Dalam usaha kita untuk menuntut ilmu, seharusnya kita mengetahui dahulu betapa p erlunya adab-adab sebelum

menuntut ilmu. Perkara ini diperkuatkan lagi dengan ka ta-kata Ibnul Mubarak dalam sebuah kitab beliau: "Aku memperlajari adab selama tiga puluh tahun dan aku mempelajari ilmu selama d ua puluh tahun. Dan adalah mereka (ulama') mempelajari adab kemudian mempelajari ilmu" [Mansuah al Adab al Islamiah : 15] Pada pandangan saya, perlunya adab dan ilmu boleh diumpamakan seperti 'adunan un tuk membuat roti'. Adab diumpamakan seperti gandum dan ilmu diumpamakan seperti garam. Hendaklah kita memperbanyakkan gandum berbanding garam namun nisbah terse but haruslah sekata supaya gandum dan garam yang diadun sempurna nisbahnya. Dan ketahuilah, memperbanyakkan adab bersama ilmu yang sedikit lebih baik daripada m emperbanyakkan ilmu berbanding adab yang sedikit. Dalil Menuntut Ilmu Dalam Surah at Taubah ada menyebut bahawa bukan semua di antara kita pergi untuk berjuang (berjihad). Makanya wajib sebahagian di antara kita pergi memperdalamk an ilmu agama. Firman Allah SWT yang bermaksud: "Dan tidaklah (betul dan elok) orang-orang yang beriman keluar semuanya (pergi b erperang). Oleh itu, hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di a ntara mereka, supaya orang-orang (yang tinggal) itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut di dalam agama, dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya (yan g keluar berjuang) apabila orang-orang itu kembali kepada mereka; mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga (dari melakukan larangan Allah)." [At Taubah 9 : 122] Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ada menyebut bahawa sekiranya Allah SWT in gin memberikan hambanya kebaikan, maka Allah SWT akan memberikannya kefahaman da lam agama. Perkara ini yang harus dikejar oleh setiap muslim agar dekat kepada k ebaikan yang dijanjikan oleh Allah SWT dengan menuntut ilmu. Sabda Rasulullah SA W yang bermaksud: "Sesiapa yang dikehendaki oleh Allah SWT baginya akan kebaikan, nescaya Allah SW T akan memberinya kefahaman dalam agama" [HR Bukhari dan Muslim] Adab Menuntut Ilmu 01.Niat yang ikhlas Menuntut ilmu bukan untuk lulus dalam perperiksaaan, untuk mendapat kerja yang b agus, untuk dikatakan orang yang bijak atau pelbagai lagi niat yang lain melaink an hanya kerana Allah SWT. Daripada Ibn Umar RA sesungguhnya Rasulullah SAW bers abda yang bermaksud: "Sesiapa yang menuntut ilmu kerana selain daripada Allah SWT ataupun menghendaki menuntut ilmu (sebaliknya) selain daripada Allah SWT, maka disediakan tempat du duknya daripada neraka." [HR Tarmizi] Niat itu sendiri memainkan peranan yang tinggi dalam sesuatu amalan. Setiap amal an kita akan dinilai oleh Allah SWT berdasarkan niat. Maka niatlah segalanya han ya kerana Allah SWT, kerana sesungguhnya Allah SWT tahu apa yang terdetik dalam hati tiap-tiap manusia. 02.Beradab dengan orang yang memberi ilmu Imam Syafie pernah bekata: "Sesiapa yang ingin dibuka hatinya oleh Allah, maka hendaklah ia berkhalwah, sed ikit makan, menjauhi daripada bergaul dengan orang yang bodoh, dan membenci oran g yang tidak berlaku adil dan tidak beradab daripada kalangan mereka yang berilm u" [Kitab Majmuk, Syarah Mazhab, jilid 1, m/s 31] Pada pendapat saya dalam hal beradab dengan guru, ia memerlukan perbahasan yang panjang. Namun secara ringkasnya bagi kita sebagai penuntut, adab-adab ini harus lah disesuaikan mengikut situasi. Janganlah kita terlalu menghormatinya sehingga kan mengakui kesilapan yang guru itu lakukan dan janganlah juga kita terlalu mem perlecehkan sehingga guru itu tidak ikhlas dalam memberi ilmu kepada kita. Horma tnya kita akan guru berubah mengikut situasi dimana hormatnya seorang kanak-kana k tadika dengan gurunya berbeza dengan hormatnya mahasiswa dengan pensyarah. 03.Bersabar dalam menuntut ilmu Imam Syafie pernah berkata:

"Tidak diperolehi ilmu kecuali dengan bersabar atas kesengsaraan." [Kitab Muntal aqat Talib al Ilmi, Husin Ya'cob, m/s: 237 04.Tulis setiap yang dipelajari Sahabat Rasulullah SAW sendiri menulis jika ingin menuntut ilmu, adakah kita leb ih baik dari mereka dengan tidak menulis apa yang dipelajari? Abu Hurairah berkata: "Tidak ada seorangpun daripada sahabat Rasulullah SAW yang paling banyak meriway atkan hadis kecuali Abdullah bin Amr bin al Asr, maka sesungguhnya dia telah men ulis dan aku tidak menulis" [HR Ahmad dan Baihaqi] 05.Rendah diri Imam Ahmad bin Hambal berkata: "Kami diperintahkan supaya tawadhu' (rendah diri) kepada siapa yang kami pelajar i ilmu daripadanya." [Kitab Muntalaqat Talib al Ilmi, Husin Ya'cob, m/s 274] 06.Menjahui dari kenyang yang berlebihan Ibn Jama'ah berkata: "Sebesar-besar perkara yang menolong seorang penuntut ilmu dengan kefahaman dan tidak rasa jemu adalah makan sekadarnya daripada makan yang halal." [Kitab Fadhl u al Ilmi wa Adab Talabihi, m/s 222] 07.Tidur yang sedikit Firman Allah SWT yang bermaksud: "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman (syurga) dan mata air, mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu (di dunia) adalah orang-orang yang berbuat baik; mereka sedi kit sekali tidur di waktu malam dan pada akhir malam mereka meminta ampun (kepad a Allah SWT)." [Az Zariyat 51 : 15 â 18] 08.Kurangkan berkata-kata yang tidak menfaat Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: "Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka bercakaplah dengan per kataan yang baik ataupun diam." [HR Bukhari dan Muslim] PENUTUP: Tiada adab yang lebih sempurna melainkan kita mengikuti adab Rasulullah SAW dan adab mereka yang segenarasi dengan Rasulullah SAW (sahabat), generasi setelahnya (tabi'in) kemudian setelahnya (tabi' tabi'in). Saya menasihati para pembaca sekalian agar dalam usaha kita untuk menuntut ilmu agama, seharusnya memperbanyakkan adab-adab dalam menuntut ilmu. Namun adab-adab tersebut seharusnya jangan terlalu 'fanatik' sehinggakan memperbetulkan apa yan g salah dari mereka yang kita hormati. Manakah yang kalian lebih cintai sama ada pemberi ilmu atau kebenaran? Dan kebenaran itu juga seharusnya dengan ilmu. Hanya ilmu yang layak untuk menjadi pegangan kita sebagai ummat akhir zaman iala h al Quran, as Sunnah dan sunnah Khulafa' al Rasyidin seperti sabda Rasulullah S AW yang bermaksud: "Sesungguhnya barangsiapa di antara kalian yang hidup sepeninggalanku nanti, mak a ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh kerana itu wajib bagi kalian un tuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al Khulafa al Rasyidin yang terbi na dan terbimbing. Berpeganglah erat-erat denganya dan gigitlah ia dengan gigi g erham." [HR Abu Daud, at Tarmidzi dan lain-lain] Tinta saya hanyalah dari ilmu yang sedikit namun kerana kesedaran betapa penting nya adab dalam menuntut ilmu maka saya kongsikan apa yang terbaik dari ilmu yang sedikit ini. Saya memohon dari para 'alim dari segala ilmu untuk menegur jika t erdapat salah dan silap dari apa yang saya kongsikan ini. Sungguh tiada yang leb ih benar melainkan dari al Quran dan as Sunnah Rasulullah SAW. - Artikel iLuvislam.com