You are on page 1of 2

OMB 451

Zobrazovac Mahrlo OMB 451UNI

Bargraf - 50 LED s displejem a LCD stupnic Multifunkn vstup (DC, PM, RTD, T/C, DU) Digitln filtry, Tra, Linearizace Velikost 160 x 60 mm Napjen 80250 V AC/DC
Rozen
Pomocn napt Kompartory Datov vstup Analogov vstup Zznam namench hodnot Napjen 1030 V AC/DC

OMB 451UNI

DC VOLTMETR A AMPRMETR MONITOR PROCES OHMMETR TEPLOMR PRO Pt, Cu TEPLOMR PRO Ni TEPLOMR PRO TERMOLNKY ZOBRAZOVA PRO LINERN POTENCIOMETRY

OMB 451PWR OMB 451UQC


Popis

AC ANALYZTOR ST UNIVERZLN TA MI FREKVENCE

Dosaen nastavench mez je signalizovno LED azrove sepnutm pslunho rel. Datov vstupy jsou pro svou rychlost a pesnost vhodn k penosu namench daj pro dal zobrazen nebo pmo do dcch systm. Vnabdce je izolovan RS232 aRS485 sASCII/MESSBUS/MODBUS/PROFIBUS protokolem. Analogov vstupy najdou sv uplatnn vaplikacch, kde je poadovno dal vyhodnocen nebo zpracovn namench daj vexternch zazench. Vnabdce je univerzln analogov vstup s monost volby typu vstupu - napt/proud. Hodnota analogovho vstupu odpovd daji na displeji ajeho typ irozsah je voliteln vmenu. Zznam namench hodnot je intern asov zen sbru dat. Lze pout dva reimy. FAST, kter je uren pro rychl ukldn (40 zpis/s) namench hodnot. Druh reim je RTC, kde je zznam dat zen pes Real Time sukldnm ve zvolenm asovm seku aperiod. Penos dat do PC je pes sriov rozhran RS232/485 aOM Link. Standardn funkce PROGRAMOVATELN ZOBRAZEN Volba: typu vstupu amcho rozsahu Mic rozsah: nastaviteln pevn nebo sautomatickou zmnou (OHM) Stupnice: LCD, voln programovateln Mic mdy (PWR): napt (VRMS), proud (ARMS), vkon (W), kmitoet (Hz) asvpotem Q, S, cos Nastaven: run, vmenu lze nastavit pro ob krajn hodnoty vstupnho signlu libovoln zobrazen na displeji Zobrazen: 50 LED + 6mstn pomocn displej KOMPENZACE Veden (RTD, OHM): automatick (3- a4-drt) nebo run vmenu (2-drt) Studench konc (T/C): run nebo automatick, vmenu lze provst volbu termolnku akompenzaci studench konc, kter je nastaviteln nebo automatick (teplota svorek) LINEARIZACE Linearizace (DC, PM, DU): linern interpolac v50 bodech (pouze pes OM Link) DIGITLN FILTRY Vstupn filtr (UQC): propust vstupn signl do 102 000 Hz Plovouc/Exponenciln/Aritmetick prmr: z230/100/100 men Zaokrouhlen: nastaven zobrazovacho kroku pro displej MATEMATICK FUNKCE Min/max. hodnota: registrace min./max. hodnoty dosaen bhem men Tra: uren kvynulovn displeje pi nenulovm vstupnm signlu pikov hodnota: na displeji se zobrazuje pouze max. nebo min. hodnota Mat. operace: polynom, 1/x, logaritmus, exponencil, odmocnina, odmocnina, sin x asouasn mezi vstupy - souet, rozdl, souin, podl EXTERN OVLDN Lock: blokovn tlatek Hold: blokovn displeje/pstroje Tra: aktivace try Nulovn MM: nulovn min/max hodnoty

Modelov ada OMB 451 jsou panelov programovateln tbarevn sloupcov zobrazovae s pomocnm displejem a nastavitelnou LCD stupnic. Pstroje jsou navreny jako rozmrov nhrada pstroj ZEPAKOMP. Vnabdce jsou verze UNI, PWR aUQC. Typ OMB 451UNI je multifunkn pstroj smonost konfigurace pro 8 rznch variant vstupu, snadno konfigurovatelnch vmenu pstroje. Zkladem pstroje je jednoipov mikrokontroler s vcekanlovm 24bitovm sigma-delta pevodnkem, kter pstroji zaruuje vysokou pesnost, stabilitu asnadn ovldn. Ovldn Pstroj se nastavuje iovld dvma tlatky a totkem umstnm na pednm panelu. Vechna programovateln nastaven pstroje jsou realizovna ve tech nastavovacch reimech. LIGHT menu je chrnn volitelnm selnm kdem a obsahuje pouze poloky nutn pro nastaven pstroje PROFI menu je chrnn volitelnm selnm kdem aobsahuje kompletn nastaven pstroje USER menu me obsahovat libovoln poloky vybran zprogramovacho menu (LIGHT/PROFI), kterm se ur prvo (vidt nebo mnit). Pstup je voln, bez hesla. Standardn vbavou je rozhran OM Link, kterm lze s ovldacm programem upravovat aarchivovat vechny nastaven pstroje iprovdt update firmware (skabelem OML). Program je uren tak pro visualizaci aarchivaci namench hodnot zvce pstroj. Vechny nastaven jsou uloeny vpamti EEPROM (ipo vypnut pstroje). Rozen Pomocn napt je vhodn pro napjen snma apevodnk. Je plynule nastaviteln vrozsahu 524 VDC. Kompartory jsou ureny pro hldn jedn, dvou, t nebo ty meznch hodnot s relovm vstupem. Uivatelsky lze zvolit reim limit: MEZ/ DAVKA/OD-DO. Limity maj nastavitelnou hysterezi a zpodn sepnut.

MAHRLO s.r.o.

udmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Star Tur

mob.: +421 908 170 313 tel.: +421 32 776 03 62 fax: +421 32 776 21 56

web: www.mahrlo.sk e-mail: slecka@mahrlo.sk e-shop: priemyselne.eshopmahrlo.sk

47

Technick data
ZOBRAZEN Displej: 50 tbarevnch LED + tbarevn LED pro indikaci mez, 6mstn pomocn displej, vka 9,1 mm podsvtlen a voln programovateln LCD stupnice Desetinn teka: nastaviteln - vmenu Jas: nastaviteln - vmenu PESNOST PSTROJE TK: 50 ppm/C Pesnost: 0,1 % zrozsahu + 1 digit 0,15 % zrozsahu + 1 digit RTD, T/C 0,3 %(0,6/0,9%) zrozsahu + 1 digit PWR Pesnost plat pro zobrazen 9999 arychlost 5(2,5) m/s (PWR) Pesnost men st. konce: 1C Rychlost: 0,140 men/s, 0,55 men/s (PWR) Petitelnost: 10x (t < 30 ms) - ne pro > 250 Va5 A; 2x Mic mdy (PWR): napt (VRMS), proud (ARMS), vkon (W), kmitoet (Hz) asvpotem Q, S, cos Linearizace: linern interpolac v50 bodech asov zkladna (UQC): 0,250 s Kalibran konstanta (UQC): 0,00001999999 Vstupn filtr (UQC): 0/10/20/45/55//1000/2000 Hz Pednastaven (UQC): 0999999 Digitln filtry: exp./plovouc/aritmetick prmr, zaokrouhlen Funkce: Ofset, Min/max. hod., Tra, pikov hod., Mat. operace Ext. ovldn: HOLD, LOCK, Tra, Nulovn Zznam hodnot: zznam namench dat do pamti pstroje RTC - 15 ppm/C, as-datum-hodnota displeje, < 266k daj FAST (UNI) - hodnota displeje, < 8k daj Watch-dog: reset po 0,4 s OM Link: Firemn komunikan rozhran pro ovldn, nastaven aupdate pstroje Kalibrace: pi 25C a40 % r.v. KOMPARTOR Typ: digitln, nastaviteln vmenu, sepnut kontaktu < 30 ms Limity: -99999999999 Hystereze: 0999999 Zpodn: 099,9 s Vstup: 14x rel spep. kontaktem (250 VAC/50 VDC, 3 A), 2x/4x oteven kolektor DATOV VSTUPY Protokol: ASCII, MESSBUS, MODBUS - RTU, PROFIBUS Formt dat: 8 bit + bez parity + 1 stop bit (ASCII) 7 bit + sud parity + 1 stop bit (Messbus) Rychlost: 600230 400 Baud 9600 Baud12 Mbaud (PROFIBUS) RS 232/RS 485: izolovan, adresace (max. 31 pstroj/RS485) Ethernet: 10/100BaseT, zabezpeen komunikace, POP3, FTP ANALOGOV VSTUPY Typ: izolovan, programovateln s12 bitovm D/A pevodnkem, typ arozsah vstupu je voliteln vmenu Nelinearita: 0,1 % zrozsahu TK: 15 ppm/C Rychlost: odezva na zmnu hodnoty < 1 ms Rozsahy: 02/5/10 V, 10 V, 05 mA, 0/420 mA (komp. < 500 /12 Vnebo 1000 /24 V) POMOCN NAPT Nastaviteln: 524 VDC/max. 1,2 W NAPJEN 1030 VAC/DC, 10 %, max. 13,5 VA 80250 VAC/DC, 10 %, max. 13,5 VA Napjen je jitno pojistkou uvnit pstroje MECHANICK VLASTNOSTI Materil: Noryl GFN2 SE1, neholav UL 94 V-I Rozmry: 160 x 60 x 80 mm Otvor do panelu: 150 x 50 mm PROVOZN PODMNKY Pipojen: konektorov svorkovnice, prez vodie < 2,5 mm 2 Doba ustlen: do 15 minut po zapnut Pracovn teplota: -2060C (skladovac: -2085C) Kryt: IP65 (pouze eln panel) El. bezpenost: SN EN 61010-1, A2 Izolan pevnost: 4 kVAC po 1 min. mezi napjenm a vstupem 4 kVAC po 1 min. mezi napjenm a datovm/anal. vstupem 4 kVAC po 1 min. mezi vstupem a relovm vstupem 2,5 kVAC po 1 min. mezi vstupem a datovm/anal. vstupem Izolan odolnost: pro stupe zneitn II, kategorie men III. napjen pstroje > 670 V(ZI), 300 V(DI) vstup, vstup, PN > 300 V(ZI), 150 V(DI) EMC: SN EN 61326-1 Seizmick zpsobilost: SN IEC 980: 1993, l. 6 Validace SW (UNI): Klasifikace SN IEC 62138, 61226 sk. B, C
ZI - Zkladn izolace, DI - Dvojit izolace

Mic rozsahy
Pstroj OMB 451 je multifunkn pstroj vtchto variantch arozsazch typ UNI, standard (kd 0) DC: 60/150/300/1 200 mV PM: 05 mA/020 mA/420 mA/2 V/5 V/10 V/40 V OHM: 0100 /01 k/010 k/0100 k RTD: Pt 100/Pt 500/Pt 1000 Cu: Cu 50/Cu100 Ni: Ni 1000/Ni 10000 T/C: J/K/T/E/B/S/R/N/L DU: Linern potenciometr (min. 500 ) typ UNI, rozen A DC: 0,1/0,25/0,5/2/5 A/100 V/250 V/500 V typ UNI, rozen B (rozen o dal 3 vstupy) PM: 3x 05 mA/020 mA/420 mA/2 V/5 V/10 V/40 V typ PWR vstup U: 010 V/0120 V/0250 V/0450 V vstup I: 060 mV/0150 mV/0300 mV/01 A/02,5 A/05 A typ UQC Mc mdy (UQC): 2x UP nebo DW ta, UP nebo DW ta + frekvence, UP/DW ta, UP/DW ta pro IRC + frekvence, stopky/hodiny/fze (0,02 Hz1 MHz) Zapojen jednotlivch vstup
VSTUP I DC PM 05/20 mA/420 mA VSTUP U 60/150/300/1200 mV 2/5/10/40 V

Specifikace objednacho kdu


UNI nula A B C K P S U Z na pn 010/120 V 0250/450 V na pn na pn standard 0,1/0,25/0,5/2/5 A 100/250/500 V rozen odal 3 vstupy (PM) 060/150/300 mV 01/2,5/5 A PWR PWR UQC

kontakt, TTL, NPN/PNP SSI vstup Linkov vstup

Pipojen

Objednac kd

OMB 451
U N I P W R* Obj. kd se onevyuit pozice zkracuje! U Q C* Napjen 1030 VAC/DC 80250 VAC/DC Rozen, viz tabulka Mic rozsahy Kompartory dn 1x rel (pepnac) 2x rel (pepnac) 3x rel (pepnac) 4x rel (pepnac) 2x oteven kolektor 4x oteven kolektor 2x oteven kolektor + 2x rel (pepnac) Analogov vstup ne ano (kompenzace < 500 /12 V) ano (kompenzace < 1000 /24 V) Datov vstup dn RS 232 RS 485 MODBUS PROFIBUS 10/100BaseT Ethernet (nelze s analogovm vstupem)* Pomocn napt ne ano Zznam namench hodnot ne RTC FAST (jen pro UNI) Barva pomocnho displeje erven zelen standardn se neuvd Specifikace validace SW - IEC 62138, IEC 61226 Typ
* Uveden do prodeje nen stanoveno

0 1 ? 0 1 2 3 4 5 6 7

+ +

A B C

VSTUP - 4/U VSTUP - 4/I VSTUP - 3/U VSTUP - 3/I GND VSTUP - 2/U VSTUP - 2/I

+ + + +

G H

Option B
G

Typ - UQC

+ + + + + + +

VSTUP C2/Nulov. VSTUP B2 VSTUP A2 VSTUP A1 VSTUP B1 VSTUP C1/Nulov. GND Pomocn napt

Option A RxD/L+ TxD/LGND GND Analogov vstup - I Analogov vstup - U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


III II I 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 IV V VI

Typ - PWR

VSTUP - U GND - U/I GND - I (2/5 A) VSTUP - I

VSTUP - U VSTUP - U GND - U GND - I VSTUP - I

+ +

0 1 2 0 1 2 3 4 7 0 1 0 1 2 1 2 00 VS

CJC

E L4 L3 L2 L1 N NAPJEN

Rel

+
Pomocn napt EXT. 1 EXT. 2 EXT. 3

- + +
VSTUP - U VSTUP - I GND

DC, PM

*GND (Option A) je galvanicky spojen s vstupy EXT. a konektorem OM Link

Ot. kolektor E1 C1 E2 C2 E3 C3 E4 C4

RTD, OHM, Ni
E+ E+ ES+ S+ SS+ E-ES-ES-

T/C

DU

Kompletn technick parametry ktypu OMB 451UQC naleznete vuuniverzlnho tae OM 602UQC

MAHRLO s.r.o.
udmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Star Tur

mob.: +421 908 170 313 tel.: +421 32 776 03 62 fax: +421 32 776 21 56

web: www.mahrlo.sk e-mail: slecka@mahrlo.sk e-shop: priemyselne.eshopmahrlo.sk