You are on page 1of 7

BI TP CHNG 4: POLIME V HP CHT CAO PHN T

1/ S kt hp cc phn t nh( monome) thnh cc phan t ln (polime) ng thi loi ra cc phn t nh nh H 2O , NH3 , HClc gi l A. s tng hp B. s polime ha C. s trng hp D. s trng ngng 2/ Phn t polime bao gm s lp i lp li ca rt nhiu cc A. monome B. an mch C. nguyn t D. mt xch 3/ S mt xch cu trc lp li trong phn t polime c gi l A. s monome B. h s polime ha C. bn cht polime D. h s trng hp
4/ Cho cc polime sau : (1) si bng, (2) t tm, (3) len, (4) t visco, (5) t enang, (6)t axetat, (7) t nilon 6.6 a) Loi t no c ngun gc t xenluloz :A. 1,2,3 B. 2,3,4 C. 1,4,5 D. 1,4,6 b) Loi t no c ngun gc t poliamit : A. 2,3,5,7 B. 2,3,5 C. 2,5,7 D. 5,7

5/ Cht no sau y c kh nng trng hp thnh cao su . Bit rng khi hir ha cht thu c isopentan? A. CH3-C(CH3)=CH=CH2 B. CH3-CH2-CCH C. CH2=C(CH3)-CH=CH2 D. Tt c u sai 6/ Nha polivinylclorua (P.V.C) c ng dng rng ri trong i sng, tng hp ta dng phn ng ? A. trng ngng B. trng hp C. polime ha D. thy phn 7/ Phn t Protit c th xem l mt polime t nhin nh s t cc monome l cc -aminoaxit . A. trng ngng B. trng hp C. polime ha D. thy phn 8/ T c tng hp t xenluloz c tn l A. t axetat. B. t poliamit. C. polieste. D. t visco. 9/ iu no sau y khng ng ? A. t tm , bng , len l polime thin nhin B. t visco, t axetat l t tng hp C. Nilon-6,6 v t capron l poliamit D. Cht do khng c nhit nng chy c nh 10/ Cht no trong phn t khng c nit ? A. t tm B. t capron C. protit D. t visco 11/ Cng thc no sai vi tn gi? A. teflon (-CF2-CF2-)n B. nitron (-CH2-CHCN-)n C. thy tinh hu c [-CH2-CH(COOCH3)-]n D. t enang [-NH-(CH2)6-CO-]n 12/ Nilon-6,6 c cng thc cu to l A. [-NH-(CH2)5-CO-]n B. [-NH-(CH2)6-CO-]n C. [-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]n D. Tt c u sai 13/ Polime no c cu trc mch phn nhnh ? A. poli isopren B. PVC C. Amilopectin ca tinh bt D. PE 14/ Polime no c kh nng lu ha ? A. cao su buna B. cao su buna - S C. poli isopren D. Tt c u ng 15/ iu no sau y khng ng v t capron ? A. thuc loi t tng hp B. l sn phm ca s trng hp C. to thnh t monome caprolactam D. l sn phm ca s trng ngng 16/ Polivinyl axetat l polime c iu ch bng phn ng trng hp t monome sau y ? A. CH2=CH-COOCH3 B. CH2=CH-OCOCH3 C. CH2=CH-COOC2H5 D. CH3OCO-CH=CH2 17/ T aminoaxit c cng thc phn t C3H7O2N c th to thnh bao nhiu loi poliamit khc nhau? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 18/ C th to thnh bao nhiu loi polime t cht c cng thc phn C3H5O2N ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 19/ H s polime ha trong mu cao su buna (M 40.000) bng A. 400 B. 550 C. 741 D. 800 20/ Nilon-6,6 l A. hexa cloxiclo hexan B. poliamit ca axit -aminocaproic C. poliamit ca axit aipic v hexa metyleniamin D. polieste ca axit adipic v etilen glicol 21/ Nilon6,6 l mt loi A. t axetat. B. t poliamit. C. polieste. D. t visco. 22/ Polime X c phn t khi M=280.000 vC v h s trng hp n=10.000. X l A. PE B. PVC C. (-CF2-CF2-)n D. polipropilen 23/ Trng hp etilen c polietilen. Nu t chy ton b lng polime s thu c 8800g CO 2 . H s trng hp ca qu trnh lA. 100 B. 150 C. 200 D. 300 24/ Cho etanol(1) ; vinylaxetat (2) ; isopren (3) ; 2-phenyletanol-1 (3) . Tp hp no c th iu ch cao su buna-S bng 2 phn ng ?A. 1 v 3 B. 1 v 4 C. 2 v 3 D. 3 v 4 25/ Polime l cc phn t rt ln hnh thnh do s trng hp cc monome. Nu propilen CH 2=CH-CH3 l monome th cng thc no di y biu din polime thu c ? A. (-CH2-CH2-)nB. [-CH2-CH(CH3)-]n C. (-CH2-CH2-CH2-)n D. [-CH=C(CH3)-]n

26/ Pht biu no khng han ton ng ? A. phn ng trng hp khc vi phn ng trng ngng. B. trng hp 1,3-butaien ta c cao su buna l sn phm duy nht . C. phn ng este ha l phn ng thun nghch. D. Phn ng thy phn este trong mi trng baz l phn ng mt chiu. 27/ Hp cht A c cng thc phn t l C11H20O4 . Bit A tc dng c vi NaOH to ra mui ca axit hu c B mch thng v 2 ru l etanol v 2-propanol. Tm cu sai. A. A l dieste B. t B c th iu ch c t nilon-6,6 C. B l HOOC-(CH2)4-COOH (axit glutamic) D. tn gi ca A l etyl isopropyl aipat 28/ Trong s cc dn xut ca benzen c cng thc phn t C8H10O. C bao nhiu ng phn X tho mn? XT (X) + NaOH X H Y polime khng phn ng. 2O A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 29/ Gii trng hp polime [-CH2-CH(CH3)-CH2-CH(C6H5)-]n s thu c cht c tn gi l A. 2-metyl-3-phenyl B. 2-metyl-3-phenylbutan-2 C. propilen v stiren D. isopren v toluen 30/ Polime [-CH2-CH(CH3)-CH2-C(CH3)=CH-CH2-]n c iu ch bng phn ng trng hp monome A. CH2=CH-CH3 B. CH2=C(CH3)-CH=CH2 C. CH2=C(C2H5)-CH2-CH=CH2 D. C A v B 31/ Chn pht biu ng A. Cc polime u c tng h bng phn ng trng ngng B. Cc polime u c tng h bng phn ng trng hp C. Monome tham gia phn ng trng hp phi c lin kt n hoc ba D. Trong ha hc cc hp cht c t 2 nhm chc hoc c lin kt i trong phn t c gi l monome 32/ Cho: Tinh bt (C6H10O5)n (1) ; Cao su (C5H8)n (2) ; T tm (-NH-R-CO-)n (3). Polime thin nhin no l sn phm trng ngng ? A. 1 B. 2 C. 3 D. khng c 33/ Mt mt xch ca polime X gm C, H, Cl. H s polime ha ca polime ny l 560 v c phn t khi l 35000. Mt xch ca polime X l A. - CHCl-CHClB. -CH= CClC. -CH2-CHCl D. -CH=Cl - C34/ Khi clo ho PVC thu c mt loi t clorin cha 66,7% clo v khi lng, trung bnh 1 phn t clo phn ng vi k mt xch trong mch PVC. Gi tr ca k l A. 1,5 B. 2 C. 3 D. 3,5 35/ PVC c iu ch t kh thin nhin theo s : CH4 C2H2 CH2=CHCl PVC Nu hiu sut tan b qu trnh iu ch l 20% th th tch kh thin nhin (ktc) cn ly iu ch ra 1 tn PVC l (xem kh thin nhin chim 100% metan) A. 12846 Cm3 B. 3584 Cm3 C. 8635 Cm3 D. 6426 Cm3 36/ Xenluloz trinitrat l cht d chy v n mnh c iu ch t xenluloz v axit nitric. Tnh th tch axit nitric 99,67% ( c khi lng ring 1,52g/ml) cn sn xut 59,4 kg xenluloz trinitrat . Hiu sut t 90%. A. 11,28 lt B. 7,86 lt C. 36,5 lt D. 27,72 lt 37/ Dng t nilon ph bin nht hin nay l t nilon-6 c 63,68% C ; 12,38%N ; 9,80%H ; 14,4%O. Cng thc n gin nht ca nilon-6 lA. C5NH9O B. C6NH11O C. C6N2H10O D. C6NH11O2 38/ Khi lng phn t ca t capron l 15000 vC.Tnh s mt xch trong cng thc phn t ca lai t ny A. 113 B. 133 C. 118 D. 150 39/ T 100 lt dung dch ru etylic 400 ( d = 0,8 g/ml) c th iu ch c bao nhiu kg cao su buna ( Bit H = 75% ) ? A. 14,087 kg B. 18,783 kg C. 28,174 kg D. kt qu khc 40/ Trong s cc loi t sau: t tm, t visco, t nilon-6,6, t axetat, t capron, t enang, nhng loi t no thuc loi t nhn to? A. T tm v t enan. B. T visco v t nilon-6,6. C. T nilon-6,6 v t capron. D. T visco v t axetat. 41/ Polivinyl clorua c iu ch t kh thin nhin ( metan chim 95% ) theo s chuyn ha v hiu sut mi giai an nh sau CH4 H=15% C2H2H=95% C2H3Cl H=90% PVC Mun tng hp 1 tn PVC th cn bao nhiu m3 kh thin nhin ( ktc) ? A. 5589 m3 B. 2941 m3 C. 2914 m3 D. 5880 m3 42/ Mun tng hp 120 kg polimetyl metacrylat th khi lng ca axit v ru tng ng cn dng ln lt l bao nhiu ? Bit hiu sut este ha v thy phn ln lt l 60% v 80%) A. 170 kg v 80 kg B. 171 kg v 82 kg C. 65 kg v 40 kg D. u sai

43/ Tin hnh trng hp 5,2 g stiren . Hn hp sau phn ng cho tc dng 100 ml dung dch brom 0,15M cho tip dung dch KI d vo th c 0,635g iot. Khi lng polime to thnh l A. 4,8 g B. 3,9 g C. 9,3 g D. 2,5 g 0 t0 cao xt, t0 xt, t 44/ Cho s phn ng sau: A B + H2 ; B + D E ; E + O2 F F + B G ; nG polivinyl axetat A l cht no ? A. ancol etylic B. metan C. andehit axetic D. tt c ng 45/ gic o bng len lng cu cn dng loi x phng c tnh cht no di y ? A. tnh baz B. tnh axit C. tnh trung tnh D. u c 46/ Trong s cc loi t sau: (1) [-NH(CH2)6 NH OC (CH2)4 CO-]n (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n (3) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n T thuc loi si poliamit l: A. (1), (3) B. (1), (2) C. (1),(2),(3) D. (2), (3) 47/ Protin c th m t nh A. cht polime B. cht polieste C. polime ng trng hp D. polime trng ngng 48// Trng hp han tan 6,25gam vinylclorua c m gam PVC. S mt xch -CH2-CHCl- c trong m gam PVC trn l A. 6,02.1021. B. 6,02.1022. C. 6,02.1020. D. 6,02.1023. 49/ Khi trng ngng 7,5g axit amino axetic vi hiu sut l 80%, ngoi amino axit d ngi ta cn thu c m gam polime v 1,44g nc. Ga tr ca m l A. 4,25 gam. B. 5,25 gam. C. 5,56 gam. D. 4,56 gam. 50/ Trng hp 5,6lt C2H4 (ktc), nu hiu sut phn ng l 90% th khi lng polime thu c l A. 4,3 gam. B. 7,3 gam. C. 5,3 gam. D. 6,3 gam. 51/ Nhm cc vt liu c ch to t polime trng ngng l A. Cao su, nilon-6,6, t nitrin B. T axetat, nilon -6,6 C. Nilon-6,6 ; t lapsan, caproamit D. Nilon-6,6 ; t lapsan, nilon - 6. 52/ C 5,668g cao su Buna-S phn ng va ht vi 3,462g Br 2 trong CCl4. T l mt xch Butaien v Stiren trong cao su Buna-S l A. 1/2 B. 2/3 C. 1/3 D. 3/5 53/ Thy phn hp cht : H2N- CH2- CO - NH- CH-CO-NH-CH -CO-NH-CH - COOH CH2COOH CH2C6H5 [CH2]4-NH2 S aminoaxit sinh ra l A. 4 B. 5 C. 6 D. 3
54/ Polime no sau y c to thnh t phn ng ng trng hp: A. Cao su thin nhin B. Cao su Buna-S C. PVA D. C A v B 55/ PVA l polime c iu ch bng phn ng trng hp ca mnome no sau y: A. CH2=CH-COOCH3 B. CH2=CH-COOC2H5 C. CH3COO CH2CH3 D. CH2=CH-OCO CH3 56/ Trong cc dy cht sau, dy no l polime: A. Tinh bt, xenluloz, cao su, t, nha tng hp B. ng saccaroz, nha PE, t tm, protein. C. X phng, protein, cht bo, xenluloz, du ho D. vi, cht bo, du n, ng glucoz. 57/ Polime X c phn t khi M= 280000 vC v h s trng hp n= 10000. X l: A. (-CH2-CH2-)n B. (-CF2-CF2-)n C. (- CH2 - CH -)n D. (-CH2 CH -)n Cl CH3 58/ Cp vt liu no sau y u l cht do A. Poli etylen, t st B. Poli metylmetacrylat v nha bakelit C. poli stiren v nhm D. Nilon 6.6 v cao su

59/ Cho cng thc: [-NH-(CH2)6-CO-]n .Gi tr n trong cng thc ny khng th gi l g? A. H s polime ha B. polime ha C. H s trng hp D. H s trng ngng. 60/ Ch ra au khong phai la polime :A. Amiloz B. Xenluloz C. Thuy tinh hu c D. Lipit 61/ Cht no sau y khng phi l polime thin nhin: A. si bng B. cao su butaien-1,3 C. Protit D. tinh bt 62/Cht no sau l polime tng hp: I/ Nha bakelit; II/ polietilen; III/ t capron; IV/ PVC, V/ xenluloz A. I, II, III, V B. I, II, IV, V C. I, II, III, IV D. II, III, IV, V 63/ Cht no sau y l t ho hc:I/ T TM; II/ T VISCO; III/ T CAPRON; IV/ T NILON A. I, II, III B. I, II, IV C. I, II, III, IV D. II, III, IV 64/ Trong bn polime cho di y, polime no cng loi polime vi t Capron? A. T tm B. T nilon- 6,6 C. Xenluloz trinitrat D. Cao su thin nhin. 65/ Polime no di y c cng cu trc mch Polime vi nha bakelit ( mng khng gian)?

A. Amiloz B. Glicogen C. Cao su lu ha D. Xenluloz. 66/ Cho cc Polime: PE, PVC, polibutaien, poliisopren, amiloz, amilopectin, xenluloz, cao su lu ho. Cc Polime c cu trc mch thng l cc cht dy no sau y? A. PE, polibutaien, poliisopren, amiloz, xenluloz, cao su lu ho B. PE, PVC, polibutaien, poliisopren, xenluloz, cao su ho C. PE, PVC, polibutaien, poliisopren, amiloz, xenluloz D. PE, PVC, polibutaien, poliisopren, amiloz, amilopectin, xenluloz 67/ Nhn xt v tnh cht vt l chung ca Polime no di y khng ng? A. Hu ht l nhng cht rn, khng bay hi. B. a s nng chy mt khong nhit rng, hoc khng nng chy m b phn hy khi un nng. C. a s khng tan trong cc dung mi thng thng, mt s tan trong dung mi thch hp to dung dch nht. D. Hu ht Polime u ng thi c tnh do, tnh n hi v c th ko thnh si dai, bn. 68/ Trong cc phn ng gia cc cp cht di dy, phn ng no lm gim mch Polime? 0 0 A. poli (vinyl clorua) + Cl2 t B. Cao su thin nhin + HCl t C. Poli(vinyl axetat) + H2O t D. Amiloz + H2O t 69/. Trong phn ng vi cc cht hoc cp cht di dy, phn ng no gi nguyn mch polime 0 0 A. nilon-6,6 + H2O t B. Cao su Buna + HCl t C. Polistiren t D. Rezol t 70/ Qu trnh iu ch t no di y l qu trnh trng hp? A. T nitron (t olon) t acrilonitrin. B. T capron t axit - aminocaproic C. T nilon - 6,6 t hexametileniamin v axit aipic. D. T lapsan t etilenglicol v axit terphtalic. 71/. Hp cht no di dy khng th tham gia ph ng trng hp? A. Axit - aminocaproic B. Caprolactam C. Metyl metacrylat D. Butaien-1,3. 72/. in t thch hp vo ch trng trong nh ngha v vt liu compozit. Vt liu compozit l vt liu hn hp gm t nht ....(1)...thnh phn vt liu phn tn vo nhau m........(2).... A. (1) hai; (2) khng tan vo nhau B. (1) hai; (2) tan vo nhau C. (1) ba; (2) khng tan vo nhau D. (1) ba; (2) tan vo nhau 73/. Loi cao su no di y l kt qu ca phn ng ng trng hp? A. Cao su Buna B. Cao su Buna-S C. Cao su isopren D. Cao su clopren. 74/. Polime no di dy thc t khng s dng lm cht do? A. Polimetacrylat B. Poliacrilonitrin C.Poliphenolfomanehit. D. Poli(vinyl clorua) 75/. M t ng dng ca polime no di y l khng ng? A. PE c dng nhiu lm mng mng, vt liu in. B. PVC c dng lm vt liu in, ng dn nc, vi che ma.. C. Poli (metyl metacrylat) lm knh my bay, t, dn dng, rng gi. D. Nha novolac dng sn xut dng, v my, dng c in... 76/. Theo ngun gc, loi t no di y cng loi vi len? A. Bng B. Capron C. Visco D. Xenluloz axetat. 77/. Tnh cht no di y khng phi l tnh cht ca cao su t nhin? A. Khng tan trong xng v benzen. B. Khng dn in v nhit. C. Khng thm kh v nc. D. Tnh n hi cao 78/. Khi iu ch cao su Buna, ngi ta cn thu c mt s sn phm ph l polime c nhnh no sau y? A. (-CH2- CH(CH3)-CH2 -)n B. (-CH2- C(CH3)-CH)n C. (-CH2- CH- )n D. (-CH2- CH(CH3))n CH=CH2 79/. Tm cu sai? A. Phn ng trng ngng khc vi phn ng trng hp. B. Trng hp 2- metylbutaien-1,3 c cao su Buna C. Cao su isopren c thnh phn ging cao su thin nhin. D. Nha phenolfomanehit c iu ch bng cch un nng phenol vi fomanehit ly d, xc tc bng baz. 80/. Ch ra iu sai: A. Bn cht cu to ha hc ca si bng l xenluloz. B. Bn cht cu to ha hc ca t nilon l poliamit. C. Qun o nilon, len, t tm khng nn git vi x phng c kim cao. D. T nilon, t tm, len rt bn vng vi nhit . 81/. Cu no sau y l khng ng?
0 0 0 0

A. Tinh bt v xenluloz u l polisaccarit (C6H10O6)n nhng xenluloz c th ko si, cn tinh bt th khng. B. Len, t tm, t nilon km bn vi nhit, nhng khng b thu phn bi mi trng axit hoc kim. C. Phn bit t nhn to v t t nhin bng cch t, t t nhin cho mi kht D. a s cc polime u khng bay hi do khi lng phn t ln v lc lin kt phn t ln. 82/. Poli (vinyl clorua) (PVC) c iu ch theo s . X Y Z PVC. X l cht no trong cc cht sau? A. etan B. butan C.metan D. propan 83/. Polime thin nhin no sau y c th l sn phm trng ngng: tinh bt (C 6H10O5)n; cao su isopren (C5H8)n; t tm (NH-R-CO)n? A. tinh bt (C6H10O5) B. cao su isopren (C5H8)n C. tinh bt (C6H10O5); cao su isopren (C5H8)n D. tinh bt (C6H10O5); t tm (-NH-R-CO-)n 84/. Bn cht ca s lu ho cao su l: A. To cu ni inunfua gip cao su c cu to mng khng gian gip tng tnh n hi B. To loi cao su nh hn C. Gim gi thnh cao su D. Lm cao su d n khun 85/. X Y cao su Buna. X l cht no sau y? A. CH C-CH2-CH=O B. CH2=CH-CH2-CH=O C. CH2=CH-CH=O D. CH3-CH2-OH 86/. Sn phm trng hp ca butaien -1,3 vi CN-CH=CH2 c tn gi thng thng l g? A. Cao su Buna B. Cao su Buna - S C. Cao su Buna- N D. Cao su 87/. Ch r monome ca sn phm trng hp to polimme PP trong cc cht sau: A. (-CH2-CH2-)nB. (-CH2-CH(CH3)-)n C. CH2 = CH2 D. CH2 = CH-CH3 88/. T si axetat c sn xut t ? A. Visc B. Si amiacat ng C. Axeton D. Este ca xenluloz v axitaxetic 89/. Lay 1,68.103 m3 axetilen (ktc) tac dung vi HCl(t0, xt) e ieu che vinylclorua, sau o trung hp thanh P.V.C. Biet hieu suat moi giai oan la 75%. Khoi lng P.V.C thu c la : A. 1338,523 kg B. 2636,718 kg C. 1566,482 kg D. 2010,324 kg 90/. ot chay hoan toan 1 lt hidrocacbon X can 6 lt oxi va tao ra 4 lt CO 2(cac the tch o cung ieu kien nhiet o ap suat). em trung hp tat ca cac ong phan mach h cua X th so loai polime thu c la : A. 2 loai polime. B. 3 loai polime. C. 4 loai polime. D. 5 loai polime. 91/. ot chay hoan toan mot lng polietilen, san pham chay lan lt cho qua bnh 1 ng H2SO4 ac, bnh 2 ng Ca(OH)2 d thay khoi lng bnh 1 tang m gam, bnh 2 thu c 100 gam ket tua. Gia tr cua m la: A. 9 gam B. 18 gam C. 36 gam D. 45 gam
+ n gh p Cl 92/. Cho s chuyn i sau : A tr B Cl 2 C H 6 6 6

A l cht no cho di y ? D. CH C - CH3

A. CH2 = CH2

B. CH2 = CH CH3

93/ Lm th no phn bit c cc d dng lm bng da tht v bng da nhn to ( P.V.C )? A. t da tht k cho mi kht, t da nhn to cho mi kht B. t da tht cho mi kht v da nhn to k cho mi kht C. t da tht khng chy, da nhn to chy D. t da tht chy, da nhn to khng chy 94/ Lm th no phn bit la sn xut t t nhn to (t visco, t xenluloaxtat) v t thin nhin (t tm, len) A. t t nhn to cho mi kht, t thin nhin khng cho mi kht B. t t nhn to khng cho mi kht, t thin nhin cho mi kht C. t t nhn to khng chy, t thin nhin chy D. t t nhn to chy, t thin nhin khng chy 95/ iu no sau y khng ng v t capron ? A. thuc loi t tng hp B. l sn phm ca s trng hp C. to thnh t monome caprolactam D. l sn phm ca s trng ngng 96/ Cho bit phn ng sau thuc loi phn ng no :
CH 2 CH 2 CH 2 n CH 2 CH 2 CH 2 C =O
t ,p
0

C. CH CH

[ (CO CH 2 ] 5NH ) n

A. Phn ng nhit phn

B. Phn ng trng hp

C. phn ng trng ngng

D. C A, B, C u sai

97 / Cht khng c kh nng tham gia phn ng trng ngng l : A. glyxin. B. axit terephtaric. C. axit axetic. POLIME (TRCH THI H-C CC NM 20072009)

D. etylen glycol.

Cu 1. Clo ha PVC thu c mt polime cha 63,96% clo v khi lng, trung bnh mt phn t clo phn ng vi k mt xch trong PVC. Vy gi tr k lA. 3. B. 6. C. 4. D. 5. Cu 2. Nilon-6,6 l mt loi A. t axetat. B. t poliamit. C. polieste. D. t visco. Cu 3. Poli(vinyl axetat) l polime c iu ch bng phn ng trng hp A. C2H5COO-CH=CH2. B. CH3-COO-CH=CH2. C. CH2=CH-COO-CH3. D. CH3COOCH=CH-CH3. Cu 4. Polime dng ch to thy tinh hu c (plexiglas) c iu ch bng phn ng trng hp A. CH2=C(CH3)COOCH3. B. CH2=CHCOOCH3. C. CH2=C(CH3)COOH. D. CH3COO-CH=CH2. Cu 5. Trong cc loi t sau: t tm, t visco, t axetat, t capron, t enang, t nilon-6,6. Nhng loi t no thuc loi t nhn to ?A. t tm, t enang. B. t visco, t nilon-6,6. C. t nilon-6,6 , t capron.. D. t visco, t axetat. Cu 6. Dy gm cc cht c dng tng hp cao su Buna-S l A. buta-1,3-ien; S. B. buta-1,3- ien, propen. C. isopren, stiren. D. buta-1,3-ien, vinylbenzen. Cu 7. T nilon-6,6 c iu ch bng phn ng trng ngng A. H2N-(CH2)5-COOH. B. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH. C. HOOC-(CH2)4-COOH v HO-(CH2)2-OH. D. HOOC-(CH2)4-COOH v H2N-(CH2)6-NH2. Cu 8. Khi lng ca mt on mch nilon-6,6 l 27346 vC v mt on mch t capron l 17176 vC. S lng mt xch trong on mch nilon-6,6 v capron nu trn ln lt l A. 113 v 152. B. 121 v 114. C. 121 v 152. D.113 v 114. Cu 9. Cho s chuyn ha: CH4 C2H2 C2H3Cl PVC. tng hp 250 kg PVC theo s trn th cn V m3 kh thin nhin ( ktc). Gi tr ca V l (bit CH4 chim 80% th tch kh thin nhin v hiu sut ca c qu trnh l 50%) A. 358,4. B. 448,0. C. 286,7. D. 224,0. Cu 10. Cho s chuyn ha: C2H4 CH2Cl-CH2Cl C2H3Cl PVC. tng hp 250 kg PVC theo s th cn Vm3 kh etilen ( ktc). Gi tr ca V l (bit hiu sut ca c qu trnh l 80%) A. 112,0. B. 312,5. C. 140,0. D. 250,0. Cu 11. Polime c cu trc mng khng gian (mng li) l A. PE. B. amilopectin. C. PVC. D. nha bakelit. Cu 12. sn xut 120 kg thy tinh hu c plecxiglas cn t nht bao nhiu kg axit metacrylic v bao nhiu gam ancol nmetylic, nu hiu sut este ha l 80% v hiu sut trng hp 96% ? A. 123,84 kg v 46,08 kg. B. 86 kg v 32 kg. C. 134,375 kg v 50 kg. D. 79,2576 kg v 29,4912 kg. Cu 13. Trong s cc loi t sau: (1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n ; (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n ; (3) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n . T thuc loi si poliamit l A. (1), (3). B. (1), (2). C. (1), (2), (3). D. (2), (3). Cu 14. Cc loi t c ngun gc xenluloz l A. si bng, t tm, t nilon-6,6. B. T tm, len, t visco. C. si bng, t visco, t capron. D. T axetat, si bng, t visco. Cu 15. Tin hnh trng hp buta-1,3-ien c th thu c ti a bao nhiu polime?A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. Cu 16. Nhng cht v vt liu no sau y l cht do ? ( 1) Polietilen; (2) Polistiren; (3) t st t; (4) Gm; (5) Bakelit, (6) PVC. A. (1), (2), (3), (5). B. (1), (3), (5), (6). C. (1), (2), (5), (6). D. (3), (4), (5), (6). Cu 17. Polime no sau y khng phi l polime thin nhin ? A. xenliloz. B. glicogen. C. protein. D. thy tinh hu c. Cu 18. Nu phn loi theo ngun gc, th trong bn polime cho di y polime no cng loi polime vi t lapsan ? A. T tm. B. Poli(vinyl clorua). C. Cao su thin nhin. D. Xenluloz trinitrat. Cu 19. Loi t no di y thng dng dt vi may qun o m hoc bn thnh si len an o rt ? A. T capron. B. T nilon-6,6. C. T lapsan. D. T nitron. Cu 20. Polietilen c trng hp t etilen. Hi 280 gam polietilen c trng hp t bao nhiu phn t etilen ? A. 5.6,02.1023. B. 10. 6,02.1023.C. 15.6,02.1023. D. 3. 6,02.1023. Cu 21. Miu t khng ng v cu trc mch ca cc polime l

A. poli(vinyl clorua) c dng thng. C. poli(vinyl axetat) c dng mch phn nhnh.

B. amilopectin c dng mch phn nhnh. D. cao su lu ha c dng mch mng li khng gian.