You are on page 1of 66

2 stim tel 27-03-2001 11:52 63

APITOANH

Codicis Neapolitani II F22


folium 26r Nub. 53-59.

2 stim tel 27-03-2001 11:52 64

TA TOY PAMATO POA


EYEIH

AEO A

EIETAIPO

AEO B

EPAN EOO

IPI

EO

KHPY

XOPO OPNIN

ATPAOIA

IEPEY

KINHIA IYPAMBOOIO

OIHTH

YKOANTH

XPHMOOO

POMHEY

METN EMETPH

OEIN

EIKOO

HPAKH

HIMATOH

TPIBAO

64

2 stim tel 27-03-2001 11:52 65

EYEIH
\Oc , w e ;
EIETAIPO
s .
EY.
, t , ;
c e .
EI.
e b e
.
EY.
e b e
f .
EI.
b r .
d c i ;
EY.
i a \E.
EI.
.
EY.
f , t , c e .
EI.
q a g ,
,
n e T,
e , n ,
e b d
e , d .
g b c .
d ; a
;
.
EY.
b a e .
EI.
;
a a d .
EY.
c d ;
EI.
j
f ;
EY.
e s d
d
c c ;
, t ,
c
b a J e ,
b d ,
d , ,
,
c b c

10

15

20

25

30

35

65

2 stim tel 27-03-2001 11:52 66

e c r
d c .
b a s j
d , \A d
d e .
a e ,
d d
,
.
b a e T
e ,
r w .
EI.
y.
EY.
;
EI.

.
EY.
e d
d ,
.
, j .
EI.
r n ; c .
EY.
f b , q .
EI.
f s .
EY.
, .
.
EI.
, y; e ;
d e ;
EY.
, s s.
.
EPAN EOO
y; e ;
EY.
A , .
E.
, .
EI.
, b , .
E.
.
EI.
b .
E.
;
EI.
g , e .
E.
b .
EI.
d c a e .
E.
d b c ; ;

66

40

45

50

55

60

65

2 stim tel 27-03-2001 11:52 67

EY.
EI.
E.
EY.
E.

EI.
E.

EI.

E.
EI.
E.
EI.
EY.
EI.
EY.
EI.
EY.
EI.
EY.
EO
EY.
E.
EI.
E.

g .
a f r, e ;
.
e
;
,
,
, .
a d ;
y , , r, .
b b ,
g g e
, d ,
d .
.
r s n , t ; e
.
c e
g d .
.
r b
, e .
. .
, ,
e .
t f ,
e ;
,
f b c ;
a .
;
.
p ; t, r.
c , .
t ^H, d d e ;
; ;
;
d
.

70

75

80

85

90

95

67

2 stim tel 27-03-2001 11:52 68

EY.
E.
EY.
E.
EI.
E.
EY.
E.
EY.
E.

EI.
E.
EI.
E.
EY.
E.
EY.
E.
EI.
E.
EI.

E.
EI.
E.
EI.

68

c ; q , t ,
.
.
a ;
e .

, e T.
T a r ; j t;
.
p a ;
.
e ;
, a e
s .
g .
; .
g e ;
.
;
a ,
.
a
e ;
i .
b c ;
d .
;
b q ,
,
f
r s
d d ,
d .
s g e b ,

.
K ;
b , b .
r .
;
d e .

100

105

110

115

120

125

2 stim tel 27-03-2001 11:52 69

E.
EI.

E.
EY.
E.
EY.

E.

EY.

E.
EY.
E.
EY.

E.
EY.
E.
EY.

s i i ;
a
d c g
e e
d f d a
a
d b ,
g .
c .
d ;
.
;

d e
e , t ,
g e
, , ,
, J d e .
t , .
a
a c a .
,
a ,
.
^Ec b ;
e \H
;
c c f f g
e e M.
d \O,
c .
\O
i d .
y b c ;
f a r .
c
y b .
.
a a
d d d .
b p .

130

135

140

145

150

155

160

69

2 stim tel 27-03-2001 11:52 70

EI.

E.
EI.

E.
EI.
E.
EI.
E.
EI.
E.
EI.
E.
EI.
E.
EI.
E.
EI.

E.
EI.

70


q ,
d m , .
;
; b
c
.
f j
y; T
, ,
, b .
c e s .
i s ;
.
i ;
, t g ;
.
d c .
.
.
e .
c
, .
r ;
a d e .
y s ;
; ;
i .
b d
a , .
j d ,
.
b ,
f s f M.
;
.
r , j
, Bf ,
, ,
j c ,
[a d ]

165

170

175

180

185

190

2 stim tel 27-03-2001 11:52 71

E.

EI.
E.

EI.
E.

EI.

E.

EY.
EI.
EY.
EI.
EY.

c .
f
a , a , a , a ,
c g
i a c ,
.
i s e ;
.
g a f e
c , g f .
i f ;
.
d a a c ,
c c ,
b
.
t ,
c
c .
, b ,
b ,
R a
e e d e I,

. a
a g
e e ,a

.
t Z ,
x c .
y.
;
;
;

195

200

205

210

215

220

225

71

2 stim tel 27-03-2001 11:52 72

EI.

s .

E.

, ,
g g
z

,

f , c
a
z e


a d
e ,
a ,
e a
.

,
M
,
z d r

a
a
.
f
e
.
,.

EI.
EY.

72

;
a e \A g b
e e .

230

235

240

245

250

255

260

2 stim tel 27-03-2001 11:52 73

EI.
E.
EI.
EY.
EI.
E.
EI.
E.
EY.
EI.
EY.
EI.
E.
EY.
EI.
EY.
E.

EI.
E.
EY.
E.
EI.
EY.
EI.
E.
EI.
EY.
EI.

, , c
a e .
.
t, s d d .
c . ; t;
y e ;
y z ,
a .
, d .
<> d a d .
y, t .
;
.
c y .
, , ;
M .
M; t ^H
r M J ;
s .
e ; f q ,
a y ;
d
, g b ,
^I K ^I K.
K y .
a J <> ,
a .
t , s e .
y;
d .
a j K;
i s K J e ;
a ;
q d e q;
K b s
d , t, .
t ,
;
t A, . f ,
c .
d .

265

270

275

280

285

290

295

73

2 stim tel 27-03-2001 11:52 74

EY.
EI.
EY.
E.
EY.
E.
EI.
E.

EI.

EY.
XOPO

E.
XO.
E.
XO.
E.
XO.
E.
XO.
E.
XO.
E.
XO.
E.
XO.

74

d b c .
d b .
d .
a ;
; .
;
;
.
; \A ;
, , , , , ,
, , , , , ,
, , , , , .
f f , f f ,
x d .
p ; ,
d b .
b d .
n ;
;
d .
b
e b ;
, , , ,
a g a .
; ; ;

.
t g ,
;
e .
;
a .
d ;
d .
e ;
.
,

n a q

300

305

310

315

320

325

[
330

2 stim tel 27-03-2001 11:52 75

,
b f ,

b ,
b a
,
, []
.

EI.
EY.
EI.
EY.
EI.

XO.

EY.
EI.
EY.
EI.
EY.

335

a e b
g b c
[ .
^ .]
f r .
d q;
.
b s .
b
, j g ;
g

a ,


d .
a e

e

.
a c d .
; e e .
;
y ;
e ;
a i
;
r .

340

[
345

350a
350b

355

75

2 stim tel 27-03-2001 11:52 76

EI.
EY.
EI.
EY.
EI.
EY.
EI.
EY.
XO.
E.

XO.
E.
XO.
E.

XO.
EI.
E.
XO.
EY.
EI.

76

,
.
b ;
b .
b ;
e
r e .
;
d g j .
t , s e d
N .
, e .
, , , c .
, , t ,
b d
e d ;
j ;
j i ;
b c b , e b ,
d ;
i
j , d ;
a .
a . a b s
i , e f .

a
e b , r, .
b , ,
a e .
. d .
d d d .
a c .
.
c , c

d e , e ,

, c
c
.

360

365

370

375

380

385

390

2 stim tel 27-03-2001 11:52 77

EY.
EI.

XO.

E.
XO.
E.
XO.

E.

XO.
E.
XO.

E.

XO.
E.

e j ,
;
Ke .
a ,
e f f

\O.
,
d e e
a c c
b
d
.
g , .
b ;
d ;
^E.
b g e ;


d
d e .
;
b c ;
d .
,
d g
i j e e j
;
e
a d
e d e d
e .
;
.

395

400

405

410

415

420

425

77

2 stim tel 27-03-2001 11:52 78

XO.
E.
XO.

E.

EI.

XO.
EI.
XO.
EI.
XO.
EI.
XO.
EI.

XO.

78

;
,
, , , .
.
a z
.
c d f c b

e e
x g
, .
a e \A g b ,
j c d
d ,
, b


;
, a g .
.
.
d ,
d .
.
b , d .
f d
,
i .
e b d a c
f .
a i
e g , j

e f b
, .
n a i f
e , e .

430

435

440

445

450
[c

455

2 stim tel 27-03-2001 11:52 79

EI.

EY.
EI.

XO.
EI.

XO.
EI.
XO.
EI.

EY.
EI.
EY.
EI.

EY.

c c ,
a a c .
d c c e d x ,
n , ,
a e .
; j ;
a a d e ,
c . ,

; ;

, , , d e ,
K d T ,
d .
d ;
c e \A.
d a .
c a , A ,
n e ,
, e
r, e b c
e .
c d g K.
b , b ,
;
c e \A c e
Zf e .
d d q e ,
, , d .
e ,
q , d M,
e e .
a d f
d c .
d q d , d
e , ,
, , , ,
, , ,
b .
b .
a e a .

460

465

470

475

480

485

490

79

2 stim tel 27-03-2001 11:52 80

EI.
XO.
EI.
EY.

EI.

EY.
EI.

EY.

EI.

XO.
EI.

80

d ,
, d d f y q
g ^A,
d e
g , .
s ^E q .
^E;
d y
.
c e , g
p J
e p e e .
A s d q
, i
f f i d a a .
q , d .
q c , d
^E \A j M,
d .
d d ,
,
e .
n b d , Zf a
e d f ,
s , \A .
c c s . ;
c , ,
a , e d a .
d i ,
d d e , .
,
, , M.
f
,
c
, , ,
, , ,
r

s, ,
,

495

500

505

510

515

520

525

530

2 stim tel 27-03-2001 11:52 81

, ,
, , d
f d ,
e

.
XO.

EI.

XO.
EI.

EY.

f c f c
,
, Q
a a
d .
f a <>
c d .
d a
a e .

535

[
540

c , f ,
c d c .
d c r,
e d d e f
B.
t K d e .
a , c c e
i b c f ,
e , d
a c ,
a \A
d a \A d a ,
d c , c .
,
e ,
s b
n i
j \A , a
j b r , f
j ^H , f
i d , ,
z e .
. Z.

545

550

555

560

565

570

81

2 stim tel 27-03-2001 11:52 82

XO.
EI.

XO.
EI.

EY.
EI.

EY.
EI.
XO.
EI.

XO.
EI.

XO.
EI.
EY.
EI.

EY.
XO.
EI.
XO.

82

d f d ,
Q ;
. d c ^E
e J , d .
N d c E
oI O r .
Zf ;
j s b r e ,
b f f \O;
c b
d e
f .
a , c .
s , x c ,
d f f d
r \A <> J .
c i g g g .
j b , b , b b , b K, b ,
.
.
b a ,
a x f d .
r d d a ,
f .
b ; d a .
a y a ,
a e e ,
.
;
d d
d c , g d , .
d , i .
f R
y a
d r e e e e c .
, , d a .
, s a ;
j s , ; ,
d .
; d a \O.
j ;

575

580

585

590

595

600

605

2 stim tel 27-03-2001 11:52 83

EI.
XO.
EI.
EY.
EI.

XO.

a a
.
a ;
; .
r a ;
, y e .
a ;
d g
,
b ,
e d
. s

g . f
A
,
d ,
, f
g
e d

f .

615

620

625

t d f ,
i g .
b
d ,
a f b
d f ,
d , c
f f
a .

E.

610

b , d
b , d d .
d c a e d
d b ,
,
c c
d a d a ,

630

635

640

83

2 stim tel 27-03-2001 11:52 84

EI.

E.
EI.
E.
EI.
E.
EI.

E.
EI.

E.
EI.
XO.
E.
XO.

EI.
EY.
E.
EI.
EY.
EI.
EY.
EI.
EY.

84

d .
a .
d b , d
E K.
a
.
.
.
f g .
.
, e , .
, , d
;
.
, A
d , c ,
.
b ,
n .
b . ,
d M, a .
y b , b .
;
b a
s c M
, .
t c .
.
, e , ,
d g c .
, c . ,
d c .
t Z , e
, b .
p r
g i c ;
e , .
g b c i .
, t , .
e c c
e e p .

645

650

655

660

665

670

2 stim tel 27-03-2001 11:52 85

E.
EI.

XO.

t , t ,
t ,

, ,
q, q, ,
f d .
, t
e ,
.

c f .

675

680

c , ,
685
, , ,
, d , ,
e , b ,
, , ,
d ,
690
\E X
, e .
X q d Nf E d T
c e q \E
Nf ,
695
y E ,
, g .
y b X d a T f
, d .
q , d E 700
e
d . z
f . b E
a d
f b f e 705
a c f c ,
b , b , b , b e .
b a .
b q, ,
, c
710
d
r \O , c .

85

2 stim tel 27-03-2001 11:52 86

<> s a d ,
r ,
c d .
715
b A, , , \A.
a \ e ,
d e d e .
d
, ,
720
, c , , .
p b \A;
s ,
M
, , , ,
725


a Z
a
, , ,
730
, , ,
, , ,
.
e
735
.
M ,

, w g
< d> ,
,
,
,

d f
Md ,
,
d
e d .
.

86

[
740

745

750

2 stim tel 27-03-2001 11:52 87

, t ,
e , .
a ,
d .
a d e e ,
e , d
g r , .
b ,
y .
b J f b w ,
, .
b d Ka \E,
, d .
a
, , e
b .
,
<>
c
\A
,
E ,
<>
a q
b ,
,
<>
O
x b \O b X M
.
b j .
q ,
r ,
i y g ,
p i d s s .
,
i , ,

755

760

765

[
770

775

780

785

790

87

2 stim tel 27-03-2001 11:52 88

g s s
,
p e e ,
y i ,
r s s .
p ;
a
, r , r e
d d e .
EI.
EY.
EI.

EY.
EI.
XO.
EI.

XO.
EY.

EI.

EY.
EI.
XO.

EI.
XO.
EY.

88

d a g b
r .
d ;
d .
r z ;
d .
f b .
d b a e A
, a .
c c ;

d , r
a .
d .
, ;
e
;
^H
a i g ;
i .
.
;
d
d
.
N;
f
<f> d y .
p d N,
d a a a
A ;

795

800

805

810

815

820

2 stim tel 27-03-2001 11:52 89

EI.

XO.
EY.
EI.

XO.
EI.

EY.
EI.

EY.
EI.

XO.

EI.

d b s
e , d f
.
e e . d e
; e ;
\A ;
d i i ,
e c
, K b ;
d e ;
, ,
r
A .
t b
e d .
f b e e
d ,
, e f ,
, e ,
, e ,
d
b e b f ,
s ,
s .
f
.
, t, x .
b a L .
g ,
e c c .
, , e d c .
, ,

a , b .
b a ,
b X .
f . ^H, d q;
d a g a c d g

825

830

835

840

845

850
[

855

860

89

2 stim tel 27-03-2001 11:52 90

IEPEY

EI.
IE.

EI.
IE.

EI.
IE.

EI.
IE.

EI.

XO.

90

r .
, e , .
. a e ;
^E
d
d \O d \OF
d
t , , .
d d
d \O
d \A \A
K, \Ad A.
d
d
d d
K, , K.
N
d
d X
X .
d d ,
d
d d
d d t
d d
d d
d d
d
, . f .
d , t ,
d ;
x i ;
d f d a
g a e d .
r s s

b ,
b , a , e .

865

870

875

880

885

890

[
896

900

2 stim tel 27-03-2001 11:52 91

a b c
d d .
EI.
.
OIHTH
N
a ,
t M, .
EI.
d e ; , r;
OI.
g d a
M ,
a e O.
EI.
J ;
OI.
, a b
M ,
a e O.
EI.
e e d e .
, t , a ;
OI.
a N
a a d a
d d a a .
EI.
d f ; e ;
OI.
c g .
EI.
c ,
d c ;
OI.
M
x .
f b , A,
,
e d

d .
EI.
d e e ,
.
y, f d
d e .
c .
OI.
b
M
f b d

905/6

910

915

920

925

930

935

91

2 stim tel 27-03-2001 11:52 92

EI.
OI.

.
a
n .
c a .
.
EI.
e .
a e c .
d .
OI.
,
c g
, t , a ,
.
.
EI.
c d
a a d e .
d a g e e ,
c .
s f g c .
.
XPHMOOO
c .
EI.
f r ;
XPH.
; .
EI.
.
XPH.
t , a c
B e
a N.
EI.

f d b c
;
XPH.
e .
EI.
b x .
XPH.

f K d ,
EI.
s d K;
XPH.
B e e .

n ,
e d a
EI.
d a ;
XPH.
b e .
d d

92

940

945

950

955

960

965

970

975

2 stim tel 27-03-2001 11:52 93

EI.
XPH.

EI.
XPH.
EI.

XPH.
EI.

XPH.
EI.
XPH.
EI.
METN
EI.

ME.
EI.
ME.
EI.
ME.

EI.

d ;
b e .
i , , ,
e F c ,
, , .
d ;
b e .
b e ,
n g a
a c g g
d ,
c c e e
b r .
b e .
d b ,
j q j .
d ;
b e .
r ; .
.
;

s d .
s f ; ;
, , ;
e
a .
e ,
f r ;
; M,
n r ^Ea K.
,
d ;
.
a c
a . d s g
e d e
d ;
.

980

985

990

995

1000

93

2 stim tel 27-03-2001 11:52 94

ME.

,

, t c d
d e e e ,
d
.
EI.
.
M
ME.
;
EI.
r c ,
d .
ME.
d ;
EI.

d .
d d .
ME.
;
EI.
a e .
ME.
a ;
EI.
e
f .
ME.
.
EI.
c , r i
a f .
ME.
.
EI.
g ;
e g ;
EIKOO
;
EI.
;
EI.
g
a N.
.
;
b ;
.

.
.
e e g
c ;
.
c f .

a L .
.
e .

94

1005

1010

1015

1020

1025

2 stim tel 27-03-2001 11:52 95

.
.
.
.

d q;

d .
J .
; g ;
; d
c , d d .

a f e
\
.
d s , e ;
.
d d
.
.
e ;
.

d d \.
.
f x .
.
y ;
.
f ;
f .
.
e .
.
, y; a q ;
.
a f d c
a c
.
, d f a q ;
.
d .
.
g b g .
.
;
.
. y, ;
d
e .
XO.


d d
.
b a ,
f

, L

e .
Q

1030

1035

1040

1045

1050

1055

[
1060

1065

95

2 stim tel 27-03-2001 11:52 96

,
d <>
, .
,
j e M,
,
, .
s
j e ,
, j b <> , ,
f a ,
r a d ,
a a ,
a g ,
.

, .
j b c , e
s s .

, Q b

s c
d c

<> ,
i f
c .X .
,
, j , ,
\A .
b a y c ,

,

96

1070

1075

1080

1085

[
1090

1095

1100

1105

2 stim tel 27-03-2001 11:52 97

a .
r e
a a e
i r ,
f a .
j , .
j b c ,
n i c ,
,
, .
a b , t,
e
, .
d \Ae .
AEO A
; ; ;
;
EI.
.
A. A e .
EI.
s .
A. A
d
i b Kf
d ,

e i .
EI.
^H.
A. A e b , d a ,
.
EI.
t , .
e ;
A. A , d , A
, , ,
, .
w
.
.
d
e
d .
EI.
;

1110

1115

EI.

1120

1125

1130

1135

1140

97

2 stim tel 27-03-2001 11:52 98

A. A
EI.
A. A

EI.
A. A

EI.

A. A

XO.
EI.

A. B
EI.
A. B

EI.
A. B
EI.

98

.
.
e b e ;
, t, d

a e .
i ;
d c
b e

d e .
f i ;
, ; a
;
q
, Q
a q
.
d
d d ,
, ,
d d
. g b
f e .
y, ; p
e ;
c f f d a
a .
a
e .
f , f , f .
e ;
.
a a e
a e ,
g f .
t e d .
;
r ,
.

e ;

1145

1150

1155

1160

1165

1170

1175

2 stim tel 27-03-2001 11:52 99

A. B

EI.

XO.

EI.

IPI
EI.
IP.
EI.
IP.
EI.
IP.
EI.
IP.
EI.
IP.
EI.
IP.
EI.b ,
, , , ,
d d
c
a ,
.

d .
, .
, e
e b d . a
, n E ,
c .
b
f
e .
, ;
.
r; ; .
a \O.
; j ;
oI .
j ;
b ;

;
b ;
d d e ;
.
d .
a
e , t ;
r a a .
x ;
e f ;
;
a ;

1180

1185

[
1190/1
1194/5

1200

1205

1210

99

2 stim tel 27-03-2001 11:52 100

IP.
EI.
IP.
EI.
IP.
EI.
IP.
EI.

IP.
EI.

IP.

EI.
IP.
EI.
IP.
EI.
IP.

EI.

100

;
;

e ;

b
;
a , t .

a d ;
a c f ;
r a b a
b d . p r
i \I
, ;
.
i .
, d ,
b , d
,
.
g ;
; e a e
\O

.
f ; ;
; , .
d a ;
a ;
,
x , a a .
t , , c
,
e ,
f b d a
.
, .
. , e j
d ;
p r Zf ,
b d \A
,

1215

1220

1225

1230

1235

1240

1245

2 stim tel 27-03-2001 11:52 101

IP.
EI.
IP.
EI.

XO.

EI.
KHPY

EI.
KH.
EI.
KH.

b e e
e
e ; d
x .
f ,
g
c oI ,
J .
, t , .
; ; .
q e .
.
;
F f
c c ,
a <>
.
e e a f f
, .
t , t , t ,
t , t , t ,
t , t .
f ;

d .
. g ;
t ,
r c ,
a .
d b a c ,
,
, , , ,
s
, e
.
b f
d
i a ,

1250

1255

1260

[
1265/6

1270

1275

1280

1285

101

2 stim tel 27-03-2001 11:52 102

EI.

XO.
EI.
XO.
EI.
XO.

r i a .
d
q .
b x
, M q Xg ,
\O e K,
Ke , X ,
oI , X N,
b K M
O d a
e c c .
F e ,
g q
j j j a
j , j d e .
b .
j
d
.
p a .
f b g a
d f ,
M b a
g f .
f c

.
.
.
a
e d ;
, , X,
^H
.

EI.

.
;

XO.

,1
f s

102

O .

1290

1295

1300

1305

1310

[
1315

1320

[
1326

2 stim tel 27-03-2001 11:52 103

EI.
XO.
EI.
XO.

EI.

.
a f .
M .
f b a a

a d
a . E
e .

a a ,
d .
ATPAOIA
e ,
b
r .
EI.

a f .
A.
.
b .
[ .]
a d d
.
EI.
; d a .
A.
e
e d .
EI.
d c ,
n i e e .
A.
a d g
e d .
EI.

e
c c e
f ,
f f e .
A.
p c g ,
d e .
EI.
a q, t ,
, .
d , t , ,
x e q. f a
e b c , d g

1330

1335

1340

1345

1350

1355

1360

103

2 stim tel 27-03-2001 11:52 104

c d d e ,
d ,
, , e .
e . c r,
d .
A.
c e s ,
d .
EI.
c .
KINHIA
c e O
e
EI.
d e .
KI.
d .
EI.
K.
f e a ;
KI.
.
EI.
, .
KI.
e d
a
d .
EI.
a a ;
KI.
b s .
a a a
d a d
d f b .
EI.
.
KI.
c e ^H .
a e .


EI.
.
KI.
e

EI.
c e q a .
KI.
b b e ,
b s
.
, t , d .
EI.
a f ;
KI.
d e ,

104

1365

1370

1375

1380

1385

1390

1395

1400

2 stim tel 27-03-2001 11:52 105

n ;
d s
e
K ;
KI.
, r.
s , ,
d i d e .
YKOANTH
b ,
;
EI.
d e e .
s .
Y.
s.
I.
e ,
.
Y.
d f ;
EI.
d c .
Y.
, c e .
EI.
f ;
Y.
a , a
d
EI.
t .
Y.
d . r a g
a .
EI.
d ;
Y.
a , F c ,
a ,
a g .
EI.
d a f ; ,
J f ;
Y.
a ; a .
EI.
c ,
z
j .
Y.
t , c , a .
EI.
.
Y.
d i
;
EI.

.
Y.
;
EI.
,
EI.

1405

1410/1

1415

1420

1425

1430

1435

105

2 stim tel 27-03-2001 11:52 106

Y.
EI.

Y.
EI.
Y.

EI.

Y.
EI.
Y.
EI.

Y.
EI.
Y.
EI.

XO.

106


e ;
e
.
e d
d a .
d ;
.
e a
. g

e .
.
d ;
e .
.
a d
j , i f
p g d
s .
.
d i
d .
.
b , f s
a .
.
b .

. d c c e
K d .
, .
g b s,
x .
.
;
, t ;
a .
a .
a c d a d d

1440

1445

1450

1455

1460

1465

1469
[

2 stim tel 27-03-2001 11:52 107

a .
a e
K , K,
b , b e d .
<> b q d
d ,
b a
.
s e

,
d c .
q
b .
a
\O,
e q d
.
POMHEY
, Z .
;
EI.
, d q;
;
P.

;
EI.
a g b .
r ;
P.
d ;
EI.
; a .
a f r;
P.
e j ;
EI.
.
P.
a Zf ;
a j ;
EI.
.

1475

1480

1485

1490

1495

1500

107

2 stim tel 27-03-2001 11:52 108

P.
EI.
P.
EI.
P.

EI.

P.
EI.
P.
EI.
P.

EI.
P.
EI.
P.
EI.
P.

108

b .
t .
, c .
;
, c
e , Zf .
,
d e ,
i .

s e d .
f c p .
.
.
Z.
;
y e .
a d b
, b
,
d
b d
\Id
,
c ,
.
d a
;
,
\E;
b
;
; T.
.
p .
.
d
a e d T
b c , a c
e Zf ,
d c B d .

1505

1510

1515

1520

1525

1530

1535

2 stim tel 27-03-2001 11:52 109

EI.
P.

EI.
P.

EI.
P.
EI.
P.

EI.
XO

B;
,
e e e
d , c ,
c , c , a ,
c , e , a .
p ;
.
j f , .
q,
a .
a a .
f , r .
c e d c ,
T .
i
e , i Zf
, .
d e d .
e b , y
.
d q
c m
,
, w f g
Of ,
p
e e
X .

OEIN
e b N
d , x .
y, ; ;
z ;
, t ; r c ;
t , ,
;

1540

1545

1550

[
1555

1560

1565

1570

109

2 stim tel 27-03-2001 11:52 110

; a g
.
, , ^H;
HPAKH

e ,
f f .
O.
, t, d
.
HP.
.
EI.
c
e f .
O.
e d
.
EI.
e .
HP.
a b ;
EI.


.
HP.
r
;
EI.
t , ^H.
;
O.

a d .
EI.
.
HP.
d c r .
O.
a ,
i
i ,
i .
.
EI.

e , , ,
a e a ,
a . a b d
e
e i
d , f .
HP.
d b d .
O.
, t ; d r.
e ;

110

1575

1580

1585

1590

1595

1600

1605

2 stim tel 27-03-2001 11:52 111

EI.

; a d
, j ;
e

a b f ,
e d e ,
g
e e .
O.
c e .
HP.
d .
EI.
d f ;
TPIBAO
, B.
HP.
, y.
EI.

e .

r
d , d ,
d .
O.
;
EI.

y, j ,

c .
HP.
e
.
O.
d e T .
HP.
T, ;
TP.

.
HP.
s .
O.
, d .
y, .
EI.
d c d y .
c b a H ,
c b B c d
.
O.
.
s.

1610

1615

1620

1625

1630

1635

111

2 stim tel 27-03-2001 11:52 112

EI.
HP.
O.
HP.
O.

EI.

HP.
EI.

HP.
EI.

HP.
EI.
HP.
EI.

HP.

112

.
, e c .
t , ;
d e ;
d ;
; .
t; r ;
f . j a
Zf f c ,
a
a , i Zf .
, x .
, .
, t .
a
a f a r .
g ; ;
f c
. hH
r c \A ,
s , ;
j c d a
;
e .
y , n ,

e e r .
b c d e
b c r
a b c t ,
.
d b
;
a . ,
c f ;
. d .
;
j q, g
.
d
d , .

1640

1645

1650

1655

1660
1665

1670

1675

2 stim tel 27-03-2001 11:52 113

EI.
O.
EI.
TP.
HP.
O.
EI.
O.
HP.

EI.
HP.
O.
HP.
EI.
XO

d f ;
.
T e . f ;
d
.
.
a e y ,
c .
.
d
g , c , .
L f .
e e ,
c B d a .
e p d
f .
g
a d ; .
a ; .
r ;
s i .
.
e F
K ,
Q d d
d ,
d .
e
\A
d .

1680

1685

1690

[
1695

1700

1705

AEO
t a , t ,
t e ,
e .
a x c

113

2 stim tel 27-03-2001 11:52 114

c
b
x
e e ,
, e .
c
, e ,
s .
d b . a c
M e .
XO.

, , , ,
f .
t , .
t e f .


a e .
d .
e d c B.
H \O
e
d
M
.
^Yc , ^Y .
c E

,
Ze
H.
^Yc , ^Y .

EI.
XO.

114

,
b .

d a a
e a
.

1710

1715

1720

1725

1730
[

1735

1740

1745

2 stim tel 27-03-2001 11:52 115

XO.

EI.

XO.

t ,
t e ,
t
,
x ,
a b a
d B .
^Yc , ^Y .
, t

, d e
d .
, t , c
d
b .
, c
, t
.

1750

1755

1760

1765

115

2 stim tel 27-03-2001 11:52 116

2 stim tel 27-03-2001 11:52 117


H A , ,
.
M Gelzer
(. . 56-7)
( !), . O 5 . (.. -, ..),
(.. :
),
. M . E

.
E ,

E A
M
(1 . )
2 .
3 (1326-1539)
4


(1-231)
(232-487)
(488-664)
(665-842)
(843-1106)
(1107-1327)
(1328-1539)
(1540-1787)
(1788-1851)

4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

117

2 stim tel 27-03-2001 11:52 118. 29
. 33

. 39

. 41

. 45

. 51

. 53

. 57
. 59

. 61

. 63

. 67

. 73

. 75

. 79

. 83

. 87

. 89

. 91

. 93
. 95

118

T : A. 1448a 25-29, . Grube


1995, . 55).
. 39-40: . 2. 39, 1.
. 42-33: N. 206-8.
. 47-8: . 1. 70, 8.
. 47-8: . 6. 18, 6,7.
. 135: , 690.
. 158-65: , 690.
. 230: Zimmermann 1984, 70.
. 307: H. 7. 83.
. 327-36: O
, , , (
)
(, 691).
. 396: . 6. 64,1.
. 433: . 6. 7, 1-2.
. 442: H.1. 60, 3.
. 480-1: Baldry 1981, 100.
. 509: H 2. 134, 3.
. 558-9 (): . 5. 19, 2.
. 592: O I. 8, 318. 16, 781.
. 632 (N): , N 4.
. 635-6: , . 6, 28.
. 643-4: , . 354, 67.
. 684-5: 1. 70, 3.
. 692-4: A 1 Hausrath.
. 717-26: K 1974, 135.
. 726: , 28.
. 727: O I. Z 146-9, . T 1992.
. 727: O I. 461-6, . T 1992.
. 728: H, H 59-63, . 1941.
. 732-3: 28. N. 360.
. 735-4: A A
, M, E, O, A. M .
. 758 (): I. 233-5.
. 775: . 507-8.

2 stim tel 27-03-2001 11:52 119

. 99

. 808: . 6. 27, 3.
. 810: 1996, 104.
. 103
. 846-7: . . 215 a.
. 849-50: M, . 139).
. 107
. 906 ( ): . Burkert 1993, 136.
. 906: A, 15-16, E 951-955.
. 111
. 924: . 7. 57, 5.
. 924: . 6. 31, 2.
. 925: . 8. 5, 4.
. 113
. 953-5: B 3. 97-8.
. 115
. 973-7: , . 105.
. 117
. 1002-34: . . 2. 8, 2. 2. 21, 3. 8. 1, 1.
. 119
. 1041: H 19 , ,

19 , 19
,
- 1995, 366.
. 121 . 1044-5: N. 94-97.

. 1045-54: . Dunbar 1995, 555-558.

. 1059: . 2. 39, 1.
. 129
. 1146: O. 158.
. 143
. 1379-80: . 1. 70, 9.
. 155
. 1555-6:. Burkert 1993, 424-434.
. 165
. 1671-4: . 1. 53, 4.

119

2 stim tel 27-03-2001 11:52 120

BIBIOPAIKO HMEIMA*
[* H
, Th, Ph, X H (h).


. H
].

A) E O
COULON, V. 1928
DUNBAR N., 1995
HALL, F.W. &
GELDART, W.M. 1906
KAKPIH ., 1974
SOMMERSTEIN, A. 1987

Aristophane. Tome III: Les OiseauxLysistrata.


Texte tabli par ___ et traduit par H. van Daele, <Les
Belles Lettres>, Paris 1928.
Aristophanes. Birds, ed. with Introduction and Commentary by __, Oxford 1995.
Aristophanis comoediae. Tomus I, Oxonii 1906.
A . E .
A 1974.
The Comedies of Aristophanes. Vol. 6: Birds, Warminster 1987.
2

B)
PCG
Kassel, R.Austin, C. Poetae Comici Graeci, Berolini, Novi Eboraci 1983.
) B
ALBINI, U. 2000

ARNOTT, G. 1993

BALDRY, H. 1981.

BLUME, H.-D. 1986.


BOWIE, A. 1993

120

. T A , . . T <E
E >, A 2000.
Comic Openings : N.W.Slater, B. Zimmermann
(.), Intertextualitt in der griechisch-rmischen
Komdie. <DRAMA Bd. 2>, Stuttgart 1993, 14-32.
T A E, . .
X, . X <K>,
A 1981.
E , . M. I
<MIET> A 1986.
Aristophanes. Myth, ritual and comedy. Cambridge
1993 [=A. M,
. M M <>, A 1999].

2 stim tel 27-03-2001 11:52 121

BURKERT, W. 1993

DOVER, K. 1978
DUNBAR N., 1997
, 1996

FUHRMANN, M. 1986.
GELZER, T. 1960
GELZER, T. 1971
GELZER, T. 1991

GRUBE, G.M. 1995

GREEN, R. HANDLEY, E. 1996.

HANDLEY, E. W. 1994.

HENDERSON, J. 1975
XOYPMOYZIAH, N. 1988

XOYPMOYZIAH, N. 1991
XOYPMOYZIAH, N. 1998
KATH, . 1983

.
. : . . , <>, 1993.
H K A, . . I. K <MIET> A 1978.
Editing Birds: Problems and Perspectives :
TX 1997, 69-85.
. ,
1996.
Aristoteles. Poetik. bersetzt u.herausgegeben von
, <Reclam>, Stuttgart 1986.
Der epirrhematische Agon bei Aristophan Mnchen
1960.
Aristophanes der Komiker. . Suppl.-Bd. 12, 1971,
1391-1570.
Feste Strukturen in der Komdie des Aristophanes,
: Entretiens de la Fondation Hardt 38 <Aristophane>, Vandoeuvres/Genf 1991, 50-96.
O A . M . X, <K>, A 1995.
E e e , M.
M < E K>
H 1996.
K. : P. Easterling-B. Knox, I
A E , . N. K, X. , M. K <E 2
>, A 1994, 471-565.
The Maculate Muse. Obscene language in Attic
comedy, New Haven & London 1975.
A
: M .
. <E > 1988, 27-60.
. A 21991.
. O
. <K>, A 1998.
A , 72
(29. 06. 1983), 8-13.

121

2 stim tel 27-03-2001 11:52 122

KIRCHNER, J. 1901-3
KOCH, K.-D. 1968

KRAUS, W. 1979.
EKATA ., 1941

LESKY, A. 1972.
MOYPA, N. 1986
NEWIGER, H.-J. 1957
NEWIGER, H.-J. 1979

Prosopographia Attica, Berlin 1901-3.


Kritische Idee und Komisches Thema. Untersuchungen
zur Dramaturgie und zum Ethos der Aristophanischen
Komdie [=B . M
], Bremen 21968.
Komdie. : Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike,
<dtv> Mnchen 1979, Band 3: 281-291.
H. H, , A
H, H. E, , _. <I. Z>, A 1941.
I A E ,
2
. A. T, 1972.
A A. <K A>
1986.
Metapher und Allegorie. Studien zu Aristophanes,
<Zetemata16>, Mnchen 1957.
Drama Theater : G. Seeck (.), Das Griechische
Drama, Darmstadt 1979, 434-503.

AAANAOOYO, .
1993
T . <K>, A 1993.
KA I.- BAABANH .
1994
A A. T- M <K>, A 1994.
5
PITO,
M. , <K> 1975.
AKEAPIOY, M. B. 1999
H A . < E K>, H 1999.
SCHULLER, W. 1999
I A E. A K . . A. K, X. K <MIET>,
A 1999.
SEIDENSTICKER, B. 1982
Palintonos Harmonia. Studien zu komischen Elementen in der griechischen Tragdie. <Hypomnemata 72>, Gttingen 1982.
EEPH, 1971
2 , <>3 1974, 338-348.
HAKH, . 1985
A. , A 1985.
YPOOYO, H. 1988
A. . . . <>, 1988.

122

2 stim tel 27-03-2001 11:52 123

TAYPOY, .
TAPLIN, O. 1986
- 1995
TPAYO, I. 1993

TAKMAKH, A.
XPITOOYO, M. 1997

TOXAH ., 1992
WEST, M. 1999
ZIMMERMANN, B. 1984

ZIMMERMANN, B. 1985

ZIMMERMANN, B. 1998

O A. M:
__, <B E>, A ..
Fifth-Century Tragedy and Comedy: A Synkrisis,
Journal of Hellenic Studies 106 (1966) 163-174.
. <>,
1995.
\A. \A

19 , \A, 21993.
. , E: ___
. , O 1994. <E >, A 1997.
O I. M __,
A 1992.
A . M: . K, <E >, A 1999.
Untersuchungen zur Form und dramatischen Technik
der Aristophanischen Komdien. Band 1: Parodos
und Amoibaion, Knigstein/Ts. 1984.
Untersuchungen zur Form und dramatischen Technik
der Aristophanischen Komdien. Band 2: Die anderen lyrischen Partien, Knigstein/Ts. 1985.
Die griechische Komdie, <Wissenschaftliche Buchgesellschaft>, Darmstadt 1998.

123

2 stim tel 27-03-2001 11:52 124

K
A. T
E M, <E A> 2 (: O ), A 1986.
E. : O , . 207.
E. . 75:
, . 102.
E. . 77:
O , . 77.
E. . 88:
O N H 5 .X. ., . 21.
E. . 100:
A , . 101.
E. . 108:
O A ,

, . 145.
E. . 137:
, , . 233.
E. . 158:
H

480-470 .X., . 32.
E. . 170:
O 480-470 .X., . 71.
I E , <E A> : B, A 1971 (1
2) A 1972.
E. . 7:

4 .X. ., 2 . 369.
E. . 8:
K A A. (443 .X.),
E


, 1 . 109.
E. . 16:
Y
, 2
. 365.
E. . 20:
A
4 .X ., 2 408.
E. . 23:
I, 2 . 410.
E. . 27:
X
500-480 .X., 2 . 413.

124

2 stim tel 27-03-2001 11:52 125

E. . 43:
E. . 44:

E. . 55:
E. . 84:
E. . 151:
E. . 176:

5 .X. ., 2 260.
X
, 6 .
.X., 2 . 358.
X
500-480 .X., 2 . 413.
A
5 .X. ., 2 . 344.
5 .X. ., 2 . 427.
, B . 445.

E . A. E, , : N. , E A, A 1974.
E. . 62:
T A.
A , . 198.
E. . 64:
T A A,
. 199.
T , <E O E>, A
1991.
E. . 37:
T, . 22.
E. . 39:
, . 20.
E. . 49:
K, . 21.
E. . 67:
, . 14.
E. . 79:
T, . 29.
E. . 131:
X, . 11.
E, <E O E>, E. T
[A] 1996.
E. . 94:
A, . 213.
H 2000 T. T.
E. . 133:
A ( EOE).
E. . 160:
A ( EOE).
E --M, <> 3 (1981).
E. . 53:
M , . 459.
E. . 86:
A X
A A ( 7 .X. .), . 230.

125

2 stim tel 27-03-2001 11:52 126

E. . 124:
A , . 307.
E. . 125:
K, . 459.
. . , T , <K>,
A 1993.
E. . 12:
T , .: .
E. . 85:
A , . 76.
J. Boardmann, A M . M. O. X, <K>, A 1995.
E. . 96:
, N Z N, . 116 . 150.
O A . . -: T. A, E: . A. <K> ..
E. . 32:
. 7.
E. . 35:
. 9.
E. . 189:
. 15.
I. E. -. . B, A A. T-M. <K>, A 1994.
E. . 58:
K. T , . 102.
E. . 59:
K K,
. 98-99.
J. Boardmann-J.Drig-W. Fuchs-M. Hirmer, Die Griechische Kunst, Mnchen 1966.
E. . 104:
O A, . 193.
B. A. Sparkes, The Greek Kitchen (plates IV-VIII), JHS 82 (1962) 121-137.
E. . 114:
, plate IV2.
B. A. Sparkes, Illustrating Aristophanes (plates XII-XVII), JHS 95 (1975) 122-135.
E. . 112:
, plate XVc.
The Athenian citizen, The American School of Classical Studies at Athens, Princeton-New
Jersey 1960.
E. . 169:
K, 5 .X. . () , . 25, 26.

126

2 stim tel 27-03-2001 11:52 127

B. T
E. . 7

E. . 9

E. . 12

E. . 16
E. . 16

E. . 22

E. . 26
E. . 31


4 .X. ., I E
, <E A>, A 1972, 2 . 369.
T A: H.-J. Newiger, Drama und Theater : G. Seeck, Das Griechische
Drama, Darmstadt 1979, 495.
H A : I.
T, A, A
2
1993, 51, . 20.
T: . K.
, : . , T
<K>, A 1993,
71, . 47.
2
IG II 2318 (A, E. M): R. Green-E. Handley,
E A , < K>, H 1996, 33.
: . . 26.
X
500-480 .X., I E , <E
A>, A 1972, 2 . 413.

127

2 stim tel 27-03-2001 11:52 128