Petak 22.

jun 2012

Intervju
INTERVJU S POVODOM - SLOBODAN JANKOVI] - HIPNOTI^AR TERAPEUT

novine toronto 21

Hipnozom do boqeg `ivota
Razgovaram sa Slobodanom, koji se ve} dugi niz godina bavi hipnozom. [ta je to hipnoza? Mada je hipnoza stara koliko i ~ove~anstvo, vrlo malo se u svakodnevnom `ivotu zna o woj. Poznato je da su je koristili stari Grci i Egip}ani pre vi{e hiqada godina i to u terapeutske svrhe. Hipnoza je jedna vrsta na{e unutra{we komunikacije sa samim sobom putem na{ih misli i ose}awa. Upravo zato hipnoza je potpuno prirodan i siguran metod promene. To je tako|e prijatna metoda koja nam poma`e da se oslobodimo duboko potisnutih negativnih ose}awa i zamenimo ih dobrim i pozitivnim. Hipnoti~ar je samo vodi~, onaj koji vam poma`e da dosegnete to stawe uma. Vi ste taj koji odlu~uje da se to i dogodi i sami odlu~ujete da li }ete sara|ivati sa hipnotizerom ili prekinuti seansu. Ona je jedna od metoda koja poma`e da zaobi|emo svesni deo uma i sugestijama delujemo na podsvest. Najjednostavnije obja{wewe - va{ negativni program u podsvesti promenimo sa pozitivnim. Uspeh hipnoterapije je uvek u va{im rukama. Po{to vi mo`ete sugestije za va{e promene jednostavno da odbijete ~ak i ako ste u dubokom stawu hipnoze. Sve sa~uvane informacije jo{ iz najranijeg detiwstva uti~u na na{e misli, ose}awa, raspolo`ewa, pona{awe, odnose, `ivotne odluke, izbor partnera, tj na sve aspekte `ivota. Ovde se nalaze sve na{e navike, bile dobre ili lo{e, te svi na{i pozitivni i negativni programi. U svesnom umu jako je te{ko boriti se protiv ovih programa, jer su oni duboko ukoreweni u podsvesti. Hipnoza je stawe koje uskla|uje svesne i podsvesne funkcije na{eg uma i tako ponovo uspostavqamo kontrolu nad `ivotnim navikama. Celi va{ `ivot je sa~uvan u podsvesti. Ako mi `elimo ne{to da promenimo, moramo do}i do podsvesti i tamo sre|ivati promene. Upotreba hipnoze je jedna od mogu}nosti komunikacije sa podsve{}u. To je vrlo produktivan na~in da uti~emo na ono {to "na{e unutra{we Ja misli o samom sebi". Grubo gledano, na{ negativni program u podsvesti zamenimo sa pozitivnim. - Balansirawe va{eg emotivnog `ivota, - Kontroli te`ine i eliminaciji zavisnosti. Kako je do{lo do toga da po~nete da se bavite hipnozom? Hipnozom i drugim tehnikama kao {to su NLP i EFT se bavim vi{e godina. Te ve{tine su me odavno interesovale, ali nisam imao dovoqno vremena da se time ozbiqno bavim. Pre desetak godina do`iveo sam saobra}ajku koja mi je kompletno promenila `ivot. Posle nekoliko godina terapije odlu~io sam da preuzmem `ivot i budu}nost u svoje ruke. Doktori su mi pomogli koliko su mogli i znali, ali sam shvatio da ako ne{to sam ne uradim, moj `ivot }e se strmoglaviti u provaliju hroni~ne depresije, a svi znamo kako depresivni qudi zavr{avaju. ti~ki ga zatvorimo i stavimo na {poret da zagrejemo vodu ili skuvamo ru~ak, poznato je da }e se ru~ak vrlo brzo skuvati i lonac }e po~eti da {i{ti i ispu{ta paru. Zamislimo {ta bi se desilo sa loncem ako zapu{imo taj otvor za ispu{tawe pare. Verovatno bi lonac eksplodirao i to vrlo brzo i napravio veliku {tetu oko sebe. Zamislimo na trenutak, da smo mi taj lonac i da su na{a negativna ose}awa i stres uzroci koji dovode do kuvawa na{eg emotivnog bi}a/lonca. U toku `ivota nas stalno u~e, a pogotovu nas mu{karce, da ne pokazujemo na{e negativne emocije, da ih ne praznimo, pa pre ili kasnije ve}ina nas po~iwe da ih ignori{e kad se pojave. U~e nas da kad se pojavi emotivni problem ili wegova manifestacija u vidu emotivnih signala, koji `ele ne{to da nam ka`u, da ga ne re{avamo, ve} zaKrivica nas jo{ vi{e naduvava i dovodi do tihog kqu~awa. To potiskivawe emocija je naro~ito prisutno u severnoj Americi, i po meni je razlog za{to qudi pucaju ovde mnogo ~e{}e nego u kraju gde mogu kako tako da se isprazne. Jedan od na~ina da se te nagomilane stare negativne emocije i `ivotne traume isprazne je preko hipnoze. Jer ako se to ne u~ini one se sve vi{e u toku `ivota nagomilavaju. Tako|e se samohipnozom/meditacijom posti`e i harmonija tela i du{e, pa samim tim i dovodi u red na{ emotivni `ivot. Ve`bawem samohipnoze/ meditacije u~ite kako da opustite svoj um i telo. Kad problemi nai|u, a wih }e uvek biti, ispu{tate paru/emocije kad to po`elite i nikad ne dozvolite da eksplodirate i izgubite kontrolu nad svojim `ivotom i postepeno postignete tako `eqenu sre}u i u`ivawe u `ivotu. Spomenuli ste da postoje neke svakodnevne `ivotne situacije kada smo u stawu hipnoze a da toga nismo svesni. U to isto stawe "hipnoze" ulazimo i u toku profesionalne masa`e i meditacije, a da vam to niko ne ka`e, pa se onda ne pla{ite, a i mnogo puta u toku dana kad radimo ili gledamo ne{to {to volimo. Svi smo mi ve} mnogo puta bili u hipnozi a da toga nismo ni svesni. U toku dana kliznemo vi{e puta u hipnozu, npr u prvom trenutku bu|ewa, neposredno pre nego {to }emo zaspati, kada u ma{ti odlutamo u pro{lost ili budu}nost potpuno nesvesni stvarnosti, kada se zagledamo u neki predmet i zanemarimo sve oko sebe, kad se udubimo u gledawe filma, kad vozimo kola i ne se}amo se kako smo negde stigli itd. Na koji na~in hipnoza re{ava probleme? Hipnoza nije ~arobni {tapi} kojim se mogu izle~iti sve bolesti. Ona poma`e da se kompletno o~iste nagomilane negativne emocije, traume, stresovi iz celog na{eg `ivota, koji su sa~uvani u podsvesti i na taj na~in re{e mnogobrojni problemi koji iz toga proizilaze. Mi nismo ni svesni toga {to je sa~uvano u podsvesti, a vidimo rezultat koji nas ko~i u `ivotu. Zbog toga se pona{amo, radimo neke stvari u `ivotu koje ne `elimo a ne znamo za{to. Hipnozom se uspostavqa ta tako potrebna komunikacija izme|u svesti-logike i podsvesti-emocija. Uspeh prvenstveno zavisi koliko vi stvarno `elite promenu i spremni ste na saradwu. Na{ `ivot se sastoji od neograni~enog broja situacija. Svaka situacija izaziva u na{oj podsvesti ili pozitivna ili negativna ose}awa koja uti~u na formirawe podsvesnih programa. Za zdrav i uspe{an `ivot potrebno je fokusirati se na pozitivna ose}awa, ali naj~e{}e se doga|a suprotno. Dok dobrim ose}ajima radosti, zadovoqstva itd ne pru`amo nikakav otpor ve} im se prepu{tamo, pa se oni nakon kratkog vremena povla~e, negativne emocije odbijamo i potiskujemo duboko u podsvest gde se one gomilaju i sve nas ja~e guraju da bi ih osetili i iskazali. Mada ih nismo svesni takve zarobqene emocije uvek nadja~aju sve na{e svesne misli i odluke. Takva ose}awa ~ine na{ `ivot nepodno{qivim dok ih se ne oslobodimo. Kako izgleda hipno-seansa? Prva seansa sa klijentom se sastoji iz tri dela. 1. Razgovor pre po~etka seanse: U toku ovog perioda Vi }ete ispuniti osnovne formulare, a zatim }u vam pojasniti {ta je hipnoza i kako deluje. Potom }emo prodiskutovati va{ problem, wegovu manifestaciju kao i ciq koji Vi o~ekujete da ostvarite hipnozom. 2. Hipnoti~ka seansa: Ja }u vas lagano uvesti u duboko stawe mentalne i fizi~ke opu{tenosti. Vi }ete biti vrlo svesni svega {ta se sa vama de{ava. Po~e}emo sa procesom stvarawa zdravih navika i emocija, neophodnih za postizawe Va{eg ciqa. 3. Po zavr{etaku seanse: Vi }ete se se}ati svega {to se de{avalo tokom seanse, bi}ete izuzetno sve`i i raspolo`eni. Ovo je vreme kad diskutujemo va{e utiske i razmi{qawa i dogovaramo termine za na{u slede}u seansu. Za{to je po va{em mi{qewu hipnoza obavijena velom tajne? Mali je broj tajni koje sa vremenom to i ostanu. Hipnoza je jedna od tih tajni koja je kroz istoriju ~ove~anstva nekim ~udom ili namerno ostala skrivena od qudi, mo`da je i to razlog za{to je qudi i daqe pogre{no tuma~e i zami{qaju kao ne{to misti~no i magi~no. Hipnoza je brza i pri tome potpuno prirodna metoda jer ne koristi nikakve lekove za postizawe pozitivnih promena! Upravo se ba{ u tome krije razlog za{to mnogima odgovara da hipnoza i daqe ostane dobro ~uvana tajna! Ve}ina na{ih emotivnih problema je sakrivena u podsvesti, pa kad se u svesti pojave signali koji `ele ne{to da nam ka`u, mi smo zbuweni i ne znamo {ta sa wima da radimo. Ve}ina nas umesto re{avawa problema pribegava maskirawu problema putem hrane, alkohola, droge, preteranog rada, kupovine nepotrebnih stvari itd. {to pove}ava potro{wu i {to jedan pametan ameri~ki hipnoti~ar re~e puni xepove korporacija. To je verovatno i pravi razlog {to nas niko ne u~i kako da iza|emo na kraj sa raznoraznim emotivnim problemima ve} trqaju ruke jer im se pune xepovi. Znam da je boqi politi~ari a sti~em utisak i mnogi drugi uveliko koriste, a da mi to ne znamo. Naravno da je wima u prilogu da vas od we pla{e, da bi je oni nesmetano koristili za wihove skrivene ciqeve. Nastavak na str . 23 Ivana \or|evi}

Recite mi u ~emu nam sve hipnoza mo`e pomo}i? Hipnoza se najvi{e koristi da bi se eliminisali razni emotivni problemi koji stvaraju neprijatna ose}awa i lo{e navike. Znaju}i da va{a podsvest kontroli{e sve funkcije va{eg tela, potpuno je logi~no da hipnozom ispravimo ve}inu problema za koje ne postoji neki fizi~ki ili biolo{ki razlog. Hipnoza je uspe{na u: - Kontroli stresa, u~ewu kako da opustite svoj um i telo, - Uve}awu samopouzdawa, osloba|awu od stidqivosti, [ta je uzrok ve}ine na{ih - Osloba|awu od raznih emotivnih problema? strahova, Ve}ina doma}ica zna {ta je - Isceqewu emotivnih ra- to ekspres lonac. Ako u wega na/trauma iz pro{losti, stavimo vodu ili jelo i herme-

Po~eo sam se pridr`avati na{e izreke "Uzdaj se use i u svoje kquse". U~io sam sve do ~ega sam stigao da bi sebi pomogao i to sa samo 5% snage i voqe {to mi je preostala. Po~eo sam sa EMDR tehnikom, “NLP”-jem, vizualizacijom, a nastavio sa hipnozom, meditacijom i Faster EFT tehnikom. Teoretski sam se dobro potkovao, prou~avaju}i dostupnu literaturu i video kurseve iz tih oblasti. Da bi kako tako stekao prakti~no znawe, zavr{io sam NGH kurs za hipnozu u Torontu. Nastavio sam usavr{avawe u Americi i zavr{io napredni kurs za regresiju. Postao sam ~lan NGH saveza za hipnozu. Stru~ni naziv koji mi je dodeqen na engleskom glasi: "NGH Certified Consulting Hypnotist". U julu ponovo idem za Ameriku na kurs iz "FasterEFT" metode.

vla~imo glavu u pesak kao noj, i nadamo se da se ni{ta lo{e ne}e desiti, i da }e se emotivni problem nekim ~udom sam re{ti. Drugim re~ima nas u~e da hermeti~ki zatvorimo na{ emotivni lonac, {to je protivno svim zakonima fizike i zdravog razuma. I kao {to }e lonac eksplodirati ako se potpuno zatvori, tako }emo i mi pre ili kasnije eksplodirati, jer nas niko nije nau~io tom prostom zakonu fizike da se na{ emotivni lonac ili balon mora da prazni da nebi eksplodirao i to pravovremeno da ne bude kasno. Pravo je ~udo da na{ emotivni lonac i izdr`i toliko godina stalnog pregrevawa, maltretirawa i dodavawa vatre, pogotovu za nas starije, koji smo preturili preko glave mnogo toga u `ivotu. I kad do|e do emotivne eksplozije qutine, besa, gneva, frustracije skoro niko nam ne ka`e, da je to u redu, ve} nas i za to okrivquju i u~e da moramo da se kontroli{emo i ponovo ignori{emo sve zakone zdrave pameti.

Petak 22. jun 2012

Srpska zajednica

novine toronto 23

Hipnozom do boqeg `ivota
Nastavak sa strane br. 21 Hipnoza jednostavno nema nikakve veze sa spavawem. Svesni smo svega {to se doga|a oko nas, boqe ~ujemo, boqe se ose}amo, drugim re~ima koncentracija i sva na{a ~ula rade 120 %. Zbog mentalne budnosti i pored prijatne fizi~ke opu{tenosti, vi u svakom trenutku imate potpunu kontrolu i mo`ete prekinuti trans kad to za`elite. Da bi mogli biti hipnotisani moramo se odlu~iti na hipnozu, jer bez na{e voqe nemogu}e nas je hipnotisati, te u toku hipnoti~ke indukcije klijent mora sa punim poverewem 100% pratiti hipnotizera i slediti wegove savete i izvr{avati komande. - Kakav je ose}aj biti u hipnozi? S obzirom da smo mentalno i fizi~ki opu{teni imamo ose}aj da smo malo odsutni, misli su retke ili ih uop{te nema. Svest nam je su`ena, ali budna, ~ujemo svaku re~ i zvuk, mo`emo govo-

SLOBODAN JANKOVI] - HIPNOTI^AR TERAPEUT

67. SRPSKI DAN I VIDOVDAN DAN KANADE
Subota 30. juni i nedeqa 1. juli 2012.

Recite nam neka interesantna iskustva iz va{e prakse! - Re~i jedne osobe u toku seanse: Ose}am se tako lepo, kao da sam se drogirala i `elim da jo{ malo ostanem u tom stawu! - Doktor saznao za{to ima problem nestabilnog karaktera. U toku regresije je saznao da je to trauma iz detiwstva. - Tim Hortons seansa. Otklowena trauma i strahovi progawawa iz detiwstva. Koja su naj~e{}e dileme kod pacijenata u vezi hipnoze? - Strah od Hipnoze! Strah od hipnoze je strah od gubitka kontrole, jer "dok smo u stawu hipnoze i spavamo potpuno smo u vlasti hipnotizera"! POTPUNO POGRE[NO!

riti, svesni smo vremena i mesta ali nam je sva pa`wa dobrovoqno usmerena na sugestiju. Vrlo ugodno opu{taju}e stawe! - Strah me je da }u u hipnozi odati neku tajnu. Strah je suvi{an. Vi imate punu kontrolu nad onim {to pri~ate. Ako ne `elite ne{to da ispri~ate onda to ne}ete ni uraditi. - Da li se svako mo`e hipnotisati? Da, svako se mo`e hipnotisati ako on to dozvoqava. Najve}i neprijateq hipnoze je strah. Takvu osobu je tada stvarno nemogu}e hipnotisati zbog straha od hipnoze. - [ta je to samohipnoza ? To je stawe hipnoze koje se u~i kako da se postigne (sli~no je meditaciji) i posti`e bez i~ije pomo}i kad se nau~i.

Na imawu crkve Svetog \or|a na Montroz ulici u Nijagari SUBOTA 30. JUN
11~:Vidovdanski parastos u crkvi Svetog \or|a. Posle parastosa: Protojerej Stavrofor Milo{ Vesin govori o "Zna~aju Vidovdana u srpskoj istoriji" u crkvenom domu. 12~.:Fudbalski turnir za pehar SNO. Posle podne: Ko{arka{ki turnir tri-na-tri za pehar SNO. 18~.:Ve~erwe u crkvi Svetog \or|a. 20~.:Igranka u paviqonu. Svira poznati orkestar "Paganini Bend" sa harmonikasem iz Srbije. 21~.:Kra}i folklorni program nastupom mla|ih ansambla. 10 pm:Nastavak igranke do posle pono}i. NEDEQA 1. JUL 10~.:Sveta liturgija u crkvi Svetog \or|a. 12~.:Igranka u paviqonu sa "Paganini Bend". 13~.:Ru~ak u domu za po~asne goste. U paviqonu igranka. 14~.:Program u paviqonu.

PROGRAM
Molitva. Devoja~ka grupa "BO@URI" peva kanadsku i srpsku himnu. Pozdravi organizatora, predstavnika Kanade, srpskih nacionalnih organizacija.

489 Barondale Drive Mississauga, ON L4Z 3V8

Planovi za budu}nost... Ja sam vrlo ambiciozna osoba. Takav sam bio i kao in`ewer i programer, zanimawima kojima zbog povrede u vratu ne mogu vi{e da se bavim, pa nastaqam moje pute{estvije ka razotkrivawu tajni qudskog uma. [to ga vi{e upoznajem sve sam vi{e zadivqen saznawem da je mozak najja~i kompjuter ikada napravqen i to biolo{ki. Trenutno sam se posvetio u~ewu meditacije i "EFT"-ja i pojma nemam gde }e me ta `eqa za znawem i `eqa da pomognem qudima dovesti. Va{i tretmani su besplatni?! Tretmani kod boqih hipnoti~ara su veoma skupi, ko{taju i do $200 na sat. Profesionalni hipnotizeri, i to mnogi koje sam do sada upoznao, su kao i dru{tvo gramzivi a znawe im uglavnom nije preveliko. Da je meni li~no potrebna trenutno pomo}, ne znam iskreno kome bi se ovde u Ontariju obratio. @eqa mi je da pomognem {to vi{e qudi da se oslobode emotivnih problema i da po~nu da u`ivaju u `ivotu, a verujte mi na re~ ve}ina na{ih problema le`i u glavi. Ivana \or|evi} ========= Hipnoza je obavijena velom tajne. Ukoliko `elite da razotkrijete i uverite se u weno dejstvo mo`ete kontaktirati Slobodana za besplatan tretman. 647-857-6595 janko@mail.com

UMETNI^KI PROGRAM
PO^ASNI GOSTI: najboqi omladinski ansambl iz Beograda "TALIJA". Peva grupa "BO@URI", sedam talentovanih devojaka iz Ki~inera. Pevaju "SINOVI KORDUNA".

FOLKLORNI ANSAMBLI:
Akademija Miroslav Bata Mar~eti}, SKUD Oplenac Studenica (Nijagara), Stevan Sin|eli} (Ki~iner), Kordun (Toronto), Avala (Montreal) Dva nastupa ansambla "TALIJA" sa orkestrom iz Beograda. Posle programa: Igranka. 18~.: Izbor Kraqice 67. Srpskog dana. Nastavak Igranke da mraka.
Srpski Dan i Vidovdanska proslava u Nijagari je najve}i skup Srba u Kanadi! Oba dana posna i mrsna hrana. Samo jednom godi{we je "Srpski dan" u Nijagari. Do|ite, pridru`ite se slavqu! Doma}ini slavqa: C[O Sv. \or|e i Arhangel Mihailo i Srpska narodna odbrana.

Zapo{qavamo AZ voza~e sa iskustvom
KANADA
45c/m POTREBAN - ~ist voza~ki i kriminalni rekord - regulisan status u Kanadi

AMERIKA

Sa{a Pavlovi}
Managing Director

Phone:

905-673-6116

Toll Free: 1-855-JIT ROAD Fax: 905-673-6336 Email: dispatch@jitroad.com

TRADICIJA SE NASTAVQA!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful