RPH BM TAHUN 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN LIMA
SEKOLAH KEBANGSAAN BATU GAJAH

Mata Pelajaran

: Bahasa Melayu

Tahun

: 5 Jaya

Tarikh

: 14 Julai 2011

Hari

: Khamis

Masa

: 1 Jam (1020 - 1120)

Bilangan Murid

: 33 orang
: 10 lelaki
: 23 perempuan

Tema

: Pertanian

Tajuk

: Hasil Ternakan Kita

RPH BM TAHUN 5

Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama
9.1

Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.
Aras 2 ( i ) Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul.

Fokus Sampingan
2.2

Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.
Aras 2 ( i ) Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang
betul.

6.6

Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.
Aras 2 ( i ) Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre.

Objektif : Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran :
1. Separuh daripada jumlah murid di dalam kelas dapat membaca petikan lancar dengan sebutan dan intonasi
yang betul.
2. 4 daripada 6 orang murid dapat memberi jawapan tentang perkataan berimbuhan ‘di’ dan menulis di papan

tulis..
3. 17 daripada 33 orang murid dapat membina 3 daripada 5 ayat lengkap berdasarkan perkataan yang terdapat di

dalam lembaran kerja.

RPH BM TAHUN 5

Sistem Bahasa
Kosa kata
Perkataan yang menggunakan imbuhan ‘di’
Dibiakkan
Dicampurkan
Dipotong
Dididik
Dilepaskan
Dipasarkan
Dilakukan
Pengisian Kurikulum
a) Penerapan Ilmu : Kemahiran Hidup dan Sains
b) Penerapan Nilai : Berani mencuba, yakin diri, kerjasama

c) Kemahiran Bernilai Tambah :
i.

Kemahiran interpersonal

ii.

Kecerdasan Pelbagai : verbal – linguistik,intrapersonal,visual ruang.

iii.

Kemahiran berfikir : Menyatakan maklumat berkaitan, menganalisis maklumat.

RPH BM TAHUN 5

Bahan Bantu Mengajar
Buku teks Bahasa Melayu Tahun 5
Murid
Lembaran Kerja
Pengetahuan Sedia Ada

Murid pernah melihat orang menternak haiwan.

RPH BM TAHUN 5

Masa / Langkah

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan

Catatan

Pembelajaran
Set Induksi
( 5 minit )
1020 - 1025

Kemahiran Mendengar dan
Bertutur
Guru memilih 4 orang murid
untuk melakonkan watak
haiwan ternakan.

Guru memilih 4 orang murid
untuk melakonkan watak haiwan
ternakan.

ii.

Murid yang lain akan meneka
apakah haiwan tersebut.

iii.

Guru bertanya kepada murid

-Lembu

adakah mereka pernah melihat

-Kambing

orang menternak haiwan-haiwan

-Ayam

tersebut.

-Itik
Langkah 1

Kemahiran Membaca

( 15 minit )

Guru mengarahkan murid

1025 –1040

i.

melihat buku teks muka surat

Kemahiran interpersonal
Kemahiran berfikir
Penerapan nilai :
-Yakin diri

Guru mengaitkan jawapan murid

-Berusaha

i.

dengan tajuk pengajaran.
Guru mengarahkan murid melihat

Objektif 1

buku teks muka surat 107.
ii.

Guru mengarahkan murid
membaca petikan secara
kumpulan.

iii.

kumpulan.
-lelaki dan perempuan.

Murid

iv.

107.
Membaca petikan secara

BBM :

Perempuan perenggan 1 & 2,
lelaki perenggan 3,4 dan 5.

iv.

Guru menghuraikan serba sedikit
mengenai teks tersebut.

BBM :
Petikan
Buku teks muka surat 107
Verbal-linguistik
Kemahiran interpersonal

RPH BM TAHUN 5

Kemahiran berfikir
Penerapan nilai :

Langkah 2
( 15 minit )
1040 - 1055

Kemahiran Mendengar dan

i.

Bertutur

mencari perkataan yang
mempunyai imbuhan ‘di’ dalam

Guru mengarahkan muridmurid mencari perkataan
yang mempunyai imbuhan ‘di’
yang terdapat di dalam
petikan.
Dibiakkan

Guru mengarahkan murid

petikan tersebut.
ii.

Murid menulis jawapan mereka
di papan tulis.

iii.

Guru menyemak bersamasama murid perkataan tersebut.

iv.

Dicampurkan

-

Yakin diri

-

Hormat-menghormati

Objektif 2
BBM :
Buku teks m/s 107
Kemahiran interpersonal
Penerapan nilai :
-

Keyakinan diri

murid yang salah.

-

Berani mencuba

Guru mengedarkan lembaran

Objektif 3

Guru membetulkan jawapan

Dipotong
Dilakukan
Dilepaskan
Dididik
Dipasarkan
Langkah 3

Kemahiran Menulis.

i.

RPH BM TAHUN 5

( 20 minit )
1055 - 1115

Guru mengarahkan murid
untuk membuat latihan

kerja kepada murid-murid.
ii.

menggunakan lembaran
kerja.

kerja yang diberikan guru.
iii.

membimbing murid mendapat

perkataan yang mempunyai

Penutup

Rumusan pelajaran

( 5 minit )

Guru bertanya semula

1115 -1120

kepada murid tentang tajuk
pembelajaran.

Guru memantau murid
membuat tugasan sambil

Membina ayat daripada
imbuhan ‘di’ dari petikan tadi.

Murid melengkapkan lembaran

jawapan.
iv.

i.

Murid menghantar tugasan.

Guru membuat rumusan
ringkas mengenai tajuk
pembelajaran.

ii.

Penerapan nilai-nilai murni
dalam diri pelajar.

BBM :
Lembaran kerja
Kemahiran berfikir
Penerapan nilai :
Berusaha
Rajin
Kemahiran interpersonal
Verbal-linguistik
Penerapan nilai
Rajin berusaha pasti akan
berjaya.

Catatan refleksi guru pelatih :

RPH BM TAHUN 5

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Kelemahan :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Kekuatan :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Catatan guru pembimbing :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Catatan pensyarah pembimbing
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful