You are on page 1of 1

Aktivni konti slue za knjienje trokova ili ostalih rashoda.

Pasivni konti slue za knjienje trokova ili ostalih rashoda koje oekujemo. Konta prema kvaliteti prikazanog stanja: - AKTIVNI rauni evidentiramo ih u aktivi financijskog izvjea bilance - PASIVNI rauni evidentiramo ih u pasivi bilance poduzea Pravila knjienja na kontima aktive i pasive (D dugovna strana, P potrana strana) AKTIVA +D za poetno stanje za promjene koje poveavaju stanje imovine P za promjene koje smanjuju stanje imovine PASIVA +D za promjene koje smanjuju stanje obveza i kapitala P za poetno stanje izvora imovina za promjene koje poveavaju stanje obveza i kapitala

Na aktivnim se raunima na dugovnoj strani evidentiraju poetni saldo na raunu te poveanje imovine, a na potranoj strani smanjenje imovine. Na pasivnim je raunima evidencija poetnog salda i poveanja obveza ili kapitala na potranoj strani, a smanjenje obveza ili kapitala na dugovnoj. Pravila knjienja na kontima prihoda i rashoda (D dugovna strana, P potrana strana) RASHODI +D pojava rashoda PRIHODI

P+D P smanjenje rashoda i smanjenje prihoda i pojava prihoda njegovo pokrie njegovo pokrie

Oznake: aktiva, bilanca, duguje, imovina, kapital, konto, obveze, pasiva, potrauje, prihodi, rashodi