P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 227|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jul 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2014

pdf

text

original

מ קחצי תיב " ב ● שת " ע

·:··: ··:¬ º x··a·-·c ··-¬ + · · x: ç º -
nr·+ ·:·a· - ¡n·-v¬a nr·e
*

במר ןייע " ארזע ןבא ירבדמ איבהש חרק תשרפ שיר ן , היה רבדה הז יכ
םייולה ולדבנו םירוכבה ופלחנ רשאכ יניס רבדמב , וננודאש לארשי ובשח יכ
ויחאל הלודג תתל ותעדמ הז השע השמ , וילא םיבורק םהש תהק ינבל םג , לכלו
ותחפשממ םהש יול ינב , וילע ורשק םייולהו ... באר לש ותעדמ הזו " אוהש ע
ונוצרל הרותב רחואמו םדקומ ןיא םיבר תומוקמב רמוא . לע יכ יתבתכ רבכו
רוחיאהו הדמקהה בותכה שרפי רשא םוקמב יתלוז רדסכ הרותה לכ יתעד , םגו
ןוכנ םעטלו ןינע ךרוצל םש . במר ןייע ןכו " וצ תשרפל ן ) ארקיו ח ,' א ' ( איבהש
שר ירבדמ " וז השרפש י ) םינהכה תריחב לש ( תמקה םדוק םימי תעבש הרמאנ
ןכשמה , הרותב רחואמו םדקומ ןיאש . במרהו " בתכו וילע ןעט ן , ךופהנ המלו
וכו םייח םיקלא ירבד ' . רושקו תויכשמהו תודחא שי יאדובש טושפ הארנו
הרותה יקלח לכ ןיב םירבד . יה דחוימב ךתולעהב תשרפו המותס הדיח א , ךירצו
וז השרפבש םירופיסהו תווצמה לש םירבדה רושיקו ךשמה ןיבהל לודג ןויע .
ןינעה רואבב רמול הארנהו , תומש תשרפבד ) ג ,' י " ב ( בקה הלגנשכ " ה
הנסב וניבר השמל , ול רמא , ךיתחלש יכנא יכ תואה ךל הזו , םעה תא ךאיצוהב
הזה רהה לע םיקלאה תא ןודבעת םירצממ . ש הארנו הדובעה ןינעב לולכ
) םיקולאה תא ןודבעת ( םירבד ינש םה ןאכ הרכזנש , ןכשמה תיישעו הרות ןתמ .
יב יניס רהמ השמ דרישכו " דימו ףכית ןכשמה ןינב תויהל ךירצ היה זומתב ז .
תורבדה תרשע רחאל דימ רמאנ ךכיפל רשאו ) רפ ףוסב ' ורתי ( המדא חבזמ
וגו יל השעת ' . תיה ןכשמה תמקה רחאל ףכיתו אל רשי עוסנל תינכתה ה " י , הזבו
הלואגה תרמגנ התיה
1
תוחטבהה שמח לכ תומייקתמ ויהו – יתאצוהו , יתלצהו ,
* רה יבתכמ יתמגרת " ז ןיד תיב א " ל , עו " רצלוה ןתיא לש הרות ירבד פ , היחיש , תשרפמ
נשת תנשד ךתולעהב " ב .
1
במרה ירבד הושה " תומש רפסל ותמדקהב ן , צה יבקעב רפסב ונבתכש המו תליגמ ןינעב ןא
תינעת ) . ד " ע (
ירגה ונרומ " צייבולוס יולה ד ' צז קי " ל 412
יתחקלו יתלאגו , םגו ·n×a¬· – חישמה ךלמכ שמשמ וניבר השמ היהו , היה אלו
ןכמ רחאל ןברח תויהל ךייש .
2
רקיעל ללכ ךרוצ היה אל הנושארה תינכתה יפלו
חישמה תאיב לש הנומאב , חישמה ךלמכ שמשמ היה וניבר השמ יכ , רומאכו .
םוי םינומש רחאל וחרכוהו לגעב לארשי ואטחש אלא – מ ' םוי ) ימ " ז
בא שדוח ףוס דע זומתב ( בקה ונל לוחמיש השמ ללפתהש " לגעה אטח לע ה ,
מ דועו ' םוי ) רמ " הוי דע לולא ח " כ ( ןתמל הנכהכ הרות דוע דומללו ךישמהל
תוינשה תוחולה . וניבר השמ החילסה תרושב םע םירופכה םויב רהה ןמ דרי ,
הוי תרחמל ףכיתו " כ , ןכשמה תיישעב וליחתה ) . שר ןייע " להקיו תשרפ שיר י .(
רדא שדוח ףוס דע םירופכה םוי יאצוממ וקסעתנ ןכשמה תיישעב ,
וינבו ןרהאל םיאולימל ינימשה םוי היה ןסינ שדוח שארו . רמ לחהו " דע ןסינ ח
י םוי " וב ב , ה ובירקה ןכשמה תכונחל םהיתונברק םיאישנ .
םיאישנה תכונח רחאל ףכיתו ) רפ ףוסבש ' אשנ ( תשרפ הליחתמ
הרונמה תקלדה תוצמ םע ךתולעהב , שר שריפ רבכו " י , תשרפ הכמסנ המל
םיאישנה תשרפל הרונמה , ותעד זא השלח םיאישנה תכונח ןרהא הארשכש יפל
וטבש אלו אוה אל הכונחב םהמע היה אלש , קה ול רמא ב " ךייח ה , הלודג ךלש
םהלשמ , תורנה תא ביטמו קילדמ התאש .
חספה ןברק בירקהל ךרוצה אלולו , םינכומ זא רבכ ויה ) יב " ןסינב ב (
לארשי ץראל רשי עוסנל , בקה היה יכ " דימ ץראל םסינכהל ץפח ה ) שמכ " כ
שר " רפל י ' י ךתולעהב ,' ל " ג ( חספה גח לכ רחאל דע העיסנה ךשמה רחאתנו .
יבהל שי התעמו ךתולעהב תשרפ ינינע לכ ןיבש ךשמהה ן .
הרונמה תשרפ רחאל ףכיתו ) פל רמגה איה רשא ' םיאישנה תכונח ,
רומאכו ( םייולה שודיק תשרפ העיפומ , תרישש איה םיאנתה בור תעדד ףא יכ
ןברקה תא תבכעמ הניא םייולה , תבייחמ התומלשב הוצמה םוקמ לכמ ךא
ושכו םיררושמכ שמשל םייולה תריחב היהתש םירע , ןינעה הז לכ תנכה הרמגנו
ץראל וסנכיש םדוק . וצ תשרפבו הוצת תשרפב בתכנ רבכ םינהכה שודיקו .
הנושאר הנש התואד רבדמ חספד ןינעה לכ אבוה ךשמהבו , אליממו
העש התואב השדחתנש ינש חספ תוצמ ןכ םג האבוה , העיסנה רחאל וכרצוהו
2
סב וניבר ירבד הושה ' ומלועו םדאה ) מע ' ק " ז , יר " ז ( .
וניבר תשרד ךתולעהב תשרפל 413
ה ןברק תא םיאמטה ובירקהש רחאל דע לארשי ץראל י םויב םהלש חספ " רייא ד ,
ךתולעהב תשרפב ןאכ ינש חספד הז ןינע ריכזהל בותכה ךרצוה ךכלו , לכ אשונ יכ
לארשי ץראל העיסנה ןינע אוה הפוס דעו התליחתמ הלוכ השרפה , םויק רמגו
תישימחה החטבהה – יתאבהו , רומאכו .
תורצוצחהו ןנעה דומע ןינעב השרפה הכישממ ןכמ רחאל ףכיתו ,
יה לכהש הרצק העיסנל ןכומ ה ) רפסמ םימי ךשמ לש ( תלהנה תחת לארשי ץראל
וניבר השמ , רומאכו , ךל תשרפב וניבא םהרבאל ךרבתי ותחטבה תא םייקל ידכב
ךל ) ט " ו , י " ח ( , וגו תאזה ץראה תא יתתנ ךערזל ' . ויה תורצוצחהו ןנעה דומעו
העיסנה התואל םיכרצנ , ונחמהו םילגדה יפ לע םייקתהל הכירצ התיהש ת .
לארשי ץראל לארשי ללכ םע אוביש ונתוחמ השמ שקב ןכמ רחאלו ,
ונתוח לא רבדמה יטרפ םדא תרותב קר אל ןאכ רבדמ וניבר השמו , תא גציימכ אלא
לארשי ללכ , םלועה תומוא לכל םינימזמ ונאש , בלבו תמאב רייגתהל הצורה לכש
הכלהכ רויגב םלש , ונאובב ונלרוגב ונמע ףתתשיו רייגתיו אוביש לארשי ץראל .
לארשי ללכל הנתמב ונתנ לארשי ץראו הרותהש ףאו , ונילע םוקמ לכמ
ד רבד תצפהל ףואשל ' תוישונאה לכל , היעשי רפסב בותככ ) י " ח , ג ' ( , יבשוי לכ
וארת םירה סנ אושנכ ץרא ינכושו לבת , ועמשת רפוש עוקתכו , רפושהו לגדהד
םצראל לארשי תויולג ץוביק לע םה םיזירכמ , היב שיו תא לבקל םוקמ קיפסמ תוד
םלוכ . ורתיל השמ אטבתה רשאכו ' ךל ונבטהו ,' ףתתשהל םילוכי םירגה ףאש
ונלש ריהזמה לרוגב ונמע .
ונתוחל השמ רבידשכו , ןושלב ול רמא אל ' םיעסונ ונחנא ,' ךפיהל אלא
' ונחנא םיעסונ ,' אשונל םדוק לעופה תרכזהב , לעו תופיכתה לע תורוהל
ןינעבש תוידיימה . הש םידמוע רבכ ם n··¬ עוסנל , אבה עובשב אלו ! ךכ לכש
וסנכיו ואובי םירצמ יאצוי לכשו רמגהל תדמוע הלואגהש זא השמ היה חוטב
ץראל , הבוטה ץראל סנכי אוה םגשו , ןורשה קמע תאו הדוהי ירה תא תוארל ,
ןונבל ירה לע תולעלו . םילגרמל ךרוצ ללכ היה אל אתשהד בצמה יפכו , קר יכ
שיש םוקמב םילגרמל ךרוצ שי תוקפס הזיא , רוריבבו תואדוב לכה היה תעכו
רומג . תובהלתהו תושגרתה לש בצמב ויה םעה לכ םגו השמ םגו .
ןינעה לכ תא ךופהל הואתה תורבק לש אטחה םרגש אלא ] . שוריפהו
םדאה ינב תוואת תמחמ ואבש תורבקה ונייה הזה םשה לש ילולמה [. ינשו
ינונה " לש ן ' ונחנא םיעסונ ' רוחא וכפהנ , ינונה למס ונייהו " םיכופהה ן . ו ב םוקמ
בצמה הנתשנ לארשי ץרא לש ןוויכל עוסנל , ךופהה ןווכב ועסי התעמו ,
ירגה ונרומ " צייבולוס יולה ד ' צז קי " ל 414
נה תינכתה לכ הלטבתהו " ל . םע לש הירוטסהה לכ הערל התנתשה העש התואבו
לארשי . רשב ונליכאי ימ וקעצ םעה , שר איבהו " רשב םהל היה אל יכו י , אלהו
רקבו ןאצו םתא הלע בר ברע םגו רמאנ רבכ ... הלילע םישקבמש אלא , ךאיה
םוקמה ירחאמ שורפל . זר ולבק רקיעבו " היה םעהש רמול התיה קוספה תנוכש ל
ויתוחפשמל הכוב , יניס רהמ םהל ורסאנש תוירע יקסע לע ) יע ' שרפ " י ( , תביתו
' רשב ' ) םעה רמאמב , רשב ונליכאי ימ ( ןימה תוואתל איה הייקנ ןושל . המשו
ביתכ , ד ףא רחיו ' ער השמ יניעבו דואמ , םרובע ללפתהמ השמ ןאימש , ןיבה יכ
לגעה אטח זאמ שממ הרז הדובע ידבוע םהיניב ויה אלש ףאש , הדמ םוקמ לכמ
תוינאגאפ לש וז , זינודיה ונייהד " ם , מ התיה ןיידע םהיניב תדקר . זינודיהו " אוה ם
תודהיל הרומג הריתסב , תעכ לארשי ץראל וז המוא סינכהל רשפא יאו , םניאש
תידיימ הלואגל םייואר .
דואמ רומח היה לגעה אטח , הקינאפל סנכנ אל ונבר השמ םלוא
הלהבלו , בקה ינפל ןנחתהו דמע אלא " לארשיל לוחמיש ה . זר וראבו " ל ) תוכרב
בל (. שמ לחיו ןושלב ה , בקהל וספת וליאכש " שבר וינפל רמאו ודגבב ה " ע , יניא
םהל חלסתו לוחמתש דע ךחינמ . לוכי וניאש ומצעב השמ שיגרה ןאכ וליאו
הז ןוע תליחמ לע ללפתהל . יביטימירפ דחפב ורוקמ לגעה אטח אמלשבד , יכ
תמ השמש ובשח , רחא גיהנמל םיכירצשו , הפקשהה םגו לגעה םגש ןיבה השמו
היהי אל ולש םויק םהל , הליחמל הקזחב ללפתהל רשפא אליממו . שגר לבא
זינודיהה " רתויב אוה עורג ם , שממ הרז הדובע ודבע אל תעכש ףאו , הז ךא
זינוגיפ " רומג ם , ןמה טוקילב הרותה ךרדל הרומג הריתסב דמועו , וטקל קרש
םתיב ישנא רפסמ יפכ , ףידעה אל הברמהו .
3
רחא ףדורה םעש השמ ןיבהו
לב ויתוואת תילכת ילבו לובג י , ץראל םסינכהל רשפא יא .
םיקוספה ינש לש ןמוקמ ןאכ ןיאש ןיבה םואתפו ) ןוראה עוסנב יהיו ,
רמאי החונבו ( , תעיסנ םע רשקב ידוקפ תשרפ ףוסב בתכהל ויה םילוכי תמאבד
ןוראה םעו ןכשמה םע תונחמה , קוספל ךומס רבדמב תשרפ עצמאב וא ) ב ,' י " ז (
ועסי ןכ ונחי רשאכ , ה תונחמה תעיסנב ןכ םג קסוע , תשרפ ןינע לכש אלא
רבד לע הנושארה תינכתה תויהל הכירצ התיה ךאיה ריבסהל אוה ךתולעהב
ץראל םתעיסנ .
3
ליעל וניבר תשרד הושה ) מע ' ע " ה ( ולשה ילכואל ןמה ילכוא ןיבש לדבהב .
וניבר תשרד ךתולעהב תשרפל 415
ץראל סנכיי אל אוהש וישכע ןיבה רבכ וניבר השמו ) ע " תינכתה פ
המודקה ( , ד תאמ שקבו ' וייח תא תחקל ) גורה אנ ינגרה .( ואבנתה איהה תעבו
דדימו דדלא הנחמב , סינכמ עשוהיו תמ השמ , הרומאה הראופמה תינכתה לכש
הלטבתה .
הנתשה םייחב ודיקפת לכש ןכ םג השמ ןיבה תעכו , ברכ שמשל תחתש
דמלמו , שודק יוגו םינהכ תכלממ לש הגרדל םידבעה םע תא תולעהל , וישכע
ןמואכ שמשל אוה ךירצ . םייטרפ םייח תויחל התעמ לכוי אל ןכ תרותבש ןיבה םגו
ותחפשמ םע , םייטרפה ויתואנהו ויכרצ םעו , ותשאמ שורפל וילע תעכשו .
רבדמב תשרפב בותכ אמעט יאהמו ) ג ,' א ' ( , השמו ןרהא תודלות הלאו
ד רביד םויב ' וגו השמ לא ,' שר המש בתכו " י , וכו ןרהא ינב אלא ריכזמ וניאו ,'
ד תאמש יפל ' וגאדמו םייטרפה וייחמ וניבר השמ רסוהש זא הז רבד היה וית
ולש םייטרפה הביח ירשקו , קנוי תניחבב ןיידע זא היהש לארשי םע תא לדגל ,
בקה תינכת רובע דואמ אוה ץוחנ הז םע לודיג רשא " ומלועב ה . הז יונישו
םיננואתמה לש השעמה רחאל קר ולח וז השדח תוירחאו .
4
הרופצמ םירמ העמש רשאכו , םיקקזנ םה םא ולא לש םהיתושנל יוא
האובנל , ויהיש ינממ ילעב שריפש ךרדכ םהיתושנמ םישרופ ) שרפכ " י י " ב , א ' ( ,
ד רביד השמב ךא קרה הרמאו הנעט ,' רביד ונב םג אלה , איבנש הזכש רבד ןיאש
ותשא תאמ שורפל בייוחמ , בקה קקזוהו " הל תונעל ה , השמ ידבע ןכ אלש , קרש
לארשי ללכ לכ רובע אמא לש דיקפתב שמשיש הזכ רבד שקבתנ ודבל השממ ,
או לארשי ללכ ללכב םיללכנ ויהיש םיכירצ ותחפשמו ותש , ירשק ול ויהי אלשו
דחוימב םהמע החפשמ .
מגב ונתסרג יפלו ' ארתב אבב ) יק (. רפסב רכזנ וניבר השמ לש ודכנ
םימיה ירבד , השנמ ןב םשרג ןב לאובש , השמ ןב ביתכ אלו ) ייע " סותב ש '
שה תרוסמבו " ס .( רבדה םעטש רמול הארנ ןיאו ) כנ אלש השמ לש ומש בת
אידהל ( ונויזבב טעמלו וילע תופחל ידכ אוה , השמ םישאהל ונל שי עודמד
ודכנ לש ואטח ללגב . הז רבדב שי רחא םעטש הארנ אלא , נכ אוהו " ל , רסוהש
) ע " בקה י " ה ( ותחפשמ ינב לכמ .
4
יע ןכא ' שר " הע י " זרמ תרחא איבהש הפ לא הפ פ " ל , אשכ יניסמ ןכ ול רמאנ רבכש " בקה ל " ה
) פ ' ןנחתאו ( םכילהאל םכל ובוש , ידמע דומע הפ התאו ) . ד " ע (
ירגה ונרומ " צייבולוס יולה ד ' צז קי " ל 416
השרפה יניינע רדס לכ בטיה ןבומ התעמו ) : א ( הרונמה תשרפ , איהש
תכונחמו ןכשמה ןינבמ ךשמה םיאישנה ; ) ב ( םייולה שודיק , המלשה אוהו
םינהכה שודיקל , ןכשמה תדובעל םיכרצנ םהינש רשא ; ) ג ( חספו רבדמ חספ
ינש , אל העיסנה הרחאתנ עודמ ריבסהל " י ; ) ד ( ןנעה דומע ; ) ה ( תורצוצחה ןינע
– תידיימ העיסנל ןכומ היה לכהש רמול ; ) ו ( ורתיל הנמזההו האירקה ) לכלו
אבה תורודב םירגה םי ( ונמע ופתתשיו ואוביש ; ) ז ( עוסנב יהיו לש םיקוספה ינש
רמאי החנבו לשו , תידיימ הלואגלו לארשי ץראל העיסנל ןכומ היה לכהש , יפלו
הנושארה תינכתה ) הלטבתהש םדוק ( תופסונ תומחלמ םושל םיכירצ ויה אל ,
הנורחאה המחלמה התיה קלמע תמחלמש לכה ובשח אוהה ןמזבו , יהיו יקוספו
סנב םישוע ויהש ןוחצנ לש דעצמה רובע שמשל םירומא ויה רמאי החנבו עו
ץראל םסנכהב . ללגבש אלא ) ח ( הואתה תורבק , ארקיעמד תינכתה לכ הלטבתנ ,
ינונה וכפהתנו " ונחנא םיעסונ לש ן , ינונ ולטבתנש דדימו דדלא ואבינ הז לעו " ן
ולא , תמ השמש , ץראל דוע סנכיי אלו ) . ט ( ב אב םירמ לש רופיסה יוניש ללג
השמ לש ודמעמ , ה תויהל ךפהנש ' אמא ' ךרצוהש ךכ ידכ דע לארשי ללכ לש
ותחפשמ לכמו ותשאמ שורפל .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->