You are on page 1of 7

GAZDOVANjE ENERGIJOM U PIK BEEJ U BEEJU

Strateko planiranje i realizacija sistema pozitivnog gazdovanja energijom u poljoprivrednom preduzeu ili gazdinstvu moe da se realizuje na vie naina, uopteno trebalo bi se obezbediti: Podizanje svesti kod vlasnika i rukovodstva preduzea o motivima racionalnog gazdovanja energijom i dobijanje saglasnosti i podrke za realizaciju poslovnih aktivnosti na tim osnovama; Imenovanje rukovodioca aktivnosti u sistemu gazdovanja energijom (menadera energetike); Formiranje organizacione strukture (grupe) sa ciljem pravljenja predhodnih analiza o stanju i energetskoj efikasnosti objekata, postrojenja i opreme, primerenosti postojeih tehnologija rada, veliini destruktivnih uticaja na ivotnu i radnu sredinu u cilju izrade podloga za donoenje politike gazdovanja energijom preduzea; Izrada analiza o potronji i raspoloivosti energije i sagledavanje energetskih tokova na osnovu postojeih poslovnih planova preduzea, predviene tehnologije rada, korienih sredstava za rad i dosadanje prakse, ta bi se najbolje realizovalo modelovanjem savremenim metodama operacionih istraivanja (Jani i Brki, 2005); Utvrivanje stanja objekata preduzea namenjenih za zagrevanje; Preispitivanje proizvodnih tehnologija sa aspekta produktivnosti, kvaliteta dobijenih proizvoda, energetske i ekoloke efikasnosti; Utvrivanja stanja mobilnih pogonskih maina, agregata i opreme; Utvrivanja stanja termoenergetskih sistema i opreme; Utvrivanje mesta neracionalne potronje energije; Utvrivanje resursa za obezbeivanje obnovljivih energetskih resura iz blie okoline ili sopstvene proizvodnje; Utvrivanje mesta, vremena i intenziteta destruktivnih uticaja na ivotnu i radnu sredinu; Izrada elaborata o energetskoj, ekolokoj i ekonomskoj efikasnosti objekata, postrojenja i opreme preduzea, sa predlogom tehniko-organizacionih mera za unapreenje njihovog rada; Donoenje pismenog akta o politici preduzea o gazdovanju energijom, koji mora biti u saglasnosti sa poslovnom politikom preduzea u celini. Politika gazdovanja energijom mora imati zadatak da omogui postizanje stratekih ciljeva preduzea u toj oblasti, postavljanjem smernica rada, odgovorne strukture za realizaciju politike i nivoa odgovornosti za sprovoenje i demonstraciju konkretnih aktivnosti; Izrada akcionog plana za realizaciju politike gazdovanja energijom preduzea sa utvrenim optimalnim redosledom sprovoenja aktivnosti u vezi sanacije objekata, pogonskih agregata, postrojenja i opreme, badarenja i po potrebi nabavke i ugradnje nove mernoregulacione opreme; nabavke novih energetskih postrojenja i opreme za produkciju i korienje energije, usavravanja postojeih i uvoenje novih tehnologija rada, smanjenja degradacije ivotne i radne sredine (trebalo bi biti u saglasnosti sa standardom ISO 14001), obuci zaposlenih; Obezbeivanja sredstava za realizaciju akcionog plana iz sopstvenih resursa preduzea, dravnih i inostranih fondova za razvoj, poveanje energetskih resursa i zatiti okoline; namenskih povoljnih kredita i dr. Pri ovome se moe istai da bi prema space matrici preduzee u ovoj grani trebalo agresivnije da pristupi investicijama, poto je racionalizacija u

potronji energije isplativa kako kratkorono, tako i na dugoronom planu (Zeki i Jovanovi, 2007); Razvoj akcionog plana sa navodima: naziva aktivnosti, ciljeva koji se trebaju tom aktivnou ostvariti, tj. oekivanih rezultata, postupka realizacije aktivnosti, faza u realizaciji, kriterijuma za kontrolu realizovanih radova, lokacije i vremena realizacije, strukturu i broj izvrioca aktivnosti po fazama realizacije, specifikacije neophodnih sredstava za rad, specifikacije neophodnog materijala i opreme za ugradnju i procene neophodnih materijalnih stredstava za realizacija pojedinih faza i aktivnosti u celini (predmera i predrauna), kriterijuma za vrednovanje realizovane aktivnosti, naina konanog sumiranja i demonstracije realizovanog; Izrada kalkulacija o energetskoj, ekolokoj i ekonomskoj isplativosti svake od planiranih aktivnosti za krai i dui vremenski period i potvrda o spremnosti za njihovu realizaciju od strane vieg rukovotstva; Definisanje postupaka za uvoenje u proizvodnu praksu poboljanih ili novih tehnologija rada, saniranih ili novih objekata, pogonskih agregata, postrojenja i opreme, kao i tehnologija, postrojenja i opreme za proizvodnju obnovljivih energenata iz blie okoline ili iz sopstvene proizvodnje; Definisanje neophodnog broja radnika i njihove obuenosti za rad, pri poboljanim ili novim tehnologijama rada i sa saniranim ili novim objektima, pogonskim agregatima, postrojenjima i opremmom; Permanentno usavravanje i obrazovanje radnika, kao i podizanje njihove svesti o neophodnosti utede energije i smanjenju naruavanja ivotne i radne sredine; Pisanje izvetaja i analiza postignutih rezultata; Demonstracija postignutih efekata vlasnicima i zaposlenim u preduzeu sa isticanjem narednih ciljeva i aktivnosti gazdovanja energijom; Kontinualno preispitivanje politike gazdovanja energijom preduzea i rad na njenom poboljavanju i usaglaenosti sa celokupnom poslovnom politikom preduzea i trinim dugoronim i kratkoronim kretanjima;

ENERGY MANAGEMENT IN AGRICULTURAL ENTERPRICES AND FARMS Jani Todor*, Brki Miladin*, Igi Saa**, Dedovi Neboja*
*

Poljoprivredni fakultet, Trg Dositeja Obradovia 8, Novi Sad ** Grad Novi Sad, Novi Sad

REZIME Za uspeno poslovanje poljoprivrednih preduzea i gazdinstava neophodno je obezbediti kvalitetan i odriv sistem gazdovanja energijom definisanjem i usvajanjem politike gazdovanja energijom. Cilj donoenja politike gazdovanja energijom je usmeren na smanjenja potronje energije, uvoenja novih izvora energije, poveanja obima i kvaliteta poljoprivredne proizvodnje, manjeg zagaenja ivotne sredine, tj. manjih trokova proizvodnje. U radu su opisani znaaj i detalji ove politike za poljoprivredno preduzea AD Mitrosrem iz Sremske Mitrovice, kao i naini njenog definisanja i sprovoenja. Takoe, prikazan je i opti primer pristupu sprovoenja politike gazdovanja energijom koji se moe primeniti kao osnov za kreiranje politike gazdovanja energijom u bilo kom poljoprivrednom preduzeu ili gazdinstvu. Kljune rei: politika gazdovanja energijom, smanjenje trokova, ekologija SUMMARY For successfully business agricultural enterprices and farms should ensure quality and sustainability of energy management system with definition and adoption of energy management policy. The aim with this policy of energy managment is to reduce energy consumption, introduce novel energy resources, increase volume and quality of agricultural production, and lower environment pollution - all leading to lower production costs. This paper describes significances and details of the policy as well as methodology for its accompaniment for agricultural enterprice AD Mitrosrem from Sremska Mitrovica. Also in this paper shown general example of such a policy can be used as the basis for policy of energy managment creation in any agricultural enterprices and farms. Key words: energy management policy, cutback, ecology UVOD Poljoprivredna preduzea i gazdinstva karakteriu niz atributa. Sa poslovnog aspekta meu najvanijim se mogu navesti tehniki, proizvodno-ekonomski i socijoloki (Novkovi, 2003). Kao tehniki atributi se mogu navesti: obradiva povrina, broj grla stoke, broj i struktura sredstava mehanizacije, kapaciteti za doradu i preradu poljoprivrednih proizvoda, primenjena tehnologija rada i dr., proizvodno-ekonomski: struktura proizvodnje, prinosi, ukupan prihod, trokovi, dobit, produktivnost rada, ekonominost, rentabilnost i dr. i socioloki: broj zaposlenih, kvalifikaciona i struna struktura, radna mesta, organizacija i hijararhija upravljanja, meuljudski odnosi i dr. Uspenost poljoprivrednog preduzea ili gazdinstva je odreena stanjem navedenih atributa i njihovom sposobnou prilagoavanja stalnim trinim promenama, tj. sposbnou uklapanja u privredni sistem kao celine. Da bi se na dui vremenski period obezbedila trina i odriva uspenost poslovanja preduzea ili gazdinstva, neophodno je upravljati njihovim radom na stratekom, tj. sveobuhvatnom nivou koji se mora bazirati na specifinostima date sredine i poslovne orijentacije tih sistema (Tomi i Simonovi Vesna, 2000). To podrazumeva da se i gazdovanju energijom u poljoprivrednim preduzeima ili gazdinstvma mora pristupati strateki, poto je gazdovanje energijom takoe neprekidan proces koji se u najkraem odnosi na obezbeivanje energentima, praenje energetskog uinka i neprestano pronalaenje naina da se isti odri i pobolja (Gordi, 2008). Uobiajene aktivnosti gazdovanja energijom obuhvataju: izradu kratkoronih i dugoronih bilansa o potrebama i raspoloivosti energentima, ubezbeivanje energentima (kupovinu ili proizvodnju energenata), merenje uinka, tj. energetskog konzuma, razvoj energetske politike, izradu kritikih pregleda o sprovoenju energetske politike i postignutim rezultatima, podizanje nivoa svesti vlasnika i zaposlenih, poveanje nivoa obrazovanosti i obuenosti rukovodilaca i rukovaoca sistemima, adekvatno i blagovremeno upravljanje investicionim projektima i dr.(AEE, 2005).

Potrebe za adekvatnim gazdovanjem energijom na nivou poljoprivrednih preduzea ili gazdinstava mogu se sagledati sa makro i mikro aspekta. Globalni ili makro aspekt adekvatnog gazdovanja energijom uopte nalau vie inilaca. Potrebe za energijom su sve izraenije, energenata je sve manje, to dovodi do poskupljenja energenata i do sve nesigurnije njihove dostupnosti. Pored toga, prekomernim korienjem, pre svega konvencionalnih energenata ozbiljno su ugroeni mnogi inioci ivotne sredine, sastav atmosfere je promenjen, globalno zagrevanje prouzrokuje: sue, poare, otopljavanja i uragane, to e u perspektivi za oveka prouzrokovati nesagledive negativne posledice. Pored navedenih "globalnih" aspekata, potrebe adekvatnog gazdovanja energijom u poljoprivrednim preduzeima ili gazdinstvma se mogu iskazati u smanjenju trokova za energijom, lakoj i konfornijoj realizaciji radnih aktivnosti, ime se tim sistemima donosi neposredna korist poveanjem profitabilnosti (Turner, 1997). Da bi se na strateki nain pristupilo donoenju plana o gazdovanju energijom vano je na adekvatan nain prvo postaviti matricu sa osnovnim elementima koji definiu organizaciju i politiku gazdovanja energijom u poljoprivrednom preduzeu ili gazdinstvu, to je prikazano na slici 1 (Gordi i sar, 2007).

Sl 1. Osnovni elementi stratekog sistema gazdovanja energijom Fig 1. Base elements of strategy sistem of energy menagment Uvaavajui prikazanu postupnost u sprovoenju plana adekvatnog gazdovanja energijom mogue je aktivnosti realizovati na smislen i organizovan nain koji e za krajnji efekat imati: optimalnu potronju energije za date uslove proizvodnje, maksimalnu supstituciju konvencionalnih energenata obnovljivim izvorima energije (poto e njihova jedinina cena biti svakim danom sve nia u odnosu na konvencionalne energente (Mesarovi, 2007)), pravilan odabir energetskih agregata, postrojenja i opreme, pouzdan, funkcionalan i ekonomian rad navedenene opreme, produen eksploatacioni vek nekih sredstava za rad, ekoloki prihvatljiviji nain proizvodnje, trino konkurentnije proizvode, poboljane uslova rada i drugo. Cilj ovog rada je da se kroz primer AD Mitrosrem-a iz Sremske Mitrovice predstave osnove stratekog gazdovanja energijom u poljoprivrednim preduzeima ili gazdinstvma, to e pomoi takvim preduzeima da smanje ukupni utroak energenata, da deo konvencionalnih energenata zamene obnovljivim izvorima energije koji su produk sopstvene proizvodnje preduzea, da postanu manje zavisna od trinih uslova kod nabavke energenata, da u ekolokom pogledu poboljaju nain proizvodnje, kao i da poveaju obim i kvalitet proizvodnje.

MATERIJAL I METOD RADA Navedena razmatranja se pored optosto u potpuno odnose i na AD Mitrosrem iz Sremske Mitrovice, koji se i danas nakon privatizacije moe smatrati jednim od najveih poljoprivrednih preduzea u Srbiji. U okviru AD Mitrosrem se obrauje oko 7.000 ha zemljita, koje se veinom nalazi u optini Sremska Mitrovica (sl. 2). Strukturu poljoprivredne proizvodnje ine: ratarstvo, povrtarstvo, svinjarstvo, govedarstvo, ovarstvo i ivinarstvo (Brki i sar., 2008). Poljoprivredna proizvodnja se obavlja na sledeim upravama: Martinci, Laarak, Glac, Veliki Radinciekonomija i farma svinja, Bosut, Divo, Sremska Raa i Kuzmin. U setvenoj strukturi preovlauju kukuruz sa oko 3500 ha, penica sa oko 1500 ha i soja sa oko 1200 ha zasejanih povrina. Na preostalim povrinama seju se jo i semenski kukuruz, eerna repa, suncokret, lucerka i povre.

Sl. 2. Karta atara Optine Sremska Mitrovica Fig. 2 Sremska Mitrovica municipality map U sklopu AD Mitrosrem nalaze se sledei objekti: fabrika za preradu kukuruza za ljudsku hranu Kornprodukt, silos sa suarom, semenski centar, etiri remontne radionice (za biljnu i stoarsku proizvodnju), 2 govedarske farme (1.200 goveda), 4 farme svinja sa 25.000 tovljenika godinje, ivinarska farma (2.000 komada pilia u turnusu), ovarska farma (1.000 ovaca), klanica, objekti radnikog standarda (kuhinje i restorani drutvene ishrane), upravne zgrade i dr. (Dedovi, 2006). U okviru preduzea troe se velike koliine energenata, ija vrednost iznosi preko 10% od ukupnih prihoda preduzea (Nedi i Nastovi, 2005). Za pogon mobilnih agregata (traktora, kombajna i dr.) troi se iskljuivo teno kovnencionalno dizel gorivo, godinje, u koliini od preko milion i sto hiljada litara. U industrijskom postrojenju Kornprodukt kao energent se koristi prirodni - zemni gas, dok se za zagrevanje proizvodih i drugih objekata najvie koristi balirana penina i sojina slama. Zagrevanje objekata obavlja se sa 17 toplovodnih kotlova, termike snage od 50 do 750 kW. Kao gorivo se upotrebljava balirana penina i sojina slama, a u dve manje jedinice se koristi drvo i ugalj. Ulje za loenje i teni gas su kod zagrevanja objekata skoro u celosti zamenjeni biomasom (slamom). Sa navedenim kotlovima zagrevaju se remontne radionice, farme za svinje, kuhinje, radniki restorani, klanica i upravne zgrade. REZULTATI ISPITIVANJA I DISKUSIJA Opte stanje poljoprivrednog preduzea AD Mitrosrem iz Sremske Mitrovice u pogledu poslovanja je slino sa ostalim velikim poljoprivrednim preduzeima u zemlji, Ali veliki iskoraci u odnosu na druge su ostvareni u pogledu gazdovanja energijom, poto je stvoreno niz preduslova da se unapredi poslovanje u tom pogledu. Privatizacijom preduzea stvoreni su uslovi za domainskim odnosom kako prema radu, tako i prema sredstvima za rad. Kupovinom toplovodnih

kotlova koji su namenjeni za sagorevanje balirane biomase, kojom preduzee raspolae u dovoljnim koliinama za svoje potrebe, postavljene su smernice u korienju obnovljivih izvora energije i stvoreni uslovi da se na godinjem nivou ostvare utede od oko 150.000 evra. Navedenim sredstvima se u preduzeu moe omoguiti dalje sprovoenje pozitivne politike gazdovanja energijom. Nakon privatizacije preduzea zapoeto je njegovo restruktuiranje. Smanjen je broj proizvodnih aktivnosti, kao i radnika u preduzeu. Mnoge stvari su postale pree od pozitivne politike gazdovanja energijom. Navedenim nainom e se obezbediti ostvarivanje cilja u adekvatnim vremenskim rokovima u smanjenju trokova za obezbeenjem energije, manja zavisnost od trine dostupnosti energentima, nii stepen degradacije ivotne i radne sredine, uklapajui se u sva budetska ogranienja. ZAKLJUCI Opte stanje poljoprivrednog preduzea AD Mitrosrem iz Sremske Mitrovice u pogledu poslovanja je slino sa ostalim velikim poljoprivrednim preduzeima u zemlji, ali veliki iskoraci u odnosu na druge su ostvareni u pogledu gazdovanja energijom, poto je stvoreno niz preduslova da se unapredi poslovanje u tom pogledu. Da bi se gazdovanje energijom u tom preduzeu u perspektivi moglo sprovoditi na strateki razumljiv i opravdan nain neophodno je u daljim aktivnostima po tom planu definisati politiku gazdovanja energijom i akcioni plan za njenu realizaciju. Na taj nain bi se udarili temelji za formulisanje i ostvarivanje jasnih ciljeva u smanjenju trokova za obezbeenjem energije, manja zavisnost od trine dostupnosti energentima, nii stepen degradacije ivotne i radne sredine. Pri tome je neophodno napomenuti da se politika gazdovanja energijom mora neprekidno poboljavati i usaglaavati sa celokupnom poslovnom politikom preduzea i trinim dugoronim i kratkoronim kretanjima uz neprestano pronalaenje naina da se ista odri ili pobolja. LITERATURA 1. AEE - Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije, program obuke za gazdovanje energijom u industriji, materijal za tehniki deo obuke, LDK consultants, 2005, s. 35 2. Brki, M., Jani, T., Tei, M., Zoranovi, M., Turan, J., Zeki, V., Dedovi, N., Igi, S.: Strategija gazdovanja energijom na poljoprivrednim kombinatima sa aspekta korienja biomase, Revija - Agronomska saznanja, JNDPT, Novi Sad, 18(2008)5, s. 1-7 3. Gordi, D., Babi, M., Jovii, N., uteri, V., Konalovi, D., Jeli, D: Uspostavljanje sistema gazdovanja energijom u fabrici Zastava automobili a.d., Mainski fakultet, Kragujevac, Energija, 1, 2007, s. 128 4. Gordi, D., Babi, M., Jovii, N.,, Konalovi, D.: Politika gazdovanja energijon u industrijskom preduzeu, zbornik radova Festival kvaliteta 2007, Asocijacija za kvalitet i standardizaciju srbije, Kragujevac. 2007, s. 56-59 5. Dedovi, N.: Apsolutni i relativni prikaz energetskih resursa poljoprivredne proizvodnje i instalisanih energetskih postrojenja i opreme na DPP Mitrosrem , Revija - Agronomska saznanja, JNDPT, Novi Sad, 15(2006)5, s. 17-21 6. Jani, T., Brki, M.: Modelovanje energetskog bilansa poljoprivredne proizvodnje u PD Mitrosrem, Revija - Agronomska saznanja, JNDPT, Novi Sad, 14(2005)6, s. 40-43 7. Mesarovi, M.: Strategija korienja biomase kao obnovljivog izvora energije, Revija Agronomska saznanja, JNDPT, Novi Sad, 17(2007)56, s. 1-3 8. Nedi, D., Nastovi, V.: Analiza utroka i trokova klasinih vrsta energenata za zagrevanje farme svinja, Revija - Agronomska saznanja, JNDPT, Novi Sad, 14(2005)6, s. 5658

9. Novkovi, N: Planiranje i projektovanje u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad 2003, s. 312 10. Tomi, D, Simonovi Vasna: Tehnika modernizacija poljoprivrednog gazdinstva, zbornik radova - Agroekonomika, Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2000, s 250 11. Wayne, C., Turner, J.: Energy management handbook, The fairmont press, Third edition, 1997, s 87 12. Zeki, V, Jovanovi, M.: Predlog strategije za korienje energije iz biomase kao obnovljivog izvora energije u AD Mitrosrem, Revija - Agronomska saznanja, JNDPT, Novi Sad, 17(2007)56, s. 21-23 NAPOMENA: Rad je proistekao iz istraivanja na projektu energetske efikasnosti br. NP EE 273021 Unapreenje materijalno-energetskog bilansa i razvoj preduslova za primenu ekoloki korektnih energetskih sistema zasnovanih na sopstvenim energetskim resursima (biomasi) u AD Mitrosrem u Sremskoj Mitrovici, koje finansira Ministarstvo nauke Republike Srbije.