Acatistul Tatăl nostru - Atoatefăcătorul

Rugăciunile începătoare (pag 5)

Condac 1 Tatăl nostru, Dumnezeul Cel Preaînalt, Atotputernic, Făcătorul tuturor văzutelor şi nevăzutelor, Îşi are Împărăţia Sfântă în Ceruri, acolo unde este veşnic Viaţă, Pace, Lumină, Fericire. Noi oamenii, zidirea Sa cea căzută în păcat, ne plecăm genunchii şi cu dragoste Îl slăvim şi Îi cântăm Celui ce veghează necontenit asupra noastră: Osana! Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Savaot! Plin e Cerul şi Pământul de Mărirea Sa! Icos 1 După ce a făcut Cerul şi Pământul şi toată oştirea lor, Dumnezeu a zis: să facem om după chipul şi asemănarea Noastră ca să stăpânească…tot Pământul. A făcut bărbat şi femeie şi Dumnezeu i-a binecuvântat … Şi a privit Dumnezeu toate câte a făcut şi iată erau foarte bune. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a şasea. Cu multă umilinţă şi smerenie să spunem: Tatăl nostru, pentru viaţa noastră, pentru toate darurile Tale sfinte cu recunoştinţă Îţi mulţumim! Tatăl nostru, pentru că ne-ai dat Sfinte Puteri Cereşti care să ne îndrume viaţa Îţi mulţumim! Tatăl nostru, pentru măreţia şi perfecţiunea cu care pe toate Le-ai făcut Îţi mulţumim! Tatăl nostru, pentru că ne atragi cu dragostea Ta pe calea mântuirii Îţi mulţumim! Tatăl nostru, pentru Cer şi Pământ, pentru Soare, Lună şi Stele, pentru toate Îţi mulţumim! Tatăl nostru, pentru tot ce ne-ai dat, ne dai în fiecare clipă şi ne vei mai da Îţi mulţumim! Tatăl nostru, iartă-ne pe noi păcătoşii, miluieşte-ne şi fă-ne vrednici de Împărăţia Ta! Condac 2 Toată Creaţia văzută şi nevăzută a fost făcută cu binecuvântare sfântă, după un Dumnezeiesc şi Preasfânt Plan. Toţi cei din Sfânta Împărăţie a Cerurilor sunt fiinţe de lumină şi ascultă de Dumnezeu şi fac Voia Domnului şi-L slăvesc şi-L preamăresc, cântând cu smerenie multă: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 2 Primii oameni, Adam şi Eva, au păcătuit gustând din pomul oprit şi pentru neascultare au fost izgoniţi din Rai, urmând ca pe Pământ să-şi obţină hrana prin sudoarea frunţii. Ne rugăm Ţie, Doamne, ascultă şi puţina noastră rugăciune şi nu ne lăsa pe noi în ispită ci ne izbăveşte de cel rău! Tatăl nostru, să se îndrepteze rugăciunile noastre ca tămâia înaintea Ta! Tatăl nostru, dreptatea Ta este dreptate în veac şi legea Ta, adevărul! Tatăl nostru, Ajutorul şi Sprijinitorul nostru eşti Tu, în Cuvântul Tău am nădăjduit! Tatăl nostru, Împărăţia Ta este Împărăţia tuturor veacurilor! Tatăl nostru, stăpânirea Ta este din neam în neam! Tatăl nostru, Cuvios eşti Doamne întru cuvintele Tale şi în toate lucrurile Tale! Tatăl nostru, iartă-ne pe noi păcătoşii, miluieşte-ne şi fă-ne vrednici de Împărăţia Ta! Condac 3 Tatăl nostru Care eşti în Ceruri sfinţească-Se Numele Tău în inimile noastre! Vie Împărăţia Ta în inimile noastre ca să ne umplem de Tine, Doamne, să fim veşnic ai Tăi, să Te slăvim şi cu dragoste să-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 3 Pentru că suntem păcătoşi, Doamne, Tu Te apleci necontenit asupra noastră cu dragostea Ta Părintească şi ne înveţi să găsim calea spre Tine, să ne întoarcem acasă, acolo unde eşti Tu. Te iubim, Tată Preasfânt, dar fiind prea împovăraţi de păcate cu greu păşim spre Tine. Ne rugăm Ţie pentru ajutor, Doamne, spunând cu smerenie: Facă-Se Voia Ta! Tatăl nostru, Tu ne-ai zidit şi ai pus peste noi mâna Ta! Tatăl nostru, cărările noastre şi vieţile noastre Tu le-ai cercetat! Tatăl nostru, Tu cercetezi faptele, gândurile şi vorbele noastre! Tatăl nostru, de ajungem la necaz, viază-ne Tu, Doamne! Tatăl nostru, minunată este ştiinţa Ta, mai presus de noi, mai presus de înţelegerea noastră! Tatăl nostru, Mila Ta este în veac şi lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea!

1

Tatăl nostru, iartă-ne pe noi păcătoşii, miluieşte-ne şi fă-ne vrednici de Împărăţia Ta! Condac 4 Tată Atotputernic, pentru că Adam şi Eva au greşit prin neascultare şi după ei lumea toată a greşit tot mai mult, ai trimis în lume Prooroci, care să le vorbească oamenilor despre Tine şi Împărăţia Ta Sfântă şi Veşnică. Aceştia au împlinit Poruncile Tale şi Ţi-au cântat cu dragoste: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 4 L-ai trimis în lume pe Moise, care a făcut semne mari în poporul Tău, să Te cunoască oamenii ca Unic Dumnezeu şi să renunţe la închinarea la idoli. Acesta a scos poporul evreu din Egipt şi despărţind marea cu toiagul a condus poporul Tău patruzeci de ani prin pustiu spre pământul făgăduinţei. Cu speranţă ne rugăm Ţie, Doamne, auzi-ne şi pe noi! Tatăl nostru, în pilde ai spus cele ce au fost dintru început! Tatăl nostru, câte am auzit şi am cunoscut de la părinţii noştri am învăţat! Tatăl nostru, toate vestesc laudele Tale şi puterile Tale şi minunile pe care Le-ai făcut Tu! Tatăl nostru, ai despicat marea şi ai trecut poporul Tău; ai despicat piatra în pustie şi l-ai adăpat! Tatăl nostru, cu mană cerească l-ai hrănit, iar pe cei care şi-au potolit pofta cu carne, i-ai ucis! Tatăl nostru, ai trimis urgia mâniei Tale asupra închinătorilor la idoli! Tatăl nostru, iartă-ne pe noi păcătoşii, miluieşte-ne şi fă-ne vrednici de Împărăţia Ta! Condac 5 Din neascultare şi din neînfrânarea poftelor, cele multe şi rele, oamenii au căzut în negura păcatelor. Dacă toţi ar fi făcut Voia Domnului şi ar fi împlinit poruncile dătătoare de viaţă veşnică, Ierusalimul Ceresc ar fi coborât pe Pământ şi toţi oamenii ar fi cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 5 Şi nu ne lăsa pe noi în ispită, ci ne izbăveşte ce cel viclean şi rău! Pentru viaţa fără Dumnezeu au fost pedepsite oraşele desfrânării şi ale păcatului, Sodoma şi Gomora. Doamne, întunericul care ne acoperă astăzi este mult mai mare şi stăpânitorul lumii acesteia vrea să ne prindă pe toţi, că e multă necredinţă şi multă dorinţă de a stăpâni şi de a avea totul. Tatăl nostru, înfrânează-ne! să biruim pofta trupului, pofta ochilor şi trufia vieţii! Tatăl nostru, povăţuieşte-ne pe calea Ta, că Tu eşti Singurul Dumnezeu Adevărat! Tatăl nostru, dă-ne, Doamne, să avem duh umilit înaintea Ta! Tatăl nostru, alungă tristeţea inimilor noastre şi ia nesănătatea trupurilor noastre! Tatăl nostru, şterge Tu lacrimile noastre, pentru făgăduinţa bunătăţilor Tale! Tatăl nostru, trezeşte-ne din somnul păcatelor şi al morţii! Tatăl nostru, iartă-ne pe noi păcătoşii, miluieşte-ne şi fă-ne vrednici de Împărăţia Ta! Condac 6 Tatăl Ceresc a transmis oamenilor prin prooroci, că pentru păcatele lor, dacă nu se întorc la Dumnezeu, îi aşteaptă pieirea. Noe a salvat pe Arca lui câte o pereche din vieţuitoarele Pământului, apoi prin potop de ape, Atoatefăcătorul şi-a vărsat mânia Sa asupra celor necredincioşi care n-au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 6 Multă necredinţă şi întuneric greu acoperă Pământul astăzi, Doamne, şi nimic nu este bun fără Tine pe Pământ şi peste om, că duhul satanei vrea să cuprindă şi să stăpânească totul! Vino Doamne! Ajută-ne să ne eliberăm de cel rău şi de lucrările cele dătătoare de moarte sufletească! Tatăl nostru, de duhul satanei care stăpâneşte Pământul şi vrea să ne cuprindă în el, apără-ne! Tatăl nostru, ca să ne pocăim de păcatele multe şi grele, apleacă-ne în umilinţă! Tatăl nostru, de voile noastre cele rele, care ne trag în jos spre întuneric, scapă-ne! Tatăl nostru, de cei hulitori şi dispreţuitori pentru lucrarea noastră cu Tine, ocroteşte-ne! Tatăl nostru, prin jertfa noastră de post şi de rugăciune, de lucrarea demonilor protejează-ne! Tatăl nostru, adună-ne într-un gând şi într-un duh să luptăm pentru alungarea răului! Tatăl nostru, iartă-ne pe noi păcătoşii, miluieşte-ne şi fă-ne vrednici de Împărăţia Ta! Condac 7 După potop, treptat, oamenii iar au uitat de Veşnicul Părinte Ceresc, Atotţiitorul. Au uitat să-şi plece genunchiul şi inima şi să-I fie veşnic recunoscători pentru viaţă, pentru toate darurile vieţii şi pentru toată grija

2

Sa Părintească. Trufaşi, oamenii şi-au trăit viaţa doar pentru ei, nu s-au mai gândit la Dumnezeu şi nu I-au mai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 7 Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri! Cu umilinţă Te rugăm cercetează-ne pe noi după Mare Mila Ta şi nu după mulţimea păcatelor noastre şi adu-ne, Doamne, pe calea Ta, să ne mântuim sufletele! Tatăl nostru, ca să fim buni şi blânzi, plini de veghe şi de iubire sfântă, smereşte-ne inimile! Tatăl nostru, ca să-Ţi aducem cinstirea cuvenită, întăreşte-ne în credinţă! Tatăl nostru, dăruieşte-ne duh de rugăciune fierbinte, duh de iubire, duh de milostivire! Tatăl nostru, de duhul minciunii, al trufiei şi de tot ce vine de la rău, scapă-ne! Tatăl nostru, spre pocăinţa sufletului şi a inimii apleacă-ne în rugăciune umilită! Tatăl nostru, ia de la noi povara păcatului şi a necredinţei şi mântuieşte-ne sufletele! Tatăl nostru, iartă-ne pe noi păcătoşii, miluieşte-ne şi fă-ne vrednici de Împărăţia Ta! Condac 8 Atât a iubit Dumnezeu oamenii că, pentru răscumpărarea păcatelor lor L-a trimis în lume pe singurul Său Fiu, pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul. Acesta S-a întrupat în chip negrăit, S-a răstignit, a murit şi a Înviat şi S-a Înălţat la Ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui şi iarăşi va veni cu Slavă, să judece viii şi morţii. Cu dragoste şi cu recunoştinţă Îţi cântăm Doamne: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 8 Domnul Iisus Hristos ne-a arătat cum trebuie trăită viaţa: în smerenie, în ascultare, în iubire de Dumnezeu şi de oameni, în rugăciune umilită, punând la picioarele Tatălui Ceresc toate ale noastre bune şi rele, cererile dar şi mulţumirile, dorinţele dar şi recunoştinţa noastră pentru tot ce primim! Tatăl nostru, ca să vedem cât de mici suntem faţă de restul Creaţiei Tale, dă-ne duh de umilinţă! Tatăl nostru, dă-ne lacrimi de pocăinţă şi aducere aminte de moarte! Tatăl nostru, învaţă-ne să ne mărturisim toate păcatele cu lacrimi, în pocăinţă şi în umilinţă! Tatăl nostru, ca să ne izbăveşti de chinurile veşnice ajută-ne să ne curăţim de păcate! Tatăl nostru, ca să fii Tu în inimile noastre, dă-ne golire de sine! Tatăl nostru, dă-ne duh de umilinţă, de pocăinţă şi lacrimi, să curăţim tot răul din noi! Tatăl nostru, iartă-ne pe noi păcătoşii, miluieşte-ne şi fă-ne vrednici de Împărăţia Ta! Condac 9 Dumnezeu ne-a făcut fiinţe de lumină, cu ceva mai prejos decât Îngerii şi prin Domnul Iisus Hristos ne-a dat Sfânta Evanghelie, Învăţătura Sfântă, care să ne călăuzească spre viaţa veşnică. Cu recunoştinţă, cu evlavie şi cu dragoste să-I cântăm Celui Preaînalt: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 9 Bunul Dumnezeu ne-a dat-O pe Maica Domnului, Împărăteasa Cerului şi a Pământului, să ne fie şi nouă Maică Bună şi Grabnic Ajutătoare, Care să mijlocească pentru noi la Domnul Iisus Hristos. Tatăl nostru, văzând neputinţele sufletelor noastre, îndură-te de noi! Tatăl nostru, iartă păcatele noastre mărturisite, cele de voie şi cele fără de voie! Tatăl nostru, după Mare Mila Ta, milostiveşte-Te asupra noastră! Tatăl nostru, nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel viclean şi rău! Tatăl nostru, ca să fim tari în credinţă şi să nu mai greşim, întăreşte-ne în virtute! Tatăl nostru, pentru rugăciunile Maicii Preacurate şi ale tuturor Sfinţilor, iartă-ne, Doamne! Tatăl nostru, iartă-ne pe noi păcătoşii, miluieşte-ne şi fă-ne vrednici de Împărăţia Ta! Condac 10 La zece zile de la Sfânta Înălţare, Dumnezeu L-a trimis pe Duhul Sfânt Mângâietorul, peste Apostoli şi peste Maica Preacurată. Ne rugăm şi noi, Doamne: Vie Împărăţia Ta! Facă-se Voia Ta! Precum în Cer aşa şi pe Pământ! Mulţumim Doamne că nu Ţi-ai întors faţa de la noi, că ne trimiţi învăţătură sfântă să nu mai greşim, că ne ajuţi să ne curăţim de păcate, să avem în veşnicie un loc în Împărăţia Ta. Păcătoşi suntem, Doamne! dar cu dragoste Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

3

Icos 10 Îţi mulţumim, Doamne, pentru Sfinţii Îngeri Păzitori, care sunt lângă noi de la Sfântul Botez, care ne apără şi ne învaţă toate cele bune! Îţi mulţumim pentru toate Sfintele Puteri Cereşti şi Îngereşti care se îngrijesc de viaţa noastră şi de viaţa de pe Pământ şi care ne apără de cei răi şi vicleni şi de ispitirile lor pierzătoare de suflete! Tatăl nostru, ca să avem smerenie, cuvioşie, curăţie şi ascultare, cu Harul Tău întăreşte-ne! Tatăl nostru, ca să avem răbdare, voie nebiruiă, credinţă tare şi blândeţe, Doamne ajută-ne! Tatăl nostru, ca să avem înţelepciune sfântă, cugete curate şi cunoaştere sfântă, de noi îndură-Te! Tatăl nostru, ca să avem lumină, pace, iubire sfântă în inimile noastre, cu Duhul Tău acoperă-ne! Tatăl nostru, ca să avem în noi şi în preajma noastră tot ce este binecuvântat de Tine, ajută-ne! Tatăl nostru, ca tot ce facem să fie din iubire pentru Tine şi spre Slava Ta binecuvintează-ne! Tatăl nostru, iartă-ne pe noi păcătoşii, miluieşte-ne şi fă-ne vrednici de Împărăţia Ta! Condac 11 Tată Ceresc ai trimis pe Pământ de-a lungul veacurilor Sfinte Puteri Cereşti şi Îngereşti, Sfinţi şi Sfinte să ne arate calea spre Tine, Doamne, să nu mai cădem pradă forţelor întunericului. Îţi mulţumim pentru grija Ta Părintească şi, slăvindu-Te, din inimă Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 11 Toţi Sfinţii care au trăit pe Pământ, prin viaţa lor închinată întru totul Ţie, Doamne, şi prin învăţăturile lor sfinte, au adus lumină în vieţile oamenilor, arătându-le Calea adevărată de urmat spre viaţa veşnică, spre Sfânta Împărăţie a Ta. Tatăl nostru, ca să nu ne alunece picioarele de la calea dreptăţii, întăreşte-ne în credinţă! Tatăl nostru, ca să înţelegem Bunătatea Ta, revarsă iubire în inimile noastre! Tatăl nostru, cu Sfinţenia Ta, scoate-ne din întunericul păcatelor noastre! Tatăl nostru, revarsă asupra noastră înţelepciunea şi lumina învăţăturilor Domnului Iisus! Tatăl nostru, ca să facem Voia Ta cea Sfântă, înflăcărează-ne cu dragostea Ta! Tatăl nostru, Calea spre Tine şi spre viaţa veşnică luminează-ne-o Tu, Doamne! Tatăl nostru, iartă-ne pe noi păcătoşii, miluieşte-ne şi fă-ne vrednici de Împărăţia Ta! Condac 12 Tată Ceresc, Fiule şi Duhule Sfânt, Dumnezeiască Treime, Sfântă şi Nedespărţită, Veşnică şi Atotfăcătoare, primeşte această smerită şi puţină rugăciune pe care cu toată dragostea, cinstirea şi recunoştinţa noastră Ţi-o aducem! Ne aplecăm cu smerenie şi cu evlavie în faţa măreţiei Tale Dumnezeieşti şi-Ţi cântăm cu dragoste: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 12 Sfânt! Sfânt! Sfânt e Domnul Savaot! Toată suflarea să laude pe Domnul! Lăudaţi-L pe Domnul din Ceruri! Lăudaţi-L pe El întru cele înalte! Ţie Ţi se cuvine cântare Dumnezeule! Lăudaţi-L pe El toţi Îngerii Lui! Lăudaţi-L pe El toate Puterile Lui! Lăudaţi-L pe El Soarele şi Luna! Lăudaţi-L pe El Stelele şi Lumina! Să laude Numele Domnului, că El a zis şi s-a făcut, El a poruncit şi s-au zidit! Să laude Numele Domnului, că numai Numele Lui S-a înălţat! Lauda Lui pe Pământ şi în Cer! Tatăl nostru, Dumnezeule Atotţiitor, Făcătorul Cerului şi al Pământului, Slavă Ţie! Tatăl nostru, Dumnezeule Atotputernic, Care ai zis: Să fie! şi totul s-a făcut, Slavă Ţie! Tatăl nostru, Dumnezeule Atotfăcător, Creatorul celor văzute şi nevăzute, Slavă Ţie! Tatăl nostru, Dumnezeule Atotziditor, Fiule Mântuitor, Duhule Sfânt - Izvorul Vieţii, Slavă Ţie! Tatăl nostru, Fiule Dumnezeiesc şi Duhule Sfânt, Preasfântă Treime, Slavă Ţie! Tatăl nostru, Treime Dumnezeiască, nedespărţită şi Fără-de-Sfârşit, Slavă Ţie! Tatăl nostru, iartă-ne pe noi păcătoşii, miluieşte-ne şi fă-ne vrednici de Împărăţia Ta! Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1) Dumnezeule, Părinte Atotţiitor, cu iubire, cu smerenie şi cu evlavie ne închinăm Ţie şi Îţi mulţumim pentru viaţa noastră şi pentru toate darurile ei! Îţi cerem iertare pentru toate păcatele noastre! Preaslăvim Unimea Cea de O-Fiinţă, Treimea Cea nedespărţită: pe Tatăl Cel Fără-de-Început şi Atoatelucrător, pe Fiul şi Cuvântul Lui Dumnezeu şi pe Duhul Sfânt de Viaţă Făcătorul şi cu dragoste cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Rugăciune către Tatăl Ceresc Doamne Dumnezeule Atoatefăcător, Tată Ceresc, miluieşte-ne după Mare Mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegile noastre! Iartă-ne Doamne, greşelile noastre multe, cercetează şi vindecă

4

neputinţele noastre! Adu-ne întotdeauna pe calea Ta, Doamne, că suntem slabi duhovniceşte şi de nu vei vrea Tu să ne ajuţi şi să ne îndrumi; şi de nu vei ţine mâna Ta asupra noastră, în plasele stăpânitorului acestei lumi deşarte vom cădea! Pentru Jertfa de Iubire a Domnului nostru Iisus Hristos pentru răscumpărarea noastră din păcat, iartă Doamne păcatele noastre şi adu-ne să trăim veşnic în Împărăţia Ta Sfântă! Ne închinăm Ţie, Te slăvim, Te preamărim şi cu recunoştiţă Îţi mulţumim pentru toate, Doamne! Slavă Ţie Doamne Dumnezeul nostru! Amin!

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful