You are on page 1of 3

Mi vn l thuyt ho hc: 10. Tng hp hu c - Trinh.yen.khanh@gmail.

.com (1) Cu 1: Dy gm tt c cc cht u phn ng c vi HCOOH l C2H4 C2H4Br2 (X) ( 2) C2H6O2 (Y) (3) C2H2O2 ( 4) C2H2O4 A. AgNO3 /dung dch NH3, CH3NH2, C2H5OH, KOH, Na2CO3. ( 5) ( 6) C4H6O4 (Z) C5H8O4 B. NH3, K, Cu, NaOH, O2, H2. Cng thc cu to thu gn ca X, Y, Z ln lt l C. Na2O, NaCl, Fe, CH3OH, C2H5Cl. A. Br-CH2-CH2-Br, HO-CH2-CH2-OH, CH3OOC-COOCH3. D. CH3NH2, C2H5OH, KOH, NaCl. B. CH3-CHBr2, CH3-CH(OH)2, CH3OOC-COOCH3. Cu 2: Cho tt c cc ng phn n chc, mch h, c cng cng thc phn t C. Br-CH2-CH2-Br, HO-CH2-CH2-OH, C2H5OOC-COOH. C2H4O2 ln lt tc dng vi Na, NaOH, Cu(OH)2. S phn ng xy ra l D. C A, C u ng. A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Cu 11: Hirocacbon X khng lm mt mu dung dch brom nhit thng. Cu 3: Cho cc hp cht sau: phenol, anehit axetic, dung dch Na2SO4, dung Tn gi ca X l dch brom, dung dch NaOH, dung dch NaCl. Nu cho phn ng tng i mt A. xiclohexan. B. xiclopropan. C. stiren. D. etilen. th s phn ng xy ra l Cu 12: Sp xp cc cht sau y theo chiu tng dn nhit si: CH3COOH A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. (A), CH3COOCH3 (B), C2H5COOH (C), HCOOCH3 (D), C3H7OH (E). Th t Cu 4: Cho cc cht: etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, p-crezol, ng l: phenylamoni clorua, ancol benzylic. Trong cc cht ny, s cht tc dng c A. D < B < E < A < C. B. B < D < E < A < C. vi dung dch NaOH l C. D < B < E < C < A. D. B < D < C < E < A. A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Cu 13: Cho cc cht: CH2=CH-CH=CH2 ; CH3-CH2-CH=C(CH3)2 ; CH3Cu 5: Hp cht C3H6O tc dng vi Na, H2 v trng hp c. C3H6O c th CH=CH2 ; CH3-CH=CH-CH=CH2 ; CH3-CH=CH-COOH. S cht c ng phn l: A. metyl vinyl ete. B. ancol anlylic. C. propanal. D. axeton. hnh hc l Cu 6: Dy gm cc cht u tc dng vi dung dch AgNO3 trong NH3 l A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. A. axit fomic, axetilen, propen. B. metyl fomat, vinylaxetilen, propin. Cu 14: Cho glixerol tc dng vi hn hp ba axit bo th to ti a bao nhiu C. anehit axetic, but-1-in, etilen. D. anehit axetic, axetilen, but-2-in. sn phm trieste ? Cu 7: Cho dy chuyn ho sau: A. 18. B. 9. C. 15. D. 12. + NaOH + CuO + Cl2 (1 : 1) X Y Z C6H5CH3 Cu 15: Pht biu ng l as to to A. Tnh axit ca phenol yu hn ca ancol. Cht Z c cng thc l B. Cao su thin nhin l sn phm trng hp ca isopren. A. C6H5CH2OH. B. C6H5CHO. C. HOC6H4CH3. D. C6H5COCH3. C. Cc cht etilen, toluen v stiren u tham gia phn ng trng hp. Cu 8: Cho s chuyn ho sau: D. Tnh baz ca anilin mnh hn ca amoniac. + H 2O + H2 + O2 +X 1500o C CH4 X Y Z T M Cu 16: Trong s cc dung dch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa. Nhng dung dch c pH > 7 l Cng thc cu to ca M l A. Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa.B. Na2CO3, NH4Cl, KCl. A. CH3COOC2H5. B. CH3COOCH3. C. CH3COOCH=CH2. D. CH2=CHCOOCH3. C. KCl, C6H5ONa, CH3COONa. D. NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4. Cu 9: Cho s chuyn ho sau: Cu 17: Dy gm 4 dung dch cc cht u lm giy qu tm chuyn sang mu + NaOH H 2SO 4 + NaOH l H + Br2 But-1-en + C l X1 X2 X3 X4 X5 o t 170o C to A. nhm sunfat, axit acrylic, phenylamoni clorua, axit glutamic. Cng thc cu to ca X5 l B. axit nitric, axit axetic, natri phenolat, amoni clorua. A. CH3CH(OH)CH2CH3. B. CH3CH2CH(OH)CH2OH. C. phenol, amoni clorua, axit glutamic, axit fomic. C. CH3CH(OH)CH(OH)CH3. D. CH3CH2CH2CH2OH. D. axit clohiric, amoni clorua, anilin, natri fomat. Cu 10: Cho s phn ng: Cu 18: Cho cc phn ng sau: Trn bc ng thnh cng khng c du chn ca nhng k li bing! 1

Mi vn l thuyt ho hc: 10. Tng hp hu c - Trinh.yen.khanh@gmail.com b) FeS + H2SO4 (c nng) Bit E c cng thc phn t l C2H6O v F l polime. Tn gi cc cht A, C, D, E ln lt l d) Cu + dung dch FeCl3 A. metan, buta-1,3-ien, anehit axetic, etanol. Ni, t o e) CH3CHO + H2 f) glucoz + AgNO3 /dd NH3 B. etan, etilen, axit axetic, imetyl ete. g) C2H4 + Br2 h) glixerol + Cu(OH)2 C. metan, eten, axetanehit, ancol etylic. Dy gm cc phn ng u thuc loi phn ng oxi ho - kh l D. propan, axetilen, axit axetic, imetyl ete. A. a, b, d, e, f, h. B. a, b, d, e, f, g. C. a, b, c, d, e, h. D. a, b, c, d, e, g. Cu 23: Cho dy chuyn ho sau: + NaOH (d) +X Cu 19: Pht biu khng ng l Phenol Phenyl axetat Y (hp cht thm) to A. Axit axetic phn ng vi dung dch NaOH, ly dung dch mui va to ra Hai cht X, Y trong s trn ln lt l cho tc dng vi kh CO2 li thu c axit axetic. A. axit axetic, phenol. B. anhirit axetic, phenol. B. Phenol phn ng vi dung dch NaOH, ly mui va to ra cho tc dng vi C. anhirit axetic, natri phenolat. D. axit axetic, natri phenolat. dung dch HCl li thu c phenol. Cu 24: X c cng thc phn t C4H6O2Cl2. Khi cho X phn ng hon ton vi C. Anilin phn ng vi dung dch HCl, ly mui va to ra cho tc dng vi dung dch NaOH thu c etylen glicol, HOCH2COONa v NaCl. Cng thc dung dch NaOH li thu c anilin. cu to ca X l D. Dung dch natri phenolat phn ng vi kh CO2, ly kt ta va to ra cho tc A. CH2Cl-COO-CHCl-CH3. B. CH2Cl-COO-CH2-CH2Cl. dng vi dung dch NaOH li thu c natri phenolat. C. CHCl2-COO-CH2-CH3. D. HOCH2-CO-CHCl-CH2Cl. Cu 20: Cho cc hp cht hu c: Cu 25: C ba dung dch: amoni hirocacbonat, natri aluminat, natri phenolat v (1) ankan ; (2) ancol no, n chc, mch h ; ba cht lng: ancol etylic, benzen, anilin ng trong su ng nghim ring bit. (3) xicloankan ; (4) ete no, n chc, mch h ; Nu ch dng mt thuc th duy nht l dung dch HCl th nhn bit c ti a (5) anken ; (6) ancol khng no (c mt lin kt i C=C), mch h ; bao nhiu ng nghim ? (7) ankin ; (8) anehit no, n chc, mch h ; A. 5. B. 6. C. 3. D. 4. (9) axit no, n chc, mch h ; Cu 26: Cc ng phn ng vi cng thc phn t C8H10O (u l dn xut ca (10) axit khng no (c mt lin kt i C=C), n chc. benzen) c tnh cht: tch nc thu c sn phm c th trng hp to polime, Dy gm cc cht khi t chy hon ton u cho s mol CO2 bng s mol H2O l khng tc dng c vi NaOH. S lng ng phn ng vi cng thc phn t A. (1), (3), (5), (6), (8). B. (3), (4), (6), (7), (10). C8H10O, tho mn tnh cht trn l C. (3), (5), (6), (8), (9). D. (2), (3), (5), (7), (9). A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. Cu 21: Cho s phn ng: C2H2 X Y Cu 27: Hp cht thm ng vi cng thc phn t C8H8O2 c a ng phn khng tc dng vi Na nhng tc dng c vi dung dch NaOH v nc brom ; c b ng phn khng tc dng vi Na nhng tc dng vi dung dch KOH CH4 T Z theo t l mol tng ng 1: 2. Tng a + b l Cng thc ca X, Y v Z ln lt l A. 7. B. 5. C. 6. D. 8. A. C2H6, C2H5Cl, C2H4. B. CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH. Cu 28: Cho cc hp cht hu c: C2H2 ; C2H4 ; CH2O ; CH2O2 (mch h) ; C. C2H4, C2H5OH, CH3COOH. D. C2H5OH, CH3COOH, CH3COOC2H5. C3H4O2 (mch h, n chc). Bit C3H4O2 khng lm chuyn mu qu tm m. Cu 22: Cho dy chuyn ho sau: S cht tc dng c vi dung dch AgNO3 trong NH3 to ra kt ta l C +Y A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. +X to Cu 29: Hp cht X c cng thc phn t l C4H6O2. X c phn ng trng A B E C F gng. Hiro ho X thu c cht Y c cng thc phn t l C4H10O2. Y ho tan +Y +X Cu(OH)2 nhit thng. Tn gi ca Y l D a) FeO + HNO3 (c nng) c) Al2O3 + HNO3 (c nng) Trn bc ng thnh cng khng c du chn ca nhng k li bing! 2

Mi vn l thuyt ho hc: 10. Tng hp hu c - Trinh.yen.khanh@gmail.com A. butan-1,2-iol. B. butan-1,3-iol. Cu 37: Hn hp X c t khi so vi hiro l 27,8 gm butan, metylxiclopropan, C. 2-metylpropan-1,2-iol.D. 2-metylpropan-1,3-iol. but-2-en, but-1-in v buta-1,3-ien. Khi t chy hon ton 8,34 gam X, tng Cu 30: Hai hp cht hu c X, Y c cng cng thc phn t C3H6O2. C X v khi lng CO2 v H2O thu c l Y u tc dng vi Na ; X tc dng c vi NaHCO3 cn Y c kh nng A. 36,66 gam. B. 46,92 gam. C. 24,50 gam. D. 35,88 gam. Cu 38: Hn hp kh X gm H2 v mt anken c kh nng cng HBr cho sn tham gia phn ng trng bc. Cng thc cu to ca X v Y ln lt l A. C2H5COOH v HCOOC2H5. B. HCOOC2H5 v HOCH2COCH3. phm hu c duy nht. T khi ca X so vi H2 bng 9,1. un nng X c xc C. HCOOC2H5 v HOCH2CH2CHO. D. C2H5COOH v CH3CH(OH)CHO. tc Ni, sau khi phn ng xy ra hon ton, thu c hn hp kh Y khng lm mt mu nc brom ; t khi ca Y so vi H2 bng 13. Cng thc cu to ca Cu 31: Mt ancol c cng thc phn t C5H12O. Oxi ho ancol bng CuO c un nng thu c sn phm c phn ng trng gng. C bao nhiu cng anken l thc cu to tho mn iu kin trn ? A. CH2=C(CH3)2. B. CH2=CH2. C. CH2=CH-CH2-CH3. D. CH3-CH=CH-CH3. A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Cu 39: Hn hp X gm hirocacbon (A) v H2. un nng hn hp ny vi xc 2). Cu 32: X l mt hp cht hu c c cng thc phn t l C 2H2On (n tc Ni thu c kh Y duy nht. T khi hi ca Y so vi H2 gp 3 ln t khi hi X tc dng c vi dung dch AgNO3 trong NH3 (d) th gi tr ca n l ca X so vi H2. t chy hon ton mt lng khc ca Y thu c 22,0 gam A. n = 2. B. n = 0 ; n = 2. C. n = 0 ; n = 1. D. n = 0 ; n = 1 ; n = 2. CO2 v 13,5 gam H2O. Cng thc phn t ca A l Cu 33: t chy hon ton 1 mol hp cht hu c X, thu c 4 mol CO2. A. C2H2. B. C3H4. C. C2H4. D. C3H6. Na, tham gia phn ng trng bc v phn ng cng Cu 40: Dn V lt ( ktc) hn hp X gm axetilen v hiro i qua ng s Cht X tc dng c vi ng bt niken nung nng, thu c kh Y. Dn Y vo lng d dung dch Br2 theo t l mol 1 : 1. Cng thc cu to ca X l AgNO3 trong NH3 thu c 12 gam kt ta. Kh i ra khi dung dch phn ng A. HO-CH2-CH2-CH=CH-CHO. B. HOOC-CH=CH-COOH. va vi 16 gam brom v cn li kh Z. t chy hon ton kh Z thu c C. HO-CH2-CH=CH-CHO.D. HO-CH2-CH2-CH2-CHO. 2,24 lt kh CO2 ( ktc) v 4,5 gam nc. Gi tr ca V bng bao nhiu? Cu 34: Cho X l hp cht thm ; a mol X phn ng va ht vi a lt dung dch NaOH 1M. Mt khc, nu cho a mol X phn ng vi Na (d) th sau phn ng thu c 22,4a lt kh H2 ( ktc). Cng thc cu to thu gn ca X l A. HO-C6H4-COOCH3. B. CH3-C6H3(OH)2. C. HO-CH2-C6H4-OH. D. HO-C6H4-COOH. Cu 35: Cht hu c X c cng thc phn t C4H6O4 tc dng vi dung dch NaOH (un nng) theo phng trnh ho hc: C4H6O4 + 2NaOH 2Z + Y. oxi ho ht a mol Y th cn va 2a mol CuO (un nng), sau phn ng to thnh a mol cht T (bit Y, Z, T l cc hp cht hu c). Phn t khi ca T l A. 44. B. 58. C. 82. D. 118. Cu 36: Hai hp cht hu c X v Y l ng ng k tip, u tc dng vi Na v c phn ng trng bc. Bit phn trm khi lng oxi trong X, Y ln lt l 53,33% v 43,24%. Cng thc cu to ca X v Y tng ng l A. HO-CH2-CHO v HO-CH2-CH2-CHO. B. HO-CH2-CH2-CHO v HO-CH2-CH2-CH2-CHO. C. HO-CH(CH3)-CHO v HOOC-CH2-CHO. D. HCOOCH3 v HCOOCH2-CH3. Trn bc ng thnh cng khng c du chn ca nhng k li bing! 3