You are on page 1of 79

Dnevni avaz

Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik utorak, 14. 4. 2009. Sarajevo Godina XIV Broj 4880 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

www.dnevniavaz.ba

RASPRAVE

Pred Skup{tinu dioni~ara najve}e dr`avne firme

GUBITAKELEKTROPRIVREDE BiH 872 MILIONA KM!


Umjesto sada{njih vi{e od tri, upisana vrijednost bila bi smanjena na 2,15 milijardi KM Revizori Ernst & Younga jo{ 2004. utvrdili precijenjenu imovinu u iznosu od skoro 545 miliona maraka Nagradna igra Sre}a: Danas peti kupon

8 NAGRADNIH IGARA U 49 DANA

prava i Nadzorni odbor Elektroprivrede BiH zatra`ili su od Skup{tine dioni~ara ove najve}e dr`avne kompanije da odo-

bri smanjenje kapitala za nevjerovatnih 872.707.846 KM. Time bi, umjesto sada{njih vi{e od tri milijarde, upisana vrijednost EPBiH bila smanjena na dvije

milijarde i 155 miliona maraka. Ovaj prijedlog, o kojem je ve} vo|ena burna rasprava, sasvim sigurno otvara opet niz pitanja o poslovanju kompanije. 2. strana

5 NA DAR
Kupon br. 14. 04. 2009.

MILION
vi{e od

SRE]A

Reporta`a

11.520
nagrada!!!

Posjete: Bakir Izetbegovi} u Srebrenici

NAJTE@I MOMENT DA SE POSTANE PREDSJEDNIK SDA


4. str.

Po~itelj: O~aravaju}a ljepota srednjovjekovnog gradi}a

(Foto: A. Du~i})

Intervju: Selmo Cikoti}, ministar odbrane

Posjeta kamenom gradi}u na Neretvi

POLITIKA KO^I PUT BiH U NATO


5. str.

Dr`ava napustila Po~itelj


7. strana

VAHID HALILHOD@I]

HAP[ENJA

16. strana

Zmajevi mogu na Mundijal


73. str.

Inspektori priveli 11 osoba

^lanovi Predsjedni{tva RBiH tra`e odgovor

Srbija {uti o potjeri za 19 bh. gra|ana


Na{e Ministarstvo pravde mo`e podnijeti zahtjev za prebacivanje tog predmeta u BiH, ka`e Kom{i}
O medijskim napisima da je Specijalno odjeljenje za ratne zlo~ine Srbije raspisalo interne potjernice za 19 bh. dr`avljana zbog navodnog ratnog zlo~ina u slu~aju Dobrovolja~ka ulica, odnosno da li je rije~ o istragama ili o optu`nicama, jo{ nema zvani~nih informacija. Odgovore na ova pitanja tra`e mnogi, me|u kojima su i Ejup Gani}, Ivo Kom{i} i Miro Lazovi}, ~lanovi ratnog Predsjedni{tva RBiH. Navodno, na toj listi na{li su se Gani} i Stjepan Kljui}.

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

aktuelno

RASPRAVE Pred Skup{tinu dioni~ara najve}e dr`avne firme

Kapital EPBiH manji za 872 miliona KM!?


Revizori Ernst & Younga jo{ 2004. utvrdili da Elektroprivreda BiH ima precijenjenu imovinu u iznosu od skoro 545 miliona maraka
Uprava i Nadzorni odbor Elektroprivrede BiH zatra`ili su od Skup{tine dioni~ara ove najve}e dr`avne kompanije da odobri smanjenje kapitala za nevjerovatnih 872.707.846 KM. Time bi, umjesto sada{njih vi{e od tri milijarde, upisana vrijednost EPBiH bila smanjena na dvije milijarde i 155 miliona maraka. Ovaj prijedlog, o kojem je ve} vo|ena burna rasprava, sasvim sigurno otvara opet niz pitanja o poslovanju kompanije.

Vrh dr`ave bez stava


Gani}, Kom{i} i Lazovi} na sastancima sa ~lanovima Predsjedni{tva BiH Harisom Silajd`i}em i @eljkom Kom{i}em, ministrom pravde BiH Bari{om

Kom{i}: ^ekaju odgovor Srbije

Otkud Srbiji pravo da vodi postupak


@eljko Kom{i} naglasio je da je najmanje {to dr`ava trenutno mo`e u~initi to da zauzme stav o navodnim istragama ili potjernicama za 19 bh. dr`avljana. - Bio bi red da se institucije BiH o~ituju o tom pitanju. Jer, ako su se desila ubistva u Dobr^olakom i delegacijom MVP-a sa Zoranom Perkovi}em na ~elu tra`ili su da institucije BiH zauzmu stav o ovom pitanju. @eljko Kom{i} potvrdio nam je da, uprkos nizu sastanaka, Predsjedni{tvo nije zauzelo stav o ovom problemu niti je dobilo odgovore na pitanje o kakvoj je listi i potrazi rije~. - Ministar ^olak, odnosno Ministarstvo pravde BiH, jedino je poduzelo konkretne mjere i od Ministarstva pravosu|a Srbije zatra`ilo podatke o tome postoji li istraga protiv bh. dr`avljana, ko je obuhva}en tom eventualnom istragom i jesu li raspisane potjernice. Na`alost, odgovora jo{ neovolja~koj, a jesu, onda to treba istra`iti Tu`ila{tvo BiH, a ne da to radi druga dr`ava, koja, ina~e, tvrdi da nije imala svoju vojsku ovdje, da nije vodila rat u na{oj zemlji... Otuda i pitanje na osnovu ~ega onda Srbija uop}e daje sebi za pravo da vodi taj postupak - ka`e on. ma, a tek ako bi bili potvr|eni medijski napisi, Ministarstvo bi moglo podnijeti i zvani~an zahtjev za prebacivanje tog predmeta u BiH - rekao je Kom{i} za Dnevni avaz.

Mali dioni~ari
Jo{ se jedino ~eka da resorno Ministarstvo industrije i energetike, s Vahidom He}om na ~elu, imenuje svog zastupnika na Skup{tini dioni~ara i usvoji ovaj prijedlog, jer Vlada FBiH raspola`e sa 90 posto vlasni{tva firme. Mali dioni~ari ne}e se mnogo pitati uprkos otporu da se ovako smanjuju kapital EPBiH i nominalna vrijednost dionica. Bez obzira na to {to se tvrdi da prava dioni~ara ni na koji na~in ne}e biti umanjena, osim {to ubudu}e vrijednost dionice ne bi bila 100 ve} 71 KM, neophodno je pribaviti i stav regulatornih tijela, poput Komisije i Registra vrijednosnih papira. No, mnogo je zanimljivije otkriti kako je mogu}e da firma poput EPBiH akumulira nevjerovatnih 872.707.808 KM gubitka.

Zgrada EPBiH: Burna rasprava

Alkalaj formirao tim


Prema njegovim rije~ima, ministar vanjskih poslova Sven Alkalaj formirao je tim MVP-a koji }e koordinirati rad dr`avnih organa u vezi s ovim problemom. Me|u zaklju~cima sastanka s timom MVP-a je i taj da }e biti organizirani susreti s ambasadorima u BiH, na kojima }e ih upoznati da je na{a zemlja, ako uop}e postoje optu`nice vezane uz Dobrovolja~ku, spremna procesuirati taj slu~aj u svojim institucijama. To }e, smatra Kom{i}, biti i svojstven poziv da, ako se pojave me|unarodne potjernice za bh. dr`avljanima, uzmu u obzir i ~injenicu da Srbija nije nadle`na da sudi za zlo~ine u BiH i da se u skladu s tim okolnostima s razumijevanjem postave spram tih potjernica. - Tu nije rije~ samo o ~lanovima ratnog Predsjedni{tva RBiH nego o 19 ljudi anga`iranih 1992. uglavnom u institucijama dr`ave koje su na razne na~ine branile BiH od agresije i od kojih se danas ne smije okretati glava - ka`e @eljko Kom{i}.
S. [KULETI]

Prema raspolo`ivim informacijama iz materijala o kojem su raspravljali Uprava i NO, gubitak je nastao zbog potrebe da bude utvr|ena stvarna vrijednost imovine, odnosno osnovnih sredstava, u skladu s me|unarodnim ra~unovodstvenim standardima.

Ranije procjene
Uprava i NO pozvali su se na nalaze kompanije Ernst & You-

ng iz 2004. godine, kada je utvr|eno da ve} tada EPBiH ima precijenjenu imovinu u iznosu od skoro 545 miliona KM. Jedno od dodatnih obrazlo`enja je i primjer HE Mostar, koju EPBiH sada vodi u svojim poslovnim knjigama, mada njome upravlja EPHZHB. No, pitanje mo`e li se ovaj knjigovodstveni potez u~initi na ovaj na~in, tek je otvoreno. A. HAD@IARAPOVI]

[ta su pokazali laboratorijski nalazi za 2007. i 2008.

Opasna i uvezena i doma}a hrana


Stvarni podaci su i gori, jer analize ne obuhvataju robu s crnog tr`i{ta, smatra Lakota
Na osnovu izvje{taja koje je Agencija za sigurnost hrane BiH primila iz laboratorija, 2007. i 2008. godine u na{oj zemlji ura|eno je 135.077 analiza uzoraka hrane. To se navodi u informaciji o stanju sigurnosti hrane u BiH i dodaje da je od tog broja, u skladu s propisima, bilo 126.676 zadovoljavaju}ih rezultata ili 93,66 posto, dok 9.291 analiza ili tr`i{te. U istom periodu bilo je 12 upozorenja za postojanje rizika od hrane proizvedene u na{oj zemlji. Jedina ve}a epidemija trovanja hranom registrirana u ovom periodu, kako se navodi u informaciji, bila je u julu 2008., kada su od salmonele enteritidis oboljele 203 osobe. No, kako ka`e Mensud Lakota, sekretar Udru`enja za za{titu interesa potro{a~a KS, ove informacije treba uzeti s rezervom, jer se odnose samo na stanje na legalnom tr`i{tu, a stvarni podaci mnogo su gori. - Znamo da 50 posto robe dolazi s crnog tr`i{ta, postavlja se pitanje {ta je s tim proizvodima i njihovom ispravno{}u. Da sam ja radio izvje{taj, napisao bih da nema podataka o nelegalnom tr`i{tu, ne bih narodu bacao pra{inu u o~i - rekao je Lakota. U izvje{taju se navodi da su krajem pro{le i po~etkom ove godine na tr`i{tu registrirane kineske igra~ke koje sadr`e ve}e koli~ine ftalata. Ta hemikalija u dodiru s pljuva~kom izaziva te{ke B. T. reproduktivne smetnje.

Disciplinski postupak
Zamjenica ministra vanjskih poslova BiH Ana Tri{i}-Babi} izjavila je ju~er za Srnu da je pripremila dopis za pokretanje disciplinskog postupka protiv pomo}ni- Tri{i}-Babi}: ka ministara va- Pripremljen njskih poslova dopis BiH, koji su prisustvovali sastanku s ratnim ~lanovima Predsjedni{tva BiH.

Bolesti `ivotinja u 2008.


18.417
ovaca i koza oboljelo od bruceloze

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana Slijedi nova kriza u Vladi FBiH


- Kriza bud`eta FBiH je nesposobnost Vlade FBiH i ni{ta drugo. Sve vlade svijeta do sada su bar jednom rebalansom skresale svoje tro{kove u bud`etima za mnogo vi{e od 13,3 posto, samo Vlada FBiH ni{ta ne radi. Vlada treba odmah pokrenuti rebalans bud`eta i umjesto smanjenja socijalnih fondova, smanjiti ~itavoj administraciji plate i tople obroke, a pogotovo tro{kove administracije (od dnevnica, goriva, telefona, itd.), te odgoditi na neodre|eno sve projekte koji ne nose direktnu dobit. (ursule)

220
goveda oboljelo od bruceloze
Lakota: Bacanje pra{ine u o~i

81
slu~aj bjesnila

35
slu~ajeva trihineloze

6,34 posto rezultata nije bilo propisno. Tokom dvije prethodne godine, Evropska komisija upozorila je Agenciju u 11 slu~ajeva o postojanju rizika za zdravlje potro{a~a od hrane uvezene na bh.

aktuelno

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

Komentar dana
Pi{e: Fadil MANDAL (fmandal@avaz.ba)

KONA^NO POSTI\ENI Nakon opravdane osude javnosti

Parlamentarci smanjuju pla}e za oko 300 KM?


Ako prijedlog Kolegija Komisije za finansije i bud`et bude prihva}en, bit }e umanjene pla}e svima koji imaju koeficijent ve}i od ~etiri
Nakon pritiska javnosti i serije tekstova u na{em listu o nezaja`ljivosti dr`avnih parlamentaraca, o enormnim pove}anjima njihovih pla}a, pau{ala i naknada za rad u parlamentarnim komisijama, poslanici su kona~no posti|eni te su odlu~ili poraditi na smanjenju svojih primanja.

Alkalajevo va|enje
To {to se `ali da mu ljudi iz SNSD-a rade o glavi, misle}i prije svih na Nikolu [piri}a, samo je jeftin poku{aj tra`enja alibija za vlastitu nesposobnost
Sven Alkalaj, ministar vanjskih poslova BiH, pona{a se poput Muje iz narodne poslovice. Majka Muju, naime, nije klela {to se kockao, nego {to se vadio. Po istoj matrici, o~ito, funkcionira i Alkalaj, kojem bi javnost mo`da i oprostila to {to je potpuno zabrljao, ali ne mo`e prihvatiti toliku samozaljubljenost i nespremnost da prizna o~igledne gre{ke. Na kritike svoje zamjenice Ane Tri{i}-Babi} da je privatizirao Ministarstvo, ministar je poku{ao odgovoriti u subotnjem Dnevniku D Federalne televizije. Nastup je kod gledateljstva ostavio katastrofalan utisak, pa se Alkalaj odlu~io popraviti u intervjuu za Federalnu novinsku agenciju (Fena), tonu}i tako sve dublje u `ivo blato koje je sam sebi zakuhao. Ponavljaju}i kao papagaj da MVP s njim na ~elu ostvaruje najbolje rezultate od svog postanka, da se protiv njega, navodno, urotila grupica neradnika unutar Ministarstva koji ne}e da dolaze redovno na posao te da funkcioneri SNSD-a od po~etka njegovog mandata nastoje proizvesti vje{ta~ku krizu i minimizirati njegove uspjehe, Alkalaj nam ne nudi nijedan konkretan dokaz dobrog rada MVP-a, ne navodi nijednu diplomatsku inicijativu koju je on osmislio, ne obja{njava za{to ga kao ministra vanjskih poslova BiH u Va{ingtonu, Londonu, Berlinu ili Parizu do~ekuju ni`erazredni zvani~nici i, na kraju, za{to se na svjetske diplomatske skupove, ako do njih i dobaci, mora u{unjati na sporedna vrata. Posebna je pri~a ministrovo blamiranje na regionalnom planu. Doista, mo`e li se kao relevantan i autenti~an sagovornik u Zagrebu prihvatiti prvi diplomata BiH kada, naprimjer, moli vlasti u Hrvatskoj da mu daju domovnicu i paso{ sa {ahovnicom? Ili, kada ka`e da nije problem to {to ova zemlja nema svog ambasadora u Beogradu skoro dvije godine, a pri tome i vrapci na grani znaju koliko su bitni i sudbonosni odnosi BiH sa Srbijom? Poduga~ak je spisak Alkalajevih proma{aja i naravno da to koriste i oni kojima dr`ava BiH nije na srcu. I to {to se `ali da mu ljudi iz SNSD-a rade o glavi, misle}i prije svih na dr`avnog premijera Nikolu [piri}a, samo je jeftin poku{aj tra`enja alibija za vlastitu nesposobnost. Uostalom, ba{ takav on najbolje odgovara interesima SNSD-a. Zato [piri}, vjerovatno, nikada i ne}e pokrenuti proceduru njegove smjene, jer ne `eli riskirati da na Alkalajevo mjesto do|e neko stvarno kvalitetan i sposoban.

(Nove) stare pla}e


Predsjedavaju}i domova Predsjedavaju}i komisija i klubova Poslanici i delegati Osnovica za obra~un od 498 KM, umjesto nedavno utvr|ene od 535 maraka. Ako ~lanovi Kolegija Komisije za finansije Lazar Prodanovi}, Velimir Juki} i Sadik Bahti} dobiju podr{ku ostalih parlamentaraca, zvani~nicima s koeficijentom ve}im od ~etiri pla}e }e biti umanjenje za 150 do 350 KM. Vrlo skromno, ali od bh. vlasti i to je ne{to. Ovo smanjenje pla}a obuhvatilo bi dr`avne slu`benike, diplomatsko-konzularno i vojno-di2008. godina 4.332 KM 4.233 KM 4.183 KM 498 KM 2009. godina 4.654 KM 4.547 KM 4.494 KM 535 KM

Novi obra~un
Kako Dnevni avaz saznaje, na dana{njoj sjednici Komisije za finansije i bud`et

mo`e biti zbog sporne ustavne odredbe koja zabranjuje umanjenje naknada zvani~nicima u BiH za vrijeme trajanja mandata, Komisija je sada na{la ustavni osnov kroz dopunjavanje postoje}eg Zakona o pla}ama i naknadama u institucijama BiH.

Hitna procedura
Nakon dana{nje sjednice Komisije o~ekuje se da }e ovaj prijedlog biti po hitnom postupku upu}en na usvajanje u parlamentarnu

Komisija za finansije i bud`et: Inicijativa Kolegija

PORTAL

www.dnevni avaz.ba

Ustavnim promjenama do ve}eg kresanja


Prema rije~ima predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma BiH Beriza Belki}a, mogu}e je po uzoru na amandman na Ustav BiH o Br~kom donijeti i amandman koPredstavni~kog doma Parlamenta BiH na}i }e se prijedlog Kolegija ove komisije o dopuni Zakona o pla}ama i naknadama u institucijama BiH. Prema tom prijedlogu, za obra~un pla}a bud`etskih korisnika koji imaju koficijent ve}i od ~etiri primjenjivat }e se osnovica jim bi bio izmijenjen ~lan vezan uz nemogu}nost smanjenja pla}a bud`etskim korisnicima. - To pitanje sigurno }e biti tretirano ustavnim promjenama. Koliplomatsko osoblje, imenovane policijske slu`benike i imenovana profesionalna vojna lica. Pla}e onih koji imaju koeficijent manji od ~etiri ne bi bile smanjivane. S obzirom na to da je do sada iz Parlamenta uvijek stizalo obrazlo`enje da smanjenja pla}a ne ko mi je poznato, niko ne}e biti protiv toga. Me|utim, postavlja se pitanje spremnosti da se posebno provede ukupna ustavna procedura za jedan amandman - ka`e Belki}. proceduru. Prema raspolo`enju poslanika s kojima smo ju~er razgovarali (SDA, SBiH, SNSD), prijedlog bi danas pred Komisijom trebao dobiti podr{ku, a prema nekim najavama, podr`at }e ga i predstavnik HDZBiH.
S. RO@AJAC

Lo{a aktivnost nadle`nih na izgradnji autoputa


Pitanje: Kako ocjenjujete dosada{nje aktivnosti nadle`nih na izgradnji autoputa kroz BiH?
A) Zadovoljava 6% B) Lo{e 87% C) Dobro 7%

C B A

Ove sedmice dogovor o intervjuima

Za direktora DEI-ja 16 prijava


Komisija za izbor novog direktora Direkcije za evropske integracije (DEI), utvrdila je da je pristiglo 16 prijava na konkurs za upra`njeno mjesto direktora, saznaje Avaz. No, procedura izbora provjere prijava jo{ nije po~ela, jer se, kako saznajemo, tek ove sedmice o~ekuje sastanak Komisije na kojem }e biti utvr|eno koji kandidati ispunjavaju osnovne uvjete. Nakon toga bit }e
Turkovi}: Najozbiljniji kandidat

utvr|en termin intervjua s njima i na kraju kona~na lista bit }e dostavljena Vije}u ministara BiH. Me|u prijavljenima, nezvani~no, ima nekoliko poznatih osoba, a jedan od najozbiljnijih ka-

ndidata je Bisera Turkovi}, biv{a ambasadorica BiH u SAD. Osim nje, kandidirale su se Lidija Topi}, biv{a ambasadorica BiH u Briselu, te Nevenka Savi}, aktuelna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH (PARCO). Prijavio se i Dragi{a Meki}, pomo}nik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i biv{i zamjenik glavnog bh. pregovara~a sa EU o Sporazumu o T. L. stabilizaciji i pridru`ivanju.

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu Dnevnog avaza ju~er je Google Analytics zabilje`io 104.018 posjetilaca.

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

aktuelno

POSJETE Bakir Izetbegovi} s direktorom FDS-a u Srebrenici

^avi}, Ivani} i Bosi}: Dobili poziv

Lideri tri opozicione stranke u RS Mladen Ivani}, Mladen Bosi} i Dragan ^avi} sastat }e se sutra u Banjoj Luci s visokim predstavnikom Valentinom Inckom (Inzko), saznaje Dnevni avaz. Iz krugova bliskih udru`enoj opoziciji RS procurila je informacija da }e ~elni ljudi PDP-a, SDSa i DP-a iznijeti Incku svoje poglede na budu}nost BiH i Prudskog sporazuma te evropskih integracija. Prema dostupnim informacijama iz OHR-a, visoki predstavnik od njih bi mogao zatra`iti da se priklju~e razgovorima o svim klju~nim pitanjima i podr`e prudski proces. Bosi} je preksino}, gostuju}i na TV OSM, potvrdio da su sva trojica dobila Inckov poziv, kazav{i da je to, ustvari, rezultat pisanja Dnevnog avaza, koji je prije nekoliko dana objavio tekst o diobi pozicija pod naslovom ^avi}, Ivani} i Bosi} smijenili Dodika. Predsjednik SDS-a demantirao je da u tim razgovorima u~estvuju direktno ^avi} i njegova

@UH\ +U@MH\ H $NRH\ R +MBJNL

Avaz saznaje Poziv udru`enoj opoziciji RS

Ovo je najte`i moment da se postane predsjednik SDA


Tihi} je solidno radio, ali treba br`e djelovati, spreman sam preuzeti teret, a nikada ne nudim ne{to {to nisam siguran da ne mogu uraditi, izjavio Izetbegovi}
Bakir Izetbegovi}, potpredsjednik SDA, i Edin Mulahasanovi}, generalni direktor Fabrike duhana Sarajevo (FDS), ju~er su posjetili Srebrenicu i s op}inskim na~elnikom Osmanom Sulji}em razgovarali o trenutnom stanju te mogu}nostima novih investicija.

O~ekujem promjene
- Mislim da je bilo zastoja pri implementaciji sredstava i da je moglo br`e i bolje. Ali, evo, s nama je i direktor FDS-a, oni }e pomo}i da se to stanje prosperiteta ubrza. Oni ovdje grade hotel i drago mi je {to smo u njihovom dru{tvu do{li da posjetimo Srebrenicu - kazao je Izetbegovi}, ocjenjuju}i da se jo{ mnogo toga treba u~initi kako bi se situacija u ovoj op}ini pobolj{ala. Na pitanje Dnevnog avaza jesu li razlozi njegove posjete i naredni izbori u SDA, Izetbegovi} je, aludiraju}i na to da njegova posjeta Srebrenici uop}e nije bila najavljena medijima, kazao kako bi novinari sigurno na vrijeme bili obavije{teni o tome da je predstoje}i kongres stranke razlog zbog kojeg je do{ao. - Po tome kako ste Vi saznali za moju posjetu, a ja ne znam, vidi se da to nije prete`ni razlog. Ovamo sam do{ao u ti{ini, anonimno i nisam pozvao novinare kazao je Izetbegovi}, dodaju}i da se ba{ i ne mo`e pohvaliti posjetama ovom gradu i nagla{avaju}i da bi trebao ~e{}e dolaziti. Ipak, odgovorio je da od izbora u SDA o~ekuje, prije svega, promjene. - Mislim da ne{to trebamo mijenjati u samoj dr`avi i samoj stra-

Incko: Sutra razgovori

Sulji} i Izetbegovi}: Pobolj{ati situaciju u op}ini

partija te poru~io da moraju samostalno iza}i na predstoje}e izbore kako bi se vidjela njihova stvarna politi~ka snaga. On, me|utim, nije isklju~io mogu}nost postizanja dogovora o zajedni~kim kandidatima opozicije za mjesta u izvr{noj i zakonodavnoj vlasti, kazav{i da bi umjesto ^avi}a u toj kombinaciji radije vidio radikala Milanka Mihajlicu.
E. LATIF

nci. Ovako organizirani naprosto ne smijemo do~ekati jedan te`ak period, ne{to moramo mijenjati. Moje je da ponudim, a ljudi }e odlu~iti. Nudim da se br`e i efikasnije radi - rekao je Izetbegovi} i istakao da o strana~kim pitanjima ju~er u Srebrenici nije bilo rije~i.

FDS gradi hotel


Edin Mulahasanovi}, direktor FDS-a, najavio je da }e u Srebrenici biti izgra|en hotel sa ~etiri zvjezdice. - Planirano je da povr{ina hotela bude oko 4,5 hiljada kvadratnih metara sa 60 smje{tajnih jedinica. Vrijednost investicije je oko deset miliona KM i smatramo da }emo u prvoj fazi zaposliti pedesetak ljudi - kazao je Mulahasanovi}, potcrtavaju}i da je FDS, ako dobije koncesije, zainteresiran i da investira u banju Guber. ne}emo dabar posao napraviti u sljede}im godinama. Nikada ne nudim ne{to {to nisam siguran da ne mogu uraditi. Mislim da mogu br`e, fokusiranije, organiziranije raditi na reformama i ubrzati ~itave te procese - poru~io je Izetbegovi}. On je potcrtao i da je ovo najte`i moment da se postane predsjednik SDA i preuzme vrlo neugodan i nezgodan teret u BiH te naglasio da je spreman u ovakvoj situaciji preuzeti takav teret.
Me. MUSTAFI]

Dugo u politici
Ocijenio je da je aktuelni predsjednik SDA Sulejman Tihi} do sada solidno radio, ali da u narednom periodu treba br`e djelovati. - U periodu koji slijedi, sljede}ih godina, dolazi jedno te{ko stanje u BiH izazvano recesijom, globalnom krizom i zamorom me|unarodne zajednice. Dugo sam u politici i posmatrao sam Tihi}a, mislim da ovako organizirani

Srbi i Bo{njaci za, Hrvati protiv

Lijanovi}ev zakon prolazi u Domu naroda?


Dom naroda Parlamenta BiH, prema najavama, podr`at }e predlo`eni zakon o za{titi doma}e proizvodnje uprkos upozorenju ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mladena Zirojevi}a da je {tetan po dr`avu i suprotan odredba- Majki}: Svjesni ma CEFTA-e. Dopredsjedavaju}a {tetnosti Doma Du{anka Majki} izjavila je da }e, iako svjestan {tetnosti, SNSD podr`ati prijedlog Jerka Ivankovi}a Lijanovi}a, koji je usvojio Predstavni~ki dom. - Svjesni smo posljedica koje mo`e proizvesti usvajanje ovog zakona, jer se uvodi puna carinska stopa za uvoz mnogih proizvoda. Budu}i da javno mnijenje i potro{a~i tra`e usvajanje ovog prijedloga, mi }emo ga podr`ati rekla je Majki}. Precizna slika o tome kako }e se izjasniti delegati Doma naroda bit }e poznata sutra nakon zasjedanja Komisije za vanjsku trgovinu i carine. - U Komisiji su po dva predstavnika sva tri konstitutivna naroda. Stoga }emo imati predod`bu kako }e klubovi na sjednici glasati o ovom prijedlogu rekla je za Dnevni avaz predsjedavaju}a Komisije Alma ^olo, uputiv{i nas da preciznije informacije potra`imo kod predsjednika Kluba Bo{njaka u Domu naroda Hazima Ran~i}a. On nije odgovarao na na{e pozive, ali nam je ranije kazao da }e stranka koju predstavlja (SDA) podr`ati prijedlog ovog zakona, smatraju}i ga dobrim za BiH. Predsjedavaju}i Kluba Hrvata Branko Zrno za na{ list je kazao da Hrvati u Domu naroda nipo{to ne}e podr`ati ovaj zakon, jer je suprotan CEFTA-i i {tetan po BiH. - Ne mo`emo biti neozbiljni i potpisivati sporazume, a onda ih ne po{tivati - naveo je Zrno. S. R.

B k

Sulji} o~ekuje podr{ku


Osman Sulji}, na~elnik op}ine Srebrenica, zahvalio je Izetbegovi}u i SDA na ukaznoj podr{ci, kao i na tome {to je potpredsjednik stranke do{ao u dru{tvu prvih ja~ih investitora. - Raduje me {to je ovdje gospodin Izetbegovi}. Razgovarali smo o novim potencijalnim investicijama, jer ovom gradu trebaju nova radna mjesta. Dobio sam obe}anje da }u imati punu podr{ku i od gospodina Izetbegovi}a i od SDA, a nadam se i od svih nivoa vlasti u BiH - kazao je Sulji}.

Iako je Sud BiH prije mjesec potvrdio odluku CIK-a

Jo{ nema zahtjeva za Alkalajevu smjenu


Vije}e ministara BiH jo{ nije zatra`ilo od Parlamenta BiH da smijeni {efa diplomatije Svena Alkalaja, za kojeg je Sud BiH jo{ 12. marta ove godine potvrdio odluku Centralne izborne komisije (CIK) da je u sukobu interesa. To nam je ju~er potvrdio predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Beriz Belki}. Za{to se ovaj proces odugovla~i, ju~er nismo uspjeli saznati ni od sekretara Vije}a ministara BiH Zvonimira Kutle{e. - Nemam informaciju kada bi Vije}e trebalo razmatrati ovo piAlkalaj: Uhva}en u sukobu interesa

Spec
BANJA LUKA - Po osnovu mjera {tednje koje je proveo Generalni sekretarijat Vlade RS, samo u ovoj organizacionoj jedinici Vlade za prva tri mjeseca ove godine u{te|ene su 146.933 KM, javila je Onasa.

tanje - kratko je kazao Kutle{a. CIK je ranije potvrdio da je Alkalaj od 9. februara 2007. do 21.

januara 2008., istovremeno dok je bio ministar vanjskih poslova, bio i ~lan Nadzornog odbora VGT osiguranja Visoko, koje je poslovalo s institucijama vlasti u iznosu ve}em od 5.000 KM, ~ime je povrijedio Zakon o sukobu interesa. S druge strane, Sud BiH prije nekoliko dana po~eo je razmatrati `albe pomo}nika ministra civilnih poslova i odbrane BiH Senada [epi}a i Igora Crnatka na odluku CIK-a o kr{enju Zakona o sukobu interesa, ali odluku, kako nam je ju~er potvr|eno, jo{ nije S. R. donio.

pogledi

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

INTERVJU Selmo Cikoti}, dr`avni ministar odbrane

Politika ko~i put BiH u NATO


Svi koji su u ratu nosili uniformu Armije RBiH po~a{}eni su manifestacijom za 15. april Nemo}an sam da pomognem 2.700 vojnika koji }e biti otpu{teni
Razgovarala: Edina LATIF
Armija RBiH sutra obilje`ava svoj 17. ro|endan, a Drugi pje{adijski rend`erski puk Oru`anih snaga (OS) BiH ~etvrti. Postrojavanju jedinice koja ba{tini tradiciju Armije RBiH u okviru zajedni~ke bh. vojske, u sarajevskoj kasarni Rajlovac prisustvovat }e ~lanovi Predsjedni{tva i ~elnici Ministarstva odbrane BiH. ipadnici OSBiH i predstavnici MOBiH u~estvuju na manifestacijama sva tri puka. Posebno, 15. april zna~ajan je svima onima koji su u ratu nosili uniformu ARBiH, me|u kojima sam i ja. Zbog toga sam vi{estruko po~a{}en i ~injenicom da obilje`avamo taj zna~ajan datum koji je ugra|en u na{u noviju historiju. manje-vi{e pona{aju u stilu - zakonitost je super dok se mene ne doti~e. Ja im tu zaista vi{e ne mogu pomo}i. Obavijestio sam jo{ prije godinu sve nivoe vlasti, od op}ine do dr`ave, i svi znaju da }e u 2009. godini 2.700 ljudi biti otpu{teno. Ali, koliko znam, niko jo{ nije krenuo u projekte njihovog zbrinjavanja.

Ba{tinjenje tradicije
Dr`avni ministar odbrane Selmo Cikoti} u razgovoru za Dnevni avaz podsje}a da se prije ~etiri godine krenulo u pravljenje operativne strukture OSBiH koja je kompatibilna sa NATO-om. Formirana su tri pje{adijska puka ~ija je primarna misija ba{tinjenje tradicije Armije RBiH, HVO-a i Vojske RS. - Nedavno smo imali obilje`avanje ~etvrte godi{njice puka koji ba{tini tradiciju HVO-a u Ora{ju. Osnovna svrha ova tri puka jeste da sa~uvaju pozitivne vrijednosti, arhivsku gra|u, muzejske eksponate te da se brinu o zna~ajnim datumima tih formacija. Armija RBiH, HVO i Vojska RS sastavni su dio na{e bliske pro{losti, bez obzira na to kako ona kome djelovala i kako je ko prihvatao - isti~e Cikoti}.

Posljednjih dana meta ste `estokih kritika zato {to }e 2.700 vojnika naredne godine biti otpu{teno jer im istje~e ugovor, a pre{li su i 35 godina `ivota. Smatraju Vas najve}im krivcem za to. Jeste li mogli na}i rje{enje za njihovo zbrinjavanje?
- Biramo ho}emo li praviti dr`a-

Zajedni~ka sudbina
Kod nas je skoro nezapa`eno pro{la informacija da su Hrvatska i Albanija ~lanice NATO-a. Kao da nikoga od politi~ara nije dotaklo to {to je sada BiH, uz Crnu Goru i Srbiju, ostala nekakva crna rupa. Kako Vi gledate na to?
Had`iomerspahi}: Nagra|en ordenom predsjednika Italije

Li~nost dana Enver Had`iomerspahi}

Borba s vjetrenja~ama
Od nadle`nih ministarstava uporno tra`i da podr`e u~e{}e BiH na Venecijanskom bijenalu
Direktor Ars Aevija Enver Had`iomerspahi} ponudio je dr`avi BiH tri koncepta za u~e{}e na Venecijanskom bijenalu i nijedan nije prihva}en. To {to nije odustao od borbe s vjetrenja~ama ni nakon prvog koncepta kojim je BiH na presti`nom svjetskom doga|aju savremene umjetnosti trebalo predstavljati 15 uglednih umjetnika, govori o njegovoj upornosti. I to {to Ministarstvo civilnih poslova BiH na sugestiju Ministarstva prosvjete i kulture RS nije prepoznalo zna~aj Brace Dimitrijevi}a i Renca Pijana (Renzo Piano) ne govori o Ars Aeviju niti Had`iomerspahi}u nego o njima. No, Had`iomerspahi} ipak je ju~er ministrima Sredoju Novi}u i Antonu Kasipovi}u uputio posljednje pismo u kojem tra`i da podr`e slavnog Dimitrijevi}a. Ro|eni Banjalu~anin, cijeli radni vijek posvetio je Sarajevu, gdje je bio prvi direktor Doma mladih, a potom direktor programa Zimskih olimpijskih igara i organizacioni direktor Jugoslavenskih dokumenata. Za njegov rad na ~elu Ars Aevija Italija ga je nagradila ordenom predsjednika \or|a Napolitana A. G. (Giorgio).

I sami ste bili pripadnik Armije RBiH. Kako danas, 17 godina od njenog stvaranja, gledate na taj period kada se po~injalo od nule?
- Ne mo`emo pred pro{lo{}u zatvarati o~i i da ho}emo. Gledanjem u pro{lost stvaramo situacije u kojima }emo izbje}i manipulacije, a u prvi plan staviti vrijednosti tih na{ih formacija koje su ovdje ratovale. Imate Armiju RBiH, koja je jedina u svom nazivu i po svom konceptu imala dr`avne odredbe i imala su{tinsku ideju. Zbog toga je posve normalno da na ovakvim manifestacijama bude i najve}i broj ljudi, iako, naravno, pr-

^estitke povodom Dana Armije RBiH


Cikoti}: Vojska je uradila lavovski dio posla

vu utemeljenu na zakonima ili ne. Mi smo i mimo zakona pomjerali rok za njihovo otpu{tanje kako bi im se dalo prostora. Prvo dvije godine, pa onda jo{ tri, ali kada je posljednji put produ`en rok, rekli smo im da se pobrinu za sebe, jer mi vi{e ne}emo mo}i. Na`alost, u ovoj dr`avi ljudi se

Ove godine aplicirat }emo za MAP


- Iskreno vjerujem da }e BiH ove godine aplicirati za Akcioni plan za punopravno ~lanstvo u NATO-u (MAP), posljednji korak na{e zemlje ka punopravnom ~lanstvu u ovom vojno-politi~kom savezu. Naravno, sve zavisi od toga koliko }emo uraditi na stvaranju pretpostavki za apliciranje - isti~e dr`avni ministar odbrane.

- Mi smo ve} sazreli u uvjerenju da dijelimo i zajedni~ku sudbinu, i isti prostor, i sli~ne vrijednosti s dr`avama u regionu. Radujemo se njihovom uspjehu i tome {to je NATO na granicama BiH. Ali, mislim da ukupno mo`emo raditi vi{e i bolje. Ne ka`em da je NATO idealan, ali nemamo alternativu. Vojska je uradila prakti~no najve}i, lavovski dio posla za ulazak BiH u NATO. Zahvaljuju}i tome, do{li smo u situaciju da sada samo dr`avne institucije i organi trebaju rije{iti politi~ka pitanja koja zaustavljaju ulazak BiH u NATO. Prije svega, to je pitanje imovine, ali ima jo{ otvorenih.

Odbranjena zemlja koja je bila osu|ena na nestanak


Udru`enje za za{titu tekovina borbe za BiH uputilo je ju~er ~estitku u povodu 15. aprila, Dana Armije RBiH. - Svaki narod i zemlja imaju velike trenutke u historiji. Za sve pripadnike Armije RBiH takav je historijski trenutak 15. aprila, kada je prije 17 godina, odlukom Predsjedni{tva RBiH, osnovana Armija RBiH, koja je ~asno i herojski izvr{ila zada}u zbog koje je stvorena, odbraniv{i zemlju koja je bila osu|ena na nestanak - ka`e se u ~estitki. Udru`enje generala BiH ~estitalo je pripadnicima Oru`anih snaga BiH godi{njicu nastanka Armije RBiH te izrazilo po{tovanje prema rezultatima koje posti`u u primjeni standarda savremenih vojski, ~lani-

Sastanak o sukcesiji odgo|en na zahtjev Slovenije

BiH jo{ ~eka svojih 100 miliona dolara


Sastanak zemalja sukcesora biv{e Jugoslavije, koji je trebao biti odr`an sutra u Beogradu, odgo|en je na zahtjev Slovenije, saznaje Dnevni avaz. Predstavnici dr`ava nasljednica trebali su se sastati nakon du`eg vremena kako bi razgovarali o problemima u raspodjeli zaostale imovine. Kao novi termin susreta, na kojem }e BiH predstavljati ministar finansija Dragan Vranki}, spominje se 6. ili 7. maj, ali on jo{ nije usagla{en. Kamen spoticanja u pregovorima do sada je bila ~injenica da srbijanske vlasti godinama blokiraju podjelu vi{e od 645 miliona ameri~kih dolara, to jest novca biv{e Jugoslavije koji je deponiran u tzv. mje{ovitim bankama u nekoliko dr`ava. Od toga bi BiH trebalo pripasti ne{to vi{e od 100 miliona dolara. Kako saznajemo, priprema se i susret posebnog Komiteta za raspodjelu finansijske pasive i aktive biv{e Jugoslavije, koji bi trebao biti T. L. odr`an 6. maja u Sarajevu.

OSBiH: Zavidni rezultati

ca NATO-a, isti~u}i da su ponosni na njih.

Spec
SARAJEVO - Visoki predstavnik me|unarodne zajednice i specijalni predstavnik EU Valentin Incko (Inzko) sastat }e se danas s premijerom FBiH Ned`adom Brankovi}em i dopremijerima Vjekoslavom Bevandom i Gavrilom Grahovcem, najavljeno je ju~er iz Ureda za odnose s javno{}u Vlade FBiH.

Od 0 do 24 sata

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

mozaik

BESPARICA Uz ^etvrte susrete invalida BiH

Na{ `ivot je pakao


Stopostotni invalid Semir Kapetanovi} prije godinu stradao i do danas nije dobio ni marku pomo}i
Semir Kapetanovi} (29) iz Vozu}e je 100-postotni neratni invalid koji je prije godinu stradao u saobra}ajnoj nesre}i. Od tada ne mo`e pri~ati ni hodati i potpuno je ovisan o pomo}i supruge Denise. - Na{ `ivot se pretvorio u pakao. Imamo dvoje male djece, ja ne radim i nemamo rije{eno stambeno pitanje. Iako smo dobili rje{enje da Semir mo`e ostvarivati pravo na naknadu i tu|u njegu, novac jo{ nismo dobili - ka`e nam
Silajd`i}: S novinarima samo van sale

Skandal na obilje`avanju 13. godi{njice SBiH

Haris Silajd`i} ne odustaje od plja~ke


Trinaesta godi{njica Stranke za BiH obilje`ena je sino} u zeni~kom hotelu Zenica, ali iza zatvorenih vrata. Iako su bili pozvani na skup najavljen kao radno obilje`avanje godi{njice uz odr`avanje okruglog stola o promjenama Ustava BiH, predsjednik SBiH Haris Silajd`i} koji je, ina~e, stigao sa sat zaka{njenja, novinare je nakon kratke izjave zamolio da iza|u. On se zalo`io za nova dr`avna ministarstva, ukidanja veta u parlamentarnim procedurama, dr`avu gra|ana, a ne naroda, a za krizu i nevolje radnika Arcelor Mittala okrivio neodgovornu Vladu FBiH, koja je odbacila energetske projekte. - Mi ne odustajemo, progurat }emo te projekte, mada vjerujem sada u nepovoljnijim uvjetima kazao je Silajd`i}, potvr|uju}i time da energetska mafija ne odustaje od plja~ke jedinog preostalog prirodnog resursa BiH. Vrhunac cinizma i licemjerstva Silajd`i} je pokazao i izjavom da je SBiH u protekloj godini imala i dobrih rezultata, ali o tome }emo kad novinari iza|u. Na upit ~emu ovakav istup i za{to je skup zatvoren za javnost, od prisutnih predstavnika SBiH jedino je potpredsjednik stranke Safet Halilovi} poluglasno prokomentirao: Nemam pojma. A. D@.

Zahtjevi za fond 75
miliona KM izdvajalo bi 150 op}ina
Semir Kapetanovi} potpuno je ovisan o supruzi Denisi
(Foto: S. Jordamovi})

50
miliona KM izdvajalo bi 10 kantona

20
miliona KM izdvajao bi Br~ko Distrikt

400
miliona KM izdvajala bi dva entiteta

Bora~ko ministarstvo zavr{ava obra~une

200
miliona KM izdvajanja iz prihoda

Invalidnine i {ehidske penzije ove sedmice


Isplata martovskih {ehidskih penzija i invalidnina za ratne vojne invalide po~et }e ove sedmice, izjavio je za Dnevni avaz Zahid Crnki}, federalni ministar za pitanja boraca FBiH. - ^ekam da mi svi kantoni dostave spiskove korisnika. Vjerovatno }emo obra~un zavr{iti do srijede. Za ovu namjenu obezbije|eno je 28,6 miliona KM za 103.000 korisnika - ka`e Crnki}. Isti~e da }e u narednih nekoliko dana biti ispla}en i dug od 4,9 miliona KM {ehidskim porodicama i RVI za prva dva mjeseca iz prethodne godine kada je na snazi bila odluka o privremenom finansiranju FBiH. Bit }e ispla}en i dug od 260.000 KM za dobitnike najvi{ih ratnih priznaAz. D. nja.

Denisa, koja je ju~er prisustvovala ^etvrtim susretima invalida BiH, odr`anim u zgradi Parlamenta BiH u Sarajevu. Porodica Kapetanovi} jedna od brojnih u BiH koje zbog nerije{enih propisa nemaju adekvatnu pomo} dr`ave. Prema rije~ima Zijada Arap~i}a, predsjednika Saveza invalida FBiH, ova populacija zahtijeva od Parlamenta BiH da u skladu s Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom bude donesen zakon na nivou dr`ave o invalidnim osobama. - Mi se vi{e ne smijemo dijeliti na ratne i neratne invalide. RVI prve grupe u FBiH ostvaruju pri-

manja od 1.800 KM, dok neratni invalidi iste kategorije primaju 330 KM - naveo je Arap~i}. Napomenuo je da ova populacija zahtijeva i uspostavu fonda za provedbu zakona o invalidnim osobama iz kojeg bi se finansirale njihove naknade. Sredstva bi obezbje|ivale op}ine, kantoni, Br~ko Distrikt, entiteti, a dio novca uzimao bi se od koncesije i ostalih prihoda. Susretu invalida prisustvovali su i Safet Halilovi}, ministar civilnih poslova BiH, i predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamenta BiH Beriz Belki}, koji su im obe}ali pomo}i u ispunjenju njihovih opraA. DEDAJI] vdanih zahtjeva.

Zbog pregleda kod oftalmologa Karla Klasa

Halid Be{li} danas putuje u Belgiju


Halid Be{li} danas }e otputovati u belgijski Antverpen, gdje }e njegovo desno oko pregledati jedan od najboljih svjetskih oftalmologa Karl Klas (Carl Claes). Na{ veliki pjeva~ nedavno je bio na Retina Instututeu u Istanbulu, gdje je nakon pregleda, oftalmolog Murat Karad`orlu zaklju~io da je jo{ rano za operaciju. - U ovakvim slu~ajevima uvijek se tra`i mi{ljenje nekoliko stru~njaka. Zbog toga Halid putuje i u Belgiju. U Istanbulu su doktori smatrali da je jo{ rano za operaciju desnog oka, a uskoro }emo znati mi{ljenje jo{ jednog stru~njaka. Halid na desno oko vidi svjetlost i nadamo se da }e se u budu}nosti popraviti i vid - rekao nam ju~er prim. dr. Suvad Kar~i}, oftalmolog sa Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu, koji je u petak ponovo pregledao Be{li}a.

Amor Ma{ovi} svjedo~io u Beogradu

[ljivovica je logor koji su ~uvali policija i psi


Pred Sudskim vije}em Op}inskog suda I u Beogradu, koje sudi po tu`bi biv{ih bh. zarobljenika logora [ljivovica i Mitrovo Polje u Srbiji, ju~er je svjedo~io Amor Ma{ovi}, ~lan kolegija direktora Instituta za nestale BiH. Pojavio se u svojstvu biv{eg {efa delegacije Vlade RBiH koja je 2. i 3. aprila 1996. godine posjetila logor [ljivovica. Srbijanske tvrdnje da se tamo nije nalazio logor nego prihvatni centar, pobio je izno{enjem ~injenica kojima je bio svjedok. - Potvrdio sam ranije konstatacije da je [ljivovica bila logor ogra|en bodljikavom `icom, s jakom policijskom stra`om i psima kao za{titom. U razgovoru sa logora{ima doznali smo da su mnogi od njih, nakon {to su uhap{eni, pre`ivjeli maltretiranja - kazao

Be{li} po izlasku iz KCUS-a: Ju~er ga posjetio i Halilhod`i}

Za vrijeme rehabilitacije u Fojnici Be{li}a su proteklih dana posjetili brojni prijatelji, a ju~er ga je svojim dolaskom prijatno iznenadio i Vahid Halilhod`i},

selektor nogometne reprezentacije Obale Slonova~e, koji mu je poklonio dres jednog od najboljih svjetskih napada~a Didijea DroD. Z. gbe (Didier).

Univerzitet u Banjoj Luci po~inje kampanju

Mito daje 20 posto studenata


Ma{ovi}: Pobio tvrdnje Srbije

nam je Ma{ovi} neposredno nakon svjedo~enja. U [ljivovici je komisija Vlade RBiH zatekla 276 zarobljenika, a prema nekim evidencijama, kroz nju je pro{lo 900 logora{a. A. H.

Ministar prosvjete i kulture RS Anton Kasipovi}, rektor Banjalu~kog univerziteta Stanko Stani} i predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci Milan Grubor potpisali su ju~er Sporazum o saradnji u obla-

sti preventivnog djelovanja i suzbijanja korupcije na ovom univerzitetu, javila je Srna. Upravni odbor Univerziteta odobrio je 7.000 KM za kampanje protiv korupcije Antikor. Prema nezvani~nim podacima Stu-

dentskog parlamenta, oko 20 posto studenata sa Univerziteta u Banjoj Luci koristi usluge korupcije i uglavnom je rije~ o imu}nijim studentima koji mogu platiti polaganje ispita ili drugu povlasticu na fakultetu.

mozaik

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

[ta ka`u poznati


Neboj{a Glogovac

REPORTA@A Posjeta kamenom gradi}u na Neretvi

Dr`ava napustila Po~itelj


Peticija protiv gradnje mosta, ako ni{ta, ostat }e kao historijski dokument da smo se borili, ka`e ef. Gadara
Neko ko se jo{ nije vozio magistralnim putem od Mostara prema moru, ne mo`e a da ne zastane kraj Po~itelja. Pejza` ovog kamenog srednjovjekovnog gradi}a nadomak ^apljine, upotpunjen borovima koji se izdi`u iz obilja kulturno-historijskih spomenika, djeluje jednako o~aravaju}e kao i pogled s vrha kule u ~ijem podno`ju vijuga Neretva. Ovakav osje}aj, ka`u nam ro|eni Po~iteljci, obuzme ~ovjeka svaki dan.

Pristajemo na mnogo toga zbog novca


- Gumci danas pristaju na razne anga`mane jer im treba novac. Na{i glumci nisu dovoljno pla}eni u pozori{tu i na filmu i onda neko do|e, ponudi 20.000 eura Glogovac: Ne- za reklamu. Ja za takve anga`mane tra`im nepristojno pristojna cijena velike pare. Jer, to je ne{to {to plasira proizvod na na~in (Glumac za Blic) da se ti toga ne stidi{.

Milan Bandi}

Ja sam normalan i realiziran


- Zaljubljen sam u svoj posao, ne radim ni{ta jer volim to {to radim. Ja nisam politi~ar, ve} samo ~ovjek. Postoje dvije vrste ljudi, normalni i nenormalni, ja sam normalan Bandi}: Zaljui realiziran. I uz to priznajem da najvi{e volim sebe.
(Hrvatski politi~ar i gradona~elnik Zagreba u Extri) bljen u posao

Mi{o Kova~

Inspiracija umjetnicima
Na`alost, sve to pomalo je palo u drugi plan u gradu u kojem umjetnici crpe nepresu{nu inspiraciju za stvaranje svojih djela.

Na koncertu ne moram otvoriti usta, publika pjeva za mene


- Koliko ima pjeva~a na svijetu ~ija publika zna pjevati ~ak 32 njihove pjesme a da on ne mora ni usta otvoriti. E, ja to mogu. Meni ne treba ni vokalna pratnja, ni Kova~: da mi violine ciju~u niti baletani da ska~u iza mene, saZaboraviti na mo bi mi smetali. Meni treba koncentracija i publika da probleme se opusti, zaboravi na probleme i recesiju i da to bude (Muzi~ar za Gloriju) na{ zajedni~ki koncert. zaciji grada. Me|utim, ta revitalizacija jo{ traje. Jo{ nismo u stanju kompletirati neku turisti~ku ponudu, jer nemamo sadr`aja za to. Nemamo ambulantu, vatrogasne {ahtove, po{tu, javnu govornicu. Za tu osnovnu infrastrukturu niko nas nikada nije pitao. Regionalni vodovod u ovom dijelu Hercegovine je ura|en, ali su zaboravili Po~itelj uklopiti u taj sistem - govori Ibrulj.

Vra}aju se stare ljepote


Ramadan Veledar u svojih 77 godina pro`ivio je mnogo toga u Po~itelju. I kralja Petra i Tita, zna se na{aliti. - Nikada Po~itelj nije bio sru{en kao nakon agresije. Sru{ili su d`amiju, istjerali narod. Ali, opet se vra}aju one stare ljepote - govori nam Veledar.

Ibrulj: Grad idealan za seminare

Veledar: Mnogo pro`ivio

Sada je u prvom planu pri~a o izgradnji mosta. Peticijom koju su predali svim nadle`nim institucijama tra`e da se most po~ne graditi na 1.500, a ne 650 metara udaljenosti od grada. Mjesni imam D`emal ef. Gadara ka`e da }e izgradnja mosta na lokaciji koju predvi|a Ministarstvo saobra}aja i komunikacija BiH imati nesagledive posljedice za Po~itelj. - Ova peticija, ako ni{ta, ostat }e dokument. Historijski, rekao bih, kao dio nas, na{e borbe u nastojanju da o~uvamo na{ Po~itelj. Dr`ava ga je na nemilost ostavila - ka`e ef. Gadara. Kada se gleda na Po~itelj, vide se neprikosnovena Umjetni~ka kolonija, restorani, ateljei... Tako nam obja{njava predsjednik Udru`enja gra|ana Po~itelja i doma}in Umjetni~ke kolonije D`evad Ibrulj. - Po~itelj je nakon agresije bio poru{en. Vlada FBiH onda je donijela odluku o trajnoj za{titi i revitali-

[ta ka`u u narodu

033/281-393 redakcija@avaz.ba

Mi smo valjda navikli na krizu


- Sve evropske zemlje uvode neke mjere koje bi trebale za{tititi gra|ane od ekonomske krize, a BiH je, naravno, izuzetak. Dok u zemljama regiona otvaraju prodavnice za siroma{ne i razmi{ljaju o promjenama poreznih stopa, bh. politi~ari poru~uju da ne}e biti ukinut PDV na osnovne `ivotne namirnice. Nama valjda ne trebaju nikakve (K. I. iz Kalesije) mjere, mi u krizi i s krizom `ivimo ve} 20 godina.

Poruka politi~arima
On navodi da se Umjetni~ka kolonija mo`e baviti turizmom, da mo`e organizirati izlete u Daorson kod Stoca, u Kravice, Mogorjelo, Blagaj. Ibrulj predstavnicima dr`avnih institucija poru~uje da se kada putuju u Neum, trebaju zaustaviti tri kilometra od ^apljine kako bi im kroz glavu mo`da pro{lo da je Po~itelj idealan za seminare. Ti seminari, predla`e, ne moraju stalno A. DU^I] biti u Neumu.

Vremenska prognoza

14. 4. 2009.

sun~ano

djelimi~no sun~ano

mjestimi~no ki{a

obla~no

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

U Podastrani prona|eni skeleti dvije osobe

U selu Podastrana kod Biha}a, na imanju Halila Hrnjice, mje{tani su ju~er prilikom izvo|enja zemlji{nih radova nai{li na skeletne ostatke dvije osobe. Pretpostavljaju da se radi o ocu i sinu Aliji i Samiru Kuduzovi}u, ubijenima 1992. godine, koji nisu `eljeli napustiti svoju ku}u. - Sa sigurno{}u mogu re}i da se radi o tada 65-godi{njem Aliji i njegovom 19-godi{njem sinu Samiru. Postoje svjedo~anstva o njihovoj egzekuciji, ~ak smo imali i indicije o mjestu gdje su nakon toga zakopani. Me|utim, ni nakon vi{e izlazaka na teren, nismo ih uspjeli prona}i - rekao nam je Esad Bajramovi}, biv{i predsjednik Dr`avne komisije za tra`enje nestalih u Bosanskoj krajini. Mirzet Kuduzovi} kazao je da je po odje}i siguran da se radi o njegovom amid`i i ro|aku Aliji i Samiru. - Oni su se vodili kao nestali iz na{eg sela, do sada nismo znali gdje su zakopani. Slu~ajno su pr-

UTORAK
14. 4. 2009.

SRIJEDA
15. 4. 2009.

^ETVRTAK
16. 4. 2009.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 30C do 120C
DNEVNE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 4 C do 12 C
DNEVNE TEMPERATURE

od 30C do 130C
DNEVNE TEMPERATURE

od 160C do 250C

od 150C do 220C

od 160C do 240C

Podastrana: Kuduzovi} dr`i ostatke odje}e

ona|eni, a sve ovo je dokaz o onome {to je ra|eno sa nesrpskim stanovni{tvom tokom rata na podru~ju biha}ke regije. Ovo je dokaz i da se istina ne mo`e sakriti -

rekao je Kuduzovi}. MUP USK i Kantonalno tu`ila{tvo Biha} provest }e istagu o cijelom slu~aju nakon zavr{enih S. D`. uvi|ajnih radnji.

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA Biometeorolo{ke prilike }e se postepeno popravljati i ve}ina ljudi }e osjetiti olak{anje. Pove}ana naoblaka ne{to du`e }e se zadr`ati u centralnim i isto~nim dijelovima na{e zemlje, {to bi moglo uzrokovati izra`enije tegobe kod osjetljivih osoba, ali sa odmicanjem dana i ovdje }e se op}a slika lagano pobolj{avati. Grad Sarajevo 14. 4. 2009.
Izlazak 6.05 Zalazak 19.29 Izlazak 0.02 Zalazak 8.29

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Mirzet Kuduzovi} prepoznao Alijinu i Samirovu odje}u

VRIJEME DANAS

BIHA] 18 18

BANJA LUKA BR^KO 15

Prete`no obla~no

TUZLA 15

ZENICA Danas se u BiH LIVNO 14 o~ekuje umjereno, a SARAJEVO 13 u isto~nim i sjeveroist15 o~nim podru~jima prete`no obla~no vrijeme, gdje GORA@DE mjestimi~no mo`e pasti i ma15 lo ki{e. Vi{e sun~anih perioda MOSTAR 20 o~ekuje se u Hercegovini i sjeverozapadnoj Bosni. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroisto~ni, a u Hercegovini umjerena bura. NEUM Jutarnja temperatura od 3 do 7, na jugu 20 do 12, a najvi{a dnevna od 10 do 20 stepeni.

Brzo - kratko
Upozorenje sindikata u HNK

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

teme

Protest ako Vlada ne povu~e odluku


Sindikati osnovnih i srednjih {kola koje nastavu izvode na bosanskom i hrvatskom jeziku, policije te dr`avnih slu`benika i namje{tenika u HNK sutra }e, kako je re~eno na ju~era{njoj pres-konferenciji pred zgradom Kantonalne skup{tine u Mostaru, u vrijeme zasjedanja, organizirati protest ako Vlada danas ne povu~e odluku o smanjenju Sa pressa: Protiv smanjenja pla}a pla}a bud`etskim korisnicima za 15 posto. Prema rije~ima Slavka Lau{a iz Sindikata osnovnih {kola u HNK, ako Vlada ne povu~e odluku, zatra`it }e njenu smjenu, a nakon toga M. Sm. organizirati generalni {trajk.

BJEGUNCI Susjedna zemlja priprema izmjene Ustava

Hrvatska }e izru~ivati svoje dr`avljane?


Bender bi mogao zatra`iti da kaznu izdr`ava u Hrvatskoj kako bi izbjegao ekstradiciju BiH
U procesu uskla|ivanja zakonodavstva sa standardima Evropske unije, Hrvatska priprema izmjene Ustava koje bi omogu}ile isporuku njenih dr`avljana osumnji~enih za krivi~na djela drugim zemljama, potvrdilo je Dnevnom avazu vi{e izvora bliskih hrvatskim vlastima.

Enver Had`iomerspahi} ne odustaje

Posljednje pismo Novi}u i Kasipovi}u


Direktor Ars Aevija Enver Had`iomerspahi} uputio je posljednje pismo ministru civilnih poslova BiH Sredoju Novi}u i ministru prosvjete i kulture RS Antonu Kasipovi}u u kojem tra`i da BiH na ovogodi{njem Venecijanskom bijenalu predstavlja Braco Dimitrijevi}. On im skre}e pa`nju da su Venecijanski bijenale i Grad Venecija ustupili BiH izlo`bene prostore bez naknade i da na osnovu postignutih saglasnosti stru~nih institucija i pozitivnih mi{ljenja Ministarstva vanjskih poslova BiH i Ministarstva kulture i sporta FBiH donesu odluku o u~e{}u BiH na Bijenalu. Ranije je Novi}evo ministarstvo odbilo A. G. ovaj prijedlog na osnovu Kasipovi}evog ministarstva.

Pravomo}ne osude
Na taj na~in bi, saznajemo, napokon trebalo biti rije{eno i pitanje isporuke kriminalaca iz BiH, koji su se, koriste}i dvojno

Vandalizam u Gornjem Vakufu-Uskoplju

Uvredljivi grafiti na sportskoj sali


U Gornjem Vakufu-Uskoplju ju~er su na fasadi sportske sale i malonogometnog igrali{ta, koje koriste Srednja {kola Uskoplje i Mje{ovita srednja {kola Gornji Vakuf, osvanuli uvredljivi grafiti na kojima pi{e Bosno j.... te ja, Hrvatska moja domovina, HrvatskaAnte Gotovina heroj, Bog i Hrvati, Za dom spremni-Uskoplje... Nezvani~no saznajemo da su grafite ispisali mladi koji se predstavljaju Grafite navodno ispisali gromovi Az. M. Uskoplje kao gromovi Uskoplje.

Ko su bjegunci iz BiH
Osim Jelavi}a i Bendera, me|u onima koji su se sakrili u Hrvatsku, a koji bi u slu~aju izmjena Ustava te zemlje bili isporu~eni BiH su: Ivan Adabak, @eljko Ragu`, Ivan Azinovi}, general Ivan Medi}, Bo{ko Boko Previ{i}, Miroslav Ani} zvani Firga. dr`avljanstvo, sklonili u Hrvatsku. Potaknut slu~ajem otmice Ante Jelavi}a, koji se ve} tri godine skriva u toj zemlji, predsjednik Hrvatske Stjepan Mesi} izjavio je da bi bilo potrebno dr`avljane s dvojnim dr`avljanstvom izru~iti zemlji u kojoj se protiv njih vodi sudski postupak ili su pravomo}no osu|eni. Kako Avaz saznaje, zbog na-

Muselimovi}: Iskustva Njema~ke

Trnka: Rje{avanje u paketu

Bender: Krije se tri godine

Obilje`avanje 16 godina od masakra

Tevhid za ubijene Ahmi}ane


Med`lis Islamske zajednice Vitez i Udru`enje gra|ana `rtava rata 16. april Ahmi}i, kako prenosi Mina, obavje{tavaju da }e danas u Vitezu biti obilje`ena fazna izgradnja {ehidskog mezarja. Povodom 16. godi{njice tragi~nog stradanja Bo{njaka Ahmi}a, sutra }e u Donjoj d`amiji u Ahmi}ima biti prou~en mevlud. U ~etvrtak na mezarju u Vitezu bit }e prou~eni Jasin i dova pred du{e {ehida, a u Gornjoj d`amiji tevhid.

javljenih ustavnih promjena, i biv{i direktor Zavoda PIO/MIO Ivan Bender najvjerovatnije }e uskoro zatra`iti da kaznu izdr`ava u Hrvatskoj. On je osu|en na ~etiri i po godine zatvora zbog otima~ine mostarskog hotela Ero i u toj zemlji se skriva skoro tri godine. Na taj na~in `eli preduhitriti isporu~ivanje u na{u zemlju. Predsjednik Advokatske komore FBiH Josip Muselimovi} potvrdio nam je da ima informacije da Hrvatska priprema izmjene Ustava ~ime }e omogu}iti izru~enje svojih dr`avljana drugim dr`avama u kojima se vodi krivi~ni postupak, odnosno u onima gdje je postupak pravomo}no okon~an. - Tra`e se komparativna rje{enja

kako bi to bilo rije{eno kao u Njema~koj, Francuskoj i drugim zemljama - rekao je Muselimovi}.

Regionalni princip
Pravni ekspert Kasim Trnka isti~e da je jedan od brojnih uvjeta pristupa evropskim integracijama i to da se izme|u dr`ava ~lanica EU osigura isporu~ivanje osumnji~enih za krivi~na djela. - To se samo odnosi na zemlje EU. Ali Hrvatska mo`e u okviru novih ustavnih izmjena ovo pitanje rije{iti u paketu. Dakle, da se iza|e ususret EU, ali i zadovolji regionalni princip me|usobne isporuke. Na taj na~in bi pri~e o bjeguncima poput Jelavi}a, Bendera i drugih bile zavr{ene - kazao je TrF. VELE nka.

ANKETA me|u gra|anima Sarajeva, Banje Luke i Mostara


Trebaju li zemlje regiona me|usobno izru~ivati osobe s dvojnim dr`avljanstvima optu`ene ili osu|ene za krivi~na djela?

RVI iz Dervente protestiraju u Banjoj Luci

[trajk gla|u ako ih Dodik ne primi


Sarajevo
[est ratnih vojnih invalida iz Dervente zapo~elo je ju~er mirni protest u Banjoj Luci, zahtijevaju}i rje{avanje stambenog pitanja te revizije uvjerenja o invalidnosti i stjecanja bora~kog statusa. Oni tvrde da }e u parku Mladen Stojanovi}, u blizini zgrade Vlade , gdje su postavili {ator da bi preno}ili, ostati sve dok ih ne primi Dodik. Kazali su Z. K. da }e, ako se sa njim ne susretnu danas, zapo~eti i {trajk gla|u.

Samo im se tako mo`e stati ukraj


- Naravno da trebaju. Svi optu`eni trebaju odgovarati u svojoj zemlji, a osu|eni izdr`ati kaznu. To svi trebamo jednoglasno po- Atifa dr`ati. Hod`i} - Svaka osoba osumnji~ena, optu`ena ili osu|ena mora odgovarati. Svaka dr`ava mora isporu~iti osobu protiv koje se vodi postu- Sabiha Mid`i} pak. - Svaka zemlja mora donijeti takav zakon da bi se osu|enici izru~ili u dr`avu gdje su po~inili krivi~no djelo. Treba postojati saradnja da se do|e do Amela Sal~in krajnjeg cilja. - Takvi u svim dr`avama prave haos i to treba dovesti u red. Odlaskom u drugu zemlju oni prestaju biti zlo~inci, optu`eni stj- Sadik e~u bolji status Kahvi} od ostalih. - Svaka dr`ava treba isporu~iti sve osobe protiv kojih se u drugoj dr`avi vodi istraga ili postoje presude. Treba zakonski ukinuti zloupotrebe dvo- Sabina jnog dr`avljanstva. Dupanovi} - Apsolutno trebaju izru~ivati kriminalce kojima je presu|eno u drugoj zemlji. Ono {to je Stjepan Mesi} rekao bio je u pravu, i to treba po{tovati Silvana Novakovi} svaka zemlja. - Normalno da ih trebaju izru~iti. Kona~no treba stati ukraj svim zlo~incima, a jedino rje{enje je da se vrate u zemlju iz koje su Zlatan do{li. Boji} - Svako ko je po~inio zlo~in ili neko drugo krivi~no djelo treba odgovarati. To ~ak ne treba imati veze s dvojnim dr`avljans- Stevan Stojakovi} tvom. - Te{ko je o tome dati bilo kakvo mi{ljenje. Nikada se o tome ljudi koji `ive u BiH i Hrvatskoj ne}e slo`iti. Stoga ni ja nemam nikaToni kvo mi{ljenje.
D`. A. - Z. K. - A. Du. Jovanovi}

Udru`enje @ena-`rtva rata podsje}a

Petnaest godina od genocida u Vi{egradu


U`i~ki korpus pod komandom pukovnika Dragoljuba Ojdani}a je s vojnim formacijama iz Srbije i Crne Gore tzv. Arkanovcima i Belim orlovima prije 17 godina, 15. aprila 1992., u{ao u Vi{egrad, podsjetilo je Udru`enje @ena-`rtva rata. U njegovoj pratnji su bili kapetan Borko Glavini}, komandant kasarne Uzamnica, Branislav Savi}, predsjednik SDS-a u Vi{egradu, Risto Peri{i}, ratni na~elnik SUP-a, i mnogi drugi koji su po~inili zlo~ine protiv Bo{njaka - ka`e se u saop}enju.

Nastavljena neizvjesnost u zeni~koj kompaniji

Bez dogovora u Arcelor Mittalu


Predstavnici Sindikata i Uprave zeni~ke kompanije Arcelor Mittal nisu postigli nikakav dogovor na ju~era{njem sastanku, izjavio je predsjednik Sindikata Islam Imamovi}, naglasiv{i da }e pregovori biti nastavljeni sutra, javila je Onasa. Prema njegovim rije~ima, obje strane ju~er su iznijele nove opcije za rje{avanje krize izazvane odlukom poslovodstva o slanju radnika na ~ekanje od 1. aprila. - Sindikat ne}e odustati od zahtjeva za pravi~nom naknadom za vrijeme ~ekanja posla, te po{tivanjem Zakona o radu i radnog zakonodavstva - kazao je Imamovi}.

Mostar

Banja Luka

teme

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

Malo im jedna plja~ka od milijardu

OTMICA JELAVI]A Akcije policija u BiH i Hrvatskoj

Uhap{eni Vlatko Mili~evi} i Dalibor P.


Jo{ se traga za Sa{om Savinovi}em i nekoliko osoba
Pripadnici Federalne uprave policije (FUP) uhapsili su u nedjelju nave~er 26-godi{njeg Vlatka Mili~evi}a zbog sumnje da je povezan s otmicom biv{eg ~lana Predsjedni{tva BiH Ante Jelavi}a. Uhap{eni je sin Marija Mili~evi}a Baje, pripadnika zloglasne Ka`njeni~ke bojne HVO-a, koji je s Vladom ]uri}em zvanim Barun tako|er uhap{en u Zagrebu zbog dovo|enja u vezu s Jelavi}evom otmicom.

Selimovi} `eli da mu narod pokrije 1.000 miliona KM duga


Za{to ~ovjek koji je kao dezerter iz ^e{ke oplja~kao Sarajevsku pivaru, sada od dr`ave i naroda tra`i pokri}e vlastitih enormnih dugova

Sada mu kriva vlast koja mu je omogu}ila plja~ku: Faksimil ju~era{njeg intervjua

Predratni milicioner Hilmo Selimovi} u svom li~nom dnevniku pod uredni{tvom islamofobi~ne Vildane Selimbegovi}, odnosno listu Oslobo|enje, na ~ak dvije stranice kritizira vladu {to se tobo`e ne brine o privredi.

Vozio otetoga
Kako saznajemo, Vlatko Mili~evi} u Mostaru se sam predao policiji. Nakon toga preba~en je u Sarajevo, gdje je predat Tu`ila{tvu BiH. U FUP-u su nam ju~er potvrdili da se Vlatko Mili~evi} tereti zbog uzimanja talaca. Protiv njega je Tu`ila{tvu BiH podnesen i izvje{taj o tom krivi~nom djelu. Neslu`beno saznajemo da policija sumnja kako je mla|i Mili~evi} li~no prevozio otetog Jelavi}a. - Postoji osnov sumnje da je
Jelavi}: Vozio ga Mili~evi} mla|i Mili~evi}: I sin me|u uhap{enima

on sa jo{ nekim licima planirao i realizovao otmicu Ante Jelavi}a, kojeg je iz Zagreba uspio prebaciti na teritoriju BiH, odnosno HNK, gdje je o{te}eni bio zato~en - istakli su u FUP-u.

Bjegunac u HNK
Policija jo{ traga za Sa{om Savinovi}em, koji se, tako|er, dovodi u vezu s otmicom. Pretposta-

[ta je istraga pokazala


Kako je saop}eno, hrvatska policija osnovano sumnja da su Mario Mili~evi} Baja, Vlado ]uri} Barun i Dalibor P sa jo{ nekoliko . osoba za kojima se traga isplanirali Jelavi}evu otmicu radi otkupa. - Prema dogovoru, oni su 8. aprila, oko 13.30 sati, na parkirali{tu tr`nice u Utrinama nasilno ugurali u vozilo Jelavi}a i istog dana ga ilegalno prebacili u BiH. No, idu}eg dana on je, iskoristiv{i njihovu odsutnost, uspio pobje}i i vratiti se u Hrvatsku - navedeno je iz Policijske uprave zagreba~ke.

vlja se da se on krije negdje na podru~ju Hercegovine, ali i da bi uskoro mogao biti uhap{en. Hrvatska policija saop}ila je ju~er da je osumnji~ila trojicu svojih dr`avljana za otmicu Ante Jelavi}a i da za jo{ nekoliko osoba traga. Rije~ je o Vladi ]uri}u i Mariju Mili~evi}u Baji te, kako saznajemo, o izvjesnom Daliboru P koji je uhap{en u subotu u Du., brovniku. Dalibor P navodno je imao . logisti~ku ulogu u pripremanju otmice. Saop}eno je da su slu`benici Odjela organiziranog kriminaliteta u saradnji sa USKOK-om i Policijskim nacionalnim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK) zavr{ili kriminalisti~ku obradu nad F. VELE ovom trojicom.

Selimovi}: Uni{tio bh. privredu

Istina, Selimovi} je tu sigurno u pravu, jer da su se vlasti brinule o privredi, uop}e mu i ne bi dozvolile da preotme vi{e od 100 bh. uspje{nih kompanija i ekonomski ih uni{ti. Sada, kada su Sarajevska pivara, Vegafruit, Klas, Zlatka Vukovi}, Dijamant i mnoge druge kompanije na koljenima, Selimovi} kritizira vlasti. Umjesto da krivi~no odgovara za{to su te kompanije za-

du`ene s vi{e od 1.000 miliona KM i gdje je zavr{io ve}i dio novca od te milijarde, predratni milicioner u intervjuu koji su mu napisali drugi poku{ava dr`ati lekcije o ekonomiji. Upravo taj sumanuti govor iz dubokog bunara bankrota jeste do sada najve}i dokaz o tome koliko su otac i sin Slimovi} du`ni, ali kako sve svoje ekonomsko neznanje i pohlepu sada `ele fakturisati vlastima, odnosno narodu. Umjesto takvog nauma, bolje bi bilo da izmje{teni novac iz inozemstva vrate u dr`avu, a kada je odgovornost vlasti u pitanju, ona bi se ponajprije trebala ogledati u reakciji pravne dr`ave. Jer, otpu{tene su hiljade radnika, oplja~kane su stotine miliona KM, ni{ta novoga nije napravljeno i izgra|eno, te ne ~udi {to Selimovi} neminovni socijalni bunt vlastitih uposlenika i o{te}enih dioni~ara `eli okrenuti ka drugima i {to dalje otjerati od sebe. Narod koji je jednom brutalno oplja~kan - nezavisno od eventualnih odluka korumpirane vlasti - sigurno ne}e dozvoliti da ga Selimovi}i ponovo oplja~kaju, ovog puta kroz vra}anje njihovih milijardu R. S. te{kih dugova.

Kako je Jelavi} mogao prije}i bh. granicu

Duman~i}: Nemogu}e je prekontrolirati svaki pedalj


Grani~na policija iz medija saznala za otmicu, Sadovi} tra`i istragu
Ante Jelavi}, biv{i ~lan Predsjedni{tva BiH, mogao je u}i u BiH, odnosno biti prevezen u gepeku, jer je skoro nemogu}e da se detaljna kontrola na grani~nim prijelazima obavlja nad svakim automobilom, izjavio je ju~er za Dnevni avaz Vinko Duman~i}, direktor Grani~ne policije (GP) BiH. A {to se ti~e Jelavi}evog izlaska iz BiH i ponovnog bijega u Hrvatsku, Duman~i} ka`e da je Grani~na policija za slu~aj otmice Jelavi}a te njegov navodni boravak na teritoriji na{e zemlje saznala iz medija. - Organizirani kriminalitet je u nadle`nosti Agencije za istrage i za{titu (SIPA) i entitetskih MUP-ova i tu je odgovor za{to Grani~na policija nije obavije{tena o tom slu~aju. Da su u SIPA-i ili Federalnom MUP-u imali informacije o tome na kojem }e se dru~je Ljubu{kog te da je pre~icama prepje{a~io dva kilometra i zaobi{ao grani~are. Treba znati da GPBiH ima 1.600 policajaca, {to zna~i da na svakog od njih spada po kilometar granice i nemogu}e je o~ekivati da se oni uhvate za ruke i ne dozvole ni {umom ni drumom da se prije|e granica mimo njih - iznosi Duman~i}. Komentiraju}i izjavu ministra sigurnosti BiH Tarika Sadovi}a, koji je najavio istragu o tome kako je Jelavi} dva puta ilegalno pre{ao dr`avnu granicu, kao i sankcije protiv odgovornih u GPBiH, Duman~i}, tako|er, ka`e da }e, ako policija FBiH ili Hrvatske utvrde da je neko iz GPBiH bio eventualno upetljan u Jelavi}ev prelazak preko granice, taj biti i sankcioniran, jer ovdje ka`njavamo i za mnogo manje S. [KULETI] stvari od te.

[ta se de{ava u Jedinici GPBiH u Trebinju

Kriminal nije dokazan, ~elni grani~ari prekomandovani


Vinko Duman~i}, direktor Grani~ne policije BiH, danas }e potpisati rje{enje kojim se Radoslav ^i~kovi}, komandir Jedinice GPBiH u Trebinju, zajedno sa svojim pomo}nicima raspore|uje na druge pozicije. Premda se {pekuliralo da }e zbog navodnog kriminala ^i~kovi} te njegovi pomo}nici Adem Sal~in i Zoran Andri} biti smijenjeni, to se ne}e dogoditi, jer vi{e unutra{njih kontrola nije potvrdilo medijske navode o njihovoj umije{anosti u kriminalne aktivnosti. Ovaj trojac bit }e raspore|en tako {to }e ^i~kovi} zavr{iti u Jedinici u Vi{egradu, Sal~in u Neumu, a Andri} u ^apljini. Na mjesto novog komandira Jedinice u Trebinju bit }e imenovan Slobodan Krsti}, policijski oficir u glavnom uredu GP u Sarajevu, a zamjenici }e mu biti Emir Tanovi} i Milenko Kujund`i}, koji su do sad radili u Jedinici u ^apljini. U obrazlo`enju ove odluke bit }e navedeni lo{i me|uljudski odnosi izme|u ^i~kovi}a, Sal~ina i Andr-

Grani~ni prijelaz Trebinje: Lo{i me|uljudski odnosi

Duman~i}: Ka`njavamo i za manje stvari

prijelazu pojaviti Jelavi}, vjerovatno bi nas obavijestili - navodi Duman~i}. Dodaje da se iz Jelavi}evih kasnijih izjava mo`e zaklju~iti da je on iz BiH iza{ao pje{ke. - On ka`e da dobro zna po-

i}a. Ina~e, zbog neslaganja njih trojice, stotinjak grani~ara iz Trebinja potpisalo je peticiju tra`e}i da se tome stane ukraj, a posebno ^i~kovi}u. Tako|er, kako se doznaje, Sal~in i policajac Milan Domazet pro{le godine zavr{ili su u bolnici optu`uju}i ^i~kovi}a za mobing, koji, ipak, nije i dokazan. S. [KULETI]

10

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

teme

PORUKE Poslanica mitropolita dabrobosanskog Nikolaja

Vaskrs nas upu}uje da budemo jo{ milostiviji


S prijema: Srda~an susret kardinala Pulji}a i reisa Ceri}a
(Foto: B. Nizi})

Tradicionalni uskrsni prijem kardinala Pulji}a

Vaskr{nja istina je kao bo`anski plamen koji osvjetljava va{e du{e u tami, grije srca u hladno}i, krijepi u muci, bla`i u siroma{tvu
Mitropolit dabrobosanski Nikolaj uputio je poslanicu svim pravoslavcima povodom najve}eg hri{}anskog praznika Vaskrsa, koji }e biti obilje`en u nedjelju, pozdravljaju}i ih tradicionalnim pozdravom: Hristos vaskrse - zaista vaskrse! - Opet se radujemo ovom velikom prazniku, Prazniku nad praznicima, radosti nad radostima na nebu i na zemlji. Danas crkvena pjesma ka`e da i An|eli na nebesima pjevaju i slave Hristovo Vaskrsenje. Danas na sve strane pjevamo divne vaskr{nje pjesme u kojima se veli~a doga|aj Hristovog Vaskrsenja. Sveti Jovan Zlatousti veli: Niko da ne pla~e zbog grijehova, jer opro{taj do|e iz groba. Niko da se ne pla{i smrti, jer nas oslobodi Spasiteljeva smrt. Hristos vaskrse, i `ivot pobijedi smrt! I mi mo`emo zajedno s Apostolima i Mironosicama re}i: Vidjesmo Gospoda - pi{e, izme|u ostalog, u poslanici. Ovaj praznik, naveo je mitropolit Nikolaj, otkriva neizrecivu milost Bo`ju prema nama, ali nas ne razrje{ava od djela milosti, nego nas upu}uje da budemo jo{ milostiviji. - U vama, bra}o i sestre, neka zauvijek ostane vaskr{nja istina kao bo`anski plamen koji osvje-

^ovje~anstvo i ~ovjek trebaju nadu `ivota


Va`no je pokrenuti pozitivne snage da ~ovjek na|e smisao `ivota i prave vrijednosti, rekao kardinal Pulji}
U povodu najve}eg kr{}anskog blagdana Uskrsa, nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Pulji} organizirao je ju~er u prostorijama Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeni{ta u Sarajevu tradicionalni uskrsni prijem za vjerske dostojanstvenike, predstavnike bh. vlasti, politi~kih stranaka i diplomatskog kora. Prijemu su, izme|u ostalih, pri- U ovom vremenu, kada se toliko govori o krizi i recesiji, kada slu{amo tragi~ne vijesti o posljedicama potresa, stravi~nim stradanjima od ratnih doga|aja te nevinim `rtvama od terorista samoubica, osje}amo da ~ovje~anstvo i ~ovjek trebaju nadu `ivota - rekao je kardinal Pulji}. ^estitaju}i svim katolicima

Razli~itosti ne smiju biti suprotnosti


Kardinal Pulji} podsjetio je da je drugi dan Uskrsa ujedno i 12. godi{njica posjete pape Ivana Pavla Drugog Sarajevu i BiH te dodao kako je papa, tra`e}i ukazivanje na nepravdu sustvovali reisu-l-ulema dr. Mustafa ef. Ceri}, ~lanovi Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} i Haris Silajd`i}, premijer Federacije BiH Ned`ad Brankovi}, zamjenik visokog predstavnika u BiH Rafi Gregorijan (Raffi Gregorian). Obra}aju}i se prisutnima, kardinal Pulji} rekao je da je va`no pokrenuti pozitivne snage da ~ovjek na|e smisao `ivota i prave vrijednosti, na ~emu treba graditi budu}nost. i borbu za ~ovjeka, iz glavnog grada na{e zemlje poru~io da moramo graditi pravedan mir u BiH i istakao da razli~itosti ne zna~e i ne smiju biti suprotnosti. Uskrs, reis Ceri} poru~io je da svi zajedno moramo shvatiti kako ekonomska kriza potvr|uje da sre}a nije samo u materijalnim nego i u duhovnim dobrima. - Uskrs ili pro`ivljenje predstavlja zajedni~ku vjeru muslimana i kr{}ana. Isa, a. s., ili Isus jeste i za muslimane i za kr{}ane dar Bo`iji. Njegovo pro`ivljenje poru~uje da se ovaj `ivot ne zavr{ava smr}u, ve} da se nastavlja na drugom svijetu F. VELE rekao je reis Ceri}.

Mitropolit Nikolaj: Praznik koji otkriva milost Boga prema nama

tljava va{e du{e u tami ovoga svijeta, grije srca u hladno}i, krijepi u muci, bla`i u siroma{tvu, ~ini blagodarnim Bogu za sve i za sva.

Milostinja otvara vrata Raja


Uz poruku Hristos je i ju~er, i danas i sutra, i uvijek s nama do svr{etka svijeta, mitropolit je, izme|u ostalog, poru~io i da je Hristos s bogatima i siroma{nima, sa silnima i sa slabima, s mladima i sa starima. - Zato nas je Crkva pozivala da dolazimo na molitvu, da {irimo me|usobnu ljubav i prema svima budemo milostivi i ~inimo milostinju. Sveti vladika Nikolaj Ohridski i @i~ki ka`e: Re~eno je da post dovodi du{u do pola puta spasenja, molitva je dovodi do vrata Raja, a milostinja otvara vrata Raja. Ovim rije~ima ho}e da se ka`e: Ovaj praznik razrje{ava nas posta u jelima, ali ne i od posta u zlim djelima - naveo je mitropolit Nikolaj.

Spec
BANJA LUKA - Izgradnja Crkve sv. Ante Padovanskog na Petri}evcu trebala bi biti zavr{ena do 22. juna ove godine. Prva misa zahvalnica u novom objektu, koji se gradi uz temelje poru{ene crkve, trebala bi se slu`iti upravo tog datuma na {estu godi{njicu posjete pape Ivana Pavla II Banjoj Luci, javila je Fena.

Na kraju, svima nama name}u se izvjesna pitanja: Kako se odr`ava vjera u Hristovo Vaskrsenje kroz tolike vijekove i vijekove? - Onako kako se dobro ukorijenjeno drvo odr`ava na vjetrovima, kako svjetlost odolijeva u tami, i kako istina nadvladava la` - naveo je mitropolit Nikolaj. Poslanicu je zavr{io rije~ima: Svima vama, va{im porodicama, malim doma}im crkvama, kao i svima va{ima koji su daleko od vas - blagodat, milost i mir Bo`ji, sa sveradosnim pozdravom ovog velikog i svijetlog praznika kojim se pozdravljajmo svakog dana od Vaskrsa do Spasovdana: Hristos vaskrse - zaista vaskrse!

vaz ni a v Dne

NA DAR
MP4
1. 061335004 2. 061355106 3. 061402982 4. 061326054 5. 061872759

MILION
Mini TV
1. 062424694 2. 063978408

Po{aljite SMS i osvojite...


SMS sa sadr`ajem AVAZ SUNCE po{aljite na broj 091 - 310-107 i osvojite neku od 67 redovnih dnevnih nagrada, a mo`da i AUTOMOBIL Samand
OSVOJI ME

Cijena SMS 0,35+PDV

Dobitni brojevi telefona za 13. april 2009. godine i spisak nagrada


3. 061879735

DVD bh. film


1. 062571001 2. 061545360 3. 062456378 4. 063485108 5. 061614736 6. 063830530 7. 062131243

DVD player
1. 061365899 2. 061716755 3. 061744725

MP3
1. 062505930 2. 061312354

8. 061969964 9. 038220723 10. 062373611 11. 061195583 12. 062123576 13. 061505561 14. 062347989 15. 063981584 16. 061713243 17. 061541114

18. 062168911 19. 061911307 20. 061159652 21. 061902817

Knjiga
1. 061284789 2. 066308491 3. 061572134 4. 062617717

5. 061170658 6. 061611728 7. 061210504 8. 061198233 9. 065498016 10. 061289213 11. 061224801 12. 066271196 13. 065885090

14. 061248304 15. 061915239 16. 065845633 17. 061209801 18. 062552120 19. 061226768 20. 061106049 21. 062424497 22. 061154773 23. 061867738

24. 063468569 25. 061325887 26. 061891453 27. 061252012 28. 066624185 29. 061668062 30. 061193314 31. 062564131 32. 061431777 33. 062704612

teme

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

11

BiH dobiva najsavremeniji sistem u regionu

BANJA LUKA Delegacija MMF-a doputovala u na{u zemlju

Kristu bez pojedinosti o mogu}oj pomo}i BiH


Tim iz Va{ingtona ove sedmice }e razgovarati s vlastima RS, a sljede}e s predstavnicima dr`ave, FBiH, Centralne banke i privatnog sektora
Delegacija Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF), koju predvodi {ef Odjela za BiH Kostas Kristu (Costas Christou), doputovala je ju~er u Banju Luku. Za vrijeme boravka u BiH, tim MMF-a ove sedmice }e razgovarati s vlastima RS, a naredne s predstavnicima dr`ave, FBiH i Centralne banke BiH o mogu}em kreditnom zadu`enju u iznosu od milijardu eura. Iako se o~ekivalo da }e delegacija MMF-a prve susrete s vlastima RS imati ve} ju~er, to se nije desilo, jer je delegacija iz Va{ingtona u Banju Luku doputovala tek oko 16 sati. Kako je za Dnevni avaz potvrdio Kostas Kristu, prvi susreti s predstavnicima vlasti RS, izme|u ostalog s ministrom finansija Aleksandrom D`ombi}em, bit }e odr`ani danas. - Ovu sedmicu provest }emo ovdje, a sljede}e idemo u Sarajevo - rekao je Kristu, potvr|uju}i da }e tokom susreta s vladama BiH, RS i FBiH biti rije~i o mogu}em stand-by aran`manu, ali nije `elio saop}iti vi{e pojedinosti. Prema njegovim rije~ima, delegacija MMF-a u Sarajevu }e, osim

Biometrijskim paso{ima i protiv la`nih identiteta


Naredne sedmice znat }e se kona~ni izgled ovog dokumenta
Najdalje naredne sedmice bit }e poznat kona~ni izgled bh. biometrijskih paso{a, koji }e biti izra|ivani u Bundesdruckerei, dr`avnoj {tampariji Njema~ke, potvrdio je za Dnevni avaz ministar sigurnosti BiH Sredoje Novi}, podsjetiv{i kako }e izdavanje biometrijskih paso{a gra|anima po~eti od 31. decembra ove godine. Za oko obi~nog gra|anina te izmjene }e se zasnivati na vidlji-

Bh. paso{: Izgled se ne}e mnogo razlikovati

Novi}: Njema~ka {tamparija

metrijskih paso{a. Do tada }e biti elektronski uvezani svi mati~ni uredi u BiH, ~ime }e teoretski biti isklju~ena mogu}nost izdavanja paso{a na osnovu la`nih uvjerenja o dr`avljanstvu ili izvoda iz mati~ne knjige ro|enih. Uz to, bit }e i olak{ano gra|anima, jer vi{e ne}e biti potrebno uz zahtjev za novi paso{ dostavljati i ta uvjerenja i fotografije. Naime, mati~ar u op}ini elektronski }e potvr|ivati slu`beniku MUP-a da je neka osoba dr`avljanin BiH i da posjeduje rodni list i uvjerenje o dr`avljanstvu. S novim sistemom bit }e nemo-

Cijena oko 70 KM?


Kristu po dolasku u Banju Luku: Danas prvi sastanci
(Foto: M. Lugi})

s dr`avnim i federalnim vlastima te ~elnicima Centralne banke, ra-

zgovarati i s predstavnicima privaZ. KUSMUK tnog sektora.

Iako u Ministarstvu ponavljaju kako se te`i tome da ne do|e do prevelikog pove}anja cijene novog paso{a u odnosu na sada{nju, definitivna cijana jo{ nije utvr|ena. No, prema vom biometrijskom ~ipu, s otiskom prsta i potpisom vlasnika paso{a, koji }e biti ugra|en u zadnjoj korici ovog dokumenta. No, vi{e promjena vidjet }e oni koji se razumiju u sigurnosnu za{titu ili, pak, oni ~ija je u`a specijalnost krivotvorenje dokumenata, jer }e im uvo|enjem novih paso{a posao biti umnogome ote`an. Ve} od jula bi trebao biti sigurniji i cijeli sistem izdavanja dokumenata, za koji upu}eni tvrde da }e biti najsavremeniji u regiji. Od jula po~inje testno izdavanje bio-

nezvani~nim informacijama, gra|ane BiH }e novi paso{ ko{tati oko 70 KM, dok susjedi u Srbiji svoje biometrijske putne isprave pla}aju oko 40 maraka. gu}e da jedna osoba u BiH izvadi dva dokumenta s razli~itim li~nim podacima. Jer, po svakom zahtjevu za izdavanje paso{a na osnovu otiska prsta obavljat }e se kontrola da li se u bazi podataka taj otisak prsta mo`da nalazi i uz jo{ neke li~ne podatke. S obzirom na to da je zakonom definirano da sada{nji paso{i vrijede do roka upisanog u dokument, ne}e biti potrebe da gra|ani odmah 31. decembra stanu u red S. [KULETI] za novi paso{.

Kasumovi} iziritiran zbog platforme i Vlade FBiH

Ne znamo ni za {ta entiteti tra`e pare!


Vlada FBiH treba se povu}i, jer ne zna raditi svoj posao
Fuad Kasumovi}, zamjenik ministra finansija BiH, iziritiran ~injenicom da ni ju~er nije bilo poznato {ta stoji u bh. platformi za pregovore s Me|unarodnim monetarnim fondom, iako je pregovara~ki tim MMF-a stigao u Banju Luku, vrlo je slikovito iskazao svoje nezadovoljstvo. sli da }e dobiti stand-by aran`man bez razvojnih projekata, radikalnih rezanja rashoda... - kazao je Kasumovi}. Osim {to se ju~er nije znalo imamo li platformu i na {ta ona li~i, Kasumovi} jo{ gorim ocjenjuje to {to niko u Ministarstvu finansija BiH jo{ ne zna u koje svrhe entiteti planiraju utro{iti novac koji tra`e od MMF-a. - Samo se zna da se tra`i neka milijarda eura, a za {ta, to niko ne zna - rekao je Kasumovi}. Podsjetio je da BiH ve} ima vi{e od milijardu i po KM neiskori{tenih sredstava, odnosno kredita koji nisu realizirani, zbog ~ega na tu ogromnu svotu novca uzalud pla}amo kamate.

Pripreme za d`enazu 30 identificiranih Bo{njaka

Vidjela `aba...
- Vidjela `aba gdje se konj potkiva, pa i ona nogu digla. Tako je i BiH vidjela da Srbija i Hrvatska tra`e pomo} MMF-a, pa i ona mi-

Kasumovi}: Neiskori{tena milijarda KM

Vlaseni~ke zlo~ince niko ne ispituje


Na vlaseni~kom mezarju Rakita 25. aprila bit }e ukopano 30 identificiranih Bo{njaka ~ija su tijela prona|ena u masovnim grobnicama, najavio je ju~er Mujo Had`iomerovi}, predsjednik Med`lisa Islamske zajednice Vlasenica. Kako je re~eno na konferenciji za novinare u Muftijstvu tuzlanskom, me|u `rtvama je i pet `ena, od kojih je najstarija Melka Meki}, ubijena u 80. godini. D`evad Bekta{evi}, predsjednik Udru`enja porodica `rtava rata u Vlasenici, rekao je da su od 2.700 ubijenih Bo{njaka 18 posto `ene. Za zlo~in u toj op}ini osu|en je samo Dragan Nikoli} Jenki na 20 godina zatvora, pred Sudom BiH vodi se postupak protiv dvije osobe, dok su ostali po~inioci na slobodi. Prema dosada{njim saznanjima, dvije osobe koje vlaseni~ki Bo{njaci povezuju sa zlo~inima nalaze se na va`nim pozicijama u SIPA-i i Ministarstvu sigurnosti BiH. To su Milenko [argi}, ratni {ef kriminalisti~ke slu`be SJB Vlasenica, i Radenko Stani}, ratni komandir policije. Njihova imena nalaze se na poznatom spisku od 810 uposlenika dr`avnih institucija koji se dovode u vezu sa zlo~inima u Srebrenici. A. H.

Ne}u da {utim
Kasumovi} je naveo da mnogi negoduju zbog stavova koje iznosi u javnosti. Dok se s jedne strane bune njegovi saradnici u dr`avnoj i federalnoj vlasti, s druge je i javnost, koja s pravom isti~e da je i on sam u toj preglomaznoj i rasipnoj vlasti. - Ali, ja nemam drugog na~ina da djelujem nego kroz upozorenja u javnosti. A da {utim, ne}u - rekao je Kasumovi}.

Koje reforme
- Vi{e od 70 posto tog novca je za projekte u FBiH. Ovaj saziv Vlade FBiH davno se trebao povu}i, jer ne zna raditi posao. Koji su to potez povukli za spas od krize - invalidima ukinuli po 30 KM?! Ako su to reforme, to je dno dna. Aktuelni saziv mora priznati da ne zna voditi Vladu FBiH i povu}i se - dodao je Kasumovi}.

Kako ka`e, i ovo je jedan od razloga zbog kojih pesimisti~no gleda na mogu}nost da nam MMF odobri stand-by aran`man. - Nema govora o tome da }e nam MMF dati novac da krpimo rupe u bud`etima entiteta izazvane enormnim pla}ama i pau{alima i dodatnim davanjima za preglomaznu administraciju, kada je poznato da za normalan rad administraciju treba umanjiti za 30 do 40 posto. A budemo li tra`ili pare za investicije, re}i }e nam da za tu namjenu ve} imamo neutro{enih milijardu i po KM i da nam i ne treba vi{e - zaklju~io S. [KULETI] je Kasumovi}.

Klub poznatih

Sanja Gluhovi}

12

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

teme

Lo{e iskustvo s ku}nim ljubimcima


Li~ni profil voditeljice OBN-a
Ime i prezime: Sanja Gluhovi}. Datum i mjesto ro|enja: 28. juli 1987. godine u Sarajevu. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Trenutno sam podstanar. Bra~no stanje: Neudata. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Datumi ro|enja osoba koje su mi zna~ajne u `ivotu. Koji automobil vozite: Trenutno ne vozim. Kako se odmarate: Priu{tim sebi kratko putovanje i na taj na~in se rasteretim od svih problema. Omiljeni muzi~ar: Vlado Georgijev. Volite li kuhati: Naravno, u`ivam u tome. Najdra`a knjiga: Na Drini }uprija. Omiljeni pisac: Ivo Andri}. Umjetnik kojeg cijenite: Glumac Nikola \uri~ko. Za koji klub navijate: Ne navijam. Koga biste poveli na pusti otok: Voljenu osobu. Jeste li ljubomorni: Ne, trudim se da ne budem u dru{tvu ljubomornih osoba, mada je to te{ko u dana{nje doba. [ta najprije primje}ujte kod osoba suprotnog spola: O~i i osmijeh. Biste li ikada oprostili nevjeru: Za sada, ne! Bavite li se sportom: Da. Omiljena hrana i pi}e: Janjetina i crno vino. Ko se brine o Va{em imid`u: Sama. Volite li i}i u {oping: Naravno. Jeste li sujevjerni: Ne i smatram da je to nepotrebno. Imate li ku}nog ljubimca: Ne, jer sam imala lo{e iskustvo s

ZDRAVSTVO Tvrdnja troje pacijenata na Neurohirurgiji

Trpe zbog sukoba {efa klinike i ljekara


@albe na skidanje s operativne liste Na udaru su moji pacijenti, ka`e Dizdarevi} To su izmi{ljotine i Dizdarevi}eve manipulacije, isti~e Kadi}
Zbog dugogodi{njih nesuglasica izme|u doc. dr. Naima Kadi}a, {efa Neurohirur{ke klinike Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS), i doc. dr. Kemala Dizdarevi}a, trpe pacijenti. Ovo tvrde Ismet Veli} iz Breze i Salim Kosovac iz Ilija{a, koji su operirani na Neurohirurgiji, te Muradif Muji} iz Srebrenice, brat Hajre Bekti} (67), kojoj je u petak trebala biti operirana gigantska aneurizma.

@ao mu sestre
- Do{ao sam zbog diskus hernije. Nisam znao ni ko je Dizdarevi} ni Kadi} niti me to zanimalo. Samo sam `elio da {to prije budem operiran. Me|utim, dva puta sam skidan s liste. Tako je produ`ena moja agonija - isti~e Kosovac. Ismet Veli}, kojem je u zeni~koj bolnici operiran tumor, a nakon toga je zbog dodatnih komplikacija upu}en u Sarajevo, nagla{ava da mu je na Neurohirurgiji sugerirano da ga radi neko drugi, a ne Dizdarevi}. Na to, ka`e, nije pristao. Muradifu Muji}, bratu Hajre
(Foto: B. Nizi})

Gluhovi}: U`ivam u kuhanju

ku}nim ljubimcima. Koji je Va{ `ivotni moto: Istina }e uvijek iza}i na vidjelo. Va{ najbolji prijatelj je: Imam nekoliko dobrih prijatelja i sre}na sam zbog toga. Pratite li politi~ku situaciju: Da, kada sam u prilici. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Pru`ila bih {ansu mladim ljudima da se oglase, saslu{ala bih njihove prijedloge i potrudila se da ih zadr`im u na{oj dr`avi. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Nisam zainteresovana za takve stvari.

Kosovac, Muji} i Veli}: Ne zanima nas ko je u pravu

(Foto: M. Kadri})

Obavljeno vi{e od 800 operacija


Kadi} priznaje da trenutno na Neurohirurgiji postoji ~udna situacija koja je u posljednje tri i po godine mirovala. U prilog tome govori podatak da je pro{le godine ura|eno vi{e od 800 operacija mahom najte`ih bolesnika sa niskom stopom smrtno{}u. - Dizdarevi} se sada ponovo stoje medicinski razlozi. - Na taj na~in {ef klinike Kadi} preko pacijenata poku{ava da se obra~una sa mnom. Na udaru su moji pacijenti. On `eli da reagiram i napravim problem. U petak je sala bila pripremljena za Hajru Bekti}, a onda je javljeno da se sve pomjera iza 16 sati, kada nemam obavezu raditi. Na taj na~in stvara se atmosfera kako ne `elim operirati, a za to vrijeme pacijentica je izlo`ena neizvjesnosti. Nana Hajra jo{ nije operirana - ka`e Dizdarevi}. javlja sa podmetanjima. On uop}e ne u~estvuje na sastancima stru~nog kolegija i drsko se pona{a prema osoblju. Do sada nisu reagirali Ljekarska komora KS i Eti~ki komitet kako bi se Neurohirurgija oslobodila tereta stvaranja nekakvog haosa ka`e Kadi}.

SMS
PENZIJE I UGOVORI - Gospodine Silajd`i}u, je li mogu}e da ne marite za svoje saborce koji ostaju bez posla u Oru`anim snagama zato {to nemaju ~in, a vojnici su od 1992. godine? Sada ne mogu produ`iti ugovor, a za odbranu Bosne 1992. nisu bile bitne godine. O~ekujemo da }emo ste}i pravo na penziju i ugovor, nezavisno od godina i ~ina. Vojnici i kaplari iz Zenice ZABORAVLJENI DIVERZANTI Na Skup{tinu JOBa op}ine Trnovo nisu pozvani diverzanti bo{nja~ke brigade, koji su dali veliki doprinos odbrani BiH. Ti ljudi su zaboravljeni, u ratu su bili prvi, a sada ih nema na listi za pozivnice. Sramota za ovo udru`enje! POVE]ANE KAMATE - Raiffeisen banka tvrdi da nije

Dnevni avaz 061-142-015


podizala kamate na ve} odobrene kredite, {to nije istina. Meni su podigli ratu jo{ pro{le godine sa 262 na 273 KM, na ra~un pove}anja kamata na ostatak duga. Du`nik iz Sarajeva MI SMO KRIVI Ljudi, ja potpuno razumijem da se u ovoj dr`avi krade i previ{e. Sve to se vidi i osjeti, ali {to se sada ljutite? Mi smo krivi, jer smo ih mi, gra|ani, birali, nisu se oni sami mogli postaviti na ta mjesta. Jadno je to od njih, ali svi smo mi isti i svako bi to radio. PRIMANJA POLICIJE - Svi se pitaju za{to na{a policija ne radi ni{ta. Ko bi radio za 300 maraka? Za to je kriva Vlada! Kada bi pove}ali plate, bilo bi manje kriminala. M. D. MNOGO ZAGRABILI - Ministre Jele~evi}u, nisu krivi otpu{teni radnici {to su prihodi smanjeni, ve} ste krivi vi {to ste mnogo zagrabili. VELIKA RADOST - Velika hvala ]iri i Zmajevima na pobjedama kojima donose veliku radost iskrenim prijateljima sporta i BiH. Ja sam jo{ sretniji kada vidim [piri}a, Vasi}a i sli~ne njima kako su nesretni zbog toga. UGLEDNI BIZNISMENI Kriminalisti~ki inspektori u PS Te{anj bave se reketiranjem i na taj na~in direktno konkuri{u saobra}ajcima koji su u tom kraju poznati po veleljepnim ku}ama i skupim automobilima. Na{i inspektori su bodigardi i izbaciva~i po ugostiteljskim objektima i prate ugledne biznismene!

Dizdarevi}: To su provokacije

Kadi}: Hitan slu~aj

Bekti}, `ao je {to njegova sestra nije operirana u dogovoreno vrijeme. - Do{la je familija, a onda nam je re~eno da se situacija mijenja. Pitam se vodi li neko ra~una o tome {to moja sestra nije jela 12 sati i {to se psihi~ki pripremila za operaciju, a onda je sve odgo|eno - ka`e Muji}. Kemal Dizdarevi} tvrdi da su mnogi njegovi pacijenti skinuti s liste za operacije iako za to ne po-

Stavljanje na listu
No, Naim Kadi} tvrdi da je operacija Hajre Bekti} pomjerena
Hajra Bekti} u bolni~kom krevetu

Slu~aj nije prijavljen


Dr. Slobodan Loga, predsjednik Eti~kog komiteta Ljekarske komore KS, ka`e da u slu~aju Dizdarevi}- Kadi} nisu reagirali jer im nije prijavljen. - Mi nismo istra`itelji, ve} radimo na osnovu prijave, a ponekad je to i sudska definitivna odluka. Razmatramo slu~aj i ako zauzmemo stav da je do{lo do eti~kog prekr{aja, onda ga sankcioniramo. U ovom slu~aju nismo dobili prijavu ni od institucije, ni od aktera - ka`e Loga.

samo zato {to su imali hitan slu~aj. - Bekti} }e u srijedu ponovno biti stavljena na listu. Ni kod jednog pacijenta nije do{lo do povrede eti~kog pona{anja doktora na klinici. Sve su to izmi{ljotine, jer ih je Dizdarevi} izmanipulirao kako bi do{ao na mjesto {efa klinike, {to bi dovelo do njenog ru{enja - ka`e Kadi}. E. HALA]

Sanski na~elnik obi{ao povrije|enog rudara

Dizdarevi} bi ku}i mogao za 20 dana


Na~elnik op}ine Sanski Most Sanjin Halimovi} proteklog vikenda u bolnici u Veroni obi{ao je rudara Mehmeda Dizdarevi}a, koji je 14. marta povrije|en u eksploziji metana u Rudniku mrkog uglja Zenica. - S njim smo razgovarali putem interfona, jer mu nismo mogli pri}i. Kazao nam je da mu je presa|ena ko`a i da se osje}a dobro. Ku}i bi mogao za dvadesetak dana. Posebno nas je dirnulo kada je kazao da vi{e nikada ne}e si}i u jamu - rekao nam je Halimovi}. On je u Veroni organizirao i akciju prikupljanja novca od na{ih ljudi i kazao da }e Op}ina Sanski Most biti jedan od donatora za pomo} Dizdarevi}u. - Pozvao sam ga da bude gost Sanskog Mosta. Pristao je i rekao da }e prvo obi}i mezar rahmetli generala Mehmeda Alagi}a, ~iji je bio vojnik - kazao je Halimovi}, koji je u Italiji boravio povodom u~e{}a mladih nogometa{a Podgrme~a na M. D. turniru Citta della Pace.

panorama

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

13

Konji~ani poma`u Belminu Kozi}u

@EP^E Okon~ana agonija u Domu zdravlja

Podru~ne ambulante od danas otvaraju vrata


Odri~u}i se dvije pla}e, uposlenici spasili ga{enje zdravstvene ustanove
@rtvuju}i dvije pla}e u korist svojih kolega ~ije su sudske presude po kolektivnom ugovoru blokirale `irora~une i izazvale op}u krizu, radnici su spasili od ga{enja Dom zdravlja u @ep~u. @irora~uni ustanove ju~er su nakon gotovo ~etiri mjeseca deblokirani a menad`ment je potpisao ugovor o finansiranju sa Kantonalnim zavodom za zdravstvo. Iz sindikata je za danas naja-

Kupovinom lifta olak{ati kretanje bolesnom dje~aku


Potrebno prikupiti jo{ 8.500 KM
U Konjicu je odr`an humanitarni koncert, sa ciljem prikupljanja sredstava za pomo} u kupovini lifta za Belmina Kozi}a (10), korisnika Dnevnog centra za osobe sa posebnim potrebama, koji }e mu omogu}iti lak{i izlazak iz stana u kojem `ivi sa majkom Fatimom. Pozivu za humanitarni koncert odazvali su se Konji~ani Irina Kapetanovi}, Berin Buturovi}, Suana Muhibi} i Adnan Ahmi}, te Edo Maajka, Maja Milinkovi} i glumica Gordana Boban. Poseban doprinos organizaciji ovog humanog doga|aja dao je don Anto Ledi}, ravnatelj Katoli~kog {kolskog centra u Zenici, koji se uvijek rado odazove na ovakve doga|aje. Organizatori koncerta, Prva osnovna {kola i Udru`enje rodi-

Kozi} sa majkom na koncertu

Oplja~kani smo od kolega


- Ovo je bilo jedino mogu}e i najbolje rje{enje za prevazila`enje vi{emjese~ne krize koja je potresala ustanovu. Mislim da smo na ovaj na~in spasili Dom od ga{enja, gra|ane od neizvjesnosti a radnicima radna mjesta. Na`alost, oplja~kani smo od svojih kolega, jer novac za izmirenje njihovih sudskih potra`ivanja, na kojem su oni uporno insistirali, nije dao ni Kanton, ni Fond za zdravstvo nego mi radnici od svojih pla}a - ka`e Efendi}.
Dom zdravlja }e od sutra primati pacijente

telja, omladine i djece sa posebnim potrebama I, zadovoljni su jer su prodali 1.500 ulaznica, te sakupili oko 7.500 KM. Me|utim, za kupovinu lifta potrebno je obezbijediti oko M. ]. 16.000 KM.

Po~inje gasifikacija Bijeljine


vljen prekid {trajka, {to je uz deblokadu `irora~una bio jedan od uslova za potpisivanje ugovora sa Kantonalnim zavodom za zdravstvo. Prema rije~ima predsjednika Sindikata Doma zdravlja @ep~e Himze Efendi}a, danas }e sa radom zapo~eti podru~ne ambulante u Globarici, @eljeznom Polju, Begovom Hanu i Perkovi}ima a zbog tehni~kih pote{ko}a u srijedu }e medicinari otvoriti i kapije Doma zdravlja sa stacionarom u @ep~u. Radnici }e od ~etiri zaostale pla}e primiti dvije a novac od preostalih odlazi za izmirenje sudskih potra`ivanja za 12 radnika. Ina~e, ostali radnici koji su sudski potvrdili da ne}e utu`ivati ustanovu na na~in kako su to u dva navrata ~inile njihove kolege prihvatili su prijedlog da se njihov potra`ivan novac po sudskim presudama po kolektivnom ugovoru isplati 40 procenta na {est godina, a manja grupa u 100-procentnom iznosu na 13 R. AGI] godina.

Izgradnja plinovoda du`ine 22 kilometra


Novi Sad Gas je preduze}e koje }e u ovoj godini po~eti izgradnju sekundarne mre`e plinovoda u Bijeljini, re~eno je nakon sastanka rukovodstva op}ine Bijeljina sa predstavnicima novosadske firme, odr`anom u zgradi op}inske administracije. Vrijednost radova iznosi oko 10 miliona eura, a projekt obuhvata izgradnju sekundarne mre`e, te izgradnju plinovoda du`ine 22 kilometra, koji }e Bijeljinu, u [epku pored Zvornika, spojiti sa plinovodom koji vodi E. M. ka Sarajevu.

Najava novih sportskih terena u Zvorniku

Na lokalitetu Mrakodol na Vla{i}u

Spomen-obilje`je lovcu
^lanovi Lova~kog dru{tva Vla{i}, sekcija Turbe, podigli su spomen-obilje`je lovcu Ivi Dovo|i zvanom Bilgi, koji je poginuo od zaostale mine 22. februara pro{le godine, na mjestu zvanom Mrakodol u neposrednoj blizini lova~ke ku}e. Po~etkom aprila ove godine ~lanovi sekcije Turbe bili su inicijatori i izvo|a~i izgradnje spomenobilje`ja. Ovom prilikom okupili su se poznanici, kom{ije, mje{tani sela Podkraj, ~lanovi porodice i lovci LD Vla{i} i evocirali uspomene na Ivu Dovo|u. Ispred ~lanova sekcije Turbe, Ahmet Smajlovi} je naglasio da ovo bude opomena i podsje}anje na zaostala K. K. minsko-eksplozivna sredstva iz minulog rata.
Sa sastanka u Op{tini

Iz Tuzlanskog kantona
Grada~ac
Op}insko vije}e Grada~ac prihvatilo je program rada op}inskog na~elnika za 2009. godinu, iako su vije}nici SDP-a kroz svoje diskusije program okarakterisali kao uop{ten i neprecizan. Potrebnu ve}inu dobio je i program obavljanja komunalnih usluga za odr`avanje gradske ~isto}e. Prihva}eni su amandmani da se u redovno odr`avanje uvrste spomen-obilje`ja u gradskom parku, Mahmut Mahali i Ledenicama Gornjim. U cilju sprje~avanja divljih deponija predlaga~ je prihvatio amandman da se u trajanju od mjesec ne napla}uje odlaganje sme}a na gradskoj deponiji. (D`. D.)

Na~elnik u obilasku lokacije

Teniska igrali{ta uz Drinu


Na obali rijeke Drine, ispod starog mosta, Zvornik }e dobiti dva teniska igrali{ta ~iju lokaciju je obi{ao na~elnik op{tine Zoran Stevanovi}. - U nedostaku drugog prostora, mi se sve vi{e moramo fokusirati na ure|enje obale rijeke Drine i Kula-Grada, gdje planiramo niz sportskih i ostalih sadr`aja. Ovdje konkretno ne}emo oduzeti puno prostora jer se uglavnom radi o sada nekori{tenom terenu - ka`e Stevanovi}. Iz lokalne uprave obe}avaju da zbog gradnje novih igrali{ta ne}e biti sje~e drve}a nego samo {iblja. Zvorni~ani razli~ito komentari{u najavu gradnje novih sportskih terena iznose}i svoje razloge za i protiv, pitaju}i se da ne}e najve}i broj lopti zavr{iti u M. M. vodi.

Lukavac
U hotelu Lukavac uprili~ena je sve~anost povodom obilje`avanja prve godi{njice rada. Bila je ovo prilika da se uru~e zahvalnice predstavnicima op}inske vlasti, Turisti~ke zajednice TK, te ustanovama i kompanijama koje su pomogle razvoj i osigurale prisutnost ovog objekta u turisti~kougostiteljskoj djelatnosti BiH. - Primarna djelatnost kompanije CPM BH su tunelogradnja, Uru~enje zahvalnica izvo|enje svih vrsta gra|evinskih radova, kao i sanacije - rekao je direktor D`evad Be~i}.

Sa otkrivanja spomen-plo~e

Spec
VI[EGRAD - U selu Blace kod Vi{egrada preksino} je izbio po`ar koji je zahvatio oko pet hektara borove {ume. Radnici {umskog gazdinstva Panos uspjeli su lokalizovati vatrenu stihiju koja je prijetila da se pro{iri i zahvati ve}e {umske sastojine. Po`ar je najvjerovatnije izazvan nepa`njom mje{tana koji su ~istili livade od korova. (M. An.)

(M. Ka.)

Kalesija
OV Kalesija usvojilo je izvje{taj o izvr{enju bud`eta op}ine Kalesija za 2008. godinu iz kojeg se vidi da je bud`et za pro{lu godinu iznosio 9.750.000 KM. Vije}nici iz SDP-a bili su nezadovoljni jer im, kako su rekli, nije dozvoljen uvid u na~in utro{ka sredstava. Vije}nik Husnija Imamovi} je istakao da je pro{logodi{nji bud`et imao razvojnu komponentu jer je samo za asfaltiranje lokalnih puteva izdvojeno tri miliona maraka.Vije}e je formiralo i dvije komisije: za drugostepeno upravno rje{avanje i za izradu kriterija za utro{ak sredstava za zapo{ljavanje na podru~ju op}ine. (F. S.)

14

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

panorama

FOJNICA Tradicija takmi~enja u tucanju uskr{njih jaja

Kiselja~ani peti put zaredom pobjednici


Fojni~ani i Kiselja~ani ove godine su 16. put odmjerili snage u vje{tini tucanja jaja
Desetine hiljada ljudi posmatralo borbe

U Vlasinju odr`ane tradicionalne borbe bikova

Ljubitelji korida spremni i na proteste


Na Vlasinju kod Mrkonji}Grada u nedjelju je odr`ana najve}a bh. korida. Desetine hiljada ljudi iz svih krajeva BiH, te brojni radnici iz inostranstva koji su boravili u zemlji uz uskr{nje praznike, do{li su da prisustvuju koridi uprkos najavama o zabrani ovakvih manifestacija. Odr`ano je vi{e od deset spektakularnih borbi trenutno najja~ih bikova u BiH i mimo svih o~ekivanja favoriti su bili pora`eni jedni za drugima. Koriste}i priliku, oficijelni spiker manifestacije spomenuo je da Udru`enja za uzgoj i vlasnici bikova u BiH lobiraju kod skup{tinskih poslanika da se usvoje amandmani koji bi dozvolili odr`avanje ovakvih manifestacija zbog tradicije i pod brendom originalnog bosanskog teferi~a. Voditelj Azem ^au{ je najavio mogu}nost da bi 300 autobusa ljubitelja koride moglo do}i da protestvuju pred zgradom Vlade u Sarajevu, {to je masa s odu{evljenjem i uzvicima odobrF. B. avala.

[esnaest godina duga je tradicija takmi~enja ekipa Fojnice i Kiseljaka u tucanju uskr{njih jaja. Ljuti protivnici, Fojni~ani i Kiselja~ani ove godine su 16. put odmjerili snage u vje{tini tucanja jaja. Propozicije su takve da jednog Uskrsa doma}in bude Fojnica, a druge godine Kiseljak. Svaki takmi~ar nastupa sa po jednom {koljkom (30) jaja i takmi~i se po sistemu eliminacije. Pobjednik je ona ekipa kojoj ostane vi{e nerazbijenih jaja. Pro{le godine pobijedila je ekipa Kiseljaka, a najbolji pojedinac bio je

Pobjedni~ki bilans
Od ukupno 960 takmi~arskih jaja, u kiselja~koj ekipi je ostalo 119 nerazbijenih, a kod Fojnice nije ni jedno. Kod najmla|ih najbolji su bili Marin Stani} (7) i Josip Bileti} (9) oba iz Kiseljaka.
Stani} i Bilan: Kapiteni i najbolji pojedinci

Povodom Uskrsa u Prijedoru

Udru`enje Slovenaca Lipa biralo najljep{e i najtvr|e jaje


Alenka Udu~, predsjednica Lipe, Udru`enja Slovenaca iz Prijedora, nakon tradicionalne tucijade u nedjelju postala je vlasnik najtvr|eg jajeta, dok je najljep{e jaje u konkurenciji od 150 imala Dajana Sredi} (15). Takmi~enje je organizovano povodom uskr{njih praznika i to tre}i put zaredom u Prijedoru. - Postoji vjerovanje da su jaja koja za Uskrs {araju slovena~ke doma}ice najljep{a u Evropi - kazala je Udu~eva i dodala da je komsija koja je bila zadu`ena da pregleda sva uskr{nja jaja imala pune ruke posla. Nakon drugog pregleda i dugog ocjenjivanja odlu~eno je da je najljep{e ono koje je doniM. Z. jela Dajana Sredi}.
Najmla|i takmi~ari

Vlado Bilan. Ovog Uskrsa doma}in je bila Fojnica, a takmi~enje se odvijalo u velikoj sali hotela Reumal. Nastupilo je po 16 takmi~ara u ekipi. Doma}ine je predvodio kapiten Branko Stani}, a u ekipi su bili jo{ Dragan Oroz [eve, Nikica Bili}, Josip Petrovi}, Marinko Oroz, Jakov Oroz, Zoran Arar, Miro Bo{njak, Miro Maru{i}, Juro ^uturi}, Nenad Remi}, Anto Bo{njak [u}ur, Jozo Tomi~i}, Zdravko Bo{njak Zigi, Jedinko

Tolo i Davor Glavo~evi}. Kiselja~ane je predvodio kapiten Vlado Bilan, a u ekipi su bili Mladen Stani}, Niko Ra{o, Kelja Markovi}, Zdravko Vu~i}, Goran Vukadin, Ivica Bencun, \are Tuka, Stipo Tuka, Nedeljko Tuka, Nikica Kitovani, Goran Tuka, Nikica Pulji}, Ivan Bileti}, Mirko Vukadin i Branko Ra{o. Pobjednik je peti put zaredom bila ekipa Kiseljaka. Nakon takmi~enja uslijedilo je slavlje, plesalo se i igralo i po stolovima, a zaigralo se i kolo. H. ^UKLE

U zgradi biv{eg samostana Kloster

Biha} dobio savremenu knji`nicu


U Biha}u su ju~er uz blagoslov dr. Franje Komarice, biskupa banjalu~kog sestre Klanjateljice Krvi Kristove otvorile knji`nicu Sv. Josipa. Bogato opremljena knji`nica sa 5.500 knjiga doma}e i svjetske knji`evnosti nalazi se u iznajmljenim prostorijama zgrade biv{eg samostana Kloster, u kojem su ~asne sestre boravile od osnutka 1894. godine pa do 1945. S. D`. godine.
Sa ju~era{njeg otvaranja knji`nice

U Udru`enju odr`ana tucijada

(Foto: D. Stojni})

DONACIJE

Jajce

Cazin

Srebrenik

Oprema i aparati za bolnicu


Zahvaljuju}i anga`manu Jaj~anke Esme ]ano, koja `ivi i radi u Francuskoj, Op}a bolnica u Jajcu bogatija je za razne vrste aparata i opreme, koji }e itekako dobro do}i u svakodnevnom radu ove zdravstvene ustanove. Ovim gestom, Esma je na najbolji na~in dokazala da ljudska humanost i plemenitost ne poznaju granice, odnosno da se preko no}i ne zaboravlja rodni grad i Ad. S. dr`ava.

Paketi za djecu Podrinja


Na inicijativu Mehmeda Fazli}a, predsjednika d`ematskog odbora Srebrenik Centar, organizirana je humana akcija pomo}i djeci Podrinja. U okviru ove akcije, polaznici mektepske nastave u Gradskoj d`amiji u Srebreniku prikupili su odje}u, {kolski pribor, igra~ke i slatki{e za svoje vr{njake u Podrinju. Mali{anima u naselju Gradina kod Vlasenice uru~ili su O. M. 50 paketa.

Vrijednost donacije oko 11.000 eura

[kolski namje{taj iz Italije


Italijanska humanitarna organizacija Croce Verde, koja je u BiH prisutna ve} 13 godina, realizirala je svoj prvi projekt na podru~ju op}ine Cazin. Naime, Osnovnoj {koli Gornja Koprivna uru~ena je donacija vrijedna oko 11.000 eura. Radi se o {kolskim klupama, radnim stolovima i stolicama, tablama, te opremi za kabinet hemije i fizike. - Zna~aj ove donacije je veliki, jer mi u na{oj {koli imamo dio namje{taja koji je star vi{e od 30 godina. Nadamo se da }e se ova saradnja nastaviti i ubudu}e - rekao je [efik Had`i}, direktor O[ Gornja Koprivna. S. J.

Op}oj bolnici je dobrodo{la pomo}

Obradovano 50 mali{ana iz Gradine

panorama

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

15

Sarajevski mozaik

HUMANOST Akcija Asocijacije Fatma iz Bosanskog Novog

Najnu`nije za petero Keki}a


Pomo} prikupile ~lanice Fatme saznav{i da je Samira Keki}, nakon saobra}ajne nesre}e zavr{ila na lije~enju u Banjoj Luci
^lanice Asocijacije Fatma iz Bosanskog Novog ju~er su porodici Samire Keki}, samohrane majke iz Blagaja kod Bosanskog Novog, koja se posljednjih petnaestak dana zbog povreda zadobijenih u saobra}ajnoj nesre}i nalazi na lije~enju u KC Banja Luka, uru~ile pakete s hranom i higijenskim potrep{tinama i izvjesnu koli~inu novca. - Duboko nas je dirnula sudbina Samire Keki} i njeno petoro djece o kojim, dok traje Samirino lije~enje brinu njena majka Zlatka Keki} i kom{inica Hatka Arapovi}. U Fatmi smo odlu~ili da im pomognemo u akciji koja je po~ela istog trenutka kada smo saznali za nesre}u ove samohrane majke - kazala je Dijana Tanku{i}, predstavnica Asocijacije Fatma, koja je malim Keki}im i njihovim starateljima uru~ila pakete. Ona je dodala da je Fatma i ranije pomagala ovu porodicu. M. Z.
Crveno-crne bube Najvi{e ih ima uz obalu Miljacke

Gra|ani zabrinuti zbog crveno-crnih buba

Ameri~ke vatrene sjenice bezopasne


Korisne za ptice, jer se one njima hrane
Nakon {to su na{ sugra|ani primijetili naglu pojavu crvenocrnih buba du` obale rijeke Miljacke u Vilsonovom {etali{tu te izrazili zabrinutost, stru~njaci [umarskog fakulteta obja{njavaju kako nema razloga za brigu. - Rije~ je o ameri~koj vatrenoj sjenici, koja je bezopasna za zdravlje ljudi i biljke. Korisna je za ptice, jer se one njima hrane, a sjenice jedu biljne u{i i druge male insekte tako da su ~ak i korisne. Ne treba brinuti ni zbog pojave vatrenih sjenica u ve}im koli~inama - poja{njava Mirza Dautba{i}, {ef Katedre [umarskog fakulteta za za{titu {uma i urbanog zelenila. Ka`e da je pojava ovih bubica karakteristi~na za ovo doba godine te da }e biti prisutne na zelenim povr{inama dok je lijepo vrijeme. L. K.
Fatma donijela pomo} Keki}ima
(Foto: D. Stojni})

Ranibos 75 - Provjereno gasi vatru u `elucu


Pouzdano rje{enje za `elu~ane probleme
@eludac je organ za varenje, a o~uvanje unutra{njeg balansa njegove prirodne sredine, danas je jedan od glavnih zadataka specijalista gastroenterologa i farmaceuta. U `elucu se nalazi sadr`aj koji je u te~nom stanju i koji poma`e da se hrana koju unosimo isitni kako bi mogla nastaviti svoj put probave. Glavne komponente `elu~anog soka su `elu~ana kiselina i pepsin. Ipak, ~esto dolazi do poreme}aja odnosa izme|u ova dva sadr`aja, kao i do poreme}aja odnosa sa za{titnim omota~em `eluca. Pored genetskog faktora i stresa kao sve u~estalijeg uzro~nika `elu~anih poreme}aja, danas se primat daje i drugim uzrocima. U dana{nje vrijeme kada je sve izlo`eno stresu i `urbi, ljudi uglavnom ne jedu pravilno i redovno. ^esto smo skloni preskakanju obroka i unosu hrane u kasnim ve~ernjim satima a hrana koja se konzumira je uglavnom masna i jako za~injena, mi{ljenja je dr. Alma Su{i} - specijalista za interne bolesti JZU UKC Tuzla. Ranibos 75 naj~e{}e koriste pacijenti kod tegoba `garavice, mu~nine, osje}aja prenatrpanosti i te`ine u `elucu, osje}aja `arenja u podru~ju `eluca, kod nelagode ili boli u gornjem dijelu trbuha, te drugih probavnih smetnji. U posebnu rizi~nu skupinu ubrajaju se hroni~ni bolesnici te bolesnici nakon operativnog zahvata koji su prinu|eni koristiti razli~ite lijekove koji dovode do o{te}enja sluznice `eluca. Naj~e{}a oboljenja koja se mogu javiti usljed ovih poreme}aja su: gastritis, ulkusna bolest, GERB /gastroezofagealna refluksna bolest/ i krvarenje kao jedna od najte`ih komplikacija ulkusne bolesti. Por-

Jednoglasan stav NO-a Sarajevo-{uma

Curi}: Glavni krivac

Aljovi}: Hitna sjednica

Direktor Curi} mora oti}i


Dr. Alma Su{i}, spec. int. med. Mr. ph. Melisa Arap~i}

Zahtijeva se istraga Finansijske policije


Zbog katastrofalnog stanja u firmi Sarajevo-{ume, gdje je dubioza u poslovanju dostigla nevjerovatnih 8,5 miliona KM, predsjednik Nadzornog odbora Dervo Aljovi} zatra`io je od Vlade Kantona hitno odr`avanje sjednice Skup{tine ove kompanije. Izvje{taj o poslovanju, koji je dostavio vi{egodi{nji direktor Nusret Curi}, NO, zbog svega navedenog, nije prihvatio uz obrazlo`enje da je on glavni krivac za ovakvo vi{egodi{nje poslovanje te da kona~no mora odstupiti s ove funkcije. - Uzaludna su upozorenja Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, kao i brojni zaklju~ci NO-a. Evidentiran je vi{ak od 100 radnika, ispada da se dnevno tro{i 1.307 litara goriva, a potpuno je ugro`en princip gospodarenja {umama - navedeno je u zaklju~cima NO Sarajevo-{uma. U obimnoj dokumentaciji, koja je dostavljena Vladi KS, nalaze se i zapisnici [umarske inspekcije o nezakonitim sje~Ad. H. ama {ume.

eme}aji kod gastritisa i ulkusne bolesti su lako prepoznatljivi budu}i da uzrokuju `garavicu, `arenje u `elucu, osje}aj prenatrpanosti i te`ine. Kako isti~e dr. Su{i}, bolest je potrebno uo~iti na vrijeme. Bosanskohercegova~ka farmaceutska kompanija Bosnalijek d.d. na tr`i{tu nudi proizvod Ranibos 75, u obliku film tableta koje sadr`e 75 mg ranitidina i mo`e se nabaviti u svim apotekama bez ljekarskog recepta. Ranibos je lijek koji se koristi u sprje~avanju tegoba uzrokovanih pove}anim lu~enjem `elu~ane kiseline. Proces apsorpcije je relativno brz, oko 30 minuta do dva sata je maksimalna koncentracija u plazmi. Naj~e{}e ga koriste pacijenti kod tegoba `garavice, mu~nine, osje}aja prenatrpanosti i te`ine u `elucu, osje}aja `arenja u podru~ju `eluca, kod nelagode ili boli u gornjem dijelu trbuha te drugih probavnih smetnji. Preporu~uje se uzeti jedna film tableta Ranibosa 75 kod pacije-

nata kod kojih se javljaju ovakve tegobe dok se kod pacijenata kod kojih one traju du`e savjetuje uzimanje dvije film tablete, ka`e mr.ph. Melisa Arap~i} iz apoteke Ibn-Sina. Ranibos sna`no ko~i dnevnu i no}nu sekreciju `elu~ane kiseline, a djelovanje ovog lijeka traje i do 12 sati. Bitno je naglasiti da se dobra apsorpcija obavlja i bez zna~ajnog uticaja prisustva hrane te se tako mo`e konzumirati prije ili poslije jela. Pored toga {to se lijek koristi u lije~enju, ima veliku ulogu i u prevenciji nastanka `elu~anih tegoba. Imaju}i u vidu provjerenost lijeka u farmaceutskim krugovima, isti~e magistra Arap~i}, rado se preporu~uje pacijentima koji do|u u apoteku jer otkako je u primjeni, svakodnevno sti`u povratne informacije o njegovoj kvaliteti. Postanite i vi zadovoljan pacijent, zaboravite na osje}aj mu~nine i `arenja jer Ranibos 75 provjereno gasi vatru u `elucu... M. D. A.

Elvedin Sofovi} iz Bu~a Potoka

Na rehabilitaciji u Olovu od 20. aprila


Elvedin Sofovi} (5) iz Bu~a Potoka uskoro bi trebao oti}i na dugo o~ekivanu rehabilitaciju. Nakon prve nesre}e prije nekoliko mjeseci kada ga je u glavu, dok se igrao ispred ku}e, pogodio zalutali metak, oporavljao se du`e vrijeme. Nedavno je upao u kanal u gara`i, dubok oko dva metra. - Sada se osje}a bolje. Oteklina na glavi brzo je spala, a ne `ali se ni na bolove - rekla nam je dje~akova majka Alma i dodala kako je ve} nakon na{eg prvog teksta prikupljen i upla}en novac za desetodnevni boravak u Olovu, gdje bi trebao oti}i 20. M. M. aprila.

Dovezen mrtav u Dom zdravlja Ljubu{ki

Sumnja se da je Tihomir Primorac `rtva droge


Dvadesetsedmogodi{nji Tihomir Primorac, zvani Ti{a, iz Ljubu{kog dovezen je mrtav u nedjelju oko 19.15 sati u Dom zdravlja, gdje je ljekar na licu mjesta konstatirao smrt, potvr|eno nam je iz MUP-u Zapadnohercegova~kog kantona. Policija je dojavu o ovom doga|aju dobila upravo iz Doma zdravlja, a nakon obavljenog uvi|aja de`urni tu`ilac je izdao nalog za obdukciju. Tako|er, preduzete su sve mjere radi rasvjetljavanja ovog slu~aja. Vanjskim pregledom tijela nisu uo~eni nikakvi tragovi nasilja, a nezvani~no saznajemo da je Primorac kobne ve~eri bio u ku}i svoga prijatelja koji je policiji poznat po u`ivanju droga, te se sumnja da bi upravo to mogao biti uzrok njegove smrti. Ina~e, i Primorac je odranije poznat policiji Zapadnohercegova~kog kantona zbog naru{avanja javnog reda i mira, te drogiranja i opijanja. Tako je zabilje`eno da je lani dva puta napao svoju majku Anicu Primorac, koju je jednom prilikom i lak{e ranio.
M. Sm.

16

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

crna hronika

HAP[ENJA Istraga pro{irena na Sarajevo

Inspektori FUP-a priveli 11 osoba zbog razbojni{tva kod Viteza


Na vi{e lokacija u gradu izvr{en pretres Tra`eni predmeti koji se mogu dovesti u vezu s razbojni{tvom nad Suljom Smaji}em iz mjesta Bukve

Primorac: Nare|ena obdukcija

MUP Tuzlanskog kantona

Uhap{en otac koji je bebi slomio ruku


^etrdeset~etverogodi{nji Mirsad Velagi}, zvani Mire, iz Crvenih Njiva u Tuzli uhap{en je pro{log vikenda zbog sumnje da je po~inio kazneno djelo nasilja u porodici, kada je po~etkom aprila devetomjese~noj bebi koju ima s nevjen~anom suprugom Amirom B. slomio ruku. - Nakon vi{ednevne potjere, Mirsad Velagi} je li{en slobode, a nakon kriminalisti~ke obrade u MUP-u TK, saslu{an je i u Tu`ila{tvu TK u svojstvu osumnji~enog. Nakon saslu{anja u Tu`ila{tvu, Velagi} je upu}en u fo~anski zatvor na izdr`avanje vi{emjese~ne kazne koja mu je izre~ena prije ovog doga|aja - saop}eno je iz Tu`ila{tva TK. Slu~aj je prijavljen policiji 10. aprila, kada je majka dovela bebu u UKC kako bi joj bila ukazana pomo}. U prvom momentu majka je tvrdila da je dijete palo s kreveta, da bi kasnije priznala da je povrede bebi nanio otac. A. Mu.

Specijalci uhapsili jednu osobu u Starom Gradu

(Foto: HAYAT TV)

Aktivnosti u jutarnjim satima

U akciji slu`benika Federalne uprave policije ju~er je, kako nezvani~no saznajemo, privedeno 11 osoba, me|u kojima sedam mu{karaca i ~etiri `ene.

Izvedeni iz stanova
- Aktivnosti su jo{ u toku, zbog ~ega ne `elimo da dajemo bilo kakve informacije o ovoj akciji - kazao nam je ju~er Robert Cvrtak, portparol FUP-a, ne `ele}i da potvrdi koliko je osoba uhap{eno i po nalogu kojeg tu`ila{tva je vo|ena akcija. Akcija FUP-a zapo~ela je u ranim jutarnjim satima pretresom na

vi{e lokacija u Sarajevu, gdje su pripadnici specijalne jedinice FUP-a sumnjive osobe iz stanova i ku}a bukvalno izvodili u papu~ama. Pretresi su, kako nezvani~no saznajemo, obavljeni u Bu~a Potoku, na Alipa{inom Polju, Trgu heroja i u Kolodvorskoj ulici, gdje je, kako saznajemo, jedan od uhap{enih poku{ao pobje}i, ali su ga u tome sprije~ili inspektori FUP-a. Pripadnici specijalne jedinice uhapsili su jednu osobu u Starom Gradu u ulici Avdage [ahinagi}a, gdje je `ivio kao podstanar. Sve privedene osobe ju~er su saslu{avane u prostorijama FUP-a.

Iako nam nije zvani~no potvr|eno, saznajemo da je ju~era{nji pretres vo|en po nalogu Kantonalnog suda u Novom Travniku, a u vezi s istragom koju Kantonalno tu`ila{tvo Travnik vodi u slu~aju razbojni{tva nad Suljom Smaji}em 3. aprila ove godine u mjestu Bukve kod Viteza.

Nalog iz Novog Travnika


Za ovo razbojni{tvo osumnji~eni su Muris i Jasmin Varupa, koji su navodno ukazali i na odre|ene osobe u Sarajevu. Po nalogu Suda iz Novog Travnika od Federalne uprave policije zatra`en je pretres objekata, odnosno stanova i ku}a koje koriste Igbala Vili}, Sabahudin Ahmetovi}, Sanel Kreso i Muamer Had`i}. Policija je tra`ila predmete koji se mogu dovesti u vezu s razbojni{tvom nad Smaji}em, a tra`en je novac, mobiteli, oru`je i narkoti~ka sredstva. Ju~er nam nije potvr|eno da li su sve osobe sa spiska i privedene. Saznajemo da su tokom akcije uhap{ene i osobe koje su se zatekle u ku}ama i stanovima koji su bili meta pretresa. Za sada nema informacija da li je u objektima bilo {ta i na|eno, a spomenute osobe dovedene u vezu s razbojni{tvom kod Viteza. B. C.

Sudar kod Visokog

Kolodvorska ulica: Sprije~en bijeg

(Foto: S. Jordamovi})

Istraga u Prijedoru
Direktni sudar golfa i kombija

Pu{ten voza~ koji je usmrtio djevojku Dvije osobe te`e povrije|ene


(Foto: N. Omerovi})

Na regionalnom putu VisokoKakanj, u mjestu Muha{inovi}i, ju~er oko 8 sati dogodila se saobra}ajna nesre}a u kojoj su dvije osobe te`e povrije|ene. Uvi|aj su obavili slu`benici kriminalisti~ke policije PS Visoko, dok se saobra}aj odvijao naizmjeni~no jednom saobra}ajnom trakom. Kako smo saznali, voza~ golfa 2 (230-J-387) Ibrahim Odoba{i} iz Visokog, kre}u}i se iz pravca Mo{tra sa saputnicama Mirhetom

Hand`i} i Esmom Ohran, iz za sada neutvr|enih razloga pre{ao je na lijevu stranu i direktno se sudario s kombijem VW (299 M 288) u kojem se nalazio Fuad Zaimovi} iz Breze sa suprugom Mufidom. Nakon ukazane prve pomo}i u Hitnoj pomo}i Doma zdravlja sa poliklinikom u Visokom, u~esnici u saobra}ajnoj nezgodi, osim voza~a golfa 2, upu}eni su u CUM Klini~kog centra Univerziteta SarN. O. ajevo.

Dajana Stojan~i} (21), mje{tanka Gomjenice iz Prijedora, koja je poginula pro{log vikenda u te{koj saobra}ajnoj nesre}i, sahranjena je ju~er na mjesnom groblju u ovom prijedorskom naselju. Goran Goronja, voza~ automobila alfa romeo koji je usmrtio, ina~e kom{ija nastradale, preksino} je nakon otre`njenja i pritvora u trajanju od 24 sata pu{ten na slobodu. Vuka{in Kondi}, de`urni tu`ilac, ka`e da }e Goronja, ~ijim }e se krivi~nim djelom pozabaviti Okru`ni sud iz Banje Luke, biti

saslu{an i u Tu`ila{tvu. Automobil koji je Goronja vozio nije bio registriran jer je uvezen iz Republike Slovenije, gdje vlasni{tvo i registracija vozila nisu odjavljeni. Tako|er saznajemo da je Goronja, koji je u trenutku nesre}e u krvi imao vi{e od 2 promila alkohola, imao i zabranu upravljanja vozilima B kategorije. Goronja je, nezvani~no saznajemo, tokom saslu{anja priznao da se s mjesta nesre}e udaljio zato {to je bio zbunjen onim {to se doM. Z. godilo.

Stojan~i}: Prekinuta mladost

crna hronika

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

17

ZENICA Optu`nica za svirepo ubistvo

Odgoda izja{njenja optu`enog zbog prigovora advokata


Amer Kajmakovi} (31) tereti se da je ubio majku davljenjem, udarcima cjepanicom i s trinaest uboda makazama
Faik Spahi}, sudija za prethodno saslu{anje Kantonalnog suda u Zenici, ju~er je odgodio izja{njenje o krivnji zakazano po optu`nici Kantonalnog tu`ila{tva Zenica od 23. marta kojom je Zeni~anin Amer (Zijaha) Kajmakovi} (31) optu`en za ubistvo svoje majke Izete Handuki}. U optu`nici je navedeno da je ubistvo po~injeno na naro~ito okrutan i podmukao na~in, a ukoliko bi Sud Kajmakovi}a osudio po navodima optu`nice i njenoj kvalifikaciji, predvi|ena je kazna zatvora od deset do ~etrdeset godina.
Prevrnuta d`eta: Voza~ lak{e povrije|en
(Foto: O. Mujki})

]ehaje kod Srebrenika

Automobil sletio niz nasip


Na magistralnom putu TuzlaOra{je u ]ehajama kod Srebrenika ju~er oko 10.20 sati dogodila se saobra}ajna nezgoda u kojoj su u~estvovala vozila VW-d`eta (968-M-860), kojom je upravljao Edin H. (31) iz Behrama kod Srebrenika, i opel-kadet (708-M342), za ~ijim upravlja~em je bio Mevludin D. (51) iz Srebrenika. Nakon sudara s kadetom, voza~ d`ete je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u saobra}ajni znak s lijeve strane puta i sletio vozilom niz nasip, da bi se zustavio na obali potoka pedesetak metara dalje od mjesta udesa. Iako je d`eta skoro u potpunosti uni{tena, njen voza~ je, na svu sre}u, pro{ao samo s lak{im povredama, dok su na kadetu zabilje`ena samo manja o{te}en-

Labilni dokazi
- Izja{njenje je odgo|eno, jer je advokat optu`enog Mladen Veseljak najavio ulaganje prethodnih prigovora na optu`nicu. Dao sam rok od tri dana da dostavi prigovore u pismenoj formi, te }u nakon izja{njenja Suda o tim prigovorima eventualno zakazati novi termin izja{njenja optu`enog - kazao nam je Spahi}. Advokat Veseljak nam je potvrdio da namjerava ulo`iti prigovore, i to zbog nezakonitog na~ina prikupljanja dokaza, kao i pogre{no utvr|enih ~injenica u samoj optu`nici. - Sama optu`nica i dokazi navedeni u njoj veoma su labilni,

Izvaljen saobra}ajni znak

ja. Uvi|aj na licu mjesta obavili O. M. su srebreni~ki policajci.

Deseti dan potrage za 17-godi{njakinjom

Policajci dovode Kajmakovi}a u Sud

(Foto: A. D`onli})

bez ikakvog upori{ta i `elimo skrenuti pa`nju Sudu odmah na po~etku, prije izja{njenja o svim krivo utvr|enim elementima kazao nam je Veseljak. Kajmakovi} je optu`en da je 6. decembra pro{le godine ubio majku Izetu Handuki} (66) u njenom stanu u zeni~kom naselju Moku{nice, nakon {to mu je ona otvorila vrata stana.

Provalili vrata
- U{ao je za njom u kuhinju i odmah je po~eo daviti. Kada mu je majka pala na pod, uzeo je cjepanicu koju je na{ao u stanu i udario je vi{e puta u predjelu glave i drugih dijelova tijela, ~ime joj je nanio te{ke povrede, uklju~uju}i prijelome pet

Ubijena Izeta: Stradala od ruke sina

rebara. Potom je u kuhinji prona{ao makaze, te njihovom o{tricom najmanje 13 puta izmasakrirao majku u predjelu vrata i glave. Nakon toga je Izeta oko pola sata krvarila, a potom i umrla na podu kuhinje - navodi se u optu`nici. Kom{ije ubijene Handuki}, biv{e direktorice zeni~ke Srednje specijalne {kole, prijavile su tog dana buku, razbijanje i galamu iz stana i povike, ali su policijci nai{li na zaklju~an stan. Pred vrata nastradale policajci su ponovo do{li tri dana kasnije, po novoj prijavi da se `ena ne pojavljuje u haustoru i van zgrade. Tada su policajci provalili zaklju~ana blindirana vrata, te unutra zatekli A. D@ONLI] stravi~an prizor.

Pretra`uje se obala i korito rijeke

Kaput izvu~en iz Bosne nije nestale Selme


Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Zenica intervenirali su ju~er ujutro na podru~ju rijeke Bosne, nedaleko od tunela Vranduk, u potrazi za nestalom Selmom Kova~evi}, potvrdio nam je ju~er komandir PVJ Nasir Beganovi}. Prava drama odvijala se nakon {to je Selmina porodica dojavila da su u rijeci Bosni primijetili kaput koji je li~io na onaj nestale djevojke, uklije{ten izme|u dva balvana u vodi. Vatrogasci su iza{li sa specijalnim vozilom da bi isjekli balvane, te do{li do kaputa. Na`alost, nakon izvla~enja iz vode ustanovljeno je da se ne radi o kaputu koji je nesretna djevojka nosila na sebi kada je pala u rijeku Bosnu u subotu 4. aprila u centru Zenice. Sli~na situacija dogodila se ve} ranije, kada je blizu mosta u naselju Kanal prona|ena patika veoma sli~na onima koje je Selma nosila kobne no}i. Kako nam je istakao Beganovi}, potraga za nestalom djevojkom je nastavljena i nakon ove intervencije. A. D@.

Okru`ni sud Doboj

Tri i po godine zatvora za poku{aj ubistva


Stanko Marjanovi} (27) iz Gornjih Kladara kod Modri~e osu|en je u Okru`nom sudu Doboj na 3,5 godine zatvora za krivi~no djelo ubistvo u poku{aju. On je 13. maja 2006. godine ispred ugostiteljskog objekta Grodinija, dvadeset pet minuta iz pola no}i, pri{ao Draganu Koji}u iz Modri~e i obratio mu se rije~ima gdje si, Rambo, a zatim ga je udario pi{toljem crvena zastava kalibra 7,65 milimetara u glavu. Potom je, kako stoji u presudi, s udaljenosti 3-4 metra u pravcu Koji}a ispalio nekoliko hitaca, od kojih je jedan Koji}a pogodio u prepone. Branitelj Stanka Marjanovi}a, dobojski advokat Dragoljub Pisarevi} najavio je `albu na visinu kazne koju je dobio njeH. ^. gov klijent.

(Foto: H. ^ali})

Spec
BANJA LUKA - M. G. iz Banje Luke prijavio je Policijskoj stanici Banja Luka da je nepoznata osoba ukrala mobitel od njegovog maloljetnog sina. Utvr|eno je da je nepoznati
Marjanovi}: Pucao iz pi{tolja

izvr{ilac iskoristio nepa`nju i odsustvo maloljetnog S. G. dok se igrao na obli`njem igrali{tu, a potom sa klupe ukrao mobitel. Materijalna {teta iznosi oko 150 KM.

18 Utorak, 14. april/travanj 2009. Dnevni avaz


Krupa kabine d.d. Proizvodnja kabina Bosanska Krupa - SKUP[TINA Broj: 1098/09. Dana, 10. 04. 2009. godine Na osnovu Odluke o sazivanju Skup{tine Krupa Kabine d.d. Proizvodnja kabina Bosanska Krupa, donijete na sjednici Nadzornog odbora dana 10. 04. 2009. godine, u skladu sa Zakonom o privrednim dru{tvima, Statutom i op}im aktima Dru{tva, Nadzorni odbor Krupa Kabine d.d. Proizvodnja kabina Bosanska Krupa objavljuje
Javno preduze}e Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Bistua Nuova br. 17

oglasi
Na osnovu ~lana 26. i 27. Statuta Javnog preduze}a Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica, objavljuje

JAVNI OGLAS
za izdavanje u zakup poslovnog, skladi{nog i radnog prostora sa opremom Objavljuje se javni oglas za: a) Izdavanje u zakup poslovnog i skladi{nog prostora u ulici Dr. ]ire Truhelke br. 8, koji se sastoji od: - poslovnog prostora, povr{ine 100 m2 - skladi{nog prostora, koji se nalazi ispod poslovnog prostora, povr{ine 124 m2 b) Izdavanje u zakup radnog prostora ba`darnice ukupne povr{ine 165 m2 , koji se nalazi u ulici Bistua Nuova br. 17, a sastoji se od: - prostora za zagrijavanje 18,30 m2 - radionice 18,30 m2 - ba`darnice 73,81 m2 - pjeskarnice 27,45 m2 - farbaonice 27,45 m2 U cijenu zakupa radnog prostora je uklju~eno iznajmljivanje slijede}e opreme: - ba`darnice profila 1/2 do 6/4 2 komada - pjeskarske komore sa kompresorom 1 komad - velike ba`darnice profila do DN 200 mm 1 komad Iznajmljivanje velike kombinovane ba`darnice profila do DN 200 mm, shodno me|usobnom Ugovoru o zajedni~kom poslu, zaklju~enog izme|u JP ViK d.o.o. Zenica i firme Jordan & P d.o.o. Zenica, zakupac }e ograni~eno koristiti, odnosno koristi}e tako da jednu sedmicu pravo kori{tenja velike ba`darnice u dane ponedjeljak, srijeda i petak ima firma Jordan & P d.o.o. Zenica, a utorak i ~etvrtak JP ViK d.o.o. Zenica, odnosno zakupac, a slijede}u sedmicu ovako odre|eni dani }e se rotirati naizmjeni~no. Obaveza firme Jordan & P d.o.o. Zenica ostaje da u predvi|ene dane kori{tenja samo velike ba`darnice donesu svoje vodomjere, urade ba`darenje i odnesu gotove vodomjere, kako bi slijede}i dan, korisnik (zakupac) koji dolazi po redu imao ~istu radionicu i prostor oko velike ba`darnice. Poslovni, skladi{ni i radni prostor sa opremom se izdaju na period od 4 (~etiri) godine. Po~etna cijena za poslovne prostore sa opremom navedenim pod ta~kom a) i b) iznosi 3.500,00 KM/mjesec bez obra~unatog PDV-a, odnosno 4.095,00 KM/mjesec sa obra~unatim PDV-om. Napomene: 1. Ponu|a~i su obavezni dostaviti ponudu za iznajmljivanje prostora i opreme pod ta~kama a) i b). Parcijalne ponude, odnosno ponude navedene posebno za prostor pod ta~kom a) ili ta~kom b) ne}e biti predmet razmatranja. 2. Zakupac nema pravo izdavati poslovne prostore u zakup tre}im licima bez saglasnosti Zakupodavca. 3. Sav prostor i oprema se izdaju u vi|enom stanju. Pri potpisu ugovora o zakupu, ugovorne strane }e potpisati zapisnik o stanju prostora i opreme. Po isteku ugovora, zakupac je obavezan predati prostor i kori{tenu opremu u istom stanju (ili boljem) u kakvom je primio. 4. Tro{kove odr`avanja i komunalne usluge za prostore i opremu pod ta~kom a) i b) }e snositi zakupac, izuzev za veliku ba`darnicu gdje }e tro{kove odr`avanja velike ba`darnice snositi podjednako zakupac i firma Jordan & P d.o.o. Zenica. 5. Pravo u~e{}a na oglas imaju sva pravna i fizi~ka lica. 6. Zakupac je du`an kod Zavoda za mjeriteljstvo FBiH osigurati certifikat za kori{tenje ba`darnice. Kriteriji za vrednovanje ponuda je najvi{a ponu|ena mjese~na cijena najma. U slu~aju da budu postignute iste cijene, prednost se daje onom ponu|a~u koji je ranije predao ponudu na Javni oglas. Ponudu ponu|a~a sa ta~nim nazivom, adresom, ID i PDV brojem, brojem telefona, faksa i imenom i prezimenom kontakt osobe kod ponu|a~a i ponu|enom mjese~nom cijenom najma iskazanom u KM, dostaviti u zape~a}enoj neprovidnoj koverti, sa pe~atom ili potpisom ponu|a~a, imenom i adresom ponu|a~a, na kojoj }e stajati: Ponuda za zakup poslovnih prostora - NE OTVARATI do 28. 04. 2009. u 11,15 sati. Pismene ponude dostaviti na adresu: Javno preduze}e Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Protokol Bistua Nuova br. 17 72000 Zenica , ili li~no na istoj adresi do 28. 04. 2009. godine u 11,00 sati. Javno otvaranje ponuda izvr{i}e Komisija dana 28. 04. 2009. godine u 11,15 sati u kancelariji broj 15. Zainteresovani mogu pogledati poslovni i radni prostor svaki radni dan u periodu od 11,00 do 14,00 sati uz pismenu najavu dostavljenu na faks 032/427-353. Sve druge informacije u vezi oglasa, kao i ugovor o zakupu (nacrt), mogu se dobiti na telefon broj: 032/427-356, lokal broj 120, kontakt osoba Me|ugorac Jelena.

OBAVJE[TENJE
o sazivanju IX skup{tine Krupa Kabine d.d. Proizvodnja kabina Bosanska Krupa I Saziva se IX Skup{tina Krupa Kabine d.d. Proizvodnja kabina Bosanska Krupa, za dan 19. 05. 2009. godine (utorak) sa po~etkom u 10,00 sati. Skup{tina }e se odr`ati u zgradi Uprave Krupa Kabine d.d. Proizvodnja kabina Bosanska Krupa II Za Skup{tinu je utvr|en sljede}i dnevni red: 1. Utvr|ivanje broja prisutnih dioni~ara sa pravom glasa-kvorum 2. Izbor radnih tijela Skup{tine; a) predsjedavaju}eg Skup{tine b) odbora za glasanje c) zapisni~ara i dva ovjeriva~a zapisnika 3. Dono{enje Odluke o usvajanju godi{njeg financijskog izvje{taja za 2008. godinu sa Izvje{tajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Vanjskog revizora 4. Promjena oblika Krupa Kabine d.d. Proizvodnja kabina Bosanska Krupa u Krupa Kabine d.o.o. Proizvodnja kabina Bosanska Krupa III Za Skup{tinu su utvr|eni sljede}i prijedlozi odluka: 2.1. a) Za predsjedavaju}eg Skup{tine predla`e se Sead Mujagi} b) Predla`e se imenovanje Odbora za glasanje u sastavu: Olivotto Valerio, predsjednik i ~lanovi Sead Mujagi} i Mirzeta Pa{i}. c) za zapisni~ara na Skup{tini predla`e se Mirzeta Pa{i}, a za ovjeriva~a zapisnika Sead Mujagi} i Olivotto Valerio. 3.1. Predla`e se Skup{tini da donese Odluku o usvajanju godi{njeg financijskog Izvje{taja za 2008. godinu, sa Izvje{tajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Vanjskog revizora 4.1. Predla`e se Skup{tini da donese Odluku o Promjeni oblika Krupa Kabine d.d. Proizvodnja kabina Bosanska Krupa u Krupa Kabine d.o.o. Proizvodnja kabina Bosanska Krupa Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pismeno predlo`iti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skup{tine Krupa Kabine d.d. Proizvodnja kabina Bosanska Krupa najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju Skup{tine. Prijedlog se podnosi Nadzornom odboru u pismenom obliku, neposredno ili preporu~enom po{iljkom na adresu Krupa Kabine d.d. Proizvodnja kabina Bosanska Krupa, Ulica Unska bb. Dioni~ari i njihovi punomo}nici imaju pravo uvida u isprave, materijale i prijedloge odluka o pitanjima koja su uvr{tena u dnevni red Skup{tine. Uvid mogu izvr{iti u Krupa Kabine d.d. Proizvodnja kabina Bosanska Krupa, Ulica Unska bb, radnim danom, u vremenu od 10-14 sati, kod sekretara Dru{tva Mirzete Pa{i}, po~ev od prvog dana do dana objavljivanja obavje{tenja u javnom glasilu. Sekretar Dru{tva nije ovla{ten, niti odgovoran, za obja{njenja i tuma~enja isprava i materijala. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine dioni~ara mogu ostvariti li~no ili putem punomo}nika. Punomo} mora biti u pisanom obliku sa potpisom dioni~ara ovjerenim u skladu sa Zakonom i sa sadr`ajem utvr|enim u obrascu koji je dostupan u sjedi{tu Krupa Kabine d.d. Proizvodnja kabina Bosanska Krupa, Ulica Unska bb, kod sekretara Dru{tva. Predsjednik Nadzornog odbora Krupa Kabine d.d. Proizvodnja kabina Bosanska Krupa: Olivotto Valerio

D.O.O. FAGAT-PETROL Ogla{ava prodaju sljede}ih vozila


1. Mercedes Actros 3240 kiper 1999. god. 2. Mercedes Actros 1840 sandu~ar 1998. god. 3. Mercedes Atego 817 sandu~ar 2001. god. 4. Mercedes Atego 2628 mikser 2001. god. 5. Mercedes 1520 hladnja~a 1998. god. 6. Mercedes 1820 sandu~ar sa kranom 1998. god. 7. Mercedes 2524 1997. god. 8. Mercedes 1422 kiper sa kranom 1987. god. 9. Mercedes 1117 sandu~ar 1986. god. 10. MAN 35.364 kiper 2001. god. 11. MAN 8.136 kiper sa kranom 1987. god. 12. RENO 210 sandu~ar sa kranom 2001. god. 13. RENO 210 sandu~ar sa kranom 1999. god. 14. Volkswagen-casten 2,7 TDI pokretna radionica 2000. god. 15. Volkswagen VW/TIP 70T putar 1999. god. 16. Volkswagen caddy - 6 komada 2001. god. 17. KOMATSHU PC 210 NLC - rovokopa~ 1996. god. 18. Benfra 6534b - rovokopa~ - kombinirka 1981. god.

Za vi{e informacija posjetite veb stranicu: www.fagatpetrol.ba Ili na telefon: 062/330-376

crna hronika

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

19

SARAJEVO Zlostavljanje u~enika snimano mobitelom

Uprava {kole nije za drasti~ne sankcije


Direktor Srednje {kole metalskih zanimanja, poslije sastanka s roditeljima u~enika koji su prozvani za napad na kolegu, misli da se sve mo`e rije{iti razgovorom
Roditelji dvojice u~enika Srednje {kole metalskih zanimanja u Sarajevu, koji su prije nekoliko dana fizi~ki i psihi~ki maltretirali kolegu iz razreda A. B., odr`ali su ju~er sastanak s direktorom ove {kole Ra{idom [ehovi}em, te pedagogom {kole i socijalnim radnikom. Sastanku su prisustvovali i roditelji napadnutog dje~aka koji su slu~aj prijavili policiji.
S mjesta udesa
(Foto: K. Kavazovi})

Kraljevice kod Travnika

Povrije|ena u sudaru tri vozila


Milka S. iz Kraljevica kod Travnika zadobila je lak{e tjelesne povrede prilikom sudara tri vozila koji se desio ju~er oko 10 sati na magistralnom putu M-5 u mjestu Kraljevice, na dionici puta izme|u Turbeta i Travnika. Do sudara je do{lo kada je Milan R. iz mjesta [i{ava, op}ina Travnik, upravljaju}i automobilom opel-astra (840-M-952) udario u zadnji dio opel-kadeta (265-J436), u kojem su bili Stipo S. i njegova supruga Milka S. Opel-kadet je odba~en na suprotnu traku, kada je nai{ao pasat-karavan (304-E-352), kojim je upravljao Izet M. iz Bugojna, te je do{lo do jo{ jednog sudara u kojem je lak{e tjelesne povrede zadobila Milka S. Pomo} povrije|enoj ukazana je u JU Bolnica Travnik, gdje je zadr`ana na posmatranju. Uvi|aj su obavili slu`benici PS Travnik, a normalno odvijanje saobra}aja uspostavljeno je u 12 K. K. sati.

Zadovoljavaju}i ishod
- Razgovarali smo o temi da se taj problem rije{i na najbolji na~in, kako bi djeca nastavila {kolovanje bez ve}ih sankcija. Napadnuti dje~ak }e tako|er za koji dan krenuti u {kolu, a ishod sastanka bi trebao biti zadovoljavaju}i i kako je obe}ano, takve stvari se vi{e ne bi trebale de{avati - kazao nam je direktor [ehovi}. Ina~e, incident se desio u petak poslijepodne kada su E. A. i B. H. odveli druga iz razreda E. B. me|u vagone na @eljezni~koj stanici. Potom su ga, kako ka`u u porodici napadnutog u~enika, davili te ga tjerali da sam sebi psuje i izgovara pogrdne rije~i. Naredili su mu da im donese jo{ jedan mobitel i ne{to novca te da slu~aj ne smije nikome prijaviti. Me|utim, E. A. sve je slu~ajno snimio na mobitel i kada je E.B. do{ao ku}i pla~u}i, majka je vidjela snimak. Roditelji su ga odveli u Hitnu pomo}, gdje su mu konstatirali povrede. Direktor [ehovi} naglasio je da }e i danas tokom dana u vezi s ovim slu~ajem biti odr`an sastanak Odjeljenskog vije}a. - Prema mom mi{ljenju, ovaj problem je zaustavljen jer ti mla-

Srednja {kola metalskih zanimanja

di}i imaju primjerno vladanje, ne izostaju iz {kole i ovo bi im trebala biti opomena da ne ~ine vi{e takve stvari - istakao je [ehovi}.

Nova Topola kod Banje Luke

Ustanove za preodgoj
Kako je ve} poznato, u posljednje vrijeme veoma ~esto se de{avaju napadi i tu~e u~enika po {kolama. Nerijetko se de{ava da u~enici u {kole nose ~akije, no`eve, pa ~ak i vatreno oru`je, a ve}ina napada se de{ava van {kolskih dvori{ta. Prema mi{ljenju nadle`nih, najve}i problem je dokazivanje mladi}a koji se `ele istaknuti uglavnom nasilni~kim pona{anjima. - U ovom gradu itetako ima djece kojima treba pomo}. Prema mom mi{ljenju, ovdje nedostaje ustanova za preodgoj djece. Problem predstavlja i to {to roditelji i

Te{ko ozlije|en 16-godi{nji Stefan Kozi}


[ehovi}: Djeci treba pomo}

kada znaju da imaju problemati~nu djecu, ne `ele da se suo~e s tim. Nauka i dru{tvo se moraju uklju~iti da nau~e dijete da ne razvaljuje tramvaje i autobuse, da ne nosi ~akije i no`eve, jer {kola tu ulogu ne mo`e preuzeti. [kola ne mo`e odgajati i porodicu i dijete, mora postojati ustanova u dru{tvu koja }e se baviti tom problematikom - istakao je D`. Ma. B. [ehovi}.

U Novoj Topoli, na magistralnom putu Banja Luka-Bosanska Gradi{ka, dogodila se saobra}ajna nesre}a u kojoj je te{ko povrije|en 16-godi{nji Stefan Kozi} iz Nove Topole. Kako nam je potvr|eno iz banjalu~kog Okru`nog tu`ila{tva,

do nesre}e je do{lo kada su se sudarili automobil ford fokus, kojim je upravljao S. R. (35) iz Lakta{a, i motocik, koji je vozio 16-godi{njak. Maloljetnik je zadobio te{ke tjelesne povrede i zbrinut je u Klini~kom centru u Z. K. Banjoj Luci.

Spec
DOBOJ - U Donjem @abaru kod Doboja provaljeno je u ku}u vlasni{tvo \. L., odakle je, nakon premeta~ine stvari, ukraden zlatni nakit, mu{ki sat i pi{tolj, za koji je vlasnik posjedovao oru`ni list. Prema izjavi o{te}enog, pri~injena materijalna {teta iznosi oko 3.000 KM. Izvr{en je uvi|aj.

20 Utorak, 14. april/travanj 2009. Dnevni avaz

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Ps 016816 05 Ps Sarajevo, 27. 3. 2009. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Radivoje Stani{i} u pravnoj stvari tu`itelja Lt Gospodarska Banka dd Sarajevo, ul. Ferhadija br. 11, protiv tu`enog Air Commerce doo Sarajevo, ul. Radi}eva br. 4, radi Isplata potra`ivanja v.s. 273.218,83 KM objavljuje:

OGLAS
OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Radivoje Stani{i}, u pravnoj stvari tu`itelja Lt Gospodarska Banka dd Sarajevo, ul. Ferhadija br. 11, protiv tu`enog Air Commerce doo Sarajevo, ul. Radi}eva br. 4, radi Isplata potra`ivanja v.s. 273.218,83 KM, dana 27. 03. 2009. godine, donio je: PRESUDU Obavezuju se tu`eni da tu`itelju isplati na ime duga iznos od 273.218,83 KM sa zakonskom zateznom kamatom od dana 06. 10. 2000. godine, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 12.294,00 KM, sve to u roku od 30 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Sudija Radivoje Stani{i}
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO Broj: 65 0 P 050883 06 P Sarajevo, 13. 08. 2008. godine OP]INSKI SUD SARAJEVO, po sudiji Aida Bahtovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Triglav BH osiguranje d.d. Sarajevo, ul. Augusta Brauna broj 2, protiv tu`enika Miroslav Filipovi}, iz Sarajeva, ul. Slobodana Miji}a broj 11, Ilid`a, radi naknade {tete, vsp 4.198,66 vanraspravno dana 13. 08. 2008. godine, donio je presudu koju objavljuje u smislu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni Miroslav Filipovi} da isplati tu`itelju Triglav BH osiguranje iznos od 4.198,66 KM, na ime regresne naknade {tete, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 28. 04. 2005. godine, kao danom isplate {tete o{te}enom pa do kona~ne isplate, te mu naknaditi tro{kove postupka u iznosu 281,88 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje. Sudija Aida Bahtovi} Dostava presude tu`eniku smatra se izvr{enom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja.

Poliklinika Atrijum
...put do zdravlja nikad nije bio kra}i...
Internisti~ki pregledi Holter EKG (24 satno snimanje EKG-a) Holter krvnog tlaka (24 satno snimanje krvnog tlaka) Ehokardiografija (ultrazvuk srca) Dobutamine ehokardiografija (za pacijente sa koronarnim i nekim valvularnim oboljenjima) Ergometrija (EKG pri optere}enju) Programi za sr~ana oboljenja !!! Kompletna obrada po ni`im cijenama za pacijente koji se odlu~e na cjelokupan program (angina pectoris, sr~ana aritmija, stanje nakon infarkta, hipertenzija, sr~ano popu{tanje, ugra|eni bypass, ugra|ena umjetna valvula)

U PRODAJI JE NOVI BROJ

Avaz Business Center D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Tel/fax:+387 33 467 444 +387 33 768 768 www.poliklinika-atrijum.ba
Ultrazvuk krvnih sudova (Doppler) Pregledi sporta{a i izrada programa za prehranu i uporabu suplemenata !!! Akupunktura Preoperativni internisti~ki pregledi Ultrazvuk gornjeg abdomena - jetra, `u~na kesa, pankreas, bubrezi Ultrazvuk male zdjelice Ultrazvuk {titne `lijezde i vratnih struktura Ultrazvuk dojki Ultrazvuk testisa Laboratorijske pretrage Screening pregledi za menad`ere

i jo{ mnogo toga...

Alternativni lijek za va{u du{u

biznis

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

21

LICENCE [ta se krije iza formiranja jo{ jednog udru`enja

Borba za dozvolu za izdavanje bar-kodova


Podr`ali su nas predstavnici Glavnog ureda u Briselu i tada{nji predsjednik VTKBiH Milan Lovri}, ka`e Osmanagi} Komora jedina posjeduje GS1 licencu, ka`e \o|i}
Namjera predstavnika nekoliko firmi da registriraju novo udru`enje za izdavanje bar-kodova GS1 (Global Standards 1) izazvala je ja~u buru koja se ovih dana ne sti{ava. Nakon {to su napustili Udru`enje koje djeluje pri Vanjskotrgovinskoj komori (VTK) BiH, biv{i ~lanovi su osnovali novo. Direktorica udru`enja izdvojenog iz VTK Saliha Osmanagi} ka`e za Avaz da }e u narednih nekoliko dana zavr{iti registraciju u sudu.
Drvoprera|iva~i: Ostvarivanje poslovnih veza

[vicarci nude pomo} bh. drvoprera|iva~ima

Izvor profita
- Iz VTKBiH nas optu`uju da djelujemo protiv zakona, me|utim, va`no je naglasiti da su na sjednicama bili i predstavnici Glavnog ureda GS1 u Briselu, te tada{nji predsjednik VTKBiH Milan Lovri} koji su podr`ali ovu ini-

Unapre|enje izvoza u zemlje Evropske unije


VTKBiH upozorio firme o nezakonitom djelovanju

Ozbiljni problemi za firme


Firme iz BiH zbog ovih neslaganja mogu imati ozbiljne probleme u radu u doma}oj trgovini i izvozu, a to mo`e doprinijeti - Kada su odlazili, poku{ali su uni{titi bazu podataka. Udru`enje pri Komori, koje broji oko 2.500 ~lanica, formirano je 1995., a kasnije i primljeno u svjetsku organizaciju GS1. Ono posjeduje licencu za dodjelu bar-kodova i prema Zakonu o Komori to Udru`enje je registrirano pri VTK, i nema mogu}nosti da se odvoji - ka`e \o|i}. Prema njegovim rije~ima, ta grupa ljudi za sobom je povukla 30-ak firmi i osigurala podr{ku jednog i stvaranju lo{e slike o reputaciji BiH u inozemstvu, posebno u dijelu priprema za ulazak na tr`i{te Evropske unije. Holan|anina, ~lana Svjetske organizacije u Briselu, koji lobira za njih.

[vicarski program za promociju uvoza SIPPO pozvao je bh. drvoprera|iva~ke firme i proizvo|a~e namje{taja da se priklju~e projektu Unapre|enje izvoza drveta industrijske namjene i namje{taja iz BiH u [vicarsku i EU. Cilj je u prvoj fazi, od 2009. do 2011. godine, ostvariti odr`ivi rast izvoza odre|enog broja firmi iz ovih sektora stvaranjem poslovnih veza izme|u bh. kompanija, me|unarodnih proizvo|a~a i kupaca. U projekt }e biti uklju~en ogr-

ani~en broj korisnika, oko 15 drvoprera|iva~kih firmi vi{eg stepena finalizacije i proizvo|a~a namje{taja iz BiH, a bit }e realiziran uz logisti~ku podr{ku i organizaciju Drvnog klastera BiH, te entitetskih privrednih komora i Agencije za promociju izvoza (BHEPA). Firmama }e biti ponu|en paket tehni~ke pomo}i i podr{ke tr`i{noj promociji, koji }e biti usmjeren na pove}anje produktivnosti, unapre|enje proizvoda i pristup me|unarodnim tr`i{tima, javlja Fena.

Pravne radnje
\o|i} ka`e da su oni vrlo aktivni i ve} dijele obavje{tenja firmama da VTKBiH vi{e ne mo`e izdavati bar-kodove, te da su oni jedini ovla{teni za to. - Neka poka`u rje{enje o registraciji. Na{i ~lanovi tra`e obja{njenja, pitaju o ~emu se radi i vrlo su zbunjeni. Ako oni i dalje nastave s aktivnostima ru{enja Udru`enja, morat }emo poduzeti pravne radnje kako bi se nezakonito djelovanje zaustavilo - nagla{ava \o|i}. On ka`e da ~lanice Udru`enja pla}aju oko 200 maraka godi{nje, da za to dobivaju 100 bar-kodova, te da ve}inu novca upla}uju Glavnom uredu GS1 u Briselu. Me|u firmama koje su se izdvojile iz Udru`enja pri VTK BiH su i ~itlu~ka Bobita, Vitinka iz Kozluka, te sarajevski Sprind i Vegafruit iz Male Brijesnice. I. [MIGALOVI]

Iz Investiciono-razvojne banke RS

Ni`e kamatne stope na kredite


Investiciono-razvojna banka (IRB) RS objavila je ju~er nove kamatne stope za kreditne linije. Kamatna stopa za kredite po~etne poslovne aktivnosti i mikrobiznis u poljoprivredi iznosi izme|u 5,1 i 5,9, za poljoprivredu izme|u 4,3 i 5,1, a za poduzetnike 4,4 i 5,4 posto. Kada su u pitanju kamate na stambene kredite, one iznose izme|u 3,6 i 5,6, dok je kamata za kredite za jedinice lokalne samouprave sada 5,4, odnosno 5,9 posto, javila je Onasa. Novim Pravilnikom o plasmanu sredstava, koji je ju~er zvani~no stupio na snagu, uvode se brojne pogodnosti za korisnike kredita po~ev{i od pobolj{anja likvidnosti preduze}a do lak{eg pristupa kreditu.

\o|i}: ^lanice zbunjene

cijativu - nagla{ava Osmanagi}. Ona ka`e da je do okon~anja registracije Glavni ured GS1 u Briselu odgovoran za administriranje GS1 sistema u BiH. I dok se biv{i ~lanovi pripremaju za registraciju, u Komori }e ove sedmice biti odr`ana sjednica Skup{tine na kojoj }e se, izme|u ostalog, razmatrati na~in za{tite Udru`enja i licence za izdavanje bar-kodova. Generalni sekretar VTKBiH Tarik \o|i} ka`e da su odmetnuti ~lanovi, vidjev{i da se izdavanjem bar-kodova mo`e profitirati, odlu~ili osnovati novo udru`enje.

[ta su bar-kodovi?
Bar-kod je na~in ozna~avanja proizvoda nizom crnih i bijelih linija koje je mogu}e posebnim ure|ajima lako opti~ki prepoznavati. Oni se primjenjuju za standardizaciju u proizvodnji i prometu roba i usluga. Imaju 13 brojeva, a prefiks za BiH je 387.

Rezultati za prvi kvartal

Ruska Raiffeisen banka u gubitku


Raiffeisen banka u Rusiji, stoprocentna filijala austrijske bankarske grupacije, zabilje`ila je u prvom tromjese~ju gubitak od 1,17 milijardi rubalja (26,4 miliona eura), prema 2,086 milijardi rubalja (47,1 milion eura) u posljednjem kvartalu pro{le godine. Gubici jedne od 30 vode}ih banaka u Rusiji nastali su zbog uplate avansa za porez na dobit u prvom ovogodi{njem kvartalu.

Drvna industrija Sana iz Sanskog Mosta

Turskom kupcu poslato posljednje upozorenje


Agencija za privatizaciju Unskosanskog kantona uputila je posljednje upozorenje pred raskid kupoprodajnog ugovora turskoj kompaniji Seha Endustryel Jatirmilar, kupcu ve}inskog kapitala u Drvnoj industriji Sana iz Sanskog Mosta. Turcima je ostavljen rok od 30 dana da po~nu izvr{avati ugovorene obaveze. Agencija je naglasila kako turski vlasnici nisu primjereno reagirali na dosada{nja upozorenja o izmirivanju svojih obaveza. Po~etkom februara ove godine menad`ment firme DI Seha Sana sklopio je sporazum s predstavnicima Sindikata i radnicima firme radi, kako je tada navedeno, br`e realizacije kupoprodajnog ugovora. Sporazumom je dogovorena prodaja ma{ina iz prijeratnog pogona Tvornice iverastih plo~a kako bi bili pla}eni dugovi za struju i osposobljena trafostanica u krugu preduze}a. Iz istih izvora trebalo je uplatiti dugovanja Fondu PIO za radnike koji su stekli uvjete za penziju, pla}e radnicima koji su ~istili krug preduze}a i dug za{titarskoj agenciji. Me|utim, ni{ta od toga nije M. D. ura|eno.

Kursna lista Centralne banke BiH


EMU Australija Kanada Hrvatska eka R Danska Maarska Japan Litvanija Norveka vedska vicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,049174 1,194843 26,374752 0,073593 0,261857 0,673086 1,466321 0,565032 0,221874 0,179661 1,278467 0,933464 2,157166 1,469856 0,043837 2,072644 1,955830 1,051804 1,197838 26,440854 0,073777 0,262513 0,674773 1,469996 0,566448 0,222430 0,180111 1,281671 0,935804 2,162572 1,473540 0,043947 2,077839 1,955830 1,054434 1,200833 26,506956 0,073961 0,263169 0,676460 1,473671 0,567864 0,222986 0,180561 1,284875 0,938144 2,167978 1,477224 0,044057 2,083034

Sanski Most: S jednog od protesta radnika Sane

22

Utorak, 14. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

Najve}a igra najve}eg bh. lista


U toku je prva igra Sre}a sa velikim nagradnim fondom i

Prava je stvar M
11.520
nagrada!!!
xtra igra E
od u Sarajevu Stan

U spektakularnoj seriji nagradnih igara, u sedam sedmi~nih, ~itaoce nagra|ujemo sa sedam automobila, stanom u Sarajevu, ~arobnim putovanjima, skuterima..., u SMS igri vi{e od auz redovnih tokom 42 dana, 67 dnevnih nagrada, najsretnijima dodjeljujemo jo{ dva automobila SAMAND

x2
2

Dobitak snova
U ovoj seriji igara nudimo Vam i Vi{e od igre. Upravo pod tim nazivom priredili smo igru u kojoj }e jedan, najsretniji u~esnik postati vlasnik dobitka snova. Dobitak za cijeli `ivot je - opremljen stan u Sarajevu, terenski automobil SsangYong Actyon, na bankarskom ra~unu 20.000 KM te egzoti~no putovanje....

57 m

42 dana igre SMS-om do automobila x2


U ovoj posebnoj igri koja ukupno traje 42 dana svakodnevno mo`ete osvojiti neku od brojnih nagrada.

Kako igrati
Svakog dana pro~itajte rije~ dana koju objavljujemo u dnu strane. U svoj mobitel ukucajte:

AVAZ (razmak) SUNCE


i poruku po{aljite na broj

091 310 107


Potom }ete dobiti odgovor da je Va{a poruka primljena i da je u{la u konkurenciju za jednu od nagrada dana.

Dobitne brojeve za 13. april objavljujemo na 10. strani

Brojevi telefona sa kojih su upu}eni SMS-ovi sa klju~nom rije~ju dana, automatski se ubacuju u kompjutersku bazu podataka, a u 21 sat peto~lana komisija nasumi~nim pritiskom na taster zaustavlja kru`no kolanje brojeva i tako se dobijaju 67 dobitnika dnevnih nagrada. Njihovi brojevi odmah idu u {tampu i objavljuju u sutra{njem Dnevnom avazu. Dobitnici mogu istog dana preuzeti svoje nagrade! Na Vama je da i danas po{aljete poruku i da automatski u~estvujete u izvla~enju nagrada dana. Poruku treba poslati najkasnije do 21 sat. Broj poruka koje mo`ete poslati je neograni~en. Ukoliko po{aljete vi{e poruka, vi{e je i {ansi da osvojite neku od nagrada dana. Cijena jedne poruke je 0,35 KM plus PDV. Ova igra ima dva ciklusa. Prvi ciklus traje od 10. do 30. aprila. Drugi ciklus po~inje 1. maja, a traje do 21. maja. Nakon svakog od dva ciklusa bit }e obavljeno izvla~enje premije ove igre - automobil samand! U konkurenciji za ukupno dva automobila bit }e sve poruke koje su pristigle, a nisu osvojile neku od nagrada dana.

Dnevne nagrade
MP 4 .............................x 3 DVD player .................... x 5 Mini TV ..........................x 2 MP 3 ..............................x 3 DVD bh. film ................ x 21 Knjiga .........................x 33 Broj nagrada za jedan dan .. 67

Rije~ dana

SUNCE

Ukupno dnevnih nagrada 6 7 x 42 dana = 2.814

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 14. april/travanj 2009.

23

- 8 nagradnih igara u 49 dana!


paralelna igra SMS-om do automobila sa posebnim nagradama

ILION NA DAR
anas objavljujemo peti kupon nagradne igre Sre}a. To je, kao {to smo ve} najavili, samo prva iz serije od osam nagradnih igara koje smo za Vas priredili pod jedinstvenim nazivom Prava je stvar milion na dar! Sre}a je prakti~no po~etak serije igara u kojoj }emo najsretnijim u~esnicima podijeliti ukupno 11.523 nagrade, vrijedne milion KM!. Samo u prvoj sedmi~noj igri Sre}a obrado-

vat }emo 1.451 najsretnijeg u~esnika. Kome }e pripasti vrijedne nagrade - automobil {koda fabija, ko }e ljetovati u Turskoj, ko }e dobiti garniture namje{taja, bijelu tehniku, sobe, kompjutere, ku}anske aparate, videoure|aje, te stotine i stotine drugih nagrada ove igre, znat }emo u subotu, 25. aprila. Nakon prvih sedam dana ove igre uslijedit }e nove sedmi~ne igre, sa istovjetnim spektakularn-

x6
x 30 x 30
x 30

Ljubav na prvu vo`nju - [kodaFabia - Najprodavaniji automobil u BiH

x 30
300 KM

Sedmi~no 1 nagrada 1.45

x 180

x 30

x 30

Info telefoni
Sve informacije o najve}oj nagradnoj igri Dnevnog avaza svakog dana od 8 do 20 sati mo`ete dobiti na telefonske brojeve: 033 942-500 062 349-132 061 482-743 062 347-630 062 335-397 062 349-094 Ili na e-mail: nagradnaigra@avaz.ba

Kako u~estvovati u prvoj igri Sre}a


Da biste u~estvovali u igri Sre}a, potrebno je da tokom sedam dana pratite Dnevni avaz i izrezujete kupone koje svakog dana objavljujemo na 1. strani na{eg lista. Nakon {to sakupite svih sedam redovnih kupona, zalijepite ih na predvi|ena mjesta na kartici, koju ste dobili pro{log petka uz Dnevni avaz. Ukoliko, nekim slu~ajem, ne uspijete do}i do jednog od brojeva Dnevnog avaza, u ~etvrtak, 16. aprila, uz sedmi, redovni kupon, objavit }emo i joker kupon. Taj joker kupon mo`e zamijeniti bilo koji od sedam redovnih kupona ove igre. Nakon toga na kartici ~itko upi{ite svoje li~ne po-

[koda Fabia Putovanje u Tursku Spava}a soba Garnitura za sjedenje Sedam dana za dvije osobe u Neumu Ugaona garnitura Laptop Ljetovanje u Ulcinju za dvije osobe PlayStation Sony 3 Kompjuter COOL LE W 2 Skuter LCD Samsung 32 Inch Kuhinja Dje~ija soba Ma{ina za ve{ Ma{ina za su|e Klima-ure|aj Fri`ider Autonavigacija Potro{a~ki bon 300 KM Digitalna kamera Ku}no kino Mobitel Autokasetofon Dresovi Edin D`eko Digitalni fotoaparat Ljulja~ka Bicikl Mikrovalna pe}nica Usisiva~ Garnitura za vrt Peka~ kruha Ro{tilj elektri~ni Fiksni telefon [estomjese~na pretplata na revijalno izdanje Pribor za jelo Komplet bh. filma DVD (4 kom.) Zippo upalja~ Bu{ilica Pegla datke, te u zatvorenoj koverti je dostavite u na{u Sjeckalica mini redakciju, na adresu: Mikser Dnevni avaz Sedmi~ni nagradni fond; Servis za jelo PP 140, 71001 Prvo izvla~enje 24. aprila 2009. Dvogled Sarajevo USB memorija 2 GB Sve kartice igre Sre}a treba da stignu u na{u reVaga dakciju najkasnije do petka, 24. aprila, do 12 sati. Nogometna lopta Tog dana bit }e obavljeno izvla~enje 1.451 nagrade ove igre. Knjige Imena sretnih dobitnika objavit }emo nareCD PC igrice

im nagradnim fondovima. Kako bismo Vam omogu}ili da do nagrada do|ete i svakog dana, pred Vama je i paralelna nagradna igra sa svojim fondom, pod nazivom SMS-om do automobila. Osim brojnih nagrada dana, ova igra nudi mogu}nost da nakon isteka 21 dana neko od na{ih ~italaca osvoji novi automobil samand, a ista ekstra nagrada ~eka novog dobitnika i nakon 42 dana igre!

Sedmi~ni nagradni fond igre Sre}a


x1 x1

x5 x5 x2 x4 x5 x1 x5 x5 x5 x5 x3 x3 x5 x5 x5 x5 x5 x30 x5 x5 x6 x5 x1 x10 x5 x5 x5 x5 x5 x5 x5 x5 x60 x20 x20 x5 x20 x100 x50 x100 x10 x20 x166 x100 x166 x271 x166

x 30

x 30

x 30

x 30

x 30

dnog dana, u subotu, 25. aprila u Dnevnom avazu.

Ukupno nagrada: 1.451

24

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

biznis

SAD Prema navodima ameri~kih medija

General Motors se priprema za bankrot


Toyota: Pad dvije godine zaredom

Iz svjetskog automobilskog diva

U opticaju plan da nova kompanija kupi zdrave dijelove GM-a, a manje po`eljna imovina i brendovi ostanu u staroj kompaniji koja bi bila likvidirana
Ameri~ko ministarstvo finansija zatra`ilo je od General Motorsa (GM), najve}eg doma}eg proizvo|a~a automobila, da do 1. juna obavi sve neophodne pripreme za eventualno podno{enje zahtjeva za sudskom za{titom od bankrota, iako posrnula gigantska autokompanija tvrdi da mo`e iza}i iz krize vlastitim snagama, pi{e The New York Times. List tvrdi, pozivaju}i se na pojedince koji imaju saznanja o planovima, da su takve instrukcije GM-u proslijedili ~lanovi radne grupe predsjednika SAD Baraka Obame (Barack), zadu`eni za ozdravljenje doma}e autoindustrije, nakon razgovora sa predstavnicima GM-a u Detroitu i Va{ingtonu. oliranog bankrota su neophodne kako bi se omogu}ilo da kompanija postigne dogovor sa vlasnicima obveznica o razmjeni oko 28 milijardi dolara duga u dionice GM, kao i sa Ujedinjenim sindikatom zaposlenih u autoindustriji (UAW) koji ne `ele pristati na koncesije bez odgovaraju}eg `rtvovanja samih vlasnika dionica, isti~e list. GM opstaje u `ivotu jedino zahvaljuju}i hitnoj pomo}i dobivenoj od vlade SAD, koja sada zahtijeva od kompanije da, prije dobivanja novog paketa pomo}i, mora smanjiti tro{kove i dugove.

Toyotu ~ekaju jo{ te`i dani


Japanska Toyota, najve}i proizvo|a~ automobila na svijetu, mogla bi zabilje`iti gubitak ve}i i od pet milijardi dolara u ovoj poslovnoj godini, zaklju~no s martom 2010., zbog globalne ekonomske krize koja je pogodila autoindustriju, pi{e poslovni dnevnik Nikkei u svom vikend izdanju. Prodaja automobila }e pasti, kako se o~ekuje, na oko 6,5 miliona jedinica tokom ove fiskalne godine, {to je prvi put u posljednjih {est godina da bude ispod sedam miliona vozila, ukazuje taj list. Reutersova istra`ivanja pokazala su da bi operativni gubitak Toyote mogao dosti}i oko 5,5 milijardi dolara u teku}oj godini, dok je u upravo zavr{enoj gubitak iznosio oko 4,5 milijarde dolara.

Savjet legendarnog investitora

Rod`ers: Kupujte naftu, a ne zlato


Legendarni investitor D`im Rod`ers (Jim Rogers) izjavio je kako preferira kupovinu nafte, a ne zlata u idu}em periodu. Glavni razlog je ~injenica da se Me|unarodni monetarni fond (MMF) planira rije{iti vlastitih rezervi nakon recentnog rasta cijena plemenitih metala. - MMF poku{ava prodati vlastito zlato - ka`e Rod`ers u intervjuu TV Blommberg. MMF je jedan od najve}ih svjetskih vlasnika zlata, a sprema se na prodaju. Prodavao ili ne, svijet o~ekuje da ga proda, {to }e svakako stvoriti pritisak na cijenu.

Rok od 60 dana
GM: Opstaje u `ivotu jedino zahvaljuju}i vladinoj pomo}i

Raspodjela tereta
Razgovori odr`ani pro{log vikenda, kako se o~ekuje, bit }e nastavljeni ove sedmice. The New York Times pi{e da je cilj radne grupe da pripremi GM za brz hirur{ki bankrot.

General Motors je ve} do sada dobio 13,4 milijarde dolara pomo}i iz federalnog bud`eta, dok direktori kompanije insistiraju da nikako ne bi trebalo ugroziti imid` GM-a uvo|enjem ste~ajnog postupka. Pripreme za neku vrstu kontr-

Neizvjesna i sudbina Chryslera


Neizvjesna je i sudbina Chryslera. Pro{le sedmice vlada je kompaniji dala rok do 1. maja da okon~a pregovore o udru`ivanju sa italijanskim Fiatom, {to je glavni uvjet za dobivanje jo{ {est milijardi dolara pomo}i. Ako Chrysler ne dobije tu podr{ku, najvjerovatnije }e biti suo~en s likvidacijom, upozoravaju analiti~ari.

Rod`ers: MMF prodaje rezerve

Bijela ku}a je osnovala posebnu radnu grupu koja je GM-u dala 60 dana da pripremi novi plan restrukturiranja i da odlu~i da li taj program mo`e odr`ati u `ivotu nekada najve}eg proizvo|a~a automobila na svijetu. Administracija predsjednika Obame naredila je pro{le sedmice GM-u da obezbijedi ve}e ustupke od UAW i vlasnika dionica do 1. juna, {to je glavni uvjet za dobivanje nove finansijske podr{ke. List navodi da je u opticaju plan prema kojem bi se osnovala nova kompanija koja bi kupila zdrave dijelove GM-a, nakon {to bude podnesen zahtjev za sudskom za{titom od povjerilaca.

Berzanski barometar za 13. 4. 2009. godine

Ocjene svjetskih agencija

Kineska privreda se oporavlja


Euro/dolar 1,3297 0,82 Nafta 51,17 $ po barelu 2,05% Zlato 887,60 $ po unci 0,75% Rast industrijske proizvodnje u Kini pro{log mjeseca, uz istovremeno rekordno pove}anje broja novih odobrenih kredita, predstavlja dodatnu potvrdu da se najgora privredna kriza u svijetu jo{ od Velike depresije tridesetih godina pro{log stolje}a mo`da pribli`ava kraju, prenijele su agencije. Kao najnoviji znak da napori zvani~nog Pekinga za o`ivljavanje nacionalne privrede po~inju davati rezultate, u martu je u Kini zabilje`en rekordan rast broja novih zajmova i novca u opticaju. Pro{log mjeseca industrijska proizvodnja u Kini porasla je za 8,3 posto prema rekordno sporom rastu od 3,8 posto u prva dva mjeseca ove godine.

Sedmica na tr`i{tima kapitala u regionu

Berze prate globalne trendove


Regionalna tr`i{ta kapitala pratila su pro{le sedmice globalne trendove, pa su svi indeksi najlikvidnijih kompanija zavr{ili u plusu. Na crnogorskim berzama indeks NEX20 zabilje`io je rast od 5,02 posto, dok je MOSTE sedmicu zavr{io u plusu od 3,05 posto. Me|utim, sedmica je bila vrlo nelikvidna, pa je promet iznosio 593.700 eura. Ove sedmice se na Beogradskoj berzi trgovalo za 3,5 miliona eura, indeks BELEX15 je zabilje`io skok od 4,07, dok je BELEXline u plusu bio 1,88 posto. Prate}i u stopu kretanja na najva`nijim svjetskim tr`i{tima kapitala, pro{le sedmice na Zagreba~koj berzi indeks CROBEX uzletio je za 1,21 posto. Ovo je ve} peta sedmica zaredom kako glavni indeks bilje`i rast vrijednosti, a analiti~ari o~ekuju da }e i ova sedmica, iako skra}ena zbog praznika, biti pozitivna.

Iz Agencije za privatizaciju FBiH

Dr`avne dionice u Unisu idu na aukcije


Za posrednika u prodaji odre|ena brokerska ku}a Raiffeisen Brokers
Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH najavila je prodaju dijela dr`avnih dionica u sarajevskom Unisu. Aukcijska prodaja po odluci Vlade FBiH paketa od 50.000 dionica po po~etnoj cijeni od 18,67 marata odr`at }e se u maju putem Sarajevske berze, javlja Fena. U dr`avnom vlasni{tvu Unisa je ukupno 67 posto kapitala, odnosno 2.789.478 dionica. Direktor Unisa Esad Lu~kin navodi kako je ta kompanija putem investicija i upravljanja vezana sa ostalim dru{tvima u Grupi u ~ijem sastavu su ~etiri firme. U Fagasu (fabrika mjerno-reguliraju}e opreme za prirodni plin) Unis ima 44,83, a privatni investitori 55,17 posto udjela, a u Uniticu (Ujedinjena investicijska i trgova~ka kompanija) po 50 posto rnica valjkastih le`aja i njihovih dijelova zajedni~ko ulaganje imaju Unis i firma SKF iz [vedske, dok samo u PKL iz Jablanice, specijaliziranom preduze}u za proizvodnju kaveza za valjkaste le`ajeve, Unis ima stopostotni udio. Prema Lu~kinovim rije~ima, mati~no dru{tvo, koje zapo{ljava 29 radnika, pro{lu godinu zavr{ilo je sa ostvarenom dobiti od 1,1 milion KM, dok je ukupan kapital iznosio 46,3 miliona KM. Unis svoju misiju vidi u izgradnji poslovnog sistema po visokim me|unarodnim standardima kojima bi `elio u regionu osigurati vode}u ulogu u metaloprera|iva~koj industriji. Za posrednika u prodaji dijela dr`avnog kapitala u Unisu odre|ena je brokerska ku}a Raiffeisen Brokers.

Unis: Suvlasni~ki odnosi

Zagreba~ka berza: CROBEX ve} petu sedmicu u plusu

odjela imaju Unis i KCIC (Kuwait Conculting & Investm Co. sa investicijom od oko 71,5 miliona maraka). U vogo{}anskom UTL-u(Tvo-

biznis

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

25

DOM [TAMPE Nakon potvr|ivanja optu`nice

Hod`i}: Tra`it }emo raskid privatizacije


Pripremit }emo tu`bu za namirenje {tete i tra`iti nastavak istrage
Op}inski sud u Zenici potvrdio je optu`nicu Kantonalnog tu`ila{tva kojom su biv{i rukovodioci zeni~kog Doma {tampe Asim Kaknjo i Fuad Pjani} optu`eni za niz krivi~nih djela iz oblasti privrednog kriminaliteta. Kaknjo se u optu`nici od nekoliko desetina stranica tereti za nesavjesno privredno poslovanja i zloupotrebe polo`aja i ovlasti, dok je Pjani} optere}en za prouzrokovanje ste~aja, o ~emu je na{ list ve} pisao. Na milionsku {tetu u procesu privatizacije godinama ukazuju radnici i Sindikat kompanije, koji su na kraju zavr{ili na birou za zapo{ljavanje. - Svaka na{a izjava bila je potkrijepljena dokazima i na kraju je to i tu`ila{tvo uvidjelo. U javnosti je iznesen samo vrh ledenog brijega, jer je Dom {tampe u tom periodu bio export-import firma i tu smo bili svjedoci svakakvog kriminala, u kojem su osim dvojice optu`enih, u~estvovali i

Sarajevo: Sa sjednice Strate{kog tima

Odluka Strate{kog tima Vlade FBiH

Agrokomerc }e biti prodan u dijelovima


Mogu} i ulazak strate{kih partnera Prodajom imovine osigurati novac za izmirenje dugova
Agencija za privatizaciju u FBiH i menad`ment Agrokomerca trebaju za tri sedmice pripremiti prijedlog podjele kompanije na tehno-ekonomske cjeline radi njihove privatizacije ili uvo|enja strate{kog partnera. Odluku o takvom na~inu rje{avanja sudbine velikokladu{ke firme donio je ju~er Strate{ki tim za Agrokomerc na svom drugom sastanku, kojim je predsjedao federalni premijer Ned`ad Brankovi}, saop}eno je iz Vlade FBiH. Prema toj odluci, bit }e popisana i imovina ~ijom }e se prodajom u maloj privatizaciji osigurati novac za izmirenje obaveza Agrokomerca, a u planu je i priprema informacije o imovini koja se nalazi van BiH a evidentirana je u pasivnom podbilansu kompanije. Osim toga, potrebno je sa~initi i popis imovine koja ne}e biti u sklopu tehno-ekonomskih cjelina predvi|enih za privatizaciju ili strate{ko partnerstvo, a za koju su lokalne zajednice pokazale interes. Na osnovu ovih prijedloga Strate{ki tim }e na sljede}em sastanku utvrditi politiku privatizacije i konkretnih mjera u njenoj realizaciji. U skladu s dogovorom na prvom sastanku Strate{kog tima, Agencija za privatizaciju u FBiH ve} je po~ela odabir nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvje{taja preduze}a i utvr|ivanja realnog bilansa stanja i bilansa uspjeha dru{tva u 2008. godini.

Hod`i}: Ukazivali na kriminal poslovodstva

neki ~lanovi Nadzornog odbora ka`e Semir Hod`i}, biv{i predsjednik Sindikata te firme. On predvodi grupu radnika ko-

Odijela umjesto HTZ opreme


Istraga je ustanovila, izme|u ostalog, da je Kaknjo u travni~kom Borcu kupio mu{ka odijela i jakne u vrijednosti od oko 2.000 KM, koje je u firmi prikazao kao HTZ opremu. Dva direktora, Kaknjo i Pjani}, uspjela su kod tri razli~ite banke u periodu od tri godine tri puta uzeti kredite i zalo`iti istu opremu i imovinu preduze}a pod hipoteku, ali i kupiti ma{ine po cijenama i do pet puta ve}im od tr`i{nih.

ja namjerava Agenciju za privatizaciju ZDK i biv{e poslodavce tu`iti za namirenje {tete, zatra`iti poni{tenje privatizacije i tra`iti nastavak istrage protiv odgovornih. - Dom {tampe mo`da ne mo`emo vratiti iz mrtvih, ali kona~no treba neko oti}i u zatvor jer je svjesno uni{tio firmu. Sve ovo traje godinama i trajat }e jo{ godinama, ali mi smo uporni i dokazat }emo da smo bili u pravu kada smo o~ajni~ki apelirali da nam kradu i uni{tavaju firmu A. D@ONLI] ka`e Hod`i}.

Promet 64.850 maraka

Akcije RiTE Gacko najtra`enije


Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 33 transakcije ostvaren promet od 64.850 KM, a najve}i je obavljen akcijama RiTE Gacko od 18.000 maraka, uz nepromijenjenu cijenu u odnosu na pro{lo trgovanje. Me|u fondovima najve}i promet ostvaren je akcijama Zeptera u iznosu od 1.650 maraka, uz rast cijene za 2,8 posto. Najve}i rast imao je Invest nova od 4,35 posto, a gubitnik dana me|u fondovima bio je BLB-profit s padom od 2,56 posto. Najve}i rast cijene imali su

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,10% 1,01% 932,41 1.279,80

Hercegovinaputevi iz Trebinja od 25 posto, a pad Krajina auto{kola iz Banje Luke od 19,35 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS pove}ana je za 0,1 posto, na 932,41 poen, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS sko~ila za 1,01 posto i sada iznosi 1.279,80 poena, saop}ila je Banjalu~ka berza.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 13. 4. 2009.


Naziv emitenta
Prosje~na cijena Promjena u% Maks. cijena Min. cijena Ukupan promet (KM) BERZANSKA KOTACIJA 0,37 -7,5 0,234 1,74 1,24 0
KOTACIJA FONDOVA 3,3 2,8

Elektro Doboj a.d. Doboj Hidroelektrane na Drini a.d. Vi{egrad Telekom Srpske a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka Hercegovinaputevi a.d. Trebinje RiTE Gacko a.d. Gacko Republika Srpska - stara devizna tednja

0,37 0,237 1,25 3,3

0,37 0,23 1,24 3,3 2,9 0,15 87,189

5.550,00 9.562,50 3.425,50 1.650,00 7.728,50 18.000,00 13.363,48

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE 2,9 25 2,9 0,15 0 0,15 87,2753 0,14 87,3

Novi poticaji privredi iz ZDK

Novac za investicije u Zenicu i Visoko


Kreditno-garancijski fond Vlade Zeni~ko-dobojskog kantona ju~er je dao saglasnost o dodjeli kredita od po 50.000 maraka Askokomercu iz Zenice i firmi Company D&U iz Visokog. Krediti sa grejs periodom od dvije godine i kamatom od 7,3 posto odobreni su za realizaciju novih proizvodnih investicija. Company D&U proizvodi obu}u i HTZ opremu, a AskokoA. D@. merc brikete i pelete.

Nova Azra
NA 114 STRANA PO CIJENI 2KM

26

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

globus

SOMALIJA Okon~ana tala~ka kriza na Indijskom okeanu

Spa{en kapetan Filips, snajperisti usmrtili tri gusara


Amerikancu dr`ali oru`je upereno u le|a ^etvrti pirat se predao tokom pregovora
Snajperisti ameri~ke ratne mornarice usmrtili su tri somalska gusara koji su dr`ali kao taoca ameri~kog kapetana trgova~kog broda Ri~arda Filipsa (Richard Phillips), nakon {to su vidjeli da jedan od pirata dr`i kala{njikov uperen u kapetanova le|a, izjavio je u nedjelju visoki mornari~ki ~asnik.

Za{tita posade
Filips (53), kojeg su ~etvorica pirata dr`ala u ~amcu za spa{avanje od srijede na Indijskom okeanu, spa{en je neozlije|en, rekao je novinarima viceadmiral Bil Gortni (Bill Gortney) u Manami (Bahrein). Brod kapetana Filipsa, Maersk Alabama, napali su gusari na oko 260 nauti~kih milja od obale Somalije u srijedu ujutro. Posada je uspjela vratiti kontrolu nad brodom, a pirati su za taoca uzeli kapetana, koji se navodno sam ponudio kako bi za{titio posadu. - Ameri~ke snage krenule su u osloba|anje Filipsa nakon {to su vidjele da mu prijeti neposredna opasnost - rekao je Gortni u telefonskoj pres-konferenciji iz Centralnog zapovjedni{tva mornarice u Bahreinu. ^etvrti pirat, koji je pregovarao o Filipsovom osloba|anju, pr-

Emina GANI]

Bavit }u se politikom
K}erka nau~nika i nekada{njeg predsjednika Federacije BiH Ejupa Gani}a u razgovoru za Azru nagovje{tava bavljenje politikom, govori o predrasudama koje su je pratile kroz `ivot, snobizmu, modi, obrazovanju, mladima u BiH

Filips (desno): Zarobljen pro{le srijede

(Foto: AFP)

Takve pri~e ho}u!


POTRA@ITE NA KIOSCIMA

edao se na palubi razara~a USS Bainbridge.

Preispitivanje dokaza
- Dok smo pregovarali, komandant Bainbridgea je primijetio da je kapetanov `ivot u opasnosti, i tri pirata su ubijena. Gusar koji se predao ranije tokom dana tretiran je humano, njegovi

Vo|a obe}ao osvetu


Vo|a somalskih pirata, koji su pet dana dr`ali u zarobljeni{tvu kapetana Filipsa, obe}ao je da }e osvetiti smrt svojih ljudi ubijenih prilikom osloba|anja taoca, te da }e se posebno okomiti na ameri~ke gra|ane. - Amerikanci su ubili na{e prijatelje koji su prihvatili da oslobode taoca bez otkupnine, ali ova stvar }e samo izazvati jo{ ja~e mjere odmazde s tim {to }emo posebno goniti Amerikance u na{im vodama - izjavio je vo|a ove grupe pirata Abdi Garad za AFP .

saborci koji su nastavili borbu platili su to svojim `ivotima - dodao je Gortni. Ameri~ki savezni tu`ioci preispituju dokaze i druga pitanja kako bi utvrdili ho}e li gusaru biti su|eno u SAD, kazao je glasnogovornik ministarstva pravosu|a u Va{ingtonu Din Bojd (Dean Boyd). Bijela ku}a objavila je saop}enje u kojem predsjednik Barak Obama (Barack) isti~e da je vrlo zadovoljan {to je kapetan Filips spa{en i nalazi se na brodu USS Boxer. - Njegova sigurnost je bila na{a prva briga i znam da je ovo dobrodo{lo olak{anje njegovoj porodici i posadi - rekao je Obama i naglasio odlu~nost SAD da se zaustavi rast piratstva u toj regiji.

FLORENCIA BERTOTTI
Uspje{na sam, jer vjerujem u ono {to radim

AYLIN MUJICA
Zbog vi{ka strasti trpe ljubavne veze

ANAHI
Izme|u braka i karijere

EDUARDO SANTAMARINA
Nada se vje~noj ljubavi!

CHRISTIAN MEIER
Nakon razvoda na prosja~kom {tapu!?

JACQUELINE BRACAMONTES
Nemam anoreksiju!

Ulice Ki{injeva i ju~er su bile pune demonstranata, a dodatno ulje na vatru neslaganja s aktuelnom, komunisti~kom vla{}u dodala je smrt 23-godi{njeg Valerija Boboka (Valeriu Boboc). On je, kako javljaju moldavski mediji, podlegao uslijed batina koje mu je nanijela policija, koja ga je uhapsila tokom ranijih protesta. Na tijelu Boboka vidljive su rane, na osnovu kojih su porodica i mediji rekli da je mu~en i tu~en u policiji nakon ~ega je preminuo. Glasnogovornica policije Ala Meleka (Alla) potvrdila je njegovu smrt, ali je rekla da uzrok plin koji je kori{ten pri kontroliranju mase demonstranata. Centralna izborna komisija Moldavije odlu~ila je da novo prebrojavanje glasova, nakon izbora odr`anih 5. aprila, bude odr`ano sutra, 15. aprila. Odluku o ponovnom prebrojavanju glasova, za {ta se zalagala moldavska opozici-

Smrt Boboka potresla demonstrante DRS BHUHK@


[est civila poginulo je u napadu NATO snaga na jedno afganistansko selo, saop}ile su lokalne vlasti, ali su zapadne sile objavile kako su ga|ale militante. Napad je izveden preksino} u provinciji Kunar, koja grani~i s Pakistanom i pru`a idealno skloni{te pobunjenicima protiv vlade, koju podr`avaju SAD. Oblasni {ef policije Mirza Muhamed (Mohammad) izjavio je da su me|u {est poginulih civila jedna trogodi{nja djevoj~ica i desetogodi{nji dje~ak. On je dodao da je u napadu povrije|eno 16 civila, me|u kojima devetero djece, i da su uni{tene tri ku}e.

Sutra novo brojanje glasova u Moldaviji

Afganistan

HYFTAHKN ?HUNS

Bobok: Mediji i porodica tvrde da je podlegao uslijed batina (Foto: AFP)

ja na nedavnim masovnim protestima, Ustavni sud je donio na vanrednom zasjedanju na molbu {efa dr`ave i lidera Partije komunista Vladimira Voronjina.

oglasi
SARABON d.d. u ste~aju, D`emala Bijedi}a br. 180. u Sarajevu Broj: 09 65 ST 020833 06 ST Broj: 358/09 Sarajevo, 10.04.2009. godine Na osnovu ~l. 101, 102, i 103. Zakona o ste~ajnom postupku (Slu`bene novine FBiH br. 29/03 i 32/04), odluke Skup{tine povjerilaca, donesene na sjednici Skup{tine dana, 28.11.2007. godine, o prodaji imovine ste~ajnog du`nika, te sjednice Odbora povjerilaca odr`ane, 08.04.2009. godine, na kojoj je odlu~eno o na~inu vr{enja te prodaje, ste~ajni upravnik objavljuje:

Dnevni avaz

utorak, 14. april/travanj 2009.

27

JAVNO NADMETANJE
za prodaju imovine SARABON d.d. u ste~aju, Sarajevo, koje }e se odr`ati u prostorijama ste~ajnog du`nika Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 180, na dan 28. 04. 2009. godine (utorak) sa po~etkom u 12.00 sati, za prodaju nepokretne imovine sta~ajnog du`nika Imovina ste~ajnog du`nika se prodaje: LOT-1 koji se sastoji od:zemlji{ta, gra|evinkih objekata, opreme u objektima: kotlovnice i transformatorske stanice

Imovina se prodaje u zate~enom stanju na dan prodaje. Po~etna prodajna cijena za LOT-1 iznosi 12.750.000,00 KM (Dvanaestmilionasedamstotinapedeset KM), . U~esnici nadmetanja koji uplate osiguranja smatra se da su prihvatili ponu|enu cijenu za LOT-1 iznos od 12.750.000,00 KM. Pravo u~e{}a u javnom nadmetanju imaju samo registrovani u~esnici. ZAINSTERESOVANA LICA MOGU POSTATI REGISTROVANI U^ESNICI ZA KUPOVINU SAMO AKO: 1) uz bespovratnu uplatu od 1.000,00 KM na transkcijski ra~un ste~ajnog du`nika broj: 3060340000413270 otvoren kod HYPO ALPE ADRIA BANK D.D. u Sarajevu, preuzmu Pripremnu dokumentacuju vezano za predmete prodaje koji }e se prodavati 28.04.2009. godine i Pravila za koja }e se na tom nadmetanju primjenjivati. O izvr{enom preuzimanju dokumentacije u~esnici odmah potpisuju Povrdu (Obrazac br.1) u dva primjerka u prostorijama ste~ajnog du`nika ulica D`emala Bijedi}a 180.Pripremna dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom od 13.04.2009. do 27.04.2009. godine u periodu od 11,00 do 15,00 sati u prostorijama ste~ajnog du`nika Sarajevo D`emala Bijedi}a 180. 2) potvrde da su izvr{ili fizi~ki pregled imovine, te stekli sva potrebna saznanja o pravnom statusu imovine ste~ajnog du`nika u trenutku prodaje, od svih nadle`nih organa, o ~emu potpisuju Potvrdu (Obrazac br. 2); 3) su fizi~ka lica dr`avljani BiH, odnosno strani dr`avljani dr`ava sa kojima BiH ima reciprocitet pri sticanju vlasni{tva nad nekretninama, odnosno pravno lice sa sjedi{tem u BiH, odnosno pravno lice sa sjedi{tem u drugoj zemlji sa kojom BiH ima reciprocitet pri sticanju vlasni{tva nad nekretninama, {to su u oba slu~aja du`ni dokazati. Strani dr`avljani odnosno strana pravna lica ispunjavaju ovaj uslov uoliko su u konkretnom slu~aju zadovoljeni uslovi za primjenu Zakona o politici dirktnih stranih ulaganja u BiH ; 4) uplate kao osiguranje za LOT-1 iznos od 500.000,00 KM (Petstotinahiljada KM), na transkcijski ra~un ste~ajnog du`nika broj: 3060340000413270 otvoren kod HYPO ALPE ADRIA BANK D.D. u Sarajevu, za kupovinu imovine nazna~ene u ovom oglasu, i to osiguranje bude evidentiranao na ra~unu ste~ajnog du`nika zaklju~no sa 27.04.2009. godine u 16,00 sati; 5) dana 28. 04. 2009. godine do 11,45 sati u prostorijama ste~ajnog du`nika Sarajevo ulica D`emala Bijedi}a broj 180, dostave popunjeni i potpisani Obrazac br.3 kojim prihvataju primjenu Pravila za prodaju koja }e se odr`ati dana 28. 04. 2009. godine, pri ~emu je autenti~nost potpisa ovjerena od strane nadle`nog organa. 6) dana 28. 04. 2009. godine do 11,45 sati u prostorijama ste~anog du`nika Sarajevo ulica D`emala Bijedi}a broj 180, Komisiji dostave dokumentaciju koja je definisana u pravilima. Sve potrebne informacije o ovom JAVNOM NADMETAJU zaintresovana lica mogu dobiti na telefon broj: 061 160 609 svakim radnim danom od 10,00 do 16,00 sati. Ste~ajni upravnik

28

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

globus

TAJLAND Povrije|ene najmanje 94 osobe tokom demonstracija

Vojska po~ela koristiti silu


Demantirani navodi demonstranata o ubistvima
Tajlandska vojska upotrijebila je suzavac i pucala uzrak kako bi poku{ala rastjerati demonstrante koji su se ju~er okupili na centralnoj raskrsnici glavnog grada Bangkoka kako bi protestirali protiv vlade, uprkos progla{enom vanrednom stanju. Najmanje 94 osobe povrije|ene su na raskrsnici Din Daeng u okr{ajima policije i demonstranata, koji su na policiju bacali Molotovljeve koktele i kamene kocke sa puta. Jedan tajlandski zvani~nik rekao je da je najmanje dvoje ljudi te`e povrije|eno, ali je demantirao navode demonstranata da su vojnici ubili pet ili {est osoba. Demonstranti su autobusom jurnuli na vojnike, koji su odgovorili ispaljivanjem nekoliko rafala iz automatskog oru`ja, javljaju novinari AFP-a s lica mjesta. Dva autobusa su zapaljena na barikadama podignutim blizu ove raskrsnice. Vlasti optu`uju demonstrante da su uzeli cisternu punu benzina. Ovo je prvi put da je tajlandska vojska koristila silu otkako je progla{eno vanredno stanje. ^elnici oru`anih snaga najavljuju kako }e se svim mogu}im sredstvima boriti za o~uvanje ustavnog poretka u dr`avi.

Suzavac i Molotovljevi kokteli

Obama: Razmi{ljanje tokom praznika o obavezama

(Foto: AFP)

Redovno obra}anje predsjednika SAD naciji

Obama: Saradnja jedini put za rje{avanje problema


Predsjednik SAD Barak Obama (Barack) poru~io je da je saradnja jedini put za rje{avanje globalne ekonomske krize i suzbijanje opasnosti po planetu poput terorizma i nuklearnog naoru`anja. Obama je izjavio da su jevrejski praznik Pesah i kr{}anski Uskrs trenuci kada ljudi trebaju razmi{ljati o obavezama koje imaju jedni prema drugima, bez obzira na razlike. - To su izazovi kojima se nijedna dr`ava pojedina~no, bez obzira koliko sna`na, ne mo`e suprotstaviti sama. Sjedinjene Dr`ave moraju predvoditi u tome, ali je na{a najbolja {ansa da rije{imo te ogromne probleme u saradnji s drugim dr`avama - rekao je ameri~ki predsjednik u redovnom radijskom obra}anju naciji putem Glasa Amerike.

Vojska poku{ava ugasiti jedan od autobusa

(Foto: AP)

Spa{ena `rtva zlo~ina u Gr~koj

Albanki pri{ivene noge i ruke


Gr~ki hirurzi u bolnici KAT na sjeveru Atine uspje{no su za{ili ruke i noge 30-godi{njoj Albanki kojoj je mu` prije tri dana testerom odsjekao ekstremitete. Prema gr~kim medijima, zlo~inac je Albanac iz grada Verija, na sjeveru Gr~ke, gdje ima stalno prebivali{te, a prije sedmicu je doputovao u ju`ni lu~ki grad Kalamatu, kako bi se sastao sa suprugom. Me|u njima je, kako se pretpostavlja, izbila sva|a koja se pretvorila u krvavu dramu i okon~ala zlo~inom, u kojem je mu` `eni testerom odsjekao obje ruke i noge, nakon ~ega se sam prijavio policiji. Taj bra~ni par ima dvoje djece, od devet i 11 godina, koja su, tako|er, nedavno doputovala u Gr~ku, da se sastanu s majkom.

Prema navodima ljekara, bar dvoje demonstranata ima prostrelne rane. Portparol vlade rekao je da su vojnici uspjeli osloboditi raskrsnicu Din Daeng i da je jedan broj demonstranata priveden. Tajlandska vojska prvi put je pribjegla sili protiv demonstranata od prekju~er kada je uvedeno vanredno stanje u Bangkoku i okolini. Premijer Abhisit Ved`ad`iva (Vejjajiva) ve} sedmicama je suo~en s demonstracijama cr-

venih ko{ulja, kako se zovu pristalice biv{eg premijera u izgnanstvu Taksina [inavatre (Thaksin Shinavatra), koji tra`e da podnese ostavku. Vi{e od 1.000 demonstranata u subotu je uspjelo prekinuti samit Udru`enja zemalja jugoisto~ne Azije (ASEAN) zahtijevaju}i odlazak premijera Ved`ad`ive. Zvani~nici su bili primorani da bje`e helikopterima s krovova zgrada, nakon ~ega je vlada uvela vanredno stanje.

Nastavljene demonstracije u Gruziji

Spec
NJU DELHI - U Indiji }e od 16. aprila do 13. maja biti odr`ani parlamentarni izbori, na kojima }e, prema o~ekivanjima, glasati oko 714 miliona ljudi. Dva glavna takmaca za vlast bit }e vladaju}a koalicija predvo|ena Kongresnom partijom i koalicija predvo|ena hinduisti~kom nacionalisti~kom Baratija d`anata partijom, javio je Reuters.

Opozicija seli proteste s ulice u ured predsjednika


Lideri opozicije u Gruziji najavili su ju~er da bi se uli~ne demonstracije mogle preseliti u ured predsjednika Mihaela Saka{vilija kako bi ga primorali da podnese ostavku. Oko 20.000 demonstranata bilo je u Tbilisiju ispred gruzijskog parlamenta tokom petog dana protesta. Opozicione vo|e najavile su kako }e demonstracije biti nastavljene sve dok Saka{vili ne ode s vlasti, gdje je, kako oni ka`u, ugrozio demokratiju i vodio dr`avu u katastrofalan rat protiv Rusije pro{le godine. - Ako do|emo u njegov ured, onda }e sigurno jasnije i glasnije ~uti na{e glasove - kazao je Kaka Kukava, jedan od brojnih ~elnika opozicije koji u~estvuju u kampanji.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON KABINET PREMIJERA KANTONA

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA THE UNA-SANA CANTON OFFICE OF PRIME MINISTER

Svim pripadnicima Armije BiH u ime Vlade Unsko-sanskog kantona i u svoje li~no ime upu}ujem najiskrenije ~estitke povodom 15. aprila, Dana Armije BiH.

Peti dan protesta u Tbilisiju

(Foto: AFP)

Izgorio dom za besku}nike u Poljskoj

Poginula 21 osoba
Najmanje 21 osoba izgubila je `ivot, a 20 je povrije|eno u po`aru koji je preksino} izbio u domu za besku}nike u gradu Kamijen Pomorski, na sjeverozapadu Poljske. U trenutku nesre}e, u trospratnoj zgradi koja slu`i kao uto~i{te besku}nicima nalazilo se najmanje 77 ljudi. Neki od njih su stradali kada su, bje`e}i od vatrene stihije, iskakali kroz prozore s gornjih spratova. Drugi su zadobili opekotine ili su otrovani ugljenmonoksidom. Jedan od povrije|enih je u te{kom stanju. - Po`ar se {irio nevjerovatnom brzinom. Vatrogasci su hvatali djecu koju su roditelji bacali kroz prozore - izjavio je pripadnik lokalne slu`be za hitne slu~ajeve Danijel Kovalinski (Daniel Kowalinski).
U toku je istraga o uzrocima nesre}e
(Foto: AP)

PREMIJER KANTONA [emsudin Dedi} SAVJETNIK PREMIJERA Irfan Feli}

globus

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

29

Ukratko

AKVILA Okon~ana potraga za pre`ivjelima

Broj poginulih stao na 294


Na uskrsnoj misi s pre`ivjelima bio i premijer Berluskoni Tlo centralne Italije i dalje ne miruje
Gotovo sedam dana nakon razornog potresa koji je pogodio centralnu Italiju, vlasti su u nedjelju okon~ale potragu za pre`ivjelima, a broj poginulih dostigao je 294. Posljednja `rtva zemljotresa koji je u ponedjeljak pro{le sedmice pogodio regiju Abruco je 59-godi{nji mu{karac, koji je u subotu nave~er umro u bolnici. Do nedjelje ujutro prona|ena su tijela svih nestalih osoba, ali zvani~nici ka`u da ne mogu isklju~iti mogu}nost da }e biti prona|eno jo{ poginulih u ru{evinama Akvile i drugih pogo|enih gradova. Hiljade ljudi, koji su nakon potresa ostali bez domova, u nedjelju su uskrsnu misu slavile u improviziranim kapelicama u {atorskim naseljima. - I nama je Uskrs usprkos tragediji i ru{evinama. Kristovo uskrsnu}e je i uskrsnu}e Akvile - rekao je nadbiskup ovog italijanskog gradi}a \uzepe Molinari (Giuseppe) stotinama okupljenih vjernika. Me|u vjernicima je bio i italijanski premijer Silvio Berluskoni (Berlusconi), koji je poru~io onima koji su ostali bez domova, a takvih je 24.000, da }e se njegova vlada potruditi kako bi brzo na-

Sarukan: Vi{e namjena za oru`je

Meksiko za novu zabranu uvoza oru`ja


VA[INGTON - Ambasador Meksika u SAD Arturo Sarukan (Sarukhan) pozvao je vlasti te dr`ave da ponovo uvedu zabranu prodaje vojnog oru`ja i da zaustave dotok novca u njegovu domovinu, ~ime bi se sprije~ili sukobi izme|u narko-kartela u kojima je stradao i veliki broj civila. - Postoji direktna povezanost izme|u isteka zabrane na prodaju vojnog oru`ja i na{ih zapljena te vrste oru`ja. Novo uvo|enje te zabrane moglo bi se ozbiljno odraziti na koli~inu i kalibar oru`ja koje se sliva u Meksiko - rekao je meksi~ki ambasador u intervjuu za ameri~ku TV stanicu CBS.

Ruski vojnik ubio trojicu kolega


GROZNI - Pripadnik savezne ruske vojske ubio je trojicu kolega, poslije ~ega je poku{ao sebi oduzeti `ivot, javio je Itar-TASS, pozivaju}i se na lokalne snage sigurnosti. Incident se dogodio u nedjelju nave~er kada je vojnik, pod ugovorom, pucao na komandanta voda i jo{ dvojicu vojnika sa stra`arskog mjesta vojne jedinice koja se nalazi malo dalje od baze u Borozoiu u oblasti [atoi. Vojnik je, poslije toga, poku{ao izvr{iti samoubistvo, pucav{i sebi u glavu. Preba~en je u bolnicu, dok su motivi ovog incidenta utvr|eni ali nisu objavljeni.

Berluskoni na misi: Dolazit }e kad god treba

(Foto: AP)

pustili {atorska naselja, dok se slu`bama spa{avanja zahvalio iz dubine srca. - Ja }u dolaziti ovdje kad god je potrebno, pa i svaki dan - kazao je Berluskoni, koji je ~esto dolazio na podru~je Abruca protekle sedmice. Nadbiskup Molinari rekao je da je premijer ~esto obe}avao kako }e se posvetiti obnovi Akvile

i kako je siguran da }e Berluskoni odr`ati obe}anje. Pored skoro 300 poginulih osoba, u potresu je bilo 1.170 povrije|enih od kojih se 170 nalazi u te{kom stanju. Pre`ivjeli ni proteklih dana nisu imali mira jer je podru~je Abruca i dalje potresano zemljotresima, ~ija ja~ina nije prelazila tri stepena po Rihteru.

Napad maoista na fabriku oru`ja


BUBANESVAR - Sedam pripadnika indijskih snaga sigurnosti i ~etiri maoisti~ka gerilca poginuli su kada su gerilci napali fabriku oru`ja i rudnik boksita u isto~noj indijskoj dr`avi Orisi. Grupa od oko 200 te{ko naoru`anih maoista u nedjelju nave~er napala je dr`avni industrijski kompleks, pod jakim osiguranjem. Prije nego {to su pobjegli, napada~i su oplja~kali skladi{te fabrike, u kojem je bila ve}a koli~ina oru`ja, municije i eksploziva. U rudniku boksita, najve}em u Aziji, u trenutku napada nalazilo se oko stotinu radnika, ali niko od njih nije povrije|en.

Lavrov o odnosima SAD i Rusije

Velika Britanija

@elimo otvorenu saradnju Ubica ostavlja


Rusija je otvorena za saradnju sa Sjedinjenim Dr`avama na prostoru Zajednice Nezavisnih Dr`ava (ZND), izjavio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. On je dodao kako dvije dr`ave imaju iskustva u rje{avanju zajedni~kih problema iz ere SSSR-a poput pitanja nuklearne sigurnosti, ~uvanja i uni{tavanja nuklearnih materijala i prilago|avanja na nove uvjete obaveza iz nekih dogovora o razoru`anju. - Ako se govori o sada{njosti, u ~itavom nizu dr`ava ZND realiziraju se ekonomski projekti uz u~e{}e i ruskog i ameri~kog kapitala, kao i kapitala tih dr`ava - rekao je Lavrov. On je istakao da Moskva `eli da se takvi interesi i SAD i bilo koje druge dr`ave izvan regiona ostvaruju transparentnim legitimnim metodama, da se ne razigravaju geopoliti~ke igre i da se uva`avaju interesi samih dr`ava

Uhap{eni pod sumnjom na zavjeru

dijelove tijela {irom dr`ave

Lavrov: Tra`i uva`avanje interesa dr`ava (Foto: AFP)

Zajednice, koje ne treba stavljati pred izbor ili ste s nama, ili ste protiv nas.

Bizaran zlo~in u Velikoj Britaniji privla~i pa`nju javnosti. Naime, policija skoro svakodnevno pronalazi neki dio tijela `rtve u nekom drugom dijelu dr`ave. Posljednji u nizu, torzo mu{karca, prona|en je u jarku u Hertford{iru. Engleska policija, kako prenosi BBC, potvrdila je da pripada istoj osobi kao i drugi do sada otkriveni dijelovi tijela. Prethodno su policajci prona{li lijevu nogu, glavu i ruku u Lisister{ajeru i Hertford{ajeru. Portparol policije izjavio je da su prona|eni dijelovi tijela povezani, dok desna noga otkrivena u utorak vjerovatno pripada istom tijelu. Torzo je prona|en u koferu ba~enom u blizini puta A10, dok identitet `rtve jo{ nije utvr|en.

Erdoan: Meta zavjere

ANKARA - Turska policija uhapsila je jednog aktuelnog i dvojicu biv{ih dekana sumnjaju}i da su povezani sa zavjerom ~iji je cilj svrgavanje turske vlade. Mehmetu Haberalu, dekanu Ba{kent univerziteta u Ankari, odre|en je ku}ni pritvor nakon {to je policija pretresla njegov dom. Uhap{eni su i biv{i dekani univer-

ziteta iz Samsuna na Crnom moru i iz Malatije, na istoku Turske. Hap{enja su izvedena u okviru operacije protiv ultranacionalisti~ke organizacije Ergenekon koja je, prema tvrdnjama vlasti iz Ankare, planirala seriju napada da bi primorala vojsku da se usprotivi vladi premijera Red`epa Tajipa Erdoana (Reccep Tayyip Erdogan).

NA DAR
Dnevni avaz

MILION

Po{aljite SMS i osvojite...


SMS sa sadr`ajem AVAZ SUNCE po{aljite na broj 091 - 310-107 i osvojite neku od 67 redovnih dnevnih nagrada, a mo`da i AUTOMOBIL Samand
OSVOJI ME

Cijena SMS 0,35+PDV

30

Utorak, 14. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi
Agrokomerc d.d. Velika Kladu{a Broj: 1144/09. Dana, 10. 04. 2009. god. Na osnovu ~lana 241. stav 2. i ~lana 242. i 246. Zakona o privrednim dru{tvima (Slu`bene novine Federacije BiH br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 71/07 i 84/08) privredni Nadzorni odbor dioni~kog dru{tva Agrokomerc Velika Kladu{a objavljuje

OBAVJE[TENJE
O sazivanju i odr`avanju VIII (osme) Skup{tine Agrokomerc d.d. Velika Kladu{a Skup{tina dioni~kog dru{tva Agrokomerc Velika Kladu{a odr`at }e se 04. maja 2009. godine u prostorijama Dru{tva u Velikoj Kladu{i, Trg Ahmeta Mr`ljaka br. 1, sa po~etkom u 10.00 sati. Dnevni red 1. Izbor radnih tijela skup{tine (dva ovjeriva~a Zapisnika) 2. Imenovanje ~lanova nadzornog odbora na period od 4 (~etiri) godine. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju u Skup{tini ima dioni~ar koji je kod RVP FBiH bio evidentiran 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine. Skup{tini mogu prisustvovati dioni~ari ili punomo}nici dioni~ara koji su se prijavili Odboru za glasanje prije po~etka rada Skup{tine najkasnije 3 (tri) dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Osim svakog poslovno-sposobnog fizi~kog lica, punomo}nik mo`e biti pravno lice registrovano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udru`enja sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrovano radi udru`ivanja i zastupanja dioni~ara u kojim slu~ajevima ovla{tenja iz punomo}i vr{i zakonski zastupnik takvog pravnog lica. Punomo} za zastupanje dioni~ara u radu i odlu~ivanju na Skup{tini, daje se u obliku pisane izjave, potpisane od dioni~ara-vlastodavca i punomo}nika. Punomo} mo`e sadr`avati obavezuju}a uputstva za punomo}nika, ako uputstva nije dobio, punomo}nik je du`an postupiti sa razumnom prosudbom i u najboljem interesu dioni~ara-vlastodavca. Prijava uz koju se prila`e kopija isprave za identifikaciju (li~na karta ili paso{) podnosi se na propisanom obrascu koji je dostupan u sjedi{tu Dru{tva. Po predaji prijave i kopije identifikacionog dokumenta, a za punomo}nika i original uredne izjave punomo}i potpisane od dioni~ara-vlastodavca i punomo}nika. Odbor za glasanje je du`an provjeriti valjanost punomo}i i identiteta punomo}nika, potom dioni~aru ili punomo}niku izdati potvrdu o prijavi koja je obavezna isprava za u~e{}e u radu i odlu~ivanju na skup{tini po predlo`enom dnevnom redu. Potvrda o prijavi se predaje Odboru za glasanje 30 minuta prije po~etka rada Skup{tine. Glasanje na Skup{tini se vr{i zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u odgovor ZA ili PROTIV prijedlog odluke. Rezultate glasanja utvr|uje odbor za glasanje. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predlo`iti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skup{tine najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavje{tenja koje se uz pismeno obrazlo`enje podnosi Nadzornom odboru. Uvid u materijale iz dnevnog reda Skup{tine mo`e se izvr{iti u prostorijama Dru{tva svakim radnim danom. Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na tel. 037 770 060. Predsjednik Privremenog Nadzornog odbora Emina Selman

QUATTRO ASSISTANCE d.o.o. SARAJEVO tra`i DIREKTORA DRU[TVA


Kandidati trebaju ispunjavati sljede}e uslove: - VSS ili VS ekonomskog, tehni~kog ili pravnog smjera; - Polo`en ispit za zastupnika u osiguranju; - Registrovan zastupni~ki status u Agenciji za nadzor osiguranja; - Rje{enje Agencije za nadzor osiguranja FBiH o obavljanju poslova zastupanja u osiguranju; - Poznavanje tr`i{ta osiguravanja ne`ivota; - Sposobnost rukovo|enja organizacijom, materijalnim i ljudskim resursima; - Aktivno poznavanje engleskog jezika; - Komunikativnost i spremnost na rad u dinami~noj sredini; - Uvjerenje o neka`njavanju. Direktor Quattro Assistance }e organizovati i rukovoditi poslovanjem dru{tva, zastupati dru{tvo u unutra{njem prometu, planirati prilive i odlive novca, kontrolisati rad anga`ovanih zastupnika u prodaji osiguranja. Funkcija direktora podrazumijeva i pra}enje i izvr{avanje zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti osiguranja i zastupanja u osiguranju, iz oblasti ra~unovodstva i finansija i iz oblasti radnog prava. Pismo motivacije i `ivotopis sa fotografijom (portret) dostaviti u Quattro Assistance, Put `ivota 1, Sarajevo. Oglas ostaje otvoren 7 dana od dana objave. Molimo ne slati originalne dokumente.

DOM ZDRAVLJA PROZOR - []IPE ID broj 4227198310009 Na osnovu uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova (Sl. novine FBiH br. 34/04) Dom zdravlja PROZOR - [}ipe - Prozor, raspisuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude radi nabavke 1. PREDMET JAVNOG NADMETANJA Prikupljanje ponude za nabavku sanitetskih kola sa kompletnom sanitetskom opremom po specifikaciji koja se mo`e preuzeti u Domu zdravlja PROZOR [}ipe svakim radnim danom od 10 do 12 ~asova. Tender za nabavku }e biti objavljen u Slu`enom glasniku BiH dana 20. 04. 2009. godine. II. SADR@AJ PONUDE Ponuda treba da sadr`i: - Naziv ponu|a~a, sa sjedi{tem i adresom, brojem telefona, identifikacionim brojem ili mati~nim brojem, - Ponu|ena cijena, - Rok isporuke. III. PRAVO SUDJELOVANJA Pravo nadmetanja imaju sva pravna lica. IV. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE PONUDE Ponu|ena cijena i drugi uslovi. V. PODNO[ENJE PONUDE Ponude slati na adresu: DOM ZDRAVLJA PROZOR - []IPE - 88409 BUTUROVI] POLJE Rok dostave ponude 28 dana od dana objavljivanja JAVNOG POZIVA. VI. TRO[KOVI PONUDE Dom zdravlja Prozor [}ipe - Prozor ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale u postupku javnog nadmetanja, mo`e poni{titi nadmetanje ili odgoditi sve ponude u bilo koje vrijeme prije skapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~u, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. VII. OSTALE ODREDBE Sve potrebne informacije mogu se dobiti svakim radnim danom od 10 do 12 ~asova na telefon 036/285-107 ili mob: 062-477-778 i 061-480-752. KOMISIJA ZA NATJE^AJ

kiosk

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

31

TREND Svjetski dr`avnici pa`ljivo grade imid`

Politi~ari poput estradnih zvijezda


O imid`u dana{njih politi~ara brinu marketin{ki stru~njaci, li~ni stilisti i fitnes treneri, kao i stru~njaci za odnose s javno{}u
[varceneger: Privilegija i ~ast

Umjetnine iz Njema~ke zavr{ile u SAD

Pro{lo je vrijeme debelih politi~ara koji su, poput Helmuta Kola (Kohl), svoj trocifreni broj kilograma pakirali u sumorna {ifonjer odijela. Savremeni politi~ari su izdizajnirani do perfekcije i u dobroj su fizi~koj kondiciji. Oni igraju, pjevaju, spa{avaju novinare od sibirskih tigrova, dr`e dijete, nose {tikle, rade fejsliftinge, a tu je i tim stru~njaka koji }e se pobrinuti da od njih napravi zvijezde.

[varceneger vra}a slike jevrejskoj porodici


Vlasti ameri~ke dr`ave Kalifornije otkrile su porijeklo tri slike iz vremena renesanse, koje su konfiskovane od jevrejskih antikvara u nacisti~koj Njema~koj tridesetih godina pro{log stolje}a. Guverner te dr`ave Arnold [varceneger (Schwarzenegger) po~astvovan je {to }e slike li~no vratiti pravim vlasnicima. Umjetni~ka djela, izlo`ena u kalifornijskom muzeju, bit }e predata nasljednicima Jakoba i Roze Openhajmer (Oppenheimer), koji su umrli za vrijeme holokausta. - Ispravno je i pravedno da se vlasni{tvo Roze i Jakoba Openhajmera vrati njihovim nasljednicima. Moram naglasiti da je za mene izuzetna privilegija i ~ast da u ime naroda Kalifornije predam slike ~lanovima porodice Openhajmer - rekao je [varceneger. Milioni ljudi decenijama su gledali slike s divljenjem, ali niko nije ni slutio ko su pravi vlasnici. Nakon Drugog svjetskog rata tri slike iz 16. stolje}a, vlasni{tvo porodice Openhajmer, preba~ene su iz Evrope u SAD, gdje su zavr{ile u kolekciji ameri~kog novinskog magnata Vilijema Rendolfa Hersta (William Randolph Hearst). Nije poznato da li je Herst znao odakle potje~u umjetni~ka djela.

Marketin{ki potez
O imid`u dana{njih politi~ara brinu marketin{ki stru~njaci, li~ni stilisti i fitnes treneri, kao i stru~njaci za odnose s javno{}u. Zato, kada sljede}i put u nekoj TV emisiji vidite nekog politi~ara kako pri~a o svojoj porodici ili igra ko{arku na humanitarnoj manifestaciji, znajte da ni{ta od toga nije slu~ajno. Sve je to danas politika u kojoj je svaki potez dobro osmi{ljen. Ruski premijer Vladimir Pu-

Putin: Ponosno pokazao torzo

tin na~inio je pravi marketin{ki potez {etaju}i u vojni~kim pantalonama i pokazaju}u fotografima svoj mi{i}avi torzo, na pecanju na rijeci Jenisej, potvr|uju}i time titulu seks-simbola koju u`iva u Rusiji.

Crvena kravata
Politi~ari sada ~esto nose crvenu kravatu, a crvena boja je jak ikoni~ki znak i simbol pobjede. Vi{e nije dovoljno da je, kao nekada, politi~ar pametan, dobar govornik, sposoban rje{avati probleme, ve} mora imati i niz drugih osobina i sposobnosti. Ako ih nema, tim stru~njaka }e mu pomo}i da sebe tako upakira i postane dopadljiv narodu.

Cipele s platformom
Britanski list Daily Mail objavio je fotografije golih do pojasa Putina i Baraka Obame (Barack), uslikanog na odmoru na Havajima, a jedan ameri~ki blog organizirao je takmi~enje ko ima mu`evniji torzo. Pobijedio je Putin. Svoj ma~o imid` Putin je demonstrirao jo{ jednom, spasiv{i TV ekipu od napada sibirskog tigra u divljini Dalekog istoka, uspavav{i zvijer metkom iz pu{ke. Za to vrijeme, francuski predsjednik Nikolas Sarkozi (Nico-

las Sarkozy) muku mu~i sa svojih 168 centimetara visine. Zbog toga nosi cipele s visokom platformom, a ~esto se u javnosti, naro~ito prilikom fotografiranja, penje na prste. Njegova supruga Karla Bruni-Sarkozi (Carla) nosi baletanke kako ne bi bilo uo~ljivo da je sedam centimetara vi{a od njega. Prilikom jednog susreta s Bu{om, dok su ih snimale kamere do pojasa, Sarkozi je stajao na kutiji da bi izgledao vi{i. Ina~e, Sarkozi je, prema anketi Vanity Faira, progla{en jednim od najbolje odjevenih mu{karaca na svijetu. O imid`u i te kako brine i italijanski premijer Silvio Berluskoni (Berlusconi), koji je priznao da je uradio generalku, koja je uklju~ila fejslifting, skidanje kilograma i podbratka, kao i transplantaciju kose.

Nasilje u Mi~igenu

Pas spasio Amerikanku


Pobjesnjeli Stiven [umaher (Steven Schumacher) upao je u sigurnu ku}u gdje je oti{la njegova supruga zbog stalnog zlostavljanja. Stiven ju je izvukao iz ku}e u Holandu u Mi~igenu, vukao je za kosu i udarao. Kada je nesretna `ena po~ela vri{tati, u pomo} joj je pritekao njen pit bul. Pas je krenuo na [umahera, koji je pustio suprugu i pobjegao. Policija ga je sustigla i uhapsila. [umaher je kod sebe imao no`.

Pomahnitali mu{karac u bijegu

Djevoj~ica zbog meningitisa ostala bez udova

Eli nau~ila tr~ati pomo}u novih proteza


Eli ^elis (Ellie Challis, 5) iz engleskog Eseksa kao mala beba ostala je bez obje ruke i noge zbog meningitisa. Posljednje dvije godine hodala je pomo}u obi~nih proteza. Ali, `ivahna Eli po`alila se roditeljima kako zaostaje za svojom sestrom blizankom Sofi (Sophie). Roditelji su odlu~ili svojoj djevoj~ici osigurati sretno djetinjstvo te su naru~ili posebne proteze kakve koristi slavni paraolimpijac Oskar Pistorius (Oscar). Eli sada hoda dva puta br`e nego ranije, a katkad prestigne i svoju sestricu. Roditelji su proteze platili 10 hiljada funti, a nakon dvije godine morat }e joj kupiti nove.
Policija traga za Domini}em

No`em izbo suprugu i zapalio ku}u


Eli hoda dvostruko br`e nego ranije Djevoj~ica nakon amputacija

Pomahnitali mu{karac ju~er ujutro je u mjestu Mio~inovi}i, u blizini hrvatskog grada Petrinje, no`em napao nevjen~anu suprugu i zapalio ku}u u kojoj su zajedno `ivjeli, saop}ila je policija.

Josip Domini} (56) je na cesti ispred ku}e no`em izbo svoju nevjen~anu 49-godi{nju suprugu Dragicu Mandi}, zatim je zapalio ku}u, a na kraju pobjegao u obli`nju {umu. Nesretna `ena je s te{kim povredama opasnim po `ivot prevezena u bolnicu u Sisku.

Uskoro u prodaji 32

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

kiosk

ISTRAGA Za{to i kako je ubijena atraktivna Mongolka

@ivot i smrt Mate Hari s Dalekog istoka


Djevojka likvidirana nakon {to je tra`ila isplatu novca za posredovanje u poslu Sa slu~ajem povezan i politi~ki vrh
Novi dokazi o ubistvu atraktivne Mongolke Altantuje [aribu u Maleziji upu}uju na umije{anost francuske kompanije Armaris, jednog od najve}ih evropskih proizvo|a~a ratnih brodova. Kompanija Armaris na{la se u centru skandala vezanog za kupoprodaju tri podmornice i smrt mlade mongolske prevoditeljice i manekenke u koju je posredno bio umije{an Nad`ib Tun Razak, malezijski politi~ar koji ima najvi{e izgleda da postane novi premijer. Preporu~ujemo vam da obavezno pro~itate u aprilskom izdanju prvog bh. edukativnog ~asopisa za roditelje Bebe&Mame

Ko su aprilske Zvjezdice i ko }e dobiti 16 poklona


Kako izbje}i 10 naj~e{}ih roditeljskih gre{aka Ko dobija djevoj~ice, a ko dje~ake Poma`e li NE u odgoju Bolovi za uzbunu Prolje}e i alergije Pitanja i odgovori Sva{tice

Biv{i ljubavnik
[aribu je brutalno ubijena 19. oktobra 2006. godine tako {to su ubice prvo pucale u nju, a zatim njeno tijelo raznijele plasti~nim

[aribu: Bila prevoditeljica i manekenka

U prodaji

Trenutna su|enja
Tjelohraniteljima se trenutno sudi u Kuala Lumpuru i prijeti im smrtna kazna vje{anjem, dok je Baginda u novembru 2008. godine oslobo|en optu`bi za sau~esni{tvo u ubistvu svoje ljubavnice i na slobodi je. eksplozivom C4. Policija je za organiziranje i izvr{enje ubistva odmah optu`ila njenog biv{eg ljubavnika, uglednog politi~kog i vojnog analiti~ara Abdula Razaka Bagindu, i dvojicu tjelohranitelja

njegovog bliskog prijatelja i sada{njeg potpredsjednika vlade Malezije Nad`iba Tun Razaka. Najnovije ~injenice potkrepljuju sumnju da je ova `ena ubijena zbog toga {to je tra`ila svoj dio novca dobivenog od provizije za sklapanje ugovora o kupovini francuskih podmornica. [aribu, koja je bila Bagindin prevodilac, za svoj dio posla tra`ila je pola miliona dolara.

Vanbra~no dijete
Iz Armarisa su odbili komentirati slu~aj, jer je kompanija ve} pred francuskim pravosudnim organima zbog istrage o korupciji.

Iz pisma koje je [aribu napisala neposredno prije smrti saznaje se da je ona zapravo tra`ila novac za izdr`avanje svog vanbra~nog djeteta s Bagindom. Dok se sudski proces optu`enima za ubistvo privodi kraju, sada{nji potpredsjednik vlade Nad`ib Razak priprema se da preuzme mjesto premijera. [aribu je ro|ena 1978. godine. Odrasla je u Sankt Petersburgu i govorila je mongolski, ruski, kineski i engleski jezik. Kretala se u elitnim krugovima, a zbog svog na~ina `ivota ~esto su je zvali Mata Hari s Dalekog istoka. Za sobom je ostavila dvoje djece.

Najdeblja Britanka izgubila titulu

D`ord`ija Dejvis smr{avila 76 kilograma


Sa 15 godina i 170 centimetara visine te`ila 209,5 kilograma
D`ord`ija Dejvis (Georgia Davis, 16) donedavno je bila najdeblja tinejd`erka u Velikoj Britaniji. Sa 15 godina i 170 centimetara visine te`ila je 209,5 kilograma te tvrdila da ne mo`e prestati jesti. Ipak, nije mogla vi{e podnijeti agoniju pogleda u ogledalo i odlu~ila se na promjenu. Osim {to je ve} vi{e od pola godine na dijeti, krenula je i na fitnes u SAD. Naime, pro{log ljeta ljekari su joj rekli da }e je debljina ubiti te da hitno mora izgubiti bar 127 kilograma. Nekoliko dana kasnije, D`ord`ija je otputovala u Sjevernu Karolinu na Akademiju Wellspring. U~enjem, vje`bom i pravilnom ishranom, izgubila je 76 kilograma. Osim debljine, ova djevojka je pobijedila i dijabetes tip 2 te bolove u le|ima, zglobovima i kukovima. - Sada sam dru{tvenija i sretnija, samopouzdanje mi je pora-

D`ord`ija pro{le i ove godine

slo. Ne mogu vjerovati koliko sam postala aktivna. Volim pje{a~iti, igrati ko{arku, odbojku, nogomet... - ka`e D`ord`ija.

Poreme}aj u prehrani D`ord`ija je stekla nakon {to se njena mama Lesli (Lesley) razboljela pa je ona morala brinuti za nju.

kultura

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

33

TEATAR Uo~i premijere predstave u Narodnom pozori{tu Sarajevo

7 ?HQHIT EDRSHU@K@
Odlu~ivat }e o nagradama Nacionalnog takmi~arskog programa
Direktor Sarajevo Film Festivala Mirsad Purivatra ~lan je `irija ovogodi{njeg 28. internacionalnog filmskog festivala u Istanbulu, koji je po~eo 4., a zavr{ava se 19. aprila. Purivatra je ~lan `irija Nacionalnog takmi~arskog programa u okviru kojeg }e biti prikazano 14 najnovijih ostvarenja turske kinematografije u posljednjoj godini. @irijem predsjedava istaknuti turski reditelj Kutlug Ataman, a ~lanovi su, uz Purivatru, i Geof Endrju (Geoff Andrew), Ajse Kulin (Aye), Zejnep Ozbatur (Zeynep zbatur) i Benu Jildirimlar (Bennu Yildirimlar). Stru~ni `iri dodijelit }e nagradu Zlatni tulipan za najbolji turski film, te nagrade za najboljeg reditelja, glumca i glumicu, specijalnu po~asnu nagradu, kao i nagrade za najbolju muziku i scenarij. A. G.
Purivatra: Najnoviji turski filmovi

Mirsad Purivatra u Istanbulu

Bravo: Kaligula je gozba za glumca


Komad nobelovca Kamija na scenu postavila Lajla Kaik~ija Ermin Bravo u naslovnoj ulozi Predstava sa sna`nim stavom
Na sceni Narodnog pozori{ta Sarajevo sutra }e biti premijerno izvedena predstava Kaligula, koju je prema tekstu francuskog nobelovca Albera Kamija (Albert Camus) i u dramatizaciji Aide Pilav na scenu postavila Lajla Kaik~ija. Uloga rimskog cara Kaligule povjerena je Erminu Bravi, dok ostale uloge tuma~e Amra Kapid`i}, Dragan Jovi~i}, Miraj Grbi}, Rade ^olovi}, Emir Fejzi}, Riad Ljutovi}, Aldin Omerovi}, Enes Salkovi}, Muhamed Jamakovi} i Amar ^ustovi}. - Predstava je kolektivni ~in i niti jedan njen segment nije mogao nastati bez podr{ke ljudi koji su u~estvovali u njenom nastanku. Bravo je bio moj izbor za glavnu ulogu jer trenutno nisam vidjela nikoga drugog koji je mogao uraditi Kaligulu. Veliki izazov, ali i odgovornost u radu predstavljala mi je sama ~injenica da se radi o nobelovcu Kamiju - rekla je Kaik~ija na ju~era{njoj pres-konferenciji. Direktor Drame NPS Ermin Sijamija rekao je kako je rije~ o predstavi s jakim stavom prema dru{tvu i okru`enju u

Aprilski salon u Zenici

Izlo`ba za Dan grada


Ansambl predstave ju~er na pres-konferenciji
(Foto: F. Fo~o)

kojem `ivimo. - Vjerujem u ovu predstavu, jer je veoma kvalitetna i jer je ura|ena po fantasti~nom tekstu koji je za glumce gozba. Nudi ogroman dijapazon emocija i ra-

zli~itih stanja, u sebi nosi i filozofiju i crni humor - rekao je Bravo. Autorski tim predstave ~ine scenograf Dragutin Broz te kostimografkinja Vanja Popovi}.
A. GRABOVAC

)@K@ JNMBDQS +UHBD @QH\@


Retrospektivna izlo`ba Juse Nik{i}a obogatit }e manifestaciju
Retrospektivnom izlo`bom Marija Mikuli}a u galeriji kraljice Katarine Kosa~e sutra }e biti otvorena manifestacija Mostarsko prolje}e 2009, koju 11. put zaredom organizira Matica hrvatska Mostar. Tako }e iste ve~eri predsjednik Crne Gore Filip Vujanovi} otvoriti izlo`bu starog i raritetnog novca pod nazivom Povijest na dlanu, nakon ~ega }e biti uprili~en gala koncert Sarajevo na Mostarskom prolje}u. Rije~ je o koncertu kojim }e Ivica [ari}, prvak Opere Narodnog pozori{ta Sarajevo, obilje`iti 35 godina svog umjetni~kog rada. Na manifestaciji koja }e trajati do 1. juna, u okviru teatarskog programa bit }e izvedeno desetak predstava iz BiH, Hrvatske i Srbije. Mostarsko prolje}e obogatit }e i retrospektivna izlo`ba Jusufa Juse Nik{i}a, a tradicionalno }e biti odr`ano i Mostarsko knji`evno prolje}e u saradnji sa Sarajevskim danima poezije. - Mostarska publika imat }e priliku da u`iva u koncertima Zagreba~ke filharmonije, Salzbur{kog komornog orkestra, Simfonijskog orkestra Mostar - kazala nam je Misijana Brki} Milinkovi}, glasnogovornica Matice hrvatske Mostar. M. SMAJKI]
Sa otvorenja izlo`be u Muzeju

Na sve~anom otvorenju Mostarskog prolje}a

Udru`enje likovnih umjetnika ZDK tradicionalno je na Dan Zenice, 12. aprila, uprili~ilo izlo`bu radova svojih ~lanova. Selektorica izlo`be bila je Dragana Brki}, koja je otvaraju}i izlo`bu, uz direktora Muzeja grada Zenice Adnadina Ja{arevi}a i slikara Miroslava [etku, istakla da je moto 35. Aprilskog salona bio

U znaku slike. Publika }e u narednim danima u Muzeju grada Zenice vidjeti djela Tomislava Perazi}a, Mirze Mameled`ije, Hilde Dugonji}-Mijatovi}, Du{ka Abramu{i}a, Miroslava [etke, Irfana Handuki}a, Mehmeda Klepe, Mensura Verla{evi}a, Biljane Vrbi}-Ma~ak, Mensura BeA. D@. gi~evi}a i Edina Lepira.

KULT/ART TELEKS
SANSKI MOST - U gradu na Sani gostovala je knji`evnica Melika Salihbeg Bosnawi koja je promovirala dramu Citadella Svjetla. Rije~ je o drami koja kroz historiju civilizacije prikazuje vje~iti sukob izme|u vlasti i mi{ljenja. Interesantno je da je ova drama dovr{ena upravo u Sanskom Mostu i Bu`imu, u kojima je Salihbeg Bosnawi jedno M. D. vrijeme boravila.

[ari}: 35 godina rada

Ve~eras u Sarajevu

Gostuje On Line
Ve~eras }e u Domu OS BiH, kao gost Sonemusa, nastupiti renomirani austrijski ansambl za izvo|enje savremene umjetni~ke muzike On Line iz Be~a. Pored djela internacionalno etabliranih kompozitora sada{njice kao {to su Magnus Lindberg i Luk Frankeskoni (Luc Francesconi), na programu koncerta na}i }e se i kompozicija Ali{era Sijari}a, koja }e ovom priDio be~kog ansambla

Izlo`ba fotografija u BNP Zenica

Iza scene Majde Turki}


likom biti premijerno izvedena u na{oj zemlji. Kompozicije prezentirane na koncertu ina~e karakterizira visok izvo|a~ki virtuozitet ~lanova ansambla On Line, kao i bogat, osvje`avaju}i zvu~ni kolorit.
A. G.

U okviru 14. Zeni~kog prolje}a otvorena je izlo`ba fotografija Iza scene mlade zeni~ke umjetnice i fotografkinje Majde Turki}. Izlo`ba je prire|ena u foajeu Bosanskog narodnog pozori{ta iz vi{e razloga, a ponajvi{e zbog to-

ga {to govori o transformaciji glumaca od obi~nog ~ovjeka do na{minkanog lika. Tridesetak fotografija nastalih u {minkernici BNP-a produkt su razmi{ljanja autorice o tome {ta se doga|a iza scene uo~i predstave. A. D`.

34

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

jet set

ZVIJEZDE Nakon odli~ne skandinavske turneje

Merlin }e u Sarajevu samo prepakirati kofere


Dino ve} u petak u Detroitu po~inje seriju koncerata u Sjevernoj Americi
Dino Merlin preksino} je okon~ao skandinavsku turneju, u okviru koje je odr`ao koncerte u {vedskim gradovima Nor~epingu, Geteborgu, Malmeu te u danskom Horsensu. Prema informacijama koje nam pristi`u iz Skandinavije, posjeta na Merlinovim nastupima bila je i ve}a od o~ekivane, atmosfera je bila usijana, a svi koncerti zavr{avali su bisevima i ovacijama za na{u zvijezdu. - Bilo je fantasti~no. Dino godinama ima dobar kontakt s publikom u Skandinaviji, {to je potvrdio i ovog puta. Organizacija za koju je bila zadu`ena agencija Kaponi iz [vedske bila je na visokom nivou isti~u iz menad`menta na{e zvije-

Merlin na jednom od skandinavskih koncerata: Usijana atmosfera

Glavovi}: Uklju~ena u organizaciju

Najljep{e manekenke u Sarajevu

D`ejla Glavovi} dovodi top-modele


Evropski festival dizajna - Jana Sarajevo Fashion Week trebao bi trajati od 7. do 11. maja
Evropski festival dizajna - Jana Sarajevo Fashion Week bit }e odr`an od 7. do 11. maja u glavnom gradu BiH, a organizatori zbog bogatog programa koji pripremaju ne isklju~uju mogu}nost produ`enja manifestacije. Kako je rije~ o internacionalnoj manifestaciji, u Sarajevu }e se tih dana okupiti brojni modni djelatnici iz cijelog svijeta, od dizajnera, viza`ista, fotografa do neizbje`nih manekenki koje }e nositi revije. ali ne}e biti nikakvih posebnih slavlja - ka`e Amela Radan, direktorica manifestacije. Predstoje}a sedmica mode bit }e prilika i za promociju novih manekenskih lica, a ne}e izostati ni predstavnice svih centara u BiH, kao i glavnih gradova u regiji.
Merlin na turneji ugostio ~lanove grupe Regina

zde te su dodali da su Merlinovi gosti bili ~lanovi Regine, koji su na koncertima promovirali na{u evrovizijsku pjesmu Bistra voda. Dino Merlin i njegov tim u Sarajevu }e samo kratko predahnuti, nakratko se vidjeti s najbli`ima, a imat }e vremena tek toliko da prepakiraju kofere jer ih o~ekuje prekookeansko putovanje. Ve} 17. aprila koncertom u Detroitu po~inje Merlinova turneja po Sjevernoj Americi, na kojoj }e pjeva~ predstaviti svoj aktuelni CD Ispo~etka. Dino Merlin u SAD ostaje do 26. aprila, kada je u Sent Luisu na programu L. S. R. posljednji koncert.

Reditelj i balerina uskoro roditelji

Cijenjen model
- D`ejla visoko kotira i cijenjen je model u agencijama koje su na{e partnerske ku}e u Be~u, Minhenu i Milanu. Ona }e zbog priprema ranije do}i u Sarajevo. Cijela manifestacija }e se de{avati u Bosanskom kulturnom centru. Bo`ena Jeli~i} je trenutno u Njema~koj, Ljiljana Savovi} u Hong Kongu, ali sve se redovno javljaju i svima njima je Sarajevo, naravno, na prvom mjestu. Ali, ja odlu~ujem o tome da li }e do}i u Sarajevo, odnosno da li je interes kampanja koje slijede u inozemstvu ve}i od onoga {to }e se desiti narednog mjeseca - dodaje S. A. A. Radan.

Belma i Adis Bakra~ o~ekuju prvu bebu


Balerinu Belmu ^e~o-Bakra~ o~ekuje odsustvo sa baletne scene jer je, kako saznajemo, u petom mjesecu trudno}e. Belma je supruga na{eg reditelja Adisa Bakra~a, koji zavr{ava svoj prvi dugometra`ni igrani fi-

Deset godina
O dolasku najboljih i najljep{ih modela i ove godine pobrinula se jedna od na{ih najuspje{nijih manekenki D`ejla Glavovi}. - D`ejla je ve} godinama uklju~ena u organizaciju Fashion Weeka u Sarajevu, mi smo i dalje njena mati~na ku}a, a ja njen menad`er i mentor. I ovaj put }e do}i djevojke iz nekoliko evropskih modnih agencija. Mi ove godine obilje`avamo i 10. godi{njicu rada,

Spec
SARAJEVO - Jedan od najvi{e izvo|enih hrvatskih autora Neno Belan, koji ve} godinama predstavlja za{titni znak kvalitetnog mediteranskog pop zvuka, nastupit }e 25. aprila u sarajevskom klubu Coloseum. Pored Belana, publici }e se predstaviti i bek vokali Leo Rumora, bubanj, Olja De{i}, bas i Vedran Kri`an, klavijatura.
Belma u jednoj od baletnih predstava

Bakra~: Zavr{ava film

lm Gola ko`a, a njih dvoje }e prvi put postati roditelji. Belma se posljednjih godina uspje{no bavi i koreografijom, ali je zbog poodmakle trudno}e trenutno oslobo|ena obaveza u projektima baletnog ansambla Narodnog po-

zori{ta Sarajevo. - Ta~no je da sam u petom mjesecu trudno}e. Jo{ se nisam potpuno povukla iz posla i radim ono {to mi moje trenuta~no stanje dozvoljava - rekla nam je A. I. ^e~o-Bakra~.

jet set
PRIPREME

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

35

Vajti na Farmi ni{ta nije bilo te{ko

Ususret nastupu DJ Tiesta u Sarajevu

Imao sam jako dobar honorar


Zbog ugovora s Novom TV nije mogao odgovoriti na pitanje da li je sedmi~no zara|ivao 2.000 eura
Nakon {est sedmica u~e{}a u Farmi, na{ pjeva~ Seid Memi} Vajta proteklog vikenda ispao je iz {oua realnosti Nove TV. Vajta je sa Farme iza{ao nakon {to ga je u dvoboju porazio Mario Mlinari}. - Odli~no sam se sna{ao na Farmi. Na po~etku sam se sprijateljio s Pjerom @ardinom i zajedno smo u~ili kako postati pravi farmeri, te smo se trudili ispuniti svaki zadatak. Imao sam dobar odnos i s ostalim u~esnicima, ali su me dame ~esto nervirale zbog svoje neodgovornosti. Ru~ak su pravile i po nekoliko sati kao da su pripremale razne specijalitete, a radilo se o obi~nim ka{ama - ka`e Vajta. Isti~e da ne `ali zbog izlaska jer je, kako ka`e, po`elio porodicu i vanjski svijet. - Lijepo je to iskustvo. Naravno, nije bilo lako, ali izdr`ao sam. Da sam dobivao i te`e zadatke, ne bih odbio jer smo imali jako dobar honorar o kojem zbog ugovora s Novom TV ne smijem govoriti odgovara Vajta na {pekulacije o tome da je sedmi~ni honorar u~esniS. A{. ka ovog {oua 2.000 eura.

U Skenderiju mogu u}i samo punoljetni i trijezni


Iako je do nastupa DJ Tieste u sarajevskoj dvorani Skenderija ostalo jo{ mjesec, me|u ljubiteljima elektronske muzike u BiH i regionu vlada veliko interesovanje i nestrpljenje. Elvedin Gi~evi}, direktor web-stranice kupikartu.ba, ekskluzivnog distributera ulaznica, iznena|en je potra`njom karata u prve dvije sedmice. - Tiestov nastup u Sarajevu izazvao je veliko interesovanje publike u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Kada je u pitanju Hrvatska, do sada je najve}i broj ulaznica oti{ao u Rijeku, Zagreb, Istru i Dubrovnik. Isto tako, rezervacije sti`u iz cijele BiH - ka`e Gi~evi} i dodaje kako 1.000 ulaznica po cijeni od 36 KM jo{ uvijek nije prodano, dok su VIP ulaznice po cijeni od 120 KM ve}inom rezervirane. Ina~e, u prodaju je pu{teno 10.000 ulaznica koje bi se, osim kupovine putem portala kupikartu.ba, trebale pojaviti krajem sedmice na nekoliko prodajnih mjesta u BiH. Nastup najboljeg i najskupljeg DJ-a na svijetu je pred organizatore postavio veliki zadatak, koji zahtijeva i potpunu discipliniranost svih onih koji `ele biti dio spektakla u Skenderiji 15. maja. Naime, ulaz u dvoranu ne}e biti dozvoljen osobama mla|im

Tiesto: U glavnom gradu BiH 15. maja

Vajta: Dame na Farmi su me nervirale

Tra`enije VIP ulaznice od 120 KM nego karte od 36 KM Zbog najboljeg DJ na svijetu, Hrvati, Srbijanci i Crnogorci hrle u BiH
od 18 godina i zbog toga }e na ulazu u Skenderiju biti potrebno predo~iti dokument s fotografijom. Tako|er, ulaz }e biti zabranjen osobama koje u tom trenutku budu pod utjecajem alkohola, te osobama neprimjerenog izgleda i pona{anja. - Tiestov nastup za sve nas je veliki test i izazov. Pozivamo sve ljubitelje elektronske muzike da jo{ jednom poka`u kulturu pona{anja kakva je u svim svjetskim metropolama - rekao je ispred Centra Skenderija D`emal Dragolj i dodao da je jedan od Tiestovih zahtjeva i obilazak Ba{~ar{ije odmah po slijetanju na Sarajevski A. I. aerodrom.

Prolongiran sarajevski koncert

Nema sponzora za Severinin koncert

Ekonomska kriza utje~e i na Eurosong

Ove godine ne}e biti pobjedni~ke turneje


Iako je objelodanjeno da }e organizacija Eurosonga 2009 u Moskvi ko{tati vi{e od 36 miliona dolara, izgleda da }e posljedice globalne ekonomske krize ipak osjetiti i ovo muzi~ko takmi~enje. Ove godine, kako je saop}eno iz EBU-a, ne}e biti turneje pobjednika Evrovizije po zemljama Starog kontinenta. Prije dvije godine, nakon trijumfa u Helsinkiju, Marija [erifovi} bila je prvi pobjednik Eurosonga koja je specijalnim avionom obi{la {est zemalja, a sli~nu turneju imao je pro{le godine i Rus Dima Bilan. - Ta~no je da ove godine ne}e biti organizirana turneja za pobjednika Eurosonga. EBU }e taj novac preusmjeriti u bud`et za organizaciju takmi~enja - pojasnio nam je Dejan Kukri}, {ef BH L. S. R. Eurosonga.
Severina: Ni{ta od dru`enja sa Sarajlijama

Kukri}: Novac usmjeren u organizaciju takmi~enja

Aprilskog koncerta hrvatske pjeva~ice Severine u Olimpijskoj dvorani Zetri u Sarajevu definitivno ne}e biti. Ve} nekoliko mjeseci najavljivano je da }e Severina odr`ati veliki solisti~ki koncert u bh. prijestonici, a ona se nadala da }e u Sarajevu zapjevati 21. apr-

ila na svoj 37. ro|endan. Kako nezvani~no saznajemo, koncert je prolongiran najesen jer je nedostajalo sponzora koji bi podr`ali organizaciju Severininog koncerta, a tro{kove nije mogu}e pokriti samo prodajom ulaD. Z. znica.

NA DAR
Dnevni avaz

MILION

Po{aljite SMS i osvojite...


SMS sa sadr`ajem AVAZ SUNCE po{aljite na broj 091 - 310-107 i osvojite neku od 67 redovnih dnevnih nagrada, a mo`da i AUTOMOBIL Samand
OSVOJI ME

Cijena SMS 0,35+PDV

Jo{ jedan gluma~ki fijasko

36

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

show biz

45

PARADE Prihodi slavnih u protekloj godini

Bijonse i D`enifer Aniston


najbolje pla}ene `ene {oubiznisa
Filmski kriti~ari Sijeni Miler zamjerili zbog brkova
Novi film plavokose starlete Sijene Miler (Sienna Miller) Mysteries of Pittsburgh pobrao je lo{e kritike, a kriti~ari nisu bili nimalo blagi prema njoj zamjeriv{i joj ~ak i to da joj se u filmu vide - brkovi. Filmski kriti~ar New York Posta Lou Lemenik (Lemenick) napisao je: - Znate da film ima problem kada su najnezaboravnija stvar u njemu brkovi Sijene Miler. Taj izrast iznad njene gornje usne je jasno vidljiv u dvije scene i jednom iz profila. Kriti~ar je film ocijenio kao nespretnu i konfuznu adaptaciju napisav{i jo{ da je te{ko pogoditi kojim je to ta~no akcentom gospo|ica Miler poku{ala govoriti.

Komi~ar Vil Ferel zaradio je 31 milion dolara, a zvijezda Uvoda u anatomiju Patrik Dempsi 3,5 miliona dolara
Nije tajna da se mnoge slavne li~nosti ne `ale na svoje prihode, a holivudski magazin Parade izra~unao je njihovu zaradu u protekloj godini.

Svift: Zavidnih 5,5 miliona dolara

Adriana Lima krasi naslovnicu El Paisa, naj~itanijeg {panskog dnevnika, koji dnevno ima barem 1,2 miliona ~italaca. Kao i obi~no, Lima i ovim editorijalom sve ostavlja bez daha.

F L AS H
[panska glumica o godinama koje dolaze

Nakon raskida burne veze

Samanta moli Lindzi da potra`i pomo}


Bijonse: Ke{irala 80 miliona dolara Dempsi: Zvijezda Uvoda u anatomiju

Penelopu Kruz ne brinu bore niti sijeda kosa


[panska glumica Penelope Kruz (Cruz) o~ito ne dijeli ljubav prema estetskim hirurzima sa svojim holivudskim kolegicama, a za razliku od njih, ona jedva ~eka da ostari. Lijepa oskarovka ima 34 godine i priznaje da je bore i sijeda kosa nimalo ne brinu zato {to je do sada radila s nekoliko prelijepih starijih glumica koje su bile u dobi od 60 ili 70 godina. - Uop}e se ne bojim starosti. U filmu Nine radim s D`udi Den~ (Judy Dench), a kada je ona u sobi kao da zasja svjetlo. Ona obasjava sve oko sebe. @ene poput Meril Strip (Meryl Streep) i Sofije Loren (Sophia) su takve. Sofija ima 74 godine i izgleda predivno, a svaki put kada razgovaram s njom, ona mi pripovijeda predivne pri~e o starim glumcima. Postale smo dobre prijateljice. Pred svima nama nalazi se jo{ puno uzbu|enja, za{to se onda zamarati s godinama - ka`e Penelope.

F L AS H
Gven Stefani (Gwen) i njen suprug Gevin Rosdal (Gavin Rossdale) protekli vikend proveli su dru`e}i se sa svojim sinovima, dvogodi{njim Kingstonom i malim Zumom, kojem je tek sedam mjeseci.
Aniston: Isplatio se film Marley i ja

Tako je D`enifer Aniston (Jennifer) zaradila 27 miliona dolara na filmovima, kao {to su Marley i ja. Glumac i reditelj Tajler Peri (Tyler Perry), koji je glavna snaga serije filmova o afri~ko-ameri~kom matrijarhu Madea, zaradio je 125 miliona dolara, komi~ar Vil Ferel (Will Ferrell) 31 milion dolara, a zvijezda Uvoda u anatomiju Patrik Dempsi (Patrick Dempsey) 3,5 miliona dolara. U muzi~kom svijetu `ena prednja~i Bijonse Noules (Beyonce Knowles), koja je zaradila 80

miliona dolara zahvaljuju}i posljednjem albumu I Am... Sasha Fierce i obe}avaju}oj filmskoj karijeri, dok je njen suprug, hiphoper D`ej-Zi (Jay-Z) pro{ao jo{ bolje, sa 82 miliona dolara, navodi Parade. Kantri ljepotica Tejlor Svift (Taylor Swift), najtira`niji muzi~ar u SAD, u 2008. zaradila je 5,5 miliona dolara. Rehabilitirana pop princeza Britni Spirs (Britney Spears) nije puno zaostala, sa 2,25 miliona dolara.

Lindzi Lohan (Lindsey) i Samanta Ronson (Samantha) nedavno su vrlo ru`no prekinule vezu i navodno nisu pri~ale nakon toga. Me|utim, prijatelj djevojaka tvrdi da one ipak razgovaraju, ali samo putem telefona. - Sem je moli da potra`i pomo}. Lindzi je, uprkos tome kako se prezentira javnosti, jako nesigurna i o~ekivala je od Samante i njihove veze da }e je izgraditi i dati joj samopouzdanje. Lindzi jedva da spava, a to obja{njava njeno pona{anje. Iscrpljena je, a od nervoze ne mo`e ni mirno sjediti na stolici - otkrio je izvor ameri~kom magazinu People.

Lohan: Iscrpljena i nervozna

Pop kraljica spremna na sve

Madona skriva malu Mersi od biolo{kog oca


Nakon {to se javio biolo{ki otac ~etverogodi{nje Mersi D`ejms (Mercy James) koju Madona (Madonna) planira usvojiti, pjeva~ica ~ini sve {to je u njenoj mo}i da joj on ne zakomplicira {anse da dobije k}erku iz Afrike. Prema njenom nare|enju, neko iz siroti{ta Kondanani Madona: Saradnja sa siroti{tem sada je sakrio Kondanani Mersi da je njen otac ne mo`e prona}i. On za k}erku nije uop}e pitao sve dok se nije pojavila Madona sa zahtjevom za usvajanje. Mersina porodica s maj~ine strane bijesna je na D`ejmsa Kambeva (James Kambewo) zato jer se tek sada javio, a nigdje ga nije bilo kada je 15-godi{nja {kolarka, koja je s njim ostala trudna, umrla. Jako su sumnji~avi prema razlozima zbog kojih se on sada `eli opet pojaviti u `ivotu svoje k}erke.

Uz obja{njenje da ga je zamijenio za zombija

Strast slavnog muzi~ara

Ameri~ki glumac Vudi Harelson (Woody Harrelson, 47) prije nekoliko dana u Njujorku je napao nastrljivog paparaca. Udario ga je u glavu i uzeo mu dio opreme. Novinar koji radi za portal TMZ slu~aj je prijavio policiji. Glumac je odlu~io incident objasniti putem saop}enja. - Taman sam zavr{io sa snimanjem filma Zombieland, u kojem me stalno napadaju zombiji. Doletjev{i avionom u Njujork, jo{ sam bio u tom film. Na aerodromu sam bio s k}erkom kada me paparaco po~eo ganjati. Sasvim shvatljivo, zamijenio sam ga za zombija - objasnio je Vudi koji je ve} ranije bio u sukobu sa zaposlenicima TMZ-a.

Vudi Harelson Timberlejk napao paparaca sobu pretvorio u golf teren


Pjeva~ i producent D`astin Timberlejk (Justin Timberlake) toliko je zalu|en golfom da je cijelu sobu u ku}i pretvorio u minijaturni teren za golf. - Prije je koristio plahte koje su mu slu`ile kao pijesak s terena, a prepreke su mu bili prevrnuti kau~i i stolovi. Kada ugledate sobu, prvo {to pomislite je da je tornado pre{ao kroz nju, ali onda vam D`astin objasni da to tako mora biti kada trenira udarce - rekao je jedan njegov poznanik. D`astin je veliki ljubitelj golfa i posjeduje vlastiti golf teren u blizini rodnog Memfisa, a redovno je i doma}in humanitarnih turnira.
Harelson: Bio u svom filmu

Kruz: O~ekuje jo{ puno uzbu|enja

Timberlejk: Redovno trenira

Auto market
UTORAK, 14. APRIL/TRAVANJ 2009. GODINE

specijalni prilog

Proljetna prodajna akcija Peugeota

Svi automobili na sni`enju


Peugeot je u proljetnoj prodajnoj akciji koja traje od 8. do 22. aprila ponudio pogodne uvjete za kupovinu svih verzija svojih automobila. - U prolje}e, koje je idealno vrijeme za promjene i zaljubljivanje, `elimo potaknuti na{e kupce da dozvole da im francuski lav osvoji srce i da se zaljube u jedan od Peugeot modela - istakao je Deniz Bejtula, direktor marketinga i prodaje u Vermontu, generalnom uvozniku i distributeru za BiH. Iz ponude izdvajamo model ESP-om, automatskom klimom, maglenkama, aluminijskim felgama, radio CD/MP3 plejerom, xenon svjetlima, alarmom i u metalik boji ko{ta 41.900 KM. Cijena Peugeota 107 1,0 Nivo 1 je 16.990 KM, a uz petero vrata ovaj automobil ima i klimu, ABS, servo i airbag za voza~a i suvoza~a. Model 206 Sedan 1,4 sa petero vrata, klimom, servom, elektri~nim podiza~ima stakala, radio CD-om, maglenkama i u metalik boji ko{ta 19.990 KM. Peugeot 207 1,4 Trendy je po

KIA Sorento: Robusniji i ve}i od prethodnika

NOVITETI KIA u Seulu predstavila novu generaciju svog SUV-a

Sorento narastao u svim smjerovima


Iako je i prethodnik slovio kao terenac me|u SUV vozilima, novi je Sorento jo{ sposobniji za vo`nju van asfalta

Peugeot 308: Model Comfort Pack 1,4 po cijeni od 28.990

Peugeot 308 Comfort Pack 1,4 s petero vrata, klimom, ABS-om, elektri~nim retrovizorima, elektri~nim podiza~ima stakala, maglenkama i u metalik boji po cijeni od 28.990 KM. Dalje, Peugeot 407 Premium 2,0 HDi s petero vrata, ABS-om i

cijeni od 21.900 KM dostupan s petero vrata, klimom, radio CD/MP3 playerom, elektri~nim podiza~ima stakala, elektri~nim retrovizorima i maglenkama. Pored modela, u akciju su uklju~ene sve verzije uz ograni~ene O. L. koli~ine.

Aktivnosti SEAT-a za pobolj{anje rezultata

IA je na ovogodi{njem sajmu automobila u Seulu predstavila dugo o~ekivanu novu generaciju svog najpoznatijeg SUV-a Sorenta, koji je od 2002. godine {irom svijeta prona{ao put do 900.000 kupaca i od korejskog proizvo|a~a na~inio svjetski prepoznatljiv brend. Novi Sorento je u odnosu na prethodnika narastao u svim smjerovima, te sad izgleda izuzetno robusno.

Novi dizajn
Dizajnerski gledano, mnogo je ozbiljniji od modela na zalasku, a najvi{e se primje}uje novi dizajn

svjetala, C nosa~a krova, te masivniji stra`nji dio. Zahvaljuju}i du`ini od 4.685 mm, {irini od 1.885, visini od 1.710 i me|uosovinskom razmaku od 2.700, odnosno pove}anju prostora za glavu za 64 mm, te prostora za koljena za 102, novi je Sorento osjetno prostraniji, te mo`e ugostiti ~ak sedam osoba. Prtlja`ni prostor je tako|er za 15 posto ve}i zahvaljuju}i 70 milimetara ve}oj du`ini teretnog prostora, te mjeri 258 litara zapremine (s tre}im redom sjedala), odnosno 1.047 litara (kada je u funkciji pet sjedi{ta) do maksimaKorejci planiraju prodati 140.000 primjeraka godi{nje

Motori i mjenja~i
Ponuda motora za novi Sorento uklju~uje 2,2-litarski dizela{ sa 197 konjskih snaga, zatim 2,4-litarski benzinac sa 174 KS, 2,7-litarski V6 benzinac sa 165 KS, koji kao pogonsko gorivo koristi i prirodni plin, te na vrhu 3,5-litarski V6 benzinac sa 277 KS i 335 Nm obrtnog momenta. Ponuda mjenja~a je tako|er bogata i podrazumijeva petostepeni i {estostepeni manuelni mjenja~, te petostepeni i {estostepeni automatski mjenja~, koji snagu prenose ili na prednje ili na sva ~etiri to~ka. lne 2.052 litra, kada su preklopljena sjedi{ta.

SEAT Exeo: U maju na bh. tr`i{tu

Novi modeli i nagradna igra


SEAT je jedan od rijetkih brendova na bh. tr`i{tu koji u finansijskoj krizi jo{ uvijek nije zabilje`io pad. [tavi{e, rezultati {panskog proizvo|a~a su se, prema rije~ima njegovog rukovodioca prodaje u BiH Vedada Terzi}a, u prva tri mjeseca ove godine popravili za 0,5 posto u pore|enju s istim periodom 2008. Terzi} je izrazio nadu da }e prodaja SEAT-a jo{ napredovati kada na tr`i{te ove godine do|u novi i faceliftirani modeli. - Rije~ je o novim vozilima s velikim iskorakom u kvalitetu. U aprilu }e nam do}i Ibiza sport coupe, koji }e ko{tati od 18.900 KM, dok Exeo sti`e u maju. Kada je rije~ o redizajniranim verzijama, ubrzo }emo imati Leon, Alteu i Alteu XL. Uz novi Leon, poja~at }emo i agregatsku ponudu - ka`e Terzi}. Jo{ jedna novost - SEAT }e u maju na svojoj web-stranici (www.seat.ba) pokrenuti nagradnu igru koja }e trajati pet mjeseci, a tokom koje }e u~esnici svakog mjeseca mo}i osvojiti atraktivne nagrade. Na kraju, najsretniji u~esnik u septembru }e dobiti sedmodnevno M. T. kori{tenje modela Exeo.

Ambiciozni planovi
Iako je i prethodnik slovio kao terenac me|u SUV vozilima, novi je Sorento jo{ sposobniji van asfalta, zahvaljuju}i razmaku od tla od 184 mm, te brojnim sistemima za pomo} pri terenskoj vo`nji, a tu je i ~itava svita ostalih elektronskih an|ela ~uvara. Sa novim Sorentom, Korejci gaje velike ambicije, ~emu svjedo~i prodajni plan od 140.000 primjeraka godi{nje, a cijene bi trebale biti tek S. Pa. ne{to vi{e od prethodnika.

38

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2008.

auto market

NA[A TEMA Da li je policija du`na upozoriti voza~e na radarske kontrole

U Sarajevu bez obavje{tenja, a u Mostaru ne kriju ni{ta


Kakav je smisao radara ako voza~i znaju gdje su postavljeni, pitaju iz MUP-a Kantona Sarajevo U Isto~nom Sarajevu bez stacioniranih ure|aja

e{ko da u ovoj zemlji postoji voza~ ~ije se ime makar jednom nije na{lo u bilje`nici saobra}ajnog policajca. Oni su u o~ima gra|ana prava po{ast. No, s njima se ponekad mo`e razgovarati, pa nekim finim putem izboriti bla`a ili nikakva kazna. S radarom, me|utim, nema pri~e. Vozili ste 62 kilometra na sat, izvolite uplatnicu.

Red ili samo novac?


Stacionirani radari su prava no}na mora. Naravno, ovdje ne govorimo o onima {to se utrkuju pred njegovim o~ima, nego o obi~nim voza~ima koji ponekad, udubljeni u neke svoje misli, i ne vide da kr{e zakon, a to, ~ak ako je i u minimalnim razmjerama, rezultira ~estitkom na ku}noj adresi. A upozorenja da ste pod radarskom kontrolnom uglavnom - nema.

Stoga se dosta ljudi pita {ta je cilj radara - uzeti novac ili uvesti red na cestama? Ono {to je sigurno jeste to da dr`avni zakon ne obavezuje Saobra}ajnu policiju da obavje{tava voza~e da ih na nekoj dionici mo`da snima radar. Komandir Saobra}ajne policije MUP-a Kantona Sarajevo Nusret Selimovi} ka`e kako bi se obavje{tenjem gubio smisao. - Mnogobrojnim analizama smo utvrdili da je mudrije i svrsishodnije ne otkrivati mjesta gdje se nalaze ure|aji za snimanje, a zakon nam ne nala`e da obavje{tavamo voza~e o tome. Kakva je svrha snimanja, ako voza~i koji divljaju po cesti znaju da je na odre|enoj lokaciji postavljen radar, pa samo na toj dionici usporavaju? - pita Selimovi}. O optu`bama gra|ana, koji saobra}ajce s radarima gledaju kao

Popis lokacija stacioniranih radara u FBiH


Sarajevo
- RTV Dom - pravac prema Ilid`i - Stupska petlja - pravac prema Ilid`i - Dobrinja - raskrsnica kod Imzit pumpe prema Lukavici - Pofali}i - kod Srednje ekonomske {kole - Centar - raskrsnica iza Vje~ne vatre u pravcu prema Marindvoru - Kasarna Mar{al Tito - raskrsnica na ulazu u kasarnu prema Ilid`i - Binje`evo - pravac Ilid`a prema Had`i}ima i obratno - Autoput s jedne i druge strane ceste Sarajevo-Podlugovi

Ljubu{ki
- Na magistralnom putu u mjestu Vitina

Travnik
- Kalibunar - na magistralnoj cesti - Vitez - raskrsnica kod Impregnacije - Brnjaci - magistralni put prema Kiseljaku

Kazne za prekora~enje brzine

Zenica
- Donja Vraca - M17 - @ep~e - M17 kod Zovko pumpe - Maglaj - M17 na ulazu u Maglaj (semafor)

na poreznike, on ka`e: - Narod nas gleda kroz pare, ali one nam uop}e nisu va`ne. Niko nije rekao da moramo u bud`et donijeti toliko i toliko novca. U funkciji smo sigurnosti gra|ana, s ciljem da smanjimo broj saobra}ajnih nezgoda, a statistika pokazuje da smo u pravu zaklju~uje Selimovi}.

Isto~no Sarajevo: Radara nema, znakovi ostali


U Isto~nom Sarajevu, kako ka`e na~elnik tamo{njeg sektora uniformisane policije Branimir [ehovac, uop}e nema stacioniranih radarskih ure|aja. Postoje samo pokretni. [ehovac ka`e da je do pro{le godine bila praksa da gra|ane svakodnevno obavje{tavaju o mjestima gdje }e biti mobilne radarske kontrole, ali se s tim prestalo. pri~a. Zapravo, i tamo ka`u da ih zakon ne obavezuje na obavje{tenja o radaru, ali oni ne prezaju da to u~ine. - U Mostaru imamo dva stacioJuri}: Nemamo nirana radara, a o lokaciji jednog {ta kriti voza~i su obavije{teni. Meni nije problem re}i gdje su, a to i ~inim kada sam u prilici, jer nemamo {ta kriti. Pratim hrvatske medije i vidim da policija tamo obavje{tava da na odre|enoj dionici djeluje radar. Isto tako, gra|ani znaju da imamo dva automobila s provida ure|ajima za mjerenje brzine i registraciju prolaska kroz crveno svjetlo. Kada znaju gdje su radari, ljudi se po~nu pona{ati prema zakonu, jer ure|aj nema ni sr- Ranije smo imali obavezu centralnom MUP-u dostaviti spisak mjesta gdje }e biti patrole, a oni su dalje obavje{tavali gra|ane. Ne znam iz kojeg razloga je MUP ukinuo tu praksu. Saobra}ajni znakovi upozorenja na radarsku kontrolu su ostali na mjestima na kojima su i bili, s ciljem da na tim dionicama uvedemo red - ka`e [ehovac.

Nemamo {ta kriti


U Hercegova~ko-neretvanskom kantonu je malo druga~ija

Mo`e li se ure|aj prevariti?


Mo`e li se radar prevariti? Odnedavno kru`e pri~e o sistemima koji ometaju njihov rad, ali i preparatima koji registarske tablice u njihovim objektivima u~ine nejasnim i ne~itljivim. - Ne znam da nas je neko prevario, a ne znam i kako bi, po{to rade na induktorske petlje. Trenutno su me|u najsavremenijim u svijetu, jedan ko{ta 170.000 KM. Kada je rije~ o sprejevima, sumnjam da ih ima, ali sigurno }e se pojaviti ne{to. Me|utim, pojavit }e se i novi radarski sistem imun na njih. Mi }emo u MUP-u KS vjerovatno naredne godine nabaviti nove i preciznije ure|aje tvrdi Selimovi}.

Radari na Dobrinji i kod Vje~ne vatre u Sarajevu

Mostar
- Gradska obilaznica od HIT-a prema ^ekrku - 3 kamere - Raskrsnica kod zgrade Mostarke

- [ije - M17

Ora{je
- Magistralna cesta kod KPZ Ora{je

Biha}
- Cesta prema Iza~i}u kod OMV pumpe

Tuzla
- Raskrsnica kod Doma penzionera na obilaznici

Selimovi}: Nije nam cilj uzimati novac

Livno
- Semafor na Splitskoj obilaznici

Gora`de
- Donji most - Magistralna cesta na ulazu u Gora`de

ca ni du{e, bilje`i sve. Ipak, to ne zna~i da ne djelujemo represivno - ka`e vi{i inspektor u sektoru policije HNK Kre{imir Juri}.
Muamer TANOVI]

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Broj: 56 0 P 013805 07 P Konjic, 31. 03. 2009. godine

Dnevni avaz

utorak, 14. april/travanj 2009.

39

OGLAS
Dostava tu`be na obavezan odgovor za tu`ene: 1. PINJUH FILKA, ro|ena Rotim, iz Jablanice, sada u Italiji 2. ROTIM MIRKO sin Karla iz Jablanice, sada u Kanadi Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Mirko Rotim, sin Ivana iz Mostara, zastupan po Emiru Greda, advokatu iz Konjica, protiv tu`enih Janje Rotim, Ivana Rotim, Mirka Rotim, Rozi} Ive, ^u`e ro|. Rotim Zdravka i Pinjuh ro|. Rotim Filka, radi utvr|enja suvlasni{tva i upisa nekretnina u K.O. Doljani, tako {to }e se sud utvrditi da je tu`itelj po osnovu naslje|ivanja iza umrle majke Rotim ro|ene ^ubela Marte postao suvlasnik nekretnina sa dijelom 1/2. Kako sud na adresu tu`enih Pinjuh Filke i Rotim Mirka, nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem dnevnih novina dostavlja navedenu tu`bu tu`enoj Pinjuh Filki i Rotim Mirku, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334 ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i sve procesne prigovore, izjasniti se u skladu odredbi ~lana 71. stav. 1 ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu u skladu sa odredbom ~lana 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranu, s pozivom na broj predmeta. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. FBiH) Sudija Jasminka Pa{i}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 014855 08 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Nedim ]osi} u pravnoj stvari tu`itelja TRIGLAV BH OSIGURANJE d.d. Sarajevo ul. Augusta Brauna br. 2 protiv tu`enog PERIJA CVJETKO vlasnik INTERIJER s.z.r. Sarajevo, ul. Gabelina br. 4 i KESSUL d.o.o. Sarajevo, ul. Merhemi}a trg br. 12, radi duga od 1.520,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine Federacije BiH broj 53/03)

OBJAVLJUJE
- dostavu tu`be I-tu`enom na odgovor -

PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA POLIKLINIKA EHO KISELJAK Par`evi~ka br. 20 KISELJAK Poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave na raspisani

OGLAS
za prijem u radni odnos na neodre|eno vrijeme uz probni rad u trajanju do 6 mjeseci Na raspisani oglas se mogu prijaviti svi zainteresovani koji pored op{tih uslova propisanih Zakonom, ispunjavaju sljede}e: 1. Ljekar spec. neuropsihijatar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac, 2. Ljekar spec. ginekolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac, 3. Ljekar spec. radiolog-ultrasoni~ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac VSS Medicinski fakultet, polo`ena specijalizacija i stru~ni ispit Poznavanje rada na TCD, TVU i Dopleru krvnih `ila. 5 godina radnog iskustva.

Dana 02. 02. 2006. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enih, a radi regresne isplate duga u iznosu od 1.520,00 KM, navode}i da je prvotu`eni zaklju~io ugovor o zajmu sa JKHPD La Benevolencija kao zajmodavcem, kojem je pristupio drugotu`eni kao jemac. Zajmodavac je naplatu tra`bine osigurao kod tu`itelja. Kako tu`eni nisu uredno izmirivali obavezu vra}anja zajma, to je po polisi tu`itelja izvr{ena naknada {tete zajmodavcu. Nakon izvr{ene isplate {tete JKHPD La Benevolencija je ugovorom o cesiji potra`ivanja prema tu`enim prenijela na tu`itelja. Kako tu`eni nisu u potpunosti izvr{ili obavezu pla}anja duga, to je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pripremanja glavne rasprave, donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 1.520,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 05. 06. 2003. godine i zakonske zate-

zne kamate na iznos od 4.520,00 KM po~ev od 16. 10. 2001. godine pa do 06. 02. 2003. godine, na iznos od 3.520,00 KM po~ev od 07. 02. 2003. godine pa do 28. 03. 2003. godine, na iznos od 2.520,00 KM po~ev od 29. 03. 2003. godine pa do 04. 06. 2003. godine, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba od 02. 02. 2006. godine na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dva primjerka, za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Nedim ]osi}

Oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja. Zainteresovani kandidati informacije mogu dobiti na tel. 061/799-965, a prijave slati na gornju adresu.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 057699 08 I Stari broj; 065-0-I-08-00033 Sarajevo, 27. 03. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Ognjen Arnaut u izvr{nom postupku tra`ioca izvr{enja Triglav BH osiguranje d.d. Sarajevo, ul. Augusta Brauna 2, protiv izvr{enika Akrapovi} Berislava iz Sarajeva, ul. Oslobodilaca Sarajeva 5, radi izvr{enja na osnovu ~lana 21. Zakona o izvr{nom postupku (Sl. novine FBiH broj 32/03), a u vezi sa ~lanom 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (Sl. novine FBiH broj 53/03) a na prijedlog tra`ioca izvr{enja

Krupa kabine d.d. Proizvodnja kabina Bosanska Krupa Broj: 1099/09. Dana, 10. 04. 2009. godine Na osnovu 64. Zakona o privrednim dru{tvima (Sl. novine FBiH, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03), Nadzorni odbor Krupa kabine d.d. Proizvodnja kabina Bosanska Krupa, objavljuje

te nov~anog potra`ivanja tra`ioca izvr{enja u ukupnom iznosu od 2.677,15 KM i obavezao izvr{enika Akrapovi} Berislava da u roku od 3 (tri) dana od dana dostave rje{enja o izvr{enju namiri potra`ivanje tra`ioca izvr{enja i to iznos od 2.677,15 KM sa zakonskom zateznom kamatom u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od 23. 11. 2006. godine pa do kona~ne isplate duga, uz naknadu tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 106,60 KM, isplatom na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja broj 1327310010128093 kod NLB Tuzlanske banke u protivnom sud }e nastaviti postupak izvr{enja na pokretnim stvarima u stanu izvr{enika Berislava Akrapovi}a u Sarajevu, u ulici Oslobodilaca Sarajeva broj 5 zapljenom, procjenom i prodajom, te namirenjem tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom. SUDIJA Ognjen Arnaut, s.r.

OBAVJE[TENJE
dioni~arima i povjeriocima Krupa Kabine d.d. Proizvodnja kabina Bosanska Krupa o namjeravanoj reorganizaciji dioni~kog Dru{tva u Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u I. Krupa Kabine d.d. Proizvodnja kabina Bosanska Krupa (u daljem tekstu: Dru{tvo) }e na osnovu Plana reorganizacije Dru{tva, na sjednici Skup{tine Dru{tva, zakazanoj za dan 19. 05. 2009. godine, donijeti Odluku o promjeni oblika dioni~kog Dru{tva u Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u. II. Obavje{tavaju se dioni~ari i povjerioci Dru{tva o namjeravanoj reorganizaciji Dru{tva. III. Ovo Obavje{tenje objaviti u sredstvima javnog informisanja. Predsjednik Nadzornog odbora Krupa Kabine d.d. Proizvodnja kabina Bosanska Krupa: Olivotto Valerio

OBJAVLJUJE
da je van ro~i{ta dana 16. 05. 2008. godine, donio

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Po prijedlogu za izvr{enje tra`ioca izvr{enja od 04. 01. 2008. godine, a na osnovu vjerodostojne isprave-mjenice broj serija AF0859581 od 16. 12. 2004. godine sa klauzulom bez protesta, ovaj sud je donio rje{enje o izvr{enju broj 0650-I-08-00033 od 16. 05. 2008. godine kojim je odredio izvr{enje prema izvr{eniku radi napla-

POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Prigovor na rje{enje o izvr{enju ne zaustavlja tok izvr{nog postupka, ali odla`e namirenje tra`ioca izvr{enja do izvr{nosti rje{enja o izvr{enju osim ako zakonom nije druk~ije odre|eno. Rje{enje o izvr{enju se dostavlja izvr{eniku u skladu sa ~lanom 348. Zakona o parni~nom postupku i dostavljanje se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnim novinama koje se distribuiraju na podru~ju Federacije BiH.

40

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

auto market

41

BMW X6 M i X5 M

VOZILI SMO Volkswagen Caddy furgon 1,4 MPI+Plin

Opaki bavarski blizanci


I{~ekivanju i {pekulacijama do{ao je kraj, na svijet su kona~no stigli BMW-ovi zli blizanci. Naravno, u pitanju su dugo o~ekivane M verzije ultrapopularnih SUV modela X5 i X6. Oba automobila krasi ratni~ki izgled sa mno{tvom izbo~ina i spojlera, a sve to zaokru`eno je 20-in~nim aluminijskim felgama. Osim vrhunske aerodinamike, veseli idealna raspodjela mase, te precizno tuniran ovjes i mno{tvo elektroni~kih an|ela ~uvara. Iako je mi{i}av izgled ono {to karakteri{e ove automobile, mnogima je zanimljivija konjica skrivena pod prednjim poklo- Ratni~ki izgled i 555 KS za vrhunski u`itak pcem. Oba sportska SUV-a pokre}e mo}ni 4,4-litar- Sports automatskog mjenja~a ski V8 benzinac s dvostrukim koji, osim automatskog moda, turbopunja~em, {to je rezultiralo nudi opciju {altanja putem pos ergelom od 555 konjskih snaga lugica na upravlja~u. Oba mode-

Unutra{njost novog minibusa

(Foto: I. [ebalj)

Kako modificirati vozilo

Rje{enje za krizu
Prostom ra~unicom tro{kova goriva mo`e se zaklju~iti da se za godinu ili 30.000 kilometara vrati investirano u instalaciju
privrednom svijetu, a i u kompletnom `ivotu, re~enica pa, kriza je postala je uzre~ica. Svako poku{ava prona}i najlak{i na~in opstanka. Dobar na~in rezanja tro{kova u poslavanju mogao bi biti posjedovanje transportnih vozila koja koriste alternativne pogone, a ne striktno dizelske ili benzinske agregate.

Otvor za punjenje plina i prekida~ za odabir pogona

Od transportera do U luksuznog minibusa


Kako od transportera napraviti superluksuzni minibus koji zadovoljava sve svjetske norme, pitanje je na koje je sarajevska firma Komel dala vi{e nego zadovoljavaju}i odgovor. Ovaj kolektiv, koji upo{ljava 13 radnika, od Mercedesovog komercijalnog vozila Sprinter 518 CDI izradio je minibus za 19 osoba. Vozilo je isporu~eno Rafineriji nafte u Bosanskom Brodu. - Napravili smo sve modifikacije kako bi novo vozilo uskladili s Mercedesovim normama. Izrezali smo limove, ugradili prozore s dvoslojnim toniranim staklima i odli~nom izolacijom, postavili ambijentalnu i koridorsku rasvjetu na bazi dioda, te ugradili 19 modernih sjedi{ta sa sigurnosnim pojasevima i preklopnim stolovima ka`e voditelj uvoza u Komelu Hido Muranovi}, dodav{i da ova firma radi i modifikacije drugih vrsta vozila, uklju~uju}i policijska, pogrebna, vozila Hitne pomo}i... Do sada, nijedna firma u BiH se nije bavila nadogradnjom voziM. T. la.

Li~na karta
Dimenzije
d/{/v (mm) ...........................................................4.405 / 1.794 / 1.833 masa praznog vozila (kg) .......................................................... 1.500 kapacitet prtlja`nog prostora (km3) .............................................3,2

Motor 1,4 MPI + plin


zapremina (ccm) ........................................................................1.390 najve}a snaga (KS/o/min) ....................................................80/ 5.000 okretni moment (Nm/o/min) ........................................... 132/ 3.800

Udobna sjedi{ta
Takvo vozilo nudi generalni distributer i zastupnik njema~kog koncerna Volksvagen u Bosni i Hercegovini ASA Auto. Nekoliko dana imali smo na testu VW model Caddy opremljen 1,4-litarskim MPI motorom, koji mo`e tro{iti benzin ili propan-butan po potrebi.

Performanse
najve}a brzina (km/h) ..................................................................151 ubrzanje 0-100 km/h (s) ..............................................................16,6 potro{nja grad/otv./komb. (l) .......................................11,5/ 9,1/ 10,3

Ni{ta od M verzije modela Z4


S druge strane, osjetan pad prodaje novih BMW vozila primorao je bavarskog proizvo|a~a na odustajanje od razvoja M verzije novog modela Z4. Umjesto toga, kupci }e, uz Z4, na rapolaganju i maksimalnim obrtnim momentom od 678 Nm, dostupnog u rasponu od 1.500 do 5.650 obrtaja u minuti. Snaga se na sve to~kove {alje putem novog {estostepenog M imati M Sport paket, koji podrazumijeva ~vr{}i ovjes, karakteristi~an body kit i ve}e to~kove, {to bi, uz 3,0-litarski twin-turbo {estocilindarski benzinac s 306 KS, trebalo biti dovoljno. la su zahvaljuju}i sposobnoj pogonskoj tehnologiji u mogu}nosti 100 km/h uhvatiti za samo 4,5 sekundi, uz o~ekivano ograni~enu maksimalnu brzinu od S. Pa. 250 km/h.

Cijena testiranog modela


do registracije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.431 KM
Volkswagen Caddy: Plinski pogon za rezanje tro{kova

Tradicionalni izbor na Sajmu u Njujorku

Golf VI svjetski automobil godine

Za razvoj City Safety sistema

Volvo dobio nagradu Genius


Teretni prostor od 3,2 kubna metra Modificirani 1,4 MPI agregat za pogon na plin Jednostavna i pregledna komandna tabla i centralni greben Golf VI: Pobijedio Ford Fiestu i Toyotu IQ
(Foto: AP)

Golf VI nagra|en je priznanjem za svjetski automobil 2009. godine u ve} tradicionalnom izboru tokom Sajma u Njujorku. Vrhunska izrada, interijer velike vrijednosti i u~inkoviti TSI i TDI agregati karakteristike su zbog kojih je 51 od 59 ~lanova `irija iz 25 zemalja proglasilo Golfa najboljim na svijetu. Volkswagenov model, koji je u Njujorku ujedno do`ivio i promociju na tr`i{tu SAD, u naju`em krugu je pobijedio Fordovu Fie-

stu i Toyotin IQ. U finalu su, izme|u ostalih, bili jo{ Audi A4, Citroen C5, Fiat 500, Honda Jazz, Mazda6, BMW 7, Jaguar XF... U kategoriji za najbolji sportski automobil na svijetu izabran je Nissanov GT-R, ispred Corvette ZR 1 i Porschea 911. Nagrada za najbolji dizajn pripala je Fiatu 500, koji je pobijedio Jaguar XF i Citroen C5, dok je naj~istijim modelom progla{en HoM. T. ndin hibrid Clarity FCX.

U ovom slu~aju izgled je manje bitan, a ono {to se broji su funkcionalnost i vozne karakteristike. U putni~koj kabini veoma komotno mogu se smjestiti dvije osobe, recimo voza~ i serviser ili neko ko vr{i dostave. Sjedi{ta su udobna i zamor se mo`e osjetiti tek nakon

ne{to du`e vo`nje. Volan je podesiv po visini i dubini. Instrument tabla je jednostavna i pregledna, kao i centralni greben s komandama za klimu i MP3 playerom. Voza~ i saputnik imat }e na raspolaganju dosta pretinaca, a posebno se isti~e onaj pri

Dijeli platformu s Golfom V i Touranom


Volkswagen Caddy posljednje generacije pojavio se 2003. godine i platformu dijeli s petim pokoljenjem Golfa i Touranom. Kada je o dizajnu rije~, prednji dio ne odska~e previ{e od Tourana i ima veoma aerodinami~an izgled, ako ga poredimo s ostalim lakim dostavnjacima.

Prototip GM-a i Segwaya

plafonu koji se prote`e cijelom {irinom automobila. Volkswagen Caddy furgon ima teretni prostor od 3,2 kubna metra i mo`e nositi oko 750 kilograma tereta, {to je sasvim dovoljno za lakog dostavnjaka. Utovar kroz bo~na ili zadnja vrata je lagan, jer nude dosta manevarskog prostora. Caddy ima odli~an ovjes, kao i mno{tvo sigurnosnih zna~ajki, o kojima smo ve} pisali. Ovdje su glavna pri~a motor i njegova potro{nja. Naime, prostim pritiskom na dugme s lijeve strane volana bira

se potro{nja plina ili benzina. Kada tro{i propan-butan, koji je dostupan na preko 120 benzinskih pumpi u BiH, Volkswagen Caddy ne gubi na snazi, dok vlasnik dobija na nov~aniku. Kako su rekli iz ASA Auta, cijena plinskog ure|aja koji se ugra|uje na vozilima Caddy mogu biti razli~ite, u zavisnosti od snage motora i vrste instalacije, te variraju izme|u 1.500 i 2.200 KM, s PDV-om. Kada je u pitanju isplativost, prostom ra~unicom, a to je komparacija cijena plina i benzina ili dizela, te prosje~nom potro{njom,

mo`e se do}i do zaklju~ka da se za godinu ili, recimo, 30.000 kilometara novac vrati onom ko naru~i instalaciju.

Nema opasnosti
Sam ure|aj je siguran, jer je pritisak ubrizgavanja plina u cilindre jedva malo vi{i od atmosferskog, dok rezervoar ne mo`e eksplodirati po{to usljed pove}anja pritiska ventil visokog pritiska izbacuje vi{ak napolje. U slu~aju zapaljenja zbog saobra}ajne nezgode, ovaj ventil otvara rezervoar i plin sagorijeva izvan vozila, a do eksplozije ne

mo`e do}i. Naravno, tu je i smanjena emisija {tetnih gasova za oko dvije tre}ine u odnosu na benzin, vijek motora je du`i, a u~estalost posjeta servisu potpuno ista kao i kod benzinskih motora, to jeste svakih 15.000 kilometara. Testirani model ko{ta 25.431 KM s ugra|enom instalacijom i PDV-om. Kada se uzmu u obzir kvalitet vozila, manji izdaci za potro{nju i za{tita okoline, mirne du{e se mo`e re}i da je Volkswagen Caddy s ugra|enim plinom isplativa investicija u doI. SOFI] ba krize.

Volvo je od osiguravaju}e kompanije Allianz dobio presti`nu nagradu Genius 2009 za inovaciju godine, koju je zaslu`io razvojem i implementacijom Volvo City Safety sistema. Volvov sistem nudi vi{e sigurnosti, naro~ito u gustom gradskom saobra}aju i aktivira se pri brzinama do 30 km/sat. Sistem koristi opti~ki laser kako bi nadgledao saobra}aj cijelo vrijeme.

City Safety prepoznaje naglo ko~enje automobila ispred, a ukoliko voza~ ne reagira, sistem automatski aktivira zaustavljanje u slu~aju nu`de. Ukoliko je prosje~na brzina izme|u dva vozila pribli`no 15 km/h, sudar je u potpunosti izbjegnut, a ukoliko je brzina u rasponu od 15 do 30 km/h, namjera je da se ja~ina sudara smanji koliko god je to mogu}e, smanjuM. T. ju}i posljedice nezgode.

Elektri~ni gradski dvoto~ka{


General Motors i Segway predstavili su novu vrstu vozila koje bi moglo promijeniti na~in kretanja u gradovima. Iza projekta nazvanog PUMA (Personal Urban Mobility and Accessibility) krije se elektri~ni prototip vozila sa dva sjedi{ta koji ima samo dva to~ka, a omogu}it }e br`i, sigurniji, ti{i i ~istiji transport ljudi uz ni`i ukupni tro{ak. Predstavljeno vozilo, dizajnirano za dva ili vi{e putnika, mo`e ostvariti brzinu do 56 km/h, s opsegom do 56 km izme|u dva punjenja.
M. T.

Nissanove premijere na sajmu u Njujorku

Dva nova automobila iz sportske porodice Z


Nissan je na Sajmu automobila u Njujorku premijerno predstavio dva nova sportska automobila iz porodice Z - Nismo 370Z i 370Z Roadster. 370Z Roadster opremljen je motoriziranim sklopivim krovom s jednostavnim upravljanjem i automatskim zasunom. Uz to, rije~ je o dosad najprofinjenijem kabrioletu serije Z - serijski dolazi s Nissanovim inteligentnim klju~em, a dostupna su i sjedala s ugra|enim grijanjem i hla|enjem, satelitski radio i napredni navigacijski sistem s 9.3 GB HDD kapaciteta. Nisma 370Z, nadahnutog te`njom za performansama, krase aerodinami~ki dodaci, 3,7-litarski V6 motor od 350 KS i posebno oja~an ovjes. Nudi, uz to, jedinstvene mogu}nosti ure|enja unutra{njosti i posebne 19-in~ne kovane naplatke iznimno male te`ine. O. L.
Nismo 370Z i 370Z Roadster: Sportske performanse i u`ivanje u vo`nji Automatsko ko~enje u gradskoj gu`vi

42 Utorak, 14. april/travanj 2009. Dnevni avaz

oglasi
Za D.O.O. @UTI TAXI potrebno: - KV voza~..........20 izvr{ilaca
SVJETLOSTKOMERC d.d. SARAJEVO - NADZORNI ODBOR Na osnovu ~lana 241. i 242. Zakona o privrednim dru{tvima (Sl. novine FBiH br. 23/99, 45/00, 2/02, 29/03) i ~lana 58. Statuta Dru{tva, Nadzorni odbor Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 08. 04. 2009. godine donio je Odluku o sazivanju Skup{tine dioni~ara Dru{tva i ovim putem objavljuje

HOTEL ELBiH d.d. Makarska Kralja Petra Kre{imira IV broj 13 MAKARSKA

OBAVJE[TENJE
o objavi Javnog natje~aja Hotel ELBiH d.d. Makarska je dana 03. 04. 2009. godine u Narodnim novinama broj 41/09 objavio Javni natje~aj za davanje u zakup objekta Hotela ELBiH Makarska. Kontakt telefon: 00 385 98 447 486
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 064968 09 P 2 Sarajevo, 09. 04. 2009. godine

Prijave li~no u direkciji @UTOG TAXIJA u ulici B. M. Ninoslava 18, od 08.00 do 10.00 h. Konkurs je otvoren do 24. 04. 2009. nakon ~ega }e svi prijavljeni voza~i biti pozvani na edukaciju u prostorije D.O.O. @UTI TAXI B. M. Ninoslava 18, Sarajevo.

OBAVJE[TENJE
O SAZIVANJU SKUP[TINE DIONI^ARA DRU[TVA SVJETLOSTKOMERC d.d. SARAJEVO I 20 (dvadeseta) Skup{tina dioni~ara Dru{tva odr`a}e se dana 07. 05. 2009. godine u prostorijama Poslovne zgrade Svjetlostkomerc d.d. u Sarajevu, ul. Muhameda Kantard`i}a broj 3. sa po~etkom u 12,00 sati. II Za Skup{tinu dioni~ara predla`e se slijede}i, Dnevni red: 1. Utvr|ivanje kvoruma Skup{tine 2. Imenovanje dva dioni~ara - ovjeriva~a zapisnika 3. Dono{enje Odluke o usvajanju godi{njeg izvje{taja o poslovanju za 2008. godinu sa finansijskim izvje{tajem i izvje{tajem Centralne popisne komisije, Vanjskog revizora, Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Uprave Dru{tva. 4. Dono{enje Odluke o izboru Vanjskog revizora 5. Dono{enje Odluke o pokri}u gubitka u Dru{tvu iz prethodnog perioda na teret osnovnog kapitala. Upute za dioni~are: III Dioni~ar ili grupa dioni~ara-opunomo}enika sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno predlo`iti izmjene dnevnog reda i prijedloga odluka Skup{tine najkasnije u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju Skup{tine dioni~ara. IV V VI Pravo u~e{}a u odlu~ivanju na Skup{tini imaju dioni~ari koji se na listi kod Registra vrijednosnih papira nalaze najmanje 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine. Ukoliko dioni~ara na Skup{tini zastupa punomo}nik, on mora imati pisano ovla{tenje za zastupanje potpisano od dioni~ara-vlastodavca i punomo}nika. Dioni~ari-punomo}nici dioni~ara koji namjeravaju u~estvovati u radu Skup{tine trebaju svoje u~e{}e prijaviti pismeno ili putem posebnog obrasca Odboru za glasanje u sjedi{tu Dru{tva, Sarajevo, ul. Muhameda Kantard`i}a broj 3, najkasnije 3 dana prije odr`avanja Skup{tine.

Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Sanela Goru{anovi}-Butigan, u pravnoj stvari tu`itelja KADRI] NADIRA iz Sarajeva, ul. Kralja Tvrtka 2. zastupana po Kold`o Damiru advokatu iz Sarajeva protiv tu`enog JIFFRY OMAR H HUSSAIN iz Sarajeva, ul. Hasiba Brankovi}a br. 2-A, radi razvoda braka, na osnovu ~lana 348. st. 3. ZPP-a FBiH, objavljuje slijede}i

POZIV
Za JIFFRY OMAR H HUSSAIN iz Sarajeva, ul. Hasiba Brankovi}a br. 2-A. Pozivate se kao stranka na RO^I[TE ZA GLAVNU RASPRAVU za dan PONEDJELJAK, 27. 04. 2009. godine u 10,30 sati, pred ovaj sud soba 339/III. Sudija Sanela Goru{anovi}-Butigan Za ta~nost-ovla{teni radnik suda NAPOMENA: Ako tu`ilac bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje (~l. 97. stav 3. ZPP-a). Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga, ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 97. stav 4. ZPP-a).

VII Prije po~etka rada Skup{tine dioni~ar-punomo}nik dioni~ara du`an je prijavu za u~e{}e u radu Skup{tine predati Odboru za glasanje. VIII Uvid u dokumente i materijale predlo`ene za Skup{tinu dioni~ari-punomo}nici dioni~ara mogu izvr{iti svaki radni dan od 10,00-15,00 sati u sjedi{tu Dru{tva u Sarajevu, ulica M. Kantard`i}a broj 3, Slu`ba za op{te, pravne i kadrovske poslove. NADZORNI ODBOR

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 049794 04 P Sarajevo: 06. 04. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Aida Hasi} u pravnoj stvari tu`itelja HYPO ALPE - ADRIA - LEASING DOO SARAJEVO, protiv prvotu`enog IBRAHIM \IKI] iz Sarajeva, ul. ^obanija br. 17 i drugotu`enog TEUFIK MU[I] iz Sarajeva ul. Mehmeda Spahe br. 8/2, radi isplate duga v.s.p. 27.379,60 KM, objavljuje sljede}e:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO Broj: 65 P 065042 08 P Sarajevo, 06. 04. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Sanela Rondi} u pravnoj stvari tu`itelja D`ud`a ro|. Kreso Adisa iz Sarajeva, ul. Envera [ehovi}a, broj 4, koju zastupa punomo}nik ]aji} Ranko, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enih ]engi} Midhat iz Sarajeva, ul. Nade`de Petrovi}, broj 6, Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo, ulica Hamida Dizdara, broj 1 i Sarajevostan d.d. Sarajevo, ul. Dolina, broj 8, radi duga v.s. 1.000,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (Sl. novine Federacije BiH, broj 53/03, 73/05, 19/06 u dlajem tekstu ZPP-a)

POZIV
ZA GLAVNU RASPRAVU Poziva se tu`eni 1. IBRAHIM \IKI] iz Sarajeva, ul. ^obanija br. 17, da pristupi na GLAVNU RASPRAVU zakazanu za dan 05. 11. 2009. u 12,00 ~asova, u sobu br. 328/III. SUDIJA Aida Hasi} s.r. NAPOMENA: Ako tu`ilac bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje (~l. 97. st. 3. ZPP-a). Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 97. st. 4. ZPP-a). Sud }e shodno odredbama ~l. 406. i 407. ZPP-a kazniti nov~anom kaznom od 100 do 1000 KM: Stranku, zakonskog zastupnika, punomo}nika ili umje{a~a koji svojim parni~nim radnjama te`e zloupotrebljava prava priznata odredbama ZPP-a. Osobu koja u podnesku vrije|a sud, stranku ili drugog sudionika u postupku. Osobu koja je kao slu{atelj prisutna raspravi, a vrije|a sud ili druge sudionike u postupku, ometa rad ili se ne pokorava naredbama suda za odr`avanje reda, a mo`e ga i udaljiti.

OBJAVLJUJE OGLAS
(dostava tu`be na odgovor) Dana 19. 11. 2008. godine tu`itelj je, putem punomo}nika, kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enih, radi utvr|enja. Tu`bom je predlo`eno da sud donese odluku kojom }e utvrditi da je tu`iteljica na osnovu Ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora zaklju~enog u Sarajevu dana 06. 07. 2006. godine, stekla pravo vlasni{tva na posebnom dijelu zgrade i to poslovnom prostoru u suterenu zgrade, koji se u naravi sastoji od: prodajnog prostora u povr{ini od 125,66 m2, sanitarija u povr{ini od 2,43 m2, sanitarija u povr{ini od 2,40 m2, skladi{ta u povr{ini od 17,10 m2, sveukupne povr{ine 147,60 m2, upisano u zemlji{no-knji`nom ulo{ku 32, k.o. Sarajevo - Mahala CXXXVI, sa dijelom 1/1. Ovim putem tu`enom ]engi} Midhatu se dostavlja tu`ba na odgovor shodno odredbi ~lana 69. ZPP-a. Tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku (~l. 70 stav 1. i ~lan 334. stav 5. ZPP-a). Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. stav 2. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahatjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`bni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Federacije BiH i na oglasnoj tabli suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Sudija Sanela Rondi}

auto market

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

43

SAVJET VI[E Proljetne opasnosti vrebaju

[ljunak u bomba{kom napadu


Ostaci zimskog posipanja cesta uzrokuju sitna o{te}enja laka i staklenih povr{ina na vozilu
Iako je zima ve} odavno pro{la, iza sebe je ostavila neizbrisive tragove, poput brojnih pukotina, kratera i drugih o{te}enja na na{im cestama.

Proklizavanje i izlijetanje
S obzirom na to da za kvalitetno saniranje i ~i{}enje gotovo uvijek nedostaje para, vi{e i ~udi {to se na pojedinim, naro~ito zaba~enim cestama, jo{ i danas mogu na}i tragovi {ljunka za zimsko posipanje cesta, naro~ito na dionicama preko planinskih prevoja. Najvi{e ga nalazimo na ivicama

zavoja i u rupama. Osim {to naslage {ljunka zbog lo{eg kontakta s podlogom mogu izazvati proklizavanje, pa i izlijetanje vozila iz krivine, najvi{e problema pri~injavaju laku i staklenim povr{inama na vozilu. Poznato je da i sitni kamen~i}i pod to~kovima automobila mogu postati pravi mali projektili, koji mogu o{tetiti, pa i razbiti prednje staklo na vozilu. Prednja svjetla, a naro~ito maglenke, naj~e{}e su izlo`eni ovom bombardiranju. Pored staklenih povr{ina, ~esto strada i lak, na kojem se poja-

vljuju sitne, gotovo neprimjetne packe koje propu{taju vodu i vremenom mogu dovesti do prohr|avanja. Voza~i skupljih vozila ~esto pose`u za naizgled ru`nim, ali veoma korisnim ko`nim prekriva~ima prednjeg dijela poklopca motora, koji su vi{e nego korisni, jer je lakiranje naro~ito metalik lakom veoma skupo.

Skupe popravke
Najve}i problem predstavlja to {to je za ovakva o{te}enja gotovo nemogu}e na}i krivca, dok ih

Naj~e{}e stradaju lak, prednja svjetla i maglenke

ve}ina osiguranja uop}e ne pokriva, iako cijene popravaka mogu biti basnoslovne naro~ito kod novijih vozila.

Zato se prvenstveno preporu~uje opreznija vo`nja uz dr`anje {to ve}eg razmaka od vozila koS. Pa. ja se kre}u ispred.

IZ HISTORIJE Austin Allegro (1973 - 1983.)

Debakl britanskih in`injera


Uz slabu pogonsku konjicu, Allegro je bio osjetno skuplji od konkurencije

Austin Allegro: Trajao deset godina

Britanci su u automobilskoj historiji imali mno{tvo lijepih i uspje{nih vozila, ali i poneki proma{aj. Jedna od takvih gre{aka nesumnjivo je Austin Allegro, nastao 1973. godine, kao svojevrsni nasljednik popularnog Austina 1100/1300. Razvojni proces ovog automobila i{ao je sporo i s previ{e kompromisa koji su uni{tili prvobitno predlo`en dizajn. Hatchback izvedbom i du`inom od 3,85 metara, Allegro je bio dovoljno prostran porodi~ni kompakt. Zanimljiv detalj bio je Hydragas ovjes koji je, umjesto opruga, posjedovao

kugle punjene azotom. Ipak, slaba{ni motori i velika masa jednostavno nisu mogli pro}i na tr`i{tu. Za pogon su bili zadu`eni 4-cilindra{i proizvo|a~a Leyland. Osim toga, Allegro je bio i osjetno skuplji od konkurencije, pa se manjak udobnosti, prevelika bu~nost i lo{a zavr{na obrada nisu mogli oprostiti. Kona~no, dolazak Volkswagen Golfa pokazao je sve prednosti kompaktnih hatchback modela, ali i ukazao na dodatne nedostatke Allegra. Sve je mirisalo na kraj, koji je stigao 1983. godine nakon 642.350 proizveS. Pa. denih primjeraka.

Spec
VOLFSBURG - Volkswagen Golf {este generacije potvrdio je besprijekorne sigurnosne karakteristike osvajanjem svih pet zvjezdica na eminentnom EuroNCAP testu. Volkswagen Golf VI jedan je od malobrojnih automobila u klasi koji serijski nudi ESP kontrolu stabilnosti i sedam zra~nih jastuka.

44

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

auto market

Ponuda svjetskih proizvo|a~a na na{em tr`i{tu

Cijene novih automobila u BiH


Model Cijena s PDV-om

Alfa Romeo
MiTo 1.4 8V 78 Progression 147 1.6 TS 3P Maranello 159 1.9 JTD 150 Emozione 32.560 32.560 52.000

500 1.2 8V Pop Sedici 1.6 16v Dynamic 4x2 Bravo 1.4 16V 90 KS Amore Croma 2.2 MPI Active Doblo Panorama 1.4 8V Actual

21.650 29.200 26.490 42.130 25.190

Ford
Ka 1,2i Ambiente Fiesta 1,25i Fusion 1,4i Focus 1,4i C-Max 1,6i Mondeo 1,6 Ti VTC S-Max 2,0 PFi Galaxy 2,0 PFi Kuga 2,0 TDCi ConnectVAN 1,8 TDCi 19.000 18.900 22.500 21.990 29.700 37.500 48.000 54.000 51.000 24.990

Audi
A3 1.6 Attraction A4 1.8 TFSI A4 Cabrio 1.8 TT Coupe 2.0 T FSI A6 2.0 T FSI Q5 2.0 TDI Quattro A5 2.0 TFSI Q7 3.6 Quattro Allroad 3.0 TDI quattro A8 3.0 TDI Quattro Tiptronic 34.056 48.325 62.644 66.059 66.924 68.867 74.245 95.060 95.958 130.536

GWM - Great Wall Motors


Deer Pickup 2,3 MPI 4X4 Hover CUV 2,4 16V 4x4 Wingle Pickup 2,8 CRDI 4x4 31.824 45.981 42.120

BMW
116i (troje vrata) 116i (petoro vrata) 118i kabrio 125i kupe 318i limuzina 320i kupe 320i kabrio 520i X3 2.0i X5 3.0si X6xDRIVE 35i 41.735 43.675 57.740 66.281 55.610 69.615 87.224 77.747 73.242 112.203 124.664

Model
CLS 320 CDI S 320 CDI BlueEFFICIENCY CL 500 SL 280 ML 280 CDI R 280 CDI GL 320 CDI GLK 220 CDI

Cijena s PDV-om
118.198 141.317 218.891 157.793 113.494 107.066 151.873 77.690

Model
Megane Coupe 1,4 16V Pack Megane Berline 1,4 16V Pack Megane Sedan 1,4 16V Pack Megane Grandtour 1,4 16V Pack Megane Coupe Cabrio 1,6 16V Sport Laguna 1,6 16V Expression Laguna Grandtour 1,5 dCi 110 Expression Vel Satis 2,0 dCi Expression Scenic II 1,4 16V Authentique Espace 2,0 16V Turbo Expression

Cijena s PDV-om
29.614 30.478 27.697 31.868 43.923 42.944 48.578 83.026 34.889 60.719

Hummer
H2 SUV 6.2 V8 Aut. Adventure H3 Base 3.7 Man. 148.674 93.392

Hyundai
I 10 1,2 MPi GL Getz F/L 1,1 MPi 12V Accent F/L 1,4 MPi 16V i20 1,2 iStart i30 1,4 MPi CVVT Coupe 2,0 DOHC CWT Sonata 2,4 MPi 16V Matrix 1,6 MPi Tucson 2,0 MPi 4x4 16V Santa Fe 2,2 CRDI VGT 4x4 16V H-1 2,5 CRDI, 8 sjedi{ta ix55 3.0 CRDi Elegance 17.590 18.275 22.669 21.056 28.041 46.671 42.284 29.636 42.927 58.734 52.680 78.515

Mini
One 1,4 Cooper 1,6 Cooper D 1,6 Cooper S 1,6 36.400 38.258 41.181 52.533

Cadillac
Escalade 6.2 V8 Aut. Elegance Escalade 6.2 V8 Aut. Sport Luxury 158.528 167.674

Sang Yong
Rexton RX 270 XDI Kyron M270 DLX Actyon 2.0 XDI Actyon Sport 2.0 XDI Pick-Up 61.582 53.991 50.646 45.162

Chevrolet
Spark 0,8 SOHC Aveo S 1,2 DOHC Lacetti SE 1,4 DOHC Epica LS 2,0 L6 DOHC Captiva FWD 2,0 12.048 14.366 19.060 35.234 43.957

Nissan

Samand
LX 20.936

Jeep
Cherokee Sport 2.8 CRD 5A Grand Cherokee Limited 3.0 CRD 5A Compass Sport 2.0 CRD 6M Patriot Sport 2.0 CRD 6M Wrangler Sport 2 DR 2.8 CRD 6M 65.589 90.371 53.415 53.104 55.904 Ibiza Reference 1,2 12V Leon Reference 1,6 MPI Altea Reference 1,6 MPI Altea XL Reference 1,6 MPI Altea FreeTrack 2,0 TFSI

Seat
19.584 28.404 27.843 28.932 48.165

Chrysler
Sebring Limited 2.0 CRD 6M Grand Voyager LX 2.8 CRD 6A 300C 3.0 CRD 5A 52.210 70.085 79.279

Citroen

Kia
Picanto 1,0 SOHC LX Base Rio 1,4 LX ceed 1,4 CVVT L ceed_sw 1,4 CVVT L Proceed 1,4 CVVT Cerato 1,6 GAS DOHC LX sedan Magentis 2,0 CRDi VGT LX Business Carens 2,0 CVVT LX M/T Carnival 2,9 CRDi VGT EX M/T Sportage 2,0 DOHC 4x2 LX M/T Cool Sorento 2,5i CRDi 4x4 LX 14.990 16.990 24.990 25.990 27.990 23.990 38.990 31.290 51.490 37.990 54.000

Suzuki
Splash 1,2 GLX Swift 1,3 GLX SX4 1,5 GLX 2WD Ignis 1,3 GLX 4WD Jimny 1,3 GLX 4WD Grand Vitara 2,0 JLXA 4WD 23.700 24.119 28.643 23.980 32.710 51.900

Lada
Priora 1,6 111 1,6 112 1,6 16V 1118 1,6 1119 1,6 Niva 2121 Niva 2131 17.490 16.995 16.197 14.990 15.490 16.695 19.795

C1 SX 3V C2 VTR 1.4i C3 Confort 1.4i C4 Attraction 1.416v 90 Xsara Picasso El.Plus 1.6 16v C4 Picasso Attraction VTI 120 Grand C4 Picasso Attract.VTI 120 Berlingo First 1.6Hdi 75 C5 III Attraction 1.8 16v C5 III Tourer Confort Hdi 140 C6 Business Hdi 173 C8 Exclusive 2.0 Hdi C Crosser 2.2 Hdi Tendance Berlingo III Multispace 1.6 16v

17.112 21.462 19.160 21.798 26.305 31.884 33.505 21.165 38.638 46.685 87.744 58.905 67.892 24.063

Micra 1,2 3DR Visia Micra 1,4 C+C Tekna Note 1,4 Visia Tiida 5DR 1.6 Visia Qashqai 1,6 Visia Qashqai +2 2,0 Family 350Z Coupe Premium X-Trail 2,0 XE 4x2 Pathfinder 2,5 dCi XE Patrol 3,0 DDTI 3DR Comfort Novi Murano 3,5 V6 Navara DC 2,5 dCi XE NP300 Pick Up 2,5 Di 4x4

18.783 32.123 20.875 29.974 34.126 43.408 86.989 51.112 62.700 75.677 112.515 58.554 49.260

[koda
Fabia 1,2HTP Classic 12V Fabia Combi 1,2HTP Classic 12V Roomster 1,2HTP 12V Octavia A5 Classic 1,4 MPI Octavia Combi Tour 1,6 MPI Octavia Tour 1,6MPI 15.666 17.252 17.132 22.225 24.287 23.460

Toyota
Yaris 1,0 VVT-i Terra Auris 1,4 Terra Novi Avensis 1,6 Terra Avensis 1,5 Terra Corolla Sedan 1,4 Terra Corolla Verso 1,6 Terra Hiace 2,5 D-4D HP Comfort RAV4 2,0 VVT-i Active 18.068 26.989 37.161 31.846 29.990 34.074 35.103 50.656

Lancia
Ypsilon 1.2 8v Argento Musa 1.4 8v Argento Delta 1.4 T-Jet 120KS Argento 23.600 26.500 35.990 Corsa 3-door Essentia 1,0 Tigra twin top Enjoy 1,4 Meriva Essentia 1,3 Astra 5-door Classic II 1,4 Astra GTC Essentia 1,3 Astra 5-door Essentia 1,3 Astra TT RHT Enjoy 1,6 Insignia Essentia 1,6 Antara FWD Base 2,0 Zafira 5-door Essentia 1,6

Opel
19.187 30.570 28.184 21.827 29.768 29.768 41.346 37.748 58.558 32.134

Land Rover
Defender 90 2,4d Base Defender 110 2,4d Base Defender 130 2,4d Base Discovery 3 4,0 Freelander 2 2,2 E Range Rover 3,6 SE Range Rover Sport 2,7 S 61.574 64.127 68.764 100.950 83.264 160.467 129.835

Volkswagen
Polo 1,2 Trendline Golf 1,4 16V Trendline Golf 1,4 Plus Trendline New Beetle 1,4 Touran 1,6 Conceptline Golf Variant 1,6 Trendline Jetta 1,6 Trendline Scirocco 1,4 TSI Passat 1,4 16V TSI Trendline Sharan 2,0 Trendline Tiguan 1,4 TSI 4motion 16V Trend & Fun Eos 1,4 Passat CC 1,8 Touareg R5 TDI 2,5 Phaeton 3,6 V6 4motion Tiptronic 15.802 27.912 31.014 31.046 34.290 38.901 40.264 41.994 42.984 44.233 47.571 45.022 50.876 70.717 115.566

Corvette
Coupe 6.2 V8 Man. Kabriolet 6.2 V8 Man. ZO 6 148.578 170.127 199.571

Maple
C31 C51 C52 C81 R80 8.700 12.900 14.900 17.900 16.000

Peugeot
107 1,0 Nivo 1 206 Sedan 1,4 Nivo 1 207 3P 1,4 Trendy 207 SW 1,4 Urban 207 CC 1,6 Nivo 1 308 1,9 HDI Confort Pack 308 SW 1,6 HDI Break 4007 2,2 HDI Premium 407 1,8 Confort Pack 607 2,2 HDI Titane 16.663 21.990 23.680 23.993 35.637 32.070 34.138 67.176 36.538 66.497

Dacia
Logan 1,4 MPi Base Logan 1,6 MPi Laureate Logan 1,6 Prestige 16V Logan MCV 1,4 Base (5 sjedi{ta) Logan MCV 1,5 dci Ambiance (5 sjedi{ta) Logan 1,6 Ambiance (7 sjedi{ta) 14.782 18.009 20.133 16.861 22.560 20.652

Mazda
Mazda 2 1,3i CE Mazda 3 1,4i CE Mazda 5 1,8i CE MX-5 1,8i Emotion Mazda 6 1,8i CE CX-7 2,3i Challenge RX-8 2,6 Renesis Basic BT-50 2,5 Basic 20.990 25.870 38.900 39.700 41.980 65.200 56.400 33.600

Dodge
Nitro SE 2.8 CRD 5A Caliber SE 1.8 5 M Avenger SE 2.0 CRD 6M 60.493 37.232 47.603

Volvo
C30 1,6i Base C70 2,4 Kinetic S40 1,6i Base S60 2,4 Kinetic S80 2,5T Kinetic V50 1,6i Base XC70 3,2 AWD Kinetic XC90 3,2 Kinetic Uvoznici zadr`avaju pravo na izmjenu cijena 39.000 76.763 44.558 56.000 77.557 46.985 96.531 104.936

Porsche
997 Carrera 2 3,6 987 Boxster 2,7 987 Cayman 2,7 Cayenne 3,6 160.679 88.742 94.553 101.445

Fiat
Seicento 1.1 Base Panda 1.2 Amore Punto 1.2 8V S 3P Sole Grande Punto 1.2 8V S 3P Linea 1.4 8v Active 13.500 17.970 16.899 17.750 23.395

Mercedes
A 160 CDI B 180 CDI Sport Tourer C 200 CDI CLC 200 CDI SLK 200 KOMPRESSOR E200 CDI CLK 320 CDI 36.432 48.857 58.095 60.681 73.404 75.148 96.905

Renault
Clio Storia 1,2 Access Clio III 1,2 16V Access Kangoo 1,2 16V Access 19.559 20.546 25.944

Jo{ jedan gluma~ki fijasko

36

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

show biz

45

PARADE Prihodi slavnih u protekloj godini

Bijonse i D`enifer Aniston


najbolje pla}ene `ene {oubiznisa
Filmski kriti~ari Sijeni Miler zamjerili zbog brkova
Novi film plavokose starlete Sijene Miler (Sienna Miller) Mysteries of Pittsburgh pobrao je lo{e kritike, a kriti~ari nisu bili nimalo blagi prema njoj zamjeriv{i joj ~ak i to da joj se u filmu vide - brkovi. Filmski kriti~ar New York Posta Lou Lemenik (Lemenick) napisao je: - Znate da film ima problem kada su najnezaboravnija stvar u njemu brkovi Sijene Miler. Taj izrast iznad njene gornje usne je jasno vidljiv u dvije scene i jednom iz profila. Kriti~ar je film ocijenio kao nespretnu i konfuznu adaptaciju napisav{i jo{ da je te{ko pogoditi kojim je to ta~no akcentom gospo|ica Miler poku{ala govoriti.

Komi~ar Vil Ferel zaradio je 31 milion dolara, a zvijezda Uvoda u anatomiju Patrik Dempsi 3,5 miliona dolara
Nije tajna da se mnoge slavne li~nosti ne `ale na svoje prihode, a holivudski magazin Parade izra~unao je njihovu zaradu u protekloj godini.

Svift: Zavidnih 5,5 miliona dolara

Adriana Lima krasi naslovnicu El Paisa, naj~itanijeg {panskog dnevnika, koji dnevno ima barem 1,2 miliona ~italaca. Kao i obi~no, Lima i ovim editorijalom sve ostavlja bez daha.

F L AS H
[panska glumica o godinama koje dolaze

Nakon raskida burne veze

Samanta moli Lindzi da potra`i pomo}


Bijonse: Ke{irala 80 miliona dolara Dempsi: Zvijezda Uvoda u anatomiju

Penelopu Kruz ne brinu bore niti sijeda kosa


[panska glumica Penelope Kruz (Cruz) o~ito ne dijeli ljubav prema estetskim hirurzima sa svojim holivudskim kolegicama, a za razliku od njih, ona jedva ~eka da ostari. Lijepa oskarovka ima 34 godine i priznaje da je bore i sijeda kosa nimalo ne brinu zato {to je do sada radila s nekoliko prelijepih starijih glumica koje su bile u dobi od 60 ili 70 godina. - Uop}e se ne bojim starosti. U filmu Nine radim s D`udi Den~ (Judy Dench), a kada je ona u sobi kao da zasja svjetlo. Ona obasjava sve oko sebe. @ene poput Meril Strip (Meryl Streep) i Sofije Loren (Sophia) su takve. Sofija ima 74 godine i izgleda predivno, a svaki put kada razgovaram s njom, ona mi pripovijeda predivne pri~e o starim glumcima. Postale smo dobre prijateljice. Pred svima nama nalazi se jo{ puno uzbu|enja, za{to se onda zamarati s godinama - ka`e Penelope.

F L AS H
Gven Stefani (Gwen) i njen suprug Gevin Rosdal (Gavin Rossdale) protekli vikend proveli su dru`e}i se sa svojim sinovima, dvogodi{njim Kingstonom i malim Zumom, kojem je tek sedam mjeseci.
Aniston: Isplatio se film Marley i ja

Tako je D`enifer Aniston (Jennifer) zaradila 27 miliona dolara na filmovima, kao {to su Marley i ja. Glumac i reditelj Tajler Peri (Tyler Perry), koji je glavna snaga serije filmova o afri~ko-ameri~kom matrijarhu Madea, zaradio je 125 miliona dolara, komi~ar Vil Ferel (Will Ferrell) 31 milion dolara, a zvijezda Uvoda u anatomiju Patrik Dempsi (Patrick Dempsey) 3,5 miliona dolara. U muzi~kom svijetu `ena prednja~i Bijonse Noules (Beyonce Knowles), koja je zaradila 80

miliona dolara zahvaljuju}i posljednjem albumu I Am... Sasha Fierce i obe}avaju}oj filmskoj karijeri, dok je njen suprug, hiphoper D`ej-Zi (Jay-Z) pro{ao jo{ bolje, sa 82 miliona dolara, navodi Parade. Kantri ljepotica Tejlor Svift (Taylor Swift), najtira`niji muzi~ar u SAD, u 2008. zaradila je 5,5 miliona dolara. Rehabilitirana pop princeza Britni Spirs (Britney Spears) nije puno zaostala, sa 2,25 miliona dolara.

Lindzi Lohan (Lindsey) i Samanta Ronson (Samantha) nedavno su vrlo ru`no prekinule vezu i navodno nisu pri~ale nakon toga. Me|utim, prijatelj djevojaka tvrdi da one ipak razgovaraju, ali samo putem telefona. - Sem je moli da potra`i pomo}. Lindzi je, uprkos tome kako se prezentira javnosti, jako nesigurna i o~ekivala je od Samante i njihove veze da }e je izgraditi i dati joj samopouzdanje. Lindzi jedva da spava, a to obja{njava njeno pona{anje. Iscrpljena je, a od nervoze ne mo`e ni mirno sjediti na stolici - otkrio je izvor ameri~kom magazinu People.

Lohan: Iscrpljena i nervozna

Pop kraljica spremna na sve

Madona skriva malu Mersi od biolo{kog oca


Nakon {to se javio biolo{ki otac ~etverogodi{nje Mersi D`ejms (Mercy James) koju Madona (Madonna) planira usvojiti, pjeva~ica ~ini sve {to je u njenoj mo}i da joj on ne zakomplicira {anse da dobije k}erku iz Afrike. Prema njenom nare|enju, neko iz siroti{ta Kondanani Madona: Saradnja sa siroti{tem sada je sakrio Kondanani Mersi da je njen otac ne mo`e prona}i. On za k}erku nije uop}e pitao sve dok se nije pojavila Madona sa zahtjevom za usvajanje. Mersina porodica s maj~ine strane bijesna je na D`ejmsa Kambeva (James Kambewo) zato jer se tek sada javio, a nigdje ga nije bilo kada je 15-godi{nja {kolarka, koja je s njim ostala trudna, umrla. Jako su sumnji~avi prema razlozima zbog kojih se on sada `eli opet pojaviti u `ivotu svoje k}erke.

Uz obja{njenje da ga je zamijenio za zombija

Strast slavnog muzi~ara

Ameri~ki glumac Vudi Harelson (Woody Harrelson, 47) prije nekoliko dana u Njujorku je napao nastrljivog paparaca. Udario ga je u glavu i uzeo mu dio opreme. Novinar koji radi za portal TMZ slu~aj je prijavio policiji. Glumac je odlu~io incident objasniti putem saop}enja. - Taman sam zavr{io sa snimanjem filma Zombieland, u kojem me stalno napadaju zombiji. Doletjev{i avionom u Njujork, jo{ sam bio u tom film. Na aerodromu sam bio s k}erkom kada me paparaco po~eo ganjati. Sasvim shvatljivo, zamijenio sam ga za zombija - objasnio je Vudi koji je ve} ranije bio u sukobu sa zaposlenicima TMZ-a.

Vudi Harelson Timberlejk napao paparaca sobu pretvorio u golf teren


Pjeva~ i producent D`astin Timberlejk (Justin Timberlake) toliko je zalu|en golfom da je cijelu sobu u ku}i pretvorio u minijaturni teren za golf. - Prije je koristio plahte koje su mu slu`ile kao pijesak s terena, a prepreke su mu bili prevrnuti kau~i i stolovi. Kada ugledate sobu, prvo {to pomislite je da je tornado pre{ao kroz nju, ali onda vam D`astin objasni da to tako mora biti kada trenira udarce - rekao je jedan njegov poznanik. D`astin je veliki ljubitelj golfa i posjeduje vlastiti golf teren u blizini rodnog Memfisa, a redovno je i doma}in humanitarnih turnira.
Harelson: Bio u svom filmu

Kruz: O~ekuje jo{ puno uzbu|enja

Timberlejk: Redovno trenira

VREMEPLOV

14. april 2009.

DOGODILO SE
1894. - Publici predstavljen Edisonov kinetoskop. 1956. - Kompanija Ampex na tr`i{te izbacila prvi primjerak komercijalnog videorekordera. 1992. - Srpska policija oplja~kala skladi{te Teritorijalne odbrane Sarajeva u Faleti}ima i iz njega iznijela sve naoru`anje i municiju. 1999. - Visoki predstavnik u BiH Karlos Vestendorp (Carlos Westendorp), uz saglasnost Upravnog odbora Vije}a za provedbu mira, poni{tio sva trajna stambena rje{enja dodijeljena u toku i nakon rata u oba bh. entiteta. 2001. - Ruski knji`evnik i predsjednik Nacionalne bolj{evi~ke partije Edvard Limonov priveden pod sumnjom da je organizirao ilegalnu kupovinu oru`ja. Tokom rata u BiH Limonov je bio veoma blizak vodstvu bosanskih Srba, a svijet su obi{li TV snimci kako s brda iznad Sara-

46
ISTRA@IVANJE Jo{ prednosti povr}a

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

sveznadar
Klice brokule imaju ve}u koncentraciju sulforafana od zrele brokule

Brokula ubla`ava simptome alergija


Za pove}anje dobrih enzima odgovorna je supstanca sulforafan. Osim u brokuli, ta se supstanca nalazi i u kelju te karfiolu
Osobe koje pate od nazalnih alergija u svoju bi prehranu trebale uvrstiti klice brokule, tvrde nau~nici na temelju novog istra`ivanja. U sklopu provedene studije, nau~nici su prou~avali djelovanje oralnih preparata na bazi klica kod 65 zdravih volontera. Otkrili su kako konzumacijom preparata dolazi do pove}anja nivoa enzima koji spre~avaju upale u gornjem dijelu di{nog sistema. Za pove}anje dobrih enzima odgovorna je supstanca sulforafan. Osim u brokuli, ta se supstanca nalazi i u kelju te karfiolu. Sulforafan djeluje na pove}anje koncentracije antioksidativnih enzima koji ubla`avaju {tetne promjene na }elijama kao i upalne procese. Na temelju svog istra`ivanja, dr. Mark Ridl (Marc A. Riedl) sa univerziteta California u Los An|elesu vjeruje kako bi osobe koje pate od di{nih alergija mogle osjetiti znatno pobolj{anje ako uvrste u svoju prehranu klice brokule. Klice brokule imaju 20 do 50 puta ve}u koncentraciju sulforafana od zrele brokule.

1865. - Pristalica pora`enih ju`nih dr`ava u Ameri~kom gra|anskom ratu, glumac D`on Vilkes But (John Wilkes Booth) u va{ingtonskom pozori{tu pucao u ameri~kog predsjednika Abrahama Linkolna (Lincoln) i smrtno ga ranio. Predsjednik Linkoln umro je dan nakon ranjavanja. jeva puca na grad iz te{kog mitraljeza. 2003. - Polaganjem prvog kamenog bloka na luk Starog mosta, gradona~elnik i dogradona~elnik Mostara, Hamdija Jahi} i Ljubo Be{i}, na simboli~an na~in ozna~ili zavr{nu fazu obnove Starog mosta. 2003. - Na zasjedanju u Luksemburgu {efovi diplomatija Evropske unije (EU) odlu~ili da zabrane ulazak na teritoriju EU svim osobama na Balkanu koje poma`u ha{kim optu`enicima na slobodi.

ORDINACIJA

Najnovija saznanja

Livedo vasculitis
Bolujem od livedo vaskulitisa. Kakvo je to oboljenje, pita U. I. iz Sarajeva.
Livedo vasculitis je upalna angiolopatija, karakterizirana pojavom lividnih mrlja bizarnog oblika. Promjene se javljaju idiopatski, ili kao dio simptoDr. Katarina Dujmovi}, dermatovenerolog

Visok pritisak mo`e se hirur{ki trajno izlije~iti


matologije nekih sistemskih bolesti. Promjene se pokazuju kao mre`aste i prugaste plavkastocrvene pjege, ~esto bizarnog oblika. Mogu biti lokalizirane bilo na kojem dijelu tijela, ali se naj~e{}e nalaze na bedrima, glutealnim regijama, nadlakticama i le|ima. Potrebna je opse`na obrada radi isklju~enja ili dokazivanja neke sistemske bolesti. Novo australijsko istra`ivanje pokazalo je da bi se visok pritisak mogao potpuno izlije~iti relativno jednostavnim operativnim zahvatom bez te{kih lijekova. Mo`e se trajno otkloniti uni{tavanjem `iv~anih nakupina uz arteriju koja dostavlja krv u bubrege. Kod nekih ljudi ovi @iv~ane }elije se uni{tavaju `ivci poti~u zadr`ava- pomo}u koncentriranih radiovalova nje soli koja pridonosi porastu pritiska. Ljekari su razvili tehniku kojom se `iv~ane }elije mogu uni{titi pomo}u koncentriranih radiovalova. Ispitivanja su pokazala da je pritisak kod tako lije~enih osoba odmah pao, te da je ostao na istim nivoima i 12 mjeseci kasnije.

RO\ENI
1862. - Ro|en je ruski dr`avnik Petar Arkadijevi~ Stolipin, premijer Rusije od 1906. do septembra 1911., kada je ubijen u atentatu u Kijevu. 1904. - Ro|en je engleski pozori{ni i filmski glumac ser D`on Gilgud (sir John Gielgud).

Specijalisti~ka dermatovenerolo{ka ordinacija

Dr. Dujmovi}
Tekija ~ikma 9/I, Sarajevo Tel: 033/22 55 98, 061/50 42 05 e-mail: kdujmovic@yahoo.com

UMRLI
1759. - U Londonu umro njema~ki kompozitor Georg Fridrih Hendl (Georg Friedrich Handel). 1912. - Luksuzni putni~ki brod Titanic prilikom prve plovidbe iz Velike Britanije za SAD udario u veliku ledenu santu i potonuo u vodama sjevernog Atlantika. U nesre}i je poginulo 1.513 putnika. 1917. - Umro je poljski ljekar Ludovik Lazar Zamenhof (Lazarus Ludwig), izumitelj vje{ta~kog jezika esperanto. Pod pseudonimom Dr Esperanto izdao je 1887. godine ud`benik novostvorenog jezika Lingvo Internacia. 1930. - U Moskvi samoubistvo izvr{io Vladimir Majakovski, jedan od najve}ih ruskih pjesnika. 1986. - Umrla francuska knji`evnica Simon de Bovoar (Simone de Beauvoir). 2003. - U najte`oj nesre}i koja se ikada dogodila na putevima Gr~ke, na putu Atina- Solun, poginuo 21 srednjo{kolac sa sjevera zemlje.

Sta` u Sloveniji
U periodu od 7. marta 1972. do 31. decembra 1978. radio sam u Zenici na radnom mjestu gdje mi se sta` ra~unao u uve}anom trajanju 12/16. Sa sta`om koji sam ostvario u Sloveniji u trajanju od 15 godina imam ukupno 35 godina penzijskog sta`a. Podnio sam zahtjev za penziju, pa me zanima da li }e mi nosilac osiguranja u Sloveniji taj sta` ura~unati u uve}anom trajanju, pita S. H. iz Biha}a.
Odredbom ~lana 34. stav 5. Sporazuma o socijalnom osiguranju izme|u BiH i Republike Slovenije propisano je da se, bez obzira na odredbu ~lana 20. stav 3. ovog sporazuma, razdoblja osiguranja navr{ena do 8. oktobra 1991. godine u skladu s pravnim propisima dr`ava ugovornica koji su va`ili u vrijeme kada su obje dr`ave ugovornice primjenjivale pravne propise biv{e SFRJ uzimaju u obzir u trajanju kako su priznate prema tim pravnim propisima. U skladu sa citiranom odredbom, nosilac osiguranja u Sloveniji period koji ste proveli na radnom mjestu gdje se sta` ra~unao s uve}anim trajanjem ura~unat }e u ukupan penzijski sta` u uve}anom trajanju.

Starosna penzija
U drugoj polovini 2009. godine ispunit }u uvjete za starosnu penziju. Od 29 godina sta`a, 10 mjeseci sam radio u Makedoniji, a ostalo u BiH. Da li }e mi Makedonija za tih 10 mjeseci odrediti dio penzije, pita P R. iz Fojnice. .
Kako je period sta`a koji ste ostvarili u Makedoniji kra}i od 12 mjeseci, to vam nosilac osiguranja u Makedoniji, u smislu odredaba ~lana 18. Ugovora zaklju~enog izme|u BiH i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju, ne}e priznati dio penzije u Makedoniji. Taj sta` ura~unat }e u ukupan penzijski sta` nosilac osiguranja u Federaciji BiH kako za uvjete tako i za odre|ivanje visine penzije.
Federalni zavod PIO

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: Za kontakt stranu. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

Biha}: Odredbe Sporazuma

Fojnica: Visina primanja

sveznadar

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

47

Ta~no Neta~no
matemati~ar 1.Holandski astronom,ta~no otkrio je i fizi~ar Kristijan Hajgens Saturnov satelit Titan i odredio trajanje njegove revolucije? svoje 2.Zbogoru`anihstrate{kejeva`nosti u Sredozemlju, Korzika ~esto bila predmet sukoba izme|u Francuske i Italije? Teleman je 3.Georg Filip 18. stolje}a?najplodniji kompozitor
1. TA^NO

LJEPOTA Signali koji puno govore

Kosa mo`e opadati zbog nedostatka `eljeza u krvi


Iako je vlasi{te izdr`ljivo i mo`e podnijeti sva{ta, o{tetiti ga mo`e nestru~no izvedeno farbanje, blajhanje ili masiranje
Nekoliko faktora potrebno je za lijepu i zdravu kosu, od dobrog zdravlja, pa`ljivog pranja i ~i{}enja do opreza pri kozmeti~kim tretmanima. Evo nekoliko savjeta. 1. Pravilna prehrana. Rast kose ovisi o pravilnoj prehrani. Rasprostranjeni problem prehrane koji uzrokuje opadanje kose je anemi~nost. Uzrok je nedostatak `eljeza u krvi nastao prehranom koja ne sadr`i dovoljno mesa, jaja, `itarica i mahunarki. Svje`e vo}e i povr}e je tako|er potrebno jer sadr`i vitamin C koji je nu`an da bi tijelo moglo apsorbirati `eljezo. 2. [i{anje. Iako {i{anje nije najva`nije za zdravlje kose, lak{e je vlasi{te odr`avati ~istim ako je kosa kra}a. Nasuprot tome, redovno {i{anje ne utje~e na snagu i brzinu rasta kose. 3. Kako se kosa mo`e o{tetiti. Iako je vlasi{te izdr`ljivo i mo`e podnijeti svakakva zlostavljanja, o{tetiti ga mo`e nestru~no izvedeno farbanje, blajhanje ili masiranje. Ponekad se mo`e pojaviti alergija na boju. Kako bi se izbjeglo nate~eno i upaljeno vlasi{te, sredstvo za farbanje treba prvo isprobati na malom podru~ju na ruci.

Hajgens: Meridijani Zemlje su elipti~ni


Holandski astronom, matemati~ar i fizi~ar Kristijan Hajgens (Christian Huygens) je 1655. godine otkrio tajnu izgleda Saturnovog prstena posmatranog sa Zemlje i objasnio promjene tog izgleda tokom heliocentri~nog kretanja Saturna. Otkrio je i Saturnov satelit Titan i ta~no odredio trajanje njegove revolucije. Zaklju~io je da su meridijani Zemlje elipti~ni, spljo{teni na polovima zbog rotacije planete. Prona{ao je zakone sudara tijela, postavio zakon centrifugalne sile, zasnovao undulacionu teoriju svjetlosti, objasnio na~in prostiranja svjetlosti (Hajgensov princip). Konstruirao je sat sa sekundarnim klatnom (Horologium oscillatorium) za mjerenje vremena pri astronomskim posmatranjima. Ro|en je 14. aprila 1629., a umro 8. jula 1695. godine.
2. TA^NO

Redovno {i{anje ne utje~e na snagu i brzinu rasta kose

Novo istra`ivanje pokazuje da je prejedanje povezano sa sposobno{}u u`ivanja u hrani. U studiju su u~estvovale `ene kojima je serviran slasan ~okoladni napitak ili napitak bez okusa. Pritom je magnetskom rezonancom pra}ena mo`dana aktivnost. Kod gojaznih `ena uo~ena je slabija aktivnost u centrima za zadovoljstvo u mozgu i pokazalo se da `ene koje dobivaju manju koli~inu zadovoljstva hranom kompenziraju taj nedostatak ve}om koli~inom.

Predla`emo da pripremite za ru~ak

Janje}a ple}ka sa {pinatom


Potrebno je: 200 g {pinata, 1 ljutika, 1 ~esna bijelog luka, 1 janje}a ple}ka bez kosti (oko 1,2 kg), so, biber, 50 g svje`eg sira, 2 paradajza, 1 ka{ika maslaca, 1 ka{ika koncentrata od paradajza, 400 ml mesne supe, gustin. Na~in pripreme: 1. [pinat o~istite. Ljutiku i bijeli luk olju{tite, a ljutiku nasjeckajte. Meso posu{ite pa ga natrljajte solju, biberom i zgnje~enim bijelim lukom. 2. [pinat raspodijelite po njemu te prema`ite svje`im sirom. Paradajz operite i usitnite. 3. Potom ih zajedno s ljutikom raspodijelite po {pinatu. 4. Meso smotajte i u~vrstite kuhinjskim koncem. 5. Rernu zagrijte na 180 stepeni. Meso popecite sa svih strana na maslacu. Dodajte koncentrat od paradajza, promije{ajte pa ulijte temeljac. Pecite oko sat vremena. Umak posolite i pobiberite pa ga zgusnite razmu}enim gustinom. 6. Izvadite meso, uklonite konac i nare`ite ga na kri{ke. Poslu`ite s umakom. Odli~an prilog su odresci od {pinata i krompira.

Korzika otok sukoba Francuske i Italije


Zbog svoje strate{ke va`nosti u Sredozemlju, Korzika je ~esto bila predmet oru`anih sukoba izme|u Francuske i Italije. Grad dr`ava \enova je dominirala Korzikom vijekovima, dok 1768. godine nije ustupila otok Francuskoj, kako bi otplatila dug. Bitna li~nost u historiji Korzike je Paskvale Paoli (Pasquale Paoli - 1725-1807), borac za nezavisnost, koji se prvo borio protiv \enove, a onda poslije protiv Francuske. Unato~ godinama borbe za slobodu, Korzika nije izborila nezavisnost. Korzika je danas regija Francuske koja se sastoji od dva departmana i ~etvrti po veli~ini otok u Sredozemnom moru. Korzika po zakonu ima malo ve}u nezavisnost od ostalih regija Francuske.
3. TA^NO

Ovaj i druge recepte na}i }ete u najnovijoj Va{oj kuharici

POSLJEDNJI POTPISNIK NA MJENICI

AVION ZA GA[ENJE PO@ARA

DONOSILAC VIJESTI

ATIFA ODMILJA

STARIJA GLUMICA EVA

ELEKTRON

L.E.

ISPISIVANJA

NAJMANJI LEGENDARTROCIFREN NI GR^KI BROJ HEROJ

@ITELJI IRAKA

SLIKARI AKVARELA GLUMICA VILIJAMS SLIKAR MUJEZINOVI] DR@ANJE, STAV AUTOMOBILIST RAIKONEN ZIMSKI SPORT AUSTRALSKI NOJ ODA[ILJANJE, EMITIRANJE GLUMAC NIKOLI] NORVE[KA NJEMA^KA E.^. JELO, HRANA

NADIMAK PJEVA^A NA SLICI

Najplodniji kompozitor 18. stolje}a


Nijemac Georg Filip Teleman (Georg Philipp Telemann) najplodniji je kompozitor 18. stolje}a. Istovremeno, jedan je od najobrazovanijih muzi~ara svoga doba, virtuoz na orguljama i ~embalu, dirigent, pjesnik i pisac glazbenih rasprava. Utemeljio je i vodio Kolegijum muzikum u Lajpcigu i me|u prvima organizirao javne koncerte u Njema~koj. Komponirao je vi{e od 40 opera, 46 pasija, oko 2.000 kantata, a napisao je tri autobiografije. Ro|en je 14. aprila 1681., a umro 25. juna 1767. godine.

DODACI ZAKONU I SL. KAUBOJSKO U@E (mn.)

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA BISERI, INOK, ILUZIJA, AKO, TAMARA BORO[, ARA, RAMALA, NITNA, SAMIR, GORAN KARAN, ANATOM, AKAR 1772

Identification Number

PJEVA^ NA SLICI

POTR^ATI

GLUMAC MARFI

48

Utorak, 14. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz utorak, 14. april/travanj 2009. 49

50

Utorak, 14. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi
2. Oktobar dd u ste~aju Tuzla St. 06/07 Na osnovu izvr{ene procjene stalnog sudskog vje{taka, te odobrenja razlu~nog povjerioca Porezna uprava - Kantonalni porezni ured Tuzla br. 10-3-01-15-05-07-00401-15 od 27.06.2008. godine i br. 10-3-01-15-20-00-00009-1-15 od 03.04.2009. godine,, te zaklju~ka Odbora povjerilaca br. 032-0-St-07-000 006 od 26.03.2009. godine, ste~ajni upravnik ogla{ava

Dnevni avaz

utorak, 14. april/travanj 2009.

51

PRODAJU
dijela imovine ste~ajnog du`nika 2. Oktobar dd u ste~aju Tuzla neposrednom pogodbom A) PREDMET PRODAJE 1. GRA\EVINSKO ZEMLJI[TE U [I]KOM BRODU (povr{ine oko 20.199 m2) 2.600.000,00 KM Upisano u z.k. izvadak br. 187, KO Bistarac, k.~. br. 1808/4 njiva Bara, povr{. 2.136 m2, k.~. br. 1808/5 njiva Bara, povr{. 2.343 m2, z.k. izvadak br. 388, KO Bistarac, k.~. br. 1809/1 njiva Rijeka, povr{. 479 m2, k.~. br. 1809/2 njiva Rijeka, povr{. 428 m2, k.~. br. 1809/8 njiva Rijeka, povr{. 1.621 m2, k.~. br. 1809/9 njiva Rijeka, povr{. 3.273 m2, z.k. izvadak br. 260, KO Bistarac, k.~. br. 1194/4 njiva Jarak, povr{. 9 m2, z.k. izvadak br. 686, KO Bistarac, k.~. br. 1811/2 njiva Bara, povr{. 1.212 m2, k.~. br. 1812/2 njiva Bara, povr{. 55 m2, k.~. br. 1813/6 rijeke neplodno, povr{. 24 m2, z.k. izvadak br. 661, KO Bistarac, k.~. br. 1810/2 njiva Rijeka, povr{. 2.300 m2, k.~. br. 1810/3 njiva Rijeka, povr{. 2.024 m2, k.~. br. 1810/4 njiva Rijeka, povr{. 264 m2, k.~. br. 1810/6 njiva Rijeka, povr{. 2.352 m2, z.k. izvadak br. 205, KO Bistarac, k.~. br. 1814/4 njiva Bara, povr{. 990 m2, z.k. izvadak br. 110, KO Bistarac, k.~. br. 1191/12 njiva Vrt, povr{. 816 m2, k.~. br. 1191/26 njiva Vrt, povr{. 782 m2, k.~. br. 1191/27 njiva Vrt, povr{. 222 m2, a sve ukupne povr{ine od 20.199 m2 (novi premjer). U svim navedenim z.k. izvadcima ste~ajni du`nik je upisan kao vlasnik, te je tako|er upisana i zakonska hipoteka Porezne uprave - Kantonalni ured Tuzla, koja }e nakon kupovine nekretnina biti brisana. B) DETALJI PRODAJE DATUM I VRIJEME PRODAJE: NEOGRANI^ENO

C) USLOVI PRODAJE a.) Imovina se prodaje u skladu sa utvr|enom cijenom, te ponu|ena cijena ne mo`e biti manja od utvr|ene cijene (koja je iskazana bez obra~unatog PDV-a). b.) Prodaja }e se vr{iti putem neposredne pogodbe, {to zna~i da je vremenski prodaja neograni~ena i da se svako zainteresovano lice mo`e direktno pismenim putem obratiti ste~ajnom upravniku i sa istim zapo~eti pregovore o kupoprodaji, s tim da ponu|ena cijena ne mo`e biti manja od utvr|ene najni`e cijene. U cilju osiguranja ozbiljnosti ponude, ponu|a~ je du`an u roku od 8 dana od dana davanja pismene ponude izvr{iti uplatu depozita u visini od 10% od ponu|ene cijene. Prilikom razmatranja ponuda ne}e imati va`nosti vremenski redoslijed datih pismenih ponuda i uplate depozite, nego jedino visina iznosa datih ponuda. c.) Nakon {to Odbor povjerilaca ste~ajnog du`nika prihvati najvi{u datu ponudu, ponu|a~ je du`an u roku od 30 dana od dana prihvata ponude izvr{iti uplatu u gotovom novcu cjelokupnu postignutu kupoprodajnu cijenu na na ra~un 2. Oktobar dd u ste~aju Tuzla, broj: 132 100 200 3702 721 kod NLB Tuzlanske banke. d.) Ukoliko najpovoljniji ponu|a~ ne uplati postignutu prodajnu cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat depozita. Odbor povjerilaca }e nakon toga odlu~iti da li }e prihvatiti slijede}u najvi{u datu ponudu, te }e se postupak ponoviti. e.) Prodaja se vr{i prema postoje}em stanju i po sistemu vi|eno - kupljeno, te su isklju~eni svi eventualni naknadni prigovori i reklamacije. Eventualni kupci su obavezni na vrijeme izvr{iti uvid u dokumentaciju o imovinskom stanju i pravnom statusu predmeta prodaje. f.) Sve poreze, tro{kove i druge obaveze oko prodaje imovine snose kupci. g.) Dokumentacija imovine koja je predmet prodaje mo`e se pogledati svaki radni dan od 9 do 12 ~asova, po~ev od objavljivanja oglasa o prodaji, u radioni~kom krugu 2. Oktobar dd u ste~aju Tuzla, Bukinje bb Tuzla. h.) Sve ostale dodatne informacije mogu se dobiti na telefon ste~ajnog upravnika 061/143-370 ili u radioni~kom krugu 2. Oktobar dd u ste~aju Tuzla Bukinje bb.

Na osnovu ~lana 75. Zakona o lovstvu (Slu`bene novine FBiH br. 4/06) i ~lana 62 Statuta lova~ke organizacije Lane Vogo{}a, Upravni odbor raspisuje:

OGLAS
Za prijem lovo~uvara - volontera Uslovi oglasa: Pored op}ih uslova predvi|enih zakonom, kandidat treba da ispunjava i slijede}e uslove: - da je zavr{io najmanje III stepen srednje {kole ({umarske, poljoprivredne ili veterinarske struke); - da je zdravstveno sposoban za bavljenje poslovima lovo~uvara; - da je polo`io lova~ki ispit i da ispunjava uslove za no{enje oru`ja. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Uz prijavu na oglas dostaviti i ovjerene fotokopije dokumenata, koji dokazuju ispunjavanje uslova iz oglasa.

Prijavu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu ULO Lane Vogo{}a, ul. Vogo{}anskih odreda broj 5 Vogo{}a.

52

Utorak, 14. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

VIVICITTA 2009
Me|unarodna atletska gradska trka 19. april, start 10:30 ispred BBI Centra. Prijave i informacije: Sportski savez Kantona Sarajevo, Mis Irbina 8/II tel: 558 690, 558 - 691

Dnevni avaz

utorak, 14. april/travanj 2009.

53

MALI

OGLASI
Prodaja
mpomat, alu felge, gara`iran, cijena 28.000 KM. Tel. 061 217 037. Prodajem i ugra|ujem ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 382 478. Prodajem putni~ki kombi Nisan Vanete, 2.0 dizel, 90. god., reg. 6. 2009. Tel. 061 234 895. Punto 1.9 JTD, 2002. god., tek reg., 5 vrata, alu felge, ful oprema, klima, metalik sivi, povoljno. Tel. 033 461-897. Renault Laguna karavan, 2.2 dizel, 150 KS, 2002. god., vo`en samo u Njema~koj, njema~ke table. Tel. 062 34 22 26. Reno Clio dizel, 1993. god., reg., mala potro{nja, cijena 4.000 KM. Tel. 061 350 169. Reno Megan, 1,5 CDI, 2006 god. sivi metalik, servisna knjiga, cijena do registracije 15200 KM. Tel. 061 259 784. Reno Megan 1996. g., reg. do avgusta, ugra|en plin. Tel. 033 612-463. Seat Toledo 1.9 TDI, 7./2005., najnoviji model, staylance oprema, reg. do 2. 2010., kao nov, cijena 20.500. Tel. 061 27 44 22, 033 461-452. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Toyota Rav 4, 2007. god., pre{ao 28.000 km, 34.500 KM. Tel. 062 967 063. Za Golfa alnaser, alternator, 2,3,4 i za ostala vozila. Tel. 033 531-996, 063 639 173. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Za Reno 5, 4 vrata, prednja desna. Tel. 457-259, S. Fra{te 17. Yugo 45 1989 god. u dobrom stanju.Tel.033 456 386. mjene. Tel. 061 899 205. Dobrinja 4, Trg V. [ekspira br. 2, izdajem pos. prostor 35 m2, pogodan za sve namjene. Tel. 061 171 399. Dobrinja-Aerodromsko, na glavnoj cesti, izdajem gara`u 40 m2, sa 2 kanala, (u ku}i). Tel. 061 313 624. Ferhadija, II sprat, izdajem pos. prostor 86 m2, 25 KM po kvadratu. Tel. 061 166 090. Frizerski salon kod bol. Ko{evo, mogu}a promjena namjene. Tel. 061 561 132. Gornja Breka, namje{ten jednosoban stan. Tel. 061 213 208, 033 446-460. Grbavica, dvosoban namje{ten stan studentima. Tel. 061 188 903. Hrasno brdo, izdajem pos. prostor 50 m2, pogodan za kancelarije, market, ordinaciju. Tel. 033 619-865, 061 214 694. Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem dvosoban namje{ten stan. Tel. 062 422 405. Hrasno, apartman za no}enje i devni boravak, povoljno. Tel. 062 100 285. Hrasno, pos. prostor povr{ine 100 m2, pogodan za ordinacije, vrti}e, kancelarije i sl. Tel. 061 150 368. Igalo, izdajem apartmane. Tel. 061 537 739. Izdajem pos. prostor 70 m2, univerzalan - za sve namjene, ul. Stupska 78. Tel. 033 638-006. Izdajem pos. prostor, biv{a }evabd`inica, 20 m2, na ulazu u Hecinu pijacu. Tel. 061 531 130. Izdajem-prodajem stambeno-pos. prostor 1.000 m2, oku}nica 4.000 m2, uz put SarajevoMostar na 17. kilometru. Tel. 061 249 249. Kobilja glava, jednosoban stan studenticama-muslimankama. Tel. 061 598 190. Kod Pozori{ta, stan-pos. prostor 106 m2, II sprat. Tel. 061 558 932. Ko{. brdo, namje{tenu kancelariju, iznad Robota, povoljno. Tel. 061 259 968, 033 760-355. Ko{. brdo, Pos. centar, izdajem namje{tenu kancelariju, povoljno. Tel. 061 198 722. Ko{evo, Ru{ida Prgude 13, izdajem dvosoban stan. Tel. 208-177. Luk. opremljen stan u priv. ku}i, pos. ljudima i strancima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Mojmilo, dvosoban namje{ten stan. Tel. 061 488 012. Namje{tene sobe ili sprat ku}e radnicima. Tel. 033 659-474, 061 866 090. Namje{tenu sobu, cen. grijanje, upotreba kuhinje i kupatila, pos. ulaz. Tel. 033 521618, 061 529 838. Ned`ari}i, Lukavi~ka c. 73, pos. prostor 50 m2. Tel. 033 471-778. Ned`ari}i, Lukavi~ka c., sobe zaposlenim djevojkama i studenticama. Tel. 062 124 318. Pos. prostor kod bol. Ko{evo, pogodan za ured, ordinaciju i sl. Tel. 061 561 132. Posl. prostor I kategorije, 120 m2, sa svim priklju~cima, za sve namjene izuzev ugostiteljstva, cen. grijanje, pristup autima svih kategorija. Zvati od 10-20 h. Tel. 061 345 991, 033 454-542. Povoljno trosoban namje{ten stan, poseban ulaz, sprat, cen. grijanje. Tel. 033 638121. S. Kolonija, povoljno pos. prostor od 15 i 20 m2. Tel. 226-903, 061 312 997. Sirano, izdajem ili prodajem box na pijaci. Tel. 061 157 190. Skenderija-centar, moderan trosoban stan sa vl. parkingom, eta`no. Tel. 061 145 853. Sobe u novoopremljenom trosobnom stanu, cijena 120 KM. Tel. 061 797 025. Stari Grad, apartmani i sobe, 20 KM po osobi. Tel. 061 537 479. Strogi centar Ferhadija, ~etverosoban stan studentima, strancima, samcima, kirija 500 KM. Tel. 062 968 220. [enoina, povoljno kancelarije kod Suda, zvati iza 18 h. Tel. 534-126. [ip, nov pos. prostor pogodan za sve namjene, od 33 m2 i 66 m2. Tel. 062 320 648. Tu~epi, apartmane i sobe uz more sa parkingom, 12 EUR-a. Tel. 00385 21 623-342. Vogo{}a, centar, vosoban stan, novoizgra|en, opremljen ili neopremljen. Tel. 062 812 280. Voj. polje, prazan stan 65 m2, grijanje na gas, sa parkingom, I sprat. Tel. 061 545 358. Vraca, ul. Avde Smajlovi}a, izdajem gara`u. Tel. 061 335 484. Vrace-tranzit, namje{ten jednosoban stan, studentima ili zaposlenim. Tel. 033 214-219. Vrazova, stan prazan 42 m2. Tel. 061 486 979. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Prodajem savremeno izgra|eni poslovni objekat - novogradnja, vrhunski materijali, pogodan za proizvodnju i skladi{te, povr{ine 4.300 m2 + asfaltirano dvori{te od 4.600 m2, na parceli od 8.000 m2, Vlakovo, u blizini Mostarskog raskr{}a. T 061 144 847, www.vlakoel. vo.homeip.net vlakovo@gmail.com N. Prodajem garsonjeru 24 m2, centar, apartmane u Neumu raznih veli~ina. Tel. 061 906 923. 3217-1Pr Prodajem jednosoban stan 41 m2/III sprat, kod Socijalnog, adaptiran. Mob. 062 812 565. 4837-1Nd` Prodajem parcelu cca 100 m2 u ulici Ticina 20, sa urbanisti~kom saglasno{}u za stambeni objekat od 180 m2. Cijena: 65.000 KM. Tel. 061 158 936, 061 373 949. 3009-1Pr Sarajevo - Trg heroja, prodajem jednoiposoban stan 45 m2, renoviran. Tel. 065 660 113. 4841-1Nd` Dolac Malta troiposoban, II sprat, 86 m2 - 157.000 KM ili zamjena za manji stan. Tel. 061 140 405. 4891-1Nd` Prodajem - izdajem na super lokacijama poslovne prostore u M. Aleji i PC-Robot N. Sarajevo, kao i ^. Vili, povr{. 30, 20, 60, 130 m2 itd. Sve inf. 061 134 044, 062 902 823. 3648-1Gr Pofali}i - kod FDS (u stambenoj zgradi), dvosoban stan (49 m2) + balkon, na II spratu, 85.000 KM. Vele{i}i Donji - u stambenoj zgradi, 35 m2 (jednosoban stan), na I spratu, potrebna adaptacija, 49.000 KM. Tel. 061 510 964. 3335-1Pr Prodajem poslovni prostor 28 m2 u Robot-Comercu (Socijalno). Tel. 061 347 045. 3692-1Gr A. polje B-faza, stan 60 m2. Tel. 062 295 974, 057 484-055. A. polje, A-faza, 70 m2, VII sprat, cijena po dogovoru. Tel. 065 66 99 61. A. Polje, A-faza, Trg me|. prijateljstva, 70 m2, 1. sprat. Tel. 033 544-722, 061 269 148. A. polje, jednosoban 41 m2, IV sprat, hitno. Tel. 062 453 211. A. polje, Nerkeza S., trosoban stan 64 m2, povoljno. Tel. 062 230 226. A. polje, stan 40 m2, odmah useljiv, 1/1. Tel. 061 983 439. Aerod. naselje, stan 50 m2, sa odvojenom sobom 12 m2, 110.000 KM. Tel. 061 200 438. Ahatovi}i, 1.500 m2 zemlje, 3,5 KM po kvadratu. Tel. 061 132 197. Ahatovi}i, ku}a sa oku}nicom 1.500 m2 i 2.500 m2 zemlje za vikendice. Tel. 061 132 197. Al. polje, Trg me|. prijateljstva,l 70 m2, 1. sprat, povoljno. Tel. 033 544-722, 061 269 148. Aleja Lipa 63 m2, 5 sp., centralno, sve novo, nadogradnja. Tel. 062 156 882. B. Potok, nov dvosoban stan 57 m2 + 7,5 m2 balkon. Tel. 065 098 407. B. Potok, nov, dvosoban stan 55 m2, lift, klima, povoljno, ispod cijene. Tel. 061 168 128. B. Potok, stan 57 m2, na VI spratu, nov, useljiv. Tel. 061 905 498. B. Potok, ul. Safeta Zajke, ku}a P+S sa gara`om i 470 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Bistrik, pos. prostor 50 m2, u blizini Japanske ambasade. Tel. 061 276 207. Blagovac, prodajem ku}u sa oku}nicom. Tel. 061 817 960. Bla`uj, ku}u u izgradnji, gra|evinska, na 3.000 m2 zemlje, 45.000 , dogovor. Tel. 033 570-555, 062 332 556. Bla`uj, Sarajevo, ku}a nova sa stvarima, sve novo (klju~ u ruke), odmah useljiva, 1/1 sa 500 m2 zemlje, 90.000 EUR-a. Tel. 033/656-235, 061 325 750. Bolni~ka br. 32/4, stan 42 m2. Tel. 061 719 842. Bradina, 1.800 m2 zemlje pored m. puta Sarajevo-Mostar, parcela 1/1. Tel. 065 475 570. Br~ko, centar, iznad fontane, prodajem stan, V sprat, vl. 1/1. Tel. 049 214-437. Br~ko, centar, ku}u 270 m2, tri eta`e, plac 538 m2. Tel. 049 217-785, 061 568 563. Br~ko, stan 80 m2, vl. 1/1, prodajem ili mijenjam za manji uz doplatu. Tel. 049 214437. C. Gora, op. Bar u Dobrim Vodama, 800 m2 gra|. plac, 120 m od mora, ucrtana 2 objekta, pogodno za gradnju hotela, motela, apartmana i sl. Tel. 061 172 516. Centar kod II gimnazije, prodajem trosoban stan 80 m2. Tel. 061 875 291. Centar Skenderija, stan 123 m2, na II spratu. Tel. 061 905 498. Centar strogi, trosoban 72 m2, 14. sprat, nije zadnji. Tel. 033 445-876. Centar, Alipa{ina, troiposoban 80 m2/VI, osun~an, lift. Tel. 062 105 908. Centar, dvosoban, A. Hangija, 48 m2 + 8 m2 balkon, renoviran, II sprat, gas. Tel. 033/223-716, 061 486 739. Centar, prodajem stan 81 m2 kod Latinske }uprije. Tel. 061 185 231. ^. Vila Kvadrant, stan 60 m2. Tel. 033

Prodajem Pe`o 306, 5 vrata, ful oprema, silver metalik, kao nov. Povoljno. Tel. 066 408 708. 3313-1Pr Astra karavan, 2.0 DTI, 02. god., stranac, klima. Tel. 061 503 679. Audi A4, 1.6 benzin, prva ruka, reg., crni, u odli~nom stanju, gara`iran. Tel. 062 737 207. BMW X5, V6, 4 WD, 3.0 L, 2003. god., benzinac, automatic, full oprema, svijetloplava metalik, pre{ao 86.000 km. Cijena do registracije 53.500 KM. Tel. 061 195 938. Camp prikolicu Condor 320 SD, tri le`aja, sa papirima, cijena 3.000 KM. Tel. 062 393 496. Dacia Logan 1.6, ful oprema, stara dvije godine, reg. do febraura 2010. god. Cijena po dogovoru. Tel. 062 337 813. Daewoo-Nexia limuzina, crvena metalik, 1998. god., pre{la 86.000 km, u odli~nom stanju, reg. do 11/2009., cijena 4.700 KM. Tel. 061 863 783. Dvije gume Sava S3, 175/70 R14, u odli~nom stanju. Tel. 033 223 844. Fiat Multipla, dizel, 2001. g., full, tek registrovan, malo pre{ao, 9.900 KM. Tel. 062 104 028. Fiat Punto 1.1 S, 98. god., reg. do kraja juna, 4.700 KM, bijela boja. Tel. 061 771 237. Fokus 1.8 TDCI, 2003. god., 4 vrata, bijeli, ABS, klima, CD, dalj., uvoz, sve pla}eno. Tel. 061 136 638, Visoko. Ford Fiesta TDCI, str. reg., diesel, juli 2002., oprema, 11.000 KM. Tel. 062 575 808. Ford Scorpio, reg. do 14. 12. 2009. g., u odli~nom stanju, povoljno. Tel. 061 275 666. Golf 2, 1984. god., dizel, crven boje, 4 vrata, reg. do 1. 10. 2009. god. Tel. 061 219 127. Golf 2, 86. god., pet vrata, bijele boje, o~uvan i u dobrom stanju. Tel. 065 640 320. Golf 2, dizel, 1986. god., cijena po dogovoru. Tel. 061 346 132. Golf 2, dizel, 90. god., prvi vlasnik. Tel. 061 106 959. Golf 3, 1.9 SDI, 97. god., 2 vrata, 195.000 km, Sarajevo, reg. do novembra 2009. Tel. 061 212 840. Golf 4, 1.9 TDI, 110 KS, klimatronik, recaro sjedi{ta. Tel. 061 867 621. Huyndai Accent 2000. g., 1.3 benz., klima, CD, reg. do jula 2009. Cijena 7.000 KM. Tel. 065 780 850. Hyundai Accent, 2001. g., pre{ao 64.000 km, klima, automatik, CD player, reg. do 11. 09. Cijena 11.500 KM. Tel. 06 133 413. Invalidski skuter sa 2 akumulatora, jedno punjenje 40 kilometara. Tel. 061 928 896. Jeep Grand Cherokke, 2005. god., V6, 2 WD, 3.7 L, benzinac, automatic, xenon farovi, CD player, klima, pre{ao 82.000 km, crvena metalik. Cijena do registracije 33.000 KM. Tel. 061 424 456. Kamion Reno, 99. god., zamjena za manje vozilo. Tel. 061 203 858. Kombi Mercedes 312 D, {printer, I reg. 2000. g., mo`e zamjena. Tel. 061 138 457. Mercedes 124, 250 dizel, 90. god., ABS, CD, n. gume, extra stanje, reg. do 6./09. Tel. 061 136 638, Visoko. Mercedes 190, dizel, 1985. god., zelene boje, hitno. Tel. 061 201 771. Mercedes C 220 dize., 1995. g., oprema, mo`e zamjena za jeftinije, cijena 12.500 KM. Tel. 062 267 418. Mercedes E320, 4-matic, ugra|en plin, 2001. god., full oprema, ko`a, cobra, metalik sivi. Tel. 061 146 657. Nissan Patrol GL, 4x4, 1998. g., bijeli, tek registrovan, cijena 18.000 KM. Tel. 061 739 924. Nissan Xterra, 2002. god., V6, 4 WD, 3.3 L, benzinac, automatic, klima, xenon farovi, CD player, siva metalik, pre{ao 180.000 km, reg. do novembra 2009. Cijena 30.000 KM. Tel. 061 424 456. Opel Astra 1.7 TDI, 1997. god., 129.000 km, tek registrovan, Sarajevo. Tel. 061 262 516. Pasat karavan dizel, pr. 1992. god. Tel. 061 913 424. Prodajem dijelove za reno clio 2 i twingo. Tel. 061 259 784 Peugeot 206, 1.1 benzin, 99. god., sve osim kuke, u ovla{. servisu odr`avan, cijena povoljna. Tel. 061 27 44 22, 033 461-452. Peugeot 307, 1.6 benz., 2003. g., pre{ao 90.000 km, 3 vrata, uredno servisiran, cijena 16.500 KM. Tel. 061 225 133. Prodajem motor kompletan sa mjenja~em i svim priklju}cima za Reno Megan, 1,5 CDI . Tel. 061 550 284 i 061 259 784. Pe`o 407, 1.6 HBI, 2007. god., pre{ao 83.000 km, metalik crni, parking senzori, te-

Kupovina
Kupujem havarisana vozila Golf 2, i ostala vozila mla|e godi{te. Tel. 061 206 689. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem havarisana i neispravna vozila. Tel. 061 274 441. Kupujem dijelove za Seat-Ibica Olimpik 91. Tel. 062 967 871.

Izdavanje
Izdajem poslovni prostor 100 m2, ul. Safeta Zajke 314, preko puta OMW pumpe u Brije{}u. Tel. 062 359 139, 033 674064. 4925-1Nd` Namje{ten stan na M. Dvoru 125 m2 i poslovni prostor 120 m2 - Otoka. Tel. 061 199 991. 4946-1Nd` A. polje A-faza, jednokrevetnu namje{tenu sobu. Tel. 544-231. A. polje A-faza, namje{ten trosoban stan, preko puta ASA-prevent. Tel. 061 868 464. Aerod. naselje, izdajem gara`u, pogodna i za druge privredne djelatnosti. Tel. 061 809 237. Aerodrom. naselje, 1-soban stan, useljiv odmah, zvati iza 20 h. Tel. 032 783 384. Azize [a}irbegovi}, trosoban namje{ten stan, 2 kupatila, 2 terase, u obzir dolaze studenti. Tel. 061 926 164. Ba{~ar{ija, izdajem 2-sobanu namje{ten stan. Tel. 062 811 704. Ba{~ar{ija, sobe za spavanje sa TV, 20 KM po osobi. Tel. 061 192 073. Blizu @eljezni~ke stanice, izdajem stan u zgradi 62 m2. Cijena 500 KM. Tel. 061 553 803. Boljakov, jednosoban stan, u priv. ku}i, cijena 150 KM, prazan. Tel. 033 454-430. Breka, namje{ten jednosoban stan. 061 213 208, 033 446-460. Broce-Ston, apartmani na Pelje{cu, VIX. Tel. 062 971 834, 00385 92 218 7944. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar strogi, trosoban moderno opremljen stan sa gara`om. Tel. 062 465 466. Centar, izdajem ve}i broj opremljenih soba radnicima. Tel. 061 926 348. Centar, kod Katedrale, izdajem stan pos. prostor 72 m2. Tel. 062 571 189. Centar, stana prazan, adaptiran, 42 m2. Tel. 061 57 526, 061 486 979. Centar, trosoban namje{ten stan sa eta`nim grijanjem. Tel. 033 650-788. Centar-^obanija, pos. prostor za kancelarije 80 m2, 5 prostorija, namje{ten. Tel. 061 310 502. Ciglane, dvosoban, Skenderija trosoban. Tel. 061 493 323. ^. Vila 1, studentici komfornu sobu sa upotrebom kuhinje. Tel. 033 678-504. Dobrinja 2, centar, pos. prostor 50 m2 (sastoji se iz 2 prostorije), pogodan za sve na-

Prodaja
Stanovi novogradnja 45 m2, 51 m2 i 55 m2. Idealna lokacija Betanija - Pionirska dolina. Visoki standard gradnje. Parking mjesto. Cijena 2.850-2.950 KM. Tel. 063 799 152. PTT

458-700, 061 906 641. ^. Vila 1, jednosoban 35 m2, II sprat, adaptiran. Tel. 061 215 077. ^. Vila, 35 m2, jednosoban, extra lokacija. Tel. 062 453 211. ^etverosoban stan preko puta BBI centra, IV sprat. Tel. 061 827 634. Dobrinja 2, stan 78 m2, ili mijenjam za manji uz doplatu. Tel. 061 702 430. Dobrinja 2, trosoban, V sprat, 2 balkona, sun~an, odli~na lokacija. Tel. 062 911 842. Dobrinja 3, pos. prostor 27 m2, preure|en za stanovanje. Tel. 062 200 854. Dobrinja 4, jednosoban stan 42 m2. Tel. 062 171 028. Dobrinja II, II sprat, renoviran, garsonjera 28 m2. Tel. 061 47 42 42. Dobrinja novogradnja, stanovi od 32-80 m2, useljenje maj 2009. g. Tel. 061 398 786. Dobrinja, 2,5-soban stan, cijena po dogovoru. Tel. 061 524 290, 063 710 172. Doglodi-Ilid`a, 5.000 m2 stambena gradnja, vl. 1/1, 320.000 . Tel. 062 921 728. Donje Ciglane, jednosoban stan 43 m2.k Tel. 061 902 825. Donje Ciglane, pos. prostor, potpuno renoviran, vlas., cijena 295.000 KM, slike na: www.telma-slo.com. Tel. 061 170 071. Dvoiposoban stan 58 m2, c.g., 2 balkona, 3. sprat. Tel. 655-390. Dvosoban stan 54 m2, dva balkona po 4 m2, podrum, III sprat, dvostrano orijentisan. Tel. 065 299 303. Dvosoban stan 55 m2, eta`no g., ba{ta, kablovska TV, centar. Tel. 062 619 266. E. [ehovi}a, stan 60 m2, VIII sprat, c.g., balkon, uknji`en, 125.000 KM. Tel. 061 926 069. Ejuba Ademovi}a 4/II, kod picerije Galija, stan 87 m2 + gara`a. Tel. 061 719 842. Fo~a - Brod na Drini, prodajem ili mijenjam ku}u sa tri duluma zemlje. Tel. 061 836 405. Fojnica, ku}u-musafirhanu i oku}nicu, u centru grada, ukupno 900 m2. Tel. 062 350 499. Fojnica-[}itovo polje, ku}a P+S+P sa , gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino. Tel. 061 260 598. Gora`de, 2 duluma zemlje pored Drine. Tel. 061 161 876. Gornji Kova~i}i, ku}u sa oku}nicom 1/1, bez posrednika, useljiva. Tel. 065 185 108. Grbavica I, prodajem pos. prostor 50 m2. Tel. 061 145 740. Grbavica, 35 m2, ul. B. Muteveli}a br. 27. Tel. 061 311 238. Grbavica, prodajem stan u Limenci, 86 m2, 3.200 KM/m2. Tel. 061 685 506. Grbavica, troiposoban stan sa gara`om. Tel. 061 964 797, 033 617-742. Grbavica, ul. Ljubljanska, Kova~i}i, stan 48 m2, uknji`en, 105.000 KM. Tel. 061 926 069. Grbavica, ul. Radni~ka, dvosoban 61 m2, II sprat, eta`no grijanje, balkon, lift. Tel. 061 232 816. Grbavi~ka 56/4, 2-soban stan 56 m2, cijena po dogovoru. Tel. 061 528 169, 646-281. Grbavi~ka ulica, ekstra adaptiran stan, visoko prizemlje. Tel. 062 50 50 50. Had`i}i, useljivu ku}u 1/1, P+S+P 183 , m2, svi priklju~ci, 2 gara`e, oku}nica. Tel. 033 420-319. Had`i}i-Zovik, prodajem ku}u sa dva ulaza i oku}nicom 5.937 m2. Tel. 033 531167, 062 529 466. Hamdije Kre{evljakovi}a ul., trosoban stan kod fakulteta Politi~kih nauka. Tel. 061 260 598. Han Bijela, kod Travnika, ku}u i pos. prostor 41 m2. Tel. 062 732 302. Hitno-povoljno prodajem stan kod OHR-a, 54 m2, pogodan i za posl. prostor. Kont. tel. 063 595 222. Hitno-povoljno, stan kod OHR-a 54 m2, pogodan i za pos. prostor. Tel. 063 595 222. Hrasnica, pos. prostor 25 m2, visina 3,5 m2, ima mokri ~vor, u zgradi. Tel. 061 501 568. Hrasno, ku}u, 3 stana, gara`a, oku}nica. Tel. 061 890 086. Hrasno, prodajem nov neuseljen stan 67,35 m2, preko puta Bosmala. Tel. 061 145 887. I. Sarajevo-Lukavica, pos. prostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065. Ilid`a, prodajem ili izdajem opremljen ugost. objekat kod op}ine, tip-topl sre|en, tip konoba, picerija, vinoteka, objekat je u radu. Tel. 061 172 516. Ilid`a, prodajem ili mijenjam trosoban za jednoiposoban, do|ite da se dogovorimo. J. Ja{a 3, Nogo. Ilid`a-Lu`ani, stan 58 m2, III parat, cijena po dogovoru. Tel. 033 623-534. Ilid`a-Osjek, 2.000 m2 zemlji{ta. Tel. 065 660 113. Ilid`a-Osjek, ku}u i 10.000 m2 zemlje. Tel. 065 660 113. Jednosoban stan adaptiran 38 m2, XI sprat. Tel. 522-808. Kijevo-Luke, prodajem 1.000 m2 zemlji{ta na samoj rijeci @eljeznici, pogodno za sve. Tel. 033 638-006. Kod Olova, povoljno atraktivnu lokaciju za vikendicu, 2.400/m2, put i voda priklju~eni. Tel. 062 774 726. Kolodvorska, dvosoban stan, 1/1, po kvadratu 4.000 KM. Tel. 062 921 728. Koran-Pale, 2 duluma zemlje, temelji, sa

54

Utorak, 14. april/travanj 2009.

Dnevni avaz
plan, projekat, blizina M-17, pogodno za sve, 1/1, povoljno. Tel. 061 583 708. Trg heroja, jednoiposoban stan 45 m2, renoviran. Tel. 065 660 113. Trg heroja, stan 36 m2, III sprat, c.g., balkon, uknji`en, 2.200 KM/m2. Tel. 061 926 069. Ve}u komfornu ku}u sa ~etiri stambene cjeline, pos. prostor, gara`a, kod Saob. {kole. Tel. 065 753 476. Visoko-Porije~ani, ku}u 11x9, na sprat, oku}nica 1.350 m2 i 30 duluma zemlje. Tel. 033 649-316, 033 690-059. Vi{esoban stan 169 m2, ekskluzivna lokacija, ugao D. Ozme i K. Tomislava. Tel. 062 342 236. Vitez, ku}a 180 m2, oku}nica 3.000 m2, eta`no, gara`a sa stanom 50 m2, sve 100.000 EUR-a. Tel. 030 521-324. Vogo{}a, Igmanska, prodajem stan 75 m2, nadogradnja, dvoeta`ni, klju~ u ruke, 1.900 KM/m2. Tel. 061 162 150. Vogo{}a, prodajem dvosoban stan 57 m2, adaptiran. Tel. 061 101 967. Vogo{}a, stan 81 m2. Tel. 061 215 695. Vraca, stan 49 m2, gradnja 86./87. god. Tel. 061 208 920, iza 14 h. Vrlo povoljno stan na Obali 154 m2, pogodno i za pos. prostor. Tel. 203-124. Zemlju u Hladivodama i Bu}a Potoku. Tel. 033 659-756, 062 178 832. Zenica, centar, kod stadiona, cafe, pogodan za sve namjene, zbog odlaska, hitno. Tel. 061 846 804. Zenica, stan dvosoban 51 m2, ul. Bul. Kulina Bana 4. Tel. 032 247-495, 061 647 071. Zenika-Rakovica, op. Ilid`a, 2 dev. ku}e i 9 duluma oku}nice, ~ista livada uz asvaltni put, povoljno. Tel. 061 172 516. Zovik, ku}a 120 m2, sa 50 m2 gara`e i 3.200 m2 zemlje. Tel. 061 905 498. @ivinice, prodajem 6 duluma zemlje uz rijeku i autoput. Tel. 061 290 091. ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485, 063 838 936, 065 234 239. 4325-1ND@ ispravlja u prirodni vid. Tel. 033 482-461. ]ilim, trosjed o~uvan, i sudoper. Tel. 033 444-611. Harmonika vrata, prodaja i ugradnja, jednokrilna i dvokrilna, model sa dvije vodilice, garancija kvaliteta. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Laptop IBM Thinklod T42, 17 GHz, super stanje, malo kori{ten. Tel. 033 444-389, 061 551 454. Pe} profesionalna restoranska za pe~enje pita i kuhanje sa 1 rernom na struju, proizvo|a~ Igo Ljubljana. Tel. 061 769 201. Ugaona garnitura Moica zelena, povoljno. Tel. 061 272 611. Ve{ ma{ine najnovije i polovne Gorenje 120-320 KM, fri`idere nove i polovne 100300 KM, {porete struja plin 100-150 KM, dostava besplatna. Tel. 533-631. P~elinja dru{tva LR sa 2 nastavka. Tel. 061 191 619. Fri`ider Gorenje o~uvan. Tel. 061 503 075. Skije i pancerice, sve vrste veli~ina i modela, moderne, izgledaju kao nove, izuzetno povoljna cijena. Uvoz iz Njema~ke, vr{imo i zamjenu. Tel. 061 902 930 Role sa gumenim to~kovima, sve vrste veli~ina i modela, moderne, izgledaju kao nove, izuzetno povoljna cijena, uvoz iz Njema~ke, vr{imo i zamjenu. Tel. 061 902 930. Garderobu i obu}u, izuzetno kvalitetna i moderna, kori{tena, a izgleda kao nova, akcijska cijena, garderoba 1 KM, a obu}a 5 KM. Uvoz iz Njema~ke, pogodna za dalju prodaju, uz dogovor. Tel. 061 237 110. Prodajem francuski le`aj, {poret kombinovani, komodu duga~ku od masivne hrastovine, povoljno. Tel. 033 451-734 Ma{ina za demonta`u guma Hofman, automatska, njema~ka. Tel. 061 227 070. Tuje, ~emprese, i ostalo ukrasno bilje za ure|enje. Tel. 062 788 772. Ma{inu Kuper 1150, za spajanje furnira (konac) ili mijenjam za automobil. Tel. 061 791 883. Parket 20 m2 bukva, o~uvan, povoljno. Tel. 061 377 325. Podvodne i nadvodne mu{ice za lov kapitalnog lipljena i pastrmke, uspjeh garantovan. Tel. 061 206 345. Bukova drva iscijepana, dovozim na adresu. Tel. 061 824 981. Prodajem preko 1.500 kom. polovne cigle, dobro o~uvana, dim. 25x11,5x5,5, sve skupa 300 KM. Tel. 061 525 797. Edicije Historija Bosne i Hercegovine u XIX stolje}u. www.galibsljivo.com PROFESIONALNO RJE[AVANJE SVIH VRSTA KOMPJUTERSKIH PROBLEMA, POVOLJNO. UGRADNJA I ZAMJENA KOMPONENTI, ANTIVIRUSNA ZA[TITA. INSTALACIJA WINDOWSA, UMRE@AVANJE, SPA[AVANJE PODATAKA. DOLAZAK NA ADRESU. TEL. 061 170 085. 3651-1GR Vr{im prevoz stvari, selidbe, odvo`enje starih stvari, po potrebi radna snaga. Tel. 062 760 396. 2673-1Gr Servis ra~unara, instalacija i licenciranje windowsa, programa, antivirusna za{tita, povratak izgubljenih podataka, dolazak na adresu. Tel. 062 295 988. 4947-1Nd` Moler - izvodi sve mol.-farbarske radove brzo, kvalitetno i uz garanciju. Penzionerima popust 30%. Tel. 062 965 261, 033 208018. 3678-1Gr Servis ra~unara nudi usluge instaliranja windowsa, antivirus za{tite, umre`avanje, hardwer nadogradnje i opravke. Dolazak besplatan. Tel. 062 328 044. 3324-1Pr Profesorica engleskog prevodi i dr`i ~asove za sve {kolske uzraste. Tel. 033 465958, 062 612 399, Dobrinja. Instrukcije iz matematike - uspje{no, povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Agencija Rosa vr{i usluge ~i{}enja stanova i pos. prostora. Tel. 033/533-721. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 621-733. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Centralno grijanje, plinske instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, uz garanciju. Tel. 061 497 622. Ginekolo{ka ordinacija BONUS prim. dr. Dedi} nudi sve ginekolo{ke i trudni~ke usluge uz sigurnost i povoljne cijene. Pregled dojke besplatan. Papa test 30% ni`a cijena. Tel. 657-094, 061 700 974, Hrasno. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526521. Povoljno prevozim malim autom i kombijem putnike i stvari. Tel. 061 160 085. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 440-236. Molerske radove rade dva molera, cijena po dogovoru. Tel. 062 295 100. Kirby aparatima u va{em stanu dubinski usisavamo i polusuho peremo tepihe, etisone i sjede}e garniture. Tel. 061 243 611. Moler sa iskustvom iz Njema~ke, izvodi sve molerske radove, kvalitetno sa garancijom. Tel. 061 372 829. Prevoz putnika kombi vozilima {irom BiH i dalje, voza~i profesionalci. Tel. 062 213 645. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 422 040. VKV elektri~ar za instalacije, popravke ve{ ma{ina, bojlera, el. {tednjaka, itd. Tel. 061 963 543, 033/626-990. Profesorica engleskog jezika daje ~asove, zvati iza 19 sati. Tel. 237-072. Unikum presvla~enje namje{taja, kvalitetno sa garancijom. Tel. 061 406 789. Rainbow, dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. Tel. 061 916 272. Vizit kartice {tampam za 10 KM - 100 kom., brza isporuka, pozivnice za 38 KM. Tel. 061 229 347. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 519 449. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Ra~unovodstvene usluge za sva pravna lica - Agencija. Tel. 061 516 624, 061 516 624. Vr{im prevoz robe, putnika i sportskih ekipa. Tel. 033 220-402, 062 214 690. Profesorica instruira matematiku i fiziku, sve {kole i prvu godinu fakulteta. Tel. 033 235-141, od 14 h. Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe putnika, povoljno, kombi Mercedes na svim destinacijama. Tel. 061 811 115. Moler kre~i, gletuje povoljno. Tel. 061 244 325. Gledam u grah uspje{no. Tel. 061 555 862. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taj, unutra{nj. auta, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 033 666-275, 061 311 276. Radimo zidarske, tesarske, armira~ke, termofasade, sve gra|. radove i drugo. Tel. 061 855 420. Dajem instrukcije iz matematike, fizike i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola! Tel. 061 812 528. Mol. farb. radovi, ugradnja laminata i rigipsa, postavljanje keramike. Tel. 061 262 895. Postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097.

svim dozvolama. Tel. 033 470-046. Ko{. brdo, garsonjera 22 m2, 47.000 KM. Tel. 061 652 197. Kova~i}i, ku}a 400 m2 + gara`a 200 m2 oku}nice. Tel. 061 323 610. Kova~i}i, plac 576 m2, dozvoljena gradnja, svi priklju~ci na terenu. Tel. 061 335 484. Kreme{-Vogo{}a, prodajem zemlju sa svim priklju~cima. Tel. 061 145 636. Ku}u sa gara`om ili mijenjam za stan Grbavica, uz dogovor. Tel. 033 654-323, 061 871 574. Ku}u u centru 200 m2 sa pos. prostorom i ba{tom. Tel. 061 311 238. La|anica-Glavati~evo, dulum zemlje, op. Konjic. Tel. 061 526 747. Lu`ani-Ilid`a, dvosoban stan i plac u Osjeku 500 m2, sa gra|. dozvolom. Tel. 061 338 924. Ljubina kod Semizovca, ran~, dvije ku}e, veliki obra|eni vrt i bazen. Tel. 061 192 073. M. Dvor, stan 70 m2 i potkrovlje, mo`e zamjena. Tel. 061 269 218. Makarska, garsonjeru 21 m2 + 13 m2 terase, za 70.000 EUR-a. Tel. 061 145 636. Malta, dvosoban 56 m2 + balkon, 14. sprat, povoljno. Tel. 061 272 611. Malta, dvosoban, 1. sprat, cijena po dogovoru, renoviran. Tel. 061 493 323. Mojmilo, ul. H. Branovi}a, plac 910 m2, 1/1, 40.000 KM fiksno. Tel. 061 432 167. N. Sarajevo, kod Merkatora, dvos. stan 68 m2, 5 m2 balkona, II sp., sigurnosna vrata. Tel. 033 521-770, 066 630 843. N. Sarajevo, stan 86 m2, 3. sprat, E. [ehovi}a. Tel. 061 555 949. Nahorevo, 13 duluma zemlje, mo`e u parcelama. Tel. 065 948 149. Ned`ari}i, na glavnoj cesti, hitno proizvodno-stambeno-poslovni objekat 3.000 m2 sa parkingom, rau-bau, po dogovoru, povoljno, zvati od 9 do 15 sati. Tel. 033 460261. Nov stan, useljiv, dvoeta`ni, vel. 135,62 m2, kod Dr`avne bolnice, I i II sprat, vlasni{tvo 1/1. Tel. 062 943 493. Op. Novi Grad, ku}u sa 2 stana, gara`a, 814 m2 zemlje, gra|. dozvola, 1/1. Zvati od 16-22 h. Tel. 033 801 524. Osjek-centar, 7.800 m2, mogu}e parcelisanje, za ozbiljne kupce. Tel. 065 601 321. Osjek-Ilid`a, na dobroj lokaciji uzu asvaltni put, kamionski prilaz, 2,2 duluma zemlje za gradnju ku}a i privrednih objekata. Tel. 061 172 516. Osjek-Ilid`a, na ulazu, ku}u sa dva trosobna stana i 600 m2 oku}nice, papiri uredni, plac 500 m2. Tel. 061 702 171. Osjek-Ilid`a, zemlju, sva infrastruktura na placu. Tel. 033 639-462. Otes, stan 50 m2 + gara`a, prizemlje, useljiv. Tel. 061 33 88 08. Otes-Ilid`a, na trgu, 4-soban stan i 40 m2 pos. prostora, sve tip-top sre|eno, cijena po dogovoru. Tel. 061 172 516. Otoka, dvosoban stan sa c.g., digital TV, ustak. lo|a, jako uslovan, useljiv, vl. 1/1, mo`e i zamjena za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156, od 11-22 h. Pale - Careve vode, prodajem-mijenjam plac zemlje 980 m2, sa svim gra|. dozvolama. Tel. 033 542-183, 061 856 024. Pale, naselje Javor, 850 m2 zemlje sa svim gra|. dozvolama. Tel. 061 200 854. Pazari}, tri parcele, pogodne za vikend ku}e, cijena povoljna. Tel. 061 389 533. Pazari}-Trn~i}i, useljivu ku}u i 1.500 m2 zemlje. Tel. 065 660 113. Plac na Ni{i}ima, 5,5 duluma, pogodno za gradnju. Tel. 033 489-002, 061 254 038, 061 719 890. Podaca, ku}a P+S+P sa 370 m2 oku}nice i 3 parking mjesta, 15 min. od pla`e. Tel. 065 877 065. Pofali}i, Humska ulica, stambeno-poslovni objekat 600 m2, na placu od 610 m2, novogradnja. Tel. 062 227 122. Pofali}i, ku}a 194 m2 (tri stana) + 40 m2 gara`e i 5.000 m2 zemlje. Tel. 061 905 498. Pofali}i, ku}a dupleks, dokumentacija uredna. Tel. 065 673 905. Pos. prostor 69 m2, potpuno renoviran, vl. 1/1, cijena 295.000 KM, slike: www.telma-slo.com. Tel. 061 140 071. Pos. prostor 90 m2, 1/1, mogu}nost nadogradnje, 180.000. Tel. 061 161 694. Rajlovac, 16.720 m2 zemlje, mogu}a gradnja. Tel. 061 905 498. Rakovica-Kobilja~a, 1 dulum zemlje. Tel. 677-300. Ran~ sa dva objekta, bazen, ribnjak i gara`a. Tel. 061 192 073. Reljevo-Perivoj, ku}a i dva duluma zemlje, okru`eno visokim ~empresima. Tel. 061 215 695. Saraj pijaca, radnja 25 m2 + galerija, sa inventarom. Tel. 062 376 032. Semizovac, ku}u, prizemlje, sprat, gara`a, 800 m2 vo}njaka. Tel. 033 655-398. Semizovac, ku}u, prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`a, 800 m2 vo}njaka. Tel.033 655398. Strogi centar, Titova, 2. sprat, 147 m2, cijena 3.400 KM/m2. Tel. 061 225 810. Stup, kod Interexa, novogradnja, P+S+S, 21x13, poslovno-stambeni objekat, sa 920 m2 zemlji{ta. Tel. 061 260 598. [vrakino, 29 m2, 1. sprat, parno grijanje, garsonjera. Tel. 061 818 261. Tar~in-Luke, plac 4.500 m2 u ravnici, put, voda, struja, urb. sagl., doz. za vikend.

VIAGRA-PFIZER ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG. KAMAGRA GEL. KAPI ZA @ENE. ZA SUPER SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. NE RIZIKUJTE SA DUPLJACIMA. TEL. 061 702 404. 4288-1ND@ SEX DO LUDILA! ORGINAL! KAMAGRA GEL 100 MG, CIALIS - 20 MG, BEZOPASNO PO VA[E SRCE. DISKRECIJA DOSTAVA. DOSTAVA POUZE]EM. TEL. 062/942-815. WWW.VIAGRA.BA 3586-1nd` Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate Braun. Tel. 061 323 906. Prodajem inventar za radnju (police, vaga, kasa, fri`ideri). Tel. 062 170 722, Carina 23. Prodajem profesionalnu ma{inu za pranje ~a{a, italijanska. Tel. 061 531 130. Prodajem grafi~ki no` Luigi, usta 72 cm, mehani~ka presa, 3.000 KM. Tel. 061 136 242. Starog {tigli}a 20 KM. Tel. 062 563 366. CD-ove i audio kasete sa pjesmom ptica, 5 i 2,5 KM. Tel. 062 563 366. Prodajem 2 trosjeda na razvla~enje, o~uvani. Cijena 550 KM. Tel. 061 350 236. Kanarince: mu`jak 50, `enska 25 KM, i CD-ovi i kasete sa pjesmom ptica. Tel. 062 563-366. Kavez za ve}eg psa du`. 86, {ir. 60, vis. 80 cm. Tel. 062 563 366. Sir}e divlje jabuke - Zukve, 2 KM litar. Tel. 062 563 366. Prodajem crne be{avne cijevi i krilo vrata 3 mjere. Tel. 062 332 769 Mobitel Nokia N70, kao nov, Nokia 73, povoljno. Tel. 062 376 037. Komplet opremu za slasti~arnu, buregd`inicu, aparat za sladoled Karpi|ani. Tel. 061 311 784. Ma{inu za bru{enje i ravnanje auto glava, italijanska. Tel. 062 630 416. ^istu prirodnu {ljivovicu. Tel. 061 526 747. Novi strojevi za {ivanje, marke Brother. Tel. 063 347 852. Vi{enamjenske police luxuzno ure|ene. Tel. 063 347 852. Edicije Historija Bosne i Hercegovine u XIX stolje}u. www.galibsljivo.com Ulaznice za koncert Zravka ^oli}a u Zenici. Tel. 063 573 815. P~ele prodajem. Tel. 061 516 749. Video Gorenje povoljno. Tel. 061 272 743. Prodajem bukova iscjepana drva i ugalj sa prevozom. Tel. 061 159 904. [iva}u ma{inu Bagat, povoljno. Tel. 061 272 743. Trodjelnu kuhinju polovnu bez sudopera. Tel. 061 272 743. Pelene za odrasle manje i ve}e + ~ar{afe. Tel. 061 272 743. Regal, trosjed, komodu i sto, sve 350 KM. Tel. 061 525 400. TA pe} 2 KW, cijena 50 KM. Tel. 061 905 498. Nov, njema~ki dvogled, 10x50, pogodan za lovce, ljubitelje prirode, povoljno. Tel. 061 709 772. Pentium 3, kompletan sa ekranom 15 in~i, garancija, 250 KM. Tel. 062 757 808. Digitalne vage, ba`dirane, certifikat za BiH, garancija god. dana. Tel. 061 902 269. Polovan o~uvan parket (bukva) 20 m2. Tel. 061 377 325. Doma}e, strane i porno filmove na DVD-u. Tel. 061 272 003. Polovan el. {poret EI Smederevo, o~uvan, cijena povoljna. Tel. 033 677-159. Sadnice jagoda mjese~arki. Tel. 061 220 420. Betonske `ardinjere i vi{e vrsta tuje i ~empresa. Tel. 062 788 772. Dvoja nova invalidska kolica, jedna su elektri~na, druga akumulator. Tel. 062 347 097. 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara. Tel. 061 243 891. Pekarske ma{ine kiflarice, mje{alica tjesta, dijelilica, ma{ina za tost. Tel. 061 267 243. Me|. telefonski razgovori do 79% jeftiniji, doma}i do 20%, air aba. Tel. 062 521 995. Harmonika vrata jednokrilna i dvokrilna sa 2 vodilice, prodaja i kvalitetna ugradnja. Tel. 061 512 294. Nov ra~unar P4, 3 GHz, 1 GB, 80 GB, DVD-RW, FDD, tastat., mi{, garancija 12 mjeseci. Tel. 061 135 748. Povoljno color kopir aparat. Tel. 062 112 054. PVC burad od 200, 150, 50, 25 i 40 litara, povoljno. Tel. 061 184 444. Akcija, {ljunak-pijesak, dovozim na adresu. Tel. 061 177 669. Akcija, bukova cijepana drva sa prevozom. Tel. 061 177 669. Rupi~aste nao~ale, lije~e vid + dioptriju

Potra`nja
Potreban trosoban stan u zgradi na Breci za kupovinu, Agenc. Tel. 062 465 466. Potreban manji stan u zgradi za iznajmljivanje, Agenc., za stranca. Tel. 061 145 853. Kupujem ku}u na Palama. Tel. 065 061 894. Agenciji potrebno vi{e stanova za izdavanje i prodaju. Tel. 061 493 323. Potreban ve}i broj stanova za iznajmljivanje (Agencija). Tel. 061 925 649. Agenciji potreban ve}i broj stanova-ku}a za iznajljivanje, kupovinu, prodaju. Tel. 062 802 836. Potrebno vi{e ku}a, stanova i zemlji{ta za prodaju na podru~ju Ilid`e i Novog Grada. Tel. 062 737 207. Kupujem stan u blizini Radi}eve ulice. Tel. 062 570 826. Agenciji potreban ve}i broj stanova, ku}a, pos. prostora, za prodaju i iznajmljivanje. Tel. 033 768-016. Potrebno vi{e stanova praznih i namje{tenih u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 033 203-127, 061 214 306.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata. Tel. 061 501 401. 4834-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 3205-1Gr KVALITET I GARANCIJA - Vanjske PVC i alu. roletne, aluminijske `aluzine, panelne, platnene i trakaste zavjese, BLINDO i harmonika vrata. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 291-1Gr SZR RTV SERVIS vr{i opravke svih vrsta TV aparata uz besplatan dolazak, ra~un i garanciju. Tel. 033/766-560. Mob. 061 139 093. 4368-1Nd` KIRBY - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, sa najsavremenijim ma{inama i {amponima, itisoni 1 m2/1 KM, radimo i generalna ~i{}enja firmi, kancelarija i stanova. Tel. 061 350 688. 3817-1Nd` TV SERVIS opravka svih marki TV, video DVD. Dolazak, ra~un, garancija. Daljinski za TV. Tel. 033/650-400, 033/610-000. 4312-1Nd` ALU `aluzine 20 KM/m2, trakaste zavjese 20 KM/m2, ALU i PVC roletne, Harmo vrata, tende. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i mob. 061 131 447. 4603-1Nd` Radimo stiropor fasade sa na{im ili va{im materijalom i na{om skelom. Tel. 061 270 729, 062 216 268. 4610-1Nd` HIGIJENA - Dubinsko pranje, usisavanje i ispiranje tepiha (1 KM = m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 3602-1Gr TV SERVIS - vr{i popravke svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451778, mob. 061 148 042. 3654-1Gr VODOINSTALATER SA ELEKTRI^AREM popravka starih i ugradnja novih instalacija, sanitarija, bojlera, aut. osigura~a, uti~nica, prekida~a, el. ure|aja, itd. T 061 389 112, 061 el. 180 120, 061 132 149. 4922-1Nd`

Zamjena
Mijenjam ve}i stan za manji uz nadoknadu, ili prodajem. Tel. 222-539. Sarajevo-Dobrinja 2, super lokacija, dvosoban stan 1/1, mijenjam za stan: Makarska Makarska rivijera. Tel. 062 213 786. Mijenjam ku}u 180 m2, oku}nica 3.000 m2, gara`a, sa stanom 50 m2, za dva dvosobna stana u Sarajevu. Stari Vitez. Tel. 030 521-324. Mijenjam jednosoban stan na ^. Vili za dvosoban. Tel. 033 659-756, 062 178 832. Mijenjam dva jednosobna stana po 36 m2 na III spratu, u istoj zgradi, za ve}i. Tel. 061 102 227. Mijenjam stan 56, dvosoban, za manji ili ve}u garsonjeru, od Otoke do ^ar{ije. Tel. 062 375 733. Mijenjam garsonjeru 30 m2 za B. Luku. Tel. 033 654-894. Mijenjam stan u Zenici za B. Luku. Tel. 032 463 976, od 14-19 h. Mijenjam stan 68 m2, na Dobrinji 4, za stan na relac. Dobrinja-Grbavica. Tel. 033 542-183, 061 856 024. Ku}a P+S = 2 stana u centru Gacka, za sli~no i 1-soban stan u Sarajevu. Tel. 033 646-812 i 061 866 143.

Prodajem bukova cijepana drva. Cijena 70 KM, drva u }utcima, ugalj Kreka, te kameni ugalj Banovi}i (kocka, orah). Za svu kupljenu robu prevoz je besplatan. Tel. 061 670 068. 4895-1Nd` VELIKA AKCIJA! U prodaji su bukova cijepana drva 70 KM, (Kreka) drveni ugalj 90 KM, (Banovi}i) kocka, orah 150 KM, bukovi briketi 250 KM tona. Isporuka brza i ta~na. Kon. tel. 062 552 323. 4918-1Nd` Novo u gradu! [panske zavjese i mebl {tofovi Alhambra. Tel. 061 190 730, 209595.

Dnevni avaz
Servisiranje ra~unara i opreme, instalacije softwera, povoljno, dolazak besplatan.Tel. 062 419 358. Postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260 i 061 257 522. Ugradnja blind vrata sa obradom, prozora, rigipsa, laminata i moleraj Tel. 061 542 493. Uspje{no gledam u grah i karte. Tel. 061 530 386, 469-795. Usmjeravanje analognih i dig. sat. i zemaljskih TV i radio antena, monta`a, servis. Tel. 061 803 042. Povoljno, instrukcije iz matematike za osnovce, dolazim ku}i. Tel. 061 841 439. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. VKV moler moluje jednosobne stanove za 120 KM, vrlo uredno i ~isto. Tel. 651-444, 061 274 191. Nudim vi{e vrsta masa`a, do|ite i uvjerite se u kvalitet rada. Tel. 062 565 273. Manuelna masa`a, fizioterapeut, dolazak na adresu, povoljno. Tel. 061 367 166. Izvodimo i radimo grijanje van Kantona Sarajevo. Tel. 062 316 826. Manuelna masa`a komplet tijela sa aroma terapijom, do|ite i uvjerite se u na{ rad. Tel. 061 507 813. Kucam seminarske, maturske, diplomske radove, i ostalo na kompjuteru, povoljno. Tel. 061 520 737. Postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata uz garanciju. Tel. 061 222 851 i 033 471 812 Postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata uz garanciju. Tel. 061 244 183 Tapetar-dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 061 156 728. Profesor prevodi, radi projekte, diplomske i seminarske radnje. Tel. 061 841 651. Tapetar i stolar, uz dogovor do dobrog posla. Tel. 061 606 651 i 066 620 342. Instrukcije-prevod iz njema~kog jezika, kucanje radova na ra~unaru (maturskisemin.). Tel. 523-998, 061 863 559. Dajem instrukcije iz engleskog jezika i prevodim sve vrste tekstova. Tel. 062 739 347. Sa kombijem vr{im prevoz robe i putnika, selidbe i ostalo. Tel. 651-444, 061 274 191. Kombi prevoz, selidbe, ~isto i kvalitetno bez o{te}enja. Tel. 062 206 090. Sve vrste usluga kombi prevoza vr{im, utovar-istovar. Tel. 465-337, 062 643 951. Re`em drva sa motornom pilom. Tel. 061 501 835. Prevoz putnika 8+1, komforni novi kombi, klima, voza~ profesionalac, 1 kilometara - 1 KM. Tel. 061 234 895. Profesionalno dubinsko usisavanje i pranje }ilima, dvosjeda, le`aja, se}ija, kau~a... Tel. 061 524 502, 033 674-019. ^istimo kercher aparatima }ilime, itisone, tepihe, namje{taj, auto i bus sjedi{ta. Tel. 062 738 728. Elektri~ar povoljno razvodi i popravlja elektro instalacije. Tel. 062 125 993. Brzo, povoljno i kvalitetno pi{em seminarske, maturske i diplomske radove. Tel. 061 566 787. VKV bravar radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Dajem ~asove i instrukcije iz engleskog, njema~kog i italijanskog. Tel. 062 556 038. Engleski, njema~ki, instrukcije, dipl. radove, disertacije, referate, prevode. Tel. 063 94 74 05, Sarajevo. Povoljno prevoz luksuznim klimatiziranim automobilom, more, planine i banje. Tel. 063 943 445. Mol.-farbarske usluge, nudimo gletovanje, stolarija, radijatori itd. Mo`e i po dogovoru. Tel. 033 456-979, 061 219 768. ^istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 262 868 i 061 967 229. ^istim stanove i poslovne prostore i peglam ve{. Tel. 061 543 114. Sve vrste prevoza kamionom kiperom do pet tona, prevoz robe, selidbe, gra|. materijal, drva i ugalj i sve drugo. Tel. 061 159 904. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbi, odvoz kab. otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-954. Iskusan instruktor matematike dolazi va{oj ku}i i podu~ava |ake uspje{no i povoljno. Tel. 062 417 695. ^i{}enje kompjuterskih virusa, instalacija raznih programa, legalizacija windowsa, inter. konekcija. Tel. 061 243 611. Manuelna masa`a, elektroterapija IC zcari - fizioterapeutske usluge - svaki dan. Tel. 066 546 467. Djevojka-studentica daje instrukcije iz svih premdeta od I-IV razreda devetogodi{nje {kole. Tel. 062 214 834. Prof. engleskog jezika daje instrukcije djeci i srednjo{kolcima. Tel. 062 788 854. Prevoz putnika VW kombijem, BiH i regija, pogon na 4 to~ka, klima. Tel. 062 355 006. Instrukcije iz matematike i ma{instva, uspje{no i povoljno, dolazim na adresu. Tel. 652-343, 063 797 732. Izra|ujem sve vrste tenderske dokumentacije i investicione, biznis projekte. Tel. 061 434 621. Profesorica sa dugogodi{njim iskustvom daje instrukcije iz njema~kog, uspjeh zagarantovan. Tel. 062 574 961, 033 623-286. Na Alipa{inom polju instruiram |ake i studente iz matematike ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}. i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Postdiplomac prevodi sa njema~kog i engleskog jezika, daje ~asove. Tel. 061 434 621. Stolar, opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|. stolarije, postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739. Povoljno vr{im selidbe, prevoz robe, kombi mercedes. Tel. 061 204 061. Profesorica daje instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016. Profesor instruira francuski, latinski, talijanski. Tel. 061 566 590. Kerami~ar VKV postavlja keramiku, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 803 324. Centralno grijanje u ku}i ili stanu, kvalitetno i jeftino. Tel. 033 672-925. Presvla~im ugaone garniture, trosjede, dvosjede, fotelje, stolice i ostalo. Tel. 063 112 686. Pravim plo~asti namje{taj: kuhinje, plakare, ormare, predsoblja. Tel. 063 112 686. Vr{im sve stolarske usluge, popravak starog, izrada novog namje{taja. Tel. 440895, 061 905 734. Profesorica daje ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Vodoinstalater vr{i kvalitetno popravke i instalacije novih ure|aja. Tel. 033 639-963. Obavljam adaptacije i ostale gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Termo fasade, rigips, moleraj sa garancijom, njema~ko iskustvo. Tel. 061 270 971. Uspje{no gledam u karte i grah. Tel. 061 530 386, 033 469-795. Profesor matematike sa iskustvom uspje{no i kvalitetno daje instrukcije i priprema u~enike za prijemne ispite. Tel. 061 552 404. Vodoinstalater sa iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 348 707. Certificirani ra~unovo|a vodi poslovne knjige: DOO, SZR, STR. Tel. 061 381 679. Uredno i kvalitetno radim molersko farbarske poslove sa dugogodi{njim iskustvom. Tel. 033 664-539, 062 189 683. Kre~im stanove kvalitetno i ~isto, 100 KM. Tel. 612-725, 061 515 483. Stolar, opravka, izrada kuhinja, namje{taja, promjena baglama. Tel. 062 944 952. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Servis ra~unara, instalacija windowsa, XP ili Vista, internet, umre`avanje, za{tita. Tel. 061 337 178. Instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 061 811 394. Vr{imo razvoj poslovnog softvera po narud`bi i grafi~ki dizajn. Tel. 061 746 247. Profesorica njem. jezika daje instrukcije i prevodi tekstove. Tel. 061 236 573. Radimo moleraj, laminat, voda i ostale unutra{nje poslove, brzo, kvalitetno. Tel. 062 214 879, 061 525 310. Nudim knjigovodstvene usluge samostalnim radnjama, uslu`nim, zanatskim, ugostiteljskim. Tel. 061 811 816. Prevoz putnika sa kombijem 7+1 po svim destinacijama. Tel. 061 209 935. Popravljam ve{ ma{ine i ku}anske aparate, popust na uslugu 30%. Tel. 061 510 390, 033 473-155. Kerami~ar - vi{egodi{nje iskustvo. Tel. 062 214 879. Izrada po mjeri, ameri~ki plakari od 220 KM, kuhinje, plo~asti namje{taj. Tel. 062 553 042. [ivanje po mjeri, sve vrste popravki, kvalitetno i povoljno, Alipa{ino C-faza. Tel. 065 695 706. Stanove ~istim i perem tepihe vrlo povoljno. Tel. 033 658-168, 061 517 175. Engleski jezik, instrukcije, osnovna i srednja {kola, sve vrste prevoda. Profesorica, prevodilac, tuma~. Povoljno! Tel. 033 546333, 061 524 780. Pravim strunu bezbolno. Tel. 535-462. Imate strunu, glavobolju, bol u le|ima, `garavicu, itd., pozovite: 066 367 277. Nastavnik njema~kog i bosanskog daje instrukcije, uspje{no i jeftino. Tel. 659-750, 061 377 496. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Elektri~ar vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlere, autom. osigura~e i dr. Tel. 061 261 909. Stolar vr{i opravku starog, izradu novog namje{taja, stolarije, stepenica. Tel. 061 312 956. Ve{ ma{ine i druge elektro ure|aje popravljam na va{oj adresi. Tel. 061 552 417. Nastavnica engleskog jezika daje instrukcije u~enicima osnovnih {kola. Tel. 033 642-704. Povoljno, uz garanciju radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Rigips majstor radi spu{tene plafone, pregrade, oblaganje zidova, potkrovlja. Tel. 061 262 895. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Moleraj od 0,5 KM, gletovanje od 1 KM, rigips od 6 KM. Tel. 061 397 789. Zidar-tesar izvodi sve gra|evinske radove uz popust. Tel. 061 501 835. Elektri~ar izvodi instalacije jake struje i vr{i popravke na starim. Tel. 061 133 829. Molersko-farbarski radovi i postavljanje tapeta, izvodim ~isto i kvalitetno. Tel. 061 382 230. Finansijsko knjigovodstvene usluge povoljno - kvalitetno nudi agencija za ra~unovodstvo. Tel. 061 200 993. Instruiram u~enike i studente iz ra~unovodstva i kompletna izrada maturskih radova iz knjigovodstva.. Tel. 061 516 624, 033 223-695. Instrukcije za matematiku u~enika srednjih {kola. Tel. 061 516 624, 033 223-695. Zidarski i tesarski radovi, adaptacije, fasade. Tel. 065 719 294. Profesorica engl. daje ~asove. Tel. 626-157. Servis ra~unara, instalacija windowsa, raznih programa, rje{avanje problema sa internetom. Tel. 061 515 560, 033 630-954. Prevodim engleski i njema~ki jezik, povoljno. Tel. 061 214 313. Matematika i fizika, instrukcije osnovna, srednja, studenti. Dolazim za redovne. Tel. 062 327 168. Repariram karambolke, spojlere i druge dijelove od plastike. Tel. 062 714 976. Fizioterapeutski tretmani, povoljno. Tel. 066 546 467. Dajem ponudu prevoza sa kombijem do jedne tone. Tel. 062 920 199. Kerami~ar radi brzo i kvalitetno, radio bi na moru. Tel. 061 275 263. Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova i vikendice od drveta. Tel. 061 740 127. KV moler radi sve poslove kvalitetno, povoljno, kre~i, gletuje, lakira stolariju. Tel. 626-296. Mladenci, pravim prelijepe bogate ma{ne za auta, povoljno. Tel. 062 941 028. Prevodilac engleskog jezika - posjetite: www.prevodilac.blogger.ba Tel. 061 926 347. VKV vodoinstalater sa iskustvom. Tel. 061 530 205. Knjigovodstvene usluge nudim ugostiteljskim, uslu`nim, zanatskim radnjama. Tel. 061 811 816. Izvodimo molerske radove. Tel. 061 500 855. Molerski radovi, unutra{nja izolacija stiropol i dr. po dogovoru. Tel. 061 544 449. Presvla~enje i lakiranje svih vrsta namje{taja, uz garanciju, dolazak besplatan. Tel. 061 210 832, 033 459-539. Ameri~ko dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Medicinski tehni~ar vr{i sve vrste medicinskih usluga, kvalitetno i profesionalno. Tel. 061 381 651. Popravka PC-a, ugradnja dijelova, instalacija windowsa. Tel. 062 118 292. Vr{im selidbe, prevoz robe kombijem, obezbije|ena radna snaga uz dogovor. Tel. 063 872 529. Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova brzo i kvalitetno. Tel. 062 119 445. Kombijem prevozim povoljno namje{taj, po dogovoru obez. radna snaga. Tel. 061 185 744. Kerami~ar - brzo, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 214 879, 061 525 310. Brzi servisni opravci i intervencije elektro-voda i drugi kvarovi u ku}i, pos. prostoru. Tel. 062 324 716. Adaptacije i dekoracije interijera. Tel. 062 324 716. Adaptacije i sve vrste gra|evinskih radova izvodim povoljno i kvalitetno! Tel. 062 393 187. Dajem instrukcije iz matematike, za sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231. Instaliram video igrice na va{ ra~unar, 1 igrica 1 KM. Tel. 061 159 367. Apsolvent germanistike daje instrukcije njema~kog jezika za sve uzraste. Tel. 062 119 946, 033 678-195. Vr{imo usluge pla}anja va{ih ra~una, kupovine i ostalih usluga uz minimalnu nadoknadu. Tel. 061 504 425. Gledam u grah i karte u svojoj ku}i, samo Sarajevo - Mahmutovac 84, Bistrik. Tel. 061 501 469. Ma{insko ~i{}enje Kercher aparatima, }ilima, tepiha, itisona, namje{taja, auto sjedi{ta. Tel. 062 738 728. Instrukcije iz matematike, osnovci-srednjo{kolci. Tel. 061 451 056. Instrukcije za osnovce: M, bosanski, fizika, engleski, geografija, biologija. Tel. 061 33 93 74. Srednjo{kolcima radim povoljno grafi~ke radove iz mehanike i ma{inskih elemenata. Tel. 033 625-196, Ilid`a. Elektri~ar-vodoinstalater, radimo nove i stare instalcije, sanitarije, el. aut. osigura~e, bojlere, itd. Tel. 061 132 149. Engleski i njema~ki uspje{no svi uzrasti, 5 KM ~as. Dolazim na adresu. Tel. 033 471297, 062 916 729. Akupunktura, dijagnostika, informo terapija - pro{irite svoje znanje i nazovite. Tel. 061 901 652. Instrukcije iz njema~kog i bosanskog osnovcima, daje iskusni nastavnik. Tel. 659750. Izvodim kvalitetno molersko-farbarske radove, te kompletnu adaptaciju stana. Tel. 061 248 572. Kre~im brzo i kvalitetno. Tel. 062 169 161. Molersko farbarske radove obavljam profesionalno. Tel. 057 343-253. Zidar i tesar: gradimo ku}e od temelja do krova, unutra{nji vanjski radovi. Tel. 062 536 204. Izrada projekata i izgradnja od temelja do krova svih vrsta objekata. Tel. 063 503 283. VK bravar radi ukrasne ograde, ogra|uje balkone, vari auspuhe, povoljno. Tel. 062 940 731. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945. Odr`avanje operativnih sistema (win XP 98 vista), za{tita ra~unara. Tel. 061 524 318. Servisiranje ra~unara, instalacija sistema, postavljanje mre`e, internet konekcija, antivirusi, dogradnje, popravke. Tel. 061 668 935. Termo fasade sa rofix materijalom, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 914 302. Dajem ~asove iz: violine, muzi~ka teorija, solfe|o i dr. Tel. 061 549 495. RTV servis vr{i brzu i kvalitetnu opravku va{ihe televizora. Tel. 033 453-000, 061 505 084. Prevoz putnika na svim destinacijama, kombi Hjunadi 8+1. Tel. 061 210 832. Servis ra~unara Aki, ugradnja, nadogradnja, servis i instalacija, na pijaci Grbavica. Tel. 061 545 375. [ivanje pantalona mu{kih, `enskih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo korekcije odje}e. Tel. 033 204-093. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Lije~imo mujasin suhi, vla`ni, hemoroide, uspje{no. Tel. 033 204-093. Iznajmljujem play station 2 sa igricama, cijena 12 KM. Tel. 061 201 341. Vr{im prevoz izletnika, Bjela{nica, Igman, Jahorina, Vla{i}, udobnim kombijem Mercedes. Tel. 061 140 572. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke na grijanju. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Zidarsko-kerami~arske usluge, postavljanje laminata, rigipsa, elektro instalacija i moleraj. Tel. 062 466 093. Moleraj, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 574 040 Vr{imo sve vrste selidbi povoljno. Tel. 062 574 040 Prevoz putnika novim kombijem i minibusom sa klimom 9-21 sjedi{ta, za 1. maj, izleti, more, seminari, planine, inostranstvu, te po dogovoru. T 061 106-385. el. Prekucavam i sastavljam sve vrste radova, seminarski, brzo i kvalitetno, skeniranje slika. Tel. 061 723 505. Usluge ~i{}enja svih vrsta objekata, stambenih i poslovnih, brzo i pedantno. Tel. 062 516 278 Snimanje i fotografisanje vjen~anja i drugih doga|aja profesionalnom digitalnom opremom. Mob. 061/555-869. Opravljam sve vrste tlakomjera. Tel. 061 366 112, Sarajevo. Drva `agam motornom pilom, radim bravarske poslove. Tel. 061 491 463. Logopedski tretman djeci sa govornim smetnjama, djeci sa specijalnim potrebama. ]urevac Birsena. Tel. 033 680-061. Profesorica hemije daje instrukcije. Tel. 667-880. VKV kerami~ar. Tel. 061 564 263. Servis, programiranje i prodaja registar kasa. Tel. 061 251 809. Certificirani ra~unovo|a vodi pos. knjige privrednih dru{tava i udru`enja, povoljno. Tel. 033 558-491, 061 353 244. Instrukcije iz hemije studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Vr{im prevoz robe sa kombijem. Tel. 061 525 490. Radimo centralno grijanje i prepravke centr. grijanja. Tel. 062 316 826.

utorak, 14. april/travanj 2009.

55

Potrebna odgovorna i po{tena `ena za ~uvanje nepokretne `enske osobe 24 h, ili 3 obilaska dnevno. Tel. 061 902 974. 4932-1Nd` Frizerskom salonu potreban pomo}ni radnik. Sve informacije: 061 212 124. 4944-1Nd` Potreban radnik u autopraoni - vulkanizeru. Plata 450 KM. Tel. 062 708 378. 4949-1Nd` Potrebno vi{e voza~a B kategorije sa polo`enim dr`avnim za rad u taxi slu`bi. Tel. 061 877 888. 3686-1Gr Potreban automehani~ar za rad na odr`avanju vozila. Potrebno dobro poznavanje VW vozila. T 062 136 136. el. 3686-1Gr Fast-fudu potrebne 2 radnice. Tel. 061 507 226. Potrebne 2 radnice za rad u kuhinji. Tel. 061 247 166. Mostarsko raskr{}e, restoran Mlado jagnje, potrebne 2 djevojke za rad u sali. Tel. 061 700 321. Buregd`inica Forino, ul. M. Tita br. 30. Potrebne 2 djevojke za prodaju sladoleda. Tel. 033/213-813, 061 778 526. Fast-foodu potrebna radnica. Tel. 062 910 221. Njegovala bih 24 sata osobu kojoj je potrebna pomo}. Tel. 062 576 847. ^uvala bih dijete u svojoj ku}i, stariju `enu, ~istila bih stan, poslovni prostor. Tel. 531-286, 061 740 918. Lanac frizerskih salona Madonna otvara konkurs za 4 frizera u stalni radni odnos, postanite i vi dio kreativnog tima uz jako povoljne uslove za rad. Tel. 061 181 424. ^uvala bih 1-2 djece u svom stanu na Otoci, imam iskustvo. Tel. 063 558 846. Popravljam sve vrste ko~nica od auto prikolica i kamp ku}ica. Tel. 061 430 019. Salonu za `ene i mu{karce, potrebna radnica sa iskustvom. Tel. 061 977 996. Frizerskom salonu potreban `enski frizer. Tel. 061 270 672. Potreban radnik ili radnica za rad na rezanju i poslu`ivanju donera na {alter prodaji.Tel. 061 325 565. Potreban radnik/ca za rad u cafe clubu na Al. polju. Tel. 061 509 746. Potrebna radnica za rad u cafe clubu na Dobrinji. Tel. 061 218 071 Potreban dostavlja~ sa polo`enom B kate. po mogu~nosti sa radni iskustvom za rad u buregd`inici.Tel. 061 325 565. Potrebna ku}na pomo}nica na Grbavici za ispomo} u ku}i. Tel. 066 533 923. ^istim i odr`avam va{ stambeni prostor urednim, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Tra`e se 2 radnice u fast-foodu, od 40-50 god. Tel. 061 172 131. Izrada nakita, ukrasa, igra~ki, i drugi poslovi u vlastitoj ku}i za inostrane firme, uz dobru i sigurnu zaradu. Tel. 061 702 893, od 9 do 15 sati. Mogu}nost osnovne ili dodatne zarade, 400-800 KM mjes., kantoni ZE-DO i SA. Tel. 061 297 354. Tra`im saradnike iz cijele BiH za kat. prodaju oriflam kozmetike, zarada 30% + rabat + kreditiranje. Tel. 061 622 304, 032 403-508. Rad u svojoj ku}i za inostrane firme, lak posao, dobra i sigurna zarada, uz {iroku ponudu poslova. Tel. 063 347 564.

Ponuda-potra`nja
Potrebne: majstorica za pitu, pomo}na radnica u kuhinji i radnica na prodaji u buregd`inici. Tel. 061 167 125, 033 468-873. 4864-1Nd`

Kupujem njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem dionice svih fondova, preduze}a, certifikate kupujem i prodajem, pla}am dobro. Tel. 061 864 047. Kupujem umjetni~ke slike, stari nakit, satove, filateliju, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujemo sve vrste dionica svih firmi i fondova, isplata odmah.Tel. 061 398 487. Kupujem sve vrste opreme za ugostiteljstvo. Tel. 065 903 989.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i


Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

Telefon/adresa............................................................ .
Kupon predati/poslati na adresu: Dnevni avaz(za Male oglase), D`emala Bijedi}a 185, 71000 Sarajevo

56

Utorak, 14. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz
Dana 14. 4. 2009. godine navr{ava se 7 bolnih i tu`nih dana od smrti na{eg dragog brata i djevera

utorak, 14. april/travanj 2009.

57

ZAHVALNICA

ABDULAHA - AVDE BEGANOVI]A


@ivot nestane u trenu, ali ostaje ljubav koju smrt ne prekida. Porodica: sestra Jasmina, brat Sead i snaha Monika

Izra`avamo zahvalnost rodbini, prijateljima i kom{ijama na izrazima sau~e{}a, te na{u osobitu zahvalnost gospodi Ivici [ari}u Gradmiru Gojeru i Krunoslavu Cigoju
3332-1pr

POSLJEDNJI SELAM

na{oj kolegici iz eBrokersa

MEDINI - BEBI MELI]


SRO Profesionalnih posrednika u prometu vrijednosnih papira
N

Podsje}amo rodbinu i prijatelje da se ovih dana (23. 4. 2009.) navr{ava godina od kada je preselila na ahiret na{a draga

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

Dana 14. 4. 2009. navr{ava se 7 tu`nih dana kako je preselila na ahiret na{a draga majka i nana

Dana 14. 4. 2009. navr{ava se 7 dana od kada je na ahiret preselila na{a draga majka i nana

BEBI MEDINI MELI]

HALIDA DEOVI], ro|. ZAIMOVI]


Tu`ni smo i nedostaje nam svaki dan, posebno njena ljubav i snaga li~nosti, kojom nas je bodrila i dr`ala zajedno u svim prilikama. Mi se trudimo i nadamo da je ne}emo ni danas, ni ubudu}e iznevjeriti. Njeni: unuk Almas, suprug Hajrudin-Hajri}, sin Aldin i snaha Vedrana
3327-1pr

Za tvoj nezamjenjiv odlazak utjehe nema, a zaborav ne postoji. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Geca Nermin, Muhamed i [ejla
3330-1pr

HABIBA ZAIMOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Uvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoji: Drago, Adnan, Hurijeta, Armin i Amina
3328-1pr

HABIBA ZAIMOVI]
Neka joj Allah d`ele{anuhu podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Sa ljubavlju i po{tovanjem bit }e{ u na{im srcima. Sin Enver, Alma, Denan, [ejla i snaha Sabira
3328-1pr

Pro{lo je 7 tu`nih dana od smrti mog mu`a

Dana 14. aprila 2009. godine navr{ava se sedam dana od odlaska na{e drage

ABDULAHA - AVDE BEGANOVI]A


Tko je njega poznavao, taj zna {ta sam izgubila. Ja se zahvaljujem svima koji su ga ispratili. Barbarina Munchen
:
3329-1pr

SENKE (MEHE) ZUBOVI]


Tevhid }e se prou~iti istoga dana, 14. aprila u 11 sati u ulici Sara~ Ismaila br. 43. Porodica
3319-1pr

Dana 14. 4. 2009. navr{ava se 40 tu`nih dana otkako nije sa nama na{a draga majka, nana, punica i sestra

Dana 14. 4. 2009. godine navr{ava se 8 godina od smrti na{eg brata, mu`a, oca i dede

AI[A (MUJE) GU[O, ro|. ^OLI]


S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomene na tebe. Uvijek }e{ biti s nama voljena i ~uvat }emo te od zaborava. Tvoj sin Esad s porodicom
3688-1gr

ZAKIRA RADI], ro|. SO^IVICA


Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. PORODICA
3317-1pr

JOSIP - JOZO (JANDRO) RADMAN


Plemeniti ljudi kratko `ive, ali se dugo pamte. Smrt nije kraj `ivota jer voljeni ne umiru u srcima onih koji ih vole. Porodica
3315-1pr

TU@NO SJE]ANJE

na na{e drage

HABIBA ZAIMOVI], ro|. SILAJD@I]


7. 4. 2009 - 14. 4. 2009.

HALIDA DEOVI], ro|. ZAIMOVI]


22. 4. 2008 - 22. 4. 2009.

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na vas. Neka vam Allah d`.{. podari D`enet i vje~iti rahmet. Zajedni~ki tevhid }e se prou~iti 14. 4. u 17 sati u ku}i `alosti Zaima [arca br. 9. O`alo{}ena porodica
3318-1pr

58

Utorak, 14. april/travanj 2009.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

po{tovanoj supruzi na{eg profesora Ibrahima Arnautovi}a

AZIJADA ARNAUTOVI]
Studenti i uposlenici Veterinarskog fakulteta u Sarajevu
N

POSLJEDNJI SELAM

ARMIN (FERHAT) VOLODER


Uz dovu Allahu d`.{. da mu se smiluje i da ga nagradi D`enetom. Kolektiv: NUTAL doo Po~ulica Vitez
4920-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

na{em dragom suprugu, ocu, dedi i svekru

ARMIN (SAFETA) TIHI] IBRI UZUNOVI]U


Supruga Habiba, sinovi Nijaz, Ned`ad sa porodicama
3308-1pr

1968 - 2009.
Brane}i grad Sarajevo i Republiku Bosnu i Hercegovinu herojski si dao svoj mladi `ivot 1992. godine. Tvoju hrabrost, dobrotu i ljubav ~uvat }emo od zaborava. Hatma }e se pokloniti u srijedu, 15. 4. 2009. godine, iza podne namaza, u Begovoj d`amiji. Porodica
3311-1pr

Dana 14. 4. 2009. navr{ava se 8 godina od kako nas je napustila na{a voljena

Dana 14. aprila navr{ava se deset godina od kako je preselio na ahiret na{ voljeni i nikad zaboravljeni brat

ALIJA (SULJE) DELIHASANOVI] NERMINA (RASIM) ANDELIJA


Nermi}, uvijek si sa nama u mislima i u srcu. Molimo Allaha d`.{. da ti podari D`enet, vje~ni rahmet, a nama sabur. Tvoj neutje{ni otac Rasim i Fatima Andelija
3086-1pr

Tugu i bol ne mjerimo vremenom nego prazninom koja je ostala poslije tebe. ^ovjek smr}u ne umire, umire onda kada ga zaborave. Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam vje~no nedostajati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Neutje{ne tvoje sestre: Almasa i Azemina
4894-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj i nikada pre`aljenoj

Dana 14. 4. 2009. godine navr{avaju se tri godine od kada je na ahiret preselila na{a draga mati, punica, nana i pranana

Dana 14. aprila 2009. godine navr{ava se 7 dana od odlaska na{e drage

MINKI STROIL, ro|. BIKI]


Draga na{a Minkice, nikakve rije~i ne mogu da opi{u na{u tugu {to vi{e nisi sa nama. Ponosni smo {to smo te imali. Tvoji prijatelji: Jasna, D`emo, Adel, Omer i Envera Pleh, Esma, Meliha i Haris Mud`elet, Aldijana, Ned`ad, Vanja i Nina Muhovi}, kao i Hajrudin, Amira, Ajla i 4939-1nd` Ajdin Ali}
SJE]ANJE

had`i SENIJA NUHI], ro|. LIMO


Dani se ni`u, mjeseci i godine bez Tebe, ali Tvoj lik i dobrotu koju si nam pru`ala ~uvamo i ne zaboravljamo. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i sve d`enetske ljepote. Tvoja k}erka Sabaha Dizdarevi}, zet Ibrahim, unuci Muamer i Amel, snahe Ehlimana i Lejla, 3281-1pr praunuci Aldin i Kerim

ZAHIDA (^EHI]) GA]O

Neka joj Allah d`.{. podari D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti 14. aprila 2009. u 14 sati u porodi~noj ku}i, ulica Sagrd`ije br. 31. O`alo{}ena porodica
TU@NO SJE]ANJE na roditelje
4875-1nd`

na na{u dragu

Dana 14. 4. 2009. godine navr{avaju se 2 godine otkako je preselila na ahiret na{a draga supruga, majka i nena

NEZIRA (KAVAZOVI]) KURSPAHI] NAZIRA HE]AM, ro|. NANI]


14. 4. 2006 - 14. 4. 2009. 14. 4. 2007 - 14. 4. 2009.
Iako si nam svaki dan u mislima, ovaj dan najte`e podnosimo. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Salem, sin D`enan sa suprugom Ane-Marie i k}erkom Denicom i k}erka D`enana Busulad`i} sa suprugom Safetom, djecom Idrizom i Edinom i 4924-1nd` zetom Gregorom - Aleksanderom

KRKA MAGBULA [AZA


17. 11. 2004.

KRKA ISMET
10. 4. 2001.

Ni{ta vi{e nije isto i nikada ne}e biti. Tvoji najmiliji

4880-1nd`

Ponosni smo {to smo vas imali, a tu`ni {to smo vas izgubili. Vi ste u na{im srcima. Neka vam je veliki rahmet i dragi Allah d`.{. neka vam podari lijepi D`enet. Va{i najmiliji i Mirsad @uti, Amira, Darija, Rusmir, Adnan, Mirza i Arijan
3663-1gr

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

utorak, 14. april/travanj 2009.

59

velikom ~ovjeku, iskrenom prijatelju, na{oj dragoj

POSLJEDNJI POZDRAV

EMICI
Draga Ema, sje}anje na Tebe i Tvoj vedri duh nikada ne}e izblijedjeti, kao ni sje}anje na na{a vesela dru`enja, zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoja raja s posla: Alema, D`enana, Enes, Jasmin, Sena, Emira, Enisa, Suada, Jasmina, [efika, Sabrina, Azra, Nerma, Vesna, Asja, Fata, Meliha, Zakira, Mirsada, Amra, Romana, Lejla, Adnan, D`enita, Benjamin, Amir
3682-1gr

gospo|i @ELJKI ]UZOVI]

Od Mensinih kolega iz Ureda Svjetske banke Sarajevo


3681-1gr

Dana 14. 4. 2009. navr{ava se {est tu`nih mjeseci kako nas je zauvijek napustio na{ dragi

Dana 14. 4. 2009. navr{ava se 6 mjeseci od smrti mog voljenog tate

SULEJMAN - SULJO SMAJI]


S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. Tim povodom KELIMEI TEVHID }e se prou~iti u [ud`audinovoj d`amiji u Rogatici. Tvoji: supruga Ramiza, sin Edin, unuka Edna, unuk Nermin i snaha Mersiha
3675-1gr

SULEJMANA SMAJI]A
Tuga u meni i ti{ina nijema, toliko mi treba{, a tebe nema. Tvoja smrt sru{ila je dio mog `ivota, ali ostalo je ono najte`e, `ivot bez tebe... S ponosom i po{tovanjem ~uvam uspomenu na tebe. Tvoji: k}erka Edina, zet Ismet, unuke Melisa i Nejra
3675-1gr

SJE]ANJE

Dana 14. 4. 2009. navr{ava se 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Pro{lo je 6 mjeseci od kako je prestalo da kuca srce mog dragog babe

AVDO (BE]IRA) TABAK


Po dobroti }emo te pamtiti, s tugom u srcu spominjati i nikada zaboraviti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Fatima, sinovi [efik, Esad i Merfid, snahe Mervana, Melisa 3674-1gr i Senada i unu~ad Selma, Amar, Anesa, Ilma, Semin i Iman

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV

Navr{ilo se 7 dana od kako nije sa nama na{ dragi mu` i tata

SULEJMAN - SULJO SMAJI]


Iz dana u dan sve vi{e shvatam koga sam imao i koga sam izgubio. Uvijek }e{ `ivjeti u mom srcu i mislima i biti dio mojih najljep{ih uspomena. Tvoj Edin
3675-1gr

na{oj dragoj

MIRZA (HAMZALIJE) DIZDAREVI] ZAKIRI RADI], ro|. SO^IVICA MUSTAFA (HUSEIN) SO^IVICA
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~iti rahmet. Tvoja supruga [erifa, sin Senad i k}erka Behireta
3685-1gr 3675-1gr

Dana 14. 4. 2009. godine navr{ava se godina otkako je preselio na ahiret moj suprug

Pro{la je godina dana, a tuga i bol u srcu ne prestaju. Uvijek }e te voljeti tvoj Bojan
3679-1gr

MEHMED KURTOVI]
@ivjeti `ivot po{teno, skromno i dostojanstveno mogu to samo posebni ljudi, a takav si ti. Ostavio si lijepe uspomene koje se ne mogu izbrisati i bol koja se ne mo`e preboljeti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. O`alo{}ena tvoja supruga Devla

Porodica So~ivica

3687-1gr

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 14. 4. 2009. god. navr{ava se 13 godina kako je preselio na ahiret na{ dragi

SJE]ANJE

MEDINI BEBI MELI]


Draga na{a, bolna je i tu`na istina da te vi{e nema me|u onima koji su te voljeli i po{tovali. Tvoja dobrota, plemenitost i ljubav koju si nam nesebi~no darivala, kao i tvoj lik i vedar duh ostat }e vje~no u na{im srcima. Kad bi na{a ljubav mogla da te vrati, `ivjela bi vje~no. Tvoji: Brankica, Vesna i Vanja
4950-1nd`

METU[ - KARDA[ MEHMEDOVI]


Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. @ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje ostaje zauvijek. Molimo Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji
3312-1pr

na

NERMINU ANDELIJA
14. 4. 2001 - 14. 4. 2009.
Vrijeme ne bri{e sje}anje, niti ubla`ava bol za tobom. BOL nije u suzama, ve} u na{im srcima. Neka ti dragi ALLAH d`.{. podari lijepi D`enet i vje~iti rahmet. Mama SAIMA - Mima, sestra SABINA
4956-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Dana 11. 4. 2009. godine navr{ilo se sedam dana otkad je preselio na ahiret na{ dragi brat

SJE]ANJE

dragom amid`i i djeveru

na dragog brata

RIAD TOMA[EVI] SEJO (PAPE) [EGALO IBRAHIMU UZUNOVI]U


Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~iti rahmet. Minka, Zaila, D`evad, Alma, Adnan i Edin
3334-1pr

2000 - 2009.
Nikada ne}emo pristati da te vi{e nema, jer ti si vje~no `iv u na{im srcima i mislima. Sestra Lejla, Admir i Faris
4951-1nd` 3326-1pr

Tvoji: brat Halid (Pujo) i sestra Mirsada

60

Utorak, 14. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj kolegici

MEDINI - BEBI MELI]


Kad vi{e nisi s nama, ni{ta ne}e biti isto. Iza tebe ostaju samo drage uspomene koje ne}e oti}i u zaborav. Oprosti na{im suzama, rana je duboka. Neka ti dragi Allah d`.{. otvori d`enetska vrata i neka te primi u d`enetske ba{te. Kolektiv brokerske ku}e eBrokers, tvoje kolegice i kolege: Almedina, Mela, [eila, Nina, Nusreta, Elvisa, Hajrija, Amra, Zemira, Selma, Suad i Albin
N

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{e radne kolegice Elvire MAJCI NA[E U^ENICE MELINE MELI] supruzi na{eg kolege

MEDINI MELI] MEDINI MELI]


Neka ti Allah d`.{. pokloni D`enet i neka ti je vje~ni rahmet. Kolege sa taxi stajali{ta Stadion Ko{evo Nurki} Mirjana sa u~enicima
4952-1nd` 3689-1gr

Razrednica VII-3 razeda O[ Mehmed-beg Kapetanovi} Ljubu{ak Sarajevo

ESADU HAJDAREVI]U
REDAKCIJA SLOBODNE BOSNE
N

Dana 14. 4. 2009. godine navr{ava se 20 godina od smrti na{eg dragog


POSLJEDNJI SELAM

MUNIBA (SMAJO) BOROVCA


1937 - 1989.
Tuga u na{im srcima nikada ne}e nestati, a sje}anje na tebe vje~no }e ostati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga had`i Had`ira, sin Bego, k}erke Vahida i Hajra, snaha Dika, zetovi [emsudin Sijer~i} i Hamed Dragolj, unu~ad Alma, Kemal, Amer, Edin, Emir, Nedim i Kerim
261-1go

MEDINI - BEBI MELI]

Kolektiv AW Broker
N

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

Danas se navr{ava sedam tu`nih dana kako je preselio na ahiret

majci na{e u~enice Meline Meli}

na{oj dragoj

MEDINA MELI]

SABIRI (LALI]) FERIZBEGOVI]


S ljubavlju i po{tovanjem }emo se sje}ati tvoje dobrote i plemenitosti. Neka ti Allah d`.{. podari D`enet i vje~ni rahmet, a tvojim najmilim sabur.
N

SAFET (MEHO) GODINJAK


Da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Amin. Neutj{eni: supruga Fata, sin Ismet, k}i Ai{a, snaha Zahida, zet Faruk, te unu~ad Meho, D`emal, Nihada, D`enana i Kerim
3691-1gr

Kolektiv O[ Mehmed-beg Kapetanovi} Ljubu{ak Sarajevo

Amira i Ahmed Muteveli}

4945-1nd`

Dnevni avaz
Dana 11. 4. 2009. godine navr{ilo se pet godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi otac, djed, punac i svekar

utorak, 14. april/travanj 2009.

61

MUJO (MEHMED) [ETA


11. 4. 2004 - 11. 4. 2009.

Neka ti Allah d`ele{anuhu podari lijepi D`enet. Djeca sa porodicama


4943-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

po{tovanom kolegi

ADRIANU - CORNELIU (CORNELIU-VALENTINA) TANTAREANU


Zaposlenici Obavje{tajno-sigurnosne/bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine
N

Pro{le su tri godine od kada nije sa nama na{a voljena majka

Dana 14. aprila navr{ava se 17 godina otkako nisi sa nama

Dana 14. aprila 2009. navr{ava se 17 godina otkako nisi s nama

FADIL (]AMIL) DEDOVI]


Tvoja dobra du{a i lik uvijek je sa nama, i bol nije u rije~ima ve} u srcu gdje }e{ vje~no ostati voljen, po{tovan i nikad zaboravljen. Tvoji neutje{ni: majka Fatima, brat Taib, snaha Hanka i 4954-1nd` brati} Mirsad
4942-1nd`

FADIL (]AMIL) DEDOVI]


Sve prolazi i nestaje, samo sje}anja na tebe ostaju. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima, tvoji najmiliji. Supruga Kadira, k}erke Senada i Jasna, zet Samir i unuci 4954-1nd` Ajla i Nadir

REFIKA VEJSILAGI]
S ljubavlju i po{tovanjem, PORODICA

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

Dana 14. aprila 2009. navr{ava se godina dana od prerane smrti na{eg dragog

Dana 14. aprila 2009. godine navr{avaju se ~etiri godine otkako nisi sa nama

FEHIM BAHOR ANTE (LUKE) NIK[E


Sa ljubavlju i po{tovanjem, uvijek }e{ biti u na{im srcima.
3676-1gr

IFETA i ZAHID HASANBEGOVI]


14. 4. 1999 - 14. 4. 2009. 31. 3. 1976 - 31. 3. 2009.

S ljubavlju i tugom, zauvijek tvoji: Supruga VERICA, sinovi VEDRAN i BORIS, ostala rodbina i prijatelji

K}eri i sinovi sa porodicama koji `ive sa vje~no svje`im 3684-1gr sje}anjima na njihovu dobrotu i plemenitost.

Tvoja obitelj
3680-1gr

62

Utorak, 14. april/travanj 2009.

Dnevni avaz
Danas, 14. aprila navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog oca, dede i punca

Danas, 14. aprila navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog dede

EDHEMA (VEJSILA) LINDOVA


Dragi na{ deda, ostali smo bez tebe i tvoje ljubavi kojom si nas obasipao svaki put kad smo bili tu. Ponosni smo {to smo te imali za dedu i nikad te ne}emo zaboraviti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Vole te tvoja unu~ad Adela i Adnan
3672-1

EDHEMA (VEJSILA) LINDOVA


Dobrota, po{tenje i plemenitost pripadaju velikim ljudima kao {to si ti. Oprosti za suze, one su znak da si bio voljen i te{ko ih je zaustaviti. Navi}i se na `ivot bez tebe je te{ko. Ostavio si lijepe uspomene koje se ne mogu izbrisati i bol koja se ne mo`e preboljeti. Toliko toga sam imala ti re}i, ali je ostalo nedore~eno. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i sve d`enetske ljepote. Vole te tvoji: k}erka Alma, zet Kasim, unuka Adela i unuk Adnan
3672-1gr

SJE]ANJE

Dana 14. aprila navr{ava se 10 tu`nih godina otkako nije sa nama na{ dragi suprug, otac, brat, punac i dedo

ALIJA DELIHASANOVI]
14. 4. 1999 - 14. 4. 2009.

Tu`no je i ovo deseto prolje}e bez Tebe. Nema utjehe, zaborav ne postoji. Bio si i ostao uzor svima nama. Volio si i po{tovao i u`u i {iru porodicu i nesebi~no pomagao svima, prema svojim mogu}nostima. Veliko Ti hvala za tvoju ljubav i dobrotu i pa`nju kojima si nas obasipao. @ivje}e{ vje~no sa nama u na{im srcima. Ponosni smo {to smo te imali, beskrajno tu`ni {to smo te izgubili. Neka Uzvi{eni Allah d`.{. nagradi tvoju plemenitu du{u i podari Ti lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Sa neizmjernom ljubavi i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoj dragi lik. Supruga Hikmeta, k}erka Amela, sin Senad, zet Hido i unuke Ajla i Lejla
Dana 14. aprila 2009. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od smrti dragog mi supruga Dana 14. aprila 2009. godine navr{ava se godina dana od kada nije sa nama na{ dragi suprug, tata, djed i svekar

3590-1gr

IBRAHIMA (SALKO) ALENDARA


1933 - 2009.
Dragi moj Ibro, te{ko je povjerovati da vi{e nisi sa nama. Sa ljubavlju i po{tovanjem sje}at }u se tvoga lika. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i rahmet. Povodom sedmine prou~it }e se hatma-dova poslije podne namaza (13.20 sati) u Begovoj d`amiji. Tvoja Senka
3633-1gr

LJUBO (NIKOLE) MILETI]


Uspomenu na njega s mnogo ljubavi, ponosa i po{tovanja, nosit }emo trajno u na{im mislima. Porodica
3604-1gr

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

na{oj dragoj

EMI STROIL

EMI STROIL
Kolege i prijatelji iz Elektroprenosa BiH, OP Sarajevo, Sektora za ekonomske, pravne, kadrovske i op}e poslove
3668-1gr 3669-1gr

Rukovodstvo i zaposlenici Elektroprenosa BiH, Operativno podru~je Sarajevo

Dana 14. 4. 2009. godine navr{ava se godina od smrti na{eg dragog

Dana 14. 4. 2009. navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{e drage majke

SJE]ANJE

na na{e drage

SAVO (JEVTE) RA[I]


Ostali smo uskra}eni za veliku ljubav i podr{ku koju si nam nesebi~no pru`ao. Rije~ima je te{ko opisati koliko nam nedostaje{. Ponosni smo {to smo imali tako dobrog mu`a, oca, punca i djeda. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoji: supruga Stana, k}i Branka, zet Mirko, unuci Dragan i Tanja i ostali
4933-1nd`

SENE NALI]
(iz Bijeljine) Oti{la si i ostavila prazninu u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. O`alo{}eni: sin Osmo, k}erke Hana i Suada, unu~ad, praunu~ad, snahe, zetovi te porodice Adilovi}, Bajri}, Dedi} i Pa{i}
4919-1nd`

SAMIR DURAKOVI]
14. 4. 2000 - 14. 4. 2009.

RIJAD TOMA[EVI]
14. 4. 2000 - 14. 4. 2009.

Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Durakovi}: Alija, Fahra - Jele~, Senad, Edina i Lejla
3543-1gr

Dana 14. 4. 2009. navr{ava se godina od smrti na{eg dragog

Dana 14. 4. 2009. godine navr{avaju se 4 tu`ne godine od kada je na ahiret preselio na{ dragi

Dana 14. 4. 2009. dvije su godine otkada sa nama nije

SALKE (NED@IBA) SILIFTAREVI]A


31. 12. 1935 - 14. 4. 2008.
Tevhid }e se prou~iti 18. 4. 2009. u ulici Vrbanju{a br. 100. Tvoj plemeniti lik uvijek }e biti sa nama. Tvoji: Sena, Senad, Irma, Amar i Adin
3666-1gr

HUSO (JUSUFA) MUTAP^I]


Sa ponosom }emo te se sje}ati, po dobroti pamtiti, a s ljubavlju i po{tovanjem spominjati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Safeta, sinovi Safet i Adnan i 4836-1nd` k}erka Sabina sa porodicama

EMIR MEMI]

Voljeni nikada ne umiru. Tetka Safija, Sakib, Menil i Lamija


3310-1pr

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

utorak, 14. april/travanj 2009.

63

mojoj prijateljici

BOSNA I HERCEGOVINA MINISTARSTVO ODBRANE BiH ORU@ANE SNAGE BiH


Objavljuje

@ELJKA ]UZOVI]
Ka`u da je prijateljstvo blago. Onda sam uz tebe bila najbogatija na svijetu. Imati tebe za prijateljicu bila je velika ~ast. Tvoja Alma
4926-1nd`

SJE]ANJE
POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog oca, dedu i punca

U povodu 15. aprila Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine (1992 - 2009)

voljenoj

[EMSA MEHI], ro|. HODO

Svim {ehidima, poginulim i umrlim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine


N

@ELJKI - SEKI

Posljednji selam mojoj dragoj sestri [emsi. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj brat Bajro sa porodicom
3309-1pr

EDHEMA (VEJSILA) LINDOVA


Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. K}erka Behija, zet Asim, unuke Amina i Adelisa
3672-1gr

Suprug Mensud, brat Velimir - Lelo


3644-1gr

Dana 14. 4. 2009. navr{ava se tu`na godina kako nas je ostavio na{ dragi

SJE]ANJE

SJE]ANJE

S ljubavlju i po{tovanjem sje}amo se na{eg dragog supruga, oca, djeda, svekra, zeta, amid`e, dajd`e, {ure

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj prijateljici

@ELJKA ]UZOVI] RASIM BUTUROVI]


Tvoj dragi lik i plemenita du{a zauvijek ostaju u na{im srcima i mislima. Supruga Zilha, unuka Darija sa mamom Sorajom
4931-1nd`

EMINA (ZUKANOVI]) KOLE^I]


Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoj sin [erif sa porodicom
4934-1nd`

IZETA (IBRAHIMA) ^OROVI]A


14. 4. 1989 - 14. 4. 2009.
Uvijek }e{ biti voljen, nezaboravljen i po{tovan. 3592-1gr Njegovi najmiliji

Tvoji: Dana, Damir i Alma


4926-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

NA NA[E DRAGE SINOVE

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom ro|aku

MURIS \IPA
19. 10. 1981 - 14. 4. 2001.

HARIS \IPA
30. 7. 1975 - 23. 1. 1993.

Svako jutro kada se probudimo i kasno u no}i ponovo o~i ne sklopimo, uvijek smo sa vama i mnogo vas volimo. Zineta i Rasim
4923-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

radnoj kolegici

EMA - MINKA STROIL

SLAVI[I JOVAN^I]U
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Ro|ak Rajko Bjelica sa porodicom
4861-1nd`

Svaki trenutak proveden s tobom ostat }e nam u nezaboravnom sje}anju. Nedostajat }e{ nam. Tvoje kolegice: Nermina, Sidreta, Fika, Aida, Jelica
3670-1gr

64

Utorak, 14. april/travanj 2009.

Dnevni avaz
Dana 14. 4. 2009. godine navr{avaju se dvije godine dana od preranog preseljenja na ahiret na{eg dragog

EMIRA MEMI]A
14. 4. 2007 - 14. 4. 2009.

Tvoj lik i bol su na{a vje~nost. Tvoja mama Munevera i brat Ferid sa Adelom
3310-1pr

Dana 14. 4. 2009. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kako nije vi{e s nama na{a draga mama, nana i punica

ZAHVALNICA

NED@ADA MAKSIMOVI], ro|. [U[KI]


Bila si veliki ~ovjek, puna dobrote i ljubavi. Tvoj odlazak ostavio je veliku prazninu i bol u na{im srcima i vje~no }emo ~uvati uspomene na tvoju dobrotu, skromnost i plemenitu du{u. Sve tvoje godine `ivota daju nam da vje~no pamtimo tvoj lik i slijedimo tvoja dobra djela. Ponosni smo {to smo te imali. Ljudi kao ti nikad ne umiru, oni zauvijek `ive u na{im srcima. Hvala ti za sve {to si nam pru`ila. Volimo te puno. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Nina, Adin i Amna

Ovom prilikom `elimo se zahvaliti svim dobrim ljudima koji su nam pomogli u borbi protiv te{ke i opake bolesti. Posebno se zahvaljujemo Zavodu za kontrolu lijekova FBiH kao i svim kolegama iz Zavoda, rodbini i prijateljima. Hvala svima koji su voljeli na{u Ned`adu, majku i borca. K}erke Naca, Nina, zetovi Adis i Adin
4936-1nd`

Danas, 14. 4. 2009. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kada si me ostavio dragi moj brate

Dana 14. 4. 2009. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kako nije vi{e s nama na{a draga

NED@ADA MAKSIMOVI], ro|. [U[KI] SALIH - D@EVAD (GALIB) BEGOVI]


Saznanje da si odselio na ahiret te{ko mi na srce pada, a tuga trajna... RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH Tvoj brat Mahir-Pilot sa djecom D`enanom, D`ejlanom-Lanom i Nermom
4930-1nd`

Tvojim odlaskom je zauvijek oti{ao i dio nas. Te{ka je i sama pomisao na `ivot bez tebe, ali dok `ivimo mi i ti }e{ `ivjeti u na{im srcima i prelijepim uspomenama. Hvala ti za sav trud, sre}u i beskrajnu ljubav koju si nam poklonila. Uvijek si bila i ostat }e{ na{ ponos. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet koji si zaslu`ila tvojom dobrotom i plemenito{}u. Volimo te mama, Tvoji: Naca, Adis, Adna i Amina
4936-1nd`

Dana 14. 4. 2009. god. navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Dana 14. 4. 2009. god. navr{ava se 7 tu`nih dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

SALIH - D@EVAD (GALIB) BEGOVI]


Neka ti je lijepi i vje~ni rahmet.

SALIH - D@EVAD (GALIBA) BEGOVI]


Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: supruga Zumra, k}erka D`anela, zet Fahrudin, unuk Vedad

Sestra D`emila, zet Hamdija, sestri} Mirsad, snaha Sanela, sestri~na D`enana, zet Vlado, unuci Dajana, Loris, Emili i Eva
4929-1nd`

Tevhid }e se prou~iti u utorak, 14. 4. 2009. u 16.00 sati u ku}i o`alo{}enih, ulica Br~anska 11/6.

4928-1nd`

Danas je sedam tu`nih dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 15. 4. 2009. godine navr{ava se 40 dana od kako je preselila na ahiret na{a draga

SALIH - D@EVAD (GALIB) BEGOVI]

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: sestra Lejla, zet Rasim, sestri} Bakir, snaha Funda, sestri~na Mirela, unuci Sara i Danis
4927-1nd`

SEKINA (MUHAMEDA) LOVI]


1971 - 2009.
iz Br~kog Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 15. 4. 2009. godine u 13.00 sati u Savskoj d`amiji u Br~kom. Tvoji najmiliji: otac Muhamed, majka Muniba, bra}a Alija i Almir, snahe Azra i Nermina, brati~ne Alma, Aida i Sumeja, brati} Adnan
PTT

SJE]ANJE

na na{eg dragog kolegu, zatvorskog policajca

Dana 14. 4. 2009. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kako je preselila na ahiret na{a draga

IVU - DIVA [IMI]A


14. 4. 2008 - 14. 4. 2009.
S po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. SEKTOR ZA POSLOVE OSIGURANJA ZATVORSKA POLICIJA KAZNENOPOPRAVNOG ZAVODA ZATVORENOG TIPA - ZENICA

SABINA (JAKUB) AVDI], ro|. SELIMOVI]


1956 - 2009.
iz Br~kog Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
200-1ze

Tvoji najmiliji: suprug Hajrudin i k}erke Zenaida i Amila


PTT

Dnevni avaz
Navr{ilo se 7 dana od preseljenja na{e voljene

utorak, 14. april/travanj 2009.

65

SAFIJE KASUMAGI]
S ponosom i ljubavlju ostat }e{ uvijek u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 15. 4. 2009. u 17 sati u ku}i rahmetlije Merhemi}a trg 13/III. S ljubavlju, O`alo{}ena porodica

3341-1pr

Sedam dana od smrti na{ega brata

HASAN (MUJE i RAMIZE) D@INI]


Brat Alija, sestre D`evada i Samija sa porodicama
3342-1pr

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

SJE]ANJE

BENSIJA POKRKLI]
12. 8. 2008 - 12. 4. 2009.

ALIJA POKRKLI]
14. 4. 1969 - 14. 4. 2009.

ADILA PILAV, ro|. TAFRO


25. 5. 2007.

SULEJMEN (BE]IRA) PILAV


14. 4. 1983 - 14. 4. 2009.

S ljubavlju, tugom i po{tovanjem, Va{a djeca Amela Hara~i} i Sead Pokrkli}


3337-1pr

S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica


266-1go

Danas se navr{ava {est tu`nih mjeseci kako je preselila na ahiret

Dana 14. 4. 2009. godine navr{ava se sedam godina od kada je preselila na ahiret na{a draga i nezaboravljena

HIDAJETA ARNAUTOVI], ro|. MULA]


Draga na{a majko, neno i punice, Ali smrt nije kraj, jer smrti zapravo i nema i nema kraja, smr}u je samo obasjana staza uspona od gnijezda do zvijezda. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Alisa, unu~ad Omar, Ajla, Naida i zet Samir
536-1tz

HAVA (MEHMED) SULJKANOVI], ro|. DJEDOVI]


Neka ti dragi Allah d`.{. podari D`enet i vje~iti rahmet, a mi }emo uvijek ~uvati uspomenu na tebe i nositi u na{im srcima. Tvoji: suprug Sejfudin, sestra Abida, sinovi Mevludin i [eval, snahe Azelea i Asima, unuke i unuci D`enana, Enis, Jasmina i Semin
520-1tz

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na mog sina

na mog

RIADA TOMA[EVI]A - BU^UKA


14. 4. 2000 - 14. 4. 2009.
Ni sve proteklo vrijeme ni izgovorene rjie~i ne mogu umanjit bol i tugu za tobom. El-Fatiha Mama Amira i Hazim
3339-1pr

RIADA TOMA[EVI]A
14. 4. 2000 - 14. 4. 2009.
Sa ponosom i ljubavlju, Tetka Azra El-Fatiha
3339-1pr

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj na{oj dragoj

na{oj dragoj

MEDINI - BEBI MELI] @ELJKI ]UZOVI]


Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoji: svekar Avdo i svekrva Fatima
3343-1pr

MEDINI - BEBI MELI]

Tvoji: Salih, Esma, Alma, Dado


3694-1gr

Od porodica: Meli}, Be{lagi}, Jarko~ Muharem, Zada, Zlatko, Luca, Amila, Zijo i njihova djeca
3695-1gr

66

Utorak, 14. april/travanj 2009.

Dnevni avaz
Dana 14. 4. 2009. godine navr{avaju se 3 godine od smrti na{e drage majke, punice i nane

SJE]ANJE

na dragog prijatelja

SAMIRA DURAKOVI]A
(2000 - 2009)

Neka ti dragi Allah podari lijepi D`enet. Riadova porodica


3339-1pr

ZARFE BEKAN, ro|. GEC


U na{im srcima uvijek }e{ ostati voljena, po{tovana i nikad zaboravljena. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoja k}i Selima, zet Pa{an sa djecom Nijazom, Amirom, Aldijanom, [ejlom, Mersudinom
263-1go

TU@NO SJE]ANJE

Dana 13. 4. 2009. godine navr{ilo se {est mjeseci od prerane smrti na{eg dragog kolege i velikog ~ovjeka

SEADA D@INE
Imao si veliko srce, dobru du{u i puno ljubavi za sve nas. Hvala ti za sve {to si nam pru`io. Tvoju dobrotu i plemenitost nikad ne}emo zaboraviti. Radne kolege: Safet, [erif, Husein, Muharem, Adem, Kasim
PTT

MEDINA - BEBA MELI]

Danas, 14. 4. 2009. godine navr{ava se 30 godina od smrti nama dragog brata i dajd`e

Posljednji selam sestri na{eg kolege.

Danas, 14. aprila navr{avaju se tri tu`ne godine od kako je iznenada preselio na ahiret na{ dragi sin i brat

SENAD (AMIRA) KAR^I]


Dragi na{ Senade, neka Ti dragi Allah da lijepi D`ennet i veliki rahmet. Tvoji najmiliji: Majka D`emila, brat Zijad sa porodicom i sestra Naila sa porodicom
3696-1gr

IBRO (SULJA) BEKAN


I danas nakon 30 godina govore suze. Za{to nam te Bog uze kad sada nam treba{ da svojom ljubavlju srca nam ispunjava{. Vje~no }e{ biti voljen. Tvoja sestra Selima, zet Pa{an sa djecom Nijazom, Amirom, Aldijanom, [ejlom, Mersudinom
263-1go N

Zijad Bleki} i kolektiv Eurohausa d.o.o. Sarajevo

POSLJEDNJI SELAM SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na{em ~lanu

velikom ~ovjeku starom zanatliji

MURIS \IPA
14. 4. 2001 - 14. 4. 2009.
Tvoj lik i dobrota kojom si zra~io zauvijek }e ostati u mom sje}anju. Tvoj prijatelj Jasmin
3345-1pr

had`i AGU ]UROVCU

had`i AGU ]UROVCU


Ponosni smo {to smo imali ~ast dru`iti se i sura|ivati sa tobom kao najstarijim iskusnim ~lanom udru`enja Zanatstvo Gora`de. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
265-1go

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Obrtni~ka komora BPK Gora`de

^lanovi udru`enja Zanatstvo Gora`de


264-1go

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

MEDINA - BEBA MELI]


Tvoj dragi lik i plemenita du{a }e zauvijek ostati u na{im srcima, kao i praznina koja je nastala tvojim preseljenjem na ahiret. Imala si veliko srce, dobru du{u i puno ljubavi za sve. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i d`enetske ljepote i vje~ni rahmet, a porodici sabur. Had`ija ^azim i had`i Mahija-hanuma Ko{trebi} sa djecom i porodicama
3340-1pr

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM - POZDRAV

sestri na{e kolegice Dine

sestri na{e radne kolegice

MEDINI MELI]

MEDINI MELI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari D`enet i d`enetske ljepote. D`afuka, Dragan, Kale, Mirsad P Samir, Goran, Vehid, Nusreta, Jaca, Baha, Mirsada, ., Emina, Samija D. i Mersa P .
N 4958-1nd`

Uposlenici JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu

Dnevni avaz

utorak, 14. april/travanj 2009.

67

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj i plemenitoj k}erki, sestri i tetki

MEDINI - BEBI (HAMED) MELI]


Hvala ti za svu dobrotu koju si nam neizmjerno davala. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti dragi Allah d`.{. podari D`ennet jer tamo idu dobre du{e kao {to si ti uvijek bila. Tvoja majka [efika, brat Mirsad, sestra Edina i sestri}i Sena i Tarik
4960-1nd`

Dana 14. 4. 2009. godine navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{eg najdra`eg

Dana 14. 4. 2009. godine navr{ava se 16 godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

BEBI

Neka te obaspu sve d`enetske ljepote, jer ti to stvarno zaslu`uje{!

EDHEMA (VEJSIL) LINDOVA


Dani prolaze, a bol u na{im srcima je neprolazna. Svaki dan bez tebe je sve te`i i te`i, ali nas tje{i to da si na onom, ljep{em svijetu i da }emo se jednog dana opet sresti. Upu}ujemo dovu dragom Allahu d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Fisa, k}erka Suada, zet Hajrudin i unu~ad Sedina i Semin Tevhid (mu{ki) prou~it }e se u d`amiji u Hrasnici, u petak 17. 4. 2009., prije d`ume 4967-1nd` namaza, u 12 sati.

AVDIJA (IBRE) ]ORI]


Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Otac Ibro, majka Plema, brat Mehmed sa porodicom i sestra Sabira Omerika sa porodicom
4965-1nd`

Tvoji: Seka i Mirza D`ananovi}


4961-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom kom{iji

IBRAHIMU (HASAN) UZUNOVI]U


Danas se navr{ava 6 mjeseci otkako je na ahiret preselio na{ dragi daid`a
POSLJEDNJI POZDRAV

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Porodica Nu}i Faik, Fatmira, Jasmin, Samir, Emina i Maja
3348-1pr

dragoj i iskrenoj prijateljici

Dana 14. 4. 2009. godine navr{ava se 9 (devet) godina kako je preselio na ahiret na{

RIJAD TOMA[EVI]

KEMO
Zauvijek }e{ ostati u na{em sje}anju. Tvoja raja iz SINKRA
3703-1gr

@ELJKI ]UZOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Porodica Kujund`i} Fikret, Remzija i Faris
3349-1pr

Tvoji: Bu~uk Kenan i Vedad, Mersiha, Belma, Eldar, Nejra i Na|a


4962-1nd`

68

Utorak, 14. april/travanj 2009.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

Dana 14. 4. 2009. navr{ava se godina od smrti na{e

na najdra`eg burazera, djevera i ad`u

KEMALA (MEHMED) KARAHASANOVI]A


14. 10. 2008 - 14. 4. 2009.
Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Nedim, Nerica, Adi i Nina
3690-1gr

E[REFE HOD@I], ro|. @ERI]


S po{tovanjem i ljubavlju ~uvat }emo uspomene na tvoju dobrotu, plemenitost i tvoj dragi lik. Molimo dragog Allaha da ti podari D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Hamdo i porodica Omeragi} Tevhid }e se prou~iti 16. 4. 2009. godine u Turhan-begovoj d`amiji, Soukbunar - ulica 4975-1nd` Pionirska u 14.00 sati.

Dana 14. 4. 2009. godine navr{avaju se tri godine od preseljenja na ahiret moje drage majke

FATIME D@EMID@I], ro|. BAJROVI]


Bol nije u rije~ima ve} u srcu gdje }e{ vje~no ostati voljena i nikada, nikada zaboravljena. Bila si i ostala ne{to najljep{e u mom `ivotu. Moja du{a je prazna a srce tu`no. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi D`ennet. Tvoja k}erka Vilsana
3701-1

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj majki

CURI - ZARFI HOD@I], ro|. LILI] MEDINI MELI] - BEBI


Od uposlenika ORIFLAME kozmetike
3699-1gr

Ponosni smo {to smo te imali, a tu`ni {to smo te izgubili. Neka ti dragi Allah podari ono {to si zaslu`ila. Vje~no }emo te se sje}ati. Tvoji: unuk Haris, unuka D`enana, zet Nermin, praunu~ad Emir, Berin, Layla i Kenan
4966-1nd`

Dana 14. 4. 2009. godine navr{ava se godina od kako je na ahiret preselila na{a draga

Dana 14. 4. 2009. godine navr{ava se godina otkad je preselila na ahiret na{a draga

Dana 14. aprila 2009. godine navr{avaju se 2 godine od preranog odlaska na{e voljene supruge i majke

MINETA GESNER, ro|. IM[IROVI]


Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: brat Refik, sestra Hajrija i sestri} Haris
4963-1nd`

MINETA GESNER, ro|. IM[IROVI]


Mjeseci prolaze, a tuga i bol u na{im srcima je ista kao i prvog dana kada si nas napustila. Uvijek }e{ ostati voljena, po{tovana i nikad zaboravljena. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Zelda, suprug Sead i sestri} Haris
4963-1nd`

MUNIBE KULDIJA
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica
3698-1gr

POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV

MEDINI MELI]
majci na{eg {kolskog druga Odjeljenje III-2 sa svojim razrednikom Srednja {kola metalskih zanimanja
4968-1nd`

VERONIKA (MARKA) JONJI], djev. prezime MAROS

Povodom smrti va{e majke iskreno sau~e{}e Radne kolege Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini
N

Dana 14. 4. 2009. navr{ava se 8 godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

JUSUF (AHMET) BEGI]


iz Kladnja Bio si i bit }e{ na{ uzor u radu i po{tenju i na{ ponos i sve dok `ivimo mi `ivjet }e{ i ti dragi na{ Jusufe. O@ALO[]ENI: supruga Ai{a, sin Benis, k}erka Enisa, sestre Remzija i Razija, bra}a Ejub, Fajik i Kasim sa porodicama, te mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
3697-1gr

na{oj dragoj

@ELJKI ]UZOVI]

Tvoji: Berina, Belma, Aida i Hajro


3343-1pr

Dnevni avaz

utorak, 14. april/travanj 2009.

69

Dana 14. 4. 2009. godine navr{ava se 7 dana od kako je preselila na ahiret na{a draga

SABIRA FERIZBEGOVI], ro|. LALI]

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti danas, 14. 4. 2009. godine poslije podne namaza u ^ar{ijskoj d`amiji. O`alo{}eni: sin Jasmin, k}erke Jasminka i Dubravka, snahe Amira i Arijeta, zet Kre{imir, unu~ad Damir, Jadranka, Jasmira i Emir, praunuka Aniel, sestra Fethija, bra}a D`evad i Ned`ad, porodice Ferizbegovi}, Lali}, Pejakovi}, @iga, Morali}, Mid`i}, Had`ihasanovi}, [irbegovi}, Muhurdarevi} i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji
535-1tz

U utorak, 14. 4. 2009. godine navr{ava se 50 godina od kada je preselila na ahiret moja draga majka

Dana 14. 4. 2009. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{e drage nene

SJE]ANJE

Pro{lo je 14 godina od preseljenja na{e drage majke

Dana 14. 4. 2009. navr{ava se godina od kada mi je draga sestra

EMINA ANDELIJA (NEVESINJAC) FATA EMINE KOLE^I]


Molim dragog Allaha d`.{. da joj podari Svoju milost i lijepi D`ennet. Sin Nurija sa porodicom
PTT

preselila na ahiret.

SEJDA KARTAL
12. 9. 2007 - 14. 4. 2009.
Svaki dan nam je sve te`e i te`e bez tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote koje si zaslu`ila svojom dobrotom. Tvoje unuke Enisa i Senita sa mamom i tatom
4937-1nd`

Draga moja Sejdo, Mi te dugo o~ekujemo, a tebe nema. Ostala je tvoja sjena, na{a vje~na uspomena. O`alo{}eni: suprug Ramiz i sin Amir, k}eri Mersida i Ferida, Sabiha i Fata sa porodicama. Neka ti je vje~ni rahmet i lijepi D`enet.
4948-1nd`

ZAHIDE (ME[ANA) KLINAC


1995 - 2009.
Puno nam nedostaje{. K}erke: Ifeta i Behija, zet Hamed, unuci Edis, Haris, Admir i Amir, snaha Amela i praunuka Hena
3316-1pr

Uz tu`no sje}anje, Tvoj brat [erif


4937-1nd`

Dana 14. 4. 2009. godine navr{ava se devet godina kako sa nama nije na{ voljeni suprug, otac, dedo i punac

SJE]ANJE

Danas je 9 godina kako si nas napustio

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

Dana 14. 4. 2009. godine navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

dragoj punici i nani

majci na{ih prijatelja

ENESA (SALKE) ^AU[EVI]A


Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Snaha Kadira sa porodicom

SAFET (ARIF) AHMETOVI]


1924 - 2000.
iz Banovi}a Vrijeme koje je pro{lo nije izbrisalo tugu i bol u na{im srcima. Rado ~uvamo uspomenu na tvoj dragi i plemeniti lik. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i njegove blagodati koje si zaslu`io svojom dobrotom. Tvoji: supruga Munira, k}erka Sena, unuke Lejla i Ajla i zet Ned`ad 3331-1pr

SAFET AHMETOVI]
(Banovi}i 1924 - 2000.)
^ovjek smr}u ne umire, umire onda kada ga zaborave, a Ti }e{ `ivjeti sve dok `ivimo mi koji Te volimo. K}erka Hajdar Senada, zet D`evad, unuci Adnan, Amar i supruga Munira 3325-1pr

HABIBI (SILAJD@I]) ZAIMOVI]


Hajrudin - Hajri}, Almas, Aldin i Vedrana
3321-1pr

3706-1gr

HABIBA ZAIMOVI]
Igra~i i rukovodstvo FK JUG SARAJEVO
3336-1pr

Dana 14. 4. 2009. navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

ENESA (SALKE) ^AU[EVI]A


Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Brat Selim sa porodicom
3706-1gr

POSLJEDNJI SELAM

Danas se navr{ava 40 dana od smrti na{eg prijatelja i gazde

na{em dragom bratu i amid`i

ARIFU LJUCI
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet, a tvojoj familiji sabur. Tvoji: brat [a}ir i snaha Bajra i njihova djeca Rifet, Izet i Izeta sa svojim porodicama
4953-1nd`

ABDULKADRI DERVI[I
Ima ne{to posebno u dobrim ludima. Oni su jaki i poslije smrti ostavljaju trag koji se ne mo`e izbrisati. Va{u dobrotu pamtit }emo dugo. Senahid i Milada
3350-1pr

POSLJEDNJI SELAM

TU@NO SJE]ANJE

na{oj dragoj

Danas se navr{ava 40 dana od kada je preselio na{ gazda

Dana 14. 4. 2009. navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti moje drage majke

BEBI ABDULKADRI DERVI[I


Veliki ljudi kratko `ive, ali se dugo pamte. Va{e radnice buregd`inice Bjelave Ziba, Milada, Nafa, Belma
3350-1pr

Svojim preranim odlaskom ostavila si veliku tugu, bol i prazninu u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i sve d`enetske ljepote jer si to i zaslu`ila. Tvoji prijatelji: D`eki, Armina i Asija
3346-1pr

FATIMA D@EMID@I], ro|. BAJROVI]


14. 4. 2006 - 14. 4. 2009.
Veliki ljudi ne umiru, njihova djela i dobrota vje~no ostaju u onima koji ih vole. K}erka Vildana, unuk Haris sa suprugom Minelom
3702-1gr

HABIBE (SILAJD@I]) ZAIMOVI]

Tvoj sin Vahid sa familijom


3344-1pr

70

Utorak, 14. april/travanj 2009.

Dnevni avaz
Dana 14. 4. 2009. godine navr{ava se godina od smrti na{e

E[REFE HOD@I] ro|. @ERI]


Te{ko je povjerovati da vi{e nisi sa nama, ali ne dozvoliv{i da vrijeme izbri{e zaborav i sje}anje na tvoju ljubav i pa`nju koju si mi poklanjala od ro|enja. Vje~no zahvalan tvoj unuk Alen sa porodicom
4976-1nd`

Dana 14. 4. 2009. navr{ava se 16 tu`nih godina od kada nisi sa nama

POSLJEDNJI POZDRAV

MUZAFER (RAMO) KO@AR - ZALE Bol i tuga za tobom nikad ne}e prestasti a vje~no }e{ biti dio na{ih najljep{ih sje}anja. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji voljeni: Muhovi} Mahija, D`eko, Meris, Enis, Denis i Enisa sa porodicama
4971-1nd`

AVDIJA (IBRE) ]ORI]


30. 1. 1967 - 14. 4. 1993.
Vrijeme prolazi ali sje}anja na tvoj dragi lik i dobrotu ostaju. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoj brat Sejo i nevjesta Nermina
4970-1nd`

MEDINA - BEBA MELI]


Zijo, [ula, Paja, Pike, Zlaja i Rus
4973-1nd`

SJE]ANJE

na na{eg dragog

HAJDARA ([A]IRA) POZDERA


14. 4. 2004 - 14. 4. 2009.

Dana 14. 4. 2009. godine navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Dana 14. 4. 2009. godine navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Brat Rasim sa porodicom
4969-1nd`

ENESA (SALKE) ^AU[EVI]A


Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.

ENESA (SALKE) ^AU[EVI]A


Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Brat Fadil sa porodicom
3706-1gr 3706-1gr

Dana 14. 4. 2009. navr{ava se pet godina od kada je umro na{ dragi prijatelj

Brat Omer sa porodicom

HAJDAR ([A]IRA) POZDER

Dana 14. 4. 2009. godine navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Dana 14. 4. 2009. godine navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

ENESA (SALKE) ^AU[EVI]A


Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih uspomena. Tvoj Mirsad Me{anovi} ]i}a sa porodicom
4972-1nd`

ENESA (SALKE) ^AU[EVI]A


Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Sestra Ramiza sa porodicom
3706-1gr 3760-1gr

Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Brat Ramiz sa porodicom

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 14. 4. 2009. godine navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

dragoj kom{inici, velikom ~ovjeku i prijatelju

ENESA (SALKE) ^AU[EVI]A @ELJKI ]UZOVI], ro|. \URA[KOVI]


Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Od kom{ija: Isovi}, Pa{i}, Hasanbegovi}, Hase~i}, Sokolovi}, Kuhinja
3707-1gr

Supruga Masija, k}erke Sabahka, Adisa i Enisa, zetovi Zijad, Mirsad i Ned`ad, unuci Senad, Adnan, Vedad i Admir, unuke Adna, Nid`ara i Ned`la
3706-1gr

POSLJEDNJI SELAM

Na{em dragom zetu i velikom ~ovjeku

na{em dragom prerano preminulom ~lanu

ARMINU VOLODERU ARMINU VOLODERU


Posljednji selam uz `elju da mu dragi Allah podari zaslu`eni D`enet. Udru`enje gra|ana Bukovica Sarajevo
3709-1gr

[emso, Mirsada, Amir i Emir Bav~i}


3710-1gr

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

utorak, 14. april/travanj 2009.

71

POSLJEDNJI SELAM dragom

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

CURA - ZARFA HOD@I], ro|. LILI]


preselila na ahiret u ponedjeljak, 13. aprila 2009. godine, u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 14. aprila 2009. godine poslije podne namaza u haremu d`amije Faleti}i, a ukop }e se obaviti u 14.00 sati na Starom mezarju Faleti}i. Prijevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13.30 sati, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: sinovi Mehmedalija i Nedim, k}eri Ramiza i Razija, brat Ohran, sestre Sulejmana, Nurka, Mila i D`emka, zet Salko, snahe, unu~ad, zet Nermin, snahe, praunu~ad, zaova Mu{a, jetrva had`i Ned`iba, djeveri}i, sestir}i i sestri~ne, brati}i i brati~ne, te porodice Hod`i}, Lili}, Kundo, Brzovi}, Krajina. Omespahi}, [o{i}, ^ardakovi}, D`ebo, Gu{i}, Cicvara, Pleho, Skopljak, Oru~ i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u Bakijskoj d`amiji. Ku}e `alosti: Bistrik Donja ~ikma br. 2/III i Paromlinska br. 55 D/VI. 111

ARIF (JUSO) LJUCA


preselio na ahiret u nedjelju, 12. aprila 2009. godine u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 14. aprila 2009. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O@ALO[]ENI: supruga Hajrija, sin Mirsad, k}erke Medina i Sabina, unu~ad Adnan, Haris, Nejra, Haris, Armin, Alisa i Azra, bra}a Jusuf, Husnija i [a}ir sa porodicama, zetovi Vahid i Senad, snaha [evala, brati}i i brati~ne sa porodicama, {ura Hajro sa porodicom, svastike sa porodicama, te porodice: Ljuca, Ramovi}, Lisica, ]enanovi}, Bambur, Durmi}, Kordi}, Klepo, Vejzovi}, [abanovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Zahira Panjete br. 22. 111

Dana 14. 4. 2009. godine navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

ARMINU
Svaki dan, koji si uljep{ao svojim prisustvom, ostat }e urezan i prisutan do kraja na{ih `ivota. Tvoj duh veseli, duh bri`nog oca bit }e na{a stimulacija za ostatak `ivota. Zauvijek tvoji dje~ak i djevoj~ica Faruk i Ajla i tvoja bri`na i najbolja supruga GAGA Adisa Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet.
3708-1gr

ENESA (SALKE) ^AU[EVI]A

Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Sestra Fadila sa porodicom
3760-1

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

Dana 14. 4. 2009. godine navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

ARMINU
POSLJEDNJI POZDRAV

koji }e `ivjeti u na{im srcima dok god `ivimo i mi. Porodica Memi}: Fada, Jasmina, Vedo i Anes Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet.
3708-1

ENESA (SALKE) ^AU[EVI]A


Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Brat Galib sa porodicom
3706-1gr

na{oj kumi
POSLJEDNJI SELAM

@ELJKI ]UZOVI]

na{em dragom sinu i bratu

ARMINU (FEHRAT) VOLODERU


10. 10. 1964 - 11. 4. 2009.
Tvoj lik nikada ne}e izblijedjeti iz na{ih srca. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet. Otac Fehrat, majka Fatima i brat Amir
3708-1gr

SJE]ANJE

na na{u dragu majku

Dana 14. 4. 2009. godine navr{ava se 15 godina otkako nije sa nama

Ljilja, D`evad, Tamara i Vanja


4957-1nd`

Dana 14. 4. 2009. godine navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em prijatelju

RAMIZU HRVA^I], ro|. FUKA


14. 4. 2005 - 14. 4. 2009.
Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet.
3711-1gr

HARIS (BEKTO) ^AU[EVI]


10. 11. 1985 - 14. 4.1994.
Godine prolaze, ali tuga i bol za tobom nikad ne}e. Tvoji najmiliji: otac Bekto, majka Mirsada, sestre 262-1go Selma i Arisa

ENESA (SALKE) ^AU[EVI]A


Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Brat Hajro sa porodicom
3706-1gr

HASANU D@INI]U

Porodice: Mulovi}, Kurtovi} i Deli}


3700-1gr

Danas se navr{ava 7 beskrajno tu`nih dana od kada je ovaj svijet prerano napustila na{a voljena

SLA\ANA - SLA\A STJEPANOVI]


Plemenite i drage osobe kao ti kratko `ive, ali se vje~no pamte po svojim dobrim djelima. Ne postoji zaborav, niti rije~i utjehe, samo vje~na tuga i sje}anje. U velikom bolu tvoja porodica: suprug Aleksandar i k}erka Aleksandra Istoga dana u 11 sati okupit }emo se na njenom grobu, upaliti svije}e i polo`iti cvije}e.
3151-1pr

ARMIN (FEHRAT) VOLODER


10. 10. 1964 - 11. 4. 2009.

Da mu dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Porodica Vehabovi} - Sabra, Semir i Mukadesa
3708-1gr

72

Utorak, 14. april/travanj 2009.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga ... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

[EMSA (MURADIF) MEHI], ro|. HODO


preselila na ahiret u nedjelju, 12. 4. 2009. godine u 97. godini. D`enaza }e se klanjati u utorak, 14. 4. 2009. godine u 13.00 sati ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a ukopat }e se na mezarju Kolijevke. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: sinovi Uzeir i Ismet, k}erke Vahida i Fadila, brat Bajro, sestra Dika, snahe, unu~ad, praunu~ad, brati}i, sestri~ne, te porodice Mehi}, Hodo, Hubjer, Pija|er, ^ardaklija, Sakovi}, Hamzi}, \ip, Ma{i}, Bezdrob, Hasanspahi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u Sinanbegovoj d`amiji u 13.00 sati. 260-1go

MEDINA - BEBA (HAMED) MELI], ro|. LEKA


preselila na ahiret u nedjelju, 12. aprila 2009. godine u 43. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 14. aprila 2009. godine u 14.30 sati na Gradskom groblju BARE. O@ALO[]ENI: majka [efika, suprug Murat, sin Eldin, k}erka Melina, brat Mirsad, sestra Edina, snaha Almedina, tetka Ai{a sa sinovima, dajd`a Ibro sa porodicom, svekrva Zemka, zaove Zada i Amila sa porodicama, djever Zlatko sa porodicom, amid`i~na Nura, jetrva Luca, te porodice: Meli}, Leka, Misi}, Be{lagi}, Jarko~, D`aferovi}, Geca, Arovi}, Lon~arevi}, Meki} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u ulici Juki}eva br. 74. 111

FATIMA - TIMA (OSMAN) MURATOVI], ro|. KARAHOD@I]


preselila na ahiret u nedjelju, 12. 4. 2009. godine u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u SRIJEDU, 15. 4. 2009. godine u 14.00 sati na mezarju VLAKOVO. O@ALO[]ENI: sin Murat, k}erka Munevera, brat Mustafa, sestra Azemina, unu~ad Amar, Damir, Ajdin, Samir, Selma, Sandra, Dajana, Ana i Katarina, snahe D`enana, Raska i Asima, zet Vlatko, brati}i Ariz i Aida, sestri~ne Envera, Azra i Adisa, te porodice: Muratovi}, Karahod`i}, Arnautovi}, Katava, Kapo, [iljegovi}, Hercegli}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji HRASNO. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

IBRAHIM (HASAN) UZUNOVI]


preselio na ahiret u nedjelju, 12. aprila 2009. godine u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 14. aprila 2009. godine u 14.00 sati na mezarju RAVNE BAKIJE. O@ALO[]ENI: supruga Habiba, sinovi Nijaz i Ned`ad, snahe D`enana, Kamala, Minka, Tid`a i Mirjana, unuk Amir, unuke Hana i Nina, svastika Bedrija Had`i}, Suada Kori} sa porodicom, Trhulj Hasan sa porodicom, La~evi} Dina sa porodicom, Omer Hod`i} sa porodicom, brati}i D`evad, Damir i Zlatan sa porodicama, brati~ne Indira, Zaila i Sandra, Selma Mrkva sa porodicom, kom{ije porodica Nu}i, te porodice: Uzunovi}, Sal~inovi}, Mehi}, Had`i}, Trhulj, Kori}, Jakupovi}, Mrkva, La~evi}, Fejzi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Bakarevi}eva br. 9.
3308-1pr

ARMIN (FEHRAT) VOLODER


10. 10. 1964 - 11. 4. 2009.
preselio na ahiret u subotu, 11. 4. 2009. u Dubrovniku. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 15. 4. 2009. na gradskom groblju Vlakovo u 14 h. O@ALO[]ENI: majka Fatima, otac Fehrat, supruga Adisa, sin Faruk, k}erka Ajla, brat Amir, punica Sabra, amid`e [erif, Smajo, Munir, strina Nisa, tetka Muniba, tetak Ramiz, daid`e Ramiz, Hasib, Asim, Began sa porodicama, bad`o Fuad i svastika Jasmina sa sinovima Vedadom i Anesom, {ura Semir i snaha Mukadesa, [emso Bav~i} sa porodicom, Izet Fulurija sa porodicom, porodice: Voloder, Kalu{i}, Vehabovi}, Memi}, Bav~i}, ^edi}, Musli}, Mahmutovi}, Fulurija, Rizvanovi}, [ubo, Me{ak, Bre{~i}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 h u ku}i `alosti - ul. Abdurahmana Sirija 67, Aneks.
3708-1gr

Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

IM[IR (JUSO) ZUBOVI]


iznenada preselio na ahiret 12. 4. 2009. godine u 01.10 sati u 61. godini. Ispra}aj }e se obaviti ispred Komemorativnog centra u utorak, 14. aprila 2009. godine, (19. Rebiu-l-Ahir 1430. h.g.) u 15.50 sati. D`enaza }e se klanjati ispred Had`ijske d`amije NN Solina, a ukop na mezarju Ba{~a - Solina. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: sestra [a}ira - Bulka, brat Smail, snahe Meliha i Sakiba, brati~ne Mediha i Merima, brati} Mehmed, unu~ad od brata Mirza, Bilal i Belma, porodice: Zubovi}, Nurko, Jaganjac, [abi}, Resi}, Mujani}, Kuhn, ^ekro, Kozli}, Ze}o, [erak, ]ibo, \apo, Kapetanovi}, Mi}anovi}, Ma{i}, Rami} te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti po povratku sa mezarja u Had`ijskoj d`amiji u Solini.
N

IM[IR (JUSO) ZUBOVI]


iznenada preselio na ahiret 12. 4. 2009. godine u 01.10 sati u 61. godini. Ispra}aj }e se obaviti ispred Komemorativnog centra u utorak, 14. aprila 2009. godine, (19. Rebiu-l-Ahir 1430. h.g.) u 15.50 sati. D`enaza }e se klanjati ispred Had`ijske d`amije NN Solina, a ukop na mezarju Ba{~a - Solina. Komemoracija }e se obaviti u 11.00 u prostorijama Centra u Miladijama. Kolektiv: JU CENTAR ZA OBRAZOVANJE I VASPITANJE I REHABILITACIJU SLU[ANJA I GOVORA TUZLA
N

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Beskrajno tu`ni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a voljena i mila

Duboko potreseni bolom javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je na{ dragi

NEVZAT (EJUP) SALIJI


1959 - 2009.
preselio na ahiret u nedjelju, 12. aprila. D`enaza }e se obaviti u utorak, 14. aprila 2009. u 16.30 na mezarju Mahale u Brezi. O@ALO[]ENI: majka [ida, supruga Jasmina, djeca Ejup i Elma, sestra Azra i \ilsima, bra}a Sadik i [eref, te porodice: Zorbi}, Omanovi}, Be}irevi}, Palislamovi}
3333-1pr

@ELJKA ]UZOVI], ro|. \URA[KOVI]


preminula dana 11. 4. 2009. godine.
Sahrana }e se obaviti u utorak, 14. 4. 2009. godine u 14.15 sati na gradskom groblju BARE iz ateisti~ke kapele. VJE^NO O@ALO[]ENI: suprug Mensud, brat Velimir - Lelo, te porodice: ]uzovi}, \ura{kovi}, ]osovi}, Torlakovi}, [i{i}, Kujund`i}, Lagumd`ija, Durakovi}, Mandilovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Ku}a `alosti: ul. Antuna Branka [im}a br. 1/V. 111

ILIJA KOVA^EVI], IVANOV


Blago u Gospodinu preminuo u ponedjeljak, 13. travnja 2009. godine u 84. godini. Pokop dragog nam pokojnika obavit }e se u Rimokatoli~kom groblju Musala u Konjicu, u utorak, 14. travnja 2009. godine u 15,00 sati. PO^IVAO U MIRU BO@JEM TUGUJU]A OBITELJ: sin Miroslav, k}erka Mirjana, nevjesta Gordana, unuke Nina i Anja, bra}a Jozo i Franjo, obitelji Kova~evi}, [imi}, ^uljak, \ukanovi} te ostala obitelj, prijatelji i PTT susjedi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je nakon kratke i te{ke bolesti preminula dana 13. 4. 2009. godine u 74. godini

..za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ALMA (MEHMED) KR[O SAVKA LIMOV, ro|. MAUNAGA


Sahrana mile nam pokojnice bit }e obavljena dana 14. 4. 2009. godine u 13.30 sati na gradskom groblju BARE. O@ALO[]ENI: sinovi Predrag i Nenad, sestre Milka i Ljiljana, sestri~na Sanja, unuke Olja i Biljana, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
111

preselila na ahiret u ponedjeljak, 13. 4. 2009. godine u 41. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 14. 4. 2009. godine poslije ikindije namaza u 17.00 sati na mezarju Ugorsko. O@ALO[]ENI: majka Badema, suprug [u}ro, k}erke Nejra i Armina, sestra Elnesa, zet Semir, sestri~na Amina, sestri}i Adi i Denis, amid`e Ismet i Muhamed, strine Ramiza i Di{ija, daid`e Salkan, Seid, D`emo i Nail, dajd`inice Kadira, Esma, Merjema i Fadila, tetke Memnuna i Zakira, tetci Osman i Nusret, amid`i}i, amid`i~ne, dajd`i}i, dajd`i~ne, te porodice: Kr{o, Kadija, Zekovi}, Roti}, Dervi{evi}, Kozi}, ^ebo, Murti}, @uti}, Kadri}, Feriz, Sokoljanin, ^omaga, Zuli}, Abdi}, Akdemir, Aganovi} te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza u 17.00 sati u d`amiji Ugorsko. 2509-sh

sport

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

73

LEGENDE Vahid Halilhod`i} u posjeti Dnevnom avazu

Zmajevi imaju kvalitet da se plasiraju na Mundijal


Na{a reprezentacija nije ni{ta slabija od, recimo, Hrvatske ili Srbije ]iro ima moju podr{ku
Za gospodina starog kova poput njega data rije~ je sveto slovo. Ne postoji ni najmanja {ansa da se prekr{i. Tako je bilo i ovaj put - na{ legendarni fudbalski stru~njak Vahid Halilhod`i} je tokom kratkog boravka u domovini odvojio vremena da posjeti Dnevni avaz, ba{ kao {to je i obe}ao u telefonskom razgovoru pro{log mjeseca.
Stadion Ko{evo: Radovi usred sezone
(Foto: I. [ebalj)

Uzbuna u FK Sarajevo zbog dopisa CSR-a

@ivotna filozofija
Ugla|en, besprijekorne linije i odli~no raspolo`en, Vaha nam je u restoranu Plava prizma poklonio dva sata ugodnog }askanja o fudbalu, njegovom poslu selektora Obale Slonova~e, reprezentaciji BiH, dana{njem fudbalu... Prije ne{to vi{e od dvije sedmice, 29. marta, na utakmici Obale Slonova~e i Malavija (5:0) desila se velika tragedija, kada su u stampedu ispred i u stadionu u Abid`anu poginule 22 osobe, a vi{e od 130 ih je povrije|eno. Va-

Od 20. aprila ne mogu trenirati na glavnom terenu


Halilhod`i}: Tursku mo`emo dobiti
(Foto: F. Fo~o)

dne godine - pri~a Halilhod`i}. A {ta je sa ]irinim Zmajevima, mogu li oni na Mundijal? - Mogu. Imamo dobar tim,

na svijetu i to se mora respektovati. Uspjeh na{e zemlje je iznad svega. Priznaje da nije gledao nije-

Sarajevo }e mo}i igrati prvenstvene utakmice, tvrdi Jasmina Poli}


Obavje{tavamo vas da od 20. aprila 2009. godine zbog generalnog servisa glavnog terena stadiona Ko{evo ne}ete mo}i koristiti isti narednih 30 dana - stoji u saop}enju koje je ju~er iz Centra za sport i rekreaciju (CSR) stiglo na faks Fudbalskog kluba Sarajevo. Direktorica Centra Jasmina Poli} ka`e kako je CSR prisiljen izvr{iti radove u navedenom periodu.

Klini~ki mrtav na operacionom stolu


]askaju}i o svemu i sva~emu, preko sportskih povreda do|osmo i do Vahine ozljede ramena, koja ga je zamalo ko{tala karijere, ali i `ivota. - Kako su mi objasnili ljekari, imao sam uro|enu manu ~a{ice ramena. Kada sam jednom prilikom s Vele`om igrao u Beogradu protiv Partizana, njihov igra~ Trifunovi} povukao me je za ruku i rame je isko~ilo. Uh, kako je to boljelo... ha je jo{ pod utiskom... - Za tu`an doga|aj saznali smo tek dva sata nakon utakmice iako se tragedija desila prije po~etka me~a. ^ak ni novinari na preskonferenciji nisu znali ni{ta. Kada mi je predsjednik Fudbalskog saveza Obale Slonova~e telefonirao u trenucima dok smo slavili pobjedu, do`ivio sam pravi {ok. Prekinuo sam slavlje i prenio vijest igra~ima. Bili smo utu~eni. Na`alost, nesre}a je u drugi plan bacila odli~an start u zavr{nom krugu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Ju`noj Africi nareKasnije sam morao biti podvrgnut operaciji. I tek godinu kasnije rekli su mi da sam u jednom trenutku na stolu bio klini~ki mrtav. O`ivjeli su me tek tre}im elektro{okom - prisje}a se Vaha. Neobi~na pri~a o ramenu ni tu nije gotova. Naime, zbog te povrede bio je progla{en nesposobnim za slu`enje vojske. No, kako se prisje}a, tada{nji general kvalitetan, igra~e koji su zanimljivi najve}im klubovima Evrope, selektora koji zna napraviti atmosferu, di}i raju na noge... I koga Vaha nije podr`ao u ranijoj prilici, kada je Bla`evi} prvi put bio kandidat za kormilara dr`avnog tima. JNA, a kasnije savezni sekretar za odbranu Nikola Ljubi~i}, pro~itao je neki ~lanak o njemu i naredio da Vaha mora slu`iti domovini. - Jedan ugledni ljekar na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu rekao mi je da sam nesposoban, ali nare|enje je bilo takvo da me samo jo{ jedan mo`e osloboditi vojske. I {ta }u, odslu`io sam.

Svima isti cilj


- Pro{le godine nikako nismo izvr{ili servis terena, upravo zbog pritiska iz Sarajeva kako ne bi bilo poreme}aja treninga. Me|utim, sada jednostavno moramo, i to najkasnije krajem aprila. U maju je ve} kasno, po{to zbog klimatskih promjena temperature za to nisu odgovaraju}e.

Ispravka odluke
Malo je re}i da je {tura obavijest Centra, koji upravlja stadionom Ko{evo, {okirala administraciju Sarajeva. Radost zbog osvajanja boda u [irokom Brijegu i ja~anja samopouzdanja pred za-

Problem u srijedu nastao zbog baklji


MUP Kantona Sarajevo razjasnio je ono {to se desilo u srijedu pro{le sedmice, kada je navija~ima Sarajeva zabranjeno uno{enje navija~kih rekvizita. Prije utakmice Sarajevo Zvijezda na Ko{evu, prilikom vr{nicu sezone uga{ena je jednom jedinom re~enicom. - Ovo je neshvatljivo. Stadion Ko{evo je licenciran za doma}e prvenstvo u ovoj sezoni, a sada nas `ele izbaciti, i to usred takmi~enja - ogor~en je direktor FK Sarajevo Nihad Baljak. Ipak, malo kasnije, u Sarajevo je do{la nova verzija obavijesti, u kojoj je stajalo da se donesena odluka odnosi samo na treninge te da }e klub s Ko{eva mo}i igrati me~eve na svom stadionu. KDZ pregleda stadiona, ispod stolica na tribinama slu`benici policije prona{li su 28 baklji. Navedene baklje su izuzete, stoji u policijskom biltenu na slu`benoj web-stranici MUP-a Kantona Sarajevo. [to se ti~e prvenstva, utakmice nisu sporne, ali jesu treninzi. U periodu radova moramo maksimalno smanjiti eksploataciju terena. @ao mi je {to su iz kluba reagirali tako burno, jer ipak svima nam je cilj dobar teren stadiona Ko{evo i zbog FK Sarajevo i zbog reprezentacije, koja }e u septembru igrati na njemu - rekla nam je Poli}. Klub s Ko{eva do kraja sezone na svom terenu do~ekuje Travnik, M. T. Vele`, Lakta{e i Posu{je.

Malo je takvih kao {to je D`eko


- Igra~ koji mo`e sam sebi napraviti {ansu i dati gol. Takvih je vrlo malo danas na svijetu - ka`e Halilhod`i} govore}i o Edinu D`eki. Iako napada~a reprezentacije i topnika njema~kog Volfsburga nije pomno pratio, nagla{ava da je u nekoliko utakmica vidio dovoljno. - Ima sve - dobro je gra|en, brz, zna s loptom, lijepi mu se za nogu i {to je najva`nije, daje golove. Nije sporno da je veliki potencijal, sada je sve do njega - smatra Vaha. dan kompletan me~ na{e reprezentacije, ali i ono {to je vidio, dovoljno mu je da ustvrdi: - Na{ tim nije ni{ta slabiji od, recimo, Hrvatske ili Srbije. A to ve} ne{to zna~i. Naravno, u septembru su ~etiri odlu~uju}a me~a. Nipo{to ne smijemo olako u}i u duele s Ermenijom i Estonijom. Treba biti oprezan, jer vi{e nema autsajdera, a Tursku mo`emo doA. DRINJAKOVI] biti.

Nema autsajdera
- Da, ali prije nekoliko godina. Sada je ve} druga pri~a. Ako }e ]iro odvesti BiH na SP pa ~ak i , ako mu je improvizacija bitan dio strategije, onda ima moju podr{ku. Uostalom, ]iro je bio tre}i

Neslavna kampanja u Brazilu

Pet isklju~enja na promociji mira


Trojica fudbalera i treneri oba tima isklju~eni su u brazilskom derbiju izme|u Huventuda i Kahijasa (0:2), koji je trebao poslu`iti za promociju mira me|u navija~kim grupama klubova. Prvo je isklju~en trener doma}ih Gilman Iser, koji je utr~ao na teren kako bi se `alio na jednu sudijsku odluku, da bi njegov primjer slijedio i gostuju}i strateg Argel Fuks (Fucks), kojeg je s terena morala odvesti policija. Do kraja su isklju~ena dva igra~a Huventuda i jedan Kahija(M. T.) sa.

S prijateljima, novinarima i urednicima Dnevnog avaza u Plavoj prizmi

(Integralni tekst na www.dnevniavaz.ba)

[iroki Brijeg 1:1


Stadion Pecara. Gledalaca: 3.000. Sudija: Danijel Paji} (Bijeljina) - 6. Pomo}nici: @eljko Mari} (Doboj) i Franjo Bandi} (Tomislavgrad). Delegat: Radoslav Kunda~ina (Trebinje). Strijelci: 0:1 [koro (20 penal), 1:1 Vagner (45). @uti kartoni: Juri}, Topi}, Ko`ul ([iroki Brijeg), [koro i D`akmi} (Sarajevo). Igra~ utakmice: Milan Muminovi} (Sarajevo) - 7. [IROKI BRIJEG: Bandovi} 6,5, Bo`i} 5,5

Sarajevo
(66. Ko`ul 5,5), Bari{i} 6, Topi} 6, Brekalo 6, Juri} 5,5, Vagner 6,5, Martinovi} 6,5, [ili} 6,5, Zovko 6 (69. Flavio 5,5), Bubalo 6. Trener: Ivan Katalini}. SARAJEVO: Alaim 6, Rizvanovi} 6,5, Belo{evi} 6,5, D`akmi} 6, Torlak 6,5, Dudo 6,5, Muminovi} 7 (89. ^omor -), Maksumi} 6,5, [koro 7 (79. Pand`a -), Had`i} 6,5 (90. Pliska -), Hiro{ 6,5. Trener: Mehmed Janjo{.

74

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

sport

Premijer liga BiH u nogometu

Statistika 22. kola


Lista strijelaca
13 - Spalevi} (Slavija) 11 - Kordi} (Zrinjski) 9 - Boji} (Modri~a Maxima), Ra{~i} (Sarajevo), Kokot (Slavija), [ili} ([iroki Brijeg), Smajlovi} (Zvijezda) 7 - Had`i} (^elik), Ivankovi} (Posu{je), Vagner ([iroki Brijeg)...

@eljezni~ar

1:0

Slavija

Asistenti
13 - [ili} ([iroki Brijeg) 8 - @i`ovi} (Zrinjski) 7 - Obad (Vele`) 6 - Jandri} (Borac), Miki} (Lakta{i) 5 - I. Peji} (Ora{je), Vasi} (Modri~a), Selimovi} (Zrinjski) 4 - Bilbija (Borac), Maksimovi} (Leotar), Do~i (Sarajevo), Vuksanovi} (Slavija), Vagner ([iroki Brijeg), \uri} (Zrinjski)

Stadion Grbavica u Sarajevu. Gledalaca: 2.500. Sudija: Robert Zrili} (Banja Luka) 6. Pomo}nici: Elmir Trako (Vitez) i Jovan Kajtez (Modri~a). Delegat: Marinko Bubalo ([iroki Brijeg). Strijelac: 1:0 - Kerla (46). @uti kartoni: Bu~an, [imi}, Sadikovi} (@eljezni~ar), [}epanovi}, Kutalija, Muskolu, ]irka (Slavija). Crveni karton: [imi} (@eljezni~ar) - drugi `uti u 58. minuti Igra~ utakmice: Semir Kerla (@eljezni~ar) 7.

@ELJEZNI^AR: [ehi} -, Bu~an 6,5, Sadikovi} 6, Mulali} 6,5, Cocali} 6, Kerla 7, [imi} 6, Rov~anin 6 (77. Mujkanovi} -), Muharemovi} 6 (88. Omerovi} -), Bekri} 6, Be{lija (19. Stani} 6). Trener: Demir Hoti}. SLAVIJA: Lu~i} 6,5, Regoje 5, Simi} 5, Radonja 5, Arsenijevi} 5,5, [}epanovi} 6, Vuksanovi} 5,5 (46. [e{lija 5), Kutalija 5, Stankovi} 5,5, Muskolu 5,5 (80. Lazi} -), ]irka 5 (71. Markovi} -). Trener: Zoran Erbez.

Zvijezda

4:0

Posu{je
Darko Spalevi}

Stadion Banja Ilid`a u Grada~cu. Gledalaca: 2.000. Sudija: Aleksandar Malnar (Ora{je) 7. Pomo}nici: Momir [irko (Banja Luka) i Dragan Bojani} (Bijeljina). Delegat: Veselin Maki} (Zavidovi}i). Strijelci: 1:0 - Hamzi} (6), 2:0 - Smajlovi} (21), 3:0 - ]ori} (48 - penal), 4:0 - Ner. Huseinba{i} (51). @uti kartoni: Savi} (Zvijezda), Ivankovi}, Mi~eta (Posu{je). Igra~ utakmice: Nermin Huseinba{i} (Zvijezda) - 7,5.

ZVIJEZDA: Kari} 7, Brkovi} 7, Babi} 7, Jusi} 7, Vasili} 7, Savi} 7, Kodro 6,5 (39. Ner. Huseinba{i} 7,5), Hamzi} 7,5 (53. Husi} 6,5), ]ori} 7,5, Deli} 7, Smajlovi} 7,5 (74. Pjani} -). Trener: Ratko Ninkovi}. POSU[JE: Markoti} 5,5, Vranjkovi} 5 (66. Kara~i} 5), Re`i} 5, Prli} 5, Mi~eta 5, Sakan 5,5 (72. ^ui} -), Rezdau{ek 5,5, Ivankovi} 5,5, Ljubi} 6 (79. Bubalo -), Pokraj~i} 5,5, Gali} 5,5. Trener: Darko Dra`i}.

Sloboda

1:0

Leotar
Junak Tragi~ar Potez

Stadion Tu{anj u Tuzli. Gledalaca 2.000. Sudija: Vladimir Bjelica (Isto~no Sarajevo) - 6. Pomo}nici: Nikica Tomas (Drinovci) i Rusmir Ba{i} (Sarajevo). Delegat: Kre{imir ^avar ([iroki Brijeg). Strijelac: 1:0 - Jahi} (47). @uti kartoni: Mikelini, Kasapovi} (Sloboda), Komneni}, Sr. Andri} (Leotar). Igra~ utakmice: Adnan Jahi} (Sloboda) - 7. SLOBODA: Mujki} -, Krasi} 6, E. Kuduzovi} 6,5, Prodanovi} 6,5, Mikelini 6, Jahi} 7,

Sarajli} 5,5 (73. Muji} -), Okanovi} 7, Hasi} 5,5, Beki} 6 (65. Kasapovi} 6), Tosunovi} 5,5 (90. Omi} -). Trener: Sakib Malko~evi}. LEOTAR: Mijanovi} 5,5, Todorovi} 5,5, ^orlija 6, M. Vico 5,5, Komneni} 5,5, Radovi} 5,5, Magazin 5,5, Sr. Andri} 5, [e{lija 5 (59. Vla~i} 5), @air 5 (86. Bogi}evi} -), Sa. Andri} 5 (54. Cimirot 5). Trener: Sr|an Baji}.

Vladan Kujund`i}
Malo je ekipa ove sezone u Premijer ligi koje se mogu pohvaliti da su nadigrale lidera Zrinjskog. Modri~a je u subotu nadigrala i savladala Mostarce, a klju~ni igra~ aktuelnog bh. prvaka bio je napada~ Vladan Kujund`i}. Pored dva pogotka, bio je stalna prijetnja po gol Plemi}a, a osim golova, pogodio je i pre~ku.

Antonio Vidovi}
Ora{ani su pora`eni u Mostaru od Vele`a, ali imaju za ~ime `aliti, jer su u prvom dijelu kod 0:0 Antonio Vidovi} i Miki} proma{ili dvije stopostotne prilike. Vidovi} je ~ak predriblao golmana Vele`a, ali je iskosa pogodio vanjski dio mre`e. Da je tada pogodio, ko zna kakav bi bio rasplet me~a u Mostaru. Ovako Ora{anima prijeti ispadanje.

Amir Hamzi}
Zvijezda je deklasirala Posu{je, a najljep{i gol kola djelo je veziste tima iz Grada~ca. U stilu Bla`a Sli{kovi}a, Hamzi} je ve} u {estoj minuti direktno iz kornera pogodio mre`u Posu{aka, najaviv{i trijumf svog tima. Bio je to rijetko vi|en pogodak na na{im terenima, a kapitenu Zvijezde zasigurno jedan od najljep{ih u karijeri.

Vele`

2:0

Ora{je

Stadion u Vrap~i}ima. Gledalaca: 1.500. Sudija: Novo Pani} (Doboj) - 7. Pomo}nici: Adnan Alispahi} (Zenica) i Du{an Vje{tica (Bosanska Gradi{ka). Delegat: Viktor Malenica (Kre{evo). Strijelci: 1:0 ^oli} (59), 2:0 - [kalji} (65). @uti kartoni: Velagi} i Obad (Vele`), Ma{i}, Vidovi} (Ora{je). Igra~ utakmice: Edin [e~i} (Vele`) - 7. VELE@: Efendi} 6,5, Kazazi} 6,5, Kadri}

6,5, Kadi} 6,5, [e~i} 7, Zaimovi} 6,5, Jugo 6,5 (46. R. Demi} 6,5), ^oli} 7, Obad 6,5, Velagi} 6,5 (67. Zolj -), [kalji} 7 (83. Baki} -). Trener: Abdulah Ibrakovi}. ORA[JE: Ma{i} 6,5, S. Koba{ 5,5, M. Vidovi} 5,5, Aleksi} 6, M. Peji} 6, Mi{kovi} 5,5, Miki} 5,5, Filipovi} 5,5, Orki} 5,5 (64. @ivkovi} -), Halilovi} 6, A. Vidovi} 6 (73. [ego -). Trener: Bakir Be{irevi}.

Lakta{i

3:0

^elik
Tribine
^elik Sarajevo Zrinjski @eljezni~ar Zvijezda Sloboda Vele` Borac [. Brijeg Lakta{i Modri~a M. Travnik Leotar Slavija Posu{je Ora{je 53.700 36.500 37.500 27.000 38.500 25.500 18.900 31.000 14.600 11.400 12.600 9.700 11.700 8.500 8.800 5.200 24.600 40.800 29.100 31.500 17.000 23.000 27.000 11.300 27.000 16.900 15.600 16.600 13.300 15.600 13.700 12.300

Stadion u Lakta{ima. Gledalaca: 1.000. Sudija: Mevludin Efendi} (Sarajevo) - 7. Delegat: Miodrag \uki} (Bijeljina). Pomo}nici: Elmir ^i{i} (Mostar) i Zoran Taburin (Zvornik). Strijelci: 1:0 - Novakovi} (21), 2:0 - Vukovi} (48), 3:0 - Muji} (65 iz penala). @uti kartoni: Vukovi}, Stjepanovi} (Lakta{i). Igra~ utakmice: Zoran Novakovi} (Lakta{i) - 8. LAKTA[I: Uro{evi} 7, Vukovi} 7 (73. Mir-

kovi} -), Raca 7,5, ]ori} 7, Stjepanovi} 7, Baji} 7, Novakovi} 8 (75. D`afi} -), Sekuli} 7 (79. Mujaki} -), Milo{evi} 7, Muji} 7, Suba{i} 7,5. Trener: Lazo Jovani}. ^ELIK: Bilobrk 6, Juri} 6, Hasanovi} 6, Jur~evi} 6 (46. Zahirovi} 6), Jan~evski 6,5, Puri} 6,5, D`ekson 6, Moranjki} 6, Kapetan 6,5 (46. Jamak 6,5), Duro 6 (68. Osmanovi} 6), Markovi} 6. Trener: Marijan Bloudek.

Fer-plej
78.300 77.300 66.600 58.500 55.500 48.500 45.900 42.300 41.600 28.300 28.200 26.300 25.000 24.100 22.500 17.500 Borac Zrinjski ^elik Ora{je [. Brijeg Lakta{i Zvijezda Modri~a M. Leotar Sarajevo Sloboda @eljezni~ar Slavija Posu{je Travnik Vele` 38 42 44 48 45 50 52 60 60 56 68 58 65 74 73 66 2 3 2 1 3 2 3 3 3 4 6 3 2 3 7 42 48 48 50 51 54 58 66 66 66 68 70 71 78 79 80

Travnik

1:0

Borac

Stadion Pirota. Gledalaca: 600. Sudija: Vladimir Dominkovi} (Ora{je) - 5. Pomo}nici: [emso Brzovi} (Tuzla) i Tihomir Su~i} (Livno). Delegat: Dubravko Mi{kovi} (Livno). Strijelci: 1:0 - Hod`i} (48). @uti kartoni: Saraj~i}, [iljak, Bradari} i Dudi} (Travnik). Igra~ utakmice: Midhet Saraj~i} (Travnik) - 7. TRAVNIK: Nurkovi} 7, Terzi} 6,5, Varupa 6,5,

Bradari} 6,5, Helvida 6,5, Saraj~i} 7, [iljak 6,5, Pranjkovi} 6 (77. Kola{inac 6), ]uri} 6 (65. Svraka 6), Dudi} 6,5, Hod`i} 6,5 (79. Vukli{evi} 6). Trener: Ned`ad Selimovi}. BORAC: Star~evi} 6,5, Novakovi} 6, Rikanovi} 6, Kolarov 6,5, Kremenovi} 6 (60. Gruji} 6), Ra{evi} 6 (53. Bilbija 6), Damjanovi} 6,5 (87. Deket -), Vranje{ 7, Jandri} 6,5, @ari} 6, Babi} 6,5. Trener: Vlado Jagodi}.

Tabela
1. Zrinjski 2. Sloboda 3. Slavija 4. Sarajevo 5. Lakta{i 6. Zvijezda 7. [iroki 8. Borac 9. @eljezni~ar 10. Leotar 11. ^elik 12. Travnik 13. Modri~a 14. Vele` 15. Ora{je 16. Posu{je 22 22 22 21 22 22 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 15 12 11 10 9 8 10 9 9 9 8 7 6 7 5 5 2 4 6 5 6 8 1 3 3 2 4 4 6 2 7 7 5 6 5 6 7 6 10 10 10 11 10 11 10 13 10 10 43:29 25:15 26:19 27:22 32:24 29:24 33:24 29:22 20:24 21:31 19:26 22:36 24:30 25:31 22:29 28:39 47 40 39 35 33 32 31 30 30 29 28 25 24 23 22 22 1. Zrinjski 2. Sloboda 3. Slavija 4. Leotar 5. [iroki B. 6. @eljezni~ar 7. ^elik 8. Zvijezda 9. Sarajevo 10. Borac 11. Lakta{i 12. Vele` 13. Travnik 14. Modri~a 15. Ora{je 16. Posu{je

Doma}in
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 6 5 4 0 0 2 2 1 1 3 3 2 1 2 2 2 4 6 5 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 2 2 2 1 0 2 29:10 18:3 17:4 18:6 31:6 13:4 17:3 17:3 17:7 22:4 24:10 21:9 19:12 17:8 19:8 18:13 33 30 29 29 28 28 27 27 26 25 23 23 23 22 21 17 1. Zrinjski 2. Sarajevo 3. Sloboda 4. Slavija 5. Lakta{i 6. Zvijezda 7. Borac 8. Posu{je 9. [iroki B. 10. @eljezni~ar 11. Modri~a M. 12. Travnik 13. Ora{je 14. ^elik 15. Vele` 16. Leotar

Gost
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 2 2 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 4 5 2 2 1 2 2 2 1 1 0 0 5 5 5 5 5 6 8 8 9 9 9 9 10 10 11 11 14:19 11:16 7:12 9:15 8:14 12:21 7:18 10:26 3:19 7:20 7:22 3:24 3:21 2:23 4:22 3:25 14 10 10 10 10 5 5 5 4 2 2 2 1 1 0 0

Modri~a Maxima 2:0


Stadion Dr. Milan Jeli} u Modri~i. Gledalaca: 800. Sudija: Goran Parad`ik (Ljubu{ki) - 7,5. Pomo}nici: Zikret Kuljaninovi} (Banovi}i) i Mato Stani} (Prud). Delegat: Vitomir [ili} (Sarajevo). Strijelci: 1:0 - Kujund`i} (32), 2:0 - Kujund`i} (62). @uti kartoni: Jolovi}, Ristani}, Boji} (Modri~a Maxima), [arac (Zrnjski). Crveni karton: Ivan [arac (Zrnjski - 60. minuti drugi `uti). Igra~ utakmice: Vladan Kujund`i} (Modri~a Maxima) - 7,5.

Zrinjski

MODRI^A MAXIMA: Had`i|ulbi} -, Jolovi} 7, Vasi} 7, Vasiljevi} 7, Matovi} 6,5, Ristani} 7 (75. Pup~evi} -), Bogi~evi} 7,5 (87. Savi} -), Staji} 6,5 (83. Miljkovi} -), Stoki} 7, Kujund`i} 7,5, Boji} 7. Trener: Marko Stoji}. ZRINJSKI: Mehler 7, [unji} 6, Nikoli} 6, [arac 6, Musa 7, Su{i} 6 (88. Zlati} -), Stojanovi} 6,5, \uri} 7 (70. Zovko -), Tole 6 (65. Zovko -), Zadro 6, Ani~i} 6. Trener: Dragan Jovi}.

sport

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

75

SLOBODA Ilija Prodanovi} uo~i revan{a polufinala Kupa

Eliminirat }emo [iroki


Uvjeren sam da }emo ponoviti pro{logodi{nji uspjeh, ka`e stoper Tuzlaka
Pred fudbalerima Slobode je utakmica sezone - revan{ susret polufinala Kupa BiH. Tuzlaci }e sutra u 18.30 sati na svom Tu{nju do~ekati ekipu [irokog i poku{ati nadoknaditi manjak sa Pecare od 1:2. U taboru Slobode vjeruju da je zaostatak dosti`an. Stoper Ilija Prodanovi}, koji u posljednje vrijeme igra odli~no, uvjeren je da }e njegov tim napraviti veliki korak ka euro sceni. - Svi smo svjesni kakva nam se prilika ukazuje. Imamo recept kako se suprotstaviti [irokom Brijegu. Moramo zapeti i igrati jako na loptu, ali ne srljati. Sli~no smo odigrali i u prvoj utakmici, ali sada imamo prednost doma}eg terena i podr{ku navija~a. Uvjeren sam da }emo ponovo, kao i lani, igrati finale Kupa, s tim da bi nam ve} to ove sezone moglo donijeti plasman u Evropu - ka`e Prodanovi}. Odlazak u karantin pred va`ne prvenstvene i Kup utakmice postala je praksa u Slobodi. Tako }e biti i pred duel sa [irokim. E. M.
Cocali}: Oslabljeni u Zenici
(Foto: M. Kadri})

Edin Cocali} izme|u Slavije i ^elika

Da barem osvojimo bod u gostima


Pobjedom nad Slavijom (1:0), @eljezni~ar je kupio nekoliko dana mira i malo se udaljio od opasne zone, u~vrstiv{i se u sredini tabele. Iako su do bodova protiv ekipe iz Lukavice do{li potpuno zaslu`eno jer gosti nisu nijednom {utirali na gol, opet je bila evidentna kriza igre. @eljo izuzetno te{ko pravi akcije i prilike. Trener Demir Hoti} poku{ao je ne{to promijeniti postavkom Edina Cocali}a na poziciju ofanzivnog veznog, no ovaj fudbaler ipak je mnogo bolji u defanzivnim zadacima, pa }e stru~ni {tab morati tra`iti nova rje{enja. - Borbeno{}u smo savladali Slaviju i samo tako mo`emo osvajati bodove kada smo agresivni, jedinstveni. Igra nije bila te~na, ali se nadam da }e u nastavku sezone biti bolje - govori Cocali}. U narednom gostovanju @eljo }e igrati protiv ^elika, koji igra sli~no kao on. U gostima ne mogu pobijediti nikoga, ku}i svakoga. - Nema smisla da opet govorimo kako idemo na pobjedu, kako }emo prekinuti gostuju}i post, a onda se vratimo pognute glave. Da barem osvojimo bod u Zenici, bit }e odli~no. I remi bi nam dobro do{ao. Bit }e te{ko, ne}e biti Kerle i [imi}a, a vjerovatno ni povrije|enog Mirsada Be{lije. Morat }emo dati maksimum za povoljan rezultat - ka`e prvotimac PlavZ. [. ih.

Prodanovi}: Imamo recept za finale

Za danas zakazana sjednica Upravnog odbora

Nema naznaka o smjenama


Predsjednik Muhamed Husremovi} najavio je nov~ane kazne za blama`u u Lakta{ima
Nakon debakla u Lakta{ima (0:3), koji je, kako pi{e na slu`benoj klupskoj web-stranici, jo{ jednom pokazao odre|ene slabosti u timu i opravdano izazvao nezadovoljstvo rukovodstva, na Bilinom polju su za danas u 11 sati zakazali vanrednu sjednicu Upravnog odbora. Na tom }e sastanku, kako dalje pi{e, zatra`iti detaljnu stru~nu analizu postignutih rezultata i usvojiti mjere na pobolj{anju stanja. - Jednostavno, `elimo vidjeti {ta se de{ava te se dogovoriti kako dalje - kazao nam je predsjednik Muhamed Husremovi}. Na pitanje da li }e, eventualno, biti nekakvih kadrovskih promjena, Husremovi} je odgovorio negativno, ali je najavio nov~ane kazne. - O smjenama nismo razgovarali, barem koliko ja znam. Me|utim, nov~ane sankcije }e sigurno uslijediti. Najvi{e bih volio kada bi igra~i sami predlo`ili kazne za sramotno nezalaganje i indolentnost u Lakta{ima kakvo ne prili~i profesionalcima koji `ele nositi dres ^eliV B. . ka - kazao je Husremovi}.

Novi anga`man biv{eg trenera @eljezni~ara

Simo Kruni} na klupi OFK Beograda


Jednoglasnom odlukom Upravnog odbora srbijanskog prvoliga{a OFK Beograda, na ju~era{njoj vanrednoj sjednici razrije{en je du`nosti dosada{nji {ef stru~nog {taba Mihailo Ivanovi}, a na njegovo mjesto imenovan je biv{i igra~ i trener sarajevskog @eljezni~ara Simo Kruni}. Njegov prvi saradnik bit }e Slobodan Kuljanin. OFK Beograd je proteklog vikenda u prvenstvenoj utakmici 25. kola izgubio na svom terenu od Rada sa 0:2 i trenutno je deveti (Is. ].) u Superligi Srbije.

U prodaji je

Detalj sa utakmice u Lakta{ima: Nezalaganje i indolentnost

Nakon odlaska @eljke Baoti}a

[ener Bajramovi} trener Ora{ja


Jednoglasnom odlukom klupskog Predsjedni{tva, nogometni premijerliga{ Ora{je ju~er je dobio novog trenera. Na vru}u klupu Laboudova, umjesto @eljke Baoti}a koji je podnio ostavku, sjest }e sarajevski nogometni stru~njak [ener Bajramovi}. Bajramovi} klub preuzima u izuzetno nezgodno vrijeme i to kada su Labudovi na 15. poziciji sa 22 osvojena boda i gr~evito se bore za opstanak u Premijer ligi zajedno s Travnikom, Modri~om, Posu{jem i Vele`om. Nekada{nji selektor mlade reprezentacije BiH, koji je ovu sezonu zapo~eo kao trener Sarajeva, na du`nost stupa danas, a ekipu }e voditi ve} naredne N. Tr. subote u va`noj utakmici protiv Modri~e.

Bajramovi}: Drugi klub u ovoj sezoni

Debakl Bostona u Klivlendu

Konjanici pregazili prvake


Klivlend kavalirsi pregazili su aktuelne NBA prvake Boston seltikse sa 107:76 i uputili im jasnu poruku pred start subotnjeg plej-ofa. Lebron D`ejms (LeBron James) postigao je 29 poena za Konjanike, a Pol Pirs (Paul Pierce) 14 za Seltikse, koji su igrali bez povrije|enog Kevina Garneta (Garnett). Kavalirsi na doma}em terenu imaju fantasti~nih 39-1 i ukoliko sutra savladaju Filadelfiju, izjedna~it }e NBA rekord koji od 1986. dr`e Seltiksi (401). S omjerom 65-15 Klivlend vodi u Isto~noj konferenciji i kompletnoj ligi. Bez prvog mjesta i prednosti doma}eg terena kroz cijeli plejof }e ostati tek ukoliko izgube oba preostala me~a u regularnoj sezoni, a lideri Zapada Lejkersi (64-17) savladaju Jutu. Seltiksi su sigurni drugi na Istoku. Dvejn Vejd (Dwyane Wade) ubacio je 55 ko{eva za Majami protiv Njujorka (122:105). Ma-

76

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

sport

LIGA PRVAKA Ve~eras revan{ me~evi ~etvrtfinala

Mo`e li Liverpul do podviga?


Barcelona gotovo siguran u~esnik polufinala
D`ejms nezadr`iv za Seltikse

jami }e kao peti na Istoku u plej-ofu igrati protiv poziciju vi{e plasirane Atlante. Rezultati: Nju Orleans - Dalas 102:92, Klivlend - Boston 107:76, Majami - Njujork 122:105, Toronto - Filadelfija 111:104, Sakramento - San Antonio 95:92, LA (E. J.) lejkers - Memfis 92:75.

Samo {est dana nakon prvih utakmica, ve~eras se igraju revan{i ~etvrtfinala Lige prvaka uo~i kojih mnogi ve} vide Barcelonu i ^elzi u polufinalnom okr{aju. S obzirom na to da Bajernu gotovo niko ne daje nikakvu nadu da mo`e nadoknaditi 0:4 iz Barcelone, sve o~i bit }e uprte u 10. duel ^elzija i Liverpula u Ligi prvaka u posljednjih pet sezona.

Bez Terija
Prvi me~ na Enfildu donio je veliku pobjedu ^elziju od 3:1, {to Redsima ve~eras za zadatak daje da postignu najmanje tri gola. Mo`e li Liverpul do jo{ jednog spektakularnog povratka, prema uzoru na onaj iz finala Lige prvaka 2005. godine? - Na Old Trafordu smo pobijedili 4:1, vjerujem da mo`emo i na Stemford Brid`u - tvrdi Fernando Tores (Torres). Menad`er ^elzija Gus Hidink (Guus Hiddink) ne mo`e ra~unati na suspendiranog Terija (Terry), pa }e njegovo mjesto zauzeti oporavljeni Karvaljo (Carvalho). Dvostruki strijelac iz Liverpula Branislav Ivanovi} ostaje u prvom timu. U redove Redsa vra}a se Maskerano (Mascherano), koji je u prvom me~u mnogo nedostajao Liverpulu. Menad`er

U srijedu po~inje plej-of NHL lige

Detroit protiv Kolumbusa

Tores i Esijen: ^elzi brani veliku prednost

(Foto: AFP)

Bajern - Barcelona (0:4)


Sudija: Roberto Roseti (Italija). BAJERN: But, Odo, Demikelis, Lusio, Lam, Altintop, [vajn{tajger, Van Bomel, Ze Roberto, Riberi, Toni. Trener: Jirgen Klinsman. BARCELONA: Valdez, Alve{, Pike, Pujol, Silvinjo, ^avi, Ture, Iniesta, Mesi, Eto, Anri. Trener: Pepe Gvardiola.

^elzi - Liverpul (3:1)


Sudija: Luis Medina Kantaleho. ^ELZI: ^eh, Ivanovi}, Aleks, Karvaljo, E. Kol, Balak, Esijen, Lampard, Kalu, Drogba, Maluda. Trener: Gus Hidink. LIVERPUL: Reina, Arbeloa, [krtel, Karager, Aurelio, ^abi Alonso, Maskerano, Kujt, D`erard, Riera, Tores. Trener: Rafael Benitez.

Tu~a Hartnela i Sjostroma: Filadelfija je porazom od Njujorka izgubila ~etvrto mjesto

(Foto: AP)

Hokeja{i Filadelfije su porazom na svom terenu od Njujork rend`ersa (3:4) izgubili ~etvrtu poziciju u Isto~noj konferenciji NHL lige, pa }e prednost doma}eg terena u prvom kolu plejofa imati Picburg. Doigravanje za prvaka po~inje u srijedu, a titulu brani Detroit. Prvi nosioci su Boston na istoku, odnosno na zapadu San Hoze, koji je u regularnom dijelu sezone imao ukupno najbolji omjer. Parovi prvog kola: Isto~na ko-

nferencija: Boston - Montreal, Va{ington - Njujork rend`ers, Nju D`ersi - Karolina, Picburg Filadelfija. Zapadna konferencija: San Hoze - Anahajm, Detroit Kolumbus, Vankuver - St. Luis, ^ikago - Kalgari. Najbolji napada~ki u~inak u regularnom dijelu sezone imao je Rus Evgeni Malkin (Picburg) sa 113 poena (35 golova, 78 asistencija), dok je najvi{e golova postigao njegov sunarodnjak Aleks Ove(Z. [.) ~kin iz Va{ingtona (56).

Redsa riskirat }e s nastupom D`erarda (Gerrard), koji se nije oporavio od povrede.

Gvardiola suspendiran
Nemo}ni Bajern u prvoj utakmici Barceloni nije zadao zna~ajniji test, ve} se ugledao na {panske premijerliga{e iz donjeg dijela tabele koji na Nou kampu do`ive krah, a da ne ispale niti jedan metak. Pobjeda Katalonaca Nijemcima ne daje gotovo nika-

Francuska legenda prekinula penziju

kvu nadu. - Bajern je sposoban posti}i ~etiti gola, mo`da ~ak i prije ako je ranjen. Ne vjerujem da su se odrekli borbe za polufinale. Ako budemo statirali, moglo bi biti sva{ta - upozorava trener Barcelone Pepe Gvardiola (Guardiola), koji }e utakmicu u Minhenu gledati s tribina, po{to je zbog isklju~enja u Barceloni suspendiran. I pored manjka od ~etiri gola, iz

Bajerna najavljuju da se ne}e predati. Trener Jirgen Klinsman (Jurgen Klinsmann) ka`e da Bavarci u revan{u moraju vratiti ~ast. Za Barcelonu ne igra suspendirani Markez (Marquez), dok je Bajern ja~i za Lusija (Lucio) i Lama (Lahm). Van Bojten (Buyten) je ponovo upitan. Utakmice po~inju u 20.45 sati. Sutra igraju: Arsenal - Viljareal (1:1) i Porto - Man~ester juna(M. T.) jted (2:2).

D`ekson Ri~ardson u Levenu


Nakon {to se povukao pro{log ljeta, kada je zavr{io sezonu u [amberiju, nekada najbolji rukometa{ svijeta, srednji bek D`ekson Ri~ardson potpisao je s njema~kom ekipom Rajn Nekar Levena iz Manhajma ugovor do kraja sezone. Ne{to sli~no Kil je uradio prije dvije godine, kada je anga`irao veterana [epkina, sa kojim je do{ao do titule Lige prvaka. Budu}i da se Leven nalazi u polufinalu Lige prvaka, vjerovatno }e poku{ati pr(Is. ].) imijeniti isti recept.

Predsjednik ^elzija izjavio

Hidink ne ostaje
Predsjednik engleskog ^elzija Brus Bak (Bruce Buck) izjavio je da privremeni trener Gus Hidink (Guus Hiddink) sljede}e sezone ne}e predvoditi taj klub i pored serije dobrih rezultata. Hidink, koji je i selektor Rusije, u ^elzi je do{ao u februaru, ubrzo po{to je otpu{ten Luiz Felipe Skolari (Luis Felipe Scolari). Holandski trener potpisao je ugovor do kraja sezone. - Pojavile su se {pekulacije da }e Hidink ostati, pogotovo poslije dobrih rezultata, ali to nije istina - rekao je Bak te je odbacio mogu}nost da se trener Intera @oze Murinjo (Jose Mourinho) vrati na Stemford brid`. - Po~eli smo potragu za stalnim trenerom, ali @oze Murinjo se ne}e vratiti. Njegovo vrijeme u ^elziju (A. N.) je pro{lo - dodao je.
Hidink: Nastavlja anga`man u ruskoj reprezentaciji

Ri~ardson: Bio najbolji rukometa{ svijeta

sport

Dnevni avaz, utorak, 14. april/travanj 2009.

77

Neo~ekivano okon~ana sezona za Jazvina

KO[ARKA Bosna do~ekuje Zrinjski u 6. kolu

Klju~ je u odbrani
Studenti bez Ikoni}a, upitni Zimi}, Suljagi} i Hajri}
Ko{arka{i Bosne ASA BH Telecoma danas }e u 6. kolu Lige 8 za prvaka BiH ugostiti Zrinjski (18 sati). Nakon ponu|ene i od Uprave kluba ekspresno odbijene ostavke, {ef stru~nog {taba Vlada Vukoi~i} predvodit }e bh. prvaka protiv Mostaraca, ali uz nove probleme s igra~kim kadrom. - Zimi} nije igrao pro{li me~, upitan je njegov nastup i protiv Zrinjskog, jednako kao i Hajri}a i Suljagi}a zbog viroze. Protiv Borca se povrijedio Ikoni}, koji }e sigurno propustiti naredna dva me~a. Bilo bi dobro kada bi se vratio do utakmice protiv [irokog ka`e Vukoi~i}. I pored toga, dodaje Vukoi~i}, jedini izbor Studenata je pobjeda, mada upozorava da je Zrinjski iskusna i napada~ki neugodna ekipa. - Njihov Josip Sesar mo`da je i jedini igra~ u Ligi koji je u stanju Parovi 6. kola Lige 8: Danas: SARAJEVO: Bosna ASA BH Telecom Zrinjski HTM (18 sati), BILE]A: Hercegovac Borac Nektar (19), TUZLA: Sloboda Dita - SL IAT Leotar (19). Sutra: [IROKI BRIJEG: [iroki Eronet - Igokea Partizan (20).

Spartak odustao od razigravanja za opstanak


Odmah po okon~anju regularnog dijela sezone u Rusiji, Ko{arka{ki klub Spartak Primorje iz Vladivostoka, za koji je ove sezone nastupao na{ reprezentativac Ermin Jazvin, slu`beno je objavio da ne}e u~estvovati u razigravanju za plasman od devetog do 12. mjesta. Kao razlog navedeni su finansijski problemi, koji bi mogli biti i uzrok odustajanja od takmi~enja u narednoj sezoni na bilo kojem nivou. Vodstvo Superlige Rusije reagiralo je sankcijama. Spartak Primorje je izba~en u ni`i rang - Diviziju B, a bit }e i nov~ano ka`V. B. njen sa 150.000 rubalja.

Jazvin: Bez anga`mana

Drugo kolo Superlige Srbije

Vukoi~i}: Ostaje na klupi bh. prvaka

individualno dominirati u svakoj situaciji. Za nas je klju~no da odi-

Tabela
1. Bosna 2. [iroki 3. Igokea 4. Sloboda 5. Borac 6. Zrinjski 7. Leotar 8. Hercegovac 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 2 2 2 2 0 1 1 1 3 3 3 3 5 466:378 437:391 408:371 420:418 387:390 410:415 334:364 329:353 9 9 9 7 7 7 7 5

gramo agresivnu odbranu - rekao je Vukoi~i} i jo{ jednom se osvrnuo na svoj potez nakon poraza od Borca. - Ponudio sam ostavku, jer smatram da smo trebali pobijediti ~ak i uz slabiju igru. Uprava je to odbila i nastavljamo saradnju, nadam se, ja~i i mudriji. [to se ti~e pri~e o produ`enju ugovora, drago mi je {to ljudi smatraju da dobro radim. Bit }e dovoljno vremena da o svemu pri~amo kada, nadam se, ostvarimo ciljeve - reE. J. kao je Vukoi~i}.

Kikanovi} dobar, Zvezda pora`ena


U drugom kolu Superlige Srbije, u okviru grupe B, Hemofarm iz Vr{ca ugostio je beogradsku Crvenu zvezdu i u dramati~nom fini{u slavio pobjedu (82:79). Za beogradski tim Elmedin Kikanovi} postigao je 13 poena, upisao ~etiri skoka te po jednu asistenciju i ukradenu loptu, dok Oliver Stevi} i Milan Milo{evi} nisu ulazili u igru. U grupi A FMP je pobijedio Vojvodinu (92:71), dok je Partizan bio bolji od Metalca iz ValjeV. B. va (80:60).

Zeni~anke se poja~avaju

Upitan odlazak Leotara u Tuzlu

Bejti} i Mehmedi} u ^eliku


Nakon plasmana u Ligu 4 za prvaka BiH, ^elik se planira poja~ati bh. reprezentativkama i svojim biv{im ko{arka{icama Lejlom Bejti} i Amrom Mehmedi}, koje su zavr{ile sezonu u inozemstvu. - Sa Amrom bi, ako uspijemo zatvoriti finansijsku konstrukciju, iz [vedske do{la i ameri~ka igra~ica na poziciji centra - ka`e trener ^elika Behudin Bajgori} i dodaje da su u opciji Sabrina Skot (Scott), biv{a ~lanica sarajevskog @eljezni~ara, i Liz [ervud (Sherwood). Zeni~ankama problem predstavlja i to {to je rok za prijavu igra~ica istekao 1. aprila. - Kako smo mi tek u subotu izborili Ligu za prvaka, a ~etvrti u~esnik jo{ nije poznat, nepo{teno je da ostanemo bez mogu}nosti da se poja~amo. Tra`it }emo da rok za registraciju bude produ`en jer Liga za prvaka po~inje tek 25. V. B. aprila - rekao je Bajgori}.

Kisi}: Mo`da je i bolje da nas izbace


U {estom kolu Lige 8 za prvaka BiH ko{arka{i SL IAT Leotara trebali bi danas igrati protiv Sloboda Dite (18 sati, dvorana Mejdan). Me|utim, pitanje je da li }e se Trebinjci uop}e zaputiti u Tuzlu nakon problema u pro{lom kolu kada su otputovali u Aleksandrovac, kako ka`e trener Radomir Kisi}, u kr{u od kombija i privatnim automobilom. - Ne znam da li }emo i}i u Tuzlu niti kakve }e biti posljedice ako ne budemo igrali, ali mo`da je i bolje da nas izbace iz Lige 8 i da na taj na~in okon~amo ovu agoniju. Igramo dobro, ali ostale stvari ne funkcioni{u kako treba ka`e Kisi} i dodaje da }e se sve znati danas oko 11 sati, kada je predvi|en polazak.

Kup BiH u sjede}oj odbojci

[est pobjeda gostiju


Kisi}: Da li }e igrati protiv Slobode?

Zbog finansijskih problema bilo je upitno da li }e Leotar

uop}e i po~eti s takmi~enjem u zavr{nici prvenstva. E. J.

Rezultati revan{ utakmica prvog kola Kupa BiH u sjede}oj odbojci: Zavidovi}i - Drina 0:3, Maglaj Index - Kakanj 0:3, Breza - ^elik 2:3, Ilija{ - Tuzla 3:1, ^eli} - Iskra 3:1, Igman - Sinovi Bosne 0:3, Zenica - Br~ko 3:0, Vogo{}a 15. maj 3:0, 14. maj - Tigar 1:3,

Op{tina Ilid`a - Spid 0:3, Fantomi - Flesc 3:0. Slobodna je bila Bosna iz Zenice. Parovi drugog kola (18. i 19. april): Kakanj - Drina, Ilija{ ^elik, Iskra - Sinovi Bosne, Vogo{}a - Zenica, Spid - Tigar, BoS. H. sna - Fantomi.

Najuspje{niji Bosna i Slavija Spars nadomak vi{eg ranga


Ko{arka{ki klub Spars iz Mostara postigao je vjerovatno klju~nu pobjedu za plasman u A1 ligu BiH, savladav{i direktnog rivala Novo Sarajevo sa 106:89. Utakmica odigrana u Maloj dvorani KSC Skenderija zanimljiva je po tome {to je Novom Sarajevu odgovarao i poraz s manje od 12 poena razlike. Me|utim, na minus dva poena u samom fini{u me~a njegovi igra~i su, uz asistenciju gostiju, izjedna~ili i u{li u produ`etak u kojem su pretrpjeli debakl. - Kada smo vidjeli da nam rezultat ne odgovara, na{ trener i igra~i i{li su na produ`etak u kojem smo iskoristili suparni~ke probleme s li~nim gre{akama. Do kraja nam predstoji me~ s Bo{njakom koji }emo, siguran sam, dobiti i ovjeriti plasman u vi{i rang - rekao je {ef struke Sparsa Sabahudin Ba{ovi}. On isti~e da su ~etvorica igra~a Sparsa na spisku kadetske reprezentacije BiH te da se klub, pokretanjem ko{arka{kih {kola u Sarajevu i Mostaru, `eli isklju~ivo posvetiti stvaranju i afirmaciji mladih igra~a. E. J.
Mladi d`udisti sarajevske Bosne i d`udistkinje Slavije iz Lukavice najuspje{niji su u~esnici Prvenstva Bosne i Hercegovine za kadete i kadetkinje. Na Prvenstvu odr`anom u Trebinju nastupilo je 25 klubova iz cijele BiH sa oko 150 takmi~ara i takmi~arki. Pobjednici po kategorijama kod kadeta: do 50 kg: Ognjen To{ovi} (Vi{egrad), do 55 kg: Stefan Mili} (Leotar), do 60 kg: Ivan Stojak (Vitez), do 66 kg: Stefan

Odigran klju~ni me~ u A-2 ligi

Kadetsko prvenstvo BiH u d`udu

Majdov (Famos), do 73 kg: Eldin Omerovi} (Bosna), do 81 kg: Mustafa Jati} (Bosna), do 90 kg: Hadis Rami} (Una), preko 90 kg: Harun ^av~i} ( Mostar). Kadetkinje: do 44 kg: Jovana Skakavac (Famos), do 48 kg: Selma Sejdinovi} (Lukavac), do 52 kg: Ivana Rikalo (Leotar), do 57 kg: Tanja Ko{arac (Slavija), do 63 kg: Nikolina Bojani} (Slavija), do 70 kg: Hana Top~agi} (Una), preko 70 kg: Milica Savi} (Lakta{i).

UTORAK 14. 4. 2009.

20.35
NOGOMET, BHT 1

BHT 1

FEDERALNA TV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

19.00

DNEVNIK

20.05

LOTO

19.15

HEJ!MUSIC

16.30

SVE ]E BITI DOBRO

22.30

AMI G SHOW

Liga {ampiona: ^elzi - Liverpul

21.00
FILM, FEDERALNA TV

Opasna {ifra
Art D`efris je specijalni agent FBI koji se zamjeri {efu pa biva preba~en na poni`avaju}u du`nost prislu{kivanja sitnih varalica. Njegova sudbina se mijenja kada Sajmon Lin~, devetogodi{nji autisti~ni dje~ak, poka`e svoje nevjerovatne matemati~ke sposobnosti i uspije rije{iti zagonetku u jednom enigmatskom ~asopisu. Uloge: Brus Vilis, Alek Boldvin, Kim Dikens Reditelj: Herold Beker

07.00 Dobro jutro 09.00 Hasiba Agi}, muzi~ko-dokumentarni program 09.45 Vinjete svijeta 10.00 BHT vijesti 10.06 Be Ha Te bebe 10.11 Dje~iji festivali 10.31 ^udesni svijet, obrazovna serija, 15/52 10.45 Patkograd, an. serija, 6/26 11.00 Ljubavna oluja, igrana serija, 201/313, r. 11.50 Moja mala kuhinja, r. 11.58 I ovo je Bosna i Hercegovina 12.00 BHT vijesti 12.15 [ta jedemo, strana dokumentarna serija, 9/13, r. 12.45 Smanji gas!, emisija o saobra}aju, r. 13.10 Top gol, sportski program, r. 14.00 BHT vijesti 14.05 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora, r. 15.00 U~ilica, kviz 15.25 Cross Ex, 22/24, r. 16.15 BHT vijesti 16.25 Intervju sa Nazom D`emaili, r. 16.45 Music Life, 12/20, r. 17.15 Potraga, dok. program 17.45 Moja mala kuhinja 17.55 Ljubavna oluja, igrana serija, 202/313 18.45 Business News 18.50 Celestin, crtani film 18.56 I ovo je Bosna i Hercegovina 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Intervju sa Mehmedom Gribaj~evi}em 20.00 Lifestyle, magazin 20.35 Nogomet: Liga {ampiona: Chelsea - Liverpool, ~etvrtfinale, 2. utakmica, prijenos 22.40 Tema dana 23.05 BHT vijesti 23.25 Business News 23.30 Nogomet: Liga {ampiona: Bayern - Barcelona, ~etvrtfinale, 2. utakmica, snimak 01.15 Pregled programa za srijedu

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Garfild 09.30 Slon Bend`amin: Bend`amin pronalazi blago 10.00 Vijesti 10.05 ^arolija, igrana serija, 70. epizoda, r. 11.05 Korner, sportski magazin, r. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Na{a mala klinika, igrana serija, 21. epizoda, r. 13.05 Granice: Pine Ridge - SAD, Sramna granica, strani dokumentarni program, 12. epizoda 13.35 60 minuta, politi~ki magazin, r. 14.55 Vijesti 15.00 ^arolija, igrana serija, 71. epizoda 15.55 Siti u Evropu, dokumentarni program, 1. dio 16.20 Putokazi tradicije: Ujaci Bosne, dokumentarni program 17.00 Federacija danas, informativni program 17.30 Na{a mala klinika, igrana serija, 22. epizoda 18.19 Dnevnik, najava 18.20 Centralni zatvor 19.05 Nody, crtani film 19.22 Finansijske novosti 19.24 Stanje na cestama 19.30 Dnevnik 2 20.05 Loto, prijenos izvla~enja 20.25 Vrijeme je za bebe: Zavidovi}i, Mervana i Ramo, dokumentarni reality serijal 21.00 Opasna {ifra, ameri~ki igrani film /RP/ 23.02 Loto, dobitna kombinacija brojeva i dva jokera 23.05 Vijesti Finansijske novosti Stanje na cestama 23.20 Ilid`a 2008. - Ve~er legendi, snimak 01.05 Centralni zatvor, r. 01.45 Pregled programa za srijedu

07.20 Mala {kola 07.35 Sveznalica 07.55 Top Shop 08.15 Udri mu{ki, zabavni program 10.00 Odred za ~isto}u, 29/59, zabavni program, r. 10.30 Ameri~ki najsmje{niji video, zabavni program, r. 11.00 Princ iz Bel Aira, 70/73, humoristi~na serija 11.30 Sportske ve~eri, 27/45, humoristi~na serija 11.55 OBN Info 12.10 Bojno polje, 12/40, dokumentarni program 12.35 Murphy Brown, 71/75, humoristi~na serija 13.05 Top Shop 13.25 Stargate SG1, 12/44, znanstvenofantasti~na serija 14.25 Pepeljuga, 278/361, teen sapunica 15.15 Sa{ina ekipa, 2/15, kriminalisti~ka serija, r. 16.25 Ameri~ki najsmje{niji video, zabavni program 16.55 Princ iz Bel Aira, 71/73, humoristi~na serija, r. 17.25 Bitange i princeze, 63/72, humoristi~na serija 18.00 Na{a mala klinika, 21/52, humoristi~na serija 18.55 OBN Info 19.15 Hej!Music, muzi~ka emisija 20.00 Mu}ke, 37/45, humoristi~na serija 21.05 Smrtonosna zavjera, film 22.50 @ivot je lijep, film, r. 00.40 Milan Tarot 02.40 Serija A: Lazio - Roma, snimak utakmice

06.45 Dobro jutro BiH, jutarnji program 08.20 Hayatovci, dje~iji program 09.00 X Men, crtani film 09.20 Kapelito, crtani film 09.30 Roary, crtani film 09.40 Yu Gi Oh Gx, crtani film 10.00 SMS, igrana serija, 156. epizoda 10.30 Rebelde, igrana serija, 156. epizoda 11.30 Muzi~ki program 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Madre Luna, igrana serija, 31. epizoda 13.00 VIP igrana serija, 72. epizoda , 14.00 Muzi~ki program 14.30 Balkan Handmade, dokumentarni program 15.00 Imperija, igrana serija 15.55 Sport centar 16.00 Zauvijek susjedi, igrana serija, 76. epizoda 16.30 Sve }e biti dobro, igrana serija, 146. epizoda 17.30 Zimmer frei, serijski program, 53. epizoda 18.00 Recept za dobar `ivot, revijalni program 18.53 Biometeorolo{ka prognoza Stanje na putevima Izvje{taj s berze Sport Horizonti 20.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavno-muzi~ki program 21.30 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 22.08 Vremenska prognoza 22.10 Put 9, igrani film 00.10 Vijesti, informativni program 00.15 Sport centar 00.20 VIP igrana srrija, , 72. epizoda

07.20 Made in Banja Luka 07.30 Sportissimo, r. 07.35 Pink taxi, r. 08.00 Izdaja, r. 09.00 Balkan net 09.50 Vremenska prognoza 10.15 Napu{teni an|eo, serija, r. 11.00 Zauvijek zaljubljeni, r. 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Mje{oviti brak, r. 13.00 Obi~ni ljudi, serija 14.00 Info top 14.10 Sarajevo on line 14.25 Made in Banja Luka 14.35 Sportissimo 14.40 Just for laugh 15.00 Izdaja, serija 15.50 Info top 16.00 Napu{teni an|eo, serija 17.00 Mje{oviti brak 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.25 Sarajevo on line 18.35 Made in Banja Luka 18.45 Zvijezde Granda 19.00 Zauvijek zaljubljeni 20.00 Mijenjam `enu 21.00 Grand parada 22.30 Ami G show 00.00 Sarajevo on line, r. 00.10 Made in Banja Luka, r.

TV TK
19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Svi vole Rejmonda, humoristi~ka serija 20.05 TV Parlament, informativni program 21.00 Kako se obogatiti u Las Vegasu? strani dok. program 22.00 Gradska vreva igrana serija 22.45 Na kraju dana 23.00 Liberty TV, informativni program 23.30 Poznati, strani dok. program 00.00 Glas Amerike

22.10 00.10 00.15 00.20

Val zlo~ina, igrani film Vijesti Sport centar VIP igrana serija ,

22.00 Iz programa

TV Kakanj
17.00 Flash vijesti 18.15 Pensacola, serija 19.00 Baka Kata i radoznali Sre}ko, crtani film 19.30 Dnevnik FTV, informativni program 20.00 Vijesti IC, informativni program 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 21.00 Ljudi kroz vrijeme, kola`ni program 21.30 Razum, vjerski program 22.00 S druge strane ljubavi, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike

TV Visoko
19.30 20.05 20.35 20.45 21.15 22.10 22.40 22.50 23.30 00.00 Dnevnik FTV Sje}anja Vijesti Svijet mladih Ispod povr{ine, 9. ep. TV Liberty Vijesti, r. TV strane VOA Satelitski program

21.50 Pod suncem St. Tropea, igrana serija 22.40 SMS pozdravi i ~estitke 23.10 Istok je isto~no, igrani film

NTV Amna Te{anj


15.30 Va{ DJ 16.25 TOP VIJESTI 16.30 Kulturno umjetni~ki program 17.20 Muzi~ka linija 18.30 ASTRO FUN 19.00 Muzi~ki SMS 20.00 TOP VIJESTI 20.05 Mu{kar~ine, igrana serija 21.00 Va{a `elja 22.00 TOP VIJESTI 22.05 Muzi~ki SMS

TV Zenica
17.30 18.00 19.00 19.30 20.00 21.00 21.30 22.00 23.15 23.30 00.00 01.30 Svjedok prirode Dje~iji program Zenica danas Bonaventura, r. Rije~ po rije~, kontakt program TV Liberty Ze sport plus Plima `ivota, igrana serija Vijesti VOA - Glas Amerike Popodne s vama, r. DW - satelitski program

20.30 Da se ispri~amo... zabavni program 21.00 Igrani program 21.45 Sportski mozaik, sportski program 22.15 Igrani program 23.30 Glas Amerike

00.10 Vijesti 00.15 Sport centar 00.20 VIP igrana serija ,

HIT TV
20.00 Amerika, serija 21.00 Utorkom u`ivo, muzi~ka emisija 22.00 Objektiv II 23.35 KGB, r. 23.00 Glas Amerike 23.40 Triumph 00.00 Tri minuta 00.05 Film

TV Travnik
19.00 19.30 20.05 21.00 22.00 Dnevnik TV Travnik Muz. program Dok. program Kviz Tuti fruti Igrana serija Lo{e djevojke

TV Kiss
19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 21.30 23.45 00.00 Dnevnik KISS Sportski pregled i vrijeme Dnevnik HRT Opasne veze Bili kutak Uz tambure Dnevnik KISS, r. No}ni program

TV Mostar
18.00 Grad 19.00 RTM vijesti 19.30 Music Urban Puls, muzi~ka emisija 20.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavni program

TV USK
19.00 19.30 20.00 21.00 21.30 Dnevnik TV USK Muzi~ki program TV intervju Ritam `ivota, dok. prog. Hronika USK

TV Bugojno
19.00 Informator Potez, sportski program, r. 19.55 Sport centar 20.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavni program 21.40 Dokumentarni program 22.10 Val zlo~ina, igrani film

BN
19.00 Sport fle{ 19.30 BN monitor 20.10 TV serija: Ljubav sa neprijateljem - 126 21.00 Stav i kontrastav 22.15 Loto 22.30 Pregled dana 23.00 Glas Amerike

TV BPK Gora`de
19.00 20.00 21.00 21.30 Dnevnik Reporta`a Folk takt Dokumentarni program

TV Cazin
19.30 Muzi~ki program, repriza 19.58 EPP 20.00 TV panorama

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport DSF Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

23.20
SERIJA, HRT 2

20.10

BOLJI @IVOT

20.00

BOKS

20.00

U@IVO: RUKOMET

19.30

PROFI BOKS

15.00

@IVOT S VELIKIM MA^KAMA

00.00 MTV WORLD STAGE

22.15

MONK

20.15

WIPEOUT

16.00 Ovo je Srbija 17.00 Dnevnik 17.25 Slagalica 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko magazin 19.00 Srbija na vezi, program za dijasporu 19.30 Dnevnik 20.10 Bolji `ivot, TV serija 20.55 Vrijeme, stanje na putevima

11.00 Watts 11.15 Fudbal 12.30 Eurogolovi 12.45 Fudbal 14.00 U@IVO: Biciklizam 16.00 Eurogolovi 16.45 Dizanje tegova 18.00 Eurogolovi 18.15 Dizanje tegova 19.15 Eurogolovi 20.00 Boks 21.00 Boks

17.30 Bundesliga 18.30 Bundesliga aktuelnosti 20.00 U@IVO: Rukomet: Rajn-Nekar - LevenHamburg 22.00 Fudbal: Engleska 23.15 Sportski kviz 00.15 Sportski klipovi 00.45 Reklame 01.15 Sportski klipovi

10.30 U@IVO: ATP Masters Monte Karlo 18.30 Pregled Serije A 19.30 Profi boks: Lopez - Duran 21.00 Pregled Moto GP Katar 21.30 Wilkinson MMA Elite Pro - Cage rage 22.30 SPORT KLUB Pregled 23.00 Golf - European pro tour

15.00 @ivot s velikim ma~kama 16.00 Rajevi na Zemlji: Bhutan 17.00 Megagra|evine 18.00 Istra`ivanje planete Zemlje 19.00 Tajne kri`a 20.00 Tajne kri`a 21.00 Megagra|evine 22.00 Nosa~ aviona

16.00 Made 17.00 Top 5 od 5 17.30 Fresh/New 18.00 MTV 19.30 Music Mix 20.00 Today In Music 20.30 Music Mix 22.00 Cribs 22.30 Cribs 23.00 Fist Of Zen 23.30 Fist Of Zen 00.00 MTV World Stage: Metallica

18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no, serija 19.45 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 CSI: Majami, serija 21.15 Dr. House, serija 22.15 Monk, serija 23.10 Zakon i red, serija

15.00 U20 - Njema~ka tvoji tinejd`eri 16.00 Tvoja {ansa 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 WipeOut, akcijski {ou 21.10 Istinite nezgode na vjen~anju 22.10 Switch

CSI: Miami
Ketlin Njuberi je na|ena mrtva zavezana za volan na dnu Everglejdsa. Kasnije se otkriva da je uzrok smrti bio utapanje. Dok ekipa za o~evid istra`uje popri{te zlo~ina pred znati`eljnim promatra~ima, otkrivaju da iz auta nedostaje propusnica.

UTORAK 14. 4. 2009.


RTRS HRT 1 HRT 2 NOVA TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Ne oskudijevate ni u ~emu bitnom. Najmanje u emocijama. Zamamno ispunjavate srce voljene osobe. 21. III - 20. IV Posao: Neumoljivo ru{ite sve barijere na putu do cilja. U tome vam poma`e inteligencija, ali i direktnost u nastupu. Zdravlje: U izvrsnoj ste formi.
OVAN

22.00

FREJ@ER

17.50

NAJSLABIJA KARIKA

17.00

BOSTONSKO PRAVO

22.55

UVOD U ANATOMIJU

08.55 Top {op 09.00 Kuhinjica 09.25 Los Lunis - program za djecu, 107/122 10.00 Vijesti 10.05 Veseli autobusi - program za djecu, 30/39 10.10 [umska {kola - program za djecu 10.15 Zaboravljeni umovi Srbije Aleksandar Solovjev - dokumentarni program 11.00 Fru{kogorski manastiri - Fenek - dokumentarni program 11.30 Mala - pozori{na predstava, 10/10 12.00 Vijesti 12.15 Presing - informativni program, repriza 13.10 Top {op 13.15 Sveti orah - serija, 86/260 13.40 Frej`er - humoristi~ka serija, 66/265 14.05 ^arolija - serija, 186. i 187. epizoda 14.55 Crne knjige - serija, 11/18 15.20 Razgovor sa Radoslavom Brati}em 15.50 Fru{kogorski manastiri Beo~in - dok. program 16.20 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.15 Panorama Isto~nog Sarajeva 17.35 Banjalu~ka panorama 18.00 Zaboravljeni umovi Srbije Bo`idar Kna`evi} - dokumentarni serijal 19.00 Petlja 19.20 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 19.55 Sport 20.05 Nekad bilo 21.00 Ana Karenjina - serija, 4/4 22.00 Frej`er - humoristi~ka serija, 67/265 22.25 No limit - muzi~ka emisija 22.55 Info profil 23.10 Sport 23.15 Finansijske novosti 23.20 Sveti orah - serija, 87/260 23.45 Bundevoglavi - film 01.10 ^arolija - serija, 186. i 187. ep.

10.00 Vijesti 10.10 Vijesti iz kulture 10.15 Vrtovi u pe}nici, dokumentarni film (52)* 11.10 Christinin vrt 2, dokumentarna serija* 11.40 Hrvatska kulturna ba{tina 11.55 Burzovno izvje{}e 12.00 Dnevnik 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.35 Draga neprijateljica, telenovela* 13.25 Dan za danom, mozai~no-zabavna emisija 14.30 Vijesti + prijevod za gluhe 14.45 Me|u nama: More 15.35 [pi~ka, ritka, pa susejde emisija pu~ke i predajne kulture (3120) 16.10 Hrvatska u`ivo - Vijesti 16.15 Hrvatska u`ivo 17.40 Hrvatska u`ivo - Vijesti 17.45 Croatia Osiguranje - prozor u svijet 125 17.50 Najslabija karika, kviz* 18.40 Sve }e biti dobro, telenovela* 19.30 Dnevnik 20.10 Globalno sijelo 20.45 Rijeke Hrvatske: Ravni~arske rijeke, popularno-znanstvena serija 21.20 Poslovni klub 21.50 Burzovno izvje{}e 21.55 Otvoreno 23.00 Dnevnik 3 23.15 Poslovne vijesti 23.20 Vijesti iz kulture 23.25 Dosjei X (6), serija (12)* 00.15 Zvjezdane staze: Deep Space Nine 6, serija* 01.00 CSI: Miami 6, serija (12)* 01.45 Zovem se Earl 2, humoristi~na serija (12)* 02.05 Bostonsko pravo 3, serija* 02.50 Skica za portret 02.55 [pi~ka, ritka, pa susejde - emisija pu~ke i predajne kulture (3120) 03.25 Drugi format 04.05 Globalno sijelo 04.35 Poslovni klub

08.25 Petar Pan i gusari, crtana serija* 08.50 [kolarci obavje{tajci, serija za djecu* 09.15 Beverly Hills 9, serija* 10.00 Banda iz Sugar Creeka: Plja~ka{ iz mo}vare, ameri~ki film (oko 80) 11.25 Pustolovine Sare Jane, serija za mlade* 11.55 Antologija hrvatskoga glumi{ta - M.Gavran: Ljubavi Georgea Washingtona (2001.) (oko 62)* 13.00 Skica za portret 13.20 Sportsko sje}anje: Ko{arka, EUROKUP 1989.: Jugoplastika - Maccabi, snimka (95) 14.55 Obi~ni ljudi, TV serija 15.45 Navrh jezika: Maska 15.55 Iznad crte: SOS dje~je selo 16.15 Nove avanture stare Christine 2, humoristi~na serija* 16.35 Happy Hour, humoristi~na serija* 17.00 Bostonsko pravo 3, serija* 17.50 @upanijska panorama 18.10 Vrijeme 18.15 Vijesti na Drugom 18.35 Drugi format 19.20 Janko Stri`i}, crtani film* 19.30 Otkad si oti{la 1, humoristi~na serija* 20.00 Ve~eras... 20.05 Nogometna Liga prvaka emisija 20.35 Nogometna Liga prvaka - 1/4 finale: Chelsea - Liverpool, 1. poluvrijeme 21.40 Nogometna Liga prvaka - 1/4 finale: Chelsea - Liverpool, 2. poluvrijeme 22.35 Nogometna Liga prvaka - analiza utakmice 23.00 Vijesti na Drugom 23.12 Vrijeme 23.20 CSI: Miami 6, serija (12)* 00.10 Zovem se Earl 2, humoristi~na serija (12)* 00.30 TV raspored

06.45 Otvori svoje srce, serija 07.35 Yu-Gi-Oh, crtana serija 08.00 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija 08.10 Pepa pra{~i}, crtana serija 08.20 Graditelj bob, crtana serija 08.30 Ezo TV, tarot show 09.30 Nova lova, TV igra 10.30 IN magazin 11.00 Inspektor Rex, serija 12.00 Farma, reality show 13.00 Vatreno srce, serija 13.55 Rebelde, serija 14.55 Cijena pravde, igrani film 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Inspektor Rex, serija 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Farma, reality show 21.00 Beethoven, igrani film 22.40 Vijesti 22.55 Uvod u anatomiju, serija 23.50 Seinfeld, serija 00.20 @ivot na sjeveru, serija 01.10 Ezo TV, tarot show 02.10 Cijena pravde, igrani film 04.00 Seinfeld, serija 04.25 @ivot na sjeveru, serija 05.10 IN magazin 05.50 Kraj programa

Ljubav: Dobro ste raspolo`eni, puni optimizma. Posebno je nagla{en va{ {arm, {to budi i `elju za 21.IV - 22.V osvajanjem. Posao: Ako razmi{ljate o promjeni, posebno o napredovanju, otvaraju vam se mogu}nosti da ostvarite `eljeno. Zdravlje: Vodite ra~una o zdravoj ishrani.
BLIZANCI Ljubav: Mo`ete se na}i u vrtlogu nejasnih emoci-

BIK

ja. Vlastite nedoumice poku{avate rije{iti druga~ijim aktivnostima. Posao: Mnogo toga odvla~i vas od dobro obavljenog posla. Posebno je u manjem padu va{a koncentracija. Zdravlje: [etnja }e vas osvje`iti.
23.V - 22.VI

Ljubav: Upoznat }ete nove ljude, mnoga zanimljiva lica. ^ini vam se da ste na pragu nove ljubavi ili 23.VI - 22.VII barem flerta. Posao: Sukobi sa kolegama pojavit }e se kao plod nezadovoljstva vlastitim rezultatima. Poja~ajte oprez. Zdravlje: Ne tra`ite spas u hrani. Ljubav: Probleme poku{avate rije{iti izbjegavaju}i razgovor o njima. Niste u pravu. Put ka 23.VII - 22.VIII rje{enju, upravo je iskrenost. Posao: Odli~no su aspektirani poslovi koje imate s inostranstvom. Radite najbolje {to znate, isplati se. Zdravlje: Mir potra`ite u sebi. Ljubav: Kao da sve do`ivljavate suvi{e dramati~no. Skloni ste i fatalizmu, te pomalo te{kim mislima. 23.VIII - 22.IX Posao: Prili~no ste ambiciozni. Od sebe tra`ite potpunu predanost. Istovremeno, mogu} je konflikt sa kolegama. Zdravlje: Racionalizirajte situaciju.
DJEVICA LAV

RAK

Ljubav: Sve ste emotivniji, ali i ranjiviji. Ako ste usamljeni, ~eznete za ~vrstom, pravom, emotivnom vezom. 23.IX - 22.X Posao: Ako ste mislili da ste izbjegli osre|ene obaveze, na}i }e se neko da vas podsjetiti i pozove na odgovornost. Zdravlje: Kontrolirajte zube.
VAGA

00.20
SERIJA, HAYAT TV

V.I.P.
D`onija `eli ubiti njegov stari neprijatelj Tong, ali kada jedna od njegovih k}erki bude oteta, dogovara s D`onijem da }e ga pustiti ako je vrati `ivu. Uz pomo} za{titarske agencije V.I.P D`oni pr. onalazi Tongovu k}erku, ali on se ne pridr`ava dogovora.

20.00
MAGAZIN, BHT 1

Lifestyle
Hercegovac, ruskog imena i bosanskog damara, bio je kultni kapiten generacije fudbalera koja nikada nije oti{la na neko veliko takmi~enje, ali koju zbog te ~injenice nismo manje voljeli. Sergej Barbarez je i danas heroj mnogih dje~aka iz Bosne i Hercegovine. Sa Sergejom smo {etali ulicama Sarajeva i Mostara, igrali tavle pokraj Radobolje i plovili Neretvom. On je jedan od rijetkih koji `ive svoj san. Urednik: Nihad Ze~evi}

Ljubav: Odnos sa partnereom je u nedefiniranom raspolo`enju. Brine vas {to nema dosvoljno razu23.X - 22.XI mijevanja i topline. Posao: Koliko god vam se to ~inilo pomalo nestvarnim ili nerealnim, do{lo je vrijeme da po~nete bolje zara|ivati Zdravlje: Mogu}i problemi sa `elucem.
STRIJELAC Ljubav: Poku{ajte zadr`ati situaciju ovakvom ka-

[KORPIJA

kva je sada. Ne `urite, ne razmi{ljajte previ{e o 23.XI-22.XII daljoj budu}nosti. Posao: Poku{avate izmisliti poslove koji zahtijevaju komunikativnost, improvizaciju, a izbjegavate napore. Zdravlje: Vrlo ste osjetljivi. Ljubav: Pote{ko}e imaju i svoju pozitivnu stranu. Naime, postaje vam jasnije u ~emu ste grije{ili i vi i partner. 23.XII-21.I Posao: Mogu}e su prepreke i odga|anje za vas veoma va`nih rokova ili planova. Puno radite, u odnosu na rezultate. Zdravlje: Osjetljiviji ste nego ina~e.
JARAC VODOLIJA Ljubav: Puni ste pitanja o tome {ta, zapravo, `elite

Mu}ke

20.00
OBN
Penzionisani trgovac nakitom Arni daje ponudu Delu koju on nikako ne mo`e odbiti. Kov~eg pun lan~i}a 18-karatnog zlata po cijeni od 12.500 funti posao je koji se nikako ne propu{ta. Pokupiv{i lovu od Bojsija, Majka, Trigera, Alberta i Rodnija, Del juri{a u jo{ jednu kombinaciju iz koje }e iza}i praznih d`epova.

Centralni zatvor 18.20


FEDERALNA TV
Gost Centralnog zatvora je Enis Be{lagi}, popularni bh. glumac. Govorit }e o svom gluma~kom putu, ulozi [emse u Na{oj maloj klinici, razlikama u pristupu ulogama na filmu i TVu, kao i svojim novim gluma~kim anga`manima. Voditelj: Amel Bafti}

i {ta o~ekujete. I od sebe i od osobe sa kojom ste u vezi. Posao: Razmi{ljate o novom poslu. Mogu}e da je vezan za oblast u kojoj mo`e do}i do izra`aja va{a kreativnost. Zdravlje: Mogu}e su manje tegobe.
22.I-19.II

SERIJA

TOK-[OU

Ljubav: Zanimljivi susreti ili ugodni razgovori ispunit }e ovaj, po mnogo ~emu, monoton dan. Iskoristite prednosti. 20.II-2O.III Posao: Pove}ane obaveze zadr`avaju vas na poslu du`e nego {to `elite. To vam ba{ i nije drago, ali izdr`at }ete. Zdravlje: Iza|ite malo u prirodu.
RIBE

Dnevni avaz
Prvi broj Avaza od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, Unutra{njopoliti~ka Mirela Kukan, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Muriz ^engi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmi, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sedmica Fadil Mandal,

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment avaz-roto press: Faruk ^ard`i}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK OKO d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281446, 281- 380 i 281- 398, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281409, Sarajevska hronika: 281- 419 i 281-442, Crna hronika:

281- 413, RTV extra: 281- 421, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-451, Fax: 281-461, e-mail: smrtovnice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax:

036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: D`emala Bijedi}a 185 List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Jordanska princeza

Raija u Tokiju
TOKIO - Najmla|a k}erka umrlog kralja Jordana Huseina i kraljice Nur (Noor), princeza Raija (Raiyah) posjetila je {kolu za obla~enje kimona u glavnom gradu Japana. Princeza trenutno studira japanski jezik na Univerzitetu u engleskom Edinburgu, a u Tokiju je pokazala da u jordanskoj kraljevskoj porodici ne manjka veoma pametnih ljepotica.

Bekam: Lani prodala 413.000 primjeraka ~asopisa Elle

Amerikanci vole naslovnice sa \oli, Bekam i Konrad

TRI LJEPOTICE PRODAJU MAGAZINE


Pro{logodi{nji Vanity Fair s An|elinom na naslovnici prodat u milion primjeraka
LOS AN\ELES - Mo`da odijelo ne ~ini ~ovjeka, ali naslovnica prodaje magazin. To je pokazalo jedno istra`ivanje u SAD, a Amerikanci najvi{e vole naslovnice sa An|elinom \oli (Angelina Jolie), Viktorijom Bekam (Victoria Beckham) i Loren Konrad (Lauren Conrad). Viktorija, biv{a ~lanica grupe Spice Girls i supruga nogometa{a Dejvida Bekama, pojavila je na naslovnici Ellea, a tema pri~e je bila najprodavaniji. Ovaj magazin s Viktorijom na naslovnici u pro{loj godini prodat je u 413.000 primjeraka, no ona je tek na pola puta da sustigne An|elinu. Naime, \oli se pro{le godine pojavila na omotu Vanity Faira, koji je prodat u milion primjeraka. Tre}e mjesto zauzima Konrad, koja je prodala u pro{loj godini nekoliko naslovnica u ukupno 448.000 primjeraka.

Poziranje u cvije}u

Holandski sajam cvije}a


LISE - Me|unarodni sajam cvije}a Keukenhof odr`an je Holandiji. Lijepo vrijeme i jo{ ljep{e okru`enje mnogi su iskoristili za poziranje. Holandski biro za turizam i kongrese procjenjuje da je ovu evropsku dr`avu tokom proteklog vikenda posjetilo oko 800.000 turista.

Zapaljena vozila njema~ke vojske


DREZDEN - Tridesetak vozila njema~ke vojske zapaljeno je u no}i s nedjelje na ponedjeljak na vojnom parkingu, objavila je policija. - [teta na automobilima, autobusima i kamionima je oko dva miliona eura - objavila je glasnogovornica regionalne kriminalisti~ke policije. Istraga je u toku, a policija ne isklju~uje eventualnu akciju ljevi~arske ekstremisti~ke grupe, javio je AFP .

Iskosa

Vatrogasac s limunadom
LONDON - Tokom jutarnje smjene jedan dostavlja~ mlijeka u Velikoj Britaniji ugasio je po`ar limunadom. Ugasiv{i po`ar koji je izbio u jednoj automobilskoj prikolici, Debi Braun (Debby Brown) iz Merzisajda u Engleskoj je, ustvari, kona~no ostvario svoj san. On je oduvijek `elio postati vatrogasac, ali je odbijen zbog niskog rasta. Ovaj put se pokazao na visini zadatka, ugasiv{i po`ar sa ~etiri boce limunade koje je prvo dobro protresao i potom mlaz usmjerio na plamen.

Dolazak trojanskog konja

(Foto: AP)

Turska Troja kod piramida


KAIRO - Turska plesna grupa Anadolska vatra izvela je predstavu Troja nedaleko od egipatskih piramida i sfinge. Oko 120 ~lanova Anadolu Atesija u~estvovalo je u predstavi, koja je trajala skoro dva sata, a me|u brojnim gledaocima bila je i supruga predsjednika Egipta Hosnija Mubaraka Suzan (Suzzane). Anadolska vatra ovu ta~ku u kojoj se govori o historiji Anadolije izvodi od aprila pro{le godine i do sada ju je gledalo vi{e od 350.000 osoba.
[teta procijenjena na dva miliona eura
(Foto: AFP)