.5UtJdAki 1;af~IH.t1 .... errni~ti~: KlislJll"a ramtakaamda yapl·
Jan milhiJn

oil' IHLteket

e..'1JI.1l,~1I1.-

bu [(Uii ve klyamett.e tnmiri ikmal ,,~ilem.eD'iI~ v,u.z]jy ttediT. BlJI bi.iyi1k iu.e1ef.!!in tl.'I;;I~ hab 1'1
yolcl.lhH~ blr ilevi.nt; giliIi.\nii.

da, Yunan kltallU'J, bir !;ok Italyan rae",,,,,l r-i i, Jdiilllgi.i. hileu...t(lu, He &1u1Ilsla.nlir Irena h.avaya ragn,en Iera eehlen bu hareket netie mar;l YUI1H.nltllU', ll{l,tll.U'1I'!Jl miibim aurert I" Ilel"letm~lerdir, Elrle eduen bu itruyan. mevzLle:ri, m.udBfll:-t H,ill iyi o.-gan=

Viger cebbelerde vaziy tQ hil;bir deg"~iklik olmamI'1tU\ _. Libyadaki genil} mubal'ebe ~t.._~;l, 1__ 1-~_........aI. StuII.IU'oo.IcUl,J a 'Ii e eu munar ~!.'I:'".!!g 1 "1 k <:.' dj.~. senm e g~ e£~ ",mJ. _" !I'll n lopl rm adedi. 329 .iI.•~Ig' olmgjrtW[', »un_1.ann Z'J' !II 3gilr. 18 i bUr 1'11;1.\<,11. dafil to.pl~n&;r·. b 1!i.Uz lim "'Vf~lI"leri IIln ~1P, K-illJ.U·e, 2' ( ~L!1L'D~~ . L'~ ~ ....., mm.t.a.ka:n da, tngil~ ileri uwliDli kanvg.ilh:i ne~dindeki HeuteI' janHI muhabirindea: lnigili7. dE!'Vriye!eri, iki gi:iD denbori, Tra.blu.sgarb hur.ihl.dIJndan 110 ki1omct"1" l~c-ri.ye kBJQal' UZMa.D

5y rm -I ingi~izlef' Bramaoi t kasmda bombaladllar I ar ~e"1Id· I -Jmanlar ssiz lay! - kilii su r. mi ~ci!ld etmi,ler?
I _

s8

1

Hill, Un~,1 inci .. ..,fecl_,

bi.r~:i!.

daJUJ..iDde

Ba.l.JJi;elrir ). ill,

bir

h"'LII

fJL~!",

!If mlekE'tJj;!!'I1'I ya..kIlJ]'J )'I~ILIIllasmdan b;'Jhsecieri:;cn 11m f("l5keU no m. rUl: olmanll~ ins.anlar

Bandlrmtli. ile motcJ'ltl 'l'e trIIo'wrsi.i.z ka.ru nakil vasltalarl dar mUij v tclgrnf baU&J"1 bIJ..:1I1 • JDu~tur. SRlal" demkyo.1u .• r·

wU.idE'li~. (lclt;;t:ir, l8&.ndlmlal da briCil.b ,"'E rslkLntl'l:l.3.ll 'l!::ur6uriUlj (DlacaklU''', Z,irf! lWlrui9. g;ireo yn]cu '_'apllJ['Jar) ve po;stllllU" Fu1.madRJ.1' yn~
UlWiJ,m&Y"llb

edilmiij: bulunuycrd», MI!\.'!lz.:~~oril] harekej balindro.irte.r. ·o..miinde iki nut tel Ol'gU ve tel Diger tarartan, 24 ilkklinun • ijrgi.1lerin Il.rlra!illl d ij, mitralyoil danben Ba["('li :ulan TQbruka. giyu. ..-alm-a. top mevzile:ri, d.erin den yol i.i7.erim:ilCi de ~.a.hil boy:ga-

sip rl!~l' ve ara.lll.nnda milila.kale sipel'l d buLunan slg.ili;l_.klar val'"
i:lIlt.

• galiba J1a.k:ik2.tJ :rihinlcl"indc l~~lrany<!oS) t-iv:il'utdaki l Yeni)'Iki '1 t ""ll\"\TLI!' edemiyo 1ar , Iiled) IhIbj r~ !:i;w""nu tazyikiy. L(JJu:.lri.ld~1 ya.pllall tahribat tuy1t'! !l'lklJmll1 v~ I Kal'1uierce} de lli!rJ ~rtiy(ll"~ aC"lk: mgili.z ~e· La..'iomLflI oldu.;un.da.n Bal1kesil" ve llirll'rinin bOIrlba:rdnnuw ve omManyas ('Ivalan kiun.iI"'11 ,suJ9iE da.kl caluk I1Q(!ugun k&t.li dcdan· altmda ka.lmJ.~llr, Ian tit.r-etiyor. Bunlar CCU!UZ Sahilc y:a.klL,'9ID&.dIlD sa.k.m bit m) ka)~~.ak? ltal:!t'::t111an \>ntan den i.z m.&nZ'Il.nl .... beD.Ze,· iyte e topra.k.la.nndan Vt: ..._·u:lla\'U.tlukgoriinen biiyUk (Manyas gw{i) tB. n km'Dlak n;in bu mii~ m~'llheyec.af1llJ ka.lblere aldratlcl ir ~imJl.! diinyamn en mlidhi~ L8· fe:rnh1W!: vermektedi:r. Gayri ib· tl.fab n:lntl gtjgu;; gererek ~a.r· tiyari I::!ilr ,ooqirLl:le aman ~ de.niz. Iu§an YunaIlJllal" o;adece,va.de flr11Wi. \Ie m-lgu YOk d iym~ t~nm ~llrLannu~ ~rti.yle ~er i~idilmektedir. Neyh.at~lEI\! kolJarull suillyarak memleketl3 'Uk kimb seI"ilbdir .., Il!!I i oo!':. ~.nnE"C'ek ler fn i? Fa kA t btl Hu mii!li,iW~tlO;l ~l.ial!!yasl
:;;mht ~lJlh d<tuiLinde ·l1aa.nistan bas;J"'yacak i~jn hal'bd~HD

bi!' hayat sabneai IH'? • ch:c{:ktlr Ad r.;e -u',;iik bu millet katLl.I'ld1g. mali fedaki L.HJiJII 11lli'11 tclillr ..deo:.;;:H:: Ownlerin ai in nerL.-d~ll U\h'-'i~at
nasi]

l!orhm{'

\'I!'f'e<'ck? Hara.b (jlmu~ bifla~arl;U l' lot t'a f" 'VtiM.llh, geti 1I",il!'C k ~ dlinre.dfi
blr

E;;"r

Hdulld:

~'U1;;.ll,

l.'Wlanistnna tAarru;tc~tmiinti i§liYI:t'l It?llyan fa.l;;iliUen yakJp }'1kllklal'l bi nllhU"L, yollll.I1 ye k.opl."iilerj ta:rnir i"in bi;uat lISa· ~aga mecbuf' tutulrnahdITlar_ F.akA bii ilD bl] tlUmlDo.tIa~ rm Wrtiiode med~T1i.yet VI' ~ieriye- jn m.iit attlzlardaf1l isLedigi Dlr Lmlf'i8't m-e.sele:'li '(arrur_ Art1k: diklatul'hikler dunyaYl at!;.':'}L' verem.iiytcek hale .ookulrnaLIdl ..hu'_ -grr k~ kL$)'e ~rar .... J e·
["cbiJe ...~k

h;;l.Stalann

kQllan

bag.

laJllYQr,

\·errc.t'k rejimL r k~ ay-ni ibLryat ted. bili azl ID.l olm-: A. iJaJlle swh, harbe bir daba
;J:l~

Du.nyaYI

imk;i.o tllcakouyacak
nzI. . ~

v~ mLiI. at·

He\'l

.seoob olclu ~ rn ad 2ar:l..rJan t:unil.ill.eo
11

i v~

~

11·1

te1if1

Dallka oj r ~C'y I olamaz, Hel:" milll!!'t i<!tedi~ 'f,' Ift)"l_k oldugu idare !!oelilinj t_ rdl1 ve mtiha.b :detlllir, Fakat bu id §ek i bMkn mill tl I" i-;in blr t~hlik 'kAyJlaiJ olmamf:!.
bruT.

dec k bj r sulbte

C-I

Hi.iseyiu

'Mid Y1\I.A;1N

I

Alman tayyareh~ri It yada
fBIIII ..r"'1 1 !lui Llyf':II;j&)

Prirolo

miti

n[!-~r ttigi b.ir..emri diyoJ" ki; hay milfl."'e'Zrleri.

yt:.'l-

11 imil.r fl<l.y~s,ind~Ye!jil fil idcMIe. ye1H kUl'U.lm~ blD.uJ r-iyl.e \'€1 oldu -u Akdemzdl' hava .... d • ml.Jll1Lazam g'nIillll. p rife • tidel!1i~ muharebelerml! J~tlrak 1:!dr.:- IeriyJe la¥.t; h.ay;! thull'll J k.\A clan c.ckll!i1.iir, BlJ lliW:le~l.p1:" bU. t Bandinmld ~hl'"m.i tl:: ~Ik I.d yill{ DII' ltalY'an cUzi.llamlol.arak 11.1'11;

A Iman

d~·

:Il.(;lk,Lw. demiTleme'kAlllaVUUu.k 'ephesinin mer "am tm'kt.edi.r, temrle'1:"" h."ez ool~ind 'k. bu uunta.kada h:'l ~mz~I 'o'a. huljgi. Yo1cllial", ba.gujla:r; posta ~.a.n· eld~ edik:lI'l gana.im arasmda ]_~ Kah i!"e, '2 {3..a,l - ~iliJ: ha.d!! trip me\ cuddLif. AYTI;;;.a 15 "8 kuvvetlcl'i IlllI'IllJlr:li ka~ taJarl V~ meta e§ya.!il hep' ;;t~. mitr.iLlvijz II" bit cok. ba\,AIL ttl- Innln t.ebliii: tal"lIHI. yoliyl=karaya ~1.I!~ull pu da ·allflmu~tlr, 3lbirincik:iu:!JlJiI1l.l ] iki!ncill!i. • ltiltl!.t..1.du·, Bu vaaifeyi d.e ki.i.~lik, hlll.lyanliir • .sahli IruI1t.aka.sl.n· UlIlIIlma btl,gI_l.y~ gccc ~ bEl" a:ra 'VapUirlll. giinl'u!'ktedir. da sail! gi.inL'I "{tinan l'IatlUln!l. IIDmbardrm:l.'i'l tayyar,elll!ri TmiYen i Bafu:hnna iskele:;i, es'k i girme~e tlt~bbii.s maks.ad:iyl~ mi \'"e Ga!azdald hava meydlw _ va.:t:iy tte 10 metre me .. ~ut IJJ.- b..ilkl:1r kullandlgl zama.n ";Qk Jar1m bombu.r-dlll'Hin etmi~enlir. ltal ~ V~ dWiman tayyaresi tallrib e:zw1Uluguna Y@1ticien 47 m tre 1· aitll" zayiat "erfdi:!jJ.erdir. yanla.:r, ilk hticumla..T'1 tardedi~ - dili'lli.$, bir milktar da naslU'a 19.\'eSI}'Ue 1 j metrey iblig!le dikten !!lDnra. dana bir~ok hii UCra.tllml~lI."'_ 'I"Qti.mide biitll:in lskeleyi anlu.di kateden 7() meteumlai!" ~apmJ lar. fa.kat Ihi~ bibo.mbaiLar bedef tutllllan oo~gocle l"t?: twiiD,de bir dllt dahl. do.ve3]nsinde anu\'aIfak olwntLnUolila;-p;1tl:wlllll • yanguiliJ.r I;lkartll~ litilloo lLl harli ~Iinde ;l.l!~ die. ltalyal1lo.:r.. bnJdar:rm.', ml:jb"r, "iertll12. tflag..nIk. hir !JUde ~i; ayni z.mJ],anci:a miitea.d~~ va· dan hir kaC11'111 terketmj~Ie-n:lir_ lJuI.Wl3.D tayyue!er hasa["3. ui bir mi.kdar e:!ir d~ raml!)'Ur', !,:Il!rln.r ya~abil~~k ka~ll1y~~. Ylilla:nhhlT, Dun ~roe bomb~rdlll'UUl e Ile Ibir (beton isklii.lle~ l;1alme il- almB;ilardlr, --1111:-dilmletir_ BI.]" la),Yllr.ey~ tam is:J,.. g'OIu1'Idefll hie: fi'olbz;eball elim,: :rag edilmek:l.ooir. bet kn"",dedi!:mi;j, bh- mikta:r layBurnda (8andn'mA) heli!wyeBu g~1. sazan, yaym ve. kara yare de hasara I,IgraUUnIt.;lIJr. D llkl3.ny]c LnC..!]htlrdur. Bu:,oC''t;;:il'lli'i gt.bel \'e takdir edil~e-'k eBru\wa.nm ijnUJnde nenin (ilmllk avaJillla hn.klnl ~leril"ld~ (hamAl t ~kili I) Londra, 2 (a_3._) - Mustaml i~l1l-IO lif'3.}',l na ulrmq UL t!idden muntaAm ve bilhllSSll FranslZ ajamn bildiriyor; B u gJ;l.liiB e rafmd, el!ki Osr-j e.mniyetlirur, y~k rbise I Iii' IlIlr.'· 1 Ine;lr.le\ IngiJIz rnatbuat.J.mn neliriyatJ Ilk Rusya .zrun..anmda Tiirldyeye ~yan bammnll ml kaskeUc: - hlIUl'lEllu:Jlr, Y:;UDl ,odwo; 1;'eriltu:11 Bal"diM'lJi'I ffilIrut etmek li7..eT@ 01iltica ve harb esirJeri:ndel'l geri :r intiekl l1u.marn 1arl. kltydetme k m.alz~m£" a~'II~n tam Cll'iI~ak l'l;:l- d\lfi.,ln'd [gijsteTiyol.". Fakat salil. hi~leti i mgil i.:z mal1fiU["'r1l!'11di1: !!:ru.donmiyerek burnda ta.v~ttUl'J et-I vIil'YA. haIJUllUdn w:lmu vapu~.' YliLnud tamir tlojj:nHfI btl" vuinum hjj1l"1~ oldujunu teyid me m.i§ (Dml kamklar'll lrlln klll'Ga. trenme, ote.!de veo i1l:amelg'ayettc. iaoe i!dil~k,_jt)ti!i"iHi;!e y":lI.eel;: bi~ b"'oor yoktm', ill!. ma!IldukJ. ar~iki RIJ:!; Iri::iyu v.E!.niIr" hlm.:rM ~antalf],l~1 ba.lfWll1!lWl'll nma:! ibJ,ir1~lI.le ~len maim yeo fillerde. :JLI It:ill.e~ ~:ia.H~t eciihy,@'L Bun.ler mii.nht\SlmJI bahk ~!lydl· bagajlJllm tan'lam ola.mk yamki, ltalyanlaT bu nu~vkii seII!~ tine cle ~wni ma1dan 'oil' yen.iEi h.,men ben labkim etmi§le:r 'Ie ! ...zimaUe mel:'g-lill iIrlcr. mzffi!. blllm~ kifid.ir. Hu d· getl "erilece:k til'. rn,lJdI. rnQ.n1'1l h:;U;lrla'llll:!:hutlY'. fDCfJ] kliMklnrt' bu tice ne,,; het, Nlrki.yemlzin da.ha bii.yuk Roo5e\'elt, bu rellslpl, diger Cepillane ve yiyooek f.oldull"mlqba.hkl nlnn k~.rmlZl hav)'ar jmal !;iehirlert?d~ bilie beniiz temm itecblza.1: maddelerine. belki e 111.1"e her ne pi3hasma v olursa. b:ne.ktedii.rJ~I". Bu. ha\'yarlar datlilemeIDJ.!)l Lf'. hatta kala~la \. kall'.:ug;.:[~mil I!iun mllika!"emet elmim alm_~, hilf.le istih.L8.k OOiLdigi gibi YuID.a.1galn'rEl..t1 J ycliylc!'lehre :JIl'ZlLIsunda oldugul!JU tilt!. ila\'e Ia:rdlr. B~eyb B~nlia.'1 na,niglan, Bulga:ristan ve Ro • r,'lktltJruz r..ama[l k!l~1 ~~vrilm.i.§ ol.a.g lta.ly;rnLarUli ya repede [,;leagl FY l!.esLim olimaga. mecruafl}'ayii. ih.ffiI;; eel ilTl"IeJrteti rf. r ~yaz boya" biiyiik hir !ilk bur I.!alt!~ WI.a kadar otur • !fehirde~ka(;a ild Ulan kazaklarll, me.';lhur u:-I mektebl, malt ta.dU". .Buh~"ar vekilinill iII{ mekt,.~b dlahi. m.ev.cuddurl; zun saXa.LI!al'iyLevc aynJ.ma.ll1Lk· H:-.lbuki fngili:zl r heni1z kalli!lan eski :i.n'ant!lerl~'le ~ok 01"i- Yall. es.dcie!<inde bi.r (ona mttk~ I Dutku fC!.' ta o.1'l"LlZetmoi!:mit:jl~rdil". Ge jinal bil' hm:Ui!;iiiyetop maliktirter, Ub'" limll.n reis1i.t~ bin:a1' . SIL-j [Bilt larilir, 1 'del ''''1r ..dil) n.era.l Way I an ibijl.iln wr Ve berlleo ulhUInlyeUe flU i.!;lmez- u.t si.itUUUl, (Duyllk BandlrM:lrnd,yuda hil" iI'lutuk sijylemi~ "~ tibau b1ti:rdikten. ~Dr3 kat"i talrru.z • bWu:l.'lm agn karar VelJ'Ie.!:" KalaylLkla .. Rus i~kisi r tlt~ palas oteH I ~llrm eD b\iyi,i}!: dcml~til" k i: mi t.i'r, §imdiye ka.dar :mUnh k:L, dan] buiamailikla:nnclaD IH..JIymarc;a.vUij) camii: ortM.ln~ Get;f!:n sen il;:lnd hiikUs!iran ip idai hBI1ji!h.t l.:~foelIn rflb \'E" Iuvas ilO;mekt~dirler. da I~idlel." -bid dikilir me- memlek ti ha ..b d1!jJ1ida etm. ti , .Btl bankat iyi 'Il~M~ i:nni fiCin dtJ lul'!a. ~nra im- Ciiml1uriyet m~ydanl" !jflgu yeo tlltmaga ml.l\'iCflak olmll~ur . ler ~'crllnilf8e de !li:aLeyi cebnm !IiyuJ WI! nlaulu •.a. U~UIl btr tu- ni br74a di.1kkiillLaroll[l IIBUt:e· Bllnd:.ll'] bR~d.1;(1 1940 }'1h AI.mUl 1.aptebnel tel}ebbUsu ma.hi, - ti· neJllcn sa.IIki bir Itta.LiIlt'nrn oi abm!lllllliEfllr. sclt:kiJ tlillll2l \OaiL"ij~, Yal1 boytln. yanll'l \'oJ! IlFtlY~lnLn 'bjjyi.ik ~r§ ~ l'anllk k:an.llndan ~Ikn_r gibi Kn-· da buyiiJ:J:. g.a.zingla.r, Dlute<.llddcd h~'II"iai!lYl'S~[1d Bulga'l"l~tMa Ce. milleli, hi..ikU.!lnetin vc kralm lul9.11 !k:<J,lanmLou sert n 50guk mall ve 'baJui acenLailklEi.r', n:-1k- nllbi DollrucHfll1l 3\'~eti.Di temin iclnresi o.lbnda srm::nlu loplan bit' riizgar. J.&tIlrlnriyl k lIl.{lJa· liye art'bar!.an, bel" ~e!iid mutl!!;~tm.I!jtir, Fa"ka1. ruhAyet.. 'r.ruU'l mall \'E da 1f.8i.l!.1.nUII dogrlllu&wm Jl'IaktadJr. Birbil"ini d Ii edi!n se-s-eler ililn_ 'tel'li modern ill-'?3· aztmli Ola(1;l Ylil'ihm eder. imOl'FI C!derek 'l'azifesini yapmty . bel'az kopiiklu bii~,riik dalga.l attan ~ biliyiik bin da apllrlJ·1 l~te bumm i(,"indu" ki E\1Jg:u ha7.lr buh:lnmahdJr. Jtnl . diregc ~iddetle 9Al'flllLakta man t.arzlDda kullarut k wr.1 ~~~~~~~~!""!!!~~~~~!!!!!!!!!!~~~~~~~~~!!!!!!!~~~ v i.i.zerinden a.'r!Il~'ttl.uldlll", ~ ... ESill3 il;kelenin saIni kl6JD,l ba.i,'e!.'=cill Imhm:<lTl I ni.i.kmnd biIl~-ll'tll!l :R(-lY, nJ .!jiiJ.n-an e;;;.erlenfll!fl-. te 'Dtlr;am Iru;t me-vsimmde hemal Ijmdil kllrulmU§, [(eu Ie..: '''~ ~el1· Ill' ~i.il1lhl.lnyt>limizl!l wru"B.n ttl= dilr. her rwgira mann: Band.mha rin mum V!l.:i3y t.i!lJ..le buJul'lEl.n 1;jebbfa.:jl rmd~n dogmuiij: yeni bu Yl"lil:l.llhlrE!. bliyi1k kohl:l<'b~ mil!, iWIhi 1 w.ehrld.lr. tina. J.[l f Belod.iye r is]jg-i) bi- bklladJr ! db r:?lil'hu' isL.:ll!,ynnY I dcnilell Bir ;;,;ok lloJ(tnlan:hirI I"'hemIID.-i Dat'ldlr. Ve binz ilerirl" d \'I~t: tnl';lru31 ku\'\,ei kaJ"lbeye ~Imlf,l del1l1l"l'olu &m iltJsak gal'l b\1 y,eti haiz: vc tl1ritli Yak'alan bildlIDliryollB.11 'lesmat1 frUH'CUd·1 blll1.maJl mUlldd I IBkele, e-ski 'tarll1Le rthUm i..izennde t~is j!ofill ya1;131D1ij "e hQ,rbi tm:Iumi dur_ na]il1de dahj ok \'el"imli blr isdiwu!1lir. ,wlrual"mda. lI!:a.mlloen dcneceJ.i: deBf:'leruye bln:l.Suun tiniindi.l'n lie-Ie f1lma!.; hi..L""blyle lli;, don ~ehril1 b~hca ('add leri ICli,'ot clu ,)o'lUlmJlJ Iken bll!;Un plin.
!J,

giillll'la

ka

r

daY:llWljl1l.r.

I
I

ca dco\'J'i..
tl.!'.

harekcl1

ti Y:4ptlm_ttde

Ba.l:"diarun

mlJbol:UlM"~

Snndal1, kraa bil" '- manda norn'lIIl vaziyetin avdeti muhak _ kak gibi.Uiir. Mel~eme!ljD milo. _ bDlk yerinrie bulunan _,;ul!<ll" ~ • .kLImekle ber!:llber Bergama iOJlI'I:!6iml'1 .36 mOl killl!lm ette3iJndeki BWacruJI irtifal D'loliidi.i ve5JLH..illl HeYt'Y!':ererine mini lJ]aca.k n.iA.btltew rler. Meo menle Emiri.lem demiryolu !jDRe!li ilz.erind Iri Sular ,~.e'k.ilmi~ti.l·. ergama B !JOa sesime 39 uneu k'ili:.unel!.;re.uIIIIl!e sWann ahb !;ijtti.rdi.i~ ~s 00 metredsr. M~em.onill su seddurun j,flkllu ktsm.J elvartna getirilmka.YJl-I V:.I!Hl,t-J1 ile bll:' J.1[IUdtile~ ~~in haber atmm lY8.J!:l Ca. . V111Ij, M lI:l!1H.bey 'V-e K~ ko_,,:[eri n.rnSllllda. mU'IIasalfi. ttmin olUnmu, tu.r. Aneak Gedi.7. ueluinil1 tekrar- e:ski ft~fiblfl9 dogru .~kmak La (JldujimdJrn Menemel1 in Gva kOiyle:rind£D b ~l:yiyl heniilz :irtibat temilliedtlememillltil". BiJllac a M<i!repe, ~ulbe:'o' ",eo

l.ol:iJ.dru" Z (&.a.1 - Re3mea biljirihli.gin gCi£'e, bo.vanm relilll glmoawa f~e[l In.gil.Ja lay. yarl'lerini~ d'iiin g«eki b.areke1lA:In ,~ok geD~ m~hwett,(!: .olfllLJtIo

m.t.

i.E!;al alJt.mdahluiunan. t.opr-&klardaki ishli lWl:a.nlanna, d.E::!Iikalii gemileri iWlenne ve diger hedltflere mliWoaddid taaJn"tll.laf yaJlllmlfJbr. Fa.llat db gecenio en ~iddet1i taaer U' u Bremen il2'h1"IDe yap1lmJ~ttr. 1Lk .r po.b.~ ra giire bu taarruz fe-.. k lil.dtI

wuva.ffa,k g.!mWjhIr_ Ve
·til" ,
JlllllHl'lhl'Ul,

IltIiIhE1...'i311

'llii.yilk yangtn Ia r tubi t edilmJlt

Bertin, 2 !R.,'.'
jaruil biidiri~Tor;

iitiraflan - D.N.B.

TIJI~uUu
ffiJI

-I

koyU. lam aLI1'I !l !;u~a1!"la ll'az"iyette oldug-unddn do.-t gijl1ld~!lberi hL~'bif' hlll.ber alll1amarnl§hl"_ Tuzl8. ~Sli!j;bnjll

n::3 ur

Tnr;tlU: oo.mba layyareleri bq gete Almanyarun ~ gar~ biBi UzerllIlde u~Brak bi. 1;:01: ~'e.r1enJe iDftJa.k: ve ya[J'g1f11 homtlalan a~rdtt. Arike:ri 1:nJ.-

eski Geili.z mecm.sma

isabel

e-

a

dion 7S ml-'b-elik kurnUnl sUlhl:r c:Cilii.rdugu i~in bl.l kl!ifiUI'l iJ;..o;rindeki kijyl.erie V'l! bi.lb:l.ss.a. K:ltkl1ot: kijyiil ile 1Dll"aMl1l.YI bu kayak t min eyleme];.-te(lir_ TOI"valida. Ara.pel .ile SubllllP l"aElll· d:tki biiYUlk kiiprilniio bk ay~ imlira! cLi.ig-il'ldlel'l iC'.'lb ~t:n ted"birlcl" ahnml!ju-r.

,

sar yokturc. Fakll. t ij~ Cabrika iRQ, mu.teadd..id biD !:Iamb olmWji:.UI'.

~

tan~

J1I'8 ?

Nevyon:,

2 (a,a, I -

.~hUl

innir

yolcularlOa, ko.lay.bk

Ameri'kaRlR gard,ml

A!l-k ni, 2 (;a.~J De\'!et demi1':yDM.a.n; umum milJiiJrhi· jiin ~n biJdiri Im.Uihr ;

Attkli.r.'L - hrn ir natill'l,da haltada tit; gilD miiteOlkiben i~liyen }' 1...a.kh ,; ... yem.~kU 1,,'ag'Oo ~!"rvisi got'diJitu mgbete !lan;!l (ll-~

cuhu'al. biF kolayhk
~'~I'lj

3 1 19U

vel

ri.iIlliyil. y.a.gj yi:iudt'30 1l1sbc bir dihi: giine ~lkarda,cakt1'l', i ti Ilild:i :iiH illtii~.'Ii kola yea izd.Bu II)Ufiz.alri ~ [~T ..\n k.:t r-~- ~ 1e ed'ebilir.

t;;l.I-lihind!,.'1l itib:l.Nn Mf,e-r Ha""~lii:le hait::Lda,

olmakiizel"£"

I

hal'ael II; miitebamma bi!11 Se"'ersky, AJmaDllann ses:;;u la:ryare.a.er ya.pblkaar1 Ii, kktnuki habeJ" mii.llasebctil l'!liolan. sOytl2'Dlj-ih'ir : Alilllil1.J.!I[[" ~ef' i8eSSiz. bir tall'yare iead e~lel":M, bkll ha'lra • CI)]kta yeni biT' icad demek detiJdir- Bunulayyue;;:ilikte il'lk.J.lib reliJilcl etmek «;ilk rniibaJilj"aJl I;!IIW', "flt_1r'yare;nin r:;J k:J.'rdJ~ gtiriiltiinii.n yiizde yet mi~int -per'Vlme il\!lkaf'Tl'W,knuhr. Btl nil>bet perva.ne lin. ~kli \'1: eb"adJ ile d~ebilece&i phi sLirat del:'e ~i i.l de' lakadarbuhmma}..1:.adu_ BillatmaJeyh se'l "i~ lIli[' motor, lII.Ie1lide bir 1Ll)' • 3o'arc motOriil tin '·lkardl.gl gij •

w

dan euma ginle.r', l.'e hminien eWfla~i gimled yaplla.ca.kl1r"

~

'!-I

--~.-Ba"

et-

EsnaUa =:: KDnU~malar
(iiI~, t:;U'Jlfi " il!'le !l,cI oj
~

Blr italyan !gaz81881
1 11'1:1 ~vl;td:1II kl, Ff':<!llii.'I. :!'hlli)'e \'e L Nlbn;:ml aldlili:ItW'I h~lde, ltaly;p,nm Ti1rkiyede9 t.li('bir ~y a.lm.Jya.u )'~, ~.'!De d.e-otleil nLdu.;U kasten IdUU:'
!EIi,q urlll

--p;--

~atlyor

TUrl'dyeye

i, _

I

k4-r

·uJYJ'v, TUrk • lo,g:ihz osken itlifak.i:11m a.kW:udeo ve bl.l!lu taJrib edeJI lngil.i.!: istikrannd IiI.I'l SQlIr.t y:m re::;mi UlIlS grur.elMi birth.·mbire TiirJUy~.D'1JI 12 Adi.i2:e-rimileki .b illllil.:ruu l:ul.urlaw_ SoDl"J.l[l:rJ d .. dill' b Lr ~'" p..UI~k. [latin yEJ.ilemew:irnli.k ~.!derde; me- 'fiiirk: basml JI]_g'iU.ercat.in Cn faa! :u"",UlUld" y'~r aid" ln, sel" 111m rii k:qhk bel" ¥!'Y lila- dlNtlaf"J gilt¢n!l!.i!] bijtun mal!levra.!::rnyle halL II1l.ihv r d "'vI ri u..leyrundi?ki Oiikirun bir kOo;e:ilnde duml.lttarid iHir:11 rlllU i~linl.k clran serns·iyeleri ~i):;;tererek; ti, BD"b~ !D:tIfi.t!. Iwben i:; TUrk - Ih timid Ctruezslll.iZ, su b&J.UlI.D.lD dill Italy lel'hine. ~cmlliiye lerin dUztinesm i e\:vel-I ~k 1idd~tli bir roulliy£'t afdl. ce (In ~ linY:1 ~.Imilk. ~lm;ja Acaba. 'lltu lureketw SliYki In,,1 nil be:, lira~ P~hall Il'lnllya her eey pall:llL ~hcbin ' ceLince, {,-iUere iJe ohm ittifak du,\I'lL'lw l1'I"ZUSU mudur, yt'lk~ OIlIJ bil,n1!2"I:rI! Biz Ui~CJlroafl kilo giilmek dahn ba~kll. k:JIr:J.l1ltk sE"beble;r ~n alln:ak DIm gUJI"C' fjyat koyup slltm.a.go m.eeburu~. Aruma. Wt"·1 mi "arm':' TUrk iy!.:'!)i rt blJ \':IMlI.::lkrh (J. mal 1I.~)1$ bu kad~ fia.hn-I yetl ltaJyoda dikkntle

kmdaki SQq;uLai."'lffi ilz.en!l'lf' hl-I hal lllh.Bf yiiz"iii.me bilktLmk; - Bahalarnh, dedi, heir.}ey ba.babmd:l.._ GOm1ek fiyaUarmda ytiui ~ti: filifil. p.opLct\ gibi gOI!r"lL~klik kumaJijl t.r A ytizcl.e 3' ii~; ~TijDljjl"'tde yi~de 0, 5(1, 75 kadM mi.!Jhim bir yjjk:. lWli~ var!.. Yaml'Z il~h kl..l·m8l!;lllu'd az; 'fim:le 10 - 20 k -

d·1

n-

I

ba. llyan ve Cilmhllriy

t

lTI

yJ.a"

.ma.ru k u\'vdleriJ11 !I..:J.~id e

lUna giden 20 m J' gCDl~1.Jtin· dek; f Atatlirkl O\ddl.: Idlr, Bu· flU mllteJikib Jline- 21'1 m "'tr.' n.... zmda r 1m.el montH rorldesi gelmeMt'ulr, Dif;'r ba.."jhcn y{Jl~[l,roan I $c· llad !'l:ill~ynHU11, IG~~I(>r&1 Ali Hiklll~l, (GC'lll"rnl ~ijkru NIiHO \"1./ f PMk I ( d I; I ,d· (151 ~{'r
mdre gmU!'j'lilr1ie:dirler. (Pa.rk t:.uJrJ'~H mlinl.o"ha. 11'da ~ok m'\ml~ hl1'h,'dLye I fpml!!kct ba~lah eRa I Vur.

sene- (,\,\'.pl bt:l 'rliyt't' - u..hsil edllmekhe bulUDrtrl tn.HII,1I ('15 bin I lira mllHhlnDl1 ba.lli ~lm!lk.1

Dulen

HOPlda{:1

}'a.nrn

adasJlI'l n

gnnit
miijbr,

tao Iparkch:'rlyle

d6lte.n.

teHi.k ki l.!diI~L-,e:kt.h ,

1

mlic.adeICl, haJya j Ie A.lma.Dyn at"aJl.mJ.~kl sili"Ul ar. kad lnilru mi,ilrt!irleyett:~tlr, A.Im.u.n 'l~lRD Ill. .. u1Ie~ il"illeri dI.I drindii1er L J dra, :2 (3.a,) - Stefani fl.. jamu Almal] ta.yy:::u i2leriyle hir. liJo:,", Lmgillt:reyfJo ka.r!J~.tmrekiitta b'uIUl'UlO Jh.IYAtJ. hav:a. filo • Qunun gt:d !OlII.gnldl~HI! blklir'n di;gpr bir U-Igraf daJll! n'''''lrt:t •
mil"-I:.ir, Yalrnz bir llV.r.l s-rn[lu, A1mun y ltaLyan ha.va kuvvetJ n ~aJjlndaki te lni.ldiin d'varnI delia olmak Lir..RfO Alman. yatl k w.-'akllr,

M.u~t.erl2'k

r l3!:wdlfll]iI),
hP.'mmiyeth

ve

ledil'.

Mi.il1emmel

\'erlmll bir i bir ']1,'1l1Z feu6-

I"ill~ dahli mUiklir. CanakkDl bui:aZl barh:iIJdckl ~'("'I1gjn 1& g J m:lbsul runi1.i let bl"da. daha I1'm kl!l!":'l !in!:. rlllll ?".J'~ ImI'U. in yoltl g til'llPkvamt U.:l;lIPlli.. kl. H.tl. \'e mlikc:m:Melbir lIemiryll!1l.

Yallliz klO"nD.T nldtl.dJlclerCIekl 1'-' B "~.. _.... kfiJdi o:mril'llc inLJkn I d'Lml~til'_ I;!S!I'>l anu..ul"mnuaJ1 I] mn k" t;lUl'! ~a. .. ".~ (BandJrmu. Dal~:i.lunmH Ib.!.'!- ~vl'r h J1 Ilb~b munhllt binablirmmaJa:r1 1t:~1'1 Jti~~.mH.l!lliiij lUI-dIU] Ib<J.rettill!'. ni.ln~'a stllb vc ki ~iJ.~iiK Ilh.'l"{LWibi b3.11riyCl'JDIJI Htikiln .. t" knvlllrl:u~ <l.nd!a ~'h~r y!tllud l:Iiho'lr;{~nmmu~tI E>i nif;pIA-mOil lI&za.ra.n ilk imar ~Ot~ beHndl' hi'! r kl"l >dllrnU1 oll.lut;un c""k >l8.1l lall" cIa bunlm lu'_ dun bmra7. kill.;ilk ~:II.r hi t:l1N<l In:!o'l.hrin Ior;ml'! \'0;' h rkvsu J hnl'l'llH.~U'. II'IIJ I JQIl'llliil"l1'k) FrCl.I'l- il h., bOILI]a.r1a IKarm1 ~J DfliZ llnilh"11,l!a If I mn -;:;i!'rhlll 18.3.1 ,t.!dibniljl JIl!t<"zlIl v le1mi:;!.

ta

Elye\'m

I\ohl.nnMalaLV _
j'

b di!t "I.·~ksmiiz-:- Or.utnnl biz onJuy,ufl.ayu.:; nillmi~ IiICillIu, "ahD.'lb" In hlJ ~')n t'ii]nh::sil'li Lam-I'IW- )'al' blT' siil gclivi!'nh: - Ant" Dhn arufl.r ~.,

Illnmakt.a..drr.

B,dgar
S

Viyotnaya

BI!I~vekili gUn
Stdnni:

fya. • .:! la,3- ~ -

Sovyetler

hazil ia,'-

Buipi' Bruwekdi Fl!of, hu· ~ii11 Viyann}'.fl ~LIllii<.lll, Om· UlI:I. R'ii:lteha~~15 J.oldnrl~ll',j mu1." y~ru~ L'll~eu.ktlr. U!Lj,\'.·h] bir "ali! gi.ffi '50nl'a SOfYU)'R dllfn!t:~l~til',

nJlyoriar
G n rnJ '("Lei\: • l~asJ.l mild fa:!. [, kH3' I
1YlI}sko\'a, :2 (~.u..' -

Japlon BaljyekUinin

n.w

aozleri
TokyL'!i, 2 I Cl-8. i ,Japony~ Ba.4\,O!kili Pr 'D!< £{unoy, , ydba'i]I m~mm;O;!betiyle millete I,itnooa Ill~l .... tigi bt!}'atUUlMede t diyor

I)1~J\I'a~la

hat\llla

m.rjlikUr.

du" Eu i!Tt

Ylll'(h.lI1un

Bu ,j,pre'>l.:e 11:11.7.1 t:hcInn'liyet hi,· 'mp\'ki wt P k i lex ve iktlSa,11 bir mo.brol' I{~ yoku r Deb. n'arli'lre, I olan ~B,llldll"'mal',
bug~11l mUnr:Juilcit knklpt.tmian m le!;lef yolculnrl hp'a V' muzllu'J"Il1:JC
,J

IlU llU tr·[Il1ihh,('1ilillt;l ...n

Llna d!lh.1 buhll'HHI 13 mHyuD. Ebnrltrrnrl ~'I{~dlh~; "JR - :J;lO [{orft' HI I' I'ta.Ianllul lmll~I me.'J>o Irhdy hitnDCn n~;'W1ttti,f;'i bit" beI ~~I1I<;'f'tIn~lp IJI.1:)'dFLIii,1 g~l II bioi 11"1hm' uJlLb ¥Ulllfilllll!;lr ~'. hlLlyrm. . Y;1JInurnt:de "b~'ol' ki: fl!unt icira pa:r.; P~OMl Jjm lareD :l1'l1mlmalrbthr. - Enl~mesyt.n<ll nlZi~ eL \,~k ;!l!ntTll!trni~llr. Rnh~1r me'lsimi laUf: 'll:'afk,I.f'I~lk iJUh.mduSu bil anda y all cF~dd !\1L'1~11J ''I h lun kI IIlllH k I bag VI" I:mh ~l~lel' I ~';-[7. &llo::Lk] ~ln "t'[I{'~lm!' gln~"OnlZ, au ",.,. ~UIlI tio.lli Banrllf'l1'lO bdtL,'fIiytolri. lurlWI y,.]paz,p jf"[oI.kil L'(]CII \!p 'll\'of: blZoe Slalmm J;l11 tltizlerlni

ddlr.

1l'lL2. rmdul'"_

hnll'

k:i: -BU Stlne' ent.oli'l'no.ayonai vaziyetiJl dooll. ziyade gergml~rnesi ibtJm~~li Vku'du', MilI.e'lin
m~killit.ml k.u"!;i1Iam.dt edak:irllklard.l;:atlallmlltl mHllkiz bir II()bat ~~
UUlN

1.1l1l1l1lell

t.o.rib k!l:makL:v.hr

blJ ~ilzd

!~I.l~{. Ul

1 'mI~ ••

miiuc>"

22,110 \luI g: -,.(.1'1 rue) g]l.m lim rCi 1[' H:llkan hrJ.r·1 ri) 1:;U-l'tlll'U la biDilJl bu3a..vet nd· ll! u[l . I!:ehril- ~ menlo ~d:Jr, hinunet
\'1." gll~ .... t ~

niJl

gayri

k bill

lIlkiu

1':lulunal'l

Lmbah.I.r1

kif,!

ha."-Irl IIdl' riyl1C'~IlrhJU"IIl!l. Hlln

1\'1·

"t;

tclti

hlll'd, tulmakhg-umlio lin ~ Jm d m1.i;ltll' k'i ~ ..

ml~-

w; v8

bir by-

11.1 'n\! ·k ,tj !;efer'l bll' h~ltlIk tmi,; bul"Jnl.itlro~.~b~ '"

3- iz..
r

;j IkiI .. .iI·

lIUII

wa

Keski'nl zek" .'
VaZM
-

..
u-

r Devlet
V.:Ili.II,nolll

Demiryo1lara IliDlar~

K.~lIldl.!I>' Allterll!!

'tubll·

.lnti'!IIn: ]KDdlkoilV - U.kL.lillli' V"· B.·ykm. k:t,,,lrlrl 1't"!I~JI!""'fl,.q'l JIUUl1ct "1:10-0 YEIOOIII:'I J::lil r:lci;umhi mu] ...~H"IIN'm Ilk ;)'okll'lflI1~lrmh' !lo~r"b," JI':ll II!L :33.')1 d~~hmlu J'tJh..;atll "'~ j~L1!fot crauu (.11. her l'(lk'lun.allln 2nllliarl II"
(I..'mlll },.,JW

P[q:-;t MBf PAl ~~I
VO""Ul:lr,~ lJI HAN

~ALATA

''10 F.lU\lI'i..ilJLAFI C.Q.O -

'. ... .' n'S9115VI~'RE N~N flRE 5Il"'lfON 5AATI

!

..

fu~mIlU'" !bf,ddii 2730 ill' uI.m:1' lIIJjed m.U'ly~m ~I'1.aW 1:1' M"'I1I.1U'11 ' ..... MUnU _lit J. II CU, ~Il"r JL.".....rpo. rill !lIn blo.lm ~ d!l':l!, m.."m,'I) Dr! "'r01"nd"n m;lI. ~·It',o.Ilna: III'lllu.. !1 ~kbl'" 811 I~ !lPrmclt i"lIlIyom.]wm.2!:1'!J liM..v1li Ir!lmlflu, mu" •• kaI.· \'c kunurum iJi,).ln !!'ttl • 1.IHI,ik I bll'lIlf1:~ .. IiIII!JIn:i lUng 1'1 el'l'll"'Jo'!>1llI m\l'l'IK'I3IUI~r' .1I!lrnWr. 8'-1 I\!II! rut .... r1nn_fJlQJ,.... "'oml'r).'~dllon pHlii'LJI!l oiIulilK fIj;~u~m" O~I"'!I) B!.IlKar~ .... IInlll7l'ld", mtr'j nJ;' mu~l.erl!'it. ~u 1,l.r11C!1IDdi>Jt, But II"' iI'.n'TIlr.rDllitnmI aft iIllup H, bmI1Ik loo.LJUI[! na.kledil~k rt)'11 "~n'II('TIDt: 1 I!oIoblll It41 m.n il:lhflr,," ,-tJ!rdl' zam 7BpllftUJIi! r. 1).
T~lr"bf'. YUnIt:m"LIIJl '"

AI I;nmu .• d'l:di •. bJnD. e-ecg;mi geI"1 Getir .. Br'I OIl!lUZ yu§ayumam. Abdill} daylRlfl ko:.JHlInm !.lilt a.J:ltmnl bi.Lmiyof' degildi .. F at h.kmiye bill' rlill1u cesaret ed~·
miyorl1ill,

ruh ill]l.

Vt

1hL'.>':IIII"

),uf>lkwoJ.ko:.W-,

J31 1flllo[l.imluJ'1orm Uk ytlltlfi7/1/IHI J:ijnoUlldcllI IlJb.lr·Ii,
f.:lll,
r;.>!!'r:s 'mh

====~:_========~~_====:::;;;;===;;;;;;;;;;:;;;;;;;;::::::::::::====== M uoha) Heme. j,re.· .11· k·. "'If
:I"LI \'l\!k,IlJ,,"'ne b.tJ.i1;1I l?....·vlIl1w.ryam btl' h~m~~clI;k mUI1f.)lIldlr. lat.!kltll'r[u rJ'JU<."f!." IImdlolflilgtJl Ib~~ M~ilnf
",.1.1."

Bli ~illcaViUiyetl81rds, 4centa A ranlyor

"

..

I(

-.oj

btiiI

• "f'

'LI

mi' ,·...·.,1
:f"-

~ Snn.l)lC17m"ldll
Vlll"l1'la~l'l.

y.f'm.
t:ll[l)

liyn

llllL'fl,

lhli tat

I:'r<!\m tlIL

, ., [I~L'Iil

l.ih RiJnli!J't11.' ~.olt biT'.
I) -

"!tit"',',,

~.'.·.·1 )'lllllW-

lkisi de .£jimdii fCn:lhlil'rrru,~ll1lt"dr, AJtl['11 gcf"i v~rib c:::efj alaocakJanJu. Abdi.l!} dll.YJIerkenden yine mirin y~lunUI urttu .. Arn'w. tarod! lIIilillly"'t ¥Il,hlldi deUah bul-

tlo~aI
Y.utl:lmo>,,,
.tUfu, 'roJ". Iwh:tcldL!r
"t1~.cl::lnl,

Dldecak

on

im,akbull

IJerl1aded
~'~ k,l.!l1

bot.!d.. (llli!lr:
vC'!l:lk:J.

Ikl

Bir

SiN'61ER

hodiyo: , ..II" sa.tiUl1r

I Istanbul Belediyesi
i"
....._---~ A~tb~·y

__

I .linl_1

I
I

__.

r"t"
lill

;Ic, met

",o!'rI

~trl 1ml""

\ I"$lk"Jllnl""

br.:r;il:",!t

d",@IIP-

du•• - AJ al:l:,uuD.I. ~gn . tan \'a~~e.;tim .. Dedi..
kurnaa ve 1!IULzlb bil"

,s :dIll r ti\nl'l'd'

ljIub,'-

rnhc mUI ;lClilllI ~Wocl<:l.rj,

Me~hur SrNGE iii aaaUarl hio:blr 211m gormeksizin iI,slid I~allarlasatllmaklad.r siNGER .aatilnin kallils'81 yllksek.. mlJibaya9 "er.aiti faydahdlr.
Cc.

sutmllkY£lhudj
adamdr,

.. -

YClkl.,mn,'il

Ulmllmnda

JI£I-

,,_i,
:t :>

dfi_ W'.f'nll.df'l(i a.bJilm, ktiprl.!tllrn lilllllJ:InI .. ~ ... ~l't' it . nL.dhllJ~lur. K~lr ~.""'·II en I Itr., 04.1 Iru.rU:;I \" .. !Il< ~tl :11M HI' I!:r:I 1m... C!.l~~IJ". 1ti1J" Yo\' !p-'J1"b1l.lMt· 2:.rll:111 loI1;: Mu~'t MlklArIll.;U 1!.wltil1 to" e rtlJl~11111L lh..l;;; 20/1/1111J p.II~. ,unii &il'it It dt' dirJrrrt cru:ilJa.'l"IIlP y.JJJ111Pl1ktu. Tfillbl~TlII 1iJ. lcnlIn;jt ~bui': "'lIJ'i.I mclrtupUl"1 ihal. 1.:lr1~nfldB1 Il ~n c""''''' \"'1.111;;0"1 M;.ll mi.lr!ll.lrlllllID!: Inti I "'~ al&~Wda.n ~ no. ~ ~', 1:J40 }"'Il,ns iiJr T1<.: ..r~ Otr"lOi vHIIi:.:wu'U IhIIiII' jIlliLI! Un! Y lI.rlml "'n.. Im1!Jldi' I.>ull. 1 (27)

~ • Ii

miY"ilkr llibbdum b.d. Mih;,

\ ~ buntart Knm:icfUlj cr·1( ..... I\'nll;'r 11 klund.1 ,:.skl.!"u",

KromdrJl1 Cl!llld,en
Krllll'l'wlDI1"

ark
I

I

ltmllliZ.J
I

22 Lira t!OiI rn~

A.hd~

daYLDID yah YQklia esehasretladea bJilhse-Ulji.rli gt)rUncc ZU\lalll 1t:i:lyJil lle gU~e~ bir alay etlll. k l<lileui ..

'GlIml1l.~

,

,30

es

::to
:t

ernm

- Sen dedi. Sakll1 buralardo. Ibir doha G',ijriinme·. Hemen koyi..ine ka.;.. Thliyar koylll Ifa·
!JI T'lU1!itJ. Ni~in ka~ylD'1 .. dedi.,

Ne

l'l'/JJ!lU
':':O/l/!l.Jl '2:!l/1f~'H ::l'lI:l/!J.j]

hu.I,r:rlll'u I.e:in.iLl' !l:inlll!/ .. Silmhn lOrilL~t~J 1I1Jk.!M.'k, uhDu.."'}'tltL ~.r'illl rr.ydi'l!J olrliH,lLtilr. TlIffi.VN'I,· ('v.oo1l1l!1L1l yt.lkKklJml~ ~hi'll:'! bll1.[ln '¥'Qr..iIlHIIIl VIQIoJI"ml!l bllI!!ll13, I N G [: A Soutllt:ri ~IH~'I1 'r·[l)'J!lGlRi"I t~rnl4h·. CiJJ'lI{il: "ilIff mJlrka 'liOl:Jc.rdIl:D 1!.K~ur, Ttl ;ltlFUru T.iirlh~ GllnU lile;wk Cl6~I1I'1'lI",r ten'll I'l ~I<.!'r C:U"'kv l:!t1)'ubru;i.da w ~ka IImrtoE llIluhili~' ·L,rJiN III V!!4.1 ""z.arL·' I. 3U ~l1kti. fon bc~ gme 6ilrlmda lamir parillilt \Fum 'ZJ:.nj.j. 8/J/~·H Ca~.lIDb" 313 Bu II. 1It1"''' ijllirmh: ctlJ'i!ek IR~I'I tllil';l mu,teTllerni:.. bOO.,lJ~po"t.') utI/fin Pill;;1rtl:Sl 31 VIlIlJtI>!i.lic P Ii lIoml!l!rdlkJ"''''.nft.· pOlI'I.Il uij,T~h lru'. rln'lu,a illd otrl'lllk Ul.crC Hi/usn i;ar$:amb 815 ,!!;D:at .go... I~r'HI)'(lr t

k.anI.JI'ul'I.U'I Iii. '111 001. mnddelor

E!"~

, kll~

UCUZ !kJ..JU~'r 'i;al"kl

Istanbul elektrik, uamvay vc tune) i'j.letmeleJ1'i umum mudiirlugiinden.:
~I'i~ kill)

11~1il

olunliI.

t.{'!l11Z !I'lhlll1

11(.' "lOO

I!:::II() arab

~bG'nU

JII3~arlIkb

"

almacn k l.J:r. II - ~kk Hi/11M ~ ~lr .. :.mO<1 tJ1I'ol) """"'. ~~ • :ka Wid" '''PllAlloiJl!I;tJr. :l l'It~kk8L iPtmn"t lIioO'l~ liE;Jdu. d n illm.illnr. JI'tIn ve ~!ne M "lr .. hnnmm :':;.Q.o

QIoI ~rl~ Lrv In-<! v« li::.ftUnJ. II :l.1 1'1 \I. mu .... k.ll.ld tl-mtn.. 11 no Whl erliJ ... k6Itoll}'OJIWr hazlJ' buJ""J,tt1o:ilun. (l1M?)

Cu:ma

:ll6

VAT Ill ..

P"<1""h' i
~ilr~ambll rumil
F'.(lztJ

DI KI<AT;
mElIIIl?;JI1111'.da

SjngH'
:;.aUIJr.

IUl'Otll!'l'i.

317
:)l~

- Senin MUlj'lJn C:!joC'lId~gH. m.i.~., Ki..i.;iili ilr.en at'Ig~IIU;L bOllia· SIDa i!siJilk etrnie. 001.111. In. de I!,; boy Je e.,,"Iek o hil WJ. E'y .. Sonrn1 .. Ne ol$Cfi.k. IUlahtn. gazab.IJH1 ugraDt1!J.' F(lko.t sen OOY saUnca u.r!.Ik ccmsi atredilmi!), - $imdi oerooe? - i.nliiaD oldukt::tD &lnra ml? Ne;~e oLaeaJii: IlLemndoll 1011- adam imiij meger .. Kill; {),,~kta I-Iaill' ml . Simd.i Nifdeye kad~ Dldu .. O['aya gid~H lreJ;i Oil .saat oillyor .. G:nup iC;in !Sen buralfudn nit· gorukme" CU.nkii CfiCG"i salin :ilan ada.m aitlnl gli is.tiyor" Zavulll \'Ie sai' Abdi.i" da)'J inIl.DmI!'itl •• Ratti. eljq,--;..min tekrat" mea'll oj u'lll Ni.gdeye kadl gitmosme 0 hadar ~vinmi!iU :It:i kanBm<l. ~lI!. miijdeyi vakit geLJhrmeden verebi.tmek :iQm derll n.] kOyue diln.iID •. Ka.l:"lstrul vnk'IlYl oldugu gilli IDllatu .. '0 da.Abd~ daYJ g-ib! &egm N igdeye kam oldug Lln:!l -

:nll

SINGER

lst.nnl:lUld& .&AATII..~~\o;""',

htaotiLllds )' hllZ Ern~ ~"".rn'kkl ~ubImli.2. l'tlktur. hlJlQbu1, El11imml', §1rld.~ .No. !!

Karadeniz
:..fUU",]
li/n/DH lI';!7.ilr
'II<.1I).II1.J.

POStaSI
J'<:>l...
,)'olu

1
I

Jl't'.r,...,mb-. iffioku
KU-1'I11 III
'H!

Xllrntlen'l!i
ilia I{lIWiKIe-lLJ,

1)OI'to&,
~11fti.I
pomt!Iill

y!l!ptlm.am1Jiu'.

111 i f!)'11
i9/WHI 31/i/Ml 312/941 !i1:.!/911!

rk'lll

Cilr~::imb.:1 CU.IIl'l r,n.n ..le~ ~ oJ:r~;llml;la C!.lm~ Plllmr't j oCa~mlba, Cuma P.il.z;Jrl i C'J[·~flmlJ.i1 Oim.::l P;, ... r'l.e.l:i .:r C;.IIi~l;ia

~o, 110 El'iWk ASl'tI6 lighllum:

iLAN
H~k

J6

lIFit

(C_

Njgdenin
H1'Jkim", Hinden
Soyer'in

II-AN

l'le:y"lJ}

Ivrh!f

"ieni'CE"
ogJu

mtJ.haUe·
Osman

d!l:: ui!:rlJ'OIcaku.r.

diln.ie1i" (.301)

i~A".. IC'11

po..'I'!,4lT1i;H;!

.lH!I'·'J~ I 10

7n/941
lU/2I9U

n/:Z/!lH
UnllHl 11/"21841 19/219-11 :ill/Ulliil '24/U!l4Il

Marmara ma· Ilirl'esine bafb POyrazIl koyiin6-en Kara.mu£tn.f'o. kiZl ErnUlI' P.fuv.i;ij tarafuada", ayni kl)yd'l1 miiddeia1eyh koc.aSl Huseyir.l Talat oglu Celaleddlin o.leyhilllp. 1I.t;m1~ oldugu b05Jlllwa d::Jovam, I I'll!;! tUllL)i',eh uJi!uk mu.hkemc:sinde
yu,p.llmakta olan mulm.kemesillde: bamdgwlI me-.:;llul Ilulundu~ 9rllru;nlan miiddeiaJeyb ~ )!l]cddil1m g1)'abmda. mul'Hl KE'me: run iel'llSlnll. dair verUen kara· nil! lIMen leblig-ine k.lllril.!r \'cril· ml!;ltir. Mu.ddeiaIe'lbw lIlullakemclt'lm blraluldli11- 5/2/911 Elf'~·b{l I'I8.f!t 11) dR ma_hkeJ1lI:;d!e

lDavacl Er-degin

nlU~".1
:!:EI/2!9.n J/3'/\)-I1

Nh~deli 3Hi ZWC1' kaJ'l81. Adnjye we rillc.lm~l alc·yhle r'mde iku.me eyled.if'j Ni.gdeniin Y,e.nic mahall~ir'lde ldtin Ilrune maabahc;enin imlei ~yu da. VQ:9lnln ~~nL l!ll!lnM .:muhakewe. !Ii son unda: Ni.iddeabrnl.ll aYDen takSlmL kal::liJ oiwmyacag. k~felil &t'bit (l]du~..IDdM kanW'l.u ·meden:i.rdn G28 inci maddesi mueiblinCA' bit.
flflillli.f'8.k bedelil'lin

AbdlllJ[ah

Bursa z,iraat mektebi
Fig"11 a1m!l.k Bti) rl~iI ,,!lJrnyr. III

lnudiil"Juguoden:
~

Ill" "<!.IJe ... ~dLJIfUSib bLJ"1'I1: <1<' 1/1/!H.l I.!rrihInden hib3ren CJ le-"I ),,,,.,il r.d,m,,,rm rnuhtelJ! nevileri m~kt~blmiJ'. fit nllg,.mm !,;.lbu Ilnu~ ilr.

,i.bI
JU

.n" ,suI

" .....II"Jtt.! I

fmJd

IIIiIltiDc bCLi
..r.;"

III

J:'J

M"'(Lebiml~' ~I.ob
KrIy.t:!J

fl:rl!,
Kiruz

Cu1'!1"
P:iJ.m ..tJ!~i C.il~amba
('"LlmlJ

mu:zayede

Vir,n
'Ellll:!

r...Lli".IlJ..lijo '"1''' ",;rI~l.,. ~unlIu11!m MI"'iTTlIilfi Tall' \p.,. ani ,,1.: 11"'.'1'10 M..~·lof[l G l!locl~, Y'f: I"; [l1i!;,,~ liT I
M;l."lll

5/~/a·n
'113/(JoI1 lO/S/g41

Puartesj

12/3/~"1 Caf\!i3mba 15(V(~·ll t:um"
17/3/!H l 191'1/941 2J /3/91] :1A 1S11M'U W3/!I!41
PUlIl"toNOi Ct!r!i" rr"b.iJ

1-------------.
];ramr veT'il(]iti

I-tls-...ooarla.r :mlISlndll. ve hl~reri I ni:sbehnde tevzlj su.reti1e lJtiyuun iUllesine 6jU/940 tanlund beaIbili temyiz. ol.mak iU.ere !;1,l1abt:n

IInrout Mu:btclif ~Ill

j,uio

O)OOU

Mali]re Veki1etinden:
Giimu~ yiiz kUJ'u~IWilanD tedaviHden kalchnimasl h,akklnda iHin
Gurl11.J, yi.J;'_ Im,'U lukl.li In ,)'<:fUII' .r.:hlln1J.. I>II" liiril.l!klB[ -d.. rp ve l' ya.:). ~O kUf, rllllO;"iOr(L, O;iI<"r,lll1l:) oTdullur.Io'I,m ~in:ti yLiz It:unJ.,lullltlrm ,H 'I-In!i.'ik.lltml~' .l.!1"I] ["rlhl ••dl".n ·JIl.nrp tc,l;nJllllden I!;., 1 dlnbnilS 1 kanrla.,;tllllDlI.tJr-. Giimi.i. yUO!: l-airlJ: hlkL;., 1 ~tl.Jt 19-H .. lI'lL"c'·1:) ;1.11:>.:... n artll<: ~I vlil l"lmJY01(:<·r.: ....c: i!n",,1,; y,,,lm,, ,r.~l ;,,,,dJ IOl'il(' i'i.rnburiyei)' e..ke:!! Bank, ~....l:Jl!lc 1rJ(l! krlbul iidn~l:;i]4'C'e UI" •• ,.,d .. ~l""l.(. 1'LU; ·UrU Ii; hl.lh.w",1l.!!:TlD bu .. l~'n •. 1} wnrhkL&;r,I.. llmhUriYd t, I"'k~ 13 .IIK;c I jUbel r 1~ ~b.il'l tlirmopler.i ,lL, .,lullUJ, Ill.'i) _ 10216 )

bi2zat leooi;i

Cum~ Pa;mll'le:!l! CtlI3amoo
iii • !iii

'IIlIir "rekil gUI1t1ern1editll~~d1l"de.
dU["lll!~nHl.(im

bo.:m" bullllDmadJ~

Veyll

'Verl,
Iliy.:lr[r

Eml .. !:inu

A,.

.!j:lIIJCMI;I11'1

200

$. r:t~J\: n;u;mda MaYltll

o gceeyi sevin~ i~lnde get;il'. dile 11'.. IKw efendidll!l n.e lSuret]e me[iJ[<:Iat g6rebi ~eeelderi!lj mi.iml~Un l!Ilenebe karall."JlI.1}tuTIJ. iar,.
Kart!iil:

inalWllc,ti ..

u'lCgml!t'l l!iin 312. l!lt::tnbul St/3.2;3 TGltiI iri.antrul Ie .'lL·JsmIlOL M ..hmt.ld ~n26g).

HulCtsi t"llu. MufI. p '11:J2) ,ub",truI.Jn k"Yllli
HI;':;1

r .. II UYenii S8balh I'n Ilan f·l"ya· t·larl
him
,,

J:1yab:!ell ic.r!l. edi· gly31b liMarJ ma.lm.mum olmllk ili:er-e ilEi" oluTIur,

'2 ikincikanun 941
A'fll,11I LDRtln New - York Ccncvrc:Mill) Saba
Mudl jrl

Vii!! !:I.U

.L::il:lp.tliim,
1 5tfillil ](10 Dohr lOD bVL~.!'Te, loa D.r3hntl 100 Ll!va 100 'P,~la 100 D.i.nar 100 Ym loa ji!lW'~ k:r.

n~t2u
2~.r,B'Ia U.9:nfi 1)322.5 12 ~'l!i 3.1'5 81.1:3'1531. DO::;

I

i&tJhk:'im,

J;!glu AJ IL

32J '

I

I
I

Belluad V'ck.olil ..m:I

~told'i.olm IDl11lktu(l1a.nIJ!; 150 SlI)yfuda 8alIItimi 500 1kiiH~J .. ,. &'MJ V !:ii.uc ij., ... lIOD ~lJk

Istanbul Fiyat murakabe
Badl!lJJ:J.

K3y!Uan

h11ul'1: r:dllml'k

Ih:e,~

.II~I!!~

E8MAM

"'. T.AM'Ii'ILAT

muriJ< mlt].'\r '"

.

nLlflll;.

,,11;UJnnJarlle bu:lJkte

.

~beye-

Ri:ri:lltir

I

Erg,I!"
Siv:Js - El-m.rum :'II

44 No. 10 iI~in

komilyonundan:
:l .\~._

19.1t:1 19.-

dllk l el';tS:'
HIlJo'Vill'l

- Rio:; llakit g:e!j~edliJ"n Nig. OOrill.i[lcai I~ J~ lao &Jlillih. A. Cflm.'edtlln S<Ilr:L~OIlIU dey gidcrsin .. Kendini kadl c, NI!~riYi1t Mti.dlin!: M;o<:ld 'CUI" .DI!. mei.. " 75 f nd iy~ taruttuU51D •• B~unca sc- !I.a!llld!.gl yer: II-f. Si:klr G U~lIrllf Alb.iloCl H U .50 n~il· a.z sa.m::i.IlHlIlll'-l YQDlcai, 'Ie C~rn"g'!'tldll~ lS:rr:t~oIillu m.alb.~IflI'1 f.}jmth ilflSW1 olclluYiia bu ~yi!ik. J\II da beybeye yerle~'I;:iirmiij \lie: I yah dibbe~i, I!j.i¥lIlll.Dca bi]' ~dllMleI'ir'l'li~i de l.mutma.ITn~tlr yU" - Ne olur De olmu, *ldi.· ~ .mJ bu •. AzMueUll JruruI.<1ugu H:Q.IELbctte!llIllltm:llmaSI Ir..zlm, Bir gUn bile timaJ1111 i!m:m. ct· gini' Il1kar edeme 'bUlillar"1 Jmkla~ tugwtdll da'l,laCllo.I".I!ru.dioli.yoI' • tJl"S..IJil, dem~.i. m ~1ik. dliI. Ma.1:Jkeme 'lr.I~tib,de her~e~illa,.. - Tem.i2i tBniz suyuou Vl"r· ~ l.mea. kadt efendi de odllllJnQ: J2.300 Al:Jdii§ dayl yayan oJarak nidilL ..1.._1" ~ 12 39 ee k·1 mlij . t'1•• .H..WllJ1ll!1 da.y-J oldogu 1 12..50 I . . .Nigde, koy.ler-in oldllk~a u • IiInyet Nigdeye varnbildJ, 0 goeyerden oil' tiirJii klmtldal'aml. l3115 mkh .. BWla. ragme.D AbcHi.§ da.· ceyi bir h3Jll.dll. geliITdikt.en S1J1P y.orou.. Oil WD. bu ba.lini g[l'l:el1 {,3- 13.20 ra e-:rt.esi gtin hemeo kaw efen.)'1 heybesini amu:mna Vllrarak. da.e-I yamna yaklwlJ 6cm'lfl.l: Illyi lnddl.l, yola. dU7iill dJi, . :il8,00 YeiJili &a.t"lkh, lIZWl sakalli, !IIi(Sonu y,arm) 1a.OJ Karllil !{\Ila~' ile yew torbasl-

Iw~bl,,,rl,, kO}-lln dlr-" •• J:{;'i'fun"f1 •• h.l:1Jo' k, rr ..'1k:t giJ.re ~ltJlJ:tc:JkIJr. OO"':'III~II1I" bir 'IOn ,.""",11<1 ""'iIlh h'lI'vliIl l'Yilllaruull 1<l1n.J·~ <-lanc. l~b k

RADYO
Progr ..m

biT midi. M~ ...fl~ B")a:L k.lr<1man bon-;·dll l ~Hllh?" al8mi .llll~ 52 k'.r~' Kt'V1ilYh, !ctli'.

<l~~""
;;lb:,1.1r.!:i,

HaJ,le-r]er
MiiI2.i,k; E,' l1:LldJruJ

*

*

HI .30 l;lll";_k H),OO Mol.!k l1~l1;Mct-ler 1!]J.4!iJ.it112i1ll;

]e~o

TORKIYE KIZILAY Cemi yeti um umi Merkezinden;
a.d-rt demir po:rlo. aJikadarJanIl mi.:ilh1.irlu ui.i.mllrl"Ji tiOBnn~ ilul'Jtl ~ta.n'l:IuJda. lYt'm p(l~~ ciVEmDa MJmu v~ cJUld~rI~ ''lUZII l't. bawndo. Kmlay Ue(:M(r.>U DiRlrtorttigtmfJo IDiinleaa.t ~ri ¥e Imp I 'alrflarm yiizde (iD oo..~ni.'1beli.ndl'kj teminatb; 1.1.9-U ~ guDU !oIUI(. on ~,ij',- IuuIru' mwiiT Dire.kturiii~e l.·\ eilr • • ollJ~ nlJr.
(l~-~),

;;!O.JIi 2u.-I5 ;U.<lO
l!:I.-II~

ProJll;IIDt

H~b4!rle. MOnk
Mil..JJl ProFITBm 1\Hb,k

'Mulill:

'*

~,~o
:.I:i.45 2.:1.00
~,:'io

Rad.;y€I i!l~u11$l T~m5.i1 XIilJJY4l1m hlULik Jbbt'rll!.I' MuZJ) MUZIk
iIit....p:m\.Z

NlimWHI "'f!' ~ma.ntlcsm.. gor~ tit lroryota liQ,J,m.h tm'fIa ~Ilnlo ~

- V:<Lh! Vall! Bu delikanhla.r ml? ge-qm~ olll"Rn! ~·it" ~t:!:y YOk! Bir !;feYyok ~ ~me~e ba.'jlanUlllart1l. Ev SEll.bibj gldugunu memunm. on iinll IjS!pkaslll! iii k II 'l'm.ru::mdIlJD anlainl£) , Idugum m1' adam bi7.e: ~ N i~HU'lI::t ~oeukla.r? Dedi ~'redril-t; -lyi'l'j;c &I~de'
Zar.lln yQJ~! Cok a~;["JduylaklrcllYI

Y(ll:"lardJ. Belki billilll'l i~in uyku·
dllll

-

uyFl.TnQ.1~r I!::i.nn.iyl'e;

P'ard:on

mOl;l.yti Sl1.j de

ra •

~~~~, bizim i~in UYku~uzlr Dedim, ka.dw.lardan bvri: -

mlJlyoruz. Ev sahibj
iYI r nHUl.
9.1'

~ime.1i~(Jk

la.kmll liZim demlJkbu';HII'1IZ,

liC!!loll:

~'" biraz istirflhai:s

Oed!. Bf!I1; - Ha:y'lr lIIlosy1i u,lihamlz kaJmildu 01.1:1'.'

m I"

Blr kCl.,hll:
0 kadal Gok mu kOI'klu •

0 !JamJ ilaJrudJ? Biz d.a.in'lll 1 • 12 herke&e mllawnet etruek: al'ZU ~ Jar 'I1efl.~de.n ,g-cc:sio? 5t ml? Bundayu, Al.elhusuB boyll' mud· Dedi, odtLda hUll' buhnm.nmr Dedi Ev sahJbi hizmefot;:ller _ hi!'! biT k~ vukl.lunc:la. :'l.m~lnda hnJif bil" gLIJi5~me !otty- dl.!n ·birini ~11lrak ku1a~:l!Illl Derl.i, Kaz.a l~kll"d'!ll :!JimClILdi- du. oldu, 11'1,,' sahlbi: liJir ~ey so:ylerlil:tl'oen sonra Y1mm· ar..ib[L~.nl·n dC\,l'ilmesini. haj 11"_ H~~[' ijyle degil! l{ar:ild8.D dal!.i kadln \'.e erkeklcrlc otedeD Iotb, E" sahib<i.lle; ~l~"'n ara'hlalar ±~U'l dE! yol ,,'al""'ber[d~n IU~I"iI)!tmflga l:o~1}ladl, bi,.; - Affetk:r.s~Di7.. 'bit' !}~!r' !':t;Jr:l- wr. Lid'lin n'lakfl.."!~1yanhl} bi.t l1a- d~ iki n.rka.da~ al~ se:s}£, nt.;'rt· ea!!lm. r-eJ..r:ette bulWlID-.:i:j, 1l2>'jiyordul( Fredrib: Dcr.lim. Dedi, IJ.cn :l;ordum.: Alrf"rn bi~im lo:.t:.~lffIl:;!1l ne- NI;:l.li.r oglum? _ H~p arabalflr kl'["lldl lTll? It''I' geldl'! - liu l'IimelldLl(el")if bas] ni_ iE'I:el, ikl sllat evn" bell Of' D~'fll. ~in tlC\'rilw? nrada idinl. - h,."'I?cti'red. ill aD'm I!OO~l gil· I m~eme oldu do. onuo _ Arnall m{>!'yo OIel1 n;:tn ,.,:II· ti a:u kahll. i"ill. un? - RUf'ada inc ~imendiil~·.a.
- B~lik:<l. 1:l['9.D&Lie ml trial'! Evd. ~al'Pl.IT ~ du?
gllml:

.,.-----------_.a1l!!&1
'Y

I{' .. _

I,g.ICID.ID .
a

h t· sey.. a ..a. I
.
par~a.la r'lac,a!ktJ. - Vakd dOgnl. E1!Veldenoori nl:) oldlJgl.lll~1 anhyumadigg-lJII1r(. by k~U'.Il.ll ara ba.lru· ilt: mi ge.zj~;ordlJk? AYl:I.kbnLctll~

mi:ryolwlU

mege
-

J'8,

yalmz
!-it',

Uetllelr yayn l1:ide~Kh,:'? Hay hay Yorulal.l.alr dl'glliz
yl'llu kn)'beh:nenu,lf

\l'8.r.

.lIm. iJUI,

Iii-I
I

j

I

Dop-I:.I Alferd I:J.J]JIJ bir defa g~.zlim .korktu. ,(;iiruY0l'2>lU'I. bllnlar (jkiiz :lI'abf)lu.r'Ula benze.mi.yot·, Sik llL13: de\"TI!IryOI". Ya 0ZII!' ::iml:w ylirJlacak olur.sa? NE' miJlt~bet! - U.w.fn giUr'lege lUzLHll 'yok, bu aln;;1I;m Mum il ne~~ gtirdijk. fill

dLlfe~' ftl'aba.li!l gcl~. - Adam sen de! Yolo kCl'lIl.rl..Da t:li:kii.iver Jl'iz.

bu~ur. BoymHl.. ~rii· baflanz. Falrat ya arlrl'dan .!;limen • bi['

klymeUi baWula. t.;i ii, ~ tV 5Iltllbi blr cda kapunnd.a.D ir;~ri dar
I"

dill. Bu hru:re.nLlll dii.bili Mi.iDilidekiJ (Yuhan Brommerin) c\in~ den uult []. mUll La~Ll"I1, dab."! ' uIO'liJ id.i. Merdive:n..lere \·aI'Im.caya. ka~

hC'l" y

teli[i~

edilmi!j!ti. Hi;ml

!;inHI'I·. Bij/, de

J;:iI"mltgl;l

,bu]'

olduk. Orta masasmm lize1i1'l6 bliytik biT l.Iimbl'l \'R.r.edllrni", i1.i
kH;ryula hu.zn-l~nml~tJ. E". :>iWlibi:
rir. H'lIlnl1HIZ

nor:; ase hiz:rntt<;:iye.
I':'cl:i·
YBt.aI"sI1U::!!.

Bf.i.V teyiniz size iste-dii;i:nizi

daldJgunJZ. S1.I."ada hi:;mre-li"i k.tzlIlNan biri j~~ri J;irdi ell ~Glrllbinm k11b.~lna bir I;n:yler ~6vlf"t1i. .

Ln.lunhya.

-

E,,'c I, madam!

t;i.i.ll k il bira!'llJya-

1'111]111,Ll<JkU7 ki:jjl, A.:n.bn I);l-,,>llnmICllar nl: ~INtu;11 I.I.!!.HtlrfWlclllli ~ lCllbl'·

~I:nbip Il!~ ohlugurnlJ:&u

ro.bn:nru nil bmc('f'f;i.z? - Hi lll}d 1m ~,'()Ir. 'E\,'y~le • miN.l(· NaJ'ollmnn yukln o~ub 01·

g ll. e" ::-;;irnemluft:r ,nul J 1i dn'TUca Na(1oh .~ ~(iI iir(l k gil mh,;l1 t

bil

Fr

fll'lh

bil'1l11"D

nkhma

dc-I
I

rnaihk. Wr)5",ij tm~k[l lll1'lii IJo:lolllRe <11.: ijimdi bir ~cv me- , ohll" mILl? Bu ,lJimcndiiter :11 abi1rakrm I ff1 u(:ih QII'JlI"i!"tI. f3 imd i 191"1 sade bi.. iI~mir Y[Jl {b:erimie I vD.kil ~cc \·.iI'HmU g-e('li~i hald0 ~idr\i(.ll'la.t. Hi~ ba:o;:lt(l yola sap· bu.luf ., lIt I "llIIm. rmyo;In.l". KlI..I~1I1an g It'n 319.Uil·

I

[<'I'cdr-ih: ElbeL

Fl"c.rJdh knlul11H dLirUu ~1:I..1i~'\!

ma.d]~m -

~OUH·IZ. g.

Alr('nr] bUf [HIn mUna ,·bet· llicydan vermiyelim, ~im'I m, Illn ~Iru·

di

p~IJ:;UI·mill.f'JI 1 J

Bilm(ll'f'l, Yolo Alfero Ben byle hLilt et]C'1'l'U"Ill, A2 <l,lllaba,slDl. ix>Vrlim

U~.llk r~ yiJl~ Q dcv,..lf'fl r:o.balaITl m] blnecefjz?

1u bin. kmflz:l;ak 'Ish
yll!.

-

r.:\"I..'L

Bu~ de- Dnull ~Dtllrdi..l!'lJ ,:o;~
k.,yl
tllO'lLIl-

E\' ·sahjbi ay:Jg kall! Ir;ik: Bi"i tRkip erlini:1. Iledl Vint' J<'gnE';'me dayannw]r ayag-.Il I HTklHTl Kndllllal"fi, - ~imr.lilik :1dlyn ru.<td:lmlar. I'l'fI i !'iL. F'I ' Irrh :
5dbnt I ck tlkLil gLt.' nu;' ill yilll;' ~i.i ii~ilrill' .. Dull, Kilp1rl:m r1l1'lan '11 tll-,
-nrlll 1"1

"a~l[1J'SlJlI.Z. HaYlH An~1l rahath!( versin! Dt:1 I Ben: - Sll.~hli:yln pt!k erk n gifit;;!., It lursak belki &ol"lJ!1t;mCoo

l.li.zJ.m oll.ll"Sa ) "ie. hwz:meb.;i klZl

Uvkl-mW-. gl:'lil"Sll!!

} i:z

E ,,·"'I.... n'llrrle size t~ekkUr
1!'>e

,:-()e It.

Dedn

dt'~",

I.hibi

d.ll1l 11 ri grit.' I 'l."k: : [. Oy~e;t'}' II'! I olr.rr'"

ik~ a-

rli.

~

Hay h~y!

btJ

rin gllJn
~i
1

kl akllllEl (!(·I·

Dedi. Y.J. k:'\bil lIt'!it Bir ka~ bllc.~di.l rni!w fir.:l.illiz.
[.t 'll "0.1')

~TMrih jOz(' atllell'

Tdhl.

I'!l

ilLrnam! Y~I III de-

lH'nll"rd

1 Ikjn

i L ta in-

Idare Veri

Cunl
Oi;iincii VII ...No. 963

rdW'

r. 1~13
TELEFON

I

~ 20;93

OK

SIVA,Sf

HALl(

BAZETE,sl

Her yerde 5 kuru,

iirk ..ingili dostlugu
~un L ill' d vrci ~ 'l'hrli - tn~1!li.:a I~
If]r.itlU['('~..k mliW~

Idn
ta-

~\,

ur cdemi.

Until.

~mre
II&M::ar

her :t.:I.mnn

v.~
Tu,:nuyc.y.li

i.. n.si Illinne I'
IPt
o]

"'" IIllIJiJ :i~f" en mH~fik fir DIlJ.:-

II

u bir 5
Bu husustaki
II
I

bllbl13'k1Jr.

ka un layi-has Meclis ruznamesine almdt
8 '41"mjtl~j) ",ilidl

"

ngil.i.z ba.fvektti Mr. ~ Ci:lIll"chi 11, yI1~ m~· IIJISf'-beby1e, Tii:rk 1111.d!etioe Tij,rk matblla·u mtin;y>-e.nti Ie bi r meflaj gQDd,prdi,. Dost tittefiI-l lngilii. milletmim ekilindotil dOgrlldan dogruTUrk millehne bitab eden )' Dat memJ~t0imiz;de g'8. ye iyi b . tau' bJ:lr~ • I~, Ch - hill ~ 11 b3.mI..n p.el! elirn \' mUikiU bir mn~:et .w..n baFh d""vrc5i esIlti.5UXm TUr:k lIi.l!kUmetinm ve Tiirk milIetinin lngilt~ye~! ~3terdiCi sar1!1lmu dosth.lC:u ve itimadl m.emIluniyctlc ~bart.iz diiriYQr. Fill! lcil:a 1ngilterenin :e umuouyeUe buyUk dll:lDQ~erio da vas 111 1 TW"JI mathuab ve Tiirk mill ti ilk daJrik~ ri btl t 1m a.zaJjJl{'t ViC elJ:emmjyeti ile k&vI"II..IIJ1.I:J'\Ie bu dava.y;JI tamamiyle ~mlJ;f1H. Ti.irk matbl.laU, 1o'1U',:iyet Viii myilSS ahval icahi bMb kanei lmlm.l:J 0' me.mkkd me.osub olraakla bI;; r. miicadelenin m \'e gayesini ~lcil eden lhWifm cih' 11m 1 minasmJ ~h ak p mekten 'It'n gd:mi~ bir J ve b vee n Ileo: 1rissiya. t>h" , .k U:. .,b.U"da.n gl"Tl dln1ll1.lUl ve d em ohTIu:n e;sns IaY!I:m 11 iirn1l'tkar "till. bc:ieriy~tll"l. ahlliki, v yiik&ek luym£tl~in.; mi.iuafa.u etm£>Yl bir ",azife bilaI

atWan.,
IB~

Du"ll'illt;

M:ilJt't

ItMI'-JI

~'ltHhmall.

3:S!l

ecliJ'!i n~" ~ I'll 1.lr " nlaJm 1I'I"'IIPltd
CE'al:lll IdlUr!an

dnj:um1'u'b.rdJl.n

hBmdll"f'i!'

IBM

l[I~a1rruIJd:adlr,
a ILDJtl1.·thr"

D

ec i-_kte edrle n k anu
_D
Jlwkara, 11 ougun
- $!drlB
13_3,1

r

yA
Yunanldar
k i Lu m e t r e il er Ie di l er
Ay rrca Ik A.rnao :i0hri
daha ~iddelle Om .. banhman edUdl
Londra, 3 l8..8,) - O,grenilGtifjne £Ore. eV\ clki ~ce lngHiz b.avil kl~""'eU 'n lamfllld n

Tiir'kiye ...ingiltere tediye anlasmasi tas dik di di
-B,·)"
Crull

'MedII,"
zirn.tl,

Rt:-fet

edilmekte (,Ian kaJ ar laTm m( l· I f'Z1I1 , },et ve !;'llmuliiniitJ ymme 1T1l~-

b~bghllID:t

luplail~ 1MO

ba;yla.rma

tedau

Ifld.2bata~'l

IIIUlHk

II;! \EI

krr'buJ ,·yl[_1m~ir.
D.i:viet
DII]

rutl 'W''I''i-lDJ mUDII!!It'bf:lt ruporu'I1un 5Wl.uld'Ug,ma dair m&Zbata Ile milli korunma kanununun 38 m~l modd,~tn'" bl~ flk~ alfi.-

m~l!inll:'lal L

... ~

lJkJflrl-

I: '1.' II in l'

n Ilia'

k J,;

m uaa k "I'"eS1

~dtili.lrll' ~hil' !Ql.uuu la~ In~1fUn il;i!l1 i )-'apllm.. v _ k. ul

m~

Yeniden 500 esirle bir.;:ok top ele ger;ti
------0--- -

S.r in ,i\iz

1Il1~tir,

TUrk rm
neye

buatl

mr bu(,;i.Lk se1'..;;n'laI'id'nn'b rj
['!'illm-ulan

., kin bi

bIt; yorulmadan

v

:3 (a,it,) - Reuter m ihabU-i..nin A.tnavuUuk buduuu.adaki hu&ru.s!: mu.b.abiri bild.irlYf)F:
IHt"1:.U',

M

-

B'r italyan
hirini
• h u • 3 HI

L1hle~b'-'lhlr~ t,iI ilelba·


fl

bahnh
1t.Dgl l2:

k -I

di1.J.iIlt;~l bile KI.~lrmeden bu Kflmpaoy;u;Jru.l1\ d<'Vam l'deklllmi~~ rnuhakkak ki llli.amlDl Tiirk mill ~tmin ruhundatil ve Ii: lbindcn ~drnl"tu. B' bu "la tl moli.rasilerin ni'tt.i gal~ mol 11 bit lIa.kika oil -'bhe tmcd k. B~k.e. dogtla!Il

uiak bit tereddlid

YUIla.n.l..I· Ama.V'Ullultt ce"bhesi:n~ M.ot1H:opo.b'~ ile LiD atlUilDd-a ~ddetll balyan mukabil hiJcumlanm tardetmjilerdir. Linin Ij.lma.lindie, Ohri I6Ii.i .DlJntak::uundn knrakol ~~ p ~1, dUn i8fnktan b~
Son:M, aat i\,~, lar, :}.i.m.aJ.t vt Mb!.rk(w·j
Onra

j

h ucum esnasanda, ,Jeolz !niflJlt tugihLan a bombardirnana 1n1U"'l1:.!i hltubuWJ.1ur. I.Jn numa- j rail J.iman (':ivann~alri bu ttirr depolor }'a.nmag-~ bqla.m'l¥b r, Bk p&lol FockewuJ.f tnyyare tab tika:sJ!.!tze.rin1o!! pl~lgl zaUW11, gormU:l}tilr. Bu taY)'R1"enill attl-I b bomb3.1a.r, alevler i.;;.ine dll~:mtlQ liTe LiIlLt e.ow-a aie'Vter am,... smdn, alb u.fIlik \lu.kua gelrn~t1r Deut.stJh," WaClilli1lTil Oil PEltrol ~hlWetfl '!;Ok bllSD.iB. ~tdlruij v BremmJ~ dc~ {,SODliI sn..vb. Ii flU 8 tQ} fUriltfl.1Il10 y.ElDmiJlkta. oldug-tmu

9rernen'~

Levdh

«m

jiiiddl;-Ui

I
AJmll1l

I

hnv 1I fnJ:%.I n M II.I'Ci;llI. Geuriu"

~rpllll}tb,g;,: Llbyk l, u alhaJl Ij.fI.1fLki!\ beraber A\>usl.lal) ... l KUl'1.'eU"'r l tanl j. rm dn yar nulvle B ~rdla muds rltel hal.larlnl bit rt'IlI I, ka(Ill } a.IInJ 'aro.u _H irel dL'.... am eUIYIII·, -

Vek .., en lett lisl es ini nesre
fI:iCf • ~
fl.; rf I dID tiiflbul

r
19O" Z

• I

at

'1kl

khhkeli 11 Thrl! m;jtbuJiu
t.J~l

SILl. 1.hl1H1l1J1 \I.e ~Ol bl1ldlllklai"1 "wy.etlf!.rde

du

~l~ ve bazl wlIrtalu iddl::"Lli mlilkaroebele:r 'l'Ulkua
tta..1yanlar, l.4n.iu
1,;1;}-

muWaa et-

gelmjJjLu',

Alman hava Fil o l arr I,ta/gada
~i

Dtger eeneler-de bir
!'~

k".),'~N'h I

tii't'

n

)1111 11d:fl

b1-r

d"'rt'"C.l
nnu
J..;.

link

J.!.::LI

,Yoiltw-, :Inlia mm'la1atL.....
~a.II, 1-

\'lla:'t'{' t

11k tedrtsat

mu-

I rmdrn • .,
ra!"

~ 1_·f'l(Sillin Rflillr biro )'3zlyor:

D&l1y H 1'1llIha·

Id~ale be61f 1 h a.rjklnve lngi.liz mlne-tinlll rrehal, m~tJlU]et Vl!l.an~n.'erljk gJoi meziyet-

llu.llnwdJi Tll:lj.;UJ[iatjy~ lulie-um et.-

term

"t

mieler, fE!.lm.t Yumwldar. iki '(Rofi ~ Ii -6 :I ,(0)

sa-,

RoIWl • .3 ta,,&. ~ bUd1ri.'1otr:

~

B' nlli:ldaki ta1y' [J ga:rnUn . Dll!Jll.,. I nunutl UwidJ>i2: hil· vfl7.iyet c I:m· -----------,-------------, lu.m:I!.Igunu Il.Dltya.ru va"!t tE! ot'il:1"nedf'l"l te:llill'1 oLmAEl miil:l1 .II::iil'lldiir. Gr::u.ianmi(l ~V"i'f; ••;;;" Ba • dio.)'1 lRbliye 001'1'\;'1.;: T,[l1..i"UktH 'bi'!' lI1uka,'em~t halt! h~l':ilo r l {8onn ~l) La .; p.;11III 1 }

SA B

h~~~

(So:nu AA~1"1:I. 51iij 4 't!.t~

&IJ

tcrdrg'l

Il1.I:uadln

tea:-

riyle IH~ yullJ.l!ldan ~~1lUi.d). Mat. buu.hm.lZ ·Iab II!! hru-be t-tirak etm 'tir. FI!;k..<l.1. irleat BallaJllnda ~ilolH" fl.' mille.l.leti ilc m ti § t r' k blr IDili:adel yc tJl..n uimaln.u.u miiit.emrdi.r " unku f1rt...uJa 11fl.tJveya. falan
mlJJii.I!'i vCYIl. .m~dld d ,r !i(::l,ol:e .\ogu.rll.bile[~If i:lH ht<rb )·o!.,tyr. COkllol"roe, k.:..ral..I.rda vc d .. 17.lerde biiti.m 1Jd(;1!}'I,· dl ""lm '1I1lcld .. o! h e dc;vl, • • rruilndll

e

Ankara
D.

t'el,grafl arl
ve'

lIRonjur, Bonsuvar, degil" fakat Giir.aydln, Tiinaydln ml? YOkS8 merh.ba mil?

o. Y.

litn anhuJ
rn nZa.m
t -

bud~,esine
An am..

,tl!llhs;sat
3 ~HU!'IUI!I
It',",
I '.

ni.lm l1uktantla l;;elJllj~ti,. ¥tJ buLLilil l.I'.Ii!l ICJ WI' Ik:iJ devletir1 aim' \' wbakki.imiJ JJbniiA e!Lli[cLlt.'[ Ifl en kDrkuneuna. dii~, . 'H 1"'1, hlHUn ~nFil'iII!.vi nimet V~
1';1ymr.t[I·rd'l1 lDi-I..uJUJn ~.

1 harOCle LirH.in bo.,eriyelill mllk,d, !" tJ m~\Zut! bahsolu~ 'Y J, Unj'd h:llUkilltfl bir diu·
iJ;J

""'1 D

IDIf'}!IJUill"1

biUc;1,; in" 3 I1l'1l,} 011 ~um Lllhs~ 111.: v{·rilmt"::il b.ddu d"~!1!"-,,'Ina m II rtI2.ll.lfjl~'Sm~·

1J'lT1Wi.1l1n 5~ii1111, IIlUll-

lJ,]mm'~tli • Bu 'ht 1HIII!';nl-ln
vedl~'r~].;
TIlSI

tota:Jter ve 'eJimJeno l.i:iJkiil ,etti,li ki.bUH. n U1OO ... niYf·t lmrtuI~kbLl~h..,

Ilt'! W"llk.

olonli'
1 UI'.

\H7,;lillln,~Ir'll HL, lIm h111' 11'1111' ,'P m.l Irlhdinll~'1 11 'lbH-:~ l,'!h"'luw Y, IHDlH"flll yll.t ~nj ~"Hulmn, t.hen lll~1 It( IJI 1 l!ilmhll n IlId~1 I

da vtldu. TUrk cilmY'''] i ~JJI: oorette bell, iw. 0 i1hrururu mID'~ttu 11.. hill clerin ;c'.I1-uijm VI! ~ g:ilol m~1.l M1lH ~fllllllll .... h.iildbnet 6 I'ImmJ.D..IrJ L"I ~Jb 1!!!:t:iItIe:r1 o&L.kIliine pobtika no\! r~ g.;tr~J oh1Ll'l1 nyll" 11 tffiW l'~ II
'..1

'I~ b.

hllrny ·linin

II

,~

II)

I~h l;~m! ·.111 h
ll.r
'L

HII

"I'

fiI.'Jkllli'liwli
8lr \
,'nit
J

hllr:li;

,WIIIIJI

.:::.tfrlh~ill

! 1)n-:-uuadmL

hI I,r... .r, '.., u I'll _Ll>lil,k. ~:Jt:uI

i,ll:
I.

n~'I'"
(80tw

(

dil
Co ~

f"

l'_a.u;, __
1. d£)

J

Talebays nulukvaren her hang. bir mis,atir kUr- II;,. ii;llkllr .;:,kmaz ~BPU illa t;it;a k "agm1ya bavhyoll!'
Sit' bn hce cglenl;(!fli vcrdilsleri ~ znman bil' "Ulium k{l.dm 'cr~klerle ixlr.J.br:t otUl.'du. bir 'l-U!Sl1'lil n1U~51r olall ·'Tw!i.!!:lm:lt" da pek 1l)'rI ulu.rdu. baljklJ. htr iu"al!1ji ilc bo.'1lanll!;l1'-"'llli1lmi.i~l'rini
til...

OKUYUCU
DIVOR

.

.

K/~

'Iy. • I bi
flehr imi de I v.'·.· ... ···I.Z ;;; .. , .
6fT
Y'

Beledlyo memurla- K ·fl -·h· n iein }ani bir e~1 or, I Ira ar
Bak.n sertle~ tirmek

._

ror. StUn ur u~

Bt:yuglu I'.shkHi.L caddeslkadtn Mrbe I \reli A(:M" imzasile ill m tubu aldik: "G;lzcU:nl:r.:ilJl 3 I/Ml tarthli ve lltlllk §J 'yet siitunlllldak'i YlUly, et'wp'liIr. Ka.dm berberi nMlU altmdlnki Ilikl!.y~i bana btmdaD bk tn....LIk a.y mukddem yeni §ar'~ ~r aalolll ..~d&n !;ilkml~ heoi.m Ylilllma.iJ" Qlihmna. sun H.n:lI elmi~ oMugundan b~1I k(NJai~il!lil V SIb'aLini

b tsrle-

tir,

TiitldCl'il1i lAllIzlm lnlL F an-

l{in. bal',lkrl biIr

Dgkla-':!l

d[]. lUI'-

Dey!! iJiilll!lad eden ~I'u!r.miml1verdikl 'ri elJ.emmi;yd. Mernaill1l ta-I bji kendl IJ.lIlya.t1!ll1ii11l~, dotm B·
TH]~bol"

11: illliiliiinin dUioyaya a)'dlg;l Iikirl1!l' !l~~rdlll, Ya.ni [lB[].sm dan lD.ikdir. 0 balde 'Jiu"kl"mn Go ~liau giydi,g'i f~ l'Ii~in iau-

elf:tldhane

"lz t ma d ern Rl age .
kUTUi,u· yo· r
-

Nizllmnamade
VB

Ankar. b-! dlyel.r-i
hU81ui hUkUm~
'BI"'

lalanbul

i~in

1:111'lopla.nll

III
o

U ~lsa!illl_a.

bl!l'Ugi km'lllii bil'ldll'u:ia, yabl. Birtok nutulKverdiler, Tabiii eks,eriyet1 , d .... _ aii r
D<Ullll0
",_D

hs.ib (ltmi.jjil::ir? B .. Iwah SCDl'WlCa iJl'lSli.1I. isler istumcz ··p.siloIQji'J.i" hilI" bildise k&r~lSl!Ddtl.\ o1d1ug.mu

0-

derlml h~¥Ul". S6uilll Ahmcdiu
...

C;C1l"C"ilIU

..

Z

_

du II 'ani ,c;ok gUzel gt-idil. AJJengl bJra~ aFritUyi ,yr:la'b:uBkllJ. b~nbel tlAha kUlVVoeUi, "bey'· ,~ nutuk , veren 111 nan .... T a! gi bit" rni~fir tdin!i1iJ.1l! ~lkiLl' 'l:lkmai', lepestlil:c 'Iri~ yngrruy81. 'ba.sll~'Qr, 0 kadu ki,inS!U11 &Of:,? ... ._..,.

mamnda miitec.aYiz trlllrbin tamDme'u i£tiSlllIar cboedijI, medilb.. bir tck MIulliml !:I milJe,t vakllll ..",rk TiirkJeriyw, Et~.......

g:Wi;l!i:Hll.du

ve k:Jsmen, Ac:emis·

lerlm k:lp:!l.ml,!l'lL mec~m- oluyO'r. Bioi ;l.I1f'if merasimj ye,pmak l in

tamdaD. bal:l1<aIHNin~ hopsi mtistemleke hl'llliJI~ ~lmiJjlerdi. De-. :m~ IU, YRlnn Ij3rk: TiiI'~Jel['i,
u.r'k: R~iifi.i
'i!OA

tccrjlbe edip benim diikkimm da 53.n!'lI.t itibuile: ~:':Abilr.-,"ck: ImbiLiy~tt iH MLlUi: ola.rnk i§r;;i alB.~ suyledim. Bir ay tecriibedCD sonra s:m'at ve if mumvim CI hnadl~DI, gli\ir.illerek: kiaJl,uni !Jekilde k~ndjllillin 1"Iihayet \!',et'iim !ilikilYi!t~ yenj $arl! berbe:r salll1UJTlda.n 1D1i1,[in

i,me

i)ChrUlllz:-1 de hiJo ~idha.l'u~ leris etmek llD.lmE'iI'Il, ml.lketv,~!en:m i,mznSJn '" Bir mLlrideotteliiberi .AMa:mi~iT.l bu:~1II'mio }'ur~_ ihi _~~e e\"V~llj dill"l ~OIU·a. mtih'!lILhhid, ll;lf'\'cud da I.owUn!;l.1'i beladiye beyeti telw~eWn,l.slcrt g.trt:. U:j~L. makinelerle I[u~~bah~[) karti!jiye fiiiudtu-Ii Vol! fit urin mtrYl'l'mi iki 9ClI(: cV\·e:1 gi:r~ i_I sisinda bel;ediye taraIlndEl II kendWiyetin.iJ Vl'krilg.w[I mdare eden len bu il bbiisler bill uzun m ildliisiDe veril 11arsa ~ri nde mo- Samih dUn Ankaradl.ll '1JCllrimidet e8Ilum ziibur eden bi,. dern bi:r l(:ij(liitn.ane kuracakur. 7Al gclmi1lir. ~k mim iilit )'1mUn&m :mcnk 'jf'- , ida ne 6 By sanra fa. Iiyete Heyetl b!ftu,iye mildw Anbl,lg\i.rnJenle ta mevkiine get,;ebiJI2CCkili. karada Dlihiliye Vekilebi tananoiu.oa.cald:iIr. ~ IDm:'lisi, MLite 'Mild, teail! mAUruaLi. andaJ] hllZlrlanllill ve bciediye tcij:ri~, I • topJ!rultWrmda ~idh_ t -, I!Ulk lnnda ha.mrl~1Qa '(IlI'ojl!)i 1,Mki]l: elmiJJ ve btl lnu:a1lii:lJ bPlf)i~ye yaset.m~ &Ilhlhiyc:t ,\~r'r:mi.,ti. 22 RIleV\"'C1 AImMlyaya si~ p~ ollllUll'ak 13 seue eINiill geeD 'lie bugiio dar mLlattal kuJao maki:oelrr' e tesiB olulla 'w ~dbanr '~befediy ile mu:tea.hbid ki muka \'elename bugiiD~ im:zalana ,&dUr.
ala!!"" tqdith!menlm 15 senelik ,aJIruakta, • memu1'JJlf'JJ!l!Iavonilie, mes'uJiYi!i'l:,

fstanlnd belediy~jj,

blUlunuyor

--

p!y~ I,;J ~'hUlm!, bakrr tliY'! atllaq baJut1n ~"'nlik dcrucesi BnneU mliklDefll[i,' gure 10 i: 50 mi., , b.iLlur tiObuk ~lc.1lIii"S& sertlik clerc i 121) ,10'1 buIabllir. BakU1n wgt:r rna ~I'I 'lieYij rnadenl(!i"llt y.. pdan ball\lJ.lA~

sen lik derce ~i 250 ) I ve p:>k mulil" llalL~rdlf' 3Qfl ij butur, Bindl ::oeI'UiIld'erer.esl[',j itnbta'bilme~ llim miaal olamk demin Ellahm, Saf demJnn bu mlk)lalla ~Ol'r;> !R'rtl igi 80 VI): &O.fr" 1:11~k 113tl '1;:1 liar !rlbi k skin mild·
deler i~in

nn

lig;

en ,,,.,.5«~
_.

Mt.slii-

I

.-.dmn!fUr. ~~man~
l!;Ilne

1.0 IBnll salonUDun toep~ PI!Dcere-mAil millet @In.rnk Sefid Attme:"m ,"Ittlllu.rliill ~iI:.ll: I!lkat"'~yoI"- din mnhayyilesinde yer il1.i,tMu~1ar, oradWl ~ 3tIyor.IIll". E- tor. Y[]i[li yakm _ ,q&r_ T\llI"kl _

di inld.e]~l'iYle _1:1111111 u$III '1". bi .. oda.ya no .. ~_ b· ..1~ k ,J O)'l1~ 'IT e9tCi_Ii....:; YIl .11'1 !}at" dB beni da'vet etti, LI:O:UJ1 miina-1YIJ TUI~'lrI1e.-[IiJII, I::IUJkL I;latk milletkfL~lar yaptJ. YIIIIlIa.nCl olmak Te I, bt" t(JIl)llWdl~ IDUJlll:lE'l!letlye pe t'lan~a. ,lS' tonedi m. Dildnllt <etl,oglT'lrl Jr.:y ~uour:

sa fn Hindis'tain he:r Iinisa1irini (i, eli I kll.l"!jollly01", ooynuna Us iist~ c L~ek .:;:elelldlt:l;2:r ULl'!:al".

nnm

inkdmblaJJ:), tentkkderi cari...:len ......en hi'r mrllL de;;';] ken· l
....,,~ ...

~;;:-bil:· A, I k rum. Hakhm~
4;0-

Benim ,dilll:klnlmda c;allIm:lktao alan:sekiz i inio hepa] Ti.lrlc ve fYruali:iml!Ui o~a hie;" birisi AJmBflCll., billineiZJe:r. '0._,. .;1:_. ...~ 1 100.' .: ~n ,aeOwame ~y e !I.![l" u5lY1 ... "rf"'Ic_ .... :Qoim glbl bUDO sOu " ~hwIl ..?1nn:i,"::": mi1en C:iric:iI'I sfizJe::ri g:aze~~ 'b.-.oc_ .• , ....:1_--=
j8l'l, d
j;;'"

Iliha.yet'fo'e~?

AcaDa orada 00 hilmedigi. ,i~ _mJ

I

n-

i~Jet.me mfuiuill!aini

v,ecibe v~ baJd~nna

tIU!I]JCU:

ed'el!l
i1iI"

W, Bu. milddet esn,asmda,. bElewyeye hi~iT rilmiy~ktir. kiu \l'etemeltil veFakat In ~ n IlLn

nizamrtMll€1'Iin mam]anmUl iI'lB.8l1lda I:m i~Je U'I~ oLam'

11:0-

120 dir. B-dT.l kim!> leI" omllJrll;'rrm illmii, adfioo1Jel'J, san' tlarlIl ,'eni· tieD ke!lfin ~"rlMp'rler, .H11 1'fih dID biM (j~ sert balurd!r. F':tkll!lJ; yap~l;;w sert bak Ir • I:m:l$' h ususl Il.el"'i tUJlam ..d~g.ndan dOJIlYI kiltlllil.:ss.a1ara mallk oldllk~:l • muw.
lanlhlr!. bUllca 1~Ju'r!etler \,. hmuE bc~ gitilll'l (,llJr, :Sen ~elrilmj~ b 1m' I,e.lin 11:;>.&m ..y~ kar.jl g~lerdigl mllkaVj_'"

uLJllmh;U!I

'eliglfl

rl-

hit mmda Le~ilh!lDeyi 'bilibede] b ! !diyeye tl"rkedecekUr.
']"e~(htb&M'i

misyolJun mesalsillUl l:Jtirak , tmi!;ltil". H!id:lrl.1.mw niLwnname

bUtun

Ti.il'kiye

belediyelenne
bit!lluul u;;in flLl-

den.
dilim

maki:oe

l~elerin'1$, boYEl, kemik

hayvan

!iamil olmlikla beraber V,(' ,tnka~ll belediyeleri

MlJ"~

'v piaJdard<i. kullar)J.lan biT J1unl.de dl;! i~ti1teflJ! ede..:eJuir,

..

.1

k •.

k-

hiJ1UjI!10'1 11 me\'zu Eindn _ J.UsHiman m ': . B "'':.[ J e.':lidJr' .ilIIlI noPLI gencm .1m" t.i , .. ,j_lW'q&l.!j;\JI ". OJ Z" -Ic;lD .,1 l<1 lye ."'. • hl'k eII ",'.• ' "d"' .....,-... ].-. I'p_ .. ut" ,.e 1 BCl'lIB Ul. -!JJ ow"'.. ". him han;,lnl muhafll.l.a etmek, Is. him (:RIIU;)~l.W Ibnilll.llMltnmak'· tan kurtarmakB!JLzililJ:liyet bir . ekalHyet zihniyeti. [.;:endini ~-I-

Bu mi.inaka..,~:mlL

"k .c Zl ""1.We:nJZ1 fJe'l w-~." Leri, bilhs,sa. M"UsliimanJBr :I~in. I TI!.wt SARAH - DIm 9.11".. ;, "1Ji--t" .. .,I- l·. ti·~ r _.:I .. " m . .. bir gtin~ ~ljJ oldu,junl.l sQ,'Hi... '" .._,.ua "' """~.... . ZtlU !bake. ikny· ete hljdef B,;'01", Vani Seyid Ahmedio Il:creIan kjJnsrnih bu :mt olduguyarn bi!ltfig dI~iyetine rngmen flU Irnydelmem~tik. Mademyine hir lliInO'llhtk ki bunvn keIJ.d'ifll ol'dugu_DU ·limreti, l!pW, ~IJI'idlir_ Tum !lark j af ed~yilil", lrzusn'lU\ tcvtikall I mudafaa.mmt YlJka.["~ya derceTiirkii lie-ow mubU:iIJ hOV3Smdiyol'uz.. Diikkiinlnda "AIdB, ikliminde tecedrltid YEL'nm19,..... 1l\IUlii2'11, , &1 I &ailjma Ii.! 'b.. man.,.. \':I'.-'_ 'lJlr ~yl koru !:Ies! "I!""~ kfndi .1:"4mcc'llUl'iyet ~QymlLl'l OilrlMlt3al dC:Si,Yle viiC!lIdi 1:)U]mu~:r_ ta.lliIUitilc ~yanl mcmllUDKY':i'I:-

susi m!illiyette bazl abki.nliL ihtivll dm'l:ktedir. Niz.a.mnamf' lbelccliyelel."e b::tglJ mue:sseseleri de sahaiU dai-Li,linoe;<dmakta.mr. HSZJr13.1l:m !fliza:mDla.:m~ J1i,JUIl d.ll. E):rn::ilYl Devh~~ 'erilceektiro

fiu::l sanumeLre mur b ton kadan:llr, Bu S!Ir cl.\l ztlnlujUJIun yti7.dl! 1 I kadar

inti.

!i

I.e) 1.11IJ;'.:lr

ISELEDIVEDE

I

!......I

~M_· A A_"_- _-F_D_E_-=olJ __ J

~dir'h[l-I

Buyak. su depolan
te5m olunuyor
Bel~:bye 8ular Idaresi,
rimmm muhtelif
i'jeh -

<;ata1cada 3it;llacak okuUar
Catalcad:i !!,~JII\~ilk ilJ!: Ve ort~ olml blnal~uln.m \''aziyetierimi t~l,t:ik efmel.!Ure:re maarif milrii 'Fc\r(i k K ut diin ~:>t talcaya
r:ritmie,ttll"· MOlal'if miidtiTli

~-"[i"--,

Te,kilitlandJrm
lnudiirliijii
l"l:;anbl'l mm~t.la licaret miji" dijjru A.'ni Snkro~rull tii!1'jRilatJAn
uJl"fLlH

lie I!'lektri~ nakJiyt'1 i de yuzdi! !':Ii l1;adllrdlr. B:<LluTln :':ertl $tlrilmesi mfo!~lE'Strli1~ bu !!nl'llaYl ~s,,'1S alabi!irJ;:. Bilrarz, bakJrL UZiIl li1~ya kar.J1 gOHteNii!ft mukil.lI~ met yukanriii bildLril·n ~;~ddi ,gt_~m!!k iiz.en! nrlhnLabilir \'e ay oi zamanda naklI)"· 1I duzllJ1J[lemek ~re S'~lt hlilkH }'",pm:dc: Miirnktin olur::..'1 b- Ie biT ke:'!if

~ok miihim

Ullll",·

,

I

~:mg:~~~~r~~ Te' rf edeln illkokul, ~~~~, il~~:;
-1lkendiDi
rRZoa

~(~A~r~~~~t'tl~T~)~~t~i~r,==========~

yerlerinde bil~ liD depolR'rl le:sis elmek uze. 3ere faaliyelD bpI18~. flu de ~ tm.:rl!ll 'l:es;tsi e:;;D2I.5IIlda m(o\'Cll Ii tarihi ~ 'Ii'1!' h;;e'hlenlen de i~'w" de . Un cUm, ..

gUn !1'EMimJge doo€cektir,

1m-I

Urnum

mudiidugUnc

ta-

Orhl.okul miidiirlerinln topianbsl
~ehdmizdc bul'llD9!1 Qrta okul c.lirl'ktorJeri bayr:amdan sOl1ra SClI1tlII k m\JJtad top lall til U I1ta ba~hYllc _klardLI:'. 811 t<lplantll!ll"da M~al'if Mi.ldi.i:rii Tevftk da hll:'!JrbulL1~a~aktJl'. Rut

yin edHdigi ofrellilmi~tir._ Yapi laII teblig.lt:. gore A,'nJ Sakmao

Kurban

y

IIlI \'R7.ife-shH~'ba~Il~·::n:,nl:i:tLL

Hindu

ili'!lI'!!inde

mllLlna-

!c"lmi~ bir b~

bugtio mag
kcrl"kuyor..

3ilb QJm!i!<lildl:l,_R Ili~in
Jfll

Qula:rJnkii

~fjj51imum blin;.1 l!u-adQ. Hinkadar hUrun DlLmlle-

iigrefmenleri
-".

_._-

ba!l'l"am!r.td::l.D

501lm

, diij!!"Li1gfull~:

JI;lad mti

Alarm

tecrubesi

meydana getinrler. , Ell t;, kl~ haLitaBl barnre tesidoe tihi tlituIur_-" na. liy ti PHkIII

Bllkm dlgt·r madelll rlr- hirJe.lJt~!'mek Y~lhlJ'le i!l!rLle,~t rme!.!; hususLlllda bul!Jr1:1lJ1 }' D Ui!!J,iUcrill \lenljl~leri n~tli:;eler ttlvlan ml!) lJMtll'll'J.lllil~ p£k )' ,lkmdlr_ Bu i§ote eu miillirn madoeu ::lUisdk. CUnkti sills di '" r ruatlcnTe rib sjlj!Jjdl~rjJJI! teekiJ eder. Bunlilr dB balurm jttktik hl1htala.n

I

ataJmamak

tizer'e

muk

\~eti

It et,miljL!l!r ~

ha~mrhk]an
~~ytJrrHJ~IJ1 l:i{~nrn yaP1J.llr.!;llk nll;l.I'1tl tli!'C riibelllri h~lgJdannm tatnumlan.m:'l.S1 hloLswmnda \ril.ily~ M:liym3.kamhklua bir talimatname :gondermi§lir, Bu tnljlllatD.aln~de a1anu 'e.3WLSmrla seyrii - f eT i~leri ""e ])6i: konmrna ekipJe.inin fallloyet ~lleri il'!:t11 olu:nrn:11l:taillr.

artar.

GeJ1:i naki1iy!t

blr IDlktal'

lolet ~Hmil degi:1 mj? BH'lul&lla tlu rnell'l ~elC!etin b,r-iJtin i teUr:ilk:
edl"H

'I'eka·"""[·ett.aR . 'V ,< ,'""
l_

r..u-bli ve yuH wllharrirlebiT IlctiM,

t'in \'ii!;ll 01dUgu

SOl"-

clUgl~ bir S\Ull val", Hindniml ~clldi fJ,raSln8. Ii!l~ h~r DU,-de-l1iyel l't i'I·af'81 lI:endine malc:t· [!'Ii~, lrulrnu6,. bir t,e1(:lemessUJ ede Rn~ igi M iis!tlJns.:n harm 01mLJElitllr, Ni~in? Bu. m. leye ba~1tiJ. yercl.e teki'ar teM:lU, @cj l;,'I.!~jmb: i~.in 'lII1ll$d3 kQ:Siyorum.
Allgri.F Diiyiik kofe:r.ans llaIommrlall bin iki yi1!, taleboy,l.' bir am da ba lGul, in&an S~yid ADm din Inyafet h1L!llimllidako zevkiJli kabul ,eder, ''I''all!!beni,n arka· .smdan dizlerine kadar inen ya-

i

bildirilen terti t _ZSeSI'ftl I"' ... nelrediyoruz
~11"1
Qrilr',

db£.

B!l!diye lklIsad. m lid Ul'Ii k~!iab1il!n_n 1m muuelIa:tJl'Il dim ~e g~ vakh dinl~i~lr, sabLarm Jiddi&1an ~ ilit nluna caktJl[",

Ka·l

-1'_

!bZaLr'S~l da h~m mllk""C[TH:t \o'e hem d~ n.akiliy~l bakmandan bu aUl.Jmwun 0 l'ladl'l[" ehemrniyeti

yoiltur.

Hudai
Kal'S
Villi

bugiin
mU[lvini

Karataba.n
gidiyor
taym olun, n

tAlllt'lj'l1l g hnIl:e, n kltiyeti l'IakihyetiniP :Ilyni

Bak~l'm kadmiynm

laah8ilj~

t In~l)

,

Mustafa. Doyrnnc;il, Terltk Tel, 1
Kaynanoy, YwnU _GiLi'lien, Vedia :Ktik-;w. BWnlilt Polilt, MUrsel !i1!::oymel:l, Zilla Onay,
!dlJUUZ

Fazla ,sa

sin- mah.r

ci aliln

l'aJj(jgine,

Hi.id&i K;I ~ tabAn buriln ogleden sonr-II K8r~;;l m ijt_e,vecCihi!n nareket cclecekti r.

11m hahtaJann ml.lkavemetlen silis hulitA~ [a[,nln I!I'tUY.a"cl1'I'li den dnlla biiyij1; tUt'.

Fdbii.yeSBIlravm, Fikriye A1h1g, Sabib &.g1I, Rifa.t StlinR, Perihan 01lgan, Melib:iI. ~, Hamid

~ark mem'ek81~• leri 18 ticaret
Mrnlakit tical!"· t mUdUr .. IUgUnde mUhlm bir loplantl ya II

PI!.'k$n, .MuzaH'er DW'a, Ser'Vct GUker, N&d:iN, AktLkk, Sabi'l:e Alpag, Sun Ertan, Se7.1lj GiiIIioUz. Sa.bilio. Tamer, Sadiy Tii·
Il"emen, EnvuAnl~.

kadal!l aij8,g:.

emu dupe1i
WJJ",

.siyab setnlJQ beylLZ pantaloo, kal'pillLer,

dar, .AyalcJl!;nlllcb

25 li.W'il!d:w .00 !lim". bldl

e--

Sulffln~hmed biril1r:i !'Iu1h Cli!:2a J'l'i.I,hkt:rne~ifi.de lllr-

DU:n

gUl]U

bj, n4.' bll,,,,,im?,_

.Bunlntn di .... e

bllnlya IU7.lJrn.::ln

l1eyler

s;,iyah, rugau i,J;-

Bmi en t;.ok baIlhm diiij,tin· diinliL Klr:mIZl lea ~yiyorlar. j.['aba buri'Y Qrf rengi mi s<;miIi'1e.? B-unou herkes Bomb ilir, ciinkil Seyid Ahmed. b!l.!~ka MIl!Jiiman HiDdLi]er gib,] Tiirk:i-

i"m

,Lelilum G,iiizel, DariUmisa, CermWJkIlYa, F1tus. tide-men, Ccmile Gflk9t. Mediha Gi.InJ~ oglu, Flkriye bzaJm:J, Kadriy-a Aktolgar, Nesibfi ~'rki.d. Pakize Tanayliln, FUrui 1b~, ellha Abut, §.aJI:i:I"e Derman, S<Lbi!r'c Kam!lu, Ml!lkaddes AydiJl, Solt.::U XIlIRtU,
},fuk_addes

ye sultahma
yJ

M't1slImlSD HlInm·
diru bir ra'bltayt ka,·

oagLlya.n

1c:=---I1::::----E!!!!III!!!!!!!!I::=1
&lW
SE E.LIK
Ii ,,"VLlK Tiir!dyi;, El:'nolll 1400 K:r .. %701lJ1Kf1.

Yeni ,Saba
BEDELl 160.
400 II 11MJ! I

Sei".i!n,AYfe aydin, TB.hlr Ata~glu, Mcdi.ha HatWllogl:u, Ml.:roduh (lye, So.lltl Zrtki Karsan, _~viye Buduncli,
I

A~'dJCl, ~z.aj OMeI, Rem~, GUll-

:01:.::1Ik I;jtl~ht!itl ulan iki ;eli~ ha!lr- fLlr'l'lll;ilar l":'lIlIll:ttik. TabU hCl~urnu;j:a J;iUi, TL)plamaga bJ4Lalunda. tevkif kMRn 'I'eriBdli, Bir l.'ilnn,ullnl!&!H1d viik':-t~1 [llaHk clJ l-:" 1k irn L<ln dofo: lorba.lnnllllZ dO];;!L " deb la~lymnllz bir rnahlemeye ill'llk:-tl C'riell bu h -dise tlltunan 7.ab,Ua.ra gore hale ~dll , !Sir kere gidip bo~ Jf!WJ 'in \'e M:"Lltmud IH,hnd IIi IlIRIUll bir cJall3, gelml!'YI dii.§iie ek 'bu kudHrla Ik ifa ettilk. bu iki ge'JJcin SUllanahmedde F;ll~at yiiktimiiz t,'Qk ag"rdL San.'a.tJar Mt"ktebi deposundun Roluy Kola)" ta:}m.mJyonlu. Bi150 kilo kadaL' demit"' ve kur'~un
Kadtkiiydc

BaSTa b:rikiyl rk memle-ketlerile IJolfill ticaJ"etimWn daba ge.t'lLij ':'nLk}'asta I1Iki~fml temin ~tm.~k m~y Ie: sQ-

Ii.iimelertlc

huhm[Jllk

de bir toplantJ Inll~tJ.r, klima. Dir g k ihr. calf" La~irFerlQ tllllllllml!i I'i kliy .t;, mbaf"l' n mnrahb:.utlarl h8%L.r bulLIIWDwr

Mmtaka

'tiCaN"t

u..J:~e dUn Udurlugiin -

):J.ro.,-, YapllllD gbru_ 'melt! ~ rtcUcesi.d,e- De\:let D mlryoll:'ll UllIii bu halta kLIUa1U1D1llk lIzere ne nuktar \'II,r::on mlulL" m~i Jii:nm pldi~ '.''-' gon(]C'l'il~k mall r1lJ c:!nsle:rl mel' Uti b hsolmUiji ".,;! b:tZl dilekl I II n (;U illmil~~
ttlr. !llntakH Ticaret ,ildlIT' Lti;U i~timadll b:1 I ra gore bu LlileJfleri t bit t nl~lIr.

mahhUI.l 'uldJM:ln ,'e kaC:ll'10rken yakaiandJklarl i[idi:::t 0hlnuyor'du.

Nadye

Y'lOdlZ, Si1reyya Tlma, Nezihi Gl!iner, Kimi lIgaz, Zeh-

ra Sevi_l, N~(lmoodin DCJgu, ~mile Altog, HOOiyc GOk~~, ,a.rzuje Ayel', R.emziye KI g~.

'''~:II
i>Go]l

Itil,hmi K ytik:m., Naci TamsaIIU, F'<thri GiiJer, Tev[ik i:iker, AliJiJlkadjr Ozrlil, Halil Thra.him

kasabl YlJlrgl, S \.::lo"ii1 AbbElSLil el fiyatlannda ibLikiU Yll.pbk 1JU',I gijrWerek hakhnllda t8kiblli yapilmap bMlllnml~tIr.

_.o.-~

Su"OlulIl1' d iin Mkim 8uallerine ~u IlCkilde riyorlanil;
_

li:eyab

Re§ldin ,'e-

Hi;.: iJ..hmz de otecl n, ben-

l:::CL'wlll~'(Ik go!';\eri.rk ~n 'birriellbiJ1c. etrafLml:7.1 sardllar v~ j orh:J1i1uml;:1 fllllrilk bizi. ,\fukte[] kurtan;lllar, Meger om' lar Jill', IZhk cdiyoiU:<": diye Din YillTalanu!}l:::tr_, F\{lftlt ne oli:itutruml% \" r b~im 8. rels be)', Varl

ribidm

3 """l.JK
, A'I'L,IK .. Ikinclklnll'l'I

aDa)l
[:un1lllrt_1

_

n~1

Iii Zlllhln

.. 135!i1

2:!
Gil,., "

I!lrl","llo:l"ullo 1 YII;

13~6
lilll

Ay

94 I - K .. ,1I'1 Iklndl El,~) 1 :;;.3'1

Fa11riYI? Somer, Aliye Akm, ~ till l{(ihaJ, Zclteri,ll':l (".ii.~r. ia!fl Nuri Er1.oe:oer, Siire),)"l Yll10 1i~5f) liJay& eel, Semina Eigitl, Miinc'lver I 1;P.r6 ~lm IOI!" 8ay:S;olll, Noeillhe ArgtlJl, )l,lllht~ N e~t Deifl{<Lull. Zill:ltii Hili lin::m ClAlllilfl, KCmAl Kong~r, M(._ EU. Sabli '1'Irpan,L '!;',.Qti fl,

Rumenlere yapdan yapagl iaabhiidii yerine getirildi
Tiick - Rurn~n tiClI.ret nn111.l;mll.31 hiJJriblnl ri:n,. :gore Rui'[l~oIl~'a.ya vormrtk mecburi)'ctinde 01dlJgumul: ya.paklarm SOn p,::LJlisi yu.rln pYr. yuki n ekli.r. 150 b ll)'D. lk'blr d OJan bu mal1ar Lliio Zirn l B !1. nHl dpolarwdan tkanlo.rak I!otand,, rdizasyon ruzamnl1lll1e.B1 hiikillY1lerine si3re Ul!ulIif ,'e tedLnk ~diJmi~Li.r. BV
SUI 'e

d n \'

• 'l~den

'e bunll ben;,:: r

demir, kur:sun hurda eyl r bunl~lI'l ulak

bir l£lt"""--11 :l~11~. resiz bit, izbenin

~-apllYz,

pE-"DCe-

gun u
Zlnl"i

-, hibi oldl.lI:U~ctlen 'rIilecek tik? Ader ia kCLjlmet sa.htbi olmak 111.Hoildm r.L:~id, bLl~la1'ln dafn:'lJurml klStHCn h:l.kh g(i:rm J,le berabcr nebcede:

mu-

Vli4iy~t bir r: porlu Miill:JXlIJilt \ e Tic::tret \'( 1Ii,h,:tln LJ'clifjl~~I;;: "eo Hlzumlu tOOblrlcrin.:l.z hnmllSJ

lih:l

To_'ll\IJ,.

Balli! Erucm,

tIu-

GLnCI 2_:j4

"1<,:;'"1
12 IJU

8.:2C

U~I. 7.24 1::1,1 a
'1( ..

E~~ .. I

\1.0;1'11 Eunl
V;;Iutl
-

L31:1
nl.:t~

1'.I.~r
~.3fj

Im.ak

ka.dder Tillar, Nuziy~ Tekinay, Zelciye Erman, H~hice AkIHlIl, ~aadcL Egitroen, 7.ehra '['ann, Sabri BUsel, A';ni 1 I.Irtca, /~IJ-

:::ic·..ke'l

utfi

~----,_-----,----,~
temennl (;dilr-cek
ll[",

DemirkW'll.

I

11.62

OiKKAT
<l:Ytnl SIIIt"h.

IY~ t, uk din dlll_)' Idllm~:z.

uDnd·".ile" )'M.I'.r ".,f!!dllidn ",lI~lm... jn IlLcl~
II

<;Ilunm.,. ,,~ Qu"r",,,,,I'
I

I<~)'bolm,:ilifln. t1u!.I,II'J ( ....

I1li til.

bui

j'(nel', H.illJ1i EIl~·r. }lCl par"' '" K LIrbilDlanmUI" ll"ri)eri'l i Tezel, Nli!lLfpC (tlila, Sl,hlt!) T.' .. I • I urlr I' IlJ"UOUlLCI \1·1'Scnyuv~, M,c_illml l,.r, .iLI} , 1 T !. • ._., __ T U1J]ag1I 'R.. ~.~. "'w "T nm 11' ~. ~;um~ i ~a... '-IIJUU \'il ay, ll.:,uU D·" ,1" 1L,;::I. 1... , r l' • h.a1l'lll£dl,,'lIlJlZa """'1"11' ..... ci AbliOglu, Salih::L Karl' i·' ,1m tI .;l-~ r- 'II il uL....~llJ:i!IiI 'l.lDuhDilJ'B" F.: un, Z,'bra ]{';&'VI I, T ,,(>mn·l , r lIn, H • '1 l1r;ay~ I............ I, " y. D"'I lll'TlrUl _

r.------------.-I
·'.rD ooell LuLL Ok lay,

OO~6D

raft

lyi Cl.!'Dm.a, dedi ... He
a lka "lite ne?,.
ltll

laM"', U.i[!
!kiillUII

er go..

riil!l
dCrllkl sunuz"

"'f':I allnlr
lI]dl_;lnJ

hi.?

Ha.......

G1l·1 :

I

LI

Rm ~~i!l1ler~

ohw ya.,ra !rI lMhhtid~ 11'nmill QIuea.k Jr,

nrha.,.e~•

,:'(jiyUlllunWl ),,111 h n de ili H€lDcst bll·llk !TIIY' C l{UU il'it , 5U 'hl hllitl Hldn t!:'vkif kn"'tr~ \ d't I. TJerhal 1r<;,.iL~ n mih: ',1,,0,] clo,: Iyl birliktl' h'll),ifhLl"l YIj gi'fll~rildiLer,

I jurof

I'

nu

tnil Lt11 iJi.h ·Uu Z11l i~· urn uolmzu t1lduc;, luJan :uife, !..'ID'$unl; _ J-,rlin1i U ~ yrum 01rlngll HAn olt nllr.

h;t~Ilhu] mliftusu F. \"t:'Hlt'lr
Bflyt
Il.m U!;lllUl.Z1:

Sa. . d ,6

urad
·.' TORKf;£YE CEVJllEN "'\

[_

Huseyin Cahid YALCIN
-83-

~J,
I

Giize~ b" orne, . Ir """ Ik
Budu(jl~nm,n·~B. ~k,""[lt~.' mnin emnlyeLuu .• ~el"CflI11 bekli-

Codell1 deni]~!l bir ilil,e.a i~1i~ YiiJClm i"8rdJ. Bunl.!, EIlmak i.~ bir dukilla giruim. EC'l C1 bir cokta.ug I'~e'l!e:oi. olmadan tlu:nu. 00ni. \'eremi,recegmi ruti'lell."89ifane- soylOOi. In:giliz sefiri. oldu~mu mJlattIDL Pek mi.i.t0Ce8sif old~gu:n1J tekrar ederek bu bl{bdak L memn u.iveti.r. ka t'~ old'llgunu io:n.ll eyJ c>d:i. D~ill1 ki: HAil iamaduna z.ruml2diyurum. , B!n lngiliz iSe'fir.iyiro. y~["CC'~ WUlE jla~ 'ile belli "'~l1it"ljyetek olursaaie doktor Goebbdsioiz.. den gibel bil' nisan alll·_;tWZ •., Ell chemmiv t.slL !5aka iizerine C{''' crntn kcder-~i ytizli hafit~e gij!iin1SL-dl. Arm cttigun Ccoeini bana t",mQll1Jm verdi- Fakat hunrla ,"ok aCLk11 bil:' ~y l'!l rdr, Ki rk il~ birlik1.e s.e:farf'l]HLMYI t~r1r:\!tbtim .2:lmat'l oil ayni ihtisxst duydlJnt. Sofarelha-ientn kll[!lSmdltn to.kr:ibn \"i.U: yardn m~~d.~ WilhelmsirA~."i! :nin Unter der Lindell ile birl('~tigi nvh1.aLla daiml'l. bir F lis m lllUru' IIIobet bl"klerdi. HimlDledn ee"t<i.pmmllun :lUSJ 'llmaylp ogu belediye zablla kuvYctlel'ine men.sub et>kl. k~r· le.rden te .. "kkilb cii~n bu [KIli5!e, lnwadun gC4;:tigim zaman beni scI iUnlnrlardl, 0 ~I:l!l'h, henim ;.'a~la~tl,gu-w g-Oriillce. bil~tnl ob..ki sokaga. irun il''o;! ' l''ir" . f di. ,·e rlif?~r tarafd!l.r"I gelen yr'll~1Jlar!a m~w gibi davrendl. TabU, beni selil.m1JyanllYDrdu.

'l.

gorilnmelt te istemiyorJu, Ce'l"e-k kffldi inin geNk hiitu:n Ber-Hnin bildigi gib:i. sulh uiurunda :so·nUllu kadar ~!gra!Jm~ bir ad~rna 'kan:1 hi~ biL' fena ni;'eti y,..d{iu.

. ~'llj

~m:'LdIi.,

beni

lalll,'TH1::

dece R-ornsnyaYi hlg-al etmC'ktl;l. iktifa. eUiler. Ve bil" levaklruf den'~i g~jrm_ege 1;~Itl,dllaT. )!!::5:l.~en bll ileti harekAta dwam e1gelerdi, yllm 'Yugo,gl:ivya, Yun:.!l.1lislan ~e Ti1rItjyeye de 'taa-:rEnincall hOI"clietLa:r:r.rrHn 'lin· nl2 lornjebbili:!imde 'bulUJl.'>uklNlJJ, 1m buldui-u, ka.ragiin!erd~ fll:l.!hilO bi:r mttvaUa kJ;I'et km::ailll1lll.ltet7..€-dc10re na kden vera aynel!l ya~lda.rdJ. Nitekim ll.l1IJmllHl yal"(hmda. l:lI.'I!Junm3~ llrti,Yen \'01giri§mi~ oldugu Arm. V'Ut1ul[ ha~ tan~ar K1~ l.ny l!I'U,'!Tkezi &nUinde Itc-sif bir kiitle tqkH 'I.:t- n~katl! bWlU,fI en parlak mlsa!.i:mi!!II!l"di.. WI'. ttal)'.:ullaTdul1 daha iyi asHerl~~:o:; ver-eoc:egiDi \'ermck. kel' oldl.l kiM"! ~iiph.c:siz bu!'lJQl_M bir M eV"l€l v rrnck j~un Sa'hllrAbnan'ilLf, bu vagiyeti daha. a ruzlamyoniu. g'Lbn :m~ede I!!~ o]dllkLan 'l'ilrk milletinin bamiY;Ol;t rnij· i~in !boyle: bill'" !,!ell ya.~m~dtla[". IOaba.l;:.aSl:nda.ki bill teh!LItiku tiZf!<· 'rin~ t0dbir!er alJ_nm:I~ hmeler ,'€' SOliLbaIJat"ge~ti. ~imdj ru~ Klz.lla.y ~ul;n:=leri:tlde Ile lta.huje ~kmci aytooa bulunyoruz. Bahar. tla~lan1!l'il~tl.. V,e gOst~tile.n bUI yakl.a~.yor, Evvelce Wsllnlarm kolayJlk ,an big ~Uphe yok ki fez dort gazre b cld~]de.rj bu ~ir ve Flfeb!tde)er .uaml i_;tifadeyj lcbayat mnsmi ya.lclaljtrn:!fIil,bu.: min etm.i~ oldular. gll.ollfuldarda.ki !barb Q1evleriYavuz Mehmed iklerimi7.e 1'I1CDin bir' ecllc_nniml gibi don b· diye toplama huslI!Sunda halh Ir'afi b:il"den E>ann.aB.1. ihllimili1l i g(\stenlC'CIBk ko)ayhklarn\ ~utell! rnilteuuib SoI.'!mer.-:ler ve· {[Y.!j.lli.tJijyor Vii!! baha..r:1XI hi...gelreooklerinde oUpha yoklu:t. BlIj m.e.meshli· ti,YlONZ'.lU.kat ias.augibi lijjerde istemeYi loilmenIn larm_ lrudfeti, hi~ till" zru:fi:Ln bu'biiyuk ['oHi l'!ll"rur_ &'lhll ki aziz. harl.Ill gel.rnesi[le mini oEamil'or. TUrk ~illet.u ~bi !:J~iye:t ~e j Acaba. bab.ar(la nGl olacak? fednkarhk l~IetuJde dalIDla on Kl.!lID WSllleJ!l ijjy~mlllj ohm safda gitlmi!J 'e yu_rd i§lcrindc yalruz VUl"'Ull yogunu degil, l1a- harb tliUl]I.I, ag-ar,;13.'I"1nye§erdigi yatUll hile asla eJ!lirgememj~ bit" !;ic;~klerin uyanoJ&-1 bu h,nlikuliocamia. Ankara teOjkilr,tlJuu bUl- J dfl' mevsimde birilen her tarafa dugu H:ol.ay!Jklarh. Irnr~lla~H'S'R. yti.y:II.ilea:Jt .mL? V ~ ibilll1:1;l bi:im ssa ~l rtlmlak:i t:~k I an iliLIoo kliie SlW rla'l"lrnlZ fl. 1rwl8l" UzfI.iJ_at.a:k V!Iil seve l'e:nr. Dill? ijl...mdl d,e Ibn I'loktayl ta.w,n A.nl1:ara.d,ald ~lLljml\!l tatmfllT:i edelun: 'blrl{auc; ~lln jl:iU:J de b!1tiiJ:ll vurda

~ kahramal'l. Mehmcd~i kJel.i~ mW! ln~ttk hedly-e 1~dariki i!:m bUtull YLJrtl Jmmmull bir faali· yetle ~aJ..J-'lyQl'" He:r aile eolmin. crdigi, gilci.irlU" y ltig1i ka,nflr ~HH.rlal"dlll~ie"linll:HuHl oir yUII l[3ztl.k, bir ~ift lri.ln co.r~p veyn .. hi\; Olm~!'H~el]~r~i I!;ll::Jlk tutaeak 'bill'" YUn f!lilivell al"IlHlgll~ 1 :i!j:w "tl ill! ifl,.'<lttlr.li.r1I·k mtisn bakasmn ~lkml~t1r". Dtio ognndik ki .1\n]'l\ra I(1ZJfuy te~k~IFltt u.f«n'l rimlze Im;-' 11k hediy Ij)Jnde hediye verealeri hem biisbliliin gayr.e:te getiree k. heI!iJ. de hediyd«i.rIi tesllm hu!\u~Wl_cl~ kendile:rine biro kolayhk. teekil ede ~. ~ok .arne-I U .b!r usn l In.llrnlJ~: E\T ev dClla .. ~lP hedly~leri top 11'l.ID ak ; di.!ifLrl~ da i.E} sahlbi nlu ynhud dl!. hterhangi ~jr t;ebeble armag4l1ll~al'lDl.el cIJIC'gile ,'i.icud!e ge1rire m iyec-ek ,,'atand8~lara bu hecliylO'letihaZJ.r bir hald,e \'e aMaL'lmadall saUn alalbilecuk~eri miiesse~eler ga.stern'lek:. t..nl~:J.I"a I{t:nlay t~~kilat:lll'n bu ~cl bu1lqiwm b!L!}da. :st:'lrl~ bul olmak tizere yru:rdll1l bUyb.:k ~l:Lt['I(!ri[H1Ie hemen ta'l'blk et me-k lanmmr.

IHllrh ,ne ~ekilde inkisa] ed···ce .'. . ..- ...k·.' e
.. ' •

Almanya IngiUer,eYl isti'l iya tt~§l,ebbus edecek mi '?

,AbJiitIiJ:I.

O~I-el

K~~'

Rf'llil

'l~~~. Ileibe~

dilebilmesi kin en az 1 re k~J 5 nW'be:tiffin te.BlaiJ ic:ab eder, Tan! milteartu AlmrmYanJIJ, bg.ilh~re'Fiii.n iktis;,LQb ett;q;,"i kwweti..Il 1j1jjl~ mislini cld~ ~tJniJ;j. Olmu.al 10.Z1D1dJr. Bu iae jm.kiJrunzdu;'. Bu~ rum imkilmnz oldujumn isbatedell en biiyU:k Hmil mgatere hn"aIrU'lNliltlerioin mUdhi~talkinmaaidtr. Eu hakikat lngil.Ez na'l'b san~yiin_l11 Almanl.aT"dIl.n bil:: de a;!ja~ olmad:!r!rru isba t etmektetediI'. Ufak biT llluha.keme ilf.l n,eti(lCyi, E:lde et iktwn aenra ~1mu,i §lU Eu~e ceV31~ vetii!'biliI'iz;:
A~manyd iJkbahardn

Suler 'klsmen ~l mek U"l:elledir
--.0-----

_sa
~

...

Bu.rea. K~mlJ
ire.y,rlc
32:~~.

p;ii§&'Ite

Barir.ro,..

sulifll!r

bIz-.ure~

Bt! d~raki S0j'lAJda ahna.a tedbirle!" -83yeamde inMaca myiw at olm~" UQ.]mID u.yia.tI dll. pclrnz o1mumur. key; liinun bet tiirlm yi:yec:d 'Fe jatjrahatlarr temi 1'1 edil'rnqt4r. S!ida.rin biliribatm;. lIgnye IJ!nabut ft Ke-ml3ilp.ll.§a 90~ bozlllan
knf:llJ!niaIl"J yeo ml2llfede:r

w

wal!!.

J,

Sonb-at-ult' ibtid81unc1a.;i'WlTulD I ve~ harhhlde elde etmiij oldugu .istina<!l,~.I) huntan :Va Almanlal'lll hjWA.<>lfia ug:r:a- tci!rtibelIlfC' miitealri,b g:1;,'(lel~"de y;..,c 9)'11i &~ l:iilfi lM'da Alman ilcd~yi~mn balun BaUttmlnra ~i.ray~l e- vasat ile delliiz-deo ve bavadrUl deoegi lie Alma",,'!iilln il:aamJl': talmye klt'illan gondermek sulle:de1leri arasiad Tlll:"kiy~ni1l( retiyJe ooslily reI{ b~1ki btl ietide bulunclugu -yolunc1la li!o]aJJ9l!l Ii te~bbililiinti rmn ..a[[aklyetle riwaycller ilr.e:rme vll7.iyeti tah- sena crdh'ebilirtli, ]1] Men bir l~,a.,;;: )'a.zI YElzmij ve Fakat Almanya bllDUi yap~, Aimm:ilya.n1m bllhl.lrnaliL I;lvvd maw. liel" halde m!Jvaffak 01 boyla bir I;eflebbiiqe giri~me'iOWiI'l. mildIiJ bllidirue kemli5i l~JlDI imkfLndlZb~m beli rtm.j!if,im. mlldhi~ bir dall"ce 'clacak alan HMisatUl
inkilj3i1

lng-iJ-

te.reye kaI"~ his iEltilii te ..ebbi.isii Y!lpacak nudJr? - HaYlr. .. Zlrll g0l;;en aca.e yazinda R1lJvaffa.kJyct ilitimJ.1i daha ltuVlK"tli oldugu haltle buna eesarat ooNl'liy-erek b:ml{im.i ha:reket ciUhrjni illb;J.t e.d~n A1m FlI'ya, ~artmr alf!yhtndc qok inki!jlaf etmilj olrlllgu hi_r ZZlllUU"l cl Fl ayni. tejebbtisc giri!lemez. halele ne 013.ak? B 11Mb ne ~kilde inlli~:l[ ede.bilet~k? Biz Almanbn l,yi tanl1"lZ. Gc!;Oell ImI'We oot3.l"l8, silih a:rka. da.'j.I idlk. Miltchas.;;!.slur:t Oroll' muzda ~. I:larbl~'ccle. barb akadenliiliiJlhle l'I(jcR.h~ y:llpWil'. Yiinl (lfllla,f' I r;olr yaKll'I(ian ligrcnclik ve bili}oP'\!.z. B""tlijJLbu teerLihcle.den elde etll1iH. nldl.lMUmll:>',netice-lere Isti allen onln.r ~fI~dUllda d(J~ hLiJei.im vel'ebi.lu:"rz. Bli hW:nUTI ~urlur: lli~ bir ZBm:.'Ln makil~ o.Lmly~ak ~kHde' b:ru'da~t
Al.rnanlali'

bans. yaml-

:rnadJg. it;ba.1i: eUi. Alma.u_lru:- :sa-

I:m ~ebbilsl'! ~ek i!;in haZlll"lIhlanm tamam lm.dmadJ ve ~pbbi.isiioij tehir etti. li'a1tat acaba bu t.ehl:r onllD mil, yoklim. fugilizlerin mi. daha ziyade lehlnedir? 811 l!lJale hi.;; tereddli:d e'l:medilm "lngi11z1erin!" cevElblJll '\Icrtihi_tiriz, 1ngiliil~l"' rem kabul ~ttilderi :mcebU1"l9:S~erl ik kanunu_na t4!:vfilt!an ;LSker top)~al!:. blml.a!!"a.b~l' ;nevi barb siliibJal"l1ll

o

tcdbirlerle yeWd.eq ublI edj!. mekk, veaa.ltil'l ll.o1a)'ld!:la ~ rnesine !;3il')oomktaoiiDr_ lIale-n 6eylii.b mmta.kasmda buI1:maI:i, ~u i~leri bll~ mill:JendW ~J'ib'ilI a.ld®. ledbirLe:rlc ~. ngn ~ l'an bendlerin tamic_r .. ~ ~ .alda v~ .Il~J1.etn ~ ka·· pa:bJmaktadJr. Bn IIICDI!ti IN b1lli!1illu &Qr.l_hatcn iabat (-tIDi~·" tir Iri, N::aJ'ia. 'Veldl Ilm:c ~,. cabay ve KCrJ'ln1pll!Ja,. 3nmrrl:u.t ti.z~r1Jlod~ yapbn1ltlJl1ida oIao !<HLullar 'Io'e!tadll m- ilJi_ en 1::!iiJyiIk imar 11(1cl:ctltrmdell biri oI:mU!tWL BIl Ii: nal y s.edler imIaab te kemmul ettik~n SOlU"& 'bQgiim 1t;in Met SJekllni a.l::ut slllar bu Ze~Ij Ol'alan is(Lb edeDl!:k en ko= ruyueu mmeUel"dclr.l Wri ol.ol,t;a,k.
ttl'.

Seylab .sa.hnelerinden

ogrel!m.ek,

KElDada-

I

dan ve Lnparatorlutun digel" m:unzzam. Irti§ell;uinden miim.l'ftin m,enli=b fruda flBlrer ccJb ~tmek, :ta Rrl:! sanayiru dev :l'ld_Dm~qjylc: iIlki_9af ettirm.ek.. Amel·j Mdan m.eW:ul harbfl!lwerilC'si, oep:ha. TIe ceLbehllel'l, dewzden gclecek tehlikeleri lDirkat daha skim h1~ :rakocak barb &eniileri ~ etmek. AmerikadWl sa,tw aldl~ hnrb cemiI~rini teclUz etmek, huva kmVl'etierini arnrma.k, binierce layyare l"apl'l1a.lc\'e on bin[~ree taYY[LI'ed yet: !jtirme&t 1lC' mbayt::t at1BlarnH m.iidh i"s bir $u["d,~ t3hlrln:!. emu ~~iD hvI.ta1..i.de llgY1l"l.ottl. v~l{ititt bulm~la.rdIr. y'aJ.mz Londrn rmnt .. '1ka· smda. 4000 hl:l.va dafi 1ca.laQ'llSl yerle~ldigini nazan itib&c1.'La-. limak l~tere sahilIeriade cud!:: getiri1en mi:i~ tahklrnabn aZJ,lm.ctil1li. di:i~~biliriz, Vc ijni.i.mi.izd~ri ball ,9, r;!i, j,mcla:r g¢l,je-

I

dm~~er. 'lr1\I1:j_J13U:.. llIeye t¥bmUi etm~ler.

liilJl.kle Muva(·

j

mCIl-1

I

vu-

~!l'1
I

celt ZMnMl. ;:~frUi!_da bill tahkittJa.

1.111 !W8 !:Ie dueceJltl' ]radal" iled ri gotilr Lll~cg,iJl.i tnsUV'\I'IUl' ede~ili_f'j;z,

faluyet Umidini A!lah:l b.r:!:k .. mazl:tr. En makUl ~kilt1e h:ll'eIre! ederlel"_ Nf!;ekim Frunsa. har· hinde de boyle yaptilar. MlljiDo h:ittl'l'ra teca\iiz etmiyerefl Be]elrC~ lizcr-indcn F'r!1n:';i1ya ;-irdi. lc.r, Bu en !)lllkul ve m~:mbki ha- I reI~Gt !:arID iiii, Y.Ln~ a1;'fli di.i;:lm· ee de !t1g:iltercpii ii;tl!ayl'L te!i!eb· hili! etmedi.ier. Bu manltld bit hnrekeUi. S{lnbahl\.l:"{i',l Romll.n~ yll}fl ele ge~irdikteIl MI'I''a \'aldmf eHile:r. Bu do rru. blr' kaarw, Zira btitiln Bailmrulln 15· tili.Jya kalkulardJ. ade-mi ::nuva!f:lJnye:te d~lq{3.1' olaealdo:n.b. Harbin bidayetin :Jit.f.l.beri SQ\'yct Ru.syay_a ' ' 1-.£ I Ll1ihli~ad ve uysal bir s!Ya5et ,giittlU~L Bu en mOl· kul har~ke!. tt\r.~i iui.

hmir - Gelcn l:l:I,bei~ gij. ~imdiye kadar sWar altmd:J. kru" n bat ru.:D1larmdaD 'Vc Cukes, O;rrnaniye, VezirogJn. Yenikoy haUnndan bi_r oQCIk kalbD Wi ~o~y_klal" l~a}'11o!va tom:ha!"JarI8. kU.rtanbill:l';ll8.rdlr. Ni:if~ hi~ bir ~a),jnt vlm..llciJiJ gibi hayvaM.tta da lderat yoktur.
l"e.

Askerekl~llk
Ankara -

hed~ye

Aske:rlerim.i:z i~in ya_pilan k1~hk hediycler hakkw.~ U::l bugiintdi. alwgl.lIla baherl~r SIl._nrh.!dl. I:aZIHJI balkmm)ffullii \'1"1 f!~[!'jul(lu ala :lk 3003 paro!;a" Akca.abnd ha.ll!lnL:IJ. da illt prurti

oJmIlli tiz.e.re 632 pamuldu,

389'

te-I

yUll ~orap teberril eylerlilderiJ'li biMinnekteoE. nDQ:teli ,·i1ayeli i.1k Uul t.al~
})eler!

elc

oTJlLlya

yllb&§:J hediyesil

ola ale 1049 pa .. muhlelli:f ems yuoli,i e,.~a lO'e ErbaadA ~V;,ti okullil t&lebcleri 51 ~t y'tin ~o~

r

rap \'ermi'}lI:"HlIir.

_ i Piyango ~~
idari:lisindlln; .

sim:;ret e'tt.i~ini. gurmt:k Eri§.meliyiz.

JUmilllya temmuz orlasmda bitirdiCi F'z"llnilllll harbimllen :SOD.A .C .. SARACOGLU l"~ yni dalbc il0 lngiltero}'i yeo :re vuramaw, Bu iii yap1l'l:a!k: i~li!1 6Dollnde dolt ay van:h. F,:a,'kat 'blll'i'iuan istifado! oedl;l.mcdi. Bu aylarJiJ1 Cll miisai ili, :'i.i i1pl1eaiz ki , M.miJ denWl'li '0:1:0. koesil b.ir si 8 altW;da brten 'b;iirim::i:;·1-941 P,J,z.!l.I" ~il :PJ;Ut 15 t~' tabaJI.;c,a1 8\'i,mi::!i .stl!10l'ltillda ~l..w ruC'bu-, te~rir:I a}'l, id.i. Jl.hn:oJY'.::J. btlnmtlD') SIl Ali RlZll Erem tnrail.J:l!d;).J] nllislifade ed~ek: bill"gcce moo\fali hUlrrl, hakk:md~ siyasJ br-r vakti On billlerce ;:emi lilruilltasj· l{OlJiler:lll!:! vetilecegindcn btitiil.1 Ie :"'"dJterenin mullleif nok-talapllCtili ve halkevliledlll~nneri nn3 aYl1i ZilttlEWda as:kcl"' !Jtkar.j rim, ol"'.m.ll['. maga ~ bbtis ed<lbi~11l" ve No-r-

zcvkiut:,

Btl hakikflt g5z Q!~lindetutu~ [aeu.k olursu., AJ:manytinIn kendisine gOvil!llemiy.erek teblr ettiIii istili te.'lebbili!UnIm 1u!;iltereDin nC' kndElI!" i3ioe ynrodJt~ru, hlltlUi lllgiitereyj belki de bes1lk edHe:m(.'~ bil!"hale koydutunu o.n~ btUlda_b .\'Ionrallya'bHir:L2:, AlD!lanya da bl!! mUd.·· 1(G.11 AIJ1UlnY!I!Hn Iti, harek.et istikametifii CarMa det Z[l,r[nu;ll\ ne k.a(la:r' ~'!J:~nn:jl olur~a. Ob;UII, mUlPaf{aluyd SUTI", W'-3lrlak hat:lluhr. Yal'1.n eil Almanyru:ul'l tu i1mi!l!!tz 'u;tiy~t nl ge~erl &eM yazmdJ! o!llugu rnddeye ~ Li,reMj2.Z, Ciinkil hij~ kQ~191nda ne Y£lpm.i:j!SIicab eU i· cum ile ;rnudufu kuvvetleri nra· g;.m taMile ev IIU cdeccgiftl, sind&. bir

$Lmd.iye 1(adOi U~k~l'i i.e.1-e lc-· r biWecri.nde \;Iu kadr1l' lllClkul h:lr ket eJ~g Almanyadrlfl elbefu: l:nmo::m i!;onm da :lynj basire1Ll bl.!'kl mek dogrt! ollU'. Bu b sild lin ise onu bgill:enyi i..ili tet §cbbi.i.aUndcD UZ(I,k tutmlliU :leu. J 'Mer. BknacIla~eyh bah .... yakl _Ifr

.

ruWli pryan onun diirdUncU terib DcDncU t;ekm.~ine·t
I

8¥iUilh

bila~larin hari,cin e de..
vams.z b!l,ellalrin MiHi
PiY,8nQO Islanbul btlroti,uliida dordancU va .. Ilnfh,; n II aUm daki 1i,1Ilerinda (Ozeinde yaZIti

iiallBr1a)

sa1I90il

Jrruvazcncm:n hsi!!J c~

Mlh~AD SE'RTO(;Lll

~If..:ar!hlhgmll saym hal kmmlz81 b'ldiririz~

- Bir eina.y"'t. 1:t1¢selcaliyle lIi~1;;uJ. olt.)onun. Bl~ vak';mm o;a.vall1 iiulllllma.ru d[J. n..Iiku g~t.,.--dig-1ni2 b r ":lh~ d:l ol'ldan, BUllun ir,imlir ki 1!!1lllUerime [1IlilJc~a. Vr.= hi(j; 'hir eyi l-iaklal'ili'Ldan cevab vf'.r:menizi mt~rim, G~~ton d::l.l-.,ll.i( '!:.lit' :;~~le: - Si:iyleyiniz JiOSIlI, bclki bu ~m['CtLe ileru ItIIl'tan~Jlnn7., 'b;dn!lIZ h[.w t d i{ e-L~(.'r, dive :'I'al\'a.rd~. •. (icnt; klz, ~"l..'}IrDu.~ loI'Cknl"k nl1.1~ h!.1'" \'li.zjy(!L.'C' 1P Miyliy '~gUJi b!la-miyol"dI.l, G:l.<:IlOfli de\'am eUj. ......Ueni katil ;JUfiU ilc ithrtm ediY'1l'"lar, fdw1. y min eihmm I:d bPyk blr ~ey YBpmi'ollfll. FlaJ, b11ki biiUin delilh;!t alliyl'Hrndll. J L~~l, heyaM I.ruD tee.iriY[ll eo Ji.ru:lelti ILl Cl:lwl:l lI1ft.l11l 0. g(Otti l·tl1i.i§l wrnb dlolruyordu. Mill" tt~ll, GIl.E>~lJIun Bo..:'el"ina, h"Jti: - H~1l I'c)luoadnn ~uni~ iiriiz, Ijlmdiliil: !3U-c bw'ooa . iii j l~ml.und3.n ~ti I'd~ ~tm"yli bil..-neJi, Bu,.

[~~~~~~]I.= ==[='==~~~~~============================~~
allbl tl. lli\"~: 1< nkflt I;i.. , ebeb YOll d., - 'Fc~l"kli!." eu~rim mfinmfl.- Boyle C' '\'sb (JJm821, bu !;;:'l' :;reI, bll Bdalnln "er{!{it1 uturJu "±ubah ~eldigil1izi hru;btbant::ye be- III I lullYOI' musUDUZ"( Diy~ f-;OrrRb~1" :;lttJ6Ini}:i hllmll'or dr;il - J duo - H~:V11'~ Bilmiynr 11I'll , lim, bUnJStl1l macfl,,1 l'I~Llir lzr.h e1nJ-e IIsimz :" - Fa kat iyi tan Iwkllnn1:mlln .:I1anll (_fD]~ ba6it \foe armhr I de~jJ mi idi~ - OrllmJII doimh dls;:nl"ma. bu~ Milllol:tti~ hey, Pol'lJn ba!"j;ltul ~, 1,~:nJ 1'1 UI1,YL1!]C3, lu!'derim :J.l"runn- ~ hi!iur \r~ k"'nu~uk, - A~.lr(·~ini2i sayler mi!:lmiz? dn. O:lllimlU[] bana ba..z;j i..!:aliMt vera'tn]t'('egml Wlyri iMjj'llri (lb- Lrpil~ "ul~ilj1110 numrna ... Mtik mmd l.e:jelddlr dtlrn-k d!ll.!tinclihm, rim, i?imrii ,'[017. gidlh I tirahn - Ya, bunu dil~undiiniiz demek? l'cki G~tolll fj.IW ile gilli "dill. izabat vl'relliUrdi? R - Bir gun evvel "lrlO\iytt!1!L.l g-&.z Olll.ID_C ~tjf'dbn rle olldnn, PoCI', ha ..~wh:ifIed~, ),ilV I} yaflpan - NQ t:ibi "!i'llivet? Dan!'!. 11.- VO,? iyilt'!".lyu·r, ya.r .J.la.ll l~ ~Ik atiiY~I:.r i.!illf~ 'mFldmtlz..:l'~ m :I't'Iagn b1~1J}'uroll. Bil' kfi!' ~UIIMeral de. Cyj-· flh!jttm, 1'la.'1t '1nn c~og- df'Jlbe.n mtif'l;ltti" rn" gd,1lm'1n, Pam be ill: r~t 11r.!) 'Ga.~ '1('1 nflldcl:8iimi~Li, Gaa.ton re\'lrjl· Ilo!i ~e!dj, lI'e MlIEL~D. ;;:umrn~r manede, mi6.'ll1Jn1yeUn.i ii'lbE!L i~m 1I&b'A1.de lIoguk bk ~y ic;mL'g.i 10 klerherl, Leplli 501;;3.,b·tmJD ~B 0da8l!ndn J jl:ld tlUrJ!I'Hl.-dIlJl ngiJyol''' ~kltf ettl. Vc durmauan 1bi11 ohlP bi- du". iiJl nil,m oldlugu tnlllTI1.Z imldnnk-ni, AIlt.nyo'nul:JI l'o1qll.ll(lrJl'"lIIl
ray&. llfol i(!,i[l geldl~m'!z.l kak -'grenm m Ifmrn.

muhnll-

Me!"' I n.-(.isbC't bir eC'\'1\b \'crenu-

d[l

Rh'e'run

:mrdtlgu

S hUe-C''''

i

Qimkil bfl' IZorultnl )'oklu· yor. hi',' bll' ~ ..y bahr! Y:U113(l!tIDl g'urliyordu. YHlul~ hildj~J fi 'Y, l np >lllHn uUUrlilc :bir. iRlH3j-, :l.'C bindi:g-I \'e dt'rb • I'r"IUlmve· m t ctmege irultiUi nlmpcllu I.I~. .In bir uy h 1.1)'1\ dald! ~I KlL I Her h:llde, amb::111111 l~~rillinl.:I
yomll,

uyul

j[~LI

b~r ga:l.

!lJkmHlhu

l'l!

- Doo

1,cndi"imkn g,L'~in{C' de mul'lllr· nzhl i6'nC ile ...i.icudLine lIlHI}'j hi11mdehi 0 z ..lIin aklLml IUl'dl. Eunu n,iltE: .. lcjb 1.1:1)' ]uJlar oliJm hlllm,je tej[L1d~i ,C'ttiJdrri ruiLIel::,ui Af,I;;r ormarun goturen:k In..akr 1L~1;) rd. , I:f'tll~ ~t miifettiif,lit, kltl'i bWIYo<:' sun di\'e mUflha" 9;1 hl"l zehkli 1:1111J.'1t' gnlClix' l:aj~. ler ~k elm!;), '0 ~ ,;:;~ [J1Y'lf1-'11(,IHlydudhnn umJ'lJ::t.1 bl"l~;l tim YDI~' .•• t:;llmLB!}, [H... CtlUijtJ. 1 ()~'~(' i!'l(!, :V-lf.a.!.~tla i:llirftA V n i ~ "uld!.: f'nliIn gt noc;" hut ell '>f""~IIl, b,[" z::w::tMdJ. btlnL~ lal'll", h·11l no.' li~~, u~>JlfLa ~~lltJtS.ll ib ku~unlln lcllllk'li, )"Ilra1Q1"lfI I ra;rrwn I 'BJl ~mU;fl g.::Jen i . nydln· g'(-'D~ad:IMm nllyatull kiJrumun.1 bLm:1k i!.ClYlJrllJIl. (]~ hftft.lJi olu1:IUo< till. At'l' Lk! 'fti'i"o:ll d'l, hnVl1ud·· ;rur, daha I,IU I~ tiJ. larIn Dlllhl("rnci blr '13rn'umna lllDamaQl gitti. CAt· ~M.J

uc

19B

rad'an
1

,,,,,,f,

1 lne ld e]
JC:31'r)nfl.

'3.

Hl!lril.a p. ?,roll~. kimr;(l'1h :li:lUHl g\:: ny{:n Ll!t· ~:J.J'(tJ~(i y'\}1 b. R2mnnt!;u' mi:Ii.:Jql' ir 0, II'WI a.ld1. S~f~ eolini I asmmHl
kh;.b

'1"Il"U.C1 ••

kt~}!:!l"i 1C1wc <:: '~irdi. PJi'tr:mhlfJ'nil wI ~l. Sol e1ile U~ h.n.smH1 1;01 :ayaJ' !,Ia.;n.sun ~ .... ·aJaill, l.r.lj)1 III PII_ k:;;ana.i: oyuru.I :lIlIHr gl· bi... BWl~ SOr.r:J., !:.tin.! nbire yilz kk 1]~'1:.." Iw ,ilkerek oldlJgu
Y"l'Ul!'rlt:.d I

t

k: :'>MglniliLn

£'(lhhL

Di-·

H m de 1 \'a.lanfu.rmll~n,
IlU

].
ktr; ('.2:

.. ~ 0Y1,ln

u3..Lnc ge1'"1li~1i. Eij~'L .olh.J:a k"f:oUel' itlll de kaidl. Bi.t I bill!:!r we iJOruY01'Ittrru: - Ul 11 l,.. 1 kddm:h be? - HaYret, .. - iii ' bu vaz.;1~lte pehLh'an ha' lundtrabi1ir mi? - Almm: Qkk 11k lIfoHa, bal!: e" I) or~, - Y,ll1allj bu MolLo.mn gIil"f:~de en ;.o:lyade illj!c y'n~ya.i1. ym ~. ~l't.k kr"llIllJur., - MLihakh~k ~ol'mli.yQl" Inn sun? l;olaJ.:k ohwu k,ull8.gp. goa.',il-inc ha.E.nl.l[l] !:Ii.r d.l;,~ g1bi

t.n.m

Iialirt

kupu t;:ibi ha-

h!Ovala.."lln-·

par a k~u·nak oj.'1IJi-

bi). re merh, ba, morha f,1'(,·n,ur d('!'1H:li!" w)t?r. , ,lu, nu, i~lli' pes elm ~k~i, n, rLjUl', 10 nSl.'l .or I'V~ liIlid!1.T diHnlld, II"J.SllWlln ha.I,Iu'ma. 0 Vazan: 1!.1{iU,1L 'ywdlJillUZLi giJ.:;,:~Ibub:;r:.rtt.l:r..e, her Ll.rZUirunIJ y.()rine llu.l~r M'~l... VIl1'"IIYOI'dU !d, fJt't. liMj~ ~ y::.ballrl lse, mcrh:1:1l ~1 ~ k.,tn'cl"{i,riz.... demll;;ti ~.~ "0 .. ge.tiI"eJl diirij,1It n wlhr,1.!. fiiy se0, ti. diJr,un 1,r"~'H~.¢ cimaruak e kadar y~ , ,rubr. Ha.lta bun- Ill: dda Ajll ,C3)'U aya,gmJ hasllmizcbBll:.:;u:a hemen ~n.hy:l. lI'jn &,)~tl': ,lju.nal da ndelavrdrr, ·~i yinni be:'J, oluz1 jJfJ z"'tlllirl; f}w·k. ~b, Iiriz. - Bl]~J~! '1,"1 r·, I' 1-u.:i:g.'iirID.i1rtU.l n".I!;Inda , YUrUdug;lmiiz YllldB, bir; bi'l: II}C b.li" glot id.i, l,i{!ll- sene evrel, he iiz Arab ye Acul'l yn ('1fI k 'I II'. iyle, ll!miz ha'l.'&o-I - ADbn. TUrki,)'~niD k Ibi- ,h·:i.maya 1J~1diiLD., z,a.rc!" ba~h f lduln. 1. !Iumn pc:;! i U1 lUlL oi-se· dillerlne stl suny :till 'Llt;l"ll Ian bu illy J..n \'XII: dir ... 1);:).}'T~ 'bir tamIan Quu.r U',,= guolut. giin1crLle biljl. DC m rtid" ~ez derh l' G3 ktlSllU~ scvm 'l1 \. "bur.ayr. bu" gun "',gU- I 1".IIiJ.. ko~turan re] i,miz., yni a.wl ii, 11 h, ue !!ola.mJaleylt~ 11 ri(yc zer, iJ(inlter ~' l.iJ i1jU1'et ct.m~li. na~z [lj.wrin buyU.k1il· "I. mle ytlr1.iyll§"iln£ r.kvam eJe '" rahat Hl';!hlM vereme:m.i:ye tnljl..1.IlIar, hn u ve azamell(! ,'ImiUni.l. )1D'dI:an1l?iUrau ~l1lt ccktir, YeW lI.eslin mw:!a'I"J, 'l'Il: t i. 'I'nnbLD d Ine dallariiyle F.iI.. k-an ~a, lli~ durrnakiye C\imlwriyf!tini ber zamaD n'alJ.:llk Ti.I.r· cagmda Hamled. i zo.Jcde:r 11rb)~:r.iJli ldkip dan y -~n betcu ilfi.ll, f1y.;tk"Lad@dik tuta,.,;ak A.D.' ;",j du lI.;J,h SI1 bh j Gi.irH.l.ydllD. ve Tun· ctti, eLl Jluriyf:.1.. Llau olundu, lnnIl'lJ.:m,. yiL~h"te hir' nesil ra g:i bi nice l¥'.JJirlc.ri miz.i gUzrl:'I~)'dlru l.C:')fl ~lmege ~~[ll!';::inlrJlli.ll~'l'" biriblrl ardm 'fl, si- yeti..,.t.mD lQIItu.r mllcsseseleriJ I!tlt iJ".e(:e!J:: '~ada!' liagln.ll'J.dJr. tl. O!'juz O::.Jq: Hdnnw. tIlti~, Q,irJmli! ve in'Lizamll a.c",ll't ~imru i r kfl r, y} gUl'mw, elan __ ...:.. ".""",...=~-=~--.---==oo Bir miiu-POI",t kin t.aJ.'Zl ~t:"l~m e- ~ pro:yce l"tl),lcll. l·cnih:· ve TUrk Iar, g ,"MiS villarm 3.4:' metiDl.I duru~u ile, moocakr:;ll . ttl birleriu; blJi yc-ni \'" kale in .lJ)~').'II· ern ,lOll- '·ill gUze.l1igiyle. pek TilJ'kC'C kclim('lcl"le selamlamikl ,1rl.ylll'.l~ w: hya.bili1'~~l', ya b1ljl:1dIJSI'. Faka1. r; ride be..:.rileD fJ~~~l all mini iibid') nilz milyonlm ea aisan k8.h "mero- l·imUl", g' ;:e dogru uzanan mnhaba., dl!'ru'. l.dib se18mI.;.Uey- del''n yRI~11!lI1m1:t.'t h:MctJgunJlt ltiirn, a.k:_,. l{~ seliLm,. di,ye :':1,;.- zamae. ".cig~ilmUz ka amnyol" i)"iyi g1izd I:ln.l \e~'iZ'vrduJ [3~l'l b&i;ilt&1 r. 11::' Tiir\, kudreti A.l'lkllm - 'fii!"x H:lVlI. Kuru- , Ah.Lg:-.LJl, MIl~t ...fa Erlo.p cll!:F' 'lj bh de ea l.:mhrf' r hllyr~!sI1.D, ak- yapmUlt!r, Ym1U da g1Lre1i :Jliii" mUll. ~ U:'~CJ'dilere dalr lira, H]jse:1ill T1iJk Abd1Jllah B hnled~ik; e l'a]JD.r'" -;t . ~kl.l,;rmm h3.bel'ltl', h~y.se:ri ve r:!k. Me;! ,.'0 ::, .1, Mch!'!3ed ~TI.llu r havr leun, tiattii., S&brl.III rf edilm k re ... iye ahnmaga d ~riner hay clsun, ak,am ~l'!i..deli, RlUi PcAnk: 'NI.. l;,r.a~;hlunW\ en e·K_i cnbar l.ijy'I'ui hn,lkJrua ,son gUn.. droop, ~oo ,.i11er haymh..""UII, vardr. Yani l'&l.p, ul~lTcm T.F1bl;!,k v Kf..· ~Cf' ici.nde y.o.p:l.IJ.1A.1 y~rdu::.JlI ~Jlil'ICTlffl' Deli, l1enizJen irlicklif ediyoruz ''''1 asmalartra tnm lDlr sel UlaJ:':!'\'si.. Ho.nglhu (n mtrcd r, Eund '-"9 se- 4574 litaya V8.fillgtJU. A.ntu.t)'I1mil Di:n~J' u \' -' .... II! ~i1'llj isters 'z onu kullannuz . r. C"\' 'eol 4,O? l:l nc sinde ~ l mi'ller:d .Ir, da, I.~ 1'.Ji O"ktf"n, Yusuf A Jo!Hllll1l:JCi~ t.lt.;il.r~Dln huzur , A.$;Fib'1 ' i~h~ri y;'.L;~dlII ketn ~'a.:t.ItII~ Timurun ':lJp~:b~~a!"1 Bu SOTlUm: 1:1.1' UZ1.m. oldugu ir::in lnnir ~kkln - re tr m"y ~i~"Roy • ti:rtel a, 1 brablm. Ce· \'e I·n..halnll k.J~lI (tn 111l.rb nibllill il1:!.d~llil'Ul .. t 0 dao t..e~I'i1. bu' P ir ~ zaman kaleJ'lin etraTfukler DC arnbea .selfimlan mal, Ali Nmaan l'e mDbil~ :_ir- bl.i d~ H8.\'a RLUu.t:Il:una lA) J fUl£lfl. ~evrilen :'IU] nn i'!;;~:ai.n leti I i~.f\ OkLillI'. ::reL BltllQllIh"l'a d3. :"'tJ. :-:yo:t C'tti, terC'ih et deri hald~ Tiirk<;:e de.ki birl!B.~ yi::.z hanedw lin, Anadolu inilill;a[ lJirketi biil ketiJill ~ 1ira, tii.cC:1r~n jbO!. Turk milletinj,o, \'elinimell Adjl C'J !ly, Hil-;met Ef! lan, lG;~la.m "\T.c:!J.Jnck r.atlyc:n wgC1' Os· r-eUi. ~irnil i: lfJO bindCJl. CaLIa SId.lU V.f: Sam.i A~liLl 300 Ure, lira tebcF.ru e.j'lemidordi .. N~hnH!dCfk tmn: ~d.lresiylc -lH • Etno.em Rii..<;:L.u, Fdl.znn N. Tekil, _Yl~ manh al1hb1TI ''I:!ob2.hlal' .IULYl"" lliif\r Vi' Ol): bi'lhl:l"CL" noooern 0ama.n.1h.Cl. MELI~"'1'1 2:::;0 ~r lifu""T'lanmu:l Iilll.!:kl..i:)'fll', liJI'bin Pu~t, R. Ciirdi, Zekr. Abbas SaI:Ihm,yo. .sahlb ?11.Il .Anl~".Ea., f'.a!. m, Al:i Hoc.::J..o{;"t..uun. 20-0 !,.i.fn, "!, I.:<:amln ha).-T., dcyip C:I),nyor. $;;rab J'ekoltesi topralrl;arllrolz:\ 1;01:l'::'\.lal't~rn:l· kfl.! 1'";).. F~I:lJ Dm,!:,~r, N:J.:mIi, b· k:m.lann '1:.!1 lirlL7.cl ~d".J.[le;.,;!.del'l Miit~le 940 yili F::iI1 np Mus Url.3..1t l'1! Zcki HanC'l.nm, SIll(l. I Elb'TtlC.ll bU' 11(i'tlC', uJl!UD k(·nilc:r, LlIaliliam Elc-mcn Rr;biliaiufr. n, 'l'UnaydJ.n tela ml k:J.mpanya.slllda ,aide edlli!1l rt· cia ,,,m~ fin. "I.'el'diklerlni bi!dirdu§w..miyoru;:, cc:b Ogu , ,Bnlnr, C. B;[l§Sfan, knJ o..r:1.} a lsl::mbul Yl"lolu ile \. Onun yeri..ne d;[J;1ia kolte 1.600.000 ' oQur. 1939 re~'&kl p,nr.l ann. gt;zl erir i ~~rak :mekLc. idi. AIUl yur.j.,\ gU:!: aike Ie! j go~. -;'l..'lum:i i~. S.!dmlak, .'\.g(lP, M. U k~..e -lim da buJ:J.kalksi ise 2.21 .000 id.i. Bu ;;tnil Gv...ti4rl flon:ra. ctr.:ll~ agildl ~ bir k " _bnd2J)· ·'·m Ie ~ir h~lcde bi m"il}'on Kilzlm. Multiddin. F thi. itill sa-bah, all~am lnO!< rd:oltesi:ad.cki no ;a l' !3a.~,.-t'mle:l-iil tal'lalar ,.f: bah de'f" 1a hll1l.Eo.:J. 69 lir[i., Telti n• 'IiiJ.'k s·· :r;id.i.nun pw' a) :J,f':lJIol·sa.-, clamliU'1.ll1 ibirJe:'jtirip Beden T _rbiresi rn.phk iizfunlc-riJ] hJ~taWd ..J.ll t da t.ern Naki SireI' 25, Ii Idena 11Ui.lli:.. Uza~lan gvriilEil .A..okar:J. ka· f!.elii.mI.:l.leklim veya I11cyha· lOOiitCCiis:it oju~lIDdandJr. Istanbul Bolgesi l'UnUa. ~~k .... 'eFart!.sah lib" I ,Id,meddle '\'&zifcsinilil kud • miijdeleNeD, b~ diyenJ: l' k.adar Fl'a.nSl::woa se- lelft'i ilk ue.WrlU yi.i, 1M Iira., Menilnde ~P3 k r i.l.b . goz]crimizi. n~ kadar k-eJldi!Oil'l[:, .:;:i}'dini I;li]or. Biz r~~hn.t U}'l1Ballkanilglndan; him '{ere -r de VillE. ,"a1:at hu U"ika ~U'bll Sl "e n~;istul1d'l!m ~c·kcrs(·. sagllnn:d:t, r:;vl~tl5".da 1;;a!dl yon.l';;:. l5.1.19U tarihll!laeu itrb:l;rcn Fr:1 r~ll.Ca. s liim I}e}'l'ek asiI:I: ev· U7.a}1P gidc.n bah~,r;,. oY_lece leri 114 ma, Emiru agda P L1nSinema d1lnyasmJn c )'iikTLirk mlllct.i lmdudi.fl.11nL b(!kl,i.tlge.mi.;:dc y"(.1'\i biL' [uthol ha'l'( ll;;i ~ub wuhiyetini kayih:ot - (' ker'" dLJI11r. KAlenl,' uzermdr beyl..i k.iJl:Dden lIe.hmed Oob;'l!l':1 fi.ek IB n'. th'a.rllin l J' n kc:1II"Brnanma, T,Jl'lr ('0hem kllI'S'll a~ll"l a], le. A§.9.g1" mi:Ij.~~', El ;wriyet meiMba)'l. De dalr;oJ nan 'l'tirk b~F'a;gJt. h ~ dt t\~ Vi!ru.i,gi 100 Iira.ya. iv IllCSU TUrl~iyc Cfunhw.ye-tlCU",!H~ b.,o::.I]kh~::!jyC'; g(trl.(!cr- d~ ya"tlh ,(Or ti I ail alan he _ l~u.r b :1~riLlli \'e selfumaley. ls.v ("D. ~~ DO lim. l't.rmi"'Z mc, i~in ::::cfcrbr.lT (lId. rUrk .... cs1:.arlal'.lll yul~:'il'lda ,!.'ru:ili t.\ .; l~i.hnLi 11C "~d ... m~drese ,sclitml nin 8Ol,I·S\lm;; .::lZl1lini tiC' t~d.1.r I i'dir. gi~61 ca.nlanriH'll", .. J~ tru, .l,;"eDC Iml.lrmu::: ]:C!ldi drihe l;[).da. llQl:;e spa!' sen"j:si- olulik ill'::: yah Dr;] bylIlYO!'~::JI. Ba1J.~. 'II) cn mndet'Jl i:t"wsBc-ypuan JHl.M.ba. halln u_ 1 ;ylc, ar li.k1c~'i,(lild 'kIm' ~I:'I ne nllll.JC!n:J.tbll teblig 01UlioUi'. bQnjur vc ,gIlVM'l do. 0 l::~a'!" yon nllll'l l hl'a jl1t..."1.SJ.·.Qllun kurulrTIll.103S lit'll.hk bir tebelrlih r C91n:v::rrll::.:::J )d{'llmc-Uo;,'"lll A ~ TUrk wd,nnd3-'!'1 olm:tk, yabnncl rre abet> OOdf:tti~ :i~ill dan ini{'l d~, cat1d('y~ G::lkU~l.au: de bu.J.~ ve l)u ~l iJ.13!l. OsihtiY.(lCJl'll k..1.rrrtla)"......:a.!~ k.:.'dJT B - (Itb tabsiJini ikm:d ~t- telirar ernl Ue t"'nddiid etm~- Zillll!Ul, ]11:wtta g~l"L'Cei"iIli:l. man Topba.,,<q lOt) 1:1 <'I, }.fl;!bm Ii ne $'~, :::.t llwr i..IJde EbQdj I$ef .. h".l'!l!'lnthLar" Ul..l~ ooJunm:J.l~.' yor, Faht ~18resiz. kuliLrunym'" B~t' t&'!."aft.n. Eli1 i.lk !,1lllet ~!C- ~PlC::c:IEI __ IiIIICI __ II!!II~ t'ui'.-~~r ... ae gcn~!.i~,[r.in tl~ C - Y ...sl .~ dell ~C-I "\'iIl: 4:1 . H iill.sa b' lie dc.1!ck 1'l a.file- '., lisi, Di ·arl.l Mllhaseh.at.. D11;12"[, I ( TO· 'A Halbll diJ:iH· VII!: zc'QkiIle I.l y~ 11 tar, fta j~ \'e Siun~r Banbl<ln , oITi.inde~i,;..;; llool"eh~rdetl MlJil'a J~1l yukrLrl rmna.mak. .In,g,a bil· .sclfu:ri,_ ii'adCSI bulunclya Tiirk erinm ~~b.l"lDlJ2.dall go.1 D - Bitili.'Ci kUmI:!' l.ig ma~M.Ye.n.i~cbir.c gi d1£!l a.sfa1l ;yol. I BVC()lIl esl_.o:-i A' f'lrayr Ibmaka;ral:, yeni hadar bu I;:qlj~i sclimJar kuilale,l se.'iinil'l. i,ilHk: mn birincl '.:ak!m1a.nncJa oynamJ~ ArT - <.Iva do~ru yol aht', Bll Biz n:.ba.hz.. Hu tid) anu.t bulilll." ",-e ha.kn futbolu let· mla.cak.. :10 I, nf'-ev(' (, d~l' uzamr bHir. b~k1em_, ~refi ~o!;r~l"'r' 1 L LI"l'\i.~ (lrr..uk. ml&r. iz? TUrk()"enin kalbi C. Y', f 1mb.utlyoT. Sa.:ollln .. Derflleri1 ~Y:W:l, • i1lJ !)"J!imi'-in k6"bl- r n Irad.lt' .. llize ~fi~m", y ()lJ ~ nl::! ;:t L':::. r, t..u'!HlmC11 {:11 TUr;.: :O>pOI'CUSUTlU!l dn Ml:'h·1 n".(\oa~1't~ binal:lrl:'t lJ~:::cr.Lrd~t.ir·' modcige Ll!a'lll '\'a.2.Lf~!;inin 2;mJ::mJ . ll}lc hir Lardt::l., Mcrk'::!-, Zir;u:t aeiwri~ti.r. I~ EH \'c 0 ",-n:mlJ Enn knisl'.. D'ildn.nbula goelm("'h: ~ill tf:' r ;:. r ct.r:lfta Eulhi.k \'~ Eytam ve &l(01h·'']'('' P,.2..Tikas.l .. SDl1r:l Serlerde blJ'un~n b '(uranin I l'( , gl'"" i, 1 ml t L10nii EIl::;tit.ij~u Y"" Z' raat _ek ".le~ yeni fesyone! [ulbgl lakU mann /III .:ll':!. i..t.niH~r: iOOf';i .. Reps! en az. Sf)O.Q lira "Jere 'ek. 'd i%~ Jl)<:uern )'a !l~r,_ Bell;:i BaP,aD::1'" I~ do edb~aldl ITe\,ki( (j I" Uef'. Bir ss g" 'ri.menin I:limdiiili i\11'!ft 1 h:.da. -:i.' 01:.. tI:, ~ Eldal") dl:"ikliT, BiJ.h;j,~ sOn gi.!!'le de Ill' raze. -dliye,'e ve:,,"di Hrlc YtT1i~C'hir ... Sa ki Y(,lIi lz lr -; emlekek s~f;lr yetiR, ~ l' bula gclmesi Ti'lC,'ztnl bah· l:Jil" A.nkl'l m rn' ny.a ""ll:ml~, Gtisolatl l~l.lmetl rllv~ntUa talo= u:rid!Ji:inw' ibtiyaclffiIz olnn de.v u ~mtL QurlilcC"eh bjr;~ he, I bmir - E>.'V(:li;j giin lzmirin J"i1m"~' :lk i};: eU mtzW;: toa.i.-Jarl yni§tirmelr, yav sC"t",. Dib: hcmbeY:-kz mermel'In..1 RUTi:\;JJ]::I'- TlOl AI.IIlQ.III)ru·tarartluntdif 8em.iIlcrir,d~ deyJola1'1PT" lerle VIrlJ, [>1nl pa:nld;l~b~"1711~mi::ilt 'flhrkri: !m,lun :;.;~LIi:Lsillola.ll 1]onra Cl1I l"I.l.iM1. tiM ~ \. I.! d\j\'e~,eri iyi lDiI' tia k6mlir bnllludug-n hnld.~ sat11 'etiru.i~.llf\ ) BPI1,.-IT:lJH\ ic::ine: l'l.H·,:m I!ClLl'te-h'll J'I-I l1IiJr.irn .ohm lI'1"(lCBI' el':Dl;!nlastlreh~ bE"Blemek ir;il'l 'b'Llg:li:n~tL.i lllBlttan ~ 1m sUsel fllrn. iunt'l] a. l'QCI III 5 'k:iJ;:i l.tJti· 1~l!gm~ hrl~7P.L1 Lllll'la.m. Ilk lliWll-, l'IOt k9ylilC".tmi~ \'aT,lY t'Wl,'. Bu t~ki1a'LIll. [ckllif ediJ:me.sini zaru- I "It fJ r ~'I!J u.nG a EJdJ:iye)'Cl':::: ev1;oedJ~ - 'I\ikdlr \ II'! i h,L ,I' 1IkIUlIl u~ll.. t irunln flltbultimuzr.: faydah r:l gi:i~c:n;Ur~;! t v l{f.llcti bu lI'nal!:· Gelio, 1:i!T" a~ Clluuk benuillf ~ fn· l~rdir. gitlclim. Anb!'''I'!.la~ ~ic [,~I'l.t: 'IJola.c.a.g. Ja II:Jr!klcn!!r.I1t:!";t, &if In b.t~ulii icin u tcdbirlcri HUl!Iinl' Rcmti o£lu t"lT'iT:::'tllli.zaHa. bullCl311 '17c lki ua "m ". Birind ligin ilt:ri go 1 n E' •. a1T1lJ,Citlr: giilcr, Rfu;t In oglu Be:kil' Cen· ra!"lh(~, Iu--yillr !bil" sed ,~'..ka -, ' ~ik , rcncrba.h~eo, GRl~l&S;]'1 \'Ilajletlu'in I:n,ill'c iJgH _gbl, E~reffia. da baJ- : Ali o~llJ tl'k dat~"1~T~~ WEJl l;l!Ila}~, i;iir8.)'. BCSC2;I\II>llor fa talum.D miiz::...id koyletinde Jlem (hl.~ Mull.L(;tfa T p) 'an, He.Uly cad- zUn u..h:.blhJl_gfI"lC llO,g-az ;; 1:11 1I;,m-II );n1nln l\l,n'ban J3ayrarru..nd.l.n rruzll.k 1;.oy· boga'H yel i!':tirmek Uy!~ gi,] iyor, ~~:Iiic:;i~_BICECCEJI'Jrare uc~inde b['l.kl[~l is1am ogit.l Ta.~ ~~8nn:J~I!lC!Ddan elde ewIc - z~re birN' kB}'1iI 10; ve helm de ~" .. • ~s:;mIiIIIi~:z::iiII3IIIIIEF.:~~~~~~ J,}(L]II, Cc.iflJl o.glu ~~'n'i'I Til..C;t~ban ArkaT.tl ... ~a:dul'l ve Bl.IkanJ[1·1 eck hal'aH~.U!l.M·~hn\edcige TUrk ~eri. n~ t1:"nl.lti b ::tyvan mill h ve .. r. Eu .F,;~dm.:la1m cljjkkfm \'e L'1ll !'Jl mode:m ANN [. E h IFh('l., lIJe::1hllr "pol'ell iU t1l!'".aJm.dll.nhcw~'{; ~!ye'!.i~tifm~s.i:~'ic muhitinc ornek tJ:cp{)~armd.!i 5000 de:tla.~ail 0(')1- bir Frnn.5lZ i..~jmi 'rurl~iyeyc ait 1, m~ tr=1ilif Nlij'uru~, ERiC ~ R -:Ejl~. ql m.ak lli:eI'"C'J tClilS, edilecek or· ltL1ms.k "u"cUyle IO.OOll bJo ki- ~ntib{.ll{l.rll:n ,U klsll. ~Umle Ee n{' Da\ .. tiydrn'in e azami tc;l'lI~!is gib,·l iz~h (: =t". nc-k kuylu, o.rnek <;Lrtliklc vc lo 1~ll.!lal'" kumiir stoku bullJJlcllJ1LU6UE, rdn ,.a ~s; b r edil.m~si 5UNtiyle tc-mi n. edil.;"Tiirldyenic ne "k.;;ld(lT bIll id (ll'1l€lr yetil1~iriC!ile!' ~k \'crimti gu gOpill.mi· !tw', HC'p:o-i de iIadl)larat .t;Jarl~ ca· it3.3J..1ftb!l TUrk sporcw;u. \'C:: bL"~~t1lm3.ru 2.or hllmleJerk iel'i al.Jndj,~tan c.cnra t'f'V -if edilne-tieell?r "~rec ~ \'e 'butUn zi:raUr1 dig-i ,., ~'i..i.k:~ldiginl a 1"nun - &7.ife3Ull .ilaya yclec->gi Fr nHJZ il I Sener-·n 'en :0.It ve- "i'~~\erttI I LCJlIkil6.tmu:ila. i. mi,":llerdir. mrJ- iliin Alll~3TII.YI ~i)rmek kf• mt.t1'la].;l{akht. fiw:', , Kerr(;roc MusWa og-hl f; ~1'ar ~ine .Prect'~ l)U U I Ii I!:k yet.isAliib. YIU'llun H(;r ye-riDde a:yni ,llnk:-l.!':::' It::..lesipj' CI!;I'J} LR, bU,:lU;1 (J~l"i'~n, kiJosu U; Lll'!'U:<'.fl ga:yt:: il;:h.i. YlI,pJIm:UlIi.'ll at'Z~1 etti· I tirme WE''y',mm !ill.l, i1~l;"i hlU11I~aatmru:>l ir.mn gclen ml" kilo pd- liin An}; 1'l"'.~'"'"::J. ~uylc bit· gi-jz, ~t I' glm.iz bu ma~lnl' i~in hta.n 1.111 :mime ThlU'Sff(!lt bircr a·nell nhl-tfllZ, f ... ! ikalarln b f!U '.I~ultularl. l'olii .2U 1~W'"Ll a sc. t.:1rn1: il ti.l~51'" kll'll,:"'ln f1U eI,'llhlal'll kuhddanspOl'Crnmmlll 011. aluJ.amr.il W-:O:U ,a, ca.1Ja.nil r ,
" mtJIll"
(J

meli,

I

---IZOOO--

l

06UZ

OZ
IIj, ..

.E~

"Ill

.w

"C

I

kulliL:lc im izin, basJlah I~I

UZ

..

ka

I

mm

ru::'

wm

YCgi·l

DOSES PETROV A
iC

sm'

I

============================~

Yu;rdda
..

-

-n-

9~r

!(omUrde ihtikar

I

I

'~apa lar

B

MAD

Ai

,r

I

v

bii···

.

deriz.
Bi.ihmi; Turan.h

I.,Fng

y~ mmla.h:r, gill l'iuyor. Jal'th. P...alid i;. l :::~rel" I!ldlyordu_ IF. d j'8.6"Dl'1.ll.'"da It I~!t<;u.\'l;en
fill) TR Lutllih

10 a.-mJj;

hale r:£tirdL

I i

~UeLL:m A.i roll ~,"dan
lnU:l:.i l;Qf'!.iSU 5,l,9U p ...~ gilni.i saat 10,30 da ba lJyn.c3b'I.J dan i~til!"al: ~le ((l; atkticrill S;J.· at ~,4Li ,1(: 1I.1lIua·a clJ 1t; un·

.lu,

eekt·.
I;r
h

Ralid.
fiak
1 In .

"£('.:1,

l~find

ka..'".l1:!.k ~ cnile • i \·!'1"miyo:-"
~il Illi:.tr.

yJ.pbiJnd"n I::I.L~ goz tin u.l[J(lc til'. lUll.I]3.l nli 1)1_!' program. ".c plan .1alill!i"ole '."r::' erinoer 'l'C zirnat l..I!. f;.e-kk"iille:ri jll seferbcl" edilel'eJ~ hay", IRl,lI ve yefA.llimesi i~. l~rjy!e 'bilh sa d~ zhlt boga

~-

HIl

CiIar'

[Ld.l"Q'~'e

l,-t'[lh1;i~

-

IJ:lTI1R(".:l1.

U t'.

-~"'f--

loa

Oytlll:!

),('1~Jt·.aelr.
]91

MttUn. pa"a

gin i) or du. B ,~~
~I, II'

b ll!C!

I

i!~ J :.

3 'I.

k o~runjlt! Sirt a~~'1

re

~ji:!li

'!'rUin,::l.Y

d~
TlJUI'f!.C,

lIrl'.tu

8.tl.ct:zru

Aj'lln.l.!.;;;'llia

A~lr:_1

~[8.. till: l'yllitl!P

Ll ;'lll.rt til" ,
',po

g1Ja, bl?s!:;omC' "e! :"mm hU..'lUBi bir ihti-I ti- 1 lk, lab den t~rti· t bit edll]oe-

CJ 11..

,,1,

!"ok

f. 1U!

"i"

Il

icn.

vc:.r

VakUnde
110'1'U1

1 h:titB-J'a

I .. l

::.r.

lIJ:-~\.d.'llJ

sut

tl'!n·

mW-lli;·~.MctmIJ1't'rl· ginl " IJ:lkkm11'UUI (.1 !1

r

1!~1I1"1<~ltlll!-"

eI

Tllr yeoi 'JIi }·{)1tu II !jA:-;lrt celt bir ~O~ ruzib ":' .tLl:~\I.1 11" yallcr mevcud ,dHlnJ.jnil. 1-;U;a ne 'l'iick milJ(,IlJ, JW Tlll'k hllkumet! bunlur; [il lmadi, .lIle\ ru

'!;II~'I
",1

ngiliz er t· lik alujorlar

y nanltlar 5 k il o m ei r e il er Ien i erl

e
o

I

Alman hay? f.Dlan ltal yada
t, , Iii_I ""),r"d"l A.IE~ g.flz>t.:IL.'.... Ll Mu.n~ havn Ianamnd buill an Ingiltoreye tevcih c-dil 'n hiir;'lImbnl
(G .., I,r

m
B~ nl',L' I

hu
TLirr1ti~eyj

lEi. till"lIft 1 ",eI ....,.Udfl) 'Eli ~ l:11r,,', 1 1"1;. ~allr <In} at S Dr w--:-c'lJlliisu el !! etmilj·1 nlll")·~)Hal'l.n<i da k>ir. uk nllhl.L< a. i<;:';Lbdh'I' kaydedilm isru', Eir UI..:" [ .. ve bUt Li n ltalya n knz.mr.'J I1JH'\'(Jlucivururda bulunsn f:llllarani gcn <l.lml.'jila1"dlr. ri .l;h' r, llHlmrllt'n ·ululml~lLr. DahF.r. :;:lElJ<.Llj ~£Irbirle rh.jlab"ciQ, P..: I!"lr!tu~n bl r I :me·<ll, bu 1IIlHIt1.iJial". bir Italynn Lien I1lQV· 1.iiorumull Marlt1h~m,'a yapllAll I :r:iic.emuvatfuluyr-tlc hi.i~~nh ethi.iCIJ_md!Ln ...ok Jrdl.l 9iddctlt (lld\l~l.I'"lll bildirtnektedu'. A.Itlmg mi lcrdir: Fl-I,~Rt lsu mshalli havu ,Juri Qat.aI'1'all'lnrm~ bnraj vantaj, bu lli~lgruel-u LUII\UlIl Ili<l!>.ii ~k ~iddeiLi otmustur, va.ziyeb dcgi~t.rm~tI1i,.l..ir, BambardilJ'1utn releT~miz.oskopolism siIllahm](', h.ld- rlcn hil' tanes], uOLu'lk II, Jng-L·I 'J' ar, Ka.rsaVlili1aIl ~gka Ii _.;;ih.ilr IH.tl.:ltJl"lnfin diismarun ]

uam I e gi • a-d
,"!
in(".l. yh

."l

I

I

eden It alyan 11.1 kuvva ;-eUennlll ltalyaya Jl)l.lJ.11~."iIIlden ve m i.i~j_ere t.ii~JTHll'la L!:a,/'I' Ahlitl1lr.de harbetmek iiurt:'"
1lalya;'101 gel'l!f.I Alman hava kuv v tl 'r.inucn bahaedlyorlar. BLl asker! Jfibirligi hakkmdn mutatea }'i1riikn gl-l7Aeler Ingjltereycyap.ItI.Htl ha"':i hileumIariua isurak edel1 1tfllY:1H Lay -

l~til'ak

'.ahll .... j·apllIrl{cn e Rom'~ B:lrrli:-.dH t\.11.Ul'lml!-fl.l \'-e' 1L~;r ne pahasma Q1UI"&I ulsun mukavem l '""tm!<i kin ~ml.r' I"alt,t
urdunun

rlair

';I ,\ UI Wl:1J. hVJ L rMMJn:kr

bulunnugun
]Tli?'1:lLrl(~l1r,

Ankara.,. 3 (Ifli!;LI~i I
m Ie vergil;in,.
....11)

ek hi.~,:iha

,'""rro u~ti ...,

I

H~'I i!:i'. IIIillA.·i'illlliill I g~'liIJ!'{H

!Il.1a!li. 'lUli

lIaZ3Ttesi gi1nkil mUla" rat ruxnnmesiee al]nmt~lJr, E.-;'kl 'VeFf,,-inin 27 mel maddf.'"!;ii ba.kJclr-ITl a got '>oergi usu!jj lathiki kabul ed.lmemia, muh .

uru

lllgiliT. yakm =lark ,re B~III!IWIHr tieuret OIrhgl rersi Lord GI~meOJmt::t' LI rllk 'I"(! j'apai;t Lh. meat blrhgiht: mura aatla 51 bin ba.lya rm] arindu Llftll alJle.aguLi bildlfIDJijtJI'" 1n~ill7.le-.r il.lat.:aklarl 111 llarm cinst \', f,:,VSH.r1l1a gOM:' 'I·~ t'e I ri fiyal _ larl go!':tf!r'~n oir 11 t lie yaprru~lal'dll'. lngthzlertn teklif dll;i fiyaUIj,T lJur,'iinH:ii lhracat fi· Yf!.1.1M1nm~ok ~illJLUDda olriugu u;;in llJ ~ .o.!jJlda t""r('rl rl LId uynndllml!jLJr, YIJIIi'mhI II" 115 - lOO arnsindudtr, Hi.dblJkl l!;"er.. '!toe l~.".i"rp.ye lollJ lrun.l~a kndHr m.a1 Sill. Wm Iiktadir; kabul en r f teU:ik4!! b~anll.~tJr tngihzlerdf'J\ Uf}y. PIY.1.5lLSi iuerill1.o J1 1\.11 3.9 m.a.Ua· ra 1I11Jk. bd "...ula,'a.k: tiflikllM' de dlmya plyasaJlt ti;.o:l;ll'inden "~rilccektir. Satrlarak ulan I!UI marlaI'lin bedl2'lll!ll roemleketimi7..i1e pe. ~m 'I'ilrk 1iI'".t81 ",IA rak (Jrll~ecek:hr. lekliflermi !lio!r birJige ~ol'cli!:rdi~i hie mektuprli'l Almanyalnn nUfuz'LI altm· (13, bu]onan baa] mcr"lol'hllefe tiftik gi.inderen taarleroen m3I

_--

u "y

ka.do.l

Yun,ul ha tL.'l. L llI.ii., mute -

ihsas bll ~ etruemJ<,le'rdlL'. lngil1.z p,)jlhk,!ll'mlll bu ha1i", '- _ Imj iI,"C !l.t;.Ik Vasfl
!rI

II rzusunu

l'lir: dku 1] mniyesiniu In· glll,~ ye k.u;;1 hiumel 're {'m· III\.~ lUi i~ eye ~k yardnn etrnl"ti.-. Mr. tl1U1 ·hill·1II1 I~:lrti~ emiJ gtbi. g 1m kte ulan lyi ~iln1ern~ DU d lull: 1t'i.irl)"anm I kbn I i yr biillin 1,ur millet "nil 1~'eL;,

'!'i~

adduJ daJg~1 tlll.lil'l.(l· hUcum l!t.mi~leI"-dir, YUlHLnlILa.r. :jimal ee!'Hlhl ril1rllll! mahirs ne bir ,maJ1I;!~Fl1I ile 1.a.zyiki azaJ1.ma~ 'MJ:I,'aHak u1madan eVl'el, ~d· d@Ui rul.lb.are'~eleT H.·rme'k mecbur,iy~tindc kl.im~lar ye biiyi.i.k k ytplar Jr.a}'de~loer<tir. SWln gUnJer :z.arfmda llalyan bu nit~f"kezi oolged biiyii.k a.ali~Tettc: Dulumnujlar vc: YI.I-

-uz..

Iunkers. -~'1.n metreden :I.tCll 3f'lnm, t[l~ihl bom • 1J:-t...-t:11 m an t:J.~ ·yar.."!;i fI i11 ;~ r kll . .Illd.':tki top !lLl ::.!.c."jC' 0::\ fib vermis.
ra:a:;Uaml:;Ur s(]c.a tiLk::r'!1t111 L."j·~·a dU::lan. ..::~k'l1:'arak H: zLk.:mk Y:>l-Mmk )·olurm de,·al11l ·tUgI .::Ol"lilmi.i~tiil·, Brcmt.'!Il'e ya£lLlan bi.iyuk hii cumda c:sa.s hed Ap.n, n~r tlirJil
rn!."[l2 f'I.. 'si.nifl,

bll'

Juuken:.

t.lr ';1rC!<I~C

yarecilerine Keserhngm
kar ler, lisaaa

kaTE/I Fclcl maresal
kUlland*1 5Ilayu'li~lirak l"tmckt'l1!dir

·1

,'e

AIII'l;rnltlJ'}'a~ e-cihm A.kde· rlo¥.de dodi·7iirken 1talyan oIol1,.l<:11 t.ayy~~l rOllgell bh gTUIUl Mlin!;l .sahill~ril1de It;abrn}.; ~im.ll D~nizl 11 \'8. harblnde a ltalya.y!

I

harb

gemisi ve bith8..;.!· delli" i,l'l~ edllmekt.e oldugl1 d~niz in~at 1.ugihlilT1, DeuaJtllilrln ts~'hE.'V!lclllum Oil ta!>fiye<h"l'1~ leri. dl,!:lniryolu miinak.ll.Jii.tl, Ji. man.laa ~iV<1ruld,hlki de-polar, farri kaJar ve ditcr ml.lht~lif e:ndiis-I ri. J'loktal1Jl,rl l~kiJ etml§'i:"it', Piloltanfli bazi!url, bir G€briider Nieoon ;unido.", pirinl" [ab"r.ikfL'ilnl b ~tan b:l~a 0 dcfo!ceo .-ldrl~t1(" r:ITI 'blr Imide rnii.· $ahede etmi:;:If!:NlI r 'ki ~8gen enka2 haline gelmi.';! ~J II btl daha fa:.zkI brib etmcgi Iii· 21.lmsuz teLak k i ~yl~m~]erdir, Bu fa1:niku.ya taar,ruz. eoyli,lr'€[1 p"ilotJar.bllrada ~ekb', bu.yi.ili yangm ~I[;!ardlk.larllll V~ Iliha -[

tcnl>lIl etme ..i tl1ll i~birliiili.ill ,\: karlor mo.nidllr oldu~unu goo _. tel"ml)'C kilfic:1ir.
Loll Lira. 3 (a.... 1 HliI·a mall. filk-rille go ..e Alman tayy:a:rell'l"inin tt./l]~'lmlH.rm mane\'lyatJlIl ylilts.eLtm!;!].r H'ilL !','"e~ditr~ asib(~I· drr, BQyle bir!': ye hedcf oJm,lk I

8f1oo,,'1 'e t'efl.1.hJ 1f~mpek b~yilk bu' ctkJll(Tli d.i }luu: obtCIIgwd~

bLZlll'l lit: hie! - ·~l,Jhem.iLy"ktm'. Tun.:: - fng:ill7 d tJu1£ hi. ~l.an tam..1J1H~ I mijtl leimeillaaLl~' Uzet til u;.tinad 'l:l ·1ton b ira

ta.kib" i g-ayelerin temit.lIti \'e . iiks.t!kligi n(' bll ka.t daba tal ~;'·f IIHJi~ buJ~JnuYQr. ZUUI bit de.n~l t.a.f1blye h;irl TIi['k
- Ingtil? mftJ.ia.a~ntli "Y ra.bileeel( tiliHihuahm. ta.",<L"I-VIlT deml '~,l.c.gilteL~ h':r

!laJ:l W::tl'i g ;::ri ~ck.ulme£-,e mecbllU' et:lcbilmek "c ¥uuau !lag cena, • hill) S kum.bi lrmab i.izerinde dun:imatJilmek iG~11slddeUi hu· rumla1" yapm.ltlia:rdll', Karln-rln enmesi Uzerlllc dag. taman Skumbi V~ De'l'ell vadile· rin~ bU:\o'uk mlktarda su inmek· te "'e iki tarafm arkala.rmda bir ("vk koprtintill bu !:lulut' ylizuncJ.ett barob olliJa.3l di(13)'lsiylc ber

en

lki

OrdlUl.illl

lIa.kllyah

col-!:

gU'i"

2am."l1'
\'~ SLLlh

Yak.! ~

de-mO~L

ide:! " I e hti.lm.~t ~(locn mLllleIjk b, m pt obmk Tur I 't!'.:i haDt ,,1 c:lkur. Bu) uk gi. liz rJl!JJJl • rasisi.n.in Ya.lwt!J.Q,T l
U}I erruz(' dti~e'Il ClJ.L--;;malatth Turk DlI.1let:..ine dann ~ in iU..a.he r 'l ,. ere~E'n .d dJ.m ~ Jllimz: rngiliz mHkUne ~'e InRI-

A

t.and.aki in.~liz n:&va kU'l.'VeUeri uml nii ,kanil"i~i<hll1d: [I bildiril~ti ..: ll]~jlii: bvmbl.Jrt.1I.m:m 1ay,:- relerJ dUn ArnaVl1ULlktaki. E1bsam r:ok bliyiik bir mll\'affo.Ju yetle!' bombardlmall etmiijl r • ijir. Yilll;=>~k infi';;"].;: kl1w- t1i

bulunmakta.dlr. Yyua.n.i5Jm.nda..ki Im\":J, b.(l.Mkii.i!J UlHl, J ~ D..a. I Yun.arus·
lelJmLf'

3.!5la hiJ~ IF Sl"}, d.('gild ir. SiY8.5l baklbl.Uall bu hadi!>e i\llJ.~"iolilliYl Hillen!- daha ziyH.O tab.i k]lar;:~k mahivett :-clir. HllVa ,varolJllllll, til:; olma1.:!'ia 1]IJ~ yi iktidar mCl'kiinde iilt.m.ak j'c,il1 askeri Y:IlLrolll'lln lakib et· mesi ~la Lmkar\~lz tlt'gildir.
ISIil

y(!t

bil.tilil bu l'flrlgl 11I rm

a7~am bir tek at.:.~ b alm.J!j oldLJiunu bildirJRi~lerdir. Pl~otlar bu y: n~lm, don rl~en HoI lamb budUdunlJ a!ltl klan hald~ g"('no giirm<!'kt, dpya_m -=tmi!'l -

""in..

mll

.

I

lerdil-.

RijJ'l:ok

Hz ole\'l~t adan"Lb,lna yeni S~J!lC~'I L brik cderK'!{1 mu~terek ideaJlerimizin niliai g:df'b€"Si hak klmlaki Mr.&llma.;i ulIDdimizi hi .. k('n~ da.ba izha '

~'IN

- eclisin d·wnk'·
'IDplanl51
. B,,'Iii tiH-IIf, 'I '''Ic'd"

I

bon.lhabr~ Y:tI"glil bomba1a.Jt1 kull:a.ml1l".lJ:ij .'01; 'Illl ]ootnbalar ljieh· rin mefk~oo:ine dti.~m~tijr. 0«; biiyi.ik ya.IDg'llI ';Lkml:jllr, Selll·in mer- ~i[Jde bii.yu.k Iblr bi naya wallet bydedilmi, ve bi· tt fUn ,[Lelll r I"ind~ kaldDg. gOri.ilmii!;ltiir • Bi.iti.irll t,aYYa.llelerl.miz bll bombardlll'l:UI.ndall snJilinen dOrunilijh:rdir·. Adriyati&.. rllpllMJ jlldnci akm L-ondra, 3 h ..~,1 ~ mg;i1iz
malbu:J..b, " Jh lya.n

nil, dokJara \'c bimdara de-fa ylill::~ek inf:iJak kuclreti~d'" ~oIDb~!a.r i!;iflb!:'t C'tmi~ "'.... 'QuI te"-gli hla.rd!an ikj@ iizenflc biD • ler-oo ya.nglJ!l bmnbJ'Ull di.l:!'jti1kten st'lnra butiill bu sall&. I) del'ecf' !liddetH v~ I'.t d~recf1' pad&.k bir .ale" neryasl naJine gelmi:<;;lir Iii bu al~Vlel'in h;illde yUk ek infihik bomba.lann.ln p lamalar m~ahedc Ltdlll'memisti~-.

dcni;l:; in$aat

t Zgii.hl' birt':ok

I

kac UIiU n..
Lad, b, mcr'j

iii;wv'u
gi.irm

mad 'n lU i.ik, tanf .'JI1-

gemlSlDUL

Adri!o';rnk

ell.: mu\'akka m;lhlyette d~8lklI.kler yapll.mllsl ,·co yabanCl Tll m 1 e k I ~ 1· 1 e mu,'akkal ti aret an IIU-: aSI it k d i t \. e lie ari :'lJflliu<r)nllu .l.kd~ne: ya· na ll1Iya.rt de\'leUI-!oI' mu\arida. hila kur[f! t.Qdbid f" jttm<t.<:] huEm l.nlnJa hti){umet..t: :;a.I:iah~}'e~

den.i;.:indl" m.' surelle batlrJldag! l'I.11kklnda. mruu.mal !;'ermektedLr. Daily Herald didiniz. YOlO ki: Taarruz, Arna"lIUuk ve Yu. lI'wUlJihl1!.!' & kihn'Ul!' re ilerJNIiIPll'
gOSIRV hudy,Jlaflnln lJl.rle~~Ci .D.oktada \'uku bulmufilut'. Bunu

Yiiltin malik oldlug-I,.I en klym~Lli ~yhmn mi.lLlafa<!.Sl i.~HI biz] Sfi'~ligindelli. dolaYI da ALiaha !1i~kr,edel il1'l , HelJi.nf~ lmenimLe berabt'r yam u:ml'l'Iin Yunan[B1:~rn.m.lz l'tlll muz~fr~rlyel ~til"ml'siru ordum~!11 muzaf ~r, 1I"(Lilletirni, '1m mesucil. olmasHu I:.em~nni t[!.

1:.alyalt .kul'l't1erill!U 2. binden I 11k fliitum e.s· ~lnda at llan d~n bazllarl ~h ..imi7.rll".ki alit.k • val.anl.aIrLftrla k i ka ynakla nnm az.la oldutu son gl!.lnl~rtle l:t11bornb.alar drug-a kn-anla rlhtlma l;bll'lara mill· 'list ederek ser'.z&ruri olarait zaylflamaJi!a demin edllmr:ikt.e ir, bagb be!;i kruv8.ZQ;rUn buJundug-u be:it dO""izle miihim DlIIiLa.rd.a Mektll". Alman )'8rdtmt t~sirii BarlJill miid.o.llI.::Ji c. Willi .. :Nlhaya dti.§.ruu!jtiJr. Deniz taytiitiin almak isLer1IJderini bildir. olabllmek i ·ill coli- biiyilk mlk· LO.lld.r , 3 I a a., R 101 eriD. t yu.relerine. rnallsu!; hanprl t:imi:!;'lecdll-, FraJ1SlZ arm tek1il1 Bardiya onirirld("-ki hU!lu!>i mIL - "8J"m~a blf harb geDllSmE!' Js:l~'a.slll [Jimasl icab d r. Alman ,. tUlbiri bihliriyar. 1 bet etmi~tLr. Jl<ftiteatlLhd mrihi.k.l t~dkik ed.llmekledlT. ha\';.r t J;J.kil-litJllll'l kurJretille rag1tal.'r'll!1J ya:r~nlu~ m:nlz:J.-1 lurclaJ1 30nTa doCJ:}j;;: tayYUr"ITrarnv.J.'~ ., ;:t'S ara ugramen, 1ti;lly,..d1t buttiDI mllaYl.DI za:-a:ill "'~ BB.l'dJ.,'.a cirri fmihlii h:L1"I""fLrlii:r1 yaIlJIHLYa. ba.~l.aID.li} Ian arab ca h.i.zm-~ll~riyle dig-cr bir kl.H'Vetii Lag-in;::; ileri k oil l'lf'l t.o r,dll1diln - . _... • LH"lJ'I: "a. tt Ina l~ 1t"D.''''~k''' 1.€~kilittIJl idamesi ;ft11(!Rki: bir YlfcI- I veni su-l f rdln.m.;.L'i. Hluha;;,a - tIro lkinl:"i akrnd .. ociimriik da]g'l ~I]WtHI l'anOTHI sebebi le~ki[ edebilh· . TaJlnn le~3r~fli g-osterc.rl 1Jeli~ bir \omunilla lam isab"'etler kayded.il mekte ohm ~l'. saYlh lr\lnH 0111" f3]' K 7.:1 ibll Se\'klya t Hiller kin deh.ldll" B rdiva W!':l mti mi~ u.btllna. b!l.gl1 harb t:e• 368 lOIl)"oh ~'uk ':1m!:.. 51 cur 1";!1.!l ler lbllbnm ~f niliJU. fh":h - milf'l"inde oLdl.lgu t:ltlmiv dil D \'~ tramva!o' hafLf'e h:tsara LIb dRil"n3 bie kabu!>: . e~ 7tl elmUj: 0yanln ti~ki7.. kilami:"lI'e k:J.dar- :}ib " ),1lIIg-tnln I;lkurrl "!: ii~ infira~~~['. ArabacJ{ian ~u dikIan l"ki cebbcdl' h;:lrbe uogru malind. sar.hilde bir nnl.i;ta IllI1 Hik vlIkUJ buldug-u giinil. k{1l5IZh;~ OhlJI!:lll tazmHlat ... ilk adlmdlr. Va.di _ Rahi~den B,udl), In I mil.~ti.ir. lki buyiik rno ore lJnnn~Or. I\.ayda hir}'lk ulan bit, ,·::r.J.ua.- altJkilometr k .. dac" 4.!enllhllnda lM~l'l ,·Ftki olml.l.lj \'e hu~ ..ardjl" j l.I 0' 1'1" Sllhild~ bir LlOkta OJ<1[1 Uil AJmanY1'LlIllfL Yunani!ltanla k··:,ilf duroall taba"asl yiiJ;;;sv.-1 ·1 b • d. M.atrede kadar uzarum ~erll~ mi:jlir, t;1~s.n y~t1gllll~l l{)O l~i-lrekoU 5i harb hali!'ld~ nlmadJg. '\'~

Almanya.mn It.tt.l .....aya dimll'lln mush t k:1.'r'meti nlf:' 0lursa 01s1l11l Almanlann kNldt

ya:r·r
I

di:,ali I;limorh (: rtI· deLer tH. i] ed.ilmektedil·. ohm h~ ... mW:i il~ I u IluinUliacak le:rakki sa[halan ne:ti"'l:'.lt:me bag Taigrafli;)l'i",a 1, 0 ncn*rna i~arel cdil.!iJ1 klt;:(ljr, i,ilreUar Fakal 1 ""ali: bur biilgc{le hir .keoAlIKllrJt, 3 rHU~IL ... i - Mii,sj ~if har·du{ i . mn.hi.yetiDdI~ . 1)ilt.: l:attliYl;t cil~re{"..I(,l'i ~usLeril~1lI a. olsa bu h!lrekeL 'mllnasnra :LltLnI;:ll[ lie !iiifreil telgrn!hmn uleridOl blJ1L1nUIl hman.n k.:tn;!L yaruial1e k e1iJ.e SmU:1lu::l bilcl.i mllik ~[lk, hi..it-nril_ 11.tlZI~htJrnftiyt lcml::' ol(hl'~IInU I (Ide. erl.:r, ii;r.~I"f" h~1 'i'e st:"f.:rrle ! es.mi BIUU 1:1~':L Jl'I ~i.dll <1.1;,;11110 r a.;.;~l m'tkamlarca kOJ'lJlf'A.k is:a_r tler-e kal(rl !1 '8 kilomclLC' lenrdlg,. :.'.I,J talmI ...nanlc t '].:, 'i.'I smi.·tir. Imdal \ ardigl8l tahmin dtire ,~k fi!:bebl r '~d.['d'ir Ba mil (,La hattmda agll' tnpitu'ln h,nla 'l" Tvkyfl, 3. (a,8..) Mah~ 1 "e£illde- 'buli.rnklll I'Jlltrlilo1yOl!. yu.~'alarl 91h;.ilesile: lanll:lara 1\:3.1": I r;:111kay~k kLl\"Ye1[ll'ri CIHlUbll h. D1<1eklcl"dt1n miite~ekkll bJr h.· ~Hrkide Qan.si eyaletinde bir le b1.l1unnlaSJ ml.lht~melgir. taarTllZa tef.:'ebblis ~Lmi;tir, Bu Ba.n:hyamn blr <;ow dcfl1 18 - tall I !lIz Japorll klh.larl tnf'ii ,;-111-'1 dg.n4ru1'l8SI \'L; l1al,'a, kl.l.v • flm:lnn tardedi.lI£lllitir. v~tleJ'i h.l";i fmda t! bom b.:uxhmJ.11 "!!!!!!!!!!!!!'"'!!'!!!~~~~~"""!!!!!!l~1 edildiSi natlrlatllmltktr-.dlr. Muhasars altmdl>! bulun· n j. nmdJa bulumm gemilere f,liddeLle

UJLI ra 3 I ',I - A ~'I(,;lL'1- ge 'meyen hiikrlluj, R,qtik JIB kitalerrrun Bru"di}' mudaf kundura k~bl. i~k('p.. he kag-.· stru ylinllkl:J.r"1 hl'fkl~TI1Iiil Kahi • Tedl'ki lngtli'l umurul kaml"g:"':" - dJ, 'ra;p;i ve ba2kiil vllp:m smai .. iiesseseler V(,' IJ<ifu· n lfi bin,", 1Un1[1 lcbhg-mdt' vei-ilen habcrin ~atsilall bu u..klilU,makadar Lonkadai ...Ian ycrl 'r,l~ bulunup draya gelmemi!}ti1!'. Maarn.'1fitu' muhs rrik kuvveu bulunmwan BHrtnV!t iH1H:klnri(l eldR! If I ...cm~ \'II- ~ri ~~Y1SI nnu 6~~.neyen. hetlmwnD n1l1.lumElila gore nu ha-I 'ber.m biiyii.k mllf y:H..!3da bir l..:!.;;L.r- y;:t.ll;i ...nelerci, i.~tc~Lik!tn takdlrde l!L:..li}'c V&1kitleti I[ijturii vergiye rlliHiD mill]).c-~!,Ini alm.,U;1 m.uhl:.emcldir. bagllir dl;:mekt.edir, \'t" iger mad Tanrrll7..un Y,ll1 ,.tm k I'

rik kuev ti ild be~;grri ve 1;':;1 s YLSI IInti~:;!es ihi ile 10 u

Maam

'1 fih

hi Ilk:

lngi E7. t:r III 1

Dife:r taraldan

Lord Gloneoa-

I

aln.mlyaea~m rni~tir. i:Ju kara

v

"'.... r

iot;'m -

bw kaTa lisle l'.rh.J:];]_1.;: lUOCburiyctjnde k lac"a- ru bildir ~ mii!f.d~ ibril(':OI.l i!'jler:ile u~ 'rol"k D! m 3....... ·lI.rr 7.J tal;; ir l't mlie-..-.sese i;imJeri {J!du~ Ogre'lli[mi~tir.

j

liAtedc ~hri

m.

IleT-I'

--'01:--

11

M~"!lra zeytinyagl giinderilldi
Dun M.L:ura. bir JM:Llti Zf_ in y;;gl sond~rilml tlr. Se-rbesl dg,. .. izle mtlamete · "'Qr~n bu rag-tu (l~er fiyallarla 3atl1J:11I~tlr _

Bir (""in taarruzu

Bundan

ba

].;:::1.

mubtelli

Mrnt.

it'ketler-e 2q'I bin li~!) klymetin. de mal sni.llml~l ..r .

Fransular
Fran!>l:t

fUtOn isliyor
i itti.in

akln la.pmJ!ilardtr

mi.le5..~lenD-

r.

"'It

1"ID.~laJ{loL'l~iliginj muhaf~1.\ el~ rne-kte cull.!!.mllugu.dur, Byft'd. hi[Ul~!'I Jl8o=ari olarak Alman PIloUal"! ArMvutluk htJI'"'ilinde i~!.ink t:ll1llJ,'eceklerdil ROllla. biidirlvol';
rt •

Afl-I

"fi-

B

seneki

;n cif

E

bir mudafaa
"i~

.siste-mi

mI;1Y?,.LlU

lJ.JI-

3 I a.::L.

-

D. N. H.

aid k<lnl.ln Jiyihala· nlllJl Tu.r:kiy~. il1gl1tere .ur;;L.~1 I d.a. '2 bU·lDcikanL.lnUn l' 11 da ~~l' ,111 11 tlJdly anla~maJ>]n n t."I:Kl1 I (: ;,-Ut kUf)lIn liiyJ.h.USJnlJ1 birmel rnl.JZ.ll.Jaer'lenni yapmtS •
Vor.;l'lmCSlllf;!' III
_I ____

mLitea'klb In~liz gemil ....i All. Ionya u:!:erin'''' yiizl 'rt.-e too a. iLrb~mda mel'!nHer RL"'JlI!5t.Jr. l'UDnli ~i t...brgi Alina, 1 (a.a ,1 - ,[e ~ik.m.UJ. tic' ; Alina ~jan~H bildirjjlor:
Yumm danhgl
,lrdll.larL

ballKUDlll.n. iJkanUll

a.k~

tar81rndan 3] D~.rediler'l 156

h8.I~·iln mnlO1l4l.1, bil· kU.lm t. .Londrll., 3 ~a.~,.l- l.u.ncll-;~I'l!lI, AlmAfI layyare km'''etlenni'f] talJaya gtindeillmesi rn'est'lesini .salahlyeUar IU;k 'rl mahflller-l1']d!l' mUfD!l5al !:Iir- ~(!klid(' t.;"tk'jk .... " bildiri!dJGfue gOT. !;;e:nubi Arn8.h!ff>ir elmf'ktedlr. E!llis.en, ltal~'lJtluk mllJ'!;akR~Hld.ti 'Y'llnanllj'all h<r.'i!l! klll\''I'"eUer.i g-cnel ku!' . rnay rf'i.si gl·n "'a I Pr[calo d 11. I~r Bence lrwul.g'I';'U I;{'<;e.iI"e:k b~~ nl!>j;ret'ligi bir emri \'{'\'uuide- bu k,lo1'llf'tre kadu 11eraC-m.l~lerdH·, hU8uS'Un pfi mm':'o'ellrll l!-iare-t c-t YLIIIlLfl.WIirbu ha.rekN SfHlsmmj!!=:tir. ~ll1dl!l. cidd n biliyilk bir mehli.r t '~;.o:fi'tE'r bl' \'!Osll~ ill' mib. l gil ·Lermi,lerdll·. «;iinkii . 2 tor, "t:l!" de:l'lell r i ra"lndliki tf'g,a.
20 HUtruYQZ "e .;00 (!;HiI' IIlmJ!}· huwr. Bu il rl h rf:llet mun'.af· nudi.i

dalaa hnUa.rim ihhva l'yh·m .. k, ledir.Her kar-akol :'10 ~ -I.} kl1dilr ask r t.a.1!'"d.fll'ldall mi.ida.r:>:t
edilir\'4'" mii.~a\'ir klll'ak:ola diken

-t'Iltdug.lI1u g-(\ste-rmektedll" Bu sistclll k~T:ldD. altt kilometre deriniigl" ,'anrn bir Y::ll'lm [airt' 1 er!olim .n k tjit. 'f:! krib 1ft kirk k'ir.H.koll:l it:ll:.i"D. Nt'!! bill dlli- ~e"re dahilinde dlge:r mti -

lometJ-oe
tiL

uzakl:an
~(jm.l!II:ilt"

,;!ikiilebHmif,l 8alot.ii 'ayakiir

-I
1

Ball

vel'liden Illiite-addid ho,\'01 :lkl LIn yapll.nu~lD.r. I 2 Ik:auanmlsa· ni gece&i Dombanllmanlall mllte:::t.lub ma12eme dlltpol nFld~ \'p I b;nRllltrd~ biiyiik yangmla '1kml~Ur Oun bHijka. hiiir.uml1lr' r1!11 8~ f)llm.l~lbr. B:iJhassa ,!,lcluill gal • lolnde tophi hlllJe bulu.na.n flakI i:v~ \'aillt:llJ I'lI"l. iIe 1!!.o;;kl'ri 'ka. r~ r ::;-iihlilr-a hiicum ~lilrni~ '\P" born'tl[],rLi I mlHI netk,.,lprmin \1I:;::'nl i fotoWaflarla lesbil l' t rit e-

m~rbuttur. lIiid..fll-ll Urtf,l,tbn.m bi]yilk bi£' kl!'<rm biJtYIJn('It be~ metre ~e!li~li~ll,j ~ VI"" i.i~ tnl."tre derlnligi.nde tank h~
7,Slldafl k&7.llm -diU r. i '~":rl"'imi t(""'1i~ ''II h.o.lyada bir mahal 3 ~a,;}, I ntaly n ordwarI Urnum~ l{ar.lrgiihu'liFl 210 nuolofdh tel:Jli~i: Bing zi hUQu,ju mmlal(asmda hl~~'-I KLI\'VeUf'r1mi:;:. ii~mnJll[l1

Ii t~lIerle

Ir:i incir re•d Im1tesi 2;',1'1-00, hurda incU' Ii 12.000 londu.r. lrlcir mMsuliimin l·i.izde k1rkilll tarim sa~ kOOF-ratn eri bi In u.1Ull!'j1lr. O. I d' B zwn piyasasl da: harnret 1 If'. IJ !> 'ncki rl?kQJt~ 25 bin on ta.b.m:i.B .!iliI1Ili!'ktedir. Eg lIDlgesindoi:l lj.i.fi1diye k"dar btl d~t'eC(: ru.:: r~
.koHe gorilllrn '!fftistir. G~ell se-uedelJ 14 b in lOll ~Hld:lr .i:Ot®y: k. l'Mll}tL ~il1'1{liyt' k, dal'" urum· lottrd'e'R ikJ. p.lrtlde 2iJ bLn l:oIl j]. zlJm' ~t .. mJ. t..... d

!.m:tir

_

BI.l lieil

dilmi~t1r.
ItUIVt-!l1

nUJJlarall

nlt1n enn dU!;I1I'I. na h
],3 a.~lr
Ih.lg~f1{l

I ebaruz

t:tlltmekte
>["

,'I;'

giin dal)1.

Peyn~r f~yaUarl

(i(,Demli MoiItta,," ...~ In~ BatlJ~ milHh ... .nl lc-sblt ettJlrteo n Atina,3 fa.a,) tG,'~jkm~. !:"JI r:l Wpd:Ul Ve J""ll l"JJdLln", r.."yn nC'ller fiyatLan :i;(; g\.tl C'n~k tU'J; fliyasa~;a. ~11Ulr-ma.ktall \,:t!l<m. Atin[;l. ajaruI biJdifiY(lr: 11JI l-t;rJu·. ilDtall:a 'T'icare-f fiiB~Te:kjl Mr<ta.k5::!!'I, }'1!bf!.!j1 goL!du Ihit! bu ,J'nm:iltfP t blig.t to b u Iu n r.u:'a.k t'a.z.iy ·lIn 1) I ' (;f' ",anSl Atrll8. :radYrnlu ile YI.Ian IDllleiml::' hiUibr:'tl ~';da.ki ,J" I It dr·\ linu ha.hnd lV111i J r}.. mp<iajl n ..~r ...li'li!}lIr. t IIm!),.l ~. nU1J1J hiihirnlcrlfle: ~or h 11:1 rl.l n' • 'f'OoI~p T I J Y_ .1, [11 1<'I(J \a:I'.YL't'1 dHeJ I Dr c • m d flY Oada sallS·c ll'7:cr.li r; '. gil ~ 1111 hrmi"tir, )i~, r l;LI,ifan 1m1:1 !'Ie yp dCI (Jlillie' J"I 1l ~), ~rHl hl!- ml 'e!lr'l lH~ 'rlir Ht<...~hl.l mIn bi~r b{oY'lJI I~mr' JI. J mJlHI\'OntJ. bildil ll"'r] ir in df' htl 1"P ) ..... bllZhruu'lerl; r· j, r il7.Ihm .Llt. P.ll ILl"etl ~I rlnuzd k1 nlll in" r~ ,(, kim) r, 1 g. kontr~1 j" hit, 'kttr.

Son gullierde '1ehnmi;>;, e hi _ l".inam edilmi!}tlr. Bunlal'lll 11._ s(.-dd n J) yntr rJairhgmm sebeb· r-.L<;mda. 8 top ~'iLP"Jn', dUljma,nln leri bak.klTlda uahat almalc LILer fJe)'nil' i~i1e ugr:tt;ill.J1 tacirl r 'lrll tank La,nrruzlIl tardcdi.lmlfJ. IT. 'ir t:mk igtinam euiJm~tjr. d· n MI taka Tlc-ar!:\ lmdLJl1 ·1gUll\:. rlrive1. Cdilml!ilt'rWl", 3 'ilklti.nu]:I gimil ikl rlil.Jfman Piya murnkalJL' kornisj:unul.ayya.resi d~uriilmUf;i:Lir. J!lUn [ll')'nir fiJ'allilflmn ,L'lolmi j

I!e..·...m rUiih tlLkd1Hh." MlI. ... Ih.k~yel:l1 me'llZii IlJ:IJ'e- YlInrrnllb:r a Te]lt"cL"l!!l'Idt'n A".· kit yapllml!Yh:r, T ...rafJmJ~da.n IOI'l~mY:l l1:adiJr Hl'!:ll'UIIltY(llu Il:sir F.i.lJ.rnnJrJ ~'e Inr r;ok mal:r'&l'ile telldLdlel:1 aJtlll:1 rulmti\l o),lu·:"l.krw.mi t.ebli~' fnklyell@
hrdJ[', Biittin Istikam~tl nle YllnanII!.t!· Iltcrl rlogm yol . mn~, dE)'-

cbl"bl·If.'f'

iTldirntoktl"

hu fl.~.. ,i ~a:l:etL'll'I~"" ,gCii."l'. 1 ~H 1 ;;.e-.nc-si nibai tllr :I'..afer :;::~np.!ii {lolae.dtUr halj-'lIn gClZ I I",j Almnn b~··
'WUL,'t[('ril,i hfll\'all mill('lt IHt;"ma birer ;Lrka.rhj~ gibi bt'lilllllanHtkta "'.!c. 1 1 m<'lnlt.:k~l knr -

yaz;ritLilkt..adIJ

',.'am cdayorl. r. C~mlb nlIDLuka..<undu.kl
J JlI ·']"0 ba.'J.k",-,

'l!"ltll!;"JnIll

mii ,ter

k

dil~m.llll

ileriYlinanhlar B,,,,r";lLln n k,ltmJl'Lrp. f'L'nnbG ~:ir ~ kl.llind.p kij~ Dot:lr I1jckijyilllU df! ii1l;::itl ~lmi§llG'rrilr. UJndt'fI.,

n~LrilJardllki ,~w~, i J hut.' _ 'l'1n'l(, g n: 't.esLnin Atin, mUhlibirj
ZIYQr:

])ogruJal1m, il4!!I'lfilIZ uyJl.~ kalktlbrn, KeplilltZ nJhumul;u v' goi.r..:l -ri 101701 };ar 1it da i,I'thilli till~JIlrda, Ilflguk d'~nlzh rd~. bu~ glln hal.'ilot.i.a I'nil1{'llJIlilill - rd .. t n'~\l(_'uthY\llln.i Imp LJan \In.. hiUllna murbfan ~'del1 8CvgilJ l~rif!rJlz~ r"(' ... ir·r--U 1. 11
a

tt'1.IY<lnhrln Him, ·:1111 klltlJndn 5On[' I B 11111 m [1t:J.k~ fIILnd,'l ilk def !)[.u·nlt loplal'JnJ kuLI Ill'll" ttlm I 1'1, bunl Ir III mulravcmet'" kllrou' .... ...likl IJlll c

m<lIl\'r'd~·("I·.!dm HI,1>,n,'l,m ...klL'i:lirlei' R 'gmu- fo~fSf'\8t.cl Ii}" II" ki ' Hn.lyan ml1hltr~b I<:-rirldf'n Alma.rlyn r]1L hlii~e H lalak i.dl\·or. AII:I18.11 :-rib I, ;lrli.<I,]Il' h.&1 ynlnw Ulf.r-I·i. ~1' bu~,I;'IUi' ~J df'gd EI.... o-ni ~:lll1:1 nrio ' ..[,lid'!' ld I ki p, iinllli'!ri til' bir kN'e d h 1111 pailYiL('nk _ Ill .. Bnrual" d~,lln[1 .\Imdn - 'laT. \'1i\ dlj",tl I"q h 1 Jj tl, 111'1\';1 : t1{i.r , 1 Lli . dbr , II I",,] id , H ,rbrl h'r't" ,I , t Ii! lIT', I 11y nlll 11 ' I n Ii I. IJIW"yttT'lln j~ll , 11 r. IIh
-.. Q .. -~

gO

LCl"nl~lclC'11r,

Bu

itJb:.lrJ

1

bu

mLl11.LkadFJ tilddt:lli mubUJ'iJ€lo:r ht''lklen..:!'b'ilJr, Sar ktil I 1:A1YilllI LI" Iler iki

Sl ,~v ka1eil muste a ) istjf" eUi
FranMZ
C~nc~'rc, 3 (
t

~imdi ycni F.p.J1""'"C f!n, bl rl'n yanilmHII e~lIrg'mpm" •

wrr ..

,"hi

IIrDtd

III

thJ ~'tltm, L:..":Ioani-

H d'llmdt3 t:ni:z. r, 'mdakl I d~:LLa dt,\, m

Li!i~

nllZLU

Inc g"re, 1 I dahiI·tllli lIU

dog. I (rika.sJ u.zcrin- "!!!!~~~e~~!'!"'!!!!!"'!!!'!!!!""-~~ adiiitI kei:if u<,;u!il I .:1'.11. pnl bild.i,rnte, ek hUtiuS ndillti ,ulml~" dn kayd.a de-ge-r hiJ .IU1- mutt: d l,.If:ule 1iayet etmrgL' Iii II~ f'.'l·PYl\l'l e'lmemi~ 'i • zum yoklur. Q;un dil~;,w. nir LlJJgiliz h.l.~ll4!'lhllhirini.l1 denizalt.lsllUI r·f~kat ed."'D ge m8l~ Lll('li tl,!,,:~k"ijll{!rini \'e . 'i'1l;1 mm'1lHaJi!rp.ti l'I'IilliiT biufliscye bizzal ~it ole\'.Aslttalul'lnl j;)l:.e~ altm:l almll'l . Lma:lra, ::: ~8..11..1'- Bnhriy' I1lU:!j!~dl:, .. larchr. n«Ullrvti, i:llIgLin 119~Ig,dDJd teb _~ llill.l" h'lmjo.ula~ dll h!I.N,ket£ lBon'I'bardll'l1ln.u tu~'yurf'IL'riIi L mn.~IT"tn.l r; i:JtI ~il'''4,;tl IlI'L iz, flti~m [lrtlll ~ ~rI I iill~~!' HI d t!n r T)eTli2.n.lU gemiJe-rlnllzdl"11 vi]'i, u,;illdr-.... 3 ~a.,liI,) - Fr-..1Jffi[!. bll"me- 'I't' :iahih]'_'~H gemil~'l~ bi('1 TIHlJldC-l·bo"l1., dU~nlaJ1ln I:-;.gall haUl usuh';J. Afrik l~mda k;ii.in l-ta ~il"'r(" UtUIHt7, I1deUlk bll' kru nllmdo. IlJUhman arnzideki i1 I '1·l!m:z:IiIiL\'ill!'d ki Daii" ElU'1'C'SS \'~..zon' jsab~t k 'Ir'detmi"l 1'(11J. d n biriru.lc rnul1afrum • I nclu g!1zl;"tcsi:nrn mullnb~ri ~6ylc y'Igel" !J.rlmb.1rdlm n tan·a.regidl:lI bir Italy.w doL'ni1:~t15tI11 l':tvor: q .. iml 811 nJIJI vh~tl]mJ~ 'I p ba.1.Jrml. br. -i'C~I1e <f.lUe (j;J.lIlIt>·i.in llam '·01;1('mflkbTleH te "kkiiIBcri bomThunderbolt 'un kuma fuJI, I(etme I!trh;lk .... clen hilr FrantilJ; bUrdIJnLl.[l d.ml!jlt>f' \t' rnilrnJ}'ch: bu' lorpil ~rt~k.t.an 50[]ra, Lnl· _\.trika.m, bu mun.zzam ill.ke, lLt~ inc tUlJlllJ:,lurdll. ,'am denizaltJslndnn bi. !!u aliorlDldi All1Hln\";:ldn ve hal)'llYH Bhtuo t yyarelt"nmu: d;,nmiJ!l turmnun ydlu!eMij'H'lI gjjrm~§· ~~1 :.u::llan hll.rll FIt.:n i~tiJrak WI'. HII. MiLthiij bjr infilik dt1j'lll. drn-e:ktediL" YLman le"!1tlesmu,' I) lZl rmnljln1lJ.::jo :' dWll.Wl.Ia.da n k~lpiik"'r j MlIlIlilbir, F'nlDsl;::lH,r'ln kklfiiarl klllr!.l rlH y pilau mt"v~li m,ltal . k:t)"bCilnn~a Ita!yOlrl deniZlilti goe-! JII.-'-11J1d.tl. \'cL'lr kllal:u.rm ~~i.lrb yelle l;l)~J rl"u:ro:Jllr ~llllh'IU n trvri ml:'llnJ.Nl J;'o.'giLIU' gozi.iken .!'l}" L!!:ptmliY'lll'den bll·in~ hn.re'kel ..:1. pURkurl UlmiJ. ·ll.il. RU\'l.In i1l~'t'ind(' ~ulHlli ir \.az.tlIklerim <.!Fl a Lk bir liSIU'Ila ha, 'i'ur',lfll'lHUI,m c~n!ll,· }'aJ)l· dl.lran kUt;uk bi p,,~ dan ber v~mlek inn hUll' Frallbl 18.1'1 nlr 1m kill n t.1 '('dnd\, r111l~ I r, HI, N"ilt;l.yet 1.111 pun; L.rIa 1-'IJ:'rik8.BLnda )"'Lilb",k kLtmL r W~I!I"IlLn 'l ill mi. \l IlInlZ',' " ..ll'l,.·.. hiilll tit' k~i)'bolmu!ltLir. nrtral Lal·lnll1at'd:.m mtis:a.a.de leu flkrm~llr. I emt dt,yll. refakat cd lL ·L1dlg.nn lH,3Tih e mekt ~ur .. 1'~fii' liil111 i.1~' balll·1:('l g~llli'-li, 1ltlrw, kll .>dilmL'.lu.t! uJom di~L'r t.abuJ'o zun ,'ukulJllu anl:u anllim,U!: he·' I. I', bu lntaJ lr, ~ ·Ib l'tmtlkte 11'~'1 HI..·.!l a~rnl~I:I..,II.. ~'·I'i.kil'ii)'~CL·kl l'dir Bu kllal.LnIl ALll:'1l Inrpilin p Uad.lgl go. t!'r,:biz:)~l rJlukemm 1 ir \Te.G'~ l,ilnlLi-; l'e d~~j'lJlrtHJH 1l1rlugun _ niH harek:Lla t ti! Iii. ei mE"k 11;kD. tklll .... I Ld ... ~ 'an lto:ll j ~lll l. .re. I M;nll clan 1"..... r Iii I"tl :11 ;:~m t1 III fI ~"mi""n!'LI rlftl homb~ _ leri ,'ardlr Bli kltal'rl lqkil ("II!' t ,rlu'n bll {'i\',rLlH (I Imiden ~skl"rlf'r c;:':11.. mmb.kn· 'I(' mnd 11, bll d I.·m n .... "'mj _ ~Irun L'n muhurih k billl'lcri den de mut

r;

I.

I

}r~h

,m

mii

HIIIII1

\ >nni~t:il',

Illn ,kr.> hI" Ru \ ku.d dil m,ln t1(,111Z::lltllillLUn bull III tl

I,rrl'j rtln.rak b3.lhg,n:t

hu

nlmmi!1L:r. G
r]{&I! eJr
L 1Il

reo

-I

m uu·· i lruvvetleri ..

'lbitlerin,

~

(X'k ,rilk!'i"'ktir

kA In K es:k· zea.,.·
Yilizan : HOSA,MIEIDOiN
§jny-d
~Ili ljirlili

Parti kongl esi yapiii' an 'Ja dnnlar
M.lilli:m fOnm
Im;;;'II";:I.

an 'sa 'Vilaya2

IHava kurumuna
Al'llrm!'Dl Tiirli
\'TN'Hen

~'I:.qit}. viliiY"l i.aT
1"111001'

Ha'l,'H.
lmlN·

KUf"!.I.-

ti k l'Igf'l'!oIinin

NU I'd

...... DUl'ldSfI du,vam_ Nc ~Julygr~Wl roob."!. •• Bir '!i't\n rm ,,"'3 r ?.. - HaYJr ggul .• Kadl eJe11Idiy:i

~

Kalil clt!rllii l;i:irillmoez •• &. bil' diyeLt.' "In Vfi~ bana IDyl ... - Oh:!.I'nll~.. Muthtka kCBtiieioJ gijrereJ;IDl., 0 aibm. b1m im yabrulClIll debldil-' Se.m :hutber

em-

-

..

dinlcmez. de'I:I~H.a lial"'e'Ke1. ccieD'SCn bindi'';!:! bill ,qek I.e iosB.ll 011.1-veri]'.. S@Fa mtmllc1tete kadnr J!.aym'l giderllin.. Bu da i.e'Kin dCglldllr.111 llyMI" koyij!rli,in

tip) umllg LUI lAcbennil;1Um. CaJr ali"ll(lI.h g r,:C'll J~OJ1gJ'~}'I, van B. F.I1!k Tdrel,p·llrli mlUettu:!1 Cih'Mlln m DU5:LJ t1okLm: Vll!'olf S~u.nyUn.'k, b~h!>diye 1"I1'i~iflv"!li ~mklng1u.. j~nclllj"'Jr'l.9. alIJY 1.11mandum, fll;!f1:etdnl' daire "I' hHIiI ka mudih'ler·i v k .... bir dinJ.·"" Sll

mun_a YQPllal1 tf'D
oil:!!'
·I:iRfI bugiil!ll
ZlI.I"lJ.I1 T'B.r.:!IllB

Ilh.afm
1'111.-

Y I lib a ,

I

~e k

iIi,Ii n d II 68465
bUyUk ikrem,iy.,i

hH"bi.ldl!rc

Li.iccar v

esnafin-

J'~ vo.wudm: J.mrw..n b~deh oJ~l'rmk J~~In"'n" .. 27.iii 1.ra ver .Iil'Ii.lf. ler;du'. M~HloIi.ny~nln '&ltbf1nCI.k ki5-· )lLind'11 HUb yin 8a~arlr dn I?qJ ve I:;O('lli(I:LTI Hdwn' .\'11'1' Iwr'ball. hedeli nluak j,'lll IiI.. y.eJ'i!'illi5ti .

10,000 Liralhlk
MALTEPEATI~, MEKTEBtNDE
I.JAy

HAST ANEDE ASKER
DA~LAR1NA

zivA

At. T A Y VE

ZEYTIN' BURNU ASKERI MEHMET VE ARKA,...

JANDARMA VOZB.A$lSl

"

Bad me, bir

_.

kijyltmul'lI

kendi-

lliy

ol1l.1~m· Hitedigini: kad11 d'(!ndiyc h bel"" '\'Il'rdi.. §imdi A.bdti~ dfl},l hu urda iill... ReV' in~t.cn Ill,' l'R J'8Y3jl'll1 ~(lIlrml~ll" Titr k :>c~i,l:

yo1uIUI lulsaRra kad~ e'feod·i lllhal bJr m-tes 3JmUdU .. Dedlil] 'll'inl2: di)ni.ib 'tIir .1!n,l!,l1'llI.J ya7..a.l"8k babt lluI.UJklH~ongL"eyi 1Io~i!, m~ib attan _iut bi,. 'I,'.ihi)'~I:.c, "!Kolligrc reislig-ii'1l' <limN Unli.i :na.k! il'l.i rica;. cttl; ,~AIIL~~hil·'. ikinci rNKllgc Cehdl I j! i.lVIU· - Clinld",- di~'nnhl_, Ba~kl;l Cetin 18Rllinlil, k:ii.llplikl kat f:~br'i il.ysal ~ [nnlsa j , NuCi tili"hi cure YiOJl: •. Bu ,; f r de "a'l'iilrli!:l'Il Ilnglu ~ , S,di., It) seond ln!'!1 esk] t'iWgilli gg!M'l1lyc gelil-• t 'bult.ii..n :!1Ohil' hallnnfll kepblZt.!' Ie tlJk~
I

yici 1;ut1~i takib 'L'I1iynr{iu. Yukla.mudH L'kil1cI1yel olJY~l1 unl u :;lhn L!;jjl m l.iJ~f! kf'1 eyf'. gl..'!.,;i IUi, [da re !:Il'yeli te-isl [{enan tr;apan mumessin"'l"l 1!~Iii.mh>,H r uk KJ.'H1 b.II'

Ankarada A te.li1d< ~. k k Iise .... i biFi11Pl ",!nIh nnnun.a Atane; .... AklHy ArRan ',.
kI..U"LI'I'I1fJ

KAZANDIRDI

nco C;ekili~ Bile"tleri gelmi,tir- Yllba ..
olInda kaza.namadJ,DlZSa 4 gun SOnr,.
M.

yan.

"'l.'rflli~l2rj BaAygtin dl<!10 1ara. tebcll'l~i:i eyJCffl1 iflh~. Bct}'p:JZ.II1 mda PiI.mlu.I["iyt'!
HI lirn
NLlrIye
Bcuy.lfl Hatiee

~'I!IU1h811~JlId('1"I

1-

lI:IU-zU kUl'lJmil. 100. llhbulu;:e-Igm Din k k:oyi1 balkl 116, Gilil""lcyill kijyi.l halkl 102', ,saroll)' k'6yu .h.i.IIkJ 158, Koyun :.gIll I koyii J.1alkl 108, AJmo~i,1 1m lka l~n.D iirnr To JroyUi ImJJl1 75, N.Hrlt ki}yili 1iI~~kj 85, Ka\lak Ili'iyu h8~JU 68, l']Hmi.! diytli koyi.l hlaJ~ I .If.li, SekHll"F"H Myii blllki 64, Cllr~, Sor1nm.!
Ideeik " .. Bl·yk:Oy \'C C!1hk lIbyI@ri haJlII .Ja 98 li ... l.ebenii .ylemi!;!ieroil-.

ola('"ae:~m,

ilmi konteranstar
'Corhl
i HURUKII J'l'\1lL:lI;J '~O:!I:!jllL;1i1ii1

Bayramiyelik 50',000 10,000 li ria size ba'klyor T ek kelu ila ~ah,an T ek KoUu Cernal gi"esini tercih Bdinilz
Adros: EminonU tlramvay Icaddusi No. :27 Tek KDnu Cernal gli,esi sahibj harp mllUUU amek.rr :slubaylardan CEMAl GOV EN

Buytik

- &l!'Ii.. dedi .. Th.rlL!(&ma.cilll t:',IiJib:l. HIE'II"! biT iyi bak, Madl PIJIrml~tJ .. :1-:111),1(' .. Ta!HYill1la.dlltJ. •• - Hele bi i) i uak., Bijr iyi diL.'riin,. &[1 I'ol.·nio esk i ef('n tn degil m:iYTm 9,.
'!" Bu du Re doQJ'DcJ.t·. S~n dil!'lirrlil"l mi ?. - ClUllm ~n beni m Iffiki ef!;p~I

Mikl"r ~ 11;1lIj: ~al'lIlI1.C

u blbi
ole

Ad! iya n'I 'IJi la·m ed Ie r'in if1I muha!k,smosi li.~ emLrlerimlll"! lA.llriIa1.: ya-

bn.!ilI,.... kim Mlm ·rt~l·enl11 rcislii(imdc \'C ~thhlye 11!IiLifd1i~! Prul. Abotliilk:t.dir NQYHnln ~lUZll["lD. pau:.k rnkam1o.r~ fazialW4iUrlQ I riylL' konferans B4Iloltu ndn YIl~IflUID t~lh!;llh1t YU[J<~aJ.i:I[1l. 5L ml"b . Dr. Azer lura mdan kan adlive mntemedlerindeu EllHll,

miL6<t'm{'l'cler.ini.l1

II;1I11

t!

IJdim

Necmi.

Mm,

Fenni,

Hasan.

llili

ii:m

d.egl1 m 1t'1"I'I •. KElw. efcJldl ne !Wyliyeeegm L
kt:iylYyi\
dQI]

iJQe'lrnll~tJ .. E\"'I'e]iI.

u:nn.eill, F:llia 4

r.a.l mde

d.ivfJ.I'lC--

Ismarl, .,.erif, Te v likin muha koemel",dnc di.i.n ti· II.~ rc l'::Q:ul1il de,'o.m oh.l.Il.ml;l~tul'. Sl.Ielu]Ul'" 3vulmtl ~lRd '1'a.hsw milidaflL:tIl:llTIl ~':-Lrmlijl 'I'C I'!lhl.bill]teme dllrl.l=,!mll}'rl gelemil,en Tevfi'l:Iin mi.ida.fa:.!~lLn yaPHHl..!~1 i.~illl bll._~\(jj lull" giIn· WHir oh.LlImll.~tur.

~e benz r bll' .lJ<:j{ yoktu .. 4in 'cyiizWrJU liiiktm::tle anlam k IS-'

Bilr ilMikl,.

sach.uUJ

ke-

Dige tarnrtan Ankantda Finakli hn.ldlll1Q, , Dr. linYl1 AkaFill!: Kijkiifll evlenfl1l': ytizijguJ1ii. rirmak taraftndan Ndrol1z rnalari fil'!.kJumiid. v Dr. Ce\l'lId !s'la.nbllld9rn N'~lme Si,~bioglu rnI-:mdan !'>e'Ulltl'l 1'I1:LS,t;1 IJldu:.r~ ~hl..k a1U."Il bi1.Qzigiru, s.e-\·Im Siptthiojt. kmrlo b.il'!E'1· kont'~,n:hl yaplBmlij In ~(lil Iz';aami, Nf'vi 11 Sipahioglu t \'C' mf>\'z,lJ ISH"IJ1 m iiIlU Ita ~.lhil,l\ll ::!Jtm ZLl1dFli Imi,'I'1>ini, Ni1z.he:l. ·Prof. Abdi:ilkadil" Nt'yan Dr. Nu- I Ozerol da al'lln yili.ugll:nJu Ilillnl" Fi E.-gepl"'. SlImi, I-hi.\'l'i A HlH I!' I ma tel'k~ylem'iilerdJl'. mak i!;LI!'ak ""btl.I$It!L rin,

I

__ ..... __ cS
Ih:yoClu 1Ii"~l-p:

A k_B_r_l_i_k_i' lfJ_'_il_ .........
Y.••tlm!.!
AIIt;;;"I"
~11

I

ltt-I

I.

SEKEft GjEli
Mailen \Ie .m:a~wi tatlJ:wtn.•8..n
laJn

,aM) tabIri

mioa~t'lhaiz

dade .i.~io kllDanfllall (§EKER degIlau. BlmLl

]B ......OlJlu "'~ ~ktiL:.· d:;;lul~Jld,., ol~ ot.rr J lk \:EllillnFl Ii.~rlflo"Iji ~LIJL.lI.,'''ln

"'C' i'l,'Cki''''~ lJ'j' 110 IDUI'1L:oll:)" ~(>J.f~

1£IJi1n.I ...
Cf! ~f2_

HACI BEKIR $EKERi
SuUbhde

GilBi
mefllUm bnldu.

y.Jl>oaILL·llu.FlI'\ Kdlliun'fl>41 b ~IIIIU

io;!oflllj"

(1m
WI

,UD-loIc'lI

t..._mrllJarllllld

tooL
- Ban lurnm,
Sf'
llC Illltt'),iR1.
DB b<LroDa. ni;j.n lab IMtni e,ljex J'l1y;.lft'tHI~ :;;OknlU~. 3o:l'lr3. rtf! ba:m !'aulnH!I':sm .. Knw eft-rd. lief' i?reyr :mlarnll;j-

lale:1I6 lahliy.
o]an )htlki;.rr

olundu

Sekw.illci rudiYIl ce:&ada m~\' kuJ'L1 mu"ha_kemesi G0M.ilmekll' ana""l;rJli~i.ll .. Al·
fi;€fI

izmire 60 bin Hrahk boya gelecek. I
!zmil -

£],.

),fuZib

ir

'-101f1

1m sal

• lfoyliWi'1 sldalma~tldan bir \"U1.iyet.: ll'nll;;'lL.

mii~kiil

I

.~: b~ Iif.i'.QcdcniDet Nlgdt2,le kad1111' )'aJlml hi .. " k dQ~l VI" mil' tok [lii"~ .. ~mz ntJ'I!'L I.. i!:gl:l' h..l

9u~lu~LI a.yk~akH ]e\',I21maLL sal;J.ll l';flrubP,t. '1',Tpuzyarun 1]Jullakemt"5tnf! dUll til', dev:.tm olWidu ve evra.kll'l luld i(,in :muht;LJ.t:em;: aljko. gLm~ b tu Itl~ ulHnd 11, All caJ~ yell] fIIlljl">(tllell lr:ulunUJl'l 66 Ut('1 mua.cldcl m:lddr~irl tevfjkan tabliyi;l:Si if;UIli."ll :>ul11o"1 IUlJklmH.l1l 500 lir'"ll keirti(,1 \·~I1De:n *lI-iile gay 1i 01(' Imfen rIluhakot;!Jllemn

Aln18.nyadlil'l mIJl'IL(:·
i:.li}'en
1!H,i....

hot-I

lif mal
JU'

gdlrlrtll:k

i

2yl)lld~lrrl~II.&.Jrl' Yfq:l"llfilil."i:,IliiiJ.ur .fJ."klrt, 1~1(·I"k.,It·'"j l:......I:oL·rl...d r ! i11" II.. r·~ "~'f, .L-"~Ti{ll-,.~~ft.I(iroj ...

,I.

Ali MUHiDDi
M rk z.i: ~QI"_pl.
ftf L ..... L P C-:

tama.m.lam..a.l:J Q'im).; L.I l.3d _len REBUt adtnda kemru l!1tert(!*~

DACl

A

1 IIm{! 4vL'II!..

r'

i"> ~'.'lN"ti.

.....UL""'""": .""'y~ll. lit! IT t}l~.
1-&.... 1.... ..-

n._, :i"LT..-I

H . CI BEKi
V __ ,'lt . • . lI --i!!I'J'. li:nihkoy,

BlUll) B_O~
Pl"OlO:r.lln ll"lJ~ ..loCr 18011 l tI.tl;~ P, IIJ~r.Lm

r~.lnt;r. I..
b;'l;k., 1.1 1J,.1tlnn

r: _

B'llllh'QUfl

lofrimi~, en dco!.:" tle!iT

I!'t v kaldi· miJI"Al:md 19. gellrLmli'1 i~l[>. dikle:ri rr'la1i!H'l blklll!n~~I"". ~Ii

~I,l~.\<
MUZJk

~.ie
~tHi
I~;lll

t,l,I7.llr
Ev k"dJI1L r.lm JI

lil.,,!1
1'1111

Dun \·pkLitll·tt("11 mml.'ika
miidiit'lii!.!,unl·

1\:111\:~

karar ve-rildi \ '

SUChl

dc\,r'-l lan-

I ir. !'€l :; h~1l ~jl ya;.o:H.h" Almall}:1 Ill' l'IlIin'tlkid:21 ml[)'i"Jll lil"all" ;{ l:l~milnm:3 nurn;ll';l[1

19 J p,,}
.11 1 !1.-4 211

n.. ,k

'Ihl

II.

<.ok 101 ''101l''~1 c.... n .,U(/o.rI"'l:f1 1>"I~f"'l "lfllUI ..,].IIoo).lrlll d:; l!,ulrir-rll1('"l'1b "'_'" j!~"'''L·''·'
t.un,l.l'I;r J

fA"ilt
r;Jj'o[

rl"l<."

_

~======:::..!N:!!o~f~i~S~M!!!e:y!. !g~e:.:===~~~!!~ I evl et D · ~y~a~I~I.!N~u:. I' 1,'" __ Ia_·r_l... I e_-_m_·...l_r.y~~·_O_-_ .. r_I ..1 .....;.a_·· a_D
'

13.31
1:I.f.U

I,,~II~
KO)JlIl~m;:,

Ii...u.., I~,

I",

!1,OS

hy!" (,'undlil.

POLisDE
Beledt)re talimatma uymlyanh:l1l"8 ceza
Polis alhncl sIoIl:Jere yal'llaro tettJRh~ .. lionlll.l!l.da belr·L1i:y~ tallnp nlUHe:c:ine mlllLaJil ar kt,~IN'I g'urul'l'll g 11010[', <I otl.Jhu~ b. tC'1 I ill! 4 oln ~bibi ha klnd:{ (:ezn zabU.. al'l tl.l'lulmll: l

~'klik ~'w-ilse
lilzlrndl..

me e]e;:J 'IJ

Lahgn. yaYlll-

keJlUf' nl.lc·(I;:tJ..
UU!'I\mtli.i"

SUPll L,;ok lnuyaUIi haiLC'tl'll"k T:uandl. Kijylilyii ht!1 :"{'u!:"rll 7-tJi,_ Tera. yUzlil1 mern ek("If1~ ~iJ.t'del me. !;"e de l.Jakll yolli.ll!. I(;ijnku blr

]i!\likau.mot.i- ki 2(10 1)111Ina III! PI5-] ~~~~ romJn 4i 1110"1 ;...!'II 11111111 :'::ml.:l 1:;.:jO m:l,(hh ,Irl! h":;;kll ~i( II uo). alilr![\ ::c iinci't mr1r1rk";llli IJ:'skil C"dPll k nl'lyl 'vi Jlladdd!"n;h,'n lzmil' j acicll'rin~' iLuiaHti I'i~l; :1.Yrl1dl· gl, b[))'l~'(",,, l:7.mlr l.lt'i! 1r::1)nill 1,0

*

I

21 ;~II M" Ik U 10 H;rh. rI .K .... JJi ,,\!. 2~ .Ie Cult),,,,,1 :i!. r; :1125 "K. 1;1. u~

....... Lllr~.'y.. 1 ,,,,n,",j'I'·~wtl 'r> k ... tlr~ ~QIJ ~;]b...H!.;t" u'I,·)·, 1.... .z:lr."ln "~1 h k.lI:l iii \ 3n. t!l" I ~""I'_'1l 101. mildc:lcl "".-IIn~1. u~;,_ni'f![nn ;)" ji.hmlilr1fl' "·oInL.Hn l •• ... •• 1i.J '"'''"],, GdhllYL·nl fin <I k;rr',1c kaOUnlJrlll\ 113 "l'lrlrlr·

.•1,,10 mm,l"j
k,
I;tk I'

t .... !. LI l~IJ
\t

111.1ul::m
t II hilI
oil

~ll

.:..d.!d

l.(;r;l.
<-<it!(: ~.

dl . "'(' Ie. ,. 'I

liI!ot>k

Il"iWJn

Jc*o~'l.L1 IT; u.nl HnJ 1L J.2XlPX3

!l'1>.~lltJn., u
I d(· 5" ... kUI. kQm~!lilo,

ub.l't; >/,;Ur
,

.hni.J

tlr_

,kM;o -(~,

I!!HI

13:lUHI
iarirl.L Ll

-J

I, un,.

blnnBm:I,1

A

,,1\'UR;f0ll.U

1 kkhknr: ;,ylu &1.11 11' ~ l1, milr.,,-,J..'ul.'rJ Hi:t.1ll'ld.lr
J

'nL'"

... Ill.

veUS.:i

eLr.l~ \ f'r!l

d·;t...d.!r.

14.)

Ii'! Uto[]Jl~ol1an 141 L1t.1llr'hi.~d('[l ~ UI
0;.


oJr"~,,,tl JI ,

l<t.llitul I

-

EdlrI}

o·C! h.~rkl,"·' I

,:;.ll.Ikll
1«"1

rim, 1S.'1 ... tlLlincl~

"JIIOI I-

bin lilalll.
bill hr .. lIk

kim:)'
boy •

'I
I

Ll'Ldd , v(. GO lcrj <.11 Almun
I

lr:nn·ktc, !,ill
t.!nlll"rtli

I V.

H N,. hJ 'i0It.U

1 (nlrrim

jll

it

1JI;>-1

mahilm,lt ,,]unu.-,

blio5lAma~ uz llnlT'" I ,\,'U \3~

a~at d,1] I rI~K,:,;ilo;ll~h'

)':!1plbm~lr.
,; Yl

oI'd [111 1

6/ J/!l~l D,1 lilil.:i bnlk ll::lD

Ti'f~ I ~L"Lllrunl

. i ile

kOJ:1U~lll:::;

H rkl.!Hiu k U.lii gil) hverinii .. Abdv· (l.a)lj.
1111..

otu. IUU..

d(lldurub ~m

tm, BI.IIUlaTl ba11·w ItHIl:Jtdit' S(mUc rt1cn 11 1l,lenci Y3knl;11l 1~-::lIbllglllnu ti.iIUl1JC1 m~fJ \T!.. .b~1nhII adliyeye "cIll]{al""e i~rll.m tt(i, AI~- mlslenill-. heal ;;ISoL-

,)1!i8 kari idi.. bu>d ii ya.\'l-

Ar.kara

1reni bir c;:ocug.a
'rar~

4/l/'1lJ

U$ti.i

InmHo('> iJ., gt:itiiiffie~i-

K UrUC8$me onulnde

gaz

ne im.kall vermel;h'n .wine got iinib mi",a.i'ir Hi. o ge kadmlJl g niin!;;: liIykl.l G:irmpmJ~li, .• ""b3hh:yiq a.l.urdan
kendl

yO k IU bir m o1or baH!

oUlifrkebll1l
g-Uffill!j

~IKli.rttl._

Hef-

tl I";:;]~h k riyiin d ~ F'b<l'loC'l')'olund:l t o;r; tn S:YOIl I:arl ::It'f:i tlde 'i' n u 111'11 t=L dR OtllHIJl ismn.ilill 1:! ya.~ll1d3ki If k~~l Xllilide Mal: rarklll hal kellnn dHki klS1lllIldafl ~idct'ken An!tara trenil1lll liadmesin~ ugny::u ah· ~glr !;urett.e yala!;ulrolfj ,'e kii('i.Jj( yamll J~ NiimuDC hll.:;;lahane6ine k,drhnlml-"i ~

Kllommda ,un'.11.c I Poll1'l1 .. Ii. nIL .6.I,lt :lo.:m rf,l A B [)A 1..
,11

ilir.
j

s. OJ
,. 8.-40 17.5{J

8.iF:iru·j ,.,a..... ,(~u1a. sautinlj lJiki llci
II '-'

5-011
S5U ~Oh
11}0

I

''1',

1..'tiI~li11 C:II.ddL·!'I1 kll)m~tIi nm.DllDI.I:tJ
4IU[)4;1
C'LlIn;,r1r_· I

1.l 'i.incii"
Dj;'rfl~·tl:Wi.i ,.

..
"

I
sUlcuklannl
1

ee e
) Turk
araYlnlZ.

Io!,mdui

8i.'-.;illll.'i

..

75

I~ do>
G-0CUK 4/1/g·41 cUIl1:-n ~~ ,·,It PA~A CVUNU

~AJ _ _ h_n_c~ma.~ ..

_-----.-.--~~-.-I-~~
linej, ~uku"

Namh Kaysenli ( APiKOGLU
her yerue

".!O ..111 '.
HAZf!:E'TLEPIt

LLAN :;::: l
1
'~"D/!llIa
F:rtih SloIlh

bel

m ('idiyclL!"l', luyln t1i I"lbi 11k InlJ'IUl-ilarln dtddllu]u.. Ih'l iYHI'1 gu.zeLli.kle b:u;mdnH savm~k Ihlmdl. Al bunlrltJ-. iJl;:ui .. Dogru
tin!

til"

ic~ISiz

sz

====:::"""'~-=:::::;;~;;;;:-::;::::::Borsa

.a:

1-l1i""!?1:!I8y,lJ 1'1 •

lraathanesi

hlillind~j')~

"i:iyiintin yolu!hl tuL
jill}

kOllu!>ma .. HfJ.lti

Hie; kims1?~eJ;im bi~

NE't:.I~l bu- ,.Ile ·;01 ,n I "]'11 ~""('I· .."'hu.,,ml7dol!" her p,lz r .I;~~ ~ d,,,,, I, Y,' J..:'Id" , m,·mld,clJl11itlI1 1 >!lImm" bny Vb! bil]/ollo .,,..,,II-; ,I.IHHIEln. m'Ili:!H:l<ldl m~d t' ,.",·1 r" hor)"l'llliL ~LII.km~k (.r~.,IIILI Ji8CIJm!l}"ll1l . "'Y'I(!" h.,lI, III,k)ll~1 I.lmllml~ ~;1I"';,11';

M'1hl~l·m,'rnlJ:.·" ~ ·il·i r" ,.\, ,'1, OJ!
~ 1;1 \',.1

..

:JI'IiD' ".., ,.<i 1\ r

Inm ,·eL".l

"'1111 .....

B!'c)' I lll, 11" ·l1hll·

Ki'ldlkLy
:S<IIeJ ~

M,.ocia ':ddtl'.~l ? ')I.Jm" r"d" utm
~6/121'4Ll

all

h,'J1Il<;'l""C
\a

'

Lif!!!l!~~!!::!!i!!!~::'~~5":;a3~:C::i3~!=:::=!:!:3:Dli!iI~~!S1.m=::r:;:It1

'Venne ••

TE"lnbur]

FAHRi'yi

H">....lyrl''''

J..,_u,h",d.

5 IK~NGIK'NUH

1941

Idare Veri
Nuruosm8..lliye. No. 1Mlstanl:Nl

PAlAR
L-

1
sty
81 H-ALK SAZETESI

I'clgTa.f: 1.~

SAUAD bbm

TEJ:..EIroN:

ID'I'III5

H'iller ne yap,acak?
.~ ..tiJ·,um
k"jIW
b<ooilAri',

Z

.. 8edil·yor

m~
Rltr-

... 11l11 bi.:.lIHftI ~ -k-ki lllilJ.,'rl\ihiy.U IJ ilfuIlI ~

_ nlJiri!jl1o

h1r

I re
ahnacak ~--~~~--~~---- mallar

aoyo

,:t:ti""l" ~nn'~,

N. Menemencioglunun riyaset' de bir optantt yapt
tesDit
AN&&JJ..i!!II_ CHUllDl'lil -DlI.giI;n AIdi.lIl'1i& n-ari~:iYIlV6kf~IeUwk. Vd"~l UDmITIIJ Kkhrn ~~'WnlhL Hatid Naznn'ofu il:&li~ e"~ bIr toplani:J ytl-pIDlllI1I:t:l-Ur. Bo: rtup~1:I 1~f1ll(llo'nJ:~·tiriJtor.iIcII llu bB-lii maJIiz., W'":lUn ~idleri t yiD f'Cr 'tizii,fio iulntw.l:t. "bLnt,k d{J~1 ..... lJll'lHk ""I' IJ'Intil:.e Ifi;[#ltt\.1'< nin T'UFki~ .. dif,ki b:ran"t ~Hi&;jlk' k- • 1Iirih'lft Iw1i;d.IJiJJ 1A~IIIi_D d'el't-fil t. min.mp J;..... loi<rNc.w. a
NWD3DMl'nnm~n,"~'fIllJl

, JIa.rW;f-r NIIZln Ed!ML. ~
Y.n~ oll'dulaon

Nam__1'1

nlm
' Gt-.1Wl1tI ••

"..._....1eI'd1' yRt)bgi

tIl!;Y

Ul' Imnd~

I "italyanlar TOr-

-----= Iarid --, t U
T arruz 30 saat siiren m ..cihi~ hir bo.mb T"
ell mandan

i

kiysyi ko kutma . stiyorlarsazamam fena see 'sl r"
Y
'0"

Yuna lilarln~ Tiirk: maibua ... lin a sempaiisi
Yonan ~ze'e "Y n; Sabah.n ne riyal.nI

en

lebaru z
All:n.:Fi.,4

l1~ryo"'ar

Ihtika
I

r suclula
-

"

hll~

;'G"l;;Jkmi~t'll{lwf,YOJr J't!tr.v- ve ~u.
gt' I l

-------

.....--

ffiUslI' On; iadaYI brhl rU,ve~ clc:ralil tBklif iE!lmh~

tir,

..

sonra

D

du

\lmanlar Bristol ~h· nne gen - i bir hava yaphlar hiicum

Ih:rn E1..UU1~l At'lu:i, SrlIinlk
~(·h.I~:

iarahndan
AnJmJU. (HmmBl)
V(li~atctmi)C .IHlzu"lanFl;O

umum mud'·rl·· t cziye edilecek
mnwn mlldi.'lriiik~ J~kk.-dir. tecoy
edJ,

It tIIHbUlln );[W

!'·:'t1T ~':dlIrlcrmd

'It gc~'

el!l!!Ii'!('

'l'ne~1-:' nkan '1J1 1'111"11 gj,!:7.i!t, .. I'Hut, H~t'VIJI

wEI

'rIca.--et

Yunu"

.2 - Umum miidm-hlk :·nk, yet imuinc veya ~ ba te g
lliT]ll Hi

Garn.izor mUd ... l8l"i In h d6,.Ue bir i eGlr dO Ul
l...fmdr-R
BaHl·· (h·1r·'1

llIula.. il: na ftJ ansma
1Il11c111·IH'

ccli: ve

1l'1\

tfun

I'III..-rlilut

~hi.le

'ktir.

,JJlI,1C1UI:"I~o.zvl"

00

~ ~ fI , r,

J-

RI·HU'.r

~

.n mlirlru·t

blit!Ilt1.r.1J

11111' 1·"LQIlu1l kuvvetleri • nin 0 k"dal' ~Drt~ blr DIU ;.\'\1(::mel k~l~lUtl~ oldu Ia., p&dtrJt:r. O.eLl I lUll b3.Zl mcmanla!;llm' drr, H.i,JLukj Ital Ie setleri zabtet i.JkLI-'r, ~I)J nt. In- yu. kumnndanllg1um tjlmd:i • t!l Tie ii,tl talloy.l bH.j;lSt.Ir'lHk I :kez .hU_ 3.1: kuvvl!ilenni d~ l1 ri lr in anYOI-br. F'akl!t lllg-ll - . sUrmills Ill.maffi rnuhtem ,trll r, \..I'n.: AlmanyaYJ d~ h.lllyltyJ d'" U mzoa umum.i k;< 1"'tJ.rI';";i)1_IDID t !ine r-rJllufiJr; nJlnun II-m, lirnan ya.klJlllndakl HII.iult hulul,r,IIIIl11 !-l1.lU, b>khn, nUr! Kulak DiU! kuru hi. nehu YJf.lagululL bu ..."m'yo·1 V<,:! 1lI1h"f>d",11 rle- (l~;Hn lundugll rnilllakka.k tlr !.'~ bu ka( Ii cr; rargihm pek e-l1emnu.\ldh lIhu-

}'i!tlll !J,t,r: B ler 1;j-11[lhmllr 1 - Komm fll'alhrci<:l.!l nya f'yaUa. mal Jatanlar Bitler ArDIn " luga
1I'l"

/;Il!JiL.:uIyd ~,.'Ut~
l'eiICli

j

I

't2.mu ve

"I'

Btl iI-~}flJit ~lIn~JJiI'k ';iUllJllul, .I~,d( n~dll fAaby('~ ... ge~-eu: I( \ ~ rh bytlca gar melDh'''kclill d~;;t=J mil!ltak'llkJ"ln,l d. le.:jlmil e.hll:"C:ektil',

~'1Zl

till kal.j hnva Iilosu ~ nnerer-tk ttalj'&oliH,n midllf: lY8tJIU yii);!'i';lltQH;,g{.; 1"'~<'bbu6 e(:ni~ ,I

garb&.

Bu

SIII"'EU

lUdya gitti

iU

-I

lIlIln himaye~ine Bucd'::1n aonra

gHTlIJe. \WIt. f B, HltJt'r ~llJ-

garista
tazyik

lliiZll.-nm'
)I.bIpal'1lk

ruplum a'l.,JJ1 b.r
bt>~,kj YII(IfHlII"l:l

n gece bes sarh(J~ btfaklaria birbirine gird'
o
Ditio g.e.c"
['Ii!tlll'l 011'1111 e8B.!i.

ul' t tnnk, p(illtrtt. nldugu bruu 1I II a III : y ;){\'[I z; hln"D en del pi 'IO(Ulebilu. ~ III,d i La urrnI "',Idly z..ay t gOJ"U dtigb l;; llTlIf'l'de AI • 1I1 n kuv llt-tlm]Z] rnanyanm tI!Jlb t kl!rlJI bit: ~'" kaclar mm(_~t! iiI i:JIJ{ lOllY '"t:gi l'.anul-(lIlm. kt~I'll . ] f'nilP b;'~IIcmrni\":t v ·rmiym·, Ir ,,1lf-1 Wli
I

m.n dog.. ~Im<tlind~ Alman Hi:! fUilonu arl.lHTnal>; Isiemek.te<lil. I BI]I):!HY Ba~vllllll a Fliot ME
50, s.li ~ ~)

on bll(;Uk: mod-

anlasilanu
iLaYJ

'&II

CedlkPll~da.
onutldl'

l'a!;la

Ged:ik o(,:.Ok1crmlJ

UIr"f

a dba h -. hI81"1r-rJ:"l J"lmlm.lifl nudl!'? AI.'.,b<1 (J ;;!,I;I'litlrl: badedi~i I!,. mj tU-e:1 blll;',jt L; 11.1J"1l" "'if lngJU,'ri;'& nm "~!y' nj-s-l':~'lll' .Bu IiLlIf!Jenn

(flmlY<J.!'i lLalyanlol Iimun 'rbl.l\1 il.difadc M(·nny{_"l [·.!II iii 11...'10 bu \".&d:lnrn ]!Diiida

kim

r.fl afol f I\! 1-\
h'tl!.bc.

Cl'J:lU-

i~ivr· kaZ8Zed lerine yardlm

\. ka 'Illmll~ 'if ". ki~J !jiM I, run- t:l~rt· bu,:aklarl;.. y kd il! '. rID I ya.rH.laml lardir,
'ld) k~~d~

kfWgIiY,! Dcrdimiin 111.' son Ll -r olnt::.tl<trl ka\lga) I sur

t'

1

otura n

8l\'iLCI

'1'1::

~I

,ILl11 ay C\I'IIIP-l.kil'll:! I1n fpllal~ mKllr7

nil bnne aza.C!k 11lull ..~ row -em. II ulan 1m 10l! Ill' " ev",t.. ~j> 0fl'V'lLb ~ tultI'H'''''In!' Uil in .. ',ktnr.

1
J1'J

CIJ\I.:T0111l

lIokZJ}'eti II~

bUild}!'", ('Pl!ifl-

:"l)'

ev\ dkifll:!

1."'1f1'Jak rV>'y~'I! lhJ"l.1un, m1hkill kl.vOlt; !<:;JUlIJ '~lmiy",~ d~nl('t'd~ It.lolvlit:tl. ndl?~ hocr- I;'II"Jde ~:I.'(' ~Af rlJym-, lng'll"!! t~l~oyarJi'11'Tp NIIl"
Vt'\;tri·

----------""'"======:-----------

AllII'nr- ..., .. 11i II,) Tildll} I \1- ' 1'0 neL ..... lir3-·~ ReiiiI Dr,UUf K."" t r, , 1'~l'>lm BI-b'(li)'1!) rn.ydalll o~Heak gibi jim'lIl1l ['CJrdtte- - KmJajl. Cen'll".,U Umum,i Merk,e-I ~II .. 1lIIIIa Plirii '\.~ rl-1n,thUiU ,jlFk.:EmUlI Ilir Z1ytj..Ii'f. \O"fl~iem:011 dir, Tobruidlol.k! h.:ldyall 1y1.a.at.lmnJ.ea. . 'd"nJ~f..t.e 'V 1I11.\'inhm, &'k'IIL}'o],> I' ~ 11" '" , .. llly .. t tware Bill bir mutahll 'law I' UlN piiIl Bili.Vilihat Cambaz bumu 0 - h y t el'kii:rll h9l:ZIr hllhmlDJl.uri r, tabii nl!iTA}: bt!kl il blli de ollmde iba.vll millbaJ il!tind'pn bal'V 'A}ul., tll'D ibiw~mdiy kadt!.l" LOll ~ aya ooyle mllJ mIlD Ur'Ul1lay h;wdrlllJ Sa)bir mukabil taa:rn.J:;,:1J lnl[iill' Il nt-unli, tii!mJj jll'l !tulia. J1 b~1i ~H' hitbel'" g(>Jm'~mUjllT, hayatbl. kahm 120 M lIRi' VI IlIB milbrwn Ibtl)'hl,l!;nmn 1lJiLrlI:ilI1 • n_ilir,on I1JI njl..u.. JliJ1 ~jl' ilahH , 0( l:iuJ.. J R ('IU\c]< .;0.- .uw,k Uz.e;r1P ] 20.1 1J ra IIIIm:n'<~w·lt& , t800m ~yfa 5 .... '! ill ) bolUJI.wm ~I:I;I1-ur

~ tb!.

nimnRla

,g'lt

btn'.l'l.'1 \'1

Wgl-I I ,il an~1n '"ahil" \'1": Ill;, I~~' Sill-~~ yfl)'ll'l GcdlliJ"I.';1il yvkl.l'ii-unaaki l'I'I~yb..'UlI!' d . hi 'Qk i",tikleII l50ilrJl h~i'ijj

P1t-r.4VOI'l II~ Ilr kadill'fl

.M.l-

)lWl'

hrml~ V· he~1 d"1 hal Kille, )!lImnllJH k I • II • Dll!lolltn:hr, B~j :;t.r;;lll P T ,,~,n ~ dindn lu :-11"!I.C'1 y!l~I'nt' '>'''' na ko.rflJl'lJUl b-i r 1'8.~ :l<'lye-r, k 't~'lI: vco banumda.n ;..anl.u uk

SABAHTAN SAB
~

....~...,.,_~

HA,:

n lr.uthy;, g no]' biitiiio garbT Avrlilpa ~hm ITrtd' 'it Ml;!'rlu':d J.\'nlpada hur'lll'l,I, .-d:;! bLk,hmduk .]~k:t Yuruml~ I,d"dtulijll,u'!ar. tiiJ.u1i
Y~Hilrfl AJ'iril:UI.'
yWV& -

pas

Pamuk ·· n d
I .. ,

kon

man arln
~r iimidi'

..
',nl'llf

n
\.'

ingil e i,stiliislna .$

hl1!J

Lh:1yanlan, AlmllJil~

muga

m_'ol.ll"

t'd1eO'Ck

d~l.!'.

uhh.j~];lI'l

,Yllht;l'k

dal'h-

r'J".lyorJm', l;Inrkii JiJ~ 'It: H.abt'!ijll:!tan(!a ltal,yMl mi:"II,zik:nfl'

1111, ] 111111

~ah .. k'Hlh II J,
[Irldll~

11;:111 Ij;umpk !-;,I~"'t'lI

11111' ..,htllI1,

nlIU, blihlll Jrlll.;l"II,~Llrlll~1I

yagchnyorlar. Aym ~~Hll.·lI1d· biUim AI.r.o.a.a~, '1IIlo;l II ld le.:skl! ~n 1liH:UcUk lngdLcn.' adl15l l1.rennd~ de kRbr-tillHffi 'ft ml.'id.1.J &La .barbi Yl f'l -, yc ...e, P.:hlglill'l co;wntm I {J1!nn lru mUl.'Hff;.li:ij'i ~ ,YRJ"III Am'n k,'ull1l bi.itun luuu11)'dJ dr:: ¢l}:lErm' ml!lL~nd,' ~ gJbi Iikal:i.yyar-clli'l d(: !iJ(: ,1lJln~ IDuhakkilH bllr woI"r !iCklillJ "'"II,11'1,U .. kabll miil~,.~'
aJ,j){

oomba

1
(

I't

l

_;1 i

1'1d_,k1J'

hi

i

I

a.l.

I,
a

J.<;;,Lilfl~II}"LtM F''I''IIf'l''~' loprnld1lrJII,hnl nu,,"a t'T~'ri ~1;"'I.'r.i:r· Ililril11..,

IIin.u)'lD
~ n

~)'

~J111. r.

L\'
] dn)

i

I'

miz

r

",,1·_

II hIHMI[J(-ri A\llIpa lilt' amd Ill~l:tJl." Alarum IluriH d
,Ill'; ", )WVjj

I

Im::i~I.t'reJ·('
ki
iIlC

IU.':'081

t ..

hl,I...rJJ)

~q.'I!i1D,lD.u,nDll

H~-

1J)'ur. GOrwlI_ 'r }'a.kdllLJ )'lkLlIllHI!I ~ISvIlJIIi JlIB f ,1

~-

in~~)

I_

La u da bUIUll h duda 'i kin ~ehirl8 de gu gibi mllaJamanr.r k riJuUe'
1 t{· ... ken dl

H
A.hml..-...lilw...ll ln~ It~· n:UDh£i de Y3.I'Iilr. DDib Cit In I d.sirlenie.n lJ.ynI.nn lm'U]

:s',wid A..IImed
Ind..2k:i

onurl y:l.ku:ll

i!:ia

1-

rnn

h.OIrWIIJ"'

vardir,

lap~b.n yar pu11an

za n de 01 's t
I
c-ore •

akl r

EWI8nc ye leri
Of

lerind tadilat amlaea

Ke~if

En

mUhlJnm~

cihad
lUI, ~
I

k elJJtlt":".."I.illiD. h L;lHfWJ

Almu:dill:!r

ifu.de
y.1 :-it,klar bauetI! I...alxlf"l'l li'"fI I. hun!'hlu...

ettigi

k ~yi fikri btr dele. d;1ba Iilogrusu tamlyel prol"llgandluadiy~ tef.sir etllyur· llU". 311 nli:... zh~bifi minakklUli!ri. IIlu II aklIi d.:J. lngiIil: _irinin biiyijk Ili:r 5..miJ Qhiujul.l ~~yll.!"r, Witta lngll .islerin bu l*kkiih' edenler biu bilemem

I

i

ilIogru olduII irr' h:tlde-

m!e'lrt do s.int!ID biletl riyle bi:r1[kle VoIi!r,c-m. mi..im.dcl, ["cmiy tine }'arW.m 111m verilen i~ pol. 1. i T'ltt"ll1l 'Ilt;lt2;l !; I ~ malru-d a, be~kk.n .m.i.l:.ite.n n a..1uI.dIgt -r hallie, y~~CI1:lJrta. at· uuglol bilillirilmcJ.l:tNir. OJcUlyu· cumuz bu !}ikii.y~tililJ I!lClij:rede' ~k: sl.riem .mhible.l.'Ulin -.kn t 11azil.f'holU'1D1 sekmemizi istcmekte ve:
a

SQ;diue ;&:Ll t31l .a.h..l

l'

okuduk:

KIJmiir Ju,VZ:tm:I!ZJlI, c:un U" v[' rdi -. ~UIId1.L1D.;i.
yeLmi!

2 1289

IIud!u.d h&.lin

fugillz

id rQ.Sm,!

"Zira ~lerdl2:
dc n bu
\'c . mi..l.d.i.idtri..iIill.

eere7a11 cnill

muouy: "e hit;bir zanlo.n sil' ~ liudeD blf'!!.km.a.d.!b i~ hududd titlia]'l~ sulhe t.arafw luI' 15"1 lam m~ti:lebini tv-I g~ giirm diiginf: §u[Jue 3'g.k.!;llr.
1

Iller ibalde DlilIUm..!i.Uan y 1d11r. I3eIL em.in irn Iii bunu h:rber alsalar gise memurl:mn-3. derba1 yoi ~'!frirler." 'diT.

I
mi..idecri L"hi!-tm~ ay _ Ii! u de-.'ir \'e
rsn ocakl tir,

Ahm~ria bU QJ!I-.k. n.c:triyal.J oldu.gu gib'i !ilU"kl:.;i ve bilhassn ~bda ku .......-eUr fiWyollli. r ~kiVMl anjJl". hgil~ iia,!il ~ olul .I.n~'
edidir.
('11"::1

Madelll r
m.a! BnlkarPek ,Eti

"r:

~Irun iL.I;tiUndofli ..A1:tmcdilen:h::n gd\!11 bj r r i",rue nulur, Hr.-I" ha L-

Almanyadan

lIJmanyada.n getir.i.l.ccek mal_ •pa.ga;-IIrla; k<ub~ye[ini ':c t:ij~ WI' i~inVeki.l.e1.e gOnd~ bekilallanruD miJkcm m f':uyetml yannamel.erde tIhbi ec~ V~ takrlir oedi)'ol". Son :umAllIlarllil !;J!o':IYa.. ill,iicL hazulana.n listcler ii€h Imnl:u ikiye ayrtlmqlard:J.r yaw l"imaze gfulMrl1mi:'ll ve aliibdararalarinda "kadiyaa" ism.ini talar tehl.it.· edilm.~t.i.r. ~I' 81· !fIYlln bir .fJ.rka ~ 'tlkml§tIT.1 w~ ;J;:frI:~ Ticlil'~t VclWeti B~ bu ,yem fuk:.a.d.3. lie bundan saara }'lmamyada!:!. I::e Ja3.y~ miiI~v"H" MiisHimau varrn muuun oianl Sfu:mi Vi' A urileeek ham eJYa. ~""1.eIeria.i ilir. di);::!'djr. 'l.hmmi yew ~ nta:z:~ hUll"I~W-. Bu Ug~Ler bj:r.k.11: Jxbd.r. Ynni on dokuzuneu as_! gti.uv- kada.r ~rimjz;c gOnd~li"I'·1 nnJ<oJ'Jna dofru teesilUs etInn ve I1.~"riyat merk- ':dir,Li- cek ve aLikada.ruI"MmUka Ti -. IU'''' ir. Dm t~hi ta'ehe~ini a.li- huduJlun n.ih~ bll' 1.ece5!rii- C. I'et li'Iiidi.irliigiine miiracan tla. d· i:ecek Iirir b:1yIi nokt • I!ioU . rQ:;J.r~lhk h ],i _d k: ·J:ldilerine aynlan uihaJ ha.kJqoo '-' .~'U irin burad.. pek k...lSolL o"tU~ go'illl P!" Qlk Il!tic"ik - eT"IU L5gren~k rdir. BUJ:Ldnn !SOnia a.k Ii" i.sa. edeceg; m : 1 ra U~~re.liyill"lal', ra iti.ha..1itl: i~ Veikidette:n mii..\hmt..'tlitikte ilk aikkale !<Iil"sa df: ~l;en~ceklir . ( d..rkasiJ Jo.1n I!' S H.indistan toprnkbrm.. d:'l, ml'rJ:l1.I1 }'et;4en terlrip (1' rilll'llyetnJir. Orada her ~yi bir~. ib bi£ kill .h:iline mfhyp birine kan~b birl~tirib btr
ki.d 11
l!1l! sokm.a.l!:

eli! onla..r:t itir-:u: e _ IeI:' de dahi! oldufi;u halt! h'iU"ke$ onla.nn

I I

cam

e"ya

Dam c, e r l;C n,ij· j tehassisrar $i:le.!: k ir1ltikalin tall' rim ... .idurcsiylc ya.klndan m~· ·c gul iJbma~l o.rolr. In tEita I i!jLQ'I"i. Henna!' h:'lli.yet ve lStilisal" 'l aksarnaksmn r.~I·~)fan eo . tlr, Ereili kii.mi.i leri cEr.b.al kadro v zilD~

m Re::lit

rui.ihrttl(ii." 11 h.l nk UMU(!rI rnudu-

1IJ..·ld~n

II!: '" tI

sUr'a.t • tanzim 'Vi! ~ tiro Ha'll'Z.a. t.arili.ind~ m iiliim bir du.nlim teikil eden bu hli ii:..L""jI'i kayd rken, 1lI.ill.i enlr tr'iml zin ekme~1 ve m.illi miidaf'aanm ~lktmjgi olan komii:c: en' tieMmizr i§:letmek gibi genU! mes·uli)'~lli bilyi.ik: bir vazifeYI uzerif.i~ 1mJ~ buhmall Ere~·.11:6miirb!-ri i!ll.dmesin.e ve miiesse:-,;enil'l olgun erierjili ve euhskau d l.lmumi mudi.i.I"~J B~dTL Bl'"Hir'lglu
na
,,~

madde f~~' n~ .• rrn ktedir. Bundan S(.lI1r~ hali.b.:t.1 2:11 d 1 k.i ip:l.Jliai marJdel.cr ''"e trs rtpltlan tr-dkik ettIl."fll!'J"ie'lr 1,ar rusbetlerr bhak.kID{ ttirill!- I eektir, BIl te1kikler nett .. harbden c' ....e-lki ka.zal}~~m fazla, kif" t mill ~ 'ni [" ilItikir sue . adli 'C!y>! teslliu l;.rl.m"l!L!k lerrL' r • Diter r rattan h:l,.Vl baJlalti.J~

I

1

lIa
Ilo:·

et-

--.:1--

ve

KLymeLli tlrkada:}larillJ . :]r1 dill!I"Iz.

yi.i;.o:i.il,<1"[1 iItl nn I:t1' I ;J nn m II I.: rt, "\"Ukse\m-rzm~ \'I! bu nlar ".de -21"1nu;uo!'titul".:- hayat 11·ln;~lJlJ.

~-""'-

I !'!.n:n

.sa <) Otn a.rp;l.run sc\'kine bu.~ . b-:.LY l:m:lc:l -LiI'. Bu mallann hl[· k~I1l.I deDi.z y.,lll. gunder~Im.okledU.:.

yUklenml'" hLllnnm Mil itiIJarb :!rtJCt"lI ..,.~I ~,.ii.z(ie 20 kaza.JJPll a akbblcl V~ mii m' Soil1 !iiOlIl:\t erb I bll] bu fI 3' iizrJe 15 kir haddl Dl krJ:1C':J. It-

.--------

t.Jr.

HALKEVLERI
K.onferans
}

~=......,I

I
I

yla~lla m Iya n
anya

IZ!-'
-

;

istt)'el'I

..

mLlg:l!. 'if: h.3c1"l;~k!.!tleri ~rUJen.l.er $d.detli Il.JiJo .kontrol de "Hinduizm... in nrreo e la- hakktu IC n de hittig-i belli oir:mYaIl r dev&ID. etmek:t.edir. BI.l kBbiidell ID'lll U.i'fte ~ rilu. l:n!:.rnni.JI,I'l'm ,'eo ~~ i:u,W,mllim var I \'3.ylardan £li.ii:Ja..dI.klan giirill 21 .hr, derken tsl.imiye-tLIl 7ihoiy.et lri::!j.iden brrer I in. perjin p:Lra Co2'· 1UdUUil:r1 ...-uih ve muaS)~1" z:t8I alu'tm:l.:ilrr. Bwulan ~ IlUIIlaC1UlIZ oiurn' tim. BaGa" Ahmedi1er .zi!l!ii.k1et kLl.llanan bir k.i§iye ve veoa;iyet i.tihariy1e i:ll] b.wnW:.a.
bll lernayii.1

'!;'a.r. BIILl!k.a b~ ~'er-

Beled.i,ye

taiilllL!l.tnamesilll,e

kaparunca ·.opmu~ ~ ..
~U'1I...I.;. ol:.r;.J,k ~~l.ll:
bil:,~ilj:[lI!;i1.J.I.". 11 II'.

k
Dfrn ~
Asker;UJelerim:
l3O.iU"'oL

arnet
!lob..·~C;, j k-mmdH

msiindell a.yll'l'IUlt v~ :yilJl;! dilil:ma.ga S ilr

MAAFl/FDE
Mekt&b~ar·n topladJ!11 GliYai

ma,hk:emc;i

"Hi dwzm" den miit.ee.s&i.r 01 : mu lar ~bi geldi. Bu mezhebil:! mii.eslrisi G •
A1lmed. ""'i.inni, isminde bir adamdlr

sika.I'IIZ iiofof"

kuMal1i~.n bir olo

yap

Y

l'

leroe-n. b~lu~a aynlrll.k-I 1 [l 1ki Dokta Hazretr IAnrn degumu ve i5-tiimw-w-. Onla:ra glire .'llehdi Hazreti 1s~drr. Al'Im dihbrj n Hmdil.tan.a. getirm.q:, ya- Bil,. HaHel(!! d·fger bir Ha~ oj Gul,ml Ahmoo Hazreti :t.sanm ticayi m,akasta yarahlJml!io dLI'Jml Ye lslimiyetl J'en.i~n y~ ilkuyde illfu.syoJl ~<ldd~siDIh) Ic;:iu ,t;ehlll!ji bir FkIidIr. Bu de .DWDa.raSI olmayar; i!:",d.eotum me&hebinin ~asLar!nl !:"II Ha..Ll AIl:::Il a kOm."jU.stl j. II e ne<:ret ,- bir ese'rd~ ilin diger bee Oqd Ira\'~ tmi!ttUtll L. T{emlisi 1008 de tilm~ le.r~' ik[n!'i R. lI.ice birincj HalLlI'.

sab.ib:ine, araba.sma fazla yiik yii Ii)' Il.: iiA; I"J, ve muhte1if slJqlarcb:J:1 yt rl m !:jof5re ceza zahtUa.n kesilmi¥tiro AytH:iJ. d.il~dikJen goriilen 'D 15:1r de- a.dl.iyey~ vuUmi!Jle-rdir. Bu ~uretle 'bir ~e ·10 k~i ~iJ'a.set ed~cek VC' itil"nzla.r ool...iIi)'~ t..-ahc:ulan t:.eM!,!l. mah bi ret' t~Lki~ olnnacakb.r. kiim olmUlj [ardJr _

.erine tzfpi1mlr dtirilen mjk,da.da;cm13 itjraz~ -. f kik tmek- i;U e yum. W ka}'makamh.-nn i:!m bir I toplantI yap . 'Ii .h'1·a vali mlla\'mi Ahmed m.tk
bilfe.r

dan i.~in'

$ehrimizde yenide·1iJ a gat;· dikmyor

!~e- yn yuldus~Jl] u fa".!:!"a pe:;l,rii buakamll..l.D..I§ ve nibayct evveIkt llk_.. M dL F:l.lmt yapl.bn l>n.at yooiye dognl ilrlrnda~b.h..Uaretin fu.1 nnd~D gop il t!!!f'zinin bi i.c;:in bir5nilnd~ dol:l~maga b;,tOl id buI.un:1madl - kinl ~ sU"i sahit o1l..m1yaI':.d:: lam] :ilardlr. mm b", £,Ir-a(la Y:ili.an. ;;5 munakeme: "Bera t k:ilTIlI'l" ile ~I l:2-DU dilkk.itlln ii::;;t-oJ.a .D.elJceJendL SIM ~ikn.rrt:Uli, ke-ndi ill-e i'>.~An iUi k bl1 all;!:laci.£" ~orii.lelt kilidieyi l" k 17.1n b.akaret dal'a.snun m!lh,.lrot:"me ri CI-efl kaplyL
!> l"difinde!l

:cliir _ i..i",hutl. bWJ.d:!.. E:sa=;r mdr.:. ;e)'~ .. 0iI<.~ b1.

oJ.:m se:kirind

r~te

~I

B$itayhlarrn

W;:ilyl
::ia;~t

11 1 9U cu.m.arlt2'~\ gLinu

Istanbu..l hclediYfi!'.si g~n selbe :.::~rflnda ~hrin bircok mmta -I l~alarJIl:a diktigi fidanlann tut-!
ITl tgtnl giirerek I:m.D.UD scbchi-

tieeyi maka..sl:J. ya dl~nd. n y k&lamnl:-<t1r. Ya.n.h led:l.vi al· tJ.n;l ahn mJ'li 1..11'.

n i ::u'&3t.trma..kt.a.l:hr Tulma.yan Ii nJar yerine bu sene ~l1Id '111 fWan 11Dki leiN!l:l VI! lubmalat'l idn JaZl'm geien tedbirlcr ::Llmal;."Ikll[".

buI.w:L l,I.)io-cdu Iili (;Jdden lII; a e ll!l.yrd~ ueg.mti. BUliU..n ic.il1 bu yak'aYl klsaca ve Y:lpuan jcldia illl !}8.hlJlerin i[~ld 'Iel'ine !;,or-e yaYll

safahnUuda oyl.e: ifua....Elar

l1'·r

bit" ma~

l,';1nma clKnl'ak

dar
~U

gtilii

CamJarla birLikla dU~erek biltGagl Im'llml!io
Sllitanahmedde
il'"U rJ;;I),,,
SENI!Lhc E.-c "01:1111

M.~yi ,amunYZlk b1uhram ilnlsndi
belediyel;l] RumaiJ.ya" mnyi l'mH)llyal~ ',-"min etmiJ:l.tir. Yakmda amon.ya.k niiJ..k.l.io~ ma.hsus ~elik turler R1UlllJJ'lyaya g:oncierileridc ;[monyak 3ChrimLZI!! g li:FrlIeC"el:- f
dLlIl 1500 kilo

LtaJlJbtil

l"i:ir'im" kaNjI-

1.00 K... 21'()Q

K-rt-

'"II..I
J AVLloK

. UK

7S1:1.
"'DO. 1&1J. 1"",1

H60. tfI.OO.
3001.

fi. Ikinodkillnw" 2] C .... &

P'-.uJit
1J1j!o

'l' ZllId"""
B,pl ..~IMI"un 1 Y.I:

"5.8. 5.

"''I

':1'11 • K:u.",

Go nor, :1 S.213
Alo:tam

O~11i 7.25 13.4111
VI ••

Ikll'l1lr
Ii'.......

smd::l. yomi Y"-lill!.m~ ve: HiIJ. ....r-iytyc a.id olan rl:malltn 1 ei~eereJennl ca.~lwnak iizerc Tak:!jIi d~ Yuifehlrde 'I'a\·ljaD.sokafi Ii ::;:tl1lllD.anda m'l1kim Sa- tiL'. Bu SIln!:Ue Hm c.tl a I11: At 11 frO - 6~ k<Lda.... camJa onlenmiij ola.c.aktLr. yak bu.l.lralll n.;partm.ana ~llrarke.n or. mhl.i'l Bir linumamn kalorih~1l' du..'1Wm Li.J; Ve "tl;eu.di de d~erek bae-as. tulu,IUI ba.e!I.~ hn.1.m.qb:r l'arah Cerrahp~a. h!!l..'l"tahaneain-e k:aldml· Evvclki gHe Bi!yoglu lstik m..J.Jjbr. tal cadde.sinde Lile am mm ·irununIan t uDUn y,Jrlm milyon 1~l'a.t~k l-!3.1ori(~ bne·

Rumkaplda l)tUhll'J ,'eo 1aba Ulut1p3,§ada Tarak'i:Llarol~l ler· zilik eden VlolbWl AJek~lUn 1)tOOMib~rj Fef'ikuyiinde Tcpei15. til 16 sa}"'l.da otm.l:m Zarulli i~mj[H]e bit'" lo.)! Cltaf;:L \'.;l.ldlr, Za.ruhi i;:ok gfu:el hi ... kl7. ('IlLil.lgi.illdun b.r:im n bi..i.tlin hlahnu.ldpa~ lie B'erikoy ve KU['lulll~ geflc[eri pe!}inu fl dolasmaktn. ve biril:Jirine girmr'k 4,_'rllT Ie., Zaruhi ise hi' kllnsc}'l~ chemm:iyL:t ve:rmedig-inden henii.z gen" bir d lihtnll LJlan lJs1.:.a!>l,
Vaband!lfl. bfLrkes ~~ph~Len-

ZlYOTUZ:

• ttl. Bir tar inmiyniJ·· yapalun ?,. - lJigL"rler~ ise:

dlikkiu S&hlll~riruieft Sak· 1-.., ile [tiger Sfu-e-n'e h..."1.ber " "rmi.!j[~r: Tpn.:J 'n kill Yllka 31':"-

hk nhlr-

bunu. goriin"e

-r oimUijll::miJr.

~':1rlm ~aat- kll·

kam·

15 den ~t jo't,;. k 1 :.lal .l'J,faltsimd~ \"en' et ol:l.n. r.;ay Yetjl1a,t'lLla t211ll J.lldm taka. ue ~nPJ

m.aJrt

t~min elmek uzero;! lYJ.uhlelif gJell d. r d(: tol"l"WP t,tui1mi tiro Dra cti}·,~et her gUn. Sirkecr

e; • 1Il

'Ir.

dD.ll:l. n~

~e me-s.llll

Nt:

~ahmpa.~ Qten Sir den 1,l"l'(Iin Io!d.ilehilit".

J

N

I,

61

I

ne jjl;itiinL.iz~ \ ;Ulti' E~hm:t;: ~idin ,rw.llU~. D~"e bil' rnr:ildan tin Vahan:1 C'lr.!!rlnJ'· n I k~t 1I n p :kQpmil£l mub ol'me I biro giirillttiden haht:'r'tl; .. I"UHi"-

-

siZin.

'ani

31"9

valisi dUn giUi
..k:;:;pre:liL~

!"ah; va!"ili~.ne layin oJUllaD. ,·.aii mua\.'rni Hildal K:J.ra· b3..II
di10 1.;:i.:m Auk

l

Arayan:
Ba.rut

H:i.mdi D...'1U'C1 \ liik ii~ ~
\,'iJ 'iU

lemif'.
Fakat St_

\'allan
e.: ~

gn.y~t

rndm

\'"e m mlmn

b·r hZLIdc:

y8..\'lIk111SU f'uren He A!,!OJl rum;}:m I 3k n'te m~rt,U; lral-

Diy

)"ap b

caita:u

v@rirkt'll

),a.pllm. It 1

tEl r~kil~ ~o.r:;.a I1.H~ket etml§ti.r I Yem KLr~. \ a1151 Ha~:darp.a I g rt il Vall \'e B\"'!~ I. ~ R 1S m .... ed. Bc-led.lye Ve 1iliy t in erk i!e d05ti::J.rl tarafmd n u &urlanml.'t:rr.

_:0_
[bnkl;UlJ B..iklr

1u1:J<.I[1Z

BIl· n 00

oy - 1st

E.unl
II .. 11

U.O:II

1':'1

l!U I Imalo! n.411

ihree;at
iIhnt
ne

),aplldl

EutnT

Dim cum rl.eti"i o1rmu;!J18.ragmen yanm milyon lUi ur ficRh]';
m yalunc"li1 gima1

i e i;arnfindaD, ale..<;in biiyUyiip sir-~yet elmfSine mc_yda en]mM~ aandWiilmllijtiir.

t~mu.., ve

der.bal ye~

ilIa-

17..,

UI:30

Mil

V~I

t ya.pll.mItbr.

CIKKAT
«Yell' SaLlII .. "
YtI .Yrlllk
.1L1l1rtrQl ....

l".. d . tiftik.M ,. 1lI1!iD, en, • ae,qru; -

me.mlek~tl

Bu mall

ri-

JI!IilI<ld" ..II"n

Y.~IIII"

.,.... ·dUII"1 eo!! I~'"

In

~ !:I ~

tau~Larl" lo::ayll!lI",.liri.,. til? f'I'Icilloillyllt It;obul

'1

011)'1 hili

reyc bUik, Rumanyayn SUIJaJl1 , Ulll.lld.alina., keslww gUndereil ~

I

I'!:n

Kud)all &,T.1I'tILIlr.!.'l HiI"·J. KlIrUmllml ~ilDl!. .:r1U'dun1-

I

rurui rotl
t..bl..

y Coo.ok &~
rotll!('cl!;.

IM!Q

t"1!!

0:"

I tlbL"'t'm
ll:'tjc.:mll~.

m~

t

lhti.y;;~Lln.o;I

bu1U11 ma - md;rn 'i u::.",,!\mil k lm (! dHmiyt'I'('i{ SUren ile \ Ie nL .il.lllaJ:rlaki(lr\ l 10mb bl'Htt l k rar \~ mlL'~ ve sbz kf'Sijl[l ....IJ til'. Sudu r ) ~ rut; Je.ri bile Im.nn~ur. F:1ka(. Bfln:m nedell btl hd.j i U~I i\ i! (I rOll: !.o;.e.• :n: hO§ giinnemi:j \ k r1 I.' ,p'Ugt n '11! ,. r. I . m hir lw I jl}.i yinc keodi bozarn.k kJ7. ,:.- ycdcn I;lknll"d.llrdir. 5emtte ka.ryolacllJk c rea Yavukyan I~rnin I n Su -

yet V:'l han 111I e:.r \ten d kurtll1mllk i in guzel Gln~ '['opkapHi:l hU"Rn, 3.:'; n wr.
I

me1..4:e Y!:l ge:J.!j klZl!!'l (111IInb, m'i.'ina.Sl;tbette bul'lllldugunu fell· medel'e.k r-e kememcl~te-d iri ~r. Bu yiizde[ll be-r fU'8<1tt.:J. .. c her vesiie ile bILl dUokko.llIn Qnilllde Hllvgala.·, gUriiltiHer f)lmakta.-

·ml!~tL['Hal'

ikisi biru .. .n:

renabk i ir \'U 1111t:'1}"n. t'l ka r"d tn. d.::m i le~d:ir. "Rumm ihlen I"l«' gUzd Z. Itl i "e DS 1 "ah!'11 da,,'an olrnu,;!lar .. i5 m:lh "·meye kadar elSen
kL.:,I

'tal a}'a ihrag edilami .. yen m liar
TUrk _ It.JltYlln kk:ri.n..
m
lilillln

k15m.J

Jstanbuld,l1u \'enJ.ecekh:r.

r~'lk
~

r!.l!ru:; .. 1 Jr:duma.
bir

meriYfltti!fi

alll:t! -

r

mistir. bir

Ancru,

• u hua:reti
t!

d"
kIm

k bel c:i

~t"

tm"k[l

kununusani l;arihincen e' el ftgJ :) )'[1 gRad :rilmet-:- i~m II!" ru>1 nlm.:m mllUann ihr:.n·,\llJ1ll ~ts.n-I buI cimril.kler b - Li lutu mi.i d~ etme.ml:jlir. B L:>,ebeble I b Xl ihn1;:oslM r tic-arel 1;e gfun-I I'ill. Inhl5.l.. ..1,~r \' -iletine nlli -.

i

Kurban b yr .- _
-----------

tTl I

ur

Iodllrr

:------------------

Wnhten. aill evn.k.J milsbiteni.D ibr-azl ur-..;tlltl ilJl'RcalJ.l:Ln Il!UsiLll • m mi E..,tl'roi,lcrilir.
tl~l III IlhH.I.

l"t nbul
'F.
B

11111 t

'1l,~1'1I'"

urad .arloglu
Harab elan iki
mamur"e
kiinc

Hatay
~, birindeo) OOuviftit

Mul!..rib

di..rJdii.

te'i-rmr

Derhal

eski fOG"· tcl.sl~e'

b. bi r c~.v:a.m..lZ 0-1u P
olbs! ,ndan
s..,l}ied
11.1):,

malfunat versiemekti. {I.. 11~:lfih yammilaki h yete I Llgl1t,"'rey~ \'a.rchguw.'Z ZU,llHUli ~U~ rnemurlar; ~ri.ig~ ti· sumi~.dli: altH'l fl rsa verilel:~k ,'e· ga,a.' c ,Tatun "Bu ,_\lm.an deniz i m,
rbaret ok&..:aguDl

hiQbir

.;orolJk. 'Sir l.yi h.abl}l' '118.[' J'I:1L -~.. AldJ.gl!JUz. yc ... in.e cevau •'mesa. JlJ11 aldik., dan ibarel, k' hk Bah£iye 1'l$7..l;.retiIlm talimlltl

Harb ne "ekil ... de inkisa] e dec el<, ?

2Gcl!:tlim Aim anyay.l'l.. AIlmn.n· fa ba miiddlllt zanm(le! ne ~DJ.lm... -:'lIok? Brit.a..oya adUJLIlJ. iatilB te§ebbUsllndlll bu.ltlllllEm'lJ~a giife mu,qztam, OrullillmU bit' if}!'le Imll'lM'lak sllIrotiJe preglijiui mil
hlUM: ~~, gAyt'Il!t edlecektir.

azal arlnln C. H., P. VilAyal 'oogrelBri
~
Vie

(YElnli SaIJrI.h ~ Di!i~ ~ ~.1M. ~

I

.owamgu n L

Gravesend ijniin£ varrr v~r mubribler bizi terkt'ttiJpr ve u.d~m~, }'ani muhternel ohlugu iizere, eh tham'a dondiiler . Seya.hatim.l~ hitanu ermisti GI' veseud'e V8511 01dugumuz vakil en evvel ~£Drntts'lll ajnn •
1:1 rJ gemiy.;: gfikLiler lie bidjklc :getLrdi~mb;; iki k(ipe';i lUlI'anti~l ~ '13 glOtimiUJel"'. Biz. (jgl@ilClli ,8,-.nm saat '7 de KflraY!Ii ~l:lk, iuu(!li ~ltlJ"R.1c hi .. bill' hl'ili"lMMI ~r[)kt • Ondoe. paltosu ~l~W'llfil hi'!" tHllrie Forbes, ile heyctim.i..z eJY

mII.cadeloyt.. kiiJ: WI baa. ~ Bittabi bir tanU'ta.n d L\ ta.htel - le.rde okuDaI' ~~ImUllll dile)'Ol. ib:ir takrir ftnuliJ ve v.1I.tim.B hahiT Vel tayyare Imr'I!Mj ~detfiiikrii $elmtens:iie::r. bu dlleldel'leadlrerek logilt.'reye dar-belel' 'tbhakkuk-u mJim. vunna.ia (falIfIa,t'=aktll', I dl§,g \l'ilRye.~ I kUo oLanlanfi Hea .. rdmMlmI: det: Al:mlU'lya ol'"dUSUI nu n(lf(!de Ifw b.a.I gec;il~l'I.i ve dli~l,"'!eri !rHJtJaclJ.bjlir'? Birer bil~~t te...rullk lUl'lU alikadarlar n~iDt.k: to. de.li:m.: ~bbt1!latta buhm.u.laeag,.n] ooy~ ..... nll~i:t_ 1 - D"l'~~\Y'I UlIllJll nule IHtllii
1l~1a

laozimiDJ." 0'.r:m&D "ol'8 ~ k!lt·iy~u meeeJesi.DJn ih~ Wi! i.cablarB,\ U·Fd.lJni.lmaltw, mat.
I'Iku.UH!E'ln.lA

taminm

e..

l'J

G ncnlil lia'Id.u
;J.ra<la e nu.M Fcanaa, ~nubi1 1· ta.lya, gal"bi Frll1n'18 Ei.kla. ilk gc' len Yllr]el·tlir. Fak.atbilti.in bunlarin 1942 den evvel baslmnaai pek mUmkiin all f;:iJdir. Ve bu zmn;mfl. kadar da Alnumya:.nmoo:;: dunwY<:lca£l. hit' 3f')'Jer yapmata s:wIl§3c.a.g.. t.abiLidir. ttDJyajll IIlmV:mH bahs et:m.i)!,o. rum. Zira tWya bugiblkli vaziYlltt0 I'!.rlco.:kvarhj1D~ mildafoo iIl.eo J'l'lQ§guwUr. Ve ,eg'l2t" 19'1.1 se· n ~i .z.arfll1dti bunu .idameye MU· v..... Uak olur, tasfi,yeye ug-r~· ~8 y:J.'pabileeegi I',feyin f821 amm bl:\..~t olul".

h~l'el(~t~

etmek

h\lJ'l\!<6Wlda.

Eger l1;o.lyalU.nM ikadaki mu
k.avcmeti lunkr ve Afrikadalci .tta.ly9.1D. ortWIa.l'l. mahYOblI'S1!. Fr{lIlE.1:lJUn Ahn!iUI kuvveUeri ta,. z-rllf!.dan tarnamil.e i~gBJ..t boeklene bilir_ All'nanya.yI lO:ugiln bOyle bir islci.JAdrl.Dab kOYIlri. .am.:a, M· rikailaki Fra.ooJl:l kLlvvetlerinin de i.§e mudahale ederek t1ralya.. mn Mrilada biT an eV'fiel boo ,guImaslDa mfu:Ji elraaktir, es-er llHl.d 00&,,islil:i. etmuk. BQ lhtimaI zayIfbr_ A1m.l:ln OfdWiunun Pieene daglat"lfi!l M • mast ve Ispanya. gihi mw,ii !:Iir mil.leti magllib ctm.em mua~ zam gi.il<~UkJ.e:ri tea 1l IatbriT. 3 - Sa.Ik(l1l.hl..I"Ya, bll" ha<rekete G~mek ve A VTU!J!11llD. bu bOlgesini ntifLffiU alllna koymak.
:lspanyaYl
~ 7.01'18.

Iskendell"UAd8
Mend i'UD (Yew Sabah} Ratay viUlyeti C. H. P. lWDgn.< aind:e mum S!:ilbruz; tUlibl Hto .,.1 kllllUU lliJr an ewol mlibayaaJll- I w, b..m..zJJ :koyWde mUm ekim:1ne' Dliisa9.~121 oluDmaaulJ, Suri1~ V~ Fili.iotme bakk ih~1:1mo t.esbi-' .I.i.ni, Pn.yas ~sl!D!lD ~ IIG:retW ta.miriDj, topml 51:;;: k.iiy]ij,. yfJI topr:a.J!l tevziin:i ve yeni k0]l'; okullara a~11J a811U llibyen bir rnpoJ!' veImi~ ve. lUI kler 11Ak1L Iile k<ll"3lllLnmJ.llb r,

yalulllllloffi

e kadar kendiai t9.!ildJ. Eylu·

450Junu

vapurda

a

a~

tto yedin..:l pcr~mbe gilnii, ak~~, saal sekisden bir-:ilJ: sonra, Vic.wria (5ta.... olllunA y geldik. E~r·'i.n(1e:'!1 Londraya gi.tme1, icin m; g'J.1l seklz 5-.'\tl~ $iiIXfetm.i,.1.l1i, R rllilrl~lIi vazifem I1_ihayeu er •
uJti Bu lam bIT a.kamcQ: ug~
t:fI,UH§ll.

Reyhaniyade
R..eylumiy~ (Ycni Sab.J..h)

myer.

l(azamtZa

ai~ c]jlek caporu

vi-

kO'l1~i'ili!

Eo krlt>-j 7..aI't{)~dlUmtyneak l.-u\ celli oL=.n memls,,'U r m~... IJdnrl • Fdtat aLiae11 t idndl!. ~ ~
• ?

baJrkmtJa Jar ahnmu::tH·. DJ!ek1!.l1rim!..z.tn 00:0 h~: l"fI6f'xezd.e. hu- orta obun'lsr k~ w;:tl.ttu:uJ1 f,jeltik eLnwIDin g&' ni:jletilmf:S.i. Am.u.k batal~Ul lrurut:uJ.masl itfu\ill v.aii. bl!, homls m'- c~del!' ve 'blr ~k

Hrzf;Uii.m.U;l ¥l! rl'1(. ;!libel k.,a:rap.

liT

lmvvefli olrn.:lk ces-at&t1nii gus.!:;oll'Wcr

ADahuI maye line

il

BUl'I8. tevessw etmesu il1iJll! RIlSJ j'l't ile d,e l'Iarbi: &O~ almul. i.r..a.b eder. i,;'ilrIkii B.a.lkani.'ll"l istili etDIe'" AlmanY!lya ingilttlil"eye liar
harb i~i[l!:lir fa.yd..t t.e.min e'l;meo:. Ba.l.'lunlal'illl lie BoSuzlll QIl['aitRw:;yaya It~1 giri.ij]lecek biT h::ttbde 51rlttejiI~ klymG'ti vard..-r. 'filrkiye yolile
IjJ. Mls1l'3

ol"llru"'~ .., tmtk:o !1yn1dl.glm zaman, en bi.i.~ yUk elllel!m, ve en "2Amimi dua· anm dimylli. sulh muhaf"'!!t£l.1J1!1, .ne kadar hakirane olu • 1-)11oUoiJn. ya.rl;hm hVS1.l5Und:l bk rol ovn.a:makllln ibMetti. Blillun
ancaJ~ :tnglli.z

giJ."i§ti"

f@.br.ikQSl1
di!l"_

teGrai

~k.ill

etn::Ktkto

!93I de ArjB.ntm e\1mhuriy~-

K~rlkhanda
Kif1k..h![1il.
(¥C1ll.

v~ oradaki

!Jilgiliz kw
ta3aV


-

vetlerine

baua ...etnJek

Hayvall ne.slimin hw;tahklarl IJ Ill'Iuea:tleJe. mer ke:zde- bil- ti: • IrQl . l;lilllMI ve

S!I<b!ih1 LShlru, bayv!lft

("~te te<::ellJ ett:i. Ben
[ak olamad.Im,

u.Jrumlli biUw-. l~O'l.lb.hnle bi.l.~ ve t Lin 1m..veti we WI fi.icade.l e ettim. ? hat takdlTi. :ilah'i baika B'tI •
l!.."'v1Uliin 3: iliI.rrU

l!aYeBindl" temin ~d.il.ebil&ejine 'Illllrnyorilum._ 1ki sene bu gayc

• Alman

i:!!bif'ligi.

.biiJvaf

~lti bor;::I:'I!l'Inp.un Jikkaw ~ n hlll-andfl.U zi t Bank I ~ift C:i,'l'1I! veoide[l I kfantta blLhUirrlW.a3D1:l dileye.n ra:pQfWlluz C, H. P. vJl8.y~t k01'ilgt'W:!L a.&tlia.l"ltI.!.Il. 11m1.l1l:iLi t~"''Ii'iulel:'ine 1 kllrnn eyl.,. mJ...'ifu.

ILUnkindel'l I!!Gk dal.m nuyulr: olan· T'l!D, direktitlerin.i 8B.dece i:.a. kibd~(} w~ka. bi~ liIl'y yapma.m1~ oldugum :zaUe.rin, kwdileri de ~yni g21yeoyi takib Melll.el'jn h~oot.m..iSj oi9.e.ak!a.n ilCll.lklal"la bun Lan ol~ ilYdlT'11n"l. Barb .nili!lyelinrle peroe ie-l1: .. r.l!" ka.lkup z:unan lUa.Il bll' sa De gtil!'ece;jmllzi yahu. bu hPt.timenin n.e ola.bileeoetinikimsfl kestir,l!tL~.z. Harb ciddi ti,r sw-.I prizdi.r. 1a.a.m.atTh, ben be~ri yetin yi.l.k.!J.ek preMjplerin.i t.a t rnirl etDllyecek Iru:::rhan&'lbil' hat.tmeyi. y~ll'Ud tahammillil imkin
!'ill:

>lukututlUl1 acWklanm d~Uo rne.k lS'temel:!'l. J.[~iyet1eri 'be •

uni.l beni.m BerlI!!!. trnjed..im.iD pe esj nUl{l.Ye.t: harb ilzenr.e illdi~;za:mEl.J'l utram~1D hllynJ

olnbiJ.l'Cek

.h~rbangi

bir !l~

:O:!mtant.fIm1Z<:lan hodJfam. :menbaUer ya]lIl{i m.illii hU'Blcablmr ugrunda ~llInI~ hi£" ham de2'il· dU'. York b'I~~koJlo:GunU[l rligi ~'bi, biz UU ha.lbe hr:hi blr b1\yeye hndLru IUI.Brt"tllUl} bu' 111111 t s.i.Ialile gi.n.illi. l-iIlil"b bi;>;e u~ kudar pahahym. mfJ..l oltInJa. 1"115Uf1., c1hadmw ga!ebe ~almelY'\ ka\.lo.r. bunda son dlil:i'(,>ee Il:~. 11at <:."decegi4:. ~Qn rapiJl"Wi"Ida vudlfun ~. bl, bu halJ~ tar.ulDrliL.tI b:.U!: Ir;lll yo.pllan haJk hjj]~1.JII1!1:tinia dtin. ~'I y~dell ulkl[J Iral.kJi'nJYCi _ Ll~ml tayin caecck bir hu:rb.:lir. [-I 'r' De k.a.dar "M:l~ Carta r Rliyiik ferm.o.D) In b~ me:tin v'~ l1aitJrd [l ensipi .A.lnerika dahill 11<.1 esmtsmda .c;iimbuITeisi Ab. m

mitaS<lVllr

iJemiyo.ruDl. BIJl bi-

de..

~R=O=~=U='N=I~=~r~= •.
~

f3ham

Liac()In

(k:ttj'l:I'bo1l:r'g'thr.

rl~ bou pr~D.Bip h!lJtiI.i:e.ttG AnglQ _ Sahon Yilhud Bdt::m.ya 1.arihi. nin atlnh:m ve ~o.zgl.ilerini WJ- I Itl.l e er. Bu inSfm tnrihillide 11 • ra :<Inhifeler ormU§tI.u'. Baz:J. If~ re onl arJ bakir.f!..lle habrlars l{ t;(lk iyi clrrJilJ olW'UZ. Fakat ideallCtC: :"aBh BlJl:"("He 1Jagh.hltJ ~ ml:da hatala~ ~ffettirdjk. lIlg.lI~l"r,i1!l m ule"J.cldid. milleUcr ,_

b,l" :;;urette:tayLd •..e il:in e~c=

geJIe.ll.k.T'C vc h IJIIdl'l n '8.Q[ll'll ciiJ.. VWHL8. geICt' J...l Q]an.lm-a rl1!lb~tle e-n lyi.
11 ZJ)m8J'l:l

kadar

lIUlma

den mil.:rekkeb comlllOJ1lwealth'i mYhaldral[ kj bu idealleMn 'el'n

k~~@ ~egildir. Bn bjtl.i,;,ul lllim. ,dlln ~ekll' allmda tei;iel~krull Heo biz dal" milH id aU.el'den dilny-a

C'e.... z Ve-T'SllMyorsu:n.? Db- :rm gel! a - P,,'[!~~li1~. tlcaret! \'e rialtll bal!ll~Q edeJ1lcr SC::rb!~t :-i ,.bett dOl:'),:;IYO r,jphcli i._Ierle \1.1. ;l~'\n Anlonyo, yor \'e C'9t"al" penJesi lJi.. lll:-lii [I. dLil"uyol'. Eu I~lcrlc m!l'*~iJ.l 01 • illut::1I1ele r.:lmb5 OIJllf_LlID OUZEl. n AV ete-· l:lllimJ~or, .. mug-a !I:h;lr \'~nligim lcm sell - run cf,rndmd:rndn .. G813tOtJa IreMi.ifeti ifJ: Rive. IClI)nllliilulc~::t.'l"1 Oyli! rui zanlle"11iyorsun? den bazl nnj,.blar l1a)d;mda te- ltain ,'e-lxli~ nmht!klral.lll' vo t:u tultt.e- hleraliD evine .l;cldi. Ier,'fe( ,1;4 bale, Castonu Ut\'kif f't- m:vvi'r cl! 1 k isti:yet:.:",b 1 1'1'1; Jitlu- ~·,,~bd\-fD. z, ,·alL. Antonyo 'n, ~,'J rill. arl;ad::l..!ilna phmlJU en .. raJ:: llm_ lin b3.h.seU Igi AntonY{l nc (,ldll. or IJ bir bdle. (,.ete, lIe-r hald!;! bu L~f 'r, ila.tl.lila 1k.1UM o,nlH.hncll Rd· - 0 runl llkl'C1U dc~Nki! .. J3ultln, lTI.llrll .I'!i ~". ve 1 :l}Tetini gizleyemiy rek : hrt~'dL1dll, \.'ucw.1tlmi!i ortadon Ra.tI~I~", S-<l~malRlll'l.gEl tl1J.~lIy....:ali, ~'l~;lmlYOir. Toblribt Gas- 1~3.ltlm ::t ,a w"m.Ur eti'i'i~. K6,j}lfllJCVIJe'119J.r1 - Fdli.'l.t ib\lni£'U"l !Ie vtLkit h!l~ Ve Inn Ml;l'::tI. E!utun ~l1plwltr anlLl'I t(lnllll, bL.oyaz ~hi.J· liljllllll,.h!,~m 'C:L'!:lto"ln IJl;! f>.mnimj ohlugund::m. i'-"1'l'hHhn diye :mro II, ZE~tLf"E r. ilzc nndf'. U..iz.dmDJll 'I'p. kil-g-JU<l· ona)':! ~Ilm.l'!il'l(h IiIl';' ELlllU 0- ~ilrll'l!'!u l !)tUIll. fL.zennt: ~~t.o.c'll( - S"HLl.'. gi1Jldenl:ll2'r.i. bu geeD rJfi_1 odoomda bl.lldllm" ~l2:n . irJ bu· . IHl .kim. t¢ffiin t'diYI.JJ:·-clu. ZE1'1L f f' Ll d~n d~ Imlayllkla bulmulI}. It J LillcrdE!-fJ birini bulabiliriz_ h.lllUli1,';LIJ!I yeTde eUmi~e g~('IlI - Bilmiyofch.lo I•.• - F:::dHlt yalnp. h,'raket etme· I:iund:IJl MI:l:lOEI. y~eflimjn ,:;:"e-R'ii ~(l!c 11 f;~m:il ~li.~'1" in, flU rnekhlb pat'~lrlda yrt.T.I~1 ~.iliM Hl).!;.twi. rl\l~]t:: flol,Jediklerlg!2,·gilt::.>me de ;::0.1: [J,t.1rIl~lI. 8u mlt hleiki tf1hlikelitJil" •• Ba~INekiltl iUeI. tu!) de onLln i!lmi. D1J r:1 lille-~ Oln.u ll~ bakdJr ;j, b!ln'l frg~]am.lkda - !"ak'illurdaJ'l H(ll'IIra,P, ntnnyo or· Merw., e~de otom ... lk than· t h~vlrif cttirmcm il;OJ,n kiili d~IHJ!l'r da IWHajn mlttll): 1''. Bu I'la 1l1i.i.- t:llai'l.l ca5~ru oyn,tta.rak: ),,01(. OnLl mullakk!ili is~TlL'!fCI!>II.U~J dj, kemmd bLr bE."\'rtz 1.ehlrdir, BillBf'rU • P-7 li'yllil 191'18' tlC'('v8b Iiltrn "k l!\2l1u. - Pel.;.i bluR fie d~. in? Kili - Yin suylii~'ornm_ 0 lUllki· 1m l'lJ • dit§linm~ mn iodin? - Ncden ctrniyeyim. M'L.Iv[1f. dcg-i1 mi? diYf: c.en.b verdi. A1.iz 1::r. Chumbel'Wn, ki UUrJlU d~IL Kilgldlomru.o, 0- Evtlt bklu,lo'clle. fak3t SCll'l- :vi bir Il!il.lUlll "111'. :Es;LnQ, - N 1511f"l~rBell o,yle omu.n! da:.ana gjjtfuoi'ili.i.b blra\ Ilm.a.dlgltHd!\ru bil iki mes£.'lcyi Ibitiblrin. j'Mwnl c-lIeI' misin ~ I{I~t'ar ...!mcic! EyllJl 26 tarihlj mcktuloUDUIZU 111, bu.sLLr-etiC. biitlin ~i.iphclcri[l den Ilj'lrdnn. !'I't..geniliin di.i~Q.1I'ol11"f'ey:.-e-.k stlru".ll. ikisi de (on- N', n tmiye>'im.fu .:Ifb:rna gctil'mj~ oiBn 811' Hol'.;lce Uziiirinde top'IOinm rL'~1na ~!I.hfld - dlJl1:iJ lFi. rrilz, ,JiBCLi[l yill; ver - fak; o~D.:i!ln~ IiUlJ1!lf1.tim olm::!· mart;, '·ul'w. ....lnnJD. 'IemI. lijJl~· WiJttll!I'IJ's rnuh.Hv~re eStl:tl.l:lin..da m:a.dJ.hpulD. l'rirn bcm.ia ed~bi b t 'iI ~ncdigt blr iLF; Ilr ttl rnImd:flll, !I.{l>M(!.JiIiyle lilerll.bl!'r :.;emnlo l1al"eltel"Ilr i.:;~t1smu.C' YlUlon hiiyilk b1r nilml kfu',[J.r ve l'nlJ.,Yetimi li;I!r 2i!!Lten, ,iulia.:r e.difor. niT} b~,-,m~hl.f1 ..."C~eu Iln' dc, ~ ti.- te bwnm., ' k~breyj go:,wrerel-i: lIern ll!iRa. ~iklirillm, Boyle 01 _. - Ta.'lbii. bi.iI !lnfoi,U<lllllar in. Z,'t!Ul1I l-e,'I'lf eLL~'diKjn !;-13t.erllJi1. i- F.\'1,·e1ii. miiJi.il'dr>1lI. miDI lalil· - JisLlI it,:CI ide, l>~La.t Ilokuzdll mnkl& beralJclt', III klulotallillii!(!tllri ~~I" ederlu. ' :_}lrl.ir. l;l~ ,etm d~n bMI" tcvldf mili!:cl,~ (;11i.:rcak. Dedi. ba.~ tefeJ'ruu,ta i!t.tit:ilo!:ld tal'l.riri - Fa.ltat telA1J'uz \:Ie BOyJ y~, - OyJe i£ cUWIIlllIlJ.U1I. Gasj(~rc:sj !I.I". - F Itat ay.i,tim, lUI. liim r:en.hn vervnitVL iliikrim,: ~~an itibarLlo'Je msaru .hIQ 1Il- tOllllm o&i8lfida II' ilji Vj,lr'J' soyledl hi... - SOflr ? .. (A.r1r.u.w var) ( dlltmlyfi.D 3il!mimf l:Wlrllir ve ,k,a· Rive ok.illfird 11. All akf;!8.ln saa.t I!leldzd~ boo· , Arnl'lllzdu ~rtl. IT;:. B'lU"a'

~ Bayu'!

EI~ bo~lla.

11~Il.ll bir te.1Il 1'111 ~ Fulml. bi7...etaauuz.

~~~~~~~~~~~~~~~~~
~IT~M~_Q~
IJin~m'llal" \I.:lrdLI". lU(wllJD.l. jo'oruluyorslJlll !.. - A~la, har<,J:(!L;;;i:dll{ belli iil·

ya.z mhir

-

d.!.l. YiIlpJial'E1k llj, ber ne Sti'tDeh!& olurn.'l. Ol3lJJ1J ge:m; !l; tzl i!::DzJ.en

ka~u-mamak. ZIrH Jis~li bilI' ncl-· mm takih etmt':>li Il1tuuali !.";Gk

lar;.n?
~'.::I...

lru V\letl.i. - Bn da. Hayti".

ML

:1ra.nJZcl.l

kill

~r'

ubtE;m 1

t i!'Ormlli

Pek I son, tie oh~c.o.k? Arbk va7jye~ ~~ hllr'el~etedE!Cej;iz. Eger a~ tIU.ll, J~!:Ie1l
silr ii.kl~rse mudln.'il Fll~ edeceglr.,

-

Rvine ~derse biz de gl(l~egu. Zo.tGJll, bel" !'joey dWiUndiil!;'Wn gfhi iae, ~en~ klZI oduUla. l~l!dwr la.k ib edeocektlr. ~ Kend.inden De ~adar a.a e~ mJllSUI.,.

..

Meral C(Wlll:i "!1nuE'dl- Ka4v~ 1'8 bJtln}.'ordu_ Bil" hal; daltikn S.OlU".II. LRce oir lauiln tlill-'atll tl.~ uuu]u]n 4;1kn.r.al1: Lcpik ilO'k:ll~I.
IH!sJ:Qd.~n !.J;r o.dllnl geIiiyon:llU. Me~hul adam .5lIkak b!l..~rnda gilI-' r; lru:l. yakl!l1llU.'3.k konll~::i..'
ga b:l.ljladi..

no.

dDfru

Ite.dedl. Hll.lrikiltcn

Ilf·

28
pallgJor flm.!. ~yQrlal', idmanJ:.:m.na di.LJi;i.l ~ort.ll'clil, Bir,gii:n Il1i.uJ ani:;1 e ar asm ua aOylc bir ~nu:jma oIdu : _ Arum !lol!J:. SIlIlJL.. R·m sea ~ ku\J"\-" j - m nhl.' - Ewv.el J\l.lllb ~eni.i:de no~

_

I:Jo!,;_'Ul'l L.

D"nil'd lru

-n-;~itt'L

l:iipl(!Jir.,

L U,,1'I_bLIJ aurlarr huklUrlda ij.. musu l,.'U1dit-i Sordu: klr;i' 11)'. vakhr. Hum b3.}'blc:d -, tedeul).oci bir ~a.zt yaz;T.;l[{ is ~ - Malhi, I' 'V ' lin 1 i· I'J \\11 '! Din ,1 Liyol'dUJl1" J?aka.t" aimdiYili .._ n Lid'~"_'C ,i IJ,rt]",ncBn. nasrl r y:'. dar nedensc elim \Tar~. a::!" j ill _" II'l. 0 Imam: kl. U 1)t,~. bel' a Ml)H,~, hilm)'('J~ mu.hw .Jl:!G'c-nniyo...'T, .. Bu 511rLn Willi Dl<';I1~~,:uu.1 h~ tJ.) ~a.(rult tck b ... !-I1IlH harbi Im,yetc ktl.tl1· :u:1Dll:.l. f: l,llIt1n 1.a~"1J llyal:II~1ll1 Ikj tRl'ai ta ka- t rilt 5 l'Crl~I1n i!J.lUhayye-!C:l;ine .. 1 cam!. - ''liintlzaind n t.~Ii, tlft llir h:'J.YJ,1:lWlkl h hi· :>n.f It'o;mui O~dl. nu, orl::Lda 1,:.;,.:;.;- Ha.mmlanrn &ir ImvraYl, c:!J1l;maral{ rubu heyecana ge ~ l';n(:;: UUJ.H."'·. i:_ eauuu w";:tnE. t.a.k lIU! 0( Unl~ gib:wr. uunu tahtcl.Ita til" I}C}' bulnnr .ad'~m.l :si.'j.n. Kn.pllll:lo bi.I·~fI yn. :,ni bit b!dmb IIJUrU) or_ltD'! bir - YJl1u, ::I;rJ'Mu d;;nilb de, h.::-tlirlc. me J; 1;)1.::<: buularm :=OD Urmez dci'll, fukat, tarlh! JcdL til nl glhi bir ilc;'i, bir .:;eri ~i1ihetlld ~'HIH:a:HI_H,ncnJulielm; un . boydan bcYEL l.:J.tlJYl!l'alr Lcd'rl rl rece 5iillliolt li h H(~Ir.!:.. -1 a ~\i.'l,z1I:i.:~{]T ~: (.IllJ. ~~a!II.:l!t:' ls YI - liizl o~.uaJjl: .d.:unIafi hir 1 lnlmak lie. b~l1'lmJW':.h;ldJJri da.~ ninden arrdtr'Jl,~ tol11~r a'!utlb nl'l.tHh duru~'OLL]J. bin, Jl:ltLiI. n;~~ L'n ion tica.. : u V~: Ji:I111Illun ooht "t,1 phi FlI.m;~'n I b:u::m,"jt.I, j\j ili:a.;Vel I:f:n bit n1 Li~xw..a till. hlllndc, uc de bu B'utunUn barer, dald du' '<lr p:lrr;" anu balm,aret ~eTIli~'i uat., LN:_' .'1"'1 lLarL.~I:::'1:" ha.yrell~ ~.. I - l!~I~t ". 1. !l('i'wlcrdcaberi nit. 1i;lt hnlde Cec(,l:I bir .scnf;) i~ E~ui btl YazlYIi YanIlo..ga aor- na". O;::;el'ine dopu lJl~ylel!lli~ "ole, Lir tesiW.1 f cd :ri 01 I I. Ha- d~~ l;,;cce y:t f'lSl1lt; n !'-1./1I1'''' d' §3!' I ,::1liJ., 123 Itiilll":.Iinl !Wkc~nldi, Ve. lIj'll.n ~d!cb, sadece, !;U.-bL'Hl bu- btl "(ihlm 1.chwdi!" lIIlimdil ne c;.md~ Ingiltercyc :000 tir;>aTC!t _ Du !maar n r len' 1t:nnr:.,:'clm~tu a, Hay Allah idQ ., ,I tck en;l, .1agrullltL l~afJJ{;:.lmi.n birlb ~ilH ':l.~lla ma- giinhii manzaraamdan brnci . CL: arctlc O:'uruyrJI"Slill L yi!j~i vmeiu!, D mek se iilin ~~j.mdi,R.'llidln elinde Lek pa- ik - b ttin'!. Desenie, alQ.c3...~ Ce b n] 01 rnarmslardu-, Gi.i~lde 'l"1L- tIl~l. ihtiyau,lu-. Ve., qoktanberi 110.+ ~ ~ vurdi, Ye, hem u.e jyi Ilnvrau.· ~l:;.tt olarak ~'u... on 1:tC'J gemi I yuma!:; ist.c igirn halde bu: tor- elur: - E,'"Ct, Locarn t., :mJ§ bir ~e:k (fiiW',Idl • .t,lH:m boil)'- , Qoi3.k Imfli.tYClrdg_ FAkat, LU- Yiizlerce ac:ncuenberi b fI1,giltercyL:O mal ta -lInl!] vc Ingil- Ji.I elirain dc~medigifli :;oil) IMi - N!'!ye ~ylC'medin (10 !"lIkil ~ Ie tck P3~'l ile l;alkll'l£L1~ olduk.;~ ll.i.n m~e)i vcl.t'dcye wren , tim. bu yaLl:,'1 niha~t J'ilZlnaga 1l-CY olmamL'] d,"). ::;rmd[ mi I'll ten;.l'11l m31 aub dii "('.ya ~.lirN;II.~Hl ~)'lcyeb!UJ_dll_[} r, mil!'jLUr, BUl'Ih.lrJIl bir g1lnwe tao vesile ~eflkd c.dca Clc dUn ~yt:mi cak l., 0 duvarlar tlab~ bizirn i b ~1lI:rd;i " l.i1piln., !l~llruun ~tin.l 1.'2!~Hc] 't:ro bOlk Llman yaplls-m: i- ~lthkla ri moJlrmll IHymc~l 4. mil- Salll!l:llJ da ~I H:ombir ha berdir _ 11.,~]oJt, kemlhrl hk .D;jU;1l ile Jd1 !'Itl:jgindcn ~ babcd I!;ibi ulce.luini eakit ir l., ~h~eye :;:-irJIji tn i ~ijril.ncC! del"-yoktn., tin benimle ul 'J ed'iwdL. Eu hJill;)E:fru: clctimlc ii:u,)'lc de)'m'i lngilJz ILm'!tl~r. Evd, I;O~"'lI dll. bu kWll".U\le· ~ - 13o.k hcle .. Dern~k kilp ~d]1.1 hasnnnm n'lul:;:;.bil pllc-:n~nMolIz, muda..ns dtmdid~n W. dlr ve tclilikeyi ifirtJi.igil hald t Del!J~ll kj t:"hlLIlJahir de In- niyonlu: Ul:l.1l1 ha.l., dan yaplfb· r kilp lJikSye!tini s.aJrlam,!w!n,:ia II !stanbul stlrlarrrulll) tlnlmak iehlil!:e: oldLl b'lUlrt. i'D!.nl!!~1l'l!tl! .silterCl'j lll: blr;.l.kacak de:;Udir. - Co<'ll1:1uk hCloc:am!, ht.c, h;l,tki pehJh':m 1l(l~, p::n::l1ya:;e-- rae ~e.nli arZOOP_]l 1:151IIJl1.rl.liln air; istc i~n Wll] feci tantfl d Ingll1.e1 enin Su\'eyl} ve Cebe· t~hlil~c:si IUm,Ian1lJ.l 1 i!lyhlda. kUc.Jhl:l)'1h Jij-,ir bir !bale seI!l.ikr, .. Birbirl~ ~ kup ~enbe[,'1 ymkbnlm:ui1 nakkffi!h Ibelediye blll·aaldlr. IuLt.'1"r'II~ibi iki e:an l"Iokta.sl ,'ar· g . i tek fa~Jl ile tJ07.nllg-ll ,'e, l!ll'draede rabat 'VC humr ycl<::· gotiicdiiiilmtiD ~bobleri budut' .• ditt·, )1urdaru!iJ.O Cel:J.L'Ii1tt.'U'lk ile m.Uzelcr miidin'U.ilgti. U&SlJld3. Yllolml" da. tU-I""hll1 \"c arll] · ~ lk tiiit\irmeS.J ~h'i'lyo[']n.riil.. I tid.. • bLrda- bnrtJak diJ.'e: ko I Beuim km ... etim !kUrt <Ii " eCI"e}':l Ii ,Nell m'.l:i:ul::.ere'!c~ j,1o ,..a .. A' .,1('11 izi~ bir ka.plslwr. Z[\ptotehliJ{J!! tb;ikil ,tmi)i(!n )'e1'l~ ltllid, ba'" fl\1l rJ.~9ml b1- kub poe ~n ~ya.cl!!.f'm - Ii'9., ~tiyI~". SlI.bihdell ki.ip- Itll'!unoa ere:rek b1l gibi tehlikeli ktslln - bua klrlal' gidlP, koea b [1" 1: i.itle I l!lz.iltcrc Akde.n.izd~ Tl'limllyordu:. (,;;'Qlak rln, fJent;el0mII.aJ::L hlzul.uyonm. Senclcrt!CJ'l(:~". Jan.n YllrtLn1m3.S1 ve: !)urJal<l. .aid lL'llind~ t;-Q.tl:ln'II~, ,1;i.o.e ciogru tlHdlrLlnl k::tlmaz. §lll"ki Akdeniz: rin~ i~'ice l~ )Jo~I::uma beri bD, brrrdakli:ilt.1:y;esi moo.; karul:mn iblm. edilel:ek in~1I.t3J'gOt'la ~'Ii~(le obcakllT. trnk, Fl:mcyletmi~ en tehlil'eli 1i!du.oo ~ I'L'~~. .re3Cfi ~. ~L CSt11;m.'l 1Jy;:'u.n olaJ:alc iQ.mrr bilmiyOl' EstLIl 'l"e. biitiin ya.llIu ~a.l'k ile rln ::Iiul:la dui dbii oLUiiJti1!.f", Bu, e bi!" l~ aakiJ!:a fW....~1.. "d -~'].:~'" '"0" mu'?, ...... "_ IOU I2rrm I:L~ " ... _, u gene' muvuat!u'lnl temiH ed~bi· ct Liyilmesi karncla11ll"l..l.aJ.!~11"..• 'Ciinki.iJ kill &bl~dc golge ]-.;:! .wrdil, ~jl hn'U Pfn~c6u.a1~:rine c.6v;)_b Ii'~b aUkfll H~ylI" efendim .. Eo s..'1ltrbn okur eolrum:lZ me- racak aSal: al!:naJw j('ln, giine-Lilir. A1m:m.ya Ccbe1iiUnnk'l clerir.a tuhammi.il Bdcm.iyel1 K:lmediy nIu. 1Ir:lkil.1. uiilyJcmel: igill - DeI12d~ kii~Uk nlollnlo.ra da lc ge\lirirsc Mrik::mln l1unaUni sc:leniti ch~DlDliyetj uCI'h 1 mey' I'm ~Takl(,l .BBC2:klI,b':muan lr t'~ra1: Itrur Hl\li in pn.:;a b~l 1:0pm 66:..1eID~'D'lu~t~n ? K~c benl ri ,;');i.i.!dil. Bll, l:lI kacal'DP ve~.i_ ge<;ib M:!Sln tl-lulid cdemez" Btl danu tJluj'OI'. Faka , ~,.olunuz oil bn ka1e p1ll'l;ahru:n 1. hlilteb :-:cnf':!cl'~ mubt:J~. uzun, mc~el;;, • :!)iip ~rud:l, &Ir~ Burlann Yil. ;;lire. '=.:~NiI:t3~. ]tatli, bir i§tir, 'kull11clIlLl ge,:miyol'S!l.Il.lZ, y.o.du_ 1SIl'l'cY!i!in de ItrU)'amn Trab - hut1, Ya2l1l, tam bir IDIO'!JLre llaUri Jiehli . "l d 1\ is"~h e;:: L hU'dIusmn hi:i"'Llrui)'l~ de gC'l:;:i:Iilcmi~ ljll>C gelcn EUin:le'lmpl _ Tuphpl 1'O.~1.ard:L. nil.1 ici~n pac;:.::! um bngh ~;::e@i, tt:Jlyawn OimYill:a piI'm.a~'~SInW ba.z"o;n §iiylc bir Ce'ie il!mBSl. lii.LI"'IJdJ- Halid, &ilr''''! 'r!i'i'Nr:f",g~f,;J Jill'l ),::LPlI:Alt iht.iyl!!cuu hissetmcCit biderJ~C-rl el'delti lm,dgld.rdm m.eydarund::ln ~c~;ild.i, J;;;8.;,::~u.ldibi-:.;~ n~ giderek P3G.:t b:1gl:lrlnl bag,oLmasiy]c s:lbittir. diniMe, yahud da, YGlunuz !til'" ia bll§1adl. £u tn:;;J.V\"1lr vc tahmilller b<l.- ~ §up ~ru'J!lrtn yaJnmnd;:;;,n G'~~i - I 9Qhk !Jolla, meydan yori.P-c!e, niz, Tli!ya llcl" z..'1.mtw. :;c"i~'llr... ~ kikn t ol&ayru bi" 1D~ltf!l"£~ yen" bir ~ bir )"Uki111 dolaL':-l'!rn.k 6Il1a r.lerucmezdi. E:alru ki hepsi h11- mlZ d'l, mu itil!l m~n.r ba.smmJ beldiPJrdu. lki pehli la '1St cl ')'dugunuz bfr ll,Jl hlkla yalde k!!lmlHll", Bugijn Ff"ll~Ihs.b!;:o V l7 ref gUn Sal' - Clrm,Z,J I ro l.ehli~:~o J t!_td,' Alm31".a_ ~~jn timid, bn ilurlara b ~111lT.1(;.evil'ip ~o~'le .Bl.ln~k C:'.r11!lWl .. It "'~"';-, van da ,dalrn. )"orulm~ dei'iUtrh b;f' I'illl:i I olmal~ ihlialo:ill-cri j iEiU.dlanud:l. HI; m~Jan:nn d~\'11 ill. C'iinktI, gU.f'eIle \r.).shy,ah Q n1,1l'L Ca, .br w; .mclol ":111Cl :ii;o;i1e" bir bakrn:lrnrnzs:l, ~n" tngilm. 8. aI-:mfllD isbli!';i.Llme\'rud( U" edi1r:atrtir . m;l-::!::T.:IJ~, mil:: Oil iki d!1kH:.a kad.:u- olmll§r meseh~."; I,;' lkilc mlilillnscmell~~yoi thoj' o:t~u. B{;~rltGz :m a ~1 d:tn illarettir. ze h.emll!n Illnlf~~limlcil1 yaklur, tu. OyrwYi2lnf;,r ; milli ki:i.ruc t,oJnrL11an ar.a3md;].1 Cl,:c(::1l b'3'~u'a1tJn Fr~':"'L>te-5'-1 buhtll ... : :S:lt'l - Si':fahllJI'l-t" n i1,!iU lim olullca h~HteL'f:Y(' suIt. tell::;a;Lak, siJJli'lewyo.~'du- :H~ dC':nebilir . RAlF BELLAMV .. miitf!m.;jir. 'bir ~ k.a~lrmlf::t!, V;e, hCID J[f ed-an Hitler hu te'klifi kabul Bell, hele y.U:ltil, b'1Jr:il,Htbt sl1{ FAY WRAV GI:~en h t:l on ki:'·-liik lade biro ~ kiinte5i.. Yo)lts!l. I}IMr.:l1ilmeyin~e 1n!;5liz auebnrun i~'- SU, d'll~1lgln' i~in. ;:_Uni:'; \'~ Ita !:l ;\ F~Il t ~ nin fult (dn-I ;;;.nl ~:(neee<&-;n~55ylem;~i. (j~ v::J.d:m uira.: l;,lifli.dc eLII,..:!" mal:· diye k:a..Ihr hUmln1 yenmillti. im ll'l;j.";-lub c:d"D E"'yl{Q:1lub.. Qllak. giire§j ~l.; t;abuk bitirtlijrl gill'L, yLlD.I..';l m" ~e'n1.lj ic saJile (,11"t1~I'TI holu2, b11 Lt,l:.c . I'll Bt:.j'oglu ~~,J 11l1d'l. \ en. a~'r1i :s. l"I1COC U,gT tm!l1~"l'l l:~t;le~lir.1 ~yni iddiu}'l Alman b. <;kltmNl' I'iJ:l h;U.in fakLlt tJ J,l _'yaue mek is!iyordu. KanblJF' Halid, 1,c41.:rb:J.iIC;c g:::.lio· ... ~inden SQtlr<l c:! UI da tekt::;, clmi,,1.'ir. Demek' I, korltunc:! I nlaIl2al''QlSI!t.: Url1{:rir hem ~~ bajllYol' VI! b~ ,·11vl1ci J'full"'.... iy I i ['01: yiik v J~i _rtlrua!ly[t idn t;].~k::J. t;;l]'o;.r yol de derin, derin di4l1ni.'iygrdtl. YC lle:ec:al'l8. kapwrnn_ sekn H,~yko7. 11l~rr.: B rni1u.spm·K~~ kar 5Uj'1l ka~mJ!itl. (TUflKC'E r.OZL(q Egr i1 api, ELljrnck:::tpl, Toto"h.:l- ,~ lw:J.nn bu;;itn UsHinli.il. tf'miIlI yak. &} ~:, fIb-It:;!: :tilml Falmt Ibu is'Li!a l:::tsll yarl1aJllJ.;.}ll t~l ~m~7., bir~ok "k:lpl,l"'r I ';olak, muhakiraF. klffidj;:;.lnj_ liet:Unel~ri gi;l; (,I~cal~tH', ~ BU~1l ~:-.. l 11 d..::: t~~ •!~Ill mecgkti., E. T l C'~k? En las::!. yol, JI'lanrh)a ~J- ]a YiXIilml~rc l{1.d::a· bu siLdo.r Colak-, ~ dakib kadar bd,lnb Oi'.adan rn~lb:;;n;yc 2tl:itlm~k bin-:olr yt'!:'lr'linde 1'l,,-ldld tehli: !C:ibj gor~~ ot'du, IJ:rY'itin baleW" Nlhaye ReJidl. pa~!nl .,eler ;]l"Zl:tl<'lcktedir. 1.'::1 ~;:OIt, bu ~~I!da hlandll., lil:;·ltt'r~.,jll ~ok '''1; blik lI:Iuntak.uu" eSllSO i.tJbill'i- I -~. ;;:::3~i::il:~~m~a':3i::tu~ baglzy'a me~·dana. ~ldi, dtir.:n"2Ill hH, B ..L dJ,_,<m"uM; ,l\l'"Tel,fur snI':1)'1, , nJ.I!l Efu $imdi. iki ~m k.'l'r.11 1.8 P-"3, IDH}'aY:l dosU k d"Hl~ine ,,:II"1'1 ~. pi e Topk;l.Illya Imd:J.1:' ., gelmi§Jerdi. H:!ltd, ki1()iil~ mallanl2.§l1_ Einaeu j.'l~ .\1m:;'fl,i.1. ~t-I tId ,v <C len k1 -undJr. )1, ku!~, ... 01ml;w ijplil" 1 m:Lli Ff.Illlff:" d:>,- i IinUilllQ Jjfl,lI. I r. 1 t::llanblll !-)'I lanrun d'iger J.n 1 . Co. lair. M ~ , rl,~, T;_ernal; er]ebl~ I land ...ya. ask I' <l;,;lk:llnl3>1, (Ioltl -I :" mhH1mb, !ol! 'lruag:t dab;! zJ:r· hasmmIJI ehm Qptu, Vc kemah 1 Q~'L ingm,el't'Y~ at.bm~~l llil.Jlti • 1 d~ mc)':~";'ti, 1;,J_m_ bir stir. rtnt't1e rueyrlliU\daIJ {lcld)dil~[". j bhicbm
gilil"

I

D~yillC'e, n'I iid n'iH< e'11I.3. !lllI'lIIl·dl.l":Xll, vc, kuvvel n~ oluj'ar-

cr

uu?

1 1}J1

1 r ."1

,

~rItl

["~'f,,, ::III

ne AIm

REC

giJIgClaine

mgruldS!'! Diyec~b-i:niz Iti; - ~iEPd1yc ka'lu j:£.l"l;~tmn tel: . enm~ile kn:::n. bfr far ta vul u bulm

~'1

I

.. ka.n

,dUn. Ye-u' h:a~ ~j_p<len mmm te ",aY~l'lilir. IiaLtfi. ~i.mdi1"l' -

Eh:

*

d:ir milzake:relerin u~m ""R'rn! \hle biz ktndi l1e&01. bmuza t:. ~

I

tsm.d8

tabi~tiylc dur-

~y;e:t,~. ~M~O;lla..=~gdI!~-~!cr.r::k::=::~~;:====(Arlc:~llS~'-~1 ;\'~n.r);;

-~i:.I~~~--~-------_,---__'~""';'"-..:"';"'''''''
I
I

au -

I

meti mevv.!ubahs oldilgu min !;;dilcWir. SOylc4' - imiz. 1."J.k llktlm:f ~~ t'Ilc>'Y:id 1 nn aJ:l.hi kJ.yrneti iizerindc mid~ ne derec~ye kadllJ" rn_djI_ .. lur-, bllmi,ro. WlJ" Eu ,')url1:.rul. cok ym-lI.-ri 0 h~ "7@ Yl ktIl"lh.--·l3.zn, henrlilif-m kililc:!klU'. Hem '~rj' lU'lrL tJ. .balde dejil. B'i!!
~~ imkimsr.;:- 01' hu I"ur pBIP' I<.rUl.~ 1,.,"l,rilti til i? ,.. Dct!il

dlfe IM~him
1-:"'11 gi~i u2Ulip
I"

'P3.":l Silt'ayl

Im5E-

~uruoc.emcde 'mak b~;'huJC' Lit Z' !:nmt,
"'nnil:"[ll, ..

a l:.r

I

-I

ROBE, SO D SI

c.lI'f· miiz YIU:. !rlt:s.h"e ihti Ie :Uir ili§tn9. nha:t h " a S!.l!:'Lann altlna. up

~~~~si \f[i,luVII

"lin, y~ {;c!meJ.:Jl, lJu " rna taahyell" lle bi·· an fiI'Wi. bu~Janl'lkbel'lc"". b, Yll.t1 .
jH'nlT'iil:n~l

~~lUL'l bulUIJmlLKl.:a::aL

*'

~~ul

Blhm: m, bu r;li""ilm

u "mii

.s-;e,!J...

~UL

bult1

Biiytilk nlolJ.::otJ..'ln n~resj l€e E1 ;:;;ilm.i$i., Btribi ..leTme lie 'Soy -, ]CTlle<~

Qln'l.

"'iar'lil.

I

neiJili!"di.

"Ha!id.,. ma!l~up hk lHtTrJC!: rn.ed~eki Qda.;;-inJ. &di. Si2{Jire 0turin veo :Igl1i. laga mL';1adJ. Arbda.'}~ H:llidi t~kjn 1 ymia.rdJ. - Dh ~ ~imtii iiz;ulccek bi[" r;~~'I }"ok.. I R;.lld. ce'm'b .~riyardu:
-. y.. ,i!J:Iu, . b. U'. kij-_;iil,;. ilk :moUa ~ni Il!I.l!1I yeni,;'m'?, COlAk hkll1:a, milk medr~niI!l gozbebeii I!llmupu, BiilUiID, bU-

[)lbj£il D'.tsh:mll2t1ol jT~ri gelf'D Idit.P:lleriIci.z nl"~1nrl!1 t:ir bimu~ V::l l~l'rb edilcrck t~mjH • ciileeek h~~Ua huJ~1.Il:il"illllZlubl,hra-

I

li'ak~t .Jmdi h-h mha tJ;a de~i,,!r..l~~' ., A!'I'1 :kr' '<1 t;?lt bJ:gl.l Vt; ffil.JhL.u.: olLIll Jdft1'ld{H.l:l lligilt~. T~ye ya:l~lir:'l lCI'I'l:lY ill1e:, i ;ll'tml~, hatH bu yii:.dln I.danda ~I}hil'l~t"i AlmQn b:'y:tl' 'Iel initl iht.:lr' m:.tkanuntl.:1 hUlllnl]n! t!l3 bile 1I.l:~

I I

ehir tiyatro8u temsi llel"i
'l'~
...

I

Dl"dOIlJ Ilisml da
5/L1Hl·U I'3?~'- gYM iJz. EiW't 1.5,30 Litl
B IC " L

LeI Wto,;'-i .':l{_i~t.:::r~ny;. r1c l' )Qk: Tnu'.l~Il"! J3l11'HI bittabi 1('ukik f'lmo.::dim. BLl fm hlilyeli !lubhrn1:;: b~H LI ill eUC:l illc~ye te-dliik ~de.;t; ktil, F:l.k~lt, T~kfurs"I'Jl~"l - E·, I H~·.r~un d:lb!'l ta~1::! oakl .twr dirJ1':·~ pl - Tllpkapl aL'a£illLfl LC:'1' IU. ~1.1Idu- .. dalla ,i,:; y~ miJtl~k :; N' te 1'31.: .:IJ11 S~OIt 11 de 1=.J til n1!llinr=. I..;:hlik .. L .t;] ellliesmio. l;h;beti 1·':lTtlI,.'~br . fa1. ~ur;raii ~llJ ..r: Ai'td( lngilte:l"['-nin i;;t.ila:..I, :t':l ~ ulillni!ur' 1o.i bLinV:;1 l8ZlD f \' Siruall Fl~.m!".:t &:!lluli-erlnden, y,l~ I k:Ll.:i.a>: Iwlahallk olllL"_ t~n<t' ~t . Bugun nud NOI're-t.en 1.ayy:J.relu, .-"fI!tJ yC're dti~me.z...Bu:'1lnlll rill,l , l5i.it;;:IHer, sed hlkum OOnEJ,1'"1 \'3,mev.si ml~l i:ldlJ' 1m dt-t"Ccoc: knlli" r~J!ac sIL:zsi!e yapllm31~ dii , iilliiJebi,1ir. bailk 01m31il ·ayeEiHd~ halkm, cg Falrat bu diJ. Ii t!eli bir f§. tnlcnce lhtiya('lann.'l cC'\'ab Hlre11 giltCfr do,; biJ~'le bir te~bbii;e r:ld. nIL t,ah\'elcI', I:nZll, I;'I;,\:>;LI . r ~ ltl ,l~ "I 1 kS.tlJl fjimd.i ~llnl 1" IIQylelliYl)t: b b~ekr LUlm bag-bn ~lbi ye-T1 Muwff:lK olacll~na kamm'li leI' 'ar·.n'. \'e b-1oIldar:\IW'l,'! Ill, ols!l.ydJ, bir 1:al" 1:1).' eV\'el ~ap:.t!'& helhr:11 J b'r yerindell bit p:\l'. dJ. Maarnarihr i'ltilliya lca~kl"lT~ L:lrtlm kO['ll:LI ~IktlmllSll'ld:-n mLi· E\::J.", d3 ha zyj. LTgl'fPC fg l ::dilbQt~5j~' QILtl.'~~.L~illt tnd,).· ['f'I~, 1 H kenrJl di.i~Lill ili'l, mes:U~..:: ",; u:r.mktaJu'. ["'&\<1t, b II j'er!e:o ll~ Urnt .1.llC~' bl r k I E:i - ,"i:::l!C_5:l~~~:Sii3ciis~~~~::D~iii;5ci::§3;:r.jiF.2!E! [1'm !:cn ll':ine celbeLieililiYOl',

I

par~'1

sinemaSlnda

ALIC Fre'~ Richard

1)

I

MEDE iYE

o
__ •

~{]/Jkl

P;v:::u-¢!!U MI.IIl:!0.30 cia "'BOAR.
g" toyo;~·lri
kll

:-,UDI

GnJ1l_msarn vI: :lrn.swda.!l:i rnS'! tn
mtJh~".

YU..fl.
I&\lWiIj,l

Ca.dd i Ii ~.nda
PilZc:lr

,,,ill

.11/1/1841
a;j, \

j;lJrrmil ~la
I~

l6 ,;>(1

..... '" 1
ti/l/Hln P.

I-IA:f~~Ti..!;'RI

mt

h1'tUDlya.n ikinci devn!~'e lru ('Jirt]i bk ko.d '0 ill! Ifftiruk phn il:eym.'lniYC'iler kU1;lUllnr', alaatg, 11 'Li"~ meraka dc:1t-r. P6I:Ieru' h(:cd~n

au sene

hi!" t:u;rHl ke;ndi i C:::tl::LT;a.mrn~-.lJlanh

lor-

Eiy;ili - 'BI,'YJ.U [rUble cd 11 iki ymi OjIUII('U :lIe b!:l3biltiin kuv Vi: 1 ]"I ~ F;w(':vroomyel.ilCl bn-

ortytlldil Qorlu Hlwnuti) C<!Jrlll DOrtyr.1 lYe 1i: S, bah) KOllgleh."trik sanhrlll b:l.!1 mnli:ini!>1:i cCllc mli~iliII':it tua1ffioian Muhsin ~;,ni~ m ki.l\;Uk [J!l.I"p."t'Jcdik·n (m(!l;len!'l b"'!iill-'a~;:'lnz ('lUilna. krAai' hllliio a~'AUIll!J1 1U; merk~n 'llrir l{oy OLL.·ljll G~I1~ndi ti1;ri vc cm~~rl[! -::neYdl~-1 alarm gi_ml.::'1"jn<! ruMl. K<::Y ~'IJ1.lnrml!l ~:6!llJ su i.- L10, getirdi~j lj-inE'J. on_() li.a Y.Ldl!:!:l, £ri.ln n::t· llioUn:.us I:allilllar dLldil~Unlin sc, lli~~ 1 r..1.k.ind :y" Ii uir Ilk o- si d:llixn 4. 1:.iIQ t eli] n1 ,!u:CJ-au IL i. i OO;jU] o.:lrnj"b , le ..d D dU)I1l1rr.Jnh't[uhr.

TUrk sanandihrhgUl~ guze. bir nUmuneaf

Di~. lOSln ill ~aUi2'(,~~ Ot\Jr n~ak i~~.ru,lileJ:ine mt i'lJb d· k t.l>! l lie ! I Edirnekam - T p-

"1!5I!whk1surlann ,hbleri-l • bura.1;U'1 ll_i~bir ii~ - 1 rete t~uj n~fii1 111['1 i9D f 1l1wlii.-I de t;:Jibct e;&iiyOI' ... V~ r."}'";lL,l; klyrcttir', l2lUa.ru:ll:I. dlzi d.i~i (,j 7.ihliklerisu lanD - 'hel~ b 1 yel' I l.'inin! - m _fllMil.S,u, ,,;jyit: ~ft

~rr.._ Tab;

ltt

,1 [!

1'1"111.11<

CAIIlIS.STI<Rt.EF.

N

1I~ U

\

un lz,:'Ir "y\emck"

bi~ birjnin 31~-

: Ii

e
(lh'l",ak I.,derl

lngL1Lere, h.1\ it kuo.'Vo,:Uo.:l"1 ..... sunda "Ill :Ji.U l"ind!,l hu j.l~ri -

;;~ gc' ;~rdi~. ~
kuvvetl
l!

iii

~hl

b~~

Jlul), ,m-

iiiiii~~~~~~~~~~~~~==~=~~==~::::~::~ pat,Si Bard· I]
tina s . m.e. ke z I. a va a in lart r .." u • halyaniar T ilrkiye .. SoY-yet All' nsi-. Meml.c:k:etLmJzm ~ 'fQ'I'lI"'U,I ~ t; k _ ..' .. ,,Ita yan ar 1.8- yl kor] utmak Ist.yorbi tekzibi Ian ulan. ItJu istih a;'" mla r. 9 en l den I dla rs zamam Fena nln .Ir .. • Ja:nmm:u. dr. p anyol va urlara.a.: _ a- mmlIIIlycs..ini du·", Q.tu·· d et I en I·. sec;mi§lerdir n j:.. brldiriyor: -om mii~.oet'I:' batmy orar I '1 b 'lllijlir. Bu ~.Ior, I rln) ,.. -. ki unusanide Pravda gazetev,.... ajuns
.. la
I..
(EI"I. t;!~.. rl 1 Lnal

-

dod;.

Lull: !bit kara Ord115:U.D.U hYLZIII!I ma.k itjini I]e p k ikn nrrhrmLfj·

I

_C

.

. ..

.

.

..

11

!i.'10sko\'!l.,4. b·
nCl

Tasa

btiym'lltii ~. makEi"l .Ieri. YUii..i!.D drmn btl'

tar, lngiltl.!r ~~ki muntazam
Ou.dil.J1 bfl;-jk:l ayrr bit

ol"j

•0 'lye-nUl. 1 •. \rn, vudhtkta lil.i~iik lakat kah·1 dafaa sajHI~uLlI!!I bat. ClJ!nIJ,b koof !lllan Y In:m (JOn1u.SLl ka r':'lslnJ.~ I ~sin;;k! c.:.r-e~'1lli etD'lI~tlr. TiU'ikCanl[1J II,L-al kurbL "(,Il~[J[ du - I lanl'l.ark<L.ii.lilll. slgln:m A ... ,crstn· 'Wli..i~ ,'L·. mlya..ll Iliyaci. k~n'n!'U~I-i. s [I nl'" ku'''''~II~''IIlC· g,eHnL~, mud &II hatLLnlIl. t. d iirgille.I'ik, .. ., I'l ¥IH. r I:Lll!l biitti!l I..h"IlIZ.1Iu g~. Il:ItlhbarnL sub'm1ZIn lAm pLiru.. JI].I I.IITl $nn<l. ,';0. s, b· ·tli1;w li~·~e :gixc:e qlil·.; 'n diifly.~ (1 nlz rind:> nm,lJSl hikl'li.l bill'_J11m t 0 k· It.- jlin!t 1!1l' 1'll'U' I~ ~ til i l'i' InU,.i.2.;;.;.un l~lyan [!"n<lnm::iSl i:3e, pek fMk c~r-~fj \ ,1'[1\ din 1:'::I!.;nell. ki..i.;:uuik .... 'I..k.
llukn
\'C ~~"lI'~ l' l~ uen ht'J

~:lrk Llg.ili.7. kuv- man ta.YYll.fIC'IO])["1HI men esu UBUI ....... b·l mrntakasma taarrua ·tltllo;;l·nln, dert' P\'~ Llklil"ll<1.J. 1;1 mU,.Uulr. 1HU'IeL .... 1"I.lll.-1 I.~'I lJI, Hedc . e . .\\ III zamanda. .LSl rda l "0 kOl I diriyor: bU"uk -\'C orta t;:l\pLa I11UL,·ill.I.bl c.hl~n ,'I dWlllJ'l bir haf!1l,~i... 1· BarWa mlid LfIUL gllnulIODLI - Cl)mb,alaI'UI isabet eW"'i giuul tatvan kuvvetlermi 1,,'"11 yuvrusu I !lU!:II tahrmnvn dOl tte binm ~i..... m~. bil' t;ilK j'lWgtn. bomba; ('I <Tibi tia.nmrik lurk bin esir :t.k.il. ·'1 ettikteo HOCI>'..! A~tlH'l.'J.lydl~illr ._lJ.lml~t1l:" .~i.li bll),·uk . ~:Lnlak .,. .... r.. l UZ"re 1~ llu}fUk k.lE11 "..lngm ~1I1 !!Qd!YLlr]ll. MI.I!U'da butiin 'ul1giin Lcmi21ik hn..rf'ka.l.IDft. ae ~ilrii.lmi.1.£jLtir H "3.2 alcvIt lyayn k:ll~l ~flrp~:}il.lLl[]~iliOl: !lam etmislerdtr. Ir vnngll11:u- I !i y!l Iya' er-dusu bi.itUrt IngLlterlO' KU\TI,t Hiirekal sm:atlc mk.ujaf et - Ii .~"l.:~ Iazla.olmuarus. J\. uteaki1,,1111111 .Lll ak kl.i(,;uJ.; bu p,.n .L- tilu;:e muhacimlerin kWl;w;rJJ,; hen gllien tlyyarc-l..:.l hed ·£Ioerm. srdu. lim:;}. talya una. du- 3a.IrlIri'tiblVrt lao.:rvYn tmekb!Imh.llti..lJJgrl ~..Ls.nlfl bir ,~l~ devannnuvor V' bu kllr'~ JblY,L I dir B tii.b: . sathasl. rnii nmne bellzed.itiru gorm· lerdir.

In.. ,.'1ltererun

yardmici ~I h tll1ildl ve VI<!'11(k g", rni:iullfaas.1 aaami

(11""

rtu J.:\n'rnJ.n ,~ veUItl'l nudl

-..

1 I"dd,,)

(llil~

t,r"rl

1 lI"i

"!lU.!l3f

(u 1

tar

II , 1m:1 n.tJ:ld.l

m.~m.I~kt!tlcf" flnhungl

1

-

-.I

b-u ViyHl1iill!.l ne :JorUl}l::ce'1;l L ~. mivorsn do! Bulga, kra.h .BOn91D.

1

~tktJ.~

.

,..

b f1.-i ~1,'kt't

aemr.d ... bll' n I~ or l-:t>e I lI..l-ki

bW'DlUU

..

~&l

C-

boot: rl mahrum
YC ale)'llil<!kJ

bu·

andala.rdall

bil h I'll; hit h..klk:H.

v~cl!'k mHdch ~·ri bulu uyordu, 'l".J.yyu~1 rlmu,d n biri; 'I;"Olu· A,yni a~' zarfinda Jose Carranza nn n:smek .istiycu Uti mm, Ii.' ~djfld~l bJ,lI.ltlil .g m~l;ii Y~IIH.nOI bir du.;.maD yyare'l J)iiHkU:1 t: hurnUll1JJl Im.t:I ~lmalillde oat rniis '1'(: li.:t2i.;ll1i. utr-atlnl..:lhro lIll~br. Aym tanhe dDgrU Fa. tiili:~ tllJprnlda,n dn. v Il[i~ ml~niil .... Cnh'orn ~-HhI1Ualki ba. e ::ll;d~lt L,tl~~:ada ~~~Uenn?;""un- 1Jl~ ~amisi a1'Jli ta.rzd.a b...mu:; t t ... 01........~ . ti.r ao::u u.. . e1.J cl SCI , '.'f! l~.uru:nu ,,...v u. an ar· . . -.. , ...wcr~ ~. lmt Vfl.l~llru.Jub) burnLyle FUlln111·am: .len t:1!~bit erti dllBamit.Btirun bu. ha.rdaitu. !iit.ir.lk e- I.e- -.; ellturn. arnsm.da: bir ltaiyal1J Ii !;;.Ilha ara"lIi'I.i:'l hiicUD11l. kalkden t:::Lyyarekl:imb:d yn.truz "1- d' imlllSl t.ur In' bahrll. 11r'1l~' rd 1'. I'l u!;~iiml! (InnmeI1lli!lu,-. m"!i~f'. - ilJ Boml""t Mubaciml~nn c-vveJi isbb -ttdy 1 dt:ni1.3.ltl fill);;;uml"~ kimfu.nn L'C'liUb In:mnnda t[J.h~lL,-,lli.ir:l., (:::I.a.1 l.hpn:m 1"l1~1l 'lln m~naSlr'll al1lada y:a:PIllaJ;lIlln t.:bebl bou mID ta .... yarele-ri trn. :-ece I1giu'e''k· SP[l11 mal.! b~ "';l!:fli1r. B!lIl~lliJ 1 Ce'ilm!.h.k;L_ Brilitol ~chrin t::illr • t::J..k;:mm. tanklann hareklit:lna. y.ol \papua-Illr! han ' . ut()1]e tl-I O mel1 mfisajd [lJm[l~l(hr l[erke:z "~ ru.: B1ierken l:n;iliz bombaniu - LUTI13. ISLlfl miittefikl~MIt ll'I;tn U'-)'Y"RI ri Il~ u.';It List...: ii· f;g).tine herllRngl bil" bl.:ar~t ya. :}ima1 D.UlItak 11.1 basLIII::a yollru ill:.l I!:iincii !!eC~ oim!lk hombarntman ii.z.ere Alma,ll"'''T>'I ..'',lHr. bn.o..n1.'arun '~spat1lyol .~.~ t:'.; miis.tesna ,'I,'arlarl.:l. U!liu anzril.L I Yfuiaki""g'-effi1r:Yi. hallmu doyur:ma..l!:: ic.:-in bli.till~ "~'I ve IAn kla.rlll Ill;!~m",slJll giir;lE'~~. ediY'Jda.n1J.. I h" r"Iurlnl"tn.a :ihtl:yau l'ardir, "en· Bru,,-wle Kafl'I[ .vap. an _u'Wi] 1·' • t_. I t:iren ar.lZldt'n t~i}e.blktiJ etme.l.! l'~ h;bil .... ,l. m' n .Ll.....ilb:; '1.'8.!llmJi u.rt.Ik mil . d a1all I:ISU u:: ted.ir. Y t'l.aflll en. bu.yugu oian ., cde- I ba.,<dll~. AydJlllatJcl t~ kl er plirlarlna hiicum.a cesan::t 1·'an Va.di Elgerfa.ll, Bardil hmanul ' .. eniz: itl flloau bl!hktan 3\'lnr yuz Iop.rce Y• 1- ml· ""e.... .l1<J. I.J .H nun "',., ... .."'eMialni rniid;uu.lilZ hP8!Ji I dan harici m.iida.faa hattmJo he gtn Dombll;dl tiL:H._ hlll.lt~ 1• Itr.e ma . " i!nz::iJ.ann iizenn~ ..... k·1irot!') ,'e ~ ·L\'apb'rlan ii.ufin.:lf: gCister w fa • mf"D hem~ll gamma ka.d.ar olAn

·ik

h.ii.bi:rie-rh~l.kkmd.u !fUIldi Londra ya. h I'm mal m;J..~ go?l.miij& Eylill zarimda hulun Ispanyol vapurt rmm .a.';ul'Iii aill.du', Btl vrrpur.la:rda. t:ellup A.mcl'Iku· sindan &[llmY ya evkedilen yi-

Lonura, ·1 (;L.:l.J, llalyal1 Jr:'niz <Ill. Jeumandanlarmm Ispauyol vapurlaruu I;illi.Jrmak a,,,iJnemil" lee -ulITIL!:i oldu.k.la.rulOl dll.jl DIllrI

"I

iu'ZmlU Bulgaristarun biJ:.ar.l.!II· El1.tel nas}'ona.1 \'~iy~tJn tdJ1i. r:_' -1."1·' "... ~m i[iIJl-ne !;1tm.,t'kt'r, . urn 1ihtiIV~ -.I ecen hi llliLft..i.l.' .eSHU.... Ir Ruman'l'adn If,e Alman faah. yahurl bir yem yd m pm vetialn n.1o.mctlt"l"i dahQ ::qjki r - reyled.ifi hakkinda bu" haber E':il!;i Alman polis] ,'jCfJerill' y~yrnl!jt.L~. bu den m~'urn Von ](1)lgng.e.r'ln T~ a.la~. uy~IU~~ olan . Fl1bn 'Ul us'un yerlllE!' elr:;i tayi:n hab ri tekzibe salahtyetta.ro1r, erl}lereK Biikre.li ge1meID. de; Harbin ba~!Indanberi IntI" mull ilzlarla C-:HUlPU tara• _ undnn )':([1111.11 t~thi.'j\ hareke _ 341 bltaraf .a u tivle !l:vnl mall:), ~sadtit' et • balml' llr;ifjtir,· Alman lazyiki RUJ!'UYIyrt uzerinue 'lrtwnltuu:ilr, Buna ml] Kop<;nilag, 4. la.a.] Stefalwlbii Ti.il'h.iye biittiD tehdld ni; cJ.aV(!tIc!'bo' kllr~1 mcianetini mu"Social Uem(1krLLt.en" gRzete-1 haJ:::t.Za etmilitir. Slrtm St(lkhQlm m'llhal:nnmn bi1-j ttalya:r.i IllilthuatL ":f1lrltiyeyoe dirild..igine gore §imtlLy~ H:al!3r ka!::]1 1ekrnr ~idd.etli bi ....mtir.aItllrbden dog..m Sif'beb1erLe 1 mil~ "'oll350.00C) ton aid, 341 ,..__ U" l'I,a~uli.a(k, bi.tadeJe !,;mHjtLf'. Gloma e O<'n-IZ"-YJ.J.liL ~ de .... leUeN D p..:et 1. 'r'u:rki)'~, 12 '..d h:'::Imt,:IA lrIgii ere He. giz.l.i bi!" IIJ\- ba.t.1'I1I1 r. 2f!6.':! g~iei !:itt (.Ilmi.i.ij-

I

bir ~-vynt .....zetesiuin ~ .. b'"

ini(l

v~yH.lJl~d

Staljnin

elY '1'

lor mii:tpha8Ria ka.rdl2:glt ~l.arU: AtitlSl.
a..u
v

bit&ha. I kamJI..

leriae tenua eder ki
arzulart

l.emenml"l

g.,...

d.J,".

\'~;hil(! YlUlllll kara. ... deni:r. Va nnva ,_. _ ....... _ , 1'ilI.J"v!::1.I&r'ln ~ktJ.r. YUIJfl.:Djkara, d.eniJI. '1m baVII kuvvetlari rui!lt tk w kard~ TfirM ma'l.l:matlnln U;tI:n
gel'efi

I

takdir

dOllD;:ii hareketini edeeek Vf"-mi.iteh

rom

I

L

-E'kl.eWr. _ ". Diplnmatik mllha ririne gore., bu ani IDUt:Y.mun sebeble-ri ka _ I_ k kt' de' 1......1yan~ .._ rl1nlh\ aln'llii. i'I llie tJ .'d lan[1 B, Hierin 'I'ilr.kiye,Yl eJ. e etmei,.;; ][,1:11 rii~vet OIUHk 12 a03.Llrm bil' kSf;;lrllll. Ti'lTkiyeye rerki hUe!UsLUldn S, MU!:>!:101ini:yj ik. •

I

ma ~r pfiillij

ulmakl

itham.

et,..

.:.tilr:.:.:.~__

====:--

~

YcrLi :.. .... y.; ~reJ:k("TJ TUrk

...

Pey i ""hI-karl
peynrr
Fiyaet ffillI-alutiJ.e
biirQhl,l,lllln

YI..I::Ild.n :r

t.'1lCUklacnUll

~I

• ~

n.iz s:tl.t.ill :n.mn hel: ULIIlJ.ll

eag..

ih.ellkli

m~~d:i:r.

lkl ~t

es

~bi

y'
a-

g:e[eoce

I

v"_

t..m

..

illoi el(arlml;1 bit' inli~. 113 dmi-'k istedi~i hn.kk:I1II[la.1kl delt:.enb!tri ~'ilpmakta oldug11 ha.bN' LLiha.Mu.fl d;~~iiriilmek is· teHnlde.r l[Ieli(;~smd~ pejl11r 1 i. t 'ld' tab· j'l ml' ru 19;. mBn e~ I t' lr. 1 t1 ka.ftnln Yfmi Di!' ~kli In .)"da Mull, rri ROz~et'ini !ju sure en <;Lk::t~tJr. BI:'I21 kim~~lerID
P ..

saha)'l
$.imdiye

tamilmt."!l k~mektrdir.
.bolar
12~1 <!yllD

eden

b3.'jma
SUdBl L~

ruuhar.melt'r

btl YUUI ciheti
bahis ~w:asm.1

cellu.bund.n. nlm~u'l". &.rdi.a.wll dilI'i:
l'U~Y7;I.U

a1::at d..o.imn 1J.\'a.Ill nlan ali1k{iri' r ~ervi~ll'de !mllun gii~Wl" digi faali.yet !layf."S.iud~ biih.in ya.ngmJ.a.r sOruiiiliilmii~tu_r. "{uk :;II;!\{ lruJ.reLli Ibombab,f blr has-

rnesicHr.

-I

bilirm ·kl dir: t

nlar _'"Tiir:kiyeYIOI''Aut m,J!~ istivorua.rna. Zl!mA.nl Jl.ellB ~('mi~[erdIT, ~

t.aly

.k

,_

Tn,kvadan geti.rdikJ.:ri
l-ri i;t.cdilderl
];;;,ra.k

pI'!! tllf_ial1!.:;I.ra gi7li 0-

siriara i~ bakmaldadJr. B. M·ci..ab:i!i& denu Iii, Jg, SeYi.ncl.;: o1~u ka.d.aa: LZt.rn!b "wua:il:l~ LJ.c:. mu.~lehid ,1,JIIl & l'I'iilletl1!t. :i..m.iz tarili ill k end tL tahmil c:tti.'b sulh. ve m L!Il.ly04: ~f!ri.w; lSf1llUilll. ~QlunIl~

Uzer~ ~ki

C'-'lt kaci

li"Ju;';::L1 .... !.man "

lUIu'tnullil:'u'tol·r
...im

ki R:H·, ·ilin

tatiililI! uz ...··riin··:vn 11.1_ Hi,il;urnu mii1." bir h r. j proJ~.rl.cr
IlHk.lrl.·

hLlu..Jt~yi bfl~r.1 utr'dt.f1I1~tlr, Bir beled:iy~ I,LiI1l~nt', btl" mn· na::.b.rd.. bi( IJ I.. blr "il'l'!;ItIIilYIl., , ID"kteb VI'- trir U ettuU1e"~'e mb lsab-' tnli!jLlr. D~lL lur'l;:lk h"m·l Inln edi mu • i"MII.all ['Ii Irjl·tli
(lil:
r.ifl

v
1 fpcld"l Cerhkp'4d e'.ldde!'ol

I

be, sa,.ho~ h,a bir6 &rine girdi
I.lLin g\lce aray~L Ylklimll'ltlr. M.ustafa. is.e au'etit bil" m ...baleb~ meydliTlt :ibi.ka" y~r.i!f'l(lcn bu;ak ya.nlsl <1.1· bi tJlI1HI~;I ve. T.le hi.- lmr.!'k(}i 'I'e n.e 1ll1i ve h'er turali ka[l ic:il1d~ k:J' bir polis bulU1lup d~ bu uiledeYL! n'~Hli Illamaml~tu', Cerrnh. ial'all Jtem~[1 oldugu y~l"e }'JKll, ml~h'l'. MIg.r is •.. h.cpsi'Eld(l1l ag,1r v oa.h co~ bl(:.~ak yarrua .illn\l~ jJa~ h.,lBt:!tlmnesiTll'
MlgJhn

satllklan \'~ bwllanu d1.. arm ettikleri kim3elerc patJah [i yatiou·ill oMg.itl. H: ~a n an l,I!makr.ad:IT. Biiro m.em.W"~an lind· 1 ri jsmH:1l1e btrinin bu ~ilde Edirnedea 'kamynnlarla ge liD1Igl 21"10te:nek~ p~}'n iri n!ilf'@y~ giitu. reeetiui t.akib etrnislerdir, d· ri btl {lll'ynirl.eroen 11() nk~
sini miJ1d-= bi rin.: guljjrdugu "". ru.JmJjll=tw-, Bu' giin sonra mii.r.1ka.·

~I ;d:C.ale m un OIrnl"( l!l41l !jIlhlIt..L!:Ph. :d.k Ledi1(:n B.aJJC::lJ1 Anldn ~ k (J:lI.1:.eyi i.. tuo3.1 m :-;'m l.;:tifil.l lIolal"llk tda!ilii etm~k l,-lZlm lUlIJkI'
;~maline
§I~

l:1eg

c:l.,'VllI'!

AkdJ!wzde. deJe- v ·redt!t:ekler lli.

c"",\'abl

YJ,lrrrl

·kr.edl.!':

amdn

[iitiifl

-ani T~,'Q

gilmru!funde
IS), I

~ nui..o,..

.Ha.yrr, c;illiku kJ;r' elll 111f:ii ~ le~ ve dLlstwwl7. H~ 'lin Ca.h.ill Y al~rn tn i 11[: ttt. &1 • ~ I gazetesmde dah. .... gUn yazdl..g"l. g-ibi buyl OIT muJ.,uf
rna h8d.j.se~e['i.l1
n~ pabasJ.na

te kil ed~n t..;;.:.fY1! rl1' n:LU~ harebelerint1eki ma.~lu.l.llyC!li l L rI buLun biitiJn iinLl<ki~ bi v,,· ;tl 'fete dW:jiirmi.iQtur. y ~;'1,1101" n ,lr"1l[tc cak '? h."'J;;-,m ~l L l n;e biltlin t y) r~ k ' ~f 'nm lta.lya~.'a ,,(rI]<J>'JlI" 1st". i:)iitun Ge,ta.}iU t',;:!·Klliltl. 10: l..a1')'1 dolduD;un; I.:>tersl:
Fr1l.j.J).."d,

Tdal"TUZ

J.:

>:l.u.dJ

tir.

~.i. e kn.!".'I11 ,;rn~H ~·e L....ILyri.t: gc~I'I'I'i~

Ja.DSmm nndeo:

l (<1...;&.) - R.euL!( ab U Ijillindeki rJrdu iii':: diru:I~ Irulww..n 11l1. usi mu.h;l ~ll ltaJyJl.ll
kard.daJI, mudab,.L.LlI:11l boNiI dC'fuzd~1'1 Vi;! haya.w..ll

~,

Lnndork IUl I1!Me yanll1n1iafl C\'\'1!1 !.r!rnJi:: i:i .... f\! iiI; uLu-m V["rilmre. h,k t U'!IIll'!Hn f:nliyeti
;;;a: 'j

-I
I

aIm. Liv.:o'I-puI' b "'i1\d~ til" tlyy~lrrlcr till'. 7.erinc (],

kald m ifl{1

- irtI al ii;-.1 ~05rii.Im.iis
0

F-

oldu!fu

hald

Cc: rkpazta
knIdlnma

rU.lflll

k:trSlsmdaki

d~fip,-

t Or};.:'

wl.l.ya In¢li2 laarn:J7.1T IHildlJd~I mm'aflak:iyetle ,1~\'a.m etmdrt.:· il~ dUn .sn bLl b :j.:J.f:l.lrl ba..i laml: - I ill!". ~ :-lIn: lsLer:lt: Ba.HLml~l['~ rr.ulH'';~ hr. Evvelki gL'ct: v' dun bi.ihill In~ili1:11t(" ~Riq, 81.- t'eblu· k;J.Lit S In; l\C' !Irapa.l ':9~ Y pain, 1J:l. ~i.in lnj!ill% oom.l..la.nJ1m:w. tayya-I ':or, rindt· Uil·URi ELliiYiniJ:l[ LondraYl Il..Ilnk l~l\ bil" I r .,' gardi::~ i.i.:::(~rinl' birihirlj l{uhlTJ,!', J fa . .) lJmunli bar. :..e 'r 1.0.. 01511 lIl:;J.ite _ ardmM trmlul'en yii](:,;..-k infil:il( I k:sr<lrg:1Ln hlrafuu.].-ln I .·r~dil II tC_\ nit bir ~y np;lflllyacakt.lf, kudreUi b'lmbof.l.lH.r taral.r belQn' bir l'bli:guO;!, A\'u:,; ural).' ku\' ~ Cilnk!J IngiJiiz mlllp\.ml lJi.JtUII I.B 'h.k.imlan b",rh.H';]. I;llmi~ l{C I \'~t1l,:rinln~) m.i.1 uzuI11iunda bu' I n ge.:;m$ k;Jlksm'
IS-

T<1ptJ.a.l I..: 31J :>;J. t ~"'l'i n mi.idtll V bir oombardJ.lllalldan ~[J!lra l3 .- ";;';';';';"';~"';''';;''

!if 'rnJ~kt'l in dl kl>lIIl'lI"H I 1\boJn" lar ·l·b.hlLl~~. ,hi zil\,jat kay.1('':IillnC'mist.ir

I

Bu n!riJi!olC

atlmdf.! rtnftlll1 is;·

tirndn.d

l:etJL:,luttOlnka

hiicunl .-t _

h:de nt: bdH.;;i y~ 111;: de !lOok,J~vl ['Jy\:~i bu 11W.3.IIIaIP I"? 11lI,ttii bll nil wlkaJi1l1 j)itm~5jnden SOIlr;l her' ta.rafl a b k.:;t aranm, ';11-

We hH.gtl"lp I,'<lgtrmabu iJrUl~1 \'e r.;:tl~Altilgl huIcle m!lhal

pam:,;I~'erilid,eJl dug l vc ka.yh2t.tl:iii jQ.mn lesiri'bir cikmu. me~hud yapllmtl? • lJ.r, Ie It )"LtImn. teltlikedt: aldugu Bu th~~ s,a.1,ibi komi!l.yn. HoybmmL"kt~, nun, 0 ~ riyal hshi t·~i Pel ra "OD k~n i"ine sor.uJan t ptlan peyairi !2,;j kurU$! sa~ sua.le: larllk ihtika.r yo.pmaldan S:UJ';- Beni Stir "va '1"luxiu. lu olarak bu~ ~ Ierde mtiJde L • De-I'ni;lftlr. Ptllj~· tahkiikllt::J. di\'- I IIm'l1IllII h~' teosltm ediJ-ei.'e ktu',
aJl[l.<J.rtl.k

YHI-altl. da 11

\;nk

airr ol-

b melJ'Hrrhll"lndan blI' ka~, . II, ma.llie bu 1"nagal'.aya milrara:d ederek pej'1l iI" almak istl"dikleri.ni ~'il'h:mi.lilerdir, Uwn pomr Jlkl~;d.uJIi SOIln i) - 11['1 11. ek~ lPeyIDl"i l1ncak !2.5 kuru~'ln vennege F.U'.l oIm u.s Lur, Pe,'nir-

,,1 u.r::J:<l.oi:t;un. ycruedecl!!ktlr.

Icablthr

'"

,11

d~1l tahakkuk

Alma, 4 1;;1., 1 iye knvl'~tlerine bir m~: 1(1d.er~rS <:~!;i&[11 r. ~ [(!r:l <r:.1L1ena· ..leo. dQru.yl kl!!lldilenne lr'~ lid· h~:;a mnllanbo orduyu t.al Ib euenle'l"le omb r ImUTI ugn i5el1~n3.. [,.JoLhJta..rl.lklli v leruu ib.I, ..rlColllt'l'e te::..ekkW-1 ·nm bildirmi..: Ur .'l""tak~,..:'m ~Tl!gjl Atina.. l (a.a,} \.Il1a lJ:I'J1.\" bildu:i:ro[;: Gener. L Mbtak.s.i:ls l~bJ~ ballriye ve II va l1<U.l..1 >ilfaW
Sl

ler

Et.J,k~~

PlJli~ .inruill..l"ll.U.

~

1_

I

.

"am

eo t.nuilkte

~'e

hel'lUz

yaks,

-I

m

lanmlVafl gi.ir~yyayl rnm a..ktn ~ll[·,

~!lu~tle

a-

c.i.lur da peynlrleri

niger tilnlfJllii bu"ohi'!.!1~dI.:o pcynirlmi buIUl'la.n baT.! ll,pdan-I
buraJardal'1 :UUnI • hakkm a

0

IliI.. \'<!

blr'i~k

kim!;.>I",rm imdad.

1i1kar.J.ra.k I:iv.ar ~hLrle.r dct"mege balilal'JitlJ'ihnhr,
kllbf" bul'oSU
:I

~.fuI.

ma.n'tvi \'~

mi.idhi~ tnl' .,;~kllde blmfl ka~liafld~i hula!"1 ktll' \'e Jurrlll.lamak g'l.HctLI~ k: radan ta- .. bUt~f1 slJn:ali Amcnila:l'l ~b Ill. _ , arruzu nazlr[aDtlJojli.-, BUlLin ~el:e gIl b:o l~ye m.i..luJ1eret - L'f:li,; r b if' dil'~man.ll. LazaJl:ut:<:: ta.1IT~ icirl~· '''~lyeUe grirt!Cli!!ktl.r. BiLh:a56a ttl' l:a.yyo1t'l.?tin 1{'lll.'1.IllldJ~ .. w. -\me'riKaHI[J d ... bu tam 'Ii! kat'i renilm.Lstil. :' rrurnmuan ~9nra HIU r r·m Ayni z.Jrt[,i.ll,1::a rll';IIil tU.... oI~U··II' YWJlIZ b-ir iht Imal kalnu~l.J[': hi.i.tiin g r ll!llj H mUdufau 1..-</0,1;.;1JL ulm"k, Bunun .tR'kll \'J.: tihiml..bJ.rLnI (hp~... i·I"Lilr GOk,I<I,. tol rz.l, ld ....l1 bilitlf:'mr~. F kil l I!'U c;.ay1ur In J -I..al !:uma kadllr medlul er Ill' it t.:YI d."'&-i.·tJro"ml~:.'., he. laraIta a,~UIY'Lrl ,·~apndl nil l-·in C-a.hitl 1 ..{ X "1) l..f:vlli.l 1.L111P 1:,011>; l.i:m1ekJ ,1.1 h

m, d!:li

k .. ,;yetl]"ll

fLalyan.iarl

e bl, .. ,

U;.o-'Ol"1Jl

I~ .,LrUI

·OlJJlli

rn~'

kl!~. llia L..t[hkrll1lldl'ln:J. .ta: il,l;) lnil LlI:I LHli;tin i~ ~inl,kl(ll"ml ~I;:' hju\:k:~ lill mtl.,oLt {.J "l ...·~ll'!
lk\ .IITl

I
1

~Hi-1[11 hll,lJrilmdd;eJir,
cf I

J.u ijgu C;nlnw.::!In:L r~oimen vu • Ita ,'cline ]ueWr bek~i \'e pllhs g\l'~eml~ •• hun Yl.nni cla.kJk.:l prohlur oldu.klurl y~rd~ kan z..,.YI c'tll\ i :iJ1(' t', J j 1". Y;llla yl! I·im]c- lull k.lkat ylll .. i'l"I H
t;1:J.:oJ;!

m

I r ne
f-

Ankara, ·i I fl..:lI, I 'furklye KII':JI. y Cemiy~lL Umllllli 1 LJ1 UI'Il:

v.....

:. al1

Et.lLrr..ed.e au bli~klnHJ.1 L1gJ • I ~'aLnnda.~liln I'!n.l;c:J. ~'ardJrI1 .Y ,1
J 2 fJ 10 lal·j~'IIn. 17/1..2 9-40 Wdhind\!
tw'111lDd

[lutnak Uu:r,e U

at IJ

de 2U(}I)j
, :ill

12iWIJ

afluu

l 1 'I 0 tarihind", 2i1ljt1 11m kl ~' man lO.OQn hrd de :.wo 1ll.11l 1.0, 2r m entad, <4 uO k azak. 1 III ~1lJ.!· , 3tyj eifl nyllkkabl, ~ rJ itt f"l' ,;:"', 2:nQ bliu:. ~10 bat :1'

a, I - fu.ut'·I'in Irusmrl:l []jnili~ notlal'1 ~ llf gli .~, Kllhll"E:',j"rl I huIu.sa c-hneJd.edll·: I L"l-I{I1L 1,lkJ.1FII 1\ h Lh, rd n HI' • ,1 H~· LiE )pc ~pb 'Il ul [uk :rallllz U'l ~'\rdIY. 1,lkl '.' lZ1W hahkm· ~3rll[Jliluk m('\'zlJubahs oJm ~k - I da Jll'nli~ YUH I \ Iflul Him:! tal'rh. Flu dlT ilk rmt'l' m~yhlUl ..dl· Ir!,lflll!:jlll', llll h..tJ·1 J", -U HI ..-sil· y:l rll!UIl bie' ,111 d3Ial!mn~I!1(I~\i1 :lll,hgl ..... v ::II u LlIY'l.l.! l'llr1lJ.ll'j.lIr, fCrh.e y~rlndl~ ayiilnJa:rmll.ljtIr, Btl Ill' dd (. ~.n· l,lnn 1),,11 ~. "Hlb In,hll ~Ilr'" hl.i kil rill hir i!'ltSl;lll bulunmu:'i,'i \·c fmda. rnglLiz d~~n.:Jrlm;J'."1 Ii:t Bar- CIJJn IiiLtll.!le~I tilldh llml~tlf'o I )"'1 ;ilIIH!n h,L!'IgI9~ kimin t:.I.'I·U _I dia mu.dafa,a halL.! ["1111 rjo.~1o'Ot :;t]y:m1a:nrl ... 1 bm IIJ~ilik !lit" 1 fmulln ~'f' ne ~lImtlt! !l'aJo.ilmHh~ "Te kara !lw,'Vi'tLtori hm'urn 1II';1rI ku\ \",tk· ,-;('hll mmb.Ia:·1 l-llikl .1 n l.~ql .u'lllam'~lIT', t h:l1;llrllklarm.l Y.!iJuymodu, IWy [t 1'1 z:lnnedlllll ,1 tl..',.iJr, 811 H"\'I4.-11 Y'll':,innanl(Jrln UU~lLik[el"i yet· 1a.1I'bi.i.Lun g~ Bll nllJ lar. hom-I 1n!'!"Lahk"ITl bu' m \'l.cL,l klJ - l~[' it' ~'il'Jni d kikadan laxla ltdlt iIJ nJJm: ·1 hirhlf' nu;lf;J \'r.-nl _ ID,~n~t ..rlLn . \1'. \'*=tJ 'j }dell hil' nln 1I.11r.; "~C' blkq lit- PQli:;;TI1I!=" mediI:! I';ln O;J. I I11dk Liz('ri-' (!lun kl. IHI[l1 n tTk.·;/; Inti:, II .;1 iii 1il k \,fli{;'I:\-,t·tI etm ·.l!inllr·n duha ''I.' vel 1...a.arnaa Kuci:'"' I klJv 'I'lb.·rim hallllr,\'m::'U1 E' mwl' .a ·nv\·I:l· :·i1hll: Jmdlid "tolTlOPill,.tlnm lki· kim JmlmmTII nul !lnlltml"lIRnh r, l'rlIWI.-torli, bill I It -I.! l 1m JI :Iinin lurd 11 Ylllr y ... inl" ~"\'I &: r B Ir IJ1glJ i.z [JiI.)l u b na r"ll~ n bu kl!\ ,dill kr'mii I"nll i thl~ll'll ;.;'iil"ulnHllll tk. V, .LII(·ldc Imrn., deJll? ..... li:iJ\<ld~Ul YIlJlll:Ln e ,L~tlll iii buiulld'il ulmflkl {lIm 'l!l l .'I'.Il·llllal lli.t.!k lar.lfmlJfilJ ut" bl)mbardlmalllil lijiddcli hLlr~LLIlI; cLlt nl1.Jhti!:tn~luIJ'_ Iw,bi't: LimiJnhli~1 !urnda gUI }l1hi]" uerect.h;. otdu~lnll suyll' • tV''r'L,'" ,,1.]11 1 k<1buL ['nihll;I' IHlrJol,!aki nnktlt III.: mfl hlll!~' b ·ItrniJl}lJr, PII t larrll~ b~l:ldlgin' lTIud d-;Il~rdI k.ll,lrl Hi !lIn ]..ISIII~11 I· L! fI I-HI.:Ii.'lf' Y ri n I,;lI'lebi b'n I., (lnnlxn boyleslill ~ .rmeciigilll k.lV'\ lin \l( l'· hll"i J\\.'u.lIJr'lIy I· '*=l·t!ll, !irLibu kl bu 1Tl:1 h.I.llul,' i1a'J;e eyh'mR. II _ Jll.n1t .1", tll.1 I Lnl'1 b Il 'I bnl Ullen Ik l M :rk L l... l:iW;,,,;,,u:~.rI nll'khl',
L'lI'ldr;L,

;'l~uha.rrl.rl

.ark:id,1ljI1'fi11:;;;, bll

AME KA 200 t ·,caret V ..t Tan ca mesa.1 si p'uru gaplyor haUedili or
taklba.lm bulu:nmag
V.l Ir'lgtllll, 4- ~ ::t,lL) - 8. i--!ew'll, ::WD li~are gmnisini
~1iI:1IHLkkmdal~i

bUJ I r

tlrdulara ITitab n ;;],!, ~.;bkl mesa]1 giil1' ·rmi.,ti : E.ar.L. deniz. ve bav:J. ('roulll Imn klilirU.fIHill mu.b:il'lbl.:l'f. YQrt'IJ~I· yenl yll iiI::::l3lf:'h I,!hie yur.-tun muduf~l il,':in I.;t1II

"t!

c,;t:'ttfIJ blr
bvldu.

Illlltl1lll·!i'

Of;!

Miic, tiel!!':

rn P3l"kim

<;'ltti:n.

![].k'i;!.1I:

o;;r ndl .. n

n.

fl. I 1-

I

I"lrlt

n clclTlLlIr

J1j'ogr la:

,I ml

blllli!.,!l.

n

lilll {) Je~

bli.",i,.k L n

&

~ClLt'1
-I

·1

!rlmll \' pLU·b:l.tl1·I!.maktadll' IIi ha.-p :;.onulLcl t \'e lil lki dr' dilllll !!\"'cl .... i1pl.lr yoltJu"'u IIIHRl~hl~I~e-kUl", !i111 wn:dc·yh Ih'· l([mli:1, it;tikbal Inn muntJ!om -I buJullan t'C )'olr.hlgn koJil"li1 Ilul'mu,k

1.0 II [K

I

u:;il1.

tedbirLCl'

:dm".!,!'l

ken·

ul.';ln", v.tJ.,?;lf hJlnu~tll. In.!! I ~ h. J ~I 'l.! k: ,'apll rlllrin Iu.: [l,:1i bir ll: k m.... ddtle ol!lC!l.I~lll· Zin. \'11 pur· I hll·1I1 mlllilteht "pte ilHj.JLLI. 1 II,' \ M Y d ila fHZb :O:~m"n I 1htt, ar

da :!Ilzt mutt'.l Iy 11. h ..~t' tl 10, ~~ \ ,-,'i Idu:l. di.i...~iinmy h' rp· hi ,bir liI:lIl1'1bi" ·,..,ktm·, K:ldln, 1'. t"Jl ~nmk.i ~l:lLi.lsi1 hakkUld. lei kck, tJf!rkt'.5. kahmm'lllllk ml..:D· mti2akt~i·~!oJir'" Ll \'~Im ..clilmll!'k.te~ ldbelel-illi ..h· millie·hi... olar.lK. L il'. !lJ.zillk b!':l'ubL'rulr \'1:" .A llnh:;. !i.iLh.l.7. 'ti:l, A.mot'!'1k'-tY:ln 1 [Jany:\· rin. It.;in. doa',·~ 111 ~d nlndi • .. hubu:bn.t ~ti~l ilm I hllk - l(>D.lenn 1'clIi Ul<lb.. i veo millet iund' ki milzak.!reierin Ii· !. l'tatrrasm ,L. ~b w,,'o£In ·L~Ala arn c-tligil'ii y.;b'.J;I' I. Ian i~in dUll dm~ktedil".
md,", arua~mHILaHIII·.. m:'lmn birka' ,gun iCIIII:i.e· b l'nnu:·klo:·ulr'.T 11L'illlfl

NevYf'lrk, .. 111.~.l - T;u;: Nc\': ode Tim '~_g,'l:ete::;m~ gilre Ingiltt:'1"C llL' !.spa.rlV'! hiiklirn ItOn T nC::1dal!:i n~ljz fa.atl nnill IWruftma51 m

...y-m :z:aIII.illtd:l rn.n 'Ill;'. ~fi!r' !c dolurlur. Ri.itiin Elell nulle-'..J llLZll h~yl" nllk \'1: ~rurl:J. .b 1\1"'''_ l...J.en Li:!'• bur! 'Ie m\·,·cudiy nin mud;u Ii ·ri i ·z. lInam:i
Sizlel" millL'lUi ku.nr'tiJ
I t...'lIIrilm

L:t·

~o;L

~-:;=-;~=~-=--

giJ, lX' (' tir, Vanm·larm tex ou.lla konm ""'-nda!l ('If"!.:'! ])an.H

mu
ijiCI'l

en;
~Il(l

I

·1

inn.lil1.1 i';,:in UiitJ.i11 !i.I}'l'l'll~I·II'1 .!II LI m .... .1 'UU~W,.. JIlIn \'n I'I Jma:;'1 ,"ok J) i lI~llI' '.Nt lq yr·. at I r.mLI !UOL'~ I, dJ'- 1~!!I'·i:'ml .do;okl kam" m111 III n L'lliLnll'kh "Iun ~,'y..,..nlll.L'· d •• !''1illll.,,::.,l<.ill, ImimJ.t:ilrl rl£dugu kadll'- CllMntaj I :1 I si~ Ith l~"', • I.. 1'1",\1,11\ Uy1!'1 L!ttI'. \ I!!oI::lj I«: i III to:ml" 1~ 111 01""'1 Iti\il <.J ,··1 Iluhmh: I:,'!lill'l:(lbll _ lildll..t "'I I:u ~n",~ !I!I:ilLt" jd rc,mu:d bulul'm, ~ir~, III'::).

lit'deh

2:l1l0 .'e ~Ik. lemin

I,

n

"t·

.l;;"

R. H.uuS4:vell. .\mr> ·lka
III dl"·I,,t!!..·l"inlll llillliJI1l1 ("'!11 l'lilllOah m ~t'I( I il' ka.dur (Jlaralc rl nil lll·'
~ III.

'

I<ahi mumi If, I <l1·giihlnJII lJunkil C'~rI1l'\ d oml nmlZ B:m.hywJlIl m rh>.t: unild~. fUB haUmm..L:L 1 1 klhlrnl>tr{\111~

nly~
gQGdel

Jt'j

Lhalli
il m iJ.;!ti

K17:J!a,:v· rMI kl.:l'Jnoe
I·.

h'Sa

Vakili Bah! e i
IIJI

e

Ifi lQ!ne Lrc

mu kl.l'l bll . az:i I~u1 taomm ~·(hl!TI kt, dij. Toll . tlt i!!lt ik.ull,>tllul kl Y!llI.,rlll ht'p ~lr1il1 hl·IIlWll hc-mr:>n Ir<.9111t1l. 1)1.1, l~mrilJgu 11lUllllkknkt l.-, I~h' (, ['[I ('dll,'n I alyanl ru, H;;[Mi). IVI ~!."m.,]
lUI
II

imui

7'"

]'-

Hu klll'l 1Iflt' "c kanll ,'lJru 1'111. 11 , ha ('ok f ,I Vi' flliLmlil m" III i d. r \'('1 I~ i nUlll Itk,Lldll n ~ltld('llc I llhtl J'liiJlIlmll'de bllltlndrak lin h:u.'ifl y II'ul, alnll M lftl' il ,I; I nl,il Ie 'loon t~kr.. lc fll P i.l R 'Cl.!h :ldlllLl,t1u
kiLV!,;,W!lIJ

bn

'"

111 :JrJ1~LI1;)

<i

i

Brtllk,·.i .. , -1 (a..~, I , k II Hw:.nll 98.111 mi' gdml~tJr.

l.kt ~ ~Ll t ri-

tuh11"'~ f'tmi.'k ii~llklil'ri F.:lk t hlltilln 'nrj II·

\'e r1 lin k mll bl filt'l J. I 1'111 Ci·]1 (Jlm[~~tuJ'.

1"'1.1:-

I

l
Sf! I"':FOJ·Il!.fn

7 ikincikanun 1941

)l!

.-

1]".1111".

:,1(11,:; "'hi", ... 2.O,':W 20. Hit lI.J Hi
2:1...U

"'I'''~I''I

"_I"
T~
U'i[li

. MeJdii AI)t-tlla J1U- Ll..!ilntla tilrriD!rl I!Imllf ,}' vlc~1 ";lgUlHI1lIdti f']~-yII)I'du. ~{{'ntlil!ll yiUllmk bll"
milk!:' III J:I'Ip;.!.lmu uli. Jllh}'ty' I:ur lI.ID:n~lllIu II 11- tI,· rlhllL'-lJMlilJ,il Irla:lkn kims _I :"'-.0 ktll. 1.1 II il'l if atarak J~'l'll11bull~n .HynlJ~ordll, bu ;lyl"llll~ munklm!lJ. Gidih gd~I'i('kt.l. ,"'a hili I. fjoma Ilendini nerey« ti!.ym t'nl't,t'klf':rJ Ibdli IIdl MulnLi!'hf 1"1\'ayeLl r '¥W:'dt 811 ~Idumob' mlUddl'~llnl i~i 111 1m" sene 't",/"V!'I hur m.lbi.140: .\ lefl('re~ A.lhl"'~lY'Li gideo abhwru c:~rnlo.;g{;gidi)'ordu. (1.1 d~il;iillrl~11 i.tnh,._ BD)' ~,
~ MI~

l'J!;fI,ndld liabn IYI::mladl, ',]JI;t['l''_ U,.!I:l M"kld 12,I>U li11l;Julft ~bWJll ~Wl.J;!1:Jg~ Mkacll1!i1lnrdam ]:81,05 Mlblk i11l lIehl ~yrtlrnJl k enun Qrll"nJ! ,,- ],:1' JUt III! ,I" II,. I~ j,...oO!I",-rinl' b1r ~Y~f1 I ulum )wLl'i.mialrt~ Ji'jlllil bu ~(}J'hHl 11'1 PH'~'I arlO y 'ki~n b;.lr Kynbft,a h"iWiii Idj, I- Ifl li~~ MI.!..I.!.1 ,,'iHal! hi!,' bn' iLeJ"Cih InH~1 )' f1 -

K" U. "I r.tlu:lk K'''JII~m;J
I'olh"l1\

U".

1
3

:12

II)

11,,,,11.
M'I_IIt I.o-JI.1111

I;i"

:/" .ll 2.~'.of,

lu_

EWl dUl;IlIgilyon:lu, ahu tamarnen JHU!nhlllfdllll R,.vnlrr en m't> bllt::unltu gitn mI, HYT'llfl.t'llk1.1' r.hm kt:lLdlsl dl~ 'llll!lIl'lyor-dLI

.n.

41klnclkinuIlI

ORSA
941 AI ,rl'I' vi!'
kIl'PQIII~

8
7;)

,50.,000 10,. 00 5.0- 0

40000
30000

~IH'k

YRIm~ bildiii
nnktu .ai.
Dllrrn;;idml
dl~t

VI' hl~'UIgJ

IiIJlr

wlrr.h.

1lfllbl

burt V@ tel]U~·

brlbuld;'U1.

dogllb il~'udti~r Il-iayni:1I:3kll, TII}'lnL-

Md i _~ yerde ne aTlesLnd 111 I1C U"kudas]: uidan killl!;£! buhnnni~cakll. SIj' blr rnuhit ieinde durmadun ,'~lll ij 1111ilk In «'.{J11 I'JyeliyT"" Illt~alJl~.ACllkb, lkr~j a l,iok i,yi bil' tam.rt '
'1II18,IJ·

l!I'tlbyt·:n 'l.nlii Pt,n. gpl.llUijU_ Ehrd n \'a~PIHII'I .Ill JlISI al·dill,. IIjen.yP lll"IIO i:l Will esm.-r ~"\izlu ciddi tnviru rr g n ~ I-d!. Han hir r.r" ti.mL \' rervk )lii;r Glu'b ul:m dJ~hn.l !>I'r'tl'kll~,lnl du,

r

l.nl'l'l'i..... St~rll1'1 New - Y<Ill'i< UIO lIJ.(,l.o1f Cen \If!:' lOu J rr , 100 DT,hm • II.Unil UlO L ...· Sob .. IIIt..l, ,I IO(j pj "W 1 :1..lJ:J'I'~ .lIiD OJ ........ :l.,1~5 Bt!li!J'.a.d .......(oh,Mll.. l In(Jo Vcm li 1,13'1'''

"'l~.

2.000 .0

lUoU l!i v"'" hr E6i-1AM
V~

Il.l.Oll'iffi
I

Jo.h·lda Ii;;:ndindell 'lJlmad1g-. ('c'IIjihlli-l
~e~{'Idulr

l'1l-li-H.1:L l\JffllS-t, '\'I'l"lnlIe- .c,,,,m.
k li~iik Yltll :'.1111

Til< M-Ivhl...i!i."II"

ij

HI·'n'1

lil!:ti. MulD.itme
d

dr-rhal

Ill1lbn];,

Ita.

ve

, her kese k"nrlini ~I'\'nlnrdl OnUD hiKlei in] u"li!JdoL'b \'l' d::t· ra lao. :!Ii ade, tabii li:,ll2eUilde oktprril, Fu.f" l IIC de !~1. 1;1.;1\1.;" U. gUz. ldi, h m ele olguH" hl-ljoi· bil g llt;li. Otida l 'UlIl dl,~a. _ l:ill i.!t'll ,rill' oh!bilircil, Y.Bi dugHlak lhti~·ada.r dlYoE!'I.'d, bloJ ~;;~ ,M,cJr1~ 11;111

~'e!l st ir ..r-ek eurrdu, nt, . ym~c Ilnfi'.k:~l ('I.mI!:ltI Celli.: k1.t !L;..·.DIjt'f{·rletl gllien rii'lKA rdH.ll k1fJIHilu,u_g1 g")t;I'I..'Th' durmadan g~n ::; nJJHllil r
baklYI,,-dU. fllli;inlU

-Dr. Oparatii

RAIHiMIE, BA'TU

Dir

M.Y._k

r a1:la UijU-

'f"U)m.

pdt: ycdndKiil

. IMIf'Id3 bi.iHm hih

Gil:! OO}TUTll':I ~'a.lml? i:nJ k b.rll Ieminini dw,unrm'l.',lli"l. N~ gl'.;il'i

L'-urn k!lIJ'1lmlfk j~tuli !<r.'kBl kilp3Yl\m1.\'('ldl" (j"'JlI! ",rHPk ,q_;a.lak bir lrI.an.'~II.,tJ.. )(alkll \ (; [lJrapnm, Bu :Illlll"Vtll' ;{I: I md: ~I sak.il I!'.alfh.. degi~u. 't..:.'ll'ulugtm \''i:'''rl!~ I~h ~HrwllH)'eU(' korlll!;iUlB.~j ba:;;ladllu I , J ()1!It1~11l .... k(,:3. iIIl~ly(lfl.lr. G .... • 1 II L AA(liifl rikirleM, d lSI k:'l.r"ll~l"'t'rt.lu. y(.tr Ull1J lHI3"n(1I l:.tl ~I pt"G~ 0- J1"".Jdar bl,blrl rm I' k3)'J"~tJ]0L! kl va1'I11~h_'n

h~tli.

r , "Vlen i Sa,bah ~ In , i14m 'fi jatlan
r.

60000
mlil<!Ir"l.

180 ,500 90000 300 100 3000 0 6 00 5'0 30000 6'000 10 60000
1 1 1

Tu~lI. 4"

7"

4240000 120 5640

Ier , n' d{' Hl1 vvetli lim IIIt11lwni k;l!-\~Ilmarmsu. dii!sun.. 111' gi re rnt'('knl
g-e,r1i~ - ge1""f'k krz, !;c'rI.k

'R.:'i:k 11

n~l! Ilk

m

rk k u~dl·.

l'Jah.fllJ

bO)'lJr)l.! tll.!<ll·,-lnl',

,.
11i,:\m'b Ilnnh, 11 C>II " Ik ..... iild ~I
AillDU "

....

~dart!-linl "(l.1I1b ohnahdrr. AkI:I~ l :llr(l EI1:1I' 1m, \ I. tll Oil \01 a J b 'lie b"Y;J;l iu'J·aldulnfl. ne til: re[.afu kav usaea k bu rnE':..lt'g-i.. II!BMub edeblltr, Ar.1,:3J:: mUli.!kamU bir ins td. I! hay II) Lovunca

II'"

Ill~l"Ibrmi1 giMb cikan y(lh:~lln lInlari Ikl J.r:trd('~ -~llIym'dll, '9:,''~'",lA!r 1.," h).

"

.,

lUll
).rt

y,

mel

Y'l"'lliler, tremn

m

ud y lY~I(:;''1 <i r k"d,.-J- 1 se!,;CT. 'f'idil'Hn hi ~kll dlr!;;ul1l1PJii hal-iik li'n l kdir, fit g 1 blf
l; I". ~il)1

dlWoI_htgu 1t!l&)""IUI. b r n(loI8"mly~ ~lkJjI' r; N~-ij(' .t nariyle t: m mH.fl1tl;'l. I..· nl.iI:'t n JHJ 'rkOi -,_, olrnll~il.rllill. d JlI In II'Rli Osmandl Ad l, -

rna

~r'H--

" "

.IiU

ringr"U
ark:l(.L.'i-hti; .':<1 Ibl bn I. 11"_ 1"11 III 1t 111'1 '. tl1,u }.:l:1J1I ru tl f;lll\; \'.,' ;-Ib1.1SII!Ui wklllm ('111 BalL I))- klllt'iI [,irbJrlenlldu "~ J1JrI l.l.Jdj1'::'1-

t'-

dilljiinuHI u. He... g n'
k:a~"L."UIHL

.JH "Hkit

he ldiinlll \... kit bu" ~[).k
I i1gJ.ltL_.,~

gcn

r;.~rr I.:Jkll\I!;!LJ.

I\lml

bir ~ku8.i1.

l!ibi:

tlll.-",uil bil .

) u-

I

Jim ~'t!rlll\l uh" blanbulda b rn111,"I~ ~"IfII~_ Bu !;Cl"It: hll1TIIJ I~
,Uh7'Hl1n ).:tDma

I

Jndi:lr'(JJ",

tl.

}J1·lLh'l. d,~ <jjIfi."l ·l'i<-:arel me-He' DJ!!i biU"rLlil!ini l'e ablosl Jilt' l;"o,
ffi!1Jnc-k Uz.erc Adl'lnaya ~u;'It di ~"ll j~ml

-y ,,\!,"--'"
III

~nV8;)

UfL\'\"lllH;'r

d;"~I-

va miljtieliyen hiB"lC"rri n h8.h~l't· ~ti" l·'ahat l.telda ller'[';Ul( ,
Arka..dJl!z: bunla~JjJDHlIlIJ.:

let-I!)

USID:1J'1

.,;.anlJ.

-

\ok Chid bit" Sayan lit h!r. artlk

wakilBiz lcZ.<I h i.irlt"r Ht4(: t<ltu<I· bmi bllir ~'lm de sonra II lJJ'Bak ,111:'''111:1:, dr=rJ, Vh:t 1~ gidpn!erk· rll.:' "hh .•plJgl ~_. I;e;rl;li, y, II :11 g'l 'l;;Lllil... e '1J'J1la bu dilriist liil. uIIII~U t€" all ... JCI c ltat') llar..::h: 'lh r1 rnuhllmdl""l;l eT 4:k ;ukl-llhr~latt I-;\'rk;"jk \-t' kendin Her
lIa.1 ~1~.tJl'ld"ii.r ~ ,1.l'nll!";!ll,

':fob uluG"-Llll de"aJIl til.... Ikl : !!UI bu gec"tde Llu:rmadan kcJlI.!

rih;lml!fnlZ bl] tc ~t1ill1('l<' kalmaslll
...:...ltl

IlL!
k...
11

Ii-

1'1'1,.

tll\'ll.-i!

flu! ~lbi lal
I.'V\'(

ular. fU la Llmi

ema.: l"UiklcrI mt:··
v~ l'

"tlll.l ...·m 1JHilIJ
II"Z,-,
'1

mru

aJ ...dr Bu
nifit
!;11!H:l!.,

Jr.h ltl U

mi.&1
1 e·

01·•

{'.

!l!1II11!!!!!r:.~~~~;:~:~~~:=:~~~;::::;::::~;;;;;;;;=
emur a Inacak
ffiiinl:iill
rn~llIurlJo'oetJf"r,

uil.

Ir·

I

.bk bil" -:;,amlml~'('Lh r, 'I.-Mdl. K'll"ndi.leri bl](' bill bwd'l:' Iibin! l~..ah j,jJl' ~ll:-n IiIW mm~vi'h.' I1rt:lo"n't eUJ.ler.
blr], t'llU: ka.r~l Adanaya
,)'alk]a!j.~(1I·l'l k.ll.fla:r

hh-ldli.

(f:;'I"atJ ~·crdl. CUM bu1{u· Ray O... Rn, m reV t \iL'T

Inbisar ar umum miiduylugiinden
/I Tt""".rkJllIl:tlt ! 1 ~r"da);1 ..

-

'1iUJ

tC1.;tnl"oull1,

p,:llml'[l~~;o; k.IZIn \ ih.1H1Li

J'lH.MI 1m hhll

gt:n~

2:21 ~11 g~ 1
B,gbnuJ"
rI

dr~<loTII~, ,

UI'"

bll

""Iii',I b.1ka

lIlIhhi11LI Yi'Plil)(
,.;J

"Jdrr.
.t III "",·,1 ...,

Mt-lilfl

Itm Z8In1SfI;J.
n
II I

arJ;.ada~] ultU U'j!]llmlY .. b bir kudr'.-l gibr ....-n I' t·... :-;::tyardJ_ Cok ~ittl'l olall bu k~ ;'H"kH,dwj.Jarma hisl~l iurkr. ~lUlat'd.i

hI;,!'"

duymadlgJ ):.,:1.~'n>lhk Ne g"lI.f1b

u~lI' bl, ~T Il1k sar tll En i.'ttt?~ine d Ullen: k Pt hi 0'1,'Ie 1:-- \" ':... til); \'eriniz lic' l,
Tl·inluuh ve \.a.l-. I ,I l! bit olaJ'J Bay \' e.um.l bJr I,
I"
o!:""",,

ImLiRnll"

~""IL·~.

IHJ)'l.'"I.,.rh:.! asaglli~.1 ..... '>~Jh

1",

rick I }"uml~Y""1 Wr, Imd.JJL a~.L.k "k J B" L'C !1lrl1,dl I' n...~·I'lli :r-lh• .!LI~ ..
lU.mU1'ltln kmnl WLft

1"'11111'1lr,
.11,mt' 'lJ.!"n"k II<. "ey::J r111J(....... 1 tJulLlllluak,

Bu

",,":1;
I

u"ul;J;;:- ~l.J:n ::'UI ..... n .. J..II.n1~IIJk. l'l,a ,,10. cIt !I lI1.JoUot I ",llLll.l ,-,;,s,al 1" In, ~Ikl.e "~'> lun~ i'Jnu ,,0:1:.1" I
'm",

II"

,r..

IMllr"",l;,1J,'n

I,h

0'0,"'1"

,J.1. ij"JlJ\IWII!1S

:lo IJ ~ II

iu.. bir

!;:'

y

l§t..e Meldil, }'hk~!!;hkh:

!Hha·

yeU Den tah~ihl)i boyle bJl.Jrrlli Ij. OI'lU .01< gl.in 1 J ... ydMr'~!1art Ilal ...ba.hk iiii' ;lrkf'lr1~ gTllJ.lU u.gurbt.ml~lL Trw h.'irl l1et I;"fl_rktm bep blI aglf..ci;ln M~lrlliJ !.;"k Iralrma I;.al:mik g I h~~ lD t"mnmiz ,~-,iyc ka-d.al blra.2 {la L'llan· - Wda ge:.:.eJim.,Ji~e halk)rmll~ •

1.ElllI l::;llyordu. '_-J"1 iUJ dll. 11 lj(''1ul riu ..imu!)lidohl t.la.( "k ki c;u duru",. bh- 1f.l:i\h .ll )!t,lllI1 u~unhlg.lnll. ]. teo Ih~lnr blldltUi, A[bna~'a. J!!c-J~ncc- bl,.ollll·fl,YLe
U;il.i.m ....

gUll
:-;nHII'.l

,,(Ill! it }J;:·ldaDlil

"C'rl.-tll

C

.,b. 1t,,11.... \'1:., l..nH.lan,1I ""Iu. qiidaDIOI. ¥l.(l'l:k1lnml.ll "Irr1llk II - 2:1 y" If) ." HI.,.:HI y .... I"'" 'yuk~,r ~ nlHIIHnak. " _ H,'I Ikllfll{Jt \ ,.zu~ g,'.1 ,·tlll ·6 d..re ....d., ;nhb:tltlj "II ..,I-, , 56-

lLol1].J .. n.m [1:!l~:q

paJ"<'5U.

91AJ'Ik rI-'l!:luln

,jjI;l.iId

r.

oL'ak blr

ua.e

lor
I'ttl.

g,("'Zmtl:>wl'

~ ~tin
"'"
i"gl~IH.,",':'ijrll~'"

l"(Jl!ll'"il

btiti.ln 11Io.alwt

i'!.l-i..!l1lfm~,'~Ll

flit'"

TIl , .Jt:rL .

lUi

w'(ial~i.~t.ilnr.
t-IJI'IJIlI~,'

IIWrI

de on~f).1'1 "krH"

w-m.
lw:J
di
~lrJi

Il-rlcHiI~h

k~ndll'l.i g~irn1i~'c g~['IfWl ht"r~"'mj - 'I crJ(,'lvf'indc> ',u,!hl-'J! \'C' aiJJa.xen l'ld:i

~.ndi.kIIo!I'1
olUl11I

de

1'81 til,

Lakin hi.

kliprnaml!ltl.

lHl.h kulbind ... bir .ko~ Dilun H;altll iI..:'I..m;a1-'111 lo);l:j)U~>

~elelli gru~lar.lt ).:arl!o;ill- ht'rk{·.l'Iln )"f.>rd~l. Ia.r_ G :iolra.da Iki ge.ll~ !~I't",d,lok >0 gUn iki.si !ole !.,;uk gU:f_f'lllll .. r. ~hl~t illl lit, IkDi.inin de )'llzimt:ok l!.anf glYlnmi~l(- dr, On- I d :':'0 rrtapn In Iih grJri1nllrLlu. '-3. "Iddl~·tllf'rilld('n hu,; nIl ~y BII h,lltA l'iurJrH Adanada blr lour Ilrllll"u f("r1lb l-ti.iJmi!'lti, ~h·l11.1\. ~tml)'erek g:t)'n III l~'ari ir aJika lie birbu-icl"illl;l )r'. I-i.Jadamn :llh.~l de l'l':l.y:il. dllVt'lLi il;<IyOTl~llIII Jiihayc l gil i1 IIl':rlc • di. 0 ~l.~\' Meldii. I",JCfM ~~I: \'t' fakat ~lk bit t:'lbis(' g]y'J~I"i- 4[1i~ VI!' ak-'~8m 1D1mu", herk "trit. tH:LZITI.anmI~tI kl 'O.LlIITHI1l tI. VUl'llnr!ln mat re.ll;l!i, HURlr I miyc V,,-'dadlkyin ~'allma ,\.·fklaJ;1ml~ E:lH Ian mio'1,I'7.vn eooaJl1I ili2" il r}jt'"l:iin {11kk:'l t liIazal1m (,;t"k:cn Alif hUrmt'1 dolu lwir :>o~J~ '>lllan

MI'!08 Vi' O~miljl dillc::kat tlH-:;:~rlllJ (t'1~1 -

Ak: dt-,. ~'" ;1n ,'Inlny:u, Illi 7 1.1 T'ler"" ~'I-II7IJ.. !l,!1::it'I"IllC • I 111>1..11 _ EAL.rll \' Knlol Ttl "r",u..,tl r 1\110:11"I, r", '"", ,. ~~' Tur "llll,It \~ I: n.·11 ~:I.hll"U"Lr; U\lJ l.ulurull:l't'I,,~. I!ml!kt. C,[:-'H .. 'I.: 3 Nu, lu '01, II II II. :nmIQ.... hUrk ~ ~-iI .. tl~ ,rd. 11/ 1/9411 ";1 M. "'h·l fI,·V" •.,(1"'1 "i;,I!;'tJ",dI!Il IIlm81'-'-IJ.1 'ljnJi\ll'ItI,'Tl bll 1.1i1ldk Uller" <0. 10 I" dc,pl'l,khklcr l.r.pllml. If. DDh:r. (ilH, CT:-tliL' ,,'.,.1. tolr !:bl(!" ~1? V' ... lIlkL IAII~bl." 'N'''~ jU1L'gr •. q,1 I m IOm.fl1 ;lllnl,,..ic l~m I~ .~ .. nlll;_j "j,hll<,"",at ...d.ilmP!tl b.IIJkhkl ... (, .. I;,I.;,.J.I .ruhtUf ".~oI":,,,tr[1 Vl!.lj AI.. Ind hilnlDd;, UnlUIl. Mu"Jtmll~ ~J~ I d[lr.\uiuIlIU~ )J1(!fIlW"JlI ~ul,< ~.i:n~ J9' J IHI"l .,UlIlIfl.l to't.i J?lirnilrlC i<:;"IdiIJ ...... ...1,11 ~,~I,I £..1Irl1,· K.UallR&~l.; Il h rek,;L Aid 8 CI I-t ..[, l:tuh.l:'1 ll' J ,.It:{:~ ]',,48 : Klrkl",'dlndl!n h.n:·Io, \ } 840 F:dlrl " K ~1 ,.~3'; • C1' ~ ••
l{ I'f k.1.1 r-;,:hni!

lJl'\ h t Dt~uil1 Uan 1111 lirlii~l.iTII:Jr·n:

A\ rt.Ipa

'"

'"

..

hB.,UI

9< om:" I:, il1m

\

",],I~

"II::

I ,.I""...
.,,,U']lIk

.~,~,v .• 1
, ..

.. <S'SI

I

1<'111"')';)'
ILl ddt,'k:{"~

F. k ... -rur\cp

'-'

r

:'''~~'I",

.,llitiy::,,1dll .-·n I

&1111 YIJ:.tm;))'I.h:rI:'rr

l.iFarun

\·i\kll

l·,IJul ..... "'I,'r 'I!>!Jn~1 ]J!li1I1' hlri"hlrl~rlTIl

rf."

D&IlCI
K

Jilltifl t"I I ,'n, II ,fl. "",I'll j1!T l'fl.· 11IU",.rlli~. .... "I'"1l;.r I;.-il_ I",i;, Jh;lnr. ,,",,llul vuJuOliUllar tl'!<cilh ~lir. :1: I "~1Jh"""i 01 k"1Z:",~"nl;'I'm ." u... an 101"".<-1 .... t.,h .•,l \ :l£l,l- cll",II" ]~

NO",

y,,"

,1.1" (:1 Ln 8l1111,1 bU' ""II I lIhd, Rl M hi len ~I)ra I... ~i, 1<'1 ,·~I,·rl 1".blUy·iJ 'T'_ !r.,t. 1.;'1 mUlwinlii~ teJ' I .. llitH , Tdt'I'!i1r, Jr,'t"l,!,lrI:1l;1 ·:'1'1"U"r. b::Jlz D1<1.111 , 1'/J/g4J " "I<~:milll'l k .. '1Ir ~ ,-JL ... "I ....1 !l ~n II ,~I1n\t. mu(lnrlu"!urll' .. b~r ..t11~K<;e i!.e miirac;t.'lt t:bll~ Iii JeT, I - ~:'I Ii;/; Ilk II,..'II.1ep IIhllJllU "ldlJ~lIi.! d,~ir ~~l'I..HI,=,IM~m( .I~r.,z. (·tmrr'a, ::! 1:32!i ~'a IJ:~.t .luifumlulr'lIl~1l ~"I.."I ]IId",I!'I.l j'apm~ l mlar. UU "'1' 1J.:l B d~¥"I ....ulil lI..n l ;a ~lt:l!Tliikll1:rinJ l,,'n J .)Iii r<IH, m~
1I1"lljl1Illn

;t'"

}~j

i"on .,'\,

,II

.

...
J'dl~tlifIDU

r

~l're

"

1I

U!I

olrnillihi

Blr

,,~a1t).;

go.zUnI

haft;

)';1

'I{'n~ !:;.alwe·!t:rul. Ita·
I SriILII ) Hrl

rn n OO~l11.

bu

R;yn-

0, man

llJl;rowti

0 ,ja r_mH I!"r~ \'et f..c:)Pj'"nll1.

II

I

Hn] III

t,:,) hJlul

~-."i)ll'lf

.,u

lbel;; ,.,IT '_-dl].~

T;'Y'n •...JII.hl!l .
;;:;, !lmd.1

.... ;"(1",1 "{ k:rtwl il( ~a71"'1 l12 S[

..."",I"Y'
113r"'",

I.. hI.

l!..1r,llIlu!"h 11l-,"n

~tlb:ll~" J.

I'ffnlLy('r>h'lll

,10;1."

A. BII:uld'lll

G~III.I'ddl", YO:J' (H.

S .. r.."o1jlu CLlr"D),I .. t"

N~~J' yat

Uldun.J;

Milcld

~Ulft

IEI"ki.

,'II (:emlll.,Uln

SlIr.CCli!lu

matbaasd

A.rrkH.d;1t1lnllrl

teulb
Inid

f111Tlt".... . me

• !:lll.ilnn

ell~['im[oL' (jl.n lUl..'!I·a~ 1-; ~- nmltJ'll hI r.t \r:m1~ Y ha.nl alJ'Dud hel'eng:i ~Ibi nehrill U4ICI.int.lot: ,l:';lh kahn~llm ~ Tam 0 Ii Ir:·ui 11 ii.;;,emtllZoe .gt'h~1J !Jwnelldl.iJel ara.basl "h::;:., diye rur E;.{S t;lkd I til BLlnU miilldlki lIl.. hlrdcn "~~Iill .. d~J"E' bir gumhUrtu j Ie "a m:i n" diyc: blr brlrlA
LIlltt.lO 1_

k"p,-unun d~m k.en .. rdaJ.ci

murl

d,L'

bil' kahHaha kO)"l1\'e!"e" gi[]i ilmid (..odiY'lrollm, },alde Uj'UlllU:; ki:L.l.m.1.1m. 1<;..... 1e~l sabstl-t u ciw!rd'LIl gec:;en bil k6ylii oehnll k "narlinda., IJtg lin ilio..c lilldc bir- It d ,.llIDll, Meta biT (f.L:!o;;M g-ib.i .'I'allt. k:,ihl'lL~ l)!rlURuf.lU gtiNrek mF'nl:~I!l yn1'llil1ia. yak lIu;inlll!Ia.r. bc-Ib i UY1lllUII"IIl uk ,.'" kendime get;r mel-: i"in pc-k.

o

1.Jg-r:.1~tnl!llilr,

Nli:dell

Qnra~:v-

"jim mill[el Mabab g.:: 'JOI. , aTb.k 0 ,jhe-t1 {on t 'hlik kalmaUU~ ohJugUllllan, Ik:tr~inhkt.a n hfl~de oJdyjllnu g/'remedig,m ar· Ilmda..§J.mPo j';1' lelldlm'

- AlfwM' .!Bu iHl.a lim",
d~. !B'l.1
,fl'llk(lt

NEl yaE'I)'f,ra.tI.D?
t!CV:11l

b,lk1l1dml. \ ~k'aYI rl:' • • , II hamJe-.II!i"I!Jt olllUl.:.J ~I'!- - Alf~rd s.c\·gih I'kmlrl!pm A I f.. nH Orndasln, YOlJllOlda d~ , ~I mi? .L;t 'mem I· ttlJ1.nl. Aya~
Bir flJ.tljoHm ..yvt'lki gUIlll:la

loel'Jll1f :H;t..nn, au 1'1",] bilemtyerek etr[1l1!"Tl.l

olduguIllll

,'e~ell olma~

~deriz.

~!JrlclldLlrel

at;}.-

lii.lkll!lll!'t ~jhni.ltl ~ IIln Cellll. i1nim.al.leri getirdil, Al":l!ib, bir;fi'{; Ill"'.] .,'iuydugum
W~

b~ laTi h-l1i!:11l.... traglr'dlm. r~C"
(A f~'tVf1

j)

6 tKiNC:K.INUH 1941

M{)HIM SATI$LAR
MOUe ~hll:H "Imillil
11lteJ'l',rnlJL

_
[

I

Pazartesi
HALK

EMLAK
[111m _Ittn ofOdlfld'7.

va EYTAM BANKASINCA
Db. m'l~~ Skf.IJI I~D
1ii!~""lIIe.1lll:
-"

:5 uncD VI' - No. 9C;

BAZI!TE8i

IIHary:arde

,5

Kuru,

I·I

L-

Bil' 1\I'r8,iiltI~r

r v,a1yet er

aZI

e ral da
"t1i1lI~

Ingi'li,zler' B,ardi8)!a g"lrdile
Ingiliz taYY8,eleri Elba_saOl ~idd Ue

!!!!i

1~111. Ilharri:J H.!IIJ. !1m ~·t..o:Iformm Dl"!::'I"iYIIIJII.lI. kurak. 1'w00yl'-:ri ttl ,rirul~ ~ 1.IJ'1I!.r'N!t ~ I pck '~_J1a
1!ii1iJlaI'1 '<!OJ' 11.11, u r.

Ele ge~n
e&lrllenmn
iii Ii

italy.,n
s a 'J I ,II

•I

bombanhman

e t ti

B1ikh.

VUllIanldar )cnirlen bir 'f;olk hat) Ii esi-' iilld.lar

Sehil'flil

15000 kada.r •
CSriubi

~ar'li'

, la:lihklmlarl h _II nluk ••

".mel
:)

a.i,.,.

:lmg;il... I.I.mum.i kw',u gibmu'l leb- 1 ,tl.
~:

.hhi.t'e

(II..

a. J -

Dfta ~k

~mull

~,·~.:.11 (iin...aiiunl

B~~iH cebtlt:l!liDde rnuharebe I Dil:o. geee b!;U<madl:lR evv.rtl l diLin bii:t:un 1!:~n ~tW~fe artan bl]' Ba.rdbr~ biliil..a !jIi.m.aJ, eunta- f ifitl!,rietl>6 tirvam etmisttr, ~iflldi ~l,m urtan
11alyo,D

kIlaJ&1"I,

taF

vm t'tini haizdir, haJj,~ AT:z2..0.

Vl::'mziII

tcslim ulmlYIi mecbur EidiilImJ' lentil'. Devriye1 rima Bui!iliya.am t¥ i~J:isi_n1l!. gi~Ierd:Jr. Uii ~m.ft'!l mudafaa 'II ~mcb ' Jlub 3arki mm:takuml!lil dlll M· hasmOl ~ ebne liMit'. Dil!;Jll'landa.n 15 bin a;nr a.PnIIDlIt ~mll!111uyor. MIDi.:i.vemet eO n
~el!lo:i !lfli:"e'1'Id'i 'm!l!lm:nuniy€:1!: verici bur t.a:rzda lie
)erI.1l.
"NDI
I

biilli de\' <I n'l ~brtekte(Jlr. AVI;;~. ve b!.mbanhman ta 'yar-ell'nnde-n mmkk b lc>'el!: • kiil er mun.ilLre~ye l!ftiral; ede-

~!oi

birr I.;uk

mailm.llerde driism. n

bllannl mitr.a1yoz atesine lul~ mur;:~8.r, bon'lbal"dmlan e'tmi>jl(!r

U 'l'awl:I flrkaia.rmd &II. lm.b"tUto 1abilen lrU-""NJerle ~ Be.nu;:olie-n knalan bale-a Bit< hL"'lIilll priE-n yoru ~.hlmJ DJ • " IIl€..I;i!:"'ll 1!'1f'!' P. u DrIK;} hk-thr, h \j

etmeJrte.dir. BuM'll li'iltdYiihmdll. ~
.

de-

~eD!IilJtlr

Kmtywnn ~ hnd budud .mmta.k8.Sl00a delTn yelerim..i2 fa. ·-t erine IiI',eVODl ediyoriu-. ~itim.Oan

&Jjrhla 11nl bHI~n t:mf'~kE!t f'dt"ml yece" Ill~1 gcbnn_i~ler!;'e lr.hnl'l e1milile.rdi:r. • H.::hl".E1 "I!" r.iI'illi e:u.ziitamlarilJIlil" ;41,11 ko.h.-aman l! hltreketlerin, I'agml'(! oil!" mukav -mel I:lokta." oil dlli!man elm IOJ Tayy:o.relt'rimiz. Barrh ',iglD daki dq:mag denia 1u!"'\'cLlt'nnl
ve IDotcil'Hi kol.bn bClmoordL-

maw

etrn ~~rdiE.
(Somr
,>;a)

I

Lond Londn ~
Jtm
w:l

iii,

5

(a.:a.) -

Reuterin lmmt, 5 ffimmsi
It!lizden) -

(J!L. ,8..) -

B. B.

1('...

a '" ~ mahmm knb'l' , Bla .0 iin zun 00ri:z IDU!>iI'j"vilkl~~l Ita,!" 'anln
<4.1

Atina, :;i (a..a.) _ Ha.ft.H.lttt\ JIIl.A~_ kc m&:lDlJIII.Smii 'II".....;!f,oiIoo blr rnfii. malzeme itlbariyli e:zl~ bir Icisti\ulilgl! fI!al'Ij:b bir dfl3m.ana fmr,. ~ 1mza..mJ8~ r.a.f OweD dtJ.

.:r-~

'J

blil

sukutu

oldu:tu.nda

~he

:lAkatta,

~

....~....~.......

Me1:a.ks.q,

)'OIrtUI.

Almag

&.dl'j

lta..tY8.)'1la-

r:a at'

mamiyl

avur, i~nlf iiJdlkiall!lOnyap8£lik ~ !ngillz muha:rBuIga:ri:!1t.a:l!'l
)':fL¥<l'ii'Rlr. Yu-

Jaym itin:lad ettl~i
izah ert:mi~~ f&yfu. 5
B:f.i1_

mlll"etle

mi A1man~arun tlreriml.p b'rrlazyllr

=;~~. ~\~:~tJ-=!~'D·· ··nk··u··
Yl"t.egrne.ubtima.l
Vill1,yw.

6

ihJJ

gal' B~in tam r:!'U BlnlIiIa' b3WB.JJllIr.' ' te ",VI la,;in \'1'yaoaya gitmf.:l8i... nradao d
izklll kaybedcnk belki de FIihffln zi)'ur€ k~etu yolunO:l

&'-.

1

.

_'.

s p.·..··o'.··.r· eketle h.ar.
.

Gemmd

AsIioci&l!:e:di ~ PreElSe'e VgOM t& • ~:~. wi.'il Ulw.uwa lIoIiI"A,re iIJl'iH.aya -:1_, ]BilJIJ........ B'" ""' ~~ Fi . l.._ --.& J.J'I'. DUiD kontroltm u ta.I~ b:ak.11iliH m.0tj;:huJ bit yam ~. Bu1ga:r &.pekllmiD HI1lerle cf;- km:dRH:i haber, wndn.dB ~ I"ilpieJt ilJz8rellJiInihe, yabud a:IBke. u:y.a.nthli'TIiUJl:lr. F'iIba.klikm • Sa.lzJnJJrg'!i gibni',) o.ld:QtD :zan-MontCeni~ yolu, ~ lie ~ktedlJ'. Ibdya. MaBI1Ida en Em pol'dur. Ylne aynri aja.nmm hillliirdlliV. mUhim nuktarda asker ve De gGre BUlgmisbw bam. asked ~er ltl;;l!b1l2. ~, mlihimmat tnmi ~e mlIsaittl]'_ BUll.dan bal}ka btl

dlploroatill m.uhabiri bi1:fuiyor ~ Alm:an"tmm 'Vichy hUkOme _ .I tiJ:lde.o :WIolJlt - Ce.n..h! ~11J -

D:I9kta olan lWO':I r:atl~
es.i i~e

muha'bh-i - mrn.e-I'I.hJi'l1dill olli:mu ve i:); t mun ya;p.1l - Dl !iIlI\leIllH2'oC~ tlllSfi~'e In lll;.tum IIW!.c:i klltid ve sel- . h~ll Qhl.ugu 'i'~ yeTli bir mul. ;-1,11§ehrimizde

Gm~,

impJ.ll.ti&r1 U ~a.l:ttlr, Iller iki f'nbrik9,ntn

e.'

.

..'

-

'"

. '.

.

.

I ::.::::.'.itr.Iu.o_·
t'ltrendlgtne gire b"u yo1ua eIde edi:l:mesi, ljil:iJ'I't'r faaliyel io.l. aua mU@&'!iQ-bit hme Iloy.r:nd ~ ~ok fayd8ib olaeakt:ir_ ~
',JU:manyB ill.,. ( o:nu Jfulylll.l:"HAli.l,!'td

makillli!l a;h;wu V~ t.esisab bitbihniJtir. Mo[lil.ajlRJ' mu fak:lyatll Deticeler vemlhttil. Y'alntt. Sa~ gi)llmdem 'isB! e~ek SID ~ lmllI!MlJbr. BnnlUl tieahhu.rn ~ !Jfl'beb de

~ ilbal€' edJlinl'lye kad.,l" aradan uzun bir zamnn gel·I'IlI" ul~ rnlWdlr, ~undi butlm bLI mal~rrlar oDlenmi~ ve f brik. JiID I~lIlesi yakl'n biT gilDt" ,gelnll~trr~ ~ ihti_va hilS" clur Ii memJeke bit- etin kRgHi:!>l~ almall U·IiliI4:es.iRe m I'ltnlZ It all r.la.. {SonD ~vlh1 ~ ...il 7 rlf:l.)

_ Amerikada Be,lkta§ VefaYI- Galatasar,ay Siileym,-aniyeyi ~yh, Ii :9, _), ~~~t'~~'~::!~.:;;; loanu k'O,UBUna bin,e yakm ,atlet i,tirak ~_ y,e'Ddi. , bUl'glUnkarar Iil~k bi t.($il ve'rilecek t-t-'.·Mh-.·d-il...·ki.I._'Jl...Yugo,slavyada top anti, yapulyOr' k ' ;'-'1-'kl- .-. h=:]}~e I. e(" e' me·· W 1i,J)1 ,Upasl ~'n arICl., I ar rlillIi yenj"!I •
' .'

'

:J~:~~, ~~::~
rroltl.tt:
_.' I',"''[1

!@rlt!:bi--.

l

l~orcil'in ilmidlerl '~llklyor

-

~

_.

r

--,

a

It' InlJl!l b hell UZ ;pek dir. Vidn. bu tiirju leI::iJ:.iDlli..kn

YHUIIl"'l.st k • mmrre ~ii!lIIbi~ a~ ... Zo!:liDla.ll f. bdaor .kJBll1g;u-tBlan VI! BuJ· k.an_l:j"T IllIeHlnde Ai:wan pol'tika.l:iJ Iitt bjl' dl;.i,.'UiI:klllI!; Vilku.a. IS 1JJ"t\1 blJIlill.D ,AlD'iiI,an,y.a, iil,jrn bi· :II;!: bir MQ:' ~YllmB.&l je;!.b edt;:-

Suplarla Hu·vatlarn1i

--

ye,n,iden

aralaTlimJ

a~dlyor?,.
Belgt'Hd, ~ ~a.a,) ~ D,N.B. bWlullt 'muhaI:Jl'l"l b.ildi:dYOII": 'YlIgQs]a:vyn bD~vekil mUilll'UU B_ MElt;ek~m ga:;!eie.s'i {litw Hll"Y4:l.tsk.i DI'l~VD_rndiyol'ki: ¥Whl1.;!k ia;e :rneelw!ini i1Id.jf~I.

qJJtir,
BuJ~i:I n:.:,taD w&:nndeiti' bip t.n.zylk I Bulga.rnl~ mace a;va Itjj:rllkJc:m~i tniti'!ll B.'.UkHalann l-u bllJID8fI] lie1li~ mta.e ,~tm me Ie Sm,'!- cUer BirbgmdJ; Imd~d"" t.aluruni u:dlJJkUJ gIMaIe 1I.Iu:l.I.Lfunclll;'l' d~lUI

lur't'M ayan mecbsinin mllllt~wiy tun ihl.a.l clmeklettir. Bu, iizerilli i!I.Dlqllma.s1 ieah OOeJi
)co)",

bi!r

1I;!1)'lIJ!ll

wl'Hl..,le ortay,

maldll.thr,

mt~;!ar Q1lJDablhr.Bayle bilr mUrJi.tl g6M: aDHbilJ'ile.k ~lj.1n ,Al. manywuD bu \.l1}e'bbi!.sOO:D 00llju-)'cbile<:eti wn~1l fuydal.an U&yiD edebilm II: wrdur. H - yID Cahld 'I'.u..t;1N (8on1l )'h 5.0 I .if )}

~,I!od8 Il!wlftl_k-r ZiJLgrl!'b 5 [HI., iii..) - U. N. B.
a.jWllil'l'litr:l huslI!i!i muhEibJg'l b~J-1

dl,riyor:

Zngr btl· eIjIYEl ityaUm tl\1I1 arlmMll v yiy .. to'1I; IIlHdde1t:n

,"111n~Jiik.n!h ._ N'I;! 6IJm ,lij-;.imm.I!', [1m ltdI'D

biti'n.I"l1I

aJI;, 0.)' nm
t)ir ~iJl

Iii

w"yrimh: ~ ill k.

Jill

n~

OOIllI:'1l

i bnl1ll'nu.

yi]m.~l:!lhdWt:.

4DnoO

I1ITamlzda dil")

klc ,m<.!k~~~ prol~lG i&lIm1lll1llda )' ITllrtl'n tfoubllmt ya.pl nn~r.

1,-H.{I~;"iin 1'."1' I Am ... k.1 n ,'ilmh!l rl!i~1 Roo"w I~, ln~Jit ~ Ir-(' • _ pJlaL·~llk y.1 rdJm 'WIll fin-

t:'umhlli

hll gNjil~hl 'qjiru izall ,,:tmi~b. r L"II, ~ngil1_ I'e), "clllf'(,<:to,,]
j,

!iiJ)11J' 4! .~Iltt, II

~f

d

BayanlaJ!" hap "Pardu~. kaduu. DlnliJrl yalnllz ysmaklerde .rkek ml-

8alir a.mad.GI zaman
gorU)'ordium.
"Sihuu" Jar il~ A.hmerlih.·r :1rasmda rnUI1<Lka,ea da.lmi olnuHI.· la berahei illtilMwt1lkir ve :SOl suhasmda klllIynr. Bore bu nezhebin en dikk:I~1a degcr yeti ·'JimulJi7.Q1" in t~ I 'ine 51ii1.pJlnll., h:!~nim gOj",liigiim hir LJk islfi.miyct cc-rey.ml Oim:.s:!dl r, lkwr'1 bli~ Uk unsur olan SiI{h lerde ganb olarak hiu_nun aksin] g&riiyorm, YnJI~ 81 ~.hi5m esasio-lIInl l-",I.i.l1li'ye't~I1 uimll1 ,redi bil' cl in d ir. M Wiliu:Dan lar toll ~Llk

OK'UVUCU OIVOR K'~
mrni i..a.~lr, On SI: k!izin el astr sn1IIII!Jna bu.nh:t.r t.ek.r&· cki putVI.'

"I

88.rber Ahmedin eevabi

i.rI(;tleri!l~ rUin tTl u.;jll..·r. SI;! til Ul'1llaTlnda Cllk;un yen! bir l 'eth..ltid hnreketi iburun putlan kll-n1l5 ve .AmriU:;ar clmnde
JAJ!'Ul:'1

I

";; 1/19.(1 il..a.rihinde.~1tenizin ((lIkuf\lC~ od,iy<,r Iti I niltUflU nda a:gti!fllr cd"

bill:' Iji-

Uskiidar tramvay idaresi hak in cia yeni bir or
••

1

ria Uzdll k Yeni GUmr' k K 'fl -'h' I anunu son seklini 8$1 ar I lira ar at d I Saf demir
rat S IIh .\
r;nmrilk kanunlarunm bug-ilnlin IhUya~lar;!lu.1i. uygun bi,.
6€ldlC' snkmfLk iizere gWrlri.ik 'V inhisJl.['[ar \'~.k.iile1.iilln. hltvrl
'0'

I{lnls~ lSDlUti laJ'Yarl bir Hni., m khi l,ldul1;LI kanua proj~i vt!Nit~ t.e..'1~ etm~lil:", Bu Hin.:'_'.,('1 .I;i~"lLni alnu:Jllr, Kanua, di~L'lInn Hell. g, len Druv 1"IL mi.iLal~B.IIl.rl ahnmak Uzel'{! bulerinden bjridir. Bu Cil!llluuatin eecelil< !'Illiruiirieroctil ibar ell , r, l{::l,.. gl.lnl..:rdr' allikatl 'Ilckill:th,m;l: gi:il'li!I(l,l"('l! t.1Ilrblmc:s~1 gjb~ .s:iJ)'kl'lil"' todla- ya\1&B ~fFlV:aQ dflnllUl'IJhfI'. d(,l'Il~r~k B~ ..'e:ka.liI!tilll tnij,\I ibllnJP I.J;,:, ordusu d a onlaHhJ11 ~!JJ.i: Sa.rn!~lar ~I~ l' ihud hat if}' liar it~Lllulmlfjehfr Mnlisi 08kii-1 ku[h:r trwnvay ~it'];:t!tiHln m~ll~ n,A ~rzcdjl>l;w'~IH1r Lm:i Vill AC'a.~' ola.n bcrbe~indekj mu hluld· tI~I,ITI(i..Hr'l(Itisli1 sde ediyOl'. j Yeni k~un~i1 t.&cBrill a lpyru. tirllir, Bu bat. ryal r YlJ.l.d,' 5J tll!l.r trumv yl rtnm \'8.Z.lyelini Us vaz.i)'r tini tedkik .lm!-t iizuru I fin y:.tnlna. ginJi~lm srrada Ui.lsHi.llJ8.Iilig-1l. (]8rl..tdarl itibu~Ikh'kl . mua.~ olma.kla III n,Ll.I.h ed '. 1,n kat·! kararmr l beledi II: J.iiiki.irtle mesbu kihum )131 beiiliu:rii Mubt.ar A· III olan bir t,:ok liizu.m~~ .1.01'bi,' ;\}' beni tecrube edecetiriyle bu kadar .y~kJD aldu Inu.1 tOil arme ~ iii I lardan rb r rr, fIl lit,e Ve gu~lUklel" k~ldlnL' bltr ,mlat1f1 :lkidL::!linl h1fifl'li)"'. cur, Jediye [n ktnbeusu N!!:!juba. tlc .' i~ti .'ll n,.dn V l1.J:: dair keudisiyl c bir"§eY 110gvrilb de onlarla M~iJ,;lilmal11aI'1 11.t:r !tatoo Ioilindin i.tu-onn (. b.~ till bir fiki zaferi olw'ak gL\S.tc" reeektlr, Mnli'U'i\ olthl~l L!z re cull ~ill r ve b 'Iorliye hukuk i!). m!lkw ve kanun ga.ye b~5it ve J')u~ulm.am.J,Jt.u', Esasen tee~ I JGunluglI '1 met!. ~ ve I k t ru 21 1:lIl"lik, haUl d .:stluk rul<..lf, lI<riliz mikcrrihleri de arasmdn i meclis t,qrini ..am de~"te5iD e leri iidilru HasiUl Fcrid Pe- pratlk bir &-ekll):fl:'ag edilmek - tamtlmoet . Ol'l[l ve . mihm -trerube mUddeti ancak bir vc I)td LI g\lJlI:lo mnnrn Ilk 11 an listir, tedir. aynl Iikirde bulunuyorlar, Biri Uskiidar trn.m.vaywl haklunda hndn miit ij kkil bir kUn'li!lycn yn iki giindcn ibare IQl:Lhii. Y'" kadJ!.r istenilen kli.I1nl1kLtt ,'lilf M iislUm :tiJI!;lrrR mijJend~lf' il E11in· dlydr kl 12~: 1£1ilniyctin Hin· mllilamt My&.! lara.I1nd:m ya- tc..,kil edilm [j][j kll.raTlli..~tlmh1· demlr tub l ~ kiliiil ~ M'JIIIii', :!jark pel'"iikar salenun r.hm aynlmakIIg,m ise An- I pIlall, tekhli mklbhcM blllt!.l"'ak 1.1.1311kOm1!lyon vlI.zi:f~im ikmal !elif cesamette katorllar- ku II J n. di:,;~fl!l hRYflt1nn Ja,imi bir l1n1'l11~' de oldu~1 uusurlardan biri Sikh Jertilir. IlIl1.kh tiibleflll l:b'adJ J '''hlll'ilolln ak gil i§1 Hindu mii;td~kkil" O:HUllkereliinllJubaL d~Yi'~i.D'=' teo CU1'l~~ V~ ha.tlrladJ.iP t'~ pOI' hm k~mdl!l: [;"iiirillecl!!k m'l:.i. iIIleJebil;r. Tioibull l.'lhnll,';-I pr} L!] l",rin'in ui.j,-;;ullc:clcrineit: tabi! Ql1:i!.Lilm!"'Oi bj r i1il:o. cewJJ'c1.i II in rimin 1.es'Ii,:,.'esLne mab.ulur. hir c~ti. Moolisin biJI:D:t.. u- ,"'all ~'I;!! bcdediye rei.si ookto. Lut.... ".Ii. ~ldd'{lJ'1:e ve z",m a n b "'11011 r. da .... i1 zo.~ cti """ldiro., Beni ?..enrLn r Benim. til' ny r1l.1~ ~~ho.\"\iiUer y\!lpnn t.n. Hinzerind~ dwrlugu \'C ill LibhEtIn o teoc.rillJcmdell fi Klrd a "ermil}ti.L 11],; H~fe:loSi..ib:'IlIJ1;; mikd r \ hid dutll'fci ''\'ahdaru~t., (31 fikri bir a.ra'Zi sA.hibmm c\oin~ misa.l !:tilnra 5al!'ata elveri!}1.i ~i.mablJldugu DokL ...lnf LT3.11WII.Y id!!.rojent h~.\'i' 'ir. Btl I e nu In Rapnrla.rd::J. O~ki.ldar lrrll· SL!r thgini art ilI'u·. Bm. IT ityb fir etLiler. Y(!-;j1i~ 'bah~e orb· bir dlg,m an_~tldJgl hakkInda. .. e5B Il m('Ir'cud o1malda bernber resiDin mubteliC mii ~ l~re: da" \'h.Y .. ke inm vuiyetlmn ) hi.Slhhllt veo i._.timai mu.avenet kalc..u lie b.Wla yallJ~l].; 01 n tuft o II re kU\"'Io'et \'C ren , meyda.nil ~lnda kUCFlm6.n bir cvdii. ~)"3 I E y:w.sbHli d8 lsLaobulda. ~~ "ian btr 'bui'llk 'i"ilil:Qn Li- 111i 111 id renin mlilJa'kkal\ ", kaleti memlckeU.c (.rah mlo. b til yadaJ1 clkunl 'lktall rml C;lkaran I liimiyel olmru!) vc ('s UUnllillCl1 A\'f'upai" IFII.kat ber' Ln:!Ltrum. bi.iliLII uata berberea. bOrc.U1)UD tJI..gfiy i i~in blJ fi}' olu.nar k l!'<tanbul beledi-I d ha genilil frHkyasda milcade. mEllolla y"*lnl<lll bir l:J\T1 nrn.l. )him nl HincllllIlUD u.k.!d.csmi bu' ha.lde ....evil: ~ibi: ibianln.r. YB.· ler tnUvaoe)tesinde kcmiisile :mil~:rJe YI!I.PIl:L'I1 {lnl:!¥Ma~ ye;i traffimy da.re.si.ni.!' bag-Ian· h~l'C blL'laml!jllr" Bioi ilibarla c~~U1rl,"n geiri1ir. Bu '.IT tlill llf'D.:'''ll loplJ)'lU"ak ifade eJec.-e tall; odlllanll.lll ~lIdJit .menn r imtihua tw.ib ve imade btllardrr. lral1am ml.lcade1~ ~J'1li.Y~hnill hldr(lJenin U_'1~ qlkanllC". maSI Dokt-.a5lDda ISrar oluIlmrrk· buluna[l dini C'ele)t:.'H'ihu· dl'ltml.l~lIL",,, Dl:mlr jjlbU kaooLldilll clk .. rSOf.W1II1 ortft.'llnda uzu:n bir h.llundujumu biJdi.rmekl!e mt.acl.u. Digel' turaita.Il UskUdFlr muhLelif \'iJiJ.yetlerdc Uakti_ t:r-amvny Idaresi 180 j!oIita.kh 1:m~tab.fllie \'~ djli - !'niJ]> H.t! husu ..,j !:lie SoO}'ma U1.aBIJ lllij'l"clTihrn i~et ettiii "'~ v~r, i1st,y nil.iil'erler!c doh~ val) v~ olul"um. 'B'irla.e:Dknflar idare.sly'le hlss~ s~llIc(l1l!ri 1 tJ:-amvny idaf-esj ii.lrketin lslah fl8nSoericrinin adedi artt!nln·~;illt:;1 kllll..u.mhr-, Bu IH kmc ')o.!'iki }'oIlfLIH'lfd bill m i..il mad.i y Cil ~II 0. - I e ilk rniil1!I1l cer~ya[l "Sikhl!;l:ill" olll.carak miistakiJ biT m~"cudi.;,11eyb ~·e.ndismlll ya1Ul1da.rt dolaYlSjyl~ alan dOort yiiz Lin caktu', Teijkilat 19iO yLlmln ,!rIal- mil' lie kllti')(l arasma t, it t'oIl-.:. me"l gll11 \'ucudc getirmLf,ltir, kJy®l', Slr[ ll.Im.a.aca li8amllQ vibt' oLunmasl I.inillk 'IlC Ii!i Bankasma iiq ylil!. yet halinde muhalaza ruz :t')ubaL li)' i~inde 6223 ki!jil re~ tilbun kutr lnU b,i...ltUr e BUn flku' ballnde lJIrUy;I :1 1wI Ba.yanlllr hep "pe.rde" kl'1UDru. olmadt~ 1C;!11 tu!ald~D1uay-eIlc L:tmis \'C l:urnJariiall Jl!ur,llik presle tlib ltillr, .Bu. dan fikrind~ct.lr. biD lirahk. 1bo!:'9 J i~in bu bof~on dordut}ci.l aslI'da Ra.ru.IliIClild 33:31 trahOlllh-l ibulu:nmlo1HtLll", SClnr1J, tu.b i ·lekl.nk (U'InmJ.u. Oulan yalnLZ yemcklerde cl'ke!i;: 1D1::j bu.}ufimn.1rtayull., Keyfi. Bu iki nokt.aJ nazaT l:al"~llllrl.cl Ian. 200 hiD tira)'1l. indiren hie ynr.a 1287 ihtilii.tLI hRsta I. - 'lavb.mr. Eleklrolit hlJs;u. I I 1'isminde eenLiplu HiadI1 hir \'a- misafil· olm.a.d.tt zaman gtiruyoyetm illyoi 6tittmda, in~ ~hir m ~lisi bt'i karnnru. anlqm yaprru tl. a.\'i t'dilmi!')tir, mr.l(l.l'dfl !;l'-llk yrmgalarl .. ta,..el.:izdi. BII dam en 9lk putpe-res r.eektir. .ADla..5Jllaya gOre 0 oS l~ ii d .a. r nir '" e amplh'e Ltlm:u" , iLl!', --"'C!"'~~ c~, .~a.likaVaJ:'. Hi.Jld.i:gt:.a.w.n C'["'kek .\'aki~~~ .. JJep m ~Veo tavxihlDi. • '.' hi.1rm t1. e dile.. lik 'i'C Cu te- t~kilitJ alerbiode misilll r rim. Bu. ti.iblc-r ~ClnradaJ1' Y I'll k, tra,mV.QylArt ta.sfi}'e olunnrn.k 1milcahede etmi~tir. Fakat.uJ!L ticarel d~lti.lerek, basLla-rak i f.i:.'llllen hur 011\0 ~'eI'Ht~ . ilc BC:yDgl:U. AyntWilie.p.ne Du htMJbul belcdiy ine de .... rindell .I..__ A...;;D;;;;,.,;;;L~,='Y_··_E_D_E_. _ ____! dinin t'lI.tHi.m bilibam - gene (I mil· kallnlik'ta. levhll. haliDe gctl( Iii,.. s,alorlh~!m b~ruQ1 ml.S8.firl~rlme rak so:llak., 3, No. dQ. AJunedI Sillnrn blll bon;laTJ 15 selle n.ili;a.vi Avukat KAmi' NaZlm Yf1 hud t.iibler buYlJn(:.:l. kestllb verr:ihe gune • Kabir ismiDde de· !l(,bJa'f', he-T tiirHi rnho.tlml teo Kobak taksitJCr.'l0 veo faizsi'll oi-al"'aJ;'! 0" I1'HihkQm aid y Ttil"kiye - !svc.;: lka:ret ve r p.an;ala lJ d Ik tall son ra h ...ddeJ F![","ok bii.r lik JIliUalilm.a.n bir Sit'· mi!n ettiD.e'.r. Fn.kll.t Lfl.hurda deyec:ekti. 'Oskiidlle MI!,yc ~ ma.nke· kJ l"i.Dg amEl~n1:'1.ftlrun. Wa;flInV.. dt.-n t'uh'll.k halJnd-e t;~lcihr. rj t 01 j ~I'd.il", Kendisi Ram!l~ kadl~ ~\' sahibim, bayfl.!rI ~'l.hnu.- r SDE dan f.:-s.I:ledildJii I,Te 1 mart 194J Ka:r.an]ar, k nmlanba tiJ.r. rn "'..ol HaltA e"kflf borcunu.Jl bll ~. me:sindc- Il.!ornkd KiLmi Nizlm a.nanrun mUnUm 3J"'iilml.da faki.1" vaz tOI, Kadl..iI. te.m3Blan.U1 hep I • tarihindel'l itibaren bu anl.a!ima krog"i"llk imbikl~ril'Jde kUlIa.llIbn kilae tasriyesi i~i.n meoclisc bi'l" Leybine BI!;I~an emniyeti 5lJ.iiiSli· lltikLimlerinin bir dokumuci idi. 0' umafl "KIi.- o lcrlilb ett..i, LiilHlfWll. il:nl"ibi ycr. ksiz tiibl.er \'e bonliar hu detatbik olunml'l.Sl Su lIjel€.erk.en kuyuy~ I{a.nun iiyihrun StVNedilmek ll- mal v illMal dalr3Sl tilul') daWi.cl milden: )'11 11h['. Tazy'ik edil.miJt 1 Gfunrtilr ,. In: isa:rl::l .. \'ekiieti bi.rI\lJltb~ " yani "I{a,lbi!r yolcu. lerini 0 ~ezdirdi. ''Pem:ap .. d nidU,en Ole ksz ll.cli.k Ichinde ola.rak netlceleH· zer haz rla.nomltar. tllt'af'l.ndnn ije-IlI'imizdeki "lii1m- gazle i ha"'i o)laJ1 kablar, ol )m(l. Ian" ismind~ bir brikB.t lesis 11!n. "Be>} Irnl.ak;, Wke&inin bu.mi~tir. YapJlan dUf'u,!';lnala.rda bi l tam po nlur! k.afud f bri. alaDiio sabab &IL[lt yedide FaL.lanbu] ~lr Mt:clisi ~ditllerlel!l ~hidlef'in ffa.del~r! "'~ I dnJH til. b.ildirjlmIljlir. ebni!j:· ]]]Usli.imlln Hindu \ilir ~ok gilini(ij ~"3Ziytti ll.likkm ~. (I en lsH.~le \eru esa.slar!!. gore bir- nnda lrullao.1hlll ru.Jcler. f' [ delil!l~e KarabII!j mahallesind' E- lI'Ii.eani devrCliJinde bu a:nla~ma- ma.bkeme)'e ibmz olUIl&lll vesa.iado.m b.a...~' toplanp%Jl". Halk1lf1i1ettar malLI'w.3ti verdi. mire lii!~um gostc.rC'n i1::lmb1 I: r ica ret an laerm <i Sl im.zal8.fHlCakleatl:ik. ~ka.g.!ldu U. Dum&rah I b1!'ln metmlerlni g~nnek "'e Umkin mevcudlyeli ile ;;;.Ubut; bulan Iu.n dilinde .sOl"h:~ oldu.",9u o;jIi. makjrll.:leri, h (.Arka.!-t vaT) tn..· I ~pa veo [iziati 1aA~!i3J III 8.~~ evde ollutn.!l bah(!i'O'U &1ihin rme tedkikA.l ya.]ll.mak ii7..e--re jddia. mahkem~ce- ka.tlll1 ~dilmUj m 1}'8.n, yab.<:k ir~eri hila !jIima!.i Hincl.istanda ..,"'el kim S.l.mka Korturli ,mill. ..... ve su!,;lu avukatll1 bil" ay hil:p~, para cezaSlna rnaholan dt!m.irdelJi .raptlm:a..';t li:-O:liil ., aJI]a.§mwal"ljJ mWmkeresini t;ly']00 l' ~ IIp-.rkes ItzberdeIl ,~lmr," Valda dU,UIJl baYI ~ml' ibula ,sUi celm'lekt.e ike,n aya-iJ n.: '!i'e oJ ' lJ"a B,g"1[" para OO~ g~len J1'laddeJ~r yapwr" l:?te.i"Silkh ism" e ·ull ~ek.il veNCn olanlann :k.aya:rnk k'®ynra dllim~ v.e' _ba_~ t_d_ev.r_~_in_e_tn:~li~k_e_t_:m_'i_!i_,_'e~U~5~~_Q_·d_·I!'_m_e_~_i_rH~!:k_a.nL~_['_v_e_r_ll_In~~.;:.t~i.r_._ Sehre:m.itainde, 11C-'\o'J&ne.blapl ms,n sa!libiJ sablr'h ~ilerin 'Il~ tes.is eden N:mak'LLr. iBu dil'l oea6desillde 114 nllIDln''ada obI. mull teUf )!iE'.rleri'l1d.on )'3."J1ihw e-ndi.istri ilc:lt1illde _ltl'R pLt~ biz.. K'I!IytJclalJ.,;:~kanlan SlI],I·' ,~ .II rail AcllI i:i'PIi Cev$.d §lehzad. _ ~~r. bi:r 1illaha i.na.ru ve Caste aleyhm.eUeTde-1! biri di! budl r. 'ka Oerra.h~a bas me , BaZl Y,=l'lerde devlet£ aid fiU· b:!l§l eaddesmden g~t'ken birwilt •. de\'ri§lik .a.n.eyhtarlI~ (,5) ltma a111'-" h.ll.'keme m&sra.fiariyle ilam har'1; denb:ire bir fenabk gelerek dii:- lk31d'fi"IJ&nI!k tedli'l"i ile me!,1hurdur. Onlara gore ALlarh' pa.r.t 1:!.eza!;!.1l a mahldlJ'l3 1 pb bay~ we Qeflesinden .va- ml~br. Barnt kanunu lah, Hindu] arm v.e: b-an SlITil - rn.La.1IlJW'lbr. Ya.rn.h ~rrahpa§~ kims.e-lF.?rin 2C'lk ve: SOlhbatli a.d~ iki ah,ap ev QiiklU rin dediti cibi, insan l,...ucudiin· ll3J:I.hla.n~i.lle' kaIclanlrmsl.Jr. slednin bi.ld.ir=ilmedi~ T1Ila~11ti yor JDl"tLr', &Ll ::;;ebebl~ bY. ('ok mu,:8ey;miflmda Ayna.lI~ed.e' de tecelli edemez I Hilitln aliGiilnriik \,t'ln.l:usar!n.c o;,-chJeK.~di IlUl,anl a!1famaz k:ij.lilta tesa,diif eWJmc:kLe 1,'cj ti w.rut i~erini.n bll1gi:inkii SAr~ AJhatu.n sokaimdll babll~ :s~. meti biT put olu.maz; insal1 ~. Ba.kukiioy I;l..mf'azl Ilkliylt '\II!: ~ ~ll:L!I"J 11 . ia~ili.1:I~e gijo;;1i1k ~tvariln omrd\liu 1 n~ C\I m.i)ret'tlni llyn y~.ywnl!Z: her e,- sabiye hastah.a.n~ 1111'3 1J}'glln bir ~l'l1! eoku.bnaSl :l!DEmW"la. ~ o Ie bil4~ kilme.k1:t!>lhr. Ba Ltiba.rJ,jI. Mal1ye f-a.m_i],yilp aid '9 DYu 1iL6bet.qi lII1.oahkoeme:s.iDlal1 kat biz gcld.ik t&m., "SPIlf' dil tia.mm "\,azi[esi cemi)~ i¢mde h?r'uuli£l.!l'l Bamd:i ogll1 Hasan A". Dl1maral!i e~' id.nde kimseofu VekiLl, eti Ciimhuri)"et mUdd~iu.-f i~1t } eW bir kJcrlu_n prlljesl Sui ~almiel b.ir.m<:.i sull1 cez,a,· kalkm au.~:,,:? Kal:dI..k boyltl!: kDpy&'}:imak kendi ciwrine lruzm t I liiiiilifil<l, ,e~ i g:ece fula 5li.f"Zlrl&.mD~t1:r • mUfililiklerin~Y:llpbg. bit' tBlmim bllhmm:arugu. Ibir SI.rndo: ~K:m'iisJ- J'8 bir ci.iI'mUrae.jlhud \o·ak'8.Sl liide. Ne ya.palum ~imdi Bir bOlj ola:rak aninBni:i meydaru.nd,e bu Ce;o;.a, I;:e ha.n;lAra aid pIllerdir. Evlerin ikisi de a!i§ab ve- ,g' ·Idi" Bunlarm ebDekfu. Ispirtolu ~~r Sikh Proje h~)'li e6ki alan !rug tinhot!i~Ie- gitm.!?k ist.edik ·!l.lIl.8PB!Su.~]ulnn bitl ralarm takib '!'e tab.SiUUimn clan g, ~rk~1iI dU.§IbUg! burnu.n ki'm~m V€' ie blI.IIJllm.amQ1 d'G, erke.ll. d.i.ieri de ge.r.u. 'bi r k.ad\ll ,ral'lH.t lilk um.iiti Gideliiledik. dinmde m.e-mnudW' .. kii 1:Il/;!'i:zuatJ Lamame.n tJegi¥il"d:aIDI )Fara.lanmlj ~ mijdavatt ya- Iayisiyle: :inSB.1IC8. zayiat obna k[)layla.'jt.LrJlmB.~1 ~t:w mimI t Dl=ki.eWt. Proje- 1h§ve 'I t~1I Bu dm.i.n birbiri ardulca. !io- pllnu§"br. ohnak ii:zere iki ki§tt .id.iI. Mah- Sabatml ilk yapunm.n l:Jek1iYI!\'criltne,.',ini muleakib mahku • m!I!JU!". I k meye sevlderi dlJi1,;;] nmumicekW. artili Ire yapalw:n ?. Ba· lideri olm~. Ornmcwm mun sllnb :ulresinin ilalD ve t;,.'1 . vi'bme anediIm4itir. Bugiinr ycyc, rnupyir V~ 'ha:lklIl at· ve Itlnd.lk ~Llra.da.bUrada., blliduk, b iJtiin a.b'kimm.J Adi GraDtlI U!M"ecli. iW'! .. tJiligil miiukk-ere:siyle Dirllkle, Ierne Buyl.lk lhlJet b.icab ~l.IIyguIamH r-cnddllt ede--. giizel, ruzgfIY' yok !bir yeor. Hem a]iikadarlara bi1dJrilme.sin.i .i t.,_ Be,' kedilecek til', miMe b.ir lritapb taplam1l!l "'J.'! cek f;jekildr: JUI.r.e-ket ebDi:;: omm de karanb..k. Orad a.. otu.rdl.lk. 0 m.i.l2br, b1.l! ltitap SfkhLerifIJ Imnlll1 o1mu~ ]arr1- idi. z.amau ban ,Sotiri yapit bu Tlb lalhubJllIl"duna ec .. tuT, Tut:uWn zabl;a \,~~yap.!hm id· sO:Z : zacI t.leba de ahna,ca k --Limoni ~'a" £.en l;o.k iyi. Sikh cema.ati arasulM Cs.me diaya gOre Kadlkoyund¢ ol:.m. Ec:zacl[ar ikoll'lgresi 8lb.I1.;,t ve tl;timai Ua;,"ellct makta 'okwki,arrlll] so!']e}'en bu .k.i:liL, ELI !I{:o.aat ~ey.e: kaUam yOI' yolrtLU" , m:a.beUerinde put yak Tilt:kiye eczam.lar cemjj'e·~Ln. Vll!!kiJMi leo}'li t.a.le:bi.! k WHma i:ki Sill;llu 'evvel!k i gee,,", k6prii !:Jenim jrii:riimdC"rI. tur, T~ iptidamnda dul k.ad.m:!B.aJrl d n: ek hi1" kornUll projes.i b..a.urlu. Ben de d~dim onn: .a.Jumda EyUb iskeles!r.!deki ka~ C m1iyeLimi.zifl. umumi he.'f~ m·lrbi.w.r. Bu proJe,'e gore yun:l yak m A k iLdeti..m.i kald:trmuj.lardLr, - Ne ~ka..r S tiri .. Ne Yar' l"alllllk Iwwmda yaoyn.nn otlJI'!I.~ lara Ub ta.1 be,;rndp.11 -1m. ~cSikhl rin iIlameti. 1D.I!t.p. Iier ecI i<;timtu, 21 KfmunusaW 1.941 zan tnJebelen de rulfl k 1:'_ rak opii(ul"lerken )·li:kalll.nmq:~ I-L Bizim bera'ber go.ni..itler ya., Sikh bir Sftlgh yll.ll.i hlan is KapJ'u a.ltL bile rennet oj u.r b ilal."drr. , b gilnU sa.at 14 de lsLanbuJ I An(::tk bu l.iIlebeler e I.Jlh i1leGen.;: bir i,c;.i olan Sotl ri j Ie odIn il;iJl. by] dei;iiil ? .. E ibba Oil::!'SI ~alolilWlda akd~ri.Ii i..I!nn&J ettiktm .sonrn bb, 2) The Oz/ord B'"IxIry of H~ kim Re~id gtiJiimsilY01·du. .. bil" ~vde bwnetcilik. ettig-ini ~llkLiJ:, ClC'miyet iw.8i-\11lUl talebeci gibi mu.a.yyen bll' mudint.iitJ, Smliih.. - Ei.oe SOMa dedL [) de. d!!.Iiliy:liyen Limuniya ~al.na;aki nre~kur gUn \"e 1S1i.aJ:te· tenifl ri dct it;:i.a m~buri hizmCl€- cibi , (3) MO~j()t~ 1 .ran~mad:l '. S: ni Optu mii. <:i., gll~]1.!l kadbl c-vraldari,-te uirHkl"ic-fl. olunur" I t.lltuJac.[Jldan:h r. (4) .vyl'l!lic ·..... yU re dUo ilgte vaLt:ti b.irmd BuIll zw..·j:.':onjya H:Lplun:tHzl Lllll.Jll ha(5) An~ - A~. . 1'1=.::' heyet.ii j CII!:.ICuk. Esirgo m Linilite dog ['Ii. eg40:l'ek C~ ma.hkew~;ne SE\·.li!olun • fif bir :sesle:. Knngre .\lii;-ii~lDek-rJ: ku urn u mW'jlWl. -Evet.. 1 -Kongreye bi[" reis, iki 90;:'1,11.:· ~r.gr'!m<'! Ei:u..ruf'rW E(lHakim Ik!j;id mhtl oklH'iukDlye ftSJJ,d.:Lill. 1\..:' ''c. ·l:utb '/1'6i6 Noh '.f! . d iWJr€ hry H till) 5OBr.II oordu: .... Inti ti 1. H"":_J· Bu ~ui'\':U 5U1:;:1u.illn=1 ul'US id I " . 1:1. ~tg:tl n - Bu.In.n B,iz dUD gee 11:. prii. 2.II. are .leyl!!b . 'newi if" ~ Ko!unUI7.UD ~'IlI.J.k J.;: !ng~ tUklc;rj bit lLl~ordu, Fak t allindo opiliiiyorrn~lI.Z, N~ &BONE BEDEll Hi.ldlIl R~id Imnllll'IIJ vaziyepD[,IJ.llLID o1..'.mmast, 9t1..1 P::J.Zar ~ t 0 th. df!I'SiIDz buna." T rklil" Ecn~bl tillde bir .0 IIu.susiyeUer bu~ 3: le:sab .mtifetti ·Jeri. Jllu.ns,c~j'1ndan mil li.L'llilfi BE rill E.LIIOC ,.110 KFJ. 2700 K F., Satiri ilk 'once hm iuLlia)'l red t raJt: ve ant:e nillanh bulunma- Yud.lm &a..n~dJjl. ha.klc:n.- ~r]fleri rica 11.WUT. 6 AVLnK no:a 1450 • \Ie inkir etti. F kat LimoniyH lanm. sonrn .... uktin ~ r)IID!I.. 3, AYLil< .00';1 8tl(]. OI'H.I.ngitJ~ yapmad!l. YanayaJuize,nnt .'~ hn.s1:uh!l1, !';JrrB bi.naen ~:opni &lUnda aT , AVLlI< 15O':a ,1lIO ,II ]8, hikime oe::rJini \Te' ~onlii.nu. V~ rucallll f' n dde edile-.1ek hi]' 5 - RC5.Il.bi mtife .. tti~e.ri.n.i .. 1(11"",,1'1 BII!~".MI, mol" " ..mi· :!Ioyli!~e a~b: idll.l"e heyet:inhJ !l.~esi, lliil),.I"FII1I . y"rdlm itln "" & Iklnclkilu'n 1~.~ PIlHI"IMI !:Ialle kihle:n bulunn.l8.dlpw, mu . '..:1_ sel'uw. I.~~t ulfgLJn 1l'I"3'ltlllrd' ... I:Ilrlt:llr. ill ZIIMCof.,. IlS!I H 6 - i-... e51la5ID,,_ i:'get,. opu!JhIJI bU... F~- hitirl ~e\;l dolayl:;;iyle l'l.IUlllll.Lk .,.-y kat bak ruuul og]dil Sl%e anhl,t. 2"1 Elldlldlol~wn 111f>~ old'lJ.gunu tlETi ~iire-rek bu opiLi· gD"i.i~e1el·, nl"aY~1D Bay HB:kim !:JiiokO ...,_., ~D!pede fm1~ "I,l p:rofffiO, 'infln>JiHil.Hei'UL GUn tI illy 1 VII: ''"1 lKulm &11 mentll umumi .ahliiln iL~d mil~ Davel Biz bn Sotin ile n~nhJ'l..z hiyetinde gOI'r,1~i", Ve SIoIlilulIutl.,"UnB slicy rklill I GU!>!I IlIil!Indl Vfi.r bii.[' Helle tmnam. Ama Y.:JIK In.,; n be-rna tine 'lm.f'...r verdi. t,.;l:&n.bul milli SlWByi birHiin7,i.5, 2..:13 M1 Diln Eminooii H2.lke'Vinde Y ,- leklerdl!;fi bahselml~lenilli:r. pa:rWlllZ !;Qk. Yapa.m..Lyoru:t evo f:1I'11( Iwme< karnnnl du. den: 8,26 l:l.l~ Hi.411 §<uy kuru_mi!l tieIleli.k kOllgresi. SlIndau SOMa gen~ iliyel~e lel!lmek. Daba l!.run biriklli" ~ yeti gen\; ko.d.!!"1 ile rii~a.nln:a .u Ni.um.lltl.rnemirin 12 inei mad VII;'I Ak~n'i IIIIt<;!k ni akde~ir. kti1ilid mal'fjllnl ye.min. '~uek }'eni idar--e hemek para .. tate btl boy1 .... Son JmblJ'l t;:{' ;illl'h~dndE!i vine bir"i 1kiocikH.n!1D 19-11 i.:uih.in.~ 1200 1,:1"1 desine SCI'12: ~. I:k:incikfulun 91 12,(11 miiitc:a.k1b klllll'lgte reia itlJrn.hLm yt;iLj ~im.i, ya.pllrru!f, M:illi raaa.a bi1: dUn aklJlam bul~tuk .. hirinin bO~1.L,ra)']l1B. sUJhb hamil:.adil WI ,giiuu Zilltl,lil'ftlin pen;;embe giinii ~ t 1S e Bir~9,J.1J 11,S.' 6,40 Za,tinin kma bi:r hi.tabeMiyle :.l.-tll- Jireelis rei$'.nll!, B~vekiJg" MMe: I Daha eWbl ya]:"Hmijbk sB%. Eg- l:dI!lID hU2.llrundll d~~. opii..';ier.o.e'k. ,dw..'UZU D'ldu~1iImdsn wile, 1i.k rne.rkezinde iidi_yen ya pll u..cak m..q:tr.r. ijala, Slbbt Vekiline, Ma.:!rif, 1eneeektik 1m gecl!.. o !lit izinhm!i, Ber-ekH "ersill ki l:nahkc~tml!'".mU de hayram 01beyeti umu!IIl.iye (Oplantl!3iC[l atlI.DIKkAT !i'Ull1lo ,milbEaki.b k:li.nUyc gelcn Vekiline, l'artJ. g~neJ :s~ten. j Ii M.i 000 de yap.:;lcalmm. ~~. ·ck,arrl.:r. b~ter bitm.:z ikisini d'o~. ian OmDUI'. )" III IUoii.nl:1l tejriflerini d Ll er iz,. ."'<IIn1 94ibllli1lll I 1I!l1Id!~rll~P'I ,)'atf'! •. r P'I!", F,dl.~'tlin It{erim. bir t>ene- fie, mi1tila.k.i£gunl(ll ni&u.e vc Anladlu'I1. Ehh id,;lh: ge~tlk 1 r:_... de mlib ...~ir.' ~tl.buca.k llJ=i/firl..I'tl. ' RU::Iumlil:: Isbw'l:mlm iiftij!';ij .... ... ... 11: IUfI'illdlt"ll1\o cdllme.rn I.rl~ m fMliyet rnpGn.LI;!YJokumwr 15t&nbul Va.Lisine mzim I:clgnd~ y.QgUll~da, ?~rdll.~ bir .r:arin? el~ Fl't'dl da; opi..i:!;:miye ttegil bh' • 11 S(,r'.clil( m e!18i 'l"aporn MUILlI"I. "'~ b"nliinll ~ob"lm .. I... ,~_ tw-. .R.Ii.par eb':af!.nda muh'tlilli.f 1!l..rl ~IDllrem, ka.ir.ar aU::lDa ab.da. BWaJIl l'\':tik blrlA" Dulle-dlk F, r t~~elr!~ilre bile .'1lkUlnil.lilll dl2 J Senel ik hf'sap t'!:!.roru. d.n 1111>11111"1 hiS 1* liIiI(II.lIll ~ kaibul ..... haJ:iple-r' W:il ~lar .filltoClUin f r:- lDM'iik kmnp-eyOJ nihayal 'Rril = 1 !;!..u.. &:om pl.dik koprt.iue. Fa. Jar. 3) Yeni .!Jene me.saiJ!lY IHj~km· IIdlilmQ. B8}'ram 1lA.ma.ZJ: Sa, 8, do.1i naI..tguld..a.m 'VGi btl :b.wru.staki iii- ~~t~ WI' gorii§m.e·

J(Ulo'cLimin ,VI 941 tAri.bli C:"ne ga.7..ct'rozifl ayni 8iUUJIIUDt.hL vcrilcn cevab: L kartJ giiT. dugum Hizllm li:?'~nne klLnlJl.aOJ,:;-un .'}U MLI r1arLl1 .Dc:.'lir ve ili.mru, rica edc L lm,

ldarenin belediyeye ba gianmasl zaruri gorii Iiiyor
-I

zuu olan saf ~krnir oulektrolil. 1I(luliyle jlililum.1 dilm "kt I. Ele.k:troht denilen mahlill r,j"mir kloruru) duro lintKl I ' JrJkmlJl demirdl.r. Bu Inahlulden ,', n eJeklrik tereyanJ kat hill J Iemiri biriktirir, Ano 1 l~~ UZlill. kalm, L~j bofj ve mii:i!}elll!. ~:dii

Dtin.lril

),;J.Zlmlzdo bahlil

rne'v ..

l

_rahom mOCadBle 18~kilall genj~li,or

------~w_·-·

__

"!I.-

I

II

'j

iiriliye -lsve~ mukaveJeslni feshettik

1L511 I;:::=:·I:I'=::::::::====~=.

I-

polJ

I

e

I

kam

oprUalt1 muas aSI!seyra'n -oluyorm'U~L

adresleri

iki gloni.il· bir olunca craSE bile

de gi$ r-ili

I

m

l

Ye,ilay

eni Sabah'

I

]5/1

velI .

""'~iI

ti,

I

at,.

~m

~urban bayraml

$clt:.[

l\.~--------------

~~

~

I

m~l·

.vrim
r=====
TORK,{:EYE ,C:£VI,REN

I

Huseyin Cahid
...... -B5~-

YA,LcrN

Qocuk, t;ocuk daim,lI c;ocuk ..
G'fllata ~OOiJh Esil"'geme KlJ.rU· munun ~tlli hll.)·lrll ve ]'ck ~'~ • rill (irC biJ: te:zebbi1J.J ve kararuu g8r2~t('ll,i d e ekudu In: ; yeni bir r q;ocuk dispam;rI!ri Ile bu dispun serin yanmcla bill" C'Qcuk bar1l1 drrma edasi ve i~e gitml;lk mecb~triyetindtl bu.hmun a:l1ciyurt! dU!jlITTlIl >\;"de kimscslz \~C: ba-, killlSLZ bUlI.kllJ.i:la'rl yaloTula:rma l:mkac!!.l1 bir hhna)'e YI1\'UI a~·

Ir
·1

••


~=-------~-- ..... .......... ..... ~~ ------ ~---

)

SIMDILIK

au
"Tll.rih

KADAR

"Tarih bir tekerrulr ..
dun ibar ~ ttilr"
:rotUr,. bakikat
1'IL

dar bu diriligj gMb2:ree~i;i gBze '(;:ll1'par, Ciinkii bll;:riinkil "'.li'urk :soyet.csi dcm.-okrasi hayati J'3 • ~dJgll'l.a, V~ demok!'lLSirul1 "aM prensipi" her tiidu z:o!!yal liilrekeUct'illl "halk i(,ji.n,,; l'll "balkJl. dogru. ,OLmal!l, kayi'i'l{ti!lnn "halik na.r2lrU.. bi.dunm:a~;u d~ mek a dll:una I;ore diJim'izi.n OU ~i bu tarzda Jt'arl1ia.a~, kllllo.nd1· gl l.atwa ,'a!nt.a3m~n "OW I~e!.imeler" dC'fD dl!'g-U, "diri ke!im.e. §:mIa.kta ,olup Jmnu.!jffill. ve an-I ler,. den ib~mll.:ili.lt" otur, Jk!e Hi.~ ;§!uhhc yak ki btl hflkiktl,ti l..i.~ml:!.yJ sagl&m.D.Stuhr, DUln balj- I "ycni ne-sil" bu yuia boo biJ.tut'l btiyiiklerimiz; 'l~ takdir VC t~£litu i..Iea :funks.ironu 1m kmH.I.~ma Vii! hl"ile siirilkli)'ocek en allfllll Wi' etft1ekted~:rl.e:r. Nitel~j"m ~umdiY0 MJ..Ia~ma oltlugunda:Il, lou i;;ii gij- Va,I1Mlf. l<'ndar bi~k t~db!rle:r ~~Jrlml:iren ktrol:i.meler "ylrJ" k~limeler BWllJlfl. it;m henih: diljmizJ bLLi· hr; Cocuk Esirgeme Kurwnu lup, bUlllu l'apo maz bi1" hrue se1- mllya bll''7latll~m1Z bu devil'de bll. gibi ha)"lJ' ve i,ie[kll.t te ellk:illle- mi~ olan, kelimeler ~e arllk 0,1- bJii kelimele.ri atmDk, dirilerini n bu mc\"zu iizerinde ,;;a.R.1Dlal:1.- mi.i;i v~ "olii, ,kelimeler dunm.l11-1 b WUIP birer birer onl:;m alnmk t<l.dmrlar. Lit.kin glifbi.iz. dogan, gereltl~i,r. Artik diLin Imndi ya.1]3 gC'lmi§ ,oll1r. llilial: ya yok~ulJl.lkta.n ya bil~Dilin b~ ba~lrca fr;mk=i!i.Yon~l, I p'ISliml n r"LmayIp hep uydnrma :sizliklen, j'al:lI.jd da sadece ka. - .I.! ul~ oidugWHI, ve l:lUl'lUan dola.YJ al"i!ldlgl ortaroda kelimelenn YII:ls1Zl.J;kt~!l. 501Ui[J ~de3"l bin1er~ bildiir.lIlek i~t di.k1iH'~fikirjreri, I TUrk: milli viedanm8. ayk1l'1 dli. • ce TUrk y.avrlrl5UlJIlt :miles:!!i.'!""ve aDJaml.;'lr~ "fade ~d,~bilmm;i de - §i.ip di.rill.:leriru. l{;'l.ylbeWgifli ve ameli bil' ~eJr.i1de':kOll"llYUP memyGlhud, kaylmtm.ekte OJc:lllgUlllLI m~l<!:o}dugulIa gOI:"C, dilill] dirill.· iekefi. llmU;SUl1a l~azandJ:mlaya gi ali! ;so:;~reteyj d~en biitiil'l ferG!. gurougtimtiz bill, Illydw'.ll.la!arn'l tam8.Lll.il.e muvaffak crlt1ncuya le.r ill:'Bl3mda bu j~i gotebi1mllj 01-- y~rinli tUrk9flerini a1m8mlz., 'lie Indar bu du:vl!.ya haleldilmq go rna.sma baghdll" .. bun:!. u,or!. eUc sar.d.Jn3.1ruZg~rek , zile b:!l..kmak y&IJhj bill" gorli§: IIJ~ if" E ·ki btii'tik TUrk dti~i.ini'iciiG.i.lzel U1r:kC€:mizin ~acda:§, me· ~UI". deniyetm did IlItJ.c.r1:nden biri '01· lerinin. vc dc"rimcHerin.in yii~ Ill>: mekteblere dc,'am eden rUd il.klc'l"i bu YOl like o['ge . 01dug,;. iljUlbbe sotull"IDez. $" kadal' inldr yavndara Ill'Call; Yf'meh teo ki ee;kl Osman!lrllk liark4jjrenin tlu ma.lIdtr, Ve hI) yoliJIa }'i.Lrlirkcri minfi. soka'k.lan:h. avare ye ba • di.riligilln, !:!lgda1 medeniyL::t ile O!lM9ullhg1D, ;ye:!"'ine u;j-·durmala.! ,ytlnl.an biikUk doh~:a.!rI kim.sc-siz l'lru koym3k :i~i[l :t.U.lg. 01£"1HiTl-i I !Iflalll.evra.lll.tl !lihlm lnl'flkm!lk Vi.' alan oJ!"hL1dlg:.ru 'i~iJiJe ~oktl.lgu de:vir. Ve terkj keyfi,'E!UO'rinm Pragda.ki h ii.'kilimeti ~ dilkika~oclllklll:ra ulk ve wrbiye edid ~e kelioT.lckri yeoidell ~n~dl1e h • 5e'rpligi ZJiya altlnda bll.bllr!ui, yab-aDrCl V,l! l'm.meniyet aylun l;;e- I da akJl vc manbga il"ca e:.rlemek bi'l" me[cc, jh.zan. r,;m:uk b[lkmu yup d.ih buti.in. tllus<l!. yaymah Alman l."m'V,ctie-ri ta.af11ldaD lil::neletle h~men hem~ t;idermi. I mere m.esa..i~ dc.vam edip ct- 'Ve terbiyesi derhal vuiuulDuistedl,gim ~J;al I:m.kkm,da dcv:Ji.YlflI.!ye kado.r v3rml~ oldugundaIl, bu rut' ( L memeyi sizi:n ta.kdir 'I1C :mubake· hillai Ilal lIu~tirun ser~ ve 8.1"1' ve seba.tkfir telkiruer, beledi.y~IB~ go tildl<;:emi~i. Icendj liz vllrlr~. diriLigi kt!lIa.nJI~l l<eli meni;:e l::IIl"ak!yorum~ .za.slZ bir surette tutbik ve icra· silt da.m1asm, kre!i gibi be - tUl.l{llYU~tLirma yoJunda l_;&I!fi]mame1crin b3 'aLa, 1"(."aJitc:,.:e uy-, Atlolf Hi LlQ:' sll'll g rantiye hadim bir emnibr!':kll2'ri ve onUfi ~lIbhn:Uerini. k,ClI- D'hIzdi.r ki ti.i .. k~mizin gun OIDla.81.l:izl.lng~!ree ,_!;ioe g.]. yet tedbtrindcn b~ka bit §ey lJY. diri1iZEYIL B ruyan milcsse$Blcl.in c;:ogalblm.aolnlarugl goriilik" Bli If'mniyet gilni y~atacak, ve gelir.;til-ecek· re boyle clan kelJueler l~eillili· .Ba,\"I!'kildm AlriJ.iW 51 bu lmsuBtaki fa.<iliyet progru" tedbiriue bo<!hemehal li.izum vartk-, Yo'ksa j'abLlTIC"l eleilUmlar - ginden iki,,'c aynl1r: Ulu:ial [le· ~m;Qli(y,esiQ 22 Ar;ust0:5 dlr, Eger AJmow !l'iH~fun ti bun· 'DUI'I.lJ\ en ba~i)lda gelm e:S3l3i.J daD oriilmii[l, fad ku:ralla.f'w (t. t l.i!!'lldlilr. 81'1':lUlusill kel[mt:ier, 1939 hmhli: mi"k1u.b [Jan lI'~e'l" ve meselenm. t a • mad ci~lerdir, till. ance liIosyet.enin kClldi OO'Sm.allL1.tn iJltaClln Cekos.lov3kya Dmm ~Strect'c 2.2' Agustos tl3lil IDfi m.ul m1dJtitllle emJ.tJet edere'k I ya I v::t'rh:~bllli y8..]:eI m.ak , ve bl.l Cacuk Ta.nrlw:n VI;: ta'bJahn i1e normal mi..l..l:1Ikerelere tf'rkeEkse.1ins, i!,)in.e' giden j")~j lDulle,kka!r l~i s1Jsjletey~ bagh ulan !erdlel'ln i,,:;;aTl]~'!'a. ell bi1yiik mevhi!besi ti(!cr;k olursa A.itmnn_ Sud~t toP'" Zu.tialil~ri majestcnin httlru • vc miLkiifatlrnT. Millimini ayal{rak1811flda dii.nkii nutkw:nda tagkell.di lin 1i;L!'md;;.u "!(CInu~m:J. .. "':::0 d~\"a buyLLk bill· buzul" Ve daha !;fir etmi, oldlugwn ~irndiki i) tameti latafmdan ~ttih&z. edi1en.1 mrl ve ellffi SOguktall mor3r . di!'r. ill bir' z.ev kle i~ini :yapai'. "nulaima •. larLI11 sai;:lnlll~k i~il'l bammitl ediJmez a_hyaJ lo'e :;:erait matbuatta Via bu aJI.oi:tmlti tel -I Cala COCWI E.si:rgeme KumIll, grdaslZlJklan ki:i1"pe yiizU d~1.!n bJb~ igi 1(;lir"ll.(lle~ ~ene I.l7.nnugunu ""dden nhfnill ka sizlel" de haber verne.ll baz! rumunu bern insani, hl'm de Vd· nln kendl 5cJs),al arlll;('Jflrldu i'Iaaral"milli bir yohsul yavrn kB.r· , hi! oll1l.lyacak bit dco\'re ZH - birLeli isitmiJi buLunacak:ttr" 1M, 'at1nlfl llil ti.incc bUll 'le~bbi1s ,'e knral'larrn.daD 1 ~an, s.osyete ~u.mda. kalbinin en d rin nolda· [ll1da., d v:un edlip gldecl'::ktil'. Ya.je;tenin hW.dlmetinm fikir Cd.3siovak bUkumeti a:.n:u ct - 'Il miitale~na g1.in.:, Ibu tedbir!;lInda Itcs.ki III bil" SID bi ~gel.ll'Ii • dola!fl il;b:!'n g:elen b.ir sam rmiyel. , "e .1uyguh>rtIII anlat'Jl] kr.dimcha'bofr v(!r1le[l tigi her nroktada mi.!""Jl.I.r"~ll!'ri ler-j Almanyadan Y~I!I kimse her l}Cyden eV"l."el tiz, Ie tebr.ik edcrk'L;'D,p~k yaktn bi r ler Dlac:J.~ma ~OH: I,Ilq~:,ll aim. ~W-ii.m:.emede 'inrukm3)o,. :"u a:.kerii ,h.arek~t.Ier' Ve bir ALman-I irum1'lllgmdan :'jLi.bhelcl'Ilnl{.Si Iii • z:lmOJldm. ..(: ~IllYlrb mc),'v:J.la'rllH J Sem rn LI..'1 llir ..rasp: t.f': 1 nou za· SU\j;et a:rrlll~i"tl,lillJ ilimllln. Her. slm:t1c Ilrnlli bal :surre-1!:ini iit'iye mal''lLl1l1l bilyiJk mcuellhet orif1veN:lc~nden I'jiibhe ctm~di~im,iz.1 :ilImgdenbir l:mdlt:amalr. '1;!Ilcugu li [Ide: bflZl rueb.afilce Bilyilk B1'italil~ etmek v:1ziyetiudc 'l;n..ll1Hlll'!i':Ill'.:JJJ boyle mli.smi:r llir.:!ijCbblis \"e kll • I mll ic:ifldc 0 metleni_'r'di l.e fllista:c. m jj n liL,;ebe-t ile sevrneyi iJi1mly~n, muhtr:l~ loil'" cakh1', CcrC')'li1l ~tmi!l alan a,hVD.- tallyawn b:l i Ul seJJlt lesei~k i.ill~- kiir.;Uk topj~)l.Ikl.:m.J"l.1l iLi • YJvrunl.ilf,l. inslya.ki btl" wh<.!..li'ikl~ 1':..r1al"l diger Ie ba.karak, Pm£, hi.l.kilmetil!tden mudaJ'lale3inin arhk n~a" If'~kia Y[lr(lImmll kO!iIDiyan bir va~nahnrm temiuata boyle bill'" iti- b;:1'l"c uIJ1I"Illcak bir illLimal T1nLl de almal!t ' gccilcmiYC'CCk·1 meUir. Ruyle l~llll l;:i.i~m: tOIl - ~ ddalel: ett]~l t I"zmmn.d gust ...' miye.ce~itnl takdi:r I!' ebnedigine bili rr,e.;i Ill! b;iyiil,. cl~ln mevcudiycUni biz l<endi lerine mlihaldux Il:lZu:riylG! ba1:-, luhlk1tmn ~e)'fi;yetini ael".6iniz. lngiliz hiikUmetinin d~ cb kabUl ohmma.iH milk is le:riz. medL'tl'.'iel ..r~i (]o~lIl". :i :i.,ljfl\: llesablmlZa taS1[\'lI1' ooemi}yiz. zanui hale 50kmI.l.Rlu:r. hr;:rhangi di lom~tik; bir tazyik ,uYl1i m d~niyeti ir"n,le hulilolln Ya"lrlbUnU !I~ ,YblVD.Wn lh~l { r1 .C. SAR. 90'~LU ( A r'.:ru va) ile l'ine tehllkey~ m.af'lD 01o.bi!e. ,~C!~bir ,,·a.Uyet:le bIJlunmad.I~ m uha.kkakt!t·" Celmglovakya71I'r1 f:}hasla'rl,nh~ bir IU!$mutll kavbetme:~i ..\l _ I man Slh.let havali.sinLrL bizznt Prag hiHdi.mc1:i tat<l,Jlndrl.n flu hbul edilrll'l[~ clan devir ',,{:tRrki k~yfiyetjnlP bittabi I'Miy .C'I - Evct we-l"Jelct, dikkat. ko.aanl{J? P.i\'t', 8rkad~mm, bu :ldamll[ 11:;milfdti~ ~iH'li.lj AlltOOYO'·1 imkii.mnz bu" netie~irllr, Nth. i IllYI at;rlC::'*IJ", sen W§:1rI)'D. mn· ,taUl} lb t:,UIIIUadlgl h 'I k kHlua SOt Dun UslU.n~l Rl'aHU'L 'vrla.rrl.i. Me- - DO~ll uf'mrj!i: Ililaredh'(lr tm kat3 1armda tatbik mevkiine ~'ji ";ll~arm;l, dugu sUllie bil.f}ll'U dalllyarnk r I, bllldu;:'lI bll' 01: ufak te[l:'H: !.n'Bi ~cl.:cl~ bir :WY 30uk I'i!·i g'irm>l"5i i~in 'Ceko:!liovakYllmn ~nfi bir cc.... H~rdl, ilera] yrr~b 11h.·1"o,1. lll'lab ta 1"1 ya"14iI.::J, ldil- c yn He "'lil;;Le biT ilab:ll1l":lYI, rer. I smlt-lcIUllCg,C ba.larm:t·, kl,lndisine .ka.G.u-ak :u'azjr!~ yen'i de iSoknnt]( 'Q€vlrdl. ~:"l: In ' DIn iizerll'l~ lnralutlil?f1; :u. .ib"lihkiilml&r ilL'~ai!ml itmam et· - Allllonyo, dr"dl. - Y:l. !~o.lnl1ln ru"k3.':ILIH1~ :lUl"- K'ilmini ncr-cdc ~m.kL1yot - Eel in .\',rlndc oisa},dlnt PolJl'!!'sl beoklellmek 1:ii4J.mgpiBeyd i, .iJti [u kiiiJa.!ji ~ln"Idi i.ml rlnd~l1 ~ V,'ln!la"! !lollfl? diye I;jQI'(ll.l. Wn tn~l'lI' a LlD;":J.dJ'~'1 !J:illlalarci;]', bu I}LH.'lhe.siz H:i ay\aTca lJatt:i YJlg"lciUll "it'li ~i~~'d..:1.lle bir taVJl'la i'~e kl.lJ.min1 l' Benl!n 0'lD -1"ok! Ben hcp1'1'Tl1 dU~ihldilln' ni HlllSlflR, l}erl!uer )'Mtlma~1 hrea Biirerdi. lI;tc bUtlln Cll."k • t.. apl rtf"J.llklnmu 'I' th:lRl ice· i'jE!'yleroell hl.l.IJ..erirn YrJl~. l.akib er:iil"orlarul. JiHel 'rltnnlll111." d.i.)'C' Ll"kHf ~ I:tii~m.i .::mliltlJ'itirUl3l'l1lln yeg~n .. hede-fi bunFiye !'(i.I~U1dli, ~IJ o,]'JarhllliillLa g'oI31 i'll" e I!u:Itofl)'a - t~i :J.bU!I'"'llgu Vlll::r.n,a". Pill' rilJm ~l'Hdj, dan ibarcttir, He. ;!jcyd~n ril\'vr;:J, j[ i:Jl2'nttier Cirdi. Z"blt.a mermJI", 'ritl"'kj .£J,tl~an YCl il'ld I] flr- HI Tlcye ti.Jdi.lrl"l1eh ieternn? JJS'e'11 Alll.onyn, Jisc-Ie I'iodar gi.iozlerf;fo'krn;I.o\r'uk yarul'J btl yii2 'iii l.Jy~rak : rll b~ daltika bekledikwn sr:mrn E'1inClcn o.lm r\ ~ I~ill de-gil lJlu? C~ le baktl, milJi Vall"'llg,nda yahud ~lycs'i 'C btl kadur b~kCemcgj kafi gore- Bu d.a n.e? Siz kim- im;>;? \ ,.b l,1(·f8Ime. - AnllyorlH'Il, dC'ltlek (II belli I ilct:J!;n,di iulil(li1.1imle z:i.fa v Z9.Ne hak 'lie sll.l1l.11J.yeUc... rck I\lcri ~rdiler. - Ne o,'nlt'k i~tr.di~l1i.z.i :lnla:- til ~ 'I' rill... nrn. ugnyac:I,b'lnl iddill elwel{ 1Ir eral, (..~!:mlden ~lektrik lum" Meru], tabanC8.!iLflI Anlon),Qya llllyo:r"lrlm .. - Budll.la!.. S~lrJi Ie vel Ii tamamen ya 11I Ilttl r. Muhtl'l"am • b 9ln~ ~Ikal'a.rk: 'rr::\'ir~'I'~I~ : - I'l:ki YLl. eoull vik1.ldilruii yak ki, )'& ml! bunu bO."nbllldum b ilan ll~I"'r:a anl::i:pldlgl l,e' hilre, - Pglfu! Diye bll!hrib. F:'l7.1~ DC inn. ortMan k<l.ld~3.tn - Gen-; Iuzm OOlliB cloroimcu t~ v iyil :jml'D'li 1 ah!;:llill uz:lil3l'al~ Alman lPgaJi yaLrn.;:: m1.l3YYi:tI hir ~i1rUltn i8t~oG":Z, (Her ~.rUJi in ~ ~t:Iu~u..'j eUill? !latta, 90LdHn ilM dedi. 5~ni l.:aldb cttim . .Alp.gl l"uk:u'l nuHf( karl"" V1U.ku[)' gel~ .... "ktll', DigeT! :ib.t l;:1.ti, f ktJ.l ~oyleflmc· - Fdl:at yu'kar Ida. .iii;!' ynpacaJ\.nl:on}'o o"lnuzlo.rJllJ sjlkcr~k t'I Yl1pt g,tll cl~thal lWJ'LiydJiLL· \I~ hlldudun Imt'j :IIurdte tall • glil b~ladJ, e~vab 'll'tt'm.ecH. rim. Ge;;]en !l.k~m, Sioo!1o'd:l. KO didi l:ar;[ etmi!j old'llgum. 'U~Lrllo ilz;? - E 11 md~k i allah La T"ln 1Jil:ll.[llyt. - DOjru5U gi.lze.l bir ailrpriz.;. - C~vBb 'i,]eremiyonlU:n?' ~. It ,WI \'I,U'Qigir.! gec:id m.ii ifteri uygun 'il:I;r tarnda \"!Jl'i:Uagtle Merik-i oovab Vfhul.r.dl. Ce bi.!l~ kll1llkt.an diLi rti k t1ybett~(1 ;;a1i- Ibenwm, Hir ~l)lt ~llrntle~i lillllhal· L!.~Il:.tl~" cektir, AlIJli.J.[JI ~~kor:1 tedbirle- Ya\'~ yu.'IIa..~, giiruUii atm.!?- dell k!l~{lp~ler ~lkamrnk ilayd.lli~ ba~ 81J1!;ibl gt"Zintiler j~il!l to.ksi lere 1.'111gi.bi zeh i r.-lel'l \"C'rrJig'iIl~, I"lrillJ bt1J l'imlrli dhl.'!" dai ret;i.nrJe ~(tt d~D dcirc.!.iililcti 1~~h1.i:;llrtllwr. SuI· diUID clJe.ri.oi ~glauJkt.o.ll SDl'lr.a: nUmEIC~IlJJ. jyi d~~llnmtL,U1.I1, GaBtOOlil l,nkR.i.nc: .u!)tinrak hir (1) D'ecl.w.m (K~ufJ j") ml ot(J,- d~i kaprnli'l OIliSm: C'C!'Imoo din- 'I'amam.l :,u, iskC."l'I't!cye Om ~Ilydi oov~b V~GrU!:m 1000ki.;rfedndc ",mum olllril,.lt !, ul· (JtJk ,uoo,Uu 'I lr;.dller. tur bakhma. .. DOOL CL;Vllb Vent'l;;eJI] DC tJ~n.cak ,10000dltJnl, Pcllll, tabl'lnea iJ~ yarll-

nin n rI itibaJile al'I'1ll3sml arZILI ediyorsa, tng-iliz \re ,1i.iZlJ.Ul U Vll~a .FranslZ b iilr ihneh de II: k· Unerimin ~fIf't;abuk yerino g l.t· nlcccglni garanti ,e<lebitil"ler. Bl.!Uld8.n ba~h. diinkil nllllku.mu da hatn11lb.bi.lirim. BUJ'Ida 1!::q:a£l(1V!lkya [l:r::J.Z1l:>ine mr hucum filui.ndea :miJtc~~if buJlI.I!t'I~t!lgu. mu, dermeyae ,etmi,!;! old:.ugurn sera it d9.iru;illldc, mi.i.tetmk~ c; kos.lorakya topra.hlan lcin l~at"i bh" g8ranti ve rmage: bil;" b~H' olulJglllluU a~]kta.n a<;lgrt i]an ettim. Blnaeuale rh, t;;'.eko.slD\'i\R" yarlln istikliUine bern J.1'Ig1 bir surette bald ge:lebi!ecc~,e d _ill" uf~C1k bir endi.~Yil bile mabal yoktn.r. l1.-tlSll.d.i: oi r felukeUen bahlletmek bile hatalHhir\ Bilakis. Jl€k m.aliim. bit keyfi.'f~ttill" kl !;ekfJl!Olm'akya AImIlll Siidet nl:"'3.Z.i.sinin te-rki!llilen sam';]', ooltirnm •kibu dclilll:'ri bizza1t tedklsine lli.::bet1e dana zengin 'l,.T(l I;ok ka ~semem, hattiL bW11ann daha muttehid ul!::t;Jsadi bir uzciddi d:cemeyan cilllmij gi-., "iye1:: vii.cude g;~brel"'ekhr. 1)j tcWdti edilmelerini lbilka-l Eg'"r Pragdalti hiikYI'let jlJ· bul edernem, Pra.gdaki hiiku.met gal edilecek bavalid ki ni1Sud lUmaruarI m.ebeie::.ulln be· lISU l:nlkklnda bi.f enw!je ii!'mr Ilim teklLnerim dai:re:si[l;J.c nihai !d .1"W" bunu aneak ha~'rct1e te"ll.u'ette haUi i~in :gimdiki 112:1811" ma tek ta.r i1I bJie Alman pcti - liilcki ooebilil irn" Emin alalbilir ki bu CcJ;t~ri Alman Siid",Uerm tion t 1) nn. ya.hud AlmaDla:nn c;ek tedbirlreri yLizili'id~n u~a • ittiho.z ctllHleri kLlvvel t~lbtrlemukadde;ral;.:], lUi.i· rililC 1o~1I ols:rak yapll,1'nlyaoa - I!]J~ oluilidan grnl, da.ha ~:lo'Mi-e. h.i~bir 1:&raf- !;Iabib Dlui;;;o.ddenta. m.1ilI'1lZ hI • tulBcalc lJi(,;bl.r §ey A1malliiar tatan band biT les~r wmakSlZlll rafmda 1'1 yapumlya.cakbr. hiir bi:r inti hab iizerine- "eo diger Bu ~ihval VrJ! :renil dlliresmde. taraftan tcferriiat m~lelerindp oyl€ dii,,~~k mecburiyetiJ]l..Je'binnetice Lemin ediIect:k Alman~..m. P ag ''Iii hiikum t Lcldifii Cek w:la..-,m3SIll8. bti}'ill~ nisbett~ b.lgh olarak YJ.Plh.l.CllgI!!lI hl~ mi,n mana vc Dle\>'ZUIllllU t.e.hrif etmek suretlle. Alman 'kllVli.I,etlobilmememzlige geliyor. Yalnlz Plebi~cit(!'e tibi ola~~k ye 1;;:!I"in ~i ta.rnl'ludan yapll&cak l~ga.1 hakkmdlaki tclt!ifirui sadece rJj. tarifi des-H, plebiJ3.eilc'.in icrmn ~'C bunu.n l1e{ice!>ll1e gore yaplla· g:C'r, meml~kel1erdek.i. ~ill'i8.$:;a.a cAlc hudu.d tahdidi mua.male.sil dli!: Ing1ltiWe. lie Fral'1_G8 (j,akl. k uv Almau .,.a.nln t~k larafll herb a [1- vetler] sefe!'"ber etmel~, il,lln, YBI • I gi bit, 'k:rranndan :mi.'i5t.akil SIlp~YI::rr" o.-.:Uatd:J.n kcnru m.aksadl, lIgrunda, k!l.YJ,dsl2l 'lie !"ial'tslZ milL"'ttte \' -I..'U bml.an b€!'IW tek1ifl~ rime l.Iygunciw-la.r. BUI'idan bn~ Ulharet. gi:'lLlneyi mniddiyor '\'C J.!:a salr triitfuJ teferruat mr Al- bu sUl'Ietle umunU bir h rb feman - I:;ek ~\omisyo!lll.llW'l. t.uwihlketi !;.Lk.all"mak istlyor. neJII bu. v~ilede[l istif.a.d~ lil:! sa fetti"i ~ btnc arzolun~cililT_ nil. gS}TetJet,.jen dolayl tiil' .IceTelt iIli,!l'imiTi bu larzd:a. Lebiri re daho. .size samimi 9Iurette tc-V~ SUilet haUiile rnc",k.un hava • i Il:inin hakikalte ':;e.koslol'lIk.Y~ 'In· ~ek."' .irler ,edE'tinI. Eu v.a]ns]a.rl nazan j'til!are ru!l.'I"aK, Dill kab.ll l"'aImdan knaul ecJilmi~ btlllLlIillEl.n

Pragdaki hliku_m~t 23 ~~hil ~ I rihli mll.htU'tl.mdilkl tekliIle;m In. gihz ve FranslZ hiiki't otlume II y~PIJl1~ oldti~ miisudll.tm hudud.!w;) haricin~ c:lkb.t- 'II lIntlim kabuJU milli l.'aibGt i~i'll her tUrlii g::!.I."uIltitlefi Cel((~:~l~- t vQ..!<ya}'1 mahrum ~JI I!kJl.cAgl ,I~·I diasmdR. sebat et[J,ek~ k~dlSI', e.[ 'Iii hakh "~(iMiyor. Ell lddia ko:;!l[')valtya.Dm hic;brr :verde ~s· ke1'i 0."1 knntlm~ m~lI1aa 'tedbil"~efl IHi haama Imku n bt.dfimLl.dIlI"l, evvelc b nzrrlanm!.8. eln fI mLida£aa r-istcminin buyiih. blr k:1i~Dl,I' t\.I elden ~lka.rac.ag1 tatnndll brrelile l!;;tillUJ ediVlIl'. lIDyle narck l elm kl meml('k~till! 5.i~ nal ve ikb!iiaLii istikllilj otomatik surette il~!tI1~ Ol'tzyorIDU!'!. Sundo.n ha~ka, WrtfmUla~.l:eklill edilo2'!Ii ahaIi mijbiloJcl~i flLltiyat~ [pauik i.edid eden bil: h~mll-I ya munkalib ol:'l.cakm.I~, l .Ar:lk~:Il be)'3n ct.meg~ mecb~-

nnya~attlldrl!l ["rag hilll:ilJ1Ieti • ni.n ~ijbh>tJ retmcge. hack kI yok tur, Maamafih, l::li:lJ,-'lc- i:lubh bir

muh.,

Heniiz ri'llt'i'mizi bulmaga b""lad"glmlz bu deuirde iilii kelimelere ragbet elmiqerelc diri kelimeler hulup onlar,l almamtz gerekiir
Yazan ':
gcmeruigJilden kurl~llama1ru~ e1111lJ ig;reti vorlagl tti.")ldll:c::a tlirk ~~mi-..: bu di:riti;i m.\lIHl.h~fl. edeouyeC"ekLir,.

c

ee -

OZTOR
bruli!!"n halika UlUAhm[1 hi ri to ra -

diy

eel.':

Oil bllgl.;hi!l:i dil.1e:ri ink dnee iki 1Jllyilk oollhne ,fIytnrlar: .01-, ri diUliilr, ij1il diil1 I;! r. Biki:!'jtil~]e.-.i: lD!lIk. .Aziz k~).IiJ~ri.lniz tHltwhl!l1llzrr ke1ime!el""irl ~ogu R1Uk ilirilikle.j rini kaybetm i~. Im1Janmad~il gcrektil" ki, "Yeni Sallah .. iDti~a1"1 gtintindl'l'l :itibaren l!lhlus <11- kalmllll, aal Ima.k ilIitcdiildc:ri an,rasetimiz ve bu siyasetin 11;l~h- Iumlann realite il~ ilgisi kahnamJ!j olan diller jjhi ditlerdir, Boy cp, mesoedJe:rindon biri olao, giirIt' olutaylp da b.mam.il.c l'a..~a blla tocuk yeti§tirmoek m~bur.iv; yeti iizerind!;l billiassJl. dlll'ITI1tl:; - maida elan, kul1ulIlldlldan ~e... r~of "ko1tlJ~ms.., VI: "anl~m[1." h.lr '''e dunno.ktadlr. Jlele muhta~ ve hlmse"Slz. 'yav· (onksiyon18.rll:lt i~lctmckte bul:unal'i;8.fila tmak is Itedilde:r.i fi ~ ir· ru 1a.J"B candall bir aI.Jika Ve Iiilee. milDaia[" n:aliles~ UYgIDl =:.. nll'!.ye gQl:Iterilrnesini jst.emelllin tan k:e!imele'l"d~ll bHmen d.illel"l ya.m!Zbir ~a t i!;li degi l1ym dt din dLlIer slrnJsmda afIYl]1r. Ir.amfmdu. ;ok mWtim bir mentleD~nlek ki dilill dil":iliji bit" YD.1l1 ket da'lrMl Itlld~il., mU1e&ddid dan all'liatm.al{ mtedilded &n.hllnTtfellilelerle. bin defa tekr;u' et larlin 1'\l!a.1l1!: e .oymasJ: obliir yan I y mi!.;iadir \'e yine her v.e<!i1ed~11 dan a'!l Illl. manalan ifade ,eden islifade ile tekmrda devaID 'ey • kelimelcrin caulJ biT ha:lde :VB. liyecegiz.

I

Bugiml.il ti.lrk~emizL bu din dillerden biri ohtLa yo.lI linden elc altrsak, dllimlzin "Osmanlh:a" kelimeler yennc ne kauar "tw-h-

t;e.

,k ~ rl'lel-Cf

JrullallllL!1la 0 ko-

-I

0-1

fmd~n i1m'L vcy~ haya:U blr bulU§f, OI'lU ortaya koya.n sm;,yeten.in dilinden bir-kelime ile avlanarak, \'C 0 k.cl.im.c ayni mede myet \levre~inde bulunan Cibiic sosyctelere iiylece be~e:rek w'U.S.. lar llraSI blr kelimc tekni,;ini 3~ 1I1l"'. Buadan dolaYI herhang; bir s.m;ye'tcl'lIln dilinl bilglir.en keli • rnel~[" biL· yand.:l.l1 (I sO.'!lyeten.in :H;endi wli.nll1 ke!iruelC'l"j uLusa1 ktrr1imeler olu:r; ote yandan ria .a.\"J'r~ ll'I &d~]) i,~.reUn i-:;indeki obilr b,ililn :SOil. ·E;>te!...,re gCo!;mil} 0]&1'1 IH'Um(;!!It:T, l.I.r"3lulus:J.1 kelime]er'olu , "re bu ulu:,:llu' arns~ keli me E'l arLlk cl.iriim~z, ayni, kijkb,m :elmi~ 01 l.ili ayni ~eJ..dj,az ("ok dc';;i~ikliJderlre 3.!}11;;t yll.lkUJ mW'Jafaza. ederek !Jiitilil sosye -, telerc'le kllU~ruhr. 9agJ!I~ me (1(' l}i~"i:t f'eVTesmde Dulllnull ;sosy~telcr arasmdaki bu. JudtJ1I1e ah§ 'l,.'cn."li "hilyat di· IL" keUmelcriu'k Old!.lgu gibi, "Him. dill" kelimelelindc de oh.l.l'. Bi;;o:im ron:;csarlSlml2 gibi clan .. bi1>'jj l( Turk rt\!l"I"lmi" tll?i "do·

tar~hiD :!I{:yril'ldc yeJ.i:di,ge.rine l"evllaliide mu.~bih siyasi bidi~lerin liUliYlSl hl~ te az degilrlir. MuhteJil i"tiomi bAdisele:r ,tanh boyunca zarnan mmi;!l.[l aYII.! mah[yet FiI'i"7..ctm~ ve d()layiSJyl~ de ayni inawseier 1,,,ukllbuh'IUlfF tur. ~ bUD.h.tta ba.ka:mti ban miJfrillof'r: "Ta.nh bir tekeIT'i.l_r~
di!'JI ibaret~ir" diir-iturtlT'JU v.... •

biT. te~I:Cl"l" ilrdlHli ib:::lsij...:u, ,~I1p.he yo.k, lt~ bir oinmktan. 'l.lloU 'khr. Yai,~ru:"ltBl da inkiu edilemea IIi,

2ietm~lerclLir " Hcm.e.n Yfil.lu1:la..,IJr)lzt'la ttkt;;V~ vtin etmC'kt€: olan. bir hidise var
ki, bunun

yerudelJ hak verdlreeekttr. BlJI hfldise gijrlim'iije gore Bulg' risiw:alrJ[ blll''bc dogrl.ll c:,idi~idir"llte bu seyir ile 1914 de bizim ha;rbe giri:!jlinti~ s.:::yr.I 3' a9)mJa buyij,k hir m~behe-. t i(1 go~ ~r,prnamaslIla imkal.!l yoktur, BuJgaril:lULII yav~ fakat mllttarid bir Wm.llo He Al~
'a£darllLl"Ima

ta

tahakknku

bu

Ul.lltur

many.ll.JlJiI"l ~ltill~(e

Q3ha [aila

niifuzu altl:::Ja gin]l'or. Su v;ui .. :yet bijyle d€VMl edecek nlursa.
BllIlgaf"i.starun

uk lrareket serbes.tisiDi kayb t· m~5i ve Almaoyo..run em i '111.111ida l:!21rbe ,prmesi beklemcbilir. 1914 U g~wni.ine getirelim, Ewe1b. AJm..a.1:I ya.dan memleketi·
mim miltem:W..iyen lII'lllltahassll

biinl.in birindc

ar-

l -I

I

nn

Dm"

ted-I

I

-I

i

l
I

1m

llllml ::J.ll1.tI1du. AJmn.n sub9ylan "'elme~ ba~loo.:u. Btul.llil.t ordu .. .. " _1_ [Iun mu.1d.elif mevlr,ilc'I'mw::. va bililaE.<:3. kuriTwylannda ge-l'I~ s:J,lahiyetJetle vaz.ifeltl'l' ahhl.a •. SUl'DI'1!. baZl OSlli30h ricalin11i1 &;1'1in1 ziyari:t1eri OOljhd!i. Nih.ay~t Almanya ~uUn binnde ~ mcdell'lijj.'~ti" rl(l~n 2J ahp balrb~ gircii ve bi!'" glin C;an:J,kka!eden iQCriye ild AlmalJr ir.1J'hh~ "'ba.h 111ICdrefliy~ti,. ne gi:ltiimriliJ Wr. t[l'ldi lill"kC!embde bUgUD I:m f1lrun ffiizii!diigumil. gikdiik .. Gee001'1. ve Br~s1all Ami at .sU~I1'lliIIi gibl !H~iimelenle:n de bilL!;en:k JU1[ll1anda15mda QldJugu ~Hl.lde kabutiln dirlijini :Qste'nni~ oll.lJ'" Il"'a gwa:ruruza. i1ti~;a etmi§ti. Ni~ SLI haJdc- biT yamlal'l tiirk~€miz lrrayet bir I~ar.:ay soma bu h3.I'D gemileri rrutnl2'r'TII. yapma. 1{ b..'1:]:1:t. bugiin .bi:em1!.i :il.n1I1.J~l11r.I blrlyolda. C nC13iyle .Bl;lldLklatl l{aradeni1'.de. y:;C")makla gmtennekte oldu· R\ls gem.ilcrin~ t.aalTuz ederek gllnd1n, b<:iyle ulu.slar arasl l~ehunlan baUl'dllar. Ve li:lu hadise lirnelcri ~f:virmi:rre kallr~nk. Rusvanlll ve dolH.yi$iyle Li,g1IO~millnl:.Cill.}'a olan dfu:kiinliikten tere ile Fransa'.1~n !biZ(" ihiDIh.arb i"ie.i gi!l.me bir llarelwt. degiEsc. etm.esini int3f;. cttirdi. HQT" gUn dn.ha fa ...:a lazyik go~n s.iy8B.rt l pek IlruJUD8. yot1.llma!cbr" .MresdA adarnl8.f1,MJZ da ,o:rtll{ geri dObugiill hgya.t Ciilintl" "tram\'ay" nec::eIt yo1 btl !amaymCl!. Alm.u:n"r,w,ll.lr'a" na iae. iliut "lI!..irlli1!l de yanlfl ya.nmda h"",rbe girmek kll~ "klHt.iir"., "!".::alite,. (3) odur. rn:r1.HlveNiler, tqte giizel tii.irk~e-main diri1igi, 5irild.i bu oyun a)'TIen te].:nr· bnlyor. A~lo.rdanberi mutahasca.D1Wg, blf' yandll.lJ tUw,ml vo.tSIC:,'eya turis.t Daml o.ltmda H'Ul· hkta. tibiir yandaD ~agd8.!j med~ garl5ta.f1~ bioleTCoeAlmanln a.l:nn ni}'et !;;evnsinde ya.'jIYBO "din etm kte oldujunl1 l!'iittik. BuJ kelimele:r" i :lml1..1n.maktwl. do;gat DMI..I.aU_l\Q.Jl \Ie' kurmaymln ;. tuulr, H.tilil !olimerillrili OlJiirk r!;in.dt' 'oir (,"'oK AlIrt3ln slLI.bayla.n aldIlll.r'. Bulga:r (om. Tiirkdikrden "KaINj· v:J.l:iflll'Ba~'I/"ildtilBUDU H.arieiyc krn· h[lrn, ile Nu..:tie 1'1lrkl) S;Llh"vinin (wflo b~tl~' ~"In~1'lI :m.ruJldar Becliri seyahatdr'" kUff; !lJl Li7~l!;:e lrn giLr~ kf.liJeri, takib eUi VI! hA.h1. lI."(1iyor-. mdel'"lll a~{~~J,q ]'{IOydu~~, Saya,l\U Nih:uyet ~erlilk Tt:Il'Ill VQ!iv~e" r;e1ur 1n.fG li:iymef l,igrJ.tl 1l'Idtf he· dr<."Ur." ,:,:,i:1il'!! ~'IJ~"i~1 "I'ill dl'" rellse RO~a.llya ta:rik~yle Bulg:l& Tis.tUJ1a girw~i l:'ivayelooilcn §'Illlf.;, ('1," dilr""1:;~ balrmG! III::. ka;pah vo,gonlllro,lllti esrarIl ~n ( ') b.,jf!f '·l.it:tieviyet., UlgU J 111 y1crin, Goeb"n Ie BI'es.illlJ llll "III dCk. ·~/d.. iIIe. 00"'l'1:ldrld3.l'l roHi t. krar:ly'c""l, (:;) .~!,'se:lii' r€~Nt" nill pek tl iy t" tI'C _, J.."tm iir·.. ill! de N' Itfl {'~ , mnlz.eme ·1,.. do]u olmaLrl rnuhtem !dir, 0 lalde lI'uiyel "i!Jl' ~~ydm"'!~lll'S ',uu' Liir. Eok· be.tlnlrua.sl" 111/ Iru"!'1l.( ·-.r ~/(;~mly()r~rn~ g1U(. "RII,I ~milerir'i;'1"'1 l"a~hlC',1':i::le lmd:J.T" ~lm!:;o; buJul"ld 1.i~ r~i;lI m!,I14~,a,~b «0 i;'m~ye IJIJ,,';/f't•• ~ Ili.aa 'm stJft~~Qlhr~da !!!".!l.i.t"'dvr. P,'lf'~~n Sr."Inrn dn BnltLlrl~;.te.l'I irlinsbl kabi1 nITTll\·.;l1['l !lu· ba~~HI iHt".d7ih,7 Dil111e £!iL1b',. hmbe girrn~g~ roahhllm 01<1' ,'It I! Q,rt1"I" bjlNlan "",bed ,eal·h., olm(! III , !r!-=im lCt/"lUrj l(i"wl!mu.c Fiovleli'kle "TnFiil 1nr t.t;)k'~r • [I /'.1 .Ijft·ryi pllj.;,,<; 'mIl.:', 8011 a a" rllnl"n ib::u-pttir" diYelllcrc: h'lllj; tI~'ll l'"lill~e~lr I i aM cWy· ffl'.f:'\... Tr1~['"t'("r1[i .~ hi1ili~k' 'ulm"m~"1: ....fll '(i_i!m"4.:1i C{ ~;mtd; MteI"aktll". "rumz 1";'11ml m" 1,n·,'·-k dl li'lcte kn;ll J."'(!"'(fillb d t r,t h:"lrhdlen !'!M'I"A. J\lm.:'Hll r m'" ~ f~" tlI("i/idir. tli y.i}t sebe'blt"ri[ld~n bir~11i l~en· dileti icin seHer :t"ibi t('mi~ 1-:.1nron akl'Hi.i1 Tiirl~l"re \'iJktctmei;'"" velteluHlt'eri r.~bi 'Rlllp,ur'rh· ==:::::::::::tIBfi'i kal rlo ~~. . n1 dn !:Jil1iJmre .nvni iddia, il~ 1fT ham ediE'~tllll1"!'i' mi"!' '1",lrlh l)ll ~.... ~ -10 nee tek~rrii.1" edel'C"k I'll idil' " ~ r.: MURAD SERTOGLU l::-dliil w, ~ni de zcNrH}'e el.~ md irm ,1, j:,;wJi(fLnC' daU" llmdt' inee tefcrrih ,,'e hihi.r ilr2'n\c:z Ii til delilkl'" var. yncA "HC)'llZ c.Jl:"lill~tte\'di ti ki nsydud ni1j I':.. ~.cle3i efradUld:.:.n oOldu hayet ys.ptJkhrmlf'l hepsmi it.i· c.... Ul , :.ts:II:erdCIlk3(,;b~uu Pans· I":l.E cUi \'~ '!<iJ~ ortu,kl nm cia ee iI:nm~tteil illf"nedildJgrni de Ie verdi. hilmiynr f"lc;;;jlincl. Sen, bir !ls]l;:~r Bunun tizerinf" Mer3.i, ark aU:1Imcll~, mJ.btt'!;n.I:", II,Ir;Y ;0: zcbir ta~ ~ RlvC'ye cli;iTlercl~: g:lrr, biI' k:lttl.!!i1lI.! •• , - N~. ImkkLm \'M n1l iI\~ii Artll-i ydl."r, ::mSU(;il~~ml:al~ diyc: s.ordu. Rive oo'MI.bverui: n.l7. ? - Ben de ~jmdi :kiil1aat getir· Mernk eb:ne. Su~ae:.f;'lm, dim. ,Ell'l1ma :Lrl~!ldaulnflnl tin ~'akn]nGaston bbiat.iylC' serbest bldrJ~tan ,s.onr~l. Hapish",ncdc u~~liIn Hluld!. ve derlml z3.\'1I.ll1 .ocut mi.!drlet k::JJ dll Elk In b::lllinn gel. nJdJ.nJ bnltllla toplJyarakzaten sin. bccercmiyel::egi tahsilinl \nr~kaAntonyo se!'! Ilm.rnrmyol"', hid ... ko. 'ili'ie d3ndu. Bu '1'ak',nl:l:rak d tir'Jdt!D M yap:lI;!H~ln. bi]emi • dun btl' kl1~ gi.i1.1 soma, lml$bltha· ym'dLJ, Hem n!Z' yapllbilirdi de, m!lcnifl bir odu.s.lilldn. Pol, ilk ada n~hl\yc:t y J"ill(i('n fnrllyal1lk: I olarak Y:·llUIHl sokuJan ni§W1lun - Fl'aydi bE-n.i. g"",tilrim, nc duo Jtsel ile I;'O'I:JiU§urkl2'lll iht.fiy.lll" a.n,· I'tJI}'(lf"."lmHl:;:; dj~'{'o bfJ.~rdJ. I n~, dO' ofhllHln l!i urwlmMmt 've &ynl zn!i'l.El1!Ida lJ.um'u'!i clrna~ Ad Ij tnh 11:1al .$IlIba!lloci.." Jlu:i. fiInI gOrerC'k. S:Enrllli g-O~Il!~]rn"l k tODY'" h~1"!}eyl inkiil' cttj, Faln.lt orioMlyordu, ~SO'N ..... l!Iliifr:Li~ J!,1~rfLl dOl'l)'IIYfl. (I ktul.l.l

"~c'-[

r

"

mn

- nedim
-""

-

e1end irn, .. ::;.0.. ha,Y Al.lah iyi:IijiW ".er3in~.
~VQ'

.Ii

yatundu bu Mi.tilin~m~l1l1 tugiliz. ~ 'dli:lfl ~~'orllU· .• Bu, suretle ¥m'lJf, AI:i.ah Halil., Ar.ab Sid, ~ul [U DIn AmtJrika gt milcri tn. ,udahlTmdo. l:;al;Jrak denii<:r:i.M .Ru~h, m .. dedi. - A£aheyiJn ~ingene Ahmcll· runmlun guL:.triiIm(;:~i !;MI;!:",<il" ~.1:.11~n,;a vet;ile oluycr., ~ giire~ini lIJ"lI'd else bir gem· Cola It: soruyerdu: ill!, I-ln.lUl Amcrik h9~ b gcmi- Soylemern ho~m... SOylelek soura, bi..iyiik Qm.,... Jn1l:1:'l. • - Aga~ey . .r;::diJ nell IU:"';Li:11 I.en ref:J.l,alindf'. F.akll Almandiltle1irJiz. dOr;nl... Bakilratrm:. rn.cak ~a ba~ altma ge~ccck. Hasanln, Kulll }Ji.ilK!~·ln.i,agnbclfir boyle biJ" te!;- 'bbiisii kabul i:!tItc~ lin e;:.l:Illin baht;C"il'Wcn Dedi COlak sessiz dinliyQrdu. ~ vim 1(( nerse ne elur 0 w\ldt? I mlyecekl rim bildi dller, Am rlEte k.orJrtultla,n i((ln bilmec Ve, !Jij~ii~urdn; I • _- 0 '·.'llci 1u'j gijl' ~e nom • ka ~elllile'; tr'lgiltercye ghl~rken burlye ~'m '." t:aliyorl" ve" -Amlla, ~ingene ahmcdr!:en Z€d 01111"._ tahte!b:i.hirl~ .. yakalarsa balll'a.· l'e}~ 9lmmlyorlardl, IlilmecS<I.DI"J., bk gbmlek ):'UkOO'lS. kiru- B~ltL g-ill'~ ileri YQk enldar, Q ta:J~dirdc Ahnanya ile 'lIuri Ii! flcr.lll ~alI§rrorl:lfd!., d!~ kimlerdi '! lIlU? AmcrH:~ I1ll'l harb elmemc. i im- Dedim: ya. gi.lzel bir 'jeY·· -VI1'[", •• Aga.heyisine ~rd:u: I • kimi. olm'!Y:lc~kttl'.Blll1lHl :i~in Horll'lk: vecile1>!}m ~.e.!rpu'.l bu- A~l'. belli gi1:reEJi ~t\ iE, oyl('J''II;::'" 1[1':;; iILf.'t-e)'C .Alue-rikn.ml ya'l"dlml • hlnuyorl:J..li'" SoIJJ."a da intUaw ,YQ:rdll.Ed. ~te 0, k:Ldu .. lIJ;i["ll~h. - t)~'lejlse:;i yak., 13:ljn~tma IUn b u (i ref!? Heri gilmesi :.jl1l1k\sjs etmi~ 0111yQ:LIU., pm j'ok.... Fak.at., J;iu '';IDgcu.c gkr.m bir g-iirt:!i~i '~:l.,!a namzed dilik beklene:mcz" Anca.k milbim AlmLed. mtakJkll.1:rn. lIeri bic peh- I dcrn~klir .... mat J,'tll"dIIDlnun g~rek mikdart, ~ A!uin sana!"Medl"eseye lilian. m? Aga~yin'i, OIlU y 1'113. • - Ya.! .. gCl'elt im..ldinlar SOU !liel'cm!' ge~ Iii de mWmm~ vermele vesilesi meW mi?" - Aiabcy1n bUfllaI"m hi!; bi· ni~]etiJ,iyor \'C R 0.. ·",~ltin lcl::dloguflIUI$SUD? _ Ymemediklcn 'l:iait'a, a~<I.. risini ka:Uyen orta.d~ "lkara ~ ill"leri bugiin AIn "kan parla Dedi·beyinj a!b saal. me~ 1eJ'il1de Ii lyacak.L Cililkii 32lh hcrlflcr ..• mento:;;un~ arzedHiyor. Parlli!l;i'JIlakMolLa.nm, hortl.:lk hikii.- Inldruh be~"" Ad8.Ill1i. ko~ny, koby :merdaill rrtentoda muha.li.Oe~' yak degil • yesiJ ill:e yarmw~lJ, J.[2dres-:! mol_ De.m.zk .Yflm1l.n bil" I~ I"'U!. V('l";ffi rJZ!.cr.. dedi. uir. Ammk Roose'\l'eit yalmz lien ialal"l, h{lrtlllil kOlkusu dolaYfi, _ :Me diyorsun em : .. Tam Mollu, J;aI,[l.$lm .. y~rrc§timli~eli pa rtisinin degH, ciimburiyet • Biyle j5£m G'~ k.cbib llle]emiYOl' - CInge.uT .. ;::iluifi de miiza.hareti:ni lemin .at· lMdl. Rut seb blc ynoo namill.m· Dedi Molla, ~~ gtiltiyor - tj:_ L[JJ]gazal1 I(I:IJa HiiMy111. mi~r. SanlI'1Z ki tekUIleri aydtm. Sellen odahtma. ~~kiliJ.lOl:"· W. ~ OlllW!l. mbilb.ettigj EW.IJlC'U bel\'3.C1 Hru;alll .. ~1(11 kabul edilecel~t.ir, ludl. &fmcyi ~te iki defa, hem dl!! Demek bUDla_ I m ~glubCae1"tn!;iliz B _':!... ~k.i1i CO.l'!:=i1 ikinci. C;ola.k M.oD.anln hortl$ m;ri° kolnyWi1. birer ~ yeni\'el· se,. bUlI'iIk orta,)'1 .klJlrtarmalda binumm l!JI u:ncn g-illlii ir.w d, edot ~ gitti. Hilir yoktwl ~ 'bernher .. oowbl ~ gll'et:ck ..... ~, ti§'i. bir nlllhLkta §Qyle derniJli: blr hort.l.a.k Y::!rada1nn~ oLd1l. Fa.tat, ne diyebilinli1 Babc.sl, ba!).8. uamz.ed 'ol::icakh • • _, I ailesi pehlivan.lJG1w 'kabul e-tmiC'n!nk. j~inden gillil.yaoou, I)a.. "'1941 de fyi silibldnmJ~ bir ColD.k. gijnd 11. giin~ llchliviUll.- yorlmUL. Bu ~eheble~al'1 derun mek agabeyi.si ~tige:[leyi bJile millet ,olacaglz VII} \lU bize !'!'im· ~rdill'. BoYU. ok][a:;l 3.£ t.lyor- I eyn~'Cw~li, dB.ha hilla (ll"tm;htll ~lka!l."a.TIlllL. di.~ lmdt'll'" ka~Ila~I'Ila.d!..~l'.: duo Y'q:t da }'irm..i olmu..'}tu. - .~'i.5in-e sW'du': ml§ll. imk;1I11a;r vereecktil.". Am.eri li a Thb.t. Colaf;tn pehl:i:v~ ~en hlr gijJl1lek ICO}IIi'k,Ku11llHii~yin ile hehra· Bil."l~k de"leth~~'~l'Id~11gelelll ve dw hili ~ Vtl agabeytsi yUbn wan~VBDlac ~? C! H:u;am l{o~,(i ba~l.adl. gele~ek olalJl ~ol' Mlyiik .mi1~dMta.ramulsn 'bil.!.rhwyordt:l. 0, u~ ~Ba" ~tml1il[]tlil bra Idris, Medresede ark&da..<llllr.m.a B~yle. da mn1zeme :!'J&.yeiIiJlde l:fHl de z:akI.anta. ~ ~~ yor"Edi:meli JilW.:l.C!Hmmn. .. di.Su adam]a:rm nerede gtire§i iyi :silihlanml. ola~agu. Zafeti'!, KOylerd.e· 'd~l'i:l giWyordlL DrallI.a ~:an.v&r fnIi? varna.. Ol"ll}'a g-idecek 'I"e boy 01· da.ha yakm zafere varmak j~i.n En IOn oIarak ta Dram:l ~ _ VI!Iil' ya.,. bu:nlar birer merb ale ola.cakb:r •., \~ektL Pni. ~. _ Kim. olllar?.

Haydi lrine lWm;ey~ suylcbart ••.BCIIl de iSuyjem~m .. - N.usll ederse~ hocara '1'. - Blnkabm, kalSlh b5yle... ~u, b~ j~.imeyarar .. CWlJru lIOn ru- korh~lWI:!.f1 icin gcce -

...

- Langaznl, Kula Hil"lC'~ IlL - [,uruzlln 1Ill.nghi dIJJl;! llsW .. Tum :alb S:lat illiiJ:nj'ii, g11r\"'~"··1 l.illi ..., 0:r1aItk kararcl.l, ga.e.o Qldiu. Nlhn-I _ Rdirncli ]. '1,'Rrl l.!flj.::. nla, ,et, - , 'bll'akUnh!ar ... nu I{ara ItLrif{ ell iisi1nl~mJjl·. Bun-I ~e AJJme-.J miith'ili hir peh- , ., Agabeyinri. (jiLdiinHi. Tu- 1· r bat:\TI htl~'Wt pt.?'bli'l.'3r.clnr ,]1 ~ m yeriDi bll'3,kn:l!uh • .sen, bun I n ;Udl,:tl zumau b,~'nthua ;;;'11':-:;irlcr, " bJi" phi bir pehl~V"m. olman ir in - [~ii}ll. pehhv ulor IlIm.h.:" '! i t.ehOllt dogup diiDya.yn gclm~n _ Pilibcli KIlJ:l al.m eil, Koea ~ .• bInLk bu, =:.cvdsYl, ..

29

m r d bugucar r v'erilec It
Ul~, lillr::01' , 1 In..1uyr:.dll)

1

harWoL!lII 2~1\l ,J ya nynen, y par:.! olarak, gm i ::fljtH'rl. glnl ta..rih C'tnll~lL Top, tay),ar', tunk vel'lL~ce",o;, IMlglnm.

cck rntlhlmmanu

»

l

l

Krun.l'!Jbr gcri. wmtle k; harah oLanl~rJn InSllil red [J parasi is t.eItI..'C(;k .
R'-""!:l('\'elhn lr,
.H'\'IH']llH

me-

Iii

~:ili:iU"8.lrbJ)'orbrdJ. Nihayet kale yakwI1l.nndlJ blr rlJ."ikik kaeaaarak Esad ,'a..'Jltaslyhr: ilk Gol1erini kazandilar ve rle'''I'e 1 - 0 Fenerin I g..libi ~eli Olebitti. Thinei 'lievre San lacivenlllIer eay~ :J..dl:a.ini arttrrmak kin b1iyUk bir gaj.Tet Ba.r:I.'e'lmderine :I"lliim.li!'n bu. gut g~ikli ve aneak 11 im:J~ 'D~'inci dakikada
O~'Il",yt.r

bir tl,irlY

U)'l

Vahjd;

FC'l'di,

NeetlJ:!t. HaJ-:Jn,
Fikrt"t,

Ha.kJu, LaW,

I

diL Oyua. Be!t.i.k~ bDl;llBm. ill yimli &LJrika cidden [f h:tl4:im oj,''lllyarrrk iiBtiiate sayl Y1lP1r.i.k rrlLkiblerini ctilcI'. edmcl daJrikA..c1a .
dolru~C1ll da.kika.da ge.n.c

keadini

bit- !}iiUe ilrinci 5.a.Y1Yl ~fB.PtL. arahk AI1.w.tugu.u kaleeisl nk sakatlanarak qIkU. On kalan Altmlutli.l.hl r Ftmer lesioi :ooda.rl.rrk!ll!l Sabri.

g01!t.erdi, Y.a.!!'3.l' slk.! Bu Taki j, kade

hakem tarab.iiidlln ~llial'lhh. B
su~t.1c dokl.1Z ki§i lta.kLI.l.lr. San Ji.civ-e:rtlilcr Qtwruncu 1111.· ltik:n.da bil" ",en..altt kEl.~dd!U". E:sad bUllu gole ta.l:i!;I'Uatti.. ~:!j dakika ;soma. da Niywri giJ;reI biir .<tutle di:lrdiU'l.c il gol ii de yaptl. 13u ~lJl'etle :III;l.~ i . '0 F~nerin garibiyctiyle bjlti. ~tq.: ~ - V fn,: 2

I

em

I

kr, on dolruzuJlcu daW !tir, yCmti.nc:i dakikada H8.kh bu dort gr;Ml.pck r l&cak tIlkl.w.Ia.n:Jl;J; b~dIr CaJi'IJi yeti '1m bdar bsa bir m.anda. gll.l'al:l,ti eden aiysn hlar IJ;li g[!\'~~ttll~r. V Q '_ gij~iir bir Veta. hildmiyeti zahiir etti, Nilekim d£!\'TC . ken Halikl b11"go] yapuak ... ziyeti 4. - 1 !Sclde soktu, \Ve I'e bu f'ekilde '!JiUi Ikinll.i tle... e. YC!}il - Be _ r hr g-oli. d-Jw. ~ ()ynam • ha.&Jmlann.a. c'iddi LchI.ikcler ~irtmege ba;llUhIar. Lakiab\',ctlc.rillin hcceriksiilig.i bil'
snYl adedm,i arthmuya '_

".era.

Iiait."D In. f:!l miihlm ma.c:l.ru ile :&.~~ yap'bl.ar. SaIlada. 3000 dcm :fuga ftyirci ,fa.!:"iii. Hakem Tani-tn ida.resimie: ta.kunla.1" ;lU ~de d.i.z.iLdilel'. Be:rikl:.M: lI'lc.hmW Ati I Ya "uz, fhl"'n.him ~ Rifat, Feyori, tW- I s.ey.in; RilJOti, Hi-kkl, ~l!,lti.r. Sc.-:

ref, l3iikril..
'\'efa;

-=-

Hi1slIDieddiJ:i;

Liitfii,

..

I

blrakmlyorolJ. Onnllcu d!akiibCi:I: H.akkt, ikinci Veta goliiDil yapn. ~i.lirb.ildarm bq ka. SOlrr!\, bir go1 dahn. a~ \'(! on dDk1lZlDl~u dakikwb. ~:tkir y~tAsiy1~ so,Yl adi6i altJya c;;I.l!:am:lFllnrt Y~lbeyza1ukJ.n b iliIbiittiIl harekete gdid. F'cner\:u,j,hqe 8 ta]illlIJ V~ JL - 5 Galllta::.l'~ 1t.a.k:imJ BeyO"Jlusporu 3 - 2 yeruilla:.

Wll" ve izinl'i ge.ldigi MIlIan. da- . :irna ~ duruyonll.l •.G~ ~ fukm:l. Vllm'l,as.1.mla:r diye :lIer tiidQ tetLbh~ t,e\TsssiiJ. eiiIli'JjJlrdliI. Fabt, ortanca ka.rde§ti 1~l1i.k.ra dBiDia tem,asda bul.i!wd~ 'druJoDd'ao p,phe.leniymUlJ, I RAtti biI' keresin.de ort.anca.

QJI.ak"

ball3SllUP

'~iftliiinemi°l======================

dana,da bi r dolandirlCI bir luc~ ~ rdl c. rln 00 [rasln d i ..
''BUgiin"

" {O DU nkii ko~uya bine ya atlet kutlesi i§tira ettj

o

••

'k&rd~ ~,sordu:
Hu

iIllnWl

yai

koktuitmu
ki!l!lm'Vfro-

A.,di!LD&d:a miiin~ ~ckuduk:

m:

.'Ut!!a Colak, Ile'!. 'MoUa. saJl"a~t].

bu., yag

~e !!:oOk ~an bir drilliJldmcWk vak'lUI!I OWIl!,l. llir ~ bi:r 'tUcearm. 500 Ikaal d.o-

Ct,,,',alll

lu.~; Murt.a:z:a ismillde hir hi.ces.r,

-mil! .. - Daha II ala. gW'~

w aJmak
m~rak:1 a1Ir-

iUere ~ell d.an3.ya. muteveccibe:nyolli

A,"00-.

1m?

I<L

Y'ok call1m!. '\i':aDahi, bab:1m ha~r sem tek.1lir eder .•

yor. TreDde temiz giyitnmi!j bir loku ile ayni IwIlllP~;rn:
,iffi..5UyorlU. bu j'1J1cu. ,e.blBe5I, pal'loou. fQtr tJ&Pbs! 'Ilei pelt m!il'3ti,.Ie~ vah-''Ul'' iltJOmI;muiy1e, I13hsma itim:at et'tiruek llii]" l,.a.um.~.

I

- HeIIlI seDi .awi m.is;i[l. ~~nden pelLl:ivao olul" mIJ.,
Di!,. BJnk bu 8eyW.yL adam

- GOJ:'Dliiyor mUSLm ap.beyi'Illizi, yiiz okka.Wt adam .. Hem de peh6va_n elini tubm yok bilyiik ort.e.da.,. Yakmdll bq altma: ~ ~... (lyle ilf.e:a IL_ .~ \:Ii!IUDJ}'Ol'., Sell iae, aU~ okkabk bi:r eda.msm, $t)Ma da ~1abm.. - ,ApbeyiIm. t;imgene A.llmedii gE!IgIE!D $elle bir tunu meydaB

BLrruIi sonr~, ihl ycku nra.sllllhir ']rooUl!1iIl b~11yor .. uh::wN I'!;Qk g~ den ]poliU. kaya, harbe d6kwiiyoj" "Ie en ll'.i. bayet !;icarette kant' lU.hyor·1 Bay MU:r1l:aza, e~ltl11 muhatablm n.a He.yqlL:atLmn m~adJ.m 3.nlll.'" f.lyo • Trnniz giyi~ 'va tand..'1,.'j,

an - wi

QliUJll omUlJolh'll Q!quY0I":

y~

Qkarm~.

Sunil: D

[

J'~ Q.j' ,e'W'Ye1 tek a.r II!liIr ~ tuttabr ... K&~ bil"b~' gtnii. Baham. Y,e BiUm GiimiilcineIiler \Ie. lSe~IDc.r ha,'bam ve a.g&befim ·tMafmd3:m oldubr •. OI1aya, yijY. allD! kDydular~ l{a. 'Vahla:r da yUz eltm koydu. gene De iddiab bi&' ~ yap~

- IDesadiifc balI" diYllr, ben de ~ya gidiY(lnJii:I; 'l:u:~.~~e tijccum:L AdaruuglJllj en bUYl1k :i!i:!;maW1yIe ahbapllt'l_D'll yolufl. • dIldm. Sa.!la. rehberlik ed~rim. Yolcl!:lblk. a.hbaI)('.a bil' b&\'a iginde ,dtJvam edlyOT, ~ehir1.i
tUccar

bu tesadliIl.lelii

mel!IULOO •

em·

T YATRDLAR

-

~ehlr
tiyatrolsU
ls1ibBI
U!1/lin P~i

I

tl'€rniea .iniyu:rlar "e bi:r ~ idirah.a.tI: mu.leakjb faaliy& ~yarbr, Bez tedarLlti i~ mi.irteaddid fabrikalan ba., 1'IInIluYOf'. Fak::J.t ~ gDl'Jh 1Wk."ta,. KIr~£birUi tiI.~1D lia.zan dikkaJini ~ ~yor: Me~·

dur. A~

hill

b"eD. uk~

fahrtkabLrn

t,e'msiUen
~omedl
:'1kS:JI'i'u

kl:;.mmda
gfu'Jil 2Q.3!J do.

CW'!~i:

yaJm.z ka!,Uri ~ektc. Mucro· ~ b,puia ~~. Sir Pliiddrt :som!!. dI:§Im ~g.. za· man, lxliIC:1."I1! i'a:zlt:i,fiyn t i'lten ~J uyu;:a.madI.j:mdanbahw

Kahl'lJlh lar1~ glildiirM"2 k Ed menu ....

POWEL

FRED

ASTAiR

~.

na ~n In bayr am giinler· i~in SP~ ~Vi
ve

Nib:J.yet
~

PA,A

HAZFlETb.EFlI

UII

Ka.I1J)yakada fu.brika5ma

8atilJ

git:-

~AIiANE

FiLiMDiR

[

m

.. Ie-li~,.,

do:v",."l

Qene ·al
raz ilerle
JJu~Tl"IaWI1 suhalnrnm ,l yaphg. nava n.kUlID.TI nli'ti~O'!'iindC'a:o.: Z:1. ri \' O'\:IIlz meee QrtFif 1'l1lH=ll' kaJo ~djl.m~ii.r. HBVll m I!I!' rcbler i . naainda a\'CI la y!lrC-

(a~t

Inotll 1 IncldlO)

Ingiliz muharrir:
talyan

~u sirada 1-

bit' lI;wyt'll..: bulundugi ··1 bilt. rua, It..... fasizmi yDIl kt.:rldl aleyhin m(;lnlek~tte k::;.~' bai makta "l1dllgu lU gDrdugu me un i:i,'Lsiz1ik, b:ltta uefr 'l ve itima,haz.llk 1m) sismd, ('1 d Ii
nRS

rnatbuatinda Til [ kiy,aleyhinde ~iddeth fle.';«iyc.tm tekr gi)l.iinID~~(!' \)Ilfjl~ma.sm hususi bir nUJ.n:J, •• tfetrnek is 1}'or. S ef:!IliJU-Q!;llU 1\ nesr t tlgi lllr . [' lngiliz ~t - i[lin bu hi! ·.idi~inin dogn lUb hak nda hi~bi!·~iibh~ b lurn.. maktndsr, F.akat In:; bu Ilc~ri;i'";1. ~ buyUl. tnr klY1llil1" !'l.tfo..:tn\e.;.,e IUQyal degtliz. !LR1:>'1Hl11'1 bu~i.ul.

Mel,aksas,' I beya atl
bill iyle lta.lya!l1 ordusundan u.a.. lilndiir. 2 - Bu ()rdll yilksek ideallcr·
Ie har !tel, etl'T1l;lktt;'ilir. <! YUIUI] ordusu n11l!lyyen bir gOlyc ilc harbctmektedir. Bu goyc d mi!itacayizi tardetrnekten j barettlr, 5 - YUllan askerleri her nnktai nasardan Italyun 8.0:;].;1.'£1 faiktir. Ve ordumusun k droo II. miistcsnn kabiliyell r !'Iahib 1Yunn
fI

birtll.~l ·klig.d rllbnH:am1.ilill

!NYU

ile V2rnuhllliebe ~lJIretile d...~ ifahMklllarHlllw dH. fiHll!jilu-mal!; miimkun olacaktjr, Omi.] edili • ynr ki nuna ibliyal' ve llizum kalrmyacakur,
::-kIlUlirl'E I, ahrikasll: SeJli.ilo.;,; fBbrikli.jjl her ilfi f~brikanm mubt..w r.;,ldllWI s-e1li.5Jr...au da ramarnen temjn 'de[:ek va 11l'1ri~!.pnsellilloe idhalin ihtiy!l.~ kfllrnJytl(":;Ik~ ir, Fabrika, bu csas ij;l;!:!'l'll!Iekurulrnaktadrr. Ilkincl K:r..g.d FahFiIo .011 ~ .l:kilJlci ka.guI Iabrjka mrz g(L'I'~-

erdusu, kallte iti-

lerianz
Jil8FJl~n

millye

kadar

sekiz.

liijljlli!"IC~Lnl ulevler i.;;mde d ii~ijr~1l I~lc.rLlir. Ta)'YIl.n;! 1 • rlll"li.::uC'n ~~U dorunemi:,tlr. YUIllll.1l

cebhesinde

m~v·.:i'illi1tQ·
~nlJ!4.ln.da

IIU

hiyettc hi r hareket
biI· mrktar
ml.ljhr.

siIli.h ve esir aim •

te

ve sigara kD.;Pdl imal k'ile ~'k-

Hava h~"Scldmll~n harekct haunde blthllHill du~man. kitala run bomh.a("lt'htn:-l n ctmisler ve mi lrH.I~·ii7. ;J.~i aluna alrmslar-

tiro iO'abrik!m.l1l imal.al kapasltesi bu il!;i maddeyJ bol hoi onliyecek kudrettedir, Arhk knla)"i.Jk~
Ill. tahmin etrnek minnki.in olur ki .ikinei ka~d r~bnk~Ul·l7.m iffl~l~gl;! Lall1amlt!'lmdan wnr-I., ga;.o:ete k~gldl davasi lc:'l,lm!-lmlll ola.c.aktlr. Fabl i.k-i, kitab, mremua kii.guh irin 1I(' ayni g,L[ dntiyi "l;!eMrl'kll,!- ter r1diid OItlmiye cektir . BuRin ]\) ddl.:J!· r 1: u:rdumUZbp i",tillsnl ~dn~{'t'· :

tr ~da perestijint muhafaaa t rnek ernclj Ita.l~1I1 matbuatun b ~ I;L bo.:'YJil"lrn i.le-l ~J ...... c-U,' 1141-[ 1 dak
yan
11ft!! - Il.1.Z.;U"UlJ.n hll

nJI-· lere di.il';'mli§tur • .8Q~le

dir, 51-1rki Afl'i1cuda
yHI!"~'t

du-~man

l:ay-

kJy'nC-

i]~ri Som.:lii.ulll
In~

b:'l1:1min-

U l~aJllU~ _fbi

mijtlllc~I!U' de 1 tr tehdidler

u;a

taJ.mhu

bombalar

ve risale-

La nes1·1\Jil. yar) ~';a J elsa olunalnhr. t':l2etell:'rmm

l~"

~(Tketnlt.'k - ~i- ?oar! d diye kabul OnlJn u:::jri Italyan
]le:lrj

ler nt.J111~:r(h:r. l:)L1dan hududunda mutad C;U faaliyeti olmustur , [lIl:ilizfi.iosmn!D hM'!ci'h

!.ep

I

bulunm.aktad.ir . ButUn bunlara ~UlW Uil iii",!;: etrnek I iil'.11i'I1rUr ~ OrdufUu~, ark8SlI1ci[1 kendiaini 'lnrr1al'lll.iyle mini da.vaylJ. "'Ilkfetmif! lckmil bir milletin le!;;kil ~ttigi muaz • z: m mlllntl\l~ kuvvctl hissetmeknejer oldugu hrLkklodH. :!':orola..nbir sua e eevabea M I:.FUitAIlS demlstir ki: "Bll gH)'ek!r memleketimizin isti.k~ill ve tamami)'ctil'll ternin

tedir, Ha b gii}'el rinin

Kahire 5 la_ H .• I kanWl giJni.i Bardiya
siua kal"!!l

'<10

'l'i..irki·-

yede

~Iil,;-

bir lc~il" yapamaz,

Yal!1L7. bur.H,\T, Onlkiada mesel -vzuu ball .. ,JblYClT' .Id kan ',timil; bl.l m ~~~k ~mdikj 1:ull(l 11 l1iJ.Z nlgun I.1cgildll"_ ill Glom I d'l la Turkiyt!yi On-

II.t~!oi :,L.;:ail "12: bu sureUIJ .J.:J::lra: lID.rekitml takvrve 13tlli! n Ing Hb: barb gem ileri'l'l ilil1 bomm.[wrmu!I h a lckllLda ~IJ. tar!>e]ih ahnrm !jbr :

3 IkincllTliid&J:-ua-1

etrnek ve ve manevi

Hiieum cnma s.ahdll etken dell 6.3tD slLlarmda ba~la..mJ=ru.r. Btl. rdi1t'li}n alb. haftadaJl!beri 130m
barrnroan eden,
SUI

iki'icl. g-izli
iiHt~l,i

hakkmda 1rlgilLere ile III "Ill y, pmJ9 1ith~tn

ediY('1 mli~" 311 ha.- I \1&d.iSiJ:J dpgrJ.J IJlmoiw~ d~h~1

gl', QarPl~OL CWIkii., TLirki)'e I Onilrimn haldr Ild.3. mg:i1tere i1e tllr mllao:m-l'. yavac.. ..y...sa bunu I g,il"mlege hl~ mioWl.al! deg.ldi,.. ~
11

:i..ir~i)'
.IC.Fd.HUt

.:\.I11w:masln1. ~'Bpar "e - ~ . -_ 011JII"I da me-

I

!;elesini bu harb labii air Eure-t~ teo hailedocl'ktiI'. llalyarun ~'\kdentzd~kl hMdmiyet hiil~'ala 1""1 rc..'lli tc ~rc;<eve:!i i(;rae indirildi gi
~n Onikiadada..k.i 1t::tlyal1 Dll.ituzu tarihc mu\'akkat I

fit ~emi1erin bepsi limanm 0owe gehniliJlt<rrur. Bu gemiler a-I 1"9S!1l'H1::i. 3.80 lil, iki topu olan 'b:irr m on~tin' gcmii:1.1 de bu lUflL1 • yol!lrdu. Bunla.rl biiyiilt gemUer takib etmi.~ 'lfe bun] ~r sahUdeIl a.!t:I m1~ lfI"eSSLfed!:t d1ll"mu~hH-dJr. Bu !llfiH.l13i lIlucwn ba.:;;laml!1tlr. Mulmrebe fillOGu ma~a.1 Grazianini., kalesi Uze:rine ~n aliag. 3UO tron obw. 83\'\Irmu~ur. BonL-1 banhman 00 dakika. !lUrmu"jotiir.1

ke.'jimi ha-

I

maddi !';f'rbest~e il1lki~f ettirebilmf'klen ibarcUil". Biltabi bu ballJ.i:a m.il! tin zanrmu. olrmyw;:a:MI.!'. Asia, fabt,1 djgel' be:rbangi bit millehl1 ~
1'I1n

YiJnllni~t~

kUVV-etl~T~11

K5.tLd IlC selHiJoz sanayn i~ill elzem olan blitiil'l maddeler. ~im diy!2' kada r ha ricten getirtlmekt'iiydj. $ab, haohn, t eclae. edun, klmyevl bombalar, paeavra Vil
ijjl.ir~._ :1IeUiilc;z 9.9.IHlyii mii€sse.se kri. bu maddc-lC-fl arlIk kendi

binm

:se:rbest

inki~r1i'Ii.17.a

mini

I

\ u::lumuzdan
ba~lam.lj

istihsal

ctrr..e!!c

Q~ma.."I.I'IJ.I

da m~ade

giz..

YU[Hl.nb.lanl'l :kalmmnna mti£aa.de eJelheyU:. YW'lan miLleti., 1:-ebhedc ,<e ge-

elmi 'et'eeCIlcbi ellerdc

kaom. yurtli2n muhtelif Illll1l .. k!l]al'lIH'Ia.n tcmirl cdllme ge bac:;h.lnmlllilr. Kokillir odllll.u.gr1:li mailde]e~
mill (1); rncmlelc:~t orrnanlanJlda k&fi den.:~~ue bLllllllriUgu ,'e }"e' t.i~liri]mesi: de I{abil oklugtl gOdll.lll i.j~tiir, Fabrika btl 0 r mal)!:l n kc-ndi hesabma a:hr k i.:;;l·tmtk ish: -

bulunma]rtnciH_ ~.a.b. [·,ecinc, b())-ahr,

tlr. Oliltl:!n SiOl:'ll';'l nin alli.K:J.d Irl .. r ~nH;I!l'lda

kan~e.ak-I d,o:a till m(l:!:cl..-:-i

do-mil r Ilak VI! Utl:il~te ~n gun bir tarLda !wI. ~t:.kl.ini bulm • md t ilii bir ~~y olamaz..

lIy-1

ell

r:i!erde kl!hrnma..nhklal" yamtl),0[. Hilttii'! m.~3.kkatl~re lrum.eUe.re lIaya pa.T'ia..~1 gl Ili. gbg-iis getiyof'. Ell. nmka'· 11' ti daha mlUltazam vc mutt.a..Iit bir i¥!kle koymahyu.. He tiir mihH va. rtlarl 5011 dereee milsait bLlluDuYQtdU., D~iz. SB.KinI :ne . I.ebessfunle kll'§.J.lamalJylO".. ve rii:r t miikEmmeldi. Ale.§e 1'1_1 qte 'IiIu, btie ~eri t..emil'l ede • miral gemisinin Hi pU!)!'Llk t.op· ceMir. 0 z.~er l~i dana ~mdi· larmUl ilk sajvlI):-i.L1 ile ~1:tiUlll~den bizimdir. 'tu·. Btwdloin sonra. biiHan z.grllh· lar', bil""'r 'birer liman QI1i.i.idenl------==""""=:----...: ge.;erek 15 pLlSluk blpl riyle .oJ ~ardianm ..~~i g~1:Ii ~pesirri .. illddetle. dovrnujle,dlr. Du"'ma. -, ... n n sahil mub1lfaza.. ha1..J.ry.daf"l
Ihu DomhanlmmDa

vel

Bin -nil y • TiU-ki.:renin istk.a..l c:tm.~e YC I~i zlyrlamaeoi-a ihliyaC! }'Qktur. HiLlerm mek iisere

milJtir.

lLalyanJarm

o ..u:mruwJ.a

kU~L1k wplanyle.

ltIuka~le eb1.l meyda.n ~Ilhribl@:ri.miz ~n

c,e"a.b v

nnl~

Denlz tlcaretta· I- .tnamesln·de . _. Ima deg l";'Ikhk ,er "it. W,.. •

mektedir. Klor fabrikal:1l dll kUl'1.llntag:l b[l!jlanlIl.l~tlf. B J fabrikalannuZIl'I in~nt.J da d.€''-iJ:.ii1 etmektcd~["" Fabrtkamn ma.ki.ne a,k!'ia.nu I:iHr'l:!i
dt'f'I cvvei getiri1m'$'t~. k' ~d Ell Hiifiil, 1lt~le,: Mnlum!;l.ur ki birmci

TUrkh'eyi
Ooikiadadan

dde dbit' ka-

,,1m 'ilm.rliden Tfu-klyeye terk~ etm..ek i~in ussolmiyi :llortadJ "1 hakkludaki . - yia bizce teyid mllbt_ai; giiriiniiyUT. £;iil!l.kii ~

I

ben T··- .' 'llDin l.a.kib ettigi as1.k Ve du.."iist siy eli defala~ tec:riibe e'!:n:li§oldugu jr;ill On· ikla.dadan bir kal:;l iIe TIil'kiye~'e )'olunu pJIrtmak II: b:il 01ma..ruPna ~Ibcltc k~n,_aat gt:ti:rm.if'til",

Fiin:r r

harbl.D ba.§IaIlSlCInd.J.l'I-

talyan hikimiyc-tiIJdt:n ~lkacait mtLhakkak bnluJilur-ken Tilrkiy nin bOyle bir kombinezona kapllm. 1 • z: ;mda bUy ill, I hi .. gilll2'l Leijki! ~ f'. lngill7. m.nh.a:rrir! lWyan g:L~ zete1~riW.o Ile!i1"iY;Ll!n.a "baka.ra.k TllrkiycYi km1mlm:J._k ii!tiYQrl:!.~~ 5a zamaru p~k f 11 lutihab ,;Uik l{'riui sCiyltiyo'T. "Fbkhr.ll"l". Fajl:a~ TUrkiycyi. korklltm~ Y01Uft-l dilkl m J·all her zaman ic;in fen, vakt..;: tt:5adiif ehni"j (JImaja mahkilmdu.r. B \ ha.rblJ) rena giinlcrr old· F.akat Tii.rki ;ri hilihrr 'f)rlru tmad I ve
.uostluk.la.nndan :i!}'1Iramadl. ne de' (I)'le olacakLrr. C ...

Onild.ada.nlnl:lI~PBi

1-

I

I

zere tekl'1l.rr lirI'l~ Q:niinden get,;- m::lll [l;]. g-QI. ve nel'iir yolcull.1gu mMerdif. Bu ebflluia ;e.rn.ileri -I Bllnnnl 3..§aD ye1ken veya bern mil;':. limanm mud a .[1:>.1 me'!'ziley ik D l'C hem motOr \'eya yaJ:ri.tli yeniden ,iddctle b:lInbanll11I:c1'mllti:ir.le miitehardk ib 11k~1 man elmi!'l;lerdcir. flu S1rnda. bu\',~i.ing8':rc-i vwnWo.rmda bir ~ yiUk .kaya ~D.'B.n. :iSkc:rleTi WI: Miida[aa te.sisntLnI ez~rck VI": 13 bUlul18.,(!;BLkbr. Bu \·lJ.Sl~aJardB il.o'lll.arca W yu vu.tla yELrak de.l1i8)'r1t.ll deDiz $Ifol"U ~a.hQdeb.Ul· zoe dijki.ilmU.l1-liir. Bll inllidam me3ini hlliz: bIT m !l.kinist bulu.na"ok yii2JJnJj toz blJ.lutlari ill:! k!1fJ' ca.ktn. SeyiT !ili.hasl yu.rt lil!ri'l ~am.H'iltr!". 8i(JJk !,Ill bi.i.yijk 1a~11 dew yolcu. BLi:~'i1k "e.mi~er nl~j bsib U lugu )'apau. 100 \'e dahu a.z beyznldal>lrk 11 s.ahil ba.'taryaJ3.i'1 gir kmn,retinde ulan moll5rle mi.itekl"" f Cfltiltbta bn.,laml~ulI". Fa!ka!. bu giille.h~T llllgi]iz gemileriteh8IJI"ik de.n.i.z "&>ltalann.d hi.r nin nldu.](Ja.I""J yakm ye-..-lere dii~- ba~ makinist, bir makinisl yurt ntii tih'_ UZlJn \'C IrmD. my I den.iz ynlculu· Ell eana.d~ gemH~rdeki mill"i('tgu 1r\apan 100 ,'e da.hs ILl be.rgil' lebll.tkarilda A.,'us"tnlya ortlUBll ImV\retinde ola.n mt:l'torl,f' milleI!.QP~unun. ",iddcUi 'bir hiicumU.ELO :i.Onrn mi..i~twl]~cl'l'l rncv'l!:iln miJharrik derJtiz \'llSltnlarinda I)il' dtL-£18 hati.aruJ dLl. bir g""n.i II' a~- 1 moJ~j nisrt: bu Itrna.caklu·. Bu Lalt1.:1 Id a FJ.IN &:;On'l:l Ii,1'11 I'll iI'ma. tn:ll1l.e.nin m.. rtyeti[uh_·n 5 yll e Sir giin r<!\,vclus£i1 hombllrdJ' fllU'hr<i.. Iiman i~i, ,"01 \'c nehir yo]. man etrni~ 010111 >on It;iit;iik g 'mi9

[el-dit_ Sir tara.ftB.n. 1.5 I_lusluk: toplar !i!'mio.hta de\'D.trI cderkell 'F'i1r:lc denii: lieare'l talimatm.L= diJ~el" taraftan briiffiflffiUhribleJ me-s irun deJW..eiiere .~~ hilkilmid :rirD1iz a. t~e ililU I".tl.k etroiljlen:1 ir. lerm.d.e b.n.z.J. degi~ik1iklel" )'apJJBmmn. i.i.zeril'u:· b'yiik g-emL~I!'J.", h.are.k n ~ aS1nl wr.kctm.ek ii· mll~tu.Hu def;i~ikJige. gore. ]j.

EabTikll£llU Aim an miitehaS5l:3i teknisyeo Vi! i§'G.ill?rl kurmu!3 v' i.. etmi.jtl. HarMen soru .. bu m.ilLchassls Al.manlar memleketl~'rin dop· mu~leTd.ir. 0 zaman 1t~11 olam
kanaa t ildnd mn ka~d yiib:ilil:lu ki..g,dl, :s~U u toz kal.ncag..
VI!

klol" fabrika.la.cllru~~1Ji illljaa'tl.anbLenci fa.bf'ikarnmII

cegi idi. Ha.1buki. 1'1.1'1 in,."'liatlan hi dlU'mnmHl. devo.m etm~ I:mim:i kilg,d ram·
kaSl

dll i~lcm.iye-bn~ F9bri'l!;:aJ3.~

au

faaliy€tini

bir rni'Slj 'i'la'

M a.rtbrnu~br. Tfuk muhenciis, i~ i v teknii'l :re-!II£rin~n.zekii ve "e k9:biriyet. Jeri. kiijJd.;mk ,gibi .!r'epyeru ~jr 1!a.I:I[lt !jube5mde taalamen lnll'lo'af Fok olmu. I!!.T. Bu fi!!l:iMkalan mlZl bLll:"ilil TiU' lTili1h~lIIdii; ~'I! j~~isi kllrmakta 'l'e i!;:letrnekt~ -

dir_ IrmUfuoki ink..1~ r, lzmit eV"\'~I&e 11 bin :ni.iIush
bil" \1..Iayet mel'k~;ci .idi. BUgUr. :}~hrin nufU5Ul ~O bil'lI buIrntqt·n". $ebir guli.cl n giine glizelle~mh \'e h'llyatiyli t btlll.n;:lIU~tur. hm~t. btl iDki~iml kiitd \'e

lJ.IiiJi,p~in '

lti II. l"1\.U, l.N

Tramvayd,a,n
t !QlIJn
~OPLJ '

alhyan
larr

';0-

zUdi

I

&at 10,30 da Orta_li:ijy- AJt;.s;uay L.alUna .i~lj}o'ell v€'\'<Liman Om II"'tn idarlO'5indc I blunae 109 sayl11 lram\,a,v TiiT.1 be(!en 'r;a '. k J:ilya gelm; ';e i_I kIM"! romQr dell atlamak i li 'en Ta.vukpazan I5QUtI G numaraQ

Dlifl sabah

nnklalarlllR

t; kildikbll'l snnrn leij bf. h)·lir:.lk ak~a. kadllf bHmbllrd;man, doI\' III el5 In. I ,·unanmm.i:!jlerniJ". t:H~dBki Jn~ll1: ha'lol. k\J!V','ctll.!l"I B;~ ln~i&a :mull~~i _gt't'"eJeyl[l1 .Imum; H:;Jl"j rgi1hHnn ~I'bl'i~:: ~ 'B~lrilm hmaJ!lmm lit J~lllti kJIIU(l!'j p::irerf''k Iilir ita ~ya·n ~efil isin i bit lnglliz hava km.· ,(:'Ul1'l"im· ... tal--mU~ \'e di.~el" bir gl.:mi>'i YRUI{~.m::;ttb bl;Jrnbarolfruln 'l1l.'t'1'nn;ImlllYlb gctirmi!ltir. len E[b~iAQnrJa yoll.lI"lJl i]lisal~ 1\1 ilwi, k"i"{"eti ) 1\.ik...elhlllt,k
\'C

d "'RfI1 we:rken lnl'. t"Ukllt bu riln

Ier

m lLI1Rre",~

..•

..

f'·.

I I'H?U~lI!1. uarc Iceh seYl Ci ko.lmJ~

i...

"cLllug,mda

I
I

Ii~l

makirJe.::li

s{'Ui.i.lQI':
nieui]

f;3.JIIQYJ

miiif'SSe5elt'.min
kf1.2.."lI1mTf;lll-.

beygjr km'l"ctinden frrzla ohm yoku gernilerindl' bir ikinci ve bil" ii!;IH'u sl1llI
vCY.ll 1.5(l)1

irt

bulm<l.S1 ile

makinist. m:llUllesi bey ir kll",\retindt'll

le.k \'('),8
8.

50

]!hi a.rada. ~hil'd i~siz li:imfle I nlmarn:Llh e.s:ldden btl", g~z n IIC kgh\,~ ~~~ I.:rinde ~klayHn layID J!lu~ll!.tnllla, pa~!I!I.
KIZill8.

.zQhm yol.1

go -

i;loJgc n'~ked

he-

dl"fkl'"lt:(.IX l'flli i~rrit.llIyeUi bl:r JIU";UIIfl yapm ijla 1'111", Bi.J.liin bDmb31a.r :IJ h • dU1ffiIJii.ij Ve byyiik hil' !·ti.n~I" !'Ikararnk .Hiyah bir 'dumnn Si.itUIlU yilkselmi~trr,

"Bu.!. 5 la ....·~Busler
l1-n

R~'lltpr: N:lrhl'i('hkn :gH%el

icm

I

i<

{'"'. S y~n~~vyet an 1a'n:-asl
Cunkm£:" 5 (a.a, I - Talmn p,a.o caze1.e.sine gore. Cin yiiII"uin!p. mu'kallil SO\·;t.'et makinele\"fi

.el.i gemi1e ..lnde bir i.lt:i.in·u 51ruf mo k in:st bu.hlI1 [I .;ii.kt.-r _ B~. 'maklrrit'lUt'I"C 24 ~~Latt~ s: Rn.attei:. frma hi.:met gtirdtiriH miye~ {'ckli.-.

ntH 5~mll[l gefio(:h~T, 'itD1t'ler iii IIteslck ve .sanat ~Hlhibj olrnu~g.lln:h.r.

hmiUe

ve v'LJ.J.i.yetin

bel' k.jJ •
m!l..7.·

.'j:('s.imil.-e kli.gad

fl}l:wiknsmln

hflTiyeti gorillmekte.tlir. hmH hall'n fabrik8d.a.n. fumT:!l.'I l~a hmitin G,"a1J~kl'ln \'t' emiz hal k.lfIdan mem.IJu.ndur.
Hiill'li'mi

'R

lM

muhabll-i.

ih.aH.km

mani"\,'i_ltuUrU

11.;1.1 fbi "ti:.k:-;I!a

li:undlJl'3.el lbranlmin 6 ya...,m aki_.?!i'1u N \[!,~i AI~inan yen;: dii~ IIlUll veo 1::ramva.y FJ. rllb.aJ!l ~Qcrl' ~...n tlrpuCtmLl. il;iiniy rek tlr. "'{arab Cerr4bp ;i ha·· _ nealue .1m1dJ.nlnn~ \'~ '\.f;ltm.D.lli bakkm.d& h'k'lka b~l3.'I'i _
'1i.J1'. .

ezmj~-l

(,·l~la..".;:;,nl 1;" lfi!.fD'I k:~d.ir. Akll~ni:;;fle bL~yiLik lljr mihver BUt Un bu I'l k:lta llj.t.iFa.k '-'" ~l'TlJ un;.I!1l V1lkllB gt'recf!fj, 'tah d~ ial/'YUft'lerimiz iLJIi'rine thin mill edil.!!u3.t . o:dll~ulll mi.v.~ Mili;Ilerdir eyl mekh .. ·I~lr.

mel!; 11;,;[0 bi.iyhlk f.uliyt'l .';HI"fc,TilA!man fotng-r-nfTBf", ~in'JhL4" ...tigiIU bib.lirmcirt.c \Ie Roma s.ii]~l:'ril'le tam if!.ai:wU~r vtl1-ri ,nldldm..l.hIil1~r1.hin l'lI.kllHI:l ~URL~ !"C m l..ltt'oo.Jkl YIIIlI.!:"1I'i l~t vr-y-'i mmbk8Bl. dabil o]ID:l.k iizr~

yo.:;~

su-I

ask!;!r1 ma.ho- m!;'9i \'t"nImI!:~i I1nklmildll . .ik:iflt:"ibir Sovyet Qin rn ti bailieIe \'t' 1U11~ma..'H

ri

$aka, yapay~m darken al'kalda~ml YCllraI1am.,
Hlida".en.dJgir cadtHLmnr.aUo. kafwd ~1T':l.~J Dl.Il"Sun o.glo Yus.ul AyB.lll digf:!r ~Ink Mustafa ill? ~II..ID.~ke:J'l M'l.I!S.taia clin.d ~ld ~kmet "I:11~JliJ. He Yl!e!ufu 1>:aJsaslnWm }'aralwrul;l ve mlilia,'I'a:b yapl m.J~bl" Su~1u Yiika.hullw~'fUr.
rit'sinde ]3

Sjl'keciae

I Cia
ay

rj{'r~mue

,giinu

j.lm'':lLlaJ'iml~lJr •

~ayma Dlukabil

In:llzeme

verilme-si
iInz

h.alduodaki birillC~ Sovy~t - l;m llli.hl!'lffi!lS1 g~
Jla9m~b,.

6

~IJiD

1&ti...l.

LCIUL
1"8:l.!dan ,il6'1Wii l Vpdml Be)' I..urlt.lmdaD iI:Iir !lIurlJ~ ).hlbUi l'da1d.i• .M ,1· di.ya hdJt"t H rtlmlye<..,,>k, da· y, tlen "', lI;,tlU Ikl' buh• .!rf!w 0)nuyll.e j. h.d ii till l'Illl]lrl!r ynpll- ('a'iftl Osma u ill'hllr.1'l l;;~u'JIJ 'If'

K
."IoyII."HIYl>r

Yurdda Sab!l.ll ~----------------~~ ..--Elazlg'da gapl/Q,n Alalirk kOlular,lnrQ ,810 genr g;rdi,~
KI~~. ~HU!u.uuJ - H~r ~:l • .h:u:b, her gun Vf'1li1 yl.'!w kl'flkld
h'::-l.h".'ll"l'J aulun 4 lifU·jj

l,IIUI.1 MU"I~.

I

lllJi.J~ Muzik lUlU ~. ;"d I 1'1 I
~9.~lD ~i"11><.. i.. ,

au

(Dun:kti
u:lhll"1

sansrrns f.llyi> bu k ndar ~Ul.: rnak h~lInuu
(JInJH!I"1l

NI? \'~{r -If. Inaan ltnnthr·
]""Iiyeo

rinclIIg.ni
k.!ubUnnl:li
itoJ

r6-.6 ,[iaJ.uli.alJ .. g('nl'h~ Zlya AUct, ikulCJJI -

12_;j U J'r"R .. ,.m

l ~.~,.)H.

I,) ..

rh·r

ID1&;'1d.iyOl'

0 manm Il'I -lIl1 IdnreM IOjJ Lrid ( zlihncy.w Sayan Mf;lldH NlJl'(lJ'IZ yalOi" BIZ' d.~g-JI bWllJ. d:l oldu Ben Mi-

~lk]'lY,on:Ju. S.J IlaJ;llllk deJUl1!'1I

1I[1iif, llllj1ik,

TloInl'
\I

urnumi Ii \'lIEtyetiep

: iI.~3 daklkaclu To. A ul:!ln J 2..1:1 Mi,jJ:lk Fukn, III.;L~ncl.ilu~-l.Inij Tflp A dan il,Ul1 MiJ;'J!.

j

me I'I~

:r.1. E:l'lI.zlg-~L.1 l>!IlIT

Isler

IDjl1 -

M'1I.hrl rnM

11 tirlf'iul1j~1i

g,eDI,; -

Jol

de l~li1hlll:'l

B. T. G. D lugijj·
pI'f'llr;lml
~a~lllntnl",III'_

nUll umurnl
m latbiklfle

ffiali}'Il·t

lill IkJu b I.i.:in.ll."11 11:1 !'.Im, bt.~int'iIlil!J.· rlII P1YitUt. alaYllidal'l )\:.ii.um kn 2'Olilllm",r1

Tnpt;;i.I ilI:lljrl 11 :l'ay~ ile I
lru:U.·I~I, ~.·nt\;llk ,n)l'8clf'

Imz dyydll '10' 1m mlllIIU.)'~-tI._ k. lrul cHi. :Han~k'_'1 j Ilkr el'hir
i.;ine 1.1.a~l I;tr f 11t1j I .~ctciilt-T, ur YolI~trlr' IIj'TjlJlII"~l 18ZlM J.:l'~-

\If.-tln ~:~I..;i olaI'U el "I t Ia.r Vl Me1di ... .•nh:'l g; Oil rnuamm: m knn:.1i.~U1d. ltil Neui!1:l Os.nmr b'· derk D g,nl bit Irl;i.lnpa, i:' l):it baJI.Dl 'I til('~:1 M Id .. nlrl. rtili:n.i lilkH. II 1\ YUl:U ~1'UlJ~tJ .... e:!J rll..·f b~o,.: t1w ~I: ~~yl!1~YIIyl"_
jllnikl. l"uzl,t{ili-:

B. 'T. " .. I'lpLiI .1li,:rIR'zJ~'n LI:Jz,n zi aruba rl~ g~II=I'l..liHlfnz d.ly~ tin \"(:' lii\yr""n yaYI11.wKl:i, ~H.'r ta kaplon \ ... lo,ylJ".t1l1ll 1I1; muhtc· k rdl:1 ~tlill{l'_il ku~!.I!lJ'lIll[lkUsem :-<~Iv:m.rwlll bu yom ":~Jl! 1t::~n.1 , alii Bu i(!iiml~c]~rl IJJfJ..T'al{ !-(lft :!.. 8.gl'rHH~'o!' ~~ l1l'ioI.'toI!I." kUi<-a~ HJ~ il:J11[;I.11 Al.atlirlt kosu unn Ilo I.;IZ!J., an('nk ~~l.LJl;$iibJi:ldiim. 8. mH.Il.I_!,'t;, 51t:oyJcm. 35 i l!a,lJn 01tol ill' ;~.. do..: o..:dlD.lz fiU~1,fi Ahmed m;d~ o.l2cn 501') gt'n, 1~'1iJ1)k ct • 'm' u~~ verelnn. d.Jy ..~ yn~z

t.alum
s,ayl .!:Ia..yl III

110: Ikwt:iH.1

lup] 2 a.la}" :l5
~,n
IOj·

~U.Uflli:tI!HI

r,lmllljlhU-Olr.

j

ltW

~fJ~rll:uau

k~'~II)U

y~dill(."1

U.lIDCIil Ata'lUJl'k
spO:rm.l8l1.

i

b,Ulfol:D gru,

* k~YenliSahah, loi iIan 'fiyallarill
Kr. ~ mIIIItu vl:ail'1ilok
eyfada '" 1IID

on

J 'D.4~ :M i!W" ;10.1 50 ]l.;.ii1~" j!,;t(,.j_ :W.1!lo MIoiz.LIot ~I ,J!!I h{aUU}Lrlfi 11_11[' MiiAk. :I.Z,;j 0 It''lI~!I"~r 2115 Muzik CI,I) :13,30 K ..... <oTJ.!.lI,

MLr,jk

Liliwk

LlrH..

1
B

1JJfJoI)
IUhlJ

=
=
IfJoOO,ZHfMJ ......•

nru:~~i, 'U) ~'m gl.!'m,:J'di

y:ln¥JI bit;j·
~[jp jkim'IllJ

idubiti

I, !l6
80

..

:i!

j!OlJ = 5nu == li!rJO =

:It!OO!.--

mnc

rek f~ynl.m1~1-1")~ NUl yiU!:hi be) H.E ~aJ.;:aIll b~r gunu U!lrIb cdt: j,:;i..i!lllo..nie '1Iliyof Otllfr:iiULll'I Vllb-&sl Yanik Me.ldfu:bi bl :t.fl1l'llin" kliWt.r hll';~dlfli'l_j an m(,~i, - tmed.i~ brr :0, aln~J1J.t V~ ,>tI.,... \' rn ii Lt'~I~J . Jill ~t' '1'I!,.lJfl::i.Wg. bll wuntIfH.- LlnJ:7 ytj:du bir Itul;. blr d el-

o

riJ.zlii bir kii.\; d ...hl<; n I Ina tesIirll .,Hi Lunon l=oorbltaJ ;t~;.u,;Ia.n araeindan Il\·l"lIyoewH blr mcydaDl!· ~ gf:'Jdller Bw-a.da ~~(,lldlkr-ll1i don liIt'J k!lli'i;1llfuJ I

mJl$ltr.

olmastur,

""Tlwz. kr za1.'lI'lcll :I!!'JCUTldu amsrnrla yarl ulan hYIlik. kos U da, lam 2.5f1 gen ,in ilJe j Til " men Inmlu, CrJ2.I. C'umhul"i."·e1. ml;!yrl ;,t1lJ, VilH.y,('~ \WfI:l8'! :!..'QI LI 'i:i~oin~ l' Y!.I.pJ.imJ!I!Ihr. Stiliill' I.,.ii>;! k;;iLfll \1(' EllIZl G val lSI A Holm Tu!"eli, .Npnntl bm~llllfl Suad KLlLtt, 4 UJH:'ii umurni rnuf ~1.t!;lli].;. vila-

I~Lir'

Pasif korunma denemesi
5 ~.a.. a. ~ Dim bu· .-a~~ mUVJirfaklj< Ue: !! liccle • nen bil pasif korunma deneme!fi Y~I"lmIHfllr
l'ilaslamIlIUJ,

Hirin Ikin ·1
!:U.IIl'U

uantiml ,[jUt)

100 =

,,86(1
••
•• O;!

sou
10U 75 50

SO<I

Dnilll'rli.i c:~ jt, lk!:Iinci "
Albn~'J
I'

;,

, ..nil. VBJnt \ akJit. bu l4hlJl u II"fI'l th· &i, lusl'r zihuuu loIiln.JWyoo:,. (;(>-1 doli IiUh Iliff k"'f'1lSma dlklleil il~ i5tih1 ,UHI t;~':lJ:.wg ulfr;.l4I ·0', lDyebu,M'

ma • '[i akb yaYTU DOl'1:hinlilD yiWer.u:lIie de Tiirl . liil:~li .. sf! minas. vardr, T .. kdlm frwral;l.ml b'itmce t:'skld IJJbel'i l:JiF-

musavir ve mud'raJl!., 17 nL.":I T~mll_'11 erkam 11.: Lml rc. Ela.ZIg-MlIl. lakib ' Ui~i k['~I!IIHIIl bi~w:1

~Slhhatini sevenler .
Namh KayserHi I( AP'iKOGlU) sucuk)arnn her yerde araYlntz.

Turk

bi"in - ...l!:J.mm lIL'l.l'l.uIKr IfIbt klly~
1'1fli'!'lIJau.

du. aJn;"m. tl.I~lesi y~Jh(:k :ye:rlwn yar1n Hk!fOLUl hlJ' Illl1'htab Q:l 1'Ic€!t!!J:lt" d,iVt.:tli l,ldllkliJnru iWyk.-dJ. AL,l(l.l;.l m~JuIJlYfHe
Cum, .' bul t'UJ

Goc;menlerin

1

obrall
~I

sordu
'\.': J

~ Jdit tal'n ihliyw NaSlI l;1ir din 1?

A l fi t fir J.t TWrJllye:nnden, Ci.i:m· Inn"i )"I?! n"JlmJerindel'l' demo bi r V11.kurJa ba.hl.srtt.iler MeJdw., bu t,.-:'iinc} A,mdoMIl a.I1e.slDlDJillyulk· ltigun bayr.m ot!lduYQ1ar:kada}I] Oilman IOU geii.'"e bli:Jbutiin 'idtlilt;

_ ihtiya;larl
&"1 Vn.hmiz. dUll Ulaa Ilulh:iye merl:!ezmp. yerl('l;Itmlmi~ ulow gp<';m~l'Il.tl-il'l iblo..tyllot;lali'1nlfl 'telrll cdilib l't:hl· m OOjgi.ru ma.haHinde t,elk.ik dmi~ v b val.;,.y'l. l~ i~ irI b urada Lt.:6J~ ;ewlmJ olan gezici kay demm~i ve nUU"3JJg' z. kw"
81WI"'l

5

(a.

Takli.dlerrdeh sakIDln·lz. TaIra sipari,i muntazamltn gonderilir. Nlaliye Vekiletinden
DaDlelsiz

para yahrmakla )'~Jnlll'!: para bmri'ktirmi~ almaz" aynl zamend. 'alliinizi dB daneml~ alur8unuz
Ih''l;rl ... C'L .. ~ub"l . .:il Mo.:r I
~ AIlU. ..t<l~.
I.'

Banka~una

J

lklflCi~1D

l,;tnhl'l"J .... d", :II")iIolur.

I
I

K=,b:u~b II

'1'1:

k"m~~rOl2'I_II. ~

l:i.r"UJ.cll.l <:::1'1 az
UT;)f1I

~m. 1I.riili.l.
d.o.h.i.l

bulynaoLi.r

1:'Iidl.r~t!l'.

bratia·.
'I ~ad
blr
o.:eV:l

ml~tJ. lil'n

klbar

AV('UfJull

-

Yi..l!.ha.~
HWUU:1

t

'It"'l

ill.

JaWcl

ku~ii.k

pn. bir
ell
mil

or:i1IH :~II

b~tH.;t!"Il_

haMe]·

k ~ ~11It .,.lm ~ Ba~k:i biT bahB.L glJrdilel. mrt£-si &un YUW':Vil giderli.t:D p. l>llmiml ml"l v(::]'\ru Bay;mlar bm yedidl g I!;!c t-gml b;g!lj' 01 •
DllZ.. ALla va~
0

gwUnell:

met-bLlri},eh

dun dah" kibat- 'Ie d.aha iq~ Ii811LIH1 .al,'IlIU!j"Ur. Ie 1111~afirleri ogu.l!Iyu.rdu. Ttl ill blr yt:rof'1': yedJ..!er, melAgnda ze1:zele l,ahdr-o dohql:Lhrr, radyo ilinJedlAr;rJ ::. j 8, .;1 , Btl ~1balt leT, P.!)rY-kOO IOJ(elkJ.en ile ID)'el 1.55 d~ bLlral!iH. ~kl;l..';L.r:l OJdllk· tuUulaT, K11:'Th101.Zl ya.naklJ yawu ~.'i. ~idddli v(: tahminen he!> sa, iJ ,,'.nll(bla."_ M~sud ve end.i!:;le" niy,f' ~i.Jren bir ypr «:I,ffllnU"1 01mu!;i1 UI'. H~r Y'IJ {~U·. SLZ saaLler glotljtl_ mr~VI! bl.lba l."~ldaYJ ~iJk b -

kaldlrdmaSl hakklnda Han
bar

bir kuru§luklarln

tedavulden

Drevlet Demiryol1arl tlanlarl
A::;lIIgld;l,,!;!mi, mut.!.amrnm bMI ·Ii ~'e TT11.i~:H.;,'k.'L tanlm.'1 ..yrl Q'n nlrn'~. Collin mnd~n t, p<" h·n·... ~IJc.... acl ,. ..mei: I.akmJlan 2til2/!!lil ~t:mb(! 1011nll ~'<I( h'i ~r'll ~""bar"l1 k"pail ZlIIf r 1.i:l"J 1.1 .ik A" IUi'IIolI'l b; rl;'~ Inll,. , l'iI. II .. ~" .0..)' I I ..].1 ;.:"'n OJ l!n.o.:;; k \lr, Bli I.'? ~trrnek 'bli,y{:L1IO!fCkf> l 1<>1""1 "'~z"~l!Id:l yaHh ITI .. ,.kkiil 1,· J-"'I no.it II,· I<",IIUn1.Jn 1..,,,,·U1 r:111!;l 'I! L1,;,I; n 'l'r' l'l"IIUOm1'11 ~YflJ ~ihrI dl 't de kad.~I· KOl:J1ia;y(oll R<:l.r II ~~~ fl J11<·I'Ti l&7.unmr. ';illrLn'lrndl"r Pi<f'I J% ,,1;.IT,Il!- AUDrada M~~ diIl'J ~II ,j,ml B"~I· Il.J. r"lij TM.dhlm Y" e' k ~.,nl ~Ien rL.~It.I..i:ffltlir. ...,uvao.kat It;'l'II .. ,.,"''''..'''m .... be·
de~ I..I.~

,'It'klla

I!P)irumz.

geom

t~

v

J;evnlilitl.

DUTma.dan
Bel aynl

Dr. Oporato

D;)"l!i:~ bll:' ku.ru';!llIikll!lnn )'ot.'Lil'l danl,::UI bir kun'i-hl~l.iJi.r i1I1L'P ,'II! pl)":3;l':"Y:L killl m.rld.... :rd!l ~J.k.ilTl..i.I:r1l~tll'liI.lI'IJndi'lin d ••nih:'l:;h: bi.- l!uru~lUkltlnn lH/r.\;) f LI~~ 1 b.-I hll'lIkn "<m£ll ~:I\ llHl'n Io<d 1un LIm.;ur1 '''.'r'.!rl'''il1r1.lmll}hr. Dr.ollw-l;j~ D=r iru{uduk.l;sr l/NlE.I!n/!H1 l.ar.lhm.dcn 11.dJ"r~ :Jrbk 1£dn"1.Jl ~lml;ye.::r.J" 1,,'~ bu larLl11.en ,li.bilCCn ilm.ll l§.fi1(' Jf,uo.loClel:lcysllll' J1:iill '111dJ~lril~ ["UmnW-IYl:l Mtrk~ B,,,,Io."J' ...e ;I"'lIU"Y~"l M",rk", ... Eankri>aJ}u i buluftlllo3. ill l'erJ!!I'd -In . ~I:o 1mllFe '" ,...ill
Id.ili.'ce.kUr

.'!eldi tl!f.:'T I.tmo;zsem I.)IIJl w? IdiYh:.~kll [H:vemed.i. Etn,,·
If'd.,,, r'k yi.k1J. g-Wl M. ltlii ~,h gan I:J til r ha.ret] ruhi),t' vsm". iI::I(• .m plJlJl~k

yUzHl1f

b.wyol."la.I'I.i
I:U'i p~dCll

ii~
1-

ill-; YIfVfU

Hu:,

RAH' 1"1110
l.:111 roeJ

B
'I'd

te6i

Elrnd;;: d.anl .. 1! <.I. Ili!' lWl"lJ~luk b\lbman!iJrm !:)unl.II I C'l,!I_mhUTI~·..>t Mi!I'lrl!'.I. '-i! ZiE.at B'onkllru-I ~ubol!'lerin .. iebdll
<,ihmum'_ .\lLlj5t 12.523. •

mol,!>Bnd.1klnlc •• o:'l1iri·'U,.J. .. r; 11wn 1
I

I

' 1;1'

I,.rr.:l

o

\I'iI:.:~

y.ordll. .·r.1Jll!: 1.:1Im. Ydllakh 6>eDel-; Mlf:'lrliiYI ~,,,,k(, ~1lI:t: oo.!llarm anlBlI'
II __

I<'&: h.lllel. I ~l;k :iiiiIlSl .. __
WI'}

J 1'0. bl J.i!.t.e m~\lt ·,'""ll 1" •• ,,""It IU.....CII ':;'Yd :l "'.", lu lr~t" mulUC1.1 11 14 J..;.~~er... por~d" 0.))'.1 :J ;'ol " lu i,~t~' 001.11'11< VISlJ U '1 1(.11"'111 ~u<!c!l"i ~}'[l

wte.-£liyor, lou.Tao dE ic;den g'A U bir d..lI'2ll 11 haurlaW;oiQrduA.k§am =>8l.11 yc,,-diye dog.:LI IkI b.dln da lQ~ ~Il giYllliWldl::rdJ.1 YOOIILd Bey IJH~ll 1 de bu.bo~ed

I

Ii:!J"•• __ •
~JIl0'7

}Ton gtHiurdloi kiiQU;(:Wf

el.lcllyJe

gibl

jlRl,ru

~hn

~ijZi?

bllijb~
J,.1" .. nt

Miinhal Hem~irelik
Vckilli !I[1I baC.' P<l~H'ntD"om.
bIT 1~ll'H

haZlI" bu1du. Heprll;lf} ;11,11, sU. Ia:r. hen t'mrnH .alm,.~-l;lMelda.run lI'e :tI.bhLS1W!'l aU, 'J da .liaft·kHe getiLi. ~Imdl ondl Vl;f,hdtn 31 •

dl-I
;.

{.ol)a lai.un y~-di!'di. M~.llIa ym'Tu· I1UI, ale-min 0 kad~il dalllll~tJ :li1 omu~ ~ Kadar gelen OsmlUU <lJ1c;lliya\!'ftl ''']'an .. I" da-

yJ ~n de ye detbgi ~tman goT

Cl)z.l~ Osmallm urperdi. Cimkii o mitt bessm \lC tatll y1.i.ze';j
nlldl.
tUlUn

FaM

dI. DsYl btl ubla 1'1'11 glde\'l.!'k '! Gilmesin h J..! biz.de k&;l.]:;;lfI. Stu kulundan tut ta gunde.we Ol1lJ. Oh I m.u l!I.lJla ..~g}m gitlllle? wye lln~UIliill1i:: bir tat'irJa yal"..an • nynr,llil, Meldii Tana y8VB-~a ce-

~ S;lfl;II""'Yillili:I:l

yil"l)lo,

am

,.

milOl~'"

lli:JIDce

1

val;.. vu& Melal{ eLme .'!'U\'I·um lbiQlmnllttn degil kull:llmden tu .• LUt.u.ld ""1. Bu l'iilJlll~ O!J.l'l'JanlJ] k·l!.<tgm ... a..I,;;:I!l~dim~e Mclc ~ 111[1 eHel"'lne: ij.l\nldL Bu mt:!~l.t; I}~)'!'ugl.l di'llle)'eu:k mly'~ Mfo;lil~. De';lI, Meldi lse .i'iwn uakuda O..ma.ru yiulUl !OeJ1 bil uuzarl:.i haku_ Ve duhal Q.oune bakarak ce\' flb vel dl. -h:alblenmil.l daha I;::\'''''el it.!i.!t etti ()o;;mall. Don gUn 5LJnrn M~lda ile 0,,Illll.DJ]1 rut;;lHnlHtifl1f1

I istanbul Belediyesiilinlall Tahmm
Ilk bt.'<1 I;! 1 I

ba·kljl,,·lUI

mllee

l.Jk rnW:ih.1ldir. be mlldm1u~UIJI'

1::IilSyum,abm.

l2~)

t.:mm"t

IIr;o "I ,n 20 11i.l ..d .,16kLimat:iJ k~.lJ.lanllil [I·th ~;rtJk. Imr\lJ.nl J:l}CWX~l5X~:'l MUJl.lfIi. .. :l 2(lJlJ9411 pa7.Dr~i RUnt 'W;:,I'lm<' u~ldile sal.m .. klll"e .l I 1'<. E. JI:{!ml~nu tlr.lfmcJ n 11 dol!' Slrk.I:o.:il1 9. i~ Inl .. bi ; .. mk ...... 1 l"kliluin l,ynl !:un II <;jji.lt1", kiwllol \e,."" .. 'oI."I"I'i[' IlJ koml~qn;1 Ir'lLiral:a::O'~lIn li'lz.tmd f. ~;lrtn3mel"'" ~;,:; <;lIar' d.LIl \ "ribnt~tl.'diI. ('l'l)
.. ;to •

. '"

bela
iii].

Mofthlfl ile Olcla:;11II1.J] .aU hi r ahl'I1K Ie il~r I.j~·urrJ 1o!I,

bir

h iI:I: Un f,ltikmu"o(lu,

BiT sa.at :;u.r n tu.r YlIldaD!;W'lra. ba.h!jt!ll:!r II;UU'; daldIlliI, Y Li7..

I

bait Vedau bit

ba.l:U,4i! kalJl!,;ln II

on.iiiDd dun! \' attan. alla.dl, k.ansl ]Ie ~ cli2..lnll'l mm~1fl jlW' Wm 1l'·d~l·k U k,ll'ullIn onunut' 01].ma.1l J VI:Il[1 ,·IU.I~Ull He bBlmli Jd.eld.i dQmlrJ ~ O~m.:illl ~urdi.i \'t! zabllpt'llll,j.· 111LJVaff;tl. o~nnuuil bhr 1J1gliK .kl 'I"'ar uJ. ~~lesl' (' abh:''''l katbl:t. I!:'ltlh gtill..lY(,orlarduo
l'I'UCl "csh'r ¥~!ilraD Md.J .. lopl IfIT11:u {llmu,>, YU:luyle i!;!nitd ':(Jo h:~lIH.z ,!:ok [~llcl InjI;lr ,.

Nl' (JoldWlI.l:Z.·' Demt'],leo .I.I(:'m llJ~, d.la.maw. F.akat Osman l€vab \11·nDedJ. Cimklll Dtitun dudaJd(l["1 \ltn:yordu Melda locht~h.n "pariah l~l:;mdin il;ok I· yi giJl~Mdig; bu murt.ruib·li.z.!.It:a Il III~e a1ml!ftJ. F'8.l1 a \lJr

§ey SQntl ..r.g... korkuyol'uu. Nibayel 'hili g~b BuI! 1m LI O!Oma n 1Jozd ll. BayH.fl M.('ldH ~i:r.. hi rkac;: gun(> k:u.l:llr g!dl:yormu!j!l!5ul1lJ,~, Eru~l~niz. llugtin Leignd ,..Jmh~
lI'IenID, ~lZl- gOsl..crnwml.·.

:;001::1,011 .3~i.OIJ lU'ur:l'1: i~'ll1 a~ma~::ak L aile' DlI:llh Mu~rl..otu, 1".. kL~hi[' Cl:l" :JWb'L":!i ~\,'In ,,"'n\lndl ... .)'I;"LI~tinnitk ii:.l~re .1lJ00l·le ",)"101 ,_ 11}'9:.l,5.0 81 ,9~ }I: 3!jlLnp::lf:l Hill harrh! ml .I!i~ clo'pcod.ll1l1oro tan,irl. m.-klo:p m .. IZun.l.u I ,llil1.ac::ak LU'. B II Illu I' b.i.. e~t .u;t.iJ]doo;o, lodlh.ll 1.en , k T;.hm;rt bcddli:ri .1 jU;: tdnlJlst .... Illikdarl,I(,1 yuk::mliln yioLZ.J.lJ. illkr ")'1'1 g';;!fIoI!'"·~,o::5I.1~"J ]:o;8biUy-ctl!:;re Il'" I I".;i Inu.:lvlI,l.J8,J<1'" Ii!rll .. thnlec,-,"'lE < ....)'1'1 ;&'~II' c.k.... ~lIIW:l'~ ~.onlwm,I',~ur. .'i;:Jrlll8JJ10!'1I2rj Zublt · e MI,l,lm"l3ot .. Mli-I A. 'I(ldlll.i prl..lOJI'I Ilfl;r "I, lIL'lI 13/ r/!Hl ~,ftJlJ'i1 "'net.. $lnt"" durliJ~!J kal~ndl!! p-!Jnll .. bi]Jl. lhale 1:1/1/91J PaaJ'k-';1 gtioii :!IElal 1<1 ii t~ I If I'llh·k.,;o:"ie mllraCSlll t et~lcHtlirleT. dill,n'll I:JH:UlTI~ndc y,Ij>lliJcakt.lr, T .llmlt::rin l!1t. 1!1i!11lino\ 11I)i!.l!.b:; '" .ira I il 111 tU t 1~lrnc l11urturlu",i.J ... . I - Rn .'" llk m klc'p ti'I" .UILU .., duguruo dil.ll' .."crl ddn:Jr ~ broaz ",t .• 11-. l'I'I ...ktup!arl \ t: (SI1 dl!pOSlIl liI I'ml"llh ~O;Jn 940 .l"IlJJlIl l.Iit li(:al"H (ld:iS1 ·.·e2132'i J;i UlN g ,,~ullllul~d n a ..k('rlil<h'T'ni ~ eopm1' 01 nliIr, 51kal.. nl(·, ih:J.l.. ~unu /"ua~:H'" ~l'I~ll~ doirnl t:n ;t.mendlt bulUnDlill.ap. a - 1331 ... 1;1311: dilt'U:mlut.lfI.~ " 1<'IIe-rljk.lsim I ~JlIJ1; ,.ilP~ on4 1:!1 '2 c,hml;lf. ..'11

I

ALt MUHiDDiN IHACI BEK.iR
Merkozi ~ Bahcekapl, Karakiiy Ked.kay
... l

Df.'Ir - t

Drmury('.lIu.n

.....

~H1FJp

hart1 '9 mwu I

eitm

~11i.dtirlltgttndcl'l:
I ~lmbl 1 - EcLirn .. \' r~I."kl,II L II .Ln...'!.U.d .. lIiH~I.I:;l! .;ol•• n-It )l~ 0''' J; h:""tkl .. 1I1:m 7 ve 1'1 Nu III ollli 1"'[lL~rlll1l;r;n h~roeJ.cd SCII.ltlot'ri.ndt! !.i/1I9U t.:l.Jhlncio:'n h;,;:;linrl:lk U.H _11',,,.,1-.1 d"'I~·h-lis:llk.I"f J'<I".I.ImII~JI. D:-uh~ r,lL.h. m..:!]('".,.1 .oillimak. l~m ISl. YOrol.II.1 nUI'SL"'E'I'1 tdJlm~1 .:JoYill haJk ,1;\0.

lnri!!'n1 bn k1r

z.a _nykill_

~

.....-

J\:nl'lLlJ\1 IilfiJIJ t:ll! ha.IJmdprJ, bu I>f-,zJ~!"lIDfl( b:llr "i-IJ). anla~a. r Q1·jflll:u. d('~1 Il1<illguDli. ... T.llJt'jl.·a ....!..Ir trW!.

I IbJ Fn-;;.h
ri
~ mr,:n

A bhLO]' Dedi. ~Imdl MeIdii e'I:1 \'('I'nllyorUU Ci1nkii £I d'iJ. glinu bir his'C kap,'ml\jll, :8\1 jJ nH-anllg. arllalil

'!f'slem:l"'l:fl

lki gii:G

~ l·di "til;: J'i'lf'llrll, !<fll1l·~1 J;-I bu fill If})' IJ d J.tall\b .. hk bir

~uboleri: 8eyoglu. MISlr (Elk~hhI"8)

l;iIUi ist.JI·"·:Yflllcia Alhtm....

MEYVALI' NUGA KI'LOSU 130
.a ~
A.

r

II:Illl[lut l. l;]ntilild'lTI h&rek

(H) l

CT'JlJ W~3t'i t;:di)'nnl.u.
'·;J!nmlk"'I:.r.Q~lll

SOlak

S~l11bi

GiI'm!i!! .d.hn . y ..r·

I~,dr

~o§fu -

NC'!orl,)'.l

Aflj.d1lrii· Mnld

~dl"

I' ~'Hl~

gbh.iH·

l;,:.DUen nlDl"lljh~l·lli.:n n.!'1.! tesiri kll!;'~adl'U'" d ... ha .

Ku~,hj_h-ftl(:Jk
Ark

l

~111;

~~~I~I~~~~\!:~llJ~~I]1CiY~..•..
d4

za.il

~hlJlClya

-

Id1~

Alfl.;r-d

Ih.l.llg-Jn
Y4'141(1J1

kJmdir:

U.'~I11( ii glin hll. 'bJlmcdiki hal-I I'uk lyill\.!\'i.orini. gONngii bu .!!!!!!!I __ I:'de:rl"k

B·r r. aIg·• .·,ICID.·ID ... ....
~ .I!!I!!!!!II!!

Bn",hfl1U

"Y
'bll'

h seya'a
I

v .. C .. m ...lc:ddln

SIiIr;J!rll;11,I mAtbllil311

++

F...-I1r Jlp K.lraa!O,\ "01[·11 Klrklareline Iflr.;j

R.S!l 'Edinilt! 1'{ "''''''i!'''l'IA.n harelll!'l. 17018: KIl·kl.Jl .. llllden hll!l~c 1'''!> \':'r~

Istanbul,;,

15 ....Ilil IUI!:1 ::. 11'1(1 , if'iO

t· I

• blJlli nl k

126

arhlml<lT:1 v;elf)

, 1I ,if IfIla 0011 1 I'JI IjUI rht,;an Qtka C.hlll s.un rd ki m.:l"giJ;tI.~J< 11t'nllll y. dl k~J'ldlIn': lll_(' ; IIlat.lyor: - Alh'r tnl 1m' MfGI!.! s'·\'" , e\',l;:111 ... T· U IIIU,-lhoO) lI'itl • gi'Li uk", 11 JUlI'dlo: 1m tie-dIm, o,'ni goTam l:JuIoJl,lrl ')I'rlllliin u~ '1 in· 1 k:JO~JlIII kaylx . ~, iiilerd ...11 lill'ljb ffilsaliJ 4" , den I.myLi ' IJlr t,'i.ll'IJJtU IT ...Imen· ~ ayJ'J lila ~!i.aJl t;Qlll'~l Io;"mhmi pek l od ill CI ,j'(.11l1 (.i.i.I'i.l..lt.i.i.n un hott;~arlb "1:' kJCm;~,,*,!,;: bulll'Ja:;a g-e1digl lara.la b;I';lrm (j""l/'lrrhm, larum, kat&n gordoun lUcrD.ul v.ak'a Nl'lU~Ilr kel'Jw-ml13 bi.'llli lutub UrtlT\ii i-:!:di.h.lhnd~n "k 'l1t)mll ::Im f'" gulW <en ,ki:iyliil"liJll Wpmeyi d),&g ... kakkllm 1 klLh.ib",!'-irll - A b! l'1lO;' bl.l! 4lc: bll ~ Du 1 kt:lldl gibl pek 1,'111-;, Ibli ,.~ irlSU- I luyeUi. .,JdD 74i\lI'!~1 orllda k~ldtuilJ~lI::': Slm~£JdUfl::l aralbm:;l.

kuh.ibe· F'n:d~rih 1;,111"1-

ten ban lUzLlmu :yvk. lfay, anatl beni ye.).'i'b de n.!!' lezzf't , iilcak? Ak:;,nm ohi.l.iI. Hl;l\'a ZJjlfild,." ka· rnrdl. RllluUllr Berna)'1 k5.mil~n llfl.IJa.dL Arttll: ka.ru n.lJ kta. Y[ll ~,jjruyecek .dim. Binat"JI:'Ill,."ylb"ii·
"1.''11 h ~iy!!'

g..~ .
!>Ik

F~ik8~ ,,&-. J;;~ij'.i.i gormiyeCt'k .-eo..'ed~ ka.ru.WJ.k ulJugwuian
~1Dl1

lH.roan b.~i)'o[):rdu, Albna 8JtmmL't ololugum Hgaem. dalIan art:!k bwri mu.lmfua. eder.n.iYllI"(hl. Ow r.nlyij..k bi:r ~am$ 1..~; -i)b lil:I ~Uim ..

.1

de-

I:Ilk

damlar 3 yiik olmll~ y,.'l"dUill_ Alfld"1"I1m Hakla.mak
l1;!!' \'1 lmi:'j

da IslPmliUz,e}-e ba.·
kl!t: Ifl'il.

MI}''' gozlel"lDli dildyol'. So.utlero.!e b1l ImIde kahyu nl 11m. Bazan d:l sathlJidi'l hull olan

~I"""

noll-

I

olull~u

C'~bimde

lJ.i.

ya lLi:;j:IJIl'I IB~I L'I..Ie oisa, biT

:)imd~ 11~Ol!lnl. p.u'a· olmsdJ;;mdan - t;iI.Il'Il-i:ii
It/kma.

viriyur-,

hafiI bj.· IJlIl'dl !lazar! dikkatim.i lI:~lbedlyuI'. h men b~lDll o;,e,

rl~ bir vrdI.zifevarw. Te~lirlerimi tee:dnl ve tez),idilo-d"'11 bu (1"hiT ile !'lim ndiHel kopri.isuml ell' dabu gijrm.em.ek IU" iddeUe ;'Irkr-!.!'JlIl j]i:indtiIil. Sol tiU'aC·
Lakl UfU' eQddedof'u ~ayet 5l1r':lUl adli!'ta kQ~a;r, :afhmlllrl:i :voL aJnHI'l:iu!jlRdlm_

dikatw

baluyonhun,

ekl'llek bulabdir~im - kloolan kO:"r·lilili'i.l1 7~~\;A..-=-;ine vcnnek i6lt'dim:liabui t'lmeJI, Aneta lilll;lnJ flzarladJ Iflill J'"~ Allin. yalmz benil!D j~in (h:gH h~rl~es II,IIL JUiJJ1larl ~Ik oldllb'1.ln u t5i,y ledi .

kiD'"lJbiLir- ne ii.nml ecliyordUlrl" Sir d",h, HY~Lga kalkt.L1!Il, Dehrln t:il ht:nal'm.9. Jradar yak]:i.~lIM, akhma gelelll hf:mOl!l'liera etllllek iie-M;!r iclj1ll1.KuJ~g~ma bir !;~:!'l

gu

dum.
V8.l',

geJir

gild old'll ~

D1y.Y'd. gidi_

~'U1'll I < 01

if

1

He- k.. v~a·

gJm lh g_l.:.c' saba.hh

lob

Il_n

d()og-ru
::Ilrl,.1

glbl )'UIl',rukl"-n"rli dogr'U
nmtp.

,,[.

lJ2>l.t.n1'ak kal~ fln

killla{llm, '>aYl:klndl~.Ml 6j-~yl!·mi~U.

gec:ligl
~l;liI].m,

Fl

k,t.I~liaga

yehl;I:t.;,·I;. ti klID11.Jl.],

~lmt:'liLdiJf~ru ljTll"rdaTi A.lfenlin i.n·

illac:lIk l nl'l,

J(1~}']Wo..:. ue!t ~bi lJagll-arak Jrol}tll.gul'llu !;~; n~k ~kam.clAll (l: IwiNb gi.i<.: ha.11e }'et.:l~tillilr. Tutub EajJt. "~'k l~in dc e yce m!hnn:t ~lrtileJ. 0 zw:.nana kadar da " r w ydm...n by~1.D:J,L1JjtUi

Blraoz dag'hmla ~.JrlaLda dolal}- K~ndi k"''Dwm : - Ev·t dO~Il"IJ.! Haber veri;!~:0\1 c:n:)l .:>I!v~ih ~lI.f'dl(.!jmll md 1 mak, bll ~ill\etlC' leessiiriimii b..~i."31yQl'du m. Bi LUI(~rJi- 81m! On.W1 yw..iJndcl'l degi] m.i i deu p... IjOk 81Mmf!jtlm. l! BiiUio I fifl~tml2'k l:aiiti.hl umidlerim\ L,n"" bQ:;l ftn11f" i'i:Il1 b ~r tH.raffL yii.rihIDnL Y 8.Tl.m idJi 1 tl;mb". hrrtU'Ullla d:J. geLm.iNa.}lolid(.- ... nra tIm Bt..yk fl..'"Ci bir 9lueU ben l sut s.... yine 0 1-tdpril i I.e A1. )pIlL.. J:::Ia MiJr..aI."lIi! Art.Ik il1tillollrnan vn.z£e~mi-'l nebi:r. ooiiDre 1.1I. Boyle feci b ir lmn.:ttr' iiHl m ij renlilJ:boguJCiI1~ MTluil.eUiiY1 bWIl'tl.}.- l.r..r)u·l!lEJ:.lljLmm 'be.ni t.:1~krnilll~1 L'~h, Bi., ~Ll{Dl:l!Z m.D. '! .ikilietini ~illabnafa. azmeim.J§ • Gih:. ylU} l!I!!'JJ!tJJ ?aJl teden.H:di.m, tIlrlioi 0 geceyi UDtlta.1'lIIyonlLlm tiro, Zanncderim ~i, bl.l ,d~kik.alJUJ.cdlwn, H 1oI~ utley· getiriJd4,"'imin ii~Un· llclll'lfli bir ken:u:mu. "OOlpm1 -ki ~H t.1Inin ramll:-\. l..:oy· Ichl.o i1ril:Jaren t~~ ua1m..t!i. 'ii gilnu. kendimde b1T de t" il'i. QiiDktl litk b i .·cl:tim. HamQn )'0111 c:1I~. dum dilij.Uni.liyoJ.", nra. BIr'Q arka.- ideta hi. kalmaDllI}b.. DUtgQ kamr nrd.im ;u fakir a· Q:"""lDU ~III. m.i1~ine al:.m IJimdi ifa edilel;:ek. ben,oo mu.kad

a ku.Q]~r' nr· bana

-

Allaha

mmalladIk!.
SOnl d ru!;laT'l 'Uk-hDl.

IDI,!~hk1r.i"n

- - Dnn soy]c! Haber ve~'! l)'on.1u, Alferdin ses"i... lki ~I I lim ilc IbmJtm.I t.a1.yitk ",ui}·l'1rdun1.

bJ1", go'l"wl!'o['f:'kt'i. HIlVII oldutk~!I. BltnD, gillf biB.:z I bulllLlu idi Kuyliinki!lll ~vindel1 (igi{- jj,...e-ri !Oikm.~ VI:' bir kH..;- d' atte om nhu,-. llIg-ursuz l'If''hril1 kenanntill vakil l:'i'~il·D. ·~t;Hi.
clbe'L
J'1l BUDlIl'l

nihayet . em k6ye-, ya bir ~hre

Nc wma gl~ti~imi bilmi),{.ITHf!.llmki uniiJl]nI~ bir yo!

cUdiimd..: birn2. Yflrglwluk hi~di~'ordurn. Djnll;tnmek iliin miln~ib bll- LIlabaJ amrken onh_m;: bir 01 rnan ~lkll. Ormaflll1 .\ III uZf:!l'me y:dqn bulu'I8l1 yet inde- bil' p.ga('lno .'lIIJna. otul.'dum, A.rka!JlI u,gacln kij'kiil'l~ ,d~J'1'tlbm. }"i.n~ cluE;!iinme-g-e ~hil..iim. Rep J\J • fern! Alfern ~imdi 'b'I'-/l,dJ.~ o]..ay dL Ill' gi.lz ... lr,t''i'lUIiUf' t-glcm:irdik. ~

!,laI'J)l)'Crrdllr1!). Ya..bud blr ya.g-m l·u.kpl'3. bataras. yere kApan.lYOI lUffl Or: mluU i..I111l~ lid -11en k ~~,-I nn
ag.:.,I:H
~ l:l.t;j mda., nwl.lz (-den ~ml}t'.; ya..LD.nDll1 ianesi Be ba.DD unij .. nUl gCiruyo.rdu.m. Fo..I!:at bu mu· \'likkat nya d.e:rhaJ .... olu~..o["~l du. Ben yinii' ZllImel jf'~ri"'lrl.ll~

bir

Ii.!

kahy.:,rdum,
Na,ll;ar l!llo.nrnlOl:ga
rnzI

de k81;tc.ng,11Il (Ilwml{kak lili. 8J[iHI'lI t1ayama.,; ulllut:Um i ·VaT. HOI:;( ElII.llllU! z.aran yo~, ],UiriOl~ fide m ),0"j:ndOll oyntlion.hl. 1.ll["I.I$I.,l.uil&rda t lo'atm:;!'ktal1 ni' ()-o Hemel'l yruimden rlrlJl.dlm, bi.i l'lJr. Eat n W-yte yerlcr~ bl.iJyu" :milJoi iclim. Sir hI:rmz:m, bir :reJr- tim \'li<'I..ICllim !Ill i'!ftl.I'1}lim.l4' id.i.

u;:in ~Imdi uqam oJm3ga yiiz t Ulrlllll§'tll_ Mt'lo'dancla c 1:Iin nt! ~ijy w ne bi:rkorH1 kultibesi

Dw,i.lm.em ~k iW~ml~ ldi. Vii· cutlUmd"" 'bir gc\':;:eklik b1 s.ooiYOI"l1um, g-o.zle-rimi kap:irlun uyuya kaillllfllm. Ka(,; 5Ut uyudug11ml l)'le" bi· lemiyl1l i ~m q.1L' ~id.uetlj bir gurtiltii ill:e.iJ] gOzlt'rimi H. 'JnitlnJ~ oIFl.li.yrllm aabahll. kadal' b hal-

oldum

Srr lfirnfa ._okilln"rdim. YltgJ!Ul" run arkli81 keslb is geccyt", kararu..ga balm:r ~ylb yola ~lk (ilk'
iclOn. glltik;;:: .. •

j

etWfI lrlllCtUll1JIUJI .ugr1!mak teh· likesi d olJlJ8. ile" H~J ilzenmb d0.KI bir ku~ Jrnru~ gIJ m.i? Za.·

u

o J.l:ad:-If';ddetli bll' yQgmUi In : bir l raIt.an !jlID,!jck alnY'Ul t ~k .JRi,diiyor. 'EI' '\labour dah.-.

yaGmUl" tu.' iIU1I) r. ;ude-lini drl:lny' .• till. yaVR-" y-l1.\'.~ biil:.oo :kemi ·J",nm. ~m:l.. mEl.ga 'll'iicudum tiLreJJl,,~e b~hllk Iillle-M.L ~ft. guturdi.ju'j. N eJf'f.iIim ill" $mm~l:\. (It ]1~lyClroum. Hir' nTltIlk yngnllll' bilifledi, ~baha ka.da:r bumu..llo l!'.huunadanS'l en vtikll1 bi k&ye kadar yUriJmf"~ri ~6cim(' aI· dlrdrnl, )'ol'lJ Ullll IIa.mJ.!;iLun. Ha.lbuki
Arklk'll

,.jj'\

ldare Veri

5 A LI

]
GONtOIK,SIYASJ HALK GAZETESI

oanHl.n.iy~

----

Q.8'llRtaDbul

r'e~graf: U.Nl SA3AH 1stul:tuII

3 Un,cUYII ..No. 966

T~EFON:

~9i

Balkanlarda y'eni tahrikler

--,

Doktor
sy

_ ..' ..... -----

------------

ifn't.. De t !bel' mllinld ri ~ elden Ib~_ -

l3km bfWi ra-yo \7vur em tcdirl, •• Hi.ddD eeBubu ~Id "VnJ ),11,.yll'maJllfl.!fliUn ~ riJ.Ml: bB:.'!In...qn-c:ktc:sJ

etim
r~


4";

fi

.y dam dahlli

E. --.....-------------------------~----d
-r
j

••

,Her yerde' 5, kuru,

ha

oe harici izahatta bul ndu
I~ a~vekili DutKU -d , n: --1IIIIii I In '

I

ken.blr WrUi

va.zg~mi.,_",YIhI'.

r

Yo:z.:w: UWieyin camd 1'41.:£l"N
D{'!,.'l~t1eri IngiLizlen BalltaalJan 'tabrik etmek 'l'fI' biT half' ~ stirUklen:um i~D entrika yu.pmakla Ithaiill €derler \fe ](enttiJe:rl aulh t.e.rnft.a.l"l goriml!J¢ ~ lijlrLa:r• BalJcanJard.o Mib'll'1i! Ii" t&i:lflDchm ba:zl tcrt:ibler 118pl]makte nLdugunll ~ir gu:zeteleN akseden havadisle:ri de hep Ingilizlerin zibinlcri kanFIllrb.rma.k tctn ~yd,urdu.ldanw sijy- ihw riel". Fakat

UDD,nyada gorulen siyas,i ve askeri faaliyetin inki~af .. lanm hukumBtiniz Azanli la akk zla takib ed' Jor. ilUfak'larlmlza taaamen sadllk V8 merbut siyasetimizdek~suurlu istikrar iyi neticeter ahnmasun inta~ elmi"tir
Ba§<vekil

~w

daha cok mahsul bek .. liyor, un fabrikal,sn
devlet kontro]u

her

YlJldan

BaUranlara

dair Byl hn vadislere 'tes8.dUf' etm~e b:wJad1II ki lrunla.rm ID~er tarafuldan ~ 0]mas) imkiinslZdu. lh:seJi Cmmalc d1ta!1ia"da, m,'~..a.1" edea ve Berhnden ~k.ilmi!j bulunan bir l.e1gran 1ngi.!liz.1enn ya.WJ,nnlJ,1 oldukJan iWti,pek gilliiD( elur ~criK. L te bu te graf resmi btr nj • am if desine atleu Ba.lkaJ'ila.r
I:BJ

haklunda yor-:

~

.malfu:naU

'fm-

in iiiz Yu nl a n IIIIa r Roosevelt bekle Avlonya1ya nen miih.~mh~t.. kuvvetleri kunu soyledl Tob- ·r - ..'a ogr, Reislcumhu!!' ingiltarsyo He I-.yorl r yardlmmilhim taloMa .... -~In kongre.. don
.v
I· .

.

albna
Ankara, S fa,a" B. M. MecJj~mill'i bugtinku. roplautisinda mec.lis il,;Wn.a.m11ll 10 rna t giinil nt, I:.a.I.i.ki:ne aid ta..kriri n knbUll edili,ini 1i\i.i1.eakib Bqvekil Dll'klo Refl - S yd~ ilr1j.iii 'v g.eJenok ~ki nll1kv. BOyleIIli.§tir : , 'A,;Q.z lU'ktJ.d~
8.fWl..


t~
iIledklkler'

O!

o

d1g~ m:Il'Itn.k<!.l~n~d;l yapaf.:aksIm.2:. Bi:;o,e,

l I

giJz.e1 jntl~la[' getrrm:~.c ..dile(~QBn Iba!{fa .t lion ,t Ie)

a

Brenner m iiliI.k a bnd'an BOnn l1ih!."er DcvicU.mnin .siyaKi fal.1iyetinic
Ii llnl'U l'.aibaBI btlrtinIerdE:l lla..lkanlll.r i.iurit'ld~ Wki!jaf E!IIl~e.lrtL[, Berlin ~iyalaY h- kumetle

'110 t arar d a _1

L

rebelere ha'l.ulanlyor
j)

Ka

t'"

] mu

ha

do

hulundu
-(1-

l

111 mu.hrll

" B'lIlgar ve

YUg'C·-

Ali'nay'ud~ukta

Ikarlar

W~gton, tI ~.!!.,Il") -1{ti:;;.cu.mhur E. Roosevelt kongr!2:nin TI inci dl2:vresIne hitab eden me

italyan esirlerinin sayts 65 I ine clkb
6arnizon

tki ayhk bir
milj

tal.iJIJ! ~anu- '\'4;:1-1 bwunuyoI"5l.1l'11.!z, '1ntil:ifJ'c

are Meclisi Valinin hitabesile ..n ilk. ictimanu yapt]

T( lerini.zil.c-,

.meml u.;e-,

I ile l.lib\'(9" Dev-

!'I nda Jaal temaslar ua geJdJgim l!I),wl'orlar. Yunan • 1tnJyar.l harbi Berliain flli.rim.e: yalwz basina bir vak'a-

eridigindenVunanh.. Earm harekl1~

ko'ayl,a~t,

eajlm ckum~. Eski reisi ci1ll1hur WilGO.e.IlD. 1911 de $Oyl,.. digi ve Am rika.1!Il11 barb Win ett:i,gmi biidiren nutkundan beri
en hararetle bekleneD. bill nutuk miinS!.-~be.tilc hlJitUn WOn tJ,lfiCfloo hm~ d!ol:ml.lfil,ll"'. Reisictim.h12r ~Ili!' ~an
.B6ylem.Iijtir: (lMmUi sayf.o. 508ti 4 to)

zatila

bOtUn tochiIBS.im allndl mUlo,addil general .. 'er us.r dii~'U
-0-

Zahire

dan ibaretttr. Yun.al'l ihUliiliru

Mi.hver' Eiyaseb. tahdid eylemL':iharbin cenubu

clUii,

Atima, B (a.&.) _

dilo ~ askmi hllr8 _ (SlUm sa~:fa 5 iii 3 tel

'Y111UI,l1 ~

I

tiro

f,lark'i A vru

Ylly'llmastmn oniine g I"mege muvaifak 01mtl!~ttlr. "VEl.:iyeti hennz kat'iyette t.aJ;rih edihniyen; Tiirkiye b'le ihi.ilir'1lll disrnda kalmaktatli '. Ve ihlilflla kanfjDHl~
I1l:<llllI

Bu sayede

~==~

-======:----------------

ilarm
A I"" m a.r ay sonunda yapllacak, ar biitiin tedbirler tamamlandl
1•. _
ijCaclml.Z-

pe.11;

nb eti vlrnal.hgl an.tw,ll:ma k-

tadIr. Ba,~t.an. ba!}3 y~n.i tll:r nizam kurmaK ga.yt1'SiC~] g'iitlen Yihver :si:'!'ul faaJiyelilli ya.1w,;;: teJlubu ~ ..ki A.,trupayOl baaretrniyec~kti:r. M(}h~tofUn BIIT1ini z.i)l"a~ i $ovy, tr r Birtiglyle Iftm ;Ism ti. ciI eY8.II"I ~tmekte old 1.1gunu, g(j t(nniJ;;tlr. RUB _ Almall'l

• VAZiYETi

, ~-- H'A IR·.B· ,--l1li,".
1

Ka.h:i.N, t) (a.a.] JngiJbl Imlmn] lIarargll.h uu n IbeblitJ,; Lib)'adll. blr Lliraftlll.n Berdlya ha b s:aharrollllf1 teml~~me i'LmeJlygtl dC'I,'1Lm ~'el"ll:l;!ll bir ton.ftan da crdumuzua i I~f'i kltaab TQbrnk 'I1U:l'l'takl]lSma. yok( 01)11 !\.II.. 'I'll. 5 u j de)

kararna .. m si bazi ·13.yellerimizin lamamlna tB~mi edildi
Al1Ikara,

leI ltoyQwrI.k.sa.llihtyetimtn My n, Arnu.."y ,Ankara, Bnrdur, '1,;0hiruy rum, De~Ij. Diyarbakrr, &ki hir, rta,Kaysen, Ka ;em}', Ki.iialiIY8, Mardin, NIi~ de'. SivIlS, Urfa. Heyeti
l'lldl.
V~

6 'r.HlIIeY9i I bMCli wlllulblhnoe

Za-

ecJ13min ilk toplanru.r .meclisi iII.k
~ V0

'nC!a.ret

I B,ardiadan sionra,
Ubyad21 Ina,nlzlsr'lII ileri harsh-a,tl
dWF'n'llYilcak
\I I

lAyE!tlli'!'nlliil'l tlLl1l1l0nOll

Yo~;ad vi-

t,,:~m

heyetiw ~b.

dun yap :riy.flset diVII.IlL ile idn.re
j-:tJmllll:U

Odas!

yeni

ida

Hehlll Lutb Kudar bUZJl" buiunmlLi v~ WpIWlUl'1 ~'.5a bir hjta,U!lo]J1[( myra .~ I!l.U 3 i.e.)

ToplWlt](w.

Volj "eo B~ledi~

Vekile<l::f:

"1U"IU']a~tn,.

J

SAIBAHITAN SABAHA

w..:~afl

'm IDIii.!-,.b~i.tll'lllll Lol'ld llln

yeniden E!lIya dW;urf-C~ktlr_la lf~l .~~"- - ._u.lfLI,

milst:i.ki:J@ I ilmldJenni Vilayet sd~r. _ Del"'lik Oliidur·
'-_"
'11,11,1

ILise VB orl,a oku I mUdUlrlar,i bir I'opII anti
b11Z11

r-

yan g';Ue~lnl:n

nal·a· Iff;! bu a:yln SOli
llnn teei:9ilbe!e.
e ald SOil h[]l-

9'j[kkullnda

~~,an
MIQlr

In-

tliiainden BOIlflI, ]talyan B:umln dilnyaya yayrugu Iloeri de dil'lleyiniz: IT' _....~ C I id • J'UO aI
(Unll!

v.,..... Ir!n
;]l~..

!'a,dYQ- itaim"!l J] t'I.J;L. !rapt.. !IU :bn,- laC!3.k bllyUk 8.-

Myla

5

Bill"!; 1 d6)

ZllII"LlklarllU taljebrtmizde lWlQ.D paaif
rtllIIID8.

-ilarm

ma.ml:llm!l;!br

A

eHlUUflnda.

~~!E!:!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

bu-

to,prn1cIBrll'l!lal'il Lt81yan'IQ,n 0[1 giIDde 'r:Ikard,. Itnlyai'.da1' 81m B!U"J"'3nitle bir ballkln8. Ugrll'D'U~ l.all"d:l. BUlI"ada 40 bin €!Sir ve bUyilk 'lnllkta.Jr..d mlihimmaL Mrketul r, An 'k kelllID'toprakJflInl'lcla !,}O lnn hUlrlau fill.lj o!.an Ba_r.djya. mllst&b 1l:em

gii,1iz h.an'UZlJ

yapac,aklar

Be,inci kola ve bozguncolara karf.
Asken maka.mlann
'taklbat ,ap,abllmesi fevkalade zam,a'D1arda zaruridir

To'plant.dsl V'''ka~enn suaUerl mevzuu ..
bahslOlluriacak

I

LELER
Amt'l"Ik:im.n JngiILerP.Y.e verJl1 yc b::l.'ila.digt lilIu tayyare. I "rJrl dille laVVfH'-c] d. -r. o;n~ [en fill klan, "safl;. ~ YAZAN:

n

kotel'! K i

hila ~aE!'h b i[I l,'" to..nda;jl :rekete g«Elt.e T~ ll"rcoJr, Eki.plf'
I"W blltttn tt-.... 1-11il3.tlarl I:runa

mMkill1e

~killdlkl.P:o.
a;rd,I!IIIl1, 0,[1

eOOfl"

llalyan

bH.I

,gi111

IHliiar mlllka.vat'l el elti. jng11iz1el' bu o;m ~ glln i-.i rndilil Bardiyfl.).'1 as]n tazyik ,ptm mutler ! flu mevldln muliidR- tu:lWII ta• .Ag.I' lopla-

M' artf Vek [eti; li>ltanbllli 0]tlAJIIj.TJnUa buJUDlln WebeJl'rin Vl1Zi yl"t leri. halt kJl1da Intit.n bUll MI'ltLrlI MUd'u.irm~jjll~ b:J.Zl :illlHl!' I",. !':orlJ'lwjilul'. BUllbr h[J.~klm:in.

iildi.

RIll mill aveme L ~1;J.detij Ili:l.

C'iinJdi

l.anmlflt.lr" Vd Y I fil'ltM k<'l
Ilia RYLn

I

l:slrrnll,d li);ll! Ve ottB. okuJ mil-' dilllil,·n a~1n '14 Urtcti t,ri. ~11 tl bt.anbul klZ li5esiode bi:r topl nh ya.p~nkb ~hr. Bl!J "gPO
ra",h~

(larto.moo.l

vekii.Jelin soroufu ~mal-

]mmlli!:ol J4 lin gfinu blJ hW'l1

II IiIl.eJDhllnt-~

do.ki

Mil

t(

Pro!. Sail~1Murad
UIDILU
nil

I

y:11 lI"alf :.d ~j mm .-Lhinj va mU dclill i lc 111"0 l"~ uraJC8MlJ". V
1_1'ltlAI r1J]

hll,'

,_ •

mlih1m

y3D.IIUZI yan_nkl

1b1I~

SlDds

kat

:vet 301 am:i >C bru~~

P.dot;!('c~ (,SunIL sayf 15 Il 2! Ill!)

_

liJ'Ievlti ,pir.lll!ll.I' da. )I~Ie;stirtImIlii i 011 gUn II llr" • mU, va tM;r1!'tl2 aOT'L gUn evvel! bqiam1&il: ill~ glindOo kale II cl~lmU.qtilr_ Alman eWrleI riD mlkwl Barday , j9n !'W, yBDlann h lhkRLeIl ilrnWe 1i r d~erinl go.skr'Jr. (II ~ S IJij ';I de)

J rm. miWtahkcm ~I

l

ler m~v.;mu ~~hHecljl~'r~k bUldaI'll ,'cl"ih:ck C'!.!'vahlm' kn_"J.J"I~ bnhw hLir, V 1tilh~., Maanl fill ~ill"1rigullLh"rI l~Li br:lerln n1 If e t~p tmridmle-ki \.(' d!\hilindeh i "'ill I )u-lIe ri DI i VO! bun I~rlJ"l DI k am • b:ollcl'i i~illl 1lIlfl:tlll. tcdbirleri
B~Ihll:!1n-"da flah!l nlmmlHl1 i~in lJ,'ffl· • mf VE'~ill",,'tImuJeW"lvrinin ri· ya 'li uJlJ'Hda Immisyonlar t~· kil ohlDW"uhr. Bu komis),ohlat'l ~lR.fUTtllrl gn.yri rn llv"'l'en goleMnde flDi nr~UI'nrh htl' YU!JR "' ($0011 My1lt. ij !iii 2 " )
illkl

!:!'m-m1-l!'jtu r.

I;

1.cdbi'rlf.;1'

L •• ..ml'i !WI 1"Im'h..Aru ,- lil1r..e or-elimbileo Il'i;mll.llli.k l.rti~iTh btl' V{i~ 1II'T,~do 1~I!1It~~ II'IJl'lJl( bir yl'll' ~sttlrU._ •

00

r BI~'~"l!bi

kIlcikotillTilndcn

1

n'koll.l"ad.a fiJvlndido

11

HlI.r'b .;>snruullua

o!clugu

ul.manlan)a

.a

b zgmw1lluk ~U:~IJe mll:LDIHlI b!l;o lUJ1:yj l.unl:!',~l~I""P>ll-i;, 'i Qlll k UTI'" (" uD.g .1..'1 It, ·t 1'01" -I t.:)

,

IWII('

SOIft lamanlarda 170 mUslUman kadm turlsU,an ~lmLl~~ur.

Font borular
fbr a8lrdanb,_.ri Av )P'i 'V Amerikada sulitl hirlerde (nnt borulartu IlOiI d.·tilmcktooll:·, 11>6.1) senesindc 'enmy saravuun bahliesindekl ~III len sular boyle b~ftlhti I - "'k!."ilillr I F'akat ~hirieHI .. f')I"11.. herularla 1:011 i~aL~i !!IiI' 3.fIlnlMIh rl taarnmum c:tmi§ltir. Faks l bireok maddeler gihll font da mnnnla derdile rnaluJdW-. 'Born I

A~!~~I"

a ilell;'! fIn!;':

ya plll1c-.ak

B Ionun

C"

pal!"La:k

(J]Jl'lMl

i'Sln butu
Balnyu

ledbi!'kr

almHH!'iLu·,

yardlltblCll I~ifl k!.!tulile-nnc ta • hukkuk ettlrilen par<i. mLkta.rul.a H:u 017. edenlerin itir::lZllir111 dun Ii muavini Ahmed Ktmgm riy[l~

y me
borulan

a ,Jan

seti aluuda toplanan kayntak~m hUrHl}"(']I;j['i alunu alan r k(lmisyonu tedki etrnl.!}tir. Dahili)'e Vckilimi2.i.n dE>Istan L.asnif OIUM ak bunbI gelerett baIoda ba.m' bu- ,r ltirazla.r ,Iarm l.edkiili i~l[I bir [1jjIf'Miil bnlunacagl tahmi ulunmaitl;u1u. lu.nmu~tu.r, ItirilZlal' hiilr kau Balg bilGltJeri 'i:i~ baYI".am gllilii. bey,di idar~i ls.mfu:u:l'a.u tedkik ~asmdil Beyot1U ltLz:ll.ay mer OLunl,(rak bir karara ba~lan.a k~nd~ snWaCII.ktJ:r.
f!

hende-klereGerl!;l

cltr. ."'nir.
nk:ml(

b.L~°ada

p8.B1arul'l.;;a,["'.H.l. [I u nakleden 00· rulartn it; } u:r.l'n tubercle d 'Jl.I.len kal.m bir 1Mb k;:J.$('nl ' kaplarnr. IlU

.ktlr,

Parti miifetti,i geldi
BIT
b':LIuuDJl !Parti Mwe ~

'"dd u k.-: .11._,__ d MIIiI mu e. en""". ~ A.IJ..l'iara ' I
Re§ d

.

Ji:uyangol'lun 7 dllne. ~ kanun '!;u!kiliV,i

.-,oo

.._____... '

:rwf,imaroglu dlin ~hrim.iz,c gelmi Hr. Parti mUf~ _~arild.a ~:1fti merk.ezi:zJe Istanbut

MilLi Piya.n!;onun d5:rdi.incii tertip Y'!;imcii r-ek:ili.£1i bugiin ogll;!d~n tlllnr<l, ~t 11.3U Eminoni.i Halkevimn konferans salolJJu.nda p.a.rti viL:1yet kOD,gI'esl mpOrulltl yapL]m:a.i1nd.&n salon.sa.al lEi t£'\'di e~ ve bazi temaslar ya]l_~ dan i1iban.T1 bn.l.ka ~.r;lk bulanmrsur, durulaeaktir. --JlO,,!;_"""""" Arzu edatler 'i:ekili~ I!¥t:rhcst surerte taJnb edehilil'ler. h:nilI)iy~ Dz:J.D2ln nWI1!1 Ian DUnkU ihracat Ankara :r1tdYQ;;u ak.§am serviDiin muhl.e1if memleketiet'c 5i:nde D~ektir. 4eS bin liraltk ili.rua t yapJ1m.u;tir. Bll mallar meyallLllda FinHAL"KEVLI£RI liindiy:a ve AlIIULllYllYD. t iiliin , BuJgnristam,l. zeylin. ba.Lk, RLIlkinci lUIlB.tOr reo.im ve fotog. manyaya tiCtik;, ~tan we raf sergisi 8 111941 ~§amba Y'llgoslavya:,'a ~~ fl1lldlK g.onQ(!gtinil Evimi:z sergi yen:nue S,1"Hn:u2jtir. <jllaea1::tlr. Sergi bel" gim Rat --l1-li"-14: d n 20 ye kadar .!;Jlrtlr TIl

J.:ik;iil.tmeldl: kalmayrp, ym ~am.:!nda. [I u, lizler t . k i I 13 m eleI inden dolayi SIIytJll sehne kal~l elek muk ~-"'m".tl g erirler. Tuberkll!Q,.;yom em] n bu ti..dise m.Ullyyen ~ fh lard;'! v e 9uyun mu[],yyen. "i.u:-tI tin gure aearni haJ.{h~i hulur. B ~] 811"111· de bunla.r DtJfilllI.1n i~inl ~atwC''-Lk

Bu. k~r

~J",rtlHlln

i.:;: kun

U-

oidliriirler ~'e btIrUdA..LI prk as miklarda ",kJ g~~bllir. iT l:'dl~ ae w.rWl.ll1n t·\ rrum elnr(~jdlr.

izale edile a.nla~ Iarm. klsa
taiJga 1a.rla

ir:;o.e. g&r 10 n vi boruyin bu hastLlt~!tdU~u J:;YriiliiYiJr.

jlap~ LA arasurrnaI; ntolan.n bill orUdal!) Im1drnb~. beton l~il:le gOmulen boru.h:rU bu d roin go. riilmedifj I. Itn~br. Di~r

SOnrndnll

(_;Im

cernl

Sir yankasici tsvlti'

edildi

gir-i. s~d)~rttir_

Mehmed ismmde bi:r ~m 20 [j:rasJru ~urpan 5a.btkal.J l'fLn-

• "' '"
lI1c!oorciiliik kursulurrl ame kl.srnt her harta C.l,unutes:i giinleri saar H ve ~,lrjamba giiuleri saat 2U de Ha1kevID..in arkasmda 'I'a~"'i[ sok$nda Turail garajmda yaplim:lktadllo lJeralere d4;1'1"am etmls yrtll

keslcilerden YIl-'j&C di..in ahn1M lkinci sulh ~~da
keme ~ \Fe derhal

SultaoWlUl'lO-'
[J!'I t kif

tarafdan ~im to tin pek ]1::1r· lak k:dmabiliT. HiI'll: ~ senedenbe£'i i~ W I,ll r;im(':nto lie srvanan in~ llemir ooruLar kullaml:mak~dn". Ge".n;-l btl bomlfll' im do~Yl 'l:Iir mOOdel !tOrrrB 'bomluyorlar. Bu m~wn ne j;i-U ·tl nallcdild.tiiIl1 yarma ~)'(ITU2.
l'Ilildd~ jcfin iyl:~:.q or l'ap1lb:r11l 2n)"'Ifhlil:mdall .
WI

Ing,i Ilered

idha~

oLunmu§tu.r.

edilacak

a lIa I"

SELIE

IYEDE

3525sa,m kanW]jl~ tasdik 1)lunaa Tii.rkiye - Ingiltere ~i ve t.e31imat anla~alRn mucibinoe atm a.iJ.mJ.cak malzemc i~in togilil lmfdil!in.detl istiCa-de ede<::e.k m.ij i::ler te.sbit edilWill ve Oiim::riik ve: ln1:ru;a:rla r VekliletiJl4en ~izdeki alii.kadmlara b11dir'tlmi.§tir. Su miiesseseiu. ~l:Jankt Siimerbank, I>evlet j:ryo.llarl, Zira.at, Nalm,ve diger .aJitkadar .'eka['ftierdir.

Kuebanlae bahah
sahhyor
Bel ed i)o ~kt.1sad. miidfuHigu kurban ba)'l'aml doLa~'lsi]lh~ :;rebri.m.iz~ getinl~n Inrrb::u:ihk koyunlaI'lD ~ok fail:JI fiyatla saUIHiaibLlki

r,:!b~'".:.":Uk".. I...

d

~i::::c:·
011-

o=S==e=IP=='

'::::Ok'==R==~'\:::;::-I=-=-':

K rban ~ayraml
I

~j§li - Beyoglu
yeni,e
rakih
Imlan

I

mg.m
tesbit

71 Oiim:·iI.i;UDIJJ1 11.91][ b.lrihi!mlt miJs"Mlif sail ~iinli zmticeeo..irl: drMwzu QIUUiulldlLn .OOgl iid .:u-if!i;"

ediler
iki ezell ~i~ j t,.a. -!;W ka~l-

l.e~bit I2:t~tir. kurbanElk koynnlann

DUn §iere.r ,,'bdJlld1t

fi1;"lJjt

mufi-

Beyoglusp(Jl,'la
Dowl kllp9JD

rakabe
yat1ru."1 --

om1syonn
oilman ~

tar.rmda.n

canh hayvan

dug... iW:J nil.. or. l,;ta.n tilll milft.usu
•Ijl
I

'11 . £II sabbnas.I

!
0

-

r

Srvaa .. Erzu urn
ISi"83 _
fiji

tahvil1~
k~IlD

altl

bil'inc.i rornb I .I11HiI"larall ku·

======;;;::======;;;:::=======;;::::::==========~

Z1mdIr, J3u makamlara

tebligat

biitiin ka.yJ,'apLlmJ!;iLl[" ,_Bl_H_Yl"a ... .... 11l~n._am_8.?1_._:_S__8_, ... a

_a_oS_.

piOn bedf'lllrinin vl!d~ 10 ilrinci.,. ---llHl tar111iTlde hlilill e· , d~. Bu kLl Illl bl!delleri hu

BOY'

tal"ilite:n il.ibaren CUmblll'iy~t Merkez ., '~I, !Jji B3.ll.k.asll §ubelerine Odenm~g' b~lanacakbr,

Halka
Uiln ~

boya yuttura

r

y niSaba
5tE;PiE.LIIIC Eo A't UK 3 ~VILIK , AVL!J< TtII.1dra ~.,1Ib1 10100 K,... 2701J I( I'J. no ~ 1oec1 Ii 400. 800 Ii 150. I0Il Iii
1!l41 .i'lLI U'lo' 13506

Milli ..
••
'

L

ADLIYEDE

rikator
sulh c.~~ mZlbkem~d [eli mill }~p:an.i' hmJlJ.

mahkum
iSf:.d
~

b;r faboldu
,ar:a
bir ay !:Lap

b.~.llaro Kl.n"Vel iLi II~ wUsavi [,Ian bu ilri u,lnmm ma'il t;lCl nih yctf kad&r he~ 11:fm1arl1 ge..::ti. OywHln ilk d.i:Y1"('5llI111 on ~inl;;i daki kulnd,~ frikik ten It:&.::Zlldlfl goU gnlib ~ }'eOO ~i gi!'len $i:"lliyi: .6!i'Jvgl por.22 iD.ci clakikl:sdll. mu"kabel" ~e:rek lx- r Abtrligi tern i1:'1 eth. Oyun beril.;;i mfm miis;J.vi OJ kml'lriie g rken i§..\iliIl er !lev bir go' ckardlLal"_ Ve de'Te bu ~irde ;1i$illnin 2 • 1 g Jiblyeli He netieclend.i. htinci <k:vre ba. 1 b~j~az
O\'lJDdn.

renin

bitJi'lCS..ine

ll"

c"l

·ika kala

un

lh:

yal'lkesici olundu

levkif

Plipadop4J[o::l, \'eril . SuJta.rrs:.bJllL'd birim:i til". uimilri il(inn wI.h 'iii. 11 i- di,§i Sw~n(l..bmed
mailkemes.tBldl;!

hi.kiroi

leSs

eddlitl'l

Zeyrck YIlI uo!iutldll. ~rnak n Ita olan Ahm~ :S~ven isminde bir!jabsm 20 li .run.1ll Yallke::>i-I cilik .lNrefjyl ]dlkl an idd:i:l 0luua.n Abdnlliili, Ha.k.ln Vol! Kd Hfuwyio R.cbndaki 1111 sa'blk ~I
arkJtdlUl 0011 Su.ll:mahm.I1;~T ikind. I;jI1Ih eeza.da muha~eme e(lil lD'Ii~le ve m.l~h1Tl !1illl::iit gi;)rulc..

tile mtnfarl,t

temin etinek'

IOU 'lUlo(i1 n d~l:t.yl bir Iahri.KntOr LlluhakeCle' . di ~ &1.11.; 11tt

goru ler~k hakkm::da. .thl!: iimi.. y ~l Imrnn n,.. lru_ Hilllie b Ll tJa Imm..n be.Iki basft gO..uI bit· r. Fnkat - ~1lI;IunlDl ii~ gUlI.'I e\'Vel yine 3.y:!l.i 51.1~la ikicd suItt ~ mu.bakeme
l'dileNk
m[lsl

re bIT li.ru. I.\gtl' cc"'Juc.na. ~Lam etlil.m.i:!} \'C e"""elk:i grin -c\l.lll,a.rl~i giinU- bll arar dizin.e bildirilmiij i . Anale ~UI:lu fabrikator bd muhake.:ne rlilil:"ken fabrikasillrla da hanl han! saIamla.n.n bt.Iyanma.smn Jev m ed il.mektl' ~ )J kcmemn
taniIlja mnbkfuniyet ]"aran i{.frmes.inilo ragmen bu ooys,~hkt.a Clovnrn
!'I]um1u~ lW~d.hllCill. Ye:D.idcll ima.1 I;!dile.n SlI.l'a.mJar alLn a.nJJ.t blIll.hr d:a.. tabli.1e . W«'Ild.iUnl§

:8eyo,glusporlulAr buliln .lllziari1e ~~i kales.ini ~'iIle ~l adJ.· 131'. Ve gi.i~u'rdikr 11. ilirtiialiigtin eemer~i IS inci d k i!ul. 1:1 1':a~dlldarl golle 1d11ar. Bu sa"..
SL!;iJilrri 1u.ti.:tndIrd:i, Hef' lki.

1 Ilklnc!kllfilin

'[I,~kha.k.ljLnmi~ t.e.TkiIkarnrl \'oC· ril~. tJ.;ii de- ti!"kiihaneye gODderi.'tn:r~ rdir_

m&h kUm cdilmi1;j (11 llikkalil ~yaJlw. BlmUD i~i[1 diinliu .-erilo.:n hnpis ~.aBl iIof' birLikte fabrik ;:r..;m'lllI WI n'iU\.'£r.k1U1.ten serl(liM" kanrl" ye-

II

I
I
I

kIm da biitim em~rJ WI fc~ dcrek OYUlllln Il~ti~ irll lehlerln>: QeVirtn -till hi.itiln gayr['tlerin i sarCe lt le~. Fahat h~ok gol fll"'15 l' UltLul isW1\de edt'mij'cII her iki ck.ir fQ!" • vetleri neti('ellln d~Jqrtl~ill~ Uri )!.eli rn,kjbill 2. 2' berubedigi Ih; bitt..
mm"1Lffak ol.ll.mal'lI1ru
Vi! o}"U:n

ta.~

t

Zllhl_

26 8Inn<:JI!I~filll",

Gun 7 "'I 1 VII; 9041 K_m GUnel :! 31 ':i'.'lli. lJ.19

I'

Sabzeci)l~ ya allya Fikpi _yak,af.an.arak

00'"
VA1II.

IklMl

levkif edildi
BundaD '1m ~ gUn evvel Ye~birde -~ Yera.sim.03U bir Imvga n tioosinde bl",alr1a ) tlr.:lI aYlP' kIl~ lSeYY;]I l53.l!el F'i.kroet ~V'I?Clki sUn) bJal'lm1.,§ 'I'e dim lbi:rin.ei sL1lh ~ya ,'erile • r k muhaketncst yapilinl.'jhr. Ftkrel bll lluru:o;ma l:On te:vkil ala.mk. kiilta DC· ye gij:ndtTilinl!jtir.

8,2.11
AI<Nm

11.47 15 ..!ol

ED .. I
Vbill

12.00 n~ll

1.3&1
UAJ

n.14

~I'IIIUIi:

6.40

ELi "" V"i:I~l

IDiKKAT

rtlnd!",tir. Tutulan p giire: Pendiktc. sala.m fabl"'ihsl ahibi Dimill·j l":lp:ldopul05 pb~ sa· 1::Lm.larm etine boy&. 1mruitD'm kt:a v btl S1U"eUe 1;IS1a.mJn.rtfi II"'-~~bni p el giizeI \."'~biirinci C"in H1L)'iilili m:d ~bi rjislPr. m.ekte imi~. AI!.!1 W:Jc bir ~ 1m. suret.· Ie boyc. kQ)rrL.r.I.khalb. aliyi'll~Ii WLl"LlIl diJ'~ A.tu~ . ve tabli ~'i1k1.;!!'k riYllt aIm&kta old.\lgu te.sbit I'dilerek .,~ .trill '11'0Iile ment l nunnl eunE'\< ~ . ['11 J;:fuiilTtliJ~ \'1l' adli)'ey'e ~~.

... bo)~ e
kemey mUke~

giiFLiliin~ tdlnr vcri:~.

mah bLi

Mehmedcik
I\urban

kupasl

Dimitri

Pap:l.dopol

I!J

5Uc;U VI:! [llbrikaslll'l!;l

mkltt~l ooyab sa.1DJl'lyaprnasa d.iiDkii duru~ada dikknte ahnarak boyaCl n I:i . alorUn ltii~ !l.}' hap:sIDe, bir 1- a.g.r pam ~<:l Odemesin~ Yc fabri .~ Inin d.a bk By mi~.ld{!'l1e
.muVIlkkawlt sedd'
e&irlli;;

\..

-

B' . m tlu mmart zarflf]tlH cia 'til "'I"neak yeni bir ~G"y buJacak mi, lmJa mJY, c~1r m11 ..

k.anr \""c~r.

mizden cvv ~I bayrnnldfL _·~.HhlraJa iki ~ )'BI'mak \i~:re AuIrn.ralllaf.ki n'1I,n.a.blk knlDl as] \'e" ~ktu.~lllal·~n d& tr.u.l O:,>'I;,mCU· larWill sakaL buJunrnaEl itibaMiJ' bu mm;:lara i!~1.Jl'ak ~em{:m~si turnw,l'lI.nrn teal'ihu:runu bir :1"."rurct t.aline kaym"LUrtur. En lemrj~ar il 'riClc mUnIlHoill bit" Z3. 11Ifl.n.da yaPltllCakt:lr.

bayrnmmib .!Jo'1lPIIma.· !;llIll tek.lii tligrmlz I hm.et~k kupa:u klJIUplerimiz Uld8.P aF ka lie kllf'§llamnl"'ll. Fakal Gal LraVln tekhfL-

Y4ZAr.I~iNGjLi,z aUy,UK E~;S. SiR tiEVilllilENIDERSOM

BO$A 61

N GAYR ,-TLER
')
.

1svi~rellli.n dClllzc saW) verm iyOf'l bir memlil'kcl. oklruiunu he~mlasln I .. -86•'Fcv1,alwrle 24lman1ardia ve- pimiz biliriz. tsvi~redeD b~\yi.lk nehJ:rler de g-elimezki bu nelllirtngiliz seliri bana bi.l' teblifhs.rb esnaaindn ammeBUlldan daha !:iiiyiilc. uir I!~ nler yoliyle denla tLcar-e'l'l. yapl1aLclel,l1iim olamllz Alman • SOOI'-· de bulW'ldu. Bunda ,;la-tIamerj, nin tctii; V~IH"!y.eeamru mufildr' ve ml.lUlJealllnna. gOl'e yet ::J.fL1B.jDlLJ..srn.n m:llhiye&i .1)'" cib olarak Wl-'a hal1nn rna- bilsin, Btl ikibarlll. t",·i.r;:reilJI'l ~i· bily1ik bir oocmmjl'eti bni.;. ohm' 5l1.1'~tle ta8)"yiin ederse etsm, lelb gibi, PO!'ltu. "'llPllru gib:iJ, deDim nnktalar a Britonya jjku~ neviyatim kJ,rflc~k veyLJ. dU~rr"!l.fI bu : lll.ima Biiyilk Bribrny mil llI2Ilel·de doluall ticorral gemiJed kLll'1LSmd.a miUetin muf.;u\'cmc-ti· meli nlUnma diklratl eelloediyol', Leh.i8tana Ila~l v,edbesin.i tag. .Mektubunuza atidl!ki t ~Il nl aaaltaeuk !i\t!kille n:nL;t:', m.il· yQ~tUl" V' Okyanlls!ll.l'ua .13 v ic:yir ed.emez. Majestcnin hilltU·1 re barLLlIrolSmll. hi~ rast :;elin. Il:ev~li) vel'lY:l~ isterirn ; m()ti bunu aleneu mi.iket"re.l" ""~ baiagak v ya husu.sI makaadln1 - Almanya hor: bir zaman w;;lk 5UI-cttc lJ.ey~ etmi'ilti. Ma.· rm:.2. Dah a dogruslJ. ~imdiye kafa. miistl.:"lilld hnvadle veya hauer-: je.!i'tcnin hiLk llmeti bu UtEl.h hilt • mgHLerf: :iIe lJir WUmnRLJ.. !;:lJ:tar~h,rraet ,g.e1mnle.zdL. mD-k intemem:i~II' ve hi~ 'bit :to.-. Lea- yo.)"nll. wya n,;tktedenl'er."" dilnil ~'ctLnC r;rlirm.c:g-e a:;&metYul1:al:"lLiuki ~il.mlclcrin rt\~!s'l'i~renin bilyuk gi:m~rim1e saman fl1g'i1i~ m.cnfaadel'rne !'lIlt! bulunmuktadar, 131 izah ,'C ieuir kabul ctmiyecek ~l2'fer yapall Ubkl bizim :.?irkc-h M:.!j 'sb.:-nill bi1ktm\eti 1914 ~e lian~luall'll~tJr. B ilak is. lng-Utevaziyetini dab.a B'iilk surf-He bll- renin dostlugunu kazanmllk 1ISin derecede Wir.Lkve vazah at' 'Ire bu Hayrlyenia ve lDc1'l.J.:yollarl ida~nelerte -m.aatie-eStiUf beybude !hrl;j('ydi bi.iyilk [elakctt~m idlproje kanuniyet kesbedlnce 002:reeirun v PUtlllrltli :wclmT, kllnab kabll olacatJ hl{jia. ()lWl.nm~- rcre. nirtulrr.lIJ:1llr, Bu maksatllm !;iLlk ,gemil rden maada blllgiin attl. Bu iddiada bit" kll'tneL nlli - AlmanJ!1l AvrJ.lpumn g,L"IilU, bir guncularm II'l.lb·ld.l J ger~eklell !;::tk d roll· de Isvicre bandiras: kiammd« keJllw rucnfl1l1tJcrWi C:1nllyac<I ktir. tunsa Ii bllJunmasa da, 11 l;I.je6. 8anki fuiihilU bir !;II Ievdi "'- alunda :sef °rl zr ynpiln. tamam tnhdid etmc}'i ihliya.ril· kabul teniu h"kumcll ~i.mdi fee , bir etrui!jtir, Ynk:.in, mi.1li ve si~'asi suiteichhlim hu£;ule g-elm.em~· odiYOl"ntU~ giili diinY:iLtln en 5a.r;(:~Ol t9.l!I(! §il~p vardrr, A,,'rubir M.I-:' tai uazardan bDyl1' tlir Jl~~, en wCuni:dl,. vee ,galiftYl tM.iy!~ 'f1C karar v-erw~tir. padl\ harb baslaymca hariele ve Llizum tal'la.klmk eden.!:!'. rna· hali tee1;:;;; et.mek gay~t Zlj~ ccldllju ir;;iu de IDlltlaka bir iki billvl!O,;a Anu:L"iilm iJe 013:13. Ucalurdyje3tcnm l1il.kLuneti vakit ~8.~'~'lsernem diJ]l~yici \'~ inumel ~u l:)!l relmi tc nnn ooe'bHroek ir,:in yirmi me"'"'11l.!:lrl eiltt"1 altwdilkl J:mlu[l 2-lfaa,alaliib, Alman. Retchi. l;ul'\'l.:'tleri k:uJJ81lP1:J.ga klli.rtIl' "<2'1' lan~ .lJ.llcp kiml'llnLYa. mecbUr :!liH. i I:' lilti tiil~ dCll'letler gibi, :sa rll.- haberl-eri; mi!ll \'C ha:i!lrl,~l.Unl1J;lu'. Bi~ lie 'e 1'lazaI" edilmesi imki:l'l'SlZ !:lulu. - HRoerin Vllr Ml mnr-.im?, •• Kill ~J, ts,,·iCrc1ll n ltim i1e tutl ~i LI 0:1 ·llyacak muhilSCID.!ttill imam.lmm hie talnm muayycm menfa· ltIukRddemcsiyle yayuII ahm.al~ i vllpurh~ril;\D Yunan g<"-l"i"li_ _ m e',,"\ lden kestiI ~bi1mek irnkfin allere mblptir. Ihml.ar mazideki ~aYJa dellul1; leridi[' Ve hl.·i~rn Yunan gentiletllzdll', Sir kere harb j)~,JarsB, 1iJman ta.-ihi lam !ndan le~b;" fisli1rdiik, Ililgi )ik tasl;J.ma.k rini YUHa:nii,;tanll1 keudi gibi b·mils"l\JI..,melenn cereyan edecegi edilen VE! hayati ikllsadi HiZl1l1il I}li.iteaddid c:cbhele.rden berh:m· y L1?:de d o:lti;an ken\'~ zaruretlerdtm mbios edelll 1m· kasdiyle taTai' bit memleket ulduguml gi birinde bir II'I.IH·aiafi!.i)'M eWe (lisinin de manmadJIP bl6fieri ~ cludlarda.n haric:e ~I1l[lm::Lkl.anrLZ!l.ll dikl:f te alar.d~ ],irald.nu!T ~dilse u hi harbin ~rLro;:abuk oi- dll", BILmeselelel'den bfr.zllarl Ce- Di..in ak~am ("{\dyodu. tesr'!.r tl. Hu:Jbuld bUl:lin YllMlll[lrtan. da hay~te u~cgi t1i - :w.nnetme!{ rek .m Uti - siy:JlSi gcrel;: psikoio~ dill'eDkBr~lma ~I!{an "biT D1.er- harul" !prmi~tk ve bu qtibarla tehlikcLi bir hayal olur. jik oyle bit" mwaiiade el:.mi.~. kezden: di I]leilim ... t~te vaziY'i:timiEi lni s-Uf' tLe utS'l't.;:r~.n ~I:'I 20 'liilf:pWn mil:reldwb tir "II! h:lli etnleliLe bu.1'Luu::rU:I;Rmtlm('n :lr!;lkolarak gOster-dikten Ba.~lang!ciyle be1!'ke.st agZIl:m. tieard filosn yjlle tehlil~,~y'C dLi~ ~W' ki hi .. bir ALma'i'l hiikumcti ~'{lm"ll. s:ize :ka'limk:rimil"- ~ rLI!illIbak'tmnak iddla.sIIla Jiaplla.n. rnLivtilr. Ziira, Ita.lyan l1ar1o ll:Cbunalrl bilmemez.lik cdemez. dLJ. bir barbin tall9.dtl.iis t'o1ebilcAlman Danzig ~bri 'i'e O(1D. diplomat n~Usveddes] ,'e: mille.ri dcnizlM"de bu ~milel'!l 1 ~k ml.llSib tl~rinen Ibiiyilgu. olaJlerbu.t K!~-idor mesc-le i ijtc - DllydwllI'z mU? Fal.a.nl Ji''-'- ra~U",y1n :l nev]el1er ;1ra51 11~!t<"I!!1 bLJ.:Idumllll-;i kanaatimi te-k l!lll l1"lcym~dadJ.l". Balta fugiltereraT etme-k isterim, Ne bi:ilin de oi Ie hi Nok devlet adru'n 18n , kaldtkl!l.TI gibi :ilip gotili-milij: • lara istinal.l c-ilerck bnnhn Z('l,1,)k~H'1l1imizin De !,;lz.in ka\'rnUi.iziD tedebijir \'e~'a bam.'s'bilir" arih(iler ve edipler her Ilald€ Jer. ncrroe b"!Jlulldugnnu. !<olui;u b !lrbi i·t~medikle-rine emiwm. ~ocugu bile bil:m:iYO:rmU§I! ... K.II· Ibjrk't~ . sene e..'Veline ,gclincey~ Altnauyn lie Lehiatan a.-a.:·nndn Mellelenrn bu cihdi.ui bir La· kadar bu ll.oktaYJ idriik ed.iYOl"- biUinQo:n bqtan SOUEl. kadar uyta.haddU:a eden m.eseJele:rrlc LruvraIa bJralm.hm da. t!lvkrc bart· dUm!!ll.'!;'e he-zeyan CiElD !j:l)dah. n:t h;timA 1 edilmeden hall~dil • ~a.rdJ. ~urasuu da ;jJave etmek ie;terim ki bahsi ~€~r:t Almon n ht:lt.afilk Srnfla bahk avla.mllk 1- dll"aSlUI tai~.lr'allJi ilk "'ap1l!'"Un A_. miYii!clillt v·~ aynlmarn8.!o.'. Jii.zJ:mm'iB1[.(a.8:ti SIlIla:sl da1rilwde kain rn.e·ri.lt:an 5ul!lnl:lll. ·muvasalnb do· gel~cek bir §.ey bU1UlHLCagilUl.. ill· ~in ~ahFlan gizil ve li:il'li m.cnb..t· latisiy~e, !llimdiye ko.dal" gtiruJ. timal 'i'ermiyor-t1W.. Y:alnl.2: giri.. 'bubman '1m yer1er ve bilhaliloS:l larID el:m~~i.ne tereyag, surdUon 5'ekiz ay ev'!{{!'l Reieh'a !lVe.;!t ~l12:t;ek mUzake~leri.1!L b\l,g iln memi;lj olan, bu hiili5eilin Arnegun il akhna bile getil"Mcdel"l" ctmi!j olan Y¢rl.er, ~iJl'1;Urink;~fhiil ..um i-iJ.ren. b:;l,.v<tdan 1J3i.l)ka bit ;rill Eldiaveoot.:i.i.n dirnYfi defltz hln.nl 1ngilizl~rrn elinden degi1 sankj bi. ma:ruel; yarlyormw:l, hal'a ir:ifldt cereYMlltl:ZI imlIim mehaillinde uya.ndm:]llP, a.kislcAlmanlatlh elinden ~~iardn". Ii" :1". C • bir itim.acl .,aziyeti ihyo. ffibi ~ITaf~ yayaD WJil sin!;\irid Hem bu de. bin scn~lik bi.t' muzi. rj, yall.i i~n JDcrak glclldayu::1 edJ I k Lft7.lmili , haberle-r simllilr-tarm bu l!anlJn Bi.z bu glbi muz.akere!eri Im- de vukua gelmi!;itir. saib:!:Slm t tki hedelim. t::Jlmic HanYIl)'1 :I - Almanya I'l.mzig '\i.e Ko- mec1isten kti.n dain:.;iJ!.~ sokadLk 8.b:ll'al. ve meulelerini h.ikiJ~at~l1 KonY:l)'l anlflyacaklnrdrr. ='le:ra-tj yarntmak b~I1S1:U1da !r'ar ridor mi:sli bwlI.InInaZ d.erecede alioo>••I dlm.a 1:I3,Zlrbull.!Jlduk \re her ~U\rll;nl bWldaraatnl ta'!llya.mk rmbane bir tekl.if wmeJj i.Ued. man bulunaca,g12: Bu ahva1 ve Bizim. kamd.imizclf bl] ·kll[lu Nevyork: li.w.amn.a gil·ell i]k va~ ~rait dahilIDdt bi:zi 'I'e s:izi. a lii~ ne mi.izakiJ;,!N 'Yolile 11Ul.1Ie-trn4'e nun di,gerrl.eriDe terdha.n '\'e bir bil' pur (1Y!Ou.ut T.a'W"WJ) lstmlli !lIikElda..r er1em Hlri2'Seleler de tI.Q.- ha%.1.r idi. Lehis;tan ale.vhinde ~fi.i'll lii:::JmdIT. hil oiDn.l~ Lt'reTe beYfi~1mile! ALm.a:o sefeTb~1"1iji hakk, nda a.'I'I e~l leptil.". lBmioi. dilimlze (T~rQEi. B.azan uri@' abuk !iabl.l.k, !lyle miin:J..SebeUel·in il;itikbaline taa1~ 1ngiltere tarafmdan ~a cdilea dag.) dlye Irt\'ixebilecejill:iiz. ba luk tdcl!1 naha. ge'ali~ mel,'Z1.UIIl L I sCizler. Rwnaya.l'a. Maca["il:lwsac:ma. sapan. hllberler vc: !layi.t vapur ~'~Tlyelli birYlI.Ill8.Il wpuIna, ilhi. kaJ'il mutea flzane emel da birlikle mUzak'ilf'e jm.kam aJa:rla ka~i:l.i11Jyot lei ~ns:9.D mnrudut lIe ytt.ka.r"llia, sfj.yl~, 01. Ie. bcsleruljgme dair iddi:a \i ke ,mm:ud ola.ea.kbrzalik bunlaf1 mii aklb ya(:lIlall hatabuun himl'liiniyetin<:li.:n ziyl.'l- dugumllZ gi~i ts\,'il:;re hUku.:meti Maamafih, bugUnkii. ge.-gin. lit:: vaz.iyetinde he hangi !Sulh· sozde It:lta.o.ti beyanatlJlltl LehH~ d akli !;lelimilldr:n ~ilpbcII?IW:C~ tarRfmdw kim:.l:a.omilil (.20) Dnkle:rdl:!'. Almany,a, i~m dE." teC\'iz g:i geliyor. perI'en\l1e ~ir m-Linakaif:l lemini liy~ gcm.isindcn bindil'. l1.u.swru.ndaki zorlukIar :J.1!ji.kin. ,et1ilebilel.'l'k mah:iy.elte ilk I:cmel Belki l-Tii:: defa yazlidm,. bileiizerinde milzakeroye giri.§Jrnclc F'renkt;;ede mev1:ud oLrruY:llI d.H·. Gerginlik ne Imd:lLl" U:l.un r-ek; hal\Je lDeylini ~'e ,rilL I d~st \'eya. bilmiyerek !ler em.eJ- nU.l,ib UTI) biT vo:rlll;"l if!!d~ i~in 5ii1'eI"l:>e :t'Jl-n! ve mantlkm galt· O!m.IYl:ln mellbl'lJa.rul 4 - Ingilter~ Itara.fmda:!II, iJiL" b!S1 de 0 ka.drJ.r Qctin o~aeal-o;tJr, !wll(ln1.lan navi-;I"e filOSiIl}' tabiri :B6yr~ oiml1kla be.raber. jpWiF\ m.iinuaaYl iteyli.d edebil~cek &e- leri:llE bi.:met eden 101J !iiayia vc af'tlJl: bir :ImldkElt oldligundlrJi'fi illt beblru- hL~ 1JJ1LZ3.l"] itiOlll"!i. ahl:l- ya11U1 babe'r delJalllg"nd.an ir:1.Lher iki tall'"aJd.:i.1l d3. -'\f!l ~Lipbesiz t~;\'i~rn vapuru N'evyo:rk limJH'II' Dll1klSlZill, her baJii karda Le- nat edilm~i kl her tarafdan da - polcmikIt!akl mda si.l.tun1ar na girc::rkc!'1 d~lliz. iskriyle Ulfl-· histana mi1zal1e:retl.e bulLU1.acaJeri '"e tabrilrau durdU1Ylak tloldJlll'\lldl.l , ilzere bir m i.i.tareke de\'Teui te- ~na dair mezkllr hii.!t:ii~ete I/et(1.11 H'H.'lU'II"'Rr "e k !;'-1f hir nleNihayd anlW}lldl kL bu ~om ... • riJclJl kay:tslz \'e ~artalz t.emimin edilmek l1artile lbu .'Zorluk&uzl_'lrI tamam.iyle l~llPatmak \'@ rakll kafiJe9i nntlrrn d(')hJw-mLl~" Jar bUtlin Iblihin iull! de~lse d'! nat Lehistanda blIDdan Ban.r , tu. slrntunnak i~in kaJllJn un afLr boyle iI:lit fel.'"man ~vll!>i d.e. hlltallfU !Olunabilir. Y~lya'l'l blr Boyle bir miitarelre temin e- d~ldlan dllhilmtle Y\llnri.lgu liiz:u:ndu". l't'J'''''ln~ TaUlu:! iUi l'Omo.rlmriin dllebilil"se, 10 ;;;.ama.n. her ikti ta· lbuiI;uk milyon Almnn niU'usWl',l BoZ;gtJfll:;:ulum kulaltl ... '!;:m- ~'edeg mIl: olu1" k yav<l!J: yavWj n :f.!.anjl ancail: m!'lhuf hili" teflli.il;' rafdrul da ekalHyeUi!re g5stm. eflii.ke SID' 'lek· i.asm, i'lte (J ~.eli'k: Yl1mmk .im~l liml;l.na gircrken daJgaSl yiiksE'ltrnek i!l;in hi .. tcq,.. .-.:n muamel.eleroelil dolELYii del" er:liiroek ilz.e",e bOllll.rlUj'or. ml!) li:mllnu nrul1r Amerlkan bi· • lleyan olunWli ~11~421'Etled tetki1~ ci ."luretindl'l: tC£151r edill?bilLr. Da.lu.rmI1'l lJG.'lle~n.'[~rinue ve I'ID' A .C. 8/!lA CO(;l.U Olr!rI1"1.l t':n') '1'cE .h~l i~hn t€1llui.r.!or .ittiha.z e· diLrn.ii,l bWUfiELCak bUr m1il3.reke '!!!.!!!!!!!!!!!!!!!~---~-!!!!!!!!:!!!"""'!!--~~~;:=!~~'!""'! "-=""":i!::::="f:. ilep'Elsinin S!OD1lI.l'.Ida, ::ualarlJ'l11.1-1: )10[.501 wi:: ~tl.h;u>,lmil iizt!· daki m~ftleler hakkmda le-:el' rinde mmn tlir d'tlre ~iY.cli. Hil' 1M tara! da: faydall lJuluyorsa ~temiyoruu. ibillil a[ 'hir mutava~ltU'l yar • LiUlii yerc inmek Ci;kyij;llUniin IIJIiVJ ve ha,,'alllfl rumUI.:'I Almanya lie l.ehIHt::m cia tll[.c oltlllgu 7.ii.1nanJ:J.r Q d iarasn'lda dogruQ:iUl dQg.uya 111 ij m!l boyle idi. BL- :!lLivari:nin all:nJ z!l.kereler cer ·y:ml i~i1'I uygun I;ele-cek ft{!r!!.ihn t~m;n edil.e'bil~- ~e"djgi 1r::'I:dar Jal. dOl.taYYLlL'e".,i11U Ht:\'£:nt i. t:egini urnid eanf;k mELlml olUI"_ ZI.I"1 Ol'lWl k::urullW1 tayyaJ·ed. FElllat ~Uld1!lll'ill sUJ'lemeliyim foIi vanlacul1 br'hangl hi!' hill lik \,'lud1. En met;Lld 1",lLm:,1l1J;~1"'1 me-ri.k.ahlD. rd [l tI n.ltll~'1 bu fi kir o· j ICl'.::rr>k gij:ll.e ...jn~ devnm eUi; Si.H-[ IlU hiL~de i~i~ IJU"ai>mll.lIitl, Mill- r - . ii,.ltr tu.ls'Jl, ~.~~. bir te~· rn.resi, ell' ].:cre 1~'_nlrla.~t.L;;tan klLrJ~Ilglo! alul"llb moto"ul1 all.Wran t '''Ini din- terf~1 g,'yet boklll, Dahn tI~IH ;L~ liIiln 'I' 1'. somra, di~( de"lellcr taraflDdn'~ gllrilltllii.u.nii ilcslj'lc bcl'llber .'1arsll),', (1 ':.1 Fe~ - .B I!' lrlll:! , Sizi dlDliyorU1IIl.,.1 J:;Qrat'lti cdilmesi liiZlm g lc ea;i ledigi dakikalm dl. 10' 1r.11imllC' 1emenk Hinrlistu.JlJnn i allm~:Jl~ AtlUll Vllr!lnl R jiong- .. evvcldC"il) malum olm:J.zsa bu k:a-· go meubllrduL Jll.e_", Tan'are ruUTl hhi}'tsine i aat \'apura }eU~.mek illliyr n 7..QIl¢n Nc.-vyorl hl)'l1m.. 111 ~lf'O"d1L l,i "'I 'bd muzo.ker len muva:ffakivclli :d 0 bir 'I:ili~i ha:t vall ~Inidug> bir lIolltlnda lijcC'arl~'le rtil(:'. ini 'llJ".!l .., l~L al Il iE;lLl.·jmi 11L1.ilCl· hir neUe: ye isal etmckte ~I l!'tl,;'_!.,· v,e1 1m. Acr! • oma(ll hu~z ilmi l'[lrchr-. ''.TajestcrIill hti- l"Uldu, LQl'ril~B. Ix.~ mdte 11uk - l\·bL"Silyay~ go:tiirmii tii, ~~lcliJ~t~ !lava. it;in.dt;: l~a)'arak. kumeti, n,U1.ln\unllrSa, till tlirlti A:':;"zuldu l~oc.l.m n bir pipo cLit lu I ul!TI r... ill .. 8u • ili "-Liik.Ldar f garantHcl"in mUc~ir bi'r m.uhi· jlavao;:c;:l." t:lm nlJng,.lrll1ln ij • llirec. iro Yl1n bir iUlllID Yil.7.IlHil,· ~..:iUI· Mi? • ncniD k::lp1lJ1Iidt1 bc:.lirclii, 'eU hab: ollUCUli kin lcxl) d~n ruu..nde iilJrou.. - Muhah~[ak MlsteF Vilynm,j M6rooi ka.rknin !.{':WLfmd:l1'l hi:o:metl ifflya h!l.Zlrdl.r. BisedlLir b~l" Ame-rlk:l11 ~h'(' • mllJHJl.IlmJ~, Ne vakili. harl'!k~t ~t· • '!iyle; Su daldbda. A"I"UTlaya hl\rbf'! 9I.Cnyaralt btiyUk Ioir ~i'v;klilr.le mcl~ il'ltl;l:tGPiz; .." Erurinj"lC .!tma-I -I,iirjjkliye~e"k hir fellkeUen l<"ii. yer,>=atlach ve kUIllili: I!':~iyo!! hi"Lab I lI!i!olter 1dofF:ol h!:l" Il~d,]e- de.·,:il'rI..... etti; I 11:1.0 jr.in tJ~!'lJ.o.:Il bi~- ~lllle gOPlne· - Mijken~mel c.iyl YRe.•, Bu Bonju1' Piyer .. Ne var rill 9iz olacakslru.'Z t". dedi. rigimi il.iraf ed'-'rim. - Evei. !u~ndisi". f. ~kilcll,: c~v/:l.pJaf1 l'Ie''l2'1'1l1lL Fa· yok? yeni bir i'j:ey 'liar DlIbak.a· Be I·i~' t irin kemlisinj ida'" Mcirn~.JlHl mgilizce Irolluf!tu.lJ~lt. kat me'> It' bildlfiniz ~lbl deg-U,. ed~n If>ril'l co·'al v llam-e'ki II 3"U- urn" Me va'dt g I eti belli d ttL ~ En.::t Mogyo Mi.trsol \'ar", nil ,G'Qren .Amc.riko.ll gilJiUn:;.c,Ji; ~ijn '0 tll!iarldij, ~rle'blle(,iIlk ,I' b lki de on giln - Demell bC1l.im dihmh: ko - Bcl.kj buglin, Yiln.m M:~aL evvel bir A1nerikall him nclleeJrr- kat1!I~lndlli, emiBCinrn,. 11m mi.il(emm~l... gcldL. SizinJl! bUI:IUl;!i ola.rak ko- 1n'l.l!SUyo . unu.:, tlim ki zallfs.hlel"'i .~L~tt.i';im M.orsol Amerlky.hya balttl ve Eli,vlc g ky ilzU!i ii. gOl:Ite n:l-ulc: mllh\haz!'l.Lnrl i:Jliy~lk bill" dl'fKlit I nu."lmak il';ti)'orIDu.!j., T~krar gc· k.cegini IlOylcd.i,. - D em.in uchllm, i!}(;in [:Ii yu· ~w.nrn ~! k q-.El, ; \I~ itiln~ lIe !etkik vc h.>(>mmiH Mo~ul w~iyll' bil" "p ·k.i" i~l:ml''1da aldlllI!l!IDuzu. t;nyledL. - PC'k I. FD.krlt l'lcklel!IHlm bfZI.'~ hmekl er-(U Samirn iyctlc r. reti nI'(.lihLen ~Cil1Jra. ebmden ~l. Dog.-ul!tmll. i.:iit rM!lJ.ll Li'!;UllIlln.l:I2 n f.m ir-I[I P~8, t1; o.za.nm!li.m:1k d~. e lr,l, I)ile C'J!4I1n1hf·d{~t" g~:rrll atJzlilPnl ~Lkllnrl a'k i~i n revkEl.~ .. ,.Sizi opey kleyrc Lt.irn.. n'lel!tw-, !'lara. I·Ul24l1ll'lllaman-l i,*.. ~de ZRY!r. 111 lnyyarcd celi.ellni.o QJlW1U 1"07." lni§ .sahQ.l!l.JlIfiij~ki tnrMUH]:l Aroerikah LayyHl' dni:D. soze~ Almll.fl ~liSolYl.!ai. tlll':Urnd!l.n t1U. bl.lJ.!.Indugi.l..lll ;l~iD ma!1fJJ"(flliilhl.i JliJi kt_'lti: oop.vr·kj]c 'IIUH:LJ bu.b,n t(lblig; Mijrsol tayyare tokBlsi fikriDi dahl! iyi alll!liLhm, - Anll:Yflrnm, <l~ .. .fajestr-nm H fil'ine 23. a.i1!~loS orto.ya atall ~k OIt'tilJ.llUIJU. AAm.erikllll b~r i5kt'ml~yC' yrt:rVe ,eeliliDden ~kiD bit, tilldan lllJ!:)' r~ 'Il'eritmiblir. (T'N ii!nl ,

Huseyin 'C,ahid 'YALCIN _

ll' ~OZgl!!nCUlarln

HER S --

Ziihrenin
macerasi
-<)-

kulaktan

Uk dlda olmak iiZEU'9, hir

ve kader ~m kii.fi t:ijrm~ yedda 'b~k8.
§11a~m;H]1
I

kad.'lrr'

1J~

tal.iJhsiz:ti~ elmah ki vapur i;J!i;r a!rUII. cleo innt..ey,.111 ~ t hilwet!a

2f:I .• 1t . 940 t.a.rilith
da (,;lkall "'bi£" 81~kilJk da., ylllzlnu~ ih.erinil

n~bill.IDI9 klU'lilSID:"

ISY!C e ljapUr

,I

g~ti..
tsviqr~ VUVl!ll'lilll1n namulr!lli meyamntla 150,(D(m, lavh:;re :iL' garal!!l dn vardt. Lwi<;reli vab'llil·· dWllann LlSk Bel;'dilderi bu mim .'1igf-lI'"Qte.r nl!inHH.rul yutlyan t.~ A Vl(ll-elil-Cl'inpak makbulilnC' gag. ti, V'apun:la tamara t23S" poilla r;::rn tW!ll "arm, yani (238) ~ILlVoJ mektub "If: matbua, Tabii mvi,:!:reli vatandaslari J'1J.nldan geIen bu ruektublar (III. har l1e.yli. ,>eo'.adadi, i

eyl1f _ li'manlna v'ardl
Arhk lsvicren in de.

*'

y;ilk."lell D!lihiJJ.:i.y.e Vckill-eti tnr<lb:ndD.t1 h'me-min tcdkik ettuihDlJ) oldugu.ulll memnumyeUe ijg-reo. wi". bulunuyoruz, Efk~rt umumiyevi. tenvir ctmek i'l;mn I!I hususda Y.li.p1.bmij olM tahkiLw.ti bildrrea rnporu :I>}'n n, IlcfIl"erlj •
yoru,?;·

.~ru.oIALI ViIfIJwtli }fi1ililfhi~i;Urden :

F.m.lliy~'

denislerde

dolasan

Y·ii,k",ek Dahlli;ye \r"tkil~tin " den ahnan btr ya.zcda 29/11 9-iO
tH.rihl1 gaZf#teoizde (Bill" alqakhk !{an:!Jl:il,lld>lU ba.~lIj1 altmda m·

20 tane ~il~hi vardir

I

i

CO'l-t ~rakh VB h_ yecanll b"" A m~ri ~a seta r,j
I

[Mount

Thul"lliiI)

un

hemen

.n~mclII YUIL-mhl.wam mllreltkt!b

t4ar ecl. n b.il.di."e liakk1nda tah:dkat tctdBl eml buyw-u1cluiundan yapltan tall1rlk£i.tta· Anasl, Fa.bna i~'~iki ktl.rde$i NLgdenin'
'/tliiq", kijyi!'I1de bUhl1u!D oturan.
Vii!

G;Otu

A. _~ Sarac;oglu

Y'a;zam

'I
I

tun iizcllnd.e bhikmi~ kesil bir l:l[l.!glJ:tllk~imdiyc lmdar })ir iIlisli giiril1memilif clan bu bil.c.hseyi fllfllta '1.'1: IDf'l'aklu taldb ediy(Iir~
dll.

malrr..q w:

tayfru!ll :l,ra.smd.a Ziirihli Kari Trunililger ismiru:i.e isvf!:;reii hi!'" t.ayta da VDJ'dlT. bvi~reli biJ; t,uy!a? B\I !'iimdiye ka.d.v ne dl.!.yu1mulj-, ne il'iiU.bl~ bir ~y I'llougundan biiYLlnN~"1I0rk dtniz.. '11 ri btl tayfa ile ffie"§guJ. 0,1·

S:ir--1

l~cckle

fIner.q:n~
:wlW\lIl1da

Ka.rll.cmin~
ve Bey-

r.1'I.1'I'Ii

YIll' .saliCllJr1 ya.p!lin H~ID. !'lZI, ilMus cUzdaru kiiry1l11l(ltt,
18 yruJlflr1a o1dl.J~U ~l~Ylln

Zulire, k6,.W!i1l (JIM. ve Y~l aL~ada hie od.a~ 0 llt;1;n !'.eyya.r dire~ CaCoeraga sokla.k 15 M)"IlI yerui~~i )febmed Ad!Ddalu ~~ Nsll1 tlir bt.u;uk 3eDe e,.,.'el ni·
~an1an1p n.i!}!tnb;!!~ ttu'UI..ndal!I Llti

rOM.(lt.'kiirii"n sfuiild~di~ Hmalllll gir. uikten SOIl.l:"::1 m<LDevra, YU[lal"ak ["Jnhmdu.kendisine laJlsis. edilem lUc1;'kie ba;laul. I!.i
IOl'nl - Taurm;)

1svi-;:rc- Vnpl1l"U.nllln Nevyorka agust05!IJl:i 1!ullianna do~'u muvaSalaL ctmesi linmdJ.. L:ii.kim UIlZl e!'lgeller
VI! Tll~·~Ei1U~1"

- Simd.iye kad8.l" l:..ltl ~uda (rani bvh.re glmerLncilel ge-mi. dlik edell 1s'i/'j~eljlni dUYMU§-1 tuk mnma. dauiZtle hErY'redrtn bir gcmiCle tnyf:J.1Jlt ytll!CIR bir kl1r'l'i~'1 reli ne t;Oriilmii;. De dr.' i:f~mrl'rii bir ~}'dir~ Dlye;rek bu ZiiIl'"ihlj ~ 'micl lle milliilkatt:-..r Y~t-'makta, [:~ dij;in~ den. 5eyabat hl;'ll{~mrl.nJlI Ilnti~QS.· lanD! sonnaldadirlal",

yliziill.den

I

h:u·ekeli e:ylul 150nuna lrnd:o.r I;c, elMi, 11ill 4l!:i ~lI"eg~l'IiliIlllin han· lreti i1i~ i.'ill'1idedilmOOik sebeblcr yiizilnden geelktik~t gecikiyOl"du, ]lUriD galiba {gee; ol£ull gii~ oUnwm.!l chrrbunC3eli Isdq· reliIeroc de lil:Jl(uu 011\'1ol11 10, bu· nun Hk tee riibe old ugu takd ir ~di1.iyor \'Ifl hummah [alll iyet dcvum ed.iyordu. NiJrl1l1.yet:Mount Tau ru.s. yo]a qrittL Fak:lt
guzd
-'A

do.l

ay eV'l'el !st;mlrm].:a getirilcl!.igi l;e ~'ilZ.hSInm Me.hmed tara£w dan bozu.'!dui;u. ~imdiye 1uadrunikiib muamele3i yap dlklali!: ve hi~bir yerde h' ~tGili'k YRP~ madl~, KQ]'linde-n , khti g·-ndcoDberi IDI},1.nlllJ 1 hru'din l'"J.anb-'111ntl~tlr. (Mount. TaurusJ A.merik .... d!U'L nmda oturdutu dOIlerken. Ameriks.J.an t·wj~rl.·. 26 U MO ge ~I;;: i nda.lanlldsl ye ~1il'ldef'i.le{'ek alan illl'racat yalw.z ulr'1.JIDkalda Ik~9. ayni ~r' mal· nnd.."1'i'i ipekliler. ~elik Ina~ :;;9, iQindc hi odada ",t:1Jr:ln My-· lnuilit, ttitiiD ve dab:! bU' hayli lillerinden Cuma ILdImhki ijahJi.E\t["ilmA mn.rnl1ltah elJya~ 81ft tec:a\.-riizti:n~ m ruz l:l3Jd~dan milrekkC-D bir- hamule!>,i rUll\"· danbahhlle" yaki m draca.a.tI ;,j_. lcdeee-l..'tir. zeriM taw.im editeD t:ud,ikat
(Mount Tcr.u.rua! Lin (.inti., se-

yahatinin gidi.., seyarHninlien tao lla Hude ve bilJlfiS5a d lla .\rlZa'i!lZ Hl engelslZ gl..''':u~ iIii ter menn.i eilellm.

evraklariyle'!'l H Mil tarih \'6 ~Yll1Zld DWYesinm 1.19 c~num munar.:liSiyle 'll'e au h.,'I. me'1100t1i;m ktanl.nH Ciimhl.!...riJld, Milddl:lunmm.J Li~De t~hm edi1IuriJr tiL ReyriYl;ll:i1l 0 l'IW'"~tll! t:J.shl· h.ini rica ederim,

crimi ir

::tlar.alt: Ameriknya milte'l'lf:cl:ihcn

sahH

kaybmlmaml:}tl

1rI hir 1-

n enuz

Va 'ds van n

Auto

IF©lY

I
I

I

I

1."

''':tlmi~ Ipkau {YeIli ¥ulx3 efiklmiz ~'3LIj'or: Ce~ cumf;J. gtifiii miit.eihhid Uehmed Altaylly:'i. :.!ld bapislm. sonra De ciY:lrrlllda, Hen'" i afSW!-lIlEl i;s~EI;!I'h. h , 1"11:11;!)lfilcI",' tiE edilmi~ ohm ot; }l'Jgm1Ul her nedlense a~ ;J,lar'dt: y~m1Tl3~a llai331JJ nW.,\IO gaU'tel~ri (Ie' b~l8iml~tlI'. C..oril!Jo:§.('lt bu ·ada lngi[i~l",ri.&'l IJZUlI rnli.d·· limm t;"ele'I:l~~:r1 bA.berdl;1r etmi'idd re\·jai' e.ll1J~bilec~io.i \1m" I r llC 0 n:l. ]:;;aOall"sahibi 1.., y n~ m~ oldul.liU'L01·Ll tmj:jler· UZUn silrd.u. gin ycrifl...! gelmi'j "e alvlerin dii... get 0 }'lg,:nb.nna 5ir yetine m - .. RB"diy:u:i.1.n sonr91 ltal),ElTll'MOllnt Taunl~ Ceb~liatarlk tan ge{,;meJ~ ~Rrtil"].! 16 gUlr."le I n.i ohnak iileon: Ledbirlar . 1m - I::u"u'l Tobnt.K. Uel"DC '-f' BICInll~ur. N'e\')'orka ,'arch, Ge.rniw[I dllba ::,a.:zi li 11"mla. L. m~lahkem hflrd.!?'Urt,J~n ev\'el Yoii.': In.t'uKe'lj.! SEl.I:m.IHL.::~dQl' ii~ part L ot Y Il n,cvki Ierl IH~Llyor, T(')\n bI k lI!Ii mUteak~LJ marul'- ImlJiJgl engel fml ta.lTIl!mleri yallfm.l!;l V~ tlimRanliYDj'fL no ](i.IVD:u~tre me\'{' Inu!]Iklill!l"r, 0 Imd:!lr fa/::la it1i I d:m ba.:;kn biro Z!ll"1l.r olronnuiitlT. .8~.tl'edMir, ,..e Bardiyaya h~ tna.ri1.1z.u ba...!ilnrUll.d D. evvcl Meh'Sol he.~ DWllulotU (\\'\1,,;111 '- rnubru.;arn hatt.lrun tUiubuJI· inde 1ilk~tll"lyQr, ~nll81 oCdugu. dall g~e!l lngiliz "If Fr-li,!l:llU n~ sc\'iniyorou_ Do~u. bu ('ok motOdu kun'etleri Tot) -uk'lI I, ' I~irli mlikelJlm I bir j~ti, \'otl dar iIe.·l mi~le • hntUi. bu kuv· veUe:ri.D bir IUSl)U )"dba:j..I ~C~ Ar'J.chw iki gU..n ge-;ti.. Bu i.ki si!l'i To1nuk'u.1It cenubulld" ge • gun h; inde Ameri~.D.lIdo.n Ia i~ b il" I:lirmi~lif'. ~imtli TohrukJa Bill"" imbcr ~lIimaml~l1. Fakat ikiru::i diYIl aT"ast:nd&ki yolu ke'~mi~ fI,g\."C!I'sinde MOJ:".';IOliin tele~:Iknnh u;intkfi lJeii l~l'le bin li- guni.in kCl1~y~ , fonu ,.nlmrtga btl.~1n.d1. BlrdefL- lun mUtte-hkku,,,'etle'r t'Llik .;.eJ.ttl: biro U} :'1nan tRyyareci toJefOJll.l- l'obruk'u muba:sara etieceklerR'lYlltLln loullhn, dedi, her n:1 sanJlrkf'Il, 1~'Dlllndnki fosfor· beold(:t.r~i.niz goo i..in hin hrtl" clir. BlJCiln~ r(;!clar hi~ bir mu.lu. £H'l ',den ,·n.ktill g'ftVlli9 iki· - Te!'wJt kill' edel'.im, 0 Ila Ide I~a'~mete !'US £-blle j leri bl.l ~I !OJdU~uflU (lg.e!ldi "e. be~ gLJrt be]·1i.yt:cf'gim._ yol uerii"ide muttetik ku·.-.:elll:'r - A]J[)_. ',el" i"bii RQmJ.Y "iul~ D ... demez, !1!\' _ indt'll kOTHE' g:tU·brl dogrLl tal:m~~udl~rini 1m' pU!\151 1J ma dnhil de~it b.:'r,;: ~im. m '!';ILerI5i Vii due ,'el hnr~ket [{]lJ;;roek, fir" ~amL'i Amerlk:lh gUn i~ind.e tamnmla"[lct'k,· tHn para .j'uillnlzd"l IH'an~ ola· yam R{.!dlDr.l~ oldll.b-:-Unu aDl:iD'Il~' lar'Cllr. rllk knhm .. B\'tl ~rl~lizt'J.C' nD- h. DcvrLm elll: E!LrdiY!I zaptmJJI.en miihirn - E\'€t... e'l"et." Drn J~l], M ur· llli:"CI p,u31J ott:lindeyim_. t:ij.'., fl.". l1\e!, h~I't'ket Y!lnm ni Rnm'tl':l ,[!rk:adlll"ll!\rlrnll,l b~· ~'(ll... .1: Li J::e:m cib h~, mgil.iz.led[l Akde.mizin rllbcr ~tihril1' rnLisilnjjz ... O~ ki~ .l;n.at sonro.ml·' ali.., IfOl'lr .:;:fltnDl"hlsmw.. ydli 'bit' deniz ilssil· ~i nlllcagJ:l:.. Btl" h!lilllled'f' bhli LlI~. Im,t'lyt'n l".IlIha~J.Z, olmQm, ne sli.hi:b t1<Wutlan t~JkiJ eJer. ~-,J. mC'nk ebneyi!J. Tabu:. her Rom~Y!l on\1kiveriuiniz olur don::mmasl Barruym:li!l. !fLU '>, iiJY ha:o.lr nl.arnk". §itn ilik hOfS" In£iliz slgmabilet'ek ve artl.h ta llik<"l1" <II knu!L - Sclld. Eg.:r bflVOL i.yj otnl"deriyeden It ket rnecll:rLlr OIl'l'H' .hlk llf!'men gi;yiDdi.• Ell ani lla, fLrt-ma olm.u:;sn.. til-'at ben· 2iIU dl'pttSUnu doldu:rrn.:lU~ !W tiyh~ketin s.eb!:"blen ill"IiU1Hl ~h yacakhr. ~imnli: Afrika snh1J.i.nlp. fi.nNLk Mihll'Ull)'lII l~ad8.r g"id,,·bi· .:ihnini n t~ dC' YClrJuQ(IL. Gcce ur:- Jill, :bem ltalaya MhilIef'mer, heIR ~jfjm. OI"D.dil henain fllmo~t~'1Z .. 'IDO_WI I;ok se".'cruJ. SOlll''a, Red· ileFl h[ll"('llet eden In giliz Of'AHL Si::.:;e. t'lr£ol'll edebiL.i'l" lOllg p:ll'[l~lm vtnyonlLl, isLed.ig-l t dU!lwlZl 'en. yllkm \11: ell mni n. liI!Iliyi.m" UI;:tbjdj:r Irl I.u!'!:·bn.ng,i hir gtbi har(:'k~t it~m('l~le se.r.be>'ltli. ~a.alt.e, 11fl.n'ltcr t etmem i z 11'1ZIJill 1\·lefon kOlllle-Dllunnd llllOe.ri. WUJ!I lBMdiyl'1. olaculrtlr. Tobn.~ geli.T"_. he'I1ijz yi!"O daltikl.l. r,o;meve Ditmellin :mpt] ise Alulenizin &n tnYYIlI"t! m.cydMmH:I 'mi~ti ki" t:LyyaJ'i! Jilo.ngrunmu umor1cezini b.gili~ don runltA.llJlhlll II' , md kl I.lt Id(!yim.... O')I'U niinC' .~lkn.rdml-1 loll.hlllillyorditl. :.:i aiml kOl'ltrolU altuUl ltoy ('~Itlelefu n edel"l!eniz.. Son 'b iI" t"l RI- :B-cL'·...·n d l'Iollll"'l doldtiTulmldl;ltlll, Llr Ifllll.. Vc oyrllrl,r" .. '/\rkiL~1 'I,1I,!,")

taJ.yam tayyarCSi gemiyi du.rdu· ramI: yeniden "'outrol ,'e a· ra§li.rmlya Ubi tuUo. Vo,unh 1n.iljl'e iltrac.1.t ,emti :lSltldnn h !J' 1m bir tiey yoktu ~J!.bkil'll!'!~Y. nco.! fis !s..i~re i,eY'1lir!cri, fI.~~!.If Is' vi~rc daD.lel:il;ul, tJaatler. li:(Jon:sen'dEI" \'e 51J.iL"e" Ve bunl~Fm ni~birj de nl1!'b ka~~ ~:'l'i3.dll.n 1'"fitlidud ol~mLlzd1. EUI:m m~.,n Plllayene v ltontrol. UZ.UD, ~k

mr

ollar

VIIIli )"t'ri~:
Ahm e-d Ku::nk

Bardiadan

I

mg.·

~~..u:

be,

memle-k tin :v.ptrnl temtn ei.n:!.l!? UlJ,uGolUflaOilil". Hem ei kol j III b ~lr:llJUldu faaUyet g~iyora.'!. J.a: h::lrbdel'l \'\"cl tohll!l'lla.ruu ah:l'u; liI.rlik mn.glub ~de.di. I--Iamal , l:m3k U·mmtllJ'. Am,anra HQIgibi I!'iire~~cli.. CiJre.~in tek!&nun ThIll bilyUk !ic-l il'ler-ind(! mil zmunll 1J1ISmJ.n!1 tn~lliI'di. iH~ncli!linc taJ'aftarJ:ru- t .mIn etOolaim, da.ha !lorinda b'inf'Canh, ~,[].fiSjz b:lcWnle mUle - ::;cvmemck hissi.dik VII!' Ill'Lnn~te· mek, meml·ekct b,:llkl a.."'(lsm:dn bnllardl. lead ,tti",~ oyuDJu.r- :barrib: cisimJeroo bir fren Lu - nes] :'.lil~lj L·._ bczgunJal" hualll'le getil'f1H't; _su. II. hrummllll"'l___fi] }'1l<':3u-nL1eb, l'f'l~~.I:II:aI'dllf[ensfil hays!:, y~- ["e-Ulc. HolIllJHlElYl miid~-na im· !II~eselfJ.:11erSu!sl.'lipk a.bu·· Ftm, fena Vi:" ~bJi,k ']i nrtl'':- ni ba~lbo!} ;l,ra"'l), lam'! hayatl l~;lnl:;:mJtd On mab ~btrakrm~dI. Faka.t" ~(I~n:;'n_asunlan_na, h ~er.lHi dill:fdlllrmab~ G) ,saImt .,roe mt: Up-k slli-eUe bir gii]] DI.lJbo • 'lIT. HoUnnaa Im'be g1riligi tabl()imine getir"'rek atbgl kiJ~lk :l:uldl~n ell\alnl ~kec~ktil". !latah YUiyeti 1.1ldi'l ve j !liTe ctn} l!! lJalkin LA!" kUiml I:uabw 1 !bir. de di;ferleritle Dl?ru:emez.di. Emniyet ffen wrtibatl! oyl~ zwngw: mege ~ bir Mettir. Fren \'~ man.a_slZ nldW!~a. Her~es, tek pa~3 kRpar tertibab, ~melldi!t!r katal'l:l.:nn- laymetll bir ''lJE.Ltlil ve wiiessk lmruc;l. AlmQ.nY:l. iDe pE'11ftl~ il)"uh:!SllllDlllilu tel: Jlm~.'1 o yml:Uy! •• da.,. I:1'amvay "I""e- t-finel arabnl ar1hbir .Iettir ki he,n I'Crall ve ra- !ili!lIabileel:!:~il'ti, bOyle bir iWilfm ylliAle }retmifl be; 1Il!lg-lub eder· da, kNl:D3ytrlcrd'c; u.o.lrlI \'[l,S.· bat \'e Onfu IUIUZU 1emit! cdc!" memlekctl mi!.'$l)[l b1ta.kaoeajrnJ Ii. Fak80t, QoJaJrtall tk]:[ pru;;a kaell b9:I!Jt.u,.~lhhatini:zi ~ ve bil.il.:mlllM m l'j:;.illeler ve binn~lice sawyortlu. Njhaym bu tarnFlBrpalil ildam. l'ilzde yiiz li:cndisi de talbii ;edi1n~~ef'l lI:o.m - lBeI"l"eLWr ...i VI!!! CttruruZI kot'ur. l.al' \PI! al-eyl1t.adal' AlLnan orCIn· matif'lb olmdu. Bl.U'IU-1'\.11 Ill!!, tLeeb hez olml:ynn mUm! retmi~ bir IH~]imill old\l.,.""un-· brl ;le.rlemeye !J.o.:'Ilaw,p. zanDaJl 'Co.1a'l,t·" t:e'k p.a~ at>! k.-3 pilip a- dan ~ak iTtJ;;.i\nhrr C'e.n:JoiJ(lti be!iO:l'ij"ee~ loon €!tmr!Z. BllbiribJ rle.rine dilf;"t All"'~'hyag, yen:lel:l il:Mildigii zaman D2 ~e makb\ll €lddedilmP'Zk:r. Cilnkli. bu g'iil"e ve hlL!jDI'l l'E ~. iarJ~.r Alman aske.lel"ine 1"01 mcmmm o~w'll:!u.H,lbulU, pehlrahil kt'S3ll. bulunduI~tan mu • gm ba.yvanJw: bahEi:nile g;em, gustennek diHeceaimde ileri g'ittL Ihoanlar tek pa~ Jmpbl"dlkbm 11ith: btl llo):.G8n "'(1; lrusur g_aj " ~ l"e klllst,!il!: dn.lti denUir. lel-, l:icmiLz .Alman ol'dwarJ 1m 2'.:TIDDD" IlY~Votnm }'uden kes.ilBl.lWa 1ru:altll'lD. Online iren -SB- ikooile diiriist l~ill'ekeL C'lmezler, dudda iken en biJJ.'iili HoUMida meJlini ~ de: l:otemezdi. il]iin- ~ ~ g~lir. I'f-lftht vc sLi • rule !_ic~efb.:!"ille. a.bsr nl-ysiyellinHl.nlm, ba§lan_uda. Amsterkii, a~ yenlen kemlen peh]i- mt 'rmkde ~uilD ediill·. lecjo.e ve mc,·kile1 inc leke geo _idam bir Uti biD pua.ei.ib;:ii ile ~..an. lek a.)" a:I;_ ili;.e'r-iwle 1l:3hT&._ rider. Fra:Ii bl~k iJ<l.ui makineler gal edilil'ordlJ. Bi.iyUk HeJJ.anda u~j bozu.lurJM. Ve, JIlu· her 6~a Bu g-ibilr:-r' "a?:a.rlQ:rcic. merdud t-elilike imt1i oldugu 'lriYYl!re iiS!.eri Almanlaoll e'line ~e&i banll.!I:rI pcWiva:r:u ve gi'bi freni. 00z'l,.lk. ,ynni te.J:bi3'e '1:12 l~alt:iloCrd(' erom:· ohnhu'. m ~~ii. :JElIm]an hllJm1yan ~ind tek ayak tirrinde bla.El! hasma, Umu.mi hizmetlere malit5u!'> 'Ire h.:I.ttI b&r-ekeum ·Iixw.lk ifi.s.a:!l kO:I l"llmtn;tli.l. ki~ bir nynk d~kun1lijUYlB., lair dB, her zaman bir valnJ. ikl!,- 1;ru1unan h(."l, ,"a:sltn, her !;iin dik-· Bazguneuhlk. yahm babel" l:»r ~rrpma. bir ~I1rgeil. b:ir dIJ$ 1JJ,a. m_ijsbJd; fill Ve ufiGketl riD ka.tle lmntrnlc tAbi olduglJ gibi n ~oTf.1, llile!'e:k "";),a bilmi,roE'rel;;: tJrpau vu~i.Yle yenm~k ko~ lie h~. mel'!llclietine i~'ive fu,'da.h hi&- be!lil)~i ko1a liliz1)ru!';t dmek ~k olUj'm' de1ti fn=D,. __ y-a:I.!::a. bU: IIhtm "azj. rncUerl~ miikelle1 1D1alil her fetd, bslaemh. mcktir. Bi.zh!lTbde degi.li.-.. FaLiUtirlJ, 90hl biitiin 'hill mq.. fesim gilnnektedir. haS3a.t~n sen Jk.i, 1m JwnlroJden In\l f~'Ir.alice tam Is.'['y8-~lYOlriiUc-re.k:a.r;l. icadfur \'w::uda: Fna, I11::Ik lImllDD. ve: ]'Ii-'meka C' 1llI:1a.Z. l"U2: 'ore l'..I1.t n ucCli;jimi:;; gibi 00" cetirmitti. ORUll pa~-3.SlW k:l- rid. iQayata.llm;rIJ~m.l!ibr, JJ ilh;:U~· lYi hizml.:~l,;:r i=: iyi :1.h.lak, Le- ;:in.ci h)l., tohumbil'HU harbden Dan pehIivan, muhakkllk ,ralib miz ter-bl)'e l'e liWlet \'e ilim ilC" ve .§llb!l$lwn i.darell::rind.e ~o]~ ~'I,'V~ l'itft!sktadlr. ~eg;De, mlJb.ak.tiak maildolur. ~ ~r furi.alact me:$dan3. Ce!!:l!. krulUnUMIl:l:, Ilfi.r~ 7.am~biye·te ,c;id!erdi. 0 ]JBras~ gdirmi§tir . Ma.nrilimi;;.n :yl.l.ril g:eJ:lc: tjgi.lill nmdl1 1l-S111!l11:,miilollo.1a.g;;all \"oilY a bp:ddll 'mI, kw-tal:'ami.Ya.es.g-.u:u ~ ilnfurrilzde diioyaulll en. ve irIan ordwnl.lzwl t .rbiyel:ii, fa IHElHsn.dl m!l'bs USt:1.rn ii< 1~1'iid h n:wIa.r aolamaz. kffidi&ini Z-O.rlaL1 bU]"fiiI: 'Ye kanll mis..'I.l!i C'~rC'yml1 aileli ve l_n:~· I" 1 L-"likbili n':Lnlllla vadts. yllY:1n ,.~ mi1,T.:d&1'l, m,lJi mum. AYR~ yecden H~m_e- ediyor". mekteblerd{l; k~t'jyetle kurmnk IIlf'Jli:J..atlcre ural' "'('1' celt, lie!" ~ III k igio dE!bll~mezdi. Bil~ igi_ r ren de bu Irabilder.:dh'. Sir gUn taJ"ih r alIUki la.hri - iii L-e-d 11Bngi btl' ia.cliyette bulLlI~[lnl In ~JdJl'lnadQ.fl, seo!dii'fnede.ii, ]1,w,;Fn~,Jl. bili. -~ jstib :ada kurlJl boLt;. :A,.Yiat.:? osuI-iji'ut ~ 1111,1-1 atJ_t h.a.plEi ilo t.ccziyesine &i(l l-il' IIlUla yard 1m . cleI" 1t arQ.~ . BY ilb_ etti~l "~b ID~HI11:ot1'1bj l' lUl' ..,. lUI'. Z .'.<1 geli.!jj :;Uzl'l maddcyi ihtlvn IIOdiv("~_ yudeb_ kesenli. Hasnnkn bu, iJUJv.azeD~klerin;j !1 '1',!tle hHn.·krl edcl\ ibi r m:l1ulle istenilFakat bu hal'b g(;stHJ' ld boll movaffwycUerind£:!J dolaYi di:ti :l:mla tel' Jd__[ euilmezae blr lI'e esefic ruili}3eaklo.rdtr_ ~nldi cezal:it1ft h '[L~ blT.aln~ ~"J n-~u.Jt menm1lJl (llIlJ'Lu-di_ 1m SOI:l drlTei}e kanl.! diliJ:ra drak;:u; milBl1mi.LfI ha)"3.t-WJ ve idare &adl emine J[Ui degililil"_ \'J~kti. Fallat mob. tck a},ak Uzel j- mmn: 'mktiJII.lle tireD) tatbik e- CLielli!l istiklJaUlJi ma.b·'II'-ecer. Bill Ie :.;-(irullii. ll.. miyulllaT, boz~l1.t'.:tlM bJuma., bi!' sekP..oek oy:tlllUdW' lIIaliDcnln i::::lIb.bl.l1 UP.1l1(!ktir. dilem.emi§tir. (F'J";enJ mucidinin lara ]~I!n;'i hm' tiirHl. JIlulm.fOUIl ba..,w-.. Pat-alMJ el.inde bul!ma.lIl hnyab tMkik edilse en kU'l'y~lh Yinc l.{IfI~Hke}'jI v IIfZllJrufla teJbklerini a1mJ:y:m m.emJe]:~t· .bBSUIll, mollanm tek a.;yak Uze.. ;dW ~eaIDe muJ;;h:_bir a· gore h=\t1::'k tlc ab::'Ir!l ,;ar::tr- V~h~1 bu lijtU \·i.l.13uda.";I~,.Jnn ~rinde mQ"aYmtl:.I.ti. WubJ yapv dun oktugu D!8ywa 11, I. JEu lcnin 1l1IU'!n1l!1e:si i Idmsp. tccviz l;iir~dikleri c U'lt bi~t ~kgi bi Oyna.masl pefimdc hlll, l]8n- bymcllii pilsiyct, haya1.llJ ''Ill tll'l~. ve u ;t liizUTllSllZ .... DIU0:: 1ni~lerdil·. Bel1('et 8ala geU a~)m .. ha, atom. hi'll, ruml:Jrla, dalu oldlllt.o7unu goz u- 1.11' $()l"be-sti~ii!dnwe 1:nilil:etmez. ~ diye ~:u-ken mil·· rili:nde tuliarak diinyaya hc,. - Eu hal. :l111,,-"ananjisi ledid e- "f' r~jm.ii~J~JlIyafetli--;ii.~<ifJJ'aij ~ . i bQl.U •• nil bozu'lURII mi.ilc'i'yes \"e nr "Ii\: b~ya b)Jll'l 7ilcr-. S::tygunzllk ve h_iirmetsizlli~ halde bir fnm liZ-Tm old'lliunu kl:l",i.ik SCt"l!'eL'j kafLielcdrri hiThCl hllI.,van DlOUa, biroen:bi tek yil:kDek bbiliydile idra.li Tj."e~ll.:r ba",l1u·. B~LJla kH.t'rll !.lu. oJi~llli:n a::yBk ~dc "l~rn)',~k {t_n] ;w:un mb:met lle takdhe v..::si!!.;' freninill t.atbil>i ~1S<{;1'I1.. ~ 11'I~-? - met me bLi')'LUi !}t.' HEltle toplLlI"IiHlga, li9anl~l1rl' \'e hi.i\'iyeUedni b1:r hamJ.e. .ami ldr '!;;~,ikilUe, ola.n hiwlet.inl dfw~r3.ya hib • I·t- 1'1Io1.1.~1 r. bgmlDIi ~l_ ayOl.ity1e oom!'rck Bu mklqUI'"Wl ,::'l~lbn 'L"32UC.!:i I tmiihiiw, luLil:)ati \e ~~gl hayali;dIen hir kOsteI!: takaT .. Bu, __ lanm tcwzimCVi! Q1l1l'f.ra bir de'Hepimizi.n ,bJi,Jtt,i giinlUk b,a- 1 de ]{""holilrleri klTlD{:ly~ kat1u n~ceye kadat< illSfllli£l,ra JiiY1£: leT eIi.nde' p3.f,'a i1e dQ~ haw yabmbd.aL teKdil1 ett.igImiz ,gi-I ta tbik ntmek de~clir, ha_kJ~ Jomyat '\."ermege gnyret etDiBlplin, bir nevi zabll cl:tbt sun" )1'2 IiIl'b ~e dU.l"..erek. bi it;inde bu1l1_n~IlIjtw)Wl; h rOlollJ-1 .[flek e Ve frenli hal'RllJl le~ l'enitir ve yahud yi1zWw)'U1JI Ira- p bir uJdl \Taslbl$mid Bofo ij_g "if; cmniyet pUi'lal~ldlr" tini lattu-m~.fl ugrabmaltta.chl', m.:l1tint: ~ lta tllil.lef.. ~t-, freD. bozuk ru.tmayor, HliIx;1! t hulincle llel' ge:mi.mll Se\rgilj g tlc;lcr. bUll1l ta1::dil" mo"llamm JilR_l'T'alanndaf'l, iki paJiDaj Y*PIyor atiriinii i.,"Iittigi. bi~ rot~fL oluug-u gilJ htlyatiL- 11l:!.~ belDen wr.abayu. t.erkt"de ~ t.:UiruUill klym'l'tli 1Il.i...-J:tem1ik (Iyunlan:l!a1i\ biri .• geIlr,ieri!l iJ.c~ edini2, F:renl.iba~·2_ttaIJ a}'l'I1m R }'lruz. ve bMit., bel- 1I1mlbub O'Jll,gU milelil1 !'}e:re.f \'B Molal hnrikul1ide y;muh:lm:I~ ri&. 1bmlar ~ Sizleri tarasud eden I:o.ider 00ki. bmir ve mal~,~Jljn- f ..::;:ileti I:lUfillllLl btl frene kaUau.Mi!ir ~dT. Onlll -yennil ~a'bul:iJgor Llr. LH.y.lli: Qldllgu lld'iseIerdir .. L::tl{in llHJja,n i!~b;,:;a e...:!m·, Ult'k i!:Ul m:.mda. g'lw giinleli 01- de ~ liillil lfi_otl~l v r-1r. 'IiI;:\'Cec:ilti '!'~ mak.. ~ ~i. lb.1vwUi 01- &!:mil 'bwlI!tl- a:rIllwa fginde otur -I l!l~1':1~bi:lo b~Y'\I'l u,btml.bt ciid'.a Jilijen;~ll.i;,o:, - _ i3mr edWe.riB akll ve V~ ttrhi)"c fi1izleri ins:J.l'L OD1ri.i. - muhabbctiL'1J ma.k I£ifi degiJl1i .OD.U yenmS Aj Ie mtihilleri lIIizl~r:i. kahul ,m " iile 1I:Io~ olduguiQ[I ODun kadar Iofdt'i; QliUfi ka- ~eri nUn somma ku.d l' kolajo' Molay na ~ijtroedilm~ mi? IIlCZ. Be§~ &eIDil'etinde de !lC dal' kh Bdim !la1ribi, cmtln_ Imdeii~nllyer.:ei.i d ij_ce~bdir. rem bh' nam... mc\'kiiniz 0] Dedigimiz gibi ha.yat.Jn' ini , Fr~l1~i:l: b Yllbn Bm nurnune~J OD.Wl kadar mahi'r maz. ve lIl~mda. btl bo- I leI'; de sokabdn. lil1etrw{ C'oeukLa~ ~ gereku. . Aile ('atm, en mti~fih hususi ~ f:renle yQ1:J. de'llKm elmek Ita-I flll (:~l;,:iri ruan&;.-rruarI go;r.l{'rj Molla, bel' an d ·!}i.inL.rdu. A,_. rollin ouundllldir. EI.! J.r-lj~ bOO- yuva1l12Wr. VntuJ.l1ml:<!:, mU!;te ~ik duUl. bir 3.i.r, bic ~'at:~, bir hil midD'~ Bir ~ bu hflkik.ati Li;lslim (1- bahllirrtn Il'Itm'}G \"C £e~bl rim l'ek "El .3,2ij& 'topra.ldarmtl:o::d!r. -wm gibi .t1U,ltinUrdi.i •• 0, ~On'lan c.ok se\'inir:. deiim; IliOl!Ilrn umumi 'Ole I:r.:ill1!fe - ;n:!l..ttUlk UZlm vc bellii '!jok fe· lc yapaeag.. aytID10l'1; Ift-lI-k1!.biJ "Bunhlf' m19i-lut degir. haJd.k'j rid ~tNki.kime donoe:lJm... I (;i\lir. ~ll ba1aDl~IZ, terbb'c vc ~ h~ i_ki djrhenilik dlinY<lli1um "'~I#I, aiis ~ tahdJrJ Ve ta:rI.atn lillln t:J.hsnd~n mahruf'i1, fr D!liz <l:ri.l. - mcde:niyet yerw.i" DCl'cdl<"lIl girip, neuden turlandllu niz...uID litem oy1(.\ bh' h b:.Lhr g!b) blifl! 1 Io~ dill fI, ~lcaug-.m dirhemlenlJ. 0, IdA· ~ ~ bum] isiil. aJl uyan(JlI"ne-alf hadaJ' pill Bil~ , yunJara J-nymd '\'e-r'lIJez- ZllIr ft bahljyarhkhr

Bi:i:tih:!.tIJ.n,IJ all! kllIlm.k O~'"W'Ilar ve yibde yi1z.c gaJib g 1 [; 1: "'-aziyetl~. vaziycUer' ic&d ~ .. • 41 Felli: I)asImT.rurrWJ UIf!1~,aJll bil" \'!uhu: molla, g,JyiJ,k hir 3f.ol!n; ~e ile ynen]j" b giir~~ bc-illIfH;emil:;lJ, endi.nUt, Ue gUI-~~nler hep korQiDc Mat rnklt:1!<1 gibi bakl]lOrku. tetik ~indC' bulunw If r. ..ru, Idlnanlll.I'i'lll munl:l~:;jman eh. AliJkbU:·1I cn.enwiyel:.li OYUlfI),o.PlYor, g1ti:u:.wa, Urlcu~'I.lna ,dik. lara t1h1:. mana.nuu:lacd!, Ci'.n1tii, kat ed!ymdlI. AsLen '!;oh: Mabi ~. l!l-e ~tkll.(~"egu'l1 bil\'C 1<1 In:ll.tl olan !;wltLk, CSlL5el] yag ~ Bu !;c~le ,/;,ok: kC"...... tutrll..'!Z bir mhnnriJ. oUada.n aldlllJ:m J!l emruyetCol k Molla. l'lJil1ldlli~l ~tib::J.· Ii ~bn ~'r::rler. ~ilIrlnt'. ri_! l~ J,..g tutmn:z bir DstnrnYR m. mnlikti. Jli'Cl"ka.b1de ~ 'It:", evh-fl!:; moUe ooyic iiii!' Cll;lllu kEJ.I._de c:.Aliik. fc v kaliide ~e\'il{,'di' .. O. !I3D.·:rtk.inh. J.!1ddJ gu_fi 'iDif" llJir :!'W!asiycU.i. R$! __ Gii:re~'~ ilmi.zD yapn1lf~tl, 1al', Pire~ ada.l.esi ve GOV""IF':::I.ka.t. onu v llcudn getirdi~i des:iyle Y.Ilpmo.r:·lL cl!_u.l~" ~resi IrnJEEl.SI ile yaparw. K-.lV\'i~tiIli, bedl1\'.::l. sartetmcadl, tam b.nlmllS'llla g~ldigI zaman ILIlda kulJnrurdl. En ok1'l:1.l1ll ha!i.lmlar'lJl1 pM ,Yerl rinden iula.rnk,iti rurhenilik YeI'lt!'rini bu· _I
; ~18lPf!! babll5lt1lJil. V~ dab~';l>iDin gilrc.'}tjgini u;tem~Di blli~'~rdu. ,!l!-:i idoT0 I3diyo:r~DTdJ.

Haltil. .Mol.]a', .Mlid.erris efeudiy de iQi 8.ot;:tl. M.iide:rri;a ~fend!

30 m.

gHr<l"l trdmigini hle bit- 11"lrlivnn 'rIiltiC" ve ;JP'~lU'e biJ:e tatbik adeurezdi, ,t;i.inkU,
I'i'i l1 hatml1l.

e I _CI e b zguncul2r l(ar~1
r
[:I;

't t;trll f, 1 ,",,;!oi:h,)

a-

1~15C'ayib" yl~ nJi.
IDOlJlll1l11 gi'ul.:$ .lmi

Bin rWll,yh,
den l.;Uf:ll1e I, h.1 11 ,.;;-c
lull III

lar l·I':'Iru'.dl'lll toJdb i':Lm.l'c;~hlr vc uurnu; irin ndli mrt.ll:&Jll:m.'l:-LIIJ.

Tabancalar paihyor - Eli sHah h bit gem; _, Halk r smda panik - C:;1gh!... ~lghk iistiine -~ Meger arl koea kavg Iyml§o?

--"-~~

lr1tMh'
fll) I

1,;'.

WIJt-',lrlild

l "llTlJ!:.~"q.

y.

yaL':J.l'l'~ mnll.

'1 t. tbil

H. ;,'.1 elun,i-

..
~
$11 (>1'1

------~~--------~~~~-----------------nmuzundn fill 1 rguz eturuyor • 1 'r, .. MlItlriklw.l' ya kardeJ I}. lao::'&k.III. r', yaltull da n;ganh .... Ne kadar cl,., -q .... j!jyorlaT... lbl· leriuden o ka.du1' lIt 1li ki, .Kru· dr •., olmadJkl:m muhaklsalr • tc tam bu an :.t bWhon bir 11:114; tlelik4nh _girdi. Sa4an p " r-. , ytiz safi _ DO;;;lU bunlara yLirltdU ve ebin _ ~llGJ aI'll pattart rw~,t top! I bll Am~r"Llran Imt_Ulrnl\1.L ltl ...a ~eti-

n Itl :!LylIk

hr..r\J

blltr ~)lenl.1Slr"'~l w,lrJ.l ... e nknyru nlnrt " c rna mollaum 11.I~utll.lI"LnI ml<Jl1 ~rt"nJt~;nL n nnsil i~L dirhemlik yt"i:h:ri 1'1 i bIJ II11lrmm bit L r Iou"".
Y3ZaG.'~~1rr..

harbin ~mdn kalm11- ulrU'1 A'.~ rupa ,1 vletrerindcn blr 1, ·kj .lulttur r( \·l·tLI~fl{· kn.bi,I(iI( tm~
,'11

".s,· ,- rl~I,,,.lintl

Ii,

I.!..r:rIlruil!

Irm"ln.

RLIH11LllYli '\ C
r,

b', I; JP.ll 1:1.1.' f!vndL.i!'l!ili;
:.ik,-,- usulii

gellt:

ile 01 Lll'Uyol',iu.

H·,..ber ...

ro

==~=============::::::::::==========:::::::::::::::

te mOl I' "m a.g.lbC!;)'lflllll I ma~Iubi.r'L·U ahescrdir. Onu tiyJ(> hir nL~ y~nnl!!Jtrr k~, daha u gime kadar htr' biT pe-nJI-1 van boyle manevra ~~rl11erfl~ -' li. (A.r~,a"'l I'",J")

11

?~"l

I

J.·l1l:.t yok

latbiI: ~H.!rri:vclt 1J1em :iuj,--~i,-. 'ilk,,-I buntamu b:!t-"Ul.ja yal hsberlere, boz~'Um:uILlge '\ e beljinci ~ a k~41 ahnan srk r tedbirler v:lnlu .. BUiinci 1;01 u hubin ;WoohL.a ro~l ·lIu·lP.' .. a!-lltala.rJDdan btl ~

eldu, Pf,]nnyil. hl:.lbilttie Akll'l'LIllA-I'ln t'-l.\bik cUilden btl llHL.'I'. h~!~ !-IolJ Rnda da tek t~lna bu

ru l1yor. r. (dill.: oym:ran filmm r "zlcrini I" k P dan veren h pad r 1 rile Rlr. vc h~!.'~anJ lL uaciayor illt.(l. V suiem .. ntu .i<lir.IleJr..iJer ise .. dmannm Irllru :tYIU~[lrl~ lib: e ierek: t itrer'~ Ix-klcij-enleo~ m'11~abi! - Sent ha..." Seni Ill". yea . caJ'tttln bunalmis, l,a.nte'r lC;iDdc AI {lyle ise eaain cehezmeme.;

i'm- -

hareketleri bozuk insanlarl f ren51Zrna k'In .. ler kadat tehli <elidir

Ha

hdmuj. bi

haldeler,

tg--llt:! at~ •

Ve tpti~i IlM ..i.. l.fer~ldD.

v

ruz ycrco dU!Jtnez .. Eclcdlyenin yi-lS~n!l rag e-n ili,-~ il;ike~Icrde otllrn_nl~r .. Ayalrt.a durJ.n. Jar .. autiin bi:r salOl! halkl.. diz di:2t:', koLkola.. lI.atlfi kLIeak ku· c:aga bile, diyebilil1!lniz .. Filmin heyecanma inzimam ed';n delk 'I,1'(! Wmuin heyec.a:u 1,1'(!. hc."lecaru biiHln I!cyircilJ:ti liJu!JJIol'lmJf!I .• NIi."lesler- bile degilj:mi~ ... Sa.lol:lidB[] bjr goz seozdirince l013:-unt' bom bo~ gibi .. Fakat ha}'lr .. m-ala:r da ~omlJ]e .. Ancak t0zle'l" bozuIma&I:IJ diye gel"ilerl? c;e~~I'. u· zah:lan seyrooiyml:ar. He1e bo.llIol'l daha b~ bir
ha.vs. ]Qi:ndc .. Al!agnun biitiiD

u..

wrn-.

_!'lisba.V31, SiglU'.o. ch.. mnnJarl bu· t :ra}'l daha I:ok b.i2a.r cdiynI"-. :lli. Slrlm, W':S1raJ'1, m:l;ili:'E:n h(!.[" all 'tiiir-u da1l~ lSogallyor.FallQl b• .nun. f kma. v roan nered.ee~? YiiJliIle sekeem.i. hatt;i r:lalm;t:ru gen~ gen!' in::;.nnlar.. H'p a kuilo!), ]::ardo~ kimseler ... K.:,.I1!!· run kimi ~ nlndaki al"ka.d!U'll.fitn koill-na 'I,.'~ya beiint. yahutl d:ll bo)':nllna g.:.:drmi~ .. Mc-rakLL In~l"a.l-:J.l flImi li-C"yn;';;\lyarla.l· !... Ar .... lUI JHly~aJlIa S tltriy~il f.'C~1 1"':
-A ... fie ~Jldu,. Kim.ki:mi

korku ilc bir nele!) sesi bile i~l· dilme.ren LaTh.GJlda kuru, l..u;ili ir tetil d'l.i~~i oldu. E ki bozuk tabwlC-ll a.te~ nlm m~U . _ kat arkWaIl bir claha. ~el ti". Gtl'.L""\,,. bir dcll:l ~ k~i.. Gra ... .. ",,,v Iilt-tagu: llap::ml'J... Linlon gibi tw JiWiyle" Buy-iir.r.iJ.!? iuIe mi~ giWe.ri-yl~ ettal'3. 'ilakm· ell bir kere... Sonra UI8~1 ~ri aJtrn - btl' ked] yavru Il. g!" ~olmldu. Y3.IImda amkd..'LjlJ. den mnfJUku deli.k"allb. ise r;ck• n iOU'f'a. ka4ern basmu:tl. Ta: iULCiil aesll!ri bii WI may' altli.!:t eUnilj, ~ele b d~kl mi.i~ler, Slgbl: Iglu. a',"';l.Z i! Y.flZ tam b.lr panik: hali.rl- ~ ile mtrdlyoeD1~ ]~O!iU~1f.~laY'dl, -J\d:im old Ui-iiyo-rLar. - Klzl delik de!llk cUi. - Tam tJ.ti ye:r;indcn 1, urd 1 - A n J.::ac;ahm._" H-la &iJi I. Ge1riy 1". Kor geyl:an tu hize gelir ...
'.l

d!l mrille m~tl'CIllik eiliyc Bmlu du:runca kanma t yollll bir- wof:krub y£l:.d1m. dtrmam. t'stclik tbrahim 'bm:i olcHirmekie I.ehdi r:tt1. Be1:l o za.m.all ku~lDl 1y:J.n ... n~ kc-,·an1::.r u.l ardubu. taDanCllYl tedarik tUm. olur- ne 1)1maz .. BOlle oil' mele ku~da kclJ.r""llID 1a.11 ko 1.--U. (;.akt.t D"".·.....-.... .h:tanbLi1.L bir l.~ gila "' l roD dim" V ~ }umo:;n knl"lml ~'--'---'Oi". yerde :i._'r-admJ. mm O :rn.em:!JI gi1.tij;in1 50}'ledller. Ben {Ie tim, mali5aWm l'l de a;ocnJrJsra be. verme li.. F t

ya.runca

O'ffil

u

"t"ariy

bulu~p .."
-

FiliIc~ da:r~D--l1Udlm. tjimdi biil,im sinr:QJ_1i.da k()l"Jrntmru~ j~l1 Qe1.'1:irn o.vflzcb,n bagmilyol'larru [ Coly:l '!,'e pa~r. lmelaibm

Poliiil!...

'P\.!"liii!ll

li.l til

VaaaT....

"urkadar

t~Jt
-

I

Bn~ka tna.kaa dJm yold:u:. z.iliz alllkla.rJMm hl'r.,i kuru

ab~·lnd:li ohm kli!bQ'Il 1.3-

1m.. ,
Ce.n~ ve gii.;:~ I .: kaduJ

Jrum ise:
'I
:lyrl

.an

j

~.

I

Vuuur .. P.a. It .... Tu.uut diJi3.J,'lJ', 'yordu. a b· " bir g iiriilt.il. a 'rl l.ii I SC11@lertleJlbui clikad:l ~ - Ca.rum h'l 1r ~un1~OJ ~i .. L!U CWl(lya tempQ iJ 1311-nIl'UI. OnLan bayr&m bar'ol';lI{:'l V~ ]j~t slrnda ,"[!I:;'antli kahrarn . di., Sen r nim :iQ;siirne cc:;\"ub ,tiim myol" ya". 'nllabi y............. _ ru .. naml:i.l_5:lllda.n dlllllan (,;L\"Br •. Bt Ili !'t:-\"i~'Or!,,;lffi de~jl mi" iDlUlIDfi}'l.Wlt. BeIl;:i 0 ben~ Eur:; n rl~"l\laki I(!l" i~idl;:cel-:! kan kOc.:ln::!:m Ve _h:iililaliiT t.abllnpan i.bt-e}-ece1.1i.. miUWIW.I lIa~'8. k.QV~ i~ bu :'~n-Ll:tf(lfi. i(H ki bir·1 c.::LSIW clir1do,: mt-ll!tya O'ldm-mektir. Hem dart ay ka;:;tll flenbire filD1.l1 c 'bit buP..\l klu k 01- I qJS&l hrLlkln f!.rk:J.~nd'llll n'I de gent" bana b1~ ~Itti duo Yah u. Jt..irobilu· bl;:lki de IDa-I mahkO;tm,-,"u!2: ~clun, aJTe- - A9Un.,. Yol vcrill.. J'illrakini£Hn rnu~i'bli~ ~L1thl 14:~ ' ... ll!t{: ~l"Ul-Org uz I'll! ... Birdcnbir' p~rde k;lr:U'm l'lIo; ci agu' rezay" y~ni Dtyc: flrladl. Z ten i)nUD 1m1e.1l'l1Jl!U' b-- l,n bl'Jl l~lklm'i)!o m~'Zl.lll ~t Y;LI1Wl ,,0 :;n.rla sfllonda '0 ~rm ns:mll 'l"e !;lUi' liimnl raklt, entffes."J h("ie b, lk n],,\ l(X!dal'dnlrj r· yCl~lu .. Omm t,.'1,banCULnI gu.r D fiU yarntan lo~an da bir licmC"n l:u~lili.iyor, biiz.uJiiyo!' "e:iliyeLi !;L'rrmdi i~t~_. DogrulMl I mevZlJU oldll. Sn'OO _'Wildogrw.ana. ,n!.l~.~l;;>11dfuclPM .• ~imE!!ISiJ:.i kli~mtcrf'k yol ar,l BIilld&:n ilIi HI GUgYlUl1il i1il.le)·~:ct~, etelderiW ~'ordrll. 1JIl2II, sinema i(,,-ind irwm.!!. B:.1 suretlc; jlE.']·kdi, ,"01 di.1.lWll.c'!J ll'f kollmu, elia i "C kiafill' rmt ~ Amrn.:! diyecf'biui:. du, V c b-Wk-on !a 1'1 md 11 mercakl;,).l-ITU ((<!'kcnler .. cii:rmUm"""n~ o~du 12<.' 0 gUn .,ille.m.ac. L:: hudLln ltini bil' para.. I dh·ene, ondoo ~ilk.nk liUl.pnrnm, sinemaya_ gjden Here antreye v. wka.ga {n'l R.iBL'I' 'kt't \'cr;sin bu h::l.1 anC£.k du.. Ell .. Ke , 11m t;ilih~ hir" Hlllliy" liril"'!J1" ,~c fllm hu-- , !:lrOr', ka~ly01'. kaf'lyOrdU .• kiissiiDJ 1"._ Ark:lt!:,-1ndan ,lv. : n I !:l;r ka1"lJ~ltk i!jimJe; t.el--I - 'ruuut .. tlllJUut! •.. n!' 11.1£L~hi·OI·. Antnkt yakla5tlg.. :,;)t'.fJW h~l'l;BS bnnd:lll h&be-rDil·~ ba&,'1-ran bujp.r.wn .. SiClenlFl}'a gira.. poili: anll l::"\t;: dar, Hecp;;;i temljnli "e ledbidi rul!} \1uldu. Cu.ddcdl: dala-"t n 1:0llululLl]"I'lIl'tal'" 1~1-enitekim [i\ 1'1 mil'l~:t" i~ OM tAbanC.EllL gMci kli'W_ Lcmhalar :r-lindJ. .BiUiin T~I~5HlJ.i.;l I;c~jrcil('I' uoo;lu I.l!:ilu otllfUP l"!J- ledi Vol! haylnrru; 7/JII "'~.">.:>!.t - DlIuur .. at I) llilibJ 1:!Il~"!lil :11,. min hey-ecaw.nJ YOlll1ijb_rm!lJ~ f:J.Lt :::0.0 , '0 :zaman deli k DlI 1.& - ca ... B D .... L. J'll~~F;Ucl ~ijrLmi.iytltLl_r. Ka..llIn!l YaziUl. ~lI.o !Ski fld Ul. al;:n.nJ!11oia boljallUli y~t"li!rc otu - RlIfll p:lrJm li8lthn

du? F.!i'kedemedi:n.. da.hruHUD '!.

0

~Hibeccdj£-e~

I

I

btl'-I

-I

w...

em·

wa.rocl'i

e) ~
'>' ~ nlLl'
U[!;:l5I,

yom,

l-; tllk

d(:v Lldt I !;'~nr:J hI,l.I!: ve ::I'" f~ d n. M
j

~!lJ !'

lus!;J:.ncW1> r' ,)ltl ri, ~r,\J' ,,1.!JI1Ilcri...

o:rdul:l1'I,

b.nl

ill ~n ~mr:l~ 1:.:rm.... ~{' rcc ,a.:: '0' _h: Til "

gilnler'i

m tiF.I!JI-or siial 13 d

CB tm ....·~ ~ ~ " [~11ll8,'ya

d

iIIml

g-'I<.'"l,:u;>l ..ril1d",D

bir nie ~·;lz.(hglD..::Ji. gO!, lhhvf:f' DI,;\'!ctJ~l'i Ingillzlc re 1~0I1 ~l me1O..2:an1 bir b!JITLlZ hazulamak· 1.:idni r. Ordu '"~ do~a.nmanl..ll 11 zrrhklari tamaml:l111m~hr .
yni zad:u'bE)' r \'11 ilacaktrr, Bu t:Ji.'lJ'I"U'l r 'IJhekad: r biiyUk ••tacaki II" ki \~ \I.. nn II lIiitiin]t l!VVe1Jerinin
It

3 Rossevelt
1111

Ienen nuikunu

ek1
f.

eatl
. efik Saydam d a
1I

tlil:li

IlIIrll~1 1inel

'ilyfJl

d..I

rl -e h.
nd.i

I

oIW1J.8.rok.
t;,{laita.

n

hCI

ak e is _I sali a tl icin r'zum!u malzeme almacak
I
\nk,'lf'l;!"

Bu para

.....

Amenka:n1n ~ Bahki milli ~Ij asetlrun k u \;ill bliyii.k b'l til!'! InLlIeLhu'i,n hall 'I e ~el"eJlerinF;' riavet esasma mU::;'1.l:'11it oldugd- I

ve

l!l..lima..kta.dtr. Bartliyada alinan esirle [ in adem 30 burl tecavia etmi~tir, Bunr!PLn h !)ka bir ~{ik tanklar, toplar, bub Ic\'<I.ZlIlIIiI ve her nevi mi.ihimmat V~ •
maddeler] doe IgtrnOllll G1Ullmq..

harici
"EI",> L.. ;olo 1 11'i~.dlll

izah
bir
Tn

etti

tur,

Sudan

vc

KL'11,)1'F11

hudud

'

Jarmda

is 11m ime i,mkim builm<'L~ i.rt tnglli;o: n,t-dshf.l1c..o;i

[1'I.l"!'II;r~'li~'c-nI'

,-

:"·ih1.hur ruunm U!:l!.fi't'T·

tmektedir,

miJfl't:'Ae

fU:!Iliyeti d .... vloI.Jll

rn k'Wlll hahs
l

tl {HUS1l.8n Z"tra ;:',l \'ek:,lt1tinin Ju~ udau rlc~gJ U· Mili\"el' k.J.::1 ak-I yu illle~gi :,!,I':.J2iw .. lrul.b.ml.mak n~ ICab e.lvn istihsal vasitala_ rI ve mal ..em -L1W mtiba a&S1 il,.i!l U" tnilyoll Ill-aya ].:1 1 I bil' CilC"-

yet adal et v C" ahliLkll]

e

. cad -olart Uui:!.fllldan!

krcc i il,;llmi1;-;1 Hc;'.\e1i

\ ekilece

k

c'arl:L.,,'ill:nldl,

ulaeag,flli. km nulundugunu bihl.irmi'§l v bi.}t :;iA1ben Jl':iyast"tini su i'l eiimle ill-' J l.ilas:a. e,lf;'mlstir :
L

n di ell 1I.a\·m.lisler 1:i su !'II ada ---------~---~----------~----"Ol tal nasil ru;: 3 k i~ i.sWtt edi (ll"lar H~ (;,l Y I v Bt;lgr:alii ile ~l.in ara; ,I vukua gelLl~ !r!lrurl· len r.:::11 temaslarin hak-

I

T<I., arc

t.eShmrLiL

h:lkkmi:lak:i

dlklm

I RI;.tk~

tno

~:res:i

IIZi Un'l'i ... eJii:.orhl,IJ'. \Jil:.\ .. r Devle , . .he! ~IlL nya k,lrhgl e!d.en l£rakm.am ' . ttl hila byd Usa:rvur etP1(k dirler. Harom cenubo
1).iJ;1iu A\'ru~e;m;l

kmd

d:ll

'rdini kcndilerme

ya~ Ilrrtamasihl1Srel-

(S~I tJlr~ft

1 inCI .-i!!II

suslara
ha.illrl~.

Id

lIil'

talimabHlmC

I

Ay ilOofil.l.llod.a y:a. p.tJ c:ak de:nem' ~tt-ia.ki b;J. ~kd. ollm.acakbr·

h.:l "il

. dt_.

i&Kele~e bulu. 'om almaz.lar. y ol{'ulan ~ b: tlr . Ha .rl;lkt!l hn..1inde buhlrum .,,--apurlaJ' ell vak.1.l1 iskelf'!t'e blnlurlar. T~n'a~ ~li:l( . 'bitti i.§areti' Lt.:'1llhl.z UZill'i diidliltJerle verihI', Balk dJ,lja.n~'a iI;lk:ar. lJ~kil 1,' asd,ala rl :;et . Nor mal IUiY.il.t'ivdet roer.
'\'e

da r:tbhm 'Han va

progTanuml7..[ a ge-clkmt' varrhr, Sa)'ls1z meseleleri hal \ e get:i'~meyi t~lati. etull'k ictn j!€ce gUfi" ()U~ ~II~I~'OTUZ. Gerni ~ll§aS'l prognUtrWnrhl dlih:-l il~{1 g~..mi§ bulunrnaktuvt», Fakat daha Ih.'ri gl;~rnek i~1D - C"'dU:iilyonl z. 'ic.ni ?J'IrUat' urrofl,thlT'l Yf;:fi\ Hmy:ullar dogu.rUl·, I\:nrLg:''eden g~ni'1 mikyasdu art mlmis tahsrsat \' b:-l;n dJg.ml\~ £jcyi den g.otiirm k i~ " lahiyet istiveI.'

rim. karadan .ll.yrillrk.en ~~ bili .. ' h.a.rici \'U'.iye-tlmiz. h da bender, bJI'}lra. '~elime ill • meDIZII rleu ed~. HUJ!1ifi hilde en bilyiik 1(4a

mumkiiIl olacag.. lAhmi,n I'to;l.I~kt~y'i:l.,OOriiJe •
kontr'r.luD

Iisraarmz; dUll.)'" htJbl"llnl knnn· sm«Ja Ikll 'li 'If 11L!~ri suhada nluYa;>'lJrllf'yi muhafaaa etme
Til

r

tim.

osgari ihtly.aem leH:.[lbijJ eol!2"o yiyim, gi)"im ve Y<l.Kaeali madde-~rinin. h mIrnasi. fJlik!l ve s.atJ.~ i~ini ~I bir nlzam aJL1Rt!! almIDr, isl..ihali ha . eli' ki ,-esaitm [~~. kind-e bLr receye ~lli:armak, -, ihtih,.-I4 miicadde·
\'A
iflln

rk

yorum.

ll'1uhteli£ t:msde. lOUt'ltaEam barb lIlah'.e.nH~.si~·e mil,himmEtt mal etmeye y I:.eu.k ;Lah~iiSi:\U-l'Ik <l 'bul erliJmes.ll'loi kCH')gredeJI. Wle'b edi-

,Vi nWrMektir. l'l'i.iIle-ca.\'IZ m -trtJt:k tLere ar~1 BLl h 5W>d ,hwrumetiniY.i, ~lIndi 'h-llkikllten harb halimle: 1m lI.man milJd!eJt' rerilmek iizc'l"O" zumu [)lJiJJ her tiirHi saliihij lerle teehit niamb bif

il·

t-

I'lHh flT'!.lJc iea.· T.;;m.ITuz:i 111ll'"bde.n c;:ekiDeD h-=.l. devl~ bu o,'HZlf!."fi ira ebnek1...edlr'. Fakat ,,'az.ifelerini if a. etmc-~e-nloer Mm-

, tor

vl"Ueridir.

Oohlr bir taraft2:n 11~LII'd uib ; . igi rotiinii ('o)'n..,rrlD

g-..

t;a.h~lI' '

d

':;el'

tara{

bir ni· T..fl.ll lmrmt!. J.{ g.lil..!i~I>in hit..lit. t.ai ~nlJ &I:1klenni Vt bu maksadla1 LnI Ba.lkanlarda da i~ :Ifm rum elu.en mrakmarnkL"lflnt lirai e-yliyoril r. l::lalbnJarda y 'nl ruzam Ealkanlaru1 lIolih .... r e lamlyeti lhr g-irmelerinde.ll ba~ lri~ bir man~}'l ifade etll.('dlt n.i bii~ orn:z. Ba.Ik:wlarda harh I LkD.I'llla.k -(;m bunda cIahOi bih ..u..kbir beb tM<lv\'ur (" Ild1ilir mi;" Millv>;!\" Dc-,'letl~.-j
t
II

ba..)lanba..<;a y~i

Br:tllrnnlarda

suU'I11n

dev!IolllJlU

gel'rf.ekte!l isliyl'Jr b"::!

humID en 1;t"f'Urm> \'c ~aglam )'Oh,L BalkaJ1-1 !all lnUarmdan I;;dnrnn Jr B! nJar, &!kahlara btrunak On1a.r BalkanlacLa Inl _ I oldukla.n mu.~ lr.;e B 1kan pallaDlaia h3Z1r bir ya, 1'1 u d g halinde kalal--ak IT. Mill \·er De .. iell.en.n.in lngil. Lt?fe,'c ~ mllaz2'..am bir taa'l"I'U:! ha.z:Lf'la~ ulduklan p~ y Jj!.!;ln.a, ge1ince. be ka.dar bu·
yu~ blr taarrlJ!Z c€bhesirul'l na-

m .. ')1. mu3FO : mille .~n~ Sabri Tilt ,k e l'Jlurah nrH kllpo.mlYRrn,.k t;;ekilde ~i'B.} <I hD..Bbkl1l,jma Said Omer DornnHl. ki~Khrlma y~lJl~a.rnk du.rul'. HiL~in. Hilimil Anl1n se~il Hall'" lar ~mIerek ~ I [-1mi"iienliT, . rab~ya ha~larur. U[i!ea1nbeIl ida.1:'e' he.reti inti· B - Motorf1i lJ.i.I,l~il r,;-a.mblaM I hab.1 yaplEnu~ ve Ntlri Km:ikoiaI.irm ~a.retile ~ab~" j~ind(' Alero 8.'". Z1)' bulumm hulkl tIl yalul'l b'ir u • lu. Serafeoddill T\lil , :"u;!d l{ar-a 0 'man, Sulhi mu.mi ~nak j't!l'W.e g6tiirer ..k b~·1 llir, Sehinlel1 hari r.;1- N:lili ~o;ilmjJerd,ir.
J

FI rl1angi bJl' ga t,eL1il.1lJt::lOil.D takar. . r YOkEC ]i' dille 'b~rurLlaT' kapallllL D'l'IIY)7!rele-ri l;orm~k m dile. di."!.JI 1i;llmlak. (M;;II· ce:reden Il!lI\rkmak yasakln-. Bina dahilifll.J.:: kendi k()l'uru:u.aJan j .;in Vll.ruc al.mli!.r d"'r hal i10l ba -~ IJma ~dfo.rle-r. I Tayyar~ tehli~ ipreli \' il digi e:.wu:I~ nHilill '''151 §iek.ill r Il2rel:et mi.-, A - Ha:r• .w ko§ulu' nakll \'nJ>lt:l.1ar1: 'tl".Il.~, yo] n.
fi"I n1

hr. Eu miUetJ rin w,sanca yar dune. il1t1yfl~la[') yoktl.ll'. Fakat kJy;neti miJ)--:arlal" degl"rinde- 5'1· be l~e a~mli'tlr_ VaLi .~lnllll.El t.e- la.b03l, ihti~'a~lMj, !nui1skll:{I,kl[f'. ~eklriir ettik«:1Jo Si)IUB riya.set Slp.Mer-ini ~m 6dri:."y~miye-Irll:ih~bl yap1lnH~tll". ~ reyi ce-kll"ri z.amiln Ylllda'l,lmak.tawr, alel'li rejI' ;,le Qlmu.~ 'I't! me\'eul iiIihb}"'3.-.lan buhmdug-!.Wn bil~ zalar rni.itiefJkr,:11 tUClI."ud:lu Mll.: digimtz. sililhla.rln bedelini :-j-il'ndi rad Fo.rbrn.'u 5.eQIli§lerdic. ~ i:id:e):emediJderi ' jn tl"slim olmd.BUD'UI. miiteakiJ.'b Mw:ad Forrun 11l.n1llkemilerine 8O~1iy ~. ri.,,-a;s;C't me .. kiimj . gal oo.erekJ Soyleanek istam~'oruz.. Bu ~ 1i;enui!1ine ol!;l1l itimad I'e levee-! lablann bed ~Iini (jdeme[eri :i:t;-i"

Oda infihabah

En fflluaLl rollimu.z 'Qu mil ~ letJe-r i~11 a1,'1.1.izamanda kendi. m I.Z. i~ hir~ Un8.Ia. e: o-lmak-

I

b\lyuTI:lll..Dll.lZ. SIll! ikllsadi :I!liS:lemilil il~ 11;a dNne:l.e.:rir:llle bu lunuyoru.z, Heow: ,oe BlUstah:!'lilin. rle miD t ~l!ikin, ne t:ikI:aI1n 'i.'e nt de a·

c.cl-t liizumfl. go:r~. verdigi,niz salahi etlerd n i1rtlfade ooere'k. kantrnl cihll%lllJ mtikemmeBeSj' tirm(;;k d ima rmkin dahilinde-I du, Bu arada valanda:jlaruruZLIl cia d.e\'lat lqkilatJ.mu. y r- I dun ~LmISiD.i '{IE! ailhassa 100 I kUl'U-'jtan :azla alI~ Yerilt.e faura i:st.emekte ISI"1l1' etmelezini • t.e.~\~lk elmek lR:..nlIldl't. MileYloi-, deden rnahrum ~Thiiy tler kurl.8lDda., oez.ulZ kalliLl mIierimlerin, ancak bu !' ld II t :dib olun b~ini be..-k m bilm i. emil menfaati ik l1: io>.ni! o a dll'. Tica.ti sah3:da: Tical' ti te~k 'I,re ~""eleme~ sutetiyle all • nail I:.edbirln. sizlm m mliu,ID ed.ecek!joek:il.de devam eli;mekt:eWr. Hlilcilmel e1indeki ber "1:1-';1ta ile blUl.ll. yanlLm ediy ·r v edecekt.ir. t aliit Licaretinde gii~
ill.en zor
I

{LmiUlli karargi.h.ltlln dUn alI • §am n~i:'e(li1ell fevkalsd leb·
Lib)':.!.rut, mlihim BanIJ iis:.;li, Bntan),'ftl..tlar l..IIralmdan. tamamuyJe i::;:ga.l edilmili rr. tLal. yaa gnrnizonu, bubiJo tam IWyle teslim oimll; ur, ]!)iilim't-

RantiJ.llrhtki ~ T\:ab.lre. 6 (Ii, .•)

~ell-ernlh'r
-

Orta §a"~

tiii~

.a

nrn bi'iliin ~~hinJJ ve harb mal T.Iltsi, e:li.nti:;.!:~ dil~mW!-tih'. But:iiyada.ki LtaJ,yan garniZQr'lu ku-

mandaru Bergcnaoli, ayrica dart g!!rumd Vi'" dan1i biT (;nk yiil.i: !"ek sunav, csirter '-lr-a!<:l d<ldlt'.
1J1j;i1itz. ". ~.

l.illbolll"ne,6 [a.a.) - B1.IgUn bu.rada. om j'Jarkta.ki AvuatraJya kuvvetleri kwnandaru tugg~eral Sir 'ThQrm; BkaL'l'1 J in bir te-blig'l ne~rc(li.Lm.i~ir_ Bu tebHg-e nazaran Ba.rdiya.d3ki A\"i.JSlnLIya. :ilay ial.l 5DO ii (!!:~rIl.elUekUdlir. 'BM ra.kWl'Wl olillai !,.'{! yaralilan j.hti\"a ettigi tall • min allID:DLaktadlJ'.
, rdj"jI

mf~~m

~h mmi.lp~

h

'IW

81

Mllill1ad.J~ bir de'lo']'rdeyiz. e :!5ikiliye1t1 \'8l'dlr '1/(: 0.... F!lkat. arami dikkatlB

l'.amatllia a,zaa

I

ami ra IN _I dc4r ota iac.l-e ed c~liI:l~ri 11i11-l:dLikraz;atta bull1nnl&Yl tao'· Bundan IiOrua ti. t di,·aru slye etmiyomm, };eC;:lmln.egC'~r, Kongreye Sip!U"i~!erini k n,U LlroC'I"anllw i tirak edt!i!!:21 3Z3.lILD n,' leri .Jf'lLlQl, idhal . 'toreit' (W 1l1il1iilleri

!,:iililel"intltt

d

lay.

~kkul" etmi:!}tir.

I

Am~ril!a.d811 barb mal2ill'mesi al1I>f!J,lhat N~l i.ki,ncJ nislige nU_!,"a d~'am ede<:~H ''''a_zlycte DI?'I:let Deni2)'cea.n IJmum I liS"Ikma.kJ.Jg11D.l.Zl u\"si"e eW.yo J d Urii ibrahlm Kemn.l y bur.a.. bjriD.ci rciB '1!ek.illig1.J1 A..hm d nml, Ka'r.i ikillci rei - vekjHiigmc LIetcabmda mal ' inio btNlITi Da~. he.&a.p miifetmen be.tntm he~ i;:0l' mudaf~ ti tjWe ZLo:aat BankaAJ

Uisnif edild[k't.en !'lorna riY<lc~tl;,!l

'l

mu -

Zll

kan

Va!'illallir ~l,:tleT.

b:tttel{l;;:lle:1i"dH! dt,:· ----

,,11 hEl.Z'l.rlana.eaguu kegtirmek luI'. Iibver Devletlm SiI· " y ,iizen !i! ka'!"adan yiirlimek kaT VNm'\!dikt-t= t.a.arruz
ceb ref!ini goze~:1

B:arir1:en da.hi]p g I ler buekeI: ~I r, C - Trenle:r, a),hm errnasm· cia ga.rda _. t.reruer }'oJCloL ulmazlar_ H:i.l.k umll.l..l:ll.:i s1j'makhu a gider. H3Jr'e.UW h.azI.r hulumm Yeu...l.er hC.l1U4'!l gan tukederek Whif' h.a:ridnde mi.i.na if'! bir ycrd" dlmlm'k ,,"oleul3nrd I bu-alurlar. Af!.ri~de bu1unan renler" Er:: pre.mr-"21er, D - V purl3r. alum eKnaSlnvant

Yunaillar Av 0 ya' a
i er d

kul bi.r V'lIode jIe r.oJ}.!;t.['III da bize bu ~1i.1u It 1:' maJu.me ile ~'('.ra ihtiyn.clUliZ:a gOre bUim &e. ~~I.w.i.z: \'e 1.1 memJeketlcrirl im..:al \" ya I Ih;iAj ~ mad-j ~.. lJitnaktad lif'lar. '1'akwr bUyu. dclerEe Gide!'linlC'r. 1 run;tL1lUl: ki, bu liIuretle Y~Ill.W reo diyoll"l.u; i; I cak stolt. .ihti.ldrla mi.icail l~ ..... ====-----~ Demokrasil bUyUk uYll.ll.yacllkUir. "Bi~ enJtabla. gimtiginiz rk lar, hUTTl)'et mudafaaSl)'ll! 1'IJ.vati b.u- 1S1.1Iri~tte IlliLkadartE, Dilnya I ~'jI Jc.cn v tC!dk ikle:r )0;;[11.. hUrriyet:inl ycnLc [( teosr~ ve ida- ke-n, TiU'J;: koylilsUniln me i<;jn bH:.mCU!llze ~jimiri, ' ma l'~k !;:ok t:llii tum l i.stedl~imi%ll meriba.hlnml 1, t !filil 'I'~ kudo bi1 defa daha ~ih:=rj.:n liB.an..i.n.d!.l.'[J l!;litme.ienlli riCll. er!~1m, r Ghruyo)'!;,unu:oo, 'ki, baz.alli bir St!i eli'lJteli, yH.hud tam llibhsalc y Il'lo blr ~antl fena hi" fI-

-I

miifid olabHil". hark ma.I.t mt
mllb;ilSL"tYi:!lt

Ein enaleyh gonderelim.
SOIlrn

bil.ltiJ.fuin

ma·

I

bii -, gayl'&imizi san: i'dQftk bu dl"''l''eyi gra,,"irec~miz.:e n.j. ~m, Bu ara-dla. bh' d:!.b::i. bilhiI!J. I'll, tebal: fu:: ettinn~~ i.s~ "gsgari ihLiYri~,. goz Oliii.i.nde tutul ca.kUr. "'ani, [ilks IDabkme de:nlien "j! ylltt.a ih1iyacS! degiJ. zev e cc\'l.b verren I!!fl.ya.ya hil.lbir kIy fill: \'e mevcudiy t venniyeceglz. Bu:e liI.~ olan 'l!li.J.h:i..!a:a 4;8Uri M!nl ve mll.'hdud ahut YatKIlda ttb ntl .. e l'li!d.e.'fil'iio '11 '_ landlr. 11k salta bu t'i..itleW.D ~. 6IlJ~ g-i, !;iyeL.:.ep \'e yakac.ajt biii a· liik a.r eli..rnekled.ir 'Ii t! edEll'ek til', u l1ui!usda ~lo y'9prJm2l.S1 'e um B:ilI yuleri bu ut<ill1'T 'e hit olAn. mum ~alla:'{i mu e._~lerinin de\ 1 ·t Ii I."eft~ iJ ve istJ."h!iaJ pro~aJfU lInhilill,de o[,lol.lu;malanm:[] telllini "e istih.saJab!l. 1m m:ap_m~'Ja ,'atand~lara te"2i i prDg ii2erillde nlii.kah veka.letler

hwufm,J, iimid ed.iyon.tz, Bu. arnda, itbalat tt. irlerirtden ~ik.ii.yetim oJdugunu Boylel!I'tOO.en blJl bahsi kapa inul'aca - demeilrted.i"F: gm., Df-vwtte:!l bel' tii:rlil yaJI:'dI"Dul"lkerque hasbiniG inti. bubmu • j'ItU gUtCCil'k:k:ri:ru~ Jiibbeleri QIIl· kllmull :fazIasile ~1~11IU' yorw:. 65.0e0 den [azla esir . Ema.rna.c:t lizlm gelcra bu vatam
&

Lund .... 6 I a..a., I - Loo.dra ol l~i kanaate gij[i~, Ba1"di30'a muz.aJferiyeti bu harbin e'n biiyilk m~[1 ibelerinden birini mam1aJW.~ bwunmaktadJ.. Bu h~~ m.iiWu ~rdedel1 'elir za.t ~yle

j

Ii ro

T

su. -~

Ja, "imLli lnyrl"let.i ~Idtipmu 'Ti"u-l; mtl~m barb I!eC.hel!1Jlde isti' iimidSlZ ll'i r ld.lyliJr Ui tlll ym~ "C! YllPm.::Lkto • t m.r:tlinJ.:: i.J:nkim bmllll1U;.ag-l l;:I&!i. iyile._;iJ.nm. tilT. F'u.k t, ih~ril:l sa1B..hiy~Ui liil;! ,;~m.akta.l1"~ar_ F'i£l':al buA.nJu..r a 6 j HWiU.5l) MerehLld:~~~ SElIu.nu:dan bit' kere dn.h lun 1laJ}'an mnknbiJ 11 Lh;uml<l.1'1, I ~Ism bugiinku tOIl!anbslnda MuiJ1IYUk Z1'Ylat 1I'erdi 'Jlel'ek tal kupanan mih~baki ltalyan kuv~ ....r " • ' : .... .l'r. ,,1 nakoJit "e'k'tl I emri.ne 1G dll nUll] duyurulmasm:a. lmilj:dr, BuracL yiiz I:.nir ;J\'to ennrn. burndan nasil r;:tlup eakla~. ~lm ~:e lct.dar del"lll Inel.i.n17 biiytik bir kIym' mtlyrlD [ \'}wlidc lahsi5a1. "ecilA lon- me. i!.le iJulL aJLm - buIlllUrI'I da I mwure:be cebbellinde rer s.a.aU!n lid.;:! k. veh,l.IJw Illlilll!JW. Halen ~an, m klH,til. Ne l"iy.u.1. dij. - I yeni mli!lalaa. II _L • ,'e eglen do n y:L 'l~~LiDde 335 ve Pl.'\' ki dog-wruularm. hdL i Il~ Bll.ta amal II: rk Ia b•·· r~ ~ 8 I en <La ill!.I.I.Aayyil 1 Lalclo yak&!&J r. VC!kilmCl"zil~l"mj i ~nJ clmekt'dir, sLmfium gU ~ m.UkclJ efiyeUc '" '" rull". .ie.re lDprakta 'r ~ ] r We t:!I.,'IR edeme:z, l.ftt. tal bp'niD ct T HI.iljlm..ald_, Yununl.l.Ial". hiro rinin bi I 1" ~ uz.at.LJmam. 1ln..11dt tn! de f.uzln ist..ihiiu n, le L' 1114\Ii blr, 'uk Bi7.un ~si kaniatim.i~ ka,. nas~n.u:1 bi!' me-btU,'1 dl~ r ~ trat.ej'ilt Inndak!. ka.nun layih.aJan ,kaibul IO'tmii}lcHiir. ElJ lIa.ldc \'C bll:kbalrJe. 'bizim )' >grlllr.;.l. bizzal MY'Dvj;!r kaynaklamckteb~ ~liklini -de i ~lM·1 LC[leh·p l!]~ill cdilmi§ til'. IlotiJg.ed~, 'kirJil !:iLlklay olm'ak Lir.Jndan Qrtaya ab..la.n 'bLl.§ayialaTl l~!jlJ ~ Itihl.e :h~tt:'. ktOOlJ" , 1i1I d(':;d,e~;ntir: 0 hJlJ~ rru.. hi. J' '\':l .a"lP 15H ui:r ~IInm1fl1r, !!!!!!!!!!!!!!!!!!i!~~I11111"!!"!''''!!!!!!!!!!!!!!''!!''''''''''~!!!!'; ciudly~ almak bit:- h.a.la te -I Y-aln.I'ZblnDC! \J~ ay l'J.~t?m~ lLlJ'L~ bilmdidir. S1-ulmbl , :ulit)iDdeki 1:.:aJ1Il9IDalI.ffi.n:l..&U'.' 6 1'1LIi~j- Reut.erin , . aIm!!} bu.hllUllD 11Il~beleT ikil1C1J 1 Arna .... Flu Arolldfl, ~iikitmof'lJ.n.izlD b~lar fllilm, ~lddet1J ulmu~. edl r ltalyn,nm arlI It (;idd:j 'bir i.i~ H.Y' 'I1olhn haJjln.!l r bir ullldk l1u.cllu(iyndflki }J1JF;ll. Gi)ricedt' Ilra'at nortn.Hl \',u1,sta nbul VaklfialBa,nludurJi;~ 'inden tf11 ,j:\.'ftayabilml;."Si ihLimali orta· me:ktepteo di~ m n,a_k. ynk ,- hn le.r l~in, tell ~kml;."li ,;i muh.ablc:i bi1dir'iy. c, )'ete {]ol1muf;rllr. lI-JIlM Ii! J'1:r..- tNnJlle k cl.. n kallnm~tIr. QI ~imdi ca.n.tnl Jilluna.bH~kt!r i\'*k;il ,l~ binn\'ermek W 'n..' .ld - s..u c'ym.mu l " ~ de 1Ot.4IlJnnd;,o C3k. :; ¥e mui,errrl' 5 }~lIl .2@1. 0 1"3.1.i r g\,m\l Db 'Il - Pc.gru. wI! madde dL.h.l kamyonJanli kll nil!l.kh meigu!duJ' ve bu.- ci II~ o.y ~r'fi~a .tal lx:nin rangUDJI nlNierim. Bioi ' II Lab' \ ~ I No;. 1... 11 I-:flr-j;'1" d pD-nUn lumiln'l .LlIM~ UZCT k ''''Ill Ulri u,ullll! dl l& rnnhareoo mlntak".:;Inu a.z ~~hl'C \'arl~J halk Il'a..lnUll, !,(,It ni'!. u 'aHu; WJml,ll lI:'n ' ini'. "~l)"~ "orn'l tw. n~liyet ka.ydeclilmi§ ";'/1/'-1.1 1b1"Ihifiilen I",bar,," n b,< -run ntudtlolJe ariJrll1"r I nlwn."'L$tJr . olm<ltJ!ln"'l DI!tm ,ohm 'UD fabrilnJ.a.nmn bl.ll.yiLk TIl rnl]lJl'liy~l.l mu.cib DILlu, ... b"; bi'~1. ' .. i_ Bu rnD.Wma'l Wit IU"I M.aarif V '2 f\!1.bo!mm :0 bt:"dcli '1 1 li. \t_' Ilk h:IMin.,t 1!>Sf)) nlr.J Lf, 11 j 'I..i F.L{in d 'oonh Lh·V1·, k nt u1i.m a!mmaBl ';1OJ woya _ ~li:r. A1Ulaaya. J:'" t'111 ulauln ml~U", i.WILU I • rutmen, L~""··I·' n-·':d , . ~ ~'Ue AnulIlrutJul karlo: ..rid! "'I Ih lt~,i 21/11 -41 ~mhl'lif IT! tL! Pcrr-enbc gU,.(l ,,1 'NI b.,~~ \ 1~ OJ. l~, mlA.n.ltlar.m V~ kal"llorul I·Ilmcgin yiizde mll"YjP'~' I in.ci II ~ 'mr m gl fnlU'lll) a'l'1:tml1J1~ . ymrl S, MUdilr1u ~ bl11aslll~n tobl"lIlln k lU::!''II'' Sel:llllk. ~ , - &_.1ilni;;e ltal.v~uIJo.nI1 I1n bOlged~ btiy'i.ik yell nisbe~ r;::l\·tiar 1ill1.l iLe karl dl2:rerede lIO.!.~lanm~hli'. tedbill"ler allrulcaktl.r. mllbal"C~!!~i "ermegoe ,l,laz!dan-1 ~l:l!!'rI '!lIt haht.:.rll!l'e !;ij:re.Arna'iiil!J:IooB yaPf.l8. hlgiliz Adalal"lllli 1_ 1 leklil.~rin 2>19[) '.v'll! ar1uwm !!It:sillJll .. !carlUnlJ tlLlbimJl."ri rIIl,ltl'CvutllJk cc:phesini.o liimaJ b5lgC'~ ]m~tlrllm u.~ d.a glironibH' .alrn)'IJ.~L leta 1:i1.JJ L1JJdllfuD,t'll gOsta.-rl'ti l;'k· F·.l!(Ir !lazuli", "k.I"r. ti!klil mi!kwbllTlnl iL'IlII", al.lm!t'" bir ".IL ~n lm Dkr LRttIii t;eaebbihll.m Li d~iine. te 1(1]. 1BUl"".tya g~Cf1 rnpm:'Ia:rl-:! I ,sind krrrhlM'I] q-rimesi. YU1'JflJ1 - m ~ r_ II u .!rur'(! l.le, eirDIJ i!'Iu j;UIilI.l ~iy(ll'tJ2i.AJI1!1I11'1. Id lllllTlblyl.Jl1 rcil;,'Il~ 1 II! '~1dral Lt?UTI II", i!"u<>W Ile- Gunocl"llec,~k tel>. hlarn muu.HB"3In~ Hen hl!.n • Lim mannbiLII" lngilizler .kt?ndiJIl,!'Tiyle ~ lflr da b'LI ~ ~ ~.eie .;alJNlC ~ tb;,' t J l'fca.kIlilr ku gc.r '. Yu.nB.{l klt.aJru-IIlI!l I r mck(vt,i1'1rlnm oj ~ tl.e bu SOlute .... daJ' elml:t bulunmJl L moJ!1l"uUur. v _ fil'FO'!.tJr'!1 '\~rm[ij1 viyall rniikk.>.mmof:ldir'e Iilu ~~p- ketierillf'd \ Lhtikiu b nm(;.tL,:h:kdt:! f'2'nl nil' 1':1 her bahldann u.a tlU ~btt'I'riJbe Z3h~l:.ini Tho - tmi.. _ Bu d ••poV1l ,,"' 1<.11 P<,r Illtr r.filrlliriyelinC" ... rl:' e klJ'rndinln '.10 umm top he r muha leak J!,\lr-He y.amf1l~ VI! di - :r ~ - [ n LI~ul~ mur ' l \_"(h),ol'uz: bfi..1Jijl»kl iklerini ~oktan ilin II ,'k ikrill'JlI buhm'Lil:lWle<.-.:·kt:hr, yorlar • ~1I'1:.al.J~ vu1..m.ak 'Ii; joln:1 .. \'1lku.a I, ~k mu.ruu be· l;USU im'mlaJ1. me"'>z.ilel"ini miles.:'UIIr.r. Almalllan i8!ikb:l1 il_iin yll.l ka'be ~§Jdli.lllJJ Iii _ ~anJ 01'1c.k. d.Ilba bJ'11I m.alllrn \ lm"k I t.cYl!DleIin jio.LJ bOyle ~yiaJ3T ~rl"'OTla' , Eir bir 611 l ayUla1.mafa 111\1nirl n"'t~c2'l>iJlimw.lliL b~kJ "n lIel twl!.i h8Zlr-l.l~"n tamam. 01. 1.lu ur ~I!: )4:1.t!llllttt lmlc.nurLl: mil ~"Il'JJ.u-.t.. ~lJ8) kez ~! yarnk, iSl.k.L \'e Dii~ jg Cald tJ1~ktj,-,-r1lr, \"l'Iffi ~ olmWjtur.

!t gmi~l etner:ler Biillill :Mdnll:r liru\l"\'~th,:nnHl bLLYfi:'Fi.iVii'l

~:l~: ~

1 mUdurJe i bif' toplan I-apac F1

Lis B ve 0 rtao I
......

---'====-----

kat h&kkmd:} aJ1B.g, e ti-'itil": Ynrumll.lu, bilha g('Eindll!' y.em mEn zH ll;'rri'i I", 1UI!),a:OM. claima tJ:.ll'z.ihll vil-li):fUerim

(BollI

ral. 1 l i'I~i

)"lllII:llIJ

aKI laf611iitl s:Lbil hOI rIde .rtmlli

I

6cliste f V aIa.da anu tar bul ' dild~

V':!.

\"VoI'

umdll~umuz

In

sul ('I] hi,.;j ~hrum ooiyor, Hilkilm elr.inl tnvsiyesinin.
nunna~ l::!.'!TI:t1'1lli:mden dahll
'lIZ-

ni delilidir. Bu m -liiliayetil1 ltaJ)'anl.a:r j'SID zici bir mag'YakUl. zao:unda bliyiik ~ lrlblyet oldl.lgunda ~phe olm'l! wit gibi kazandliml~ zaferin 1 i.!nim j itbal' t.aciTlerioi mutllilllkler iUzerinde tes.ci edki b\lra a ~l1.U"ak kendilerinden Q~ege 'U~eag,.m; ,iki - bi I' tesi:r yapaeag,ndn. da ~uph • :)-·tlklur. Bil)la.Si>3. \"u..na.nIlWnn }'el1~ri.t:t.i clinl~yccegim. varifcicltalyfw.lil.tl ArnR\'utlWrtan demrinin "aWU k"-firli lIi'Iilllfa.a.t1...rin~ z..e aLIttcaya l·mdar liIarkle Uevnl'll a.zimleriRl a;;.la gev iLLhisar e~edlg;ai. ,OI11un f ~vki.l]. bW3lil>undB.k.i ~ d.e um!.ll1W wenfutio hUi:m () • ~bm. mt,if1'iit:l;l,leriliID ad~ldjr. dugunu onIatmaga ~iL§3.caitm, Bn zafcrin l1IIillH'&:Irdevle-lleri Uorafmdan telldiit edilmi olan GUOIMII.dJgt bJl:rurdc. cunciaTl e.... lliD milleUtf' iizerimle 3VIl'i b.clI b:l.-l!u b\!r v~sH(l ile huzu:nl. }'lrh tesiri yapac g. da inuhal>uzda. ~tt.igim gibi. iilialib k,i'ktlr. Daily Skch,,'b, 0)' e '8.r~ ·or~ al.IW: d ·Jete iDh.i", etti.MrI~k Simdi. ·'Istilutme.t TQlfru.1ti" t~bbii_'une g~ gim. <iemte:kte hakln1z. 8L:l£ -en llIutAW arkadit:;lllll"lm, ~i~ mimia..laTI 'YJ krn aDo! i.m};;.anlfll D~inyanJllI .anettigi fe\'k lad, \"e~n bir yiik"e!k kLlmantln be . ~tl;H k~~ \'atan miida\'~liu~, kltal'aNl VI!! ma1zemeye faa v~~ ~dn~ all1'lJ~ 0- mAl i!J: oldlA~Lrn tn. 3ll:i'kirdll'. 1!ll1 ijan.IJ TUck nrousLlnUD h r giin daha kllv'I"eW olma.srna ~siyasetimiz, 1I)u fl;l.aliyetl't'r de\·· l~yol"W: ~'e bel' gUn daba kliv, rindc de SlZce maJum lan ':1&0"elli oldugww gormekJe sevini· lar dairesinde yliruyor. Di)'ebitiriln ki, milletin "e meml ~ till YOI"IU. Yljkan(i:anlblj:ri 4U7. ttig;JU btl· selii.m~Li i-.in ittiiHU bili' Illtiugunuz hatt. II 'L £"ketm i;;abeti. tiin ma.lar, Tiil'k , larunm b,~inJri~8J"ln bir k!tr~daha ,e~ t:nildafan H:(l.biliyetil"li en ti.'ikseJk ,eyyiid etml:j l'e bizim yegin' del-e--cel~ LLltm.aJ< it'j (] hlZe '1;'cNti· Siniz ";,uci.fl;lrun it:aplauctrr. Bu g~~ytm iz OM rn H.SIJ niyet '.Imde=:i, mit ak.hlT Il1LW1 t::uno.men ;;.ad18: yonde-ndir i. a1bndan 1{al:ikJbm\.~ m~rbut Blj..&Wtlnume-kiJ Ij lUc,mc;11; tLti;hiJ' m~W tasavvur hl i:>Likrardan ilyi Ileti.cele'l" ~llnetmiy plt3l;. masl]U int.a1,O tm Llitlr. SI in yiiksel( itimadilllZa \'e Muhlere-m ~ kllda! I 1111 tek· b.run di::irt k5.".~lfJden biilW~ n1r wmin etml,.'k i t.erlm ki. las· -h.s~ vt: onu:n hilklime-tln \'iblerine ilri.iI .1:1 "tmi.'"1 Ilhtn l'e gOsl ri Ii!D c;;ok ic;:t~n g-elen h i'i bir memhd;:c ti ~.ck. UIIJ!lbaghl.igtl dnl'aJ'I<l aJ.;. c;tlsterdiEiiC:Y.e di.i!}i.l.r C!CR anasLL"J ihtivll ~iz. 'olda stikime-llc yyrilmek &iy~!'; Ii! timizl, \ wfcmiz oJdu:tnnu. bIT Here all· ~t mi )"(-1"1 di,i.m·i 1St a yn.i yoldall :!ItllrliYf!Ce:k VI!, timil.l 1'1' fl.f'7.Cimc.lolle S{'t'lJlCj dU~'arlDl. £Jerlm I~i, bllgilne kadnr udugll .~ UTkud~]J.1'lm, giht, bumill'l soma d • mllk'tiQ1iHi.itUl1 dUlIyada ~;;I"hlt: to:i· iin hayrlna vehit.l n tic" \'~rm('k\'n~i 'c askeri CrudI,,"' t. Iluku tt'D b.a.~i ka.lmlyacakllr. ;11 lil~!% 3z:lI].i tayakkuzln - t:akib I Arkada.'iln ~m, ediyu ve blJillBr'ln ti"lllhblmcl Herinil::e SI.hb.3.l:;oe n~'t' ile inkisafla.run l::Jer lUI g'iz i:ioede gtiz.e:1 seyubutl l' dllerim, " buJundW'"lll&gn r;:.aIt~yOI'. Harid

u3.$Iarln d.a.h8 mllJruJ l:Iil" yol tacakl3.i"lDdan iiimid\'a:nm.

tn·

ml~ o'lrnak11 gun.!z

bUl!llllD 'l;'!nmull!

l:a.-I

Satl'bkDepo

,"t.

III

-I

t'1L..IL ....

,.,

...

I

l"EN1I SMUll

(:. E.
d'1Ill:

Bir u.mUsanlBre
l

Erru'ruintl ,k.;]17.1i."OB
V4l

-

I-I·· Devlet Demir.y.' ollar)
L____________

'linIar, I !. Istanbul Belediy. esi 'ilinlar,
10 ----------. .. __ ..;.;. I(. ru':.IC' mn..... "'!nb

••

O'benim kardesimdi

Co<:u.k ktilulJlla.neler:i
~k.ap.l I.;"OIlUl'Ioisplrns.cn

'l;r.r-

HI nru-

IlHn~h"I'
IIli.1.s:flUH''-'',

1'Ii:"IlIC

mutad verrlen bu ll-!."IIe mistl ~jr de

yenle

gQl1iJm(~lli.m z,cflgll1 loll' prograll'r'l ile 21likil'u~iku.nWl 1911 Gilli H.k~jij'lll Ilc]I('It:"lulI1!ia

,.Juhllmm(!,l b....I,·1I 2nlJ IiI " ,,1.ln :.!tl o:l1!d m.lI)'etolu IJ'!'rl.alJr lcldlJn l'IlU 19.01 011 ~nLl I .>i,ll!E ~II~ UII .,:n1p IH.l,)'d IIp.1 "di!J ,g(ll' b,to,J~1 dlibll'ncr-iol ~r>IJoI.•) oJu "'.r ("ld.II, .'~Ik ,1;,,11",,· k1~IIJ,I., ••• ll" ..L" .., ,II. r. 1:1 u 1( •• .l4l1lnf'k l'liY':nlc"'J',;!II,1 IJI'<l .'l':!~ loan,. 11110 J111 ..... o.lk.ll il't"ml""L V~ J'IIlDUmJt1 h,yl" t'lIIl1ii "'''l'lklt'' 11l~lktmo .. ~. ,I"j,,, j;ioUJlU ·.'"ll'l~· 1t!:;l·I.... • kOI " "'Y "]1,1 '1'1 LI,r,' e!Hi ll"rI Ilb,mnll" H u i." .. H :Jr~I1.'I'II'I'·,· k01i1l J .,,~.kll1 p.>IU~1l o),.rlO..l< (I.fll! tllld'oOlht!' ,L...

lad.

l'Ic'rJII1'U. iIl,lli.r ~y~J.II

Ya'It' t:.i.Il~!l.!:' ~

-..

I'=...d..~ liI;IlI Ili.r;U711i117L ~ l.Jeili."l.l 1:.10 lin ... nt lirnHnllt .. (I lLir.dn. ~f.rI:Illirntr 2.llbI'I "41 ~ e ~, mdl!~lrll'~ MIHIU"'d.q i!!l)rOlf".~IilJ. Jhidf. l'i1/l/ll-'l,J !!Ulna ~!.b!l'il-..11 Dliira'l Em·... !:"dl! .:!I'lI:pl1!ic ..... LoT. Til .iM!l!rlo UI!. I.t.miDII! IIl.lIkbIU m '"II!fI hlb1a!r'L1~ ~hill'i g.lml mU!:I"m NiMIIJ D"ffil1 ~11i"'lmti'id~ buJu~. Ulil'ifb_ld" Tahnnrl
blT"k.!!

id.J

...~"

1& otI .....,;

.liilli'-'li

U32)

1~·.'iPnoil' rru;:r'j,
..i'

I"

Derphane

\Ie damga

l.,u _

'y.1 III'fl"'l-

1:.1'

istanbul

Gumriikleri Ba~rn,iidul'luiiindeD Giimruklerdeki sahibsiz ve ka~ak esva s at t liy o r
JlItwlo' I...r-Ihi: ~lllj
N!;]. Kil" 111·1I "'1",l.u'; Gr.

I:'o!lJ/J!I,IIrnm btil .. 1 D o v. ,n: Wf1l.lJiJlI.; 177 ;J ~j, "",dilJ') ~.,rLif I ..;;I.k ck.IiillmC'yE' korumJ.lwr. :z - JI'., .... 21111/g,fl P.1l 'ri'Iaori ~rrU AM \II .oil: liiIor.-mrW!.'1I
~(!

matbaasi Diudiirl.iiiiinden;
2:t!CO ~ "k~II" u. " mr.ollhll!il IloLll.ullrtl.lQn ...

·,llIf,IL,. "kiLl'

:I. '11";1" 1t..

lblddllt'fln ·kll1ll~"
~il~~

.kllnUmm 1.IiJ!'m I!t':t.I£i t;",,1IktJ- IM&k": '.fill'! hilI'

"e!J1Il
",r ~.~

Ole

l.k!.r.nd.!r

,nm.

aIkU!c.l1J I~a

Idl"j>~1!'1l

p;tt'<U;J;if~I!riIk.

,..'U.

Pillyl
L Ii!..

'I'll"
"'illl~1I.:

mt!lllbUL 01 ;lftl'Y
1!:ou)lU[I ~d.f!;.l

Kluu-

Maliye
Gumi,

Vekiletinden :
"ldn-

!In
I

P. lu b
!ll

19,:30

Itubertor
'U, ,I.

'1"1'"
:lOll 11.1 10

yLiz kllru~luklann ted vuld~n kaldlnlm..SI hakk1nda 'lin

HI_.!,

11
IJld

:in I~, R.:I-firyll III ·...t!:'.:;i 'l!UAr, fI'Im.i1;. 21.:10 KOIfILl~nl., 2l,~!io IIlli;uk 2:.l :]0 H"b.:rkL z:t;l'i M!IJlII<:' H.t) 2.!UIU t\1 iizj 1mI51\IU7.;I.

'j" -n ~~".!t

II,' It

4100

K oJ '.'.p. u~..

loa'!
1002

]I

su Uo!l
J

~

Hi'll]

"

~;,E(l5 (I~O , 10:2 ilflu ~I()O (1M
000

2:JI]

OLi

:l5~ ,10

'1~. k,,~,,(: "i! :t," rme-k,l~ ..j .:I 'il'r. 01... t.'lIIVkr ri.'llrn I ~6 flO !hH[l:J dcmir 21 IOU Mu1\"",1,'" lI'o:il.mltltl~U
.,. JU 1 '1 11 110 f j,,, .,JJJn")'''~ ",,1m. fiO ( .. m dJuru.il:aD:J fiO Hllrd.a !;;Ifi~Q ~l:Jd,t sn Illnnl!u
L.... ')T;U.;

.,

~'t,"'. be-

~

&

] I

Gl. mU.... )llLL '" u f I IUklal10 1I'~n n I' .umYoil to r llrn:wdrudOli"~' pllf~.n~ yo! Idil, illIku.n:lJl ~J.kaJ·llfJ 'J~ ohio U IIq{lU IlDIlli. )' u.;o. lIpanql.ukl .. rIll !!Il d.kJ.l:LUn 11J11 Ifldl\blde.1l sonra 1.cd .. "md'l'f.j kaldJrJ.lo:l.ll:tg l.ii4bnbru~t.Jl', Olim~~ yll ...lru rU,Lklk]iI.r I il.lUI HH I 1:m1hrnd.l!n llfilAl'iCIl .~ tc4~Vf.jJ d;rtHy~l: Vi: llilil"~k ytJlm;,: m... oI.;rItilklUll'lJ:.o Cumhurlyd J Merkcz LI'II!..II:IO ijUb(!oj"F'II' r, !t;aL,u I .... ~of:k.!;j r .....ilKle gUII'l~ yoil;:: klll!"UJ1bk ~lWlfirokr 'il blloj.'n rn.r] .'J1dJ.kIDIII" OIlmhuiJ"Jl'l;l MI!'I'Irr2 &nk plhelrrl!ll! IliliIiU {'{-

I,"~,l

1•• rJjfli

H:rmj>IJ'ri

1.~.Il

au.unu.

(,HIUi

-

10116)

JJjY.}11 • ~041.l
~1I1 ~

IBORSA
e ikirlol;::iiklillun
941
j,32.:2o :'!9.6J1.1~ D,!'l:;l7!'l Ui22.5 1:1 ~n7" 3.175 !U.I.:li':i

21ltrn An''''1

a <I -t..'. ~ :£1.8 .. 'nil IIlUII !'101m

121h all ~i 1J7 II1(jo(! 12

nnn

!l." l'

1

1

lJo)'iJ

t;e«P1-cdl') H,"l"I.;.'rllt.i: :l!!J1l1'ii GA£lR
;J(t~ )

:!3/11 t!]·1J 274ur; .i! ~II.II) :150 ;;lOLl n 701'
I}

JJ..j "!!

v or
1·...·i;:IP·jE

ITl!i'IiB

1;]')., t

21'1g'1-I
1].5 ....

Hi
oj

1[[11

s
lp.o:].(

J

1HI 2'i1!;U' 1Uf.i 2991 2186 2,1G9 26119 2'lE1~

~

1i0

:-idlj

JpeJ.. mensucat kr.dlll ~

aau

niv

(l UI:iU

.
lillJ 2JU I

"In 8:

s on

J lj.leom r·t;

67 .i2
011

1 HiS

I aded 1 1"1J

'" ~o
7 SO I( un

,... ~J, I p, .... ALl·n. ucat

1111.1 811 'i:l 11111

t. 'I<'J III v .:)jo)';Plt D, ,I<"W" 111 I.:~Jll<L:ol III'ok

~
5

.. :r

o q,wll :.!~ f'QO
~.!ifll

s
l tit!
11)

UI"I S:lll

mensucat
5

2M·! C!lBR 19.1') 1~9 511 2-OUI1 BII;~ un!! H M 21!j~ L S 2118 •

..

u
l6

rJu

117fi
I'~{J

261-17

uu

uti

lp,"?k I'I'II.:ID"Ilr;.at ':,'IIIIN I~.,kll 1:ioyu-ro
"Ik, •
IJU'f'lfUC'at

:.:;" '

oil'? W'I
50 Ill] 4')8 1I1l

~

J~/-t
13

JIU!l ~8.19

<II"'\lI ClOD I'll ll&fJ IW IlM

~~.'
f'l",o
y"

Yl.hl

Kuru-

1

umu
]U:lQl' 7.5U

3
s r;

= =

WGlC!.~ 11000.-

nn

un

Hi.' folD Jllrn] I' yr.[.lk, yI)r 'an

2
4 lit

...
!i

toJ.
palll'-!Idu
Jll~r:;gu'::l

1178
I o{;U
I

~(I

g,l i

Ip. klJ
\(~

men-

iji..H'1 '2.ju = 100 ::::

2:1E1!i , 2794 J 11;12$ I' [' !if
YUK1Udl'!

8:': 1111

D

lflu

~o 5U
Ij:Ji. 2~

7 OIl ~; 01I
'1!i1'l
~l]

,nt'k

t

s

9.~ 80
3fIfJ

\

1:j.·1 QOIJ

IlU

R. rill' '.'i.I~tam(!1 1'",p 1111I.11i-d .. p;;,muk

r "I l.t·;) t YSodl1 e~y., "'H-fkrilld~ l'l" 10.,.,1"" 1...rlhiL·r~" 'II,' ~::m • .13,5 d!:l SII·k, ...cid" Re;o;"di~(" c"tld",I h.'I~ "!'tt, "J'wu d.,iolllindL!"=:I ~mruk -.,1tl~ l'JllIo.ld<.l,.I!.i 1I1ldi:' l:i·'~l ~Il.lil]' k;lnllll hukrllwlC' l~ '111'!;,,, VI'! 2:4!.JO ~aYllI k Tll.Jncl.i' !:I.Ztll ~<o.rllard~l1ilinl.le J<;'1i ;1l11f :.l U I' II :,,101 ,,;.kl, ... t~t.okllJ , Y belli gimlernt' ~3::1I I! yc kL.tI"r '2~lJUl "),111 k" ...nd •• )'02.111 ve;,Iilrn:an IbT,'? eyliyer"l '·7 llUt?"Uk 11~1< .,kl;f<I"I"l,11 ·.al1o y yM.II rl ,. .,lmi!l ... I I1'm:n~llr. ih; 1 .. j;!un['lIo:h'11 v\'[~l ~ !o:UII /.,-,rfmd:J ,;;Ib;>hi;nl 5<'OIt <I l.... n'12 Y" k. ,1:\1" ~JI 1 :Jltul;Ir amb~'II·'f"I.J \]!>U];:I ,Iilin:~inrl .. ·'lTeb.1i,l"". au ~YDd.lll m:ladil h~r ~"'_'n Hull, ("rrik '-''jO ;, ;'I'~1 )·... ,Llm:J.k.J,~ C1lup !Lst.,l f salon U1ln tlIl1t,!omd" ;:t:!lllJdl.... 11<14) Tdu,)ro: ~3'-lS

~n.lh

TUrkiya Wa Intz zamiinda

i~ Bankasma
para

para yabrmakla
ormaz~ aynl
J.. ptlnl, r

KiliMlur
oil

""

Oc1Wn

51t'Q~1.irl TAKS~TTE

biriJ,: tirm~,
2 1'<1"}'l.

H.r. B:L."}',Ie milTrtu Dtim;i., !:iin:!i.i Dor'lli neii " BI-!iim:i "
AUm.Cl "

olaral
:sanf

750
,~SUO

Hir'I1l'! ..ayfa..da

",

3r.o

Holy,.gui YI:] EI~~trii OC.iJlttlu' .. TAKSITTE

_.

tamnizi de daneml!jt ofUirsunuz
iki elt ¥In

tC [

.ldUr,j.( ~uplir!lC'1
forIi'll .. " Ii TAKSITTE
'1'(;

...."I1.eI",r
• I>

,,(:

hcdty.likl.r
TAKSITTE

K~

t1 lu.

i $ub:lt, is

Agli .•.. ,

..rohlen.ndl: YOI[},liL ,

30Q
lUll

I

Kl1mD:lI'ah vc kumbwr -'. I, nl,tl •• en
:OJ!

el!i lll'<lEt l.wlu JahH

kur, y.

cdilirJer •

••

7$

OSMAN
deii,

5U

(:;.:..1[,[", Q;, nk::. il1,' Cudd!;:~ i ~'!t _ 47. T",l. 12'F,g No •• m, Kndll\oy, l:sKeje l·'ldd~'

~AKAR

ve
a ..):, II t,
No. :l3n.

SIc.i.
• <,d-

lJll.\ I!bllc'

~;:LJ.u1:1I A_ C.m ..l~llI;lln S:i~.a'!i(l~iu B~llt:llii1
yc.: (1"1. Bl!!!ki. ClAr~o~IIII·.

NI.-wU'ill
yo,:

.Ml1d1lrtl:

M,,~ld '!fetllJ

c-~i'il...lfo:lo:llnr

Ilillr.3'11a6111 matbli""lj

l{]z JlsiEl~rj de ".f1't!rde".. Fakat tabstl .itib flylfll her-hugi lil;wen far.kb degkl. BmlJIH['" gii7..e1, \-'esa· il zengm ve til.U itibari.ync;: atj.li~ yu.k:Jrl In~iiia; ya:n~ SJlor bii-

gilsem AlfNdimin YHUlna girl"-I cegil1li dti~fuJ.ii.YQrdllm. Btu :S11'1l,ea ill nd bLt" :!Jirn~ k il.iya:-;mm ~'a o..Itmile sabildc sim!'>iyah hi1 r.:isil11 goruilm_ Kl2mali IhtiyaU,l yacma }"akI3l;jtlDl. Kiidik bir ~ftl1 yiik bir mcvki tutu.y.or. .lFak"l Ilill 'lltlugunll. gOrdtim .. ~imdi Hri Hirlii ~e\'i.,iytm:lulll. E~'lJdI!Mil'LIID "pel-de" kollejlf1rine giderl dc knl ~l sabir~ g~ec-ek hh va!,llo!llJ'Il"m liliiyiik bh' kl5ml m~Kt ·b La ekle Itt:rn.i:,tim_ tkinrisi slIl'abll.r'i~inde al;l.ktu·. cllifta bir sa.mh.l bl.LIJl"IlmRt;.1 d"'l+': l:t"a.k 01 manln epeycl! .il(e l"if'.i- nill kcr r J!l ~n(le a1.. hie 1{6~'iin ne dal.JlgIl1Iulan giiadiJz kaletlJI'Ie\'('Hcli~ ~lil1i imll. l-'lrrn. l nll'~ L.). ~ :!i0sey] buiIoiI1C'-YIl ~adar .ok ljuyiip lit:r~mek!.en, 3aoo.ha ].r:l ?1ibm l. ('ek1.im. 'iola ..tktun. Dir daj' J,'a.i!,mljr a1tlntlll ka!nlaklan lI!,<urumd.ln afiagl yuvllJ"lamlclil • kurllllal.:li.'ktU!ll. Sandala llek ko:tt.:lk bh' H'lJYl.lya r1i1I].f.lC gi- ]ayilk[ll. bin dim. Bil il?le ken, 1 a mj akhm.1 bi[~ gcUrm.edim. TR- b~h Idr. banJal'l k Idifdlm. Hi~ olnla.2.Ela S311r1ahn i~erisjn(.' Sll birlk " bu ~iI!Iretie bira.:it viicmjrilmi.i klzmi!$Li. dum:.:.!!. if;liym·J.unl_ AJetii k~ndiml kJi.. dl'r![':dl'u Fa'k:uf. &;v,giJ-i.1i.[kada!fiM yarumua ol· gClliY,Jr z.a.nJIIeWyol'!:lum. 'i~m~i ilL! k~rJf;\[' iuci2'lige: Hizum 8.1-ydl 1l1l ~1H:lntl '.!of<: nH!i!a.kkat~ )'oli. Sanda!.m ipini. l'Iy •• lUm Ell n a~a kuhJk :Jsmudlm. Fl'lkal. suarh akllma kiirek geldl SunQirJTII.h iij bOyle tlG.?g-Il. Gec.e yarlSl dall nlt U-':l1: ~ttim_ T{uJ eH: nanllna yo1 lJilrnem. }t;ijy l:;Jilmli!m. kitn!',r<lbl ..bil _?~y Dl~yct:1d nlPl:'ldlgl ~iyi tammam. :Bir )"oldul!" luHLlr1Ii lliT' uzunea. dejtIlek bile yokdum. Cidi\orum, b:tk1l,11llll'l yoklO tu. Bir mU!jkiliJli.Ldalla, yag 111da kny b~lll:lbileL~k miyim? ~u hal d,~ l.ees.sUrumu. mudb of· milt kuvnlli bir ['~jzg~r il k,lllijJk yagmaga bal}l!1dJ. Riizgarm du. K rldl keIh-'lim~: sur LJP13 J(lgt'tl IYIvurdugll Ull.nl1{ a.r ..... bl:Ji wnim b<i.JlUla ge·

I

~aglclnln seya. atl
1~:rl
:,t~1:L~

nm"hm ~uya do-g-ru avul:urnu

PmI,

be gudloo , ceva b :,tJH Ma.chm. iSe • simi da.'Ilu. ...iya~~ J.'iik~eJttim, BII' : n.~ tabli blr k:iciro.:k viicudo£ geH tir~iltLen sonl"D. if;.leli.meg~ bll~la· kll.~ d.e1a daba 1ht~~tIn.hm. ;,;il.il'lci.i d.a.m. h~r!.li.lbol!j. Sandal beDim def'a ~j [l2lj1aciln:u mil.tu·k itlsa • hilin epeyce Y!ZJJL 'J.i: hi r Ye!'r!nde 1i:ti!' kumandama Lalli olrnlJlYOI', n.k.J1'Iblum. J~kl.nr ,eyda oldrtl_ A.r.tlk II ile 1"1l7..ga[' Il~ blrlifa sevkeclt!ri2"moiye·1:. kesbets.~ 0 cihete dl'lgrlil YLlv:J.l']afltllJ du· kurlula.cag.ma tim, YalolZ bil' ij.eY ImYNtimi rUY'll"'llL Derenill ,·.. ::;atmd~ akilltl ga- mndb oluyordlJl. .lJj!lklar buhll'ldllgunl mah811~ yet ~ido1~lli 1ill. yerde bil:'t"k15U7.alt· 5 ...r))1.J I hllra)',,_ geldip ean da yakla~Cfl~ la.~I'yordlJ. Evvlil emirdc beni bird.enbire bir f'rlMa.k ,gibi donkurtarmai;n. gelea1eri.n aksi bir rn@g~. yuvarlann jdIVal']:-iflQ ce· ia~ikar'fH.'! tlil:kn be eltikleI'ine ;;;'H lli\) t nl:fnnl t;-(kil:liil roai!!ladJ. oWtml, Bil' defa fia!J Ii haiu·d~m. lki ellenma Kollukl~um'11'1 a11.lSo"ra alt![1.ffi ooJilotma geld'i. ljflk. ml. koyuL!ltl. Ba~lml yag.m'tr 'I'~ riizgiiT'IR L~H:!Ji ld h et illc cgdJilrn. lar beJllden degj~ ben l~lk!.tH·dl:l tt ll.zaklol31yollt:hun. Cer~y:HUI. IHl •• Du.,_ul'lup dllfuyoruulll. Sandal pilau ~fl ruJaJ mlllUasl1 Ilk~p gigiLtik~.; dllha :il.i.i.ratle yuv.arlanl-

I

I

lartD hij(!umetti~ni go-rdiim S&rId&1dan dB. titrlid kalmadil. Sir

J1J!l1iI'Ii:llIlarrruu i~ill dl~ jeilinJ ne k3dar j;~klfilijtlF. OI'J bC'g ~riJ['.In i .:hit: i:ka.ll Q,u ziY;J.oi~ blilllJrf!."U~ II.~IP g-lJ.pm. _Binlt'11 blrl..' I!'>amlal ~,dU:cdi: bit, :'Jere ~ ...pLl. &I~ [!lIJhm,d~~m mllJmJ· dCD salld~jlj) i!::el'i;;InQ dii~Mi.\le...·· dim. N oldu~!lDu a'l'llHmfLk ilzel"~ uyug kaLkhg.m zam.an BaD d ilII.ln :van lataflTidnn [t;.criye su-

nll:§l. aCt), b!.J.b.lllk

ag~,,;:I. girmcs.illi :men'

llllil1J'lll;lh. Vakm l5a:!ldal l'Ieh:rit~ ili>Uim:l~ lIa]l!l:'l'II'1. da. bcnim :!:llkletim~ ts bam,il edeIiliy~rek n.1t ii.st o]UI"-

1:.aIiia

1;1H'p'[l1'ak kH'tU.lI ~l

p.u-..:a-

Kalin

k~~~nrttU:ze!'rll1t;1e hem de d.ereIl.i[l o:rit;a ,Yl;;!rin.de bi.r feIlel' parlnill. Gayet hnfil :ciya IN¥"'tll.n bu fe.,er IDukbalTil!:ti, sandclun r'eRl.'lfe )'o.kl3.ljUk~ nehri Q.Dluden bll!' ksylg.n ge'iIDi2'ktC' 'Jlilugu.rm I gtinJUnl ve derh8~ ; - B In Jrurl,arm.tZ!. I lJi},e ,ba~lI'dJ..m. I{aYlk durdu_1 ed~i.n? d-:w. Fan;.uanIDlil bir t>andala
lIe Yll vach.l1uYIJIlII' ~~:

Bu ~ma1la kada da diger m.i.h.l1fl VI;;' aa.ndaJJakiler yanll[lH. yRklWl • D1el1aklCf~~ o;ektiktel1 sonra 'ill.ll~tar. Belli l;jaJldaJa aldJl.ll.b'. ~an eJkt:a ooguhl\,ernJ.ekten kolay b.1" daldn ii~ ki!;,i l:J1ilumlyordUJ. Bir r,>ey yok. Cen~bl ha.k kurlulmakdefa beru yu.k.andan a!filg. ~iil'" b~DlI ;:LULl buyurougu takdinle diller. Birjbirlerine '!1' b!mCIYQ, cl'lbet biT' :seb€bioi. balk oed 1'. ~"w"y~):r. deeJ.jckt(!n sOl!ln bll.Ila. D.ed.im. Ccnal11 hlikkull 1i:l1.l) uk.h~guJic dB.: - Al"kadM ncn:defl gl'h)',):r nIDsY!;;:l mi va.. ? S;;rndallu. yll. .... llr1an!h.b"ml.I~li- sun"! deoiJ!el!'. Uzun luadJ)'a 1
llJNm 015\m bu

_

Arbk

bu.ndan sonra rle

0-

kadar

rum.

klll'xl'! !'\nlFl.1.w:::n.k b~linl, YQittu. Yfl.'~aCll!:
$:01"11" aLllc.brlw uf'd Inl,

tak<lUm.

a~

•• u.,'<tiyo •

.f1 I111,

yor. ya;;;rt"ll.l1' eHin (I \'amoWl~·or. S:l.lH.hLllil h;ensindej(-j !;It I yUlnif'l -

- Yol gCIJI~ bh· derc:nin kenarm· da nIh yet bubnu!JhJ. A3. ftl'l8

ZlY",U!1 bel'1i l:mJul'1.du . yt!rc.l~ ll;l"...akkllfj;l. fTI\1cbur uCtj, DOl t belj adJrn. ileridc gayct UZUII'I bit" Y ,1 gilmU¥ j;tibi pal'ladl,

I n]er 11Imi I ? U~yifl a gh },ordum"'l BiL saat· d~ ya:!'tnmrllll, ~og~n aatmrlli kO!;lhJrn. O!'llr;.dan l.jakE:ln 1Jr

tam

,im.'iegin

ilik(!11' ~,.iikseli)!,oJ.dll. ~,nilillJ bil' tarafml gV~L>n ~1'('irohJ\l. y dunlartlo. l:Iir koy 'i'e ISlk gi;lc['['~: \'~ I>i .. kijr)~k MHf ifj~lcn'k ••1m's:J:rJ1 !.a lao 10 kadar carum] yaluYfii' ld ya.rdJrn istiye 'Il k LInl. ikid[~ bird!! §.a.pkam il~ yiUziimil VuJna bir.az oonra j;.rI:l:illnP. hi[' k.a:pa;rmig ID!ll!l1:bkl:!' .lll~ym·dur'li. zJyaili~ti. i1aycL ~tlUf. n~ f)lol~lFI!l-Hl! ~ll r.if1and~l Wtildon. ~ok a~]lml:!.'1 gunliJ bilmiyort1alrn. k Arbk bellllm i\,jll Y~"II['li.k l]i~ yllllliD jlltu~H attigi yerdle el~t bir ln5af1. t:.:aJlJ61 k mablu,k \'arb \)ir ill kFlIma.m~1.~. Vakm k&.r:I;Jll:lahil her J'1U l'Ia - d~. tJti IlcribYli at&mlll ya.!dafloll,dar yaklASa dayinc kwekBiz rarak ol.mea. , aaimlc can lru'1" kanclislZ karIDYi tutlUak kabli WIll} 10k m ? B b OTUM, rliv~ dc>gJldi. Eir Milk sallda],n 'kpn

Su.ndalill .il;indeki jjuyu bo~alt. malt. it;in bit' kap yok, i.sabet ~n p kam 1b3:!ilrnd~ iJ.lt Hemen ~Ikal" dUll} kcnarlilI'm.1 lU\,llMlI"Rk bil' malfraba haHll12 gelil.'dim, btos nil defEli .su bO$lllltJ klan .sonra ~a pkanlIl alII m;thverdl. f3u lL'~l.!'bbjjflilm d~ Jlctit:csiz k.alml!:,h ~ll df:'-

diyol1'dlll.

I

CIIlI y:.t.kaladJD1 Vtit:.:udull1 tI'lli~~Tlsinde idi. ka layaullyaca.gJm1 .ilSnnt:tli:I:f.!e n Yalm? b~.rl\ dl.lla.I·w._ kaImJ~ !;pjr rnlana. .iJ.l.lan:& I kenar]nl'L f'.iIInldlglm ~ndul rede 1:)o~lIlmAk mul.!:;Lddel' i~e 0. Akl¥Lllldanllen iJe durmaz: ml? Se .... ~ 'in MYD.JlSam bo~! Zavolll su·k:u.lll.· bulZi gibi ~lJlal'lA. illflr~ peyda et· Sanlllll! ol.-l1J~dll.lli vi.1.cudlw"jiio elm dn I1E! yapac.agurn *1~I:r ~lmLn flu:rlrti fe-dado. vefa t 1 .r i- mi~ dlm, sa.lll.ki~ aklp gitnlOktcn mu11Wi8lJ.iyoJti azalmJ~, ul;iiim.ektell IIC Ilkbma geltli. bi1:"d~1'I bire Sill o y ~~ kalmanut;lU. Akmb hem ha.Ia&:1l I:'!den §.ey felle ..lin.in ba dilij.iliu~e AHiredcl~ kim bili I:ilLn.uah hem lJ.cill siU-Wl; Icm.ekte b..!r \'~rd.iii kahn h;tlatIDIfi. me kad!ll' ko:rkmuiji. boguJrnamak H:'rrl 11 tiki elim Ie- 11I'Ij • dC!vwn roi~'ordt1. KftJ"ldi ltendime. i('-ulli 1'le kadar IJgralJnm~, (',abalar 'Vakuia- t

duo Vltktilc- klir,;i.i.T{ nitnirlertlll', bU· I yiik den>]t'rde elK'yce gezdim dr.· Ia;;;bm. olduk"a Sf1:.fulaimligH, :; ndal kuzulanna vl.I.Irufum '!"Tardlr. Hemen k(;ndimi ne}n'O Iltarak lki ellerimle !,Iallda.bJ1 kt'nu.·

f.:tm.e. "lrnlruz dik .. kl1t d, bul'adan ge~eJ'1ten Hell " rin sa thlnda kWmNJ. bir balat Vl'!f', OJ'lU yakala. D"ui .Bel'lo uaktka wnm fel'let'ln j.'a~ ll10a Yaklqtlm. Bllmda ajun.1.J d.alJa ~iddet peyda dmi!) ,)lmah ).;i nrl~lkinden da.l1o. ;.jyaJe I:l(i .ro.Ue .)t' LI Vu.rJa.!llYOl"i:lum. lpi ya • _ Mel'lIk

SELTI1[lt'Hk J kJlltl rum, diidim.

I

lTriiClOur oklul81. liI.}'I}''' geldik, ilDmhdt'11UH]al' bll1~ - Hn~'dJ arkll(I:1~ 'IDSaJ'1 ~J .. kn.hm. Faltllt bir~z ~ bl.ll;: yWii. Yaimur ~iddetli, Dedi. C; k.i~idlm biri ::Iaq;,]ah k~"'nra bagladl, r"neril"~ine .11:-.mk ijnde., yilrumt·~ l~:l~ladJ. m.ag~

fazla bit ~ey bormakahn ipi ellt' me al"..-uk Ulju.bird.~D safiarul sahile dogru. ti('"km~1il ba.'! ladtla.l . Sahil~ muvua.l t ffii.Jldye kllr L"h-u 5llm:l!ikJIar l:Jana am. Sim. bLIZI 'feyier- 5oOfLlYDJ"I::IlrJJ Bo.:nsil buniar-a eel'S h WI" l~'{'H:"lIr halua dejildillL Si.i:k~t ed.i.yoruum, OIJ~ In]' da IHll..lsizligimi ;ll'lla,llllll". sua Adamlar
dlb.lr'-

0

Nel'>~ye gL ]ec~g,.nl':lL lll}:lli lJlllniYClrdurn. Fa.kal "'U adaml. I' JLl so.baha Ira bn yug!1'lllHUl Illtlnll:li yaJ yiUu.y~~k d~~ilJE'l' idi ya? Elbet y kwrrurlo lilt k,i3', bir I ..., bit, kl.llilb·~ 1,.'3nl1. l:h.'" thi.L;jkll. k.1.lial' yql yiirildiik OIlWI\iU.de h.",. fif l~ll1JRr pc}'da oldu.

lArk'Uil ,. J.r )

B

IKfAC:XjNU~ 1941

Idare Veri
relgrflf~ YEJ~U S ... \UAH obul

C;ar~am.ba ]
3UncU VIII·No ..967

GONl.OK

SIY,AS,I

HALf(

BAZE'TESI
II

Her yerde ,5 ku.ru,.

Roosevelti utku
BLrI'~
A_~

1:niJ.l:

1'iI!!oiikki ~11 LllJon!JU'.

....... -""-l
]t.a.I"bc L'~
ml'W'i e'tnl~~ btbiil '" ,

Yunanillar yen. tepeler a t d r Ia r
1

,Arnavutluktaki
I

YIl1..BII: UIIae.im CalUd YAIQ""

r

[: J :
.

gi1m. t'ttigi nutuk modern diln)'& tAr i hin.in ell W kbt.e El3Y1in veslk lllaJ:".1.I100n biJi.oj ~ki1 &du. Onun buI s6zleJ'lj, vo.nIrr koi eski dUnyamn dalmlij gSriindugu gafl't; )Jl, ken'L ve h dCt.mhk Jitincie f1iIr '~aydUlhgiyle ba1l:ikati gfiz online kOYUYOi· ve yoiunu kaybetmek tehllkesine dr1$n ~ bqcriyete tut.a.cag. iEltillametl tayln cdiyor, Mibver ~vlct:lC'1"~ beynelmilel
mihiMebetlt-:rdo;: asJrlardaDbiJ-n

i.rle:;ik Amerik:l D· ~ Ietlert aLmhUl"l'cis'i 'M r Rooselt~lt·i.n ~lk .kOn,gT'il huzW'nda iral

harekat yav,al Fakat muntazam bir surette ilerliyol"

'M.an,l~LJ:r, 7 ~U.ll~ - .u.tm1n Amal'utllllk hududundakl hl18ao !;Ii m uhabh i b1iLdiri yoOl': §Imol'llrieki YlJllJBD ordu::Ju, ~ici· cleUi SOgLlg.:a!..gmOIll-o ~kumbJ, \l'ru:li~d:J!)dekli Italya.n me.vzil rinl
durmadan ,;,'av~ ya\'8.I;! !ke:fil.ir mekt ir. VI,Il'I3a kltlo.l~l"Ilng bUi

run b~itill IIm III ~ rllli t IUjUT<l. I!i; ulmdi de Add!·(;th).;: d nlrinin tamnmiylritlLl~'3n ko~ I"Oll_ alunda bllhuh.lugum.l lJol]lat iC!il11f. \'kal: cl~ g"'-~T,c-tlcr ,,;1IJf"tm('k! .

'It

l!::f:,8.ltt'1i Pf.ll':tJI"Iicpl.l Y lJnAll cleni:.:"'1L::I~1ft11[j Adriyebh t SI}JI gili'llc i1'rJe c mao JOIlOlJ tOf1h.l'li ii Italyan na.kliye g mIll] Qal~r~

ram.lll lH OJ I' 'fill b1lruhl k~ in Italy.an i,jsslll1li.i lc~kil eden Eiba 5an'~ biraz d..vna yo.Lkla.'jllnn!liki

mablrane lAktig1 mu.haJ.l:kak Id ~k iyl neticfieI" nrm~ktoedirc ~e ht'r g-iiD, Yunallhl!lII.rl. Ti,-

dil"_
nClya

nus oLmas.1 il" bi r Jngi1J;o: h. rb
gemiBinin ayni. tlenizd tligotl'

It.iilyan

llH.rb ;g.r·mi1.:ri,
nr~jr<!k

bu L]L·nr;r.m 1I'I1IILhlc }uikimi

btr par~8C!l: b.alJ: ve adalet Jr\!f.II. tiplerini de ortadan kaldJr'mak YEl' ;:verille yalnlZ k~eti .kame etme j~ln mui!lhi~ bir tehtil ~ halln e il ri atlidlkIaJ1 zawU1'J, heman butUn Avrtlpa irndes.iJ relee ~I§, Q,k] I ve Ilnliliake-wel:;J ~le.mez hale ge-lm.i::ll gili1 biro man,lW"il. an:.dti. (lrtruJ~ miJdhi~ bir kurku k:!Lp1.::u,l1..Kiici:i.!l devletleria bemen he[l5i illtllll!lHl.klarun iliJ.·
o!t milsaraat ettill;,<l' YlolA.l:manyayl g.Jl' ndlrcbil~CM hareketler-

bu zahmetJe te9:iElill~ u:~la1ll

heztmetl
Ingiliz kuvvetleri ~imdi Tobruka taarruza
halya

Anleri antn. ingiltere va ~ihverin ne l :' d r insa ettigi gemiler fa yyaresi var?
H

tl:l!.1w, H{'!' gUll, b~"i"1l1'1 lI... liT1id~ki bill"umhLr I1.~U('''''l>lndt, iJ.lr ~k esir v(" btiyUk nnkdarda otornatik ~I.lih almmaktndre. ;-jOIl b;;;ltabu I bul ~tmdd Iwnd! ""nil ni Iek~1 ..rlJlda I"rraluruia ijiddeUi bir zJb tmektedir.
muhal'i b. \"llkw..t. g"'li1ll~ 018.11hu dudrln kkil'l Lift l~(j,:\·li. ltirndi he-

dih::rl1anlll b::tr~t.J;R.i.I~l miil !~ka be !:!lm~lItF' i";i!;ll~r. :Fi"akat Rflma, Adrmyalik denilcimlll!' dkl~mal1 bltrekiltJ n III I'll evcud iyt'tinj Ita-

d'rt lLalyan nakliyc gemiFinj batJrwkt<m senra I'l ki.it;;iill IbIT manJa)':l roUe rastiama(ian Otrante bogazmdan ~LkMl~ nuJ'IIIJIT1:t.Bl, UU d:enizj 1'1 ltaly;m Jw.mt roliiDdefi ot;;O~ usak l:ndu.ndJ~~WI parlak bh' suretts J.sb;J.teden hii(SOIJJU lib. .j !oil 3 tjj!)

me-Ill. lll.!rlamiyle ~arabc hWim:l.e-, dir, Yunanlrlar, ii~agl :'klJmbl vlvli.sin \,;Ilrnlkru~ ;>~m&:l, hulYflrll'la.r:ill

IIE;O}lla\'Y>l

---0-

barb

ihtimalillri

nazart

'le bit' lIlikkatl!'

UCA
An1erikanl!1 fngiltereye vermege

den d@giJ en ufak bir siJzden blN jctillab cQ;nege 'b3!;;11ad!lar. Illllilla tehlikeyi sa\'"lli~lIllta.l:iil
\.I-

ba.~ladllar

"H.lH'flUhk" mecmuasr ne.'iTet1i~ bur makalede diyOl," iii; l.G,gi1terenin ehnde 25 bin harb tayyar .';1 bulun ugu laltmin ediJmekledir. Ml.bv,C'l"ln i:w

W~ing1.un 'r:ikada C;l!.lan

1 (O!.fi.)

-

Arne-

Muhtel1'u~J der-izaln hiicumlanntil k.aT~1 techiz ediliyorlar

oektertni timid ediyorla.rdJ. DI\,boa dag! U.8U, il;ler1.lldek:i m:a.ne" l lIU.i, JU1Hletlizl1~, .ziIlcli gizlemel u.m, bl.lyl~ hi. timid L~lcr pbJ g(lri.iItu),o:rla:rw H<llbuki Mill"'t r Leh.like_ i onUb omlnde d.Izi lOok· medll{~e il'nlll ooilemezdi Ya istikliLlile • ~ref v

kuv· vetlurinln LI~le birini
kaybetti

Atrikadaki

mem k m -leg.i zevahlri ullmtla. m:l51 got:!eikmiY!el:ekhr. d ki Tih-Ji hcyeti ArJkarad3.D Btl llarWe iIi!!deb olaralc In· p~Jtesi saodl BlI,dapt'ltteye kmujJJ nni "iUd vc e5anete terkgllter .'e imaratoduJ~ rduid.n I va.rnlHjhL ,e-tmcg~11 aZldandJJar. ll;!:lermde kar.jlla l'na \il:kaca.~ hCl'tmngi bLl h}J.kIkJ.J lIeri te:jrID ve I1fm et· bill" ordu kadar r1ar]ak bi:r ~~Ir tmeyi \'ld:..p,wanno. kar.lj.l bn~ bi· t", IIJOOf'rIl :.-;ilihlartll. 'l.ai!Truzi lewe O'ill["sa onlara karp hid- h1lTCkcUe.rtl'~ Ililuvaffak olabL!e • deilendll 'r ,"'e giz]i YUDd a~n]( CII:!l!klrir.i gO;jte .... l"I'!i~k::rdir. Tr:oI'1llu!'igal-hlrl ~e.Df::'raJ \~ miica(:! I~YE MlkWar. hte Mr. RlJosellc!t oi:r tn~ak vel emrio'Ml: blLhl.lla.Jil bi.l1Lu~~ vaMIJ~lwva, 7 A.a.) - Taoo 3.m\..ala!'l kullanarlloli: bit' bticwn kadar k kID, boil" Ci1n~ I!!:.adal' -pli},1'U ta!nk etmi.~ir. ltalya~'1 jan."!1 biMiTiyo1": sarill Sud _riyle DllI galle!: ,,"ya asirh~Flnin memnuu 711,0£'10 tan· Y'abanCJ matbuAt, SO\1}o'e el' l1iya.1:I l ftl~k!l'i:lim'i "ekip Ikop r· min edili. buna ZiiLyia d3 Birliginill Ru.manya elot.;w] Lavrll. DLkl:.atOrliikl"r hi!' m~ek Le ilavc edl1in5e mQl"{',al 'GI-az.ia Bilikf"C:;;tcn gel"i ~n:tnil[lin TlrahiuliIg:ub ortlmmnul'l. r n.tiev'ru hg:rb a;r,;;Dlak zamal'lJ koariiileri nlll.Cag. ibllklm'lda rDi:r haber ~e~ilot;:d' bh:rini kl1l'bt:W~ anlELP;llku. I~irt hl1lul I:diIlCC 0 ,m-emleliellU reltmelkiLl2dir" Bu onlll1!UrI kllvveU 25{l bin ~l"W ebGbiYl!t !,I1.lr€cl"kbir ba.Ta.ss AjaD!ll, uydilJcf'ma (Io]D~ bL1 'lahm.iill edllm...:1Hedi.r. '~J.1 katl~r re.JreUe buJloiJlmW:lWJ beklc:inez'IH:i.~F~' tekzibe e:.IIJ!hlyettan11r. fa.z~: esir a.llnm lUll, ja..'l;e baJuIe!"; h.ir' hir hall ve ilebeb iJ)lma.

l'UlmustaD vaz do.r ~kll etmekl~ kalmlyar .tll ger;r: .. k mi!tv.frin ~mri ultlll3 ayni zama.nda ~arki ~riLk~da. Qji; girmeLi, "yeni n;z~u!ll" Lrl beqdttv!;I.Ziyelte mll.ddi a.kl Ie I o· 8J OIIl"!aJl, Y9.!I'llU biiliirt imJmn· • L:ae:1.f,'lfid<LD.lfiiphe etmiyorlar. Bud~",e~le, 7 ~a.fII.) _ MA('at" tan kul!iluarak mLidafaaya b.a!jimdi M:LSLrm istil.;i.s.1 b.a.hiB rnll;i:~',:nrJaJlma.i:L idi. ml~mamill ~rijk_ lUll t~"rmyac.~gtna I!',;o:ret!!.1.('ral g ajanSi bilthrryuJ': Wa.v~IJ ordusu.mm man~vr,a ka.Ti:iJrk - MI'I.I~ar ticW'et mUz~iIlck 1m!' '~lIl:ri ka~lSmda bOyJe bijiyctini f;.'iliifliD@'[Ia.2afU, daba keru-ltuinde bllhmmak ibe're,1 liu- miidaf[lil). te~bbiiL':!ilnii goze S2l'be.:3Uemi:§tir. Tilrkiye lJaridye VekiiJnl Tica. UamLy'~ Madar adi l'llhI1.II 0Dig r tarafdan B8.'lFd~il.nm ~t. VI.: ~kb::iad lIJ]]llm miidilrti lanl:;;t:r biLarRJ'lJ}1:lie )hby~ ])(:1,1. aptl 1la.\JerinW ljarki .iU rikall21 lctJcrJllJ dan tmama.k,. t.ahrik eta Ibulunao tt.1Jy;;w kH.a.l:Lr.1f1a BtJn Tabir $arnarunriyaseti!'l-

1.on.,ICfJ, 7 (11 l\) E dia:z.a.ptwdan eonl'll. bl:JJrul golen vaziyetJn ilkilasaSlIll y:J .I. .Hl, Lonera. a;:;k ri malnlllr;:n tlu hndisenin yalluz It.a.l)·;,uu _ 1'I'1! • \Term ltib;u Veluiifuzumt agu tur
Nil

------

---~'--;;;===~---~

buJUfiQ..1":9-kUr.), n'r~k 1!)42 h(l ... ~ cadele !!;in ~izll!ll g-lL""l hi,tUn Vi:)1 '1'I~1'I1 J..,.'l'il I. ~~HhiUn III; I n ubml.olll .. rnnrn.da. !n~i'JY.:1i r hfiJ.'st 111UBfl'l"a~ BlllUP tet;:hi7 "",JiJlT'll·ll!: Il'li lFi.vs.iye Autl,l,l [.'i_II_' UmLHnr ('JI'rit n I t~Inr I ('til fIJ: buhwar.fl 11)['" elrul·lI L\~~I". 811 gAZl;jif2' bu vlifl'ILI~l!'ln yal. dll'. n.iyel' Dj·i!.!lil!'plj tal'afllJ.1,'ll 61J,iipllJiI. habdcll iOonr~ vapllI" Iht~ya~ ciklin 1Jl) ak~ Il.eHe:dilen b" c'l!lll aT i'fj.m~lf uze.re d~gil ayni ligd m'"mldret dalillinde sli II"
z.."UllW'lr~i3

NevY(Jrl; -; Ii_") - P"1lO,S~\'cl· LID projcl node tlcaret g-emilerj itl~1 ;JeL'pi, erhldtji maHbnhlllllmakUid'r, g;u..etC'.si BiT" .sene .sHU L It\gllt ·rCmtl .!~ dul'. Me\' - Yo lot; ,,](],""~ hiD Dllh ,,'eri.n 1.1l bin tay yal"ePii \nI "a.pu 1'1OJ.,11'IlJ rl('1Il m,hd 0.:r13. mil
41 bin lilyy2 .. n"101 'If LrrU • AD'1';rilJa.ru'll a.ncak 6000 t.'iYYii1"C'-sl tn.l.-

I

kl- ~{'Ik 'J:Jlgaverd:ir 'Iann t; tl hlaF~m

1~tn~Rkrot II t'. Bu kIt.bilder

lor. 1'4:ar-:;;l cok aleyhtar buhUliffi d~ 1mbil .. h"n mmt« H-;il,.lna yakhal-

;iI~in.k'l-: l!\''iletIU suzette 1t.a'l1'1liflt I:ltHklen Libril~!t, l'!Iij~tahkl!!m m \'kil kfL.J'!jIIi!mliH billuj'jfll,;a_klo.rd1T. 'Bu mevzi, I Pilli tpi ~ril ri lIe mi;thdu.J,hw. Her i'ed bar JketJ -, YunaaJJIFlI'. tt:l.ty:1.l'l -

n.i

or-

ba~fad ~gl bu 'ayya relerin diger ;ayyarellerd.en farklan, evsah
Yazarn :

ve It::J.Jyan "

V~ arlfala.rlm i:o;.';t-l: jf'it, y:!!n17. f ..Wit \'f'".~iha ~klcm,·kt,-.dii_

Prl'. Salih

Murad

u~DiLEK

lib\'.

11 Ind

tngil ~

k.n

w&!}-

_~~=--"'===::---~ _

Mosko'vanlD, bir tekzibi

k lJer tililLi \'t$fiitJ~ L0I;.l!li~ ~iL til ,ri 2.3.1"11· rah teb1ii: . Jahdnrl "('~ir kollllr'l Ve lnpndir. Aksi twuli we bu tl'~hi2:8t ~u !faall)' ti nlmU!'lllll". -(lin mullim li:u~bliiglar (etia diloock '\:' J.a!'m' Ii bil' Zamdl\ Mri w" Im!l'ni:Tllllte . IW I"~ ""aybedllmiJi olac.uktl:-. Eu. vaAtin.a. 7 Ill.a ) - Roma proplLti!'an'L rneselli. topl3J1l1'I yede~ dil~m:rnIJ~~ hr-I~m,,-s.i i~in ~\II"oI!U!"18I' ~wn1llu- pagan!,laKl. hakik:.t II, gii.1.'e:rt12'lcriJule delli:r.a.It.D V!l ~O!SillI gel'l'lllerinil'l l'h'af'..(JtQ bl~. 111]11 buhm,madl~ Uf! m rr1IJ'ro'lHl,Il I~inOtoj.ir v~ya. Heh~op1.e]"le:rim yUk.6elmesi imkiinl vel"ffek kiiH ~e~jt!lmde oli1::lr 'lYlrmatl~T!I·. l$jmdl lIileplere knl""il1.atbik edi= ---,c-fan Ye'ui taarruz melocUanllB kanJI mijfla!f a m@lo.)!. "1 kuURmlmam blr zarurol 11U! in e gd mi'iUr. naZI,n Lonl.iI'a, 1 (:[l.a.) - B1r hA.fta ]r;indc ikinc.i dora olarak IngiIBme'k JrnTt:~mru '"
:rj,,1,;

lI2N}'t: y ...rcl:m (!(l"bll"l:1:x ~~kilJe ' ill'\3. ~dliLm i'it'd il,: lb t>ttig..oi yl'l.?.... mallu.,dlr. Du lI'''pLlrl~rtn plilnl .}'~f'''ll.fk(,1l VOl! IIJ!'i:.i.at ~sna.smtlA bu dhctln I"azan itlbll.ra !;Ihn • maS! UUlnld\.r, $i.r'lh3l th'.lIT't \'011~lhl"'lan ibOO[;:;J7. 010'11 •.It; hal.1r.1 • DJ..ao.kt;uhT. Bu nibrLll.L yelli \'8.JllJ!l"larln keodH"'rini mud:t:falL et-

D':t hukilm mek"t&ui,'.

siirdug-u
mifIli

k"yc"ffii! •
t1l'1Ii'?i

VIID.
til

Atinn, 1 (a.sJ bilrl iriyor :
Yllll:trl

-

Alina ajllJ[l-

__,.

-~-.;__---ZI!t;ri

'}l dul;'l)'l !:J.;l:t/klml3.l1. l,.;u;l[l!Jdutl G ikilJdkanun a.]i!'lrmJl DC"l1ellH"n il Duma-

danllgl'

,11>an kHlpl

I-i,l

J.t-lgraI

,'e

radSQbaheJ'll2'liJ:lde

(uk

I

V .. '·de yen)·
bir istifa

~'I ~
-0--

gl..'i·il. Am r;l-:;;Hiln '!j, IJllg' hu d II li'lJ ~i"!,oucn tJl ~IL(>reylo! bir mudd tend YUHJ -l'lrml diict lHubtl' lf~Lim dt.-I d~ hi1bcl' ..'eJ'llrh. $Imdiyt koHl ~ f)Ii"m llvyal-e n \-11, rillden busbulii a:r· n, - eJlsin~ sur ill mllka\ ('nl,·t., techlliat itib~ri ·loJ.l ail!;. L 1 t1 _bu tRyyal1:I'rin c\.'saflnl iistad Sdhh Muu!(l i7.8h l!1nl khtiir 13ilrl,u Ilayfamwn -} riiln"li ~uhlflLma bakIIlIZ.)

--=====------

SABAHTAN SA,BAH.A:
1V:'V'o.~~.~""""'"

I

Mesai 'Ie

{!'!Ire

~tllH rE!l'i'Inil'tlvtrid

~Uantlirm

imal,it d.a kabine .. den aynldl

Fransada uaml, a vaziye,t

I

iki tara' ar 'sln,da ter,eddUd

dan .slJ.l.iya kalkirrla djYIJf V· nW:iall Qlurak Norve-o.;i. &1~aYl.
HQlandl!YI,

Mr.
ilan

Roos vett

etwuak

Ilb •• go:;rt.eriY0lr. r.;jrd~gu ve CWilR:'iretin.i 'D~rflind",

bLLldugu 1111 ~t.e k~h1da bllyiik ve mede.ni bjr JlJi.]Je~e dU,feD en yii.keek !hir ah.1Aki' vazU'eyi It'llya kalkml., ve hareke'tinP.f1o Irlihnr Devletl.eril'lde te-vilid c· de.ceiJ aIilii ieslrlc:re b~ ehemmiyct v rmcmi~1:jr. AmrJH it C'uimlmnnisi dilDya bilniyetinin yenidelJ t.eeie ve ldameBii i'in diktalQdl.Uderl milca.d Ie teL. Dlek 11ru!1l'UDa! iman ebnilJt.it; bu ugurda lIIlilh:a.d~J\l oedea Yoii' ed'ooek man bLitilll miI~oetle:~c yard.Jm etmegc karat" vermiiJtir. A_. meriJI anUli btl yardlli:lJ Amer j. kadoo i:num:o g~!')!;let'\!Df.::k sure _

.tta lyanJanll yiyee'k swk· 1n1l a.nzlDl "dllinci},e k .. d J' kendi erzakJariylo be lenml."lPM mtim.kiiflJ olae~w. 1i3mlnulklndl
mao "litarJ,YQreIi da
Baruiaya l!Uytlk

mll'ldun

h3z..i &1.cse'eTer mc)-'ua·

ijblJr tomfil'lduD biT sec iif;lit(Sumll '~;VfD. JJ . I 11 d1l.)'

Muh;llr benin ruUH1i,ld!l ] Jifkl~afl lL.9,}rkln d a laDn:lll il1~;jl]l' )' IiInlt. mc'k }~IJI:lUElUlllda~i'ecildi1d ewl • GiI~'Iort~HI"_ ZlThlJ kltalarm 'T'dJb"

cem~vr"l".l' hu'} - 1), N, Be hflUSi mllhabjri biUiti· tiyo:r; Vicl!lydei,yi b8ib 1" W!ljIl mah· 'f.illerde ugrcnHdigioe giJ.rll mesal ve lmoJit DOZln Beljo, wa'FelF'll P~illl.! iam8Slru lIermiljtir. Ayni mahflnoer B~linm i9b· [.!lEU meseh~'BilJi~l Ibir!-rn~ gUll P!I~1 a'lhkta krt lDca,gl n kri rt,dedirl~I',
lIjarullllln

rule mmtakmnna

kadar

.1erlI'JItlI!l

oimUHllllm. Illlt!U~k[l ve derhal' taal:'TlJZi har"k~tlr.:r YfJ!plkna:.m:Jl I.!;tiIzilJD tmLy".r:egine i~ar~L c·

p~ g1ln: g-{![u~nll Wa.'Ii'eUIi 00.,.lerbLD Irnn:Kf!tiJJ mlJv:lfrl1tk tllrr nfli

dilw klRdttr, )d'1.I a.: a 'hil tLu!rru.<l :iUJ«:ak ",.) bruk II;LlJ.lome'tir\Llc{l yaopIL"bih"'l' -

'ilLi
,iVANGO'
Dunh:u ke,ide ..
MIY'wt~lIll. 'ljr! !,;OCII~:IJJ

tinde Y1]J,kua~,elrntyeo::ektiF. ,t'tlnihtiJa.!; 0]Bu,g;b.JrU

kU i.nJllln y rdamlna tlJawg, gi5riiyor.

U i:ibnyl Cabld YALfpN (8i1MU lJ(Jy/a .6 {rilIYIl 1. dtJ)

i~tnlanr!J gr~11,:1'I ~1b-Id!;)1 I ilL....· ,gl IAlriH'lll'. Mrm.DHULh gc n rd.1 W1l\vlfl dLI;!fmaJJfl I:silrFl~ 1<'1 fiU- I Di.imku, 'kllrl'.oll.o sallJ;, MI!'i!l;m bll' ,inl dJ:! Y pal.!Ildlginl il:lh:-.t i::tml~llr. ma ralar ikinci It fW:I I' "mil if' II iI ~Jli R'\lrbaiJJ Hnyrammln birtllci gl:lnlldl1r. OIl ENI SAh.aJyada bil' mabaJ, 7 8AH.. gaz.e~i f,lld:4, okuyucuJo,nw.n Ib!i.YfamlW11l1 tebrtl!; ede..-!iahiferni,zdedir .. .J - tWyun or~lltlarl nmumi Ie 11 di~t"r rcllAl 'ri gibl ·n;:t;'mbe, c:Wila YO CUDlA.rLeaU f'lin,I.{:l'i :;;;;;;;:::;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;:;;;~_ (.!SODU ayli'QI, ,5 \:.1 aI.. ) jnthJ.1:r etm'lye-cetll!l~ I7IIt1irll'.

de k zanan

dim

~ 1~!H.l!"'~hfTh WJ~i.ln:nI\.:ooil.l'

'bUII'll fl.l!Jta~('d oliFllllZ nu ~

(llmhlJ.1

~1[l;J

IBiI' ~t"m~b! ~,,'rika1i.irit] l"r.iIJ!) I go.?-'-'en hll:7.lrGI.Illa le..,>hn1 olt.lll_ 0 zamn..n F'ntn~11l1lln. hcnui&
s'artHi

-If

II

Ft~k".

A]nwII iij~~li :Jllmcill Idi. Alnm nl nr m,illll r(, k:e $Lf,L~
I

Ilo.l!'I meyallJ1i3 Fraru.amo blitU. gdrb sahitrprinii de i$So.l. ewell hilkknm 1~~yduJli.r. II tnu-~Ue (Suny - Ira....' iJ -I ld

8

lIkiDdllitnulIJ

J!I-11

Iii m K6
Drill. bD:t1u,'" ~lDk b.yaz lenU, bel r"-8Ingi gtizmu.
bllIPOrtlisUnUn altmda. bay z alnlna yaydan a';~k anrt k!kUnerl.

ru~~tDE I, Bayan EDIB L.............. _.....
,NO.42:1
I

Id'"' se h rnmze ge· I
~

Inonu ~
Yen; ekmegin 11kurusa saislabllecegi tahmin olunuqar
,

~

-

Tlcarat Vekaleti
tel i~ kadrosu gen i,laliliyor

-ihtiral ar Ke~if Ior,
Pr I. Sa IIh ur Uz U8~
Su n(lklinEie kullarulan f01ll1 borular
de Evvelki ya.~ma.da II Ilaklill" lullkLCL1um !tm boruiai 1[1..da. tuberkhn lefjek,ktil etraesi yil1.iillclen beru l!lJlurl.mmn ki1t:,>i.ildlit:tirJU ve bunun t.euanst i~iTl bO~-W:'l.FLn ';It'tIel''110 ill! ~wp. JantiLilm bildlmlietik. Bu lI11iJl sonradan IS] '111~Jjl· IDl1Jlu". Her t:e~m ttek i bf)l"uld.ria i~ yiWeri 1:11(':(', pilrtiz.silz \'0 muka\'lJIl biT f'lDl 'Ilto labulw::;ile kaplMlmlilLr, Bu me: demir tK1I'U)":II. ~k 13lkl }'EI.,II1,ml§ alan bu tAba.ks DaJu1 ve h ·,Cu.leklpre konma esnasinda YlIkua gelen RaJ· m.e1e~ kaqjl koy8.['. Bu Laba~ DOnI:.Jlu"1l .i~ yii~l.in her I1'lKW511'I.E]" ta.tl:iilk: ooilmilil olmandu-.

r

Y niS.

old\~ ~1IiImijftir. ELl ekmek (omtillli, l:lUSiinkli. cdilmij ~runl dokter Refik Say~ laPiC' tC4lrih'ttl.run raaliyetc baJr e.k.mek for-mwU,y1.!!!! ayni gudai dam, 11-01:11 Du1.kundil ~U Wl "'" IllIII3Siyle lHti~ ve mw-aabe lliilf'lerimizde L.ek ekmeJ.< lii:5'te~VAafl h iz olmakla bE"r;t bel' mi!tJenlli. B:aY~1II tmDDu 'h~7avemiIn.IJo Lalbik unacag;tw soylei~ine kanJit:..!nlac.ak r;:avllar do· iijlcri de [azlJl~agtndm nIl fiChrimild g~crdir. h:iUet teftq beytti k~droftu ge mi__ ir, lli.ytaiyle birru: esmc:r Q! a C-.fLktl 1", .DaWliy~ Vi d1i \e mlet ~lelileceklil'. Hale" 115. 1.6 BiHt:lc uehirJ rimizde WhilE M' - du~1I' oiunooak bu 'I..c'k: ckmgk ~l Hanrlnna.n bu yeni ekm'jin_ mUIeL~tellI iharot alli.]l ,k~ Dahiliye V Itili Fa.ik Olib'ak hMlkllllda Yef:i.l.l!i:tiy tchum ISbll.cfua.1di fiyaUa.rUa I;)if'az dii.iiki 1I!Il.IS1ine- '!1lka.n1o.cakbr. Kadrove Ba~veldiJ.eIt. lU.ialiqan V'ebb.1 lah iBlmIyonu troblder YIIIPIDlj !iWiltige .kmil Ollu;!a,gl m uha.ldulk· )'11. iLii.veedil.eeek mLifettltler di.. Deltliinl de Ankanulrm hrimjl.. ve bu hll..l!wda b8Zll'wdiil, ~ tir, Yapun tachmiDlen unzama gel" vekiletle.rin k&drolanndn.n z..e ge.tm4lcl"di:r. DaMJiye V 'k'ili .f~:r:miili.lnlil Tie!lJ'et Ve ZinB.t bu ye:fl.i ekmek llO..5 -, 11 kW'tJj nalrlen almaeakta-, ve Bq~clWl11t mi.i.s~ ilot.aq.. U3.8l1fida saUiabilecekticf. fonda vllli w belediiye flI'isi dQk- :Vpk:iletie:rine biid.i.rm.q:tir. tOI Liitftl. Kudu, 'J!imDiyet mti· 1 dl1ri.l 'M'lIZIlffetr Ak.a_mm. vali l!l1UIl,\'inleri, beiediye reisi mu vinleri \'~ :&kukiiy ka.yma.'kalnl NELfi. Oztrnk ta.r:aimd8H ~a~hLnmlljl· In:rWr. Vt"kiI ista.sy~ndil liI:eulJisimi goSir ::I.y e:vvel Amel"ikadan i;Ll! tSl.tilil1i ~irme'k ~f'e Lrt.allilu.· d]gl m!ll~arl memleketim:ize gl!" la ge]jij;'iB "I! bir kU; !PMn !ron· dim. !{fu"ljlJl"ld!l o.tuftln adam U:ril."k E'rl lIIesinadll ltalyanJar $t).ba.bIWJi g02;ii:lini.lJ W;IJICS OD.li 0rn ADkaniYB d.i;incceg.n.i l!IoyJe1919 da lstanbulda lngiliz llnlcrrnimdaJ1 Qe\'nj~rJ Athenia \'[1.d mrla ayakl.'lr:!.n:lo ooima basa~ 1..~l1ig nee Sel'vkel te bizi tnkibe rtk bir ;e<ylet to;pbuketl gijru - mi~lir. purumla buiLl1lan maUantl memD-jier tilllra! l'l ayJti t.renle memur imi~. K~bf;muz bYl_h- rUm. He;r g~e yatap. girer girlcketimize gelmesin.e miiSltade eba ~'TRDll ~U-Bi k i.i uir ~k ran1l ,giinlerdeki v&kayii 'bk r ddditi o~enilmi$ir. mz. )"3.IlI.KDagelrir: ''Dizlvr initi mebus Io'>fl eski BruJVCkiI CeJ.iel bn '1' biki~'e till. A:rk8da~];J.rl Q'I'aytm mI!" del". itnlY.ll.I111l.C' YIlru;t.l) vApurua:m Bayar 1'lIft. ~hrilfiize ~lenhr. l)un(lHn pel~ .Il1Ii.Wl11.Wl gi:mo.U! [a:r. mi..isadel'C c<1erek mallan tahJl· Dizlc.rimi ;timdiye kada kin1SOil tic: nkamJI. (4lOO~ ile niha· Ifill.] pi~'an.goD..l.L1l 4 ilncil te1"· r Pi§evere vo.muldan 'bid;:a9 .sa. 'YE" @tt_irm:i~lC'rdir" lc,'md! killlise.ye ovdw:madJm, bu.otbm 5Cll1l'a yr;:l bu.lan 3mo I'I11Dl.liI'li. yiiz-er lira. tib 3 iinc'li ~i dUn EminOllij aL c\"\'el tcende. qi1miye bn~layetli Ill1ktard.a lidtik. kau~L1kJ da O'I,·ducaca.iJ,mJ. mnw::Un.iyo ElialJl;evindc merasilll'le ya..pilml,· kaz:a.nm.~lan:hr . dim, Matti!, jnsan tibli:£l~ bile tiD bi \'e k:imyl2:'il ecza, demj r eijl1.l.I:n . ~lI.t by :sua] B.i:mlistanEI~1i' ~,Lk:r-nmi~'(' "3.7.mIlUI :tl1r. BIJI ~k:ill)te 00.00(1 hmhk H.illdislanda sog-ugu ge"i~'or. Seya ola.n till millan kara t.arikiyk~ da gen~lefill, hatti b.i~ilu~t~i$i .lIum~: hiiytik ikramiyeyi 166935 fluma· her \'akti t«ni.n pent:etesil!li IU,'!· ~e-ml.ek~tillliiz~ .makledilecektll'.] !',loll ~j~ ~Ierde ..b!.~e.Yruj~~la~~1l1 Soil i1~ rakamt (359',1 ile hilHl.ra ka..zan.~tll". tim, aag hava.s:.1 aldJm. MQD7..ara @b.G1 hizr.tJl!:tl rlru bl!ZlU: gord.llk A:na,doiu yayl&ruldu pek fark· Bll !:Iiletin bir pll..r~asl BW"511- yet bula.n 300 m.lll'Uu:u. iU~r- lilerin.i g~lefi,l'. YIIiIJA hi..irmet ra, Bon ii.:; rakalIlJ (658) i1e ni- Ihraf; maddelerimizin 11 degil. Sarp, kll.l'§uni, lrurak, d&, diger par,&ru>1 tlil §ehrimizde lliILa c:rralgrda. I}Ok0f>.8SlI. Merdi· hayel bulan 300 num<L!'a elh ,er la~h.k ... ~olr: l:J:e}'beUi. bir arm, Ba't1lm.1~. 10.000 1.iralLk. iktlslaDbuiI JMo.arif Qllidu.rl.i.i.G'U venlerdm ~lkarkeD.. NII.ZpIlTve..rin klymetinin m.uhafazaIEta.5yons, ·"IkW' !,;jlkmaz ctrafbir.uru 23138.{I DLIli.L lira .l:!a.zanml~hm:Ur. ~~~ ilkokyl~da ,okuyan miyelerde:n y.egcni y«li y~da fbi oglan ODltlil' U:rn. iknlm_[ ~'e k u.:mliULllIar lao asHer barakallll'l gicirilnliiyor" ra ku.aflD\,llfhl", 1O~t: u_'k.la,Ir baldnnd II.. bill" il'It&tist!Sl: 'YB.DUDS! ~Iir, k.(I1WlU wrabr, far51 i~in tedbirler Scm i.ki :raK!!.ml (68) i1e ",ill:;!'· fI,]e)'da'll.dabirk~ tabur, b.fun flo Bl!I biietln bir pan;:a.I!Il Ada.na.., yapWl.IJtL.r. Bu istatistiie naza ml!Q etmu ist.e:r. yet bUllj.D 3000 n:wna,.r-s!" ·mar lidiyo-r. Neferl.erin" !till. mgmlcke • abnlyor ram !W.I!nimi2de me'll'l::'ud 401 ilLk d1i~l' pW"li}aSl E!':i.urunu:l&dJ.r. Selimh.k kSi.pll!l o.yndJr. Ornra, So.ll tki. ['Illnunl nii) 11(.: nihalrn m ~hIlUi. IJiYa..n oo:rm.lar Diger 10.000 liTahk .ik.ram.iye ihrac8.l mnddelerimiz.tn de· okula 144.88 tale.be tJe.\;oaJD &toliD da 'oil" ~ ~ fa.k&t yet bul~U1 30110 numgra OI1O.r Jiohiugumu ins.&1l clerh!i.l hissedi· 192783. uwnara.h bilete i.s3.~t ger fi),atla.rh ihrac ed:ilerell: lbir ~k G.!IJulJiIar vwr. Daire iki mektedir. BunI&l'll!l, M7l.S tane:sj , 'Yln bir l'"S!kaml (SJ il~ niha.~'Ol'. flu kudreUi, ~~ toplI"I'Ik- k:ltJJ:; kllijtl!k. 1furadm-1e'II' llIahib:l - };lr-ve :aeno dall.eioU -ik-.:-rkeK-ebriilj{jr. Bu biletm ·bir par~1 k ly~l.lef"'lJ1in dfuriiriIlmeml'sii L nu mllllL llePsi urun aoyi14 kii!rUk er:k~k: kardegleri Ywnlli- hr. Ta!lebMriH smdl.arm gt;re Turha!dn.. diger pan;asl' da Ma:u-. yel bufan aQOOO Duman dOni iC;in Ticaret Oda.,ll da . aruiyete 1..Jra. son 1:nl" ["akaml (B} ilc nik9.!a1a.n ta§tan. GloyulmWj gibi tak!,;im.i ill §ekllc1.edir. BlriDci 1lJ- di.adesa~" gef,;mi.~tir. Wl". Nazpenerdm binz &ha r.aret bl11l'1n30,00{I nUfllaca do.rdimdlk, vll~utler QCvik, kaplu. 11Iflanlla 19571, ikinci Bmlfia.nla. Harice M'Wsn wallllnrruki.i~Uk. '!bl gi'bi wnw. gOzierinin 3 ijncLi 10,.000 lli--ab!k .ikrami· der lira. ikramlye ahrlu. gibi Dagtat'lD ve satlllll!l iklim1581li2, ul}lin.r:u slftl'flll.1"dn, 145S7, ZlP muamelesi Tica.r,et Od !3:liC;i d.a.WIIi.. giile:m bir~. Faka.t yeyi 165S511 l:Iuma.nL k32~ lerin }'eti~n1iti .iru;an ~u1ii. T~'1li mifuka.ra. b knl"JUHIfl d a iliii kacb.r bil' bun) ta.ra.J'tn beni 119.:1 ~vere da,"et eden do!"cl.UnaU Slruflarda. 141.13 Vol! hr. Bu bil. etin bi]' ll'a~a:sl1sta.n·l Bunlarn b:a.ki3!1'~ bana Del.hidl dan tedkik edil-Inl'"lde ",e nokSeyid Abdillkayywn'dUJr. BID.a- b;e~nc:i w:mflarda. '9801 talebe uUJJ1Ia.illllar hulda, bir p&l'G&KI !iii lzmlt.t€dir. "HindiBtamn mtistakbel lIiderleBeES tt'lH&nu .\,l1J'l1,:!;Jiyfe0 mti- san fiy3tl~ " 1rnal ~aA:J.1f1111am841 d.l!m. ni.5betenlngil.irJiere t~!.l-af- rnevCllddlll" .. BeteT bin lir.a ikrnmi;re knzari mllU(l. ka h'ilIdl1ddan gelece'k" toekabilo bilyil" iHI'f'lm.iyeyi k ... hakkmcil.l. tedibir1er- ;U11UI'H1K'I.adu'. • Se!h~r me~ud btitiin jlli nan 1]j1lllllJ~ tar, llbemJ efkao kmail eden, lIl'l1nlalI'&r; uedilthnin..i bIr dilia halu"1adun. ietikJ:&ti IhtinruJe de(:iJ (!(Im;t1til;.o:81':1aIl (lOO!3i3::iJ nu.l'Ilara.1'l11'l 0.1'okullarda 1841 otretmennzif~ -~JfQiI-25014', 245947, 21~28 Bu yil.1.1ijrd~, bix tek fikir ve' ni olup :beth ~ngi h9JlIleiJ e f.jl~lJ'sa tio~aJ VMltalula e14e e:tmek i~ godrmld:1rtedir'. 008882, 200691ii. 1304669 maksa.dJT'lpe§mden gi;den, biT olsUII y kn1.Ol ~ir N!ki.lml 11'g:lik Gto)~ ~ !leGflfi. j!;iD. piyasasJbayliyen. ~l:r1 temsil Mel'. Bir tu· 018581, 2603]:2 wk yolda yiirliyeD ,alB1iDtlarm ola:n -~ag-l!3n )l'l\2111 47 11Lim ara tOOlilirLer SInI in.ulnd kabiJAllviniD de ba· lki§eF bin lin. ikr:ui'ijytl kazv ac;dacak sade kudretleri VILf. r;abuk, Ita120 !;Ier m-a le>;tlli nlill!:itfA.u :!lhr .. ram erlesi MlUrif mililitirlUgu IM1 - 1942 !pm. Yam "KIn:iwJ g'Omleklel'" Dan nUIDiiV'aJDI': Ir"at' ve.r-eIl, de:rha.l. barekete geEgf: ti.i.tiin piYH.SaS1 bU aym 166930 166905 166035 lGO~55 tedriH seDe8indf)' iUsmekteblenl reis i ihtililci AbdillgaUar ibn ,n)25885, 199233, 220044. ~" n.damJlU'd:a..ki ta VII" Ve mizaq U undi salJ gilnii a.~tlacaktL'r. 166931 166915- U613ij 161 ~') }'~ni gtll.c.ook talebelerm. mikda.fil'kulDU} m..uhalilidil". .208255, 125056, 159790 ber Pilla'l,<erhde biasOOlitnyor, Blol itibarla. !i~htimiweki tiiwu 166932 166925 1662:~5 1~29l5 1.·1 \'e bWll..ann y;erieqtirilmesi ·r ~ArI!:MI var) M3318, 4.40092, Hi9906 Bunlar, Wjagu Hiuwst.a.nrl.a'lti ka~ tacirlednLn bir ktilml mii.bay&16693,,8 16694~ 166335 llM935 ~in ilk olrul!larda yapllacak ·ta· 9385'Q, 14JJ27, 240012 ['lIllk tUilflit'l:ce1i, mak~ bin SELEOIYEDE bulurrnll{H i.i2:~1;i! b:rllire 166(134 16S!l5Ei l!li6435 165935 _ fllta ~;lab te'tli;ili; elmeg~ hqlanu~tnr. 2-.27591. 020093, 123.31.6 bU "Wt:Q t li4k.i1 ~yO'fdL.l. gitmi;!ille:rd.ir. Ziraat BUl!IkalU· lOOg3-6 166965 166$5 167935 Hu sene j(jk 't.edrllia:l ~dma g-ireD. Guj,a mad,delerinin Mi&atir Illdugum evi!l eivl1.UlI.· Birli~r Ijm i:I:!:rmI1llye.. aza.nan k 16600 'j' 1-66918 1500:W 166985 nln d:J. bu :;1,] Ego mmta..li:a.sm· cocuklllirntl m.ikdmn ElIli:rs ~ii v8zlyati i"lndan birini vaktiiyle tanmLIInuma.:mlu : daD turn!'! alacag. R!'lla~16()1)3S 156985 166735 169935 di.irltiklmnien 5roI."illmuij'tur. BeleWY!: ikbsad mii.du.rliip tim. Onun i~lil be:ni, aiJlenill bir Son dart nltoaml (5756) ile 16'6936 166995 166838 mH.ld:adir. T.36r1eJ"E ve tiiti.in !jIimdiye kadar fiyal mi.irakabe fe-rill gibl kabul e-tti1er. Bu evrle nihayct bulUDIID 30 namara bi]00935 116935 1.).6935 186935 HALKEVLE.RI komis,Yonu tanLfmdan tedki.k birk.a\! 1m: k8I'de§ 'bera'ber 'oillt('mil' venl"r lira.. H6~3G 156936 176931 196 35 olunm~ olan gub madde.leKr-os mUBa,bakaal ruyor. Bir tek erkek ki.h;i.Ik karSOil dart rnkaml. (4.0251 He 106535 I.?mir 'l"eriLmi~tir. rini tedk:ik ehoege ba~Iarm.~. t.."miniinti 'Htdke\i.ndcn: de!i1eri .'al': YIi.lD.JU5. nihay.et buJuna.m 30 nUUl'a'r:l. b:itar. By m.addelel' ,ara.alDda ba.rb SPOl" Ijblbemi.zi.1ll Itertib etl::igi Pi :a.V~r vle:rinW ta.nl bakbMladlgu.danberi :l:iYBt! arrnda koos mUsaba'k ii~~ 12/119-40 pa· kIn da birr fi1ri:r v·(!recegi i.lI:ia buyiJvJe lw'k nil;betmde yiJks.elZtl!' !;ilnli BU.8.t 10 du. (lIal.kev:i • ~~i· ~-nlSIJ1l b.rif edeoo-gtm. CUnkiL dam.e elau..1a.ra koliLbByon tarafm • G i..i1h'<!.11 e pa.rlill Il nlil3TDdi!Lk i ci· h a ki.iC;lk, daha tilqyiik hEpsil!iu i lIer lin, dan. ~ s,II.tI~ tiyatn ,'azedil· ~ - ge~lJ (~) kil.QlIl~trelik hi'!:'! pliDda l,Ta~, ._SOD [47'411 il.1iI meai ist.eMooktir. roes.ah: iberinde yap1llaeaktJ.r, I niliayet diirt r ImmJ numaira blBW'8.S.I haroem, Belimh.k dalJu.luol:lJ1i 30 Ha1«:m .!l1"kad~a.n Mil ~s'limIlUc lohman binahtr' . Om'~r EesimJ Fin.l.Zan ncr 11m .. ,. Beled.iye. Cui i:nAYIII"loILm E- Giray, ~r yiiz lira IkFlU1UJ'e lm,%l}ffiU] "!: Y Thkil, bUian HeHir, Ne:rim..an Teminijou mwtaka:w.n.i'n ZUOIlm 0i.SII IIUlfiUlramr : :ra.1o:: temizh~ ba!llaml~lIr. 0 k ii, Selim, Abbas Snkary· CeSUJtCUlllhmed ikilnci l;iL!lh 1:'.m temin r:tm.k Inlllbadiyle hu 8rm dolt mklilln (2~H1)' He !;lin get:: ',.'akLe kndEU' m!!.ljgW m mli!.hkemL'Sindc i'C\"Vcl.ki t;i.i.n mil, Fot!'thi Dim;er, Sellib O'k~lIog~ mIDtlil.ka.da QUlndiy.e Ikad:i.r 7 bina .6BDNX BEDnJ uLmIJ~ "'c ak!ii Lm ii~n de 1ira~ nihYllit bnJan 30 't'!umarn 500 ~]', C:QIc: garlb \:iiI" hlr9.]zl.J.k va'k'~slBila T!J ,'dye 1E'!:T'I1::i1 wl.i!lnn.D: ft~tir. ,Bu bInaJa.r !"l~ lu, :}al!lo.lak, YtI-"folni, ~tll};, 11 hak ed~r("k O::llnp gitlni~lil", ruD ml.ll-mkE:.mli!:~i yaplkll ve San dod r:-aikru'lll [31011 ile 5oENEI.II( 1~ K .... f'f0il K~ §aran, HalUk San, RC'eAb O· 'k11~. Digf"1" 'tBJ"aIta:1l &nin Falmt bir miJddcL SD!!lrn ga.rmull.!J,kenlll ~fahllhn~ "e dalIli.tuayet blil&n 30 l!lUmarn 500 t'r', ~ AYLII It l'~ ~ '400 .. gafl, AtililllloUi, M~'l:Jin, 1J.hanl 1.'11 mnti mmtab .EiLnda, 3 ve ikY37J d vacll!l.lin ifadesine gol'"l;!! lou [I:nr· clroptnk i.. e\' in hillllIWUll. a..id 0a AYIIo..~K 4OQ. I8QIII I Sij}D dart ra..IHillll l31.99l ile hm aLUn bllez.u'l1erm ka~'bol • nulllt.aka.slnda d,a 2 hinaJun L!j- 811111.; (9.30') dill Ha.Hkievi,sp<lr sao· Pi 1:iI;I1 k !ioyh: oImw::tnr. 1 A ....ILIK 1111:1. [800 Ii ,lup! 3.Illlllj11m11il v· poUSC! mao lonundll. ~uJtlllIIul.lElJl"l rica olu-, ni.lHlyet bula.m 30 jlill'I'HU·fl.. 500 er. timJik'1 1tamamlul,IlDIp_ 'ienzadeb:{!illndu. bir miiddet· B Iklndk'nun 1141 QUf.lrnba lumat ,'cl"'ilerek Ma~[h.li.ttt!n Son dOd r ,kanu (3195) i1e l nb 1"1bekar I\UI:'. olarak 01 u ran 1D z:;llhl .... c 1~5!1 ~iJplle ulundugu da bildirilmi~hituI.yct lruIJm JO lJumn.rn 500 @-:r, RagIob UYSB] .I!'lniJlde bjr gerJi;; MAAR/FOE 27 alrlnc!1C..Inun 13i!lt Temsill V8 Ikun'erans tlr. ailE'!;!min yakmd.a geh~egini Son ~.ort mkamJ. t5553l ile 1Ilelataat }"nkalanmI¥ !i'e }'lIEmlniO:n:·· alltell' Terti aden ii(ir,a1menie.. 1:lD.bcrn.larnk e'l..deb11L" lenli~lik prill..n tahkiltRl netice:wmle 'biCUne, oala Iklndl 1 -11/1/1941 ewnartesi ak- nilhayet bulan SO Dumara .'liOOG:r, y.apillnmllk isl:cmi!} 't'e biT' adam 'Pin 1ahsisatlarl I~i;jti ahhg.,ru ''If! sat1::Ji!m.J. iti9,41 2~H Son dort :r~8.lru (4B85) iJe 1Eg"~ '1..2:" ru ,LIDl.ijtIJ'. ~Rm] Baat (201 da. Milli: Birlik Ma.arif Mihiilrliigfi IIhlhtelif raf etm:i!tllr. iUIl 1:3.l9 UAl V.utl nihilllyet bW.w:t. 30 lIIum::U-:l 500 ~r anevzuD.n uk konfera!llUl'lrol.il.eeu l3en~lerd@' utm goreD o:grdmen. o civa.r<ia 23 YaJila,rIl1I]a Vf' E1illllr bOyle bi. Altul bil~ I......k ....t.! AktalTl v;::; tc:mail aube.miz ~Rissei §II. 1ira k!l.ZBDlDIJilan:hr. Melli-hat wltlld£J. b1. fo..kir I-..lpti :r.il.! ola.cak iDlell!:Sll.n·a.t~ lJululllUI lerilll, zam. Lnhsil!'!1t1an:mn lkH.12,00 11.44 1.3ie 1E-1U"~ lUll lin. ikrrJ.m_jyi'l ~"I!I rmkl~1 bululldl.l.funu ve e\'lerda Melab:~t tabU derbal adIi:.'.t.lye wm.ei!l edocektir" ,nW'IIl&iU!lid.en D'tibaren'lferilDtel.l i n i yin,) pI~ lIJ,:;:I':I. n.~13 18.40 .....011101 tWlizlige, ~~Ira cailln !{it· \'criJmi:!}tlr. Yapllan nmbake ~: 2 - 12'/1/lM1 pa1lO..'!' g1lWlIi ka.l:'al'ln.ijtumIf.iO. MeW'l.l4t zam tigim btmnL:'rck 'l:'aguml!} mesil1df! her ;~i itinf DiKKAT ZlI.ti I!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=-!!!!' goren otrelmerJlerio il.'k Ii)' 11k - j;,Il.;U (2G') lie Dr.·~ \,Ie bir liraya pa.,zarllk clmi~ - "e ni.hayf'l d~l'haJ tevkifiq· \'e ilV.ol &aNiIll. I IIl!!ncitirlllilJ ylli!:.lu yin) ,iy~iDi te:lIIBi1edeceklir. ia:l'lIII..da.ki zam mlkbrlLruu ha.- CJget t.ar'Il!fmdnD ( ek\.eh ~afl.nlerdir. altt B.y hap itO )'& 1m £1:!IUUl karar ... I'I!'Nlk "''''Po::dll.ln ,~dllm~n 1,.11. Bll f:.o.plamblara gelmek iate.. h1li~bh89!) zwe-ye lw'akmalDnIU '-mir 01· daki QOl'-,MBlfID elBliat bir gUn sabableyin !,Ierilerek Melihkllt te"'kif edilip clulimU '1!11 t.unluln k.ybolmll .... n. yealerio davetiyeleritti bill""" me,,'Zlll'll lV kOiifel"M3 v~riJ.~k "VI! gelmi~ Villi pa~sn SIi\"lyllh8.pi.81uUle~(eggnMrilmi~tlr, dutu.nd8!o. qgretmmla:m Uk zam d.n doilY' tll'lj lilr jftHi.lIl,.-.: klbul olmBlan .rica nll! nur. 'lie tc-msiI uubemiz (Bffiqi p. :m~1lD I.arI 'ftri.Iemem,iutir. ...IImQ. l

iJrey~ ,a.ynJJyOI". Harem, lie I i bll."u] :apI bir bin dIr. Dort ko· Yc:rU kadln azch, dabs. ~ , dart k.al, (IrLruu "lO. f,:lk t;;ok lugiliz kD.c:hnlan \'Ill"dl. M~ lugla bh- 3;vlu, Binm /I.:IYldolu murlar "f:rnk" giyayor, yerli DlI- ban1M'1D1 liUf'1l.Z h.lOI.brlauyo:r. MIl!f1.fi.clcrio b~gu yilrli klylille:LWII.re gibi done don~ IIIlir merdllerini n:mhllf~ edi_:,'ordu. !lu !o'~ndmdilrdll:DI::u ~ 'Ip.. lkk. 0k yer1i 1u1'Moet hru:I_II_ lmradll. bil"8Jl o~ar, umumiy@Ue ~ ibUrnc :oi.1m8yi~ gill i i;el,dj; .'!Uf memur ~]"Ii .1mWD.r aerilm.ii; b.n:i~lea olmo.d!JcllllUll gOstuDl~ j!;IIL lin bep9i oda.d& lIJlP~tt. HI.ICi.iil !di IDUlliLf 8mmOn. Hindis • dud hllllk1.wn k!l.~ d.a:erke](E ~md~ ad vel. V&f'. By wJllliVe-t ba1m cihi 1ml_D I lleybeUi \" vali!! I( nm menfWLtllHi *yhine kur, En kU,lJilklcn ''Hoper'\! t.. gini gddi. <;iinki..llagilWer ·erg ismini IWpyun yirmi yql&nnd buradan ~i1e-cek, \"e arkalnrlbbir lu.zdL. lyi ingj~ biktig-i i~jn da 'bu-u.kac.aklarl em hiydau !li!'Y benimJe en '~ok CI m~1 oldu, :l,'ctij~t!ili.!i yerl.1 melllluriar olac!lk· Bu Iru:, iDg~n baeka (arit.l.r. Esa.set:i lnglliz'lcrm. e.n kl.lv· !ill'e o.rnu. ~8:l'i1iU ,iii. !;1M y:g,"!lUi yerleri (civil sSf'Ir"iee) depacak kadw- iyi hillyor. Kendi dikll."ri dahili ve sivil m~llI'lwr~ .lmnu.1j1:uklAn dd "PeWJt:u" clur. run h~rhQgi A vrupn mem lekeOrla boy1u. ,!:ok beJl~ tenli, tinden i)li yeti.§tiri1milj obnwn • bill rengi gi:l:dii. b~llsiliuill duo »int.1ista.nda1ti lIIlemurlar w.llnda~ beyu allwna ,aYllan <Ii. hep IngHterede yetIiii"fOI'. Hiol; 1k sari. kii..killler-il.ipek bir su,;;uk ~i.lp.he yol!! iti yi:rli memur da gibi. Gen.;Lriine ra__jm II Illgun, berilangi bir Hindli gi'bi m mJe· kafilSl iIJ,Iek, l.l..nTI 'c;ok cidd.i, ill kl,,'!tinin i1!tJl(liillni j:stiyor. kOfl~Ml liIl!r ~ocuk. Bu zjyllfette Wiin [jok: g(lrib Herkeete::n evvd D, li:a1kar, ltolbit r:iJ\'e:sil~ kll~1 k,a.qIYa. gel. hU!"1 IOI1Ia.IJ ~ag,. yub.n. do]~~r.

ipek bir .aeak gibi

BayriuPl ·lIe~trm _k n;:an
bir.;:ok. mabusl r da ~slanbu.a gsldUor
nii". &aba.hki AnkDA1J uksp:r.esi:l'le Rci.sicilmhu:r ,TEl Mt1J! Slilf Ismet lnOJl.Ubilo ref'~ v~· deler:iyle biri.k ~ gel-

-.--~-~

Ticaret VtMle~ bagla larak ~tILI\Liyele ~ey~k elan I.ejoC ...... W!I!:c";l}<U'I.Lg,run l.e1lkUAt et:rn· flnda bli'lUD. h~l:r!l:ldanJi 1km.aJ.

BiI.:i.I fjehirleordeki
siyetind~lI

HU)'1ID

h "'81.1-

dQlaYi bu.

,i.iOf'll,lklil.l'

.Milli Piyangoda

italyada kalan mal..

meydana

kazan,an nu,mara, ar
Milli Pigangonun dunkii ke,idesi Emin,onii halkevinde fekildi

larlmlZ geliya

briliyol[',

nn kutu1"lanl1JI'I kii;;iilm~imlen dOlaYI tulumbalann takatl 19.n..,

geu Yt"1". nzla.

Font norula-

I

ilkokulla'rda

okuyan talebenin mik,darl

----"~--

A:mer~k:a!LIJ1 bir :l!ehl·rnde 1m· I'llmba He ~rur al"8J:l1r1dal<li iUl .. born ri.I~ defD. do,gu,tirildif;i halde derde d~va llulUJllimamJ.!ll!.. \' ere'1ll.e..:;Imiyl,,'lI r ont bOn! laT::!. J..!iat'j liizum al1J;!,.Jlldl. Nihayet 1921 SeneSLI'IUe AmerikllJl font 'boru klllllpany lrun rOj,e~ dail'esinin III%Ull t.ceriibe1enle .;i~ mento il~ kaph bonal r m yda.flJ;! gelirllcii• 11k reeriib~leTIle tabu ~imellL.1. kuJlanilch. KlltlJ rl 10 ile ::If> !!Ia!'ltim~tN arrunnciaki font boruJa.n.n ic;me 4.5 miJjmehe ks..]lnll~l'IIfut. lJIe; Imtut1nrl 30 ill SO sl.'I!Iltimel..re tal anbof1Jia no. i~i.ndl!f,l 6 m.ilim-ctrekallull pfll!)da \;imento d~e.ndi. Tab.i t;imenlOmom tereih.dl!~ HCbeb eu dmen· tonun I(Rbuk donmm, az bUzill-

l.iYQJ"',,ehinh:!kl au ta.zviki diiqUyor ve blil yiizden .,eb~ke i-:;in flld:a. bon.! .IiIla~:lI1'L y.n..plll yo I'. fl

komu.r

saeedi-

mesi

lugu 3-6 metre olnn her f(lnt borunl.m it;we mahrutl bir k
lib konuyol'
Sln;).

we ~

1 fJtlUi1tl.sufi:r1'

UZWl-

I

T ulun

~imenlo ftlrtl diikliJi.iyor, Bunda_l1 SCf'l!l1"1l ko.hb ~lkanllYOT ve ooru !bir ,,[menlo tabJ.kasil~ kap 1!LIllUl~ 11111)'0'1". lL!'l:22 Vi: 1923 sene1erinde 1\meliye .s1a.b ~.hlcli . .Adi c,;imen. to :irorille daffiL mllk:l\'im Port]and ~imelltosu ii, 1'1'1 $dildi ~,~ irn-enl.o ill;! kaplilmll usuleri tn· !iiI ~df. (:im-ento . e !'ll\"an:nt blilrula.r I':OClra d~ pel..: Gii.r.I.lleta'l'laka. dah.a mtlt~EJ...n.is 1-;111Jlmil} ...ldu. Bu t£'Criibelenl[l lletit:~j ol.l1· rak font b~rtlhlrdaki "cremJB\1me derdm in 1,"'aJ"es1 bu.hmdl1 ,'e bir takJIJ'I I'H<.'H·sflardnn, z:lhmetier de o~dan kaLktJ...

"'e kllhblll

bOn:!

ilfiL-

I

~--

HiikUm tin bir k Tarla cl koydugu ,)'~po.k >ltokLinrun fi· )I1I..t 1:y-. !ho.kkmoll he-nul; hi~ biI tebligs,L yallllm~tlr. Ali'!ktldar1ann soyledlklerine gore Am..\'.IQ-luda ist1:l-!lbuldan [1IJ.lLa yall'ak ~t{)ku

Yapajl. piyasasl durgunla,h

::E.::u:.:n;~~::~.

=======================::::::;;::::;;;;;:;:;;::;:::::::::===:::;;;;;;;:::::=====~

ALTIN ,8 iLEli K ?--..,
mucevher-

la~J.lmH.k:t_adtr. An olu Ii!:!. ta.dr .'e milstan Iller hkikumetln l.e,;bit edec~ii miH ayaa flyatJa. 1'1anJ~llinclyn k:ida.r tstanbui~ dalei taeire mal \'er-m~ekte dirler. li"iyag,a blJ fiY;lllArl beklellrll~kte o.Ldutum'ldll tiurgun ;j~l1I~kt.edir,

b\Llund ugu

an-

w

Evi silip supururken
Ile'ri

A.OLIYEDE
air E1olandli'~CI Bdildi

ah

,

de silmic supurmu~.!

t9lt1kil

L

Sa.blka.h dolandl. ll,!.lI.udtil'l 'san 'lbsan; Bey lj I n ten:i HIl~ ticeye :I;lder~k k ndisinc mnli.ye memW"U HJLr.t:ml n:rip ka· ~a.n~ \''IO'rgUiinden lII:urt.a.nnn.k ".i_. dlyle igt!Ll Nip 10 1.Jr".wm d.o ~ l.tlr.ldIDdlg"!udlUl e\'Vel ki gi.m SWtan.a.hJ..nw birind uth ceza mM" kem~inde ynpllan .dUr1l~ )'l miitealUb San ihsllW1l tel'kifine k8I'a'l" "",rilm.t'
'1".

Kalil bdurrahmamn muhak m 91
Belrilrtfi~ta Nus.retin k:JI~. ilinde 'kIil' kumMd.a ~i('~ kavga ;~dQl'l Kldriyi ~~o..roJtlyamk iililmi'ine se'lwbiyet \'ermcktcn_ suc::lu Abdur.rahm.RruJ:I m1ilbakeliD ~il'lede'fll.molurunu~tur. Gelrneyen ~e.b;dJ..erln ("eIbi \'l' din Imlmeleri i(j.n du:nJ..(lDl bSl.$a tli'!" gii.ne blNl.lnlnu!fUl"

mm.

etmie.1

'---------------------------~)

8

IIill1rln!LDun

HIH

VI

LHuseyin Cahid YALCjN -~
H

TORKCEY£

f;£ V1REN

=J'
B..yra.m kehanetleri
ba)'r;t1llt dl}iayjsiyl~ ~ir h~:ll']i ,aza1nil§ !Dlru:l trnm,,·aylfil' d iUI;! dolnp ta~n'fill'; aiz dnrak noJI'ti-I:;;luda IlisebiLeceg-ini~ btl.' [ll·nb;.ya rastla mak umidiyl bacaldarlnlZ$ sl2.llar biBsediDcive ka.dar hekl..i- , yece~siniz \'a :Cl'Cek~Lnt& J:.i btt~ tearnvay ,n:rabalanrun on \'(~ arks. !;IlI1lo.!l1J1:;lunDln ttJrllm 1tJkl.!:1:I:l dolu owuunna rnuteabll iI;:le-· rinde ::J.yakt[]. dll.rutnc81~ ycrlel"· de yol.cu~llr pek 8e]l1"l;!k dmtnaktatll tla.r ve kOJ:lduktOrUIl bkaz]arrna ragmen sabiaJllllcl,u,nia durmtl.yt &dct edinen )'olcuJar bi:r I lw-lii i;;;eriyc girme~ is- ememekBlIIJlkUl
sa)'1!ll

g kad'n ta,YY··reeisi U du
==
i1.IUiJJ

s

..

IZ

"""'87 ......
Tcminat "'e~ildll..-ten senra, mezk fir mcmlekette vukua ge!en mezalim ~urban1l1J: i~iD. qok :mUthi· nldugu glbi 'b8 ahwl ICC'rC}TQ.ta ederken, pam bll" :seyirci. ka1mR5lna i.nt.izaI' eilil6ll Almu.n Reicl1'i gibi buyiik btL" iii viet ir;iu de t.e(:,·ili .im..b.ii.~ 'Oil" !}eY-' dir, L, hi~lAn S(;r~:ill. D.alI!zig sehrtne k~~I, k~. UfIJ~ ~eeibeleri~1 n.i dclM Ihl ]Wu.l etMiI§ olmaktan sll1;:lmll.lf: "'Ultimati..", D1wi· yetlade t~~blet' dermeyan etm i" '~iktJsadi bir bng-rna hI,· rclletine b~hl.m_l§'tJr. 5 - Binaenaleyh, Alman Reicl't hiilrfuneli uhireu Leh 1111idime-tine al1vtilin bu :!;u.reU in,· yacakbr.
ze-~(iJ IV .1bnAJl ~Yf,~ly ~i ta-ruJItf.~JaIl U.tijtJ"Gfcuin 8i!/iri,l!O,! ~.) «gUll-

.4.lloll

mao'

Arnerlkanm

tOS.19J9' cia ~.iIdaki

m.aJtlmat

!ftI]lI/t!11

mrt

Nl.HlI

im

I
I

~ngilte'r,eve vermege ba,ladllQI bu tayyar,e'lelrin diger f'ayya relerden f,ark~arl, evsah
Pro,f. SaUh Murad 'u'loIL'EK,
dirli dort mol3rwiln sUr'ot i9" diren d.i~Wii 16/9 dur, HeehlrlbeY~I' In1"'''l',e:lf 120{J dUr. nti

l.D!'idU, '( (a.u.l - J:nriH.c~ 0 en marnf JcQ,dJ,n t.!Ji.yyueci· I,e:ri.nd~rt bit" i",;OK di.inya rek.:lrlllPn.I.B ltahramaru MiS!'! A1D;)l JohnAmy Johruron ba.brlardll olc1l.1.l;;lJ ve\'i:!:iJ.~ ~ giltuedell A vustralyaya vc Amerikay Il~ ilk kOlwn<hr. Pazar giinii Tjme>; Jmlidl'ld~'n ge!j.erlu:n L:lYY:~T'esi,metordc ha~al olan bu' nnZA neL ieesmde di.i~llIli.i§ ve Amy Johnson parn.iji,i'Ue dalguh olan I.hlil~~ [llll .' mllJlIr. De:rba] )l'aJ)11an araatirmaiM bi~bir netice \It!l"memi!i tiro lll:i.Jy J Q1JIl!::lOJ], tay yarel<:!ri fabdknlardan hava m )1(1 :mlan ua g~tijlrm~ltle mc.~gLilhUi" Bn vazifesini ya.par]~cn oJruiJ!! UL 32 y~lnda idl, Hatarlarua oldut-u 'Ve~hilil on ~l'le ewe] Moth tipinde ktill.l1 ~ D.J.l.m.i.§ hi I:' to.yyarti sauu alarak it)umini mini tayy,ll'I·...iJc AVIl~ ~ tralyaySt lIQ.m.l.lfl\'e bu sure-lie ismini havacrhk tari.biIlw hi,], yilk ltita 'bHl.a yazmt.., II r. A VlIS ~
m

som "azi.{'~.si ba..,lnda

olmqtii

r•

25 ngusto6la.~j, Herr HiUl;l.c Lat&hnd;m yapj~an. §if!l.hi tehlig:atm
miliD.k-liltta

Headerson'n

ve5.i'kn Sir Ne\'it",.

Sahanllklal'd.:Q slInki kHk sa1m'l.~ eldaklPII'~ limirlint izh.a:r eu ~i, iBi - ~ibi oil' tw-Hi yef'lerind~ damak istt'miyen yolcu1::m billki¢ul.l )a:.ti[ surette b-bwu 11:J.CJ.1.a.Ieyh U'y.hn~l')vekayii hi! lunduklan ye:rlere ltullhY81l MIoik 1'Ool?yynl bullllmm.l.mg,'L'U bu.o.dnn kJ re dnha zinninde teerllll'llil etnedlr ? Acab.'\ &gam i~i)'odll!t" da 1(ru-S;:1 Rus~OI. ile bbyle- Dancite "Uttirnata, i'I!I 11· ti ve lngiltereye SOoD u:.o!l~:ilY~ m.iilrltcbi olm.u~ cndan mi? HaYJr. C'iin'ltni birbirhiyetindc nilt:U8.r- gonal::rmesioi lerine .okada.r &kl~lk biT hulde tccviz ffi~liliye{'e:iini. J."Uman e- OIUD hareket gibi, bir i1E1Ukel du.rmaktadJr1n( ki sigara tUtrlJr,. ya~n:lg, o.nlll J.1tti" ~~lIir~tine rnaddlyatta 1mlun· nJ.ek §i.~yle dUI""5l1n nefes al:ms.kA'I!9.1'Il Kama.raslnln chillml15JnlDl, tem[ldisme rni.isa.m:aJn ta hiEe _s:~lii.k' r;clm:u~ktcd:ilr]el.". kii celsesi \·e 11". Cbamgosteremiyeltc~'I'Ii. ~best DanBil'"<:ok l,em~eliler dnf'nk flokberl:I.lIll He Lon'll Hfl hfakSlD DUZlg ~h inin ~ tedhiTter bir 1~6.$e !ltuT 1r.11 an. Fiihrer'i rngi.li.z sefil"i lasmda i~bileeek v~ltasile imhas.I.B~. bQ.'i'ika ta.bir T'".ll'1.vlren n.rabBlllll i'!{ine ~rnl e-ile bir kere dah::. konu~n !le, D::uJLig !:>ekenemniJ:!- ltayati yip d,~ :IOah!lnilkt& demlr ~tnn~ iislerinLn bir nevi gllmriik .:lb- se\·keyle..mi}tir. Alm, uy:l.mn dUn casma durmak acabi!! SJld~.ce f!l.Z3-·aYJ -eU!etmek: anus.unu beale lukfl:&l yolil~ tahribirLl~ de miila llodgiL;m1.J.k ve binlZ da sayiddi!l. gl.ll~'W S!l.:lde ed~n:v"iyeC'eg:mi, Reich a,- digi hikkmdald g-mzhk ~ti miclir, yoksa buntUl". lngillzi imparat()llugu 4,0 f~shwde da.ntl faz.la bh.rik hada 'bal'ikm. bir sru.B~ val" IDI(hr?' reb!t1erini tec\i.i:i eJilcmiyec~ - rnilyum kilom~tre wtlmbbliJim1, BI..I dii3ili:1(:ey,ene~elii bi!:"gaze· RllilYIl. 1~ muyolt liIitome-tre mu~ gi.lti halK-r \'~nDi!'lt.ir-. Bu.ndaUi te miln:~zzinil:l jumUlilhazas.l. ~ rnbbaml.. Ameril;a 9.;J mil)'on ~~ rL K ,."ridor V~ ])am; i go r!U: .. evab v.erlyor: I~lc!'i de .lJaliedilmek Ia.znndu ve kilometre 1i1u.ra'bb~lln ihtiVll elt.~ Eelki iii giiri1)tllye ~etirlr tiklcri halde Alru:mya 600 bin hlJ lledilecektiI'. de, bile1t a1madnn, yolculuk: ede... ab:;l. 6 - ~mltJlya tarafmdlln hell:" kiiomIJtre m1lr.l.Ilhlamrum .rizJ diya u.i1~i.i.n"ti,yodar' zalJiT ... fbuh te~i blllunhal-Igi bir mi.idabllie yukuu t.ak- llZ bir sa.ilayt dirillde, Lehistana y nl!ll.li et - In kt;ldl:l'_ D\illyll.}'1 feth~tme!~ T:lksilerin DObet! 1je '~r.lJ§bkli3tiy~in ldm oldugunu to.rnlL lne~ me:cburiyet hissedeceimilorl mlliumdW": Bir gii,n tel(, nu,· men :l§JkiLrdJr. :P.i (!ksela~uanlz lIlgilteJ"El hilkumar,a, erte.si giini5. de 151ftnumaFUhrer lng-Hi:;: sefitirie atidcmeti nama.na. 'ban31 haber VlHirra plii.ka ~lY.Qn l'lra.baiar 'i§: gOkl tebJigi ya pa. '!'~ (orlUl". lEu beytmatJJl.l:illtll.J'rl~y(. rijy"rLar. 1 - LelJistallill ha1i ha.rudaki l"Lclm. 'Ii'e a:iu tc::miln ~yLiyorum ki Fakat =;urMI Y8.r hi ~t nl!l ~hI·i~leri taharruniU ed.il.m.ez biT mezkw: beY&.!J.at Rekh hiiku.ne-I t!lk:sillilr tek numa.-' hal :lllllliibr. !.te h M!1tal1 !rimii n mu.ra ~yau tin.in J'1J.k&T~l; i .') Dlii1lSXaJl nrlHl.drt~la.rmdafi to.mam we::iUI o-ldugu h3kk~[l,d'l hi~ !ar1( rah oils Ll~l'f.ldigi ta.rzda. P;.('ich menfaa Uerin.i mu.h:J.f.aza hl;lkkuld:tk i :;5z;ctmiyo;_·. L~ll b iik ilrneti. l!l1!i"- tlliiOI bom: fazla iilni4. Hayramln ilk giiniillC, a.ksillli .,w.i:..~b red ve inkal" ewyorsa 1{a.t1lnndFl Iljc:bir deii~ik1ik ya· arOJ Dalal' bu ~,ldt!(' In'!"i alb.ndaki askeJ'j bu. ya., tel:!: numflTb psm(l.z". B6yi b.il' 11:11 \'ukuU I:.:lk-.I rutlllN3. taksi bll1mak yine bir dirin de oted .. ll b.er.i ha.rb lI~ka -I otonteler iizmnd[' artJJ{hi~ 'bir " ve aglcbi intimal g. b::tl-;J:lndakj . hm.inini:ze ta- nwltt ve tesil'i hail: o!mao1kTtn' talib i!}1 olae< kze]i)il." edecelttir. i:J;lJTaDll 5iz~ i~b:rl.t ede!". E,,"\'~lki gt.:('e y:irmi raIJmcia.1l iitlnlk edilmektedir. 5a.i'ed baled.iy~, sey.l'"ih:cfcr dabir hudu.d Alm:myD., eger 1ngiltere bm'I. • bil-ine~ dli:[~ olUl\k il"c.!ti c:ilt nWllilll'all arabal:mi!l btl fl.ndan hucW1'lB. \lgra'r!i8., haZif "i!! lIidi.5esi daha \'ulm lluldu, AI ~ (150J fruo.:lalJguu bm:l-'OI"G8 boy. Ul.'l.nlar tMaCmdan g-ay~t lJ liyQk »-inl1j b ir ha.ldn tllilu.nat!akttr, bi ....djljiplm m.iJ.h:J.faza edHln~§ ,- r.tnI ,giiuJerme. ruab.s1!D.Salma!!: ij. Simdlyf" k!l.dnr 'hir90k defa AIzer-c ya ta.ksilerc' llobd de,';,i§ltirt. Ur. Butil.nhildi~ele'ti Lehlile:ID.iilD, 1-:11"'lI1i ve btiti.in diW.y~ hutuaflllda!l ~lka.rll m 1:-;tl r. Bun- 'lTIeli ya..hll a d:il b::J~T:tm gi.i~erm.. rurul'!(!Ia ~yall etti.gim \·c~ile-, de tel:;; nHID:Ji:rh :Iltlibr-J.lan li"sizliChill. ba~k!l licarI tavyareye atp"lo Yf-ni Alman ReichiJlin. milli ge mal'llu1.m ebne:k suretiYle bir menfaatJe£ini, hatlil. s[ldece ~"'e- B.QlIllllJjJtlr. Left lJilkWn~ti muw d~iincre.k ommrug.[l] l;ioylel"S .... ktndi ahll· lla1:~l~.hll; yapaeagud ref "e !haysiyetini fctia Lmeok· bayram gh.in1m-i utlel!'e de tekJj5i u.urinde arbk hiikiim "'C teD ise, !Ie kad~ r UZUD oll.ll'Sa miisaadesiui niiJlU'. sahibi olmaktllD hali Icale- 1ere- de !;llb~ak: (l~un, bel' tiirlii scfaJd ,'eo mevennelidiT. ~kkal go!iis germek hU5U - W.~irU gris~rmiij d.emcktir. y~~ 'ba~H'Jda. halIun yaptlgJ ,[leI. 2 - Alman. a, bel' h.a1i.i kirSWl(]avcnli[i karania hi~ IiLiphe tCCTube, !'Jell g mesi l.izun gc.. dn, kendiS"tnin, ~ark hudlldu uzeedilmemelidir. hm bayr':1m gi.inle.rjl'lde vesaitsiz.. ' 'j' AIIm::1.DR~ich h i.\'kUm(lt i rinUel~~ bu Maketrlon}'a ab. ...o.Uni ligin fie mQ;1tLel~ oldugu:n.u kifi lngi]Lz hi,ikI1metiIllJn, J!.l.manya (H·LJWu:t J::~ddlnn:lgi1i !ean-l· \'et:. d~"iOIcede gijl!term.i~ olB:l gcre.k-, yal.nlz tiro aleyhine mute'll'et::cih bazl sefe .... miit.ir, Bund.litl ~.m, bo!rl ik Wtlblr1erjni: it tijlJU l1iye· BlMUnet ve asay~ n~'rUDda al!sulhu ugruncla da A .C. SARA po 01. lJ tinde 'bwunduiJrna d.ail" ha- r g;l Avrupa h(-l"ler alnul;!br ~j biml.u, mekbi.i",I~ hare.l!:t<t edecekUI". 3 - Danzig ve Koridor mcs"'tUbmunuzdaki beya.n.ata nazale:.;I haUed.ilmek la7.l1l'l 1[" Ingil.iz n. a.~lktan 3.(lga yalDJz blLltn',ili bir olltuk iraJ ~anY<l al ~yhm.dedir. Ay:ni ~,ril'l' FranRa mlinasehelile dogru fJl. etti ki, Alm.a.rlranln va.ziyctii.n~ du~ sO)"leni)'or. A.lrnanya bil} d .Il~ bir deii~iklLk /'a.ll~l::liLei:t:~~ bir m&hiyeti lb~i~ degildir. 01:;bk .zam9111 lngilte..re ve Fransa oLBa, bu tekl ifl.n 'l'l ~ti~'·:.;i Alman. -":~yhin~e ted.aorlii .maftliyetteki.! I.,.:: den ~k:J aske.I"'i Ledbirl(:r, )Ill iJ~ 1ngiltell~ ar.:u,mr;lEJ. kru:i.l.J. ve U~.i:haz @'I::n~ ng~~ini. besJ.em~. ~ tcsirle-h.llln hes;:),JI edilm~l imkWlz b1r lurrb olllt:DiH.r. Bo}·re ml~, '!,'e e,"V'C:lcc d~ beli'an ve bir 1..13.1'b i - 1918 llarbil'ldell 191 trunin eyle.mi:j oldugu i1ze.re, kanh olacaktlr. Oc~el1 1ngiltel"C yah1ll.d F.r::msaya lIie; dalla harbdckinin ;ik"ine fJlarok. Albir zaman hilelIDl ctmE!k nij.'ClinmanY:i ar'bk ik'i I"cphcdo;, dtt~. de Dul\1mnIUnl~ '\Ie istikba.lcle df mk ecburiyetindt kalm.s)'a • bu.l mnuyacak Qldugu :i~in mektubul;l'lJ2drq,. tarafmlzUall da tejdd cakl)!', R~liSya ile '1nt:wma ka.editeD !:Iu. beyalllLtm anCi<!if: }'It&z \.'e ~::utsJl'; idi ~'e Reichl" U~ich ~o:rhin.'i: mUI:e:veocih bil" har,lei fl('lhtilm.:smda bi r dCgi!;!!I;;. V'hd.id tt!:LreiH:h ~aY",'U1l" ediJLlk ifadfkl cdiyonlu. RLI dl(..g1fl.ik • me!tte: old\Jgli.ll'll iill!l~ooifbilir, lik 'Pel'l lU'.UII1 vir mut!d(:t. d~H'am bJ1y b VC ldl. etlecelrtir, RU9'fl.ik A.lmn..l'lY'l lirors"ll g.all: yUziil'ldlo! I]Uan I;OP 81n8 aa.leyh eltS\;Iii.I'HliDUZQ biMbJr1l:!riM k'irlil hl1' d[lha 1'lk ler gibi rn:JIl.11l1mmJ!:I ~TLhl.bzlar:ll 'b.:!k b,bO!I' "oririm ki: bu a.sken 'be}'ll.- lDil"ZaI"flan i!iblhu l,w'll1 In'uynr: I k. h, Rolif bir ri1zgiir her iu.rnfl m~t. me konulduf;u ta.kiliNle lnrdlr, EUJ1dall maadn, Rusya ol!:!jlyar:a k e.-:iyorrlu, Alman ku,r'l"etl~.rinin d~..hal .,e-1 iI Lerum 'l"dil~fl l.l~hmu AlmFlT1Mu1uIIleyi 1b1l'ruti1r:I.K. yanhaneo f .["her edihnesi emrin.i ';;eleceY YI haTbl1'l gayet l.It.l.1n bit devr y~ gill'di, h:JiUbi it;;ifl b:l"k~ ~agim. r . i ZHrftnda J1.:1h;.ar.l ho..:,uIn IJItn·hl[ bir meirtull yrc.z !rail Wa!la.dan emin bulumhlrar.aJtlJr, S - .'\\TUfJa melle leI rinin om u.zel'"inl' blralrb,,,' r(ilICL1Ia.\"'I~ 8111hIJ~n.'er bi.r eSBJil ilzerinde .....F1.ihr.:r her Zi'im·'fL hir Ingjli~- nl bckJemcgc bal~ltldl. ni",u.lmeo;i mesel~i Almanv:ya Alman art!tI\lm:ll~l !It':ru "t'l11 i.lj t;j 1", !{oC!lmll.'['I bil:' oiornr,l f, f~FlC'bJ.@l bil" karat' d~tlJ, d~hll. ~\r. ei 11'1gIltere ile Jl.ln:HHL)·fl arn:mmin !~riyle IlzakL.ll"i ll.yrhltLtl t!ll'J.lt g.[_j. "erroy "dill.tat" J l.imdi.'!ldal'l harb Alme.nv;wa b<J.zl m nfUf.ltrlindll. j,rLik·lb wflen ~LnayHten Sr,mm iel" t"'1llin ~h::bHi ,', r:,i"1'\t. lngjl. MO.l.'~1 otomobi!.e cll"l£;lrLl ilocrlcsl.i1hr1!l"I.·~ lJ~rhllngi blr la_I t._,Nlve 11 i~ biro f:1y~!\ ~tirmm::. di]e gl.clJ, 'e ve dnlm1 ~1.lI.ftltJi!U.h1"'e1" Alman • i",('n I:)'lti: 11'- cli., "0 Vilyaml.n. J~d.j-IIYl ~tl;;'''(1~ gordU, te mullaltlfet gOf;1.erml fI o1l1ll- :!linin hf1l1edihnesi liZlM ~ldi;ti.A l'leI'll-:'!.!~ nlol~"'li bj.r :~e::lI.·; [ [.,l:u oogliwr. t'illG"lk meauI tJ.ev- ni >Ie )Hl.lIedil~(~i"ini ~vali'l ~ H~lIo'", SlY,> bu~rdI .. J!I-. k .Ierin ruhUI'IU'n bir det~il[h~ mll"LIL 'fa.arnnfih 1.'Uhrer bll te ~i.zlcr'.. Un a.rl':.udn Iml size 1luKua C,-,ldikl.en sonra.dlr ki til- mt' F-I\!'Jllin hnlliu.(1 n ~(mrB lngHcueyim. ~ i!stt.:"l· Con ziller ilc A[manyo. D.l"3&Lnrli:iki lJ,rey' blr kE're rIalto. ~eni.1 ve I' kdirn milnnsebet1prd~ hr:t.kild bir IJ.Ctraru bir tf'klir iI~ 'I"l\l~JlJ.llm ell Hi1T.mo.r "Il'e Pd Me II. CQrii:roll"gu·:ikiik olabilir. Ben hi.iUln h - hD.ZJrnll!' ·Po bunfil azru. tml!i bll- sunuz y~lliU,w,U9.!fIZ_ Jak He Amf'ri _alil r w:'I:yore-yat1m~la wgiliz - Alrnae doaLiIIIUnnwkUllr, 0 hiiyil~ bi . ll.~ill11 ye rlo-gru i1er~('rh(.'D. otOIllO il Pa. C"Ll I~~in mlil;:.l;1.u Ie ettim. llolaama.· va .kdrllr :wnrmdilr, ell tu.k:dird fill, wglliz; dirlomf'.flisi tarafui. ~crltll ~ II ~l!l.UH~H'F In dIl. bilyii Ie (l!- rit! YOIUll'lJ tut.ml.lr}tu. TaYY:::'l'CC.i dan - h~r haMe bu~illie kit1'J"10.1-oI: k ... iliyct ini b ~J.!lb"r~t!f'l~ti:r> Amc:r.lh:iliulrI iJ..ri :J.l'l:n.d:ll,f!!!n leL· i!Q.1I'ta.kib ~-diklJi hath h1I.reFiil1.."" ~nffili7- 1m [JJ.r,~torTug"II1'l 1dk chl'lek II">LiYGmu. Ay 11~[ol I~et bCiyl~ hir ~bbliEUn b(!,y - Tmbul t.."<Jiyor. Onlill .i",;.runlJ lr'Ul' :n:l. ragP'len gecc LR-l':' !ttl, 1 i.~r· l'IlId'!hg1 hll.kkmi![l ba.J:i3 kll.I:IMt ll~rl.l '';I;lllf.lN1 t"k, fm cLm~ - e v~ mOl" iIzwl Ilnylu \'(t it. \ ,1IC;;d I~III Vt'1"W, 1sUkb~JdQ bu. hUBusdl> oldugu nalde, P('~ U hid':!;:: oi:!. Alm.al'l Rl;khi'nm I·uw, tw.i a.t;bil" degi lkiik vukl1a gc1eb1Im'lf' delll ;.art'iarla '1DLII' r-mrtinlle rtini.iYMdu. '.ram t&YY~1 ye hme'plden bumlaf1l dOluyr. bond<m ziyru:le lhuJUlldm·~'1I1Ii.f!:l. lla::ul"f1 r~ bbihtiv; 11,1t dU:\<'W1 kim~ I)'b:nl • ,ZlllWln tu.n tLi ~ l'" 'UlJt 'J!' l:!(F " kJ .. 1 u.u"}
EL.uJa.~m::nllin h.:ilit milmkUn

metD.idir: ".:Med.hal §~.wjw:J~' Oillrak Fii_hrerin vukubulan bey natma gore, .ingiliz sefid son II1ii1iik."dl!~ b 1.n1ja hl;'!{' ~eyel'l!gmeD Al man>' He toginere 1I1'"l1111llda. b'

tctl.ir-leI'.

I

*

hkra-1

j

=;;;:;;:===:::::======~~

Ai-I

B.u harbin haJill o..'"l~ t:lndanb~ti n'Sked tny},arclcli fabrikal;&f. r.'J~n i1<.:.'itI. meyJa.nlnnna g,e~irip gtittirmekte idi. Bil mtin:lsebe"U~ ha.va. kmn'eU('rinin t·'n,u'~eil£ri Am~rik9 mali:bllaunda; IU~~I:D c:Ume,sio.e minj oluyor. kendi5inc kar k~. burnet ta;'T:J.n iirt;:Iru 880(D ltIir ~ok flrsat!aiJ kaleler) nimn altmda iftiba,rla ~I duydukliul Itnyra ~lg, W1a1" Bnlln,g 11 A 'I'll S t.ayyarc.1C'I-i, :metre, ii~ moturle bI. an i:rliE::u etinekte iililer. lngiltere onUd ba.hsedilen btiyijk Boiing tayyadahs biiruh: VI! §imd'iye 1iad<Lf 7~Omlilt'!'~. :.:;ahsmd.a en cesl:l:r vatand3.§l!1rele.ri, ~1:lki'Lnda i:Jild.i1"di~ gi- yalilU2;. bir Ile yn.PI~ 0[.0.0 !!'"JDdan bi~ini Jraybelmi§ 011:11'0'-. Ag.r3lgJ '20 tOI:lJ iken se.~fir sUrbj, yew ~ylEl" dej"ildlr,. Orta: BoUll.g B • 15 dell fatItlldli.r" 13 aU ('l:a.kalinin yiizUe 15 ile) 431)0 m.enzillerde airr bomba ve 1Uun ]5 in k:mad 'UZUolugu 45 :met.n roenziller iqin ol.1:.:!l bo:mha ta§:c- oidup, El's.lde B - U nin k:Jl.'.llllld: metre irtifa.da ;sa:;l.tl:e 3'12 kilo· yan. 1m tllyym:'\c:.Ie~i.1JI ilk tipi (II, uzuLnilllgu. 3] m.lJ:tre k;D.ilnrtilr. metre, ba'l'adl.e. kalma mijdd~ti 9.cl5 s..'l.!)t, rntE:l'1Izil 335[1 I'ilomclre, Ran X B • 17 '1lcyahUQ Boling B • 15 jllJ tam tl~rlJiJ! 30 ronE5ki~ehir, ~ (a.:U - Diiu. IlIz1lmi: menzi! 4-300 kilometl"t'. A· mQchd 99 ilk deft!. 19M ternmu· duro Don :mot6rundSI1 hc-rbil!'j • gece 1':ll"1SU Th~hn gelen Mua.zmj muhf'llkat .... as.garj 100m.e 21.Ui1.da. u~mu!jtu, Bu t.ayyare-ler m'in ta!mti 1000 beygir kul. ...... eti :nakaJit Ve-hlli Ce·;rdet Ke-rim b:J, ile hn'lada kalD19. miiddeti bk' mi.idldet havD. ba.Uannda mu· Dldugun gore siir'atlerini:n d&~ l£nceorll)'l, bugU.1'I teft~ \'0 :r:i:ya13.6 Silat. Su tnkdlrde 4.~OIJ met"·&ffD.luyetielrullilnlbm:~h. Faka.l; ha t\Z ol.ac~ talbiid.ir. Maamafih I."Ctlerl~ :m~gul olmu~tur. re it-lifu.d:i siir'.nt s,:iaUe 31'2 kIlolngiliz :stnndardJ!.<ulna gore liiu,nw B - 1.0 tftpLIl. elti de ... tayyarelcri Yal'JJiL lstwbulu. geleoektill'. tadille-r 'I"e Illlahlann metre, me.uzil SOOIJ ItihHIL~tre, Jar hnrb tayyareleri bakl.mtn - i.i%~de yap.bnn.kta oldlu:gu !fIiip'im:s.i2odir. dMa :lZ su'atle .men...7fi 6700 ],d. dan zayt:ftl.l·lar, 1,;i1nki.i t:€3amet~Qmet.l'\N1Ir, If!'r1nin [J~'k biiyiik olmillii.TmdJLn .J.'i.nlr:lJl'1!i,'1 ~HU3u.si) - De-\ l.e-E "2Q9 un bmnbll. ta~mlEl ko.dv]aYI g:illldi.i.z i.l:n h:3, "!Ida ve ye:r- biliyeti bnlrkm~ te w~ lUilID lJ,oxcl.,LfIIlln ~u.n:li tol,. Amm.ka I::8lYd~ rn.u.kemmeJ bedef te!lki.l eder'- yare ticaret od:ll:slru,n verd:igi. Til· Qalalcadal1 gelen yaral'l ~al~!tQk\li htkkl.tldB adliyece hail{r. Azllml su.r'nUIrri. ohm 'lla~t- kmnlan ilIj']U!l:l :.tbYOl'll.2:. TayytJ.zulh<1ml!;: 010.1] tamim \-'il.iyeU., hastahaneda itUdU teo 1127' ,kilonletrenJ1l. bati siir'at· Ie :;lind~tilJR!rtir, renin dara (!.c:endi) ~1·lJtJ. ]1.65 Catalcuda bi.r ka'l'ga sOllundll le-rd~n olmasl yLiztJQde.n mUdatOIll v nQnn~~ yfiki..iyle sill' - blS".at!a. yanJll.na£ak fazla kalll iaRtarl mi.i~kill olub };(olay tah;tI!]ai"lrI bg. 16.5 tondwo. Bu h,esaba go- k:1.ybetlllii!} o1an 50 ya!jIDdaki ' "adh edilcbiUrle.r. re yWdl 5 toOll kadanhr. Mi1ret•• • blln ~hriInize ~et.il:ila:nj~ VII!: GLl· Cemlte 1 Bir miiddet ~ln Amerika tayteba.b obm '!:n ki~~ ,slID kilos-ram flebll h.a.stahanesme y8ir.-mmll~ ~ Alin<1" 7 (;9,i1,) ,_ Attr'l(l aj:l.l'I:ya..e ticlIJ'et odulDJ!) listc.sinde ve 380{l kilo-metrelik m~ncil il;m b. Ynrllh dii.1IIsabalHl k!U'ij1 has. :s~ bild iril'or : bllluraan B'Clill.g 200 ,. '1 lI;a~rya-1 liz:tmge1e~ h~Jl.Zil'l we yll.g _..'I ~lm·· 'l."e: a dli ye t a'loIl'c' , " .1Ali.:l.11L'tle u U!jI Bliti!.n AtillliOL );,incm&18rntoda nlli!'ti hub bn.ktmmda.lli. r~l[ 00 5,.100 1iOll, Iles<lb eillel':f:el(ta~uyabj- b'" .. " 1 - 00 b'ik" 1 I Em er K.ar~'I'l L"lr'afU1cifl.1l IOl_a Tiir.kiyfrl!lLl1I c''i1m.llUl''iyet Inyrll.· roakbul addedilmemeld.e id5. ece~~.J ~ flo II. 0' _~.~~ ~~a yel'lifl Ollll7lU:rillt gOIntil.Jni!ii ine im Ifln ~rl~i.klel'i.l'Ic aid akl i1alite fiDto 1'1. ,",,8 • ..,11:·, :zaml yu 11 lUU' 'lL'IlJn yiJ kii ile birlikte u.g-IrlI..t1·1 1 it· 1. .:, .. k_ 1._ '.,,:" Vii;; n lJl If. lUi goswrilmelile ~ bu, filo:l ~la.l~ it 20 too olon, (U'V~n kaMer) sa. ",,1.1 meJlZi_j 1~1I1 ~m."'I:I. ". "'u kill heyecMI! te<: hi.irJ rine \"~ 1.7 tORa k:J.d"r lSlk.c.bilir. S; a t~ Daver ill, her biri el fie Gs,bljo."lft belj ma· .!'Iile te<llkil etmektedir" Halk. kincli twelde mi.le~b.h~z(li.r. Bu.n312 kilometre tiW-':ltl.e 5D60 ki· Eminiftd niJ..UH~,'indell: ReiS'icil!mflur hmet ~ Quiiyu. ve lometre men:cil [~in ta.51yabileceJardan bUi tnyyarerun bumun12 1 HI41 punT ~'mij saat !]allh Tilik Wlkerlcrini h::1mrel.~ dR, biri ~ovderufi tislil.nde Ve di· ~ oomba 100 kilogr&llil8. lmdllr 15 de Evimb: Q.£kest.r,l.51 mul.u.d ieri ;lltmd;[l ve dig(!!:' iklliindle.o inl2.l:". Bomba !lmll)'11 rak vo silk'· olnn. l1)"uk konserinl Cn!i.ruag-hm. ]e lilld~lamalrtadJl". ))i d saglmda \'e dipjilti llOhmdo.· atinii dUljU:rerek nz..:md 63501 Ide1t;isi dnll L slI!onW'nLl.Zda ,,·erec:cI~ lir" dlr. BUytik bir tek !!tabiliz.esi, !Ie ~om.etreye ur;:abilir ]ti bu m-esal'c Arzu ede:rller naveti),'cLeri.m Frans2.da diime'lI.i yib.:ll11den kLlYruguo!l. higJlt~ce il~ Am~rtka :tr!LSmdn~ btiros.l.iJlId:11l :t1Il:Iuilirlel', Y ich)·. 7 (.ft.a..) Ame!'il,~ bir lOp l<untlla'fJtaml~tJ, ma[l.maIII mesaiP)'i Ii»"= g-e!:.(}:r.Y:lni bu Hil ltl~i.k de,'leUerimn F1-.lll.53.rn~)'a.r.eler Amml~adan lngilte. fih, ll" 3nlCn biltlirilditine gore, dahl yeni biiyiik l.,;.isi ,'W.icaJ. reye durm dQll. fcrall fer:t.b ge-. bunlarlD m,Uduiaa Jmlbiliyetle.ri JmlD, Leahy, dUn ogJedr!l S(1o'lm hafC'I,'kal'<lde im.ill. 9'.il.Thhm OlnUldt!f'ebHirl r, rldye naZlI'1 Flaoru.ni dyorcl t~ Bunlul'l!l 'b3.;}lJca taf_;ilidllj!tlll. baJlT:.un!a.:nO ell b~ IrflH'iI!W g-u. gibi samalltiBn da :muhafc. mi!j ve kCIldisin~ itimadnamesizall de~'ihrti:!l. Milr~ttoe'tJntI 7 lardrr: oJ!lWkhr. 1I.!nh:illeIel" Bl,heri 9 silin- ~"..".. "",. I nill kill' sure-tini tel'di eylemJ~J.r. 9 ol:l1n bu del,' hYY:Lreleti billiasSti:r·",~ ~ {Ut5 ton :'Ignhk i'!::wJ, 4300 :metr(' irtifruja a.zami sUrat Daane 1.30 l~iI(ometre. 1m iFli{Fta s:oo!j mudileli:i BJJ9 da.ki-

[U!;:J.1"l l~aJelcr) dl.ye hofll'hskll V oiIl.Z ill III : agzmda L101tl~ dev tuyyarekr JIIIek yeru. §El'yleol" deglldlir. AmeIl"il!:a Birle.,ik CiimhW:'iyetindeki Boling lElnare fabrikasIDllIl bl.ll tip-ten bil." ka!; Un-tii tayyaJ1eleri _j vardir, tn&inereye 'l"~r.ilel:eti sa nakl..iye i lermde pek kullasoyleneD tuyya:reJeL" 17 - B Bom~lId1t. liDg- tipilJld~r1 olup ,gel!,;eD senenin Fllikalsou model () 3D B " l:i' B eJ·hilUinde Amel"lkn. Bi:rle!iik il;a.yyaregi buntardan ~o'k 'ad;;llCtimhurlyeti ordularmda hunlardJr. Deniz seviycsJndeki takatini d:afl 59 tane Vfl.rdt, 6000 mebreye kadar m.u.hs.iu.a. Bll. taY)'!'.t-.alel!'den dort glil'l.a ,edebili:r. )Wdl!l.eier,in ,ciuoatiJe de bir taae Y9-plld1~na gore fllla '~IiI.JeEllH TUL"'aJo ,-iiOu.ycr,~,a;r01'lcr j gim. adedi UfO Zo!:i yakla-!iM~l101a.- bill irtifadalti l:uul'a k:iWl.fetmil!o cakur,. BUi Upten taYYi1l:reierd~ diL~iiklii.iiinij t.n.z:m..illl ed~tilmck· be-hetimn taka i l!:lQIJ bfrygil- tedir. Bu tayyarcleriD ilk 1J1:;lll'J kuvvetil ulan dort tane. Wright tecriihf!ler.i 1939' hazi.l"anmc:la yaCyclone moWrleri V;ltdl'!'. S,u p~~. Daho. s.onrad.a lmJ'lIs,. tnkat t.tanb~Ll §ehrinc elek~ ik da tadH cdilerek mlldaIaa s!lft-h· (me:rjis.ini veren Silllhd!l':l.'aga fab... la.n takviye elJ.,.illfJI ve 3atru.;.l arrileasJ takatinin b~ vey.l! aU]dn alii. mrul!af94al!. lulnuJU!lIbJr. BenIbi.ri, ko.dudu" .. Diinylillln en bii~ :nil ilISIJ'nllYhl.n!U mermilere kar~.i ytik. lolWmatifmin ~ekme lmwe- m.ttlIUa28 etm.ek ili:ere xllilm, liLsti :s5 tall 'bl~takatj 5000 ooygir til>! zarllilJ'ia kapl!l.mll.kladrrLElI". kuvve,t.i kadu(hr. Bll. rnyyare ]lrermiyle dtlli.l1en H13tik d ehal i1iIotarii..rLU...n. takatini s,jz bUllunkaparup, bel1Zin.i.n dJ §HlI dokii1la kJy8.3 edebi1irnihilll. mesine veya h,avaml'!J EOI!llC!.a
1

.om

,sijir'"Ui

SlI.(!"Ql' - lJ.!l.rj~J",

hldro-

matik ~ervilinelerinID kutru 3 -, 7 metredlr, Eb'ru!1 - l~u.nnd uzunlugu 31 metre, ta.yyarenin UZlmlugu 20 _ 5 metre, yiTh:5e1rl:iii 4. - 6 m~!:N, kanad S!:Lthl 14.2 metre- mu~ bbat, Ag.rhk - Eo§: ikenll.G5 toll, norm ELl jriik 4.& ton, nonrullg'"roo apl'LLk 1'5,5 IDU, aZ:lJIli I:l~rlidr 20 too, Y'Ul-Jetmc r 2(1 ronlla1 ka.-, nadm behel' metre m.unbhl;l!l i. ~in 142 .kilognun, beher- De;>'g1r J;u'VVeti i!;tn ,1.25 kUOgUUD, k~Dad w:unlugunu.n beher m.~tre m.ll"abbal jC;in 0.2 kilogram.
l{

tri1Jy!kd.a1l avdetinde Lom:1:rablru" IJIJ 22 yMliJdald gem: kIZI h€}"'C~I1tdJ, 'Ge~titi ook::lk.l:lTJ., s yril~ sclu ilHtl L"la up-am .. kt::J. idi.
canll

tczalaiit-a tile

ka

'lJ]fl..IllIi'J-

IS.5
tonJ,

pas.ile: ~ NOl13lal mail t.ilJIJi). :azami ml;lMulHlt

llka t

:yag W.1 ton)i.

(7.3

Rap ve di:inii.~i..i Gefer-inl

igt ge.£cek Mev. YOl"l['s gitmi=Iti. ~t'lt s...,nnl LOlildrn -

1933 de Amy Joil

1'ion AUall.~r

o~

w.

Miinakalit Vekili Eskj~e'hirde

~---"""""=""""'=-----"'-I
I

Bir tamim

--II"'~-At. ... bir

r

i"m ,,_~_

Arncra~a

ilu.

a.,

l
i..'jillldi.

ADtulnl Sac;~n lJ@lyyc§lIf'~
lHltU9U

F'lluL b,I' 11'11 Ilnlrll,l"!:h, VI7' ha· "Iinan Il.i (Klrbllhk gordil. "Bun· l:..r J:l'l.f'I'.;:r uh' t y~,'Ii'I'..:uin icner-

~1·1

yillc ta:tJ:w CDyl d!3 ORun tlJttLilgLlllU gi;lrdii. y.R. knllllL. }.11'lll tflYY'l\"~ gil"intiBulu!!'llankl:l.l.~lla:'itl, HfumOl' h 1."'1kl.Il tIll l'lrU,a ii2.crindc EL~!li bil~ tla tutul 1\ yohtl'l en dO~La ~'oloL~ t rloj'j !1.!\~ c1!\m tlnlare~b-:' b~ ~)"leri idi. ~h.l!;llIm isbnt cdiyordUi. rokuJllra~ di~e Im:mvordu. ]~"!' hOl1l.urd!l.nm vc siluhaw duha.. Tn)"yarco ynlelllil.lg-uni\ nll!J1lf1: 1"1_ Hard!:et. ~()n bir laYy::J.r~,. LI s1rada Ja.il kUl":"!gmEl, bir f o.zl.n. bnsUrdJ.. lfm Anlc>tjJ{ III<lr kollMlld _rma aDedi. k· ~,t kondugt:mu gUl"di1. B'LI her Jak liliimdell .kol"kmuyordl.l. damolullJ b tu.nrnU~l[li(Jl. Bir ;- balJe Am"riknlmIll n long: cep ... fterll.!· 1 l~ll"Ddigi t:lJi~, cwu gibi "e1ldl&-lI mhk H.11l'"l'IU'iLl~nI' Itesilincc yuk - r1Ilden k(TIp~rlbrn" !hi. !l!t~'L. idi. Ulyyare3illin kUJllnndaswl 1m!> - Ba5;ka bir t.nJ.'Yilir~ mi? E. SI?I'meg-c bu.!'!)adlk.JU'lInI. anhLl II lar" EIt\'elti, )'olcllJarmdlU~ irinin IItl II mumuz, k larmu vl'rmekti. Faka.t l1i~ Tay"yare yLik ~Idi, yiiksckiL, yd.'!L ilL" l,£.'ndi~indell btl." ~y ~orDiye sorilu. bekletrncden ilal1t ctmek l:iztmCe~~ ~QI~ SIl11i[]di. m :1.1. i:;tt·u igi t1 i :!Htl'lrn., zit'a til)'3'1l..J~lK cHyle Ll[!V~dll l.Ir.an lily • d.l. Jllk biraz e\'Ve] [l,I.I"{:'ket euL:'D. l-cilr;! Iccnu!1,Umk ~Qk l!ord.ur. Mo:J.l"f~yi g~<lh:'r~rek: Otu:r-du£,lJ rarden ~Wldi, HI) ['"tU. bUtiin ku"vr,!'liy~e yo.ni. bilttin mar &11.';'t!t m.u.!1ir.ElJl~ han:'keUc tuyy8'l'C yl g-ijrmck Di,;inu~l"atjtl, T.l1II, d\:ldt .. ~uT'fidu ".. 1:1.k1l.t gL'iru.ltilsLl iIe '~ledlf'i 'I.'u.kjt.ler bir ~,"yy(lrecini.n b(l~ DJ raktJi'i. ,~'el"e R~dlol:l~ ;Bb~lDL"HlL soy!e.r]H~n ,Fakn.ot blr ijl:!'y ~(jl"e-mcrli. k~11me duymu.1t 1mbll'1 !'IUldlf. l!eIi.l birav. litreroil;lti. [:d( 1t !,m1112 kr'l'Idini alBin d.ll.'1." cLmiyon bir ye ..le~ti~ FJlJ~"t dllha ilk k,dimeleri okllL" JakJD. gozlcri. bit' timidle parri~l1(ir gib:Ji ngzmulU1 ~Ik,m kcli- tj('}'Jc l1grru:ru:J.)'l do~u 'Imlllllll.d1. Aiti~r:mda I~lo.:rl .:iIonlik lroy. okumw: goz.leFl frt lt0!51 gibl at;Jl~ lad!. Delkii tie blJ hEly¢Juclll. h:l.Nme-Ie]' I.!csinin b1l.l I-I{:fer 11aJia f[J,z· rn, j{orniz bil" bale toyaJ k yi:pe yeIe];", daho 'U-Jel'(lYu bu' Idlme· 1:1. titredlg.w i I;OJ3 Lerilyc rUIl ; ...... y,~,n.llu.1 tc th ·dl.'N.k ku· :rin~ ~Ct,;~hilirci i. .Lli: t Al·k.asllID. ~ Nemife liw.m... bizlm l~m nllI arka lIla bUtlio p."lrlnkllt;J Hell Pari.'! gckLlnll·OI du, ebemm.lyeti yok .•• llaydi yo'a ~l- saktanmlR bakmc8. bunun lebl.l:lik 11oldugum !nilE}"lI Itan:l \t,rlnb... ." .1II'I!o= $c'Io'llhH,'. ba,lanu~b ,Yi. bton [d re ~~~ -m, E{!, r siiy- nu hemc:tl al!ll~d.t. (It ,-,'':51 't't~rJ kIllIm .. dedi.

!!loura diig-Dleyi di, 'va tayyarcnin

Pilot yel'ille

gc~ti,

Ca1..1 Ilt:h, rJ:trek~'rc !;eLlr k1.lY~·l.I.b·u Ihl,\·r:t-

MotuI'

l'Illlmtn.~llm

j

1iyor.

Lab-

I~.r~mc itc.l, ctm~..:.;eniz, rnbnD erunmra. arkAJl.IZUa3"'1l1 \ c:! 'hJir sa.nil c' wp~. 3I'llIlR!.",:,J ~"lDIZI, ak , Imt.:a ~l!Ititiui2:.."" J~k bu tOr-kiUllJ !.lutlrllU"a bak, tJ.. Ma.D3.S IflJ 110 nlamJ. t.J, 113511 ke1'r· ~l g'('le(!\)g-ini dU~iil.tuyord L. o~~ rWte )fil l'In~n kalJ bir ~ey hi::!seU.i, bu bir tab:mci1 namw;! ldi.
FI i.C1UOru.ll \'Crditini,
A tkilSWU. g02l

hlua],j i~al"li1tIOautlc-rl )'ii!n~eldigt V~ tl\7.VL1(illill Iyj olrlugLintl gU!! tt:'l'iyr-MU. Diger hrn.ttQ'1I. pusla

nttnca,

J~H.!:,-;'dl

.".,

vaza
Q'ol&k Molls. l:iir" dcrrafur". lei zamauda g'l;lib gOli" . bir hrtm.ad!l·, Eic, kam~ldIr Ortabjl siipilI'Up gtitllrmWJ tur On:' gdeni. dll"'l':irm..i§tir .. ..

.
u~li AlDnt'll
ilIl'!Jl:lill i'

(11:1011 ~lI'Infl 1 Inc.1

m~;

Fr'ftmlrtliln

bC<~H~

riu! m,l"tilu.
-~ lUlr.i ler lioUUII? BHyill;: ol'la,lUl'I
'-'I!I

t ~~r:!!I:i;;:::::i:l
h;l ubukla WlI 'lmi blr ves,aiLi j nnJdjycrui ViOll"tlll". Faknt ve~nili ) akliy derdomcz a. u~ evv l~ tr.tO\:t.ylnr gelir. 1 Sene! rd Ii. beri 5Urer:l bu derdln, hal'b I!I1Ltsi.beli yiiziin. den ysltw.lan)1I. da halledileellrnesi hemel'l h-emo:m lmkfmKlZ • () baJdc: pratili ve !rll.'biLi tathili careler bulmak lfurun. Bii3'le pratiI~ ve k{)lay '!;larcle:r de: "esbabr muciheli" JmJ~l:ll 01Iimif:i y~ek tatlli ynpry-or. jS/in! bitiJmi5. yanl aydos ·tmi~.. Elr lOUimJ dB me2LJn; kendi 'l.8.b.iderlm:e cpo .. Si.J e darml!lD. du.cr r;ibi bu.!'IIo.u..m : - Ncdir bu tnunvny1:trcla.n ~ch:ti1;le:rimlz, dedim.
BUUH

galit1e f;"1l'l.li.M"l~~d r~h'~ 111.111.1 .a.I tI Nii1iuci~'~ 1 U!lJ.· F'r1llJ.Si1. nrundnr

."

mustr-mlcl
n
T]l!Il;~5 U

elm-ini v@: Fr uru.lli dudil·~nlUllla[ma li:lIlhr.

r iv;mlal" iqiD, il - . 'f'~~ na.ttZ. rl~D:neU d '. ~ ~n y.cn I U. Or mn mill' L ~1Weri cl:s~Jc AI ua· w.d ohI1lkJlannrl::m pii:bliiwnI.J.k •
tao ~
\I."

Zn.tcD.

~rul1z'

F1Ik9.t., KnvW3:, Dnmm, Be- ,Gilm.llldn~9.1' . pe 'van YIJi ~ - - Edirnc bqtA gelin)i,

pchllvc nlan g lJiIl" .., IJckill "1TCi} var .. Fn..1 at, bllmem ecn bu azUl herlflcrru I d n ~ikill. ll.~ ccl~ i1>il1 ?, Doyinec, }r 11_, E. '1:1 Allw.h~. Diy~ ctl,' iJ., tdi. MUlllrri~ simle;d .-;a).'dl..: - L31'1[a~'Jh lUi ryaH, Edil' • Deli H("l'r'nCJ Hus ui., CingCl'lu .h11113CU, Deli,l 'I,~d, 0 III -]1 .. lUvllll, tiCl i i~ Orlam:a. U. g htyi· inin L... Ld.igi e, medhy eltii;l ;;1lJ<': ~il. r bu meynuda j. di, GiUcl'Wr: - Hocam, c,'ol.: B{!vimlim .• - hI'eden?' - Bli..;,tlado. b"tlrf'j.imi 1l~'1TUc· d~~;;im demek, - uyle: a.Il1llU1, bunlar azih ve. pehli"an hl:rifler .. ~ Ol1l1.1 ., Ev'\'cl Allah duaI!II7.

YOl""llZ,

tll\rhQf:!1..&.D

,~~

i'l

rdi.

-&"Ir'

a,

'~.I::Ial:

B

vc, . y'l r f11rul '1.(' li nr n\I, Bl~. 3)'ldara pc:Ilil\'.llIl.bu: pbl', giir -5 tl.ll:1,I'h.r, ::t\'U~ do· _ para a1n lal".. ~·.:!':,Ier,
!'

yII gUnled·~

gUl'C

ltmi.

i~er'l-r[=====~-

Cclak lI!IollG, D'lentr. ill,iinde ~di. Gelen ,pelJlivQ.ll:lan SONy rdu. Nlb~~ merakmJ dcleyledi. lidenill eCendi. her :aeyi anlaYoUslH YfIlDmJ. '~T k: ~ Mona, bUyilk :O!"t:B& yew pdWvonlarlB. ka~l!J pmk;un!.

trn.m,'.1yb:rda E'.Iidec~;ill ~~.lnn.i- de vermeyeu lliletM.lcr tle ltleUii rupa b:ttrbini u:::.aktal'l ve .,;ok biyoruz ki., ~abi yoklldan c:.ki- v:J.rdn-. F-uJ.at tn h1' J)(:lk ut~!1.f ~:rretiel'l Arne:ri1ll hallu .AJm~,I'IY~'IUD g~r:bCGin.i m.uhak·}tiiZ:oiD'.jw;:;;;:;;;::;J:w::!:$ii!2!!I::E:::z:I~!I15~t".i::!;m~DZI!!I!i_II!! i?OD=i1 dir, En on !l.ii d nhni Jmldlr~ mttk e\~. elii. bi:::i "d ,1 riei, J k B8.J'JYordu. YUZ ~de fllbrtl~ be.~. l!j~ Alma gaJ~sine, Oil be,"; I;m lngiliz alebeslne ina.· niyor gerj; kalnnia,r mutCRdJ..id

m,lmnJ!: irrt.iyoruu. F.o.llat Ii} su'aua. UI;;" It~dell de 11rl'i1;! yoktu, ~;H' !;t, 1 P~ten'jD m ravlni own '"I, I. Almillularrm el'~ liiltiln Il."nynya hUlcim IJ· bcoakbarmda.nr:n.m o!-,ju~,1J Icia u.i.":m:l.1lm l.Jlitl\n ilde likkrin..i hemen kabul {'[Jel't'l gel jy.~ kalarn lntr1~ '[flaK enle~iI.ll] iill, M r£,;w ooiH:.e:-eJdid idi, Bu t~l"i'ludikr 'Lt'·J.hn b·'ti.i.JJ l.~l;:liIk i! ; J:rabul atmemest F.i.'iLlllia)'r. ugL n ~1.J1( ~}' l.a~llndlI'lllltj· tir. A] ay hinue di.i.n) amn man" Z!Jj'~'11 do!.;. . ~U. ilItJ ay evvel, .t

,;;tme;.qj dU51lk hir

kadmlard.an yoruz .. V(; he dd~
"hUlilVI ..." ~H"Ck

~kiik
bilUln

1I::v,",c1Il.

bC]!!I!li

J..J.Z:rr

gibi

oJ.du,
1

ziyade yolcul!l.tlll '1Te tramvaywlanfl aklma gelir.
duJanM!l.Il,
• .. ol

AV-l

BLl fit ",zuda tr:l.mV'tlycaI;ll'I'D. ncl f'..f d iiJiii.indllkliilrini 1.J.~l3n·

SIJoIJra .i~lerindelJl biriai. gUlerek v b venli~ - Tramvaylal'J sad ~IZ. I ~cJtiyorsunw:. )fa bizim. ktllrler'imiz ... - Dem~k uamv !' - da bizi 11 til! ~ayefinb:; VIlIT.

-

Me z:rnne-ttiniz ye. ~ Biz

melt U:1:!:J'e ~~~l.id.~kikabvela:rlBe C~ltlm.

~kti!j!;!["irn..izi ua ~YOI"UZ. Tr.amva.y d deI'Mkj tf':1I'n",'aycrl:1r1n dcrdl d.eml'!ktir • E'li'TeJ.i bizim dcmlk.timiz .o.nlen. mali k.i ~(ilc:u lar r:.il.1al.:i. \It. sUr'ale knvu ":.bli~er. MCi>eli blr on pll'~ drrl..ll Val" ki: h~ lUizi tlobmd.!rU:1 'lWn.e diil]ti• riya GD. p:::r.tm~ blJ1,lnm l,,.ar. fut.en Qtl p. r~;,'1 yalet:u;:,I.1l "' .. .eLm.,kA k (' 1'~fl.bilirIz kL" Bun.u:..ll bel:"abel' I) 1 ]'lll~l oldllgU bals

to'hm.cbndo:nkurtaraeaktrr,

-;n

b:rakatil'lc
.Allah,

bir §2yler yap 'itu\'\'et ,,'el1'>iu

mo.£;B !:M~Iml'l .. -

sana,

~cu~.
Dl}'Wel~, :9littrnJ ['iyo.rdu. BiQriik

ol~~d~. H,kj.
gjtw.ll

Ytl7.l.erco pehb'!m bu, prum· p'lard&.n scnellk mai¥-'tlc-rini 1 I; bnrlardl. Koy, ksz..1" pahiyc, )uBusi dUiii-Dli:t". ~Ja.lor arn..sln- i wah ~ lCJ;' d~ ayrJ id.i. ;Yini, pehlivan!ar ioQ:'nm ~ bolduo 1 bir c:h 1i\ tul '[ole para ]:ayi

aI sar,ay A _nkar a .. or
,~ ,

1 : SPO,

I

:tatrm Moll a , ~tin bir gi.lN~

ortwun

En

yapmak mere Ank:lamln kuvI$e, Mannstu'\l,h d'.:l. ir [l3na-- . Itte'tli t:.aJcmJ:UUl rl an Gm-:;Ie.rbirb ,QlitkurWmu~tu. Ctrnrd3.n, ~Ut fLli....":i 'l"e MaM:espor 'b:i.l"afm dil"" ADlmraj1!. U\>ott ,,(Hlen Gal~t:a • -tY,; dDl!! bumrlalJi pcilli;"aill:!.r g,alib sam), tak!.m!, en ~,tli Imd Ji,J{lib, j_fit~l:;;:en ~n_a h!l· p.c""e§ l'apau.l~~l, ooiliIe bugiln T(lroo ekflr-1"e'Sile slo[['lle.nm gbstcTSmlcr? ~, bilyul: bir merkel: hare1.et cdec:ektir. G'l. ~ uteJi!:l()llll bacam ... alduiht itin oldultcl' mtihlm. pechJa~y takuru bapnillln l::ii- Oglum bh· ke.r-e gar •. 1iv~.n1ar geJ:i:rdi .• FaJtr::!t. en bi.j· rinci ~oijmD. Gen~lerbirlicli 3 Ul1CU - Gijl~ekle Ile ipkQf? yiik ~ Sel' n.i1~ p:mayll1 rIds gano de 1liIaake3porm ~llll' • tIkt.wJ. :9ODl.'a cmna b.- Hi~ h~j.'e(;an th.r}"IIlu},ot JllUoiu:rdl.l.Buraya An;1ili:iludn.n, !S. sun? tanbmJda.." TUl'I8. .. il:!i~·C"t.mdi!D bwbll!a dtia.ooektir. - HaYl1~ ho(;II,!l1" '(0 \">wtEUlgariiOtM! 'bi:ziw oLdu- Amrua, ;rapblli Mo,1JtI.!. N02 'in id-n oraya TUrldcr Turul vi· ll'lil Y:;USw ad il..I.1lSlD. SCD? Jiyeli. detlerdi) !l~anlo.r ge~

KlJ"~

~

iki mac;

peliliv~:n.lurl bir ru :lj3 toplan ~ Inl.!i!b. 1IlioBa. bit ltere dnhl C}rnlln ]10.· IJlmla.nn1 gOlTIl~{ i'~n tela§: y~ lleycciW giJstRrm.Qd.i. O. hrnmllia. l"ij'l~ gUn!;; mcyda.nm.~a anl~· callU. ·rliiuCT 'so Cf~11{U, OIW. SQ.n:n.u.§·

• ingili:t m'lll .. _vEt.m.()li rPll'Idi, i... me.r'..kadili. lDgilt.erci:nilll galcbes i· ne inlln8.ulllr'J J.il.:z~1~yc1:ID~~ '~1· I TJ.l'Lbdc LOl1drUl'llll. 08ra 1'l. ,... s...'l.lU!.nat ki:'l '·e Illrfl.l!l.l'l .... k.ann~. ~ A~k v~ l:Wrr,J'l~lk lOn.hnele.ri ..• Deh§let :;;1l~1I.II k:)l!i1ii.t _.• Bu degifjiklik YIl!Jm Ame.rill~· , da dCW1, bUUin uiinyau!I! gbri.iJu-1 . yOI' lie ml1hnlif (lr.Qp;\ganday~, de\' a.m1J matin.clcr. Flla.nla~a raimefl FraJlSada dB. _!lila efk~ tl.egilmilrtir. tli1I~j~~;:z.!:EE~m~;;ti=-;q:.m:~~~~m!:!:!:i .. a:::IU_. Alt.1l ay oij\-"l't\1 Ii"l'a.Dl.'Iwar In~ Bke •. tiln "i; .ute~ dunyru:md gclen dJ( t1fii gih.cr,trn.1111 h::u-b ctmedigin.e Vi:' et'lcE"piJIerin ~chC'llnmne ~evjrd igi mjyee~.-jl"le, Tngilizl{tMn T1I.hat]a,. Romlt'l!a.n.u. ~~ [{(') WW O~~a3~ - :'lis.

UIlUrONU.

LO

DRA

LES

fda:

nIll

~'JL

il.akllderel~j h~kaJarl besll.· btll8. ba.;:l fcdakirllkl1.ra l·ElZ.i. o· lub &uJbu IHl.blll edtC(:,J.to~erin~ i-. narurketl l:Iugiin 11 kir degiij'

,

m'~, nmJlla'lremet 1:ara.ftnl']a.rl 90·
~clmI§tIr. Bu ~avviiJ,i.i.n ilk. de- ~ lili, } oyu A.l'nRn t a[tan U· I \';,Um IhUuimetten w:nlua.'i!n"lll • j lll:1L:.ml", ena yulun 01 Ill;;!l' ;;h~ a-,

m\

,,"CON CE~ lE BROOK ..
-T

0.

"
harptel1 ate.::;lni SOD' Z 11.8i1.:lW""lll senelerin -

t

i 1C1rak ua klL'a Iarkl rru 1 J.:,.JtlL..,b l.ek bl!eL u llli.i.nilla.buh d.. fil~l\ yolcnyu ". a n 1" 'un du klll"t.D.rn~.Il.kllr. g;,inIru c.. QlBa D!W ~·u.ctdal', btndi~lcn j.ceri sllkl"-rb.r ve "'J' d.i bi1l.1'1~, d~'er.. Bunlarcian ba..h1-:a i3.:iIIJ. yolcular dll ar- ;j n binib one !!£Vl;J.lrb.r.. 1,- wI lni bi1et dHl.I!;i glbi ,g'; <trir1cr. B· I da. I1yufIln· glbi Yli 'r, ~'fi.hud a:r lGJ.c:l:l§i}le F bNlYEI. d..1..lkr, Kent1"01 gt:lillce 1..a.bi~ ~.'r'l b~ ,,,.. rjl.'Lz. Bir de Ilf k ocu.k mi.so;.le9i ,. rdli'. :>Ij ~ til'e de M para :rn('_~leB.lglbi hba ;Uy~ fak:u- !l;Jll:u-dOi yanll:lt.nnbw ha;;thl"lll!lJ. Ea.:."'1J[JllIf. Bt..')'Oghl m~· letilC:l j daJH). ,...iy d h~lrda gi,i. zlikmC"lct.en ;m'.lk altrla •
s

- EilhasSll, r.i, dcdim.

:"":1
oj. 10.;.. F:i_k

I.iFlteri~e.

Kaya~)laf harcket
~
glilsa~

Bars ya eHiler

1ird1.
Mam..sbr, gi1rc§ine med:;- 061er gitrJl'lege lrnl'.ar verdi. t;Ql.ak Molle~ gUrejtireceklerdi. Kii· ~ mollalar, biiyiik moHa b!r olmu,!la.rd!_ Hepsi CoJ.a.k MoUa.· ~ m.eftun idikr., Bu, kil~ueUk mollay,a, kim meftun degildi Jri~. ollallu', Manr.sbrdn 'boy gi.\ii!.. tel.'me:k ~ l.~dIi r._ t). :tilz iU'abala.or:t:l b~ek yoln du.ItildUl.er •• 'Ma.Ilo.sbr, bk ma.l;~er yen o~·

yaplhl.cak dB~

kayak

_:re!a.mlml

i.!Jtjnk etmek kll.hiblil

bya.kedan dUn Bun;aya ket etm:iJ)m"dir.

hare·
,

Ism

il Hakkl Vefa , I gure, ajan] o. III
, L."~....t,.orl

muvaif.elki"et~e
BjaDh~

Kt:ymctli ida.reeihtl'imiz:dNl ve s~ kl..llifau 1!li.i!!-8[ltt:i<l'!& rimden Hibnet i.ki senedoobe1:i
O_-.e;..o ,

mU~ll. ~rdeTl!

g~len

aga.

1ar. ko)'JUkr nayr.lll ahb

~byorl.a.:rdJ. Ou binJen:e hlllk da g'1iIrq scyrel.mek h;:in gel_m! -. B~ pelilivanJor ariW.lld.a., KCl· ca Yw;uf, AdM f.l:ali!,Rw.wrn, Knl.dJ Rara ~. Kara Os·

i.s'li{a. etm.i!;tir. Ell sahll.da. biIVJk ,,"ertml~, .fo.ali:,c.!;~eri giStIDeo. .H.i..k:m.etin istifa st!bebl !'i m.s1fun d~gilWr. Gi~ ajaIibgmA IBmeiJI Hat. k:i Vcfa. ~~. "Ymi 11·1./.11;1 muv;:!,fir.kiyeUer ttm j €: ~ri'%.
I:'

vay dun].ug-u ~allUUl herufin kiI j. l)lya IWJSUp. !1S.pksnm ~11:aJ'fD i eiidi1~rini :-!.. lilmhi..ma.ll&wz, ls._ wan, tJ.;;.. ....I,:!: En ~Wl.l g~rn Tih k~e Po..r:=tmlll'Jt diillya hil~l~I"i Ja;phr ml noc(lm? .. Meydau ~'e- },ol Fl'I:SlIl!l. kadar blitim Fl~'Il;I;;!~tfb~iC!i2~!::B~;i::il:"r:::::am=z~aElI.i!!1'I5!~!l;:rm!:g::i.i..n::sJsam,'1i:ltc1.iIll_d!!e~m~A.t~m~(!~~::;:!~IC!i~u)"'},ull 1 g~tik1.en "'llOnra: "dUl', i ~ir'~. ~ler .. " .mI.'ilY tA· rll!lJ.e 1J:lel1i olur harum.. $ima1i Afrik.a mili;lelrJel<e::;ind~ "" lJi. i5terlJklt:rl '~l'do! durfiJl)'i!c.a. Dew. K.'mhul" Ha.I:id de bi.iyiil~ asker!: te!".k.mi.talJfZan~t e1.mck tr;B::!iJ!:c:::::r:~ao:i::l:!=:z:t:::~:IZZ::.z::2:IB::::;::l!I!..:Jii:~::::::::!!~:!ii!::i:O~C!z[:~, Zt il'in llemen L~Ui:nUze },uriir· Oi t&y.a ~kaedftL F kat, MolA' ti2dir. Surll'edeki Fr.ans\Z 1"oml~ In l"1! l UIoI~I'rulJZl alula.r BOnn. la He etl oJu§m.emek JEti)rordu, ~'l'"i \'eygand'JD emriDe Uibi 01• J'o!ll: l{l.ll'a askcri :;.U: ',ltiJ·le~ Ho~ Cazg:L"I", iki meockeOidir.i du:;uuuilfull cttL Ahmmy.:!.Fl1lln. 1.' ItA. • Tr\.C1 ''BCDI bi~or ' I.U;',' Hrn a..kati:r.Y\ell et! LuUurD1.8Zdl. llyi.fiT~'l. llICak, Fra::nS1Z topraklarm10. UCIlbel-i mernleketi:mi:r,. yapilan IJmJe.rin en ;;Li"..¢I, r"l-Jm i~ndcm i\'lll£mm; ben .. .1.1· i!:OOl'k'P ~ nUuTIIlak D8.fl.Ll o]l.II'~ ida tazyik edebilir. Bu mili;t-eP.1· tIL m'Uhlc.'J(.'mi Jiu:l.ln'l" crye ~1i1"Q- mi. okurl.a.r. rJu '?- Bimirleli:yle anlai!;'lrlarna., lekr:l~[' ser~tf:ir, :}imdi l"r.a.lI.s::J.. _ ill:>: btu.· l'a' ~~ J.: y'a sonr::1I.1an ~ bil"'i rugtfrm.e ~i.lref:i kolay{'a blJ.1m8f1YIi..D1li hcrllangi bir tazyj· d.i.kilen !lJl,n:1:lmlUl bi1' ta· ral:lI.· Djger h8'5tmlarma .. kHql lime l~ar~ bu mi1W...crolekcl.erin , D(, -., de"l2 .. Ve ] i~ k];/,n, 1 :-:.. . finaldi2' yorplDsw;, olarak gi.ir~ br f,l l3.f"afa ji'tih$l.lu i.htirn:alini i· ! - F:i l.J I bir diya.l}1'!ll§ o1urlanh. led i'j'- l"Clr ..\1 n politikal'::1m

taldl. 8re~al Pet.en, en yalnn ad,a,- ' :m.t Ve~,nm3.l. ~ima1i ALrikaytl. gonderdi, Veygand" Trablu5!,,,1 ell.1.ise kah!iJla o'In- )amba:pmia};1 "!'u%l1J6U!.!I'l, hr'~"-~ lie,

I

J.i","~uunu h....kikatlell... He-yeca.tllllJ bir a~l:b.n - :uametini i;uerdcn :d:m en biiy WI: lIarD !,'C: n"k filmi

-

OnSl

ere

JIl .. c n m til.):inde '"r1e ga . I"ihl~c. I'1l~tJ·, 1r ld .. N - -f' JeT 1-: ~ba.Tcllrla t". 1 -1. rfer !'i t ~.

u...

t b&-

8uf

a ill

I~B.T) BakeIII; SeJb:li AknJ. Yon blLkie.mlen Fi rrrt Ra - I "e ilUbdliJimu hlaa.n A~] ve Medfha. Bal d UliIU., :A..tt:mm ktt.I, 1(} aFJI MilletSdat 13 BeyogJU:Il:pOr • lst.an. , . man A.tA;mln ka.r. &1 T _i, Bmna Sela.r~ti 'birinei "ki'i.- buI.s;por. Ha.lmm: Hihmli lIl.Im. Tan hnk~ti~ &m U. tibi Ra.y4ar GQTk'iin flITl.kas.l 1181', Ne;et ~an.. Bayg: Sa.at 5 Fmerbn.bge • Siilp:y· Ruk iye 6or-k maniye. 8u.kem. JulnMl Alm1, MUpteli o1dugu hasl:.aJ.:l.kda.n Tan lm.bmWri.: SeIi.Dll Akal ve ~yanl.k YokM1kde. ve-- Il.luet Kayrnl ':Att ~ Ole dl1n defu~['. ~ efm5'J SJad't.: Alln.h rabmet eyl~in Sa.d: 9.15 B~ikt.n.lj - Ga.l.llta·

Olum

II"~U . aJan II'DlJ.an: 12/1}941 :pazxr glhti.1 )'a.pllfl.-· Wi Hg madnn ;. l<'~ ~I.adl: s.a.at 11 Foill)el."bah~ -1..oWI1but

dbol"

u,

p:!l.l'ID.ylr bini. Alan. l&- ~Ldl, :1'&.IADl:'l ji' sattl .. lj giil'e§'e geldi, Ve, gLirq!nr ba§la4I, Nihay£!.:,

t

531:01_'01",
.sOJl

J'ff{'gru
~id.il".

:;''Ok

'f

ya.!

fl

Gi~liyt

=:::======(:A:j:i.."'«:::'!..,.::V=fl::J':;=)
GUzel bir m sam -re
Bu::kt~s C'<}Cuk Io:;Sl gemekli7.1\

1 r, Vj§idt" AI· man 'lie multa, cmet tamftarlarlnilll mucadele ettikler11'li w ~ren i FI-.:malZ flu:",,1 ~md(: n)U;llIllmlil"lt~~l!rn !>I'I': h~~"atj ~ YoIJfli mall bir vw.zi.ret hilk~ Ii) ilnlih !:l::L'I'kJ.~,u, MW:.~~; oS AcDETTtN K..-'l.. YN AJ~, t S _I~ 1 ;;;-Unii. gOO~I'ITIek1.tldir. Anco.k ~:iC:!~i2 e:;n'>.L3.r: 1 -12.45· 2.'30' • ·taO, • 6.30 ye 9 da. 1llIl_w'J

ge1cl1 h b

:.11artIrn3.tili!-m

'J.FIIn1'~:';1

!.,Qk
l'~

S~hll~l~:r . b~i~nk

-

i]i§ii

l}'lii.~t~dl..!l·inden

YerlJ.WIIiIt MIl..'liiI' Abdw]jah Pa.p.

:'\ima.li 1I..fri];;:::dn L~illi; 7.Sflolr.-! @IJ!II;_~S-::L~m~~~:t.J:lc:mc:amm:;:~:'E~~ len, FrallBlZ l'l1iistcmlQ-jt~:s..it1.C'. hal t<'.Jl;y'IIula ,Lt.irM EN G L'lzEl. 1'__
r::t~l ~a

__
-4...

mil

ri~-eth! mf'1l1nllnuz. 0 d:lhill. ~Y-!l.Q{': '''~t.ndi. bay .. tibirl~rij-· le 'lJ;~ ]<:iblJ. • rler., Y:J.lruz fJig· Jj hr. \.u, B J c$u hn ttl deme.

IRTiHAL
1ataabul melnum A.bidm Da9l!rin 1IlIlnelIi :Baymt Ravan Da.· ir dUD. irtihBL ebnifflir. CtIUl.~i, yarmki pen]aJI1ibe gi.inli fIUl.t em bi.l" bUIj;~ ·Bomonti 'rmmvay b!ta.syQIll:Llldn, hzetpn& 1& SUrel ~partmii.D..ln,daa kald1n.l.arak nAImIZl. ilgJeyln Bey d c.a.m.l.inde kthndt.k.tam
'.OlU·a., Edir.n~"atndpkj

lm.hJj lUL:llf ...ine obmk t Kur· Jut.teo klil1.ul cli~a dtIJ ~tibhc ban lbay."~,mlll.Jn dQ.'..:ii.Ute lIIUsaillf 1J 1/941 ClIDl8l'te i giinu ilti;- ~_y_okt_ur "!,",,, __ __ • B_elr _SAF'.,. /.. ..!>_U_· !It.: 151 dc.u (:WI y~ kadar de- •. \'iLm et.mtik uere E~k~~ A.k.1t.-e1.l~rdt,o, e, LIa1kevj ;;;a1otLuEida """'----_.,-----.._ ..... ~ bir ~a,yJ, dal'lfl h:l-tip euilul\§tir. O.aVlltiyeJff her g1in Be~ktaI} Hliike:,;indl;!"llL t..ea.lldk edil~bi1ir, MWI1:P-tem 1ul.l.Iumwn bl1 enni !lIlIIny T), Rl:b:ml: BuL l'.Id h.a.yra i~\iralderi rica olunur. 'li'w1I.ali!. Tan bakem.teri: Nlilbd ;----------""""'===;J -j !ltomedi kJ:«llllundB, -.",_"I_- ,. ~ au :11'.,!lm rflilt :20.:10 d:.t D.... IiI E'~.. Snih ve illilln ,,,'IudSa&t 11 Veta ~ AJltlatug. lh"". ADD AL kem: Seza.ii TetcllD. Tan hll.1(4W1 ba)~ e:ri~boi:ro \TiD~Yaz::LI.l: "D~toy ·feki 1m: Nejat Ergi uNiha.d Dor· rek, 1rurbaDlam'nm bm::ukT(i'PNJ~ds Dnm lillImd.~

bu,' '71yetill

tcrw-

gygi.in rna jncl I'd. b~l:!y9!'J!.k mw:ik • D~Il1$ ,. g'fu;c lik ,9('!ntoni&i Nf'fis 't'"t' ~n

h:we

l-ir

e..<.iCl·

]~"wm

tdecc},.-1ir.

(I".

Sehir tiyalrolu t~msiHeri

CI

bl.!

m'll~

ydd&.hm
0 l1lde hil=w'·
lUlttllll
j

LA OR POWEL .. FRED ASTAIRE
lli"w",
(llArak:

~jka.)'ct dnl, tli~1lie ell. 1I~ t..ibi ..
SC"'-"<X'l-;

En Barb

nJD.

FOX. O'Ul\rYA

l:IAVADlSLERl
3I"Mwda mijdbi~

ni7. tlat

.A\.;d nizde
Sf! Su.arc

gemllori

ile taYj'areh~r bit' muluu coo
§:imdidell

OrtHJ,:.oy ni:.: y:oll

'eii1ili-

lIu'; 1~,15 - 2.30 - 4.30 - 6, O,e 9 Ila
i'!;in numarnh koltLikbr

~ee!YIi i 'u olu}"' 11'.. BiT-im ,'dj~i, wb.: hat1.u- \ r I. Biz tm h~t:HI hl;Ui

~ l!!in

kez:IJ,

Sa.&t IS Galab.Gu"y - TOl!tt{J.p!. ,,"'1WnL. ~: ~b Akt1tI:mrln. Y"JlI ., hBke.m!m: F<liBl], '1"1ll Mlioir Til· ...... ~-Saa.tl!HI~ykM:
&

fiwuu.

lio.l'UllD'll.L!!lIn

b:!1 '1in'-

__
-l

.fP~2:il1"
18u atm',
1m

P}t~A.. IT'" ~''''''''LEft' ~~_:::~~ .......... s.~.a~Do.:&:"_~~!!!!!!~~~~~!;!!!!!!!!!!~~~~~~_!~~ ~•• ~
1£'11

Bn riil"llom ::1:131 le.;)(] d"

11 a h:~t"''''
"jj:Yln

n!ltlnn

r1~j::l.,

TCrn;rya.

ttl ml?

Tr.:lm·

.i"II:I!lm.

defJlieilileoek:tir, HQr~. biWni.!. tabJati, Ill' lIIWi klJlmetleri v.e ~lf mHJiyet1eria: kmws:ini berke5e 6eildinntI. mu.bil;inin h~i Ila1iiil.nDU.'J, i tabirile bir harem· CD di idi.. 'I'iirli: mail:lI!WJlI;I., am ~nuz Abidin Dat'er' &Uri. 30 RD.edir bet ~iI.a 1Il:iR'
met ttmil} gW;i{lc ~ e"'lid
d,a

~chidJj~

annata» etmi~lr. Ceu.bD Ha.h"t:in una n'hmel]u

dUe
IiIn.

e

ed'erli lJiilffi;f!in clt-mler;i·

muhterom

2.!'lmdl

U'I'Jl~

pi Jlll 'hil.§lnz.

YIlD.hakeml~ri: 112m: FIrimm :KlI.1';, Y - ~Hl.kelll Y'Y()d G liredin. :lui: Billcnd 'l\lr"mtl 'tie Nejail S~ 13 AnruloJuhisar •A• Ergi. lemdnr. Hakem: Mn_w(er Ci ~M-dlMt: 2e'i'_ Yan hak~Iilleri: Zeki \'C SaitUGslntn. Gm~'6k· ~h"i, bjt. Oibte§:, BUem: '1':m.k: i)ZN'i"1l ,SaHot 1.5 Anadolu • IL1&1. Ii~gin, yu.1ilakNn1eri.: N~d 1.~. kcm: S~m~h DLlrru~M~I.Ya.u h~ZCI:!! Vie Ziya.. Kuywm..lu. • 8u:t lti 0rt.al00'C' Genn1l.k ~ kemlL'1'l: :Mulltar lIe MiiC-.Jl,H·~J .J'::r' GiiH.lWn. FiI!I'!:Ierytlmaz, S'w,lmrt. BfI~:C:ITI; ~. mllOZ, y:aD bakem· NOT: tJw.n. efJl1en Ii4f1:Ueld", lui: Necd'et C'C!!etl. Ziil'n. Ku· ~lilJ1l.r1. YIH·l.I!jll yap lla c.a], \Ie' yumlu. ifl£I1A be!} d:l..kfuayt g ~mjyc -' ~"I .iUham: c.ekti.r, T".Kl 1 I.III \'e ~ilkcm • Sa:It n Rumelihia:u' - n 'I. lerin bunu ~tirc: It .uk·L b'nf'le.r· Eermyi. Haken'l; lAlEf!f I IlUU. tf'bJig uli.lDur.
~'l.
JI

Hn.

~

lDe§lul,r

'\'IJ

18;

,'.'I.Ilnnm oplLan

i:.ilmc-'".011

(:wtcr" finn
\·e JOZ~Ji'

Jm.lAN

ye;:il.ine e<'zaCI, W:!Il' n=:! dol:;t r'~' J.nildigm. i,.i:t.m~ti:m lE'_,;k.i
Ekle'l'
\'C

'~r.n"<, 'la., ,(1
tine-

JOIIAN

E
GK~ ik ().rlu~·~tr.L 'ltm

SINDA
THE!MER':l1l . iV~l' e- • ':~

n-rum&; 1~ flllTyIl blltll diye ~.Y duymli.l"Dl<it.lm. KOIllrLrya iswilli

Olr'

biz trnm-

"ynttu!p

,-ay labelllllrmulitri, renk dola· yW'i'le Lnl,mlElZtllL.. ~ ni iim·· tu tll:J Yf' belt L IDa,. )\J.I 1.1Ian ~~.e: l- I bl hH,Jl', fa.ht :ti:1.d r"'1 it.lh!..billrk d~[IJjr, flU; gdmtt.lcn e1,"j,'e] p.:tr.:l h'I rlnJ rnm ole1"1l.k hnru1aTlm·. VI;;!! i<"t..Rsyor.:a
hOQ't..i2 vakil
'"Pcl(c.ft SI7.C j;nei"~-, 1 i·

lenni
"'I .,;

lJr.1tr url.:J.r. YfuJi bW k 1 ylll5tin Ir". . '\ til J

nllla,

til~rgiln

:t

1]

tiC" m tin ....

i..

Ill')

1

[ BI~m

lk"

Ie .t ~ n cl~'" ilt1)

harblerdc e-u bU,·w, {"tllii h~1" t Ilrli.i malzeme \'~ ~iilil!ll1llJll t cdiyDr, 4te E.irleIi'Ll\; \l{lm"1L hlirrlvet "C istikliiJ ug undn har ~ bli'liin rnilletl r~ muhta" olduklarl tor. tiJfC'lt, Lay-yare genu ve ebhane g.ibi h arb vasitatnrmi bol 001 temin etrnek ve gLllld nnck kararuu iliill eli·
'{li' Bunun iQ,n slmd.i

loll

yanln buy·· hezimeti
I

Yun nhlar ! Alman i~9ilerineI ital.1Janlllrm yapllan .vadler Afrikadaki geni iepeler kaYlblarl aldtlar Alm,an iii c bhesi ~e'inin
-

.

erikan .nsa e .....n I gemile
fBlll t.'-lIIf, , I"-tide)

(aol(l ~1l"1!11"I

tll'I(llldll)

- Hep Kendi .aerol rin.izi nD l!.ttuuz. YolcullU'ln 9Qbuk'IM
sardalyaya

d~bilmeleri
~re

di:iD.med n ser&ba.t ".1 ioQinaJili.nuo:a hi!: 1*
l'flIu? J.g~'y

g(!iml},OI"

-

A.ca

nIanmn ~1a.-

le~

tllll"i1fl

!l'Icldc)

~S.~ l

I"~rl

1 ineldll)

soyledigi

manidar

ulcUk

~w

parR

;sh·mIVc:i'Ckllr. Bort,luileride ,,!~laynen, ya bel' mewleket mah-

I

oRe·,tnt; drllgal~n
tLlr.

sulu !I~ ijde-n£'ceKt,lT. ~imali Am~['jkan milletinln kuoqUk milletl rm lltirriyet ".12' islLklill ri ugn,rnda gon dig bu .lllLlfil'_.m 0'1' v miid.bi~ yardim in n1.tg:.n :istikbll.uml('!l iml.ld 1toe-'D1cnL~C bizl sevkcdeeek nu- ilibariyle :Z;R~·ia1:.tm1z ag;J'dJryiik bir hareketttr Mihver' .IJrI;-o..Dii~ml:l1Un Tobrnk 1D:t9"in.e letlerinin pl2'k mC1jrsim~[z __I:llr ,~";·l_rapUgl bir hlllv::J.ak ~lUIJlmtical L1C' l.:iiTtim~ ve olnu.ll!; wye I bahriy~in 'l:anrue tld1 ba.iiin e-dcrek riefrlcti''Lu'gC' hazu' taryal_arl ilu dti§man t.ayyaresil lnndtklarl cll.;f1Hlkrn.silerin \-e de-I IIi ~iirm~~. mokndlk ruhun diinya hayatl YUrl 11 c.cbhesrnde tara11.ID1Z kin nc Iwdret!.i bit" zemberek ~ah apllan mu -u.ffakl).~tlj bir t -,lfkiJ eU1s-i i~e- 1iliyal He sa it llas.lun DcticesiD<le m iih:im Ilk OIU),,()I'. lItr. R ORe\'el 'in s- I n m -\'"Z.i znptedilmililli.r, Dupl::J.u bit hru-lIyet ve Istiklal h~\'a -- ~al"1lfu\[l.!l rl ter.kedilen otomatiJ.: :lUlll, miijdelef'i gibi biitUn iliiltlw- ~ ce"bhane eJ~ ~. ya ufuMannd[l dQ!'!i-"'ml~ \-e mll",mi~lir. Mwm.id bir tanda cere· ianb, eml~1i J,i:tllb1eri y.f'lid ,. ran ooen bir ke!_;:i[k~lu. muhan·

kamrgihmm 21.4 l:Ium(lU..h tebliji. : Bardiada hil!ll irz muk1l.'l'elT.lot etme kte- n lsn SOIl mevziler a,Y'l1l b~c:i gilnti a~ diliw.li;tllr. Kltalurl'l'lU!Il )"i'l"mi bel gIinden'ben yijk\Wk oesnret !I . 'Ielui y.lZIIll~l[lr ve illJDl8.nl!.. pek ag,r zayillt ·verdi~lern!r. Malzem ',inSULo blli, ynralJ" kaJlJ,J

~!£'rdir.
bir

BI.! iki ,"Dk'f! ill!' deJ1H

llm-

Loadra,
in

1

t n.a.i ~ Reuter affiullabiri

Neyygr:k, '7 {1L9,.JAlma-a ~Ci'k '''Ilk'nlar, Adriyntik dl;l_1 i!J eebhesi ~fi doktor Roberl rulimln h~lyfltl l-cCioll.tro-Hi nluni~llerinc hurbin do d~Tjl f~k:~.t tngili.!: - YlollliLn Ley Alman mt-ljkUl n.n1a.nnda SII.. cetmcsini d-Ol1flllme,t:lnln mlies.sir" kentro-

yaztyor-: Bal'diB.ru.T1 SIoI.Ii:u.tu, 11maH Af.I'ilm harblfl ill b.iritlc~ Ga,fha,sI.lU
kaaml1.kta.dIr, litlare§&l Graziant-

dip]omaliloi

kaflltahst I i.i !l!tlnda bul'undugunu 3~*~:.l. bildiklel" I u]uUrde ~ernl;lkrasiIl:'m8.~lub eluaca k«I. gt;s..tcrmektedir . (iih;n'lle tahsis edilen 15 ikbalin _~rn~'\"'I)tlukt ki lta.lya.n tuvi !;lti 1". " tleri .vakUld;,i. deniz yo In ile parla1l: oJa.c:,a.glDJ "'Iide! l~ r 0 Zii.m.an ihliYHrbk rna(lDr;. \'lIta.nl3rmd.a.n tamamiyle tc rid cdilnlq; DlaC'wnrdJT. Bu .:l§J a.I.!Kull!.'l.", d~h U <;1I1t~M.k-· 'I"aziyetlr:t nu kuvvetlerln mukad- . Jar, um:etll mez.LHi.iy U NeD isti.fndc cdeee1der ve dCl {l ~yi jni!S~ h deratl uzerlnde mLs[l bir teslr yapa.cagw i2aha h.aool yoktu.:r. kenlerde Yil.~ay.abiJ. cekkrJi'!'_ Bll 'l;'adial" dola.YI!o1i,!,'l~ N~\'YQldr T1.1D.e.s ~yle ylj,zlnQ.k~dll': "lhtiyarI8!1~ i!tt;il r lllgilte:re{je biro nesild riberi m~a~ V!l'rihnektedic. 1918 mu'!; r~k!i'l5in . dmbel~i lillgiltere wUilisi.nin ya' Pe-ipmg. 7 UIl.a) - .Ami?rik1l! r.LiD eski el'ierdel1 ye-Ili bfmllHra biJyiik cl~jliii muha.Etz Immfl.lll- b.§.IIU1lIljbr. Amel"ikad~ jge budarn A.!bay Th_rn~, S IiI. gUntUn Inemlekele !3El.11li1 biT i~bm~i Jerde Jillpon polisi ta.r8f.lndarl A~ emniyet si:stemi lal'bik 'edilmtk~rikMt dena: erlerillin tevk.i.fi tedir. hi.disesi ha 10m.. yBl.lattR luna.-ak dcmi~f' kL km"li'E'-tle.ri Bardiaya, ltal~'an]a Im.ffita.kbel harel<etimio Japon !rID bu barbde Ita r:!fJli'l!litlgl en makaDLI;,jrmJ Ii tarr,jye kabul §iddetli Dom rdam !.) rtm(!k oaLmoil ba.kkm4ila. talima.t ken. lBritan· . p&rat.ororaldlTl1. dUSlI, ~ miidafuala:rma ka~ B1,.l beyn r'laHa.n istibnc edll - ezic:i bi1." hiicurna kalkml~ll['.

mn, go; n eyl' de M1Srr'1 i~tili etmek illll1 tllh~id etmil$ oldlugu ~o.oon ki!}ilik kuvvetia iI.~ bi'l"i ya 1.J e,f lmuL!f ",;:ylit ~ir edilmi~tir. Btl kitalll:r, Graziani·

kon.~J, 'hil' nutnk SJj3'°H~'enk: diemokrasinin ~ampiyoru ELrllla budud!olUj': bit yar(Jlm ~'ap]lmaSUll tnle'i:l ~tmiitir. au yarc1uD mihver devletleri t;arafludan 'bIt tWTb i!anlnl int.a~ etse bile mil-

ti, kisicllmhu.r

Roosevelt

im

nru hldlUTl!lah"! SoD.!l"a 'GItlatasa.r.ay. Tepeba3(, l{ualil:o.y, T:aksim, Fll1ilikb gil:l~ bil)riik: dural!:

yerltl"inin mii~ri~riru. mek ioQi,n ka.la.bahk
H(:~iktk-'i

ahiliiU I tie.

- K&ra.lo!tiy; Etni.A "'mil .. Ta·k!.i'lll; KlU'uoy - Ii biye an..

Yill:"lJU'ra do!lI.n bulaeakti , Lo ade bey. edildipn
I'C b ve f tl'l:ltuk AlDer 'izme nihayet
~

srn(la bilet

y~
kabul He

seier!

go
b.1o.I
9

.K.lt'a. f~'tkla.nru

nin bi,..im:'
~

t.8A~

yorau. I{emlik

gii:zidl:' JruvwUcri

Lf;lD ~tilti t~kU edi -

Din l1.~zm

r teweli.. k&l.r.hrrrral " 'Ts edilmeli Ve

vermek

Amerika... J apon gerg in I iU'" i

himmat \'ll'l"sabuniarm be ~im~ lngilmle-rin eline~.
iki 11 ri -'A5e ytgnu.!l

bunlar balY:lcll nrn.IJ5\U'iun en iyi tes:]ih "II: te~his edilmJ~. klla]!;irll'ldalli mu • re1t:k-eflti. E'hmi~ g:~~ galla imm rniktl!ln dllli:1rate rl i r bif derecerl'G:ffi.r, I\:o.t'i mm'llIfulrl yetlerinde~ Lamamile e--.IIl.inolIn r1 Inmlar. lJ.etind, inti).,. ol.ara1t: - ne kAda.r ~-azrm .'~ mu I'U;tllUllIJ~'Or-

kal'j bir isaret eaahivetindedrr.
Daily Ex.pres~ gazetelllDIll'l Nev _ York muhabil'~Tli'l'l gO'll demigt bill" telgraf !lab! Btl' gfi. Te!Roo '!i.-""t Hg rer j, tillS5O\oi.ni" e sa 'e~ ha.rb de;fil lktlsndi hi' hub ilm elwli-.Ut. Daily ~flre5S g;;u • bqma
alesi!llide
Roo~II~V

SUM.llld.!l'k;

g~steren

-

1:&mml?

-

Hayat prl_h.1hll~ru

In.~-

~'a.Cl9.k .Jirzarn. .. k ,\iuh(e!ifillci'l'l!;;

••
},oteulll.r olQa-

'Bi,

~ylct,.,::n

nutkun

I. hillns(l clmeld.ediy"·

ruirletiPi
OholFJ

It

UirnflDdan

gijre, yrdeulann dU!' ,jiiJi.. .Len ~releriz1 d~ muhtehfiHc:iDl olo.cagt tabiidir.
Bllnlann
:!j.I,;

gull

§oy-

~ok ln~

Ibir hi1Jasa.-

00-1

larol. HalLi -T:rablusgo.r'bin di get1rlJmi qll:.L_ obruktakt T hM:ran r;a.mizcm lmun hayrd c-dilecek d~e ~:!: durma.1 da bunu i.s'll t ebnekterur.
,r(l.

gel' mmlnkalanlHla bu.1Wlan l'Ili\l - me '1'-e mUhimmilt bile buraia-

"tl

r fill

olursa

Amcriemr rue

Italun mua.z:u.m e:ldui>itri kU''''i'eti ~imdi miit.ecllti:rJe-!'e k81'!11 mil.-

clilde1e edeon millcotl.erin

KI~ 1n~e:Ii yoku!.a.rm diiijLinUlnu~k ~n;,yl~ ]oat'lI, fa,"knnn hlkm!losi. 1zaral"l

LIe

£101dl.lrmll-'7-

b.:s i cslUl.smcJo. birk.:'L';: csit" ELM'

b'iMdl:niyet, ilmid edelim ki, scm biI' ka.1'l1! ihtilat' dl'lJukalfltl g~iri"Cll', BlI r;.Ilkil D uah ate?i l~inI'nLHetler tlra!'1 m.ijl1l\5ebetl~r

HLlgiil11Hi mile de-1 arb}>; lUn y ry-- Linii kJI.pb1ml.-t1r,

rm.<mr'. DUt;:man ts.y:!,,'arele-n uslerimi:!den biri e hf'teU.Dl etrn~ll2'rdir. Bir Blenheim, tay~'f1.r." dati bataryal~rl ~ratJnd8n d~IirUlmu.~'lUr.
Do llUjiDlakta OlEill a'l' tnY)'arele.:rimi!lden C1ilrekk~h bi r teje.k-

blol-I_

_ __

__

'" erilmif}U'I"_ B'iitU.1l b-l,l u.:ugioliklel' siJj,h §ekl..i..alO 'inkllalil L--derek hall"b meydafllarl!'lll set-kedilp--I

2 - Aktarma IlsuUil'liin kabuiii '-;Un.bIi.i kala bnhk olruJ saatler-

de

sa.l'laJHHn

l'1tarl,IZ kalmakla

01-

dugu ta.hakkum, ceblr ve ~ddet Vt:' IZitili 't~bUsieri ~bedl)'-en mahvoll:lp gici t:ek ve ~ines: biT 1: d.:lhn met:ie-JtL biJ;' rnsaniyet iizerine tlllu ede-ceklir. Amen an Ctimhur-r-ei -inin si.i7..l rfnden anh} oruz ki B.il" eo-~k Am rika Devleh Y~J1 _. UIJdr· hti)''iik, kii'i:iik. biiti..in milIif't1(·r jcm mUsav~ bir' hay~t M;;j,kl'll r,imaSl.na tarafla...-dn'_ H~r l'1~rlgi l;b hUiliLne ile miJJ.etlecin_ haklnna kllMi' vukn bu.i&i3ak t cB\,ijzle:rle cidal edecektir "e t
h kltii.m

ktil dwpmm bitfl'!ll-cleriyle. mu·
oC1!.d~le~'e

di:gi.llO?
til".

IOl'Ie .arrrk

d~n fazla Halyan es.ir eclilmi~ bLllu.n yyonl~L, Mu.1nrib l;;i.h'Hri ~i di.i¥n<ll1 hedefini bnmhllr&:man n t.Lilim b il b:arnklet edelll '!;'e etmi~tlr. T~}·:to'a'-l1'lef_'il'l1ll§in IH~P' In gi izll!nn klDnandasl'llda. bu hmlln lta.lyan gemisi ml.l.hribj si don.mii.'ltUr. t:Lk:ib eden'\! Sollu..m'a geImi~!:? rki Afrikada Sudan botiro lngjhz H.si:ru·]c-ri. ita.IJ'an.iadud nd.::J.l'es:o.e.nei m.In ta.k.f!!'lJ'ld nn k~~ldiI['ri .. i esiretmeleri.Dd£'l1 di4rnamn makin~li UMlJrlrarl son d~ece 5.e\-lndiklerini ,·e ;et [) p~limlJzun ate§i ile goeri. pili':- minin Ba['(bdan lI!1rek~tifiden
k'Unttlm~,
>\"'\.'0:1

ii~Uni.i. dii~iinni.i!il.il.r. Dig I." hir t'_'~kki:i.liimiiz ha'l!!I. ~tl(n'mln fenalLg"nB. ragmen .mW:l im bit"

o;ir~~k

bl.lnLlIl"dan

tQD 'Ire ThkYO-ylt

~~ V~~ng-I mtlkQ1 (ltm]~.

EsB.S: piyaliR hiieulnu, torlllliE ktW1retieriniliL b'ir gayn=tllli

impEl.ra.-

m~t~rek

i~Fr; hal}'B1'!I g,eraeTalinin

sull
ELI

rlZa

esa~lll~ mustelli~l g lermiyecf'ktir.
:hiHlr~'

b-'

Cebhenin dig-~l;' mmtu.kELlanJ'ld<1 ke-']if kollarJ \'.if' tGP<;:1!.I f!;loli yeLi oIW\I:!;Lu.r, KahirJ:..~~D.-a.-J ,li:1~ , tlerlnlD \lmnmi
DID

I

bu s.e~r::. ln~jji.z neferirli gormeK uun c gem.i.Y~ J;,re.lwi!j o'd~lkJllrlnl be'an etmi!!t1urlir.

!

t~kU ctmekle \].e.. r'R her, A "'I:H::tn:i lya 1ntD..ll\n tan· flniibtn !;e\'k , . id;!ll"e edilmi~tir'. S!!.st 9.30 \111., baf} ttan dAha az bil' zam1Ulda. tngi~z 1IIloti)rW. koHan, b'iit\in lta1yao. ID.Ual!!." ha.lar.uu Y8rmffllac, gam.i;l;onu ilu)'e 11)'1 IfiI~flrdll-, A.1'jJ.~trJ.t IY!I!;War ise, biJ. e5n:!!.da. w l'iaLlin cen u.b'll 'ia;rkisin~e di1~8.n mudd&l!..SllllD

~ilUdi GrBZi..a't1l~}r[.verdigi H,viatta.n zivn.de, "'list .mikya.fl.i:.a Wniye k -Warl jJe ievlJ,ZIID te wile edI ilmrur. imkimndaD m hr1:Jm 1mlm.B.S1 endheye du~i'r m~kted1r. hah'.u~ rad)"QflLl, .tl¥l}'!lIIUI nriyetlnin 'Dlkviye .('diUm1~ bullm.dugl.ltlu bi!dir:mi§ "le mi.idalJ~ VR!':ltalanmn si.rnd..i anti. nl'tiJ.'I'ld:n. topl!l.'I'IIml~ !)ldug.,ll1l1 1Lave ~mi~.~ir. Bll mz.ler, 1Ll1 j,ran]!Ilrm Akdeni ;I;(lI oti?~il1rlel~i 1l'ri:i~t'eD111r -Ie'f'in i feda ~ etmeg; gaze aldLklAl'In.l ;6stennektedi.·, Ma~mafih her ne oh.!I".~ 01sun, bugiin. l' I 'anlllJrln Trab lusgarbd3lti tiiiarrul!: kU'll'\'el.iD~ kabil' bit darb(l iIldirilmif'l '1'P bUllun net icesi olara 1', d r.t h~'l"e-

kl r,jil", fli(fbir kammi delH, dilrtat6rle:rin hi~ bit- tc!: dioli bilrsa m~ i oli'itlyat:a.Irtlr, ilef 1::Iyya.reler, tatlkJal.", tophu bize "QO--G! - jlecektir. Biili.in Aruel'i· ~~ -siyaseti bemen mliLll:Hlslr~u

de kI.sa mesaf~h sefer1er lbdam lU.zumu iI.~kar ohiuguna gOn!1 meseli KarakQyden; Karakoy .

Harbiyc tram,\'

);'lnll.

bineuk hit:
• -e gitmell:

)·olc!.l aynj btl Lie~'

I

btl maksada revecci..i.h edecektlr, Daily Telegraph gru:e'leSl bu beVlW'!t nEL~kmda. ~ll tef::;_irlcrd'"
bL;ll.1n'1m ELktadrr:

im.li:irum bulllHllldJr. ~ - llitiY:J~ gomniinde tutu, lank a.m j stas1'O'n lnl k:81thnl a.biLir, 4 - Kapall durr.Lkle.!"In hi.;: 01· maum ;;elee~k kl fa ke,da.r }'~lm-

!i.1J\'vetli

cebb~leriT.li

ket te1jcbbusu tw:J:va~'1I. inti~el OIl'!. 'ktadl r,

Bijylik Bri e~m~ bull.m

Roo 'elt .Ameri'ka cil:.mhlJlf reiE;.Lnil' haiz oldugu hiitiio nLQ.. iteoyi kuHanMi:ik meomiek linll!li istikbiili en kat'i surette. n.fll.ziozme v fasi:zm.e kllna g1ri~ilen mijc!l.del~t' bagll buluodu...Ooun.lI sOyl mi~ti'r- R~lsicUmhur Ame· rik si~'BSetinin u't prensJP n... 1:Iu if l2ililebilece.gil1i ka,-de·tm~~ til',

masL 5I~OIU.rol 1azLlibgm;a bit
Ilih;t~·et "l;l'riln,eJj .. Bir tnmva,..

ii~ ku.olrnl memuru bit' en ]cont· rol ederne blli.lk pek tabbi olllntk sini.rJ.e.nir, Ve koutrolJal" l:iiiletl~b!llbj gJib[ ,lAIVIiL:rIak bir \'e-rir. Ii Ibuki 'l'azifesini yapmaktalli ba.ska bir kababo.li
!1I!rini

12halmde h;

Barbin

bat!lMglcmdanberi,

Ort9,§arl.

:1\01 t:>;:K'I.} r- i teboml6.kl~l ediliyordu l.rih\1'e1' D~\ letIJ.llrdimUTl edlfdlgi. 'TLlb"lIk ii.ze... lcJ'lIUlJ bLitU.n diillYa. i'!;in tl;i!~ktl rine- taanw:lar YElp!ldlJ?1, lki dii.,. et1..i~i tehlik 'n ciddiyetL ,'eo m ~D t.llyyaresinin cluj,)i.Uiild. ilgil lIa t 1',' ti A \' r-uPl!i b.a:rb-lerin(iell bir diiljm81'1 a"'';:U5~ll'IUn da mlih· Uzak dunnak taroi>(ta..n o]<ln ~\!.erne) olarak taJirib ediJd.iii. bamerikada pock r;a bu.k hie ll}'aLl dli..,}ID&Il t.Y}'2.l"'el~rinin de hamkllk \'ucuda getinH ye rnutld-' sara trnti!dJ~ bildirilmekte hal:1'1 e.srj erti. Boyle bir !1e.\'! uiT'. lli~ hel:i ba katm;l!.l!IllJ,i OWn fillDii manln Tl)bruk bolgesinde,'c.r DevleUeri i.;;in mllh~.KkB.k ki h Eladtlm h3\'aw.eydlilll, ItalAmerikarJ1n &O~t€rdLgi !i1ddetli ynnlal' tarllIlndan tahliye eml • IIZllill IY'e cesaret, li.!i.ty!.ik bir- hami.' !.'e iugih:z; klhi .. tJ, a lngili.J.: y&l s:uJ.rutu t~kiI ~t1ni'1tir. tltl.l- I hava .J.t:lJ~"I-e~hwlnlfl bombardl !in bezimeU~.l'illiJ] d~ ayni <]:'-1 manJ netic~inde ludl.amll'llliZ bil" mana. t .-;adw c-tme-<ii mihver halt! gehn.La (lilln 4{l tayya.re zu.pt memlekctl node kuvl.:ei man~etnu:;lerd.t!r , Yiye.yi bix kat d!btul. sUl'8acak l"e Arnallu.tluklu. Avlonya tekl"8r' hek1.enen hnliLB dBJrika.:!:il_JU, fjuhoo:rnbarwman edmlrni§otu, Bimalahesiz YIlIruJ13:Ijt"1I"iJ.cakhr. H litna;ncl}J.kl d~pj)]ar!l. bombaB\h;Prlfi l'Uhid rAJ Jar !.lWjmil4. liiud'lh y I1gtnl3.£'
'V

le_ iff Amerikanm ti:rak elmesi tabii -';'C

Irnrargim"
hU";lJ$i IQunHhl"l y~}'(lT:

rb

iilfuldekl

ebligirtd~. Der-ne lubanll) ml.lwufakl3-'eUe

liz umumi
buluillan

ItRrar-ga.ru.

tngil"Iell'uil"l(i,e

hUII1IJ9i m.lI.habi.ri

bilch-

n~al.'fl.dele 1:Il.lIunan mLl:eLi('"I'c tam In-ria buhmmFlk, • ttlcr\"c ~dtlssolin..i \'C r" I :oa..-ih \'C kat'i SUf'·u~ c ph Imak. Ame.ril<s hjt;bi. - UJTla_ll dlkta-

Mil~i mtidilfaa, Dikttl.torlerle

balde

Ilt i!dY2llnnaz~... ar he .. l yeti ni'n bi r . kar'arl
i

'ilk1nlljID_

b:l dii~ma.n ts.~'Ya.r ~i dij~iiriil,
rnliIj, hi!!' In.giliz Il!iyyar 8L.i.ne- ddnm~Dl;!3Ur_ (drih Bir 1iH.d'~ nlil!.enu ny~, i Ifi,U..~ I

Roma, "I (1Ji.,11. J - Steh.ni '-1 j!:LnI!ll bildi I"iyor: Nazlrln.r moclj",i, muhle1if li:'e,du'ltJ'de l:o,giliz emperyalizmi. nin ku.v\'ctl rioe .'C oaun lleyklerine kal"l;il kaJu-IWI8.11.CIoI hart
c(lr'l1

i1B·1

13ardltLnIn dw;;mesi, ll.alvanla~le Ii"In ma.n~i!{au iberinde. Sidj ha!l'IIlrHllh(l.rebe t.an!!:!!li"1 kAySlhl~ Barnl n.i \-e &ollum1!l!l te~i 0.J In- ~!dt i.i~ hailM'Bnbrtri Thbruk masl!Idau ~k dana i'Jiimllllti biro Y!:IklrllM.I'lnda noHl fur hslmde tesir icra'€deoektil", Sidl - Bnr-TIL- bl.J~Llt'llnfLkt.~lrhl.t, ~imch, Bar-ni \T: &J,llum, biret I~oydelt halt" ,;\ianlIl ~I,lIUltllmlfl.l'I !;,OD1m 'Tnb1m bir ~ey d~Sildi"" halbuki Barrult b ?JIIC hed fl ~l{il bl\~kdia. \'ali kona~, Kih;Uik .kilillesi. 'led.ir. B\l me"kiill m' d [an hnt, dl"ni2 kena.rmda Y!))J; 'illlHlfll"l. 1m-I B!l.rdillnLllkil rd fi o~1l8 :e,-e· olduk(:it. bi..i::i.Ik tonilito i:mcmi.n,ni t:I 10u «l~Wi"e \'Ucuda ~til"Dlel~d,c ,;:emden aIDbHecek ~ ~1alll He l tr.ldil, Fl'llktl.t bu i!ltihkumla.rm tirnk bi.!" lJ..aJ~":lfl §-eurldH', flu-! B~~\.h~ld;:J.lqll.."r k:\da:I' !">Hglllrn IJilia, !l.yn.iJ ~e.rua:ndQ ~ok i)i tRl~·1 ~llol P li.tln.i'adlga no: blH"ll.dllt lutllJlakim ~i.lllmili buh.lllll.tyon:lLJ. HI- billlleli: i~ln lta.fi tnlk~~rda 1l8.1rlnci ruuid mLidafaa hattmln A.' : J'8D Iwu""'\.'eti me" lid Qlup olmn.· ka.smd ,slif;tfll'll kllylila:rrI [I fQt.i~ d~"l malum d gildir: te~kkil l~bii biT et;I ('i!LhFl \'!ITd! Di.1nku Jngiliz tc\ltigind'E', Inve ltalyan mtihendifltleri, bu kagiliz km""eHerinin Tr.IDIUk yoyulan kll.Zflrsk LC;IIU1 sigmtikJunlol g-arlJ4,' dillgru ke:;.tiJdenml ial' \'e mti.hlmm \f,e i ,f' d~PD- d.1lir bil" ka. l olm8.dl~na gore, Ian h'slS elmi!;lerdL rnarCfjal 'l.irllzianiflLi.n T",brlolkn By~iffi Bard.i.<lYIl :val-ulan :son tn_k";~'~ kl.t<lla I'J ~bnde:rltLE':-;i ~h~'f:' k~l·i hikumul'l ilk l!IilfhalarL - lima.! w'LiJ:Hlindi!'dir.

riyor~ ~ Ing;Jl:ll 1.:1l·hh olomobill~ri

t '-,krill tahm'i1 ettiii kllbu] etmi)'t'celr:tir

bi.r ~l.1ll1u

Olml)-lill memnrlF1ntl bf:I)' Int.lU"elere m.ariJZ kalmalannrn ij.n.une ge~llmelirl.jr. Istanbul yG1clIlnn bir se fem ii~ ol'ltrold 11.0
ger;ir:iieeek

memnun

tefi'kJet'I[lill barb mevdrmlarmda _ erikEn kI~!l.laj'mB. d..rt!~ 1LmC"r-ikan fabl'l:kala.ll"'H'Itl'l ,n\l~Z2!al in'n.l~lLUU) \-e mali yardlm1if'l0i ihU)'i[I.~I'.m olduj'l1.l'l1l bilme:kted~r,

in gilterE'

R((m>c'i!~lt jmp;lI r1' to rill gu Ileo mil t-

hd

r

dolanw.nn
(',:ilel'in dt he],')si dil _ Hem zaten l.ionlrolliil"a verilen rnaa!jo mikdl:l1"l, her hallie kontrtlc;jlJziLJklan - hiisJl olncak

t

LiJlebW"g~ - Hii.kumel g~- Rel!;LdimiHITWI bir tnllLrl \'e~hllf" b'l mali yardL.m mily~rbll.:a d~~(1D 'II .\a.nclLnn kilo5unu eJli p:J lam balig olu .. "LktJj'_ 8u ititJub fll)'il t'lk' rar 11. zunuu memnu.n 003EVei bOylli' bir :iJyasetin etmi~. elli pLlrn.d~1l dll (idem i~li, lntbiki ill in, kongreciel1 ~ok miktaron tn.bsi~1 ko:lbul L'tIi1mesJni Bu defn cUi parad!ltl aldlg. bu milictille el1nli,,~ti. olaf! blr • efin pllnca.rlar i<,:il'l daDa on PaJI'.tlL \j. ifad'ir~yle is.te.;;'ll~tir, dendi.gi.lli YC bundall irii.:rra.:ln p.e'k Teca~'Uzo'! kn.'s~ YIl]J1Illll bu' .Illernnuu old klgunll gtiruyoru% • m.u:hIU'CDe mi.iTIuebetiyle Amel'L-

hatalarln
fazlndIr_ S-

z;a:ral'md

a 1'1

kilt kat

Tram\·a.y id

~ibe.r §eY'"
mii-

d~n eVlle-1amm bi!:m. til'l keHdtir_ Kakh In bu id Icd;ycye

be--

yani

~lI!'hJrJiye bagtJ bj"

idaredjl-. [-{albuki ru
\-ILI'

Yol in~aah

L.ramu>'

hla.reBioilll
y -

lAd bUrglrl - ~ .. Ilr'imiz i[~ is,ta!;}'DD artL<:mcin.lri yohm tamiM11

kuru", taahhi.irll ..~ne ';'Oll d 1VC(> s:adlk 11: ldlg,nl tC€'riib ile 0';' r Dmi§i Imhmuy~ruz._ :s,i.mcli oldu-

snal. 11 den sorua "l;:alabahk

'\'e

1::1('

'furgudbcy yolwmn cilH klsriUnlll llU}a£lllili ba~iU'laCll'
:llimtn~tl'l;'_

~

hailer

om l.!w.tIl;:~·""lI'li Itizmek bl~hmfllIl ktllWI',

miinlkiirl

L"""ll;l'i'

maHmatmm

~TI'Z:lhll'll

'I,·IlUlflli~ Jh:h n Ak~lIy, ~u .sUI;; i..i!l:rindc tedkilrlll!!rtie bulu n malt UZli1rc, gC'~(:n h!l.fLa. ~'!Jr.imil£M gelmi.§.tir.

hU-r

g-tl ~bi mazide de Alnllulya hi.lrr' 'e'IJeri km ~arrL!;:iIU1 Inilll:j~re kar~J go~krilcH ell 11 a.k bil' lieffi pali k8r.jlsmda tcll idJcr 5a'ourt'IlU!-ItLl, Bu Sf'fer n:i!iICilmIWf',
k;lli,l:iOi,nj
"C

!" diye Be!'ogh.mdnn mun ~-ny 'kalrl!'f1b ria, "at l'olcu, Qh.lII: numdan
i§lctmeme-

yu ." diy\\ bL'lnbLJI Bt!yoglunn tnm\,lty

Reiclu'iru
Iiflrs:J.t'[UoJ:

temelJerin.de-n

Z(irih, 'i' rli_ll.l

-

tS\'i(.;r..

g:-t-

orciullIm, cWn.a..nrnw.m,

"3 kuvv Uerin.in \'C!! fll.!}i};t mill. h:rlrUn kLJ..ma.l1danlB.Mlt~lL:tlkl,'I. k nl llikdirle. 6eliLm.hYll!1 blr em _

ba.-I

-I

ensti.tiisullde T llblusgEll"btiuki ri Y!;;\'1'i1l.yi Uti{nkJa kaLul et _ hliti.in I{C('I=. L:'~t1, '[1 zaJJl.fI~ml~ 11·t IYllf\" luiIlI s.lJ..I".SJiL~:lI( miil1l'i'n biL' m1l)lir. Llilt:burgaz I.LHeburgaro t·.nrfa da. hesaba. kallldlg. tak - 1.111 ~.H{'1if1 mi~Il:.lfaa m~"'l>\jh~rine I kdy ",millt11",il mijdik mu.llxin -I l, nn-I m:jl tln~mLi!jO bt!lllflu~'M, Okya.!IU6Lrn. 1m ta.nlfi.ndu \. di~L:, 115 lti!;1iye bulig ohm ItrJ.lIi gilU? \,-j 1a.>'etlmi2'in ~ Iii m:: t~cl~ d rbi.:l r lIlrhrmi:!jleroh _ BIl hIH'Io:. titc 1:;;;Lrallad~ di.i!jIIIiIUII til.Taf lII- jo".tl1lllrl esir r;tmij~ler \foe y Ik nilBu l1!ln~ktl'L L"SJlafillldl In~ll~ r-isat m.lif~ttL!ii B. flii~.nUnun li'.kilt, ilaly runra bl.:'kh'l('n lPl~li:o: ' 113111. IIl\'a "t' (hilt/', kllr ..-eLLt!IIda.n ya PJ ~rlll yoellkqa rnanil:\O'T3..~ yt Sollu.m'R, g..hrmi~~ rdir, llB.l~'1I1 l.'{hlip '''nJ'.'ire:.;if'll~ b.ii~r!ldl ll'lr \loiO! ~m.a. ·I:tiliclidl.el- kRI'"Risln- YrlTII.ar. bl'ltubl S[1l1~lm'!l kiILd.nr La, r[u:::unlJll e-:r-l I 8abllh !!'af'jc.'" !lin rl:liilt: ·nml~1 blr sUI ·l,.tAt i~ll1rgill! mi'mmU1i:v~l1" haber aldlJ.:da I12Z.1rJar mecliai ll.:..ly.; nn amb",rlanlil, !'~ynhl1t. etmp.k mec- III ~i.I.::r:J IUSIIi rH vl!rDu:k Uim yarll]ligl Yllpma~,l mm'alJak ollhLK - l'cbnk ler~ mllwlrfakiy!'tler mih 'e ~ .... ll~ler pakl1na ka 1 buriybode e kllimll}lllr r, Bll rnLRllr. 1t.l1ly!LUIoI', bLillin .2 ku - hlrl mubakk lIil>l·iz. kt:lr. " of:>an:Hlma.& M.da.katil'll \'e ml;m _ hadJae bIt' A\'lH'I mlyu rnuhri 11 IIlU!'18.nl b:iinill !n~lhl'!o aurruzuT...a Tribune de LFIu ,Ulne !;}]lel<ct Y!:Ii AVf'upada laydo! ul- WPI.n sih'a. iSl u..nl.fmdW1 diin de ki; in- biiyiik u",nil!: Ve hu '<'A Il "i'luk~'\'I.~mHC' IlfiZJ!'" b Ilunmu" dufu mt' ki..i ve~k '.'t: dUn _ z h!~.1d!;, blglllz. zlLI.... rmm yoplliliSa edi.LmI!~La·. 'iJhakik 29 ilk URlU 01 11 T~b'l.llo!d8.11 gel1mek y;).}~.wgiJtertmin iki ylh:lli " ]f1rdlr, fllkllt bu hltUI uz ynpll· .kitnun g"~l Zwg reJJIln1fll yollil C~~l H1li11 ,'i tl':-i!ri I( L-,,'dell.'1ek tl:tlll'. B~lI'lJi:J. il.~ 'l'rlb! ul( Ill";! 1111ish D'LUc.trulmllrJ den ku rlu rau.zenille !ilkrrn mubrib biJ mWl - m:.J.ml1lir_ r->el~lIlb.v1 C1mIltyn boLl z::nfel.nl bl:t.:ililO'. mlllc1mm mLl- daki mmlaklldll hi!,; blr hll.1\ nn e<J k f.l.la:o wier\'! kadu mij,l,Cla- ri ~lIr_ AV'llslll'a1ya .muhrilll ]ttl.l _ ch:lU:hilir_ K,,*lf b!l~!lIyafl buttin geae, !Ilgiti:t k"v!.'metIllL busbtltlll'l t',·IJkJ. :;o1i- klLa~ )'oJ.i:tLu, ~etr:ve ue'llam hwrusUfld.alli 0i.Z- )'1l.'11 .l;:l.!I'IIisinl ~o..ri.ir ~Ilrm~z. ib· kolllLnml:t, hn~ tin b~1 m.J.RliI.kaY• h[l ~-[]. k~I\''o''eUm B!Ll"Lijayl ye!1J- r-ei!'~11rtl )'lI.'zmnkt'l.(:!ir. mil'll gJ ent!1} leyid ernl i.~tl r. tat' ma.iI'il)'~timle bi;r k!.lru. a.IJ:u knpL1.mo'kl.o.dlr_ tll!.n [:Q" ~l(ldet Ii bit 1i:.1aI'20abornNaz!rLar meclil!l, pr-olet·r ve eJ1d!l.bl yaljmllll:1r'_ Bunu.n Ilz ri8!m Tiibrul.kl Tilbruk mi1uanlRllihH'~, Hti !:Ju.tra.!;!1 t ftalYfl:'11l] etiaB kUll.r.I'l:rikill'ne tWYlI.D !;'eIDis.i durmUftll1'_ ' bar-dlml.in etml~ Wi .sababu LontLnt, 1 111..11..' R<!ul'rin . n nlul'\.'i~kcpti .._ Bul'tllilltla ral mn hm- tUrlU II.b,'al \ •. ,gall d _I Bu t'mad.a to,l ~ Iiini iJji n se§I dEi. IngHlz tI hriyeeinc III l1Sub glU'b ..-;dlUndl' tngiliz lImumi kn- nu: bi.r mUdaI 8 h.,tb \'~r, II, I~iIi i1fl'p "AdJt.o.elerill bi..i:VllJ.rIi1gt1 J'm: tngili~ .. -' ~_e.,jil nne imdHod dizutRmlor Il!ilyr-rn mi.ldlli In- irurg;iU'II It!tllidindeld hu."iu.u. ruUIHI TllbrLJ.k LUI JjlU"i~ i rulid r h t, ih rnU'rllmFi,SH'i 011" i.:y--tl Itu~k,.t gelmek~ ,.I,J.llgiiJlU hi - ere ordan ¥oug 'l:u.iyOl'. klr 'iI~)met.re Rau r uruDluk rna !>''.:'niJ(·n al,' _ liltmu:jl~r _ biri il1 h I' ,I _ ..JJ TN!' L lruun 1""1 liaJ anJatln 1II1J.lundu-u amb i" ~i!lrdi ~lenme::nnden blr a\'ls sekli.DdooH"_ Dat-Ili mil d.u-. tani tnlundlll1Uu'1 b"'rlill -tm III ve b..mar3 hpllw-lru Hllnmln !lnnnl., lWyan repb i, ,imdli.. dMRa hill ... :L.Se 17 IrUOW('lN utlr. !:-Oa klD. bera.tJ.er, £ilQ '1'0 hll. va Libyalll.G. 1fiO kilometre do..lulm- z. un.liugunrlo.dI t, f l!aO<.lmudardJr, Bl..I aUietie yibJ _
rinl 1...lk~k1 eden dHlg~lIr
htlll1l:Jl,

NO!I ~ Lin Il Biltth Ii )'D.km I ilTillf I\. I tal_anla. ltirtl.flrlU&n C81],,,-'(iii 'n hllr lnl;;'lhz. "iavU!jl.l LIp kiz.. t! • 100 kad t' Itll.ly(I.J'J 1L5M:cri Il' bember ZangareIl_:.t arlwuak,l kuC;iik _birl y -IkenJt lie Tobrllk ~ 11., k h:.'<Ii I h rk n ci.i.r' Lka~n blr ha~lu:Ue rollE!ri degi~tlrC'n~k, gem.ldeki 1~

1 l\:iim.LfiUflalml~ J;"illlc'1m ilatma~ 11'" lJ~rabt:!.l'. llgiliz bomb r-l.-t.},yarelotri, 1M (llloLUn de dlJ;;'1 ~Ihi hl1rbl n "IU,,) lLi bombn"UITJl:1f11n1 ~npm.~!llI'\lll". ~r A
dlm,l

hLJrnb:'nill11l0n

Y!inreierl, bi['bl'

z~t.cleri, Ingilizlerin &rui~rl'l ka:nmruk.Ju] ml,.I\"Uf 8.1u~,,··till ~.J'h>mmlyehnj t[ll1ll:nni)t1e kabu'l el m.:ktcilirl~r. Zurihu..: "lkil£l V!,lk:,l.r cl'1 ,=,i'l7, lesi, bu hl.i:;o.I~!';1 .. ~Ul1.ml'l ynl:Qaklud.1l':

Parti kongres.i
Lilll"burga.z - Vil:lyetiml'z C. H, Parti I kongresi, gettu haftH
blililn ka7.J'l d!;!l ,t:d~'rillin ifiLl -

I3.S.kt'rlerinin cesare-Uni IlIrIH'::i.lf 0101'1:1 c"'""abl;l;\ bll nil!" h:htUdler I~Li.nr,'11 ctnH~tir.

SJ onUIl tiiccar zihniy tiyJe ha· rt'ket ettjguu gOste"rir, Ciinkii iiil'l.erL r;:;et'e 12 ye Imd8f claD ,.'3" t.B-mi~.s.I.Jil'UI luicd.i 8Z. da obm ~ ve gi.tmpge hnkhl! J vn.roH',\1'!'I.'I"· oil II' M'1ma ge-I get)lim llamvllYlard!!. insan.lula sal'ma,_~ dol~ 01.Jl ol!ll nibllyet in.sH.n1 ~m'i!il dll". Yani r;ok kiJ~ dinl mi]l;lerdir.

Tay:inler
Ankal"li.
k
L

i IHII~lt$il

-

TlApu

ilklcri "e belg .. mufetti~i ~ph Ali' ill' vnlimi:!' fll!'lM.il Ab:.uyun
hl,nUTloril~
)'8'[l.llml~tu,

lns.trt'

..at i'i1erl miitliil-lilgum."

,·1tu~yuJ::un

Key

mez1~il.' 1ll1l'lllu.rlLik ml.i!lvil1l [{e~ mal, 1<'l'i].;: kflJ{I1lLlklU1l1Jlgmu~ ....................
li-en.'ij. I{o.ym<lkilml
?oJ"

l.. iltl.i, Eli.t,-

m nar'Ll nu.idilrliJ gLi n~' bIll; r JH-I L._-"drJ..-wt mUfeLLiO\lh:dnden 'Nfl· ~Id ta~'ln

Bal1kesi de

~===="'............ ~-

l~dlllut1i

I

-I

j

pu I' sa-at 1 te blrind \'C il~iDei Bahkesir - Anal r 11101" ma ldGpler Vf' 58:a.t 15 de de ~iinlInllo.!l!liiodcn Mdnn~(J KII19~ld\l[ik ISlllIlldtl' bin dUll kH.ry.k'Uhl ('u ve ikinci klu!ller IU'ruiilnUU de,'am edilece-ktir. mlintcant I..~k Dwk~l]e .. ma~hl.rmal.'iL kuml.'.:!inde S.a.nki:l)l il :.tlle.si"de otlilr:w k:;m:l~~1 ibrakllm[);Sinda him Kulaglde1J.gin, kimse DllUll- ill$ 8anilll"IDU, Egc d,g, bit ftflditl ~<ll'HJ.ln kilidini Qim~ - Zi;:ytitili "!Ie Edremid .
~lIml'{Ik. L"Vinin e~YB.1nl'Jn.1dL ~prlalla~~m \'C Ernm u~md:dt It:uluHL UB.hu 1"~~eUe-bulun duij I'1L1 hiriiu. @ttl~dcn 5~11J. JbmJ 1m Kulabd~lik zs.mta tabind n ..... u.kl.laDlUl.j dli)o'eye VUI-ilm il}tir. I Ha.",ruJD IdiibIeon klilJ"§lIll.§1l~.o.k:·

k.apl.SI I klrml~ gtinij

--"..... --

edilm.i~lert:hr.

Jig ma-;lar'l
BallJ.fesil iiklllci devtesine Li..

ma.l

bu'llWiJ

merkezd;:

lonl.u-.
Merke.z. kmble.rin ftir Y981, Mannar. hlik("mI Milkiirnc2Ii hR'

kell'u ~utLl"'ti Si.lme , Ego ktiJn

hllkemi de En1o'er $aylag,dlJ".

.

.........

.

__

.

'I

-

.
-

..

.

--

.

.

8

~kUlflr
y'a,z:an:
~i:1
~zlol'llc;tao

GlUInr§lhOaDID
oGlJZ
O,ZDES
gri8te-riYOT..lU. [{a. glyil'llmi!j aklar.

All GUVEN,
.. -

a
!]'In.-

BiR HAKiK,AT!

SaYIA mO,!er:llerlmizln nazar. dikkaUnu :

----

I

lDairna : ..i~ .i

k"rocclih

'''II

Htil.;~

If'!iilr~pm~:r"'D
Sl)l'llJ1

!l.'ogrn,la-I ra.,k, pem:eredtB ~ya baldJ, 'I'1II.biat lie gIDleldi. Y 1.1d1zIa.r n ,;e'V'ilnli paJr'Llyordu. AjI.r, ar;u- a~ kJJ,J h, Peneer -1;:' dogt'u k uir kal,l awm atu, Durdn, SaRro 1Ek1l. Ke.od1 kendil!l.c: Tuhnf! .. Diy·e iiles.lcllldi •• ~i:lIlC:I.Iy(l kadar gelmetiyll1iler.
Pe.n~]'Ie:mn
~1T11 C.IlID.U

mci perdesini ba ve biii~

I' kd.~j:U.Jll"Ullln. ll'itn'lllu:d II'''' ia.l,i~ IKW'Ib.9:ll JlfLyr:ur'llJo.n:m mII:u:bw ~ltl'u.1arr"

.mU,.~tt·Mkllfim.ill
II If 1a11lt II ... o!!lr'I'lIl,
I,;I!i'L d~",c"

l~cl'JlIl kaJaba.hg-. aflllJwd8l, gem; 1n2, d hit yilki!:l.eh 'llir ru md~llI,

on,line

gclell"C H; ba,.

dlliyadJ. Ve meobbl:1I em,meye baljla.w. Al-' Y"lvo.rll1l'l 'Ill!!: pDil"lak'll. Go~leri rra,bouk ka •

ma.1b. Ve yumolJ.
Bi:rnz da:ldJ. I{clld..ini kayoott.i· gi ermMa, k8.Pl IDib, Inz.IJ c:a1tn-

~i.i2ieJ olmakla berabcr, ton InmaDl'l1 falsolu idt lUEIJ'ala·
fin

~~==~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~=~ --::===__ .~9::....-======::=I 'Yeni Sabah ,In Slhhatini sevenler :::::=~~.~:..;~:~Demiryollar' ilanlarl. Devlet f
!.adJ,
Cen~ ~m}'.'~:lnscclerlt:el'l"

r.:obi:'~':':~"ve;~:::~'!~
btl'

oil' va.rlttkmL'

gibi,

IrunJldalllmr..

Ad res:

Yeni Tertib Biletlerimis G,ehnictir. _ Bayram, GU'nlleri Gi,emlilz alQ'lktlr.
y

blr

k-rll ... !, lloa

il!I

I

Iii G

ER

Iii A ,. T I
IUtiGEI'I

<I_~Iofl ••

II;Il"kl.l:

~.rill"L;,I.1 ~" .·lrT'!.l!.:i], ~utJll.·hn hlLllulI baklkJ C'1i,r;ll n1e'lnuru iJu.mul 1~1I1 11 1 1l];,;<','1uru7 .. nmnn, ~.reddlidrlLi! .. !lINClI':R Yilt.

r1l!em (l"ll
Y

iWn'II~~'n''', I'"

V

... fiil'umd tOlll:aJwu.tLo_r. r"ljtlr. 11U'!'lf)d~1!l ll!,INOII!FiI nil

m'

,k'''lnD,

ml .. :~.~

.. ril'-.Ifl

MooAYI
1;>... I,.n

l.iwb

Ht"11 hi"(

:odr

u:sr'

~1J11

lII.klo;.t .. trll""I:!: . ,<
1.111"

1,i1lllO

J.!i,,<lmd,r. ,t;1! •• kl)'1111: Ij tiloJ.uiL
.1I.l1tp .. 1m..."

l"ll'1"'" 11. h.iifiklot,_,." n ...... " ~l

e et-

l!islanbul,

ne'l
f:fR.'

TE'.. K KO'lLU._. CEMA, L GOVEN , . .. >ub'yl.ron.. m",Glu

Em. ,

!ElB111,-eka.Pl

cndde'3i No, 21.

Hub
_

SiNGER Saati "'~:~~I g!~e~~k Hediyeliktir girz.,
tho &1. A.:200
111,","11.:

I;ml' I' , Ion IIDrkkuli.d

.. tlIN(],IER

Aorit<

Di~ .!I1l:ld~ltu",

,!,id!I.:"'''

f,IIilLlUl

Elm ..... e ~1 PIRLANTALI klJ.llJJ;iuLd I v ... u> h

500

L1F1~.

IlH.ISALLEFlI

GIIBI

1!i !-UU:

ErnllL1;!l1d

1T1~rk{:,oWld .. ltJ

m .. .!;!..... n!J:d~

::,....

l,r _.

G.I,II'IANTILIDIR, l"iL: IIbuldL'

,;'ulR:::i;rlu

balm

B~d;]l d:J.lgTI.l~

IiLSLnl

n,n-

-==--~~"_Iol_tLl_r_, ""'_d_r_MI:~8=I=N=G=I1_I'I_' _ _1II_"'_A._"_.

_"'_ .

...:~i:."._I_._rl.:_.N_.::_I'I.:..:b:..::U:..::!,~IE:..::m~'' ::..:Q:.;.''.:L1_;Joj.o::.::· .._ _'I

Wnjiordl1. Btmunla

lIrorab€:r

II
I

dr, Ani llllkil:IlJi ve l1O§auk ka.PlY) 4gb. - Ota,. Nlnwe kaJdlllu? y~~ nm H&atti'riloi:LIe ..~ beklij!orulIl1, 8~gel'di!o ~mi] •• Soen ,deo, ~iill',. P'w1~il.9ijl1li aeele 'giyJ.i, HeJ:'l bern.be. r d!.I~1 ~tkuJ:a.r. H r Il'l.ede.ns~ tiyatro bu Ilk~D1 pek k:alobalJkU. O~Unii kapulr 'lulr;Wyo:a ';I~man Enneni m iidibibl yW:Unde, agz.w ktll akJ flro:le! kadar aym'ln y.agb VIf: tits&<lil sil!:!LlRm e.11!..-rin.i SBlbYIU'IJ):, I'd. bir te '!lSii,m 'I,1a:rd~. OJ:lJI::lt1, 1Ie,j}·C' i.;-iM, localarlna. kadar gt;. ilirdii.
Oll"hnnl.n kUI~ le...ek bir~yle:r fmlldadJ.

n~'(Irdu.
, tRrdJi,

biitiltllu)"at~j'etjllLi

'dUlkl~ta·

Ioodeb 11l't0 (jru .~l.:ln 2;0 ildcd "lokortlo1.l! .'I,:ullllrl,fJo' yI~..in b~..::lt VI! (I'~l hclczOlli lcUI l(IIU_k borlum l2XIOX:1Ii1X:t;'1 !1I~1 ck"llIlH! !aI,JUI· iJ:lun alLoocilkhr. Mur.rakas .. 20/l/'Ml J.1"".n1 ..... jj!U!li1 ".,,1111 1
II'Iub"UllnCI1

kWliy.k

I an . ly. arl .1
----

-I"'"

11-

Namll KayseTHi ( APIKOGLU)
her yerde
iii

Turk

11 dl! $Jrk.:oC~dc 9. ~ll!U It

bWJl.'utJa

A,

1:], liiomJgyl,Ji'Ju

tor

rlndill'l

YilPIl!,·

~

sueuklarmi
lb. "160
00{j I
1

....

OrilEl1l, ona bakprken an[ I!lrl' ~akYr. bloi:k.I,I~ti1'l rlynl ,Ililn "'I. .'~Hlllc 'io;!llLLLnl ",,~.,'111o!'1'1' H5.!'.i IJtll t~I.I).j)lllC1 ~a1!ilftll!lJl!, 'Cllr~b:di, Mm~~nill mlliiL<':lIt!th.1r! 1:!i:umQJr, s 'rtn.ifileli!r Jjlill"il.IiU. rll!lri.lk Jilll'lTIL"),",t·I Dostlannau,llI, l'lio;; biri!lr, kCl!U'l.i-Bi· ~an !ler-ilmc'lded1r., ('I.jl nIB bir ~y :s8yleweyoel;esnrct ,e· •. .. .. dem.i.yordiu.. Evet! ~a.ipheglz o.rM!.Ilrolerem lllitlJumu_. bu l;,~l"yl'l' .,ImJk. ili!;;!,robilYTafA mlll,~b ·l,!.:! ""U.PI kada.§.~arl da kendi~i gibi mijlhiSlhu.t;uliil~ j~dlhamln onlC11'l' 'i u;i ... 12JJJHI 1'11m.r g'Llnij HOI)'d·JrP<J5a - Anijuliutu hayo.lc ugramlJi1nroJ• knra. !lr;!li,nd.'l m''I U >'oku Ieenlermdcn l)D~. HlII,dOj:lIIoil,>ii'llQ'l 14.2.5 ,J' Thinci peroeyi bekledil~r. F,4kat lneyhalt! Ornda da .o.yoi idi. P lak :ziya aJ'l:rnda iljok caslb gortiniiIyorn.1.i. .F'~tlt. oy'llU.l~LHlI
tiyal:.ro\lariligi
m~7. dereceye
hiJJck .. t eillDcl< \Ie Anl!..::.rol)'iI IfUlIW

Ii

"Iduuaktnofunk Ri.riitd ttaylw.fa ~tiJ:rU

Jkincl .. Udmcu"
Diitdillll:iJl .~ BeIjl.ud " Albw.m

•• ••

8iID

~
100'

nn 'lin 'bi!!"

m

III

us <J1.,r~" ....

j;'"''

(j_S·,·,f·

l>~fCI"I!

varmak IiIz re 14 IIllrnllor:lllI :I1"llul~l"iJfl ill'h~ OIUUU1',

kl&c'a .

,.
""
JlI.pa-t:;t~.1JIl.l;i;

'!\r

==-=============::;;;;;==::;:::====::;;:=;;;.;;;;;.;;:===========

(lGIJ)

"'

73 50
.._.'''''_ y;lr-

I

Zonguldak
nluddetle

il:BhammUJ

ot;Idi1:DeVf1m.

:1.]

Ii!lln

ki.lp~·lb 2.1111 "'~UWIil );Jt........ n1d

etUklie,

vanyomu, daba. ki..itll oldu.

J/l/Ma Za~uldilk dl!!:lDd:"n.
itll:ii!]'Cll

JI".",v~i?nbll 1"1111 .i.h~l~ '1J,'U!ll"t
2:490 """)I'LlI

eksiil"1l'YC ~lh.lllr!"I" ulan ~0Il1 ml.l!kiU'.1·~[' bldl.lrlon ::!6'j1i1Ul7 lfra 1<!If'( boi.~~ni

deft,erdarhi'lndan
m ...did~ mucJblllL1;l

I........_K!J!;l'-lhHI-.BII)'-II'~-.rutrl-TIl.ir-k._
1,';;

I'!.ucwmln..

I' Yogurt~u I
'
-~J'JJfI d~1
(,e

T'- k (o!!I·dl ere len sa k d ,a. -_IDlh·IZ.. T ,air a SIp.·arl'l.l muntazaman ~ .. n g o~· d e· 'r' .-I.· r .'
.'.

araYlnllz.

mti:tertirl'lnUI

Ek~inozlll A. HALiD I
lCi.Jrlrr"f\
B!.PiII'QUll.

t.Kink

iloe lI.e-::I~I;I-I-~

Hare.

bih.,?L bii..b~~ dWan~il'IIJ["d~in,;
04(1URI bll.d'l~ Vi!: bu mi.iddd

Lr,~11:J ~LKm.,tmiltimLli:n

i':etlel"i. gittikge t]ulIiHeliiti. piI.-:lk mUJ.vaffakiyetsid.ikli. maya \Ie
]11.'1'.

Ilu, a·
Hut·

kal'lJ'iUn

:J/l/!Jo4l1

bLI'ill' "'''dd~l,l ... p;a16t"~
lliOlJ !Ii' takarrur

,;d"".::at. ';,IldIIL-

I

f..Ilblat~n I,ii!!l:iIlbwa ui • .Iyar"~, 1it11Tlilk~ Dl:'Ia.!lrid!il 1',1I!r&zl lIL1It..
d.Jm]l!.

~ ..... i!')1~1', , Bu ""'D"~Lll'

, p~JoL l'DJ1r,d.a; Yf-"~

Jull~Ll"i'un.a.m

IU:il kalan

"'.,~."""(!l'~I"r:1dll chi'mll"

Il:m_l lothiir CJ1e:r

U2.atl1'1' ') Q'4'~"illL.
S"hlbi; ,,'. C~m ..I","dI1'1 hr.,o.:ll'u N~f"iJrlil .•tudUTU: Muld t;;e'lln RllUldlgl y"r; HI.. 8.~"'i,. GlhlO-lflilr
V~ ~em.l~ddlp 5I1rll';;I)~Iu. m.,tb;!I1~'l

Pl!' p.'lZDl'bkls

tAo bir nrll!lJ1l:, seyitrciler 0 kada.r stkJiidl ki, yiiksek sesle kODU:;Iflllk

Cemil,

,egi'
Oll"ban

'!i&hmya b8§ladJo

.,·c
'l'il'!!

I:tmi~l1l1', Kc}i! W :;oIrnamclt'ri giirm",k ~jl.!Yi.:n.krin VJtlly~t NJ!J..a mu.dWi'h.Jg~I" ... \;)1ib oLml."lno ddli..udld.rllk m~,kanllnda miUc;~ek.k.i1 l'lt1n1 :Jyullu malil.•.!1LIrol,k Iemi.J1ilt& -nlu\ak.kat!! mllklblUlarl blrlil<le m1J?aCaiit l1to.:bilr.-e lE:I"L,Hln. ",JUfiur. veH 1 klit mutYlbl,,~ t!OO)

ARNAVUTKOV
Alluntl DlI.IrnU ,SIi-

RA DY 0
!lI1/Hi'" II flO B.IJ;J ij IS
P.ro-uarn

,-uq;g 155750

W 1c.zardl, Sair ~
-

ll"inc L perdeoiln SODiUld.a, 'Cemil a.yaga kalk~ak par(lesiffiiiIlIU giydi I,;'>e: Klt 90k giW::l 'Orh an deW. rnm. Ve bill ku.a in!l.m'lLYOI"Um. Fa.kat cyru,y3.lDi1yot', Hnym g-iBenin, Sl'!Vdiji:1I bi1" Iu.il; lu-rbalde Iariku lided.ir. V ~, dti1'l anlaU.II· dehm, Delikl1nlJ scrt Ve aCI Ilir sesle: g.n IJlekilde, llkliTle.re maJik ola.n bir ku:, se~f]I1e \'e asil obn<l.hdlr. - Ha~'j['! dedi. B~1'l kalacaBu 1Iw:, ~imdiye kada.1 rnh.l!uz gun .. Bu ak§8.lIlRWZl ciyan etlitkioJanL::ua nth "·(!o~biliyoi"Sl;l.: ha· gim .i~i" c:;ak mi.itecssirim. yaUnn karanLl~ ,ol:ln in&~LnhlrUl nJ,zt11!1l de at dilerim. - Sevgili Orl!m.f:l, dedi. BI'lID8. ilj'Lnde g'iIz¢'lHik: tluygwm uyU))' krLI:lT!l.a se .... gllln bu ~m hasdJrabiliyornn, 0 zaman btl gen't m. senin pere,<;ti:fi,ni haketmi,. tadu'. tir. - R.eskehu.,!;lbl ors.a.... Fll k3t, OrbalL, ~atf'Ln cHili 51}o;I,I.Ta,h : baDa !ialicce !iJlSSi.z 'III;: .!IDglik g(,).. _. Te~kkiir eder.im, di~'e ce- r iinijyor. E~t:an ~1!'l degi~ vab vc.rd.i; beni D.D.hyacaglill Ili· mi~ •• Dun a~~fI1I, biiyti.k bir S8.liyordum. Cemll hep boylcdir" ruLl:ka....di. Btl, ~c.e, ancak, al(:j~te OTH:estri\ .. , Dikk If: lade. olta, b.:\tt.9. fena bir a.ktris· :'UJm"'III""'-I:l .. UI ... Kalka '<lk: tiro Hl'llydi, SLz.gi(liIlL . .Ben y!!JlUz Vof spn kemlisine 'cutu hAyatJ· kahn.ak ist:iyorum.. 'CO,i"mlijY01' w 'I;'ere~iill iuzl c;v.receksLfl. mllSUlHlZ k.i, J.laJbi:m ,Pal1a1aw •. Biraz .!lonra, alijU:'ji hI!alll jgill.ylJ~• Ve iki gcn;; ada-In, ~ra.berre de Or.hamn sev~J~ i salmeyt. gum, Evet! Se1J'unIii ve ~eklel .;;lktlla.r. bir giizelligi oldueu.n-<l. dB. ~iipne SOD perde hemelJl heme-n OO!} yolrtu, kar-jl,slnd.a 0YD.andl. ~l" ayaga ]{aU!ar'a.k alk.IJla· slII"alall"lin Nihayd. perde mUsMlZi. gill~· maya lJ.a.ojl::J.dJ. Or-horn, hareket· m. 'll'e ruya goruyormu~ gi bi meb,!'r'in Uzerine indio OyllB biter bit.n;.~2, Orhall sah ~ileritt~ sevgilisindeo ~kmeden [lenin arkasmdaki, akWrlerin o· bakiyQrnu. dWlll1l.ljl flrlo.w. ~vgilisi oralia, Sabne ITosk:a) operaslll m biB tek hajUlaL dutuyQrdu. Hayrd!.
0011 aldmna OrblUL. dedi, 8eliI [Ie de:m~k i!:lledigioi i,lDuY(I.·

•• •

SanilaJl::llar l'!@Mj kt:ndiler;fle: Oted.en berlden kODIl.§.uyorlud.!. 8m d£diki: - Ne ff>(lla h:ava'1 Al'kad~1 cevab vttrdi: - Cok ~lli-miyecek. _ Neye },uadJ? BUgnll balIk

'kika!en Ut.'lllliliyetli, :mer hameUi a1demlcu- im~. Ag-lan a,k)[Ibya. kaptlan Han· s.e.De iJ\llavcnd etmekllu9usID'lciaki fikiTlerindr:1]. ~le bu a.m;ujll. mlyor mil iQi ?'Rinaenalt!.yll ~yi ada.D1Iara. te:sadUt' c-i"mi., idJJin . .,r:m.adJ, Bahk[jllardJUI biri klTk be!] elli - A.dam sem ,de! AUah Yll1"ln Ylil!lilannda vudl. fiDeM gayct hDifif \T~ dODlIik Oli.iywlII a1h~dt:L ihsmetimi,zl ~r. UlOiiIlcliL de Inubavereye !l:a,- tahmifl. edebih:fipneo gore digcr iki babk~l yirnlii il.e yirmi RIJ BU:la.D.:8eo) .m aglan aInn .. nunnda ~cl.i.lfi'akat j ri vticudlu "I'll!! kll.!,T\I'ctii adamb.r i.mler. Bibya kaprhrllij... - ParalanlIllljo nu! ntZ soma. }!:oydi;l-n j~ri,}'e girml§' tilL . - Nt= pli'l"ala.nm.L!j! 'I'a.Jumlyle Danll(lIk 'hi .. sokag.. ~lkib , di· gi~, - Vab vah, Zava.U~ adarn fa.- yorduk. KUr;ilci5ik kOY evlerinin Iosmen lab b. He k-apall pcm:;e!Dr Ii . - Ya! 0 blGlrmm be4 ~CJcu· nJll1rind~1!I. :akiledcl'l ziyala.rd~n, baMI·a:1 Nisi:nLin elinrJek ~ fel!lcrill gu d.@. var. Ljlg-md;.'!.n b;~ltJ:i. sok!lldasda biT - Baflka ail do. yoll'tu r dei;d

-

119J~ MU::Ik:' !ill btmJ;ar yok.. Sen !!Ia.ble~m.. OaZin08U sahibi t)'\. .HL30 Hilbe:r'l [: • .. o:ilrl' Seni e.ru.k bi~ gllrmiyecegjm. jl(lroU. Mlaill 11!lA5 rli.liji.imni)'e,...~. -~ ... S;ul..;.til1 Orban i~eli girince, 1'11.2, 011<'1 PT{tV~rn Ra.d~'Il< ll.J1J ,:,f::mC'aMeJt bB' tll~~un. Sa-:lo'l]l mi.i..I;;t.eM]~Tilli.n ba),g.;u.c1(21j 12,;,3 JdIJl<.1iog; bakh ve :SQIl,.;;liZ bir ~vinejJiL ayE KlY. Sal''!!!1 idl. Tltrli)'oTdu. 1I r:a.m_l<!.iir.·lDliilik.u(.1.1I.1li.r r' __ H..b",rl r M~1f 120•4:) d!mla.itlgJ yiiztini.i, (lOR doWn u~i.wk -cidw mi !3iiylii~'orstllli Or1:21,10 KOI'Iw;n ;l. ~tarak: Ni""2.k Ouk Itfin? Sa.hi mi? - Btl ak~.Q. De kad&l- fena .1 !!. .ltuzil< - Evctt iSMAiL DEMiIRII$I'K oynad.Jm, d~d1. 11 ber er PmgI'1lm 12Z.36 b ,aya,S'a. .kalk~rak olla sa- Radyo-alektll"omokal1lik Muzjli, Oelika.nh: Z:!.'I .MUz.t1lo.: nlmak is,lcdi. Or;Ji1uno!iiiddetle g~1 ~3 ..2'!s .K 'p0I4"1'iI ' 'K'OIJI~I~I1 r3 - Milthiil.,M'ii'lhi~, diye inle.ta mirail .ne oldugunu a;Il.lamayJ ijiNttiJa. I ti itti .. KJz, xeil1wm ODUn a.YlLkd!.i. Pek f~JiI;1ydil.lll .. Hash. Mlsm? at.a:rik, I.l:r~~a, ~i&nel1lllle0;:1 t .. t!.l ~Ilt.rn~ ~ :>t1K ~ r; :w Se\l'giiIim ~ SevgilLim! 'Galg,elerden 1 111.1'"1111& - l:h.yu:"~, .F'o.ko.t anlty~madm l:iol!'r lIe\, 1'!3d)'~ ~1;QiiL, s~ ~ mlll 'bir cI«:ek gllbi kaldl, ll:'lTI, NHI'J\r?~I, FI.lJ.;rr. F tip~, il. yorilldum. 8u gcce :l!ahn~j1'e ~1' p O:dum? -- OrbHn! Orb3ll'il B-eui'lel'" L' A. llh,J _ I.lw fll,~Ucn .r:1,eJ.;• k:..nca arbk l:iir ijoeY,yapSlIUYl\Nl1 ikincik,anllJn 941 IH·tnlf.:O \III t~1l.I:Ilmilliim ,l.'oj.c" Irll!:h hl'l>ill', "1%1. klo;,_;ir' mi!lti1:.1"1 "1 ' Sen beni. ILl. • m l(,;lD Ii! 1i...1i"~~'!"f;bllJlmuln ' Ac;IIr, oldlilMmnu? Ve Di~in daima My- dllydium. Ve giihims.edim. OJ'IIhJlt },ecek l]1iSLIl·? .. a kl!.ilal· .:oak <;allelektl'l.k.L: IDIlk.!lni:l I" - Mc<.>! ~ kaopan__l_l_ bizimkn !;ibl bir~ktan De anIe olac:agmll? 5.24 Lencra I Slul.in lard.!.. Odtill'! . Ti ya troruw. nei'l §acag,D:! "t terakki dmlye g,l'ly' Icrr;, N:h)'on!ll !:'.... a k,.~_I;)11 l _. - Haslasu~ .. Nj~ii'J oynadm? 13:: 'Z{) :N!!W ~ Y(irk HIll D 1 r ret edeg;m ki! AllI. bf·ni l..erk-et· mi-rauDl:lJ 5'm<,bk 'ccru.uo: !l. :ret edliyorum. B oi ai, gijti.J1'. ~u Hoe.fk~::; sel'lden I;lkllw. 2 ,118"15 Cenl!VTC lGO l:rw~ Fn:, i1rll:!i<i!'m;J. d">,,n::.:r~ ,. •• par, iC)la ol''IlamaJDln J1eye doLtl~l ,t me! K12, OIlU dinlemiyor &i~iydi. U !1~1:;; A tina Ica Drllhrnl M1.llilrn·i'b bir h:uJm'.Lk: nobel.~ cltigini ~~mdi anbyo.r WLUill[i? Sevil'li;t£n sarl'lOijtl.l. Ve ruhllllda, SO~fi 100 ~'ilil L,!,~21 I gem; }m:~DOt<Jy. Yarall bit· ha::yDclWa.nI:J kCl1disil'li k&n!i!!1~ye bUyiik: 1m' saad t bliktim l:JijriiMadnrl 100 Pl!I;'etl) 12: ~'1!. Ecneb.D s'eyrisefai~ nn gibj yeirde ~l.iJrUniiyordl.!. .3.l'1!!1 :ath v€' inlet gfbi' So:'lgrad 100 DIDU' yordi!]. etlerl Ve atmalorler Fakat omrl11 hJ~ku~g. Ol!'ha.m 1;101IIU,3'U ¥ DllGhiJ.JIl~ ] 0 G YeJ'I - ~kJ.m1 ij]diirrlilil.l!tiye n- OrhM! Orlllan! Seni \a[ll3],OOS1 laG J;n .... kr. C~mi)'1! 1;;11 bey",lL III u.r"'J~' luyOtdll. "Ben g.idi}'Ol'UIll" dE'ni t:il!dadJ • .lI!~[1 once tiyatroJ bayaUmU'l 2, KaollllU<;;:Ini 19411 tElnhJno: milsa-I ve odad~n UJ~ \:I].(U . Klz, bu. s&ze inall.D.UYEil'8ik 51,:""'tek hakiJ.;ab idi. Yalnu. !la-hoelie dIi Cull' ~ j;um.l I.ioD'I hI'!; t 11 .;I<:! Gala • .Ku. ~s-siz a,gIad'. Wilc;:iik elleI),rd~m ~mallll!a Y~l}'Q:rdum .. .o!iklj!JiD.~ bakU vegilldUi. Ka.lkb,. Ef1:;1111 l~ n kor gibi uzandlllar ve au a- 1;1, K.utu b.arundil 'T I,UIT.,1T"h 'Ii,li".d02 I 1!j:;j8 ~ .s lJurw" IJleli ynnma. oturartlk, 19 ~:i Hugtin To~ka, yan.ll JulMlt.,. 0- Sevgilisi.nin Si\l.ll& _ Er.r.urull\ 1 ]0.11'1 rm:llor gibi grirUoui.iIJer. kliQiik pamIakle.nyle SlII;lnl okl:a.iel"tO:l a"; Vi! lot'.ni'lPl'l .co. ohmu!". biirgiii'l. MargML Beatrite'nillL TUrk 'T"{;~r~ Ba.n.k=1 ~i giin, sa:bah gueteleri. ~. Orhan, kazgul aya,ga. ~al~evinei benim :aevincimW. F.akat R'uzname ;.. terIJ L-L l1:..mma ] .gen'!j kwn, ooamnd!iL olU 01 ['all: [bir goo 'ka~a sen I!<lktill .. Ba- H.ruak7 19-1U :r.h!<'::Iisl haItk.uIdil'kL r .... <Jr. ill. - Sen benam a~kImI i)ll.licir· bul\HIdugu habenll; ,'enyo:rlliwlJiDI;OII1ld1 l:>:>,\;ib, ....~ \.I1Hln .osIe h, 'y' II 99., [lS11 g-w..:-l1igi giisterdiJi .. Ru'!>'II ~t\et:l i~m Ur~ l'e!lap mUnul..lUw.. diiJ'l, dedi. ArtJk nil; hir tesit etiDin Ibl'~Ji!lI. h:u.llI'Ill ,zindandall ,~*aTdm,. Sana lun f:,,~lmcsi. I kallmaru. Sew. i!C'viyordum.. ~til'lhakikau ogretti[!l" Oh ~ Benim

Gozleri, gij'i'"i.i:l.Meml~ bi:r a~le yaluyordll. Ol!l.da 1ll'$Y ]~1di..

cUz.e.llilevgl!im! 'Bu ge'(re, b&ya-I t1:mda ilk dala oW ak, bu.nca Zkl· m~~ i.;iftde oym.amtJ_m bu bo:t taJaym koJ'lugu r.l1J, :sahte ligi;ni, maD.lil.9.l.ldlg.1'l1 giirdi3.m. B'U ,a k p.m, ilk defa olarak anladml lti, ka.r~dal!i, akti..ir "irkiR ve k~· bam. Ba_"~deki ay l~liJ, BS.hte, man~.nila!r ba~'.agl, soylilBlil!'ye mecbur oldugqm soder yapmaClldu-. ,sen ban;;!. ~km hakilc·at.t:11

kil, !l~u!~atJnve zek~n val'dl.

5in1-

Bo 0~C 0k

me'ye b;ti,ik

I',;"ARi$AMBA

olma-I

UDI MARKO

t b."

fub!.!J l.... Ml.LicIk

1

18 15 Qoruk' • !lull

* f!U~

I--ie OCAIGIL

t-

..

I~US

'BORSA

u.

111_-------_..-.
k'

§ir'"l

,n

I

I

Bir ~alglCI
CeV'!!!b.lnJ.venti. Sc&~Di.~itm.i:'ioldl.lgum k9dm: i - Va.hJ Va.:.bJ Diyerel<! piildlr kiilduir mercli· vemerdlirn. 3.Ij3:i'J indi, 'Belli. iU!'!Pltiam bir l'IillIde gBnmce ili.ic:iilk

l

~.

ogJ,una: - Emil! BiiyUk 00a)'l I}Dii>dJ,; tlell j kQIIl'm dan rubJ'n k yukan gJJWI:41i, Kadm odanm dol1l.'blrldD.ll bir talllm (!.ama~l!· <;:lk8.1'liI. 'Oglu belli giizelce !lOY' d~l, kuru ~ama!)ll"l giydiTdi. Biraz sonnl ~k(limdaki YWi t,;llma~
1iII'ln kiff(';Siw ~llkarmJ.fI, iru!ElIl iyeUi ban kt;Jlann vel111 rlldLlk· i~

m.i?

- Ne gezer, ani.! de borg 11e I!:dl.nilbildi. Elan bedelini l,'id eYilmwJ.

Mun~h ~knldalo rm;jaJr,j !;:.I.Yli;l )D::IiJ'Lakbi)l'ilJl1 f(:· IU!'flch1ell l'Bel" bulunH'll!lyol"du. Ijey gi:iriillli'li1yor,

_ ~imdi De ynpa.c:i]l;:? ~ f3]jC;! enui bbi;."rUnfie kal· m . Ak.5am g.d.-dum. Pek 01'"1£easir iw .• \deta te"",,!Oiil'iimle-n Agbyaca.k d",roceeye geld\. Dogrufllll peok a:.t:ldtnl. ],Ius.-

da 5I)guk~a, oLiaya bir8.7.: at~ ~ti ..... Emrini ViO'rdi. Ell l'alIi.· ballk~. l(uLubl:sinin ~di. \fooet kab!1 fJI~a. Bahk ';lInin evi !ki ka.tta[1J iba- mefru~ab. gayct -sa..ic u,lmakla - Ewru.ruen Il~ g.;;l.iI' k.i 1 Bi. hoe.1i'IfI<JY lCmi2ldi. OJada r'lll r £akllt tell'Jz ve tlilzgiin iii!. bcruber :lim de IHlJ im LZ meydB.mh .. biiyilco!!k h~r d()]alil. i_i?~1!"i temh; BahkC:l ba.na:; _ Dognl' Falulil biz{l mi.s,1 01· tiortilli.i iki biiyiicck ot mindi:r, - ldi!raz ~abrct delikanal. 8D., biri lhlm t.lej:il mi? fl!aJ1i<!!'i.io;; bir muad9.111 hajD~di. Bu ilIIn'tidaYlJkoTldl1l'1 hi.r dlu.rt ~andalye gilndelik: Be )'alumu!l ll.lmz ka bir l;iey yoktl.l, DU'IIllrlar b!l:- Hele bak3li.m ,"ve ghJelim lmdIn sesi: hkC;dJigll aid bir talmo kahm. roe1.1 ooIdu? Ekern: dB. :l.abl:1li de geMik, AIJilG;! gel! Nehirdeo bir- Bim]eJ'l~ ~UsleomiIjU, 'Kuru 1iJl" .M.W:laverel~riDdeD 1b:~lIkc;m. 01· ma~ll'lan giylb bilr kOljeye~· ~m anladlg.m ll.~ kI~l ha· adam kur\:n'd.ltk. Ha\'~

BalJl(~!lar bit' ka(llIlIil o.rlullde durduiar, del'ikar'ihlardan 1;)11'1. kapJYI anakt.'lr iiJe a~l~, 1~tiId giro c1ik. Bihibare btJ iki delikanbntl'l baba!il DldllCuoU .anlflt.ll~m bam lJkC:1 l"eisi ogluna: - EmJl? c;al:nllit annelli ksluu'.

b!'1 es.kfoc- :fakat HOIl d~relJ!e lemiz g;omletf glymi~ idim. Bllll.k<;1 reisi de l:iarJ..l:l] v'" dlgel' o~lll il~ bicllkie ytI k.illfl iiI kll.
l{.anSlflia:

-

Bu uellkanh

sud;,tJ1

~llctl.

lum. B i.2 de onl.ll1 Ollilni.i. nlma&'a cabJil3.e.af:!",<:. 0 nQ~ttir, h8~tallk e.seridir. lki &Un kflua.r ba.tiUl yatWd,an 50Dn Jyi!~tiffl. I!ahkl,il a.ilQli Ai{!' ~titii.n sergii:z~tiID1 anlllil:lmI. l:m!&w)'etli kadn[1 bil" 'baBlk 'J kadullnll $i)yiemege muktedir 0kilrlilit.en so:tlra viieudilmde bil" I mo0Chu_r lllundugumdall b ~imdi· Itl.!!1I )'a.cai't bilr QOIk nan'll: liku· ~ titre-me hUll OldlJl, Adem 'i.l~. den yata'l:BjJDl. ZatCI1 vakil!: ge- cWa:da lD8J.la neler s,i:iyliiyorrlu. yor, dOlllhl1r'Oroum 1s:minin E- M y&f1!eLlilU getti. 8aballi yaJc:m, Bir,ill. tees.si.lJrlim ge~l: gibi ulkCn! oldugllnu og.rel1dtgim lba.lliyeNk ooadan dljan <;lktl. duo Kadll'l~n riet\Bl .aednlil jIJ. 1~';:;;Il'eb..i tn ha1iD'l1 farketti: BiiIlJl;-;l remil'liD la.vslye.i 'Iizl~T~o rerdl~ f1ered bttlu!fup nasd ah_ UP,luyor nU.lSlIlI. ll~llJ1m? lIle yata@Dli!. uzs:ndlm. YClrgN-tn baib ordugw]luY.:U, bkibirimil'.;i ne D mekle: baijlma Qe1!.tim. ROlD ded.iklen K3da~ I;pk 'ac-~d.igimjzi, bkiU; ara_ EveL. i~'liJbjD Le<!iri ge~lni~ oimllili oaJ'aM.mlan athw_lg..ml2J, bakkal'I~vabuu verilim, Ogun:rur~'n. yine iilii.ime,ge ~]adu:n. BiT ka· Jw-Ja Inwgay.a tutul;ltugu:wuzu, dan biri: deb da.h.'l istedim. HabkC;.mln E· AIfc.rdeiGDnin }.Iilirihd Mosyo - Elbet U~yy ['cksin, sana m.ilnammdlilti og:lu: B:rmnmerirl h;m~indlo! ba~Jna birazrnm \'oreyim. - Bab!l bOyle olmalG. Bu (!IJ· gel~n vak'3:y1 tj'i.mem.lilfl.:r araha.· Diy<:'rek ~'P1ga kalkll. Uolab-I c:uga bh' I:lay k(lYLlatabm. Ian denllen 0 nleolltus; m'ltbalar~ bnlall lJirim a~arf,Lk bijyii~ek bh' DecJi, ~la nHldam peyllirei ile n~ll eg:IIi~ I:Lkardl, ~lirne verdi, Bli btu'l Bo.\JI:LSl ile ilri o.g lu t:1 na hil' l.em1i~miz.p., I}imendllfer ~1..1·abltSl· da: iydlik, bil' kliirnH~1: yapmak ]C'in ntJ'l de'l"l"ilib nlhndiii. knJdJfmt~, _ E'mJl! 1m' d~ kzu1eh v~, ~i- ac'lel:::i.bidlil'kriyle mi]'!'Ikba.ka e- nWasa biiti1n vekayiti }lflJjhm 8;ee ile i!!CnH"'J;.Biz.tTl gib-i all~tk ditorlanh. ~l.tt kadar anl1lU11l1. Il~gi]dir, Emil t;.Il)l ibrigini aJmn.k lSrn b..."n aihajlet :91 ra koprliyc gel& D.:;,li, Bu Oidaml,n In .Ie sOjile- ayuga kalkt.J~ slrada biiyiik dt Sergiizel}ftimin bll lloklAsma dakl0rioi, He J,'apUk. lIinDlliiyik1y· k3.l"d. iji dolablarda ~ay, thri1mUI' 6 geliru,:iy'''' kadar tnmam u~ ~8Jl.t Ie iSldib gJI' miyumdLllnl.. Ha.!juulU'lyo:r, babllla.rl mangrllJ eJi 'rl;!k g0!;mi~li. da bu' IS nwmlik hii.5ll OLm~, bil" la'l"flftabl ooaYllSlt:.1I1ak, roger Kn.dm l'iddel1 pck mute _if' 01· 1;6::01 diU kararlyor, kuJa.kla.rlJi'l l..!mi.ftan .;:ay lo':<J1.ynatmaklameijNapougwdi~lyn['tlu, Rom awiltl~r~;J.t;! 11 oluyon'lll. 0 ~l!;'a~~l ~I'i de d", Hele- Allen:! Miillerin tide bu ni~nlls1 oidl.g'IJ.riU halx!ll' ~jid "' bil" iki kadeh dctuliu 1I!!}~lIen ~ r ItalmELm..Lij, vLil!k1I,,,,linea Iki e.LIl,?dni L.ii~j~rin" V.Jti.m. ViJcudW"n bil m: l:imlr t:iui dilm yavall )'ava~ j'31l1b lulufiI· tl.ra~ : ol.dlu, Haltli~lrlll:l lill.l'lBi oday8 lJil' :rruago: b~lo.ffilijl.J. ~ Yah b.i~!re A!ferd! Gij,rmilJ'lgal dolu.~u ':l~.fj ge't1n:liw.l!;ll BWlLlll ~~in yQl'~:l.nJn fL1l.md~D dun mi. bir kern! l<1~m",t degil e.oW"a dt.'l"Iud giiz..e1 ll:iir· l'al.ak 'b;1l.lium ~lklU"dl1!l'l. h:J,lle Sllh.ib.il"l~: [mill, l''-~Jitl. - 1Ric~ ederirn. ~ay zahmoet Diyere'll gilzya'!;larl ilokl'1:u,:·t; Allah l·ahat1.k .'t:J1oliil utlum. tmcyiniz, O§jllinel!.tl'Il ('!li;'!' klll~lL-J,d'_ ~1lklD.nm ill;!' kaJ."1IIJi] 1ilz:Jm.!{& 1lIl!i.dI, tel" i1ifind~ymL o giin Ibtitiln koydc st'rguz :r [~n hil'.Juetlet.i ita. edeeeklerdh·. Ocdlm, Babk'<l: tami i~tmellhk kim I' 'matll, Belli sabl1hlcyill erk n kalJul1~ Sen ,'U*, ald~m,{ ~.

dglfllieD sonra

madam

l-Iari

seyahati

Ie.

l

I

I

f

blll1J[ldukla(InJ babel' verdi. Bee slkl1a.ca.~1rn. sOyledim: - Yak o~lum! Bu.rall. k.im.:;e kimsede..m ;;u.k:L!maz, tilikLincak r.loe 'V.a.r'InUj-? Bir kusu1". bir kabahHt olmadJ.ktan ~OIlll"8, i:nSiiIl b~.Jia... smd:w 'ni'!;in ISIk:l.lJb lItallilwl '! Dedi. ~ll de-~ _ I~i:t: biLirt1Wz, De)'i verilim. Vak:m. qok si.i.tme(ii, Oda 11:9.111smd!lln t~'E'ri iki jfBlbaDl;lk admla dokl..l.i'. on Y3.ljl!11J'wd' . bir Il'tkck t;;IJCUio glrdi. Ben elim pE'0I.:~ ijni.inde minderde oturuyoroum. Ka,dmur kapld &J\ i~ri prer- girmez lLy·a.gn ka.ikmaga dR\LilD d IITI. EiV s-ahiiDeai ~ _ Y{!k: ogLum bu.rad9. 0 kad'~ ince:tm~i1 lunU!il vaT DU'7 C-.o.r· miiyor rnusunuz ki .Il F.lSbsml:.!, baJira ~ mi.iMid ta~dir. Ya'b::rnCl k&dlDlardlUl biri dl!.'~ ~ Sa ].nn oglum, sa.luD. RaD.al1na bu. Ba.'jUl8 gel n feHi.kd~ leri habe.r rtldl.k t~ sili bil defa.
lstediik. l!i.nder l!peyce u~UIn idl. Ka.d,rnlllr' da bunun bir kO!}e::<tlla gijrme~

It:ol''l1lil.l. ka.dilllaTda.n birka~ ~lJ.i T.iyard elm k maksadlpda

DOOi.

il:;:-'I'

oturdul8.l. Ki.i(ll1k~O{'ultk!l[III'IlD. rindm fakL[' olduldM.l'1 H.w:ltill1· yor idiy!-i!;'! d~ ellJi~ll;!rI gHycL temiv. i(li, Bell btl il~l 'kadJ.nlll Har~smda uLDnl1J ~uluhyon]'lm Henil:!! ev ~:;)rubl.'Sinebile alll;'.t!,fil 8,ml:'J;tJm. I:J,bn:lIbiyetimdell b,UlLy~wmli. yO:!rl~iverdi. KJyofeti
mJ

Onl.lrne e{;;(1im. J'tadll'lilfll'll'I
(.It

.'r'~IE

dine bukanuyordum.
dan ]-iri'

Bunlar.ko.ft ~

-

12 IKj~CrKAHU

1941

Idal"9 Veri

[

PAZAR
eONlOK SIVASj'
HALK OAZETESI

aDneD Yrl-No~ 968

ne~riyatlndan

Propaganda

TOB
muhasar a
ItalyanhlT Bardia'da o u ve esir olarak 45()OO zayia. verdiler

-.

e
in,onu T:rak,yada as garnizonl'arll tefti,
istanbul (a.~a.) Reisiciimha .. I rumuz ve Milli ~efimiz" Trak ... y,ada 5,eylib mlntakaSIDI ve askeri ga,rpi_i 11__ in_~g_iI_i_z zonlarl tef'g z ha- ti,ten sonra ls-.. I va taa uzu tanbula avdet buyurmuslardsr ..

1 ... \

gblz

Yapm! IOtdIF"l krnJJJ I•. nei l!id. ua.rtl ~J

A fiLIldu. ~bu10 ~"1Y'Iet ebn.i§1i. Ata.tir sl)I IIf".CtiDi L:h. mil b.ili.."'ili, ahnanb.r

an bU'· -T.

_J
C1!Wd ¥.u.QIN kendi ~y<

: R'Sl?fID
1m

Habesisianda d Q h are kat

radyOSIl

rel!nu. ist.ec:lif;i bUD yMQ. r gazetesinin gzutdlnJetmek ihtiYIH'ln . GeN.k!do..car I"azetelcri ge ~olan hi,,; miU bir d.a Rat 'l.'e gayret lie Allman propagatl~n8. iiJet h.i:mu,,,tini loi'dul{len iei_n her iki memle .

b as l a d r
KaJJn"e, 11 tn._a., - Bildlt'il digm gO~, Tobmll mlntaklJ ~Inda 1ngil:izle'l" [u(:I'.Jl'''illiUa.Ufla. de ~am etmekle be... a.tJot;.r 'b:!JZ.i .tHgilil: miifrez.t!ll!:l'1 Tgmuh,lfl garbi.1l de 'b&rf'~il yapmaJr..UL.dlu-. ZIrblJ. bJUL1{IT Verne - Bingoui sahil ~'(JlUl'ldrd. de\.Tiye gezmelrtt"d1f, Ingal"binde
varrms

ketLen

ne,rtdLI~I1

flkil'

'lie mil-

tIlJe.ala.r ayni mak~ada mZillll"t eder dille IIahul ~bilui.z.. - a.r gu test ~kli altinda Alman pre lllldASll yme TUrklerin 1ngillilerle m iilla;;;ebQt1cri ~i ele~. ail';im h~il8.1mnI.za l,If'rdlj'i temintl. W Ina A.rn:II, TilrklE"r !n.gilli:ilerio kendisine g' sl.erdiji hakaretl aela

gdL21er

Tnbrukun

bnhma.n

&5

'k-lloD'l!i!tre --~~---------------

----

GamnlaJ'a

:u·dJli".

Jt~.Y~1!I',r1ig

unutamJ.yataklar·d.1l'.

1}l1 bilhi~'l:iil' :ula.llIma Y ,P r. O!o'lDlW ise 1ngiliz P I'1.g d Tti r kiyeyi barb' iEiolmall: l~ln u~mJ'lktadli. Eden ''FIlirklye,)'f', ~ vurabitir -

tn

Atatilrk

rin ~yfu.iinu C;'I)~.
MluJa

Kabire, 11 t 3.I1.l- - Resmen biJdy.il~itin~ gore, !talj·tlDlarl.D BanJiY<tda, Oiii V~ esir (llara-k lH"}'I[I~a!'l miktarl ':UluH MJ.U-ay Vf,! 12,&27 ;:ort" 1.Ialig elmaktndrr, DIE' italy-aa II:Iiffit.oruJi Da]bl, fN,;,( 1'::di1di Kl\h U'l1, 11 I a.a.j - lnglliz
I.'Imnm1 kuargil.l'Hl'm'l
• nJiU !"oIj~

Ku...Vl

e

dtgioden

'tebligJ:

rl\ Ii "II S

tit»

-=-iiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;==;;;;;;;;;_iiiiiiiiiiiiiiiiiiii,

~ FllkBt aear gazetenin kana.atiJlce bu ~bbUs akim kala.wtll', M car g&7.et.e<Ji bu neerryallw ul'U.I!b.le il<:! biunyol":"Blz M.~I<tr bu.uWlll1 gok ''r'ia e>ce~ J.lacar kacd le.-irniji:i ~\I1DdiL'-

o~ gun

zarfllula

cereyan

eden f!luhim

Bazt gerlerde hosarata sebebiqet verdi. Niifusgo, Lur zagiat
'~:i'd!l;r.

gele_

...

me-yi Ij;ok qril. Falrat

ealarm

b WJa gibn kemelimiz hl.l.bir zaman mIDi si)'~tilni;,;d~o fedak1r"111 yapmak der~e v"W311 olamaa. BUlllilalJl ~ka sevindlnlCegim.iz. MacI'lr.bi'u-!n II:n\kilii Jrlfacar ()lm~a d.ikkat etnlek

Dlecl:PUl"ry.etindeyiz. Alma.n nilfta e l In &!i.m.da gayri milli gay"1 re ha.met edell Ma()arWta keJldj araanzda .i!li~bit rabsta gil m yiz. Propagandamn 1l1acar rerd~Hi allmda. y&pl1ma81 dolaYll;;ite ~u bir ikiJ ~zii lIDylHi.ikt~.11 GOIl• ~ <!.Sa g 1eJim: EuC"un ir;atigimiz bu ll!ioz]lj:r; I;Iimdlye kaclar J\lman hyrHl.:kll:lnn.d.&n be!ki },i.lz dct'a dinledlik. Arada SI d C-e\'abmJ verdLk, TUrk mllH p~littbl>llIlIn bu gibi mfi~lZ. ~mlll !>apan Bozler 'll'e tel inJerle hi~bil' ~.am;m yolumJ uru;.-'lm)lJ'~w ~r]inj.D bid£!. illnlJyamam&::lll ge~c-klt'li h!l!r'J' t
edill-'("ek bi!" ~l!:~ lullru~\Lr. VaIfja !" b.a t ~ok: iyi til' Dl.{."'Ziyll't _ b...Fakat batada oo'bu.t etmemll

10 - Oilll ~I."('e ivetimrzin b \' ta I.Llrl'lda Iasiluh bil· kllut: ~j,ld(:l-I lDiinya vukuntmm Fev'kaliul li uJzd~Iif'I' olm u l UJ , Z lzi;L" (i bl - surette inkisufr, h'.1 garpt.a.n ~a.rk(l. dogru sarsinu kUTban 'ba} ~nu rilluna CD tile h",lil'llcle vuku 1. Ilm<lldtl. bern e.. ~ikmarl ,?lm.lZ iiI:.: gUn zartmda d.:r,ten ve lp1riJIlu ~Je karJ!1lk da eereyan etmil;! clan bar]i 'C'I"I"in hi.l;.sedHl1'It~tu'. Ienurda 21,15 de vir lilill.a.saluru yapmak mel burihl~dilen Ilk zelule 10 sa.ruytl yetiml I:nr._tkI1l'l~d!r. au mudkadai gurmti~tur. Oa:dDlI" kah'l,''', del ~rfuJd8 nililtt:!iklmi~YtJ . lokanta \'4;' daha bi'r~{lk yerlel" DWllll ur .I![WiUJ'a;y.J eaptetme k bu SaAUe II~Lk bl.!hlHduiundan ~bi parl&k bir DHlvat'f~ki)'el m~l:erl[ r t la_'~la snkaklarn, rlF· daha kaz.."l'll~ardJ.r. Te edeleli'lfIllri.!a ....!ll\'li"'rtl~ }st nlartn bi1 ' ne ve Bernt yoltma tamall1l1 lIyo.mi.l Bokq1a Ikbgt. gOMill"Qii:$-1 bakim 013.0 bu me\'kiin PlJkui u t1ir. Bilhassa sioe-ma.lawft 21 N-I Ileticesmde Y IJIIlInlJ..Iar sao de &nflma guip raba.l 1'3hat Iilbli ~i almL~lardJr. Bn uC r itYn! zarn8.l1da Tepe-d~lf"'1 n Ii Yoollin

s iy as i bidiseler

21 1 S ie

8.ltal.1

\'.J

aeyu! dalan mil~~1 ill"l" rU'r~lllida il~ miidl i~ Wl~ll-llIb) II". ~lllLHl bu.W.fiI hHrLI~L Ina. bil"'UIll cliL:~ hai..k 1 ~l'! klHa bir zaman 1!lIrf~lldli B.Qkagn Ir a.nnliflJl . Ok S<t I ».tnt, 1 lalri:ib eden ~eJ' zel21el(']l'r I'iJ~a hl!'nlaI8f'1a. \'8 hafif v.mll~ltll-. ~ 1mmiroe 007.J bmfll1:1'J!'III duvarla, mrL-l ~atJ;:tk -, IIkla r busula gelnllliitir, bU;[ll"ltfl zayia.t yokl ur. Zetr.ele-n Ifl en ~tJk ;£"'1·8"'a se ~bjY"l verdi,-U YI'r, brrdre bath
Dc~jrml?ntlcl""' nat i) sulir. ,t,ri! ~k bu I'Inhi). d4!, g;.:, ...kse diger ](1' .....1\ v~ R.I'Ihi:r' iL,1'tle vu ua gl'1 fa 5 t.,ij, '! 1Ii'l)

, .11,. ML~

blaT' taraflJldall del:" kJIml~lIl".

zabl.ll'l]

mukacl-

T 8vk ifhaneden bir Siyam

Cere)'a.n HIe-I:) ihcr mii.him sid )lui \"r. B.:ikeri b5,t.lJSC'~l[ll in buhu.liisru!mJ aJ}~y:l ll"I' 'diyoru.z.. 'If Bal~a.nIB!rt'i~ dyasi "'&Zly,.H:00 :milhim hi.. cie;;i~iklik o ,rnaD'lllJtll'. Eu m,uddl:1. zarfmJiI- Vi)'lWa b yah -ti l'i:t..-afmulI mubl.ellf bhminh.l,r "!;l h'f~id .. Y~lPI-

k,ati I k,a,cll

Bayra.nnn
han
~I;)

i)!inci gUnil l~vki.f· rcniih j,m bi finu]a " ~1
H....

---

Hindi~ini harbi ba~ladl

olmu''tu.-. M 'rLliv nkt5yi.inde

:kad!'II.l

1)-

l

--.- bihJrnli

Ha.lloyd:m il.lman habel'!el'fl ",. gpre, Frans'll" lla\'1l. k",,"ve1lH'i, Slyam lllil'1lmlanna muka.bc!Ie bi]mi~il ,'lflT',d<! SaKOl", [~akon \'10' Kiiolrat 1il1f,:II'kH~lini oombM~'I:m.<1i!D 'Ilt-mif;jtif'. FL"a~1.""z t(lp~Uiru d's., (SiI[lUi 'i'IKJ 1'1, N.hi 1 d,,)

V;c-b:;'cl';'n

01':

]M Ehllgar
)"!'Iya

BIi~eH'ih

Filof

:-::af- Slfia tam'lirD

bir:bir

Fiitmemll}tilr.

ve.'rdigi politi !'Ij hu bil I"fUpaga daJa.nn TIh' kiyed i.iol.ld ~ttikleri wurlerin lamamen nJuiiDi hu~ul getirdi. gtDi t&kdiir edeook kadar r ali~ k:d 1I1 UZl:lk Y3.ElIll0l'1!lll. bu, II Jl'ldIlim h~..,dlDli I:i d~lI bayrcl \fe If:l:Ier ~IJecek bi:r iulmfuktJJr. 1Um.a.riI1u:r bize Umum.i H;I rb Imnu:nda lngWzlel" tan:f'l~dall
zamRII

fay~

'n gij,-I==========::==========="""'======~===""""'=====-==

Bi:r ltlvil';l"e

III nmi.i~ bl.llllDlflruttaclu ga1A!b1,Ij'inin ?erdi~ (SilWIi o)'ra Z I'IIU Ii du)

laD bi.r wmi~lik am 'loom FarR\1'1: ba.'jl 111 gij".des~nii~]l IIJl1l"MIl.K ~urdlle ij.idil:rme~ v ba;il~ 'go\'cl~""I!Ili ayn ayn U"lonll M:I,'ln 5 r :2 iI~,1

glinUnd"e Z a 'e, Ir Ie r i hadiseler
. _ _. .

'y.. "I y····unan . ·en'

u~bayram

"bya ve r avut uk , areua I

Almall

K~isu'ra ,.hnIUIl 'z,Rbnl biiyiik zIlJ@rlerf! yo~ 3.;a(:,ak
Alina, U 1.1Ii.. • Sfl.n hn001'1 eo m. l"L fl "JI'1.I'l'1linhl. KliSUTOIJlun Iji~alh!de ),I;:'ni ,se'iolkiH-1 '@P,}'ij mevzll 1'1 I~glll dl'n!ij V~ 1.~,~ya11la~" ~~rA. ~ Jcftl"t mil !jl LU, ,

~-.--

yolmla

IP'li.s

-I
I

yvtpihill. Lar. Bu

ml(Jam, leyi hlltlrlAtlyOrm.uarne1e 0 2'.ll.m1UI Ili...

Altrnul }~1.lirltlor AUm... 11 (n,[1I - Dilll nkfjaflI nL~I';iLo!:'rnlenYumm r .'1110 leb
li~l'ldl/'.
nn

dUfj an lI!uatile k~!ldisi1e bfll'b

Kli!:iunUllD
e~li'

'"" bit lI..'SniL -

etli~llni ~ ibntic ~leH en C kII. ]bTu '{dil' mdjlub (Ildllktan flQDJ

I'nrll1.1 'Oil

almdJ~'1, lmnla

r. llunu n D.~U:eleri.De 11: llall . mak pck tabiJ W! z;amridir, JI.{ub.n:be oocydm.danndaki temW!l<U'lJ!1llZdtl i.se Ingil,i,z,krrJelli, hi'lo: bi .. nume'nl ;mlJamele gOl'UI rUk. BilUi!l, ken.dlleriJ~ illj 1il000Ib cliJ 1!IU.1l giibi d~iik 'Ire birlbia I _ m.i?.d~ milt.ekabU hllnll·t b' J j 11')1i tl r Umu.r.td Hlu'bde I TUrk • lngtllb" du~ tilYR- I

211 suba~' blJIlJn~jlJ1,... lIiIaIFill'lwkll.'tljl". YllnJi.ol.l:,r QLJil toph.I bnk ", uh.YrtilHk HiIHJ11Hl" 1o!1 gi!'c;:irnt1~1I!!nLir. > Ytl1'lanlllar Kli:nll'al'aya gil' HTlUlo1m11 Iilij:[jerl Zll'Dlull Ijl"hll'

bon.boll t'\,\'yarelefl

VI'

ale\'ler

i~jIldE!

Icli. In~ililJ
omWiom,

T .j)lI~dl'l, YIJIIIW

oi'1 'bi [" 'uk ~l.f!ly:lJrl Iii" ,j;-d h ri' r· I nna bombt"ll'illnl. n or;:tLikleri \,. bllttln tJlyylllrclt'rin.ill ~ljmQll

tiImh' ~

h:lan1'nn

Iblil' grop ..
,,' FIlaI I"'] Itll?:

.U

J

'nlil

11\,g,lit

nfu+tJ,)'i.n V1ihill 'I.U.A]IN' (~mH,I IIny/u. i5 riltt(i1 1. de)

rine dtmdl.lklen mpkh..oW.r.
(S.ollli ~,~

l.',LIIH .... u

ha,!lll)'III
t~:1 Il I

alave li."dil fll

\.111

,)1.

BIl

;, •\ \'

lo}:'l.,kIILlmh

It. )·8.nhlfl
} ,'Iulmr

'I:.

U~ ~i.D
]i;,flliJir at

I'i

1'1

1 J w),

(8Whl" ~Yff~

i '{ J

OI_

lar, Banlmlar lee.sU atmamiijll Dhm biM-r ..

He ,ap8'ni'~lhidl..

VAZAN:

de t izcilik ikl.IBdT bir

HAlfOE ED~B
0.43 .........
j

zel" kefime6i 'life efhumu qck hu.dudl " I,\I i aid ku \'\'\rtli b1r mevwdlU. ~Ul"ll.SJlW dclel."i De kadara:yn ve zld 101ur~ d i!il,v~ edeyim ki Pi.Ip rde sa elsun, yln.e .zl.hn..i.Yct, la""r', 32. iljtikliU kelimwi.run ku.l1a.mlgijrii.nll§! il.ibarjyle birbitle!:U.C' mguu iJittirn. HlLlhuki hudl!Q" s.o bw:u;iyv. B'UI"ada gtil'(h.ij;ihm hoLk]. lngilizler, H.i.uJ. - girbirlik mlli'l~ RUi!.d.l!Stamn ,w ciru" ahne s.ili.hla! II.krJllj, hahi'r: bit ~rind;;J' ~0Cli]n .. ~ Ji. blmkmam1a'b.r. Ne ya.,mfLn J~tiy ~~is,tall"l bi:r ~S!Q ':wt!:z.syLk.." t Jeri, nt top, noe _ IHiU bLI UI1. C1bi ldi. bunlRl" boll" rwUet me.ns - 'l~ 'V~Dilm.iIJt.i,r. Onun .F'aJra:
'ka bl(" - r da.h!l 91dU~BU.llllUl ~I'M, ~lIim, bulu.nd~ .m.lIIhlte i.nhlSlU' edib etm.edijio..i bilemem. . l:'~ k Fakat her hdde- P.pVf:I:".LLI'>'f en di fikiI'I~riD.e Iifi~f ola!!, vatand~lum.I ~irkiD w~ ~si 'On: §ckilde ,_,w!ftLrmiyor .. fllS~ oalttTI killiLilll/l yiiaiin.;leo btribirl flyl bogu.u:rke:g< batti. biribu-l Wi ijlijiiriil"kn t.as.avv ilP', if ILnt birbide.rinin
rm I. "",My . " ,_, i iD burada balItm!, . eli. PI.. v -rde dikka.t ettig'lnl b(pjzillcctrti bile gnFOO, lirine mils-

'ayd. ternln edlyor ••

'1!l

--11_edHecek
Iima_n[ • Lima..nlvurur.lD _l i~io Mi.inablil hlm.r ladI,g.. IJlifO - 9OD~. ul.mJ~ ve mi.ilWCIlSI alJDmd: Na.f.i Vek.iletUm hllli.V'lde ~. ProjcniD mecli__sin nt ~da. milimkere cdi1md: t.i:IBre i.kmal eiiilm!8iDe \'!IIb~'I'. Ami vesnitl.e ~U: edlLLecek 1iI.mat1lar m{;y~!h Sams:w:J,~, ZutI~ guJdak, '~denm, Amasfll, 'O'C Iaebolu .limaala.n VU'Idlr-.

g.
d

.,.0.-

talriJ
cr.

HaNm.

hilt old:uklatma., 01.1 eg~ici ol.duguna hillml"

~ 0Ii:l831 1UZlJEIi, bi.lyUk. D~i b:i.:Wm. ,ewe gBDi, yaru ~daJye :li8lll!!..pt., mMa-" DOrt ny ewe! aldfijiln illu:aber ililg;rm Abd'illbyyum., 1'!t15 bel' gT:m orada idi. y~ y~nda oldugu.llU ooyliiy.oll"lo.niJ. i'akll,t \..nhl:1)'Bj~'lle" m.saniJ&ma 'i&D1ur ,cudu IIiI' od£ilikanh gibi dik, yiiatm ak , nIJ1IUSUDU kir1eunek i . l"i.iyii§iII ~l.-Ik, ~de: hemen iIti.c a ~'a tteri.ez.zill. edeceJderiJlliJ Lahllyyi.i.l cdel:lJJycn-.. Buml,h liE hi~ hurusuk yolrtu.. Ve bumlili'i ge:n~ hit; te rahat bir Ul"atw l.c.sarI ill, ha.l.lcm yiizd~ ookj;rini_ ncti&e:Bi d~tildi. K~de hate$til Melli HioduJanJ.. dD. .~1I reketsJz oturW'keo bile, etrafim cdili:ftlI'. Bclk::i &rnJaclnda OID~a· dkiliyoeu,. "aCflw '[li!' .ZBm1l'll II.W~, fbi. yul;i;arda.m bakiI:yn:r, be1ki rursam" ,diye!l bil' kar'tM hall varpab}'OI'Iill', Faka.t yabancl yadr. Her baJ