P. 1
46893368-Jurnalele-Vampirilor-4-Reuniunea

46893368-Jurnalele-Vampirilor-4-Reuniunea

|Views: 17|Likes:
Published by Ana Ionescu

More info:

Published by: Ana Ionescu on Jun 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2012

pdf

text

original

Redactor: DANIEL PENESCU

M ă t u ş i i mele M a r g i e , şi în m e m o r i a mătuşii mele Agnes şi a mătuşii E l e a n o r e , p e n t r u că mi-au încurajat creativitatea

Tehnoredactare computerizată: CORINA HUŢAN

LJ. Smith, THE VAMPIRE DIARIES: DARK REUNION Copyright © 1992 by Daniel Weiss Associates, Inc. and Lisa Smith Published by arrangement with Rights People, London All rights reserved. Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate Editurii LED A, imprim al GRUPULUI EDITORIAL CORINT ISBN: 978-973-102-278-9 Descrierea CLP a Bibliotecii Naţionale a României SMITH, L J. Jurnalele Vampirilor/LJ. Smith; trad.: Mirella Acsente. Bucureşti: Leda, 2010 ISBN 978-973-102-252-9 VoL 4: Reuniunea. - ISBN 978-973-102-278-9 I. Acsente, Mirella (trad.) 821. lll(73)-93-31 = 135.1

otul p o a t e fi exact la fel ca înainte, spuse Garoline cu o voce plină de căldură, întinzându-se p e n t r u a strânge m â n a lui Iti iunie. I ) ; i r nu era adevărat. N i m i c nu m a i p u t e a fi aşa < mu fusese înainte ca Elena să m o a r ă . Nimic. Iar BonnK l ni avea îndoieli serioase privind p e t r e c e r e a asta pe încerca să o organizeze C a r o l i n e . O senzaţie

n I u r ă t o a r e în a d â n c u l sufletului ei îi s p u n e a că dintr-un motiv oarecare asta era o idee foarte, foarte

proastă.
Ziua lui M e r e d i t h a. trecut deja, sublinie ea. A fost lâmbăta trecută. I )ar nu a avut o petrecere, nu o petrecere ade\ .11 .ii.i ca asta. P u t e m sta toată noaptea. Părinţii mei se întorc (le-abia duminică dimineaţă. H a i d e , B o n n i e . . . |ândeşte-te d o a r ce surprinsă o să fie.

8 • Jurnalele Vampirilor O h , sigur că o să fie surprinsă, îşi spuse B o n n i e . Atât d e surprinsă c ă s-ar p u t e a s ă m ă o m o a r e d u p ă aceea. — Ascultă, Caroline, motivul p e n t r u care M e r e d i t h nu a avut o p e t r e c e r e m a r e a fost că nu a r e chef să sărbătorească. P a r e . . . lipsit de respect, într-un fel... — D a r greşeşte. E l e n a ar fi vrut să ne distrăm, ştii bine că asta ar fi vrut. Ii plăceau grozav petrecerile. Şi s-ar supăra să ne v a d ă stând şi plângând-o la şase luni d u p ă ce s-a dus. Caroline se aplecă în faţă, iar ochii ei verzi de felină erau sinceri şi rugători. De data asta, nu trădau nici o notă de prefăcătorie. Obişnuita dorinţă de manipulare, pe care Caroline abia de-o p u t e a ascunde, dispăruse acum ca prin farmec. Bonnie era sigură că vorbea sincer. — V r e a u să fim din n o u prietene aşa c u m e r a m pe vremuri, spuse Caroline. î n t o t d e a u n a ne s ă r b ă t o r e a m zilele de naştere î m p r e u n ă , d o a r noi p a t r u , ţi-aduci aminte? Şi-ţi m a i a d u c i a m i n t e c u m î n c e r c a u întot­ d e a u n a băieţii să d e a b u z n a la petrecerile noastre? Mă întreb d a c ă or să încerce şi anul ăsta. Bonnie simţea c u m pierde controlul asupra situa­ ţiei. Asta e o idee proastă, e o idee foarte proastă, îşi spuse. D a r C a r o l i n e v o r b e a m a i d e p a r t e , c u u n a e r visător, a p r o a p e r o m a n t i c , pe c â n d îşi a m i n t e a de zilele frumoase de odinioară. Bonnie nu avu inima să-i s p u n ă că zilele frumoase de o d i n i o a r ă e r a u la fel de apuse ca şi muzica disco. It
i

Reuniunea * 9 — D a r nici nu m a i suntem patru. T r e i nu înseamnă 0 petrecere, protestă fără convingere c â n d p u t u să spună şi ea ceva. - O s-o invit şi pe Sue Carson. M e r e d i t h se înţe­ lege bine cu ea, nu? Bonnie t r e b u i să r e c u n o a s c ă : da, M e r e d i t h se înţelegea cu ea; de fapt, t o a t ă l u m e a se înţelegea bine ( i i Sue. D a r chiar şi aşa, Caroline trebuia să priceapă 1 i lucrurile nu m a i p u t e a u fi aşa c u m fuseseră înainte. Nu puteai p u r şi simplu să o înlocuieşti pe E l e n a cu Suc şi să zici: G a t a , totul e în regulă a c u m . D a r c u m să îi explic asta lui Caroline? se î n t r e b ă Bonnie. Brusc, ştiu. H a i s-o invităm pe Vickie Bennett, spuse. (laroline se holbă la ea. Vickie Bennett? C r e d că glumeşti. S-o invităm pe
uniata

aia care s-a d e z b r ă c a t în faţa a j u m ă t a t e din

|i i lală? D u p ă tot ce s-a întâmplat? Din cauza a tot ce s-a î n t â m p l a t , spuse B o n n i e fl i mă. Ascultă, ştiu că nu a fost n i c i o d a t ă în gaşca noasl ră. D a r nu m a i e cu gaşca aia fiţoasă; ei n-o m a i I >i şi (-a e speriată de m o a r t e de ei. Vickie are nevoie • li I iricteni. N o i avem nevoie de fete la petrecere. H a i II u i \ iiăm. Pentru o clipă, Caroline p ă r u teribil de frustrată. ie îşi împinse b ă r b i a înainte, îşi puse mâinile în aşteptă. I n cele din u r m ă , Caroline oftă.

) i . M i n i şi

10 • Jurnalele Vampirilor — Bine, ai câştigat. O s-o invit. D a r tu trebuie să o aduci pe M e r e d i t h la m i n e acasă s â m b ă t ă seară. Şi, B o n n i e . . . ai grijă să nu-şi dea seama despre ce e vorba. C h i a r vreau să fie o surpriză. — O h , va Ji, spuse Bonnie încruntată. Fu luată prin surprindere de felul în care Caroline se l u m i n ă la faţă şi de c ă l d u r a impulsivă a îmbrăţi­ şării ei. — Mă b u c u r aşa de m u l t că vezi lucrurile ca şi m i n e , spuse Caroline. Şi o să fie atât de grozav să fim din n o u î m p r e u n ă . Nu înţelege nimic, îşi d ă d u seama Bonnie, uluită, în timp ce Caroline se îndepărta. C u m pot să îi explic? Tre­ buie să-i dau u n a zdravănă ca s-o trezesc la realitate? Şi apoi: O h , D o a m n e , a c u m trebuie să îi spun lui Meredith. D a r spre sfârşitul zilei ajunse la concluzia că poate nu e nevoie ca Meredith să afle. Caroline voia ca Meredith să fie surprinsă; ei bine, va fi de-a dreptul surprinsă. Cel puţin în felul acesta Meredith nu va trebui să-şi facă pro­ bleme dinainte. D a , concluziona Bonnie, era probabil un act caritabil să nu îi spună nimic lui Meredith. Şi, cine ştie, scrise în j u r n a l u l ei vineri seară. Poate că sunt prea aspră cu Caroline. Poate că într-ade­ văr tipare rău pentru toate lucrurile pe care ni le-a Jăcut, ca de pildă cum a încercat să o umilească pe Elena în faţa întregului oraş şi cum a încercat să-l facă pe Ştefan să pară vinovat de crimă. Poate că de atunci Caroline

Reuniunea • 11 s-a maturizat şi a învăţat să se mai gândească şi la alt­ cineva în afară de propria ei persoană. Poate că totuşi chiar o să ne distrăm la petrecerea ei. Şi poate că extraterestrii mă vor răpi p â n ă m â i n e d u p ă - a m i a z ă , îşi spuse în t i m p ce î n c h i d e a j u r n a l u l . Nu putea decât să spere. Jurnalul era un caiet ieftin luat de la drogherie, cu un
< Icscn

cu floricele p e copertă. începuse să scrie într-un

hm >al doar de când Elena murise, dar deja devenise destul de dependentă de el. E r a singurul loc în care putea I iune orice voia fără ca oamenii să p a r ă şocaţi şi să exl lame: „Bonnie McCullough!" sau „ O h , Bonniel" încă se m a i g â n d e a la Elena c â n d stinse l u m i n a şi s e strecură î n aşternuturi. Stătea pe iarba bogată, tunsă frumos, care se întindea in toate direcţiile cât vedea cu ochii. Cerul era de un llbastru fără cusur. A e r u l e r a călduţ şi p a r f u m a t . Păsările cântau. „ M ă bucur atât de mult că ai putut veni", spuse Elena. „ O h . . . d a " , spuse Bonnie. „Ei, n o r m a l , şi eu mă bucur. Sigur." S e uită din n o u î n j u r , apoi îşi întoarse repede priii< .i către Elena. „Mai vrei ceai?" I '.oi in ie ţinea în m â n ă o ceaşcă, subţire şi delicată ca
ija

de ou.

„ O h . . . sigur. M e r s i . "

12 • Jurnalele Vampirilor Elena p u r t a o rochie din secolul al optsprezecelea dintr-o muselină albă transparentă, care i se lipea de t r u p , a r ă t â n d cât de subţire era. T u r n ă ceaiul cu miş­ cări sigure, fără să verse nici un strop. „Vrei u n şoarece?" „ U n cer „ A m spus: vrei un sandvici la ceai?" „Ah. U n sandvici. D a . G r o z a v . " E r a u felii subţiri de castravete cu m a i o n e z ă pe un p ă t r a t micuţ de p â i n e albă. F ă r ă coajă. î n t r e a g a scenă era la fel de strălucitoare şi de fru­ m o a s ă c a u n tablou d e Seurat. W a r m Springs, aici suntem. Vechiul loc de picnic, îşi spuse Bonnie. D a r cu siguranţă a v e m lucruri m a i i m p o r t a n t e de discutat decât ceaiul. „ C i n e îţi aranjează a c u m p ă r u l ? " întrebă. E l e n a nu fusese niciodată în stare să se descurce singură. „îţi p l a c e ? " Elena duse o m â n ă la m a s a de p ă r auriu şi moale a d u n a t la ceafa. „E perfect", spuse Bonnie, s u n â n d exact ca vocea m a m e i ei la un dineu al Asociaţiei Fiicelor Revoluţiei Americane. „Ei, p ă r u l e i m p o r t a n t , ştii b i n e " , spuse Elena. O c h i i e i luceau c u u n albastru m a i a d â n c d e c â t cerul, albastru de lapislázuli. Bonnie îşi duse m â n a la buclele ei roşcate, uşor stânjenită.

Reuniunea • 13 „Bineînţeles, sângele este şi el i m p o r t a n t " , spuse

Elena.
„Sângele? O h . . . da, sigur", spuse Bonnie, zăpăcită. H a b a r n-avea despre ce vorbea Elena şi se simţea (.1 si c u m ar fi păşit pe o s â r m ă întinsă d e a s u p r a u n u i bazin plin cu crocodili. „ D a , sângele este i m p o r t a n t , n o r m a l " , a p r o b ă ea < II un glas slab. „ M a i vrei un sandvici?" „Mersi." Era b r â n z ă cu roşii. Elena alese u n u l şi p e n t r u ea şi muşcă din el delicat. Bonnie o privi, simţind c u m de\ 11 ic din ce în ce m a i stingherită, iar a p o i . . . Iar apoi v ă z u c u m noroiul se scurge pe marginile
sandviciului.

„ C e . . . ceeaia?'" G r o a z a îi ascuţi vocea. P e n t r u p r i m a o a r ă , visul p ă r e a un vis, şi îşi d ă d u s e a m a că nu se p o a t e mişca, puica d o a r să gâfâie, cu răsuflarea tăiată, şi să se hol­ beze. O picătură densă de substanţă cafenie căzu din sandviciul Elenei pe faţa de m a s ă în carouri. D a , era

noroi.
„ E l e n a . . . Elena, c e . . . "

^|

,,()h, aici m â n c ă m cu toţii aşa ceva." Elena îi z â m b i cu dinţi p ă t a ţ i de cafeniu. D o a r că VOCea nu e r a a Elenei; e r a u r â t ă şi distorsionată şi era t > voce de bărbat. „Şi lu o să m ă n â n c i . "

14 • Jurnalele Vampirilor Aerul nu m a i era cald şi parfumat; era fierbinte şi mirosea greţos de dulceag, a gunoi putrezit. în iarba verde apăruseră gropi, iar iarba nu mai era deloc tunsă frumos, ci sălbatică şi n ă p ă d i t ă de bălării. Nu era W a r m Springs. E r a vechiul cimitir; c u m de nu-şi dă­ duse s e a m a Bonnie? D o a r că m o r m i n t e l e astea erau proaspete. „ M a i vrei un şoarece?" spuse Elena şi chicoti obscen. Bonnie se uită în jos la sandviciul pe j u m ă t a t e m â n ­ cat pe care îl ţinea în m â n ă şi ţipă. La un c a p ă t al lui se legăna o c o a d ă lungă, m a r o n i e . îl azvârli cu t o a t ă p u t e r e a într-o lespede de m o r m â n t , de care se lovi cu un plesnet u d . Apoi se ridică în picioare, îngreţoşată, frecându-şi disperată degetele de jeanşi. „ N u poţi să pleci încă. T o c m a i sosesc ceilalţi invitaţi." F a ţ a Elenei se schimba: deja nu m a i avea p ă r , iar obrajii îi deveneau cenuşii, ca pielea tăbăcită. Pe pla­ toul cu sandviciuri şi în gropile p r o a s p ă t săpate se mişcau tot felul de lucruri. Bonnie nu voia să v a d ă nici u n u l dintre ele; îşi spuse că o să-şi p i a r d ă minţile d a c ă vede ceva. „ T u nu eşti E l e n a ! " ţipă ea şi o luă la fugă. V â n t u l îi zbură p ă r u l în ochi şi nu m a i p u t e a vedea. Urmăritorul ei era în spate, îl simţea chiar în spatele ei. Să ajungi la p o d , îşi spuse, şi apoi se ciocni de ceva. „ T e - a m aşteptat", spuse a r ă t a r e a în rochia Elenei, a r ă t a r e a scheletică, cenuşie, cu dinţi lungi şi strâmbi. „Ascultă-mă, B o n n i e . " i
II

Reuniunea • 15 < > finea cu o forţă inimaginabilă. „ T u nu eşti Elena! Tu nu eşti E l e n a ! " „Ascultă-mă, B o n n i e ! " Era vocea Elenei, adevărata voce a Elenei, nu a m u ­
z a t a 1111i

-un m o d obscen, nici groasă şi u r â t ă , ci impe-

rloasă. V e n e a de u n d e v a din spatele lui B o n n i e şi Itrâbătu visul a s e m e n e a unei adieri de v â n t proaspete i ră(i >roase. „Bonnie, ascultă-mă cu a t e n ţ i e . . . " I .ne i urile se t o p e a u . Mâinile osoase de pe braţele li II Bonnie, cimitirul p r i n care se t â r a u tot felul de lui i ui i, acrul fierbinte şi împuţit. P e n t r u o clipă, vocea I li nci răsună limpede, d a r întretăiat, ca o legătură inti i u r b a n ă proastă. . El deformează lucrurile, le schimbă. Eu nu am
iiiia

putere ca e l . . . " câteva cuvinte p e c a r e Bonnie n u le

I lunară

înţelese.
d a r asta e i m p o r t a n t . T r e b u i e să găseşti... chiar
uni."

Vocea ei se stingea. „Elena, nu te m a i a u d ! E l e n a ! " „.. .o vrajă uşoară, d o a r d o u ă ingrediente, cele desire ţi-am spus d e j a . . . "

Elena!"
Iii •unic încă m a i ţipa când ţâşni în capul oaselor în

Reuniunea • 17 Ai 11 irebuit totuşi să-i s p u n ă lui M e r e d i t h despre l" trecere, se gândi, a r u n c â n d o privire cu c o a d a
oi I n u l u i
M<

către fata m a i înaltă. N-ar trebui să o lase p e să intre acolo fără să ştie n i m i c . . .

11diih

Meredith ridică privirea către ferestrele l u m i n a t e di rasei Q u e e n A n n e 1 cu un oftat. ('.liiar ai nevoie de cerceii ăia astă-seară? I )a, a m ; da, absolut. Era prea târziu a c u m . Nu avea încotro, trebuia să II i li .( urce c u m p u t e a m a i bine. ( ) r să-ţi p l a c ă la n e b u n i e c â n d o să-i vezi, i asta-i tot ce mi-amintesc, încheie Bon­ nie, pe c â n d ea şi M e r e d i t h m e r g e a u pe Sunflower Street, între cele d o u ă şiruri de case înalte victoriene. — D a r era precis Elena? — D a , şi la sfârşit încerca să-mi s p u n ă ceva. D a r asta e p a r t e a care nu era foarte clară, d o a r că era im­ p o r t a n t ă , teribil de i m p o r t a n t ă . Tu ce crezi? — Sandviciuri cu şoareci şi m o r m i n t e deschise? M e r e d i t h ridică o s p r â n c e a n ă frumos arcuită. C r e d că l-ai amestecat pe Stephen K i n g cu Lewis Carroll. Bonnie îşi spuse că M e r e d i t h are probabil dreptate. D a r visul continua să o sâcâie, o sâcâise toată ziua, su­ ficient cât să-i scoată din m i n t e grijile de m a i înainte. A c u m , pe c â n d se a p r o p i a î m p r e u n ă cu M e r e d i t h de casa lui Caroline, vechile griji reveniră şi m a i intense.

1

i'

I nii'.i

ea, auzindu-şi n o t a de disperare plină de spe-

• H I | / I d i n propria voce. Meredith se opri şi ochii ei negri pătrunzători cerceio privire ciudată faţa lui Bonnie. Apoi bătu la uşă. Sper d o a r că nu e şi Caroline i II i pclrecându-ne seara î m p r e u n ă cu ea. (iaroline să stea acasă într-o seară de sâmbătă? II li ( araghioasă. Bl mnie îşi ţinuse răsuflarea p r e a mult timp; începea i |i simtă ameţită. Râsul ei cristalin sună spart şi fals. (le idee, c o n t i n u ă ea într-un fel a p r o a p e isteric, iu vreme ce M e r e d i t h s p u n e a „ N u cred că e nimeni i
(\

Am p u t e a

'

Stil arhitectural foarte popular la sfârşitul secolului al li . I , i are relua elemente arhitectonice britanice din secolele 11 X V I I I , incluzând iniţial elemente din timpul domniei reA n n e (1702~ 1 7 1 4 ) , prima suverană a Regatului Unit, după i I I i I 707 a Scoţiei cu Anglia într-un singur stat (n.tr.).

18 • Jurnalele Vampirilor a c a s ă " şi răsucea clanţa. î m p i n s ă de un impuls aproa­ pe nebunesc, Bonnie adăugă: Iete na, tralala! C u degetele p e m â n e r u l uşii, M e r e d i t h r ă m a s e nemişcată, apoi se întoarse să se uite la ea. Bonnie, spuse ea calmă, ai înnebunit? — Nu. Dezumflată, Bonnie o apucă pe M e r e d i t h de braţ şi îi c ă u t ă disperată privirea. U ş a se deschidea singură. — O h , D o a m n e , M e r e d i t h , te r o g să nu mă omori... — Surpriză! se auziră strigând trei voci. Z â m b e ş t e , şuieră Bonnie, împingându-şi prie­ tena, care brusc se o p u n e a , prin uşa deschisă în ca­ m e r a p u t e r n i c l u m i n a t ă , plină de z g o m o t e şi de-o revărsare de confetti sclipitoare. Ea însăşi zâmbi larg şi spuse printre dinţii încleştaţi: O m o a r ă - m ă m a i târ­ ziu... o m e r i t . . . d a r a c u m d o a r zâmbeşte. E r a u baloane, b a l o a n e M y l a r scumpe, şi o g r ă m a d ă de cadouri pe m ă s u ţ a joasă. Exista chiar şi un aranja­ m e n t floral, deşi Bonnie observă că orhideele din el aveau exact culoarea verde pal a eşarfei lui Caroline. Era o eşarfă de mătase H e r m e s cu un model de frunze şi lăstari de viţă. P u n pariu că o să ajungă să p o a r t e în p ă r u n a din orhideele alea, îşi spuse Bonnie. Ochii albaştri ai lui Sue G a r s o n p ă r e a u uşor îngri­ joraţi, iar zâmbetul t r e m u r ă t o r . Pi

Reuniunea * 19 Sper că nu aveai vreun p l a n serios p e n t r u seara U N U , Meredith, spuse. Nimic la c a r e să nu p o t r e n u n ţ a cu pistolul la
i uu|il.i,

replică M e r e d i t h .

I >.ir zâmbi şi ea, un z â m b e t cald şi uşor ironic, şi iunie se relaxa. I a balul din t o a m n ă , Sue fusese o prinţesă în curtea I Ji in i, alături de Bonnie, M e r e d i t h şi Caroline. E r a • 11 • 1 1 1 . i fată din toată şcoala, în afară de Bonnie şi M e M'liili,
iii"H

rare

rămăsese alături d e E l e n a c â n d t o a t ă că Elena o să fie î n t o t d e a u n a adevărata

a

se întorsese î m p o t r i v a ei. L a î n m o r m â n t a r e a
i ,| n i s e s e

i i.
1

11,

• II ia < Ic la „ R o b e r t E. L e e " şi că renunţase să candii

ili

la l i i l u l

de Regina Zăpezii în amintirea Elenei. Ni-

i

in o p u t e a urî pe Sue. Ce-a fost m a i r ă u a trecut îşi spuse Bonnie. Vreau să fac o p o z ă c u n o i t o a t e p e c a n a p e a , l " i i < la coline, aşezându-le în spatele aranjamentului V'ickie, fă-o tu, d a ?

Umil

\ H kie lîennett stătuse lângă ele, tăcută, neobser11 i Acum spuse: „ O h , sigur" şi, cu un gest nervos, îşi
• I i'
11111<

i >p;i

rte din ochi p ă r u l lung, castaniu-deschis, în

• 11 un < c lua a p a r a t u l de fotografiat. I -1 < i ca şi c u m ar fi un soi de servitoare, îşi spuse
ni , a p o i
I'i

H

bliţul o orbi.

'

IIKI

liitografia Polaroid ieşea şi Sue şi Caroline

> li li'tiu şi vorbeau, iar M e r e d i t h r ă s p u n d e a politicos şi I toi m i c mai observă ceva. E r a o fotografie b u n ă ;

20 • Jurnalele Vampirilor Caroline arăta uluitor ca întotdeauna, cu p ă r u l roşcat strălucitor şi orhideele de un verde pal în faţa ei. Apoi era M e r e d i t h , p ă r â n d r e s e m n a t ă şi ironică şi frumoasă în felul ei oacheş, fără să se străduiască defel, şi pe u r m ă era ea însăşi, cu un cap m a i scundă decât celelalte, cu buclele ei ciufulite şi o expresie timidă pe faţă. D a r ceea ce era ciudat era silueta de lângă ea de pe canapea. E r a Sue, sigur că era Sue, d a r p e n t r u o clipă ochii albaştri şi părul blond p ă r u r ă să aparţină altcuiva. Cineva care se uita la ea cu atenţie, pe p u n c t u l de a-i spune ceva important. Bonnie se încruntă la fotografie, clipind re­ pede. Imaginea se dizolvă în faţa ei şi un fior rece, de t e a m ă nedesluşită, îi trecu pe şira spinării. N u , în fotografie era d o a r Sue. Probabil că p e n t r u o clipă îşi pierduse minţile, sau p o a t e că de vină era d o a r d o r i n ţ a lui Caroline ca să fie „cu toatele din n o u împreună". — O fac eu pe u r m ă t o a r e a , spuse ea, sărind în pi­ cioare. Stai jos, Vickie, şi apropie-te. N u , m a i m u l t , m a i m u l t . . . . aşa! T o a t e mişcările lui Vickie e r a u rapide şi uşoare şi nervoase. C â n d bliţul fulgeră, ea tresări ca un a n i m a l speriat, gata să o ia la fugă. Caroline abia se uită la fotografia asta, în schimb se ridică şi se î n d r e p t ă către bucătărie. — Ia ghiciţi ce avem în loc de tort? spuse. F a c p r o ­ pria m e a versiune de Ciocolată M o r t a l ă . Haideţi, tre­ buie să mă ajutaţi să topesc caramelul.

Reuniunea • 21 Sue o u r m ă , apoi, d u p ă o clipă de şovăire, şi Vickie. Ultimele u r m e din expresia plăcută de pe chipul lui M e r e d i t h d i s p ă r u r ă şi ea se întoarse către Bonnie. — T r e b u i a să-mi spui. — Ştiu. Bonnie lăsă capul în jos, ruşinată, p e n t r u un minut, apoi îl înălţă şi rânji. D a r atunci n-ai fi venit şi n-am fi m â n c a t Ciocolată M o r t a l ă . — Şi asta face să merite? — Ei, ajută, spuse Bonnie, pe un ton rezonabil. Şi zău, probabil că nici n-o să fie aşa de rău. De fapt, C a ­ roline chiar încearcă să fie drăguţă, şi lui Vickie îi face bine să iasă şi ea o d a t ă din casă... — Nu mi se p a r e că e aşa de bine p e n t r u ea, spuse M e r e d i t h tăios. P a r e că e pe p u n c t u l de a face o criză »de inimă. — Ei, p r o b a b i l că e d o a r agitată. In opinia lui Bonnie, Vickie avea un motiv foarte serios să fie agitată. T o a t ă t o a m n a trecută o petrecuse într-un soi de transă, scoasă încet din minţi de către o p u t e r e pe care nu o înţelegea. N i m e n i nu se aşteptase să îşi revină atât de bine c u m o făcuse. M e r e d i t h c o n t i n u a să fie î n c r u n t a t ă . — C e l p u ţ i n , spuse B o n n i e ca o consolare, nu e ziua ta de naştere adevărată. M e r e d i t h luă de pe m ă s u ţ ă a p a r a t u l de fotografiat şi îl răsuci încet în mâini. Cu privirea aţintită tot în jos, către mâinile ei, spuse: — Ba este.

0

22 • Jurnalele Vampirilor — Ce? Bonnie tresări şi apoi întrebă m a i tare: Ce ai spus? — Am spus că este ziua m e a adevărată de naştere. Probabil că m a m a lui Caroline i-a spus; pe vremuri, ea şi m a m a m e a erau prietene b u n e . — M e r e d i t h , despre ce vorbeşti tu aici? Ziua ta de naştere a fost s ă p t ă m â n a trecută, pe 30 m a i . — N u , n-a fost. E astăzi, 6 iunie. E adevărat; e pe per­ misul meu de conducere şi pe toate actele. Părinţii mei au început să o sărbătorească cu o săptămână mai devreme pentru că data de 6 iunie era pentru ei nefericită. E ziua în care bunicul m e u a fost atacat şi a înnebunit. C â n d Bonnie icni surprinsă, ea continuă calmă: Ştii, a încercat să o omoare pe bunica mea. A încercat să mă omoare şi pe mine. Meredith puse cu grijă aparatul de fotografiat exact în centrul măsuţei. Chiar ar trebui să mergem în bucătărie, spuse ea încet. Miroase a ciocolată. Bonnie era încă încremenită, d a r m i n t e a ei începea să funcţioneze din nou. îşi a m i n t e a vag că M e r e d i t h vorbise despre asta înainte, d a r atunci nu îi spusese tot adevărul. Şi nu-i spusese c â n d se întâmplase. — A t a c a t . . . vrei să spui aşa c u m a fost Vickie ata­ cată, spuse Bonnie. Nu p u t e a rosti cuvântul vampir, d a r ştia că M e r e ­ dith înţelegea. — Aşa c u m a fost Vickie atacată, confirmă M e r e ­ dith. H a i d e , adăugă, şi m a i încet. Ne aşteaptă. N - a m vrut să te supăr.

Reuniunea

»23

*
M e r e d i t h nu v r e a să fiu s u p ă r a t ă , aşa că n-o să Jiu supărată, îşi spuse Bonnie, t u r n â n d ciocolata caramel fierbinte peste tortul de ciocolată şi îngheţata de cio­ colată. Deşi s u n t e m prietene din clasa întâi şi nu mi-a spus niciodată secretul ăsta. P e n t r u o clipă, simţi c u m pielea i se răceşte şi din ungherele întunecate ale minţii i se iviră nişte cuvinte. Nimeni nu este ce pare. Fusese avertizată astfel de către vocea H o n o r i e i Fell care vorbise p r i n ea, iar profeţia se dovedise îngrozitor de adevărată. Şi d a c ă nu se în­ cheiase încă totul? Apoi Bonnie scutură h o t ă r â t ă din cap. Nu se p u t e a gândi la asta a c u m ; trebuia să se gândească la petrecere. Şi o să am grijă să fie o p e t r e c e r e reuşită, şi o să ne înţelegem toate într-un fel, îşi spuse. C i u d a t , d a r nici nu se dovedi aşa de greu. M e r e ­ dith şi Vickie nu v o r b i r ă p r e a m u l t la început, d a r Bonnie se strădui mult să fie d r ă g u ţ ă cu Vickie, şi nici m ă c a r M e r e d i t h nu p u t u să reziste în faţa grămezii de c a d o u r i , înfăşurate în hârtie strălucitoare, de pe măsuţă. Pe c â n d îl desfăcea pe ultimul, r â d e a u şi vor­ b e a u cu toatele. Atmosfera de armistiţiu şi îngăduinţă c o n t i n u ă şi c â n d se m u t a r ă la etaj în c a m e r a lui C a r o ­ line ca să se uite la hainele ei şi la CD-uri şi la albumele de poze. C â n d se a p r o p i e miezul nopţii, se trântiră pe saci de dormit, c o n t i n u â n d să sporovăiască. — Ce m a i face Alaric? o întrebă Sue pe M e r e d i t h .

24 • Jurnalele Vampirilor Alaric Saltzman era prietenul lui M e r e d i t h — sau ceva în genul ăsta. T e r m i n a s e U n i v e r s i t a t e a D u k e , cu l i c e n ţ a în parapsihologie, şi fusese c h e m a t în Fell's C h u r c h c u u n a n î n u r m ă , c â n d î n c e p u s e r ă atacurile vampirului. Deşi la început păruse d u ş m a n u l lor, p â n ă la u r m ă se dovedise un aliat — şi un p r i e t e n . — E în Rusia, spuse M e r e d i t h . Ştiţi voi, perest r o i k a . . . E acolo ca să afle ce au făcut cu toţi cei cu însuşiri p a r a n o r m a l e în timpul R ă z b o i u l u i R e c e . — Ce-o să-i spui când se întoarce? întrebă Caroline. E r a o î n t r e b a r e pe care şi Bonnie ar fi vrut să i-o p u n ă lui M e r e d i t h . P e n t r u că Alaric e r a cu a p r o a p e p a t r u ani m a i m a r e decât ea, M e r e d i t h îi spusese să aştepte p â n ă c â n d termină liceul şi abia apoi să discute despre viitorul lor î m p r e u n ă . D a r a c u m M e r e d i t h îm­ plinise optsprezece ani — azi, îşi reaminti Bonnie — şi liceul se termina peste d o u ă săptămâni. Ce avea să se întâmple d u p ă aceea? — Nu m - a m h o t ă r â t încă, spuse Meredith. Alaric vrea să mă duc la D u k e , şi am fost acceptată acolo, dar nu sunt sigură. T r e b u i e să mă m a i gândesc. Bonnie se b u c u r ă . V o i a ca M e r e d i t h să m e a r g ă la Boone J u n i o r College cu ea, nu să plece din oraş şi să se mărite, nici m ă c a r să se logodească. Era o prostie să te hotărăşti să r ă m â i cu un singur tip când eşti aşa de tânără. Bonnie însăşi era bine-cunoscută p e n t r u nes­ tatornicia ei, trecând m e r e u de la un băiat la altul. Se îndrăgostea foarte uşor, şi îi trecea chiar şi mai uşor.

Reuniunea

»25

- N - a m văzut p â n ă a c u m v r e u n tip p e n t r u c a r e merită să r ă m â i fidelă, spuse ea. T o a t ă l u m e a se uită repede la ea. Cu bărbia spriji­ ni i ă în p u m n i , Sue întrebă: — Nici m ă c a r Ştefan? Bonnie ar fi trebuit să-şi d e a seama. Cu c a m e r a lu­ mi n a t ă d o a r de veioza de pe noptieră şi tăcerea spartă n u m a i de foşnetul frunzelor din sălciile de afară, e r a inevitabil ca discuţia să ajungă la Ştefan — şi la Elena. Ştefan Salvatore şi Elena Gilbert erau deja un soi de legendă în oraş, ca R o m e o şi Julieţa. C â n d Ştefan venise p r i m a o a r ă în Fell's C h u r c h , fiecare fată îl do­ rise. Şi Elena, cea m a i frumoasă, cea m a i p o p u l a r ă , cea m a i i n a b o r d a b i l ă fată din şcoală, îl dorise. Abia d u p ă ce a fost al ei şi-a dat ea seama de primejdie. Şte­ fan nu era ce p ă r e a — avea un secret mult m a i întu­ necat decât ar fi p u t u t b ă n u i cineva. Şi avea un frate, D a m o n , chiar şi m a i misterios şi m a i periculos decât el. Elena fusese prinsă între cei doi fraţi, iubindu-1 pe Şte­ fan, d a r fiind atrasă în m o d irezistibil de firea sălba­ tică a lui D a m o n . In cele din u r m ă m u r i s e ca să-i salveze pe a m â n d o i , şi p e n t r u a-i elibera de dragos­ tea ei. — Poate Ştefan... d a c ă eşti Elena, m u r m u r ă Bon­ nie, cedând. Atmosfera se schimbase. E r a t ă c u t ă a c u m , p u ţ i n tristă, şi foarte potrivită p e n t r u confidenţe făcute în toiul nopţii.

26 • Jurnalele Vampirilor — M i e tot nu-mi vine să cred că nu m a i e, spuse încet Sue, c l ă t i n â n d din cap şi î n c h i z â n d ochii. E r a atât de plină de viaţă, mult m a i mult ca alţii. — Flacăra ei a r d e a m a i puternic, spuse M e r e d i t h , uitându-se la desenele pe care l a m p a cu roz şi auriu le făcea pe tavan. V o c e a ei era şoptită d a r intensă, şi lui Bonnie i se p ă r u că aceste cuvinte o descriau pe Elena m a i bine decât tot ce auzise ea p â n ă a c u m . — Au fost m o m e n t e c â n d am urât-o, d a r n - a m p u t u t niciodată s-o ignor, recunoscu Caroline, şi ochii ei verzi se îngustară, pierduţi în amintiri. Nu era o per­ soană pe care să o poţi ignora. — Un singur lucru am învăţat din m o a r t e a ei, spuse Sue, că asta se p o a t e î n t â m p l a oricăruia dintre noi. Nu trebuie să-ţi iroseşti nici o clipă din viaţă pen­ tru că nu ştii cât ai de trăit. — Ar p u t e a fi şaizeci de ani, sau şaizeci de m i n u t e , a d ă u g ă Vickie, cu o voce abia auzită. O r i c a r e dintre noi ar p u t e a m u r i în n o a p t e a asta. Bonnie se foi, tulburată. D a r înainte să p o a t ă spune ceva, Sue repetă: — T o t nu-mi vine să cred că într-adevăr nu m a i e. U n e o r i mă simt ca şi c u m ar fi u n d e v a lângă m i n e . — O h , aşa mă simt şi eu, spuse Bonnie, gânditoare. O imagine din W a r m Springs îi a p ă r u fulgerător p r i n m i n t e , şi p e n t r u o clipă p ă r u m a i vie d e c â t ca­ m e r a lui Caroline, cufundată în obscuritate.

Reuniunea

«27

— Azi-noapte am visat-o, c o n t i n u ă Bonnie, şi am avut senzaţia că era cu adevărat ea şi că încerca să-mi s p u n ă ceva. T o t m a i am senzaţia asta, îi spuse lui M e ­ redith. Celelalte o priviră în t ă c e r e . O d i n i o a r ă , ar fi râs toate d a c ă Bonnie ar fi p o m e n i t de ceva supranatural, d a r nu şi a c u m . Puterile ei de m e d i u m e r a u de necon­ testat, privite cu respect d a r şi p u t i n ă t e a m ă . — C h i a r o ai? şopti Vickie. — Ce crezi că încerca să-ţi spună? î n t r e b ă Sue. — Nu ştiu. La sfârşit se chinuia atât de tare să nu p i a r d ă contactul cu m i n e , d a r nu reuşea. U r m ă o altă t ă c e r e . în cele din u r m ă , Sue spuse şovăitoare, cu o voce uşor întretăiată: — C r e z i . . . crezi că tu ai p u t e a lua legătura cu ea? D ă d u s e glas întrebării pe care o a v e a u t o a t e pe b u z e . B o n n i e se uită spre M e r e d i t h . M a i d e v r e m e , M e r e d i t h râsese de visul ei, d a r a c u m îi întâlni privirea cu o expresie serioasă. — Nu ştiu, spuse Bonnie încet. Prin minte continuau să i se învârtească imagini din coşmarul ei. — Nu v r e a u să intru în t r a n s ă şi să mă deschid către orice forţă care ar p u t e a exista acolo, asta cu si­ g u r a n ţ ă n u vreau. — Asta e singura modalitate de a lua legătura cu persoanele m o a r t e ? Şi placa Ouija, sau c a m aşa ceva? întrebă Sue.

28 • Jurnalele Vampirilor — Părinţii m e i au o placă Ouija, spuse Caroline, p u ţ i n c a m p r e a tare. Brusc, atmosfera liniştită, tăcută fu d e s t r ă m a t ă şi o tensiune nedesluşită u m p l u aerul. T o a t e fetele îşi în­ d r e p t a r ă spatele şi se priviră g â n d i t o a r e . C h i a r şi Vickie p ă r e a intrigată, în ciuda atitudinii ei t e m ă t o a r e . — C r e z i că ar funcţiona? spuse M e r e d i t h către Bonnie. — O a r e ar t r e b u i să o facem? se î n t r e b ă Sue cu voce tare. — Să î n d r ă z n i m ? De fapt, aceasta e î n t r e b a r e a , spuse M e r e d i t h . D i n n o u , Bonnie văzu că toată l u m e a o privea pe ea. Ezită p e n t r u o ultimă clipă, apoi ridică din u m e r i . Simţea n e r ă b d a r e a strângându-i stomacul. — De ce nu? spuse. Ce avem de pierdut? Caroline se întoarse către Vickie. — Vickie, la capătul scărilor e o debara. Acolo ar trebui să fie placa Ouija, pe raftul de sus, alături de alte jocuri. Nici m ă c a r nu spuse „ T e rog, vrei să o aduci t u ? " . Bonnie se î n c r u n t ă şi deschise gura să s p u n ă ceva, d a r Vickie deja ieşea pe uşă. — Ai p u t e a fi p u ţ i n m a i drăguţă, îi spuse Bonnie lui Caroline. Pe cine vrei să imiţi, pe m a m a vitregă şi rea a Cenuşăresei? — Ei, haide, Bonnie, spuse iritată Caroline. Să zică mersi că a fost invitată. Ea e conştientă de asta.

Reuniunea • 29 — Şi eu, care c r e d e a m că era p u r şi simplu cople­ şită de splendoarea noastră colectivă, spuse M e r e d i t h p e u n ton sec. — Şi pe u r m ă . . . . , începu Bonnie, d a r fu întreruptă. Z g o m o t u l era subţire şi ascuţit şi deveni abia auzit la sfârşit, d a r nu era nici o îndoială în privinţa lui. E r a un strigăt. Fu u r m a t de o tăcere a d â n c ă şi apoi izbucni o cascadă de ţipete p ă t r u n z ă t o a r e . O clipă, fetele din d o r m i t o r r ă m a s e r ă încremenite, în clipa u r m ă t o a r e alergau afară pe coridor şi cobo­ r a u scările. — Vickie! M e r e d i t h , cu picioarele ei lungi, ajunse p r i m a la "parter. Vickie stătea în faţa debaralei, cu braţele în­ tinse înainte ca şi c u m voia să îşi a p e r e faţa. Se agăţă de M e r e d i t h , c o n t i n u â n d să ţipe. — Vickie, ce e? î n t r e b ă Caroline, p ă r â n d m a i de­ g r a b ă furioasă decât speriată. Pe p o d e a se v e d e a u r ă s t u r n a t e cutii cu j o c u r i şi piese de M o n o p o l y şi c a r t o n a ş e de Trivial Pursuit răspândite peste tot. — De ce ţipi? — M-a înşfăcat! Mă î n t i n d e a m către raftul de sus şi ceva m-a a p u c a t de mijloc! — D i n spate? — N u ! Din debara. M i r a t ă , Bonnie se uită în d e b a r a u a deschisă. H a i n e d e i a r n ă a t â r n a u p e u n şir c o m p a c t , unele din ele

30 4 Jurnalele Vampirilor atingând p o d e a u a . Desfăcându-se uşor din strânsoarea lui Vickie, M e r e d i t h luă o u m b r e l ă şi începu să îm­ p u n g ă hainele cu ea. — O h , n u . . . , începu să spună fără voie Bonnie, d a r u m b r e l a nu întâlni decât rezistenţa stofei. M e r e d i t h o folosi p e n t r u a trage hainele într-o parte, dezvăluind peretele gol, din l e m n de cedru, al debaralei. — Vezi? Nu e n i m e n i acolo, spuse ea pe un t o n vesel. D a r ştii, aici sunt mânecile astea de haine. D a c ă te apleci m a i mult între ele, p u n p a r i u că poţi să simţi ca şi c u m cineva te cuprinde în b r a ţ e . Vickie făcu un p a s înainte, atinse cu m â n a o m â n e c ă , apoi ridică privirea către etajeră. îşi cuprinse faţa cu mâinile, şi p ă r u l ei lung şi mătăsos îi acoperi chipul. T i m p de o clipă îngrozitoare, Bonnie crezu că plângea, apoi auzi chicotele. — O h , D o a m n e ! A m c r e z u t . . . oh, sunt atât d e proastă! O să strâng totul, spuse Vickie. — M a i târziu, spuse M e r e d i t h pe un t o n ferm. H a i să m e r g e m în living. Pe c â n d plecau, B o n n i e a r u n c ă o u l t i m ă privire către d e b a r a . C â n d se a d u n a r ă toate în j u r u l măsuţei din living, cu d o a r câteva lumini aprinse, p e n t r u atmosferă, Bon­ nie atinse uşor cu degetele indicatorul mic de plastic. Nu m a i folosise niciodată o placă Ouija p â n ă atunci, d a r ştia c u m se p r o c e d e a z ă . I n d i c a t o r u l se mişca

Reuniunea • 31 p e n t r u a a r ă t a litere şi p e n t r u a alcătui un mesaj — asta d a c ă spiritele d o r e a u să vorbească. — T r e b u i e să îl atingem cu toatele, spuse ea, şi apoi le privi mâinile aşezate pe indicator. Degetele lui Meredith erau lungi şi subţiri, ale lui Sue înguste, terminate cu unghii ovale. Unghiile lui Caroline erau date cu ojă arămie. Ale lui Vickie erau roase. — A c u m î n c h i d e m ochii şi ne c o n c e n t r ă m , spuse Bonnie încet. Se auziră uşoare şuiere de nerăbdare, pe când fetele făceau c u m li se spusese; atmosfera le copleşea pe toate. — Gândiţi-vă la E l e n a . Imaginaţi-vă chipul ei. D a c ă e u n d e v a acolo afară, v r e m să o a d u c e m aici. C a m e r a cea m a r e se cufundă în tăcere. In întune­ ricul din spatele pleoapelor închise, Bonnie văzu un p ă r auriu şi nişte ochi de lapislázuli. — H a i d e , Elena, şopti ea. Vorbeşte-mi. Indicatorul începu să se mişte. Nici u n a dintre ele nu avea c u m să îl conducă; toate apăsau placa din direcţii diferite. Şi totuşi, micul tri­ u n g h i de plastic aluneca uşor, plin de încredere. Bon­ nie îşi ţinu ochii închişi p â n ă c â n d indicatorul se opri, şi apoi se uită. Indicatorul a r ă t a către cuvântul DA. Vickie scoase un sunet înăbuşit, ca un suspin. Bonnie se uită la celelalte fete. Caroline respira re­ p e d e , cu ochii ei verzi îngustaţi. Sue era singura din­ tre ele c a r e î n c ă m a i stătea cu ochii strâns închişi. M e r e d i t h p ă r e a albă la faţă.

32 • Jurnalele Vampirilor T o a t e se a ş t e p t a u ca Bonnie să ştie ce t r e b u i a u să facă. — Nu pierdeţi c o n c e n t r a r e a , le spuse Bonnie. Se simţea nepregătită şi p u ţ i n caraghioasă adresându-se direct aerului. D a r ea era experta; trebuia să o facă. Tu eşti, Elena? întrebă. Indicatorul descrise un mic cerc şi se întoarse la DA. Brusc, inima lui Bonnie b ă t e a atât de tare încât se t e m u să nu îi t r e m u r e şi degetele. Plasticul de sub ele se simţea a c u m altfel, a p r o a p e electrizat, ca şi c u m o energie s u p r a n a t u r a l ă curgea prin el. Nu se m a i simţi caraghioasă. Ochii i se u m p l u r ă de lacrimi şi văzu că şi ochii lui M e r e d i t h erau umezi. M e r e d i t h d ă d u din cap către ea, în s e m n de încuviinţare. — C u m p u t e m fi sigure? spunea Caroline cu voce tare, suspicioasă. C a r o l i n e nu o simte, îşi d ă d u s e a m a Bonnie; nu simte nimic din ce simt eu. D i n p u n c t de vedere m e diumnic, e o b u c a t ă de lemn. Indicatorul se mişca din nou, atingând literele atât de repede încât M e r e d i t h de-abia avea timp să noteze mesajul. CAROLINE NU FI PROASTĂ, MERSI CĂ VORBESC CU TINE — Asta e într-adevăr Elena, spuse sec M e r e d i t h . — S u n ă ca ea, d a r . . . — O h , m a i taci, Caroline, spuse Bonnie. Elena, mă bucur atât... spunea. ZI

Reuniunea » 3 3 I se puse un n o d în gât, şi vru să încerce din n o u să vorbească. BONNIE NU E TIMP NU TE MAI SMIORCĂI ŞI T R E C I LA S U B I E C T Şi asta suna ca Elena. Bonnie îşi trase nasul şi con­ tinuă. — T e - a m visat azi-noapte. CEAI — Da. I n i m a lui Bonnie b ă t e a m a i r e p e d e ca niciodată. — V o i a m să vorbesc cu tine, d a r totul a devenit ciudat şi pe u r m ă am p i e r d u t legătura... BONNIE NU ÎN TRANSĂ TRANSĂ -*— Bine. Asta r ă s p u n d e a la î n t r e b a r e a ei, şi se simţi uşurată să o a u d ă . INFLUENŢE VICIATE DISTORSIONAU CO­ MUNICAREA NOASTRĂ EXISTĂ LUCRURI RELE LUCRURI FOARTE RELE ACOLO — Ce lucruri? B o n n i e se aplecă m a i m u l t către placă. Ce lucruri? NU E T I M P ! Indicatorul păru să adauge semnul de exclamare. Se smucea violent de la o literă la alta, ca şi cum Elena îşi stăpânea cu greu nerăbdarea. E O C U P A T AŞA C Ă P O T V O R B I A C U M D A R N U A M M U L T TIMP ASCULTĂ C Â N D N E O P R I M AICI IEŞIŢI SUNTEŢI ÎN PERICOL R E P E D E D I N CASĂ NU TRANSĂ NU

34 • Jurnalele Vampirilor — Pericol? r e p e t ă Vickie, p ă r â n d gata să sară de pe scaun şi să o ia la fugă. AŞTEPTAŢI ASCULTAŢI ÎNTÂI TOT O R A Ş U L E ÎN P E R I C O L — Ce să facem? întrebă imediat M e r e d i t h . AVEŢI NEVOIE DE A J U T O R NU VĂ P U T E Ţ I PUNE CU EL ŢIUNILE INCREDIBIL DE PUTERNIC ACUM ASCULTAŢI ŞI URMAŢI INSTRUC­ TREBUIE SĂ FACEŢI UN DESCÂN­ TEC DE CONVOCARE ŞI PRIMUL INGRE­ DIENT EP.... Pe neaşteptate, indicatorul se smuci de pe litere şi se învârti nebvxneşte pe placă. A r ă t ă către desenul stilizat al lunii, apoi către soare, apoi către cuvintele Parker Brothers, Inc. — Elena! Indicatorul sări din n o u către litere. A L T Ş O A R E C E A L T Ş O A R E C E A L T ŞOA­ RECE — Ce se întâmplă? strigă Sue, cu ochii larg deschişi acum. Bonnie era speriată. Indicatorul pulsa cu energie, o energie u r â t ă şi î n t u n e c a t ă ca nişte smoală n e a g r ă care clocotea şi îi a r d e a degetele. D a r simţea şi firul t r e m u r ă t o r d e argint c a r e e r a p r e z e n ţ a Elenei luptându-se cu ea. — Nu-i daţi d r u m u l ! strigă disperată. Nu vă luaţi mâinile de pe placă! ŞOARECENOROITEOMOR

Reuniunea • 35 Indicatorul se

mişca nebuneşte. S Â N G E S Â N G E S Â N G E . Şi a p o i . . . B O N N I E IEŞIŢI AFARĂ F U G I Ţ I E AICI F U G I Ţ I FUGIŢI FU... I n d i c a t o r u l se smuci furios, smulgându-se de sub degetele lui Bonnie, z b u r â n d peste placă şi apoi p r i n aer, ca şi c u m cineva îl aruncase. Vickie ţipă. M e r e ­ dith sări în picioare. Şi apoi toate luminile se stinseră, cufundând casa în întuneric.

Reuniunea • 37 Nu vedea nimic. Ochii ei ar fi trebuit să se obişnu­ iască deja cu î n t u n e r i c u l , d a r nu p u t e a desluşi nici m ă c a r o g e a n ă de l u m i n ă sau o u m b r ă c â n d Caroline începu să le conducă. Nu se vedea nici un fir de lumină venind p r i n ferestre de afară din stradă; curentul elec­ tric p ă r e a să fi căzut peste tot. Caroline înjură c â n d se lovi de o mobilă, şi Bonnie se împiedică de ea. Vickie scâncea încetişor, ultima în şir. — Rezistă, şopti Sue. Rezistă, Vickie, o să reuşim, î n a i n t a u încet p r i n î n t u n e r i c . Apoi B o n n i e simţi gresia sub talpă. ipetele lui Vickie p ă r e a u scăpate de sub con­ trol. Bonnie simţi un val de p a n i c ă crescând în ea. — Vickie, încetează! H a i d e ţ i , trebuie să ieşim de aici! M e r e d i t h striga p e n t r u a fi auzită. E casa ta, Ca­ roline. Ne l u ă m cu toatele de m â n ă şi tu ne conduci la uşa din faţă. — Bine, spuse Caroline. N u p ă r e a atât d e speriată c a celelalte. Asta e r a avantajul de a nu avea nici un pic de imaginaţie, îşi spuse Bonnie. Nu puteai să-ţi închipui lucrurile îngro­ zitoare care aveau să ţi se întâmple. Se simţi m a i bine cu degetele subţiri şi reci ale lui M e r e d i t h strângând-o de m â n ă . Pipăi în cealaltă p a r t e şi prinse m â n a lui Caroline, simţind unghiile lungi şi tari. — Ăsta e holul de la intrare, spuse Caroline. Staţi aici un m i n u t p â n ă găsesc uşa. Degetele ei se desfăcură din m â n a lui Bonnie. — C a r o l i n e ! N u - m i da d r u m u l . . . U n d e eşti? C a ­ roline, dă-mi m â n a ! strigă Bonnie, bâjbâind disperată, ca u n orb. D i n întuneric, ceva m a r e şi u m e d se strânse în j u r u l degetelor ei. E r a o m â n ă . Nu era a lui Caroline. Bonnie ţipă. Vickie i se a l ă t u r ă i m e d i a t î n t r - u n urlet sălbatic. M â n a fierbinte, u m e d ă , o t â r a pe Bonnie p r i n întune­ ric. D ă d u d i n picioare, se luptă, d a r în z a d a r . Apoi simţi braţele lui M e r e d i t h în j u r u l mijlocului ei, a m â n ­ d o u ă braţele, trăgând-o înapoi. M â n a ei se eliberă din strânsoarea mâinii celei m a r i . Şi apoi se întorcea şi alerga, d o a r alerga, d o a r vag c o n ş t i e n t ă c ă M e r e d i t h e r a l â n g ă ea. Nu-şi d ă d e a

38 • Jurnalele Vampirilor deloc s e a m a că ţipa, p â n ă c â n d se lovi de un fotoliu m a r e care o opri din fugă, şi atunci îşi auzi strigătele. — Şşşş! T a c i , Bonnie, şşşş! . M e r e d i t h o scutura. Alunecaseră pe p o d e a , în spa­ tele fotoliului. — C e v a m-a a p u c a t de m â n ă ! C e v a m-a înşfăcat, Meredith! — Ştiu. T a c i ! E tot aici, spuse M e r e d i t h . Bonnie îşi împinse faţa în u m ă r u l lui M e r e d i t h ca să nu ţipe din nou. Şi d a c ă era aici în c a m e r ă cu ele? Secundele se scurseră, iar tăcerea se strânse în j u r u l lor. Bonnie îşi ciuli urechile, d a r nu auzi nici un alt sunet în afară de p r o p r i a lor respiraţie şi de bătaia în­ fundată a inimii ei. — Ascultă! T r e b u i e să găsim uşa din spate. A c u m suntem probabil în living. Asta î n s e a m n ă că b u c ă t ă r i a e exact în spatele nostru. T r e b u i e să ajungem acolo, spuse M e r e d i t h , în şoaptă. Bonnie începu să a p r o b e din cap cu un aer jalnic, apoi d e o d a t ă înălţă capul. — U n d e e Vickie? şopti ea răguşit. — Nu ştiu. A' trebuit să-i d a u d r u m u l la m â n ă ca să te trag pe tine din strânsoarea lucrului ăluia. H a i să mergem. Bonnie o trase înapoi. — D a r de ce nu ţipă Vickie? Un fior o străbătu pe M e r e d i t h .

Reuniunea • 39 — Nu ştiu, spuse. — O h , D o a m n e . O h , D o a m n e . N u p u t e m s-o lăsăm, M e r e d i t h . — Trebuie. — Nu putem. M e r e d i t h , eu am pus-o pe Caroline să o invite. D a c ă nu e r a m eu, nici n-ar fi aici. T r e b u i e să o scoatem din casă. U r m ă o clipă de tăcere, apoi M e r e d i t h şopti: — Bine! D a r îţi alegi cele mai nepotrivite m o m e n t e p e n t r u gesturi nobile, Bonnie. O uşă se t r â n t i şi a m â n d o u ă tresăriră. Apoi se auziră m a i multe trosnituri, ca nişte picioare care aler­ gau pe o scară, îşi spuse Bonnie. Şi apoi o voce răsună. — i Vickie, u n d e eşti? N u . . . Vickie, n u ! N u ! — Asta a fost Sue, spuse cu răsuflarea tăiată Bonnie, sărind în sus. De la etaj! — De ce nu a v e m o lanternăl e x c l a m ă furioasă Meredith. Bonnie ştia ce voia să spună M e r e d i t h . E r a p r e a în­ t u n e r i c ca să alerge orbeşte p r i n casă; e r a p r e a î n s p ă i m â n t ă t o r . în m i n t e a ei exista o p a n i c ă primitivă care zvâcnea cu p u t e r e . Avea nevoie de lumină, orice fel de lumină. Nu p u t e a să m a i bâjbâie iar prin întuneric, expusă din toate părţile. Nu p u t e a să o facă. D a r cu toate acestea, se î n d e p ă r t ă de fotoliu cu un pas, un singur pas şovăitor.

40 • Jurnalele Vampirilor — H a i d e , şopti întretăiat, şi M e r e d i t h merse alături de ea, pas cu pas, în întuneric. Bonnie tot aştepta ca acea m â n ă m a r e , u m e d ă şi fierbinte să se întindă din b e z n ă şi să o înşface din nou. Fiecare centimetru de piele o furnica, aşteptând acea atingere, şi m a i ales m â n a ei, pe care o întinsese îna­ inte p e n t r u a pipăi d r u m u l . Apoi făcu greşeala de a-şi aminti de vis. în clipa u r m ă t o a r e , mirosul greţos de dulceag al gu­ noiului o copleşi. îşi închipui lucruri care se t â r a u în j u r u l ei şi apoi îşi aduse aminte de chipul Elenei, cenu­ şiu şi fără p ă r , cu buzele veştejite dezgolind dinţii rân­ jiţi. D a c ă lucrul ăla o înşfacă... N u p o t s ă m e r g m a i d e p a r t e ; n u p o t , n u pot, îşi spuse. î m i p a r e r ă u p e n t r u Vickie, d a r nu p o t să m e r g m a i departe. Te rog, lasă-mă să mă opresc aici. Se agăţa de M e r e d i t h , a p r o a p e p l â n g â n d . Apoi de sus răsună cel mai oribil zgomot pe care îl auzise vreo­ dată. Erau mai multe sunete de fapt, dar veniră toate atât de apropiate unul de altul încât se amestecară într-un teribil crescendo. M a i întâi se auziră ţipete, vocea lui Sue strigând „Vickie! Vickie! N u ! " , apoi o b u b u i t u r ă răsunătoare, zgomot de sticlă spartă, ca şi c u m o sută de ferestre se sfărâmau în acelaşi timp. Şi peste toate un ţipăt neîntrerupt, într-o notă de p u r ă şi perfectă teroare. Apoi totul se opri. — Ce-a fost asta? Ce s-a întâmplat, M e r e d i t h ? — C e v a rău.

Reuniunea • 41

V o c e a lui M e r e d i t h era î n c o r d a t ă şi gâtuită. — Ceva foarte rău. Bonnie, dă-mi d r u m u l . Mă duc să văd. — Nu singură, nu, nu te duci, spuse Bonnie cu vio­ lenţă. Găsiră scara şi urcară pe ea. C â n d ajunseră pe pa­ lier, Bonnie auzi un sunet straniu, care-i făcea r ă u în­ tr-un fel ciudat: clinchetul u n o r cioburi de sticlă căzând. In clipa u r m ă t o a r e l u m i n a se aprinse. Fu atât de brusc, încât Bonnie ţipă fără să vrea. Se întoarse spre M e r e d i t h şi a p r o a p e că ţipă din n o u . Părul negru al lui M e r e d i t h e r a răvăşit şi pomeţii ei păreau p r e a ascuţiţi; era lividă şi trasă la faţă de spaimă. Cline, cline. E r a mai rău cu lumina aprinsă. M e r e d i t h se îndrepta către ultima uşă de pe coridor, de u n d e venea zgomo­ tul. Bonnie o u r m ă , d a r d e o d a t ă ştiu cu siguranţă, în sufletul ei, că nu voia să v a d ă ce se afla în acea cameră. M e r e d i t h deschise uşa. î n c r e m e n i p e n t r u o clipă în prag, apoi se năpusti î n ă u n t r u . Bonnie se apropie de uşă. — Oh, Doamne, nu intrai Bonnie nici m ă c a r nu se opri. Se repezi spre p r a g şi apoi s e o p r i b r u s c . L a p r i m a vedere p ă r e a c ă t o a t ă acea latură a casei dispăruse. Uşile de sticlă care legau dormitorul principal de balcon p ă r e a u să fi explodat în afară, cu l e m n u l r u p t , g e a m u l spart. Bucăţi mici de

42 • Jurnalele Vampirilor sticlă rămăseseră prinse ici şi colo în resturile r a m e i de lemn. C l i n c ă n e a u atunci c â n d cădeau. Perdele albe diafane fluturau în gaura ce se căsca în peretele casei. In faţa lor, se profila silueta lui Vickie. Stătea cu mâinile căzute de-o p a r t e şi de alta a trupu­ lui, la fel de nemişcată ca un bloc de piatră. — Vickie, eşti bine? Bonnie simţi o uşurare atât de m a r e să o v a d ă în viaţă încât o d u r u . Vickie? Vickie nu se întoarse, nu răspunse. Bonnie o ocoli cu grijă pentru a-i vedea chipul. Vickie privea drept înainte, cu pupilele atât de micşorate încât erau doar nişte puncte. Respira scurt, şuierat, şi pieptul îi sălta în spasme. — Eu u r m e z . A spus că eu u r m e z , şoptea ea în­ truna, d a r nu p ă r e a să i se adreseze lui Bonnie. Nici nu p ă r e a să o v a d ă pe Bonnie. înfiorându-se, Bonnie se trase înapoi. M e r e d i t h era pe balcon. Se întoarse c â n d Bonnie ajunse lângă per­ dele şi încercă să-i blocheze d r u m u l . — Nu te uita. Nu te uita acolo jos, îi spuse. J o s unde? Brusc, Bonnie înţelese. T r e c u pe lângă M e r e d i t h , care o prinse de b r a ţ şi o opri pe m a r g i n e a balconului, ca să nu cadă. Balustrada balconului explodase la fel ca şi uşile de sticlă şi Bonnie vedea di­ rect jos, în curtea luminată. Pe p ă m â n t zăcea o siluetă strâmbă, ca o p ă p u ş ă ruptă, cu m e m b r e l e răsucite, cu gâtul îndoit într-un unghi grotesc, cu părul blond răsfi­ rat a s e m e n e a unui evantai pe p ă m â n t u l întunecat al grădinii. E r a Sue Carson.

Reuniunea * 43 Şi în toată n e b u n i a care u r m ă , d o u ă gânduri r ă m a ­ seră în m i n t e a lui Bonnie. U n u l era că a c u m Caroline n-o să m a i aibă n i c i o d a t ă o p e t r e c e r e în p a t r u . I a r celălalt, că nu era drept ca asta să se î n t â m p l e de ziua de naştere a lui M e r e d i t h . P u r şi simplu nu era drept. — î m i p a r e rău, Meredith, nu cred că e în stare să vor­ bească a c u m cu tine. Bonnie auzi vocea tatălui ei la uşa de la intrare în v r e m e ce amesteca apatică îndulcitorul într-o ceaşcă de ceai de muşeţel. Puse imediat linguriţa jos. C e e a ce nu era în stare să facă era să m a i stea încă un m i n u t în b u c ă t ă r i a asta. Avea nevoie să iasă afară la aer. — Vin imediat, tati. M e r e d i t h a r ă t a a p r o a p e la fel de r ă u ca şi n o a p t e a trecută, cu faţa trasă, cu ochii încercănaţi. G u r a îi era strânsă într-o linie fermă. — O să ieşim să ne învârtim puţin cu maşina, îi spuse Bonnie tatălui ei. Poate să ne vedem cu nişte colegi. în definitiv, tu eşti cel care ai zis că nu e periculos, nu? Ce m a i p u t e a spune d o m n u l M c C u l l o u g h ? Se uită în jos către fetiţa lui m i n i o n ă , care îşi împinse înainte acea bărbie î n c ă p ă ţ â n a t ă pe care o moştenise de la el şi îi întâlni privirea hotărâtă. Ridică mâinile, resemnat. — E a p r o a p e p a t r u a c u m . Să te întorci înainte să se întunece, spuse. — Nici ei nu ştiu ce vor, îi spuse Bonnie lui M e r e ­ dith pe c â n d se î n d r e p t a u către maşina acesteia.

44 • Jurnalele Vampirilor O d a t ă urcate în maşină, fetele îşi blocară imediat uşile. în v r e m e ce M e r e d i t h p o r n e a motorul, îi a r u n c ă lui Bonnie o privire plină de înţelegere, d a r furioasă. — Nici părinţii tăi nu te-au crezut, spuse. — O h , au crezut tot ce le-am spus... cu excepţia a tot ce era i m p o r t a n t . C u m p o t să fie atât de proşti? M e r e d i t h râse scurt. — T r e b u i e să priveşti p r o b l e m a din punctul lor de vedere. Găsesc un cadavru fără nici o u r m ă pe el, cu excepţia celor provocate de cădere. Află că luminile s-au stins în cartier p e n t r u că a fost o avarie la Virginia Electric. Ne găsesc pe noi, isterice, r ă s p u n z â n d la în­ trebările lor într-un fel care a p ă r u t probabil foarte ciu­ dat. Cine a făcut-o? Un monstru cu mâini u m e d e . De u n d e ştim? Prietena noastră m o a r t ă Elena ne-a spus-o printr-o placă Ouija. E oare de m i r a r e că au îndoieli? — D a c ă n-ar fi v ă z u t nimic a s e m ă n ă t o r înainte, spuse Bonnie, lovind cu p u m n u l în p o r t i e r ă . D a r au văzut. C h i a r cred că noi am inventat câinii ăia care au atacat la Balul Zăpezii de anul trecut? C h i a r cred că Elena a fost o m o r â t ă de o închipuire? — Au uitat deja, răspunse încet Meredith. C h i a r tu ai prezis asta. Viaţa s-a întors la n o r m a l , şi toată l u m e a din Fell's C h u r c h se simte m a i în siguranţă aşa. Simt cu toţii că s-au trezit dintr-un vis urât, şi ultimul lucru pe care îl doresc e să se cufunde din n o u într-unui. Bonnie d o a r clătină din cap.

Reuniunea • 45 — Şi e atât de uşor să crezi că un grup de adoles­ cente au devenit agitate c â n d s-au j u c a t cu o p l a c ă Ouija, şi pe u r m ă , c â n d luminile s-au stins, s-au speriat p u r şi simplu şi au fugit. Şi u n a dintre ele e r a atât de î n s p ă i m â n t a t ă şi de confuză încât s-a năpustit direct într-un geam. U r m ă o tăcere, şi apoi M e r e d i t h a d ă u g ă : — T a r e aş vrea ca Alaric să fie aici. In m o d normal, Bonnie i-ar fi tras un ghiont şi ar fi răspuns „Şi eu", pe un ton lasciv. Alaric era unul dintre cei mai arătoşi tipi pe care îi văzuse vreodată, chiar dacă avea venerabila vârstă de douăzeci şi doi de ani. Acum, o strânse d o a r de braţ pe Meredith, cu un aer trist. — N-ai c u m să-1 chemi? — D i n Rusia? Nici m ă c a r nu ştiu în ce loc din Rusia se află a c u m . Bonnie îşi m u ş c ă buza. Apoi se î n d r e p t ă de spate. M e r e d i t h m e r g e a a c u m pe Lee Street, iar în p a r c a r e a şcolii se vedeau o mulţi­ me de copii strânşi. S c h i m b ă o privire cu M e r e d i t h , care încuviinţă din cap. — Am p u t e a încerca, spuse ea. H a i să v e d e m d a c ă ei sunt m a i isteţi decât părinţii lor. C â n d m a ş i n a intră încet î n p a r c a r e , Bonnie văzu feţe surprinse întorcându-se către ele. C o b o r î îm­ p r e u n ă cu M e r e d i t h şi grupul se desfăcu, lăsându-le o cărare ca să ajungă în mijlocul lui.

46 • Jurnalele Vampirilor Acolo e r a C a r o l i n e , stând cu braţele încrucişate şi scuturându-şi pe spate p ă r u l roşcat cu un aer tul­ burat. — N-o să m a i d o r m i m în casa aia p â n ă nu e repa­ rată, spunea ea, înfiorându-se în sveterul ei .alb. T a t i spune că o să închiriem un a p a r t a m e n t în H e r o n p â n ă se t e r m i n ă reparaţiile. — Ce contează? Poate să vină d u p ă tine în H e r o n , sunt sigură, spuse M e r e d i t h . Caroline se întoarse, d a r ochii ei verzi de pisică nu se uitară în ochii lui M e r e d i t h . — Cine? spuse ea pe un ton vag. — O h , Caroline, nu şi tu! explodă Bonnie. — Nu vreau decât să plec de aici, spuse Caroline. Ochii ei se ridicară şi p e n t r u o clipă Bonnie văzu cât de î n s p ă i m â n t a t ă era. — Nu m a i suport, a d ă u g ă Caroline. Şi ca şi c u m trebuia să-şi susţină cuvintele chiar în acea clipă, îşi croi d r u m p r i n mulţime. — Las-o să plece, Bonnie, spuse Meredith. E inutil. — Ea e inutilă, spuse Bonnie furioasă. D a c ă ea, Caroline, care ştia, se p u r t a aşa, ce să m a i zică de ceilalţi? V ă z u răspunsul pe feţele din j u r u l ei. T o a t ă l u m e a p ă r e a speriată, ca şi c u m ea şi M e r e d i t h aduseseră cu ele o boală îngrozitoare. Ca şi c u m ea şi M e r e d i t h erau problema. — Nu p o t să cred, m u r m u r ă Bonnie.

Reuniunea • 47 — Nici mie nu-mi vine să cred, spuse D e a n n a K e n nedy, o p r i e t e n ă a lui Sue. E r a în faţa mulţimii şi nu p ă r e a la fel de stânjenită ca şi ceilalţi. Am vorbit cu Sue ieri d u p ă - a m i a z ă şi era aşa de veselă, de fericită. E imposibil să fie m o a r t ă . D e a n n a începu să plângă. Prietenul ei o cuprinse cu un b r a ţ şi alte câteva fete î n c e p u r ă şi ele să plângă. Băieţii din m u l ţ i m e se foiră, cu feţele rigide. Bonnie simţi c u m o cuprinde o u m b r ă de speranţă. — Şi n-o să fie singura care o să m o a r ă , a d ă u g ă . Elena ne-a spus că tot oraşul e în pericol. Elena a spus... F ă r ă să vrea, vocea lui Bonnie se stinse. V ă z u felul în care ochii lor deveneau opaci atunci c â n d p o m e n i numele Elenei. M e r e d i t h avea dreptate; dăduseră deja uitării tot ceea ce se întâmplase i a r n a trecută. Nu m a i credeau nimic. — Ce s-a î n t â m p l a t cu voi? spuse ea neajutorată, v r â n d să d e a cu p u m n u l în ceva. D o a r nu credeţi că Sue s-a a r u n c a t singură de la balconul ăla? — O a m e n i i spun..., începu prietenul Deannei, apoi ridică din u m e r i într-un gest p r u d e n t . E i . . . le-aţi spus poliţiştilor că Vickie Bennett era în c a m e r ă , nu? Şi a c u m iar şi-a p i e r d u t minţile. Şi c h i a r înainte aţi auzit-o pe Sue strigând: „ N u , Vickie, n u ! " , aşa-i? Bonnie simţi că i se taie răsuflarea, ca şi c u m ar fi primit o lovitură în stomac. — Crezi că Vickie... oh, D o a m n e , aţi înnebunit! Ascultaţi-mă bine. Cineva m-a apucat de m â n ă în casa

48 • Jurnalele Vampirilor aia, şi nu era Vickie. I a r Vickie n-are nici o'legătură cu a r u n c a r e a lui Sue de pe balcon. — O r i c u m , nici nu are forţa necesară, sublinie M e r e d i t h . C â n t ă r e ş t e vreo 43 de kilograme, şi asta cu h a i n e cu tot. Cineva din spatele grupului m u r m u r ă ceva despre nebunii care au puteri supraomeneşti. — Vickie a r e o fişă la psihiatrie... — Elena ne-a spus că e r a un tip! a p r o a p e strigă Bonnie, p i e r z â n d bătălia cu autocontrolul. Feţele care se î n d r e p t a r ă către ea erau întunecate, inflexibile. Apoi văzu un chip c a r e o făcu să respire uşurată. — M a t t ! Spune-le că ne crezi! M a t t H o n e y c u t t stătea î n m a r g i n e , c u mâinile î n b u z u n a r e şi capul plecat. A c u m ridică privirea şi ceea ce Bonnie văzu în ochii lui albaştri îi tăie răsuflarea. Nu erau duri şi opaci ca ai celorlalţi, d a r erau plini de o disperare s u r d ă c a r e e r a la fel de rea. R i d i c ă d i n umeri, fără să-şi scoată mâinile din b u z u n a r e . — Ei, eu vă cred, spuse. D a r ce m a i contează? Ori­ c u m o să iasă totul la fel. Aceasta fu u n a dintre puţinele daţi în viaţa ei c â n d Bonnie r ă m a s e fără cuvinte. M a t t fusese s u p ă r a t de c â n d murise Elena, d a r asta... — Şi totuşi, el crede, spuse r e p e d e M e r e d i t h , pen­ tru a profita de m o m e n t . A c u m ce trebuie să facem ca să vă convingem şi pe voi ceilalţi?

Reuniunea • 49 — Cheamă-1 pe Elvis pentru noi, de pildă, spuse o voce care imediat făcu sângele lui Bonnie să clocotească. Tyler. Tyler Smallwood. R â n j i n d ca o m a i m u ţ ă în sveterul său Perry EUis ultrascump, etalându-şi dinţii albi şi puternici. — Nu e la fel de eficient ca un e-mail p a r a n o r m a l de la o R e g i n ă a Balului m o a r t ă , d a r e un început, a d ă u g ă Tyler. M a t t s p u n e a î n t o t d e a u n a c ă rânjetul ăla cerea u n p u m n î n nas. D a r M a t t , singurul tip din g r u p apropiat ca fizic de Tyler, se uita p o s o m o r â t în p ă m â n t . — T a c i din gură, Tyler! Tu nu ştii ce s-a î n t â m p l a t în casa aia, spuse Bonnie. — Ei, se p a r e că nici tu nu ştii. P o a t e că d a c ă nu te ascundeai în living, ai fi văzut ce se întâmpla. Atunci cineva te-ar p u t e a crede. Replica lui Bonnie se stinse înainte de a fi rostită. Se u i t ă l u n g la Tyler, deschise gura, apoi o închise. Tyler aşteptă. C â n d ea nu spuse nimic, el îşi a r ă t ă din n o u dinţii. — P u n banii j o s că Vickie a făcut-o, spuse, facându-i cu ochiul lui D i c k C a r t e r , fostul p r i e t e n al lui Vickie. E o bebeluşă p u t e r n i c ă , n u , Dick? Ar fi putut să o facă. Se întoarse şi a d ă u g ă în m o d deliberat, peste u m ă r : Sau p o a t e tipul ăla Salvatore s-a întors în oraş. — Ticălosule! ţipă Bonnie. C h i a r şi M e r e d i t h scoase un strigăt de frustrare. P e n t r u că, desigur, în clipa în care n u m e l e lui Ştefan

50 • Jurnalele Vampirilor fu rostit, se dezlănţui haosul, aşa c u m Tyler ştiuse p r o ­ babil că se va întâmpla. Fiecare se întorcea către cel de lângă el, cu exclamaţii de panică, groază, emoţie. In p r i m u l r â n d fetele erau cele emoţionate. I a r asta puse c a p ă t întâlnirii. Unii dintre tineri se retrăseseră pe furiş, iar a c u m se d e s p ă r ţ i r ă cu toţii, î n d e p ă r t â n d u - s e , câte doi sau câte trei, discutând în contradictoriu. Bonnie se uită în u r m a lor furioasă. — Să p r e s u p u n e m că te-au crezut. De fapt, ce voiai să facă? spuse M a t t . Bonnie nu-1 observase venind lângă ea. — Nu ştiu. Altceva decât să stea d o a r şi să aştepte să li se î n t â m p l e ceva r ă u . î n c e r c ă să-1 privească în ochi. M a t t , eşti bine? — Nu ştiu. Tu eşti? Bonnie se gândi puţin, apoi răspunse: — N u . Adică, într-un fel sunt surprinsă că totuşi m ă simt cât d e cât bine, c a a c u m , p e n t r u c ă a t u n c i c â n d Elena a murit, p u r şi simplu n-am p u t u t să fac faţă. Deloc. D a r oricum, de Sue nu e r a m atât de apro­ piată, şi pe u r m ă . . . . Nu ştiu! D i n n o u simţi nevoia să d e a cu p u m n u l în ceva. E mult p r e a mult! — Eşti n e b u n ă . — Da, sunt n e b u n ă . Brusc, Bonnie înţelese senti­ m e n t u l pe care îl avusese î n t r e a g a zi. O m o r â r e a lui Sue nu a fost ceva nedrept, a fost malefic. Cu adevărat malefic. Şi cine a facut-o nu are să scape b a s m a curată.

Reuniunea • 51 Asta ar î n s e m n a . . . d a c ă asta e lumea, un loc u n d e se poate î n t â m p l a aşa ceva şi să r ă m â n ă n e p e d e p s i t . . . (Iacă ăsta-i a d e v ă r u l . . . îşi d ă d u seama că nu ştia c u m să încheie. — Şi atunci? Nu vrei să m a i trăieşti aici? Şi d a c ă lumea chiar este aşa? Privirea lui e r a a t â t de p i e r d u t ă , a t â t de a m a r ă . Bonnie fu şocată. D a r spuse pe un t o n ferm: — Nu o s-o las să fie aşa. Şi nici tu. El d o a r o privi, la fel c u m te uiţi la un copil care in­ sistă că există M o ş C r ă c i u n . M e r e d i t h vorbi. — D a c ă le c e r e m celorlalţi o a m e n i să ne ia în se­ rios, ar fi m a i b i n e să ne l u ă m noi înşine în serios. Flena chiar a intrat în contact cu noi. Voia să facem ceva. Dacă într-adevăr credem asta, ar fi m a i bine să ne gân­ dim ce. Chipul lui M a t t tresărise când n u m e l e Elenei fusese rostit. Bietul de tine, încă o m a i iubeşti la fel de mult, îşi spuse Bonnie. O a r e există ceva ce te-ar p u t e a face să o uiţi? Spuse: — Ai de g â n d să ne ajuţi, M a t t ? — O să vă ajut, spuse M a t t calm. D a r tot nu ştiu ce a n u m e vreţi să faceţi. — I n t e n ţ i o n ă m să-1 o p r i m pe ticălosul ăla criminal înainte să m a i o m o a r e pe altcineva, spuse Bonnie. E r a p e n t r u p r i m a o a r ă că îşi d ă d e a s e a m a pe de­ plin că asta voia să facă.

52 • Jurnalele Vampirilor — Singură? P e n t r u că, ştii, eşti singură. — Suntem singure, îl corectă M e r e d i t h . D a r exact asta încerca E l e n a să ne spună. A spus că trebuia să facem un descântec de convocare ca să c e r e m ajutor. — Un descântec uşor, cu d o a r d o u ă ingrediente, îşi aminti Bonnie din visul ei. Şi mi-a zis că îmi spusese deja ingredientele — d a r nu-mi spusese nimic. — Azi-noapte zicea că existau influenţe viciate care distorsionau comunicarea noastră, spuse Meredith. Asta mie mi se p a r e că s e a m ă n ă cu ce se î n t â m p l a în vis. Crezi că era cu adevărat Elena cea cu care luai ceaiul? — D a , spuse Bonnie hotărât. Adică, ştiu că de fapt nu l u a m cu adevărat ceaiul la W a r m Springs, d a r cred că Elena îmi trimitea mesajul ăsta în creier. Şi apoi, la un m o m e n t dat, altceva a pus s t ă p â n i r e pe tot şi a scos-o d i n visul m e u . D a r ea a luptat, şi p e n t r u un m i n u t la sfârşit a r e c ă p ă t a t din n o u controlul. — Bun. Atunci asta î n s e a m n ă că trebuie să ne con­ c e n t r ă m pe începutul visului, c â n d încă m a i era Elena cea care vorbea cu tine. D a r d a c ă ceea ce s p u n e a e r a deja distorsionat de alte influenţe, atunci p o a t e ieşea ceva ciudat. Poate că nu era ceva ce a spus, p o a t e era ceva ce a făcut... M â n a lui Bonnie se ridică instinctiv către buclele ei. — P ă r ! strigă. — Ce? — Păr! Am întrebat-o cine îi aranjează a c u m p ă r u l şi am vorbit despre asta, şi ea a spus: „ P ă r u l e foarte

Reuniunea

»53

i m p o r t a n t . " Şi, M e r e d i t h , c â n d încerca să ne s p u n ă ingredientele aseară, p r i m a literă a u n u i a d i n t r e ele era „ P " ! — Asta e! exclamă M e r e d i t h şi ochii ei negri fulge­ rară. A c u m trebuie d o a r să ne g â n d i m la celălalt. — D a r îl ştiu şi pe ăsta! Bonnie râse, e x u b e r a n t ă . Mi-a spus ea, chiar d u p ă ce am vorbit despre p ă r , şi m - a m gândit că e foarte ciudată. A spus: „Sângele este şi el i m p o r t a n t . " M e r e d i t h închise ochii, înţelegând totul. — I a r aseară, p l a c a Ouija a spus „Sângesângesânge". M - a m gândit că era celălalt lucru care ne ame­ ninţa, d a r nu era, zise ea. Deschise ochii. Bonnie, crezi că asta e cu a d e v ă r a t ? Astea sunt ingredientele, sau trebuie să ne gândim la noroi şi sandviciuri, sau şoareci şi ceai? — Astea sunt ingredientele, spuse h o t ă r â t ă Bonnie. Sunt genul de ingrediente de care e de obicei nevoie pentru un descântec de convocare. S u n t convinsă că I >( >l să găsesc un ritual legat de ele într-una din cărţile mele de m a g i e celtă. T r e b u i e d o a r să ştim cine este persoana pe care trebuie să o c o n v o c a m . . . Brusc, realiză ceva şi vocea ei se stinse, consternată. - Mă î n t r e b a m c â n d o să vă daţi seama, spuse Matt, vorbind p e n t r u p r i m a o a r ă d u p ă m u l t t i m p . N u |tiţi cine e, nu-i aşa?

Reuniunea

«55

violenţă era capabil. în furia şi durerea lui p e n t r u moarlea Elenei, Ştefan a p r o a p e că îi omorâse pe Tyler şi pe alţi patru băieţi. Putea oare M a t t să uite asta? Putea ac­ cepta vreodată întoarcerea lui Ştefan în Fell's C h u r c h ? Pe chipul cu maxilare puternice al lui M a t t nu se citea nimic a c u m , iar M e r e d i t h vorbea din n o u . — Deci tot ce trebuie să facem e să o b ţ i n e m nişte sânge şi să t ă i e m nişte p ă r . N - o să suferi p r e a m u l t dacă-ţi pierzi câteva bucle, nu, Bonnie? Bonnie e r a a t â t de cufundată în g â n d u r i încât fu cât pe-aci să nu o a u d ă . Apoi clătină din cap. eredith îi a r u n c ă o privire ironică lui M a t t . — H m , făcu ea. A c u m , pe cine crezi tu că a r c h e m a Elena într-un m o m e n t d e cum­ pănă? Z â m b e t u l larg al lui Bonnie dispăru, înlocuit de un sentiment de vinovăţie c â n d văzu expresia lui M a t t . Nu era corect să-1 necăjească aşa. — Elena a spus că asasinul e p r e a p u t e r n i c p e n t r u noi şi de aceea avem nevoie de ajutor, îi spuse ea lui M a t t . Şi eu p o t să mă gândesc d o a r la o singură per­ soană pe care o cunoaşte Elena şi care ar p u t e a să în­ frângă un asasin cu p u t e r i supranaturale. M a t t încuviinţă încet din cap. Bonnie nu-şi d ă d e a seama ce simţea el. M a t t şi Ştefan fuseseră cândva prie­ teni buni, chiar dacă Elena îl alesese pe Ştefan în detri­ mentul lui Matt. D a r asta se întâmplase înainte ca M a t t să descopere ce era cu adevărat Ştefan şi de ce fel de — N u , n u , n u . Nu avem nevoie de sângele şi p ă r u l nostru. T r e b u i e să fie ale persoanei pe care v r e m să o convocam. — Ce? D a r asta e ridicol. D a c ă am avea sângele şi părul lui Ştefan atunci n-am m a i avea nevoie să-1 con­ vocam, nu? — Nu m - a m gândit la asta, recunoscu Bonnie. De obicei, la un descântec de convocare faci rost de ingre­ diente înainte şi le foloseşti atunci c â n d vrei să chemi înapoi o persoană. Ce facem, Meredith? E imposibil. M e r e d i t h se î n c r u n t ă . — De ce ar cere-o Elena d a c ă ar fi imposibil? — Elena a cerut o m u l ţ i m e de lucruri imposibile, spuse m o h o r â t ă Bonnie. Nu face figura asta, M a t t ; ştii că a făcut-o. Nu era o sfântă. - P o a t e , d a r de d a t a asta nu e imposibil, spuse Matt. Mă gândesc la un loc în care trebuie să se afle

56 • Jurnalele Vampirilor sângele lui Ştefan şi, d a c ă a v e m n o r o c , şi nişte p ă r de-al lui. în criptă. B o n n i e tresări, d a r M e r e d i t h încuviinţă d o a r din cap. — Sigur că da, spuse ea. C â n d Ştefan se afla acolo legat, probabil că a sângerat mult. I a r în acel gen de luptă cu siguranţă a p i e r d u t şi nişte p ă r . M ă c a r d a c ă totul de acolo a r ă m a s n e a t i n s . . . — Nu cred că a m a i c o b o r â t cineva în criptă de c â n d a m u r i t Elena, spuse M a t t . Poliţia a cercetat şi pe u r m ă a plecat. D a r nu e decât o singură cale de a afla asta. M - a m înşelat, îşi spuse Bonnie. E r a m îngrijorată că M a t t nu ar putea face faţă întoarcerii lui Ştefan, şi iată-1 deschis şi străduindu-se să ne ajute la convocarea lui. — M a t t , îmi vine să te sărut! spuse ea. P e n t r u o clipă, ceva ce nu p u t u identifica sclipi în ochii lui M a t t . S u r p r i n d e r e , sigur, d a r e r a m a i mult de-atât. Brusc, Bonnie se întrebă ce-ar face el d a c ă ea chiar l-ar săruta. — T o a t e fetele spun asta, răspunse el în cele din u r m ă calm, ridicând din u m e r i cu o falsă r e s e m n a r e . E r a singurul m o m e n t al zilei în care se a r ă t ă a p r o a p e vesel. D a r M e r e d i t h era serioasă. — Haideţi să mergem. Avem multe de făcut, şi ulti­ m u l lucru pe care-1 v r e m e să ne p r i n d ă întunericul în criptă.

Reuniunea

»57

*
(îripta se afla sub biserica în ruine care se înălţa pe o colină în cimitir. E r a spre sfârşitul după-amiezii, şi încă mai era m u l t ă lumină, îşi s p u n e a î n t r u n a Bonnie în vreme ce u r c a u dealul, d a r tot îşi simţea pe braţe pie­ lea ca de găină. Cimitirul cel nou, aflat pe o latură, era şi-aşa destul de deprimant, d a r vechiul cimitir aflat în cealaltă p a r t e era de-a dreptul înspăimântător chiar şi în plină zi. E r a u atât de multe lespezi de m o r m â n t măcinate de timp şi prăbuşite în unghiuri ciudate în ci­ mitirul n ă p ă d i t de buruieni, care reprezentau tot atâţia bărbaţi tineri omorâţi în Războiul Civil. Nici nu tre­ buia să ai însuşiri p a r a n o r m a l e ca să le simţi prezenţa. — Spirite neliniştite, m u r m u r ă ea. — H m m m ? făcu Meredith, păşind peste o g r ă m a d ă de moloz care cândva fusese un zid al bisericii în ruine. Uitaţi, capacul m o r m â n t u l u i n-a fost încă pus la loc. Asta e o veste bună; nu cred că am fi reuşit să-1 ridicăm. Privirea lui B o n n i e rătăci plină de melancolie pe efigiile albe de m a r m u r ă sculptate pe capacul aşezat într-o p a r t e . H o n o r i a Fell zăcea acolo alături de soţul ei, cu braţele încrucişate pe piept, a r ă t â n d la fel de blândă şi de tristă ca î n t o t d e a u n a . D a r Bonnie ştia că nu vor m a i p r i m i nici un ajutor de la ea. D a t o r i a H o noriei ca protectoare a oraşului pe care îl întemeiase se încheiase. Lăsând-o pe Elena să-şi asume întreaga responsa­ bilitate, îşi spuse Bonnie încruntată, privind în jos în

58 • Jurnalele Vampirilor deschizătura d r e p t u n g h i u l a r ă care c o b o r a în criptă. Fuscei de metal, prinşi pe peretele de stâncă, dispăreau în întuneric. C h i a r şi cu ajutorul lanternei lui M e r e d i t h , cobo­ r â r e a în a c e a î n c ă p e r e s u b t e r a n ă se dovedi dificilă, î n ă u n t r u , între pereţii placaţi cu p i a t r ă lustruită, era întuneric şi tăcere. Bonnie încercă să-şi stăpânească tremurul. — Uitaţi, spuse încet M e r e d i t h . M a t t îndreptase lanterna către poarta de fier care se­ p a r a a n t e c a m e r a criptei de principala ei încăpere. Par­ doseala de p i a t r ă e r a p ă t a t ă în m a i multe locuri cu negru, sânge închegat. Uitându-se la bălţile şi pârâiaşele de sânge uscat, Bonnie se simţi cuprinsă de ameţeală. — Ştim că cel mai rău a fost rănit D a m o n , spuse Me­ redith, apropiindu-se. Părea calmă, d a r Bonnie simţea încordarea cu care încerca să-şi stăpânească vocea. Aşa că trebuie să fi stat pe partea asta, u n d e e cel m a i mult sânge, continuă ea. Ştefan a zis că Elena se afla în mij­ loc. Asta înseamnă că Ştefan trebuie să fi fost... aici. Se aplecă. — O fac eu, spuse M a t t cu o voce brusc răguşită. T u ţine lanterna. Cu un cuţit de plastic luat din m a ş i n a lui M e r e d i t h , M a t t răzui sângele închegat pe piatră. Bonnie înghiţi nodul din gât, b u c u r o a s ă că la p r â n z nu băuse decât nişte ceai. P u t e a accepta cu uşurinţă sângele ca o no­ ţiune abstractă, d a r a t u n c i c â n d se c o n f r u n t a cu o

Reuniunea • 59 cantitate a t â t d e m a r e . . . . m a i ales c â n d e r a sângele unui prieten care fusese t o r t u r a t . . . Bonnie îşi întoarse privirea şi se uită la pereţii de piatră, gândindu-se la Katherine. Atât Ştefan cât şi fra­ tele lui m a i m a r e , D a m o n , se îndrăgostiseră de K a t h e ­ rine, în Florenţa secolului al cincisprezecelea. D a r ceea ce nu ştiuseră e r a că fata pe care o i u b e a u nu era o fiinţă o m e n e a s c ă . Un v a m p i r din satul ei n a t a l din G e r m a n i a o transformase p e n t r u a-i salva viaţa atunci c â n d fusese bolnavă. La r â n d u l ei, K a t h e r i n e îi trans­ formase pe cei doi băieţi în vampiri. Şi apoi, îşi spuse B o n n i e , îşi înscenase p r o p r i a m o a r t e p e n t r u a-i opri pe Ştefan şi D a m o n să se m a i lupte p e n t r u ea. D a r fusese inutil. U r a lor devenise m a i p u t e r n i c ă d e c â t î n a i n t e , şi p e n t r u asta, ea îi urî pe a m â n d o i . Se întorsese la vampirul care o transformase şi, în decursul anilor, deveni la fel de malefică p r e c u m el. P â n ă c â n d singura ei d o r i n ţ ă ajunse să fie distruge­ rea fraţilor pe c a r e c â n d v a îi iubise. îi atrăsese pe a m â n d o i în Fell's C h u r c h ca să-i o m o a r e , şi această încăpere e r a locul în care a p r o a p e că reuşise. E l e n a murise împiedicând-o să-şi atingă scopul. — Uite, spuse M a t t , şi Bonnie clipi şi se întoarse în prezent. M a t t avea în m â n ă un şerveţel de hârtie pe care se aflau bucăţele din sângele uscat al lui Ştefan. Şi R C u m părul, a d ă u g ă el. T r e c u r ă cu degetele pe pardoseală, găsind praf şi bucăţi de frunze şi fragmente de alte lucruri pe care

60 • Jurnalele Vampirilor Bonnie nu voi să le identifice. Printre ele se găseau şi câteva şuviţe lungi de p ă r auriu. Al Elenei — sau p o a t e al lui K a t h e r i n e . Părul lor fusese atât de asemă­ nător. M a i erau şi nişte şuviţe mai scurte de p ă r negru, uşor ondulat. Al lui Ştefan. A fost o m u n c ă grea şi migăloasă să sorteze tot şi să p u n ă p ă r u l potrivit într-un alt şerveţel. M a t t făcu a p r o a p e toată treaba. C â n d terminară, erau cu toţii obosiţi şi l u m i n a care p ă t r u n d e a prin deschiderea dreptunghiulară din tavan devenise pală şi albăstrie. D a r M e r e d i t h zâmbi — un z â m b e t de fiară. — G a t a , avem tot, spuse. Tyler îl v r e a pe Ştefan înapoi în oraş; ei bine, o să i-1 aducem pe Ştefan. I a r Bonnie, care, p i e r d u t ă încă în gândurile ei, nu dăduse decât pe j u m ă t a t e atenţie la ceea ce făceau, în­ cremeni. M e d i t a s e la cu totul alte lucruri, n i m i c legat de Tyler, d a r c â n d îi auzi n u m e l e un g â n d i se ivi în minte. E r a ceva ce realizase în p a r c a r e , şi de care ui­ tase apoi cu totul, în febra certurilor. Cuvintele lui M e ­ redith îl declanşaseră şi a c u m g â n d u l e r a din n o u limpede în m i n t e a ei. De u n d e ştiuse el? se î n t r e b ă şi inima începu să-i b a t ă m a i tare. — Bonnie! Ce s-a întâmplat? — M e r e d i t h , zise ea încet, le-ai spus tu poliţiştilor că noi e r a m în living c â n d totul se p e t r e c e a sus cu Sue?

Reuniunea • 61 — N u , c r e d că am spus d o a r că e r a m la p a r t e r . D e ce? — P e n t r u că nici eu nu le-am spus. I a r Vickie nu putea să le fi spus p e n t r u că din n o u a devenit catatonică, iar Sue e m o a r t ă şi Caroline era afară atunci. Dar Tyler ştia. Adu-ţi aminte, a spus: „Poate că d a c ă nu te ascundeai în living, ai fi v ă z u t ce se î n t â m p l a . " De u n d e p u t e a să ştie? — Bonnie, d a c ă încerci să sugerezi că Tyler a fost criminalul, p u r şi simplu nu ţine. în p r i m u l r â n d , nu e atât de deştept încât să organizeze o a s e m e n e a crimă, spuse M e r e d i t h . — D a r m a i e ceva, M e r e d i t h . Anul trecut, la Balul celor dintr-a Xl-a, Tyler a pus o m â n ă pe u m ă r u l m e u gol. N-o să uit niciodată senzaţia. M â n a lui era m a r e , cărnoasă, fierbinte şi u m e d ă . B o n n i e se înfiora la .nnintire. Exact ca m â n a care m-a a p u c a t aseară. D a r M e r e d i t h clătina din cap şi nici M a t t nu p ă r e a prea convins. - Atunci cu siguranţă Elena îşi pierde timpul cei ându-ne să-1 a d u c e m înapoi pe Ştefan, spuse M a t t . Aş I iuţea să mă ocup eu de Tyler cu câteva croşee b u n e . — G â n d e ş t e - t e , B o n n i e , a d ă u g ă M e r e d i t h . Are Tyler p u t e r e a psihică să m u t e o tablă Ouija sau să păi r u n d ă în visele tale? Are? Nu avea. D i n p u n c t de vedere p a r a n o r m a l , Tyler era c a m la fel de inert ca şi Caroline. Bonnie nu p u t e a nega asta. D a r nici intuiţia nu şi-o p u t e a nega. Nu avea

62 • Jurnalele Vampirilor nici o logică, d a r c o n t i n u a să c r e a d ă că Tyler fusese în casă în n o a p t e a trecută. — Ar fi m a i bine să plecăm, spuse M e r e d i t h . S-a întunecat, şi tatăl tău o să fie furios. T ă c u r ă tot d r u m u l către Bonnie se gândea tot la Tyler. O d a t ă ajunşi la ea acasă, merseră sus în ca­ m e r a ei cu şerveţelele şi începură să caute prin cărţile lui Bonnie despre druizi şi magie celtă. î n c ă de când des­ coperise că era descendenta unui vechi n e a m de magi­ cieni, Bonnie fusese interesată de druizi. Iar într-una din cărţi găsi un rimai pentru un descântec de convocare. — T r e b u i e să c u m p ă r ă m l u m â n ă r i , spuse. Şi a p ă p u r ă — ar fi m a i bine să l u ă m la sticlă, îi spuse lui M e ­ redith. Şi cretă ca să desenăm un cerc pe podea, şi ceva să facem un mic foc. Astea le p o t găsi în casă. Nu e nici o grabă; descântecul trebuie făcut la miezul nopţii. M a i e r a m u l t p â n ă l a miezul nopţii. M e r e d i t h s e duse şi c u m p ă r ă tot ce era necesar de la un magazin de băcănie. L u a r ă cina î m p r e u n ă cu familia lui Bonnie, deşi nici u n u i a dintre ei nu p r e a îi era foame. La u n ­ sprezece, B o n n i e desenase deja cercul pe p o d e a u a camerei sale şi toate celelalte ingrediente erau aşezate pe o b ă n c u ţ ă j o a s ă în interiorul cercului. C â n d b ă t u o r a douăsprezece, începu. Sub privirile lui M a t t şi M e r e d i t h , făcu un mic foc într-un vas de lut. în spatele vasului a r d e a u trei lumâ­ nări; Bonnie înfipse un ac cu gămălie la j u m ă t a t e a celei din mijloc. Apoi despături un şerveţel de hârtie, In Morenţa, se l u m i n a de ziuă. în grabă mare purcede acum,

Reuniunea • 63 vărsă cu grijă bucăţelele de sânge uscat într-un p a h a r cu a p ă şi amestecă. A p a deveni roz-ruginie. Desfăcu celălalt şerveţel. L u ă de trei ori cu vârful degetelor p ă r şi îl a r u n c ă în foc, u n d e se aprinse şi arse cu un miros groaznic. Apoi p i c u r ă trei stropi din a p a roşiatică peste flăcări, care sfârâiră. O c h i i ei se î n d r e p t a r ă către cuvintele d i n c a r t e a deschisă.

De trei ori chemat de descântecul meu, De trei ori tulburat de focul meu. Vino la mine fără să pregeţi pe drum. Citi cuvintele cu voce tare, rar, de trei ori. Apoi se lăsă pe vine, sprijinindu-se pe călcâie. Focul c o n t i n u a s; i ardă, cu fum. Flăcările l u m â n ă r i l o r d a n s a u . — Şi a c u m ? î n t r e b ă M a t t . — Nu ştiu. S p u n e d o a r să aşteptăm ca l u m â n a r e a din mijloc să a r d ă p â n ă la ac. — Şi pe u r m ă ? Bănuiesc că o să aflăm c â n d se întâmplă.
v

Ştefan o u r m ă r e a pe fată c u m c o b o r a scările, cu o mână aşezată u ş o r p e b a l u s t r a d ă p e n t r u echilibru. Mişcările ei e r a u încete şi ca î n t r - u n vis, de p a r c ă I ilutea.

64 • Jurnalele Vampirilor D e o d a t ă , se clătină şi se a p u c ă m a i strâns de balus­ t r a d ă . Ştefan ajunse repede în spatele ei şi o sprijini de cot. — Te simţi bine? Ea ridică privirea către el cu aceeaşi expresie de re­ verie. E r a foarte drăguţă. H a i n e l e ei erau scumpe şi d u p ă ultima m o d ă , iar p ă r u l fetei, ciufulit într-un fel foarte şic, era blond. O turistă. Ştiu că era a m e r i c a n c ă înainte să deschidă gura. — D a . . . cred... Ochii ei căprui aveau o privire înceţoşată. — Ai c u m să ajungi acasă? U n d e stai? — Pe V i a dei C o n ţ i , lângă capela Medici. S u n t venită cu p r o g r a m u l G o n z a g a în Florenţa . Fir-ar să fie! Deci nu turistă, ci studentă. Şi asta în­ s e m n a că o să le povestească şi colegilor ei despre fru­ mosul italian pe care 1-a cunoscut aseară. Cel cu ochi verzi, î n t u n e c a ţ i . Cel care a dus-o acasă la el în lo­ cuinţa lui exclusivistă de pe Via T o r n a b u o n i şi a hrănit-o şi i-a dat să b e a şi apoi, în l u m i n a lunii, p o a t e , în c a m e r a lui sau afară în curtea interioară, s-a aple­ cat să se uite în ochii ei şi... Privirea lui Ştefan se întoarse de la gâtul fetei, cu cele d o u ă răni roşii, ca d o u ă înţepături. Văzuse atât Gonzaga University este o universitate privată catolică, si­ tuată în Spokane, Washington. Fondată în 1887, poartă numele unui sfânt iezuit, Sf Aloysius Gonzaga. Programul de studiu în Florenţa se desfăşoară pe parcursul unui an academic sau al unui semestru, ori în timpul vacanţei (n.tr.).
1 1

Reuniunea • 65 de des a s e m e n e a u r m e — c u m de m a i aveau p u t e r e a de a-1 t u l b u r a ? D a r îl t u l b u r a u ; îl îngreţoşau şi stâr­ neau în a d â n c u l lui un foc mocnit. — C u m te c h e a m ă ? — R a c h a e l . Cu doi de a. II spuse pe litere. — Bine, R a c h a e l . Uită-te la m i n e . O să te duci înapoi lapensione şi n-o să-ţi m a i aminteşti nimic din ce s-a î n t â m p l a t n o a p t e a trecută. Nu ştii u n d e ai fost şi CU cine ai fost. Şi nici pe mine nu m-ai văzut vreodată.

Repetă.
— N u - m i amintesc nimic de azi-noapte, spuse ea ascultătoare, cu privirea aţintită în ochii lui. Puterile lui Ştefan nu erau atât de m a r i pe cât ar fi l< ist d a c ă ar fi b ă u t sânge omenesc, d a r p e n t r u ce voia d a c u m erau suficiente. — Nu ştiu u n d e am fost şi cu cine. Nu te-am văzut pe tine. Bun. Ai b a n i să ajungi acasă? Uite. Ştefan scoase din b u z u n a r u n p u m n d e b a n c n o t e mototolite — în majoritate de 50.000 şi 100.000 de lire — şi o conduse afară. D u p ă ce o văzu u r c a t ă în siguranţă într-un taxi, se întoarse î n ă u n t r u şi se î n d r e p t ă direct către c a m e r a lui I )amon. D a m o n stătea tolănit lângă fereastră, c u r ă ţ â n d de i l lajă o portocală, încă dezbrăcat. Ridică privirea, sâ­ câit, c â n d Ştefan intră.

66 • Jurnalele Vampirilor — De obicei se b a t e la uşă, spuse. — U n d e ai cunoscut-o? î n t r e b ă Ştefan. Şi apoi, c â n d D a m o n îi a r u n c ă o privire goală, a d ă u g ă : Pe fata aia, R a c h a e l . — Aşa o c h e m a ? Nu cred că m - a m obosit să întreb. La Bar Gilli. Sau p o a t e era Bar M ă r i o . De ce? Ştefan făcu un efort să-şi stăpânească furia. — Ăsta nu e singurul lucru pe care nu te-ai obosit să-1 faci. Nu te-ai obosit nici să o influenţezi să te uite. C h i a r vrei să fii prins, D a m o n ? Buzele lui D a m o n se a r c u i r ă într-un z â m b e t şi el desprinse o fâşie răsucită de coajă de portocală. — Eu nu sunt niciodată prins, frăţioare, spuse el. — Şi ce ai de g â n d să faci c â n d or să vină d u p ă tine? C â n d cineva îşi dă s e a m a că „ D u m n e z e u l e , pe V i a T o r n a b u o n i e un m o n s t r u care suge sângele"? O să-i o m o r i pe toţi? O să aştepţi p â n ă c â n d sparg uşa şi pe u r m ă o să te topeşti în întuneric? D a m o n îl privi în ochi, sfidător, şi z â m b e t u l acela uşor îi r ă m a s e pe buze. — De ce nu? spuse. — Fir-ai tu să fii! e x c l a m ă Ştefan. Ascultă-mă, D a m o n . Asta trebuie să înceteze. — Grija ta p e n t r u siguranţa m e a mă e m o ţ i o n e a z ă . — Nu e corect, D a m o n . Să iei î m p o t r i v a voinţei ei o fată... — O h , d a r a fost voinţa ei, frate. E r a foarte, foarte dornică.

Reuniunea • 67 - I-ai spus ce aveai de g â n d să faci? Ai avertizat-o CC se p o a t e î n t â m p l a d a c ă schimbă sânge cu un v a m I >n:' Coşmarurile, viziunile p a r a n o r m a l e ? E r a d o r n i c ă ^cl<- asta? Dându-şi s e a m a că D a m o n nu avea de g â n d • ii răspundă, Ştefan continuă. Ştii că e r ă u ce faci. — Adevărul e că ştiu. S p u n â n d asta, D a m o n îi a r u n c ă lui Ştefan unul d i n i mbetele lui n e a ş t e p t a t e şi e n e r v a n t e , c a r e d u r a u < b a r o fracţiune de secundă. - Şi nu-ţi pasă, spuse Ştefan deprimat, î n t o r c â n dii-şi privirea. D a m o n a r u n c ă p o r t o c a l a d e p a r t e de el. T o n u l lui Bra insinuant, persuasiv. — Frăţioare, l u m e a este plină de ceea ce tu numeşti
.i.iII",

spuse. Ce-ar fi să te relaxezi şi să te alături ta-

I xi ci celor învingători? E mult m a i distractiv, te asigur. Ştefan simţi c u m îl c u p r i n d e furia. - C u m p o ţ i să spui asta? îi replică pe un t o n arzător. N-ai î n v ă ţ a t n i m i c de la K a t h e r i n e ? Ea a ales i.ihăra celor învingători". K a t h e r i n e a m u r i t p r e a repede, spuse D a m o n . Z â m b e a din n o u , d a r privirea îi era de gheaţă. Şi a c u m nu te poţi gândi decât la r ă z b u n a r e . U i i.ui<lu-se la fratele său, Ştefan simţi o greutate apăsătoare pe piept. La asta şi la p r o p r i a ta plăcere, spuse. - Ce altceva m a i există? Plăcerea e singura realii . u c , frăţioare — plăcere şi putere. Şi tu eşti un v â n ă t o r prin n a t u r a ta, în aceeaşi m ă s u r ă ca şi m i n e , spuse

70 • Jurnalele Vampirilor

*
Bonnie expiră profund, şi abia a c u m îşi d ă d u seama că îşi ţinuse răsuflarea, şi deschise ochii, deşi nu-şi a d u c e a aminte să-i fi închis. Stătea întinsă pe spate. M a t t şi M e redith erau ghemuiţi lângă ea şi o priveau speriaţi. — Ce s-a î n t â m p l a t ? A mers? î n t r e b ă M e r e d i t h . — A mers. îi lăsă să o ajute să se ridice. Am intrat în c o n t a c t cu Ştefan. Am vorbit cu el. A c u m tot ce p u t e m face e să a ş t e p t ă m să v e d e m d a c ă vine sau n u . — Ai p o m e n i t de Elena? întrebă M a t t . — Da. — Atunci vine. Luni, 8 iunie, 11:15p.m. ragă Jurnalule, în noaptea asta separe că nu prea pot să dorm, aşa că aş putea foarte bine să-ţi scriu. Toată ziua de azi am aşteptat să se întâmple ceva. Nu faci un descântec ca ăla şi-l vezi că funcţio­ nează şi pe urmă nu se mai întâmplă nimic. Dar nimic nu s-a întâmplat. Nu m-am dus la şcoală pentru că mama s-a gândit că e mai bine aşa. S-a supărat că Matt şi Meredith au stat atât de târziu sâmbătă seară >/ a spus că am nevoie de odihnă. Dar de fiecare dată când mă întind în pat văd faţa lui Sue. Tatăl lui Sue a vorbit la înmormântarea Elenei. Mă iiiheb cine o să vorbească pentru Sue miercuri. Trebuie să încetez să mă mai gândesc la astfel de lucruri.

72 • Jurnalele Vampirilor Poate că o să încerc să adorm din nou. Poate că dacă stau întinsă în pat cu căştile la urechi n-o s-o mai văd pe Sue.

Reuniunea » 73 Bonnie sorbi din siropul ei. Vise. Exista un motiv pentru care trebuia să se t e a m ă de vise, d a r a c u m nu şi-1 p u t e a aminti. „ N u p o t să stau m u l t " , spuse Elena. „ C r e d că el deja ştie că sunt aici. Am venit d o a r să-ţi s p u n . . . " Se încruntă. Bonnie se uită la ea plină de înţelegere. „Nici tu nu poţi să-ţi aduci a m i n t e ? " spuse. M a i b ă u din sirop. Avea un gust ciudat. „ A m m u r i t p r e a t â n ă r ă , B o n n i e . E r a u a t â t e a lu< niri pe care trebuia să le fac, să le realizez. I a r a c u m trebuie să te ajut pe t i n e . " „ M u l ţ u m e s c " , spuse Bonnie. „Ştii, asta nu e uşor. Nu am atâta p u t e r e . E greu să ajung la tine şi e greu să fac ca lucrurile să nu se dete­ rioreze." „ T r e ' să menţii totul aşa c u m e", fu de acord Bon­ n i e , încuviinţând din cap. Se simţea ciudat de ameţită. Ce era în siropul ăsta? „ N u am p r e a mult control, şi lucrurile devin ciu­ date uneori. C r e d că el face asta. î n t o t d e a u n a se luptă M I mine. T e pândeşte p e t i n e . Ş i d e fiecare d a t ă c â n d -rcăm să c o m u n i c ă m , a p a r e . " „Bine." C a m e r a plutea. „Bonnie, mă asculţi? El p o a t e să-ţi folosească frica împotriva ta. Aşa p ă t r u n d e în orice m i n t e . " „Bine..."

Bonnie puse jurnalul la loc în sertarul noptierei şi îşi scoase W a l k m a n - u l . L u ă toate posturile la r â n d pe c â n d se uita la tavan cu ochi somnoroşi. Printre pârâiturile u n d e l o r statice auzi în urechi vocea u n u i D.J. — Şi iată un hit clasic p e n t r u toţi fanii fantasticilor ani '50. Noapte bună, iubito de la Vee-Jay Records, cu T h e Spaniels... Pe ritmurile muzicii, Bonnie se cufundă în somn.
1

Siropul cu îngheţată era de căpşuni, preferatul lui Bon­ nie. T o n o m a t u l cânta Noapte bună, iubito, iar tejgheaua era uluitor de curată. D a r Elena, îşi spuse hotărâtă Bon­ nie, n-ar fi trebuit să poarte o fustă cloş cu un căţel pe ea. „ F ă r ă fuste cloş", spuse, a r ă t â n d către ea. Elena ridică privirea din îngheţata de vanilie cu sos de ciocolată. Părul b l o n d îi era strâns la spate într-o c o a d ă de cal. „ C i n e se mai gândeşte la lucrurile astea a c u m ? " în­ trebă Bonnie. „ T u , prostuţo. Eu sunt d o a r în vizită." „Oh."
1

Goodnight, Sweetheart, Goodnight, lansat în anul 1954 (n.tr.).

74 • Jurnalele Vampirilor „ D a r nu-l lăsa să-ţi pătrundă în minte. S p u n e asta tu­ turor. Şi spune-i lui Ş t e f a n . . . " E l e n a se opri şi îşi duse o m â n ă la gură. C e v a căzu pe îngheţata ei de vanilie. E r a u n dinte. „El e aici." V o c e a Elenei e r a ciudat de neclară. Bonnie se holbă la dinte cu groază şi fascinaţie. Z ă c e a în mijlo­ cul ornamentului de frişca, printre bucăţile de migdale. „Bonnie, spune-i lui Ş t e f a n . . . " î n c ă un dinte căzu, şi un altul. E l e n a î n c e p u să plângă, cu a m â n d o u ă mâinile la gură a c u m . O c h i i ei erau îngroziţi, cu o privire disperată. „Bonnie, n u p l e c a . . . " D a r Bonnie se d ă d e a înapoi, cu paşi împiedicaţi. T o t u l se învârtea î n j u r . Siropul se revărsa cu bulbuci din p a h a r u l ei, d a r nu e r a sirop; e r a sânge. R o ş u strălucitor şi plin de spumă, a s e m e n e a sputei pe care o scuipi în p r a g u l morţii. B o n n i e simţi c u m i se în­ toarce stomacul pe dos. „Spune-i lui Ştefan că îl iubesc!" E r a vocea u n e i femei b ă t r â n e şi fără dinţi, şi se stinse în suspine isterice. Bonnie se b u c u r ă să se cu­ funde în întuneric şi să uite totul. Bonnie r o n ţ ă i a c a p ă t u l cariocii, cu ochii la ceas, cu gândul la calendar. î n c ă opt zile şi j u m ă t a t e de şcoală

Reuniunea

«75

în care trebuia să supravieţuiască. Şi avea senzaţia că fiecare m i n u t u r m a să fie un a d e v ă r a t chin. Un tip o spusese de-a dreptul, ferindu-se de ea pe scări: „ N u te s u p ă r a , d a r toţi prietenii tăi sfârşesc m o r ţ i . " Bonnie se dusese la toaletă şi plânsese. D a r a c u m tot ceea ce voia să facă era să plece din şcoală, să fie d e p a r t e de feţele grave şi privirile acuza­ toare — sau, şi m a i rău, privirile compătimitoare. Direc­ torul ţinuse un discurs la staţia de amplificare, vorbind despre „această n o u ă n e n o r o c i r e " şi „această îngrozi­ toare pierdere", iar Bonnie simţise ochii tuturor în spa­ tele ei, ca şi c u m ar fi săpat nişte găuri acolo. C â n d sună clopoţelul, fu p r i m a persoană care ieşi pe uşă. D a r în loc să se ducă spre sala unde avea următoarea (>ră, se duse din n o u la toaletă, unde aşteptă să sune iar clopoţelul. Apoi, când holurile deveniră pustii, se îndreptă grăbită către aripa cabinetelor de limbi străine. T r e c u pe lângă programe şi bannere cu evenimentele sfârşitului de an fără să le arunce nici o privire. Ce mai conta SAT , ce mai conta absolvirea, ce m a i contau toate celelalte lu­ cruri? P â n ă la sfârşitul lunii puteau fi cu toţii morţi. Bonnie fu cât pe-aci să se ciocnească de p e r s o a n a Care stătea în hol. Ridică brusc privirea de la picioarele ci p e n t r u a v e d e a pantofii de p â n z ă uşor tociţi, aşa CUm se p u r t a , un m o d e l străin. D e a s u p r a lor e r a u icanşii, mulaţi, destul de p u r t a ţ i cât să p a r ă m o i peste
1

1

Scholastic Aptitude Test şi Scholastic Assessment Test, e x a m e n e l e

I t a n d a r d p e n t r u a d m i t e r e a l a c o l e g i i ş i u n i v e r s i t ă ţ i (n.tr.).

76 • Jurnalele Vampirilor muşchii tari. Şolduri înguste. U n piept interesant. U n chip care l-ar î n n e b u n i pe un sculptor: gură senzuală, p o m e ţ i înalţi. O c h e l a r i negri de soare. Un p ă r negru uşor ciufulit. Bonnie rămase câteva clipe holbându-se. O h , D o a m n e , uitasem cât de superb arată, îşi spuse. Elena, iartă-mă, d a r o să p u n eu m â n a pe el. — Ştefan! exclamă ea. Apoi m i n t e a ei o aduse din n o u în realitate şi a r u n c ă o privire t e m ă t o a r e înjur. Nu se vedea nimeni. II a p u c ă de braţ. — Eşti n e b u n , să apari aici? Te-ai ţicnit? — T r e b u i a să te găsesc. Am crezut că e urgent. — Este, d a r . . . Părea atât de nelalocul lui, stând acolo în holul liceu­ lui. Atât de exotic. Ca o zebră într-o t u r m ă de oi. începu să îl împingă către un dulap în care se ţineau măturile. El nu voia. Şi era m a i p u t e r n i c decât ea. — Bonnie, ai spus că ai vorbit c u . . . — T r e b u i e să te ascunzi! O să mă duc d u p ă M a t t şi M e r e d i t h şi o să-i a d u c aici şi o să vorbim. D a r d a c ă te vede cineva, o să fii probabil linşat. A m a i fost o crimă. Ştefan se schimbă la faţă şi o lăsă să îl împingă către dulap. V r u să spună ceva, apoi se hotărî să tacă. — O să aştept, spuse el simplu. Lui Bonnie îi luă doar câteva minute ca să-1 găsească pe M a t t la cursul de mecanică auto şi pe M e r e d i t h la ora de economie. Se grăbiră toţi trei către dulapul cu

Reuniunea * 11 mături şi îl scoaseră rapid pe Ştefan din şcoală, cât m a i discret cu putinţă, ceea ce era aproape imposibil. Cineva cu siguranţă ne-a văzut, îşi spuse Bonnie. T o t u l depinde de cine, şi cât de gură-spartă e. — T r e b u i e să-1 d u c e m într-un loc sigur — nu acasă la noi, s p u n e a M e r e d i t h . M e r g e a u cât p u t e a u de repede p r i n p a r c a r e a şcolii. — D a , d a r unde? Staţi puţin, ce ziceţi de pensiune...? Vocea lui Bonnie se stinse. C h i a r în faţa ei, în parI .11 e, era o maşină mică şi neagră. O maşină italieneas­ că, zveltă şi cu un aspect foarte sexy. T o a t e ferestrele ci au negre, ceea ce încălca legea; nu se vedea nimic înăuntru. Apoi Bonnie desluşi e m b l e m a cu căluţul ca­ brat din spate. — Oh, Doamne! Ştefan se uită la Ferrari distrat. — E a lui D a m o n . T r e i perechi de ochi se întoarseră către el şocate. -A lui Damon? spuse Bonnie, auzind chiţăitul din vocea ei. S p e r a că ceea ce voia să s p u n ă Ştefan e r a că
I >ainon

d o a r i-o î m p r u m u t a s e .

D a r fereastra maşinii cobora, d â n d la iveală un p ă r negru la fel de lucios ca şi maşina, ochelari de soare icllectorizanţi şi un z â m b e t foarte alb. - Buon giorno, spuse pe un t o n agreabil D a m o n . Vrea cineva să se plimbe cu maşina? - O h , D o a m n e , spuse din n o u Bonnie, abia auzit.

78 • Jurnalele Vampirilor D a r nu se d ă d u înapoi. Ştefan era vizibil n e r ă b d ă t o r . — M e r g e m către pensiune, spuse. Veniţi d u p ă noi. Parcaţi în spatele h a m b a r u l u i ca să nu vă v a d ă nimeni maşina. M e r e d i t h trebui să o tragă pe Bonnie de lângă Fer­ rari. Nu că Bonnie îl plăcea pe D a m o n sau că avea de g â n d să-1 m a i lase să o sărute, aşa c u m făcuse la pe­ trecerea lui Alaric. Ştia că e periculos; p o a t e că nu aşa de r ă u c u m fusese K a t h e r i n e , d a r rău. O m o r â s e la în­ t â m p l a r e , d o a r d e distracţie. î l o m o r â s e p e d o m n u l T a n n e r , profesorul de istorie, în C a s a Bântuită pe care o organizaseră ca să strângă fonduri, de Halloweenul trecut. Ar p u t e a să o m o a r e din n o u , oricând. Poate că de aceea, atunci c â n d se uita la el, Bonnie se simţea ca un şoricel care se holba la un şarpe negru lucios. în siguranţa maşinii lui M e r e d i t h , Bonnie şi M e r e ­ dith schimbară o privire. — Ştefan n-ar fi trebuit să-1 a d u c ă cu el, spuse M e ­ redith. — Poate că a venit singur, sugeră Bonnie. N u c r e d e a c ă D a m o n era genul d e p e r s o a n ă p e care să-1 aduci u n d e v a . — De ce s-o facă? Nu ca să ne ajute, asta e sigur. M a t t nu spuse nimic. Nici m ă c a r nu p ă r e a să re­ m a r c e tensiunea din maşină. D o a r se uita p r i n p a r ­ briz, pierdut în gânduri. Cerul se întuneca. — Matt?

Reuniunea • 79

— Lasă-1 în pace, Bonnie, spuse M e r e d i t h . M i n u n a t , îşi spuse Bonnie, d e p r i m a r e a aşternân< lu-se ca o p ă t u r ă întunecată peste ea. M a t t şi Ştefan şi I ) a m o n , toţi î m p r e u n ă , toţi gândindu-se la Elena. P a r c a r ă în spatele vechiului h a m b a r , lângă m a ş i n a i leagră joasă. C â n d intrară, Ştefan era acolo singur, în picioare. Se întoarse şi Bonnie văzu că îşi scosese oche­ larii de soare. O străbătu un fior uşor, o senzaţie abia li iuţită de piele de găină pe b r a ţ e şi gât. Ştefan nu l e m ă n a cu nici un alt băiat pe care îl văzuse ea vreoi lată. Ochii lui erau atât de verzi, verzi ca frunzele de Itejar p r i m ă v a r a . D a r a c u m ochii îi e r a u încercănaţi. U r m ă u n m o m e n t d e stânjeneală; e i trei stând m i i - o p a r t e şi uitându-se în tăcere la Ştefan. N i m e n i nu p ă r e a să ştie ce trebuia să spună. Apoi M e r e d i t h se apropie de el şi îl luă de m â n ă . — Pari obosit, spuse. - Am venit cât am p u t u t de repede. O cuprinse cu un braţ, într-o îmbrăţişare scurtă, aproape şovăitoare. N-ar fi făcut niciodată asta pe vre­ muri, îşi spuse Bonnie. Pe atunci era foarte rezervat. Veni şi ea spre el, p e n t r u a-1 îmbrăţişa. Pielea lui Ştefan era rece sub tricou, şi ea se abţinu cu greu să nu tremure. C â n d se trase înapoi, avea ochii umezi. Ce . i m | c a a c u m , că Ştefan Salvatore se întorsese în Fell's < !hu rch? Uşurare? Tristeţe p e n t r u amintirile pe care le a< lucea cu el? T e a m ă ? T o t ce ştia era că voia să plângă.

80 • Jurnalele Vampirilor Ştefan şi M a t t se priveau. I a r î n c e p e m , îşi spuse Bonnie. E r a a p r o a p e caraghios; pe feţele lor se citea aceeaşi expresie. î n d u r e r a t ă şi obosită, şi încercând să nu o arate. Indiferent ce se întâmplă, Elena va fi în­ t o t d e a u n a între ei. în cele din u r m ă , M a t t întinse m â n a şi Ştefan o strânse. Se d ă d u r ă a m â n d o i în spate, p ă r â n d bucuroşi că încheiaseră cu salutul. — U n d e e D a m o n ? întrebă M e r e d i t h . — Se învârte pe aici. M - a m gândit că am p u t e a sta câteva m i n u t e fără el. — Am p u t e a sta câteva decenii fără el, izbucni Bon­ nie înainte să se p o a t ă abţine, iar M e r e d i t h spuse: — Nu p u t e m avea încredere în el, Ştefan. — Eu cred că te înşeli, spuse calm Ştefan. Poate fi de m a r e ajutor d a c ă se concentrează. — Asta în vreme ce din d o u ă în d o u ă nopţi o m o a r ă câţiva dintre locuitorii oraşului? spuse M e r e d i t h , ridi­ c â n d din sprâncene. N-ar fi trebuit să-1 aduci cu tine, Ştefan. — D a r nu el m-a adus. Vocea veni din spatele lui Bonnie, chiar din spatele ei şi î n s p ă i m â n t ă t o r de a p r o a p e . Bonnie tresări şi se repezi instinctiv spre M a t t , care o strânse de u m ă r . D a m o n zâmbi scurt, cu un singur colţ al gurii ridicându-se uşor. îşi scosese ochelarii, d a r ochii lui nu erau verzi. E r a u negri ca a d â n c u l dintre stele. A r a t ă a p r o a p e m a i bine ca Ştefan, îşi spuse într-o izbucnire

Reuniunea • 81 pasională n e c o n t r o l a t ă Bonnie, găsind degetele lui M a t t şi apucându-le strâns. — Deci a c u m e a ta, nu? îi spuse D a m o n lui M a t t pe un t o n nonşalant. — N u , r ă s p u n s e M a t t , d a r c o n t i n u ă să-i strângă m â n a lui Bonnie. — Nu Ştefan te-a adus? întrebă M e r e d i t h din cea­ laltă p a r t e . D i n t r e ei toţi, ea p ă r e a cea m a i p u ţ i n afectată de D a m o n , cea m a i p u ţ i n t e m ă t o a r e de el, cea m a i p u ţ i n influenţată de p r e z e n ţ a lui. — N u , spuse D a m o n , continuând să se uite la Bonnie. El nu se întoarce ca alţi o a m e n i , îşi spuse ea. U r m ă ­ reşte ceea ce vrea, indiferent ce se întâmplă. — Tu m-ai adus, spuse. — Eu? Bonnie ezită p e n t r u o clipă, neştiind ce vrea el să spună. — T u . Tu ai făcut vraja, nu? — Vraja... Of, la naiba. în m i n t e a lui Bonnie se ivi o imagine, păr n e g r u pe un şerveţel alb. O c h i i ei se î n d r e p t a r ă către p ă r u l lui D a m o n , m a i subţire şi m a i drept decât al lui Ştefan, d a r la fel de î n t u n e c a t . E clar că M a t t greşise c â n d sortase firele de p ă r . V o c e a lui Ştefan era n e r ă b d ă t o a r e . — Tu ne-ai c h e m a t , Bonnie. Am venit. Ce se îni amplă?

82 • Jurnalele Vampirilor Se aşezară cu toţii pe baloturile de fân putrezite, cu excepţia lui D a m o n , care r ă m a s e în picioare. Ştefan era aplecat în faţă, cu mâinile pe genunchi, cu privirea aţintită asupra lui Bonnie. — Mi-ai spus... ai spus că Elena a vorbit cu tine. Se simţi o p a u z ă u ş o a r ă înainte să rostească n u ­ mele. C h i p u l îi era încordat de forţa autocontrolului. — D a . Bonnie reuşi să-i zâmbească. Am avut un vis, Ştefan, un vis foarte c i u d a t . . . îi povesti visul şi apoi ce se întâmplase d u p ă aceea. D u r ă mult. Ştefan asculta concentrat, şi ochii lui verzi scânteiau ori de câte ori Bonnie p o m e n e a numele Ele^ nei. C â n d îi spuse c u m se încheiase petrecerea lui C a roline, şi c u m găsiseră t r u p u l lui Sue în c u r t e a din spate, faţa lui se albi, d a r nu rosti nimic. — Poliţia a venit şi a spus că e moartă, dar noi ştiam asta deja, încheie Bonnie. Şi au luat-o pe Vickie... biata Vickie bătea câmpii. N-au vrut să ne lase să vorbim cu ea, iar m a m a ei închide telefonul dacă o sunăm. Sunt oameni care chiar spun că Vickie a făcut-o, ceea ce e ab­ solut aiurea. D a r nu vor să creadă că Elena a vorbit cu noi, aşa că n-or să creadă nimic din ceea ce a spus ea. — Şi ceea ce a spus a fost „el", o întrerupse M e r e dith. De câteva ori. E un b ă r b a t ; cineva cu foarte m u l t ă p u t e r e supranaturală. — Şi un b ă r b a t a fost cel care m-a a p u c a t de m â n ă în hol, spuse Bonnie.

Reuniunea * 83 Ii spuse lui Ştefan despre suspiciunile ei legate de Tyler, dar, aşa c u m r e m a r c ă M e r e d i t h , T y l e r nu se potrivea cu restul descrierii. Nu avea nici m i n t e a şi nici p u t e r e a p a r a n o r m a l ă p e n t r u a fi cel despre care îi avertizase Elena. — D a r C a r o l i n e ? î n t r e b ă Ştefan. Ar fi p u t u t să vadă ceva? — E r a afară în faţa casei, spuse M e r e d i t h . A găsit uşa şi a ieşit în v r e m e ce noi o r b e c ă i a m p r i n casa cu­ fundată în b e z n ă . A auzit ţipetele, d a r era p r e a spe­ ti ată ca să se î n t o a r c ă în casă. Şi, ca să fiu sinceră, nici nu o c o n d a m n . — Aşadar, n i m e n i n-a văzut de fapt ce s-a întâm­ plat, cu excepţia lui Vickie. — N i m e n i altcineva. I a r Vickie nu vrea să s p u n ă niiuic. Bonnie reluă povestea de u n d e rămăsese. C â n d nc-am d a t s e a m a că n i m e n i nu ne crede, n e - a m adus .1 minte de mesajul Elenei despre vraja de convocare. Nc-am închipuit că tu erai cel pe care voia să-1 con­ vocam, p e n t r u că se g â n d e a că ai p u t e a face ceva să jyuţi. A ş a d a r . . . poţi? Aş p u t e a să încerc, spuse Ştefan. Se ridică şi se î n d e p ă r t ă p u ţ i n de ei, întorcându-le ipatele. R ă m a s e acolo un t i m p , în tăcere, fără să se Blişte. în cele din u r m ă se răsuci şi o privi pe Bonnie ni <>chi.

84 • Jurnalele Vampirilor — Bonnie, spuse calm d a r cu o privire intensă, în visele tale tu chiar ai vorbit cu E l e n a faţă în faţă. Crezi că dacă ai intra într-o transă ai p u t e a să o faci din nou? Bonnie se sperie p u ţ i n de ceea ce văzu în ochii lui. A r d e a u ca nişte s m a r a l d e strălucitoare pe faţa lui palidă. D i n t r - o d a t ă fu ca şi c u m ea ar fi p u t u t vedea dincolo de m a s c a de autocontrol pe care o p u r t a . Sub ea se afla a t â t a d u r e r e , a t â t a d o r încât Bonnie abia se p u t e a uita. — Aş putea, sigur... dar, Ştefan... — Atunci o s-o facem. C h i a r aici, chiar a c u m . Şi o să v e d e m d a c ă mă poţi lua cu tine. O c h i i aceia o h i p n o t i z a u , nu cu v r e o P u t e r e as­ cunsă, ci cu forţa p u r ă a voinţei lui. Bonnie voia să facă asta p e n t r u el — el o făcea să vrea să facă orice p e n ­ tru el. D a r amintirea acelui ultim vis e r a copleşitoare. Nu p u t e a înfrunta din n o u acea o r o a r e ; nu putea. — Ştefan, e p r e a periculos. Aş p u t e a să mă deschid către orice — şi mi-e teamă. D a c ă lucrul ăla p u n e stă­ p â n i r e pe m i n t e a m e a , nu ştiu ce s-ar întâmpla. Nu pot, Ştefan. Te rog. C h i a r şi cu o placă Ouija, e ca şi c u m l-aş invita să vină. P e n t r u o clipă, Bonnie crezu că el avea să încerce să o convingă. G u r a lui se strânse într-o linie îngustă, încăpăţânată, şi ochii îi scânteiară şi m a i puternic. D a r apoi, încet, focul din ei se stinse. Bonnie simţi că i se frânge inima. — Ştefan, îmi p a r e rău, şopti ea. aşa de intense

Reuniunea • 85 — Asta e, va trebui să ne d e s c u r c ă m singuri, spuse Ştefan. M a s c a e r a d i n n o u la locul ei, d a r z â m b e t u l lui părea forţat, ca şi c u m l-ar fi d u r u t . Apoi vorbi pe un ton m a i alert: — M a i întâi trebuie să aflăm cine e acest criminal, ce c a u t ă aici. T o t ce ştim a c u m e că, din n o u , o enti­ tate malefică a venit în Fell's C h u r c h . — D a r de ce? spuse Bonnie. De ce ar alege acest loc ceva malefic? N - a m avut deja p a r t e de suficient rău? — î n t r - a d e v ă r , c h i a r p a r e o coincidenţă ciudată, spuse M e r e d i t h p e u n t o n uşor a m u z a t . D e ce-am f i noi binecuvântaţi într-un m o d atât de special? — Nu e o coincidenţă, spuse Ştefan. Se sculă în pi­ cioare şi îşi ridică mâinile într-un gest care a r ă t a că nu ştia exact c u m să înceapă. Există pe acest p ă m â n t câ­ teva locuri c a r e s u n t . . . diferite, spuse el. C a r e sunt pline de energie p a r a n o r m a l ă , fie ea pozitivă sau nei'.alivă, b u n ă sau rea. U n e l e dintre ele au fost dintotilcauna aşa, ca T r i u n g h i u l B e r m u d e l o r şi C â m p i a Salisbury, locul u n d e a fost înălţat Stonehenge. Altele tU devenit în t i m p aşa, m a i ales locurile u n d e a fost Vărsat m u l t sânge. Se uită la B o n n i e . — Spirite neliniştite, şopti ea. - D a . A fost o bătălie aici, nu-i aşa? — In R ă z b o i u l Civil, spuse M a t t . Aşa a ajuns în 11 line biserica din cimitir. A fost măcel de ambele părţi.

86 • Jurnalele Vampirilor Nu a câştigat n i m e n i lupta, d a r a p r o a p e toţi cei de pe c â m p u l de bătălie au fost o m o r â ţ i . P ă d u r e a e plină de m o r m i n t e l e lor. — I a r p ă m â n t u l a fost îmbibat de sângele lor. Un astfel de loc atrage supranaturalul. Atrage maleficul. De aceea a fost a d e m e n i t ă de la început K a t h e r i n e de Fell's C h u r c h . Şi eu am simţit asta, de c â n d am venit aici. — Şi a c u m a venit altceva, spuse Meredith, de d a t a asta foarte serioasă. D a r c u m ar trebui să l u p t ă m îm­ potriva lui? — M a i întâi t r e b u i e să aflăm cu cine a v e m de-a face. C r e d c ă . . . D a r înainte să p o a t ă continua, se auzi un scârţâit şi o fâşie de l u m i n ă palidă, prăfoasă, căzu peste balotu­ rile de paie. U ş a h a m b a r u l u i se deschisese. T o ţ i se încordată, într-o reacţie de a p ă r a r e , gata să sară în picioare şi să o ia la fugă sau să lupte. D a r silueta care deschidea cu cotul uşa imensă era orice în afară de a m e n i n ţ ă t o a r e . D o a m n a Flowers, proprietara pensiunii, le zâmbea, iar ochii ei negri şi mici erau adânciţi în r e ţ e a u a de ri­ duri. Avea în m â n ă o tavă. — M - a m gândit că p o a t e aţi v r e a să beţi ceva în timp ce vorbiţi, copii, le spuse ea pe un ton liniştitor. C e i din h a m b a r s c h i m b a r ă priviri d e c o n c e r t a t e . C u m de ştiuse că erau acolo? Şi c u m p u t e a să fie atât de calmă?

Reuniunea

»87

- Haideţi, luaţi de-aici, continuă d o a m n a Flowers. E suc de struguri, făcut din strugurii m e i C o n c o r d . Puse câte un p a h a r de c a r t o n lângă M e r e d i t h , M a t t şi Bonnie. Şi v-am adus şi nişte prăjiturele cu ghimbir. Abia scoase din cuptor. întinse fiecăruia pe r â n d farfuria. Bonnie observă < i nu le oferi prăjituri lui Ştefan sau D a m o n . Voi doi p u t e ţ i veni în pivniţă d a c ă vreţi, să |UStaţi din vinul m e u de coacăze negre, le spuse celor doi, şi B o n n i e ar fi p u t u t j u r a că le făcuse c h i a r cu lli liiul. Ştefan trase a e r a d â n c în piept. - Âăă, ştiţi, d o a m n ă Flowers... - I a r fosta ta c a m e r ă e exact la fel c u m ai lăsat-o. Nimeni n-a m a i fost acolo de c â n d ai plecat. Poţi s-o I' ll( >seşti c â n d vrei; n-o să mă deranjeze absolut deloc. Ştefan p ă r u să nu-şi găsească cuvintele. Păi... mulţumesc. M u l ţ u m e s c foarte mult.

Dar...
D a c ă îţi faci griji că o să spun ceva cuiva, poţi să In liniştit. N - a m obiceiul să m e r g cu vorba. N - a m fă"H o şi nici n-am s-o fac vreodată. C u m e sucul ăla de 111 iguri? întrebă, întorcându-se brusc către Bonnie. Bonnie luă r e p e d e o gură. Bun, spuse ea sincer. C â n d terminaţi, aruncaţi p a h a r e l e l a gunoi. î m i place ca lucrurile să fie în ordine. D o a m n a Flowers îşi I >rivirea p r i n h a m b a r , clătinând din c a p şi oftând.

88 • Jurnalele Vampirilor Ce păcat, spuse. Aşa o fată drăguţă. Se uită cu atenţie la Ştefan, cu ochii ca nişte mărgele de onix. De d a t a asta te-aşteaptă o sarcină grea, băiete, spuse şi ieşi, c o n t i n u â n d să clatine din cap. — Ce chestie! e x c l a m ă B o n n i e , uitându-se lung d u p ă ea, uluită. T o ţ i se priviră în tăcere, nedumeriţi. — „Aşa o fată d r ă g u ţ ă " — d a r care d i n t r e ele? spuse în cele din u r m ă M e r e d i t h . Sue sau Elena? I a r n a trecută, Elena petrecuse m a i bine de o săptă­ m â n ă chiar în h a m b a r u l ăsta — d a r d o a m n a Flowers nu avea c u m să ştie asta. — I-ai spus tu ceva despre noi? îl î n t r e b ă M e r e d i t h pe Damon. — Nici un cuvânt. D a m o n p ă r e a a m u z a t . E o fe­ meie b ă t r â n ă . E sărită de pe fix. — E m a i isteaţă decât a crezut-o oricare dintre noi, spuse M a t t . C â n d mă gândesc la zilele în care am stat şi am u r m ă r i t c u m îşi pierdea v r e m e a p r i n subsol — credeţi că ştia că o u r m ă r e a m ? — Nu ştiu ce să cred, spuse încet Ştefan. Nu p o t decât să mă b u c u r că p a r e să fie de p a r t e a noastră. Şi ne-a oferit un loc sigur în care să stăm. — Şi suc de struguri, nu uita. M a t t îi zâmbi larg lui Ştefan. Vrei şi tu? îi întinse p a h a r u l de carton deja înmuiat. — M d a , n-ai decât să-ţi iei sucul de struguri şi...

Reuniunea • 89 D a r şi Ştefan a p r o a p e că z â m b e a . P e n t r u o clipă, lionnie îi văzu pe cei doi aşa c u m fuseseră pe vremuri, înainte ca E l e n a să m o a r ă . Prietenoşi, plini de afec­ ţiune, simţindu-se la fel de bine u n u l cu celălalt aşa cum se simţea ea cu M e r e d i t h . I se strânse inima. D a r Elena nu e moartă, îşi spuse. E aici mai mult ca niciodată. Regizează tot ceea ce s p u n e m sau facem. Ştefan era din n o u serios. — C â n d a intrat d o a m n a Flowers, mă p r e g ă t e a m să spun că ar fi bine să ne a p u c ă m de treabă. Şi cred că ar trebui să î n c e p e m cu Vickie. — N-o să vrea să stea de vorbă cu noi, replică ime­ diat Meredith. Părinţii ei nu lasă pe nimeni să se apro­ pie de ea. — Atunci va t r e b u i p u r şi simplu să îi evităm pe părinţi, spuse Ştefan. Vii cu noi, D a m o n ? — O vizită la o fată drăguţă? N-aş r a t a asta p e n t r u nimic în lume. Bonnie se întoarse a l a r m a t ă către Ştefan, d a r el o linişti, în t i m p ce o c o n d u c e a spre ieşirea din h a m b a r . — O să fie în regulă. Am de g â n d să stau cu ochii pe el. C e e a ce Bonnie spera din toată inima.

Reuniunea • 91 O a r e ce simţea el cu a d e v ă r a t p e n t r u Elena? Stârnise odată o furtună de z ă p a d ă şi o lăsase să îngheţe. Ce simţea a c u m ? O a r e chiar îl interesa p r i n d e r e a crimi­ nalului? — Aia e c a m e r a lui Vickie, spuse Meredith. Cu bovindoul care dă în spate. Ştefan se uită la D a m o n . — C â ţ i o a m e n i sunt în casă? — D o i . B ă r b a t şi femeie. F e m e i a e b e a t ă . Biata d o a m n ă Bennett, îşi spuse Bonnie. — Am nevoie să d o a r m ă a m â n d o i , spuse Ştefan. F ă r ă voie, Bonnie fu fascinată de izbucnirea de Pu­ tere pe care o simţi în D a m o n . Capacităţile ei p a r a ­ normale nu fusese niciodată suficient de m a r i p e n t r u a percepe esenţa p u r ă a Puterii, d a r a c u m erau. A c u m o p u t e a simţi la. fel de limpede c u m vedea l u m i n a vio­ let care pălea sau c u m mirosea caprifoiul de lângă fe­ reastra lui Vickie. D a m o n ridică din u m e r i . — Au a d o r m i t . Ştefan b ă t u uşor în fereastră. Nu veni nici un răspuns, sau cel p u ţ i n nici u n u l vi­ zibil p e n t r u Bonnie. D a r Ştefan şi D a m o n se priviră. — E deja pe j u m ă t a t e în transă, spuse D a m o n . — E speriată. î n c e r c eu; pe m i n e mă ştie, spuse Steliui.

1

^ asa lui Vickie se înălţa la un colţ de stradă şi ei se a p r o p i a r ă de pe strada laterală. C e r u l se

- ^ u m p l u s e deja c u nori grei, purpurii. L u m i n a

p ă r e a lichidă, ca şi c u m era v ă z u t ă pe sub a p ă . — C r e d că se apropie furtuna, spuse M a t t . Bonnie se uită la D a m o n . Nici lui şi nici lui Ştefan nu le plăcea l u m i n a puternică. Şi p u t e a simţi P u t e r e a care e m a n a din el, ca un zumzet stins sub epidermă. El zâmbi fără să se uite la ea şi spuse: — Ce-ai zice de nişte z ă p a d ă în iunie? Bonnie îşi stăpâni un fior. Se uitase la D a m o n de câteva ori în h a m b a r şi îl văzuse ascultând povestea cu un a e r de indiferenţă detaşată. Spre deosebire de Ştefan, expresia lui nu se schimbase absolut deloc atunci c â n d ea rostise n u m e l e Elenei — sau c â n d le vorbise de m o a r t e a lui Sue.

îşi puse vârful degetelor p e geam. Vickie, sunt Ste­

la ii Salvatore, rosti. S u n t aici să te ajut. V i n o şi dă-mi drumul înăuntru.

92 • Jurnalele Vampirilor V o c e a lui era joasă, nu p ă r e a să fie auzită de cea­ laltă p a r t e a sticlei. D a r o clipă m a i târziu draperiile se mişcară şi la fereastră a p ă r u un chip. Bonnie scoase un icnet gâtuit. Părul lung şi castaniu al lui Vickie era răvăşit, iar pielea albă p r e c u m creta. S u b ochi avea c e a r c ă n e m a r i , î n t u n e c a t e . Privirea îi e r a fixă şi sticloasă, iar g u r a cu buze aspre şi crăpate. — A r a t ă de p a r c ă s-ar fi m a c h i a t p e n t r u scena cu n e b u n i a Ofeliei, şopti M e r e d i t h . C ă m a ş ă de n o a p t e şi restul. — A r a t ă posedată, răspunse Bonnie tot în şoaptă, speriată. Ştefan spuse doar: — Vickie, deschide fereastra. Cu mişcări m e c a n i c e , ca o p ă p u ş ă cu arc, Vickie răsuci m â n e r u l uneia dintre ferestrele laterale ale bovindoului şi Ştefan spuse: — Pot să intru? Privirea sticloasă a lui Vickie trecu peste grupul de afară. P e n t r u o clipă, Bonnie crezu că Vickie nu re­ cunoştea pe nici u n u l dintre ei. Apoi însă Vickie clipi şi spuse încet: — M e r e d i t h . . . B o n n i e . . . Ştefan? Te-ai întors. Ce căutaţi aici? — Invită-mă î n ă u n t r u , Vickie. V o c e a lui Ştefan era hipnotică. — Ştefan... înăuntru. Apoi,

Reuniunea • 93 d u p ă o p a u z ă lungă: V i n o

Ea se d ă d u înapoi, iar el puse o m â n ă pe pervaz şi sări în c a m e r ă . M a t t îl u r m ă , apoi M e r e d i t h . Bonnie, • are p u r t a o fustă mini, r ă m a s e afară cu D a m o n . Ii părea r ă u că nu-şi pusese azi jeanşii, d a r nu ştiuse că 0 să m e a r g ă într-o expediţie. — N-ar trebui să fii aici, îi spuse Vickie lui Ştefan, pe un ton a p r o a p e calm. El o să vină să mă ia. O să te ia şi pe tine. M e r e d i t h o cuprinse cu braţul pe d u p ă umeri. Stelân d o a r întrebă: — Cine? — El. Vine la m i n e în vis. El a omorât-o pe Sue. T o n u l detaşat al lui Vickie era m a i î n s p ă i m â n t ă t o r decât ar fi fost o criză de isterie. — Vickie, am venit să te ajutăm, îi spuse cu blân­ deţe M e r e d i t h . T o t u l o să fie bine a c u m . N - o să-1 lăsăm să-ţi facă rău, îţi promit. Vickie se întoarse c ă t r e ea. O privi lung, măsu1 ând-o de sus în jos, ca şi c u m M e r e d i t h se schimbase l lintr-odată în ceva incredibil. Apoi începu să râdă. E r a îngrozitor, o izbucnire răguşită de veselie ca o inse scrâşnită. Şi c o n t i n u ă întruna, p â n ă c â n d Bonnie in iţi nevoia să-şi astupe urechile. în cele din u r m ă , Ştefan spuse: - Vickie, t e r m i n ă .

94 • Jurnalele Vampirilor R â s u l se stinse în ceva ce s e m ă n a cu suspine, i a r c â n d Vickie ridică din n o u capul, ochii ei nu m a i erau atât de sticloşi, ci m a i d e g r a b ă sincer întristaţi. — O să muriţi cu toţii, Ştefan, spuse ea, clătinând din c a p . N i m e n i nu p o a t e să i se p u n ă împotrivă şi să r ă m â n ă în viaţă. — T r e b u i e să ştim m a i multe despre el ca să putem să l u p t ă m cu el. Avem nevoie de ajutorul tău, replică Ştefan. Spune-mi c u m arată. — Nu p o t să-1 v ă d în visele mele. E d o a r o u m b r ă fără chip, şopti Vickie, cu umerii căzuţi în faţă. — D a r l-ai văzut în casa lui Caroline, insistă Şte­ fan. Vickie, ascultă-mă, adăugă el c â n d fata îşi întoarse repede ochii în altă parte. Ştiu că eşti speriată, d a r asta e i m p o r t a n t , m u l t m a i i m p o r t a n t d e c â t îţi dai tu seama. Nu p u t e m lupta împotriva lui d a c ă nu ştim cu ce ne c o n f r u n t ă m , şi tu eşti singura, singura care are a c u m informaţiile de care avem nevoie. — N u - m i aduc aminte... V o c e a lui Ştefan era neînduplecată. — Eu p o t să te ajut să-ţi aduci aminte, spuse. Vrei să mă laşi să încerc? Clipele se scurseră încet, apoi Vickie scoase un oftat prelung, bolborosit, şi t r u p u l îi deveni moale, lipsit de putere. — Fă ce vrei, spuse ea indiferentă. N u - m i pasă. N-o să schimbe nimic.

Reuniunea • 95 — Eşti o fată curajoasă. Acum uită-te la mine, Vickie. Vreau să te relaxezi. D o a r uită-te la mine şi relaxează-te. V o c e a lui Ştefan coborî, d e v e n i n d u n m u r m u r adormitor. C o n t i n u ă aşa câteva m i n u t e , şi apoi ochii lui Vickie se închiseră. — Stai jos. Ştefan o conduse către pat. Se aşeză lângă e a , privind-o. Vickie, a c u m te simţi calmă şi relaxată. Nimic din ce îţi vei aminti nu îţi va face rău, spuse el cu o VOce alinătoare. Acum, vreau să te întorci la noaptea de sâmbătă. Eşti sus, în dormitorul m a r e din casa lui Caro1111<!. Sue Carson e cu tine, şi mai e cineva. Vreau să vezi... - N u ! Vickie se răsucea în toate părţile, ca şi c u m
încerca

să scape d e ceva. N u ! N u p o t . . .

- Vickie, linişteşte-te. El n-o să-ţi facă rău. El nu te I >< »ate vedea a c u m , d a r tu p o ţ i să-1 vezi. Ascultă-mă. In t i m p ce Ştefan vorbea, scâncetele lui Vickie se potoliră. D a r ea tot se m a i zbătea şi se răsucea. - Trebuie să-1 vezi, Vickie. Ajută-ne să îl înfrângem. < i u m arată? - A r a t ă ca diavolul! Era a p r o a p e un ţipăt. M e r e d i t h se aşeză de cealaltă parte a lui Vickie şi îi l u ă m â n a . Se uită afară p e fereastră la Bonnie, care o privi cu ochi m a r i şi ridică din
unicii.

Bonnie h a b a r n-avea despre ce vorbea Vickie.

Spune-mi mai mult, îi ceru Ştefan cu o voce calmă. (• i i r a lui Vickie se crispa. Nările îi erau dilatate, ca şi Bum ar fi mirosit ceva oribil. C â n d vorbi, rosti fiecare • Uvânt separat, ca şi c u m ceea ce spunea o îngreţoşa.

96 • Jurnalele Vampirilor — P o a r t ă . . . un i m p e r m e a b i l vechi. îi flutură în j u r u l picioarelor în vânt. El stârneşte vântul. Are părul blond. A p r o a p e alb. îi stă ridicat în cap. Ochii lui sunt atât de albaştri — un albastru electric. Vickie îşi linse buzele şi înghiţi cu greu, p ă r â n d gata să verse. Albas­ trul e culoarea morţii. Un tunet b u b u i şi pocni în înaltul cerului. D a m o n ridică r e p e d e privirea, apoi se î n c r u n t ă , cu ochii în­ gustaţi. — E înalt. Şi r â d e . î n t i n d e m â n a să mă a p u c e şi râde. D a r Sue ţipă „ N u , n u " şi încearcă să mă tragă înapoi. Aşa că atunci o ia pe ea. Fereastra e spartă, şi balconul e acolo. Sue strigă: „ N u , te rog." Şi pe u r m ă îl v ă d . . . îl văd c u m o a r u n c ă . . . Răsuflarea lui Vickie e sacadată, vocea ei creşte, is­ terică. — Vickie, e în regulă. Nu eşti acolo. Eşti în siguranţă. — O h , te rog, n u . . . Sue! Sue! Sue! — Vickie, concentrează-te. Ascultă-mă. M a i vreau un singur lucru. Uită-te la el. Spune-mi d a c ă p o a r t ă o piatră albastră... D a r Vickie îşi scutura violent capul în toate părţile, plângând, tot m a i isterică. — N u ! N u ! U r m e z eu! U r m e z eu! Dintr-odată, ochii ei se deschiseră larg şi ieşi sin­ gură din transă, înecându-se, cu respiraţia tăiată. Apoi îşi întoarse capul cu o mişcare bruscă. Pe perete, un tablou zăngănea.

Reuniunea

»97

Fu u r m a t de o oglindă în r a m ă de b a m b u s , apoi de lt icluţele cu parfum şi rujurile de pe m ă s u ţ a de toaletă. ( !u un p o c n e t de floricele de p o r u m b , cerceii începură i sară de pe un suport de cercei. Z ă n g ă n i t u l deveni i< ii mai puternic. O pălărie de paie căzu dintr-un cuier. Fotografiile prinse la oglindă z b u r a u pe jos. Casete şi I !] >-uri se r ă s p â n d e a u de pe poliţă şi cădeau pe p o d e a < a nişte cărţi de j o c care erau împărţite. M e r e d i t h sări în picioare, la fel ca şi M a t t , cu p u m ­ nii strânşi. Fă-1 să se oprească! Fă-1 să se oprească! striga disperată Vickie. 1 )ar nu se opri. M a t t şi M e r e d i t h se uitară î n j u r şi Văzură c u m şi alte obiecte se p r i n d e a u în dans. T o t ce < putea mişca se scutura, vibra, se legăna. E r a ca şi I u n i c a m e r a ar fi fost prinsă într-un c u t r e m u r . G a t a ! G a t a ! ţipa ascuţit Vickie, cu mâinile peste

urechi.
Un t u n e t b u b u i chiar d e a s u p r a casei. Bonnie tresări violent când văzu zigzagul fulgerului 111 n icnind pe cer. Instinctiv, se apucă de ceva. C â n d fuli;<a ul despică cerul, un afiş de pe peretele lui Vickie se ilâşie pe diagonală, ca şi c u m fusese tăiat de un cuţit fanatic. Bonnie îşi înăbuşi un ţipăt şi strânse mai tare. Apoi, la fel de r e p e d e ca şi c u m cineva răsucise un • '«imitator, zgomotul se opri. ( l a m e r a lui Vickie era nemişcată. Ciucurii abaju111111

i (le la veioza de p e noptieră se legănau uşor. Afişul

98 • Jurnalele Vampirilor se răsucise în d o u ă bucăţi zdrenţuite, u n a sus şi cea­ laltă jos. încet, Vickie îşi luă mâinile de la urechi. M a t t şi M e r e d i t h se u i t a r ă în j u r u l lor, a p r o a p e clătinându-se. B o n n i e închise ochii şi m u r m u r ă ceva ca o rugă­ ciune. Abia c â n d îi deschise din n o u îşi d ă d u s e a m a de ce se agăţase. E r a atingerea suplă şi răcoroasă a unei j a c h e t e de piele. E r a braţul lui D a m o n . El însă nu se î n d e p ă r t a s e de ea. Nici a c u m nu se î n d e p ă r t ă . S t ă t e a aplecat u ş o r î n a i n t e , cu ochii în­ gustaţi, privind cu atenţie c a m e r a . — Uitaţi-vă la oglindă, spuse el. T o a t ă l u m e a se uită, iar lui Bonnie i se tăie răsufla­ rea, şi-şi încleşta din n o u degetele pe braţul lui D a m o n . Nu o văzuse, d a r trebuie să se fi î n t â m p l a t c â n d totul din c a m e r ă înnebunise. Pe suprafaţa oglinzii cu r a m ă de b a m b u s se v e d e a u trei cuvinte, scrise cu rujul corai intens al lui Vickie. Noapte bună, iubito. — O h , D o a m n e , şopti Bonnie. Ştefan îşi întoarse privirea de la oglindă la Vickie. E r a ceva diferit în el a c u m , îşi spuse Bonnie — p ă r e a relaxat d a r hotărât, ca un soldat care tocmai a p r i m i t confirmarea pornirii la război. E r a ca şi c u m accep­ tase un soi de provocare personală. Scoase un pacheţel din b u z u n a r u l de la spate şi îl desfăcu, d â n d la iveală câteva r ă m u r e l e dintr-o p l a n t ă cu frunze verzi prelungi şi flori micuţe, liliachii.

Reuniunea • 99 — Asta e verbină, verbină proaspătă, spuse el calm, CU o voce calmă d a r intensă. Am cules-o de lângă Floi ci i ţ a ; e v r e m e a ei a c u m acolo. L u ă m â n a lui Vickie şi ii puse în p a l m ă pacheţelul. V r e a u să iei şi să păstrezi asta. P u n e câte p u ţ i n în fiecare încăpere a casei şi as­ cunde câte o bucăţică şi în hainele părinţilor tăi dacă I li iţi, ca să o aibă lângă ei. Atâta timp cât ai asta cu tine, n-o să p o a t ă p u n e stăpânire pe mintea ta. Te poate spe­ ria, Vickie, d a r nu te p o a t e forţa să faci nimic, ca de I tildă să-i deschizi fereastra sau uşa. Şi, ascultă-mă bine, Vickie, p e n t r u că asta e foarte i m p o r t a n t . Vickie t r e m u r a , cu faţa schimonosită. Ştefan îi luă a i i l â n d o u ă mâinile într-ale lui, şi o forţă să se uite la el, în vreme ce v o r b e a încet şi clar. — D a c ă am d r e p t a t e , Vickie, nu poate să intre în casă

iacă

tu nu îl laşi. Aşa că vorbeşte cu părinţii tăi.

Bpune-le că e i m p o r t a n t să nu invite nici un străin în i a sa voastră. De fapt, aş p u t e a să-i s p u n lui D a m o n să Ic p u n ă în g â n d ideea asta chiar a c u m . Se uită la D a m o n , care d ă d u uşor din u m e r i şi îni uviinţă din cap, p ă r â n d că atenţia îi era î n d r e p t a t ă în altă parte. Stânjenită a c u m , Bonnie îşi luă m â n a de pe jacheta lui. C a p u l lui Vickie era aplecat peste verbină. - O să găsească el o cale de a intra, spuse ea încet, i 11 c > siguranţă cumplită. - N u . Vickie, ascultă-mă. De a c u m înainte, o să-ţi I u / i m casa; o să-1 aşteptăm.

100 • Jurnalele Vampirilor — Nu contează, spuse Vickie. Nu-1 puteţi opri. î n c e p u să r â d ă şi să p l â n g ă în acelaşi timp. — O să î n c e r c ă m , spuse Ştefan. Se uită la M e r e ­ dith şi M a t t , care încuviinţară din cap. Bun. D i n acest m o m e n t n u vei m a i f i niciodată singură. î n t o t d e a u n a o să fie cel p u ţ i n u n u l dintre noi afară care te va păzi. Vickie d o a r clătină din capul aplecat. M e r e d i t h o strânse de braţ şi se ridică atunci c â n d Ştefan îi făcu un semn cu capul către fereastră. G â n d ea şi M a t t veniră acolo l â n g ă el, Ştefan le spuse încet: — Nu vreau să o las nepăzită, d a r în clipa asta nu p o t să r ă m â n eu cu ea. Am ceva de făcut şi trebuie să iau u n a dintre fete cu m i n e . Pe de altă p a r t e , nu vreau să o las pe Bonnie sau pe M e r e d i t h singură cu ea. Se întoarse către M a t t . M a t t , vrei t u . . . — O să r ă m â n eu, spuse D a m o n . T o a t ă l u m e a se uită la el surprinsă. — Păi, e soluţia logică, nu? D a m o n p ă r e a amuzat. în definitiv, ce-ai vrea să facă unul dintre ei împotriva lui? — P o t să mă c h e m e pe m i n e . Pot să le monitorizez gândurile, spuse Ştefan, n e v r â n d să cedeze deloc. — Ei, spuse D a m o n pe un t o n ciudat, şi eu te p o t c h e m a , frăţioare, d a c ă a m p r o b l e m e . O r i c u m , m - a m c a m plictisit de investigaţia asta a ta. Aş p u t e a la fel de bine să stau aici ca în orice altă p a r t e . — Vickie trebuie protejată, nu abuzată, spuse Ştefan. Z â m b e t u l lui D a m o n era fermecător.

Reuniunea • 101 — Ea? D ă d u din cap către fata care stătea pe pat, Irgănându-se cu c a p u l aplecat peste verbină; de la părul răvăşit p â n ă la picioarele desculţe, nu alcătuia un tablou p r e a atrăgător. C r e d e - m ă pe cuvânt, frate, pot să mă descurc m a i bine de-atât. P e n t r u o fracţiune de secundă, lui Bonnie i se p ă r u că ochii aceia întunecaţi fulgeră într-o parte, către ea. — Şi oricum, î n t o t d e a u n a spui că ai vrea să ai în­ credere în m i n e , a d ă u g ă D a m o n . Ai şansa a c u m să o dovedeşti. Ştefan p ă r e a că voia să aibă încredere, că e r a ten­ tat să o facă. în acelaşi timp, p ă r e a şi suspicios. D a m o n nu m a i spuse nimic, d o a r z â m b i în felul acela al lui, sarcastic şi enigmatic. Practic c e r â n d să fie privit cu ne­ încredere, gândi Bonnie. Cei doi fraţi r ă m a s e r ă uitându-se u n u l la celălalt, în timp ce tăcerea şi tensiunea u m p l e a u aerul dintre ci. în acea clipă, Bonnie p u t u să v a d ă cât de asemă­ n ă t o a r e e r a u feţele lor, u n a serioasă şi c o n c e n t r a t ă , cealaltă afabilă şi uşor batjocoritoare, d a r a m â n d o u ă i n u m a n de frumoase. Ştefan expiră încet. — Bine, spuse el în cele din u r m ă , calm. Bonnie, M e r e d i t h şi M a t t se uitau lung la el, d a r el nu p ă r u să-i v a d ă . îi vorbi lui D a m o n ca şi c u m erau d o a r ei doi acolo.

102 • Jurnalele Vampirilor — R ă m â i aici, afară, u n d e v a u n d e nu poţi fi văzut. O să mă întorc şi o să te schimb c â n d o să t e r m i n ceea ce am de făcut. M e r e d i t h ridică din s p r â n c e n e , d a r n u c o m e n t ă nimic. Şi nici M a t t . Bonnie încercă să-şi îndepărteze senzaţia de nelinişte. Probabil că Ştefan ştie ce face, îşi spuse ea. O r i c u m , ar trebui să ştie. — Nu sta p r e a mult, spuse D a m o n , ca încheiere. Şi aşa au plecat, cu D a m o n cufundându-se în întu­ neric în u m b r a nucilor din c u r t e a din spate a lui Vickie, şi Vickie în c a m e r a ei, c o n t i n u â n d să se legene. î n maşină, M e r e d i t h întrebă: — Şi acum? — T r e b u i e să verific o teorie, spuse scurt Ştefan. — Că ucigaşul e un vampir? întrebă M a t t din spa­ te, u n d e stătea alături de Bonnie. Ştefan îi a r u n c ă o privire rapidă. — D a , spuse. — De aceea i-ai spus lui Vickie să nu invite pe ni­ m e n i în casă, a d ă u g ă M e r e d i t h , p a r t i c i p â n d şi ea la raţionament. Vampirii, îşi aduse Bonnie a m i n t e , nu p u t e a u intra fără să fie invitaţi într-un loc u n d e trăiau şi d o r m e a u oamenii. — Şi de aceea, spuse ea a c u m , ai întrebat d a c ă in­ dividul p u r t a o piatră albastră. — O amuletă care să îl ferească de lumina zilei, spuse Ştefan, întinzându-şi m â n a dreaptă: pe degetul său

Reuniunea • 103 mijlociu se vedea un inel de argint cu lapislázuli. Fără aşa ceva, expunerea directă la soare ne omoară. D a c ă asasinul este vampir, are o piatră ca asta undeva asupra lui. Instinctiv, Ştefan ridică m â n a şi atinse p e n t r u o fracţiune de secundă ceva ascuns sub tricoul lui. D u p ă o Clipă, Bonnie îşi d ă d u seama ce trebuia să se afle acolo. Inelul Elenei. Ştefan i-1 dăduse m a i întâi, şi d u p ă ce ca murise începuse să-1 p o a r t e el, pe un lanţ la gât. Pentru ca o p a r t e din ea să fie î n t o t d e a u n a alături de el, spusese. C â n d Bonnie îşi întoarse privirea către M a t t , aşezat lăugă ea, văzu că avea ochii închişi. — Şi c u m ne p u t e m da s e a m a d a c ă e vampir? întrebă M e r e d i t h . — Nu mă p o t gândi decât la o singură modalitate, şi nu e p r e a plăcută. D a r trebuie să o facem. I n i m a lui Bonnie se strânse. D a c ă Ştefan credea că nu avea să fie p l ă c u t p e n t r u el, a t u n c i era sigură că pentru ea avea să fie şi m a i p u ţ i n plăcut. — Ce e? î n t r e b ă ea, fără nici un pic de entuziasm. — T r e b u i e să mă uit la trupul lui Sue. Se lăsă o tăcere de m o a r t e . C h i a r şi M e r e d i t h , de < >bicei atât de greu de tulburat, p ă r e a şocată. M a t t îşi întoarse privirea şi-şi r e z e m ă fruntea de sticla rece a ferestrei. — C r e d că glumeşti, spuse în cele din u r m ă Bonnie. — Din păcate, nu.

104 • Jurnalele Vampirilor — D a r . . . p e n t r u n u m e l e lui D u m n e z e u , Ştefan, nu puteml N - o r să ne lase. Păi ce-o să s p u n e m ? „Scuzaţi-ne, am vrea să c ă u t ă m nişte u r m e de dinţi pe acest cadavru"? — Bonnie, t e r m i n ă , spuse M e r e d i t h . — N - a m c u m , îi răspunse Bonnie tăios, cu o voce t r e m u r a t ă . E o idee groaznică. Şi apoi, poliţia deja i-a cercetat corpul. Nu exista nici o u r m ă pe el, cu excep­ ţia rănilor căpătate în u r m a căderii. — Poliţia nu ştie ce să caute, spuse Ştefan, şi vocea lui era ca de oţel. Auzind aceste cuvinte, Bonnie îşi aduse a m i n t e de ceva, ceva ce avea t e n d i n ţ a să uite. Ştefan e r a u n u l dintre ei. U n u l d i n t r e v â n ă t o r i . M a i văzuse o a m e n i morţi înainte. Poate că şi omorâse câţiva. El se hrăneşte cu sânge, îşi spuse şi se înfiora. — Ei? spuse Ştefan. M a i sunteţi alături de mine? Bonnie încercă să se facă cât m a i mică pe b a n c h e t a din spate. Mâinile lui M e r e d i t h e r a u încleştate pe volan. M a t t fu cel care vorbi, întorcându-şi privirea de la fereastră. — N-avem de ales, nu-i aşa? spuse cu o voce obosită. — De la şapte la zece corpul este expus în salonul de la p o m p e l e funebre, a d ă u g ă M e r e d i t h cu o voce joasă. — Atunci va trebui să aşteptăm d u p ă zece. D u p ă ce închid sala m o r t u a r ă , c â n d p u t e m fi singuri cu ea, spuse Ştefan.

Reuniunea • 105

*
Asta e cea mai groaznică chestie pe care am făcut-o Vreodată, şopti Bonnie cu o voce jalnică. In capela funerară era întuneric şi frig. Ştefan des­ cuie uşa cu o tijă subţire de metal flexibil. Sala m o r t u a r ă era aşternută cu covoare groase, iar pereţii erau lambrisaţi cu l e m n de stejar întunecat. Ar li Ibst un loc d e p r i m a n t chiar şi cu luminile aprinse. în întuneric p ă r e a înghesuit şi sufocant şi plin de u m b r e groteşti. D ă d e a senzaţia că în spatele fiecăruia dintre iranjámentele florale aşezate pe p o s t a m e n t e p u t e a fi < ineva ghemuit. — Nu vreau să fiu aici, gemu Bonnie. — H a i să t e r m i n ă m cât m a i r e p e d e ce a v e m de l.icut, da? spuse M a t t p r i n t r e dinţi. C â n d el aprinse l a n t e r n a , Bonnie se uită în orice parte cu excepţia locului către care era î n d r e p t a t ă lu­ mina. Nu voia să v a d ă sicriul, nu voia. Se uită la flori, la a r a n j a m e n t u l ca o i n i m ă făcut din trandafiri roz. Afară, tunetul b u b u i a înfundat, a d u c â n d cu mârâitul unui animal adormit. — Staţi să-1 deschid... aşa, spunea Ştefan. In ciuda hotărârii ei de a nu se uita, Bonnie se uită. Sicriul era alb, căptuşit cu satin roz pal. Părul blond al lui Sue strălucea pe satin la fel ca părul unei prinţese adormite dintr-un basm. D a r Sue nu a r ă t a ca şi c u m ar fi dormit. E r a p r e a palidă, p r e a nemişcată. Ca o statuie de ceară.

106 • Jurnalele Vampirilor Bonnie se furişă m a i a p r o a p e , cu ochii aţintiţi pe chipul lui Sue. De aceea e aşa de frig aici, îşi spuse ea cu h o t ă r â r e . Ca să nu se topească ceara. G â n d u l o m a i linişti. Ştefan întinse m â n a către bluza roz cu guler înalt a lui Sue. Desfăcu nasturele de sus. — P e n t r u numele lui D u m n e z e u , şopti Bonnie, scan­ dalizată. — De ce crezi că s u n t e m aici? îi replică şoptit Ştefan. D a r degetele lui se o p r i r ă pe cel de-al doilea nasture. Bonnie privi un m i n u t şi apoi luă o h o t ă r â r e . — Dă-te la o p a r t e , spuse şi c â n d Ştefan nu se miş­ că imediat, îl împinse. M e r e d i t h se apropie de ea şi î m p r e u n ă formară o barieră c o m p a c t ă între Sue şi băieţi. Se înţeleseră din priviri. D a c ă t r e b u i a u într-adevăr să scoată bluza, băieţii ieşeau de acolo. In timp ce M e r e d i t h ţinea lumina, Bonnie desfăcu nasturii mici. S u b degetele ei, pielea lui Sue se simţea la fel c u m şi a r ă t a , rece. Cu stângăcie, Bonnie trase d e o p a r t e piepţii bluzei p e n t r u a da la iveală un furou alb de dantelă. Apoi se forţă să îndepărteze de pe gâtul palid p ă r u l a u r i u strălucitor al lui Sue. P ă r u l e r a ţ e a p ă n de la p r e a mult fixativ. — Nu sunt u r m e , spuse ea, uitându-se la gâtul lui Sue.

Reuniunea • 107 Fu m â n d r ă că t r e m u r u l din voce abia i se auzea. — N u , spuse Ştefan pe un t o n ciudat. D a r e alt< cva. Uitaţi-vă la asta. Cu un gest blând, întinse m â n a pe lângă Bonnie şi Ic arătă o tăietură, palidă şi lipsită de sânge ca şi pie­ lea din j u r u l ei, d a r vizibilă ca o linie subţire care se in tindea de la claviculă la piept. Peste inimă. Degetul prelung al lui Ştefan îi u r m ă r i traiectoria p r i n aer, pe < leasupra, şi Bonnie se crispa, gata să-i d e a u n a peste m â n ă d a c ă o atingea. — Ce e asta? î n t r e b ă M e r e d i t h , n e d u m e r i t ă . — Un mister, spuse Ştefan, pe acelaşi t o n ciudat. Dacă aş vedea un semn ca ăsta pe un vampir, ar în­ s e m n a că v a m p i r u l îi d ă d e a sânge u n u i o m . Aşa se face. Dinţii de om nu p o t p ă t r u n d e prin pielea noastră, aşa că ne tăiem d a c ă v r e m să d ă r u i m sânge. D a r Sue nu era vampir. — Cu siguranţă nu era! spuse Bonnie. î n c e r c ă să î n d e p ă r t e z e d i n m i n t e i m a g i n e a care stăruia acolo, Elena aplecându-se peste o tăietură a s e m ă n ă t o a r e de pe pieptul lui Ştefan şi b â n d . . . . Se înfiora şi îşi d ă d u seama că stătea cu ochii închişi. M a i vrei să m a i vezi ceva? — N u . Asta-i tot. Bonnie încheie la loc nasturii. Aranja din n o u p ă r u l lui Sue. Apoi, în t i m p ce M e r e d i t h şi Ştefan lăsau la loc capacul sicriului, ieşi repede din sala m o r t u a r ă şi pe

108 • Jurnalele Vampirilor uşa care d ă d e a afară. R ă m a s e acolo, cu braţele strânse în j u r u l ei. O m â n ă îi atinse uşor cotul. E r a M a t t . — Eşti m a i p u t e r n i c ă decât pari, spuse el. — Ei, d a . . . B o n n i e încercă să ridice din u m e r i . Şi apoi dintr-odată se trezi că plânge, că plânge din toată inima. M a t t o cuprinse în braţe. — Ştiu, spuse el. Atâta doar. N u „ N u p l â n g e " , sau „ N u t e necăji", sau „ T o t u l o să fie b i n e " . D o a r „Ştiu". V o c e a lui era la fel de î n d u r e r a t ă c u m se simţea şi ea. — I-au d a t cu fixativ pe p ă r , spuse ea p r i n t r e la­ crimi. Sue nu folosea niciodată fixativ. E oribil. C u m v a , în acea clipă, asta i se p ă r e a cel m a i groaz­ nic lucru. El d o a r o ţinu în braţe. D u p ă o vreme, Bonnie îşi reveni. Descoperi că se agăţa de M a t t a p r o a p e dureros de strâns şi îşi desfăcu braţele. — Ţ i - a m u d a t toată cămaşa, spuse ea scuzându-se, trăgându-şi nasul. — Nu contează. Ceva în vocea lui o făcu să se d e a înapoi şi să-1 pri­ vească. A r ă t a la fel ca în p a r c a r e a şcolii. Atât de pier­ dut, atât d e . . . deznădăjduit. — M a t t , ce e? şopti. Te rog.

Reuniunea • 109 — Ţ i - a m spus deja, îi răspunse. Stătea cu privirea aţintită în întuneric, către ceva nemărginit de departe. Sue zace acolo m o a r t ă , şi nu ar trebui să fie acolo. Ai spus-o chiar tu, B o n n i e . Ce fel de l u m e e asta c a r e îngăduie să se p e t r e a c ă astfel de lucruri? C a r e lasă o fată ca Sue să fie o m o r â t ă d o a r dintr-o t o a n ă , sau co­ piii din Afganistan să m o a r ă de foame, sau puii de focă să fie j u p u i ţ i de vii? D a c ă aşa a r a t ă l u m e a , a t u n c i nimic nu m a i contează. O r i c u m s-a t e r m i n a t totul. Tăcu o clipă, apoi p ă r u să redevină el însuşi. înţelegi despre ce vorbesc? — Nu sunt foarte sigură. B o n n i e nici m ă c a r nu e r a convinsă că voia să înţeleagă. E r a p r e a înfricoşător. D a r era copleşită de o dorinţă puternică de a-1 consola, de a-i alunga din ochi privirea aceea pierdută. — Matt, eu... — Am terminat, se auzi vocea lui Ştefan din spatele lor. C â n d M a t t întoarse capul către voce, privirea aceea pierdută p ă r u să devină m a i intensă. — U n e o r i am impresia că suntem cu toţii terminaţi, spuse M a t t , îndepărtându-se de Bonnie, d a r nu explică ce voia să spună. H a i să m e r g e m .

Reuniunea • 111 — D a m o n . . . le-am d a t şi lui Bonnie şi M e r e d i t h Verbină. — O precauţie înţeleaptă, spuse D a m o n limpede, si-şi a r ă t ă dinţii. O senzaţie familiară de iritare u r c ă în Ştefan. De ce trebuia D a m o n să fie î n t o t d e a u n a atât de dificil? Să vorbeşti cu el e r a ca şi c u m ai u m b l a pe un t e r e n minat. — A c u m o să plec, continuă D a m o n , aruncându-şi |.n keta pe u m ă r . Am treburi personale de care trebuie | i m ă o c u p . A r u n c ă u n z â m b e t f e r m e c ă t o r peste tefan se apropie de casa din colţul străzii fără tragere de inimă, a p r o a p e temându-se de ce ar p u t e a să găsească. Se aştepta o a r e c u m ca D a m o n să-şi fi părăsit deja postul. Probabil că fusese un idiot să se bazeze pe fratele său. D a r c â n d ajunse în c u r t e a din spate, se v ă z u o mişcare abia perceptibilă între nuci. Privirea lui, m a i ascuţită decât cea a u n u i om p e n t r u că e r a privirea unui prădător, desluşi u m b r a mai întunecată rezemată de trunchiul u n u i copac. — Nu p r e a te-ai grăbit să te întorci. — A trebuit să-i d u c cu bine pe ceilalţi acasă. Şi a trebuit să mă hrănesc. — Sânge de animal, spuse D a m o n pe un ton dis­ preţuitor, cu ochii aţintiţi a s u p r a u n e i p e t e mici şi r o t u n d e de pe tricoul lui Ştefan. I e p u r e , d u p ă miros. Asta p a r e într-un fel foarte potrivit, nu crezi? ninăr. Nu sta să mă aştepţi. — Damon. D a m o n se întoarse pe j u m ă t a t e , fără să-1 privească, Bar ascultându-1. — U l t i m u l lucru de care avem nevoie e ca o fată din oraşul ăsta să î n c e a p ă să ţipe „ V a m p i r u l ! " , spuse Ştefan. Sau să umble cu semne pe gât. O a m e n i i de aici au mai trecut p r i n asta; nu sunt atât de neştiutori. — O să ţin m i n t e asta. Cuvintele erau rostite pe un ton ironic, d a r era cel mai a p r o p i a t lucru de o promisiune pe care îl primise Vreodată Ştefan de la fratele lui. — Şi, D a m o n . . . — C e m a i e? — Mulţumesc. E r a p r e a mult. D a m o n se răsuci fulgerător, cu ochii reci şi neprietenoşi, ochii u n u i străin.

1 1 2 « Jurnalele Vampirilor — Nu aştepta nimic de la m i n e , frăţioare, spuse el pe un ton a m e n i n ţ ă t o r . P e n t r u că de fiecare d a t ă ai să te înşeli. Şi nici să nu crezi că mă p o ţ i m a n i p u l a . Fiinţele alea trei u m a n e p o a t e că te vor u r m a , d a r eu n u . Sunt aici p e n t r u propriile mele motive. Dispăru înainte ca Ştefan să-şi găsească cuvintele p e n t r u a-i da o replică. O r i c u m n-ar fi avut nici o im­ p o r t a n ţ ă . D a m o n niciodată nu asculta ce-i spunea el. D a m o n nici m ă c a r nu-i spunea vreodată p e n u m e . î n ­ t o t d e a u n a e r a d o a r acel „frăţioare" dispreţuitor. Iar a c u m D a m o n plecase, p e n t r u a d e m o n s t r a cât de p u ţ i n se p u t e a cineva baza pe el, îşi spuse Ştefan. M i n u n a t . Ar face ceva deosebit de r ă u d o a r ca să-i do­ vedească lui Ştefan că era capabil de aşa ceva. Obosit, Ştefan găsi un copac de care să se rezeme şi se lăsă să alunece în jos de-a lungul lui, p e n t r u a privi la cerul întunecat al nopţii. î n c e r c ă să se gândească la p r o b l e m a cu care se confruntau, la ceea ce aflase în această seară. Felul în care îl descrisese Vickie pe cri­ minal, înalt, cu p ă r blond şi ochi albaştri, îşi spuse — asta p ă r e a să-i a d u c ă a m i n t e de cineva. Nu cineva pe care îl cunoscuse, d a r cineva de care auzise... E r a inutil. Nu se p u t e a concentra. E r a obosit şi se simţea singur şi avea o nevoie disperată de alinare. I a r adevărul adevărat era că nu exista nici o alinare posi­ bilă p e n t r u el. Elena, îşi spuse, m-ai minţit.

Reuniunea • 113 E r a singurul lucru pe c a r e ea îl repetase î n t r u n a , singurul lucru pe care îl promisese m e r e u : „Indiferent Ce se va î n t â m p l a , Ştefan, o să fiu aici cu tine. Spu­ ne-mi că mă crezi." I a r el răspunsese, pierdut fără spe­ ranţă în vraja ei: „ O h , Elena. C r e d . Indiferent ce se va întâmpla, v o m fi î m p r e u n ă . " D a r ea îl părăsise. P o a t e că nu fusese alegerea ei, dar în final ce m a i conta asta? îl părăsise şi plecase. Existau m o m e n t e c â n d tot ce voia el era să o urmeze. Gândeşte-te la altceva, orice altceva, îşi spuse, d a r era p r e a târziu. O d a t ă scăpate de sub control, imagi­ nile cu E l e n a se învârtiră în j u r u l lui, p r e a dureroase pentru a le p u t e a suporta, p r e a frumoase p e n t r u a le alunga din m i n t e . P r i m a d a t ă c â n d o sărutase. Şocul dulceţei aceleia a m e ţ i t o a r e c â n d buzele li se întâlniseră. Şi a p o i şoc d u p ă şoc, d a r la un nivel m a i profund. Ca şi c u m ea ar fi atins miezul fiinţei lui, un miez pe care el a p r o a p e că îl uitase. Speriat, simţise c u m toate barierele de a p ă r a r e pe care le înălţase se n ă r u i a u . T o a t e secretele lui, orice rezistenţă, toate metodele pe care le folosise p e n t r u a-i ţine pe ceilalţi o a m e n i d e p a r t e de el. Elena d ă r â m a s e toate zidurile, lăsându-1 vulnerabil. Dezgolindu-i sufletul. I a r în cele d i n u r m ă , Ştefan descoperise că asta voia. Voia ca E l e n a să-1 v a d ă fără ziduri de a p ă r a r e . Voia ca ea să-1 c u n o a s c ă aşa c u m era.

114 • Jurnalele Vampirilor î n s p ă i m â n t ă t o r ? D a . C â n d în cele din u r m ă ea îi descoperise secretul, când îl găsise hrănindu-se cu acea pasăre, Ştefan voise să se despice p ă m â n t u l sub el de ruşine. E r a convins că, v ă z â n d sângele pe buzele lui, o să-i întoarcă spatele cu groază. Cu scârbă. D a r c â n d o privise în ochi în acea n o a p t e văzuse înţelegere. Iertare. Dragoste. Dragostea ei îl vindecase. Şi atunci ştiuse el că nu se vor putea niciodată despărţi. Alte amintiri se iviră şi Ştefan le p r i m i cu drag, deşi durerea îl sfâşia, ascuţită ca nişte gheare. Senzaţii. Sen­ zaţia de a o simţi pe Elena lipită de el, mlădioasă în braţele lui. Atingerea p ă r u l u i auriu pe o b r a z u l lui, uşoară ca aripa u n u i fluture de n o a p t e . Arcuirea bu­ zelor ei, gustul lor. Albastrul a d â n c de n o a p t e , ne­ maivăzut, al ochilor ei. T o a t e erau pierdute a c u m . T o a t e e r a u a c u m de-a p u r u r i inaccesibile p e n t r u el. D a r Bonnie ajunsese p â n ă la Elena. Spiritul Elenei, sufletul ei încă m a i era u n d e v a p r i n preajmă. D i n t r e toţi, el ar trebui să fie capabil să îl c h e m e . Avea Putere în stăpânirea lui. Şi era m a i îndreptăţit ca oricine să o caute. Ştia c u m se făcea asta. î n c h i d e ochii. Imaginează-ţi p e r s o a n a pe care vrei să o c h e m i . Asta e r a uşor. O p u t e a vedea pe Elena, îi p u t e a simţi p r e z e n ţ a , miro­ sul. Apoi c h e a m - o , lasă-ţi d o r i n ţ a să p ă t r u n d ă în neant. Deschide-te şi lasă-ţi nevoia să fie simţită. Ce a n u m e vrei? î n t r e b ă Bonnie.

Reuniunea • 115 Şi m a i u ş o r chiar. P u ţ i n îi p ă s a de pericole. îşi a d u n ă tot dorul, toată durerea, şi le trimise în eter, să caute a s e m e n e a unei rugăciuni. Şi... nu simţi nimic. D o a r vidul şi p r o p r i a lui singurătate. D o a r tăcere. Puterile lui nu e r a u la fel ca ale lui B o n n i e . Nu putea ajunge la unicul lucru pe care îl iubise atât de mult, unicul lucru care conta p e n t r u el. Niciodată nu se m a i simţise atât de singur.

— Nişte d o c u m e n t e legate de istoria oraşului FelPs (îhurch. In special date despre cei care l-au întemeiat, spuse Ştefan. S t ă t e a u cu toţii în m a ş i n a lui M e r e d i t h , c a r e e r a parcată la o distanţă p r u d e n t ă în spatele casei lui Vickie. E r a către apus în ziua u r m ă t o a r e şi t o c m a i se întorseseră de la î n m o r m â n t a r e a lui Sue — toţi, cu I iccepţia lui Ştefan. — Asta a r e o legătură cu Sue, nu-i aşa? spuse M e redith, şi ochii ei întunecaţi, întotdeauna atât de sinceri 11 Ic inteligenţi, îl cercetară cu atenţie pe Ştefan. Crezi rfl ai rezolvat misterul. E posibil, recunoscu el. I'(trecuse t o a t ă ziua chibzuind. D ă d u s e d e o p a r t e
'Inicrea

nopţii trecute şi era din n o u stăpân p e sine.

I »< şi nu p u t e a ajunge la Elena, p u t e a să confirme îni i< derea ei în el — p u t e a să facă ceea ce d o r e a ea să

1 1 6 « Jurnalele Vampirilor fie făcut. I a r activitatea, c o n c e n t r a r e a de care avea ne­ voie u r m a u să-i a d u c ă alinare. Ca şi î n d e p ă r t a r e a tu­ t u r o r emoţiilor. Adăugă: — Am o idee despre ceea ce s-ar fi p u t u t întâmpla, d a r e d o a r o b ă n u i a l ă şi nu vreau să discut despre asta p â n ă c â n d nu sunt sigur. — De ce? î n t r e b ă imperios Bonnie. Ce contrast cu M e r e d i t h , îşi spuse Ştefan. P ă r roşcat ca focul şi un spirit pe potrivă. Acea faţă deli­ cată, de forma unei inimi, şi pielea albă, a p r o a p e trans­ lucidă, e r a u totuşi înşelătoare. B o n n i e e r a isteaţă şi ingenioasă — chiar dacă de-abia începea să descopere asta. — Pentru că, d a c ă mă înşel, o p e r s o a n ă nevinovată ar p u t e a fi rănită. Uitaţi ce e, în acest m o m e n t e d o a r o idee. D a r vă p r o m i t că d a c ă găsesc în seara asta vreo d o v a d ă care să o sprijine, o să vă spun totul. — Ai p u t e a să vorbeşti cu d o a m n a G r i m e s b y , îi sugeră M e r e d i t h . Ea este bibliotecara oraşului şi ştie o mulţime de lucruri despre întemeierea lui. — Şi pe u r m ă , e H o n o r i a , spuse Bonnie. V r e a u să spun că ea a fost u n u l dintre întemeietori. Ştefan se uită repede la ea. — C r e d e a m că H o n o r i a Fell nu m a i c o m u n i c ă cu tine, spuse el cu grijă. — Nu vreau să spun să vorbeşti cu ea. Ea s-a dus, pffft, kaput, spuse Bonnie, cu o n e r ă b d a r e iritată. Mă refer la j u r n a l u l ei. E chiar acolo în bibliotecă, alături

Reuniunea • 117 de cel al Elenei. D o a m n a G r i m e s b y le ţine expuse lângă ghişeul de î m p r u m u t u r i . Ştefan fu surprins. Nu-i plăcea p r e a mult ideea ca j u r n a l u l Elenei să fie expus în bibliotecă. D a r în­ semnările H o n o r i e i ar p u t e a fi exact ceea ce căuta el. H o n o r i a nu fusese d o a r o femeie înţeleaptă; fusese şi pricepută la lucrurile supranaturale. O vrăjitoare. — D a r biblioteca s-a închis deja, remarcă Meredith. — Asta e şi m a i bine, spuse Ştefan. N i m e n i n-o să ştie ce informaţii ne interesează. D o i dintre noi p u t e m să m e r g e m acolo şi ceilalţi doi să r ă m â n ă aici. M e r e ­ dith, d a c ă vrei să vii cu m i n e . . . — Aş prefera să r ă m â n aici, d a c ă nu te superi, spuse ea. Sunt obosită, explică ea, văzându-i expresia. Şi aşa pot să-mi t e r m i n schimbul şi să ajung acasă m a i de­ vreme. De ce nu te duci cu M a t t , şi r ă m â n eu cu Bon­ n i e aici? Ştefan c o n t i n u a să o privească. — Bine, spuse el încet. în regulă. D a c ă vrea şi Matt. M a t t r i d i c ă din u m e r i . — Atunci aşa r ă m â n e , a d ă u g ă Ştefan. S-ar p u t e a Nă ne ia vreo d o u ă ore, sau chiar m a i mult. Voi d o u ă i.unâneţi în m a ş i n ă cu portierele încuiate. Aşa ar tre­ b u i să fiţi în siguranţă. D a c ă bănuielile lui se confirmau, n-ar trebui să m a i • xiste a t a c u r i o v r e m e — cel p u ţ i n v r e o câteva zile. Ii< »nnie şi M e r e d i t h ar trebui să fie în siguranţă. D a r nu putea să nu se î n t r e b e ce se afla în spatele refuzului lui

118 • Jurnalele Vampirilor M e r e d i t h . E r a convins că nu era v o r b a d o a r de obo­ seală. — A p r o p o , u n d e e D a m o n ? î n t r e b ă Bonnie c â n d el şi M a t t se p r e g ă t e a u să plece. Ştefan simţi c u m i se încordează muşchii stomacului. — Nu ştiu, răspunse. Aşteptase ca cineva să-i p u n ă această î n t r e b a r e . Nu-1 m a i văzuse pe fratele lui din seara trecută, şi nu avea nici cea m a i mică idee ce ar p u t e a face D a m o n . — P â n ă la u r m ă o să a p a r ă el, spuse, şi închise uşa c â n d M e r e d i t h t o c m a i replica: — De asta mă tem. El şi M a t t se î n d r e p t a r ă în tăcere către bibliotecă, r ă m â n â n d în u m b r ă , ocolind zonele luminate. Nu-şi p u t e a p e r m i t e să fie văzut. Ştefan se întorsese ca să ajute oraşul, d a r era convins că oraşul nu voia să fie ajutat. E r a din n o u u n străin, u n intrus î n FelPs C h u r c h . D a c ă l-ar p r i n d e , i-ar face r ă u . Broasca bibliotecii fu simplu de deschis, e r a d o a r un m e c a n i s m cu arc. I a r jurnalele se aflau exact acolo u n d e spusese Bonnie că sunt. Ştefan se forţă să-şi îndepărteze m â n a de j u r n a l u l Elenei. în el erau povestite ultimele zile ale Elenei, în propriul ei scris. D a c ă începea să se gândească a c u m la asta... Ştefan se c o n c e n t r a asupra caietului cu coperţi de piele de alături. C e r n e a l a d e c o l o r a t ă de pe paginile îngălbenite era greu de citit, d a r d u p ă câteva m i n u t e

Reuniunea • 119 < ichii lui se obişnuiră cu scrisul înghesuit şi încâlcit, cu înlloriturile lui complicate. E r a povestea H o n o r i e i Fell şi a soţului ei, care, ¡1 lături de familia Smallwood şi alte câteva, veniseră în locul acesta c â n d era î n c ă o pustietate sălbatică. Se confruntaseră nu n u m a i cu pericolele izolării şi ale foa­ metei, d a r şi cu viaţa sălbatică a acestor locuri. H o n o i ia s p u n e a povestea luptei lor p e n t r u supravieţuire într-un fel simplu şi limpede, fără sentimentalism. Şi în acele pagini Ştefan găsi ceea ce căuta. Simţind o furnicătură pe ceafă, reciti a t e n t p a r a ­ graful. In cele din u r m ă se r e z e m ă de spătarul scau­ nului şi închise ochii. Avusese d r e p t a t e . Nu m a i exista nici o îndoială în mintea lui. Şi asta î n s e m n a că avea d r e p t a t e şi în legătură cu ceea ce se p e t r e c e a a c u m în Fell's C h u r c h . Pentru o clipă, o senzaţie de greaţă îl străbătu, şi se
simţi

copleşit de o furie care îl făcu să vrea să r u p ă şi

a sfâşie şi să facă rău. Sue. Sue cea drăguţă, care fu­
sese

p r i e t e n a Elenei, murise p e n t r u . . . asta. U n ritual

de sânge, o iniţiere obscenă. îl făcu să d o r e a s c ă să omoare. D a r apoi furia se stinse, înlocuită de o h o t ă r â r e iprigă de a p u n e c a p ă t la ceea ce se î n t â m p l a şi de a îndrepta lucrurile. Iţi p r o m i t , îi şopti Elenei în m i n t e a lui. O să opresc a ta cumva. Indiferent ce va trebui să fac. Ridică privirea şi îl văzu pe M a t t uitându-se la el.

120 • Jurnalele Vampirilor J u r n a l u l Elenei era în m â n a lui M a t t , închis, cu de­ getul lui r ă m a s u n d e v a între pagini. In acea clipă ochii lui M a t t aveau acelaşi albastru î n t u n e c a t ca şi ai Ele­ nei. E r a u p r e a înneguraţi, plini de t u m u l t şi d u r e r e şi ceva a s e m ă n ă t o r cu a m ă r ă c i u n e a . — Ai găsit, spuse M a t t . Şi e rău. — Da. — Ştiam. M a t t puse la loc j u r n a l u l Elenei în vitrină şi se ridică. în vocea lui se auzea o n o t ă de satisfacţie. T o c ­ m a i demonstrase ceva. — Aş fi p u t u t să te scutesc să m a i vii aici. M a t t îşi roti privirea p r i n biblioteca î n t u n e c o a s ă , jucându-se c u nişte m o n e d e din b u z u n a r . U n obser­ vator oarecare ar fi crezut că era relaxat, d a r vocea îl t r ă d a . E r a aspră, î n c o r d a t ă de o tensiune p u r ă . — Te gândeşti la cel m a i r ă u lucru pe care ţi-1 poţi închipui şi acela este î n t o t d e a u n a adevărul, spuse el. — Matt... Brusc, Ştefan simţi c u m grija pentru M a t t îi strânge inima. De când revenise în Fell's C h u r c h fusese p r e a preocupat pentru a-1 privi cu atenţie pe Matt. A c u m îşi dădea seama că fusese prost, într-un fel de neiertat. Exista o problemă, o problemă teribilă. T o t trupul lui M a t t era rigid, stăpânit de o tensiune care stătea să izbucnească. Iar Ştefan simţea chinul, disperarea din mintea lui. — M a t t , ce e? spuse el calm. Se ridică şi se apropie de celălalt băiat. Am făcut eu ceva? — Sunt bine. — Tremuri.

Reuniunea • 121

Era adevărat. Muşchii lui încordaţi e r a u străbătuţi de fiori uşori. — Am spus că sunt bine! M a t t se răsuci cu spatele, n i ( o r d â n d - ş i umerii într-un gest de a p ă r a r e . O r i c u m , ce puteai face tu ca să mă superi? Sigur, în afară de u-mi fura p r i e t e n a şi de a contribui la m o a r t e a ei? De d a t a asta, strângerea de inimă fu m a i puternică, şi d u r e r e a cumplită. A s e m ă n ă t o a r e celei provocate de tăişul care îl o m o r â s e odinioară, cu veacuri în u r m ă . încercă să respire, incapabil să vorbească, nesigur pe I iropria-i voce. — î m i p a r e rău. Vocea lui M a t t e r a ca de p l u m b şi c â n d Ştefan tidică privirea către el văzu că umerii lui îşi pierduseră încordarea, erau căzuţi. - A fost un lucru u r â t ce-am spus. — A fost adevărul, replică Ştefan. Aşteptă o clipă, apoi i< l.iugă, cu o voce egală: D a r nu-i numai asta, nu-i aşa? Matt nu răspunse. Stătea cu privirea aţintită în jos, împingând ceva invizibil de pe p o d e a cu p a r t e a latei .ilă a pantofului. C h i a r în clipa în care Ştefan era gata • i renunţe, răspunse cu o întrebare. C u m e de fapt lumea? C u m e . . . ce? — L u m e a . Tu ai văzut m a r e p a r t e din ea, Ştefan. • \ i. i vantajul a p a t r u sau cinci secole în plus faţă de noi,

122 • Jurnalele Vampirilor nu? Aşadar, c u m stă treaba? C e e a ce vreau să spun c, este ea esenţialmente genul de loc care m e r i t ă să lir salvat, sau este de fapt o g r ă m a d ă de rahat? Ştefan închise ochii. — O h , făcu el. — Şi o a m e n i i , Ştefan? R a s a u m a n ă . S u n t e m noi boala, sau d o a r un simptom? C e e a ce vreau să spun e: ia pe cineva c a . . . ca Elena. V o c e a lui M a t t t r e m u r ă scurt, d a r el continuă: — Elena a m u r i t p e n t r u ca oraşul să fie sigur pen­ tru fete ca Sue. Şi a c u m Sue e şi ea m o a r t ă . Şi totul se î n t â m p l ă din n o u . N u s e m a i t e r m i n ă niciodată. N u p u t e m învinge. Şi atunci, ce-ţi spune ţie asta? — Matt. — C e e a ce te întreb eu de fapt e: la ce b u n ? Există c u m v a vreo g l u m ă cosmică pe care n-o pricep? Sau t o a t ă povestea asta e d o a r o greşeală m a r e şi afurisită? înţelegi ce încerc eu să spun aici? — înţeleg, M a t t . Ştefan se aşeză şi îşi trecu o m â n ă prin p ă r . D a c ă vrei să taci un m i n u t , o să încerc să-ţi răspund. M a t t îşi trase un scaun şi se aşeză călare pe el. — Grozav. Străduieşte-te. Privirea lui era aspră şi p r o v o c a t o a r e , d a r dincolo de ea Ştefan văzu d u r e r e a confuză care îl m ă c i n a . — Am văzut mult rău, Matt, m a i mult decât îţi poţi tu imagina, spuse Ştefan. C h i a r l-am trăit. î n t o t d e a u n a va fi o parte din mine, indiferent cât aş lupta împotriva

Reuniunea • 123 1111 l Ineori cred că întreaga rasă u m a n ă e rea, iar cei de Felul meu, m u l t m a i puţin. I a r uneori cred că o atât de mare parte din ambele noastre rase e rea încât nu m a i i < mtează ce se întâmplă cu restul. D a r , când mă gâni lese mai bine, nu ştiu m a i mult decât tine. Nu p o t să-ţi
|MIII

d a c ă există v r e o n o i m ă sau d a c ă lucrurile vor în ochii lui M a t t şi spuse în m o d deliberat: D a r

a|unge vreodată să fie aşa c u m trebuie. Ştefan se uită
direct

am o altă întrebare p e n t r u tine. Şi ce dacă? M a t t se holbă la el. - Şi ce dacă? — M d a . Şi ce dacă. - Şi ce d a c ă universul e rău, şi ce d a c ă nimic din 11 lacem p e n t r u a încerca să îl s c h i m b ă m nu c o n t e a z ă d e fapt? Vocea lui M a t t creştea în intensitate, datorită neiiII

iederii. D a , şi ce dacă? Ştefan se aplecă în faţă. Deci ce

li de g â n d să faci, M a t t H o n e y c u t t , d a c ă fiecare lucru i a 11 despre care ai vorbit e adevărat? Ce ai de g â n d să fu i tu însuţi? Ai de g â n d să r e n u n ţ i să m a i lupţi şi să
iimU

alături d e rechini?

M a t t strângea cu p u t e r e spătarul scaunului. — D e s p r e ce vorbeşti? - Ştii, p o ţ i foarte bine să faci aşa. D a m o n spune asta mereu. Poţi să te alături taberei rele, taberei învin­ gătoare. Şi n i m e n i nu te poate c o n d a m n a cu adevărat, I ieiitru că dacă aşa e universul, de ce n-ai fi şi tu la fel?

124 • Jurnalele Vampirilor — Pe d r a c u ' ! explodă M a t t , cu ochii lui albaştri ar­ z â n d şi pe j u m ă t a t e ridicat din scaun. Poate că asta e calea lui D a m o n ! C h i a r d a c ă l u p t a e inutilă, nu în­ s e a m n ă că e bine să renunţi la ea. C h i a r d a c ă aş şti că e inutil, tot ar trebui să încerc. T r e b u i e să încerc, fir-ar să fie! — Ştiu. Ştefan se r e z e m ă de spătar şi zâmbi uşor. E r a un z â m b e t obosit, d a r arăta că în acea clipă se simţea atât de a p r o a p e de M a t t . Şi apoi văzu pe faţa lui M a t t că acesta înţelegea. — Ştiu p e n t r u că şi eu cred acelaşi lucru, continuă Ştefan. Nu avem nici o scuză să r e n u n ţ ă m d o a r pen­ t r u că a v e m impresia că o să p i e r d e m . T r e b u i e să î n c e r c ă m — p e n t r u că cealaltă alternativă este să cedăm. — Eu nu sunt pregătit să cedez nimic, spuse M a t t printre dinţi. A r ă t a ca şi c u m regăsise d r u m u l către un foc din a d â n c u l fiinţei lui care arsese acolo tot timpul. — Niciodată, adăugă. — Ei, sigur, „ n i c i o d a t ă " e un t i m p foarte lung, spuse Ştefan. D a r , fie că merită sau nu, o să încerc şi eu să fac la fel. Nu ştiu d a c ă e posibil, d a r am de gând să încerc. — Asta e tot ce poate face cineva, spuse M a t t . încet, se ridică de pe scaun şi r ă m a s e în picioare, drept. T e n s i u n e a îi dispăruse din muşchi, iar ochii lui

Reuniunea • 125 iveau din n o u acea culoare albastră limpede, a p r o a p e •.li»-clelitoare, pe care şi-o a m i n t e a Ştefan. Bine, spuse el calm. D a c ă ai găsit ceea ce căutai, M li mai bine să ne î n t o a r c e m la fete. Ştefan se gândi, m i n t e a lui funcţionând din n o u în viteză: M a t t , d a c ă am dreptate în legătură cu ceea ce se miâinplă, fetele ar trebui să fie în siguranţă o p e r i o a d ă < Ic vreme. D a r tu du-te şi schimbă-le. D a c ă tot sunt . i n i, aş vrea să citesc ceva — scris de un tip n u m i t Ger\ . i s c din Tilbury 1 , care a trăit la începutul secolului al i n isprezecelea. C h i a r înainte şi de v r e m e a ta, ei? spuse M a t t şi Ştefan îi a r u n c ă u m b r a u n u i surâs. Statură o clipă privindu-se. - Bine. Păi, ne v e d e m acasă la Vickie. M a t t se în­ toarse către uşă, apoi ezită. Brusc, se răsuci din n o u .pic Ştefan şi îi întinse m â n a . Ştefan... mă b u c u r că ii ai întors. Ştefan i-o strânse. - Mă b u c u r să a u d asta — a t â t a spuse doar, d a r ni sufletul lui simţi o c ă l d u r ă care î n d e p ă r t ă d u r e r e a ascuţită. Şi o p a r t e din copleşitoarea singurătate. Gervase of Tilbury (1150-1228), avocat de drept canonic, Om de stat şi scriitor, autorul lucrării Otia Imperialia (sau Liber de minbilibus mundî), care conţinea toate informaţiile cunoscute pe Itunci din istorie, geografie şi fizică (n.tr.).
1

Reuniunea • 127 Bi >nnie încuviinţă din cap şi se relaxa pe scaunul ei. •\ l r . m a lui M e r e d i t h nu păruse niciodată mai confor. ibilă. ( land se uită din n o u la M e r e d i t h , văzu că fata cu (•.II 111 negru adormise. ( )h, grozav. N e m a i p o m e n i t . Bonnie se uită lung la laţul de cafea din ceaşca ei şi se strâmbă. Nu î n d r ă z n e a I se relaxeze din n o u ; ar p u t e a fi un dezastru d a c ă I d o r m e a u amândouă. îşi înfipse unghiile în p a l m e şi se m i . i lung la fereastra luminată de la c a m e r a lui Vickie. C â n d îşi d ă d u s e a m a că i m a g i n e a î n c e p e a să se e u n d e stăteau în maşină, Bonnie şi M e r e ­ dith nu p u t e a u vedea d e c â t fereastra lui Vickie. Ar fi fost mai bine să fie mai aproape, d a r atunci exista posibilitatea să le vadă cineva. M e r e d i t h îşi t u r n ă restul de cafea din termos şi o bău. Apoi căscă. îşi d ă d u seama, cu un sentiment de vinovăţie, şi se uită la Bonnie. — Şi tu d o r m i prost noaptea? spuse Bonnie. — D a . Nu p o t să-mi imaginez de ce, răspunse Meredith. — Crezi că băieţii au o mică discuţie? M e r e d i t h se uită r e p e d e la ea, în m o d clar sur­ prinsă, apoi zâmbi. Bonnie îşi d ă d u s e a m a că M e r e ­ dith nu se aşteptase ca ea să se p r i n d ă . — Sper, spuse M e r e d i t h . I-ar face bine lui M a t t . II u cţoşeze şi să p a r ă dublă, ştiu că trebuia să facă ceva. Aer proaspăt. Asta ar p u t e a să o ajute. F ă r ă să se ,i i ăduiască să nu facă p r e a mult zgomot, debloca uşa şi ridică m â n e r u l . U ş a se deschise, d a r M e r e d i t h eon­ ii n u ă să respire profund. C r e d că e într-adevăr foarte obosită, îşi spuse Bon­ nie, ieşind din maşină. închise uşa m a i uşor, încuind-o p e M e r e d i t h î n ă u n t r u . D o a r î n acel m o m e n t realiză că ea nu avea cheie. Ei, asta e, o s-o trezească pe M e r e d i t h ca să-i d e a d r u m u l î n ă u n t r u . I n t r e t i m p o să se d u c ă să v a d ă ce face Vickie. Probabil că era î n c ă trează. Cerul era m o h o r â t şi înnorat, dar noaptea era caldă. în spatele casei lui Vickie nucii se mişcau uşor. Greierii c â n t a u , d a r târâitul lor m o n o t o n p ă r e a d o a r că face p a r t e dintr-o tăcere m a i m a r e .

128 • Jurnalele Vampirilor Parfumul caprifoiului u m p l u nările lui Bonnie. Bătu uşor cu unghiile la fereastra lui Vickie, furişâlM I o privire prin despicătura dintre draperii. Nici u n răspuns. Zări p e p a t u n m o r m a n d e pături cu nişte p ă r castaniu ciufulit în capătul lui. Vickie doi­ m e a şi ea. Pe c â n d Bonnie stătea acolo, tăcerea p ă r u să se în­ desească în j u r u l ei. Greierii nu mai cântau, iar copa­ cii erau nemişcaţi. Şi totuşi, era ca şi c u m ea se chinuia să a u d ă ceva ce ştia că e acolo. Nu sunt singură, realiză. Asta nu i-o spuse u n u l dintre simţurile ei obişnuite. D a r cel de-al şaselea simţ, cel care îi trimitea fiori de-a lungul braţelor şi o senzaţie de gheaţă pe şira spinării, cel care în ultimul timp se trezea în p r e z e n ţ a Puterii, e r a sigur de asta. Exista... C e v a . . . care o privea. Se întoarse încet, temându-se să scoată vreun sunet. D a c ă nu făcea nici un zgomot, p o a t e că acel ceva nu o va p r i n d e . Poate că nu o va observa. T ă c e r e a devenise m o r m â n t a l ă , a m e n i n ţ ă t o a r e . R ă s u n a în urechile ei, îngânându-i zvâcnirile sânge­ lui. Şi nu p u t e a să nu-şî imagineze ce ar p u t e a ieşi din acea tăcere, u r l â n d înfiorător, în orice clipă. C e v a cu m â i n i fierbinţi, u m e d e , îşi spuse, uitându-se cu atenţie în întunericul din curte. N e g r u profi­ lat pe gri, n e g r u profilat pe negru, asta e r a tot ce vedea. Fiecare u m b r ă p u t e a fi orice, şi toate umbrele ceva... în a p r o p i e r e .

Reuniunea • 129 |>fticau să se mişte. C e v a cu mâini fierbinţi şi u m e d e şi braţe suficient de puternice să o strivească... I '< >cnetul unei crenguţe explodă p r i n ea asemenea Unei împuşcături. Se răsuci în direcţia din c a r e venise sunetul, cu Oi lui mari şi urechile ciulite. D a r nu era decât întune­ ric, întuneric şi tăcere. Nişte degete o atinseră pe ceafă. Konnie se răsuci d i n n o u , gata să c a d ă , gata să Ic şine. E r a p r e a speriată ca să ţipe. C â n d văzu cine I i. i, şocul îi copleşi toate simţurile şi muşchii i se înnuiiară. S-ar fi prăvălit la p ă m â n t d a c ă el n-ar fi I >i ms-o şi n-ar fi sprijinit-o. r- Pari speriată, spuse încet D a m o n . Bonnie clătină din cap. î n c ă nu-şi recăpătase vocea. Se gândi că ar p u t e a leşina. D a r încercă să-şi revină iul uşi. El nu m ă r i strânsoarea, d a r nu-i d ă d u d r u m u l . I a r /baterea ei avu acelaşi rezultat ca o î n c e r c a r e de a d ă r â m a un zid de c ă r ă m i d ă cu mâinile goale. R e n u n ţ ă şi se strădui să respire m a i calm. — Ţi-e frică de mine? spuse D a m o n . Z â m b i cu i cproş, ca şi c u m ar fi avut un secret n u m a i al lor. Nu trebuie să-ţi fie. C u m reuşise Elena să se descurce cu aşa ceva? D a r , sigur, Elena nu reuşise, îşi d ă d u s e a m a Bonnie. Elena ii cedase lui D a m o n în cele din u r m ă . D a m o n câşti­ gase şi făcuse exact ceea ce voise.

130 • Jurnalele Vampirilor EI îi d ă d u d r u m u l u n u i b r a ţ p e n t r u a-i trasa cu un deget, abia simţit, arcuirea buzei. — Bănuiesc că ar trebui să plec, spuse, şi să nu m a i sperii. Asta vrei? Ga un iepure cu un şarpe, se gândi Bonnie. Aşa simte şi iepurele. D o a r că nu cred că o să mă o m o a n D a r aş p u t e a p u r şi simplu să m o r singură. Se simţei ca şi c u m picioarele ei s-ar p u t e a topi în clipa u r i n a toare, ca şi c u m s-ar p u t e a prăbuşi. Simţea o c ă l d u r i şi un t r e m u r în ea. Gândeşte-te la ceva... repede. O c h i i aceia negri i 11 sondabili u m p l e a u a c u m universul. îşi spuse că vedea în ei stele. Gândeşte-te. R e p e d e . Elenei nu i-ar plăcea asta, îşi spuse, chiar în clipa în care buzele lui i le atingeau pe ale ei. D a , asta era. Pro­ b l e m a era însă că nu avea p u t e r e a să o şi rostească. I a r căldura creştea, răspândindu-i-se în tot trupul, din vâr­ ful degetelor la tălpi. Buzele lui e r a u r ă c o r o a s e , ca mătasea, d a r tot restul era atât de fierbinte. Nu avea de ce să-i fie frică; p u t e a p u r şi simplu să se relaxeze şi să se lase să plutească. D u l c e a ţ a o copleşi... — Ce dracu' se petrece aici? V o c e a sparse tăcerea, rupse vraja. Bonnie tresări şi descoperi că era capabilă să î n t o a r c ă iar capul. M a t t stătea la m a r g i n e a curţii, cu p u m n i i strânşi, cu ochii ca nişte aşchii de gheaţă albăstruie. O gheaţă atât de rece încât ardea. — Pleacă de lângă ea, spuse M a t t . II

Reuniunea • 131 Spre s u r p r i n d e r e a lui B o n n i e , s t r â n s o a r e a de pe )il \\W\ ci slăbi. F ă c u un pas în spate, îşi a r a n j a bluza, i i iillaud greu. M i n t e a îi funcţiona din n o u . K-n regulă, îi spuse lui M a t t , cu o voce a p r o a p e udă. E u d o a r . . . Du-te la m a ş i n ă şi r ă m â i acolo. I M , stai p u ţ i n , îşi spuse Bonnie. Se b u c u r a că venise M.iii; î n t r e r u p e r e a venise exact la ţ a n c , şi foarte con11 nubil. D a r exagera puţin cu atitudinea de frate m a i UJare superprotector. Ascultă, M a t t . . . . Du-te, spuse el, c o n t i n u â n d să-1 privească fix pe I )anion. M e r e d i t h nu i-ar fi p e r m i s să-i c o m a n d e aşa. I a r Elena cu s i g u r a n ţ ă nu l-ar fi lăsat. B o n n i e deschise
r i n a

să-i s p u n ă lui M a t t să se d u c ă el însuşi să stea în

maşină, c â n d brusc îşi d ă d u s e a m a de ceva. Asta era p r i m a o a r ă , d u p ă multe luni, când îl vedea pc M a t t că-i pasă cu a d e v ă r a t de ceva. L u m i n a reve­ nise în ochii aceia albaştri — acea fulgerare rece de Curie d r e a p t ă care îl făcea p â n ă şi pe T y l e r Smallwood să se d e a înapoi. în clipa asta M a t t e r a viu şi plin de energie. E r a din n o u el însuşi. Bonnie îşi m u ş c ă buza. P e n t r u o clipă se luptă cu propria-i m â n d r i e . Apoi o învinse şi îşi lăsă în jos pri­ virea. — M u l ţ u m e s c p e n t r u că m-ai salvat, m u r m u r ă şi ieşi din curte.

132 • Jurnalele Vampirilor

Reuniunea • 133

*
M a t t era atât de furios încât nu î n d r ă z n i să se aptnpli mai mult de D a m o n de t e a m ă că l-ar p u t e a lovi. Iu t u n e c i m e a îngheţată din ochii lui D a m o n îi s p u n e i asta n-ar fi o idee foarte b u n ă . D a r vocea lui D a m o n era calmă, a p r o a p e im pe turbabilă. — Pofta m e a p e n t r u sânge n u e d o a r o toană, ceea ce trebuie să fac. Această indiferenţă crudă era prea mult pentru M a 11 Ei ne consideră o hrană, îşi aminti el. Ei sunt vânăt < >rii, noi suntem prada. Şi îşi pusese ghearele pe Bonnie. B< >i i nie, care nu putea să-i facă rău nici unui pisoi. Cu dispreţ, spuse: — Atunci, de ce nu alegi pe cineva de statura ta? D a m o n zâmbi, şi aerul deveni m a i rece. — Pe tine, de pildă? î n t r e b ă el. M a t t d o a r îl privi lung. Simţea c u m muşchii maxi­ larelor i se încordează. D u p ă o clipă, spuse crispat: — Poţi să încerci. — Pot să fac m a i mult decât să încerc doar, M a t t . D a m o n înainta cu un singur pas către el, ca o p a n ­ t e r ă care se furişează către p r a d ă . F ă r ă să vrea, M a t t se gândi la felinele din junglă, la săritura lor puternică şi la dinţii lor ascuţiţi, care sfâşie. Se gândi c u m arătase Tyler în baraca metalică anul trecut d u p ă ce Ştefan terminase cu el. C a r n e roşie. D o a r carne roşie c r u d ă şi sânge.
.ştii

< !um îl c h e m a pe profesorul ăla de istorie? spuse |l.t
t•*»••-1

i pe nu ton dulce. A c u m p ă r e a a m u z a t , discuţia | ilaccre. D o m n u l T a n n e r , nu? C u el a m făcut

II umil clecât să încerc doar. I. li un criminal. I » u i u n i d ă d u din c a p a p r o b a t o r , c a ş i c u m tocmai i" . . prezentat. l'-vident, a b ă g a t cuţitul în m i n e . Nu avusesem iii
1

E o necesitate în care tu te amesteci. Eu nu fac de

u n i să-i sug tot sângele, d a r m - a iritat şi m - a m îşi lipise genunchii u n u l d e celălalt ca să n u o n u e r a u d o a r ochii aceia negri i n u m a n i

i i • • 111< lit. Şi tu mă iriţi a c u m , M a t t .
M a t t

Ir Iii fugă. Nu e r a n u m a i a c e a graţie de felină c a r e
I • lui I e s t e ,

ftţintiţi în ochii lui. Exista ceva înăuntrullui D a m o n care i II nea groaza în m i n t e a o m e n e a s c ă . O a m e n i n ţ a r e • urc vorbea direct sângelui lui M a t t , s p u n â n d u - i să l u a orice p e n t r u a pleca d e acolo. I )ar nu voia să fugă. Conversaţia lui cu Ştefan e r a u i un înceţoşată în m i n t e a lui, d a r d i n ea ştia un lucru. < Ihiar d a c ă m u r e a aici, nu avea să fugă. — Nu fi prost, spuse D a m o n , ca şi c u m auzise fie< a r e cuvânt d i n gândurile lui M a t t . N u ţ i s-a luat nicit K lată sânge cu forţa, nu-i aşa? D o a r e , M a t t . D o a r e liiarte tare. Elena, îşi aminti M a t t . P r i m a d a t ă c â n d îi luase ea sânge fusese speriat, iar t e a m a fusese destul de m a r e . D a r a t u n c i o făcuse d i n p r o p r i e voinţă. C u m ar fi atunci c â n d n u a r vrea?

134 • Jurnalele Vampirilor N - a m să fug. N - a m să î n t o r c privirea. I a r cu voce t a r e spuse, c o n t i n u â n d să-1 priveas* I ochi p e D a m o n : — D a c ă ai de g â n d să m ă o m o r i , m a i bine ai faci să m o r , d a r asta e tot ce mă p o ţ i sili să fac. — Eşti m a i p r o s t chiar d e c â t fratele m e u , spun» D a m o n . D i n doi paşi acoperi distanţa dintre el şi Mai i îl î n ş f a c ă pe M a t t de tricou şi îi p r i n s e gâtul cu mâi nil( C r e d că va trebui să te învăţ în acelaşi fel. T o t u l î n c r e m e n i . M a t t îşi p u t e a mirosi p r o p n a frică, d a r nu se mişcă. A c u m nu se p u t e a mişca. N u conta. N u cedase. D a c ă m u r e a î n această clipă, m u r e a ştiind lucrul ăsta. Dinţii lui D a m o n erau o sclipire a l b ă în întuneric. Ascuţiţi ca nişte cuţite de tăiat c a r n e a . M a t t a p r o a p e că le simţea m u ş c ă t u r a de l a m ă î n a i n t e să-1 atingă. N - a m să cedez nimic, îşi spuse, şi închise ochii. î m b r â n c i t u r a îl l u ă total pe n e a ş t e p t a t e . Se împie­ dică şi căzu în spate. Deschise larg ochii. D a m o n îi dăduse d r u m u l şi îl împinsese d e p a r t e de el. F ă r ă nici o expresie, ochii aceia negri coborâră spre el, u n d e stătea pe jos. — O să încerc să ţi-o spun în aşa fel ca să înţelegi, zise D a m o n . N u c r e d c ă vrei s ă t e p u i c u m i n e , M a t t . S u n t m u l t m a i periculos d e c â t îţi p o ţ i închipui. A c u m pleacă de aici. E r â n d u l m e u să stau de p a z ă .
laYcii

Reuniunea • 135 M a 11 se ridică în tăcere. îşi netezi tricoul acolo u n d e li Ini D a m o n îl boţiseră. Şi a p o i plecă, d a r nu iii M I i nici n u s e feri d e ochii lui D a m o n . A i n câştigat, îşi spuse. S u n t încă în viaţă, deci am lAftigat. l a i în cele din u r m ă în ochii aceia negri fusese un ni de respect feroce. îl făcea pe M a t t să-şi p u n ă unele
llilicbări.

din gură şi ai trece la t r e a b ă . P e n t r u că e posibil sa m >

M u l t e întrebări.

Il

lic şi M e r e d i t h stăteau în maşină c â n d M a t t se înAi stat mult, spuse Bonnie. Eşti bine? Matt îşi dori ca o a m e n i i să nu-i m a i p u n ă întreba-

i. . . i i se. A m â n d o u ă p ă r e a u îngrijorate.

i • .1 asta. S u n t bine, răspunse şi apoi a d ă u g ă : Serios.
I J u p ă

o clipă de gândire hotărî că mai trebuia să spună

i eva. î m i p a r e r ă u că am ţipat la tine acolo, Bonnie. - E-n regulă, spuse Bonnie pe un ton rece. Apoi, iiublânzindu-se puţin, spuse: Ştii, chiar arăţi m a i bine. Semeni m a i mult cu vechiul M a t t . — Z ă u ? îşi netezi din n o u tricoul mototolit, privind 111 jur. Ei, o c e a r t ă cu vampirii e fără îndoială un exerciţiu grozav de încălzire. — Ce-aţi făcut voi, băieţi? V-aţi lăsat capul în jos ca doi b e r b e c i şi v-aţi repezit u n u l la altul d i n colţuri opuse ale curţii? î n t r e b ă M e r e d i t h . — C e v a în genul ăsta. Zice că a c u m o s-o păzească el pe Vickie.

136 • Jurnalele Vampirilor — Crezi că p u t e m să avem încredere în el? spuse pe un ton serios M e r e d i t h . M a t t se gândi p u ţ i n . — Adevărul e că da, o cred. E ciudat, d a r sunt con­ vins că n-o să-i facă rău. I a r d a c ă a p a r e asasinul, cred că o să aibă p a r t e de o surpriză. D a m o n de-abia aşteaptă să se lupte. Am p u t e a să m e r g e m înapoi la bi­ bliotecă d u p ă Ştefan. Ştefan nu se v e d e a în faţa bibliotecii, d a r c â n d maşina trecu de câteva ori în susul şi-n josul străzii, îşi făcu apariţia din întuneric. Avea cu el o carte groasă. — Să spargi uşa şi să intri şi să dai o lovitură se­ rioasă — o carte de la bibliotecă, r e m a r c ă M e r e d i t h . Mă întreb cât poţi să primeşti p e n t r u aşa ceva a c u m . — Am î m p r u m u t a t - o , spuse Ştefan, p ă r â n d jignit. P e n t r u asta sunt bibliotecile, nu? Şi am copiat şi ce voiam din j u r n a l . — Vrei să zici că ai descoperit? Ţi-ai d a t seama? Atunci poţi să ne spui t u t u r o r , aşa c u m ai p r o m i s , spuse Bonnie. H a i să m e r g e m la pensiune. Ştefan p ă r u uşor surprins c â n d află că D a m o n apăruse şi se postase lângă casa lui Vickie, d a r nu făcu nici un comentariu. M a t t nu îi spuse exact cum apăruse D a m o n , şi observă că nici Bonnie nu spuse nimic. — S u n t a p r o a p e sigur de ceea ce se î n t â m p l ă în Fell's C h u r c h . Şi, oricum, am rezolvat deja j u m ă t a t e din mister, spuse Ştefan odată ce toată l u m e a se instala în c a m e r a lui din m a n s a r d a pensiunii. D a r există d o a r

Reuniunea • 137 (> singură cale de a o dovedi, şirvumai o singură cale de a rezolva cealaltă j u m ă t a t e . .AXi nevoie de ajutor, dar tiu e ceva ce am de gând să cer în mod nechibzuit. Se uită la Bonnie şi Meredith când spuse asta. Ele se priviră, apoi îşi înto^seră ochii către el. — T i p u l ăsta ne-a omorât una dintre p r i e t e n e , spuse M e r e d i t h . Şi o î n n e b u n i t e pe alta. D a c ă ai ne­ voie de ajutorul nostru, îl ai. — Indiferent ce se întâmpla, adăugă Bonnie. — E ceva periculos, nu? întrebă M a t t . Nu se p u t u abţine. De parca Bonnie nu trecuse prin atâtea... — D a , e periculos. D a r ştii» e şi lupta lor. — Fir-ar să fie, chiar e, spuse Bonnie. M e r e d i t h în m o d clar încerca să-şi a s c u n d ă un /âmbet. In cele din u r m ă se Âsuci cu spatele la ei ca să p o a t ă râde. — M a t t s-a întors, spuse ea când Ştefan o î n t r e b ă care era gluma. — Ne-a fost d o r de tine, adăugă Bonnie. M a t t nu înţelegea de ce îi z â m b e a u cu toţii, şi asta îl făcu să simtă o căldură p l ă c u t ă în piept, d a r şi stân­ jeneală. Se duse din n o u lângă fereastră. — C h i a r este periculos, le Spuse Ştefan fetelor. N-o să încerc să vă păcălesc. D a r este singura şansă. T o a t ă i reaba asta e p u ţ i n c a m complicată, şi ar fi m a i bine să încep cu începutul. T r e b u i e sa ne î n t o a r c e m la înte­ meierea oraşului Fell's C h u r c t . . .

138 • Jurnalele Vampirilor Şi vorbi mult, târziu în n o a p t e .

Reuniunea • 139 Chiar şi eu. în ciuda a ce s-a întâmplat aseară, nu cred că o să lase să i se întâmple ceva lui Vickie. N-am mai visat-o pe Elena. Cred că dacă o s-o visez, Joi, 11 iunie, 7 dimineaţa o să m-apuc să ţip înnebunită. Sau n-o să mă mai culc niciodată. Pur şi. simplu n-aş mai putea suporta aşa ceva. Bun, acum ar fi mai bine să plec. Să sperăm că până duminică vom dezlega misterul şi criminalul va fi prins. Am încredere în Ştefan. Sper doar să-mi pot aminti ce am eu defăcut.

Dragă Jumalule, Nu am putut scrie aseară, pentru că m-am întors acasăfoarte târziu. Mama s-a supărat din nou. Ar fi fost isterică dacă arfi ştiut ce amfăcut de fapt. Stând cu vam­ piri şiplănuind ceva care ar putea să mă omoare. Care ar putea să ne omoare pe toţi. Ştefan are un plan ca să-l prindă pe tipul care a omo­ rât-o pe Sue. Asta îmi aduce aminte de unele din planu­ rile Elenei — şi asta mă îngrijorează. întotdeauna sunau minunat, dar de multe ori nu erau bune. Am discutat despre cine primeşte cea mai periculoasă sarcină şi am decis să fie Meredith. Ceea ce pentru mine e în regulă — vreau să spun că ea e mai puternică şi mai atletică, şi întotdeauna rămâne calmă în situaţii dispe­ rate. Dar mă irită puţin că toată lumea a ales-o pe ea atât de repede, mai ales Matt. Adică, nu e ca şi cum aş fi total incompetentă. Ştiu că nu sunt la fel de isteaţă ca şi ceilalţi, şi cu siguranţă nu sunt la fel de bună la sport sau la fel de calmă într-o situaţie tensionată, dar nu sunt complet toantă. Sunt şi eu bună la ceva. Oricum, o s-o facem după absolvire. Suntem cu toţii implicaţi în asta, cu excepţia lui Damon, care o va păzi pe Vickie. E ciudat, dar acum toţi avem încredere în el.

Reuniunea • 141 Poartă-te normal, asta e important, îşi spuse. O zări I»' mătuşa Elenei, J u d i t h , alături de R o b e r t Maxwell, bărbatul cu c a r e m ă t u ş a j u d i t h se căsătorise de cu­ rând, stând pe m a r g i n e . R o b e r t o ţinea de m â n ă pe lurioara Elenei, M a r g a r e t . C â n d o zăriră pe Bonnie, îi .imbiră cu curaj, d a r ea se simţi stânjenită c â n d îi \ i/u apropiindu-se. — O h , d o m n i ş o a r ă G i l b e r t . . . adică d o a m n ă M a x ­ well... nu trebuia...., spuse ea c â n d m ă t u ş a j u d i t h îi
111111 i s e

9

u n b u c h e t mic de trandafiri roz.

M ă t u ş a j u d i t h z â m b i cu lacrimi în ochi. i iată, d o a m n e l o r şi domnilor, vă prezint p r o m o ţ i a '92! y~ Bonnie îşi a r u n c ă toca în aer î m p r e u n ă cu toţi ceilalţi. Am reuşit, îşi spuse. Indiferent ce se în­ t â m p l ă diseară, M a t t şi M e r e d i t h şi cu m i n e am reuşit să absolvim liceul. In acest ultim an şcolar, au fost m o ­ m e n t e c â n d se îndoise cât se p o a t e de serios de asta. Ţ i n â n d seama de m o a r t e a lui Sue, Bonnie se aştep­ tase ca c e r e m o n i a de absolvire să fie apatică sau tristă, în schimb, era un soi de agitaţie frenetică. Ca şi c u m toată l u m e a sărbătorea faptul că era în viaţă — îna­ inte să fie p r e a târziu. Agitaţia se transformă în l a r m ă c â n d părinţii veniră în faţă şi ultimul an de la liceul „ R o b e r t E. L e e " se răspândi în toate direcţiile, strigând veseli şi făcându-şi de cap. Bonnie îşi scoase toca şi apoi se uită în obiec­ tivul aparatului de fotografiat al m a m e i ei. — Asta ar fi fost o zi foarte specială p e n t r u Elena, I tuse ea. V r e a u să fie specială şi p e n t r u tine şi M e r e . In li.

O h , m ă t u ş a j u d i t h ! I n t r - u n gest impulsiv, Bonnii o îmbrăţişa pe femeie. î m i p a r e atât de rău, şopti. I iumplit de r ă u . Cu toţii îi d u c e m dorul, spuse m ă t u ş a j u d i t h . Apoi se trase î n a p o i şi z â m b i iar, şi cei trei se îndepărtară. Bonnie se întoarse cu spatele, cu un n o d u i gât, p e n t r u a s e u i t a l a m u l ţ i m e a care s ă r b ă t o r e a unotos. îl văzu pe R a y H e r n a n d e z , băiatul cu care fusese la balul din t o a m n ă , invitând pe toată l u m e a la el în acea II n i , la o p e t r e c e r e . Apoi îl v ă z u pe p r i e t e n u l lui l \ lei-, Dick C a r t e r , dându-se în spectacol ca de obi• i i Tyler z â m b e a n e o b r ă z a t pe c â n d tatăl lui făcea I " > / i d u p ă p o z ă . M a t t asculta, c u o expresie total

142 • Jurnalele Vampirilor neimpresionată, ce îi spunea un impresar de fotbal de la Universitatea J a m e s M a d i s o n . M e r e d i t h stătea în apropiere, ţinând în m â n ă un buchet de trandafiri r< îşil şi p ă r â n d gânditoare. Vickie nu era acolo. Părinţi ei nu o lăsaseră să vina, susţinând că nu era în stare să iasă din casă. Nici Caro­ line nu era acolo. Stătea în apartamentul din H e r o n al familiei. M a m a ei îi spusese m a m e i lui Bonnie că a v e i gripă, dar Bonnie ştia adevărul. Caroline era speriată. Şi p o a t e că are dreptate să fie, îşi spuse Bonnie, îndreptându-se către M e r e d i t h . Poate că ea va fi singura dintre noi care va trece cu bine de s ă p t ă m â n a viitoare. T r e b u i e să pari normală, să te porţi normal.
Ajunşi

Reuniunea • 143 Ştiu, ştiu, spuse Bonnie pe un ton ce se voia linişMeredith, nu te m a i a m a r i singură. Gândeşte-te IN allceva. Uite, d u p ă ce te duci să iei p r â n z u l cu părin­ ţii lai, nu vrei să mergi la p e t r e c e r e a lui R a y m o n d ?
1

li i a r dacă nu suntem invitate, p u t e m să ne d u c e m . N u ! spuse M e r e d i t h cu o v e h e m e n ţ ă surprinză-

Inare. Nu v r e a u să mă d u c la nici o petrecere. C u m I" >i i să te gândeşti d o a r la aşa ceva? C u m poţi să fii aşa tir superficială? Păi, trebuie să facem ceva... O să-ţi spun ce-o să fac eu. O să mă d u c la cimi111 ( l i ipă-masă. O să p u n asta pe m o r m â n t u l Elenei. Ea I cea care îl merită. Meredith, nu fi proastă. Nu poţi să te duci acolo, in ai ales seara. E o n e b u n i e . Şi M a t t ar spune la fel. - Ei bine, nu-1 invit pe M a t t . Nu invit pe n i m e n i < ii mine, mă d u c singură. - Nu se p o a t e . D u m n e z e u l e , M e r e d i t h , întot| li a una am crezut că ai ceva creier... Iar eu î n t o t d e a u n a am crezut că eşti cât de cât li nsibilă. D a r e clar că nici m ă c a r nu vrei să te gân• Ic .ii la Elena. Sau asta e p e n t r u că îl vrei p e n t r u tine P< I ostul ei prieten? Bonnie îi trase o p a l m ă . I'alma fu z d r a v ă n ă , d a t ă cu toată forţa. Lui M e r e ' 11111 i se tăie răsuflarea şi îşi duse o m â n ă la obrazul ( a r c deja î n c e p e a să se înroşească. T o a t ă l u m e a din | i n Ic privea.

lângă grupul lui M e r e d i t h . M e r e d i t h înfăşură ciucu­ rele roşu cu n e g r u al tocii în j u r u l b u c h e t u l u i , răsucindu-1 cu degete subţiri şi nervoase. Bonnie a r u n c ă repede o privire î n j u r . Bun. Asia era locul. Şi a c u m era m o m e n t u l . — Ai grijă cu ăla, o să-1 rupi, spuse ea cu voce tare. Privirea melancolică a lui M e r e d i t h nu se schimbă. C o n t i n u ă să se uite la ciucure, răsucindu-1. — Nu e corect, spuse ea, ca noi să p r i m i m asta şi Elena n u . E nedrept. — Ştiu, e groaznic, spuse Bonnie. D a r îşi păstră tonul detaşat. Aş vrea să p u t e m face ceva, dar nu p u t e m . — T o m i e nedrept, continuă M e r e d i t h , ca şi c u m nu o auzise. N o i stăm aici, în soare, la c e r e m o n i a de ab­ solvire, şi ea e s u b . . . sub piatra aia.

144 4 Jurnalele Vampirilor — Gata, am terminat cu tine, Bonnie McCullough, spuse M e r e d i t h d u p ă o clipă, cu o voce de un calm im­ placabil. Nu vreau să m a i vorbesc niciodată cu tine. Se răsuci pe călcâie şi se îndepărtă., — N i c i o d a t ă e p r e a c u r â n d p e n t r u m i n e ! strigă Bonnie în u r m a ei. C â n d Bonnie îşi roti privirea în jurul ei, toată lumea îşi feri ochii. D a r nu încăpea nici o îndoială că ea şi M e r e d i t h fuseseră centrul atenţiei în ultimele câteva m i n u t e . Bonnie îşi muşcă interiorul obrajilor pentru a-şi păstra o expresie serioasă şi se duse la M a t t , care scăpase de impresar. — C u m a fost? m u r m u r ă ea către M a t t . — Bine. — Crezi că am exagerat cu palma? De fapt, nici nu era în plan; m-a luat valul. Poate că a fost p r e a evi­ dent... — A fost bine, foarte bine. M a t t p ă r e a p r e o c u p a t . Nu avea expresia aceea po­ somorâtă, apatică, interiorizată din ultimele luni, dar era clar absent. — Ce-i? E ceva. în neregulă cu planul? întrebă Bonnie. — N u , n u . Ascultă, Bonnie. M - a m gândit. Tu ai fost cea care ai descoperit trupul d o m n u l u i T a n n e r în Casa Bântuită de Halloween, nu? Bonnie fu luată p r i n surprindere. Se înfiora invo­ luntar de dezgust.

Reuniunea • 145 — Ei, eu am fost p r i m a care mi-am dat seama că e m< >rt, m o r t de-adevăratelea, în loc să se prefacă doar. I >r ce naiba ţi-ai adus a m i n t e de asta acum? P e n t r u că p o a t e tu reuşeşti să răspunzi la o întrel >are. Ar fi p u t u t d o m n u l T a n n e r să bage un cuţit în I >.mion?

I — Ce?
Ei, ar fi putut? - E u . . . Bonnie clipi şi se încruntă. Apoi ridică din

Umeri. C r e d că da. Sigur. E r a o scenă de sacrificiu druid, iar cuţitul pe care-1 foloseam noi e r a u n u l adevărat. Discutasem să fie u n u l de jucărie, d a r pen­ ii 11 că d o m n u l T a n n e r u r m a să fie întins chiar lângă el, Re un gândit că era destul de sigur. De fapt... Bonnie • 11 u r u n t ă mai tare. C r e d că atunci c â n d am găsit truI 'i i l , cuţitul era în alt loc decât cel în care îl pusesem la început. D a r , sigur, e posibil ca v r e u n copil să-1 fi m u i ii Matt, de ce mă întrebi? Ei, e d o a r ceva ce mi-a spus D a m o n , răspunse Matt, privind din n o u fix în d e p ă r t a r e . Mă î n t r e b a m ducă putea fi adevărat. O h . Bonnie aşteptă ca M a t t să continue, d a r el n u mai spuse nimic. Bun, spuse e a î n cele din u r m ă , riiică s-au lămurit toate, poţi să te întorci pe p ă m â n t , II n i g ? Şi nu crezi că poate ar trebui să mă iei în braţe? I li iar ca să-mi arăţi că eşti de p a r t e a m e a şi nu există Ulei o şansă ca tu să apari la m o r m â n t u l Elenei în seara > i i ii n p r e u n ă cu Meredith?

146 • Jurnalele Vampirilor M a t t pufni, d a r privirea aceea p i e r d u t ă dispăru din ochii lui. O cuprinse cu un b r a ţ pe d u p ă u m e r i şi o strânse lângă el p e n t r u o clipă. Déjà-vu, îşi spuse M e r e d i t h , stând lângă p o a r t a cimi tirului. P r o b l e m a era că nu-şi p u t e a da seama cu exac­ titate de c a r e d i n t r e experienţele ei a n t e r i o a r e în cimitir îi a m i n t e a seara aceasta. Fuseseră p r e a multe. într-un fel, aici începuse totul. Aici jurase Elena să nu aibă linişte p â n ă când Stefan nu era al ei. Le făcuse şi pe Bonnie şi Meredith să jure că or s-o ajute — u n j u r ă m â n ! pecetluit cu sânge. Ce potrivit, îşi spuse acum Meredith. Şi tot aici o atacase Tyler pe E l e n a în seara balului din t o a m n ă . Stefan venise în ajutorul ei, şi acela fusese începutul p e n t r u ei. Cimitirul ăsta văzuse o mulţimi de lucruri. Văzuse chiar şi tot grupul lor îndreptându-se către biserica în r u i n e în d e c e m b r i e , c ă u t â n d bârlogul lui K a t h e r i n e . Şapte dintre ei coborâseră în criptă: Mc rcdith însăşi, Bonnie, M a t t şi Elena, cu Stefan, D a m o n şi Alaric. D a r n u m a i şase m a i ieşiseră de acolo. C â n d o scoseseră pe Elena din criptă, fusese ca s-o îngroape. Cimitirul acesta r e p r e z e n t a s e î n c e p u t u l , d a r şj sfârşitul. Şi p o a t e va fi un alt sfârşit şi în această seară. M e r e d i t h p o r n i p e cărare. Aş vrea să fii aici, Alaric, îşi spuse ea. Am nevoie dfl optimismul tău şi de cunoştinţele tale despre suprana­ tural — şi, sigur, nu mi-ar strica nici muşchii tăi.

Reuniunea • 147 M o r m â n t u l Elenei era, evident, în cimitirul n o u , Unde iarba e r a t u n s ă şi m o r m i n t e l e acoperite cu co­ l o a n e d e flori. L e s p e d e a e r a foarte simplă, a p r o a p e banală, cu o scurtă inscripţie. M e r e d i t h se aplecă şi aşeză b u c h e t u l în faţa ei. Apoi, încet, puse lângă el şi < II icurele roşu cu negru al tocii sale. în l u m i n a palidă, Cele d o u ă culori p ă r e a u u n a singură, n u a n ţ a sângelui Uscat. M e r e d i t h î n g e n u n c h e şi îşi încrucişa mâinile
m e c i . Şi aşteptă.

în j u r u l ei, cimitirul era tăcut. P ă r e a să aştepte şi el împreună cu ea, ţinându-şi răsuflarea. Şirurile de pie­ ii c albe se ridicau de-o p a r t e şi de alta a ei, lucind slab. M(-rcdith ascultă, î n c e r c â n d să desluşească un sunet. Şi apoi îl auzi. Paşi grei. (lu capul aplecat, rămase liniştită, prefăcându-se că tiu observă nimic. Paşii r ă s u n a r ă m a i a p r o a p e , fără să se obosească să ie Inrişeze. - Bună, M e r e d i t h . Meredith întoarse r e p e d e capul. O h , Tyler, făcu ea. M-ai speriat. C r e d e a m că • i a . . . n u contează. D a a a ? făcu T y l e r şi buzele lui se desfacură a il r-iin rânjet neliniştitor. Ei, îmi p a r e r ă u că eşti deza­ m ă g i t ă . D a r sunt eu, d o a r eu şi n i m e n i altcineva. - Ce cauţi aici, Tyler? Nici o petrecere grozavă în • ara asta? • < - Aş p u t e a să te întreb acelaşi lucru.

148 • Jurnalele Vampirilor O c h i i lui Tyler c o b o r â r ă către p i a t r a de m o r m â n t şi ciucure şi faţa i se înnegura. — D a r cred că ştiu deja răspunsul. Eşti aici pentru ea. „Elena Gilbert, o l u m i n ă în î n t u n e r i c " , citi el sar­ castic. — Aşa e, spuse calmă Meredith. Ştii, „ E l e n a " în­ seamnă lumină. Şi cu siguranţă a fost înconjurată de în­ tuneric. Aproape că a înfrânt-o, dar în final ea a câştigat. — Poate, spuse Tyler, şi îşi mişcă maxilarul medi­ tativ, cu ochii mijiţi. D a r ştii, Meredith, e o chestie ciu­ d a t ă cu întunericul ăsta. î n t o t d e a u n a în culise aşteaptă m a i m u l t decât crezi. — Ca în seara asta, spuse M e r e d i t h , ridicând pri­ virea către cer. E r a senin şi spuzit cu stele palide. — E foarte întuneric în seara asta, Tyler. D a r mai devreme sau m a i târziu o să răsară soarele. — M d a , dar mai întâi apare luna. Tyler chicoti dintr-odată, ca la o glumă pe care doar el o înţelegea. Hei, Meredith, ai văzut vreodată mormintele familiei Smallwood? H a i , vino să ţi le arăt. Nu sunt departe de aici. Exact aşa c u m i le arătase Elenei, se gândi M e r e ­ dith. într-un fel o distra acest duel verbal, d a r nu uitase p e n t r u ce venise aici. Degetele ei reci c ă u t a r ă în bu­ z u n a r şi găsiră crenguţa de verbină. — E-n regulă, Tyler. C r e d că prefer să r ă m â n aici. — Eşti convinsă? Un cimitir e un loc p r e a pericu­ los ca să stai singură.

Reuniunea • 149 Spirite neliniştite, îşi spuse M e r e d i t h . îl privi în ochi. — Ştiu, răspunse. El rânjea din n o u , arătându-şi dinţii m a r i ca nişte pietre de m o r m â n t . — O r i c u m , poţi să le vezi de aici d a c ă ai ochi buni. I lită-te într-acolo, către cimitirul cel vechi. Aşa, vezi ceva care luceşte roşu în mijlocul lui? — Nu. Peste copaci, către est, se vedea o g e a n ă de l u m i n ă I >.ilidă. M e r e d i t h r ă m a s e cu privirea la ea. - Ei, h a i d e , M e r e d i t h . Nici nu vrei să încerci. < lând o să se ridice luna o să vezi m a i bine. - Tyler, nu p o t să m a i pierd v r e m e a pe aici. Am plecat. - N u , nu pleci. Şi apoi, în vreme ce degetele ei se încleştau pe crenguţa de verbină, strângând-o în p u m n , el a d ă u g ă cu o voce mieroasă: V r e a u să s p u n că nu pleci p â n ă nu-ţi s p u n povestea pietrei ăleia de m o r ­
m â n t ,

da? E o poveste grozavă. V e z i tu, lespedea e

Iacută din m a r m u r ă roşie, şi e singura de felul ăsta în i n i cimitirul. I a r sfera aia din v â r f — o vezi? — trebuie a cântărească o tonă. D a r se mişcă. Se mişcă ori de < a i c ori u n Smallwood u r m e a z ă s ă m o a r ă . Bunicul Bleu nu a crezut; a făcut o zgârietură pe piatră, chiar în faţă. V e n e a şi o verifica a p r o a p e în fiecare lună. Pe iu mă a venit o d a t ă şi a găsit zgârietura în spate. Sfera •< rotise cu totul. S-a străduit din răsputeri să o întoarcă ••

150 • Jurnalele Vampirilor la loc, d a r n-a reuşit. E r a p r e a grea. Şi în n o a p t e a aia a murit, în patul lui. L-au îngropat sub sferă. — Probabil că a făcut un atac de cord din cauza efor­ tului, spuse sarcastic Meredith, dar palmele o furnicau. — Eşti c a m ciudată, ştii? î n t o t d e a u n a a t â t de calmă. Nu-ţi pierzi niciodată capul. îţi trebuie mult ca să ţipi, nu? — Am plecat, Tyler. Mi-ajunge. O lăsă să se îndepărteze câţiva paşi, apoi spuse: — D a r în seara aia la Caroline ai ţipat, nu? M e r e d i t h se întoarse. — De u n d e ştii? Tyler îşi d ă d u ochii peste c a p . — Ai p u ţ i n ă încredere în inteligenţa m e a , da? Ştiu o mulţime de lucruri, M e r e d i t h . De pildă, ştiu ce ai în buzunar. Degetele lui M e r e d i t h r ă m a s e r ă nemişcate. — Ce vrei să spui? — Verbină, Meredith. Verbena ojficinalis. Am un prieten care se pricepe la genul ăsta de lucruri. A c u m , Tyler era concentrat, z â m b i n d tot m a i larg, privindu-i faţa cu atenţie, ca şi c u m u r m ă r e a emisiu­ n e a lui preferată la televizor. Ca o pisică plictisită să se m a i j o a c e cu un şoarece, începea să acţioneze. — Şi ştiu şi p e n t r u ce e. îşi roti privirea î n j u r cu o grijă exagerată şi-şi duse un degete la buze. Şşşt. V a m ­ piri, şopti el. Apoi îşi d ă d u capul pe spate şi râse zgomotos. M e r e d i t h făcu un pas înapoi.

Reuniunea • 151

— Crezi că asta are să te ajute, nu? D a r o să-ţi spun un secret. M e r e d i t h m ă s u r ă din ochi distanţa dintre ea şi alee. Işi păstră expresia calmă, d a r î n ă u n t r u l ei începu să urce un t r e m u r violent. Nu ştia d a c ă o să fie în stare să ducă asta p â n ă la capăt. — Nu pleci nicăieri, iubito, spuse Tyler, şi o m â n ă mare se încleşta pe încheietura lui M e r e d i t h . M e r e d i t h o simţea fierbinte şi u m e d ă pe piele, din­ colo de m a n ş e t a jachetei. — O să stai chiar aici, să-ţi primeşti surpriza. T r u p u l îi era a c u m cocoşat, capul împins înainte, şi pe buzele lui se vedea un rânjet triumfător. — D ă - m i d r u m u l , Tyler. Mă d o a r e ! Panica o fulgeră pe M e r e d i t h c â n d simţi c a r n e a lui Tyler lipită de c a r n e a ei. D a r m â n a nu făcu decât să si rangă m a i tare, un t e n d o n strivind osul fin al înche­ ieturii ei. — Ăsta e un secret, iubito, pe care n i m e n i nu-1 m a i ştie, spuse Tyler, trăgând-o m a i a p r o a p e , cu răsufla­ rea lui fierbinte pe faţa ei. Ai venit aici pregătită îmI x ttriva vampirilor. D a r eu nu sunt vampir. Inima lui M e r e d i t h b ă t e a nebuneşte. — D ă - m i drumull — M a i întâi v r e a u să te uiţi acolo. A c u m poţi să vezi p i a t r a de m o r m â n t , spuse el, răsucind-o, şi ea nu avu încotro şi se uită.

152 • Jurnalele Vampirilor Avea d r e p t a t e Tyler; o p u t e a vedea, ca un m o n u ­ m e n t roşu cu un glob strălucitor deasupra. S a u . . . nu u n glob. Sfera a c e e a d e m a r m u r ă a r ă t a c a . . . arăta ca... — A c u m uită-te spre est. Ce vezi acolo, Meredith? c o n t i n u ă Tyler, cu vocea răguşită de exaltare. E r a luna plină. Se ridicase în t i m p ce el îi vorbise şi a c u m a t â r n a d e a s u p r a dealurilor, perfect r o t u n d ă şi dilatată, o minge roşie uriaşă, umflată. Şi cu asta s e m ă n a p i a t r a de m o r m â n t . Cu o lună plină din care p i c u r a sânge. — Ai venit aici a p ă r a t ă împotriva vampirilor, M e ­ redith, spuse Tyler din spatele ei, ş i m a i răguşit. D a i cei din n e a m u l Smallwood nu sunt deloc vampiri. N< >i suntem altceva. Şi apoi urlă. Nici un gâdej omenesc n-ar fi p u t u t scoate un ase­ m e n e a sunet. Nu era o imitaţie a unui animal; era real. Un m â r â i t gutural plin de r ă u t a t e care crescu în in­ tensitate, şi crescu, făcând-o pe M e r e d i t h să întoarcă brusc capul spre el şi să-1 privească uluită, fără să-i vină să creadă. C e e a ce vedea era atât de oribil încât min­ tea ei nu p u t e a să a c c e p t e . . . M e r e d i t h ţipă. — Ţi-am spus că e o surpriză. Iţi place? spuse Tyler. V o c e a lui era joasă, îngroşată de salivă, iar
l i m b a

Reuniunea • 153 înainte în m o d grotesc într-un bot, iar ochii deveniseră •dbeni, cu pupile ca nişte fante. Părul lui blond-roşcat a acoperise obrajii şi ceafa. Blană. — Poţi să ţipi cât vrei aici, n i m e n i n-o să te a u d ă , adăugă el. Fiecare muşchi din trupul lui M e r e d i t h era încor­ dat, î n c e r c â n d să se î n d e p ă r t e z e de el. E r a o reacţie viscerală, o reacţie pe care nu şi-ar fi putut-o stăpâni şi Iftcă ar fi vrut. Răsuflarea lui era atât de fierbinte şi mirosea a fiară. Unghiile pe care şi le înfipsese în în< licietura ei e r a u g h e a r e n e g r e , tocite. M e r e d i t h nu •rea p u t e r e a să ţipe din n o u . — M a i sunt şi alte lucruri în afară de v a m p i r i cărora le place sângele, spuse Tyler cu n o u a lui voce năclăită de bale. I a r eu vreau să-1 gust pe-al tău. D a r mai întâi o să ne distrăm puţin. Deşi stătea tot în d o u ă picioare, trupul lui era adus < Ic spate şi ciudat de deformat. M e r e d i t h se zbătu, d a r fără putere, în v r e m e ce el o î m p i n g e a în jos. Ea e r a o lată p u t e r n i c ă , d a r forţa lui e r a m u l t m a i m a r e , iar muşchii i se î n c o r d a u sub c ă m a ş ă pe c â n d o ţintuia la pământ. - î n t o t d e a u n a te-ai crezut p r e a b u n ă p e n t r u mine,
nii-i

aşa? Ei, a c u m o să descoperi ce-ai pierdut.

N - a m aer, îşi spuse M e r e d i t h disperată. Braţul lui o B ă s a pe gât, împiedicând-o să respire. Valuri de ceaţă Cenuşie se rostogoliră p r i n creierul ei. D a c ă leşina anim...

roşie se b ă l ă n g ă n e a între şirurile de canini prelungi. Faţa lui nu m a i s e m ă n a cu a u n u i o m . Se prelungea

iiiiilltlli I™

154 • Jurnalele Vampirilor — O să-ţi doreşti să m o r i la fel de repede ca Sue. F a ţ a lui Tyler p l u t e a d e a s u p r a ei, la fel de roşie ca luna, cu limba aceea lungă bălăngănindu-se. Cu cea­ laltă m â n ă îi ţinea braţele d e a s u p r a capului. — Ştii povestea Scufiţei Roşii? Cenuşiul devenea negru, spuzit cu luminiţe minus­ cule. Ca nişte stele, îşi spuse M e r e d i t h . C a d în stele... — Tyler, ia mâinile de pe ea! Dă-i d r u m u l , a c u m ! M â r â i t u l bălos al lui T y l e r se t r a n s f o r m ă brusc într-un schelălăit uimit. Braţul care apăsa pe gâtul lui M e r e d i t h slăbi presiunea şi aerul năvăli în plămânii ei. în j u r u l său r ă s u n a u paşi. — Aştept de m u l t să fac asta, Tyler, spuse M a t t , înşfăcând capul blond-roşcat de p ă r şi trăgându-1 în spate. Apoi p u m n u l lui M a t t se repezi în botul n o u apărut al lui Tyler. D i n nasul u m e d de animal ţâşni sângele. Sunetul pe care îl scoase Tyler făcu i n i m a lui M e ­ redith să i se oprească în piept. Se năpusti asupra lui M a t t , răsucindu-se în aer, cu ghearele scoase. M a t t căzu pe spate sub forţa atacului şi M e r e d i t h , ameţită, încercă să se scoale de jos. D a r nu p u t e a : toţi muşchii îi t r e m u r a u incontrolabil. D a r altcineva îl ridică pe T y l e r de pe M a t t ca şi c u m T y l e r nu e r a m a i greu decât o p ă p u ş ă . — E x a c t ca pe v r e m u r i , Tyler, spuse Ştefan, dându-i d r u m u l lui Tyler pe picioare şi privindu-1. Tyler se holbă la el o clipă, apoi încercă să fugă.

Reuniunea • 155 E r a r a p i d , strecurându-se cu o agilitate de fiară printre şirurile de m o r m i n t e . D a r Ştefan se dovedi m a i i .ipid şi îi tăie d r u m u l . — M e r e d i t h , eşti rănită? M e r e d i t h ? Bonnie îngenunchease lângă ea. Meredith d ă d u din i. 11) — încă nu p u t e a să vorbească — şi o lăsă pe Bon­ nie să-i sprijine capul. - - Ştiam eu că trebuia să-1 oprim m a i repede, ştiam cu, repetă Bonnie îngrijorată. Ştefan îl t â r a pe Tyler înapoi. - Am ştiut î n t o t d e a u n a că eşti un ticălos, spuse, li­ pi ndu-1 pe Tyler de o p i a t r ă de m o r m â n t , d a r n - a m ştiut că eşti aşa de prost. C r e d e a m că te-ai învăţat minte să nu m a i sari pe fete în cimitir, d a r se p a r e că nu. Şi trebuia să te m a i şi lauzi cu ce i-ai făcut lui Sue. Asta n-a fost o chestie p r e a deşteaptă, Tyler. M e r e d i t h îi privi c u m stăteau faţă în faţă, înfruni a n d u - s e . Atât de diferiţi, se gândi ea. Deşi, într-un fel, a m â n d o i e r a u nişte creaturi ale întunericului. Ştefan era palid, iar ochii lui verzi scânteiau de furie, a m e ­ ninţători, d a r exista o d e m n i t a t e , a p r o a p e o puritate m i i . E r a c a u n înger sever sculptat î n m a r m u r ă d u r ă . I \ I e r arăta d o a r ca un animal prins în capcană. Stătea I'.IK ruuit, r e s p i r â n d greu, cu p i e p t u l p ă t a t de sânge amestecat cu salivă. O c h i i aceia galbeni scânteiau de mă şi t e a m ă , şi degetele lui se mişcau î n t r u n a , ca şi • 111 n ar fi vrut să-şi înfigă ghearele în ceva. Un sunet •i iv îi ieşea din gâtlej.

156 • Jurnalele Vampirilor — Nu-ţi face griji, de d a t a asta n - a m să te bal, spuse Ştefan. Asta d a c ă nu încerci să fugi. M e r g e m cu toţii în biserică să stăm puţin de vorbă. V ă d că-ţi place să spui poveşti, Tyler; ei bine, a c u m o să-mi spui mic una. Tyler se repezi la el, sărind direct de pe p ă m â n t la gâtul lui Ştefan. D a r Ştefan îl aştepta. M e r e d i t h bănuia că a t â t Ştefan cât şi M a t t s a v u r a r ă u r m ă t o a r e l e mi­ n u t e , consumându-şi toată furia a d u n a t ă , d a r ei nu-i făcea plăcere, aşa că întoarse privirea. In cele din u r m ă , Tyler fu legat cu o c o a r d ă de nai­ lon. P u t e a să m e a r g ă , sau cel p u ţ i n să-şi târâie picioa­ rele, aşa că Ştefan îl a p u c ă din spate de c ă m a ş ă şi îl împinse fără milă pe c ă r a r e a care d u c e a la biserică. î n ă u n t r u , Ştefan îl forţă pe Tyler să se aşeze pe jos, lângă m o r m â n t u l deschis. — A c u m , spuse, o să stăm de vorbă. I a r tu, Tyler, o să cooperezi, altfel o să-ţi p a r ă foarte, foarte r ă u . e r e d i t h se aşeză pe ce m a i rămăsese din peretele bisericii în ruine, un zid înalt p â n ă la genunchii ei. - A i spus că o să fie periculos, Ştefan, d a r n-ai spus i a .iveai de g â n d să-1 laşi să mă strângă de gât. - î m i p a r e r ă u , s p e r a m că o să dezvăluie m a i ni uite informaţii, m a i ales d u p ă ce a recunoscut că a fost acolo c â n d a m u r i t Sue. D a r n-ar fi t r e b u i t să
a sicpt

atâta. N - a m r e c u n o s c u t n i m i c ! N u poţi s ă dovedeşti

nimic, spuse Tyler. Schelălăitul de a n i m a l îi rămăsese în voce, d a r pe I11 II mul către biserică faţa şi corpul îi reveniseră la nornial.

Sau m a i d e g r a b ă reveniseră la forma lor u m a n ă ,

I I spuse M e r e d i t h . Căci umflăturile ş i vânătăile ş i sân| e l e uscat nu e r a u ceva n o r m a l .

158 • Jurnalele Vampirilor — Ăsta nu e un tribunal, Tyler, spuse ea. T a t ă l tău nu te p o a t e ajuta a c u m . — D a r d a c ă ar fi, am avea un caz foarte solid, a d ă u g ă Ştefan. C r e d că suficient cât să te c o n d a m n e p e n t r u conspiraţie la crimă. — Asta d a c ă nu topeşte cineva linguriţele moşie nite de la bunica, să facă din ele un glonţ de argint, in­ terveni M a t t . Tyler se uită de la unul la celălalt. — N-o să vă spun nimic. — Tyler, ştii ce eşti tu? Eşti un b ă t ă u ş lăudăros, spuse Bonnie. I a r bătăuşii lăudăroşi î n t o t d e a u n a vor­ besc. — Nu te deranjează să trânteşti o fată la p ă m â n t şi să o ameninţi, spuse M a t t , d a r c â n d a p a r prietenii ei eşti î n n e b u n i t de frică. Tyler d o a r îi privi furios. — Ei, d a c ă nu vrei să vorbeşti, atunci probabil că va trebui să o fac eu, spuse Ştefan. Se aplecă în faţă şi ridică de jos cartea cea groasă pe care o luase de la bibliotecă. Sprijinindu-şi un picior pc b a z a criptei, aşeză cartea pe genunchi şi o deschise. In clipa aceea, se g â n d i M e r e d i t h , s e m ă n a î n s p ă i m â n ­ tător de mult cu D a m o n . — Asta e o carte scrisă de Gervase din Tilbury, Tyler, spuse el. A fost scrisă în j u r u l anului 1210. Unul dintre lucrurile despre care vorbeşte sunt vârcolacii. — Nu poţi dovedi nimic! N-ai nici o d o v a d ă . . .

Reuniunea • 159 - T a c i din gură, Tyler! Ştefan se uită la el. Nu am ttevoie să o dovedesc. P o t s-o văd, c h i a r şi a c u m . Ai ui lat ce sunt? U r m ă o tăcere lungă, apoi Ştefan coniinuă.

C â n d a m venit aici a c u m câteva zile, exista u n

mister. O fată murise. D a r cine a omorât-o? Şi de ce? Toate indiciile pe care le v e d e a m mi se p ă r e a u coni radictorii. Nu era o crimă obişnuită, nu era un tip psi­
h o p a t

oarecare, venit de p e stradă. Asta mi-o spunea

i ineva în care a v e a m încredere — ca şi dovezi inde­ pendente. U n asasin obişnuit n u p o a t e acţiona asupra
unei

plăci Ouija p r i n telechinezie. U n asasin obişnuit

n u j >oate face siguranţele să sară într-o centrală eleci rică aflată la mile d e p ă r t a r e . N u , era vorba de cineva CU o forţă fizică şi psihică uluitoare. D i n tot ce mi-a I IUS Vickie, p ă r e a să fie un vampir. D o a r că Sue CarII >n avea tot sângele în t r u p . Un v a m p i r i-ar fi supt cel puţin o p a r t e din el. Nici un v a m p i r nu ar fi rezistat la .i . i . i , cu atât m a i mult un asasin. De aici vine euforia, •a euforia este motivul p e n t r u a omorî. D a r legistul nu a găsit găuri în venele ei, şi sângerase foarte puţin. Nu ivea nici o n o i m ă . Şi a m a i fost ceva. Tu ai fost în casa n a , Tyler. Ai făcut greşeala să o a p u c i de m â n ă pe l'-i mnie în acea seară, şi apoi ai făcut greşeala să-ţi dai di iimul la gură a d o u a zi, s p u n â n d lucruri pe care nu
a\cai

c u m să le ştii decât d a c ă fuseseşi acolo. Aşadar,

| II ce a v e a m de-a face? Cu un v a m p i r experimentat, u n asasin malefic, d o t a t c u o Putere deosebită? Sau u n bătăuş de liceu care nu se p o a t e duce p â n ă la toaletă

160 • Jurnalele Vampirilor fără să se împiedice în propriile lui picioare? C a r e din­ tre ei? Dovezile a r ă t a u în ambele direcţii, iar eu nu mă p u t e a m hotărî. Apoi m - a m dus să văd cu ochii mei tru­ p u l lui Sue. Şi acolo am d a t peste cel m a i m a r e misiei dintre toate. O tăietură aici. Degetul lui Ştefan desenă o linie d r e a p t ă care co­ b o r a din clavicula lui. — O tăietură tipică, tradiţională, pe care vampirii o fac p e n t r u a-şi da sângele. D a r Sue nu era vampir, şi nu ea a făcut acea tăietură. Cineva i-a făcut-o atunci c â n d zăcea pe p ă m â n t , în pragul morţii. M e r e d i t h închise ochii şi o auzi pe Bonnie înghiţin< I cu zgomot lângă ea. întinse m â n a şi o găsi pe a lui Boi inie şi o strânse, d a r continuă să asculte. C â n d le expli case lor totul, Ştefan nu intrase în astfel de detalii. — Vampirii nu au nevoie să-şi taie astfel victimele; ei îşi folosesc dinţii, spuse Ştefan, şi b u z a lui superioară se ridică puţin, p e n t r u a-şi a r ă t a propriii săi dinţi. D a r d a c ă un v a m p i r ar vrea să scoată sânge p e n t r u ca alt­ cineva să-l bea, ar p u t e a face o tăietură în loc să muşlc. D a c ă un v a m p i r ar vrea ca altcineva să soarbă prima şi singura înghiţitură de sânge, ar p u t e a face asta. Şi asta m-a făcut să mă gândesc m a i serios la sânge. Vezi tu, sângele este i m p o r t a n t . P e n t r u vampiri, el înseam­ nă viaţă, Putere. Este tot ce ne trebuie p e n t r u supra­ vieţuire, şi sunt m o m e n t e c â n d nevoia ne înnebuneşte. D a r sângele este b u n şi p e n t r u alte lucruri. De pildă... p e n t r u iniţiere. Iniţiere şi P u t e r e . M - a m g â n d i t la

Reuniunea • 161 lucrurile astea d o u ă , şi le-am legat de ceea ce văzusem la tine, Tyler, c â n d am fost în FelPs C h u r c h . Lucruri mărunte, pe care nu le băgasem p r e a mult în seamă. I )ar mi-am amintit de ceva ce îmi spusese E l e n a des­ p r e istoria familiei tale, şi m - a m h o t ă r â t să verific în im naiul H o n o r i e i Fell. Ştefan ridică o b u c a t ă de hâri ic băgată între paginile cărţii pe care o ţinea în m â n ă şi spuse: Şi l-am găsit, scris acolo de m â n a H o n o r i e i . Am xeroxat pagina, aşa că ţi-o p o t citi. Micul secret al I uniliei Smallwood — d a c ă poţi citi p r i n t r e r â n d u r i . Uitându-se la hârtie, Ştefan rosti: 12 noiembrie. Am făcut lumânări, am tors cânepa. Am rămas jará mălai şi sare, dar o să reuşim să ieşim din iarnă. Panică noaptea trecută; lupii l-au atacat pe Jacob Smallwooodpe când se întorcea din pădure. I-am îngri­ jit rana cu afine şi coajă de salcie, dar este adâncă şi eu mă tem. După ce am venit acasă am aruncat runele. Nu am spus nimănui în afară de Thomas ce am văzut acolo. A r u n c a r e a runelor î n s e a m n ă divinaţie, a d ă u g ă Ntcfan, ridicând privirea. H o n o r i a era ceea ce noi am i n 1111 i vrăjitoare. C o n t i n u ă să vorbească despre „necaII111 cu lupii" în diferite alte părţi ale satului — se p a r e • i < lintr-odată avuseseră loc atacuri frecvente, m a i ales U u p r a fetiţelor. H o n o r i a scrie că ea şi soţul ei au dev • nil din ce în ce m a i îngrijoraţi. Şi, în cele din u r m ă , nula:

162 • Jurnalele Vampirilor 20 decembrie. Din nou necazuri cu lupii la neamul Smallwood. Am auzit ţipetele acum câteva minute, şi Thomas a spus că a venit vremea. El a făcut gloanţele ieri. Puşca e deja încărcată şi o să ne ducem acolo. Dacă scăpăm cu viaţă, o să scriu din nou. 21 decembrie. Ne-am dus acasă la Smallwood seara trecută. Jacob rănit grav. Lupul omorât. O să-l îngropăm pe Jacob în cimitirul mic de la poa­ lele dealului. Fie ca sufletul lui să-şi găsească odihna în moarte. — In istoria oficială a oraşului FelPs C h u r c h , spuse Ştefan, episodul a fost interpretat astfel: T h o m a s Fell şi soţia lui s-au dus
tic-tis

Reuniunea • 163 — C h i a r g l u m e a m cu asta, spuse M e r e d i t h , şi vocea ei era încă răguşită. V o r b e a m despre „ m a g n e ­ tismul a n i m a l i c " şi dinţii tăi m a r i şi albi. N - a m ştiut ni­
c i o d a t ă

cât de a p r o a p e de a d e v ă r e r a m .

— Câteodată mediumurile pot simţi astfel de lucruri, admise Ştefan. U n e o r i , chiar oamenii obişnuiţi pot. Eu ai fi trebuit să-mi d a u seama, d a r e r a m p r e o c u p a t de altele. O r i c u m , asta nu e o scuză. Şi e clar că altcine­ va un asasin p a r a n o r m a l — a înţeles-o imediat. Nu-i a ş a , Tyler? Un bărbat într-un impermeabil vechi a venit la line. E r a înalt, cu p ă r u l b l o n d şi ochi albaştri, şi a
Iacut a v e a

u n soi de înţelegere cu tine. I n schimbul a... ceva... să-ţi arate c u m să-ţi revendici moştenirea. C u m să

â, la familia Smallwood, u n d e

devii un vârcolac adevărat. Pentru că, aşa c u m spune I ii i vase din Tillbury — Ştefan lovi uşor cu p a l m a car­ i e i pe care o ţinea pe genunchi — un vârcolac care nu a li >st şi el muşcat trebuie să fie iniţiat. Asta înseamnă că I»iţi p u r t a toată viaţa virusul de vârcolac, d a r să nu o ştii pentru că nu a fost activat. Generaţii de Smallwood a i i Irăit şi au murit, d a r virusul a fost latent în ele, penII u că nu au ştiut secretul prin care îl p u t e a u trezi. D a r bărl >atul în impermeabil ştia. Ştia că trebuia să omori şi i vi işti sânge proaspăt. D u p ă aceea, la p r i m a lună n o u ă i< vei p u t e a transforma. Ştefan ridică ochii şi M e r e d i t h îi u r m ă r i privirea înI I K p t a t ă spre discul alb a l lunii din înaltul cerului. Părea limpede şi bidimensională a c u m , nu m a i era un | l o b roşu posac.

l-au găsit p e J a c o b Smallwood a t a c a t din n o u d e i m lup, iar lupul acela 1-a o m o r â t . D a r nu e aşa. C e e a ce spune de fapt textul nu e că lupul 1-a o m o r â t pe J a c o b Smallwood, ci că J a c o b Smallwood, lupul, a fost omo­ rât. Ştefan închise cartea. Stră-stră-stră-străbunul tău a fost u n vârcolac, Tyler. A ajuns aşa p e n t r u că a
fosl

atacat el însuşi de către un vârcolac. Şi şi-a transmis vi­ rusul de vârcolac fiului său, care s-a născut la o p t lum şi j u m ă t a t e d u p ă ce el a murit. La fel c u m tatăl tău U 1-a transmis ţie. — Am ştiut î n t o t d e a u n a că era ceva în neregulă cu tine, Tyler, spuse Bonnie, şi M e r e d i t h deschise ochii. N u - m i p u t e a m da s e a m a ce, d a r î n t r - u n colţişor al minţii ceva îmi s p u n e a că era o chestie scârboasă.

164 • Jurnalele Vampirilor O expresie b ă n u i t o a r e trecu peste trăsăturile lui Tyler şi apoi privirea îi deveni din n o u furioasă. — M-aţi păcălit! Aţi plănuit totul! — Foarte deştept, spuse M e r e d i t h . — Nu zău! a d ă u g ă M a t t . Bonnie îşi u d ă degetul şi înscrise un 1 imaginar pe o tabelă de marcaj invizibilă. — Ştiam că n-o să poţi rezista să nu o urmăreşti pe u n a d i n t r e fete aici d a c ă erai convins că e singură, spuse Ştefan. O să crezi că cimitirul era locul perfect pentru a omorî; n-o să te vadă absolut nimeni. Şi ştiam că n-o să rezişti să nu te lauzi cu ce ai făcut. Speram să-i spui lui M e r e d i t h m a i multe despre celălalt asasin, cel care a aruncat-o pe Sue pe fereastră, cel care a tă­ iat-o p e n t r u ca tu să poţi b e a sânge proaspăt. V a m p i ­ rul, Tyler. C i n e e el? U n d e se ascunde? U r a înveninată de pe chipul lui Tyler se transformă într-o expresie batjocoritoare. — Credeţi că o să vă spun asta? E prietenul m e u . — Nu e prietenul tău. Te foloseşte. Şi e un criminal. — Nu-ţi î n g r e u n a şi m a i m u l t situaţia, Tyler, adăugă Matt. ,.
A

Reuniunea • 165 Ceilalţi se priviră. Atmosfera se schimbă, deveni încărcată cu tensiune în clipa în care se întoarseră cu toţii către Tyler. — Tu chiar nu înţelegi, aşa-i? spuse c a l m ă M e r e ­ dith. Tyler, ai ajutat la omorârea lui Sue. Ea a m u r i t pentru un ritual dezgustător, p e n t r u ca tu să te poţi K1 limba în lucrul ăla pe care l-am văzut eu. Aveai de gând să mă omori, şi să le o m o r i apoi şi pe Vickie şi lionnie, sunt convinsă. Crezi că a v e m vreo u r m ă de milă p e n t r u tine? Crezi că te-am adus aici ca să fim drăguţi cu tine? Se lăsă t ă c e r e a . R â n j e t u l pierea de pe buzele lui Tyler. Se uită la ceilalţi, pe r â n d . E r a u cu toţii n e î n d u r ă t o r i . C h i a r şi feţişoara lui llnunie era neiertătoare. — Gervase din Tillbury m a i spune un lucru inte­ resant, a d ă u g ă Ştefan, pe un ton a p r o a p e prietenos. Există un leac p e n t r u vârcolaci, pe lângă tradiţionalul glonţ de argint. Ascultă. Sub l u m i n a lunii, Ştefan citi din cartea de pe ge­ nunchi. Se cunoaşte îndeobşte şi a fost susţinut de doctori de seamă şi respectabili că dacă unui vârcolac i se retează unul din membre, îşi va redobândi negreşit trupul originar. - Gervase c o n t i n u ă cu povestea lui R i m b a u d din Auvergne, un vârcolac ce a fost vindecat atunci c â n d

— Deja eşti complice la crimă. In seara asta ai în­ cercat să o omori pe Meredith. C u r â n d n-o să m a i poţi să dai înapoi c h i a r d a c ă ai vrea. Fii deştept şi p u n e p u n c t a c u m . Spune-ne ceea ce ştii. Tyler îşi dezgoli dinţii. — Nu vă spun nimic. C u m o să mă faceţi să spum'

166 • Jurnalele Vampirilor un dulgher i-a tăiat u n a din labele din spate. Desigur, asta a fost probabil îngrozitor de dureros, d a r povestea spune că R i m b a u d i-a mulţumit dulgherului p e n t r u că „1-a scăpat p e n t r u t o t d e a u n a de forma aceea ticăloasa şi blestemată". Ştefan ridică privirea. A c u m , mă gân­ desc că, d a c ă Tyler nu vrea să ne ajute şi să ne spună ce îi cerem, m ă c a r atât p u t e m face, să ne asigurăm că nu o m o a r ă din n o u . Voi ce spuneţi? M a t t vorbi: — C r e d că e de datoria noastră să îl vindecăm. — T o t ce avem de făcut e să îi tăiem un m e m b r u , încuviinţă şi Bonnie. — C r e d că ştiu exact şi care, m u r m u r ă M e r e d i t h . O c h i i lui Tyler î n c e p u r ă să-i iasă din orbite. Sub n o r o i şi sânge, faţa lui de obicei roşie devenise palidă. — E o cacealma! — A d u toporul, M a t t , spuse Ştefan. M e r e d i t h , scoate-i un pantof. Tyler d ă d u din picioare, încercând să o lovească în faţă. M a t t se apropie de el şi îi răsuci b r a ţ u l la spate, imobilizându-i capul. — Nu-ţi î n r ă u t ă ţ i şi m a i m u l t situaţia, Tyler, spuse el. L a b a piciorului dezgolită de M e r e d i t h era m a r e , cu talpa la fel de u m e d ă ca şi palmele lui Tyler. Pe degete creşteau fire de p ă r aspru. La vederea lor, Meredith se c u t r e m u r ă de scârbă. — H a i să t e r m i n ă m odată, spuse ea.

Reuniunea • 167 — G l u m i ţ i ! u r l ă Tyler, z b ă t â n d u - s e cu p u t e r e , încât Bonnie trebui să îl a p u c e de celălalt picior şi să îngenuncheze pe el. Nu puteţi să faceţi asta! Nu puteţi! — Ţineţi-1 nemişcat, spuse Ştefan. î m p r e u n ă , îl întinseră pe Tyler, cu capul strâns ca ml t-o m e n g h i n ă în braţele lui M a t t , cu picioarele i lesfăcute şi ţinute de fete. Asigurându-se că Tyler vede ceea ce face el, Ştefan aşeză o c r e a n g ă de copac, de vreo cinci c e n t i m e t r i grosime, peste g u r a cavoului. Ridică t o p o r u l şi apoi îl coborî cu forţă, d e s p i c â n d creanga dintr-o singură lovitură. — E suficient de ascuţit, spuse. M e r e d i t h , suflecă-i cracul. Apoi leagă o b u c a t ă din frânghia aia d e a s u p r a gleznei, cât de strâns poţi, ca un g a r o u . Altfel o să piardă tot sângele. — Nu puteţi să faceţi asta! ţipa Tyler. Mu puteţi să faceţi astaaaaa! — Ţ i p ă cât vrei, Tyler. Aici n-o să te a u d ă nimeni, nu-i aşa? - Nu eşti cu n i m i c m a i b u n d e c â t m i n e ! u r l ă I yler, î m p r o ş c â n d cu salivă. Şi tu eşti un criminal! — Eu ştiu exact ceea ce sunt, răspunse Ştefan. (Irede-mă, Tyler. Ştiu bine. E gata t o a t ă lumea? Bun. Acum ţineţi-1 bine, o să zvâcnească de d u r e r e c â n d o lac. Ţipetele lui T y l e r e r a u a c u m cuvinte nedesluşite. Matt îl ţinea în aşa fel încât Tyler să-1 v a d ă pe Ştefan î n g e n u n c h i n d şi pregătindu-se să lovească, r i d i c â n d

168 • Jurnalele Vampirilor l a m a t o p o r u l u i d e a s u p r a gleznei lui T y l e r p e n t r u a aprecia forţa şi distanţa. — A c u m , spuse Ştefan, înălţând şi m a i sus t o p o n 11 — Mu!Mu! Vă spun ce vreţi! Vă spun! urlă Tyler. Ştefan se uită la el. — P r e a târziu, spuse şi lăsă toporul să cadă. Se lovi de pardoseala de piatră cu un zăngănit şi < > ploaie de scântei, d a r zgomotul fu acoperit de ţipătul lui Tyler. Lui Tyler îi trebuiră câteva m i n u t e b u n e dc urlat ca să-şi d e a s e a m a că tăişul nu-i atinsese picio­ rul. Se opri să respire d o a r c â n d simţi că se sufocă şi în­ toarse o privire sălbatică, cu ochii holbaţi, către Ştefan. — î n c e p e să vorbeşti, spuse Ştefan, cu o voce rece ca gheaţa, n e î n d u r ă t o a r e . D i n gâtlejul lui Tyler se a u z e a u scâncete şi pe buze avea spumă. — Nu ştiu c u m îl cheamă, spuse el gâfâit. D a r arată aşa c u m ai spus tu. Şi ai dreptate, e un vampir, omule! L-am văzut c u m golea de sânge un cerb imens în timp ce a n i m a l u l tot m a i d ă d e a din picioare. M-a minţii, a d ă u g ă Tyler, şi scâncetul îi reveni în glas. Mi-a zis că o să fiu m a i puternic, decât toţi, la fel de p u t e r n i c ca şi el. A zis că p u t e a m avea orice fată voiam, în orice fel voiam. Ticălosul a minţit. — Ţi-a spus că p u t e a i să o m o r i şi să scapi n e p e ­ depsit, spuse Ştefan. — A zis că p u t e a m să o o m o r pe Caroline în seara aia. Şi-o cerea, d u p ă c u m mi-a dat papucii. V o i a m s-o

Reuniunea • 169 l a c să mă implore — d a r a reuşit într-un fel sau altul H iasă din casă. P u t e a m s-o iau pe Caroline sau Vickie, mi-a zis el. El nu le voia decât pe Bonnie şi M e r e d i t h . — D a r tu t o c m a i ai î n c e r c a t să o o m o r i pe Meredith. - Asta a fost acum. Lucrurile stau altfel acum, prostule. A zis că e în regulă. — De ce? îl î n t r e b ă M e r e d i t h pe Ştefan încet. — Poate p e n t r u că ţi-ai îndeplinit sarcina, spuse el. M-ai adus aici. Apoi continuă. Tyler, arată-ne c u m co­ operezi. Spune-ne c u m p u t e m p u n e m â n a pe tipul ăsta. - Să puneţi mâna? S u n t e ţ i n e b u n i ! T y l e r izbucni într-un râs urât, şi M a t t îşi înteţi strânsoarea în j u r u l gâtului lui. H e i , n-ai decât să mă sufoci d a c ă vrei, d a r asia e adevărul. Mi-a zis că e u n u l dintre Cei Vechi, unul din Originari, ce-o fi î n s e m n â n d şi asta. A zis că lol face v a m p i r i încă dinainte să a p a r ă piramidele. A BIS că a făcut un târg cu diavolul. Poţi să-i bagi un ţăruş in inimă şi n-o să aibă nimic. Nu puteţi să-1 omorâţi. Râsul deveni necontrolat. - U n d e se ascunde, Tyler? întrebă sacadat Ştefan. < )rice v a m p i r are nevoie de un loc u n d e să d o a r m ă . I 'mie e locul ăsta? - M - a r o m o r î d a c ă v-aş spune asta. M-ar m â n c a , omule. D u m n e z e u l e , d a c ă v-aş spune ce i-a făcut cer­ iu ilui ăluia înainte să m o a r ă . . . Râsul lui Tyler se transforma în suspine.

170 • Jurnalele Vampirilor — Atunci ar fi m a i b i n e să ne ajuţi să-1 nimicim înainte să te p o a t ă găsi, nu crezi? C a r e e p u n c t u l lui slab? In ce fel e vulnerabil? — D o a m n e , bietul c e r b . . . , bălmăjea Tyler. — Şi Sue? P e n t r u ea ai plâns vreodată? spuse Şte­ fan tăios. Ridică toporul. C r e d , spuse, că ne p i e r d e m v r e m e a cu tine. Tăişul toporului se înălţă în aer. — N u ! N u ! O să vă spun; o să vă spun ceva. Există un soi de l e m n care p o a t e să îi facă r ă u — nu să-1 o m o a r e , d a r să-i facă rău. A recunoscut asta, d a r nu mi-a spus care e lemnul! Vă j u r că ăsta e adevărul! — Nu-i suficient, Tyler, spuse Ştefan. — P e n t r u n u m e l e lui D u m n e z e u . . . o să vă spun u n d e se duce în n o a p t e a asta. D a c ă ajungeţi acolo su­ ficient de repede, p o a t e reuşiţi să îl opriţi. — Ce vrei să spui cu u n d e se duce în n o a p t e a asta? Zi repede, Tyler! — Se duce la Vickie, bine? A zis că în n o a p t e a asta o să avem câte u n a fiecare. Asta vă ajută, nu? D a c ă vă grăbiţi, p o a t e ajungeţi acolo! Ştefan încremenise, iar M e r e d i t h simţi c u m inima îi b a t e nebuneşte. Vickie. Nici m ă c a r nu se gândiseră că Vickie ar p u t e a fi atacată. — D a m o n o păzeşte, spuse Matt. Aşa-i, Ştefan? Aşa-i? — Aşa ar trebui, spuse Ştefan. L-am lăsat acolo la apusul soarelui. D a c ă se î n t â m p l a ceva, ar fi trebuit sil mă cheme...

Reuniunea • 171 — Băieţi, şopti Bonnie, cu ochii m a r i şi buzele tre­ m u r â n d . C r e d că ar fi m a i bine să m e r g e m acolo acum. Se uitară la ea lung p e n t r u o clipă, apoi toată lumea se puse în mişcare. T o p o r u l căzu cu z g o m o t pe p o d e a când Ştefan îi d ă d u d r u m u l din m â n ă . — H e i , nu mă puteţi lăsa aşa! Nu p o t să c o n d u c ! O să se î n t o a r c ă d u p ă m i n e ! Veniţi înapoi şi dezle­ gaţi-mi mâinile! ţipă Tyler. N u primi nici u n răspuns. Alergară tot d r u m u l p â n ă la poalele dealului şi se înghesuiră în m a ş i n a lui M e r e d i t h . M e r e d i t h d e m a r ă în viteză, luă curbele periculos de repede şi trecu fără să m a i ţină s e a m a de indicatoare, d a r era ceva în ea care nu voia să ajungă acasă la Vickie, care voia să în­ toarcă m a ş i n a şi să se îndrepte în direcţia opusă. S u n t c a l m ă ; eu sunt cea care este î n t o t d e a u n a calmă, îşi spunea. D a r asta era d o a r pe dinafară. M e redith ştia foarte bine cât de calmă p u t e a să arate pe dinafară atunci c â n d în interior totul se năruia. D ă d u r ă ultimul colţ şi intrară pe Birch Street şi M e ­ redith apăsă pe frână. — O h , D o a m n e ! strigă Bonnie de pe b a n c h e t a din spate. N u ! N u ! — R e p e d e , spuse Ştefan. Poate m a i avem o şansă. Deschise uşa cu o smucitură şi sari afară înainte chiar ca maşina să se oprească. D a r în spate, Bonnie plângea.

Reuniunea • 173 ri 111 ura de siguranţă, reuşind în cele din u r m ă să şi-o i Ies Iacă. ' I ot m a i plângea, d a r vedea suficient de bine prin11 ( lacrimi ca să iasă din m a ş i n ă şi să o p o r n e a s c ă spre < a sa lui Vickie. O auzi pe M e r e d i t h chiar în spatele ei. ' I oată activitatea p ă r e a c o n c e n t r a t ă în p a r t e a din li la a casei: o a m e n i care strigau, o femeie care ţipa, \ i II ile întrerupte de p â r â i t u r i din staţiile poliţiei. Bonmi si M e r e d i t h se î n d r e p t a r ă direct către spatele casei, < ai re fereastra lui Vickie. Ce e în neregulă cu imaginea a i a : ' se întrebă Bonnie disperată pe c â n d se apropiau. aşina opri cu un scurt d e r a p a j în spatele uneia din maşinile de poliţie care erau par­ cate s t r â m b pe stradă. E r a u lumini peste tot, lumini care fulgerau roşii şi albastre şi chihlimba rii, lumini care se revărsau din casa Bennett. — Staţi aici! spuse scurt M a t t , şi se repezi afară în u r m a lui Ştefan. — Nu! Bonnie îşi ridică brusc capul; voia să-1 apuce şi să-1 tragă înapoi. G r e a ţ a pe care o simţise de c â n d Tylcr p o m e n i s e n u m e l e lui Vickie devenise a c u m copleşi­ toare. E r a p r e a târziu; ştiuse din p r i m a clipă că era p r e a târziu. M a t t avea să m o a r ă şi el. — Stai aici, B o n n i e . . . ţine uşile încuiate. Mă du< d u p ă ei, spuse M e r e d i t h . — N u ! M - a m săturat să a u d pe t o a t ă l u m e a ea îmi s p u n e să staul strigă B o n n i e , l u p t â n d u - s e cu 1.1.1 de n e t ă g ă d u i t că ceva e r a în neregulă, d a r acel pe va era neclar. Fereastra lui Vickie era deschisă — • In nu putea să fie deschisă; p a r t e a din mijloc a u n u i l">vindou nu se deschide niciodată, îşi spuse Bonnie. M a r atunci c u m p u t e a u draperiile să fluture afară ca m i e poale d e cămăşi? Nu era deschisă, ci spartă. Cioburi de sticlă se ve• l< • 111 peste tot pe aleea acoperită cu pietriş şi scârţâiau nl> lălpi. în r a m a goală r ă m ă s e s e r ă câteva b u c ă ţ i |l< iţite de sticlă, ca nişte dinţi rânjiţi. C a s a lui Vickie fusese spartă. - L-a invitat să intre, strigă Bonnie cu o furie ago­ nizantă. De ce a făcut asta? De ce? Stai aici, spuse M e r e d i t h , î n c e r c â n d să-şi u m e | a ea buzele uscate. Nu-mi mai tot spune asta. Pot să suport, M e r e d i t h . a m i furioasă, asta-i tot. îl urăsc.
1

174 • Jurnalele Vampirilor O a p u c ă pe M e r e d i t h de b r a ţ şi înainta. G a u r a din fereastră se apropie tot m a i mult. Dra­ periile se umflau şi se încreţeau în vânt. E r a suficient spaţiu între ele p e n t r u a se vedea î n ă u n t r u . In ultimul m o m e n t , Meredith o împinse pe B o n n i e deoparte şi se uită ea p r i m a în cameră. Nu conta. Pute­ rile p a r a n o r m a l e ale lui Bonnie se treziseră şi îi spuneau deja totul despre acest loc. E r a ca un crater lăsat în pâ m â n t d u p ă ce un meteorit îl lovise şi explodase, sau ca scheletul înnegrit al unei păduri d u p ă un foc devastaţi >i Puterea şi violenţa încă mai vibrau în aer, d a r princi| >a Iul eveniment se încheiase. Locul acesta fusese pângării M e r e d i t h se răsuci de la fereastră, se îndoi de mij loc şi v o m ă . Strângându-şi p u m n i i atât de tare încâl unghiile îi i n t r a r ă în carne, Bonnie se aplecă în faţă şi privi pe fereastră. Mirosul fu cel care o lovi primul. Un miros u m e d , de carne şi a r a m ă . A p r o a p e că îi simţea gustul, şi gus tul lui era acela de limbă m u ş c a t ă din greşeală. G o n i bina cânta ceva ce nu p u t e a desluşi, acoperit de ţipătul din faţa casei şi bubuitul din propriile ei urechi. Ochii ei, obişnuindu-se cu l u m i n a d u p ă întunericul de afară) nu vedeau decât roşu. D o a r roşu. P e n t r u că aceasta era n o u a culoare a c a m e r e i Iu Vickie. Albastrul p a l dispăruse. T a p e t roşu, p i l o t ! roşie. R o ş u î n p e t e m a r i , ţ i p ă t o a r e , p e p o d e a . C a ş i c u m un copil făcuse rost de o găleată cu vopsea ruşii şi stropise totul cu ea, într-o frenezie n e b u n ă . i
lAnd-o

Reuniunea • 175 Se auzi un clicăit şi acul pick-upului reveni la înce­ putul cântecului. Şocată, Bonnie îl recunoscu. Era Noapte bună, iubito. M o n s t r u l e , icni B o n n i e . Simţi d u r e r e a săgep r i n stomac. îşi încleşta m â n a p e r a m a ferestrei şi slrânse, strânse tot m a i tare. Monstrule, te urăsc\ Te
m a s e !

Meredith o auzi şi, îndreptându-se de spate, se în­ toarse, îşi d ă d u la o p a r t e părul, cu o m â n ă t r e m u r â n • la, şi reuşi să respire de câteva ori a d â n c , î n c e r c â n d să I iară că p u t e a face faţă. Vezi că te tai, spuse. D ă - m i m â n a să mă uit. lîonnie nici nu-şi d ă d u s e s e a m a că s t r â n g e a în p u m n cioburi de g e a m . O lăsă pe M e r e d i t h să-i ia
m a n a , a p u c ă

d a r în loc să o lase să o cerceteze, o întoarse şi strâns degetele reci ale lui M e r e d i t h . M e r e d i t h

I I a i a îngrozitor: ochii e i negri e r a u sticloşi, buzele aII ic-albăstrui t r e m u r a u . D a r M e r e d i t h tot m a i încerca
nî\
a i b ă

grijă de ea, tot m a i încerca să reziste.

H a i d e , M e r e d i t h , spuse ea, cu privirea aţintită l i u p r a prietenei sale. Plângi, Meredith. Ţipă, dacă vrei. Dar eliberează-te într-un fel. Nu trebuie să fii c a l m ă ai iun şi să ţii totul în tine. Ai tot dreptul să cedezi azi. Pentru o clipă, M e r e d i t h r ă m a s e n e m i ş c a t ă , treând, apoi scutură din c a p într-o încercare chinuită - Nu pot. P u r şi simplu nu sunt făcută p e n t r u aşa i'rva. H a i d e , lasă-mă să mă uit la m â n a ta. I le a zâmbi.

176 • Jurnalele Vampirilor B o n n i e ar fi v r u t să protesteze, d a r în a c e a clipa a p ă r u M a t t de d u p ă colţ. Tresări violent c â n d le văzu pe fete stând acolo. — Ce faceţi...? începu el. Apoi văzu fereastra. — E m o a r t ă , spuse M e r e d i t h cu o voce ternă. — Ştiu. M a t t a r ă t a ca o fotografie p r o a s t ă a Im însuşi, u n a expusă p r e a mult. Am aflat, în faţă. () scot.... Tăcu. — Am dat greş! C h i a r şi d u p ă ce i-am p r o m i s . . . Şi M e r e d i t h se opri. Nu m a i era nimic de spus. — D a r poliţia va trebui să ne c r e a d ă a c u m , spns< Bonnie, uitându-se la M a t t , apoi la M e r e d i t h , desco p e r i n d că exista totuşi un lucru b u n în asta. V o r trebui să ne creadă. — N u , răspunse M a t t , n-or să ne creadă, Bonnie P e n t r u că ei zic că e vorba de o sinucidere. — Sinucidere? Au văzut c a m e r a aia? N u m e s c aia si­ nucidere? strigă Bonnie, din ce în ce m a i tare. — Ei spun că Vickie e r a dezechilibrată mintal. S p u n c ă . . . a găsit o foarfecă... — O h , D o a m n e , m u r m u r ă M e r e d i t h , întorcân du-şi privirea. — Ei cred că p o a t e se simţea vinovată p e n t r u că a omorât-o pe Sue. — Cineva a intrat în casa asta, spuse Bonnie pe un t o n sălbatic. T r e b u i e să accepte asta!

Reuniunea • 177 — N u , spuse M e r e d i t h cu o voce moale, ca şi c u m .n li fost foarte obosită. Uită-te la fereastra asta. T o a t e cioburile sunt în afară. A fost spartă de cineva din casă. Şi ăsta e un alt lucru c a r e p a r e nelalocul lui, se ftndi Bonnie. — P r o b a b i l că el a făcut-o, c â n d a plecat, spuse Matt. Se priviră în tăcere, cu un aer învins. - U n d e e Ştefan? îl î n t r e b ă încet M e r e d i t h pe Matt. E în faţă, u n d e toată l u m e a îl p o a t e vedea? — N u , c â n d am aflat că e m o a r t ă a pornit-o către I m tea din spate. Eu venisem să îl caut. T r e b u i e să fie pe aici pe u n d e v a . . . — Şşşt! făcu Bonnie. Strigătele din faţa casei se opriseră. La fel şi ţipeiilc femeii. In tăcerea relativă auziră o voce slabă de dincolo de nucii din fundul curţii. — .. ..în t i m p ce tu trebuia să o păzeşti! La auzul tonului, Bonnie îşi simţi pielea ca de găină. — Asta e el! spuse M a t t . Şi e cu D a m o n . H a i d e ţ i ! O d a t ă ajunşi între copaci, Bonnie auzi l i m p e d e Vocea lui Ştefan. Cei doi fraţi se confruntau în l u m i n a
lunii.

— Am avut încredere în tine, D a m o n . Am avut înl redere în tine! spunea Ştefan. Bonnie nu îl m a i văzuse niciodată a t â t de furios, i iu i m ă c a r cu Tyler în cimitir. D a r era m a i mult decât
linie.

178 • Jurnalele Vampirilor — Şi ai lăsat să se întâmple asta, c o n t i n u ă Ştefan fără să a r u n c e nici o privire către B o n n i e şi ceilalţi a t u n c i c â n d a p ă r u r ă şi ei, fără să-i d e a o şansă lui D a m o n să-i r ă s p u n d ă . De ce nu ai făcut ceva? D a c ă ai fost atât de laş încât să nu te lupţi cu el, puteai c e l p u ţ i n să mă chemi. D a r tu d o a r ai stat aici, fără să fad nimic! C h i p u l lui D a m o n era î n c r â n c e n a t , încruntat. O c h i i negri î i scânteiau ş i î n p o s t u r a lui n u m a i e r a nimic leneş, nimic nonşalant. A r ă t a la fel de inflexil ni şi fragil ca o sticlă de geam. V r u să s p u n ă ceva, d a i Ştefan îl întrerupse. — E d o a r vina m e a . Nu trebuia să fiu atât de prost şi să am încredere în tine. Ei ştiau cu toţii, m-au aver­ tizat, d a r eu n-am vrut să-i ascult. — Aha, ştiau cu toţii? D a m o n îi a r u n c ă o privire scurtă lui Bonnie, din colţul ochilor. Un fior rece o străbătu. — Ştefan, stai puţin, spuse M a t t . Eu c r e d . . . — Ar fi trebuit să-i ascult, c o n t i n u ă furios Ştefan. Nici m ă c a r nu p ă r u să îl a u d ă pe M a t t . T r e b u i a să r ă m â n chiar eu cu ea. I-am promis că o să fie în sigu­ r a n ţ ă . .. şi am minţit! A murit convinsă că am trădat-o. A c u m Bonnie vedea pe chipul lui vinovăţia, care îl a r d e a asemenea u n u i acid. — D a c ă aş fi stat aici....

Reuniunea * 179 — Ai fi fost şi tu m o r t ! şuieră D a m o n . Nu a v e m de-a face cu un v a m p i r obişnuit. Te-ar fi frânt în două, ca pe o c r e n g u ţ ă u s c a t ă . . . — Şi ar fi fost mai bine aşa/ strigă Ştefan, respirând greu. Aş fi preferat să m o r î m p r e u n ă cu ea decât să stau fără să fac nimic, şi d o a r să privesc! Ce s-a în­ tâmplat, D a m o n ? A c u m reuşise să se stăpânească şi ira calm, m u l t p r e a calm; ochii lui verzi a r d e a u fier­ binţi pe faţa palidă, vocea îi e r a rea, otrăvită, c â n d Vorbi: Erai p r e a o c u p a t să fugăreşti vreo fată p r i n tufişuri? Sau îţi p ă s a mult p r e a p u ţ i n ca să intervii? D a m o n nu spuse nimic. E r a la fel de palid ca şi fraBele lui, cu fiecare m u ş c h i din t r u p î n c o r d a t şi rigid. Valuri de furie î n t u n e c a t ă se revărsau din el în v r e m e ce îl privea pe Ştefan. — Sau p o a t e ţi-a plăcut, c o n t i n u ă Ştefan, făcând a K ă un pas m i c înainte p e n t r u a ajunge chiar în faţa lui D a m o n . D a , probabil că asta a fost; ţi-a plăcut să fii împreună cu un alt asasin. A fost bine, D a m o n ? T e - a lăsat să priveşti? P u m n u l lui D a m o n zvâcni în spate şi apoi îl lovi pe Ştefan. T o t u l se î n t â m p l ă p r e a repede p e n t r u ca ochii lui Konnie să u r m ă r e a s c ă mişcarea. Ştefan căzu pe spate, pe p ă m â n t u l moale, cu picioarele lui lungi desfăcute. Meredith strigă ceva şi M a t t sări în faţa lui D a m o n . Curajos, îşi spuse Bonnie năucită, d a r prost. Aerul tra atât de încărcat de tensiune încât pocnea. Ştefan îşi

180 • Jurnalele Vampirilor duse o m â n ă la gură şi apoi o văzu p ă t a t ă de sânge, negru în l u m i n a lunii. Bonnie se apropie împleticit d< el şi îl a p u c ă de braţ. D a m o n se repezea din n o u . M a t t se d ă d u în spate dinaintea lui şi căzu în genunchi lângă Ştefan, sprijinii pe călcâie, cu o m â n ă ridicată. — G a t a , băieţi! G a t a , da? strigă el. Ştefan încerca să se ridice, Bonnie îl ţinu de braţ, m a i fermă a c u m . — N u ! Ştefan, n u ! N u ! îl rugă ea. M e r e d i t h îl a p u c ă de celălalt braţ. — D a m o n , t e r m i n ă ! T e r m i n ă ! s p u n e a M a t t tăie is S u n t e m n e b u n i cu toţii d a c ă ne b ă g ă m , îşi spuse Bonnie. D a c ă î n c e r c ă m să o p r i m o l u p t ă între doi vampiri furioşi. Or să ne o m o a r e d o a r ca să ne astupe gura. D a m o n o să-1 strivească pe M a t t ca pe o muscă. D a r D a m o n se oprise, în v r e m e ce M a t t îi bl<>< a d r u m u l . P e n t r u un lung m o m e n t , totul rămase încre menit, n i m e n i nu se mişcă, t o a t ă l u m e a stătu neclin tită, î n c o r d a t ă de tensiune. Apoi, încet, t r u p u l lui D a m o n se relaxa. îşi lăsă mâinile în jos, îşi desfăcu p u m n i i . Trase a c i a d â n c în piept. Bonnie îşi d ă d u seama că şi ea îşi ţinuse respiraţia, aşa că expiră profund. F a ţ a lui D a m o n era rece ca a unei statui sculptau în gheaţă. — Bine, fie ca voi, spuse, şi vocea lui era la fel de rece. D a r eu a m terminat cu locul ăsta. Plec. Şi de
dala

Reuniunea • 181 Uta, frate, d a c ă vii d u p ă m i n e , o să te o m o r . D a c ă • r i poţi s-o iei ca p e o promisiune. Ve, - N-o să vin d u p ă tine, spuse Ştefan de jos, de unde rămăsese. Vocea lui suna ca şi c u m ar fi înghiţit sticlă pisată. D a m o n îşi ridică de jos j a c h e t a , o scutură, a r u n Când o privire către Bonnie d a r p ă r â n d nici să nu o \ ac lă, şi se întoarse să plece. Apoi se răsuci la loc şi rosti d a r şi răspicat, fiecare cuvânt fiind o săgeată îndrep­ tată către Ştefan. - T e - a m avertizat, spuse. D e s p r e ceea ce sunt şi despre c a r e t a b ă r ă va învinge. Ar fi trebuit să mă
asculţi

pe mine, frăţioare. Poate că o să înveţi ceva din

noaptea asta. - Am învăţat ce valoare a r e î n c r e d e r e a în tine, spuse Ştefan. Pleacă de aici, D a m o n . Nu vreau să te mai văd niciodată. Fără să m a i spună nimic, D a m o n le întoarse spatele i dispăru în întuneric. Bonnie îi d ă d u d r u m u l braţului lui Ştefan şi îşi lăsă < a pul în mâini. Ştefan se ridică, scuturându-se ca o pisică ce fusese ţinută î m p o t r i v a voinţei sale. Se î n d e p ă r t ă p u ţ i n de I eilalţi, ferindu-şi privirea de ei. Apoi r ă m a s e p u r şi in iplu acolo, nemişcat. Furia p ă r e a să-1 fi părăsit la fel d e repede p e cât î l cuprinsese. Şi a c u m ce să spunem? se întrebă Bonnie, ridicând I ii ivirea. Ce putem spune? Ştefan avea dreptate cu ceva:

182 • Jurnalele Vampirilor ei îl avertizaseră în privinţa lui D a m o n şi el nu voise să-i asculte. Păruse cu a d e v ă r a t să c r e a d ă că puteau avea încredere în fratele lui. Şi apoi toţi deveniseră ne­ glijenţi, bazându-se pe D a m o n p e n t r u că aşa era mai uşor şi p e n t r u că aveau nevoie de ajutorul lui. Nimeni nu protestase c â n d D a m o n rămăsese să o păzească pe Vickie în seara asta. Cu toţii erau responsabili. D a r Ştefan era cel care se simţea sfâşiat de vină p e n t r u ce se întâmplase. Bon­ nie ştia că asta se afla dincolo de furia lui necontrolala în faţa lui D a m o n : propria lui ruşine şi remuşcările sale. Se întrebă d a c ă D a m o n ştia asta, şi d a c ă îi păsa. Apoi se întrebă ce se întâmplase de fapt în seara asta. Acum că D a m o n plecase, probabil că n-or să afle niciodată. Indiferent ce se întâmpla, se gândi ea, era m a i bine că plecase. Z g o m o t e l e î n c e p e a u din n o u să se a u d ă : maşini care p o r n e a u în stradă, izbucnirea scurtă a unei sirene, uşi trântite. P e n t r u m o m e n t , erau în siguranţă printre copacii din curte, d a r nu p u t e a u r ă m â n e acolo. M e r e d i t h stătea cu o m â n ă la frunte, cu ocliii închişi. Bonnie îşi întoarse privirea de la ea la Ştefan, apoi la luminile din casa tăcută a lui Vickie, de din­ colo de copaci. Un val de epuizare o străbătu. T o a t l adrenalina care o făcuse să reziste de-a lungul î n t r e ; M I seri p ă r e a să se fi scurs din ea. Nici m ă c a r nu se mai simţea furioasă p e n t r u m o a r t e a lui Vickie; d o a r de­ p r i m a t ă şi îngreţoşată şi foarte, foarte obosită. îşi dorea

Reuniunea • 183 să se p o a t ă târî p â n ă acasă în p a t u l ei şi să-şi t r a g ă p ă t u r a peste cap. — Tyler, spuse ea cu voce tare. Şi c â n d ceilalţi se întoarseră să o privească, a d ă u g ă : L-am lăsat în bise­ rica în r u i n e . Şi a c u m el e ultima n o a s t r ă s p e r a n ţ ă . [Trebuie să-1 convingem să ne ajute. Asta îi puse pe toţi în mişcare. Ştefan se întoarse încet, fără să vorbească şi fără să privească pe nimeni in ochi pe când îi u r m a înapoi în stradă. Poliţiştii şi amI lulanţa plecaseră şi ei se u r c a r ă în maşina lui M e r e d i t h şi se î n d r e p t a r ă către cimitir fără nici un incident. D a r c â n d ajunseră la biserica în ruine, Tyler nu m a i e r a acolo. — L-am lăsat cu picioarele libere, spuse încet şi r a r Matt, strâmbându-se scârbit de propria-i prostie. ProI >abil că a plecat pe jos, căci m a ş i n a lui e încă aici. Sau p o a t e că a fost luat, îşi spuse Bonnie. Pe p o i leaua de p i a t r ă nu era nici un indiciu care să le s p u n ă < u m plecase Tyler. M e r e d i t h se duse la peretele d ă r â m a t şi se aşeză pe e l , cu o m â n ă apăsându-şi r ă d ă c i n a nasului. Bonnie se r e z e m ă m o a l e de zidul clopotniţei. D ă d u s e r ă cu totul greş. î n t r - u n cuvânt, asta se în­ tâmplase în această seară. Ei pierduseră şi el câştigase, fol ceea ce făcuseră ei astăzi se t e r m i n a s e cu o înli.ingere. Iar Ştefan, îşi d ă d e a s e a m a Bonnie, lua pe umerii lui întreaga responsabilitate p e n t r u tot.

184 • Jurnalele Vampirilor Se uită la capul întunecat, aplecat, de pe scaunul din faţă, în v r e m e ce se întorceau către pensiune. Un alt gând îi trecu p r i n minte, u n u l care stârni în ea un val de p a n i c ă . A c u m că D a m o n plecase, nu-1 mai aveau decât pe Ştefan care să-i protejeze. I a r dacă Şte­ fan însuşi era epuizat şi vulnerabil... B o n n i e îşi m u ş c ă buzele c â n d M e r e d i t h opri maşina în faţa h a m b a r u l u i . în m i n t e a ei p r i n d e a con­ t u r o idee. O făcea să se simtă stânjenită, chiar spe­ riată, d a r încă o privire către Ştefan îi întări decizia. Ferrariul era p a r c a t tot în spatele h a m b a r u l u i — se p ă r e a că D a m o n îl a b a n d o n a s e . Bonnie se î n t r e b ă c u m avea de gând să străbată distanţele, apoi se gândi la aripi. Aripi negre de cioară, puternice, d a r m o i ca o catifea, reflectând culorile curcubeului în penele lor. D a m o n nu avea nevoie de o maşină. I n t r a r ă în pensiune d o a r cât să dea Bonnie un tele­ fon acasă să le s p u n ă părinţilor ei că r ă m â n e a peste n o a p t e la M e r e d i t h . Asta fusese iniţial ideea ei. D a r d u p ă ce Ştefan faţă. — M a t t ? Pot să-ţi cer o favoare? El se întoarse şi ochii lui albaştri se făcură m a r i . — Asta e o întrebare de la care nu ştiu la ce să mă aştept, Bonnie. De fiecare d a t ă c â n d Elena spunea cu vintele astea... urcase scările către c a m e r a lui de la m a n s a r d ă , Bonnie îl opri pe M a t t în v e r a n d a din

Reuniunea • 185 — N u , nu, nu e nimic îngrozitor. V r e a u d o a r să te ocupi tu de M e r e d i t h , să ai grijă să ajungă cu b i n e acasă şi restul. A r ă t ă către cealaltă fată, care deja se îndrepta către maşina ei. — D a r tu vii cu noi, spuse M a t t . Bonnie aruncă o privire către scări prin uşa deschisă. — N u , cred că m a i r ă m â n câteva m i n u t e . Ştefan mă p o a t e duce M a t t p ă r u uimit. — Să vorbeşti despre ce? — Ei, ceva. Nu p o t să-ţi explic a c u m . Vrei, M a t t ? — D a r . . . ei, bine. S u n t p r e a obosit ca să-mi m a i pese. Fă ce vrei. Ne v e d e m m â i n e . O p o r n i către m a ş i n a lui M e r e d i t h , p ă r â n d n e d u ­ merit şi p u ţ i n supărat. Bonnie e r a ea însăşi n e d u m e r i t ă de atitudinea lui. De ce ar trebui să-i pese lui, obosit sau n u , că vorbea cu Ştefan? D a r nu avea v r e m e să se m a i g â n d e a s c ă la asta. Se întoarse către trepte şi, îndreptându-şi u m e ­ rii, începu să urce. Becul de la plafoniera din m a n s a r d ă era ars şi Şte­ fan aprinsese o l u m â n a r e . Stătea întins de-a c u r m e ­ zişul patului, cu un picior a t â r n â n d în afară, cu ochii închişi. P o a t e a d o r m i s e , îşi spuse Bonnie. B o n n i e se apropie în vârful picioarelor şi trase aer adânc în piept, pentru a-şi face curaj. — Ştefan? V r e a u să vorbesc ceva cu el.

186 • Jurnalele Vampirilor El deschise ochii. — C r e d e a m că ai plecat, spuse. — Ei au plecat, eu n u . D u m n e z e u l e , ce palid e, îşi spuse Bonnie. F ă r ă sa m a i aştepte, intră direct în subiect. — Ştefan, m - a m gândit la ceva. A c u m , că D a m o n a plecat, tu ai r ă m a s singura barieră între noi şi asasin. Asta î n s e a m n ă că trebuie să fii puternic, pe cât de pu­ ternic posibil. Şi, ştii, m - a m gândit că p o a t e . . . ştii t u . . . p o a t e ai nevoie... V o c e a i se stinse. F ă r ă să-şi dea seama, începuse să se j o a c e cu bandajul improvizat din şerveţele din p a l m a ei. î n c ă m a i sângera p u ţ i n acolo u n d e se tăiase în cioburile de sticlă. Privirea lui o u r m ă pe a ei, c o b o r â t ă spre p a l m ă . Apoi ochii i se ridicară repede către faţa ei, citind acolo confirmarea. U r m ă u n lung m o m e n t d e tăcere. Apoi Ştefan clătină din c a p . — D a r de ce nu? Ştefan, nu vreau să te sâcâi, dar sincer, nu arăţi deloc bine. N-o să ne fii de p r e a m a r e ajutor d a c ă te prăbuşeşti. Şi... nu mă deranjează, asta d a c ă iei d o a r puţin. V r e a u să spun, n-o să-i simt lipsa, nu? Şi nu p o a t e să d o a r ă chiar aşa de rău. Şi... D i n n o u vocea i se stinse. El continua d o a r să o pri­ vească fix, ceea ce era foarte deconcertant. — Ei, de ce nu? întrebă ea pe un ton răstit, simţindu-se într-un fel dezamăgită.

Reuniunea • 187 — Pentru că, spuse el încet, am făcut o promisiune. Poate că nu cu cuvintele astea, d a r . . . tot o promisiune. N-o să mă m a i h r ă n e s c cu sânge omenesc, p e n t r u că • i si a î n s e a m n ă să mă folosesc de o persoană, ca de o vită. Şi n-o să schimb sânge cu nimeni, p e n t r u că asta în­ seamnă iubire, şi... De d a t a asta el fu cel care nu p u t u să încheie. D a r Bonnie înţelese. — N-o să mai fie nimeni altcineva, nu-i aşa? spuse ea. — N u . Nu p e n t r u m i n e . Ştefan e r a atât de obosit încât îşi p i e r d e a controlul şi Bonnie p u t e a să v a d ă ce se afla dincolo de mască. Şi din n o u văzu acea d u r e r e şi nevoie puternică, atât de puternică încât trebui să î n t o a r c ă privirea. Un fior rece şi c i u d a t de p r e m o n i ţ i e şi t e a m ă îi fcăgetă inima. î n a i n t e , se întrebase d a c ă M a t t avea să isi revină v r e o d a t ă d u p ă Elena, şi se p a r e că îşi reve­ nise. D a r Ştefan... Ştefan, îşi d ă d u ea seama, şi fiorul d e v e n i şi m a i
reec,

era altfel. Indiferent cât t i m p trecea, indiferent

ce făcea el, nu avea n i c i o d a t ă să se vindece cu adevărat. F ă r ă E l e n a e l v a f i î n t o t d e a u n a d o a r p e plinătate el însuşi, d o a r pe j u m ă t a t e viu. Bonnie t r e b u i a să se g â n d e a s c ă la ceva, să facă ceva, să î m p i n g ă d e o p a r t e această senzaţie oribilă de s| >aimă. Ştefan avea nevoie de Elena; nu p u t e a fi întreg lără ea. In seara asta începuse să cedeze, oscilând între un control periculos de strâns şi o furie violentă. D a c ă

188 • Jurnalele Vampirilor ar p u t e a să o v a d ă pe Elena m ă c a r p e n t r u un m i n u t şi să vorbească cu e a . . . Venise aici ca să-i dea lui Ştefan un d a r pe care cl nu-1 dorea. D a r exista ceva ce îşi d o r e a Ştefan, îşi dădu ea seama, şi d o a r ea avea p u t e r e a de a-i oferi acel ceva. F ă r ă să îl privească, spuse cu o voce răguşită: — Ai vrea să o vezi pe Elena? O tăcere de moarte dinspre pat. Bonnie se aşeză, pri­ vind cum umbrele din cameră se legănau şi pâlpâiau. In cele din u r m ă aruncă o privire spre el, din colţul ochilor. Ştefan respira greu, cu ochii închişi, cu trupul în­ cordat ca un arc. î n c e r c â n d , îşi d ă d u s e a m a Bonnie, să-şi a d u n e p u t e r e a de a rezista tentaţiei. Şi pierzând. Bonnie o văzu limpede. Niciodată nu putuse să-i s p u n ă „ n u " Elenei. C â n d ochii li se întâlniră din nou, privirea lui era sălbatică, iar buzele erau strânse într-o linie subţire. Pielea lui nu m a i e r a p a l i d ă şi c u l o a r e a îi urcase în obraji. T r u p u l lui tot m a i t r e m u r a de încordare şi ten­ siunea nerăbdării. — Ţi-ar p u t e a face rău, Bonnie. — Ştiu. — Ar însemna să te deschizi în faţa u n o r forţe pe care nu le poţi controla. Nu-ţi p o t g a r a n t a că sunt îii stare să te protejez în faţa lor. — Ştiu. Vrei să o fac? Ştefan o luă de m â n ă , cu a r d o a r e . — Mulţumesc, Bonnie, şopti. Ea simţi c u m obrajii i se înroşesc. — E-n regulă, spuse.

Reuniunea • 189

Dumnezeule, e s u p e r b . O c h i i ă i a . . . în clipa u r m ă ­ toare ori avea să sară pe el, ori să se topească pe patul lui. Cu un sentiment agonizant d a r plăcut al virtuţii, îşi i rase m â n a şi se întoarse către l u m â n a r e . — C e - a r fi să intru în t r a n s ă şi să încerc să iau legătura cu ea, şi apoi, d u p ă ce o fac, să încerc să ajung in mintea ta şi să te includ în legătura noastră? Crezi că ar merge aşa? — S-ar p u t e a să meargă, d a c ă te ajut şi eu, spuse el, inutându-şi intensitatea privirii de pe ea pe l u m â n a r e . Pot să-ţi ating m i n t e a . . . c â n d eşti gata, o s-o simt. — Bun. L u m â n a r e a e r a albă, cu suprafaţa ei de c e a r ă netedă şi lucioasă. Flacăra se ridică şi apoi se micşoră. Bonnie îşi aţinti privirea în ea, şi rămase aşa p â n ă când ;e pierdu în văpaie, p â n ă c â n d restul încăperii dispăru din j u r u l ei. Nu m a i e r a d e c â t flacăra, ea însăşi şi flacăra. I a r ea p ă t r u n d e a în flacără. O strălucire insuportabilă o înconjură. Apoi trecu prin ea în întuneric. Morga era rece. Bonnie se uită î n j u r tulburată, întreli.îndu-se c u m ajunsese aici, î n c e r c â n d să-şi a d u n e rândurile. E r a singură, şi dintr-un oarecare motiv asta i > c leranja. Nu trebuia să m a i fie cineva aici? Ea venise a caute pe cineva.

190 • Jurnalele Vampirilor în c a m e r a alăturată se vedea lumină. Bonnie se în­ d r e p t ă într-acolo şi inima începu să-i b a t ă m a i puter­ nic. E r a un salon m o r t u a r , plin cu sfeşnice înalte în care sclipeau şi t r e m u r a u l u m â n ă r i albe. In mijlocul lor se afla un sicriu alb, cu capacul ridicat. încet, pas cu pas, ca şi c u m cineva o trăgea, Bonnie se apropie de sicriu. Nu voia să se uite în el. D a r tre­ b u i a să o facă. în sicriul acela era ceva care o aştepta. C a m e r a e r a scăldată în l u m i n a albă, b l â n d ă , a lumânărilor. Se simţea ca şi c u m plutea într-o insulă de strălucire. D a r nu voia să se u i t e . . . Mişcându-se p a r c ă cu încetinitorul, ajunse lângă si­ criu, privi căptuşeala albă de satin. E r a gol. Bonnie îl închise şi se r e z e m ă de el, oftând. Apoi p e r c e p u o mişcare cu c o a d a ochiului şi st­ rasuri. E r a Elena. „ O h , D o a m n e , m-ai speriat", spuse Bonnie. „ P a r c ă ţi-am spus să nu vii aici", răspunse Elena. De d a t a asta avea p ă r u l despletit, căzându-i pe u m e r i şi apoi pe spate, ca auriul p a l şi strălucitor al unei flăcări. P u r t a o rochie albă subţire care lucea uşor în l u m i n a lumânărilor. Ea însăşi a r ă t a ca o l u m â n a r e , luminoasă, scânteietoare. E r a desculţă. „ A m venit aici ca s ă . . . " Bonnie vorbea şovăitor, o idee pâlpâindu-i la mar­ ginea minţii. Ăsta era visul ei, transa ei. T r e b u i a să-si amintească.

Reuniunea • 191 „ A m venit aici ca să te las să-1 vezi pe Ştefan", spuse. Ochii Elenei se făcură mari, buzele i se desfăcură. Bonnie recunoscu privirea tânjitoare, p l i n ă de o ar­ doare a p r o a p e irezistibilă. Cu m a i p u ţ i n de un sfert de oră în u r m ă o văzuse în ochii lui Ştefan. „ O h " , şopti Elena. înghiţi greu, ochii i se înceţo­ şară. „ O h , B o n n i e . . . d a r nu pot." „ D e ce n u ? " în ochii Elenei străluceau a c u m lacrimi, iar buzele îi t r e m u r a u . „Şi d a c ă lucrurile încep să se schimbe? D a c ă vine el, şi..." îşi duse o m â n ă la gură şi Bonnie îşi aduse a m i n t e de ultimul ei vis, cel în care dinţii cădeau asemeni stro­ pilor de ploaie. Privirea ei o întâlni pe a Elenei cu o groază plină de înţelegere. „ N u pricepi? N-aş p u t e a suporta d a c ă s-ar întâmpla aşa ceva", şopti Elena. „ D a c ă m-ar vedea aşa... Şi eu nu p o t controla lucrurile aici; nu sunt suficient de pu­ ternică. Bonnie, te rog, nu-1 lăsa să ajungă aici. Spune-i că-mi p a r e atât de rău. S p u n e - i . . . " închise ochii şi lacrimile îi alunecară pe obraji. „Bine." Bonnie simţea că o să izbucnească şi ea în plâns, (Iar Elena avea dreptate. î n c e r c ă să ajungă în m i n t e a lui Ştefan p e n t r u a-i explica asta, p e n t r u a-1 ajuta să suporte m a i bine dezamăgirea. D a r în clipa în care o atinse ştiu că făcuse o greşeală.

192 • Jurnalele Vampirilor „Ştefan, n u ! Elena s p u n e . . . " Nu m a i conta. M i n t e a lui era m a i p u t e r n i c ă decâ i a ei şi în clipa în care făcuse contactul el preluase con­ ducerea. Percepuse esenţa discuţiei ei cu Elena, dar nu avea de g â n d să accepte refuzul. Neajutorată, Bonnic se simţi invadată, simţi c u m m i n t e a lui vine tot mai a p r o a p e de cercul de l u m i n ă f o r m a t de sfeşnice. Ii simţi acolo prezenţa, o simţi p r i n z â n d contur. Se în­ toarse şi îl văzu, cu p ă r u l lui întunecat, cu chipul în­ cordat, cu ochii verzi aprigi ca ai u n u i şoim. Şi apoi, ştiind că nu m a i p u t e a face nimic, se d ă d u înapoi pci i tru a-i lăsa singuri. tefan auzi o voce şoptind, cu b l â n d e ţ e şi durere: „Oh, nu." () voce pe care nu crezuse că avea să o m a i a u d ă vreo­ dată, o voce pe care nu avea să o uite niciodată. Fiori reci îl străbătură şi simţi c u m un t r e m u r se a d u n ă în el. Se întoarse către voce, cu atenţia concentrată imediat, ( i i m i n t e a a p r o a p e b l o c a t ă p e n t r u c ă n u p u t e a face laţa la atâtea emoţii intense dintr-odată. Ochii lui erau înceţoşaţi şi nu p u t e a u distinge decât un val de strălucire, ca o mie de l u m â n ă r i aprinse. D a r nu avea nici o importanţă. O p u t e a simţi acolo. Aceeaşi I irezenţă pe care o simţise chiar în p r i m a zi c â n d ajun­ sese în Fell's C h u r c h , o lumină alb-aurie care strălucea în conştiinţa lui. Plină de o frumuseţe c a l m ă şi o pa­ siune arzătoare şi viaţă vibrantă. C e r â n d ca el să vină către ea, să uite de orice altceva.

194 • Jurnalele Vampirilor Elena. E r a cu adevărat Elena. Prezenţa ei îl copleşi, umplându-1 p â n ă în vârful de­ getelor. T o a t e simţurile lui flămânde erau fixate asu­ p r a acelei străluciri luminoase, c ă u t â n d - o pe Elena. Având nevoie de Elena. Apoi ea păşi afară. Se mişca încet, şovăitor. Ca şi c u m cu greu se putea forţa să o facă. Ştefan se simţea la fel de paralizat. Elena. Ii v e d e a fiecare t r ă s ă t u r ă ca şi c u m e r a peni tu p r i m a oară. Părul auriu care îi flutura în j u r u l feţei şi pe u m e r i ca un halou. Pielea albă, perfectă. T r u p u l subţire, suplu, a c u m înclinat p u ţ i n şi î n d e p ă r t a t de el, cu o m â n ă ridicată în semn de protest. „Ştefan", veni şoapta, şi era vocea ei. V o c e a ei rostindu-i n u m e l e . D a r era atâta durere în vocea aceea încât Ştefan voi să fugă la ea, să o cu«j p r i n d ă în b r a ţ e , să-i p r o m i t ă că totul va bine. „Ştefan, te r o g . . . Nu pot..." A c u m îi vedea ochii. Albastrul-închis de lapislázuli, spuzit cu auriu în l u m i n a aceasta. M a r i de duren- şi umezi de lacrimi nevărsate. îşi simţi sufletul sfâşiat. „ N u vrei să mă vezi?" V o c e a lui era uscată p r e c u m praful. „ N u v r e a u să mă vezi tu pe mine. O h , Ştefan, ti p o a t e să facă să se întâmple orice. Şi o să ne găsească. O să vină a i c i . . . "

Reuniunea • 195 Un val de uşurare şi de bucurie d u r e r o a s ă îl stră­ bătu pe Ştefan. Cu greu se p u t e a c o n c e n t r a la ceea ce spunea ea, d a r nu conta. Felul în care îi rostise ea nu­ mele era suficient. Acel „ O h , Ştefan" îl spunea tot ceea ce îl interesa. Se apropie de ea încet, întinzând m â n a p e n t r u a i-o prinde pe a ei. O văzu c u m scutură din cap, protes­ tând, văzu că buzele îi erau desfăcute de respiraţia ei grea. De aici de a p r o a p e , pielea ei avea o strălucire in­ terioară, ca o flacără care scânteia p r i n ceara transpa­ rentă a unei l u m â n ă r i . Pe genele ei, picăturile de lacrimi a t â r n a u a s e m e n e a u n o r d i a m a n t e . Deşi c o n t i n u a să scuture din cap, deşi continua să protesteze, ea nu îşi trase m â n a . Nici m ă c a r a t u n c i când degetele lui desfăcute o atinseră, lipindu-se de vârfurile reci ale degetelor ei ca şi c u m erau de-o parte a de alta a u n u i geam. I a r la distanţa asta ochii ei nu-i p u t e a u evita privi­ rea. Se uitau u n u l la altul, se uitau fără să m a i v a d ă altceva. P â n ă c â n d în cele din u r m ă ea nu m a i şopti „Ştefan, n u " şi-i m u r m u r ă d o a r numele. El nu m a i p u t e a gândi. I n i m a stătea să-i iasă din piept. Nu m a i c o n t a nimic, d o a r că ea era aici, că erau aici împreună. Nu vedea decorul ciudat, nu-i păsa cine ar putea să-i privească. încet, atât de încet, îi strânse m â n a , împletindu-şi < legetele cu ale ei, aşa c u m e r a u menite să fie. Cealaltă m â n ă o ridică spre chipul ei.

196 • Jurnalele Vampirilor O c h i i ei se închiseră c â n d simţi atingerea, obrazul i se culcă în p a l m a lui. El simţi u m e z e a l a pe degete şi un h o h o t de râs i se stinse în gât. Lacrimi de vis. D a r erau adevărate, ea era adevărată. Elena. D u l c e a ţ a clipei îl străpunse. O plăcere atât de pu­ ternică încât p ă r e a d u r e r e , d o a r să îi şteargă cu un deget, ca o m â n g â i e r e , lacrimile de pe obraz. T o a t ă t a n d r e ţ e a zădărnicită din ultimele şase luni, toate emoţiile pe care le ţinuse închise în inimă atâta v r e m e se revărsară afară, înecându-1. I n e c â n d u - i pe a m â n d o i . Nu fu nevoie decât de acel gest m ă r u n t , şi în clipa u r m ă t o a r e o strângea în b r a ţ e . Un înger în braţele lui, rece şi palpitând de viaţă şi frumuseţe. O fiinţă de văpaie şi aer. Ea se înfiora în îmbrăţişare; apoi, cu ochii tot închişi, îşi ridică gura spre el. în acel sărut nimic nu era rece, căci aprinse scântei în nervii lui Ştefan, topind şi dizolvând totul în jurul lui. Ştefan simţi c u m stăpânirea lui dispare, acel auu >control pe care se străduise atâta să-1 m e n ţ i n ă de când o pierduse. T o t u l în a d â n c u l lui se elibera, toate no­ durile se desfăceau, toate barajele se d ă r â m a u . îşi sim­ ţea propriile lacrimi în t i m p ce o ţinea strâns lângă cl, încercând să unească cele d o u ă t r u p u r i într-unui sin­ gur. P e n t r u ca nimic să nu-i m a i p o a t ă despărţi vreo­ dată. Plângeau a m â n d o i , fără să se desprindă din sărut. Braţele subţiri ale Elenei erau a c u m în j u r u l gâtului

Reuniunea • 197 lui, fiecare centimetru din ea lipit de el, ca şi c u m acela fusese locul lui d i n t o t d e a u n a . El simţea gustul sărat al lacrimilor ei pe buzele sale, şi îl u m p l e a de dulceaţă. Ştia, vag, că m a i era cineva la c a r e t r e b u i a să se gândească. D a r şocul electric iniţial al pielii ei reci lăcuse să d i s p a r ă r a ţ i u n e a din m i n t e a lui. Ei doi se aflau în centrul u n u i vârtej de foc; universul p u t e a ex­ ploda, p u t e a să se dezintegreze sau să se transforme în cenuşă, p u ţ i n îi p ă s a lui Ştefan, atâta v r e m e cât p u t e a să o ţină în siguranţă în braţele lui. D a r Elena t r e m u r a . Nu d o a r din c a u z a emoţiei, a acelei intensităţi a emoţiei care îl făcea pe el să se simtă ameţit şi beat de plăcere. Ci şi de frică. El simţea frica în m i n t e a ei şi voia să o protejeze, să o apere ca un scut şi să aibă grijă de ea şi să omoare pe oricine î n d r ă z n e a să o sperie. Cu un mârâit, îşi ridică faţa p e n t r u a privi î n j u r . „ C e e ? " spuse, auzind tonul aspru de p r ă d ă t o r din propria sa voce. „ O r i c e încearcă să-ţi facă r ă u . . . " „Nimic nu-mi p o a t e face mie rău. R ă m a s e lipită de el, d a r d ă d u capul pe spate p e n t r u a-1 privi. Mă t e m pentru tine, Ştefan, p e n t r u ceea ce ar p u t e a să-ţi facă el. Şi p e n t r u ceea ce te-ar p u t e a face să v e z i . . . " V o c e a îi t r e m u r ă . „ O h , Ştefan, p l e a c ă a c u m , î n a i n t e să vină el. Te poate găsi p r i n m i n e . Te rog, te rog, p l e a c ă . . . " „ C e r e - m i orice altceva şi o s-o fac", răspunse Ştefan.

198 • Jurnalele Vampirilor Asasinul trebuia să-1 sfâşie nerv cu nerv, muşchi cu muşchi, celulă cu celulă, pentru a-1 face să o părăsească. „Ştefan, e d o a r un vis", spuse disperată Elena, şi alte lacrimi i se rostogoliră pe obraji. „ N u ne p u t e m atinge în realitate, nu p u t e m fi î m p r e u n ă . Nu ne este îngăduit." Lui Ştefan nu îi păsa. Lui nu i se p ă r e a un vis. Simţea totul ca şi c u m ar fi fost real. Şi chiar de-ar fi fost un vis, nu era dispus să renunţe la Elena, p e n t r u nimeni. Nici o forţă din ceruri sau din iad nu-1 p u t e a face... „ T e înşeli, amice! S u r p r i z ă ! " spuse o altă voce, o voce pe care Ştefan nu o m a i auzise niciodată. Cu toate acestea, o recunoscu instinctiv, ca vocea u n u i asasin. Un v â n ă t o r p r i n t r e vânători. Şi c â n d sc întoarse, îşi aminti ceea ce spusese Vickie, biata Vickie. Arată ca diavolul. Asta d a c ă diavolul era frumos şi blond. P u r t a un impermeabil zdrenţuit, aşa c u m îl descri­ sese Vickie. M u r d a r şi ponosit. Arăta ca orice om de pe străzi din orice oraş mare, doar că era foarte înalt şi ochii lui erau atât de limpezi şi de pătrunzători. Un albastru electric, de cer curăţat de nori- Avea părul aproape alb, şi îi stătea ridicat ca şi c u m fusese suflat de un vânt îngheţat. Zâmbetul lui larg îl îngreţoşă pe Ştefan. „Salvatore, bănuiesc, spuse el, s c h i ţ â n d o plecă­ ciune. Şi, evident, Elena cea frumoasă. Elena cea fru­ m o a s ă şi moartă. Ai venit să fii cu ea, Ştefan? Voi doi eraţi meniţi să fiţi î m p r e u n ă . "

Reuniunea • 199 P ă r e a t â n ă r , m a i m a r e decât Ştefan, şi totuşi t â n ă r . D a r n u era. „Ştefan, pleacă acum, şopti Elena. Mie nu-mi poate face r ă u , d a r cu tine e altfel. P o a t e să facă să se în­ tâmple ceva care să te u r m ă r e a s c ă afară din vis." Braţul lui Ştefan r ă m a s e nemişcat, ţinând-o strâns lângă el. „ B r a v o ! " a p l a u d ă bărbatul în impermeabil, privind î n j u r ca şi c u m încuraja o a u d i e n ţ ă invizibilă. Se clătină uşor şi, d a c ă ar fi fost o m , Ştefan s-ar fi gândit că e beat. „Ştefan, te rog", şopti Elena. „Ar fi nepoliticos să plece înainte să fim prezentaţi c u m t r e b u i e " , spuse bărbatul blond. Cu mâinile în bu­ zunarele impermeabilului, făcu doi paşi înainte. „ N u vrei să ştii cine s u n t ? " E l e n a clătină din cap, nu în semn de refuz, ci de în­ frângere, şi îl lăsă pe u m ă r u l lui Ştefan. El îşi făcu m â n a căuş în j u r u l p ă r u l u i ei, v r â n d să protejeze fie­ care bucăţică din ea în faţa acestui n e b u n . „ V r e a u să ştiu", spuse el, uitându-se la b ă r b a t u l blond peste capul ei. „ N u înţeleg de ce nu m-ai întrebat pe m i n e de la b u n î n c e p u t " , replică b ă r b a t u l , scărpinându-se p e obraz cu degetul mijlociu. „ î n loc să te duci la toţi cei­ lalţi. Eu sunt singurul care p o t să-ţi spun. S u n t pe-aici de m u l t ă v r e m e . "

200 • Jurnalele Vampirilor „ C â t de m u l t ă ? " î n t r e b ă Ştefan, fără să p a r ă im­ presionat. „ Multă..." Ochii bărbatului b l o n d deveniră visători, ca şi c u m privea înapoi în timp. „ E u sfâşiam gâturi albe şi drăgălaşe pe când strămoşii tăi construiau Colosseumul. Am o m o r â l alături de a r m a t a lui Alexandru. Am luptat în R ă z b o ­ iul T r o i a n . Sunt b ă t r â n , Salvatore. S u n t u n u l dintre Cei O r i g i n a r i . în cele m a i vechi amintiri ale mele aveam un topor de bronz." încet, Ştefan încuviinţă din cap. Auzise de Cei Vechi. Se vorbea despre ei în şoaptă p r i n t r e v a m p i r i , d a r nici u n u l d i n t r e cei pe care îi c u n o ş t e a Ştefan nu văzuse v r e o d a t ă u n u l . Fiecare v a m p i r era făcut de către un alt vampir, transformai p r i n schimbul de sânge. D a r undeva, înapoi în timp, existaseră Cei Originari, cei care nu fuseseră făcuţi. Ei se aflau acolo u n d e se o p r e a hotarul continuităţii. Ni­ m e n i nu ştia c u m de ajunseseră ei să fie vampiri. D a r Puterile lor erau legendare. „Am ajutat la distrugerea Imperiului R o m a n " , con­ tinuă visător bărbatul blond. „ N e n u m e a u b a r b a r i —j p u r şi simplu nu înţelegeau! R ă z b o i u l , Salvatore! N i m i c nu e ca războiul. E u r o p a e r a i n c i t a n t ă pe atunci. Am h o t ă r â t să r ă m â n în z o n a rurală şi să mă distrez. Ştii, e ciudat, d a r o a m e n i i nu se simţeau ni­ ciodată în largul lor în p r e a j m a m e a . O b i ş n u i a u să o

Reuniunea • 201 ia la fugă, sau să ridice î n a i n t e a m e a cruci. Blondul clătină din c a p . D a r o femeie a venit să-mi ceară aju­ torul. E r a servitoare în casa u n u i b a r o n , şi t â n ă r a ei s t ă p â n ă e r a b o l n a v ă . Pe m o a r t e , zicea. V o i a să fac ceva să o ajut. Şi a ş a . . . " Zâmbetul reveni şi se lăţi, devenind imposibil de larg. „ A m ajutat-o. E r a o fiinţă mică şi drăgălaşă." Ştefan îşi răsucise trupul p e n t r u a o ţine în braţe pe Elena şi acum, p e n t r u o clipă, îşi întoarse şi capul. Ar fi trebuit să-şi d e a seama, ar fi trebuit să ghicească. Şi ast­ fel înţelese totul. M o a r t e a lui Vickie, moartea lui Sue, în final el trebuia să p a r ă vinovat p e n t r u toate. Căci el de­ clanşase şirul de evenimente care se încheiau aici. „ K a t h e r i n e " , spuse, ridicând capul p e n t r u a-1 privi pe b ă r b a t . „ T u eşti v a m p i r u l care a transformat-o pe Katherine." „Pentru a-i salva viaţa", replică b ă r b a t u l blond, ca şi c u m Ştefan nu r e u ş e a să înveţe o lecţie. „ P e care iubiţica ta de aici i-a luat-o." U n n u m e . Ştefan c ă u t a î n minte u n n u m e , ştiind c ă o d a t ă K a t h e r i n e i-1 spusese, la fel c u m i-1 descrisese pe acest bărbat. Auzea în m i n t e cuvintele lui K a t h e r i n e : M-am trezit în crucea nopţii şi am văzut-o pe Gudren, servi­ toarea mea, lângă pat. Şi apoi se dădu deoparte şi am văzut bărbatul pe care îl adusese. Mi s-a făcutfrică. Numele lui era Maus, şi auzisem oamenii din sat spunând că era rău... „ K l a u s " , spuse b ă r b a t u l blond pe un ton politicos, ca şi c u m a p r o b a ceva. „ S a u cel p u ţ i n aşa îmi s p u n e a

202 • Jumalek Vampirilor ea. S-a întors la m i n e d u p ă ce doi p u ş t a n i italieni o părăsiseră. Făcuse totul p e n t r u ei, îi schimbase în vam­ piri, le dăruise viaţă eternă, d a r ei s-au a r ă t a t nerecu­ noscători şi au alungat-o. Foarte ciudat." „ N u aşa s-au petrecut lucrurile", spuse Ştefan prin­ tre dinţi. „ C e e a ce a fost şi m a i ciudat e că niciodată nu v-a uitat, Salvatore. M a i ales p e tine. î n t o t d e a u n a m ă c o m p a r a într-un m o d defavorabil cu tine. Am încercat să-i b a g minţile în cap cu bătaia, d a r nu a mers deloc.. Poate că ar fi trebuit p u r şi simplu să o o m o r eu, nu ştiu. D a r a t u n c i mă obişnuisem deja să o am lângă mine. N-a fost niciodată p r e a deşteaptă. D a r îţi făcea plăcere să o priveşti, şi ştia c u m să se distreze. Eu am învăţat-o asta, c u m să se b u c u r e de v â n ă t o a r e . P â n ă la u r m ă m i n t e a i s-a deranjat puţin, d a r ce contează':' N-o ţ i n e a m p e n t r u creierul ei." Nu mai exista nici o u r m ă de dragoste pentru Kathcrine în inima lui Ştefan, dar tot îl putea urî pe omul care o transformase în ceea ce ajunsese ea în cele din urmă. „Eu? Eu, a m i c e ? " Klaus a r ă t ă cu degetul către pro­ priul său piept, cu o privire n e î n c r e z ă t o a r e . „ T u ai transformat-o pe K a t h e r i n e în ceea ce e acum, sau mai d e g r a b ă iubiţica ta a făcut-o. în clipa asta, e ţ ă r â n ă . H r a n ă p e n t r u viermi. D a r a c u m iubiţica ta e d o a r cu puţin dincolo de atingerea m e a . V i b r â n d pe un plan superior, nu aşa spun misticii, Elena? De ce nu vibrezi aici jos, î m p r e u n ă cu noi ceilalţi?"

Reuniunea • 203 „ D a c ă aş p u t e a . . . " , şopti Elena, ridicându-şi capul şi privindu-1 cu ură. „Ei, asta e. î n t r e timp, îi am pe prietenii tăi. Sue era o fată atât de dulce, aşa am auzit. îşi linse buzele. Iar Vickie a fost delicioasă. Delicată, d a r cu c a r n e pe ea, cu o a r o m ă foarte plăcută. M a i d e g r a b ă ca o fată de nouăsprezece ani decât de şaptesprezece." Ştefan vru să se r e p e a d ă înainte, d a r Elena îl ţinu. „Ştefan, n u ! Asta e teritoriul lui, iar puterile lui min­ tale sunt m a i tari decât ale noastre. Are totul sub con­ trol." „Exact. Acesta e teritoriul m e u . Irealitatea." Klaus rânji, din n o u acel rânjet holbat de psihopat. „ U n d e cele m a i cumplite coşmaruri devin realitate, pe gratis. De p i l d ă " , spuse uitându-se la Ştefan, „n-ai v r e a să vezi c u m a r a t ă cu adevărat iubiţica ta acum? F ă r ă ma­ chiaj?" E l e n a scoase u n sunet uşor, a p r o a p e u n g e a m ă t . Ştefan o lipi m a i tare de el. „ C â t a trecut de c â n d a murit? A p r o a p e şase luni? Ştii ce se î n t â m p l ă cu un t r u p d u p ă ce a stat în p ă m â n t şase luni?" Klaus se linse din n o u pe buze, ca un câine. A c u m Ştefan înţelese. E l e n a t r e m u r ă , cu c a p u l aplecat, şi î n c e r c ă să se î n d e p ă r t e z e de el, d a r el îşi strânse braţele în j u r u l ei. „E-n regulă", îi spuse încet. Apoi către Klaus: „Uiţi cu cine vorbeşti. Nu sunt un m u r i t o r care se sperie de

204 • Jurnalele Vampirilor u m b r e şi la v e d e r e a sângelui. Eu cunosc m o a r t e a , Klaus. N u m ă sperie." „ N u , d a r te a ţ â ţ ă ? " V o c e a lui Klaus coborî, deveni ameţitoare. „ N u sunt excitante d u h o a r e a , putreziciunea, f l u i ­ dele cărnii în d e s c o m p u n e r e ? Nu te exaltă?" „Ştefan, dă-mi d r u m u l . Te rog." Elena t r e m u r a , îl împingea cu palmele, ţinându-şi tot t i m p u l faţa î n t o a r s ă p e n t r u ca el să nu i-o vadă. V o c e a ei p ă r e a în pragul lacrimilor. „Te rog" „Singura Putere pe care o ai aici e p u t e r e a iluziei", îi spuse Ştefan lui Klaus. O ţinu strâns pe Elena lângă el, cu obrazul lipit de p ă r u l ei. S i m ţ e a s c h i m b a r e a în t r u p u l pe care îl îmbrăţişa. Părul de sub obrazul lui p ă r e a să devină mai aspru, iar corpul Elenei să se strângă. „ î n unele tipuri de sol pielea p o a t e să se tăbăcească p r e c u m cea argăsită", îl asigură Klaus, cu ochii strălu­ citori, rânjind. „Ştefan, nu vreau să te uiţi la m i n e . . . " Cu ochii la Klaus, Ştefan împinse d e o p a r t e eu blândeţe p ă r u l alb şi aspru şi m â n g â i e obrazul Elenei, i g n o r â n d asprimea pe care o simţea sub degete. „ D a r , sigur, de cele m a i multe ori p u r şi simplu se d e s c o m p u n e . Ce m o d de a pieri. Pierzi totul, pielea, carnea, muşchii, organele i n t e r n e . . . totul se d u c e îna poi î n p ă m â n t . . . "

Reuniunea • 205 T r u p u l din braţele lui Ştefan se micşora. El închise ochii şi îl ţinu m a i strâns, u r a p e n t r u K l a u s a r z â n d înăuntrul lui. O iluzie, totul era d o a r o iluzie... „Ştefan..." E r a o şoaptă uscată, la fel de slabă ca şi atingerea unei hârtii suflate de v â n t de-a lungul u n u i t r o t u a r . Pluti în aer p e n t r u un m i n u t , apoi dispăru, iar Ştefan se trezi s t r â n g â n d în b r a ţ e o g r ă m a d ă de oase. „ I a r în final se t e r m i n ă aşa, în m a i bine de d o u ă sute de piese s e p a r a t e , uşor de asamblat. Livrate în propria lor h u s ă . " în m a r g i n e a cercului de l u m i n ă se auzi un scârţâit. Sicriul alb de acolo se deschidea singur, capacul se ri­ dica. „ D e ce nu faci onorurile, Salvatore? D u - t e şi p u ­ ne-o pe E l e n a la locul ei." Ştefan căzuse în genunchi, t r e m u r â n d , privind oa­ sele albe subţiri din mâinile lui. T o t u l era d o a r o ilu­ zie — Klaus d o a r controla transa lui Bonnie şi îi arăta lui Ştefan ceea ce voia el să v a d ă Ştefan. Nu îi făcuse de fapt nici un r ă u Elenei, d a r furia arzătoare, protec­ toare, d i n ă u n t r u l lui Ştefan nu voia să accepte asta. (lu grijă, Ştefan puse jos oasele fragile şi-şi trecu o d a t ă mâinile peste ele, uşor. Apoi ridică privirea către Klaus, cu buzele arcuite dispreţuitor. ,^Asta nu e E l e n a " , spuse.

206 • Jurnalele Vampirilor „Sigur că e. Aş recunoaşte-o o r i u n d e . " K l a u s îşi desfăcu larg mâinile şi declamă: ,Am cunoscut ofemeie, cu oase delicate..." „Nu." F r u n t e a lui Ştefan se î m b r o b o n e a de sudoare, î n d e p ă r t ă din urechi vocea lui Klaus şi se concentra, cu p u m n i i strânşi, cu muşchii p o c n i n d de efort. L u p t a cu influenţa lui Klaus era ca şi c u m ar fi împins un bo­ lovan în susul u n u i deal. D a r acolo u n d e zăceau, oa­ sele delicate î n c e p u r ă să t r e m u r e , şi o l u m i n ă aurie palidă prinse a luci în jurul lor. „O zdreanţă şi-un os şi o mână de păr... nebunul le numen preafrumoasa lui doamnă.. ."
2 1

Reuniunea • 207 trandafir. O l u m i n ă albă se învârteji în j u r u l siluetei, c r e â n d un veşmânt gros. „Iar crăpătura din ceaşca de ceai deschide o cărare spre tărâmul celor morţi..."' „Nu." A m e ţ e a l a îl cuprinse pe Ştefan c â n d simţi u l t i m a zvâcnire a Puterii părăsindu-1. Pieptul fiinţei de dinain­ tea lui se ridică într-o răsuflare şi ochii de lapislázuli se deschiseră. E l e n a zâmbi, şi el simţi văpaia dragostei ei arcuindu-se în aer p e n t r u a întâlni iubirea lui. „Ştefan." C a p u l ei era drept, m â n d r u ca al u n e i regine. Ştefan se întoarse către Klaus, care nu m a i s p u n e a nimic şi privea furios, în tăcere. „Aceasta, spuse limpede Ştefan, este Elena. Nu în­ velişul acela gol pe care 1-a lăsat în u r m a ei în p ă m â n t . Aceasta este Elena, şi nimic din ce faci n-o va p u t e a atinge v r e o d a t ă . " întinse m â n a , şi E l e n a o luă şi veni către el. C â n d se atinseră, simţi c u m se c u t r e m u r ă , şi apoi c u m toate Puterile ei se scurg în el, dându-i forţă. R ă m a s e r ă îm­ p r e u n ă , u n u l l â n g ă celălalt, privindu-1 p e b ă r b a t u l blond. Ştefan nu m a i avusese niciodată acea senzaţie de victorie desăvârşită, de p u t e r e deplină. Klaus se holbă la ei vreo douăzeci de secunde, apoi brusc îşi p i e r d u minţile de furie.
1

L u m i n a t r e m u r a , dansa pe oase, prinzându-le lao­ laltă. Se strângea în j u r u l lor, caldă şi aurie, înveşmântându-le pe când se înălţau în aer. C e e a ce stătea acum acolo era o formă de strălucire pală, lipsită de trăsături. S u d o a r e a îi i n t r ă lui Ştefan în ochi şi el simţi că plămânii aveau să-i explodeze. „Lutul zace nemişcat, dar sângele e un hoinar... "3 Părul Elenei, lung şi auriu şi mătăsos, se aşeză peste umerii lucitori. Trăsăturile Elenei, înceţoşate la înce­ p u t şi apoi desluşite, prinseră c o n t u r pe chip. Cu dra­ goste, Ştefan reconstruia fiecare detaliu. Genele dese, nasul mic, buzele întredeschise ca nişte petale de
1

2
3

Theodore Roethke, I Knew a Woman (n.tr.). Rudyard Kipling, The Vampire (n.tr.). A. E. Housman, Reveille (n.tr.).

W.H. Auden, As I Walked Oul One Evening (n.tr.).

208 • Jurnalele Vampirilor F a ţ a i se contorsiona de ură. Ştefan simţi valuri de Putere malefică lovindu-se de el şi de Elena, şi îşi folosi t o a t ă forţa p e n t r u a le rezista. O vâltoare de furie în­ t u n e c a t ă încerca să-i despartă, u r l â n d prin încăpere, distrugând totul în calea ei. L u m â n ă r i l e se stinseră şi z b u r a r ă p r i n a e r ca răsucite de o t o r n a d ă . Visul se d e s t r ă m a în j u r u l lor, dispărea. Ştefan o prinse pe Elena de cealaltă m â n ă . Vântul îi răvăşea părul, biciuindu-i faţa. Ştefan!" Elena striga, î n c e r c â n d să se facă auzită. Apoi el îi auzi vocea în m i n t e a lui: Ştefan, ascultă-mă! Există un sin gur lucru pe care îl poţi face pentru a-l opri. Ai nevoie de o vic­ timă, Ştefan.... găseşte pe una din victimele lui. Doar o victimă va şti... Z g o m o t u l e r a de n e s u p o r t a t , ca şi c u m însăşi ţesătura spaţiului şi timpului era sfâşiată. Ştefan simţi c u m mâinile Elenei se smulg din mâinile lui. Cu un strigăt disperat, se întinse din n o u d u p ă ea, d a r dege­ tele lui nu atinseră decât aerul gol. E r a deja istovit de efortul de a l u p t a î m p o t r i v a lui K l a u s , şi îşi pierdea cunoştinţa. î n t u n e r i c u l îl cuprinse şi îl p u r t ă în jos, într-un vârtej ameţitor. Bonnie văzuse totul. E r a ciudat, d a r în clipa în care se dăduse d e o p a r t e p e n t r u a-l lăsa pe Ştefan să se d u c ă la Elena, p ă r u să-şi p i a r d ă p r e z e n ţ a fizică în vis. Ca şi c u m nu m a i era un

Reuniunea • 209 actor, ci însăşi scena pe care avea loc acţiunea. P u t e a privi, d a r altceva nu p u t e a face. La sfârşit, îi fusese frică. Nu era suficient de puter­ nică p e n t r u a m e n ţ i n e visul, şi totul explodă în cele din u r m ă , a r u n c â n d - o afară din transă, înapoi în c a m e r a lui Ştefan. El zăcea întins pe p o d e a şi p ă r e a m o r t . Atât de alb, atât de nemişcat. D a r c â n d Bonnie trase de el, încer­ când să-1 salte pe pat, pieptul i se ridică şi ea îl auzi in­ spirând a d â n c , icnind cu răsuflarea tăiată. — Ştefan! Eşti bine? El se uită cu o privire disperată p r i n c a m e r ă , ca şi c u m căuta ceva. — Elena! spuse, apoi tăcu, căci amintirea îi reveni. Chipul i se crispa. P e n t r u o clipă îngrozitoare, Bon­ nie crezu că avea să plângă, d a r el d o a r închise ochii şi îşi lăsă capul în mâini. — Am pierdut-o. N - a m p u t u t să rezist. — Ştiu. Bonnie îl privi un m o m e n t , apoi, a d u n â n du-şi curajul, î n g e n u n c h e în faţa lui, atingându-i u m e ­ rii, î m i p a r e rău. El ridică brusc capul şi ochii lui verzi erau uscaţi, d a r cu pupilele a t â t de dilatate încât p ă r e a u negri. Nările îi erau umflate, buzele îi dezgoleau dinţii. — K l a u s ! S c u i p ă n u m e l e ca şi c u m ar fi fost un blestem. L-ai văzut?

210 • Jurnalele Vampirilor — D a , spuse Bonnie, trăgându-se înapoi. înghiţi cu zgomot, simţind c u m i se întoarce stomacul pe dos. E n e b u n , nu-i aşa, Ştefan? — D a . Ştefan se ridică. Şi t r e b u i e să fie oprii, adăugă. — D a r cum? De c â n d îl văzuse pe Klaus, Bonnie era m a i speriată ca niciodată, m a i speriată şi m a i puţin î n c r e z ă t o a r e . Ce l-ar p u t e a opri, Ştefan? N - a m mai simţit niciodată nimic a s e m ă n ă t o r cu acea P u t e r e . — D a r tu n-ai...? Ştefan se întoarse repede către ea. Bonnie, n-ai auzit ce a spus Elena la sfârşit? — N u . Ce vrei să spui? N - a m auzit nimic: e r a m în mijlocul u n u i u r a g a n . — Bonnie... O c h i i lui Ştefan p r i v e a u în zare, gânditori, şi el vorbi ca p e n t r u sine. — Asta î n s e a m n ă că p r o b a b i l nici el n-a auzii Aşadar nu ştie, şi n-o să încerce să ne oprească. — Să ne oprească să ce? Ştefan, despre ce vorbeşl I tu? — Să găsim o victimă. Ascultă, Bonnie, Elena mi-a spus că d a c ă d ă m de u r m a . u n e i victime care i-a su pravieţuit lui Klaus, p u t e m găsi o cale de a-1 opri. Bonnie era la fel de n e d u m e r i t ă . — D a r . . . de ce? — P e n t r u că vampirii şi d o n a t o r i i l o r . . . p r a d a l o r . . . au acces u n u l la m i n t e a celuilalt în scurta pe­ rioadă în care fac schimbul de sânge. U n e o r i , în felul

Reuniunea

»211

acesta d o n a t o r u l p o a t e să afle unele lucruri despre vampir. Nu î n t o t d e a u n a , d a r de m u l t e ori. Asta tre­ buie să se fi întâmplat, şi Elena o ştie. — T o a t e b u n e şi frumoase — cu o mică excepţie, spuse Bonnie sarcastic. Vrei, te rog, să-mi spui şi mie cine naiba ar fi p u t u t supravieţui u n u i atac al lui Klaus? Se aştepta ca Ştefan să se dezumfle, d a r nu se în­ tâmplă aşa. — U n v a m p i r , spuse e l simplu. U n o m p e care Klaus 1-a transformat într-un v a m p i r ar p u t e a fi o viclimă. A t â t a t i m p cât au schimbat sânge, minţile lor au intrat în c o m u n i u n e . — O h . Oh. A ş a d a r . . . . d a c ă p u t e m găsi un v a m p i r pe care 1-a făcut el... d a r unde? — P o a t e că în E u r o p a . Ştefan începu să m ă s o a r e c a m e r a cu paşi mari, cu ochii îngustaţi, gândindu-se. Klaus are o istorie lungă în spate, şi unii dintre vam­ pirii lui trebuie să fie acolo. Poate că ar trebui să mă duc să c a u t unul. Bonnie se p a n i c ă brusc. — D a r , Ştefan, nu poţi să ne laşi. Nu poţi! Ştefan se opri acolo u n d e se afla, în cealaltă p a r t e a camerei, şi r ă m a s e nemişcat. în cele din u r m ă , se îni (>arse către ea. — Nu vreau s-o fac, spuse el încet. Şi va trebui să ne g â n d i m m a i întâi la o altă soluţie... poate reuşim să p u n e m d i n n o u m â n a pe Tyler. O să aştept o s ă p t ă m â n ă , p â n ă s â m b ă t a viitoare. D a r s-ar p u t e a să

212 • Jurnalele Vampirilor fiu nevoit să plec, B o n n i e . O ştii la fel de b i n e ca şi mine. U r m ă o tăcere lungă. Bonnie se l u p t ă cu fier­ binţeala din ochi, h o t ă r â t ă să se p o a r t e ca o p e r s o a n ă m a t u r ă . Nu era un copil şi avea să o dovedească a c u m , o d a t ă p e n t r u t o t d e a u n a . Se uită în ochii lui Ştefan şi încuviinţă încet din cap.

Vineri, 19 iunie, 11.45p.m. ragă Jurnalule, Oh, Doamne, ce ne facem? Asta a fost cea mai lungă săptămână din viaţa mea. Astăzi a fost ultima zi de şcoală şi mâine pleacă Ştefan. Se duce în Europa ca să caute un vampir transformat de către Klaus. Ştefan spune că nu vrea să ne lase lipsiţi de apărare. Dar o să plece. N-am reuşit să-l găsim pe Tyler. Maşina lui a dispărut de la cimitir, dar el n-a venit la şcoală. A lipsit la toate examenele finale de săptămâna asta. Nu că noi ceilalţi ne-am descurca mult mai bine. Tare aş vrea ca „Robert E. Lee" săfie ca şcolile care au examenelefinale înainte de absolvire. Nici nu mai ştiu dacă zilele astea scriu în engleză sau în swahili.

214 • Jurnalele Vampirilor îl urăsc pe Maus. Din ce am văzut, e la fel de nebun ca şi Katherine — şi încă şi mai crud. Ceea ce i-afăcut lui Vickie — dar nici nu pot vorbi despre asta, fiindcă o să încep să plâng din nou. La petrecerea lui Caroline doar s-a jucat cu noi, ca o pisică cu un şoarece. Şi să o facă de ziua de naştere a lui Meredith — deşi bănuiesc că n-avea cum să ştie asta. Deşi pare să ştie o mulţime de lucruri. Mu vorbeşte ca un străin, nu aşa cum vorbea Ştefan la început când a venit în America, şi ştie totul despre tot ce e american, chiar şi cântece din anii '50. Poate că e aici de ceva vreme B o n n i e se opri din scris. G â n d u r i l e i se succedau într-un ritm n e b u n . în t o a t ă această v r e m e ei se gân­ diseră la victime din E u r o p a , la vampiri. D a r din felul în care vorbea Klaus, era clar că se afla în America de m u l t ă vreme. Nu p ă r e a deloc străin. Şi alesese să atace de ziua lui M e r e d i t h . . . Bonnie se ridică, întinse m â n a spre telefon şi formă n u m ă r u l lui M e r e d i t h . O voce s o m n o r o a s ă de bărbat răspunse. — D o m n u l e Sulez, sunt Bonnie. P o t să vorbesc cu Meredith? — Bonnie! Tu ştii cât e ceasul? — D a , spuse Bonnie şi se g â n d i r e p e d e . D a r c v o r b a d e . . . e v o r b a de e x a m e n u l pe care l-am avut azi. Vă rog, trebuie să vorbesc cu ea.

Reuniunea • 215 U r m ă u n m o m e n t p r e l u n g d e tăcere, apoi u n oftat adânc. — Stai p u ţ i n . Bonnie aşteptă p i a n o t â n d n e r ă b d ă t o a r e . în cele din u r m ă se auzi un clic c â n d un alt receptor fu ridicat. — Bonnie? se auzi vocea lui M^eredith. Ce s-a în­ tâmplat? — N i m i c . A d i c ă . . . Bonnie era chinuitor de conşti­ entă de linia deschisă, de faptul că tatăl lui Bonnie nu pusese receptorul jos şi ar p u t e a să asculte. E despre.... problema aia g e r m a n ă la care lucram. Ştii tu. C e a la care n-am găsit rezolvare p e n t r u e x a m e n u l final. Ştii c u m am căutat acea singură p e r s o a n ă care ar p u t e a să ne ajute să o rezolvăm? Ei bine, cred că ştiu cine e. — C h i a r ştii? Bonnie simţea că M e r e d i t h se chinuieşte să găsească cuvintele potrivite. - - E i , cine e? Asta implică nişte convorbiri inte­ rurbane? — N u , spuse Bonnie, nu implică. E ceva mult m a i a p r o a p e de noi, M e r e d i t h . Foarte a p r o a p e . De fapt, ai putea zice că e chiar în curtea ta din spate, agăţat de arborele familiei tale. U r m ă o tăcere atât de lungă încât Bonnie se întrebă rlacă M e r e d i t h m a i era la capătul firului. — Meredith? — Mă g â n d e a m . O a r e soluţia asta are legătură cu coincidenţa?

216 • Jurnalele Vampirilor — Deloc. Bonnie se relaxa şi zâmbi uşor, a m a r . M e r e d i t h se prinsese. — Nu are deloc de-a face cu coincidenţa, continuă ea. E m a i degrabă un caz de istorie care se repetă. R e petându-se în m o d deliberat, d a c ă înţelegi ce vreau să spun. — D a , răspunse M e r e d i t h . P ă r e a să-şi revină Ştii, spuse ea, dintr-un şoc, şi nici nu era de mirare.

Reuniunea » 2 1 7 Bonnie apăsă pe b u t o n u l de închidere al receptoru­ lui. Apoi rămase nemişcată câteva m i n u t e , cu degetul pe buton, privind ţintă peretele. în cele din u r m ă aşeză telefonul în suportul lui şi îşi deschise din n o u jurnalul. Puse p u n c t la ultima propoziţie şi m a i a d ă u g ă u n a . Mâine ne ducem să stăm de vorbă cu bunicul lui Meredith. — S u n t un idiot, spuse Ştefan a d o u a zi, în maşina lui Meredith. Se î n d r e p t a u către West Virginia, către ospiciul u n d e e r a i n t e r n a t bunicul lui M e r e d i t h . U r m a să fie un d r u m destul de lung. — S u n t e m cu toţii nişte idioţi. Cu excepţia lui Bon­ nie, spuse M a t t . Cu t o a t ă neliniştea ei, B o n n i e simţi o c ă l d u r ă plăcută la auzul acestor cuvinte. D a r M e r e d i t h clătina din cap, cu ochii la d r u m . — Ştefan, n-aveai c u m să-ţi dai seama, aşa că nu te mai învinovăţi. Nu ştiai că de fapt Klaus atacase pe­ trecerea lui Caroline chiar în ziua atacului asupra bu­ nicului m e u . Şi nici eu şi nici M a t t nu ne-am gândit că el ar fi p u t u t fi în A m e r i c a de a t â t a timp p e n t r u că nu l-am văzut niciodată pe Klaus şi nici nu l-am auzit vorbind. N o i ne g â n d e a m la o a m e n i pe care îi putuse ataca în E u r o p a . De fapt, Bonnie este singura care ar fi putut p u n e lucrurile c a p la c a p , p e n t r u că ea avea toate informaţiile.

cred că s-ar p u t e a să ai dreptate. D a r a m a i r ă m a s să o convingem p e . . . p e r s o a n a asta... să ne ajute. — Crezi că ar p u t e a fi o p r o b l e m ă ? — C r e d că ar p u t e a . U n e o r i oamenii devin foarte zăpăciţi... c â n d e vorba de un e x a m e n . U n e o r i chiar îşi pierd într-un fel minţile. I n i m a lui Bonnie se strânse. Asta era ceva la care nu se gândise. Şi d a c ă el nu putea să le s p u n ă nimic? Şi d a c ă îşi pierduse într-atât minţile? — T o t ce p u t e m face e să î n c e r c ă m , spuse, străduindu-se să sune foarte optimistă. M â i n e va trebui să încercăm. — S-a făcut. T r e c să te iau la p r â n z . N o a p t e b u n a , Bonnie. — N o a p t e b u n ă , M e r e d i t h . Bonnie a d ă u g ă : îmi p a r e rău. — N u , cred s-ar p u t e a să fie foarte bine aşa. Pentru ca istoria să nu continue să se repete la nesfârşit. Pa.

218 • Jurnalele Vampirilor B o n n i e scoase l i m b a la ea. M e r e d i t h o v ă z u în oglinda retrovizoare şi ridică o sprânceană. — Asta p e n t r u că nu vreau să te umfli p r e a mult în p e n e , spuse. — N-o s-o fac; modestia este u n a dintre cele m a i fermecătoare calităţi ale mele, replică Bonnie. M a t t pufni, d a r apoi spuse: — Eu tot cred că a fost o chestie foarte deşteaptă. Şi căldura plăcută reveni. Ospiciul era un loc îngrozitor. Bonnie se strădui din r ă s p u t e r i să-şi a s c u n d ă g r o a z a şi scârba, d a r ştia că M e r e d i t h îşi d ă d e a seama. M e r e d i t h avea umerii în­ cordaţi într-o atitudine m â n d r ă , de a p ă r a r e , pe când p ă ş e a de-a lungul coridoarelor î n a i n t e a lor. Bonnie, care o cunoştea de mulţi ani, vedea umilinţa sub acea m â n d r i e . Părinţii lui M e r e d i t h considerau situaţia bu­ nicului ei un asemenea stigmat încât nu îngăduiau să-i fie p o m e n i t n u m e l e în faţa străinilor. Fusese o pată peste întreaga familie. I a r a c u m , p e n t r u p r i m a oară, M e r e d i t h dezvăluia acel secret u n o r străini. Bonnie simţi dragoste şi admi­ raţie p e n t r u p r i e t e n a ei. E r a a t â t de tipic p e n t r u M e r e d i t h să facă asta în linişte, cu demnitate, nelăsând pe n i m e n i să v a d ă cât o afecta. D a r ospiciul tot era groaznic. Nu era împuţit sau plin cu n e b u n i care delirau sau lucruri de genul ăsta. Pacienţii a r ă t a u curaţi şi b i n e

Reuniunea • 219 îngrijiţi. D a r era ceva în mirosul steril de spital şi în ho­ lurile pline de scaune cu rotile nemişcate şi ochi cu pri­ viri goale care o făcea pe Bonnie să vrea să o ia la fugă. E r a ca o clădire plină de zombi. Bonnie văzu o bă­ trână, al cărei scalp roz se întrezărea prin părul alb rar, prăbuşită cu capul pe masă lângă o păpuşă de plastic goală. C â n d Bonnie întinse m â n a disperată, găsi m â n a lui M a t t aşteptând-o deja. O u r m a r ă pe M e r e d i t h aşa, ţinându-se atât de strâns de m â n ă încât îi durea. — Asta e c a m e r a lui. î n ă u n t r u era un alt zombi, de d a t a asta cu p ă r u l alb în care se m a i vedea câte un fir la fel de negru ca părul lui M e r e d i t h . F a ţ a era o reţea de riduri şi încreţituri, ochii, cu contur roşiatic, erau urduroşi şi priveau în gol. — Bunicule, spuse M e r e d i t h , î n g e n u n c h i n d în faţa scaunului lui cu rotile. Bunicule, sunt eu, M e r e d i t h . Am venit să te văd. V r e a u să te întreb ceva i m p o r t a n t . Nici o sclipire în ochii aceia b ă t r â n i . — U n e o r i ne recunoaşte, spuse M e r e d i t h calm, pe un ton lipsit de emoţie. D a r în ultimul t i m p nu p r e a o mai face. B ă t r â n u l c o n t i n u a să privească în gol. Ştefan se lăsă pe vine. — Lasă-mă să încerc eu, spuse încet Ştefan. Uitându-se la chipul ridat, începu să vorbească blând, pe un ton liniştitor, aşa c u m îi vorbise lui Vickie. D a r ochii negri înceţoşaţi nici m ă c a r n u clipiră. C o n t i n u a r ă să privească fără ţintă. Singura mişcare

220 • Jurnalele Vampirilor era un uşor t r e m u r , neîntrerupt, în mâinile noduroase care se sprijineau pe braţele scaunului. Şi indiferent ce făcură M e r e d i t h şi Ştefan, acesta fu singurul răspuns pe care îl primiră. In cele din u r m i încercă şi Bonnie, folosindu-se de puterile ei p a r a n o r ­ male. Simţea ceva în b ă t r â n , o scânteie de viaţă î n c h i s ! în c a r n e a ca o temniţă. D a r nu p u t e a ajunge la ea. — î m i p a r e r ă u , spuse, aşezându-se din n o u si dându-şi p ă r u l din ochi. E inutil. Nu p o t să fac nimic. — Poate venim altă dată, spuse M a t t , d a r Bonnie ştia că nu va m a i fi o altă dată: Ştefan pleca m â i n e . Şi p ă r u s e o idee a t â t de b u n ă . . . c ă l d u r a p l ă c u t ! care o încălzise m a i d e v r e m e devenise a c u m cenuşa, şi-şi simţea inima ca o b u c a t ă de p l u m b . Se întoarse şi-1 văzu pe Ştefan îndreptându-se deja spre uşă. M a t t îi puse o m â n ă sub cot p e n t r u a o ajuta să se ri dice şi să o c o n d u c ă afară. Şi d u p ă ce r ă m a s e în pi cioare un minut, cu capul lăsat în jos într-un gest dc descurajare, Bonnie îl u r m ă . E r a greu să găsească atâla energie să p u n ă un picior în faţa celuilalt. întoarst capul înapoi să v a d ă dacă M e r e d i t h venea d u p ă ei... Şi ţipă. M e r e d i t h stătea în mijlocul camerei, cu faţl către uşă, şi pe chipul ei se citea d e p r i m a r e a . D a r iu spatele ei, silueta din c ă r u c i o r se clintise în sfârşii Intr-o explozie tăcută de mişcare, se înălţase deasupra ei, cu bătrânii ochi urduroşi larg deschişi şi g u r a des­ chisă şi mai larg. Bunicul lui M e r e d i t h a r ă t a ca şi e u m încremenise în plin salt — cu braţele desfăcute, < n

Reuniunea • 221 gura căscată într-un urlet tăcut. Ţipetele lui Bonnie reverberară îndelung. Apoi totul p ă r u să se întâmple d e o d a t ă . Ştefan se năpusti înapoi, M e r e d i t h se răsuci, M a t t o a p u c ă pe Bonnie. D a r b ă t r â n u l nu sări. R ă m a s e nemişcat dea­ supra t u t u r o r , holbându-se peste capetele lor, p ă r â n d să v a d ă ceva ce n i m e n i nu reuşea să zărească. în cele din u r m ă , din g u r a lui ieşiră sunete, sunete care for­ mară un singur cuvânt, ca un bocet: — Vampir! Vampir! Infirmierii u m p l u r ă c a m e r a , împingându-i deopar­ te' pe Bonnie şi pe ceilalţi, imobilizându-1 pe b ă t r â n . Strigătele lor se a d ă u g a r ă hărmălaiei. — Vampir! Vampir! ţipa ascuţit bunicul lui Meredith, <a şi c u m ar fi avertizat oraşul. Bonnie se simţi cuprinsă de p a n i c ă — oare bătrâ­ nul se uita la Ştefan? E r a o acuzaţie? — Vă rog, trebuie să plecaţi a c u m , îmi p a r e rău, < Iar trebuie să plecaţi, le s p u n e a o soră. E r a u scoşi d i n c a m e r ă . M e r e d i t h se împotrivi pe când era împinsă către coridor. — Bunicule... — Vampir! c o n t i n u ă să urle vocea stranie. Şi apoi: I .cmn de frasin! V a m p i r ! L e m n de frasin... Uşa se trânti în u r m a lor. M e r e d i t h icni, luptându-se cu lacrimile. Bonnie îşi înfipsese unghiile în b r a ţ u l lui M a t t . Ştefan se întoarse către ei, cu ochii lui verzi dilataţi de şoc.

222 • Jurnalele Vampirilor — Am spus că a c u m trebuie să plecaţi, r e p e t a n e r ă b d ă t o a r e sora iritată. Cei p a t r u o ignorară. Se uitau u n u l la altul, nedu­ m e r i r e a uluită lăsând locul înţelegerii pe chipurile lor. — Tyler a spus că există un singur fel de l e m n care p o a t e să-i facă r ă u . . . , începu M a t t . — Lemn defrasin, spuse Ştefan. — Va trebui să aflăm u n d e se ascunde, spuse Ştefan pe d r u m u l de întoarcere spre casă. C o n d u c e a el, pen­ tru că M e r e d i t h nu m a i e r a în stare. Asta e p r i m u l lucru pe c a r e îl a v e m de făcut. D a c ă a c ţ i o n ă m în pripă, s-ar p u t e a să se p r i n d ă şi să se ţină deoparte. Ochii lui verzi străluceau cu un amestec ciudat de triumf şi h o t ă r â r e încrâncenată, şi vorbea repede, cu o voce întretăiată. T o ţ i e r a u tensionaţi, îşi spuse Bonnie, ca şi c u m înghiţiseră droguri toată n o a p t e a . Nervii lor e r a u atât de întinşi că se p u t e a î n t â m p l a orice. Şi m a i avea şi sentimentul u n u i cataclism iminent. Ca şi c u m se a p r o p i a un m o m e n t crucial, ca şi c u m toate evenimentele petrecute de la petrecerea lui Caroline trebuiau să ajungă la un d e z n o d ă m â n t . In n o a p t e a asta, îşi spuse. In n o a p t e a asta se în­ t â m p l ă totul. P ă r e a ciudat de potrivit ca să fie în ajun de solstiţiu. — în ajun de ce? spuse M a t t . Bonnie nici nu-şi dăduse seama că vorbise cu glas tare.

Reuniunea • 223 — Ajunul solstiţiului, spuse. Asta e azi. Z i u a de di­ naintea solstiţiului de vară. — N u - m i spune. Druizii, da? — Ei îl sărbătoreau, confirmă Bonnie. E o zi p o ­ trivită p e n t r u magie, p e n t r u m a r c a r e a schimbării a n o t i m p u r i l o r . Şi Ezită. Ei, e la fel ca orice altă sărbătoare, la fel ca Halloweenul în solstiţiul de iarnă. O zi c â n d graniţa dintre l u m e a vizibilă şi cea invizi­ bilă e foarte subţire. C â n d poţi să vezi stafii, se spune. C â n d se î n t â m p l ă multe lucruri. — L u c r u r i , spuse Ştefan, i n t r â n d pe a u t o s t r a d a care d u c e a către Fell's C h u r c h , se vor întâmpla. D a r nici u n u l dintre ei nu-şi d ă d e a s e a m a cât de curând. D o a m n a Flowers e r a în g r ă d i n a din spate. Veniseră direct la p e n s i u n e ca s-o caute. T u n d e a tufişurile de trandafiri, înconjurată de mirosurile verii. Se încruntă şi clipi m ă r u n t când se repeziră cu toţii către ea şi o întrebară repede unde puteau găsi un frasin. — M a i încet, m a i încet, spuse ea, uitându-se cu atenţie la ei de sub borul pălăriei sale de paie. Ce vreţi voi? Un frasin? E u n u l c h i a r dincolo de stejarii ăia de-acolo din spate. Ei, staţi p u ţ i n . . . , a d ă u g ă c â n d toţi se năpustiră într-acolo. Ştefan tăie o fâşie circulară de coajă de pe o crean­ gă cu briceagul pe care M a t t îl scoase din b u z u n a r . O a r e de c â n d a î n c e p u t să p o a r t e la el aşa ceva? se

224 • Jurnalele Vampirilor î n t r e b ă Bonnie. Se m a i întrebă şi ce credea d o a m n a Flowers despre ei a t u n c i c â n d se întoarseră, cei doi băieţi c ă r â n d pe u m e r i creanga de a p r o a p e doi metri, plină de frunze. D a r d o a m n a Flowers d o a r se uită la ei, fără să s p u n ă nimic. Apoi, c â n d se a p r o p i a r ă de casă, strigă d u p ă ei: — A venit un p a c h e t p e n t r u tine, băiete. Ştefan întoarse capul, ţinând nemişcată creanga pe umăr: — P e n t r u mine? — Avea n u m e l e tău pe el. Un p a c h e t şi o scrisoare. Le-am găsit pe v e r a n d a din faţă, în d u p ă - m a s a asta. Le-am dus sus, în c a m e r a ta. Bonnie se uită la M e r e d i t h , apoi la M a t t şi la Şte­ fan, şi le văzu privirea uimită şi suspicioasă, la fel ca a ei. T e n s i u n e a din aer crescu brusc, într-un fel a p r o a p e insuportabil. — D a r de la cine ar p u t e a să fie? C i n e ar p u t e a să ştie că eşti aici..., începu ea în v r e m e ce u r c a u scările către m a n s a r d ă . Şi apoi se opri, simţind g r o a z a ca un j u n g h i în coaste. P r e m o n i ţ i a b â z â i a în ea ca o m u s c ă supără­ toare, d a r o împinse d e o p a r t e . Nu a c u m , îşi spuse, nu acum. D a r nu avea c u m să nu v a d ă p a c h e t u l de pe masa lui Ştefan. Băieţii r e z e m a r ă creanga de frasin de pe­ rete şi se d u s e r ă să se uite la el, un p a c h e t lunguieţ,

Reuniunea • 225 destul de plat, înfăşurat în hârtie m a r o , cu un plic crem deasupra. Pe plic, cu un scris ciudat şi familiar, era mâzgălit Ştefan. Scrisul de pe oglindă. R ă m a s e r ă toţi privind lung pachetul, ca şi c u m era un scorpion. — Ai grijă, spuse M e r e d i t h c â n d Ştefan întinse încet m â n a către el. B o n n i e ştia ce voia să s p u n ă M e r e d i t h . Avea senzaţia că obiectul acela ar p u t e a să explodeze, sau să împrăştie un gaz otrăvitor, sau să se transforme în ceva cu colţi şi gheare. Plicul pe care îl l u ă în m â n ă Ştefan e r a p ă t r a t şi gros, făcut dintr-o hârtie b u n ă cu o textură delicată. La fel ca invitaţia u n u i prinţ la un bal, îşi spuse Bon­ nie. D a r , total nepotrivit, pe suprafaţa lui se vedeau şapte u r m e de degete m u r d a r e , iar marginile erau so­ ioase. Ei, nici în vis Klaus nu arătase p r e a curat. Ştefan întoarse plicul şi pe spate, apoi îl deschise. Scoase o singură foaie de hârtie groasă. Ceilalţi trei se înghesuiră î n j u r , uitându-se peste u m ă r u l lui în v r e m e ce el o desfăcea. Apoi M a t t exclamă: — Ce n a i b a . . . e goală! Aşa şi era. Pe ambele părţi. Ştefan o răsuci şi o cer­ cetă cu grijă. F a ţ a lui era î n c o r d a t ă , şi pe ea nu se p u t e a citi nimic. D a r ceilalţi se relaxară, şi scoaseră su­ nete de n e m u l ţ u m i r e . O farsă tâmpită. M e r e d i t h în­ tinsese m â n a către p a c h e t , care p ă r e a suficient de plat

226 • Jurnalele Vampirilor p e n t r u a fi şi el gol, c â n d Ştefan încremeni brusc şi res­ piraţia i se tăie cu un şuierat. Bonnie se uită repede peste u m ă r u l lui şi tresări. M â n a lui M e r e d i t h rămase nemişcată pe pachet, iar M a t t înjură. Pe hârtia albă, ţinută de mâinile încordate ale lui Ştefan, începeau să a p a r ă litere. E r a u negre, cu linii trasate prelung, ca şi c u m fiecare dintre ele era crestată de către un cuţit invizibil în v r e m e ce Bonnie privea. Le citi, şi t e a m a din a d â n c u l ei crescu. Ştefan — Mu vrei să încercăm să rezolvăm asta ca nişte gen­ tlemeni? Fata e la mine. Vino la vechea fermă din pădure după ce se întunecă şi o să stăm de vorbă, doar noi doi. Vino singur şi o să-i dau drumul. Vino cu alt­ cineva şi o să moară. Nu exista nici o s e m n ă t u r ă , d a r în p a r t e a de jos a p ă r u r ă cuvintele: Asta e între noi doi. — C a r e fată? întrebă Matt, uitându-se de la Bonnie la M e r e d i t h ca şi c u m voia să se asigure că m a i erau acolo. C a r e fată? Cu o mişcare scurtă, degetele subţiri ale lui M e r e ­ dith rupseră pachetul şi scoaseră ce se afla înăuntru. O eşarfă de un verde pal, cu un desen de frunze şi lujeri de viţă. Bonnie şi-o a m i n t e a foarte bine, şi o imagine îi a p ă r u brusc în faţa ochilor. Confetti şi cadouri, or­ hidee şi ciocolată. — Caroline, şopti, şi închise ochii.

Reuniunea • 227

Ultimele d o u ă s ă p t ă m â n i fuseseră atât de ciudate, a t â t de diferite de viaţa obişnuită de licean î n c â t a p r o a p e că uitase că m a i exista şi Caroline. Caroline plecase să locuiască într-un a p a r t a m e n t în alt oraş ca să scape, ca să fie în siguranţă — d a r M e r e d i t h îi spu­ sese încă de la început: Poate să vină după tine în Heron, sunt sigură. — D o a r se j u c a din n o u cu noi, m u r m u r ă Bonnie. Ne-a lăsat să ajungem p â n ă aici, chiar şi să m e r g e m să î n c e r c ă m să vorbim cu bunicul tău, M e r e d i t h , şi pe urmă... — Probabil că a ştiut, încuviinţă Meredith. T r e b u i e să fi ştiut tot timpul că e r a m în c ă u t a r e a unei victime. Şi a c u m ne-a d a t şah m a t . Asta d a c ă nu c u m v a . . . In ochii ei negri se aprinse brusc o luminiţă de spe­ ranţă. — Bonnie, nu crezi că e posibil ca eşarfa să fi fost scăpată de Caroline în seara petrecerii? I a r el d o a r să o fi găsit şi luat? — Nu. P r e m o n i ţ i a b â z â i a tot m a i a p r o a p e şi B o n n i e în­ cercă din n o u să o alunge. Nu o voia, nu voia să ştie. D a r era sigură de un lucru: ăsta nu e r a un bluf. Klaus pusese m â n a p e Caroline. — Ce p u t e m face? î n t r e b ă ea încet. — Ştiu ce nu o să facem, şi asta e să ascultăm ce zice el, spuse M a t t . „Să î n c e r c ă m să rezolvăm asta ca

228 • Jurnalele Vampirilor nişte g e n t l e m e n i " — e un gunoi, nu un g e n t l e m a n . Asta e o c a p c a n ă . — Sigur că e o c a p c a n ă , replică M e r e d i t h , n e r ă b ­ dătoare. A aşteptat p â n ă când am aflat cum p u t e m să-i facem r ă u şi a c u m încearcă să ne despartă. D a r n-o să-i m e a r g ă ! Bonnie îl u r m ă r i s e pe Ştefan cu o t e a m ă tot m a i m a r e . Pentru că, în vreme ce M a t t şi Meredith vorbeau indignaţi, el îndoise calm scrisoarea şi o pusese la loc în plicul ei. A c u m stătea şi privea plicul, cu faţa încreme­ nită, fără să dea atenţie la ceea ce se petrecea în j u r u l lui. I a r privirea din ochii lui verzi o speria pe Bonnie. — Am p u t e a să facem să se întoarcă totul asupra lui, spunea M a t t . Nu-i aşa, Ştefan? Ce crezi? — C r e d , spuse Ştefan cu grijă, c o n c e n t r â n d u - s e asupra fiecărui cuvânt, că o să mă duc în p ă d u r e d u p ă ce se întunecă. M a t t încuviinţă din cap şi, la fel c u m făcea înaintea meciurilor, începu să schiţeze un plan. — în regulă, tu te duci să-i distragi atenţia. Şi, între timp, noi t r e i . . . — V o i trei, c o n t i n u ă Ştefan pe acelaşi t o n , pri\indu-l în ochi, vă duceţi In pat. U r m ă o tăcere care lui Bonnie, cu nervii ei în­ cordaţi, i se p ă r u fără sfârşit. Ceilalţi p u r şi simplu se holbau la Ştefan. î n cele din u r m ă , M e r e d i t h spuse p e u n ton a p r o a p e vesel:

Reuniunea • 229 — Ei, o să fie greu să-1 p r i n d e m d a c ă stăm în pat, asta dacă nu e el suficient de amabil ca să vină în vizită. G l u m a ei d e s t r a m ă tensiunea şi M a t t adăugă, ex­ p i r â n d profund: — Bun, Ştefan, înţeleg ce crezi despre asta... D a r Ştefan îl întrerupse: — Vorbesc foarte serios, M a t t . Klaus are dreptate: asta e între el şi mine. Şi spune că trebuie să vin singur, altfel o să-i facă r ă u lui Caroline. Aşa că o să mă duc singur. Asta e h o t ă r â r e a m e a . — E sfârşitul tău, izbucni Bonnie, a p r o a p e isterică. Ştefan, ai înnebunit. Mu poţi să faci asta. — O să vezi. — N-o să te lăsăm... — Tu crezi, spuse Ştefan, uitându-se la ea, că m-aţi p u t e a opri d a c ă aţi încerca? T ă c e r e a care u r m ă fu deosebit de stânjenitoare. Bonnie avu senzaţia că într-un fel Ştefan se schimbase chiar în faţa ochilor ei. F a ţ a lui deveni m a i ascuţită, ţinuta diferită, ca şi c u m ar fi vrut să-i amintească de muşchii lui de p r ă d ă t o r , supli şi tari, de sub cămaşă. Dintr-odată p ă r u distant, un străin. î n s p ă i m â n t ă t o r . Bonnie îşi întoarse privirea. — H a i să fim raţionali, spuse M a t t , schimbând tac­ tica. H a i să r ă m â n e m calmi şi să discutăm asta... — Nu avem ce discuta. Eu mă d u c . Voi nu. — Ne datorezi m a i mult de-atât, Ştefan, spuse M e ­ redith, şi Bonnie se simţi recunoscătoare p e n t r u vocea

230 • Jurnalele Vampirilor ei calmă. în regulă, deci ne poţi sfâşia pe toţi bucăţică de bucăţică; bun, nu negăm. Am înţeles ce vrei să spui. D a r d u p ă t o a t e cele p r i n c a r e a m fost î m p r e u n ă , m e r i t ă m totuşi o discuţie serioasă înainte să fugi de-aici. — Ai spus că e r a şi l u p t a fetelor, a d ă u g ă M a t t . C â n d ai h o t ă r â t că nu m a i era? — C â n d am aflat cine e asasinul! spuse Ştefan. D i n cauza m e a e aici Klaus! — N u , nu e! strigă Bonnie. Tu ai pus-o pe Elena să o o m o a r e pe Katherine? — Eu am făcut-o pe K a t h e r i n e să se î n t o a r c ă la Klaus! Asta a declanşat totul. Şi eu am implicat-o pe Caroline; d a c ă nu e r a m eu, ea n-ar fi urât-o niciodată pe Elena, n-ar fi complotat niciodată cu Tyler. Am o obligaţie faţă de ea. — Tu d o a r vrei să crezi asta, a p r o a p e că ţipă Bon­ nie. Klaus ne urăşte pe toţi! C h i a r crezi că o să te lase să pleci de aici? C h i a r crezi că are de g â n d să ne lase pe toţi în pace? — N u , spuse Ştefan, şi luă creanga r e z e m a t ă de pe­ rete. Scoase briceagul lui M a t t din b u z u n a r şi începu si cureţe rămurelele, transformând creanga într-o suliţă dreaptă, albă. — O h , grozav, porneşti într-un duel! spuse M a u , furios. Nu-ţi dai seama ce prostie e asta? Intri direct în cursa pe care ţi-a întins-o! F ă c u un pas către

Reuniunea • 231 Ştefan. Poate că nu crezi că noi trei am fi în stare să te oprim... — N u , M a t t , se auzi vocea joasă, egală, a lui M e ­ redith venind din cealaltă p a r t e a camerei. E inutil. Ştefan se uită spre ea, şi muşchii din jurul ochilor i se încordară. D a r ea d o a r îl privi, cu chipul calm şi senin. — Aşadar, Ştefan, eşti hotărât să te întâlneşti faţă în faţă cu Klaus. în regulă. D a r înainte să pleci, cel p u ţ i n asigură-te că ai o şansă de a învinge. C a l m ă , î n c e p u să-şi desfacă nasturii de la gulerul bluzei sale elegante. B o n n i e se simţi şocată, chiar d a c ă şi ea oferise acelaşi lucru cu o s ă p t ă m â n ă în u r m ă . D a r asta se în­ t â m p l a s e c â n d e r a singură cu el, p e n t r u n u m e l e lui D u m n e z e u , îşi spuse. Apoi ridică din umeri. în public sau între p a t r u ochi, ce m a i conta? Se uită la M a t t , pe chipul căruia se citea conster­ n a r e a . Apoi văzu c u m fruntea i se î n c r u n t ă şi a p a r e acea expresie î n c ă p ă ţ â n a t ă , de h o t ă r â r e iraţională, care îi îngrozea pe antrenorii echipelor de fotbal ad­ verse. Ochii lui albaştri se întoarseră către ai ei şi ea în­ cuviinţă din cap, împingându-şi înainte bărbia. F ă r ă nici un cuvânt, trase în jos fermoarul gecii subţiri pe care o p u r t a , în v r e m e ce M a t t îşi scoase tricoul. Ştefan se uită lung, pe r â n d , la cei trei prieteni care se d e z b r ă c a u cu un a e r î n c r â n c e n a t în c a m e r a lui şi încercă să-şi ascundă şocul. D a r clătină din cap, ţinând în faţa lui suliţa albă ca pe o a r m ă .

232 • Jurnalele Vampirilor — N u , rosti. — Nu fi prost, Ştefan, se răsti M a t t . C h i a r şi în t u l b u r a r e a acelui m o m e n t teribil ceva din interiorul lui Bonnie se opri p e n t r u o clipă ca să-i a d m i r e pieptul gol. — S u n t e m trei. Ar trebui să te poţi h r ă n i îndeajuns fără să faci r ă u nici u n u i a dintre noi. — Am spus nu! Nu vreau să mă răzbun, şi nu vreau să lupt cu r ă u împotriva răului! N u , în nici un caz. C r e d e a m că tu o să înţelegi asta, spuse Ştefan, şi privi­ rea pe care i-o a r u n c ă lui M a t t era a m a r ă . — înţeleg că o să mori acolo! strigă M a t t . — Are dreptate! Bonnie îşi a p ă s ă încheieturile degetelor pe b u z e . Presimţirea era m a i puternică decât mecanismul ei de a p ă r a r e . Nu voia să cedeze, d a r nu m a i avea puterea să reziste. Infiorându-se, o simţi c u m devine victo­ rioasă şi auzi cuvintele în m i n t e a ei. — Nimeni nu poate să i se pună împotrivă şi să rămână în viaţă, spuse ea cu d u r e r e . Asta a spus Vickie, şi e adevărat. O simt, Ştefan. N i m e n i nu p o a t e să i se p u n ă împotrivă şi să r ă m â n ă în viaţă! P e n t r u o clipă, d o a r o clipă, i se p ă r u că el ar p u t e a să o asculte. Apoi chipul lui deveni din n o u de cre­ m e n e şi el vorbi pe un ton rece: — Asta nu e p r o b l e m a voastră. Lăsaţi-mă să-mi fac eu griji. — D a r d a c ă nu ai c u m să învingi...., începu M a t t .

Reuniunea • 233 — Nu asta a spus Bonnie! replică Ştefan încordat. — Ba da, asta a spus! Ce d r a c u ' vrei să zici? strigă Matt. E r a greu să-1 faci pe M a t t să-şi p i a r d ă c u m p ă t u l , d a r o d a t ă ce şi-1 pierdea, nu se c a l m a p r e a uşor. — Ştefan, m - a m s ă t u r a t . . . — Şi eu m - a m săturat! replică Ştefan, a p r o a p e ur­ lând, pe un ton pe care Bonnie nu-1 m a i auzise nicio­ d a t ă folosindu-1. M - a m săturat de voi, m - a m săturat de discuţiile voastre şi de lipsa voastră de c u r a j . . . ca şi de premoniţiile voastre! Asta e p r o b l e m a meal — C r e d e a m că suntem o e c h i p ă . . . , strigă M a t t . — Nu suntem o echipă. Voi sunteţi o m â n ă de oa­ m e n i proşti. Deşi vi s-au î n t â m p l a t atâtea, în a d â n c u l sufletului vostru nu vreţi d e c â t să vă duceţi m a i de­ p a r t e vieţile voastre m ă r u n t e şi sigure în casele voastre m ă r u n t e şi sigure p â n ă c â n d o să ajungeţi în m o r m i n ­ tele voastre m ă r u n t e şi sigure! Eu nu sunt deloc ca voi şi nici nu vreau să fiu! V - a m suportat atâta vreme pen­ tru că a trebuit să o fac, d a r gata, s-a terminat. Se uită pe r â n d la fiecare, şi continuă, a p ă s â n d pe fiecare cu­ vânt: N u a m nevoie d e nici u n u l dintre voi. N u v ă vreau cu m i n e , şi nu vreau să veniţi d u p ă mine. N-o să faceţi decât să-mi distrugeţi strategia. I a r pe cel care totuşi vine d u p ă m i n e , am să-1 o m o r . Şi cu o u l t i m ă privire u c i g ă t o a r e , se întoarse pe călcâie şi ieşi din c a m e r ă .

Reuniunea • 235 — „ O m â n ă d e o a m e n i proşti", a d ă u g ă M a t t . D a r tot nu înţeleg. T o c m a i ai avut o premoniţie, Bonnie, şi de obicei Ştefan nu-ţi ignoră premoniţiile. D a c ă nu există nici o şansă de a lupta şi de a învinge, ce rost are să se m a i ducă? — Bonnie nu a spus că nu există nici o şansă de a lupta şi de a învinge. A spus că nu există nici o şansă de a l u p t a şi de a rămâne în viaţă. N u , Bonnie? spuse M e r e d i t h şi se uită la ea. Chicotelile se stinseră. M i r a t ă ea însăşi, Bonnie în­ cercă să-şi cerceteze premoniţia, d a r nu ştia decât cu­ înnebunit, spuse M a t t , r ă m â n â n d cu ochii la uşa pe care dispăruse Ştefan. — N u , n-a înnebunit, spuse M e r e d i t h . V o c e a ei era tristă şi liniştită, d a r în ea se simţea şi un soi de a m u z a m e n t . — Nu înţelegi ce face Ştefan? spuse M e r e d i t h când M a t t se întoarse către ea. Ţ i p ă la noi, ne face să-1 u r â m ca să încerce să ne îndepărteze. Se p o a r t ă cât m a i urât cu p u t i n ţ ă p e n t r u ca să fim furioşi pe el şi să-1 lăsăm să facă asta singur. M e r e d i t h se uită către uşă şi ridică din sprâncene, a d ă u g â n d : Deşi „pe cel care totuşi vine d u p ă m i n e am să-1 o m o r " a fost p u ţ i n c a m exagerat. D e o d a t ă , B o n n i e chicoti fără să vrea, un chici >i sălbatic. — C r e d că chestia asta a luat-o de la D a m o n . „S.i vă fie clar, nu am nevoie de nici u n u l dintre voi!" vintele care i se iviseră în m i n t e . Nimeni nu poate să i se pună împotrivă şi să rămână în viaţă. — Vrei să spui că Ştefan c r e d e . . . în ochii lui M a t t a r d e a o indignare prevestitoare de furtună. C r e d e că o să se d u c ă şi o să-1 oprească pe Klaus chiar d a c ă el însuşi o să m o a r ă ? Ca un miel sacrificat? — M a i degrabă ca Elena, spuse M e r e d i t h gravă. Şi p o a t e . . . ca să fie cu ea. — N u , n u . Bonnie clătină din cap. Poate că nu ştia p r e a multe despre p r e m o n i ţ i e , d a r asta ştia. Nu crede aşa ceva, sunt convinsă. Elena e specială. Ea este ceea ce este p e n t r u că a m u r i t p r e a t â n ă r ă : a lăsat atât de multe lucruri n e t e r m i n a t e în p r o p r i a ei viaţă, şi... ei, ea e un caz special. D a r Ştefan e v a m p i r de cinci sute de ani şi cu siguranţă nu ar m u r i t â n ă r . Nu există nici o g a r a n ţ i e că ar p u t e a ajunge alături de Elena. Ar p u t e a să se d u c ă î n t r - u n alt loc, s a u . . . sau p u r şi

236 • Jurnalele Vampirilor simplu să dispară. Şi el ştie asta. Sunt sigură că ştie asta. C r e d că d o a r îşi ţine promisiunea pe care i-a făcut-o, să îl oprească pe Klaus, indiferent cu ce preţ. — Sau cel p u ţ i n să încerce, spuse încet M a t t , şi s u n ă ca şi c u m repeta cuvintele cuiva. C h i a r d a c ă ştie că o să piardă. Ridică dintr-odată privirea către fete. M ă d u c d u p ă el. — Bineînţeles, spuse M e r e d i t h , calmă. M a t t ezită. — A ă ă . . . probabil că n-am nici o şansă să vă con­ ving să r ă m â n e ţ i aici, nu? — D u p ă t o a t ă discuţia aceea î n ă l ţ ă t o a r e despre m u n c a în echipă? Nici gând. — Mă t e m e a m de chestia asta. A ş a d a r . . . — Aşadar, spuse Bonnie, p l e c ă m de aici. A d u n a r ă toate armele pe care le p u t u r ă găsi. Bricea­ gul lui M a t t pe care Ştefan îl lăsase acolo. P u m n a l u l cu m â n e r de ivoriu de pe c o m o d a lui Ştefan, un cuţit m a r e de tăiat c a r n e a din bucătărie. Afară, nu se zărea nici u r m ă de d o a m n a Flowers. Cerul era de un purpuriu pal, cu n u a n ţ e de caisiu către apus. Amurgul ajunului de solstiţiu, îşi spuse Bonnie, şi simţi c u m p ă r u l de pe b r a ţ e i se ridică uşor. — K l a u s v o r b e a de v e c h e a fermă din p ă d u r e — asta trebuie să fie casa F r a n c h e r , spuse M a t t . U n d e 1-a a r u n c a t K a t h e r i n e pe Ştefan în fântâna părăsită.

Reuniunea • 237 — E logic. P r o b a b i l că se foloseşte de tunelul lui K a t h e r i n e ca să t r e a c ă pe sub r â u , spuse M e r e d i t h . Asta d a c ă Cei V e c h i nu sunt a t â t de puternici încât p o t să traverseze apele curgătoare în siguranţă. Aşa e, îşi aduse a m i n t e Bonnie, creaturile malefice nu p o t traversa apele curgătoare, şi cu cât erau m a i malefice, cu atât e r a m a i greu p e n t r u ele. — D a r n o i nu ştim nimic despre Cei O r i g i n a r i , spuse ea cu voce tare. —- N u , şi asta î n s e a m n ă că trebuie să a v e m grijă, spuse M a t t . Eu cunosc destul de bine p ă d u r e a asta, şi ştiu p o t e c a pe care o va folosi probabil Ştefan. C r e d că ar trebui ca noi să o l u ă m pe un alt d r u m . — P e n t r u ca Ştefan să nu ne v a d ă şi să ne o m o a r e ? — P e n t r u ca să nu ne v a d ă Klaus, sau m ă c a r nu pe toţi. Aşa p o a t e am avea o şansă să ajungem la C a roline. I n t r - u n fel sau altul, trebuie să o scoatem pe Caroline din ecuaţie; a t â t a t i m p cât Klaus are posibi­ litatea de a a m e n i n ţ a că îi va face r ă u , p o a t e să îl forţeze pe Ştefan să facă tot ce vrea el. Şi î n t o t d e a u n a e m a i b i n e să-ţi croieşti d i n a i n t e planul, ca să ai un avantaj în faţa d u ş m a n u l u i . K l a u s i-a cerut lui Ştefan să se întâlnească d u p ă ce se întunecă; ei bine, noi v o m fi acolo înainte să se î n t u n e c e şi p o a t e că reuşim să-1 l u ă m p r i n surprindere. Bonnie era profund impresionată de această strategie. Nu e de mirare că e căpitanul echipei de fotbal, îşi spuse. Eu m-aş fi năpustit p u r şi simplu într-acolo, ţipând.

238 • Jurnalele Vampirilor M a t t o luă pe o p o t e c ă a p r o a p e invizibilă p r i n t r e stejari. Vegetaţia pădurii era foarte b o g a t ă în această p e r i o a d ă a anului, cu muşchi, ierburi, plante cu flori şi ferigi. Bonnie trebui să aibă încredere că M a t t ştia pe u n d e merge, p e n t r u că ea h a b a r n-avea. D e a s u p r a ca­ petelor lor, păsările îşi încheiau ultimele triluri înainte de a-şi căuta culcuşul de n o a p t e . L u m i n a zilei scăzu. Fluturi de n o a p t e şi insecte cu aripi diafane t r e c u r ă pe lângă faţa lui Bonnie. D u p ă ce străbătu cu paşi împiedicaţi o p o r ţ i u n e cu hulubiţe acoperite cu melci fără cochilie c a r e se o s p ă t a u din pălăriile lor, se simţi foarte fericită că de d a t a asta îşi pusese blugii. In cele din u r m ă , M a t t se opri. — Ne a p r o p i e m , spuse el încet. Există un soi de stâncă de u n d e p u t e m privi în jos şi s-ar p u t e a să nu fim văzuţi de Klaus. Păşiţi în linişte şi cu grijă. Bonnie nu m a i păşise niciodată cu a t â t a grijă. Din fericire, covorul de frunze era u m e d şi nu trosnea. Câ­ teva m i n u t e mai târziu, M a t t se lăsă pe b u r t ă şi le făcu s e m n să-1 imite. B o n n i e c o n t i n u a să-şi repete, cu hotărâre, că nu-i păsa de miriapodele şi râmele pe care le găseau mâinile ei care alunecau pe p ă m â n t u l moale, şi nici de pânzele de păianjen care i se lipeau pe faţă. A c u m era o p r o b l e m ă de viaţă şi de m o a r t e , şi ea era capabilă să facă asta. Nu era o prostuţă, nu era un co­ pilaş, ci o p e r s o a n ă competentă. — Uite, şopti M a t t , şi vocea abia i se auzea.

Reuniunea • 239 Bonnie se târî pe b u r t ă p â n ă lângă el şi se uită. Sub ei se întindea casa fermei F r e n c h e r — sau ceea ce mai rămăsese din ea. Se năruise la p ă m â n t cu mult timp în u r m ă şi p ă d u r e a îşi revendicase încet-încet te­ renul. A c u m era d o a r o fundaţie, pietre acoperite de buruieni înflorite şi scaieţi înţepători, şi un h o r n înalt, c a u n m o n u m e n t stingher. — Uite-o acolo. C a r o l i n e , şopti abia auzit M e r e dith în u r e c h e a lui Bonnie. Caroline era o siluetă întunecată rezemată de h o r n . R o c h i a ei verde pal se distingea în l u m i n a care se stin­ gea, d a r p ă r u l ei roşcat p ă r e a negru. C e v a alb strălu­ cea pe faţa ei şi d u p ă o clipă Bonnie îşi d ă d u s e a m a că e r a un căluş. Scotch sau un b a n d a j . D i n poziţia ei ciu­ d a t ă — cu mâinile la spate, cu picioarele întinse în faţă, drepte — Bonnie b ă n u i că era legată. Biata Caroline, îşi spuse, iertându-i toate lucrurile urâte, meschine şi egoiste pe care le făcuse de-a lungul timpului şi care, d a c ă stăteai să te gândeşti, erau foarte multe. D a r Bonnie nu-şi p u t e a închipui ceva m a i r ă u decât să fii răpită de un v a m p i r psihopat care deja ţi-a o m o r â t câţiva colegi de clasă, şi apoi să trebuiască să aştepţi, iar viaţa să-ţi d e p i n d ă de un alt v a m p i r care avea destule motive să te urască. In fond, la început Caroline îl dorise p e n t r u ea pe Ştefan, şi o urase şi în­ cercase să o umilească pe Elena p e n t r u că îl cucerise pe Ştefan. Ştefan Salvatore era ultima p e r s o a n ă care ar trebui să îşi arate b u n ă v o i n ţ a faţă de Caroline.

240 • Jurnalele Vampirilor — U i t e ! spuse M a t t . Ala nu e Klaus? Bonnie văzuse şi ea acea mişcare de partea cealaltă a hornului. îşi încorda privirea şi îl văzu apărând, cu im­ permeabilul lui cafeniu-deschis fluturându-i fantomatic în jurul picioarelor. Se uită în jos către Caroline şi ea se strânse, încercând să se tragă cât mai departe. Râsul lui răsună atât de limpede în aerul tăcut încât Bonnie tresări. — El e, şopti ea, lăsându-se în jos în spatele ferigi­ lor care o ascundeau. D a r u n d e e Ştefan? E a p r o a p e întuneric a c u m . — P o a t e că s-a deşteptat şi a h o t ă r â t să nu vină, spuse M a t t . — N-avem noi norocul ăsta, r e m a r c ă M e r e d i t h . Se uita printre ferigi către sud. Bonnie îşi î n d r e p t ă şi ea privirea în acea direcţie şi tresări. Ştefan stătea la marginea luminişului, u n d e apăruse ca din senin. Nici m ă c a r Klaus nu-1 văzuse venind, îşi spuse Bonnie. Stătea tăcut, fără să încerce să se ferească sau să ascundă ţepuşa albă de frasin pe care o avea în m â n ă . în ţinuta lui şi în felul în care privea scena de di­ naintea sa era ceva care o făcu pe Bonnie să-şi aducă aminte că în secolul al cincisprezecelea fusese un aristo­ crat, un m e m b r u al nobilimii. Nu spunea nimic, aştepta doar să fie observat de Klaus, fără să se grăbească. Şi când, în cele din u r m ă , Klaus se întoarse către sud, rămase nemişcat, iar Bonnie avu impresia că era surprins de felul în care Ştefan se furişase nevăzut p â n ă la el. D a r apoi Klaus râse şi-şi desfăcu larg braţele.

Reuniunea • 241 — Salvatore! Ce coincidenţă; tocmai mă g â n d e a m la tine! Ştefan îl privi calm pe Klaus din cap p â n ă în picioare, apoi de la cozile impermeabilului său ponosit p â n ă la capul cu părul ciufulit de vânt. D a r tot ce spuse fu: — Mi-ai cerut să vin. Am venit. Dă-i d r u m u l fetei să plece. — Am spus eu asta? P ă r â n d sincer surprins, Klaus îşi duse mâinile la piept. Apoi clătină din cap, chico­ tind. Nu cred. H a i să stăm m a i întâi de vorbă. Ştefan încuviinţă din cap, ca şi c u m Klaus confir­ m a s e ceva n e p l ă c u t la care el se aşteptase. îşi luă ţepuşa de pe u m ă r şi o ţinu în faţa lui, m â n u i n d uşor, cu î n d e m â n a r e , b u c a t a lungă de lemn. — Ascult, spuse. — Nu-i atât de prost pe cât p a r e , m u r m u r ă M a t t din spatele ferigii, cu o n o t ă de respect în voce. Şi nu e atât de n e r ă b d ă t o r să fie o m o r â t pe cât îl c r e d e a m , adăugă. Acţionează cu grijă. Klaus a r ă t ă către Caroline, iar vârfurile degetelor lui îi atinseră p ă r u l roşcat. — De ce nu vii aici, ca să nu trebuiască să m a i stri­ găm? spuse. D a r nu a m e n i n ţ ă să-i facă r ă u prizonierei sale, ob­ servă Bonnie. — Te a u d foarte bine, replică Ştefan. — Bun, şopti M a t t . Bravo, Ştefan!

?

242 • Jurnalele Vampirilor D a r Bonnie o studia pe Caroline. F a t a se zbătea, răsucindu-şi capul înainte şi înapoi, ca şi c u m era dispe­ rată sau o durea ceva. D a r Bonnie avea o senzaţie ciu­ dată în legătură cu mişcările lui Caroline, mai ales acele smucituri violente ale capului, ca şi c u m fata se chinuia să ajungă la cer. La cer... Privirea lui Bonnie urcă m a i sus, u n d e întunericul era deplin şi o lună în descreştere strălucea deasupra copacilor. De aceea putea să vadă că acum culoarea părului lui Caroline era roşcată: e lumina lunii, îşi spuse. Apoi, cu un şoc, privirea ei se opri pe co­ pacul de deasupra lui Ştefan, ale cărui r a m u r i foşneau uşor, deşi nu era nici o u r m ă de vânt. — M a t t ? şopti ea, a l a r m a t ă . Ştefan era c o n c e n t r a t asupra lui Klaus, cu fiecare simţ, fiecare muşchi, fiecare a t o m al Puterii sale în­ cordat şi î n d r e p t a t către Cel Vechi din faţa lui. D a r în acel copac de d e a s u p r a lui... T o a t e gândurile legate de strategie, de a-1 î n t r e b a pe M a t t ce să facă, dispărură din m i n t e a lui Bonnie. Ţ â ş n i din ascunzătoarea ei şi ţipă: — Ştefan! D e a s u p r a ta! E o c a p c a n ă ! Ştefan sări într-p. p a r t e , agil ca o pisică, în aceeaşi clipă în care ceva plonja pe p ă m â n t , exact în locul în care fusese el cu un m o m e n t în u r m ă . L u n a l u m i n a perfect scena, suficient p e n t r u ca Bonnie să v a d ă scli­ pirea albă a dinţilor dezgoliţi ai lui Tyler. Şi să v a d ă fulgerarea albă a ochilor lui Klaus c â n d se răsuci către ea. P e n t r u o clipă, t i m p u l î n c r e m e n i ,

Reuniunea • 243 Bonnie se uită nemişcată la Klaus, apoi un fulger spin­ tecă cerul cu un bubuit. I n t r - u n cer perfect senin. Abia m a i târziu Bonnie realiză ciudăţenia — oroa­ rea — acelei clipe. In acel m o m e n t nici nu observă că cerul era senin şi spuzit de stele şi că zigzagul care ful­ geră albastru coborî şi lovi p a l m a întinsă a lui Klaus. U r m ă t o r u l lucru pe care îl văzu era atât de înspăimân­ tător încât tot restul fu uitat: Klaus îşi strânse degetele peste acel fulger, adunându-l c u m v a în p u m n , şi îl a r u n c ă spre ea. Ştefan urla, spunându-i să plece, pleacă! Bonnie îl auzi, în v r e m e ce se holba, paralizată, şi apoi ceva o a p u c ă şi o trase într-o p a r t e . Fulgerul p o c n i pe deasu­ p r a capului ei, cu un sunet ca de bici uriaş care ples­ neşte, şi se simţi un miros de ozon. Bonnie se a r u n c ă pe b u r t ă în muşchi şi se rostogoli ca să-i strângă m â n a lui M e r e d i t h şi să-i m u l ţ u m e a s c ă p e n t r u că o salvase, d a r descoperi că era M a t t . — Stai aici! Aici! strigă el şi o luă la fugă. Cuvintele astea blestemate. Ele o c a t a p u l t a r ă pe B o n n i e în picioare, şi în clipa u r m ă t o a r e , î n a i n t e să ştie ce face, alerga d u p ă el. Şi apoi t o a t ă l u m e a se transformă într-un haos. K l a u s se răsucise înapoi c ă t r e Ştefan, care se încleştase în luptă cu Tyler, bătându-1. Tyler, în forma lui de lup, scoase nişte sunete îngrozitoare când Ştefan îl a r u n c ă la p ă m â n t .

244 • Jurnalele Vampirilor M e r e d i t h alerga spre C a r o l i n e , î n c e r c â n d să se apropie de ea din spatele hornului, ca să nu fie zărită de Klaus. Bonnie o văzu c u m ajunge lângă Caroline şi v ă z u fulgerarea p u m n a l u l u i de argint al lui Ştefan c â n d M e r e d i t h tăie frânghiile din j u r u l încheieturilor lui Caroline. Apoi M e r e d i t h o trase pe Caroline, pe j u m ă t a t e târând-o, p e j u m ă t a t e d u c â n d - o î n braţe, î n spatele h o r n u l u i ca să-i dezlege şi picioarele. Un sunet ca de c o a r n e de cerb care se lovesc o făcu pe Bonnie să se răsucească. Klaus se repezise la Ştefan cu o altă c r e a n g ă m a r e , a lui — p r o b a b i l că p â n ă atunci zăcuse pe p ă m â n t . P ă r e a la fel de ascuţită ca şi a lui Ştefan, o lance folositoare. D a r Klaus şi Ştefan nu încercau d o a r să se străpungă cu lăncile lor; folo­ seau beţele ca pe nişte bâte de scrimă. R o b i n H o o d , îşi spuse Bonnie uluită. Micul J o h n şi R o b i n . Aşa arătau cei doi, căci Klaus era mult m a i înalt decât Ştefan şi cu oase m a i m a r i . Apoi Bonnie văzu altceva şi strigă, d a r fără ca sune­ tul să răsune în aer. în spatele lui Ştefan, Tyler se ridicase de jos şi se ghemuise, la fel c u m făcuse în cimitir înainte să se repeadă la gâtul lui. Ştefan. Ştefan era cu spatele la el. Iar Bonnie nu avea c u m să-1 avertizeze la timp. D a r uitase de M a t t . Cu capul în jos, ignorând ghea­ rele şi colţii, se n ă p u s t e a asupra lui Tyler, placându-1 ca un fundaş dintre cei m a i buni, înainte ca Tyler să p o a t ă sări. Acesta se p r ă b u ş i într-o p a r t e , cu M a t t deasupra lui.

Reuniunea • 245 B o n n i e se simţea copleşită. A t â t e a lucruri se în­ t â m p l a u în acelaşi timp. M e r e d i t h tăia frânghia legată în j u r u l picioarelor lui Caroline, M a t t revărsa a s u p r a lui Tyler o ploaie de p u m n i care cu siguranţă l-ar fi descalificat pe terenul de fotbal; Ştefan răsucea b â t a aceea de frasin ca şi c u m se antrenase îndelung p e n t r u asta. Klaus r â d e a extaziat, p ă r â n d fericit de confrun­ tare, în v r e m e ce schimbau lovituri cu o viteză şi o acu­ rateţe letale. D a r a c u m M a t t p ă r e a s ă aibă p r o b l e m e . T y l e r î l strângea cu p u t e r e şi m â r â i a , î n c e r c â n d să ajungă la gâtul lui. Disperată, Bonnie se uită î n j u r d u p ă ceva ce p u t e a fi folosit drept a r m ă , uitând cu totul de cuţitul pe care îl avea în b u z u n a r . O c h i i ei c ă z u r ă pe o c r e a n g ă uscată de stejar. O ridică de jos şi o luă la fugă către locul în care se luptau Tyler şi M a t t . D a r ajunsă acolo, ezită. Nu î n d r ă z n e a să se folo­ sească de c r e a n g ă de t e a m ă să nu-1 lovească pe M a t t cu ea. El şi cu Tyler se rostogoleau pe p ă m â n t , într-un vârtej de mişcări haotice. Apoi M a t t ajunse din n o u d e a s u p r a lui Tyler, a p ă s â n d u - i în j o s capul, î m p i n g â n d de la distanţă. Bonnie vru să profite de acest m o m e n t şi se pregăti să lovească. D a r Tyler o văzu pe ea. într-o izbucnire de forţă s u p r a n a t u r a l ă , îşi strânse picioarele şi îl a r u n c ă pe M a t t de pe el, în spate. C a p u l lui M a t t se lovi de un c o p a c cu un sunet pe care Bonnie nu avea să-1 uite niciodată. Sunetul înfundat al u n u i p e p e n e stricat care

246 • Jurnalele Vampirilor pocneşte. M a t t alunecă de-a lungul trunchiului copa­ cului şi r ă m a s e nemişcat. Bonnie gâfâia, uluită. Ar fi vrut să se d u c ă la M a t t , d a r Tyler era în faţa ei, răsuflând greu, cu salivă ames­ tecată cu sânge scurgându-i-se din g u r ă pe b ă r b i e . S e m ă n a şi m a i mult cu un animal decât păruse în ci­ mitir. Ca într-un vis, Bonnie ridică băţul, d a r îl simţea t r e m u r â n d u - i în m â n ă . M a t t zăcea nemişcat — oare m a i respira? Bonnie auzi suspinul din propria-i respi­ raţie în v r e m e ce îl înfrunta pe Tyler. T o t u l era ridicol; ăsta e r a un băiat de la şcoala ei. Un băiat cu care d a n ­ sase anul trecut la balul celor dintr-a Xl-a. C u m p u t e a să o ţină el departe de M a t t , c u m p u t e a el să încerce să le facă r ă u tuturor? C u m p u t e a să facă asta? — Tyler, te rog..., începu ea, v r â n d să îl convingă, să îl i m p l o r e . . . — Singurică în p ă d u r e , fetiţă? spuse el, şi vocea lui era un m â r â i t gros şi gutural, care p r i n d e a în cele din u r m ă forma cuvintelor. în acea clipă Bonnie ştiu că el nu era băiatul cu care fusese ea colegă. Ăsta era un animal. O h , D o a m n e , ce urât e, îşi spuse ea. Şiroaie de bale amestecate cu sânge i se prelingeau din gură. Şi ochii aceia galbeni cu pu­ pilele ca o fantă îngustă — în ele văzu c r u z i m e a re­ chinului, şi a crocodilului, şi a viespii care îşi d e p u n e ouăle în trupul viu al unei omizi. T o a t ă cruzimea reg­ nului animal se oglindea în acei doi ochi galbeni.

Reuniunea • 247 — Cineva ar fi trebuit să te prevină, spuse Tyler, lăsându-şi în jos falca p e n t r u a r â d e aşa c u m r â d câi­ nii. Că d a c ă te duci singură în p ă d u r e , te-ai p u t e a în­ tâlni cu cel m a i m a r e şi m a i r ă u . . . — Ticălos! încheie o altă voce propoziţia p e n t r u el şi, cu un sentiment de gratitudine care se a p r o p i a de veneraţie, Bonnie o văzu pe M e r e d i t h lângă ea. Meredith, ţinând în m â n ă p u m n a l u l lui Ştefan, care strălucea cu ape în l u m i n a lunii. — Argint, Tyler, spuse M e r e d i t h , fluturându-1 a m e n i n ţ ă t o r . O a r e ce face argintul m e m b r e l o r u n u i vârcolac? Vrei să vezi? T o a t ă eleganţa şi răceala lui M e r e d i t h , toată nepă­ sarea u n u i observator detaşat dispăruseră. Aceasta era a d e v ă r a t a M e r e d i t h , o M e r e d i t h războinică, şi, deşi zâmbea, erafurioasă. — Da! strigă Bonnie plină de bucurie, simţind un val de forţă străbătând-o. D i n t r - o d a t ă se p u t e a mişca. Ea şi M e r e d i t h , îm­ p r e u n ă , e r a u puternice. M e r e d i t h îl p â n d e a pe Tyler dintr-o p a r t e , Bonnie stătea pregătită de atac cu b â t a în p a r t e a cealaltă. Brusc, avu o d o r i n ţ ă copleşitoare, aşa c u m nu m a i avusese niciodată, să îl lovească atât de tare pe Tyler încât să-i z b o a r e capul de pe u m e r i . Simţi c u m braţul i se u m p l e a de p u t e r e a de a acţiona. I a r Tyler, cu instinctul lui de animal, p e r c e p u forţa aflată d i n a i n t e a lui, o p e r c e p e a dinspre a m â n d o u ă , strângându-1 între ele. Se d ă d u în spate, apoi se opri şi

248 • Jurnalele Vampirilor î n c e p u să se rotească p r e c a u t p e n t r u a încerca să scape. Fetele îi d ă d e a u ocol, fără a-1 scăpa din priviri, î n clipa u r m ă t o a r e alcătuiau u n minisistem orbital: Tyler se răsucea în mijloc, Bonnie şi M e r e d i t h se în­ vârteau în j u r u l lui în cerc, aşteptând m o m e n t u l p o ­ trivit p e n t r u a ataca. U n u , doi, trei. Un semnal tăcut trecu de la M e r e d i t h la Bonnie. în clipa în care Tyler sări la Meredith, în­ cercând să-i zboare din m â n ă p u m n a l u l , Bonnie lovi. Amintindu-şi de sfatul unui prieten care încercase să o înveţe să joace baseball, îşi închipui că nu loveşte capul lui Tyler, ci prin capul lui, lovind ceva aflat de cealaltă parte a capului. îşi puse în acea lovitură toată greuta­ tea trupului ei m ă r u n t şi şocul impactului a p r o a p e că îi dezrădăcina dinţii. îi smulse braţul din u m ă r cu o du­ rere agonizantă şi făcu b ă ţ u l să ricoşeze. D a r T y l e r căzu la fel ca o pasăre împuşcată în înaltul cerului. — Am reuşit! Da! Grozav! Da! strigă Bonnie, a r u n ­ c â n d cât colo băţul. Triumful ţâşni din ea într-un strigăt primitiv. — Noi am reuşit! Apucă trupul greu de c o a m a de p ă r de pe ceafă şi îl trase de. pe M e r e d i t h , u n d e căzuse. Noi... Apoi se întrerupse, căci cuvintele îi încremeni­ seră în gâtlej. Meredith! strigă. — E-n regulă, rosti, gâfâind, M e r e d i t h , cu vocea crispată de durere. Şi de sfârşeală, îşi spuse Bonnie, simţindu-se ca şi c u m primise în c a p un duş rece ca g h e a ţ a . T y l e r îi

Reuniunea • 249 sfâşiase cu ghearele piciorul p â n ă la os. Pe coapsa lui M e r e d i t h , în jeanşi, se căscau găuri uriaşe, ca şi în pie­ lea albă care se vedea bine prin ţesătura ruptă. Şi, spre deplina groază a lui Bonnie, p u t e a să v a d ă şi sub piele, v e d e a c a r n e a şi muşchii sfâşiaţi şi sângele curgând. — M e r e d i t h , strigă ea disperată. T r e b u i a u să o d u c ă pe M e r e d i t h la un doctor. T r e ­ b u i a u să se o p r e a s c ă a c u m cu toţii; t r e b u i a u să înţeleagă cu toţii. C i n e v a e r a r ă n i t aici; t r e b u i a u să c h e m e o a m b u l a n ţ ă , să sune la 9 1 1 . — M e r e d i t h , spuse, a b i a p u t â n d să m a i respire, gata să izbucnească în plâns. — Leag-o cu ceva, spuse M e r e d i t h , albă la faţă. Şoc. I n t r a în şoc. Şi atât de mult sânge; atât de mult sânge curgea. O h , D o a m n e , îşi spuse Bonnie, Te rog, ajută-mă. Se uită î n j u r d u p ă ceva cu care să lege rana, d a r nu exista nimic. Ceva căzu pe p ă m â n t lângă ea. O bucată de coardă de nailon, cea pe care o folosiseră p e n t r u a-1 lega pe Tyler, cu capetele zdrenţuite. Bonnie ridică privirea. — Asta ţi-e de folos? î n t r e b ă Caroline nesigură, şi dinţii îi c l ă n ţ ă n e a u . E r a în rochia ei verde, cu părul roşcat răvăşit şi lipit de faţă cu sânge şi sudoare. C h i a r în v r e m e ce vorbea, se clătină şi căzu în g e n u n c h i lângă M e r e d i t h . — Şi tu eşti rănită? icni Bonnie. roşu

250 • Jurnalele Vampirilor Caroline clătină din cap, d a r apoi se aplecă înainte, chinuită de greaţă, şi Bonnie văzu semnele de pe gâtul ei. D a r a c u m nu avea v r e m e să-şi facă griji p e n t r u C a ­ roline. M e r e d i t h era m a i i m p o r t a n t ă . Bonnie legă c o a r d a deasupra rănilor lui M e r e d i t h , î n c e r c â n d disperată să-şi a d u c ă a m i n t e ce învăţase de la sora ei M a r y . M a r y era infirmieră. M a r y spunea că un garou nu trebuie strâns p r e a tare şi nici lăsat p r e a mult t i m p , altfel a p a r e c a n g r e n a . D a r t r e b u i a să oprească sângele care curgea din r a n ă . O h , M e r e d i t h . — B o n n i e . . . ajută-1 pe Ştefan, m u r m u r ă cu răsu­ flarea tăiată Meredith, cu o voce abia auzită. O să aibă nevoie... Se lăsă moale pe spate, respirând greu, cu ochii întredeschişi privind către cer. U d . T o t u l e r a ud. Mâinile lui Bonnie, hainele ei, p ă m â n t u l . Ud de sângele lui M e r e d i t h . I a r M a t t con­ tinua să zacă sub copac, fără cunoştinţă. Nu p u t e a s-o părăsească, mai ales cu Tyler acolo. Ar p u t e a să se tre­ zească. Ameţită, se întoarse către Caroline, care t r e m u r a şi v o m a , cu faţa î m b r o b o n a t ă de sudoare. Nu-i p u t e a fi de folos, îşi spuse Bonnie. D a r nu avea de ales. — Caroline, ascultă-mă, spuse. L u ă de jos b u c a t a cea m a i m a r e din băţul pe care îl folosise împotriva lui Tyler şi o puse în m â n a lui Caroline. R ă m â i aici cu M e r e d i t h şi M a t t . Slăbeşte garoul ăla c a m la fiecare d o u ă z e c i de m i n u t e . I a r d a c ă T y l e r î n c e p e să îşi

Reuniunea • 251 revină, chiar şi d a c ă vezi d o a r un spasm al muşchilor, loveşte-1 cât poţi de tare cu asta. înţelegi? C a r o l i n e , adăugă, asta e m a r e a ta şansă de a dovedi că eşti b u n ă la ceva. Că nu eşti total inutilă. Ai priceput? Prinse pri­ virea furişată a ochilor verzi şi repetă: Ai priceput? — D a r ce faci tu? Bonnie se uită înspre luminiş. — N u , Bonnie. Caroline o prinse de m â n ă , şi, cu o p a r t e a mintii sale, Bonnie observă unghiile rupte, ur­ mele de arsură pe încheieturi de la frânghie. Stai aici, u n d e eşti în siguranţă. Nu te duce la ei. Nu poţi să faci nimic... B o n n i e îşi trase m â n a şi o p o r n i către luminiş în­ ainte să-i dispară hotărârea. în inima ei ştia foarte bine câtă dreptate avea Caroline. Nu p u t e a face nimic. D a r în minte îi răsuna ceva ce spusese M a t t înainte să plece cu toţii înspre locul acesta. Cel p u ţ i n să încerce. Bon­ nie trebuia să încerce. Şi totuşi, în u r m ă t o a r e l e câteva m i n u t e , nişte mi­ n u t e îngrozitoare, nu p u t u decât să privească. P â n ă a c u m , Ştefan şi Klaus schimbaseră lovituri cu o a s e m e n e a violenţă şi precizie încât lupta lor fusese ca un d a n s frumos şi letal. D a r fusese o confruntare egală, sau a p r o a p e egală. Ştefan rezistase. A c u m , Bonnie îl văzu pe Ştefan apăsându-1 în jos pe Klaus cu lancea lui de frasin, forţându-1 să se aşeze în genunchi, să se d e a pe spate, m a i mult şi m a i mult, ca un d a n s a t o r de limbo care vrea să v a d ă cât se p o a t e

252 • Jurnalele Vampirilor apleca. Şi Bonnie vedea a c u m faţa lui Klaus, cu g u r a uşor deschisă, privindu-1 pe Ştefan cu ceea ce p ă r e a uimire şi t e a m ă . Apoi totul se schimbă. C â n d Klaus se aplecase pe spate cât de mult putea, c â n d se p ă r e a că avea să se p r ă b u ş e a s c ă sau să se frângă, ceva se î n t â m p l ă . Klaus zâmbi. Şi apoi începu să î m p i n g ă înapoi. Bonnie văzu c u m muşchii lui Ştefan se încordează, îi văzu braţele devenind rigide, î n c e r c â n d să reziste. D a r Klaus, rânjind nebuneşte, cu ochii larg deschişi, c o n t i n u ă să se ridice. Se destindea ca un omuleţ pe ar­ curi, c a u n h o p a - m i t i c ă î n s p ă i m â n t ă t o r , d a r încet. Foarte încet. Inexorabil. Rânjetul îi devenea din ce în ce m a i larg, p â n ă c â n d p ă r u că avea să-i despice faţa. Ca pisica de Cheshire . O pisică, se gândi Bonnie. 0 pisică şi un şoarece. A c u m Ştefan era cel care gâfâia şi se î n c o r d a , cu dinţii încleştaţi, î n c e r c â n d să-1 ţină jos pe Klaus. D a r Klaus şi băţul lui coborau, forţându-1 pe Ştefan să se lase la p ă m â n t . Şi rânjind întruna. P â n ă când Ştefan ajunse întins pe spate, cu propriul lui b ă ţ apăsându-1 pe gât sub greutatea lăncii lui Klaus,
1

Reuniunea • 253 aşezată de-a curmezişul lui. Klaus se uită la Ştefan şi zâmbi. — M - a m săturat d e j o a c ă , băieţaş, spuse el şi se în­ d r e p t ă de spate şi îşi a r u n c ă băţul într-o p a r t e . A sosit v r e m e a să mori. Ii luă din m â n ă băţul la fel de uşor ca şi c u m l-ar fi luat de la un copil. II smulse cu o mişcare din încheie­ t u r ă şi îl frânse în d o u ă pe genunchi, a r ă t â n d cât de p u t e r n i c era, cât de p u t e r n i c fusese î n t o t d e a u n a . Cu câtă cruzime se jucase cu Ştefan. U n a dintre j u m ă t ă ţ i o a r u n c ă peste u m ă r , în cea­ laltă margine a luminişului. Cu cealaltă îl î m p u n s e pe Ştefan. Nu cu vârful ascuţit, ci cu celălalt, cel sfărâmat, cu n e n u m ă r a t e aşchii î n ţ e p ă t o a r e . II înfipse în pieptul lui cu o mişcare ce p ă r e a a p r o a p e lipsită de forţă, d a r Ştefan ţipă. O făcu i a r ă şi iară, şi de fiecare d a t ă se auzi u n ţipăt. Bonnie strigă, d a r fără sunet. Nu îl m a i auzise niciodată pe Ştefan ţipând. Nici nu trebuia să i se s p u n ă ce fel de d u r e r e provocase acele ţipete. Nu trebuia să i se spună că lemnul de frasin era probabil singurul l e m n letal p e n t r u Klaus, d a r că orice fel de l e m n era letal p e n t r u Ştefan. Că Ştefan, d a c ă nu murise încă, atunci era pe m o a r t e . I a r Klaus, cu m â n a a c u m ridicată, se pregătea să-i încheie viaţa cu o ultimă lovitură p ă t r u n z ă t o a r e . F a ţ a lui Klaus era ridicată în­ spre l u n ă cu un rânjet de î n c â n t a r e dezgustătoare,

1

Personaj din Alice în Ţara Minunilor de Lewis Carroll, cu un

zâmbet foarte larg pe faţă (n.tr.).

2 5 4 • Jurnalele Vampirilor a r ă t â n d că asta era plăcerea lui, asta era ceea ce îl în­ fiora p â n ă la extaz. Să o m o a r e . I a r Bonnie nu se p u t e a mişca, nu p u t e a să strige. L u m e a întreagă p ă r e a că pluteşte în j u r u l ei. T o t u l fu­ sese o greşeală, ea nu era în stare de nimic; p â n ă la u r m ă , nu era decât un copilaş. Nu voia să v a d ă acea lovitură finală, d a r nu-şi p u t e a î n t o a r c e privirea. Şi toate astea nu se p u t e a u întâmpla; şi totuşi se întâm­ plau. D a , se î n t â m p l a u . K l a u s flutură în aer, î n t r - u n arabesc complicat, ţepuşa frântă şi, cu un z â m b e t extaziat, începu să o co­ b o a r e către pieptul lui Ştefan. D i n cealaltă p a r t e a luminişului, o lance străpunse aerul şi îl lovi în mijlocul spatelui, înfigându-se şi tre­ m u r â n d în c a r n e a lui ca o săgeată uriaşă, ca o j u m ă ­ tate de săgeată uriaşă. Braţele lui Klaus se desfacură largi, şi scăpă ţepuşa din m â n ă ; rânjetul extaziat de pe faţa lui dispăru. R ă m a s e în picioare, cu braţele depărtate, p e n t r u o secundă, apoi se răsuci, iar băţul de frasin din spatele lui se clătină uşor. In faţa ochilor lui Bonnie j u c a u p r e a multe valuri de p u n c t e cenuşii p e n t r u a m a i distinge ceva, d a r auzi limpede vocea r ă s u n â n d rece şi a r o g a n t ă şi plină de o h o t ă r â r e n e s t r ă m u t a t ă . D o a r cinci cuvinte, d a r ele schimbară totul. — Pleacă de lângă fratele meu. laus ţipă, un ţipăt care îi aminti lui Bonnie de p r ă d ă t o r i i de mult dispăruţi, de tigrul cu colţi-sabie şi de m a m u t . O d a t ă cu ţipătul, din g u r ă îi ieşi o s p u m ă de sânge, transformând acea faţă frumoasă într-o mască schimonosită de furie. Mâinile lui pipăiră înfrigurate la spate, î n c e r c â n d să a p u c e ţepuşa albă de frasin şi să o smulgă. D a r era înfiptă m u l t p r e a a d â n c . Fusese o a r u n c a r e excelentă. — D a m o n , şopti Bonnie. D a m o n stătea la m a r g i n e a luminişului, î n c a d r a t de stejari. Bonnie îl văzu făcând un pas către Klaus, apoi altul; paşi m ă r u n ţ i , a m e n i n ţ ă t o r i , în care se ghicea o intenţie m o r t a l ă . Şi e r a furios. D a c ă muşchii ei n-ar fi fost încre­ meniţi, Bonnie ar fi fugit văzându-i privirea. Nu m a i văzuse niciodată a t â t a a m e n i n ţ a r e abia stăpânită.

15

256 • Jurnalele Vampirilor — Pleacă... de l â n g ă . . . fratele m e u , spuse el,

Reuniunea • 257 şi d o a r o singură p a n ă n e a g r ă pluti în jos. Pe c â n d Bonnie privea uluită, mişcarea lui Klaus îl duse în în­ tunericul de dincolo de luminiş, şi dispăru. O tăcere de m o r m â n t se aşternu în p ă d u r e . încet, B o n n i e se dezmetici din paralizia ei şi m a i întâi făcu un pas, apoi o luă la fugă către locul u n d e zăcea Ştefan. Nu deschise ochii c â n d ea se a p r o p i e ; p ă r e a inconştient. Bonnie îngenunche lângă el. Şi apoi simţi c u m o c u p r i n d e un calm desăvârşit, ca cineva care înotase în a p ă îngheţată şi în cele din u r m ă simte primele s e m n e de necontestat ale hipotermiei. D a c ă nu ar fi avut a t â t de m u l t e şocuri, u n u l d u p ă altul, p o a t e că ar fi luat-o la fugă ţ i p â n d sau ar fi fost cu­ prinsă de istericale. D a r aşa, acesta era p u r şi simplu ultimul pas, ultima alunecare în irealitate. Intr-o l u m e care nu avea c u m să existe, şi totuşi exista. P e n t r u că era grav, foarte grav. M a i grav de-atât nici nu se p u t e a . N u m a i văzuse p e n i m e n i rănit î n aşa u n hal. Nici m ă c a r pe d o m n u l T a n n e r , şi el m u r i s e din c a u z a r ă n i l o r sale. N i m i c d i n ceea ce îi spusese v r e o d a t ă M a r y nu ar p u t e a să ajute asta. C h i a r şi d a c ă a c u m Ştefan s-ar fi găsit pe o b r a n c a r d ă în faţa unei săli de -operaţie, tot n-ar fi fost suficient. în acea stare de calm oribil ridică privirea şi văzu un vârtej de aripi sclipind în lumina lunii. D a m o n stătea lângă ea, şi Bonnie vorbi îndeajuns de calm şi de raţional. — O să-1 ajuţi dându-i sânge?

a p r o a p e şoptit, cu privirea aţintită a s u p r a lui Klaus, p e c â n d m a i făcea u n pas. Klaus ţipă din nou, d a r mâinile lui îşi opriră căuta­ r e a frenetică. — Idiotule! N o i nu trebuie să ne l u p t ă m ! Ţ i - a m spus asta la P u t e m să ne i g n o r ă m ! V o c e a lui D a m o n n u era m a i tare decât înainte. — Pleacă de lângă fratele m e u . Bonnie o simţea în a d â n c u l ei, această creştere a Puterii asemenea u n u i tsunami. D a m o n continuă, atât de încet încât Bonnie se chinui să îl a u d ă : — î n a i n t e să-ţi smulg inima. Şi a c u m Bonnie se p u t u mişca. Făcu un pas înapoi. — Ţ i - a m spus! ţipă Klaus, cu s p u m e la gură. D a m o n nu d ă d u nici un semn că îl auzise. î n t r e a g a lui fiinţă p ă r e a c o n c e n t r a t ă asupra gâtului lui Klaus, a pieptului său, asupra inimii care b ă t e a î n ă u n t r u şi pe care avea de gând să i-o smulgă. Klaus ridică de jos lancea întreagă şi îl atacă. în ciuda sângelui pierdut, b ă r b a t u l cel b l o n d p ă r e a să m a i aibă încă multă forţă. Atacul fu brusc, violent şi a p r o a p e inevitabil. Bonnie îl văzu pe Klaus năpustindu-se cu l a n c e a la D a m o n şi ea îşi închise ochii a p r o a p e fără să vrea, apoi îi deschise o clipă m a i târ­ ziu c â n d auzi un freamăt de aripi. K l a u s îşi repezise l a n c e a direct p r i n locul u n d e stătuse D a m o n , iar o cioară n e a g r ă se înălţa către cer,

258 • Jurnalele Vampirilor El nu p ă r u să o audă. Ochii lui erau de un negru in­ tens, erau doar pupilă. Acea violenţă abia ţinută în frâu, acea energie feroce cu greu stăpânită, totul dispăruse. Ingenunche şi atinse capul cu p ă r întunecat de pe p ă m â n t . — Ştefan? Bonnie închise ochii. D a m o n e speriat, îşi spuse ea. D a m o n e speriat — Damon!— şi oh, D o a m n e , nu ştiu ce să fac. Nu e nimic de făcut — totul s-a t e r m i n a t şi s u n t e m cu toţii p i e r d u ţ i şi Damon se t e m e p e n t r u Ştefan. N-o să se ocupe de nimic şi nu are nici o soluţie şi cineva trebuie să rezolve asta. Şi, oh, D o a m n e , Te rog, ajută-mă pen­ tru că mi-e atât de frică şi Ştefan e pe m o a r t e şi M e redith şi M a t t sunt răniţi şi Klaus o să se întoarcă. Deschise ochii şi se uită la D a m o n . E r a alb, şi faţa lui a r ă t a îngrozitor de t â n ă r ă în acel m o m e n t , cu ochii aceia negri uriaşi. — Klaus o să vină înapoi, spuse încet Bonnie. Nu se mai temea de D a m o n . Acum, la marginea luminişului nu m a i erau un p r ă d ă t o r cu o vârstă secu­ lară şi o fată u m a n ă de şaptesprezece ani. E r a u d o a r d o u ă fiinţe, D a m o n şi Bonnie, care trebuiau să se des­ curce c u m p u t e a u m a i bine. — Ştiu, răspunse D a m o n . Ţ i n e a în braţe capul lui Ştefan, fără să p a r ă deloc stânjenit de asta, şi gestul p ă r e a foarte logic şi inteli­ gent. Bonnie îl simţea t r i m i ţ â n d P u t e r e în Ştefan, şi m a i simţea că asta nu era suficient. — L-ar ajuta sângele? — Nu foarte mult. Puţin p o a t e .

Reuniunea • 259

— T r e b u i e să î n c e r c ă m orice ajută cât de p u ţ i n . Ştefan m u r m u r ă : — Nu. B o n n i e fu surprinsă. C r e d e a că zace inconştient. D a r a c u m ochii lui erau deschişi, deschişi şi concen­ traţi şi de un verde arzător. E r a u singurul lucru care p ă r e a viu în el. — Nu fi prost, spuse D a m o n şi v o c e a lui deveni aspră. II strânse de m â n ă pe Ştefan p â n ă c â n d înche­ ieturile degetelor i se albiră. Eşti grav rănit. — N-o să-mi calc promisiunea, î n c ă p ă ţ â n a r e a a c e e a de neînfrânt se simţea în vocea lui Ştefan, se citea pe chipul lui palid. Şi c â n d D a m o n deschise din n o u gura, fără îndoială ca să s p u n ă că Ştefan avea să o calce bucuros, altfel D a m o n o să-i r u p ă gâtul, Ştefan a d ă u g ă : — M a i ales d a c ă n-o să servească la nimic. U r m ă o tăcere, în v r e m e ce Bonnie încerca să ac­ cepte adevărul c r u d al acestor cuvinte. U n d e ajunse­ seră a c u m , în acest loc cumplit de dincolo de lucrurile obişnuite, să se prefacă sau să rostească asigurări false p ă r e a greşit. D o a r adevărul p u t e a fi acceptat. I a r Şte­ fan s p u n e a adevărul. C o n t i n u a să-şi privească fratele, care se uita în ochii lui, cu t o a t ă a c e a atenţie îndârjită, furioasă concen­ t r a t ă a s u p r a lui Ştefan la fel c u m m a i d e v r e m e fusese

260 • Jurnalele Vampirilor c o n c e n t r a t ă a s u p r a lui Klaus. Ca şi c u m asta ar fi p u t u t în v r e u n fel să ajute. — Nu sunt grav rănit, sunt m o r t , spuse Ştefan cu brutalitate, cu privirea aţintită în ochii lui D a m o n . U l t i m a şi cea mai m a r e bătălie a voinţelor, se gândi Bonnie. — Şi trebuie să-i iei de aici pe Bonnie şi pe ceilalţi, a d ă u g ă Ştefan. — N-o să te lăsăm, interveni Bonnie. Ăsta era adevărul; p u t e a să s p u n ă asta. — Trebuie! Ştefan nu întoarse capul spre ea, rămase cu privirea la fratele lui. D a m o n , ştii că am dreptate. Klaus o să se întoarcă dintr-o clipă într-alta. Nu-ţi irosi viaţa. Nu irosi vieţile lor. — Puţin îmi pasă de vieţile lor, şuieră D a m o n . Ăsta e r a adevărul, se gândi Bonnie şi, în m o d ciu­ dat, nu se simţi jignită. Exista o singură viaţă aici de care îi p ă s a lui D a m o n , şi nu era p r o p r i a lui viaţă. — Ba da, îţi pasă! replică furios Ştefan. Se încleş­ tase de m â n a lui D a m o n atât de tare, cu o strângere atât de puternică, de p a r c ă asta e r a o întrecere şi aşa îl p u t e a forţa pe D a m o n să cedeze. E l e n a a avut o ultimă dorinţă; ei bine, a c u m asta e a m e a . Tu ai Pu­ tere, D a m o n . V r e a u să o foloseşti ca să-i ajuţi pe ei. — Ştefan..., şopti Bonnie neajutorată. — Promite-mi, îi spuse Ştefan lui D a m o n , şi apoi un spasm de d u r e r e îi contorsiona chipul.

Reuniunea • 261 T i m p d e m u l t e secunde, p r e a greu d e n u m ă r a t , D a m o n îl privi p u r şi simplu. în cele din u r m ă rosti, re­ p e d e şi tăios ca lovitura u n u i p u m n a l : — Promit. D ă d u d r u m u l mâinii lui Ştefan şi, ridicându-se, se întoarse către Bonnie. H a i d e , îi spuse. — Nu p u t e m să-1 lăsăm... — Ba da, p u t e m . A c u m nu mai era nimic t â n ă r pe chipul lui D a m o n . N i m i c vulnerabil. — Tu şi prietenii tăi u m a n i plecaţi de aici, de tot. Eu o să mă întorc. B o n n i e clătină din cap. îşi d ă d e a s e a m a , î n t r - u n m o d vag, că D a m o n nu îl t r ă d a pe Ştefan, că a c u m D a m o n p u n e a idealurile lui Ştefan d e a s u p r a vieţii lui Ştefan. D a r totul era p r e a încurcat şi de neînţeles pen­ tru ea. Nu pricepea şi nici nu voia să priceapă. T o t ce ştia era că Ştefan nu p u t e a fi lăsat să zacă acolo. — Vii acum, spuse D a m o n , î n t i n z â n d m â n a către ea, şi din glasul lui r ă z b ă t e a din n o u a c e a n o t ă m e ­ talică. Bonnie se pregăti pentru o luptă, şi apoi se întâmplă ceva care făcu toată discuţia lor lipsită de sens. Se auzi o plesnitură ca un bici uriaş şi o fulgerare la fel de pu­ ternică p r e c u m l u m i n a zilei, şi Bonnie fu orbită. C â n d p u t u să v a d ă p r i n imaginea r ă m a s ă pe retină, ochii ei se î n d r e p t a r ă către flăcările care m u ş c a u dintr-o scor­ b u r ă recent înnegrită la b a z a u n u i copac. Klaus se întorsese. Cu fulgerul.

262 • Jurnalele Vampirilor O c h i i lui Bonnie fugiră apoi spre el, căci e r a singu­ rul lucru care se m a i mişca în luminiş. F l u t u r a ţepuşa de frasin plină de sânge pe care reuşise să şi-o smulgă din spate, ca pe un trofeu m a c a b r u . Paratrăsnet, îşi spuse Bonnie ilogic, şi apoi se auzi o altă b u b u i t u r ă . Fulgerul coborî din cerul l i m p e d e s t r ă p u n g â n d aerul, în ramificaţii uriaşe alb-albăstrui care l u m i n a u totul asemenea soarelui la amiază. Bonnie u r m ă r i c u m loveşte un c o p a c , şi apoi altul, fiecare m a i a p r o a p e decât cel din u r m ă . Flăcările se înălţau ca nişte spiriduşi roşii printre frunze. D o i copaci de-o p a r t e şi de alta a lui Bonnie explo­ dară, cu pocnituri atât de puternice încât m a i degrabă le simţi d e c â t le auzi, o s t r ă p u n g e r e a t i m p a n e l o r . D a m o n , ai cărui ochi erau m a i sensibili, ridică o m â n ă p e n t r u a-i feri. Apoi strigă: „ K l a u s ! " şi se n ă p u s t i către b ă r b a t u l blond. N u m a i avea paşii d e v â n ă t o r ; aceasta e r a g o a n a m o r t a l ă a atacului. I z b u c n i r e a de viteză ucigătoare a tigrului sau a lupului vânător. Fulgerul îl prinse în plin avânt. Bonnie ţipă c â n d îl văzu şi sări în picioare. V ă z u o lucire albastră de gaze supraîncălzite şi un miros de ars, şi apoi D a m o n e r a p r ă b u ş i t la p ă m â n t , z ă c â n d nemişcat, cu faţa în jos. Bonnie vedea fuioare micuţe de fum ridicându-se din el, la fel ca din copaci. M u t ă de groază, se uită la Klaus.

Reuniunea • 263 Se clătina p r i n luminiş, ţ i n â n d ţepuşa însângerată ca pe o crosă de golf. C â n d ajunse lângă D a m o n , se aplecă d e a s u p r a lui şi z â m b i . Bonnie vru să ţipe din n o u , d a r n u m a i p u t e a s ă respire. P ă r e a c ă n u m a i exista aer. — De tine mă o c u p m a i târziu, îi spuse K l a u s lui D a m o n , care zăcea inconştient. Apoi ridică faţa către Bonnie. T u , spuse. De tine am să mă ocup chiar acum. T r e c u o clipă p â n ă c â n d Bonnie să-şi d e a s e a m a că el se uita la Ştefan şi nu la ea. Ochii aceia de un albas­ tru electric e r a u aţintiţi a s u p r a chipului lui Ştefan. Apoi a l u n e c a r ă către mijlocul însângerat al lui Ştefan. — O să te mănânc a c u m , Salvatore. Bonnie era singură. Singura care m a i rămăsese în picioare. Şi era speriată. D a r ştia ce avea de făcut. îşi lăsă g e n u n c h i i din n o u m o i şi se prăbuşi pe p ă m â n t lângă Ştefan. Şi aşa se t e r m i n ă totul, îşi spuse. î n g e n u n c h e z i lângă cavalerul tău şi apoi îţi înfrunţi d u ş m a n u l . Se uită la Klaus şi se aşeză în aşa fel încât să-i fie scut lui Ştefan. Klaus p ă r u să o observe a c u m pentru p r i m a oară şi se încruntă, ca şi c u m ar fi găsit un păianjen în salată. Pe faţa lui pâlpâiră fulgere roşii-portocalii. — Pleacă din d r u m u l m e u . — Nu. Şi aşa începe sfârşitul. D o a r aşa, atât de simplu, cu un singur cuvânt, şi în c u r â n d o să m o r i într-o n o a p t e

264 • Jurnalele Vampirilor de vară. O n o a p t e de v a r ă în care luna şi stelele strălu­ cesc pe cer şi focurile a r d la fel ca flăcările de care se foloseau druizii ca să-i invoce pe cei morţi. — Bonnie, pleacă, spuse Ştefan cu greutate. Pleacă atâta v r e m e cât m a i poţi. — N u , răspunse Bonnie. î m i p a r e rău, Elena, îşi spuse. Nu-1 p o t salva. Asta e tot ce p o t face. — Pleacă din d r u m u l m e u , m â r â i K l a u s p r i n t r e dinţi. — Nu. P u t e a să aştepte şi să-1 lase pe Ştefan să se stingă în acest fel, în loc să m o a r ă cu dinţii lui K l a u s în gâtul lui. S-ar p u t e a să nu fie o diferenţă p r e a m a r e , d a r era tot ce p u t e a oferi. — B o n n i e . . . , şopti Ştefan. — Nu ştii cine sunt eu, fată? Am păşit alături de dia­ vol. D a c ă te mişti de-acolo, o să te las să m o r i repede. Bonnie nu m a i avea voce. Clătină d o a r din cap. Klaus îşi d ă d u capul pe spate şi râse. î n c ă un firişor de sânge i se scurse din gură. — Bine, spuse. C u m vrei: O să muriţi î m p r e u n ă . N o a p t e de vară, gândi Bonnie. Ajunul solstiţiului. C â n d hotarul dintre lumi este atât de subţire. — S p u n e n o a p t e b u n ă , iubito. N u era v r e m e p e n t r u transă, n u era v r e m e p e n t r u nimic. Nimic, în afară de un singur apel disperat. — Elena! ţipă Bonnie. Elena! Elena! Klaus se d ă d u înapoi.

Reuniunea • 265

P e n t r u o clipă, p ă r u că d o a r n u m e l e avea p u t e r e a de a-1 speria. Sau că se aştepta ca ceva să r ă s p u n d ă la strigătul lui Bonnie. R ă m a s e nemişcat, ascultând. Bonnie îşi a d u n ă puterile, punându-şi toată forţa şi d o r i n ţ a şi disperarea în strigătul ei, aruncându-şi che­ marea în neant. Şi nu simţi nimic. N i m i c nu tulbură n o a p t e a de vară, în afară de poc­ netul flăcărilor. K l a u s se întoarse din n o u către Ştefan şi Bonnie şi rânji. Apoi Bonnie văzu ceaţa a l u n e c â n d pe p ă m â n t . N u . . . n u p u t e a f i ceaţă. T r e b u i e s ă f i e fum d e l a foc. D a r nu făcea ce face de obicei fumul. Se rotea, ridicându-se în a e r ca un vârtej micuţ sau ca mărăcinii p u r t a ţ i de v â n t în deşert. Se a d u n a într-o formă care semăna cu un om. P u ţ i n m a i d e p a r t e se închega încă u n a . Apoi Bon­ nie o văzu pe a treia. Acelaşi lucru se î n t â m p l a peste tot în j u r u l lor. C e a ţ a se ridica din p ă m â n t şi plutea printre copaci. R o t o c o a l e de ceaţă, fiecare separat şi distinct. Bonnie privea m u t ă şi v e d e a p r i n fiecare vălătuc de ceaţă, vedea flăcările, stejarii, cărămizile hornului. Klaus nu m a i rânjea, nu se mişca, stătea şi el î n c r e m e n i t şi privea. Bonnie se întoarse către Ştefan, fără să fie în stare nici m ă c a r să p u n ă întrebarea.

266 • Jurnalele Vampirilor — Spirite neliniştite, şopti el răguşit, cu ochii verzi a r z â n d intens. Solstiţiul. Şi apoi Bonnie înţelese. V e n e a u . De peste r â u , u n d e se afla cimitirul cel vechi. D i n p ă d u r e , u n d e fuseseră săpate n e n u m ă r a t e m o r m i n t e improvizate în care să fie aşezate trupurile înainte să putrezească. Spiritele neliniştite, soldaţii care luptaseră şi muriseră aici în timpul Războiului Civil. O g a z d ă s u p r a n a t u r a l ă care r ă s p u n d e a strigătului de ajutor. P r i n d e a u cu toţii formă î n j u r . E r a u cu sutele. Bonnie p u t e a chiar să le distingă chipurile a c u m . Contururile ceţoase se u m p l e a u cu culori palide, ase­ m e n e a u n o r acuarele spălăcite. Văzu o sclipire albastră, o scânteiere de gri. T r u p e confederate şi unioniste de­ opotrivă. Bonnie zări un pistol înfipt într-un centiron, luciul unei săbii o r n a m e n t a t e . Şevroni pe o m â n e c ă . O b a r b ă neagră stufoasă; o b a r b ă albă, îngrijită. O siluetă măruntă, cât un copil, cu găuri întunecate în locul ochi­ lor şi o tobă agăţată acolo u n d e trebuiau să fie coapsele. — O h , D o a m n e , şopti ea. O h , Doamne. Nu era o simplă exclamaţie, ci m a i degrabă un soi de rugăciune. Nu că nu se t e m e a de ei, p e n t r u că se temea. T o a t e coşmarurile pe care le avusese ea v r e o d a t ă despre ci­ mitir deveneau a c u m realitate. La fel ca p r i m u l ei vis despre Elena, c â n d diverse lucruri ieşeau târându-se din găurile negre ale p ă m â n t u l u i ; d o a r că aceste

Reuniunea » 2 6 7 lucruri nu se târau, ci z b u r a u , abia a t i n g â n d p ă m â n ­ tul şi p l u t i n d , p â n ă ce se învârtejeau într-o f o r m ă u m a n ă . T o a t e simţămintele rele pe c a r e le avusese vreodată Bonnie despre vechiul cimitir — că era viu şi plin de ochi c a r e u r m ă r e a u , că exista o P u t e r e care p â n d e a dincolo de t ă c e r e a şi n e m i ş c a r e a ce aştep­ t a u — se d o v e d e a u a d e v ă r a t e . P ă m â n t u l din Fell's C h u r c h îşi elibera amintirile sângeroase. Spiritele celor care muriseră aici păşeau din n o u . Şi Bonnie le p u t e a simţi furia. O speria, d a r o altă emoţie se năştea în a d â n c u l ei, tăindu-i răsuflarea şi făcând-o să strângă m a i tare m â n a lui Ştefan. C ă c i ar­ m a t a d e ceaţă avea u n c o n d u c ă t o r . In faţa celorlalţi plutea o siluetă, foarte a p r o a p e de locul în care stătea Klaus. Nu avea încă o formă defi­ nită, d a r strălucea şi scânteia ca l u m i n a aurie palidă a u n e i flăcări de l u m â n a r e . Apoi, î n a i n t e a ochilor lui Bonnie, p ă r u să capete substanţă din aer, sclipind din ce în ce m a i p u t e r n i c cu fiecare m i n u t , cu o l u m i n ă n e p ă m â n t e a s c ă . E r a m a i strălucitoare decât cercul de foc. E r a atât de strălucitoare încât Klaus îşi d ă d u capul în spate în faţa ei şi Bonnie clipi, d a r apoi auzi un sunet înăbuşit şi c â n d se întoarse îl văzu pe Ştefan uitându-se d r e p t c ă t r e ea, n e t e m ă t o r , cu ochii larg deschişi. Şi z â m b i n d foarte uşor, ca şi c u m se b u c u r a că acesta era ultimul lucru pe care avea să îl vadă. Atunci Bonnie fu sigură.

268 • Jurnalele Vampirilor Klaus scăpă din m â n ă ţepuşa. Se întorsese cu spa­ tele la Bonnie şi Ştefan p e n t r u a înfrunta fiinţa de l u m i n ă care p l u t e a î n p o i a n ă a s e m e n i u n u i înger a l răzbunării. Cu părul auriu fluturat pe spate de un vânt invizibil, Elena se uită în jos către el. — A venit, şopti Bonnie. — Tu ai chemat-o, m u r m u r ă Ştefan. V o c e a lui se stinse într-o răsuflare grea, chinuită, d a r c o n t i n u a să zâmbească. O c h i i lui e r a u senini. — Pleacă de l â n g ă ei, spuse E l e n a , şi v o c e a ei ajunse în acelaşi t i m p în urechile şi m i n t e a lui Bonnie. E r a p r e c u m clinchetul u n e i duzini d e clopoţei, îndepărtaţi şi în acelaşi timp foarte a p r o a p e . — S-a terminat, Klaus, spuse ea. D a r K l a u s îşi reveni r e p e d e . B o n n i e v ă z u c u m umerii i se î n d r e a p t ă dintr-o răsuflare, observă p e n t r u p r i m a o a r ă gaura din spatele impermeabilului cafeniu u n d e îl străpunsese ţepuşa albă de frasin. E r a p ă t a t ă cu roşu stins, şi un n o u val de sânge curse a c u m , c â n d Klaus îşi flutură braţele. — Crezi că mi-e frică de tine? strigă el. Se răsuci şi râse de toate siluetele palide. C r e d e ţ i că mi-e frică de v r e u n u l din voi? Sunteţi m o r ţ i ! Praf î n vânt! N u m ă puteţi atinge! — Te înşeli, spuse Elena cu vocea ei de clopoţei de vânt. — E u sunt u n u l d i n t r e Cei V e c h i ! U n O r i g i n a r ! Ştiţi ce î n s e a m n ă asta? K l a u s se răsuci din n o u ,

Reuniunea • 269 adresându-se t u t u r o r , iar ochii lui de un albastru nefi­ resc p ă r e a u să reflecte ceva din strălucirea roşie a fo­ cului. Eu nu am murit niciodată. Fiecare din voi a murit, a d u n ă t u r ă d e stafii! D a r e u nu. M o a r t e a n u m ă p o a t e atinge. S u n t invincibili Ultimul cuvânt fu rostit într-un strigăt atât de pu­ ternic, încât ecoul lui răsună printre copaci. Invincibil... invincibil... invincibil. Bonnie îl auzi pierind în pocnetul l a c o m al focului. E l e n a aşteptă p â n ă ce ultimul ecou se stinse. Apoi spuse, simplu: — Nu chiar. Se întoarse să se uite la formele ce­ ţoase din j u r u l ei: El vrea să m a i verse nişte sânge aici. O n o u ă voce se auzi, o voce c a v e r n o a s ă pe care Bonnie o simţi ca pe o p i c ă t u r ă de a p ă rece ca gheaţa care îi alunecă pe spate. — Eu s p u n că au m u r i t destui o a m e n i . E r a un soldat unionist într-o tunică la d o u ă rânduri. — M a i m u l t decât destui, spuse o altă voce, asemă­ n ă t o a r e cu bubuitul unei tobe îndepărtate — un soldat confederat cu o b a i o n e t ă în m â n ă . — E timpul ca cineva să oprească omorurile — un b ă t r â n într-un postav cafeniu, vopsit în casă. — Nu p u t e m să m a i î n g ă d u i m asta — băiatul toboşar cu găuri negre în loc de ochi. — Nu m a i v r e m sânge vărsat! se auziră m a i multe voci odată. N u m a i v r e m s ă m o a r ă o a m e n i !

270 • Jurnalele Vampirilor Strigătul trecu de la u n u l la altul, p â n ă c â n d sune­ tul crescu şi deveni m a i puternic ca mugetul focului. — Nu m a i v r e m sânge! — Nu mă puteţi atinge! Nu mă puteţi ucide! — Puneţi m â n a pe el, băieţi! Bonnie nu ştia cine dăduse ultima c o m a n d ă . D a r ceilalţi îl ascultară cu toţii, soldaţi confederaţi şi unionişti deopotrivă. Se ridicau, pluteau, se dizolvau din n o u în ceaţă, o n e g u r ă întunecată a c u m , cu o sută de mâini. Se prăbuşi asupra lui Klaus a s e m e n e a u n u i val de ocean, repezindu-se către el şi înghiţindu-1. Fiecare m â n ă îl înşfacă şi, deşi K l a u s se l u p t a şi d ă d e a din braţe şi din picioare, erau p r e a mulţi p e n t r u el. In d o a r câteva clipe fu acoperit, înconjurat, devorat de n e g u r a întunecoasă. N e g u r a se ridică, rotindu-se asemeni unei t o r n a d e din care se auzeau abia desluşit nişte ţipete. — Nu mă puteţi omorî! S u n t n e m u r i t o r ! T o r n a d a se î n d e p ă r t ă în întuneric şi Bonnie nu o m a i văzu. In u r m a ei se duse un şir de fantome aseme­ n e a cozii unei comete, risipindu-se pe cerul noptatic. — U n d e îl duc? Bonnie nu voise să întrebe cu glas tare, d a r rosti cu­ vintele înainte să-şi dea seama. Elena însă o auzi. — Acolo u n d e nu va m a i face nici un rău, spuse, şi expresia de pe chipul ei o opri pe Bonnie să m a i în­ trebe ceva. D i n partea cealaltă a luminişului se auzi un sunet, ca un ţipăt strident, un muget. Bonnie se întoarse şi îl văzu

Reuniunea • 271 pe Tyler în picioare, în forma lui îngrozitoare pe j u m ă t a t e om, p e j u m ă t a t e animal. N u m a i era nevoie de b â t a lui Caroline. Tyler se holba la Elena şi la cele câteva siluete fantomatice rămase şi îndruga nedesluşit: — Nu-i lăsa să mă ia! Nu-i lăsa să mă ia şi pe m i n e ! î n a i n t e ca Elena să p o a t ă spune ceva, el se răsuci. Se uită p e n t r u o clipă la foc, m a i înalt decât capul lui, apoi se năpusti direct prin el către p ă d u r e a de dincolo. Prin flăcările care d a n s a u , B o n n i e îl v ă z u p r ă b u ş i n du-se la p ă m â n t , î n c e r c â n d să stingă focul care îl atin­ sese, apoi ridicându-se şi alergând din n o u . Pe u r m ă văpăile se înălţară m a i sus şi ea nu m a i văzu nimic. D a r îşi amintise ceva: M e r e d i t h . . . şi M a t t . M e r e dith stătea în capul oaselor, cu capul în p o a l a lui Ca­ roline, privind. M a t t c o n t i n u a să zacă întins pe spate. R ă n i t , d a r nu la fel de grav ca Ştefan. — Elena, spuse Bonnie, atrăgând atenţia siluetei strălucitoare, apoi d o a r îşi întoarse privirea către Ştefan. Strălucirea se apropie. Ştefan nici nu clipi. Se uită în i n i m a luminii şi zâmbi, apoi rosti: — A fost oprit a c u m . D a t o r i t ă ţie. — Bonnie a fost cea care ne-a chemat. Şi n-ar fi putut s-o facă la locul şi m o m e n t u l potrivit fără tine şi ceilalţi. — Am încercat să-mi ţin promisiunea. — Ştiu, Ştefan. Lui B o n n i e nu-i p l ă c e a deloc c u m s u n a discuţia asta. P r e a s u n a a r ă m a s - b u n — u n u l p e n t r u totdea­ u n a . Propriile ei cuvinte îi reveniră în m i n t e : Ar putea

272 • Jurnalele Vampirilor să se ducă într-un alt loc, sau... sau pur şi simplu să dispară. Şi nu voia ca Ştefan să se d u c ă nicăieri. Cu siguranţă, cineva care s e m ă n a atât de mult cu un înger... — Elena, spuse ea, nu poţi să... să faci ceva? Nu poţi să-1 ajuţi? V o c e a îi t r e m u r a . I a r expresia Elenei când se întoarse să o privească pe Bonnie era şi m a i dureroasă. îi amintea de cineva, şi apoi îşi d ă d u s e a m a de cine. De H o n o r i a Fell. Aşa arătaseră şi ochii Honoriei Fell, ca şi cum se uita la toate nedreptăţile invitabile din lume. La toată strâmbătatea, la toate lucrurile care n-ar fi trebuit să fie şi totuşi erau. — Pot să fac ceva, spuse Elena. D a r nu ştiu d a c ă acesta e ajutorul pe care îl vrea el. Se întoarse din n o u către Ştefan. Ştefan, eu p o t să vindec răul pe care 1-a făcut Klaus. în n o a p t e a asta eu am P u t e r e a necesară. D a r nu p o t vindeca ceea ce ţi-a făcut K a t h e r i n e . Creierul amorţit al lui Bonnie încercă un t i m p să desluşească asta. C e e a ce a făcut K a t h e r i n e — d a r Ştefan îşi revenise cu multe luni în u r m ă d u p ă ce fusese torturat de K a t h e r i n e în criptă. Apoi înţelese. C e e a ce făcuse K a t h e r i n e fusese,să îl transforme pe Ştefan într-un vampir. — A trecut p r e a mult timp, îi spunea Ştefan Elenei. D a c ă ai putea să mă vindeci, aş fi o m â n ă de ţărână. — D a . E l e n a nu z â m b i , d o a r c o n t i n u ă să îl pri­ vească fix. Vrei ajutorul m e u , Ştefan? — Să continui să trăiesc într-o l u m e de u m b r e . . . .

Reuniunea • 273 V o c e a lui Ştefan era a c u m d o a r o şoaptă, ochii lui verzi priveau în d e p ă r t a r e . Bonnie voia să-1 scuture. Trăieşte, îi spuse în gând, d a r nu îndrăzni să o rostească cu voce tare de t e a m ă să nu-1 facă să h o t ă r a s c ă exact opusul. Apoi se gândi la altceva. — Să continui să încerci, spuse ea, şi cei doi îşi în­ toarseră privirile. Ea îi privi, cu bărbia împinsă înainte, şi văzu c u m pe buzele Elenei înfloreşte uşor un zâmbet. Elena se întoarse către Ştefan şi acea u m b r ă de z â m b e t a p ă r u şi pe chipul lui. — D a , spuse el calm, şi apoi, către Elena: V r e a u ajutorul tău. Ea se aplecă şi îl sărută. Bonnie văzu c u m strălucirea pluteşte de la ea la el, asemeni u n u i r â u de l u m i n ă scânteietoare care îl în­ ghite. Il copleşi la fel c u m n e g u r a întunecată îl încon­ jurase pe Klaus, la fel ca o cascadă de d i a m a n t e , p â n ă c â n d tot trupul lui lucea asemeni celui al Elenei. Pen­ tru o clipă, Bonnie îşi imagină că p u t e a vedea c u m sân­ gele din el se topeşte, curgând prin fiecare venă, fiecare vas capilar, vindecând orice atingea. Apoi strălucirea se stinse într-o pâlpâire aurie, absorbită de pielea lui Şte­ fan. C ă m a ş a lui era tot sfâşiată, d a r sub ea carnea lui era n e t e d ă şi tare. Bonnie, cu ochii m a r i de uimire, nu se p u t u stăpâni să nu întindă m â n a să atingă, să simtă. E r a la fel ca orice altă piele. G r o a z n i c e l e r ă n i dispăruseră.

274 • Jurnalele Vampirilor B o n n i e râse t a r e , cu b u c u r i e şi î n c â n t a r e , şi apoi ridică privirea, din n o u serioasă. — E l e n a . . . e şi M e r e d i t h . . . Fiinţa strălucitoare care era Elena deja traversa lu­ minişul. M e r e d i t h înălţă privirea către ea din poala lui Caroline. — Bună, Elena, spuse ea, pe un ton a p r o a p e nor­ mal, d o a r că vocea îi era foarte slabă. E l e n a se aplecă şi o sărută. Strălucirea se revărsă iarăşi din ea, c u p r i n z â n d - o pe M e r e d i t h . Şi c â n d se stinse, M e r e d i t h se ridică pe picioarele ei. Apoi Elena făcu acelaşi lucru cu Matt, care se trezi cu o privire confuză, dar alertă. O sărută şi pe Caroline, şi Caroline se opri din tremurat şi îşi îndreptă spatele. Apoi Elena se duse la D a m o n . Z ă c e a în acelaşi loc în care căzuse. Stafiile trecu­ seră peste el, fără să-1 bage în seamă. Strălucirea Ele­ nei pluti pe d e a s u p r a lui, o m â n ă strălucitoare se întinse p e n t r u a-i atinge părul. Apoi se aplecă şi sărută capul întunecat de pe p ă m â n t . In vreme ce lumina scânteietoare se stingea, D a m o n se ridică în capul oaselor şi scutură din cap. O văzu pe Elena şi încremeni, apoi, atent la fiecare mişcare şi fără nici o expresie pe chip, se ridică. Nu spuse nimic, d o a r privi c u m Elena se întoarce la Ştefan. El e r a profilat pe foc. Bonnie nu observase că strălucirea roşiatică devenise m a i intensă, a p r o a p e eclipsând auriul Elenei. D a r a c u m văzu şi simţi panică.

Reuniunea * 275 — U l t i m u l m e u d a r p e n t r u voi, spuse E l e n a , şi atunci începu să plouă. Nu era o furtună cu fulgere şi tunete, ci o ploaie mă­ runtă şi deasă care înmuie totul — chiar şi pe Bonnie — şi stinse focul. E r a p r o a s p ă t ă şi răcoroasă, şi p ă r e a să spele toată oroarea ultimelor ceasuri, curăţând luminişul de tot ce se întâmplase acolo. Bonnie îşi ridică faţa către picurii de apă, cu ochii închişi, vrând să deschidă larg braţele şi să-i îmbrăţişeze. In cele din u r m ă ploaia se mai domoli şi Bonnie se uită din n o u către Elena. E l e n a îl privea pe Ştefan, şi a c u m nu m a i exista z â m b e t pe buzele ei. Pe chip i se vedea din n o u dure­ rea tăcută. — E miezul nopţii, spuse ea. Şi eu trebuie să plec. Bonnie ştiu imediat, din felul în care rostise aceste cuvinte, că „să p l e c " nu î n s e m n a p e n t r u m o m e n t , ci p e n t r u t o t d e a u n a . Elena se ducea într-un loc u n d e nici o transă şi nici un vis nu p u t e a u ajunge. I a r Ştefan o ştia şi el. — D o a r câteva m i n u t e , spuse el, î n t i n z â n d mâinile către ea. — îmi p a r e r ă u . . . — Elena, a ş t e a p t ă . . . trebuie să-ţi s p u n . . . — N u pot! Pentru p r i m a oară seninătatea acelei feţe luminoase se destramă, şi în locul ei se vedeau a c u m nu d o a r o tristeţe b l â n d ă , ci şi o d u r e r e sfâşietoare. — Ştefan, nu m a i p o t aştepta. î m i p a r e atât de rău.

276 • Jurnalele Vampirilor P ă r e a ca şi c u m ea era trasă înapoi, retrăgându-se dinaintea lor într-o altă dimensiune pe care Bonnie nu o p u t e a vedea. Poate că în acelaşi loc în care plecase H o n o r i a o d a t ă ce sarcina ei se încheiase, se g â n d i Bonnie. Să-şi găsească pacea. D a r ochii Elenei nu a r ă t a u ca şi c u m ea îşi găsise p a c e a . Se agăţau de Ştefan, şi ea întinse m â n a spre el, neajutorată. Nu se atinseră. Locul acela către care era trasă Elena se afla mult p r e a d e p a r t e . — E l e n a . . . te rog! E r a vocea cu care Ştefan o strigase în c a m e r a lui. Ca şi c u m i se frângea inima. — Ştefan, strigă şi ea, cu a m b e l e m â i n i întinse a c u m către el. D a r devenea din ce în ce m a i mică, dispărea. Bonnie simţi c u m plânsul îi urcă în piept, c u m îi p u n e un nod în gât. Nu era drept. T o t ce voiseră ei vreodată fusese să fie împreună. Iar acum răsplata Elenei pentru că ajutase oraşul şi îşi îndeplinise sarcina era să fie despărţită în m o d irevocabil de Ştefan. P u r şi simplu nu era drept. — Ştefan, strigă din n o u Elena, d a r vocea ei p ă r u să vină de la m a r e d e p ă r t a r e . Strălucirea dispăruse a p r o a p e cu totul. Apoi, în vreme ce Bonnie privea, printre lacrimile pe care nu şi le m a i p u t e a stăpâni, se stinse definitiv. L ă s â n d din n o u luminişul cufundat în t ă c e r e . Dispăruseră toate fantomele din Fell's C h u r c h care se ridicaseră şi păşiseră pe p ă m â n t p e n t r u o n o a p t e , ca

Reuniunea • 277 să împiedice să se verse şi m a i m u l t sânge. Spiritul lu­ minos care le condusese dispăruse şi el fără u r m ă , şi chiar şi luna şi stelele erau acoperite de nori. Bonnie ştiu că faţa lui Ştefan nu era u d ă de la ploaia care încă m a i cădea m ă r u n t . Ştefan stătea în picioare, r e s p i r â n d greu, privind către ultimul loc în care se m a i zărise strălucirea Ele­ nei. I a r tot dorul şi t o a t ă d u r e r e a pe care Bonnie le văzuse pe chipul lui înainte nu erau nimic faţă de ceea ce vedea a c u m . — Nu e drept, şopti ea. Apoi strigă spre cer, fără să se adreseze cuiva a n u m e : Nu e drept! Ştefan respira din ce în ce m a i greu. A c u m îşi ridică şi el faţa, nu cu furie, ci cu o d u r e r e insuportabilă. Ochii lui cercetau norii, ca şi c u m ar fi p u t u t găsi acolo o ultimă u r m ă de l u m i n ă aurie, o scânteiere de strălu­ cire. D a r n u p u t e a . Bonnie văzu c u m u n spasm î l străbate, a s e m ă n ă t o r cu agonia de la ţepuşa lui Klaus. I a r strigătul care ţâşni din el fu cel m a i cumplit lucru pe care îl auzise ea vreodată. — Elena!

Reuniunea • 279 Nu acea Elenă strălucitoare, asemenea flăcării unei l u m â n ă r i , din l u m e a spiritelor, şi nici fata palidă, n e p ă m â n t e s c de frumoasă, care fusese Elena vampi­ rul. Aceasta era o Elenă a cărei piele albă se înroşea şi se făcea ca de găină sub ploaia ce se revărsa din cer. O Elenă care p ă r e a uimită în v r e m e ce ridica încet capul şi se uita în j u r u l ei, ca şi c u m toate lucrurile cunos­ cute din luminiş i se p ă r e a u străine. E o iluzie. Sau p o a t e i s-au m a i d a t câteva m i n u t e să-şi ia rămas-bun. Bonnie c o n t i n u a să-şi repete asta, d a r nu reuşea nici ea să creadă.
,m

16

yJT~^l

onnie n u avea să-şi amintească niciodată ce
se m t

— Bonnie? rosti o voce nesigură. O voce care nu s e m ă n a deloc cu nişte clopoţei de vânt. V o c e a unei fete speriate. G e n u n c h i i lui B o n n i e c e d a r ă . O senzaţie stranie creştea în ea. î n c e r c ă să o îndepărteze, încă neîndrăzn i n d nici m ă c a r să o cerceteze. D o a r stătea şi o privea pe Elena. Elena pipăi iarba din faţa ei. Ezitând la început, apoi din ce în ce m a i h o t ă r â t ă , tot m a i repede. Ridică o frunză cu degete care p ă r e a u stângace, o puse jos, m â n ­ gâie p ă m â n t u l . O luă apoi repede din nou. înşfacă o în­ treagă m â n ă de frunze ude, le apropie de faţă, le mirosi, înălţă privirea către Bonnie, şi frunzele se risipiră. P e n t r u o clipă r ă m a s e r ă a m â n d o u ă în genunchi, uitându-se u n a la alta de la un m e t r u d e p ă r t a r e . Apoi, t r e m u r â n d , Bonnie întinse m â n a . N u m a i p u t e a res­ pira. Senzaţia creştea în ea, şi creştea.

âM I ~S

â m p l ă exact î n u r m ă t o a r e l e s e c u n d e .

r^"^^ Auzi strigătul lui Ştefan care p ă r u a p r o a p e să c u t r e m u r e p ă m â n t u l de sub picioarele ei. II văzu pe D a m o n p o r n i n d către el. Şi apoi văzu străfulgerarea. O explozie de l u m i n ă a s e m ă n ă t o a r e cu fulgerul lui Klaus, d o a r că nu era alb-albăstruie. E r a aurie. Şi atât de puternică, încât Bonnie simţi că soarele explodase în faţa ochilor ei. T i m p de câteva secunde, tot ce p u t u distinge fu o. învârtejire de culori. Apoi văzu ceva în mijlocul luminişului, lângă h o r n . C e v a alb, asemănător ca formă cu stafiile, d o a r că p ă r â n d să aibă m a i multă substanţă. Ceva mic şi ghemuit care trebuia să fie orice altceva decât îi s p u n e a u ochii că ar p u t e a fi. Căci arăta ca o fată subţirică şi goală, t r e m u r â n d pe p ă m â n t u l ierbos al luminişului. O fată cu p ă r de aur. A r ă t a ca Elena.

280 • Jurnalele Vampirilor M â n a Elenei se ridică şi ea. Se întinse către m â n a lui Bonnie. Degetele li se atinseră. Degete adevărate. In lumea adevărată. U n d e se aflau a m â n d o u ă . Bonnie scoase un fel de ţipăt şi se aruncă spre Elena. In clipa următoare o atingea peste tot înnebunită, cu o încântare neîncrezătoare, sălbatică. Iar trupul Elenei avea substanţă, era consistent. Ud de la ploaie şi tremu­ rând, dar mâinile lui Bonnie nu treceau prin el. In părul Elenei erau bucăţele de frunze ude şi fărâme de pământ. — Eşti aici, spuse printre suspine Bonnie. P o t să te ating, Elena! Elena spuse şi ea, cu răsuflarea întretăiată: — Pot să te ating! Sunt aici! A d u n ă din n o u frun­ zele în mâini. Pot să ating p ă m â n t u l ! — Pot să te v ă d atingându-1! Asta ar fi p u t u t c o n t i n u a la nesfârşit, d a r M e r e d i t h le întrerupse. Stătea câţiva paşi m a i d e p a r t e , holbându-se la ele, cu ochii ei întunecaţi enormi, cu faţa albă. Scoase un sunet înăbuşit. — Meredith! Elena se întorsese către ea, întinzând p u m n i i plini de frunze. îşi deschise larg braţele. M e r e d i t h , care reuşise să se ţină tare atunci c â n d corpul Elenei fusese găsit în râu, c â n d Elena apăruse la fereastra ei ca vampir, c â n d Elena se materializase în luminiş ca înger, a c u m nu p u t e a decât să stea acolo, t r e m u r â n d . P ă r e a gata să leşine.

Reuniunea • 281 — M e r e d i t h ! E solidă! Poţi s-o atingi! Vezi? Bonnie o lovi din n o u uşor pe Elena, veselă. M e r e d i t h nu se mişcă. Şopti: — E imposibil... — E adevărat! Vezi? E adevărat! Bonnie devenea isterică. Ştia că e isterică, dar nu-i păsa. D a c ă avea cineva dreptul de a fi isterică, atunci era ea. — E adevărat, e adevărat, c â n t ă ea veselă. M e r e ­ dith, vino să vezil M e r e d i t h , care o privise fix pe E l e n a în tot acest timp, scoase un alt sunet înăbuşit. Apoi, dintr-o singură mişcare, se a r u n c ă spre Elena. O atinse, şi descoperi că m â n a ei întâlnea consistenţa cărnii. Se uită la chipul Elenei. Şi apoi izbucni în lacrimi de nestăpânit. Plânse, şi plânse, cu capul pe u m ă r u l gol al Elenei. Bonnie le m â n g â i e b u c u r o a s ă pe a m â n d o u ă . — Nu credeţi că ar fi bine să-şi p u n ă ceva pe ea? spuse o voce, şi Bonnie întoarse capul şi o văzu pe Caroline scoţându-şi rochia. Caroline făcu asta destul de calm, şi rămase apoi în furoul ei bej de poliester ca şi c u m făcea m e r e u genul acesta de lucruri. Lipsită total de imaginaţie, îşi spuse Bonnie, d a r fără r ă u t a t e . E r a clar că existau m o m e n t e c â n d lipsa de imaginaţie era un real avantaj. M e r e d i t h şi Bonnie traseră rochia peste capul Ele­ nei. P ă r e a mică în rochie, u d ă şi într-un fel nefirească, de p a r c ă pierduse obişnuinţa de a m a i p u r t a haine. D a r oricum, e r a o protecţie în faţa elementelor naturii.

282 • Jurnalele Vampirilor Apoi Elena şopti: — Ştefan. Se întoarse. El stătea acolo, cu D a m o n şi M a t t , puţin mai departe de fete. D o a r o privea. Ga şi c u m nu n u m a i răsuflarea, ci şi viaţa i se oprise, în aşteptare. Elena se ridică şi făcu un pas şovăitor către el, apoi altul şi altul. Subţire şi cu o n o u ă fragilitate în rochia de î m p r u m u t , se clătina, t r e m u r â n d , în v r e m e ce se apropia de el. La fel ca m i c a sirenă care învăţa c u m să-şi folo­ sească picioarele, se gândi Bonnie. El o lăsă să vină a p r o a p e p â n ă la el, stând nemişcat şi privind-o, apoi se repezi împiedicat către ea. Se cioc­ niră şi se p r ă b u ş i r ă la p ă m â n t , cu braţele încleştate unul în j u r u l celuilalt, ţinându-se cât de strâns p u t e a u . Nici u n u l nu spuse nimic. In cele din u r m ă , Elena se desprinse din îmbrăţişare şi se uită la Ştefan, iar el îi cuprinse faţa în p a l m e , pri­ vind-o lung. Elena râse tare, cu o bucurie p u r ă , strângându-şi şi desfăcându-şi degetele şi uitându-se încântată la ele înainte de a le cufunda în părul lui Şte­ fan. Apoi se sărutară. Bonnie privi fără j e n ă , simţind c u m o p a r t e din bu­ curia ameţitoare se revarsă în lacrimi. O ustura gâtul, d a r e r a u lacrimi dulci, nu lacrimile sărate ale sufe­ rinţei, şi continua să zâmbească. E r a m u r d a r ă , era u d ă leoarcă, şi nu m a i fusese niciodată atât de fericită. Se

Reuniunea • 283 simţea ca şi c u m ar fi vrut să danseze şi să cânte şi să facă tot soiul de lucruri nebuneşti. C e v a m a i târziu, Elena se uită de la Ştefan la cei­ lalţi, şi faţa ei era a p r o a p e la fel de strălucitoare ca atunci c â n d plutise în luminiş ca înger. Strălucind ase­ m e n e a unei stele. N i m e n i n-o să-i m a i s p u n ă de-acum înainte Prinţesa de G h e a ţ ă , se gândi Bonnie. — Prietenii mei, spuse Elena. Asta a fost tot, d a r era suficient, cele d o u ă cuvinte şi suspinul ciudat pe care îl scoase c â n d întinse o m â n ă către ei. In clipa u r m ă t o a r e erau cu toţii lângă ea, în­ c o n j u r â n d - o , î n c e r c â n d cu toţii să o îmbrăţişeze în acelaşi timp. C h i a r şi Caroline. — Elena, spuse Caroline, îmi p a r e r ă u . . . — Am uitat totul, spuse Elena şi o strânse în braţe cu tot a t â t a b u c u r i e ca şi pe ceilalţi. Apoi a p u c ă o m â n ă cafenie p u t e r n i c ă şi o ţinu p e n t r u o clipă lipită de obrazul ei. M a t t , spuse, şi el îi zâmbi, cu ochii lui albaştri î n o t â n d în lacrimi. D a r nu de d u r e r e că o vede în braţele lui Ştefan, se g â n d i B o n n i e . In acest m o m e n t chipul lui M a t t ex­ p r i m a d o a r fericire. O u m b r ă căzu peste micul grup, aşezându-se între el şi l u m i n a lunii. Elena ridică privirea şi întinse din nou mâna. — D a m o n , spuse. L u m i n a limpede şi iubirea c u r a t ă de pe chipul ei e r a u irezistibile. Sau ar fi trebuit să fie irezistibile, îşi

284 • Jurnalele Vampirilor spuse Bonnie. D a r D a m o n păşi înainte tară să zâm­ bească, cu ochii lui negri la fel de adânci şi insondabili ca î n t o t d e a u n a . N i m i c din l u m i n a de stea care strălucea pe chipul Elenei nu se reflecta în ei. Ştefan se uită la el netemător, la fel c u m se uitase în strălucirea d u r e r o a s ă a luminii aurii a Elenei. Apoi, fără să-şi ia privirea de la el, întinse şi el m â n a . D a m o n r ă m a s e uitându-se lung la ei, la cele d o u ă feţe deschise, n e t e m ă t o a r e , la oferta m u t ă a mâinilor lor. Oferta de afecţiune, de căldură, de b u n ă t a t e . De legătură. Pe chipul lui nu se citea nimic, şi stătea com­ plet nemişcat. — H a i d e , D a m o n , spuse încet M a t t . Bonnie se uită repede la el şi văzu că ochii îi e r a u atenţi a c u m , în v r e m e ce chipul lui, de v â n ă t o r , e r a plin de u m b r e . F ă r ă să se mişte, D a m o n vorbi: — Eu nu sunt ca voi. — Eşti m a i p u ţ i n diferit de noi decât crezi, spuse M a t t . Ascultă, continuă el, cu o n o t ă ciudată de p r o ­ vocare în vocea lui, ştiu că l-ai o m o r â t pe d o m n u l T a n n e r ca să te aperi, pentru că aşa mi-ai spus. Şi ştiu că nu ai venit în Fell's C h u r c h p e n t r u că vraja lui Bonnie te-a târât aici, fiindcă am ales cu grijă firele de p ă r şi nu am făcut nici o greşeală. Semeni cu noi mai mult decât vrei să recunoşti, D a m o n . Singurul lucru pe care nu îl ştiu este de ce nu ai intrat în casa lui Vickie ca să o ajuţi. D a m o n răspunse tăios, a p r o a p e a u t o m a t :

Reuniunea • 285 — P e n t r u că nu am fost invitat î n ă u n t r u ! Bonnie îşi aminti. Ea, stând afară, în faţa ferestrei lui Vickie, cu D a m o n lângă ea. Vocea lui Ştefan: Invită-mă înăuntru, Vickie. D a r nimeni nu îl invitase pe D a m o n . — D a r atunci, c u m a intrat Maus...? începu ea, urmându-şi gândurile. — Asta a fost sarcina lui Tyler, sunt sigur, spuse D a m o n concis. C e e a ce a făcut Tyler în schimbul aflării felului p r i n care p u t e a să-şi revendice moştenirea. Şi mai mult ca sigur că 1-a invitat pe Klaus în casă înainte chiar ca noi să începem să facem de p a z ă — probabil înainte ca Ştefan şi cu mine să venim în Fell's C h u r c h . Klaus era bine pregătit. In n o a p t e a aceea era în casă şi fata a murit înainte ca eu să ştiu ce se întâmpla. — De ce nu l-ai c h e m a t pe Ştefan? întrebă M a t t . în vocea lui nu era nici o acuzaţie. E r a o simplă în­ trebare. — P e n t r u că n-ar fi p u t u t face absolut nimic! Eu am ştiut cu ce vă confruntaţi de îndată ce l-am văzut. U n u l dintre Cei Vechi. Ştefan ar fi fost d o a r ucis, şi, oricum, nu se m a i p u t e a face nimic p e n t r u fată. Bonnie auzi n o t a de răceală din vocea lui, şi, c â n d se întoarse din n o u către Ştefan şi Elena, chipul lui se înăsprise. E r a ca şi c u m luase o h o t ă r â r e . — Vedeţi, eu nu sunt ca voi, spuse din n o u . — Nu contează, răspunse Ştefan. C o n t i n u a să stea cu m â n a întinsă către el. La fel şi Elena.

286 • Jurnalele Vampirilor — I a r u n e o r i băieţii b u n i chim înving, spuse încet M a t t , ca o încurajare. — D a m o n . . . , începu Bonnie. încet, a p r o a p e fără să vrea, se întoarse către ea. Ea se g â n d e a la acel m o m e n t în care ei doi îngenuncheaseră d e a s u p r a lui Ştefan şi D a m o n p ă r u s e a t â t de tânăr. C â n d fuseseră d o a r D a m o n şi Bonnie, la m a r ­ ginea lumii. P e n t r u o singură clipă, lui Bonnie i se p ă r u că vede stele în acei ochi negri. Şi simţi în el ceva, un soi de f r ă m â n t a r e , u n t u m u l t d e sentimente — j i n d u i r e ş i confuzie şi t e a m ă şi m â n i e , toate amestecate. D a r apoi totul deveni din n o u de n e p ă t r u n s şi pereţii se ridicară din n o u în j u r u l lui şi simţurile p a r a n o r m a l e ale lui B o n n i e nu-i m a i spuseră nimic. I a r acei ochi negri erau p u r şi simplu opaci. Se întoarse la cuplul care stătea pe jos. Apoi îşi scoase j a c h e t a şi trecu în spatele Elenei. I-o puse pe umeri fără să îi atingă. — E o n o a p t e rece, spuse. O c h i i lui se aţintiră a s u p r a ochilor lui Ştefan în v r e m e ce o înfăşură pe Elena în j a c h e t a neagră. Apoi se întoarse şi se îndreptă către întunericul dintre stejari. în clipa următoare Bonnie auzi un foşnet de aripi. Ştefan şi Elena îşi u n i r ă din n o u mâinile fără nici un cuvânt şi capul auriu al Elenei se lăsă pe umărul lui Şte­ fan. Peste părul ei, ochii verzi ai lui Ştefan erau întorşi către peticul de n o a p t e în care dispăruse fratele lui. Dragă Jumalule,

Reuniunea • 287 B o n n i e clătină din c a p , simţind u n n o d î n gât. N o d u l se duse atunci c â n d cineva îi atinse braţul şi ea ridică privirea către M a t t . Deşi ud p â n ă la piele, deşi cu bucăţele de muşchi şi ferigă lipite de el, era o ima­ gine m i n u n a t ă . Ea îi z â m b i , simţindu-se din n o u copleşită de b u c u r i e şi u i m i r e . Simţind acea e m o ţ i e ameţitoare, năucitoare, c â n d se g â n d e a la ceea ce se întâmplase în n o a p t e a aceasta. M e r e d i t h şi Caroline z â m b e a u şi ele, şi un impuls brusc o făcu pe Bonnie să-1 p r i n d ă pe M a t t de m â i n i şi să-1 î n v â r t ă î n t r - u n d a n s . în mijlocul luminişului, ridicară în a e r cu pi­ cioarele frunzele u d e şi se răsuciră r â z â n d . E r a u vii, şi erau tineri, şi era solstiţiul de vară. — Voiai să fim cu toţii din n o u î m p r e u n ă ! strigă Bonnie către Caroline, şi o trase pe fata scandalizată în dansul lor. I a r M e r e d i t h , u i t â n d de ţ i n u t a ei d e m n ă , li se alătură. Şi p e n t r u m u l t ă vreme, în luminiş nu răsună decât bucuria. 21 iunie, 7:30 a.m. Solstiţiul de vară

Sunt atât de multe de explicat, şi oricum nu ai crede nimic. Aşa că mă duc să mă culc. Bonnie

284 • Jurnalele Vampirilor spuse Bonnie. D a r D a m o n păşi înainte tară să zâm­ bească, cu ochii lui negri la fel de adânci şi insondabili ca î n t o t d e a u n a . N i m i c din l u m i n a de stea care strălucea pe chipul Elenei nu se reflecta în ei. Ştefan se uită la el netemător, la fel c u m se uitase în strălucirea d u r e r o a s ă a luminii aurii a Elenei. Apoi, fără să-şi ia privirea de la el, întinse şi el m â n a . D a m o n r ă m a s e uitându-se lung la ei, la cele d o u ă feţe deschise, n e t e m ă t o a r e , la oferta m u t ă a mâinilor lor. Oferta de afecţiune, de căldură, de b u n ă t a t e . De legătură. Pe chipul lui nu se citea nimic, şi stătea com­ plet nemişcat. — H a i d e , D a m o n , spuse încet M a t t . Bonnie se uită repede la el şi văzu că ochii îi e r a u atenţi a c u m , în v r e m e ce chipul lui, de v â n ă t o r , e r a plin de u m b r e . F ă r ă să se mişte, D a m o n vorbi: — Eu nu sunt ca voi. — Eşti m a i p u ţ i n diferit de noi decât crezi, spuse M a t t . Ascultă, continuă el, cu o n o t ă ciudată de p r o ­ vocare în vocea lui, ştiu că l-ai o m o r â t pe d o m n u l T a n n e r ca să te aperi, pentru că aşa mi-ai spus. Şi ştiu că nu ai venit în Fell's C h u r c h p e n t r u că vraja lui Bonnie te-a târât aici, fiindcă am ales cu grijă firele de p ă r şi nu am făcut nici o greşeală. Semeni cu noi mai mult decât vrei să recunoşti, D a m o n . Singurul lucru pe care nu îl ştiu este de ce nu ai intrat în casa lui Vickie ca să o ajuţi. D a m o n răspunse tăios, a p r o a p e a u t o m a t :

Reuniunea • 285 — P e n t r u că nu am fost invitat î n ă u n t r u ! Bonnie îşi aminti. Ea, stând afară, în faţa ferestrei lui Vickie, cu D a m o n lângă ea. Vocea lui Ştefan: Invită-mă înăuntru, Vickie. D a r nimeni nu îl invitase pe D a m o n . — D a r atunci, c u m a intrat Maus...? începu ea, urmându-şi gândurile. — Asta a fost sarcina lui Tyler, sunt sigur, spuse D a m o n concis. C e e a ce a făcut Tyler în schimbul aflării felului p r i n care p u t e a să-şi revendice moştenirea. Şi mai mult ca sigur că 1-a invitat pe Klaus în casă înainte chiar ca noi să începem să facem de p a z ă — probabil înainte ca Ştefan şi cu mine să venim în Fell's C h u r c h . Klaus era bine pregătit. In n o a p t e a aceea era în casă şi fata a murit înainte ca eu să ştiu ce se întâmpla. — De ce nu l-ai c h e m a t pe Ştefan? întrebă M a t t . în vocea lui nu era nici o acuzaţie. E r a o simplă în­ trebare. — P e n t r u că n-ar fi p u t u t face absolut nimic! Eu am ştiut cu ce vă confruntaţi de îndată ce l-am văzut. U n u l dintre Cei Vechi. Ştefan ar fi fost d o a r ucis, şi, oricum, nu se m a i p u t e a face nimic p e n t r u fată. Bonnie auzi n o t a de răceală din vocea lui, şi, c â n d se întoarse din n o u către Ştefan şi Elena, chipul lui se înăsprise. E r a ca şi c u m luase o h o t ă r â r e . — Vedeţi, eu nu sunt ca voi, spuse din n o u . — Nu contează, răspunse Ştefan. C o n t i n u a să stea cu m â n a întinsă către el. La fel şi Elena.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->